VÄGAR OCH TRAFIK
               HÖSTEN 1993
                SSD 0571

              Primärforskare
                Vägverket

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Vägar och trafik 1993 samlades ursprungligen in
  av Nielsen Marketing Research (NMR) på uppdrag av Vägverket.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vägverket känner ett allt större behov av att "pejla" hur de
  produkter och tjänster som Vägverket tillhandahåller,
  uppfattas av brukarna och intressenterna. Detta gäller bl.a
  vägutformning, trafikledning, vägmiljötjänster, väg- och
  trafikledningsservice, väglagstjänster och underhåll.
  1993 beslutade man att under en treårsperiod, två gånger per
  år genomföra en undersökning vars syfte är att löpande mäta
  och följa upp allmänhetens erfarenheter och användning av våra
  vägar samt att undersöka hur Vägverkets produkter och tjänster
  uppfattas av användarna.

  Undersökningen har genomförts som en postal enkätundersökning
  av Nielsen Marketing Research (NMR) på uppdrag av Vägverket.
  En dryg vecka efter utsändning av frågeformulär har en första
  påminnelse i form av postkort sänts ut. Efter ytterligare en
  vecka har ett nytt frågeformulär sänts ut till ännu inte
  svarande respondenter. En tredje påminnelse innebärande en
  kort intervju har därefter genomförts per telefon.
  Undersökningens målgrupp har definierats som den svenska
  allmänheten i åldern 16-74 år.
  Urvalet har utgjorts av ett obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret/DAFA Spar och omfattat 2 100 namn,
  fördelat med 300 per var och en av Vägverkets sju väg- och
  trafikregioner.

  Totalt sändes 2 100 frågeformulär ut. Efter telefonpåminnelse
  kunde konstateras ett s.k. legalt bortfall på 42 individer.
  Nettourvalet utgör alltså 2 058. Antalet insända kompletta
  formulär utgjorde 1 516, dvs. svarsprocenten uppgick till 74%.
  Efter telefonpåminnelse/intervju för vissa frågor, nåddes
  svarsprocenten 84%.

  Frågorna i undersökningen behandlar bl.a.
  - erfarenheter som motorfordonsförare
  - fordonsanvändningen
  - risker i trafiken
  - trafikmiljön
  - hur de framtida vägarna skall se ut
  - informationskanaler om väg- och väderförhållanden
  - vägverkets inriktning

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Urval:      2 100 slumpmässigt utvalda personer i
           åldrarna 16-74 år
  Fältarbetsperiod: 30 september: Utsändning av frågeformulär
                  och brev
           12 oktober: Utsändning av första
                 påminnelsen i form av postkort
           21 oktober: Utsändning av andra påminnelsen
                 i form av nytt frågeformulär
                 och brev
           17-22 november: Bortfallsuppföljning per
                   telefon med kort
                   telefonintervju
  Metod:      Postenkät med tre skriftliga påminnelser
  Svarsfrekvens:  84%
  Standardvägning: Med hjälp av variabel 5 kan materialet
           vägas så att det blir representativt för
           hela befolkningen

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 14  (2)KÖRKORT FÖR BIL     2 (3)LOC 52 WIDTH 1
                        (4)MD=-

   (6) 2(2) <Har körkort> Ja, för bil

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1414 1.  Markerat
      321 5.  Ej markerat
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0571 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Intervju 7 Körsträcka med cykel under ett år 8 Körsträcka med moped under ett år 9 Körsträcka med MC under ett år 10 Körsträcka med bil under ett år 11 Körsträcka med lastbil under ett år 12 Körsträcka med buss under ett år 13 Körkort för MC 14 Körkort för bil 15 Körkort för lastbil 16 Körkort för buss 17 Körkortsinnehav 18 Antal år innehaft körkort 19 Tillgång till stor bil 20 Tillgång till medelstor bil 21 Tillgång till liten bil 22 Körfördelning över året 23 Beroende av tillgång till bil 24 Bilanvändning om 5 år 25 Orsak ökad bilanvändning: Större behov 26 Orsak ökad bilanvändning: Sämre kollektivtrafik 27 Orsak ökad bilanvändning: Personlig 28 Orsak ökad bilanvändning: Större avstånd 29 Orsak ökad bilanvändning: Annat 30 Orsak minskad bilanvändning: Ekonomin 31 Orsak minskad bilanvändning: Miljöhänsyn 32 Orsak minskad bilanvändning: Mindre behov 33 Orsak minskad bilanvändning: Mer kollektivtrafik 34 Orsak minskad bilanvändning: Mer samåkning 35 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 1 36 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 2 37 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 3 38 Resor till och från arbetet: Går till fots 39 Resor till och från arbetet: Cykel eller moped 40 Resor till och från arbetet: Bil 41 Resor till och från arbetet: Kollektiva färdmedel 42 Resor till och från arbetet: Annat 43 Resor till och från arbetet: Inga resor 44 Resor i arbetet: Går till fots 45 Resor i arbetet: Cykel eller moped 46 Resor i arbetet: Bil 47 Resor i arbetet: Kollektiva färdmedel 48 Resor i arbetet: Annat 49 Resor i arbetet: Inga sådana resor 50 Resor till inköp och service: Går till fots 51 Resor till inköp och service: Cykel eller moped 52 Resor till inköp och service: Bil 53 Resor till inköp och service: Kollektiva färdmedel 54 Resor till inköp och service: Annat sätt 55 Resor till inköp och service: Inga sådana resor 56 Semesterresor: Går till fots 57 Semesterresor: Cykel eller moped 58 Semesterresor: Bil 59 Semesterresor: Kollektiva färdmedel 60 Semesterresor: Annat sätt 61 Semesterresor: Inga sådana resor 62 Resor till släkt och vänner: Går till fots 63 Resor till släkt och vänner: Cykel eller moped 64 Resor till släkt och vänner: Bil 65 Resor till släkt och vänner: Kollektiva färdmedel 66 Resor till släkt och vänner: Annat sätt 67 Resor till släkt och vänner: Inga sådana resor 68 Fritidsresor: Går till fots 69 Fritidsresor: Cykel eller moped 70 Fritidsresor: Bil 71 Fritidsresor: Kollektiva färdmedel 72 Fritidsresor: Annat sätt 73 Fritidsresor: Inga sådana resor 74 Stora vägar: Privatbil 75 Stora vägar: Yrkesfordon 76 Stora vägar: Bussresenär 77 Stora vägar: Cyklist/mopedist 78 Stora vägar: MC-åkare 79 Stora vägar: Fotgängare 80 Medelstora vägar: Privatbil 81 Medelstora vägar: Yrkesfordon 82 Medelstora vägar: Bussresenär 83 Medelstora vägar: Cyklist/mopedist 84 Medelstora vägar: MC-åkare 85 Medelstora vägar: Fotgängare 86 Små vägar: Privatbil 87 Små vägar: Yrkesbil 88 Små vägar: Bussresenär 89 Små vägar: Cyklist/mopedist 90 Små vägar: MC-åkare 91 Små vägar: Fotgängare 92 Tätortsvägar: Privatbil 93 Tätortsvägar: Yrkesfordon 94 Tätortsvägar: Bussresenär 95 Tätortsvägar: Cyklist/mopedist 96 Tätortsvägar: MC-åkare 97 Tätortsvägar: Fotgängare 98 Frekvens: Smala och krokiga vägar 99 Frekvens: Viltfara 100 Frekvens: Avsaknad av linjemarkering 101 Frekvens: Avsaknad av reflexstolpar 102 Frekvens: Mörker 103 Frekvens: Vinterväglag 104 Frekvens: Vägkorsning/högerregel 105 Frekvens: Järnvägskorsningar 106 Frekvens: Oväntat beteende från fotgängare 107 Frekvens: Oväntat beteende från andra trafikanter 108 Frekvens: Arbeten på väg 109 Frekvens: Vattenplaning 110 Frekvens: Rondeller 111 Upplevd risk: Smala och krokiga vägar 112 Upplevd risk: Viltfaran 113 Upplevd risk: Avsaknad av linjemarkering 114 Upplevd risk: Avsaknad av reflexstolpar 115 Upplevd risk: Mörker 116 Upplevd risk: Vinterväglag 117 Upplevd risk: Vägkorsningar/högerregeln 118 Upplevd risk: Järnvägskorsningar 119 Upplevd risk: Oväntat beteende från fotgängare 120 Upplevd risk: Oväntat beteende från andra trafikanter 121 Upplevd risk: Arbeten på väg 122 Upplevd risk: Vattenplaning 123 Upplevd risk: Rondeller 124 Mest riskabla upplevelser på vägarna, 1 125 Mest riskabla upplevelser på vägarna, 2 126 Mest riskabla upplevelse på vägarna, 3 127 Förekomst i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 128 Förekomst i trafikmiljön: Avgaser 129 Förekomst i trafikmiljön: Nedskräpning längs vägarna 130 Förekomst i trafikmiljön: Nedskräpning på rastplatser 131 Förekomst i trafikmiljön: Ostädade toaletter på rastplatser 132 Förekomst i trafikmiljön: Buller 133 Förekomst i trafikmiljön: Annat 134 Besväranede i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 135 Besväranede i trafikmiljön: Avgaser 136 Besväranede i trafikmiljön: Nedskräpning längs vägarna 137 Besväranede i trafikmiljön: Nedskräpning på rastplatser 138 Besväranede i trafikmiljön: Ostädade toaletter på rastplatser 139 Besväranede i trafikmiljön: Buller 140 Besväranede i trafikmiljön: Annat 141 Behov av att göra medelstora vägar bredare 142 Utformning av