SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1996
             SOM-undersökningen
              Västsverige 1996
                SSD 0590

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Januari 1996

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1996 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, institutionen för
  journalistik och masskommunikation och förvaltningshögskolan
  vid Göteborgs universitet, under ledning av Sören Holmberg,
  Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1996 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen Västsverige 1996 var den nittonde
   undersökningen i serien.
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen Västsverige 1996
   är Sören Holmberg, Lennart Nilsson och Lennart Weibull.
   Undersökningsledare var Sophie Johansson.
   Fältarbetet genomfördes av Gallupgruppen med Lena Vogelius
   som ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Syftet med Väst-SOM är dels att belysa opinioner i Västsverig
   och deras utveckling över tid, dels studera hur dessa
   förhåller sig till opinionerna i Sverige som helhet.
   SOM96 Västsverige omfattar personer 15-80 år, kyrkobokförda i
   Göteborg och tolv kranskommuner. Avgränsningarna av de yngsta
   och äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretisk
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 900 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86. Skillnaden i en jämförelse med
   SOM87 och SOM88 ligger i att undersökningspopulationen för
   dessa endast omfattar svenska medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen.
   Formuläret uppdelades i fem sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Göteborgs kommun,trafik
   och miljö, fritid och medier, samt bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, trafik och miljö. Mot slutet av formuläret
   återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 30 september 1996 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Tre dagar senare skickades ett vykort ut.
   Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 14 oktober.Drygt två veckor senare påbörjades
   telefonpåminnelserna och nya formulär skickades ut

   Telefonanmaningar genomfördes kontinuerligt mellan den 31
   oktober och den 3 januari 1997.
   Den 16 januari 1997 skickades en miniankät ut.
   Fältarbetet avslutades den 28 januari 1997.
   Svarsfrekvensen uppgick till 68,9 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1996
                   Antal

   Bruttourval           2900
   Bortdefinierade          279
   - Sjukdom, institutionell vård   63
   - Adress okänd, avflyttad     65
   - Avlidna              4
   - Bortrest under fältperioden   61
   - Ej svensktalande         49
   - Bosatt utomlands         28
   - Förståndshandikappad       9

   Nettourval            2621
   Svar               1807
   Bortfall             814

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören  Nya landskap
    Weibull, Lennart SOM-rapport 19
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
             Göteborgs universitet, 1997
  

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0590 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Läser Göteborgs-Posten 8 Läser Arbetet/Nyheterna 9 Läser GT 10 Läser Dagens Nyheter 11 Läser Svenska Dagbladet 12 Läser Dagens Industri 13 Läser Aftonbladet 14 Läser Expressen 15 Läser Annan tidning, 1 16 Läser Annan tidning, 2 17 Tidning 1 18 Tidning 2 19 P1 i riksradion 20 P2 i riksradion 21 P3 i riksradion 22 Radio Göteborg P4 23 Radio Rix 24 City 107 25 Radio Energy (NRJ) 26 Radio Megapol 27 Närradion 28 Tittar på SVT1 29 Tittar på SVT2 30 Tittar på TV3 31 Tittar på TV4 32 Tittar på TV5-Femman 33 Tittar på CNN 34 Tittar på MTV 35 Tittar på Z-TV 36 Tittar på Filmnet 37 Tittar på TV1000 38 Tittar på Eurosport 39 Tittar på TV21 40 Tittar på Öppna Kanalen 41 Aktuellt i SVT1 42 Rapport i SVT2 43 Västnytt i SVT2 44 Morgon-TV i SVT2 45 Nyheterna i TV4 46 Morgon-TV i TV4 47 TV4 lokalt Göteborg 48 TV3 Direkt 49 Prenumererar ej morgontidning 50 Prenumererar på Göteborgs-Posten 51 Prenumererar på Arbetet/Nyheterna 52 Prenumererar på Dagens Nyheter 53 Prenumererar på Svenska Dagbladet 54 Prenumererar på Dagens Industri 55 Prenumererar på annan tidning 56 Tillgång till morgontidning: Byter/lånar av granne/bekant 57 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 58 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 59 Tillgång till morgontidning: Har tidningen gratis 60 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 61 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 62 Tillgång till morgontidning: Har ej tillgång till tidning 63 Upphöra med prenumeration 64 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 65 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 66 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 67 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 68 Upphör prenumeration: Innehållet inte tillräckligt bra 69 Upphör prenumeration: Innehåller för mycket annonser 70 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av händelser 71 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 72 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 73 Upphör prenumeration: Har tidning på arbetet/i skolan 74 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 75 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 76 Upphör prenumeration: Annat skäl 77 Viktigt innehåll: Sport 78 Viktigt innehåll: Insändare 79 Viktigt innehåll: Inrikesnyheter 80 Viktigt innehåll: Ekonomi och handel 81 Viktigt innehåll: Ledare 82 Viktigt innehåll: Debatt 83 Viktigt innehåll: Nyheter från den egna kommunen 84 Viktigt innehåll: Nyheter från hela Västsverige 85 Viktigt innehåll: Familjesidorna 86 Viktigt innehåll: Lokala affärsannonser 87 Viktigt innehåll: Olyckor och brott 88 Viktigt innehåll: Utrikesnyheter 89 Viktigt innehåll: Kultur 90 Viktigt innehåll: Kommunalpolitik 91 Viktigt innehåll: Nöjen 92 Viktigt innehåll: Om radio/TV-program 93 Viktigt innehåll: TV-bilaga 94 Viktigt innehåll: Tecknade serier 95 Viktigt innehåll: Småannonser 96 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 97 Tillförlitlig: P1 i riksradion 98 Tillförlitlig: P3 i riksradion 99 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 100 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 101 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 102 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 103 Tillförlitlig: GT 104 Tillförlitlig: Radio Rix 105 Tillförlitlig: Radio City 107 106 Tillförlitlig: Närradion 107 TV-tittandet: Läser programtablåerna först 108 TV-tittandet: Vad de andra i familjen vill se 109 TV-tittandet: Slår på TV:n för programmet 110 TV-tittandet: Ser hela program 111 TV-tittandet: Växlar mellan kanalerna 112 TV-tittandet: Mer än en kanal samtidigt 113 TV-tittandet: Gör annat samtidigt som jag ser på TV 114 TV-tittandet: Läser samtidigt som jag ser på TV 115 TV-tittandet: Har hand om fjärrkontrollen mesta tiden 116 Intresse för politik 117 Intresse för politik i egen kommun 118 Samhällsproblem, 1 119 Samhällsproblem, 2 120 Samhällsproblem, 3 121 Demokratin i Sverige 122 Demokratin i egen kommun 123 Bästa parti i rikspolitiken 124 Bästa parti i kommunalpolitiken 125 Omdöme om kommunstyrelsen 126 Förtroende för: Rikspolitiker 127 Förtroende för: Fackliga ledare 128 Förtroende för: Journalister i dagspress 129 Förtroende för: Journalister i TV 130 Förtroende för: Kommunens politiker 131 Förtroende för: Kommunens tjänstemän 132 Förtroende för: Sjukvårdens personal 133 Förtroende för: Personal inom barnomsorgen 134 Förtroende för: Personal inom äldreomsorgen 135 Förtroende för: Fritidspersonal 136 Förtroende för: Bibliotekspersonal 137 Förtroende för: Socialarbetare 138 Förtroende för: Lärare i grundskola och gymnasium 139 Förtroende för: Universitetslärare 140 Förtroende för: Kollektivtrafikens personal 141 Förtroende för: Parkeringsvakter 142 Minska den offentliga sektorn 143 Överföra kommunal affärsverksamhet i privata händer 144 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 145 Öka antalet privatskolor 146 Privatisering av äldreomsorgen 147 Införa bilavgifter 148 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 149 Färre flyktingar i Sverige 150 Satsa mera på friskolor 151 Höjd avgift för kommunens tjänster 152 Fler kommunala folkomröstningar 153 Samkörnig av dataregister 154 Införa sextimmars arbetsdag 155 Motorväg mellan Göteborg-Oslo 156 Mjuka upp arbetsrätten 157 Debatt om arbetslöshet: Beredskapsarbete, ALU 158 Debatt om arbetslöshet: Sänkt arbetsgivaravgift 159 Debatt om arbetslöshet: Stimulera efterfrågan 160 Debatt om arbetslöshet: Sänkt A-kassa 161 Debatt om arbetslöshet: Flera utbildningsplatser 162 Debatt om arbetslöshet: Kommunens ansvar 163 Den öppna arbetslösheten halveras till år 2000 164 Engagera sig i internationella frågor 165 Engagera sig i EU-frågor 166 Engagera sig i rikspolitiska frågor i Sverige 167 Engagera sig i västsvenka frågor 168 Engagera sig i regionala frågor i Göteborgsregionen 169 Engagera sig i frågor i hemkommun 170 Engagera sig i den egna delen av kommunen 171 Serviceutnyttjande: Föräldrakooperativ barnomsorg 172 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 173 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 174 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 175 Serviceutnyttjande: Friskola 176 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 177 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 178 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 179 Serviceutnyttjande: Privatläkare 180 Serviceutnyttjande: Folktandvård 181 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 182 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 183 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 184 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 185 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 186 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 187 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 188 Serviceutnyttjande: Bibliotek 189 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 190 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 191 Kommunens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 192 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 193 Kommunens service: Kommunal grundskola 194 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 195 Kommunens service: Friskolor 196 Kommunens service: Barnavårdscentral 197 Kommunens service: Vårdcentral 198 Kommunens service: Sjukhusvård 199 Kommunens service: Privatläkare 200 Kommunens service: Folktandvård 201 Kommunens service: Privattandläkare 202 Kommunens service: Äldreomsorg 203 Kommunens service: Socialtjänst 204 Kommunens service: Färdtjänst 205 Kommunens service: Handikappomsorg 206 Kommunens service: Kollektivtrafik 207 Kommunens service: Idrottsanläggningar 208 Kommunens service: Bibliotek 209 Kommunens service: Kulturaktivitet 210 Kommunens service: Fritidsverksamhet 211 Kommunens service: Miljövård 212 Kommunens service: Bostadstillgång 213 Kommunens service: Gator och vägar 214 Kommunens service: Renhållning på allmänna platser 215 Kommunens service: Möjlighet att få jobb 216 Kommunens service: Kommunal information 217 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 218 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 219 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 220 Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 221 Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 222 Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 223 Omdöme om den kommunala servicen 224 Bekant med någon kommunpolitiker 225 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 226 Möjlighet att påverka barnomsorg 227 Möjlighet att påverka skola 228 Möjlighet att påverka äldreomsorg 229 Möjlighet att påverka fritid/kultur 230 Möjlighet att påverka planfrågor 231 Möjlighet att påverka socialtjänsten 232 Försökt påverka kommunal verksamhet: Som privatperson 233 Försökt påverka kommunal verksamhet: I arbetet 234 Försökt påverka kommunal verksamhet: Nej 235 Försökt påverka: Kontakt med personal 236 Försökt påverka: Kontakt med tjänsteman 237 Försökt påverka: Kontakt med politiker 238 Försökt påverka: Kontakt med tidning, radio eller TV 239 Försökt påverka: Arbete i ett politiskt parti 240 Försökt påverka: Arbete i annan organisation 241 Försökt påverka: Deltog i demonstration 242 Försökt påverka: Deltog i kommunens verksamhet 243 Försökt påverka: På annat sätt 244 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 245 Åta sig icke politiskt uppdrag inom skola/barnomsorg 246 Kommuns ekonomi 247 Region- eller länsparlament bör inrättas 248 Landstingen bör avskaffas 249 Kommunalförbund bör överta från landstingen 250 Ny regional indelning 251 Det regionala samarbetet i Sverige 252 Viktig satsning: Humanistiska området 253 Viktig satsning: Konstnärliga området 254 Viktig satsning: Medicin 255 Viktig satsning: Naturvetenskap 256 Viktig satsning: Teknik 257 Viktig satsning: Ekonomi 258 Viktig satsning: Lärarutbildning 259 Viktig satsning: Samhällsvetenskap 260 Viktig verksamhet: Bank- och försäkringsväsende 261 Viktig verksamhet: Bilindustri 262 Viktig verksamhet: Detaljhandel 263 Viktig verksamhet: Högre utbildning, forskning 264 Viktig verksamhet: Idrott 265 Viktig verksamhet: Informationsteknologi 266 Viktig verksamhet: Kultur, nöjesliv 267 Viktig verksamhet: Livsmedelsindustri 268 Viktig verksamhet: Medicinsk industri 269 Viktig verksamhet: Press, radio, TV 270 Viktig verksamhet: Miljöindustri 271 Viktig verksamhet: Offentlig service 272 Viktig verksamhet: Hamn och sjöfart 273 Viktig verksamhet: Transporter 274 Viktig verksamhet: Verkstadsindustri 275 Chalmers: Arbetar 276 Chalmers: Studerar 277 Chalmers: Anhörig arbetar/studerar 278 Chalmers: Yrkeskontakt 279 Handelshögskola: Arbetar 280 Handelshögskola: Studerar 281 Handelshögskola: Anhörig arbetar/studerar 282 Handelshögskola: Yrkeskontakt 283 Humanistisk utbildning: Arbetar 284 Humanistisk utbildning: Studerar 285 Humanistisk utbildning: Anhörig arbetar/studerar 286 Humanistisk utbildning: Yrkeskontakt 287 Medicinareutbildning: Arbetar 288 Medicinareutbildning: Studerar 289 Medicinareutbildning: Anhörig arbetar/studerar 290 Medicinareutbildning: Yrkeskontakt 291 Musikhögskolan: Arbetar 292 Musikhögskolan: Studerar 293 Musikhögskolan: Anhörig arbetar/studerar 294 Musikhögskolan: Yrkeskontakt 295 Naturvetenskaplig utbildning: Arbetar 296 Naturvetenskaplig utbildning: Studerar 297 Naturvetenskaplig utbildning: Anhörig arbetar/studerar 298 Naturvetenskaplig utbildning: Yrkeskontakt 299 Vårdhögskolan: Arbetar 300 Vårdhögskolan: Studerar 301 Vårdhögskolan: Anhörig arbetar/studerar 302 Vårdhögskolan: Yrkeskontakt 303 Lärarhögskolan: Arbetar 304 Lärarhögskolan: Studerar 305 Lärarhögskolan: Anhörig arbetar/studerar 306 Lärarhögskolan: Yrkeskontakt 307 Samhällsvetenskaplig utbildning: Arbetar 308 Samhällsvetenskaplig utbildning: Studerar 309 Samhällsvetenskaplig utbildning: Anhörig arbetar/studerar 310 Samhällsvetenskaplig utbildning: Yrkeskontakt 311 IHM: Arbetar 312 IHM: Studerar 313 IHM: Anhörig arbetar/studerar 314 IHM: Yrkeskontakt 315 Lindholmen Utveckling AB: Arbetar 316 Lindholmen Utveckling AB: Studerar 317 Lindholmen Utveckling AB: Anhörig arbetar/studerar 318 Lindholmen Utveckling AB: Yrkeskontakt 319 Inställning till Margita Björklund 320 Inställning till Ture Jakobsson 321 Inställning till Göran Johansson 322 Inställning till Johnny Magnusson 323 Inställning till Alvar Persson 324 Inställning till Claes Roxbergh 325 Inställning till Jan-Åke Ryberg 326 Inställning till Kerstin Svensson 327 Trafiksituationen i Göteborg: Lätt att parkera 328 Trafiksituationen i Göteborg: Störande trafikbuller 329 Trafiksituationen i Göteborg: Farligt för gående 330 Trafiksituationen i Göteborg: Med bil i Göteborg 331 Trafiksituationen i Göteborg: Luftförorening 332 Trafiksituationen i Göteborg: Trafikstockning 333 Trafiksituationen i Göteborg: Bättre än i andra städer 334 Inställning till stadsdelorganisationen 335 SDN har ansvar för arbetsförmedling 336 SDN har ansvar för barnomsorg 337 SDN har ansvar för grundskola 338 SDN har ansvar för gymnasieskola 339 SDN har ansvar för hemtjänst 340 SDN har ansvar för kollektivtrafik 341 SDN har ansvar för sjukhem 342 SDN har ansvar för socialtjänst 343 Kostnad för kollektivtrafik 344 Trafiksäkerhet: Satsa mer på cykelbanor 345 Trafiksäkerhet: Sänkt hastighet vid skolor 346 Trafiksäkerhet: Bygga farthinder på fler ställen 347 Trafiksäkerhet: Skärpt hastighetsövervakning 348 Trafiksäkerhet: Fler gator till gågator 349 Intresserad av miljöfrågor 350 Miljöåtgärd: Öka den kommunala miljövården 351 Miljöåtgärd: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 352 Miljöåtgärd: Handla miljövänliga produkter 353 Miljöåtgärd: Bygga ut kollektivtrafiken 354 Miljöåtgärd: Miljövänliga lastbilar i innerstäderna 355 Miljöåtgärd: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 356 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 357 Beredd göra för miljön: Arbeta i miljöorganisation 358 Beredd göra för miljön: Avstå från miljöfarliga varor 359 Beredd göra för miljön: Betala mer skatt till miljöändamål 360 Beredd göra för miljön: Kompostera 361 Beredd göra för miljön: Lämna in miljöfarligt avfall 362 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 363 Beredd göra för miljön: Spara energi i hemmet 364 Beredd göra för miljön: Välja ekologiskt livsmedel 365 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 366 Beredd göra för miljön: Uppmuntra vänner att bete sig miljövänligt 367 Beredd göra för miljön: Läsa miljöinformation 368 Beredd göra för miljön: Öka kollektivtrafikåkandet 369 Facklig organisation: Icke medlem 370 Facklig organisation: Medlem 371 Facklig organisation: Medlem, varit på möte 372 Facklig organisation: Medlem och har uppdrag 373 Idrotts/friluftsförening: Icke medlem 374 Idrotts/friluftsförening: Medlem 375 Idrotts/friluftsförening: Medlem, varit på möte 376 Idrotts/friluftsförening: Medlem och har uppdrag 377 Konsumentkooperativ: Icke medlem 378 Konsumentkooperativ: Medlem 379 Konsumentkooperativ: Medlem, varit på möte 380 Konsumentkooperativ: Medlem och har uppdrag 381 Hyresgästförening: Icke medlem 382 Hyresgästförening: Medlem 383 Hyresgästförening: Medlem, varit på möte 384 Hyresgästförening: Medlem och har uppdrag 385 Kulturförening: Icke medlem 386 Kulturförening: Medlem 387 Kulturförening: Medlem, varit på möte 388 Kulturförening: Medlem och har uppdrag 389 Politiskt parti: Icke medlem 390 Politiskt parti: Medlem 391 Politiskt parti: Medlem, varit på möte 392 Politiskt parti: Medlem och har uppdrag 393 Motororganisation: Icke medlem 394 Motororganisation: Medlem 395 Motororganisation: Medlem, varit på möte 396 Motororganisation: Medlem och har uppdrag 397 Miljöorganisation: Icke medlem 398 Miljöorganisation: Medlem 399 Miljöorganisation: Medlem, varit på möte 400 Miljöorganisation: Medlem och har uppdrag 401 Pensionärsorganisation: Icke medlem 402 Pensionärsorganisation: Medlem 403 Pensionärsorganisation: Medlem, varit på möte 404 Pensionärsorganisation: Medlem och har uppdrag 405 Humanitär hjälporganisation: Icke medlem 406 Humanitär hjälporganisation: Medlem 407 Humanitär hjälporganisation: Medlem, varit på möte 408 Humanitär hjälporganisation: Medlem och har uppdrag 409 Föräldraförening: Icke medlem 410 Föräldraförening: Medlem 411 Föräldraförening: Medlem, varit på möte 412 Föräldraförening: Medlem och har uppdrag 413 Kvinnoorganisation: Icke medlem 414 Kvinnoorganisation: Medlem 415 Kvinnoorganisation: Medlem, varit på möte 416 Kvinnoorganisation: Medlem och har upppdrag 417 Invandrarorganisation: Icke medlem 418 Invandrarorganisation: Medlem 419 Invandrarorganisation: Medlem, varit på möte 420 Invandrarorganisation: Medlem och har uppdrag 421 Annan förening: Icke medlem 422 Annan förening: Medlem 423 Annan förening: Medlem, varit på möte 424 Annan förening: Medlem och har uppdrag 425 Placering - lita på människor 426 Nöjd med livet 427 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 428 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 429 Aktiviteter senaste året: Biobesök 430 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 431 Aktiviteter senaste året: Läst bok 432 Aktiviteter senaste året: Gått på föreläsning 433 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 434 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 435 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 436 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med vänner 437 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 438 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto, V65 439 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 440 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 441 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 442 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med grannar 443 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 444 Aktiviteter senaste året: Använt Internet 445 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 446 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 447 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 448 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 449 Aktiviteter senaste året: Arbetat övertid 450 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med släkt 451 Aktiviteter senaste året: Tecknat, målat, skrivit 452 Aktiviteter senaste året: Handlat med värdepapper 453 Besökt under det senaste året: Gamla Ullevi 454 Besökt under det senaste året: Gunnebo Slott 455 Besökt under det senaste året: Göteborgs Operan 456 Besökt under det senaste året: Konserthuset 457 Besökt under det senaste året: Göteborgs konstmuseum 458 Besökt under det senaste året: Liseberg 459 Besökt under det senaste året: Lödöse Museum 460 Besökt under det senaste året: Nolhaga/Plantaget i Alingsås 461 Besökt under det senaste året: Nya Ullevi 462 Besökt under det senaste året: Nääs 463 Besökt under det senaste året: Scandinavium 464 Besökt under det senaste året: Stadsteatern 465 Besökt under det senaste året: Svenska Mässan 466 Besökt under det senaste året: Tjolöholms slott 467 Besökt under det senaste året: Åby Travbana 468 Besökt under det senaste året: Folkteatern i Göteborg 469 Besökt under det senaste året: Danmark 470 Besöker under det kommande året: Gamla Ullevi 471 Besöker under det kommande året: Gunnebo Slott 472 Besöker under det kommande året: Göteborgs Operan 473 Besöker under det kommande året: Konserthuset 474 Besöker under det kommande året: Göteborgs konstmuseum 475 Besöker under det kommande året: Liseberg 476 Besöker under det kommande året: Lödöse Museum 477 Besöker under det kommande året: Nolhaga/Plantaget i Alingsås 478 Besöker under det kommande året: Nya Ullevi 479 Besöker under det kommande året: Nääs 480 Besöker under det kommande året: Scandinavium 481 Besöker under det kommande året: Stadsteatern 482 Besöker under det kommande året: Svenska Mässan 483 Besöker under det kommande året: Tjolöholms slott 484 Besöker under det kommande året: Åby Travbana 485 Besöker under det kommande året: Folkteatern i Göteborg 486 Besöker under det kommande året: Danmark 487 Boendetid 488 Bostadsort 489 Bostad 490 Boendetyp 491 Kommun 492 Uppväxtort själv 493 Uppväxtort fader 494 Uppväxtort moder 495 Åsikt om boende i kommunen 496 Åsikt om boende på område inom kommunen 497 Kan tänka sig att flytta från området 498 Flytta till ett annat område inom kommunen 499 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 500 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 501 Kan tänka sig att flytta till annat land 502 Färdsätt till arbetet: Till fots 503 Färdsätt till arbetet: Cykel 504 Färdsätt till arbetet: Moped 505 Färdsätt till arbetet: Bil som förare 506 Färdsätt till arbetet: Bil som passagerare 507 Färdsätt till arbetet: Buss 508 Färdsätt till arbetet: Spårvagn 509 Färdsätt till arbetet: Tåg/pendeltåg 510 Färdsätt till arbetet: Båt/färja 511 Färdsätt till arbetet: Annat 512 Färdsätt till arbetet: Arbetar ej 513 Arbete i kommun 514 Födelseår 515 Kön 516 Medborgarskap 517 Civilstånd 518 Utbildning 519 Försökt byta arbete: Själv 520 Försökt byta arbete: Någon i familjen 521 Försökt byta arbete: Ingen i familjen 522 Försökt få heltidsarbete: Själv 523 Försökt få heltidsarbete: Någon i familjen 524 Försökt få heltidsarbete: Ingen i familjen 525 Arbetslös: Själv 526 Arbetslös: Någon i familjen 527 Arbetslös: Ingen i familjen 528 Okvalificerat arbete: Själv 529 Okvalificerat arbete: Någon i familjen 530 Okvalificerat arbete: Ingen i familjen 531 Genomgått AMS-utbildning: Själv 532 Genomgått AMS-utbildning: Någon i familjen 533 Genomgått AMS-utbildning: Ingen i familjen 534 Beredskapsarbete/ungdomspraktik: Själv 535 Beredskapsarbete/ungdomspraktik: Någon i familjen 536 Beredskapsarbete/ungdomspraktik: Ingen i familjen 537 Blivit förtidspensionerad: Själv 538 Blivit förtidspensionerad: Någon i familjen 539 Blivit förtidspensionerad: Ingen i familjen 540 Arbetsmarknadsgrupp 541 Yrkesarbetande 542 Yrke 543 Heltids- eller deltidsarbete 544 Subjektiv yrkesgrupp 545 Statlig, kommunal eller privat tjänst 546 Medlem i fackförening 547 Antal familjemedlemmar 548 Barn 0-3 år 549 Barn 4-6 år 550 Barn 7-15 år 551 Barn 16-20 år 552 Hushållets årsinkomst 553 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 554 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 555 Tillgång till TV 556 Tillgång till telefon 557 Tillgång till telefonsvarare 558 Tillgång till mobiltelefon 559 Tillgång till text-TV 560 Tillgång till video 561 Tillgång till kabel-TV 562 Tillgång till parabolantenn 563 Tillgång till persondator 564 Tillgång till mikrovågsugn 565 Tillgång till fax 566 Tillgång till CD-spelare 567 Tillgång till fritidshus 568 Tillgång till bil 569 Bil 1: Märke 570 Bil 1: Årsmodell 571 Bil 2: Märke 572 Bil 2: Årsmodell 573 Bil 3: Märke 574 Bil 3: Årsmodell 575 PC-utrustning: Modem 576 PC-utrustning: IT-anslutning 577 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 578 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 579 Det senaste årets förändring i privatekonomin 580 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 581 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 582 Det kommande årets förändring i privatekonomin 583 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 584 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 585 Framtid för dagens barn och ungdomar: God utbildning 586 Framtid för dagens barn och ungdomar: Fast anställning 587 Framtid för dagens barn och ungdomar: Bra bostad 588 Framtid för dagens barn och ungdomar: Samma välfärd som idag 589 Roligt att besvara frågorna 590 Lätt att besvara frågorna 591 Sättet att fylla i enkäten 592 Tid att fylla i enkäten

VAR 1 SSD STUDY NR 0590              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0590


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 VÄST-SOM 96
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 MD=9 Kön 891 1. Man 901 2. Kvinna 15 9. Uppgift saknas
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 MD=99 Födelseår 16. 1916 . . 81. 1981 15 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 6 11 9 13 17 18 16 13 19 17 14 16 14 33 23 25 18 21 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 18 22 18 25 32 29 18 30 40 37 30 33 42 35 38 35 26 26 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 31 25 34 30 33 29 24 29 31 35 31 40 32 48 44 40 40 29 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 99 Frek: 39 41 36 25 33 23 22 24 33 23 30 21 15
