VÄGAR OCH TRAFIK
               HÖSTEN 1994
                SSD 0573

              Primärforskare
                Vägverket

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Vägar och trafik hösten 1994 samlades
  ursprungligen in av A.C. Nielsen Company AB (ACN) på uppdrag
  av Vägverket. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vägverket känner ett allt större behov av att "pejla" hur de
  produkter och tjänster som Vägverket tillhandahåller,
  uppfattas av brukarna och intressenterna. Detta gäller bl.a
  vägutformning, trafikledning, vägmiljötjänster, väg- och
  trafikledningsservice, väglagstjänster och underhåll.
  1993 beslutade man att under en treårsperiod, två gånger per
  år genomföra en undersökning vars syfte är att löpande mäta
  och följa upp allmänhetens erfarenheter och användning av våra
  vägar samt att undersöka hur Vägverkets produkter och tjänster
  uppfattas av användarna.

  Undersökningen har genomförts som en postal enkätundersökning
  av A.C. Nielsen Company (ACN) på uppdrag av Vägverket.
  En dryg vecka efter utsändning av frågeformulär har en första
  påminnelse i form av postkort sänts ut. Efter ytterligare ca
  tio dagar har ett nytt frågeformulär sänts ut till ännu inte
  svarande respondenter. En tredje påminnelse innebärande en
  kort intervju har därefter genomförts per telefon.
  Undersökningens målgrupp har definierats som den svenska
  allmänheten i åldern 16-74 år.
  Urvalet har utgjorts av ett obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret/DAFA Spar och omfattat 3 150 namn,
  fördelat med 450 per var och en av Vägverkets sju väg- och
  trafikregioner.

  Totalt sändes 3 150 frågeformulär ut. Efter telefonpåminnelse
  kunde konstateras ett s.k. legalt bortfall på 144 individer.
  Nettourvalet utgör alltså 3 006. Antalet insända kompletta
  formulär utgjorde 2 066, dvs. svarsprocenten uppgick till 67%.
  Efter telefonpåminnelse/intervju för flertalet frågor, nåddes
  svarsprocenten 82%.

  Frågorna i undersökningen behandlar bl.a.
  - erfarenheter som motorfordonsförare
  - fordonsanvändningen
  - användning av olika vägar
  - vägverkets inriktning
  - risker i trafiken
  - trafikmiljön
  - informationskanaler om väg- och väderförhållanden
  - vintertrafik

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Urval:      3 150 slumpmässigt utvalda personer i
           åldrarna 16-74 år
  Fältarbetsperiod: 26 september: Utsändning av frågeformulär
                  och brev
           12 oktober: Utsändning av första
                 påminnelsen i form av postkort
           25 oktober: Utsändning av andra påminnelsen
                 i form av nytt frågeformulär
                 och brev
           14-27 november: Telefonintervjuer
  Metod:      Postenkät med tre skriftliga påminnelser
  Svarsfrekvens:  82%
  Standardvägning: Det finns inte någon viktvariabel

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 6  (2)KÖRKORT FÖR PERSONBIL  1 (3)LOC 14 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 1 Har Du körkort för personbil?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     2086 1.  Ja
      374 5.  Nej, jag har inget körkort för personbil

       5 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0573 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Intervju 6 Körkort för personbil 7 Antal år innehaft körkort 8 Körsträcka under ett år 9 Typ av bil 10 Bilutrustning: Låsningsfria bromsar 11 Bilutrustning: Krockkudde på förarplatsen 12 Bilutrustning: Krockkudde på passagerarplatsen 13 Bilutrustning: Högt placerat bromsljus 14 Kört cykel senaste 12 månaderna 15 Kört personbil senaste 12 månaderna 16 Kört lastbil/buss senaste 12 månaderna 17 Beroende av tillgång till bil 18 Bilanvändning om 5 år 19 Orsak ökad bilanvändning: Har körkort/äger bil 20 Orsak ökad bilanvändning: Sämre kollektivtrafik 21 Orsak ökad bilanvändning: Längre till jobbet 22 Orsak ökad bilanvändning: Mer skjuts inom familjen 23 Orsak ökad bilanvändning: Annat 24 Orsak minskad bilanvändning: Ekonomin 25 Orsak minskad bilanvändning: Miljöhänsyn 26 Orsak minskad bilanvändning: Närmare till jobbet 27 Orsak minskad bilanvändning: Mer allmänna kommunikationsmedel 28 Orsak minskad bilanvändning: Mer samåkning 29 Orsak minskad bilanvändning: Blir pensionär/för gammal 30 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 1 31 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 2 32 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 3 33 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 4 34 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 5 35 Nationella vägar: Personbil 36 Nationella vägar: Förare av lastbil/buss 37 Nationella vägar: Bussresenär 38 Nationella vägar: Cyklist 39 Regionala vägar: Personbil 40 Regionala vägar: Förare av lastbil/buss 41 Regionala vägar: Bussresenär 42 Regionala vägar: Cyklist 43 Övriga statliga vägar: Personbil 44 Övriga statliga vägar: Förare av lastbil/buss 45 Övriga statliga vägar: Bussresenär 46 Övriga statliga vägar: Cyklist 47 Betyg: Nationella vägar 48 Betyg: Regionala vägar 49 Betyg: Övriga statliga vägar 50 Viktigt: Miljöförstöringen minskar 51 Viktigt: Gamla får god omvårdnad 52 Viktigt: Landets budgetunderskott minskar 53 Viktigt: Dödade/svårt skadade i trafiken minskar 54 Viktigt: Arbetslösheten minskar 55 Viktigt: Sjukvården är bra 56 Viktigt: Barnen får god omvårdnad 57 Viktigt: Köpkraften ökar 58 Viktigt: Brottsligheten minskar 59 Viktigaste påstående 60 Näst viktigaste påstående 61 Tredje viktigaste påstående 62 Bilismen i storstäderna 63 Nationella vägar: Ny- och ombyggnad 64 Nationella vägar: Underhåll/reparation 65 Nationella vägar: Vinterväghållning 66 Regionala vägar: Ny- och ombyggnad 67 Regionala vägar: Underhåll/reparation 68 Regionala vägar: Vinterväghållning 69 Övriga statliga vägar: Ny- och ombyggnad 70 Övriga statliga vägar: Underhåll/reparation 71 Övriga statliga vägar: Vinterväghållning 72 Upplevd risk med bil: Mörker 73 Upplevd risk med bil: Vinterväglag 74 Upplevd risk med bil: Vägkorsningar 75 Upplevd risk med bil: Rondeller 76 Upplevd risk med bil: Fotgängare/cyklister 77 Upplevd risk med bil: Bilisters beteende 78 Upplevd risk med bil: Smala och krokiga vägar 79 Upplevd risk med bil: Viltfara 80 Upplevd risk med bil: Avsaknad av linjemarkering 81 Upplevd risk med bil: Avsaknad av reflexstolpar 82 Upplevd risk med bil: Arbeten på väg 83 Upplevd risk med bil: Vattenplaning 84 Upplevd risk med cykel: Mörker 85 Upplevd risk med cykel: Vinterväglag 86 Upplevd risk med cykel: Vägkorsningar 87 Upplevd risk med cykel: Rondeller 88 Upplevd risk med cykel: Fotgängare/cyklister 89 Upplevd risk med cykel: Bilisters beteende 90 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 1 91 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 2 92 