bredare vägar 143 Satsning Vägverket: Standarden på de mindre och medelstora vägarna 144 Satsning Vägverket: Standarden på de stora vägarna 145 Satsning Vägverket: Trafikledningsinformation 146 Satsning Vägverket: Antalet rastplatser 147 Satsning Vägverket: Standarden på rastplatser 148 Satsning Vägverket: Tydligare skyltning av rastplatserna 149 Satsning Vägverket: Vägmiljön 150 Satsning Vägverket: Förarutbildning 151 Satsning Vägverket: Övervakning av hastighetsefterlevnad 152 Satsning Vägverket: Övervakning av andra trafikbeteenden 153 Satsning Vägverket: Snöröjning och halkbekämpning 154 Satsning Vägverket: Cykelvägar 155 Satsning Vägverket: Bättre hastighetsskyltning 156 Satsning Vägverket: Linjemarkering på vägar 157 Satsning Vägverket: Vägvisning - skyltning 158 Satsning Vägverket: Reparation av håligheter 159 Satsning Vägverket: Reparation av spårbildning 160 Satsning Vägverket: Asfaltering av grusvägar 161 Satsning Vägverket: Annat 162 Viktigaste satsning av Vägverket, 1 163 Viktigaste satsning av Vägverket, 2 164 Viktigaste satsning av Vägverket, 3 165 Viktigaste satsning av Vägverket, 4 166 Viktigaste satsning av Vägverket, 5 167 Information om väg- och väderförhållanden före färd 168 Information om väg- och väderförhållanden under färd 169 Känner till trafikinformation: Lokalradion 170 Känner till trafikinformation: Text-TV/TV 171 Känner till trafikinformation: Vägverkets trafikledningscentraler 172 Känner till trafikinformation: Vägverkets telefonsvarare via knapptelefon 173 Känner till trafikinformation: RDS-radio 174 Känner till trafikinformation: Polisen 175 Känner till trafikinformation: Vägverkets informationsskyltar 176 Använder för trafikinformation: Lokalradion 177 Använder för trafikinformation: Text-TV/TV 178 Använder för trafikinformation: Vägverkets trafikledningscentraler 179 Använder för trafikinformation: Vägverkets telefonsvarare 180 Använder för trafikinformation: RDS-radio 181 Använder för trafikinformation: Polisen 182 Använder för trafikinformation: Vägverkets informationsskyltar 183 Vägarbeten är irriterande 184 Saknar information om vägarbetenas ställe 185 Saknar information om orsakerna till vägarbetena 186 Viktig inriktning: Europa- och riksvägar med hög standard 187 Viktig inriktning: Framkomliga vägar 188 Viktig inriktning: Väginformation 189 Viktig inriktning: Regionala och lokala behov 190 Viktig inriktning: Övriga vägar med tillfredsställande standard 191 Viktig inriktning: Miljöaspekterna 192 Viktig inriktning: Trafiksäkerhet på landsvägarna 193 Nuvarande situation: Europa- och riksvägar med hög standard 194 Nuvarande situation: Framkomliga vägar 195 Nuvarande situation: Väginformation 196 Nuvarande situation: Regionala och lokala behov 197 Nuvarande situation: Övriga vägar med tillfredsställande standard 198 Nuvarande situation: Miljöaspekterna 199 Nuvarande situation: Trafiksäkerhet på landsvägarna 200 Vägverkets sätt att fungera: Totalt 201 Vägverkets sätt att fungera: I trafiksäkerhetsfrågor 202 Vägverkets sätt att fungera: I miljöfrågor 203 Bättre väghållning 204 Kön 205 Ålder 206 Bostadsort 207 Hushållsstorlek 208 Barn under 16 år i hushållet

VAR 1 SSD STUDY NR 0571              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0571


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 13 width 7 4 decimal places Vikt Valid-n=1735 Min=0 Max=2.1686 Mean=1.0 St.Dev=0.4
VAR 6 INTERVJU Loc 20 width 1 1517 1. Telefonintervju 218 9. Postal
VAR 7 KÖRSTRÄCKA CYKEL 1 Loc 21 width 5 A. DINA ERFARENHETER SOM MOTORFORDONSFÖRARE: 1 Ungefär hur många mil kör Du själv på vägarna varje år? 1(1) Cykel Valid-n=1735 Min=0 Max=5000 Mean=89.0 St.Dev=211.1
VAR 8 KÖRSTRÄCKA MOPED 1 Loc 26 width 5 1(2) <Antal mil på vägarna varje år> Moped <Se F.1 för fullständig frågetext> Valid-n=1735 Min=0 Max=500 Mean=1.0 St.Dev=16.8
VAR 9 KÖRSTRÄCKA MC 1 Loc 31 width 5 1(3) <Antal mil på vägarna varje år> MC <Se F.1 för fullständig frågetext> Valid-n=1735 Min=0 Max=7400 Mean=21.6 St.Dev=216.9
VAR 10 KÖRSTRÄCKA BIL 1 Loc 36 width 5 1(4) <Antal mil på vägarna varje år> Bil <Se F.1 för fullständig frågetext> Valid-n=1735 Min=0 Max=15000 Mean=1038.0 St.Dev=1360.7
VAR 11 KÖRSTRÄCKA LASTBIL 1 Loc 41 width 5 1(5) <Antal mil på vägarna varje år> Lastbil <Se F.1 för fullständig frågetext> Valid-n=1735 Min=0 Max=35000 Mean=124.3 St.Dev=1241.6
VAR 12 KÖRSTRÄCKA BUSS 1 Loc 46 width 5 1(6) <Antal mil på vägarna varje år> Buss <Se F.1 för fullständig frågetext> Valid-n=1735 Min=0 Max=4000 Mean=12.0 St.Dev=151.6
VAR 13 KÖRKORT FÖR MC 2 Loc 51 width 1 2 Har Du körkort ? 2(1) Ja, för MC 500 1. Markerat 1235 5. Ej markerat
VAR 14 KÖRKORT FÖR BIL 2 Loc 52 width 1 2(2) <Har körkort> Ja, för bil <Se F.2 för fullständig frågetext> 1414 1. Markerat 321 5. Ej markerat
VAR 15 KÖRKORT FÖR LASTBIL 2 Loc 53 width 1 2(3) <Har körkort> Ja, för lastbil <Se F.2 för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 1492 5. Ej markerat
VAR 16 KÖRKORT FÖR BUSS 2 Loc 54 width 1 2(4) <Har körkort> Ja, för buss <Se F.2 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 1673 5. Ej markerat
VAR 17 KÖRKORTSINNEHAV 2 Loc 55 width 1 2(5) <Har körkort> Nej, jag har inget körkort <Se F.2 för fullständig frågetext> 297 1. Markerat 1438 5. Ej markerat
VAR 18 ANTAL ÅR KÖRKORT 3 Loc 56 width 2 MD= 0 or GE 99 3 Hur länge har Du haft körkort? 01. 1 år . . 63. 63 år 385 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 37 20 25 30 32 27 28 30 36 36 25 36 23 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 30 37 29 28 23 30 52 21 31 37 37 65 27 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 22 31 28 74 23 31 19 16 41 23 24 23 8 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 Frek: 51 13 17 11 4 13 10 12 8 5 2 2 2 Kod: 54 55 56 63 0 99 Frek: 1 1 1 1 385 1
VAR 19 TILLGÅNG STOR BIL 4 Loc 58 width 1 4 Vilken typ av bil har Du tillgång till? Med stor bil menar vi SAAB 9000, Volvo 740 etc med medelstor bil SAAB 900, Audi 80 etc och med liten bil Ford Fiesta, VW Golf etc 4(1) Stor 496 1. Markerat 1239 5. Ej markerat
VAR 20 TILLGÅNG MEDELSTOR BIL 4 Loc 59 width 1 4(2) <Typ av bil Du har tillgång till> Medelstor <Se F.4 för fullständig frågetext> 678 1. Markerat 1057 5. Ej markerat
VAR 21 TILLGÅNG LITEN BIL 4 Loc 60 width 1 4(3) <Typ av bil Du har tillgång till> Liten <Se F.4 för fullständig frågetext> 347 1. Markerat 1388 5. Ej markerat
VAR 22 KÖRFÖRDELNING 5 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 5 Körfördelning över året? ETT SVAR ENDAST POSTAL 883 1. Kör ungefär lika mycket hela året 38 2. Kör mer under vinterhalvåret (oktober-mars) än under sommarhalvåret (april-september) 302 3. Kör mer under sommarhalvåret (april-september) än under vinterhalvåret (oktober-mars) 0 4. Kör endast under vinterhalvåret (oktober-mars) 30 5. Kör endast under sommarhalvåret (april-september) 452 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 23 BEROENDE AV BIL 6 Loc 62 width 1 MD=9 B. NÅGRA FRÅGOR OM FORDONSANVÄNDNINGEN: 6 Hur beroende är Du själv eller Ditt hushåll av tillgång till bil? 773 1. Helt beroende 583 2. Ganska beroende 222 3. Inte särskilt beroende 127 4. Oberoende 30 9. Uppgift saknas
VAR 24 BILANVÄNDNING OM 5 ÅR 7 Loc 63 width 1 MD=9 7 Tror Du att Du/Ni om 5 år kommer att använda bil i hushållet mer eller mindre än nu, givet att kostnaderna för att använda bil är på samma nivå som nu? ENDAST POSTAL 76 1. Mycket mer 196 2. Något mer 1001 3. Som nu 159 4. Något mindre 46 5. Mycket mindre 257 9. Uppgift saknas
VAR 25 MER BIL STÖRRE BEHOV 8 Loc 64 width 1 8 Du som svarat "något mer" eller "mycket mer", varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mer? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) 8(1) Att behovet blivit större ENDAST POSTAL 203 1. Markerat 1532 5. Ej markerat
VAR 26 MER BIL FÄRRE BUSS 8 Loc 65 width 1 8(2) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Att möjligheterna att åka allmänna kommunikationsmedel blir sämre (indragningar av busslinjer m.m.) <Se F.8 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 44 1. Markerat 1691 5. Ej markerat
VAR 27 MER BIL PERSONLIG 8 Loc 66 width 1 8(3) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat: Personlig <Se F.8 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 61 1. Markerat 1674 5. Ej markerat
VAR 28 MER BIL STORT AVSTÅND 8 Loc 67 width 1 8(4) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat: Större avstånd <Se F.8 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 13 1. Markerat 1722 5. Ej markerat
