TRAFIKSÄKERHETSUNDERSÖKNINGEN 1989
                SSD 0559

  
              Primärforskare
                Vägverket

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Trafiksäkerhetsundersökningen 1989 samlades
  ursprungligen in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av
  Trafiksäkerhetsverket. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vägverket har sedan 1993 det övergripande ansvaret för
  vägtrafiken i Sverige. Verket samarbetar med polisen och
  kommunerna, vilket 1994 resulterade i ett nationellt
  trafiksäkerhetsprogram som innehåller tio
  trafiksäkerhetsreformer.

  Att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik ingår som
  en del i ansvaret. En av de äldsta löpande undersökningarna
  inom detta område - där ungefär 5 000 personer årligen får
  svara på frågor om trafik och trafiksäkerhet - är den s.k.
  trafiksäkerhetsenkäten. Undersökningen har genomförts av
  Statistiska centralbyrån sedan 1981, tidigare på uppdrag av
  Trafiksäkerhetsverket, från 1993 på uppdrag av Vägverket.

  Frågorna i undersökningen behandlar bl.a.
  - beteende i trafiken, hur mycket och med vad man färdats
  - hur man skyddar sig med t.ex. bilbälte, cykelhjälm,
   belysning och reflexer
  - regler och bestämmelser
  - den allmänna trafikmoralen
  - satsningar på trafiksäkerhet
  - barn i trafiken

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Genomförande:   För nionde året i rad sedan 1981
  Urval:      4 698 slumpmässigt utvalda personer i
           åldrarna 15-74 år
  Stratifiering:  Efter sex åldersgrupper
  Fältarbetsperiod: Oktober - december 1989
  Metod:      Postenkät med tre skriftliga påminnelser
  Svarsfrekvens:  78.2%
  Standardvägning: Med hjälp av variabel 6 kan materialet
           vägas så att det blir representativt för
           hela befolkningen

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 20  (2)KÖRKORT FÖR BIL     3 (3)LOC 44 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 3 Har Du körkort för bil?

   (6) ......................

      (7) (8)  (9)
     2474 1.  Ja
     1200 5.  Nej

       1 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0559 2 SSD Edition NR 2 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Undersökningsår 6 Vikt 7 Stratum 8 Födelseår 9 Födelsemånad 10 Kön 11 Civilstånd 12 Riksområde 13 H-region 14 Län 15 Kommun 16 Inflöde 17 Kön 18 Ålder 19 Bostadsort 20 Körkort för bil 21 Kört cykel senaste året 22 Kört moped senaste året 23 Kört motorcykel senaste året 24 Kört personbil senaste året 25 Kört lastbil/buss senaste året 26 Körsträcka med personbil senaste året 27 Körsträcka med motorcykel senaste året 28 Körsträcka med moped senaste året 29 Körsträcka med cykel senaste året 30 Användning bilbälte i tätortstrafik - framsätet 31 Användning bilbälte i landsvägstrafik - framsätet 32 Användning bilbälte i tätortstrafik - baksätet 33 Användning bilbälte i landsvägstrafik - baksätet 34 Användning cykelhjälm 35 Använder reflexer i mörker på belyst gata 36 Använder reflexer i mörker på obelyst gata 37 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från polisen 38 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från MHF 39 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från NTF 40 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från M/KAK 41 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från TSV 42 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från Vägverket 43 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från Riksradion 44 Säkrare för ett barn att sitta bak utan bilbälte än fram med bilbälte 45 Sextonårsgräns för att få köra moped 46 Försämrad trafikmoral de senaste åren 47 Otillåtet ta körkort utan att ha gått i trafikskola 48 Körkortsutbildning i gymnasieskolan 49 Privat förarutbildning bättre än trafikskola 50 Synprov i samband med 10-årsutbyte av körkort 51 Obligatorisk utbildning för mopedförare 52 Bilförare bär det största ansvaret för kollisioner med gående och cyklister 53 Höjd körkortsålder för lätt motorcykel 54 Köra motorcykel inte farligare än bil om man är en bra förare 55 Ökad polisövervakning det enda som hjälper för att minska trafikolyckorna 56 Hälsokontroll för körkortsinnehavare vid 75 års ålder 57 Höjd körkortsålder för tung motorcykel 58 Acceptera ökning av antalet olyckor om trafiken ökar 59 Tunga lastbilar en stor olycksrisk i trafiken 60 Godstrafik borde överföras från landsväg till järnväg 61 Kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl 62 Kört bil på förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol kvällen innan 63 Minska samhällets totala alkoholkonsumtion för att minska onykterheten i trafiken 64 Kör bil lika bra som vanligt så snart alkoholen gått ur kroppen 65 Lika stränga rattonykterhetsregler för cyklister som för bilister 66 Gränsen för rattonykterhet vid 0 promille 67 Riktigt att i trafiksammanhang uppskatta förlusten av människoliv i pengar 68 Värderingen av människoliv lagom stor 69 Kör om oftare än blir omkörd 70 Viktigare följa trafikrytmen än hastighetsgränserna 71 För hög hastighet huvudorsak till olyckor 72 Mindre allvarligt om en rutinerad förare överskrider hastighetsgräns 73 Hastighetsgränserna borde sänkas 74 Lägre hastighetsgränser på vintern 75 Hastighetsgränserna så låga att man har förståelse att de överskrids 76 Lägre hastighetsgränser i mörker 77 Sänk hastighetsgränsen i bostadsområden till 30 km/tim 78 Sänker hastighet då viltvarningsmärke passeras 79 Sänkta hastighetsgränser för att rädda miljön 80 Hastighetsbegränsning för nya körkortsinnehavare 81 Höjda hastighetsgränser på vägar utanför tätort 82 90 km/tim högsta tillåtna hastighet på landsväg 83 Införa automatisk hastighetsövervakning 84 Fördel med dubbdäck att man kan köra fortare i halt väglag 85 Skyldighet använda vägren för att underlätta omkörning 86 Trafiken flyter bättre om lastbilar tillåts köra 90 km/tim på landsväg 87 Hastighetsgränsen på motorvägar borde vara 90 km/tim 88 Inlagd på sjukhus på grund av trafikolycka 89 Antal gånger inlagd på sjukhus på grund av trafikolycka 90 Besvär av skada från trafikolycka 91 Trafikolycka under senaste året 92 Antal trafikolyckor senaste året 93 Skada vid trafikolycka 1 94 Skada vid trafikolycka 2 95 Skada vid trafikolycka 3 96 Skada vid trafikolycka 4 97 Ålder barn 1 98 Ålder barn 1 - månader 99 Ålder barn 2 100 Ålder barn 2 - månader 101 Ålder barn 3 102 Ålder barn 3 - månader 103 Skyddsanordning i bilen, barn 1 104 Skyddsanordning i bilen, barn 2 105 Skyddsanordning i bilen, barn 3 106 Använder cykelhjälm, barn 1 107 Använder cykelhjälm, barn 2 108 Använder cykelhjälm, barn 3 109 Barn inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka 110 Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 1 111 Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 2 112 Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 3 113 Besvär av skada från trafikolycka, barn 1 114 Besvär av skada från trafikolycka, barn 2 115 Besvär av skada från trafikolycka, barn 3 116 Barn råkat ut för trafikolycka senaste året 117 Antal trafikolyckor senaste året, barn 1 118 Antal trafikolyckor senaste året, barn 2 119 Antal trafikolyckor senaste året, barn 3 120 Barn 1: Skadat vid trafikolycka 1 121 Barn 1: Skadat vid trafikolycka 2 122 Barn 1: Skadat vid trafikolycka 3 123 Barn 1: Skadat vid trafikolycka 4 124 Barn 2: Skadat vid trafikolycka 1 125 Barn 2: Skadat vid trafikolycka 2 126 Barn 2: Skadat vid trafikolycka 3 127 Barn 2: Skadat vid trafikolycka 4 128 Barn 3: Skadat vid trafikolycka 1 129 Barn 3: Skadat vid trafikolycka 2 130 Barn 3: Skadat vid trafikolycka 3 131 Barn 3: Skadat vid trafikolycka 4