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 3 93 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 1 94 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 2 95 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 3 96 Hot mot miljön: Kärnkraften 97 Hot mot miljön: Industriutsläpp 98 Hot mot miljön: Oljeutsläpp 99 Hot mot miljön: Bilismen 100 Hot mot miljön: Växthuseffekt 101 Hot mot miljön: Uttunning av ozonskiktet 102 Hot mot miljön: Avfallshantering 103 Köper miljöanpassade produkter 104 Sorterar sopor 105 Kör mindre bil - åker kollektivt eller cyklar 106 Sänker temperaturen inomhus 107 Medlem i en miljöorganisation 108 Kör bil på ett miljöanpassat sätt 109 Miljöanpassad körning: Accelererar försiktigt 110 Miljöanpassad körning: Kör på blyfri bensin 111 Miljöanpassad körning: Kör så lite som möjligt 112 Miljöanpassad körning: Använder katalysator 113 Miljöanpassad körning: Sköter bilen så väl som möjligt 114 Miljöanpassad körning: Använder miljöanpassade bilvårdsprodukter 115 Miljöanpassad körning: Håller låg och jämn hastighet 116 Miljöanpassad körning: Väljer speciella däck 117 Miljöanpassad körning: Kollar lufttryck 118 Miljöanpassad körning: Använder motorvärmare 119 Miljöanpassad körning: Annat 120 Katalysatorn har effekt på alla bilavgaser 121 Bilismen är största källan till kvävedioxid 122 Kvävedioxid bidrar till försurningen 123 Bilismens andel av luftföroreningar minskar 124 Körsättet kan påverka avgasutsläpp 125 Motorvärmare minskar bilens avgaser 126 Förekomst i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 127 Förekomst i trafikmiljön: Avgaser 128 Förekomst i trafikmiljön: Buller 129 Förekomst i trafikmiljön: Trafikrisker 130 Besvärande i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 131 Besvärande i trafikmiljön: Avgaser 132 Besvärande i trafikmiljön: Buller 133 Besvärande i trafikmiljön: Trafikrisker 134 Kontakt med Vägverket 135 Vägverkets sätt att fungera: Effektivitet 136 Vägverkets sätt att fungera: Öppenhet/ärlighet 137 Vägverkets sätt att fungera: Kunnig personal 138 Vägverkets sätt att fungera: Möjlighet få kontakt med 139 Vägverkets sätt att fungera: Personligt bemötande 140 Vägverkets sätt att fungera: Totalt sett 141 Vägverkets sätt att fungera: I trafiksäkerhetsfrågor 142 Vägverkets sätt att fungera: I miljöfrågor 143 Känner till trafikinformation: Radions P3 144 Känner till trafikinformation: Radio P4 145 Känner till trafikinformation: Annan radiokanal 146 Känner till trafikinformation: Text TV/TV 147 Känner till trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 148 Känner till trafikinformation: Vägsvar 149 Känner till trafikinformation: RDS-radio 150 Känner till trafikinformation: Polisen 151 Använder för trafikinformation: Radio P3 152 Använder för trafikinformation: Radio P4 153 Använder för trafikinformation: Annan radiokanal 154 Använder för trafikinformation: Text-TV/TV 155 Använder för trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 156 Använder för trafikinformation: Vägsvar 157 Använder för trafikinformation: RDS-radio 158 Använder för trafikinformation: Polisen 159 Stoppad av polisen i nykterhetskontroll 160 Möter polisbil/MC-polis 161 Åkt förbi en poliskontroll 162 Kön 163 Ålder 164 Bostadsort 165 Län 166 Hushållsstorlek 167 Barn under 16 år i hushållet

VAR 1 SSD STUDY NR 0573              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0573


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 INTERVJU Loc 13 width 1 Intervju 2064 1. Postal 401 9. Telefonintervju
VAR 6 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 1 Loc 14 width 1 MD=9 A. DINA ERFARENHETER SOM TRAFIKANT: 1 Har Du körkort för personbil? 2086 1. Ja 374 5. Nej, jag har inget körkort för personbil 5 9. Uppgift saknas
VAR 7 ANTAL ÅR KÖRKORT 2 Loc 15 width 2 MD=99 2 Hur många år har Du haft körkort? 2 00. Mindre än ett år 01. 1 år . . 60. 60 år 410 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 2 46 45 31 35 35 45 47 43 38 70 44 52 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 44 43 51 43 52 44 36 86 36 60 39 51 57 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 53 51 56 41 113 39 46 38 40 55 25 22 28 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 17 66 23 28 15 16 23 12 11 16 13 12 5 Kod: 52 53 54 55 57 60 99 Frek: 4 4 3 3 1 1 410
VAR 8 KÖRSTRÄCKA ETT ÅR 3 Loc 17 width 5 3 Ungefär hur många mil har Du kört personbil under de senaste 12 månaderna? Valid-n=2465 Min=0 Max=15000 Mean=1145.3 St.Dev=1418.4
VAR 9 TYP AV BIL 4 Loc 22 width 1 MD=9 4 Vilken typ av bil kör Du oftast? 760 1. Stor (SAAB 9000, Volvo 740/850, Ford Scorpio, etc) 787 2. Medelstor (SAAB 900, Volvo 460, Audi 80, etc) 421 3. Liten (Ford Fiesta, VW Golf, Mazda 323, etc) 497 9. Uppgift saknas
VAR 10 LÅSNINGSFRIA BROMSAR 5 Loc 23 width 1 MD=9 5 Vilken utrustning har den bil, som Du oftast kör? 5(1) Låsningsfria bromsar 380 1. Ja 1407 5. Nej 168 8. Vet ej 510 9. Uppgift saknas
VAR 11 KROCKKUDDE FÖRARPLATS 5 Loc 24 width 1 MD=9 5(2) <Bilutrustning> Krockkudde (airbag) på förarplatsen <Se F.5 för fullständig frågetext> 120 1. Ja 1802 5. Nej 16 8. Vet ej 527 9. Uppgift saknas
VAR 12 KROCKKUDDE PASSAGERARE 5 Loc 25 width 1 MD=9 5(3) <Bilutrustning> Krockkudde (airbag) på passagerarplatsen <Se F.5 för fullständig frågetext> 25 1. Ja 1870 5. Nej 18 8. Vet ej 552 9. Uppgift saknas
VAR 13 HÖGT BROMSLJUS 5 Loc 26 width 1 MD=9 5(4) <Bilutrustning> Högt placerat bromsljus <Se F.5 för fullständig frågetext> 598 1. Ja 1294 5. Nej 81 8. Vet ej 492 9. Uppgift saknas
VAR 14 CYKEL SENASTE 12 MÅN 6 Loc 27 width 1 MD=9 6 Hur ofta har Du kört olika fordon de senaste 12 månaderna? 6(1) Cykel 351 1. Varje dag 540 2. Flera ggr/vecka 235 3. 1 gång/vecka 246 4. Ett par ggr/månad 184 5. Någon gång/månad 357 6. Mer sällan 331 7. Inte alls 7 8. Vet inte 214 9. Uppgift saknas
VAR 15 BIL SENASTE 12 MÅN 6 Loc 28 width 1 MD=9 6(2) <Kört senaste 12 månaderna> Personbil <Se F.6 för fullständig frågetext> 904 1. Varje dag 728 2. Flera ggr/vecka 165 3. 1 gång/vecka 103 4. Ett par ggr/månad 63 5. Någon gång/månad 97 6. Mer sällan 228 7. Inte alls 4 8. Vet inte 173 9. Uppgift saknas
VAR 16 L-BIL/BUSS SEN. 12 MÅN 6 Loc 29 width 1 MD=9 6(3) <Kört senaste 12 månaderna> Lastbil/buss <Se F.6 för fullständig frågetext> 76 1. Varje dag 62 2. Flera ggr/vecka 23 3. 1 gång/vecka 39 4. Ett par ggr/månad 37 5. Någon gång/månad 111 6. Mer sällan 1553 7. Inte alls 6 8. Vet inte 558 9. Uppgift saknas
VAR 17 BEROENDE AV BIL 7 Loc 30 width 1 MD=9 B. FORDONSANVÄNDNING 7 Hur beroende är Du själv av att ha tillgång till bil? 1018 1. Helt beroende 749 2. Ganska beroende 420 3. Inte särskilt beroende 204 4. Inte alls beroende 74 9. Uppgift saknas
VAR 18 BILANVÄNDNING OM 5 ÅR 8 Loc 31 width 1 MD=9 8 Tror Du att Du och Ditt hushåll om fem år kommer att använda bil i hushållet mer eller mindre än nu? Antag att kostnaderna för att använda bil är på samma nivå som nu. 122 1. Mycket mer 410 2. Något mer 1574 3. Som nu 237 4. Något mindre 67 5. Mycket mindre 55 9. Uppgift saknas
VAR 19 MER BIL ÄGA KÖRKORT 9 Loc 32 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT MER ELLER MYCKET MER PÅ FRÅGA 8: 9 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mer? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) 9(1) Att jag eller annan i hushållet kommer att ha körkort/äga bil 220 1. Markerat 2245 5. Ej markerat
VAR 20 MER BIL FÄRRE BUSS 9 Loc 33 width 1 9(2) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Att möjligheterna att använda allmänna kommunikationsmedel blir sämre <Se F.9 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 2402 5. Ej markerat
VAR 21 MER BIL ARBETET 9 Loc 34 width 1 9(3) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Ändrade arbetsförhållanden/kommer att få längre till jobbet <Se F.9 för fullständig frågetext> 171 1. Markerat 2294 5. Ej markerat
VAR 22 MER BIL FAMILJEN 9 Loc 35 width 1 9(4) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Familjemedlemmar behöver mer skjuts <Se F.9 för fullständig frågetext> 238 1. Markerat 2227 5. Ej markerat
VAR 23 MER BIL ANNAN ORSAK 9 Loc 36 width 1 9(5) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat <Se F.9 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 2380 5. Ej markerat
VAR 24 FÄRRE BIL EKONOMIN 10 Loc 37 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT ELLER MYCKET MINDRE PÅ FRÅGA 8: 10 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mindre? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) 10(1) Ekonomin 1439 1. Markerat 1026 5. Ej markerat
VAR 25 FÄRRE BIL MILJÖN 10 Loc 38 width 1 10(2) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Miljön <Se F.10 för fullständig frågetext> 1690 1. Markerat 775 5. Ej markerat
VAR 26 FÄRRE BIL NÄRA JOBBET 10 Loc 39 width 1 10(3) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi kommer att flytta/får närmare till jobbet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1035 1. Markerat 1430 5. Ej markerat
VAR 27 FÄRRE BIL MER BUSS/TÅG10 Loc 40 width 1 10(4) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja använda allmänna kommunikationsmedel som buss och tåg i större utsträckning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1316 1. Markerat 1149 5. Ej markerat
VAR 28 FÄRRE BIL SAMÅKNING 10 Loc 41 width 1 10(5) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja samåka i större utsträckning <Se F.10 för fullständig frågetext> 980 1. Markerat 1485 5. Ej markerat
VAR 29 FÄRRE BIL FÖR GAMMAL 10 Loc 42 width 1 10(6) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi då är pensionär/för gammal <Se F.10 för fullständig frågetext> 824 1. Markerat 1641 5. Ej markerat
VAR 30 FÄRRE BIL ANNAT 1 10 Loc 43 width 1 10(7) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat 1 <Se F.10 för fullständig frågetext> 1191 1. Markerat 1274 5. Ej markerat
VAR 31 FÄRRE BIL ANNAT 2 10 Loc 44 width 1 10(8) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat 2 <Se F.10 för fullständig frågetext> 220 1. Markerat 2245 5. Ej markerat
VAR 32 FÄRRE BIL ANNAT 3 10 Loc 45 width 1 10(9) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat 3 <Se F.10 för fullständig frågetext> 700 1. Markerat 1765 5. Ej markerat
VAR 33 FÄRRE BIL ANNAT 4 10 Loc 46 width 1 10(10) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat 4 <Se F.10 för fullständig frågetext> 786 1. Markerat 1679 5. Ej markerat
VAR 34 FÄRRE BIL ANNAT 5 10 Loc 47 width 1 10(11) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat 5 <Se F.10 för fullständig frågetext> 235 1. Markerat 2230 5. Ej markerat
VAR 35 NATIONELL VÄG PRIVAT 11 Loc 48 width 1 MD=9 C. ANVÄNDNING AV OLIKA VÄGAR Vi ber Dig att ta fram de två kartor som bifogats, kartan över hela Sverige, som visar de nationella vägarna, kartan över Din region, som visar de regionala vägarna 11a Hur ofta använder Du de nationella vägarna, de röda vägarna på Sverigekartan? 11a(1) Som förare/passagerare i personbil 302 1. Varje dag 511 2. Någon/några ggr/vecka 631 3. Någon/några ggr/månad 483 4. Mer sällan 32 5. Aldrig 506 9. Uppgift saknas
VAR 36 NATIONELL VÄG LASTBIL 11 Loc 49 width 1 MD=9 11a(2) <Användning nationella vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.11a för fullständig frågetext> 31 1. Varje dag 38 2. Någon/några ggr/vecka 39 3. Någon/några ggr/månad 97 4. Mer sällan 928 5. Aldrig 1332 9. Uppgift saknas
VAR 37 NATIONELL VÄG RESENÄR 11 Loc 50 width 1 MD=9 11a(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.11a för fullständig frågetext> 23 1. Varje dag 37 2. Någon/några ggr/vecka 78 3. Någon/några ggr/månad 504 4. Mer sällan 537 5. Aldrig 1286 9. Uppgift saknas
VAR 38 NATIONELL VÄG CYKEL 11 Loc 51 width 1 MD=9 11a(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist <Se F.11a för fullständig frågetext> 17 1. Varje dag 31 2. Någon/några ggr/vecka 45 3. Någon/några ggr/månad 187 4. Mer sällan 956 5. Aldrig 1229 9. Uppgift saknas
VAR 39 REGIONAL VÄG PERS.BIL 11 Loc 52 width 1 MD=9 11b Hur ofta använder Du de regionala vägarna, de röda vägarna på regionkartan? 11b(1) Som förare/passagerare i personbil 379 1. Varje dag 578 2. Någon/några ggr/vecka 500 3. Någon/några ggr/månad 467 4. Mer sällan 40 5. Aldrig 501 9. Uppgift saknas
VAR 40 REGIONAL VÄG LASTBIL 11 Loc 53 width 1 MD=9 11b(2) <Användning nationella vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.11b för fullständig frågetext> 35 1. Varje dag 34 2. Någon/några ggr/vecka 39 3. Någon/några ggr/månad 94 4. Mer sällan 937 5. Aldrig 1326 9. Uppgift saknas
VAR 41 REGIONAL VÄG RESENÄR 11 Loc 54 width 1 MD=9 11b(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.11b för fullständig frågetext> 39 1. Varje dag 55 2. Någon/några ggr/vecka 88 3. Någon/några ggr/månad 418 4. Mer sällan 582 5. Aldrig 1283 9. Uppgift saknas
VAR 42 REGIONAL VÄG CYKEL 11 Loc 55 width 1 MD=9 11b(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist <Se F.11b för fullständig frågetext> 30 1. Varje dag 72 2. Någon/några ggr/vecka 84 3. Någon/några ggr/månad 291 4. Mer sällan 768 5. Aldrig 1220 9. Uppgift saknas
VAR 43 ÖVRIG VÄG PRIVAT 11 Loc 56 width 1 MD=9 11c Hur ofta använder Du de övriga statliga vägar på landsbygden? De vägar som inte är rödmarkerade eller inte finns med kartorna, dvs de mindre vägarna på landsbygden. 11c(1) Som förare/passagerare i personbil 522 1. Varje dag 602 2. Någon/några ggr/vecka 391 3. Någon/några ggr/månad 416 4. Mer sällan 34 5. Aldrig 500 9. Uppgift saknas
VAR 44 ÖVRIG VÄG LASTBIL 11 Loc 57 width 1 MD=9 11c(2) <Användning övriga statliga vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.11c för fullständig frågetext> 43 1. Varje dag 46 2. Någon/några ggr/vecka 33 3. Någon/några ggr/månad 76 4. Mer sällan 941 5. Aldrig 1326 9. Uppgift saknas
