Mediebarometern 1993
                SSD 0619

               Huvudansvarig
         Mediamätningen i Skandinavien, MMS AB

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1993 har insamlats av
  Mediamätningen i Skandinavien, MMS AB.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1993

  Under vintern/våren 1993 genomfördes datainsamlingen i samband
  med SR/PUB:s ordinarie publikräkningar för TV under totalt 14
  slumpmässigt valda dagar. Av praktiska skäl genomfördes MMS
  motsvarande datainsamling under sammanhållna veckor
  hösten/vintern 1993 (oktober och november/december). Urvalet
  av dessa dagar har anpassats så att varje enskild veckodag har
  ingått vid fyra tillfällen, d v s under sammanlagt 28 dagar.
  Urvalet är slumpmässigt draget ur DAFA/SPAR:s register av
  totalbefolkningen. Från detta bruttourval har exkluderats icke
  svensktalande, avlidna, utflyttade ur riket, gravt hörsel- och
  synskadade, svårt sjuka och senila. De återstående har utgjort
  det egentliga urvalet. Vid intervjuerna med dessa förekom
  bortfall, som under mätperioden uppgick till 18.8%. Bortfallet
  bestod främst av icke anträffade och tillfälligt oanträffbara.
  Totalt intervjuades 3775 personer 3-99 år. Intervjuerna med
  barnen 3-8 år gjordes genom s k indirekt intervju med
  föräldrar/vårdnadshavare. Antalet intervjuade i det
  åldersintervall 9-99 år som Mediebarometern beskriver var
  sammanlagt 3472.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 41 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 (3) LOC 61 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 1 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor)
  igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?
     (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) ...på grammofon
  (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...
  (BARNET) ... på grammofon igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   166  1. Ja, mer än 2 timmar
   182  2. Ja, 1 - 2 timmar
   300  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   232  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  2884  5. Nej
  
   13  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0619 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Paketnummer - månad 6 Paketnummer - datum 7 Län 8 Kommun 9 H-region 10 Intervjudag 11 Veckodag undersökningen genomförts 12 Födelseår 13 Ålder 14 Kön 15 Hushållets storlek 16 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 17 Hushållets sammansättning: Antal barn 18 Hushållets sammansättning: Antal barn 0-2 år 19 Hushållets sammansättning: Antal barn 3-6 år 20 Hushållets sammansättning: Antal barn 7-12 år 21 Hushållets sammansättning: Antal barn 13-17 år 22 Familjesituation 23 Utbildning UP/UP:s mor 24 Utbildning UP:s far 25 Sysselsättning UP/UP:s mor 26 Sysselsättning UP:s far 27 TV-innehav i åretrunt bostad 28 Antal TV-apparater 29 Tillgång till fjärrkontroll 30 Tillgång till text-TV 31 Tillgång till stereo-TV 32 Tillgång till video 33 Tillgång till parabol 34 Tillgång till TV 4 35 Tillgång till grannlands-TV 36 Tillgång till dansk TV 37 Tillgång till norsk TV 38 Tillgång till finländsk TV 39 Tillgång till satellit-TV 40 Tillgång till TV 5 NORDIC 41 Lyssnat på grammofon 42 Senast lyssnat på grammofon 43 Lyssnat på ljudkassett 44 Senast lyssnat på ljudkassett 45 Läst morgontidning 46 Tid läst morgontidning 47 Morgontidning 48 Senast läst morgontidning 49 Läst kvällstidning 50 Tid läst kvällstidning 51 Kvällstidning 52 Senast läst kvällstidning 53 Läst veckotidning 54 Tid läst veckotidning 55 Senast läst veckotidning 56 Läst serietidning 57 Tid läst serietidning 58 Senast läst serietidning 59 Läst annan tidskrift 60 Tid läst annan tidskrift 61 Senast läst annan tidskrift 62 Läst bok 63 Tid läst bok 64 Läst skolbok 65 Senast läst bok 66 Lyssnat på radio 67 Lyssnat på P1 68 Lyssnat på P2 69 Lyssnat på P3 70 Lyssnat på P4 71 Lyssnat på ingen av P1, P2, P3, P4 72 Lyssnat på närradio 73 Lyssnat på utländsk radiostation 74 Lyssnat på länets lokalradio 75 Senast lyssnat på radio

VAR 1 SSD STUDY NR 0619              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0619


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1993
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 PAKETNUMMER - MÅNAD Loc 13 width 2 Paketnummer - månad 274 01. Januari 408 02. Februari 410 03. Mars 388 04. April 407 05. Maj 934 10. Oktober 956 11. November
VAR 6 PAKETNUMMER - DATUM Loc 15 width 4 Paketnummer - Datum Primära mätdagar (=igår) 135 0112. Mätdag 11 januari 139 0128. Mätdag 27 januari 133 0207. Mätdag 7 februari 127 0212. Mätdag 11 februari 148 0228. Mätdag 27 februari 146 0310. Mätdag 9 mars 129 0314. Mätdag 13 mars 135 0327. Mätdag 26 mars 128 0403. Mätdag 2 april 127 0406. Mätdag 5 april 133 0423. Mätdag 22 april 139 0510. Mätdag 9 maj 137 0513. Mätdag 12 maj 131 0526. Mätdag 25 maj 136 1012. Mätdag 11 oktober 128 1013. Mätdag 12 oktober 131 1014. Mätdag 13 oktober 135 1015. Mätdag 14 oktober 142 1016. Mätdag 15 oktober 135 1017. Mätdag 16 oktober 127 1018. Mätdag 17 oktober 139 1123. Mätdag 22 november 142 1124. Mätdag 23 november 139 1125. Mätdag 24 november 135 1126. Mätdag 25 november 134 1127. Mätdag 26 november 137 1128. Mätdag 27 november 130 1129. Mätdag 28 november
VAR 7 LÄN Loc 19 width 2 Län 675 01. Stockholms län 126 03. Uppsala län 115 04. Södermanlands län 172 05. Östergötlands län 127 06. Jönköpings län 78 07. Kronobergs län 102 08. Kalmar län 30 09. Gotlands län 77 10. Blekinge län 127 11. Kristianstads län 333 12. Malmöhus län 101 13. Hallands län 294 14. Göteborgs och Bohus län 196 15. Älvsborgs län 145 16. Skaraborgs län 143 17. Värmlands län 106 18. Örebro län 115 19. Västmanlands län 125 20. Kopparbergs län 144 21. Gävleborgs län 127 22. Västernorrlands län 63 23. Jämtlands län 127 24. Västerbottens län 129 25. Norrbottens län
VAR 8 KOMMUN Loc 21 width 4 Kommun 17 0114. Upplands-Väsby 8 0115. Vallentuna 14 0117. Österåker 13 0120. Värmdö 23 0123. Järfälla 9 0125. Ekerö 34 0126. Huddinge 39 0127. Botkyrka 6 0128. Salem 18 0136. Haninge 14 0138. Tyresö 11 0139. Upplands-Bro 20 0160. Täby 7 0162. Danderyd 19 0163. Sollentuna 253 0180. Stockholm 37 0181. Södertälje 37 0182. Nacka 18 0183. Sundbyberg 20 0184. Solna 15 0186. Lidingö 4 0187. Vaxholm 18 0188. Norrtälje 13 0191. Sigtuna 8 0192. Nynäshamn 10 0305. Håbo 6 0319. Älvkarleby 9 0360. Tierp 69 0380. Uppsala 22 0381. Enköping 10 0382. Östhammar 4 0428. Vingåker 6 0461. Gnesta 24 0480. Nyköping 6 0481. Oxelösund 7 0482. Flen 13 0483. Katrineholm 38 0484. Eskilstuna 13 0486. Strängnäs 4 0488. Trosa 3 0509. Ödeshög 3 0513. Kinda 5 0560. Boxholm 8 0561. Åtvidaberg 12 0562. Finspång 3 0563. Valdemarsvik 59 0580. Linköping 49 0581. Norrköping 3 0582. Söderköping 13 0583. Motala 3 0584. Vadstena 11 0586. Mjölby 1 0604. Aneby 5 0617. Gnosjö 1 0640. 17 0662. Gislaved 9 0665. Vaggeryd 48 0680. Jönköping 9 0682. Nässjö 10 0683. Värnamo 4 0684. Sävsjö 14 0685. Vetlanda 4 0686. Eksjö 5 0687. Tranås 3 0760. Uppvidinge 2 0761. Lessebo 9 0763. Tingsryd 10 0764. Alvesta 7 0765. Älmhult 3 0767. Markaryd 28 0780. Växjö 16 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 3 0834. Torsås 7 0840. Mörbylånga 1 0860. Hultsfred 6 0861. Mönsterås 5 0862. Emmaboda 29 0880. Kalmar 5 0881. Nybro 14 0882. Oskarshamn 10 0883. Västervik 7 0884. Vimmerby 9 0885. Borgholm 30 0980. Gotland 10 1060. Olofström 28 1080. Karlskrona 24 1081. Ronneby 9 1082. Karlshamn 6 1083. Sölvesborg 10 1121. Östra Göinge 5 1137. Örkelljunga 5 1160. Tomelilla 7 1162. Bromölla 5 1163. Osby 2 1165. Perstorp 10 1166. Klippan 8 1167. Åstorp 11 1168. Båstad 21 1180. Kristianstad 10 1181. Simrishamn 10 1182. Ängelholm 23 1183. Hässleholm 4 1214. Svalöv 12 1230. Staffanstorp 5 1231. Burlöv 9 1233. Vellinge 6 1260. Bjuv 15 1261. Kävlinge 9 1262. Lomma 6 1263. Svedala 3 1264. Skurup 3 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 10 1267. Höör 85 1280. Malmö 41 1281. Lund 18 1282. Landskrona 48 1283. Helsingborg 6 1284. Höganäs 15 1285. Eslöv 18 1286. Ystad 19 1287. Trelleborg 2 1315. Hylte 31 1380. Halmstad 9 1381. Laholm 20 1382. Falkenberg 21 1383. Varberg 17 1384. Kungsbacka 1 1393. 13 1401. Härryda 13 1402. Partille 6 1407. Öckerö 7 1415. Stenungsund 2 1419. Tjörn 4 1421. Orust 6 1427. Sotenäs 6 1430. Munkedal 8 1435. Tanum 159 1480. Göteborg 20 1481. Mölndal 16 1482. Kungälv 5 1484. Lysekil 25 1485. Uddevalla 4 1486. Strömstad 6 1504. Dals-Ed 2 1507. Färgelanda 8 1521. Ale 10 1524. Lerum 3 1527. Vårgårda 1 1535. Bollebygd 4 1552. Tranemo 4 1560. Bengtsfors 4 1561. Mellerud 5 1562. Lilla Edet 17 1563. Mark 2 1565. Svenljunga 3 1566. Herrljunga 18 1580. Vänersborg 21 1581. Trollhättan 17 1582. Alingsås 44 1583. Borås 22 1584. Ulricehamn 5 1585. Åmål 9 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 3 1622. Mullsjö 5 1623. Habo 5 1637. Karlsborg 1 1643. Gullspång 9 1660. Vara 3 1661. Götene 8 1662. Tibro 7 1663. Töreboda 11 1680. Mariestad 20 1681. Lidköping 10 1682. Skara 27 1683. Skövde 5 1684. Hjo 6 1685. Tidaholm 12 1686. Falköping 5 1715. Kil 2 1730. Eda 4 1737. Torsby 4 1760. Storfors 5 1761. Hammarö 4 1762. Munkfors 7 1763. Forshaga 11 1764. Grums 6 1765. Årjäng 9 1766. Sunne 31 1780. Karlstad 14 1781. Kristinehamn 8 1782. Filipstad 3 1783. Hagfors 20 1784. Arvika 10 1785. Säffle 4 1860. Laxå 9 1861. Hallsberg 4 1862. Degerfors 4 1863. Hällefors 2 1864. Ljusnarsberg 47 1880. Örebro 9 1881. Kumla 6 1882. Askersund 11 1883. Karlskoga 3 1884. Nora 7 1885. Lindesberg 8 1907. Surahammar 6 1917. Heby 5 1960. Kungsör 8 1961. Hallstahammar 4 1962. Norberg 47 1980. Västerås 13 1981. Sala 5 1982. Fagersta 12 1983. Köping 7 1984. Arboga 4 2021. Vansbro 3 2023. Malung 5 2026. Gagnef 5 2029. Leksand 7 2031. Rättvik 2 2034. Orsa 4 2039. Älvdalen 4 2061. Smedjebacken 8 2062. Mora 27 2080. Falun 18 2081. Borlänge 4 2082. Säter 13 2083. Hedemora 10 2084. Avesta 11 2085. Ludvika 3 2101. Ockelbo 5 2104. Hofors 6 2121. Ovanåker 6 2132. Nordanstig 9 2161. Ljusdal 49 2180. Gävle 26 2181. Sandviken 12 2182. Söderhamn 14 2183. Bollnäs 14 2184. Hudiksvall 7 2260. Ånge 9 2262. Timrå 15 2280. Härnösand 47 2281. Sundsvall 14 2282. Kramfors 10 2283. Sollefteå 25 2284. Örnsköldsvik 3 2303. Ragunda 5 2305. Bräcke 8 2309. Krokom 7 2313. Strömsund 3 2321. Åre 4 2326. Berg 8 2361. Härjedalen 25 2380. Östersund 4 2401. Nordmaling 3 2404. Vindeln 3 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 2 2418. Malå 3 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 2 2425. Dorotea 4 2460. Vännäs 7 2462. Vilhelmina 53 2480. Umeå 9 2481. Lycksele 33 2482. Skellefteå 2 2505. Arvidsjaur 3 2506. Arjeplog 5 2510. Jokkmokk 2 2513. Överkalix 12 2514. Kalix 3 2518. Övertorneå 3 2521. Pajala 11 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 31 2580. Luleå 22 2581. Piteå 16 2582. Boden 3 2583. Haparanda 14 2584. Kiruna
VAR 9 H-REGION Loc 25 width 1 MD=0 H-region 657 1. Stockholm, Södertälje A-region 1379 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 760 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 239 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 237 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 291 8. Göteborgs A-region 201 9. Malmö/Lund/Trelleborg A-region 13 0. Uppgift saknas
VAR 10 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 2802 1. Intervjun genomförd dag 1 975 2. Intervjun genomförd dag 2
VAR 11 VECKODAG Loc 27 width 1 MD=9 Veckodag undersökningen genomförts 399 1. Måndag 387 2. Tisdag 405 3. Onsdag 407 4. Torsdag 395 5. Fredag 405 6. Lördag 423 7. Söndag 956 9. Uppgift saknas
VAR 12 FÖDELSEÅR Loc 28 width 2 Födelseår 00. 1900 . . 89. 1989 2 98. 1898 2 99. 1899 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 3 3 1 3 9 2 14 8 9 16 15 16 13 22 29 24 21 35 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 25 40 42 44 33 40 43 45 29 31 41 42 40 37 40 38 26 41 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 41 49 40 44 42 46 49 62 67 64 60 50 66 59 53 63 54 55 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 44 60 50 64 49 42 62 48 60 40 61 56 56 45 57 44 59 45 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 54 44 47 59 48 50 50 51 49 55 57 53 56 50 48 55 69 52 Kod: 98 99 Frek: 2 2
VAR 13 ÅLDER Loc 30 width 2 MD=99 Ålder 03. 3 år . . 95. 95 år 2 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 32 50 67 54 48 52 54 51 61 53 48 49 52 50 49 57 46 46 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 51 48 54 47 59 43 60 58 54 45 55 51 59 48 50 61 52 55 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 46 60 52 62 53 63 63 50 64 60 69 60 42 44 47 40 42 45 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 41 38 24 42 43 36 38 44 37 29 35 45 46 38 33 42 42 37 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 25 35 21 22 25 21 10 17 15 15 7 11 9 2 9 2 3 2 Kod: 93 95 99 Frek: 1 2 2
VAR 14 KÖN Loc 32 width 1 Kön 1853 1. Man 1924 2. Kvinna
VAR 15 HUSHÅLLETS STORLEK Loc 33 width 2 MD=99 B:1 Hur många personer bor tillsammans i ert (barnets) hushåll? 629 01. En person 1166 02. Två personer 620 03. Tre personer 809 04. Fyra personer 423 05. Fem personer 99 06. Sex personer 19 07. Sju personer 4 08. Åtta personer 7 09. Nio personer 1 99. Uppgift saknas
VAR 16 HUSH: ANTAL VUXNA Loc 35 width 2 MD=99 B:2 Hur många vuxna 18 år eller äldre bor tillsammans ... a) (UP FÖDD 1893-1974) med er (er själv inräknad)? b) (UP FÖDD 1975-1983) med er? c) (UP FÖDD 1984-1989) med barnet? 2 00. Inga vuxna 784 01. En vuxen 2469 02. Två vuxna 412 03. Tre vuxna 98 04. Fyra vuxna 6 05. Fem vuxna 2 07. Sju vuxna 3 09. Nio vuxna 1 99. Uppgift saknas
VAR 17 HUSH: ANT BARN UNDER 18 Loc 37 width 1 B:3 b) (MÄN FÖDDA 1912-1974, KVINNOR FÖDDA 1926-1974) Har ni barn under 18 år som bor hemma? Hur många? c) (FÖDDA 1975-1983) Har ni syskon under 18 år som bor hemma? Hur många med er själv inräknad? d) (FÖDDA 1984-1989) Har barnet syskon under 18 år som bor hemma? Hur många med barnet inräknad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL MÄN FÖDDA 1898-1911 OCH KVINNOR FÖDDA 1898-1925 1992 0. Inga barn 599 1. Ett barn 728 2. Två barn 360 3. Tre barn 77 4. Fyra barn 16 5. Fem barn 4 6. Sex barn 1 9. Nio barn
VAR 18 HUSH: ANT BARN 0-2 ÅR Loc 38 width 1 MD=9 B:4 Hur gamla är barnen/syskonen? B:4(1) Antal barn 0-2 år 1385 0. Inget barn i åldern 0-2 år 369 1. Ett barn i åldern 0-2 år 30 2. Två barn i åldern 0-2 år 1993 9. Frågan ej tillämplig
VAR 19 HUSH: ANT BARN 3-6 ÅR Loc 39 width 1 MD=9 B:4(2) <Hushållets sammansättning> Antal barn 3-6 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 1074 0. Inget barn i åldern 3-6 år 562 1. Ett barn i åldern 3-6 år 141 2. Två barn i åldern 3-6 år 5 3. Tre barn i åldern 3-6 år 1995 9. Frågan ej tillämplig
VAR 20 HUSH: ANT BARN 7-12 ÅR Loc 40 width 1 MD=9 B:4(4) <Hushållets sammansättning> Antal barn 7-12 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 821 0. Inget barn i åldern 7-12 år 653 1. Ett barn i åldern 7-12 år 282 2. Två barn i åldern 7-12 år 27 3. Tre barn i åldern 7-12 år 1994 9. Frågan ej tillämplig
VAR 21 HUSH: ANT BARN 13-17 ÅR Loc 41 width 1 MD=9 B:4(4) <Hushållets sammansättning> Antal barn 13-17 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 994 0. Inget barn i åldern 13-17 år 617 1. Ett barn i åldern 13-17 år 159 2. Två barn i åldern 13-17 år 9 3. Tre barn i åldern 13-17 år 1 4. Fyra barn i åldern 13-17 år 1997 9. Frågan ej tillämplig
VAR 22 FAMILJESITUATION Loc 42 width 1 MD=9 Familjesituation 584 0. Personer under 18 år (UP 3-17 år) 468 1. Yngre (UP 18-44 år), inga barn 1015 2. Äldre (UP 45-99 år), inga barn 363 3. Skolbarnsföräldrar 391 4. Småbarnsföräldrar 956 9. Uppgift saknas
VAR 23 UTBILDNING UP/UP:S MOR Loc 43 width 1 MD=9 B:5(1) (FÖDD 1898-1976) Har ni sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning ni har? (FÖDD 1984-1989) Har barnets mamma sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning mamman har? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1977-1983 835 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (Nej) 428 2. Förgymnasial utbildning 9- 10 år 934 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 476 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 377 5. Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 325 6. Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 11 7. Forskarutbildning 10 8. Vet ej/vägrar 381 9. Frågan ej tillämplig
VAR 24 UTBILDNING UP:S FAR Loc 44 width 1 MD=9 B:5(2) (FÖDD 1984-1989) Har barnets pappa sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning pappan har? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1898-1983 23 0. Pappa saknas 14 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (Nej) 50 2. Förgymnasial utbildning 9- 10 år 88 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 49 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 37 5. Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 35 6. Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 0 7. Forskarutbildning 4 8. Vet ej/vägrar 3477 9. Frågan ej tillämplig
VAR 25 SYSSELSÄTTN UP/UP:S MOR Loc 45 width 1 MD=0 B:6(1) (FÖDD 1898-1976) Vilken är er huvudsakliga sysselsättning? (FÖDD 1984-1989) Vilken är barnets mammas huvudsakliga sysselsättning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1977-1983 1436 1. Förvärvsarbetande heltid (minst 35 tim/vecka) 531 2. Förvärvsarbetande deltid (minst 16 tim/vecka) 275 3. Studerande 84 4. Hemarbetande 770 5. Pensionerad 300 6. Övrigt 1 8. Tveksam, vet ej 380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 SYSSELSÄTTN UP:S FAR Loc 46 width 1 MD=9 B:6(1) (FÖDD 1984-1989) Vilken är barnets pappas huvudsakliga sysselsättning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1898-1983 23 0. Pappa saknas 232 1. Förvärvsarbetande heltid (minst 35 tim/vecka) 12 2. Förvärvsarbetande deltid (minst 16 tim/vecka) 8 3. Studerande 0 4. Hemarbetande 2 5. Pensionerad 23 6. Övrigt 3477 9. Frågan ej tillämplig
VAR 27 TV-INNEHAV T1 Loc 47 width 1 MD=0 T:1 Har ni TV i er ordinarie bostad? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 1777 1. Ja 110 5. Nej 1890 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 ANTAL TV-APPARATER Loc 48 width 1 MD=0 Antal TV-apparater Frågan ej ställd i höstintervjuerna 893 1. En TV-apparat 647 2. Två TV-apparater 196 3. Tre TV-apparater 34 4. Fyra TV-apparater 6 5. Fem TV-apparater 0 6. Sex TV-apparater 1 7. Sju TV-apparater 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 FJÄRRKONTROLL T4 Loc 49 width 1 MD=0 T:4(1) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med fjärrkontroll? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 1563 1. Ja 214 5. Nej 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 TEXT-TV T4 Loc 50 width 1 MD=0 T:4(2) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med text-TV? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 1195 1. Ja 582 5. Nej 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 STEREO-TV T4 Loc 51 width 1 MD=0 T:4(3) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med stereoljud? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 605 1. Ja 1172 5. Nej 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 VIDEO T5 Loc 52 width 1 MD=0 T:5 (HAR TV HEMMA) Har ni tillgång till video i er bostad? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 1241 1. Ja 536 5. Nej 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 PARABOL T6 Loc 53 width 1 MD=0 T:6 (HAR TV HEMMA) Har ni egen inköpt parabolantenn? (Om ja: Kontrollera att inte flera hushåll är anslutna till parabolantennen) Frågan ej ställd i höstintervjuerna 192 1. Ja 1585 5. Nej 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 TILLGÅNG TILL TV 4 T7 Loc 54 width 1 MD=0 T:7 (HAR TV HEMMA) Kan ni i er bostad se den nya svenska TV-kanalen TV 4, som kan ses dels genom satellit-TV/kabel-TV och dels med en vanlig TV-antenn? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 1638 1. Ja 139 5. Nej 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 GRANNLANDS-TV T8 Loc 55 width 1 MD=0 T:8 (HAR TV HEMMA) Kan ni i er bostad se dansk, norsk eller finsk TV? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 551 1. Ja 1226 5. Nej 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 DANSK TV T9 Loc 56 width 1 MD=0 T:9(1) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se dansk TV? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 246 1. Ja 305 5. Nej 3226 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 NORSK TV T9 Loc 57 width 1 MD=0 T:9(2) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se norsk TV? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 113 1. Ja 438 5. Nej 3226 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 FINLÄNDSK TV T9 Loc 58 width 1 MD=0 T:9(3) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se finländsk TV? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 237 1. Ja 314 5. Nej 3226 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 SATELLIT TV T10 Loc 59 width 1 MD=0 T:10 (HAR TV HEMMA) Kan ni i er bostad se satellit-TV/kabel-TV? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 947 1. Ja 830 5. Nej 2000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 TV 5 NORDIC T11 Loc 60 width 1 MD=0 T:11 (HAR KABEL-TV) Kan ni se TV 5 NORDIC? Frågan ej ställd i höstintervjuerna 730 1. Ja 217 5. Nej 2830 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 61 width 1 MD=9 Sveriges Radio är också intresserade av att få veta hur man använder andra medier än TV. Vi vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar E:1 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...(BARNET) på grammofon igår? 166 1. Ja, mer än 2 timmar 182 2. Ja, 1-2 timmar 300 3. Ja, 1/2 - 1 timme 232 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 2884 5. Nej 13 9. Vet ej/ej svar
VAR 42 SEN LYSSN PÅ GRAMMOFON 2 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 E:2 (EJ LYSSNAT PÅ GRAMMOFON IGÅR) När lyssnade ni/...(BARNET) på grammofon senast? 859 1. Senaste veckan 471 2. Senaste månaden 369 3. Senaste halvåret 162 4. Senaste året 957 5. Längre tillbaka eller aldrig 887 0. Frågan ej tillämplig 72 9. Vet ej/ej svar
VAR 43 LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 63 width 1 MD=9 E:3 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassett igår? (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...(BARNET) på kassett igår? 97 1. Ja, mer än 2 timmar 144 2. Ja, 1-2 timmar 426 3. Ja, 1/2 - 1 timme 556 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 2527 5. Nej 27 9. Vet ej/ej svar
VAR 44 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 E:4 (EJ LYSSNAT PÅ LJUDKASSETT IGÅR) När lyssnade ni/...(BARNET) på ljudkassett senast? 1129 1. Senaste veckan 509 2. Senaste månaden 301 3. Senaste halvåret 99 4. Senaste året 449 5. Längre tillbaka eller aldrig 1235 0. Frågan ej tillämplig 55 9. Vet ej/ej svar
VAR 45 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 65 width 1 MD=9 E:5 (UP 9-99 ÅR) Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 ÅR) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon morgontidning igår eller var det någon som läste ur en sådan för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 41 1. Ja, tre eller fler 318 2. Ja, två 2198 3. Ja, en 1206 5. Nej 14 9. Vet ej/ej svar
VAR 46 TID MORGONTIDNING 6 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 E:6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) (UP 9-99 ÅR) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? (UP 3-8 ÅR) Ungefär hur länge läste eller tittade ...(BARNET) i morgontidningen(-arna) igår? 17 1. Mer än 2 timmar 165 2. 1 - 2 timmar 604 3. 1/2 - 1 timme 1056 4. 15 minuter - 1/2-timme 708 5. Mindre än 15 minuter 1216 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Vet ej/ej svar
VAR 47 MORGONTIDNING 7 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 E:7 (UP 9-99 ÅR) Vilken(-a) morgontidning(-ar) läste ni igår? (UP 3-8 år) Vilken(-a) morgontidning(-ar) läste/tittade ...(BARNET) i igår? 822 1. Storstadspress (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Arbetet, Dagens Industri, Skånska Dagbladet, Dagen) 1584 2. Landsortspress (alla andra morgontidningar) 147 3. Både storstadspress och landsortspress 1218 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Vet ej/ej svar
VAR 48 SEN LÄST MORGONTIDN 8 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 E:8 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon morgontidning senast? 604 1. Senaste veckan 142 2. Senaste månaden 55 3. Senaste halvåret 16 4. Senaste året 359 5. Längre tillbaka eller aldrig 2568 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Vet ej/ej svar
VAR 49 LÄST KVÄLLSTIDNING 9 Loc 69 width 1 MD=9 E:9 (UP 9-99 ÅR) Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon kvällstidning igår eller var det någon som läste ur en sådan för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 6 1. Ja, tre eller fler 88 2. Ja, två 908 3. Ja, en 2758 5. Nej 17 9. Vet ej/ej svar
VAR 50 TID KVÄLLSTIDNING 10 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 E:10 (LÄST KVÄLLSTIDNING) (UP 9-99 ÅR) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen(-arna) igår? (UP 3-8 ÅR) Ungefär hur länge läste/tittade ... (BARNET) i kvällstidningen(-arna) igår? 6 1. Mer än 2 timmar 44 2. 1 - 2 timmar 195 3. 1/2 - 1 timme 417 4. 15 minuter - 1/2-timme 341 5. Mindre än 15 minuter 2766 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 51 KVÄLLSTIDNING 11 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 E:11 (UP 9-99 ÅR) Vilken kvällstidning läste ni igår? (UP 3-8 år) Vilken kvällstidning läste/tittade ...(BARNET) i igår? 290 1. Aftonbladet 476 2. Expressen 84 3. Båda 146 4. Annan kvällstidning, om ej Expressen och/eller Aftonbladet 2762 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Vet ej/ej svar
VAR 52 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 12 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 E:12 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon kvällstidning senast? 1044 1. Senaste veckan 484 2. Senaste månaden 287 3. Senaste halvåret 104 4. Senaste året 759 5. Längre tillbaka eller aldrig 1041 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Vet ej/ej svar
VAR 53 LÄST VECKOTIDNING 13 Loc 73 width 1 MD=9 E:13 (UP 9-99 år) Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 31 1. Ja, tre eller fler 83 2. Ja, två 671 3. Ja, en 2971 5. Nej 21 9. Vet ej/ej svar
VAR 54 TID VECKOTIDNING 14 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 E:14 (LÄST VECKOTIDNING) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna)? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET)...i veckotidningen(-arna)? 17 1. Mer än 2 timmar 63 2. 1 - 2 timmar 212 3. 1/2 - 1 timme 488 4. Mindre än en 1/2-timme 2985 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Vet ej/ej svar
VAR 55 SEN LÄST VECKOTIDNING 15 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 E:15 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon veckotidning senast? 1032 1. Senaste veckan 646 2. Senaste månaden 362 3. Senaste halvåret 104 4. Senaste året 730 5. Längre tillbaka eller aldrig 801 0. Frågan ej tillämplig 102 9. Vet ej/ej svar
VAR 56 LÄST SERIETIDNING 16 Loc 76 width 1 MD=9 E:16 (UP 9-99 år) Läste ni någon serietidning/seriealbum igår - Jag menar då inte för något barn utan för ert eget nöje? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon serietidning/seriealbum igår eller var det någon som läste ur någon serietidning/seriealbum för ...(BARNET) igår? 65 1. Ja, tre eller fler 42 2. Ja, två 294 3. Ja, en 3349 5. Nej 27 9. Vet ej/ej svar
VAR 57 TID SERIETIDNING 17 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 E:17 (LÄST SERIETIDNING IGÅR) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni serietidningen(-arna) igår? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i serietidningen(-arna) igår? 4 1. Mer än 2 timmar 23 2. 1 - 2 timmar 80 3. 1/2 - 1 timme 294 4. Mindre än en 1/2-timme 3354 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Vet ej/ej svar
VAR 58 LÄST SERIETIDNING 18 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 E:18 (EJ LÄST SERIETIDNING IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon serietidning senast? 410 1. Senaste veckan 357 2. Senaste månaden 246 3. Senaste halvåret 141 4. Senaste året 2113 5. Längre tillbaka eller aldrig 428 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Vet ej/ej svar
VAR 59 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 19 Loc 79 width 1 MD=9 E:19 (UP 9-99 år) Läste ni någon annan tidskrift igår - jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar, och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon tidskrift igår eller var det någon som läste ur någon tidskrift för ...(BARNET) igår - jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar, och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 43 1. Ja, tre eller fler 88 2. Ja, två 836 3. Ja, en 2787 5. Nej 23 9. Vet ej/ej svar
VAR 60 TID ANNAN TIDSKRIFT 20 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 E:20 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni igår tidskriften(-erna)? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i tidskriften(-erna) igår? 15 1. Mer än 2 timmar 37 2. 1 - 2 timmar 222 3. 1/2 - 1 timme 698 4. Mindre än en 1/2-timme 2788 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Vet ej/ej svar
VAR 61 SENAST LÄST TIDSKRIFT 21 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 E:21 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon tidskrift senast? 1078 1. Senaste veckan 638 2. Senaste månaden 132 3. Senaste halvåret 46 4. Senaste året 719 5. Längre tillbaka eller aldrig 1006 0. Frågan ej tillämplig 158 9. Vet ej/ej svar
VAR 62 LÄST BOK 22 Loc 82 width 1 MD=9 E:22 (UP 9-99 år) Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon bok igår eller var det någon som läste ur någon bok för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 111 1. Ja, tre eller fler 110 2. Ja, två 1065 3. Ja, en 2458 5. Nej 33 9. Vet ej/ej svar
VAR 63 TID BOK 23 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 E:23 (LÄST BOK IGÅR) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i boken(böckerna) igår? 128 1. Mer än 2 timmar 192 2. 1 - 2 timmar 427 3. 1/2 - 1 timme 527 4. Mindre än en 1/2-timme 2480 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Vet ej/ej svar
VAR 64 LÄST SKOLBOK 24 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 E:24 (UP 9-99 år) Den bok (böcker) som ni läste - var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ni läste för ert eget nöjes skull? (UP 3-8 år) Den bok (böcker) som ...(BARNET) läste/tittade i - var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ...(BARNET) läste/tittade i för eget nöjes skull? 24 1. Tre eller fler böcker för nöjes skull 47 2. Två böcker för nöjes skull 1002 3. En bok för nöjes skull 192 5. Ingen bok för nöjes skull 2498 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Vet ej/ej svar
VAR 65 SENAST LÄST BOK 25 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 E:25 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon bok senast? 872 1. Senaste veckan 492 2. Senaste månaden 349 3. Senaste halvåret 170 4. Senaste året 556 5. Längre tillbaka eller aldrig 1289 0. Frågan ej tillämplig 49 9. Vet ej/ej svar
VAR 66 LYSSNAT PÅ RADIO 26 Loc 86 width 1 Och så skulle jag vilja avsluta med några frågor om radion E:26 (UP 9-99 år) Lyssnade ni på radio någon gång igår? (UP 3-8 år) Lyssnade ...(BARNET) på radio någon gång igår? 2743 1. Ja 995 5. Nej 39 8. Vet ej
VAR 67 LYSSNAT PÅ P1 27 Loc 87 width 1 E:27 (UP 9-99 år) Vilken eller vilka kanaler lyssnade ni på? (Läs upp kanalerna) (UP 3-8 år) Vilken eller vilka kanaler lyssnade ...(BARNET) på? (Läs upp kanalerna) E:27(1) P1 541 1. Markerat 3236 5. Ej markerat
VAR 68 LYSSNAT PÅ P2 27 Loc 88 width 1 E:27(2) <Lyssnade på> P2 <Se F.E:27 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 3677 5. Ej markerat
VAR 69 LYSSNAT PÅ P3 27 Loc 89 width 1 E:27(3) <Lyssnade på> P3 <Se F.E:27 för fullständig frågetext> 1082 1. Markerat 2695 5. Ej markerat
VAR 70 LYSSNAT PÅ P4 27 Loc 90 width 1 E:27(4) <Lyssnade på> P4/FM4/Lokalradions egna kanaler <Se F.E:27 för fullständig frågetext> 1576 1. Markerat 2201 5. Ej markerat
VAR 71 LYSSN INGEN AV P1-P4 27 Loc 91 width 1 E:27(5) <Lyssnade på> Ingen av P1, P2, P3, P4 <Se F.E:27 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 3771 5. Ej markerat
VAR 72 LYSSNAT PÅ NÄRRADIO 28 Loc 92 width 1 MD=0 E:28 (UP 9-99 år) Närradio finns idag på många håll i landet. I närradion är det olika föreningar som ansvarar för programmen, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ni på någon närradiosändning igår? (UP 3-8 år) Närradio finns idag på många håll i landet. I närradion är det olika föreningar som ansvarar för programmen, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ...(BARNET) på någon närradiosändning igår? 225 1. Ja 2518 5. Nej 30 9. Vet ej 1004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTLÄNDSK RADIOSTATION 29 Loc 93 width 1 MD=0 E:29 (UP 9-99 år) Lyssnade ni på någon utländsk radiostation igår? (UP 3-8 år) Lyssnade ...(BARNET) på någon utländsk radiostation igår? 31 1. Ja 2726 5. Nej 15 9. Vet ej 1005 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄNETS LOKALRADIO 30 Loc 94 width 1 MD=0 E:30 (UP 9-99 år) Lokalradion i ert län, dvs radio.......sänder program under olika tider från morgon till kväll. Lyssnade ni någon gång på radio.......igår? (UP 3-8 år) Lokalradion i ert län, dvs radio.......sänder program under olika tider från morgon till kväll. Lyssnade ...(BARNET) någon gång på radio.......igår? 1466 1. Ja 1252 5. Nej 53 8. Vet ej 1006 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 SENAST LYSSN PÅ RADIO 31 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 E:31 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade ni/...(BARNET) på radio senast? 682 1. Senaste veckan 93 2. Senaste månaden 36 3. Senaste halvåret 8 4. Senaste året 96 5. Längre tillbaka eller aldrig 2779 0. Frågan ej tillämplig 83 9. Vet ej/ej svar