KÅRVALSUNDERSÖKNINGEN 1969
                SSD 0518

              Primärforskare
              Olof Petersson
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KÅRVALSUNDERSÖKNINGEN 1969 samlades
  ursprungligen in av Olof Petersson, statsvetenskapliga
  institutionen, Göteborgs universitet. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  För att få delta i kårvalet fordrades att man var inskriven
  vid FFS och hade erlagt terminsavgift. Inbetalningarna skedde
  på vissa banker och samlades sedan på ett bankkontor.
  Inbetalningarna och medlemsavgifter databehandlades och kom
  först därefter till FFS:s kansli. Det var därför omöjligt att
  få någon exakt uppgift om hur många som var röstberättigade
  vid tidpunkten för kårvalet, eftersom uppgifter om totala
  antalet medlemmar bara fanns vid de tidpunkter inbetalningarna
  databehandlades. Genom beräkning av antalet röstberättigade
  vid dessa olika tidpunkter kunde dock det antal som var
  röstberättigade den 24 april 1969 (sista valdagen) uppskattas.

  Urvalet drogs ur följande kategorier:
  A) FFS:s centrala register på kåren. Ur registret över de
  FFS-medlemmar som betalat terminsavgift för vårterminen 1969 t
  o m 14 mars drogs var femte. Efter inlottning drogs var femte.
  Registret är i födelseordning. Ur detta register kom 2 068
  personer att ingå i urvalet.
  B) Inbetalningskorten för dem som betalat avgiften under
  perioden 15.3 - 2.4 fanns på Länssparbanken Dessa hade inte
  hunnit databehandlas och fanns därför inte i FFS:s register.
  Korten var sorterade efter tidpunkt för inbetalning och i
  vilken bank inbetalningen skett. Var femte FFS-medlem drogs,
  58 personer. De inbetalningar som skett under perioden 3 april
  - 24 april (sista valdagen) hade inte hunnit komma till
  banken. Genom att interpolera mellan antalet inskrivna den 1
  april och antalet inskrivna den 28 april beräknades deras
  antal till 132 personer. Ett urval av dessa kunde alltså inte
  tas med.
  C) De utländska medborgarna fanns inte med i FFS:s centrala
  register, utan var uppställda på en särskild lista. Efter
  inottning drogs var femte, 61 personer, ur denna lista.
  D) En del medlemmar fanns på ett särskilt ställe. Det var bl a
  sådana som var dubbelstuderande och dubbelinskrivna. Uppgift
  fanns bara om födelsenummer. Urvalsförfarande:
  1) Födelsenumren skrevs upp på var sin lapp.
  2) Lapparna sorterades i nummerordning.
  3) Dubbletter rensades ut.
  4) Inlottning, varefter var femte drogs.
  5) Kontroll att dessa inte fanns i det centrala registret
  (elva som fanns i båda registren uteslöts).
  6) Namn och adress letades upp för de återstående 38
  personerna. För 16 återfanns ej fullständiga namn- och
  adressuppgifter, vilket gjorde att formulären ej kunde skickas
  ut. I praktiken ingick således 22 personer från denna kategori
  i det slutliga urvalet.

  Kårvalet ägde rum 23-24 april 1969. Enkätformuläret,
  portofritt svarskuvert och ett introduktionsbrev utsändes per
  post till urvalskategorierna A, C och D. Formulären till
  kategori B skickades ut den 25 april. Sammanlagt tre
  påminnelser skickades ut till dem som inte svarat (30 april,
  15 maj och 4 juni). Den första påminnelsen var ett brevkort,
  de två sista i brevform. Till den andra påminnelsen hörde ett
  nytt enkätformulär och ett nytt svarskuvert.

  Antalet formulär som kodats och som finns med i
  databearbetningen är 1 723. Bortfallet fördelar sig enligt
  följande:
  Adress okänd             16  0.7%
  Retur, korrekt adress ej funnen    35  1.5%
  Insända, helt obesvarade       22  0.9%
  Mer än hälften av frågorna obesvarade 3  0.0%
  Ej svarat              426 19.4%

  Totalt                502 22.5%

  
               PUBLIKATIONER

  Petersson, O. (1970): 'Kårvalet 1969'. Göteborg:
  Statsvetenskapliga institutionen

  Petersson, O. (1975): 'Change in Swedish Political Behavior'.
  Göteborg Studies in Politics 5. Lund: CK Glerup

  Petersson, O. (1973): 'Röstning i ett kårval'.
  Statsvetenskaplig Tidskrift nr 4 1973

  Petersson, O. (1973): 'Political Orientations and
  Participation in Demonstrations among Swedish Students'.
  European Journal of Political Research, 1 (1973) 299-316

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)HUR KLARAR STUDIERNA 20 (3)LOC 76 WIDTH 1
                            (4)MD=9

   (6) 20 Hur upplever du själv att du klarar dina studier
   jämfört med de flesta andra studenter?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      64 1.  Mycket bättre
      299 2.  Något bättre
     1025 3.  Ungefär som de flesta studenter
      244 4.  Något sämre
      57 5.  Mycket sämre

      34 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0518 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 År för studentexamen 6 Inskrivningsår 7 Inskrivningstermin 8 Landsting 9 Bostadsadress 10 Inlämningsmånad 11 Inlämningsdatum 12 Födelseår 13 Kön 14 Civilstånd 15 Barn 16 Faderns yrke 17 Fadern företagare eller anställd 18 Faderns socialgrupp 19 Moderns yrke 20 Modern företagare eller anställd 21 Faderns utbildning 22 Moderns utbildning 23 Faderns partisympati 24 Moderns partisympati 25 Studiefinansiering 26 Övrig inkomstkälla, 1 27 Övrig inkomstkälla, 2 28 Antal studiemedelsterminer 29 Förvärvsarbete under terminen 30 Bedömning av ekonomisk situation 31 Åsikt om studiemedelsbeloppet 32 Bostadsform 33 Nöjd med bostadssituation 34 Missnöje med bostaden: Hyreskostnaderna 35 Missnöje med bostaden: Bostadens kvalitet 36 Missnöje med bostaden: Långt avstånd till undervisningslokaler 37 Missnöje med bostaden: Ingen egen bostad 38 Missnöje med bostaden: Annan orsak 39 Antal terminer vid universitetet 40 Antal aktiva terminer vid universitetet 41 Bedriver aktiva studier under vårterminen 1969 42 Ämne 1 vårterminen 1969 43 Ämne 2 vårterminen 1969 44 Ämne man tagit betyg i, 1 45 Ämne man tagit betyg i, 2 46 Ämne man tagit betyg i, 3 47 Ämne man tagit betyg i, 4 48 Kvot antal betyg per aktiv termin 49 Avsedd examen 50 Hur man klarar sina studier 51 Bestämt yrke 52 Yrke efter studierna 53 Bedömning arbetsutsikter 54 Kännedom om UKAS 55 Information om UKAS: Press, radio, TV 56 Information om UKAS: Universitetsmyndigheter 57 Information om UKAS: Institutionen 58 Information om UKAS: Studentkåren 59 Information om UKAS: SDS 60 Information om UKAS: Övrig politisk organisation 61 Information om UKAS: Personliga kontakter 62 Information om UKAS: Övrigt 63 Positiv sida hos UKAS, 1 64 Positiv sida hos UKAS, 2 65 Negativ sida hos UKAS, 1 66 Negativ sida hos UKAS, 2 67 Allmän inställning till UKAS 68 Intresse för kårpolitik 69 Tillvaratagandet av studenternas fackliga intressen 70 Ökade resurser för studentkåren 71 Fler myndighetsuppvaktningar 72 Aktivare ämnesgrupper 73 Strejker och liknande aktioner 74 Bildandet av fria fackliga studentorganisationer 75 Annat sätt att tillvarata studenternas fackliga intressen 76 Kårfunktionärernas tillvaratagande av studenternas intressen 77 Åsikt om kårobligatoriet 78 Åsikt om SFS verksamhet de senaste åren 79 Åsikt om FFS bör går ur SFS 80 Åsikt om stöd till FRELIMO 81 Åsikt om kåren bör få anta uttalande i kontroversiell utrikespolitisk fråga 82 Besökt ämnesgruppens möten under det senaste året 83 Medlem i politisk studentförening 84 Politisk studentförening, 1 85 Politisk studentförening, 2 86 Politisk studentförening, 3 87 Röstade i kårvalet 1969 88 Kårparti man röstade på 1969 89 Positivt om egna partiet, 1 90 Positivt om egna partiet, 2 91 Negativt om egna partiet, 1 92 Negativt om egna partiet, 2 93 Bestämt sig en vecka före valet 94 Deltagit aktivt i valarbetet 95 Bästa valinformation: Götheborgske Spionen 96 Bästa valinformation: Dagspress 97 Bästa valinformation: Möten 98 Bästa valinformation: Personliga kontakter 99 Bästa valinformation: Partiprogram 100 Bästa valinformation: Flygblad 101 Bästa valinformation: Annan information 102 Orsak till icke-röstning 103 Icke-röstandes kårpartipreferens 104 Näst bästa kårparti 105 Sämsta kårparti 106 Näst sämsta kårparti 107 Röstade i kårvalet 1968 108 Val av kårparti 1968 109 Röstade i andrakammarvalet 1968 110 Val av riksdagsparti 1969 111 Rikspolitiskt parti man sympatiserar med 112 Läser Göteborgs-Posten 113 Läser Handelstidningen 114 Läser Arbetet 115 Läser Göteborgs-Tidningen 116 Läser Dagens Nyheter 117 Läser Svenska Dagbladet 118 Läser Expressen 119 Läser Aftonbladet 120 Läser annan tidning 121 Intresse för politik 122 Självuppskattad vänster-högeruppfattning 123 Förändring i politisk uppfattning 124 Orsak till förändring av politisk uppfattning, 1 125 Orsak till förändring av politisk uppfattning, 2 126 Åsikt i Vietnamfrågan 127 Åsikt om ASEA:s medverkan i Cabora Bassa-projektet 128 Inställning till dagens svenska samhälle 129 Åsikt om demonstrationer är ett legitimt sätt föra fram sina åsikter 130 Kan själv tänka sig delta i en demonstration 131 Kan själv tänka sig delta i en demonstration med risk för sammanstötning med polis 132 Deltagit i politisk demonstration under 1960-talet 133 Deltagit i Vietnamdemonstration 134 Deltagit i Tjeckoslovakiendemonstration 135 Deltagit i övrig internationell demonstration 136 Deltagit i första maj demonstration 137 Deltagit i PUKAS-demonstrationen 15/3 -69 138 Deltagit i annan demonstration