VAR 45 ÖVRIG VÄG BUSSRESENÄR 11 Loc 58 width 1 MD=9 11c(3) <Användning övriga statliga vägar> Som bussresenär <Se F.11c för fullständig frågetext> 40 1. Varje dag 63 2. Någon/några ggr/vecka 77 3. Någon/några ggr/månad 357 4. Mer sällan 639 5. Aldrig 1289 9. Uppgift saknas
VAR 46 ÖVRIG VÄG CYKEL 11 Loc 59 width 1 MD=9 11c(4) <Användning övriga statliga vägar> Som cyklist <Se F.11c för fullständig frågetext> 108 1. Varje dag 221 2. Någon/några ggr/vecka 195 3. Någon/några ggr/månad 381 4. Mer sällan 410 5. Aldrig 1150 9. Uppgift saknas
VAR 47 BETYG NATIONELLA VÄG 12 Loc 60 width 1 MD=9 12 Vilket sammanfattande betyg vill Du sätta på olika vägtyperna idag? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA! 12(1) Betyg: De nationella vägarna (Sverigekartan) 488 1. Mycket bra 1273 2. Ganska bra 147 3. Varken/eller 64 4. Ganska dåliga 8 5. Mycket dåliga 485 9. Uppgift saknas
VAR 48 BETYG REGIONALA VÄGAR 12 Loc 61 width 1 MD=9 12(2) Betyg: De regionala vägarna (Regionkartan) <Se F.12 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket bra 1114 2. Ganska bra 402 3. Varken/eller 205 4. Ganska dåliga 33 5. Mycket dåliga 518 9. Uppgift saknas
VAR 49 ÖVRIGA STATLIGA VÄGAR 12 Loc 62 width 1 MD=9 12(3) Betyg: Övriga statliga vägar på landsbygden <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket bra 585 2. Ganska bra 564 3. Varken/eller 523 4. Ganska dåliga 174 5. Mycket dåliga 569 9. Uppgift saknas
VAR 50 MINDRE MILJÖFÖRSTÖR 13 Loc 63 width 1 MD=9 13 Hur viktiga eller oviktiga är följande påståenden för Dig? 13(1) Att miljöförstöringen minskar 1346 1. Mycket viktigt 609 2. Ganska viktigt 51 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 452 9. Uppgift saknas
VAR 51 OMVÅRDNAD AV GAMLA 13 Loc 64 width 1 MD=9 13(2) Att de gamla får god omvårdnad <Se F.13 för fullständig frågetext> 1583 1. Mycket viktigt 405 2. Ganska viktigt 32 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 444 9. Uppgift saknas
VAR 52 BUDGETUNDERSKOTT 13 Loc 65 width 1 MD=9 13(3) Att landets budgetunderskott minskar <Se F.13 för fullständig frågetext> 1355 1. Mycket viktigt 582 2. Ganska viktigt 61 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 461 9. Uppgift saknas
VAR 53 TRAFIKSKADADE MINSKAR 13 Loc 66 width 1 MD=9 13(4) Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar <Se F.13 för fullständig frågetext> 1674 1. Mycket viktigt 310 2. Ganska viktigt 37 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 443 9. Uppgift saknas
VAR 54 ARBETSLÖSHET MINSKAR 13 Loc 67 width 1 MD=9 13(5) Att arbetslösheten minskar <Se F.13 för fullständig frågetext> 1592 1. Mycket viktigt 393 2. Ganska viktigt 34 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 444 9. Uppgift saknas
VAR 55 BRA SJUKVÅRD 13 Loc 68 width 1 MD=9 13(6) Att sjukvården är bra <Se F.13 för fullständig frågetext> 1744 1. Mycket viktigt 273 2. Ganska viktigt 8 3. Inte särskilt viktigt 0 4. Inte alls viktigt 440 9. Uppgift saknas
VAR 56 OMVÅRDNAD AV BARN 13 Loc 69 width 1 MD=9 13(7) Att barnen får god omvårdnad <Se F.13 för fullständig frågetext> 1679 1. Mycket viktigt 312 2. Ganska viktigt 23 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 450 9. Uppgift saknas
VAR 57 ÖKAD KÖPKRAFT 13 Loc 70 width 1 MD=9 13(8) Att Din egen köpkraft ökar <Se F.13 för fullständig frågetext> 467 1. Mycket viktigt 875 2. Ganska viktigt 607 3. Inte särskilt viktigt 52 4. Inte alls viktigt 464 9. Uppgift saknas
VAR 58 MNSKAD BROTTSLIGHET 13 Loc 71 width 1 MD=9 13(9) Att brottsligheten minskar <Se F.13 för fullständig frågetext> 1587 1. Mycket viktigt 384 2. Ganska viktigt 47 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 444 9. Uppgift saknas
VAR 59 VIKTIGAST 14 Loc 72 width 2 MD=99 14 Vilket påstående i fråga 13 ovan tycker Du är: 14(1) Allra viktigast 457 01. Att miljöförstöringen minskar 234 02. Att de gamla får god omvårdnad 257 03. Att landets budgetunderskott minskar 194 04. Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar 361 05. Att arbetslösheten minskar 202 06. Att sjukvården är bra 214 07. Att barnen får god omvårdnad 17 08. Att Din egen köpkraft ökar 64 09. Att brottsligheten minskar 465 99. Uppgift saknas
VAR 60 NÄST VIKTIGAST 14 Loc 74 width 2 MD=99 14(2) Näst viktigast <Se F.14 för fullständig frågetext> 218 01. Att miljöförstöringen minskar 310 02. Att de gamla får god omvårdnad 219 03. Att landets budgetunderskott minskar 179 04. Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar 325 05. Att arbetslösheten minskar 336 06. Att sjukvården är bra 277 07. Att barnen får god omvårdnad 20 08. Att Din egen köpkraft ökar 99 09. Att brottsligheten minskar 482 99. Uppgift saknas
VAR 61 TREDJE VIKTIGAST 14 Loc 76 width 2 MD=99 14(3) Tredje viktigast <Se F.14 för fullständig frågetext> 241 01. Att miljöförstöringen minskar 229 02. Att de gamla får god omvårdnad 200 03. Att landets budgetunderskott minskar 169 04. Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar 274 05. Att arbetslösheten minskar 330 06. Att sjukvården är bra 263 07. Att barnen får god omvårdnad 43 08. Att Din egen köpkraft ökar 227 09. Att brottsligheten minskar 489 99. Uppgift saknas
VAR 62 BILISM I STORSTÄDERNA 15 Loc 78 width 1 MD=9 15 Tycker Du att bilismen i storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö) ska begränsas, vara som den är eller ska man tillåta en ökning? 1306 1. Begränsas 649 2. Vara som den är 55 3. Tillåtna ökning 419 8. Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 63 NATION.VÄG OMBYGGNAD 16 Loc 79 width 1 MD=9 D. VÄGVERKETS INRIKTNING 16 Hur mycket tycker Du att Vägverket ska satsa på ny- och ombyggnad, på underhåll resp. vinterväghållning på de olika vägtyperna (se kartorna)? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA! 16(1.1) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Ny- och ombyggnad 194 1. Mycket mer 464 2. Något mer 1064 3. Som idag 151 4. Något mindre 81 5. Mycket mindre 511 9. Uppgift saknas
VAR 64 NATION.VÄG REPARATION 16 Loc 80 width 1 MD=9 16(1.2) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.16 för fullständig frågetext> 474 1. Mycket mer 691 2. Något mer 794 3. Som idag 17 4. Något mindre 9 5. Mycket mindre 480 9. Uppgift saknas
VAR 65 NATION.VÄG SNÖRÖJNING 16 Loc 81 width 1 MD=9 16(1.3) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.16 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket mer 458 2. Något mer 1102 3. Som idag 91 4. Något mindre 25 5. Mycket mindre 483 9. Uppgift saknas
VAR 66 REGION.VÄG OMBYGGNAD 16 Loc 82 width 1 MD=9 16(2.1) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Ny- och ombyggnad <Se F.16 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket mer 606 2. Något mer 883 3. Som idag 84 4. Något mindre 60 5. Mycket mindre 515 9. Uppgift saknas
