Mediebarometern 1994
                SSD 0620

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1994 har insamlats av NORDICOM.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1994

  Telefonintervjuerna har genomförts 28 slumpmässigt utvalda
  dagar under perioden 21/2 till 28/5 och 1/9 till 13/12 1994.
  Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn
  fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att
  intervjuerna genomförts under fyra över året utspridda
  måndagar, tisdagar, onsdagar o s v.

  Urvalet drogs ur DAFA/SPAR och omfattade 3104 personer boende
  i Sverige. Åldern på de intervjuade var mellan 9-79 år.

  Av de 3104 personer som ingick i urvalet från DAFA/SPAR har
  745 personer inte kunnat nås för intervju. Det totala antalet
  personer som telefonintervjuats uppgår således till 2359.
  Detta betyder att undersökningen har ett bortfall på 24%

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 (3) LOC 25 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 1 Lyssnade Du på grammofon eller CD-spelare (spelade
     skivor) igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge
     lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   164  1. Ja, mer än 2 timmar
   271  2. Ja, 1 - 2 timmar
   165  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   104  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1558  5. Nej
  
    2  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0620 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Födelseår 8 Kön 9 Veckodag undersökningen genomförts 10 Urvalstyp 11 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 12 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 13 Lyssnat på ljudkassett 14 Senast lyssnat på ljudkassett 15 Läst morgontidning 16 Tid läst morgontidning 17 Läst stockholmspress 18 Läst annan storstadspress 19 Läst landsortspress 20 Läst morgontidning - tveksam vilken tidning 21 Senast läst morgontidning 22 Läst kvällstidning 23 Tid läst kvällstidning 24 Läst Expressen 25 Läst Aftonbladet 26 Läst Idag 27 Läst kvällstidning - tveksam vilken tidning 28 Senast läst kvällstidning 29 Läst vecko- eller månadstidning 30 Tid läst vecko- eller månadstidning 31 Senast läst vecko- eller månadstidning 32 Läst annan tidskrift 33 Tid läst annan tidskrift 34 Senast läst annan tidskrift 35 Läst serietidning 36 Tid läst serietidning 37 Senast läst serietidning 38 Läst bok 39 Tid läst bok 40 Senast läst bok 41 Läst senaste månaden: Skönlitteratur 42 Läst senaste månaden: Barn och ungdomslitteratur 43 Läst senaste månaden: Facklitteratur 44 Läst senaste månaden: Lärobok, kursbok eller läxbok 45 Läst senaste månaden: Tveksam vilken typ av bok 46 Lyssnat på radio 47 Lyssnat på P1 48 Lyssnat på P2 49 Lyssnat på P3 50 Lyssnat på egen lokalradio P4 51 Lyssnat på P4:s övriga sändningar 52 Lyssnat på närradio 53 Lyssnat på Z-Radio 54 Lyssnat på Radio rix 55 Lyssnat på City Radio 56 Lyssnat på annan privat lokalradio 57 Lyssnat på utländsk radiostation 58 Lyssnat på radio - tveksam vilken kanal 59 Lyssnat på Radio Energy 60 Senast lyssnat på radio 61 Tillgång till satellit-TV via kabel eller egen parabol 62 Tittat på TV 63 Tittat på SVT 1 64 Tittat på SVT 2 65 Tittat på TV 3 66 Tittat på TV 4 67 Tittat på Kanal 5 68 Tittat på lokal-TV 69 Tittat på filmkanal 70 Tittat på dansk, norsk eller finsk TV 71 Tittat på annan satellit eller kabel-TV 72 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 73 Senast tittat på TV 74 Senast tittat på text-TV 75 Tittat på text-TV senaste månaden: SVT 1 - SVT 2 76 Tittat på text-TV senaste månaden: TV3 77 Tittat på text-TV senaste månaden: TV4 78 Tittat på text-TV senaste månaden: Kanal 5 79 Tittat på text-TV senaste månaden: Annan TV-kanal 80 Tittat på text-TV senaste månaden: Tveksam vilken kanal 81 Tillgång till video 82 Tittat på video 83 Tittat på inspelade TV-program 84 Tittat på hyrvideo 85 Tittat på köpvideo 86 Tittat på annan video 87 Tittat på video - tveksam om typ 88 Senast tittat på video 89 Senast varit på bio 90 Typ av boendeområde 91 Typ av boende 92 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 93 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 94 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 95 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - under 1 år 96 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 97 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 98 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 99 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 100 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 101 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 102 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 103 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 104 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 105 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 106 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 107 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 108 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 109 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 110 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 111 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 112 