SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1996
             SOM-undersökningen
                SSD 0589

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
                April 1998

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1996 samlades ursprungligen in
  av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen,
  institutionen för journalistik och masskommunikation och
  förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, under ledning
  av Sören Holmberg, Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN 1996 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m 1990 är statsvetenskap och masskommunikation
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1996 var den artonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1996 är Sören
   Holmberg Lennart Nilsson och Lennart Weibull.
   Undersökningsledare var Sophie Johansson.
   Fältarbetet genomfördes av Gallupgruppen med Lena Vogelius
   som ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
   orientering i samhällsfrågor av olika slag.
   SOM96 är en riksrepresentativ undersökning och omfattar
   personer 15-80 år, kyrkobokförda i riket.
   Avgränsningarna av de yngsta och äldsta grupperna har gjorts
   på grundval av både teoretiska och metodologiska
   bedömningar.Urvalet på 2 841 personer är ett obundet
   slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86. Skillnaden i en jämförelse med
   SOM87 och SOM88 ligger i att undersökningspopulationen för
   dessa endast omfattar svenska medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
   omfatta 91 frågor, vilket motsvarar 547 variabler.
   Formuläret uppdelades i fem sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Sverige och omvärlden,
   energi,kärnkraft och miljö, fritid och medier, samt
   bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, energi, kärnkraft och miljö. Mot slutet av
   formuläret återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 30 september 1996 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Tre dagar senare skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 14 oktober.Ytterligare tre påminnelsebrev skickades ut
   mellan den 31 oktober och den 3 januari 1997. Samtidigt
   genomfördes telefonanmaningar under perioden.
   Den 16 januari skickades ut en miniankät
   Fältarbetet avslutades den 28 januari 1997.
   Svarsfrekvensen uppgick till 68,5 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1996
                   Antal

   Bruttourval           2841
   Bortdefinierade          244
   - Sjukdom, institutionell vård,  51
   - Utlandsvistelse         74
   - Avlidna             5
   - Ej svensktalande         64
   - Postretur            50

   Nettourval            2597
   Svar               1779
   Bortfall             818

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Ett missnöjt folk
    Weibull, Lennart SOM-rapport 18
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
            Göteborgs universitet, 1997
  

                        III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 121 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 14 (3) LOC 143 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    170  1.  Mycket intresserad
    752  2.  Ganska intresserad
    654  3.  Inte särskilt intresserad
    177  4.  Inte alls intresserad

     26  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0589 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Riksområde 7 H-region 8 Län 9 Bostadsort 10 Utbildning 11 Kön 12 Lokalradionyheter 13 Dagens Eko i riksradion 14 Aktuellt i SVT1 15 Rapport i SVT2 16 Regionala nyheter i SVT2 17 Morgon-TV i SVT2 18 Nyheterna i TV4 19 Lokala nyheter i TV4 20 Morgon-TV i TV4 21 TV3-Direkt 22 Läser morgontidning 23 Morgontidning 1 24 Morgontidning 2 25 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 26 Prenumeration på morgontidning 27 Tillgång till morgontidning: Läser hos bekant 28 Tillgång till morgontidning: Lånar av bekant 29 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 30 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 31 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 32 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 33 Upphöra med prenumeration 34 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 35 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 36 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 37 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 38 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 39 Upphör prenumeration: Har tidning på arbetet/skolan 40 Upphör prenumeration: För mycket annonser 41 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 42 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 43 Upphör prenumeration: Innehållet inte tillräckligt bra 44 Upphör prenumeration: Innehåller för lite annonser 45 Upphör prenumeration: Flyttade från orten 46 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 47 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av kommunala händelser 48 Upphör prenumeration: Annat skäl 49 Lästid före klockan 8 50 Lästid kl 8-12 51 Lästid kl 12-17 52 Lästid efter klockan 17 53 Läser någon mer morgontidning 54 Läser Aftonbladet 55 Läser Expressen 56 Läser GT 57 Läser Kvällsposten 58 Läser lokalt annonsblad/gratistidning 59 Läser dagstidning på Internet 60 Morgontidning: Tillförlitlig 61 Morgontidning: Prisvärd 62 Morgontidning: Intressant innehåll 63 Morgontidning: Opartisk 64 Morgontidning: Seriös 65 Morgontidning: Engagerande 66 Morgontidning: Stimulerande 67 Morgontidning: Modern form 68 Morgontidning: Oväntat innehåll 69 Morgontidning: Läser ej 70 Kvällstidning: Tillförlitlig 71 Kvällstidning: Prisvärd 72 Kvällstidning: Intressant innehåll 73 Kvällstidning: Opartisk 74 Kvällstidning: Seriös 75 Kvällstidning: Engagerande 76 Kvällstidning: Stimulerande 77 Kvällstidning: Modern form 78 Kvällstidning: Oväntat innehåll 79 Kvällstidning: Läser ej 80 Morgontidningens brist: Felaktiga sakuppgifter 81 Morgontidningens brist: Bristande respekt för privatliv 82 Morgontidningens brist: Mycket personligt tyckande 83 Morgontidningens brist: Stora överdrifter 84 Morgontidningens brist: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 85 Morgontidningens brist: För mycket negativa nyheter 86 Morgontidningens brist: Förenklade och ytliga nyheter 87 Morgontidningens brist: Okritisk bevakning av politik 88 Morgontidningens brist: Partiskhet i politiska nyheter 89 Morgontidningens brist: Okritisk bevakning av näringsliv 90 Morgontidningens brist: Bristande respekt för läsarna 91 Morgontidningens brist: Vilseledande löpsedlar 92 Kvällstidningens brist: Felaktiga sakuppgifter 93 Kvällstidningens brist: Bristande respekt för privatliv 94 Kvällstidningens brist: Mycket personligt tyckande 95 Kvällstidningens brist: Stora överdrifter 96 Kvällstidningens brist: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 97 Kvällstidningens brist: För mycket negativa nyheter 98 Kvällstidningens brist: Förenklade och ytliga nyheter 99 Kvällstidningens brist: Okritisk bevakning av politik 100 Kvällstidningens brist: Partiskhet i politiska nyheter 101 Kvällstidningens brist: Okritisk bevakning av näringsliv 102 Kvällstidningens brist: Bristande respekt för läsarna 103 Kvällstidningens brist: Vilseledande löpsedlar 104 Allvarligaste brister i morgontidningar 105 Allvarligaste brister i kvällstidningar 106 Förtroende för regeringen 107 Förtroende för polisen 108 Förtroende för sjukvården 109 Förtroende för försvaret 110 Förtroende för riksdagen 111 Förtroende för bankerna 112 Förtroende för dagspressen 113 Förtroende för fackliga organisationer 114 Förtroende för radio och TV 115 Förtroende för grundskolan 116 Förtroende för storföretagen 117 Förtroende för svenska kyrkan 118 Förtroende för domstolarna 119 Förtroende för Kungahuset 120 Förtroende för kommunstyrelserna 121 Intresse för politik 122 Demokratin i Sverige 123 Viktigaste samhällsproblem, 1 124 Viktigaste samhällsproblem, 2 125 Viktigaste samhällsproblem, 3 126 Placering på vänster-högerskalan 127 Minska den offentliga sektorn 128 Minska försvarsutgifterna 129 Behålla kärnkraften efter år 2010 130 Ta emot färre flyktingar i Sverige 131 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet 132 Minska finansmarknadens inflytande 133 Privatisering av statlig affärsverksamhet 134 Privatisering av äldreomsorgen 135 Öka antalet privatskolor 136 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 137 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 138 Fler kommunala folkomröstningar 139 Minskad U-hjälp 140 Sextimmars arbetsdag 141 Omdöme om regeringen 142 Debatt om arbetslöshet: Mjuka upp arbetsrätten 143 Debatt om arbetslöshet: Beredskapsarbete, ALU 144 Debatt om arbetslöshet: Sänkt arbetsgivaravgift 145 Debatt om arbetslöshet: Stimulera efterfrågan 146 Debatt om arbetslöshet: Sänka A-kassa 147 Debatt om arbetslöshet: Flera utbildningsplatser 148 Den öppna arbetslösheten halveras till år 2000 149 Medlemskap i EU 150 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 151 Informerad om Sveriges förhållande till EU 152 Kommunens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 153 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 154 Kommunens service: Kommunal grundskola 155 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 156 Kommunens service: Friskolor 157 Kommunens service: Vårdcentral 158 Kommunens service: Sjukhusvård 159 Kommunens service: Privatläkare 160 Kommunens service: Folktandvård 161 Kommunens service: Privattandläkare 162 Kommunens service: Äldreomsorg 163 Kommunens service: Socialtjänst 164 Kommunens service: Färdtjänst 165 Kommunens service: Handikappomsorg 166 Kommunens service: Kollektivtrafik 167 Kommunens service: Idrottsanläggningar 168 Kommunens service: Bibliotek 169 Kommunens service: Kulturaktivitet 170 Kommunens service: Fritidsverksamhet 171 Kommunens service: Miljövård 172 Kommunens service: Bostadstillgång 173 Kommunens service: Gator och vägar 174 Kommunens service: Möjlighet att få jobb 175 Målsättning de kommande 10 åren: Viktigast 176 Målsättning de kommande 10 åren: Näst viktigast 177 Inställning till Centerpartiet 178 Inställning till Moderaterna 179 Inställning till Vänsterpartiet 180 Inställning till Folkpartiet 181 Inställning till Socialdemokraterna 182 Inställning till Miljöpartiet 183 Inställning till Kristdemokraterna 184 Inställning till Olof Johansson 185 Inställning till Carl Bildt 186 Inställning till Gudrun Schyman 187 Inställning till Maria Leissner 188 Inställning till Göran Persson 189 Inställning till Birger Schlaug 190 Inställning till Alf Svensson 191 Bästa parti 192 Partianhängare 193 Näst bästa parti 194 Politiskt uppdrag 195 Göran Persson: Pålitlig 196 Göran Persson: Inspirerande 197 Göran Persson: Kunnig 198 Göran Persson: Stark ledare 199 Carl Bildt: Pålitlig 200 Carl Bildt: Inspirerande 201 Carl Bildt: Kunnig 202 Carl Bildt: Stark ledare 203 Gudrun Schyman: Pålitlig 204 Gudrun Schyman: Inspirerande 205 Gudrun Schyman: Kunnig 206 Gudrun Schyman: Stark ledare 207 Socialdemokratiska partiet: Pålitligt 208 Socialdemokratiska partiet: Inspirerande 209 Socialdemokratiska partiet: Kunnigt 210 Moderata samlingspartiet: Pålitligt 211 Moderata samlingspartiet: Inspirerande 212 Moderata samlingspartiet: Kunnigt 213 Vänsterpartiet: Pålitligt 214 Vänsterpartiet: Inspirerande 215 Vänsterpartiet: Kunnigt 216 Sveriges Television: Pålitlig 217 Sveriges Television: Inspirerande 218 Sveriges Television: Kunnig 219 TV 4: Pålitlig 220 TV 4: Inspirerande 221 TV 4: Kunnig 222 Morgontidning: Pålitlig 223 Morgontidning: Inspirerande 224 Morgontidning: Kunnig 225 Folkomröstning om kärnkraftens framtid i Sverige 226 Folkomröstning om svenskt medlemskap i EMU 227 Folkomröstning om EU-ländernas regeringskonferens 228 Folkomröstning om flyktingpolitiken 229 Åsikt om folkomröstningar 230 Finansmarknaden har inflytande över politiken 231 Finansmarknaden bör ha inflytande över politiken 232 Finansmarknadens inflytande: Begränsad handel med svensk valuta 233 Finansmarknadens inflytande: Kontroll av internationell valutahandel 234 Finansmarknadens inflytande: Höjda avgifter på valutamarknaden 235 Finansmarknadens inflytande: Underlätta internationell valutahandel 236 Finansmarknadens inflytande: Internationell avreglering av valutahandeln 237 Finansmarknadens inflytande: Knyta SEK till D-marken 238 Bättre statsfinanser minskar finansmarknadens inflytande 239 Förbättra svensk ekonomi: Höja skatterna 240 Förbättra svensk ekonomi: Minska offentliga utgifter 241 Förbättra svensk ekonomi: Ökad reglering av valutamarknaden 242 Förbättra svensk ekonomi: Sänka skatter 243 Förbättra svensk ekonomi: Införa gemensam EU-valuta 244 Förbättra svensk ekonomi: Förbjuda underskott i statsbudgeten 245 Sverige bör vara medlem i EU 246 Ta emot fler flyktingar 247 Stå utanför EU 248 Föra alliansfri politik i fredstid 249 Söka medlemskap i NATO 250 Försvarssamarbete inom EU 251 Totalförbud mot export av vapen 252 Oroande inför framtiden: Terrorism 253 Oroande inför framtiden: Miljöförstöring 254 Oroande inför framtiden: Ekonomisk kris 255 Oroande inför framtiden: Situationen i Ryssland 256 Oroande inför framtiden: Ökat antal flyktingar 257 Oroande inför framtiden: Fattigdomen i tredje världen 258 Oroande inför framtiden: Stor arbetslöshet 259 Åsikt om kärnkraftsanvändning 260 Bestämd uppfattning om kärnkraften 261 Åsikt om kärnkraftsavveckling 262 Kärnkraftsavvecklingens start 263 Kärnkraft som energikälla 264 Egna kommunen: Oljeraffinaderi 265 Egna kommunen: Miljöfarligt avfall 266 Egna kommunen: Kärnkraftverk 267 Egna kommunen: Vindkraftverk 268 Egna kommunen: Högaktiva avfall 269 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 270 Risk för fler cancerfall om vi använder kärnkraften 271 Risk för att kärnkraften ger ökade miljöskador 272 Risk för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador 273 Risk för dålig avfallshantering 274 Risk för fler atomvapenmakter 275 Risk för att Östeuropa inte kan hantera kärnkraftverk 276 Rätt till kommunalt veto i avfallsfrågan 277 Energi och kärnkraftsinformation: Miljöorganisationer 278 Energi och kärnkraftsinformation: Kärnkraftsindustrin 279 Energi och kärnkraftsinformation: Regeringen 280 Energi och kärnkraftsinformation: Forskare 281 Energi och kärnkraftsinformation: Journalister 282 Energi och kärnkraftsinformation: Statliga myndigheter 283 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 284 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 285 Hot mot miljön: Oljeutsläpp vid kusterna 286 Hot mot miljön: Hantering av industriutsläpp 287 Hot mot miljön: Hantering av hushållsavfall 288 Hot mot miljön: Utrotning av djur- och växtarter 289 Hot mot miljön: Kemikalier i jordbruket 290 Hot mot miljön: Hantering av kärnkraftsavfall 291 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 292 Miljöåtgärd: Sänka hastigheten på vägarna 293 Miljöåtgärd: Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar 294 Miljöåtgärd: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 295 Miljöåtgärd: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 296 Miljöåtgärd: Förbjuda kemiska bekämpningsmedel 297 Miljöåtgärd: Förbjuda optiska vitmedel 298 Miljöåtgärd: Bygga ut kollektivtrafiken 299 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 300 Beredd göra för miljön: Arbeta i miljöorganisation 301 Beredd göra för miljön: Avstå miljöfarliga varor 302 Beredd göra för miljön: Högre skatt till miljöändamål 303 Beredd göra för miljön: Kompostera 304 Beredd göra för miljön: Lämna in miljöfarligt avfall 305 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 306 Beredd göra för miljön: Spara energi i hemmet 307 Beredd göra för miljön: Välja ekologiska livsmedel 308 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 309 Beredd göra för miljön: Miljövänligt beteende 310 Beredd göra för miljön: Läsa miljöinformation 311 Beredd göra för miljön: Öka kollektivtrafikåkandet 312 Gör själv för miljön: Sänker hastigheten 313 Gör själv för miljön: Köper drycker i engångsflaskor 314 Gör själv för miljön: Går eller cyklar 315 Gör själv för miljön: Sorterar hushållsavfall 316 Gör själv för miljön: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 317 Gör själv för miljön: Handlar miljömärkta varor 318 Gör vänner för miljön: Sänker hastigheten 319 Gör vänner för miljön: Köper drycker i engångsflaskor 320 Gör vänner för miljön: Går eller cyklar 321 Gör vänner för miljön: Sorterar hushållsavfall 322 Gör vänner för miljön: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 323 Gör vänner för miljön: Handlar miljömärkta varor 324 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 325 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 326 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 327 Risk för svenska folkets hälsa: Aids 328 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 329 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 330 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraft 331 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 332 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 333 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 334 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 335 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 336 Risk för svenska folkets hälsa: Bilavgaser 337 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 338 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 339 Risk för svenska folkets hälsa: Våldsfilmer 340 Risk för egen hälsa: Rökning 341 Risk för egen hälsa: Alkohol 342 Risk för egen hälsa: Narkotika 343 Risk för egen hälsa: Aids 344 Risk för egen hälsa: Övervikt 345 Risk för egen hälsa: Våld och övergrepp 346 Risk för egen hälsa: Kärnkraft 347 Risk för egen hälsa: Bildskärmsarbete 348 Risk för egen hälsa: Arbetslöshet 349 Risk för egen hälsa: Ensamhet 350 Risk för egen hälsa: Skador i arbetslivet 351 Risk för egen hälsa: Trafikolyckor 352 Risk för egen hälsa: Bilavgaser 353 Risk för egen hälsa: Kemikalier i livsmedel 354 Risk för egen hälsa: Allergier 355 Risk för egen hälsa: Våldsfilmer 356 Läser i morgontidning: Ledare och kommentarer 357 Läser i morgontidning: Lokala nyheter 358 Läser i morgontidning: Kulturartiklar 359 Läser i morgontidning: Insändare 360 Läser i morgontidning: Politiska nyheter 361 Läser i morgontidning: Sport 362 Läser i morgontidning: Nöjen 363 Läser i morgontidning: Annonser 364 Läser i morgontidning: Radio- och TV-material 365 Läser i morgontidning: Utrikesnyheter 366 Läser i morgontidning: Olyckor och brott 367 Läser i morgontidning: Familjenyheter 368 Läser i morgontidning: Läser ej morgontidning 369 Läser i kvällstidning: Ledare och kommentarer 370 Läser i kvällstidning: Lokala nyheter 371 Läser i kvällstidning: Kulturartiklar 372 Läser i kvällstidning: Insändare 373 Läser i kvällstidning: Politiska nyheter 374 Läser i kvällstidning: Sport 375 Läser i kvällstidning: Nöjen 376 Läser i kvällstidning: Annonser 377 Läser i kvällstidning: Radio- och TV-material 378 Läser i kvällstidning: Utrikesnyheter 379 Läser i kvällstidning: Olyckor och brott 380 Läser i kvällstidning: Familjenyheter 381 Läser i kvällstidning: Läser ej kvällstidning 382 Lyssnar på P1 i Sveriges Radio 383 Lyssnar på P2 i Sveriges Radio 384 Lyssnar på P3 i Sveriges Radio 385 Lyssnar på P4 i Sveriges Radio/Lokalradio 386 Lyssnar på Radio Rix 387 Lyssnar på Radio City 388 Lyssnar på Radio Energy 389 Lyssnar på Radio Megapol 390 Lyssnar på annan privat lokalradio 391 Lyssnar på närradiokanal 392 Tittar på SVT1 393 Tittar på SVT2 394 Tittar på TV 3 395 Tittar på TV4 396 Tittar på Femman 397 Tittar på TV6 398 Tittar på Z-TV 399 Tittar på MTV 400 Tittar på Filmnet 401 Tittar på TV 1000 402 Tittar på Eurosport 403 Inflytande på programutbudet i SVT: Tittarna 404 Inflytande på programutbudet i SVT: Journalisterna 405 Inflytande på programutbudet i SVT: Annonsörerna 406 Inflytande på programutbudet i SVT: Politikerna 407 Inflytande på programutbudet i SVT: Näringslivet 408 Inflytande på programutbudet i SVT: Stora intresseorganisationerna 409 Inflytande på programutbudet i TV4: Tittarna 410 Inflytande på programutbudet i TV4: Journalisterna 411 Inflytande på programutbudet i TV4: Annonsörerna 412 Inflytande på programutbudet i TV4: Politikerna 413 Inflytande på programutbudet i TV4: Näringslivet 414 Inflytande på programutbudet i TV4: Stora intresseorganisationerna 415 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 416 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 417 Aktiviteter senaste året: Biobesök 418 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 419 Aktiviteter senaste året: Läst bok 420 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 421 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 422 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 423 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med vänner 424 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 425 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto, V65 426 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 427 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 428 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 429 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med grannar 430 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 431 Aktiviteter senaste året: Använt Internet 432 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 433 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 434 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 435 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 436 Aktiviteter senaste året: Arbetat övertid 437 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med släkt 438 Aktiviteter senaste året: Tecknat, målat, skrivit 439 Aktiviteter senaste året: Handlat med värdepapper 440 Medlem i facklig organisation 441 Medlem i idrottsföreningen 442 Medlem i miljöorganisation 443 Medlem i konsumentkooperativ 444 Medlem i kulturförening 445 Medlem i hyresgästförening 446 Medlem i pensionärsorganisation 447 Lita på människor 448 Placering - lita på människor 449 Viktiga värden: En ren värld 450 Viktiga värden: Teknisk utveckling 451 Viktiga värden: Ett behagligt liv 452 Viktiga värden: Ett spännande liv 453 Viktiga värden: Självförverkligande 454 Viktiga värden: En värld i fred 455 Viktiga värden: En vacker värld 456 Viktiga värden: Jämlikhet 457 Viktiga värden: Familjetrygghet 458 Viktiga värden: Frihet 459 Viktiga värden: Lycka 460 Viktiga värden: Inre harmoni 461 Viktiga värden: Kärlek 462 Viktiga värden: Landets säkerhet 463 Viktiga värden: Ett liv fullt av njutning 464 Viktiga värden: Frälsning 465 Viktiga värden: Självaktning 466 Viktiga värden: Socialt anseende 467 Viktiga värden: Sann vänskap 468 Viktiga värden: Visdom 469 Viktiga värden: Rättvisa 470 Viktiga värden: Makt 471 Viktiga värden: Hälsa 472 Viktiga värden: Rikedom 473 Viktiga värden: Ärlighet 474 Nöjd med livet 475 Bostadsområde 476 Boendetid 477 Uppväxtsort själv 478 Uppväxtsort fader 479 Uppväxtsort moder 480 Bostad 481 Födelseår 482 Kön 483 Medborgarskap 484 Ensamstående eller samboende 485 Utbildning 486 Arbetsmarknadsgrupp 487 Yrkesarbetande 488 Yrke 489 Heltids- eller deltidsarbete 490 Subjektiv yrkesgrupp 491 Statlig, kommunal eller privat tjänst 492 Medlem i fackförening 493 Antal familjemedlemmar 494 Barn 1-3 år 495 Barn 4-6 år 496 Barn 7-16 år 497 Barn 16-20 år 498 Hushållets årsinkomst 499 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 500 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 501 Tillgång till TV-apparat 502 Antal TV-apparater 503 Tillgång till telefon 504 Antal telefoner 505 Tillgång till telefonsvarare 506 Tillgång till mobiltelefon 507 Tillgång till Text-TV 508 Tillgång till video 509 Tillgång till kabel-TV 510 Tillgång till parabolantenn 511 Tillgång till persondator 512 Tillgång till mikrovågsugn 513 Tillgång till fax 514 Tillgång till CD-spelare 515 Tillgång till fritidshus 516 Tillgång till bil 517 Bil 1: Märke/modell 518 Bil 1: Årsmodell 519 Bil 2: Märke/modell 520 Bil 2: Årsmodell 521 Bil 3: Märke/modell 522 Bil 3: Årsmodell 523 PC-utrustning: Modem 524 PC-utrustning: IT-anslutning 525 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 526 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 527 Har ej PC-utrustning 528 Aktiviteter senaste månaden: Promenerat 529 Aktiviteter senaste månaden: Cyklat 530 Aktiviteter senaste månaden: Åkt kollektivt 531 Aktiviteter senaste månaden: Åkt bil 532 Det senaste årets förändring i privatekonomin 533 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 534 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 535 Det kommande årets förändring i privatekonomin 536 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 537 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 538 Språkkunskap: Danska 539 Språkkunskap: Norska 540 Språkkunskap: Engelska 541 Språkkunskap: Tyska 542 Språkkunskap: Franska 543 Språkkunskap: Spanska 544 Omdöme om frågeformuläret: Roligt att svara 545 Omdöme om frågeformuläret: Inga problem 546 Omdöme om frågeformuläret: Sättet att fylla i 547 Omdöme om frågeformuläret: Tid för att fylla i

VAR 1 SSD STUDY NR 0589              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0589


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 13 width 2 MD=99 Födelseår 16. 1916 . . 81. 1981 21 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 12 14 19 13 19 23 16 21 17 22 24 24 21 22 21 25 23 19 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 22 23 25 20 19 29 19 27 31 33 41 33 34 36 40 32 33 31 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 28 24 34 32 34 26 20 28 31 24 30 30 34 27 30 32 34 34 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 99 Frek: 37 37 28 29 24 27 28 26 27 28 27 25 21
VAR 6 RIKSOMRÅDE Loc 15 width 1 MD=9 Riksområde 309 1. Stockholm,(Stockholms län) 284 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 170 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 252 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 372 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 179 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 70 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 122 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 21 9. Uppgift saknas
VAR 7 H-REGION Loc 16 width 2 MD=99 H-region 291 01. Stockholm, Södertälje A-region 552 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 378 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 141 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kmeters radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 112 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 183 08. Göteborgs A-region 98 09. Malmö/Lund/Trelleborg 24 99. Uppgift saknas
VAR 8 LÄN Loc 18 width 2 MD=99 Län 309 01. Stockholms län 59 03. Uppsala län 50 04. Södermanlands län 78 05. Östergötlands län 83 06. Jönköpings län 30 07. Kronobergs län 42 08. Kalmar län 14 09. Gotlands län 30 10. Blekinge län 51 11. Kristianstads län 172 12. Malmöhus län 51 13. Hallands län 157 14. Göteborgs och Bohus län 102 15. Älvsborgs län 63 16. Skaraborgs län 59 17. Värmlands län 47 18. Örebro län 49 19. Västmanlands län 66 20. Kopparbergs län 54 21. Gävleborgs län 42 22. Västernorrlands län 28 23. Jämtlands län 60 24. Västerbottens län 62 25. Norrbotten län 21 99. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTADSORT Loc 20 width 1 MD=9 Bostadsort 358 1. Ren landsbygd 606 2. Mindre tätort 556 3. Stad eller större tätort 226 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 33 9. Uppgift saknas
VAR 10 UTBILDNING Loc 21 width 1 MD=9 Utbildning 764 1. Hög 410 3. Medelhög 549 5. Låg 56 9. Uppgift saknas
VAR 11 KÖN Loc 22 width 1 MD=9 Kön 824 1. Man 934 2. Kvinna 21 9. Uppgift saknas
