OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM,
              SEPTEMBER 1992
                SSD 0603

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM, SEPTEMBER
  1992 samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Det har genomförts fyra undersökningar inom ramen för
  projektet 'Opinioner kring 1991 års skattereform'. Tre av
  dessa (undersökning nr 1, 2, 4) har genomförts som
  tilläggsfrågor till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Den
  tredje undersökningen genomfördes i mars 1992 med postenkät.
  De tre AKU-undersökningarna har genomförts av statistiska
  centralbyrån (SCB) medelst telefonintervju. Tilläggsfrågorna
  har konstruerats av en forskargrupp vid sociologiska
  institutionen vid Umeå universitet. Populationen består av den
  del av befolkningen som är mellan 16 och 64 år.

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  TVÄRSNITTSUNDERSÖKNINGARNA

              Mars 1991  Sept 1991  Sept 1992
                A      B      C
  Bruttourvalsstorlek AKU  4549    4534    4529
  Bortfall AKU        14%     15%     16%
  Bortfall skattefrågor    8%     9%     12%
  Storlek svarandegrupp   3537    3439    3628

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  PANELUNDERSÖKNINGARNA

                AB     BC     ABC
  Kriterium för AKU
  bruttourvalsstorlek    75%     50%     25%
  Bruttourvalsstorlek AKU  3375    2250    1125
  Bortfall AKU        22%     26%     31%
  Bortfall skattefrågor   10%     10%     12%
  Storlek svarandegrupp   2304    1438     646

  Not. C:a 75% av bruttourvalet i september 1991 är identiskt
  med bruttourvalet i mars 1991 (AB). C:a 50% av bruttourvalet i
  september 1992 är identiskt med bruttourvalet i september 1991
  (BC). C:a 25% av bruttourvalet i september 1992 är identiskt
  med bruttourvalet i mars och september 1991 (ABC).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 12  (2)ÅSIKT SKATTREFORMEN A8   (3)LOC 22 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige.
        Anser du att det var ett riktigt beslut att
        införa det nya skattesystemet?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1587 1.  Ja
      698 5.  Nej
     1250 8.  Vet ej

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0603 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Ålder 7 Facklig centralorganisation 8 Utbildning 9 Civilstånd 10 Hemmavarande barn under 25 år 11 H-region 12 Riktigt beslut införa skattereformen 1991 13 Olika frågeformulering för C:8 14 Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 15 Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 16 Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 17 Lättare eller svårare att skatteplanera 18 Fördelning av skattebördan 19 Skatter för folk med höga inkomster 20 Skatter för folk med medelinkomster 21 Skatter för folk med låga inkomster 22 Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 23 Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 24 Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 25 Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 26 Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 27 Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 28 Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 29 Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 30 Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 31 Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 32 Missgynnade av skattesystemet: Ungdomar och studerande 33 Missgynnade av skattesystemet: Sjuka och handikappade 34 Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående utan barn 35 Inställning till sänkt matmoms 36 Inställning till sänkt kapitalskatt och ränteavdrag 37 Inställning till sänkt förmögenhetsskatt och arvsskatt 38 Inställning till den nya regeringen 39 Skattereformens betydelse för hur man röstade i valet 1991 40 Skattereformens betydelse för att inte rösta i valet 1991 41 Skattereformens betydelse för politiska sympatier 42 Politiska nyheter och artiklar i dagstidningar 43 Make: Förvärvsarbetande 44 Make: Heltids- eller deltidsarbete 45 Make: Anställd eller egen företagare 46 Make: Egen företagare med anställda 47 Bostadsform 48 Bruttomånadslön 49 Månadslön gruppindelad 50 Make: Bruttomånadslön 51 Makes månadslön gruppindelad 52 Anställningssektor 53 Yrkesställning 54 SEI - Socio-ekonomisk indelning 55 Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning

VAR 1 SSD STUDY NR 0603              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0603