VAR 29 MER BIL ANNAN ORSAK 8 Loc 68 width 1 8(5) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat: Övrigt <Se F.8 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 6 1. Markerat 1729 5. Ej markerat
VAR 30 FÄRRE BIL EKONOMIN 9 Loc 69 width 1 9 Du som svarat "något" eller "mycket mindre", varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mindre? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) 9(1) Ekonomin (det är t.ex. dyrt att använda bilen) ENDAST POSTAL 57 1. Markerat 1678 5. Ej markerat
VAR 31 FÄRRE BIL MILJÖN 9 Loc 70 width 1 9(2) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Miljön (bilen förorenar) <Se F.9 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 36 1. Markerat 1699 5. Ej markerat
VAR 32 FÄRRE BIL MINDRE BEHOV 9 Loc 71 width 1 9(3) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att behovet blivit mindre <Se F.9 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 113 1. Markerat 1622 5. Ej markerat
VAR 33 FÄRRE BIL MER BUSS/TÅG 9 Loc 72 width 1 9(4) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja använda allmänna kommunikationsmedel som buss och tåg i större utsträckning <Se F.9 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 39 1. Markerat 1696 5. Ej markerat
VAR 34 FÄRRE BIL SAMÅKNING 9 Loc 73 width 1 9(5) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja samåka i större utsträckning <Se F.9 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 8 1. Markerat 1727 5. Ej markerat
VAR 35 FÄRRE BIL ANNAT, 1 9 Loc 74 width 1 9(6) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat, 1 <Se F.9 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 35 1. Markerat 1700 5. Ej markerat
VAR 36 FÄRRE BIL ANNAT, 2 9 Loc 75 width 1 9(7) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat, 2 <Se F.9 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 6 1. Markerat 1729 5. Ej markerat
VAR 37 FÄRRE BIL ANNAT, 3 9 Loc 76 width 1 9(8) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat, 3 <Se F.9 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 2 1. Markerat 1733 5. Ej markerat
VAR 38 TILL/FR ARBETET: GÅR 10 Loc 77 width 1 10 Hur färdas Du oftast till de ställen som räknas upp här nedan? Vi ber Dig markera detta genom att sätta ett kryss på varje rad. (Om Du använder två färdsätt lika ofta, kan Du dock sätta två kryss) 10(1.1) Resor till och från arbetet: Går till fots ENDAST POSTAL 137 1. Markerat 1598 5. Ej markerat
VAR 39 TILL/FR ARBETET:CYKEL 10 Loc 78 width 1 10(1.2) <Vanligaste färdsätt> Resor till och från arbetet: Cykel eller moped <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 352 1. Markerat 1383 5. Ej markerat
VAR 40 TILL/FR ARBETET: BIL 10 Loc 79 width 1 10(1.3) <Vanligaste färdsätt> Resor till och från arbetet: Bil <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 821 1. Markerat 914 5. Ej markerat
VAR 41 TILL/FR ARB:KOLLEKTIV 10 Loc 80 width 1 10(1.4) <Vanligaste färdsätt> Resor till och från arbetet: Kollektiva färdmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 275 1. Markerat 1460 5. Ej markerat
VAR 42 TILL/FR ARB: ANNAT 10 Loc 81 width 1 10(1.5) <Vanligaste färdsätt> Resor till och från arbetet: Annat sätt, tåg, flyg, båt etc <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 14 1. Markerat 1721 5. Ej markerat
VAR 43 TILL/FR ARB: INGEN 10 Loc 82 width 1 10(1.6) <Vanligaste färdsätt> Resor till och från arbetet: Gör inga sådana resor <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 185 1. Markerat 1550 5. Ej markerat
VAR 44 I ARBETET: TILL FOTS 10 Loc 83 width 1 10(2.1) <Vanligaste färdsätt> Resor i arbetet: Går till fots <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 40 1. Markerat 1695 5. Ej markerat
VAR 45 I ARBETET: CYKEL 10 Loc 84 width 1 10(2.2) <Vanligaste färdsätt> Resor i arbetet: Cykel eller moped <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 53 1. Markerat 1682 5. Ej markerat
VAR 46 I ARBETET: BIL 10 Loc 85 width 1 10(2.3) <Vanligaste färdsätt> Resor i arbetet: Bil <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 661 1. Markerat 1074 5. Ej markerat
VAR 47 I ARB: KOLL.TRAFIK 10 Loc 86 width 1 10(2.4) <Vanligaste färdsätt> Resor i arbetet: Kollektiva färdmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 65 1. Markerat 1670 5. Ej markerat
VAR 48 I ARBETET: ANNAT 10 Loc 87 width 1 10(2.5) <Vanligaste färdsätt> Resor i arbetet: Annat sätt, tåg, flyg, båt etc <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 109 1. Markerat 1626 5. Ej markerat
VAR 49 I ARBETET: INGEN RESA 10 Loc 88 width 1 10(2.6) <Vanligaste färdsätt> Resor i arbetet: Gör inga sådana resor <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 604 1. Markerat 1131 5. Ej markerat
VAR 50 INKÖP: TILL FOTS 10 Loc 89 width 1 10(3.1) <Vanligaste färdsätt> Resor till inköp och service: Går till fots <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 258 1. Markerat 1477 5. Ej markerat
VAR 51 INKÖP: CYKEL 10 Loc 90 width 1 10(3.2) <Vanligaste färdsätt> Resor till inköp och service: Cykel eller moped <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 255 1. Markerat 1480 5. Ej markerat
VAR 52 INKÖP: BIL 10 Loc 91 width 1 10(3.3) <Vanligaste färdsätt> Resor till inköp och service: Bil <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 1292 1. Markerat 443 5. Ej markerat
VAR 53 INKÖP: KOLLEKT TRAFIK 10 Loc 92 width 1 10(3.4) <Vanligaste färdsätt> Resor till inköp och service: Kollektiva färdmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 152 1. Markerat 1583 5. Ej markerat
VAR 54 INKÖP: ANNAT SÄTT 10 Loc 93 width 1 10(3.5) <Vanligaste färdsätt> Resor till inköp och service: Annat sätt <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 14 1. Markerat 1721 5. Ej markerat
VAR 55 INKÖP: INGA RESOR 10 Loc 94 width 1 10(3.6) <Vanligaste färdsätt> Resor till inköp och service: Gör inga sådana resor <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 26 1. Markerat 1709 5. Ej markerat
VAR 56 SEMESTER: TILL FOTS 10 Loc 95 width 1 10(4.1) <Vanligaste färdsätt> Semesterresor: Går till fots <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 5 1. Markerat 1730 5. Ej markerat
VAR 57 SEMESTER: CYKEL 10 Loc 96 width 1 10(4.2) <Vanligaste färdsätt> Semesterresor: Cykel eller moped <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 12 1. Markerat 1723 5. Ej markerat
VAR 58 SEMESTER: BIL 10 Loc 97 width 1 10(4.3) <Vanligaste färdsätt> Semesterresor: Bil <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 1158 1. Markerat 577 5. Ej markerat
VAR 59 SEMESTER: KOLL TRAFIK 10 Loc 98 width 1 10(4.4) <Vanligaste färdsätt> Semesterresor: Kollektiva färdmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 55 1. Markerat 1680 5. Ej markerat
VAR 60 SEMESTER: ANNAT SÄTT 10 Loc 99 width 1 10(4.5) <Vanligaste färdsätt> Semesterresor: Annat sätt, tåg, flyg, båt etc <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 657 1. Markerat 1078 5. Ej markerat
VAR 61 SEMESTER: INGA RESOR 10 Loc 100 width 1 10(4.6) <Vanligaste färdsätt> Semesterresor: Gör inga sådana resor <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 64 1. Markerat 1671 5. Ej markerat
VAR 62 BESÖK: TILL FOTS 10 Loc 101 width 1 10(5.1) <Vanligaste färdsätt> Resor till släkt och vänner: Går till fots <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 62 1. Markerat 1673 5. Ej markerat
VAR 63 BESÖK: CYKEL 10 Loc 102 width 1 10(5.2) <Vanligaste färdsätt> Resor till släkt och vänner: Cykel eller moped <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 89 1. Markerat 1646 5. Ej markerat
VAR 64 BESÖK: BIL 10 Loc 103 width 1 10(5.3) <Vanligaste färdsätt> Resor till släkt och vänner: Bil <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 1448 1. Markerat 287 5. Ej markerat
VAR 65 BESÖK: KOLL TRAFIK 10 Loc 104 width 1 10(5.4) <Vanligaste färdsätt> Resor till släkt och vänner: Kollektiva färdmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 145 1. Markerat 1590 5. Ej markerat
VAR 66 BESÖK: ANNAT SÄTT 10 Loc 105 width 1 10(5.5) <Vanligaste färdsätt> Resor till släkt och vänner: Annat sätt, tåg, flyg, båt etc <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 189 1. Markerat 1546 5. Ej markerat
VAR 67 BESÖK: INGA RESOR 10 Loc 106 width 1 10(5.6) <Vanligaste färdsätt> Resor till släkt och vänner: Gör inga sådana resor <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 17 1. Markerat 1718 5. Ej markerat
VAR 68 FRITID: TILL FOTS 10 Loc 107 width 1 10(6.1) <Vanligaste färdsätt> Övriga fritidsresor (nöjen, sport, kurser mm): Går till fots <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 89 1. Markerat 1646 5. Ej markerat