VAR 12 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier Du tar del av 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalnyheter i radion <Senaste förekomst: SOM95 F.1> 642 1. Dagligen 147 2. 5-6 ggr/vecka 193 3. 3-4 ggr/vecka 170 4. 1-2 ggr/vecka 320 5. Mer sällan 180 6. Aldrig 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 DAGENS EKO 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Programval> Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 286 1. Dagligen 116 2. 5-6 ggr/vecka 177 3. 3-4 ggr/vecka 191 4. 1-2 ggr/vecka 404 5. Mer sällan 366 6. Aldrig 228 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 AKTUELLT 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Programval> Aktuellt i SVT1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 367 1. Dagligen 252 2. 5-6 ggr/vecka 371 3. 3-4 ggr/vecka 348 4. 1-2 ggr/vecka 237 5. Mer sällan 57 6. Aldrig 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 RAPPORT 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Programval> Rapport i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 422 1. Dagligen 257 2. 5-6 ggr/vecka 340 3. 3-4 ggr/vecka 348 4. 1-2 ggr/vecka 248 5. Mer sällan 54 6. Aldrig 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Programval> Regionala nyheter i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 279 1. Dagligen 183 2. 5-6 ggr/vecka 289 3. 3-4 ggr/vecka 321 4. 1-2 ggr/vecka 394 5. Mer sällan 131 6. Aldrig 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 MORGON-TV I SVT2 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Programval> Morgon-TV i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 43 1. Dagligen 36 2. 5-6 ggr/vecka 52 3. 3-4 ggr/vecka 94 4. 1-2 ggr/vecka 406 5. Mer sällan 906 6. Aldrig 231 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 NYHETERNA I TV4 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Programval> Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 217 1. Dagligen 207 2. 5-6 ggr/vecka 394 3. 3-4 ggr/vecka 399 4. 1-2 ggr/vecka 324 5. Mer sällan 98 6. Aldrig 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 LOKALA NYHETER I TV4 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) <Programval> Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 126 1. Dagligen 81 2. 5-6 ggr/vecka 213 3. 3-4 ggr/vecka 281 4. 1-2 ggr/vecka 542 5. Mer sällan 346 6. Aldrig 179 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 MORGON-TV I TV4 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) <Programval> Morgon-TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 106 1. Dagligen 70 2. 5-6 ggr/vecka 85 3. 3-4 ggr/vecka 143 4. 1-2 ggr/vecka 410 5. Mer sällan 796 6. Aldrig 158 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 TV3-DIREKT 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) <Programval> TV3-Direkt <Se F.1 för fullständig frågetext> 36 1. Dagligen 33 2. 5-6 ggr/vecka 85 3. 3-4 ggr/vecka 124 4. 1-2 ggr/vecka 343 5. Mer sällan 936 6. Aldrig 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄSER MORGONTIDNING 2 Loc 33 width 1 MD=9 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) <Senaste förekomst: SOM95 F.2> 1491 1. Läser morgontidning regelbundet 245 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 43 9. Uppgift saknas
VAR 23 MORGONTIDNING 1 2 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) 2(1) Morgontidning 1 19 001. Metro 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 5 201. Aftonbladet 11 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 39 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 19 205. Dala-Demokraten 4 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 2 207. Folket 7 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 2 209. Karlskuga-Kuriren 1 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 11 211. Länstidningen (Östersund) 22 212. Norrländska Socialdemokraten 7 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 18 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 6 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 3 218. Hälsinge-Kuriren 13 219. Värmlands Folkblad 4 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 1 224. Örebro-Kuriren 2 225. Östra Småland 1 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 1 234. Östergötlands Folkblad 0 235. Östgöten 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 17 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 10 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 11 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 1 317. Norra Halland/Nordhalland 11 318. Norra Skåne 10 319. Norrtelje Tidning 1 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 12 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 7 325. Södermanlands Nyheter 2 326. Sörmlandsbygden 4 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlands-Bygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 14 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästriklands Tidning 11 401. Alingsås Tidning 1 402. Arboga Tidning 5 403. Bergslagsposten 23 404. Blekinge Läns Tidning 13 405. Bohuslänningen 5 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 26 408. Eskilstuna-Kuriren 2 409. Expressen 19 410. Falu-Kuriren 13 411. Gefle Dagblad 2 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 135 414. Göteborgs-Posten 14 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 6 417. Katrineholms-Kuriren 13 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 12 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 2 423. Motala Tidning 28 424. Nerikes Allehanda 20 425. Norra Västerbotten 13 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 1 427. Provinstidningen Dalsland 1 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 1 429. Smålands Dagblad 9 430. Smålands-Tidningen 2 432. Strengnes Tidning 13 433. Sundsvalls Tidning 62 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 4 438. Tranås Tidning 3 439. Trelleborgs Allehanda 44 440. Uppsala Nya Tidning 1 441. Vadstena Skänninge Tidning 27 442. Vestmanlands Läns Tidning 6 443. Vetlanda Posten 28 444. Västerbottens Kuriren 15 445. Ystads Allehanda 7 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 20 501. Barometern 43 502. Borås Tidning 5 503. Enköpings-Posten 4 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 7 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 2 509. Hjo Tidning 10 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 24 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 513. Nya Kristinehamns-Posten 34 514. Nya Wermlandstidningen 3 515. Oskarshamns-Tidning 20 516. Smålandsposten 60 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 3 519. Ulricehamns Tidning 7 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 39 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 1 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 1 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 2 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 2 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 2 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 19 610. Nordvästra Skånes Tidningar 14 611. Norrbottens-Kuriren 11 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 12 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 6 614. Västernorrlands Allehanda 1 615. Västgöta-Bladet 2 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 2 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 4 803. Borlänge Tidning 2 804. Dagen 174 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 2 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 2 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 27 812. Helsingborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 34 817. Jönköpings-Posten 4 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 0 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 0 822. Lilla Edet-Posten 3 823. Ljusdals-Posten 2 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 5 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 0 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 6 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 0 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 2 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 3 838. Södra Dalarnas Tidning 9 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 19 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 1 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 0 890. Lokal annonstidning 0 891. Utländsk dagstidning 210 000. Frågan ej tillämplig 29 999. Uppgift saknas
VAR 24 MORGONTIDNING 2 2 Loc 37 width 3 MD= 0 or GE 999 2(2) Morgontidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 001. Metro . . 891. Utländsk dagstidning 1688 000. Frågan ej tillämplig 17 999. Uppgift saknas Kod: 1 201 203 207 211 212 217 305 307 319 327 Frek: 4 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1 Kod: 332 401 410 412 414 419 434 437 444 445 501 Frek: 1 1 2 1 4 1 3 1 3 1 1 Kod: 502 507 513 517 527 601 612 804 805 811 834 Frek: 1 1 1 11 1 1 1 1 14 1 1 Kod: 842 0 999 Frek: 1 1688 17
VAR 25 MORGONTIDNINGSLÄSNING 3 Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 99 3 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? <Senaste förekomst: SOM95 F.3> 42 01. 7 dagar 63 02. 6 dagar 120 03. 5 dagar 79 04. 4 dagar 149 05. 3 dagar 618 06. 2 dagar 479 07. 1 dag 172 00. Frågan ej tillämplig 57 99. Uppgift saknas
VAR 26 PREN MORGONTIDNING 4 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 4 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? <Senaste förekomst: SOM95 F.4> 1318 1. Ja 372 5. Nej 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 LÄSER HOS BEKANT 4 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 4(1) <Tillgång till morgontidningen> Läser hos bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 320 5. Ej markerat 1328 0. Frågan ej tillämplig 79 9. Uppgift saknas
VAR 28 LÅNAR AV BEKANT 4 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) <Tillgång till morgontidningen> Lånar av bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 341 5. Ej markerat 1328 0. Frågan ej tillämplig 79 9. Uppgift saknas
VAR 29 LÄSER ARBETET/SKOLAN 4 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) <Tillgång till morgontidningen> Läser på arbetet/skolan <Se F.4 för fullständig frågetext> 166 1. Markerat 206 5. Ej markerat 1328 0. Frågan ej tillämplig 79 9. Uppgift saknas
VAR 30 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 4 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) <Tillgång till morgontidningen> Läser på bibliotek <Se F.4 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 351 5. Ej markerat 1328 0. Frågan ej tillämplig 79 9. Uppgift saknas
VAR 31 KÖPER LÖSNUMMER 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) <Tillgång till morgontidningen> Köper lösnummer <Se F.4 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 277 5. Ej markerat 1328 0. Frågan ej tillämplig 79 9. Uppgift saknas
VAR 32 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 4 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) <Tillgång till morgontidningen> Läser på annat sätt <Se F.4 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 335 5. Ej markerat 1328 0. Frågan ej tillämplig 79 9. Uppgift saknas
VAR 33 UPPHÖRA PRENUMERATION 5 Loc 49 width 1 MD=9 5 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? <Senaste förekomst: SOM95 F.5> 128 1. Ja, flera gånger 258 2. Ja, någon enstaka gång 948 3. Nej 293 5. Prenumererar ej på någon tidning 19 8. Tveksam, vet ej 133 9. Uppgift saknas
VAR 34 ALLT HAR BLIVIT DYRT 6 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 6 Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 6(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till <Senaste förekomst: SOM95 F.6> 159 1. Markerat 222 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 35 PREN PRIS HAR HÖJTS 6 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) <Anledning att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har höjts <Se F.6 för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 274 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 36 FÅR INFO I RADIO/TV 6 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag får lokal information i radio och TV <Se F.6 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 336 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 37 DÅLIG TIDN UTDELNING 6 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.6 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 360 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 38 INGEN TID ATT LÄSA 6 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.6 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 296 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 39 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 6 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.6 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 322 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 40 FÖR MYCKET ANNONSER 6 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehåller för mycket annonser <Se F.6 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 360 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 41 LÅNAR AV GRANNE 6 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 6(8) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.6 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 369 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 42 POLITISK LINJE 6 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 6(9) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.6 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 361 5. Ej markerat 1241 0. Frågan ej tillämplig 157 9. Uppgift saknas
VAR 43 EJ BRA INNEHÅLL 6 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 6(10) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.6 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 311 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 44 FÖR LITE ANNONSER 6 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 6(11) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.6 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 380 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 45 FLYTTADE FRÅN ORTEN 6 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 6(12) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.6 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 379 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 46 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 6 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 6(13) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen har blivit så förändrad <Se F.6 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 358 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 47 DÅLIG BEVAKNING 6 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 6(14) <Anledning att upphöra med prenumeration> För dålig bevakning av vad som händer i min kommun <Se F.6 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 354 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 48 ANNAT SKÄL 6 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 6(15) <Anledning att upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.6 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 345 5. Ej markerat 1242 0. Frågan ej tillämplig 156 9. Uppgift saknas
VAR 49 LÄSNING FÖRE KL 08.00 7 Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 99 7 Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? 7(1) Före kl 08.00 <Senaste förekomst: SOM95 F.7> 147 01. 0 minuter 94 02. Ca 5 minuter 199 03. Ca 10 minuter 222 04. Ca 15 minuter 146 05. Ca 20 minuter 48 06. Ca 25 minuter 125 07. Ca 30 minuter 16 08. Ca 35 minuter 29 09. Ca 40 minuter 21 10. Ca 45 minuter 8 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 24 13. Ca 60 minuter 4 14. Över 60 minuter 562 00. Uppgift saknas på delfrågan 133 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 LÄSNING 08.00-12.00 7 Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 99 7(2) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 08.00-12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 225 01. 0 minuter 47 02. Ca 5 minuter 87 03. Ca 10 minuter 101 04. Ca 15 minuter 89 05. Ca 20 minuter 27 06. Ca 25 minuter 83 07. Ca 30 minuter 10 08. Ca 35 minuter 15 09. Ca 40 minuter 17 10. Ca 45 minuter 6 11. Ca 50 minuter 3 12. Ca 55 minuter 24 13. Ca 60 minuter 18 14. Över 60 minuter 894 00. Uppgift saknas på delfrågan 133 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 LÄSNING 12.00-17.00 7 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 7(3) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 12.00-17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 244 01. 0 minuter 49 02. Ca 5 minuter 61 03. Ca 10 minuter 48 04. Ca 15 minuter 39 05. Ca 20 minuter 14 06. Ca 25 minuter 33 07. Ca 30 minuter 8 08. Ca 35 minuter 7 09. Ca 40 minuter 2 10. Ca 45 minuter 2 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 1 13. Ca 60 minuter 7 14. Över 60 minuter 1129 00. Uppgift saknas på delfrågan 133 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 LÄSNING EFTER KL 17.00 7 Loc 71 width 2 MD= 0 or GE 99 7(4) <Lästid en genomsnittlig vardag> Efter kl 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 138 01. 0 minuter 134 02. Ca 5 minuter 164 03. Ca 10 minuter 131 04. Ca 15 minuter 100 05. Ca 20 minuter 18 06. Ca 25 minuter 79 07. Ca 30 minuter 8 08. Ca 35 minuter 11 09. Ca 40 minuter 10 10. Ca 45 minuter 5 11. Ca 50 minuter 0 12. Ca 55 minuter 5 13. Ca 60 minuter 11 14. Över 60 minuter 832 00. Uppgift saknas på delfrågan 133 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 LÄSER FLER MORGONTIDN 8 Loc 73 width 1 MD=9 8 Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? <Senaste förekomst: SOM95 F.8> 323 1. Ja 1368 5. Nej 88 9. Uppgift saknas
VAR 54 AFTONBLADET 9 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 9 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 9(1) Aftonbladet <Senaste förekomst: SOM95 F.10> 99 1. 6-7 dagar/vecka 138 2. 3-5 dagar/vecka 284 3. 1-2 dagar/vecka 492 4. Mer sällan 484 5. Aldrig 255 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 EXPRESSEN 9 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) <Läsning av kvällstidning> Expressen <Se F.9 för fullständig frågetext> 83 1. 6-7 dagar/vecka 114 2. 3-5 dagar/vecka 252 3. 1-2 dagar/vecka 592 4. Mer sällan 438 5. Aldrig 273 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 IDAG 9 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) <Läsning av kvällstidning> GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 dagar/vecka 26 2. 3-5 dagar/vecka 57 3. 1-2 dagar/vecka 186 4. Mer sällan 971 5. Aldrig 505 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 KVÄLLSPOSTEN 9 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) <Läsning av kvällstidning> Kvällsposten <Se F.9 för fullständig frågetext> 12 1. 6-7 dagar/vecka 24 2. 3-5 dagar/vecka 59 3. 1-2 dagar/vecka 154 4. Mer sällan 997 5. Aldrig 506 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 GRATISTIDNING 10 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 10 Hur ofta brukar Du läsa något av följande? 10(1) Lokalt annonsblad/gratistidning som innehåller nyheter 32 1. 6-7 dagar/vecka 80 2. 3-5 dagar/vecka 558 3. 1-2 dagar/vecka 663 4. Mer sällan 404 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 DAGSTIDN PÅ INTERNET 10 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) Dagstidning på Internet <Se F.10 för fullständig frågetext> 9 1. 6-7 dagar/vecka 11 2. 3-5 dagar/vecka 32 3. 1-2 dagar/vecka 96 4. Mer sällan 1226 5. Aldrig 372 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 MORGONTIDN TILLFÖRLIT 11 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 11 Hur anser Du följande påståenden stämmer in på de morgontidningar respektive kvällstidningar Du brukar läsa 11a(1) Den morgontidning Du brukar läsa är alltid tillförlitlig 277 1. Stämmer helt och hållet 991 3. Stämmer delvis 66 5. Stämmer inte alls 147 8. Tveksam, vet ej 247 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 MORGONTIDN PRISVÄRD 11 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 11a(2) Den morgontidning Du brukar läsa är prisvärd <Se F.11 för fullständig frågetext> 276 1. Stämmer helt och hållet 649 3. Stämmer delvis 249 5. Stämmer inte alls 255 8. Tveksam, vet ej 299 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 MORGONTIDN INTRESSANT 11 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 11a(3) Den morgontidning Du brukar läsa har alltid ett intressant innehåll <Se F.11 för fullständig frågetext> 326 1. Stämmer helt och hållet 997 3. Stämmer delvis 62 5. Stämmer inte alls 61 8. Tveksam, vet ej 282 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 MORGONTIDN OPARTISK 11 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 11a(4) Den morgontidning Du brukar läsa är opartisk i sina nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 183 1. Stämmer helt och hållet 745 3. Stämmer delvis 192 5. Stämmer inte alls 271 8. Tveksam, vet ej 337 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 MORGONTIDN SERIÖS 11 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 11a(5) Den morgontidning Du brukar läsa är seriös i sin nyhetsbevakning <Se F.11 för fullständig frågetext> 469 1. Stämmer helt och hållet 785 3. Stämmer delvis 52 5. Stämmer inte alls 121 8. Tveksam, vet ej 301 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 MORGONTIDN ENGAGERAR 11 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 11a(6) Den morgontidning Du brukar läsa är engagerande <Se F.11 för fullständig frågetext> 267 1. Stämmer helt och hållet 841 3. Stämmer delvis 154 5. Stämmer inte alls 133 8. Tveksam, vet ej 333 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 MORGONTIDN STIMULERAR 11 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 11a(7) Den morgontidning Du brukar läsa är stimulerande att läsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 317 1. Stämmer helt och hållet 881 3. Stämmer delvis 134 5. Stämmer inte alls 84 8. Tveksam, vet ej 312 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 MORGONTIDN MODERN 11 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 11 Hur anser Du följande påståenden stämmer in på de morgontidningar respektive kvällstidningar Du brukar läsa 11a(8) Den morgontidning Du brukar läsa har en modern form 363 1. Stämmer helt och hållet 596 3. Stämmer delvis 242 5. Stämmer inte alls 200 8. Tveksam, vet ej 327 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 MORGONTIDN OVÄNTAT 11 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 11a(9) Den morgontidning Du brukar läsa innehåller ofta något oväntat <Se F.11 för fullständig frågetext> 99 1. Stämmer helt och hållet 539 3. Stämmer delvis 494 5. Stämmer inte alls 250 8. Tveksam, vet ej 346 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 MORGONTIDN LÄSER EJ 11 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 11a(10) Läser ingen morgontidning <Se F.11 för fullständig frågetext> 141 1. Markerat 1587 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 70 KVÄLLSTIDN TILLFÖRLIT 11 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 11b(1) Den kvällstidning Du brukar läsa är alltid tillförlitlig <Se F.11 för fullständig frågetext> 41 1. Stämmer helt och hållet 515 3. Stämmer delvis 302 5. Stämmer inte alls 169 8. Tveksam, vet ej 701 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 KVÄLLSTIDN PRISVÄRD 11 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 11b(2) Den kvällstidning Du brukar läsa är prisvärd <Se F.11 för fullständig frågetext> 122 1. Stämmer helt och hållet 418 3. Stämmer delvis 273 5. Stämmer inte alls 178 8. Tveksam, vet ej 737 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 KVÄLLSTIDN INTRESSANT 11 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 11b(3) Den kvällstidning Du brukar läsa har ett intressant innehåll <Se F.11 för fullständig frågetext> 144 1. Stämmer helt och hållet 655 3. Stämmer delvis 129 5. Stämmer inte alls 71 8. Tveksam, vet ej 729 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 KVÄLLSTIDN OPARTISK 11 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 11b(4) Den kvällstidning Du brukar läsa är opartisk i sina nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 30 1. Stämmer helt och hållet 409 3. Stämmer delvis 308 5. Stämmer inte alls 218 8. Tveksam, vet ej 763 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 KVÄLLSTIDN SERIÖS 11 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 11b(5) Den kvällstidning Du brukar läsa är seriös i sin nyhetsbevakning <Se F.11 för fullständig frågetext> 103 1. Stämmer helt och hållet 442 3. Stämmer delvis 265 5. Stämmer inte alls 169 8. Tveksam, vet ej 749 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 KVÄLLSTIDN ENGAGERAR 11 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 11b(6) Den kvällstidning Du brukar läsa är engagerande <Se F.11 för fullständig frågetext> 146 1. Stämmer helt och hållet 559 3. Stämmer delvis 138 5. Stämmer inte alls 124 8. Tveksam, vet ej 761 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 KVÄLLSTIDN STIMULERAR 11 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 11b(7) Den kvällstidning Du brukar läsa är stimulerande att läsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 168 1. Stämmer helt och hållet 552 3. Stämmer delvis 154 5. Stämmer inte alls 108 8. Tveksam, vet ej 746 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 KVÄLLSTIDN MODERN 11 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 11b(8) Den kvällstidning Du brukar läsa har en modern form <Se F.11 för fullständig frågetext> 261 1. Stämmer helt och hållet 481 3. Stämmer delvis 77 5. Stämmer inte alls 145 8. Tveksam, vet ej 764 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 KVÄLLSTIDN OVÄNTAT 11 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 11b(9) Den kvällstidning Du brukar läsa innehåller ofta något oväntat <Se F.11 för fullständig frågetext> 221 1. Stämmer helt och hållet 474 3. Stämmer delvis 143 5. Stämmer inte alls 127 8. Tveksam, vet ej 763 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 KVÄLLSTIDN LÄSER EJ 11 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 11b(10) Läser ingen kvällstidning <Se F.11 för fullständig frågetext> 497 1. Markerat 1231 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 80 MORG.TIDN SAKUPPGIFT 12 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 12 Det har riktats ibland kritik mot dagspressens journalistik. I det följande har vi räknat upp ett antal brister som förts fram i debatten. Ange för vart och ett av dem om Du anser att sådana brister förekommer i de morgontidningar respektive kvällstidningar Du brukar läsa eller titta i. 12a(1) Bristen förekommer i morgontidningar: Felaktiga sakuppgifter 51 1. Mycket ofta 273 2. Ganska ofta 1087 3. Någon gång 59 4. Aldrig 181 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 MORG.TIDN RESP PRIVAT 12 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 12a(2) Bristen förekommer i morgontidningar: Bristande respekt för människors privatliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ofta 261 2. Ganska ofta 854 3. Någon gång 246 4. Aldrig 192 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 MORG.TIDN PERSONLIG 12 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 12a(3) Bristen förekommer i morgontidningar: För mycket personligt tyckande hos journalister <Se F.12 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ofta 421 2. Ganska ofta 769 3. Någon gång 135 4. Aldrig 223 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 MORG.TIDN ÖVERDRIFT 12 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 12a(4) Bristen förekommer i morgontidningar: Alltför stora överdrifter <Se F.12 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ofta 292 2. Ganska ofta 838 3. Någon gång 223 4. Aldrig 236 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 MORG.TIDN RUBRIK-TEXT 12 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 12a(5) Bristen förekommer i morgontidningar: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ofta 219 2. Ganska ofta 911 3. Någon gång 243 4. Aldrig 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 MORG.TIDN NEG NYHET 12 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 12a(6) Bristen förekommer i morgontidningar: För mycket negativa nyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ofta 466 2. Ganska ofta 638 3. Någon gång 168 4. Aldrig 210 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 MORG.TIDN YTLIG NYHET 12 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 12a(7) Bristen förekommer i morgontidningar: Förenklade och ytliga nyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ofta 341 2. Ganska ofta 855 3. Någon gång 182 4. Aldrig 230 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 MORG.TIDN POLITIK 12 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 12a(8) Bristen förekommer i morgontidningar: Okritisk bevakning av politik och samhälle <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ofta 318 2. Ganska ofta 839 3. Någon gång 174 4. Aldrig 262 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 MORG.TIDN PARTISKHET 12 