VAR 1 SSD STUDY NR 0559              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0559


VAR 2 SSD EDITION NR 2 Loc 5 width 1 Juni 2002
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Trafiksäkerhetsundersökningen 1989
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 UNDERSÖKNINGSÅR Loc 17 width 4 Undersökningsår 3675 1989. År 1989
VAR 6 VIKT Loc 21 width 8 2 decimal places Vikt - Denna variabel gör urvalet representativt för hela befolkningen Valid-n=3675 Min=445.97 Max=3258.61 Mean=1720.6 St.Dev=1056.1
VAR 7 STRATUM Loc 29 width 1 MD=0 Stratum 540 1. Stratum 1 499 2. Stratum 2 459 3. Stratum 3 1046 4. Stratum 4 553 5. Stratum 5 539 6. Stratum 6 39 0. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 30 width 2 MD= 0 Födelseår 14. 1914 . . 74. 1974 39 00. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 4 49 43 38 37 74 71 61 55 56 61 59 64 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 54 57 51 52 59 51 58 39 30 32 22 27 38 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 35 30 43 44 36 51 41 34 41 38 36 27 41 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 39 33 40 35 34 34 30 30 36 34 29 39 84 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 0 Frek: 112 80 94 120 239 245 173 176 161 39
VAR 9 FÖDELSEMÅNAD Loc 32 width 2 MD= 0 Födelsemånad 283 01. Januari 273 02. Februari 318 03. Mars 341 04. April 338 05. Maj 303 06. Juni 292 07. Juli 312 08. Augusti 317 09. September 290 10. Oktober 291 11. November 278 12. December 39 00. Uppgift saknas
VAR 10 KÖN Loc 34 width 1 Kön enligt registerdata. Denna variabel anger kön på den person enkäten skickades ut till. I ett antal fall har enkäten besvarats av annan person, vilket medför att värdena för variablerna 10 och 17 kan skilja sig åt. 1836 1. Man 1839 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 35 width 1 MD=0 Civilstånd 1100 1. Ogift person 709 2. Gift man 10 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 206 4. Frånskild person 146 5. Änka/änkling 692 7. Gift kvinna, sammanboende med mannen 766 8. Barn under 18 år 7 9. Fosterbarn under 18 år 39 0. Uppgift saknas
VAR 12 RIKSOMRÅDE Loc 36 width 1 MD=0 Riksområde 653 1. Stockholm: Stockholms län 634 2. Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 331 3. Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 503 4. Sydsverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 743 5. Västsverige: Hallands, Göteborgs- och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län 358 6. Norra Mellansverige: Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 194 7. Mellersta Norrland: Västernorrlands och Jämtlands län 220 8. Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län 39 0. Uppgift saknas
VAR 13 H-REGION Loc 37 width 1 MD=0 H-region 633 1. Stockholm, Södertälje A-regioner 1287 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 745 4. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 217 5. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 237 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 334 8. Göteborgs A-region 183 9. Malmö/Lund/Trelleborgs A-region 39 0. Uppgift saknas
VAR 14 LÄN Loc 38 width 2 MD= 0 Län 653 01. Stockholms län 103 03. Uppsala län 117 04. Södermanlands län 171 05. Östergötlands län 135 06. Jönköpings län 71 07. Kronobergs län 102 08. Kalmar län 23 09. Gotlands län 70 10. Blekinge län 121 11. Kristianstads län 312 12. Malmöhus län 114 13. Hallands län 311 14. Göteborgs och Bohus län 190 15. Älvsborgs län 128 16. Skaraborgs län 117 17. Värmlands län 127 18. Örebro län 116 19. Västmanlands län 121 20. Kopparbergs län 120 21. Gävleborgs län 124 22. Västernorrlands län 70 23. Jämtlands län 113 24. Västerbottens län 107 25. Norrbottens län 39 00. Uppgift saknas
VAR 15 KOMMUN Loc 40 width 4 MD= 0 Kommun 19 0114. Upplands-Väsby 11 0115. Vallentuna 17 0117. Österåker 7 0120. Värmdö 21 0123. Järfälla 5 0125. Ekerö 43 0126. Huddinge 17 0127. Botkyrka 7 0128. Salem 28 0136. Haninge 15 0138. Tyresö 8 0139. Upplands-Bro 20 0160. Täby 16 0162. Danderyd 26 0163. Sollentuna 247 0180. Stockholm 27 0181. Södertälje 28 0182. Nacka 11 0183. Sundbyberg 26 0184. Solna 16 0186. Lidingö 20 0188. Norrtälje 13 0191. Sigtuna 5 0192. Nynäshamn 6 0305. Håbo 6 0319. Älvkarleby 9 0360. Tierp 66 0380. Uppsala 11 0381. Enköping 5 0382. Östhammar 27 0480. Nyköping 4 0481. Oxelösund 10 0482. Flen 18 0483. Katrineholm 44 0484. Eskilstuna 14 0486. Strängnäs 5 0509. Ödeshög 1 0512. Ydre 8 0513. Kinda 4 0560. Boxholm 12 0562. Finspång 3 0563. Valdemarsvik 56 0580. Linköping 55 0581. Norrköping 2 0582. Söderköping 15 0583. Motala 1 0584. Vadstena 9 0586. Mjölby 2 0604. Aneby 5 0617. Gnosjö 19 0662. Gislaved 5 0665. Vaggeryd 39 0680. Jönköping 17 0682. Nässjö 13 0683. Värnamo 6 0684. Sävsjö 18 0685. Vetlanda 8 0686. Eksjö 3 0687. Tranås 6 0760. Uppvidinge 3 0761. Lessebo 3 0763. Tingsryd 7 0764. Alvesta 9 0765. Älmhult 5 0767. Markaryd 27 0780. Växjö 11 0781. Ljungby 2 0821. Högsby 4 0834. Torsås 9 0840. Mörbylånga 8 0860. Hultsfred 3 0861. Mönsterås 2 0862. Emmaboda 17 0880. Kalmar 12 0881. Nybro 10 0882. Oskarshamn 21 0883. Västervik 9 0884. Vimmerby 5 0885. Borgholm 23 0980. Gotland 11 1060. Olofström 23 1080. Karlskrona 13 1081. Ronneby 12 1082. Karlshamn 11 1083. Sölvesborg 4 1121. Östra Göinge 4 1137. Örkelljunga 7 1160. Tomelilla 5 1162. Bromölla 6 1163. Osby 8 1165. Perstorp 5 1166. Klippan 6 1167. Åstorp 5 1168. Båstad 27 1180. Kristianstad 12 1181. Simrishamn 16 1182. Ängelholm 16 1183. Hässleholm 4 1214. Svalöv 7 1230. Staffanstorp 5 1231. Burlöv 15 1233. Vellinge 6 1260. Bjuv 11 1261. Kävlinge 6 1262. Lomma 3 1263. Svedala 4 1264. Skurup 6 1265. Sjöbo 7 1266. Hörby 5 1267. Höör 91 1280. Malmö 33 1281. Lund 17 1282. Landskrona 41 1283. Helsingborg 9 1284. Höganäs 22 1285. Eslöv 8 1286. Ystad 12 1287. Trelleborg 