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 113 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 114 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - under 1 år 115 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 116 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 117 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 118 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 119 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 120 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 121 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 122 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 123 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 124 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 125 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 126 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 127 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 128 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 129 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 130 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 131 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 132 Yrkeskategori 133 Heltids- eller deltidsarbete 134 Skolutbildning

VAR 1 SSD STUDY NR 0620              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0620


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1994
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 Län 422 01. Stockholms län 76 03. Uppsala län 61 04. Södermanlands län 109 05. Östergötlands län 76 06. Jönköpings län 47 07. Kronobergs län 75 08. Kalmar län 19 09. Gotlands län 34 10. Blekinge län 87 11. Kristianstads län 199 12. Malmöhus län 68 13. Hallands län 172 14. Göteborgs och Bohus län 138 15. Älvsborgs län 86 16. Skaraborgs län 63 17. Värmlands län 57 18. Örebro län 70 19. Västmanlands län 81 20. Kopparbergs län 88 21. Gävleborgs län 60 22. Västernorrlands län 30 23. Jämtlands län 76 24. Västerbottens län 70 25. Norrbottens län
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 Kommun 13 0114. Upplands-Väsby 9 0115. Vallentuna 13 0117. Österåker 2 0120. Värmdö 11 0123. Järfälla 3 0125. Ekerö 20 0126. Huddinge 10 0127. Botkyrka 5 0128. Salem 20 0136. Haninge 11 0138. Tyresö 3 0139. Upplands-Bro 21 0160. Täby 9 0162. Danderyd 16 0163. Sollentuna 170 0180. Stockholm 25 0181. Södertälje 12 0182. Nacka 5 0183. Sundbyberg 14 0184. Solna 8 0186. Lidingö 2 0187. Vaxholm 12 0188. Norrtälje 3 0191. Sigtuna 5 0192. Nynäshamn 6 0305. Håbo 1 0319. Älvkarleby 8 0360. Tierp 44 0380. Uppsala 11 0381. Enköping 6 0382. Östhammar 1 0428. Vingåker 5 0461. Gnesta 9 0480. Nyköping 1 0481. Oxelösund 2 0482. Flen 8 0483. Katrineholm 25 0484. Eskilstuna 8 0486. Strängnäs 2 0488. Trosa 2 0509. Ödeshög 2 0513. Kinda 2 0560. Boxholm 7 0561. Åtvidaberg 5 0562. Finspång 2 0563. Valdemarsvik 40 0580. Linköping 31 0581. Norrköping 4 0582. Söderköping 7 0583. Motala 3 0584. Vadstena 4 0586. Mjölby 2 0604. Aneby 2 0617. Gnosjö 7 0662. Gislaved 3 0665. Vaggeryd 33 0680. Jönköping 5 0682. Nässjö 5 0683. Värnamo 2 0684. Sävsjö 9 0685. Vetlanda 3 0686. Eksjö 5 0687. Tranås 1 0760. Uppvidinge 4 0761. Lessebo 2 0763. Tingsryd 8 0764. Alvesta 5 0765. Älmhult 1 0767. Markaryd 19 0780. Växjö 7 0781. Ljungby 1 0821. Högsby 2 0834. Torsås 1 0840. Mörbylånga 4 0860. Hultsfred 2 0861. Mönsterås 3 0862. Emmaboda 24 0880. Kalmar 5 0881. Nybro 12 0882. Oskarshamn 13 0883. Västervik 8 0884. Vimmerby 19 0980. Gotland 7 1060. Olofström 15 1080. Karlskrona 5 1081. Ronneby 7 1082. Karlshamn 1 1121. Östra Göinge 1 1137. Örkelljunga 7 1160. Tomelilla 2 1162. Bromölla 3 1163. Osby 6 1165. Perstorp 4 1166. Klippan 1 1167. Åstorp 2 1168. Båstad 29 1180. Kristianstad 5 1181. Simrishamn 9 1182. Ängelholm 17 1183. Hässleholm 3 1214. Svalöv 3 1230. Staffanstorp 5 1231. Burlöv 10 1233. Vellinge 6 1260. Bjuv 6 1261. Kävlinge 4 1262. Lomma 10 1263. Svedala 4 1264. Skurup 4 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 4 1267. Höör 43 1280. Malmö 32 1281. Lund 8 1282. Landskrona 26 1283. Helsingborg 5 1284. Höganäs 9 1285. Eslöv 6 1286. Ystad 10 1287. Trelleborg 5 1315. Hylte 23 1380. Halmstad 2 1381. Laholm 9 1382. Falkenberg 14 1383. Varberg 15 1384. Kungsbacka 9 1401. Härryda 9 1402. Partille 1 1415. Stenungsund 3 1421. Orust 1 1427. Sotenäs 4 1430. Munkedal 2 1435. Tanum 99 1480. Göteborg 20 1481. Mölndal 11 1482. Kungälv 2 1484. Lysekil 9 1485. Uddevalla 2 1486. Strömstad 1 1507. Färgelanda 9 1521. Ale 11 1524. Lerum 6 1527. Vårgårda 5 1552. Tranemo 1 1560. Bengtsfors 2 1561. Mellerud 5 1562. Lilla Edet 7 1563. Mark 5 1565. Svenljunga 3 1566. Herrljunga 20 1580. Vänersborg 11 1581. Trollhättan 8 1582. Alingsås 36 1583. Borås 3 1584. Ulricehamn 5 1585. Åmål 1 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 2 1622. Mullsjö 1 1623. Habo 1 1643. Gullspång 8 1660. Vara 7 1661. Götene 3 1662. Tibro 6 1663. Töreboda 7 1680. Mariestad 11 1681. Lidköping 6 1682. Skara 14 1683. Skövde 3 1684. Hjo 4 1685. Tidaholm 8 1686. Falköping 3 1715. Kil 3 1737. Torsby 1 1760. Storfors 3 1761. Hammarö 2 1762. Munkfors 2 1763. Forshaga 1 1764. Grums 1 1765. Årjäng 2 1766. Sunne 23 1780. Karlstad 4 1782. Filipstad 2 1783. Hagfors 10 1784. Arvika 6 1785. Säffle 4 1860. Laxå 2 1861. Hallsberg 