VAR 69 FRITID: CYKEL 10 Loc 108 width 1 10(6.2) <Vanligaste färdsätt> Övriga fritidsresor (nöjen, sport, kurser mm): Cykel eller moped <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 199 1. Markerat 1536 5. Ej markerat
VAR 70 FRITID: BIL 10 Loc 109 width 1 10(6.3) <Vanligaste färdsätt> Övriga fritidsresor (nöjen, sport, kurser mm): Bil <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 1238 1. Markerat 497 5. Ej markerat
VAR 71 FRITID: KOLL TRAFIK 10 Loc 110 width 1 10(6.4) <Vanligaste färdsätt> Övriga fritidsresor (nöjen, sport, kurser mm): Kollektiva färdmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 209 1. Markerat 1526 5. Ej markerat
VAR 72 FRITID: ANNAT SÄTT 10 Loc 111 width 1 10(6.5) <Vanligaste färdsätt> Övriga fritidsresor (nöjen, sport, kurser mm): Annat sätt, tåg, flyg, båt etc <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 107 1. Markerat 1628 5. Ej markerat
VAR 73 FRITID: INGA RESOR 10 Loc 112 width 1 10(6.6) <Vanligaste färdsätt> Övriga fritidsresor (nöjen, sport, kurser mm): Gör inga sådana resor <Se F.10 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 67 1. Markerat 1668 5. Ej markerat
VAR 74 STORA VÄGAR PRIVATBIL 11 Loc 113 width 1 MD=9 Det finns olika slags vägar. Vi kan dela in vägarna i Sverige i följande fyra grupper: a. Stora vägar - Med dessa menar vi Europavägarna och riksvägarna på landsbygden. Vägnummer: 4 t.o.m. 99. b. Medelstora vägar - Med dessa menar vi alla vägar på landsbygden som inte är "stora" eller "små". De är huvudsakligen länsvägar. Vägnummer: 100 t.o.m. 499. c. Små vägar - Med dessa menar vi grusvägar och andra småvägar på landsbygden. Vägnummer: 500 och högre. d. Vägar och gator i tätorter 11a Först gäller det de stora vägarna. Ange för vart och ett av nedanstående alternativ hur ofta Du använder de stora vägarna. 11a(1) Som förare/passagerare i privatbil/tjänstebil ENDAST POSTAL 322 1. Varje dag 478 2. Någon/några ggr/vecka 412 3. Någon/några ggr/månad 193 4. Mer sällan 38 5. Aldrig 292 9. Uppgift saknas
VAR 75 STORA VÄGAR YRKESBIL 11 Loc 114 width 1 MD=9 11a(2) <Användning stora vägar> Som förare/passagerare i yrkesfordon inkl. taxi <Se F.11a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 42 1. Varje dag 49 2. Någon/några ggr/vecka 81 3. Någon/några ggr/månad 346 4. Mer sällan 487 5. Aldrig 730 9. Uppgift saknas
VAR 76 STORA VÄGAR BUSS 11 Loc 115 width 1 MD=9 11a(3) <Användning stora vägar> Som bussresenär <Se F.11a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 53 1. Varje dag 67 2. Någon/några ggr/vecka 82 3. Någon/några ggr/månad 476 4. Mer sällan 359 5. Aldrig 698 9. Uppgift saknas
VAR 77 STORA VÄGAR CYKEL 11 Loc 116 width 1 MD=9 11a(4) <Användning stora vägar> Som cyklist/mopedist <Se F.11a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 21 1. Varje dag 52 2. Någon/några ggr/vecka 55 3. Någon/några ggr/månad 212 4. Mer sällan 680 5. Aldrig 715 9. Uppgift saknas
VAR 78 STORA VÄGAR MC-ÅKARE 11 Loc 117 width 1 MD=9 11a(5) <Användning stora vägar> Som MC-åkare <Se F.11a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 1 1. Varje dag 21 2. Någon/några ggr/vecka 17 3. Någon/några ggr/månad 49 4. Mer sällan 876 5. Aldrig 771 9. Uppgift saknas
VAR 79 STORA VÄGAR FOTGÄNG 11 Loc 118 width 1 MD=9 11a(6) <Användning stora vägar> Som fotgängare <Se F.11a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 30 1. Varje dag 35 2. Någon/några ggr/vecka 21 3. Någon/några ggr/månad 146 4. Mer sällan 771 5. Aldrig 732 9. Uppgift saknas
VAR 80 MEDELVÄGAR PRIVATBIL 11 Loc 119 width 1 MD=9 11b Ange på samma sätt hur Du använder de medelstora vägarna. 11b(1) Som förare/passagerare i privatbil/tjänstebil ENDAST POSTAL 414 1. Varje dag 531 2. Någon/några ggr/vecka 313 3. Någon/några ggr/månad 142 4. Mer sällan 36 5. Aldrig 299 9. Uppgift saknas
VAR 81 MEDELVÄGAR YRKESBIL 11 Loc 120 width 1 MD=9 11b(2) <Användning medelstora vägar> Som förare/passagerare i yrkesfordon inkl. taxi <Se F.11b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 47 1. Varje dag 61 2. Någon/några ggr/vecka 86 3. Någon/några ggr/månad 324 4. Mer sällan 480 5. Aldrig 737 9. Uppgift saknas
VAR 82 MEDELVÄGAR BUSS 11 Loc 121 width 1 MD=9 11b(3) <Användning medelstora vägar> Som bussresenär <Se F.11b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 61 1. Varje dag 94 2. Någon/några ggr/vecka 103 3. Någon/några ggr/månad 368 4. Mer sällan 397 5. Aldrig 712 9. Uppgift saknas
VAR 83 MEDELVÄGAR CYKLIST 11 Loc 122 width 1 MD=9 11b(4) <Användning medelstora vägar> Som cyklist/mopedist <Se F.11b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 58 1. Varje dag 129 2. Någon/några ggr/vecka 145 3. Någon/några ggr/månad 275 4. Mer sällan 434 5. Aldrig 694 9. Uppgift saknas
VAR 84 MEDELVÄGAR MC-ÅKARE 11 Loc 123 width 1 MD=9 11b(5) <Användning medelstora vägar> Som MC-åkare <Se F.11b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 0 1. Varje dag 25 2. Någon/några ggr/vecka 20 3. Någon/några ggr/månad 46 4. Mer sällan 865 5. Aldrig 779 9. Uppgift saknas
VAR 85 MEDELVÄGAR FOTGÄNG 11 Loc 124 width 1 MD=9 11b(6) <Användning medelstora vägar> Som fotgängare <Se F.11b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 63 1. Varje dag 120 2. Någon/några ggr/vecka 85 3. Någon/några ggr/månad 253 4. Mer sällan 494 5. Aldrig 720 9. Uppgift saknas
VAR 86 SMÅVÄGAR PRIVATBIL 11 Loc 125 width 1 MD=9 11c Ange på samma sätt hur Du använder de små vägarna. 11c(1) Som förare/passagerare i privatbil/tjänstebil ENDAST POSTAL 313 1. Varje dag 365 2. Någon/några ggr/vecka 330 3. Någon/några ggr/månad 348 4. Mer sällan 63 5. Aldrig 316 9. Uppgift saknas
VAR 87 SMÅVÄGAR YRKESBIL 11 Loc 126 width 1 MD=9 11c(2) <Användning små vägar> Som förare/passagerare i yrkesfordon inkl. taxi <Se F.11c för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 36 1. Varje dag 41 2. Någon/några ggr/vecka 61 3. Någon/några ggr/månad 270 4. Mer sällan 580 5. Aldrig 747 9. Uppgift saknas
VAR 88 SMÅVÄGAR BUSS 11 Loc 127 width 1 MD=9 11c(3) <Användning små vägar> Som bussresenär <Se F.11c för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 26 1. Varje dag 38 2. Någon/några ggr/vecka 63 3. Någon/några ggr/månad 252 4. Mer sällan 615 5. Aldrig 741 9. Uppgift saknas
VAR 89 SMÅVÄGAR CYKLIST 11 Loc 128 width 1 MD=9 11c(4) <Användning små vägar> Som cyklist/mopedist <Se F.11c för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 80 1. Varje dag 151 2. Någon/några ggr/vecka 172 3. Någon/några ggr/månad 309 4. Mer sällan 340 5. Aldrig 683 9. Uppgift saknas
VAR 90 SMÅVÄGAR MC-ÅKARE 11 Loc 129 width 1 MD=9 11c(5) <Användning små vägar> Som MC-åkare <Se F.11c för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 0 1. Varje dag 17 2. Någon/några ggr/vecka 19 3. Någon/några ggr/månad 49 4. Mer sällan 861 5. Aldrig 789 9. Uppgift saknas
VAR 91 SMÅVÄGAR FOTGÄNG 11 Loc 130 width 1 MD=9 11c(6) <Användning små vägar> Som fotgängare <Se F.11c för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 168 1. Varje dag 171 2. Någon/några ggr/vecka 153 3. Någon/några ggr/månad 267 4. Mer sällan 288 5. Aldrig 688 9. Uppgift saknas
VAR 92 GATOR PRIVATBIL 11 Loc 131 width 1 MD=9 11d Ange på samma sätt hur Du använder tätortsvägarna och -gatorna. 11d(1) Som förare/passagerare i privatbil/tjänstebil ENDAST POSTAL 648 1. Varje dag 536 2. Någon/några ggr/vecka 124 3. Någon/några ggr/månad 73 4. Mer sällan 32 5. Aldrig 322 9. Uppgift saknas
VAR 93 GATOR YRKESFORDON 11 Loc 132 width 1 MD=9 11d(2) <Användning tätortsvägar och -gator> Som förare/passagerare i yrkesfordon inkl. taxi <Se F.11d för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 69 1. Varje dag 60 2. Någon/några ggr/vecka 116 3. Någon/några ggr/månad 368 4. Mer sällan 381 5. Aldrig 741 9. Uppgift saknas
VAR 94 GATOR BUSSRESENÄR 11 Loc 133 width 1 MD=9 11d(3) <Användning tätortsvägar och -gator> Som bussresenär <Se F.11d för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 95 1. Varje dag 138 2. Någon/några ggr/vecka 131 3. Någon/några ggr/månad 338 4. Mer sällan 322 5. Aldrig 711 9. Uppgift saknas
VAR 95 GATOR CYKLIST 11 Loc 134 width 1 MD=9 11d(4) <Användning tätortsvägar och -gator> Som cyklist/mopedist <Se F.11d för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 245 1. Varje dag 239 2. Någon/några ggr/vecka 158 3. Någon/några ggr/månad 176 4. Mer sällan 262 5. Aldrig 655 9. Uppgift saknas
VAR 96 GATOR MC-ÅKARE 11 Loc 135 width 1 MD=9 11d(5) <Användning tätortsvägar och -gator> Som MC-åkare <Se F.11d för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 6 1. Varje dag 23 2. Någon/några ggr/vecka 18 3. Någon/några ggr/månad 45 4. Mer sällan 858 5. Aldrig 785 9. Uppgift saknas
