OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM,
              SEPTEMBER 1991
                SSD 0602

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM, SEPTEMBER
  1991 samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Det har genomförts fyra undersökningar inom ramen för
  projektet 'Opinioner kring 1991 års skattereform'. Tre av
  dessa (undersökning nr 1, 2, 4) har genomförts som
  tilläggsfrågor till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Den
  tredje undersökningen genomfördes i mars 1992 med postenkät.
  De tre AKU-undersökningarna har genomförts av statistiska
  centralbyrån (SCB) medelst telefonintervju. Tilläggsfrågorna
  har konstruerats av en forskargrupp vid sociologiska
  institutionen vid Umeå universitet. Populationen består av den
  del av befolkningen som är mellan 16 och 64 år.

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  TVÄRSNITTSUNDERSÖKNINGARNA

              Mars 1991  Sept 1991  Sept 1992
                A      B      C
  Bruttourvalsstorlek AKU  4549    4534    4529
  Bortfall AKU        14%     15%     16%
  Bortfall skattefrågor    8%     9%     12%
  Storlek svarandegrupp   3537    3439    3628

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  PANELUNDERSÖKNINGARNA

                AB     BC     ABC
  Kriterium för AKU
  bruttourvalsstorlek    75%     50%     25%
  Bruttourvalsstorlek AKU  3375    2250    1125
  Bortfall AKU        22%     26%     31%
  Bortfall skattefrågor   10%     10%     12%
  Storlek svarandegrupp   2304    1438     646

  Not. C:a 75% av bruttourvalet i september 1991 är identiskt
  med bruttourvalet i mars 1991 (AB). C:a 50% av bruttourvalet i
  september 1992 är identiskt med bruttourvalet i september 1991
  (BC). C:a 25% av bruttourvalet i september 1992 är identiskt
  med bruttourvalet i mars och september 1991 (ABC).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 12  (2)ÅSIKT SKATTREFORMEN A8   (3)LOC 22 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige.
        Anser du att det var ett riktigt beslut att
        införa det nya skattesystemet?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1587 1.  Ja
      698 5.  Nej
     1250 8.  Vet ej

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0602 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Ålder 7 Facklig centralorganisation 8 Utbildning 9 Civilstånd 10 Hemmavarande barn under 25 år 11 H-region 12 Riktigt beslut införa skattereformen 1991 13 Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 14 Lättare klara löpande utgifter 15 Svårare klara löpande utgifter 16 Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 17 Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 18 Lättare eller svårare att skatteplanera 19 Rättvisare fördelning av skattebördan 20 Orättvisare fördelning av skattebördan 21 Fördelning av skattebördan 22 Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 23 Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 24 Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 25 Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 26 Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 27 Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 28 Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 29 Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 30 Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 31 Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 32 Missgynnade av skattesystemet: Ungdomar och studerande 33 Missgynnade av skattesystemet: Sjuka och handikappade 34 Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående utan barn 35 Make: Förvärvsarbetande 36 Make: Heltids- eller deltidsarbete 37 Make: Anställd eller egen företagare 38 Make: Egen företagare med anställda 39 Bostadsform 40 Bruttomånadslön 41 Månadslön gruppindelad 42 Make: Bruttomånadslön 43 Makes månadslön gruppindelad 44 Anställningssektor 45 Yrkesställning 46 SEI - Socio-ekonomisk indelning 47 Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning 48 Nya skattesystemet: Bytt bostad 49 Nya skattesystemet: Betalat av snabbare på lån 50 Nya skattesystemet: Sparat mer 51 Nya skattesystemet: Sparat mindre 52 Nya skattesystemet: Bytt arbete 53 Nya skattesystemet: Sökt annat arbete 54 Nya skattesystemet: Ökat övertidsarbete 55 Nya skattesystemet: Minskat övertidsarbete 56 Nya skattesystemet: Ökat ordinarie arbetstid 57 Nya skattesystemet: Minskat ordinarie arbetstid 58 Nya skattesystemet: Skaffat bisyssla 59 Nya skattesystemet: Slutat med bisyssla 60 Nya skattesystemet: Pengar istället för ledighet

VAR 1 SSD STUDY NR 0602              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0602


