OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM,
                MARS 1991
                SSD 0601

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM, MARS 1991
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Det har genomförts fyra undersökningar inom ramen för
  projektet 'Opinioner kring 1991 års skattereform'. Tre av
  dessa (undersökning nr 1, 2, 4) har genomförts som
  tilläggsfrågor till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Den
  tredje undersökningen genomfördes i mars 1992 med postenkät.
  De tre AKU-undersökningarna har genomförts av statistiska
  centralbyrån (SCB) medelst telefonintervju. Tilläggsfrågorna
  har konstruerats av en forskargrupp vid sociologiska
  institutionen vid Umeå universitet. Populationen består av den
  del av befolkningen som är mellan 16 och 64 år.

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  TVÄRSNITTSUNDERSÖKNINGARNA

              Mars 1991  Sept 1991  Sept 1992
                A      B      C
  Bruttourvalsstorlek AKU  4549    4534    4529
  Bortfall AKU        14%     15%     16%
  Bortfall skattefrågor    8%     9%     12%
  Storlek svarandegrupp   3537    3439    3628

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  PANELUNDERSÖKNINGARNA

                AB     BC     ABC
  Kriterium för AKU
  bruttourvalsstorlek    75%     50%     25%
  Bruttourvalsstorlek AKU  3375    2250    1125
  Bortfall AKU        22%     26%     31%
  Bortfall skattefrågor   10%     10%     12%
  Storlek svarandegrupp   2304    1438     646

  Not. C:a 75% av bruttourvalet i september 1991 är identiskt
  med bruttourvalet i mars 1991 (AB). C:a 50% av bruttourvalet i
  september 1992 är identiskt med bruttourvalet i september 1991
  (BC). C:a 25% av bruttourvalet i september 1992 är identiskt
  med bruttourvalet i mars och september 1991 (ABC).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 12  (2)ÅSIKT SKATTREFORMEN A8   (3)LOC 22 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige.
        Anser du att det var ett riktigt beslut att
        införa det nya skattesystemet?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1587 1.  Ja
      698 5.  Nej
     1250 8.  Vet ej

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0601 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Ålder 7 Facklig centralorganisation 8 Utbildning 9 Civilstånd 10 Hemmavarande barn under 25 år 11 H-region 12 Riktigt beslut införa skattereformen 1991 13 Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 14 Lättare klara löpande utgifter 15 Svårare klara löpande utgifter 16 Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 17 Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 18 Svårare att smita undan skatt 19 Rättvisare fördelning av skattebördan 20 Orättvisare fördelning av skattebördan 21 Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 22 Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 23 Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 24 Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 25 Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 26 Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 27 Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 28 Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 29 Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 30 Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 31 Make: Förvärvsarbetande 32 Make: Heltids- eller deltidsarbete 33 Make: Anställd eller egen företagare 34 Make: Egen företagare med anställda 35 Bostadsform 36 Bruttomånadslön 37 Månadslön gruppindelad 38 Make: Bruttomånadslön 39 Makes månadslön gruppindelad 40 Anställningssektor 41 Yrkesställning 42 SEI - Socio-ekonomisk indelning 43 Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning 44 Nya skattesystemet: Bytt bostad 45 Nya skattesystemet: Betalat av snabbare på lån 46 Nya skattesystemet: Sparat mer 47 Nya skattesystemet: Sparat mindre 48 Nya skattesystemet: Bytt arbete 49 Nya skattesystemet: Sökt annat arbete 50 Nya skattesystemet: Ökat övertidsarbete 51 Nya skattesystemet: Minskat övertidsarbete 52 Nya skattesystemet: Ökat ordinarie arbetstid 53 Nya skattesystemet: Minskat ordinarie arbetstid 54 Nya skattesystemet: Skaffat bisyssla 55 Nya skattesystemet: Slutat med bisyssla 56 Nya skattesystemet: Pengar istället för ledighet

VAR 1 SSD STUDY NR 0601              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0601


