OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM,
           PANEL MARS OCH SEPTEMBER 1991
                SSD 0604

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM, PANEL MARS
  OCH SEPTEMBER 1991 samlades ursprungligen in av ett
  forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå
  universitet under ledning av Stefan Svallfors. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Det har genomförts fyra undersökningar inom ramen för
  projektet 'Opinioner kring 1991 års skattereform'. Tre av
  dessa (undersökning nr 1, 2, 4) har genomförts som
  tilläggsfrågor till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Den
  tredje undersökningen genomfördes i mars 1992 med postenkät.
  De tre AKU-undersökningarna har genomförts av statistiska
  centralbyrån (SCB) medelst telefonintervju. Tilläggsfrågorna
  har konstruerats av en forskargrupp vid sociologiska
  institutionen vid Umeå universitet. Populationen består av den
  del av befolkningen som är mellan 16 och 64 år.

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  TVÄRSNITTSUNDERSÖKNINGARNA

              Mars 1991  Sept 1991  Sept 1992
                A      B      C
  Bruttourvalsstorlek AKU  4549    4534    4529
  Bortfall AKU        14%     15%     16%
  Bortfall skattefrågor    8%     9%     12%
  Storlek svarandegrupp   3537    3439    3628

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  PANELUNDERSÖKNINGARNA

                AB     BC     ABC
  Kriterium för AKU
  bruttourvalsstorlek    75%     50%     25%
  Bruttourvalsstorlek AKU  3375    2250    1125
  Bortfall AKU        22%     26%     31%
  Bortfall skattefrågor   10%     10%     12%
  Storlek svarandegrupp   2304    1438     646

  Not. C:a 75% av bruttourvalet i september 1991 är identiskt
  med bruttourvalet i mars 1991 (AB). C:a 50% av bruttourvalet i
  september 1992 är identiskt med bruttourvalet i september 1991
  (BC). C:a 25% av bruttourvalet i september 1992 är identiskt
  med bruttourvalet i mars och september 1991 (ABC).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 12  (2)ÅSIKT SKATTREFORMEN A8   (3)LOC 22 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige.
        Anser du att det var ett riktigt beslut att
        införa det nya skattesystemet?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1587 1.  Ja
      698 5.  Nej
     1250 8.  Vet ej

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0604 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 A - Kön 6 A - Ålder 7 A - Facklig centralorganisation 8 A - Utbildning 9 A - Civilstånd 10 A - Hemmavarande barn under 25 år 11 A - H-region 12 A - Riktigt beslut införa skattereformen 1991 13 A - Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 14 A - Lättare klara löpande utgifter 15 A - Svårare klara löpande utgifter 16 A - Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 17 A - Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 18 A - Svårare att smita undan skatt 19 A - Rättvisare fördelning av skattebördan 20 A - Orättvisare fördelning av skattebördan 21 A - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 22 A - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 23 A - Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 24 A - Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 25 A - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 26 A - Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 27 A - Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 28 A - Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 29 A - Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 30 A - Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 31 A - Make: Förvärvsarbetande 32 A - Make: Heltids- eller deltidsarbete 33 A - Make: Anställd eller egen företagare 34 A - Make: Egen företagare med anställda 35 A - Bostadsform 36 A - Bruttomånadslön 37 A - Månadslön gruppindelad 38 A - Make: Bruttomånadslön 39 A - Makes månadslön gruppindelad 