2 1315. Hylte 45 1380. Halmstad 8 1381. Laholm 10 1382. Falkenberg 26 1383. Varberg 23 1384. Kungsbacka 8 1401. Härryda 10 1402. Partille 6 1407. Öckerö 14 1415. Stenungsund 8 1419. Tjörn 3 1421. Orust 5 1427. Sotenäs 5 1430. Munkedal 7 1435. Tanum 179 1480. Göteborg 20 1481. Mölndal 16 1482. Kungälv 6 1484. Lysekil 20 1485. Uddevalla 4 1486. Strömstad 3 1504. Dals-Ed 2 1507. Färgelanda 14 1521. Ale 15 1524. Lerum 4 1527. Vårgårda 3 1552. Tranemo 7 1560. Bengtsfors 1 1561. Mellerud 6 1562. Lilla Edet 14 1563. Mark 1 1565. Svenljunga 5 1566. Herrljunga 12 1580. Vänersborg 24 1581. Trollhättan 17 1582. Alingsås 44 1583. Borås 8 1584. Ulricehamn 10 1585. Åmål 6 1602. Grästorp 2 1603. Essunga 3 1622. Mullsjö 2 1623. Habo 2 1637. Karlsborg 5 1643. Gullspång 7 1660. Vara 7 1661. Götene 5 1662. Tibro 2 1663. Töreboda 15 1680. Mariestad 15 1681. Lidköping 11 1682. Skara 22 1683. Skövde 3 1684. Hjo 8 1685. Tidaholm 13 1686. Falköping 2 1715. Kil 3 1730. Eda 10 1737. Torsby 1 1760. Storfors 5 1761. Hammarö 1 1762. Munkfors 4 1763. Forshaga 4 1764. Grums 5 1765. Årjäng 5 1766. Sunne 33 1780. Karlstad 12 1781. Kristinehamn 6 1782. Filipstad 6 1783. Hagfors 16 1784. Arvika 4 1785. Säffle 6 1860. Laxå 5 1861. Hallsberg 7 1862. Degerfors 3 1863. Hällefors 4 1864. Ljusnarsberg 56 1880. Örebro 12 1881. Kumla 7 1882. Askersund 15 1883. Karlskoga 6 1884. Nora 6 1885. Lindesberg 4 1904. Skinnskatteberg 7 1907. Surahammar 7 1917. Heby 5 1960. Kungsör 9 1961. Hallstahammar 47 1980. Västerås 10 1981. Sala 4 1982. Fagersta 16 1983. Köping 7 1984. Arboga 2 2021. Vansbro 6 2023. Malung 6 2026. Gagnef 7 2029. Leksand 6 2031. Rättvik 4 2039. Älvdalen 2 2061. Smedjebacken 8 2062. Mora 18 2080. Falun 24 2081. Borlänge 4 2082. Säter 6 2083. Hedemora 7 2084. Avesta 21 2085. Ludvika 3 2101. Ockelbo 7 2104. Hofors 12 2121. Ovanåker 3 2132. Nordanstig 3 2161. Ljusdal 38 2180. Gävle 16 2181. Sandviken 11 2182. Söderhamn 8 2183. Bollnäs 19 2184. Hudiksvall 4 2260. Ånge 10 2262. Timrå 14 2280. Härnösand 43 2281. Sundsvall 17 2282. Kramfors 11 2283. Sollefteå 25 2284. Örnsköldsvik 1 2303. Ragunda 6 2305. Bräcke 3 2309. Krokom 9 2313. Strömsund 10 2321. Åre 5 2326. Berg 12 2361. Härjedalen 24 2380. Östersund 3 2401. Nordmaling 0 2403. Bjurholm 2 2404. Vindeln 1 2409. Robertsfors 6 2417. Norsjö 3 2418. Malå 6 2421. Storuman 1 2425. Dorotea 2 2460. Vännäs 4 2462. Vilhelmina 3 2463. Åsele 40 2480. Umeå 7 2481. Lycksele 35 2482. Skellefteå 1 2505. Arvidsjaur 3 2506. Arjeplog 2 2510. Jokkmokk 2 2513. Överkalix 10 2514. Kalix 3 2518. Övertorneå 2 2521. Pajala 10 2523. Gällivare 4 2560. Älvsbyn 25 2580. Luleå 22 2581. Piteå 10 2582. Boden 2 2583. Haparanda 11 2584. Kiruna 39 0000. Uppgift saknas
VAR 16 INFLÖDE Loc 44 width 1 MD=0 Inflöde 1630 1. Enkätsvar utan påminnelse 1219 2. Enkätsvar efter en påminnelse 660 3. Enkätsvar efter två påminnelser 127 4. Enkätsvar efter tre påminnelser 39 0. Uppgift saknas
VAR 17 KÖN 1 Loc 45 width 1 MD=9 Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. När det gäller meningarna om trafikbeteende etc är det viktigt att Du tänker efter och försöker svara med de alternativ som bäst stämmer med vad Du anser eller hur Du brukar göra. 1a Är Du man eller kvinna? 1834 1. Man 1840 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 18 ÅLDER 1 Loc 46 width 1 1b Hur gammal är Du? 546 1. 15-17 år 505 2. 18-19 år 470 3. 20-24 år 1058 4. 25-54 år 556 5. 55-64 år 540 6. 65-74 år
VAR 19 BOSTADSORT 2 Loc 47 width 1 MD=9 2 Var i Sverige bor Du? 519 1. På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 innevånare 371 2. I en tätort med 200 - 1 999 innevånare 320 3. I en tätort med 2 000 - 4 999 innevånare 717 4. I en tätort med 5 000 - 24 999 innevånare 965 5. I en tätort med 25 000 - 200 000 innevånare 761 6. I Storstockholm, Göteborg eller Malmö 22 9. Uppgift saknas
VAR 20 KÖRKORT FÖR BIL 3 Loc 48 width 1 MD=9 3 Har Du körkort för bil? 2474 1. Ja 1200 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 21 KÖRVANOR CYKEL 4 Loc 49 width 1 MD=9 4 Hur ofta har Du kört olika fordon de senaste 12 månaderna? 4(1) Cykel 451 1. Varje dag 894 2. Flera gånger i veckan 237 3. 1 gång i veckan 337 4. Ett par gånger i månaden 293 5. Någon gång i månaden 609 6. Mer sällan 822 7. Inte alls 22 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 22 KÖRVANOR MOPED 4 Loc 50 width 1 MD=9 4(2) <Kört senaste 12 månaderna> Moped <Se F.4 för fullständig frågetext> 40 1. Varje dag 101 2. Flera gånger i veckan 28 3. 1 gång i veckan 31 4. Ett par gånger i månaden 51 5. Någon gång i månaden 227 6. Mer sällan 3161 7. Inte alls 20 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 23 KÖRVANOR MC 4 Loc 51 width 1 MD=9 4(3) <Kört senaste 12 månaderna> Motorcykel <Se F.4 för fullständig frågetext> 8 1. Varje dag 41 2. Flera gånger i veckan 17 3. 1 gång i veckan 22 4. Ett par gånger i månaden 26 5. Någon gång i månaden 117 6. Mer sällan 3422 7. Inte alls 7 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 24 KÖRVANOR PERSONBIL 4 Loc 52 width 1 MD=9 4(4) <Kört senaste 12 månaderna> Personbil <Se F.4 för fullständig frågetext> 1111 1. Varje dag 941 2. Flera gånger i veckan 170 3. 1 gång i veckan 123 4. Ett par gånger i månaden 68 5. Någon gång i månaden 127 6. Mer sällan 1103 7. Inte alls 19 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 25 KÖRVANOR LASTBIL/BUSS 4 Loc 53 width 1 MD=9 4(5) <Kört senaste 12 månaderna> Lastbil/buss <Se F.4 för fullständig frågetext> 54 1. Varje dag 65 2. Flera gånger i veckan 17 3. 1 gång i veckan 31 4. Ett par gånger i månaden 45 5. Någon gång i månaden 113 6. Mer sällan 3325 7. Inte alls 7 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 26 KÖRSTRÄCKA PERSONBIL 5 Loc 54 width 5 MD= 0 or GE 99999 5 Ungefär hur många mil har Du själv kört personbil de senaste 12 månaderna? 1113 00000. 0 mil 149 99999. Uppgift saknas Valid-n=2413 Min=1 Max=16300 Mean=1280.4 St.Dev=1480.8
VAR 27 KÖRSTRÄCKA MOTORCYKEL 6 Loc 59 width 4 MD= 0 or GE 9999 6 Ungefär hur många mil har Du själv kört motorcykel de senaste 12 månaderna? 3437 0000. 0 mil 37 9999. Uppgift saknas Valid-n=201 Min=1 Max=3000 Mean=231.8 St.Dev=431.8
VAR 28 KÖRSTRÄCKA MOPED 7 Loc 63 width 4 MD= 0 or GE 9999 7 Ungefär hur många mil har Du själv kört moped de senaste 12 månaderna? 3177 0000. 0 mil 76 9999. Uppgift saknas Valid-n=422 Min=1 Max=3000 Mean=71.8 St.Dev=196.7
VAR 29 KÖRSTRÄCKA CYKEL 8 Loc 67 width 4 MD= 0 or GE 9999 8 Ungefär hur många mil har Du själv cyklat de senaste 12 månaderna? 831 0000. 0 mil 292 9999. Uppgift saknas Valid-n=2552 Min=1 Max=2000 Mean=56.8 St.Dev=127.0