VAR 1 SSD STUDY NR 0518              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0518


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 1996
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Kårvalsundersökningen 1969
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 ÅR FÖR STUDENTEXAMEN Loc 13 width 2 MD=99 År för studentexamen 27. 1927 . . 69. 1969 162 99. Uppgift saknas Kod: 27 28 29 30 31 32 34 35 38 39 40 42 43 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 1 1 4 3 5 3 4 8 8 7 8 4 11 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 11 18 24 29 41 72 107 186 201 263 244 277 1 Kod: 99 Frek: 162
VAR 6 INSKRIVNINGSÅR Loc 15 width 2 MD=99 Inskrivningsår 28. 1928 . . 69. 1969 55 99. Uppgift saknas Kod: 28 32 37 42 45 46 47 49 50 52 53 54 55 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 5 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 3 7 8 16 16 22 44 57 122 207 248 299 472 Kod: 69 99 Frek: 120 55
VAR 7 INSKRIVNINGSTERMIN Loc 17 width 1 MD=9 Inskrivningstermin 308 1. Vårtermin 1350 2. Hösttermin 65 9. Uppgift saknas
VAR 8 LANDSTING Loc 18 width 2 MD=99 Landsting 15 01. Stockholms län 4 02. Upplands län 5 03. Södermanlands län 18 04. Östergötlands län 86 05. Jönköpings län 14 06. Kronobergs län 5 07. Kalmar län norra 5 08. Kalmar län södra 3 09. Gotlands län 4 10. Blekinge län 6 11. Kristianstads län 8 12. Malmöhus län 79 13. Hallands län 285 14. Göteborgs och Bohus län 244 15. Älvsborgs län 132 16. Skaraborgs län 70 17. Värmlands län 23 18. Örebro län 12 19. Västmanlands län 16 20. Kopparbergs län 5 21. Gävleborgs län 10 22. Västernorrlands län 7 23. Jämtlands län 7 24. Västerbottens län 8 25. Norrbottens län 9 26. Stockholms stad 524 27. Göteborgs stad 0 28. Malmö stad 3 29. Norrköpings stad 116 99. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTADSADRESS Loc 20 width 1 MD=9 Bostadsadress 169 1. Studentlägenhet 1303 2. Övriga Göteborg, Angered, Hisings Backa, Lerum, Mölndal, Mölnlycke, Partille, Pixbo, Sävedalen, Västra Frölunda 114 3. Kranskommunerna 126 4. Övriga landet 11 9. Uppgift saknas
VAR 10 INLÄMNINGSMÅNAD Loc 21 width 1 Inlämningsmånad 944 4. April 742 5. Maj 33 6. Juni 4 7. Juli
VAR 11 INLÄMNINGSDATUM Loc 22 width 3 Inlämningsdatum 401. 1 april . . 731. 31 juli Kod: 402 425 426 427 428 429 430 501 502 503 504 505 506 Frek: 2 205 180 52 266 153 86 13 109 70 22 116 104 Kod: 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 Frek: 48 33 22 6 6 20 11 7 2 24 27 8 24 Kod: 520 521 522 523 524 526 527 529 530 601 602 604 605 Frek: 23 19 9 8 2 1 3 2 3 1 5 2 3 Kod: 606 607 609 610 611 612 613 615 616 617 619 623 624 Frek: 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 627 710 730 731 Frek: 1 1 1 2
VAR 12 FÖDELSEÅR 1 Loc 25 width 2 MD=99 1 Födelseår 07. 1907 . . 50. 1950 7 99. Uppgift saknas Kod: 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 1 1 1 3 2 1 1 3 3 4 1 2 3 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 4 2 4 6 4 6 5 4 5 16 15 12 10 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 15 14 15 24 33 38 58 96 135 168 202 234 221 Kod: 48 49 50 99 Frek: 199 137 8 7
VAR 13 KÖN 2 Loc 27 width 1 MD=9 2 Kön 966 1. Man 756 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 14 CIVILSTÅND 3 Loc 28 width 1 MD=9 Civilstånd 1101 1. Ogift 193 2. Gift med studerande 270 3. Gift med icke-studerande 136 4. Sammanboende 19 5. Skild 1 6. Änka/änkling 3 9. Uppgift saknas
VAR 15 BARN 4 Loc 29 width 1 MD=9 4 Barn 297 1. Har barn 1364 2. Har ej barn 62 9. Uppgift saknas
VAR 16 FADERNS YRKE 5 Loc 30 width 2 MD=99 OBS: Frågorna 5 - 7 avser förhållandena då du var i 19-årsåldern (ungefär vid tidpunkten för din studentexamen). Om någon av föräldrarna var död, ange förhållandet vid dödsfallet. 5A(1) Faderns yrke 2 10. Godsägare m fl 149 11. Industriidkare m fl 137 12. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 100 13. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 2 14. Högre tjänstemän 58 15. Universitets- och gymnasielärare 22 16. Officerare och högre polistjänstemän 85 17. Fria yrke tillhörande grupp I 1 18. Husägare och kapitalister 2 19. Övriga tillhörande grupp I 124 20. Hemmansägare, lantbrukare, arrendator o dyl 3 21. Fiskare 37 22. Hantverkare, hantverksmästare 92 23. Handlande (mindre) 86 24. Verkmästare och förmän 261 25. Privatanställda tjänstemän på mellannivå 11 26. Affärsföreståndare m fl 50 27. Tjänstemän av lägre grad tillhörande grupp II 19 28. Underofficerare och poliser i mellanställning 50 29. Folkskollärare o dyl 6 30. Skeppare och styrmän 0 31. Högre huslig tjänst 24 32. Fria yrken tillhörande grupp II 55 33. Övriga näringsidkare 3 34. Övriga tillhörande grupp II 250 40. Arbetare 5 41. Jordbruks- och skogsarbetare, fiskare, sjömän 4 42. Hantverksarbetare 36 43. Lägre tjänstemän i allmän tjänst 5 44. Underbefäl och lägre tjänstemän 6 45. Övriga tillhörande grupp III 2 46. Affärsbiträden 13 60. Pensionär, död, änka/änkling 4 97. Övrigt, ej kodbart 19 99. Uppgift saknas
VAR 17 FADER FÖRETAG/ANSTÄLLD 5 Loc 32 width 1 MD=9 5A(2) Var fadern egen företagare eller var han anställd? 1220 1. Anställd 265 2. Företagare med mindre än 4 anställda 145 3. Företagare med 4 eller fler anställda 32 4. Företagare (ej uppgivit antalet anställda) 61 9. Uppgift saknas
VAR 18 FADERNS SOCIALGRUPP 5 Loc 33 width 1 MD=9 5A(3) Faderns socialgrupp 558 1. Socialgrupp I: Ägare och ledare av större företag, högre statstjänstemän, privatanställda tjänstemän med universitetsutbildning, självständiga yrkesutövare med universitetsutbildning, övriga akademiker 821 2. Socialgrupp II: Statstjänstemän på mellannivå, lägre statstjänstemän, privatanställda tjänstemän på mellannivå, privatanställda tjänstemän i underordnad ställning, mindre företagare och affärsmän, hantverksmästare och hantverksarbetare, verkmästare och 321 3. Socialgrupp III: Arbetare, lägre befattningshavare i statlig tjänst 23 9. Uppgift saknas
VAR 19 MODERNS YRKE 5 Loc 34 width 2 MD=99 5B(1) Moderns yrke 0 10. Godsägare m fl 6 11. Industriidkare m fl 4 12. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 8 13. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 1 14. Högre tjänstemän 17 15. Universitets- och gymnasielärare 0 16. Officerare och högre polistjänstemän 19 17. Fria yrke tillhörande grupp I 0 18. Husägare och kapitalister 1 19. Övriga tillhörande grupp I 10 20. Hemmansägare, lantbrukare, arrendator o dyl 0 21. Fiskare 11 22. Hantverkare, hantverksmästare 28 23. Handlande (mindre) 0 24. Verkmästare och förmän 132 25. Privatanställda tjänstemän på mellannivå 10 26. Affärsföreståndare m fl 96 27. Tjänstemän av lägre grad tillhörande grupp II 1 28. Underofficerare och poliser i mellanställning 93 29. Folkskollärare o dyl 0 30. Skeppare och styrmän 4 31. Högre huslig tjänst 11 32. Fria yrken tillhörande grupp II 16 33. Övriga näringsidkare 2 34. Övriga tillhörande grupp II 92 40. Arbetare 0 41. Jordbruks- och skogsarbetare, fiskare, sjömän 0 42. Hantverksarbetare 52 43. Lägre tjänstemän i allmän tjänst 0 44. Underbefäl och lägre tjänstemän 6 45. Övriga tillhörande grupp III 73 46. Affärsbiträden 938 50. Hemmafru 8 60. Pensionär, död, änka/änkling 15 97. Övrigt, ej kodbart 69 99. Uppgift saknas
VAR 20 MODER FÖRETAG/ANSTÄLLD 5 Loc 36 width 1 MD=9 5B(2) Var modern egen företagare eller var hon anställd? 604 1. Anställd 59 2. Företagare med mindre än 4 anställda 16 3. Företagare med 4 eller fler anställda 9 4. Företagare (ej uppgivit antalet anställda) 940 5. Hemmafru 95 9. Uppgift saknas
VAR 21 FADERNS UTBILDNING 6 Loc 37 width 1 MD=9 6A Faderns utbildning 811 1. Folkskola 235 2. Realskola 182 4. Gymnasium 260 5. Akademisk utbildning 88 6. Annan eftergymnasial utbildning 126 7. Annan utbildning 21 9. Uppgift saknas