40 A - Anställningssektor 41 A - Yrkesställning 42 A - SEI - Socio-ekonomisk indelning 43 A - Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning 44 A - Nya skattesystemet: Bytt bostad 45 A - Nya skattesystemet: Betalat av snabbare på lån 46 A - Nya skattesystemet: Sparat mer 47 A - Nya skattesystemet: Sparat mindre 48 A - Nya skattesystemet: Bytt arbete 49 A - Nya skattesystemet: Sökt annat arbete 50 A - Nya skattesystemet: Ökat övertidsarbete 51 A - Nya skattesystemet: Minskat övertidsarbete 52 A - Nya skattesystemet: Ökat ordinarie arbetstid 53 A - Nya skattesystemet: Minskat ordinarie arbetstid 54 A - Nya skattesystemet: Skaffat bisyssla 55 A - Nya skattesystemet: Slutat med bisyssla 56 A - Nya skattesystemet: Pengar istället för ledighet 57 B - Kön 58 B - Ålder 59 B - Facklig centralorganisation 60 B - Utbildning 61 B - Civilstånd 62 B - Hemmavarande barn under 25 år 63 B - H-region 64 B - Riktigt beslut införa skattereformen 1991 65 B - Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 66 B - Lättare klara löpande utgifter 67 B - Svårare klara löpande utgifter 68 B - Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 69 B - Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 70 B - Lättare eller svårare att skatteplanera 71 B - Rättvisare fördelning av skattebördan 72 B - Orättvisare fördelning av skattebördan 73 B - Fördelning av skattebördan 74 B - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 75 B - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 76 B - Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 77 B - Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 78 B - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 79 B - Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 80 B - Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 81 B - Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 82 B - Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 83 B - Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 84 B - Missgynnade av skattesystemet: Ungdomar och studerande 85 B - Missgynnade av skattesystemet: Sjuka och handikappade 86 B - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående utan barn 87 B - Make: Förvärvsarbetande 88 B - Make: Heltids- eller deltidsarbete 89 B - Make: Anställd eller egen företagare 90 B - Make: Egen företagare med anställda 91 B - Bostadsform 92 B - Bruttomånadslön 93 B - Månadslön gruppindelad 94 B - Make: Bruttomånadslön 95 B - Makes månadslön gruppindelad 96 B - Anställningssektor 97 B - Yrkesställning 98 B - SEI - Socio-ekonomisk indelning 99 B - Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning 100 B - Nya skattesystemet: Bytt bostad 101 B - Nya skattesystemet: Betalat av snabbare på lån 102 B - Nya skattesystemet: Sparat mer 103 B - Nya skattesystemet: Sparat mindre 104 B - Nya skattesystemet: Bytt arbete 105 B - Nya skattesystemet: Sökt annat arbete 106 B - Nya skattesystemet: Ökat övertidsarbete 107 B - Nya skattesystemet: Minskat övertidsarbete 108 B - Nya skattesystemet: Ökat ordinarie arbetstid 109 B - Nya skattesystemet: Minskat ordinarie arbetstid 110 B - Nya skattesystemet: Skaffat bisyssla 111 B - Nya skattesystemet: Slutat med bisyssla 112 B - Nya skattesystemet: Pengar istället för ledighet

VAR 1 SSD STUDY NR 0604              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0604


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars och september 1991
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN A1 Loc 13 width 1 A:1 Kön 1132 1. Man 1172 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER A2 Loc 14 width 2 A:2 Ålder 16. 16 år . . 64. 64 år Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 44 44 46 40 41 36 56 49 44 48 61 59 52 50 45 49 52 50 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 46 58 58 55 56 44 46 64 63 66 58 63 55 57 46 45 42 45 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 44 38 33 45 38 34 40 33 40 47 31 30 18
VAR 7 FACKLIG CENTRALORG A3 Loc 16 width 1 MD=9 A:3 Facklig centralorganisation 798 1. LO 584 2. TCO 125 3. SACO 34 4. Övriga 763 9. Uppgift saknas
VAR 8 UTBILDNING A4 Loc 17 width 2 A:4 Utbildning 373 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 368 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 223 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 483 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 337 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 276 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 230 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 8 70. Forskarutbildning 5 97. Utländsk utbildning 1 98. Vill inte svara
VAR 9 CIVILSTÅND A5 Loc 19 width 1 A:5 Civilstånd 1198 1. Gift 403 2. Sambo 703 3. Ensamstående
VAR 10 HEMMAVARANDE BARN A6 Loc 20 width 1 A:6 Hemmavarande barn under 25 år 1069 1. Ja 1235 5. Nej
VAR 11 H-REGION A7 Loc 21 width 1 A:7 H-region 381 1. Stockholm/Södertälje A-region 324 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 832 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 479 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 139 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 149 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 12 ÅSIKT SKATTEREFORMEN A8 Loc 22 width 1 A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 1044 1. Ja 465 5. Nej 795 8. Vet ej
VAR 13 KLARA LÖPANDE UTG A9 Loc 23 width 1 A:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 496 1. Lättare 1067 3. Varken lättare eller svårare 378 5. Svårare 363 8. Vet ej
VAR 14 LÄTTARE LÖPANDE UTG A9 Loc 24 width 1 MD=0 A:9(1) (LÄTTARE) Har det blivit ...? <Se F.A:9 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket lättare 433 2. Något lättare 1808 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 SVÅRARE LÖPANDE UTG A9 Loc 25 width 1 MD=0 A:9(2) (SVÅRARE) Har det blivit ...? <Se F.A:9 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket svårare 259 2. Något svårare 1926 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 VINNARE EL FÖRLORARE A10 Loc 26 width 1 A:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 671 1. Vinnarna 594 3. Varken vinnarna eller förlorarna 530 5. Förlorarna 509 8. Vet ej
VAR 17 PÅVERKAN SV EKON A11 Loc 27 width 1 MD=9 A:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 746 1. Förbättra 322 3. Varken förbättra eller försämra 350 5. Försämra 885 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 18 SVÅRARE SKATTESMITA A12 Loc 28 width 1 MD=9 A:12 Tror du att det nya skattesystemet gör det svårare för folk att smita undan skatt? 597 1. Ja 1026 5. Nej 680 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 RÄTTVIS FÖRDELNING A13 Loc 29 width 1 MD=0 A:13A Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera rättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 274 1. Ja 511 5. Nej 374 8. Vet ej 1145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 ORÄTTVIS FÖRDELNING A13 Loc 30 width 1 MD=0 A:13B Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera orättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 381 1. Ja 348 5. Nej 416 8. Vet ej 1159 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 MISSGYN: PENS GEN A15 Loc 31 width 1 A:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? A:15A Pensionärer, generellt 1155 1. Markerat 1149 5. Ej markerat
VAR 22 MISSGYN: LÅG PENSION A15 Loc 32 width 1 A:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 811 1. Markerat 1493 5. Ej markerat
VAR 23 MISSGYN: LÅGINKOMST A15 Loc 33 width 1 A:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 715 1. Markerat 1589 5. Ej markerat
VAR 24 MISSGYN: BARNFAMILJ A15 Loc 34 width 1 A:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 183 1. Markerat 2121 5. Ej markerat
VAR 25 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR A15 Loc 35 width 1 A:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 256 1. Markerat 2048 5. Ej markerat
