OSKARSHAMNSUNGDOMENS INSTÄLLNING TILL
        KÄRNKRAFTS- OCH KÄRNAVFALLSFRÅGOR 1996
                SSD 0598

              Primärforskare
       Per Hedberg, Statsvetenskapliga institutionen
      Göran Sundqvist, Institutionen för tvärvetenskap
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OSKARSHAMNSUNGDOMENS INSTÄLLNING TILL
  KÄRNKRAFTS- OCH KÄRNAVFALLSFRÅGOR 1996 samlades ursprungligen
  in av ungdomsgruppen i Oskarshamn i samarbete med forskare vid
  Göteborgs universitet, Göran Sundquist vid Institutionen för
  tvärvetenskap och Per Hedberg vid Statsvetenskapliga
  institutionen. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Oskarshamns kommun har pekats ut som en av de kommuner i
  landet där det är av intresse att undersöka lämpligheten för
  att slutförvara det svenska kärnavfallet. Med anledning av
  detta har kommunfullmäktige i Oskarshamn utsett en
  Ungdomsgrupp, bestående av tio unga politiker från samtliga
  politiska partier i kommunfullmäktige. Gruppens arbete innebär
  att informera och skapa debatt bland unga människor i frågan
  om slutförvaring av kärnavfall i Oskarshamns kommun.

  Som ett led i Ungdomsgruppens arbete tillsändes 2000 slumpvis
  utvalda Oskarshamnsmedborgare i åldern 15-30 i april 1996 en
  enkät med frågor om inställning till en förstudie och ett
  eventuellt slutförvar i kommunen. Enkäten har sammanställts av
  Ungdomsgruppen i Oskarshamn i samarbete med forskare vid
  Göteborgs universitet, Göran Sundqvist vid institutionen för
  tvärvetenskap och Per Hedberg vid Statsvetenskapliga
  institutionen.

               PUBLIKATIONER

  Hedberg, P. & Sundqvist, G. (1998): 'Slutstation Oskarshamn' i
  Lidskog, R. (red.) Kommunen och kärnavfallet. Stockholm:
  Carlssons

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 7  (2)INTRESSE ENERGIFRÅGOR 3 (3)LOC 15 WIDTH 1
                           (4)MD=9

   (6) 3 Hur pass intresserad är Du av energi- och
     kärnkraftsfrågor?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      121 1.  Mycket intresserad
      515 2.  Ganska intresserad
      395 3.  Inte särskilt intresserad
      56 4.  Inte alls intresserad

      14 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0598 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Åsikt om kärnkraftens användning 6 Avveckling av kärnkraften till år 2010 7 Intresse för energi- och kärnkraftsfrågor 8 Risk: Kärnkraftsolycka i Sverige 9 Risk: Osäker hantering av kärnkraftens avfall 10 Risk: Fler länder skaffar atomvapen 11 Risk: Osäkra kärnkraftverk i Östeuropa 12 Hantering av kärnkraftens avfall på kort sikt 13 Hantering av kärnkraftens avfall på lång sikt 14 Åsikt om slutförvaring av högaktivt avfall 15 Kommunalt veto i avfallsfrågan 16 Inställning till slutförvaring i den egna kommunen 17 Faktiskt inflytande: SKB 18 Faktiskt inflytande: Politiker i riksdag och regering 19 Faktiskt inflytande: Statliga myndigheter 20 Faktiskt inflytande: Kommunfullmäktige 21 Faktiskt inflytande: Kommunmedborgare 22 Faktiskt inflytande: Miljöorganisationer 23 Faktiskt inflytande: Forskare/experter 24 Idealt inflytande: SKB 25 Idealt inflytande: Politiker i riksdag och regeringen 26 Idealt inflytande: Statliga myndigheter 27 Idealt inflytande: Kommunfullmäktige 28 Idealt inflytande: Kommunmedborgare 29 Idealt inflytande: Miljöorganisationer 30 Idealt inflytande: Forskare/experter 31 Acceptans förvaring av högaktivt avfall i kommunen 32 Inställning till förstudie i Oskarshamn 33 Avgöra om förstudie i Oskarshamn 34 Information om förstudie i Oskarshamn 35 Aktivitet gällande förstudie: Möte 36 Aktivitet gällande förstudie: Namninsamling 37 Aktivitet gällande förstudie: Kontakt med politiker 38 Aktivitet gällande förstudie: Kontakt med massmedia 39 Aktivitet gällande förstudie: Övertyga någon 40 Belysa i förstudie: Berggrunden i kommunen 41 Belysa i förstudie: Säkerhetsfrågor kring förvaringstekniken 42 Belysa i förstudie: Miljökonsekvenser 43 Belysa i förstudie: Effekter på turism 44 Belysa i förstudie: Effekter på sysselsättning 45 Belysa i förstudie: Effekter på infrastruktur 46 Risk: Olyckor vid transport till CLAB 47 Risk: Olyckor vid transport från CLAB 48 Risk: Sabotage vid transport 49 Risk: Sabotage vid förvaring 50 Risk: Läckage vid hantering 51 Risk: Läckage vid slutförvaring 52 Risk: Utländskt avfall till Sverige 53 Risk: Ökad utflyttning från kommunen 54 Slutförvars påverkan på arbetstillfällen i kommunen 55 Slutförvars påverkan på turismen i kommunen 56 Kommunmedborgarnas möjlighet att påverka beslutet 57 Betydelsen av geografisk närhet till mellanlagret 58 Bra-dåligt: Förstudie i Oskarshamn 59 Bra-dåligt: Slutförvaring i Oskarshamn 60 Bra-dåligt: Slutförvaring Norrland 61 Bra-dåligt: Experter beslutar om slutförvaring 62 Bra-dåligt: Ingen slutförvaring 63 Intresse för politik 64 Förtroende för svenska politiker 65 Placering på vänster-högerskalan 66 Bästa parti 67 Bostadsort 68 Bostadens avstånd från Oskarshamns kärnkraftverk 69 Besökt Oskarshamns kärnkraftverk eller CLAB 70 Födelseår 71 Kön 72 Civilstånd 73 Barn 74 Utbildning 75 Arbetsmarknadsgrupp 76 Yrkesgrupp 77 Statlig, kommunal eller privat tjänst 78 Medlem i facklig organisation 79 Ålder 1996 80 Åldersindelning - tre kategorier 81 Ursprungligt ID-nummer

VAR 1 SSD STUDY NR 0598              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0598


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juli 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Oskarshamnsungdomens inställning till kärnkrafts- och kärnavfallsfrågor 1996
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 ÅSIKT KÄRNKRAFT 1 Loc 13 width 1 MD=9 1 År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skall avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 30 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 48 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 176 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 382 4. Avveckla kärnkraften, men inte så snabbt som till år 2010 341 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 102 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 22 9. Uppgift saknas
VAR 6 KKRAFT AVVECKLING 2010 2 Loc 14 width 1 MD=9 2 Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 12 1. Ja, absolut 45 2. Ja, troligen 680 3. Nej, troligen inte 356 4. Nej, absolut inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 7 INTRESSE ENERGIFRÅGOR 3 Loc 15 width 1 MD=9 3 Hur pass intresserad är Du av energi- och kärnkraftsfrågor? 121 1. Mycket intresserad 515 2. Ganska intresserad 395 3. Inte särskilt intresserad 56 4. Inte alls intresserad 14 9. Uppgift saknas
VAR 8 RISK KÄRNKRAFTSOLYCKA 4 Loc 16 width 2 MD=99 4 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 4(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige? 422 01. Mycket liten risk 232 02. 170 03. 71 04. 84 05. 33 06. 28 07. 18 08. 4 09. 26 10. Mycket stor risk 13 99. Uppgift saknas
VAR 9 RISK KÄRNAVFALL 4 Loc 18 width 2 MD=99 4(2) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.4 för fullständig frågetext> 301 01. Mycket liten risk 232 02. 153 03. 96 04. 128 05. 55 06. 35 07. 41 08. 16 09. 31 10. Mycket stor risk 13 99. Uppgift saknas
VAR 10 RISK FLER ATOMVAPEN 4 Loc 20 width 2 MD=99 4(3) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen? <Se F.4 för fullständig frågetext> 227 01. Mycket liten risk 123 02. 155 03. 99 04. 158 05. 76 06. 73 07. 69 08. 32 09. 77 10. Mycket stor risk 12 99. Uppgift saknas
VAR 11 RISK KÄRNKRAFT ÖSTEUR 4 Loc 22 width 2 MD=99 4(4) Hur stor är risken för att länderna i Östeuropa inte kan hantera sina kärnkraftverk och sitt kärnavfall på ett säkert sätt? <Se F.4 för fullständig frågetext> 8 01. Mycket liten risk 8 02. 13 03. 27 04. 57 05. 72 06. 83 07. 197 08. 164 09. 459 10. Mycket stor risk 13 99. Uppgift saknas