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 12a(9) Bristen förekommer i morgontidningar: Partiskhet i politiska nyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket ofta 401 2. Ganska ofta 742 3. Någon gång 135 4. Aldrig 257 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 MORG.TIDN NÄRINGSLIV 12 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 12a(10) Bristen förekommer i morgontidningar: Okritisk bevakning av företag och näringsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ofta 298 2. Ganska ofta 866 3. Någon gång 158 4. Aldrig 271 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 MORG.TIDN RESP LÄSARE 12 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 12a(11) Bristen förekommer i morgontidningar: Bristande respekt för läsarna <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ofta 168 2. Ganska ofta 758 3. Någon gång 426 4. Aldrig 249 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 MORG.TIDN LÖPSEDEL 12 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 12a(12) Bristen förekommer i morgontidningar: Vilseledande löpsedlar <Se F.12 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ofta 215 2. Ganska ofta 704 3. Någon gång 373 4. Aldrig 238 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 KVÄLLSTIDN SAKUPPGIFT 12 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 12b(1) Bristen förekommer i kvällstidningar: Felaktiga sakuppgifter <Se F.12 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ofta 475 2. Ganska ofta 425 3. Någon gång 20 4. Aldrig 536 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 KVÄLLSTIDN RESP PRIV 12 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 12b(2) Bristen förekommer i kvällstidningar: Bristande respekt för privatliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 495 1. Mycket ofta 456 2. Ganska ofta 170 3. Någon gång 14 4. Aldrig 516 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 KVÄLLSTIDN PERSONLIG 12 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 12b(3) Bristen förekommer i kvällstidningar: För mycket personligt tyckande hos journalister <Se F.12 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket ofta 471 2. Ganska ofta 323 3. Någon gång 24 4. Aldrig 563 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 KVÄLLSTIDN ÖVERDRIFT 12 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 12b(4) Bristen förekommer i kvällstidningar: Alltför stora överdrifter <Se F.12 för fullständig frågetext> 440 1. Mycket ofta 417 2. Ganska ofta 220 3. Någon gång 22 4. Aldrig 552 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 KVÄLLSTIDN RUBR-TEXT 12 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 12b(5) Bristen förekommer i kvällstidningar: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text <Se F.12 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket ofta 358 2. Ganska ofta 356 3. Någon gång 42 4. Aldrig 552 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 KVÄLLSTIDN NEG NYHET 12 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 12b(6) Bristen förekommer i kvällstidningar: För mycket negativa nyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ofta 471 2. Ganska ofta 343 3. Någon gång 45 4. Aldrig 549 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 KVÄLLSTIDN YTLIG 12 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 12b(7) Bristen förekommer i kvällstidningar: Förenklade och ytliga nyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ofta 429 2. Ganska ofta 357 3. Någon gång 53 4. Aldrig 559 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 KVÄLLSTIDN POL.BEVAKN 12 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 12b(8) Bristen förekommer i kvällstidningar: Okritisk bevakning av politik och samhälle <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ofta 362 2. Ganska ofta 543 3. Någon gång 71 4. Aldrig 596 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 KVÄLLSTIDN PARTISKHET 12 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 12b(9) Bristen förekommer i kvällstidningar: Partiskhet i politiska nyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ofta 407 2. Ganska ofta 466 3. Någon gång 42 4. Aldrig 588 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 KVÄLLSTIDN NÄRINGSLIV 12 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 12b(10) Bristen förekommer i kvällstidningar: Okritisk bevakning av företag och näringsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ofta 321 2. Ganska ofta 590 3. Någon gång 82 4. Aldrig 589 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 KVÄLLSTIDN RESP LÄSAR 12 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 12b(11) Bristen förekommer i kvällstidningar: Bristande respekt för läsarna <Se F.12 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ofta 309 2. Ganska ofta 440 3. Någon gång 101 4. Aldrig 580 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 KVÄLLSTIDN LÖPSEDLAR 12 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 12b(12) Bristen förekommer i kvällstidningar: Vilseledande löpsedlar <Se F.12 för fullständig frågetext> 559 1. Mycket ofta 322 2. Ganska ofta 198 3. Någon gång 34 4. Aldrig 538 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 ALLVARLIGASTE BRIST,1 12 Loc 124 width 2 MD= 0 or GE 99 12(1) Vilken eller vilka av dessa brister anser Du personligen vara de allvarligaste? (ange högst två med siffrorna 1-12 enligt ovan) <Se F.12 för fullständig frågetext> 372 01. Felaktiga sakuppgifter 460 02. Bristande respekt för människors privatliv 88 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 64 04. Alltför stora överdrifter 30 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 64 06. För mycket negativa nyheter 35 07. Förenklade och ytliga nyheter 32 08. Okritisk bevakning av politik och samhälle 20 09. Partiskhet i politiska nyheter 8 10. Okritisk bevakning av företag och näringsliv 30 11. Bristande respekt för läsarna 49 12. Vilseledande löpsedlar 395 00. Frågan ej tillämplig 132 99. Uppgift saknas
VAR 105 ALLVARLIGASTE BRIST,2 12 Loc 126 width 2 MD= 0 or GE 99 12(2) Vilken eller vilka av dessa brister anser Du personligen vara de allvarligaste? (ange högst två med siffrorna 1-12 enligt ovan) <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 01. Felaktiga sakuppgifter 182 02. Bristande respekt för människors privatliv 76 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 84 04. Alltför stora överdrifter 32 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 83 06. För mycket negativa nyheter 70 07. Förenklade och ytliga nyheter 60 08. Okritisk bevakning av politik och samhälle 74 09. Partiskhet i politiska nyheter 30 10. Okritisk bevakning av företag och näringsliv 119 11. Bristande respekt för läsarna 195 12. Vilseledande löpsedlar 594 00. Frågan ej tillämplig 132 99. Uppgift saknas
VAR 106 FÖRTROENDE REGERINGEN 13 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 13 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 13(1) Regeringen <Senaste förekomst: SOM95 F.13> 33 1. Mycket stort förtroende 276 2. Ganska stort förtroende 600 3. Varken stort eller litet förtroende 461 4. Ganska litet förtroende 346 5. Mycket litet förtroende 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 FÖRTROENDE POLISEN 13 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Polisen <Se F.13 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket stort förtroende 774 2. Ganska stort förtroende 523 3. Varken stort eller litet förtroende 201 4. Ganska litet förtroende 83 5. Mycket litet förtroende 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 13 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Sjukvården <Se F.13 för fullständig frågetext> 420 1. Mycket stort förtroende 823 2. Ganska stort förtroende 290 3. Varken stort eller litet förtroende 134 4. Ganska litet förtroende 47 5. Mycket litet förtroende 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 FÖRTROENDE FÖRSVARET 13 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Försvaret <Se F.13 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket stort förtroende 441 2. Ganska stort förtroende 718 3. Varken stort eller litet förtroende 261 4. Ganska litet förtroende 131 5. Mycket litet förtroende 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 13 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Riksdagen <Se F.13 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort förtroende 279 2. Ganska stort förtroende 670 3. Varken stort eller litet förtroende 427 4. Ganska litet förtroende 283 5. Mycket litet förtroende 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 FÖRTROENDE BANKERNA 13 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Bankerna <Se F.13 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket stort förtroende 403 2. Ganska stort förtroende 604 3. Varken stort eller litet förtroende 410 4. Ganska litet förtroende 213 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 FÖRTROENDE DAGSPRESS 13 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 13(7) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Dagspressen <Se F.13 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 432 2. Ganska stort förtroende 848 3. Varken stort eller litet förtroende 294 4. Ganska litet förtroende 79 5. Mycket litet förtroende 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 FÖRTROENDE FACKET 13 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Fackliga organisationer <Se F.13 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket stort förtroende 278 2. Ganska stort förtroende 569 3. Varken stort eller litet förtroende 495 4. Ganska litet förtroende 301 5. Mycket litet förtroende 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 FÖRTROENDE RADIO/TV 13 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Radio och TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket stort förtroende 778 2. Ganska stort förtroende 684 3. Varken stort eller litet förtroende 117 4. Ganska litet förtroende 23 5. Mycket litet förtroende 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 13 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Grundskolan <Se F.13 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket stort förtroende 672 2. Ganska stort förtroende 604 3. Varken stort eller litet förtroende 187 4. Ganska litet förtroende 68 5. Mycket litet förtroende 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 FÖRTROENDE STORFÖRET. 13 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Storföretagen <Se F.13 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket stort förtroende 453 2. Ganska stort förtroende 725 3. Varken stort eller litet förtroende 301 4. Ganska litet förtroende 130 5. Mycket litet förtroende 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 FÖRTROENDE SV KYRKA 13 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Svenska kyrkan <Se F.13 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket stort förtroende 383 2. Ganska stort förtroende 712 3. Varken stort eller litet förtroende 251 4. Ganska litet förtroende 230 5. Mycket litet förtroende 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 FÖRTROENDE DOMSTOL 13 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Domstolarna <Se F.13 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket stort förtroende 584 2. Ganska stort förtroende 561 3. Varken stort eller litet förtroende 286 4. Ganska litet förtroende 114 5. Mycket litet förtroende 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 FÖRTROENDE KUNGAHUSET 13 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 13(14) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kungahuset <Se F.13 för fullständig frågetext> 462 1. Mycket stort förtroende 511 2. Ganska stort förtroende 532 3. Varken stort eller litet förtroende 90 4. Ganska litet förtroende 110 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 FÖRTROENDE KOMSTYRELS 13 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 13(15) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kommunstyrelserna <Se F.13 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort förtroende 221 2. Ganska stort förtroende 675 3. Varken stort eller litet förtroende 479 4. Ganska litet förtroende 299 5. Mycket litet förtroende 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 INTRESSE FÖR POLITIK 14 Loc 143 width 1 MD=9 14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: SOM95 F.14> 170 1. Mycket intresserad 752 2. Ganska intresserad 654 3. Inte särskilt intresserad 177 4. Inte alls intresserad 26 9. Uppgift saknas
VAR 122 DEMOKRATIN I SVERIGE 15 Loc 144 width 1 MD=9 15 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? 65 1. Mycket nöjd 760 2. Ganska nöjd 675 3. Inte särskilt nöjd 226 4. Inte alls nöjd 53 9. Uppgift saknas
VAR 123 SAMHÄLLSPROBLEM 1 16 Loc 145 width 3 MD=999 16 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 16(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Senaste förekomst: SOM95 F.15> 12 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 5 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 2 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 1 008. Man skall kunna leva på sin lön 1 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 66 020. Sveriges ekonomi-allmänt 2 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Handelspolitik, frihandel, fri konkurrens, handelsbalans 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 1 025. Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt, se kod 144) 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 028. Lågkonjunkturen 12 029. Budgetunderskottet 3 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 24 031. Nedskärningar i offentlig service 0 035. Privatiseringar 9 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Minska bidragen 5 044. Välfärdssamhället, tryggheten 15 047. Fördelningsfrågor 8 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 40 060. Äldrevård/äldreomsorg 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 168 070. Sjukvård/sjukvårdsförsäkring 0 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar (även för vård av sjukt barn) 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 17 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 24 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 1 095. Barnfamiljernas ekonomi 1 096. Sextimmars arbetsdag 21 100. Utbildningspolitik, forskning 1 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 10 103. Grundskolan 0 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 110. Fritid/idrott 9 111. Ungdomars och barns framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. Kulturfrågor 2 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 126. Boendemiljö 1 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 4 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 58 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 1 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 36 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 10 181. Ungdomsbrottslighet 30 182. Våld på gator och torg 1 183. Lag och ordning 10 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Porr och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation 5 194. Hederlighet 0 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Videovåld/TV-våld 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 4 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 1 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 1 227. Neutralitet 2 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 710 240. Sysselsättning, arbetslöshet 18 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 5 250. Näringspolitik, industripolitik, bilindustrin, textil, stål, skogen 1 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 7 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 1 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 3 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 0 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 2 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 5 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 2 301. Affärer 5 302. Fallskärmsavtal 46 310. Invandrarpolitik 8 315. Flyktingfrågor 23 316. Rasism, främlingsfientlighet 3 318. Nazism 2 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 1 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 3 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 10 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 6 344. Rättvisa 2 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 19 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 1 371. Övriga personfrågor 3 380. Klassamhället (gruppreferenser) 9 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 13 400. EU-allmänt 0 401. EES-avtalet 0 402. Miljön-EU 0 403. Ekonomin-EU 0 404. Sysselsättningen-EU 0 405. Jordbruket-EU 0 406. Sociala tryggheten-EU 0 407. Jämställdheten-EU 0 408. Den militära säkerheten-EU 0 409. Den nationella självständigheten-EU 1 410. Möjligheten att påverka utvecklingen inom EU 0 411. Droger/narkotika-EU 0 412. Freden i Europa-EU 0 413. Matkvaliteten-EU 0 414. Offentlighetsprincipen-EU 0 415. Flyktingar-EU 0 416. Demokratin-EU 0 417. Allemansrätten-EU 0 418. Risk för att Sverige isoleras 0 419. Medlemsavgiften-EU 0 420. EU-annan sakfråga 1 421. EMU-gemensam valuta 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 0 598. Alla frågor 8 599. Övrigt 235 999. Uppgift saknas
VAR 124 SAMHÄLLSPROBLEM 2 16 Loc 148 width 3 MD= 0 or GE 999 16(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 210 000. Frågan ej tillämplig 228 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 7 10 20 21 22 24 25 26 28 29 30 Frek: 9 9 2 1 57 6 5 2 2 3 3 29 3 Kod: 31 40 41 42 44 47 50 60 70 71 73 76 80 Frek: 43 24 1 4 12 13 16 130 161 1 1 1 36 Kod: 85 89 95 96 100 101 103 104 110 111 115 120 123 Frek: 36 1 1 2 38 1 35 2 1 14 1 1 1 Kod: 124 130 140 150 151 160 167 170 180 181 182 183 190 Frek: 2 1 2 1 9 63 1 1 41 14 43 3 10 Kod: 194 200 222 224 230 240 241 246 250 260 261 270 271 Frek: 9 1 15 1 1 187 2 3 3 5 5 1 1 Kod: 280 281 295 300 301 302 310 315 316 320 330 335 336 Frek: 1 6 3 6 1 8 73 3 23 2 3 4 2 Kod: 338 344 360 380 390 400 406 409 421 599 0 999 Frek: 5 4 23 9 3 18 1 1 3 6 210 228
VAR 125 SAMHÄLLSPROBLEM 3 16 Loc 151 width 3 MD= 0 or GE 999 16(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 542 000. Frågan ej tillämplig 228 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 7 8 20 21 22 23 25 28 29 30 31 Frek: 14 2 5 1 33 1 6 1 4 1 16 2 24 Kod: 35 40 42 44 47 50 60 70 71 80 85 92 95 Frek: 1 21 3 9 16 14 89 104 1 17 30 1 3 Kod: 96 100 103 104 111 120 130 150 151 160 165 168 170 Frek: 1 38 36 2 6 3 1 4 14 51 1 1 4 Kod: 180 181 182 183 190 191 194 202 210 220 222 223 224 Frek: 40 12 20 4 10 1 10 1 1 1 11 1 2 Kod: 230 240 241 250 260 261 281 295 296 300 302 310 315 Frek: 1 104 5 2 8 4 1 2 1 17 9 43 1 Kod: 316 320 330 332 335 336 338 344 350 360 370 380 390 Frek: 17 1 1 1 8 1 9 3 1 23 1 8 2 Kod: 400 405 417 419 421 500 599 0 999 Frek: 16 1 1 1 3 2 16 542 228
VAR 126 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 17 Loc 154 width 1 MD=9 17 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? <Senaste förekomst: SOM95 F.19> 150 1. Klart till vänster 386 2. Något till vänster 615 3. Varken till vänster eller höger 401 4. Något till höger 148 5. Klart till höger 79 9. Uppgift saknas
VAR 127 MINSKA OFFENT SEKTOR 18 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 18 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 18(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: SOM95 F.17> 156 1. Mycket bra förslag 248 2. Ganska bra förslag 382 3. Varken bra eller dåligt förslag 468 4. Ganska dåligt förslag 382 5. Mycket dåligt förslag 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 MINSKA FÖRSVARSUTG 18 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska försvarsutgifterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket bra förslag 527 2. Ganska bra förslag 408 3. Varken bra eller dåligt förslag 273 4. Ganska dåligt förslag 142 5. Mycket dåligt förslag 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 BEHÅLL KÄRNKRAFTEN 18 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 18(3) <Åsikter om vissa politiska förslag> Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.18 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket bra förslag 395 2. Ganska bra förslag 352 3. Varken bra eller dåligt förslag 217 4. Ganska dåligt förslag 289 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 FÄRRE FLYKTINGAR 18 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 18(4) <Åsikter om vissa politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.18 för fullständig frågetext> 507 1. Mycket bra förslag 415 2. Ganska bra förslag 437 3. Varken bra eller dåligt förslag 195 4. Ganska dåligt förslag 142 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 18 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 18(5) <Åsikter om vissa politiska förslag> Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.18 för fullständig frågetext> 813 1. Mycket bra förslag 542 2. Ganska bra förslag 280 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 21 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 FINANSMARK INFLYTANDE 18 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 18(6) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska finansmarknadens inflytande på politiken <Se F.18 för fullständig frågetext> 510 1. Mycket bra förslag 458 2. Ganska bra förslag 500 3. Varken bra eller dåligt förslag 135 4. Ganska dåligt förslag 50 5. Mycket dåligt förslag 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 18 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 18(7) <Åsikter om vissa politiska förslag> Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia i privata händer <Se F.18 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket bra förslag 368 2. Ganska bra förslag 472 3. Varken bra eller dåligt förslag 387 4. Ganska dåligt förslag 263 5. Mycket dåligt förslag 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 PRIVAT ÄLDREOMSORG 18 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 18(8) <Åsikter om vissa politiska förslag> Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket bra förslag 254 2. Ganska bra förslag 382 3. Varken bra eller dåligt förslag 425 4. Ganska dåligt förslag 492 5. Mycket dåligt förslag 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 FLER PRIVATSKOLOR 18 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 18(9) <Åsikter om vissa politiska förslag> Öka antalet privatskolor <Se F.18 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket bra förslag 260 2. Ganska bra förslag 498 3. Varken bra eller dåligt förslag 452 4. Ganska dåligt förslag 334 5. Mycket dåligt förslag 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 SJUKVÅRD I PRIV REGI 18 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 18(10) <Åsikter om vissa politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.18 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket bra förslag 279 2. Ganska bra förslag 407 3. Varken bra eller dåligt förslag 461 4. Ganska dåligt förslag 404 5. Mycket dåligt förslag 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 HÖJA SKATTEN 18 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 18(11) <Åsikter om vissa politiska förslag> Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.18 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket bra förslag 455 2. Ganska bra förslag 504 3. Varken bra eller dåligt förslag 304 4. Ganska dåligt förslag 206 5. Mycket dåligt förslag 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 KOMMUNAL FOLKOMRÖSTN 18 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 18(12) <Åsikter om vissa politiska förslag> Genomföra fler kommunala folkomröstningar <Se F.18 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket bra förslag 486 2. Ganska bra förslag 543 3. Varken bra eller dåligt förslag 225 4. Ganska dåligt förslag 127 5. Mycket dåligt förslag 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 MINSKAD U-HJÄLP 18 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 18(13) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska u-hjälpen <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket bra förslag 338 2. Ganska bra förslag 499 3. Varken bra eller dåligt förslag 345 4. Ganska dåligt förslag 200 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 6-TIMMARS ARBETSDAG 18 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 18(14) <Åsikter om vissa politiska förslag> Införa sextimmars arbetsdag <Se F.18 för fullständig frågetext> 525 1. Mycket bra förslag 497 2. Ganska bra förslag 347 3. Varken bra eller dåligt förslag 171 4. Ganska dåligt förslag 156 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 OMDÖME OM REGERINGEN 19 Loc 169 width 1 MD=9 19 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? <Senaste förekomst: SOM95 F.18> 28 1. Mycket bra 370 2. Ganska bra 584 3. Varken bra eller dåligt 520 4. Ganska dåligt 234 5. Mycket dåligt 43 9. Uppgift saknas
VAR 142 ARBETSRÄTT 20 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 20 Här finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten om arbetslösheten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 20(1) Mjuka upp arbetsrätten 259 1. Mycket bra förslag 434 2. Ganska bra förslag 443 3. Varken bra eller dåligt förslag 267 4. Ganska dåligt förslag 222 5. Mycket dåligt förslag 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 BEREDSKAPSARBETE/ALU 20 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) <Debatt om arbetslösheten> Satsa mer på beredskapsarbeten/ungdomspraktik/ALU etc <Se F.20 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket bra förslag 530 2. Ganska bra förslag 437 3. Varken bra eller dåligt förslag 321 4. Ganska dåligt förslag 146 5. Mycket dåligt förslag 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 ARBETSGIVARAVGIFT 20 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) <Debatt om arbetslösheten> Sänka arbetsgivaravgiften <Se F.20 för fullständig frågetext> 437 1. Mycket bra förslag 562 2. Ganska bra förslag 403 3. Varken bra eller dåligt förslag 165 4. Ganska dåligt förslag 87 5. Mycket dåligt förslag 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 STIMULERA EFTERFRÅGAN 20 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) <Debatt om arbetslösheten> Stimulera efterfrågan även om det innebär en något ökad inflation <Se F.20 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket bra förslag 668 2. Ganska bra förslag 547 3. Varken bra eller dåligt förslag 138 4. Ganska dåligt förslag 40 5. Mycket dåligt förslag 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 SÄNKT A-KASSA 20 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) <Debatt om arbetslösheten> Sänka arbetslöshetsersättningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket bra förslag 168 2. Ganska bra förslag 370 3. Varken bra eller dåligt förslag 445 4. Ganska dåligt förslag 599 5. Mycket dåligt förslag 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 FLER UTBILDNINGSPLATS 20 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 20(6) <Debatt om arbetslösheten> Öka antalet utbildningsplatser vid universitetet/högskolor <Se F.20 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket bra förslag 642 2. Ganska bra förslag 386 3. Varken bra eller dåligt förslag 100 4. Ganska dåligt förslag 34 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 ÖPPNA ARBETSLÖSHETEN 21 Loc 176 width 1 MD=9 21 Tror Du att den öppna arbetslösheten kommer att vara halverad till år 2000? 9 1. Ja, absolut 118 2. Ja, troligen 1040 3. Nej, troligen inte 579 4. Nej, absolut inte 33 9. Uppgift saknas
VAR 149 MEDLEMSKAP I EU 22 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 22 Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? <Senaste förekomst SOM95 F.16> 565 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 895 3. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 259 5. Har ingen bestämd åsikt i frågan 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 22 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 22(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 1041 1. Bestämd uppfattning 629 2. Mera tveksam 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 INFORMERAD OM EU 23 Loc 179 width 1 MD=9 23 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EU? <Senaste förekomst SOM95 F.34> 62 1. Mycket välinformerad 723 2. Ganska välinformerad 873 3. Ganska oinformerad 70 4. Helt oinformerad 51 9. Uppgift saknas
