Mediebarometern 1983
                SSD 0609

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
                Maj 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1983 har insamlats av SR/PUB.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1983

  Uppgifterna i denna undersökning har, med undantag för TV och
  radio, insamlats 26 september - 2 oktober 1983 i samband med
  SR/PUB:s ordinarie publikräkningar. Urvalet är riksomfattande
  och slumpmässigt, draget från registret över
  totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1904-1974.
  Intervjuerna utfördes per telefon.

  I urvalet ingick 1246 personer. Av dem kunde 1097 intervjuas.
  Bortfallet uppgår därmed till 11.9%.

  Uppgifterna om TV och radio är hämtade från de
  publikräkningar som kontinuerligt genomförs vid PUB. Urvalet
  är även här riksomfattande och slumpmässigt, men genom den mer
  utförliga och till olika programkanaler anpassade
  frågetekniken erhålls mer exakta data.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 20 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 (3) LOC 35 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 2 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA)
    Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?

  (6) ......................

  (7)  (8)   (9)
  
   29  1. Ja, mer än 2 timmar
   58  2. Ja, 1 - 2 timmar
   87  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   42  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  858  5. Nej
  
   2  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0609 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Urval 8 Ålder 9 Kön 10 TV-innehav 11 Intervjudag 12 Utbildning 13 Sysselsättning 14 Hushållets sammansättning: Antal barn 15 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 16 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 17 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 18 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 19 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 20 Lyssnat på grammofon 21 Lyssnat på ljudkassett 22 Tittat på video 23 Läst morgontidning 24 Tid läst morgontidning 25 Läst kvällstidning 26 Tid läst kvällstidning 27 Kvällstidning 28 Läst veckotidning 29 Tid läst veckotidning 30 Läst veckotidning senaste veckan 31 Läst annan tidskrift 32 Tid läst annan tidskrift 33 Läst annan tidskrift senaste veckan 34 Läst bok 35 Tid läst bok 36 Typ av bok 37 Lyssnat på lokalradio 38 Lyssnat på närradio

VAR 1 SSD STUDY NR 0609              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0609