VAR 22 MODERNS UTBILDNING 6 Loc 38 width 1 MD=9 6B Moderns utbildning 964 1. Folkskola 241 2. Realskola 216 3. Flickskola 154 4. Gymnasium 66 5. Akademisk utbildning 39 6. Annan eftergymnasial utbildning 23 7. Annan utbildning 20 9. Uppgift saknas
VAR 23 FADERNS PARTISYMPATI 7 Loc 39 width 1 MD=9 7A Vilket politiskt parti sympatiserade din far med? 31 1. Kommunisterna, vpk 414 2. Socialdemokraterna 107 3. Centerpartiet 423 4. Folkpartiet, liberalerna 417 5. Moderata samlingspartiet, högern 45 6. Borgerliga, mittenpartierna 30 7. Övrigt, ej kodbart 256 9. Uppgift saknas
VAR 24 MODERNS PARTISYMPATI 7 Loc 40 width 1 MD=9 7B Vilket politiskt parti sympatiserade din mor med? 17 1. Kommunisterna, vpk 393 2. Socialdemokraterna 118 3. Centerpartiet 478 4. Folkpartiet, liberalerna 382 5. Moderata samlingspartiet, högern 43 6. Borgerliga, mittenpartierna 22 7. Övrigt, ej kodbart 270 9. Uppgift saknas
VAR 25 STUDIEFINANSIERING 8 Loc 41 width 1 MD=9 8a Hur finansierar du i huvudsak dina studier under innevarande termin? 1193 1. Studiemedel 357 2. Förvärvsarbete 78 3. Bidrag från make/maka 21 4. Bidrag från övriga enskilda (ej make/maka) 14 5. Övriga lån (ej studiemedel) 8 6. Stipendier 23 7. Förmögenhet 15 8. Övrigt 14 9. Uppgift saknas
VAR 26 ÖVRIG INKOMSTKÄLLA, 1 8 Loc 42 width 1 8b Har du därutöver några smärre inkomstkällor? 8b(1) Övrig inkomstkälla, 1 780 0. Ej markerad 642 1. Förvärvsarbete 25 2. Stipendier 163 3. Bidrag från föräldrar 55 4. Bidrag från övriga enskilda (ej föräldrar) 4 5. Övriga lån 18 6. Förmögenhet 12 7. Sociala bidrag 24 8. Övrigt
VAR 27 ÖVRIG INKOMSTKÄLLA, 2 8 Loc 43 width 1 8b(2) Övrig inkomstkälla, 2 <Se F.8b för fullständig frågetext> 1630 0. Ej markerad 2 1. Förvärvsarbete 6 2. Stipendier 48 3. Bidrag från föräldrar 18 4. Bidrag från övriga enskilda (ej föräldrar) 2 5. Övriga lån 8 6. Förmögenhet 3 7. Sociala bidrag 6 8. Övrigt
VAR 28 ANTAL STUDIEMEDELSTERM 9 Loc 44 width 2 9 Hur många terminer har du fått studiemedel (inkl innevarande termin)? 00. 0 terminer . . 16. 16 terminer Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 220 79 409 94 280 96 203 90 155 48 32 8 6 Kod: 13 14 16 Frek: 1 1 1
VAR 29 FÖRV.ARB UNDER TERMIN 10 Loc 46 width 1 MD=9 10 Förvärvsarbetar du vid sidan av studierna under terminen? 270 1. Mer än halvtid 428 2. Mindre än halvtid 965 3. Förvärvsarbetar ej 6 4. Skrivit halvtid 54 9. Uppgift saknas
VAR 30 BEDÖMN EKON SITUATION 11 Loc 47 width 1 MD=9 11 Hur bedömer du din ekonomiska situation nu under studietiden? 571 1. Bättre än studenter i allmänhet 1008 3. Ungefär som studenter i allmänhet 119 5. Sämre än studenter i allmänhet 25 9. Uppgift saknas
VAR 31 ÅSIKT STUDIEMEDELSBEL 12 Loc 48 width 1 MD=9 12 Vad anser du om det sammanlagda beloppet för nuvarande statliga studiemedel? 12 1. Det är för stort 848 3. Det är lagom 788 5. Det är för litet 75 9. Uppgift saknas
VAR 32 BOSTADSFORM 13 Loc 49 width 1 MD=9 13 Bostadsform 227 1. Hyresrum 294 2. Studentbostad 320 3. Föräldrahem 702 4. Egen lägenhet (ej rivnings) 124 5. Rivningslägenhet 38 6. Saknar bostad på studieorten 18 9. Uppgift saknas
VAR 33 NÖJD BOSTADSSITUATION 14 Loc 50 width 1 MD=9 14a Är du nöjd med din bostadssituation? 1245 1. Ja 464 5. Nej 14 9. Uppgift saknas
VAR 34 MISSNÖJE: HYRESKOSTN. 14 Loc 51 width 1 MD=0 14b (OM NEJ) Vad beror det på? (Ett eller flera alternativ) 14b(1) Hyreskostnaderna 157 1. Markerat 315 5. Ej markerat 1251 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 MISSNÖJE: BOST KVAL. 14 Loc 52 width 1 MD=0 14b(2) <Orsak till missnöje med bostaden> Bostadens kvalitet <Se F.14b för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 368 5. Ej markerat 1251 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 MISSNÖJE: AVSTÅND 14 Loc 53 width 1 MD=0 14b(3) <Orsak till missnöje med bostaden> Långt avstånd till undervisningslokaler <Se F.14b för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 345 5. Ej markerat 1251 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 MISSNÖJE: EJ EG BOST 14 Loc 54 width 1 MD=0 14b(4) <Orsak till missnöje med bostaden> Har inte egen bostad som jag fritt kan disponera över <Se F.14b för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 297 5. Ej markerat 1251 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 MISSNÖJE: ANNAN ORSAK 14 Loc 55 width 1 MD=0 14b(5) <Orsak till missnöje med bostaden> Annan orsak <Se F.14b för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 363 5. Ej markerat 1251 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 ANTAL TERMINER 15 Loc 56 width 2 MD=99 15(1) Antal terminer (inkl innevarande) vid universitetet 01. 1 termin . . 32. 32 terminer 30 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 117 402 60 280 59 242 51 196 43 89 18 49 12 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 27 28 30 Frek: 23 3 14 3 7 2 10 3 3 1 1 1 2 Kod: 32 99 Frek: 2 30
VAR 40 ANTAL AKTIVA TERMINER 15 Loc 58 width 2 MD=99 15(2) Därav studerat aktivt ... terminer 01. 1 termin . . 32. 32 terminer 82 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 175 389 104 273 104 201 72 167 41 50 8 19 3 Kod: 14 15 16 17 18 20 22 32 99 Frek: 13 4 8 1 3 4 1 1 82
VAR 41 AKTIVA STUDIER VT69 16 Loc 60 width 2 MD=99 16 Bedriver du under innevarande termin aktiva studier, eller sysslar du i huvudsak med annat? 1329 01. Studerar aktivt 13 02. Studerar ej aktivt, utan annan uppgift 224 03. Förvärvsarbetar 2 04. Kårfunktionär eller liknande 3 05. Politiska uppdrag 11 06. Sjuk 33 07. Familj och barn 13 08. Militärtjänst 82 09. Övrigt 13 99. Uppgift saknas
VAR 42 ÄMNE 1 VÅRTERM 1969 17 Loc 62 width 2 MD=99 17 Vilket/vilka ämnen läser du under innevarande termin? 17(1) Ämne 1 vårterminen 1969 6 00. Filosofi 16 01. Allmän och jämförande etnografi 56 02. Historia 27 03. Ide- och lärdomshistoria 5 04. Klassisk fornkunskap och antikens historia 24 05. Konsthistoria med konstteori 90 06. Litteraturhistoria med poetik 4 07. Nordisk och jämförande fornkunskap 8 08. Praktisk filosofi 12 09. Teoretisk filosofi 0 10. Vetenskapsteori 14 11. Musikforskning 131 20. Engelska språket 5 21. Fonetik 1 22. Grekiska 1 23. Latin 28 24. Nordiska språk 25 25. Romanska språk exkl franska 0 26. Sanskrit 1 27. Semitiska språk 8 28. Slaviska språk 53 29. Tyska 3 30. Ostasiatiska språk 1 31. Svenska 0 32. Allmän språkkunskap 39 33. Franska 15 40. Ekonomisk historia 132 41. Företagsekonomi 3 42. Geografi (samhv fak) 2 43. Juridik 41 44. Kulturgeografi 96 45. Nationalekonomi 116 46. Pedagogik 89 47. Psykologi 132 48. Sociologi 72 49. Statistik 78 50. Statskunskap 16 51. Informationsbehandling, ADB 0 52. Samhällskunskap 2 60. Astronomi 38 61. Fysik 102 62. Matematik 17 63. Matematisk statistik 16 64. Informationsbehandling, numerisk 0 65. Radiofysik 5 66. Teoretisk fysik med mekanik 67 67. Kemi 9 68. Botanik 7 69. Geografi (naturv fak) 1 70. Geologiska ämnesgruppen 1 71. Marin botanik 8 72. Oceanografi 2 73. Zoofysiologi 12 74. Zoologi 1 75. Biologi 2 76. Geografi 2 77. Mineralogi och petrologi 81 99. Uppgift saknas