VAR 12 KÄRNAVFALL KORT SIKT 5 Loc 24 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om kärnkraftens högaktiva avfall 5 Tror Du personligen att vi i Sverige kommer att kunna hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt? 5(1) På kort sikt (de närmaste 50 åren) 922 1. Ja 145 5. Nej 34 9. Uppgift saknas
VAR 13 KÄRNAVFALL LÅNG SIKT 5 Loc 25 width 1 MD=9 5(2) På lång sikt (så länge avfallet är farligt för människor och miljö) <Se F.5 för fullständig frågetext> 662 1. Ja 383 5. Nej 56 9. Uppgift saknas
VAR 14 FORM AV SLUTFÖRVARING 6 Loc 26 width 1 MD=9 6 Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften, det vill säga det mest farliga avfallet. En del anser att det högaktiva avfallet skall slutförvaras så att det i framtiden blir svåråtkomligt - till exempel genom djupförvaring i berggrunden - medan andra tycker att det skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det - till exempel genom fortsatt förvaring i det centrala mellanlagret, CLAB. Vad anser Du? 374 1. Vi skall slutförvara det högaktiva avfallet genom djupförvaring i berggrunden 273 2. Vi skall slutförvara det högaktiva avfallet genom fortsatt lagring i till exempel CLAB 433 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 21 9. Uppgift saknas
VAR 15 KOMMUNALT VETO 7 Loc 27 width 1 MD=9 7 Tycker Du att den kommun som väljs som slutförvaringsplats skall ha rätt att säga nej, s k kommunalt veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan? 659 1. Ja, kommunalt veto skall finnas i avfallsfrågan 234 5. Nej, kommunalt veto skall inte finnas i avfallsfrågan 194 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 14 9. Uppgift saknas
VAR 16 SLUTFÖRVAR EGEN KOMMUN 8 Loc 28 width 1 MD=9 8 Hur ställer Du Dig till placering av ett slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall i Din egen kommun? 182 1. Mycket positiv 222 2. Ganska positiv 388 3. Varken positiv eller negativ 134 4. Ganska negativ 164 5. Mycket negativ 11 9. Uppgift saknas
VAR 17 FAKT INFL: SKB 9 Loc 29 width 1 MD=9 9(1) Denna fråga gäller hur stort inflytande Du anser olika grupper har respektive bör ha när det gäller att bestämma slutförvaringen av kärnavfallet. Hur stort inflytande anser Du att följande grupper har när det gäller att bestämma hur och var vi skall slutförvara kärnkraftens avfall i Sverige? 9(1.1) Svensk kärnbränslehantering AB, (SKB) 472 1. Mycket stort inflytande 435 2. Ganska stort inflytande 88 3. Varken stort eller litet inflytande 19 4. Ganska litet inflytande 9 5. Mycket litet inflytande 78 9. Uppgift saknas
VAR 18 FAKT INFL: POL 9 Loc 30 width 1 MD=9 9(1.2) <Faktiskt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Politiker i riksdag och regering <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 325 1. Mycket stort inflytande 388 2. Ganska stort inflytande 183 3. Varken stort eller litet inflytande 92 4. Ganska litet inflytande 30 5. Mycket litet inflytande 83 9. Uppgift saknas
VAR 19 FAKT INFL: STATL MYND 9 Loc 31 width 1 MD=9 9(1.3) <Faktiskt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Statliga myndigheter inom kärnsäkerhetsområdet <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 305 1. Mycket stort inflytande 505 2. Ganska stort inflytande 151 3. Varken stort eller litet inflytande 38 4. Ganska litet inflytande 9 5. Mycket litet inflytande 93 9. Uppgift saknas
VAR 20 FAKT INFL: KOMMUNFULLM 9 Loc 32 width 1 MD=9 9(1.4) <Faktiskt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Kommunfullmäktige <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 85 1. Mycket stort inflytande 247 2. Ganska stort inflytande 391 3. Varken stort eller litet inflytande 225 4. Ganska litet inflytande 66 5. Mycket litet inflytande 87 9. Uppgift saknas
VAR 21 FAKT INFL: MEDBORGARE 9 Loc 33 width 1 MD=9 9(1.5) <Faktiskt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Kommunmedborgare <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 136 1. Mycket stort inflytande 158 2. Ganska stort inflytande 247 3. Varken stort eller litet inflytande 270 4. Ganska litet inflytande 215 5. Mycket litet inflytande 75 9. Uppgift saknas