VAR 152 NÖJD KOOPERAT BARNOMS 24 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 24 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: 24(1) Föräldrakooperativ barnomsorg <Senaste förekomst: SOM95 F.28 (Modifierad)> 51 1. Mycket nöjd 197 2. Ganska nöjd 418 3. Varken nöjd eller missnöjd 43 4. Ganska missnöjd 20 5. Mycket missnöjd 922 8. Vet ej 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 NÖJD KOMMUNAL BARNOMS 24 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal barnomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket nöjd 407 2. Ganska nöjd 389 3. Varken nöjd eller missnöjd 92 4. Ganska missnöjd 34 5. Mycket missnöjd 628 8. Vet ej 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 NÖJD GRUNDSKOLA 24 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.24 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket nöjd 571 2. Ganska nöjd 348 3. Varken nöjd eller missnöjd 120 4. Ganska missnöjd 39 5. Mycket missnöjd 443 8. Vet ej 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 NÖJD GYMNASIESKOLA 24 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.24 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket nöjd 482 2. Ganska nöjd 375 3. Varken nöjd eller missnöjd 102 4. Ganska missnöjd 34 5. Mycket missnöjd 553 8. Vet ej 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 NÖJD FRISKOLOR 24 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Friskolor <Se F.24 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket nöjd 110 2. Ganska nöjd 398 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska missnöjd 40 5. Mycket missnöjd 971 8. Vet ej 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 NÖJD VÅRDCENTRAL 24 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket nöjd 741 2. Ganska nöjd 342 3. Varken nöjd eller missnöjd 152 4. Ganska missnöjd 47 5. Mycket missnöjd 116 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 NÖJD SJUKHUSVÅRD 24 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket nöjd 684 2. Ganska nöjd 321 3. Varken nöjd eller missnöjd 148 4. Ganska missnöjd 64 5. Mycket missnöjd 178 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 NÖJD PRIVATLÄKARE 24 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket nöjd 410 2. Ganska nöjd 377 3. Varken nöjd eller missnöjd 40 4. Ganska missnöjd 17 5. Mycket missnöjd 609 8. Vet ej 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 NÖJD FOLKTANDVÅRD 24 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 24(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket nöjd 615 2. Ganska nöjd 303 3. Varken nöjd eller missnöjd 60 4. Ganska missnöjd 40 5. Mycket missnöjd 375 8. Vet ej 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 24 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 24(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket nöjd 423 2. Ganska nöjd 289 3. Varken nöjd eller missnöjd 31 4. Ganska missnöjd 10 5. Mycket missnöjd 532 8. Vet ej 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 NÖJD ÄLDREOMSORG 24 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 24(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket nöjd 289 2. Ganska nöjd 377 3. Varken nöjd eller missnöjd 253 4. Ganska missnöjd 168 5. Mycket missnöjd 528 8. Vet ej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 NÖJD SOCIALTJÄNST 24 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 24(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.24 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket nöjd 173 2. Ganska nöjd 414 3. Varken nöjd eller missnöjd 164 4. Ganska missnöjd 97 5. Mycket missnöjd 788 8. Vet ej 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 NÖJD FÄRDTJÄNST 24 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 24(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.24 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket nöjd 202 2. Ganska nöjd 335 3. Varken nöjd eller missnöjd 86 4. Ganska missnöjd 45 5. Mycket missnöjd 938 8. Vet ej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 24 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 24(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket nöjd 215 2. Ganska nöjd 330 3. Varken nöjd eller missnöjd 82 4. Ganska missnöjd 46 5. Mycket missnöjd 942 8. Vet ej 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 24 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 24(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.24 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket nöjd 591 2. Ganska nöjd 392 3. Varken nöjd eller missnöjd 218 4. Ganska missnöjd 135 5. Mycket missnöjd 182 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 24 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 24(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.24 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket nöjd 703 2. Ganska nöjd 359 3. Varken nöjd eller missnöjd 112 4. Ganska missnöjd 41 5. Mycket missnöjd 264 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 NÖJD BIBLIOTEK 24 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 24(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.24 för fullständig frågetext> 445 1. Mycket nöjd 783 2. Ganska nöjd 267 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 129 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 NÖJD KULTURAKTIVITET 24 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 24(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktivitet <Se F.24 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket nöjd 557 2. Ganska nöjd 513 3. Varken nöjd eller missnöjd 113 4. Ganska missnöjd 43 5. Mycket missnöjd 288 8. Vet ej 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 NÖJD FRITIDSVERKSAM 24 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 24(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.24 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket nöjd 546 2. Ganska nöjd 500 3. Varken nöjd eller missnöjd 146 4. Ganska missnöjd 43 5. Mycket missnöjd 281 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 NÖJD MILJÖVÅRD 24 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 24(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.24 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket nöjd 510 2. Ganska nöjd 562 3. Varken nöjd eller missnöjd 188 4. Ganska missnöjd 54 5. Mycket missnöjd 258 8. Vet ej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 24 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 24(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång på bostäder <Se F.24 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket nöjd 563 2. Ganska nöjd 415 3. Varken nöjd eller missnöjd 139 4. Ganska missnöjd 107 5. Mycket missnöjd 254 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 NÖJD GATOR VÄGAR 24 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 24(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.24 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket nöjd 726 2. Ganska nöjd 465 3. Varken nöjd eller missnöjd 204 4. Ganska missnöjd 104 5. Mycket missnöjd 64 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 MÖJLIGHET ARBETE 24 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 24(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.24 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket nöjd 104 2. Ganska nöjd 304 3. Varken nöjd eller missnöjd 357 4. Ganska missnöjd 556 5. Mycket missnöjd 329 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 VIKTIGASTE MÅL 25 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 25 Det talas nu för tiden om vilka mål Sverige skall arbeta för under de kommande tio åren. Om Du måste välja mellan följande mål, vilket är då viktigast och näst viktigast för Dig? Markera endast ett kryss i vardera kolumnen 25(1) Viktigast 795 1. Upprätthålla lag och ordning 257 2. Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 110 3. Bekämpa prisstegringarna 195 4. Skydda yttrandefriheten 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 324 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 NÄST VIKTIGASTE MÅL 25 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Sveriges målsättning under de kommande 10 åren> Näst viktigast <Se F.25 för fullständig frågetext> 292 1. Upprätthålla lag och ordning 439 2. Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 305 3. Bekämpa prisstegringarna 322 4. Skydda yttrandefriheten 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 325 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 OMDÖME CENTERPARTIET 26 Loc 205 width 2 MD= 0 or GE 99 26 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 26(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: SOM95 F.20> 109 01. Ogillar starkt 60 02. 106 03. 97 04. 101 05. 704 06. Varken gillar eller ogillar 168 07. 136 08. 80 09. 30 10. 33 11. Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 OMDÖME MODERATERNA 26 Loc 207 width 2 MD= 0 or GE 99 26(2) <Omdöme om politiska partier> Moderaterna <Se F.26 för fullständig frågetext> 285 01. Ogillar starkt 112 02. 130 03. 78 04. 66 05. 333 06. Varken gillar eller ogillar 112 07. 140 08. 152 09. 134 10. 85 11. Gillar starkt 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 26 Loc 209 width 2 MD= 0 or GE 99 26(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.26 för fullständig frågetext> 274 01. Ogillar starkt 118 02. 120 03. 95 04. 81 05. 434 06. Varken gillar eller ogillar 127 07. 131 08. 106 09. 80 10. 49 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 OMDÖME FOLKPARTIET 26 Loc 211 width 2 MD= 0 or GE 99 26(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet <Se F.26 för fullständig frågetext> 139 01. Ogillar starkt 84 02. 116 03. 122 04. 119 05. 558 06. Varken gillar eller ogillar 173 07. 137 08. 98 09. 38 10. 17 11. Gillar starkt 70 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 26 Loc 213 width 2 MD= 0 or GE 99 26(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 01. Ogillar starkt 88 02. 121 03. 103 04. 104 05. 360 06. Varken gillar eller ogillar 155 07. 160 08. 181 09. 103 10. 75 11. Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 OMDÖME MILJÖPARTIET 26 Loc 215 width 2 MD= 0 or GE 99 26(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet <Se F.26 för fullständig frågetext> 144 01. Ogillar starkt 74 02. 96 03. 88 04. 89 05. 488 06. Varken gillar eller ogillar 197 07. 167 08. 133 09. 79 10. 67 11. Gillar starkt 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 OMDÖME KDS 26 Loc 217 width 2 MD= 0 or GE 99 26(7) <Omdöme om politiska partier> Kristdemokraterna (fd Kds) <Se F.26 för fullständig frågetext> 240 01. Ogillar starkt 93 02. 101 03. 100 04. 91 05. 584 06. Varken gillar eller ogillar 136 07. 117 08. 85 09. 43 10. 34 11. Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 OMDÖME OLOF JOHANSSON 26 Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 99 26(8) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.26 för fullständig frågetext> 154 01. Ogillar starkt 79 02. 123 03. 110 04. 107 05. 545 06. Varken gillar eller ogillar 165 07. 175 08. 88 09. 41 10. 28 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 OMDÖME CARL BILDT 26 Loc 221 width 2 MD= 0 or GE 99 26(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.26 för fullständig frågetext> 236 01. Ogillar starkt 73 02. 94 03. 73 04. 69 05. 262 06. Varken gillar eller ogillar 128 07. 135 08. 183 09. 157 10. 213 11. Gillar starkt 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 26 Loc 223 width 2 MD= 0 or GE 99 26(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.26 för fullständig frågetext> 214 01. Ogillar starkt 77 02. 110 03. 97 04. 95 05. 366 06. Varken gillar eller ogillar 192 07. 158 08. 152 09. 98 10. 66 11. Gillar starkt 46 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 OMDÖME M LEISSNER 26 Loc 225 width 2 MD= 0 or GE 99 26(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Maria Leissner <Se F.26 för fullständig frågetext> 159 01. Ogillar starkt 111 02. 118 03. 118 04. 126 05. 548 06. Varken gillar eller ogillar 169 07. 128 08. 92 09. 31 10. 17 11. Gillar starkt 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 OMDÖME GÖRAN PERSSON 26 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 99 26(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Göran Persson <Se F.26 för fullständig frågetext> 256 01. Ogillar starkt 103 02. 90 03. 95 04. 118 05. 321 06. Varken gillar eller ogillar 183 07. 158 08. 157 09. 92 10. 50 11. Gillar starkt 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 26 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 99 26(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.26 för fullständig frågetext> 193 01. Ogillar starkt 87 02. 96 03. 85 04. 123 05. 517 06. Varken gillar eller ogillar 191 07. 133 08. 101 09. 46 10. 43 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 OMDÖME ALF SVENSSON 26 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 99 26(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.26 för fullständig frågetext> 196 01. Ogillar starkt 68 02. 95 03. 84 04. 104 05. 470 06. Varken gillar eller ogillar 197 07. 161 08. 121 09. 75 10. 47 11. Gillar starkt 53 00. Uppgift saknas på delfrågan 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 BÄSTA PARTI 27 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 27(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? <Senaste förekomst: SOM95 F.22> 206 1. Vänsterpartiet 492 2. Socialdemokraterna 101 3. Centerpartiet 102 4. Folkpartiet 426 5. Moderaterna 61 6. Kristdemokraterna (fd Kds) 137 7. Miljöpartiet 51 8. Annat parti 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 144 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 PARTIANHÄNGARE 27 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 271 1. Ja, mycket övertygad 617 3. Ja, något övertygad 701 5. Nej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 143 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 NÄST BÄSTA PARTI 28 Loc 235 width 1 MD=9 28 Vilket parti tycker Du näst bäst om idag? <Senaste förekomst: SOM95 F.23> 205 1. Vänsterpartiet 258 2. Socialdemokraterna 217 3. Centerpartiet 241 4. Folkpartiet 155 5. Moderaterna 163 6. Kristdemokraterna (fd Kds) 204 7. Miljöpartiet 63 8. Annat parti 273 9. Uppgift saknas
VAR 194 POLITISKT UPPDRAG 29 Loc 236 width 1 MD=9 29 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag för det parti Du sympatiserar med? 340 1. Ja 1329 5. Nej 110 9. Uppgift saknas
VAR 195 PERSSON: PÅLITLIG 30 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 30 Här finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva politiker och partier. Hur bra tycker Du att de stämmer in på nedanstående partiledare och partier? 30(1) Göran Persson: Pålitlig <Senaste förekomst: SOM95 F.21 (Modifierd)> 96 1. Stämmer mycket bra 556 2. Stämmer ganska bra 590 3. Stämmer ganska dåligt 329 4. Stämmer mycket dåligt 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 PERSSON: INSPIRERANDE 30 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) <Egenskaper hos politiker> Göran Persson: Inspirerande <Se F.30 för fullständig frågetext> 50 1. Stämmer mycket bra 330 2. Stämmer ganska bra 697 3. Stämmer ganska dåligt 467 4. Stämmer mycket dåligt 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 PERSSON: KUNNIG 30 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) <Egenskaper hos politiker> Göran Persson: Kunnig <Se F.30 för fullständig frågetext> 275 1. Stämmer mycket bra 873 2. Stämmer ganska bra 290 3. Stämmer ganska dåligt 133 4. Stämmer mycket dåligt 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 PERSSON: STARK LEDARE 30 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) Göran Persson: Stark ledare <Se F.30 för fullständig frågetext> 423 1. Stämmer mycket bra 634 2. Stämmer ganska bra 333 3. Stämmer ganska dåligt 185 4. Stämmer mycket dåligt 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 BILDT: PÅLITLIG 30 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 30(5) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Pålitlig <Se F.30 för fullständig frågetext> 338 1. Stämmer mycket bra 653 2. Stämmer ganska bra 377 3. Stämmer ganska dåligt 191 4. Stämmer mycket dåligt 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 BILDT: INSPIRERANDE 30 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 30(6) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Inspirerande <Se F.30 för fullständig frågetext> 230 1. Stämmer mycket bra 498 2. Stämmer ganska bra 507 3. Stämmer ganska dåligt 307 4. Stämmer mycket dåligt 152 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 BILDT: KUNNIG 30 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 30(7) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Kunnig <Se F.30 för fullständig frågetext> 806 1. Stämmer mycket bra 596 2. Stämmer ganska bra 102 3. Stämmer ganska dåligt 66 4. Stämmer mycket dåligt 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 BILDT: STARK LEDARE 30 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 30(8) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Stark ledare <Se F.30 för fullständig frågetext> 660 1. Stämmer mycket bra 634 2. Stämmer ganska bra 179 3. Stämmer ganska dåligt 89 4. Stämmer mycket dåligt 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 SCHYMAN: PÅLITLIG 30 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 30(9) <Egenskaper hos politiker> Gudrun Schyman: Pålitlig <Se F.30 för fullständig frågetext> 98 1. Stämmer mycket bra 464 2. Stämmer ganska bra 654 3. Stämmer ganska dåligt 326 4. Stämmer mycket dåligt 152 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 SCHYMAN: INSPIRERANDE 30 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 30(10) <Egenskaper hos politiker> Gudrun Schyman: Inspirerande <Se F.30 för fullständig frågetext> 172 1. Stämmer mycket bra 563 2. Stämmer ganska bra 536 3. Stämmer ganska dåligt 264 4. Stämmer mycket dåligt 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 SCHYMAN: KUNNIG 30 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 30(11) <Egenskaper hos politiker> Gudrun Schyman: Kunnig <Se F.30 för fullständig frågetext> 145 1. Stämmer mycket bra 769 2. Stämmer ganska bra 450 3. Stämmer ganska dåligt 164 4. Stämmer mycket dåligt 166 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 SCHYMAN: STARK LEDARE 30 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 30(12) <Egenskaper hos politiker> Gudrun Schyman: Stark ledare <Se F.30 för fullständig frågetext> 170 1. Stämmer mycket bra 577 2. Stämmer ganska bra 581 3. Stämmer ganska dåligt 204 4. Stämmer mycket dåligt 162 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 SOCDEM: PÅLITLIGT 30 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 30(13) <Egenskaper hos partier> Socialdemokratiska partiet: Pålitligt <Se F.30 för fullständig frågetext> 82 1. Stämmer mycket bra 452 2. Stämmer ganska bra 652 3. Stämmer ganska dåligt 370 4. Stämmer mycket dåligt 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 SOCDEM: INSPIRERANDE 30 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 30(14) <Egenskaper hos partier> Socialdemokratiska partiet: Inspirerande <Se F.30 för fullständig frågetext> 43 1. Stämmer mycket bra 295 2. Stämmer ganska bra 743 3. Stämmer ganska dåligt 444 4. Stämmer mycket dåligt 169 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 SOCDEM: KUNNIGT 30 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 30(15) <Egenskaper hos partier> Socialdemokratiska partiet: Kunnigt <Se F.30 för fullständig frågetext> 125 1. Stämmer mycket bra 658 2. Stämmer ganska bra 523 3. Stämmer ganska dåligt 229 4. Stämmer mycket dåligt 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 MODERAT: PÅLITLIGT 30 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 30(16) <Egenskaper hos partier> Moderata samlingspartiet: Pålitligt <Se F.30 för fullständig frågetext> 146 1. Stämmer mycket bra 600 2. Stämmer ganska bra 539 3. Stämmer ganska dåligt 251 4. Stämmer mycket dåligt 158 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 MODERAT: INSPIRERANDE 30 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 30(17) <Egenskaper hos partier> Moderata samlingspartiet: Inspirerande <Se F.30 för fullständig frågetext> 82 1. Stämmer mycket bra 446 2. Stämmer ganska bra 667 3. Stämmer ganska dåligt 322 4. Stämmer mycket dåligt 177 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 MODERAT: KUNNIGT 30 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 30(18) <Egenskaper hos partier> Moderata samlingspartiet: Kunnigt <Se F.30 för fullständig frågetext> 210 1. Stämmer mycket bra 771 2. Stämmer ganska bra 398 3. Stämmer ganska dåligt 142 4. Stämmer mycket dåligt 173 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 VÄNSTER: PÅLITLIGT 30 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 30(19) <Egenskaper hos partier> Vänsterpartiet: Pålitligt <Se F.30 för fullständig frågetext> 56 1. Stämmer mycket bra 414 2. Stämmer ganska bra 679 3. Stämmer ganska dåligt 381 4. Stämmer mycket dåligt 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 VÄNSTER: INSPIRERANDE 30 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 30(20) <Egenskaper hos partier> Vänsterpartiet: Inspirerande <Se F.30 för fullständig frågetext> 71 1. Stämmer mycket bra 395 2. Stämmer ganska bra 656 3. Stämmer ganska dåligt 402 4. Stämmer mycket dåligt 170 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 VÄNSTER: KUNNIGT 30 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 30(21) <Egenskaper hos partier> Vänsterpartiet: Kunnigt <Se F.30 för fullständig frågetext> 76 1. Stämmer mycket bra 484 2. Stämmer ganska bra 639 3. Stämmer ganska dåligt 309 4. Stämmer mycket dåligt 186 0. Uppgift saknas på delfrågan 85 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 SVT: PÅLITLIG 30 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 30A Hur bra tycker Du att orden/uttrycken stämmer in på nedanstående massmedier? 30(22) <Egenskaper hos massmedier> Sveriges Television (SVT): Pålitlig 423 1. Stämmer mycket bra 1059 2. Stämmer ganska bra 108 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 SVT: INSPIRERANDE 30 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 30(23) <Egenskaper hos massmedier> Sveriges Television (SVT): Inspirerande <Se F.30A för fullständig frågetext> 173 1. Stämmer mycket bra 893 2. Stämmer ganska bra 448 3. Stämmer ganska dåligt 75 4. Stämmer mycket dåligt 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 SVT: KUNNIG 30 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 30(24) <Egenskaper hos massmedier> Sveriges Television (SVT): Kunnig <Se F.30A för fullständig frågetext> 405 1. Stämmer mycket bra 1047 2. Stämmer ganska bra 118 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 TV 4: PÅLITLIG 30 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 30(25) <Egenskaper hos massmedier> TV 4 (SVT): Pålitlig <Se F.30A för fullständig frågetext> 263 1. Stämmer mycket bra 975 2. Stämmer ganska bra 304 3. Stämmer ganska dåligt 39 4. Stämmer mycket dåligt 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 TV 4: INSPIRERANDE 30 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 30(26) <Egenskaper hos massmedier> TV 4 (SVT): Inspirerande <Se F.30A för fullständig frågetext> 416 1. Stämmer mycket bra 864 2. Stämmer ganska bra 254 3. Stämmer ganska dåligt 43 4. Stämmer mycket dåligt 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 TV 4: KUNNIG 30 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 30(27) <Egenskaper hos massmedier> TV 4 (SVT): Kunnig <Se F.30A för fullständig frågetext> 303 1. Stämmer mycket bra 951 2. Stämmer ganska bra 264 3. Stämmer ganska dåligt 39 4. Stämmer mycket dåligt 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 MORGTIDN: PÅLITLIG 30 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 30(28) <Egenskaper hos massmedier> Din lokala morgontidning: Pålitlig <Se F.30A för fullständig frågetext> 379 1. Stämmer mycket bra 1003 2. Stämmer ganska bra 139 3. Stämmer ganska dåligt 31 4. Stämmer mycket dåligt 143 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 MORGTIDN: INSPIRERAND 30 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 30(29) <Egenskaper hos massmedier> Din lokala morgontidning: Inspirerande <Se F.30A för fullständig frågetext> 185 1. Stämmer mycket bra 773 2. Stämmer ganska bra 479 3. Stämmer ganska dåligt 78 4. Stämmer mycket dåligt 180 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 MORGTIDN: KUNNIG 30 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 30(30) <Egenskaper hos massmedier> Din lokala morgontidning: Kunnig <Se F.30A för fullständig frågetext> 297 1. Stämmer mycket bra 941 2. Stämmer ganska bra 244 3. Stämmer ganska dåligt 37 4. Stämmer mycket dåligt 176 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 OMRÖST: KÄRNKRAFT 31 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 31 Det diskuteras om folkomröstningar i många olika frågor. Vad är Din åsikt om att anordna folkomröstningar i nedanstående frågor? 31(1) Kärnkraftens framtid som energikälla i Sverige 1034 1. Bäst att anordna folkomröstning i det här fallet 635 2. Bättre om regering och riksdag beslutar utan folkomröstning 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 OMRÖST: EMU 31 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) <Folkomröstning> Svenskt medlemskap i EMU (gemensam EU-valuta) <Se F.31 för fullständig frågetext> 1103 1. Bäst att anordna folkomröstning i det här fallet 578 2. Bättre om regering och riksdag beslutar utan folkomröstning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 OMRÖST: EU-KONFERENS 31 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) <Folkomröstning> Resultatet av EU-ländernas regeringskonferens om EU-s framtid <Se F.31 för fullständig frågetext> 753 1. Bäst att anordna folkomröstning i det här fallet 881 2. Bättre om regering och riksdag beslutar utan folkomröstning 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 OMRÖST: FLYKTINGPOL 31 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 31(4) <Folkomröstning> Flyktingpolitikenresultatet av EU-ländernas regeringskonferens <Se F.31 för fullständig frågetext> 873 1. Bäst att anordna folkomröstning i det här fallet 788 2. Bättre om regering och riksdag beslutar utan folkomröstning 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 FOLKOMRÖSTNING 32 Loc 271 width 1 MD=9 32 Vad tycker Du om folkomröstningar mer allmänt? 859 1. Vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden 763 2. Vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittils 76 3. Vi skall inte ha några folkomröstningar utan överlåta åt riksdag och regering att fatta beslut utan folkomröstningar 81 9. Uppgift saknas
