Mediebarometern 1995
                SSD 0621

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1995 har insamlats av NORDICOM.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1995

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 28 dagar. Mätdagarna var jämnt fördelade på
  veckodagarna, dvs fyra mätdagar på varje veckodag. Mätperioden
  var 15/2-15/12 1995. De tre sommarmånaderna har exkluderats.

  Varje mätdag omfattar brutto minst 100 personer, vilket
  beräknades ge minst 2200 intervjuer netto. Totalt genomfördes
  2370 intervjuer. Urvalet bestod av ett slumpmässigt
  individurval från DAFA/Spar omfattande namngivna svenskar i
  åldern 9-79 år. Till detta urval påförde SIFO telefonnummer.
  Telefonnumren erhölls från sedvanliga sökningsvägar samt från
  det aviseringskort som skickades ut en vecka före varje
  mättillfälle till varje utvald intervjuperson. På detta
  aviseringskort ombads personer utan känt telefonnummer att
  kontakta SIFO för att uppge vilket telefonnummer de kunde nås
  på.

  De personer som inte kunde nås vid ett mättillfälle sparades
  och ingick i ett suburval för kommande, senare mättillfällen.
  På så sätt har även svårnådda personer som inte kunnat
  intervjuas vid given mätdag, kunnat intervjuas vid ett senare
  mättillfälle. De personer som inte nåtts någon gång under året
  räknas till bortfallet.

  Intervjuerna genomfördes på telefon från SIFOs telefoncentral
  i Ronneby. Intervjulängden var cirka 12 minuter.En vecka före
  varje mättillfälle tillsändes de personer som skulle
  intervjuas ett aviseringskort som förberedde dem på en
  intervju samt beskrev undersökningens syfte och dess
  uppdragsgivare. Varje mättillfälle omfattade 36 timmar dvs
  från kl. 9.00 dag 1 till kl. 21.00 dag 2(dag 1 räknas som den
  slumpmässigt utvalda deagen). I medeltal har cirka 85
  intervjuer genomförts vid varje mättillfälle.

  Totalt genomfördes 2370 lyckade intervjuer. Det totala urvalet
  från DAFA/Spar var 4185 personer. Räknar man bort dem som inte
  ingick i populationen (senila och långvarigt sjuka, döva samt
  icke-svensktalande) uppgick det egentliga urvalet till 3194
  personer. 824 av dessa kunde inte nås för en intervju, vilket
  innebär ett bortfall på 25.8 procent.
  Det största enskilda bortfallet utgörs av personer, vilka SIFO
  inte kunde få tag i telefonnummer till (336 personer plus 76
  felaktiga nummer och 43 telefonnummer som bara gav
  hänvisningston). 187 personer har vägrat av princip eller
  annan orsak. 187 personer har av övriga skäl inte kunnat nås.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 (3) LOC 25 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
     (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
     eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   171  1. Ja, mer än 2 timmar
   279  2. Ja, 1 - 2 timmar
   150  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   104  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1663  5. Nej
  
    3  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0621 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Paketnummer - månad 6 Paketnummer - datum 7 Län 8 Kommun 9 Födelseår 10 Kön 11 Veckodag undersökningen genomförts 12 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 13 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 14 Lyssnat på ljudkassett 15 Senast lyssnat på ljudkassett 16 Läst morgontidning 17 Tid läst morgontidning 18 Läst morgontidning före 07.00 19 Läst morgontidning mellan 07.00 och 08.00 20 Läst morgontidning mellan 08.00 och 09.00 21 Läst morgontidning mellan 09.00 och 12.00 22 Läst morgontidning mellan 12.00 och 13.00 23 Läst morgontidning mellan 13.00 och 17.00 24 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 25 Läst morgontidning mellan 19.00 och 21.00 26 Läst morgontidning mellan 21.00 och 23.00 27 Läst morgontidning efter 23.00 28 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 29 Senast läst morgontidning 30 Läst stockholmspress 31 Läst annan storstadspress 32 Läst landsortspress 33 Läst morgontidning - tveksam vilken tidning 34 Prenumeration på morgontidning 35 Läst kvällstidning 36 Tid läst kvällstidning 37 Läst kvällstidning före 07.00 38 Läst kvällstidning mellan 07.00 och 08.00 39 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 09.00 40 Läst kvällstidning mellan 09.00 och 12.00 41 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 13.00 42 Läst kvällstidning mellan 13.00 och 17.00 43 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 44 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 21.00 45 Läst kvällstidning mellan 21.00 och 23.00 46 Läst kvällstidning efter 23.00 47 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 48 Läst Expressen 49 Läst Aftonbladet 50 Läst Idag 51 Läst kvällstidning - tveksam vilken tidning 52 Senast läst kvällstidning 53 Läst vecko- eller månadstidning 54 Tid läst vecko- eller månadstidning 55 Senast läst vecko- eller månadstidning 56 Läst senaste veckan: Familjetidning 57 Läst senaste veckan: Damtidning 58 Läst senaste veckan: Herrtidning 59 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 60 Läst senaste veckan: Veckotidning med konsumentinnehåll 61 Läst senaste veckan: Serietidning eller seriealbum 62 Läst senaste veckan: Specialmagasin 63 Läst senaste veckan: Gratisutdelad nöjestidning 64 Läst senaste veckan: Annan typ av tidning eller tidskrift 65 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 66 Läst annan tidskrift 67 Tid läst annan tidskrift 68 Senast läst annan tidskrift 69 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 70 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 71 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 72 Läst senaste veckan: Facktidskrift 73 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 74 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 75 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 76 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 77 Läst bok 78 Tid läst bok 79 Senast läst bok 80 Läst senaste månaden: Skönlitteratur 81 Läst senaste månaden: Barn och ungdomslitteratur 82 Läst senaste månaden: Facklitteratur 83 Läst senaste månaden: Lärobok, kursbok eller läxbok 84 Läst senaste månaden: Annan bok 85 Läst senaste månaden: Tveksam vilken typ av bok 86 Lyssnat på radio 87 Lyssnat på radio före 07.00 88 Lyssnat på radio mellan 07.00 och 08.00 89 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 09.00 90 Lyssnat på radio mellan 09.00 och 12.00 91 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 13.00 92 Lyssnat på radio mellan 13.00 och 17.00 93 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 94 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 21.00 95 Lyssnat på radio mellan 21.00 och 23.00 96 Lyssnat på radio efter 23.00 97 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 98 Senast lyssnat på radio 99 Lyssnat på P1 100 Lyssnat på P2 101 Lyssnat på P3 102 Lyssnat på lokalradio 103 Lyssnat på P4:s rikssändningar 104 Lyssnat på Radio Energy 105 Lyssnat på City Radio, Radio City 106 Lyssnat på Radio rix 107 Lyssnat på Z-Radio 108 Lyssnat på Radio Megapol 109 Lyssnat på annan privat lokalradio 110 Lyssnat på närradio 111 Lyssnat på utländsk radiostation 112 Lyssnat på radio - tveksam vilken kanal 113 Tittat på TV 114 Tittat på TV före 07.00 115 Tittat på TV mellan 07.00 och 08.00 116 Tittat på TV mellan 08.00 och 09.00 117 Tittat på TV mellan 09.00 och 12.00 118 Tittat på TV mellan 12.00 och 13.00 119 Tittat på TV mellan 13.00 och 17.00 120 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 121 Tittat på TV mellan 19.00 och 21.00 122 Tittat på TV mellan 21.00 och 23.00 123 Tittat på TV efter 23.00 124 Tittat på TV - tveksam vilken tid 125 Senast tittat på TV 126 Tittat på SVT 1 127 Tittat på SVT 2 128 Tittat på TV 3 129 Tittat på TV 4 130 Tittat på Kanal 5 131 Tittat på lokal-TV i TV 4 132 Tittat på lokal-TV i kabelkanalen 133 Tittat på nyhetskanal 134 Tittat på sportkanal 135 Tittat på filmkanal 136 Tittat på musikkanal 137 Tittat på barnprogramskanal 138 Tittat på TV-shopping-kanal 139 Tittat på annan typ av kanal 140 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 141 TV-innehav i åretrunt bostad 142 TV-innehav i åretrunt bostad - satellit-TV via kabel 143 TV-innehav i åretrunt bostad - satellit-TV via parabol 144 TV-innehav i åretrunt bostad - inget 145 TV-innehav i åretrunt bostad - tveksam, vet ej 146 Antal TV-apparater i åretrunt bostaden 147 Fritidsbostad 148 TV-innehav i fritidsbostad 149 TV-innehav i fritidsbostad - satellit-TV via kabel 150 TV-innehav i fritidsbostad - satellit-TV via parabol 151 TV-innehav i fritidsbostad - inget 152 TV-innehav i fritidsbostad - tveksam, vet ej 153 Senast tittat på text-TV 154 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT 1 - SVT 2 155 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 156 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 157 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 158 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 159 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 160 Använt text-TV för TV:s programtablåer 161 Använt text-TV för nyheter 162 Använt text-TV för ekonomiinformation 163 Använt text-TV för sport 164 Använt text-TV för väder 165 Använt text-TV för spel och lotteri 166 Använt text-TV för annan information 167 Använt text-TV för annonser och annan reklam 168 Använt text-TV för textning av TV-program 169 Använt text-TV - tveksam till vad 170 Tillgång till text-TV i åretrunt bostaden 171 Tillgång till text-TV i fritidsbostaden 172 Tittat på video 173 Tittat på inspelade TV-program 174 Tittat på hyrvideo 175 Tittat på köpvideo 176 Tittat på annan video 177 Tittat på video - tveksam om typ 178 Senast tittat på video 179 Tillgång till video i åretrunt bostaden 180 Tillgång till video i fritidsbostaden 181 Senast varit på bio 182 Tillgång till i åretrunt bostad: Mobiltelefon 183 Tillgång till i åretrunt bostad: Fax 184 Tillgång till i åretrunt bostad: Persondator utan modem 185 Tillgång till i åretrunt bostad: Persondator med modem 186 Tillgång till i åretrunt bostad: Persondator med internet 187 Tillgång till i åretrunt bostad: Persondator med CD-ROM 188 Tillgång till i åretrunt bostad: Inget av föregående 189 Tillgång till i åretrunt bostad: Tveksam, vet ej 190 Tillgång till i fritidsbostad: Mobiltelefon 191 Tillgång till i fritidsbostad: Fax 192 Tillgång till i fritidsbostad: Persondator utan modem 193 Tillgång till i fritidsbostad: Persondator med modem 194 Tillgång till i fritidsbostad: Persondator med internet 195 Tillgång till i fritidsbostad: Persondator med CD-ROM 196 Tillgång till i fritidsbostad: Inget