VAR 30 BILBÄLTE TÄTORT FRAM 9 Loc 71 width 1 MD=9 9 Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i framsätet? Svara med ett kryss för tätortstrafik och ett för landsvägstrafik. 9(1) I tätortstrafik 3239 1. Använder alltid eller nästan alltid bilbälte 115 2. Använder bilbälte vid tre resor av fyra 84 3. Använder bilbälte vid ungefär hälften av alla resor 56 4. Använder bilbälte vid en resa av fyra 123 5. Använder sällan eller aldrig bilbälte 23 6. Åker inte bil 14 7. Åker inte bil i framsätet 8 8. Bilbälte finns inte eller är ur funktion 13 9. Uppgift saknas
VAR 31 BILBÄLTE LANDSVÄG FRAM 9 Loc 72 width 1 MD=9 9(2) <Använder bilbälte i framsätet> I landsvägstrafik <Se F.9 för fullständig frågetext> 3387 1. Använder alltid eller nästan alltid bilbälte 75 2. Använder bilbälte vid tre resor av fyra 58 3. Använder bilbälte vid ungefär hälften av alla resor 29 4. Använder bilbälte vid en resa av fyra 68 5. Använder sällan eller aldrig bilbälte 22 6. Åker inte bil 13 7. Åker inte bil i framsätet 10 8. Bilbälte finns inte eller är ur funktion 13 9. Uppgift saknas
VAR 32 BILBÄLTE TÄTORT BAK 10 Loc 73 width 1 MD=9 10 Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i baksätet? Svara med ett kryss för tätortstrafik och ett för landsvägstrafik. 10(1) I tätortstrafik 2204 1. Använder alltid eller nästan alltid bilbälte 273 2. Använder bilbälte vid tre resor av fyra 238 3. Använder bilbälte vid ungefär hälften av alla resor 137 4. Använder bilbälte vid en resa av fyra 481 5. Använder sällan eller aldrig bilbälte 18 6. Åker inte bil 295 7. Åker inte bil i baksätet 14 8. Bilbälte finns inte eller är ur funktion 15 9. Uppgift saknas
VAR 33 BILBÄLTE LANDSVÄG BAK 10 Loc 74 width 1 MD=9 10(2) <Använder bilbälte i baksätet> I landsvägstrafik <Se F.10 för fullständig frågetext> 2370 1. Använder alltid eller nästan alltid bilbälte 253 2. Använder bilbälte vid tre resor av fyra 209 3. Använder bilbälte vid ungefär hälften av alla resor 135 4. Använder bilbälte vid en resa av fyra 369 5. Använder sällan eller aldrig bilbälte 17 6. Åker inte bil 293 7. Åker inte bil i baksätet 14 8. Bilbälte finns inte eller är ur funktion 15 9. Uppgift saknas
VAR 34 ANVÄNDNING CYKELHJÄLM 11 Loc 75 width 1 MD=9 11 Hur ofta använder Du hjälm då Du cyklar? 35 1. Använder alltid eller nästan alltid hjälm 12 2. Använder hjälm vid tre resor av fyra 11 3. Använder hjälm vid ungefär hälften av alla resor 7 4. Använder hjälm vid en resa av fyra 2787 5. Använder aldrig eller nästan aldrig hjälm 724 7. Cyklar inte 99 9. Uppgift saknas
VAR 35 REFLEXER BELYST GATA 12 Loc 76 width 1 MD=9 12 Hur ofta använder Du reflexer då Du är ute och går i mörker där biltrafik förekommer? Svara med ett kryss för hur det är när det finns belysning och ett när belysning saknas. 12(1) Belyst gata/väg/trottoar 741 1. Använder alltid eller nästan alltid reflexer 158 2. Använder reflexer vid tre gånger av fyra promenader 247 3. Använder reflexer ungefär hälften av gångerna 175 4. Använder reflexer vid en gång av fyra promenader 1888 5. Använder sällan eller aldrig reflexer 451 7. Går aldrig på mörk gata/väg 15 9. Uppgift saknas
VAR 36 REFLEXER OBELYST GATA 12 Loc 77 width 1 MD=9 12(2) <Använder reflexer> Ej belyst gata/väg/trottoar <Se F.12 för fullständig frågetext> 975 1. Använder alltid eller nästan alltid reflexer 209 2. Använder reflexer vid tre gånger av fyra promenader 236 3. Använder reflexer ungefär hälften av gångerna 178 4. Använder reflexer vid en gång av fyra promenader 1393 5. Använder sällan eller aldrig reflexer 669 7. Går aldrig på mörk gata/väg 15 9. Uppgift saknas
VAR 37 TRAFIKINFO POLISEN 13 Loc 78 width 1 MD=9 13(1) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från polisen? 399 1. Stor nytta 631 2. Ganska stor nytta 491 3. Ganska liten nytta 185 4. Ingen nytta 939 7. Har inte fått någon information 693 8. Kan inte ta ställning 337 9. Uppgift saknas
VAR 38 TRAFIKINFO MHF 13 Loc 79 width 1 MD=9 13(2) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund)? 154 1. Stor nytta 236 2. Ganska stor nytta 315 3. Ganska liten nytta 307 4. Ingen nytta 1472 7. Har inte fått någon information 752 8. Kan inte ta ställning 439 9. Uppgift saknas
VAR 39 TRAFIKINFO NTF 13 Loc 80 width 1 MD=9 13(3) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)? 185 1. Stor nytta 419 2. Ganska stor nytta 399 3. Ganska liten nytta 242 4. Ingen nytta 1170 7. Har inte fått någon information 833 8. Kan inte ta ställning 427 9. Uppgift saknas
VAR 40 TRAFIKINFO M/KAK 13 Loc 81 width 1 MD=9 13(4) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från M/KAK (Motormännens riksförbund)? 158 1. Stor nytta 238 2. Ganska stor nytta 355 3. Ganska liten nytta 246 4. Ingen nytta 1438 7. Har inte fått någon information 785 8. Kan inte ta ställning 455 9. Uppgift saknas
VAR 41 TRAFIKINFO TSV 13 Loc 82 width 1 MD=9 13(5) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från TSV (Trafiksäkerhetsverket)? 523 1. Stor nytta 924 2. Ganska stor nytta 600 3. Ganska liten nytta 136 4. Ingen nytta 552 7. Har inte fått någon information 619 8. Kan inte ta ställning 321 9. Uppgift saknas
VAR 42 TRAFIKINFO VÄGVERKET 13 Loc 83 width 1 MD=9 13(6) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från Vägverket? 352 1. Stor nytta 677 2. Ganska stor nytta 492 3. Ganska liten nytta 189 4. Ingen nytta 868 7. Har inte fått någon information 707 8. Kan inte ta ställning 390 9. Uppgift saknas
VAR 43 TRAFIKINFO RIKSRADION 13 Loc 84 width 1 MD=9 13(7) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från riksradion? 1002 1. Stor nytta 1157 2. Ganska stor nytta 494 3. Ganska liten nytta 122 4. Ingen nytta 264 7. Har inte fått någon information 449 8. Kan inte ta ställning 187 9. Uppgift saknas
VAR 44 SÄKRARE BAK UTAN BÄLT 14 Loc 85 width 1 MD=9 14 Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig för vart och ett av dessa markera med ett kryss om Du instämmer eller inte. 14(1) Det är säkrare för ett barn att sitta i baksätet utan bilbälte än i framsätet med bilbälte. 189 1. Instämmer helt 133 2. Instämmer i stora drag 222 3. Ganska tveksam 768 4. Mycket tveksam 1951 5. Tar helt avstånd 305 8. Kan inte ta ställning 107 9. Uppgift saknas
VAR 45 16 ÅR KÖRA MOPED 14 Loc 86 width 1 MD=9 14(2) Åldersgränsen för att få köra moped borde höjas från 15 till 16 år. <Se F.14 för fullständig frågetext> 993 1. Instämmer helt 369 2. Instämmer i stora drag 427 3. Ganska tveksam 645 4. Mycket tveksam 861 5. Tar helt avstånd 332 8. Kan inte ta ställning 48 9. Uppgift saknas
VAR 46 FÖRSÄMRAD TRAFIKMORAL 14 Loc 87 width 1 MD=9 14(3) Trafikmoralen har försämrats de senaste åren. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1235 1. Instämmer helt 821 2. Instämmer i stora drag 419 3. Ganska tveksam 289 4. Mycket tveksam 147 5. Tar helt avstånd 702 8. Kan inte ta ställning 62 9. Uppgift saknas
