ÅSIKTER OM POLITIKEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN 1996
                SSD 0587

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ÅSIKTER OM POLITIKEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN
  1996 samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1996
  om svenskarnas attityder till politiken och den offentliga
  sektorn och ingår som en del i International Social Survey
  Program (ISSP) undersökning 'The Role of Government'.
  Huvudansvariga forskare för undersökningen var Jonas Edlund
  och Stefan Svallfors, båda vid sociologiska institutionen i
  Umeå. Datainsamlingen finansierades av
  Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av Statistiska
  centralbyrån. Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern
  18-74 år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner
  och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 992
  personer. Fältarbetet genomfördes av SCB under perioden
  februari till maj 1996 i form av en enkätundersökning med två
  påminnelser samt uppföljande telefonintervjuer med ett
  stickprovsurval av kvarvarande bortfall.

  Bruttourval              2 000
  Emigrerade, boende på           8
  institutioner, okänd adress

  Nettourval              1 992

  Svarsfrekvens (viktade)        1 360  68,3%
  - av vilka postenkäter        1 121  56,3%
  - av vilka telefonintervju       239  12,0%

  Svarsfrekvens (oviktade)       1 238  62,1%
  - av vilka postenkäter        1 121  56,3%
  - av vilka telefonintervju       117  5,9%

  Icke svarande              754  37,9%
  - vägrande               137  6,9%
  - ingen kontakt             617  31,0%

  OBS! FÖR ATT BEHÅLLA URVALETS REPRESENTATIVITET BÖR ALLA
  ANALYSER GÖRAS MED VIKTAT URVAL. VARIABEL 9 ÄR VIKTVARIABEL.

  
               PUBLIKATIONER

  Hjerm, M. & Svallfors, S. (1997): Åsikter om politiken och den
  offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå:
  Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 52  (2)POLITISKT INTRESSE 13   (3)LOC 66 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 13 Hur intresserad är Du själv av politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      113 1.  Mycket intresserad
      326 2.  Ganska intresserad
      401 3.  Något intresserad
      303 4.  Inte särskilt intresserad
      83 5.  Inte alls intresserad
       8 8.  Vet inte

       4 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0587 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Ålder 7 Riksområde 8 Huvudregion 9 Vikt 10 Följa lagen eller sitt samvete 11 Tillåta offentliga protestmöten 12 Tillåta protestmarscher och demonstrationer 13 Tillåta landsomfattande strejk 14 Delta i offentligt protestmöte 15 Delta i protestmarsch eller demonstration 16 Deltagit i offentligt protestmöte senaste fem åren 17 Deltagit i protestmarsch eller demonstration senaste fem åren 18 Extremisters rätt att uttrycka sina åsikter på offentliga möten 19 Extremisters rätt att uttrycka sina åsikter i böcker 20 Döma en oskyldig eller låta en skyldig går fri 21 Myndigheters datauppgifter hot mot individers privatliv 22 Regerings och riksdags ansvar minska inkomstskillnader 23 Statliga insatser för ekonomin: Kontrollera löner 24 Statliga insatser för ekonomin: Kontrollera priser 25 Statliga insatser för ekonomin: Minska offentliga utgifter 26 Statliga insatser för ekonomin: Skapa nya arbetstillfällen 27 Statliga insatser för ekonomin: Minska regleringen av näringslivet 28 Statliga insatser för ekonomin: Stöd till industrin 29 Statliga insatser för ekonomin: Stöd till krisindustrier 30 Statliga insatser för ekonomin: Förkorta arbetstiden 31 Offentliga utgifter: Miljön 32 Offentliga utgifter: Sjuk- och hälsovård 33 Offentliga utgifter: Polis och rättsväsende 34 Offentliga utgifter: Utbildning 35 Offentliga utgifter: Försvaret 36 Offentliga utgifter: Ålderspensioner 37 Offentliga utgifter: Arbetslöshetsersättning 38 Offentliga utgifter: Kultur 39 Fackföreningarnas makt och inflytande 40 Industrins och näringslivets makt och inflytande 41 Regerings och riksdags makt och inflytande 42 Myndighetsansvar: Arbete åt alla som vill ha 43 Myndighetsansvar: Prisutvecklingen 44 Myndighetsansvar: Sjuk- och hälsovård 45 Myndighetsansvar: Äldres levnadsstandard 46 Myndighetsansvar: Tillväxten inom industrin 47 Myndighetsansvar: Arbetslösas levnadsstandard 48 Myndighetsansvar: Minska inkomstskillnaderna 49 Myndighetsansvar: Ekonomiskt stöd till universitetsstuderande 50 Myndighetsansvar: Skapa hyggliga boendeförhållanden 51 Myndighetsansvar: Strikt miljölagstiftning 52 Politiskt intresse 53 Människor som jag har ingenting att säga till om 54 Den vanlige medborgarens politiska inflytande 55 Kompetenta politikers möjligheter att åstadkomma något 56 Insatt i viktiga politiska frågor 57 Allmänna val ett bra sätt att få politiker att lyssna 58 De flesta människor mer insatta i politik än UP 59 Politikerna försöker hålla vallöften 60 Högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet 61 Inställning till hur det demokratiska systemet fungerar i dagens Sverige 62 Sänkta skatter eller mera pengar till välfärdspolitik 63 Skatter för folk med höga inkomster 64 Skatter för folk med medelinkomster 65 Skatter för folk med låga inkomster 66 Privat eller offentlig drift: Elförsörjning 67 Privat eller offentlig drift: Sjukhus 68 Privat eller offentlig drift: Banker 69 Bäst lämpad sköta utbildning 70 Bäst lämpad sköta sjukvård 71 Bäst lämpad sköta barnomsorg 72 Bäst lämpad sköta äldreomsorg 73 Bäst lämpad sköta socialvård 74 Finansiering: Utbildning 75 Finansiering: Sjukvård 76 Finansiering: Barnomsorg 77 Finansiering: Äldreomsorg 78 Betalning: Sjukförsäkringen 79 Betalning: Arbetslöshetsförsäkringen 80 Betalning: Pensionerna 81 Skatternas allmänna nivå i Sverige 82 Intresse för skattefrågor 83 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 84 För höga marginalskatter 85 Skattesystemet fördelar skattebördan rättvist 86 Lämplig skatt för person som tjänar 13 000 87 Lämplig skatt för person som tjänar 26 000 88 Lämplig skatt för person som tjänar 52 000 89 Inställning till att undanhålla inkomster 90 Missbruk: Sjukvården 91 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 92 Missbruk: Socialbidrag 93 Missbruk: Bostadsbidrag 94 Missbruk: Sjukskrivningar 95 Arbetsmarknadsgrupp 96 Veckoarbetstid 97 Yrke - 3-siffernivå 98 Yrke - 2-siffernivå 99 Socio-ekonomisk indelning 100 Företagare eller anställd 101 Arbetsledande funktion 102 Offentlig eller privat tjänst 103 Facklig organisation 104 Utbildning 105 Utbildningens längd 106 Månadsinkomst 107 Civilstånd 108 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 109 Partner: Yrke - 3-siffernivå 110 Partner: Yrke - 2-siffernivå 111 Partner: Socio-ekonomisk indelning 112 Partner: Företagare eller anställd 113 Hushållets inkomst 114 Hushållsmedlem 1: Ålder 115 Hushållsmedlem 1: Kön 116 Hushållsmedlem 2: Ålder 117 Hushållsmedlem 2: Kön 118 Hushållsmedlem 3: Ålder 119 Hushållsmedlem 3: Kön 120 Hushållsmedlem 4: Ålder 121 Hushållsmedlem 4: Kön 122 Hushållsmedlem 5: Ålder 123 Hushållsmedlem 5: Kön 124 Hushållsmedlem 6: Ålder 125 Hushållsmedlem 6: Kön 126 Hushållsmedlem 7: Ålder 127 Hushållsmedlem 7: Kön 128 Hushållsmedlem 8: Ålder 129 Hushållsmedlem 8: Kön 130 Bästa parti 131 Röstning i riksdagsvalet 1994 132 Anledning att man inte röstade i riksdagsvalet 1994 133 Självuppskattad samhällsklass 134 Föräldrars medborgarskap 135 Tillhör kyrka eller religiös församling 136 Kyrka eller församling 137 Kyrkobesök

VAR 1 SSD STUDY NR 0587              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0587


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Åsikter om politiken och den offentliga sektorn 1996
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 16 width 1 Kön 626 1. Man 612 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER Loc 17 width 2 Ålder 18. 18 år . . 76. 76 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 3 16 21 19 22 13 18 20 24 23 17 22 21 28 30 32 13 20 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 26 22 19 18 26 22 26 28 24 20 25 23 30 28 26 22 32 29 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 24 15 15 21 22 13 31 20 26 12 16 21 19 17 18 22 19 18 Kod: 72 73 74 75 76 Frek: 17 16 16 14 18
VAR 7 RIKSOMRÅDE Loc 19 width 1 7 Riksområde 215 1. Stockholm (Stockholms län) 236 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 105 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 189 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 240 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län) 121 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 64 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 68 8. Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län)
VAR 8 HUVUDREGION Loc 20 width 1 Huvudregion 207 1. Stockholm med förorter 463 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 247 4. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 58 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 69 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 113 8. Göteborg med förorter 81 9. Malmö, Lund, Trelleborg med förorter
VAR 9 VIKT Loc 21 width 3 2 decimal places Vikt - Ett stickprov drogs av de som inte svarat på enkäten efter två efterföljande påminnelser. Ungefär hälften av dem blev utvalda för telefonintervjuer, i enlighet med SCB:s praxis. Alla respondenter i stickprovet har i enlighet med detta tilldelats vikten 2,04. För att bevara representativiteten i stickprovet bör alla beräkningar göras med viktning. 1121 100. Enkät 117 204. Telefonintervju Valid-n=1238 Min=1 Max=2.04 Mean=1.1 St.Dev=0.3
VAR 10 LAGEN ELLER SAMVETET 1 Loc 24 width 1 MD=9 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete även om det innebär att de bryter mot lagen? 396 1. Man bör följa lagen utan undantag 797 2. Man bör följa sitt samvete i vissa fall 31 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 11 TILLÅTA PROTESTMÖTEN 2 Loc 25 width 1 MD=9 2 Det finns olika sätt för människor och organisationer att protestera mot politiska åtgärder de ogillar starkt. Vilka sätt anser Du ska vara tillåtna och vilka ska inte vara det? 2a Organisera offentliga möten för att protestera mot regeringen eller kommunen 961 1. Bör absolut vara tillåtet 181 2. Bör förmodligen vara tillåtet 12 3. Bör förmodligen inte vara tillåtet 18 4. Bör absolut inte vara tillåtet 51 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 12 TILLÅTA PROTESTMARSCH 2 Loc 26 width 1 MD=9 2b Organisera protestmarscher och demonstrationer <Se F.2 för fullständig frågetext> 867 1. Bör absolut vara tillåtet 250 2. Bör förmodligen vara tillåtet 22 3. Bör förmodligen inte vara tillåtet 26 4. Bör absolut inte vara tillåtet 48 8. Vet inte 25 9. Uppgift saknas
VAR 13 TILLÅTA STREJK 2 Loc 27 width 1 MD=9 2c Organisera en landsomfattande strejk för att protestera mot regeringen <Se F.2 för fullständig frågetext> 443 1. Bör absolut vara tillåtet 284 2. Bör förmodligen vara tillåtet 195 3. Bör förmodligen inte vara tillåtet 171 4. Bör absolut inte vara tillåtet 110 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 14 DELTA OFF PROTESTMÖTE 3 Loc 28 width 1 MD=9 3 Skulle Du själv delta i något av det följande för att protestera mot en politisk åtgärd Du ogillade starkt? 3a Delta i ett offentligt möte för att protestera mot regeringen eller kommunen 429 1. Ja, absolut 407 2. Ja, förmodligen 256 3. Nej, förmodligen inte 58 4. Nej, absolut inte 75 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 15 DELTA DEMONSTRATION 3 Loc 29 width 1 MD=9 3b Delta i en protestmarsch eller demonstration <Se F.3 för fullständig frågetext> 349 1. Ja, absolut 361 2. Ja, förmodligen 328 3. Nej, förmodligen inte 101 4. Nej, absolut inte 69 8. Vet inte 30 9. Uppgift saknas
VAR 16 SENASTE 5 ÅR: OFF MÖTE 4 Loc 30 width 1 MD=9 4 Under de senaste fem åren, hur ofta har Du själv deltagit i något av det följande för att protestera mot en politisk åtgärd Du ogillade starkt? 4a Deltagit i ett offentligt möte för att protestera mot regeringen eller kommunen 993 1. Aldrig 155 2. En gång 71 3. Mer än en gång 19 9. Uppgift saknas
VAR 17 SENASTE 5 ÅR: DEMONSTR 4 Loc 31 width 1 MD=9 4b <Senaste 5 åren> Deltagit i en protestmarsch eller demonstration <Se F.4 för fullständig frågetext> 977 1. Aldrig 168 2. En gång 67 3. Mer än en gång 26 9. Uppgift saknas
VAR 18 EXTREMIST OFF MÖTE 5 Loc 32 width 1 MD=9 5 En del människor har åsikter som de flesta betraktar som extrema, till exempel människor som vill störta regeringen genom revolution. 5(1) Anser Du att sådana människor bör få uttrycka sina åsikter på offentliga möten? 325 1. Ja, absolut 292 2. Ja, förmodligen 185 3. Nej, förmodligen inte 321 4. Nej, absolut inte 97 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 19 EXTREMIST BÖCKER 5 Loc 33 width 1 MD=9 5(2) <Extremisters rättigheter> Anser Du att sådana människor bör få uttrycka sina åsikter i böcker? <Se F.5 för fullständig frågetext> 411 1. Ja, absolut 411 2. Ja, förmodligen 110 3. Nej, förmodligen inte 159 4. Nej, absolut inte 108 8. Vet inte 39 9. Uppgift saknas
VAR 20 DÖMA OSKYLD-SKYLD FRI 6 Loc 34 width 1 MD=9 6 Det begås misstag i alla rättssystem, men vilket tycker Du är värre? 888 1. Att döma en oskyldig 247 2. Att låta en skyldig gå fri 84 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 21 DATA INTEGRITETSHOT 7 Loc 35 width 1 MD=9 7 Myndigheterna har en hel del uppgifter om människor som lätt kan sammanställas med hjälp av datorer. Är detta ...? 322 1. Ett mycket allvarligt hot mot individers privatliv 384 2. Ett ganska allvarligt hot mot individers privatliv 349 3. Ett inte särskilt allvarligt hot mot individers privatliv 115 4. Inget hot alls mot individers privatliv 54 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 22 MINSKA INKOMSTSKILLN 8 Loc 36 width 1 MD=9 8 Vad anser Du om följande påstående: "Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst" 382 1. Instämmer starkt 323 2. Instämmer 233 3. Varken instämmer eller tar avstånd 155 4. Tar anstånd 89 5. Tar starkt avstånd 44 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 23 STAT KONTR LÖNER 9 Loc 37 width 1 MD=9 9 Här är några insatser som staten kan göra för ekonomin. Vilka av dessa åtgärder är Du för och vilka är Du emot? 9a Kontrollera löner genom lagstiftning 109 1. Starkt för 227 2. För 270 3. Varken för eller emot 358 4. Emot 223 5. Starkt emot 51 9. Uppgift saknas
VAR 24 STAT KONTR PRISER 9 Loc 38 width 1 MD=9 9b <Statliga insatser för ekonomin> Kontrollera priser genom lagstiftning <Se F.9 för fullständig frågetext> 261 1. Starkt för 432 2. För 204 3. Varken för eller emot 211 4. Emot 87 5. Starkt emot 43 9. Uppgift saknas
VAR 25 STAT MINSKA OFF UTG 9 Loc 39 width 1 MD=9 9c <Statliga insatser för ekonomin> Minska de offentliga utgifterna <Se F.9 för fullständig frågetext> 259 1. Starkt för 436 2. För 252 3. Varken för eller emot 187 4. Emot 56 5. Starkt emot 48 9. Uppgift saknas
VAR 26 STAT SKAPA ARBETEN 9 Loc 40 width 1 MD=9 9d <Statliga insatser för ekonomin> Offentlig finansiering av projekt för att skapa nya arbetstillfällen <Se F.9 för fullständig frågetext> 240 1. Starkt för 586 2. För 234 3. Varken för eller emot 107 4. Emot 25 5. Starkt emot 46 9. Uppgift saknas
VAR 27 STAT MINSKA REGL N-LIV 9 Loc 41 width 1 MD=9 9e <Statliga insatser för ekonomin> Minska den statliga regleringen av näringslivet <Se F.9 för fullständig frågetext> 155 1. Starkt för 363 2. För 457 3. Varken för eller emot 156 4. Emot 40 5. Starkt emot 67 9. Uppgift saknas
VAR 28 STAT STÖD INDUSTRIN 9 Loc 42 width 1 MD=9 9f <Statliga insatser för ekonomin> Ekonomiskt stöd till industrin för att utveckla nya produkter och ny teknik <Se F.9 för fullständig frågetext> 233 1. Starkt för 558 2. För 283 3. Varken för eller emot 93 4. Emot 28 5. Starkt emot 43 9. Uppgift saknas
VAR 29 STAT STÖD KRISINDUSTRI 9 Loc 43 width 1 MD=9 9g <Statliga insatser för ekonomin> Stöd till krisindustrier för att bevara arbetstillfällen <Se F.9 för fullständig frågetext> 155 1. Starkt för 461 2. För 311 3. Varken för eller emot 207 4. Emot 62 5. Starkt emot 42 9. Uppgift saknas
VAR 30 STAT FÖRKORTA ARBTID 9 Loc 44 width 1 MD=9 9h <Statliga insatser för ekonomin> Förkorta arbetstiden för att skapa fler jobb <Se F.9 för fullständig frågetext> 284 1. Starkt för 453 2. För 238 3. Varken för eller emot 155 4. Emot 73 5. Starkt emot 35 9. Uppgift saknas
VAR 31 OFF UTG: MILJÖN 10 Loc 45 width 1 MD=9 10 Här följer en lista på offentliga utgifter inom olika områden. Anser Du att det bör satsas mer eller mindre pengar på vart och ett av dessa? Kom ihåg att om Du säger "mycket mer", kan det fordras en skattehöjning för att bekosta det. 10a Miljön 192 1. Satsa mycket mer 435 2. Satsa mer 509 3. Satsa lika mycket som nu 41 4. Satsa mindre 8 5. Satsa mycket mindre 28 8. Vet inte 25 9. Uppgift saknas
VAR 32 OFF UTG: SJUKVÅRD 10 Loc 46 width 1 MD=9 10b <Offentliga utgifter> Sjuk- och hälsovård <Se F.10 för fullständig frågetext> 314 1. Satsa mycket mer 608 2. Satsa mer 269 3. Satsa lika mycket som nu 10 4. Satsa mindre 3 5. Satsa mycket mindre 15 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 33 OFF UTG: RÄTTSVÄSENDE 10 Loc 47 width 1 MD=9 10c <Offentliga utgifter> Polisen och rättsväsendet <Se F.10 för fullständig frågetext> 121 1. Satsa mycket mer 433 2. Satsa mer 564 3. Satsa lika mycket som nu 51 4. Satsa mindre 15 5. Satsa mycket mindre 26 8. Vet inte 28 9. Uppgift saknas
VAR 34 OFF UTG: UTBILDNING 10 Loc 48 width 1 MD=9 10d <Offentliga utgifter> Utbildning <Se F.10 för fullständig frågetext> 195 1. Satsa mycket mer 505 2. Satsa mer 460 3. Satsa lika mycket som nu 29 4. Satsa mindre 3 5. Satsa mycket mindre 25 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 35 OFF UTG: FÖRSVARET 10 Loc 49 width 1 MD=9 10e <Offentliga utgifter> Försvaret <Se F.10 för fullständig frågetext> 40 1. Satsa mycket mer 121 2. Satsa mer 422 3. Satsa lika mycket som nu 380 4. Satsa mindre 213 5. Satsa mycket mindre 43 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 36 OFF UTG: ÅLDERSPENS 10 Loc 50 width 1 MD=9 10f <Offentlig utgifter> Ålderspensioner <Se F.10 för fullständig frågetext> 185 1. Satsa mycket mer 482 2. Satsa mer 477 3. Satsa lika mycket som nu 27 4. Satsa mindre 2 5. Satsa mycket mindre 41 8. Vet inte 24 9. Uppgift saknas