VAR 22 FAKT INFL: MILJÖORG 9 Loc 34 width 1 MD=9 9(1.6) <Faktiskt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Miljöorganisation <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 121 1. Mycket stort inflytande 177 2. Ganska stort inflytande 287 3. Varken stort eller litet inflytande 268 4. Ganska litet inflytande 173 5. Mycket litet inflytande 75 9. Uppgift saknas
VAR 23 FAKT INFL: FORSKARE 9 Loc 35 width 1 MD=9 9(1.7) <Faktiskt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Forskare/experter <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 333 1. Mycket stort inflytande 377 2. Ganska stort inflytande 194 3. Varken stort eller litet inflytande 94 4. Ganska litet inflytande 27 5. Mycket litet inflytande 76 9. Uppgift saknas
VAR 24 IDEAL INFL: SKB 9 Loc 36 width 1 MD=9 9(2) Hur stort inflytande anser Du att följande grupper bör ha när det gäller att bestämma hur och var vi skall slutförvara kärnkraftens avfall i Sverige? 9(2.1) <Idealt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Svenskt kärnbränslehantering AB, (SKB) 566 1. Mycket stort inflytande 331 2. Ganska stort inflytande 125 3. Varken stort eller litet inflytande 26 4. Ganska litet inflytande 22 5. Mycket litet inflytande 31 9. Uppgift saknas
VAR 25 IDEAL INFL: POL 9 Loc 37 width 1 MD=9 9(2.2) <Idealt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Politiker i riksdag och regering <Se F.9(2) för fullständig frågetext> 155 1. Mycket stort inflytande 317 2. Ganska stort inflytande 305 3. Varken stort eller litet inflytande 158 4. Ganska litet inflytande 128 5. Mycket litet inflytande 38 9. Uppgift saknas
VAR 26 IDEAL INFL: STATL MYND 9 Loc 38 width 1 MD=9 9(2.3) <Idealt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Statliga myndigheter inom kärnsäkerhetsområdet <Se F.9(2) för fullständig frågetext> 430 1. Mycket stort inflytande 415 2. Ganska stort inflytande 155 3. Varken stort eller litet inflytande 42 4. Ganska litet inflytande 23 5. Mycket litet inflytande 36 9. Uppgift saknas
VAR 27 IDEAL INFL: KOMMUNFULL 9 Loc 39 width 1 MD=9 9(2.4) <Idealt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Kommunfullmäktige <Se F.9(2) för fullständig frågetext> 170 1. Mycket stort inflytande 306 2. Ganska stort inflytande 342 3. Varken stort eller litet inflytande 148 4. Ganska litet inflytande 95 5. Mycket litet inflytande 40 9. Uppgift saknas
VAR 28 IDEAL INFL: MEDBORGARE 9 Loc 40 width 1 MD=9 9(2.5) <Idealt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Kommunmedborgare <Se F.9(2) för fullständig frågetext> 447 1. Mycket stort inflytande 315 2. Ganska stort inflytande 187 3. Varken stort eller litet inflytande 76 4. Ganska litet inflytande 45 5. Mycket litet inflytande 31 9. Uppgift saknas
VAR 29 IDEAL INFL: MILJÖORG 9 Loc 41 width 1 MD=9 9(2.6) <Idealt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Miljöorganisationen <Se F.9(2) för fullständig frågetext> 387 1. Mycket stort inflytande 310 2. Ganska stort inflytande 202 3. Varken stort eller litet inflytande 87 4. Ganska litet inflytande 82 5. Mycket litet inflytande 33 9. Uppgift saknas
VAR 30 IDEAL INFL: FORSKARE 9 Loc 42 width 1 MD=9 9(2.7) <Idealt inflytande på slutförvaring av kärnavfall> Forskare/expert <Se F.9(2) för fullständig frågetext> 740 1. Mycket stort inflytande 232 2. Ganska stort inflytande 70 3. Varken stort eller litet inflytande 17 4. Ganska litet inflytande 13 5. Mycket litet inflytande 29 9. Uppgift saknas
VAR 31 ACCEPTANS FÖRVARING 10 Loc 43 width 1 MD=9 10 Om det bedöms att den bästa platsen för förvaring av högaktivt avfall finns i Din kommun, kan Du då acceptera att avfall förvaras i Din egen kommun? 720 1. Ja 241 3. Tveksam 129 5. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 32 INSTÄLLN FÖRSTUDIE 11 Loc 44 width 1 MD=9 Dessa frågor gäller förstudien om förutsättningarna för slutförvaring av kärnavfall i Oskarshamns kommun. 11 Anser Du att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) skall få genomföra en förstudie i Oskarshamns kommun? 800 1. Ja 122 5. Nej 167 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 12 9. Uppgift saknas