VAR 47 TRAFIKSKOLA KÖRKORT 14 Loc 88 width 1 MD=9 14(4) Det borde inte vara tillåtet att ta körkort utan att ha gått i trafikskola. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1305 1. Instämmer helt 634 2. Instämmer i stora drag 398 3. Ganska tveksam 422 4. Mycket tveksam 594 5. Tar helt avstånd 278 8. Kan inte ta ställning 44 9. Uppgift saknas
VAR 48 KÖRKORTSUTB GYMNASIET 14 Loc 89 width 1 MD=9 14(5) Körkortsutbildningen borde ske i gymnasieskolan. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1025 1. Instämmer helt 724 2. Instämmer i stora drag 528 3. Ganska tveksam 526 4. Mycket tveksam 481 5. Tar helt avstånd 337 8. Kan inte ta ställning 54 9. Uppgift saknas
VAR 49 PRIV UTB-TRAFIKSKOLA 14 Loc 90 width 1 MD=9 14(6) Privat förarutbildning är bättre än förarutbildning i trafikskola. <Se F.14 för fullständig frågetext> 84 1. Instämmer helt 149 2. Instämmer i stora drag 730 3. Ganska tveksam 1099 4. Mycket tveksam 820 5. Tar helt avstånd 723 8. Kan inte ta ställning 70 9. Uppgift saknas
VAR 50 SYNPROV KÖRKORTSUTBYT 14 Loc 91 width 1 MD=9 14(7) Synprov borde införas i samband med 10-årsutbyte av körkort. <Se F.14 för fullständig frågetext> 2305 1. Instämmer helt 759 2. Instämmer i stora drag 180 3. Ganska tveksam 133 4. Mycket tveksam 101 5. Tar helt avstånd 152 8. Kan inte ta ställning 45 9. Uppgift saknas
VAR 51 OBLIGATORISK MOPEDUTB 14 Loc 92 width 1 MD=9 14(8) Man borde införa obligatorisk utbildning för mopedförare. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1491 1. Instämmer helt 785 2. Instämmer i stora drag 426 3. Ganska tveksam 361 4. Mycket tveksam 379 5. Tar helt avstånd 181 8. Kan inte ta ställning 52 9. Uppgift saknas
VAR 52 BILFÖRARNAS ANSVAR 14 Loc 93 width 1 MD=9 14(9) Bilförare bär det största ansvaret för kollisioner med gående och cyklister. <Se F.14 för fullständig frågetext> 484 1. Instämmer helt 634 2. Instämmer i stora drag 925 3. Ganska tveksam 882 4. Mycket tveksam 357 5. Tar helt avstånd 332 8. Kan inte ta ställning 61 9. Uppgift saknas
VAR 53 LÄTT MOTORCYKEL 18 ÅR 14 Loc 94 width 1 MD=9 14(10) Körkortsåldern för lätt motorcykel borde höjas från 16 till 18 år. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1446 1. Instämmer helt 539 2. Instämmer i stora drag 410 3. Ganska tveksam 409 4. Mycket tveksam 522 5. Tar helt avstånd 309 8. Kan inte ta ställning 40 9. Uppgift saknas
VAR 54 MC EJ FARLIGARE BIL 14 Loc 95 width 1 MD=9 14(11) Det är inte farligare att köra motorcykel än bil om man är en bra förare. <Se F.14 för fullständig frågetext> 538 1. Instämmer helt 501 2. Instämmer i stora drag 579 3. Ganska tveksam 804 4. Mycket tveksam 872 5. Tar helt avstånd 326 8. Kan inte ta ställning 55 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÖKAD POLISÖVERVAKNING 14 Loc 96 width 1 MD=9 14(12) Ökad polisövervakning det enda som hjälper för att minska trafikolyckorna. <Se F.14 för fullständig frågetext> 915 1. Instämmer helt 889 2. Instämmer i stora drag 739 3. Ganska tveksam 604 4. Mycket tveksam 343 5. Tar helt avstånd 135 8. Kan inte ta ställning 50 9. Uppgift saknas
VAR 56 HÄLSOKONTROLL 75 ÅR 14 Loc 97 width 1 MD=9 14(13) Man borde införa en hälsokontroll för körkortshavare vid 75 års ålder. <Se F.14 för fullständig frågetext> 2465 1. Instämmer helt 741 2. Instämmer i stora drag 141 3. Ganska tveksam 98 4. Mycket tveksam 63 5. Tar helt avstånd 120 8. Kan inte ta ställning 47 9. Uppgift saknas
VAR 57 TUNG MOTORCYKEL 20 ÅR 14 Loc 98 width 1 MD=9 14(14) Körkortsåldern för tung motorcykel borde höjas från 18 år till 20 år. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1237 1. Instämmer helt 470 2. Instämmer i stora drag 416 3. Ganska tveksam 509 4. Mycket tveksam 682 5. Tar helt avstånd 319 8. Kan inte ta ställning 42 9. Uppgift saknas
VAR 58 ACCEPTERA ÖKN OLYCKOR 14 Loc 99 width 1 MD=9 14(15) Om trafiken ökar, bör man också acceptera en ökning av antalet trafikolyckor. <Se F.14 för fullständig frågetext> 260 1. Instämmer helt 412 2. Instämmer i stora drag 564 3. Ganska tveksam 828 4. Mycket tveksam 1305 5. Tar helt avstånd 247 8. Kan inte ta ställning 59 9. Uppgift saknas
VAR 59 TUNG LASTB OLYCKSRISK 14 Loc 100 width 1 MD=9 14(16) Jag upplever tunga lastbilar som en stor olycksrisk i trafiken. <Se F.14 för fullständig frågetext> 682 1. Instämmer helt 741 2. Instämmer i stora drag 650 3. Ganska tveksam 694 4. Mycket tveksam 560 5. Tar helt avstånd 305 8. Kan inte ta ställning 43 9. Uppgift saknas
VAR 60 GODSTRAFIK PÅ JÄRNVÄG 14 Loc 101 width 1 MD=9 14(17) Godstrafik borde i större utsträckning än hittills överföras från landsväg till järnväg. <Se F.14 för fullständig frågetext> 2151 1. Instämmer helt 716 2. Instämmer i stora drag 207 3. Ganska tveksam 180 4. Mycket tveksam 159 5. Tar helt avstånd 224 8. Kan inte ta ställning 38 9. Uppgift saknas
VAR 61 ALKOHOL-KÖRT BIL 15 Loc 102 width 1 MD=9 15 Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl? 40 1. Ja, vid fler tillfällen (6 eller fler gånger) 54 2. Ja, några gånger (3-5 gånger) 297 3. Ja, kanske någon gång (1-2 gånger) 2252 5. Nej, ingen gång 625 7. Dricker aldrig alkohol 407 9. Uppgift saknas
VAR 62 ALKOHOL-KÖRT BIL FM 16 Loc 103 width 1 MD=9 16 Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du druckit mycket alkohol en kväll och kört bil förmiddagen därpå? 37 1. Ja, vid fler tillfällen (6 eller fler gånger) 68 2. Ja, några gånger (3-5 gånger) 443 3. Ja, kanske någon gång (1-2 gånger) 2094 5. Nej, ingen gång 610 7. Dricker aldrig alkohol 423 9. Uppgift saknas
VAR 63 MINSKA TOT ALKOHOLKON 17 Loc 104 width 1 MD=9 17 Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig för vart och ett av dessa att markera med ett kryss om Du instämmer eller inte. 17(1) För att minska onykterhet i trafiken måste den totala alkoholkonsumtionen i samhället minskas. 1013 1. Instämmer helt 583 2. Instämmer i stora drag 543 3. Ganska tveksam 724 4. Mycket tveksam 533 5. Tar helt avstånd 236 8. Kan inte ta ställning 43 9. Uppgift saknas
VAR 64 ALKOHOL UR KROPPEN 17 Loc 105 width 1 MD=9 17(2) Så snart alkoholen gått ur kroppen kör man bil lika bra som vanligt. <Se F.17 för fullständig frågetext> 173 1. Instämmer helt 322 2. Instämmer i stora drag 803 3. Ganska tveksam 1121 4. Mycket tveksam 843 5. Tar helt avstånd 357 8. Kan inte ta ställning 56 9. Uppgift saknas
VAR 65 RATTONYKTER CYKLIST 17 Loc 106 width 1 MD=9 17(3) Reglerna för rattonykterhet borde vara lika stränga för cyklister som de är för bilister. <Se F.17 för fullständig frågetext> 1256 1. Instämmer helt 807 2. Instämmer i stora drag 590 3. Ganska tveksam 496 4. Mycket tveksam 347 5. Tar helt avstånd 130 8. Kan inte ta ställning 49 9. Uppgift saknas