VAR 97 GATOR FOTGÄNGARE 11 Loc 136 width 1 MD=9 11d(6) <Användning tätortsvägar och -gator> Som fotgängare <Se F.11d för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 522 1. Varje dag 306 2. Någon/några ggr/vecka 125 3. Någon/några ggr/månad 77 4. Mer sällan 86 5. Aldrig 619 9. Uppgift saknas
VAR 98 FREKVENS: SMALA VÄGAR 12 Loc 137 width 1 MD=9 C. RISKER I TRAFIKEN 12 Tyvärr förekommer det olyckor och olyckstillbud på vägarna. a. Hur ofta utsätts Du för nedanstående omständigheter och... b. hur riskabla upplever Du dessa om Du ser till Dina egenskaper i vägtrafiken? 12a(1) Frekvens: Smala och krokiga vägar ENDAST POSTAL 268 1. Ofta 932 3. Då och då 182 5. Aldrig 353 9. Uppgift saknas
VAR 99 FREKVENS: VILTFARAN 12 Loc 138 width 1 MD=9 12a(2) Frekvens: Viltfaran <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 305 1. Ofta 885 3. Då och då 211 5. Aldrig 334 9. Uppgift saknas
VAR 100 FREKVENS: EJ LINJEMARK12 Loc 139 width 1 MD=9 12a(3) Frekvens: Avsaknad av linjemarkering <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 200 1. Ofta 828 3. Då och då 304 5. Aldrig 403 9. Uppgift saknas
VAR 101 FREKVENS: EJ REFLEX 12 Loc 140 width 1 MD=9 12a(4) Frekvens: Avsaknad av reflexstolpar <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 298 1. Ofta 772 3. Då och då 255 5. Aldrig 410 9. Uppgift saknas
VAR 102 FREKVENS: MÖRKER 12 Loc 141 width 1 MD=9 12a(5) Frekvens: Mörker <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 628 1. Ofta 659 3. Då och då 91 5. Aldrig 357 9. Uppgift saknas
VAR 103 FREKVENS:VINTERVÄGLAG 12 Loc 142 width 1 MD=9 12a(6) Frekvens: Vinterväglag <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 471 1. Ofta 851 3. Då och då 69 5. Aldrig 344 9. Uppgift saknas
VAR 104 FREKVENS: HÖGERREGEL 12 Loc 143 width 1 MD=9 12a(7) Frekvens: Vägkorsning/högerregel <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 651 1. Ofta 603 3. Då och då 93 5. Aldrig 388 9. Uppgift saknas
VAR 105 FREKV: JÄRNVÄGKORSN 12 Loc 144 width 1 MD=9 12a(8) Frekvens: Järnvägskorsningar <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 188 1. Ofta 815 3. Då och då 336 5. Aldrig 396 9. Uppgift saknas
VAR 106 FREKVENS: FOTGÄNGARE 12 Loc 145 width 1 MD=9 12a(9) Frekvens: Oväntat beteende från fotgängare <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 246 1. Ofta 934 3. Då och då 175 5. Aldrig 380 9. Uppgift saknas
VAR 107 FREKVENS: TRAFIKANTER 12 Loc 146 width 1 MD=9 12a(10) Frekvens: Oväntat beteende från andra trafikanter <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 352 1. Ofta 972 3. Då och då 64 5. Aldrig 347 9. Uppgift saknas
VAR 108 FREKVENS: VÄGARBETE 12 Loc 147 width 1 MD=9 12a(11) Frekvens: Arbeten på väg <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 290 1. Ofta 925 3. Då och då 135 5. Aldrig 385 9. Uppgift saknas
VAR 109 FREKV: VATTENPLANING 12 Loc 148 width 1 MD=9 12a(12) Frekvens: Vattenplaning <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 34 1. Ofta 652 3. Då och då 658 5. Aldrig 391 9. Uppgift saknas
VAR 110 FREKVENS: RONDELLER 12 Loc 149 width 1 MD=9 12a(13) Frekvens: Rondeller <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 391 1. Ofta 761 3. Då och då 195 5. Aldrig 388 9. Uppgift saknas
VAR 111 RISK: SMALA VÄGAR 12 Loc 150 width 1 MD=9 12b(1) Upplevd risk: Smala och krokiga vägar <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 91 1. Mycket riskabelt 541 3. Ganska riskabelt 654 5. Inte särskilt riskabelt 63 8. Vet ej 386 9. Uppgift saknas
VAR 112 RISK: VILTFARA 12 Loc 151 width 1 MD=9 12b(2) Upplevd risk: Viltfaran <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 451 1. Mycket riskabelt 623 3. Ganska riskabelt 242 5. Inte särskilt riskabelt 60 8. Vet ej 359 9. Uppgift saknas
VAR 113 RISK: EJ LINJEMARKER 12 Loc 152 width 1 MD=9 12b(3) Upplevd risk: Avsaknad av linjemarkering <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 158 1. Mycket riskabelt 439 3. Ganska riskabelt 607 5. Inte särskilt riskabelt 113 8. Vet ej 418 9. Uppgift saknas
VAR 114 RISK: EJ REFLEXSTOLP 12 Loc 153 width 1 MD=9 12b(4) Upplevd risk: Avsaknad av reflexstolpar <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 191 1. Mycket riskabelt 512 3. Ganska riskabelt 494 5. Inte särskilt riskabelt 110 8. Vet ej 428 9. Uppgift saknas
VAR 115 RISK: MÖRKER 12 Loc 154 width 1 MD=9 12b(5) Upplevd risk: Mörker <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 292 1. Mycket riskabelt 646 3. Ganska riskabelt 377 5. Inte särskilt riskabelt 32 8. Vet ej 388 9. Uppgift saknas
VAR 116 RISK: VINTERVÄGLAG 12 Loc 155 width 1 MD=9 12b(6) Upplevd risk: Vinterväglag <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 419 1. Mycket riskabelt 667 3. Ganska riskabelt 255 5. Inte särskilt riskabelt 37 8. Vet ej 357 9. Uppgift saknas
VAR 117 RISK: HÖGERREGEL 12 Loc 156 width 1 MD=9 12b(7) Upplevd risk: Vägkorsningar/högerregeln <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 194 1. Mycket riskabelt 526 3. Ganska riskabelt 567 5. Inte särskilt riskabelt 44 8. Vet ej 404 9. Uppgift saknas
VAR 118 RISK: JÄRNVÄGSKORSN 12 Loc 157 width 1 MD=9 12b(8) Upplevd risk: Järnvägskorsningar <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 113 1. Mycket riskabelt 268 3. Ganska riskabelt 828 5. Inte särskilt riskabelt 100 8. Vet ej 426 9. Uppgift saknas
VAR 119 RISK: FOTGÄNGARE 12 Loc 158 width 1 MD=9 12b(9) Upplevd risk: Oväntat beteende från fotgängare <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 434 1. Mycket riskabelt 550 3. Ganska riskabelt 275 5. Inte särskilt riskabelt 72 8. Vet ej 404 9. Uppgift saknas
VAR 120 RISK: TRAFIKANTER 12 Loc 159 width 1 MD=9 12b(10) Upplevd risk: Oväntat beteende från andra trafikanter <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 620 1. Mycket riskabelt 583 3. Ganska riskabelt 133 5. Inte särskilt riskabelt 32 8. Vet ej 367 9. Uppgift saknas
VAR 121 RISK: VÄGARBETE 12 Loc 160 width 1 MD=9 12b(11) Upplevd risk: Arbeten på väg <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 106 1. Mycket riskabelt 441 3. Ganska riskabelt 734 5. Inte särskilt riskabelt 42 8. Vet ej 412 9. Uppgift saknas
VAR 122 RISK: VATTENPLANING 12 Loc 161 width 1 MD=9 12b(12) Upplevd risk: Vattenplaning <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 497 1. Mycket riskabelt 353 3. Ganska riskabelt 266 5. Inte särskilt riskabelt 188 8. Vet ej 431 9. Uppgift saknas
VAR 123 RISK: RONDELLER 12 Loc 162 width 1 MD=9 12b(13) Upplevd risk: Rondeller <Se F.12 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 51 1. Mycket riskabelt 270 3. Ganska riskabelt 924 5. Inte särskilt riskabelt 80 8. Vet ej 410 9. Uppgift saknas
VAR 124 MEST RISKABLA 1 13 Loc 163 width 2 MD=99 13 Vilka av ovanstående punkter tycker Du är mest riskabla? SKRIV UT MOTSVARANDE TVÅ SIFFROR ENLIGT OVAN 13(1) I första hand ENDAST POSTAL 77 01. Smala och krokiga vägar 387 02. Viltfaran 43 03. Avsaknad av linjemarkering 17 04. Avsaknad av reflexstolpar 122 05. Mörker 185 06. Vinterväglag 56 07. Vägkorsningar/högerregeln 12 08. Järnvägskorsningar 73 09. Oväntat beteende från fotgängare 369 10. Oväntat beteende från andra trafikanter 8 11. Arbeten på väg 82 12. Vattenplaning 10 13. Rondeller 294 99. Uppgift saknas
VAR 125 MEST RISKABLA 2 13 Loc 165 width 2 MD=99 13(2) <Mest riskabla upplevelser> I andra hand <Se F.13 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 51 01. Smala och krokiga vägar 213 02. Viltfaran 45 03. Avsaknad av linjemarkering 34 04. Avsaknad av reflexstolpar 149 05. Mörker 257 06. Vinterväglag 77 07. Vägkorsningar/högerregeln 24 08. Järnvägskorsningar 186 09. Oväntat beteende från fotgängare 241 10. Oväntat beteende från andra trafikanter 23 11. Arbeten på väg 114 12. Vattenplaning 9 13. Rondeller 312 99. Uppgift saknas
VAR 126 MEST RISKABLA 3 13 Loc 167 width 2 MD=99 13(3) <Mest riskabla upplevelser> I tredje hand <Se F.13 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 59 01. Smala och krokiga vägar 155 02. Viltfaran 45 03. Avsaknad av linjemarkering 34 04. Avsaknad av reflexstolpar 160 05. Mörker 213 06. Vinterväglag 83 07. Vägkorsningar/högerregeln 16 08. Järnvägskorsningar 98 09. Oväntat beteende från fotgängare 274 10. Oväntat beteende från andra trafikanter 42 11. Arbeten på väg 164 12. Vattenplaning 40 13. Rondeller 352 99. Uppgift saknas