av föregående 197 Tillgång till i fritidsbostad: Tveksam, vet ej 198 Läst annonsblad 199 Läst lokalt annonsblad 200 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 201 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 202 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 203 Läst adresserad reklam 204 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 205 Läst ingen av ovanstående reklam 206 Läst reklam - tveksam, vet ej 207 Typ av boendeområde 208 Typ av boende 209 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 210 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 211 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 212 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - under 1 år 213 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 214 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 215 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 216 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 217 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 218 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 219 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 220 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 221 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 222 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 223 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 224 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 225 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 226 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 227 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 228 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 229 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 230 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 231 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - under 1 år 232 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 233 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 234 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 235 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 236 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 237 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 238 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 239 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 240 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 241 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 242 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 243 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 244 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 245 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 246 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 247 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 248 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 249 Yrkeskategori 250 Heltids- eller deltidsarbete 251 Skolutbildning 252 Politiskt intresserad

VAR 1 SSD STUDY NR 0621              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0621


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1995
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 PAKETNUMMER - MÅNAD Loc 13 width 2 85 02. Februari 340 03. Mars 335 04. April 426 05. Maj 254 09. September 505 10. Oktober 324 11. November 101 12. December
VAR 6 PAKETNUMMER - DATUM Loc 15 width 4 Frågorna anger mediekonsumtion under föregående dag 0225. 24 februari . . 1209. 8 december Kod: 225 226 310 311 312 320 321 322 323 404 405 Frek: 52 33 64 60 46 61 24 51 34 56 15 Kod: 411 412 420 421 423 424 427 428 503 504 507 Frek: 13 1 53 32 52 28 64 21 74 11 65 Kod: 508 519 520 522 523 530 531 903 904 906 907 Frek: 20 60 25 56 29 59 27 59 25 56 29 Kod: 921 922 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1113 Frek: 67 18 83 88 49 35 82 66 73 29 86 Kod: 1114 1115 1118 1119 1130 1201 1208 1209 Frek: 69 15 56 29 69 16 53 32
VAR 7 LÄN Loc 19 width 2 Län 406 01. Stockholms län 89 03. Uppsala län 76 04. Södermanlands län 98 05. Östergötlands län 96 06. Jönköpings län 48 07. Kronobergs län 66 08. Kalmar län 21 09. Gotlands län 30 10. Blekinge län 89 11. Kristianstads län 209 12. Malmöhus län 87 13. Hallands län 209 14. Göteborgs och Bohus län 120 15. Älvsborgs län 71 16. Skaraborgs län 90 17. Värmlands län 66 18. Örebro län 70 19. Västmanlands län 87 20. Kopparbergs län 80 21. Gävleborgs län 78 22. Västernorrlands län 37 23. Jämtlands län 80 24. Västerbottens län 67 25. Norrbottens län
VAR 8 KOMMUN Loc 21 width 4 Kommun 8 0114. Upplands-Väsby 5 0115. Vallentuna 6 0117. Österåker 8 0120. Värmdö 13 0123. Järfälla 10 0125. Ekerö 15 0126. Huddinge 12 0127. Botkyrka 5 0128. Salem 11 0136. Haninge 8 0138. Tyresö 3 0139. Upplands-Bro 20 0160. Täby 6 0162. Danderyd 14 0163. Sollentuna 170 0180. Stockholm 17 0181. Södertälje 21 0182. Nacka 8 0183. Sundbyberg 12 0184. Solna 7 0186. Lidingö 4 0187. Vaxholm 11 0188. Norrtälje 6 0191. Sigtuna 6 0192. Nynäshamn 7 0305. Håbo 9 0360. Tierp 55 0380. Uppsala 12 0381. Enköping 6 0382. Östhammar 3 0428. Vingåker 3 0461. Gnesta 20 0480. Nyköping 3 0481. Oxelösund 7 0482. Flen 7 0483. Katrineholm 22 0484. Eskilstuna 7 0486. Strängnäs 4 0488. Trosa 2 0509. Ödeshög 1 0513. Kinda 1 0560. Boxholm 7 0561. Åtvidaberg 5 0562. Finspång 3 0563. Valdemarsvik 36 0580. Linköping 20 0581. Norrköping 1 0582. Söderköping 10 0583. Motala 2 0584. Vadstena 