Mediebarometern 1986/1987
                SSD 0612

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
                Maj 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1986/1987 har insamlats av SR/PUB
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

            Mediebarometern 1986/1987

  Uppgifterna i denna undersökning har, med undantag för TV och
  video, insamlats under sammanlagt 14 dagar spridda över året:
  29 augusti, 4 september, 13 september, 26 oktober, 17
  november, 4 februari, 10 februari, 27 februari, 8 mars, 11
  mars, 21 maj, 30 maj, 1 juni (1985-1986) i samband med
  SR/PUB:s ordinarie publikräkningar. Urvalet är riksomfattande
  och slumpmässigt, draget från registret över
  totalbefolkningen, och omfattar personer mellan 9 - 79 år.

  Drygt 1550 personer intervjuades.

  Uppgifterna om TV och radio är hämtade från de
  publikräkningar som kontinuerligt genomförs vid PUB. Urvalet
  är även här riksomfattande och slumpmässigt, men genom den mer
  utförliga och till olika programkanaler anpassade
  frågetekniken erhålls mer exakta data.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 20 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 (3) LOC 35 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 1 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA)
    Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   52  1. Ja, mer än 2 timmar
   93  2. Ja, 1 - 2 timmar
   124  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   55  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1229  5. Nej
  
    5  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0612 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Urval 8 Ålder 9 Kön 10 TV-innehav 11 Intervjudag 12 Utbildning 13 Sysselsättning 14 Hushållets sammansättning: Antal barn 15 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 16 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 17 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 18 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 19 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 20 Lyssnat på grammofon 21 Lyssnat på ljudkassett 22 Läst morgontidning 23 Tid läst morgontidning 24 Läst kvällstidning 25 Tid läst kvällstidning 26 Kvällstidning 27 Läst veckotidning 28 Tid läst veckotidning 29 Läst veckotidning senaste veckan 30 Läst serietidning 31 Tid läst serietidning 32 Läst annan tidskrift 33 Tid läst annan tidskrift 34 Läst annan tidskrift senaste veckan 35 Läst bok 36 Tid läst bok 37 Typ av bok 38 Lyssnat på radio 39 Lyssnat på P1 40 Lyssnat på P2 41 Lyssnat på P3 42 Lyssnat på annan radiokanal 43 Lyssnat på länets lokalradio 44 Lyssnat på lokalradio på morgonen 45 Lyssnat på lokalradio mitt på dagen 46 Lyssnat på lokalradions nyhetssändning på eftermiddagen 47 Lyssnat på lokalradio på kvällen 48 Lyssnat på annan lokalradiostation 49 Tid lyssnat på annan lokalradiostation 50 Lyssnat på närradio

VAR 1 SSD STUDY NR 0612              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0612


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1986/1987
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 MD=99 Län 265 01. Stockholms län 46 03. Uppsala län 48 04. Södermanlands län 67 05. Östergötlands län 61 06. Jönköpings län 36 07. Kronobergs län 50 08. Kalmar län 11 09. Gotlands län 27 10. Blekinge län 46 11. Kristianstads län 137 12. Malmöhus län 48 13. Hallands län 132 14. Göteborgs och Bohus län 86 15. Älvsborgs län 51 16. Skaraborgs län 54 17. Värmlands län 58 18. Örebro län 37 19. Västmanlands län 56 20. Kopparbergs län 55 21. Gävleborgs län 53 22. Västernorrlands län 27 23. Jämtlands län 52 24. Västerbottens län 54 25. Norrbottens län 1 99. Uppgift saknas