VAR 230 FINANSMARK HAR INFLYT 33 Loc 272 width 2 MD= 0 or GE 99 33 I den politiska debatten hävdas ibland att finansmarknadens inflytande över politiken ökat under de senaste åren. Kan Du med hjälp av nedanstående skala ange hur mycket Du anser att finansmarknaden har att säga till om respektive hur mycket den bör ha att säga till om i dagens svenska samhälle. 33A Finansmarknaden har att säga till om: <Senaste förekomst: SOM95 F.24> 17 01. Litet att säga till om 9 02. 15 03. 52 04. 57 05. 215 06. 104 07. 215 08. 390 09. 168 10. 289 11. Mycket att säga till om 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 237 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 FINANSMARK BÖR INFLYT 33 Loc 274 width 2 MD= 0 or GE 99 33B Finansmarknaden bör ha att säga till om <Se F.33 för fullständig frågetext> 98 01. Litet att säga till om 50 02. 139 03. 200 04. 201 05. 455 06. 123 07. 134 08. 79 09. 27 10. 31 11. Mycket att säga till om 5 00. Uppgift saknas på delfrågan 237 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 BEGRÄNSA VALUTAHANDEL 34 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 34 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i debatten angående finansmarknadens politiska inflytande. Vad är Din åsikt? 34(1) Begränsa handeln med den svenska valutan <Senaste förekomst: SOM95 F.25> 107 1. Mycket bra förslag 252 2. Ganska bra förslag 442 3. Varken bra eller dåligt förslag 181 4. Ganska dåligt förslag 128 5. Mycket dåligt förslag 431 6. Ingen uppfattning 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 204 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 VALUTAHANDELSKONTROLL 34 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) <Finansmarknadens politiska inflytande> Öka den internationella kontrollen av valutahandeln <Se F.34 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket bra förslag 441 2. Ganska bra förslag 336 3. Varken bra eller dåligt förslag 109 4. Ganska dåligt förslag 79 5. Mycket dåligt förslag 398 6. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 204 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 HÖJA AVG VALUTAMARKN 34 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) <Finansmarknadens politiska inflytande> Höja skatter och avgifter på den svenska valutamarknaden <Se F.34 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket bra förslag 193 2. Ganska bra förslag 368 3. Varken bra eller dåligt förslag 277 4. Ganska dåligt förslag 246 5. Mycket dåligt förslag 385 6. Ingen uppfattning 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 204 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 VALUTAHANDELLÄTTNADER 34 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) <Finansmarknadens politiska inflytande> Underlätta den internationella valutahandeln <Se F.34 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra förslag 318 2. Ganska bra förslag 449 3. Varken bra eller dåligt förslag 175 4. Ganska dåligt förslag 80 5. Mycket dåligt förslag 420 6. Ingen uppfattning 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 204 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 AVREGL VALUTAHANDELN 34 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) <Finansmarknadens politiska inflytande> Verka för en fortsatt internationell avreglering av valutahandeln <Se F.34 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket bra förslag 252 2. Ganska bra förslag 458 3. Varken bra eller dåligt förslag 165 4. Ganska dåligt förslag 99 5. Mycket dåligt förslag 483 6. Ingen uppfattning 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 204 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 KNYTA SEK TILL D-MARK 34 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) <Finansmarknadens politiska inflytande> Knyta den svenska kronan till D-marken <Se F.34 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket bra förslag 154 2. Ganska bra förslag 352 3. Varken bra eller dåligt förslag 224 4. Ganska dåligt förslag 298 5. Mycket dåligt förslag 474 6. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 204 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 BÄTTRE STATSFINANSER 35 Loc 282 width 1 MD=9 35 I den politiska debatten hävdas ibland att finansmarknadens inflytande över politiken skulle minska om statens finanser förbättrades. Vad anser Du om den bedömningen? <Senaste förekomst: SOM95 F.26> 194 1. Helt riktig bedömning 731 2. Delvis riktig bedömning 150 3. Delvis felaktig bedömning 58 4. Helt felaktig bedömning 481 5. Ingen uppfattning 165 9. Uppgift saknas
VAR 239 HÖJA SKATTERNA 36 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 36 I den svenska debatten har ett antal olika förslag framförts om hur den svenska ekonomin skall förbättras. Vad är Din åsikt? 36(1) Höja skatterna <Senaste förekomst: SOM95 F.27> 37 1. Mycket bra förslag 218 2. Ganska bra förslag 384 3. Varken bra eller dåligt förslag 528 4. Ganska dåligt förslag 415 5. Mycket dåligt förslag 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 144 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 MINSKA OFF UTGIFTER 36 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) <Förbättra svensk ekonomi> Minska de offentliga utgifterna <Se F.36 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket bra förslag 472 2. Ganska bra förslag 462 3. Varken bra eller dåligt förslag 318 4. Ganska dåligt förslag 114 5. Mycket dåligt förslag 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 144 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 REGLERA VALUTAMARKNAD 36 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) <Förbättra svensk ekonomi> Öka regleringen av valutamarknaden <Se F.36 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket bra förslag 349 2. Ganska bra förslag 812 3. Varken bra eller dåligt förslag 167 4. Ganska dåligt förslag 82 5. Mycket dåligt förslag 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 144 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 SÄNKA SKATTERNA 36 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) <Förbättra svensk ekonomi> Sänka skatterna <Se F.36 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket bra förslag 406 2. Ganska bra förslag 467 3. Varken bra eller dåligt förslag 293 4. Ganska dåligt förslag 135 5. Mycket dåligt förslag 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 144 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 GEMENSAM EU-VALUTA 36 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) <Förbättra svensk ekonomi> Införa en gemensam EU-valuta <Se F.36 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket bra förslag 221 2. Ganska bra förslag 490 3. Varken bra eller dåligt förslag 305 4. Ganska dåligt förslag 448 5. Mycket dåligt förslag 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 144 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 FÖRBJUDA UNDERSKOTT 36 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 36(6) <Förbättra svensk ekonomi> I lag förbjuda underskott i statsbudgeten <Se F.36 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra förslag 232 2. Ganska bra förslag 551 3. Varken bra eller dåligt förslag 313 4. Ganska dåligt förslag 317 5. Mycket dåligt förslag 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 144 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 MEDLEM I EU 37 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 37 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 37(1) Sverige bör vara medlem i EU även om det betyder inskränkning av den politiska självständigheten <Senaste förekomst: SOM95 F.35 (Modifierad)> 94 1. Mycket bra förslag 231 2. Ganska bra förslag 280 3. Varken bra eller dåligt förslag 440 4. Ganska dåligt förslag 603 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 TA EMOT FLYKTINGAR 37 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 37(2) <Inställning till följande> Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.37 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket bra förslag 161 2. Ganska bra förslag 429 3. Varken bra eller dåligt förslag 462 4. Ganska dåligt förslag 541 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 STÅ UTANFÖR EU 37 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 37(3) <Inställning till följande> Sverige bör lämna EU även om det betyder en försämrad ekonomi <Se F.37 för fullständig frågetext> 289 1. Mycket bra förslag 306 2. Ganska bra förslag 386 3. Varken bra eller dåligt förslag 367 4. Ganska dåligt förslag 293 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 ALLIANSFRI POLITIK 37 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 37(4) <Inställning till följande> Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.37 för fullständig frågetext> 593 1. Mycket bra förslag 522 2. Ganska bra förslag 336 3. Varken bra eller dåligt förslag 111 4. Ganska dåligt förslag 57 5. Mycket dåligt förslag 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 MEDLEMSKAP I NATO 37 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 37(5) <Inställning till följande> Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.37 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket bra förslag 231 2. Ganska bra förslag 548 3. Varken bra eller dåligt förslag 321 4. Ganska dåligt förslag 405 5. Mycket dåligt förslag 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 FÖRSVARSSAMARBETE EU 37 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 37(6) <Inställning till följande> Sverige bör deltaga i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU <Se F.37 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket bra förslag 419 2. Ganska bra förslag 508 3. Varken bra eller dåligt förslag 253 4. Ganska dåligt förslag 284 5. Mycket dåligt förslag 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 FÖRBUD VAPENEXPORT 37 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 37(7) <Inställning till följande> Sverige bör införa totalförbud mot export av vapen <Se F.37 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket bra förslag 271 2. Ganska bra förslag 395 3. Varken bra eller dåligt förslag 319 4. Ganska dåligt förslag 270 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 ORO: TERRORISM 38 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 38 Om Du ser till läget idag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden? 38(1) Terrorism 651 1. Mycket oroande 564 2. Ganska oroande 404 3. Inte särskilt oroande 72 4. Inte alls oroande 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 ORO: MILJÖFÖRSTÖRING 38 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 38(2) <Oroande inför framtiden> Miljöförstöring <Se F.38 för fullständig frågetext> 958 1. Mycket oroande 616 2. Ganska oroande 108 3. Inte särskilt oroande 8 4. Inte alls oroande 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 ORO: EKONOMISK KRIS 38 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) <Oroande inför framtiden> Ekonomisk kris <Se F.38 för fullständig frågetext> 506 1. Mycket oroande 831 2. Ganska oroande 321 3. Inte särskilt oroande 15 4. Inte alls oroande 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 ORO: RYSSLAND 38 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 38(4) <Oroande inför framtiden> Situationen i Ryssland <Se F.38 för fullständig frågetext> 308 1. Mycket oroande 750 2. Ganska oroande 529 3. Inte särskilt oroande 82 4. Inte alls oroande 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 ORO: FLYKTINGAR 38 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 38(5) <Oroande inför framtiden> Ökat antal flyktingar <Se F.38 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket oroande 648 2. Ganska oroande 461 3. Inte särskilt oroande 65 4. Inte alls oroande 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 ORO: TREDJE VÄRLDEN 38 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 38(6) <Oroande inför framtiden> Fattigdomen i tredje världen <Se F.38 för fullständig frågetext> 636 1. Mycket oroande 722 2. Ganska oroande 265 3. Inte särskilt oroande 50 4. Inte alls oroande 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 ORO: ARBETSLÖSHET 38 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 38(7) <Oroande inför framtiden> Stor arbetslöshet <Se F.38 för fullständig frågetext> 1174 1. Mycket oroande 472 2. Ganska oroande 53 3. Inte särskilt oroande 8 4. Inte alls oroande 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 39 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 Dessa frågor gäller Din uppfattning om energi, kärnkraft och miljö 39(1) År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? <Senaste förekomst: SOM95 F.36> 83 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 94 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 341 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 518 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 463 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 182 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 KÄRNKRAFT: STYRKA 39 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 39(2) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 1051 1. Bestämd uppfattning 564 2. Mera tveksam 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 KÄRNKRAFT BORTA 2010 40 Loc 305 width 1 MD=9 40 Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? <Senaste förekomst: SOM95 F.37> 13 1. Ja, absolut 89 2. Ja, troligen 1202 3. Nej, troligen inte 421 4. Nej, absolut inte 54 9. Uppgift saknas
VAR 262 START AVVECKLING 41 Loc 306 width 1 MD=9 41 Det har diskuterats när kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas i Sverige. Enligt Din åsikt, när bör avvecklingen av kärnkraften inledas? <Senaste förekomst: SOM95 F.38> 312 1. Omedelbart 232 2. Någon gång under perioden 1995-1998 394 3. Avvecklingen bör starta senare 418 4. Kärnkraften bör inte avvecklas 339 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 84 9. Uppgift saknas
VAR 263 KÄRNKRAFT ENERGIKÄLLA 42 Loc 307 width 1 MD=9 42 Vad är Din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige? 396 1. Avveckla kärnkraften senast till år 2010 544 2. Avveckla kärnkraften, men använd de 12 kärnkraftsreaktorerna vi har tills de har tjänat ut 325 3. Använd kärnkraften och förnya de 12 reaktorerna vi har efterhand så att Sverige i framtiden har 12 reaktorer i drift 101 4. Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer än 12 i framtiden 316 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 97 9. Uppgift saknas
VAR 264 KOMMUN OLJERAFF 43 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 43 Hur ställer Du Dig till en etablering av följande verksamheter i Din egen kommun? 43(1) Oljeraffinaderi <Senaste förekomst: SOM95 F.40> 43 1. Mycket positiv 129 2. Ganska positiv 498 3. Varken positiv eller negativ 426 4. Ganska negativ 545 5. Mycket negativ 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 KOMMUN FARLIGT AVFALL 43 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 43(2) <Inställning till etableringen i Din kommun> Anläggning för miljöfarligt avfall <Se F.43 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket positiv 129 2. Ganska positiv 333 3. Varken positiv eller negativ 351 4. Ganska negativ 765 5. Mycket negativ 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 KOMMUN KÄRNKRAFTVERK 43 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 43(3) <Inställning till etableringen i Din kommun> Kärnkraftverk <Se F.43 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket positiv 169 2. Ganska positiv 351 3. Varken positiv eller negativ 269 4. Ganska negativ 792 5. Mycket negativ 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 KOMMUN VINDKRAFTVERK 43 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 43(4) <Inställning till etableringen i Din kommun> Vindkraftverk <Se F.43 för fullständig frågetext> 708 1. Mycket positiv 541 2. Ganska positiv 272 3. Varken positiv eller negativ 66 4. Ganska negativ 58 5. Mycket negativ 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 KOMMUN HÖGAKT AVFALL 43 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 43(5) <Inställning till etableringen i Din kommun> Slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.43 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket positiv 87 2. Ganska positiv 279 3. Varken positiv eller negativ 222 4. Ganska negativ 1026 5. Mycket negativ 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 44 Loc 313 width 2 MD= 0 or GE 99 44 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 44(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige <Senaste förekomst: SOM95 F.39 (Modifierad)> 358 01. Mycket liten risk 267 02. 303 03. 138 04. 198 05. 80 06. 78 07. 88 08. 23 09. 116 10. Mycket stor risk 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 115 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 RISK FLER CANCERFALL 44 Loc 315 width 2 MD= 0 or GE 99 44(2) Hur stor är risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.44 för fullständig frågetext> 321 01. Mycket liten risk 251 02. 220 03. 115 04. 196 05. 96 06. 111 07. 135 08. 43 09. 145 10. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 115 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 RISK ÖKAD MILJÖSKADA 44 Loc 317 width 2 MD= 0 or GE 99 44(3) Hur stor är risken för att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.44 för fullständig frågetext> 335 01. Mycket liten risk 241 02. 180 03. 132 04. 163 05. 95 06. 103 07. 117 08. 75 09. 187 10. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 115 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 44 Loc 319 width 2 MD= 0 or GE 99 44(4) Hur stor är risken för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.44 för fullständig frågetext> 277 01. Mycket liten risk 227 02. 204 03. 122 04. 185 05. 99 06. 101 07. 139 08. 67 09. 198 10. Mycket stor risk 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 115 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 RISK AVFALLSHANTERING 44 Loc 321 width 2 MD= 0 or GE 99 44(5) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.44 för fullständig frågetext> 246 01. Mycket liten risk 189 02. 176 03. 114 04. 201 05. 123 06. 96 07. 123 08. 92 09. 263 10. Mycket stor risk 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 115 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 RISK FLER ATOMVAPEN 44 Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 99 44(6) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen <Se F.44 för fullständig frågetext> 201 01. Mycket liten risk 104 02. 135 03. 106 04. 229 05. 132 06. 119 07. 157 08. 98 09. 328 10. Mycket stor risk 55 00. Uppgift saknas på delfrågan 115 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 RISK ÖSTEUROPA 44 Loc 325 width 2 MD= 0 or GE 99 44(7) Hur stor är risken för att länderna i Östeuropa inte kan hantera sina kärnkraftverk och sitt kärnavfall på ett säkert sätt <Se F.44 för fullständig frågetext> 13 01. Mycket liten risk 10 02. 29 03. 13 04. 41 05. 52 06. 100 07. 218 08. 215 09. 945 10. Mycket stor risk 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 115 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 KOMMUNALT VETO AVFALL 45 Loc 327 width 1 MD=9 45 Riksdagen har bestämt att kärnkraftens högaktiva avfall skall slutförvaras på en plats i Sverige som bedöms vara säker och lämplig. Tycker Du att den kommun som väljs som slutförvaringsplats skall ha rätt att säga nej, sk kommunalt veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan 944 1. Ja, kommunalt veto skall finnas i avfallsfrågan 273 5. Nej, kommunalt veto skall inte finnas i avfallsfrågan 460 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 102 9. Uppgift saknas
VAR 277 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 46 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 46 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? 46(1) Miljöorganisationer <Senaste förekomst: SOM95 F.41> 295 1. Mycket stort 797 2. Ganska stort 467 3. Ganska litet 82 4. Mycket litet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 FÖRTROENDE KÄRNKRAFT 46 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Kärnkraftsindustrin <Se F.46 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket stort 634 2. Ganska stort 639 3. Ganska litet 253 4. Mycket litet 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 FÖRTROENDE REGERINGEN 46 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Regeringen <Se F.46 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket stort 578 2. Ganska stort 763 3. Ganska litet 244 4. Mycket litet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 FÖRTROENDE FORSKARE 46 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Forskare <Se F.46 för fullständig frågetext> 443 1. Mycket stort 939 2. Ganska stort 201 3. Ganska litet 47 4. Mycket litet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 FÖRTROENDE JOURNALIST 46 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Journalister <Se F.46 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket stort 417 2. Ganska stort 817 3. Ganska litet 342 4. Mycket litet 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 FÖRTROENDE MYNDIGHET 46 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Statliga myndigheter <Se F.46 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket stort 590 2. Ganska stort 763 3. Ganska litet 222 4. Mycket litet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 47 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 47 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 47(1) Utsläpp från industrier <Senaste förekomst: SOM95 F.44> 12 01. Mycket litet hot 20 02. 66 03. 101 04. 196 05. 157 06. 250 07. 338 08. 143 09. 389 10. Mycket stort hot 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 HOT BILAVGASER 47 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 99 47(2) <Hot mot miljön> Avgaser från biltrafiken <Se F.47 för fullständig frågetext> 29 01. Mycket litet hot 34 02. 95 03. 85 04. 210 05. 185 06. 262 07. 308 08. 173 09. 286 10. Mycket stort hot 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 HOT OLJEUTSLÄPP 47 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 47(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.47 för fullständig frågetext> 14 01. Mycket litet hot 22 02. 53 03. 48 04. 138 05. 165 06. 223 07. 305 08. 210 09. 496 10. Mycket stort hot 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 47 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 99 47(4) <Hot mot miljön> Hantering av industriutsläpp <Se F.47 för fullständig frågetext> 7 01. Mycket litet hot 18 02. 57 03. 90 04. 220 05. 192 06. 243 07. 320 08. 181 09. 317 10. Mycket stort hot 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 HOT HUSHÅLLSAVFALL 47 Loc 342 width 2 MD= 0 or GE 99 47(5) <Hot mot miljön> Hantering av hushållsavfall <Se F.47 för fullständig frågetext> 99 01. Mycket litet hot 130 02. 211 03. 205 04. 304 05. 225 06. 175 07. 162 08. 50 09. 83 10. Mycket stort hot 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 HOT UTROTNING AV DJUR 47 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 47(6) <Hot mot miljön> Utrotning av djur- och växtarter <Se F.47 för fullständig frågetext> 43 01. Mycket litet hot 56 02. 141 03. 114 04. 188 05. 176 06. 179 07. 229 08. 156 09. 367 10. Mycket stort hot 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 HOT JORDBRUKSKEMIKAL 47 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 99 47(7) <Hot mot miljön> Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.47 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket litet hot 26 02. 60 03. 71 04. 161 05. 173 06. 222 07. 307 08. 237 09. 387 10. Mycket stort hot 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 HOT KÄRNKRAFTSAVFALL 47 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 99 47(8) <Hot mot miljön> Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.47 för fullständig frågetext> 70 01. Mycket litet hot 80 02. 122 03. 98 04. 134 05. 119 06. 126 07. 180 08. 177 09. 545 10. Mycket stort hot 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 HOT TUNN OZONSKIKT 47 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 99 47(9) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.47 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket litet hot 16 02. 39 03. 61 04. 110 05. 96 06. 140 07. 275 08. 238 09. 665 10. Mycket stort hot 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 SÄNKA HASTIGHETEN 48 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 48 Nedanstående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 48(1) Sänka hastigheten på vägarna <Senaste förekomst: SOM95 F.45(Modifierad)> 192 1. Mycket bra förslag 320 2. Ganska bra förslag 426 3. Varken bra eller dåligt förslag 461 4. Ganska dåligt förslag 274 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 FÖRBUD PLASTFLASKOR 48 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 48(2) <Förslag i svenska miljödebatten> Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar <Se F.48 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket bra förslag 522 2. Ganska bra förslag 434 3. Varken bra eller dåligt förslag 264 4. Ganska dåligt förslag 67 5. Mycket dåligt förslag 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 STOPPA PRIVATBILISM 48 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 48(3) <Förslag i svenska miljödebatten> Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.48 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket bra förslag 484 2. Ganska bra förslag 412 3. Varken bra eller dåligt förslag 361 4. Ganska dåligt förslag 167 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 LAG OM KÄLLSORTERING 48 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 48(4) <Förslag i svenska miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.48 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket bra förslag 601 2. Ganska bra förslag 364 3. Varken bra eller dåligt förslag 215 4. Ganska dåligt förslag 76 5. Mycket dåligt förslag 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 FÖRBUD BEKÄMPNINGSMED 48 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 48(5) <Förslag i svenska miljödebatten> Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket <Se F.48 för fullständig frågetext> 576 1. Mycket bra förslag 673 2. Ganska bra förslag 291 3. Varken bra eller dåligt förslag 96 4. Ganska dåligt förslag 31 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 FÖRBUD OPT. VITMEDEL 48 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 48(6) <Förslag i svenska miljödebatten> Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel <Se F.48 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket bra förslag 685 2. Ganska bra förslag 296 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 23 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 BYGG KOLLEKTIVTRAFIK 48 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 48(7) <Förslag i svenska miljödebatten> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.48 för fullständig frågetext> 783 1. Mycket bra förslag 603 2. Ganska bra förslag 234 3. Varken bra eller dåligt förslag 43 4. Ganska dåligt förslag 10 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 SORTERA SOPOR 49 Loc 359 width 2 MD= 0 or GE 99 49 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till bättre miljö i Din kommun? 49(1) Sortera sopor <Senaste förekomst: SOM95 F.49(Modifierad)> 35 01. Inte alls beredd att göra 7 02. 23 03. 27 04. 26 05. 129 06. 63 07. 113 08. 194 09. 161 10. 907 11. I mycket hög grad beredd att göra 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 ARBETA I MILJÖORG 49 Loc 361 width 2 MD= 0 or GE 99 49(2) <Beredd att göra för bättre miljö> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.49 för fullständig frågetext> 444 01. Inte alls beredd att göra 125 02. 201 03. 149 04. 112 05. 281 06. 78 07. 92 08. 52 09. 39 10. 82 11. I mycket hög grad beredd att göra 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 AVSTÅ MILJÖFARLIGT 49 Loc 363 width 2 MD= 0 or GE 99 49(3) <Beredd att göra för bättre miljö> Avstå miljöfarliga varor <Se F.49 för fullständig frågetext> 25 01. Inte alls beredd att göra 17 02. 45 03. 57 04. 44 05. 193 06. 80 07. 186 08. 256 09. 200 10. 556 11. I mycket hög grad beredd att göra 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 MER SKATT FÖR MILJÖ 49 Loc 365 width 2 MD= 0 or GE 99 49(4) <Beredd att göra för bättre miljö> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.49 för fullständig frågetext> 271 01. Inte alls beredd att göra 94 02. 129 03. 126 04. 97 05. 326 06. 121 07. 147 08. 124 09. 75 10. 155 11. I mycket hög grad beredd att göra 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 KOMPOSTERA 49 Loc 367 width 2 MD= 0 or GE 99 49(5) <Beredd att göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.49 för fullständig frågetext> 93 01. Inte alls beredd att göra 38 02. 47 03. 55 04. 45 05. 169 06. 72 07. 128 08. 167 09. 157 10. 698 11. I mycket hög grad beredd att göra 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 LÄMNA MILJÖFAR AVFALL 49 Loc 369 width 2 MD= 0 or GE 99 49(6) <Beredd att göra för bättre miljö> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.49 för fullständig frågetext> 26 01. Inte alls beredd att göra 5 02. 13 03. 20 04. 22 05. 77 06. 39 07. 92 08. 185 09. 203 10. 988 11. I mycket hög grad beredd att göra 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 MINSKA BILÅKANDET 49 Loc 371 width 2 MD= 0 or GE 99 49(7) <Beredd att göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.49 för fullständig frågetext> 241 01. Inte alls beredd att göra 67 02. 107 03. 94 04. 80 05. 318 06. 111 07. 139 08. 138 09. 94 10. 278 11. I mycket hög grad beredd att göra 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 SPARA ENERGI I HEMMET 49 Loc 373 width 2 MD= 0 or GE 99 49(8) <Beredd att göra för bättre miljö> Spara energi i hemmet <Se F.49 för fullständig frågetext> 46 01. Inte alls beredd att göra 23 02. 56 03. 56 04. 58 05. 229 06. 113 07. 202 08. 255 09. 177 10. 453 11. I mycket hög grad beredd att göra 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 49 Loc 375 width 2 MD= 0 or GE 99 49(9) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.49 för fullständig frågetext> 53 01. Inte alls beredd att göra 29 02. 80 03. 66 04. 65 05. 291 06. 101 07. 188 08. 225 09. 166 10. 