10 0586. Mjölby 1 0617. Gnosjö 11 0662. Gislaved 5 0665. Vaggeryd 45 0680. Jönköping 7 0682. Nässjö 5 0683. Värnamo 6 0684. Sävsjö 5 0685. Vetlanda 8 0686. Eksjö 3 0687. Tranås 3 0760. Uppvidinge 3 0761. Lessebo 3 0763. Tingsryd 5 0764. Alvesta 11 0765. Älmhult 2 0767. Markaryd 15 0780. Växjö 6 0781. Ljungby 2 0821. Högsby 4 0840. Mörbylånga 9 0860. Hultsfred 3 0861. Mönsterås 2 0862. Emmaboda 12 0880. Kalmar 9 0881. Nybro 3 0882. Oskarshamn 16 0883. Västervik 3 0884. Vimmerby 3 0885. Borgholm 21 0980. Gotland 18 1080. Karlskrona 3 1081. Ronneby 8 1082. Karlshamn 1 1083. Sölvesborg 3 1121. Östra Göinge 6 1137. Örkelljunga 3 1160. Tomelilla 1 1162. Bromölla 4 1163. Osby 1 1165. Perstorp 7 1166. Klippan 3 1167. Åstorp 3 1168. Båstad 29 1180. Kristianstad 5 1181. Simrishamn 9 1182. Ängelholm 15 1183. Hässleholm 4 1214. Svalöv 3 1230. Staffanstorp 2 1231. Burlöv 4 1233. Vellinge 2 1260. Bjuv 8 1261. Kävlinge 6 1262. Lomma 6 1263. Svedala 3 1264. Skurup 7 1265. Sjöbo 4 1266. Hörby 7 1267. Höör 56 1280. Malmö 31 1281. Lund 12 1282. Landskrona 26 1283. Helsingborg 6 1284. Höganäs 10 1285. Eslöv 6 1286. Ystad 6 1287. Trelleborg 6 1315. Hylte 25 1380. Halmstad 4 1381. Laholm 8 1382. Falkenberg 16 1383. Varberg 28 1384. Kungsbacka 6 1401. Härryda 10 1402. Partille 7 1407. Öckerö 4 1415. Stenungsund 2 1419. Tjörn 2 1421. Orust 9 1427. Sotenäs 4 1430. Munkedal 6 1435. Tanum 97 1480. Göteborg 20 1481. Mölndal 10 1482. Kungälv 6 1484. Lysekil 19 1485. Uddevalla 7 1486. Strömstad 3 1507. Färgelanda 7 1521. Ale 11 1524. Lerum 5 1535. Bollebygd 5 1552. Tranemo 2 1560. Bengtsfors 2 1561. Mellerud 3 1562. Lilla Edet 13 1563. Mark 3 1565. Svenljunga 3 1566. Herrljunga 14 1580. Vänersborg 12 1581. Trollhättan 8 1582. Alingsås 23 1583. Borås 6 1584. Ulricehamn 3 1602. Grästorp 2 1603. Essunga 4 1637. Karlsborg 1 1643. Gullspång 6 1660. Vara 3 1661. Götene 5 1662. Tibro 1 1663. Töreboda 6 1680. Mariestad 14 1681. Lidköping 4 1682. Skara 8 1683. Skövde 3 1684. Hjo 1 1685. Tidaholm 10 1686. Falköping 8 1715. Kil 4 1730. Eda 3 1737. Torsby 1 1760. Storfors 3 1761. Hammarö 1 1762. Munkfors 3 1763. Forshaga 5 1764. Grums 2 1765. Årjäng 5 1766. Sunne 22 1780. Karlstad 8 1781. Kristinehamn 2 1782. Filipstad 8 1783. Hagfors 13 1784. Arvika 2 1785. Säffle 3 1814. Lekeberg 2 1860. Laxå 4 1861. Hallsberg 1 1862. Degerfors 5 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 28 1880. Örebro 7 1881. Kumla 1 1882. Askersund 7 1883. Karlskoga 1 1884. Nora 6 1885. Lindesberg 1 1904. Skinnskatteberg 4 1907. Surahammar 5 1917. Heby 5 1960. Kungsör 4 1961. Hallstahammar 1 1962. Norberg 31 1980. Västerås 7 1981. Sala 1 1982. Fagersta 4 1983. Köping 7 1984. Arboga 8 2023. Malung 4 2026. Gagnef 7 2029. Leksand 6 2031. Rättvik 3 2034. Orsa 2 2039. Älvdalen 1 2061. Smedjebacken 5 2062. Mora 17 2080. Falun 14 2081. Borlänge 1 2082. Säter 2 2083. Hedemora 6 2084. Avesta 11 2085. Ludvika 2 2101. Ockelbo 2 2104. Hofors 5 2121. Ovanåker 2 2132. Nordanstig 6 2161. Ljusdal 27 2180. Gävle 8 2181. Sandviken 7 2182. Söderhamn 12 2183. Bollnäs 9 2184. Hudiksvall 3 2260. Ånge 2 2262. Timrå 8 2280. Härnösand 24 2281. Sundsvall 8 2282. Kramfors 11 2283. Sollefteå 22 2284. Örnsköldsvik 3 2303. Ragunda 2 2305. Bräcke 3 2309. Krokom 2 2313. Strömsund 3 2321. Åre 5 2326. Berg 5 2361. Härjedalen 14 2380. Östersund 3 2401. Nordmaling 2 2404. Vindeln 3 2409. Robertsfors 5 2417. Norsjö 1 2418. Malå 3 2421. Storuman 4 2460. Vännäs 2 2462. Vilhelmina 1 2463. Åsele 30 2480. Umeå 6 2481. Lycksele 20 2482. Skellefteå 1 2505. Arvidsjaur 3 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 6 2514. Kalix 1 2521. Pajala 9 2523. Gällivare 16 2580. Luleå 16 2581. Piteå 10 2582. Boden 2 2583. Haparanda 2 2584. Kiruna
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 Födelseår 16. 1916 . . 86. 1986 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 17 18 23 16 25 26 32 22 27 28 25 28 23 28 27 28 25 25 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 25 26 32 27 30 32 30 28 39 41 42 41 43 40 45 39 45 44 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 36 38 35 32 42 33 35 33 37 36 37 40 44 37 41 40 32 35 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Frek: 38 31 35 33 37 35 41 39 40 38 31 36 39 39 32 37 34
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 Kön 1161 1. Man 1209 2. Kvinna
VAR 11 VECKODAG Loc 28 width 1 Veckodag som undersökningen genomförts 341 1. Måndag 341 2. Tisdag 339 3. Onsdag 340 4. Torsdag 336 5. Fredag 341 6. Lördag 332 7. Söndag
VAR 12 TID LYSSNAT PÅ CD 1 Loc 29 width 1 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår? 104 1. Ja, mer än 2 timmar 150 2. Ja, 1-2 timmar 279 3. Ja, 1/2 - 1 timme 171 4. Ja, mindre än en 1/2 timme 1663 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 13 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 30 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ GRAMMOFON IGÅR) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 779 1. Senaste veckan 335 2. Senaste månaden 200 3. Senaste halvåret 54 4. Senaste året 272 5. Längre tillbaka/aldrig 23 8. Tveksam/vet ej 707 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 31 width 1 3 Lyssnade Du på ljudkassett (spelade kassettband) igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på ljudkassett igår? 49 1. Ja, mer än 2 timmar 70 2. Ja, 1-2 timmar 226 3. Ja, 1/2 - 1 timme 244 4. Ja, mindre än en 1/2 timme 1776 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 15 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 32 width 1 MD=0 4 (EJ LYSSNAT PÅ KASSETT IGÅR) När lyssnade Du på ljudkassett senast? 