VAR 66 GRÄNS RATTONYKTERHET 17 Loc 107 width 1 MD=9 17(4) Gränsen för rattonykterhet borde gå vid 0 promille och inte som nu vid 0,5. <Se F.17 för fullständig frågetext> 1705 1. Instämmer helt 467 2. Instämmer i stora drag 391 3. Ganska tveksam 450 4. Mycket tveksam 451 5. Tar helt avstånd 166 8. Kan inte ta ställning 45 9. Uppgift saknas
VAR 67 MÄNNISKOLIV I PENGAR 18 Loc 108 width 1 MD=9 18 När man t ex skall besluta om vägbyggnadsåtgärder görs försök att mäta trafikolyckornas kostnader för samhället. I ett sådant sammanhang värderas en i trafiken dödad person till 7 400 000 (7,4 miljoner) kr. 18a Anser Du det är riktigt att i trafiksammanhang uppskatta förlusten av ett människoliv i pengar? 544 1. Ja 2177 5. Nej 913 8. Kan inte ta ställning 41 9. Uppgift saknas
VAR 68 VÄRDERING LIV 18 Loc 109 width 1 MD=9 18b Om man gör en sådan värdering (7,4 miljoner kr), tycker Du att värderingen är för hög, lagom stor eller för låg? <Se F.18 för fullständig frågetext> 182 1. För hög 344 3. Lagom stor 596 5. För låg 2446 8. Kan inte ta ställning 107 9. Uppgift saknas
VAR 69 KÖR OFTARE OM 19 Loc 110 width 1 MD=9 19 Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig för vart och ett av dessa att markera med ett kryss om Du instämmer eller inte. 19(1) Jag kör om oftare än jag blir omkörd. 272 1. Instämmer helt 251 2. Instämmer i stora drag 467 3. Ganska tveksam 608 4. Mycket tveksam 681 5. Tar helt avstånd 904 7. Inte aktuellt 251 8. Kan inte ta ställning 241 9. Uppgift saknas
VAR 70 TRAFIKRYTMEN VIKTIG 19 Loc 111 width 1 MD=9 19(2) Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. <Se F.19 för fullständig frågetext> 656 1. Instämmer helt 888 2. Instämmer i stora drag 423 3. Ganska tveksam 493 4. Mycket tveksam 622 5. Tar helt avstånd 205 7. Inte aktuellt 215 8. Kan inte ta ställning 173 9. Uppgift saknas
VAR 71 HÖG HAST OLYCKSORSAK 19 Loc 112 width 1 MD=9 19(3) För hög hastighet är huvudorsaken till olyckorna på våra vägar. <Se F.19 för fullständig frågetext> 1051 1. Instämmer helt 1033 2. Instämmer i stora drag 575 3. Ganska tveksam 501 4. Mycket tveksam 217 5. Tar helt avstånd 31 7. Inte aktuellt 143 8. Kan inte ta ställning 124 9. Uppgift saknas
VAR 72 RUTINERAD FÖRARE 19 Loc 113 width 1 MD=9 19(4) Det är inte så allvarligt om en rutinerad förare överskrider en hastighetsgräns. <Se F.19 för fullständig frågetext> 230 1. Instämmer helt 435 2. Instämmer i stora drag 561 3. Ganska tveksam 792 4. Mycket tveksam 1289 5. Tar helt avstånd 48 7. Inte aktuellt 171 8. Kan inte ta ställning 149 9. Uppgift saknas
VAR 73 SÄNKT HASTIGHETSGRÄNS 19 Loc 114 width 1 MD=9 19(5) Hastighetsgränserna borde sänkas. <Se F.19 för fullständig frågetext> 348 1. Instämmer helt 275 2. Instämmer i stora drag 450 3. Ganska tveksam 864 4. Mycket tveksam 1345 5. Tar helt avstånd 97 7. Inte aktuellt 176 8. Kan inte ta ställning 120 9. Uppgift saknas
VAR 74 LÄGRE HASTIGH VINTER 19 Loc 115 width 1 MD=9 19(6) Hastighetsgränserna borde vara lägre på vintern. <Se F.19 för fullständig frågetext> 831 1. Instämmer helt 977 2. Instämmer i stora drag 532 3. Ganska tveksam 541 4. Mycket tveksam 461 5. Tar helt avstånd 45 7. Inte aktuellt 170 8. Kan inte ta ställning 118 9. Uppgift saknas
VAR 75 LÅG HASTIGHETSGRÄNS 19 Loc 116 width 1 MD=9 19(7) De nuvarande hastighetsgränserna är så låga att man måste ha förståelse för att de överskrids. <Se F.19 för fullständig frågetext> 435 1. Instämmer helt 479 2. Instämmer i stora drag 531 3. Ganska tveksam 699 4. Mycket tveksam 1142 5. Tar helt avstånd 47 7. Inte aktuellt 207 8. Kan inte ta ställning 135 9. Uppgift saknas
VAR 76 LÄGRE HASTIGH MÖRKER 19 Loc 117 width 1 MD=9 19(8) Hastighetsgränserna borde vara lägre i mörker. <Se F.19 för fullständig frågetext> 483 1. Instämmer helt 568 2. Instämmer i stora drag 639 3. Ganska tveksam 750 4. Mycket tveksam 778 5. Tar helt avstånd 68 7. Inte aktuellt 269 8. Kan inte ta ställning 120 9. Uppgift saknas
VAR 77 30 KM/TIM BOSTADSOMR 19 Loc 118 width 1 MD=9 19(9) Hastighetsgränserna i bostadsområden borde sänkas till 30 km/tim. <Se F.19 för fullständig frågetext> 870 1. Instämmer helt 673 2. Instämmer i stora drag 604 3. Ganska tveksam 661 4. Mycket tveksam 527 5. Tar helt avstånd 57 7. Inte aktuellt 169 8. Kan inte ta ställning 114 9. Uppgift saknas
VAR 78 SAKTAR IN VILTVARNING 19 Loc 119 width 1 MD=9 19(10) Då jag passerar viltvarningsmärke, sänker jag hastigheten. <Se F.19 för fullständig frågetext> 1038 1. Instämmer helt 985 2. Instämmer i stora drag 404 3. Ganska tveksam 296 4. Mycket tveksam 80 5. Tar helt avstånd 541 7. Inte aktuellt 163 8. Kan inte ta ställning 168 9. Uppgift saknas
VAR 79 SÄNK HAST RÄDDA MILJÖ 19 Loc 120 width 1 MD=9 19(11) Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att rädda miljön. <Se F.19 för fullständig frågetext> 951 1. Instämmer helt 754 2. Instämmer i stora drag 552 3. Ganska tveksam 547 4. Mycket tveksam 431 5. Tar helt avstånd 56 7. Inte aktuellt 265 8. Kan inte ta ställning 119 9. Uppgift saknas
VAR 80 HASTIGHET NYA KÖRKORT 19 Loc 121 width 1 MD=9 19(12) Det borde införas särskilda hastighetsbegränsningar för nya körkortsinnehavare under det första halvåret. <Se F.19 för fullständig frågetext> 885 1. Instämmer helt 512 2. Instämmer i stora drag 445 3. Ganska tveksam 590 4. Mycket tveksam 866 5. Tar helt avstånd 69 7. Inte aktuellt 196 8. Kan inte ta ställning 112 9. Uppgift saknas
VAR 81 HÖJD HAST UTAN TÄTORT 19 Loc 122 width 1 MD=9 19(13) Hatighetsgränserna borde höjas på vägar utanför tätort. <Se F.19 för fullständig frågetext> 717 1. Instämmer helt 581 2. Instämmer i stora drag 692 3. Ganska tveksam 614 4. Mycket tveksam 632 5. Tar helt avstånd 63 7. Inte aktuellt 246 8. Kan inte ta ställning 130 9. Uppgift saknas
VAR 82 90 KM/TIM LANDSVÄG 19 Loc 123 width 1 MD=9 19(14) Med undantag av motorväg borde högsta tillåtna hastighet på landsväg vara 90 km/tim. <Se F.19 för fullständig frågetext> 1284 1. Instämmer helt 754 2. Instämmer i stora drag 402 3. Ganska tveksam 424 4. Mycket tveksam 450 5. Tar helt avstånd 41 7. Inte aktuellt 200 8. Kan inte ta ställning 120 9. Uppgift saknas
VAR 83 AUTOMATISK ÖVERVAKN 19 Loc 124 width 1 MD=9 19(15) För att förbättra polisens möjlighet att övervaka hastighetsbestämmelserna borde någon form av automatisk hastighetsövervakning införas. <Se F.19 för fullständig frågetext> 1105 1. Instämmer helt 768 2. Instämmer i stora drag 442 3. Ganska tveksam 428 4. Mycket tveksam 452 5. Tar helt avstånd 49 7. Inte aktuellt 307 8. Kan inte ta ställning 124 9. Uppgift saknas
VAR 84 FÖRDEL DUBBDÄCK 19 Loc 125 width 1 MD=9 19(16) En fördel med dubbdäck är att man i halt väglag kan köra fortare. <Se F.19 för fullständig frågetext> 107 1. Instämmer helt 171 2. Instämmer i stora drag 393 3. Ganska tveksam 818 4. Mycket tveksam 1636 5. Tar helt avstånd 129 7. Inte aktuellt 298 8. Kan inte ta ställning 123 9. Uppgift saknas
