OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM,
        PANEL SEPTEMBER 1991 OCH SEPTEMBER 1992
                SSD 0605

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM, PANEL
  SEPTEMBER 1991 OCH SEPTEMBER 1992 samlades ursprungligen in av
  ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå
  universitet under ledning av Stefan Svallfors. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Det har genomförts fyra undersökningar inom ramen för
  projektet 'Opinioner kring 1991 års skattereform'. Tre av
  dessa (undersökning nr 1, 2, 4) har genomförts som
  tilläggsfrågor till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Den
  tredje undersökningen genomfördes i mars 1992 med postenkät.
  De tre AKU-undersökningarna har genomförts av statistiska
  centralbyrån (SCB) medelst telefonintervju. Tilläggsfrågorna
  har konstruerats av en forskargrupp vid sociologiska
  institutionen vid Umeå universitet. Populationen består av den
  del av befolkningen som är mellan 16 och 64 år.

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  TVÄRSNITTSUNDERSÖKNINGARNA

              Mars 1991  Sept 1991  Sept 1992
                A      B      C
  Bruttourvalsstorlek AKU  4549    4534    4529
  Bortfall AKU        14%     15%     16%
  Bortfall skattefrågor    8%     9%     12%
  Storlek svarandegrupp   3537    3439    3628

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  PANELUNDERSÖKNINGARNA

                AB     BC     ABC
  Kriterium för AKU
  bruttourvalsstorlek    75%     50%     25%
  Bruttourvalsstorlek AKU  3375    2250    1125
  Bortfall AKU        22%     26%     31%
  Bortfall skattefrågor   10%     10%     12%
  Storlek svarandegrupp   2304    1438     646

  Not. C:a 75% av bruttourvalet i september 1991 är identiskt
  med bruttourvalet i mars 1991 (AB). C:a 50% av bruttourvalet i
  september 1992 är identiskt med bruttourvalet i september 1991
  (BC). C:a 25% av bruttourvalet i september 1992 är identiskt
  med bruttourvalet i mars och september 1991 (ABC).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 12  (2)ÅSIKT SKATTREFORMEN A8   (3)LOC 22 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige.
        Anser du att det var ett riktigt beslut att
        införa det nya skattesystemet?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1587 1.  Ja
      698 5.  Nej
     1250 8.  Vet ej

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0605 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 B - Kön 6 B - Ålder 7 B - Facklig centralorganisation 8 B - Utbildning 9 B - Civilstånd 10 B - Hemmavarande barn under 25 år 11 B - H-region 12 B - Riktigt beslut införa skattereformen 1991 13 B - Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 14 B - Lättare klara löpande utgifter 15 B - Svårare klara löpande utgifter 16 B - Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 17 B - Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 18 B - Lättare eller svårare att skatteplanera 19 B - Rättvisare fördelning av skattebördan 20 B - Orättvisare fördelning av skattebördan 21 B - Fördelning av skattebördan 22 B - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 23 B - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 24 B - Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 25 B - Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 26 B - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 27 B - Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 28 B - Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 29 B - Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 30 B - Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 31 B - Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 32 B - Missgynnade av skattesystemet: Ungdomar och studerande 33 B - Missgynnade av skattesystemet: Sjuka och handikappade 34 B - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående utan barn 35 B - Make: Förvärvsarbetande 36 B - Make: Heltids- eller deltidsarbete 37 B - Make: Anställd eller egen företagare 38 B - Make: Egen företagare med anställda 39 B - Bostadsform 40 B - Bruttomånadslön 41 B - Månadslön gruppindelad 42 B - Make: Bruttomånadslön 43 B - Makes månadslön gruppindelad 44 B - Anställningssektor 45 B - Yrkesställning 46 B - SEI - Socio-ekonomisk indelning 47 B - Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning 48 B - Nya skattesystemet: Bytt bostad 49 B - Nya skattesystemet: Betalat av snabbare på lån 50 B - Nya skattesystemet: Sparat mer 51 B - Nya skattesystemet: Sparat mindre 52 B - Nya skattesystemet: Bytt arbete 53 B - Nya skattesystemet: Sökt annat arbete 54 B - Nya skattesystemet: Ökat övertidsarbete 55 B - Nya skattesystemet: Minskat övertidsarbete 56 B - Nya skattesystemet: Ökat ordinarie arbetstid 57 B - Nya skattesystemet: Minskat ordinarie arbetstid 58 B - Nya skattesystemet: Skaffat bisyssla 59 B - Nya skattesystemet: Slutat med bisyssla 60 B - Nya skattesystemet: Pengar istället för ledighet 61 C - Kön 62 C - Ålder 63 C - Facklig centralorganisation 64 C - Utbildning 65 C - Civilstånd 66 C - Hemmavarande barn under 25 år 67 C - H-region 68 C - Riktigt beslut införa skattereformen 1991 69 C - Olika frågeformulering för C:8 70 C - Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 71 C - Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 72 C - Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 73 C - Lättare eller svårare att skatteplanera 74 C - Fördelning av skattebördan 75 C - Skatter för folk med höga inkomster 76 C - Skatter för folk med medelinkomster 77 C - Skatter för folk med låga inkomster 78 C - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 79 C - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 80 C - Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 81 C - Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 82 C - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 83 C - Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 84 C - Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 85 C - Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 86 C - Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 87 C - Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 88 C - Missgynnade av skattesystemet: Ungdomar och studerande 89 C - Missgynnade av skattesystemet: Sjuka och handikappade 90 C - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående utan barn 91 C - Inställning till sänkt matmoms 92 C - Inställning till sänkt kapitalskatt och ränteavdrag 93 C - Inställning till sänkt förmögenhetsskatt och arvsskatt 94 C - Inställning till den nya regeringen 95 C - Skattereformens betydelse för hur man röstade i valet 1991 96 C - Skattereformens betydelse för att inte rösta i valet 1991 97 C - Skattereformens betydelse för politiska sympatier 98 C - Politiska nyheter och artiklar i dagstidningar 99 C - Make: Förvärvsarbetande 100 C - Make: Heltids- eller deltidsarbete 101 C - Make: Anställd eller egen företagare 102 C - Make: Egen företagare med anställda 103 C - Bostadsform 104 C - Bruttomånadslön 105 C - Månadslön gruppindelad 106 C - Make: Bruttomånadslön 107 C - Makes månadslön gruppindelad 108 C - Anställningssektor 109 C - Yrkesställning 110 C - SEI - Socio-ekonomisk indelning 111 C - Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning

VAR 1 SSD STUDY NR 0605              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0605


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Opinioner kring 1991 års skattereform, panel september 1991 och september 1992
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN B1 Loc 13 width 1 B:1 Kön 732 1. Man 706 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER B2 Loc 14 width 2 B:2 Ålder 16. 16 år . . 64. 64 år Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 32 22 22 22 22 26 30 28 34 42 38 42 40 32 29 24 32 26 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 35 29 35 33 34 35 26 42 42 30 42 43 35 34 30 32 23 35 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 23 28 27 28 19 22 24 25 17 23 17 27
VAR 7 FACKLIG CENTRALORG B3 Loc 16 width 1 MD=9 B:3 Facklig centralorganisation 491 1. LO 328 2. TCO 89 3. SACO 27 4. Övriga 503 9. Uppgift saknas