VAR 43 ÄMNE 2 VÅRTERM 1969 17 Loc 64 width 2 MD=90 or GE 99 17(2) Ämne 2 vårterminen 1969 <Se F.17 för fullständig frågetext> 9 00. Filosofi 15 01. Allmän och jämförande etnografi 5 02. Historia 21 03. Ide- och lärdomshistoria 1 04. Klassisk fornkunskap och antikens historia 7 05. Konsthistoria med konstteori 9 06. Litteraturhistoria med poetik 0 07. Nordisk och jämförande fornkunskap 0 08. Praktisk filosofi 2 09. Teoretisk filosofi 1 10. Vetenskapsteori 1 11. Musikforskning 9 20. Engelska språket 14 21. Fonetik 1 22. Grekiska 0 23. Latin 7 24. Nordiska språk 1 25. Romanska språk exkl franska 0 26. Sanskrit 0 27. Semitiska språk 0 28. Slaviska språk 5 29. Tyska 0 30. Ostasiatiska språk 1 31. Svenska 1 32. Allmän språkkunskap 4 33. Franska 7 40. Ekonomisk historia 36 41. Företagsekonomi 1 42. Geografi (samhv fak) 2 43. Juridik 8 44. Kulturgeografi 23 45. Nationalekonomi 15 46. Pedagogik 13 47. Psykologi 35 48. Sociologi 27 49. Statistik 13 50. Statskunskap 4 51. Informationsbehandling, ADB 0 52. Samhällskunskap 4 60. Astronomi 12 61. Fysik 8 62. Matematik 7 63. Matematisk statistik 4 64. Informationsbehandling, numerisk 0 65. Radiofysik 4 66. Teoretisk fysik med mekanik 6 67. Kemi 0 68. Botanik 0 69. Geografi (naturv fak) 0 70. Geologiska ämnesgruppen 0 71. Marin botanik 1 72. Oceanografi 0 73. Zoofysiologi 1 74. Zoologi 0 75. Biologi 0 76. Geografi 1 77. Mineralogi och petrologi 1371 90. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 44 ÄMNE BETYG I, 1 18 Loc 66 width 2 MD=90 or GE 99 18 Vilket/vilka ämnen har du hittills tagit betyg i? 18(1) Ämne man tagit betyg i, 1 2 00. Filosofi 7 01. Allmän och jämförande etnografi 44 02. Historia 6 03. Ide- och lärdomshistoria 1 04. Klassisk fornkunskap och antikens historia 14 05. Konsthistoria med konstteori 58 06. Litteraturhistoria med poetik 1 07. Nordisk och jämförande fornkunskap 3 08. Praktisk filosofi 8 09. Teoretisk filosofi 0 10. Vetenskapsteori 2 11. Musikforskning 109 20. Engelska språket 4 21. Fonetik 0 22. Grekiska 6 23. Latin 33 24. Nordiska språk 14 25. Romanska språk exkl franska 0 26. Sanskrit 0 27. Semitiska språk 10 28. Slaviska språk 37 29. Tyska 2 30. Ostasiatiska språk 0 31. Svenska 0 32. Allmän språkkunskap 42 33. Franska 6 40. Ekonomisk historia 54 41. Företagsekonomi 1 42. Geografi (samhv fak) 26 43. Juridik 6 44. Kulturgeografi 67 45. Nationalekonomi 127 46. Pedagogik 85 47. Psykologi 92 48. Sociologi 85 49. Statistik 117 50. Statskunskap 3 51. Informationsbehandling, ADB 0 52. Samhällskunskap 2 60. Astronomi 8 61. Fysik 174 62. Matematik 1 63. Matematisk statistik 1 64. Informationsbehandling, numerisk 0 65. Radiofysik 3 66. Teoretisk fysik med mekanik 19 67. Kemi 6 68. Botanik 2 69. Geografi (naturv fak) 3 70. Geologiska ämnesgruppen 0 71. Marin botanik 7 72. Oceanografi 0 73. Zoofysiologi 16 74. Zoologi 0 75. Biologi 0 76. Geografi 2 77. Mineralogi och petrologi 400 90. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 45 ÄMNE BETYG I, 2 18 Loc 68 width 2 MD=90 or GE 99 18(2) Ämne man tagit betyg i, 2 <Se F.18 för fullständig frågetext> 2 00. Filosofi 8 01. Allmän och jämförande etnografi 23 02. Historia 14 03. Ide- och lärdomshistoria 2 04. Klassisk fornkunskap och antikens historia 8 05. Konsthistoria med konstteori 36 06. Litteraturhistoria med poetik 4 07. Nordisk och jämförande fornkunskap 6 08. Praktisk filosofi 9 09. Teoretisk filosofi 0 10. Vetenskapsteori 1 11. Musikforskning 28 20. Engelska språket 2 21. Fonetik 4 22. Grekiska 0 23. Latin 34 24. Nordiska språk 6 25. Romanska språk exkl franska 0 26. Sanskrit 1 27. Semitiska språk 3 28. Slaviska språk 12 29. Tyska 0 30. Ostasiatiska språk 0 31. Svenska 2 32. Allmän språkkunskap 11 33. Franska 10 40. Ekonomisk historia 61 41. Företagsekonomi 0 42. Geografi (samhv fak) 14 43. Juridik 16 44. Kulturgeografi 72 45. Nationalekonomi 124 46. Pedagogik 26 47. Psykologi 81 48. Sociologi 46 49. Statistik 55 50. Statskunskap 2 51. Informationsbehandling, ADB 1 52. Samhällskunskap 4 60. Astronomi 12 61. Fysik 22 62. Matematik 23 63. Matematisk statistik 5 64. Informationsbehandling, numerisk 0 65. Radiofysik 15 66. Teoretisk fysik med mekanik 18 67. Kemi 13 68. Botanik 4 69. Geografi (naturv fak) 3 70. Geologiska ämnesgruppen 0 71. Marin botanik 5 72. Oceanografi 0 73. Zoofysiologi 5 74. Zoologi 0 75. Biologi 0 76. Geografi 4 77. Mineralogi och petrologi 861 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 46 ÄMNE BETYG I, 3 18 Loc 70 width 2 MD=90 or GE 99 18(3) Ämne man tagit betyg i, 3 <Se F.18 för fullständig frågetext> 4 00. Filosofi 8 01. Allmän och jämförande etnografi 13 02. Historia 11 03. Ide- och lärdomshistoria 4 04. Klassisk fornkunskap och antikens historia 10 05. Konsthistoria med konstteori 19 06. Litteraturhistoria med poetik 2 07. Nordisk och jämförande fornkunskap 5 08. Praktisk filosofi 7 09. Teoretisk filosofi 0 10. Vetenskapsteori 0 11. Musikforskning 12 20. Engelska språket 3 21. Fonetik 0 22. Grekiska 0 23. Latin 16 24. Nordiska språk 6 25. Romanska språk exkl franska 0 26. Sanskrit 0 27. Semitiska språk 1 28. Slaviska språk 7 29. Tyska 0 30. Ostasiatiska språk 0 31. Svenska 3 32. Allmän språkkunskap 3 33. Franska 8 40. Ekonomisk historia 38 41. Företagsekonomi 1 42. Geografi (samhv fak) 16 43. Juridik 14 44. Kulturgeografi 59 45. Nationalekonomi 52 46. Pedagogik 32 47. Psykologi 56 48. Sociologi 26 49. Statistik 38 50. Statskunskap 9 51. Informationsbehandling, ADB 0 52. Samhällskunskap 8 60. Astronomi 9 61. Fysik 8 62. Matematik 4 63. Matematisk statistik 3 64. Informationsbehandling, numerisk 0 65. Radiofysik 8 66. Teoretisk fysik med mekanik 5 67. Kemi 2 68. Botanik 2 69. Geografi (naturv fak) 2 70. Geologiska ämnesgruppen 0 71. Marin botanik 4 72. Oceanografi 0 73. Zoofysiologi 5 74. Zoologi 0 75. Biologi 0 76. Geografi 3 77. Mineralogi och petrologi 1169 90. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 47 ÄMNE BETYG I, 4 18 Loc 72 width 2 MD=90 or GE 99 18(4) Ämne man tagit betyg i, 4 <Se F.18 för fullständig frågetext> 4 00. Filosofi 3 01. Allmän och jämförande etnografi 4 02. Historia 3 03. Ide- och lärdomshistoria 0 04. Klassisk fornkunskap och antikens historia 3 05. Konsthistoria med konstteori 4 06. Litteraturhistoria med poetik 0 07. Nordisk och jämförande fornkunskap 3 08. Praktisk filosofi 3 09. Teoretisk filosofi 0 10. Vetenskapsteori 0 11. Musikforskning 2 20. Engelska språket 1 21. Fonetik 0 22. Grekiska 1 23. Latin 9 24. Nordiska språk 0 25. Romanska språk exkl franska 0 26. Sanskrit 0 27. Semitiska språk 0 28. Slaviska språk 0 29. Tyska 0 30. Ostasiatiska språk 0 31. Svenska 1 32. Allmän språkkunskap 3 33. Franska 6 40. Ekonomisk historia 25 41. Företagsekonomi 1 42. Geografi (samhv fak) 15 43. Juridik 4 44. Kulturgeografi 13 45. Nationalekonomi 35 46. Pedagogik 4 47. Psykologi 14 48. Sociologi 16 49. Statistik 24 50. Statskunskap 2 51. Informationsbehandling, ADB 0 52. Samhällskunskap 6 60. Astronomi 2 61. Fysik 2 62. Matematik 3 63. Matematisk statistik 0 64. Informationsbehandling, numerisk 0 65. Radiofysik 5 66. Teoretisk fysik med mekanik 3 67. Kemi 0 68. Botanik 1 69. Geografi (naturv fak) 0 70. Geologiska ämnesgruppen 0 71. Marin botanik 1 72. Oceanografi 0 73. Zoofysiologi 3 74. Zoologi 1 75. Biologi 0 76. Geografi 0 77. Mineralogi och petrologi 1490 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 48 KVOT ANT BETYG/AKT TERM Loc 74 width 1 MD=9 Kvot antal betyg per aktiv termin 312 1. 0.00 - 0.19 129 2. 0.20 - 0.39 420 3. 0.40 - 0.59 355 4. 0.60 - 0.79 104 5. 0.80 - 0.99 125 6. 1.00 - 1.19 13 7. 1.20 - 1.39 13 8. 1.40 - 252 9. Uppgift saknas
VAR 49 AVSEDD EXAMEN 19 Loc 75 width 1 MD=9 19 Närmaste avsedda universitetsexamen 723 1. Fil kand 374 2. Fil mag 139 3. Pol mag 107 4. Fil lic 65 5. Annan examen 144 6. Har redan avlagt examen 125 7. Ej examen 26 8. Ej kodbart 20 9. Uppgift saknas
VAR 50 HUR KLARAR STUDIERNA 20 Loc 76 width 1 MD=9 20 Hur upplever du själv att du klarar dina studier jämfört med de flesta andra studenter? 64 1. Mycket bättre 299 2. Något bättre 1025 3. Ungefär som de flesta studenter 244 4. Något sämre 57 5. Mycket sämre 34 9. Uppgift saknas