399 11. I mycket hög grad beredd att göra 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 MILJÖMÄRKTA VAROR 49 Loc 377 width 2 MD= 0 or GE 99 49(10) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.49 för fullständig frågetext> 27 01. Inte alls beredd att göra 7 02. 39 03. 38 04. 59 05. 214 06. 94 07. 174 08. 275 09. 215 10. 523 11. I mycket hög grad beredd att göra 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 BETE SIG MILJÖVÄNLIGT 49 Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 99 49(11) <Beredd att göra för bättre miljö> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.49 för fullständig frågetext> 98 01. Inte alls beredd att göra 51 02. 67 03. 68 04. 59 05. 237 06. 120 07. 127 08. 236 09. 150 10. 455 11. I mycket hög grad beredd att göra 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 LÄSNING MILJÖINFO 49 Loc 381 width 2 MD= 0 or GE 99 49(12) <Beredd att göra för bättre miljö> Läsa miljöinformation jag fått i brevlådan <Se F.49 för fullständig frågetext> 46 01. Inte alls beredd att göra 32 02. 57 03. 64 04. 75 05. 198 06. 102 07. 145 08. 197 09. 189 10. 569 11. I mycket hög grad beredd att göra 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 ÅKA KOLLEKTIVTRAFIK 49 Loc 383 width 2 MD= 0 or GE 99 49(13) <Beredd att göra för bättre miljö> Öka kollektivtrafikåkandet <Se F.49 för fullständig frågetext> 135 01. Inte alls beredd att göra 48 02. 85 03. 73 04. 72 05. 225 06. 99 07. 137 08. 172 09. 158 10. 472 11. I mycket hög grad beredd att göra 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 SJÄLV: SÄNK HASTIGHET 50 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 50 Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker? 50(1) Sänker hastigheten vid bilkörning 53 1. Alltid 69 2. Mycket ofta 216 3. Ganska ofta 491 4. Ibland 578 5. Aldrig 307 6. Kör aldrig bil 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 SJÄLV: ENGÅNGSFLASKA 50 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 50(2) <Gör själv för miljön> Köper drycker i engångsflaskor <Se F.50 för fullständig frågetext> 43 1. Alltid 83 2. Mycket ofta 212 3. Ganska ofta 995 4. Ibland 364 5. Aldrig 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 SJÄLV: GÅR/CYKLAR 50 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 50(3) <Gör själv för miljön> Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss, etc) <Se F.50 för fullständig frågetext> 96 1. Alltid 341 2. Mycket ofta 332 3. Ganska ofta 687 4. Ibland 231 5. Aldrig 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 SJÄLV: KÄLLSORTERING 50 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 50(4) <Gör själv för miljön> Sorterar hushållsavfall <Se F.50 för fullständig frågetext> 413 1. Alltid 310 2. Mycket ofta 341 3. Ganska ofta 407 4. Ibland 216 5. Aldrig 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 SJÄLV: ÄTER BIODYNAM 50 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 50(5) <Gör själv för miljön> Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.50 för fullständig frågetext> 53 1. Alltid 174 2. Mycket ofta 301 3. Ganska ofta 820 4. Ibland 345 5. Aldrig 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 SJÄLV: MILJÖMÄRKT 50 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 50(6) <Gör själv för miljön> Handlar miljömärkta varor <Se F.50 för fullständig frågetext> 117 1. Alltid 408 2. Mycket ofta 545 3. Ganska ofta 595 4. Ibland 37 5. Aldrig 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 VÄN: SÄNKT HASTIGHET 51 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 51 Hur ofta tror Du att Dina vänner normalt sätt gör nedanstående saker? 51(1) Sänker hastigheten vid bilkörning 13 1. Alltid 21 2. Mycket ofta 107 3. Ganska ofta 722 4. Ibland 711 5. Aldrig 60 6. Kör aldrig bil 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 VÄN: ENGÅNGSFLASKA 51 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 51(2) <Gör vänner för miljön> Köper drycker i engångsflaskor <Se F.51 för fullständig frågetext> 17 1. Alltid 121 2. Mycket ofta 361 3. Ganska ofta 1019 4. Ibland 104 5. Aldrig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 VÄN: GÅR/CYKLAR 51 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 51(3) <Gör vänner för miljön> Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss, etc) <Se F.51 för fullständig frågetext> 12 1. Alltid 82 2. Mycket ofta 293 3. Ganska ofta 975 4. Ibland 259 5. Aldrig 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 VÄN: KÄLLSORTERING 50 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 9 51(4) <Gör vänner för miljön> Sorterar hushållsavfall <Se F.51 för fullständig frågetext> 117 1. Alltid 226 2. Mycket ofta 463 3. Ganska ofta 652 4. Ibland 172 5. Aldrig 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 VÄN: ÄTER BIODYNAM 51 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 51(5) <Gör vänner för miljön> Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.51 för fullständig frågetext> 24 1. Alltid 75 2. Mycket ofta 277 3. Ganska ofta 974 4. Ibland 267 5. Aldrig 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 VÄN: MILJÖMÄRKT 51 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 51(6) <Gör vänner för miljön> Handlar miljömärkta varor <Se F.51 för fullständig frågetext> 39 1. Alltid 244 2. Mycket ofta 503 3. Ganska ofta 773 4. Ibland 67 5. Aldrig 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 FOLK: RÖKNING 52 Loc 397 width 2 MD= 0 or GE 99 52 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för det svenska folkets liv och hälsa? 52(1) Rökning <Senaste förekomst: SOM95 F.63> 12 01. Mycket liten risk 6 02. 28 03. 38 04. 40 05. 141 06. 105 07. 174 08. 279 09. 149 10. 746 11. Mycket stor risk 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 FOLK: ALKOHOL 52 Loc 399 width 2 MD= 0 or GE 99 52(2) <Risk för svenska folkets hälsa> Alkohol <Se F.52 för fullständig frågetext> 17 01. Mycket liten risk 11 02. 53 03. 79 04. 65 05. 249 06. 184 07. 229 08. 266 09. 162 10. 401 11. Mycket stor risk 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 FOLK: NARKOTIKA 52 Loc 401 width 2 MD= 0 or GE 99 52(3) <Risk för svenska folkets hälsa> Narkotika <Se F.52 för fullständig frågetext> 10 01. Mycket liten risk 7 02. 34 03. 52 04. 47 05. 108 06. 77 07. 141 08. 183 09. 169 10. 893 11. Mycket stor risk 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 FOLK: AIDS 52 Loc 403 width 2 MD= 0 or GE 99 52(4) <Risk för svenska folkets hälsa> Aids <Se F.52 för fullständig frågetext> 30 01. Mycket liten risk 69 02. 104 03. 126 04. 100 05. 203 06. 130 07. 139 08. 132 09. 122 10. 551 11. Mycket stor risk 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 FOLK: ÖVERVIKT 52 Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 99 52(5) <Risk för svenska folkets hälsa> Övervikt <Se F.52 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket liten risk 17 02. 39 03. 66 04. 81 05. 279 06. 237 07. 281 08. 333 09. 122 10. 226 11. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 FOLK: VÅLD 52 Loc 407 width 2 MD= 0 or GE 99 52(6) <Risk för svenska folkets hälsa> Våld och övergrepp <Se F.52 för fullständig frågetext> 10 01. Mycket liten risk 23 02. 68 03. 99 04. 80 05. 209 06. 164 07. 238 08. 272 09. 160 10. 376 11. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 FOLK: KÄRNKRAFTEN 52 Loc 409 width 2 MD= 0 or GE 99 52(7) <Risk för svenska folkets hälsa> Kärnkraften <Se F.52 för fullständig frågetext> 200 01. Mycket liten risk 171 02. 194 03. 166 04. 111 05. 244 06. 86 07. 123 08. 113 09. 86 10. 188 11. Mycket stor risk 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 FOLK: BILDSKÄRMSARB 52 Loc 411 width 2 MD= 0 or GE 99 52(8) <Risk för svenska folkets hälsa> Bildkärmsarbete <Se F.52 för fullständig frågetext> 90 01. Mycket liten risk 123 02. 193 03. 182 04. 162 05. 342 06. 145 07. 139 08. 140 09. 71 10. 94 11. Mycket stor risk 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 FOLK: ARBETSLÖSHET 52 Loc 413 width 2 MD= 0 or GE 99 52(9) <Risk för svenska folkets hälsa> Arbetslöshet <Se F.52 för fullständig frågetext> 8 01. Mycket liten risk 15 02. 30 03. 43 04. 62 05. 173 06. 112 07. 252 08. 304 09. 205 10. 503 11. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 FOLK: ENSAMHET 52 Loc 415 width 2 MD= 0 or GE 99 52(10) <Risk för svenska folkets hälsa> Ensamhet <Se F.52 för fullständig frågetext> 10 01. Mycket liten risk 31 02. 48 03. 62 04. 75 05. 212 06. 162 07. 253 08. 290 09. 212 10. 335 11. Mycket stor risk 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 FOLK: ARBETSSKADA 52 Loc 417 width 2 MD= 0 or GE 99 52(11) <Risk för svenska folkets hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.52 för fullständig frågetext> 31 01. Mycket liten risk 63 02. 133 03. 183 04. 150 05. 373 06. 193 07. 200 08. 171 09. 62 10. 121 11. Mycket stor risk 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 FOLK: TRAFIKOLYCKOR 52 Loc 419 width 2 MD= 0 or GE 99 52(12) <Risk för svenska folkets hälsa> Trafikolyckor <Se F.52 för fullständig frågetext> 13 01. Mycket liten risk 44 02. 125 03. 175 04. 154 05. 354 06. 193 07. 210 08. 178 09. 76 10. 175 11. Mycket stor risk 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 FOLK: BILAVGASER 52 Loc 421 width 2 MD= 0 or GE 99 52(13) <Risk för svenska folkets hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.52 för fullständig frågetext> 28 01. Mycket liten risk 54 02. 103 03. 146 04. 148 05. 314 06. 179 07. 212 08. 217 09. 112 10. 178 11. Mycket stor risk 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 FOLK: KEMIKALIER 52 Loc 423 width 2 MD= 0 or GE 99 52(14) <Risk för svenska folkets hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.52 för fullständig frågetext> 25 01. Mycket liten risk 49 02. 109 03. 143 04. 136 05. 264 06. 197 07. 200 08. 216 09. 127 10. 228 11. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 FOLK: ALLERGIER 52 Loc 425 width 2 MD= 0 or GE 99 52(15) <Risk för svenska folkets hälsa> Allergier <Se F.52 för fullständig frågetext> 10 01. Mycket liten risk 27 02. 41 03. 70 04. 92 05. 194 06. 177 07. 255 08. 326 09. 212 10. 288 11. Mycket stor risk 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 FOLK: VÅLDSFILMER 52 Loc 427 width 2 MD= 0 or GE 99 52(16) <Risk för svenska folkets hälsa> Våldsfilmer <Se F.52 för fullständig frågetext> 107 01. Mycket liten risk 82 02. 121 03. 101 04. 94 05. 205 06. 131 07. 160 08. 195 09. 151 10. 351 11. Mycket stor risk 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 SJÄLV: RÖKNING 53 Loc 429 width 2 MD= 0 or GE 99 53 Vad anser Du om följande risker för Ditt eget liv och hälsa? 53(1) Rökning <Senaste förekomst: SOM95 F.64 (Modifierad)> 854 01. Mycket liten risk 106 02. 79 03. 45 04. 27 05. 88 06. 33 07. 57 08. 91 09. 53 10. 271 11. Mycket stor risk 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 SJÄLV: ALKOHOL 53 Loc 431 width 2 MD= 0 or GE 99 53(2) <Risk för egen hälsa> Alkohol <Se F.53 för fullständig frågetext> 705 01. Mycket liten risk 213 02. 186 03. 138 04. 64 05. 121 06. 46 07. 35 08. 42 09. 20 10. 125 11. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 SJÄLV: NARKOTIKA 53 Loc 433 width 2 MD= 0 or GE 99 53(3) <Risk för egen hälsa> Narkotika <Se F.53 för fullständig frågetext> 1312 01. Mycket liten risk 56 02. 18 03. 15 04. 9 05. 15 06. 5 07. 6 08. 12 09. 15 10. 233 11. Mycket stor risk 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 SJÄLV: AIDS 53 Loc 435 width 2 MD= 0 or GE 99 53(4) <Risk för egen hälsa> Aids <Se F.53 för fullständig frågetext> 1155 01. Mycket liten risk 124 02. 71 03. 39 04. 24 05. 49 06. 9 07. 8 08. 9 09. 16 10. 184 11. Mycket stor risk 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 SJÄLV: ÖVERVIKT 53 Loc 437 width 2 MD= 0 or GE 99 53(5) <Risk för egen hälsa> Övervikt <Se F.53 för fullständig frågetext> 608 01. Mycket liten risk 212 02. 187 03. 130 04. 83 05. 156 06. 71 07. 56 08. 65 09. 31 10. 90 11. Mycket stor risk 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 SJÄLV: VÅLD 53 Loc 439 width 2 MD= 0 or GE 99 53(6) <Risk för egen hälsa> Våld och övergrepp <Se F.53 för fullständig frågetext> 348 01. Mycket liten risk 192 02. 226 03. 159 04. 91 05. 258 06. 85 07. 70 08. 69 09. 45 10. 136 11. Mycket stor risk 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 SJÄLV: KÄRNKRAFTEN 53 Loc 441 width 2 MD= 0 or GE 99 53(7) <Risk för egen hälsa> Kärnkraften <Se F.53 för fullständig frågetext> 440 01. Mycket liten risk 212 02. 204 03. 126 04. 96 05. 208 06. 59 07. 60 08. 72 09. 37 10. 146 11. Mycket stor risk 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 SJÄLV: BILDSKÄRMSARB 53 Loc 443 width 2 MD= 0 or GE 99 53(8) <Risk för egen hälsa> Bildskärmsarbete <Se F.53 för fullständig frågetext> 712 01. Mycket liten risk 211 02. 178 03. 122 04. 82 05. 125 06. 60 07. 45 08. 48 09. 22 10. 61 11. Mycket stor risk 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 SJÄLV: ARBETSLÖSHET 53 Loc 445 width 2 MD= 0 or GE 99 53(9) <Risk för egen hälsa> Arbetslöshet <Se F.53 för fullständig frågetext> 522 01. Mycket liten risk 139 02. 149 03. 117 04. 83 05. 194 06. 67 07. 79 08. 80 09. 50 10. 194 11. Mycket stor risk 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 SJÄLV: ENSAMHET 53 Loc 447 width 2 MD= 0 or GE 99 53(10) <Risk för egen hälsa> Ensamhet <Se F.53 för fullständig frågetext> 578 01. Mycket liten risk 221 02. 197 03. 121 04. 71 05. 153 06. 66 07. 51 08. 72 09. 50 10. 98 11. Mycket stor risk 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 SJÄLV: ARBETSSKADOR 53 Loc 449 width 2 MD= 0 or GE 99 53(11) <Risk för egen hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.53 för fullständig frågetext> 468 01. Mycket liten risk 188 02. 166 03. 139 04. 99 05. 228 06. 92 07. 74 08. 88 09. 38 10. 81 11. Mycket stor risk 61 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 SJÄLV: TRAFIKOLYCKOR 53 Loc 451 width 2 MD= 0 or GE 99 53(12) <Risk för egen hälsa> Trafikolyckor <Se F.53 för fullständig frågetext> 117 01. Mycket liten risk 87 02. 165 03. 186 04. 148 05. 447 06. 129 07. 124 08. 105 09. 47 10. 125 11. Mycket stor risk 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 SJÄLV: BILAVGASER 53 Loc 453 width 2 MD= 0 or GE 99 53(13) <Risk för egen hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.53 för fullständig frågetext> 169 01. Mycket liten risk 169 02. 204 03. 181 04. 143 05. 303 06. 125 07. 104 08. 96 09. 57 10. 132 11. Mycket stor risk 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 SJÄLV: KEMIKALIER 53 Loc 455 width 2 MD= 0 or GE 99 53(14) <Risk för egen hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.53 för fullständig frågetext> 158 01. Mycket liten risk 145 02. 183 03. 174 04. 155 05. 297 06. 121 07. 135 08. 99 09. 67 10. 156 11. Mycket stor risk 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 SJÄLV: ALLERGIER 53 Loc 457 width 2 MD= 0 or GE 99 53(15) <Risk för egen hälsa> Allergier <Se F.53 för fullständig frågetext> 305 01. Mycket liten risk 194 02. 174 03. 127 04. 117 05. 232 06. 95 07. 104 08. 97 09. 70 10. 173 11. Mycket stor risk 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 SJÄLV: VÅLDSFILMER 53 Loc 459 width 2 MD= 0 or GE 99 53(16) <Risk för egen hälsa> Våldsfilmer <Se F.53 för fullständig frågetext> 1002 01. Mycket liten risk 218 02. 109 03. 55 04. 37 05. 83 06. 24 07. 15 08. 18 09. 29 10. 89 11. Mycket stor risk 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 MORG: TIDNINGSLEDARE 54 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 Här kommer några frågor om Dina medievanor och om Dina fritidsintressen 54 Hur mycket brukar Du normalt läsa av följande typer av innehåll i en lokal morgontidning respektive i en kvällstidning? 54A(1) Ledare och kommentarer <Senaste förekomst: SOM95 F.50 (Modifierad)> 191 1. Läser allt/i stort sett allt 492 2. Läser ganska mycket 587 3. Läser inte särskilt mycket 312 4. Läser ingenting/nästan inget alls 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 MORG: LOKALA NYHETER 54 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 54A(2) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Lokala nyheter <Se F.54 för fullständig frågetext> 605 1. Läser allt/i stort sett allt 814 2. Läser ganska mycket 151 3. Läser inte särskilt mycket 30 4. Läser ingenting/nästan inget alls 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 MORG: KULTURARTIKLAR 54 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 54A(3) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Kulturartiklar <Se F.54 för fullständig frågetext> 157 1. Läser allt/i stort sett allt 442 2. Läser ganska mycket 656 3. Läser inte särskilt mycket 314 4. Läser ingenting/nästan inget alls 169 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 MORG: INSÄNDARE 54 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 54A(4) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Insändare <Se F.54 för fullständig frågetext> 333 1. Läser allt/i stort sett allt 632 2. Läser ganska mycket 441 3. Läser inte särskilt mycket 181 4. Läser ingenting/nästan inget alls 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 MORG: POLITISK NYHET 54 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 54A(5) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Politiska nyheter <Se F.54 för fullständig frågetext> 244 1. Läser allt/i stort sett allt 713 2. Läser ganska mycket 490 3. Läser inte särskilt mycket 137 4. Läser ingenting/nästan inget alls 154 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 MORG: SPORT 54 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 54A(6) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Sport <Se F.54 för fullständig frågetext> 340 1. Läser allt/i stort sett allt 357 2. Läser ganska mycket 411 3. Läser inte särskilt mycket 488 4. Läser ingenting/nästan inget alls 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 MORG: NÖJEN 54 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 54A(7) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Nöjen <Se F.54 för fullständig frågetext> 269 1. Läser allt/i stort sett allt 604 2. Läser ganska mycket 564 3. Läser inte särskilt mycket 155 4. Läser ingenting/nästan inget alls 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 MORG: ANNONSER 54 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 54A(8) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Annonser <Se F.54 för fullständig frågetext> 261 1. Läser allt/i stort sett allt 670 2. Läser ganska mycket 502 3. Läser inte särskilt mycket 163 4. Läser ingenting/nästan inget alls 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 MORG: RADIO/TV 54 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 54A(9) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Radio- och TV-material <Se F.54 för fullständig frågetext> 380 1. Läser allt/i stort sett allt 744 2. Läser ganska mycket 376 3. Läser inte särskilt mycket 87 4. Läser ingenting/nästan inget alls 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 MORG: UTRIKESNYHETER 54 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 54A(10) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Utrikesnyheter <Se F.54 för fullständig frågetext> 292 1. Läser allt/i stort sett allt 781 2. Läser ganska mycket 429 3. Läser inte särskilt mycket 80 4. Läser ingenting/nästan inget alls 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 MORG: OLYCKOR, BROTT 54 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 54A(11) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Olyckor och brott <Se F.54 för fullständig frågetext> 327 1. Läser allt/i stort sett allt 871 2. Läser ganska mycket 352 3. Läser inte särskilt mycket 37 4. Läser ingenting/nästan inget alls 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 MORG: FAMILJENYHETER 54 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 54A(12) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Familjenyheter <Se F.54 för fullständig frågetext> 437 1. Läser allt/i stort sett allt 561 2. Läser ganska mycket 438 3. Läser inte särskilt mycket 150 4. Läser ingenting/nästan inget alls 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 LÄSER EJ MORGONTIDN 54 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 54A(13) <Den lokala morgontidning Du brukar läsa> Läser ej morgontidning <Se F.54 för fullständig frågetext> 126 1. Läser allt/i stort sett allt 0 2. Läser ganska mycket 0 3. Läser inte särskilt mycket 1 4. Läser ingenting/nästan inget alls 1611 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 KVÄLL: TIDNINGSLEDARE 54 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 54B(1) Ledare och kommentarer <Se F.54 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: SOM86 F.26 (modifierad)> 90 1. Läser allt/i stort sett allt 250 2. Läser ganska mycket 412 3. Läser inte särskilt mycket 312 4. Läser ingenting/nästan inget alls 674 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 KVÄLL: LOKALA NYHETER 54 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 54B(2) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Lokala nyheter <Se F.54 för fullständig frågetext> 217 1. Läser allt/i stort sett allt 417 2. Läser ganska mycket 265 3. Läser inte särskilt mycket 140 4. Läser ingenting/nästan inget alls 699 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 KVÄLL: KULTURARTIKLAR 54 Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 54B(3) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Kulturartiklar <Se F.54 för fullständig frågetext> 75 1. Läser allt/i stort sett allt 241 2. Läser ganska mycket 438 3. Läser inte särskilt mycket 294 4. Läser ingenting/nästan inget alls 690 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 KVÄLL: INSÄNDARE 54 Loc 477 width 1 MD=0 or GE 9 54B(4) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Insändare <Se F.54 för fullständig frågetext> 171 1. Läser allt/i stort sett allt 367 2. Läser ganska mycket 328 3. Läser inte särskilt mycket 187 4. Läser ingenting/nästan inget alls 685 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 KVÄLL: POLITISK NYHET 54 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 9 54B(5) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Politiska nyheter <Se F.54 för fullständig frågetext> 138 1. Läser allt/i stort sett allt 433 2. Läser ganska mycket 359 3. Läser inte särskilt mycket 122 4. Läser ingenting/nästan inget alls 686 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 KVÄLL: SPORT 54 Loc 479 width 1 MD=0 or GE 9 54B(6) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Sport <Se F.54 för fullständig frågetext> 262 1. Läser allt/i stort sett allt 241 2. Läser ganska mycket 245 3. Läser inte särskilt mycket 309 4. Läser ingenting/nästan inget alls 681 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 KVÄLL: NÖJEN 54 Loc 480 width 1 MD=0 or GE 9 54B(7) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Nöjen <Se F.54 för fullständig frågetext> 203 1. Läser allt/i stort sett allt 357 2. Läser ganska mycket 333 3. Läser inte särskilt mycket 153 4. Läser ingenting/nästan inget alls 692 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 KVÄLL: ANNONSER 54 Loc 481 width 1 MD=0 or GE 9 54B(8) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Annonser <Se F.54 för fullständig frågetext> 108 1. Läser allt/i stort sett allt 277 2. Läser ganska mycket 436 3. Läser inte särskilt mycket 224 4. Läser ingenting/nästan inget alls 693 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 KVÄLL: RADIO/TV-MAT 54 Loc 482 width 1 MD=0 or GE 9 54B(9) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Radio- och TV-material <Se F.54 för fullständig frågetext> 266 1. Läser allt/i stort sett allt 473 2. Läser ganska mycket 231 3. Läser inte särskilt mycket 75 4. Läser ingenting/nästan inget alls 693 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 KVÄLL: UTRIKESNYHETER 54 Loc 483 width 1 MD=0 or GE 9 54B(10) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Utrikesnyheter <Se F.54 för fullständig frågetext> 198 1. Läser allt/i stort sett allt 529 2. Läser ganska mycket 241 3. Läser inte särskilt mycket 75 4. Läser ingenting/nästan inget alls 695 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 KVÄLL: OLYCKOR, BROTT 54 Loc 484 width 1 MD=0 or GE 9 54B(11) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Olyckor och brott <Se F.54 för fullständig frågetext> 253 1. Läser allt/i stort sett allt 553 2. Läser ganska mycket 197 3. Läser inte särskilt mycket 42 4. Läser ingenting/nästan inget alls 693 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 KVÄLL: FAMILJENYHETER 54 Loc 485 width 1 MD=0 or GE 9 54B(12) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Familjenyheter <Se F.54 för fullständig frågetext> 127 1. Läser allt/i stort sett allt 250 2. Läser ganska mycket 398 3. Läser inte särskilt mycket 260 4. Läser ingenting/nästan inget alls 703 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 LÄSER EJ KVÄLLSTIDN 54 Loc 486 width 1 MD=9 54B(13) <Den lokala kvällstidning Du brukar läsa> Läser ej kvällstidning <Se F.54 för fullständig frågetext> 547 1. Markerat 1191 5. Ej markerat 41 9. Uppgift saknas