5 1862. Degerfors 4 1863. Hällefors 27 1880. Örebro 4 1881. Kumla 4 1882. Askersund 5 1883. Karlskoga 2 1885. Lindesberg 3 1904. Skinnskatteberg 1 1907. Surahammar 3 1917. Heby 4 1960. Kungsör 4 1961. Hallstahammar 3 1962. Norberg 29 1980. Västerås 5 1981. Sala 6 1982. Fagersta 10 1983. Köping 2 1984. Arboga 2 2021. Vansbro 4 2023. Malung 3 2026. Gagnef 4 2029. Leksand 4 2031. Rättvik 2 2034. Orsa 3 2039. Älvdalen 4 2061. Smedjebacken 6 2062. Mora 13 2080. Falun 18 2081. Borlänge 6 2083. Hedemora 5 2084. Avesta 7 2085. Ludvika 2 2101. Ockelbo 4 2104. Hofors 2 2121. Ovanåker 4 2132. Nordanstig 5 2161. Ljusdal 22 2180. Gävle 15 2181. Sandviken 9 2182. Söderhamn 6 2183. Bollnäs 19 2184. Hudiksvall 5 2260. Ånge 4 2262. Timrå 7 2280. Härnösand 16 2281. Sundsvall 5 2282. Kramfors 4 2283. Sollefteå 19 2284. Örnsköldsvik 1 2305. Bräcke 5 2309. Krokom 4 2313. Strömsund 5 2321. Åre 1 2326. Berg 1 2361. Härjedalen 13 2380. Östersund 2 2401. Nordmaling 2 2403. Bjurholm 1 2404. Vindeln 2 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 1 2418. Malå 2 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 2 2460. Vännäs 3 2462. Vilhelmina 2 2463. Åsele 33 2480. Umeå 5 2481. Lycksele 18 2482. Skellefteå 2 2505. Arvidsjaur 2 2506. Arjeplog 3 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 7 2514. Kalix 3 2521. Pajala 7 2523. Gällivare 6 2560. Älvsbyn 18 2580. Luleå 9 2581. Piteå 6 2582. Boden 1 2583. Haparanda 5 2584. Kiruna
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår 14. 1914 . . 84. 1984 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 9 21 19 17 23 19 23 28 20 19 22 35 28 30 26 22 31 24 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 29 28 22 24 27 32 32 35 28 30 35 36 48 44 42 46 43 44 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 38 41 41 31 31 28 43 42 31 34 39 36 34 37 40 41 40 41 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Frek: 30 40 29 30 30 30 34 34 33 28 35 40 30 34 38 33 27
VAR 8 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 Kön 1159 1. Man 1104 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 9 VECKODAG Loc 22 width 1 Veckodag undersökningen genomförts 326 1. Måndag 331 2. Tisdag 331 3. Onsdag 321 4. Torsdag 303 5. Fredag 331 6. Lördag 321 7. Söndag
VAR 10 URVALSTYP Loc 23 width 1 Urvalstyp 2005 1. Urval med telefonnummer 259 2. Ej hittat telefonnummer
VAR 11 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 24 width 1 MD=9 1 Lyssnade Du på grammofon eller CD-spelare (spelade skivor) igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på grammofon eller CD-spelare igår? 104 1. Ja, mer än 2 timmar 165 2. Ja, 1-2 timmar 271 3. Ja, 1/2 - 1 timme 164 4. Ja, mindre än en 1/2 timme 1558 5. Nej 2 9. Vet ej, ej svar
VAR 12 SEN LYSSN PÅ GRAMMOFON 2 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 2 (EJ LYSSNAT PÅ GRAMMOFON IGÅR) När lyssnade Du på grammofon/CD- spelare senast? 695 1. Senaste veckan 313 2. Senaste månaden 184 3. Senaste halvåret 59 4. Senaste året 298 5. Längre tillbaka, aldrig 706 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej, ej svar
VAR 13 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 26 width 1 MD=9 3 Lyssnade Du på ljudkassett (spelade kassettband) igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på ljudkassett igår? 53 1. Ja, mer än 2 timmar 76 2. Ja, 1-2 timmar 243 3. Ja, 1/2 - 1 timme 219 4. Ja, mindre än en 1/2 timme 1672 5. Nej 1 9. Vet ej, ej svar
VAR 14 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 4 (EJ LYSSNAT PÅ KASSETT IGÅR) När lyssnade Du på ljudkassett senast? 756 1. Senaste veckan 418 2. Senaste månaden 224 3. Senaste halvåret 76 4. Senaste året 185 5. Längre tillbaka, aldrig 592 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Vet ej, ej svar
VAR 15 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 28 width 1 MD=9 5 Läste Du någon morgontidning igår? 33 1. Ja, tre eller fler 264 2. Ja, två 1362 3. Ja, en 604 5. Nej 1 9. Vet ej, ej svar
VAR 16 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? 5 1. Mer än 2 timmar 102 2. 1 - 2 timmar 487 3. 1/2 - 1 timme 706 4. 15 minuter - 1/2 timme 356 5. Mindre än 15 minuter 605 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Vet ej, ej svar
VAR 17 LÄST STOCKHOLMSPRESS 7 Loc 30 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken morgontidning läste Du igår? 7(1) Stockholmspress (DN, SvD, DI eller Dagen) 421 1. Markerat 1238 5. Ej markerat 605 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 LÄST ANNAN STORSTADSPR 7 Loc 31 width 1 MD=0 7(2) <Morgontidning läst igår> Annan storstadspress (GP, SDS, Arbetet eller SkD) <Se F.7 för fullständig frågetext> 312 1. Markerat 1347 5. Ej markerat 605 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 LÄST LANDSORTSPRESS 7 Loc 32 width 1 MD=0 7(3) <Morgontidning läst igår> Landsortspress <Se F.7 för fullständig frågetext> 1066 1. Markerat 593 5. Ej markerat 605 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 LÄST OKÄND MORGONTIDN 7 Loc 33 width 1 MD=0 7(4) <Morgontidning läst igår> Vet ej, ej svar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1658 5. Ej markerat 605 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 SEN LÄST MORGONTIDN 8 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 8 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du en morgontidning senast? 432 1. Senaste veckan 71 2. Senaste månaden 32 3. Senaste halvåret 7 4. Senaste året 57 5. Längre tillbaka/aldrig 1660 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Vet ej, ej svar