VAR 7 LÄSER GP 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.1> 1104 1. 6-7 dagar per vecka 167 2. 4-5 dagar per vecka 181 3. 2-3 dagar per vecka 224 4. Mer sällan 41 5. Aldrig 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER ARBETET 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läsning av dagstidning> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 68 1. 6-7 dagar per vecka 33 2. 4-5 dagar per vecka 54 3. 2-3 dagar per vecka 280 4. Mer sällan 785 5. Aldrig 579 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER GT 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läsning av dagstidning> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 89 1. 6-7 dagar per vecka 89 2. 4-5 dagar per vecka 274 3. 2-3 dagar per vecka 658 4. Mer sällan 284 5. Aldrig 405 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER DAGENS NYHETER 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läsning av dagstidning> Dagens Nyheter <Se F.1 för fullständig frågetext> 16 1. 6-7 dagar per vecka 12 2. 4-5 dagar per vecka 37 3. 2-3 dagar per vecka 302 4. Mer sällan 828 5. Aldrig 604 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄSER SV. DAGBLADET 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Läsning av dagstidning> Svenska Dagbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 38 1. 6-7 dagar per vecka 15 2. 4-5 dagar per vecka 38 3. 2-3 dagar per vecka 267 4. Mer sällan 865 5. Aldrig 576 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LÄSER DAGENS INDUSTRI 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Läsning av dagstidning> Dagens Industri <Se F.1 för fullständig frågetext> 29 1. 6-7 dagar per vecka 50 2. 4-5 dagar per vecka 68 3. 2-3 dagar per vecka 267 4. Mer sällan 820 5. Aldrig 565 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSER AFTONBLADET 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Läsning av dagstidning> Aftonbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 dagar per vecka 38 2. 4-5 dagar per vecka 146 3. 2-3 dagar per vecka 577 4. Mer sällan 504 5. Aldrig 504 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSER EXPRESSEN 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) <Läsning av dagstidning> Expressen <Se F.1 för fullständig frågetext> 29 1. 6-7 dagar per vecka 17 2. 4-5 dagar per vecka 101 3. 2-3 dagar per vecka 602 4. Mer sällan 507 5. Aldrig 543 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LÄSER ANNAN TIDNING,1 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 15 1. 6-7 dagar per vecka 35 2. 4-5 dagar per vecka 85 3. 2-3 dagar per vecka 78 4. Mer sällan 101 5. Aldrig 1485 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LÄSER ANNAN TIDNING,2 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 dagar per vecka 6 2. 4-5 dagar per vecka 27 3. 2-3 dagar per vecka 30 4. Mer sällan 92 5. Aldrig 1637 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 TIDNING 1 1 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 1(12) Tidning 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 0 001. Metro 1 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 1 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 0 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 0 207. Folket 0 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 0 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 0 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 1 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 6 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 1 316. Nord-Sverige 29 317. Norra Halland/Nordhalland 0 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 1 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 0 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 42 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 1 403. Bergslagsposten 0 404. Blekinge Läns Tidning 10 405. Bohuslänningen 0 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 2 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 0 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 3 420. Lerums Tidning 0 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 0 424. Nerikes Allehanda 1 425. Norra Västerbotten 2 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 0 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 1 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 1 433. Sundsvalls Tidning 3 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 1 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 0 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 0 444. Västerbottens Kuriren 0 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 1 501. Barometern 10 502. Borås Tidning 0 503. Enköpings-Posten 0 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 0 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 1 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 513. Nya Kristinehamns-Posten 3 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 0 516. Smålandsposten 0 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 2 519. Ulricehamns Tidning 0 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 0 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 0 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 0 610. Nordvästra Skånes Tidningar 0 611. Norrbottens-Kuriren 0 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 1 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 1 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 1 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 0 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 5 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 0 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 0 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 3 817. Jönköpings-Posten 1 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 5 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 13 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 0 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 0 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 5 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 0 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 0 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 8 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 3 846. Kungsbacka Tidning 1 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 1 852. Dagens Industri 0 855. Stenungsunds-Posten 3 890. Lokal annonstidning 26 891. Utländsk dagstidning 0 985. På lätt svenska - tidning för invandrare 0 986. Skövdenytt 0 990. Finanstidningen 0 991. Dagens Medicin 0 992. Affärsvärden 52 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (ex veckotidning) 1552 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas
VAR 18 TIDNING 2 1 Loc 29 width 3 MD= 0 or GE 999 1(13) Tidning 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 001. Dagens Industri . . 992. Affärsvärlden 17 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (ex veckotidning) 1749 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas Kod: 213 219 231 305 317 420 424 502 613 822 839 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 Kod: 846 890 891 998 0 999 Frek: 5 7 9 17 1749 2
VAR 19 P1 I RIKSRADION 2 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 2 Hur ofta brukar Du ta del av följande typer av radiokanaler? 2(1) P1 i riksradion <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.3> 254 1. 6-7 dagar per vecka 100 2. 4-5 dagar per vecka 132 3. 2-3 dagar per vecka 404 4. Mer sällan 540 5. Aldrig 367 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 P2 I RIKSRADION 2 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) <Val av radioprogram> P2 i riksradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 52 1. 6-7 dagar per vecka 39 2. 4-5 dagar per vecka 96 3. 2-3 dagar per vecka 436 4. Mer sällan 717 5. Aldrig 457 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 P3 I RIKSRADION 2 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 2(3) <Val av radioprogram> P3 i riksradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 177 1. 6-7 dagar per vecka 141 2. 4-5 dagar per vecka 278 3. 2-3 dagar per vecka 513 4. Mer sällan 330 5. Aldrig 358 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 RADIO GÖTEBORG P4 2 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 2(4) <Val av radioprogram> P4/Radio Göteborg <Se F.2 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.3> 421 1. 6-7 dagar per vecka 236 2. 4-5 dagar per vecka 235 3. 2-3 dagar per vecka 425 4. Mer sällan 262 5. Aldrig 218 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 RADIO RIX 2 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 2(5) <Val av radioprogram> Radio Rix <Se F.2 för fullständig frågetext> 75 1. 6-7 dagar per vecka 127 2. 4-5 dagar per vecka 198 3. 2-3 dagar per vecka 369 4. Mer sällan 605 5. Aldrig 423 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 CITY 107 2 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 2(6) <Val av radioprogram> City 107 <Se F.2 för fullständig frågetext> 161 1. 6-7 dagar per vecka 179 2. 4-5 dagar per vecka 202 3. 2-3 dagar per vecka 352 4. Mer sällan 541 5. Aldrig 362 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 RADIO ENERGY 2 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 2(7) <Val av radioprogram> NRJ/Radio Energy <Se F.2 för fullständig frågetext> 155 1. 6-7 dagar per vecka 160 2. 4-5 dagar per vecka 201 3. 2-3 dagar per vecka 303 4. Mer sällan 573 5. Aldrig 405 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 RADIO MEGAPOL 2 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 2(8) <Val av radioprogram> Radio Megapol <Se F.2 för fullständig frågetext> 70 1. 6-7 dagar per vecka 76 2. 4-5 dagar per vecka 143 3. 2-3 dagar per vecka 284 4. Mer sällan 768 5. Aldrig 456 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 NÄRRADION 2 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 2(9) <Val av radioprogram> Närradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 27 1. 6-7 dagar per vecka 32 2. 4-5 dagar per vecka 57 3. 2-3 dagar per vecka 354 4. Mer sällan 848 5. Aldrig 479 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 TITTAR PÅ SVT1 3 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 3(1) SVT1-Ettan <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.5> 783 1. Dagligen 318 2. 5-6 ggr/vecka 298 3. 3-4 ggr/vecka 197 4. 1-2 ggr/vecka 77 5. Mer sällan 21 6. Aldrig 30 7. Har ej tillgång 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 TITTAR PÅ SVT2 3 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) <Val av TV-kanal> SVT2-Tvåan <Se F.3 för fullständig frågetext> 813 1. Dagligen 326 2. 5-6 ggr/vecka 305 3. 3-4 ggr/vecka 171 4. 1-2 ggr/vecka 74 5. Mer sällan 25 6. Aldrig 31 7. Har ej tillgång 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 TITTAR PÅ TV3 3 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) <Val av TV-kanal> TV3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 319 1. Dagligen 178 2. 5-6 ggr/vecka 265 3. 3-4 ggr/vecka 205 4. 1-2 ggr/vecka 163 5. Mer sällan 87 6. Aldrig 403 7. Har ej tillgång 175 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 TITTAR PÅ TV4 3 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) <Val av TV-kanal> TV4 <Se F.3 för fullständig frågetext> 723 1. Dagligen 367 2. 5-6 ggr/vecka 349 3. 3-4 ggr/vecka 176 4. 1-2 ggr/vecka 73 5. Mer sällan 22 6. Aldrig 47 7. Har ej tillgång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 TITTAR PÅ FEMMAN 3 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) <Val av TV-kanal> TV5-Femman <Se F.3 för fullständig frågetext> 245 1. Dagligen 133 2. 5-6 ggr/vecka 201 3. 3-4 ggr/vecka 217 4. 1-2 ggr/vecka 196 5. Mer sällan 152 6. Aldrig 447 7. Har ej tillgång 204 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 TITTAR PÅ CNN 3 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) <Val av TV-kanal> Nyhetskanalen CNN <Se F.3 för fullständig frågetext> 32 1. Dagligen 11 2. 5-6 ggr/vecka 27 3. 3-4 ggr/vecka 79 4. 1-2 ggr/vecka 193 5. Mer sällan 366 6. Aldrig 770 7. Har ej tillgång 317 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 TITTAR PÅ MTV 3 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) <Val av TV-kanal> MTV <Se F.3 för fullständig frågetext> 56 1. Dagligen 24 2. 5-6 ggr/vecka 53 3. 3-4 ggr/vecka 91 4. 1-2 ggr/vecka 293 5. Mer sällan 415 6. Aldrig 552 7. Har ej tillgång 311 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 TITTAR PÅ Z-TV 3 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) <Val av TV-kanal> Z-TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 55 1. Dagligen 26 2. 5-6 ggr/vecka 62 3. 3-4 ggr/vecka 127 4. 1-2 ggr/vecka 297 5. Mer sällan 395 6. Aldrig 525 7. Har ej tillgång 308 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 TITTAR PÅ FILMNET 3 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 3(9) <Val av TV-kanal> Filmnet <Se F.3 för fullständig frågetext> 31 1. Dagligen 14 2. 5-6 ggr/vecka 24 3. 3-4 ggr/vecka 29 4. 1-2 ggr/vecka 62 5. Mer sällan 331 6. Aldrig 987 7. Har ej tillgång 317 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 TITTAR PÅ TV1000 3 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 3(10) <Val av TV-kanal> TV1000 <Se F.3 för fullständig frågetext> 19 1. Dagligen 13 2. 5-6 ggr/vecka 24 3. 3-4 ggr/vecka 34 4. 1-2 ggr/vecka 77 5. Mer sällan 335 6. Aldrig 974 7. Har ej tillgång 319 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 TITTAR PÅ EUROSPORT 3 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 3(11) <Val av TV-kanal> Eurosport <Se F.3 för fullständig frågetext> 79 1. Dagligen 46 2. 5-6 ggr/vecka 108 3. 3-4 ggr/vecka 153 4. 1-2 ggr/vecka 296 5. Mer sällan 321 6. Aldrig 511 7. Har ej tillgång 281 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 TITTAR PÅ TV21 3 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 3(12) <Val av TV-kanal> TV21 <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 1. Dagligen 10 2. 5-6 ggr/vecka 22 3. 3-4 ggr/vecka 75 4. 1-2 ggr/vecka 206 5. Mer sällan 511 6. Aldrig 656 7. Har ej tillgång 302 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 TITTAR PÅ ÖPPNA KANAL 3 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 3(13) <Val av TV-kanal> Öppna Kanalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 10 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 8 3. 3-4 ggr/vecka 6 4. 1-2 ggr/vecka 101 5. Mer sällan 581 6. Aldrig 745 7. Har ej tillgång 337 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 AKTUELLT I SVT1 4 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur ofta brukar Du titta på följande typer av program i TV? 4(1) Aktuellt i SVT1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.4> 478 1. Dagligen 277 2. 5-6 ggr/vecka 370 3. 3-4 ggr/vecka 289 4. 1-2 ggr/vecka 192 5. Mer sällan 67 6. Aldrig 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 RAPPORT I SVT2 4 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) <Val av TV-program> Rapport i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 494 1. Dagligen 283 2. 5-6 ggr/vecka 338 3. 3-4 ggr/vecka 261 4. 1-2 ggr/vecka 214 5. Mer sällan 78 6. Aldrig 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 VÄSTNYTT I SVT2 4 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) <Val av TV-program> Västnytt i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 352 1. Dagligen 217 2. 5-6 ggr/vecka 303 3. 3-4 ggr/vecka 293 4. 1-2 ggr/vecka 329 5. Mer sällan 124 6. Aldrig 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 MORGON-TV I SVT2 4 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) <Val av TV-program> Morgon-TV i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 55 1. Dagligen 35 2. 5-6 ggr/vecka 67 3. 3-4 ggr/vecka 97 4. 1-2 ggr/vecka 368 5. Mer sällan 832 6. Aldrig 310 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 NYHETERNA I TV4 4 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) <Val av TV-program> Nyheterna i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 274 1. Dagligen 233 2. 5-6 ggr/vecka 403 3. 3-4 ggr/vecka 315 4. 1-2 ggr/vecka 249 5. Mer sällan 126 6. Aldrig 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 MORGON-TV I TV4 4 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) <Val av TV-program> Morgon-TV i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 114 1. Dagligen 56 2. 5-6 ggr/vecka 107 3. 3-4 ggr/vecka 111 4. 1-2 ggr/vecka 343 5. Mer sällan 767 6. Aldrig 266 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 LOKALNYHETER I TV4 4 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 4(7) <Val av TV-program> TV4 lokalt Göteborg <Se F.4 för fullständig frågetext> 124 1. Dagligen 82 2. 5-6 ggr/vecka 143 3. 3-4 ggr/vecka 253 4. 1-2 ggr/vecka 403 5. Mer sällan 552 6. Aldrig 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 TV3 DIREKT 4 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 4(8) <Val av TV-program> TV3 Direkt <Se F.4 för fullständig frågetext> 52 1. Dagligen 37 2. 5-6 ggr/vecka 108 3. 3-4 ggr/vecka 157 4. 1-2 ggr/vecka 318 5. Mer sällan 803 6. Aldrig 289 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 PREN MORGONTIDNING 5 Loc 62 width 1 MD=9 5 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 5(1) Nej <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.6> 440 1. Markerat 1326 5. Ej markerat 41 9. Uppgift saknas
VAR 50 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 5 Loc 63 width 1 MD=9 5(2) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Göteborgs-Posten <Se F.5 för fullständig frågetext> 1215 1. Markerat 551 5. Ej markerat 41 9. Uppgift saknas
VAR 51 PREN ARBETET 5 Loc 64 width 1 MD=9 5(3) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Arbetet/Nyheterna <Se F.5 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 1699 5. Ej markerat 41 9. Uppgift saknas
VAR 52 PREN DAGENS NYHETER 5 Loc 65 width 1 MD=9 5(4) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Dagens Nyheter <Se F.5 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1743 5. Ej markerat 41 9. Uppgift saknas
VAR 53 PREN SVENSKA DAGBLADET 5 Loc 66 width 1 MD=9 5(5) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Svenska Dagbladet <Se F.5 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1717 5. Ej markerat 41 9. Uppgift saknas
VAR 54 PREN DAGENS INDUSTRI 5 Loc 67 width 1 MD=9 5(6) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Dagens Industri <Se F.5 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1734 5. Ej markerat 41 9. Uppgift saknas
VAR 55 PREN ANNAN TIDNING 5 Loc 68 width 1 MD=9 5(7) <Prenumererar morgontidning> Ja, på annan tidning <Se F.5 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 1672 5. Ej markerat 41 9. Uppgift saknas
VAR 56 LÅNAR AV BEKANT 5 Loc 69 width 1 MD=9 5A Om Du brukar läsa någon morgontidning som Du inte prenumererar på, hur har Du då tillgång till den? 5A(1) Byter/lånar av granne/bekant <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.8> 122 1. Markerat 1162 5. Ej markerat 523 9. Uppgift saknas
VAR 57 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 5 Loc 70 width 1 MD=9 5A(2) <Tillgång till morgontidningen> Läser den på bibliotek <Se F.5A för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 1169 5. Ej markerat 523 9. Uppgift saknas
VAR 58 LÄSER ARBETET/SKOLAN 5 Loc 71 width 1 MD=9 5A(3) <Tillgång till morgontidningen> Läser den i skolan/på arbetet <Se F.5A för fullständig frågetext> 478 1. Markerat 806 5. Ej markerat 523 9. Uppgift saknas
VAR 59 GRATIS TIDNING 5 Loc 72 width 1 MD=9 5A(4) <Tillgång till morgontidningen> Har tidningen gratis <Se F.5A för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 1249 5. Ej markerat 523 9. Uppgift saknas
VAR 60 KÖPER LÖSNUMMER 5 Loc 73 width 1 MD=9 5A(5) <Tillgång till morgontidningen> Köper lösnummer <Se F.5A för fullständig frågetext> 309 1. Markerat 975 5. Ej markerat 523 9. Uppgift saknas
VAR 61 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 5 Loc 74 width 1 MD=9 5A(6) <Tillgång till morgontidningen> Annat sätt <Se F.5A för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 1193 5. Ej markerat 523 9. Uppgift saknas
VAR 62 HAR EJ TILLGÅNG 5 Loc 75 width 1 MD=9 5A(7) Har ej tillgång till tidningen på annat sätt <Se F.5A för fullständig frågetext> 358 1. Markerat 926 5. Ej markerat 523 9. Uppgift saknas
VAR 63 UPPHÖRA PRENUMERATION 6 Loc 76 width 1 MD=9 6 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.9> 151 1. Ja, flera gånger 228 2. Ja, någon enstaka gång 963 3. Nej 329 5. Prenumererar ej någon tidning 16 8. Tveksam, vet ej 120 9. Uppgift saknas
VAR 64 ALLT HAR BLIVIT DYRT 7 Loc 77 width 1 MD=0 7 Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 7(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till <Senaste förekomst: SOM94 F.6> 248 1. Markerat 234 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 FÅR INFO I RADIO/TV 7 Loc 78 width 1 MD=0 7(2) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag får lokal information i radio och TV <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 392 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 INGEN TID ATT LÄSA 7 Loc 79 width 1 MD=0 7(3) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.7 för fullständig frågetext> 135 1. Markerat 347 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÅNAR AV GRANNE 7 Loc 80 width 1 MD=0 7(4) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.7 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 465 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 EJ BRA INNEHÅLL 7 Loc 81 width 1 MD=0 7(5) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 435 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 FÖR MYCKET ANNONSER 7 Loc 82 width 1 MD=0 7(6) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehåller för mycket annonser <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 417 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 DÅLIG BEVAKNING 7 Loc 83 width 1 MD=0 7(7) <Anledning att upphöra med prenumeration> För dålig bevakning av vad som händer i Västsverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 460 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 PREN PRIS HAR HÖJTS 7 Loc 84 width 1 MD=0 7(8) <Anledning att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har höjts <Se F.7 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 384 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 DÅLIG TIDN UTDELNING 7 Loc 85 width 1 MD=0 7(9) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.7 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 443 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 7 Loc 86 width 1 MD=0 7(10) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 410 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 POLITISK LINJE 7 Loc 87 width 1 MD=0 7(11) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passar mig inte <Se F.7 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 463 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 7 Loc 88 width 1 MD=0 7(12) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen har blivit så förändrad <Se F.7 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 468 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 ANNAT SKÄL 7 Loc 89 width 1 MD=0 7(13) <Anledning att upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 445 5. Ej markerat 1325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 VIKTIG: SPORT 8 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 8 Hur viktiga anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det vara att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 8(1) Sport <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.10 (Modifierad)> 241 1. Mycket viktigt 261 2. Ganska viktigt 205 3. Något viktigt 66 4. Varken eller/vet ej 108 5. Något oviktigt 208 6. Ganska oviktigt 174 7. Mycket oviktigt 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 VIKTIG: INSÄNDARE 8 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) <Lokala morgontidningens innehåll> Insändare <Se F.8 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket viktigt 336 2. Ganska viktigt 315 3. Något viktigt 119 4. Varken eller/vet ej 114 5. Något oviktigt 117 6. Ganska oviktigt 57 7. Mycket oviktigt 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 VIKTIG: INRIKESNYHET 8 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 8(3) <Lokala morgontidningens innehåll> Inrikesnyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 743 1. Mycket viktigt 326 2. Ganska viktigt 66 3. Något viktigt 24 4. Varken eller/vet ej 13 5. Något oviktigt 23 6. Ganska oviktigt 67 7. Mycket oviktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 VIKTIG: EKONOMI 8 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 8(4) <Lokala morgontidningens innehåll> Ekonomi och handel <Se F.8 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket viktigt 384 2. Ganska viktigt 248 3. Något viktigt 73 4. Varken eller/vet ej 56 5. Något oviktigt 57 6. Ganska oviktigt 51 7. Mycket oviktigt 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 VIKTIG: LEDARE 8 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 8(5) <Lokala morgontidningens innehåll> Ledare <Se F.8 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket viktigt 277 2. Ganska viktigt 261 3. Något viktigt 223 4. Varken eller/vet ej 74 5. Något oviktigt 109 6. Ganska oviktigt 89 7. Mycket oviktigt 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 VIKTIG: DEBATT 8 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 8(6) <Lokala morgontidningens innehåll> Debatt <Se F.8 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket viktigt 322 2. Ganska viktigt 256 3. Något viktigt 182 4. Varken eller/vet ej 91 5. Något oviktigt 81 6. Ganska oviktigt 61 7. Mycket oviktigt 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 VIKTIG: NYHET KOMMUN 8 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 8(7) <Lokala morgontidningens innehåll> Nyheter från den egna kommunen <Se F.8 för fullständig frågetext> 621 1. Mycket viktigt 376 2. Ganska viktigt 135 3. Något viktigt 33 4. Varken eller/vet ej 28 5. Något oviktigt 23 6. Ganska oviktigt 64 7. Mycket oviktigt 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 VIKTIG: NYHET VÄSTSV 8 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 8(8) <Lokala morgontidningens innehåll> Nyheter från hela Västsverige <Se F.8 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket viktigt 428 2. Ganska viktigt 151 3. Något viktigt 48 4. Varken eller/vet ej 33 5. Något oviktigt 26 6. Ganska oviktigt 67 7. Mycket oviktigt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 VIKTIG: FAMILJESIDORNA 8 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 8(9) <Lokala morgontidningens innehåll> Familjesidorna <Se F.8 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket viktigt 278 2. Ganska viktigt 321 3. Något viktigt 185 4. Varken eller/vet ej 107 5. Något oviktigt 109 6. Ganska oviktigt 86 7. Mycket oviktigt 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 VIKTIG: AFFÄRSANNONS 8 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 8(10) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala affärsannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket viktigt 361 2. Ganska viktigt 318 3. Något viktigt 144 4. Varken eller/vet ej 81 5. Något oviktigt 102 6. Ganska oviktigt 61 7. Mycket oviktigt 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 VIKTIG: OLYCKOR 8 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 8(11) <Lokala morgontidningens innehåll> Olyckor och brott <Se F.8 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket viktigt 431 2. Ganska viktigt 338 3. Något viktigt 94 4. Varken eller/vet ej 88 5. Något oviktigt 78 6. Ganska oviktigt 50 7. Mycket oviktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 VIKTIG: UTRIKESNYHET 8 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 8(12) <Lokala morgontidningens innehåll> Utrikesnyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 541 1. Mycket viktigt 391 2. Ganska viktigt 146 3. Något viktigt 46 4. Varken eller/vet ej 39 5. Något oviktigt 45 6. Ganska oviktigt 57 7. Mycket oviktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 VIKTIG: KULTUR 8 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 8(13) <Lokala morgontidningens innehåll> Kultur <Se F.8 för fullständig frågetext> 309 1. Mycket viktigt 302 2. Ganska viktigt 253 3. Något viktigt 132 4. Varken eller/vet ej 89 5. Något oviktigt 82 6. Ganska oviktigt 72 7. Mycket oviktigt 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 VIKTIG: KOMMUNALPOL 8 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 8(14) <Lokala morgontidningens innehåll> Kommunalpolitik <Se F.8 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket viktigt 398 2. Ganska viktigt 285 3. Något viktigt 116 4. Varken eller/vet ej 86 5. Något oviktigt 47 6. Ganska oviktigt 69 7. Mycket oviktigt 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 VIKTIG: NÖJEN 8 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 8(15) <Lokala morgontidningens innehåll> Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket viktigt 386 2. Ganska viktigt 355 3. Något viktigt 92 4. Varken eller/vet