VAR 37 OFF UTG: ARBLÖSHETSER 10 Loc 51 width 1 MD=9 10g <Offentliga utgifter> Arbetslöshetsersättning <Se F.10 för fullständig frågetext> 132 1. Satsa mycket mer 375 2. Satsa mer 503 3. Satsa lika mycket som nu 147 4. Satsa mindre 30 5. Satsa mycket mindre 31 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 38 OFF UTG: KULTUR 10 Loc 52 width 1 MD=9 10h <Offentliga utgifter> Kultur <Se F.10 för fullständig frågetext> 45 1. Satsa mycket mer 126 2. Satsa mer 484 3. Satsa lika mycket som nu 338 4. Satsa mindre 171 5. Satsa mycket mindre 52 8. Vet inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 39 FACKFÖRENINGARS MAKT 11 Loc 53 width 1 MD=9 11 Ge Dina synpunkter på nedanstående frågor 11a Anser Du att fackföreningarna i Sverige har för mycket eller för lite makt och inflytande? 133 1. Alldeles för mycket makt 197 2. För mycket makt 532 3. Ungefär lagom mycket makt 203 4. För lite makt 81 5. Alldeles för lite makt 81 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 40 NÄRINGSLIVETS MAKT 11 Loc 54 width 1 MD=9 11b Anser Du att industrin och näringslivet i Sverige har för mycket eller för lite makt och inflytande? <Se F.11 för fullständig frågetext> 82 1. Alldeles för mycket makt 295 2. För mycket makt 554 3. Ungefär lagom mycket makt 116 4. För lite makt 29 5. Alldeles för lite makt 147 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 41 REGERING/RIKSDAG MAKT 11 Loc 55 width 1 MD=9 11c Anser Du att regering och riksdag i Sverige har för mycket eller lite makt och inflytande? <Se F.11 för fullständig frågetext> 90 1. Alldeles för mycket makt 211 2. För mycket makt 581 3. Ungefär lagom mycket makt 195 4. För lite makt 32 5. Alldeles för lite makt 112 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 42 OFF MYND: ARBETE 12 Loc 56 width 1 MD=9 12a Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att se till att alla som vill ha arbete får det? 406 1. Ja, absolut 351 2. Ja, förmodligen 284 3. Nej, förmodligen inte 122 4. Nej, absolut inte 53 8. Vet inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 43 OFF MYND: PRISUTVECKL 12 Loc 57 width 1 MD=9 12b Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att hålla prisutvecklingen under kontroll? 521 1. Ja, absolut 488 2. Ja, förmodligen 113 3. Nej, förmodligen inte 50 4. Nej, absolut inte 46 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 44 OFF MYND: SJUKVÅRD 12 Loc 58 width 1 MD=9 12c Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att svara för sjuk- och hälsovård? 840 1. Ja, absolut 304 2. Ja, förmodligen 32 3. Nej, förmodligen inte 13 4. Nej, absolut inte 33 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 45 OFF MYND: ÄLDRESTAND 12 Loc 59 width 1 MD=9 12d Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att svara för att de äldre har en hygglig levnadsstandard? 833 1. Ja, absolut 339 2. Ja, förmodligen 20 3. Nej, förmodligen inte 8 4. Nej, absolut inte 26 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 46 OFF MYND: TILLVÄXT 12 Loc 60 width 1 MD=9 12e Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att stimulera tillväxten inom industrin? 377 1. Ja, absolut 533 2. Ja, förmodligen 177 3. Nej, förmodligen inte 54 4. Nej, absolut inte 75 8. Vet inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 47 OFF MYND: ARBLÖSSTAND 12 Loc 61 width 1 MD=9 12f Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa? 452 1. Ja, absolut 609 2. Ja, förmodligen 87 3. Nej, förmodligen inte 27 4. Nej, absolut inte 42 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 48 OFF MYND: INK.SKILLN 12 Loc 62 width 1 MD=9 12g Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga? 504 1. Ja, absolut 317 2. Ja, förmodligen 223 3. Nej, förmodligen inte 119 4. Nej, absolut inte 57 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 49 OFF MYND: STUDIESTÖD 12 Loc 63 width 1 MD=9 12h Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att ge ekonomisk stöd till universitetsstuderande vars föräldrar har låga inkomster? 407 1. Ja, absolut 497 2. Ja, förmodligen 187 3. Nej, förmodligen inte 51 4. Nej, absolut inte 79 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 50 OFF MYND: BOENDEFÖRH. 12 Loc 64 width 1 MD=9 12i Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att skapa hyggliga boendeförhållanden för dem som inte själv har råd? 303 1. ja, absolut 626 2. Ja, förmodligen 160 3. Nej, förmodligen inte 47 4. Nej, absolut inte 83 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 51 OFF MYND: MILJÖLAG 12 Loc 65 width 1 MD=9 12j Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att införa strikt lagstiftning för att minska industrins miljöförstöring? 678 1. Ja, absolut 416 2. Ja, förmodligen 62 3. Nej, förmodligen inte 9 4. Nej, absolut inte 55 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 52 POLITISKT INTRESSE 13 Loc 66 width 1 MD=9 13 Hur intresserad är Du själv av politik? 113 1. Mycket intresserad 326 2. Ganska intresserad 401 3. Något intresserad 303 4. Inte särskilt intresserad 83 5. Inte alls intresserad 8 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 53 LITET INFLYTANDE 14 Loc 67 width 1 MD=9 14 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 14a Människor som jag har inget att säga till om i beslut som fattas av regering och riksdag 364 1. Instämmer starkt 426 2. Instämmer 197 3. Varken instämmer eller tar avstånd 163 4. Tar avstånd 33 5. Tar starkt avstånd 43 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 54 MEDB POL INFLYTANDE 14 Loc 68 width 1 MD=9 14b Den vanlige medborgaren har ett ganska stort inflytande på politiken <Se F.14 för fullständig frågetext> 23 1. Instämmer starkt 115 2. Instämmer 296 3. Varken instämmer eller tar avstånd 460 4. Tar avstånd 250 5. Tar starkt avstånd 72 8. Vet inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 55 KOMPETENTA POLITIKER 14 Loc 69 width 1 MD=9 14c Inte ens den mest kompetente politiker kan åstadkomma särskilt mycket eftersom det politiska systemet fungerar som det gör <Se F.14 för fullständig frågetext> 154 1. Instämmer starkt 444 2. Instämmer 249 3. Varken instämmer eller tar avstånd 214 4. Tar avstånd 53 5. Tar starkt avstånd 106 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 56 INSATT VIKT POL FRÅG 14 Loc 70 width 1 MD=9 14d Jag tycker jag är ganska insatt i de viktiga politiska frågorna i vårt land <Se F.14 för fullständig frågetext> 60 1. Instämmer starkt 400 2. Instämmer 414 3. Varken instämmer eller tar avstånd 174 4. Tar avstånd 65 5. Tar starkt avstånd 110 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 57 POL LYSSNAR I VALTID 14 Loc 71 width 1 MD=9 14e Allmänna val är ett bra sätt att få politiker att lyssna till vad människor tycker <Se F.14 för fullständig frågetext> 238 1. Instämmer starkt 580 2. Instämmer 225 3. Varken instämmer eller tar avstånd 84 4. Tar avstånd 33 5. Tar starkt avstånd 59 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 58 ANDRA MER POL INSATTA 14 Loc 72 width 1 MD=9 14f Jag tror de flesta människor är mer insatta i politik än vad jag är <Se F.14 för fullständig frågetext> 32 1. Instämmer starkt 179 2. Instämmer 498 3. Varken instämmer eller tar avstånd 304 4. Tar avstånd 79 5. Tar starkt avstånd 132 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 59 POL HÅLLER VALLÖFTEN 14 Loc 73 width 1 MD=9 14g De politiker vi väljer till riksdagen försöker att hålla sina vallöften <Se F.14 för fullständig frågetext> 18 1. Instämmer starkt 154 2. Instämmer 401 3. Varken instämmer eller tar avstånd 367 4. Tar avstånd 218 5. Tar starkt avstånd 65 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 60 LITA PÅ TJÄNSTEMÄN 14 Loc 74 width 1 MD=9 14h Man kan lita på att de flesta högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet <Se F.14 för fullständig frågetext> 15 1. Instämmer starkt 121 2. Instämmer 363 3. Varken instämmer eller tar avstånd 367 4. Tar avstånd 266 5. Tar starkt avstånd 91 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 61 SVERIGES DEM SYSTEM 15 Loc 75 width 1 MD=9 15 Hur tycker Du i stort att det demokratiska systemet fungerar i dagens Sverige? 68 1. Det fungerar bra och behöver inte förändras 632 2. Det fungerar bra men behöver förändras på vissa punkter 400 3. Det fungerar inte bra och behöver förändras en hel del 70 4. Det fungerar inte bra och behöver förändras helt 61 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 62 SKATT-VÄLFÄRDSPOL 16 Loc 76 width 1 MD=9 16 Om regeringen kunde välja mellan att sänka skatterna eller att använda mer pengar till välfärdspolitik, vilket tycker Du man borde välja? (Vi menar alla skatter sammantagna, både inkomstskatter, moms och socialförsäkringsavgifter) 544 1. Sänka skatterna, även om det innebar att man använder mindre pengar till välfärdspolitik 427 5. Använda mer pengar till välfärdspolitik, även om det innebär högre skatter 252 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 63 SKATT HÖGA INKOMSTER 17 Loc 77 width 1 MD=9 17 Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? (Vi menar alla skatter sammantagna, både inkomstskatter, moms och socialförsäkringsavgifter) 17a För folk med höga inkomster är skatterna... 