VAR 127 FREKV: NEDSMUTSNING 14 Loc 169 width 1 MD=9 D. NÅGRA FRÅGOR OM TRAFIKMILJÖN 14 Förutom olycksriskerna på vägarna finns det andra omständigheter som kan upplevas obehagliga eller besvärande i trafiken eller trafikmiljön. a. Hur ofta råkar Du ut för nedanstående och b. hur besvärande brukar Du uppleva dessa saker? 14a(1) Frekvens: Damm och nedsmutsning ENDAST POSTAL 211 1. Ofta 918 3. Då och då 250 5. Aldrig 356 9. Uppgift saknas
VAR 128 FREKVENS: AVGASER 14 Loc 170 width 1 MD=9 14a(2) <Obehag i trafikmiljön> Frekvens: Avgaser <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 436 1. Ofta 816 3. Då och då 138 5. Aldrig 345 9. Uppgift saknas
VAR 129 FREKV: SKRÄP VÄGAR 14 Loc 171 width 1 MD=9 14a(3) <Obehag i trafikmiljön> Hur Frekvens: Nedskräpning längs vägarna <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 286 1. Ofta 919 3. Då och då 177 5. Aldrig 353 9. Uppgift saknas
VAR 130 FREKV: SKRÄP RASTPL 14 Loc 172 width 1 MD=9 14a(3) <Obehag i trafikmiljön> Frekvens: Nedskräpning på rastplatser <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 392 1. Ofta 840 3. Då och då 152 5. Aldrig 351 9. Uppgift saknas
VAR 131 FREKVENS: OSTÄDAD 14 Loc 173 width 1 MD=9 14a(5) <Obehag i trafikmiljön> Frekvens: Ostädade toaletter på rastplatser <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 307 1. Ofta 744 3. Då och då 305 5. Aldrig 379 9. Uppgift saknas
VAR 132 FREKVENS: BULLER 14 Loc 174 width 1 MD=9 14a(6) <Obehag i trafikmiljön> Frekvens: Buller <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 201 1. Ofta 795 3. Då och då 329 5. Aldrig 410 9. Uppgift saknas
VAR 133 FREKVENS: ANNAT 14 Loc 175 width 1 MD=9 14a(7) <Obehag i trafikmiljön> Frekvens: Annat <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 69 1. Ofta 40 3. Då och då 2 5. Aldrig 1624 9. Uppgift saknas
VAR 134 PROBLEM: NEDSMUTSNING 14 Loc 176 width 1 MD=9 14b(1) <Obehag i trafikmiljön> Problem: Damm och nedsmutsning <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 128 1. Mycket besvärande 486 2. Ganska besvärande 566 3. Inte särskilt besvärande 172 4. Inte alls besvärande 383 9. Uppgift saknas
VAR 135 PROBLEM: AVGASER 14 Loc 177 width 1 MD=9 14b(2) <Obehag i trafikmiljön> Problem: Avgaser <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 303 1. Mycket besvärande 569 2. Ganska besvärande 403 3. Inte särskilt besvärande 97 4. Inte alls besvärande 363 9. Uppgift saknas
VAR 136 PROBLEM: SKRÄP VÄG 14 Loc 178 width 1 MD=9 14b(3) <Obehag i trafikmiljön> Problem: Nedskräpning längs vägarna <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 231 1. Mycket besvärande 536 2. Ganska besvärande 439 3. Inte särskilt besvärande 149 4. Inte alls besvärande 380 9. Uppgift saknas
VAR 137 PROBLEM: SKRÄP RASTPL 14 Loc 179 width 1 MD=9 14b(4) <Obehag i trafikmiljön> Problem: Nedskräpning på rastplatser <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 413 1. Mycket besvärande 573 2. Ganska besvärande 261 3. Inte särskilt besvärande 103 4. Inte alls besvärande 385 9. Uppgift saknas
VAR 138 PROBLEM: OSTÄDAD 14 Loc 180 width 1 MD=9 14b(5) <Obehag i trafikmiljön> Problem: Ostädade toaletter på rastplatser <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 546 1. Mycket besvärande 403 2. Ganska besvärande 170 3. Inte särskilt besvärande 172 4. Inte alls besvärande 444 9. Uppgift saknas
VAR 139 PROBLEM: BULLER 14 Loc 181 width 1 MD=9 14b(6) <Obehag i trafikmiljön> Problem: Buller <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 153 1. Mycket besvärande 392 2. Ganska besvärande 490 3. Inte särskilt besvärande 244 4. Inte alls besvärande 456 9. Uppgift saknas
VAR 140 PROBLEM: ANNAT 14 Loc 182 width 1 MD=9 14b(7) <Obehag i trafikmiljön> Problem: Annat <Se F.14 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 48 1. Mycket besvärande 0 2. Ganska besvärande 4 3. Inte särskilt besvärande 1 4. Inte alls besvärande 1682 9. Uppgift saknas
VAR 141 BREDARE VÄGAR 15 Loc 183 width 1 E. HUR SKA DE FRAMTIDA VÄGARNA SE UT? 15 Hur tycker Du att de medelstora vägarna (ofta de s.k. länsvägarna) ska se ut? 15(a) Vilket behov tycker Du det finns att göra de medelstora vägarna bredare? ENDAST POSTAL 237 1. Mycket stort behov 612 2. Ganska stort behov 475 3. Inte särskilt stort behov 55 4. Inget behov alls 356 8. Vet ej
VAR 142 UTFORMNING BRED VÄG 15 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 15(b) <Att göra medelstora vägar bredare> Om stort behov: Vilken av följande utformningar på vägen tycker Du är bäst? <Se F.15 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 342 1. Ett körfält åt vardera hållet med en mycket bred vägren 148 2. Tre körfält utan vägren, det mittersta körfältet används för omkörning med växlande körriktning 258 3. En 13 meter bred väg utan vägren som delas endast av en mittlinje och som medger att man kan köra om på egen körbana 530 0. Frågan ej tillämplig 457 9. Uppgift saknas
VAR 143 STANDARD-MINDRE VÄGAR 16 Loc 185 width 1 16 Vad ska vägverket satsa mer eller mindre på? Nedan finns ett antal möjliga alternativa satsningar för att vägtrafiken skall bli bättre/tryggare. Vi vill att Du för var och en av punkterna talar om huruvida Du tycker att mer eller mindre bör satsas på detta i framtiden. Tänk på att man inte kan satsa stora resurser på alla områden. Du kan inte ha alltför många "något/mycket mer" utan också några "något/mycket mindre". 16(1) Standarden på de mindre och medelstora vägarna (vägytan. bredden etc.) ENDAST POSTAL 296 1. Mycket mer 454 2. Något mer 182 3. Som idag 6 4. Något mindre 3 5. Mycket mindre 794 8. Ingen åsikt
VAR 144 STANDARD-STORA VÄGAR 16 Loc 186 width 1 16(2) <Vägverket bör satsa> Standarden på de stora vägarna (vägytan, bredden etc.) <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 142 1. Mycket mer 292 2. Något mer 440 3. Som idag 41 4. Något mindre 13 5. Mycket mindre 807 8. Ingen åsikt
VAR 145 TRAFIKLEDNINGSINFO 16 Loc 187 width 1 16(3) <Vägverket bör satsa> Trafikledningsinformation (angående väglag, vägarbeten etc.) <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 117 1. Mycket mer 226 2. Något mer 522 3. Som idag 37 4. Något mindre 13 5. Mycket mindre 820 8. Ingen åsikt
VAR 146 ANTALET RASTPLATSER 16 Loc 188 width 1 16(4) <Vägverket bör satsa> Antalet rastplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 110 1. Mycket mer 271 2. Något mer 480 3. Som idag 46 4. Något mindre 13 5. Mycket mindre 815 8. Ingen åsikt
VAR 147 STANDARD-RASTPLATSER 16 Loc 189 width 1 16(5) <Vägverket bör satsa> Standarden på rastplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 96 1. Mycket mer 283 2. Något mer 472 3. Som idag 39 4. Något mindre 14 5. Mycket mindre 831 8. Ingen åsikt
VAR 148 SKYLTNING-RASTPLATS 16 Loc 190 width 1 16(6) <Vägverket bör satsa> Tydligare/tidigare skyltning av rastplatserna <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 89 1. Mycket mer 205 2. Något mer 551 3. Som idag 40 4. Något mindre 18 5. Mycket mindre 832 8. Ingen åsikt
VAR 149 VÄGMILJÖN 16 Loc 191 width 1 16(7) <Vägverket bör satsa> Vägmiljön (bullerplank, vägkanter, planteringar) <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 62 1. Mycket mer 203 2. Något mer 458 3. Som idag 101 4. Något mindre 30 5. Mycket mindre 881 8. Ingen åsikt
VAR 150 FÖRARUTBILDNING 16 Loc 192 width 1 16(8) <Vägverket bör satsa> Förarutbildning <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 160 1. Mycket mer 237 2. Något mer 459 3. Som idag 28 4. Något mindre 8 5. Mycket mindre 843 8. Ingen åsikt
VAR 151 HASTIGHETSKONTROLL 16 Loc 193 width 1 16(9) <Vägverket bör satsa> Övervakning av hastighetsefterlevnad <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 157 1. Mycket mer 212 2. Något mer 355 3. Som idag 123 4. Något mindre 102 5. Mycket mindre 786 8. Ingen åsikt
VAR 152 TRAFIKKONTROLL 16 Loc 194 width 1 16(10) <Vägverket bör satsa> Övervakning av andra trafikbeteenden <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 247 1. Mycket mer 304 2. Något mer 314 3. Som idag 43 4. Något mindre 25 5. Mycket mindre 802 8. Ingen åsikt
VAR 153 SNÖRÖJNING 16 Loc 195 width 1 16(11) <Vägverket bör satsa> Snöröjning och halkbekämpning <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 165 1. Mycket mer 286 2. Något mer 447 3. Som idag 41 4. Något mindre 14 5. Mycket mindre 782 8. Ingen åsikt
VAR 154 CYKELVÄGAR 16 Loc 196 width 1 16(12) <Vägverket bör satsa> Cykelvägar <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 192 1. Mycket mer 296 2. Något mer 351 3. Som idag 46 4. Något mindre 21 5. Mycket mindre 829 8. Ingen åsikt
VAR 155 HASTIGHETSSKYLTNING 16 Loc 197 width 1 16(13) <Vägverket bör satsa> Bättre hastighetsskyltning <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 38 1. Mycket mer 125 2. Något mer 679 3. Som idag 58 4. Något mindre 18 5. Mycket mindre 817 8. Ingen åsikt