VAR 85 VÄGREN LÅNGSAMMA 19 Loc 126 width 1 MD=9 19(17) Långsamma fordon borde ha skyldighet använda vägrenen för att underlätta omkörning. <Se F.19 för fullständig frågetext> 1227 1. Instämmer helt 833 2. Instämmer i stora drag 382 3. Ganska tveksam 452 4. Mycket tveksam 427 5. Tar helt avstånd 35 7. Inte aktuellt 203 8. Kan inte ta ställning 116 9. Uppgift saknas
VAR 86 LASTBILAR 90 KM/TIM 19 Loc 127 width 1 MD=9 19(18) Trafiken skulle flyta bättre om lastbilarna tilläts köra 90 km/tim på landsväg. <Se F.19 för fullständig frågetext> 737 1. Instämmer helt 631 2. Instämmer i stora drag 641 3. Ganska tveksam 603 4. Mycket tveksam 397 5. Tar helt avstånd 77 7. Inte aktuellt 464 8. Kan inte ta ställning 125 9. Uppgift saknas
VAR 87 MOTORVÄGAR 90 KM/TIM 19 Loc 128 width 1 MD=9 19(19) 90 km/tim borde vara högsta tillåtna hastighet på motorvägar. <Se F.19 för fullständig frågetext> 343 1. Instämmer helt 178 2. Instämmer i stora drag 342 3. Ganska tveksam 726 4. Mycket tveksam 1641 5. Tar helt avstånd 104 7. Inte aktuellt 227 8. Kan inte ta ställning 114 9. Uppgift saknas
VAR 88 SJUKHUS TRAFIKOLYCKA 20 Loc 129 width 1 MD=9 20 Har Du någon gång i Ditt liv blivit inlagd på sjukhus på grund av skador Du fått vid trafikolycka, och i så fall hur många gånger? 239 1. Ja 3323 5. Nej 113 9. Uppgift saknas
VAR 89 ANT SJUKHUSINL 20 Loc 130 width 1 MD=0 20(1) Antal gånger inlagd på sjukhus på grund av trafikolycka <Se F.20 för fullständig frågetext> 216 1. En gång 20 2. Två gånger 1 3. Tre gånger 2 4. Fyra gånger 3436 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 BESVÄR TRAFOLYCKA 21 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 21 (INLAGD PÅ SJUKHUS) Har Du fortfarande besvär av de skador Du fick vid olyckan/olyckorna? 14 1. Ja, mycket 38 2. Ja, något 61 3. Ja, men obetydligt 125 4. Nej, inte alls 3436 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 91 TRAFOLYCKA SENASTE ÅR 22 Loc 132 width 1 MD=9 22 Har Du under de senaste 12 månaderna råkat ut för någon trafikolycka, och i så fall hur många gånger? 249 1. Ja 3257 5. Nej 169 9. Uppgift saknas
VAR 92 ANTAL TRAFIKOLYCKOR 22 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 22(1) Antal trafikolyckor senaste året <Se F.22 för fullständig frågetext> 202 1. En gång 32 2. Två gånger 10 3. Tre gånger 1 4. Fyra gånger 0 5. Fem gånger 1 6. Sex gånger 3426 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 93 SKADA OLYCKA 1 23 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 23 Blev Du skadad vid olyckan? 23(1) Skada vid trafikolycka 1 15 1. Ja, inlagd på sjukhus 56 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 176 5. Nej 3426 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKADA OLYCKA 2 23 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) Skada vid trafikolycka 2 <Se F.23 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 10 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 34 5. Nej 3629 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 95 SKADA OLYCKA 3 23 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) Skada vid trafikolycka 3 <Se F.23 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 3 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 9 5. Nej 3661 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 96 SKADA OLYCKA 4 23 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Skada vid trafikolycka 4 <Se F.23 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 1 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 2 5. Nej 3670 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 97 ÅLDER BARN 1 24 Loc 138 width 2 MD= 0 or GE 99 Till Dig som har barn under 15 år 24 Hur gamla är barnen? Om Du har fler än tre barn under 15 år, ange här åldern för de tre yngsta. För barn under 1 år anges åldern i månader. 24(1.1) Ålder barn 1 01. 1 år . . 14. 14 år 3128 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 15 33 40 27 26 32 28 31 41 51 45 Kod: 12 13 14 0 99 Frek: 52 49 73 3128 4
VAR 98 ÅLDER BARN 1 - MÅN. 24 Loc 140 width 2 MD= 0 or GE 99 24(1.2) Ålder barn 1 - månader <Se F.24 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 11. 11 månader 3626 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 0 Frek: 5 3 6 2 6 5 6 9 2 2 3626 Kod: 99 Frek: 3
VAR 99 ÅLDER BARN 2 24 Loc 142 width 2 MD= 0 24(2.1) Ålder barn 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 14. 14 år 3385 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 16 31 26 29 29 19 24 22 19 26 20 Kod: 12 13 14 0 Frek: 16 8 5 3385
VAR 100 ÅLDER BARN 2 - MÅN. 24 Loc 144 width 2 MD= 0 or GE 99 24(2.2) Ålder barn 2 - månader <Se F.24 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 11. 11 månader 3651 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 6 7 8 9 10 11 0 99 Frek: 3 1 1 3 5 4 2 3 1 3651 1 Kod: 1 3 4 6 7 8 9 10 11 0 99 Frek: 3 1 1 3 5 4 2 3 1 3651 1
VAR 101 ÅLDER BARN 3 24 Loc 146 width 2 MD= 0 24(3.1) Ålder barn 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 14. 14 år 3620 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Frek: 10 9 3 7 8 3 4 3 1 1 2 Kod: 13 14 0 Frek: 2 2 3620
VAR 102 ÅLDER BARN 3 - MÅN. 24 Loc 148 width 2 MD= 0 24(3.2) Ålder barn 3 - månader <Se F.24 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 11. 11 månader 3657 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 0 Frek: 1 4 2 2 1 2 1 2 3 3657
VAR 103 SKYDDSANORDN BARN 1 25 Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 99 25 Ange för de tre yngsta barnen vilken typ av skyddsanordning Du brukar använda för dem i bilen. Gör en markering för varje barn. Om Du tycker att flera alternativ passar in för samma barn, försök välja det vanligaste. 25(1) Skyddsanordning i bilen, barn 1 7 01. Inte aktuellt, åker inte bil 0 02. Utan skyddsanordning i framsätet 6 03. Utan skyddsanordning i baksätet 10 05. Babyskydd 88 06. Bakåtvänd bilbarnstol 40 07. Bilbälte i framsätet med bilbälteskudde/bältesstol 113 08. Bilbälte i framsätet utan bilbälteskudde/bältesstol 186 09. Bilbälte i baksätet med bilbälteskudde/bältesstol 125 10. Bilbälte i baksätet utan bilbälteskudde/bältesstol 8 11. Annat 3082 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 104 SKYDDSANORDN BARN 2 25 Loc 152 width 2 MD= 0 or GE 99 25(2) Skyddsanordning i bilen, barn 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> 2 01. Inte aktuellt, åker inte bil 0 02. Utan skyddsanordning i framsätet 4 03. Utan skyddsanordning i baksätet 8 05. Babyskydd 48 06. Bakåtvänd bilbarnstol 14 07. Bilbälte i framsätet med bilbälteskudde/bältesstol 29 08. Bilbälte i framsätet utan bilbälteskudde/bältesstol 162 09. Bilbälte i baksätet med bilbälteskudde/bältesstol 45 10. Bilbälte i baksätet utan bilbälteskudde/bältesstol 1 11. Annat 3359 