TRAFIKSÄKERHETSUNDERSÖKNINGEN 1990
                SSD 0560

  
              Primärforskare
                Vägverket

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Trafiksäkerhetsundersökningen 1990 samlades
  ursprungligen in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av
  Trafiksäkerhetsverket. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vägverket har sedan 1993 det övergripande ansvaret för
  vägtrafiken i Sverige. Verket samarbetar med polisen och
  kommunerna, vilket 1994 resulterade i ett nationellt
  trafiksäkerhetsprogram som innehåller tio
  trafiksäkerhetsreformer.

  Att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik ingår som
  en del i ansvaret. En av de äldsta löpande undersökningarna
  inom detta område - där ungefär 5 000 personer årligen får
  svara på frågor om trafik och trafiksäkerhet - är den s.k.
  trafiksäkerhetsenkäten. Undersökningen har genomförts av
  Statistiska centralbyrån sedan 1981, tidigare på uppdrag av
  Trafiksäkerhetsverket, från 1993 på uppdrag av Vägverket.

  Frågorna i undersökningen behandlar bl.a.
  - beteende i trafiken, hur mycket och med vad man färdats
  - hur man skyddar sig med t.ex. bilbälte, cykelhjälm,
   belysning och reflexer
  - regler och bestämmelser
  - den allmänna trafikmoralen
  - satsningar på trafiksäkerhet
  - barn i trafiken

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Genomförande:   För tionde året i rad sedan 1981
  Urval:      5 595 slumpmässigt utvalda personer i
           åldrarna 15-84 år
  Stratifiering:  Efter sju åldersgrupper
  Fältarbetsperiod: Oktober - december 1990
  Metod:      Postenkät med tre skriftliga påminnelser
  Svarsfrekvens:  77.9%
  Standardvägning: Med hjälp av variabel 6 kan materialet
           vägas så att det blir representativt för
           hela befolkningen

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 18  (2)KÖRKORT FÖR BIL     3 (3)LOC 37 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 3 Har Du körkort för bil?

   (6) ......................

      (7) (8)  (9)
     2772 1.  Ja
     1580 5.  Nej

       6 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0560 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Undersökningsår 6 Vikt 7 Stratum 8 Födelseår 9 Kön 10 Civilstånd 11 Riksområde 12 H-region 13 Län 14 Kommun 15 Kön 16 Ålder 17 Bostadsort 18 Körkort för bil 19 Kört cykel senaste året 20 Kört moped senaste året 21 Kört motorcykel senaste året 22 Kört personbil senaste året 23 Kört lastbil/buss senaste året 24 Körsträcka med bil senaste året 25 Körsträcka med motorcykel senaste året 26 Körsträcka med moped senaste året 27 Körsträcka med cykel senaste året 28 Användning bilbälte i tätortstrafik - framsätet 29 Användning bilbälte i landsvägstrafik - framsätet 30 Användning bilbälte i tätortstrafik - baksätet 31 Användning bilbälte i landsvägstrafik - baksätet 32 Användning cykelhjälm 33 Använder reflexer i mörker på belyst gata 34 Använder reflexer i mörker på obelyst gata 35 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från polisen 36 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från MHF 37 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från NTF 38 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från M/KAK 39 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från TSV 40 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från Vägverket 41 Nytta av trafiksäkerhetsinformation från Riksradion 42 Tillåtet övningsköra med personbil från 16 års ålder 43 Sextonårsgräns för att få köra moped 44 Försämrad trafikmoral de senaste åren 45 Otillåtet ta körkort utan att ha gått i trafikskola 46 Körkortsutbildning i gymnasieskolan 47 Privat förarutbildning är lika bra som trafikskola 48 Synprov i samband med 10-årsutbyte av körkort 49 Obligatorisk utbildning för mopedförare 50 Bilförare bär det största ansvaret för kollisioner med gående och cyklister 51 Höjd körkortsålder för lätt motorcykel 52 Köra motorcykel inte farligare än bil om man är en bra förare 53 Ökad polisövervakning det enda som hjälper för att minska trafikolyckorna 54 Hälsokontroll för körkortsinnehavare vid 75 års ålder 55 Höjd körkortsålder för tung motorcykel 56 Acceptera ökning av antalet olyckor om trafiken ökar 57 Tunga lastbilar en stor olycksrisk i trafiken 58 Godstrafik borde överföras från landsväg till järnväg 59 Kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl 60 Kört bil på förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol kvällen innan 61 Hårdare straff för rattfylleri 62 Minska samhällets totala alkoholkonsumtion för att minska onykterheten i trafiken 63 Kör bil lika bra som vanligt så snart alkoholen gått ur kroppen 64 Lika stränga rattonykterhetsregler för cyklister som för bilister 65 Gränsen för rattfylleri vid 0 promille 66 Kör om oftare än blir omkörd 67 Viktigare följa trafikrytmen än hastighetsgränserna 68 För hög hastighet huvudorsak till olyckor 69 Mindre allvarligt om rutinerad förare överskrider hastighetsgräns 70 Hastighetsgränserna borde sänkas 71 Lägre hastighetsgränser på vintern 72 Hastighetsgränserna så låga att man har förståelse att de överskrids 73 Lägre hastighetsgränser i mörker 74 Sänk hastighetsgränsen i bostadsområden till 30 km/tim 75 Sänker hastighet då viltvarningsmärke passeras 76 Sänkta hastighetsgränser för att rädda miljön 77 Hårdare straff för fortkörning 78 Höjda hastighetsgränser på vägar utanför tätort 79 90 km/tim högsta tillåtna hastighet på landsväg 80 Införa automatisk hastighetsövervakning 81 Fördel med dubbdäck att man kan köra fortare i halt väglag 82 Skyldighet använda vägren för att underlätta omkörning 83 Trafiken flyter bättre om lastbilar tillåts köra 90 km/tim på landsväg 84 Hastighetsgränsen på motorvägar borde vara 90 km/tim 85 Kör bara bil på väl kända vägar 86 Undviker köra bil i rusningstrafik 87 Tycker det är roligt att köra bil 88 Svårt hinna läsa skyltar 89 Föredrar att resa på annat sätt än med bil 90 Tillgång till bil viktigare ju äldre man är 91 Inlagd på sjukhus på grund av trafikolycka 92 Antal gånger inlagd på sjukhus på grund av trafikolycka 93 Besvär av skada från trafikolycka 94 Trafikolycka under senaste året 95 Antal trafikolyckor senaste året 96 Skada vid trafikolycka 1 97 Skada vid trafikolycka 2 98 Skada vid trafikolycka 3 99 Skada vid trafikolycka 4 100 Ålder barn 1 101 Ålder barn 1 - månader 102 Ålder barn 2 103 Ålder barn 2 - månader 104 Ålder barn 3 105 Ålder barn 3 - månader 106 Skyddsanordning i bilen, barn 1 107 Skyddsanordning i bilen, barn 2 108 Skyddsanordning i bilen, barn 3 109 Använder cykelhjälm, barn 1 110 Använder cykelhjälm, barn 2 111 Använder cykelhjälm, barn 3 112 Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 1 113 Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 2 114 Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 3 115 Besvär av skada från trafikolycka, barn 1 116 Besvär av skada från trafikolycka, barn 2 117 Besvär av skada från trafikolycka, barn 3 118 Barn råkat ut för trafikolycka senaste året 119 Antal trafikolyckor senaste året, barn 1 120 Antal trafikolyckor senaste året, barn 2 121 Antal trafikolyckor senaste året, barn 3 122 Barn 1: Skadat vid trafikolycka 1 123 Barn 1: Skadat vid trafikolycka 2 124 Barn 1: Skadat vid trafikolycka 3 125 Barn 1: Skadat vid trafikolycka 4 126 Barn 2: Skadat vid trafikolycka 1 127 Barn 2: Skadat vid trafikolycka 2 128 Barn 2: Skadat vid trafikolycka 3 129 Barn 2: Skadat vid trafikolycka 4 130 Barn 3: Skadat vid trafikolycka 1 131 Barn 3: Skadat vid trafikolycka 2 132 Barn 3: Skadat vid trafikolycka 3 133 Barn 3: Skadat vid trafikolycka 4