70 1. Alldeles för höga 139 2. För höga 222 3. Ungefär lagom 459 4. För låga 257 5. Alldeles för låga 75 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 64 SKATT MEDELINKOMSTER 17 Loc 78 width 1 MD=9 17b För folk med medelinkomster är skatterna... <Se F.17 för fullständig frågetext> 95 1. Alldeles för höga 394 2. För höga 628 3. Ungefär lagom 34 4. För låga 3 5. Alldeles för låga 61 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 65 SKATT LÅGA INKOMSTER 17 Loc 79 width 1 MD=9 17c För folk med låga inkomster är skatterna... <Se F.17 för fullständig frågetext> 396 1. Alldeles för höga 564 2. För höga 196 3. Ungefär lagom 7 4. För låga 3 5. Alldeles för låga 60 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 66 PRIV/OFF ELFÖRSÖRJN 18 Loc 80 width 1 MD=9 18 Anser Du att följande verksamheter i huvudsak bör skötas av privata företag eller bör de i huvudsak drivas i offentlig regi? 18a Elförsörjning 384 1. Bör i huvudsak skötas av privata företag 692 2. Bör i huvudsak drivas i offentlig regi 149 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 67 PRIV/OFF SJUKHUS 18 Loc 81 width 1 MD=9 18b <Privat eller offentlig regi> Sjukhus <Se F.18 för fullständig frågetext> 72 1. Bör i huvudsak skötas av privata företag 1086 2. Bör i huvudsak drivas i offentlig regi 67 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 68 PRIV/OFF BANKER 18 Loc 82 width 1 MD=9 18c <Privat eller offentlig regi> Banker <Se F.18 för fullständig frågetext> 653 1. Bör i huvudsak skötas av privata företag 378 2. Bör i huvudsak drivas i offentlig regi 192 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 69 SKÖTA UTBILDNING 19 Loc 83 width 1 MD=9 19 Vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service? 19a Utbildning 1001 1. Stat och kommun 116 2. Privata företag 21 3. Fackföreningar 4 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 4 5. Välgörenhetsorganisationer 2 6. Familj och anhöriga 1 7. Stat och kommun + annat alternativ 65 8. Vet inte 24 9. Uppgift saknas
VAR 70 SKÖTA SJUKVÅRD 19 Loc 84 width 1 MD=9 19b <Bäst lämpad sköta> Sjukvård <Se F.19 för fullständig frågetext> 1075 1. Stat och kommun 78 2. Privata företag 1 3. Fackföreningar 3 7. Stat och kommun + annat alternativ 57 8. Vet inte 24 9. Uppgift saknas
VAR 71 SKÖTA BARNOMSORG 19 Loc 85 width 1 MD=9 19c <Bäst lämpad sköta> Barnomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 713 1. Stat och kommun 203 2. Privata företag 2 3. Fackföreningar 81 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 1 5. Välgörenhetsorganisationer 121 6. Familj och anhöriga 1 7. Stat och kommun + annat alternativ 88 8. Vet inte 28 9. Uppgift saknas
VAR 72 SKÖTA ÄLDREOMSORG 19 Loc 86 width 1 MD=9 19d <Bäst lämpad sköta> Äldreomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 961 1. Stat och kommun 111 2. Privata företag 6 3. Fackföreningar 15 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 10 5. Välgörenhetsorganisationer 42 6. Familj och anhöriga 3 7. Stat och kommun + annat alternativ 70 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 73 SKÖTA SOCIALVÅRD 19 Loc 87 width 1 MD=9 19e <Bäst lämpad sköta> Socialvård <Se F.19 för fullständig frågetext> 1051 1. Stat och kommun 41 2. Privata företag 10 3. Fackföreningar 4 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 19 5. Välgörenhetsorganisationer 18 6. Familj och anhöriga 2 7. Stat och kommun + annat alternativ 69 8. Vet inte 24 9. Uppgift saknas
VAR 74 FINANS: UTBILDNING 20 Loc 88 width 1 MD=9 20 Hur tycker Du att nedanstående verksamheter bör finansieras? 20a Utbildning 927 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 279 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 32 9. Uppgift saknas
VAR 75 FINANS: SJUKVÅRD 20 Loc 89 width 1 MD=9 20b <Verksamhetens finansiering> Sjukvård <Se F.20 för fullständig frågetext> 1108 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 105 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 25 9. Uppgift saknas
VAR 76 FINANS: BARNOMSORG 20 Loc 90 width 1 MD=9 20c <Verksamhetens finansiering> Barnomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 747 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 461 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 30 9. Uppgift saknas
VAR 77 FINANS: ÄLDREOMSORG 20 Loc 91 width 1 MD=9 20d <Verksamhetens finansiering> Äldreomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 1071 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 138 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 29 9. Uppgift saknas
VAR 78 SJUKFÖRSÄKRINGEN 21 Loc 92 width 1 MD=9 21 Socialförsäkringar är till för att garantera inkomst när människor av någon anledning inte kan försörja sig genom arbete. Det finns olika uppfattningar om hur ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Var snäll och kryssa i den ruta på varje vad som stämmer bäst med Din egen uppfattning. 21a Sjukförsäkringen 908 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 243 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 75 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 79 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKR 21 Loc 93 width 1 MD=9 21b <Betalningsansvar> Arbetslöshetsförsäkringen <Se F.21 för fullständig frågetext> 764 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 347 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 110 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 80 PENSIONERNA 21 Loc 94 width 1 MD=9 21c <Betalningsansvar> Pensionerna <Se F.21 för fullständig frågetext> 852 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 288 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 83 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 81 SKATTETRYCKET 22 Loc 95 width 1 MD=9 22 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige? Är den... 351 1. Alldeles för hög 448 2. Något för hög 337 3. Lagom hög 50 4. Något för låg 3 5. Alldeles för låg 37 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 82 INTRESSE SKATTEFRÅGOR 23 Loc 96 width 1 MD=9 23 En del frågor intresserar vissa människor mer än andra. Nedan ser Du en skala som sträcker sig från 1 till 6. 1 betyder att skattefrågor intresserar Dig väldigt lite, medan 6 betyder att Du känner Dig djupt engagerad i frågan om de skatter vi betalar. Var skulle Du vilja placera Dig själv på denna skala? 79 1. Intresserar mig väldigt lite 155 2. 362 3. 362 4. 190 5. 76 6. Är djupt engagerad 14 9. Uppgift saknas
VAR 83 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 24 Loc 97 width 1 MD=9 24 Nu följer några påståenden ur den offentliga debatten. Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden: 24a Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga 168 1. Instämmer helt 441 2. Instämmer delvis 338 3. Tar delvis avstånd 177 4. Tar helt avstånd 83 8. Vet inte 31 9. Uppgift saknas
VAR 84 FÖR HÖG MARGINALSKATT 24 Loc 98 width 1 MD=9 24b Marginalskatterna är alldeles för höga <Se F.24 för fullständig frågetext> 235 1. Instämmer helt 386 2. Instämmer delvis 260 3. Tar delvis avstånd 118 4. Tar helt avstånd 208 8. Vet inte 31 9. Uppgift saknas
VAR 85 RÄTTVIS FÖRDELNING 24 Loc 99 width 1 MD=9 24c Vårt skattesystem ger en rättvis fördelning av skattebördan <Se F.24 för fullständig frågetext> 25 1. Instämmer helt 201 2. Instämmer delvis 464 3. Tar delvis avstånd 394 4. Tar helt avstånd 127 8. Vet inte 27 9. Uppgift saknas
VAR 86 SKATT INKOMST 13000 25 Loc 100 width 5 MD=88888 or GE 99999 25 Vi tänker oss några personer som har olika hög inkomst. Var vänlig och ange för var och en hur mycket Du anser att de bör betala i skatt. 25a Hur mycket anser Du att en person som tjänar 13 000 kr i månaden före skatt borde betala i skatt? 284 88888. Vet inte 35 99999. Uppgift saknas Valid-n=919 Min=0 Max=11000 Mean=3013.9 St.Dev=1036.1
VAR 87 SKATT INKOMST 26000 25 Loc 105 width 5 MD=88888 or GE 99999 25b Hur mycket anser Du att en person som tjänar 26 000 kr i månaden före skatt borde betala i skatt? <Se F.25 för fullständig frågetext> 294 88888. Vet inte 35 99999. Uppgift saknas Valid-n=909 Min=50 Max=16400 Mean=8650.0 St.Dev=2272.4
VAR 88 SKATT INKOMST 52000 25 Loc 110 width 5 MD=88888 or GE 99999 25c Hur mycket anser Du att en person som tjänar 52 000 kr i månaden före skatt borde betala i skatt? <Se F.25 för fullständig frågetext> 294 88888. Vet inte 33 99999. Uppgift saknas Valid-n=911 Min=60 Max=42000 Mean=22139.4 St.Dev=6305.9
VAR 89 UNDANHÅLLA INKOMSTER 26 Loc 115 width 1 MD=9 26 Anser Du att det är fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla inkomster och därigenom betalar mindre i inkomstskatt? 20 1. Inte fel 113 2. Lite fel 439 3. Fel 634 4. Helt fel 18 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 90 MISSBRUK SJUKVÅRD 27 Loc 116 width 1 MD=9 27 Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem? Kryssa för vart och ett av påståendena redan i den ruta som stämmer bäst med Din egen uppfattning. 27a Många av dem som utnyttjar sjukvården är inte alls särskilt sjuka 104 1. Instämmer helt 456 2. Instämmer delvis 396 3. Tar delvis avstånd 254 4. Tar helt avstånd 28 9. Uppgift saknas
VAR 91 MISSBRUK ARBLÖS ERS 27 Loc 117 width 1 MD=9 27b Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville <Se F.27 för fullständig frågetext> 283 1. Instämmer helt 543 2. Instämmer delvis 269 3. Tar delvis avstånd 115 4. Tar helt avstånd 28 9. Uppgift saknas