ej 74 5. Något oviktigt 63 6. Ganska oviktigt 45 7. Mycket oviktigt 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 VIKTIG: TV-PROGRAM 8 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 8(16) <Lokala morgontidningens innehåll> Om radio- och TV-program <Se F.8 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket viktigt 411 2. Ganska viktigt 212 3. Något viktigt 58 4. Varken eller/vet ej 50 5. Något oviktigt 49 6. Ganska oviktigt 64 7. Mycket oviktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 VIKTIG: TV-BILAGA 8 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 8(17) <Lokala morgontidningens innehåll> TV-bilaga <Se F.8 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket viktigt 273 2. Ganska viktigt 250 3. Något viktigt 134 4. Varken eller/vet ej 99 5. Något oviktigt 96 6. Ganska oviktigt 123 7. Mycket oviktigt 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 VIKTIG: TECKNAD SERIE 8 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 8(18) <Lokala morgontidningens innehåll> Tecknade serier <Se F.8 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket viktigt 138 2. Ganska viktigt 238 3. Något viktigt 189 4. Varken eller/vet ej 126 5. Något oviktigt 164 6. Ganska oviktigt 245 7. Mycket oviktigt 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 VIKTIG: SMÅANNONSER 8 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 8(19) <Lokala morgontidningens innehåll> Småannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket viktigt 312 2. Ganska viktigt 334 3. Något viktigt 167 4. Varken eller/vet ej 97 5. Något oviktigt 120 6. Ganska oviktigt 89 7. Mycket oviktigt 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 470 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 TILLFÖRL. RADIO GBG 9 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 9 Om Du tänker på sådant som händer i Din kommun hur tillförlitlig bedömer Du följande mediers rapportering vara? 9(1) P4/Radio Göteborg <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.16 (Modifierad)> 234 1. Mycket tillförlitlig 595 2. Ganska tillförlitlig 58 3. Inte särskilt tillförlitlig 18 4. Mindre tillförlitlig 10 5. Inte alls tillförlitlig 348 8. Har ingen uppfattning 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 TILLFÖRLITLIG P1 9 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) <Rapport om händelser i kommunen> P1 i riksradion <Se F.9 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket tillförlitlig 387 2. Ganska tillförlitlig 62 3. Inte särskilt tillförlitlig 22 4. Mindre tillförlitlig 19 5. Inte alls tillförlitlig 476 8. Har ingen uppfattning 131 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 TILLFÖRLITLIG P3 9 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) <Rapport om händelser i kommunen> P3 i riksradion <Se F.9 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket tillförlitlig 461 2. Ganska tillförlitlig 93 3. Inte särskilt tillförlitlig 31 4. Mindre tillförlitlig 27 5. Inte alls tillförlitlig 439 8. Har ingen uppfattning 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 TILLFÖRLITL VÄSTNYTT 9 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) <Rapport om händelser i kommunen> Västnytt i SVT2 <Se F.9 för fullständig frågetext> 455 1. Mycket tillförlitlig 640 2. Ganska tillförlitlig 32 3. Inte särskilt tillförlitlig 5 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 141 8. Har ingen uppfattning 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 TILLFÖRLITL LOKAL-TV 9 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) <Rapport om händelser i kommunen> TV4 lokalt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket tillförlitlig 535 2. Ganska tillförlitlig 67 3. Inte särskilt tillförlitlig 15 4. Mindre tillförlitlig 15 5. Inte alls tillförlitlig 342 8. Har ingen uppfattning 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 TILLFÖRLITLIG GP 9 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 9(6) <Rapport om händelser i kommunen> Göteborgs-Posten <Se F.9 för fullständig frågetext> 344 1. Mycket tillförlitlig 778 2. Ganska tillförlitlig 70 3. Inte särskilt tillförlitlig 10 4. Mindre tillförlitlig 8 5. Inte alls tillförlitlig 72 8. Har ingen uppfattning 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 TILLFÖRLITLIG ARBETET 9 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 9(7) <Rapport om händelser i kommunen> Arbetet/Nyheterna <Se F.9 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket tillförlitlig 262 2. Ganska tillförlitlig 58 3. Inte särskilt tillförlitlig 17 4. Mindre tillförlitlig 18 5. Inte alls tillförlitlig 721 8. Har ingen uppfattning 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 TILLFÖRLITLIG GT 9 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 9(8) <Rapport om händelser i kommunen> GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket tillförlitlig 276 2. Ganska tillförlitlig 226 3. Inte särskilt tillförlitlig 137 4. Mindre tillförlitlig 90 5. Inte alls tillförlitlig 398 8. Har ingen uppfattning 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 TILLFÖRLITL RADIO RIX 9 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 9(9) <Rapport om händelser i kommunen> Radio Rix <Se F.9 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket tillförlitlig 149 2. Ganska tillförlitlig 93 3. Inte särskilt tillförlitlig 70 4. Mindre tillförlitlig 40 5. Inte alls tillförlitlig 771 8. Har ingen uppfattning 200 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 TILLFÖRLITL RADIO CITY 9 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 9(10) <Rapport om händelser i kommunen> Radio City 107 <Se F.9 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket tillförlitlig 185 2. Ganska tillförlitlig 94 3. Inte särskilt tillförlitlig 71 4. Mindre tillförlitlig 41 5. Inte alls tillförlitlig 724 8. Har ingen uppfattning 192 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 TILLFÖRLITL NÄRRADION 9 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 9(11) <Rapport om händelser i kommunen> Närradion <Se F.9 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket tillförlitlig 165 2. Ganska tillförlitlig 63 3. Inte särskilt tillförlitlig 41 4. Mindre tillförlitlig 25 5. Inte alls tillförlitlig 824 8. Har ingen uppfattning 182 0. Uppgift saknas på delfrågan 465 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 LÄSER TV-PROGRAMMET 10 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 10 Hur ser Ditt TV-tittande ut i förhållande till följande påståenden? 10(1) Läser programtablåerna och bestämmer därefter vad jag skall titta på 499 1. Stämmer helt och hållet 959 3. Stämmer delvis 154 5. Stämmer inte alls 47 8. Tveksam/vet ej 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 TV-FAMILJENS ÖNSKEMÅL 10 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) <TV-tittandet> Tittar på det de andra i familjen/vännerna vill se <Se F.10 för fullständig frågetext> 53 1. Stämmer helt och hållet 903 3. Stämmer delvis 521 5. Stämmer inte alls 79 8. Tveksam/vet ej 205 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 SLÅR PÅ TV:N 10 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) <TV-tittandet> Slår på TV:n för att se vad det är för program <Se F.10 för fullständig frågetext> 207 1. Stämmer helt och hållet 792 3. Stämmer delvis 509 5. Stämmer inte alls 70 8. Tveksam/vet ej 183 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 SER HELA PROGRAM 10 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) <TV-tittandet> Ser hela program <Se F.10 för fullständig frågetext> 461 1. Stämmer helt och hållet 925 3. Stämmer delvis 137 5. Stämmer inte alls 54 8. Tveksam/vet ej 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 VÄXLAR MELLAN KANALER 10 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) <TV-tittandet> Växlar mellan kanalerna, zappar <Se F.10 för fullständig frågetext> 236 1. Stämmer helt och hållet 771 3. Stämmer delvis 512 5. Stämmer inte alls 76 8. Tveksam/vet ej 166 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 TITTAR FLERA KANALER 10 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 10(6) <TV-tittandet> Följer program i mer än en kanal samtidigt <Se F.10 för fullständig frågetext> 65 1. Stämmer helt och hållet 326 3. Stämmer delvis 1077 5. Stämmer inte alls 90 8. Tveksam/vet ej 203 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 ANNAT OCH TITTAR TV 10 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 10(7) <TV-tittandet> Gör annat, t ex äter eller stickar, samtidigt som jag ser på TV <Se F.10 för fullständig frågetext> 289 1. Stämmer helt och hållet 886 3. Stämmer delvis 378 5. Stämmer inte alls 37 8. Tveksam/vet ej 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 LÄSER OCH TITTAR TV 10 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 10(8) <TV-tittandet> Läser tidning/bok samtidigt som jag ser på TV <Se F.10 för fullständig frågetext> 60 1. Stämmer helt och hållet 439 3. Stämmer delvis 1005 5. Stämmer inte alls 73 8. Tveksam/vet ej 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 FJÄRRKONTROLL MEST 10 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 10(9) <TV-tittandet> Har hand om fjärrkontrollen mesta tiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 343 1. Stämmer helt och hållet 585 3. Stämmer delvis 600 5. Stämmer inte alls 77 8. Tveksam/vet ej 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 INTRESSE FÖR POLITIK 11 Loc 129 width 1 MD=9 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.17> 228 1. Mycket intresserad 761 2. Ganska intresserad 643 3. Inte särskilt intresserad 157 4. Inte alls intresserad 18 9. Uppgift saknas
VAR 117 INTRESSE EGEN KOMMUN 12 Loc 130 width 1 MD=9 12 Hur pass intresserad är Du av politiken i Din kommun? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.18> 156 1. Mycket intresserad 704 2. Ganska intresserad 733 3. Inte särskilt intresserad 195 4. Inte alls intresserad 19 9. Uppgift saknas
VAR 118 SAMHÄLLSPROBLEM 1 13 Loc 131 width 3 MD=999 13 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Din kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 13(1) Samhällsproblem 1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.19> 20 001. Skatten i kommunen 0 002. Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 0 003. Andra skatter 3 010. Avgifter och taxor 166 020. Kommunens ekonomi, budgeten 2 021. Sveriges ekonomi 2 022. Ekonomi övrigt 3 030. Offentlig sektor 0 031. Privatisering/avreglering 6 040. Kommunal service allmänt 9 050. Sociala frågor 2 051. Socialbidrag 6 055. Fördelningsfrågor 3 056. Segregationen 90 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Hemtjänsten 0 062. Färdtjänsten 3 063. Pensioner 168 070. Sjukvården allmänt 0 071. Vårdcentraler 0 072. Husläkare 0 073. Privat sjukvård 1 077. Handikappfrågor 0 078. Omsorgen om psykiskt handikappade 112 080. Skolan, utbildning 0 081. Grundskolan 0 082. Gymnasieskolan 0 083. Skolpeng 1 084. Fristående skolor/privatskolor 6 088. Alkohol/narkotika/droger 94 090. Barnomsorgen 0 091. Vårdnadsbidrag 6 092. Daghem/familjedaghem 0 093. Privat barnomsorg 1 094. Barnfamiljernas ekonomi 10 100. Kultur 0 101. Bibliotek 0 102. Teater 3 110. Fritids/idrottsfrågor 0 111. Bidrag till föreningar (även lokaler/lokalhyra) 1 112. Idrottsanläggningar 18 113. Ungdomsfrågor 0 114. Musikskolan 23 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 13 121. Kollektivtrafik 4 122. Bilar/privatbilism 3 123. Vägtullar 2 124. P-lisor/parkering 1 125. Riksväg 45 0 126. Järnväg/dubbelspår 5 130. Gator/vägar/renhållning/parker 0 131. Parkering 7 140. Bostäder (allmänt) 2 141. Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 3 142. Hyror, boendekostnader 4 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 104 150. Miljöfrågor 1 160. Politiker (allmänt) 14 161. Bristande förtroende för den kommunala ledningen 0 170. Byråkrati, tillgänglighet 1 175. Information till medborgarna 13 180. Nedskärningar allmänt 3 181. Nedskärningar inom äldreomsorgen 11 182. Nedskärningar inom barnomsorgen 16 183. Nedskärningar inom sjukvården 40 184. Nedskärningar inom skolan 0 185. Nedskärningar inom kultur 0 186. Nedskärningar inom fritid 0 187. Nedskärningar inom miljövård 0 188. Nedskärningar bland personalen 1 189. Nedskärningar inom social välfärd 0 190. Nedskärningar arbetsmarknadsåtgärder 1 191. Nedskärningar inom ungdomsverksamheten 2 195. Nedskärningar inom fler än två områden 5 200. Lokal fråga Göteborg SDN 1 201. Lokal fråga Göteborg övrigt 2 202. Lokal fråga Ale 0 203. Lokal fråga Härryda 1 204. Lokal fråga Kungsbacka 3 205. Lokal fråga Kungälv 1 206. Lokal fråga Lerum 0 207. Lokal fråga Lilla Edet 2 208. Lokal fråga Mölndal 0 209. Lokal fråga Partille 2 210. Lokal fråga Stenungsund 0 211. Lokal fråga Tjörn 10 212. Lokal fråga Öckerö 1 213. Lokal fråga Okänd kommun 272 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 4 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 18 235. Lag och ordning/brottslighet 7 236. Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 30 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 0 241. Främlingsfientlighet 6 250. Regionfrågor 0 260. Utrikes/internationella frågor (EU) 9 500. Övrigt 0 505. Övriga rikspolitiska frågor 2 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 1 510. Svaret=alla frågor är viktiga 7 511. Inget är viktigt 41 995. Vet ej 371 999. Uppgift saknas
VAR 119 SAMHÄLLSPROBLEM 2 13 Loc 134 width 3 MD= 0 or GE 999 13(2) Samhällsproblem 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 510. Svaret=alla frågor är viktiga 4 511. 1 889. 40 995. 250 000. Frågan ej tillämplig 366 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 10 20 21 22 30 31 40 50 51 55 56 Frek: 14 3 4 46 1 4 1 1 3 17 8 8 8 Kod: 60 61 62 63 70 77 80 81 82 84 88 90 92 Frek: 157 1 1 9 137 1 121 1 2 1 9 86 4 Kod: 94 100 101 110 112 113 114 120 121 122 123 124 130 Frek: 3 18 1 9 3 19 1 35 16 1 3 1 8 Kod: 140 141 142 145 150 160 161 180 181 182 183 184 185 Frek: 6 2 2 2 66 7 8 8 13 12 23 23 1 Kod: 186 189 191 195 200 201 202 203 204 206 208 210 212 Frek: 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 213 220 230 235 236 240 241 250 500 505 506 510 511 Frek: 1 106 9 20 10 21 1 1 14 2 3 1 4 Kod: 889 995 0 999 Frek: 1 40 250 366
VAR 120 SAMHÄLLSPROBLEM 3 13 Loc 137 width 3 MD= 0 or GE 999 13(3) Samhällsproblem 3 <Se F.13 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 510. Svaret=alla frågor är viktiga 4 511. 40 995. 606 000. Frågan ej tillämplig 366 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 10 20 22 30 50 51 55 56 60 61 63 Frek: 14 2 4 33 4 1 15 2 4 3 70 1 4 Kod: 70 77 80 81 88 90 92 100 101 110 112 113 120 Frek: 54 3 80 1 6 40 2 13 1 8 1 17 42 Kod: 121 123 124 130 131 140 142 145 150 160 161 170 180 Frek: 9 2 1 6 1 9 10 7 69 5 8 1 11 Kod: 181 182 183 184 185 186 188 191 200 204 208 212 220 Frek: 9 8 11 13 1 2 1 2 1 1 1 1 87 Kod: 230 235 236 240 241 250 500 506 510 511 995 0 999 Frek: 5 35 9 23 3 3 8 2 1 4 40 606 366 Kod: 230 235 236 240 241 250 500 506 510 511 995 0 999 Frek: 5 35 9 23 3 3 8 2 1 4 40 606 366
VAR 121 DEMOKRATI I SVERIGE 14 Loc 140 width 1 MD=9 14 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? 65 1. Mycket nöjd 749 2. Ganska nöjd 744 3. Inte särskilt nöjd 215 4. Inte alls nöjd 34 9. Uppgift saknas
VAR 122 DEMOKRATI I KOMMUNEN 14 Loc 141 width 1 MD=9 15 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Din kommun? 48 1. Mycket nöjd 849 2. Ganska nöjd 708 3. Inte särskilt nöjd 149 4. Inte alls nöjd 53 9. Uppgift saknas
VAR 123 BÄSTA PARTI RIKSPOL 16 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 16 Vilket parti tycker Du bäst om idag i rikspolitiken respektive i kommunalpolitiken? 16(1) Bästa parti i rikspolitiken <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.20 (Modifierad)> 222 1. Vänsterpartiet 373 2. Socialdemokraterna 43 3. Centerpartiet 112 4. Folkpartiet 420 5. Moderaterna 76 6. Kristdemokraterna (fd Kds) 117 7. Miljöpartiet 50 8. Annat parti 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 359 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 16 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 16(1) Bästa parti i kommunalpolitiken <Se F.16 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.23 (Modifierad)> 138 1. Vänsterpartiet 476 2. Socialdemokraterna 65 3. Centerpartiet 140 4. Folkpartiet 328 5. Moderaterna 46 6. Kristdemokraterna (fd Kds) 124 7. Miljöpartiet 40 8. Annat parti 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 359 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 17 Loc 144 width 1 MD=9 17 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Din kommun sköter sin uppgift? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.22> 24 1. Mycket bra 484 2. Ganska bra 886 3. Varken bra eller dåligt 220 4. Ganska dåligt 96 5. Mycket dåligt 97 9. Uppgift saknas
VAR 126 FÖRTRO RIKSPOLITIKER 18 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 18 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 18(1) Rikspolitiker <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.23 (Modifierad)> 22 1. Mycket stort förtroende 299 2. Ganska stort förtroende 593 3. Varken stort eller litet förtroende 496 4. Ganska litet förtroende 312 5. Mycket litet förtroende 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 FÖRTRO FACKLEDARE 18 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Fackliga ledare <Se F.18 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 216 2. Ganska stort förtroende 610 3. Varken stort eller litet förtroende 484 4. Ganska litet förtroende 368 5. Mycket litet förtroende 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 FÖRTRO JOURNALISTER 18 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 18(3) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Journalister i dagspress <Se F.18 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket stort förtroende 469 2. Ganska stort förtroende 699 3. Varken stort eller litet förtroende 311 4. Ganska litet förtroende 174 5. Mycket litet förtroende 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 FÖRTRO TV-JOURNALIST 18 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 18(4) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Journalister i TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket stort förtroende 601 2. Ganska stort förtroende 661 3. Varken stort eller litet förtroende 251 4. Ganska litet förtroende 102 5. Mycket litet förtroende 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 FÖRTRO KOMMUNPOLITIK 19 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 19 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 19(1) Kommunens politiker <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.23 (Modifierad)> 19 1. Mycket stort förtroende 308 2. Ganska stort förtroende 647 3. Varken stort eller litet förtroende 316 4. Ganska litet förtroende 282 5. Mycket litet förtroende 155 8. Ingen uppfattning 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 FÖRTRO TJÄNSTEMÄN 19 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Kommunens tjänstemän <Se F.19 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket stort förtroende 282 2. Ganska stort förtroende 659 3. Varken stort eller litet förtroende 303 4. Ganska litet förtroende 260 5. Mycket litet förtroende 177 8. Ingen uppfattning 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 FÖRTRO SJUKVÅRD 19 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 19(3) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Sjukvårdens personal <Se F.19 för fullständig frågetext> 606 1. Mycket stort förtroende 860 2. Ganska stort förtroende 174 3. Varken stort eller litet förtroende 36 4. Ganska litet förtroende 16 5. Mycket litet förtroende 45 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 FÖRTRO BARNOMSORG 19 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 19(4) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Personal inom barnomsorgen <Se F.19 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket stort förtroende 727 2. Ganska stort förtroende 183 3. Varken stort eller litet förtroende 29 4. Ganska litet förtroende 20 5. Mycket litet förtroende 307 8. Ingen uppfattning 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 FÖRTRO ÄLDREOMSORG 19 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 19(5) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Personal inom äldreomsorgen <Se F.19 för fullständig frågetext> 423 1. Mycket stort förtroende 696 2. Ganska stort förtroende 255 3. Varken stort eller litet förtroende 63 4. Ganska litet förtroende 45 5. Mycket litet förtroende 250 8. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 FÖRTRO FRITIDS 19 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 19(6) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Fritidspersonal <Se F.19 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket stort förtroende 615 2. Ganska stort förtroende 330 3. Varken stort eller litet förtroende 40 4. Ganska litet förtroende 13 5. Mycket litet förtroende 424 8. Ingen uppfattning 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 FÖRTRO BIBLIOTEK 19 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 19(7) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Bibliotekspersonal <Se F.19 för fullständig frågetext> 446 1. Mycket stort förtroende 663 2. Ganska stort förtroende 259 3. Varken stort eller litet förtroende 27 4. Ganska litet förtroende 13 5. Mycket litet förtroende 303 8. Ingen uppfattning 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FÖRTRO SOCIALARBETARE 19 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 19(8) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Socialarbetare <Se F.19 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket stort förtroende 394 2. Ganska stort förtroende 432 3. Varken stort eller litet förtroende 151 4. Ganska litet förtroende 132 5. Mycket litet förtroende 467 8. Ingen uppfattning 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FÖRTRO GRUNDSKOLA 19 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 19(9) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Lärare i grundskola och gymnasium <Se F.19 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket stort förtroende 644 2. Ganska stort förtroende 430 3. Varken stort eller litet förtroende 105 4. Ganska litet förtroende 54 5. Mycket litet förtroende 273 8. Ingen uppfattning 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FÖRTRO UNIVERSITET 19 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 19(10) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Universitetslärare <Se F.19 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket stort förtroende 556 2. Ganska stort förtroende 295 3. Varken stort eller litet förtroende 38 4. Ganska litet förtroende 16 5. Mycket litet förtroende 611 8. Ingen uppfattning 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FÖRTRO KOLLEKTIVTRAF 19 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 19(11) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Kollektivtrafikens personal <Se F.19 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket stort förtroende 629 2. Ganska stort förtroende 484 3. Varken stort eller litet förtroende 131 4. Ganska litet förtroende 69 5. Mycket litet förtroende 234 8. Ingen uppfattning 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FÖRTRO PARKERINGSVAKT 19 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 19(12) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Parkeringsvakter <Se F.19 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket stort förtroende 303 2. Ganska stort förtroende 513 3. Varken stort eller litet förtroende 135 4. Ganska litet förtroende 276 5. Mycket litet förtroende 395 8. Ingen uppfattning 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 MINSKA OFFENT SEKTOR 20 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 20 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 20(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.21 (Modifierad)> 192 1. Mycket bra förslag 283 2. Ganska bra förslag 348 3. Varken bra eller dåligt förslag 396 4. Ganska dåligt förslag 421 5. Mycket dåligt förslag 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 AFFÄRSVERK PRIV REGI 20 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) <Åsikt om politiska förslag> Överföra kommunal affärsverksamhet, t ex energiverk, i privata händer <Se F.20 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket bra förslag 357 2. Ganska bra förslag 358 3. Varken bra eller dåligt förslag 366 4. Ganska dåligt förslag 441 5. Mycket dåligt förslag 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 SJUKVÅRD I PRIV REGI 20 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) <Åsikt om politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.20 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket bra förslag 303 2. Ganska bra förslag 334 3. Varken bra eller dåligt förslag 456 4. Ganska dåligt förslag 446 5. Mycket dåligt förslag 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 FLER PRIVATSKOLOR 20 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) <Åsikt om politiska förslag> Öka antalet privatskolor <Se F.20 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket bra förslag 293 2. Ganska bra förslag 476 3. Varken bra eller dåligt förslag 365 4. Ganska dåligt förslag 377 5. Mycket dåligt förslag 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 PRIVAT ÄLDREOMSORG 20 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) <Åsikt om politiska förslag> Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket bra förslag 250 2. Ganska bra förslag 379 3. Varken bra eller dåligt förslag 414 4. Ganska dåligt förslag 550 5. Mycket dåligt förslag 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 BILAVGIFT 20 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 20(6) <Åsikt om politiska förslag> Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.20 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket bra förslag 274 2. Ganska bra förslag 278 3. Varken bra eller dåligt förslag 382 4. Ganska dåligt förslag 619 5. Mycket dåligt förslag 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 SKATTEHÖJNING 20 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 20(7) <Åsikt om politiska förslag> Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.20 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket bra förslag 522 2. Ganska bra förslag 440 3. Varken bra eller dåligt förslag 284 4. Ganska dåligt förslag 227 5. Mycket dåligt förslag 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 FÄRRE FLYKTINGAR 20 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 20(8) <Åsikt om politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.20 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket bra förslag 348 2. Ganska bra förslag 424 3. Varken bra eller dåligt förslag 206 4. Ganska dåligt förslag 174 5. Mycket dåligt förslag 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 MERA PÅ FRISKOLOR 20 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 20(9) <Åsikt om politiska förslag> Satsa mera på friskolor <Se F.20 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket bra förslag 306 2. Ganska bra förslag 645 3. Varken bra eller dåligt förslag 310 4. Ganska dåligt förslag 247 5. Mycket dåligt förslag 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 AVGIFT KOMM.TJÄNSTER 20 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 20(10) <Åsikt om politiska förslag> Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.20 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket bra förslag 386 2. Ganska bra förslag 557 3. Varken bra eller dåligt förslag 369 4. Ganska dåligt förslag 235 5. Mycket dåligt förslag 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 KOMM FOLKOMRÖSTNING 20 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 20(11) <Åsikt om politiska förslag> Genomföra fler kommunala folkomröstningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket bra förslag 490 2. Ganska bra förslag 514 3. Varken bra eller dåligt förslag 219 4. Ganska dåligt förslag 152 5. Mycket dåligt förslag 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 DATASAMKÖRNING 20 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 20(12) <Åsikt om politiska förslag> Tillåta samkörning av dataregister i syfte att begränsa bidragsfusk <Se F.20 för fullständig frågetext> 846 1. Mycket bra förslag 500 2. Ganska bra förslag 197 3. Varken bra eller dåligt förslag 73 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 SEXTIMMARS ARBETSDAG 20 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 20(13) <Åsikt om politiska förslag> Införa sextimmars arbetsdag <Se F.20 för fullständig frågetext> 525 1. Mycket bra förslag 468 2. Ganska bra förslag 351 3. Varken bra eller dåligt förslag 177 4. Ganska dåligt förslag 151 5. Mycket dåligt förslag 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 MOTORVÄG OSLO-GBG 20 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 20(14) <Åsikt om politiska förslag> Bygga motorväg mellan Göteborg-Oslo <Se F.20 för fullständig frågetext> 470 1. Mycket bra förslag 407 2. Ganska bra förslag 479 3. Varken bra eller dåligt förslag 151 4. Ganska dåligt förslag 174 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 88 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 ARBETSRÄTT 21 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 21 Här finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten om arbetslösheten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 21(1) Mjuka upp arbetsrätten 253 1. Mycket bra förslag 423 2. Ganska bra förslag 450 3. Varken bra eller dåligt förslag 234 4. Ganska dåligt förslag 244 5. Mycket dåligt förslag 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 BEREDSKAPSARBETE/ALU 21 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Debatt om arbetslösheten> Satsa mer på beredskapsarbeten/ungdomspraktik/ALU etc <Se F.21 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket bra förslag 522 2. Ganska bra förslag 444 3. Varken bra eller dåligt förslag 281 4. Ganska dåligt förslag 138 5. Mycket dåligt förslag 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 ARBETSGIVARAVGIFT 21 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Debatt om arbetslösheten> Sänka arbetsgivaravgiften <Se F.21 för fullständig frågetext> 461 1. Mycket bra förslag 489 2. Ganska bra förslag 401 3. Varken bra eller dåligt förslag 167 4. Ganska dåligt förslag 118 5. Mycket dåligt förslag 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 STIMULERA EFTERFRÅGAN 21 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Debatt om arbetslösheten> Stimulera efterfrågan även om det innebär en något ökad inflation <Se F.21 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket bra förslag 662 2. Ganska bra förslag 498 3. Varken bra eller dåligt förslag 139 4. Ganska dåligt förslag 65 5. Mycket dåligt förslag 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 SÄNKT A-KASSA 21 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Debatt om arbetslösheten> Sänka arbetslöshetsersättningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket bra förslag 166 2. Ganska bra förslag 351 3. Varken bra eller dåligt förslag 437 4. Ganska dåligt förslag 594 5. Mycket dåligt förslag 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 FLER UTBILDNINGSPLATS 21 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Debatt om arbetslösheten> Öka antalet utbildningsplatser vid universitetet/högskolor <Se F.21 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket bra förslag 649 2. Ganska bra förslag 417 3. Varken bra eller dåligt förslag 105 4. Ganska dåligt förslag 24 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 KOMMUNENS ANSVAR 21 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Debatt om arbetslösheten> Låta kommunerna ta hela ansvaret för arbetslöshetsfrågorna <Se F.21 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra förslag 196 2. Ganska bra förslag 575 3. Varken bra eller dåligt förslag 436 4. Ganska dåligt förslag 338 5. Mycket dåligt förslag 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 ÖPPNA ARBETSLÖSHETEN 22 Loc 182 width 1 MD=9 22 Tror Du att den öppna arbetslösheten kommer att vara halverad till år 2000? 13 1. Ja, absolut 109 2. Ja, troligen 1001 3. Nej, troligen inte 616 4. Nej, absolut inte 68 9. Uppgift saknas
VAR 164 INTERNATIONELL FRÅGOR 23 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 23 Hur viktigt anser Du att det är att engagera sig i följande typer av frågor? 23(1) Internationella frågor <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.33 (Modifierad)> 366 1. Mycket viktigt 873 2. Ganska viktigt 380 3. Inte särskilt viktigt 65 4. Inte alls viktigt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 EU-FRÅGOR 23 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Engagerad> EU-frågor <Se F.23 för fullständig frågetext> 429 1. Mycket viktigt 794 2. Ganska viktigt 347 3. Inte särskilt viktigt 124 4. Inte alls viktigt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 RIKSPOLITISKA FRÅGOR 23 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) <Engagerad> Rikspolitiska frågor i Sverige <Se F.23 för fullständig frågetext> 518 1. Mycket viktigt 848 2. Ganska viktigt 263 3. Inte särskilt viktigt 57 4. Inte alls viktigt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 VÄSTSVENSKA FRÅGOR 23 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) <Engagerad> Västsvenka frågor <Se F.23 för fullständig frågetext> 556 1. Mycket viktigt 810 2. Ganska viktigt 252 3. Inte särskilt viktigt 48 4. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 REGIONALA FRÅGOR 23 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) <Engagerad> Regionala frågor i Göteborgsregionen <Se F.23 för fullständig frågetext> 574 1. Mycket viktigt 810 2. Ganska viktigt 247 3. Inte särskilt viktigt 54 4. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 FRÅGOR I HEMKOMMUN 23 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) <Engagerad> Frågor i Din hemkommun <Se F.23 för fullständig frågetext> 699 1. Mycket viktigt 766 2. Ganska viktigt 187 3. Inte särskilt viktigt 41 4. Inte alls viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 EGEN KOMMUNDEL 23 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) <Engagerad> Frågor i den egna delen av kommunen/stadsdelen <Se F.23 för fullständig frågetext> 709 1. Mycket viktigt 695 2. Ganska viktigt 229 3. Inte särskilt viktigt 55 4. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 83 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 SJÄLV KOOP BARNOMSORG 24 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 24 Ange nedan vilka former av service Du eller någon anhörig utnyttjar. 24(1) Föräldrakooperativ barnomsorg <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.24 (Modifierad)> 27 1. Utnyttjar själv 106 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1494 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 SJÄLV KOMM BARNOMSORG 24 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) <Serviceutnyttjande> Föräldrakooperativ barnomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.29> 193 1. Utnyttjar själv 379 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1087 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 SJÄLV GRUNDSKOLA 24 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) <Serviceutnyttjande> Föräldrakooperativ grundskola <Se F.24 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.29> 191 1. Utnyttjar själv 514 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 941 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 SJÄLV GYMNASIESKOLA 24 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) <Serviceutnyttjande> Föräldrakooperativ gymnasieskola <Se F.24 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.29> 131 1. Utnyttjar själv 336 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1147 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 148 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 SJÄLV FRISKOLA 24 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) <Serviceutnyttjande> Friskola <Se F.24 för fullständig frågetext> 29 1. Utnyttjar själv 81 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1475 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 177 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 SJÄLV BARNAVÅRD 24 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 252 1. Utnyttjar själv 429 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 951 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 SJÄLV VÅRDCENTRAL 24 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 965 1. Utnyttjar själv 303 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 348 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 SJÄLV SJUKHUSVÅRD 24 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 790 1. Utnyttjar själv 297 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 514 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 161 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 SJÄLV PRIVATLÄKARE 24 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 24(9) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 558 1. Utnyttjar själv 223 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 817 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 SJÄLV FOLKTANDVÅRD 24 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 24(10) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 750 1. Utnyttjar själv 381 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 486 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 145 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 SJÄLV PRIVATTANDLÄKAR 24 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 24(11) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 815 1. Utnyttjar själv 325 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 483 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 SJÄLV ÄLDREOMSORG 24 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 24(12) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 30 1. Utnyttjar själv 312 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1279 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 SJÄLV SOCIALTJÄNST 24 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 24(13) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.24 för fullständig frågetext> 53 1. Utnyttjar själv 153 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1405 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 SJÄLV FÄRDTJÄNST 24 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 24(14) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.24 för fullständig frågetext> 48 1. Utnyttjar själv 327 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1258 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 SJÄLV HANDIKAPPOMS 24 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 24(15) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 33 1. Utnyttjar själv 120 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1457 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 152 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 SJÄLV KOLLEKTIVTRAFIK 24 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 24(16) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.24 för fullständig frågetext> 936 1. Utnyttjar själv 368 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 319 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 SJÄLV IDROTTSANLÄGGN 24 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 24(17) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.24 för fullständig frågetext> 636 1. Utnyttjar själv 464 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 508 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 154 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 SJÄLV BIBLIOTEK 24 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 24(18) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.24 för fullständig frågetext> 1065 1. Utnyttjar själv 325 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 254 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 SJÄLV KULTURAKTIVITET 24 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 24(19) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.24 för fullständig frågetext> 749 1. Utnyttjar själv 292 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 578 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 143 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 SJÄLV FRITIDS 24 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 24(20) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.24 för fullständig frågetext> 527 1. Utnyttjar själv 467 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 623 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 145 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 NÖJD KOOPERAT BARNOMS 25 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 25 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: 25(1) Föräldrakooperativ barnomsorg <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.25 (Modifierad)> 34 1. Mycket nöjd 65 2. Ganska nöjd 151 3. Varken nöjd eller missnöjd 11 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 1408 8. Vet ej 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 NÖJD KOMMUNAL BARNOMS 25 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal barnomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket nöjd 293 2. Ganska nöjd 209 3. Varken nöjd eller missnöjd 75 4. Ganska missnöjd 26 5. Mycket missnöjd 970 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 NÖJD GRUNDSKOLA 25 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket nöjd 400 2. Ganska nöjd 255 3. Varken nöjd eller missnöjd 111 4. Ganska missnöjd 41 5. Mycket missnöjd 778 8. Vet ej 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 NÖJD GYMNASIESKOLA 25 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket nöjd 309 2. Ganska nöjd 215 3. Varken nöjd eller missnöjd 71 4. Ganska missnöjd 31 5. Mycket missnöjd 982 8. Vet ej 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 NÖJD FRISKOLOR 25 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Friskolor <Se F.25 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket nöjd 51 2. Ganska nöjd 134 3. Varken nöjd eller missnöjd 24 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 1408 8. Vet ej 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 NÖJD BARNAVÅRD 25 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.25 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket nöjd 338 2. Ganska nöjd 150 3. Varken nöjd eller missnöjd 18 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 978 8. Vet ej 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 NÖJD VÅRDCENTRAL 25 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.25 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket nöjd 664 2. Ganska nöjd 310 3. Varken nöjd eller missnöjd 73 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 303 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 NÖJD SJUKHUSVÅRD 25 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket nöjd 645 2. Ganska nöjd 257 3. Varken nöjd eller missnöjd 69 4. Ganska missnöjd 34 5. Mycket missnöjd 353 8. Vet ej 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 NÖJD PRIVATLÄKARE 25 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.25 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket nöjd 324 2. Ganska nöjd 171 3. Varken nöjd eller missnöjd 19 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 909 8. Vet ej 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 NÖJD FOLKTANDVÅRD 25 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket nöjd 519 2. Ganska nöjd 196 3. Varken nöjd eller missnöjd 40 4. Ganska missnöjd 20 5. Mycket missnöjd 614 8. Vet ej 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 25 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 25(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.25 för fullständig frågetext> 468 1. Mycket nöjd 342 2. Ganska nöjd 114 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 735 8. Vet ej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 NÖJD ÄLDREOMSORG 25 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 25(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket nöjd 175 2. Ganska nöjd 183 3. Varken nöjd eller missnöjd 106 4. Ganska missnöjd 89 5. Mycket missnöjd 1089 8. Vet ej 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 NÖJD SOCIALTJÄNST 25 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 25(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket nöjd 78 2. Ganska nöjd 183 3. Varken nöjd eller missnöjd 77 4. Ganska missnöjd 59 5. Mycket missnöjd 1265 8. Vet ej 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 NÖJD FÄRDTJÄNST 25 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 25(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket nöjd 129 2. Ganska nöjd 155 3. Varken nöjd eller missnöjd 36 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 1291 8. Vet ej 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 25 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 25(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket nöjd 97 2. Ganska nöjd 131 3. Varken nöjd eller missnöjd 29 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 1356 8. Vet ej 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 25 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 25(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.25 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket nöjd 640 2. Ganska nöjd 356 3. Varken nöjd eller missnöjd 204 4. Ganska missnöjd 98 5. Mycket missnöjd 235 8. Vet ej 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 25 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 25(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket nöjd 643 2. Ganska nöjd 266 3. Varken nöjd eller missnöjd 34 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 552 8. Vet ej 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 NÖJD BIBLIOTEK 25 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 25(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.25 för fullständig frågetext> 474 1. Mycket nöjd 704 2. Ganska nöjd 220 3. Varken nöjd eller missnöjd 25 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 276 8. Vet ej 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 NÖJD KULTURAKTIVITET 25 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 25(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktivitet <Se F.25 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket nöjd 534 2. Ganska nöjd 361 3. Varken nöjd eller missnöjd 43 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 564 8. Vet ej 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 NÖJD FRITIDSVERKSAM 25 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 25(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket nöjd 439 2. Ganska nöjd 350 3. Varken nöjd eller missnöjd 50 4. Ganska missnöjd 28 5. Mycket missnöjd 708 8. Vet ej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 NÖJD MILJÖVÅRD 25 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 25(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.25 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket nöjd 372 2. Ganska nöjd 544 3. Varken nöjd eller missnöjd 185 4. Ganska missnöjd 67 5. Mycket missnöjd 476 8. Vet ej 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 25 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 25(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång på bostäder <Se F.25 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket nöjd 370 2. Ganska nöjd 430 3. Varken nöjd eller missnöjd 220 4. Ganska missnöjd 90 5. Mycket missnöjd 509 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 NÖJD GATOR VÄGAR 25 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 25(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.25 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket nöjd 715 2. Ganska nöjd 500 3. Varken nöjd eller missnöjd 225 4. Ganska missnöjd 85 5. Mycket missnöjd 86 8. Vet ej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 NÖJD RENHÅLLNING 25 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 25(24) <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.25 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket nöjd 776 2. Ganska nöjd 411 3. Varken nöjd eller missnöjd 250 4. Ganska missnöjd 94 5. Mycket missnöjd 69 8. Vet ej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 MÖJLIGHET ARBETE 25 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 25(25) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.25 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket nöjd 84 2. Ganska nöjd 249 3. Varken nöjd eller missnöjd 315 4. Ganska missnöjd 512 5. Mycket missnöjd 521 8. Vet ej 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 NÖJD KOMMUNAL INFO 25 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 25(26) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal information <Se F.25 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket nöjd 330 2. Ganska nöjd 671 3. Varken nöjd eller missnöjd 255 4. Ganska missnöjd 155 5. Mycket missnöjd 253 8. Vet ej 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 SATSNING PÅ SERVICE,1 26 Loc 236 width 2 MD=90 or GE 99 26 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Din kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? (vg ange en av siffrorna 1-16 i fråga 25) 26(1) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.26 (Modifierad)> 10 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 101 02. Kommunal barnomsorg 213 03. Kommunal grundskola 19 04. Kommunal gymnasieskola 11 05. Friskola 4 06. Barnavårdscentral 32 07. Vårdcentral 247 08. Sjukhusvård 0 09. Privatläkare 1 10. Folktandvård 1 11. Privattandläkare 293 12. Äldreomsorg 16 13. Socialtjänst 4 14. Färdtjänst 15 15. Handikappomsorg 70 16. Kollektivtrafik 14 17. Idrottsanläggningar 9 18. Bibliotek 13 19. Kulturaktiviteter 27 20. Fritidsverksamhet 98 21. Miljövård 24 22. Tillgång på bostäder 30 23. Gator och vägar 15 24. Renhållning på allmänna platser 352 25. Möjligheten att få jobb 10 26. Kommunal information 20 90. Uppgift saknas på delfrågan 158 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 SATSNING PÅ SERVICE,2 26 Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 90 26(1) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> 2 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 12 02. Kommunal barnomsorg 25 03. Kommunal grundskola 11 04. Kommunal gymnasieskola 2 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 12 07. Vårdcentral 24 08. Sjukhusvård 1 09. Privatläkare 1 10. Folktandvård 0 11. Privattandläkare 38 12. Äldreomsorg 1 13. Socialtjänst 1 14. Färdtjänst 7 15. Handikappomsorg 12 16. Kollektivtrafik 3 17. Idrottsanläggningar 6 18. Bibliotek 2 19. Kulturaktiviteter 6 20. Fritidsverksamhet 4 21. Miljövård 7 22. Tillgång på bostäder 4 23. Gator och vägar 5 24. Renhållning på allmänna platser 20 25. Möjligheten att få jobb 3 26. Kommunal information 1419 00. Frågan ej tillämplig 20 90. Uppgift saknas på delfrågan 158 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 SATSNING PÅ SERVICE,3 26 Loc 240 width 2 MD= 0 or GE 90 26(3) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 2 02. Kommunal barnomsorg 4 03. Kommunal grundskola 8 04. Kommunal gymnasieskola 0 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 7 07. Vårdcentral 12 08. Sjukhusvård 0 09. Privatläkare 1 10. Folktandvård 0 11. Privattandläkare 15 12. Äldreomsorg 0 13. Socialtjänst 0 14. Färdtjänst 3 15. Handikappomsorg 6 16. Kollektivtrafik 2 17. Idrottsanläggningar 2 18. Bibliotek 4 19. Kulturaktiviteter 3 20. Fritidsverksamhet 9 21. Miljövård 4 22. Tillgång på bostäder 6 23. Gator och vägar 2 24. Renhållning på allmänna platser 10 25. Möjligheten att få jobb 2 26. Kommunal information 1526 00. Frågan ej tillämplig 20 90. Uppgift saknas på delfrågan 158 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 NEDSKÄRNING SERVICE,1 27 Loc 242 width 2 MD GE 90 27 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Din kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? (vg ange en av siffrorna 1-26 i fråga 25) 27(1) Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.27> 20 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 21 02. Kommunal barnomsorg 1 03. Kommunal grundskola 0 04. Kommunal gymnasieskola 321 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 6 07. Vårdcentral 5 08. Sjukhusvård 74 09. Privatläkare 10 10. Folktandvård 74 11. Privattandläkare 5 12. Äldreomsorg 93 13. Socialtjänst 25 14. Färdtjänst 2 15. Handikappomsorg 5 16. Kollektivtrafik 177 17. Idrottsanläggningar 28 18. Bibliotek 280 19. Kulturaktiviteter 50 20. Fritidsverksamhet 13 21. Miljövård 32 22. Tillgång på bostäder 87 23. Gator och vägar 15 24. Renhållning på allmänna platser 7 25. Möjligheten att få jobb 85 26. Kommunal information 32 27. Annat område 47 90. Uppgift saknas på delfrågan 291 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 NEDSKÄRNING SERVICE,2 27 Loc 244 width 2 MD= 0 or GE 90 27(2) Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 <Se F.27 för fullständig frågetext> 0 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 2 02. Kommunal barnomsorg 2 03. Kommunal grundskola 0 04. Kommunal gymnasieskola 9 05. Friskola 0 06. Barnavårdscentral 1 07. Vårdcentral 0 08. Sjukhusvård 4 09. Privatläkare 1 10. Folktandvård 6 11. Privattandläkare 0 12. Äldreomsorg 5 13. Socialtjänst 3 14. Färdtjänst 2 15. Handikappomsorg 2 16. Kollektivtrafik 5 17. Idrottsanläggningar 3 18. Bibliotek 13 19. Kulturaktiviteter 9 20. Fritidsverksamhet 3 21. Miljövård 1 22. Tillgång på bostäder 1 23. Gator och vägar 3 24. Renhållning på allmänna platser 0 25. Möjligheten att få jobb 6 26. Kommunal information 23 27. Annat område 1365 00. Frågan ej tillämplig 47 90. Uppgift saknas på delfrågan 291 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 NEDSKÄRNING SERVICE,3 27 Loc 246 width 2 MD= 0 or GE 90 27(3) Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 <Se F.27 för fullständig frågetext> 2 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 0 02. Kommunal barnomsorg 0 03. Kommunal grundskola 0 04. Kommunal gymnasieskola 3 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 0 07. Vårdcentral 0 08. Sjukhusvård 2 09. Privatläkare 2 10. Folktandvård 3 11. Privattandläkare 0 12. Äldreomsorg 0 13. Socialtjänst 1 14. Färdtjänst 0 15. Handikappomsorg 1 16. Kollektivtrafik 1 17. Idrottsanläggningar 0 18. Bibliotek 10 19. Kulturaktiviteter 3 20. Fritidsverksamhet 1 21. Miljövård 0 22. Tillgång på bostäder 0 23. Gator och vägar 0 24. Renhållning på allmänna platser 0 25. Möjligheten att få jobb 2 26. Kommunal information 22 27. Annat område 1415 00. Frågan ej tillämplig 47 90. Uppgift saknas på delfrågan 291 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 KOMMUNAL SERVICE 28 Loc 248 width 1 MD=9 28 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Din kommun? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.28> 34 1. Mycket bra 797 2. Ganska bra 605 3. Varken bra eller dåligt 114 4. Ganska dåligt 31 5. Mycket dåligt 171 8. Vet ej 55 9. Uppgift saknas
VAR 224 BEKANT KOMM.POLITIKER 29 Loc 249 width 1 MD=9 29 Är Du personligen bekant med någon kommunpolitiker i Din kommun? 318 1. Ja 1462 5. Nej 27 9. Uppgift saknas