VAR 1 SSD STUDY NR 0560              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0560


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 2001
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Trafiksäkerhetsundersökningen 1990
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 UNDERSÖKNINGSÅR Loc 13 width 4 Undersökningsår 4358 1990. År 1990
VAR 6 VIKT Loc 17 width 8 2 decimal places Vikt - Denna viktvariabel gör urvalet representativt för hela befolkningen Valid-n=4358 Min=408.71 Max=3396.13 Mean=1585.2 St.Dev=1072.2
VAR 7 STRATUM Loc 25 width 1 MD=0 Stratum 542 1. Stratum 1 554 2. Stratum 2 561 3. Stratum 3 1017 4. Stratum 4 518 5. Stratum 5 555 6. Stratum 6 548 7. Stratum 7 63 0. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 26 width 2 MD= 0 Födelseår 15. 15 år . . 85. 85 år 63 00. Uppgift saknas Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 174 173 175 279 268 125 96 117 89 115 53 29 35 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 42 36 26 26 41 30 45 35 26 30 23 32 38 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 35 38 34 32 53 55 33 30 33 32 30 20 29 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 20 54 56 54 58 61 55 55 60 57 50 56 49 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 62 75 66 65 49 45 44 41 84 71 73 60 47 Kod: 80 81 82 83 84 85 0 Frek: 52 53 50 25 35 1 63
VAR 9 KÖN Loc 28 width 1 MD=0 Kön enligt registerdata. Denna variabel anger kön på den person enkäten skickades ut till. I ett antal fall har enkäten besvarats av annan person, vilket medför att värdena för variablerna 9 och 15 kan skilja sig åt. 2074 1. Man 2221 2. Kvinna 63 0. Uppgift saknas
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=0 Civilstånd 1222 1. Ogift person 825 2. Gift man 16 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 250 4. Frånskild person 365 5. Änka/änkling 808 7. Gift kvinna, sammanboende med mannen 799 8. Barn under 18 år 10 9. Fosterbarn under 18 år 63 0. Uppgift saknas
VAR 11 RIKSOMRÅDE Loc 30 width 1 MD=0 Riksområde 743 1. Stockholm: Stockholms län 806 2. Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 414 3. Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 616 4. Sydsverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 834 5. Västsverige: Hallands, Göteborgs- och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län 431 6. Norra Mellansverige: Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 188 7. Mellersta Norrland: Västernorrlands och Jämtlands län 263 8. Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län 63 0. Uppgift saknas
VAR 12 H-REGION Loc 31 width 1 MD=0 H-region 725 1. Stockholm, Södertälje A-regioner 1554 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 907 4. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 281 5. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 285 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 336 8. Göteborgs A-region 207 9. Malmö/Lund/Trelleborgs A-region 63 0. Uppgift saknas
VAR 13 LÄN Loc 32 width 2 MD= 0 Län 743 01. Stockholms län 138 03. Uppsala län 148 04. Södermanlands län 227 05. Östergötlands län 145 06. Jönköpings län 102 07. Kronobergs län 128 08. Kalmar län 39 09. Gotlands län 68 10. Blekinge län 166 11. Kristianstads län 382 12. Malmöhus län 139 13. Hallands län 327 14. Göteborgs och Bohus län 212 15. Älvsborgs län 156 16. Skaraborgs län 135 17. Värmlands län 143 18. Örebro län 150 19. Västmanlands län 137 20. Kopparbergs län 159 21. Gävleborgs län 108 22. Västernorrlands län 80 23. Jämtlands län 130 24. Västerbottens län 133 25. Norrbottens län 63 00. Uppgift saknas
VAR 14 KOMMUN Loc 34 width 4 MD= 0 Kommun 20 0114. Upplands-Väsby 9 0115. Vallentuna 18 0117. Österåker 6 0120. Värmdö 25 0123. Järfälla 12 0125. Ekerö 27 0126. Huddinge 24 0127. Botkyrka 5 0128. Salem 42 0136. Haninge 21 0138. Tyresö 8 0139. Upplands-Bro 27 0160. Täby 16 0162. Danderyd 28 0163. Sollentuna 289 0180. Stockholm 34 0181. Södertälje 30 0182. Nacka 17 0183. Sundbyberg 22 0184. Solna 13 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 18 0188. Norrtälje 17 0191. Sigtuna 10 0192. Nynäshamn 4 0305. Håbo 4 0319. Älvkarleby 13 0360. Tierp 89 0380. Uppsala 16 0381. Enköping 12 0382. Östhammar 5 0428. Vingåker 48 0480. Nyköping 7 0481. Oxelösund 6 0482. Flen 16 0483. Katrineholm 51 0484. Eskilstuna 15 0486. Strängnäs 6 0509. Ödeshög 2 0512. Ydre 11 0513. Kinda 2 0560. Boxholm 12 0561. Åtvidaberg 12 0562. Finspång 5 0563. Valdemarsvik 65 0580. Linköping 66 0581. Norrköping 6 0582. Söderköping 22 0583. Motala 6 0584. Vadstena 12 0586. Mjölby 6 0617. Gnosjö 18 0662. Gislaved 7 0665. Vaggeryd 51 0680. Jönköping 9 0682. Nässjö 14 0683. Värnamo 6 0684. Sävsjö 15 0685. Vetlanda 11 0686. Eksjö 8 0687. Tranås 7 0760. Uppvidinge 3 0761. Lessebo 11 0763. Tingsryd 12 0764. Alvesta 10 0765. Älmhult 4 0767. Markaryd 42 0780. Växjö 13 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 4 0834. Torsås 10 0840. Mörbylånga 6 0860. Hultsfred 6 0861. Mönsterås 1 0862. Emmaboda 25 0880. Kalmar 10 0881. Nybro 24 0882. Oskarshamn 17 0883. Västervik 9 0884. Vimmerby 10 0885. Borgholm 39 0980. Gotland 3 1060. Olofström 25 1080. Karlskrona 13 1081. Ronneby 17 1082. Karlshamn 10 1083. Sölvesborg 5 1121. Östra Göinge 5 1137. Örkelljunga 6 1160. Tomelilla 7 1162. Bromölla 10 1163. Osby 4 1165. Perstorp 6 1166. Klippan 10 1167. Åstorp 6 1168. Båstad 46 1180. Kristianstad 15 1181. Simrishamn 25 1182. Ängelholm 21 1183. Hässleholm 6 1214. Svalöv 7 1230. Staffanstorp 8 1231. Burlöv 14 1233. Vellinge 5 1260. Bjuv 8 1261. Kävlinge 10 1262. Lomma 9 1263. Svedala 9 1264. Skurup 11 1265. Sjöbo 9 1266. Hörby 6 1267. Höör 99 1280. Malmö 36 1281. Lund 15 1282. Landskrona 67 1283. Helsingborg 16 1284. Höganäs 18 1285. Eslöv 13 1286. Ystad 16 1287. Trelleborg 3 1315. Hylte 46 1380. Halmstad 11 1381. Laholm 21 1382. Falkenberg 28 1383. Varberg 30 1384. Kungsbacka 10 1401. Härryda 12 1402. Partille 4 1407. Öckerö 8 1415. Stenungsund 12 1419. Tjörn 5 1421. Orust 3 1427. Sotenäs 4 1430. Munkedal 5 1435. Tanum 172 1480. Göteborg 32 1481. Mölndal 16 1482. Kungälv 14 1484. Lysekil 26 1485. Uddevalla 4 1486. Strömstad 1 1504. Dals-Ed 2 1507. Färgelanda 9 1521. Ale 15 1524. Lerum 3 1527. Vårgårda 9 1552. Tranemo 7 1560. Bengtsfors 5 1561. Mellerud 8 1562. Lilla Edet 15 1563. Mark 6 1565. Svenljunga 6 1566. Herrljunga 22 1580. Vänersborg 29 1581. Trollhättan 13 1582. Alingsås 44 1583. Borås 16 1584. Ulricehamn 2 