VAR 51 BESTÄMT YRKE 21 Loc 77 width 1 MD=9 21a Har du en bestämd uppfattning om vilket yrke du ska syssla med efter avslutade studier? 953 1. Ja 749 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 52 YRKE EFTER STUDIERNA 21 Loc 78 width 2 MD=99 21b (OM JA) Vilket yrke? 3 10. Humanistiskt arbete, övrigt humanistiskt arbete 39 11. Bibliotekarie 10 12. Arkivarie, museitjänsteman 2 13. Konstnärligt och litterärt arbete 11 15. Kontorsarbete, akadem. sekr. 1 16. Reklamarbete 1 17. Översättare, tolk 4 20. Samhällsvetenskapligt arbete, övrigt samhällsvetenskapligt arbete 17 21. Ekonom, revisor, kamrer 14 22. Offentlig administration, förvaltning 2 23. Statistiker 38 24. Data, systemman, programmerare 6 25. Utredningsarbete 12 26. Samhällsplanering 3 27. Bank- och försäkringstjänsteman 1 28. Organisationsanställd, ombudsman 112 29. Psykolog 13 30. Sociolog 11 31. Socialtjänsteman, socialt arbete 7 32. Personaltjänsteman, personaladministratör 24 33. Journalist 7 34. Reklam 8 35. Affärsman 2 40. Naturvetenskapligt arbete, övrigt naturvetenskapligt 31 41. Tekniskt arbete, ingenjör, tekniker 17 42. Kemiskt och fysiskt arbete 8 43. Biologiskt och zoologiskt arbete 2 44. Geologiskt arbete 1 45. Matematiker 3 46. Naturvårdare 6 47. Oceanograf 20 50. Övrigt 1 51. Polis 2 52. Försvarsanställd 3 53. Religiöst arbete 2 54. Juridiskt arbete 418 55. Lärare, annat pedagogarbete utanför universitetet 9 56. Lärare vid universitetet 19 57. Forskare 6 58. U-landsarbetare 35 59. Hälso- och sjukvård, läkare, tandläkare, sjukgymnast 792 99. Frågan ej tillämplig
VAR 53 BEDÖMN ARBETSUTSIKTER 22 Loc 80 width 1 MD=9 22 Hur bedömer du utsikterna att få arbete efter avslutade studier? 91 1. Mycket lätt att få arbete 582 2. Ganska lätt att få arbete 667 3. Ganska svårt att få arbete 116 4. Mycket svårt att få arbete 217 5. Har ingen uppfattning 50 9. Uppgift saknas
VAR 54 KÄNNEDOM OM UKAS 23 Loc 81 width 1 MD=9 23 Fr o m höstterminen införs en ny studieordning vid de filosofiska fakulteterna, vanligen kallad UKAS (PUKAS). Hur pass god kännedom om UKAS-reformen har du? 367 1. God kännedom om UKAS 1291 3. Viss kännedom om UKAS 48 5. Ingen kännedom om UKAS 17 9. Uppgift saknas
VAR 55 INFO UKAS: MASSMEDIA 24 Loc 82 width 1 24 Varifrån har du i huvudsak fått din information om UKAS? (Ett eller flera alternativ kan markeras) 24(1) Press, radio, TV 1326 1. Markerat 397 5. Ej markerat
VAR 56 INFO UKAS: UNIV.MYND 24 Loc 83 width 1 24(2) <Information om UKAS> Universitetsmyndigheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 366 1. Markerat 1357 5. Ej markerat
VAR 57 INFO UKAS: INST. 24 Loc 84 width 1 24(3) <Information om UKAS> Institutionen <Se F.24 för fullständig frågetext> 579 1. Markerat 1144 5. Ej markerat
VAR 58 INFO UKAS: STUDENTKÅR 24 Loc 85 width 1 24(4) <Information om UKAS> Studentkåren <Se F.24 för fullständig frågetext> 587 1. Markerat 1136 5. Ej markerat
VAR 59 INFO UKAS: SDS 24 Loc 86 width 1 24(5) <Information om UKAS> SDS <Se F.24 för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 1616 5. Ej markerat
VAR 60 INFO UKAS: ÖV POL ORG 24 Loc 87 width 1 24(6) <Information om UKAS> Övrig politisk organisation <Se F.24 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 1668 5. Ej markerat
VAR 61 INFO UKAS: PERS KONT 24 Loc 88 width 1 24(7) <Information om UKAS> Personliga kontakter, samtal med kamrater <Se F.24 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 1626 5. Ej markerat
VAR 62 INFO UKAS: ÖVRIGT 24 Loc 89 width 1 24(8) <Information om UKAS> Övrigt <Se F.24 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 1673 5. Ej markerat
VAR 63 POSITIV SIDA UKAS, 1 25 Loc 90 width 2 MD=99 25 Är det någon speciell sida hos UKAS som du anser vara särskilt positiv resp särskilt negativ? 25(1.1) Positiv sida hos UKAS, 1 141 01. Hjälp för den enskilde studenten, studierna underlättas, klar på kortare tid, effektivare studier 166 02. Fasta studiegångar, bundna studier 25 03. Tentamina, prov 37 04. Studieplanerna, linjerna, kurserna 72 05. Ökad studierådgivning 57 06. Marknadsinriktning, yrkesinriktning, målinriktade studier 28 07. Överliggeri motarbetas 14 08. Bra för icke-studenter, underlättar för vuxenstuderande 110 09. Övrigt 1073 99. Uppgift saknas
VAR 64 POSITIV SIDA UKAS, 2 25 Loc 92 width 2 MD=99 25(1.2) Positiv sida hos UKAS, 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> 9 01. Hjälp för den enskilde studenten, studierna underlättas, klar på kortare tid, effektivare studier 8 02. Fasta studiegångar, bundna studier 7 03. Tentamina, prov 7 04. Studieplanerna, linjerna, kurserna 5 05. Ökad studierådgivning 8 06. Marknadsinriktning, yrkesinriktning, målinriktade studier 5 07. Överliggeri motarbetas 2 08. Bra för icke-studenter, underlättar för vuxenstuderande 12 09. Övrigt 1660 99. Uppgift saknas
VAR 65 NEGATIV SIDA UKAS, 1 25 Loc 94 width 2 MD=99 25(2.1) Negativ sida hos UKAS, 1 <Se F.25 för fullständig frågetext> 465 01. Fasta studiegångar (som princip), bundenhet, fria studier förhindras 80 02. Centralisering, ökad styrning, för hård marknadsinriktning 75 03. Stress och hets i studierna, ökad genomströmningshastighet 108 04. Utspärrning, trösklar 67 05. Blockämnena, studieplanerna, kombinationen av vissa ämnen, för få kombinationer 19 06. Deltidsstudier försvåras 44 07. Standardsänkning av utbildningen, kvalitetsförsämring 25 08. Sättet för genomförandet, administrativ reform 190 09. Övrigt 650 99. Uppgift saknas
VAR 66 NEGATIV SIDA UKAS, 2 25 Loc 96 width 2 MD=99 25(2.2) Negativ sida hos UKAS, 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> 40 01. Fasta studiegångar (som princip), bundenhet, fria studier förhindras 9 02. Centralisering, ökad styrning, för hård marknadsinriktning 39 03. Stress och hets i studierna, ökad genomströmningshastighet 48 04. Utspärrning, trösklar 31 05. Blockämnena, studieplanerna, kombinationen av vissa ämnen, för få kombinationer 10 06. Deltidsstudier försvåras 9 07. Standardsänkning av utbildningen, kvalitetsförsämring 8 08. Sättet för genomförandet, administrativ reform 68 09. Övrigt 1461 99. Uppgift saknas
VAR 67 INSTÄLLNING TILL UKAS 26 Loc 98 width 1 MD=9 26 Hur skulle du, på grundval av den information du har, allmänt vilja karaktärisera din inställning till UKAS? 18 1. Starkt positiv 302 2. Ganska positiv 420 3. Varken positiv eller negativ 673 4. Ganska negativ 271 5. Starkt negativ 39 9. Uppgift saknas
VAR 68 INTRESSE KÅRPOLITIK 27 Loc 99 width 1 MD=9 27 Hur pass intresserad är du av kårpolitik? 69 1. Mycket intresserad 323 2. Ganska intresserad 816 3. Inte särskilt intresserad 506 4. Inte alls intresserad 9 9. Uppgift saknas
VAR 69 STUD FACKLIGA INTR 28 Loc 100 width 1 MD=9 28a Anser du att studenternas fackliga intressen (utbildningsfrågor, studiesociala frågor etc) borde tillvaratas bättre? 1272 1. Ja 357 5. Nej 94 9. Uppgift saknas