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 MD=9999 Kommun 3 0114. Upplands-Väsby 5 0115. Vallentuna 7 0117. Österåker 2 0120. Värmdö 18 0123. Järfälla 4 0125. Ekerö 9 0126. Huddinge 17 0127. Botkyrka 3 0128. Salem 11 0136. Haninge 7 0138. Tyresö 2 0139. Upplands-Bro 13 0160. Täby 5 0163. Sollentuna 100 0180. Stockholm 9 0181. Södertälje 13 0182. Nacka 4 0183. Sundbyberg 10 0184. Solna 11 0186. Lidingö 2 0187. Vaxholm 2 0188. Norrtälje 4 0191. Sigtuna 4 0192. Nynäshamn 1 0305. Håbo 4 0319. Älvkarleby 3 0360. Tierp 27 0380. Uppsala 3 0381. Enköping 8 0382. Östhammar 1 0428. Vingåker 19 0480. Nyköping 2 0481. Oxelösund 1 0482. Flen 6 0483. Katrineholm 16 0484. Eskilstuna 3 0486. Strängnäs 2 0509. Ödeshög 2 0560. Boxholm 5 0561. Åtvidaberg 7 0562. Finspång 18 0580. Linköping 19 0581. Norrköping 9 0583. Motala 5 0586. Mjölby 1 0617. Gnosjö 4 0662. Gislaved 3 0665. Vaggeryd 23 0680. Jönköping 3 0682. Nässjö 7 0683. Värnamo 2 0684. Sävsjö 8 0685. Vetlanda 4 0686. Eksjö 6 0687. Tranås 4 0760. Uppvidinge 1 0761. Lessebo 2 0763. Tingsryd 5 0764. Alvesta 2 0765. Älmhult 2 0767. Markaryd 15 0780. Växjö 5 0781. Ljungby 1 0821. Högsby 3 0834. Torsås 1 0840. Mörbylånga 6 0860. Hultsfred 2 0861. Mönsterås 1 0862. Emmaboda 10 0880. Kalmar 7 0881. Nybro 4 0882. Oskarshamn 10 0883. Västervik 2 0884. Vimmerby 3 0885. Borgholm 11 0980. Gotland 5 1060. Olofström 11 1080. Karlskrona 7 1081. Ronneby 4 1082. Karlshamn 5 1121. Östra Göinge 1 1137. Örkelljunga 2 1160. Tomelilla 2 1162. Bromölla 1 1163. Osby 2 1165. Perstorp 3 1166. Klippan 2 1167. Åstorp 1 1168. Båstad 8 1180. Kristianstad 5 1181. Simrishamn 9 1182. Ängelholm 5 1183. Hässleholm 2 1214. Svalöv 3 1230. Staffanstorp 2 1231. Burlöv 4 1233. Vellinge 3 1260. Bjuv 5 1261. Kävlinge 4 1262. Lomma 2 1263. Svedala 4 1264. Skurup 5 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 1 1267. Höör 35 1280. Malmö 18 1281. Lund 4 1282. Landskrona 17 1283. Helsingborg 6 1284. Höganäs 5 1285. Eslöv 11 1286. Ystad 5 1287. Trelleborg 4 1315. Hylte 19 1380. Halmstad 6 1381. Laholm 3 1382. Falkenberg 11 1383. Varberg 5 1384. Kungsbacka 5 1401. Härryda 7 1402. Partille 1 1407. Öckerö 4 1415. Stenungsund 2 1419. Tjörn 2 1427. Sotenäs 1 1430. Munkedal 2 1435. Tanum 72 1480. Göteborg 15 1481. Mölndal 6 1482. Kungälv 5 1484. Lysekil 10 1485. Uddevalla 1 1504. Dals-Ed 1 1507. Färgelanda 9 1521. Ale 6 1524. Lerum 1 1527. Vårgårda 2 1552. Tranemo 1 1560. Bengtsfors 4 1561. Mellerud 4 1562. Lilla Edet 7 1563. Mark 2 1565. Svenljunga 6 1580. Vänersborg 12 1581. Trollhättan 3 1582. Alingsås 16 1583. Borås 7 1584. Ulricehamn 4 1585. Åmål 2 1602. Grästorp 1 1603. Essunga 3 1622. Mullsjö 3 1623. Habo 1 1637. Karlsborg 2 1643. Gullspång 3 1660. Vara 1 1661. Götene 1 1662. Tibro 1 1663. Töreboda 5 1680. Mariestad 5 1681. Lidköping 4 1682. Skara 10 1683. Skövde 2 1684. Hjo 2 1685. Tidaholm 5 1686. Falköping 4 1715. Kil 6 1737. Torsby 2 1760. Storfors 1 1761. Hammarö 5 1763. Forshaga 1 1764. Grums 5 1765. Årjäng 1 1766. Sunne 17 1780. Karlstad 4 1781. Kristinehamn 1 1782. Filipstad 2 1783. Hagfors 5 1784. Arvika 1 1860. Laxå 5 1861. Hallsberg 1 1862. Degerfors 4 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 22 1880. Örebro 6 1881. Kumla 3 1882. Askersund 7 1883. Karlskoga 2 1884. Nora 6 1885. Lindesberg 1 1904. Skinnskatteberg 1 1907. Surahammar 2 1917. Heby 5 1961. Hallstahammar 18 1980. Västerås 