VAR 67 REGION.VÄG REPARATION 16 Loc 83 width 1 MD=9 16(2.2) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.16 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket mer 756 2. Något mer 600 3. Som idag 13 4. Något mindre 7 5. Mycket mindre 479 9. Uppgift saknas
VAR 68 REGION.VÄG SNÖRÖJNING 16 Loc 84 width 1 MD=9 16(2.3) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.16 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket mer 571 2. Något mer 892 3. Som idag 87 4. Något mindre 24 5. Mycket mindre 484 9. Uppgift saknas
VAR 69 ÖVRIG VÄG OMBYGGNAD 16 Loc 85 width 1 MD=9 16(3.1) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Ny- och ombyggnad <Se F.16 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket mer 587 2. Något mer 776 3. Som idag 66 4. Något mindre 52 5. Mycket mindre 524 9. Uppgift saknas
VAR 70 ÖVRIG VÄG REPARATION 16 Loc 86 width 1 MD=9 16(3.2) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.16 för fullständig frågetext> 767 1. Mycket mer 715 2. Något mer 480 3. Som idag 15 4. Något mindre 7 5. Mycket mindre 481 9. Uppgift saknas
VAR 71 ÖVRIG VÄG SNÖRÖJNING 16 Loc 87 width 1 MD=9 16(3.3) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.16 för fullständig frågetext> 562 1. Mycket mer 543 2. Något mer 786 3. Som idag 68 4. Något mindre 23 5. Mycket mindre 483 9. Uppgift saknas
VAR 72 RISK-BIL: MÖRKER 17 Loc 88 width 1 MD=9 E. RISKER I TRAFIKEN 17a Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du kör bil? 17a(1) Mörker 452 1. Mycket riskabelt 1173 2. Ganska riskabelt 461 3. Inte särskilt riskabelt 219 5. Kör ej bil 14 8. Vet ej 146 9. Uppgift saknas
VAR 73 RISK-BIL: VINTERVÄG 17 Loc 89 width 1 MD=9 17a(2) <Upplevd risk med bil> Vinterväglag <Se F.17a för fullständig frågetext> 791 1. Mycket riskabelt 988 2. Ganska riskabelt 298 3. Inte särskilt riskabelt 205 5. Kör ej bil 23 8. Vet ej 160 9. Uppgift saknas
VAR 74 RISK-BIL: VÄGKORSNING 17 Loc 90 width 1 MD=9 17a(3) <Upplevd risk med bil> Vägkorsningar <Se F.17a för fullständig frågetext> 291 1. Mycket riskabelt 1030 2. Ganska riskabelt 745 3. Inte särskilt riskabelt 199 5. Kör ej bil 23 8. Vet ej 177 9. Uppgift saknas
VAR 75 RISK-BIL: RONDELL 17 Loc 91 width 1 MD=9 17a(4) <Upplevd risk med bil> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.17a för fullständig frågetext> 102 1. Mycket riskabelt 494 2. Ganska riskabelt 1461 3. Inte särskilt riskabelt 198 5. Kör ej bil 39 8. Vet ej 171 9. Uppgift saknas
VAR 76 RISK-BIL: FOTGÄNGARE 17 Loc 92 width 1 MD=9 17a(5) <Upplevd risk med bil> Fotgängares/cyklisters beteende <Se F.17a för fullständig frågetext> 706 1. Mycket riskabelt 976 2. Ganska riskabelt 388 3. Inte särskilt riskabelt 195 5. Kör ej bil 34 8. Vet ej 166 9. Uppgift saknas
VAR 77 RISK-BIL: BILISTER 17 Loc 93 width 1 MD=9 17a(6) <Upplevd risk med bil> Bilisters beteende <Se F.17a för fullständig frågetext> 515 1. Mycket riskabelt 1154 2. Ganska riskabelt 391 3. Inte särskilt riskabelt 195 5. Kör ej bil 39 8. Vet ej 171 9. Uppgift saknas
VAR 78 RISK-BIL: SMALA VÄGAR 17 Loc 94 width 1 MD=9 17a(7) <Upplevd risk med bil> Smala och krokiga vägar <Se F.17a för fullständig frågetext> 318 1. Mycket riskabelt 950 2. Ganska riskabelt 817 3. Inte särskilt riskabelt 199 5. Kör ej bil 11 8. Vet ej 170 9. Uppgift saknas
VAR 79 RISK-BIL: VILTFARA 17 Loc 95 width 1 MD=9 17a(8) <Upplevd risk med bil> Faran för vilt <Se F.17a för fullständig frågetext> 782 1. Mycket riskabelt 967 2. Ganska riskabelt 340 3. Inte särskilt riskabelt 196 5. Kör ej bil 24 8. Vet ej 156 9. Uppgift saknas
VAR 80 RISK-BIL:EJ LINJEMARK 17 Loc 96 width 1 MD=9 17a(9) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av linjemarkering <Se F.17a för fullständig frågetext> 599 1. Mycket riskabelt 789 2. Ganska riskabelt 664 3. Inte särskilt riskabelt 196 5. Kör ej bil 44 8. Vet ej 173 9. Uppgift saknas
VAR 81 RISK-BIL: EJ REFLEX 17 Loc 97 width 1 MD=9 17a(10) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av reflexstolpar <Se F.17a för fullständig frågetext> 582 1. Mycket riskabelt 888 2. Ganska riskabelt 577 3. Inte särskilt riskabelt 200 5. Kör ej bil 43 8. Vet ej 175 9. Uppgift saknas
VAR 82 RISK-BIL: VÄGARBETE 17 Loc 98 width 1 MD=9 17a(11) <Upplevd risk med bil> Arbeten på väg <Se F.17a för fullständig frågetext> 545 1. Mycket riskabelt 843 2. Ganska riskabelt 691 3. Inte särskilt riskabelt 196 5. Kör ej bil 22 8. Vet ej 168 9. Uppgift saknas
VAR 83 RISK-BIL: VATTENPLAN 17 Loc 99 width 1 MD=9 17a(12) <Upplevd risk med bil> Vattenplaning <Se F.17a för fullständig frågetext> 1087 1. Mycket riskabelt 701 2. Ganska riskabelt 283 3. Inte särskilt riskabelt 198 5. Kör ej bil 36 8. Vet ej 160 9. Uppgift saknas
VAR 84 RISK-CYKEL: MÖRKER 17 Loc 100 width 1 MD=9 17b Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du cyklar? 17b(1) Mörker 566 1. Mycket riskabelt 716 2. Ganska riskabelt 459 3. Inte särskilt riskabelt 444 5. Cyklar ej 60 8. Vet ej 220 9. Uppgift saknas
VAR 85 RISK-CYKEL: VINTERVÄG 17 Loc 101 width 1 MD=9 17b(2) <Upplevd risk med cykel> Vinterväglag <Se F.17b för fullständig frågetext> 867 1. Mycket riskabelt 471 2. Ganska riskabelt 210 3. Inte särskilt riskabelt 586 5. Cyklar ej 67 8. Vet ej 264 9. Uppgift saknas
VAR 86 RISK-CYKEL: KORSNING 17 Loc 102 width 1 MD=9 17b(3) <Upplevd risk med cykel> Vägkorsningar <Se F.17b för fullständig frågetext> 493 1. Mycket riskabelt 760 2. Ganska riskabelt 548 3. Inte särskilt riskabelt 345 5. Cyklar ej 49 8. Vet ej 270 9. Uppgift saknas
VAR 87 RISK-CYKEL: RONDELL 17 Loc 103 width 1 MD=9 17b(4) <Upplevd risk med cykel> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.17b för fullständig frågetext> 369 1. Mycket riskabelt 559 2. Ganska riskabelt 550 3. Inte särskilt riskabelt 439 5. Cyklar ej 256 8. Vet ej 292 9. Uppgift saknas
VAR 88 RISK-CYKEL:FOTGÄNGARE 17 Loc 104 width 1 MD=9 17b(5) <Upplevd risk med cykel> Fotgängares/cyklisters beteende <Se F.17b för fullständig frågetext> 268 1. Mycket riskabelt 563 2. Ganska riskabelt 935 3. Inte särskilt riskabelt 338 5. Cyklar ej 73 8. Vet ej 288 9. Uppgift saknas
VAR 89 RISK-CYKEL: BILISTER 17 Loc 105 width 1 MD=9 17b(6) <Upplevd risk med cykel> Bilister beteende <Se F.17b för fullständig frågetext> 709 1. Mycket riskabelt 813 2. Ganska riskabelt 279 3. Inte särskilt riskabelt 340 5. Cyklar ej 52 8. Vet ej 272 9. Uppgift saknas
VAR 90 BIL-MEST RISKABLA 1 18 Loc 106 width 2 MD=99 18 Vilka av ovanstående punkter tycker Du är mest riskabla? SKRIV UT MOTSVARANDE TVÅ SIFFROR SOM FINNS TILL VÄNSTER OM RESPEKTIVE FÖRHÅLLANDE I FRÅGA 17 OVAN 18a(1) Som bilförare: I första hand 257 01. Mörker 495 02. Vinterväglag 70 03. Vägkorsningar 24 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 159 05. Fotgängares/cyklisters beteende 292 06. Bilisters beteende 22 07. Smala och krokiga vägar 229 08. Faran för vilt 54 09. Avsaknad av linjemarkering 17 10. Avsaknad av reflexstolpar 26 11. Arbeten på väg 148 12. Vattenplaning 672 99. Uppgift saknas