VAR 92 MISSBRUK SOCIALBIDRAG 27 Loc 118 width 1 MD=0 27c Många av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga <Se F.27 för fullständig frågetext> 183 1. Instämmer helt 527 2. Instämmer delvis 342 3. Tar delvis avstånd 153 4. Tar helt avstånd 33 9. Uppgift saknas
VAR 93 MISSBRUK BOSTADSBIDR 27 Loc 119 width 1 MD=9 27d Många av dem som får bostadsbidrag borde flytta till mindre och billigare bostäder <Se F.27 för fullständig frågetext> 293 1. Instämmer helt 498 2. Instämmer delvis 296 3. Tar delvis avstånd 119 4. Tar helt avstånd 32 9. Uppgift saknas
VAR 94 MISSBRUK SJUKSKRIVN 27 Loc 120 width 1 MD=9 27e Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka <Se F.27 för fullständig frågetext> 150 1. Instämmer helt 513 2. Instämmer delvis 364 3. Tar delvis avstånd 183 4. Tar helt avstånd 28 9. Uppgift saknas
VAR 95 ARBETSMARKNADSGRUPP 28 Loc 121 width 2 MD=99 28 Vilken av följande grupper tillhör Du? 567 01. Arbetar med heltid (mer än 35 timmar per vecka i genomsnitt) 167 02. Arbetar deltid 15-35 timmar per vecka i genomsnitt 16 03. Arbetar mindre än 15 timmar per vecka 6 04. Medhjälpande familjemedlem 83 05. Arbetslös 14 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 84 07. Studerande 192 08. Ålderspensionär 7 09. Hemarbetande 77 10. Förtidspensionär 2 11. Gör värnplikten 13 12. Föräldraledig 10 99. Uppgift saknas
VAR 96 VECKOARBETSTID 29 Loc 123 width 2 MD=99 29 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 13 00. 0 timmar 01. En timma . . 80. 80 timmar 344 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 6 8 9 10 12 15 16 17 Frek: 13 1 1 1 1 1 8 1 7 1 10 1 2 Kod: 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 2 44 4 4 1 7 12 4 4 8 1 48 1 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 13 4 4 25 9 7 27 11 419 13 4 5 2 Kod: 45 46 47 48 50 52 55 57 60 63 65 70 75 Frek: 43 2 5 7 48 2 8 2 31 1 5 6 2 Kod: 80 99 Frek: 1 344
VAR 97 YRKE 3-SIFFERNIVÅ 30 Loc 125 width 3 MD= 0 or GE 999 30a Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 30a(1) Yrke - 3-siffernivå 14 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 8 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 17 003. Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 19 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 4 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 5 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 3 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker mfl 15 009. Övriga med tekniskt arbete 3 012. Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 1 013. Laboratorieassistenter (sjukvårdslab) 1 014. Geologer m fl 8 016. Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem eller fysikal lab) 2 021. Biologer 1 023. Skogsbruksrådgivare m fl 4 030. Skolledare, utbildningsledare 3 031. Universitets- och högskollärare 10 032. Lärare i teoretiska ämnen 15 033. Klasslärare 4 034. Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 3 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 13 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 1 037. Utbildningskonsulenter m fl 6 039. Övriga med pedagogiskt arbete 2 040. Religiöst arbete 2 043. Sjukvårdsbiträden 2 053. Praktiserande jurister m fl 1 054. Juridiska ombudsmän 2 056. Förskollärare 1 057. Utbildningskonsulenter m fl 6 061. Journalister, författare m fl 4 062. Informationsmän 2 063. Programtjänstemän (radio, TV) 3 071. Bildkonstnärer m fl 1 072. Dekoratörer, textare 2 073. Formgivare m fl 1 074. Fotografer 2 075. Scenkonstnärer m fl 2 076. Musiker 1 077. Regissörer, inspicienter m fl 2 079. Övriga med konstnärligt arbete 7 091. Bibliotekarier m fl 4 092. Arkivarier, museitjänstemän 1 093. Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän 1 095. Psykologer 1 099. Övriga med tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt m m arbete 5 101. Läkare 18 103. Sjuksköterskor 1 104. Barnmorskor 2 105. Medicinsk-tekniska assistenter 5 106. Skötare inom psykiatrisk vård 22 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 1 109. Övriga inom hälso- och sjukvårdsarbete 7 111. Sjukgymnaster m fl 2 112. Arbetsterapeuter m fl 2 123. Tandsköterskor 3 131. Farmaceuter 1 141. Veterinärer 10 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 3 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 21 153. Barnskötare m fl 29 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 10 155. Föreståndare, vårdare m fl (för psykiskt utvecklingsstörda) 2 161. Yrkesinspektörer, hälsovårdsinspektörer 1 200. Samhällsadministrativt arbete 5 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 3 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 2 209. Övriga med samhällsadministrativt arbete 16 211. Företagsadministratörer 2 212. Organisationsadministratörer 8 221. Personaltjänstemän 5 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 4 231. Revisorer 18 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 2 239. Övriga med redovisningsarbete mm 13 241. Kontorssekreterare, stenografer 1 242. Maskinskrivare m fl 37 249. Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete 20 251. Systemerare, programmerare m fl 1 252. Datamaskinoperatörer m fl 1 259. Övriga med ADB-arbete mm 6 261. Ekonomer 1 262. Statistiker m fl 9 292. Banktjänstemän 4 293. Försäkringstjänstemän 5 294. Försäkringskassetjänstemän 7 295. Turist- och resebyråtjänstemän m fl 3 296. Speditörer, transportplanerare m fl 5 297. Egendomsförvaltare 1 299. Övriga med administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 1 302. Olika handlare t ex torghandlare och sporthandlare; även: florist och linneuthyrare 8 311. Reklammän m fl 3 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 3 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 3 319. Övriga med reklamarbete mm 2 321. Inköpare m fl 15 331. Parti- och detaljhandlare m fl 23 332. Säljare (partihandel) 53 333. Försäljare (detaljhandel) 6 339. Övriga inom varuförsäljning 27 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 2 404. Skogsbefäl 3 411. Lantarbetare 2 412. Husdjursskötare 9 413. Trädgårdsarbetare 1 431. Fiskare 6 441. Skogsarbetare 1 509. Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete mm 1 521. Malmbehandlare 1 601. Fartygsbefäl 1 603. Maskinbefäl 1 611. Däckspersonal 2 631. Lok- och motorvagnsförare 1 632. Tågmästare, trafikbiträden 1 633. Yrkeschaufförer, t ex taxi- och busschaufförer, lastbilsförare 8 640. Buss- och personbilsförare 19 641. Last- och paketbilsförare 1 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 663. Trafikbefäl vid järnväg 1 664. Vägtrafikledare 3 671. Postmästare, postkassörer m fl 3 673. Expeditörer (televerket) 5 674. Kontorstelefonister m fl 5 681. Postiljoner 6 682. Expeditionsvakter m fl 1 689. Övriga med postiljons- och expeditionsvaktsarbete 1 705. Textilmaskinställare 1 709. Övriga med textilarbete 2 714. Tapetserare 1 715. Tillskärare m fl 4 716. Sömmerskor, sömmare 1 719. Övriga med sömnadsarbete mm 1 722. Skoarbetare 1 723. Lädersömmare m fl 2 731. Hytt- och metallugnsarbete 1 733. Valsare 1 736. Smeder 1 739. Övriga med stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 2 741. Finmekaniker 2 742. Urmakare m fl 1 743. Optiker 16 751. Verkstadsmekaniker 8 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 18 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 2 754. Tunnplåtslagare 6 755. Rörarbetare 6 756. Svetsare, gasskärare m fl 1 757. Grovplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer 10 759. Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 11 761. Elmontörer 1 762. Flygplans- och fordonselektriker 4 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 2 765. Linjemontörer 1 766. Inspelningstekniker m fl 1 771. Rundvirkeshanterare 3 772. Träförädlingsarbetare 1 773. Skiktträ- och träfiberskivearbetare 1 776. Möbelsnickare m fl 2 777. Verkstadssnickare 1 779. Övriga med trävaruarbete 7 781. Byggnadsmålare 2 782. Golvbeläggningsarbete 3 783. Lackerare 1 791. Murare m fl 8 793. Betongarbetare m fl 12 794. Byggnadsträarbetare 1 797. Olika former av montörer, främst inom VA-området, t ex rörmontör 12 799. Övriga med bygg- och anläggningsarbete 2 801. Sättare m fl 3 803. Tryckare 4 809. Övriga med grafiskt arbete 5 822. Bagare, konditorer 2 823. Choklad- och konfektyrarbetare 1 825. Konservarbetare 5 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 827. Mejerister, mejeriarbetare 1 829. Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 1 831. Processoperatörer (kem processer) 1 833. Kross, kvarn- och kalanderskötare (kem prod) 1 835. Plastvaruarbetare 2 839. Övriga med kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 1 841. Pappersmassearbetare 1 842. Pappersarbetare 2 843. Pappersvaruarbetare 2 851. Betongvaruarbetare m fl 1 853. Musikinstrumentmakare m fl 1 854. Stenhuggeriarbetare 1 859. Övriga med tillverkningsarbete 5 861. Driftmaskinister m fl 1 872. Anläggningsmaskinförare m fl 2 873. Truckförare, transportörskötare m fl 1 879. Övriga inom godshantering och maskinkörning 5 881. Paketerare, emballerare m fl 10 882. Lager- och förrådsarbetare 1 891. Diversearbetare 1 902. Skorstensfejare 2 903. Polispersonal 4 905. Vårdare m fl (kriminalvård) 4 906. Väktare m fl 5 911. Storköksföreståndare m fl 8 912. Kockar, kallskänkor 17 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 8 914. Hovmästare, servitörer m fl 3 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 919. Övriga med hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 2 921. Hushållsföreståndare, hembiträden m fl 11 931. Fastighetsarbetare m fl 28 932. Städare m fl 2 939. Övriga inom fastighetsskötsel och städning 5 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 942. Badpersonal 3 951. Tvättare 3 961. Sportledare, travtränare m fl 11 981. Yrkesofficerare 15 000. Frågan ej tillämplig 114 999. Uppgift saknas