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 105 SKYDDSANORDN BARN 3 25 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 99 25(3) Skyddsanordning i bilen, barn 3 <Se F.25 för fullständig frågetext> 1 01. Inte aktuellt, åker inte bil 0 02. Utan skyddsanordning i framsätet 1 03. Utan skyddsanordning i baksätet 5 05. Babyskydd 22 06. Bakåtvänd bilbarnstol 4 07. Bilbälte i framsätet med bilbälteskudde/bältesstol 3 08. Bilbälte i framsätet utan bilbälteskudde/bältesstol 28 09. Bilbälte i baksätet med bilbälteskudde/bältesstol 6 10. Bilbälte i baksätet utan bilbälteskudde/bältesstol 3 11. Annat 3600 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 106 CYKELHJÄLM BARN 1 26 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 26 Ange för de tre yngsta barnen hur ofta de använder hjälm då de cyklar tvåhjulig cykel 26(1) Använder cykelhjälm, barn 1 196 1. Använder alltid eller nästan alltid hjälm 17 2. Använder hjälm vid tre resor av fyra 23 3. Använder hjälm vid ungefär hälften av alla resor 16 4. Använder hjälm vid en resa av fyra 198 5. Använder sällan eller aldrig hjälm 119 7. Cyklar inte 3082 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 107 CYKELHJÄLM BARN 2 26 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) Använder cykelhjälm, barn 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> 125 1. Använder alltid eller nästan alltid hjälm 11 2. Använder hjälm vid tre resor av fyra 10 3. Använder hjälm vid ungefär hälften av alla resor 11 4. Använder hjälm vid en resa av fyra 62 5. Använder sällan eller aldrig hjälm 77 7. Cyklar inte 3358 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 108 CYKELHJÄLM BARN 3 26 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) Använder cykelhjälm, barn 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 20 1. Använder alltid eller nästan alltid hjälm 2 2. Använder hjälm vid tre resor av fyra 0 3. Använder hjälm vid ungefär hälften av alla resor 0 4. Använder hjälm vid en resa av fyra 14 5. Använder sällan eller aldrig hjälm 31 7. Cyklar inte 3595 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 109 BARN SJUKHUS TRAFIKOL 27 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 27 Ange för de tre yngsta barnen om de någon gång blivit inlagda på sjukhus på grund av skador de fått vid trafikolycka, och i så fall hur många gånger? 10 1. Ja 576 5. Nej 3084 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 110 ANT GGR SJUKHUS BARN1 27 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 27(1) Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 1 <Se F.27 för fullständig frågetext> 9 1. En gång 1 2. Två gånger 3664 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 111 ANT GGR SJUKHUS BARN2 27 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 2 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1 1. En gång 3673 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 112 ANT GGR SJUKHUS BARN3 27 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 3 <Se F.27 för fullständig frågetext> 3674 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 113 BESVÄR SKADA BARN 1 28 Loc 163 width 1 MD=0 28 Har barnet fortfarande besvär av skadorna från olyckan/olyckorna? 28(1) Besvär av skada från trafikolycka, barn 1 0 1. Ja, mycket 0 2. Ja, något 0 3. Ja, men obetydligt 6 4. Nej, inte alls 3669 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 BESVÄR SKADA BARN 2 28 Loc 164 width 1 MD=0 28(2) Besvär av skada från trafikolycka, barn 2 <Se F.28 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, mycket 0 2. Ja, något 0 3. Ja, men obetydligt 1 4. Nej, inte alls 3674 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 BESVÄR SKADA BARN 3 28 Loc 165 width 1 MD=0 28(3) Besvär av skada från trafikolycka, barn 3 <Se F.28 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, mycket 0 2. Ja, något 0 3. Ja, men obetydligt 0 4. Nej, inte alls 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 BARN OLYCKA SENAST ÅR 29 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 29 Ange för de tre yngsta barnen om de råkat ut för någon trafikolycka de senaste 12 månaderna, och i så fall hur många gånger? 11 1. Ja 573 5. Nej 3089 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 117 OLYCKA SEN. ÅR BARN 1 29 Loc 167 width 1 MD=0 29(1) Antal trafikolyckor senaste året, barn 1 <Se F.29 för fullständig frågetext> 10 1. En olycka 3665 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 OLYCKA SEN. ÅR BARN 2 29 Loc 168 width 1 MD=0 29(2) Antal trafikolyckor senaste året, barn 2 <Se F.29 för fullständig frågetext> 2 1. En olycka 3673 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 OLYCKA SEN. ÅR BARN 3 29 Loc 169 width 1 MD=0 29(3) Antal trafikolyckor senaste året, barn 3 <Se F.29 för fullständig frågetext> 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 BARN 1: SKADA OLYCKA1 30 Loc 170 width 1 MD=0 30 Blev barnet skadat vid olyckan? 30a(1) Barn 1 - Skada vid trafikolycka 1 1 1. Ja, inlagd på sjukhus 3 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 5 5. Nej 3666 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 BARN 1: SKADA OLYCKA2 30 Loc 171 width 1 MD=0 30a(2) Barn 1 - Skada vid trafikolycka 2 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 BARN 1: SKADA OLYCKA3 30 Loc 172 width 1 MD=0 30a(3) Barn 1 - Skada vid trafikolycka 3 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 BARN 1: SKADA OLYCKA4 30 Loc 173 width 1 MD=0 30a(4) Barn 1 - Skada vid trafikolycka 4 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 BARN 2: SKADA OLYCKA1 30 Loc 174 width 1 MD=0 30b(1) Barn 2 - Skada vid trafikolycka 1 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 2 5. Nej 3673 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 BARN 2: SKADA OLYCKA2 30 Loc 175 width 1 MD=0 30b(2) Barn 2 - Skada vid trafikolycka 2 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 BARN 2: SKADA OLYCKA3 30 Loc 176 width 1 MD=0 30b(3) Barn 2 - Skada vid trafikolycka 3 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 BARN 2: SKADA OLYCKA4 30 Loc 177 width 1 MD=0 30b(4) Barn 2 - Skada vid trafikolycka 4 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 BARN 3: SKADA OLYCKA1 30 Loc 178 width 1 MD=0 30c(1) Barn 3 - Skada vid trafikolycka 1 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 BARN 3: SKADA OLYCKA2 30 Loc 179 width 1 MD=0 30c(2) Barn 3 - Skada vid trafikolycka 2 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 BARN 3: SKADA OLYCKA3 30 Loc 180 width 1 MD=0 30c(3) Barn 3 - Skada vid trafikolycka 3 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 BARN 3: SKADA OLYCKA4 30 Loc 181 width 1 MD=0 30c(4) Barn 3 - Skada vid trafikolycka 4 <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 3675 0. Frågan ej tillämplig