3 1981. Sala 1 1982. Fagersta 4 1983. Köping 2 1984. Arboga 1 2021. Vansbro 1 2023. Malung 2 2029. Leksand 3 2031. Rättvik 1 2034. Orsa 1 2039. Älvdalen 2 2061. Smedjebacken 5 2062. Mora 9 2080. Falun 10 2081. Borlänge 1 2082. Säter 9 2083. Hedemora 4 2084. Avesta 7 2085. Ludvika 1 2101. Ockelbo 1 2104. Hofors 2 2132. Nordanstig 6 2161. Ljusdal 17 2180. Gävle 6 2181. Sandviken 8 2182. Söderhamn 7 2183. Bollnäs 7 2184. Hudiksvall 7 2260. Ånge 2 2262. Timrå 4 2280. Härnösand 18 2281. Sundsvall 4 2282. Kramfors 9 2283. Sollefteå 9 2284. Örnsköldsvik 2 2303. Ragunda 2 2305. Bräcke 1 2309. Krokom 8 2313. Strömsund 4 2326. Berg 10 2380. Östersund 2 2401. Nordmaling 1 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 3 2421. Storuman 1 2460. Vännäs 1 2463. Åsele 16 2480. Umeå 2 2481. Lycksele 21 2482. Skellefteå 2 2505. Arvidsjaur 2 2510. Jokkmokk 5 2513. Överkalix 5 2514. Kalix 1 2518. Övertorneå 1 2523. Gällivare 1 2560. Älvsbyn 11 2580. Luleå 10 2581. Piteå 10 2582. Boden 1 2583. Haparanda 5 2584. Kiruna 1 9999. Uppgift saknas
VAR 7 URVAL Loc 19 width 3 Urval 113 109. Paket 109 115 114. Paket 114 113 122. Paket 122 111 309. Paket 309 114 313. Paket 313 115 322. Paket 322 115 419. Paket 419 105 421. Paket 421 107 508. Paket 508 112 510. Paket 510 112 514. Paket 514 105 520. Paket 520 107 927. Paket 927 114 929. Paket 929
VAR 8 ÅLDER Loc 22 width 2 Ålder 09. 9 år . . 79. 79 år Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 25 26 38 25 22 31 19 28 32 24 30 23 30 24 30 22 21 22 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 18 26 22 20 26 27 35 27 20 25 34 29 31 22 38 28 27 28 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 22 24 19 19 19 17 24 18 13 20 29 11 18 18 19 18 16 16 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 20 19 22 19 17 20 16 10 17 17 13 12 9 18 15 10 9
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 783 1. Man 775 2. Kvinna
VAR 10 TV-INNEHAV Loc 25 width 1 TV-innehav 1505 1. Ja 53 5. Nej
VAR 11 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 1176 1. Intervjun genomförd dag 1 287 2. Intervjun genomförd dag 2 95 3. Intervjun genomförd dag 3
VAR 12 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=9 Utbildning 167 1. UP är barn i skolåldern 546 2. Mindre än åtta års utbildning 85 3. Cirka nio års utbildning 443 4. Medelhög utbildning 316 5. Hög utbildning (studentexamen eller högre) 1 9. Uppgift saknas
VAR 13 SYSSELSÄTTNING Loc 28 width 1 MD=9 Sysselsättning 167 0. UP är barn under 15 år 707 1. Förvärvsarbete heltid (minst 35 tim/vecka) 156 2. Förvärvsarbete deltid (minst 16 tim/vecka) 145 3. Studerande 15 år och äldre 71 4. Hemarbetande 271 5. Pensionerad 40 6. Övrigt 1 9. Uppgift saknas
VAR 14 HUSHÅLL: ANTAL BARN Loc 29 width 1 MD=9 Hushållets sammansättning: Antal barn 128 0. Inga barn 726 1. Ett barn 119 2. Två barn 118 3. Tre barn 56 4. Fyra barn 208 5. Fem barn 35 6. Sex barn 1 7. Sju barn 167 9. Uppgift saknas
VAR 15 HUSHÅLL: BARN 0-2 ÅR Loc 30 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 98 1. Ja 1460 5. Nej
VAR 16 HUSHÅLL: BARN 3-6 ÅR Loc 31 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 149 1. Ja 1409 5. Nej
VAR 17 HUSHÅLL: BARN 7-12 ÅR Loc 32 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 198 1. Ja 1360 5. Nej
VAR 18 HUSHÅLL: BARN 13-17 ÅR Loc 33 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 173 1. Ja 1385 5. Nej
VAR 19 HUSHÅLL: ANTAL VUXNA Loc 34 width 1 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 245 0. UP är barn under 18 år 290 1. En vuxen 1016 2. Två vuxna 4 3. Tre vuxna 2 4. Fyra vuxna 1 9. Nio vuxna