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1983
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 Län 193 01. Stockholms län 30 03. Uppsala län 39 04. Södermanlands län 47 05. Östergötlands län 39 06. Jönköpings län 24 07. Kronobergs län 34 08. Kalmar län 7 09. Gotlands län 18 10. Blekinge län 29 11. Kristianstads län 98 12. Malmöhus län 27 13. Hallands län 86 14. Göteborgs och Bohus län 64 15. Älvsborgs län 39 16. Skaraborgs län 31 17. Värmlands län 37 18. Örebro län 36 19. Västmanlands län 40 20. Kopparbergs län 37 21. Gävleborgs län 32 22. Västernorrlands län 18 23. Jämtlands län 40 24. Västerbottens län 31 25. Norrbottens län
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 Kommun 8 0114. Upplands-Väsby 2 0115. Vallentuna 4 0117. Österåker 1 0120. Värmdö 11 0123. Järfälla 3 0125. Ekerö 6 0126. Huddinge 5 0127. Botkyrka 3 0128. Salem 3 0136. Haninge 5 0138. Tyresö 1 0139. Upplands-Bro 2 0160. Täby 4 0162. Danderyd 4 0163. Sollentuna 94 0180. Stockholm 9 0181. Södertälje 5 0182. Nacka 2 0183. Sundbyberg 6 0184. Solna 5 0186. Lidingö 6 0188. Norrtälje 2 0191. Sigtuna 2 0192. Nynäshamn 5 0360. Tierp 19 0380. Uppsala 4 0381. Enköping 2 0382. Östhammar 1 0428. Vingåker 12 0480. Nyköping 1 0482. Flen 4 0483. Katrineholm 15 0484. Eskilstuna 6 0486. Strängnäs 3 0509. Ödeshög 1 0513. Kinda 2 0561. Åtvidaberg 4 0562. Finspång 11 0580. Linköping 13 0581. Norrköping 5 0582. Söderköping 2 0583. Motala 2 0584. Vadstena 4 0586. Mjölby 1 0617. Gnosjö 2 0662. Gislaved 2 0665. Vaggeryd 19 0680. Jönköping 2 0682. Nässjö 7 0683. Värnamo 2 0684. Sävsjö 1 0685. Vetlanda 2 0686. Eksjö 1 0687. Tranås 1 0760. Uppvidinge 1 0761. Lessebo 4 0763. Tingsryd 3 0764. Alvesta 1 0765. Älmhult 11 0780. Växjö 3 0781. Ljungby 1 0821. Högsby 1 0834. Torsås 4 0840. Mörbylånga 4 0860. Hultsfred 3 0861. Mönsterås 2 0862. Emmaboda 3 0880. Kalmar 2 0881. Nybro 3 0882. Oskarshamn 8 0883. Västervik 2 0884. Vimmerby 1 0885. Borgholm 7 0980. Gotland 6 1060. Olofström 5 1080. Karlskrona 3 1081. Ronneby 2 1082. Karlshamn 2 1083. Sölvesborg 1 1121. Östra Göinge 1 1160. Tomelilla 1 1162. Bromölla 1 1165. Perstorp 6 1166. Klippan 2 1167. Åstorp 7 1180. Kristianstad 3 1181. Simrishamn 1 1182. Ängelholm 6 1183. Hässleholm 1 1214. Svalöv 2 1230. Staffanstorp 4 1231. Burlöv 6 1233. Vellinge 2 1260. Bjuv 2 1261. Kävlinge 3 1262. Lomma 3 1263. Svedala 2 1264. Skurup 3 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 28 1280. Malmö 11 1281. Lund 7 1282. Landskrona 8 1283. Helsingborg 5 1284. Höganäs 5 1285. Eslöv 1 1286. Ystad 4 1287. Trelleborg 12 1380. Halmstad 5 1381. Laholm 4 1382. Falkenberg 5 1383. Varberg 1 1384. Kungsbacka 4 1401. Härryda 5 1402. Partille 1 1407. Öckerö 3 1415. Stenungsund 1 1419. Tjörn 2 1421. Orust 2 1427. Sotenäs 3 1430. Munkedal 1 1435. Tanum 50 1480. Göteborg 6 1481. Mölndal 3 1482. Kungälv 5 1485. Uddevalla 2 1507. Färgelanda 3 1521. Ale 5 1524. Lerum 1 1527. Vårgårda 2 1552. Tranemo 1 1560. Bengtsfors 2 1561. Mellerud 1 1562. Lilla Edet 5 1563. Mark 2 1565. Svenljunga 1 1566. Herrljunga 9 1580. Vänersborg 10 1581. Trollhättan 2 1582. Alingsås 13 1583. Borås 5 1584. Ulricehamn 2 1602. Grästorp 1 1603. Essunga 1 1622. Mullsjö 1 1637. Karlsborg 2 1660. Vara 3 1661. Götene 1 1662. Tibro 2 1663. Töreboda 2 1680. Mariestad 6 1681. Lidköping 4 1682. Skara 4 1683. Skövde 2 1684. Hjo 2 1685. Tidaholm 6 1686. Falköping 1 1730. Eda 2 1737. Torsby 1 1761. Hammarö 2 1763. Forshaga 3 1764. Grums 2 1766. Sunne 9 1780. Karlstad 2 1782. Filipstad 2 1783. Hagfors 6 1784. Arvika 1 1785. Säffle 1 1860. Laxå 2 1861. Hallsberg 4 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 15 1880. Örebro 2 1881. Kumla 2 1882. Askersund 5 1883. Karlskoga 3 1884. Nora 2 1885. Lindesberg 2 1907. Surahammar 1 1917. Heby 1 1960. Kungsör 3 1961. Hallstahammar 18 1980. Västerås 5 1981. Sala 1 1982. Fagersta 3 1983. Köping 2 1984. Arboga 1 2021. Vansbro 1 2023. Malung 1 2026. Gagnef 1 2034. Orsa 2 2061. Smedjebacken 6 2062. Mora 9 2080. Falun 8 2081. Borlänge 1 2082. Säter 2 2083. Hedemora 3 2084. Avesta 5 2085. Ludvika 2 