VAR 8 UTBILDNING B4 Loc 17 width 2 B:4 Utbildning 239 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 252 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 121 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 299 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 215 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 163 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 140 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 5 70. Forskarutbildning 2 97. Utländsk utbildning 2 98. Vill inte svara
VAR 9 CIVILSTÅND B5 Loc 19 width 1 B:5 Civilstånd 723 1. Gift 255 2. Sambo 460 3. Ensamstående
VAR 10 HEMMAVARANDE BARN B6 Loc 20 width 1 B:6 Hemmavarande barn under 25 år 650 1. Ja 788 5. Nej
VAR 11 H-REGION B7 Loc 21 width 1 B:7 H-region 222 1. Stockholm/Södertälje A-region 191 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 520 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 315 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 98 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 92 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 12 ÅSIKT SKATTEREFORMEN B8 Loc 22 width 1 B:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 689 1. Ja 291 5. Nej 458 8. Vet ej
VAR 13 KLARA LÖPANDE UTG B9 Loc 23 width 1 B:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 354 1. Lättare 738 3. Varken lättare eller svårare 207 5. Svårare 139 8. Vet ej
VAR 14 LÄTTARE LÖPANDE UTG B9 Loc 24 width 1 MD=0 B:9(1) (LÄTTARE) Har det blivit ...? <Se F.B:9 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket lättare 324 2. Något lättare 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 SVÅRARE LÖPANDE UTG B9 Loc 25 width 1 MD=0 B:9(2) (SVÅRARE) Har det blivit ...? <Se F.B:9 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket svårare 150 2. Något svårare 1231 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 VINNARE EL FÖRLORARE B10 Loc 26 width 1 B:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 399 1. Vinnarna 499 3. Varken vinnarna eller förlorarna 315 5. Förlorarna 225 8. Vet ej
VAR 17 PÅVERKAN SV EKON B11 Loc 27 width 1 B:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 475 1. Förbättra 226 3. Varken förbättra eller försämra 191 5. Försämra 546 8. Vet ej
VAR 18 SKATTEPLANERING B12 Loc 28 width 1 B:12 Tror du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för folk att minska sin inkomstskatt genom sk skatteplanering? 132 1. Lättare 235 3. Varken lättare eller svårare 465 5. Svårare 606 8. Vet ej
VAR 19 RÄTTVIS FÖRDELNING B13 Loc 29 width 1 MD=0 B:13A Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera rättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 150 1. Ja, det nya skattesystemet är mer rättvist 96 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 278 5. Nej, det nya skattesystemet är mer orättvist 217 8. Vet ej 697 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 ORÄTTVIS FÖRDELNING B13 Loc 30 width 1 MD=0 B:13B Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera orättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 244 1. Ja, det nya skattesystemet är mer orättvist 70 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre orättvist än det gamla 174 5. Nej, det nya skattesystemet är mer rättvist 209 8. Vet ej 741 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 FÖRDELN SKATTEBÖRDAN B13 Loc 31 width 1 B:13 Sammanslagning av B:13A och B:13B 324 1. Det nya skattesystemet är mer rättvist 166 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 522 5. Det nya skattesystemet är mer orättvist 426 8. Vet ej
VAR 22 MISSGYN: PENS GEN B15 Loc 32 width 1 B:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? B:15A Pensionärer, generellt 525 1. Markerat 913 5. Ej markerat
VAR 23 MISSGYN: LÅG PENSION B15 Loc 33 width 1 B:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 336 1. Markerat 1102 5. Ej markerat
VAR 24 MISSGYN: LÅGINKOMST B15 Loc 34 width 1 B:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 508 1. Markerat 930 5. Ej markerat