VAR 26 MISSGYN: ARBETARE A15 Loc 36 width 1 A:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 2280 5. Ej markerat
VAR 27 MISSGYN: HYRESGÄSTER A15 Loc 37 width 1 A:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 2256 5. Ej markerat
VAR 28 MISSGYN: VILLAÄGARE A15 Loc 38 width 1 A:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 2266 5. Ej markerat
VAR 29 MISSGYN: STORA LÅN A15 Loc 39 width 1 A:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 2240 5. Ej markerat
VAR 30 MISSGYN: ANDRA GRUPP A15 Loc 40 width 1 A:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 2174 5. Ej markerat
VAR 31 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE A22 Loc 41 width 1 MD=0 A:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 1360 1. Ja 241 5. Nej 703 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 MAKE: HELTIDSARBETE A23 Loc 42 width 1 MD=0 A:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 1019 1. Heltid 339 2. Deltid 2 8. Vet ej 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET A24 Loc 43 width 1 MD=0 A:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 1206 1. Anställd 146 2. Egen företagare 2 3. Medhjälpande familjemedlem 5 8. Vet ej 945 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 MAKE: ANSTÄLLDA A25 Loc 44 width 1 MD=0 A:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 48 1. Ja 98 5. Nej 2158 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 BOSTADSFORM A26 Loc 45 width 1 A:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 1187 1. Eget hus 286 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 655 3. Hyreslägenhet 172 4. Annat sätt 4 8. Vet ej
VAR 36 BRUTTOMÅNADSLÖN A27 Loc 46 width 6 MD GE 999987 A:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 88 999987. Vill inte svara 164 999988. Vet ej 474 999999. Uppgift saknas Valid-n=1578 Min=300 Max=900000 Mean=13839.6 St.Dev=32357.5
VAR 37 MÅNADSLÖN INTERVALL A27 Loc 52 width 2 MD= 0 A:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 16 01. Mindre än 4 000 kronor 40 02. 4 000 - 8 000 kronor 85 03. 8 000 - 12 000 kronor 55 04. 12 000 - 16 000 kronor 16 05. 16 000 - 20 000 kronor 6 06. 20 000 - 24 000 kronor 1 07. 24 000 - 28 000 kronor 3 08. 28 000 - 32 000 kronor 4 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 22 88. Vet ej 2055 00. Frågan ej tillämplig
VAR 38 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN A28 Loc 54 width 6 MD GE 999987 A:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 72 999987. Vill inte svara 281 999988. Vet ej 1099 999999. Uppgift saknas Valid-n=852 Min=1200 Max=900000 Mean=14258.4 St.Dev=31862.5
VAR 39 MAKE MÅNLÖN INTERV A28 Loc 60 width 2 MD= 0 A:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 8 01. Mindre än 4 000 kronor 23 02. 4 000 - 8 000 kronor 105 03. 8 000 - 12 000 kronor 105 04. 12 000 - 16 000 kronor 29 05. 16 000 - 20 000 kronor 12 06. 20 000 - 24 000 kronor 2 07. 24 000 - 28 000 kronor 1 08. 28 000 - 32 000 kronor 2 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 62 88. Vet ej 1954 00. Frågan ej tillämplig
VAR 40 ANSTÄLLNINGSSEKTOR A29 Loc 62 width 1 MD=0 A:29 Anställningssektor 93 1. Statlig 62 2. Affärsdrivande verk 390 3. Primärkommunal 216 4. Landstingskommunal 8 5. Övrig offentlig institution 1238 6. Enskild 297 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 YRKESSTÄLLNING A30 Loc 63 width 1 MD=0 A:30 Yrkesställning 1830 1. Anställd 170 2. Företagare 8 3. Medhjälpare 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 SEI ASEI1 Loc 64 width 2 MD= 0 A:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 6 10. 160 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 471 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 260 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 141 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 147 33. Lägre tjänstemän I 197 36. Lägre tjänstemän II 405 46. Tjänstemän på mellannivå 17 50. 169 56. Högre tjänstemän 20 57. Ledande befattningar 7 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 127 79. Företagare, ospec antal anställda 38 89. Lantbrukare, ospec areal 139 00. Frågan ej tillämplig