VAR 20 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 35 width 1 MD=9 Sveriges Radio är också intresserad av att få veta hur man använder andra medier än TV. Jag vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar 1 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? 52 1. Ja, mer än 2 timmar 93 2. Ja, 1 - 2 timmar 124 3. Ja, 1/2 - 1 timme 55 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1229 5. Nej 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 21 LYSSNAT PÅ KASSETT 2 Loc 36 width 1 MD=9 2 Lyssnade ni på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassett igår? 97 1. Ja, mer än 2 timmar 127 2. Ja, 1 - 2 timmar 235 3. Ja, 1/2 - 1 timme 144 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 945 5. Nej 10 9. Vet ej/ej svar
VAR 22 LÄST MORGONTIDNING 3 Loc 37 width 1 MD=9 3 Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? 16 1. Ja, tre eller fler 147 2. Ja, två 1009 3. Ja, en 382 5. Nej 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 23 TID MORGONTIDNING 4 Loc 38 width 1 MD=9 4 (LÄST MORGONTIDNING) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? 8 1. Mer än 2 timmar 82 2. 1 - 2 timmar 339 3. 1/2 - 1 timme 507 4. 15 minuter - 1/2-timme 233 5. Mindre än 15 minuter 378 6. Nej 11 9. Vet ej/ej svar
VAR 24 LÄST KVÄLLSTIDNING 5 Loc 39 width 1 MD=9 5 Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? 4 1. Ja, tre eller fler 51 2. Ja, två 498 3. Ja, en 1000 5. Nej 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 25 TID KVÄLLSTIDNING 6 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 6 (LÄST KVÄLLSTIDNING) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen(-arna) igår? 0 1. Mer än 2 timmar 27 2. 1 - 2 timmar 145 3. 1/2 - 1 timme 261 4. 15 minuter - 1/2-timme 117 5. Mindre än 15 minuter 999 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 26 KVÄLLSTIDNING 7 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 7 Vilken kvällstidning läste ni igår? 277 1. Expressen 137 2. Aftonbladet 48 3. Båda 88 4. Annan kvällstidning 1000 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 27 LÄST VECKOTIDNING 8 Loc 42 width 1 MD=9 8 Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många ? 10 1. Ja, tre eller fler 30 2. Ja, två 295 3. Ja, en 1218 5. Nej 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 28 TID VECKOTIDNING 9 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 9 (LÄST VECKOTIDNING) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna) igår? 5 1. Mer än 2 timmar 35 2. 1 - 2 timmar 130 3. 1/2 - 1 timme 166 4. Mindre än en 1/2-timme 1214 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 29 VECKOTIDN SEN VECKA 10 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 10 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Har ni läst någon veckotidning under de senaste sju dagarna? 548 1. Ja 665 5. Nej 335 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Vet ej/ej svar
VAR 30 LÄST SERIETIDNING 11 Loc 45 width 1 MD=9 11 Läste ni någon serietidning igår - Jag menar då inte för något barn utan för ert eget nöje? (OM JA) Hur många? 43 1. Ja, tre eller fler 21 2. Ja, två 87 3. Ja, en 1400 5. Nej 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 31 TID SERIETIDNING 12 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 12 (LÄST SERIETIDNING) Ungefär hur länge läste ni serietidningen(-arna) igår? 0 1. Mer än 2 timmar 12 2. 1 - 2 timmar 49 3. 1/2 - 1 timme 92 4. Mindre än en 1/2-timme 1393 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Vet ej/ej svar
