Mediebarometern 1990
                SSD 0616

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1990 har insamlats av SR/PUB.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1990

  Datainsamlingen har gjorts i samband med SR/PUB:s ordinarie
  publikräkningar för TV under totalt 21 slumpmässigt valda
  dagar under 1990. Urvalet av dagar har emellertid anpassats så
  att varje enskild veckodag har ingått vid tre tillfällen.
  Urvalet är slumpmässigt draget ur DAFA/SPAR:s register av
  totalbefolkningen. Från detta bruttourval har exkluderats icke
  svensktalande, avlidna, utflyttade ur riket, gravt hörsel- och
  synskadade, svårt sjuka och senila. De återstående har utgjort
  det egentliga urvalet. Vid intervjuerna med dessa förekom
  bortfall, som under mätperioden uppgick till 15.9%. Bortfallet
  bestod främst av icke anträffade och tillfälligt oanträffbara.
  Totalt intervjuades 1792 personer 3-99 år. Intervjuerna med
  barnen 3-8 år gjordes genom s k indirekt intervju med
  föräldrar/vårdnadshavare. Antalet intervjuade i det
  åldersintervall 9-99 år som Mediebarometern beskriver var
  sammanlagt 1649.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 41 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 (3) LOC 59 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 1 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor)
  igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?
     (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) ...på grammofon
  (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...
  (BARNET) ... på grammofon igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   62  1. Ja, mer än 2 timmar
   68  2. Ja, 1 - 2 timmar
   96  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   70  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1489  5. Nej
  
    7  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0616 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Paketnummer - månad 6 Paketnummer - datum 7 Län 8 Kommun 9 H-region 10 Intervjudag 11 Veckodag undersökningen genomförts 12 Födelseår 13 Ålder 14 Kön 15 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 16 Hushållets sammansättning: Antal barn 17 Hushållets sammansättning: Antal barn 0-2 år 18 Hushållets sammansättning: Antal barn 3-6 år 19 Hushållets sammansättning: Antal barn 7-12 år 20 Hushållets sammansättning: Antal barn 13-17 år 21 Familjesituation 22 Utbildning UP/UP:s mor 23 Utbildning UP:s far 24 Sysselsättning UP/UP:s mor 25 Sysselsättning UP:s far 26 TV-innehav i åretrunt bostad 27 Antal TV-apparater 28 Tillgång till fjärrkontroll 29 Tillgång till text-TV 30 Tillgång till stereo-TV 31 Tillgång till video 32 Tillgång till parabol 33 Tillgång till TV 4 34 Tillgång till grannlands-TV 35 Tillgång till dansk TV 36 Tillgång till norsk TV 37 Tillgång till finländsk TV 38 Tillgång till satellit-TV 39 Tillgång till TV 5 NORDIC 40 Lyssnat på grammofon 41 Lyssnat på ljudkassett 42 Läst morgontidning 43 Tid läst morgontidning 44 Morgontidning 45 Läst kvällstidning 46 Tid läst kvällstidning 47 Kvällstidning 48 Läst veckotidning 49 Tid läst veckotidning 50 Läst veckotidning senaste veckan 51 Läst serietidning 52 Tid läst serietidning 53 Läst annan tidskrift 54 Tid läst annan tidskrift 55 Läst annan tidskrift senaste veckan 56 Läst bok 57 Tid läst bok 58 Läst skolbok 59 Lyssnat på radio 60 Lyssnat på P1 61 Lyssnat på P2 62 Lyssnat på P3 63 Lyssnat på P4 64 Lyssnat på ingen av P1, P2, P3, P4 65 Lyssnat på närradio 66 Lyssnat på utländsk radiostation 67 Lyssnat på länets lokalradio

VAR 1 SSD STUDY NR 0616              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0616


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1990
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 PAKETNUMMER - MÅNAD Loc 13 width 2 Paketnummer - månad 244 02. Februari 174 03. Mars 245 04. April 180 05. Maj 252 09. September 347 10. Oktober 172 11. November 178 12. December
VAR 6 PAKETNUMMER - DATUM Loc 15 width 4 Primära mätdagar(= igår) 78 0213. Mätdag 12 februari 79 0215. Mätdag 14 februari 87 0219. Mätdag 18 februari 88 0302. Mätdag 1 mars 86 0307. Mätdag 6 mars 80 0401. Mätdag 31 mars 85 0407. Mätdag 6 april 80 0410. Mätdag 9 april 92 0503. Mätdag 2 maj 88 0514. Mätdag 13 maj 84 0905. Mätdag 4 september 82 0914. Mätdag 13 september 86 0916. Mätdag 15 september 82 1006. Mätdag 5 oktober 95 1015. Mätdag 14 oktober 86 1023. Mätdag 22 oktober 84 1026. Mätdag 25 oktober 86 1107. Mätdag 6 november 86 1115. Mätdag 14 november 86 1201. Mätdag 30 november 92 1209. Mätdag 8 december
VAR 7 LÄN Loc 19 width 2 Län 296 01. Stockholms län 56 03. Uppsala län 49 04. Södermanlands län 96 05. Östergötlands län 66 06. Jönköpings län 35 07. Kronobergs län 49 08. Kalmar län 7 09. Gotlands län 26 10. Blekinge län 58 11. Kristianstads län 161 12. Malmöhus län 45 13. Hallands län 123 14. Göteborgs och Bohus län 112 15. Älvsborgs län 56 16. Skaraborgs län 71 17. Värmlands län 57 18. Örebro län 65 19. Västmanlands län 65 20. Kopparbergs län 63 21. Gävleborgs län 70 22. Västernorrlands län 33 23. Jämtlands län 56 24. Västerbottens län 77 25. Norrbottens län
VAR 8 KOMMUN Loc 21 width 4 Kommun 8 0114. Upplands-Väsby 6 0115. Vallentuna 4 0117. Österåker 5 0120. Värmdö 12 0123. Järfälla 5 0125. Ekerö 12 0126. Huddinge 8 0127. Botkyrka 4 0128. Salem 7 0136. Haninge 6 0138. Tyresö 6 0139. Upplands-Bro 10 0160. Täby 11 0162. Danderyd 11 0163. Sollentuna 111 0180. Stockholm 18 0181. Södertälje 9 0182. Nacka 4 0183. Sundbyberg 9 0184. Solna 6 0186. Lidingö 1 0187. Vaxholm 7 0188. Norrtälje 7 0191. Sigtuna 9 0192. Nynäshamn 3 0305. Håbo 5 0360. Tierp 30 0380. Uppsala 10 0381. Enköping 8 0382. Östhammar 8 0480. Nyköping 5 0481. Oxelösund 5 0482. Flen 7 0483. Katrineholm 18 0484. Eskilstuna 6 0486. Strängnäs 2 0509. Ödeshög 3 0513. Kinda 2 0561. Åtvidaberg 4 0562. Finspång 2 0563. Valdemarsvik 21 0580. Linköping 36 0581. Norrköping 6 0582. Söderköping 10 0583. Motala 3 0584. Vadstena 7 0586. Mjölby 2 0604. Aneby 6 0662. Gislaved 2 0665. Vaggeryd 29 0680. Jönköping 11 0682. Nässjö 2 0683. Värnamo 4 0684. Sävsjö 4 0685. Vetlanda 3 0686. Eksjö 3 0687. Tranås 1 0760. Uppvidinge 3 0761. Lessebo 6 0763. Tingsryd 7 0764. Alvesta 1 0767. Markaryd 12 0780. Växjö 5 0781. Ljungby 2 0821. Högsby 1 0834. Torsås 3 0840. Mörbylånga 2 0860. Hultsfred 2 0861. Mönsterås 2 0862. Emmaboda 7 0880. Kalmar 7 0881. Nybro 6 0882. Oskarshamn 9 0883. Västervik 3 0884. Vimmerby 5 0885. Borgholm 7 0980. Gotland 1 1060. Olofström 9 1080. Karlskrona 4 1081. Ronneby 10 1082. Karlshamn 2 1083. Sölvesborg 3 1121. Östra Göinge 2 1137. Örkelljunga 2 1160. Tomelilla 3 1162. Bromölla 4 1163. Osby 3 1165. Perstorp 4 1166. Klippan 1 1167. Åstorp 3 1168. Båstad 12 1180. Kristianstad 6 1181. Simrishamn 5 1182. Ängelholm 10 1183. Hässleholm 2 1214. Svalöv 3 1230. Staffanstorp 9 1233. Vellinge 6 1260. Bjuv 6 1261. Kävlinge 5 1262. Lomma 3 1263. Svedala 3 1264. Skurup 2 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 2 1267. Höör 48 1280. Malmö 13 1281. Lund 11 1282. Landskrona 21 1283. Helsingborg 3 1284. Höganäs 2 1285. Eslöv 9 1286. Ystad 12 1287. Trelleborg 2 1315. Hylte 16 1380. Halmstad 8 1382. Falkenberg 8 1383. Varberg 11 1384. Kungsbacka 9 1401. Härryda 7 1402. Partille 2 1407. Öckerö 1 1415. Stenungsund 4 1421. Orust 1 1427. Sotenäs 2 1430. Munkedal 2 1435. Tanum 67 1480. Göteborg 11 1481. Mölndal 11 1482. Kungälv 1 1484. Lysekil 5 1485. Uddevalla 1 1507. Färgelanda 7 1521. Ale 8 1524. Lerum 5 1527. Vårgårda 5 1552. Tranemo 3 1560. Bengtsfors 1 1561. Mellerud 8 1563. Mark 3 1565. Svenljunga 3 1566. Herrljunga 7 1580. Vänersborg 13 1581. Trollhättan 8 1582. Alingsås 32 1583. Borås 4 1584. Ulricehamn 4 1585. Åmål 1 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 2 1623. Habo 4 1637. Karlsborg 5 1660. Vara 4 1661. Götene 5 1680. Mariestad 10 1681. Lidköping 2 1682. Skara 7 1683. Skövde 2 1684. Hjo 3 1685. Tidaholm 7 1686. Falköping 1 1715. Kil 1 1730. Eda 4 1737. Torsby 2 1760. Storfors 5 1761. Hammarö 3 1763. Forshaga 4 1764. Grums 3 1765. Årjäng 3 1766. Sunne 21 1780. Karlstad 4 1781. Kristinehamn 2 1782. Filipstad 1 1783. Hagfors 7 1784. Arvika 10 1785. Säffle 1 1860. Laxå 3 1861. Hallsberg 1 1862. Degerfors 1 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 23 1880. Örebro 4 1881. Kumla 3 1882. Askersund 11 1883. Karlskoga 3 1884. Nora 6 1885. Lindesberg 1 1904. Skinnskatteberg 3 1907. Surahammar 5 1917. Heby 4 1960. Kungsör 4 1961. Hallstahammar 33 1980. Västerås 4 1982. Fagersta 9 1983. Köping 2 1984. Arboga 3 2021. Vansbro 4 2023. Malung 3 2026. Gagnef 3 2029. Leksand 5 2031. Rättvik 2 2039. Älvdalen 1 2061. Smedjebacken 3 2062. Mora 14 2080. Falun 7 2081. Borlänge 6 2082. Säter 3 2083. Hedemora 3 2084. Avesta 8 2085. Ludvika 1 2101. Ockelbo 5 2121. Ovanåker 3 2132. Nordanstig 4 2161. Ljusdal 18 2180. Gävle 16 2181. Sandviken 2 2182. Söderhamn 5 2183. Bollnäs 9 2184. Hudiksvall 3 2260. Ånge 4 2262. Timrå 5 2280. Härnösand 25 2281. Sundsvall 6 2282. Kramfors 9 2283. Sollefteå 18 2284. Örnsköldsvik 4 2303. Ragunda 1 2305. Bräcke 2 2309. Krokom 4 2313. Strömsund 2 2326. Berg 7 2361. Härjedalen 13 2380. Östersund 2 2401. Nordmaling 1 2403. Bjurholm 3 2404. Vindeln 3 2409. Robertsfors 1 2418. Malå 2 2421. Storuman 1 2425. Dorotea 1 2460. Vännäs 3 2462. Vilhelmina 2 2463. Åsele 22 2480. Umeå 4 2481. Lycksele 11 2482. Skellefteå 3 2505. Arvidsjaur 2 2506. Arjeplog 1 2510. Jokkmokk 2 2513. Överkalix 4 2514. Kalix 2 2518. Övertorneå 7 2521. Pajala 9 2523. Gällivare 17 2580. Luleå 15 2581. Piteå 9 2582. Boden 6 2584. Kiruna
VAR 9 H-REGION Loc 25 width 1 H-region 289 1. Stockholm, Södertälje A-region 652 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 359 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 113 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 133 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 147 8. Göteborgs A-region 99 9. Malmö/Lund/Trelleborg A-region
VAR 10 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 1495 1. Intervjun genomförd dag 1 297 2. Intervjun genomförd dag 2
VAR 11 VECKODAG Loc 27 width 1 Veckodag undersökningen genomförts 270 1. Måndag 244 2. Tisdag 256 3. Onsdag 257 4. Torsdag 254 5. Fredag 253 6. Lördag 258 7. Söndag
VAR 12 FÖDELSEÅR Loc 28 width 2 Födelseår 00. 1900 . . 87. 1987 3 97. 1897 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 2 2 3 4 4 6 2 10 10 8 16 11 11 14 16 16 18 16 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 16 16 19 21 21 21 22 20 22 15 16 17 18 19 17 13 22 21 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 21 23 15 20 23 23 25 28 28 31 31 30 31 26 27 27 29 21 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 25 29 24 28 23 26 22 25 23 26 24 22 24 26 27 22 23 24 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 97 Frek: 31 26 27 26 25 23 24 20 24 25 23 22 25 23 24 14 3
VAR 13 ÅLDER Loc 30 width 2 Ålder 03. 3 år . . 92. 92 år Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 24 25 25 21 22 26 26 20 22 24 24 24 30 24 28 29 23 23 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 23 28 25 23 22 24 26 21 28 22 26 24 28 23 28 22 29 25 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 28 27 30 30 29 32 26 31 27 23 20 27 16 18 21 22 21 19 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 14 17 18 19 17 15 20 19 22 21 20 22 20 18 16 15 18 16 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 Frek: 19 13 13 10 13 13 7 11 7 4 4 4 4 3 1 2 3
VAR 14 KÖN Loc 32 width 1 Kön 883 1. Man 909 2. Kvinna
VAR 15 HUSH: ANTAL VUXNA Loc 33 width 1 B:2 Hur många vuxna 18 år eller äldre bor tillsammans ... a) (UP FÖDD 1897-1971) med er (er själv inräknad)? b) (UP FÖDD 1972-1980) med er? c) (UP FÖDD 1981-1987) med barnet? 348 1. En vuxen 1233 2. Två vuxna 175 3. Tre vuxna 30 4. Fyra vuxna 1 5. Fem vuxna 2 6. Sex vuxna 3 9. Nio vuxna
VAR 16 HUSH: ANT BARN UNDER 18 Loc 34 width 1 B:3 b) (MÄN FÖDDA 1909-1971, KVINNOR FÖDDA 1923-1971) Har ni barn under 18 år som bor hemma? Hur många? c) (FÖDDA 1972-1980) Har ni syskon under 18 år som bor hemma? Hur många med er själv inräknad? d) (FÖDDA 1981-1987) Har barnet syskon under 18 år som bor hemma? Hur många med barnet inräknad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL MÄN FÖDDA 1893-1908 OCH KVINNOR FÖDDA 1893-1922 940 0. Inget barn 304 1. Ett barn 348 2. Två barn 155 3. Tre barn 31 4. Fyra barn 12 5. Fem barn 1 6. Sex barn 1 8. Åtta barn
VAR 17 HUSH: ANT BARN 0-2 ÅR Loc 35 width 1 MD=9 B:4 Hur gamla är barnen/syskonen? B:4(1) Antal barn 0-2 år 677 0. Inget barn 156 1. Ett barn 18 2. Två barn 1 3. Tre barn 940 9. Frågan ej tillämplig
VAR 18 HUSH: ANT BARN 3-6 ÅR Loc 36 width 1 MD=9 B:4(2) <Hushållets sammansättning> Antal barn 3-6 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 537 0. Inget barn 246 1. Ett barn 66 2. Två barn 3 3. Tre barn 940 9. Frågan ej tillämplig
VAR 19 HUSH: ANT BARN 7-12 ÅR Loc 37 width 1 MD=9 B:4(3) <Hushållets sammansättning> Antal barn 7-12 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 402 0. Inget barn 320 1. Ett barn 122 2. Två barn 7 3. Tre barn 1 4. Fyra barn 940 9. Frågan ej tillämplig
VAR 20 HUSH: ANT BARN 13-17 ÅR Loc 38 width 1 MD=9 B:4(4) <Hushållets sammansättning> Antal barn 13-17 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 437 0. Inget barn 316 1. Ett barn 89 2. Två barn 9 3. Tre barn 0 4. Fyra barn 1 5. Fem barn 940 9. Frågan ej tillämplig
VAR 21 FAMILJESITUATION Loc 39 width 1 Familjesituation 365 0. Personer under 18 år (UP 3-17 år) 306 1. Yngre (UP 18-44 år), inga barn 628 2. Äldre (UP 45-99 år), inga barn 253 3. Skolbarnsföräldrar 240 4. Småbarnsföräldrar
VAR 22 UTBILDNING UP/UP:S MOR Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 B:5(1) (FÖDD 1897-1973) Har ni sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning ni har? (FÖDD 1981-1987) Har barnets mamma sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning mamman har? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1974-1980 524 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (Nej) 267 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 386 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 209 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 128 5. Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 96 6. Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 8 7. Forskarutbildning 171 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Vet ej/vägrar
VAR 23 UTBILDNING UP:S FAR Loc 41 width 1 MD=8 or GE 9 B:5(2) (FÖDD 1981-1987) Har barnets pappa sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning pappan har? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1897-1980 9 0. Pappa saknas 12 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (Nej) 39 2. Förgymnasial utbildning 9- 10 år 24 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 29 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 14 5. Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 13 6. Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 1 7. Forskarutbildning 1650 8. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej/vägrar
VAR 24 SYSSELSÄTTN UP/UP:S MOR Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 B:6(1) (FÖDD 1897-1973) Vilken är er huvudsakliga sysselsättning? (FÖDD 1981-1987) Vilken är barnets mammas huvudsakliga sysselsättning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1974-1980 754 1. Förvärvsarbetande heltid (minst 35 tim/vecka) 262 2. Förvärvsarbetande deltid (minst 16 tim/vecka) 117 3. Studerande 61 4. Hemarbetande 375 5. Pensionerad 49 6. Övrigt 173 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Tveksam, vet ej
VAR 25 SYSSELSÄTTN UP:S FAR Loc 43 width 1 MD=9 B:6(1) (FÖDD 1981-1987) Vilken är barnets pappas huvudsakliga sysselsättning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1897-1980 9 0. Pappa saknas 128 1. Förvärvsarbetande heltid (minst 35 tim/vecka) 2 2. Förvärvsarbetande deltid (minst 16 tim/vecka) 2 3. Studerande 0 4. Hemarbetande 0 5. Pensionerad 1 6. Övrigt 1650 9. Frågan ej tillämplig
VAR 26 TV-INNEHAV T1 Loc 44 width 1 T:1 Har ni TV i er ordinarie bostad? 1727 1. Ja 65 5. Nej
VAR 27 ANTAL TV-APPARATER Loc 45 width 1 MD=9 Antal TV-apparater 9 0. Inga TV-apparater 1099 1. En TV-apparat 543 2. Två TV-apparater 68 3. Tre TV-apparater 7 4. Fyra TV-apparater 1 5. Fem TV-apparater 65 9. Frågan ej tillämplig
VAR 28 FJÄRRKONTROLL T4 Loc 46 width 1 MD=0 T:4(1) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med fjärrkontroll? 1252 1. Ja 475 5. Nej 65 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 TEXT-TV T4 Loc 47 width 1 MD=0 T:4(2) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med text-TV? 848 1. Ja 879 5. Nej 65 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 STEREO-TV T4 Loc 48 width 1 MD=0 T:4(3) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med stereo-TV? 331 1. Ja 1396 5. Nej 65 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 VIDEO T5 Loc 49 width 1 MD=0 T:5 (HAR TV HEMMA) Har ni tillgång till video i er bostad? 987 1. Ja 740 5. Nej 65 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 PARABOL T6 Loc 50 width 1 MD=0 T:6 (HAR TV HEMMA) Har ni egen inköpt parabolantenn? (Om ja: Kontrollera att inte fler hushåll är anslutna till parabolantennen) 47 1. Ja 1680 5. Nej 65 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 TV 4 T7 Loc 51 width 1 MD=0 T:7 (HAR TV HEMMA) Kan ni se TV 4? 157 1. Ja 1567 5. Nej 68 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 GRANNLANDS-TV T8 Loc 52 width 1 MD=0 T:8 (HAR TV HEMMA) Kan ni i er bostad se dansk, norsk eller finsk TV? 412 1. Ja 1315 5. Nej 65 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 DANSK TV T9 Loc 53 width 1 MD=0 T:9(1) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se dansk TV? 210 1. Ja 202 5. Nej 1380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 NORSK TV T9 Loc 54 width 1 MD=0 T:9(2) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se norsk TV? 50 1. Ja 362 5. Nej 1380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 FINLÄNDSK TV T9 Loc 55 width 1 MD=0 T:9(3) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se finländsk TV? 159 1. Ja 253 5. Nej 1380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 SATELLIT TV T10 Loc 56 width 1 MD=0 T:10 (HAR TV HEMMA) Kan ni i er bostad se satellit-TV/kabel-TV? 511 1. Ja 1216 5. Nej 65 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 TV 5 NORDIC T11 Loc 57 width 1 MD=0 T:11 (HAR KABEL-TV) Kan ni se TV 5 NORDIC? 377 1. Ja 134 5. Nej 1281 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 58 width 1 MD=9 Sveriges Radio är också intresserad av att få veta hur man använder andra medier än TV. Jag vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar E:1 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...(BARNET) på grammofon igår? 62 1. Ja, mer än 2 timmar 68 2. Ja, 1-2 timmar 96 3. Ja, 1/2 - 1 timme 70 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1489 5. Nej 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 41 LYSSNAT PÅ KASSETT 2 Loc 59 width 1 MD=9 E:2 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassett igår? (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...(BARNET) på kassett igår? 91 1. Ja, mer än 2 timmar 95 2. Ja, 1-2 timmar 238 3. Ja, 1/2 - 1 timme 191 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1168 5. Nej 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 42 LÄST MORGONTIDNING 3 Loc 60 width 1 MD=9 3 (UP 9-99 ÅR) Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 ÅR) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon morgontidning igår eller var det någon som läste ur en sådan för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 21 1. Ja, tre eller fler 129 2. Ja, två 1073 3. Ja, en 561 5. Nej 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 43 TID MORGONTIDNING 4 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 E:4 (LÄST MORGONTIDNING) (UP 9-99 ÅR) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? (UP 3-8 ÅR) Ungefär hur länge läste eller tittade ...(BARNET) i morgontidningen(-arna) igår? 5 1. Mer än 2 timmar 93 2. 1 - 2 timmar 291 3. 1/2 - 1 timme 529 4. 15 minuter - 1/2-timme 303 5. Mindre än 15 minuter 565 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Vet ej/ej svar
VAR 44 MORGONTIDNING 5 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 E:5 (LÄST MORGONTIDNING) (UP 9-99 ÅR) Vilken(-a) morgontidning(-ar) läste ni igår? (UP 3-8 år) Vilken(-a) morgontidning(-ar) läste/tittade ... (BARNET) i igår? 377 1. Storstadspress (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Arbetet, Dagens Industri, Skånska Dagbladet, Dagen) 770 2. Landsortspress (alla andra morgontidningar) 77 3. Både storstadspress och landsortspress 559 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 45 LÄST KVÄLLSTIDNING 6 Loc 63 width 1 MD=9 E:6 (UP 9-99 ÅR) Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon kvällstidning igår eller var det någon som läste ur en sådan för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 6 1. Ja, tre eller fler 46 2. Ja, två 463 3. Ja, en 1272 5. Nej 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 46 TID KVÄLLSTIDNING 7 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 E:7 (LÄST KVÄLLSTIDNING) (UP 9-99 ÅR) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen(-arna) igår? (UP 3-8 ÅR) Ungefär hur länge läste eller tittade ... (BARNET) i kvällstidningen(-arna) igår? 3 1. Mer än 2 timmar 28 2. 1 - 2 timmar 110 3. 1/2 - 1 timme 222 4. 15 minuter - 1/2-timme 150 5. Mindre än 15 minuter 1277 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 47 KVÄLLSTIDNING 8 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 E:8 (LÄST KVÄLLSTIDNING) (UP 9-99 ÅR) Vilken kvällstidning läste ni igår? (UP 3-8 år) Vilken kvällstidning läste/tittade ...(BARNET) i igår? 130 1. Aftonbladet 260 2. Expressen 42 3. Båda 78 4. Annan kvällstidning, om ej Expressen och/eller Aftonbladet 1273 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 48 VECKOTIDNING 9 Loc 66 width 1 MD=9 E:9 (UP 9-99 år) Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 10 1. Ja, tre eller fler 36 2. Ja, två 291 3. Ja, en 1442 5. Nej 13 9. Vet ej/ej svar
VAR 49 TID VECKOTIDNING 10 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 E:10 (LÄST VECKOTIDNING) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna)? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i veckotidningarna? 3 1. Mer än 2 timmar 23 2. 1 - 2 timmar 77 3. 1/2 - 1 timme 224 4. Mindre än en 1/2-timme 1455 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Vet ej/ej svar
VAR 50 VECKOTIDN SEN VECKAN 11 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 E:11 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) (UP 9-99 år) Har ni läst någon veckotidning under de senaste sju dagarna? (UP 3-8 ÅR) Har ...(BARNET) läst eller tittat i någon veckotidning under de senaste sju dagarna? 577 1. Ja 844 5. Nej 340 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Vet ej/ej svar
VAR 51 LÄST SERIETIDNING 12 Loc 69 width 1 MD=9 E:12 (UP 9-99 år) Läste ni någon serietidning/seriealbum igår - Jag menar då inte för något barn utan för ert eget nöje? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon serietidning/seriealbum igår eller var det någon som läste ur någon serietidning/seriealbum för ...(BARNET) igår? 46 1. Ja, tre eller fler 44 2. Ja, två 146 3. Ja, en 1535 5. Nej 21 9. Vet ej/ej svar
VAR 52 TID SERIETIDNING 13 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 E:13 (LÄST SERIETIDNING) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni serietidningen(-arna) igår? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i serietidningen(-arna) igår? 3 1. Mer än 2 timmar 17 2. 1 - 2 timmar 60 3. 1/2 - 1 timme 151 4. Mindre än en 1/2-timme 1545 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Vet ej/ej svar
VAR 53 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 14 Loc 71 width 1 MD=9 E:14 (UP 9-99 år) Läste ni någon annan tidskrift igår - jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar, och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon tidskrift igår eller var det någon som läste ur någon tidskrift för ...(BARNET) igår - jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar, och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 24 1. Ja, tre eller fler 42 2. Ja, två 393 3. Ja, en 1324 5. Nej 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 54 TID ANNAN TIDSKRIFT 15 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 E:15 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni igår tidskriften(-erna)? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i tidskriften(-erna) igår? 5 1. Mer än 2 timmar 29 2. 1 - 2 timmar 126 3. 1/2 - 1 timme 301 4. Mindre än en 1/2-timme 1323 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 55 TIDSKRIFT SEN VECKAN 16 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 E:16 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) (UP 9-99 år) Har ni läst någon sådan tidskrift under de senaste sju dagarna? (UP 3-8 år) Har ...(BARNET) läst eller tittat i någon sådan tidskrift under de senaste sju dagarna? 477 1. Ja 808 5. Nej 483 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 56 LÄST BOK 17 Loc 74 width 1 MD=9 E:17 (UP 9-99 år) Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon bok igår eller var det någon som läste ur någon bok för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 36 1. Ja, tre eller fler 52 2. Ja, två 568 3. Ja, en 1123 5. Nej 13 9. Vet ej/ej svar
VAR 57 TID BOK 18 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 E:18 (LÄST BOK) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna)? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i boken(böckerna) igår? 62 1. Mer än 2 timmar 100 2. 1 - 2 timmar 265 3. 1/2 - 1 timme 221 4. Mindre än en 1/2-timme 1136 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 58 LÄST SKOLBOK 19 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 E:19 (LÄST BOK IGÅR) (UP 9-99 år) Den bok (böcker) som ni läste - var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) för nöjes skull? (UP 3-8 år) Den bok (böcker) som ...(BARNET) läste/tittade i - var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ...(BARNET) läste/tittade i för eget nöjes skull? 8 1. Tre eller fler böcker för nöjes skull 28 2. Två böcker för nöjes skull 532 3. En bok för nöjes skull 81 5. Ingen bok för nöjes skull 1138 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 59 LYSSNAT PÅ RADIO 20 Loc 77 width 1 MD=8 Och så skulle jag vilja avsluta med några frågor om radion E:20 (UP 9-99 år) Lyssnade ni på radio någon gång igår? (UP 3-8 år) Lyssnade ...(BARNET) på radio någon gång igår? 1314 1. Ja 459 5. Nej 19 8. Vet ej
VAR 60 LYSSNAT PÅ P1 21 Loc 78 width 1 E:21 (UP 9-99 år) Vilken eller vilka kanaler lyssnade ni på? (Läs upp kanalerna) (UP 3-8 år) Vilken eller vilka kanaler lyssnade ...(BARNET) ...på? (Läs upp kanalerna) E:21(1) P1 318 1. Markerat 1474 5. Ej markerat
VAR 61 LYSSNAT PÅ P2 21 Loc 79 width 1 E:21(2) <Lyssnade på> P2 <Se F.E:21 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1754 5. Ej markerat
VAR 62 LYSSNAT PÅ P3 21 Loc 80 width 1 E:21(3) <Lyssnade på> P3 <Se F.E:21 för fullständig frågetext> 981 1. Markerat 811 5. Ej markerat
VAR 63 LYSSNAT PÅ P4 21 Loc 81 width 1 E:21(4) <Lyssnade på> P4/FM4/Lokalradions egna kanaler <Se F.E:21 för fullständig frågetext> 376 1. Markerat 1416 5. Ej markerat
VAR 64 LYSSN INGEN AV P1-P4 21 Loc 82 width 1 E:21(5) <Lyssnade på> Ingen av P1,P2,P3,P4 <Se F.E:21 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1790 5. Ej markerat
VAR 65 LYSSNAT PÅ NÄRRADIO 22 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 8 E:22 (LYSSNAT PÅ RADIO) (UP 9-99 år) Närradio finns idag på många håll i landet. I närradion är det olika föreningar som sänder program, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ni på någon närradiosändning igår? (UP 3-8 år) Närradio finns idag på många håll i landet. I närradion är det olika föreningar som sänder program, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ...(BARNET) ... på någon närradiosändning igår? 101 1. Ja 1224 5. Nej 463 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Vet ej
VAR 66 UTLÄNDSK RADIOSTATION 23 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 8 E:23 (LYSSNAT PÅ RADIO) (UP 9-99 år) Lyssnade ni på någon utländsk radiostation igår? (UP 3-8 år) Lyssnade ...(BARNET) på någon utländsk radiostation igår? 37 1. Ja 1288 5. Nej 466 0. Frågan ej tillämplig 1 8. Vet ej
VAR 67 LÄNETS LOKALRADIO 24 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 8 E:24 (LYSSNAT PÅ RADIO) (UP 9-99 år) Lokalradion i ert län, dvs radio.......sänder program under olika tider från morgon till kväll. Lyssnade ni någon gång på radio.......igår? (UP 3-8 år) Lokalradion i ert län, dvs radio.......sänder program under olika tider från morgon till kväll. Lyssnade ...(BARNET) någon gång på radio.......igår? 428 1. Ja 883 5. Nej 463 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Vet ej