VAR 70 ÖKADE RESURSER KÅREN 28 Loc 101 width 1 MD=0 28b (OM JA) På vilket sätt bör detta ske? (Ett eller flera svarsalt.) 28b(1) Ökade ekonomiska och personella resurser för studentkåren 446 1. Markerat 815 5. Ej markerat 462 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 FLER MYND UPPVAKTN 28 Loc 102 width 1 MD=0 28b(2) <Bättre tillvaratagande av studenternas fackliga intressen> Fler uppvaktningar inför myndigheter <Se F.28b för fullständig frågetext> 375 1. Markerat 886 5. Ej markerat 462 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 AKTIVARE ÄMNESGRUPP 28 Loc 103 width 1 MD=0 28b(3) <Bättre tillvaratagande av studenternas fackliga intressen> Aktivare ämnesgrupper <Se F.28b för fullständig frågetext> 770 1. Markerat 491 5. Ej markerat 462 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 STREJKER O LIKNANDE 28 Loc 104 width 1 MD=0 28b(4) <Bättre tillvaratagande av studenternas fackliga intressen> Strejker och liknande aktioner <Se F.28b för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1152 5. Ej markerat 462 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 FRIA FACKL STUD.ORG 28 Loc 105 width 1 MD=0 28b(5) <Bättre tillvaratagande av studenternas fackliga intressen> Bildandet av fria fackliga studentorganisationer <Se F.28b för fullständig frågetext> 334 1. Markerat 927 5. Ej markerat 462 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 ANNAT SÄTT FACKL INT 28 Loc 106 width 1 MD=0 28b(6) <Bättre tillvaratagande av studenternas fackliga intressen> Annat sätt <Se F.28b för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 1139 5. Ej markerat 462 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 KÅRFUNKT TILLV INTR 29 Loc 107 width 1 MD=9 29 Hur anser du att kårfunktionärerna tillvaratar studenternas intressen? 21 1. Mycket bra 737 2. Ganska bra 695 3. Ganska dåligt 100 4. Inte alls 170 9. Uppgift saknas
VAR 77 ÅSIKT KÅROBLIGATORIET 30 Loc 108 width 1 MD=9 30 För att få studera och avlägga tentamina vid universitetet måste man enligt Universitetsstadgan vara ansluten till studentkåren. Vad anser du om detta kårobligatorium? 223 1. För obligatoriet 513 3. I princip mot, men i dagens situation är kårobligatoriet det mest ändamålsenliga 770 5. Mot obligatoriet 204 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 78 SFS VERKSAMHET 31 Loc 109 width 1 MD=9 31 Under våren har det pågått en debatt om SFS (Sveriges Förenade Studentkårer). Vilken är din inställning till SFS verksamhet under de senaste åren? 5 1. Mycket positiv 103 2. Ganska positiv 963 3. Varken positiv eller negativ 415 4. Ganska negativ 176 5. Mycket negativ 61 9. Uppgift saknas
VAR 79 FFS UTTRÄDE UR SFS 32 Loc 110 width 1 MD=9 32 I debatten har höjts krav på att FFS bör begära sitt utträde ur SFS. Vad anser du om detta? 231 1. Kåren bör stå kvar i SFS 334 5. Kåren bör gå ur SFS 887 7. Har inte fått tillräcklig information för att ta ställning 243 8. Vet inte 28 9. Uppgift saknas
VAR 80 STÖD TILL FRELIMO 33 Loc 111 width 1 MD=9 33 Studentbiståndet (den s k GIS-tian) kommer till hösten att bl a gå till FRELIMO, den nationella befrielserörelsen i Mocambique. Vilken är din åsikt om stödet till FRELIMO? 768 1. Det är rätt att stödja FRELIMO 432 5. Det är fel att stödja FRELIMO 500 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 81 UTRIKESPOL UTTALANDE 34 Loc 112 width 1 MD=9 34 Anser du att studentkåren bör få anta ett uttalande i en kontroversiell utrikespolitisk fråga? 650 1. Ja 897 5. Nej 149 8. Vet inte 27 9. Uppgift saknas
VAR 82 BESÖKT ÄG-MÖTE U ÅRET 35 Loc 113 width 1 MD=9 35 Hur många gånger har du under det senaste året besökt ämnesgruppsmöten? 1215 1. Ingen gång 398 2. 1 - 3 gånger 97 3. Mer än 3 gånger 13 9. Uppgift saknas
VAR 83 MEDL POL STUDENTFÖR 36 Loc 114 width 1 MD=9 36a Är du medlem i någon politisk studentförening? 108 1. Ja 1604 5. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 84 POL STUDENTFÖR. 1 36 Loc 115 width 2 MD= 0 36b (OM JA) Vilken (vilka)? 36b(1) Politisk studentförening, 1 6 11. Clarte 0 12. Vänsterns studentklubb 18 13. Socialdemokratiska studentföreningen 5 14. Centerstudenterna 6 15. Liberala klubben 29 16. Konservativa studentklubben 1 20. 2 21. Allmänna Trivselpartiet (ATP) 4 22. Fria Studenter (FS) 0 23. Oberoende Studenter (OBS) 0 24. Radikala Demokraterna (RaD) 2 25. Socialisterna 22 26. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 1 35. FNL-gruppen 0 36. Pax 3 37. Utrikespolitiska föreningen 6 38. Övriga 1618 00. Frågan ej tillämplig
VAR 85 POL STUDENTFÖR. 2 36 Loc 117 width 2 MD= 0 36b(2) Politisk studentförening, 2 <Se F.36b för fullständig frågetext> 0 11. Clarte 0 12. Vänsterns studentklubb 1 13. Socialdemokratiska studentföreningen 0 14. Centerstudenterna 0 15. Liberala klubben 1 16. Konservativa studentklubben 0 21. Allmänna Trivselpartiet (ATP) 0 22. Fria Studenter (FS) 0 23. Oberoende Studenter (OBS) 0 24. Radikala Demokraterna (RaD) 1 25. Socialisterna 7 26. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 0 35. FNL-gruppen 0 36. Pax 1 37. Utrikespolitiska föreningen 4 38. Övriga 1708 00. Frågan ej tillämplig
VAR 86 POL STUDENTFÖR. 3 36 Loc 119 width 2 MD= 0 36b(3) Politisk studentförening, 3 <Se F.36b för fullständig frågetext> 0 11. Clarte 0 12. Vänsterns studentklubb 0 13. Socialdemokratiska studentföreningen 0 14. Centerstudenterna 0 15. Liberala klubben 0 16. Konservativa studentklubben 0 21. Allmänna Trivselpartiet (ATP) 0 22. Fria Studenter (FS) 0 23. Oberoende Studenter (OBS) 0 24. Radikala Demokraterna (RaD) 0 25. Socialisterna 0 26. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 0 35. FNL-gruppen 1 36. Pax 0 37. Utrikespolitiska föreningen 0 38. Övriga 1722 00. Frågan ej tillämplig
VAR 87 RÖSTADE KÅRVALET 1969 37 Loc 121 width 1 MD=9 37 Röstade du vid årets kårval? 661 1. Ja 1059 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 88 KÅRPARTI RÖST 1969 38 Loc 122 width 1 MD=9 38 DU SOM RÖSTADE: Vilket parti röstade du på? 31 1. Allmänna Trivselpartiet (ATP) 148 2. Fria Studenter (FS) 139 3. Oberoende Studenter (OBS) 92 4. Radikala Demokraterna (RaD) 85 5. Socialisterna 151 6. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 12 7. Röstade blankt 1060 8. Röstade inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 89 POS EGNA PARTIET, 1 39 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 99 39 DU SOM RÖSTADE: Är det något hos det parti du valde som du uppfattar som speciellt positivt resp speciellt negativt? 39(1.1) Positivt om egna partiet, 1 54 10. Programmet i allmänhet, politiken utan konkretisering, ideologin 48 11. Tillvaratar studenternas intressen, driver facklig politik 6 12. Begränsar sig till studentfrågor 14 13. Begränsar sig inte till studentfrågor, mot studenternas isolering 10 14. Är socialistiskt 10 15. Är inte socialistiskt, borgerligt 22 16. Opolitiskt, politiskt obundet 6 17. Är politiskt, redovisar sina värderingar 17 18. Mot utrikespolitiska uttalanden, mot politisering 15 19. Inga extremister, moderata åsikter 20 20. UKAS 25 21. Övriga utbildningsfrågor 1 22. SFS 20 23. Kårobligatoriet 16 24. Studentsociala frågor 16 25. Övriga studentfrågor (preciserade) 1 30. Inrikespolitiska frågor 33 31. Utrikespolitiska frågor, biståndet 2 32. Ställningstaganden i övriga frågor 50 40. Arbetssätt, arbetsmetoder, agerandet, aktiviteten 5 41. Organisation 9 42. Personer i partiet, kandidater 1 43. Propagandans utformning, 'språket', informationen 40 50. Övrigt 0 51. Nytt parti, har inte sett det i funktion tillräckligt länge 1059 00. Frågan ej tillämplig 223 99. Uppgift saknas
VAR 90 POS EGNA PARTIET, 2 39 Loc 125 width 2 MD= 0 or GE 99 39(1.2) Positivt om egna partiet, 2 <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 10. Programmet i allmänhet, politiken utan konkretisering, ideologin 6 11. Tillvaratar studenternas intressen, driver facklig politik 1 12. Begränsar sig till studentfrågor 7 13. Begränsar sig inte till studentfrågor, mot studenternas isolering 4 14. Är socialistiskt 1 15. Är inte socialistiskt, borgerligt 4 16. Opolitiskt, politiskt obundet 1 17. Är politiskt, redovisar sina värderingar 10 18. Mot utrikespolitiska uttalanden, mot politisering 4 19. Inga extremister, moderata åsikter 7 20. UKAS 9 21. Övriga utbildningsfrågor 2 22. SFS 3 23. Kårobligatoriet 6 24. Studentsociala frågor 4 25. Övriga studentfrågor (preciserade) 1 30. Inrikespolitiska frågor 8 31. Utrikespolitiska frågor, biståndet 1 32. Ställningstaganden i övriga frågor 7 40. Arbetssätt, arbetsmetoder, agerandet, aktiviteten 6 41. Organisation 0 42. Personer i partiet, kandidater 1 43. Propagandans utformning, 'språket', informationen 9 50. Övrigt 0 51. Nytt parti, har inte sett det i funktion tillräckligt länge 1059 00. Frågan ej tillämplig 558 99. Uppgift saknas