1585. Åmål 2 1602. Grästorp 3 1603. Essunga 1 1622. Mullsjö 9 1623. Habo 5 1637. Karlsborg 3 1643. Gullspång 6 1660. Vara 7 1661. Götene 11 1662. Tibro 3 1663. Töreboda 12 1680. Mariestad 22 1681. Lidköping 13 1682. Skara 25 1683. Skövde 8 1684. Hjo 5 1685. Tidaholm 21 1686. Falköping 5 1715. Kil 3 1730. Eda 8 1737. Torsby 2 1760. Storfors 7 1761. Hammarö 1 1762. Munkfors 11 1763. Forshaga 4 1764. Grums 6 1765. Årjäng 3 1766. Sunne 34 1780. Karlstad 18 1781. Kristinehamn 7 1782. Filipstad 8 1783. Hagfors 6 1784. Arvika 12 1785. Säffle 2 1860. Laxå 7 1861. Hallsberg 7 1862. Degerfors 3 1863. Hällefors 6 1864. Ljusnarsberg 68 1880. Örebro 12 1881. Kumla 3 1882. Askersund 15 1883. Karlskoga 5 1884. Nora 15 1885. Lindesberg 2 1904. Skinnskatteberg 5 1907. Surahammar 6 1917. Heby 4 1960. Kungsör 16 1961. Hallstahammar 3 1962. Norberg 69 1980. Västerås 16 1981. Sala 11 1982. Fagersta 13 1983. Köping 5 1984. Arboga 6 2021. Vansbro 5 2023. Malung 7 2026. Gagnef 8 2029. Leksand 6 2031. Rättvik 4 2034. Orsa 5 2039. Älvdalen 2 2061. Smedjebacken 11 2062. Mora 23 2080. Falun 21 2081. Borlänge 4 2082. Säter 10 2083. Hedemora 7 2084. Avesta 18 2085. Ludvika 1 2101. Ockelbo 10 2104. Hofors 7 2121. Ovanåker 7 2132. Nordanstig 12 2161. Ljusdal 39 2180. Gävle 23 2181. Sandviken 19 2182. Söderhamn 17 2183. Bollnäs 24 2184. Hudiksvall 2 2260. Ånge 5 2262. Timrå 14 2280. Härnösand 41 2281. Sundsvall 10 2282. Kramfors 10 2283. Sollefteå 26 2284. Örnsköldsvik 5 2303. Ragunda 2 2305. Bräcke 15 2309. Krokom 7 2313. Strömsund 7 2321. Åre 4 2326. Berg 6 2361. Härjedalen 34 2380. Östersund 1 2401. Nordmaling 4 2403. Bjurholm 4 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 3 2417. Norsjö 3 2418. Malå 6 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 2 2425. Dorotea 3 2460. Vännäs 6 2462. Vilhelmina 4 2463. Åsele 34 2480. Umeå 12 2481. Lycksele 43 2482. Skellefteå 4 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 1 2510. Jokkmokk 6 2513. Överkalix 12 2514. Kalix 5 2518. Övertorneå 5 2521. Pajala 16 2523. Gällivare 6 2560. Älvsbyn 26 2580. Luleå 21 2581. Piteå 10 2582. Boden 6 2583. Haparanda 14 2584. Kiruna 63 0000. Uppgift saknas
VAR 15 KÖN 1 Loc 38 width 1 MD=9 Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. När det gäller meningarna om trafikbeteende etc är det viktigt att Du tänker efter och försöker svara med de alternativ som bäst stämmer med vad Du anser eller hur Du brukar göra. 1a Är Du man eller kvinna? 2113 1. Man 2241 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 16 ÅLDER 1 Loc 39 width 1 MD=9 1b Hur gammal är Du? 531 1. 15-17 år 567 2. 18-19 år 548 3. 20-24 år 1039 4. 25-54 år 560 5. 55-64 år 560 6. 65-74 år 549 7. 75-84 år 4 9. Uppgift saknas
VAR 17 BOSTADSORT 2 Loc 40 width 1 MD=9 2 Var i Sverige bor Du? 584 1. På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 innevånare 457 2. I en tätort med 200 - 1 999 innevånare 440 3. I en tätort med 2 000 - 4 999 innevånare 895 4. I en tätort med 5 000 - 24 999 innevånare 1156 5. I en tätort med 25 000 - 200 000 innevånare 820 6. I Storstockholm, Göteborg eller Malmö 6 9. Uppgift saknas
VAR 18 KÖRKORT FÖR BIL 3 Loc 41 width 1 MD=9 3 Har Du körkort för bil? 2772 1. Ja 1580 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 19 KÖRVANOR CYKEL 4 Loc 42 width 1 MD=9 4 Hur ofta har Du kört olika fordon de senaste 12 månaderna? 4(1) Cykel 582 1. Varje dag 1011 2. Flera gånger i veckan 266 3. 1 gång i veckan 368 4. Ett par gånger i månaden 298 5. Någon gång i månaden 634 6. Mer sällan 1138 7. Inte alls 42 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 20 KÖRVANOR MOPED 4 Loc 43 width 1 MD=9 4(2) <Kört senaste 12 månaderna> Moped <Se F.4 för fullständig frågetext> 44 1. Varje dag 94 2. Flera gånger i veckan 23 3. 1 gång i veckan 55 4. Ett par gånger i månaden 39 5. Någon gång i månaden 207 6. Mer sällan 3839 7. Inte alls 26 8. Vet inte 31 9. Uppgift saknas
VAR 21 KÖRVANOR MC 4 Loc 44 width 1 MD=9 4(3) <Kört senaste 12 månaderna> Motorcykel <Se F.4 för fullständig frågetext> 6 1. Varje dag 35 2. Flera gånger i veckan 13 3. 1 gång i veckan 24 4. Ett par gånger i månaden 32 5. Någon gång i månaden 138 6. Mer sällan 4057 7. Inte alls 21 8. Vet inte 32 9. Uppgift saknas
VAR 22 KÖRVANOR PERSONBIL 4 Loc 45 width 1 MD=9 4(4) <Kört senaste 12 månaderna> Personbil <Se F.4 för fullständig frågetext> 1094 1. Varje dag 1133 2. Flera gånger i veckan 221 3. 1 gång i veckan 124 4. Ett par gånger i månaden 99 5. Någon gång i månaden 135 6. Mer sällan 1504 7. Inte alls 28 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 23 KÖRVANOR LASTBIL/BUSS 4 Loc 46 width 1 MD=9 4(5) <Kört senaste 12 månaderna> Lastbil/buss <Se F.4 för fullständig frågetext> 61 1. Varje dag 75 2. Flera gånger i veckan 27 3. 1 gång i veckan 36 4. Ett par gånger i månaden 36 5. Någon gång i månaden 119 6. Mer sällan 3954 7. Inte alls 14 8. Vet inte 36 9. Uppgift saknas
VAR 24 KÖRSTRÄCKA PERSONBIL 5 Loc 47 width 5 MD= 0 or GE 99999 5 Ungefär hur många mil har Du själv kört personbil de senaste 12 månaderna? 1522 00000. 0 mil 204 99999. Uppgift saknas Valid-n=2632 Min=1 Max=15000 Mean=1170.7 St.Dev=1238.0
VAR 25 KÖRSTRÄCKA MOTORCYKEL 6 Loc 52 width 4 MD= 0 or GE 9999 6 Ungefär hur många mil har Du själv kört motorcykel de senaste 12 månaderna? 4088 0000. 0 mil 55 9999. Uppgift saknas Valid-n=215 Min=1 Max=5000 Mean=183.0 St.Dev=440.4
VAR 26 KÖRSTRÄCKA MOPED 7 Loc 56 width 4 MD= 0 or GE 9999 7 Ungefär hur många mil har Du själv kört moped de senaste 12 månaderna? 3870 0000. 0 mil 106 9999. Uppgift saknas Valid-n=382 Min=1 Max=4300 Mean=108.2 St.Dev=296.7
VAR 27 KÖRSTRÄCKA CYKEL 8 Loc 60 width 4 MD= 0 or GE 9999 8 Ungefär hur många mil har Du själv cyklat de senaste 12 månaderna? 1155 0000. 0 mil 434 9999. Uppgift saknas Valid-n=2769 Min=1 Max=4300 Mean=62.7 St.Dev=152.2
VAR 28 BILBÄLTE TÄTORT FRAM 9 Loc 64 width 1 MD=9 9 Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i framsätet? Svara med ett kryss för tätortstrafik och ett för landsvägstrafik. 9(1) I tätortstrafik 3764 1. Använder alltid eller nästan alltid bilbälte 134 2. Använder bilbälte vid tre resor av fyra 125 3. Använder bilbälte vid ungefär hälften av alla resor 71 4. Använder bilbälte vid en resa av fyra 159 5. Använder sällan eller aldrig bilbälte 47 6. Åker inte bil 32 7. Åker inte bil i framsätet 7 8. Bilbälte finns inte eller är ur funktion 19 9. Uppgift saknas
VAR 29 BILBÄLTE LANDSVÄG FRAM 9 Loc 65 width 1 MD=9 9(2) <Använder bilbälte i framsätet> I landsvägstrafik <Se F.9 för fullständig frågetext> 3966 1. Använder alltid eller nästan alltid bilbälte 97 2. Använder bilbälte vid tre resor av fyra 66 3. Använder bilbälte vid ungefär hälften av alla resor 36 4. Använder bilbälte vid en resa av fyra 85 5. Använder sällan eller aldrig bilbälte 45 6. Åker inte bil 34 7. Åker inte bil i framsätet 7 8. Bilbälte finns inte eller är ur funktion 22 9. Uppgift saknas