VAR 156 LINJEMARKERING 16 Loc 198 width 1 16(14) <Vägverket bör satsa> Linjemarkering på vägar <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 65 1. Mycket mer 253 2. Något mer 569 3. Som idag 43 4. Något mindre 5 5. Mycket mindre 800 8. Ingen åsikt
VAR 157 VÄGVISNING 16 Loc 199 width 1 16(15) <Vägverket bör satsa> Vägvisning - skyltning <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 54 1. Mycket mer 225 2. Något mer 588 3. Som idag 58 4. Något mindre 10 5. Mycket mindre 800 8. Ingen åsikt
VAR 158 REPARERA HÅLIGHETER 16 Loc 200 width 1 16(16) <Vägverket bör satsa> Underhåll och reparation av håligheter <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 387 1. Mycket mer 397 2. Något mer 173 3. Som idag 13 4. Något mindre 2 5. Mycket mindre 763 8. Ingen åsikt
VAR 159 REPARERA SPÅRBILDNING 16 Loc 201 width 1 16(17) <Vägverket bör satsa> Underhåll och reparation av spårbildning <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 376 1. Mycket mer 368 2. Något mer 191 3. Som idag 15 4. Något mindre 3 5. Mycket mindre 782 8. Ingen åsikt
VAR 160 ASFALT PÅ GRUSVÄGAR 16 Loc 202 width 1 16(18) <Vägverket bör satsa> Asfaltering av grusvägar <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 237 1. Mycket mer 273 2. Något mer 290 3. Som idag 77 4. Något mindre 45 5. Mycket mindre 813 8. Ingen åsikt
VAR 161 ANNAT FÖRSLAG 16 Loc 203 width 1 MD=9 16(19) <Vägverket bör satsa> Eget förslag <Se F.16 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 54 1. Mycket mer 9 2. Något mer 1 3. Som idag 0 4. Något mindre 6 5. Mycket mindre 290 8. Ingen åsikt 1375 9. Uppgift saknas
VAR 162 VIKTIGASTE SATSNING 1 17 Loc 204 width 2 MD=99 17 Vilka fem av ovanstående punkter tycker Du är allra viktigast att det satsas mer på? SKRIV UT MOTSVARANDE TVÅ SIFFROR ENLIGT FRÅGA 16. 17(1) I första hand ENDAST POSTAL 263 01. Standarden på de mindre och medelstora vägarna 90 02. Standarden på de stora vägarna 32 03. Trafikledningsinformation 19 04. Antalet rastplatser 13 05. Standarden på rastplatserna 3 06. Tydligare skyltning av rastplatserna 13 07. Vägmiljön 55 08. Förarutbildning 67 09. Övervakning av hastighetsefterlevnad 80 10. Övervakning av andra trafikbeteenden 44 11. Snöröjning och halkbekämpning 42 12. Cykelvägar 2 13. Bättre hastighetsskyltning 8 14. Linjemarkering på vägar 9 15. Vägvisning - skyltning 89 16. Underhåll och reparation av håligheter 64 17. Underhåll och reparation av spårbildning 42 18. Asfaltering av grusvägar 40 19. Eget förslag 760 99. Uppgift saknas
VAR 163 VIKTIGASTE SATSNING 2 17 Loc 206 width 2 MD=99 17(2) <Viktigaste satsning> I andra hand <Se F.17 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 01. Standarden på de mindre och medelstora vägarna . . 19. Eget förslag 773 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 98 79 43 36 19 12 13 61 71 91 77 44 3 Kod: 14 15 16 17 18 19 99 Frek: 13 7 141 114 33 7 773
VAR 164 VIKTIGASTE SATSNING 3 17 Loc 208 width 2 MD=99 17(3) <Viktigaste satsning> I tredje hand <Se F.17 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 01. Standarden på de mindre och medelstora vägarna . . 19. Eget förslag 808 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 67 41 29 20 31 12 20 37 49 85 89 62 14 Kod: 14 15 16 17 18 19 99 Frek: 31 12 147 118 46 17 808
VAR 165 VIKTIGASTE SATSNING 4 17 Loc 210 width 2 MD=99 17(4) <Viktigaste satsning> I fjärde hand <Se F.17 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 01. Standarden på de mindre och medelstora vägarna . . 19. Eget förslag 848 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 77 42 25 25 26 17 22 51 46 45 64 54 12 Kod: 14 15 16 17 18 19 99 Frek: 38 27 149 104 57 6 848
VAR 166 VIKTIGASTE SATSNING 5 17 Loc 212 width 2 MD=99 17(5) <Viktigaste satsning> I femte hand <Se F.17 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 01. Standarden på de mindre och medelstora vägarna . . 19. Eget förslag 885 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 69 46 37 35 28 15 28 35 33 58 64 59 10 Kod: 14 15 16 17 18 19 99 Frek: 29 18 66 119 90 11 885
VAR 167 VÄGINFO FÖRE FÄRD 18 Loc 214 width 1 MD=9 F. INFORMATION OCH INFORMATIONSKANALER 18 Tycker Du att det är viktigt att få information om väg- och väderförhållanden före och/eller under färden? 18(1) Före färd ENDAST POSTAL 668 1. Mycket viktigt 600 2. Ganska viktigt 154 3. Inte särskilt viktigt 30 4. Inte alls viktigt 283 9. Uppgift saknas
VAR 168 VÄGINFO UNDER FÄRD 18 Loc 215 width 1 MD=9 18(2) <Information om väg- och väderförhållanden> Under färd <Se F.18 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 591 1. Mycket viktigt 551 2. Ganska viktigt 195 3. Inte särskilt viktigt 40 4. Inte alls viktigt 358 9. Uppgift saknas
VAR 169 KÄNNER LOKALRADION 19 Loc 216 width 1 MD=9 19 a. Känner Du till följande informationskanaler rörande trafik-, väderleks- och väglagsinformation och b. hur ofta brukar Du använda Dig av dessa? 19a(1) Lokalradion ENDAST POSTAL 1354 1. Ja 101 5. Nej 280 9. Uppgift saknas
VAR 170 KÄNNER TEXT-TV 19 Loc 217 width 1 MD=9 19a(2) <Känner till trafikinformation> Text-TV/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 962 1. Ja 371 5. Nej 402 9. Uppgift saknas
VAR 171 KÄNNER VÄGV PERSONLIG 19 Loc 218 width 1 MD=9 19a(3) <Känner till trafikinformation> Vägverkets trafikledningscentraler, dvs. personlig hjälp via Vägverket <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 354 1. Ja 972 5. Nej 409 9. Uppgift saknas
VAR 172 KÄNNER VÄGV TEL.SVAR 19 Loc 219 width 1 MD=9 19a(4) <Känner till trafikinformation> Vägverkets telefonsvarare via knapptelefon <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 221 1. Ja 1097 5. Nej 417 9. Uppgift saknas
VAR 173 KÄNNER RDS-RADIO 19 Loc 220 width 1 MD=9 19a(5) <Känner till trafikinformation> RDS-radio <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 511 1. Ja 799 5. Nej 425 9. Uppgift saknas
VAR 174 KÄNNER POLISEN 19 Loc 221 width 1 MD=9 19a(6) <Känner till trafikinformation> Polisen <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 791 1. Ja 534 5. Nej 410 9. Uppgift saknas
VAR 175 KÄNNER VÄGV INFOSKYLT 19 Loc 222 width 1 MD=9 19a(7) <Känner till trafikinformation> Vägverkets informationsskyltar med aktuell information om luftens och vägens temperatur <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 854 1. Ja 508 5. Nej 373 9. Uppgift saknas
VAR 176 ANVÄND LOKALRADION 19 Loc 223 width 1 MD=9 19b(1) <Använder för trafikinformation> Lokalradion <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 353 1. Mycket ofta 481 2. Ganska ofta 379 3. Inte särskilt ofta 204 4. Aldrig 318 9. Uppgift saknas
VAR 177 ANVÄND TEXT-TV 19 Loc 224 width 1 MD=9 19b(2) <Använder för trafikinformation> Text-TV/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 99 1. Mycket ofta 227 2. Ganska ofta 401 3. Inte särskilt ofta 568 4. Aldrig 440 9. Uppgift saknas
VAR 178 ANVÄND VÄGV PERSONLIG 19 Loc 225 width 1 MD=9 19b(3) <Använder för trafikinformation> Vägverkets trafikledningscentraler, dvs. personlig hjälp via Vägverket <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 6 1. Mycket ofta 22 2. Ganska ofta 117 3. Inte särskilt ofta 1082 4. Aldrig 508 9. Uppgift saknas
VAR 179 ANVÄND VÄGV TELSVAR 19 Loc 226 width 1 MD=9 19b(4) <Använder för trafikinformation> Vägverkets telefonsvarare via knapptelefon <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 4 1. Mycket ofta 13 2. Ganska ofta 64 3. Inte särskilt ofta 1115 4. Aldrig 539 9. Uppgift saknas
VAR 180 ANVÄND RDS-RADIO 19 Loc 227 width 1 MD=9 19b(5) <Använder för trafikinformation> RDS-radio <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 56 1. Mycket ofta 88 2. Ganska ofta 114 3. Inte särskilt ofta 967 4. Aldrig 510 9. Uppgift saknas
VAR 181 ANVÄND POLISEN 19 Loc 228 width 1 MD=9 19b(6) <Använder för trafikinformation> Polisen <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 12 1. Mycket ofta 21 2. Ganska ofta 199 3. Inte särskilt ofta 1040 4. Aldrig 463 9. Uppgift saknas
VAR 182 ANVÄND VÄGV INFOSKYLT 19 Loc 229 width 1 MD=9 19b(7) <Använder för trafikinformation> Vägverkets informationsskyltar med aktuell information om luftens och vägens temperatur <Se F.19 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 100 1. Mycket ofta 208 2. Ganska ofta 448 3. Inte särskilt ofta 531 4. Aldrig 448 9. Uppgift saknas