VAR 225 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 30 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 30 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 30(1) Hälso- och sjukvård 24 1. Mycket goda möjligheter 87 2. Ganska goda möjligheter 251 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 335 4. Ganska dåliga möjligheter 641 5. Mycket dåliga möjligheter 390 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 PÅVERKA BARNOMSORG 30 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.30 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket goda möjligheter 116 2. Ganska goda möjligheter 243 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 260 4. Ganska dåliga möjligheter 487 5. Mycket dåliga möjligheter 592 8. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 PÅVERKA SKOLA 30 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Skola <Se F.30 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket goda möjligheter 187 2. Ganska goda möjligheter 266 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 276 4. Ganska dåliga möjligheter 462 5. Mycket dåliga möjligheter 499 8. Ingen uppfattning 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 30 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.30 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket goda möjligheter 62 2. Ganska goda möjligheter 234 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 265 4. Ganska dåliga möjligheter 536 5. Mycket dåliga möjligheter 612 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 PÅVERKA FRITID/KULTUR 30 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 30(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.30 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket goda möjligheter 123 2. Ganska goda möjligheter 295 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 245 4. Ganska dåliga möjligheter 464 5. Mycket dåliga möjligheter 559 8. Ingen uppfattning 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 PÅVERKA PLANFRÅGOR 30 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 30(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.30 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket goda möjligheter 75 2. Ganska goda möjligheter 246 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 216 4. Ganska dåliga möjligheter 529 5. Mycket dåliga möjligheter 621 8. Ingen uppfattning 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 30 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 30(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänsten <Se F.30 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket goda möjligheter 41 2. Ganska goda möjligheter 202 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 216 4. Ganska dåliga möjligheter 561 5. Mycket dåliga möjligheter 684 8. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 PÅVERKAT SOM PRIVAT 31 Loc 257 width 1 MD=9 31 Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet? 31(1) Ja, som privatperson 275 1. Markerat 1489 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 233 PÅVERKAT I ARBETET 31 Loc 258 width 1 MD=9 31(2) <Försökt påverka någon kommunal verksamhet> Ja, i mitt arbete <Se F.31 för fullständig frågetext> 164 1. Markerat 1600 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 234 FÖRSÖKT EJ PÅVERKA 31 Loc 259 width 1 MD=9 31(3) <Försökt påverka någon kommunal verksamhet> Nej <Se F.31 för fullständig frågetext> 1355 1. Markerat 409 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 235 KONTAKT MED PERSONAL 31 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 31a Om Du, som privatperson, det senaste året försökt påverka, på vilket sätt skedde det? 31a(1) Tog kontakt med personal 67 1. Markerat 342 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 236 KONTAKT TJÄNSTEMAN 31 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 31a(2) <Försökt påverka som privatperson> Tog kontakt med tjänsteman <Se F.31a för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 319 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 237 KONTAKT POLITIKER 31 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 31a(3) <Försökt påverka som privatperson> Tog kontakt med politiker <Se F.31a för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 340 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 238 KONTAKT TIDNING/TV 31 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 31a(4) <Försökt påverka som privatperson> Tog kontakt med tidning, radio eller TV <Se F.31a för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 380 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 239 POLITISKT AKTIV 31 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 31a(5) <Försökt påverka som privatperson> Arbete i ett politiskt parti <Se F.31a för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 394 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 240 ARBETE I ORGANISATION 31 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 31a(6) <Försökt påverka som privatperson> Arbete i annan organisation <Se F.31a för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 381 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 241 DELTA I DEMONSTRATION 31 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 31a(7) <Försökt påverka som privatperson> Skrev på protestlista eller deltog i demonstration <Se F.31a för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 304 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 242 DELTOG I MÖTE 31 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 31a(8) <Försökt påverka som privatperson> Deltog i möte om kommunens verksamhet <Se F.31a för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 356 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 243 PÅVERKA PÅ ANNAT SÄTT 31 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 31a(9) <Försökt påverka som privatperson> På annat sätt <Se F.31a för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 386 5. Ej markerat 1355 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 244 POLITISKT UPPDRAG 32 Loc 269 width 1 MD=9 32 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag i kommunen för det parti Du sympatiserar med? 368 1. Ja 1392 5. Nej 47 9. Uppgift saknas
VAR 245 ICKE POL. UPPDRAG 32 Loc 270 width 1 MD=9 33 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke politiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg för att kunna vara med och påverka hur verksamheten bedrivs? 853 1. Ja 850 5. Nej 104 9. Uppgift saknas
VAR 246 KOMMUNS EKONOMI 34 Loc 271 width 1 MD=9 34 Vad anser Du om Din kommuns ekonomi? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.30> 18 1. Mycket god ekonomi 202 2. Ganska god ekonomi 254 3. Varken god eller dålig ekonomi 544 4. Ganska dålig ekonomi 400 5. Mycket dålig ekonomi 330 8. Vet ej 59 9. Uppgift saknas
VAR 247 REGION/LÄNSPARLAMENT 35 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 35 Vad tycker Du om nedanstående förslag om regionala reformer i Sverige? 35(1) Region- eller länsparlament bör inrättas <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.31> 103 1. Mycket bra förslag 230 2. Ganska bra förslag 146 3. Ganska dåligt förslag 176 4. Mycket dåligt förslag 998 5. Ingen åsikt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 AVSKAFFA LANDSTINGEN 35 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) <Regionala reformer> Landstingen bör avskaffas <Se F.35 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket bra förslag 288 2. Ganska bra förslag 171 3. Ganska dåligt förslag 148 4. Mycket dåligt förslag 734 5. Ingen åsikt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 KOMMUNALFÖRBUND 35 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 35(3) <Regionala reformer> Kommunalförbund (ett mer organiserat samarbete mellan kommunerna) bör överta olika uppgifter från landstingen och länsstyrelserna <Se F.35 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket bra förslag 475 2. Ganska bra förslag 126 3. Ganska dåligt förslag 82 4. Mycket dåligt förslag 758 5. Ingen åsikt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 REGIONAL INDELNING 35 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 35(4) <Regionala reformer> Nuvarande länsindelning bör ersättas med en ny regional indelning <Se F.35 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket bra förslag 298 2. Ganska bra förslag 140 3. Ganska dåligt förslag 162 4. Mycket dåligt förslag 881 5. Ingen åsikt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 REGIONALT SAMARBETE 36 Loc 276 width 1 MD=9 36 Vilket av nedanstående förslag är enligt Din mening den bästa organisatoriska lösningen på det regionala samarbetet i Västsverige? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.32> 108 1. En större region bestående av Göteborg och kommunerna i Bohuslän, Halland, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Värmland 419 2. En medelstor region bestående av Göteborg och kommunerna i Bohuslän, Halland och Älvsborgs län 491 3. En mindre region bestående av Göteborg och förortskommunerna 669 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 120 9. Uppgift saknas
VAR 252 SATSA: HUMANISTISKA 37 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 37 Hur viktiga för Göteborgs och Göteborgsregionens framtida utveckling anser Du att satsningar på följande utbildnings- och forskningsområden är? 37(1) Humanistiska området (språk, historia, filosofi m.m) 376 1. Mycket viktiga 590 2. Ganska viktiga 299 3. Inte särskilt viktiga 81 4. Inte alls viktiga 316 8. Vet ej 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 SATSA: KONSTNÄRLIGA 37 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 37(2) <Satsning för Göteborgsregionens utveckling> Konstnärliga området <Se F.37 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket viktiga 427 2. Ganska viktiga 504 3. Inte särskilt viktiga 195 4. Inte alls viktiga 304 8. Vet ej 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 SATSA: MEDICIN 37 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 37(3) <Satsning för Göteborgsregionens utveckling> Medicin <Se F.37 för fullständig frågetext> 1059 1. Mycket viktiga 427 2. Ganska viktiga 29 3. Inte särskilt viktiga 4 4. Inte alls viktiga 175 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 SATSA: NATURVETENSKAP 37 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 37(4) <Satsning för Göteborgsregionens utveckling> Naturvetenskap <Se F.37 för fullständig frågetext> 702 1. Mycket viktiga 580 2. Ganska viktiga 111 3. Inte särskilt viktiga 16 4. Inte alls viktiga 242 8. Vet ej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 SATSA: TEKNIK 37 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 37(5) <Satsning för Göteborgsregionens utveckling> Teknik <Se F.37 för fullständig frågetext> 968 1. Mycket viktiga 444 2. Ganska viktiga 56 3. Inte särskilt viktiga 4 4. Inte alls viktiga 190 8. Vet ej 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 SATSA: EKONOMI 37 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 37(6) <Satsning för Göteborgsregionens utveckling> Ekonomi <Se F.37 för fullständig frågetext> 876 1. Mycket viktiga 509 2. Ganska viktiga 81 3. Inte särskilt viktiga 13 4. Inte alls viktiga 198 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 SATSA: LÄRARUTBILDN 37 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 37(7) <Satsning för Göteborgsregionens utveckling> Lärarutbildning <Se F.37 för fullständig frågetext> 738 1. Mycket viktiga 592 2. Ganska viktiga 98 3. Inte särskilt viktiga 18 4. Inte alls viktiga 222 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 SATSA: SAMHÄLLSVETENS 37 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 37(8) <Satsning för Göteborgsregionens utveckling> Samhällsvetenskap <Se F.37 för fullständig frågetext> 470 1. Mycket viktiga 647 2. Ganska viktiga 242 3. Inte särskilt viktiga 35 4. Inte alls viktiga 271 8. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 VIKTIG BANKVÄSENDE 38 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 38 Hur viktiga för Göteborgs och Göteborgsregionens framtida utveckling anser Du att följande verksamheter är? 38(1) Bank- och försäkringsväsende 428 1. Mycket viktigt 710 2. Ganska viktigt 240 3. Inte särskilt viktigt 30 4. Inte alls viktigt 234 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 VIKTIG BILINDUSTRI 38 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 38(2) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Bilindustri <Se F.38 för fullständig frågetext> 1017 1. Mycket viktigt 383 2. Ganska viktigt 106 3. Inte särskilt viktigt 18 4. Inte alls viktigt 149 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 VIKTIG DETALJHANDEL 38 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Detaljhandel <Se F.38 för fullständig frågetext> 561 1. Mycket viktigt 721 2. Ganska viktigt 170 3. Inte särskilt viktigt 22 4. Inte alls viktigt 181 8. Vet ej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 VIKTIG UTBILDNING 38 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 38(4) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Högre utbildning/forskning <Se F.38 för fullständig frågetext> 1027 1. Mycket viktigt 452 2. Ganska viktigt 43 3. Inte särskilt viktigt 11 4. Inte alls viktigt 134 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 VIKTIG IDROTT 38 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 38(5) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Idrott <Se F.38 för fullständig frågetext> 318 1. Mycket viktigt 652 2. Ganska viktigt 434 3. Inte särskilt viktigt 109 4. Inte alls viktigt 151 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 VIKTIG INFOTEKNOLOGI 38 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 38(6) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Informationsteknologi <Se F.38 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket viktigt 623 2. Ganska viktigt 164 3. Inte särskilt viktigt 30 4. Inte alls viktigt 272 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 VIKTIG KULTUR, NÖJE 38 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 38(7) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Kultur, nöjesliv och evenemang <Se F.38 för fullständig frågetext> 412 1. Mycket viktigt 752 2. Ganska viktigt 287 3. Inte särskilt viktigt 56 4. Inte alls viktigt 149 8. Vet ej 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 VIKTIG LIVSMEDELSIND 38 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 38(8) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Livsmedelsindustri <Se F.38 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket viktigt 747 2. Ganska viktigt 270 3. Inte särskilt viktigt 25 4. Inte alls viktigt 189 8. Vet ej 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 VIKTIG MEDICINSK IND 38 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 38(9) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Medicinsk industri <Se F.38 för fullständig frågetext> 873 1. Mycket viktigt 527 2. Ganska viktigt 96 3. Inte särskilt viktigt 8 4. Inte alls viktigt 161 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 VIKTIG PRESS/RADIO/TV 38 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 38(10) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Press/radio/TV <Se F.38 för fullständig frågetext> 532 1. Mycket viktigt 761 2. Ganska viktigt 211 3. Inte särskilt viktigt 25 4. Inte alls viktigt 132 8. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 VIKTIG MILJÖINDUSTRI 38 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 38(11) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Miljöindustri <Se F.38 för fullständig frågetext> 727 1. Mycket viktigt 637 2. Ganska viktigt 122 3. Inte särskilt viktigt 24 4. Inte alls viktigt 155 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 VIKTIG OFFENTLIG SERV 38 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 38(12) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Offentlig service <Se F.38 för fullständig frågetext> 687 1. Mycket viktigt 652 2. Ganska viktigt 150 3. Inte särskilt viktigt 29 4. Inte alls viktigt 144 8. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 VIKTIG SJÖFART 38 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 38(13) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Hamn och sjöfart <Se F.38 för fullständig frågetext> 965 1. Mycket viktigt 451 2. Ganska viktigt 84 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 160 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 VIKTIG TRANSPORT 38 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 38(14) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Transporter <Se F.38 för fullständig frågetext> 865 1. Mycket viktigt 543 2. Ganska viktigt 82 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 165 8. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 VIKTIG VERKSTADSIND 38 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 38(15) <Viktig verksamhet för Göteborgsregionens framtida utveckling> Verkstadsindustri <Se F.38 för fullständig frågetext> 822 1. Mycket viktigt 529 2. Ganska viktigt 120 3. Inte särskilt viktigt 11 4. Inte alls viktigt 178 8. Vet ej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 CHALMERS ARBETAR 39 Loc 300 width 1 39 Har Du genom studier/arbete eller på något annat sätt kommit i kontakt med Chalmers, delar av Göteborgs universitet eller annan utbildningsorganisation? (Observera att Du kan markera fler än ett alternativ för varje utbildningsorganisation) 39a(1) Arbetar vid Chalmers 17 1. Markerat 1790 5. Ej markerat
VAR 276 CHALMERS STUDERAR 39 Loc 301 width 1 39a(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Chalmers <Se F.39 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 1677 5. Ej markerat
VAR 277 CHALMERS ANHÖRIG 39 Loc 302 width 1 39a(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Chalmers <Se F.39 för fullständig frågetext> 418 1. Markerat 1389 5. Ej markerat
VAR 278 CHALMERS YRKESKONTAKT 39 Loc 303 width 1 39a(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Chalmers <Se F.39 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 1663 5. Ej markerat
VAR 279 HANDELS ARBETAR 39 Loc 304 width 1 39b(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 1803 5. Ej markerat
VAR 280 HANDELS STUDERAR 39 Loc 305 width 1 39b(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 1694 5. Ej markerat
VAR 281 HANDELS ANHÖRIG 39 Loc 306 width 1 39b(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 212 1. Markerat 1595 5. Ej markerat
VAR 282 HANDELS YRKESKONTAKT 39 Loc 307 width 1 39b(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 1734 5. Ej markerat
VAR 283 HUMANISTISK ARBETAR 39 Loc 308 width 1 39c(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Humanistisk utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1805 5. Ej markerat
VAR 284 HUMANISTISK STUDERAR 39 Loc 309 width 1 39c(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Humanistisk utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 116 1. Markerat 1691 5. Ej markerat
VAR 285 HUMANISTISK ANHÖRIG 39 Loc 310 width 1 39c(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Humanistisk utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 1675 5. Ej markerat
VAR 286 HUMANIST YRKESKONTAKT 39 Loc 311 width 1 39c(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Humanistisk utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 1759 5. Ej markerat
VAR 287 MEDICINARE ARBETAR 39 Loc 312 width 1 39d(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Medicinareutbildning/medicinsk forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1796 5. Ej markerat
VAR 288 MEDICINARE STUDERAR 39 Loc 313 width 1 39d(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Medicinareutbildning/medicinsk forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1786 5. Ej markerat
VAR 289 MEDICINARE ANHÖRIG 39 Loc 314 width 1 39d(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Medicinareutbildning/medicinsk forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 1685 5. Ej markerat
VAR 290 MEDICIN YRKESKONTAKT 39 Loc 315 width 1 39d(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Medicinareutbildning/medicinsk forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 1719 5. Ej markerat
VAR 291 MUSIKHÖGSK ARBETAR 39 Loc 316 width 1 39e(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Musikhögskolan/teater och operahögskolan <Se F.39 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1805 5. Ej markerat
VAR 292 MUSIKHÖGSK STUDERAR 39 Loc 317 width 1 39e(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Musikhögskolan/teater och operahögskolan <Se F.39 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1787 5. Ej markerat
VAR 293 MUSIKHÖGSK ANHÖRIG 39 Loc 318 width 1 39e(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Musikhögskolan/teater och operahögskolan <Se F.39 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 1727 5. Ej markerat
VAR 294 MUSIKHÖGSK YRKESKONT 39 Loc 319 width 1 39e(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Musikhögskolan/teater och operahögskolan <Se F.39 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1766 5. Ej markerat
VAR 295 NATURVETENSK ARBETAR 39 Loc 320 width 1 39f(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Naturvetenskaplig utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 1803 5. Ej markerat
VAR 296 NATURVETENSK STUDERAR 39 Loc 321 width 1 39f(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Naturvetenskaplig utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1766 5. Ej markerat
VAR 297 NATURVETENSK ANHÖRIG 39 Loc 322 width 1 39f(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Naturvetenskaplig utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 1722 5. Ej markerat
VAR 298 NATURVET YRKESKONTAKT 39 Loc 323 width 1 39f(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Naturvetenskaplig utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1758 5. Ej markerat
VAR 299 VÅRDHÖGSKOLA ARBETAR 39 Loc 324 width 1 39g(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Vårdhögskolan i Göteborg <Se F.39 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1805 5. Ej markerat
VAR 300 VÅRDHÖGSKOLA STUDERAR 39 Loc 325 width 1 39g(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Vårdhögskolan i Göteborg <Se F.39 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 1748 5. Ej markerat
VAR 301 VÅRDHÖGSKOLA ANHÖRIG 39 Loc 326 width 1 39g(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Vårdhögskolan i Göteborg <Se F.39 för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 1668 5. Ej markerat
VAR 302 VÅRDHÖGSK YRKESKONTAK 39 Loc 327 width 1 39g(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Vårdhögskolan i Göteborg <Se F.39 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 1725 5. Ej markerat
VAR 303 LÄRARHÖGSKOLA ARBETAR 39 Loc 328 width 1 39h(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Lärarhögskolan vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1801 5. Ej markerat
VAR 304 LÄRARHÖGSK STUDERAR 39 Loc 329 width 1 39h(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar elller har tidigare studerat vid Lärarhögskolan vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 1741 5. Ej markerat
VAR 305 LÄRARHÖGSKOLA ANHÖRIG 39 Loc 330 width 1 39h(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Lärarhögskolan vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 185 1. Markerat 1622 5. Ej markerat
VAR 306 LÄRARHÖGSK YRKESKONT 39 Loc 331 width 1 39h(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Lärarhögskolan vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 1747 5. Ej markerat
VAR 307 SAMHÄLLSVET ARBETAR 39 Loc 332 width 1 39i(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Samhällsvetenskaplig utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 1804 5. Ej markerat
VAR 308 SAMHÄLLSVET STUDERAR 39 Loc 333 width 1 39i(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Samhällsvetenskaplig utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 1756 5. Ej markerat
VAR 309 SAMHÄLLSVET ANHÖRIG 39 Loc 334 width 1 39i(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Samhällsvetenskaplig utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 1733 5. Ej markerat
VAR 310 SAMHÄLLS YRKESKONTAKT 39 Loc 335 width 1 39i(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Samhällsvetenskaplig utbildning/forskning vid Göteborgs universitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 1768 5. Ej markerat
VAR 311 IHM ARBETAR 39 Loc 336 width 1 39j(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid IHM <Se F.39 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1806 5. Ej markerat
VAR 312 IHM STUDERAR 39 Loc 337 width 1 39j(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid IHM <Se F.39 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 1781 5. Ej markerat
VAR 313 IHM ANHÖRIG 39 Loc 338 width 1 39j(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid IHM <Se F.39 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 1736 5. Ej markerat
VAR 314 IHM YRKESKONTAKT 39 Loc 339 width 1 39j(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med IHM <Se F.39 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 1753 5. Ej markerat
VAR 315 LINDHOLMEN AB ARBETAR 39 Loc 340 width 1 39k(1) <Kontakt med utbildningsorganisation> Arbetar vid Lindholmen Utveckling AB <Se F.39 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1800 5. Ej markerat
VAR 316 LINDHOLMEN STUDERAR 39 Loc 341 width 1 39k(2) <Kontakt med utbildningsorganisation> Studerar eller har tidigare studerat vid Lindholmen Utveckling AB <Se F.39 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1774 5. Ej markerat
VAR 317 LINDHOLMEN AB ANHÖRIG 39 Loc 342 width 1 39k(3) <Kontakt med utbildningsorganisation> Nära anhörig arbetar eller studerar/har studerat vid Lindholmen Utveckling AB <Se F.39 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 1726 5. Ej markerat
VAR 318 LINDHOLMEN YRKESKONT 39 Loc 343 width 1 39k(4) <Kontakt med utbildningsorganisation> Kommer i mitt yrke i kontakt med Lindholmen Utveckling AB <Se F.39 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 1717 5. Ej markerat