VAR 382 LYSSNAR PÅ P1 55 Loc 487 width 1 MD=0 or GE 9 55 Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler? 55(1) P1 i Sveriges Radio <Senaste förekomst: SOM95 F.52> 214 1. Dagligen 55 2. 5-6 ggr/vecka 78 3. 3-4 ggr/vecka 123 4. 1-2 ggr/vecka 428 5. Mer sällan 732 6. Aldrig 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 LYSSNAR PÅ P2 55 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 9 55(2) <Val av radiokanaler> P2 i Sveriges Radio <Se F.55 för fullständig frågetext> 54 1. Dagligen 33 2. 5-6 ggr/vecka 66 3. 3-4 ggr/vecka 95 4. 1-2 ggr/vecka 486 5. Mer sällan 876 6. Aldrig 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 LYSSNAR PÅ P3 55 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 9 55(3) <Val av radiokanaler> P3 i Sveriges Radio <Se F.55 för fullständig frågetext> 161 1. Dagligen 97 2. 5-6 ggr/vecka 217 3. 3-4 ggr/vecka 260 4. 1-2 ggr/vecka 515 5. Mer sällan 372 6. Aldrig 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 LYSSNAR PÅ P4 55 Loc 490 width 1 MD=0 or GE 9 55(4) <Val av radiokanaler> P4 i Sveriges Radio/Lokalradion <Se F.55 för fullständig frågetext> 534 1. Dagligen 154 2. 5-6 ggr/vecka 215 3. 3-4 ggr/vecka 216 4. 1-2 ggr/vecka 303 5. Mer sällan 263 6. Aldrig 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 LYSSNAR PÅ RADIO RIX 55 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 9 55(5) <Val av radiokanaler> Radio Rix <Se F.55 för fullständig frågetext> 98 1. Dagligen 75 2. 5-6 ggr/vecka 94 3. 3-4 ggr/vecka 137 4. 1-2 ggr/vecka 264 5. Mer sällan 947 6. Aldrig 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 LYSSNAR RADIO CITY 55 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 9 55(6) <Val av radiokanaler> Radio City <Se F.55 för fullständig frågetext> 64 1. Dagligen 38 2. 5-6 ggr/vecka 59 3. 3-4 ggr/vecka 97 4. 1-2 ggr/vecka 251 5. Mer sällan 1100 6. Aldrig 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 LYSSNAR RADIO ENERGY 55 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 9 55(7) <Val av radiokanaler> NRJ/Radio Energy <Se F.55 för fullständig frågetext> 108 1. Dagligen 79 2. 5-6 ggr/vecka 96 3. 3-4 ggr/vecka 129 4. 1-2 ggr/vecka 220 5. Mer sällan 981 6. Aldrig 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 LYSSNAR PÅ MEGAPOL 55 Loc 494 width 1 MD=0 or GE 9 55(8) <Val av radiokanaler> Radio Megapol <Se F.55 för fullständig frågetext> 50 1. Dagligen 45 2. 5-6 ggr/vecka 98 3. 3-4 ggr/vecka 119 4. 1-2 ggr/vecka 240 5. Mer sällan 1055 6. Aldrig 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 LYSSNAR PÅ ANNAN 55 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 9 55(9) <Val av radiokanaler> Annan privat lokalradio <Se F.55 för fullständig frågetext> 67 1. Dagligen 48 2. 5-6 ggr/vecka 68 3. 3-4 ggr/vecka 65 4. 1-2 ggr/vecka 243 5. Mer sällan 1118 6. Aldrig 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 LYSSNAR PÅ NÄRRADIO 55 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 9 55(10) <Val av radiokanaler> Närradiokanal <Se F.55 för fullständig frågetext> 67 1. Dagligen 36 2. 5-6 ggr/vecka 59 3. 3-4 ggr/vecka 80 4. 1-2 ggr/vecka 313 5. Mer sällan 1053 6. Aldrig 128 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 TITTAR PÅ SVT1 56 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 9 56 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 56(1) SVT1-Ettan <Senaste förekomst: SOM95 F.51 (Modifierad)> 776 1. Dagligen 299 2. 5-6 ggr/vecka 313 3. 3-4 ggr/vecka 202 4. 1-2 ggr/vecka 87 5. Mer sällan 10 6. Aldrig 14 7. Har ej tillgång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 TITTAR PÅ SVT2 56 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 56(2) <Val av TV-kanaler> SVT2-Tvåan <Se F.56 för fullständig frågetext> 785 1. Dagligen 310 2. 5-6 ggr/vecka 305 3. 3-4 ggr/vecka 198 4. 1-2 ggr/vecka 85 5. Mer sällan 11 6. Aldrig 15 7. Har ej tillgång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 TITTAR PÅ TV 3 56 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 9 56(3) <Val av TV-kanaler> TV 3 <Se F.56 för fullständig frågetext> 272 1. Dagligen 149 2. 5-6 ggr/vecka 219 3. 3-4 ggr/vecka 190 4. 1-2 ggr/vecka 136 5. Mer sällan 122 6. Aldrig 524 7. Har ej tillgång 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 TITTAR PÅ TV4 56 Loc 500 width 1 MD=0 or GE 9 56(4) <Val av TV-kanaler> TV4 <Se F.56 för fullständig frågetext> 780 1. Dagligen 369 2. 5-6 ggr/vecka 320 3. 3-4 ggr/vecka 145 4. 1-2 ggr/vecka 60 5. Mer sällan 13 6. Aldrig 25 7. Har ej tillgång 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 TITTAR PÅ FEMMAN 56 Loc 501 width 1 MD=0 or GE 9 56(5) <Val av TV-kanaler> Kanal 5-Femman <Se F.56 för fullständig frågetext> 185 1. Dagligen 108 2. 5-6 ggr/vecka 182 3. 3-4 ggr/vecka 196 4. 1-2 ggr/vecka 189 5. Mer sällan 203 6. Aldrig 594 7. Har ej tillgång 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 TITTAR PÅ TV6 56 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 56(6) <Val av TV-kanaler> TV6 <Se F.56 för fullständig frågetext> 31 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 75 3. 3-4 ggr/vecka 168 4. 1-2 ggr/vecka 317 5. Mer sällan 317 6. Aldrig 693 7. Har ej tillgång 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 398 TITTAR PÅ Z-TV 56 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 9 56(7) <Val av TV-kanaler> Z-TV <Se F.56 för fullständig frågetext> 35 1. Dagligen 28 2. 5-6 ggr/vecka 46 3. 3-4 ggr/vecka 98 4. 1-2 ggr/vecka 286 5. Mer sällan 449 6. Aldrig 686 7. Har ej tillgång 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 TITTAR PÅ MTV 56 Loc 504 width 1 MD=0 or GE 9 56(8) <Val av TV-kanaler> MTV <Se F.56 för fullständig frågetext> 37 1. Dagligen 25 2. 5-6 ggr/vecka 58 3. 3-4 ggr/vecka 82 4. 1-2 ggr/vecka 275 5. Mer sällan 466 6. Aldrig 673 7. Har ej tillgång 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 400 TITTAR PÅ FILMNET 56 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 9 56(9) <Val av TV-kanaler> Filmnet <Se F.56 för fullständig frågetext> 37 1. Dagligen 13 2. 5-6 ggr/vecka 33 3. 3-4 ggr/vecka 46 4. 1-2 ggr/vecka 65 5. Mer sällan 408 6. Aldrig 1008 7. Har ej tillgång 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 TITTAR PÅ TV 1000 56 Loc 506 width 1 MD=0 or GE 9 56(10) <Val av TV-kanaler> TV 1000 <Se F.56 för fullständig frågetext> 39 1. Dagligen 17 2. 5-6 ggr/vecka 26 3. 3-4 ggr/vecka 51 4. 1-2 ggr/vecka 66 5. Mer sällan 402 6. Aldrig 1010 7. Har ej tillgång 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 402 TITTAR PÅ EUROSPORT 56 Loc 507 width 1 MD=0 or GE 9 56(11) <Val av TV-kanaler> Eurosport <Se F.56 för fullständig frågetext> 90 1. Dagligen 45 2. 5-6 ggr/vecka 112 3. 3-4 ggr/vecka 135 4. 1-2 ggr/vecka 236 5. Mer sällan 351 6. Aldrig 657 7. Har ej tillgång 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 403 SVT: TITTARNA 62 Loc 508 width 1 MD=0 or GE 9 62 Enligt Din bedömning, hur stort inflytande har följande grupper när det gäller vilka program som sänds i (1) Sveriges Television respektive (2) TV4? 62A(1) Tittarna 97 1. Mycket stort 470 2. Ganska stort 691 3. Ganska litet 255 4. Mycket litet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 404 SVT: JOURNALISTER 62 Loc 509 width 1 MD=0 or GE 9 62A(2) <Inflytande på programutbudet i Sveriges Television> Journalisterna <Se F.62 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket stort 838 2. Ganska stort 365 3. Ganska litet 52 4. Mycket litet 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 405 SVT: ANNONSÖRER 62 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 9 62A(3) <Inflytande på programutbudet i Sveriges Television> Annonsörerna <Se F.62 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket stort 316 2. Ganska stort 461 3. Ganska litet 545 4. Mycket litet 128 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 406 SVT: POLITIKER 62 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 9 62A(4) <Inflytande på programutbudet i Sveriges Television> Politikerna <Se F.62 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket stort 602 2. Ganska stort 548 3. Ganska litet 159 4. Mycket litet 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 407 SVT: NÄRINGSLIV 62 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 9 62A(5) <Inflytande på programutbudet i Sveriges Television> Näringslivet <Se F.62 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket stort 508 2. Ganska stort 647 3. Ganska litet 185 4. Mycket litet 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 408 SVT: INTRESSEORG 62 Loc 513 width 1 MD=0 or GE 9 62A(6) <Inflytande på programutbudet i Sveriges Television> De stora intresseorganisationerna <Se F.62 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket stort 567 2. Ganska stort 607 3. Ganska litet 159 4. Mycket litet 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 409 TV4: TITTARNA 62 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 9 62B(1) <Inflytande på programutbudet i TV4> Tittarna <Se F.62 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket stort 604 2. Ganska stort 430 3. Ganska litet 168 4. Mycket litet 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 410 TV4: JOURNALISTER 62 Loc 515 width 1 MD=0 or GE 9 62B(2) <Inflytande på programutbudet i TV4> Journalisterna <Se F.62 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket stort 817 2. Ganska stort 351 3. Ganska litet 47 4. Mycket litet 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 411 TV4: ANNONSÖRER 62 Loc 516 width 1 MD=0 or GE 9 62B(3) <Inflytande på programutbudet i TV4> Annonsörerna <Se F.62 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket stort 573 2. Ganska stort 194 3. Ganska litet 53 4. Mycket litet 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 412 TV4: POLITIKER 62 Loc 517 width 1 MD=0 or GE 9 62B(4) <Inflytande på programutbudet i TV4> Politikerna <Se F.62 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket stort 358 2. Ganska stort 720 3. Ganska litet 256 4. Mycket litet 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 413 TV4: NÄRINGSLIV 62 Loc 518 width 1 MD=0 or GE 9 62B(5) <Inflytande på programutbudet i TV4> Näringslivet <Se F.62 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket stort 671 2. Ganska stort 376 3. Ganska litet 82 4. Mycket litet 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 414 TV4: INTRESSEORG 62 Loc 519 width 1 MD=0 or GE 9 62B(6) <Inflytande på programutbudet i TV4> De stora intresseorganisationerna <Se F.62 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket stort 500 2. Ganska stort 574 3. Ganska litet 188 4. Mycket litet 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 233 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 415 IDKAT FRILUFTSLIV 63 Loc 520 width 1 MD=0 or GE 9 63 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 63(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) <Senaste förekomst: SOM95 F.61 (Modifierad)> 261 1. Flera gånger i veckan 425 2. Någon gång i veckan 414 3. Någon gång i månaden 184 4. Någon gång i kvartalet 114 5. Någon gång i halvåret 174 6. Någon gång under året 104 7. Ingen gång 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 416 MOTION ELLER IDROTT 63 Loc 521 width 1 MD=0 or GE 9 63(2) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.63 för fullständig frågetext> 446 1. Flera gånger i veckan 480 2. Någon gång i veckan 259 3. Någon gång i månaden 107 4. Någon gång i kvartalet 69 5. Någon gång i halvåret 130 6. Någon gång under året 183 7. Ingen gång 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 GÅTT PÅ BIO 63 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 9 63(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.63 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 27 2. Någon gång i veckan 160 3. Någon gång i månaden 271 4. Någon gång i kvartalet 196 5. Någon gång i halvåret 324 6. Någon gång under året 713 7. Ingen gång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 GÅTT PÅ TEATER 63 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 63(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.63 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 10 2. Någon gång i veckan 39 3. Någon gång i månaden 115 4. Någon gång i kvartalet 190 5. Någon gång i halvåret 411 6. Någon gång under året 913 7. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 LÄST BOK 63 Loc 524 width 1 MD=0 or GE 9 63(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.63 för fullständig frågetext> 329 1. Flera gånger i veckan 181 2. Någon gång i veckan 304 3. Någon gång i månaden 221 4. Någon gång i kvartalet 141 5. Någon gång i halvåret 256 6. Någon gång under året 265 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 DISKUTERAT POLITIK 63 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 63(6) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.63 för fullständig frågetext> 223 1. Flera gånger i veckan 353 2. Någon gång i veckan 353 3. Någon gång i månaden 155 4. Någon gång i kvartalet 95 5. Någon gång i halvåret 252 6. Någon gång under året 265 7. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 421 BESÖKT GUDSTJÄNST 63 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 63(7) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst <Se F.63 för fullständig frågetext> 20 1. Flera gånger i veckan 60 2. Någon gång i veckan 115 3. Någon gång i månaden 123 4. Någon gång i kvartalet 136 5. Någon gång i halvåret 373 6. Någon gång under året 872 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 LÄST VECKOTIDNING 63 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 63(8) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.63 för fullständig frågetext> 179 1. Flera gånger i veckan 437 2. Någon gång i veckan 447 3. Någon gång i månaden 188 4. Någon gång i kvartalet 115 5. Någon gång i halvåret 186 6. Någon gång under året 151 7. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 423 UMGÅTTS MED VÄNNER 63 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 63(9) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.63 för fullständig frågetext> 598 1. Flera gånger i veckan 638 2. Någon gång i veckan 369 3. Någon gång i månaden 55 4. Någon gång i kvartalet 11 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 16 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 424 LÄST DIREKTREKLAM 63 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 63(10) <Aktivitet det senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.63 för fullständig frågetext> 391 1. Flera gånger i veckan 767 2. Någon gång i veckan 232 3. Någon gång i månaden 60 4. Någon gång i kvartalet 42 5. Någon gång i halvåret 81 6. Någon gång under året 123 7. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 425 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 63 Loc 530 width 1 MD=0 or GE 9 63(11) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.63 för fullständig frågetext> 92 1. Flera gånger i veckan 439 2. Någon gång i veckan 275 3. Någon gång i månaden 128 4. Någon gång i kvartalet 67 5. Någon gång i halvåret 157 6. Någon gång under året 545 7. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 426 RESTAURANG KVÄLLSTID 63 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 63(12) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.63 för fullständig frågetext> 40 1. Flera gånger i veckan 131 2. Någon gång i veckan 375 3. Någon gång i månaden 309 4. Någon gång i kvartalet 191 5. Någon gång i halvåret 275 6. Någon gång under året 384 7. Ingen gång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 427 REST UTOMLANDS 63 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 63(13) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.63 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 24 3. Någon gång i månaden 119 4. Någon gång i kvartalet 196 5. Någon gång i halvåret 599 6. Någon gång under året 759 7. Ingen gång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 428 HYRT VIDEOFILM 63 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 9 63(14) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.63 för fullständig frågetext> 12 1. Flera gånger i veckan 76 2. Någon gång i veckan 250 3. Någon gång i månaden 227 4. Någon gång i kvartalet 121 5. Någon gång i halvåret 184 6. Någon gång under året 820 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 429 UMGÅTTS MED GRANNAR 63 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 9 63(15) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.63 för fullständig frågetext> 103 1. Flera gånger i veckan 240 2. Någon gång i veckan 311 3. Någon gång i månaden 205 4. Någon gång i kvartalet 145 5. Någon gång i halvåret 241 6. Någon gång under året 439 7. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 430 ANVÄNT PERSONDATOR 63 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 9 63(16) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.63 för fullständig frågetext> 438 1. Flera gånger i veckan 149 2. Någon gång i veckan 128 3. Någon gång i månaden 48 4. Någon gång i kvartalet 34 5. Någon gång i halvåret 86 6. Någon gång under året 808 7. Ingen gång 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 KÖRT PÅ INTERNET 63 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 9 63(17) <Aktivitet det senaste året> Kört på Internet <Se F.63 för fullständig frågetext> 92 1. Flera gånger i veckan 74 2. Någon gång i veckan 58 3. Någon gång i månaden 36 4. Någon gång i kvartalet 30 5. Någon gång i halvåret 78 6. Någon gång under året 1321 7. Ingen gång 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 432 RÖKT/SNUSAT 63 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 9 63(18) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.63 för fullständig frågetext> 477 1. Flera gånger i veckan 58 2. Någon gång i veckan 45 3. Någon gång i månaden 16 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 53 6. Någon gång under året 1032 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 433 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 63 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 9 63(19) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.63 för fullständig frågetext> 96 1. Flera gånger i veckan 397 2. Någon gång i veckan 561 3. Någon gång i månaden 181 4. Någon gång i kvartalet 66 5. Någon gång i halvåret 142 6. Någon gång under året 256 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 434 KÖPT CD SKIVA 63 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 9 63(20) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.63 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger i veckan 38 2. Någon gång i veckan 165 3. Någon gång i månaden 320 4. Någon gång i kvartalet 200 5. Någon gång i halvåret 287 6. Någon gång under året 673 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 435 GÅTT PÅ BIBLIOTEK 63 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 9 63(21) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.63 för fullständig frågetext> 41 1. Flera gånger i veckan 119 2. Någon gång i veckan 324 3. Någon gång i månaden 238 4. Någon gång i kvartalet 129 5. Någon gång i halvåret 275 6. Någon gång under året 574 7. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 436 ARBETAT ÖVERTID 63 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 9 63(22) <Aktivitet det senaste året> Arbetat övertid <Se F.63 för fullständig frågetext> 223 1. Flera gånger i veckan 212 2. Någon gång i veckan 288 3. Någon gång i månaden 115 4. Någon gång i kvartalet 69 5. Någon gång i halvåret 110 6. Någon gång under året 653 7. Ingen gång 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 UMGÅTTS MED SLÄKT 63 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 9 63(23) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.63 för fullständig frågetext> 176 1. Flera gånger i veckan 414 2. Någon gång i veckan 579 3. Någon gång i månaden 266 4. Någon gång i kvartalet 94 5. Någon gång i halvåret 100 6. Någon gång under året 50 7. Ingen gång 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 438 MÅLAT/SKRIVIT/TECKNAT 63 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 9 63(24) <Aktivitet det senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.63 för fullständig frågetext> 166 1. Flera gånger i veckan 110 2. Någon gång i veckan 164 3. Någon gång i månaden 78 4. Någon gång i kvartalet 67 5. Någon gång i halvåret 152 6. Någon gång under året 950 7. Ingen gång 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 439 HANDLAT VÄRDEPAPPER 63 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 9 63(25) <Aktivitet det senaste året> Handlat med värdepapper (aktier eller obligationer) <Se F.63 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 58 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 102 5. Någon gång i halvåret 298 6. Någon gång under året 1129 7. Ingen gång 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 440 MEDLEM FACKFÖRENING 64 Loc 545 width 1 MD=0 or GE 9 64 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? 64(1) Facklig organisation <Senaste förekomst: SOM95 F.62 (Modifierad)> 106 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 189 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 704 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 663 5. Icke medlem 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 441 MEDLEM IDROTTSFÖREN 64 Loc 546 width 1 MD=0 or GE 9 64(2) <Medlemskap> Idrotts- eller friluftsförening <Se F.64 för fullständig frågetext> 175 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 148 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 313 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1009 5. Icke medlem 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 442 MEDLEM MILJÖORG 64 Loc 547 width 1 MD=0 or GE 9 64(3) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.64 för fullständig frågetext> 7 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 21 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 102 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1497 5. Icke medlem 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 443 MEDLEM KONSUMENTKOOP 64 Loc 548 width 1 MD=0 or GE 9 64(4) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.64 för fullständig frågetext> 14 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 34 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 533 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1065 5. Icke medlem 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 444 MEDLEM KULTURFÖRENING 64 Loc 549 width 1 MD=0 or GE 9 64(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.64 för fullständig frågetext> 74 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 119 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 107 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1339 5. Icke medlem 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 445 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 64 Loc 550 width 1 MD=0 or GE 9 64(6) <Medlemskap> Hyresgästförening <Se F.64 för fullständig frågetext> 19 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 42 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 224 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1364 5. Icke medlem 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 446 MEDLEM PENSIONÄRSORG 64 Loc 551 width 1 MD=0 or GE 9 64(7) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.64 för fullständig frågetext> 20 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 74 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 75 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1487 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 447 LITA PÅ MÄNNISKOR 65 Loc 552 width 1 MD=9 65 Allmänt sett, tycker Du att man kan lita på de flesta människor, eller att man inte kan vara nog försiktig i kontakten med andra människor? 1271 1. Man kan lita på de flesta människor 436 2. Man kan inte vara nog försiktig i kontakten med andra människor 72 9. Uppgift saknas
VAR 448 SKALA LITA MÄNNISKOR 66 Loc 553 width 2 MD=99 66 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 30 01. Det går inte att lita på människor i allmänhet 19 02. 52 03. 66 04. 87 05. 233 06. 142 07. 356 08. 430 09. 130 10. 120 11. Det går att lita på människor i allmänhet 114 99. Uppgift saknas
VAR 449 EN REN VÄRLD 67 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 9 67 Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? 67(1) En ren värld <Senaste förekomst: SOM95 F.65> 1154 1. Mycket viktigt 506 2. Ganska viktigt 29 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 450 TEKNISK UTVECKLING 67 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 9 67(2) <Betydelse för egen del> Teknisk utveckling <Se F.67 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket viktigt 875 2. Ganska viktigt 310 3. Varken viktigt eller oviktigt 121 4. Inte särskilt viktigt 14 5. Inte alls viktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 451 BEHAGLIGT LIV 67 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 9 67(3) <Betydelse för egen del> Ett behagligt liv <Se F.67 för fullständig frågetext> 980 1. Mycket viktigt 577 2. Ganska viktigt 104 3. Varken viktigt eller oviktigt 21 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 452 SPÄNNANDE LIV 67 Loc 558 width 1 MD=0 or GE 9 67(4) <Betydelse för egen del> Ett spännande liv <Se F.67 för fullständig frågetext> 462 1. Mycket viktigt 678 2. Ganska viktigt 398 3. Varken viktigt eller oviktigt 113 4. Inte särskilt viktigt 22 5. Inte alls viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 453 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 67 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 67(5) <Betydelse för egen del> Självförverkligande <Se F.67 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket viktigt 762 2. Ganska viktigt 303 3. Varken viktigt eller oviktigt 48 4. Inte särskilt viktigt 11 5. Inte alls viktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 454 EN VÄRLD I FRED 67 Loc 560 width 1 MD=0 or GE 9 67(6) <Betydelse för egen del> En värld i fred <Se F.67 för fullständig frågetext> 1452 1. Mycket viktigt 219 2. Ganska viktigt 29 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 455 EN VACKER VÄRLD 67 Loc 561 width 1 MD=0 or GE 9 67(7) <Betydelse för egen del> En vacker värld <Se F.67 för fullständig frågetext> 891 1. Mycket viktigt 598 2. Ganska viktigt 163 3. Varken viktigt eller oviktigt 19 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 456 JÄMLIKHET 67 Loc 562 width 1 MD=0 or GE 9 67(8) <Betydelse för egen del> Jämlikhet <Se F.67 för fullständig frågetext> 828 1. Mycket viktigt 628 2. Ganska viktigt 184 3. Varken viktigt eller oviktigt 31 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 457 FAMILJETRYGGHET 67 Loc 563 width 1 MD=0 or GE 9 67(9) <Betydelse för egen del> Familjetrygghet <Se F.67 för fullständig frågetext> 1420 1. Mycket viktigt 245 2. Ganska viktigt 24 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 458 FRIHET 67 Loc 564 width 1 MD=0 or GE 9 67(10) <Betydelse för egen del> Frihet <Se F.67 för fullständig frågetext> 1417 1. Mycket viktigt 263 2. Ganska viktigt 14 3. Varken viktigt eller oviktigt 6 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 459 LYCKA 67 Loc 565 width 1 MD=0 or GE 9 67(11) <Betydelse för egen del> Lycka <Se F.67 för fullständig frågetext> 1177 1. Mycket viktigt 447 2. Ganska viktigt 59 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 460 INRE HARMONI 67 Loc 566 width 1 MD=0 or GE 9 67(12) <Betydelse för egen del> Inre harmoni <Se F.67 för fullständig frågetext> 1308 1. Mycket viktigt 351 2. Ganska viktigt 32 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 461 KÄRLEK 67 Loc 567 width 1 MD=0 or GE 9 67(13) <Betydelse för egen del> Kärlek <Se F.67 för fullständig frågetext> 1291 1. Mycket viktigt 348 2. Ganska viktigt 39 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 462 LANDETS SÄKERHET 67 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 9 67(14) <Betydelse för egen del> Landets säkerhet <Se F.67 för fullständig frågetext> 1109 1. Mycket viktigt 475 2. Ganska viktigt 80 3. Varken viktigt eller oviktigt 16 4. Inte särskilt viktigt 9 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 463 LIV FULLT AV NJUTNING 67 Loc 569 width 1 MD=0 or GE 9 67(15) <Betydelse för egen del> Ett liv fullt av njutning <Se F.67 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket viktigt 578 2. Ganska viktigt 386 3. Varken viktigt eller oviktigt 164 4. Inte särskilt viktigt 39 5. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 464 FRÄLSNING 67 Loc 570 width 1 MD=0 or GE 9 67(16) <Betydelse för egen del> Frälsning <Se F.67 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket viktigt 151 2. Ganska viktigt 466 3. Varken viktigt eller oviktigt 350 4. Inte särskilt viktigt 543 5. Inte alls viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 465 SJÄLVAKTNING 67 Loc 571 width 1 MD=0 or GE 9 67(17) <Betydelse för egen del> Självaktning <Se F.67 för fullständig frågetext> 732 1. Mycket viktigt 651 2. Ganska viktigt 214 3. Varken viktigt eller oviktigt 28 4. Inte särskilt viktigt 21 5. Inte alls viktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 466 SOCIALT ANSEENDE 67 Loc 572 width 1 MD=0 or GE 9 67(18) <Betydelse för egen del> Socialt anseende <Se F.67 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket viktigt 725 2. Ganska viktigt 453 3. Varken viktigt eller oviktigt 114 4. Inte särskilt viktigt 46 5. Inte alls viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 467 SANN VÄNSKAP 67 Loc 573 width 1 MD=0 or GE 9 67(19) <Betydelse för egen del> Sann vänskap <Se F.67 för fullständig frågetext> 1245 1. Mycket viktigt 397 2. Ganska viktigt 36 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 468 VISDOM 67 Loc 574 width 1 MD=0 or GE 9 67(20) <Betydelse för egen del> Visdom <Se F.67 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket viktigt 755 2. Ganska viktigt 247 3. Varken viktigt eller oviktigt 32 4. Inte särskilt viktigt 9 5. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 469 RÄTTVISA 67 Loc 575 width 1 MD=0 or GE 9 67(21) <Betydelse för egen del> Rättvisa <Se F.67 för fullständig frågetext> 1354 1. Mycket viktigt 282 2. Ganska viktigt 40 3. Varken viktigt eller oviktigt 9 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 470 MAKT 67 Loc 576 width 1 MD=0 or GE 9 67(22) <Betydelse för egen del> Makt <Se F.67 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket viktigt 299 2. Ganska viktigt 666 3. Varken viktigt eller oviktigt 372 4. Inte särskilt viktigt 194 5. Inte alls viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 471 HÄLSA 67 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 9 67(23) <Betydelse för egen del> Hälsa <Se F.67 för fullständig frågetext> 1476 1. Mycket viktigt 186 2. Ganska viktigt 15 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 472 RIKEDOM 67 Loc 578 width 1 MD=0 or GE 9 67(24) <Betydelse för egen del> Rikedom <Se F.67 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket viktigt 552 2. Ganska viktigt 632 3. Varken viktigt eller oviktigt 216 4. Inte särskilt viktigt 72 5. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 473 ÄRLIGHET 67 Loc 579 width 1 MD=0 or GE 9 67(25) <Betydelse för egen del> Ärlighet <Se F.67 för fullständig frågetext> 1468 1. Mycket viktigt 214 2. Ganska viktigt 17 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 474 NÖJD MED LIVET 68 Loc 580 width 1 MD=9 68 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 509 1. Mycket nöjd 1095 2. Ganska nöjd 110 3. Inte särskilt nöjd 7 4. Inte alls nöjd 58 9. Uppgift saknas
VAR 475 BOSTADSOMRÅDE 69 Loc 581 width 1 MD=9 Till sist några frågor om Dig själv. När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor. 69 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? <Senaste förekomst: SOM95 F.66> 358 1. Ren landsbygd 606 2. Mindre tätort 782 3. Stad eller större tätort 33 9. Uppgift saknas