729 1. Senaste veckan 425 2. Senaste månaden 284 3. Senaste halvåret 81 4. Senaste året 226 5. Längre tillbaka/aldrig 31 8. Tveksam/vet ej 594 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 33 width 1 5 Läste Du någon morgontidning igår? 23 1. Ja, tre eller fler 259 2. Ja, två 1396 3. Ja, en 690 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 17 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 34 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? 14 1. Mer än 2 timmar 106 2. 1 - 2 timmar 456 3. 1/2 - 1 timme 712 4. 15 minuter - 1/2 timme 389 5. Mindre än 15 minuter 1 8. Tveksam, vet ej 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 LÄST MORGONTIDN FÖRE 7 7 Loc 35 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen igår? 7(1) Före 07.00 459 1. Markerat 1219 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 LÄST MORGONTIDN 7-8 7 Loc 36 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 07.00 och 08.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 468 1. Markerat 1210 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 LÄST MORGONTIDN 8-9 7 Loc 37 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 09.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 353 1. Markerat 1325 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 LÄST MORGONTIDN 9-12 7 Loc 38 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 09.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 381 1. Markerat 1297 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 LÄST MORGONTIDN 12-13 7 Loc 39 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 13.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 1593 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 LÄST MORGONTIDN 13-17 7 Loc 40 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 13.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 1545 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 41 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 1557 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 LÄST MORGONTIDN 19-21 7 Loc 42 width 1 MD=0 7(8) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 21.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 1624 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 LÄST MORGONTIDN 21-23 7 Loc 43 width 1 MD=0 7(9) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 21.00 och 23.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1641 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 LÄST MORGONTIDN 23- 7 Loc 44 width 1 MD=0 7(10) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 23.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1670 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST MORGONTIDN TVEKS 7 Loc 45 width 1 MD=0 7(11) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam, vet ej <Se F.7 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1676 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 SEN LÄST MORGONTIDN 8 Loc 46 width 1 MD=0 8 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du en morgontidning senast? 464 1. Senaste veckan 91 2. Senaste månaden 38 3. Senaste halvåret 6 4. Senaste året 80 5. Längre tillbaka/aldrig 11 8. Tveksam, vet ej 1680 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 LÄST STOCKHOLMSPRESS 9 Loc 47 width 1 MD=0 9 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken/vilka morgontidning(-ar) läste Du igår 9(1) Stockholmspress (DN, SvD, DI eller Dagen) 405 1. Markerat 1273 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 LÄST ANNAN STORSTADSPR 9 Loc 48 width 1 MD=0 9(2) <Morgontidning läst igår> Annan storstadspress (GP, SDS, Arbetet eller SkD) <Se F.9 för fullständig frågetext> 314 1. Markerat 1364 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄST LANDSORTSPRESS 9 Loc 49 width 1 MD=0 9(3) <Morgontidning läst igår> Landsortspress <Se F.9 för fullständig frågetext> 1081 1. Markerat 597 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄST OKÄND MORGONTIDN 9 Loc 50 width 1 MD=0 9(4) <Morgontidning läst igår> Tveksam, vet ej <Se F.9 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1670 5. Ej markerat 692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 PREN MORGONTIDNING 10 Loc 51 width 1 10 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? (OM JA) På en eller flera tidningar? 207 1. Ja, två eller fler 1587 2. Ja, en 557 5. Nej 19 8. Tveksam, vet ej
VAR 35 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 52 width 1 11 Läste Du någon kvällstidning igår? (OM JA) En eller flera? 10 1. Ja, tre 75 2. Ja, två 556 3. Ja, en 1723 5. Nej 6 8. Tveksam, vet ej