VAR 30 BILBÄLTE TÄTORT BAK 10 Loc 66 width 1 MD=9 10 Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i baksätet? Svara med ett kryss för tätortstrafik och ett för landsvägstrafik. 10(1) I tätortstrafik 2663 1. Använder alltid eller nästan alltid bilbälte 258 2. Använder bilbälte vid tre resor av fyra 265 3. Använder bilbälte vid ungefär hälften av alla resor 152 4. Använder bilbälte vid en resa av fyra 568 5. Använder sällan eller aldrig bilbälte 47 6. Åker inte bil 369 7. Åker inte bil i baksätet 18 8. Bilbälte finns inte eller är ur funktion 18 9. Uppgift saknas
VAR 31 BILBÄLTE LANDSVÄG BAK 10 Loc 67 width 1 MD=9 10(2) <Använder bilbälte i baksätet> I landsvägstrafik <Se F.10 för fullständig frågetext> 2869 1. Använder alltid eller nästan alltid bilbälte 259 2. Använder bilbälte vid tre resor av fyra 222 3. Använder bilbälte vid ungefär hälften av alla resor 143 4. Använder bilbälte vid en resa av fyra 418 5. Använder sällan eller aldrig bilbälte 47 6. Åker inte bil 360 7. Åker inte bil i baksätet 19 8. Bilbälte finns inte eller är ur funktion 21 9. Uppgift saknas
VAR 32 ANVÄNDNING CYKELHJÄLM 11 Loc 68 width 1 MD=9 11 Hur ofta använder Du hjälm då Du cyklar? 44 1. Använder alltid eller nästan alltid hjälm 8 2. Använder hjälm vid tre resor av fyra 13 3. Använder hjälm vid ungefär hälften av alla resor 16 4. Använder hjälm vid en resa av fyra 3115 5. Använder aldrig eller nästan aldrig hjälm 984 7. Cyklar inte 178 9. Uppgift saknas
VAR 33 REFLEXER BELYST GATA 12 Loc 69 width 1 MD=9 12 Hur ofta använder Du reflexer då Du är ute och går i mörker där biltrafik förekommer? Svara med ett kryss för hur det är när det finns belysning och ett när belysning saknas. 12(1) Belyst gata/väg/trottoar 900 1. Använder alltid eller nästan alltid reflexer 185 2. Använder reflexer vid tre gånger av fyra promenader 258 3. Använder reflexer ungefär hälften av gångerna 187 4. Använder reflexer vid en gång av fyra promenader 2117 5. Använder sällan eller aldrig reflexer 696 7. Går aldrig på mörk gata/väg 15 9. Uppgift saknas
VAR 34 REFLEXER OBELYST GATA 12 Loc 70 width 1 MD=9 12(2) <Använder reflexer> Ej belyst gata/väg/trottoar <Se F.12 för fullständig frågetext> 1134 1. Använder alltid eller nästan alltid reflexer 231 2. Använder reflexer vid tre gånger av fyra promenader 258 3. Använder reflexer ungefär hälften av gångerna 204 4. Använder reflexer vid en gång av fyra promenader 1562 5. Använder sällan eller aldrig reflexer 951 7. Går aldrig på mörk gata/väg 18 9. Uppgift saknas
VAR 35 TRAFIKINFO POLISEN 13 Loc 71 width 1 MD=9 13(1) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från polisen? 391 1. Stor nytta 649 2. Ganska stor nytta 561 3. Ganska liten nytta 221 4. Ingen nytta 1187 7. Har inte fått någon information 856 8. Kan inte ta ställning 493 9. Uppgift saknas
VAR 36 TRAFIKINFO MHF 13 Loc 72 width 1 MD=9 13(2) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund)? 155 1. Stor nytta 230 2. Ganska stor nytta 342 3. Ganska liten nytta 355 4. Ingen nytta 1708 7. Har inte fått någon information 908 8. Kan inte ta ställning 660 9. Uppgift saknas
VAR 37 TRAFIKINFO NTF 13 Loc 73 width 1 MD=9 13(3) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)? 178 1. Stor nytta 381 2. Ganska stor nytta 412 3. Ganska liten nytta 300 4. Ingen nytta 1443 7. Har inte fått någon information 972 8. Kan inte ta ställning 672 9. Uppgift saknas
VAR 38 TRAFIKINFO M/KAK 13 Loc 74 width 1 MD=9 13(4) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från M/KAK (Motormännens riksförbund)? 157 1. Stor nytta 273 2. Ganska stor nytta 355 3. Ganska liten nytta 298 4. Ingen nytta 1647 7. Har inte fått någon information 922 8. Kan inte ta ställning 706 9. Uppgift saknas
VAR 39 TRAFIKINFO TSV 13 Loc 75 width 1 MD=9 13(5) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från TSV (Trafiksäkerhetsverket)? 578 1. Stor nytta 932 2. Ganska stor nytta 586 3. Ganska liten nytta 210 4. Ingen nytta 705 7. Har inte fått någon information 787 8. Kan inte ta ställning 560 9. Uppgift saknas
VAR 40 TRAFIKINFO VÄGVERKET 13 Loc 76 width 1 MD=9 13(6) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från Vägverket? 376 1. Stor nytta 634 2. Ganska stor nytta 584 3. Ganska liten nytta 222 4. Ingen nytta 1037 7. Har inte fått någon information 863 8. Kan inte ta ställning 642 9. Uppgift saknas
VAR 41 TRAFIKINFO RIKSRADION 13 Loc 77 width 1 MD=9 13(7) Vilken nytta tycker Du att Du har av den trafiksäkerhetsinformation som kommer från Riksradion? 1039 1. Stor nytta 1244 2. Ganska stor nytta 546 3. Ganska liten nytta 170 4. Ingen nytta 384 7. Har inte fått någon information 605 8. Kan inte ta ställning 370 9. Uppgift saknas
VAR 42 ÖVNINGSKÖRA FR 16 ÅR 14 Loc 78 width 1 MD=9 14 Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig att för vart och ett av dessa markera med ett kryss om Du instämmer eller inte. 14(1) Det borde vara tillåtet att övningsköra med personbil från 16 års ålder. 786 1. Instämmer helt 538 2. Instämmer i stora drag 705 3. Ganska tveksam 919 4. Mycket tveksam 980 5. Tar helt avstånd 297 8. Kan inte ta ställning 133 9. Uppgift saknas
VAR 43 16 ÅR KÖRA MOPED 14 Loc 79 width 1 MD=9 14(2) Åldersgränsen för att få köra moped borde höjas från 15 till 16 år. <Se F.14 för fullständig frågetext> 890 1. Instämmer helt 471 2. Instämmer i stora drag 471 3. Ganska tveksam 814 4. Mycket tveksam 1192 5. Tar helt avstånd 401 8. Kan inte ta ställning 119 9. Uppgift saknas
VAR 44 FÖRSÄMRAD TRAFIKMORAL 14 Loc 80 width 1 MD=9 14(3) Trafikmoralen har försämrats de senaste åren. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1239 1. Instämmer helt 935 2. Instämmer i stora drag 491 3. Ganska tveksam 367 4. Mycket tveksam 184 5. Tar helt avstånd 981 8. Kan inte ta ställning 161 9. Uppgift saknas
VAR 45 TRAFIKSKOLA KÖRKORT 14 Loc 81 width 1 MD=9 14(4) Det borde inte vara tillåtet att ta körkort utan att ha gått i trafikskola. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1364 1. Instämmer helt 643 2. Instämmer i stora drag 444 3. Ganska tveksam 537 4. Mycket tveksam 861 5. Tar helt avstånd 377 8. Kan inte ta ställning 132 9. Uppgift saknas
VAR 46 KÖRKORTSUTB GYMNASIET 14 Loc 82 width 1 MD=9 14(5) Körkortsutbildningen borde ske i gymnasieskolan. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1325 1. Instämmer helt 900 2. Instämmer i stora drag 526 3. Ganska tveksam 489 4. Mycket tveksam 505 5. Tar helt avstånd 462 8. Kan inte ta ställning 151 9. Uppgift saknas
VAR 47 PRIV UTB-TRAFIKSKOLA 14 Loc 83 width 1 MD=9 14(6) Privat förarutbildning är lika bra som förarutbildning i trafikskola. <Se F.14 för fullständig frågetext> 408 1. Instämmer helt 731 2. Instämmer i stora drag 1050 3. Ganska tveksam 975 4. Mycket tveksam 411 5. Tar helt avstånd 645 8. Kan inte ta ställning 138 9. Uppgift saknas
VAR 48 SYNPROV KÖRKORTSUTBYT 14 Loc 84 width 1 MD=9 14(7) Synprov borde införas i samband med 10-årsutbyte av körkort. <Se F.14 för fullständig frågetext> 2617 1. Instämmer helt 881 2. Instämmer i stora drag 252 3. Ganska tveksam 128 4. Mycket tveksam 122 5. Tar helt avstånd 239 8. Kan inte ta ställning 119 9. Uppgift saknas