VAR 319 OMDÖME M BJÖRKLUND 40 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 90 40 FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN. Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Göteborg på nedanstående skala? 40(1) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Margita Björklund <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.36> 410 01. Personen okänd för mig 20 02. Ogillar starkt 5 03. 17 04. 11 05. 12 06. 176 07. Varken gillar eller ogillar 33 08. 41 09. 58 10. 33 11. 27 12. Gillar starkt 809 00. Frågan ej tillämplig 72 90. Uppgift saknas på delfrågan 83 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 OMDÖME TURE JAKOBSSON 40 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 90 40(2) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Ture Jakobsson <Se F.40 för fullständig frågetext> 631 01. Personen okänd för mig 9 02. Ogillar starkt 2 03. 5 04. 2 05. 6 06. 120 07. Varken gillar eller ogillar 10 08. 13 09. 6 10. 8 11. 0 12. Gillar starkt 809 00. Frågan ej tillämplig 103 90. Uppgift saknas på delfrågan 83 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 OMDÖME G JOHANSSON 40 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 90 40(3) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Göran Johansson <Se F.40 för fullständig frågetext> 108 01. Personen okänd för mig 40 02. Ogillar starkt 9 03. 17 04. 13 05. 23 06. 152 07. Varken gillar eller ogillar 36 08. 88 09. 134 10. 123 11. 155 12. Gillar starkt 809 00. Frågan ej tillämplig 17 90. Uppgift saknas på delfrågan 83 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 OMDÖME J MAGNUSSON 40 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 90 40(4) Johnny Magnusson <Se F.40 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.44 (Modifierad)> 250 01. Personen okänd för mig 50 02. Ogillar starkt 13 03. 28 04. 17 05. 23 06. 198 07. Varken gillar eller ogillar 50 08. 67 09. 78 10. 49 11. 29 12. Gillar starkt 809 00. Frågan ej tillämplig 63 90. Uppgift saknas på delfrågan 83 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 OMDÖME ALVAR PERSSON 40 Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 90 40(5) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Alvar Persson <Se F.40 för fullständig frågetext> 642 01. Personen okänd för mig 5 02. Ogillar starkt 1 03. 3 04. 2 05. 6 06. 119 07. Varken gillar eller ogillar 8 08. 7 09. 10 10. 4 11. 4 12. Gillar starkt 809 00. Frågan ej tillämplig 104 90. Uppgift saknas på delfrågan 83 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 OMDÖME CLAES ROXBERGH 40 Loc 354 width 2 MD= 0 or GE 90 40(6) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Claes Roxbergh <Se F.40 för fullständig frågetext> 496 01. Personen okänd för mig 17 02. Ogillar starkt 10 03. 15 04. 12 05. 10 06. 173 07. Varken gillar eller ogillar 23 08. 22 09. 27 10. 13 11. 4 12. Gillar starkt 809 00. Frågan ej tillämplig 93 90. Uppgift saknas på delfrågan 83 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 OMDÖME JAN-ÅKE RYBERG 40 Loc 356 width 2 MD= 0 or GE 90 40(7) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Jan-Åke Ryberg <Se F.40 för fullständig frågetext> 635 01. Personen okänd för mig 12 02. Ogillar starkt 3 03. 8 04. 3 05. 6 06. 113 07. Varken gillar eller ogillar 7 08. 7 09. 12 10. 3 11. 6 12. Gillar starkt 809 00. Frågan ej tillämplig 100 90. Uppgift saknas på delfrågan 83 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 OMDÖME K SVENSSON 40 Loc 358 width 2 MD= 0 or GE 90 40(8) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Kerstin Svensson <Se F.40 för fullständig frågetext> 522 01. Personen okänd för mig 21 02. Ogillar starkt 5 03. 10 04. 12 05. 11 06. 126 07. Varken gillar eller ogillar 16 08. 31 09. 32 10. 18 11. 22 12. Gillar starkt 809 00. Frågan ej tillämplig 89 90. Uppgift saknas på delfrågan 83 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 LÄTT ATT PARKERA 41 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 8 41 Här ber vi Dig ta ställning till ett antal påståenden om trafiksituationen i Göteborg. Markera för varje påstående de svarsalternativ som stämmer bäst överens med Din egen uppfattning. 41(1) Det är lätt att hitta lediga parkeringsplatser 32 1. Stämmer helt 240 2. Stämmer delvis 267 3. Stämmer knappast 287 4. Stämmer inte alls 123 5. Har ingen uppfattning 809 0. Frågan ej tillämplig 13 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 STÖRANDE BULLER 41 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 8 41(2) <Trafiksituationen i Göteborg> Bullret från trafiken är störande <Se F.41 för fullständig frågetext> 152 1. Stämmer helt 411 2. Stämmer delvis 169 3. Stämmer knappast 123 4. Stämmer inte alls 84 5. Har ingen uppfattning 809 0. Frågan ej tillämplig 23 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 FARLIGT GÅ I CENTRUM 41 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 8 41(3) <Trafiksituationen i Göteborg> Det är farligt att ta sig fram som gående i centrum <Se F.41 för fullständig frågetext> 155 1. Stämmer helt 352 2. Stämmer delvis 238 3. Stämmer knappast 168 4. Stämmer inte alls 29 5. Har ingen uppfattning 809 0. Frågan ej tillämplig 20 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 SVÅRT MED BIL 41 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 8 41(3) <Trafiksituationen i Göteborg> Det är svårt att ta sig fram med bil i Göteborg <Se F.41 för fullständig frågetext> 183 1. Stämmer helt 446 2. Stämmer delvis 133 3. Stämmer knappast 93 4. Stämmer inte alls 82 5. Har ingen uppfattning 809 0. Frågan ej tillämplig 25 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 LUFTFÖRORENING 41 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 8 41(4) <Trafiksituationen i Göteborg> Luftföroreningarna i Göteborg är besvärande <Se F.41 för fullständig frågetext> 185 1. Stämmer helt 413 2. Stämmer delvis 177 3. Stämmer knappast 87 4. Stämmer inte alls 74 5. Har ingen uppfattning 809 0. Frågan ej tillämplig 26 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 TRAFIKSTOCKNING 41 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 8 41(5) <Trafiksituationen i Göteborg> Man drabbas mindre ofta av trafikstockningar och köer nu än för ett par år sedan <Se F.41 för fullständig frågetext> 48 1. Stämmer helt 244 2. Stämmer delvis 206 3. Stämmer knappast 125 4. Stämmer inte alls 319 5. Har ingen uppfattning 809 0. Frågan ej tillämplig 20 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 BÄTTRE ÄN ANNAN STAD 41 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 8 41(5) <Trafiksituationen i Göteborg> Trafiksituationen är bättre i Göteborg än i andra större städer i Sverige <Se F.41 för fullständig frågetext> 52 1. Stämmer helt 173 2. Stämmer delvis 185 3. Stämmer knappast 123 4. Stämmer inte alls 410 5. Har ingen uppfattning 809 0. Frågan ej tillämplig 19 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 STADSDELORGANISATION 42 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 42 År 1990 delades Göteborg in i 21 stadsdelar, var och en med en politisk nämnd (SDN). Vilken är Din inställning till stadsdelorganisationerna? 16 1. Mycket positiv 107 2. Ganska positiv 220 3. Varken positiv eller negativ 182 4. Ganska negativ 198 5. Mycket negativ 237 6. Ingen uppfattning 809 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 335 SDN ARBETSFÖRMEDLING 43 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 8 43 Vilka verksamheter har stadsdelsnämnderna i Göteborg idag ansvar för? 43(1) Arbetsförmedling 60 1. Stadsdelarna ansvarar för 487 2. Stadsdelarna ansvarar inte för 355 3. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig 34 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 SDN BARNOMSORG 43 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 8 43(2) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Barnomsorg <Se F.43 för fullständig frågetext> 612 1. Stadsdelarna ansvarar för 19 2. Stadsdelarna ansvarar inte för 281 3. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig 24 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 SDN GRUNDSKOLA 43 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 8 43(3) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Grundskola <Se F.43 för fullständig frågetext> 517 1. Stadsdelarna ansvarar för 84 2. Stadsdelarna ansvarar inte för 313 3. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig 22 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 SDN GYMNASIESKOLA 43 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 8 43(4) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Gymnasieskola <Se F.43 för fullständig frågetext> 204 1. Stadsdelarna ansvarar för 286 2. Stadsdelarna ansvarar inte för 401 3. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig 45 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 SDN HEMTJÄNST 43 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 8 43(5) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Hemtjänst <Se F.43 för fullständig frågetext> 592 1. Stadsdelarna ansvarar för 23 2. Stadsdelarna ansvarar inte för 300 3. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig 21 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 SDN KOLLEKTIVTRAFIK 43 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 8 43(6) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Kollektivtrafik <Se F.43 för fullständig frågetext> 59 1. Stadsdelarna ansvarar för 536 2. Stadsdelarna ansvarar inte för 304 3. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig 37 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 SDN SJUKHEM 43 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 8 43(7) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Sjukhem <Se F.43 för fullständig frågetext> 375 1. Stadsdelarna ansvarar för 142 2. Stadsdelarna ansvarar inte för 390 3. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig 29 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 SDN SOCIALTJÄNST 43 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 8 43(8) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Socialtjänst <Se F.43 för fullständig frågetext> 531 1. Stadsdelarna ansvarar för 47 2. Stadsdelarna ansvarar inte för 330 3. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 KOSTNAD KOLLEKTIVTRAF 44 Loc 376 width 1 MD=9 44 Kostnaderna för kollektivtrafiken betalas idag till hälften av skattebetalarna genom skatter och till hälften av resenärerna direkt genom biljetter och kort etc. Tycker Du att resenärerna bör betala mer genom biljetter och kort, samma andel som idag eller att mer skall betalas genom skatter? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.41> 93 1. Mycket mer genom biljetter och kort 203 2. Något mer genom biljetter och kort 924 3. Samma andel som idag 353 4. Något mer genom skatt 179 5. Mycket mer genom skatt 55 9. Uppgift saknas
VAR 344 SATSNING CYKELBANOR 45 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 45 Följande förslag gäller trafiksäkerheten i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 45(1) Satsa mer på cykelbanor <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.44> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 835 1. Mycket bra förslag 581 2. Ganska bra förslag 243 3. Varken bra eller dåligt förslag 53 4. Ganska dåligt förslag 24 5. Mycket dåligt förslag 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 SKOLA SÄNKT HASTIGHET 45 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Sänka hastighetsgränserna vid skolor och bostadsområden <Se F.45 för fullständig frågetext> 974 1. Mycket bra förslag 487 2. Ganska bra förslag 214 3. Varken bra eller dåligt förslag 59 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 BYGGA FARTHINDER 45 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Bygga grupp eller farthinder på fler ställen där många människor korsar vägbanan <Se F.45 för fullständig frågetext> 647 1. Mycket bra förslag 488 2. Ganska bra förslag 277 3. Varken bra eller dåligt förslag 211 4. Ganska dåligt förslag 122 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 HASTIGHETSBEVAKNING 45 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 45(4) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Skärpa övervakningen när det gäller hastighetsöverträdelser <Se F.45 för fullständig frågetext> 609 1. Mycket bra förslag 455 2. Ganska bra förslag 400 3. Varken bra eller dåligt förslag 163 4. Ganska dåligt förslag 113 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 FLERA GÅGATOR 45 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 45(5) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Göra om fler gator till gågator <Se F.45 för fullständig frågetext> 362 1. Mycket bra förslag 395 2. Ganska bra förslag 521 3. Varken bra eller dåligt förslag 314 4. Ganska dåligt förslag 141 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 INTRESSERAD AV MILJÖ 46 Loc 382 width 1 MD=9 46 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.42> 348 1. Mycket intresserad 1028 2. Ganska intresserad 352 3. Inte särskilt intresserad 42 4. Inte alls intresserad 37 9. Uppgift saknas
VAR 350 ÖKA KOMMUN MILJÖVÅRD 47 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 47 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 47(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar <Senaste förekomst: VÄSTSOM9 F.43> 229 1. Mycket bra förslag 503 2. Ganska bra förslag 566 3. Varken bra eller dåligt förslag 289 4. Ganska dåligt förslag 120 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 STOPPA PRIVATBILISMEN 47 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 47(2) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.47 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket bra förslag 363 2. Ganska bra förslag 401 3. Varken bra eller dåligt förslag 405 4. Ganska dåligt förslag 279 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 MILJÖVÄNLIG PRODUKT 47 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 47(3) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.47 för fullständig frågetext> 593 1. Mycket bra förslag 701 2. Ganska bra förslag 355 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 22 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 MER KOLLEKTIVTRAFIK 47 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 47(4) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.47 för fullständig frågetext> 668 1. Mycket bra förslag 649 2. Ganska bra förslag 342 3. Varken bra eller dåligt förslag 38 4. Ganska dåligt förslag 22 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 MILJÖVÄNLIG LASTBIL 47 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 47(5) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Bara tillåta miljövänliga lastbilar i innerstäderna <Se F.47 för fullständig frågetext> 718 1. Mycket bra förslag 544 2. Ganska bra förslag 272 3. Varken bra eller dåligt förslag 99 4. Ganska dåligt förslag 77 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 HUSHÅLLSAVFALL 47 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 47(6) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Lagstifta om obligatorisk sortering av hushållsavfall <Se F.47 för fullständig frågetext> 522 1. Mycket bra förslag 517 2. Ganska bra förslag 352 3. Varken bra eller dåligt förslag 190 4. Ganska dåligt förslag 141 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 PERS: SORTERA SOPOR 48 Loc 389 width 2 MD= 0 or GE 99 48 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Din kommun? 48(1) Sortera sopor <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.46> 74 01. Inte alls beredd att göra 25 02. 27 03. 39 04. 34 05. 122 06. 57 07. 113 08. 184 09. 111 10. 950 11. I mycket hög grad beredd att göra 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 PERS: AKTIV MILJÖORG 48 Loc 391 width 2 MD= 0 or GE 99 48(2) <Beredd att göra för bättre miljö> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.48 för fullständig frågetext> 610 01. Inte alls beredd att göra 107 02. 184 03. 164 04. 109 05. 244 06. 63 07. 65 08. 54 09. 21 10. 74 11. I mycket hög grad beredd att göra 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 PERS: EJ MILJÖFARLIGA 48 Loc 393 width 2 MD= 0 or GE 99 48(3) <Beredd att göra för bättre miljö> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.48 för fullständig frågetext> 50 01. Inte alls beredd att göra 25 02. 46 03. 55 04. 77 05. 178 06. 80 07. 158 08. 258 09. 172 10. 601 11. I mycket hög grad beredd att göra 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 PERS: HÖGRE SKATT 48 Loc 395 width 2 MD= 0 or GE 99 48(4) <Beredd att göra för bättre miljö> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.48 för fullständig frågetext> 373 01. Inte alls beredd att göra 86 02. 133 03. 122 04. 119 05. 302 06. 115 07. 114 08. 127 09. 46 10. 166 11. I mycket hög grad beredd att göra 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 PERS: KOMPOSTERA 48 Loc 397 width 2 MD= 0 or GE 99 48(5) <Beredd att göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.48 för fullständig frågetext> 162 01. Inte alls beredd att göra 36 02. 54 03. 52 04. 51 05. 177 06. 73 07. 116 08. 164 09. 112 10. 711 11. I mycket hög grad beredd att göra 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 PERS: LÄMNA IN AVFALL 48 Loc 399 width 2 MD= 0 or GE 99 48(6) <Beredd att göra för bättre miljö> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.48 för fullständig frågetext> 36 01. Inte alls beredd att göra 8 02. 16 03. 9 04. 26 05. 61 06. 53 07. 84 08. 149 09. 160 10. 1117 11. I mycket hög grad beredd att göra 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 PERS: MINSKA BILANV 48 Loc 401 width 2 MD= 0 or GE 99 48(7) <Beredd att göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.48 för fullständig frågetext> 274 01. Inte alls beredd att göra 76 02. 96 03. 98 04. 67 05. 308 06. 105 07. 128 08. 145 09. 67 10. 331 11. I mycket hög grad beredd att göra 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 PERS: ENERGISPARANDE 48 Loc 403 width 2 MD= 0 or GE 99 48(8) <Beredd att göra för bättre miljö> Spara energi i hemmet <Se F.48 för fullständig frågetext> 66 01. Inte alls beredd att göra 29 02. 38 03. 48 04. 69 05. 249 06. 115 07. 175 08. 263 09. 151 10. 488 11. I mycket hög grad beredd att göra 69 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 PERS: EKOLOGISK MAT 48 Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 99 48(9) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.48 för fullständig frågetext> 82 01. Inte alls beredd att göra 40 02. 59 03. 105 04. 83 05. 296 06. 123 07. 160 08. 237 09. 121 10. 396 11. I mycket hög grad beredd att göra 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 PERS: MILJÖMÄRKT VARA 48 Loc 407 width 2 MD= 0 or GE 99 48(10) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.48 för fullständig frågetext> 47 01. Inte alls beredd att göra 20 02. 46 03. 49 04. 71 05. 233 06. 100 07. 172 08. 269 09. 178 10. 541 11. I mycket hög grad beredd att göra 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 PERS: BETE MILJÖVÄNL. 48 Loc 409 width 2 MD= 0 or GE 99 48(11) <Beredd att göra för bättre miljö> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig miljövänligt <Se F.48 för fullständig frågetext> 163 01. Inte alls beredd att göra 54 02. 67 03. 72 04. 54 05. 252 06. 118 07. 160 08. 223 09. 137 10. 418 11. I mycket hög grad beredd att göra 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 PERS: LÄSER MILJÖINFO 48 Loc 411 width 2 MD= 0 or GE 99 48(12) <Beredd att göra för bättre miljö> Läsa miljöinformation som jag får i brevlådan <Se F.48 för fullständig frågetext> 81 01. Inte alls beredd att göra 33 02. 67 03. 56 04. 65 05. 205 06. 102 07. 163 08. 237 09. 157 10. 555 11. I mycket hög grad beredd att göra 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 PERS: ÅKA KOLLEKTIVT 48 Loc 413 width 2 MD= 0 or GE 99 48(13) <Beredd att göra för bättre miljö> Öka kollektivtrafikåkandet <Se F.48 för fullständig frågetext> 210 01. Inte alls beredd att göra 62 02. 72 03. 77 04. 53 05. 243 06. 98 07. 134 08. 197 09. 89 10. 476 11. I mycket hög grad beredd att göra 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 FACKLIG: EJ MEDLEM 49 Loc 415 width 1 MD=9 49 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 49a(1) Facklig organisation: Icke medlem 670 1. Markerat 1086 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 370 FACKLIG: MEDLEM 49 Loc 416 width 1 MD=9 49a(2) Facklig organisation: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 815 1. Markerat 941 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 371 FACKLIG: MÖTE 49 Loc 417 width 1 MD=9 49a(3) Facklig organisation: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 198 1. Markerat 1558 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 372 FACKLIG: UPPDRAG 49 Loc 418 width 1 MD=9 49a(4) Facklig organisation: Medlem och har något form av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 1670 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 373 IDROTTS: EJ MEDLEM 49 Loc 419 width 1 MD=9 49b(1) Idrotts- och friluftsförening: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1011 1. Markerat 745 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 374 IDROTTS: MEDLEM 49 Loc 420 width 1 MD=9 49b(2) Idrotts- och friluftsförening: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 427 1. Markerat 1329 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 375 IDROTTS: MÖTE 49 Loc 421 width 1 MD=9 49b(3) Idrotts- och friluftsförening: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 1642 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 376 IDROTTS: UPPDRAG 49 Loc 422 width 1 MD=9 49b(4) Idrotts- och friluftsförening: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 1629 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 377 KONS.KOOP: EJ MEDLEM 49 Loc 423 width 1 MD=9 49c(1) Konsumentkooperativ: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1185 1. Markerat 571 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 378 KONS.KOOP: MEDLEM 49 Loc 424 width 1 MD=9 49c(2) Konsumentkooperativ: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 414 1. Markerat 1342 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 379 KONS.KOOP: MÖTE 49 Loc 425 width 1 MD=9 49c(3) Konsumentkooperativ: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1743 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 380 KONS.KOOP: UPPDRAG 49 Loc 426 width 1 MD=9 49c(4) Konsumentkooperativ: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1748 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 381 HYRESGÄST: EJ MEDLEM 49 Loc 427 width 1 MD=9 49d(1) Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägareförening: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 965 1. Markerat 791 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 382 HYRESGÄST: MEDLEM 49 Loc 428 width 1 MD=9 49d(2) Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägareförening: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 575 1. Markerat 1181 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 383 HYRESGÄST: MÖTE 49 Loc 429 width 1 MD=9 49d(3) Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägareförening: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 1665 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 384 HYRESGÄST: UPPDRAG 49 Loc 430 width 1 MD=9 49d(4) Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägareförening: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 1702 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 385 KULTURFÖR: EJ MEDLEM 49 Loc 431 width 1 MD=9 49e(1) Kulturförening, musik, dans etc: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1338 1. Markerat 418 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 386 KULTURFÖR: MEDLEM 49 Loc 432 width 1 49e(2) Kulturförening, musik, dans etc: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 194 1. Markerat 1613 5. Ej markerat
VAR 387 KULTURFÖR: MÖTE 49 Loc 433 width 1 49e(3) Kulturförening, musik, dans etc: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 1737 5. Ej markerat
VAR 388 KULTURFÖR: UPPDRAG 49 Loc 434 width 1 49 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 49e(4) Kulturförening, musik, dans etc: Medlem och har något typ av uppdrag 45 1. Markerat 1762 5. Ej markerat
VAR 389 POL PARTI: EJ MEDLEM 49 Loc 435 width 1 MD=9 49f(1) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund): Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1502 1. Markerat 254 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 390 POL PARTI: MEDLEM 49 Loc 436 width 1 MD=9 49f(2) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund): Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 1657 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 391 POL PARTI: MÖTE 49 Loc 437 width 1 MD=9 49f(3) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund): Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1735 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 392 POL PARTI: UPPDRAG 49 Loc 438 width 1 MD=9 49f(4) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund): Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 1738 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 393 MOTORORG: EJ MEDLEM 49 Loc 439 width 1 MD=9 49g(1) Motororganisation: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1463 1. Markerat 293 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 394 MOTORORG: MEDLEM 49 Loc 440 width 1 MD=9 49g(2) Motororganisation: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 135 1. Markerat 1621 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 395 MOTORORG: MÖTE 49 Loc 441 width 1 MD=9 49g(3) Motororganisation: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 1744 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 396 MOTORORG: UPPDRAG 49 Loc 442 width 1 MD=9 49g(4) Motororganisation: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1751 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 397 MILJÖORG: EJ MEDLEM 49 Loc 443 width 1 MD=9 49h(1) Miljöorganisation: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1480 1. Markerat 276 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 398 MILJÖORG: MEDLEM 49 Loc 444 width 1 MD=9 49h(2) Miljöorganisation: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 1632 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 399 MILJÖORG: MÖTE 49 Loc 445 width 1 MD=9 49h(3) Miljöorganisation: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1749 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 400 MILJÖORG: UPPDRAG 49 Loc 446 width 1 MD=9 49h(4) Miljöorganisation: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1748 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 401 PENSIONÄRS: EJ MEDLEM 49 Loc 447 width 1 MD=9 49i(1) Pensionärsorganisation: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1495 1. Markerat 261 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 402 PENSIONÄRSORG: MEDLEM 49 Loc 448 width 1 MD=9 49i(2) Pensionärsorganisation: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 1633 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 403 PENSIONÄRSORG: MÖTE 49 Loc 449 width 1 MD=9 49i(3) Pensionärsorganisation: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 1734 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 404 PENSIONÄRSORG:UPPDRAG 49 Loc 450 width 1 MD=9 49i(4) Pensionärsorganisation: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1747 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 405 HJÄLPORG: EJ MEDLEM 49 Loc 451 width 1 MD=9 49j(1) Humanitär hjälporganisation: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1364 1. Markerat 392 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 406 HJÄLPORG: MEDLEM 49 Loc 452 width 1 MD=9 49j(2) Humanitär hjälporganisation: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 220 1. Markerat 1536 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 407 HJÄLPORG: MÖTE 49 Loc 453 width 1 MD=9 49j(3) Humanitär hjälporganisation: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1737 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 408 HJÄLPORG: UPPDRAG 49 Loc 454 width 1 MD=9 49j(4) Humanitär hjälporganisation: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1739 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 409 FÖRÄLDRFÖR: EJ MEDLEM 49 Loc 455 width 1 MD=9 49k(1) Föräldraförening: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1469 1. Markerat 287 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 410 FÖRÄLDRAFÖREN: MEDLEM 49 Loc 456 width 1 MD=9 49k(2) Föräldraförening: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 1652 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 411 FÖRÄLDRAFÖREN: MÖTE 49 Loc 457 width 1 MD=9 49k(3) Föräldraförening: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1727 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 412 FÖRÄLDRAFÖREN:UPPDRAG 49 Loc 458 width 1 MD=9 49k(4) Föräldraförening: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1742 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 413 KVINNOORG: EJ MEDLEM 49 Loc 459 width 1 MD=9 49l(1) Kvinnoorganisation: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1571 1. Markerat 185 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 414 KVINNOORG: MEDLEM 49 Loc 460 width 1 MD=9 49l(2) Kvinnoorganisation: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1733 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 415 KVINNOORG: MÖTE 49 Loc 461 width 1 MD=9 49l(3) Kvinnoorganisation: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1748 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 416 KVINNOORG: UPPDRAG 49 Loc 462 width 1 MD=9 49l(4) Kvinnoorganisation: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 1752 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 417 INVANDRORG: EJ MEDLEM 49 Loc 463 width 1 MD=9 49m(1) Invandrarorganisation: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1570 1. Markerat 186 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 418 INVANDRARORG: MEDLEM 49 Loc 464 width 1 MD=9 49m(2) Invandrarorganisation: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 1728 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 419 INVANDRARORG: MÖTE 49 Loc 465 width 1 MD=9 49m(3) Invandrarorganisation: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1751 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 420 INVANDRARORG: UPPDRAG 49 Loc 466 width 1 MD=9 49m(4) Invandrarorganisation: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1749 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 421 ANNAN: EJ MEDLEM 49 Loc 467 width 1 MD=9 49n(1) Annan förening: Icke medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 1118 1. Markerat 638 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 422 ANNAN FÖRENING:MEDLEM 49 Loc 468 width 1 MD=9 49n(2) Annan förening: Medlem <Se F.49 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 1417 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 423 ANNAN FÖRENING: MÖTE 49 Loc 469 width 1 MD=9 49n(3) Annan förening: Medlem och har varit på möte under senaste 12 månaderna <Se F.49 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 1675 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 424 ANNAN : UPPDRAG 49 Loc 470 width 1 MD=9 49n(4) Annan förening: Medlem och har något typ av uppdrag <Se F.49 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 1656 5. Ej markerat 51 9. Uppgift saknas
VAR 425 SKALA LITA MÄNNISKOR 50 Loc 471 width 2 MD=99 50 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 64 01. Det går inte att lita på människor i allmänhet 35 02. 71 03. 117 04. 83 05. 282 06. 150 07. 300 08. 376 09. 137 10. 146 11. Det går att lita på människor i allmänhet 46 99. Uppgift saknas
VAR 426 NÖJD MED LIVET 51 Loc 473 width 1 MD=9 51 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 585 1. Mycket nöjd 1019 2. Ganska nöjd 138 3. Inte särskilt nöjd 26 4. Inte alls nöjd 39 9. Uppgift saknas