VAR 91 NEG EGNA PARTIET, 1 39 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 99 39(2.1) Negativt om egna partiet, 1 <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 10. Programmet i allmänhet, politiken utan konkretisering, ideologin 1 11. Tillvaratar studenternas intressen, driver facklig politik 5 12. Begränsar sig till studentfrågor 1 13. Begränsar sig inte till studentfrågor, mot studenternas isolering 1 14. Är socialistiskt 1 15. Är inte socialistiskt, borgerligt 0 16. Opolitiskt, politiskt obundet 0 17. Är politiskt, redovisar sina värderingar 1 18. Mot utrikespolitiska uttalanden, mot politisering 0 19. Inga extremister, moderata åsikter 9 20. UKAS 2 21. Övriga utbildningsfrågor 2 22. SFS 5 23. Kårobligatoriet 3 24. Studentsociala frågor 3 25. Övriga studentfrågor (preciserade) 0 30. Inrikespolitiska frågor 9 31. Utrikespolitiska frågor, biståndet 0 32. Ställningstaganden i övriga frågor 19 40. Arbetssätt, arbetsmetoder, agerandet, aktiviteten 3 41. Organisation 18 42. Personer i partiet, kandidater 21 43. Propagandans utformning, 'språket', informationen 58 50. Övrigt 3 51. Nytt parti, har inte sett det i funktion tillräckligt länge 1059 00. Frågan ej tillämplig 495 99. Uppgift saknas
VAR 92 NEG EGNA PARTIET, 2 39 Loc 129 width 2 MD= 0 or GE 99 39(2.2) Negativt om egna partiet, 2 <Se F.39 för fullständig frågetext> 0 10. Programmet i allmänhet, politiken utan konkretisering, ideologin 0 11. Tillvaratar studenternas intressen, driver facklig politik 0 12. Begränsar sig till studentfrågor 0 13. Begränsar sig inte till studentfrågor, mot studenternas isolering 0 14. Är socialistiskt 0 15. Är inte socialistiskt, borgerligt 0 16. Opolitiskt, politiskt obundet 0 17. Är politiskt, redovisar sina värderingar 0 18. Mot utrikespolitiska uttalanden, mot politisering 0 19. Inga extremister, moderata åsikter 1 20. UKAS 1 21. Övriga utbildningsfrågor 0 22. SFS 1 23. Kårobligatoriet 1 24. Studentsociala frågor 2 25. Övriga studentfrågor (preciserade) 0 30. Inrikespolitiska frågor 0 31. Utrikespolitiska frågor, biståndet 0 32. Ställningstaganden i övriga frågor 0 40. Arbetssätt, arbetsmetoder, agerandet, aktiviteten 0 41. Organisation 1 42. Personer i partiet, kandidater 2 43. Propagandans utformning, 'språket', informationen 1 50. Övrigt 0 51. Nytt parti, har inte sett det i funktion tillräckligt länge 1059 00. Frågan ej tillämplig 654 99. Uppgift saknas
VAR 93 BESTÄMT EN VECKA FÖRE 40 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 40 DU SOM RÖSTADE: Hade du bestämt dig en vecka före valet hur du skulle rösta? 427 1. Ja 230 5. Nej 1060 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 94 DELT AKTIVT VALARBETE 41 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 41 DU SOM RÖSTADE: Har du själv aktivt deltagit i ditt partis valarbete? 37 1. Ja 611 5. Nej 1059 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 95 VALINFO: SPIONEN 42 Loc 133 width 1 MD=9 42 DU SOM RÖSTADE: På vilket sätt fick du bäst information om det parti du röstade på? (Ett eller fler alternativ kan anges.) 42(1) Götheborgske Spionen 423 1. Markerat 228 5. Ej markerat 1072 9. Uppgift saknas
VAR 96 VALINFO: DAGSPRESS 42 Loc 134 width 1 MD=9 42(2) <Bästa valinformation> Dagspress <Se F.42 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 571 5. Ej markerat 1072 9. Uppgift saknas
VAR 97 VALINFO: MÖTEN 42 Loc 135 width 1 MD=9 42(3) <Bästa valinformation> Möten <Se F.42 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 573 5. Ej markerat 1072 9. Uppgift saknas
VAR 98 VALINFO: PERS KONTAKT 42 Loc 136 width 1 MD=9 42(4) <Bästa valinformation> Personliga kontakter <Se F.42 för fullständig frågetext> 230 1. Markerat 421 5. Ej markerat 1072 9. Uppgift saknas
VAR 99 VALINFO: PARTIPROGRAM 42 Loc 137 width 1 MD=9 42(5) <Bästa valinformation> Partiprogram <Se F.42 för fullständig frågetext> 327 1. Markerat 324 5. Ej markerat 1072 9. Uppgift saknas
VAR 100 VALINFO: FLYGBLAD 42 Loc 138 width 1 MD=9 42(6) <Bästa valinformation> Flygblad <Se F.42 för fullständig frågetext> 142 1. Markerat 509 5. Ej markerat 1072 9. Uppgift saknas
VAR 101 VALINFO: ANNAN INFO 42 Loc 139 width 1 MD=9 42(6) <Bästa valinformation> Annan information <Se F.42 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 617 5. Ej markerat 1072 9. Uppgift saknas
VAR 102 ORSAK ICKE-RÖSTNING 43 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 43 DU SOM INTE RÖSTADE: Fanns det någon speciell anledning till att du inte röstade? 74 1. Kände inte till valet 354 2. Hade ingen praktisk möjlighet att rösta 226 3. Ointresse, ej motivation, lathet 161 4. Ej information, kände till för lite 15 5. Glömska 39 6. Inställning till kårpolitiken 50 7. Inställning till kårpartierna 108 8. Övrigt 663 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 103 ICKE-RÖST KÅRPARTPREF 44 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 44 DU SOM INTE RÖSTADE: Vilket parti skulle du röstat på om du hade deltagit i valet? 58 1. Allmänna Trivselpartiet (ATP) 94 2. Fria Studenter (FS) 101 3. Oberoende Studenter (OBS) 59 4. Radikala Demokraterna (RaD) 60 5. Socialisterna 86 6. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 555 8. Vet inte 661 0. Frågan ej tillämplig 49 9. Uppgift saknas
VAR 104 NÄST BÄSTA KÅRPARTI 45 Loc 142 width 1 MD=9 OBS: Resterande frågor besvaras av samtliga (både de som röstade och de som inte röstade vid kårvalet). 45 Vilket parti tycker du är näst bäst? 67 1. Allmänna Trivselpartiet (ATP) 157 2. Fria Studenter (FS) 247 3. Oberoende Studenter (OBS) 144 4. Radikala Demokraterna (RaD) 171 5. Socialisterna 105 6. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 759 8. Vet inte 73 9. Uppgift saknas
VAR 105 SÄMSTA KÅRPARTI 46 Loc 143 width 1 MD=9 46 Vilket parti tycker du är sämst? 366 1. Allmänna Trivselpartiet (ATP) 121 2. Fria Studenter (FS) 19 3. Oberoende Studenter (OBS) 30 4. Radikala Demokraterna (RaD) 86 5. Socialisterna 397 6. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 643 8. Vet inte 61 9. Uppgift saknas
VAR 106 NÄST SÄMSTA KÅRPARTI 46 Loc 144 width 1 MD=9 47 Vilket parti tycker du är näst sämst? 138 1. Allmänna Trivselpartiet (ATP) 210 2. Fria Studenter (FS) 64 3. Oberoende Studenter (OBS) 65 4. Radikala Demokraterna (RaD) 247 5. Socialisterna 101 6. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 810 8. Vet inte 88 9. Uppgift saknas
VAR 107 RÖSTADE KÅRVALET 1968 48 Loc 145 width 1 MD=9 48a Röstade du vid förra årets kårval? 581 1. Ja 1125 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 108 KÅRPARTI RÖST 1968 48 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 48b Om Ja: Vilket parti röstade du på? 148 1. Fria Studenter (FS) 179 2. Obundna kårpartiet (OP) 149 3. Kåraktivisterna (KA) 90 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS) 1123 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 109 RÖSTADE AK-VALET 1968 49 Loc 147 width 1 MD=9 49a Röstade du vid andrakammarvalet i september 1968? 1286 1. Ja 433 5. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 110 VAL AV RIKSPARTI 1968 49 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 49b Om du röstade: Vilket parti röstade du på? 64 1. Vänsterpartiet kommunisterna 344 2. Socialdemokraterna 106 3. Centerpartiet 466 4. Folkpartiet 258 5. Högerpartiet 23 7. Övrigt parti, röstade blankt 432 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 111 RIKSPARTISYMPATI 50 Loc 149 width 1 MD=9 50 Vilket rikspolitiskt parti sympatiserar du med idag? 67 1. Vänsterpartiet kommunisterna 456 2. Socialdemokraterna 128 3. Centerpartiet 295 4. Folkpartiet 235 5. Högerpartiet 39 6. Övrigt parti 316 7. Inget parti 134 8. Vet inte 53 9. Uppgift saknas