VAR 98 YRKE 2-SIFFERNIVÅ 30 Loc 128 width 2 MD=99 30a(2) Yrke - 2-siffernivå <Se F.30a för fullständig frågetext> 86 00. Tekniskt arbete 13 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete, laboratoriearbete 3 02. Biologiskt arbete 59 03. Pedagogiskt arbete 4 04. Religiöst arbete 6 05. Juridiskt arbete 12 06. Litterärt och journalistiskt arbete mm 14 07. Konstnärligt arbete 14 09. Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt mm arbete 54 10. Hälso- och sjukvårdsarbete 9 11. Rörelse- och arbetsterapiarbete 2 12. Tandvårdsarbete 3 13. Apoteksarbete 1 14. Veterinärarbete mm 73 15. Socialt arbete 2 16. Miljö- och hälsoskyddsarbete 0 19. Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete mm 11 20. Samhällsadministrativt arbete 18 21. Företagsadministrativt arbete 13 22. Personalarbete mm 24 23. Redovisningsarbete mm 51 24. Sekreterar- och maskinskrivningsarbete mm 22 25. ADB-arbete mm 7 26. Ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete 34 29. Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 17 31. Reklamarbete, försäljning av egendom, tjänster mm 2 32. Inköpsarbete 97 33. Varuförsäljning 1 39. Övrigt kommersiellt arbete 27 40. Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 14 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 0 42. Viltvård och jakt 1 43. Fiskeriarbete mm 6 44. Skogsarbete 2 49. Övrigt lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete 1 50. Gruv- och stenbrytningsarbete 0 51. Brunns- och diamantborrningsarbete mm 1 52. Malmbehandlingsarbete 0 53. Petroleumutvinningsarbete 0 59. Övrigt gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete mm 2 60. Sjöbefälsarbete 1 61. Däcks- och maskinmanskap 0 62. Flygarbete 4 63. Lok- och motorvagnsförararbete 27 64. Vägtrafikarbete mm 1 65. Konduktörsarbete, trafik- och fraktassistentarbete 2 66. Trafikledning och trafikarbetsledning 11 67. Post- och teleexpeditionsarbete 12 68. Postiljons- och expeditionsvaktsarbete 0 69. Övrigt transport- och kommunikationsarbete 2 70. Textilarbete 8 71. Sömnadsarbete 2 72. Sko- och lädervaruarbete 5 73. Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 5 74. Finmekaniskt arbete 67 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 19 76. Elektroarbete 9 77. Trävaruarbete 12 78. Målnings- och golvbeläggningsarbete 34 79. Övrigt bygg- och anläggningsarbete 9 80. Grafiskt arbete 0 81. Glas-, keramik- och tegelarbete 15 82. Livsmedels- och tobaksarbete 5 83. Kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 4 84. Massa- och pappersarbete 5 85. Övrigt tillverkningsarbete 5 86. Driftmaskinistarbete (energi- och vattenförsörjning mm) 4 87. Godshantering och maskinkörning 15 88. Paketeringsarbete, lagerarbete mm 1 89. Diversearbete 11 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 42 91. Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 2 92. Husligt arbete 41 93. Fastighetsskötsel och städning 6 94. Hygien och skönhetsvård 3 95. Tvätt- och pressarbete 3 96. Sport och idrott 0 97. Övrigt servicearbete 11 98. Militärt arbete 129 99. Uppgift saknas
VAR 99 SEI-INDELNING 30 Loc 130 width 2 MD= 0 or GE 99 30b Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 94 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 221 12. Ej fack arbetare, tjänsteproducerande 126 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 57 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 58 33. Lägre tjänstemän I 98 36. Lägre tjänstemän II 225 46. Tjänstemän på mellannivå 76 56. Högre tjänstemän 28 57. Ledande befattningar 46 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 62 79. Företagare, ospec antal anställda 25 89. Lantbrukare, ospec areal 19 00. Frågan ej tillämplig 103 99. Uppgift saknas
VAR 100 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 31 Loc 132 width 1 MD=9 31 Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 73 1. Egen företagare utan anställda 45 2. Egen företagare med 1-9 anställda 13 3. Egen företagare med mer än 10 anställda 993 4. Anställd 32 5. Har aldrig förvärvsarbetat 15 6. Egen företagare + anställd 67 9. Uppgift saknas
VAR 101 ARBETSLEDARE 32 Loc 133 width 1 MD=9 32 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledande på Ditt förra arbete. 404 1. Ja 741 5. Nej 26 7. Har aldrig förvärvsarbetat 67 9. Uppgift saknas
VAR 102 PRIV/OFF TJÄNST 33 Loc 134 width 1 MD=9 33 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 407 1. Arbetar i offentlig tjänst 108 2. Arbetar i statligt företag 618 3. Arbetar privat (inkl fackligt eller kooperativt) 32 4. Har aldrig förvärvsarbetat 7 5. Offentligt+privat 66 9. Uppgift saknas
VAR 103 FACKFÖRENING 34 Loc 135 width 1 MD=9 34 Är Du medlem i någon facklig organisation? 388 1. Ja, ett LO-förbund 208 2. Ja, ett TCO-förbund 103 3. Ja, ett SACO-förbund 156 4. Ja, annan facklig organisation 347 5. Nej 36 9. Uppgift saknas
VAR 104 HÖGSTA UTBILDNING 35 Loc 136 width 2 MD=99 35a Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 333 01. Folkskola eller grundskola 147 02. 2-årig gymnasielinje 119 03. Yrkeskola 37 04. Folkhögskola 59 05. Realskola 160 06. 3- eller 4-årig gymnasielinje 52 07. Studentexamen 93 08. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 206 09. Examen från universitet eller högskola 32 99. Uppgift saknas
VAR 105 UTBILDNINGENS LÄNGD 35 Loc 138 width 2 MD=99 35b Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? 00. 0 år . . 40. 40 år 126 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 6 3 9 8 12 5 32 100 67 95 78 152 162 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 32 40 Frek: 97 81 58 56 41 23 11 9 1 1 3 1 1 Kod: 99 Frek: 126
VAR 106 MÅNADSINKOMST 36 Loc 140 width 2 MD= 0 or GE 99 36 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 98 01. 0 - 4 000 kr per månad 169 02. 4 001 - 8 000 kr per månad 234 03. 8 0001 - 12 000 kr per månad 313 04. 12 001 - 16 000 kr per månad 160 05. 16 001 - 20 000 kr per månad 73 06. 20 001 - 24 000 kr per månad 37 07. 24 001 - 28 000 kr per månad 45 08. Mer än 28 000 kr per månad 40 88. Vet ej 27 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas
VAR 107 CIVILSTÅND 37 Loc 142 width 1 MD=9 37 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 640 1. Gift 207 2. Sammanboende 63 3. Frånskild 55 4. Änka/änkling 253 5. Ensamstående 20 9. Uppgift saknas
VAR 108 PARTNER ARBMARKNGRUPP 38 Loc 143 width 2 MD=99 38 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 397 01. Arbetar heltid, mer än 35 timmar per vecka i genomsnitt 139 02. Arbetar deltid, 15-35 timmar per vecka i genomsnitt 10 03. Arbetar mindre än 15 timmar per vecka 3 04. Medhjälpande familjemedlem 44 05. Arbetslös 8 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 29 07. Studerande 124 08. Ålderspensionär 10 09. Hemarbetande 37 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 18 12. Föräldraledig 419 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 109 PARTNERS YRKE 3-SIFF 39 Loc 145 width 3 MD= 0 or GE 999 39a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din maka/make/sambo? Om hon/han är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke hon/han hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 39a(1) Partners yrke - 3-siffernivå 12 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 4 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 7 003. Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 18 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 2 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 4 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 5 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 1 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker mfl 10 009. Övriga med tekniskt arbete 3 012. Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 2 013. Laboratorieassistenter (sjukvårdslab) 4 016. Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem eller fysikal lab) 1 021. Biologer 2 022. Jordbruksrådgivare m fl 2 030. Skolledare, utbildningsledare 2 031. Universitets- och högskollärare 11 032. Lärare i teoretiska ämnen 7 033. Klasslärare 2 034. Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 4 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 9 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 1 037. Utbildningskonsulenter m fl 6 039. Övriga med pedagogiskt arbete 1 043. Sjukvårdsbiträden 1 046. Farmaceuter 1 049. Övriga med religiöst arbete 1 053. Praktiserande jurister m fl 2 054. Juridiska ombudsmän 1 056. Förskollärare 1 058. Övrigt pedagogiskt arbete 1 061. Journalister, författare m fl 1 062. Informationsmän 1 071. Bildkonstnärer m fl 1 074. Fotografer 1 075. Scenkonstnärer m fl 3 076. Musiker 1 077. Regissörer, inspicienter m fl 3 092. Arkivarier, museitjänstemän 2 094. Ekonomer, statistiker 1 097. Systemmän, programmerare m fl 1 099. Övriga med tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt m m arbete 2 101. Läkare 21 103. Sjuksköterskor 1 104. Barnmorskor 1 105. Medicinsk-tekniska assistenter 1 106. Skötare inom psykiatrisk vård 23 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 3 109. Övriga inom hälso- och sjukvårdsarbete 1 111. Sjukgymnaster m fl 2 112. Arbetsterapeuter m fl 1 121. Tandläkare 1 122. Tandhygienister m fl 4 123. Tandsköterskor 3 131. Farmaceuter 4 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 3 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 13 153. Barnskötare m fl 23 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 2 155. Föreståndare, vårdare m fl (för psykiskt utvecklingsstörda) 4 191. Psykologer 1 200. Samhällsadministrativt arbete 4 201. Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 1 202. Samhällsadministratörer (landstingskommunal förvaltning) 2 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 9 211. Företagsadministratörer 2 212. Organisationsadministratörer 4 221. Personaltjänstemän 2 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 5 231. Revisorer 13 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 11 241. Kontorssekreterare, stenografer 1 242. Maskinskrivare m fl 36 249. Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete 10 251. Systemerare, programmerare m fl 1 259. Övriga med ADB-arbete mm 9 261. Ekonomer 1 291. Kalkylatorer, orderbehandlare 13 292. Banktjänstemän 2 293. Försäkringstjänstemän 3 294. Försäkringskassetjänstemän 5 295. Turist- och resebyråtjänstemän m fl 1 296. Speditörer, transportplanerare m fl 1 297. Egendomsförvaltare 4 299. Övriga med administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 1 302. Olika handlare t ex torghandlare och sporthandlare; även: florist och linneuthyrare 3 311. Reklammän m fl 3 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 5 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 6 321. Inköpare m fl 9 331. Parti- och detaljhandlare m fl 14 332. Säljare (partihandel) 34 333. Försäljare (detaljhandel) 1 338. Bensinförsäljare, demonstaratörer m fl 1 339. Övriga inom varuförsäljning 18 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 402. Jordbruksbefäl 2 404. Skogsbefäl 2 411. Lantarbetare 1 412. Husdjursskötare 6 413. Trädgårdsarbetare 2 431. Fiskare 6 441. Skogsarbetare 1 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 2 603. Maskinbefäl 2 621. Flygförare m fl 4 631. Lok- och motorvagnsförare 6 640. Buss- och personbilsförare 6 641. Last- och paketbilsförare 1 649. Övriga med vägtrafikarbete mm 3 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 664. Vägtrafikledare 2 671. Postmästare, postkassörer m fl 2 673. Expeditörer (televerket) 5 674. Kontorstelefonister m fl 1 675. Kontorstelefonister m fl 3 681. Postiljoner 1 682. Expeditionsvakter m fl 1 689. Övriga med postiljons- och expeditionsvaktsarbete 1 703. Vävare, stickare m fl 2 709. Övriga med textilarbete 2 716. Sömmerskor, sömmare 1 719. Övriga med sömnadsarbete mm 1 721. Skomakare 1 735. Tråddragare, rördragare m fl 1 737. Gjuteriarbetare 6 739. Övriga med stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 1 741. Finmekaniker 1 742. Urmakare m fl 2 744. Tandtekniker 5 751. Verkstadsmekaniker 3 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 10 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 3 754. Tunnplåtslagare 3 755. Rörarbetare 5 756. Svetsare, gasskärare m fl 6 759. Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 6 761. Elmontörer 2 762. Flygplans- och fordonselektriker 1 763. Maskinelektriker m fl 6 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer, -montörer 2 765. Linjemontörer 1 772. Träförädlingsarbetare 2 773. Skiktträ- och träfiberskivearbetare 3 776. Möbelsnickare m fl 2 777. Verkstadssnickare 2 779. Övriga med trävaruarbete 4 781. Byggnadsmålare 1 782. Golvbeläggningsarbete 1 791. Murare m fl 3 793. Betongarbetare m fl 9 794. Byggnadsträarbetare 10 799. Övriga med bygg- och anläggningsarbete 2 802. Reproduktionsarbetare 1 803. Tryckare 3 809. Övriga med grafiskt arbete 2 822. Bagare, konditorer 3 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 829. Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 1 831. Processoperatörer (kem processer) 2 834. Gummivaruarbetare 2 835. Plastvaruarbetare 1 843. Pappersvaruarbetare 1 851. Betongvaruarbetare m fl 1 872. Anläggningsmaskinförare m fl 4 873. Truckförare, transportörskötare m fl 2 879. Övriga inom godshantering och maskinkörning 1 881. Paketerare, emballerare m fl 4 882. Lager- och förrådsarbetare 1 891. Diversearbetare 1 901. Brandpersonal 1 902. Skorstensfejare 7 903. Polispersonal 1 904. Tullbevakningspersonal 1 905. Vårdare m fl (kriminalvård) 5 906. Väktare m fl 3 911. Storköksföreståndare m fl 3 912. Kockar, kallskänkor 11 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 5 914. Hovmästare, servitörer m fl 1 921. Hushållsföreståndare, hembiträden m fl 10 931. Fastighetsarbetare m fl 16 932. Städare m fl 1 939. Övriga inom fastighetsskötsel och städning 3 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 942. Badpersonal 1 961. Sportledare, travtränare m fl 1 979. Övriga med servicearbete 7 981. Yrkesofficerare 403 000. Frågan ej tillämplig 62 999. Uppgift saknas
VAR 110 PARTNERS YRKE 2-SIFF 39 Loc 148 width 2 MD=99 39a(2) Partners yrke - 2-siffernivå <Se F.39a för fullständig frågetext> 63 00. Tekniskt arbete 9 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete, laboratoriearbete 3 02. Biologiskt arbete 44 03. Pedagogiskt arbete 3 04. Religiöst arbete 5 05. Juridiskt arbete 2 06. Litterärt och journalistiskt arbete mm 7 07. Konstnärligt arbete 7 09. Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt mm arbete 52 10. Hälso- och sjukvårdsarbete 3 11. Rörelse- och arbetsterapiarbete 6 12. Tandvårdsarbete 3 13. Apoteksarbete 0 14. Veterinärarbete mm 45 15. Socialt arbete 0 16. Miljö- och hälsoskyddsarbete 4 19. Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete mm 8 20. Samhällsadministrativt arbete 11 21. Företagsadministrativt arbete 6 22. Personalarbete mm 18 23. Redovisningsarbete mm 48 24. Sekreterar- och maskinskrivningsarbete mm 11 25. ADB-arbete mm 9 26. Ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete 30 29. Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 1 30. 11 31. Reklamarbete, försäljning av egendom, tjänster mm 6 32. Inköpsarbete 59 33. Varuförsäljning 0 39. Övrigt kommersiellt arbete 21 40. Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 9 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 0 42. Viltvård och jakt 2 43. Fiskeriarbete mm 6 44. Skogsarbete 0 49. Övrigt lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete 1 50. Gruv- och stenbrytningsarbete 0 51. Brunns- och diamantborrningsarbete mm 0 52. Malmbehandlingsarbete 0 53. Petroleumutvinningsarbete 0 59. Övrigt gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete mm 2 60. Sjöbefälsarbete 0 61. Däcks- och maskinmanskap 2 62. Flygarbete 4 63. Lok- och motorvagnsförararbete 13 64. Vägtrafikarbete mm 3 65. Konduktörsarbete, trafik- och fraktassistentarbete 1 66. Trafikledning och trafikarbetsledning 10 67. Post- och teleexpeditionsarbete 5 68. Postiljons- och expeditionsvaktsarbete 0 69. Övrigt transport- och kommunikationsarbete 3 70. Textilarbete 3 71. Sömnadsarbete 1 72. Sko- och lädervaruarbete 8 73. Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 4 74. Finmekaniskt arbete 35 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 17 76. Elektroarbete 10 77. Trävaruarbete 5 78. Målnings- och golvbeläggningsarbete 23 79. Övrigt bygg- och anläggningsarbete 6 80. Grafiskt arbete 0 81. Glas-, keramik- och tegelarbete 6 82. Livsmedels- och tobaksarbete 5 83. Kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 1 84. Massa- och pappersarbete 1 85. Övrigt tillverkningsarbete 0 86. Driftmaskinistarbete (energi- och vattenförsörjning mm) 7 87. Godshantering och maskinkörning 5 88. Paketeringsarbete, lagerarbete mm 1 89. Diversearbete 16 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 22 91. Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 1 92. Husligt arbete 27 93. Fastighetsskötsel och städning 4 94. Hygien och skönhetsvård 0 95. Tvätt- och pressarbete 1 96. Sport och idrott 1 97. Övrigt servicearbete 7 98. Militärt arbete 465 99. Uppgift saknas
VAR 111 PARTNER SEI-INDELNING 39 Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 99 39b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe hon/han arbetar, eller arbetare senast? 65 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 140 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 1 19. Ej facklärda arbetare, ospecificerat 76 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 39 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 60 33. Lägre tjänstemän I 82 36. Lägre tjänstemän II 165 46. Tjänstemän på mellannivå 50 56. Högre tjänstemän 7 57. Ledande befattningar 40 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 41 79. Företagare, ospec antal anställda 18 89. Lantbrukare, ospec areal 403 00. Frågan ej tillämplig 51 99. Uppgift saknas