VAR 25 MISSGYN: BARNFAMILJ B15 Loc 35 width 1 B:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 1352 5. Ej markerat
VAR 26 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR B15 Loc 36 width 1 B:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 1315 5. Ej markerat
VAR 27 MISSGYN: ARBETARE B15 Loc 37 width 1 B:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 1423 5. Ej markerat
VAR 28 MISSGYN: HYRESGÄSTER B15 Loc 38 width 1 B:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1422 5. Ej markerat
VAR 29 MISSGYN: VILLAÄGARE B15 Loc 39 width 1 B:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 1412 5. Ej markerat
VAR 30 MISSGYN: STORA LÅN B15 Loc 40 width 1 B:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1415 5. Ej markerat
VAR 31 MISSGYN: ANDRA GRUPP B15 Loc 41 width 1 B:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1402 5. Ej markerat
VAR 32 MISSGYN: UNGDOMAR B15 Loc 42 width 1 B:15K <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ungdomar och studerande <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 1412 5. Ej markerat
VAR 33 MISSGYN: SJUKA B15 Loc 43 width 1 B:15L <Missgynnade av det nya skattesystemet> Sjuka och handikappade <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 1394 5. Ej markerat
VAR 34 MISSGYN: ENSAMSTÅEND B15 Loc 44 width 1 B:15M <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående utan barn <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1389 5. Ej markerat
VAR 35 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE B22 Loc 45 width 1 MD=0 B:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 829 1. Ja 149 5. Nej 460 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 MAKE: HELTIDSARBETE B23 Loc 46 width 1 MD=0 B:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 614 1. Heltid 212 2. Deltid 3 8. Vet ej 609 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET B24 Loc 47 width 1 MD=0 B:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 720 1. Anställd 107 2. Egen företagare 1 3. Medhjälpande familjemedlem 1 8. Vet ej 609 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 MAKE: ANSTÄLLDA B25 Loc 48 width 1 MD=0 B:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 41 1. Ja 66 5. Nej 1331 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 BOSTADSFORM B26 Loc 49 width 1 B:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 744 1. Eget hus 174 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 413 3. Hyreslägenhet 104 4. Annat sätt 3 8. Vet ej
VAR 40 BRUTTOMÅNADSLÖN B27 Loc 50 width 6 MD GE 999987 B:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 20 999987. Vill inte svara 62 999988. Vet ej 326 999999. Uppgift saknas Valid-n=1030 Min=400 Max=125001 Mean=12966.1 St.Dev=6379.1
VAR 41 MÅNADSLÖN INTERVALL B27 Loc 56 width 2 MD= 0 B:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 11 01. Mindre än 4 000 kronor 15 02. 4 000 - 8 000 kronor 20 03. 8 000 - 12 000 kronor 13 04. 12 000 - 16 000 kronor 8 05. 16 000 - 20 000 kronor 1 06. 20 000 - 24 000 kronor 1 07. 24 000 - 28 000 kronor 0 08. 28 000 - 32 000 kronor 1 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 11 88. Vet ej 1356 00. Frågan ej tillämplig
VAR 42 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN B28 Loc 58 width 6 MD GE 999987 B:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 20 999987. Vill inte svara 144 999988. Vet ej 721 999999. Uppgift saknas Valid-n=553 Min=500 Max=35000 Mean=12604.2 St.Dev=4516.7
VAR 43 MAKE MÅNLÖN INTERV B28 Loc 64 width 2 MD= 0 B:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 3 01. Mindre än 4 000 kronor 7 02. 4 000 - 8 000 kronor 48 03. 8 000 - 12 000 kronor 51 04. 12 000 - 16 000 kronor 9 05. 16 000 - 20 000 kronor 6 06. 20 000 - 24 000 kronor 1 07. 24 000 - 28 000 kronor 2 08. 28 000 - 32 000 kronor 2 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 34 88. Vet ej 1274 00. Frågan ej tillämplig