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1991
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN B1 Loc 13 width 1 B:1 Kön 1714 1. Man 1725 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER B2 Loc 14 width 2 B:2 Ålder 16. 16 år . . 64. 64 år Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 76 69 65 75 66 60 78 82 74 81 92 88 81 75 76 68 71 68 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 80 80 74 73 80 74 63 84 91 78 92 95 84 80 68 71 62 61 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 67 59 62 49 62 54 48 48 55 49 49 50 52
VAR 7 FACKLIG CENTRALORG B3 Loc 16 width 1 MD=9 B:3 Facklig centralorganisation 1142 1. LO 781 2. TCO 194 3. SACO 60 4. Övriga 1262 9. Uppgift saknas
VAR 8 UTBILDNING B4 Loc 17 width 2 B:4 Utbildning 558 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 570 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 306 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 702 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 539 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 400 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 340 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 11 70. Forskarutbildning 11 97. Utländsk utbildning 2 98. Vill inte svara
VAR 9 CIVILSTÅND B5 Loc 19 width 1 B:5 Civilstånd 1704 1. Gift 592 2. Sambo 1143 3. Ensamstående
VAR 10 HEMMAVARANDE BARN B6 Loc 20 width 1 B:6 Hemmavarande barn under 25 år 1513 1. Ja 1926 5. Nej
VAR 11 H-REGION B7 Loc 21 width 1 B:7 H-region 586 1. Stockholm/Södertälje A-region 495 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 1223 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 704 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 218 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 213 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 12 ÅSIKT SKATTEREFORMEN B8 Loc 22 width 1 B:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 1559 1. Ja 701 5. Nej 1179 8. Vet ej
VAR 13 KLARA LÖPANDE UTG B9 Loc 23 width 1 B:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 787 1. Lättare 1745 3. Varken lättare eller svårare 542 5. Svårare 365 8. Vet ej
VAR 14 LÄTTARE LÖPANDE UTG B9 Loc 24 width 1 MD=0 B:9(1) (LÄTTARE) Har det blivit ...? <Se F.B:9 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket lättare 708 2. Något lättare 2653 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 SVÅRARE LÖPANDE UTG B9 Loc 25 width 1 MD=0 B:9(2) (SVÅRARE) Har det blivit ...? <Se F.B:9 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket svårare 395 2. Något svårare 2897 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 VINNARE EL FÖRLORARE B10 Loc 26 width 1 B:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 923 1. Vinnarna 1131 3. Varken vinnarna eller förlorarna 793 5. Förlorarna 592 8. Vet ej
VAR 17 PÅVERKAN SV EKON B11 Loc 27 width 1 B:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 1087 1. Förbättra 514 3. Varken förbättra eller försämra 497 5. Försämra 1341 8. Vet ej
VAR 18 SKATTEPLANERING B12 Loc 28 width 1 B:12 Tror du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för folk att minska sin inkomstskatt genom sk skatteplanering? 312 1. Lättare 549 3. Varken lättare eller svårare 1112 5. Svårare 1466 8. Vet ej
VAR 19 RÄTTVIS FÖRDELNING B13 Loc 29 width 1 MD=0 B:13A Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera rättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 373 1. Ja, det nya skattesystemet är mer rättvist 200 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 639 5. Nej, det nya skattesystemet är mer orättvist 533 8. Vet ej 1694 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 ORÄTTVIS FÖRDELNING B13 Loc 30 width 1 MD=0 B:13B Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera orättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 588 1. Ja, det nya skattesystemet är mer orättvist 194 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre orättvist än det gamla 376 5. Nej, det nya skattesystemet är mer rättvist 536 8. Vet ej 1745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 FÖRDELN SKATTEBÖRDAN B13 Loc 31 width 1 B:13 Sammanslagning av B:13A och B:13B 749 1. Det nya skattesystemet är mer rättvist 394 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 1227 5. Det nya skattesystemet är mer orättvist 1069 8. Vet ej
VAR 22 MISSGYN: PENS GEN B15 Loc 32 width 1 B:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? B:15A Pensionärer, generellt 1279 1. Markerat 2160 5. Ej markerat
VAR 23 MISSGYN: LÅG PENSION B15 Loc 33 width 1 B:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 824 1. Markerat 2615 5. Ej markerat
VAR 24 MISSGYN: LÅGINKOMST B15 Loc 34 width 1 B:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 1143 1. Markerat 2296 5. Ej markerat
VAR 25 MISSGYN: BARNFAMILJ B15 Loc 35 width 1 B:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 3210 5. Ej markerat
VAR 26 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR B15 Loc 36 width 1 B:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 320 1. Markerat 3119 5. Ej markerat
VAR 27 MISSGYN: ARBETARE B15 Loc 37 width 1 B:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 3399 5. Ej markerat
VAR 28 MISSGYN: HYRESGÄSTER B15 Loc 38 width 1 B:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 3405 5. Ej markerat
VAR 29 MISSGYN: VILLAÄGARE B15 Loc 39 width 1 B:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 3383 5. Ej markerat
VAR 30 MISSGYN: STORA LÅN B15 Loc 40 width 1 B:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 3387 5. Ej markerat
VAR 31 MISSGYN: ANDRA GRUPP B15 Loc 41 width 1 B:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 3357 5. Ej markerat
VAR 32 MISSGYN: UNGDOMAR B15 Loc 42 width 1 B:15K <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ungdomar och studerande <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 3377 5. Ej markerat
VAR 33 MISSGYN: SJUKA B15 Loc 43 width 1 B:15L <Missgynnade av det nya skattesystemet> Sjuka och handikappade <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 3326 5. Ej markerat
VAR 34 MISSGYN: ENSAMSTÅEND B15 Loc 44 width 1 B:15M <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående utan barn <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 3333 5. Ej markerat
VAR 35 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE B22 Loc 45 width 1 MD=0 B:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 1903 1. Ja 393 5. Nej 1143 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 MAKE: HELTIDSARBETE B23 Loc 46 width 1 MD=0 B:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 1425 1. Heltid 473 2. Deltid 5 8. Vet ej 1536 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET B24 Loc 47 width 1 MD=0 B:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 1676 1. Anställd 221 2. Egen företagare 3 3. Medhjälpande familjemedlem 3 8. Vet ej 1536 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 MAKE: ANSTÄLLDA B25 Loc 48 width 1 MD=0 B:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 84 1. Ja 136 5. Nej 1 8. Vet ej 3218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 BOSTADSFORM B26 Loc 49 width 1 B:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 1731 1. Eget hus 427 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 1007 3. Hyreslägenhet 267 4. Annat sätt 7 8. Vet ej
VAR 40 BRUTTOMÅNADSLÖN B27 Loc 50 width 6 MD GE 999987 B:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 82 999987. Vill inte svara 161 999988. Vet ej 818 999999. Uppgift saknas Valid-n=2378 Min=400 Max=135001 Mean=12829.7 St.Dev=6698.7
VAR 41 MÅNADSLÖN INTERVALL B27 Loc 56 width 2 MD= 0 B:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 19 01. Mindre än 4 000 kronor 39 02. 4 000 - 8 000 kronor 64 03. 8 000 - 12 000 kronor 40 04. 12 000 - 16 000 kronor 15 05. 16 000 - 20 000 kronor 4 06. 20 000 - 24 000 kronor 5 07. 24 000 - 28 000 kronor 2 08. 28 000 - 32 000 kronor 3 09. 32 000 - 36 000 kronor 3 10. Mer än 36 000 kronor 49 88. Vet ej 3196 00. Frågan ej tillämplig
VAR 42 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN B28 Loc 58 width 6 MD GE 999987 B:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 58 999987. Vill inte svara 340 999988. Vet ej 1773 999999. Uppgift saknas Valid-n=1268 Min=500 Max=45000 Mean=12885.3 St.Dev=4960.6
VAR 43 MAKE MÅNLÖN INTERV B28 Loc 64 width 2 MD= 0 B:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 4 01. Mindre än 4 000 kronor 22 02. 4 000 - 8 000 kronor 112 03. 8 000 - 12 000 kronor 104 04. 12 000 - 16 000 kronor 23 05. 16 000 - 20 000 kronor 14 06. 20 000 - 24 000 kronor 3 07. 24 000 - 28 000 kronor 4 08. 28 000 - 32 000 kronor 5 09. 32 000 - 36 000 kronor 3 10. Mer än 36 000 kronor 104 88. Vet ej 3041 00. Frågan ej tillämplig
VAR 44 ANSTÄLLNINGSSEKTOR B29 Loc 66 width 1 MD=0 B:29 Anställningssektor 137 1. Statlig 83 2. Affärsdrivande verk 566 3. Primärkommunal 296 4. Landstingskommunal 20 5. Övrig offentlig institution 1800 6. Enskild 537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 YRKESSTÄLLNING B30 Loc 67 width 1 MD=0 B:30 Yrkesställning 2636 1. Anställd 255 2. Företagare 12 3. Medhjälpare 536 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 SEI BSEI1 Loc 68 width 2 MD= 0 B:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 18 10. 209 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 706 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 387 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 197 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 187 33. Lägre tjänstemän I 305 36. Lägre tjänstemän II 593 46. Tjänstemän på mellannivå 38 50. 236 56. Högre tjänstemän 31 57. Ledande befattningar 17 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 194 79. Företagare, ospec antal anställda 50 89. Lantbrukare, ospec areal 271 00. Frågan ej tillämplig
VAR 47 MAKES SEI BSEI2 Loc 70 width 2 MD= 0 B:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 44 10. 83 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 349 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 174 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 87 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 110 33. Lägre tjänstemän I 146 36. Lägre tjänstemän II 352 46. Tjänstemän på mellannivå 95 50. 134 56. Högre tjänstemän 34 57. Ledande befattningar 16 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 179 79. Företagare, ospec antal anställda 21 89. Lantbrukare, ospec areal 1615 00. Frågan ej tillämplig
VAR 48 ÅTGÄRD: BYTT BOSTAD B31 Loc 72 width 1 B:31A Har du till följd av det nya skattesystemet bytt bostad? 48 1. Ja 3381 5. Nej 10 8. Vet ej
VAR 49 ÅTGÄRD: BETALAT LÅN B31 Loc 73 width 1 B:31B Har du till följd av det nya skattesystemet betalat av snabbare på lån? 208 1. Ja 3213 5. Nej 18 8. Vet ej
VAR 50 ÅTGÄRD: SPARAT MER B31 Loc 74 width 1 B:31C Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mer? 458 1. Ja 2953 5. Nej 28 8. Vet ej
VAR 51 ÅTGÄRD: SPARAT MINDR B31 Loc 75 width 1 MD=9 B:31D Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mindre? 332 1. Ja 2615 5. Nej 34 8. Vet ej 458 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÅTGÄRD: BYTT ARBETE B31 Loc 76 width 1 MD=9 B:31E Har du till följd av det nya skattesystemet bytt arbete? 17 1. Ja 2943 5. Nej 9 8. Vet ej 470 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÅTGÄRD: SÖKT AN ARB B31 Loc 77 width 1 MD=9 B:31F Har du till följd av det nya skattesystemet sökt annat arbete? 75 1. Ja 2887 5. Nej 7 8. Vet ej 470 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÅTGÄRD: ÖKAD ÖVERTID B31 Loc 78 width 1 MD=9 B:31G Har du till följd av det nya skattesystemet ökat ditt övertidsarbete? 112 1. Ja 2848 5. Nej 9 8. Vet ej 470 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÅTGÄRD: MINSKA Ö-TID B31 Loc 79 width 1 MD=9 B:31H Har du till följd av det nya skattesystemet minskat ditt övertidsarbete? 29 1. Ja 2819 5. Nej 9 8. Vet ej 582 9. Uppgift saknas
VAR 56 ÅTGÄRD: ÖKAT ARBTID B31 Loc 80 width 1 MD=9 B:31I Har du till följd av det nya skattesystemet ökat din ordinarie arbetstid? 36 1. Ja 2926 5. Nej 7 8. Vet ej 470 9. Uppgift saknas
VAR 57 ÅTGÄRD: MINSK ARBTID B31 Loc 81 width 1 MD=9 B:31J Har du till följd av det nya skattesystemet minskat din ordinarie arbetstid? 10 1. Ja 2916 5. Nej 7 8. Vet ej 506 9. Uppgift saknas
VAR 58 ÅTGÄRD: SKAFFA BISYS B31 Loc 82 width 1 MD=9 B:31K Har du till följd av det nya skattesystemet skaffat bisyssla? 23 1. Ja 2939 5. Nej 7 8. Vet ej 470 9. Uppgift saknas
VAR 59 ÅTGÄRD: SLUTA BISYSS B31 Loc 83 width 1 MD=9 B:31L Har du till följd av det nya skattesystemet slutat med bisyssla? 4 1. Ja 2934 5. Nej 8 8. Vet ej 493 9. Uppgift saknas
VAR 60 ÅTGÄRD: PENGAR Ö-ARB B31 Loc 84 width 1 MD=9 B:31M Har du till följd av det nya skattesystemet i ökad utsträckning tagit pengar (kontant ersättning) istället för ledighet vid övertidsarbete? 328 1. Ja 2626 5. Nej 15 8. Vet ej 470 9. Uppgift saknas