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1992
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN C1 Loc 13 width 1 C:1 Kön 1629 1. Man 1638 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER C2 Loc 14 width 2 C:2 Ålder 16. 16 år . . 64. 64 år Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 54 71 58 70 63 60 63 76 61 85 94 79 82 82 78 74 63 61 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 75 76 74 71 71 74 71 62 93 82 70 91 83 69 79 64 73 55 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 79 60 50 54 63 40 44 43 51 42 47 34 53
VAR 7 FACKLIG CENTRALORG C3 Loc 16 width 1 MD=9 C:3 Facklig centralorganisation 1072 1. LO 748 2. TCO 181 3. SACO 25 4. Övriga 1 8. Vet ej 1240 9. Uppgift saknas
VAR 8 UTBILDNING C4 Loc 17 width 2 C:4 Utbildning 464 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 566 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 276 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 710 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 515 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 393 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 313 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 13 70. Forskarutbildning 13 97. Utländsk utbildning 2 98. Vill inte svara 2 99.
VAR 9 CIVILSTÅND C5 Loc 19 width 1 C:5 Civilstånd 1596 1. Gift 599 2. Sambo 1072 3. Ensamstående
VAR 10 HEMMAVARANDE BARN C6 Loc 20 width 1 C:6 Hemmavarande barn under 25 år 1439 1. Ja 1828 5. Nej
VAR 11 H-REGION C7 Loc 21 width 1 C:7 H-region 544 1. Stockholm/Södertälje A-region 430 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 1200 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 686 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 205 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 202 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 12 ÅSIKT SKATTEREFORMEN C8 Loc 22 width 1 MD=9 C:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 1510 1. Ja 501 5. Nej 1253 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 13 DIFF FRÅGEFORMULERING C8 Loc 23 width 1 CMP Olika frågeformulering för C:8 3103 0. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet 164 1. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa ett nytt skattesystem
VAR 14 KLARA LÖPANDE UTG C9 Loc 24 width 1 MD=9 C:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 666 1. Lättare 1716 3. Varken lättare eller svårare 483 5. Svårare 400 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 15 VINNARE EL FÖRLORARE C10 Loc 25 width 1 MD=9 C:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 813 1. Vinnarna 1204 3. Varken vinnarna eller förlorarna 758 5. Förlorarna 491 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 16 PÅVERKAN SV EKON C11 Loc 26 width 1 MD=9 C:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 743 1. Förbättra 510 3. Varken förbättra eller försämra 972 5. Försämra 1040 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 17 SKATTEPLANERING C12 Loc 27 width 1 MD=9 C:12 Tror du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för folk att minska sin inkomstskatt genom sk skatteplanering? 338 1. Lättare 484 3. Varken lättare eller svårare 1138 5. Svårare 1304 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 18 FÖRDELN SKATTEBÖRDAN C13 Loc 28 width 1 MD=9 C:13 Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mer rättvist än vad det gamla gjorde? 823 1. Ja, det nya skattesystemet är mer rättvist 427 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 1050 5. Nej, det nya skattesystemet är mer orättvist 966 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 SKATT HÖGA INKOMSTER C14 Loc 29 width 1 MD=9 C:14 Hur skulle du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? Ange det som bäst överensstämmer med din uppfattning. C:14A För folk med höga inkomster är skatterna ... 54 1. Alldeles för höga 294 2. För höga 889 3. Ungefär lagom 1281 4. För låga 236 5. Alldeles för låga 509 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 20 SKATT MEDELINKOMSTER C14 Loc 30 width 1 MD=9 C:14B För folk med medelinkomster är skatterna ... <Se F.C:14 för fullständig frågetext> 98 1. Alldeles för höga 930 2. För höga 1698 3. Ungefär lagom 83 4. För låga 4 5. Alldeles för låga 449 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 21 SKATT LÅGA INKOMSTER C14 Loc 31 width 1 MD=9 C:14C För folk med låga inkomster är skatterna ... <Se F.C:14 för fullständig frågetext> 555 1. Alldeles för höga 1643 2. För höga 599 3. Ungefär lagom 19 4. För låga 7 5. Alldeles för låga 439 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 22 MISSGYN: PENS GEN C15 Loc 32 width 1 C:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? C:15A Pensionärer, generellt 930 1. Markerat 2337 5. Ej markerat
VAR 23 MISSGYN: LÅG PENSION C15 Loc 33 width 1 C:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 596 1. Markerat 2671 5. Ej markerat
VAR 24 MISSGYN: LÅGINKOMST C15 Loc 34 width 1 C:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 849 1. Markerat 2418 5. Ej markerat
VAR 25 MISSGYN: BARNFAMILJ C15 Loc 35 width 1 C:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 387 1. Markerat 2880 5. Ej markerat
VAR 26 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR C15 Loc 36 width 1 C:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 356 1. Markerat 2911 5. Ej markerat
VAR 27 MISSGYN: ARBETARE C15 Loc 37 width 1 C:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 3222 5. Ej markerat
VAR 28 MISSGYN: HYRESGÄSTER C15 Loc 38 width 1 C:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 3247 5. Ej markerat
VAR 29 MISSGYN: VILLAÄGARE C15 Loc 39 width 1 C:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 3218 5. Ej markerat
VAR 30 MISSGYN: STORA LÅN C15 Loc 40 width 1 C:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 3189 5. Ej markerat
VAR 31 MISSGYN: ANDRA GRUPP C15 Loc 41 width 1 C:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 3165 5. Ej markerat
VAR 32 MISSGYN: UNGDOMAR C15 Loc 42 width 1 C:15K <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ungdomar och studerande <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 3130 5. Ej markerat
VAR 33 MISSGYN: SJUKA C15 Loc 43 width 1 C:15L <Missgynnade av det nya skattesystemet> Sjuka och handikappade <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 3182 5. Ej markerat
VAR 34 MISSGYN: ENSAMSTÅEND C15 Loc 44 width 1 C:15M <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående utan barn <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 3168 5. Ej markerat
VAR 35 SÄNKT MATMOMS C16 Loc 45 width 1 MD=9 Under 1991 ändrades det nya skattesystemet på några punkter. C:16A Anser du att det var riktigt att sänka matmomsen och behålla en högre moms på andra varor? 2721 1. Ja 336 5. Nej 206 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 36 SÄNKT KAPITALSKATT C16 Loc 46 width 1 MD=9 C:16B Anser du att det var riktigt att sänka kapitalskatterna och ränteavdragen från 30% till 25%? 1144 1. Ja 1192 5. Nej 884 8. Vet ej 47 9. Uppgift saknas
VAR 37 SÄNKT ARVSSKATT C16 Loc 47 width 1 MD=9 C:16C Anser du att det var riktigt att sänka förmögenhetsskatten och arvsskatten? 1238 1. Ja 1329 5. Nej 688 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 38 INSTÄLLN NY REGERING C17 Loc 48 width 1 MD=9 C:17 Efter riksdagsvalet för ett år sedan fick Sverige en ny regering. Anser du att det var bra för landet? 1245 1. Ja 1401 5. Nej 617 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 39 SKATTEREF BETYD RÖST C18 Loc 49 width 1 MD=9 C:18 Hade skattereformen någon betydelse för hur du röstade i valet 1991? 73 1. Ja, stor betydelse 314 3. Ja, viss betydelse 2575 5. Nej, ingen betydelse 96 6. Var röstberättigad men röstade inte i valet 1991 205 7. Var inte röstberättigad 1991 4 9. Uppgift saknas
VAR 40 SKATTEREF EJ RÖSTA C19 Loc 50 width 1 MD=0 C:19 (RÖSTBERÄTTIGAD MEN RÖSTADE INTE) Hade skattereformen någon betydelse för ditt beslut att inte rösta? 2 1. Ja 94 5. Nej 3171 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 SKATTEREF POL SYMP C20 Loc 51 width 1 MD=9 C:20 Har skattereformen någon betydelse för dina politiska sympatier idag? 132 1. Ja, stor betydelse 506 3. Ja, viss betydelse 2619 5. Nej, ingen betydelse 10 9. Uppgift saknas
VAR 42 LÄSER POL NYHETER C21 Loc 52 width 1 MD=9 C:21 Hur mycket brukar du läsa av politiska nyheter och artiklar i dagstidningarna? 859 1. Läser nyheter och artiklar om politik varje dag 718 2. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 1442 3. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 244 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 4 9. Uppgift saknas
VAR 43 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE C22 Loc 53 width 1 MD=0 C:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 1794 1. Ja 397 5. Nej 1076 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 MAKE: HELTIDSARBETE C23 Loc 54 width 1 MD=0 C:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 1343 1. Heltid 448 2. Deltid 2 8. Vet ej 1474 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET C24 Loc 55 width 1 MD=0 C:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 1561 1. Anställd 226 2. Egen företagare 4 3. Medhjälpande familjemedlem 2 8. Vet ej 1474 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 MAKE: ANSTÄLLDA C25 Loc 56 width 1 MD=0 C:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 86 1. Ja 139 5. Nej 1 8. Vet ej 3041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 BOSTADSFORM C26 Loc 57 width 1 MD=9 C:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 1675 1. Eget hus 381 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 984 3. Hyreslägenhet 213 4. Annat sätt 6 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 48 BRUTTOMÅNADSLÖN C27 Loc 58 width 6 MD GE 999987 C:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 112 999987. Vill inte svara 127 999988. Vet ej 856 999999. Uppgift saknas Valid-n=2172 Min=100 Max=220000 Mean=13819.1 St.Dev=10882.6
VAR 49 MÅNADSLÖN INTERVALL C27 Loc 64 width 2 MD= 0 C:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 17 01. Mindre än 4 000 kronor 28 02. 4 000 - 8 000 kronor 54 03. 8 000 - 12 000 kronor 57 04. 12 000 - 16 000 kronor 21 05. 16 000 - 20 000 kronor 7 06. 20 000 - 24 000 kronor 1 07. 24 000 - 28 000 kronor 1 08. 28 000 - 32 000 kronor 2 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 48 88. Vet ej 3030 00. Frågan ej tillämplig
VAR 50 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN C28 Loc 66 width 6 MD GE 999987 C:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 79 999987. Vill inte svara 266 999988. Vet ej 1707 999999. Uppgift saknas Valid-n=1215 Min=1400 Max=220000 Mean=14138.9 St.Dev=11108.8
VAR 51 MAKE MÅNLÖN INTERV C28 Loc 72 width 2 MD= 0 C:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 3 01. Mindre än 4 000 kronor 29 02. 4 000 - 8 000 kronor 80 03. 8 000 - 12 000 kronor 84 04. 12 000 - 16 000 kronor 30 05. 16 000 - 20 000 kronor 15 06. 20 000 - 24 000 kronor 5 07. 24 000 - 28 000 kronor 3 08. 28 000 - 32 000 kronor 3 09. 32 000 - 36 000 kronor 2 10. Mer än 36 000 kronor 91 88. Vet ej 2922 00. Frågan ej tillämplig
VAR 52 ANSTÄLLNINGSSEKTOR C29 Loc 74 width 1 MD=0 C:29 Anställningssektor 161 1. Statlig 77 2. Affärsdrivande verk 559 3. Primärkommunal 221 4. Landstingskommunal 16 5. Övrig offentlig institution 1653 6. Enskild 580 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 YRKESSTÄLLNING C30 Loc 75 width 1 MD=0 C:30 Yrkesställning 2418 1. Anställd 255 2. Företagare 14 3. Medhjälpare 580 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 SEI CSEI1 Loc 76 width 2 MD= 0 C:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 11 10. 193 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 685 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 325 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 161 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 167 33. Lägre tjänstemän I 300 36. Lägre tjänstemän II 562 46. Tjänstemän på mellannivå 29 50. 229 56. Högre tjänstemän 33 57. Ledande befattningar 13 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 204 79. Företagare, ospec antal anställda 38 89. Lantbrukare, ospec areal 317 00. Frågan ej tillämplig
VAR 55 MAKES SEI CSEI2 Loc 78 width 2 MD= 0 C:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 19 10. 86 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 321 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 189 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 81 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 119 33. Lägre tjänstemän I 152 36. Lägre tjänstemän II 310 46. Tjänstemän på mellannivå 50 50. 152 56. Högre tjänstemän 31 57. Ledande befattningar 1 59. 14 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 183 79. Företagare, ospec antal anställda 28 89. Lantbrukare, ospec areal 1531 00. Frågan ej tillämplig