2104. Hofors 5 2121. Ovanåker 1 2132. Nordanstig 2 2161. Ljusdal 9 2180. Gävle 5 2181. Sandviken 3 2182. Söderhamn 2 2183. Bollnäs 8 2184. Hudiksvall 3 2260. Ånge 1 2262. Timrå 4 2280. Härnösand 11 2281. Sundsvall 2 2282. Kramfors 2 2283. Sollefteå 9 2284. Örnsköldsvik 1 2303. Ragunda 1 2309. Krokom 5 2313. Strömsund 4 2361. Härjedalen 7 2380. Östersund 3 2401. Nordmaling 1 2403. Bjurholm 1 2404. Vindeln 1 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 1 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 3 2460. Vännäs 2 2462. Vilhelmina 10 2480. Umeå 3 2481. Lycksele 12 2482. Skellefteå 1 2513. Överkalix 3 2514. Kalix 4 2523. Gällivare 4 2560. Älvsbyn 4 2580. Luleå 3 2581. Piteå 6 2582. Boden 1 2583. Haparanda 5 2584. Kiruna
VAR 7 URVAL Loc 19 width 3 Urval 149 227. Paket 227 160 228. Paket 228 152 229. Paket 229 156 230. Paket 230 156 301. Paket 301 154 302. Paket 302 149 303. Paket 303
VAR 8 ÅLDER Loc 22 width 2 Ålder 09. 9 år . . 79. 79 år Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 12 13 24 18 13 11 35 7 19 13 16 22 14 11 19 13 10 25 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 34 13 11 37 20 7 24 9 7 39 23 11 13 16 18 20 19 18 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 17 6 12 11 8 5 10 17 4 6 12 32 26 18 17 16 20 10 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 18 12 7 5 9 20 9 12 8 10 14 6 17 13 15 9 11
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 522 1. Man 554 2. Kvinna
VAR 10 TV-INNEHAV Loc 25 width 1 TV-innehav 1028 1. Ja 48 5. Nej
VAR 11 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 802 1. Intervjun genomförd dag 1 195 2. Intervjun genomförd dag 2 79 3. Intervjun genomförd dag 3
VAR 12 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=9 Utbildning 91 1. UP är barn i skolåldern 464 2. Mindre än åtta års utbildning 68 3. Cirka nio års utbildning 264 4. Medelhög utbildning 188 5. Hög utbildning (studentexamen eller högre) 1 9. Uppgift saknas
VAR 13 SYSSELSÄTTNING Loc 28 width 1 Sysselsättning 91 0. UP är barn under 15 år 469 1. Förvärvsarbete heltid (minst 35 tim/vecka) 132 2. Förvärvsarbete deltid (minst 16 tim/vecka) 105 3. Studerande 15 år och äldre 63 4. Hemarbetande 194 5. Pensionerad 22 6. Övrigt
VAR 14 HUSHÅLL: ANTAL BARN Loc 29 width 1 Hushållets sammansättning: Antal barn 91 0. Inga barn 469 1. Ett barn 132 2. Två barn 105 3. Tre barn 63 4. Fyra barn 194 5. Fem barn 22 6. Sex barn
VAR 15 HUSHÅLL: BARN 0-2 ÅR Loc 30 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 66 1. Ja 1010 5. Nej
VAR 16 HUSHÅLL: BARN 3-6 ÅR Loc 31 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 100 1. Ja 976 5. Nej
VAR 17 HUSHÅLL: BARN 7-12 ÅR Loc 32 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 142 1. Ja 934 5. Nej
VAR 18 HUSHÅLL: BARN 13-17 ÅR Loc 33 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 120 1. Ja 956 5. Nej
VAR 19 HUSHÅLL: ANTAL VUXNA Loc 34 width 1 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 152 0. UP är barn under 18 år 192 1. En vuxen 732 2. Två vuxna
VAR 20 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 35 width 1 MD=9 Sveriges Radio är också intresserade av att få veta hur man använder andra medier än TV. Vi vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar 1 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? 29 1. Ja, mer än 2 timmar 58 2. Ja, 1 - 2 timmar 87 3. Ja, 1/2 - 1 timme 42 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 858 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 21 LYSSNAT PÅ KASSETT 2 Loc 36 width 1 MD=9 2 Lyssnade ni på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassett igår? 63 1. Ja, mer än 2 timmar 95 2. Ja, 1 - 2 timmar 165 3. Ja, 1/2 - 1 timme 82 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 668 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 22 TITTAT PÅ VIDEO 3 Loc 37 width 1 3 Tittade ni på video (TV-bandspelare) igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade ni på videon? 8 1. Ja, mer än 2 timmar 27 2. Ja, 1 - 2 timmar 17 3. Ja, 1/2 - 1 timme 10 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1014 5. Nej