VAR 36 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 53 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 0 1. Mer än 2 timmar 23 2. 1 - 2 timmar 163 3. 1/2 - 1 timme 256 4. 15 minuter - 1/2 timme 199 5. Mindre än 15 minuter 0 8. Tveksam, vet ej 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 LÄST KVÄLLSTID FÖRE 7 13 Loc 54 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 13(1) Före 07.00 2 1. Markerat 639 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 LÄST KVÄLLSTIDN 7-8 13 Loc 55 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 07.00 och 08.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 640 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 LÄST KVÄLLSTIDN 8-9 13 Loc 56 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 och 09.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 640 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 LÄST KVÄLLSTIDN 9-12 13 Loc 57 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 09.00 och 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 620 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LÄST KVÄLLSTIDN 12-13 13 Loc 58 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 och 13.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 624 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 LÄST KVÄLLSTIDN 13-17 13 Loc 59 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 13.00 och 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 165 1. Markerat 476 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 60 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 199 1. Markerat 442 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST KVÄLLSTIDN 19-21 13 Loc 61 width 1 MD=0 13(8) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 och 21.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 466 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST KVÄLLSTIDN 21-23 13 Loc 62 width 1 MD=0 13(9) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 21.00 och 23.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 544 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 LÄST KVÄLLSTID 23- 13 Loc 63 width 1 MD=0 13(10) <Tidpunkt läst kvällstidning> Efter 23.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 634 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 64 width 1 MD=0 13(11) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam, vet ej <Se F.13 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 639 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LÄST EXPRESSEN 14 Loc 65 width 1 MD=0 14 Vilken eller vilka kvällstidning(ar) läste Du igår? 14(1) Expressen 321 1. Markerat 320 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 LÄST AFTONBLADET 14 Loc 66 width 1 MD=0 14(2) <Läst kvällstidning igår> Aftonbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 308 1. Markerat 333 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 LÄST IDAG 14 Loc 67 width 1 MD=0 14(3) <Läst kvällstidning igår> Idag <Se F.14 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 541 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LÄST OKÄND KVÄLLSTIDN 14 Loc 68 width 1 MD=0 14(4) <Läst kvällstidning igår> Tveksam, vet ej <Se F.14 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 635 5. Ej markerat 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 69 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? 865 1. Senaste veckan 339 2. Senaste månaden 211 3. Senaste halvåret 47 4. Senaste året 230 5. Längre tillbaka eller aldrig 31 8. Tveksam, vet ej 647 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 LÄST VECKOTIDNING 16 Loc 70 width 1 16 Läste Du någon veckotidning eller månadstidning igår? - Jag tänker både på veckotidningar, månadsmagasin och på tidningar som exempelvis ICA-Kuriren. Hur många tidningar läste Du? 45 1. Ja, tre eller fler 111 2. Ja, två 575 3. Ja, en 1632 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 54 TID VECKOTIDNING 17 Loc 71 width 1 MD=0 17 Ungefär hur länge läste Du den tidningen(-arna) eller tidskriften(-erna) igår? 8 1. Mer än 2 timmar 55 2. 1 - 2 timmar 275 3. 1/2 - 1 timme 392 4. Mindre än 1/2 timme 1 8. Tveksam, vet ej 1639 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 SEN LÄST VECKOTIDNING 18 Loc 72 width 1 MD=0 18 (EJ LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 779 1. Senaste veckan 454 2. Senaste månaden 164 3. Senaste halvåret 31 4. Senaste året 155 5. Längre tillbaka eller aldrig 49 8. Tveksam, vet ej 738 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 LÄST FAMILJETIDNING 19 Loc 73 width 1 MD=0 19 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 19(1) Familjetidning (ex Allers, Året Runt) 662 1. Markerat 848 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 LÄST DAMTIDNING 19 Loc 74 width 1 MD=0 19(2) <Läst senaste veckan> Damtidning (ex Svensk Damtidning, Femina) <Se F.19 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 1266 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 LÄST HERRTIDNING 19 Loc 75 width 1 MD=0 19(3) <Läst senaste veckan> Herrtidning (ex Lektyr, Fib-Aktuellt) <Se F.19 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1483 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 LÄST UNGDOMSTIDNING 19 Loc 76 width 1 MD=0 19(4) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Mitt Livs Novell) <Se F.19 för fullständig frågetext> 220 1. Markerat 1290 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 LÄST KONSUMENTTIDN 19 Loc 77 width 1 MD=0 19(5) <Läst senaste veckan> Veckotidning med konsumentinnehåll (ex ICA-Kuriren, Land) <Se F.19 för fullständig frågetext> 548 1. Markerat 962 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 LÄST SERIETIDNING 19 Loc 78 width 1 MD=0 19(6) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.19 för fullständig frågetext> 210 1. Markerat 1300 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 