VAR 427 IDKAT FRILUFTSLIV 52 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 52 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 52(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) <Senaste förekomst: SOM95 F.51 (Modifierad)> 323 1. Flera gånger i veckan 395 2. Någon gång i veckan 407 3. Någon gång i månaden 180 4. Någon gång i kvartalet 113 5. Någon gång i halvåret 181 6. Någon gång under året 125 7. Ingen gång 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 428 MOTION ELLER IDROTT 52 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 52(2) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.52 för fullständig frågetext> 477 1. Flera gånger i veckan 460 2. Någon gång i veckan 241 3. Någon gång i månaden 97 4. Någon gång i kvartalet 64 5. Någon gång i halvåret 163 6. Någon gång under året 224 7. Ingen gång 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 429 GÅTT PÅ BIO 52 Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 52(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.52 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 22 2. Någon gång i veckan 268 3. Någon gång i månaden 319 4. Någon gång i kvartalet 232 5. Någon gång i halvåret 353 6. Någon gång under året 530 7. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 430 GÅTT PÅ TEATER 52 Loc 477 width 1 MD=0 or GE 9 52(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.52 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 4 2. Någon gång i veckan 80 3. Någon gång i månaden 189 4. Någon gång i kvartalet 214 5. Någon gång i halvåret 406 6. Någon gång under året 816 7. Ingen gång 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 LÄST BOK 52 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 9 52(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.52 för fullständig frågetext> 440 1. Flera gånger i veckan 212 2. Någon gång i veckan 312 3. Någon gång i månaden 232 4. Någon gång i kvartalet 150 5. Någon gång i halvåret 224 6. Någon gång under året 176 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 432 GÅTT PÅ FÖRELÄSNING 52 Loc 479 width 1 MD=0 or GE 9 52(6) <Aktivitet det senaste året> Gått på föreläsning/arrangemang vid Göteborgs universitetet/Chalmers <Se F.52 för fullständig frågetext> 70 1. Flera gånger i veckan 23 2. Någon gång i veckan 29 3. Någon gång i månaden 41 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 115 6. Någon gång under året 1385 7. Ingen gång 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 433 DISKUTERAT POLITIK 52 Loc 480 width 1 MD=0 or GE 9 52(7) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.52 för fullständig frågetext> 212 1. Flera gånger i veckan 300 2. Någon gång i veckan 328 3. Någon gång i månaden 129 4. Någon gång i kvartalet 98 5. Någon gång i halvåret 182 6. Någon gång under året 468 7. Ingen gång 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 434 BESÖKT GUDSTJÄNST 52 Loc 481 width 1 MD=0 or GE 9 52(8) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst <Se F.52 för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger i veckan 64 2. Någon gång i veckan 75 3. Någon gång i månaden 106 4. Någon gång i kvartalet 139 5. Någon gång i halvåret 378 6. Någon gång under året 939 7. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 435 LÄST VECKOTIDNING 52 Loc 482 width 1 MD=0 or GE 9 52(9) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.52 för fullständig frågetext> 197 1. Flera gånger i veckan 460 2. Någon gång i veckan 380 3. Någon gång i månaden 229 4. Någon gång i kvartalet 115 5. Någon gång i halvåret 187 6. Någon gång under året 184 7. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 436 UMGÅTTS MED VÄNNER 52 Loc 483 width 1 MD=0 or GE 9 52(10) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.52 för fullständig frågetext> 727 1. Flera gånger i veckan 558 2. Någon gång i veckan 347 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 22 5. Någon gång i halvåret 16 6. Någon gång under året 12 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 LÄST DIREKTREKLAM 52 Loc 484 width 1 MD=0 or GE 9 52(11) <Aktivitet det senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.52 för fullständig frågetext> 422 1. Flera gånger i veckan 739 2. Någon gång i veckan 247 3. Någon gång i månaden 58 4. Någon gång i kvartalet 55 5. Någon gång i halvåret 93 6. Någon gång under året 149 7. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 438 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 52 Loc 485 width 1 MD=0 or GE 9 52(12) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.52 för fullständig frågetext> 80 1. Flera gånger i veckan 393 2. Någon gång i veckan 264 3. Någon gång i månaden 127 4. Någon gång i kvartalet 108 5. Någon gång i halvåret 157 6. Någon gång under året 620 7. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 439 RESTAURANG KVÄLLSTID 52 Loc 486 width 1 MD=0 or GE 9 52(13) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.52 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger i veckan 158 2. Någon gång i veckan 390 3. Någon gång i månaden 344 4. Någon gång i kvartalet 205 5. Någon gång i halvåret 230 6. Någon gång under året 372 7. Ingen gång 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 440 REST UTOMLANDS 52 Loc 487 width 1 MD=0 or GE 9 52(14) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.52 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 10 2. Någon gång i veckan 28 3. Någon gång i månaden 156 4. Någon gång i kvartalet 303 5. Någon gång i halvåret 675 6. Någon gång under året 577 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 441 HYRT VIDEOFILM 52 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 9 52(15) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.52 för fullständig frågetext> 17 1. Flera gånger i veckan 107 2. Någon gång i veckan 333 3. Någon gång i månaden 248 4. Någon gång i kvartalet 152 5. Någon gång i halvåret 200 6. Någon gång under året 687 7. Ingen gång 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 442 UMGÅTTS MED GRANNAR 52 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 9 52(16) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.52 för fullständig frågetext> 111 1. Flera gånger i veckan 229 2. Någon gång i veckan 325 3. Någon gång i månaden 200 4. Någon gång i kvartalet 117 5. Någon gång i halvåret 223 6. Någon gång under året 548 7. Ingen gång 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 443 ANVÄNT PERSONDATOR 52 Loc 490 width 1 MD=0 or GE 9 52(17) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.52 för fullständig frågetext> 573 1. Flera gånger i veckan 181 2. Någon gång i veckan 108 3. Någon gång i månaden 46 4. Någon gång i kvartalet 37 5. Någon gång i halvåret 71 6. Någon gång under året 714 7. Ingen gång 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 444 KÖRT PÅ INTERNET 52 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 9 52(18) <Aktivitet det senaste året> Kört på Internet <Se F.52 för fullständig frågetext> 128 1. Flera gånger i veckan 103 2. Någon gång i veckan 79 3. Någon gång i månaden 36 4. Någon gång i kvartalet 27 5. Någon gång i halvåret 93 6. Någon gång under året 1263 7. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 445 RÖKT/SNUSAT 52 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 9 52(19) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.52 för fullständig frågetext> 507 1. Flera gånger i veckan 38 2. Någon gång i veckan 48 3. Någon gång i månaden 34 4. Någon gång i kvartalet 21 5. Någon gång i halvåret 50 6. Någon gång under året 1035 7. Ingen gång 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 446 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 52 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 9 52(20) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.52 för fullständig frågetext> 116 1. Flera gånger i veckan 483 2. Någon gång i veckan 596 3. Någon gång i månaden 151 4. Någon gång i kvartalet 79 5. Någon gång i halvåret 120 6. Någon gång under året 200 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 447 KÖPT CD SKIVA 52 Loc 494 width 1 MD=0 or GE 9 52(21) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.52 för fullständig frågetext> 17 1. Flera gånger i veckan 23 2. Någon gång i veckan 226 3. Någon gång i månaden 354 4. Någon gång i kvartalet 259 5. Någon gång i halvåret 298 6. Någon gång under året 560 7. Ingen gång 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 448 GÅTT PÅ BIBLIOTEK 52 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 9 52(22) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.52 för fullständig frågetext> 65 1. Flera gånger i veckan 135 2. Någon gång i veckan 413 3. Någon gång i månaden 235 4. Någon gång i kvartalet 176 5. Någon gång i halvåret 247 6. Någon gång under året 464 7. Ingen gång 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 449 ARBETAT ÖVERTID 52 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 9 52(23) <Aktivitet det senaste året> Arbetat övertid <Se F.52 för fullständig frågetext> 241 1. Flera gånger i veckan 230 2. Någon gång i veckan 266 3. Någon gång i månaden 122 4. Någon gång i kvartalet 61 5. Någon gång i halvåret 95 6. Någon gång under året 682 7. Ingen gång 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 450 UMGÅTTS MED SLÄKT 52 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 9 52(24) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.52 för fullständig frågetext> 166 1. Flera gånger i veckan 414 2. Någon gång i veckan 633 3. Någon gång i månaden 235 4. Någon gång i kvartalet 113 5. Någon gång i halvåret 106 6. Någon gång under året 65 7. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 451 MÅLAT/SKRIVIT/TECKNAT 52 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 52(25) <Aktivitet det senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.52 för fullständig frågetext> 159 1. Flera gånger i veckan 128 2. Någon gång i veckan 162 3. Någon gång i månaden 81 4. Någon gång i kvartalet 74 5. Någon gång i halvåret 168 6. Någon gång under året 945 7. Ingen gång 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 452 HANDLAT VÄRDEPAPPER 52 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 9 52(26) <Aktivitet det senaste året> Handlat med värdepapper (aktier eller obligationer) <Se F.52 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 78 3. Någon gång i månaden 87 4. Någon gång i kvartalet 99 5. Någon gång i halvåret 312 6. Någon gång under året 1135 7. Ingen gång 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 453 SISTA ÅR: ULLEVI 58 Loc 500 width 1 MD=0 or GE 9 58 Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål och avser Du att göra det under det kommande året? Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök. 58a(1) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Gamla Ullevi <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.53> 106 1. Flera gånger 258 3. Någon gång 1333 5. Ingen gång 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 454 SISTA ÅR: GUNNEBO 58 Loc 501 width 1 MD=0 or GE 9 58a(2) <Besökt under det senaste året> Gunnebo Slott <Se F.58 för fullständig frågetext> 53 1. Flera gånger 273 3. Någon gång 1355 5. Ingen gång 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 455 SISTA ÅR: GBG OPERA 58 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 58a(3) <Besökt under det senaste året> Göteborgs Operan <Se F.58 för fullständig frågetext> 166 1. Flera gånger 422 3. Någon gång 1101 5. Ingen gång 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 456 SISTA ÅR: KONSERTHUS 58 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 9 58a(4) <Besökt under det senaste året> Konserthuset <Se F.58 för fullständig frågetext> 89 1. Flera gånger 267 3. Någon gång 1314 5. Ingen gång 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 457 SISTA ÅR: KONSTMUSEUM 58 Loc 504 width 1 MD=0 or GE 9 58a(5) <Besökt under det senaste året> Göteborgs konstmuseum <Se F.58 för fullständig frågetext> 84 1. Flera gånger 396 3. Någon gång 1196 5. Ingen gång 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 458 SISTA ÅR: LISEBERG 58 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 9 58a(6) <Besökt under det senaste året> Liseberg <Se F.58 för fullständig frågetext> 406 1. Flera gånger 742 3. Någon gång 558 5. Ingen gång 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 459 SISTA ÅR: LÖDÖSE MUSE 58 Loc 506 width 1 MD=0 or GE 9 58a(7) <Besökt under det senaste året> Lödöse Museum <Se F.58 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger 148 3. Någon gång 1528 5. Ingen gång 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 460 SISTA ÅR: NOLHAGA 58 Loc 507 width 1 MD=0 or GE 9 58a(8) <Besökt under det senaste året> Nolhaga/Plantaget i Alingsås <Se F.58 för fullständig frågetext> 55 1. Flera gånger 126 3. Någon gång 1501 5. Ingen gång 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 461 SISTA ÅR: NYA ULLEVI 58 Loc 508 width 1 MD=0 or GE 9 58a(9) <Besökt under det senaste året> Nya Ullevi <Se F.58 för fullständig frågetext> 84 1. Flera gånger 380 3. Någon gång 1231 5. Ingen gång 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 462 SISTA ÅR: NÄÄS 58 Loc 509 width 1 MD=0 or GE 9 58a(10) <Besökt under det senaste året> Nääs <Se F.58 för fullständig frågetext> 75 1. Flera gånger 351 3. Någon gång 1253 5. Ingen gång 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 463 SISTA ÅR:SCANDINAVIUM 58 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 9 58a(11) <Besökt under det senaste året> Scandinavium <Se F.58 för fullständig frågetext> 123 1. Flera gånger 551 3. Någon gång 1009 5. Ingen gång 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 464 SISTA ÅR: STADSTEATER 58 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 9 58a(12) <Besökt under det senaste året> Stadsteatern <Se F.58 för fullständig frågetext> 61 1. Flera gånger 359 3. Någon gång 1261 5. Ingen gång 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 465 SISTA ÅR: SV MÄSSAN 58 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 9 58a(13) <Besökt under det senaste året> Svenska Mässan <Se F.58 för fullständig frågetext> 177 1. Flera gånger 803 3. Någon gång 715 5. Ingen gång 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 466 SISTA ÅR: TJOLÖHOLM 58 Loc 513 width 1 MD=0 or GE 9 58a(14) <Besökt under det senaste året> Tjolöholms slott <Se F.58 för fullständig frågetext> 57 1. Flera gånger 339 3. Någon gång 1280 5. Ingen gång 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 467 SISTA ÅR: ÅBY TRAV 58 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 9 58a(15) <Besökt under det senaste året> Åby Travbana <Se F.58 för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger 160 3. Någon gång 1489 5. Ingen gång 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 468 SISTA ÅR: FOLKTEATERN 58 Loc 515 width 1 MD=0 or GE 9 58a(16) <Besökt under det senaste året> Folkteatern i Göteborg <Se F.58 för fullständig frågetext> 34 1. Flera gånger 247 3. Någon gång 1396 5. Ingen gång 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 469 SISTA ÅR: DANMARK 58 Loc 516 width 1 MD=0 or GE 9 58a(17) <Besökt under det senaste året> Dagstur till eller lillsemester i Danmark <Se F.58 för fullständig frågetext> 251 1. Flera gånger 744 3. Någon gång 714 5. Ingen gång 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 470 NÄSTA ÅR: ULLEVI 58 Loc 517 width 1 MD=0 or GE 9 58b(1) <Besöker under det kommande året> Gamla Ullevi <Se F.58 för fullständig frågetext> 170 1. Flera gånger 393 3. Någon gång 906 5. Ingen gång 291 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 471 NÄSTA ÅR: GUNNEBO 58 Loc 518 width 1 MD=0 or GE 9 58b(2) <Besöker under det kommande året> Gunnebo Slott <Se F.58 för fullständig frågetext> 113 1. Flera gånger 464 3. Någon gång 888 5. Ingen gång 295 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 472 NÄSTA ÅR: GBG OPERAN 58 Loc 519 width 1 MD=0 or GE 9 58b(3) <Besöker under det kommande året> Göteborgs Operan <Se F.58 för fullständig frågetext> 287 1. Flera gånger 628 3. Någon gång 591 5. Ingen gång 254 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 473 NÄSTA ÅR: KONSERTHUS 58 Loc 520 width 1 MD=0 or GE 9 58b(4) <Besöker under det kommande året> Konserthuset <Se F.58 för fullständig frågetext> 193 1. Flera gånger 539 3. Någon gång 754 5. Ingen gång 274 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 474 NÄSTA ÅR: KONSTMUSEUM 58 Loc 521 width 1 MD=0 or GE 9 58b(5) <Besöker under det kommande året> Göteborgs konstmuseum <Se F.58 för fullständig frågetext> 217 1. Flera gånger 558 3. Någon gång 698 5. Ingen gång 287 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 475 NÄSTA ÅR: LISEBERG 58 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 9 58b(6) <Besöker under det kommande året> Liseberg <Se F.58 för fullständig frågetext> 687 1. Flera gånger 593 3. Någon gång 211 5. Ingen gång 269 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 476 NÄSTA ÅR: LÖDÖSE MUSE 58 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 58b(7) <Besöker under det kommande året> Lödöse Museum <Se F.58 för fullständig frågetext> 58 1. Flera gånger 339 3. Någon gång 1077 5. Ingen gång 286 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 477 NÄSTA ÅR: NOLHAGA 58 Loc 524 width 1 MD=0 or GE 9 58b(8) <Besöker under det kommande året> Nolhaga/Plantaget i Alingsås <Se F.58 för fullständig frågetext> 77 1. Flera gånger 232 3. Någon gång 1158 5. Ingen gång 293 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 478 NÄSTA ÅR: NYA ULLEVI 58 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 58b(9) <Besöker under det kommande året> Nya Ullevi <Se F.58 för fullständig frågetext> 169 1. Flera gånger 566 3. Någon gång 750 5. Ingen gång 275 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 479 NÄSTA ÅR: NÄÄS 58 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 58b(10) <Besöker under det kommande året> Nääs <Se F.58 för fullständig frågetext> 137 1. Flera gånger 517 3. Någon gång 820 5. Ingen gång 286 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 480 NÄSTA ÅR:SCANDINAVIUM 58 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 58b(11) <Besöker under det kommande året> Scandinavium <Se F.58 för fullständig frågetext> 275 1. Flera gånger 750 3. Någon gång 465 5. Ingen gång 270 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 481 NÄSTA ÅR: STADSTEATER 58 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 58b(12) <Besöker under det kommande året> Stadsteatern <Se F.58 för fullständig frågetext> 150 1. Flera gånger 627 3. Någon gång 699 5. Ingen gång 284 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 482 NÄSTA ÅR: SV MÄSSAN 58 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 58b(13) <Besöker under det kommande året> Svenska Mässan <Se F.58 för fullständig frågetext> 369 1. Flera gånger 795 3. Någon gång 326 5. Ingen gång 270 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 483 NÄSTA ÅR: TJOLÖHOLM 58 Loc 530 width 1 MD=0 or GE 9 58b(14) <Besöker under det kommande året> Tjolöholms slott <Se F.58 för fullständig frågetext> 128 1. Flera gånger 495 3. Någon gång 850 5. Ingen gång 287 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 484 NÄSTA ÅR: ÅBY TRAV 58 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 58b(15) <Besöker under det kommande året> Åby Travbana <Se F.58 för fullständig frågetext> 66 1. Flera gånger 246 3. Någon gång 1167 5. Ingen gång 281 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 485 NÄSTA ÅR: FOLKTEATERN 58 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 58b(16) <Besöker under det kommande året> Folkteatern i Göteborg <Se F.58 för fullständig frågetext> 92 1. Flera gånger 503 3. Någon gång 880 5. Ingen gång 285 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 486 NÄSTA ÅR: DANMARK 58 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 9 58b(17) <Besöker under det kommande året> Dagstur till eller lillsemester i Danmark <Se F.58 för fullständig frågetext> 466 1. Flera gånger 790 3. Någon gång 252 5. Ingen gång 252 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 487 BOENDETID 59 Loc 534 width 1 MD=9 59 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.59> 460 1. Har alltid bott här 155 2. Har alltid bott här bortsett från korta perioder, tex studier på annan ort 693 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 161 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 225 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 50 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 63 9. Uppgift saknas
VAR 488 BOSTADSORT 60 Loc 535 width 1 MD=9 60 Hur vill Du karakterisera det område Du bor i? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.55> 211 1. Ren landsbygd 719 2. Mindre tätort 829 3. Stad eller större tätort 48 9. Uppgift saknas
VAR 489 BOSTAD 61 Loc 536 width 1 MD=9 61 Hur bor Du för närvarande? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.56> 151 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 745 2. I villa eller radhus i småhusområde 878 3. I lägenhet i flerfamiljhus 33 9. Uppgift saknas
VAR 490 BOENDETYP 62 Loc 537 width 1 MD=9 62 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.57> 722 1. Hyr bostaden 1039 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 46 9. Uppgift saknas
VAR 491 KOMMUN Loc 538 width 4 MD=9999 63 Kommun <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.58> 147 1384. Kungsbacka 59 1401. Härryda 75 1402. Partille 24 1407. Öckerö 46 1415. Stenungsund 22 1419. Tjörn 998 1480. Göteborg 108 1481. Mölndal 73 1482. Kungälv 65 1521. Ale 80 1524. Lerum 33 1562. Lilla Edet 62 1582. Alingsås 15 9999. Uppgift saknas
VAR 492 UPPVÄXTORT SJÄLV 64 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 9 64 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 64(1) Du själv <Senaste förekomst: SOM95 F.60 (Modifierad)> 296 1. Ren landsbygd i Sverige 371 2. Mindre tätort i Sverige 274 3. Stad eller större tätort i Sverige 593 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 35 5. Annat land i Norden 67 6. Annat land i Europa 47 7. Land utanför Europa 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 493 UPPVÄXTORT FADER 64 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 9 64(2) <Uppväxtort> Din far <Se F.64 för fullständig frågetext> 526 1. Ren landsbygd i Sverige 275 2. Mindre tätort i Sverige 216 3. Stad eller större tätort i Sverige 415 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 77 5. Annat land i Norden 123 6. Annat land i Europa 53 7. Land utanför Europa 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 494 UPPVÄXTORT MODER 64 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 9 64(3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.64 för fullständig frågetext> 525 1. Ren landsbygd i Sverige 285 2. Mindre tätort i Sverige 233 3. Stad eller större tätort i Sverige 417 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 84 5. Annat land i Norden 108 6. Annat land i Europa 52 7. Land utanför Europa 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 495 ÅSIKT BOENDE KOMMUN 65 Loc 545 width 2 MD= 0 or GE 99 65 Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i... 65(1) Den kommun Du bor i <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.61> 524 01. Mycket bra 400 02. 363 03. 155 04. 42 05. 174 06. Varken bra eller dåligt 11 07. 22 08. 20 09. 13 10. 19 11. Mycket dåligt 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 45 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 496 ÅSIKT BOENDE OMRÅDE 65 Loc 547 width 2 MD= 0 or GE 99 65(2) Det område inom kommunen där Du bor <Se F.65 för fullständig frågetext> 733 01. Mycket bra 407 02. 244 03. 82 04. 31 05. 93 06. Varken bra eller dåligt 27 07. 20 08. 17 09. 15 10. 30 11. Mycket dåligt 63 00. Uppgift saknas på delfrågan 45 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 497 FLYTTA FRÅN OMRÅDET 66 Loc 549 width 1 MD=9 66 Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor? 992 1. Ja 766 5. Nej 49 9. Uppgift saknas
VAR 498 TILL ANNAT OMRÅDE 66 Loc 550 width 1 MD=0 66(1) Om ja, skulle Du kunna tänka Dig att flytta till annat område i Din kommun? <Se F.66 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.62 (Modifierad)> 624 1. Markerat 368 5. Ej markerat 815 0. Frågan ej tillämplig
VAR 499 TILL ANNAN KOMMUN 66 Loc 551 width 1 MD=0 66(2) Om ja, skulle Du kunna tänka Dig att flytta till annan kommun i Göteborgsregionen? <Se F.66 för fullständig frågetext> 444 1. Markerat 548 5. Ej markerat 815 0. Frågan ej tillämplig
VAR 500 TILL UTANFÖR GBG 66 Loc 552 width 1 MD=0 66(3) Om ja, skulle Du kunna tänka Dig att flytta till kommun utanför Göteborgsregionen? <Se F.66 för fullständig frågetext> 416 1. Markerat 576 5. Ej markerat 815 0. Frågan ej tillämplig
VAR 501 TILL ANNAT LAND 66 Loc 553 width 1 MD=0 66(4) Om ja, skulle Du kunna tänka Dig att flytta till annat land <Se F.66 för fullständig frågetext> 397 1. Markerat 595 5. Ej markerat 815 0. Frågan ej tillämplig
VAR 502 FÄRDSÄTT: TILL FOTS 67 Loc 554 width 1 MD=9 67 Vilket/vilka av dessa färdsätt använde Du Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Kombinationer av färdmedel kan anges, genom att Du markerar med flera kryss.) 67(1) Till fots <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.63> 300 1. Markerat 1262 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 503 FÄRDSÄTT: CYKEL 67 Loc 555 width 1 MD=9 67(2) <Färdsätt den senaste dagen> Cykel <Se F.67 för fullständig frågetext> 292 1. Markerat 1270 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 504 FÄRDSÄTT: MOPED 67 Loc 556 width 1 MD=9 67(3) <Färdsätt den senaste dagen> Moped <Se F.67 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1539 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 505 FÄRDSÄTT: BILFÖRARE 67 Loc 557 width 1 MD=9 67(4) <Färdsätt den senaste dagen> Bil som förare <Se F.67 för fullständig frågetext> 752 1. Markerat 810 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 506 FÄRDSÄTT: PASSAGERARE 67 Loc 558 width 1 MD=9 67(5) <Färdsätt den senaste dagen> Bil som passagerare <Se F.67 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 1412 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 507 FÄRDSÄTT: BUSS 67 Loc 559 width 1 MD=9 67(6) <Färdsätt den senaste dagen> Buss <Se F.67 för fullständig frågetext> 346 1. Markerat 1216 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 508 FÄRDSÄTT: SPÅRVAGN 67 Loc 560 width 1 MD=9 67(7) <Färdsätt den senaste dagen> Spårvagn <Se F.67 för fullständig frågetext> 303 1. Markerat 1259 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 509 FÄRDSÄTT: TÅG 67 Loc 561 width 1 MD=9 67(8) <Färdsätt den senaste dagen> Tåg/pendeltåg <Se F.67 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 1510 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 510 FÄRDSÄTT: BÅT/FÄRJA 67 Loc 562 width 1 MD=9 67(9) <Färdsätt den senaste dagen> Båt/färja <Se F.67 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1545 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 511 FÄRDSÄTT: ANNAT 67 Loc 563 width 1 MD=9 67(10) <Färdsätt den senaste dagen> Annat <Se F.67 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1541 5. Ej markerat 245 9. Uppgift saknas
VAR 512 FÄRDSÄTT: ARBETAR EJ 67 Loc 564 width 1 MD=9 67(11) <Färdsätt den senaste dagen> Arbetar ej/går ej i skolan <Se F.67 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 1562 5. Ej markerat 83 9. Uppgift saknas
VAR 513 ARBETE I KOMMUN 68 Loc 565 width 1 MD=9 68 Förvärvsarbetar Du i Din kommun eller pendlar Du till arbete i annan kommun? 714 1. Arbetar i Din kommun 230 2. Pendlar till arbete i Göteborgs kommun 164 3. Pendlar till arbete i annan kommun 613 4. Arbetar ej 86 9. Uppgift saknas
VAR 514 FÖDELSEÅR 69 Loc 566 width 4 MD=9999 69 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.64> 1916. 1916 . . 1981. 1981 36 9999. Uppgift saknas Kod: 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 Frek: 6 11 9 11 17 18 15 11 20 17 16 Kod: 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Frek: 16 14 30 22 24 18 21 17 20 17 25 Kod: 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 Frek: 29 30 18 28 40 36 30 35 43 36 39 Kod: 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Frek: 36 23 24 31 23 36 30 34 30 23 31 Kod: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Frek: 32 35 29 40 30 50 42 40 41 26 39 Kod: 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Frek: 43 33 24 34 24 20 24 32 24 26 23 Kod: 9999 Frek: 36
VAR 515 KÖN 70 Loc 570 width 1 MD=9 70 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.65> 887 1. Man 891 2. Kvinna 29 9. Uppgift saknas