VAR 49 OBLIGATORISK MOPEDUTB 14 Loc 85 width 1 MD=9 14(8) Man borde införa obligatorisk utbildning för mopedförare. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1483 1. Instämmer helt 891 2. Instämmer i stora drag 508 3. Ganska tveksam 499 4. Mycket tveksam 496 5. Tar helt avstånd 346 8. Kan inte ta ställning 135 9. Uppgift saknas
VAR 50 BILFÖRARNAS ANSVAR 14 Loc 86 width 1 MD=9 14(9) Bilförare bär det största ansvaret för kollisioner med gående och cyklister. <Se F.14 för fullständig frågetext> 527 1. Instämmer helt 741 2. Instämmer i stora drag 1047 3. Ganska tveksam 1041 4. Mycket tveksam 418 5. Tar helt avstånd 455 8. Kan inte ta ställning 129 9. Uppgift saknas
VAR 51 LÄTT MOTORCYKEL 18 ÅR 14 Loc 87 width 1 MD=9 14(10) Körkortsåldern för lätt motorcykel borde höjas från 16 till 18 år. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1367 1. Instämmer helt 679 2. Instämmer i stora drag 560 3. Ganska tveksam 518 4. Mycket tveksam 664 5. Tar helt avstånd 456 8. Kan inte ta ställning 114 9. Uppgift saknas
VAR 52 MC EJ FARLIGARE BIL 14 Loc 88 width 1 MD=9 14(11) Det är inte farligare att köra motorcykel än bil om man är en bra förare. <Se F.14 för fullständig frågetext> 689 1. Instämmer helt 669 2. Instämmer i stora drag 721 3. Ganska tveksam 907 4. Mycket tveksam 739 5. Tar helt avstånd 503 8. Kan inte ta ställning 130 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÖKAD POLISÖVERVAKNING 14 Loc 89 width 1 MD=9 14(12) Ökad polisövervakning det enda som hjälper för att minska trafikolyckorna. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1087 1. Instämmer helt 919 2. Instämmer i stora drag 813 3. Ganska tveksam 750 4. Mycket tveksam 412 5. Tar helt avstånd 255 8. Kan inte ta ställning 122 9. Uppgift saknas
VAR 54 HÄLSOKONTROLL 75 ÅR 14 Loc 90 width 1 MD=9 14(13) Man borde införa en hälsokontroll för körkortshavare vid 75 års ålder. <Se F.14 för fullständig frågetext> 2581 1. Instämmer helt 865 2. Instämmer i stora drag 252 3. Ganska tveksam 167 4. Mycket tveksam 147 5. Tar helt avstånd 241 8. Kan inte ta ställning 105 9. Uppgift saknas
VAR 55 TUNG MOTORCYKEL 20 ÅR 14 Loc 91 width 1 MD=9 14(14) Körkortsåldern för tung motorcykel borde höjas från 18 till 20 år. <Se F.14 för fullständig frågetext> 1287 1. Instämmer helt 523 2. Instämmer i stora drag 532 3. Ganska tveksam 582 4. Mycket tveksam 846 5. Tar helt avstånd 477 8. Kan inte ta ställning 111 9. Uppgift saknas
VAR 56 ACCEPTERA ÖKN OLYCKOR 14 Loc 92 width 1 MD=9 14(15) Om trafiken ökar, bör man också acceptera en ökning av antalet trafikolyckor. <Se F.14 för fullständig frågetext> 317 1. Instämmer helt 512 2. Instämmer i stora drag 620 3. Ganska tveksam 990 4. Mycket tveksam 1361 5. Tar helt avstånd 416 8. Kan inte ta ställning 142 9. Uppgift saknas
VAR 57 TUNG LASTB OLYCKSRISK 14 Loc 93 width 1 MD=9 14(16) Jag upplever tunga lastbilar som en stor olycksrisk i trafiken. <Se F.14 för fullständig frågetext> 990 1. Instämmer helt 885 2. Instämmer i stora drag 714 3. Ganska tveksam 751 4. Mycket tveksam 540 5. Tar helt avstånd 368 8. Kan inte ta ställning 110 9. Uppgift saknas
VAR 58 GODSTRAFIK PÅ JÄRNVÄG 14 Loc 94 width 1 MD=9 14(17) Godstrafik borde i större utsträckning än hittills överföras från landsväg till järnväg. <Se F.14 för fullständig frågetext> 2573 1. Instämmer helt 836 2. Instämmer i stora drag 234 3. Ganska tveksam 164 4. Mycket tveksam 159 5. Tar helt avstånd 298 8. Kan inte ta ställning 94 9. Uppgift saknas
VAR 59 ALKOHOL-KÖRT BIL 15 Loc 95 width 1 MD=9 15 Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl? 29 1. Ja, vid fler tillfällen (6 eller fler gånger) 51 2. Ja, några gånger (3-5 gånger) 304 3. Ja, kanske någon gång (1-2 gånger) 2615 5. Nej, ingen gång 835 7. Dricker aldrig alkohol 524 9. Uppgift saknas
VAR 60 ALKOHOL-KÖRT BIL FM 16 Loc 96 width 1 MD=9 16 Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du druckit mycket alkohol en kväll och kört bil förmiddagen därpå? 49 1. Ja, vid fler tillfällen (6 eller fler gånger) 106 2. Ja, några gånger (3-5 gånger) 490 3. Ja, kanske någon gång (1-2 gånger) 2368 5. Nej, ingen gång 810 7. Dricker aldrig alkohol 535 9. Uppgift saknas
VAR 61 STRAFF RATTFYLLERI 17 Loc 97 width 1 MD=9 17 Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig för vart och ett av dessa att markera med ett kryss om Du instämmer eller inte. 17(1) Straffet för rattfylleri borde vara hårdare. 2983 1. Instämmer helt 723 2. Instämmer i stora drag 234 3. Ganska tveksam 106 4. Mycket tveksam 52 5. Tar helt avstånd 186 8. Kan inte ta ställning 74 9. Uppgift saknas
VAR 62 MINSKA TOT ALKOHOLKON 17 Loc 98 width 1 MD=9 17(2) För att minska onykterhet i trafiken måste den totala alkoholkonsumtionen i samhället minskas. <Se F.17 för fullständig frågetext> 1146 1. Instämmer helt 646 2. Instämmer i stora drag 658 3. Ganska tveksam 790 4. Mycket tveksam 700 5. Tar helt avstånd 309 8. Kan inte ta ställning 109 9. Uppgift saknas
VAR 63 ALKOHOL UR KROPPEN 17 Loc 99 width 1 MD=9 17(3) Så snart alkoholen gått ur kroppen kör man bil lika bra som vanligt. <Se F.17 för fullständig frågetext> 226 1. Instämmer helt 400 2. Instämmer i stora drag 1041 3. Ganska tveksam 1270 4. Mycket tveksam 751 5. Tar helt avstånd 544 8. Kan inte ta ställning 126 9. Uppgift saknas
VAR 64 RATTONYKTER CYKLIST 17 Loc 100 width 1 MD=9 17(4) Reglerna för onykterhet i trafiken borde vara lika stränga för cyklister som de är för bilister. <Se F.17 för fullständig frågetext> 1364 1. Instämmer helt 1017 2. Instämmer i stora drag 672 3. Ganska tveksam 617 4. Mycket tveksam 406 5. Tar helt avstånd 190 8. Kan inte ta ställning 92 9. Uppgift saknas
VAR 65 GRÄNS RATTFYLLERI 17 Loc 101 width 1 MD=9 17(5) Gränsen för rattfylleri borde gå vid 0 promille och inte som nu vid 0,2. <Se F.17 för fullständig frågetext> 1736 1. Instämmer helt 451 2. Instämmer i stora drag 478 3. Ganska tveksam 540 4. Mycket tveksam 759 5. Tar helt avstånd 309 8. Kan inte ta ställning 85 9. Uppgift saknas
VAR 66 KÖR OFTARE OM 18 Loc 102 width 1 MD=9 18 Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig för vart och ett av dessa att markera med ett kryss om Du instämmer eller inte. Om Du inte alls kör motorfordon får Du markera "inte aktuellt" på många av raderna. Obs. dock att i några fall efterfrågas Din allmänna bedömning av trafiken - oavsett om Du kör något själv eller inte. 18(1) Jag kör om oftare än jag blir omkörd. 274 1. Instämmer helt 307 2. Instämmer i stora drag 482 3. Ganska tveksam 722 4. Mycket tveksam 757 5. Tar helt avstånd 1437 7. Inte aktuellt 185 8. Kan inte ta ställning 194 9. Uppgift saknas
VAR 67 TRAFIKRYTMEN VIKTIG 18 Loc 103 width 1 MD=9 18(2) Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. <Se F.18 för fullständig frågetext> 821 1. Instämmer helt 1004 2. Instämmer i stora drag 480 3. Ganska tveksam 526 4. Mycket tveksam 560 5. Tar helt avstånd 530 7. Inte aktuellt 222 8. Kan inte ta ställning 215 9. Uppgift saknas