VAR 33 BESLUT OM FÖRSTUDIE 12 Loc 45 width 1 MD=9 12 Vem tycker Du skall avgöra om Svensk kärnbränslehantering (SKB) skall få genomföra en förstudie i Oskarshamns kommun? Markera endast ett svarsalternativ. 209 1. Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) 51 2. Regeringen/riksdagen 109 3. Statliga myndigheter inom kärnsäkerhetsområdet 70 4. Kommunfullmäktige i Oskarshamn 584 5. Kommunmedborgarna genom kommunal folkomröstning 46 6. Annat svar (tex experter/forskare, även medborgare under 18 år och kombinationer av svarsalternativen) 11 7. Flera svar 21 9. Uppgift saknas
VAR 34 INFORMATION FÖRSTUDIE 13 Loc 46 width 1 MD=9 13 Anser Du att Du fått tillräcklig information för att ta ställning till frågan om en förstudie i Oskarshamn? 537 1. Ja 539 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 35 FÖRSTUDIE: MÖTE 14 Loc 47 width 1 MD GE 9 14(1) Har Du under det senaste året varit på föredrag, möte eller annat arrangemang planerna om en förstudie i Oskarshamns kommun? 296 1. Ja 793 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 36 FÖRSTUDIE: NAMNINSAML 14 Loc 48 width 1 MD GE 9 14(2) Har Du under det senaste året skrivit under namninsamling som gällt planerna om en förstudie i Oskarshamns kommun? 88 1. Ja 981 5. Nej 32 9. Uppgift saknas
VAR 37 FÖRSTUDIE: KONT POL 14 Loc 49 width 1 MD GE 9 14(3) Har Du under det senaste året kontaktat politiker i någon fråga som gällt planerna om en förstudie i Oskarshamns kommun? 26 1. Ja 1042 5. Nej 33 9. Uppgift saknas
VAR 38 FÖRSTUDIE: KONT MASSM 14 Loc 50 width 1 MD GE 9 14(4) Har Du under det senaste året kontaktat eller medverkat i massmedia i någon fråga som gällt planerna om en förstudie i Oskarshamns kommun? 37 1. Ja 1032 5. Nej 32 9. Uppgift saknas
VAR 39 FÖRSTUDIE: ÖVERTYGA 14 Loc 51 width 1 MD GE 9 14(5) Har Du under det senaste året försökt övertyga någon att ta ställning för eller emot planerna om en förstudie i Oskarshamns kommun? 255 1. Ja 820 5. Nej 26 9. Uppgift saknas
VAR 40 BELYSA BERGGRUNDEN 15 Loc 52 width 1 MD=9 15 Vilka områden tycker Du är viktiga/oviktiga att belysa i en eventuell förstudie om lämpligheten av slutförvaring av kärnavfall i Oskarshamns kommun? 15(1) Berggrunden i kommunen 850 1. Mycket viktigt 154 2. Ganska viktigt 55 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 30 9. Uppgift saknas
VAR 41 BELYSA SÄKERHETSFRÅGA 15 Loc 53 width 1 MD=9 15(2) <Belysa i förstudie> Säkerhetsfrågor kring förvaringstekniken <Se F.15 för fullständig frågetext> 956 1. Mycket viktigt 80 2. Ganska viktigt 31 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 28 9. Uppgift saknas
VAR 42 BELYSA MILJÖKONSEKV. 15 Loc 54 width 1 MD=9 15(3) <Belysa i förstudie> Miljökonsekvenser <Se F.15 för fullständig frågetext> 871 1. Mycket viktigt 148 2. Ganska viktigt 48 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 26 9. Uppgift saknas
VAR 43 BELYSA TURISM 15 Loc 55 width 1 MD=9 15(4) <Belysa i förstudie> Effekter på turism <Se F.15 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket viktigt 218 2. Ganska viktigt 340 3. Varken viktigt eller oviktigt 224 4. Inte särskilt viktigt 169 5. Inte alls viktigt 30 9. Uppgift saknas
VAR 44 BELYSA SYSSELSÄTTNING 15 Loc 56 width 1 MD=9 15(5) <Belysa i förstudie> Effekter på sysselsättningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket viktigt 392 2. Ganska viktigt 221 3. Varken viktigt eller oviktigt 83 4. Inte särskilt viktigt 52 5. Inte alls viktigt 29 9. Uppgift saknas
VAR 45 BELYSA INFRASTRUKTUR 15 Loc 57 width 1 MD=9 15(6) <Belysa i förstudie> Effekter på infrastruktur (vägar, telenät m m) <Se F.15 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket viktigt 387 2. Ganska viktigt 289 3. Varken viktigt eller oviktigt 100 4. Inte särskilt viktigt 54 5. Inte alls viktigt 31 9. Uppgift saknas