LÄST SPECIALMAGASIN 19 Loc 79 width 1 MD=0 19(7) <Läst senaste veckan> Specialmagasin (ex Sköna Hem, Allt i hemmet, Månadsjournalen) <Se F.19 för fullständig frågetext> 400 1. Markerat 1110 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 LÄST GRATISTIDNING 19 Loc 80 width 1 MD=0 19(8) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad nöjestidning (City-Nytt, Nöjesguiden) <Se F.19 för fullständig frågetext> 166 1. Markerat 1344 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 LÄST ANNAN VECKOTIDN 19 Loc 81 width 1 MD=0 19(9) <Läst senaste veckan> Annan typ av tidning eller tidskrift <Se F.19 för fullständig frågetext> 289 1. Markerat 1221 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 LÄST OKLAR VECKOTIDN 19 Loc 82 width 1 MD=0 19(10) <Läst senaste veckan> Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1490 5. Ej markerat 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 20 Loc 83 width 1 20 Läste Du någon annan tidning eller tidskrift igår? Jag tänker då både på organisationsutgivna tidskrifter, specialtidskrifter, facktidskrifter och andra tidskrifter. Hur många? 27 1. Ja, tre eller fler 87 2. Ja, två 564 3. Ja, en 1672 5. Nej 20 8. Tveksam, vet ej
VAR 67 TID ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 84 width 1 MD=0 21 Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 7 1. Mer än 2 timmar 22 2. 1 - 2 timmar 206 3. 1/2 - 1 timme 441 4. Mindre än 1/2 timme 2 8. Tveksam, vet ej 1692 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 SEN LÄST ANNAN TIDSKR 22 Loc 85 width 1 MD=0 22 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste Du någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 691 1. Senaste veckan 515 2. Senaste månaden 120 3. Senaste halvåret 24 4. Senaste året 211 5. Längre tillbaka/aldrig 111 8. Tveksam/vet ej 698 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST MEDLEMSTIDN 23 Loc 86 width 1 MD=0 23 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 23(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 861 1. Markerat 508 5. Ej markerat 1001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 LÄST KULTURTIDSKRIFT 23 Loc 87 width 1 MD=0 23(2) <Annan tidskrift senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Bonniers Litterära Magasin, Moderna Tider) <Se F.23 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 1306 5. Ej markerat 1001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 LÄST POL TIDSKRIFT 23 Loc 88 width 1 MD=0 23(3) <Annan tidskrift senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.23 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 1303 5. Ej markerat 1001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 LÄST FACKTIDSKRIFT 23 Loc 89 width 1 MD=0 23(4) <Annan tidskrift senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land- Lantbruk, Taxi idag) <Se F.23 för fullständig frågetext> 502 1. Markerat 867 5. Ej markerat 1001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 23 Loc 90 width 1 MD=0 23(5) <Annan tidskrift senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknikens Värld) <Se F.23 för fullständig frågetext> 628 1. Markerat 741 5. Ej markerat 1001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄST UTL TIDSKRIFT 23 Loc 91 width 1 MD=0 23(7) <Annan tidskrift senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Time, Newsweek) <Se F.23 för fullständig frågetext> 135 1. Markerat 1234 5. Ej markerat 1001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 23 Loc 92 width 1 MD=0 23(8) <Annan tidskrift senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.23 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 1247 5. Ej markerat 1001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST OKÄND TIDSKR 23 Loc 93 width 1 MD=0 23(9) <Annan tidskrift senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.23 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1353 5. Ej markerat 1001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 LÄST BOK 24 Loc 94 width 1 24 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, faktaböcker och böcker som Du läste för nöjes skull. 143 1. Ja, tre eller fler 129 2. Ja, två 770 3. Ja, en 1328 5. Nej 0 8. Tveksam, vet ej
VAR 78 TID BOK 25 Loc 95 width 1 MD=0 25 Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 149 1. Mer än 2 timmar 201 2. 1 - 2 timmar 376 3. 1/2 - 1 timme 311 4. Mindre än 1/2 timme 5 8. Tveksam, vet ej 1328 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 SENAST LÄST BOK 26 Loc 96 width 1 MD=0 26 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du i någon bok senast? 453 1. Senaste veckan 272 2. Senaste månaden 245 3. Senaste halvåret 92 4. Senaste året 257 5. Längre tillbaka/aldrig 9 8. Tveksam/vet ej 1042 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 LÄST SKÖNLITTERATUR 27 Loc 97 width 1 MD=0 27 (LÄST BOK SENASTE MÅNADEN) Vilken eller vilka av följande typer av böcker har Du läst under den senaste månaden? 