VAR 22 LÄST KVÄLLSTIDNING 9 Loc 35 width 1 MD=9 9 Läste Du någon kvällstidning igår? 3 1. Ja, tre 64 2. Ja, två 608 3. Ja, en 1585 5. Nej 4 9. Vet ej, ej svar
VAR 23 TID KVÄLLSTIDNING 10 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 10 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 1 1. Mer än 2 timmar 26 2. 1 - 2 timmar 163 3. 1/2 - 1 timme 312 4. 15 minuter - 1/2 timme 170 5. Mindre än 15 minuter 1589 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Vet ej, ej svar
VAR 24 LÄST EXPRESSEN 11 Loc 37 width 1 MD=0 11 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken kvällstidning läste Du igår? 11(1) Expressen 366 1. Markerat 309 5. Ej markerat 1589 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 LÄST AFTONBLADET 11 Loc 38 width 1 MD=0 11(2) <Kvällstidning läst igår> Aftonbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 266 1. Markerat 409 5. Ej markerat 1589 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 LÄST IDAG 11 Loc 39 width 1 MD=0 11(3) <Kvällstidning läst igår> Idag <Se F.11 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 569 5. Ej markerat 1589 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 LÄST OKÄND KVÄLLSTIDN 11 Loc 40 width 1 MD=0 11(4) <Kvällstidning läst igår> Vet ej, ej svar <Se F.11 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 671 5. Ej markerat 1589 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 12 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 12 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? 764 1. Senaste veckan 368 2. Senaste månaden 194 3. Senaste halvåret 35 4. Senaste året 211 5. Längre tillbaka eller aldrig 679 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Vet ej, ej svar
VAR 29 LÄST VECKOTIDNING 13 Loc 42 width 1 MD=9 13 Läste Du någon veckotidning eller månadstidning igår? Jag tänker både på populärpress och på tidningar med konsumentinnehåll som ICA-Kuriren. I så fall, hur många tidningar läste Du? 28 1. Ja, tre eller fler 103 2. Ja, två 543 3. Ja, en 1587 5. Nej 3 9. Vet ej, ej svar
VAR 30 TID VECKOTIDNING 14 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 14 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i vecko- eller månadstidningen(-arna) igår? 3 1. Mer än 2 timmar 55 2. 1 - 2 timmar 261 3. 1/2 - 1 timme 351 4. Mindre än 1/2 timme 1590 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej, ej svar
VAR 31 SEN LÄST VECKOTIDNING 15 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 15 (EJ LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 811 1. Senaste veckan 419 2. Senaste månaden 169 3. Senaste halvåret 38 4. Senaste året 126 5. Längre tillbaka eller aldrig 677 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Vet ej, ej svar
VAR 32 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 16 Loc 45 width 1 MD=9 16 Läste Du någon annan tidskrift igår? Jag tänker både på organisationsutgivna tidningar, specialtidningar och facktidskrifter. I så fall hur många? 44 1. Ja, tre eller fler 101 2. Ja, två 567 3. Ja, en 1545 5. Nej 7 9. Vet ej, ej svar
VAR 33 TID ANNAN TIDSKRIFT 17 Loc 46 width 1 MD=0 17 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 3 1. Mer än 2 timmar 34 2. 1 - 2 timmar 203 3. 1/2 - 1 timme 472 4. Mindre än 1/2 timme 1552 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 SEN LÄST ANNAN TIDSKR 18 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 18 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste Du någon organisations-, special- eller facktidskrift senast? 685 1. Senaste veckan 468 2. Senaste månaden 98 3. Senaste halvåret 30 4. Senaste året 206 5. Längre tillbaka eller aldrig 719 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Vet ej, ej svar
VAR 35 LÄST SERIETIDNING 19 Loc 48 width 1 MD=9 19 Läste Du någon serietidning/seriealbum igår? Jag menar då inte för något barn utan för Ditt eget nöje. I så fall hur många? 31 1. Ja, tre eller fler 37 2. Ja, två 131 3. Ja, en 2063 5. Nej 2 9. Vet ej, ej svar
VAR 36 TID SERIETIDNING 20 Loc 49 width 1 MD=0 20 (LÄST SERIETIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i serietidningen(-arna) eller seriealbumet(-erna) igår? 2 1. Mer än 2 timmar 12 2. 1 - 2 timmar 43 3. 1/2 - 1 timme 142 4. Mindre än 1/2 timme 2065 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 SENAST LÄST SERIETIDN 21 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 21 (EJ LÄST SERIETIDNING IGÅR) När läste Du någon serietidning/seriealbum senast? 233 1. Senaste veckan 248 2. Senaste månaden 310 3. Senaste halvåret 140 4. Senaste året 1112 5. Längre tillbaka eller aldrig 201 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Vet ej, ej svar
VAR 38 LÄST BOK 22 Loc 51 width 1 MD=9 22 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, faktaböcker eller böcker som Du läste för Ditt eget nöjes skull. 96 1. Ja, tre eller fler 107 2. Ja, två 762 3. Ja, en 1298 5. Nej 1 9. Vet ej, ej svar