VAR 44 ANSTÄLLNINGSSEKTOR B29 Loc 66 width 1 MD=0 B:29 Anställningssektor 64 1. Statlig 34 2. Affärsdrivande verk 250 3. Primärkommunal 114 4. Landstingskommunal 12 5. Övrig offentlig institution 754 6. Enskild 210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 YRKESSTÄLLNING B30 Loc 67 width 1 MD=0 B:30 Yrkesställning 1119 1. Anställd 103 2. Företagare 6 3. Medhjälpare 210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 SEI BSEI1 Loc 68 width 2 MD= 0 B:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 5 10. 82 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 300 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 176 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 68 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 81 33. Lägre tjänstemän I 119 36. Lägre tjänstemän II 269 46. Tjänstemän på mellannivå 17 50. 94 56. Högre tjänstemän 16 57. Ledande befattningar 5 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 79 79. Företagare, ospec antal anställda 23 89. Lantbrukare, ospec areal 104 00. Frågan ej tillämplig
VAR 47 MAKES SEI BSEI2 Loc 70 width 2 MD= 0 B:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 22 10. 36 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 146 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 72 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 41 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 41 33. Lägre tjänstemän I 69 36. Lägre tjänstemän II 142 46. Tjänstemän på mellannivå 43 50. 61 56. Högre tjänstemän 16 57. Ledande befattningar 9 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 86 79. Företagare, ospec antal anställda 10 89. Lantbrukare, ospec areal 644 00. Frågan ej tillämplig
VAR 48 ÅTGÄRD: BYTT BOSTAD B31 Loc 72 width 1 B:31A Har du till följd av det nya skattesystemet bytt bostad? 17 1. Ja 1419 5. Nej 2 8. Vet ej
VAR 49 ÅTGÄRD: BETALAT LÅN B31 Loc 73 width 1 B:31B Har du till följd av det nya skattesystemet betalat av snabbare på lån? 76 1. Ja 1358 5. Nej 4 8. Vet ej
VAR 50 ÅTGÄRD: SPARAT MER B31 Loc 74 width 1 B:31C Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mer? 204 1. Ja 1223 5. Nej 11 8. Vet ej
VAR 51 ÅTGÄRD: SPARAT MINDR B31 Loc 75 width 1 MD=9 B:31D Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mindre? 127 1. Ja 1091 5. Nej 16 8. Vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÅTGÄRD: BYTT ARBETE B31 Loc 76 width 1 MD=9 B:31E Har du till följd av det nya skattesystemet bytt arbete? 4 1. Ja 1244 5. Nej 4 8. Vet ej 186 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÅTGÄRD: SÖKT AN ARB B31 Loc 77 width 1 MD=9 B:31F Har du till följd av det nya skattesystemet sökt annat arbete? 25 1. Ja 1224 5. Nej 3 8. Vet ej 186 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÅTGÄRD: ÖKAD ÖVERTID B31 Loc 78 width 1 MD=9 B:31G Har du till följd av det nya skattesystemet ökat ditt övertidsarbete? 45 1. Ja 1202 5. Nej 5 8. Vet ej 186 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÅTGÄRD: MINSKA Ö-TID B31 Loc 79 width 1 MD=9 B:31H Har du till följd av det nya skattesystemet minskat ditt övertidsarbete? 11 1. Ja 1192 5. Nej 4 8. Vet ej 231 9. Uppgift saknas
VAR 56 ÅTGÄRD: ÖKAT ARBTID B31 Loc 80 width 1 MD=9 B:31I Har du till följd av det nya skattesystemet ökat din ordinarie arbetstid? 12 1. Ja 1237 5. Nej 3 8. Vet ej 186 9. Uppgift saknas
VAR 57 ÅTGÄRD: MINSK ARBTID B31 Loc 81 width 1 MD=9 B:31J Har du till följd av det nya skattesystemet minskat din ordinarie arbetstid? 0 1. Ja 1237 5. Nej 3 8. Vet ej 198 9. Uppgift saknas
VAR 58 ÅTGÄRD: SKAFFA BISYS B31 Loc 82 width 1 MD=9 B:31K Har du till följd av det nya skattesystemet skaffat bisyssla? 10 1. Ja 1239 5. Nej 3 8. Vet ej 186 9. Uppgift saknas
VAR 59 ÅTGÄRD: SLUTA BISYSS B31 Loc 83 width 1 MD=9 B:31L Har du till följd av det nya skattesystemet slutat med bisyssla? 1 1. Ja 1238 5. Nej 3 8. Vet ej 196 9. Uppgift saknas
VAR 60 ÅTGÄRD: PENGAR Ö-ARB B31 Loc 84 width 1 MD=9 B:31M Har du till följd av det nya skattesystemet i ökad utsträckning tagit pengar (kontant ersättning) istället för ledighet vid övertidsarbete? 139 1. Ja 1106 5. Nej 7 8. Vet ej 186 9. Uppgift saknas
VAR 61 KÖN C1 Loc 85 width 1 C:1 Kön 732 1. Man 706 2. Kvinna
VAR 62 ÅLDER C2 Loc 86 width 2 C:2 Ålder 17. 17 år . . 64. 64 år Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 32 22 22 22 22 26 30 28 34 42 38 42 40 32 29 24 32 26 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 35 29 35 33 34 35 26 42 42 30 42 43 35 34 30 32 23 35 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 23 28 27 28 19 22 24 25 17 23 17 27
VAR 63 FACKLIG CENTRALORG C3 Loc 88 width 1 MD=9 C:3 Facklig centralorganisation 463 1. LO 331 2. TCO 96 3. SACO 19 4. Övriga 529 9. Uppgift saknas
VAR 64 UTBILDNING C4 Loc 89 width 2 C:4 Utbildning 233 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 247 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 122 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 301 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 218 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 164 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 144 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 5 70. Forskarutbildning 2 97. Utländsk utbildning 2 98. Vill inte svara
VAR 65 CIVILSTÅND C5 Loc 91 width 1 C:5 Civilstånd 727 1. Gift 258 2. Sambo 453 3. Ensamstående
VAR 66 HEMMAVARANDE BARN C6 Loc 92 width 1 C:6 Hemmavarande barn under 25 år 650 1. Ja 788 5. Nej
VAR 67 H-REGION C7 Loc 93 width 1 C:7 H-region 220 1. Stockholm/Södertälje A-region 188 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 521 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 319 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 99 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 91 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 68 ÅSIKT SKATTEREFORMEN C8 Loc 94 width 1 MD=9 C:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 717 1. Ja 228 5. Nej 492 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 69 DIFF FRÅGEFORMULERING C8 Loc 95 width 1 CMP Olika frågeformulering för C:8 1369 0. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet 69 1. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa ett nytt skattesystem
VAR 70 KLARA LÖPANDE UTG C9 Loc 96 width 1 C:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 301 1. Lättare 785 3. Varken lättare eller svårare 209 5. Svårare 143 8. Vet ej
VAR 71 VINNARE EL FÖRLORARE C10 Loc 97 width 1 C:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 379 1. Vinnarna 534 3. Varken vinnarna eller förlorarna 347 5. Förlorarna 178 8. Vet ej
VAR 72 PÅVERKAN SV EKON C11 Loc 98 width 1 MD=9 C:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 326 1. Förbättra 231 3. Varken förbättra eller försämra 426 5. Försämra 454 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 73 SKATTEPLANERING C12 Loc 99 width 1 C:12 Tror du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för folk att minska sin inkomstskatt genom sk skatteplanering? 135 1. Lättare 232 3. Varken lättare eller svårare 538 5. Svårare 533 8. Vet ej
VAR 74 FÖRDELN SKATTEBÖRDAN C13 Loc 100 width 1 C:13 Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mer rättvist än vad det gamla gjorde? 353 1. Ja, det nya skattesystemet är mer rättvist 208 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 488 5. Nej, det nya skattesystemet är mer orättvist 389 8. Vet ej
VAR 75 SKATT HÖGA INKOMSTER C14 Loc 101 width 1 C:14 Hur skulle du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? Ange det som bäst överensstämmer med din uppfattning. C:14A För folk med höga inkomster är skatterna ... 19 1. Alldeles för höga 118 2. För höga 395 3. Ungefär lagom 597 4. För låga 105 5. Alldeles för låga 204 8. Vet ej
VAR 76 SKATT MEDELINKOMSTER C14 Loc 102 width 1 C:14B För folk med medelinkomster är skatterna ... <Se F.C:14 för fullständig frågetext> 41 1. Alldeles för höga 406 2. För höga 776 3. Ungefär lagom 29 4. För låga 1 5. Alldeles för låga 185 8. Vet ej
VAR 77 SKATT LÅGA INKOMSTER C14 Loc 103 width 1 C:14C För folk med låga inkomster är skatterna ... <Se F.C:14 för fullständig frågetext> 241 1. Alldeles för höga 741 2. För höga 265 3. Ungefär lagom 7 4. För låga 3 5. Alldeles för låga 181 8. Vet ej