VAR 23 LÄST MORGONTIDNING 4 Loc 38 width 1 4a Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? 20 1. Ja, tre eller fler 122 2. Ja, två 674 3. Ja, en 260 5. Nej
VAR 24 TID MORGONTIDNING 4 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 4b (LÄST MORGONTIDNING) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? 5 1. Mer än 2 timmar 63 2. 1 - 2 timmar 231 3. 1/2-timme - 1 timme 349 4. 15 minuter - 1/2-timme 164 5. Mindre än 15 minuter 261 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 25 LÄST KVÄLLSTIDNING 5 Loc 40 width 1 5a Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? 3 1. Ja, tre eller fler 39 2. Ja, två 339 3. Ja, en 695 5. Nej
VAR 26 TID KVÄLLSTIDNING 5 Loc 41 width 1 MD=0 5b (LÄST KVÄLLSTIDNING) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen (-arna) igår? 0 1. Mer än 2 timmar 16 2. 1 - 2 timmar 111 3. 1/2-timme - 1 timme 176 4. 15 minuter - 1/2-timme 79 5. Mindre än 15 minuter 694 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 KVÄLLSTIDNING 5 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 5c Vilken kvällstidning läste ni igår? 175 1. Expressen 92 2. Aftonbladet 33 3. Båda 81 4. Annan kvällstidning 693 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 28 LÄST VECKOTIDNING 6 Loc 43 width 1 6a Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 11 1. Ja, tre eller fler 37 2. Ja, två 277 3. Ja, en 751 5. Nej
VAR 29 TID VECKOTIDNING 6 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 6b (LÄST VECKOTIDNING) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna) igår? 2 1. Mer än 2 timmar 23 2. 1 - 2 timmar 117 3. En 1/2-timme - 1 timme 177 4. Mindre än en 1/2-timme 753 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ ej svar
VAR 30 VECKOTIDN SEN VECKA 7 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 7 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Har ni läst någon veckotidning under de senaste sju dagarna? 386 1. Ja 367 5. Nej 319 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 31 LÄST TIDSKRIFT 8 Loc 46 width 1 8a Läste ni någon annan tidskrift igår - Jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 15 1. Ja, tre eller fler 41 2. Ja, två 243 3. Ja, en 777 5. Nej
VAR 32 TID TIDSKRIFT 8 Loc 47 width 1 MD=0 8b (LÄST TIDSKRIFT) Ungefär hur länge läste ni tidskriften(-erna)? 2 1. Mer än 2 timmar 20 2. 1 - 2 timmar 91 3. 1/2 - 1 timme 186 4. Mindre än en 1/2-timme 777 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 TIDSKRIFT SEN VECKA 9 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 9 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Har ni läst någon sådan tidskrift under de senaste sju dagarna? 319 1. Ja 451 5. Nej 300 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Vet ej/ej svar
VAR 34 LÄST BOK 10 Loc 49 width 1 10a Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? 24 1. Ja, tre eller fler 27 2. Ja, två 287 3. Ja, en 738 5. Nej
VAR 35 TID BOK 10 Loc 50 width 1 MD=0 10b (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? 42 1. Mer än 2 timmar 69 2. 1 - 2 timmar 140 3. 1/2 timme - 1 timme 85 4. Mindre än en 1/2-timme 740 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 TYP AV BOK 10 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 10c Den bok (böcker) som ni läste - Var det en skolbok/kursbok (skolböcker/kursböcker) eller var det en bok (böcker) som ni läste för ert eget nöjes skull? 3 1. Tre eller fler böcker för nöjes skull 14 2. Två böcker för nöjes skull 265 3. En bok för nöjes skull 52 5. Ingen bok för nöjes skull 740 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 37 LYSSNAT PÅ LOKALRADIO 11 Loc 52 width 1 MD GE 9 11 (STÄLLS ENDAST INTERVJUDAG SÖNDAG OCH MÅNDAG OM UP LYSSNAT PÅ RADIO "IGÅR" ANNARS KODAS SVARET DIREKT) Lyssnade ni på någon av lokalradions sändningar igår? 371 1. Ja 602 5. Nej 103 9. Vet ej/ej svar
VAR 38 LYSSNAT PÅ NÄRRADIO 12 Loc 53 width 1 MD GE 9 12 (LYSSNAT PÅ RADIO "IGÅR") Lyssnade ni på någon sändning från den så kallade närradion igår, den där det är föreningar som sänder program? 37 1. Ja 935 5. Nej 104 9. Vet ej/ej svar