VAR 91 BIL-MEST RISKABLA 2 18 Loc 108 width 2 MD=99 18a(2) <Mest riskabla upplevelser> Som bilförare: I andra hand <Se F.18 för fullständig frågetext> 179 01. Mörker 309 02. Vinterväglag 80 03. Vägkorsningar 18 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 199 05. Fotgängares/cyklisters beteende 214 06. Bilisters beteende 83 07. Smala och krokiga vägar 273 08. Faran för vilt 107 09. Avsaknad av linjemarkering 59 10. Avsaknad av reflexstolpar 70 11. Arbeten på väg 196 12. Vattenplaning 678 99. Uppgift saknas
VAR 92 BIL-MEST RISKABLA 3 18 Loc 110 width 2 MD=99 18a(3) <Mest riskabla upplevelser> Som bilförare: I tredje hand <Se F.18 för fullständig frågetext> 189 01. Mörker 217 02. Vinterväglag 107 03. Vägkorsningar 20 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 155 05. Fotgängares/cyklisters beteende 195 06. Bilisters beteende 63 07. Smala och krokiga vägar 254 08. Faran för vilt 112 09. Avsaknad av linjemarkering 87 10. Avsaknad av reflexstolpar 98 11. Arbeten på väg 280 12. Vattenplaning 1 19. 687 99. Uppgift saknas
VAR 93 CYKEL-MEST RISKABLA 1 18 Loc 112 width 2 MD=99 18b(1) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I första hand <Se F.18 för fullständig frågetext> 332 01. Mörker 467 02. Vinterväglag 134 03. Vägkorsningar 38 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 53 05. Fotgängares/cyklisters beteende 558 06. Bilisters beteende 5 07. Smala och krokiga vägar 1 08. Faran för vilt 3 09. Avsaknad av linjemarkering 1 10. Avsaknad av reflexstolpar 1 11. Arbeten på väg 0 12. Vattenplaning 872 99. Uppgift saknas
VAR 94 CYKEL-MEST RISKABLA 2 18 Loc 114 width 2 MD=99 18b(2) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I andra hand <Se F.18 för fullständig frågetext> 298 01. Mörker 367 02. Vinterväglag 296 03. Vägkorsningar 112 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 130 05. Fotgängares/cyklisters beteende 328 06. Bilisters beteende 17 07. Smala och krokiga vägar 3 08. Faran för vilt 8 09. Avsaknad av linjemarkering 3 10. Avsaknad av reflexstolpar 0 11. Arbeten på väg 2 12. Vattenplaning 901 99. Uppgift saknas
VAR 95 CYKEL-MEST RISKABLA 3 18 Loc 116 width 2 MD=99 18b(3) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I tredje hand <Se F.18 för fullständig frågetext> 305 01. Mörker 204 02. Vinterväglag 326 03. Vägkorsningar 162 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 146 05. Fotgängares/cyklisters beteende 342 06. Bilisters beteende 17 07. Smala och krokiga vägar 4 08. Faran för vilt 8 09. Avsaknad av linjemarkering 4 10. Avsaknad av reflexstolpar 4 11. Arbeten på väg 0 12. Vattenplaning 943 99. Uppgift saknas
VAR 96 MILJÖHOT KÄRNKRAFT 19 Loc 118 width 1 MD=9 F. NÅGRA FRÅGOR OM MILJÖN 19 Anser Du att någon av följande faktorer utgör ett stort hot mot miljön i Sverige idag? 19(1) Kärnkraften 936 1. Ja 983 5. Nej 393 8. Vet ej 153 9. Uppgift saknas
VAR 97 MILJÖHOT IND.UTSLÄPP 19 Loc 119 width 1 MD=9 19(2) <Hot mot miljön> Industriutsläppen <Se F.19 för fullständig frågetext> 2032 1. Ja 172 5. Nej 160 8. Vet ej 101 9. Uppgift saknas
VAR 98 MILJÖHOT OLJEUTSLÄPP 19 Loc 120 width 1 MD=9 19(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläppen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1823 1. Ja 267 5. Nej 224 8. Vet ej 151 9. Uppgift saknas
VAR 99 MILJÖHOT BILISM 19 Loc 121 width 1 MD=9 19(4) <Hot mot miljön> Bilismen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1467 1. Ja 593 5. Nej 257 8. Vet ej 148 9. Uppgift saknas
VAR 100 MILJÖHOT VÄXTHUSEFF. 19 Loc 122 width 1 MD=9 19(5) <Hot mot miljön> Växthuseffekten <Se F.19 för fullständig frågetext> 1241 1. Ja 394 5. Nej 660 8. Vet ej 170 9. Uppgift saknas
VAR 101 MILJÖHOT OZONSKIKT 19 Loc 123 width 1 MD=9 19(6) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.19 för fullständig frågetext> 1681 1. Ja 232 5. Nej 430 8. Vet ej 122 9. Uppgift saknas
VAR 102 MILJÖHOT AVFALLSHANT 19 Loc 124 width 1 MD=9 19(7) <Hot mot miljön> Avfallshanteringen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1218 1. Ja 579 5. Nej 490 8. Vet ej 178 9. Uppgift saknas
VAR 103 KÖPER MILJÖANPASSAD 20 Loc 125 width 1 MD=9 20 Instämmer Du i eller instämmer Du inte i följande påståenden? 20(1) Jag köper miljöanpassade produkter 1629 1. Instämmer 500 5. Instämmer inte 239 8. Vet ej 97 9. Uppgift saknas
VAR 104 SORTERAR SOPOR 20 Loc 126 width 1 MD=9 20(2) Jag sorterar sopor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1264 1. Instämmer 1059 5. Instämmer inte 63 8. Vet ej 79 9. Uppgift saknas
VAR 105 KÖR MINDRE BIL 20 Loc 127 width 1 MD=9 20(3) Jag kör mindre bil - försöker åka kollektivt eller cykla <Se F.20 för fullständig frågetext> 963 1. Instämmer 1269 5. Instämmer inte 121 8. Vet ej 112 9. Uppgift saknas
VAR 106 SÄNKT HUSTEMPERATUR 20 Loc 128 width 1 MD=9 20(4) Jag har sänkt temperaturen inomhus <Se F.20 för fullständig frågetext> 1068 1. Instämmer 1149 5. Instämmer inte 136 8. Vet ej 112 9. Uppgift saknas
VAR 107 MEDLEM I MILJÖORG 20 Loc 129 width 1 MD=9 20(5) Jag är medlem i en miljöorganisation <Se F.20 för fullständig frågetext> 206 1. Instämmer 2069 5. Instämmer inte 57 8. Vet ej 133 9. Uppgift saknas
VAR 108 KÖR MILJÖANPASSAD 20 Loc 130 width 1 MD=9 20(6) Jag kör bil på ett miljöanpassat sätt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1226 1. Instämmer 678 5. Instämmer inte 396 8. Vet ej 165 9. Uppgift saknas
VAR 109 GASAR MJUKT 21 Loc 131 width 1 21 Vad menar Du med att köra på ett miljöanpassat sätt? FLERA SVAR MÖJLIGA 21(1) Accelererar försiktigt, gasar mjukt 1439 1. Markerat 1026 5. Ej markerat
VAR 110 KÖR PÅ BLYFRI BENSIN 21 Loc 132 width 1 21(2) <Miljöanpassad körning> Kör på blyfri bensin <Se F.21 för fullständig frågetext> 1690 1. Markerat 775 5. Ej markerat
VAR 111 KÖR LITE SOM MÖJLIGT 21 Loc 133 width 1 21(3) <Miljöanpassad körning> Kör så lite som möjligt <Se F.21 för fullständig frågetext> 1035 1. Markerat 1430 5. Ej markerat
VAR 112 ANVÄNDER KATALYSATOR 21 Loc 134 width 1 21(4) <Miljöanpassad körning> Använder katalysator <Se F.21 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 1316 4. 1149 5. Ej markerat
VAR 113 SKÖTER BILEN VÄL 21 Loc 135 width 1 21(5) <Miljöanpassad körning> Försöker sköta bilen så väl som möjligt <Se F.21 för fullständig frågetext> 980 1. Markerat 1485 5. Ej markerat
VAR 114 MILJÖVÄNLIG BILVÅRD 21 Loc 136 width 1 21(6) <Miljöanpassad körning> Använder miljöanpassade bilvårdsprodukter och tillbehör <Se F.21 för fullständig frågetext> 824 1. Markerat 1641 5. Ej markerat
VAR 115 LÅG HASTIGHET 21 Loc 137 width 1 21(7) <Miljöanpassad körning> Försöker hålla låg och jämn hastighet <Se F.21 för fullständig frågetext> 1191 1. Markerat 1274 5. Ej markerat
VAR 116 SPECIELLA DÄCK 21 Loc 138 width 1 21(8) <Miljöanpassad körning> Väljer speciella däck <Se F.21 för fullständig frågetext> 220 1. Markerat 2245 5. Ej markerat