VAR 43 MAKES SEI ASEI2 Loc 66 width 2 MD= 0 A:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 22 10. 68 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 262 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 129 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 62 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 82 33. Lägre tjänstemän I 107 36. Lägre tjänstemän II 268 46. Tjänstemän på mellannivå 43 50. 121 56. Högre tjänstemän 13 57. Ledande befattningar 11 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 105 79. Företagare, ospec antal anställda 21 89. Lantbrukare, ospec areal 990 00. Frågan ej tillämplig
VAR 44 ÅTGÄRD: BYTT BOSTAD A31 Loc 68 width 1 A:31A Har du till följd av det nya skattesystemet bytt bostad? 21 1. Ja 2280 5. Nej 3 8. Vet ej
VAR 45 ÅTGÄRD: BETALAT LÅN A31 Loc 69 width 1 A:31B Har du till följd av det nya skattesystemet betalat av snabbare på lån? 138 1. Ja 2160 5. Nej 6 8. Vet ej
VAR 46 ÅTGÄRD: SPARAT MER A31 Loc 70 width 1 A:31C Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mer? 263 1. Ja 2023 5. Nej 18 8. Vet ej
VAR 47 ÅTGÄRD: SPARAT MINDR A31 Loc 71 width 1 MD=9 A:31D Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mindre? 190 1. Ja 1836 5. Nej 15 8. Vet ej 263 9. Uppgift saknas
VAR 48 ÅTGÄRD: BYTT ARBETE A31 Loc 72 width 1 MD=9 A:31E Har du till följd av det nya skattesystemet bytt arbete? 4 1. Ja 1996 5. Nej 4 8. Vet ej 300 9. Uppgift saknas
VAR 49 ÅTGÄRD: SÖKT AN ARB A31 Loc 73 width 1 MD=9 A:31F Har du till följd av det nya skattesystemet sökt annat arbete? 28 1. Ja 1972 5. Nej 4 8. Vet ej 300 9. Uppgift saknas
VAR 50 ÅTGÄRD: ÖKAD ÖVERTID A31 Loc 74 width 1 MD=9 A:31G Har du till följd av det nya skattesystemet ökat ditt övertidsarbete? 64 1. Ja 1935 5. Nej 5 8. Vet ej 300 9. Uppgift saknas
VAR 51 ÅTGÄRD: MINSKA Ö-TID A31 Loc 75 width 1 MD=9 A:31H Har du till följd av det nya skattesystemet minskat ditt övertidsarbete? 10 1. Ja 1925 5. Nej 5 8. Vet ej 364 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÅTGÄRD: ÖKAT ARBTID A31 Loc 76 width 1 MD=9 A:31I Har du till följd av det nya skattesystemet ökat din ordinarie arbetstid? 21 1. Ja 1977 5. Nej 6 8. Vet ej 300 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÅTGÄRD: MINSK ARBTID A31 Loc 77 width 1 MD=9 A:31J Har du till följd av det nya skattesystemet minskat din ordinarie arbetstid? 8 1. Ja 1969 5. Nej 6 8. Vet ej 321 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÅTGÄRD: SKAFFA BISYS A31 Loc 78 width 1 MD=9 A:31K Har du till följd av det nya skattesystemet skaffat bisyssla? 6 1. Ja 1993 5. Nej 5 8. Vet ej 300 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÅTGÄRD: SLUTA BISYSS A31 Loc 79 width 1 MD=9 A:31L Har du till följd av det nya skattesystemet slutat med bisyssla? 3 1. Ja 1990 5. Nej 5 8. Vet ej 306 9. Uppgift saknas
VAR 56 ÅTGÄRD: PENGAR Ö-ARB A31 Loc 80 width 1 MD=9 A:31M Har du till följd av det nya skattesystemet i ökad utsträckning tagit pengar (kontant ersättning) istället för ledighet vid övertidsarbete? 175 1. Ja 1821 5. Nej 8 8. Vet ej 300 9. Uppgift saknas
VAR 57 KÖN B1 Loc 81 width 1 B:1 Kön 1132 1. Man 1172 2. Kvinna
VAR 58 ÅLDER B2 Loc 82 width 2 B:2 Ålder 16. 16 år . . 64. 64 år Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 23 43 41 44 44 35 48 55 44 46 57 54 58 53 50 45 53 44 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 55 55 52 59 50 49 44 56 66 60 66 58 62 60 47 50 42 37 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 51 34 44 33 47 36 38 35 41 36 37 29 38
VAR 59 FACKLIG CENTRALORG B3 Loc 84 width 1 MD=9 B:3 Facklig centralorganisation 789 1. LO 566 2. TCO 133 3. SACO 36 4. Övriga 780 9. Uppgift saknas
VAR 60 UTBILDNING B4 Loc 85 width 2 B:4 Utbildning 372 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 342 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 221 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 492 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 346 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 283 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 234 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 8 70. Forskarutbildning 5 97. Utländsk utbildning 1 98. Vill inte svara
VAR 61 CIVILSTÅND B5 Loc 87 width 1 B:5 Civilstånd 1206 1. Gift 396 2. Sambo 702 3. Ensamstående
VAR 62 HEMMAVARANDE BARN B6 Loc 88 width 1 B:6 Hemmavarande barn under 25 år 1070 1. Ja 1234 5. Nej
VAR 63 H-REGION B7 Loc 89 width 1 B:7 H-region 378 1. Stockholm/Södertälje A-region 327 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 837 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 471 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 140 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 151 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 64 ÅSIKT SKATTEREFORMEN B8 Loc 90 width 1 B:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 1065 1. Ja 492 5. Nej 747 8. Vet ej
VAR 65 KLARA LÖPANDE UTG B9 Loc 91 width 1 B:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 541 1. Lättare 1177 3. Varken lättare eller svårare 378 5. Svårare 208 8. Vet ej
VAR 66 LÄTTARE LÖPANDE UTG B9 Loc 92 width 1 MD=0 B:9(1) (LÄTTARE) Har det blivit ...? <Se F.B:9 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket lättare 484 2. Något lättare 1763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 SVÅRARE LÖPANDE UTG B9 Loc 93 width 1 MD=0 B:9(2) (SVÅRARE) Har det blivit ...? <Se F.B:9 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket svårare 281 2. Något svårare 1926 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 VINNARE EL FÖRLORARE B10 Loc 94 width 1 B:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 650 1. Vinnarna 752 3. Varken vinnarna eller förlorarna 538 5. Förlorarna 364 8. Vet ej
VAR 69 PÅVERKAN SV EKON B11 Loc 95 width 1 B:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 736 1. Förbättra 350 3. Varken förbättra eller försämra 350 5. Försämra 868 8. Vet ej
VAR 70 SKATTEPLANERING B12 Loc 96 width 1 B:12 Tror du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för folk att minska sin inkomstskatt genom sk skatteplanering? 209 1. Lättare 392 3. Varken lättare eller svårare 767 5. Svårare 936 8. Vet ej
VAR 71 RÄTTVIS FÖRDELNING B13 Loc 97 width 1 MD=0 B:13A Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera rättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 262 1. Ja, det nya skattesystemet är mer rättvist 128 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 441 5. Nej, det nya skattesystemet är mer orättvist 328 8. Vet ej 1145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 ORÄTTVIS FÖRDELNING B13 Loc 98 width 1 MD=0 B:13B Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera orättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 420 1. Ja, det nya skattesystemet är mer orättvist 130 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre orättvist än det gamla 260 5. Nej, det nya skattesystemet är mer rättvist 335 8. Vet ej 1159 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 FÖRDELN SKATTEBÖRDAN B13 Loc 99 width 1 B:13 Sammanslagning av B:13A och B:13B 522 1. Det nya skattesystemet är mer rättvist 258 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 861 5. Det nya skattesystemet är mer orättvist 663 8. Vet ej
VAR 74 MISSGYN: PENS GEN B15 Loc 100 width 1 B:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? B:15A Pensionärer, generellt 957 1. Markerat 1347 5. Ej markerat
VAR 75 MISSGYN: LÅG PENSION B15 Loc 101 width 1 B:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 620 1. Markerat 1684 5. Ej markerat
VAR 76 MISSGYN: LÅGINKOMST B15 Loc 102 width 1 B:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 776 1. Markerat 1528 5. Ej markerat
VAR 77 MISSGYN: BARNFAMILJ B15 Loc 103 width 1 B:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 2129 5. Ej markerat
VAR 78 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR B15 Loc 104 width 1 B:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 2061 5. Ej markerat
VAR 79 MISSGYN: ARBETARE B15 Loc 105 width 1 B:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 2275 5. Ej markerat
VAR 80 MISSGYN: HYRESGÄSTER B15 Loc 106 width 1 B:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 2274 5. Ej markerat
VAR 81 MISSGYN: VILLAÄGARE B15 Loc 107 width 1 B:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 2264 5. Ej markerat
VAR 82 MISSGYN: STORA LÅN B15 Loc 108 width 1 B:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 2265 5. Ej markerat
VAR 83 MISSGYN: ANDRA GRUPP B15 Loc 109 width 1 B:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 2248 5. Ej markerat
VAR 84 MISSGYN: UNGDOMAR B15 Loc 110 width 1 B:15K <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ungdomar och studerande <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 2258 5. Ej markerat
VAR 85 MISSGYN: SJUKA B15 Loc 111 width 1 B:15L <Missgynnade av det nya skattesystemet> Sjuka och handikappade <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 2230 5. Ej markerat
VAR 86 MISSGYN: ENSAMSTÅEND B15 Loc 112 width 1 B:15M <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående utan barn <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 2234 5. Ej markerat
VAR 87 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE B22 Loc 113 width 1 MD=0 B:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 1323 1. Ja 279 5. Nej 702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 MAKE: HELTIDSARBETE B23 Loc 114 width 1 MD=0 B:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 987 1. Heltid 331 2. Deltid 5 8. Vet ej 981 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET B24 Loc 115 width 1 MD=0 B:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 1168 1. Anställd 149 2. Egen företagare 3 3. Medhjälpande familjemedlem 3 8. Vet ej 981 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 MAKE: ANSTÄLLDA B25 Loc 116 width 1 MD=0 B:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 49 1. Ja 100 5. Nej 2155 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 BOSTADSFORM B26 Loc 117 width 1 B:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 1211 1. Eget hus 285 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 652 3. Hyreslägenhet 152 4. Annat sätt 4 8. Vet ej
VAR 92 BRUTTOMÅNADSLÖN B27 Loc 118 width 6 MD GE 999987 B:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 63 999987. Vill inte svara 107 999988. Vet ej 501 999999. Uppgift saknas Valid-n=1633 Min=400 Max=135001 Mean=12914.4 St.Dev=6583.3
VAR 93 MÅNADSLÖN INTERVALL B27 Loc 124 width 2 MD= 0 B:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 7 01. Mindre än 4 000 kronor 27 02. 4 000 - 8 000 kronor 45 03. 8 000 - 12 000 kronor 32 04. 12 000 - 16 000 kronor 11 05. 16 000 - 20 000 kronor 4 06. 20 000 - 24 000 kronor 4 07. 24 000 - 28 000 kronor 2 08. 28 000 - 32 000 kronor 2 09. 32 000 - 36 000 kronor 3 10. Mer än 36 000 kronor 33 88. Vet ej 2134 00. Frågan ej tillämplig
VAR 94 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN B28 Loc 126 width 6 MD GE 999987 B:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 46 999987. Vill inte svara 233 999988. Vet ej 1144 999999. Uppgift saknas Valid-n=881 Min=800 Max=45000 Mean=13041.3 St.Dev=5100.2
VAR 95 MAKE MÅNLÖN INTERV B28 Loc 132 width 2 MD= 0 B:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 3 01. Mindre än 4 000 kronor 14 02. 4 000 - 8 000 kronor 75 03. 8 000 - 12 000 kronor 73 04. 12 000 - 16 000 kronor 18 05. 16 000 - 20 000 kronor 9 06. 20 000 - 24 000 kronor 2 07. 24 000 - 28 000 kronor 2 08. 28 000 - 32 000 kronor 4 09. 32 000 - 36 000 kronor 2 10. Mer än 36 000 kronor 77 88. Vet ej 2025 00. Frågan ej tillämplig
VAR 96 ANSTÄLLNINGSSEKTOR B29 Loc 134 width 1 MD=0 B:29 Anställningssektor 95 1. Statlig 62 2. Affärsdrivande verk 397 3. Primärkommunal 216 4. Landstingskommunal 9 5. Övrig offentlig institution 1215 6. Enskild 310 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 YRKESSTÄLLNING B30 Loc 135 width 1 MD=0 B:30 Yrkesställning 1814 1. Anställd 172 2. Företagare 9 3. Medhjälpare 309 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 SEI BSEI1 Loc 136 width 2 MD= 0 B:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 13 10. 142 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 460 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 262 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 138 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 128 33. Lägre tjänstemän I 207 36. Lägre tjänstemän II 405 46. Tjänstemän på mellannivå 26 50. 173 56. Högre tjänstemän 18 57. Ledande befattningar 10 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 130 79. Företagare, ospec antal anställda 37 89. Lantbrukare, ospec areal 155 00. Frågan ej tillämplig
VAR 99 MAKES SEI BSEI2 Loc 138 width 2 MD= 0 B:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 31 10. 61 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 245 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 116 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 54 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 79 33. Lägre tjänstemän I 95 36. Lägre tjänstemän II 250 46. Tjänstemän på mellannivå 71 50. 90 56. Högre tjänstemän 23 57. Ledande befattningar 11 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 120 79. Företagare, ospec antal anställda 16 89. Lantbrukare, ospec areal 1042 00. Frågan ej tillämplig
VAR 100 ÅTGÄRD: BYTT BOSTAD B31 Loc 140 width 1 B:31A Har du till följd av det nya skattesystemet bytt bostad? 35 1. Ja 2266 5. Nej 3 8. Vet ej
VAR 101 ÅTGÄRD: BETALAT LÅN B31 Loc 141 width 1 B:31B Har du till följd av det nya skattesystemet betalat av snabbare på lån? 158 1. Ja 2137 5. Nej 9 8. Vet ej
VAR 102 ÅTGÄRD: SPARAT MER B31 Loc 142 width 1 B:31C Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mer? 326 1. Ja 1967 5. Nej 11 8. Vet ej
VAR 103 ÅTGÄRD: SPARAT MINDR B31 Loc 143 width 1 MD=9 B:31D Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mindre? 216 1. Ja 1750 5. Nej 12 8. Vet ej 326 9. Uppgift saknas
VAR 104 ÅTGÄRD: BYTT ARBETE B31 Loc 144 width 1 MD=9 B:31E Har du till följd av det nya skattesystemet bytt arbete? 15 1. Ja 1995 5. Nej 1 8. Vet ej 293 9. Uppgift saknas
VAR 105 ÅTGÄRD: SÖKT AN ARB B31 Loc 145 width 1 MD=9 B:31F Har du till följd av det nya skattesystemet sökt annat arbete? 53 1. Ja 1957 5. Nej 1 8. Vet ej 293 9. Uppgift saknas
VAR 106 ÅTGÄRD: ÖKAD ÖVERTID B31 Loc 146 width 1 MD=9 B:31G Har du till följd av det nya skattesystemet ökat ditt övertidsarbete? 83 1. Ja 1926 5. Nej 2 8. Vet ej 293 9. Uppgift saknas
VAR 107 ÅTGÄRD: MINSKA Ö-TID B31 Loc 147 width 1 MD=9 B:31H Har du till följd av det nya skattesystemet minskat ditt övertidsarbete? 22 1. Ja 1904 5. Nej 2 8. Vet ej 376 9. Uppgift saknas
VAR 108 ÅTGÄRD: ÖKAT ARBTID B31 Loc 148 width 1 MD=9 B:31I Har du till följd av det nya skattesystemet ökat din ordinarie arbetstid? 27 1. Ja 1983 5. Nej 1 8. Vet ej 293 9. Uppgift saknas
VAR 109 ÅTGÄRD: MINSK ARBTID B31 Loc 149 width 1 MD=9 B:31J Har du till följd av det nya skattesystemet minskat din ordinarie arbetstid? 9 1. Ja 1974 5. Nej 1 8. Vet ej 320 9. Uppgift saknas
VAR 110 ÅTGÄRD: SKAFFA BISYS B31 Loc 150 width 1 MD=9 B:31K Har du till följd av det nya skattesystemet skaffat bisyssla? 11 1. Ja 1999 5. Nej 1 8. Vet ej 293 9. Uppgift saknas
VAR 111 ÅTGÄRD: SLUTA BISYSS B31 Loc 151 width 1 MD=9 B:31L Har du till följd av det nya skattesystemet slutat med bisyssla? 3 1. Ja 1995 5. Nej 2 8. Vet ej 304 9. Uppgift saknas
VAR 112 ÅTGÄRD: PENGAR Ö-ARB B31 Loc 152 width 1 MD=9 B:31M Har du till följd av det nya skattesystemet i ökad utsträckning tagit pengar (kontant ersättning) istället för ledighet vid övertidsarbete? 233 1. Ja 1773 5. Nej 5 8. Vet ej 293 9. Uppgift saknas