VAR 39 TID BOK 23 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 23 (LÄST BOK IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 120 1. Mer än 2 timmar 200 2. 1 - 2 timmar 371 3. 1/2 - 1 timme 272 4. Mindre än 1/2 timme 1299 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej, ej svar
VAR 40 SENAST LÄST BOK 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du i någon bok senast? 464 1. Senaste veckan 312 2. Senaste månaden 209 3. Senaste halvåret 73 4. Senaste året 236 5. Längre tillbaka eller aldrig 966 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej, ej svar
VAR 41 LÄST SKÖNLITTERATUR 25 Loc 54 width 1 MD=0 25 (LÄST BOK SENASTE MÅNADEN) Vilken eller vilka av följande typer av böcker har Du läst under den senaste månaden? 25(1) Skönlitteratur eller annan bok för nöjes skull 1264 1. Markerat 477 5. Ej markerat 523 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 LÄST UNGDOMSLITTERAT 25 Loc 55 width 1 MD=0 25(2) <Läst bok senaste månaden> Barn- och ungdomslitteratur <Se F.25 för fullständig frågetext> 331 1. Markerat 1410 5. Ej markerat 523 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 LÄST FACKLITTERATUR 25 Loc 56 width 1 MD=0 25(3) <Läst bok senaste månaden> Facklitteratur <Se F.25 för fullständig frågetext> 824 1. Markerat 917 5. Ej markerat 523 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST LÄROBOK 25 Loc 57 width 1 MD=0 25(4) <Läst bok senaste månaden> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.25 för fullständig frågetext> 765 1. Markerat 976 5. Ej markerat 523 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST BOK - OKÄND TYP 25 Loc 58 width 1 MD=0 25(5) <Läst bok senaste månaden> Vet ej, ej svar <Se F.25 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 1717 5. Ej markerat 523 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 LYSSNAT PÅ RADIO 26 Loc 59 width 1 26 Lyssnade Du på radio någon gång igår? I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på radion igår? 352 1. Mer än 5 timmar 77 2. 4 - 5 timmar 123 3. 3 - 4 timmar 200 4. 2 - 3 timmar 339 5. 1 - 2 timmar 464 6. 1/2 - 1 timme 375 7. Mindre än 1/2 timme 334 8. Nej
VAR 47 LYSSNAT PÅ P1 27 Loc 60 width 1 MD=0 27 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka kanaler lyssnade Du på? 27(1) P1 197 1. Markerat 762 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LYSSNAT PÅ P2 27 Loc 61 width 1 MD=0 27(2) <Lyssnat på kanal igår> P2 <Se F.27 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 923 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 LYSSNAT PÅ P3 27 Loc 62 width 1 MD=0 27(3) <Lyssnat på kanal igår> P3 <Se F.27 för fullständig frågetext> 268 1. Markerat 691 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 LYSSN LÄNETS LOKRADIO 27 Loc 63 width 1 MD=0 27(4) <Lyssnat på kanal igår> Egen lokalradio P4 <Se F.27 för fullständig frågetext> 457 1. Markerat 502 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LYSSN ANN LOKALRADIO 27 Loc 64 width 1 MD=0 27(5) <Lyssnat på kanal igår> Annan lokalradio eller P4:s övriga sändningar (ex Svensktoppen, Radiosporten, Efter tre) <Se F.27 för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 852 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 LYSSNAT PÅ NÄRRADIO 27 Loc 65 width 1 MD=0 27(6) <Lyssnat på kanal igår> Någon Närradiostation (dvs föreningsradion) <Se F.27 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 934 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 LYSSNAT PÅ Z-RADIO 27 Loc 66 width 1 MD=0 27(7) <Lyssnat på kanal igår> Z-Radio <Se F.27 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 933 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 LYSSN PÅ RADIO RIX 27 Loc 67 width 1 MD=0 27(8) <Lyssnat på kanal igår> Radio rix <Se F.27 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 910 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 LYSSN PÅ CITY RADIO 27 Loc 68 width 1 MD=0 27(9) <Lyssnat på kanal igår> City Radio <Se F.27 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 915 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 LYSSN AN PRIV LOKRAD 27 Loc 69 width 1 MD=0 27(10) <Lyssnat på kanal igår> Annan privat lokalradio <Se F.27 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 922 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 LYSSN UTLÄNDSK STAT 27 Loc 70 width 1 MD=0 27(11) <Lyssnat på kanal igår> Någon utländsk station <Se F.27 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 953 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 LYSSNAT OKÄND STATION 27 Loc 71 width 1 MD=0 27(12) <Lyssnade på radio igår> Vet ej, ej svar <Se F.27 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 937 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 LYSSN PÅ RADIO ENERGY 27 Loc 72 width 1 MD=0 27(13) <Lyssnat på kanal igår> Radio Energy <Se F.27 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 902 5. Ej markerat 1305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 SENAST LYSSN PÅ RADIO 28 Loc 73 width 1 MD=0 28 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 334 1. Senaste veckan 0 2. Senaste månaden 0 3. Senaste halvåret 0 4. Senaste året 0 5. Längre tillbaka eller aldrig 0 8. Vet ej, ej svar 1930 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 TILLG TILL SATELIT-TV 29 Loc 74 width 1 MD=9 29 Har Du tillgång till satellit-TV via kabel eller egen parabol i Din bostad? 880 1. Ja, via kabel 357 2. Ja, via parabol 1017 5. Nej 10 9. Vet ej, ej svar
VAR 62 TITTAT PÅ TV 30 Loc 75 width 1 MD=9 30 Tittade Du på TV någon gång igår? Jag tänker då inte på video eller text-TV. I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? 45 1. Mer än 5 timmar 107 2. 4 - 5 timmar 192 3. 3 - 4 timmar 375 4. 2 - 3 timmar 635 5. 1 - 2 timmar 441 6. 1/2 - 1 timme 137 7. Mindre än 1/2 timme 328 8. Nej 4 9. Vet ej, ej svar
VAR 63 TITTADE PÅ KANAL 1 31 Loc 76 width 1 MD=0 31 (TITTAT PÅ TV) Vilken eller vilka kanaler tittade Du på igår? 31(1) Kanal 1 1032 1. Markerat 900 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 TITTAT PÅ TV 2 31 Loc 77 width 1 MD=0 31(2) <Kanal tittat på igår> TV 2 <Se F.31 för fullständig frågetext> 1035 1. Markerat 897 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 TITTAT PÅ TV 3 31 Loc 78 width 1 MD=0 31(3) <Kanal tittat på igår> TV 3 <Se F.31 för fullständig frågetext> 348 1. Markerat 1584 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 TITTAT PÅ TV 4 31 Loc 79 width 1 MD=0 31(4) <Kanal tittat på igår> TV 4 <Se F.31 för fullständig frågetext> 1107 1. Markerat 825 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 TITTAT PÅ TV5 NORDIC 31 Loc 80 width 1 MD=0 31(5) <Kanal tittat på igår> TV 5 Nordic <Se F.31 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 1824 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 TITTAT PÅ LOKAL-TV 31 Loc 81 width 1 MD=0 31(6) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV <Se F.31 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1919 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 TITTAT PÅ FILMKANAL 31 Loc 82 width 1 MD=0 31(7) <Kanal tittat på igår> FilmNet, TV1000 eller annan filmkanal <Se F.31 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1823 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 TITTAT ÖVR NORDISK TV 31 Loc 83 width 1 MD=0 31(8) <Kanal tittat på igår> Dansk, norsk eller finsk TV i någon form <Se F.31 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1912 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 TITTAT ANN KABEL-TV 31 Loc 84 width 1 MD=0 31(9) <Kanal tittat på igår> Annan satellit eller kabel-TV <Se F.31 för fullständig frågetext> 142 1. Markerat 1790 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 TITTAT PÅ - VET EJ 31 Loc 85 width 1 MD=0 31(10) <Kanal tittat på igår> Vet ej, ej svar <Se F.31 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 1910 5. Ej markerat 332 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 SENAST TITTAT PÅ TV 32 Loc 86 width 1 MD=0 32 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 303 1. Senaste veckan 18 2. Senaste månaden 3 3. Senaste halvåret 1 4. Senaste året 3 5. Längre tillbaka eller aldrig 1936 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 SENAST TITTAT TEXT-TV 33 Loc 87 width 1 MD=9 33 Har Du någon gång under det senaste året tittat på text-TV? I så fall, när tittade Du på text-TV senast? 479 1. Igår 650 2. Senaste veckan 322 3. Senaste månaden 170 4. Senaste halvåret 42 5. Senaste året 564 6. Längre tillbaka eller aldrig 37 9. Vet ej, ej svar
VAR 75 TITTAT TEXT-TV K1-TV2 34 Loc 88 width 1 MD=0 34 (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE MÅNADEN) Vilken eller vilka text-TV kanaler har Du tittat på den senaste månaden? 34(1) Kanal 1 - TV2 1190 1. Markerat 261 5. Ej markerat 813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 34 Loc 89 width 1 MD=0 34(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste månaden> TV3 <Se F.34 för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 1317 5. Ej markerat 813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 34 Loc 90 width 1 MD=0 34(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste månaden> TV4 <Se F.34 för fullständig frågetext> 691 1. Markerat 760 5. Ej markerat 813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 TITTAT TEXT-TV TV 5 34 Loc 91 width 1 MD=0 34(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste månaden> TV 5 (Nordic) <Se F.34 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 1366 5. Ej markerat 813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 TITT TEXT TV ANN KAN 34 Loc 92 width 1 MD=0 34(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste månaden> Någon annan TV-kanal <Se F.34 för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 1346 5. Ej markerat 813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 TITTAT TEXT-TV TVEKS 34 Loc 93 width 1 MD=0 34(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste månaden> Vet ej, ej svar <Se F.34 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 1354 5. Ej markerat 813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 TILLGÅNG TILL VIDEO 35 Loc 94 width 1 35 Har Du tillgång till video i Din bostad? 1667 1. Ja 597 5. Nej
VAR 82 TITTAT PÅ VIDEO 36 Loc 95 width 1 MD=9 36 Tittade Du på video någon gång igår? I så fall ungefär hur länge tittade Du på video igår? 1 1. Mer än 4 timmar 7 2. 3 - 4 timmar 14 3. 2 - 3 timmar 107 4. 1 - 2 timmar 126 5. 1/2 - 1 timme 64 6. Mindre än 1/2 timme 1943 7. Nej 2 9. Vet ej, ej svar
VAR 83 TITTADE PÅ INSPELAT 37 Loc 96 width 1 MD=0 37 (TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan video? 37(1) Inspelade TV-program 205 1. Markerat 114 5. Ej markerat 1945 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 TITTADE PÅ HYRFILM 37 Loc 97 width 1 MD=0 37(2) <Tittade på> Film som man hyrt <Se F.37 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 254 5. Ej markerat 1945 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 TITTADE PÅ KÖPFILM 37 Loc 98 width 1 MD=0 37(3) <Tittade på> Film som man köpt <Se F.37 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 280 5. Ej markerat 1945 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 TITTADE PÅ ANNAT 37 Loc 99 width 1 MD=0 37(4) <Tittade på> Annat (egen inspelning med videokamera) <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 306 5. Ej markerat 1945 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 VIDEOTITTANDE OKÄNT 37 Loc 100 width 1 MD=0 37(5) <Tittade på> Vet ej, ej svar <Se F.37 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 316 5. Ej markerat 1945 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 SEN TITTAT PÅ VIDEO 38 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 38 (EJ TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) När tittade Du på video senast? 786 1. Senaste veckan 556 2. Senaste månaden 322 3. Senaste halvåret 59 4. Senaste året 208 5. Längre tillbaka eller aldrig 321 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Vet ej, ej svar
VAR 89 SENAST PÅ BIO 39 Loc 102 width 1 MD=9 39 När var Du på bio senast? 13 1. Igår 143 2. Senaste veckan 409 3. Senaste månaden 557 4. Senaste halvåret 233 5. Senaste året 904 6. Längre tillbaka eller aldrig 5 9. Vet ej, ej svar
VAR 90 TYP AV BOENDEOMRÅDE 40 Loc 103 width 1 MD=9 Till sist vill vi ställa några frågor om Dig själv. 40 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 408 1. Ren landsbygd 749 2. Mindre tätort 770 3. Stad eller större tätort 336 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 1 9. Vet ej, ej svar
VAR 91 TYP AV BOENDE 41 Loc 104 width 1 41 Hur bor Du? 332 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1094 2. I villa eller radhus i småhusområde 838 3. I lägenhet i flerfamiljshus
VAR 92 UP 9-17: ANTAL VUXNA 42 Loc 105 width 1 MD=0 42 (UP 9-17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos Er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 35 1. En vuxen 185 2. Två vuxna 40 3. Tre vuxna 2 4. Fyra vuxna 2 5. Fem vuxna 1 7. Sju vuxna 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 UP 18-79: ANTAL VUXNA 43 Loc 106 width 1 MD=0 43 (UP 18-79 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos Er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 441 1. En vuxen 1256 2. Två vuxna 246 3. Tre vuxna 43 4. Fyra vuxna 3 5. Fem vuxna 275 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 UP 9-17: ANTAL BARN 44 Loc 107 width 1 MD=0 44 (UP 9 - 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos Er med Dig själv inräknad? 80 1. En person 111 2. Två personer 51 3. Tre personer 12 4. Fyra personer 5 5. Fem personer 2 6. Sex personer 1 7. Sju personer 2002 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 UP 9-17: UNDER 1 ÅR 45 Loc 108 width 1 MD=0 45 (UP 9 - 17 ÅR) Hur gamla är dessa personer? 45(1) Under 1 år 7 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 UP 9-17: 1 ÅR 45 Loc 109 width 1 MD=0 45(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 1 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 261 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 UP 9-17: 2 ÅR 45 Loc 110 width 1 MD=0 45(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 260 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 UP 9-17: 3 ÅR 45 Loc 111 width 1 MD=0 45(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 UP 9-17: 4 ÅR 45 Loc 112 width 1 MD=0 45(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 256 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 UP 9-17: 5 ÅR 45 Loc 113 width 1 MD=0 45(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 253 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 UP 9-17: 6 ÅR 45 Loc 114 width 1 MD=0 45(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 250 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 UP 9-17: 7 ÅR 45 Loc 115 width 1 MD=0 45(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 249 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 UP 9-17: 8 ÅR 45 Loc 116 width 1 MD=0 45(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 240 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 UP 9-17: 9 ÅR 45 Loc 117 width 1 MD=0 45(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 231 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 UP 9-17: 10 ÅR 45 Loc 118 width 1 MD=0 45(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 216 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UP 9-17: 11 ÅR 45 Loc 119 width 1 MD=0 45(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 213 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 UP 9-17: 12 ÅR 45 Loc 120 width 1 MD=0 45(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 210 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 UP 9-17: 13 ÅR 45 Loc 121 width 1 MD=0 45(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 208 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 