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Opinioner kring 1991 års skattereform, mars 1991
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN A1 Loc 13 width 1 A:1 Kön 1732 1. Man 1805 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER A2 Loc 14 width 2 A:2 Ålder 16. 16 år . . 64. 64 år Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 71 72 84 68 71 55 85 78 73 80 88 90 78 73 64 69 76 75 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 70 88 77 84 85 71 67 94 95 91 90 94 85 84 83 69 57 68 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 74 61 47 63 55 61 57 45 52 63 51 44 62
VAR 7 FACKLIG CENTRALORG A3 Loc 16 width 1 MD=9 A:3 Facklig centralorganisation 1180 1. LO 846 2. TCO 193 3. SACO 48 4. Övriga 1270 9. Uppgift saknas
VAR 8 UTBILDNING A4 Loc 17 width 2 A:4 Utbildning 603 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 582 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 341 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 724 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 500 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 400 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 359 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 17 70. Forskarutbildning 8 97. Utländsk utbildning 3 98. Vill inte svara
VAR 9 CIVILSTÅND A5 Loc 19 width 1 A:5 Civilstånd 1779 1. Gift 625 2. Sambo 1133 3. Ensamstående
VAR 10 HEMMAVARANDE BARN A6 Loc 20 width 1 A:6 Hemmavarande barn under 25 år 1577 1. Ja 1960 5. Nej
VAR 11 H-REGION A7 Loc 21 width 1 A:7 H-region 606 1. Stockholm/Södertälje A-region 508 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 1282 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 725 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 205 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 211 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 12 ÅSIKT SKATTEREFORMEN A8 Loc 22 width 1 MD=9 A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 1587 1. Ja 698 5. Nej 1250 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 13 KLARA LÖPANDE UTG A9 Loc 23 width 1 MD=9 A:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 736 1. Lättare 1637 3. Varken lättare eller svårare 593 5. Svårare 570 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 14 LÄTTARE LÖPANDE UTG A9 Loc 24 width 1 MD=0 A:9(1) (LÄTTARE) Har det blivit ...? <Se F.A:9 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket lättare 642 2. Något lättare 2801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 SVÅRARE LÖPANDE UTG A9 Loc 25 width 1 MD=0 A:9(2) (SVÅRARE) Har det blivit ...? <Se F.A:9 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket svårare 405 2. Något svårare 2945 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 VINNARE EL FÖRLORARE A10 Loc 26 width 1 A:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 976 1. Vinnarna 924 3. Varken vinnarna eller förlorarna 847 5. Förlorarna 790 8. Vet ej
VAR 17 PÅVERKAN SV EKON A11 Loc 27 width 1 MD=9 A:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 1123 1. Förbättra 488 3. Varken förbättra eller försämra 540 5. Försämra 1384 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 18 SVÅRARE SKATTESMITA A12 Loc 28 width 1 MD=9 A:12 Tror du att det nya skattesystemet gör det svårare för folk att smita undan skatt? 902 1. Ja 1574 5. Nej 1060 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 RÄTTVIS FÖRDELNING A13 Loc 29 width 1 MD=0 A:13A Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera rättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 423 1. Ja 762 5. Nej 585 8. Vet ej 1767 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 ORÄTTVIS FÖRDELNING A13 Loc 30 width 1 MD=0 A:13B Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera orättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 597 1. Ja 518 5. Nej 652 8. Vet ej 1770 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 MISSGYN: PENS GEN A15 Loc 31 width 1 A:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? A:15A Pensionärer, generellt 1743 1. Markerat 1794 5. Ej markerat