VAR 117 KOLLAR LUFTTRYCK 21 Loc 139 width 1 21(9) <Miljöanpassad körning> Kollar lufttryck <Se F.21 för fullständig frågetext> 700 1. Markerat 1765 5. Ej markerat
VAR 118 MOTORVÄRMARE 21 Loc 140 width 1 21(10) <Miljöanpassad körning> Använder motorvärmare <Se F.21 för fullständig frågetext> 786 1. Markerat 1679 5. Ej markerat
VAR 119 ANNAT SÄTT 21 Loc 141 width 1 21(11) <Miljöanpassad körning> Annat sätt <Se F.21 för fullständig frågetext> 235 1. Markerat 2230 5. Ej markerat
VAR 120 KATALYSATORS EFFEKT 22 Loc 142 width 1 MD=9 22 Instämmer Du eller instämmer Du inte i följande påståenden? 22(1) Katalysatorn har effekt på alla bilavgaser 971 1. Instämmer 428 5. Instämmer inte 972 8. Vet ej 94 9. Uppgift saknas
VAR 121 BILISM KVÄVEDIOXID 22 Loc 143 width 1 MD=9 22(2) Bilismen är den största enskilda källan till kvävedioxid <Se F.22 för fullständig frågetext> 652 1. Instämmer 479 5. Instämmer inte 1220 8. Vet ej 114 9. Uppgift saknas
VAR 122 FÖRSURNINGEN 22 Loc 144 width 1 MD=9 22(3) Kvävedioxid bidrar till försurningen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1431 1. Instämmer 111 5. Instämmer inte 792 8. Vet ej 131 9. Uppgift saknas
VAR 123 MINSKAD LUFTFÖROREN 22 Loc 145 width 1 MD=9 22(4) Bilismens andel av luftföroreningar minskar <Se F.22 för fullständig frågetext> 867 1. Instämmer 548 5. Instämmer inte 913 8. Vet ej 137 9. Uppgift saknas
VAR 124 PÅVERKA AVGASUTSLÄPP 22 Loc 146 width 1 MD=9 22(5) Du kan påverka bilens avgasutsläpp genom Ditt körsätt <Se F.22 för fullständig frågetext> 2073 1. Instämmer 58 5. Instämmer inte 243 8. Vet ej 91 9. Uppgift saknas
VAR 125 MOTOVÄRMARE EFFEKT 22 Loc 147 width 1 MD=9 22(6) Motorvärmare minskar bilens avgaser även vid plusgrader utomhus <Se F.22 för fullständig frågetext> 1197 1. Instämmer 179 5. Instämmer inte 987 8. Vet ej 102 9. Uppgift saknas
VAR 126 FREKV: NEDSMUTSNING 23 Loc 148 width 1 MD=9 23 Det finns omständigheter som kan upplevas som obehagliga eller besvärande i och kring Din bostad. a. Hur ofta upplever Du besvär/obehag där Du bor, som förorsakas av biltrafiken? b. Hur besvärande upplever Du dessa obehag? 23a(1) Hur ofta: Damm och nedsmutsning 221 1. Ofta 701 3. Då och då 1005 5. Aldrig 538 9. Uppgift saknas
VAR 127 FREKVENS: AVGASER 23 Loc 149 width 1 MD=9 23a(2) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Avgaser <Se F.23 för fullständig frågetext> 185 1. Ofta 650 3. Då och då 1090 5. Aldrig 540 9. Uppgift saknas
VAR 128 FREKVENS: BULLER 23 Loc 150 width 1 MD=9 23a(3) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Buller <Se F.23 för fullständig frågetext> 247 1. Ofta 754 3. Då och då 926 5. Aldrig 538 9. Uppgift saknas
VAR 129 FREKVENS: TRAFIKRISK 23 Loc 151 width 1 MD=9 23a(4) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Trafikrisker <Se F.23 för fullständig frågetext> 265 1. Ofta 831 3. Då och då 823 5. Aldrig 546 9. Uppgift saknas
VAR 130 BESVÄR: NEDSMUTSNING 23 Loc 152 width 1 MD=9 23b(1) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Damm och nedsmutsning <Se F.23 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket besvärande 276 2. Ganska besvärande 601 3. Inte särskilt besvärande 744 4. Inte alls besvärande 737 9. Uppgift saknas
VAR 131 BESVÄR: AVGASER 23 Loc 153 width 1 MD=9 23b(2) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Avgaser <Se F.23 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket besvärande 270 2. Ganska besvärande 569 3. Inte särskilt besvärande 779 4. Inte alls besvärande 738 9. Uppgift saknas
VAR 132 BESVÄR: BULLER 23 Loc 154 width 1 MD=9 23b(3) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Buller <Se F.23 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket besvärande 295 2. Ganska besvärande 639 3. Inte särskilt besvärande 680 4. Inte alls besvärande 722 9. Uppgift saknas
VAR 133 BESVÄR: TRAFIKRISKER 23 Loc 155 width 1 MD=9 23b(4) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Trafikrisker <Se F.23 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket besvärande 371 2. Ganska besvärande 609 3. Inte särskilt besvärande 592 4. Inte alls besvärande 711 9. Uppgift saknas
VAR 134 KONTAKT MED VÄGVERKET 24 Loc 156 width 1 MD=9 G. VÄRDERING AV VÄGVERKET 24 Har Du under de senaste två åren haft någon kontakt med vägverket? 208 1. Ja, flera gånger 223 2. Ja, en gång 1930 5. Nej 73 8. Vet ej 31 9. Uppgift saknas
VAR 135 VÄGV. EFFEKTIVITET 25 Loc 157 width 1 MD=9 25 Vilket betyg sätter Du på Vägverkets sätt att vara och fungera vad gäller nedanstående faktorer? 25(1) Vägverket sköter sig/är: Effektivitet 135 1. Mycket bra 638 2. Ganska bra 300 3. Varken eller 130 4. Ganska dåligt 53 5. Mycket dåligt 1116 8. Vet ej 93 9. Uppgift saknas
VAR 136 VÄGV. ÄRLIGHET 25 Loc 158 width 1 MD=9 25(2) Vägverket sköter sig/är: Öppenhet/ärlighet <Se F.25 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket bra 325 2. Ganska bra 227 3. Varken eller 58 4. Ganska dåligt 38 5. Mycket dåligt 1578 8. Vet ej 119 9. Uppgift saknas
VAR 137 VÄGV. KUNNIG PERSONAL 25 Loc 159 width 1 MD=9 25(3) Vägverket sköter sig/är: Kunnig personal <Se F.25 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket bra 505 2. Ganska bra 160 3. Varken eller 30 4. Ganska dåligt 18 5. Mycket dåligt 1426 8. Vet ej 102 9. Uppgift saknas
VAR 138 VÄGV. KONTAKT 25 Loc 160 width 1 MD=9 25(4) Vägverket sköter sig/är: Möjlighet att få kontakt med <Se F.25 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket bra 319 2. Ganska bra 156 3. Varken eller 62 4. Ganska dåligt 38 5. Mycket dåligt 1659 8. Vet ej 107 9. Uppgift saknas
VAR 139 VÄGV. BEMÖTANDE 25 Loc 161 width 1 MD=9 25(5) Vägverket sköter sig/är: Personligt bemötande <Se F.25 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket bra 286 2. Ganska bra 150 3. Varken eller 31 4. Ganska dåligt 30 5. Mycket dåligt 1720 8. Vet ej 105 9. Uppgift saknas
VAR 140 VÄGV. TOTALT SETT 26 Loc 162 width 1 MD=9 26 Om Du så tänker på Vägverkets sätt att fungera, vilken är Din sammanfattande värdering av Vägverket totalt sett, av Vägverkets agerande i trafiksäkerhetsfrågor och Vägverkets agerande i miljöfrågor? 26(1) Vägverket sköter sig/är: Totalt sett 159 1. Mycket bra 967 2. Ganska bra 364 3. Varken eller 68 4. Ganska dåligt 25 5. Mycket dåligt 781 8. Vet ej 101 9. Uppgift saknas
VAR 141 VÄGV. TRAFIKSÄKERHET 26 Loc 163 width 1 MD=9 26(2) Vägverket sköter sig/är: I trafiksäkerhetsfrågor <Se F.26 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket bra 920 2. Ganska bra 277 3. Varken eller 80 4. Ganska dåligt 30 5. Mycket dåligt 857 8. Vet ej 97 9. Uppgift saknas
VAR 142 VÄGV. MILJÖFRÅGOR 26 Loc 164 width 1 MD=9 26(3) Vägverket sköter sig/är: I miljöfrågor <Se F.26 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra 540 2. Ganska bra 375 3. Varken eller 165 4. Ganska dåligt 74 5. Mycket dåligt 1134 8. Vet ej 101 9. Uppgift saknas