VAR 516 MEDBORGARSKAP 71 Loc 571 width 1 MD=9 71 Är Du svensk medborgare? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.66> 1694 1. Ja 85 5. Nej 28 9. Uppgift saknas
VAR 517 CIVILSTÅND 72 Loc 572 width 1 MD=9 72 Är Du ensamstående, samboende eller gift? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.67> 551 1. Ensamstående 312 2. Samboende 860 3. Gift 84 9. Uppgift saknas
VAR 518 UTBILDNING 73 Loc 573 width 1 MD=9 73 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.68 (Modifierad)> 437 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 50 2. Folkhögskola 273 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 98 4. Flickskola/Realexamen 295 5. Minst treårigt gymnasium 170 6. Studerat vid högskola/universitet 348 7. Examen från högskola/universitet 136 9. Uppgift saknas
VAR 519 BYTA ARBETE-SJÄLV 74 Loc 574 width 1 MD=9 74 Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. Har Du eller någon i Din familj under de senaste tre åren befunnits i någon eller några av följande situationer? (Fler än ett alternativ kan anges) 74a(1) Försökt byta arbete men inte lyckats: Jag själv 141 1. Markerat 1507 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 520 BYTA ARBETE-FAMILJ 74 Loc 575 width 1 MD=9 74a(2) Försökt byta arbete men inte lyckats: Någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 178 1. Markerat 1470 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 521 BYTA ARBETE-INGEN 74 Loc 576 width 1 MD=9 74a(3) Försökt byta arbete men inte lyckats: Nej, varken jag själv eller någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 1210 1. Markerat 438 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 522 DELTIDSARBETE-SJÄLV 74 Loc 577 width 1 MD=9 74b(1) Försökt få heltidsarbete men endast fått deltid: Jag själv <Se F.74 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 1574 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 523 DELTIDSARBETE-FAMILJ 74 Loc 578 width 1 MD=9 74b(2) Försökt få heltidsarbete men endast fått deltid: Någon i familjen <Se F.74 för fullständig frågetext> 165 1. Markerat 1483 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 524 DELTIDSARBETE-INGEN 74 Loc 579 width 1 MD=9 74b(3) Försökt få heltidsarbete men endast fått deltid: Nej, varken jag själv eller någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 1229 1. Markerat 419 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 525 ARBETSLÖS-SJÄLV 74 Loc 580 width 1 MD=9 74c(1) Varit arbetslös under minst ett halvår: Jag själv <Se F.74 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 1572 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 526 ARBETSLÖS-FAMILJ 74 Loc 581 width 1 MD=9 74c(2) Varit arbetslös under minst ett halvår: Någon i familjen <Se F.74 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 1552 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 527 ARBETSLÖS-INGEN 74 Loc 582 width 1 MD=9 74c(3) Varit arbetslös under minst ett halvår: Nej, varken jag själv eller någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 319 1. Markerat 1329 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 528 OKVALIFIC.ARB-SJÄLV 74 Loc 583 width 1 MD=9 74d(1) Tvingats ta arbete under mina kvalifikationer av arbetsmarknadsskäl: Jag själv <Se F.74 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 1524 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 529 OKVALIFIC.ARB-FAMILJ 74 Loc 584 width 1 MD=9 74d(2) Tvingats ta arbete under mina kvalifikationer av arbetsmarknadsskäl: Någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 1497 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 530 OKVALIFIC.ARB-INGEN 74 Loc 585 width 1 MD=9 74d(3) Tvingats ta arbete under mina kvalifikationer av arbetsmarknadsskäl: Nej, varken jag själv eller någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 1202 1. Markerat 446 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 531 AMS-UTBILDNING-SJÄLV 74 Loc 586 width 1 MD=9 74e(1) Genomgått AMS-utbildning: Jag själv <Se F.74 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 1589 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 532 AMS-UTBILDNING-FAMILJ 74 Loc 587 width 1 MD=9 74e(2) Genomgått AMS-utbildning: Någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 1552 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 533 AMS-UTBILDNING-INGEN 74 Loc 588 width 1 MD=9 74e(3) Genomgått AMS-utbildning: Nej, varken jag själv eller någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 1292 1. Markerat 356 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 534 PRAKTIKPLATS-SJÄLV 74 Loc 589 width 1 MD=9 74f(1) Haft beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU: Jag själv <Se F.74 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 1498 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 535 PRAKTIKPLATS-FAMILJ 74 Loc 590 width 1 MD=9 74f(2) Haft beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU: Någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 188 1. Markerat 1460 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 536 PRAKTIKPLATS-INGEN 74 Loc 591 width 1 MD=9 74f(3) Haft beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU: Nej, varken jag själv eller någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 1169 1. Markerat 479 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 537 FÖRTIDSPENSION-SJÄLV 74 Loc 592 width 1 MD=9 74g(1) Blivit förtidspensionerad delvis av arbetsmarknadsskäl: Jag själv <Se F.74 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 1592 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 538 FÖRTIDSPENSION-FAMILJ 74 Loc 593 width 1 MD=9 74g(2) Blivit förtidspensionerad delvis av arbetsmarknadsskäl: Någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1612 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 539 FÖRTIDSPENSION-INGEN 74 Loc 594 width 1 MD=9 74g(3) Blivit förtidspensionerad delvis av arbetsmarknadsskäl: Nej, varken jag själv eller någon i min familj <Se F.74 för fullständig frågetext> 1362 1. Markerat 286 5. Ej markerat 159 9. Uppgift saknas
VAR 540 ARBETSMARKNADSGRUPP 75 Loc 595 width 1 MD=9 75 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.69> 960 1. Förvärvsarbetande 30 2. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 11 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 103 4. Arbetslös 245 5. Ålderspensionär 76 6. Förtidspensionär 22 7. Hemarbetande 237 8. Studerande 123 9. Uppgift saknas
VAR 541 YRKESARBETAR 76 Loc 596 width 1 MD=9 76 Vilket yrke har/hade Du? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.70> 0 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 111 5. Har aldrig yrkesarbetat 1696 9. Uppgift saknas
VAR 542 YRKE 76 Loc 597 width 3 MD= 0 or GE 999 76(1) Yrke <Se F.76 för fullständig frågetext> 11 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 14 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 56 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 68 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 5 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso-och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 43 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 66 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 33 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 6 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 29 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 65 036. Klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 7 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 4 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 2 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 4 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 17 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 15 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 7 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 3 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 0 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 28 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 092. Domstoljurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Religiöst arbete: biskop, prost, kyrkoherde 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 11 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom museigruppen 0 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 5 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 17 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 15 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 22 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 11 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 2 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare inom dessa yrkesområden 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmånsfunktion; förrådsman 7 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 222. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: företagare 3 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 23 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 48 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 59 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 12 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 2 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 317. Parti- och detaljhandels företag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 4 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 6 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 50 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 3 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 23 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 13 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 19 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 35 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 18 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 8 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 8 422. Företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 4 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 4 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 1 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 2 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 33 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 5 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 4 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 638. Däckmanskap 3 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 7 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 27 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 7 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 8 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 2 732. Järnbruks-, metallverks- smides och gjuteriarbete: manuellt arbete 3 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 10 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 10 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 87 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 12 758. Elektroarbete: manuellt arbete 3 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 13 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 10 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 7 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 5 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 8 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 1 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 11 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 15 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 5 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 5 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 3 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager och förrådsarbete: förman/arbetsledare 37 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 917. Brandman 7 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 6 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 7 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 28 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 42 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 1 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 944. 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Övrigt servicearbete: fotograf 10 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete inom yrkesgruppen 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 4 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 1 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 31 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 21 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 10 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 5 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 17 994. Oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 6 995. Hemarbetande 27 996. Studerande 0 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 141 000. Frågan ej tillämplig 103 999. Uppgift saknas
VAR 543 HELTID/DELTIDSARBETE 77 Loc 600 width 1 MD=0 77 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.71> 1191 1. Heltid 300 2. Deltid 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 544 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 78 Loc 601 width 2 MD GE 99 78 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.72> 458 01. Tjänsteman 196 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 51 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 532 04. Arbetare 99 05. Arbetare med arbetsledande funktion 12 06. Egenanställd arbetare 3 07. Jordbrukare: ingen anställd 1 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 41 09. Företagare: ingen anställd 46 10. Företagare: 1-9 anställda 17 11. Företagare: 10 eller fler anställda 351 99. Uppgift saknas
VAR 545 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 79 Loc 603 width 1 MD GE 9 79 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.73> 181 1. Statlig 446 2. Kommunal (även landstingskommunal) 864 3. Privat 316 9. Uppgift saknas
VAR 546 MEDLEM FACKFÖRENING 80 Loc 604 width 1 MD GE 9 80 Är Du medlem i någon fackförening? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.74> 514 1. Ja, LO-förbund 333 2. Ja, TCO-förbund 217 3. Ja, SACO-förbund 396 5. Nej 347 9. Uppgift saknas
VAR 547 ANTAL FAMILJEMEDLEM 81 Loc 605 width 2 MD= 0 or GE 99 81 Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.75> 342 01. 1 person 630 02. 2 personer 284 03. 3 personer 343 04. 4 personer 106 05. 5 personer 28 06. 6 personer 7 07. 7 personer 4 08. 8 personer 1 12. 12 personer 5 00. Uppgift saknas på delfrågan 57 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 548 BARN 0-3 ÅR 81 Loc 607 width 1 MD=0 or GE 9 81A Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? Har Du barn i Ditt hushåll i följande åldrar? 81A(1) 0-3 år 168 1. 1 barn 34 2. 2 barn 1 3. 3 barn 2 4. 4 barn 1545 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 549 BARN 4-6 ÅR 81 Loc 608 width 1 MD=0 or GE 9 81A(2) <Antal barn i hushållet> 4-6 år <Se F.81A för fullständig frågetext> 156 1. 1 barn 19 2. 2 barn 1575 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 550 BARN 7-15 ÅR 81 Loc 609 width 2 MD= 0 or GE 99 81A(3) <Antal barn i hushållet> 7-15 år <Se F.81A för fullständig frågetext> 215 01. 1 barn 124 02. 2 barn 28 03. 3 barn 2 04. 4 barn 1 05. 5 barn 1 09. 9 barn 1379 00. Frågan ej tillämplig 57 99. Uppgift saknas
VAR 551 BARN 16-20 ÅR 81 Loc 611 width 1 MD GE 9 81A(4) <Antal barn i hushållet> 16-20 år <Se F.5 för fullständig frågetext> 1424 0. Frågan ej tillämplig 248 1. 1 barn 64 2. 2 barn 8 3. 3 barn 3 4. 4 barn 1 5. 5 barn 0 6. 6 barn 1 7. 7 barn 1 8. 8 barn 57 9. Uppgift saknas
VAR 552 HUSHÅLLSINKOMST 82 Loc 612 width 2 MD=99 82 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.76> 129 01. 100 000 kr eller mindre 161 02. 101 000 - 150 000 kr 207 03. 151 000 - 200 000 kr 175 04. 201 000 - 250 000 kr 152 05. 251 000 - 300 000 kr 207 06. 301 000 - 350 000 kr 197 07. 351 000 - 400 000 kr 132 08. 401 000 - 450 000 kr 103 09. 451 000 - 500 000 kr 166 10. Över 500 000 kr 178 99. Uppgift saknas
VAR 553 KLASSTILLHÖRIGHET 83 Loc 614 width 1 MD=0 or GE 9 83 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 83(1) Din nuvarande familj <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.77> 667 1. Arbetarfamilj 15 2. Jordbrukarfamilj 441 3. Tjänstemannafamilj 276 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 159 5. Egen företagare 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 554 KLASS UNDER UPPVÄXT 83 Loc 615 width 1 MD=0 or GE 9 83(2) Din familj Du växte upp i <Se F.83 för fullständig frågetext> 848 1. Arbetarfamilj 118 2. Jordbrukarfamilj 335 3. Tjänstemannafamilj 135 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 200 5. Egen företagare 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 555 UTRUSTN. TV 84 Loc 616 width 1 MD=9 84 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? 84(1) TV-apparat/er <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.78> 1693 1. Markerat 93 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 556 UTRUSTN. TELEFON 84 Loc 617 width 1 MD=9 84(2) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.84 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.87 (Modifierad)> 1676 1. Markerat 110 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 557 UTRUSTN. TEL.SVARARE 84 Loc 618 width 1 MD=9 84(3) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.84 för fullständig frågetext> 667 1. Markerat 1119 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 558 UTRUSTN. MOBILTEL 84 Loc 619 width 1 MD=9 84(4) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.84 för fullständig frågetext> 822 1. Markerat 964 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 559 UTRUSTN. TEXT-TV 84 Loc 620 width 1 MD=9 84(5) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.84 för fullständig frågetext> 1275 1. Markerat 511 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 560 UTRUSTN. VIDEO 84 Loc 621 width 1 MD=9 84(6) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.84 för fullständig frågetext> 1356 1. Markerat 430 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 561 UTRUSTN. KABEL-TV 84 Loc 622 width 1 MD=9 84(7) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.84 för fullständig frågetext> 857 1. Markerat 929 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 562 UTRUSTN. PARABOLANT 84 Loc 623 width 1 MD=9 84(8) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.84 för fullständig frågetext> 329 1. Markerat 1457 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 563 UTRUSTN. PERSONDATOR 84 Loc 624 width 1 MD=9 84(9) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.84 för fullständig frågetext> 704 1. Markerat 1082 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 564 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 84 Loc 625 width 1 MD=9 84(10) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.84 för fullständig frågetext> 1206 1. Markerat 580 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 565 UTRUSTN. FAX 84 Loc 626 width 1 MD=9 84(11) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.84 för fullständig frågetext> 279 1. Markerat 1507 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 566 UTRUSTN. CD-SPELARE 84 Loc 627 width 1 MD=9 84(12) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.84 för fullständig frågetext> 1320 1. Markerat 466 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 567 UTRUSTNING FRITIDSHUS 84 Loc 628 width 1 MD=9 84(13) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.84 för fullständig frågetext> 376 1. Markerat 1410 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 568 UTRUSTN. BIL 84 Loc 629 width 1 MD=9 84(14) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.84 för fullständig frågetext> 1257 1. Markerat 529 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 569 BIL 1: MÄRKE 84 Loc 630 width 2 MD= 0 84(15) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.84 för fullständig frågetext> 496 01. Volvo 129 02. Saab 129 03. Ford 78 04. Volkswagen 76 05. Opel 53 06. Toyota 57 07. Mazda 45 08. Mercedes 27 09. BMW 8 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 17 12. Peugeot 41 13. Nissan 48 14. Audi 17 15. Mitsubishi 1 16. Datsun 0 17. Vaz 16 18. Citroen 28 19. Renault 14 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 1 23. Skoda 0 25. DAF 3 26. Lada 4 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 2 29. Lancia 1 30. Porsche 8 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 1 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymouth 4 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 2 46. Subaru 0 47. Jeep 1 48. Dodge 0 49. Daimler 1 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 1 58. Chevrolet 3 59. Hyundai 6 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 1 63. Cadillac 0 64. Corvette 1 65. Seat 0 66. Rolls Royce 487 00. Frågan ej tillämplig
VAR 570 BIL 1: ÅRSMODELL 84 Loc 632 width 2 MD= 0 or GE 99 84(16) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 64. 1964 . . 97. 1997 456 00. Frågan ej tillämplig 86 99. Uppgift saknas Kod: 64 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 1 1 3 2 2 1 2 1 2 5 6 15 11 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 22 29 33 34 63 78 89 102 148 112 83 63 78 Kod: 93 94 95 96 97 0 99 Frek: 44 56 87 77 15 456 86
VAR 571 BIL 2: MÄRKE 84 Loc 634 width 2 MD=99 84(17) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.84 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 63. Cadillac 1618 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 49 17 16 13 12 10 10 8 5 4 1 Kod: 12 13 14 15 18 19 20 27 29 31 42 Frek: 2 1 5 3 1 10 6 3 1 4 1 Kod: 46 47 50 58 60 63 99 Frek: 1 2 1 1 1 1 1618
VAR 572 BIL 2: ÅRSMODELL 84 Loc 636 width 2 MD=99 84(18) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 59. 1959 . . 97. 1997 1631 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig Kod: 59 65 66 68 70 71 76 77 78 79 80 Frek: 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 4 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 4 8 8 16 11 15 14 22 10 9 8 Kod: 92 93 94 95 96 97 99 Frek: 3 8 5 10 4 2 1631
VAR 573 BIL 3: MÄRKE 84 Loc 638 width 2 MD=99 84(19) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.84 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1792 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig Kod: 1 4 8 9 14 20 42 58 65 99 Frek: 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1792
VAR 574 BIL 3: ÅRSMODELL 84 Loc 640 width 2 MD=99 84(20) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.84 för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 95. 1995 1794 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig Kod: 73 74 81 85 86 89 92 94 95 99 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1794
VAR 575 PC-UTRUSTNING: MODEM 84 Loc 642 width 1 MD=0 or GE 9 84A Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? 84A(1) <Persondator i hushållet> Modem 315 1. Markerat 185 5. Ej markerat 1082 0. Frågan ej tillämplig 225 9. Uppgift saknas
VAR 576 PC-UTRUSTNING: IT 84 Loc 643 width 1 MD=0 or GE 9 84A(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.84A för fullständig frågetext> 200 1. Markerat 300 5. Ej markerat 1082 0. Frågan ej tillämplig 225 9. Uppgift saknas
VAR 577 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 84 Loc 644 width 1 MD=0 or GE 9 84A(3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.84A för fullständig frågetext> 390 1. Markerat 110 5. Ej markerat 1082 0. Frågan ej tillämplig 225 9. Uppgift saknas
VAR 578 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 84 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 9 84A(4) <Persondator i hushållet> Personlig E-mail adress <Se F.84A för fullständig frågetext> 184 1. Markerat 316 5. Ej markerat 1082 0. Frågan ej tillämplig 225 9. Uppgift saknas
VAR 579 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 85 Loc 646 width 1 MD=0 or GE 9 85 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 85(1) Din egen ekonomiska situation <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.79> 363 1. Förbättrats 810 3. Förblivit ungefär densamma 582 5. Försämrats 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 580 FÖRÄNDRATS KOM EKON 85 Loc 647 width 1 MD=0 or GE 9 85(2) <Förändrats under det senaste året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.85 för fullständig frågetext> 55 1. Förbättrats 679 3. Förblivit ungefär densamma 931 5. Försämrats 115 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 581 FÖRÄNDRATS SV EKON 85 Loc 648 width 1 MD=0 or GE 9 85(3) <Förändrats under det senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.85 för fullständig frågetext> 378 1. Förbättrats 421 3. Förblivit ungefär densamma 878 5. Försämrats 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 582 FÖRÄNDRING EGEN EKON 85 Loc 649 width 1 MD=0 or GE 9 85(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 85(4) <Förändras under det kommande året> Din egen ekonomiska situation 363 1. Förbättras 987 3. Förbli ungefär densamma 408 5. Försämras 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 583 FÖRÄNDRING KOM EKON 85 Loc 650 width 1 MD=0 or GE 9 85(5) <Förändras under det kommande året> Den ekonomiska situationen i Din kommun <Se F.85(1) för fullständig frågetext> 123 1. Förbättras 973 3. Förbli ungefär densamma 576 5. Försämras 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 584 FÖRÄNDRING SV EKON 85 Loc 651 width 1 MD=0 or GE 9 85(6) <Förändras under det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.85(1) för fullständig frågetext> 403 1. Förbättras 732 3. Förbli ungefär densamma 544 5. Försämras 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 585 FRAMTID GOD UTBILDN 86 Loc 652 width 1 MD=0 or GE 9 86 Hur bedömer Du möjligheterna för dagens barn och ungdomar att i framtiden kunna få: 86(1) God utbildning 289 1. Mycket stora möjligheter 928 2. Ganska stora möjligheter 341 3. Varken stora eller små möjligheter 149 4. Ganska små möjligheter 39 5. Mycket små möjligheter 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 586 FRAMTID FAST JOBB 86 Loc 653 width 1 MD=0 or GE 9 86(2) <Framtid för dagens barn och ungdomar> Fast anställning <Se F.86 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket stora möjligheter 224 2. Ganska stora möjligheter 642 3. Varken stora eller små möjligheter 651 4. Ganska små möjligheter 194 5. Mycket små möjligheter 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 587 FRAMTID BRA BOSTAD 86 Loc 654 width 1 MD=0 or GE 9 86(3) <Framtid för dagens barn och ungdomar> Bra bostad <Se F.86 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket stora möjligheter 575 2. Ganska stora möjligheter 698 3. Varken stora eller små möjligheter 332 4. Ganska små möjligheter 73 5. Mycket små möjligheter 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 588 FRAMTID VÄLFÄRD 86 Loc 655 width 1 MD=0 or GE 9 86(4) <Framtid för dagens barn och ungdomar> Samma välfärd som idag <Se F.86 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket stora möjligheter 259 2. Ganska stora möjligheter 530 3. Varken stora eller små möjligheter 628 4. Ganska små möjligheter 280 5. Mycket små möjligheter 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 589 ROLIGT BESVARA FRÅGORNA Loc 656 width 1 MD=9 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Hur tycker Du att det har varit att besvara frågorna i detta formulär? Markera per fråga vad som stämmer bäst in på Dig. Tycker Du att det har varit roligt/intressant att besvara frågorna i detta formulär? 1213 1. Jag tyckte det var roligt/intressant att svara 438 2. Jag tyckte det var tråkigt/ointressant att svara 156 9. Uppgift saknas
VAR 590 LÄTT BESVARA FRÅGORNA Loc 657 width 1 MD=9 Har det varit lätt eller svårt att besvara frågorna? 1247 1. Jag tyckte inte det var några större problem att svara på frågorna 328 2. Jag tyckte att frågorna med nummer ... var svåra att besvara 232 9. Uppgift saknas
VAR 591 SÄTTET ATT FYLLA I Loc 658 width 1 MD=9 Fyllde Du i hela enkäten vid ett och samma tillfälle? 1082 1. Jag fyllde i hela enkäten med ett och samma tillfälle 659 2. Jag fyllde enkäten vid två eller flera tillfällen 66 9. Uppgift saknas
VAR 592 TID FÖR ATT FYLLA I Loc 659 width 1 MD=9 Hur lång tid tog det ungefär för Dig att fylla i enkäten? 240 1. mindre än 30 minuter 623 2. 30-45 minuter 454 3. 46-60 minuter 253 4. 61-90 minuter 161 5. mer än 90 minuter 76 9. Uppgift saknas