UP 9-17: 14 ÅR 45 Loc 122 width 1 MD=0 45(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 219 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 UP 9-17: 15 ÅR 45 Loc 123 width 1 MD=0 45(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 202 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 UP 9-17: 16 ÅR 45 Loc 124 width 1 MD=0 45(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 220 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 UP 9-17: 17 ÅR 45 Loc 125 width 1 MD=0 45(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.45 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 225 5. Ej markerat 1999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 UP 18-79: ANTAL BARN 46 Loc 126 width 1 MD=0 46 (UP 18-79 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 293 1. En person 305 2. Två personer 100 3. Tre personer 12 4. Fyra personer 3 5. Fem personer 1 6. Sex personer 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 UP 18-79: UNDER 1 ÅR 47 Loc 127 width 1 MD=0 47 (UP 18-79 ÅR) Hur gamla är dessa personer? 47(1) Under 1 år 60 1. Markerat 654 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 UP 18-79: 1 ÅR 47 Loc 128 width 1 MD=0 47(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 1 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 672 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 UP 18-79: 2 ÅR 47 Loc 129 width 1 MD=0 47(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 623 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 UP 18-79: 3 ÅR 47 Loc 130 width 1 MD=0 47(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 625 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 UP 18-79: 4 ÅR 47 Loc 131 width 1 MD=0 47(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 631 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 UP 18-79: 5 ÅR 47 Loc 132 width 1 MD=0 47(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 649 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 UP 18-79: 6 ÅR 47 Loc 133 width 1 MD=0 47(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 642 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 UP 18-79: 7 ÅR 47 Loc 134 width 1 MD=0 47(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 655 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 UP 18-79: 8 ÅR 47 Loc 135 width 1 MD=0 47(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 641 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 UP 18-79: 9 ÅR 47 Loc 136 width 1 MD=0 47(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 662 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 UP 18-79: 10 ÅR 47 Loc 137 width 1 MD=0 47(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 631 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 UP 18-79: 11 ÅR 47 Loc 138 width 1 MD=0 47(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 657 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 UP 18-79: 12 ÅR 47 Loc 139 width 1 MD=0 47(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 651 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 UP 18-79: 13 ÅR 47 Loc 140 width 1 MD=0 47(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 650 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 UP 18-79: 14 ÅR 47 Loc 141 width 1 MD=0 47(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 635 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 UP 18-79: 15 ÅR 47 Loc 142 width 1 MD=0 47(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 639 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 UP 18-79: 16 ÅR 47 Loc 143 width 1 MD=0 47(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 653 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 UP 18-79: 17 ÅR 47 Loc 144 width 1 MD=0 47(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.47 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 623 5. Ej markerat 1550 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 YRKESKATEGORI 48 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 99 48 (UP 16-79 ÅR) Vilken av följande kategorier anser Du Dig tillhöra? 581 01. Arbetare 402 02. Tjänsteman 139 03. Högre tjänsteman 151 04. Egen företagare 21 05. Jordbrukare 412 06. Pensionär 194 07. Studerande 22 08. Hemarbetande 20 09. Sjukskriven 16 10. Annat 94 11. Arbetslös 211 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Vet ej, ej svar
VAR 133 HELTID ELLER DELTID 49 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 49 (OM FÖRVÄRVSARBETE) Arbetar Du heltid eller deltid? 981 1. Heltid (minst 35 timmar per vecka) 288 2. Deltid 991 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej, ej svar
VAR 134 TYP AV SKOLUTBILDN 50 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 50 (FRÅN 16 ÅR) Har Du sammanlagt mer än 8 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning Du har? 546 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (nej) 256 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 412 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 401 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 216 5. Utbildning vid högskola eller universitet högst 3 år 214 6. Utbildning vid högskola eller universitet längre än 3 år 211 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Vet ej, ej svar