VAR 68 HÖG HAST OLYCKSORSAK 18 Loc 104 width 1 MD=9 18(3) För hög hastighet är huvudorsaken till olyckorna på våra vägar. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1240 1. Instämmer helt 1235 2. Instämmer i stora drag 635 3. Ganska tveksam 547 4. Mycket tveksam 232 5. Tar helt avstånd 154 7. Inte aktuellt 175 8. Kan inte ta ställning 140 9. Uppgift saknas
VAR 69 RUTINERAD FÖRARE 18 Loc 105 width 1 MD=9 18(4) Det är inte så allvarligt om en rutinerad förare överskrider en hastighetsgräns. <Se F.18 för fullständig frågetext> 319 1. Instämmer helt 588 2. Instämmer i stora drag 703 3. Ganska tveksam 907 4. Mycket tveksam 1246 5. Tar helt avstånd 192 7. Inte aktuellt 228 8. Kan inte ta ställning 175 9. Uppgift saknas
VAR 70 SÄNKT HASTIGHETSGRÄNS 18 Loc 106 width 1 MD=9 18(5) Hastighetsgränserna borde sänkas. <Se F.18 för fullständig frågetext> 345 1. Instämmer helt 293 2. Instämmer i stora drag 531 3. Ganska tveksam 948 4. Mycket tveksam 1636 5. Tar helt avstånd 198 7. Inte aktuellt 266 8. Kan inte ta ställning 141 9. Uppgift saknas
VAR 71 LÄGRE HASTIGH VINTER 18 Loc 107 width 1 MD=9 18(6) Hastighetsgränserna borde vara lägre på vintern. <Se F.18 för fullständig frågetext> 981 1. Instämmer helt 1097 2. Instämmer i stora drag 597 3. Ganska tveksam 649 4. Mycket tveksam 565 5. Tar helt avstånd 140 7. Inte aktuellt 198 8. Kan inte ta ställning 131 9. Uppgift saknas
VAR 72 LÅG HASTIGHETSGRÄNS 18 Loc 108 width 1 MD=9 18(7) De nuvarande hastighetsgränserna är så låga att man måste ha förståelse för att de överskrids. <Se F.18 för fullständig frågetext> 593 1. Instämmer helt 593 2. Instämmer i stora drag 636 3. Ganska tveksam 742 4. Mycket tveksam 1118 5. Tar helt avstånd 186 7. Inte aktuellt 319 8. Kan inte ta ställning 171 9. Uppgift saknas
VAR 73 LÄGRE HASTIGH MÖRKER 18 Loc 109 width 1 MD=9 18(8) Hastighetsgränserna borde vara lägre i mörker. <Se F.18 för fullständig frågetext> 628 1. Instämmer helt 727 2. Instämmer i stora drag 681 3. Ganska tveksam 838 4. Mycket tveksam 853 5. Tar helt avstånd 174 7. Inte aktuellt 312 8. Kan inte ta ställning 145 9. Uppgift saknas
VAR 74 30 KM/TIM BOSTADSOMR 18 Loc 110 width 1 MD=9 18(9) Hastighetsgränserna i bostadsområden borde sänkas till 30 km/tim. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1057 1. Instämmer helt 790 2. Instämmer i stora drag 659 3. Ganska tveksam 731 4. Mycket tveksam 653 5. Tar helt avstånd 143 7. Inte aktuellt 204 8. Kan inte ta ställning 121 9. Uppgift saknas
VAR 75 SAKTAR IN VILTVARNING 18 Loc 111 width 1 MD=9 18(10) Då jag passerar viltvarningsmärke, sänker jag hastigheten. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1092 1. Instämmer helt 1040 2. Instämmer i stora drag 472 3. Ganska tveksam 310 4. Mycket tveksam 104 5. Tar helt avstånd 1085 7. Inte aktuellt 95 8. Kan inte ta ställning 160 9. Uppgift saknas
VAR 76 SÄNK HAST RÄDDA MILJÖ 18 Loc 112 width 1 MD=9 18(11) Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att rädda miljön. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1016 1. Instämmer helt 892 2. Instämmer i stora drag 679 3. Ganska tveksam 657 4. Mycket tveksam 509 5. Tar helt avstånd 138 7. Inte aktuellt 326 8. Kan inte ta ställning 141 9. Uppgift saknas
VAR 77 STRAFF FORTKÖRNING 18 Loc 113 width 1 MD=9 18(12) Straffet för fortkörning borde vara hårdare. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1133 1. Instämmer helt 695 2. Instämmer i stora drag 732 3. Ganska tveksam 651 4. Mycket tveksam 628 5. Tar helt avstånd 122 7. Inte aktuellt 268 8. Kan inte ta ställning 129 9. Uppgift saknas
VAR 78 HÖJD HAST UTAN TÄTORT 18 Loc 114 width 1 MD=9 18(13) Hastighetsgränserna borde höjas på vägar utanför tätort. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1031 1. Instämmer helt 758 2. Instämmer i stora drag 781 3. Ganska tveksam 627 4. Mycket tveksam 524 5. Tar helt avstånd 182 7. Inte aktuellt 303 8. Kan inte ta ställning 152 9. Uppgift saknas
VAR 79 90 KM/TIM LANDSVÄG 18 Loc 115 width 1 MD=9 18(14) Med undantag av motorväg borde högsta tillåtna hastighet på landsväg vara 90 km/tim. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1462 1. Instämmer helt 828 2. Instämmer i stora drag 481 3. Ganska tveksam 537 4. Mycket tveksam 482 5. Tar helt avstånd 153 7. Inte aktuellt 291 8. Kan inte ta ställning 124 9. Uppgift saknas
VAR 80 AUTOMATISK ÖVERVAKN 18 Loc 116 width 1 MD=9 18(15) För att förbättra polisens möjlighet att övervaka hastighetsbestämmelserna borde någon form av automatisk hastighetsövervakning införas. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1064 1. Instämmer helt 778 2. Instämmer i stora drag 563 3. Ganska tveksam 524 4. Mycket tveksam 771 5. Tar helt avstånd 175 7. Inte aktuellt 340 8. Kan inte ta ställning 143 9. Uppgift saknas
VAR 81 FÖRDEL DUBBDÄCK 18 Loc 117 width 1 MD=9 18(16) En fördel med dubbdäck är att man i halt väglag kan köra fortare. <Se F.18 för fullständig frågetext> 121 1. Instämmer helt 206 2. Instämmer i stora drag 470 3. Ganska tveksam 1094 4. Mycket tveksam 1551 5. Tar helt avstånd 463 7. Inte aktuellt 316 8. Kan inte ta ställning 137 9. Uppgift saknas
VAR 82 VÄGREN LÅNGSAMMA 18 Loc 118 width 1 MD=9 18(17) Långsamma fordon borde ha skyldighet använda vägrenen för att underlätta omkörning. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1399 1. Instämmer helt 956 2. Instämmer i stora drag 450 3. Ganska tveksam 477 4. Mycket tveksam 451 5. Tar helt avstånd 240 7. Inte aktuellt 261 8. Kan inte ta ställning 124 9. Uppgift saknas
VAR 83 LASTBILAR 90 KM/TIM 18 Loc 119 width 1 MD=9 18(18) Trafiken skulle flyta bättre om lastbilarna tilläts köra 90 km/tim på landsväg. <Se F.18 för fullständig frågetext> 837 1. Instämmer helt 782 2. Instämmer i stora drag 697 3. Ganska tveksam 660 4. Mycket tveksam 455 5. Tar helt avstånd 239 7. Inte aktuellt 568 8. Kan inte ta ställning 120 9. Uppgift saknas
VAR 84 MOTORVÄGAR 90 KM/TIM 18 Loc 120 width 1 MD=9 18(19) 90 km/tim borde vara högsta tillåtna hastighet på motorvägar. <Se F.18 för fullständig frågetext> 332 1. Instämmer helt 198 2. Instämmer i stora drag 417 3. Ganska tveksam 928 4. Mycket tveksam 1822 5. Tar helt avstånd 187 7. Inte aktuellt 325 8. Kan inte ta ställning 149 9. Uppgift saknas
VAR 85 KÖR ENDAST KÄND VÄG 18 Loc 121 width 1 MD=9 18(20) Jag kör bara bil på gator/vägar jag känner väl. <Se F.18 för fullständig frågetext> 124 1. Instämmer helt 231 2. Instämmer i stora drag 139 3. Ganska tveksam 383 4. Mycket tveksam 1598 5. Tar helt avstånd 1499 7. Inte aktuellt 133 8. Kan inte ta ställning 251 9. Uppgift saknas
VAR 86 UNDVIKER RUSNINGSTRAF 18 Loc 122 width 1 MD=9 18(21) Jag undviker att köra bil i rusningstrafik. <Se F.18 för fullständig frågetext> 356 1. Instämmer helt 581 2. Instämmer i stora drag 244 3. Ganska tveksam 420 4. Mycket tveksam 975 5. Tar helt avstånd 1443 7. Inte aktuellt 105 8. Kan inte ta ställning 234 9. Uppgift saknas
VAR 87 ROLIGT ATT KÖRA BIL 18 Loc 123 width 1 MD=9 18(22) Jag tycker det är roligt att köra bil. <Se F.18 för fullständig frågetext> 1769 1. Instämmer helt 728 2. Instämmer i stora drag 229 3. Ganska tveksam 104 4. Mycket tveksam 45 5. Tar helt avstånd 1211 7. Inte aktuellt 55 8. Kan inte ta ställning 217 9. Uppgift saknas
VAR 88 SVÅRT LÄSA SKYLTAR 18 Loc 124 width 1 MD=9 18(23) Jag har svårt att hinna läsa vägmärken/skyltar. <Se F.18 för fullständig frågetext> 148 1. Instämmer helt 339 2. Instämmer i stora drag 395 3. Ganska tveksam 751 4. Mycket tveksam 1124 5. Tar helt avstånd 1218 7. Inte aktuellt 126 8. Kan inte ta ställning 257 9. Uppgift saknas
VAR 89 RESA ANNAT SÄTT 18 Loc 125 width 1 MD=9 18(24) Jag skulle inte köra bil om jag kunde resa på annat sätt. <Se F.18 för fullständig frågetext> 299 1. Instämmer helt 325 2. Instämmer i stora drag 462 3. Ganska tveksam 730 4. Mycket tveksam 821 5. Tar helt avstånd 1320 7. Inte aktuellt 168 8. Kan inte ta ställning 233 9. Uppgift saknas
VAR 90 TILLGÅNG BIL ÄLDRE 18 Loc 126 width 1 MD=9 18(25) Tillgång till bil är viktigare ju äldre man är. <Se F.18 för fullständig frågetext> 670 1. Instämmer helt 673 2. Instämmer i stora drag 653 3. Ganska tveksam 670 4. Mycket tveksam 383 5. Tar helt avstånd 585 7. Inte aktuellt 525 8. Kan inte ta ställning 199 9. Uppgift saknas
VAR 91 SJUKHUS TRAFIKOLYCKA 19 Loc 127 width 1 MD=9 19 Har Du någon gång i Ditt liv blivit inlagd på sjukhus på grund av skador Du fått vid trafikolycka, och i så fall hur många gånger? 261 1. Ja 3952 5. Nej 145 9. Uppgift saknas
VAR 92 ANT SJUKHUSINL 19 Loc 128 width 1 MD=0 19(1) (INLAGD PÅ SJUKHUS) Antal gånger inlagd på sjukhus på grund av trafikolycka <Se F.19 för fullständig frågetext> 1. En gång . . 9. Nio gånger 4096 0. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 5 6 7 9 0 Frek: 237 20 1 1 1 1 1 4096
VAR 93 BESVÄR TRAFOLYCKA 20 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 20 (INLAGD PÅ SJUKHUS) Har Du fortfarande besvär av de skador Du fick vid olyckan/olyckorna? 17 1. Ja, mycket 36 2. Ja, något 49 3. Ja, men obetydligt 157 4. Nej, inte alls 4097 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 94 TRAFOLYCKA SENASTE ÅR 21 Loc 130 width 1 MD=9 21 Har Du under de senaste 12 månaderna råkat ut för någon trafikolycka, och i så fall hur många gånger? 233 1. Ja 3891 5. Nej 234 9. Uppgift saknas
VAR 95 ANTAL TRAFIKOLYCKOR 22 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 22(1) Antal trafikolyckor senaste året <Se F.21 för fullständig frågetext> 206 1. En gång 22 2. Två gånger 2 3. Tre gånger 1 4. Fyra gånger 4125 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 96 SKADA OLYCKA 1 22 Loc 132 width 1 MD=0 22 Blev Du skadad vid olyckan? 22(1) Skada vid trafikolycka 1 16 1. Ja, inlagd på sjukhus 49 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 168 5. Nej 4125 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 SKADA OLYCKA 2 22 Loc 133 width 1 MD=0 22(2) Skada vid trafikolycka 2 <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Ja, inlagd på sjukhus 4 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 21 5. Nej 4331 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 SKADA OLYCKA 3 22 Loc 134 width 1 MD=0 22(3) Skada vid trafikolycka 3 <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 2 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 3 5. Nej 4353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 SKADA OLYCKA 4 22 Loc 135 width 1 MD=0 23(4) Skada vid trafikolycka 4 <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 1 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 2 5. Nej 4355 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 ÅLDER BARN 1 23 Loc 136 width 2 MD= 0 or GE 99 Till Dig som har barn under 15 år 23 Hur gamla är barnen? Om Du har fler än tre barn under 15 år, ange här åldern för de tre yngsta. För barn under 1 år anges åldern i månader. 23(1.1) Ålder barn 1 01. 1 år . . 14. 14 år 3830 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 27 36 42 47 34 26 33 31 21 39 41 Kod: 12 13 14 0 99 Frek: 49 60 39 3830 3
VAR 101 ÅLDER BARN 1 - MÅN. 23 Loc 138 width 2 MD= 0 23(1.2) Ålder barn 1 - månader <Se F.23 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 12. 12 månader 4298 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 7 1 8 7 7 8 7 4 5 4 1 Kod: 12 0 Frek: 1 4298
VAR 102 ÅLDER BARN 2 23 Loc 140 width 2 MD= 0 or GE 99 24(2.1) Ålder barn 2 <Se F.23 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 14. 14 år 4104 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 19 29 34 21 19 19 26 24 12 16 18 Kod: 12 13 14 0 99 Frek: 7 7 2 4104 1
VAR 103 ÅLDER BARN 2 - MÅN. 23 Loc 142 width 2 MD= 0 23(2.2) Ålder barn 2 - månader <Se F.23 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 11. 11 månader 4333 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 0 Frek: 5 1 2 4 3 2 1 3 3 1 4333 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 0 Frek: 5 1 2 4 3 2 1 3 3 1 4333
VAR 104 ÅLDER BARN 3 23 Loc 144 width 2 MD= 0 23(3.1) Ålder barn 3 <Se F.23 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 14. 14 år 4288 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 10 11 5 8 7 6 4 4 5 3 2 Kod: 12 13 14 0 Frek: 1 1 3 4288
VAR 105 ÅLDER BARN 3 - MÅN. 23 Loc 146 width 2 MD= 0 23(3.2) Ålder barn 3 - månader <Se F.23 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 11. 11 månader 4341 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 0 Frek: 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 4341 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 0 Frek: 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 4341
VAR 106 SKYDDSANORDN BARN 1 24 Loc 148 width 2 MD= 0 or GE 99 24 Ange för de tre yngsta barnen vilken typ av skyddsanordning Du brukar använda för dem i bilen. Gör en markering för varje barn. Om Du tycker att flera alternativ passar in för samma barn, försök välja det vanligaste. 24(1) Skyddsanordning i bilen, barn 1 15 01. Inte aktuellt, åker inte bil 0 02. Utan skyddsanordning i framsätet 3 03. Utan skyddsanordning i baksätet 13 05. Babyskydd 101 06. Bakåtvänd bilbarnstol 28 07. Bilbälte i framsätet med bilbälteskudde/bältesstol 97 08. Bilbälte i framsätet utan bilbälteskudde/bältesstol 202 09. Bilbälte i baksätet med bilbälteskudde/bältesstol 99 10. Bilbälte i baksätet utan bilbälteskudde/bältesstol 13 11. Annat 3771 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas
VAR 107 SKYDDSANORDN BARN 2 24 Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 99 24(2) Skyddsanordning i bilen, barn 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 10 01. Inte aktuellt, åker inte bil 0 02. Utan skyddsanordning i framsätet 1 03. Utan skyddsanordning i baksätet 9 05. Babyskydd 53 06. Bakåtvänd bilbarnstol 10 07. Bilbälte i framsätet med bilbälteskudde/bältesstol 20 08. Bilbälte i framsätet utan bilbälteskudde/bältesstol 136 09. Bilbälte i baksätet med bilbälteskudde/bältesstol 29 10. Bilbälte i baksätet utan bilbälteskudde/bältesstol 5 11. Annat 4077 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 108 SKYDDSANORDN BARN 3 24 Loc 152 width 2 MD= 0 or GE 99 24(3) Skyddsanordning i bilen, barn 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 01. Inte aktuellt, åker inte bil 0 02. Utan skyddsanordning i framsätet 0 03. Utan skyddsanordning i baksätet 9 05. Babyskydd 26 06. Bakåtvänd bilbarnstol 0 07. Bilbälte i framsätet med bilbälteskudde/bältesstol 3 08. Bilbälte i framsätet utan bilbälteskudde/bältesstol 35 09. Bilbälte i baksätet med bilbälteskudde/bältesstol 10 10. Bilbälte i baksätet utan bilbälteskudde/bältesstol 1 11. Annat 4267 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 109 CYKELHJÄLM BARN 1 25 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 25 Ange för de tre yngsta barnen hur ofta de använder hjälm då de cyklar tvåhjulig cykel 25(1) Använder cykelhjälm, barn 1 210 1. Använder alltid eller nästan alltid hjälm 21 2. Använder hjälm vid tre resor av fyra 22 3. Använder hjälm vid ungefär hälften av alla resor 13 4. Använder hjälm vid en resa av fyra 150 5. Använder sällan eller aldrig hjälm 158 7. Cyklar inte 3771 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 110 CYKELHJÄLM BARN 2 25 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) Använder cykelhjälm, barn 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> 122 1. Använder alltid eller nästan alltid hjälm 12 2. Använder hjälm vid tre resor av fyra 11 3. Använder hjälm vid ungefär hälften av alla resor 6 4. Använder hjälm vid en resa av fyra 34 5. Använder sällan eller aldrig hjälm 77 7. Cyklar inte 4079 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 111 CYKELHJÄLM BARN 3 25 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) Använder cykelhjälm, barn 3 <Se F.25 för fullständig frågetext> 25 1. Använder alltid eller nästan alltid hjälm 2 2. Använder hjälm vid tre resor av fyra 2 3. Använder hjälm vid ungefär hälften av alla resor 2 4. Använder hjälm vid en resa av fyra 12 5. Använder sällan eller aldrig hjälm 39 7. Cyklar inte 4268 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 112 ANT GGR SJUKHUS BARN1 26 Loc 157 width 1 26 Ange för de tre yngsta barnen om de någon gång blivit inlagda på sjukhus på grund av skador de fått vid trafikolycka, och i så fall hur många gånger? 26(1) Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 1 4358 0. Ingen gång
VAR 113 ANT GGR SJUKHUS BARN2 26 Loc 158 width 1 26(2) Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> 4358 0. Ingen gång
VAR 114 ANT GGR SJUKHUS BARN3 26 Loc 159 width 1 26(3) Antal gånger inlagt på sjukhus på grund av trafikolycka, barn 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 4358 0. Ingen gång
VAR 115 BESVÄR SKADA BARN 1 27 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 27 Har barnet fortfarande besvär av skadorna från olyckan/olyckorna? 27(1) Besvär av skada från trafikolycka, barn 1 0 1. Ja, mycket 0 2. Ja, något 0 3. Ja, men obetydligt 4 4. Nej, inte alls 4343 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 116 BESVÄR SKADA BARN 2 27 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) Besvär av skada från trafikolycka, barn 2 <Se F.27 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, mycket 0 2. Ja, något 0 3. Ja, men obetydligt 3 4. Nej, inte alls 4353 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 117 BESVÄR SKADA BARN 3 27 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) Besvär av skada från trafikolycka, barn 3 <Se F.27 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, mycket 1 2. Ja, något 0 3. Ja, men obetydligt 0 4. Nej, inte alls 4356 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 118 BARN OLYCKA SENAST ÅR 28 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 28 Ange för de tre yngsta barnen om de råkat ut för någon trafikolycka de senaste 12 månaderna, och i så fall hur många gånger? 6 1. Ja 565 5. Nej 3774 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 119 OLYCKA SEN. ÅR BARN 1 28 Loc 164 width 1 MD=0 28(1) Antal trafikolyckor senaste året, barn 1 <Se F.28 för fullständig frågetext> 1. En olycka . . 4. Fyra olyckor 4352 0. Frågan ej tillämplig Kod: 1 4 0 Frek: 5 1 4352
VAR 120 OLYCKA SEN. ÅR BARN 2 28 Loc 165 width 1 MD=0 28(2) Antal trafikolyckor senaste året, barn 2 <Se F.28 för fullständig frågetext> 4 1. En olycka 1 2. Två olyckor 4353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 OLYCKA SEN. ÅR BARN 3 28 Loc 166 width 1 MD=0 28(3) Antal trafikolyckor senaste året, barn 3 <Se F.28 för fullständig frågetext> 4358 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 BARN 1: SKADA OLYCKA1 29 Loc 167 width 1 MD=0 29 Blev barnet skadat vid olyckan? 29a(1) Barn 1 - Skada vid trafikolycka 1 1 1. Ja, inlagd på sjukhus 2 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 3 5. Nej 4352 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 BARN 1: SKADA OLYCKA2 29 Loc 168 width 1 MD=0 29a(2) Barn 1 - Skada vid trafikolycka 2 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 1 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4357 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 BARN 1: SKADA OLYCKA3 29 Loc 169 width 1 MD=0 29a(3) Barn 1 - Skada vid trafikolycka 3 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 1 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4357 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 BARN 1: SKADA OLYCKA4 29 Loc 170 width 1 MD=0 29a(4) Barn 1 - Skada vid trafikolycka 4 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 1 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4357 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 BARN 2: SKADA OLYCKA1 29 Loc 171 width 1 MD=0 29b(1) Barn 2 - Skada vid trafikolycka 1 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 2 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 3 5. Nej 4353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 BARN 2: SKADA OLYCKA2 29 Loc 172 width 1 MD=0 29b(2) Barn 2 - Skada vid trafikolycka 2 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 1 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4357 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 BARN 2: SKADA OLYCKA3 29 Loc 173 width 1 MD=0 29b(3) Barn 2 - Skada vid trafikolycka 3 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4358 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 BARN 2: SKADA OLYCKA4 29 Loc 174 width 1 MD=0 29b(4) Barn 2 - Skada vid trafikolycka 4 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4358 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 BARN 3: SKADA OLYCKA1 29 Loc 175 width 1 MD=0 29c(1) Barn 3 - Skada vid trafikolycka 1 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4358 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 BARN 3: SKADA OLYCKA2 29 Loc 176 width 1 MD=0 29c(2) Barn 3 - Skada vid trafikolycka 2 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4358 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 BARN 3: SKADA OLYCKA3 29 Loc 177 width 1 MD=0 29c(3) Barn 3 - Skada vid trafikolycka 3 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4358 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 BARN 3: SKADA OLYCKA4 29 Loc 178 width 1 MD=0 29c(4) Barn 3 - Skada vid trafikolycka 4 <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Ja, inlagd på sjukhus 0 2. Ja, men inte inlagd på sjukhus 0 5. Nej 4358 0. Frågan ej tillämplig