VAR 143 KÄNNER RADIO P3 27 Loc 165 width 1 MD=9 H. ÖVRIGA FRÅGOR 27 a. Känner Du till följande informationskanaler rörande trafik-, väderleks- och väglagsinformation och i så fall b. hur ofta brukar Du använda Dig av dessa? 27a(1) <Känner till trafikinformation> Radions P3 343 1. Markerat 1396 5. Ej markerat 726 9. Uppgift saknas
VAR 144 KÄNNER RADIO P 4 27 Loc 166 width 1 MD=9 27a(2) <Känner till trafikinformation> Radions P4 <Se F.27 för fullständig frågetext> 370 1. Markerat 1469 5. Ej markerat 626 9. Uppgift saknas
VAR 145 KÄNNER ANNAN KANAL 27 Loc 167 width 1 MD=9 27a(3) <Känner till trafikinformation> Annan radiokanal <Se F.27 för fullständig frågetext> 627 1. Markerat 300 5. Ej markerat 1538 9. Uppgift saknas
VAR 146 KÄNNER TEXT-TV 27 Loc 168 width 1 MD=9 27a(4) <Känner till trafikinformation> Text TV/TV <Se F.27 för fullständig frågetext> 448 1. Markerat 1163 5. Ej markerat 854 9. Uppgift saknas
VAR 147 KÄNNER TIC 27 Loc 169 width 1 MD=9 27a(5) <Känner till trafikinformation> Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.27 för fullständig frågetext> 1320 1. Markerat 287 5. Ej markerat 858 9. Uppgift saknas
VAR 148 KÄNNER VÄGSVAR 27 Loc 170 width 1 MD=9 27a(6) <Känner till trafikinformation> "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.27 för fullständig frågetext> 1331 1. Markerat 284 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 149 KÄNNER RDS-RADIO 27 Loc 171 width 1 MD=9 27a(7) <Känner till trafikinformation> RDS-radio <Se F.27 för fullständig frågetext> 1153 1. Markerat 474 5. Ej markerat 838 9. Uppgift saknas
VAR 150 KÄNNER POLISEN 27 Loc 172 width 1 MD=9 27a(8) <Känner till trafikinformation> Polisen <Se F.27 för fullständig frågetext> 747 1. Markerat 890 5. Ej markerat 828 9. Uppgift saknas
VAR 151 ANVÄND RADIO P3 27 Loc 173 width 1 MD=9 27b(1) <Använder för trafikinformation> Radions P3 <Se F.27 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket ofta 392 2. Ganska ofta 642 3. Inte särskilt ofta 443 4. Aldrig 790 9. Uppgift saknas
VAR 152 ANVÄND RADIO P4 27 Loc 174 width 1 MD=9 27b(2) <Använder för trafikinformation> Radions P4 <Se F.27 för fullständig frågetext> 353 1. Mycket ofta 449 2. Ganska ofta 547 3. Inte särskilt ofta 440 4. Aldrig 676 9. Uppgift saknas
VAR 153 ANVÄND ANNAN KANAL 27 Loc 175 width 1 MD=9 27b(3) <Använder för trafikinformation> Annan radiokanal <Se F.27 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ofta 115 2. Ganska ofta 86 3. Inte särskilt ofta 580 4. Aldrig 1536 9. Uppgift saknas
VAR 154 ANVÄND TEXT-TV 27 Loc 176 width 1 MD=9 27b(4) <Använder för trafikinformation> Text-TV/TV <Se F.27 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ofta 265 2. Ganska ofta 472 3. Inte särskilt ofta 661 4. Aldrig 909 9. Uppgift saknas
VAR 155 ANVÄND TIC 27 Loc 177 width 1 MD=9 27b(5) <Använder för trafikinformation> Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.27 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket ofta 34 2. Ganska ofta 119 3. Inte särskilt ofta 1258 4. Aldrig 1042 9. Uppgift saknas
VAR 156 ANVÄND VÄGSVAR 27 Loc 178 width 1 MD=9 27b(6) <Använder för trafikinformation> "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.27 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket ofta 9 2. Ganska ofta 78 3. Inte särskilt ofta 1345 4. Aldrig 1032 9. Uppgift saknas
VAR 157 ANVÄND RDS-RADIO 27 Loc 179 width 1 MD=9 27b(7) <Använder för trafikinformation> RDS-radio <Se F.27 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ofta 69 2. Ganska ofta 108 3. Inte särskilt ofta 1220 4. Aldrig 998 9. Uppgift saknas
VAR 158 ANVÄND POLISEN 27 Loc 180 width 1 MD=9 27b(8) <Använder för trafikinformation> Polisen <Se F.27 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket ofta 15 2. Ganska ofta 256 3. Inte särskilt ofta 1281 4. Aldrig 908 9. Uppgift saknas
VAR 159 NYKTERHETSKONTROLL 28 Loc 181 width 1 MD=9 28 När blev Du senast stoppad av polisen i en nykterhetskontroll? 31 1. Senaste veckan 75 2. För ungefär en månad sedan 115 3. För ungefär 2-3 månader sedan 131 4. För ungefär ett halvår sedan 177 5. För ungefär ett år sedan 163 6. För ungefär 2 år sedan 610 7. Längre sedan 1064 8. Har aldrig hänt 99 9. Uppgift saknas
VAR 160 MÖTER POLISBIL 29 Loc 182 width 2 MD=99 29 Ungefär hur ofta brukar Du möta en polisbil/MC-polis, när Du är ute och kör/åker bil? 171 01. Varje resa 268 02. Varannan resa 266 03. Var 3:e resa 300 04. Var 4-5:e resa 367 05. Var 6-9:e resa 280 06. Var 10-19:e resa 267 07. Var 20-49:e resa 112 08. Var 50-100:e resa 335 09. Mer sällan 99 99. Uppgift saknas
VAR 161 FÖRBI POLISKONTROLL 30 Loc 184 width 1 MD=9 30 Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har Du åkt förbi en poliskontroll? 484 1. Ingen gång 853 2. 1-2 gånger 545 3. 3-4 gånger 291 4. 5-9 gånger 104 5. 10-14 gånger 28 6. 15-19 gånger 70 7. 20 gånger eller fler 90 9. Uppgift saknas
VAR 162 KÖN 32 Loc 185 width 1 MD=9 I. BAKGRUNDSFRÅGOR Slutligen önskar vi några uppgifter om Dig själv. Vi använder dessa uppgifter endast för tabellsammansättningar. 32 Kön 1228 1. Man 1234 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 163 ÅLDER 33 Loc 186 width 2 MD=99 33 Ålder 16. 16 år . . 77. 77 år 17 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 29 46 32 41 39 37 47 50 32 46 44 43 46 47 57 44 42 45 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 44 45 45 40 53 46 48 39 46 52 54 51 49 57 56 54 67 41 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 48 39 43 39 39 35 37 27 39 31 34 39 33 40 31 26 31 28 Kod: 70 71 72 73 74 75 77 99 Frek: 39 30 32 27 23 3 1 17
VAR 164 BOSTADSORT 34 Loc 188 width 1 MD=9 34 I vilken typ av tätort bor Du? 339 1. I Stockholm, Göteborg eller Malmö 725 2. I en tätort med 25 000 - 200 000 invånare 505 3. I en tätort med 5 000 - 24 999 invånare 246 4. I en tätort med 2 000 - 4 999 invånare 272 5. I en tätort med 200 - 1 999 invånare 358 6. På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 invånare 20 9. Uppgift saknas
VAR 165 LÄN 35 Loc 189 width 1 MD=9 35 I vilket län bor Du i? 341 1. Malmöhus, Kristianstads 359 2. Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands 333 3. Hallands, Göteborg och Bohus, Skaraborgs, Älvborgs, Värmlands 302 4. Stockholms, Gotlands 373 5. Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands 365 6. Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands 380 7. Västerbottens, Norrbottens 12 9. Uppgift saknas
VAR 166 HUSHÅLLSSTORLEK 36 Loc 190 width 1 MD=9 36 Hushållsstorlek 364 1. 1 person 933 2. 2 personer 1158 3. 3 eller flera personer 10 9. Uppgift saknas
VAR 167 BARN UNDER 16 ÅR 37 Loc 191 width 1 MD=9 37 Hur många barn under 16 år finns i hushållet? 748 0. Inget barn 391 1. 1 barn 372 2. 2 barn 114 3. 3 barn 37 4. 4 barn 3 5. 5 barn 1 6. 6 barn 799 9. Uppgift saknas