VAR 112 PARTNER: FTG/ANSTÄLLD 40 Loc 152 width 1 MD=9 40 (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om hon/han är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hon/han var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 44 1. Egen företagare utan anställda 26 2. Egen företagare med 1-9 anställda 10 3. Egen företagare med mer än 10 anställda 718 4. Anställd 19 5. Har aldrig förvärvsarbetat 7 6. Egen företagare + anställd 414 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 113 HUSHÅLLETS INKOMST 41 Loc 153 width 2 MD=99 41 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga månadsinkomst före skatt? 116 01. 0 - 8 000 kr per månad 119 02. 8 001 - 12 000 kr per månad 190 03. 12 001 - 16 000 kr per månad 150 04. 16 001 - 20 000 kr per månad 129 05. 20 001 - 24 000 kr per månad 121 06. 24 001 - 28 000 kr per månad 93 07. 28 001 - 32 000 kr per månad 64 08. 32 001 - 36 000 kr per månad 127 09. Mer än 36 000 kr per månad 75 88. Vet ej 54 99. Uppgift saknas
VAR 114 HUSHMEDL 1: ÅLDER 42 Loc 155 width 2 MD=99 42 Vilka personer utöver Du själv ingår i Ditt hushåll? Ange i rutorna nedan ålder och kön på övriga personer i Ditt hushåll! 42(1.1) Person 1: Ålder 01. 1 år . . 91. 91 år 319 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 12 11 4 6 8 11 9 3 3 8 9 9 10 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 7 10 11 10 15 4 10 8 11 10 8 13 13 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 12 14 7 12 10 15 14 12 11 16 10 12 8 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 25 7 13 15 15 19 16 14 17 23 35 13 19 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 17 14 19 17 18 21 11 9 9 9 10 9 13 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 16 13 11 8 14 14 11 9 7 7 3 1 2 Kod: 80 81 82 83 84 86 89 91 99 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 1 319
VAR 115 HUSHMEDL 1: KÖN 42 Loc 157 width 1 MD=9 42(1.2) <Hushållets sammansättning> Person 1: Kön <Se F.42 för fullständig frågetext> 510 1. Man 416 2. Kvinna 312 9. Uppgift saknas
VAR 116 HUSHMEDL 2: ÅLDER 42 Loc 158 width 2 MD=99 42(2.1) <Hushållets sammansättning> Person 2: Ålder <Se F.42 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 93. 93 år 762 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 13 23 14 26 15 25 23 13 21 8 15 11 12 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 17 16 22 11 24 18 15 10 7 6 3 3 3 Kod: 27 28 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 42 Frek: 2 3 1 1 2 1 6 2 2 1 3 2 3 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 1 3 4 4 7 6 3 5 1 7 5 1 2 Kod: 56 58 59 60 61 63 64 66 70 71 72 74 75 Frek: 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 76 78 80 84 92 93 99 Frek: 1 1 2 1 1 1 762
VAR 117 HUSHMEDL 2: KÖN 42 Loc 160 width 1 MD=9 42(2.2) <Hushållets sammansättning> Person 2: Kön <Se F.42 för fullständig frågetext> 243 1. Man 236 2. Kvinna 759 9. Uppgift saknas
VAR 118 HUSHMEDL 3: ÅLDER 42 Loc 161 width 2 MD=99 42(3.1) <Hushållets sammansättning> Person 3: Ålder <Se F.42 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 94. 94 år 972 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 2 17 11 20 20 15 7 12 11 12 9 6 16 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 12 8 11 8 4 6 4 7 2 6 2 1 1 Kod: 26 27 29 30 33 34 36 38 40 42 43 44 45 Frek: 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 Kod: 47 48 50 51 52 54 58 80 94 99 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 1 1 972
VAR 119 HUSHMEDL 3: KÖN 42 Loc 163 width 1 MD=9 42(3.2) <Hushållets sammansättning> Person 3: Kön <Se F.42 för fullständig frågetext> 130 1. Man 138 2. Kvinna 970 9. Uppgift saknas
VAR 120 HUSHMEDL 4: ÅLDER 42 Loc 164 width 2 MD=99 42(4.1) <Hushållets sammansättning> Person 4: Ålder <Se F.42 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 46. 46 år 1148 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 9 5 2 3 7 6 6 6 6 5 4 Kod: 12 13 14 15 16 17 20 21 30 32 35 Frek: 4 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 36 38 39 40 41 42 43 45 46 99 Frek: 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1148
VAR 121 HUSHMEDL 4: KÖN 42 Loc 166 width 1 MD=9 42(4.2) <Hushållets sammansättning> Person 4: Kön <Se F.42 för fullständig frågetext> 43 1. Man 48 2. Kvinna 1147 9. Uppgift saknas
VAR 122 HUSHMEDL 5: ÅLDER 42 Loc 167 width 2 MD=99 42(5.1) <Hushållets sammansättning> Person 5: Ålder <Se F.42 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 31. 31 år 1217 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 19 Frek: 1 1 3 1 3 3 2 2 1 2 1 Kod: 31 99 Frek: 1 1217
VAR 123 HUSHMEDL 5: KÖN 42 Loc 169 width 1 MD=9 42(5.2) <Hushållets sammansättning> Person 5: Kön <Se F.42 för fullständig frågetext> 13 1. Man 9 2. Kvinna 1216 9. Uppgift saknas
VAR 124 HUSHMEDL 6: ÅLDER 42 Loc 170 width 2 MD=99 42(6.1) <Hushållets sammansättning> Person 6: Ålder <Se F.42 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 44. 44 år 1232 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 6 30 44 99 Frek: 1 2 1 1 1 1232
VAR 125 HUSHMEDL 6: KÖN 42 Loc 172 width 1 MD=9 42(6.2) <Hushållets sammansättning> Person 6: Kön <Se F.42 för fullständig frågetext> 3 1. Man 5 2. Kvinna 1230 9. Uppgift saknas
VAR 126 HUSHMEDL 7: ÅLDER 42 Loc 173 width 2 MD=99 42(7.1) <Hushållets sammansättning> Person 7: Ålder <Se F.42 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 20. 20 år 1235 99. Uppgift saknas Kod: 1 4 20 99 Frek: 1 1 1 1235
VAR 127 HUSHMEDL 7: KÖN 42 Loc 175 width 1 MD=9 42(7.2) <Hushållets sammansättning> Person 7: Kön <Se F.42 för fullständig frågetext> 1 1. Man 3 2. Kvinna 1234 9. Uppgift saknas
VAR 128 HUSHMEDL 8: ÅLDER 42 Loc 176 width 2 MD=99 42(8.1) <Hushållets sammansättning> Person 8: Ålder <Se F.42 för fullständig frågetext> 1 02. 2 år 1237 99. Uppgift saknas
VAR 129 HUSHMEDL 8: KÖN 42 Loc 178 width 1 MD=9 42(8.2) <Hushållets sammansättning> Person 8: Kön <Se F.42 för fullständig frågetext> 1 2. Kvinna 1237 9. Uppgift saknas
VAR 130 BÄSTA PARTI 43 Loc 179 width 2 MD=99 43 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 37 01. Centerpartiet 36 02. Folkpartiet liberalerna 26 03. Kristdemokratiska samhällspartiet 45 04. Miljöpartiet - de gröna 230 05. Moderata samlingspartiet 358 06. Socialdemokratiska arbetarpartiet 94 07. Vänsterpartiet 17 08. Annat parti 349 09. Sympatiserar inte med något parti 46 99. Uppgift saknas
VAR 131 PARTI RIKSVALET 1994 44 Loc 181 width 2 MD=99 44a Vilket parti röstade Du på i senaste riksdagsvalet 1994? 51 01. Centerpartiet 61 02. Folkpartiet liberalerna 38 03. Kristdemokratiska samhällspartiet 62 04. Miljöpartiet - de gröna 237 05. Moderata samlingspartiet 458 06. Socialdemokratiska arbetarpartiet 71 07. Vänsterpartiet 22 08. Annat parti 26 09. Jag röstade blankt i senaste riksdagsvalet 1994 161 10. Jag röstade inte i senaste riksdagsvalet 1994 51 99. Uppgift saknas
VAR 132 ANLEDN INTE RÖSTA -94 44 Loc 183 width 2 MD= 0 44b (RÖSTADE INTE I RIKSDAGSVALET 1994) Om Du inte röstade i riksdagsvalet 1994, vilken var den främsta anledning till att Du inte röstade? 59 01. Jag var inte röstberättigad 7 02. Jag kunde inte ta mig till vallokalen 9 03. Jag var inte tillräckligt politiskt insatt 13 04. Jag var inte tillräckligt intresserad av valet 2 05. Jag hade tänkt rösta men glömde bort det 4 06. Av principiella skäl röstar jag aldrig 12 07. Jag kunde inte bestämma mig för vilket parti jag ville rösta på 41 08. Det fanns inget parti jag ville rösta på 14 09. Annan anledning 4 88. Vet inte 1073 00. Frågan ej tillämplig
VAR 133 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 45 Loc 185 width 1 MD=9 45 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera Dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 47 1. Underklassen 470 2. Arbetarklassen 491 3. Medelklassen 120 4. Övre medelklassen 6 5. Överklassen 87 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 134 FÖRÄLDR MEDBORGARSKAP 46 Loc 186 width 1 MD=9 46 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 1079 1. Ja, båda var svenska medborgare 28 2. Nej, en var utländsk medborgare 119 3. Nej, båda var utländska medborgare 12 9. Uppgift saknas
VAR 135 TILLHÖR KYRKA 47 Loc 187 width 1 MD=9 47a Tillhör Du någon kyrka eller religiös församling? 968 1. Ja 241 5. Nej 29 9. Uppgift saknas
VAR 136 KYRKA EL REL FÖRSAML 47 Loc 188 width 1 MD=0 47b (TILLHÖR KYRKA ELLER RELIGIÖS FÖRSAMLING) Vilken kyrka eller församling är det? 916 1. Svenska kyrkan 14 2. Katolska kyrkan 28 3. Frikyrka 16 4. Annan kristen församling 4 6. Islamsk församling 6 7. Annan kyrka, religiös församling eller religion 254 0. Frågan ej tillämplig
VAR 137 KYRKOBESÖK 48 Loc 189 width 1 MD=9 48 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 34 1. Minst en gång i veckan 29 2. Två till tre gånger i månaden 24 3. En gång i månaden 104 4. Flera gånger om året 622 5. Mindre ofta 386 6. Aldrig 18 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas