SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA
               STUDENT 1996
            SOM-undersökningen 1996
                SSD 0591

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull
              Lennart Nilsson
  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
                Mars 1999

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i STUDENT-SOM 1996 samlades ursprungligen in av ett
  forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen,institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Weibull
  och Lennart Nilsson. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får STUDENT-SOM 1996 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, förtroende för olika samhällsinstitutioner.
  
   För att fånga upp åsikter och vanor hos dagens
   studentgeneration genomfördes en liknande undersökning
   bland studenterna på Göteborgs universitet.

   Huvudansvariga för STUDENT-SOM 1996 är Sören Holmberg
   Lennart Weibull och Lennart Nilsson.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Urvalet utgjordes av grundstudenter vid
   Förvaltningshögskolan,Statsvetenskapliga institutionen
   och Institutionen för journalistik och masskommunikation.

   Frågeformuläret kom att omfatta 54 frågor.
   Formuläret uppdelades i sju sammanhållna block av
   frågor: utbildning; massmedia; politik och samhälle; energi,
   kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden;
   fritidsintressen; bakgrund.

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 6  (2) UTBILDNINGSBAKGRUND 2   (3) LOC 15 WIDTH 1
               (4) MD=9

   (6) F.2 Vilken utbildningsbakgrund har Du?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
     12  1.  4-årigt gymnasium
    241  2.  3-årigt gymnasium
     14  3.  2-årigt gymnasium
     6  4.  Folkhögskola
     17  5.  Annat

     14  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0591 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Nuvarande grundkurs/program 6 Utbildningsbakgrund 7 Tidigare kurser på universitetet/högskolan 1 8 Tidigare kurser på universitetet/högskolan 2 9 Tidigare kurser på universitetet/högskolan 3 10 Tidigare lästa poäng 11 Planer att gå vidare i ämnet 12 Studenternas inflytande 13 Krav på studenter 14 Åsikt om kursen: Teoretisk 15 Åsikt om kursen: Svårighet 16 Åsikt om kursen: Intressant 17 Åsikt om kursen: Krävande 18 Åsikt om kursen: Nyttig 19 Åsikt om kursen: Omfattande 20 Åsikt om kursen: Undervisning 21 Åsikt om kursen: Tentamina 22 Åsikt om kursen: Information 23 Åsikt om kursen: Lärarkontakt 24 Åsikt om kursen: Organisation 25 Åsikt om kursen: Studerandeservice 26 Åsikt om kursen: Studentsammanhållning 27 Åsikt om kursen: Tillgång till datorer 28 Åsikt om kursen: Tillgång till bibliotek 29 Jämförelse med tidigare kurser: Teoretisk 30 Jämförelse med tidigare kurser: Svår 31 Jämförelse med tidigare kurser: Intressant 32 Jämförelse med tidigare kurser: Nyttig 33 Jämförelse med tidigare kurser: Omfattande 34 Jämförelse med tidigare kurser: Bra undervisning 35 Jämförelse med tidigare kurser: Tentamensformer 36 Jämförelse med tidigare kurser: Bra information 37 Jämförelse med tidigare kurser: Bra expedition 38 Förkunskaper 39 Bemötandet på institutionen 40 Bott utomlands 41 Antal månader utomlands 42 Land 43 Studier utomlands 44 Arbete utomlands 45 Annat utomlands 46 Behärskat språk: Engelska 47 Behärskat språk: Tyska 48 Behärskat språk: Franska 49 Behärskat språk: Spanska 50 Behärskat språk: Annat 51 Arbete efter studier: Administration 52 Arbete efter studier: Utredningsverksamhet 53 Arbete efter studier: Ekonomi 54 Arbete efter studier: Undervisning 55 Arbete efter studier: Information 56 Arbete efter studier: Undersökningsverksamhet 57 Arbete efter studier: Journalistik 58 Arbete efter studier: Forskning 59 Arbete efter studier: Politik 60 Arbete efter studier: Organisationsarbete 61 Arbete efter studier: Annat 62 Arbete efter studier: I statlig tjänst 63 Arbete efter studier: I kommunal tjänst 64 Arbete efter studier: I privat tjänst 65 Arbete efter studier: I Sverige 66 Arbete efter studier: I utlandet 67 Förtroende för regeringen 68 Förtroende för polisen 69 Förtroende för sjukvården 70 Förtroende för försvaret 71 Förtroende för riksdagen 72 Förtroende för bankerna 73 Förtroende för dagspressen 74 Förtroende för fackliga organisationer 75 Förtroende för radio och TV 76 Förtroende för grundskolan 77 Förtroende för storföretagen 78 Förtroende för Svenska kyrkan 79 Förtroende för domstolarna 80 Förtroende för kungahuset 81 Förtroende för kommunstyrelserna 82 Aktuellt i SVT1 83 Rapport i SVT2 84 Västnytt i SVT2 85 Morgon-TV i SVT2 86 Nyheterna i TV4 87 Morgon-TV i TV4 88 Lokala nyheter i TV4 89 TV3-Direkt 90 Läser Göteborgs-Posten 91 Läser Arbetet/Nyheterna 92 Läser GT 93 Läser Dagens Nyheter 94 Läser Svenska Dagbladet 95 Läser Dagens Industri 96 Läser Aftonbladet 97 Läser Expressen 98 Läser Annan tidning, 1 99 Läser Annan tidning, 2 100 Morgontidning: Speglar ungdomskulturen på orten 101 Morgontidning: Förmedlar evenemangstips 102 Morgontidning: Skriver om radio- och TV-program 103 Morgontidning: Speglar ny musik 104 Morgontidning: Lyfter fram internationella trender 105 Morgontidning: Visar på alternativa livsstilar 106 Morgontidning: Lokala affärsannonser 107 Morgontidning: Småannonser 108 Morgontidning: Lokala nyheter 109 Morgontidning: Riksnyheter 110 Morgontidning: Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter 111 Morgontidning: Utrikesnyheter 112 Kvällstidning: Speglar ungdomskulturen på orten 113 Kvällstidning: Förmedlar evenemangstips 114 Kvällstidning: Skriver om radio- och TV-program 115 Kvällstidning: Speglar ny musik 116 Kvällstidning: Lyfter fram internationella trender 117 Kvällstidning: Visar på alternativa livsstilar 118 Kvällstidning: Lokala affärsannonser 119 Kvällstidning: Småannonser 120 Kvällstidning: Lokala nyheter 121 Kvällstidning: Riksnyheter 122 Kvällstidning: Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter 123 Kvällstidning: Utrikesnyheter 124 Viktigast morgontidningarna är bra på, 1 125 Viktigast morgontidningarna är bra på, 2 126 Viktigast kvällstidningarna är bra på, 1 127 Viktigast kvällstidningarna är bra på, 2 128 Saknar i morgontidningen, 1 129 Saknar i morgontidningen, 2 130 Åldersgrupp Sveriges Television vänder sig till 131 Åldersgrupp TV3 vänder sig till 132 Åldersgrupp TV4 vänder sig till 133 Åldersgrupp Z-TV vänder sig till 134 Åldersgrupp lokala morgontidningar vänder sig till 135 Åldersgrupp Stockholms morgontidningar vänder sig till 136 Åldersgrupp nationella kvällstidningar vänder sig till 137 Åldersgrupp regionala kvällstidningar vänder sig till 138 Åldersgrupp Sveriges Radios kanaler vänder sig till 139 Åldersgrupp privata radiokanaler vänder sig till 140 SVT: Underhållande 141 SVT: Angelägen 142 SVT: Häftig 143 SVT: Djupgående 144 SVT: Omväxlande 145 SVT: Trovärdig 146 SVT: Kommersiell 147 SVT: Orädd 148 SVT: Saklig 149 SVT: I takt med tiden 150 SVT: Engagerande 151 TV4: Underhållande 152 TV4: Angelägen 153 TV4: Häftig 154 TV4: Djupgående 155 TV4: Omväxlande 156 TV4: Trovärdig 157 TV4: Kommersiell 158 TV4: Orädd 159 TV4: Saklig 160 TV4: I takt med tiden 161 TV4: Engagerande 162 Z-TV: Underhållande 163 Z-TV: Angelägen 164 Z-TV: Häftig 165 Z-TV: Djupgående 166 Z-TV: Omväxlande 167 Z-TV: Trovärdig 168 Z-TV: Kommersiell 169 Z-TV: Orädd 170 Z-TV: Saklig 171 Z-TV: I takt med tiden 172 Z-TV: Engagerande 173 Lokala morgontidningar: Underhållande 174 Lokala morgontidningar: Angelägen 175 Lokala morgontidningar: Häftig 176 Lokala morgontidningar: Djupgående 177 Lokala morgontidningar: Omväxlande 178 Lokala morgontidningar: Trovärdig 179 Lokala morgontidningar: Kommersiell 180 Lokala morgontidningar: Orädd 181 Lokala morgontidningar: Saklig 182 Lokala morgontidningar: I takt med tiden 183 Lokala morgontidningar: Engagerande 184 Aftonbladet: Underhållande 185 Aftonbladet: Angelägen 186 Aftonbladet: Häftig 187 Aftonbladet: Djupgående 188 Aftonbladet: Omväxlande 189 Aftonbladet: Trovärdig 190 Aftonbladet: Kommersiell 191 Aftonbladet: Orädd 192 Aftonbladet: Saklig 193 Aftonbladet: I takt med tiden 194 Aftonbladet: Engagerande 195 Expressen: Underhållande 196 Expressen: Angelägen 197 Expressen: Häftig 198 Expressen: Djupgående 199 Expressen: Omväxlande 200 Expressen: Trovärdig 201 Expressen: Kommersiell 202 Expressen: Orädd 203 Expressen: Saklig 204 Expressen: I takt med tiden 205 Expressen: Engagerande 206 Viktigaste media intressera ungdomar: Sveriges Television 207 Viktigaste media intressera ungdomar: TV4 208 Viktigaste media intressera ungdomar: Lokala morgontidningar 209 Viktigaste media intressera ungdomar: Morgontidningar från Stockholm 210 Viktigaste media intressera ungdomar: Nationella kvällstidningar 211 Viktigaste media intressera ungdomar: Regionala kvällstidningar 212 Viktigaste media intressera ungdomar: Sveriges Radios kanaler 213 Viktigaste media intressera ungdomar: Privata radiokanaler 214 Intresse för politik 215 Viktigaste samhällsproblem, 1 216 Viktigaste samhällsproblem, 2 217 Viktigaste samhällsproblem, 3 218 Medlemskap i EU 219 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 220 Minska den offentliga sektorn 221 Minska försvarsutgifterna 222 Behålla kärnkraften efter år 2010 223 Ta emot färre flyktingar i Sverige 224 Samhälle med ökad jämställdhet 225 Minska finansmarknadens inflytande 226 Privatisering av statlig affärsverksamhet 227 Privatisering av äldreomsorgen 228 Öka antalet privatskolor 229 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 230 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 231 Fler kommunala folkomröstningar 232 Minska u-hjälpen 233 Sextimmars arbetsdag 234 Begränsa antalet friskolor 235 Placering på vänster-högerskala: Centerpartiet 236 Placering på vänster-högerskala: Moderaterna 237 Placering på vänster-högerskala: Vänsterpartiet 238 Placering på vänster-högerskala: Folkpartiet 239 Placering på vänster-högerskala: Socialdemokraterna 240 Placering på vänster-högerskala: Miljöpartiet 241 Placering på vänster-högerskala: Kristdemokraterna 242 Placering på vänster-högerskala: Själv 243 Inställning till: Centerpartiet 244 Inställning till: Moderaterna 245 Inställning till: Vänsterpartiet 246 Inställning till: Folkpartiet 247 Inställning till: Socialdemokraterna 248 Inställning till: Miljöpartiet 249 Inställning till: Kristdemokraterna 250 Inställning till: Olof Johansson 251 Inställning till: Carl Bildt 252 Inställning till: Gudrun Schyman 253 Inställning till: Maria Leissner 254 Inställning till: Göran Persson 255 Inställning till: Birger Schlaug 256 Inställning till: Alf Svensson 257 Bästa parti 258 Partianhängare 259 Näst bästa parti 260 Maria Leissner: Pålitlig 261 Maria Leissner: Inspirerande 262 Maria Leissner: Kunnig 263 Maria Leissner: Stark ledare 264 Göran Persson: Pålitlig 265 Göran Persson: Inspirerande 266 Göran Persson: Kunnig 267 Göran Persson: Stark ledare 268 Gudrun Schyman: Pålitlig 269 Gudrun Schyman: Inspirerande 270 Gudrun Schyman: Kunnig 271 Gudrun Schyman: Stark ledare 272 Carl Bildt: Pålitlig 273 Carl Bildt: Inspirerande 274 Carl Bildt: Kunnig 275 Carl Bildt: Stark ledare 276 Åsikt om kärnkraftanvändning 277 Bestämd uppfattning om kärnkraften 278 Sänka hastigheten på vägarna 279 Stoppa privatbilismen i storstäderna 280 Sortering av hushållsavfall 281 Satsa på miljövänligt samhälle 282 Införa biltullar 283 Försvarssamarbete inom ramen för EU 284 Delta i FN:s fredsbevarande operationer 285 Föra alliansfri politik i fredstid 286 Söka medlemskap i NATO 287 Införa en gemensam EU-valuta 288 Tittar på SVT1 289 Tittar på SVT2 290 Tittar på TV3 291 Tittar på TV4 292 Tittar på Femman 293 Tittar på TV6 294 Tittar på MTV 295 Tittar på Z-TV 296 Tittar på Filmnet 297 Tittar på TV 1000 298 Tittar på Eurosport 299 Tittar på lokal kabel-TV 300 Allmänt intryck av SVT1 301 Allmänt intryck av SVT2 302 Allmänt intryck av TV3 303 Allmänt intryck av TV4 304 Allmänt intryck av Femman 305 Allmänt intryck av Z-TV 306 Allmänt intryck av TV6 307 Allmänt intryck av TV21 308 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 309 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 310 Aktiviteter senaste året: Biobesök 311 Aktiviteter senaste året: Gått på teater 312 Aktiviteter senaste året: Läst bok 313 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 314 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 315 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 316 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 317 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 318 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 319 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 320 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 321 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med grannar 322 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 323 Aktiviteter senaste året: Kört på internet 324 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 325 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 326 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 327 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 328 Aktiviteter senaste året: Arbetat övertid 329 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med släkt 330 Aktiviteter senaste året: Tecknat, målat, skrivit 331 Aktiviteter senaste året: Handlat med värdepapper 332 Nöjd med livet 333 Medlem i facklig organisation 334 Medlem i idrottsförening 335 Medlem i miljöorganisation 336 Medlem i konsumentkooperativ 337 Medlem i kulturförening 338 Medlem i hyresgästförening 339 Medlem i politiskt parti 340 Placering - lita på människor 341 Besökt under det senaste året: Gamla Ullevi 342 Besökt under det senaste året: Gunnebo Slott 343 Besökt under det senaste året: Göteborgs Operan 344 Besökt under det senaste året: Konserthuset 345 Besökt under det senaste året: Göteborgs konstmuseum 346 Besökt under det senaste året: Liseberg 347 Besökt under det senaste året: Lödöse Museum 348 Besökt under det senaste året: Nolhaga/Plantaget i Alingsås 349 Besökt under det senaste året: Nya Ullevi 350 Besökt under det senaste året: Nääs 351 Besökt under det senaste året: Scandinavium 352 Besökt under det senaste året: Stadsteatern 353 Besökt under det senaste året: Svenska Mässan 354 Besökt under det senaste året: Tjolöholms slott 355 Besökt under det senaste året: Åby Travbana 356 Besökt under det senaste året: Folkteatern i Göteborg 357 Besökt under det senaste året: Danmark 358 Besöker under det kommande året: Gamla Ullevi 359 Besöker under det kommande året: Gunnebo Slott 360 Besöker under det kommande året: Göteborgs Operan 361 Besöker under det kommande året: Konserthuset 362 Besöker under det kommande året: Göteborgs konstmuseum 363 Besöker under det kommande året: Liseberg 364 Besöker under det kommande året: Lödöse Museum 365 Besöker under det kommande året: Nolhaga/Plantaget i Alingsås 366 Besöker under det kommande året: Nya Ullevi 367 Besöker under det kommande året: Nääs 368 Besöker under det kommande året: Scandinavium 369 Besöker under det kommande året: Stadsteatern 370 Besöker under det kommande året: Svenska Mässan 371 Besöker under det kommande året: Tjolöholms slott 372 Besöker under det kommande året: Åby Travbana 373 Besöker under det kommande året: Folkteatern i Göteborg 374 Besöker under det kommande året: Danmark 375 Uppväxtort själv 376 Uppväxtort fader 377 Uppväxtort moder 378 Boende 379 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 380 Ensamstående eller samboende 381 Finansiering av studierna: Studielån 382 Finansiering av studierna: Hjälp av föräldrar 383 Finansiering av studierna: Arbetar 384 Finansiering av studierna: Arbetar - omfattning 385 Födelseår 386 Kön 387 Tillgång till TV-apparat 388 Tillgång till telefon 389 Tillgång till telefonsvarare 390 Tillgång till mobiltelefon 391 Tillgång till text-TV 392 Tillgång till video 393 Tillgång till kabel-TV 394 Tillgång till parabolantenn 395 Tillgång till persondator 396 Tillgång till mikrovågsugn 397 Tillgång till fax 398 Tillgång till CD-spelare 399 Tillgång till fritidshus 400 PC-utrustning: Modem 401 PC-utrustning: IT-anslutning 402 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 403 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 404 Viktigt i framtiden: God utbildning 405 Viktigt i framtiden: Fast anställning 406 Viktigt i framtiden: Bra bostad 407 Viktigt i framtiden: Hög inkomst 408 Viktigt i framtiden: God miljö 409 Viktigt i framtiden: Välfärd som idag 410 Möjligheterna i framtiden: God utbildning 411 Möjligheterna i framtiden: Fast anställning 412 Möjligheterna i framtiden: Bra bostad 413 Möjligheterna i framtiden: Hög inkomst 414 Möjligheterna i framtiden: God miljö 415 Möjligheterna i framtiden: Välfärd som idag 416 Frågeformuläret 417 Rösta med rangordning: Bästa parti 418 Rösta med rangordning: Näst bästa parti 419 Rösta med rangordning: Tredje bästa parti 420 Rösta med rangordning: Fjärde bästa parti

VAR 1 SSD STUDY NR 0591              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0591


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 NUVARANDE KURS 1 Loc 13 width 2 MD=99 1 Vilken grundkurs/vilket program går Du nu? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.1> 31 01. MKV helfart 9 02. MKV halvfart 24 03. Journalistprogrammet 100 poäng 32 04. Journalistprogrammet 40 poäng 39 05. Statskunskap helfart 69 06. Förvaltningsprogrammet, termin 1 30 07. Förvaltningsprogrammet, termin 5 31 08. Samhällsvetenskaplig baskurs 38 09. Samhällskunskap 1 99. Uppgift saknas
VAR 6 UTBILDNINGSBAKGRUND 2 Loc 15 width 1 MD=9 2 Vilken utbildningsbakgrund har Du? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.2> 12 1. 4-årigt gymnasium 241 2. 3-årigt gymnasium 14 3. 2-årigt gymnasium 6 4. Folkhögskola 17 5. Annat 14 9. Uppgift saknas
VAR 7 TIDIGARE UNIV.KURS 1 3 Loc 16 width 2 MD= 0 or GE 90 3 Vilka kurser har Du tidigare följt på universitetet/högskolan? 3(1) Kurs 1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.3> 1 01. ADB, Administrativ databehandling 0 02. Administrativ teknik 0 03. Allmän språkvetenskap och fonetik 1 04. Antikens kultur och samhällsliv 3 05. Arkeologi, särskilt nordeuropeisk 0 06. Biblioteks- och informationsvetenskap 0 07. Biologi 0 08. Bioteknik 0 09. Danska 0 10. Dramatik 0 11. Ekonomisk geografi 3 12. Ekonomisk historia 11 13. Engelska 1 14. Etnologi 0 15. Filmvetenskap 2 16. Filosofi 1 17. Finska 8 18. Franska 0 19. Fysik 3 20. Företagsekonomi 0 21. Geografi 0 22. Geovetenskap 3 23. Handelsrätt 8 24. Historia 1 25. Humanekologi 0 26. Humanteknologi 4 27. Ide- och lärdomshistoria 1 28. Informationsbehandling, datalogi 0 29. Informationsbehandling, numerisk analys 1 30. Internationell politik 1 31. Internationella relationer 0 32. Isländska 0 33. Italienska 0 34. Kemi 2 35. Konstvetenskap 1 36. Kulturgeografi 0 37. Kvinnostudier 0 38. Latinamerikakunskap 5 39. Litteraturvetenskap 3 40. Matematik 0 41. Matematisk statistik 6 42. Medie- och kommunikationsvetenskap 0 43. Miljövetenskap- Miljövård 3 44. Musikvetenskap 4 45. Nationalekonomi 0 46. Naturgeografi 0 47. Nederländska 0 48. Nordiska språk 0 49. Norska 2 50. Pedagogik 0 51. Praktisk filosofi 4 52. Psykologi 8 53. Religionsvetenskap 0 54. Ryska 9 55. Samhällskunskap, Samhällsvetenskaplig baskurs 2 56. Socialantropologi 0 57. Socialt arbete, grundkurs 0 58. Socialt arbete, vidareutbildning för Socionomer 3 59. Sociologi 0 60. Sociologi: Migration och etnicitet 2 61. Spanska 0 62. Språkvetenskaplig databehandling 1 63. Statistik 11 64. Statskunskap 3 65. Svenska 0 66. Svenska som andraspråk 0 67. Teoretisk filosofi 2 68. Tyska 0 69. U-landskunskap 0 70. Vetenskapsteori 0 71. Öst- och Sydöstasienkunskap 0 75. Två eller fler kurser (utöver de två redan kodade) 12 76. Övrigt 63 77. Linje 5 78. Chalmers 88 00. Frågan ej tillämplig 10 90. Uppgift saknas på delfrågan 2 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 TIDIGARE UNIV.KURS 2 3 Loc 18 width 2 MD= 0 or GE 99 3(2) <Tidigare kurser> Kurs 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 183 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 4 9 11 12 13 14 16 18 19 20 24 25 27 Frek: 1 1 1 5 8 2 1 3 1 4 7 1 5 Kod: 30 31 33 35 36 39 42 44 45 47 50 51 52 Frek: 1 4 2 4 2 8 4 2 2 1 4 1 3 Kod: 53 55 56 59 63 64 65 68 69 76 77 78 0 Frek: 3 5 2 3 3 2 6 2 2 10 2 1 183 Kod: 99 Frek: 2
VAR 9 TIDIGARE UNIV.KURS 3 3 Loc 20 width 2 MD= 0 or GE 99 3(3) <Tidigare kurser> Kurs 3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 232 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 10 11 12 14 16 18 20 21 23 24 Frek: 1 1 1 3 1 4 3 3 3 2 2 1 2 Kod: 27 31 35 36 39 42 43 45 47 48 53 55 56 Frek: 4 2 2 1 4 2 1 4 1 1 4 1 2 Kod: 59 61 64 65 76 77 0 99 Frek: 1 1 1 3 7 1 232 2
VAR 10 TIDIGARE POÄNG 4 Loc 22 width 1 MD=9 4 Hur många poäng har Du tidigare läst på universitetet/högskolan innan Du började på denna kurs/detta program? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.4> 99 1. O poäng 28 2. 1-20 poäng 54 3. 21-60 poäng 44 4. 61-100 poäng 74 5. 101 poäng eller mer 5 9. Uppgift saknas
VAR 11 PLANERADE POÄNG 5 Loc 23 width 1 MD=0 5 Hur långt avser Du att gå vidare i ämnet? Besvaras endast av Dig som läser fristående kurs. <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.5> 38 1. Inte mera 50 2. 21-40 poäng, men inte mera 25 3. 41-60 poäng, men inte mera 30 4. 61-80 poäng, (magisternivå) men inte mera 4 5. Forskarutbildning 157 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 STUDENTERS INFLYTANDE 6 Loc 24 width 1 MD=9 6 Enligt Din bedömning, hur stort inflytande har studenterna på utbildningens mål, innehåll och former t ex när det gäller att få till stånd förändringar? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.6> 2 1. Mycket stort inflytande 29 2. Stort inflytande 153 3. Varken stort eller ringa 111 4. Ringa 6 5. Inget 3 9. Uppgift saknas
VAR 13 KRAV PÅ STUDENTER 7 Loc 25 width 1 MD=9 7 Hur bedömer Du kraven på Dig som student med avseende på studietakt, uppsatser, examination mm? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.7> 5 1. Alldeles för höga 45 2. Något för höga 201 3. Lagom 43 4. Något för låga 5 5. Alldeles för låga 5 9. Uppgift saknas
VAR 14 KURS TEORETISK 8 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 8 Ange hur Du upplevt Din grundkurs/linje så långt som Du hittils har läst den? Ringa in något av värdena mellan 1 och 6 på nedanstående skala 8(1) Teoretisk/Praktisk <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.8> 3 1. Praktisk 29 2. 29 3. 49 4. 121 5. 71 6. Teoretisk 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 KURS SVÅRIGHET 8 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) <Åsikt om kursen> Svår/Lätt <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 1. Lätt 33 2. 113 3. 116 4. 34 5. 2 6. Svår 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 KURS INTRESSANT 8 Loc 28 width 1 MD GE 9 8(3) <Åsikt om kursen> Intressant/Ointressant <Se F.8 för fullständig frågetext> 0 1. Ointressant 6 2. 22 3. 63 4. 132 5. 80 6. Intressant 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 KURS KRÄVANDE 8 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 8(4) <Åsikt om kursen> Krävande/Kravlös <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 1. Kravlös 17 2. 74 3. 107 4. 87 5. 14 6. Krävande 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 KURS NYTTIG 8 Loc 30 width 1 MD GE 9 8(5) <Åsikt om kursen> Nyttig/Onyttig <Se F.8 för fullständig frågetext> 0 1. Onyttig 6 2. 20 3. 70 4. 131 5. 76 6. Nyttig 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 KURS OMFATTANDE 8 Loc 31 width 1 MD GE 9 8(6) <Åsikt om kursen> Omfattande <Se F.8 för fullständig frågetext> 2 1. Tunn 7 2. 41 3. 125 4. 98 5. 30 6. Omfattande 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 KURS UNDERVISNING 8 Loc 32 width 1 MD GE 9 8(7) <Åsikt om kursen> Undervisning <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 1. Dålig undervisning 13 2. 49 3. 128 4. 93 5. 19 6. Bra undervisning 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 KURS TENTAMINA 8 Loc 33 width 1 MD GE 9 8(8) <Åsikt om kursen> Tentamina <Se F.8 för fullständig frågetext> 7 1. Dålig tentamina 31 2. 85 3. 103 4. 67 5. 10 6. Bra tentamina 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 KURS INFORMATION 8 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 8(9) <Åsikt om kursen> Information <Se F.8 för fullständig frågetext> 8 1. Dålig information 26 2. 66 3. 123 4. 70 5. 9 6. Bra information 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 KURS LÄRARKONTAKT 8 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 8(10) <Åsikt om kursen> Lärarkontakt <Se F.8 för fullständig frågetext> 6 1. Dålig lärarkontakt 39 2. 89 3. 97 4. 56 5. 15 6. Bra lärarkontakt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 KURS ORGANISATION 8 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 8(11) <Åsikt om kursen> Organisation <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 1. Dålig organisation 23 2. 86 3. 118 4. 60 5. 9 6. Bra organisation 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 KURS STUD SERVICE 8 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 8(12) <Åsikt om kursen> Studerandeservice <Se F.8 för fullständig frågetext> 6 1. Dålig studerandeservice 34 2. 91 3. 112 4. 48 5. 7 6. Bra studerandeservice 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 KURS SAMMANHÅLLNING 8 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 8(13) <Åsikt om kursen> Studentsammanhållning <Se F.8 för fullständig frågetext> 11 1. Dålig studentsammanhållning 53 2. 84 3. 80 4. 56 5. 16 6. Bra studentsammanhållning 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 KURS DATORTILLGÅNG 8 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 8(14) <Åsikt om kursen> Tillgång till datorer <Se F.8 för fullständig frågetext> 47 1. Dålig tillgång till datorer 70 2. 69 3. 45 4. 42 5. 12 6. God tillgång till datorer 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 KURS TILLGÅNG BIBL. 8 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 8(15) <Åsikt om kursen> Tillgång till bibliotek <Se F.8 för fullständig frågetext> 2 1. Dålig tillgång till datorer 11 2. 45 3. 65 4. 114 5. 62 6. God tillgång till datorer 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 JÄMFÖR TEORETISK 9 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 9 Om Du jämför den kurs/det program Du nu går med andra kurser Du läst på universitetet, hur värderar Du den i följande avseenden? (Om Du inte tidigare läst på universitetet, gå vidare till fråga 10.) 9(1) Teoretisk <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.9> 17 1. Betydligt mera 33 2. Något mera 53 3. Samma 49 4. Något mindre 45 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 30 JÄMFÖR SVÅR 9 Loc 42 width 1 MD=0 9(2) <Jämförelse med tidigare kurser< Svår <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 1. Betydligt mera 32 2. Något mera 67 3. Samma 60 4. Något mindre 23 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 JÄMFÖR INTRESSANT 9 Loc 43 width 1 MD=0 9(3) <Jämförelse med tidigare kurser< Intressant <Se F.9 för fullständig frågetext> 46 1. Betydligt mera 66 2. Något mera 65 3. Samma 21 4. Något mindre 0 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 JÄMFÖR NYTTIG 9 Loc 44 width 1 MD=0 9(4) <Jämförelse med tidigare kurser< Nyttig <Se F.9 för fullständig frågetext> 44 1. Betydligt mera 67 2. Något mera 69 3. Samma 16 4. Något mindre 2 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 JÄMFÖR OMFATTANDE 9 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) <Jämförelse med tidigare kurser< Omfattande <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 1. Betydligt mera 56 2. Något mera 82 3. Samma 36 4. Något mindre 6 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 34 JÄMFÖR UNDERVISNING 9 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 9(6) <Jämförelse med tidigare kurser< Bra undervisning <Se F.9 för fullständig frågetext> 25 1. Betydligt mera 63 2. Något mera 80 3. Samma 26 4. Något mindre 1 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 35 JÄMFÖR TENTAMEN 9 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 9(7) <Jämförelse med tidigare kurser< Tentamensformer <Se F.9 för fullständig frågetext> 11 1. Betydligt mera 41 2. Något mera 90 3. Samma 49 4. Något mindre 6 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 36 JÄMFÖR INFORMATION 9 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 9(8) <Jämförelse med tidigare kurser< Bra information <Se F.9 för fullständig frågetext> 8 1. Betydligt mera 55 2. Något mera 111 3. Samma 18 4. Något mindre 4 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 37 JÄMFÖR EXPEDITION 9 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 9(9) <Jämförelse med tidigare kurser< Bra expedition <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 1. Betydligt mera 41 2. Något mera 106 3. Samma 23 4. Något mindre 7 5. Betydligt mindre 106 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 38 FÖRKUNSKAP 10 Loc 50 width 1 MD GE 9 10 Hur bedömer Du Dina förkunskaper när det gäller att klara av studierna? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.10> 58 1. Betydligt mera 177 2. Något mera 51 3. Samma 14 4. Något mindre 1 5. Betydligt mindre 3 9. Uppgift saknas
VAR 39 BEMÖTANDE PÅ INSTITUT 11 Loc 51 width 1 MD GE 9 11 Kände Du Dig välkommen och positivt bemött på institutionen? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.11> 96 1. Betydligt mera 155 2. Något mera 45 3. Samma 6 4. Något mindre 0 5. Betydligt mindre 2 9. Uppgift saknas
VAR 40 BOTT UTOMLANDS 12 Loc 52 width 1 MD=9 12 Har Du under minst tre månader bott utomlands i ett och samma land? Om Du bott i mer än ett land, ange det land Du bott längst. <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.12> 122 1. Ja 148 5. Nej 34 9. Uppgift saknas
VAR 41 BOENDETID UTOMLANDS 12 Loc 53 width 2 MD= 0 or GE 99 12(1) <Bott utomlands> Antal månader <Se F.12 för fullständig frågetext> 03. 3 månader . . 60. 60 månader 148 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 Frek: 10 10 8 9 7 6 4 12 12 9 2 3 1 Kod: 18 22 24 25 28 30 36 60 0 99 Frek: 5 1 5 1 1 3 3 2 148 42
VAR 42 LANDETS NAMN 12 Loc 55 width 3 MD= 0 or GE 999 12(2) <Bott utomlands> Landets namn <Se F.12 för fullständig frågetext> 2 103. Belgien 28 108. Frankrike 1 109. Grekland 4 112. Italien 1 121. Norge 1 122. Polen 2 123. Potugal 3 126. Schweiz 4 128. Spanien 16 129. Storbritannien 7 131. Tyskland 3 133. Österrike 1 135. Bosnien 1 207. Cypern 1 213. Iran 6 214. Israel 1 231. Saudiarabien 1 232. Singapore 1 236. Syrien 1 321. Kenya 1 332. Mocambique 1 339. Sierra Leone 1 342. Swaziland 2 344. Tanzania 1 352. Eritrea 1 405. Canada 34 423. USA 4 601. Australien 3 605. Nya Zeeland 134 000. Frågan ej tillämplig 37 999. Uppgift saknas
VAR 43 STUDIER UTOMLANDS 12 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) <Bott utomlands> Vad sysslade Du med? Studier <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 70 5. Ej markerat 148 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 44 ARBETE UTOMLANDS 12 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) <Bott utomlands> Vad sysslade Du med? Arbete <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 90 5. Ej markerat 148 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 45 ANNAT UTOMLANDS 12 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 12(5) <Bott utomlands> Vad sysslade Du med? Annat <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 110 5. Ej markerat 148 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 46 KUNSKAP ENGELSKA 13 Loc 61 width 1 MD GE 9 13 Vilket/vilka språk behärskar Du så mycket att Du kan föra ett vardagligt samtal? 13(1) Engelska <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.13> 299 1. Markerat 1 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 47 KUNSKAP TYSKA 13 Loc 62 width 1 MD GE 9 13(2) <Behärskat språk> Tyska <Se F.13 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 226 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 48 KUNSKAP FRANSKA 13 Loc 63 width 1 MD GE 9 13(3) <Behärskat språk> Franska <Se F.13 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 232 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 49 KUNSKAP SPANSKA 13 Loc 64 width 1 MD GE 9 13(4) <Behärskat språk> Spanska <Se F.13 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 284 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 50 KUNSKAP ANNAT SPRÅK 13 Loc 65 width 1 MD GE 9 13(5) <Behärskat språk> Annat <Se F.13 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 270 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 51 ARBETE ADMINISTRATION 14 Loc 66 width 1 MD GE 9 14 Efter mina studier hoppas jag få arbeta med (observera att fler än ett alternativ kan markeras) 14(1) Område: Administration <Senaste förekomst: STUDENTSOM9 F.14> 74 1. Markerat 227 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 52 ARBETE UTREDN.VERKSAM 14 Loc 67 width 1 MD GE 9 14(2) <Arbete efter studier> Område: Utredningsverksamhet <Se F.14 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 206 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 53 ARBETE EKONOMI 14 Loc 68 width 1 MD GE 9 14(3) <Arbete efter studier> Område: Ekonomi <Se F.14 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 244 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 54 ARBETE UNDERVISNING 14 Loc 69 width 1 MD GE 9 14(4) <Arbete efter studier> Område: Undervisning <Se F.14 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 222 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 55 ARBETE INFORMATION 14 Loc 70 width 1 MD GE 9 14(5) <Arbete efter studier> Område: Information <Se F.14 för fullständig frågetext> 116 1. Markerat 185 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 56 ARBETE UNDERSÖKNING 14 Loc 71 width 1 MD GE 9 14(6) <Arbete efter studier> Område: Undersökningsverksamhet/opinionsstudier <Se F.14 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 267 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 57 ARBETE JOURNALISTIK 14 Loc 72 width 1 MD GE 9 14(7) <Arbete efter studier> Område: Journalistik <Se F.14 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 191 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 58 ARBETE FORSKNING 14 Loc 73 width 1 MD GE 9 14(8) <Arbete efter studier> Område: Forskning <Se F.14 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 258 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 59 ARBETE POLITIK 14 Loc 74 width 1 MD GE 9 14(9) <Arbete efter studier> Område: Politik <Se F.14 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 233 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 60 ARBETE ORGANISATION 14 Loc 75 width 1 MD GE 9 14(10) <Arbete efter studier> Område: Organisationsarbete <Se F.14 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 227 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 61 ARBETE ANNAT 14 Loc 76 width 1 MD GE 9 14(11) <Arbete efter studier> Område: Annat <Se F.14 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 273 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 62 ARBETE STATLIGT 14 Loc 77 width 1 MD GE 9 14(12) <Arbete efter studier> Sektor: I statlig tjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 143 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 63 ARBETE KOMMUNALT 14 Loc 78 width 1 MD GE 9 14(13) <Arbete efter studier> Sektor: I kommunal tjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 189 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 64 ARBETE PRIVAT 14 Loc 79 width 1 MD GE 9 14(14) <Arbete efter studier> Sektor: I privat tjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 235 1. Markerat 66 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 65 ARBETE I SVERIGE 14 Loc 80 width 1 MD GE 9 14(15) <Arbete efter studier> Land: I Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 268 1. Markerat 33 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 66 ARBETE UTOMLANDS 14 Loc 81 width 1 MD GE 9 14(16) <Arbete efter studier> Land: I utlandet <Se F.14 för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 144 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 67 FÖRTROENDE REGERINGEN 15 Loc 82 width 1 MD GE 9 15 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsintitutioner och grupper sköter sitt arbete? 15(1) Regeringen <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.19> 7 1. Mycket stort förtroende 98 2. Ganska stort förtroende 110 3. Varken stort eller litet förtroende 75 4. Ganska litet förtroende 12 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 FÖRTROENDE POLISEN 15 Loc 83 width 1 MD GE 9 15(2) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Polisen <Se F.15 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 169 2. Ganska stort förtroende 72 3. Varken stort eller litet förtroende 36 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 15 Loc 84 width 1 MD GE 9 15(3) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Sjukvården <Se F.15 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket stort förtroende 165 2. Ganska stort förtroende 53 3. Varken stort eller litet förtroende 15 4. Ganska litet förtroende 4 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 FÖRTROENDE FÖRSVARET 15 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 15(4) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Försvaret <Se F.15 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket stort förtroende 60 2. Ganska stort förtroende 131 3. Varken stort eller litet förtroende 57 4. Ganska litet förtroende 29 5. Mycket litet förtroende 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 15 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 15(5) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Riksdagen <Se F.15 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket stort förtroende 118 2. Ganska stort förtroende 119 3. Varken stort eller litet förtroende 38 4. Ganska litet förtroende 9 5. Mycket litet förtroende 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 FÖRTROENDE BANKERNA 15 Loc 87 width 1 MD GE 9 15(6) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Bankerna <Se F.15 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket stort förtroende 56 2. Ganska stort förtroende 110 3. Varken stort eller litet förtroende 91 4. Ganska litet förtroende 37 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 FÖRTROENDE DAGSPRESS 15 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 15(7) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Dagspressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket stort förtroende 110 2. Ganska stort förtroende 107 3. Varken stort eller litet förtroende 58 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 FÖRTROENDE FACKET 15 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 15(8) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Fackliga organisationer <Se F.15 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stort förtroende 55 2. Ganska stort förtroende 137 3. Varken stort eller litet förtroende 65 4. Ganska litet förtroende 36 5. Mycket litet förtroende 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 FÖRTROENDE RADIO/TV 15 Loc 90 width 1 MD GE 9 15(9) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Radio och TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stort förtroende 113 2. Ganska stort förtroende 117 3. Varken stort eller litet förtroende 51 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 15 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 15(10) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Grundskolan <Se F.15 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket stort förtroende 134 2. Ganska stort förtroende 108 3. Varken stort eller litet förtroende 40 4. Ganska litet förtroende 10 5. Mycket litet förtroende 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 FÖRTROENDE STORFÖRET. 15 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 15(11) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Storföretagen <Se F.15 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stort förtroende 75 2. Ganska stort förtroende 130 3. Varken stort eller litet förtroende 57 4. Ganska litet förtroende 28 5. Mycket litet förtroende 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 FÖRTROENDE SV KYRKA 15 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 15(12) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Svenska kyrkan <Se F.15 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stort förtroende 82 2. Ganska stort förtroende 114 3. Varken stort eller litet förtroende 56 4. Ganska litet förtroende 25 5. Mycket litet förtroende 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 FÖRTROENDE DOMSTOLEN 15 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 15(13) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Domstolarna <Se F.15 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket stort förtroende 147 2. Ganska stort förtroende 72 3. Varken stort eller litet förtroende 10 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 FÖRTROENDE KUNGAHUSET 15 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 15(14) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kungahuset <Se F.15 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket stort förtroende 77 2. Ganska stort förtroende 111 3. Varken stort eller litet förtroende 17 4. Ganska litet förtroende 27 5. Mycket litet förtroende 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 FÖRTROENDE KOMMUNSTYR 15 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 15(15) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kommunstyrelserna <Se F.15 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stort förtroende 54 2. Ganska stort förtroende 149 3. Varken stort eller litet förtroende 73 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 AKTUELLT I SVT1 16 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 16 Hur ofta brukar Du titta på följande typer av program i TV? 16(1) Aktuellt i SVT1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.15> 52 1. Dagligen 57 2. 5-6 ggr/vecka 95 3. 3-4 ggr/vecka 56 4. 1-2 ggr/vecka 33 5. Mer sällan 8 6. Aldrig 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 RAPPORT I SVT2 16 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) <Programval> Rapport i SVT2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 28 1. Dagligen 39 2. 5-6 ggr/vecka 83 3. 3-4 ggr/vecka 85 4. 1-2 ggr/vecka 54 5. Mer sällan 8 6. Aldrig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 VÄSTNYTT I SVT2 16 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Programval> Västnytt i SVT2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 10 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 37 3. 3-4 ggr/vecka 78 4. 1-2 ggr/vecka 111 5. Mer sällan 51 6. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 MORGON-TV I SVT2 16 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Programval> Morgon-TV i SVT2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 14 1. Dagligen 3 2. 5-6 ggr/vecka 19 3. 3-4 ggr/vecka 28 4. 1-2 ggr/vecka 69 5. Mer sällan 165 6. Aldrig 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 NYHETER I TV4 16 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) <Programval> Nyheterna i TV4 <Se F.16 för fullständig frågetext> 22 1. Dagligen 30 2. 5-6 ggr/vecka 74 3. 3-4 ggr/vecka 101 4. 1-2 ggr/vecka 50 5. Mer sällan 23 6. Aldrig 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 MORGON-TV I TV4 16 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) <Programval> Morgon TV i TV4 <Se F.16 för fullständig frågetext> 12 1. Dagligen 11 2. 5-6 ggr/vecka 20 3. 3-4 ggr/vecka 30 4. 1-2 ggr/vecka 66 5. Mer sällan 158 6. Aldrig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 LOKALA NYHETER TV4 16 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) <Programval> Lokala nyheter i TV4 <Se F.16 för fullständig frågetext> 7 1. Dagligen 5 2. 5-6 ggr/vecka 30 3. 3-4 ggr/vecka 36 4. 1-2 ggr/vecka 96 5. Mer sällan 123 6. Aldrig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 TV3-DIREKT 16 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) <Programval> TV3-Direkt <Se F.16 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 6 2. 5-6 ggr/vecka 12 3. 3-4 ggr/vecka 36 4. 1-2 ggr/vecka 69 5. Mer sällan 174 6. Aldrig 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 LÄSER GP 17 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 17 Läser eller tittar Du i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 17(1) Göteborgs-Posten <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.16> 202 1. 6-7 dagar per vecka 25 2. 4-5 dagar per vecka 30 3. 2-3 dagar per vecka 33 4. Mer sällan 12 5. Aldrig 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 LÄSER ARBETET 17 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) <Läsning av dagstidning> Arbetet/Nyheterna <Se F.17 för fullständig frågetext> 11 1. 6-7 dagar per vecka 2 2. 4-5 dagar per vecka 7 3. 2-3 dagar per vecka 71 4. Mer sällan 198 5. Aldrig 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 LÄSER GT 167 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) <Läsning av dagstidning> GT <Se F.17 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 dagar per vecka 1 2. 4-5 dagar per vecka 18 3. 2-3 dagar per vecka 152 4. Mer sällan 120 5. Aldrig 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 LÄSER DAGENS NYHETER 17 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) <Läsning av dagstidning> Dagens Nyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 15 1. 6-7 dagar per vecka 9 2. 4-5 dagar per vecka 19 3. 2-3 dagar per vecka 112 4. Mer sällan 137 5. Aldrig 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 LÄSER SV. DAGBLADET 17 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) <Läsning av dagstidning> Svenska Dagbladet <Se F.17 för fullständig frågetext> 9 1. 6-7 dagar per vecka 3 2. 4-5 dagar per vecka 14 3. 2-3 dagar per vecka 92 4. Mer sällan 173 5. Aldrig 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 LÄSER DAGENS INDUSTRI 17 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) <Läsning av dagstidning> Dagens Industri <Se F.17 för fullständig frågetext> 0 1. 6-7 dagar per vecka 0 2. 4-5 dagar per vecka 10 3. 2-3 dagar per vecka 60 4. Mer sällan 219 5. Aldrig 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 LÄSER AFTONBLADET 17 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) <Läsning av dagstidning> Aftonbladet <Se F.17 för fullständig frågetext> 2 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 26 3. 2-3 dagar per vecka 145 4. Mer sällan 113 5. Aldrig 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 LÄSER EXPRESSEN 17 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) <Läsning av dagstidning> Expressen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 dagar per vecka 9 2. 4-5 dagar per vecka 18 3. 2-3 dagar per vecka 141 4. Mer sällan 123 5. Aldrig 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 LÄSER ANNAN TIDNING,1 17 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 1 <Se F.17 för fullständig frågetext> 13 1. 6-7 dagar per vecka 10 2. 4-5 dagar per vecka 15 3. 2-3 dagar per vecka 33 4. Mer sällan 2 5. Aldrig 230 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 LÄSER ANNAN TIDNING,2 17 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 17(10) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> 3 1. 6-7 dagar per vecka 1 2. 4-5 dagar per vecka 4 3. 2-3 dagar per vecka 7 4. Mer sällan 2 5. Aldrig 286 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 MORG.TIDN UNGDOMSKULT 18 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 18 Vad tycker Du att Din lokala morgontidning (den morgontidning som Du uppgav Dig oftast läsa enligt fråga 17; om Du läser mer än en lokal morgontidning dagligen, ange vilken Du avser: ...) respektive kvällstidningar är bra på? 18a(1) Den lokala morgontidningen: Att spegla ungdomskulturen på orten 17 1. Stämmer helt och hållet 112 2. Stämmer delvis 103 3. Varken eller 33 4. Stämmer knappast 15 5. Stämmer inte alls 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 MORG.TIDN EVENEMANG 18 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 18a(2) Den lokala morgontidningen är bra på: Att förmedla evenemangstips <Se F.18 för fullständig frågetext> 108 1. Stämmer helt och hållet 137 2. Stämmer delvis 30 3. Varken eller 6 4. Stämmer knappast 2 5. Stämmer inte alls 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 MORG.TIDN TV-PROGRAM 18 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 18a(3) Den lokala morgontidningen är bra på: Att skriva om radio- och TV-program <Se F.18 för fullständig frågetext> 71 1. Stämmer helt och hållet 126 2. Stämmer delvis 68 3. Varken eller 13 4. Stämmer knappast 4 5. Stämmer inte alls 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 MORG.TIDN NY MUSIK 18 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 18a(4) Den lokala morgontidningen är bra på: Att spegla ny musik <Se F.18 för fullständig frågetext> 27 1. Stämmer helt och hållet 101 2. Stämmer delvis 103 3. Varken eller 39 4. Stämmer knappast 9 5. Stämmer inte alls 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 MORG.TIDN TRENDER 18 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 18a(5) Den lokala morgontidningen är bra på: Att lyfta fram internationella trender <Se F.18 för fullständig frågetext> 9 1. Stämmer helt och hållet 67 2. Stämmer delvis 120 3. Varken eller 74 4. Stämmer knappast 12 5. Stämmer inte alls 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 MORG.TIDN LIVSSTILAR 18 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 18a(6) Den lokala morgontidningen är bra på: Att visa på alternativa livsstilar <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Stämmer helt och hållet 66 2. Stämmer delvis 104 3. Varken eller 81 4. Stämmer knappast 23 5. Stämmer inte alls 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 MORG.TIDN AFFÄRSANNON 18 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 18a(7) Den lokala morgontidningen är bra på: Lokala affärsannonser <Se F.18 för fullständig frågetext> 105 1. Stämmer helt och hållet 113 2. Stämmer delvis 53 3. Varken eller 4 4. Stämmer knappast 7 5. Stämmer inte alls 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 MORG.TIDN SMÅANNONSER 18 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 18a(8) Den lokala morgontidningen är bra på: Småannonser <Se F.18 för fullständig frågetext> 112 1. Stämmer helt och hållet 106 2. Stämmer delvis 57 3. Varken eller 4 4. Stämmer knappast 4 5. Stämmer inte alls 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 MORG.TIDN LOKALNYHET 18 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 18a(9) Den lokala morgontidningen är bra på: Lokala nyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 144 1. Stämmer helt och hållet 112 2. Stämmer delvis 16 3. Varken eller 6 4. Stämmer knappast 3 5. Stämmer inte alls 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 MORG.TIDN RIKSNYHETER 18 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 18a(10) Den lokala morgontidningen är bra på: Riksnyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 101 1. Stämmer helt och hållet 147 2. Stämmer delvis 20 3. Varken eller 12 4. Stämmer knappast 2 5. Stämmer inte alls 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 MOR.TIDN EKONOMINYHET 18 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 18a(11) Den lokala morgontidningen är bra på: Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 73 1. Stämmer helt och hållet 128 2. Stämmer delvis 64 3. Varken eller 15 4. Stämmer knappast 0 5. Stämmer inte alls 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 MOR.TIDN YTRIKESNYHET 18 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 18a(12) Den lokala morgontidningen är bra på: Utrikesnyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 86 1. Stämmer helt och hållet 131 2. Stämmer delvis 43 3. Varken eller 21 4. Stämmer knappast 0 5. Stämmer inte alls 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 KVÄLLTIDN UNGDOMSKULT 18 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 18b(1) Kvällstidningen: Att spegla ungdomskulturen på orten <Se F.18 för fullständig frågetext> 2 1. Stämmer helt och hållet 50 2. Stämmer delvis 76 3. Varken eller 57 4. Stämmer knappast 33 5. Stämmer inte alls 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 KVÄLLSTIDN EVENEMANG 18 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 18b(2) Kvällstidningen är bra på: Att förmedla evenemangstips <Se F.18 för fullständig frågetext> 36 1. Stämmer helt och hållet 98 2. Stämmer delvis 44 3. Varken eller 28 4. Stämmer knappast 13 5. Stämmer inte alls 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 KVÄLLTIDN TV-PROGRAM 18 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 18b(3) Kvällstidningen är bra på: Att skriva om radio- och TV-program <Se F.18 för fullständig frågetext> 53 1. Stämmer helt och hållet 104 2. Stämmer delvis 48 3. Varken eller 6 4. Stämmer knappast 7 5. Stämmer inte alls 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 KVÄLLSTIDN NY MUSIK 18 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 18b(4) Kvällstidningen är bra på: Att spegla ny musik <Se F.18 för fullständig frågetext> 24 1. Stämmer helt och hållet 94 2. Stämmer delvis 68 3. Varken eller 20 4. Stämmer knappast 12 5. Stämmer inte alls 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 KVÄLLSTIDN TRENDER 18 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 18b(5) Kvällstidningen är bra på: Att lyfta fram internationella trender <Se F.18 för fullständig frågetext> 14 1. Stämmer helt och hållet 67 2. Stämmer delvis 76 3. Varken eller 46 4. Stämmer knappast 15 5. Stämmer inte alls 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 KVÄLLSTIDN LIVSSTILAR 18 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 18b(6) Kvällstidningen är bra på: Att visa på alternativa livsstilar <Se F.18 för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer helt och hållet 46 2. Stämmer delvis 85 3. Varken eller 52 4. Stämmer knappast 27 5. Stämmer inte alls 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 KVÄLLTIDN AFFÄRSANNON 18 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 18b(7) Kvällstidningen är bra på: Lokala affärsannonser <Se F.18 för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer helt och hållet 16 2. Stämmer delvis 68 3. Varken eller 72 4. Stämmer knappast 53 5. Stämmer inte alls 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 KVÄLLTIDN SMÅANNONSER 18 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 18b(8) Kvällstidningen är bra på: Småannonser <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Stämmer helt och hållet 18 2. Stämmer delvis 65 3. Varken eller 83 4. Stämmer knappast 42 5. Stämmer inte alls 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 KVÄLLSTIDN LOKALNYHET 18 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 18b(9) Kvällstidningen är bra på: Lokala nyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 12 1. Stämmer helt och hållet 35 2. Stämmer delvis 46 3. Varken eller 70 4. Stämmer knappast 55 5. Stämmer inte alls 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 KVÄLLSTIDN RIKSNYHET 18 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 18b(10) Kvällstidningen är bra på: Riksnyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 13 1. Stämmer helt och hållet 53 2. Stämmer delvis 60 3. Varken eller 62 4. Stämmer knappast 26 5. Stämmer inte alls 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 KVÄLLTIDN EKONOMNYHET 18 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 18b(11) Kvällstidningen är bra på: Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Stämmer helt och hållet 17 2. Stämmer delvis 66 3. Varken eller 85 4. Stämmer knappast 43 5. Stämmer inte alls 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 KVÄLLSTIDN YTR.NYHET 18 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 18b(12) Kvällstidningen är bra på: Utrikesnyheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 9 1. Stämmer helt och hållet 43 2. Stämmer delvis 55 3. Varken eller 67 4. Stämmer knappast 42 5. Stämmer inte alls 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 MORG.TIDN VIKTIGAST,1 19 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 99 19 Ange numret (1-12) för de två alternativ i frågan ovan, som Du personligen anser vara viktigast att morgon- respektive kvällstidningarna är bra på. 19a(1) Morgontidningar, 1 0 01. Att spegla ungdomskulturen på orten 4 02. Att förmedla evenemangstips 0 03. Att skriva om radio- och TV-program 1 04. Att spegla ny musik 3 05. Att lyfta fram nya internationella trender 1 06. Att visa på alternativa livsstilar 3 07. Lokala affärsannonser 0 08. Småannonser 90 09. Lokala nyheter 133 10. Riksnyheter 14 11. Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter 30 12. Utrikesnyheter 4 00. Uppgift saknas på delfrågan 21 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 MORG.TIDN VIKTIGAST,2 19 Loc 141 width 2 MD= 0 or GE 99 19a(2) Morgontidningar, 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> 1 01. Att spegla ungdomskulturen på orten 10 02. Att förmedla evenemangstips 1 03. Att skriva om radio- och TV-program 0 04. Att spegla ny musik 1 05. Att lyfta fram nya internationella trender 2 06. Att visa på alternativa livsstilar 9 07. Lokala affärsannonser 3 08. Småannonser 33 09. Lokala nyheter 72 10. Riksnyheter 19 11. Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter 122 12. Utrikesnyheter 10 00. Uppgift saknas på delfrågan 21 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 KVÄLLTIDN VIKTIGAST,1 19 Loc 143 width 2 MD= 0 or GE 99 19b(1) Kvällstidningar, 1 <Se F.19 för fullständig frågetext> 2 01. Att spegla ungdomskulturen på orten 47 02. Att förmedla evenemangstips 17 03. Att skriva om radio- och TV-program 8 04. Att spegla ny musik 9 05. Att lyfta fram nya internationella trender 7 06. Att visa på alternativa livsstilar 0 07. Lokala affärsannonser 2 08. Småannonser 24 09. Lokala nyheter 93 10. Riksnyheter 5 11. Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter 13 12. Utrikesnyheter 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 21 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 KVÄLLTIDN VIKTIGAST,2 19 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 99 19b(2) Kvällstidningar, 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> 2 01. Att spegla ungdomskulturen på orten 22 02. Att förmedla evenemangstips 22 03. Att skriva om radio- och TV-program 17 04. Att spegla ny musik 23 05. Att lyfta fram nya internationella trender 8 06. Att visa på alternativa livsstilar 3 07. Lokala affärsannonser 2 08. Småannonser 12 09. Lokala nyheter 33 10. Riksnyheter 9 11. Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter 55 12. Utrikesnyheter 75 00. Uppgift saknas på delfrågan 21 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 MORGONTIDN SAKNAR, 1 20 Loc 147 width 2 MD=99 20 Är det något Du personligen saknar i Din lokala morgontidning? Ange högst två saker som Du saknar. 0 01. Att spegla ungdomskulturen på orten 6 02. Att förmedla evenemangstips 0 03. Att skriva om radio- och TV-program 2 04. Att spegla ny musik 3 05. Att lyfta fram nya internationella trender 2 06. Att visa på alternativa livsstilar 1 07. Lokala affärsannonser 0 08. Småannonser 284 09. Lokala nyheter 0 10. Riksnyheter 0 11. Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter 0 12. Utrikesnyheter 6 99. Uppgift saknas
VAR 129 MORGONTIDN SAKNAR, 2 20 Loc 149 width 2 MD=99 20(1) Saknar i morgontidningen, 2 <Se F.20 för fullständig frågetext> 0 01. Att spegla ungdomskulturen på orten 5 02. Att förmedla evenemangstips 0 03. Att skriva om radio- och TV-program 1 04. Att spegla ny musik 3 05. Att lyfta fram nya internationella trender 0 06. Att visa på alternativa livsstilar 0 07. Lokala affärsannonser 1 08. Småannonser 283 09. Lokala nyheter 0 10. Riksnyheter 0 11. Ekonomi- och arbetsmarknadsnyheter 0 12. Utrikesnyheter 11 99. Uppgift saknas
VAR 130 ÅLDERSGRUPP-SVT 21 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 21 Vilken åldersgrupp tror Du personligen främst att dessa medier vänder sig till med sina program/sitt innehåll? (Ange endast ett kryss per fråga) 21(1) Sveriges Televisions kanaler 0 1. Särskilt 15-19 år 1 2. Särskilt 20-24 år 1 3. Särskilt 24-29 år 75 4. Särskilt 30-49 år 26 5. Särskilt 50 år eller äldre 193 6. Ingen särskild åldersgrupp 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 ÅLDERSGRUPP-TV3 21 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Åldersgrupp medier vänder sig till> TV3 <Se F.21 för fullständig frågetext> 29 1. Särskilt 15-19 år 75 2. Särskilt 20-24 år 99 3. Särskilt 24-29 år 42 4. Särskilt 30-49 år 1 5. Särskilt 50 år eller äldre 34 6. Ingen särskild åldersgrupp 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 ÅLDERSGRUPP-TV4 21 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Åldersgrupp medier vänder sig till> TV4 <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Särskilt 15-19 år 33 2. Särskilt 20-24 år 81 3. Särskilt 24-29 år 85 4. Särskilt 30-49 år 4 5. Särskilt 50 år eller äldre 83 6. Ingen särskild åldersgrupp 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 ÅLDERSGRUPP-Z-TV 21 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Åldersgrupp medier vänder sig till> Z-TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 113 1. Särskilt 15-19 år 156 2. Särskilt 20-24 år 10 3. Särskilt 24-29 år 0 4. Särskilt 30-49 år 0 5. Särskilt 50 år eller äldre 5 6. Ingen särskild åldersgrupp 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 ÅLDERSGR-MORGONTIDN 21 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Åldersgrupp medier vänder sig till> Den lokala morgontidningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 0 1. Särskilt 15-19 år 1 2. Särskilt 20-24 år 6 3. Särskilt 24-29 år 112 4. Särskilt 30-49 år 15 5. Särskilt 50 år eller äldre 162 6. Ingen särskild åldersgrupp 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 ÅLDER-STOCKHOLMSTIDN 21 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Åldersgrupp medier vänder sig till> Morgontidningar från Stockholm (DN, SvD) <Se F.21 för fullständig frågetext> 0 1. Särskilt 15-19 år 1 2. Särskilt 20-24 år 2 3. Särskilt 24-29 år 132 4. Särskilt 30-49 år 29 5. Särskilt 50 år eller äldre 124 6. Ingen särskild åldersgrupp 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 ÅLDER-NATIONELLA TIDN 21 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) <Åldersgrupp medier vänder sig till> Nationella kvällstidningar (Aftonbladet, Expressen) <Se F.21 för fullständig frågetext> 3 1. Särskilt 15-19 år 12 2. Särskilt 20-24 år 68 3. Särskilt 24-29 år 90 4. Särskilt 30-49 år 7 5. Särskilt 50 år eller äldre 109 6. Ingen särskild åldersgrupp 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 ÅLDER-REGIONALA TIDN 21 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) <Åldersgrupp medier vänder sig till> Regionala kvällstidningar (GT. Kvällsposten) <Se F.21 för fullständig frågetext> 3 1. Särskilt 15-19 år 7 2. Särskilt 20-24 år 50 3. Särskilt 24-29 år 104 4. Särskilt 30-49 år 8 5. Särskilt 50 år eller äldre 116 6. Ingen särskild åldersgrupp 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 ÅLDER-SV RADIOKANAL 21 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 21(9) <Åldersgrupp medier vänder sig till> Sveriges Radios kanaler <Se F.21 för fullständig frågetext> 0 1. Särskilt 15-19 år 2 2. Särskilt 20-24 år 9 3. Särskilt 24-29 år 67 4. Särskilt 30-49 år 38 5. Särskilt 50 år eller äldre 175 6. Ingen särskild åldersgrupp 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 ÅLDER-PRIV RADIOKANAL 21 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 21(10) <Åldersgrupp medier vänder sig till> Privata radiokanaler <Se F.21 för fullständig frågetext> 71 1. Särskilt 15-19 år 128 2. Särskilt 20-24 år 59 3. Särskilt 24-29 år 2 4. Särskilt 30-49 år 1 5. Särskilt 50 år eller äldre 22 6. Ingen särskild åldersgrupp 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 SVT UNDERHÅLLANDE 22 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 22 Om Du skulle karakterisera olika medier med avseende på motsatsbegrepp på en skala, hur ställer Du Dig personligen till följande (sätt en ring runt den stjärna som stämmer bäst) 22a(1) SVT: Underhållande/Tråkig 11 1. Underhållande 72 2. 139 3. 59 4. 13 5. Tråkig 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 SVT ANGELÄGEN 22 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 22a(2) SVT: Angelägen/Ovidkommande <Se F.22 för fullständig frågetext> 60 1. Angelägen 140 2. 76 3. 13 4. 4 5. Ovidkommande 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 SVT HÄFTIG 22 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 22a(3) SVT: Häftig/Avslagen <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Häftig 8 2. 96 3. 151 4. 37 5. Avslagen 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 SVT DJUPGÅENDE 22 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 22a(4) SVT: Djupgående/Ytlig <Se F.22 för fullständig frågetext> 69 1. Djupgående 156 2. 58 3. 8 4. 3 5. Ytlig 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 SVT OMVÄXLANDE 22 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 22a(5) SVT: Omväxlande/Enformig <Se F.22 för fullständig frågetext> 54 1. Omväxlande 105 2. 83 3. 36 4. 14 5. Enformig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 SVT TROVÄRDIG 22 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 22a(6) SVT: Trovärdig/Ej trovärdig <Se F.22 för fullständig frågetext> 108 1. Trovärdig 144 2. 33 3. 6 4. 2 5. Ej trovärdig 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 SVT KOMMERSIELL 22 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 22a(7) SVT: Kommersiell/Icke kommersiell <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Kommersiell 6 2. 33 3. 125 4. 128 5. Icke kommersiell 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 SVT ORÄDD 22 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 22a(8) SVT: Orädd/Feg <Se F.22 för fullständig frågetext> 26 1. Orädd 69 2. 140 3. 47 4. 11 5. Feg 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 SVT SAKLIG 22 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 22a(9) SVT: Saklig/Osaklig <Se F.22 för fullständig frågetext> 56 1. Saklig 173 2. 54 3. 7 4. 4 5. Osaklig 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 SVT AKTUELL 22 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 22a(10) SVT: I takt med tiden/Gammaldags <Se F.22 för fullständig frågetext> 17 1. I takt med tiden 72 2. 127 3. 65 4. 12 5. Gammaldags 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 SVT ENGAGERANDE 22 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 22a(11) SVT: Engagerande/Ointressant <Se F.22 för fullständig frågetext> 29 1. Engagerande 112 2. 113 3. 36 4. 4 5. Ointressant 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 TV4 UNDERHÅLLANDE 22 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 22 Om Du skulle karakterisera olika medier med avseende på motsatsbegrepp på en skala, hur ställer Du Dig personligen till följande (sätt en ring runt den stjärna som stämmer bäst) 22b(1) TV4: Underhållande/Tråkig 36 1. Underhållande 161 2. 66 3. 17 4. 12 5. Tråkig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 TV4 ANGELÄGEN 22 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 22b(2) TV4: Angelägen/Ovidkommande <Se F.22 för fullständig frågetext> 7 1. Angelägen 61 2. 131 3. 79 4. 13 5. Ovidkommande 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 TV4 HÄFTIG 22 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 22b(3) TV4: Häftig/Avslagen <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. Häftig 66 2. 164 3. 46 4. 11 5. Avslagen 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 TV4 DJUPGÅENDE 22 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 22b(4) TV4: Djupgående/Ytlig <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Djupgående 30 2. 125 3. 107 4. 29 5. Ytlig 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 TV4 OMVÄXLANDE 22 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 22b(5) TV4: Omväxlande/Enformig <Se F.22 för fullständig frågetext> 11 1. Omväxlande 98 2. 96 3. 66 4. 20 5. Enformig 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 TV4 TROVÄRDIG 22 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 22b(6) TV4: Trovärdig/Ej trovärdig <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. Trovärdig 55 2. 144 3. 73 4. 17 5. Ej trovärdig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 TV4 KOMMERSIELL 22 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 22b(7) TV4: Kommersiell/Icke kommersiell <Se F.22 för fullständig frågetext> 125 1. Kommersiell 132 2. 24 3. 8 4. 2 5. Icke kommersiell 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 TV4 ORÄDD 22 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 22b(8) TV4: Orädd/Feg <Se F.22 för fullständig frågetext> 19 1. Orädd 98 2. 124 3. 38 4. 12 5. Feg 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 TV4 SAKLIG 22 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 22b(9) TV4: Saklig/Osaklig <Se F.22 för fullständig frågetext> 6 1. Saklig 52 2. 160 3. 63 4. 10 5. Osaklig 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 TV4 AKTUELL 22 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 22b(10) TV4: I takt med tiden/Gammaldags <Se F.22 för fullständig frågetext> 36 1. I takt med tiden 151 2. 93 3. 8 4. 2 5. Gammaldags 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 TV4 ENGAGERANDE 22 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 22b(11) TV4: Engagerande/Ointressant <Se F.22 för fullständig frågetext> 12 1. Engagerande 77 2. 131 3. 53 4. 17 5. Ointressant 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 Z-TV UNDERHÅLLANDE 22 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 22 Om Du skulle karakterisera olika medier med avseende på motsatsbegrepp på en skala, hur ställer Du Dig personligen till följande (sätt en ring runt den stjärna som stämmer bäst) 22c(1) Z-TV: Underhållande/Tråkig 64 1. Underhållande 77 2. 50 3. 22 4. 28 5. Tråkig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 Z-TV ANGELÄGEN 22 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 22c(2) Z-TV: Angelägen/Ovidkommande <Se F.22 för fullständig frågetext> 12 1. Angelägen 19 2. 56 3. 67 4. 86 5. Ovidkommande 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 Z-TV HÄFTIG 22 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 22c(3) Z-TV: Häftig/Avslagen <Se F.22 för fullständig frågetext> 46 1. Häftig 93 2. 56 3. 21 4. 25 5. Avslagen 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 Z-TV DJUPGÅENDE 22 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 22c(4) Z-TV: Djupgående/Ytlig <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Djupgående 5 2. 32 3. 62 4. 142 5. Ytlig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 Z-TV OMVÄXLANDE 22 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 22c(5) Z-TV: Omväxlande/Enformig <Se F.22 för fullständig frågetext> 16 1. Omväxlande 38 2. 62 3. 63 4. 62 5. Enformig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 Z-TV TROVÄRDIG 22 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 22c(6) Z-TV: Trovärdig/Ej trovärdig <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Trovärdig 7 2. 64 3. 81 4. 86 5. Ej trovärdig 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 Z-TV KOMMERSIELL 22 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 22c(7) Z-TV: Kommersiell/Icke kommersiell <Se F.22 för fullständig frågetext> 138 1. Kommersiell 66 2. 19 3. 7 4. 10 5. Icke kommersiell 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 Z-TV ORÄDD 22 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 22c(8) Z-TV: Orädd/Feg <Se F.22 för fullständig frågetext> 68 1. Orädd 68 2. 66 3. 24 4. 15 5. Feg 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 Z-TV SAKLIG 22 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 22c(9) Z-TV: Saklig/Osaklig <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Saklig 5 2. 76 3. 93 4. 65 5. Osaklig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 Z-TV AKTUELL 22 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 22c(10) Z-TV: I takt med tiden/Gammaldags <Se F.22 för fullständig frågetext> 118 1. I takt med tiden 76 2. 36 3. 6 4. 4 5. Gammaldags 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 Z-TV ENGAGERANDE 22 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 22c(11) Z-TV: Engagerande/Ointressant <Se F.22 för fullständig frågetext> 13 1. Engagerande 40 2. 75 3. 56 4. 57 5. Ointressant 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 MORGTIDN UNDERHÅLLAND 22 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 22 Om Du skulle karakterisera olika medier med avseende på motsatsbegrepp på en skala, hur ställer Du Dig personligen till följande (sätt en ring runt den stjärna som stämmer bäst) 22d(1) Lokala morgontidningar: Underhållande/Tråkig 16 1. Underhållande 68 2. 149 3. 51 4. 9 5. Tråkig 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 MORGONTIDN ANGELÄGEN 22 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 22d(2) Lokala morgontidningar: Angelägen/Ovidkommande <Se F.22 för fullständig frågetext> 80 1. Angelägen 142 2. 55 3. 12 4. 3 5. Ovidkommande 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 MORGONTIDN HÄFTIG 22 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 22d(3) Lokala morgontidningar: Häftig/Avslagen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. Häftig 10 2. 137 3. 121 4. 22 5. Avslagen 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 MORGONTIDN DJUPGÅENDE 22 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 22d(4) Lokala morgontidningar: Djupgående/Ytlig <Se F.22 för fullständig frågetext> 47 1. Djupgående 136 2. 89 3. 17 4. 3 5. Ytlig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 MORGONTIDN OMVÄXLANDE 22 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 22d(5) Lokala morgontidningar: Omväxlande/Enformig <Se F.22 för fullständig frågetext> 26 1. Omväxlande 77 2. 139 3. 38 4. 12 5. Enformig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 MORGONTIDN TROVÄRDIG 22 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 22d(6) Lokala morgontidningar: Trovärdig/Ej trovärdig <Se F.22 för fullständig frågetext> 72 1. Trovärdig 164 2. 49 3. 5 4. 2 5. Ej trovärdig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 MORGTIDN KOMMERSIELL 22 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 22d(7) Lokala morgontidningar: Kommersiell/Icke kommersiell <Se F.22 för fullständig frågetext> 14 1. Kommersiell 67 2. 137 3. 66 4. 8 5. Icke kommersiell 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 MORGONTIDN ORÄDD 22 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 22d(8) Lokala morgontidningar: Orädd/Feg <Se F.22 för fullständig frågetext> 17 1. Orädd 75 2. 154 3. 40 4. 6 5. Feg 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 MORGONTIDN SAKLIG 22 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 22d(9) Lokala morgontidningar: Saklig/Osaklig <Se F.22 för fullständig frågetext> 46 1. Saklig 169 2. 65 3. 10 4. 2 5. Osaklig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 MORGONTIDN AKTUELL 22 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 22d(10) Lokala morgontidningar: I takt med tiden/Gammaldags <Se F.22 för fullständig frågetext> 19 1. I takt med tiden 85 2. 144 3. 41 4. 3 5. Gammaldags 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 MORGTIDN ENGAGERANDE 22 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 22d(11) Lokala morgontidningar: Engagerande/Ointressant <Se F.22 för fullständig frågetext> 29 1. Engagerande 121 2. 116 3. 18 4. 8 5. Ointressant 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 AFTONBLADET UNDERHÅLL 22 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 22 Om Du skulle karakterisera olika medier med avseende på motsatsbegrepp på en skala, hur ställer Du Dig personligen till följande (sätt en ring runt den stjärna som stämmer bäst) 22e(1) Aftonbladet: Underhållande/Tråkig 16 1. Underhållande 77 2. 82 3. 45 4. 38 5. Tråkig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 AFTONBLADET ANGELÄGEN 22 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 22e(2) Aftonbladet: Angelägen/Ovidkommande <Se F.22 för fullständig frågetext> 5 1. Angelägen 22 2. 75 3. 91 4. 65 5. Ovidkommande 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 AFTONBLADET HÄFTIG 22 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 22e(3) Aftonbladet: Häftig/Avslagen <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Häftig 20 2. 117 3. 81 4. 37 5. Avslagen 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 AFTONBLAD DJUPGÅENDE 22 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 22e(4) Aftonbladet: Djupgående/Ytlig <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. Djupgående 10 2. 49 3. 99 4. 97 5. Ytlig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 AFTONBLAD OMVÄXLANDE 22 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 22e(5) Aftonbladet: Omväxlande/Enformig <Se F.22 för fullständig frågetext> 5 1. Omväxlande 30 2. 91 3. 70 4. 62 5. Enformig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 AFTONBLADET TROVÄRDIG 22 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 22e(6) Aftonbladet: Trovärdig/Ej trovärdig <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Trovärdig 11 2. 46 3. 110 4. 89 5. Ej trovärdig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 AFTONBLAD KOMMERSIELL 22 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 22e(7) Aftonbladet: Kommersiell/Icke kommersiell <Se F.22 för fullständig frågetext> 84 1. Kommersiell 104 2. 45 3. 17 4. 6 5. Icke kommersiell 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 AFTONBLADET ORÄDD 22 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 22e(8) Aftonbladet: Orädd/Feg <Se F.22 för fullständig frågetext> 26 1. Orädd 63 2. 117 3. 28 4. 24 5. Feg 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 AFTONBLADET SAKLIG 22 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 22e(9) Aftonbladet: Saklig/Osaklig <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. Saklig 12 2. 78 3. 113 4. 53 5. Osaklig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 AFTONBLADET AKTUELL 22 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 22e(10) Aftonbladet: I takt med tiden/Gammaldags <Se F.22 för fullständig frågetext> 14 1. I takt med tiden 65 2. 135 3. 34 4. 10 5. Gammaldags 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 AFTONBLADET ENGAGERAR 22 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 22e(11) Aftonbladet: Engagerande/Ointressant <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. Engagerande 23 2. 100 3. 74 4. 59 5. Ointressant 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 EXPRESSEN UNDERHÅLLN 22 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 22 Om Du skulle karakterisera olika medier med avseende på motsatsbegrepp på en skala, hur ställer Du Dig personligen till följande (sätt en ring runt den stjärna som stämmer bäst) 22f(1) Expressen: Underhållande/Tråkig 23 1. Underhållande 65 2. 74 3. 47 4. 48 5. Tråkig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 EXPRESSEN ANGELÄGEN 22 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 22f(2) Expressen: Angelägen/Ovidkommande <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. Angelägen 17 2. 66 3. 89 4. 84 5. Ovidkommande 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 EXPRESSEN HÄFTIG 22 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 22f(3) Expressen: Häftig/Avslagen <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. Häftig 29 2. 107 3. 71 4. 45 5. Avslagen 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 EXPRESSEN DJUPGÅENDE 22 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 22f(4) Expressen: Djupgående/Ytlig <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Djupgående 5 2. 43 3. 89 4. 120 5. Ytlig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 EXPRESSEN OMVÄXLANDE 22 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 22f(5) Expressen: Omväxlande/Enformig <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. Omväxlande 19 2. 98 3. 71 4. 65 5. Enformig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 EXPRESSEN TROVÄRDIG 22 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 22f(6) Expressen: Trovärdig/Ej trovärdig <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. Trovärdig 5 2. 36 3. 104 4. 111 5. Ej trovärdig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 EXPRESSEN KOMMERSIELL 22 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 22f(7) Expressen: Kommersiell/Icke kommersiell <Se F.22 för fullständig frågetext> 113 1. Kommersiell 88 2. 37 3. 12 4. 5 5. Icke kommersiell 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 EXPRESSEN ORÄDD 22 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 22f(8) Expressen: Orädd/Feg <Se F.22 för fullständig frågetext> 35 1. Orädd 63 2. 110 3. 23 4. 23 5. Feg 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 EXPRESSEN SAKLIG 22 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 22f(9) Expressen: Saklig/Osaklig <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. Saklig 7 2. 71 3. 103 4. 73 5. Osaklig 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 EXPRESSEN AKTUELL 22 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 22f(10) Expressen: I takt med tiden/Gammaldags <Se F.22 för fullständig frågetext> 11 1. I takt med tiden 60 2. 133 3. 37 4. 14 5. Gammaldags 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 EXPRESSEN ENGAGERANDE 22 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 22f(11) Expressen: Engagerande/Ointressant <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. Engagerande 19 2. 80 3. 70 4. 82 5. Ointressant 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 INTRESSE SVT 23 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 23 Vilka medier anser Du personligen vara viktigast när det gäller att intressera ungdomar för vad som händer i samhället? Rangordna de 8 medietyperna nedan, där 1 står för mest viktigt och 8 står för minst viktigt 23(1) Sveriges Television 129 1. Mest viktigt 63 2. 51 3. 11 4. 12 5. 12 6. 8 7. 7 8. Minst viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 INTRESSE TV4 23 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Viktigaste media för att intressera ungdomar> TV4 <Se F.23 för fullständig frågetext> 55 1. Mest viktigt 88 2. 41 3. 40 4. 39 5. 15 6. 8 7. 8 8. Minst viktigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 INTRESSE MORGONTIDN 23 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) <Viktigaste media för att intressera ungdomar> Lokala morgontidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> 46 1. Mest viktigt 53 2. 63 3. 43 4. 40 5. 20 6. 15 7. 12 8. Minst viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 INTRESSE DN, SVD 23 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) <Viktigaste media för att intressera ungdomar> Morgontidningar från Stockholm (DN, SvD) <Se F.23 för fullständig frågetext> 14 1. Mest viktigt 21 2. 21 3. 33 4. 44 5. 35 6. 48 7. 74 8. Minst viktigt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 INTRESSE NATION.TIDN 23 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) <Viktigaste media för att intressera ungdomar> Nationella kvällstidningar (Aftonbladet, Expressen) <Se F.23 för fullständig frågetext> 5 1. Mest viktigt 8 2. 24 3. 38 4. 51 5. 82 6. 58 7. 27 8. Minst viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 INTRESSE REGION.TIDN 23 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) <Viktigaste media för att intressera ungdomar> Regionala kvällstidningar (GT, Kvällsposten) <Se F.23 för fullständig frågetext> 3 1. Mest viktigt 11 2. 13 3. 33 4. 46 5. 69 6. 90 7. 28 8. Minst viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 INTRESSE SV RADIO 23 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) <Viktigaste media för att intressera ungdomar> Sveriges Radios kanaler <Se F.23 för fullständig frågetext> 15 1. Mest viktigt 28 2. 48 3. 66 4. 38 5. 28 6. 42 7. 27 8. Minst viktigt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 INTRESSE PRIVAT RADIO 23 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) <Viktigaste media för att intressera ungdomar> Privata radiokanaler <Se F.23 för fullständig frågetext> 27 1. Mest viktigt 21 2. 30 3. 32 4. 25 5. 31 6. 20 7. 108 8. Minst viktigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 INTRESSE FÖR POLITIK 25 Loc 235 width 1 MD=9 25 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.20> 99 1. Mycket intresserad 151 2. Ganska intresserad 50 3. Inte särskilt intresserad 3 4. Inte alls intresserad 1 9. Uppgift saknas
VAR 215 SAMHÄLLSPROBLEM 1 26 Loc 236 width 3 MD GE 999 26 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 26(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.21> 0 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 0 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 21 020. Sveriges ekonomi 0 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, frihandel, fri konkurrens 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Finanskrisen, bankkrascher, krispaket 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 0 025. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 027. Bensinpriset 0 028. Lågkonjunkturen 3 029. Budgetunderskottet 0 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 2 031. Nedskärningar i offentlig service 0 035. Privatiseringar 5 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Minska bidragen 5 044. Välfärdssamhället, tryggheten 0 045. Nedskärningar i offentlig service 6 047. Fördelningsfrågor 0 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 1 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 9 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralen 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 0 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 0 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 1 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 1 103. Kulturfrågor 0 104. Grundskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 110. Fritid/idrott 2 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. Kulturfrågor 0 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 126. Boendemiljö 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 2 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 24 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogar och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 0 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 181. Ungdomsbrottslighet 1 182. Våld på gator och torg 0 183. Lag och ordning 1 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Porr och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 0 194. Hederlighet 0 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Nya reklam-TV-kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 0 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 223. Vapenexport 1 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 0 226. EG 0 227. Neutralitet 2 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/Sovjet 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 149 240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 0 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 3 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 0 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 2 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 0 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 15 310. Invandrarpolitik 1 315. Flyktingfrågor 6 316. Rasism, främlingsfientlighet 0 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, klasskamp, revolution 1 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 1 337. Nyliberalism 1 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 3 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömmen om partier) 5 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 4 380. Klassamhället (gruppreferenser) 0 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 7 400. EU-allmänt 0 401. EES-avtalet 0 402. Miljön-EU 0 403. Ekonomin-EU 0 404. Sysselsättningen-EU 0 405. Jordbruket-EU 0 406. Sociala tryggheten-EU 0 407. Jämställdheten-EU 0 408. Den militära säkerheten-EU 0 409. Den nationella självständigheten-EU 0 410. Möjligheten att påverka utvecklingen inom EU 0 411. Droger/narkotika-EU 0 412. Freden i Europa-EU 0 413. Matkvaliteten-EU 0 414. Offentlighetsprincipen-EU 0 415. Flyktingar-EU 0 416. Demokratin-EU 0 417. Allmänsrätten-EU 0 418. Risk för att Sverige isoleras 0 419. Medlemsavgiften-EU 0 420. EU-annan sakfråga 2 421. EMU-gemensam valuta 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 0 598. Alla frågor 5 599. Övrigt 8 999. Uppgift saknas
VAR 216 SAMHÄLLSPROBLEM 2 26 Loc 239 width 3 MD= 0 or GE 999 26(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 27 000. Frågan ej tillämplig 8 999. Uppgift saknas Kod: 20 29 30 31 40 42 44 47 50 60 70 85 96 Frek: 29 8 4 8 2 1 11 2 1 2 8 1 1 Kod: 100 103 107 115 120 151 160 162 180 181 182 190 194 Frek: 4 8 1 2 1 2 26 1 1 4 2 2 3 Kod: 210 222 230 240 241 250 261 295 300 310 315 316 338 Frek: 2 1 3 48 1 3 1 2 1 16 2 9 2 Kod: 344 350 360 380 390 400 421 599 0 999 Frek: 2 1 7 10 1 9 6 7 27 8
VAR 217 SAMHÄLLSPROBLEM 3 26 Loc 242 width 3 MD= 0 or GE 999 26(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 94 000. Frågan ej tillämplig 8 999. Uppgift saknas Kod: 20 22 28 29 30 31 35 40 42 44 47 70 80 Frek: 12 1 2 2 4 4 1 1 1 8 2 15 2 Kod: 85 96 100 103 111 115 130 160 180 181 182 190 194 Frek: 2 1 5 4 2 2 2 21 2 1 5 1 2 Kod: 204 210 220 222 230 240 261 295 300 310 316 338 344 Frek: 1 1 1 1 5 16 2 1 1 12 13 3 1 Kod: 350 360 380 400 421 599 0 999 Frek: 1 11 6 8 3 10 94 8
VAR 218 MEDLEMSKAP I EU 27 Loc 245 width 1 MD=9 27 Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.2> 158 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 112 5. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 33 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 1 9. Uppgift saknas
VAR 219 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 27 Loc 246 width 1 MD=9 27(1) <Svenskt medlemskap i EU> Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 167 1. Bestämd uppfattning 126 2. Mera tveksam 11 9. Uppgift saknas
VAR 220 OFFENTLIG SEKTOR 28 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 28 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 28(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.23> 18 1. Mycket bra förslag 56 2. Ganska bra förslag 58 3. Varken bra eller dåligt förslag 98 4. Ganska dåligt förslag 71 5. Mycket dåligt förslag 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 FÖRSVARSUTGIFT 28 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) <Åsikter om politiska förslag> Minska försvarsutgifterna <Se F.28 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket bra förslag 87 2. Ganska bra förslag 37 3. Varken bra eller dåligt förslag 32 4. Ganska dåligt förslag 16 5. Mycket dåligt förslag 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 KÄRNKRAFT EFTER 2010 28 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) <Åsikter om politiska förslag> Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.28 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket bra förslag 59 2. Ganska bra förslag 55 3. Varken bra eller dåligt förslag 74 4. Ganska dåligt förslag 73 5. Mycket dåligt förslag 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 FÄRRE FLYKTINGAR 28 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) <Åsikter om politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket bra förslag 38 2. Ganska bra förslag 69 3. Varken bra eller dåligt förslag 85 4. Ganska dåligt förslag 88 5. Mycket dåligt förslag 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 28 Loc 251 width 1 MD GE 9 28(5) <Åsikter om politiska förslag> Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.28 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket bra förslag 58 2. Ganska bra förslag 36 3. Varken bra eller dåligt förslag 7 4. Ganska dåligt förslag 2 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 FINANSMARK INFLYTANDE 28 Loc 252 width 1 MD GE 9 28(6) <Åsikter om politiska förslag> Minska finansmarknadens inflytande på politiken <Se F.28 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket bra förslag 89 2. Ganska bra förslag 96 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 6 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 28 Loc 253 width 1 MD GE 9 28(7) <Åsikter om politiska förslag> Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia i privata händer <Se F.28 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket bra förslag 87 2. Ganska bra förslag 76 3. Varken bra eller dåligt förslag 72 4. Ganska dåligt förslag 41 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 PRIVAT ÄLDREOMSORG 28 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 28(8) <Åsikter om politiska förslag> Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.28 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket bra förslag 71 2. Ganska bra förslag 48 3. Varken bra eller dåligt förslag 94 4. Ganska dåligt förslag 83 5. Mycket dåligt förslag 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 FLER PRIVATSKOLOR 28 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 28(9) <Åsikter om politiska förslag> Öka antalet privatskolor <Se F.28 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra förslag 55 2. Ganska bra förslag 82 3. Varken bra eller dåligt förslag 89 4. Ganska dåligt förslag 55 5. Mycket dåligt förslag 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 SJUKVÅRD I PRIV REGI 28 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 28(10) <Åsikter om politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.28 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bra förslag 46 2. Ganska bra förslag 65 3. Varken bra eller dåligt förslag 106 4. Ganska dåligt förslag 72 5. Mycket dåligt förslag 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 HÖJA SKATTEN 28 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 28(11) <Åsikter om politiska förslag> Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.28 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket bra förslag 94 2. Ganska bra förslag 75 3. Varken bra eller dåligt förslag 54 4. Ganska dåligt förslag 22 5. Mycket dåligt förslag 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 KOMMUNAL FOLKOMRÖSTN 28 Loc 258 width 1 MD GE 9 28(12) <Åsikter om politiska förslag> Genomföra fler kommunala folkomröstningar <Se F.28 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket bra förslag 107 2. Ganska bra förslag 99 3. Varken bra eller dåligt förslag 45 4. Ganska dåligt förslag 10 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 MINSKA U-HJÄLPEN 28 Loc 259 width 1 MD GE 9 28(13) <Åsikter om politiska förslag> Minska u-hjälpen <Se F.28 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra förslag 21 2. Ganska bra förslag 46 3. Varken bra eller dåligt förslag 100 4. Ganska dåligt förslag 119 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 6-TIMMARS ARBETSDAG 28 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 28(14) <Åsikter om politiska förslag> Införa sextimmars arbetsdag <Se F.28 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket bra förslag 96 2. Ganska bra förslag 53 3. Varken bra eller dåligt förslag 35 4. Ganska dåligt förslag 22 5. Mycket dåligt förslag 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 FÄRRE FRISKOLOR 28 Loc 261 width 1 MD GE 9 28(15) <Åsikter om politiska förslag> Begränsa antalet friskolor <Se F.28 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra förslag 52 2. Ganska bra förslag 119 3. Varken bra eller dåligt förslag 62 4. Ganska dåligt förslag 45 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 V-H CENTERPARTIET 29 Loc 262 width 2 MD GE 99 29 Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk inställning. Här nedan finns en slags skala där Du skall placera de olika partierna. 29(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.24> 0 01. Långt till vänster 0 02. 5 03. 30 04. 46 05. 87 06. Varken till vänster eller höger 83 07. 33 08. 11 09. 1 10. 0 11. Långt till höger 8 99. Uppgift saknas
VAR 236 V-H MODERATERNA 29 Loc 264 width 2 MD GE 99 29(2) <Placering på vänster-högerskalan> Moderaterna <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 01. Långt till vänster 0 02. 0 03. 0 04. 0 05. 0 06. Varken till vänster eller höger 6 07. 20 08. 90 09. 96 10. 84 11. Långt till höger 8 99. Uppgift saknas
VAR 237 V-H VÄNSTERPARTIET 29 Loc 266 width 2 MD GE 99 29(3) <Placering på vänster-högerskalan> Vänsterpartiet <Se F.29 för fullständig frågetext> 71 01. Långt till vänster 101 02. 90 03. 25 04. 7 05. 0 06. Varken till vänster eller höger 0 07. 0 08. 0 09. 1 10. 0 11. Långt till höger 9 99. Uppgift saknas
VAR 238 V-H FOLKPARTIET 29 Loc 268 width 2 MD GE 99 29(4) <Placering på vänster-högerskalan> Folkpartiet <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 01. Långt till vänster 0 02. 0 03. 0 04. 9 05. 33 06. Varken till vänster eller höger 80 07. 106 08. 49 09. 14 10. 4 11. Långt till höger 9 99. Uppgift saknas
VAR 239 V-H SOCIALDEMOKRATER 29 Loc 270 width 2 MD GE 99 29(5) <Placering på vänster-högerskalan> Socialdemokraterna <Se F.29 för fullständig frågetext> 1 01. Långt till vänster 7 02. 37 03. 80 04. 68 05. 52 06. Varken till vänster eller höger 35 07. 16 08. 1 09. 1 10. 0 11. Långt till höger 6 99. Uppgift saknas
VAR 240 V-H MILJÖPARTIET 29 Loc 272 width 2 MD GE 99 29(6) <Placering på vänster-högerskalan> Miljöpartiet <Se F.29 för fullständig frågetext> 7 01. Långt till vänster 19 02. 49 03. 75 04. 59 05. 68 06. Varken till vänster eller höger 13 07. 6 08. 2 09. 0 10. 0 11. Långt till höger 6 99. Uppgift saknas
VAR 241 V-H KDS 29 Loc 274 width 2 MD GE 99 29(7) <Placering på vänster-högerskalan> Kd (fd Kds) <Se F.29 för fullständig frågetext> 1 01. Långt till vänster 1 02. 1 03. 2 04. 1 05. 26 06. Varken till vänster eller höger 50 07. 71 08. 74 09. 41 10. 30 11. Långt till höger 6 99. Uppgift saknas
VAR 242 V-H SJÄLV 29 Loc 276 width 2 MD GE 99 29(8) <Placering på vänster-högerskalan> Var någonstans på skalan skulle Du placera Dig själv? <Se F.29 för fullständig frågetext> 6 01. Långt till vänster 18 02. 34 03. 43 04. 37 05. 41 06. Varken till vänster eller höger 49 07. 28 08. 21 09. 13 10. 1 11. Långt till höger 13 99. Uppgift saknas
VAR 243 OMDÖME CENTERPARTIET 30 Loc 278 width 2 MD= 0 or GE 99 30 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar eller ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 30(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.25> 4 01. Ogillar starkt 18 02. 23 03. 25 04. 31 05. 120 06. Varken gillar eller ogillar 38 07. 23 08. 12 09. 3 10. 0 11. Gillar starkt 3 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 OMDÖME MODERATERNA 30 Loc 280 width 2 MD= 0 or GE 99 30(2) <Omdöme om politiska partier> Moderaterna <Se F.30 för fullständig frågetext> 65 01. Ogillar starkt 35 02. 32 03. 21 04. 18 05. 22 06. Varken gillar eller ogillar 20 07. 27 08. 29 09. 18 10. 11 11. Gillar starkt 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 30 Loc 282 width 2 MD= 0 or GE 99 30(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.30 för fullständig frågetext> 40 01. Ogillar starkt 23 02. 29 03. 21 04. 21 05. 34 06. Varken gillar eller ogillar 40 07. 32 08. 28 09. 18 10. 12 11. Gillar starkt 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 OMDÖME FOLKPARTIET 30 Loc 284 width 2 MD= 0 or GE 99 30(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet <Se F.30 för fullständig frågetext> 21 01. Ogillar starkt 15 02. 31 03. 24 04. 32 05. 62 06. Varken gillar eller ogillar 46 07. 28 08. 24 09. 15 10. 0 11. Gillar starkt 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 30 Loc 286 width 2 MD= 0 or GE 99 30(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.30 för fullständig frågetext> 13 01. Ogillar starkt 23 02. 37 03. 26 04. 43 05. 44 06. Varken gillar eller ogillar 52 07. 24 08. 18 09. 9 10. 7 11. Gillar starkt 4 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 OMDÖME MILJÖPARTIET 30 Loc 288 width 2 MD= 0 or GE 99 30(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet <Se F.30 för fullständig frågetext> 7 01. Ogillar starkt 20 02. 12 03. 20 04. 18 05. 49 06. Varken gillar eller ogillar 54 07. 44 08. 30 09. 25 10. 18 11. Gillar starkt 3 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 OMDÖME KDS 30 Loc 290 width 2 MD= 0 or GE 99 30(7) <Omdöme om politiska partier> Kd (fd Kds) <Se F.30 för fullständig frågetext> 53 01. Ogillar starkt 37 02. 30 03. 23 04. 32 05. 69 06. Varken gillar eller ogillar 16 07. 10 08. 18 09. 8 10. 2 11. Gillar starkt 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 OMDÖME OLOF JOHANSSON 30 Loc 292 width 2 MD= 0 or GE 99 30(8) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.30 för fullständig frågetext> 19 01. Ogillar starkt 21 02. 22 03. 24 04. 22 05. 103 06. Varken gillar eller ogillar 44 07. 21 08. 16 09. 6 10. 0 11. Gillar starkt 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 OMDÖME CARL BILDT 30 Loc 294 width 2 MD= 0 or GE 99 30(9) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.30 för fullständig frågetext> 32 01. Ogillar starkt 15 02. 11 03. 16 04. 15 05. 23 06. Varken gillar eller ogillar 25 07. 32 08. 35 09. 36 10. 59 11. Gillar starkt 1 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 30 Loc 296 width 2 MD= 0 or GE 99 30(10) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.30 för fullständig frågetext> 26 01. Ogillar starkt 18 02. 23 03. 12 04. 20 05. 47 06. Varken gillar eller ogillar 47 07. 36 08. 29 09. 25 10. 16 11. Gillar starkt 1 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 OMDÖME MARIA LEISSNER 30 Loc 298 width 2 MD= 0 or GE 99 30(11) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Maria Leissner <Se F.30 för fullständig frågetext> 43 01. Ogillar starkt 31 02. 28 03. 28 04. 30 05. 76 06. Varken gillar eller ogillar 27 07. 15 08. 11 09. 6 10. 4 11. Gillar starkt 1 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 OMDÖME GÖRAN PERSSON 30 Loc 300 width 2 MD= 0 or GE 99 30(12) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Göran Persson <Se F.30 för fullständig frågetext> 53 01. Ogillar starkt 38 02. 38 03. 35 04. 26 05. 41 06. Varken gillar eller ogillar 30 07. 14 08. 13 09. 5 10. 5 11. Gillar starkt 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 30 Loc 302 width 2 MD= 0 or GE 99 30(13) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.30 för fullständig frågetext> 17 01. Ogillar starkt 19 02. 17 03. 26 04. 22 05. 72 06. Varken gillar eller ogillar 42 07. 24 08. 30 09. 17 10. 13 11. Gillar starkt 1 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 OMDÖME ALF SVENSSON 30 Loc 304 width 2 MD= 0 or GE 99 30(14) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.30 för fullständig frågetext> 42 01. Ogillar starkt 20 02. 18 03. 28 04. 19 05. 74 06. Varken gillar eller ogillar 26 07. 31 08. 21 09. 12 10. 8 11. Gillar starkt 1 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 BÄSTA PARTI 31 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 31(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.26> 55 1. Vänstpartiet 51 2. Socialdemokraterna 11 3. Centerpartiet 40 4. Folkpartiet liberalerna 58 5. Moderata samlingspartiet 15 6. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 54 7. Miljöpartiet de gröna 9 8. Annat parti 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 PARTIANHÄNGARE 31 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 41 1. Ja, mycket övertygad 87 3. Ja, något övertygad 168 5. Nej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 NÄST BÄSTA PARTI 31 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 32 Vilket parti tycker Du näst bäst om? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.26> 38 1. Vänstpartiet 54 2. Socialdemokraterna 25 3. Centerpartiet 49 4. Folkpartiet 30 5. Moderata samlingspartiet 24 6. Kd (fd Kds) 54 7. Miljöpartiet 4 8. Annat parti 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 0 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 LEISSNER: PÅLITLIG 33 Loc 309 width 1 MD=9 33 På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos ledande politiker. Hur bra tycker Du att de stämmer in på Maria Leissner, Göran Persson, Gudrun Schyman och Carl Bildt? 33(1) Maria Leissner: Pålitlig <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.28 (Modifierad)> 18 1. Stämmer mycket bra 112 2. Stämmer ganska bra 106 3. Stämmer ganska dåligt 58 4. Stämmer mycket dåligt 10 9. Uppgift saknas
VAR 261 LEISSNER:INSPIRERANDE 33 Loc 310 width 1 MD=9 33(2) <Egenskaper hos politiker> Maria Leissner: Inspirerande <Se F.33 för fullständig frågetext> 11 1. Stämmer mycket bra 48 2. Stämmer ganska bra 141 3. Stämmer ganska dåligt 96 4. Stämmer mycket dåligt 8 9. Uppgift saknas
VAR 262 LEISSNER: KUNNIG 33 Loc 311 width 1 MD=9 33(3) <Egenskaper hos politiker> Maria Leissner: Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 16 1. Stämmer mycket bra 122 2. Stämmer ganska bra 113 3. Stämmer ganska dåligt 42 4. Stämmer mycket dåligt 11 9. Uppgift saknas
VAR 263 LEISSNER:STARK LEDARE 33 Loc 312 width 1 MD=9 33(4) <Egenskaper hos politiker> Maria Leissner: Stark ledare <Se F.33 för fullständig frågetext> 7 1. Stämmer mycket bra 39 2. Stämmer ganska bra 123 3. Stämmer ganska dåligt 124 4. Stämmer mycket dåligt 11 9. Uppgift saknas
VAR 264 PERSSON: PÅLITLIG 33 Loc 313 width 1 MD=9 33(5) Göran Persson: Pålitlig <Se F.33 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: SOM95 F.21 (Modifierd)> 7 1. Stämmer mycket bra 74 2. Stämmer ganska bra 137 3. Stämmer ganska dåligt 82 4. Stämmer mycket dåligt 4 9. Uppgift saknas
VAR 265 PERSSON: INSPIRERANDE 33 Loc 314 width 1 MD=9 33(6) <Egenskaper hos politiker> Göran Persson: Inspirerande <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 1. Stämmer mycket bra 39 2. Stämmer ganska bra 124 3. Stämmer ganska dåligt 127 4. Stämmer mycket dåligt 4 9. Uppgift saknas
VAR 266 PERSSON: KUNNIG 33 Loc 315 width 1 MD=9 33(7) <Egenskaper hos politiker> Göran Persson: Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 36 1. Stämmer mycket bra 138 2. Stämmer ganska bra 90 3. Stämmer ganska dåligt 36 4. Stämmer mycket dåligt 4 9. Uppgift saknas
VAR 267 PERSSON: STARK LEDARE 33 Loc 316 width 1 MD=9 33(8) Göran Persson: Stark ledare <Se F.33 för fullständig frågetext> 86 1. Stämmer mycket bra 120 2. Stämmer ganska bra 69 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 4 9. Uppgift saknas
VAR 268 SCHYMAN: PÅLITLIG 33 Loc 317 width 1 MD=9 33(9) <Egenskaper hos politiker> Gudrun Schyman: Pålitlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 11 1. Stämmer mycket bra 130 2. Stämmer ganska bra 105 3. Stämmer ganska dåligt 54 4. Stämmer mycket dåligt 4 9. Uppgift saknas
VAR 269 SCHYMAN: INSPIRERANDE 33 Loc 318 width 1 MD=9 33(10) <Egenskaper hos politiker> Gudrun Schyman: Inspirerande <Se F.33 för fullständig frågetext> 56 1. Stämmer mycket bra 147 2. Stämmer ganska bra 69 3. Stämmer ganska dåligt 30 4. Stämmer mycket dåligt 2 9. Uppgift saknas
VAR 270 SCHYMAN: KUNNIG 33 Loc 319 width 1 MD=9 33(11) <Egenskaper hos politiker> Gudrun Schyman: Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 31 1. Stämmer mycket bra 158 2. Stämmer ganska bra 90 3. Stämmer ganska dåligt 21 4. Stämmer mycket dåligt 4 9. Uppgift saknas
VAR 271 SCHYMAN: STARK LEDARE 33 Loc 320 width 1 MD=9 33(12) <Egenskaper hos politiker> Gudrun Schyman: Stark ledare <Se F.33 för fullständig frågetext> 45 1. Stämmer mycket bra 151 2. Stämmer ganska bra 83 3. Stämmer ganska dåligt 22 4. Stämmer mycket dåligt 3 9. Uppgift saknas
VAR 272 BILDT: PÅLITLIG 33 Loc 321 width 1 MD=9 33(13) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Pålitlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 74 1. Stämmer mycket bra 157 2. Stämmer ganska bra 47 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 3 9. Uppgift saknas
VAR 273 BILDT: INSPIRERANDE 33 Loc 322 width 1 MD=9 33(14) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Inspirerande <Se F.33 för fullständig frågetext> 54 1. Stämmer mycket bra 92 2. Stämmer ganska bra 97 3. Stämmer ganska dåligt 58 4. Stämmer mycket dåligt 3 9. Uppgift saknas
VAR 274 BILDT: KUNNIG 33 Loc 323 width 1 MD=9 33(15) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 213 1. Stämmer mycket bra 77 2. Stämmer ganska bra 8 3. Stämmer ganska dåligt 4 4. Stämmer mycket dåligt 2 9. Uppgift saknas
VAR 275 BILDT: STARK LEDARE 33 Loc 324 width 1 MD=9 33(16) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Stark ledare <Se F.33 för fullständig frågetext> 175 1. Stämmer mycket bra 85 2. Stämmer ganska bra 32 3. Stämmer ganska dåligt 10 4. Stämmer mycket dåligt 2 9. Uppgift saknas
VAR 276 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 34 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 34 År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.29> 12 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 21 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 112 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 90 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 43 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 22 6. Har ingen bestämd åsikt i frågan 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 KÄRNKRAFT: STYRKA 34 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 34(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? <Se F.34 för fullständig frågetext> 163 1. Bestämd uppfattning 135 2. Mera tveksam 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 SÄNKA HASTIGHET 35 Loc 327 width 1 MD GE 9 35 Nedastående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 35(1) Sänka hastigheten på vägarna <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.30> 41 1. Mycket bra förslag 63 2. Ganska bra förslag 80 3. Varken bra eller dåligt förslag 86 4. Ganska dåligt förslag 32 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 279 PRIVATBILISM I STAD 35 Loc 328 width 1 MD GE 9 35(2) <Förslag i miljödebatten> Stoppa privatbilismen i storstäderna <Se F.35 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra förslag 115 2. Ganska bra förslag 39 3. Varken bra eller dåligt förslag 52 4. Ganska dåligt förslag 20 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 280 SORTERA HUSHÅLLSAVF 35 Loc 329 width 1 MD GE 9 35(3) <Förslag i miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.35 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket bra förslag 94 2. Ganska bra förslag 36 3. Varken bra eller dåligt förslag 12 4. Ganska dåligt förslag 6 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 281 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 35 Loc 330 width 1 MD GE 9 35(4) <Förslag i miljödebatten> Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.35 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket bra förslag 85 2. Ganska bra förslag 68 3. Varken bra eller dåligt förslag 69 4. Ganska dåligt förslag 14 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 282 INFÖRA BILTULLAR 35 Loc 331 width 1 MD GE 9 35(5) <Förslag i miljödebatten> Införa biltullar vid infarterna till större städer <Se F.35 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket bra förslag 71 2. Ganska bra förslag 69 3. Varken bra eller dåligt förslag 67 4. Ganska dåligt förslag 33 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 283 FÖRSVARSSAMARBETE 36 Loc 332 width 1 MD=9 36 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 36(1) Sverige bör delta i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.23 (Modifierad)> 24 1. Mycket bra förslag 65 2. Ganska bra förslag 51 3. Varken bra eller dåligt förslag 80 4. Ganska dåligt förslag 80 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 284 FN:S FREDSBEVARANDE 36 Loc 333 width 1 MD=9 36(2) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör delta i FN:s fredsbevarande operationer även om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.36 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket bra förslag 121 2. Ganska bra förslag 67 3. Varken bra eller dåligt förslag 29 4. Ganska dåligt förslag 21 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 285 ALLIANSFRI POLITIK 36 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.36 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket bra förslag 98 2. Ganska bra förslag 48 3. Varken bra eller dåligt förslag 24 4. Ganska dåligt förslag 8 5. Mycket dåligt förslag 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 MEDLEMSKAP I NATO 36 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.36 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bra förslag 22 2. Ganska bra förslag 63 3. Varken bra eller dåligt förslag 84 4. Ganska dåligt förslag 121 5. Mycket dåligt förslag 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 GEMENSAM EU-VALUTA 36 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) <Åsikter om politiska förslag> Införa en gemensam EU-valuta <Se F.36 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra förslag 50 2. Ganska bra förslag 81 3. Varken bra eller dåligt förslag 52 4. Ganska dåligt förslag 94 5. Mycket dåligt förslag 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 TITTAR PÅ SVT1 37 Loc 337 width 1 MD GE 9 37 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 37(1) SVT1-Ettan <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.33> 90 1. Dagligen 86 2. 5-6 ggr/vecka 62 3. 3-4 ggr/vecka 41 4. 1-2 ggr/vecka 13 5. Mer sällan 3 6. Aldrig 7 7. Har ej tillgång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 TITTAR PÅ SVT2 37 Loc 338 width 1 MD=9 37(2) <Val av TV-kanaler> SVT2-Tvåan <Se F.37 för fullständig frågetext> 76 1. Dagligen 90 2. 5-6 ggr/vecka 69 3. 3-4 ggr/vecka 42 4. 1-2 ggr/vecka 16 5. Mer sällan 2 6. Aldrig 7 7. Har ej tillgång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 TITTAR PÅ TV3 37 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 37(3) <Val av TV-kanaler> TV3 <Se F.37 för fullständig frågetext> 17 1. Dagligen 33 2. 5-6 ggr/vecka 43 3. 3-4 ggr/vecka 71 4. 1-2 ggr/vecka 50 5. Mer sällan 12 6. Aldrig 68 7. Har ej tillgång 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 TITTAR PÅ TV4 37 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 37(4) <Val av TV-kanaler> TV4 <Se F.37 för fullständig frågetext> 65 1. Dagligen 81 2. 5-6 ggr/vecka 92 3. 3-4 ggr/vecka 39 4. 1-2 ggr/vecka 9 5. Mer sällan 6 6. Aldrig 9 7. Har ej tillgång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 TITTAR PÅ FEMMAN 37 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 37(5) <Val av TV-kanaler> Kanal5-Femman <Se F.37 för fullständig frågetext> 21 1. Dagligen 24 2. 5-6 ggr/vecka 46 3. 3-4 ggr/vecka 65 4. 1-2 ggr/vecka 38 5. Mer sällan 22 6. Aldrig 85 7. Har ej tillgång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 TITTAR PÅ TV6 37 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 37(6) <Val av TV-kanaler> TV6 <Se F.37 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 4 2. 5-6 ggr/vecka 6 3. 3-4 ggr/vecka 39 4. 1-2 ggr/vecka 94 5. Mer sällan 62 6. Aldrig 94 7. Har ej tillgång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 TITTAR PÅ MTV 37 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 37(7) <Val av TV-kanaler> MTV <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 1. Dagligen 11 2. 5-6 ggr/vecka 15 3. 3-4 ggr/vecka 20 4. 1-2 ggr/vecka 76 5. Mer sällan 59 6. Aldrig 107 7. Har ej tillgång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 TITTAR PÅ Z-TV 37 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 37(8) <Val av TV-kanaler> Z-TV <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 21 3. 3-4 ggr/vecka 43 4. 1-2 ggr/vecka 60 5. Mer sällan 54 6. Aldrig 94 7. Har ej tillgång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 TITTAR PÅ FILMNET 37 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 37(9) <Val av TV-kanaler> Filmnet <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 1. Dagligen 0 2. 5-6 ggr/vecka 2 3. 3-4 ggr/vecka 3 4. 1-2 ggr/vecka 14 5. Mer sällan 60 6. Aldrig 219 7. Har ej tillgång 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 TITTAR PÅ TV 1000 37 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 37(10) <Val av TV-kanaler> TV 1000 <Se F.37 för fullständig frågetext> 0 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 2 3. 3-4 ggr/vecka 4 4. 1-2 ggr/vecka 18 5. Mer sällan 55 6. Aldrig 221 7. Har ej tillgång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 TITTAR PÅ EUROSPORT 37 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 37(11) <Val av TV-kanaler> Eurosport <Se F.37 för fullständig frågetext> 5 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 7 3. 3-4 ggr/vecka 23 4. 1-2 ggr/vecka 68 5. Mer sällan 77 6. Aldrig 112 7. Har ej tillgång 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 TITTAR PÅ LOKAL-TV 37 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 37(12) <Val av TV-kanaler> Lokal kabel-TV <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 1 3. 3-4 ggr/vecka 7 4. 1-2 ggr/vecka 37 5. Mer sällan 126 6. Aldrig 126 7. Har ej tillgång 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 ALLM INTRYCK: SVT1 38 Loc 349 width 1 MD GE 9 38 Vilket är Ditt allmänna intryck av de svenska TV-kanalerna? 38(1) SVT1-Ettan <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.34> 46 1. Mycket positivt 175 2. Ganska positivt 58 3. Varken positivt eller negativt 17 4. Ganska negativt 3 5. Mycket negativt 2 6. Ingen uppfattning 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 ALLM INTRYCK: SVT2 38 Loc 350 width 1 MD GE 9 38(2) <Intryck av svenska TV-kanalerna> SVT2-Tvåan <Se F.38 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket positivt 173 2. Ganska positivt 62 3. Varken positivt eller negativt 18 4. Ganska negativt 2 5. Mycket negativt 3 6. Ingen uppfattning 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 ALLM INTRYCK: TV3 38 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV3 <Se F.38 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket positivt 40 2. Ganska positivt 46 3. Varken positivt eller negativt 121 4. Ganska negativt 63 5. Mycket negativt 23 6. Ingen uppfattning 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 ALLM INTRYCK: TV4 38 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 38(4) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV4 <Se F.38 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket positivt 158 2. Ganska positivt 67 3. Varken positivt eller negativt 44 4. Ganska negativt 7 5. Mycket negativt 4 6. Ingen uppfattning 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 ALLM INTRYCK: FEMMAN 38 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 38(5) <Intryck av svenska TV-kanalerna> Kanal 5-Femman <Se F.38 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket positivt 52 2. Ganska positivt 92 3. Varken positivt eller negativt 61 4. Ganska negativt 28 5. Mycket negativt 52 6. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 ALLM INTRYCK: Z-TV 38 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 38(6) <Intryck av svenska TV-kanalerna> Z-TV <Se F.38 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket positivt 69 2. Ganska positivt 61 3. Varken positivt eller negativt 48 4. Ganska negativt 42 5. Mycket negativt 60 6. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 ALLM INTRYCK: TV6 38 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 38(7) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV6 <Se F.38 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 14 2. Ganska positivt 59 3. Varken positivt eller negativt 64 4. Ganska negativt 53 5. Mycket negativt 99 6. Ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 ALLM INTRYCK: TV21 38 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 38(8) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV21 <Se F.38 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 1 2. Ganska positivt 22 3. Varken positivt eller negativt 28 4. Ganska negativt 95 5. Mycket negativt 140 6. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 IDKAT FRILUFTSLIV 39 Loc 357 width 1 MD GE 9 39 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 39(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.37> 15 1. Flera gånger i veckan 46 2. Någon gång i veckan 93 3. Någon gång i månaden 73 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 31 6. Någon gång under året 16 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 MOTION ELLER IDROTT 39 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 39(2) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.39 för fullständig frågetext> 94 1. Flera gånger i veckan 95 2. Någon gång i veckan 58 3. Någon gång i månaden 24 4. Någon gång i kvartalet 10 5. Någon gång i halvåret 10 6. Någon gång under året 9 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 GÅTT PÅ BIO 39 Loc 359 width 1 MD GE 9 39(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.39 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 17 2. Någon gång i veckan 139 3. Någon gång i månaden 86 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 9 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 GÅTT PÅ TEATER 39 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 39(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.39 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 16 3. Någon gång i månaden 73 4. Någon gång i kvartalet 60 5. Någon gång i halvåret 73 6. Någon gång under året 76 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 LÄST BOK 39 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 39(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.39 för fullständig frågetext> 111 1. Flera gånger i veckan 73 2. Någon gång i veckan 59 3. Någon gång i månaden 28 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 9 6. Någon gång under året 4 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 DISKUTERAT POLITIK 39 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 39(6) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.39 för fullständig frågetext> 111 1. Flera gånger i veckan 108 2. Någon gång i veckan 56 3. Någon gång i månaden 13 4. Någon gång i kvartalet 5 5. Någon gång i halvåret 7 6. Någon gång under året 1 7. Ingen gång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 BESÖKT GUDSTJÄNST 39 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 39(7) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 13 2. Någon gång i veckan 22 3. Någon gång i månaden 21 4. Någon gång i kvartalet 21 5. Någon gång i halvåret 91 6. Någon gång under året 128 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 LÄST VECKOTIDNING 39 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 39(8) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.39 för fullständig frågetext> 15 1. Flera gånger i veckan 48 2. Någon gång i veckan 110 3. Någon gång i månaden 49 4. Någon gång i kvartalet 23 5. Någon gång i halvåret 36 6. Någon gång under året 19 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 LÄST DIREKTREKLAM 39 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 39(9) <Aktivitet det senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.39 för fullständig frågetext> 50 1. Flera gånger i veckan 98 2. Någon gång i veckan 59 3. Någon gång i månaden 14 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 22 6. Någon gång under året 41 7. Ingen gång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 39 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 39(10) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V75 <Se F.39 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 17 2. Någon gång i veckan 33 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 47 6. Någon gång under året 157 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 RESTAURANG KVÄLLSTID 39 Loc 367 width 1 MD GE 9 39(11) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.39 för fullständig frågetext> 24 1. Flera gånger i veckan 116 2. Någon gång i veckan 118 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 8 5. Någon gång i halvåret 7 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 REST UTOMLANDS 39 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 39(12) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.39 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 1 3. Någon gång i månaden 37 4. Någon gång i kvartalet 82 5. Någon gång i halvåret 114 6. Någon gång under året 66 7. Ingen gång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 HYRT VIDEOFILM 39 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 39(13) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.39 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 18 2. Någon gång i veckan 117 3. Någon gång i månaden 75 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i halvåret 23 6. Någon gång under året 29 7. Ingen gång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 UMGÅTTS MED GRANNAR 39 Loc 370 width 1 MD GE 9 39(14) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.39 för fullständig frågetext> 21 1. Flera gånger i veckan 34 2. Någon gång i veckan 41 3. Någon gång i månaden 20 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 34 6. Någon gång under året 134 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 ANVÄNT DATOR 39 Loc 371 width 1 MD GE 9 39(15) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.39 för fullständig frågetext> 131 1. Flera gånger i veckan 83 2. Någon gång i veckan 49 3. Någon gång i månaden 18 4. Någon gång i kvartalet 5 5. Någon gång i halvåret 5 6. Någon gång under året 11 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 KÖRT PÅ INTERNET 39 Loc 372 width 1 MD GE 9 39(16) <Aktivitet det senaste året> Kört på internet <Se F.39 för fullständig frågetext> 38 1. Flera gånger i veckan 40 2. Någon gång i veckan 48 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 22 5. Någon gång i halvåret 33 6. Någon gång under året 96 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 RÖKT/SNUSAT 39 Loc 373 width 1 MD GE 9 39(17) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.39 för fullständig frågetext> 77 1. Flera gånger i veckan 20 2. Någon gång i veckan 15 3. Någon gång i månaden 6 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 17 6. Någon gång under året 160 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 39 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 39(18) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.39 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger i veckan 113 2. Någon gång i veckan 111 3. Någon gång i månaden 23 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 4 6. Någon gång under året 11 7. Ingen gång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 KÖPT CD SKIVA 39 Loc 375 width 1 MD GE 9 39(19) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.39 för fullständig frågetext> 12 1. Flera gånger i veckan 8 2. Någon gång i veckan 71 3. Någon gång i månaden 94 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 42 6. Någon gång under året 25 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 BIBLIOTEKSBESÖK 39 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 39(20) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.39 för fullständig frågetext> 47 1. Flera gånger i veckan 102 2. Någon gång i veckan 107 3. Någon gång i månaden 32 4. Någon gång i kvartalet 8 5. Någon gång i halvåret 3 6. Någon gång under året 2 7. Ingen gång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 ARBETAT ÖVERTID 39 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 39(21) <Aktivitet det senaste året> Arbetat övertid <Se F.39 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 23 2. Någon gång i veckan 25 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 20 5. Någon gång i halvåret 36 6. Någon gång under året 147 7. Ingen gång 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 UMGÅTTS MED SLÄKT 39 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 39(22) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.39 för fullständig frågetext> 24 1. Flera gånger i veckan 54 2. Någon gång i veckan 105 3. Någon gång i månaden 76 4. Någon gång i kvartalet 25 5. Någon gång i halvåret 10 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 TECKNAT/MÅLAT/SKRIVIT 39 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 39(23) <Aktivitet det senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.39 för fullständig frågetext> 36 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 65 3. Någon gång i månaden 31 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 37 6. Någon gång under året 86 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 HANDLAT VÄRDEPAPPER 39 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 39(24) <Aktivitet det senaste året> Handlat med värdepapper (aktier eller obligationer) <Se F.39 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 8 3. Någon gång i månaden 14 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 48 6. Någon gång under året 213 7. Ingen gång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 NÖJD MED LIVET 40 Loc 381 width 1 MD=9 40 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 79 1. Mycket nöjd 190 2. Ganska nöjd 25 3. Inte särskilt nöjd 6 4. Inte alls nöjd 4 9. Uppgift saknas
VAR 333 MEDLEM FACKFÖRENING 41 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 41 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? 41(1) Facklig organisation <Senaste förekomst: SOM95 F.38 (Modifierad)> 149 1. Icke medlem 138 2. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 6 3. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 6 4. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 MEDLEM IDROTTSFÖREN 41 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 41(2) <Medlemskap> Idrotts- eller friluftsförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 183 1. Icke medlem 71 2. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 21 3. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 23 4. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 MEDLEM MILJÖORG 41 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 41(3) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.41 för fullständig frågetext> 269 1. Icke medlem 29 2. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1 3. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 0 4. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 MEDLEM KONSUMENTKOOP 41 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 41(4) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.41 för fullständig frågetext> 268 1. Icke medlem 29 2. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 0 3. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 0 4. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 MEDLEM KULTURFÖRENING 41 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 41(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.41 för fullständig frågetext> 233 1. Icke medlem 31 2. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 15 3. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 17 4. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 41 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 41(6) <Medlemskap> Hyresgästförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 244 1. Icke medlem 50 2. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 2 3. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 3 4. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 MEDLEM POLIT PARTI 41 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 41(7) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.41 för fullständig frågetext> 260 1. Icke medlem 21 2. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 5 3. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 13 4. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 SKALA LITA MÄNNISKOR 42 Loc 389 width 2 MD=99 42 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 2 01. Det går inte att lita på människor i allmänhet 3 02. 10 03. 7 04. 16 05. 22 06. 32 07. 66 08. 85 09. 36 10. 24 11. Det går att lita på människor i allmänhet 1 99. Uppgift saknas
VAR 341 SISTA ÅR: ULLEVI 43 Loc 391 width 1 MD=9 43 Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål och avser Du att göra det under det kommande året? Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök. 43a(1) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Gamla Ullevi 14 1. Flera gånger 50 3. Någon gång 238 5. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 342 SISTA ÅR: GUNNEBO 43 Loc 392 width 1 MD=9 43a(2) <Besökt under det senaste året> Gunnebo Slott <Se F.43 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger 25 3. Någon gång 273 5. Ingen gång 3 9. Uppgift saknas
VAR 343 SISTA ÅR: GBG OPERA 43 Loc 393 width 1 MD=9 43a(3) <Besökt under det senaste året> Göteborgs Operan <Se F.43 för fullständig frågetext> 17 1. Flera gånger 92 3. Någon gång 191 5. Ingen gång 4 9. Uppgift saknas
VAR 344 SISTA ÅR: KONSERTHUS 43 Loc 394 width 1 MD=9 43a(4) <Besökt under det senaste året> Konserthuset <Se F.43 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger 62 3. Någon gång 228 5. Ingen gång 6 9. Uppgift saknas
VAR 345 SISTA ÅR: KONSTMUSEUM 43 Loc 395 width 1 MD=9 43a(5) <Besökt under det senaste året> Göteborgs konstmuseum <Se F.43 för fullständig frågetext> 19 1. Flera gånger 83 3. Någon gång 196 5. Ingen gång 6 9. Uppgift saknas
VAR 346 SISTA ÅR: LISEBERG 43 Loc 396 width 1 MD=9 43a(6) <Besökt under det senaste året> Liseberg <Se F.43 för fullständig frågetext> 61 1. Flera gånger 138 3. Någon gång 99 5. Ingen gång 6 9. Uppgift saknas
VAR 347 SISTA ÅR: LÖDÖSE MUSE 43 Loc 397 width 1 MD=9 43a(7) <Besökt under det senaste året> Lödöse Museum <Se F.43 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger 5 3. Någon gång 294 5. Ingen gång 5 9. Uppgift saknas
VAR 348 SISTA ÅR: NOLHAGA 43 Loc 398 width 1 MD=9 43a(8) <Besökt under det senaste året> Nolhaga/Plantaget i Alingsås <Se F.43 för fullständig frågetext> 7 1. Flera gånger 10 3. Någon gång 282 5. Ingen gång 5 9. Uppgift saknas
VAR 349 SISTA ÅR: NYA ULLEVI 43 Loc 399 width 1 MD=9 43a(9) <Besökt under det senaste året> Nya Ullevi <Se F.43 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger 52 3. Någon gång 241 5. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 350 SISTA ÅR: NÄÄS 43 Loc 400 width 1 MD=9 43a(10) <Besökt under det senaste året> Nääs <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger 29 3. Någon gång 268 5. Ingen gång 3 9. Uppgift saknas
VAR 351 SISTA ÅR:SCANDINAVIUM 43 Loc 401 width 1 MD=9 43a(11) <Besökt under det senaste året> Scandinavium <Se F.43 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger 69 3. Någon gång 224 5. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 352 SISTA ÅR: STADSTEATER 43 Loc 402 width 1 MD=9 43a(12) <Besökt under det senaste året> Stadsteatern <Se F.43 för fullständig frågetext> 22 1. Flera gånger 103 3. Någon gång 174 5. Ingen gång 5 9. Uppgift saknas
VAR 353 SISTA ÅR: SV MÄSSAN 43 Loc 403 width 1 MD=9 43a(13) <Besökt under det senaste året> Svenska Mässan <Se F.43 för fullständig frågetext> 27 1. Flera gånger 159 3. Någon gång 116 5. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 354 SISTA ÅR: TJOLÖHOLM 43 Loc 404 width 1 MD=9 43a(14) <Besökt under det senaste året> Tjolöholms slott <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger 30 3. Någon gång 269 5. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 355 SISTA ÅR: ÅBY TRAV 43 Loc 405 width 1 MD=9 43a(15) <Besökt under det senaste året> Åby Travbana <Se F.43 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger 10 3. Någon gång 288 5. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 356 SISTA ÅR: FOLKTEATERN 43 Loc 406 width 1 MD=9 43a(16) <Besökt under det senaste året> Folkteatern i Göteborg <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger 49 3. Någon gång 248 5. Ingen gång 3 9. Uppgift saknas
VAR 357 SISTA ÅR: DANMARK 43 Loc 407 width 1 MD=9 43a(17) <Besökt under det senaste året> Dagstur till eller lillsemester i Danmark <Se F.43 för fullständig frågetext> 23 1. Flera gånger 127 3. Någon gång 152 5. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 358 NÄSTA ÅR: ULLEVI 43 Loc 408 width 1 MD=9 43b(1) <Besöker under det kommande året> Gamla Ullevi <Se F.43 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, kommer säkert att besöka 94 3. Ja, kommer kanske att besöka 170 5. Nej, kommer inte att besöka 17 9. Uppgift saknas
VAR 359 NÄSTA ÅR: GUNNEBO 43 Loc 409 width 1 MD=9 43b(2) <Besöker under det kommande året> Gunnebo Slott <Se F.43 för fullständig frågetext> 5 1. Ja, kommer säkert att besöka 57 3. Ja, kommer kanske att besöka 222 5. Nej, kommer inte att besöka 20 9. Uppgift saknas
VAR 360 NÄSTA ÅR: GBG OPERAN 43 Loc 410 width 1 MD=9 43b(3) <Besöker under det kommande året> Göteborgs Operan <Se F.43 för fullständig frågetext> 76 1. Ja, kommer säkert att besöka 139 3. Ja, kommer kanske att besöka 78 5. Nej, kommer inte att besöka 11 9. Uppgift saknas
VAR 361 NÄSTA ÅR: KONSERTHUS 43 Loc 411 width 1 MD=9 43b(4) <Besöker under det kommande året> Konserthuset <Se F.43 för fullständig frågetext> 38 1. Ja, kommer säkert att besöka 159 3. Ja, kommer kanske att besöka 95 5. Nej, kommer inte att besöka 12 9. Uppgift saknas
VAR 362 NÄSTA ÅR: KONSTMUSEUM 43 Loc 412 width 1 MD=9 43b(5) <Besöker under det kommande året> Göteborgs konstmuseum <Se F.43 för fullständig frågetext> 57 1. Ja, kommer säkert att besöka 149 3. Ja, kommer kanske att besöka 81 5. Nej, kommer inte att besöka 17 9. Uppgift saknas
VAR 363 NÄSTA ÅR: LISEBERG 43 Loc 413 width 1 MD=9 43b(6) <Besöker under det kommande året> Liseberg <Se F.43 för fullständig frågetext> 130 1. Ja, kommer säkert att besöka 128 3. Ja, kommer kanske att besöka 33 5. Nej, kommer inte att besöka 13 9. Uppgift saknas
VAR 364 NÄSTA ÅR: LÖDÖSE MUSE 43 Loc 414 width 1 MD=9 43b(7) <Besöker under det kommande året> Lödöse Museum <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 1. Ja, kommer säkert att besöka 32 3. Ja, kommer kanske att besöka 252 5. Nej, kommer inte att besöka 16 9. Uppgift saknas
VAR 365 NÄSTA ÅR: NOLHAGA 43 Loc 415 width 1 MD=9 43b(8) <Besöker under det kommande året> Nolhaga/Plantaget i Alingsås <Se F.43 för fullständig frågetext> 5 1. Ja, kommer säkert att besöka 22 3. Ja, kommer kanske att besöka 262 5. Nej, kommer inte att besöka 15 9. Uppgift saknas
VAR 366 NÄSTA ÅR: NYA ULLEVI 43 Loc 416 width 1 MD=9 43b(9) <Besöker under det kommande året> Nya Ullevi <Se F.43 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, kommer säkert att besöka 135 3. Ja, kommer kanske att besöka 140 5. Nej, kommer inte att besöka 12 9. Uppgift saknas
VAR 367 NÄSTA ÅR: NÄÄS 43 Loc 417 width 1 MD=9 43b(10) <Besöker under det kommande året> Nääs <Se F.43 för fullständig frågetext> 9 1. Ja, kommer säkert att besöka 70 3. Ja, kommer kanske att besöka 211 5. Nej, kommer inte att besöka 14 9. Uppgift saknas
VAR 368 NÄSTA ÅR:SCANDINAVIUM 43 Loc 418 width 1 MD=9 43b(11) <Besöker under det kommande året> Scandinavium <Se F.43 för fullständig frågetext> 37 1. Ja, kommer säkert att besöka 159 3. Ja, kommer kanske att besöka 96 5. Nej, kommer inte att besöka 12 9. Uppgift saknas
VAR 369 NÄSTA ÅR: STADSTEATER 43 Loc 419 width 1 MD=9 43b(12) <Besöker under det kommande året> Stadsteatern <Se F.43 för fullständig frågetext> 69 1. Ja, kommer säkert att besöka 151 3. Ja, kommer kanske att besöka 71 5. Nej, kommer inte att besöka 13 9. Uppgift saknas
VAR 370 NÄSTA ÅR: SV MÄSSAN 43 Loc 420 width 1 MD=9 43b(13) <Besöker under det kommande året> Svenska Mässan <Se F.43 för fullständig frågetext> 62 1. Ja, kommer säkert att besöka 181 3. Ja, kommer kanske att besöka 48 5. Nej, kommer inte att besöka 13 9. Uppgift saknas
VAR 371 NÄSTA ÅR: TJOLÖHOLM 43 Loc 421 width 1 MD=9 43b(14) <Besöker under det kommande året> Tjolöholms slott <Se F.43 för fullständig frågetext> 13 1. Ja, kommer säkert att besöka 80 3. Ja, kommer kanske att besöka 198 5. Nej, kommer inte att besöka 13 9. Uppgift saknas
VAR 372 NÄSTA ÅR: ÅBY TRAV 43 Loc 422 width 1 MD=9 43b(15) <Besöker under det kommande året> Åby Travbana <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 1. Ja, kommer säkert att besöka 34 3. Ja, kommer kanske att besöka 252 5. Nej, kommer inte att besöka 14 9. Uppgift saknas
VAR 373 NÄSTA ÅR: FOLKTEATERN 43 Loc 423 width 1 MD=9 43b(16) <Besöker under det kommande året> Folkteatern i Göteborg <Se F.43 för fullständig frågetext> 22 1. Ja, kommer säkert att besöka 127 3. Ja, kommer kanske att besöka 141 5. Nej, kommer inte att besöka 14 9. Uppgift saknas
VAR 374 NÄSTA ÅR: DANMARK 43 Loc 424 width 1 MD=9 43b(17) <Besöker under det kommande året> Dagstur till eller lillsemester i Danmark <Se F.43 för fullständig frågetext> 65 1. Ja, kommer säkert att besöka 174 3. Ja, kommer kanske att besöka 53 5. Nej, kommer inte att besöka 12 9. Uppgift saknas
VAR 375 UPPVÄXTORT SJÄLV 44 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 44 Var någonstans har Du, respektive din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 44(1) Du själv <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.39> 43 1. Ren landsbygd i Sverige 85 2. Mindre tätort i Sverige 64 3. Stad eller större tätort i Sverige 85 4. Göteborg 12 5. Stockholm eller Malmö 1 6. Annat land i Norden 3 7. Annat land i Europa 2 8. Land utanför Europa 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 UPPVÄXTORT FADER 44 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 44(2) <Uppväxtort> Din far <Se F.44 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.40> 58 1. Ren landsbygd i Sverige 67 2. Mindre tätort i Sverige 67 3. Stad eller större tätort i Sverige 65 4. Göteborg 16 5. Stockholm eller Malmö 4 6. Annat land i Norden 9 7. Annat land i Europa 6 8. Land utanför Europa 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 UPPVÄXTORT MODER 44 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 44(3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.44 för fullständig frågetext> 77 1. Ren landsbygd i Sverige 71 2. Mindre tätort i Sverige 49 3. Stad eller större tätort i Sverige 69 4. Göteborg 13 5. Stockholm eller Malmö 5 6. Annat land i Norden 8 7. Annat land i Europa 5 8. Land utanför Europa 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 BOENDE 46 Loc 428 width 1 MD=9 46 Hur bor Du för närvarande 53 1. Hos förälder/föräldrar 26 2. På studenthem 13 3. Inneboende 29 4. Sammanboende med andra studenter i lägenhet 180 5. I egen bostad 3 9. Uppgift saknas
VAR 379 KLASSTILLHÖRIGHET 47 Loc 429 width 1 MD=9 417 Om Du skulle beskriva Din familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.41> 69 1. Arbetarfamilj 6 2. Jordbrukarfamilj 100 3. Tjänstemannafamilj 80 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 34 5. Egen företagare 15 9. Uppgift saknas
VAR 380 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 48 Loc 430 width 1 MD=9 48 Är Du ensamstående, samboende eller är Du gift? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.42> 206 1. Ensamstående 70 2. Samboende 26 3. Gift 2 9. Uppgift saknas
VAR 381 FINANS: STUDIELÅN 49 Loc 431 width 1 MD=9 49 Hur finansierar Du Dina studier? Flera alternativ kan anges. 49(1) Tar studielån 232 1. Markerat 65 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 382 FINANS: FÖRÄLDRAR 49 Loc 432 width 1 MD=9 49(2) <Finansiering av studierna> Får ekonomisk hjälp av föräldrar <Se F.49 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 238 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 383 FINANS: ARBETAR 49 Loc 433 width 1 MD=9 49(3) <Finansiering av studierna> Arbetar <Se F.49 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 170 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 384 ANDEL HELTIDSARBETE 49 Loc 434 width 3 MD= 0 or GE 999 49(4) Om du har svarat att Du arbetar vid sidan om studierna, ungefär hur många procent av heltid beräknar Du att Du arbetar? <Se F.49 för fullständig frågetext> 001. En procent . . 110. 110 procent 234 000. Frågan ej tillämplig 20 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 6 7 0 999 Frek: 3 4 1 40 1 1 234 20
VAR 385 FÖDELSEÅR 50 Loc 437 width 2 MD GE 99 50 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.43> 50. 1950 . . 77. 1977 2 99. Uppgift saknas Kod: 50 52 54 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 2 3 6 5 6 10 9 14 9 14 17 Kod: 72 73 74 75 76 77 99 Frek: 30 41 34 32 26 34 2
VAR 386 KÖN 51 Loc 439 width 1 MD=9 51 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.44> 129 1. Man 172 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 387 UTRUSTN. TV-APPARAT 52 Loc 440 width 1 MD=9 52 Vilka av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett kryss). 52(1) TV-apparater <Senaste förekomst: STUDENTSOM95 F.45> 18 0. Har ej tillgång 284 1. En TV-apparat 1 2. Två TV-apparater 1 9. Uppgift saknas
VAR 388 UTRUSTN. TELEFON 52 Loc 441 width 1 MD=9 52(2) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.52 för fullständig frågetext> 290 1. Markerat 13 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 389 UTRUSTN. TEL.SVARARE 52 Loc 442 width 1 MD=9 52(3) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.52 för fullständig frågetext> 204 1. Markerat 99 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 390 UTRUSTN. MOBILTEL 52 Loc 443 width 1 MD=9 52(4) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.52 för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 220 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 391 UTRUSTN. TEXT-TV 52 Loc 444 width 1 MD=9 52(5) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.52 för fullständig frågetext> 135 1. Markerat 168 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 392 UTRUSTN. VIDEO 52 Loc 445 width 1 MD=9 52(6) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.52 för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 110 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 393 UTRUSTN. KABEL-TV 52 Loc 446 width 1 MD=9 52(7) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.52 för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 128 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 394 UTRUSTN. PARABOLANT 52 Loc 447 width 1 MD=9 52(8) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.52 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 286 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 395 UTRUSTN. PERSONDATOR 52 Loc 448 width 1 MD=9 52(9) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.52 för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 100 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 396 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 52 Loc 449 width 1 MD=9 52(10) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.52 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 159 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 397 UTRUSTN. FAX 52 Loc 450 width 1 MD=9 52(11) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.52 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 246 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 398 UTRUSTN. CD-SPELARE 52 Loc 451 width 1 MD=9 52(12) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.52 för fullständig frågetext> 278 1. Markerat 25 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 399 UTRUSTN. FRITIDSHUS 52 Loc 452 width 1 MD=9 52(13) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.52 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 250 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 400 PC-UTRUSTNING: MODEM 52 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 52A Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? 52A(1) Modem 74 1. Markerat 40 5. Ej markerat 100 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 401 PC-UTRUSTNING: IT 52 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 52A(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.52A för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 63 5. Ej markerat 100 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 402 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 52 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 52A(3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.52A för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 23 5. Ej markerat 100 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 403 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 52 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 52A(4) <Persondator i hushållet> Personlig E-mail adress <Se F.52A för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 66 5. Ej markerat 100 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 404 VIKTIG: UTBILDNING 53 Loc 457 width 1 MD=9 53 Hur viktigt anser Du det är att Du personligen i framtiden får 53(1) God utbildning 239 1. Mycket viktigt 60 2. Ganska viktigt 2 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 1 9. Uppgift saknas
VAR 405 VIKTIG: ANSTÄLLNING 53 Loc 458 width 1 MD=9 53(2) <Viktigt i framtiden> Fast anställning <Se F.53 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket viktigt 104 2. Ganska viktigt 37 3. Varken viktigt eller oviktigt 10 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 1 9. Uppgift saknas
VAR 406 VIKTIG: BRA BOSTAD 53 Loc 459 width 1 MD=9 53(3) <Viktigt i framtiden> Bra bostad <Se F.53 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket viktigt 106 2. Ganska viktigt 15 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 1 9. Uppgift saknas
VAR 407 VIKTIG: HÖG INKOMST 53 Loc 460 width 1 MD=9 53(4) <Viktigt i framtiden> Hög inkomst <Se F.53 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket viktigt 173 2. Ganska viktigt 63 3. Varken viktigt eller oviktigt 21 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 408 VIKTIG: GOD MILJÖ 53 Loc 461 width 1 MD=9 53(5) <Viktigt i framtiden> God miljö <Se F.53 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket viktigt 63 2. Ganska viktigt 5 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 1 9. Uppgift saknas
VAR 409 VIKTIG: VÄLFÄRD 53 Loc 462 width 1 MD=9 53(6) <Viktigt i framtiden> Samma välfärd som idag <Se F.53 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket viktigt 137 2. Ganska viktigt 37 3. Varken viktigt eller oviktigt 10 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 410 MÖJLIG: UTBILDNING 54 Loc 463 width 1 MD=9 54 Hur bedömer Du möjligheterna för Dig personligen att i framtiden kunna få 54(1) God utbildning 177 1. Mycket stora möjligheter 115 2. Ganska stora möjligheter 11 3. Varken stora eller små möjligheter 0 4. Ganska små möjligheter 0 5. Mycket små möjligheter 1 9. Uppgift saknas
VAR 411 MÖJLIG: ANSTÄLLNING 54 Loc 464 width 1 MD=9 54(2) <Möjligheterna i framtiden> Fast anställning <Se F.54 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket stora möjligheter 133 2. Ganska stora möjligheter 74 3. Varken stora eller små möjligheter 32 4. Ganska små möjligheter 3 5. Mycket små möjligheter 1 9. Uppgift saknas
VAR 412 MÖJLIG: BRA BOSTAD 54 Loc 465 width 1 MD=9 54(3) <Möjligheterna i framtiden> Bra bostad <Se F.54 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket stora möjligheter 173 2. Ganska stora möjligheter 48 3. Varken stora eller små möjligheter 4 4. Ganska små möjligheter 2 5. Mycket små möjligheter 1 9. Uppgift saknas
VAR 413 MÖJLIG: HÖG INKOMST 54 Loc 466 width 1 MD=9 54(4) <Möjligheterna i framtiden> Hög inkomst <Se F.54 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket stora möjligheter 118 2. Ganska stora möjligheter 105 3. Varken stora eller små möjligheter 46 4. Ganska små möjligheter 6 5. Mycket små möjligheter 1 9. Uppgift saknas
VAR 414 MÖJLIG: GOD MILJÖ 54 Loc 467 width 1 MD=9 54(5) <Möjligheterna i framtiden> God miljö <Se F.54 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stora möjligheter 132 2. Ganska stora möjligheter 96 3. Varken stora eller små möjligheter 39 4. Ganska små möjligheter 4 5. Mycket små möjligheter 1 9. Uppgift saknas
VAR 415 MÖJLIG: VÄLFÄRD 54 Loc 468 width 1 MD=9 54(6) <Möjligheterna i framtiden> Samma välfärd som idag <Se F.54 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket stora möjligheter 98 2. Ganska stora möjligheter 101 3. Varken stora eller små möjligheter 60 4. Ganska små möjligheter 14 5. Mycket små möjligheter 1 9. Uppgift saknas
VAR 416 FRÅGEFORMULÄRET Loc 469 width 1 MD=9 Hur tyckte Du att det har varit att besvara frågorna i detta formulär? 98 1. Jag tyckte det var roligt/intressant att svara 144 2. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara 18 3. Jag tyckte att frågorna nr ... var svåra att svara på 44 9. Uppgift saknas
VAR 417 BÄSTA PARTI Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 Extra Antag att det var riksdagsval idag och att Du istället för att enbart rösta på ett parti, fick möjlighet att rangordana de fyra partier Du tycker bäst om, ungefär som i melodifestivalen. I röstsammanräkningen skulle Ditt bästa parti erhålla fyra poäng, Ditt näst bästa parti tre poäng, Ditt tredje bästa parti två poäng och Ditt fjärde bästa parti en poäng. Hur skulle Du fördela Dina röster? (OBS! Ange endast ett kryss i varje kolumn) Extra(1) Bästa parti (4 poäng) 45 1. Vänsterpartiet 49 2. Socialdemokraterna 9 3. Centerpartiet 29 4. Folkpartiet 59 5. Moderaterna 14 6. Kristdemokraterna 48 7. Miljöpartiet 5 8. Annat parti 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 NÄST BÄSTA PARTI Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 Extra(2) <Rösta med rangordning> Näst bästa parti (3 poäng) <Se F.Extra för fullständig frågetext> 39 1. Vänsterpartiet 44 2. Socialdemokraterna 21 3. Centerpartiet 43 4. Folkpartiet 30 5. Moderaterna 25 6. Kristdemokraterna 49 7. Miljöpartiet 2 8. Annat parti 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 TREDJE BÄSTA PARTI Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 Extra(3) <Rösta med rangordning> Tredje bästa parti (2 poäng) <Se F.Extra för fullständig frågetext> 25 1. Vänsterpartiet 57 2. Socialdemokraterna 38 3. Centerpartiet 44 4. Folkpartiet 11 5. Moderaterna 17 6. Kristdemokraterna 54 7. Miljöpartiet 3 8. Annat parti 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 FJÄRDE BÄSTA PARTI Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 Extra(4) <Rösta med rangordning> Fjärde bästa parti (1 poäng) <Se F.Extra för fullständig frågetext> 26 1. Vänsterpartiet 35 2. Socialdemokraterna 77 3. Centerpartiet 31 4. Folkpartiet 17 5. Moderaterna 17 6. Kristdemokraterna 35 7. Miljöpartiet 5 8. Annat parti 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan