OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM,
       PANEL MARS, SEPTEMBER 1991 OCH SEPTEMBER 1992
                SSD 0606

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OPINIONER KRING 1991 ÅRS SKATTEREFORM, PANEL
  MARS, SEPTEMBER 1991 OCH SEPTEMBER 1992 samlades ursprungligen
  in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen,
  Umeå universitet under ledning av Stefan Svallfors. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Det har genomförts fyra undersökningar inom ramen för
  projektet 'Opinioner kring 1991 års skattereform'. Tre av
  dessa (undersökning nr 1, 2, 4) har genomförts som
  tilläggsfrågor till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Den
  tredje undersökningen genomfördes i mars 1992 med postenkät.
  De tre AKU-undersökningarna har genomförts av statistiska
  centralbyrån (SCB) medelst telefonintervju. Tilläggsfrågorna
  har konstruerats av en forskargrupp vid sociologiska
  institutionen vid Umeå universitet. Populationen består av den
  del av befolkningen som är mellan 16 och 64 år.

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  TVÄRSNITTSUNDERSÖKNINGARNA

              Mars 1991  Sept 1991  Sept 1992
                A      B      C
  Bruttourvalsstorlek AKU  4549    4534    4529
  Bortfall AKU        14%     15%     16%
  Bortfall skattefrågor    8%     9%     12%
  Storlek svarandegrupp   3537    3439    3628

  URVALSSTORLEK OCH BORTFALL FÖR DE TRE
  PANELUNDERSÖKNINGARNA

                AB     BC     ABC
  Kriterium för AKU
  bruttourvalsstorlek    75%     50%     25%
  Bruttourvalsstorlek AKU  3375    2250    1125
  Bortfall AKU        22%     26%     31%
  Bortfall skattefrågor   10%     10%     12%
  Storlek svarandegrupp   2304    1438     646

  Not. C:a 75% av bruttourvalet i september 1991 är identiskt
  med bruttourvalet i mars 1991 (AB). C:a 50% av bruttourvalet i
  september 1992 är identiskt med bruttourvalet i september 1991
  (BC). C:a 25% av bruttourvalet i september 1992 är identiskt
  med bruttourvalet i mars och september 1991 (ABC).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 12  (2)ÅSIKT SKATTREFORMEN A8   (3)LOC 22 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige.
        Anser du att det var ett riktigt beslut att
        införa det nya skattesystemet?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1587 1.  Ja
      698 5.  Nej
     1250 8.  Vet ej

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0606 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 A - Kön 6 A - Ålder 7 A - Facklig centralorganisation 8 A - Utbildning 9 A - Civilstånd 10 A - Hemmavarande barn under 25 år 11 A - H-region 12 A - Riktigt beslut införa skattereformen 1991 13 A - Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 14 A - Lättare klara löpande utgifter 15 A - Svårare klara löpande utgifter 16 A - Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 17 A - Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 18 A - Svårare att smita undan skatt 19 A - Rättvisare fördelning av skattebördan 20 A - Orättvisare fördelning av skattebördan 21 A - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 22 A - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 23 A - Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 24 A - Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 25 A - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 26 A - Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 27 A - Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 28 A - Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 29 A - Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 30 A - Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 31 A - Make: Förvärvsarbetande 32 A - Make: Heltids- eller deltidsarbete 33 A - Make: Anställd eller egen företagare 34 A - Make: Egen företagare med anställda 35 A - Bostadsform 36 A - Bruttomånadslön 37 A - Månadslön gruppindelad 38 A - Make: Bruttomånadslön 39 A - Makes månadslön gruppindelad 40 A - Anställningssektor 41 A - Yrkesställning 42 A - SEI - Socio-ekonomisk indelning 43 A - Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning 44 A - Nya skattesystemet: Bytt bostad 45 A - Nya skattesystemet: Betalat av snabbare på lån 46 A - Nya skattesystemet: Sparat mer 47 A - Nya skattesystemet: Sparat mindre 48 A - Nya skattesystemet: Bytt arbete 49 A - Nya skattesystemet: Sökt annat arbete 50 A - Nya skattesystemet: Ökat övertidsarbete 51 A - Nya skattesystemet: Minskat övertidsarbete 52 A - Nya skattesystemet: Ökat ordinarie arbetstid 53 A - Nya skattesystemet: Minskat ordinarie arbetstid 54 A - Nya skattesystemet: Skaffat bisyssla 55 A - Nya skattesystemet: Slutat med bisyssla 56 A - Nya skattesystemet: Pengar istället för ledighet 57 B - Kön 58 B - Ålder 59 B - Facklig centralorganisation 60 B - Utbildning 61 B - Civilstånd 62 B - Hemmavarande barn under 25 år 63 B - H-region 64 B - Riktigt beslut införa skattereformen 1991 65 B - Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 66 B - Lättare klara löpande utgifter 67 B - Svårare klara löpande utgifter 68 B - Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 69 B - Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 70 B - Lättare eller svårare att skatteplanera 71 B - Rättvisare fördelning av skattebördan 72 B - Orättvisare fördelning av skattebördan 73 B - Fördelning av skattebördan 74 B - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 75 B - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 76 B - Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 77 B - Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 78 B - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 79 B - Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 80 B - Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 81 B - Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 82 B - Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 83 B - Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 84 B - Missgynnade av skattesystemet: Ungdomar och studerande 85 B - Missgynnade av skattesystemet: Sjuka och handikappade 86 B - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående utan barn 87 B - Make: Förvärvsarbetande 88 B - Make: Heltids- eller deltidsarbete 89 B - Make: Anställd eller egen företagare 90 B - Make: Egen företagare med anställda 91 B - Bostadsform 92 B - Bruttomånadslön 93 B - Månadslön gruppindelad 94 B - Make: Bruttomånadslön 95 B - Makes månadslön gruppindelad 96 B - Anställningssektor 97 B - Yrkesställning 98 B - SEI - Socio-ekonomisk indelning 99 B - Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning 100 B - Nya skattesystemet: Bytt bostad 101 B - Nya skattesystemet: Betalat av snabbare på lån 102 B - Nya skattesystemet: Sparat mer 103 B - Nya skattesystemet: Sparat mindre 104 B - Nya skattesystemet: Bytt arbete 105 B - Nya skattesystemet: Sökt annat arbete 106 B - Nya skattesystemet: Ökat övertidsarbete 107 B - Nya skattesystemet: Minskat övertidsarbete 108 B - Nya skattesystemet: Ökat ordinarie arbetstid 109 B - Nya skattesystemet: Minskat ordinarie arbetstid 110 B - Nya skattesystemet: Skaffat bisyssla 111 B - Nya skattesystemet: Slutat med bisyssla 112 B - Nya skattesystemet: Pengar istället för ledighet 113 C - Kön 114 C - Ålder 115 C - Facklig centralorganisation 116 C - Utbildning 117 C - Civilstånd 118 C - Hemmavarande barn under 25 år 119 C - H-region 120 C - Riktigt beslut införa skattereformen 1991 121 C - Olika frågeformulering för C:8 122 C - Möjligheten klara löpande utgifter efter skattereformen 123 C - Vinnare eller förlorare på det nya skattesystemet 124 C - Det nya skattesystemets påverkan på den svenska ekonomin 125 C - Lättare eller svårare att skatteplanera 126 C - Fördelning av skattebördan 127 C - Skatter för folk med höga inkomster 128 C - Skatter för folk med medelinkomster 129 C - Skatter för folk med låga inkomster 130 C - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer generellt 131 C - Missgynnade av skattesystemet: Pensionärer med låg pension 132 C - Missgynnade av skattesystemet: Låginkomsttagare 133 C - Missgynnade av skattesystemet: Barnfamiljer 134 C - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående föräldrar 135 C - Missgynnade av skattesystemet: Arbetare 136 C - Missgynnade av skattesystemet: Hyresgäster 137 C - Missgynnade av skattesystemet: Villaägare 138 C - Missgynnade av skattesystemet: De med stora lån 139 C - Missgynnade av skattesystemet: Andra grupper 140 C - Missgynnade av skattesystemet: Ungdomar och studerande 141 C - Missgynnade av skattesystemet: Sjuka och handikappade 142 C - Missgynnade av skattesystemet: Ensamstående utan barn 143 C - Inställning till sänkt matmoms 144 C - Inställning till sänkt kapitalskatt och ränteavdrag 145 C - Inställning till sänkt förmögenhetsskatt och arvsskatt 146 C - Inställning till den nya regeringen 147 C - Skattereformens betydelse för hur man röstade i valet 1991 148 C - Skattereformens betydelse för att inte rösta i valet 1991 149 C - Skattereformens betydelse för politiska sympatier 150 C - Politiska nyheter och artiklar i dagstidningar 151 C - Make: Förvärvsarbetande 152 C - Make: Heltids- eller deltidsarbete 153 C - Make: Anställd eller egen företagare 154 C - Make: Egen företagare med anställda 155 C - Bostadsform 156 C - Bruttomånadslön 157 C - Månadslön gruppindelad 158 C - Make: Bruttomånadslön 159 C - Makes månadslön gruppindelad 160 C - Anställningssektor 161 C - Yrkesställning 162 C - SEI - Socio-ekonomisk indelning 163 C - Make: SEI - Socio-ekonomisk indelning

VAR 1 SSD STUDY NR 0606              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0606


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars, september 1991 och september 1992
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN A1 Loc 13 width 1 A:1 Kön 326 1. Man 320 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER A2 Loc 14 width 2 A:2 Ålder 16. 16 år . . 64. 64 år Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 7 13 7 13 11 15 9 11 15 14 20 21 13 11 15 11 11 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 12 12 19 18 18 16 16 20 21 22 16 18 12 20 15 10 11 13 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 12 11 13 10 13 5 23 8 7 13 9 3
VAR 7 FACKLIG CENTRALORG A3 Loc 16 width 1 MD=9 A:3 Facklig centralorganisation 239 1. LO 160 2. TCO 36 3. SACO 13 4. Övriga 198 9. Uppgift saknas
VAR 8 UTBILDNING A4 Loc 17 width 2 A:4 Utbildning 100 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 106 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 62 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 156 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 81 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 72 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 64 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 3 70. Forskarutbildning 1 97. Utländsk utbildning 1 98. Vill inte svara
VAR 9 CIVILSTÅND A5 Loc 19 width 1 A:5 Civilstånd 341 1. Gift 101 2. Sambo 204 3. Ensamstående
VAR 10 HEMMAVARANDE BARN A6 Loc 20 width 1 A:6 Hemmavarande barn under 25 år 308 1. Ja 338 5. Nej
VAR 11 H-REGION A7 Loc 21 width 1 A:7 H-region 103 1. Stockholm/Södertälje A-region 85 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 238 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 144 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 34 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 42 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 12 ÅSIKT SKATTEREFORMEN A8 Loc 22 width 1 A:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 307 1. Ja 120 5. Nej 219 8. Vet ej
VAR 13 KLARA LÖPANDE UTG A9 Loc 23 width 1 A:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 148 1. Lättare 308 3. Varken lättare eller svårare 102 5. Svårare 88 8. Vet ej
VAR 14 LÄTTARE LÖPANDE UTG A9 Loc 24 width 1 MD=0 A:9(1) (LÄTTARE) Har det blivit ...? <Se F.A:9 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket lättare 129 2. Något lättare 498 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 SVÅRARE LÖPANDE UTG A9 Loc 25 width 1 MD=0 A:9(2) (SVÅRARE) Har det blivit ...? <Se F.A:9 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket svårare 62 2. Något svårare 544 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 VINNARE EL FÖRLORARE A10 Loc 26 width 1 A:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 200 1. Vinnarna 165 3. Varken vinnarna eller förlorarna 146 5. Förlorarna 135 8. Vet ej
VAR 17 PÅVERKAN SV EKON A11 Loc 27 width 1 A:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 232 1. Förbättra 88 3. Varken förbättra eller försämra 86 5. Försämra 240 8. Vet ej
VAR 18 SVÅRARE SKATTESMITA A12 Loc 28 width 1 A:12 Tror du att det nya skattesystemet gör det svårare för folk att smita undan skatt? 167 1. Ja 293 5. Nej 186 8. Vet ej
VAR 19 RÄTTVIS FÖRDELNING A13 Loc 29 width 1 MD=0 A:13A Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera rättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 81 1. Ja 161 5. Nej 86 8. Vet ej 318 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 ORÄTTVIS FÖRDELNING A13 Loc 30 width 1 MD=0 A:13B Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera orättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 117 1. Ja 96 5. Nej 105 8. Vet ej 328 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 MISSGYN: PENS GEN A15 Loc 31 width 1 A:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? A:15A Pensionärer, generellt 329 1. Markerat 317 5. Ej markerat
VAR 22 MISSGYN: LÅG PENSION A15 Loc 32 width 1 A:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 422 5. Ej markerat
VAR 23 MISSGYN: LÅGINKOMST A15 Loc 33 width 1 A:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 431 5. Ej markerat
VAR 24 MISSGYN: BARNFAMILJ A15 Loc 34 width 1 A:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 589 5. Ej markerat
VAR 25 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR A15 Loc 35 width 1 A:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 577 5. Ej markerat
VAR 26 MISSGYN: ARBETARE A15 Loc 36 width 1 A:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 637 5. Ej markerat
VAR 27 MISSGYN: HYRESGÄSTER A15 Loc 37 width 1 A:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 629 5. Ej markerat
VAR 28 MISSGYN: VILLAÄGARE A15 Loc 38 width 1 A:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 637 5. Ej markerat
VAR 29 MISSGYN: STORA LÅN A15 Loc 39 width 1 A:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 626 5. Ej markerat
VAR 30 MISSGYN: ANDRA GRUPP A15 Loc 40 width 1 A:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.A:15 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 612 5. Ej markerat
VAR 31 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE A22 Loc 41 width 1 MD=0 A:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 387 1. Ja 55 5. Nej 204 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 MAKE: HELTIDSARBETE A23 Loc 42 width 1 MD=0 A:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 287 1. Heltid 100 2. Deltid 259 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET A24 Loc 43 width 1 MD=0 A:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 332 1. Anställd 54 2. Egen företagare 0 3. Medhjälpande familjemedlem 1 8. Vet ej 259 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 MAKE: ANSTÄLLDA A25 Loc 44 width 1 MD=0 A:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 17 1. Ja 37 5. Nej 592 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 BOSTADSFORM A26 Loc 45 width 1 A:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 340 1. Eget hus 78 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 179 3. Hyreslägenhet 49 4. Annat sätt
VAR 36 BRUTTOMÅNADSLÖN A27 Loc 46 width 6 MD GE 999987 A:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 20 999987. Vill inte svara 41 999988. Vet ej 119 999999. Uppgift saknas Valid-n=466 Min=300 Max=135000 Mean=12861.2 St.Dev=7642.5
VAR 37 MÅNADSLÖN INTERVALL A27 Loc 52 width 2 MD= 0 A:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 2 01. Mindre än 4 000 kronor 8 02. 4 000 - 8 000 kronor 21 03. 8 000 - 12 000 kronor 14 04. 12 000 - 16 000 kronor 6 05. 16 000 - 20 000 kronor 0 06. 20 000 - 24 000 kronor 1 07. 24 000 - 28 000 kronor 0 08. 28 000 - 32 000 kronor 2 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 6 88. Vet ej 585 00. Frågan ej tillämplig
VAR 38 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN A28 Loc 54 width 6 MD GE 999987 A:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 19 999987. Vill inte svara 74 999988. Vet ej 314 999999. Uppgift saknas Valid-n=239 Min=1300 Max=30000 Mean=12407.1 St.Dev=4846.5
VAR 39 MAKE MÅNLÖN INTERV A28 Loc 60 width 2 MD= 0 A:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 4 01. Mindre än 4 000 kronor 6 02. 4 000 - 8 000 kronor 22 03. 8 000 - 12 000 kronor 21 04. 12 000 - 16 000 kronor 16 05. 16 000 - 20 000 kronor 1 06. 20 000 - 24 000 kronor 0 07. 24 000 - 28 000 kronor 0 08. 28 000 - 32 000 kronor 1 09. 32 000 - 36 000 kronor 0 10. Mer än 36 000 kronor 22 88. Vet ej 553 00. Frågan ej tillämplig
VAR 40 ANSTÄLLNINGSSEKTOR A29 Loc 62 width 1 MD=0 A:29 Anställningssektor 32 1. Statlig 20 2. Affärsdrivande verk 115 3. Primärkommunal 56 4. Landstingskommunal 2 5. Övrig offentlig institution 345 6. Enskild 76 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 YRKESSTÄLLNING A30 Loc 63 width 1 MD=0 A:30 Yrkesställning 527 1. Anställd 39 2. Företagare 4 3. Medhjälpare 76 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 SEI ASEI1 Loc 64 width 2 MD= 0 A:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 1 10. 51 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 135 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 84 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 29 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 43 33. Lägre tjänstemän I 41 36. Lägre tjänstemän II 116 46. Tjänstemän på mellannivå 7 50. 50 56. Högre tjänstemän 8 57. Ledande befattningar 0 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 29 79. Företagare, ospec antal anställda 12 89. Lantbrukare, ospec areal 40 00. Frågan ej tillämplig
VAR 43 MAKES SEI ASEI2 Loc 66 width 2 MD= 0 A:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 5 10. 12 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 78 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 37 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 15 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 24 33. Lägre tjänstemän I 32 36. Lägre tjänstemän II 76 46. Tjänstemän på mellannivå 13 50. 26 56. Högre tjänstemän 2 57. Ledande befattningar 3 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 41 79. Företagare, ospec antal anställda 9 89. Lantbrukare, ospec areal 273 00. Frågan ej tillämplig
VAR 44 ÅTGÄRD: BYTT BOSTAD A31 Loc 68 width 1 A:31A Har du till följd av det nya skattesystemet bytt bostad? 4 1. Ja 641 5. Nej 1 8. Vet ej
VAR 45 ÅTGÄRD: BETALAT LÅN A31 Loc 69 width 1 A:31B Har du till följd av det nya skattesystemet betalat av snabbare på lån? 26 1. Ja 618 5. Nej 2 8. Vet ej
VAR 46 ÅTGÄRD: SPARAT MER A31 Loc 70 width 1 A:31C Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mer? 78 1. Ja 562 5. Nej 6 8. Vet ej
VAR 47 ÅTGÄRD: SPARAT MINDR A31 Loc 71 width 1 MD=9 A:31D Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mindre? 47 1. Ja 516 5. Nej 5 8. Vet ej 78 9. Uppgift saknas
VAR 48 ÅTGÄRD: BYTT ARBETE A31 Loc 72 width 1 MD=9 A:31E Har du till följd av det nya skattesystemet bytt arbete? 1 1. Ja 567 5. Nej 1 8. Vet ej 77 9. Uppgift saknas
VAR 49 ÅTGÄRD: SÖKT AN ARB A31 Loc 73 width 1 MD=9 A:31F Har du till följd av det nya skattesystemet sökt annat arbete? 5 1. Ja 563 5. Nej 1 8. Vet ej 77 9. Uppgift saknas
VAR 50 ÅTGÄRD: ÖKAD ÖVERTID A31 Loc 74 width 1 MD=9 A:31G Har du till följd av det nya skattesystemet ökat ditt övertidsarbete? 14 1. Ja 554 5. Nej 1 8. Vet ej 77 9. Uppgift saknas
VAR 51 ÅTGÄRD: MINSKA Ö-TID A31 Loc 75 width 1 MD=9 A:31H Har du till följd av det nya skattesystemet minskat ditt övertidsarbete? 3 1. Ja 551 5. Nej 1 8. Vet ej 91 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÅTGÄRD: ÖKAT ARBTID A31 Loc 76 width 1 MD=9 A:31I Har du till följd av det nya skattesystemet ökat din ordinarie arbetstid? 9 1. Ja 559 5. Nej 1 8. Vet ej 77 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÅTGÄRD: MINSK ARBTID A31 Loc 77 width 1 MD=9 A:31J Har du till följd av det nya skattesystemet minskat din ordinarie arbetstid? 0 1. Ja 559 5. Nej 1 8. Vet ej 86 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÅTGÄRD: SKAFFA BISYS A31 Loc 78 width 1 MD=9 A:31K Har du till följd av det nya skattesystemet skaffat bisyssla? 0 1. Ja 568 5. Nej 1 8. Vet ej 77 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÅTGÄRD: SLUTA BISYSS A31 Loc 79 width 1 MD=9 A:31L Har du till följd av det nya skattesystemet slutat med bisyssla? 1 1. Ja 567 5. Nej 1 8. Vet ej 77 9. Uppgift saknas
VAR 56 ÅTGÄRD: PENGAR Ö-ARB A31 Loc 80 width 1 MD=9 A:31M Har du till följd av det nya skattesystemet i ökad utsträckning tagit pengar (kontant ersättning) istället för ledighet vid övertidsarbete? 40 1. Ja 528 5. Nej 1 8. Vet ej 77 9. Uppgift saknas
VAR 57 KÖN B1 Loc 81 width 1 B:1 Kön 326 1. Man 320 2. Kvinna
VAR 58 ÅLDER B2 Loc 82 width 2 B:2 Ålder 16. 16 år . . 64. 64 år Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 9 7 8 10 13 9 17 10 9 16 11 16 23 19 12 10 16 8 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 14 13 17 21 11 16 15 21 21 20 20 15 17 17 17 13 7 15 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 11 8 17 13 11 8 14 15 7 12 8 9
VAR 59 FACKLIG CENTRALORG B3 Loc 84 width 1 MD=9 B:3 Facklig centralorganisation 230 1. LO 157 2. TCO 38 3. SACO 13 4. Övriga 208 9. Uppgift saknas
VAR 60 UTBILDNING B4 Loc 85 width 2 B:4 Utbildning 100 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 106 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 62 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 156 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 81 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 72 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 64 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 3 70. Forskarutbildning 1 97. Utländsk utbildning 1 98. Vill inte svara
VAR 61 CIVILSTÅND B5 Loc 87 width 1 B:5 Civilstånd 340 1. Gift 112 2. Sambo 194 3. Ensamstående
VAR 62 HEMMAVARANDE BARN B6 Loc 88 width 1 B:6 Hemmavarande barn under 25 år 310 1. Ja 336 5. Nej
VAR 63 H-REGION B7 Loc 89 width 1 B:7 H-region 104 1. Stockholm/Södertälje A-region 85 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 237 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 143 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 34 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 43 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 64 ÅSIKT SKATTEREFORMEN B8 Loc 90 width 1 B:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 324 1. Ja 138 5. Nej 184 8. Vet ej
VAR 65 KLARA LÖPANDE UTG B9 Loc 91 width 1 B:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 163 1. Lättare 330 3. Varken lättare eller svårare 107 5. Svårare 46 8. Vet ej
VAR 66 LÄTTARE LÖPANDE UTG B9 Loc 92 width 1 MD=0 B:9(1) (LÄTTARE) Har det blivit ...? <Se F.B:9 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket lättare 148 2. Något lättare 483 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 SVÅRARE LÖPANDE UTG B9 Loc 93 width 1 MD=0 B:9(2) (SVÅRARE) Har det blivit ...? <Se F.B:9 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket svårare 79 2. Något svårare 539 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 VINNARE EL FÖRLORARE B10 Loc 94 width 1 B:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 190 1. Vinnarna 234 3. Varken vinnarna eller förlorarna 138 5. Förlorarna 84 8. Vet ej
VAR 69 PÅVERKAN SV EKON B11 Loc 95 width 1 B:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 211 1. Förbättra 109 3. Varken förbättra eller försämra 89 5. Försämra 237 8. Vet ej
VAR 70 SKATTEPLANERING B12 Loc 96 width 1 B:12 Tror du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för folk att minska sin inkomstskatt genom sk skatteplanering? 56 1. Lättare 116 3. Varken lättare eller svårare 214 5. Svårare 260 8. Vet ej
VAR 71 RÄTTVIS FÖRDELNING B13 Loc 97 width 1 MD=0 B:13A Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera rättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 68 1. Ja, det nya skattesystemet är mer rättvist 37 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 135 5. Nej, det nya skattesystemet är mer orättvist 88 8. Vet ej 318 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 ORÄTTVIS FÖRDELNING B13 Loc 98 width 1 MD=0 B:13B Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mera orättvist än vad det gamla gjorde? FRÅGAN STÄLLDES TILL HALVA URVALET 120 1. Ja, det nya skattesystemet är mer orättvist 31 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre orättvist än det gamla 79 5. Nej, det nya skattesystemet är mer rättvist 88 8. Vet ej 328 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 FÖRDELN SKATTEBÖRDAN B13 Loc 99 width 1 B:13 Sammanslagning av B:13A och B:13B 147 1. Det nya skattesystemet är mer rättvist 68 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 255 5. Det nya skattesystemet är mer orättvist 176 8. Vet ej
VAR 74 MISSGYN: PENS GEN B15 Loc 100 width 1 B:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? B:15A Pensionärer, generellt 280 1. Markerat 366 5. Ej markerat
VAR 75 MISSGYN: LÅG PENSION B15 Loc 101 width 1 B:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 185 1. Markerat 461 5. Ej markerat
VAR 76 MISSGYN: LÅGINKOMST B15 Loc 102 width 1 B:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 233 1. Markerat 413 5. Ej markerat
VAR 77 MISSGYN: BARNFAMILJ B15 Loc 103 width 1 B:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 597 5. Ej markerat
VAR 78 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR B15 Loc 104 width 1 B:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 579 5. Ej markerat
VAR 79 MISSGYN: ARBETARE B15 Loc 105 width 1 B:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 639 5. Ej markerat
VAR 80 MISSGYN: HYRESGÄSTER B15 Loc 106 width 1 B:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 634 5. Ej markerat
VAR 81 MISSGYN: VILLAÄGARE B15 Loc 107 width 1 B:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 635 5. Ej markerat
VAR 82 MISSGYN: STORA LÅN B15 Loc 108 width 1 B:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 633 5. Ej markerat
VAR 83 MISSGYN: ANDRA GRUPP B15 Loc 109 width 1 B:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 626 5. Ej markerat
VAR 84 MISSGYN: UNGDOMAR B15 Loc 110 width 1 B:15K <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ungdomar och studerande <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 633 5. Ej markerat
VAR 85 MISSGYN: SJUKA B15 Loc 111 width 1 B:15L <Missgynnade av det nya skattesystemet> Sjuka och handikappade <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 627 5. Ej markerat
VAR 86 MISSGYN: ENSAMSTÅEND B15 Loc 112 width 1 B:15M <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående utan barn <Se F.B:15 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 623 5. Ej markerat
VAR 87 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE B22 Loc 113 width 1 MD=0 B:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 379 1. Ja 73 5. Nej 194 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 MAKE: HELTIDSARBETE B23 Loc 114 width 1 MD=0 B:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 281 1. Heltid 95 2. Deltid 3 8. Vet ej 267 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET B24 Loc 115 width 1 MD=0 B:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 326 1. Anställd 51 2. Egen företagare 1 3. Medhjälpande familjemedlem 1 8. Vet ej 267 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 MAKE: ANSTÄLLDA B25 Loc 116 width 1 MD=0 B:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 16 1. Ja 35 5. Nej 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 BOSTADSFORM B26 Loc 117 width 1 B:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 345 1. Eget hus 77 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 181 3. Hyreslägenhet 41 4. Annat sätt 2 8. Vet ej
VAR 92 BRUTTOMÅNADSLÖN B27 Loc 118 width 6 MD GE 999987 B:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 10 999987. Vill inte svara 26 999988. Vet ej 131 999999. Uppgift saknas Valid-n=479 Min=400 Max=55000 Mean=13005.6 St.Dev=5281.7
VAR 93 MÅNADSLÖN INTERVALL B27 Loc 124 width 2 MD= 0 B:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 3 01. Mindre än 4 000 kronor 5 02. 4 000 - 8 000 kronor 10 03. 8 000 - 12 000 kronor 6 04. 12 000 - 16 000 kronor 4 05. 16 000 - 20 000 kronor 1 06. 20 000 - 24 000 kronor 0 07. 24 000 - 28 000 kronor 0 08. 28 000 - 32 000 kronor 1 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 5 88. Vet ej 610 00. Frågan ej tillämplig
VAR 94 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN B28 Loc 126 width 6 MD GE 999987 B:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 11 999987. Vill inte svara 61 999988. Vet ej 322 999999. Uppgift saknas Valid-n=252 Min=1200 Max=35000 Mean=12799.3 St.Dev=4489.8
VAR 95 MAKE MÅNLÖN INTERV B28 Loc 132 width 2 MD= 0 B:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 2 01. Mindre än 4 000 kronor 1 02. 4 000 - 8 000 kronor 17 03. 8 000 - 12 000 kronor 26 04. 12 000 - 16 000 kronor 4 05. 16 000 - 20 000 kronor 1 06. 20 000 - 24 000 kronor 0 07. 24 000 - 28 000 kronor 0 08. 28 000 - 32 000 kronor 1 09. 32 000 - 36 000 kronor 0 10. Mer än 36 000 kronor 20 88. Vet ej 574 00. Frågan ej tillämplig
VAR 96 ANSTÄLLNINGSSEKTOR B29 Loc 134 width 1 MD=0 B:29 Anställningssektor 33 1. Statlig 20 2. Affärsdrivande verk 115 3. Primärkommunal 56 4. Landstingskommunal 2 5. Övrig offentlig institution 335 6. Enskild 85 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 YRKESSTÄLLNING B30 Loc 135 width 1 MD=0 B:30 Yrkesställning 517 1. Anställd 41 2. Företagare 3 3. Medhjälpare 85 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 SEI BSEI1 Loc 136 width 2 MD= 0 B:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 2 10. 40 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 141 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 86 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 27 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 38 33. Lägre tjänstemän I 44 36. Lägre tjänstemän II 122 46. Tjänstemän på mellannivå 7 50. 48 56. Högre tjänstemän 6 57. Ledande befattningar 0 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 32 79. Företagare, ospec antal anställda 12 89. Lantbrukare, ospec areal 41 00. Frågan ej tillämplig
VAR 99 MAKES SEI BSEI2 Loc 138 width 2 MD= 0 B:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 12 10. 16 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 71 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 28 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 12 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 16 33. Lägre tjänstemän I 27 36. Lägre tjänstemän II 65 46. Tjänstemän på mellannivå 28 50. 25 56. Högre tjänstemän 6 57. Ledande befattningar 5 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 40 79. Företagare, ospec antal anställda 5 89. Lantbrukare, ospec areal 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 100 ÅTGÄRD: BYTT BOSTAD B31 Loc 140 width 1 B:31A Har du till följd av det nya skattesystemet bytt bostad? 8 1. Ja 638 5. Nej
VAR 101 ÅTGÄRD: BETALAT LÅN B31 Loc 141 width 1 B:31B Har du till följd av det nya skattesystemet betalat av snabbare på lån? 38 1. Ja 608 5. Nej
VAR 102 ÅTGÄRD: SPARAT MER B31 Loc 142 width 1 B:31C Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mer? 95 1. Ja 550 5. Nej 1 8. Vet ej
VAR 103 ÅTGÄRD: SPARAT MINDR B31 Loc 143 width 1 MD=9 B:31D Har du till följd av det nya skattesystemet sparat mindre? 50 1. Ja 501 5. Nej 95 9. Uppgift saknas
VAR 104 ÅTGÄRD: BYTT ARBETE B31 Loc 144 width 1 MD=9 B:31E Har du till följd av det nya skattesystemet bytt arbete? 4 1. Ja 569 5. Nej 73 9. Uppgift saknas
VAR 105 ÅTGÄRD: SÖKT AN ARB B31 Loc 145 width 1 MD=9 B:31F Har du till följd av det nya skattesystemet sökt annat arbete? 10 1. Ja 563 5. Nej 73 9. Uppgift saknas
VAR 106 ÅTGÄRD: ÖKAD ÖVERTID B31 Loc 146 width 1 MD=9 B:31G Har du till följd av det nya skattesystemet ökat ditt övertidsarbete? 22 1. Ja 550 5. Nej 1 8. Vet ej 73 9. Uppgift saknas
VAR 107 ÅTGÄRD: MINSKA Ö-TID B31 Loc 147 width 1 MD=9 B:31H Har du till följd av det nya skattesystemet minskat ditt övertidsarbete? 6 1. Ja 545 5. Nej 95 9. Uppgift saknas
VAR 108 ÅTGÄRD: ÖKAT ARBTID B31 Loc 148 width 1 MD=9 B:31I Har du till följd av det nya skattesystemet ökat din ordinarie arbetstid? 6 1. Ja 567 5. Nej 73 9. Uppgift saknas
VAR 109 ÅTGÄRD: MINSK ARBTID B31 Loc 149 width 1 MD=9 B:31J Har du till följd av det nya skattesystemet minskat din ordinarie arbetstid? 0 1. Ja 567 5. Nej 79 9. Uppgift saknas
VAR 110 ÅTGÄRD: SKAFFA BISYS B31 Loc 150 width 1 MD=9 B:31K Har du till följd av det nya skattesystemet skaffat bisyssla? 0 1. Ja 573 5. Nej 73 9. Uppgift saknas
VAR 111 ÅTGÄRD: SLUTA BISYSS B31 Loc 151 width 1 MD=9 B:31L Har du till följd av det nya skattesystemet slutat med bisyssla? 0 1. Ja 573 5. Nej 73 9. Uppgift saknas
VAR 112 ÅTGÄRD: PENGAR Ö-ARB B31 Loc 152 width 1 MD=9 B:31M Har du till följd av det nya skattesystemet i ökad utsträckning tagit pengar (kontant ersättning) istället för ledighet vid övertidsarbete? 66 1. Ja 506 5. Nej 1 8. Vet ej 73 9. Uppgift saknas
VAR 113 KÖN C1 Loc 153 width 1 C:1 Kön 326 1. Man 320 2. Kvinna
VAR 114 ÅLDER C2 Loc 154 width 2 C:2 Ålder 17. 17 år . . 64. 64 år Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 9 7 8 10 13 9 17 10 9 16 11 16 23 19 12 10 16 8 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 14 13 17 21 11 16 15 21 21 20 20 15 17 17 17 13 7 15 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 11 8 17 13 11 8 14 15 7 12 8 9
VAR 115 FACKLIG CENTRALORG C3 Loc 156 width 1 MD=9 C:3 Facklig centralorganisation 219 1. LO 155 2. TCO 40 3. SACO 9 4. Övriga 223 9. Uppgift saknas
VAR 116 UTBILDNING C4 Loc 157 width 2 C:4 Utbildning 99 10. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 103 20. Förgymnasial utbildning 9 år. Enhets-, grundskola 62 31. Gymnasial utbildning, högst 1 år 156 32. Gymnasial utbildning, högst 2 år 84 40. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 71 50. Eftergymnasial utbildning, högst 2 år 66 60. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 3 70. Forskarutbildning 1 97. Utländsk utbildning 1 98. Vill inte svara
VAR 117 CIVILSTÅND C5 Loc 159 width 1 C:5 Civilstånd 338 1. Gift 114 2. Sambo 194 3. Ensamstående
VAR 118 HEMMAVARANDE BARN C6 Loc 160 width 1 C:6 Hemmavarande barn under 25 år 311 1. Ja 335 5. Nej
VAR 119 H-REGION C7 Loc 161 width 1 C:7 H-region 103 1. Stockholm/Södertälje A-region 81 2. Göteborg A-region, Malmö/Trelleborg A-region 237 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum 148 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 34 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum, samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometer från kommuncentrum 43 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometer från kommuncentrum
VAR 120 ÅSIKT SKATTEREFORMEN C8 Loc 162 width 1 C:8 1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet? 327 1. Ja 108 5. Nej 211 8. Vet ej
VAR 121 DIFF FRÅGEFORMULERING C8 Loc 163 width 1 CMP Olika frågeformulering för C:8 614 0. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa det nya skattesystemet 32 1. Anser du att det var ett riktigt beslut att införa ett nytt skattesystem
VAR 122 KLARA LÖPANDE UTG C9 Loc 164 width 1 C:9 Tycker du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för dig att klara löpande utgifter för mat, hyra och andra räkningar? 137 1. Lättare 360 3. Varken lättare eller svårare 90 5. Svårare 59 8. Vet ej
VAR 123 VINNARE EL FÖRLORARE C10 Loc 165 width 1 C:10 I samband med skatteomläggningen pratade man mycket om att vissa grupper skulle tjäna och andra skulle förlora på den. Anser du att du, i jämförelse med andra, tillhör det nya skattesystemets vinnare eller förlorare? 170 1. Vinnarna 260 3. Varken vinnarna eller förlorarna 150 5. Förlorarna 66 8. Vet ej
VAR 124 PÅVERKAN SV EKON C11 Loc 166 width 1 C:11 Tror du att det nya skattesystemet bidragit till att förbättra eller försämra den svenska ekonomin? 145 1. Förbättra 114 3. Varken förbättra eller försämra 203 5. Försämra 184 8. Vet ej
VAR 125 SKATTEPLANERING C12 Loc 167 width 1 C:12 Tror du att det nya skattesystemet gjort det lättare eller svårare för folk att minska sin inkomstskatt genom sk skatteplanering? 58 1. Lättare 113 3. Varken lättare eller svårare 247 5. Svårare 228 8. Vet ej
VAR 126 FÖRDELN SKATTEBÖRDAN C13 Loc 168 width 1 C:13 Anser du att det nya skattesystemet fördelar skattebördan mer rättvist än vad det gamla gjorde? 158 1. Ja, det nya skattesystemet är mer rättvist 92 3. Det nya skattesystemet är varken mer eller mindre rättvist än det gamla 238 5. Nej, det nya skattesystemet är mer orättvist 158 8. Vet ej
VAR 127 SKATT HÖGA INKOMSTER C14 Loc 169 width 1 C:14 Hur skulle du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? Ange det som bäst överensstämmer med din uppfattning. C:14A För folk med höga inkomster är skatterna ... 4 1. Alldeles för höga 48 2. För höga 179 3. Ungefär lagom 264 4. För låga 54 5. Alldeles för låga 97 8. Vet ej
VAR 128 SKATT MEDELINKOMSTER C14 Loc 170 width 1 C:14B För folk med medelinkomster är skatterna ... <Se F.C:14 för fullständig frågetext> 16 1. Alldeles för höga 189 2. För höga 346 3. Ungefär lagom 15 4. För låga 0 5. Alldeles för låga 80 8. Vet ej
VAR 129 SKATT LÅGA INKOMSTER C14 Loc 171 width 1 C:14C För folk med låga inkomster är skatterna ... <Se F.C:14 för fullständig frågetext> 95 1. Alldeles för höga 334 2. För höga 126 3. Ungefär lagom 4 4. För låga 1 5. Alldeles för låga 86 8. Vet ej
VAR 130 MISSGYN: PENS GEN C15 Loc 172 width 1 C:15 Tycker du att någon eller några grupper blivit särskilt missgynnade av det nya skattesystemet och i så fall vilka? C:15A Pensionärer, generellt 239 1. Markerat 407 5. Ej markerat
VAR 131 MISSGYN: LÅG PENSION C15 Loc 173 width 1 C:15B <Missgynnade av det nya skattesystemet> Pensionärer med låg pension (utan ATP) <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 492 5. Ej markerat
VAR 132 MISSGYN: LÅGINKOMST C15 Loc 174 width 1 C:15C <Missgynnade av det nya skattesystemet> Låginkomsttagare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 170 1. Markerat 476 5. Ej markerat
VAR 133 MISSGYN: BARNFAMILJ C15 Loc 175 width 1 C:15D <Missgynnade av det nya skattesystemet> Barnfamiljer <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 558 5. Ej markerat
VAR 134 MISSGYN: ENS FÖRÄLDR C15 Loc 176 width 1 C:15E <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående föräldrar <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 563 5. Ej markerat
VAR 135 MISSGYN: ARBETARE C15 Loc 177 width 1 C:15F <Missgynnade av det nya skattesystemet> Arbetare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 641 5. Ej markerat
VAR 136 MISSGYN: HYRESGÄSTER C15 Loc 178 width 1 C:15G <Missgynnade av det nya skattesystemet> Hyresgäster <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 641 5. Ej markerat
VAR 137 MISSGYN: VILLAÄGARE C15 Loc 179 width 1 C:15H <Missgynnade av det nya skattesystemet> Villaägare <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 636 5. Ej markerat
VAR 138 MISSGYN: STORA LÅN C15 Loc 180 width 1 C:15I <Missgynnade av det nya skattesystemet> De med stora lån <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 628 5. Ej markerat
VAR 139 MISSGYN: ANDRA GRUPP C15 Loc 181 width 1 C:15J <Missgynnade av det nya skattesystemet> Andra grupper <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 621 5. Ej markerat
VAR 140 MISSGYN: UNGDOMAR C15 Loc 182 width 1 C:15K <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ungdomar och studerande <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 623 5. Ej markerat
VAR 141 MISSGYN: SJUKA C15 Loc 183 width 1 C:15L <Missgynnade av det nya skattesystemet> Sjuka och handikappade <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 627 5. Ej markerat
VAR 142 MISSGYN: ENSAMSTÅEND C15 Loc 184 width 1 C:15M <Missgynnade av det nya skattesystemet> Ensamstående utan barn <Se F.C:15 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 626 5. Ej markerat
VAR 143 SÄNKT MATMOMS C16 Loc 185 width 1 Under 1991 ändrades det nya skattesystemet på några punkter. C:16A Anser du att det var riktigt att sänka matmomsen och behålla en högre moms på andra varor? 548 1. Ja 60 5. Nej 38 8. Vet ej
VAR 144 SÄNKT KAPITALSKATT C16 Loc 186 width 1 MD=9 C:16B Anser du att det var riktigt att sänka kapitalskatterna och ränteavdragen från 30% till 25%? 209 1. Ja 261 5. Nej 167 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 145 SÄNKT ARVSSKATT C16 Loc 187 width 1 MD=9 C:16C Anser du att det var riktigt att sänka förmögenhetsskatten och arvsskatten? 242 1. Ja 260 5. Nej 140 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 146 INSTÄLLN NY REGERING C17 Loc 188 width 1 MD=9 C:17 Efter riksdagsvalet för ett år sedan fick Sverige en ny regering. Anser du att det var bra för landet? 234 1. Ja 293 5. Nej 118 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 147 SKATTEREF BETYD RÖST C18 Loc 189 width 1 C:18 Hade skattereformen någon betydelse för hur du röstade i valet 1991? 12 1. Ja, stor betydelse 54 3. Ja, viss betydelse 548 5. Nej, ingen betydelse 12 6. Var röstberättigad men röstade inte i valet 1991 20 7. Var inte röstberättigad 1991
VAR 148 SKATTEREF EJ RÖSTA C19 Loc 190 width 1 MD=0 C:19 (RÖSTBERÄTTIGAD MEN RÖSTADE INTE) Hade skattereformen någon betydelse för ditt beslut att inte rösta? 1 1. Ja 11 5. Nej 634 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 SKATTEREF POL SYMP C20 Loc 191 width 1 C:20 Har skattereformen någon betydelse för dina politiska sympatier idag? 20 1. Ja, stor betydelse 85 3. Ja, viss betydelse 541 5. Nej, ingen betydelse
VAR 150 LÄSER POL NYHETER C21 Loc 192 width 1 C:21 Hur mycket brukar du läsa av politiska nyheter och artiklar i dagstidningarna? 179 1. Läser nyheter och artiklar om politik varje dag 154 2. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 277 3. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 36 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik
VAR 151 MAKE: FÖRVÄRVSARBETE C22 Loc 193 width 1 MD=0 C:22 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har din make/maka/sambo något jobb/förvärvsarbete? 375 1. Ja 76 5. Nej 195 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 MAKE: HELTIDSARBETE C23 Loc 194 width 1 MD=0 C:23 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar han/hon hel- eller deltid? 276 1. Heltid 99 2. Deltid 271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 MAKE: ANSTÄLLD/FÖRET C24 Loc 195 width 1 MD=0 C:24 (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR) Är han/hon anställd, egen företagare eller arbetar som oavlönad medhjälpande familjemedlem? 321 1. Anställd 54 2. Egen företagare 0 3. Medhjälpande familjemedlem 271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 MAKE: ANSTÄLLDA C25 Loc 196 width 1 MD=0 C:25 (MAKE EGEN FÖRETAGARE) Har han/hon någon anställd? 17 1. Ja 36 5. Nej 1 8. Vet ej 592 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 BOSTADSFORM C26 Loc 197 width 1 MD=9 C:26 På vilket sätt förfogar du (ni) över din (er) bostad? 356 1. Eget hus 83 2. Insatslägenhet (bostadsrätt/andelslägenhet) 181 3. Hyreslägenhet 24 4. Annat sätt 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 156 BRUTTOMÅNADSLÖN C27 Loc 198 width 6 MD GE 999987 C:27 Ungefär hur stor är din nuvarande lön före skatt för en månad? 26 999987. Vill inte svara 20 999988. Vet ej 153 999999. Uppgift saknas Valid-n=447 Min=400 Max=220000 Mean=14424.0 St.Dev=14443.9
VAR 157 MÅNADSLÖN INTERVALL C27 Loc 204 width 2 MD= 0 C:27A (EJ ANGETT MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din lön i ett grövre intervall? 0 01. Mindre än 4 000 kronor 6 02. 4 000 - 8 000 kronor 7 03. 8 000 - 12 000 kronor 13 04. 12 000 - 16 000 kronor 6 05. 16 000 - 20 000 kronor 3 06. 20 000 - 24 000 kronor 1 07. 24 000 - 28 000 kronor 1 08. 28 000 - 32 000 kronor 0 09. 32 000 - 36 000 kronor 0 10. Mer än 36 000 kronor 9 88. Vet ej 600 00. Frågan ej tillämplig
VAR 158 MAKE BRUTTOMÅNADSLÖN C28 Loc 206 width 6 MD GE 999987 C:28 (GIFT/SAMMANBOENDE) Ungefär hur stor är din make/maka/sambos nuvarande lön före skatt för en månad? 18 999987. Vill inte svara 40 999988. Vet ej 325 999999. Uppgift saknas Valid-n=263 Min=2500 Max=40000 Mean=13227.5 St.Dev=4877.3
VAR 159 MAKE MÅNLÖN INTERV C28 Loc 212 width 2 MD= 0 C:28A (EJ ANGETT MAKES MÅNADSLÖN) Kan du (vill du) uppge din make/maka/sambos lön i ett grövre intervall? 0 01. Mindre än 4 000 kronor 4 02. 4 000 - 8 000 kronor 18 03. 8 000 - 12 000 kronor 16 04. 12 000 - 16 000 kronor 2 05. 16 000 - 20 000 kronor 3 06. 20 000 - 24 000 kronor 0 07. 24 000 - 28 000 kronor 1 08. 28 000 - 32 000 kronor 0 09. 32 000 - 36 000 kronor 1 10. Mer än 36 000 kronor 13 88. Vet ej 588 00. Frågan ej tillämplig
VAR 160 ANSTÄLLNINGSSEKTOR C29 Loc 214 width 1 MD=0 C:29 Anställningssektor 34 1. Statlig 16 2. Affärsdrivande verk 121 3. Primärkommunal 50 4. Landstingskommunal 2 5. Övrig offentlig institution 314 6. Enskild 109 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 YRKESSTÄLLNING C30 Loc 215 width 1 MD=0 C:30 Yrkesställning 494 1. Anställd 40 2. Företagare 3 3. Medhjälpare 109 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 SEI CSEI1 Loc 216 width 2 MD= 0 C:SEI1 Intervjupersonens yrkesgruppstillhörighet (SEI) 2 10. 37 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 143 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 81 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 27 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 33 33. Lägre tjänstemän I 50 36. Lägre tjänstemän II 117 46. Tjänstemän på mellannivå 9 50. 49 56. Högre tjänstemän 5 57. Ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 28 79. Företagare, ospec antal anställda 12 89. Lantbrukare, ospec areal 52 00. Frågan ej tillämplig
VAR 163 MAKES SEI CSEI2 Loc 218 width 2 MD= 0 C:SEI2 Make/maka/sambos yrkesgruppstillhörighet (SEI) 5 10. 17 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 74 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 37 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 12 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 17 33. Lägre tjänstemän I 33 36. Lägre tjänstemän II 75 46. Tjänstemän på mellannivå 15 50. 24 56. Högre tjänstemän 3 57. Ledande befattningar 2 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 42 79. Företagare, ospec antal anställda 10 89. Lantbrukare, ospec areal 280 00. Frågan ej tillämplig