VAR 46 TRANSPORTER TILL CLAB 16 Loc 58 width 2 MD=99 16 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med hantering och slutförvaring av det högaktiva avfallet i Oskarshamns kommun? 16(1) Olyckor vid transporter av det högaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken till CLAB i Oskarshamn 182 01. Mycket liten risk 179 02. 171 03. 100 04. 148 05. 74 06. 69 07. 54 08. 39 09. 64 10. Mycket stor risk 21 99. Uppgift saknas
VAR 47 TRANSPORTER FRÅN CLAB 16 Loc 60 width 2 MD=99 16(2) <Risk> Olyckor vid transporter av det högaktiva avfallet från CLAB till det eventuella slutförvaret i Oskarshamns kommun <Se F.16 för fullständig frågetext> 234 01. Mycket liten risk 198 02. 164 03. 78 04. 138 05. 62 06. 56 07. 47 08. 38 09. 60 10. Mycket stor risk 26 99. Uppgift saknas
VAR 48 SABOTAGE VID TRANSP 16 Loc 62 width 2 MD=99 16(3) <Risk> Sabotage eller terroristaktioner i samband med transporter av det högaktiva avfallet <Se F.16 för fullständig frågetext> 216 01. Mycket liten risk 155 02. 183 03. 118 04. 133 05. 74 06. 57 07. 57 08. 26 09. 52 10. Mycket stor risk 30 99. Uppgift saknas
VAR 49 SABOTAGE SLUTFÖRVAR 16 Loc 64 width 2 MD=99 16(4) <Risk> Sabotage eller terroristaktioner i samband med den eventuella slutförvaringen av det högaktiva avfallet i Oskarshamn kommun <Se F.16 för fullständig frågetext> 235 01. Mycket liten risk 186 02. 174 03. 102 04. 142 05. 62 06. 61 07. 46 08. 14 09. 49 10. Mycket stor risk 30 99. Uppgift saknas
VAR 50 LÄCKAGE VID HANTERING 16 Loc 66 width 2 MD=99 16(5) <Risk> Att radioaktivt material läcker ut vid hanteringen av det högaktiva avfallet <Se F.16 för fullständig frågetext> 231 01. Mycket liten risk 197 02. 136 03. 94 04. 115 05. 67 06. 70 07. 58 08. 38 09. 66 10. Mycket stor risk 29 99. Uppgift saknas
VAR 51 LÄCKAGE SLUTFÖRVAR 16 Loc 68 width 2 MD=99 16(6) <Risk> Att radioaktivt material läcker ut från slutförvaret när förvaringsarbetet är avslutat och det högaktiva avfallet väl är på plats. <Se F.16 för fullständig frågetext> 283 01. Mycket liten risk 205 02. 118 03. 76 04. 95 05. 66 06. 57 07. 51 08. 39 09. 76 10. Mycket stor risk 35 99. Uppgift saknas
VAR 52 UTLÄNDSKT KÄRNAVFALL 16 Loc 70 width 2 MD=99 16(7) <Risk> Att byggandet av ett svenskt slutförvar kommer att leda till att vi i Sverige kommer få ta emot utländskt kärnavfall. <Se F.16 för fullständig frågetext> 137 01. Mycket liten risk 78 02. 80 03. 63 04. 127 05. 89 06. 76 07. 125 08. 97 09. 203 10. Mycket stor risk 26 99. Uppgift saknas
VAR 53 ÖKAD UTFLYTTNING 16 Loc 72 width 2 MD=99 16(8) <Risk> Att utflyttningen från kommunen kommer öka. <Se F.16 för fullständig frågetext> 319 01. Mycket liten risk 159 02. 109 03. 77 04. 139 05. 60 06. 61 07. 62 08. 28 09. 62 10. Mycket stor risk 25 99. Uppgift saknas
VAR 54 EFFEKT SYSSELSÄTTNING 17 Loc 74 width 1 MD=9 17 Anser Du att ett slutförvar för högaktivt kärnavfall i Oskarshamn kommun kommer att ge fler arbetstillfällen i kommunen, att antalet arbetstillfällen varken kommer att öka eller minska eller att ett slutförvar kommer att innebära färre arbetstillfällen i kommunen? 700 1. Ett slutförvar i kommunen kommer att ge fler arbetstillfällen 343 3. Ett slutförvar i kommunen kommer varken ge fler eller färre arbetstillfällen 35 5. Ett slutförvar i kommunen kommer att ge färre arbetstillfällen 23 9. Uppgift saknas
VAR 55 EFFEKT TURISM 18 Loc 75 width 1 MD=9 18 Anser Du att ett slutförvar för högaktivt kärnavfall i Oskarshamns kommun kommer att medföra ökad turism, att turismen varken ökar eller minskar eller att turismen kommer att minska? 66 1. Ett slutförvar i kommunen kommer att innebära ökad turism 879 3. Ett slutförvar i kommunen kommer varken innebära ökad eller minskad turism 139 5. Ett slutförvar i kommunen kommer att innebära minskad turism 17 9. Uppgift saknas
VAR 56 MEDB PÅVERKA BESLUT 19 Loc 76 width 1 MD=9 19 Anser Du att kommuninvånarna i Oskarshamn ges tillfälle att vara med och påverka beslutet om ett slutförvar skall förläggas till kommunen eller anser Du att inga sådana möjligheter ges? 408 1. Ja, kommuninvånarna i Oskarshamn ges tillfälle att vara med och påverka beslutet om ett slutförvar skall förläggas till kommunen 256 5. Nej, kommuninvånarna i Oskarshamn ges inte tillfälle att vara med och påverka beslutet om slutförvar skall förläggas till kommunen 419 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 18 9. Uppgift saknas
VAR 57 GEOGRAFISKT AVSTÅND 20 Loc 77 width 1 MD=9 20 Det högaktiva kärnavfallet från de svenska kärnkraftverken mellanlagras idag i Oskarshamn kommun (CLAB). Vilken betydelse tror Du den geografiska närheten till mellanlagret kommer att spela vid ett beslut om var i Sverige slutförvaret slutligen kommer att läggas? 244 1. Mycket stor betydelse 559 2. Ganska stor betydelse 212 3. Varken stor eller liten betydelse 51 4. Ganska liten betydelse 14 5. Mycket liten betydelse 21 9. Uppgift saknas
VAR 58 FÖRSTUDIE OSKARSHAMN 21 Loc 78 width 1 MD=9 21 Nedan följer några förslag som förekommer i debatten om det högaktiva kärnavfallet. 21(1) Vad anser Du om förslaget att låta Svenska kärnbränslehantering AB (SKB) göra en förstudie om lämpligheten att slutförvara högaktivt kärnavfall i Oskarshamns kommun? 425 1. Mycket bra förslag 300 2. Ganska bra förslag 200 3. Varken bra eller dåligt förslag 73 4. Ganska dåligt förslag 72 5. Mycket dåligt förslag 31 9. Uppgift saknas
VAR 59 SLUTFÖRV OSKARSHAMN 21 Loc 79 width 1 MD=9 21(2) Vad anser Du om förslaget att förlägga slutförvaringen av högaktivt kärnavfall i Oskarshamns kommun? <Se F.21 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket bra förslag 233 2. Ganska bra förslag 386 3. Varken bra eller dåligt förslag 128 4. Ganska dåligt förslag 174 5. Mycket dåligt förslag 40 9. Uppgift saknas
VAR 60 SLUTFÖRVARING I NORRL 21 Loc 80 width 1 MD=9 21(3) Vad anser Du om förslaget att förlägga slutförvaringen av högaktivt kärnavfall till ett mindre tätbefolkat område av landet, exempelvis Norrland? <Se F.21 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket bra förslag 274 2. Ganska bra förslag 422 3. Varken bra eller dåligt förslag 124 4. Ganska dåligt förslag 105 5. Mycket dåligt förslag 37 9. Uppgift saknas
VAR 61 EXPERTER AVGÖR 21 Loc 81 width 1 MD=9 21(4) Vad anser Du om förslaget att låta tekniska experter få det slutgiltiga ansvaret för beslutet var i landet slutförvaring skall förläggas? <Se F.21 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket bra förslag 349 2. Ganska bra förslag 222 3. Varken bra eller dåligt förslag 98 4. Ganska dåligt förslag 35 5. Mycket dåligt förslag 21 9. Uppgift saknas
VAR 62 EJ SLUTFÖRVARING 21 Loc 82 width 1 MD=9 21(5) Vad anser Du om förslaget att inte slutförvara det högaktiva kärnavfallet utan avvakta eventuella tekniska lösningar att oskadliggöra det högaktiva kärnavfallet? <Se F.21 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket bra förslag 268 2. Ganska bra förslag 338 3. Varken bra eller dåligt förslag 172 4. Ganska dåligt förslag 76 5. Mycket dåligt förslag 36 9. Uppgift saknas
VAR 63 POLITISKT INTRESSE 22 Loc 83 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om svensk politik 22 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 61 1. Mycket intresserad 332 2. Ganska intresserad 535 3. Inte särskilt intresserad 162 4. Inte alls intresserad 11 9. Uppgift saknas
VAR 64 FÖRTROENDE POLITIKER 23 Loc 84 width 1 MD=9 23 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 14 1. Mycket stort förtroende 204 2. Ganska stort förtroende 536 3. Ganska litet förtroende 331 4. Mycket litet förtroende 16 9. Uppgift saknas
VAR 65 PLACERING V-H SKALA 24 Loc 85 width 1 MD=9 24 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 129 1. Klart till vänster 263 2. Något till vänster 417 3. Varken till vänster eller höger 172 4. Något till höger 92 5. Klart till höger 28 9. Uppgift saknas
VAR 66 BÄSTA PARTI 25 Loc 86 width 1 MD=9 25 Vilket parti tycker Du bäst om idag? Ange endast ett parti 51 0. Inget parti 186 1. Vänsterpartiet 285 2. Socialdemokraterna 41 3. Centerpartiet 41 4. Folkpartiet 188 5. Moderata samlingspartiet 39 6. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 106 7. Miljöpartiet - de gröna 27 8. Annat parti 137 9. Uppgift saknas
VAR 67 BOSTADSORT 26 Loc 87 width 1 MD=9 Till sist några frågor om Dig själv. När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor. 26 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 163 1. Ren landsbygd 455 2. Mindre tätort 470 3. Stad eller större tätort 13 9. Uppgift saknas
VAR 68 AVSTÅND KÄRNKRAFTVERK 27 Loc 88 width 1 MD=9 27 Hur långt från Oskarshamns kärnkraftverk bor Du (fågelvägen)? 102 1. 0-10 kilometer 250 2. 11-20 kilometer 517 3. 21-30 kilometer 197 4. Mer än 30 kilometer 35 9. Uppgift saknas
VAR 69 BESÖKT KÄRNKRAFTVERK 28 Loc 89 width 1 MD=9 28 Har Du personligen besökt Oskarshamns kärnkraftverk eller CLAB? 882 1. Ja 211 5. Nej 8 9. Uppgift saknas
VAR 70 FÖDELSEÅR 29 Loc 90 width 2 MD=99 29 Vilket år är Du född? 65. 1965 . . 81. 1981 13 99. Uppgift saknas Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 1 68 73 59 72 70 63 69 72 73 78 77 97 Kod: 78 79 80 99 Frek: 97 112 7 13
VAR 71 KÖN 30 Loc 92 width 1 MD=9 30 Är Du man eller kvinna? 556 1. Man 530 2. Kvinna 15 9. Uppgift saknas
VAR 72 CIVILSTÅND 31 Loc 93 width 1 MD=9 31 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 647 1. Ensamstående 293 2. Samboende 118 3. Gift 43 9. Uppgift saknas
VAR 73 BARN 32 Loc 94 width 1 MD=9 32 Har Du barn? 16 1. Ja, 3 eller flera barn 190 2. Ja, 1-2 barn 877 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 74 UTBILDNING 33 Loc 95 width 1 MD=9 33 Vilken skolutbildning har Du? (Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i.) 89 1. Grundskola 264 2. Tvåårigt gymnasium 484 3. Minst treårigt gymnasium 13 4. Folkhögskola 154 5. Högskola/universitet 70 7. Flera svar angivna 27 9. Uppgift saknas
VAR 75 ARBETSMARKNADSGRUPP 34 Loc 96 width 1 MD=9 34 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 449 1. Förvärvsarbetande 20 2. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 12 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 118 4. Arbetslös 4 5. Förtidspensionär 413 6. Studerande 45 7. Hemarbetande 12 8. Flera svar angivna 28 9. Uppgift saknas
VAR 76 YRKESGRUPP 35 Loc 97 width 2 MD=99 35 Vilken av de här yrkesgrupperna hör Du till? 127 01. Tjänsteman 20 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 5 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 451 04. Arbetare 55 05. Arbetare med arbetsledande funktion 3 06. Egenanställd arbetare 1 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 8 09. Företagare: ingen anställd 6 10. Företagare: 1-9 anställda 2 11. Företagare: 10 eller fler anställda 360 55. Har aldrig yrkesarbetat 11 77. Flera svar angivna 52 99. Uppgift saknas
VAR 77 OFF/PRIVAT TJÄNST 36 Loc 99 width 1 MD=9 36 Arbetar Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 70 1. Statlig 177 2. Kommunal/landstingskommunal 428 3. Privat 364 5. Har aldrig yrkesarbetat 17 7. Flera svar angivna 45 9. Uppgift saknas
VAR 78 MEDLEM FACKFÖRENING 37 Loc 100 width 1 MD=9 37 Är Du medlem i någon fackförening? 382 1. Ja, LO-förbund 107 2. Ja, TCO-förbund 36 3. Ja, SACO-förbund 165 4. Nej 349 5. Har aldrig yrkesarbetat 62 9. Uppgift saknas
VAR 79 ÅLDER 1996 Loc 101 width 2 MD=99 Ålder 1996 16. 16 år . . 31. 31 år 13 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 7 112 97 97 77 78 73 72 69 63 70 72 59 Kod: 29 30 31 99 Frek: 73 68 1 13
VAR 80 ÅLDER 3 GRUPPER Loc 103 width 1 MD=9 Åldersindelning - tre kategorier 390 1. 16-20 år 355 2. 21-25 år 343 3. 26-30 år 13 9. Uppgift saknas
VAR 81 URSPRUNGLIGT ID Loc 104 width 4 Ursprungligt ID-nummer Valid-n=1101 Min=8 Max=9999 Mean=3252.2 St.Dev=2515.6