VAR 22 MISSGYN: LÅG PENSION A15 Loc 32 width 1 A:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 1207 1. Markerat 2330 5. Ej markerat
VAR 23 MISSGYN: LÅGINKOMST A15 Loc 33 width 1 A:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 1058 1. Markerat 2479 5. Ej markerat
VAR 24 MISSGYN: BARNFAMILJ A15 Loc 34 width 1 A:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 272 1. Markerat 3265 5. Ej markerat
VAR 25 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR A15 Loc 35 width 1 A:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 397 1. Markerat 3140 5. Ej markerat
VAR 26 MISSGYN: ARBETARE A15 Loc 36 width 1 A:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 3498 5. Ej markerat
VAR 27 MISSGYN: HYRESGÄSTER A15 Loc 37 width 1 A:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 3464 5. Ej markerat
VAR 28 MISSGYN: VILLAÄGARE A15 Loc 38 width 1 A:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 3480 5. Ej markerat
VAR 29 MISSGYN: STORA LÅN A15 Loc 39 width 1 A:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 3438 5. Ej markerat
VAR 30 MISSGYN: ANDRA GRUPP A15 Loc 40 width 1 A:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 230 1. Markerat 3307 5. Ej markerat
VAR 31 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE A22 Loc 41 width 1 MD=0 A:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 2016 1. Ja 388 5. Nej 1133 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 MAKE: HELTIDSARBETE A23 Loc 42 width 1 MD=0 A:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 1493 1. Heltid 520 2. Deltid 3 8. Vet ej 1521 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET A24 Loc 43 width 1 MD=0 A:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 1789 1. Anställd 214 2. Egen företagare 4 3. Medhjälpande familjemedlem 7 8. Vet ej 1523 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 MAKE: ANSTÄLLDA A25 Loc 44 width 1 MD=0 A:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 75 1. Ja 139 5. Nej 3323 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 BOSTADSFORM A26 Loc 45 width 1 MD=9 A:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 1742 1. Eget hus 443 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 1059 3. Hyreslägenhet 286 4. Annat sätt 5 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 36 BRUTTOMÅNADSLÖN A27 Loc 46 width 6 MD GE 999987 A:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 136 999987. Vill inte svara 246 999988. Vet ej 795 999999. Uppgift saknas Valid-n=2360 Min=200 Max=900000 Mean=14054.2 St.Dev=32561.7
VAR 37 MÅNADSLÖN INTERVALL A27 Loc 52 width 2 MD= 0 A:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 31 01. Mindre än 4 000 kronor 55 02. 4 000 - 8 000 kronor 116 03. 8 000 - 12 000 kronor 79 04. 12 000 - 16 000 kronor 26 05. 16 000 - 20 000 kronor 8 06. 20 000 - 24 000 kronor 2 07. 24 000 - 28 000 kronor 4 08. 28 000 - 32 000 kronor 7 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 47 88. Vet ej 3161 00. Frågan ej tillämplig
VAR 38 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN A28 Loc 54 width 6 MD GE 999987 A:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 120 999987. Vill inte svara 430 999988. Vet ej 1749 999999. Uppgift saknas Valid-n=1238 Min=1200 Max=900000 Mean=14003.6 St.Dev=26822.4
VAR 39 MAKE MÅNLÖN INTERV A28 Loc 60 width 2 MD= 0 A:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 11 01. Mindre än 4 000 kronor 41 02. 4 000 - 8 000 kronor 151 03. 8 000 - 12 000 kronor 153 04. 12 000 - 16 000 kronor 49 05. 16 000 - 20 000 kronor 15 06. 20 000 - 24 000 kronor 3 07. 24 000 - 28 000 kronor 2 08. 28 000 - 32 000 kronor 7 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 111 88. Vet ej 2993 00. Frågan ej tillämplig