VAR 183 VÄGARBETE IRRITERAR 20 Loc 230 width 1 MD=9 20 Till och från i trafiken träffar man som trafikant (både som fotgängare, cyklist/mopedist, MC-förare samt förare av bil, lastbil och buss) på vägarbeten/underhållsarbeten på vägarna. 20(1) Är detta något som stör/irriterar Dig? ENDAST POSTAL 46 1. Ja, mycket ofta 201 2. Ja, ganska ofta 897 3. Nej, inte särskilt ofta 336 4. Nej, aldrig 255 9. Uppgift saknas
VAR 184 VÄGARBETE INFO 20 Loc 231 width 1 MD=9 20(2) Brukar Du sakna information om var och när vägarbeten inträffar? <Se F.20 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 251 1. Ja, mycket ofta 711 2. Ja, ganska ofta 517 3. Nej, inte särskilt ofta 0 4. Nej, aldrig 256 9. Uppgift saknas
VAR 185 VÄGARBETE ORSAK 20 Loc 232 width 1 MD=9 20(23) Brukar Du sakna information om orsakerna till vägarbetena? <Se F.20 för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 503 1. Ja, mycket ofta 537 2. Ja, ganska ofta 431 3. Nej, inte särskilt ofta 0 4. Nej, aldrig 264 9. Uppgift saknas
VAR 186 VIKTIG: JÄMN STANDARD 21 Loc 233 width 1 MD=9 G. VÄGVERKETS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING 21a Hur viktigt tycker Du det är att Vägverket riktar sin verksamhet på nedanstående punkter 21a(1) Europa- och riksvägar med hög och jämn standard ENDAST POSTAL 149 1. Helt avgörande 651 2. Mycket viktigt 471 3. Ganska viktigt 93 4. Inte särskilt viktigt 371 9. Uppgift saknas
VAR 187 VIKTIG:FRAMKOMLIG VÄG 21 Loc 234 width 1 MD=9 21a(2) <Verksamheten skall inriktas mot> Vägar utan flaskhalsar eller permanenta/tillfälliga begränsningar i framkomligheten <Se F.21a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 117 1. Helt avgörande 628 2. Mycket viktigt 489 3. Ganska viktigt 98 4. Inte särskilt viktigt 403 9. Uppgift saknas
VAR 188 VIKTIG: VÄGINFO 21 Loc 235 width 1 MD=9 21a(3) <Verksamheten skall inriktas mot> Information om aktuella förhållanden/åtgärder på vägarna <Se F.21a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 54 1. Helt avgörande 502 2. Mycket viktigt 643 3. Ganska viktigt 157 4. Inte särskilt viktigt 379 9. Uppgift saknas
VAR 189 VIKTIG: LOKALA BEHOV 21 Loc 236 width 1 MD=9 21a(4) <Verksamheten skall inriktas mot> Att tillgodose regionala och lokala behov <Se F.21a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 137 1. Helt avgörande 677 2. Mycket viktigt 511 3. Ganska viktigt 51 4. Inte särskilt viktigt 359 9. Uppgift saknas
VAR 190 VIKTIG: ÖVRIGA VÄGAR 21 Loc 237 width 1 MD=9 21a(5) <Verksamheten skall inriktas mot> Att även de vägar som inte är europa- eller riksvägar har en tillfredsställande standard <Se F.21a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 161 1. Helt avgörande 819 2. Mycket viktigt 382 3. Ganska viktigt 26 4. Inte särskilt viktigt 347 9. Uppgift saknas
VAR 191 VIKTIG: MILJÖASPEKT 21 Loc 238 width 1 MD=9 21a(6) <Verksamheten skall inriktas mot> Hänsynstagande till miljöaspekterna <Se F.21a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 251 1. Helt avgörande 668 2. Mycket viktigt 392 3. Ganska viktigt 63 4. Inte särskilt viktigt 361 9. Uppgift saknas
VAR 192 VIKTIG:TRAFIKSÄKERHET 21 Loc 239 width 1 MD=9 21a(7) <Verksamheten skall inriktas mot> Genom trafikantutbildning, infoinsatser, övervakning mm. höja trafiksäkerheten på landsvägarna och i tätorterna <Se F.21a för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 243 1. Helt avgörande 651 2. Mycket viktigt 395 3. Ganska viktigt 94 4. Inte särskilt viktigt 352 9. Uppgift saknas
VAR 193 IDAG: JÄMN STANDARD 21 Loc 240 width 1 MD=9 21b b. hur tycker Du att det fungerar idag för respektive punkt? 21b(1) <Åsikt om hur det fungerar idag> Europa- och riksvägar med jämn och hög standard ENDAST POSTAL 173 1. Mycket bra 783 2. Ganska bra 180 3. Varken eller 63 4. Ganska dåligt 13 5. Mycket dåligt 305 8. Vet ej 218 9. Uppgift saknas
VAR 194 IDAG: FRAMKOMLIG VÄG 21 Loc 241 width 1 MD=9 21b(2) <Åsikt om hur det fungerar idag> Vägar utan flaskhalsar eller permanenta/tillfälliga begränsningar i framkomligheten <Se F.21b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 38 1. Mycket bra 513 2. Ganska bra 397 3. Varken eller 191 4. Ganska dåligt 21 5. Mycket dåligt 357 8. Vet ej 218 9. Uppgift saknas
VAR 195 IDAG: VÄGINFO 21 Loc 242 width 1 MD=9 21b(3) <Åsikt om hur det fungerar idag> Information om aktuella förhållanden/åtgärder på vägarna <Se F.21b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 53 1. Mycket bra 466 2. Ganska bra 386 3. Varken eller 234 4. Ganska dåligt 37 5. Mycket dåligt 341 8. Vet ej 218 9. Uppgift saknas
VAR 196 IDAG: LOKALA BEHOV 21 Loc 243 width 1 MD=9 21b(4) <Åsikt om hur det fungerar idag> Att tillgodose regionala och lokala behov <Se F.21b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 35 1. Mycket bra 412 2. Ganska bra 412 3. Varken eller 256 4. Ganska dåligt 58 5. Mycket dåligt 344 8. Vet ej 218 9. Uppgift saknas
VAR 197 IDAG: ÖVRIGA VÄGAR 21 Loc 244 width 1 MD=9 21b(5) <Åsikt om hur det fungerar idag> Att även de vägar som inte är europa- eller riksvägar har en tillfredsställande standard <Se F.21b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 31 1. Mycket bra 484 2. Ganska bra 358 3. Varken eller 294 4. Ganska dåligt 66 5. Mycket dåligt 284 8. Vet ej 218 9. Uppgift saknas
VAR 198 IDAG: MILJÖASPEKT 21 Loc 245 width 1 MD=9 21b(6) <Åsikt om hur det fungerar idag> Hänsynstagande till miljöaspekterna <Se F.21b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 40 1. Mycket bra 308 2. Ganska bra 404 3. Varken eller 279 4. Ganska dåligt 89 5. Mycket dåligt 397 8. Vet ej 218 9. Uppgift saknas
VAR 199 IDAG: TRAFIKSÄKERHET 21 Loc 246 width 1 MD=9 21b(7) <Åsikt om hur det fungerar idag> Genom trafikantutbildning, infoinsatser, övervakning mm. höja trafiksäkerheten på landsvägarna och i tätorterna <Se F.21b för fullständig frågetext> ENDAST POSTAL 45 1. Mycket bra 354 2. Ganska bra 433 3. Varken eller 243 4. Ganska dåligt 63 5. Mycket dåligt 379 8. Vet ej 218 9. Uppgift saknas
VAR 200 VÄGVERKET TOTALT 22 Loc 247 width 1 H. SAMMANFATTANDE VÄRDERING 22 Om Du tänker på vägverkets sätt att fungera, vilken är Din sammanfattande värdering för Vägverket totalt, Vägverkets agerande i trafiksäkerhetsfrågor samt Vägverkets agerande i miljöfrågor? 22(1) Vägverket sköter sig: Totalt sett 172 1. Mycket bra 1035 2. Ganska bra 309 3. Varken bra eller dåligt 59 4. Ganska dåligt 12 5. Mycket dåligt 148 8. Vet ej
VAR 201 VÄGV TRAFIKSÄKERHET 22 Loc 248 width 1 22(2) Vägverket sköter sig: I trafiksäkerhetsfrågor <Se F.22 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket bra 898 2. Ganska bra 390 3. Varken bra eller dåligt 71 4. Ganska dåligt 16 5. Mycket dåligt 226 8. Vet ej
VAR 202 VÄGVERKET MILJÖFRÅGOR 22 Loc 249 width 1 22(3) Vägverket sköter sig: I miljöfrågor <Se F.22 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket bra 434 2. Ganska bra 523 3. Varken bra eller dåligt 238 4. Ganska dåligt 50 5. Mycket dåligt 433 8. Vet ej
VAR 203 BÄTTRE VÄGHÅLLNING 23 Loc 250 width 1 ÖPPEN FRÅGA 23 Under denna punkt vill vi gärna att Du med egna ord talar om hur Vägverket kan bli bättre på väghållning, där bl.a. ansvaret för trafiksäkerhet och miljö inryms. 142 1. Markerat 1593 5. Ej markerat
VAR 204 KÖN 24 Loc 251 width 1 MD=9 J. BAKGRUNDSFRÅGOR Slutligen önskar vi några uppgifter om Dig själv. Vi använder dessa uppgifter endast för tabellsammanställningar. 24 Kön 868 1. Man 866 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 205 ÅLDER 25 Loc 252 width 2 MD=99 25 Ålder 14. 14 år . . 74. 74 år 11 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 1 2 30 31 28 29 25 27 27 39 25 35 35 31 33 32 33 29 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 32 24 28 36 29 34 30 29 36 34 33 38 37 35 44 34 38 35 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 37 33 30 30 30 25 28 24 28 24 27 24 20 21 27 25 24 23 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 99 Frek: 19 25 25 22 22 21 12 11
VAR 206 BOSTADSORT 26 Loc 254 width 1 MD=9 26 Var i Sverige bor Du? 271 1. I Stockholm, Göteborg eller Malmö 544 2. I en tätort med 25 000 - 200 000 invånare 389 3. I en tätort med 5 000 - 24 999 invånare 144 4. I en tätort med 2 000 - 4 999 invånare 156 5. I en tätort med 200 - 1 999 invånare 221 6. På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 invånare 10 9. Uppgift saknas
VAR 207 HUSHÅLLSSTORLEK 27 Loc 255 width 1 MD=9 27 Hushållsstorlek 292 1. 1 person 618 2. 2 personer 822 3. 3 eller flera personer 3 9. Uppgift saknas
VAR 208 BARN UNDER 16 ÅR 28 Loc 256 width 1 28 Hur många barn under 16 år finns i hushållet? 1111 0. Inget barn 271 1. 1 barn 254 2. 2 barn 77 3. 3 barn 16 4. 4 barn 3 5. 5 barn 2 6. 6 barn 1 7. 7 barn