VAR 78 MISSGYN: PENS GEN C15 Loc 104 width 1 C:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? C:15A Pensionärer, generellt 455 1. Markerat 983 5. Ej markerat
VAR 79 MISSGYN: LÅG PENSION C15 Loc 105 width 1 C:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 290 1. Markerat 1148 5. Ej markerat
VAR 80 MISSGYN: LÅGINKOMST C15 Loc 106 width 1 C:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 391 1. Markerat 1047 5. Ej markerat
VAR 81 MISSGYN: BARNFAMILJ C15 Loc 107 width 1 C:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 176 1. Markerat 1262 5. Ej markerat
VAR 82 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR C15 Loc 108 width 1 C:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 160 1. Markerat 1278 5. Ej markerat
VAR 83 MISSGYN: ARBETARE C15 Loc 109 width 1 C:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 1423 5. Ej markerat
VAR 84 MISSGYN: HYRESGÄSTER C15 Loc 110 width 1 C:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1428 5. Ej markerat
VAR 85 MISSGYN: VILLAÄGARE C15 Loc 111 width 1 C:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1422 5. Ej markerat
VAR 86 MISSGYN: STORA LÅN C15 Loc 112 width 1 C:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1401 5. Ej markerat
VAR 87 MISSGYN: ANDRA GRUPP C15 Loc 113 width 1 C:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 1395 5. Ej markerat
VAR 88 MISSGYN: UNGDOMAR C15 Loc 114 width 1 C:15K <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ungdomar och studerande <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 1380 5. Ej markerat
VAR 89 MISSGYN: SJUKA C15 Loc 115 width 1 C:15L <Missgynnade av det nya skattesystemet> Sjuka och handikappade <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 1392 5. Ej markerat
VAR 90 MISSGYN: ENSAMSTÅEND C15 Loc 116 width 1 C:15M <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående utan barn <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 1394 5. Ej markerat
VAR 91 SÄNKT MATMOMS C16 Loc 117 width 1 Under 1991 ändrades det nya skattesystemet på några punkter. C:16A Anser du att det var riktigt att sänka matmomsen och behålla en högre moms på andra varor? 1220 1. Ja 141 5. Nej 77 8. Vet ej
VAR 92 SÄNKT KAPITALSKATT C16 Loc 118 width 1 MD=9 C:16B Anser du att det var riktigt att sänka kapitalskatterna och ränteavdragen från 30% till 25%? 500 1. Ja 550 5. Nej 368 8. Vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 93 SÄNKT ARVSSKATT C16 Loc 119 width 1 MD=9 C:16C Anser du att det var riktigt att sänka förmögenhetsskatten och arvsskatten? 551 1. Ja 591 5. Nej 289 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 94 INSTÄLLN NY REGERING C17 Loc 120 width 1 MD=9 C:17 Efter riksdagsvalet för ett år sedan fick Sverige en ny regering. Anser du att det var bra för landet? 550 1. Ja 624 5. Nej 263 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 95 SKATTEREF BETYD RÖST C18 Loc 121 width 1 C:18 Hade skattereformen någon betydelse för hur du röstade i valet 1991? 30 1. Ja, stor betydelse 122 3. Ja, viss betydelse 1184 5. Nej, ingen betydelse 38 6. Var röstberättigad men röstade inte i valet 1991 64 7. Var inte röstberättigad 1991
VAR 96 SKATTEREF EJ RÖSTA C19 Loc 122 width 1 MD=0 C:19 (RÖSTBERÄTTIGAD MEN RÖSTADE INTE) Hade skattereformen någon betydelse för ditt beslut att inte rösta? 1 1. Ja 37 5. Nej 1400 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 SKATTEREF POL SYMP C20 Loc 123 width 1 MD=9 C:20 Har skattereformen någon betydelse för dina politiska sympatier idag? 56 1. Ja, stor betydelse 206 3. Ja, viss betydelse 1173 5. Nej, ingen betydelse 3 9. Uppgift saknas
VAR 98 LÄSER POL NYHETER C21 Loc 124 width 1 MD=9 C:21 Hur mycket brukar du läsa av politiska nyheter och artiklar i dagstidningarna? 394 1. Läser nyheter och artiklar om politik varje dag 321 2. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 620 3. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 102 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 1 9. Uppgift saknas