VAR 32 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 13 Loc 47 width 1 MD=9 13 Läste ni någon annan tidskrift igår - Jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 26 1. Ja, tre eller fler 39 2. Ja, två 334 3. Ja, en 1153 5. Nej 6 9. Vet ej/ej svar
VAR 33 TID ANNAN TIDSKRIFT 14 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 14 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT) Ungefär hur länge läste ni tidskriften(-erna) igår? 2 1. Mer än 2 timmar 32 2. 1 - 2 timmar 127 3. 1/2 - 1 timme 238 4. Mindre än en 1/2-timme 1150 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 34 ANN TIDSKR SEN VECKA 15 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 15 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Har ni läst någon sådan tidskrift under de senaste sju dagarna? 445 1. Ja 702 5. Nej 399 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Vet ej/ej svar
VAR 35 LÄST BOK 16 Loc 50 width 1 MD=9 16 Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? 18 1. Ja, tre eller fler 31 2. Ja, två 498 3. Ja, en 1004 5. Nej 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 36 TID BOK 17 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 17 (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? 60 1. Mer än 2 timmar 135 2. 1 - 2 timmar 224 3. 1/2 - 1 timme 129 4. Mindre än en 1/2-timme 1005 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 37 TYP AV BOK 18 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 18 (LÄST BOK IGÅR) Den bok (böcker) som ni läste - Var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ni läste för ert eget nöjes skull? 5 1. Tre eller fler böcker för nöjes skull 10 2. Två böcker för nöjes skull 471 3. En bok för nöjes skull 58 5. Ingen bok för nöjes skull 1004 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Vet ej/ej svar
VAR 38 LYSSNAT PÅ RADIO 19 Loc 53 width 1 MD=9 19 19...Och så skulle jag vilja avsluta med några frågor om radion.~19. Lyssnade ni på radio någon gång igår? 1196 1. Ja 358 5. Nej 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 39 LYSSNAT PÅ P1 20 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 20 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lyssnade ni på P1 igår? 283 1. Ja 887 5. Nej 357 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Vet ej/ej svar
VAR 40 LYSSNAT PÅ P2 21 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 21 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lyssnade ni på P2 igår? 60 1. Ja 1110 5. Nej 357 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Vet ej/ej svar
VAR 41 LYSSNAT PÅ P3 22 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 22 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lyssnade ni på P3 igår? 1022 1. Ja 149 5. Nej 357 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Vet ej/ej svar
VAR 42 LYSSNAT ANNAN KANAL 23 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 23 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lyssnade ni på någon annan radiokanal: t.ex någon speciell lokalradiokanal i er kommun/ert län eller någon utländsk radiostation? (Obs! närradion kodas inte här) 2 1. Ja, både speciell lokalradio och utländsk radio 11 2. Ja, utländsk radiostation (enbart) 240 3. Ja, speciell lokalradiokanal (enbart) 926 5. Nej 358 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Vet ej
VAR 43 LYSSNAT PÅ LOKALRADIO 24 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 24 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lokalradion i ert län, dvs radio ... sänder program morgon, middag och kväll. Lyssnade ni någon gång på radio ... igår? 659 1. Ja 513 5. Nej 365 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Vet ej/ ej svar
VAR 44 LOKALRADIO MORGON 25 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 25 (LYSSNAT PÅ LÄNETS LOKALRADIO) Lyssnade ni på radio ... igår någon gång på morgonen? 360 1. Ja, bara mellan 06.00 - 08.00 54 2. Ja, både mellan 06.00 - 08.00 och 08.00 - 12.00 21 3. Ja, bara mellan 08.00 - 12.00 175 5. Nej, inte alls 938 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Vet ej
VAR 45 LOKRADIO EFTERMIDDAG 26 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 26 (LYSSNAT PÅ LÄNETS LOKALRADIO) Lyssnade ni på radio ... någon gång igår eftermiddag 188 1. Ja, bara mellan 12.00 - 12.30 54 2. Ja, både mellan 12.00 - 12.30 och 12.30 - 16.45 44 3. Ja, bara mellan 12.30 - 16.45 316 5. Nej, inte alls 938 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Vet ej
VAR 46 LYSSNADE NI PÅ RADIO 27 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 27 (LYSSNAT PÅ LÄNETS LOKALRADIO) Lyssnade ni på radio ...:s nyhetssändning igår mellan klockan tre och fem över tre? 125 1. Ja 460 5. Nej 940 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Vet ej
VAR 47 LOKALRADIO KVÄLL 28 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 28 (LYSSNAT PÅ LÄNETS LOKALRADIO) Lyssnade ni på radio ... igår någon gång på kvällen? 240 1. Ja, bara mellan 17.00 - 18.00 17 2. Ja, både mellan 17.00 - 18.00 och 18.00 - 24.00 9 3. Ja, bara mellan 18.00 - 24.00 340 5. Nej, inte alls 937 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Vet ej
VAR 48 LYSSNAT ANN LOKRADIO 29 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 29 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lyssnade ni igår på någon annan lokalradiostation än radio ...? Vilken? Frågan ställs under alla mätdagar 5 01. Ja, Radio Stockholm (inkl Radio Södertälje) 0 03. Ja, Radio Uppland 3 04. Ja, Radio Sörmland 3 05. Ja, Radio Östergötland 3 06. Ja, Radio Jönköping 4 07. Ja, Radio Kronoberg 2 08. Ja, Radio Kalmar 0 09. Ja, Radio Gotland 0 10. Ja, Radio Blekinge 7 11. Ja, Radio Kristianstad 2 12. Ja, Radio Malmöhus 1 13. Ja, Radio Halland 3 14. Ja, Radio Göteborg (inkl Radio Sjuhärad) 0 15. Ja, Radio Trestad 0 16. Ja, Radio Skaraborg 1 17. Ja, Radio Värmland 1 18. Ja, Radio Örebro 0 19. Ja, Radio Västmanland 0 20. Ja, Radio Dalarna 1 21. Ja, Radio Gävleborg 1 22. Ja, Radio Västernorrland 3 23. Ja, Radio Jämtland 1 24. Ja, Radio Västerbotten 0 25. Ja, Radio Norrbotten 1150 55. Nej 361 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Vet ej
VAR 49 TID ANNAN LOKRADIO 30 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 30 (LYSSNAT PÅ ANNAN LOKALRADIOSTATION) När under dagen lyssnade ni på denna lokalradiostation? Frågan ställs endast för mätdagarna måndag till fredag 18 1. Enbart morgon (06.00 - 08.00 och fram till 12.00) 8 2. Enbart middagen (12.00 - 12.30 och fram till 16.45) 4 3. Enbart kvällen (17.00 - 18.00 och senare) 2 4. Morgon och middag 3 5. Morgon och kväll 0 6. Middag och kväll 1 7. Morgon och middag och kväll 0 8. Andra tider 1515 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 50 LYSSNAT PÅ NÄRRADION 31 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 31 (LYSSNAT PÅ RADIO) Då lämnar vi lokalradion, och så vill jag i stället fråga om Närradion, som idag finns på många håll i landet. I närradion är det olika föreningar som sänder program, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ni på någon Närradiosändning igår? 68 1. Ja 1114 5. Nej 362 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Vet ej