VAR 40 ANSTÄLLNINGSSEKTOR A29 Loc 62 width 1 MD=0 A:29 Anställningssektor 143 1. Statlig 98 2. Affärsdrivande verk 605 3. Primärkommunal 320 4. Landstingskommunal 10 5. Övrig offentlig institution 1838 6. Enskild 523 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 YRKESSTÄLLNING A30 Loc 63 width 1 MD=0 A:30 Yrkesställning 2742 1. Anställd 262 2. Företagare 11 3. Medhjälpare 522 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 SEI ASEI1 Loc 64 width 2 MD= 0 A:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 8 10. 248 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 744 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 385 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 211 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 243 33. Lägre tjänstemän I 293 36. Lägre tjänstemän II 577 46. Tjänstemän på mellannivå 23 50. 265 56. Högre tjänstemän 42 57. Ledande befattningar 10 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 206 79. Företagare, ospec antal anställda 48 89. Lantbrukare, ospec areal 234 00. Frågan ej tillämplig
VAR 43 MAKES SEI ASEI2 Loc 66 width 2 MD= 0 A:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 36 10. 107 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 370 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 182 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 97 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 134 33. Lägre tjänstemän I 167 36. Lägre tjänstemän II 377 46. Tjänstemän på mellannivå 65 50. 188 56. Högre tjänstemän 23 57. Ledande befattningar 13 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 159 79. Företagare, ospec antal anställda 30 89. Lantbrukare, ospec areal 1589 00. Frågan ej tillämplig
VAR 44 ÅTGÄRD: BYTT BOSTAD A31 Loc 68 width 1 A:31A Har du till följd av det nya skattesystemet bytt bostad? 37 1. Ja 3494 5. Nej 6 8. Vet ej
VAR 45 ÅTGÄRD: BETALAT LÅN A31 Loc 69 width 1 A:31B Har du till följd av det nya skattesystemet betalat av snabbare på lån? 200 1. Ja 3325 5. Nej 12 8. Vet ej
VAR 46 ÅTGÄRD: SPARAT MER A31 Loc 70 width 1 A:31C Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mer? 390 1. Ja 3119 5. Nej 28 8. Vet ej
VAR 47 ÅTGÄRD: SPARAT MINDR A31 Loc 71 width 1 MD=9 A:31D Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mindre? 301 1. Ja 2823 5. Nej 23 8. Vet ej 390 9. Uppgift saknas
VAR 48 ÅTGÄRD: BYTT ARBETE A31 Loc 72 width 1 MD=9 A:31E Har du till följd av det nya skattesystemet bytt arbete? 7 1. Ja 3049 5. Nej 6 8. Vet ej 475 9. Uppgift saknas
VAR 49 ÅTGÄRD: SÖKT AN ARB A31 Loc 73 width 1 MD=9 A:31F Har du till följd av det nya skattesystemet sökt annat arbete? 51 1. Ja 3005 5. Nej 6 8. Vet ej 475 9. Uppgift saknas
VAR 50 ÅTGÄRD: ÖKAD ÖVERTID A31 Loc 74 width 1 MD=9 A:31G Har du till följd av det nya skattesystemet ökat ditt övertidsarbete? 96 1. Ja 2959 5. Nej 7 8. Vet ej 475 9. Uppgift saknas
VAR 51 ÅTGÄRD: MINSKA Ö-TID A31 Loc 75 width 1 MD=9 A:31H Har du till följd av det nya skattesystemet minskat ditt övertidsarbete? 22 1. Ja 2937 5. Nej 7 8. Vet ej 571 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÅTGÄRD: ÖKAT ARBTID A31 Loc 76 width 1 MD=9 A:31I Har du till följd av det nya skattesystemet ökat din ordinarie arbetstid? 27 1. Ja 3027 5. Nej 8 8. Vet ej 475 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÅTGÄRD: MINSK ARBTID A31 Loc 77 width 1 MD=9 A:31J Har du till följd av det nya skattesystemet minskat din ordinarie arbetstid? 11 1. Ja 3016 5. Nej 8 8. Vet ej 502 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÅTGÄRD: SKAFFA BISYS A31 Loc 78 width 1 MD=9 A:31K Har du till följd av det nya skattesystemet skaffat bisyssla? 13 1. Ja 3042 5. Nej 7 8. Vet ej 475 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÅTGÄRD: SLUTA BISYSS A31 Loc 79 width 1 MD=9 A:31L Har du till följd av det nya skattesystemet slutat med bisyssla? 6 1. Ja 3036 5. Nej 7 8. Vet ej 488 9. Uppgift saknas
VAR 56 ÅTGÄRD: PENGAR Ö-ARB A31 Loc 80 width 1 MD=9 A:31M Har du till följd av det nya skattesystemet i ökad utsträckning tagit pengar (kontant ersättning) istället för ledighet vid övertidsarbete? 248 1. Ja 2801 5. Nej 13 8. Vet ej 475 9. Uppgift saknas