VAR 99 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE C22 Loc 125 width 1 MD=0 C:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 818 1. Ja 166 5. Nej 454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 MAKE: HELTIDSARBETE C23 Loc 126 width 1 MD=0 C:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 609 1. Heltid 208 2. Deltid 1 8. Vet ej 620 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET C24 Loc 127 width 1 MD=0 C:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 708 1. Anställd 108 2. Egen företagare 1 3. Medhjälpande familjemedlem 1 8. Vet ej 620 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 MAKE: ANSTÄLLDA C25 Loc 128 width 1 MD=0 C:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 42 1. Ja 65 5. Nej 1 8. Vet ej 1330 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 BOSTADSFORM C26 Loc 129 width 1 MD=9 C:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 769 1. Eget hus 177 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 419 3. Hyreslägenhet 68 4. Annat sätt 3 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 104 BRUTTOMÅNADSLÖN C27 Loc 130 width 6 MD GE 999987 C:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 42 999987. Vill inte svara 52 999988. Vet ej 362 999999. Uppgift saknas Valid-n=982 Min=100 Max=220000 Mean=13884.4 St.Dev=10561.1
VAR 105 MÅNADSLÖN INTERVALL C27 Loc 136 width 2 MD= 0 C:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 8 01. Mindre än 4 000 kronor 10 02. 4 000 - 8 000 kronor 22 03. 8 000 - 12 000 kronor 20 04. 12 000 - 16 000 kronor 10 05. 16 000 - 20 000 kronor 4 06. 20 000 - 24 000 kronor 1 07. 24 000 - 28 000 kronor 1 08. 28 000 - 32 000 kronor 0 09. 32 000 - 36 000 kronor 0 10. Mer än 36 000 kronor 18 88. Vet ej 1344 00. Frågan ej tillämplig
VAR 106 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN C28 Loc 138 width 6 MD GE 999987 C:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 34 999987. Vill inte svara 112 999988. Vet ej 730 999999. Uppgift saknas Valid-n=562 Min=1400 Max=175000 Mean=13453.2 St.Dev=8254.4
VAR 107 MAKE MÅNLÖN INTERV C28 Loc 144 width 2 MD= 0 C:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 1 01. Mindre än 4 000 kronor 9 02. 4 000 - 8 000 kronor 43 03. 8 000 - 12 000 kronor 35 04. 12 000 - 16 000 kronor 11 05. 16 000 - 20 000 kronor 5 06. 20 000 - 24 000 kronor 2 07. 24 000 - 28 000 kronor 2 08. 28 000 - 32 000 kronor 2 09. 32 000 - 36 000 kronor 2 10. Mer än 36 000 kronor 34 88. Vet ej 1292 00. Frågan ej tillämplig
VAR 108 ANSTÄLLNINGSSEKTOR C29 Loc 146 width 1 MD=0 C:29 Anställningssektor 65 1. Statlig 30 2. Affärsdrivande verk 266 3. Primärkommunal 98 4. Landstingskommunal 11 5. Övrig offentlig institution 721 6. Enskild 247 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 YRKESSTÄLLNING C30 Loc 147 width 1 MD=0 C:30 Yrkesställning 1078 1. Anställd 105 2. Företagare 8 3. Medhjälpare 247 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 SEI CSEI1 Loc 148 width 2 MD= 0 C:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 2 10. 75 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 293 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 172 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 69 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 75 33. Lägre tjänstemän I 121 36. Lägre tjänstemän II 269 46. Tjänstemän på mellannivå 19 50. 97 56. Högre tjänstemän 13 57. Ledande befattningar 4 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 77 79. Företagare, ospec antal anställda 25 89. Lantbrukare, ospec areal 127 00. Frågan ej tillämplig
VAR 111 MAKES SEI CSEI2 Loc 150 width 2 MD= 0 C:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 10 10. 41 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 153 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 86 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 36 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 44 33. Lägre tjänstemän I 76 36. Lägre tjänstemän II 146 46. Tjänstemän på mellannivå 25 50. 64 56. Högre tjänstemän 10 57. Ledande befattningar 8 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 85 79. Företagare, ospec antal anställda 15 89. Lantbrukare, ospec areal 639 00. Frågan ej tillämplig