VAR 476 BOENDETID 70 Loc 582 width 1 MD=9 70 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? <Senaste förekomst: SOM95 F.67> 481 1. Har alltid bott här 204 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, tex studier på annan ort 667 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 139 4. Inflyttad, har bott här 6-10 år 187 5. Inflyttad, har bott här 1-5 år 45 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 56 9. Uppgift saknas
VAR 477 UPPVÄXTSORT SJÄLV 71 Loc 583 width 1 MD=0 or GE 9 71 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 71(1) Du själv <Senaste förekomst: SOM95 F.68 (Modifierad)> 535 1. Ren landsbygd i Sverige 449 2. Mindre tätort i Sverige 382 3. Stad eller större tätort i Sverige 221 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 45 5. Annat land i Norden 39 6. Annat land i Europa 31 7. Land utanför Europa 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 478 UPPVÄXTSORT FADER 71 Loc 584 width 1 MD=0 or GE 9 71(2) <Uppväxtort> Din far <Se F.71 för fullständig frågetext> 779 1. Ren landsbygd i Sverige 307 2. Mindre tätort i Sverige 272 3. Stad eller större tätort i Sverige 162 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 77 5. Annat land i Norden 55 6. Annat land i Europa 45 7. Land utanför Europa 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 479 UPPVÄXTSORT MODER 71 Loc 585 width 1 MD=0 or GE 9 71(3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.71 för fullständig frågetext> 762 1. Ren landsbygd i Sverige 321 2. Mindre tätort i Sverige 278 3. Stad eller större tätort i Sverige 158 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 89 5. Annat land i Norden 58 6. Annat land i Europa 37 7. Land utanför Europa 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 480 BOSTAD 72 Loc 586 width 1 MD=9 72 Hur bor Du för närvarande? <Senaste förekomst: SOM95 F.69> 303 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 797 2. I villa eller radhus i småhusområde 649 3. I lägenhet i flerfamiljhus 30 9. Uppgift saknas
VAR 481 FÖDELSEÅR 73 Loc 587 width 4 MD=9999 73 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: SOM95 F.70> 1916. 1916 . . 1981. 1981 25 9999. Uppgift saknas Kod: 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 Frek: 12 14 20 13 20 22 15 21 17 21 24 Kod: 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Frek: 25 21 22 21 25 23 17 22 23 24 20 Kod: 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 Frek: 20 31 17 26 29 31 40 33 34 36 38 Kod: 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Frek: 35 37 30 27 26 31 33 34 25 20 27 Kod: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Frek: 30 24 29 30 35 25 29 33 37 35 37 Kod: 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Frek: 36 27 32 25 29 29 25 27 30 23 25 Kod: 9999 Frek: 25
VAR 482 KÖN 74 Loc 591 width 1 MD=9 74 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: SOM95 F.71> 831 1. Man 929 2. Kvinna 19 9. Uppgift saknas
VAR 483 MEDBORGARSKAP 75 Loc 592 width 1 MD=9 75 Är Du svensk medborgare? <Senaste förekomst: SOM95 F.72> 1694 1. Ja 70 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 484 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 76 Loc 593 width 1 MD=9 76 Är Du ensamstående, samboende eller gift? <Senaste förekomst: SOM95 F.73> 557 1. Ensamstående 313 2. Samboende 865 3. Gift 44 9. Uppgift saknas
VAR 485 UTBILDNING 77 Loc 594 width 1 MD=9 77 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. <Senaste förekomst: SOM95 F.74> 549 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 67 2. Folkhögskola 248 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 95 4. Flickskola/Realexamen 250 5. Minst treårigt gymnasium 81 6. Studentexamen 146 7. Studerat vid högskola/universitet 287 8. Examen från högskola/universitet 56 9. Uppgift saknas
VAR 486 FÖRVÄRVSARBETANDE 78 Loc 595 width 1 MD=9 78 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? <Senaste förekomst: SOM95 F.75> 924 1. Förvärvsarbetande 21 2. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 13 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 115 4. Arbetslös 304 5. Ålderspensionär 80 6. Förtidspensionär 30 7. Hemarbetande 223 8. Studerande 69 9. Uppgift saknas
VAR 487 YRKESARBETAR 79 Loc 596 width 1 MD=9 79 Vilket yrke har/hade Du? <Senaste förekomst: SOM95 F.76> 1482 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 149 5. Har aldrig yrkesarbetat 148 9. Uppgift saknas
VAR 488 YRKE 79 Loc 597 width 3 MD= 0 or GE 999 79(1) Yrke <Se F.79 för fullständig frågetext> 14 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 1 012. 15 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 49 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 46 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 7 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 2 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 53 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 60 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 59 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 6 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 30 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 66 036. Klasslärare och övriga lärare 4 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 7 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 7 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete 0 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 3 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 9 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 17 066. Socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 6 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 5 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 5 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 21 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 1 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 3 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 1 124. Journalistiskt yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 2 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 4 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning(byrå) inom myndighet 9 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 6 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 4 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 12 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 16 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 15 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 7 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 8 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 1 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 17 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 39 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 50 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 11 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 0 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 56 328. Biträdesarbete i affär 1 335. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 12 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 20 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 16 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 19 347. Övrigt försäljningsarbete: Bokhandelsmedhjälpare 15 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 1 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 4 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 31 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 0 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc 7 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 436. Viltvård, jakt: arbetsledare/tekniker 2 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 2 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 5 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 1 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 6 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 26 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 0 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 4 638. Däcksmanskap 2 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 6 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 14 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 7 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 1 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 13 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 19 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 3 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 14 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 81 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 20 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 20 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 10 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 19 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 7 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 9 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 4 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 2 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 6 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 16 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 2 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 10 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 6 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 18 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 2 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 2 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 6 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 7 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 37 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 36 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 2 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 6 947. Övrigt servicearbete: fotograf 13 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 4 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 1 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 3 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 38 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 18 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 13 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 6 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 14 994. Individer med obefintlig eller oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 9 995. Hemarbetande 19 996. Studerande 1 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 129 000. Frågan ej tillämplig 93 999. Uppgift saknas
VAR 489 HELTID/DELTIDSARB 80 Loc 600 width 1 MD=9 80 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? <Senaste förekomst: SOM95 F.77> 1160 1. Heltid 333 2. Deltid 286 9. Uppgift saknas
VAR 490 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 81 Loc 601 width 2 MD=99 81 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? <Senaste förekomst: SOM95 F.78> 369 01. Tjänsteman 202 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 40 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 619 04. Arbetare 100 05. Arbetare med arbetsledande funktion 18 06. Egenanställd arbetare 22 07. Jordbrukare: ingen anställd 4 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 46 09. Företagare: ingen anställd 45 10. Företagare: 1-9 anställda 15 11. Företagare: 10 eller fler anställda 299 99. Uppgift saknas
VAR 491 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 82 Loc 603 width 1 MD=9 82 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? <Senaste förekomst: SOM95 F.79> 182 1. Statlig 466 2. Kommunal (även landstingskommunal) 835 3. Privat 296 9. Uppgift saknas
VAR 492 MEDLEM FACKFÖRENING 83 Loc 604 width 1 MD=9 83 Är Du medlem i någon fackförening? <Senaste förekomst: SOM95 F.80> 556 1. Ja, LO-förbund 298 2. Ja, TCO-förbund 177 3. Ja, SACO-förbund 434 5. Nej 314 9. Uppgift saknas
VAR 493 ANTAL FAMILJEMEDLEM 84 Loc 605 width 2 MD= 0 or GE 99 84 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? <Senaste förekomst: SOM95 F.81> 331 01. En person 654 02. Två personer 261 03. Tre personer 319 04. Fyra personer 125 05. Fem personer 32 06. Sex personer 6 07. Sju personer 1 08. Åtta personer 1 10. Tio personer 3 00. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 494 BARN 1-3 ÅR 84 Loc 607 width 1 MD=0 or GE 9 84(1) Hur många personer av dessa är barn i följande åldrar? 84(1)a 1-3 år 151 1. En person 38 2. Två personer 1 3. Tre personer 1544 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 495 BARN 4-6 ÅR 84 Loc 608 width 1 MD=0 or GE 9 84(1)b <Antal barn i hushållet> 4-6 år <Se F.84(1) för fullständig frågetext> 157 1. En person 20 2. Två personer 1 3. Tre personer 1556 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 496 BARN 7-15 ÅR 84 Loc 609 width 1 MD=0 or GE 9 84(1)c <Antal barn i hushållet> 7-15 år <Se F.84(1) för fullständig frågetext> 235 1. En person 122 2. Två personer 27 3. Tre personer 2 4. Fyra personer 2 5. Fem personer 1346 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 497 BARN 16-20 ÅR 84 Loc 610 width 1 MD=0 or GE 9 84(1)d <Antal barn i hushållet> 16-20 år <Se F.84(1) för fullständig frågetext> 257 1. En person 66 2. Två personer 7 3. Tre personer 1 4. Fyra personer 1 5. Fem personer 1 8. Åtta personer 1401 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 498 HUSHÅLLSINKOMST 85 Loc 611 width 2 MD=99 85 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) <Senaste förekomst: SOM95 F.82> 136 01. 100 000 eller mindre 167 02. 101 000 - 150 000 220 03. 151 000 - 200 000 226 04. 201 000 - 250 000 198 05. 251 000 - 300 000 170 06. 301 000 - 350 000 162 07. 351 000 - 400 000 109 08. 401 000 - 450 000 71 09. 451 000 - 500 000 132 10. över 500 000 188 99. Uppgift saknas
VAR 499 KLASSTILLHÖRIGHET 86 Loc 613 width 1 MD=0 or GE 9 86 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 86(1) Din nuvarande familj <Senaste förekomst: SOM95 F.83> 751 1. Arbetarfamilj 55 2. Jordbrukarfamilj 413 3. Tjänstemannafamilj 200 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 153 5. Egen företagare 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 500 KLASS UNDER UPPVÄXT 86 Loc 614 width 1 MD=0 or GE 9 86(2) Din familj Du växte upp i <Se F.86 för fullständig frågetext> 832 1. Arbetarfamilj 255 2. Jordbrukarfamilj 277 3. Tjänstemannafamilj 115 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 159 5. Egen företagare 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 501 UTRUSTN. TV-APPARAT 87 Loc 615 width 1 MD=9 87 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta). 87(1) TV-apparat/er <Senaste förekomst: SOM95 F.84> 1675 1. Markerat 77 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 502 ANTAL TV-APPARATER 87 Loc 616 width 1 MD=0 or GE 9 87(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.87 för fullständig frågetext> 706 1. En TV-apparat 648 2. Två TV-apparater 192 3. Tre TV-apparater 53 4. Fyra TV-apparater 12 5. Fem TV-apparater 1 6. Sex TV-apparater 1 7. Sju TV-apparater 103 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 503 UTRUSTN. TELEFON 87 Loc 617 width 1 MD=9 87(3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.87 för fullständig frågetext> 1659 1. Markerat 93 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 504 ANTAL TELEFONER 87 Loc 618 width 2 MD= 0 or GE 99 87(4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.87 för fullständig frågetext> 338 01. En telefon 525 02. Två telefoner 373 03. Tre telefoner 225 04. Fyra telefoner 84 05. Fem telefoner 52 06. Sex telefoner 17 07. Sju telefoner 11 08. Åtta telefoner 8 09. Nio telefoner 95 00. Frågan ej tillämplig 51 99. Uppgift saknas
VAR 505 UTRUSTN. TEL.SVARARE 87 Loc 620 width 1 MD=9 87(5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.87 för fullständig frågetext> 547 1. Markerat 1205 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 506 UTRUSTN. MOBILTEL 87 Loc 621 width 1 MD=9 87(6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.87 för fullständig frågetext> 808 1. Markerat 944 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 507 UTRUSTN. TEXT-TV 87 Loc 622 width 1 MD=9 87(7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.87 för fullständig frågetext> 1239 1. Markerat 513 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 508 UTRUSTN. VIDEO 87 Loc 623 width 1 MD=9 87(8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.87 för fullständig frågetext> 1294 1. Markerat 458 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 509 UTRUSTN. KABEL-TV 87 Loc 624 width 1 MD=9 87(9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.87 för fullständig frågetext> 714 1. Markerat 1038 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 510 UTRUSTN. PARABOL 87 Loc 625 width 1 MD=9 87(10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.87 för fullständig frågetext> 337 1. Markerat 1415 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 511 UTRUSTN. PERSONDATOR 87 Loc 626 width 1 MD=9 87(11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.87 för fullständig frågetext> 597 1. Markerat 1155 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 512 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 87 Loc 627 width 1 MD=9 87(12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.87 för fullständig frågetext> 1183 1. Markerat 569 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 513 UTRUSTN. FAX 87 Loc 628 width 1 MD=9 87(13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.87 för fullständig frågetext> 240 1. Markerat 1512 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 514 UTRUSTN. CD-SPELARE 87 Loc 629 width 1 MD=9 87(14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.87 för fullständig frågetext> 1189 1. Markerat 563 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 515 UTRUSTN. FRITIDSHUS 87 Loc 630 width 1 MD=9 87(22) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.87 för fullständig frågetext> 419 1. Markerat 1333 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 516 UTRUSTN. BIL 87 Loc 631 width 1 MD=9 87(23) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.87 för fullständig frågetext> 1324 1. Markerat 428 5. Ej markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 517 BIL 1: MÄRKE/MODELL 87 Loc 632 width 2 MD= 0 87(24) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke/modell <Se F.87 för fullständig frågetext> 378 01. Volvo 149 02. Saab 163 03. Ford 119 04. Volkswagen 99 05. Opel 80 06. Toyota 57 07. Mazda 47 08. Mercedes 25 09. BMW 15 10. Fiat 1 11. Corsa (Opel) 20 12. Peugot 38 13. Nissan 64 14. Audi 31 15. Mitsubishi 2 16. Datsun 2 17. Vaz 11 18. Citroen 17 19. Renault 13 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 0 24. Chevrolet 0 25. DAF 3 26. Lada (Vaz) 4 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 4 29. Lancia 0 30. Porsche 4 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 0 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 3 42. Daihatzu 1 43. GMC 1 44. Morris 0 45. Bentley 5 46. Subaru 0 47. Jeep 2 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover/Land Rover 1 51. DKW 0 52. Sunbeam 2 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 2 58. Chevrolet 10 59. Hyundai 4 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 0 63. Cadillac 0 64. Corvette 3 65. Seat 399 00. Frågan ej tillämplig
VAR 518 BIL 1: ÅRSMODELL 87 Loc 634 width 2 MD= 0 or GE 99 87(25) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.87 för fullständig frågetext> 05. 1905 . . 97. 1997 371 00. Frågan ej tillämplig 68 99. Uppgift saknas Kod: 5 8 61 62 64 65 66 67 68 69 70 72 73 Frek: 1 1 1 3 2 3 1 3 2 1 1 5 6 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Frek: 8 11 9 15 20 15 27 26 43 59 68 76 77 Kod: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 0 99 Frek: 107 138 72 115 62 80 58 65 71 76 12 371 68 Kod: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 0 99 Frek: 107 138 72 115 62 80 58 65 71 76 12 371 68
VAR 519 BIL 2: MÄRKE/MODELL 87 Loc 636 width 2 MD= 0 87(26) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke/modell <Se F.87 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1622 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 Frek: 39 15 21 20 16 5 6 1 3 1 10 Kod: 14 15 16 19 20 30 48 58 59 0 Frek: 3 2 1 6 2 1 2 2 1 1622
VAR 520 BIL 2: ÅRSMODELL 87 Loc 638 width 2 MD= 0 or GE 99 87(27) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.87 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 96. 1996 1258 00. Frågan ej tillämplig 372 99. Uppgift saknas Kod: 61 66 67 70 71 72 73 74 75 76 78 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 6 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 7 7 7 9 10 13 5 8 5 12 8 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 0 99 Frek: 7 5 5 4 6 2 6 1258 372
VAR 521 BIL 3: MÄRKE/MODELL 87 Loc 640 width 2 MD= 0 87(28) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke/modell <Se F.87 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1760 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 3 4 5 7 8 19 33 36 53 0 Frek: 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1760 Kod: 1 3 4 5 7 8 19 33 36 53 0 Frek: 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1760
VAR 522 BIL 3: ÅRSMODELL 87 Loc 642 width 2 MD= 0 or GE 99 87(29) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.87 för fullständig frågetext> 56. 1956 . . 97. 1997 1390 00. Frågan ej tillämplig 372 99. Uppgift saknas Kod: 56 58 66 67 73 74 78 82 89 90 92 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 Kod: 97 0 99 Frek: 1 1390 372
VAR 523 PC-UTRUSTNING: MODEM 88 Loc 644 width 1 MD=0 88 Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? 88(1) Modem <Senaste förekomst: SOM95 F.84> 268 1. Markerat 166 5. Ej markerat 1345 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 524 PC-UTRUSTNING: IT 88 Loc 645 width 1 MD=0 88(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.88 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 280 5. Ej markerat 1345 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 525 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 88 Loc 646 width 1 MD=0 88(3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.88 för fullständig frågetext> 316 1. Markerat 118 5. Ej markerat 1345 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 526 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 88 Loc 647 width 1 MD=0 88(4) <Persondator i hushållet> Personlig E-mail adress <Se F.88 för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 298 5. Ej markerat 1345 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 527 HAR EJ PERSONDATOR 88 Loc 648 width 1 MD=0 88(4) <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.88 för fullständig frågetext> 1024 1. Markerat 430 5. Ej markerat 325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 528 PROMENERAT 89 Loc 649 width 1 MD=0 or GE 9 89 Hur ofta har Du under den senaste månaden gjort någon av följande saker? 89(1) Promenerat 660 1. Varje dag 445 2. Flera gånger i veckan 403 3. Någon gång i veckan 195 4. Mer sällan 17 5. Aldrig 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 529 CYKLAT 89 Loc 650 width 1 MD=0 or GE 9 89(2) <Aktivitet den senaste månaden> Cyklat <Se F.89 för fullständig frågetext> 282 1. Varje dag 293 2. Flera gånger i veckan 323 3. Någon gång i veckan 408 4. Mer sällan 355 5. Aldrig 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 530 ÅKT KOLLEKTIVT 89 Loc 651 width 1 MD=0 or GE 9 89(3) <Aktivitet den senaste månaden> Åkt kollektivt <Se F.89 för fullständig frågetext> 149 1. Varje dag 168 2. Flera gånger i veckan 192 3. Någon gång i veckan 524 4. Mer sällan 620 5. Aldrig 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 531 ÅKT BIL 89 Loc 652 width 1 MD=0 or GE 9 89(4) <Aktivitet den senaste månaden> Kört/åkt bil <Se F.89 för fullständig frågetext> 647 1. Varje dag 481 2. Flera gånger i veckan 333 3. Någon gång i veckan 182 4. Mer sällan 71 5. Aldrig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 532 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 90 Loc 653 width 1 MD=0 or GE 9 90 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under senaste året? 90(1) Din egen ekonomiska situation <Senaste förekomst: SOM95 F.85> 356 1. Förbättrats 838 3. Förblivit ungefär densamma 537 5. Försämrats 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 533 FÖRÄNDRATS KOM EKON 90 Loc 654 width 1 MD=0 or GE 9 90(2) <Förändrats under senaste året> Ekonomin i Din kommun <Se F.90 för fullständig frågetext> 39 1. Förbättrats 636 3. Förblivit ungefär densamma 969 5. Försämrats 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 534 FÖRÄNDRATS SV EKON 90 Loc 655 width 1 MD=0 or GE 9 90(3) <Förändrats under senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.90 för fullständig frågetext> 382 1. Förbättrats 438 3. Förblivit ungefär densamma 829 5. Försämrats 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 535 FÖRÄNDRING EGEN EKO 90 Loc 656 width 1 MD=0 or GE 9 90A Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året 90(4) <Förändras det kommande året> Din egen ekonomiska situation 316 1. Förbättras 991 3. Förblir ungefär densamma 404 5. Försämras 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 536 FÖRÄNDRING KOM EKON 90 Loc 657 width 1 MD=0 or GE 9 90(5) <Förändras det kommande året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.90A för fullständig frågetext> 82 1. Förbättras 895 3. Förblir ungefär densamma 663 5. Försämras 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 537 FÖRÄNDRING SV EKON 90 Loc 658 width 1 MD=0 or GE 9 90(6) <Förändras det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.90A för fullständig frågetext> 393 1. Förbättras 736 3. Förblir ungefär densamma 513 5. Försämras 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 538 SPRÅKKUNSKAP DANSKA 91 Loc 659 width 1 MD=0 or GE 9 91 Den sista frågan handlar om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa kortare texter, till exempel tidningsartiklar, på följande språk? 91(1) Danska 463 1. Ja, utan större problem 693 2. Ja, men med vissa svårigheter 257 3. Ja, men med stora svårigheter 275 5. Nej 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 539 SPRÅKKUNSKAP NORSKA 91 Loc 660 width 1 MD=0 or GE 9 91(2) <Språkkunskap> Norska <Se F.91 för fullständig frågetext> 729 1. Ja, utan större problem 678 2. Ja, men med vissa svårigheter 146 3. Ja, men med stora svårigheter 154 5. Nej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 540 SPRÅKKUNSKAP ENGELSKA 91 Loc 661 width 1 MD=0 or GE 9 91(3) <Språkkunskap> Engelska <Se F.91 för fullständig frågetext> 945 1. Ja, utan större problem 419 2. Ja, men med vissa svårigheter 124 3. Ja, men med stora svårigheter 226 5. Nej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 541 SPRÅKKUNSKAP TYSKA 91 Loc 662 width 1 MD=0 or GE 9 91(4) <Språkkunskap> Tyska <Se F.91 för fullständig frågetext> 214 1. Ja, utan större problem 368 2. Ja, men med vissa svårigheter 339 3. Ja, men med stora svårigheter 746 5. Nej 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 542 SPRÅKKUNSKAP FRANSKA 91 Loc 663 width 1 MD=0 or GE 9 91(5) <Språkkunskap> Franska <Se F.91 för fullständig frågetext> 64 1. Ja, utan större problem 117 2. Ja, men med vissa svårigheter 181 3. Ja, men med stora svårigheter 1279 5. Nej 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 543 SPRÅKKUNSKAP SPANSKA 91 Loc 664 width 1 MD=0 or GE 9 91(6) <Språkkunskap> Spanska <Se F.91 för fullständig frågetext> 30 1. Ja, utan större problem 64 2. Ja, men med vissa svårigheter 109 3. Ja, men med stora svårigheter 1438 5. Nej 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 544 FRÅGEFORMULÄRET, 1 Loc 665 width 1 MD=9 Hur tycker Du att det har varit att besvara frågorna i detta formulär? Markera per fråga vad som stämmer bäst in på Dig Tycker Du att det har varit roligt/intressant att besvara frågorna i detta formulär? 1194 1. Jag tyckte det var roligt/intressant att svara 453 5. Jag tyckte det var tråkigt/ointressant att svara 132 9. Uppgift saknas
VAR 545 FRÅGEFORMULÄRET, 2 Loc 666 width 1 MD=9 Har det varit lätt eller svårt att besvara frågorna? 1087 1. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara på frågorna 435 5. Jag tyckte att frågorna med nummer ... var svåra att svara på 257 9. Uppgift saknas
VAR 546 FRÅGEFORMULÄRET, 3 Loc 667 width 1 MD=9 Fyllde Du i hela enkäten vid ett och samma tillfälle? 960 1. Jag fyllde i hela enkäten vid ett och samma tillfällen 765 5. Jag fyllde enkäten vid två eller flera tillfällen 54 9. Uppgift saknas
VAR 547 FRÅGEFORMULÄRET, 4 Loc 668 width 1 MD=9 Hur lång tid tog det ungefär för Dig att fylla i enkäten? 142 1. Mindre än 30 minuter 526 2. 30-45 minuter 484 3. 46-60 minuter 352 4. 61-90 minuter 219 5. Mer än 90 minuter 56 9. Uppgift saknas