VAR 112 LÄSER GÖTEBORGSPOSTEN 51 Loc 150 width 1 MD=9 51 Vilken eller vilka dagstidningar läser du regelbundet? 51(1) Göteborgs-Posten 784 1. Markerat 916 5. Ej markerat 23 9. Uppgift saknas
VAR 113 LÄSER HANDELSTIDNING 51 Loc 151 width 1 MD=9 51(2) <Läser dagstidning regelbundet> Handelstidningen <Se F.51 för fullständig frågetext> 849 1. Markerat 844 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 114 LÄSER ARBETET 51 Loc 152 width 1 MD=9 51(3) <Läser dagstidning regelbundet> Arbetet <Se F.51 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 1534 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 115 LÄSER GÖTEBORGSTIDN. 51 Loc 153 width 1 MD=9 51(4) <Läser dagstidning regelbundet> Göteborgs-Tidningen <Se F.51 för fullständig frågetext> 266 1. Markerat 1427 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 116 LÄSER DAGENS NYHETER 51 Loc 154 width 1 MD=9 51(5) <Läser dagstidning regelbundet> Dagens Nyheter <Se F.51 för fullständig frågetext> 478 1. Markerat 1215 5. Ej markerat 30 9. Uppgift saknas
VAR 117 LÄSER SV DAGBLADET 51 Loc 155 width 1 MD=9 51(6) <Läser dagstidning regelbundet> Svenska Dagbladet <Se F.51 för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 1537 5. Ej markerat 23 9. Uppgift saknas
VAR 118 LÄSER EXPRESSEN 51 Loc 156 width 1 MD=9 51(7) <Läser dagstidning regelbundet> Expressen <Se F.51 för fullständig frågetext> 286 1. Markerat 1414 5. Ej markerat 23 9. Uppgift saknas
VAR 119 LÄSER AFTONBLADET 51 Loc 157 width 1 MD=9 51(8) <Läser dagstidning regelbundet> Aftonbladet <Se F.51 för fullständig frågetext> 379 1. Markerat 1321 5. Ej markerat 23 9. Uppgift saknas
VAR 120 LÄSER ANNAN TIDNING 51 Loc 158 width 1 MD=9 51(9) <Läser dagstidning regelbundet> Annan tidning <Se F.51 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 1599 5. Ej markerat 23 9. Uppgift saknas
VAR 121 INTRESSE FÖR POLITIK 52 Loc 159 width 1 MD=9 52 Hur pass intresserad är du av politik i allmänhet? 362 1. Mycket intresserad 834 2. Ganska intresserad 458 3. Inte särskilt intresserad 57 4. Inte alls intresserad 12 9. Uppgift saknas
VAR 122 VÄNSTER-HÖGERUPPFATTN 53 Loc 160 width 1 MD=9 53 Man talar i politiken ofta om "vänster" och "höger". Hur skulle du själv karaktärisera din politiska uppfattning i stort? 193 1. Starkt vänster 540 2. Svagt vänster 462 3. Någonstans i mitten 352 4. Svagt höger 77 5. Starkt höger 54 8. Ingen bestämd uppfattning 45 9. Uppgift saknas
VAR 123 FÖRÄNDR POL UPPFATTN 54 Loc 161 width 1 MD=9 54a Har du idag en annan politisk uppfattning än för några (2 - 3) år sedan? 185 1. Anser mig mycket mer vänster 495 2. Anser mig något mer vänster 871 3. Anser mig ha ungefär samma politiska uppfattning idag som för några år sedan 122 4. Anser mig något mer till höger 17 5. Anser mig mycket mer till höger 33 9. Uppgift saknas
VAR 124 ORSAK FÖRÄNDRING, 1 54 Loc 162 width 1 MD=0 54b Om din politiska uppfattning ändrats under senare år, vilken anser du vara den huvudsakliga orsaken till denna förändring? 54b(1) Orsak till förändring av politisk uppfattning, 1 332 1. Ökad kunskap, ökad information, ökad medvetenhet, ökat intresse 52 2. Ökad interaktion, träffat kamrater och människor, diskussioner 17 3. Frigörelse från föräldrars inflytande 35 4. Universitetsstudierna 67 5. Hänvisning till internationella frågor, utrikespolitik 26 6. Hänvisning till socialdemokratin, regeringspolitiken i Sverige 29 7. Hänvisning till övriga förhållanden i samhället, sociala frågor 52 8. Vänstern, "vänstervridningen", reaktion mot vänstern 79 9. Övrigt 1034 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 ORSAK FÖRÄNDRING, 2 54 Loc 163 width 1 MD=0 54b(2) Orsak till förändring av politisk uppfattning, 2 <Se F.54b för fullständig frågetext> 23 1. Ökad kunskap, ökad information, ökad medvetenhet, ökat intresse 33 2. Ökad interaktion, träffat kamrater och människor, diskussioner 3 3. Frigörelse från föräldrars inflytande 19 4. Universitetsstudierna 22 5. Hänvisning till internationella frågor, utrikespolitik 4 6. Hänvisning till socialdemokratin, regeringspolitiken i Sverige 28 7. Hänvisning till övriga förhållanden i samhället, sociala frågor 5 8. Vänstern, "vänstervridningen", reaktion mot vänstern 27 9. Övrigt 1559 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 ÅSIKT VIETNAMFRÅGAN 55 Loc 164 width 1 MD=9 55 Vilken av följande två åsikter i Vietnamfrågan ansluter du dig närmast till? 777 1. USA bör omedelbart lämna Vietnam, 528 3. Kan inte ansluta mig till någon av åsikterna 333 5. Det vore fel av USA att omedelbart lämna Vietnam 74 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 127 ASEA I CABORA BASSA 56 Loc 165 width 1 MD=9 56 Under det senaste halvåret har det förts en livlig diskussion om ASEA:s medverkan i Cabora Bassa-projektet i Mocambique. Hur skulle du vilja karaktärisera din egen inställning till ASEA:s medverkan? 90 1. Starkt positiv 295 2. Ganska positiv 372 3. Ganska negativ 393 4. Starkt negativ 546 8. Ingen bestämd uppfattning 27 9. Uppgift saknas
VAR 128 DAGENS SVENSKA SAMH 57 Loc 166 width 1 MD=9 57 Vilken är din inställning i stort till dagens svenska samhälle? 72 1. Mycket positiv 1048 2. Ganska positiv 416 3. Ganska negativ 110 4. Mycket negativ 48 5. Ingen bestämd uppfattning 29 9. Uppgift saknas
VAR 129 DEM LEGITIMT SÄTT 58 Loc 167 width 1 MD=9 58 Anser du att demonstrationer är ett legitimt sätt att föra fram sina åsikter? 1440 1. Ja 200 5. Nej 69 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 130 DELTA I DEMONSTRATION 59 Loc 168 width 1 MD=9 59a Skulle du kunna tänka dig att delta i en demonstration som har en målsättning som du sympatiserar med? 1261 1. Ja 337 5. Nej 121 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 131 DELTA I DEM SAMMANST 59 Loc 169 width 1 MD=9 59b Skulle du delta även om det fanns allvarliga risker för sammanstötningar med polisen? 505 1. Ja 799 5. Nej 336 8. Vet inte 83 9. Uppgift saknas
VAR 132 SJÄLV DELTAGIT I DEM 60 Loc 170 width 1 MD=9 60a Har du själv deltagit i någon politisk demonstration under 1960-talet? 384 1. Ja 1336 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 133 DELTAGIT VIETNAMDEM. 60 Loc 171 width 1 MD=0 60b Om Ja: Vad handlade den om? 60b(1) Vietnam 177 1. Markerat 206 5. Ej markerat 1340 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 DELTAGIT TJECKOSLDEM. 60 Loc 172 width 1 MD=0 60b(2) <Demonstrationen handlade om> Tjeckoslovakien <Se F.60b för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 233 5. Ej markerat 1340 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 DELTAGIT ÖVR INT DEM 60 Loc 173 width 1 MD=0 60b(3) <Demonstrationen handlade om> Övr. internationellt <Se F.60b för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 283 5. Ej markerat 1340 0. Frågan ej tillämplig
VAR 136 DELTAGIT 1:A MAJ DEM 60 Loc 174 width 1 MD=0 60b(4) <Demonstrationen handlade om> Första maj <Se F.60b för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1340 0. Frågan ej tillämplig
VAR 137 DELTAGIT PUKAS-DEM 60 Loc 175 width 1 MD=0 60b(5) <Demonstrationen handlade om> PUKAS-demonstrationen 15/3 -69 <Se F.60b för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 294 5. Ej markerat 1340 0. Frågan ej tillämplig
VAR 138 DELTAGIT ANNAN DEM 60 Loc 176 width 1 MD=0 60b(6) <Demonstrationen handlade om> Annan <Se F.60b för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 341 5. Ej markerat 1340 0. Frågan ej tillämplig