27(1) Skönlitteratur eller annan bok för nöjes skull 1293 1. Markerat 474 5. Ej markerat 603 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 LÄST UNGDOMSLITTERAT 27 Loc 98 width 1 MD=0 27(2) <Läst senaste månaden> Barn och ungdomslitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 369 1. Markerat 1398 5. Ej markerat 603 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 LÄST FACKLITTERATUR 27 Loc 99 width 1 MD=0 27(3) <Läst senaste månaden> Facklitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 702 1. Markerat 1065 5. Ej markerat 603 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 LÄST LÄRO- KURSBOK 27 Loc 100 width 1 MD=0 27(4) <Läst senaste månaden> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.27 för fullständig frågetext> 799 1. Markerat 968 5. Ej markerat 603 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 LÄST ANNAN BOK 27 Loc 101 width 1 MD=0 27(5) <Läst senaste månaden> Annan bok <Se F.27 för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 1628 5. Ej markerat 603 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 LÄST BOK - OKÄND TYP 27 Loc 102 width 1 MD=0 27(6) <Läst senaste månaden> Tveksam vilken typ av bok <Se F.27 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1758 5. Ej markerat 603 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 LYSSNAT PÅ RADIO 28 Loc 103 width 1 28 Lyssnade Du på radio någon gång igår? Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 348 1. Mer än 5 timmar 104 2. 4 - 5 timmar 131 3. 3 - 4 timmar 214 4. 2 - 3 timmar 379 5. 1 - 2 timmar 438 6. 1/2 - 1 timme 289 7. Mindre än 1/2 timme 439 8. Nej 28 9. Tveksam, vet ej
VAR 87 RADIOLYSSNANDE FÖRE 7 29 Loc 104 width 1 MD=0 29 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? 29(1) Före 07.00 359 1. Markerat 1544 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 RADIOLYSSNANDE 7-8 29 Loc 105 width 1 MD=0 29(2) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 07.00 och 08.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 566 1. Markerat 1337 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 RADIOLYSSNANDE 8-9 29 Loc 106 width 1 MD=0 29(3) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 08.00 och 09.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 550 1. Markerat 1353 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 RADIOLYSSNANDE 9-12 29 Loc 107 width 1 MD=0 29(4) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 09.00 och 12.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 815 1. Markerat 1088 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 RADIOLYSSNANDE 12-13 29 Loc 108 width 1 MD=0 29(5) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 12.00 och 13.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 591 1. Markerat 1312 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 RADIOLYSSNANDE 13-17 29 Loc 109 width 1 MD=0 29(6) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 13.00 och 17.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 892 1. Markerat 1011 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 RADIOLYSSNANDE 17-19 29 Loc 110 width 1 MD=0 29(7) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 493 1. Markerat 1410 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 RADIOLYSSNANDE 19-21 29 Loc 111 width 1 MD=0 29(8) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 19.00 och 21.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 1676 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 RADIOLYSSNANDE 21-23 29 Loc 112 width 1 MD=0 29(9) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 21.00 och 23.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 182 1. Markerat 1721 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 RADIOLYSSNANDE 23- 29 Loc 113 width 1 MD=0 29(10) <Tidpunkt lyssnat på radio> Efter 23.00 <Se F.29 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 1834 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 RADIOLYSSNANDE TVEKS 29 Loc 114 width 1 MD=0 29(11) <Tidpunkt lyssnat på radio> Tveksam vilken tid <Se F.29 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 1868 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 SENAST LYSSN PÅ RADIO 30 Loc 115 width 1 MD=0 30 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 335 1. Senaste veckan 55 2. Senaste månaden 22 3. Senaste halvåret 3 4. Senaste året 12 5. Längre tillbaka/aldrig 12 8. Tveksam/vet ej 1931 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 LYSSNAT PÅ P1 31 Loc 116 width 1 MD=0 31 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka kanaler lyssnade Du på? 31(1) P1 322 1. Markerat 1581 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 LYSSNAT PÅ P2 31 Loc 117 width 1 MD=0 31(2) <Lyssnat på kanal igår> P2 <Se F.31 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 1840 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 LYSSNAT PÅ P3 31 Loc 118 width 1 MD=0 31(3) <Lyssnat på kanal igår> P3 <Se F.31 för fullständig frågetext> 410 1. Markerat 1493 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 LYSSN PÅ LOKALRADIO 31 Loc 119 width 1 MD=0 31(4) <Lyssnat på kanal igår> Lokal Radio <Se F.31 för fullständig frågetext> 798 1. Markerat 1105 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 LYSSN PÅ P4 RIKS 31 Loc 120 width 1 MD=0 31(5) <Lyssnat på kanal igår> P4:s rikssändningar (ex Svensktoppen, Radiosporten, Efter tre) <Se F.31 för fullständig frågetext> 259 1. Markerat 1644 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 LYSSN PÅ RADIO ENERGY 31 Loc 121 width 1 MD=0 31(6) <Lyssnat på kanal igår> Radio Energy <Se F.31 för fullständig frågetext> 191 1. Markerat 1712 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 LYSSN PÅ CITY RADIO 31 Loc 122 width 1 MD=0 31(7) <Lyssnat på kanal igår> City Radio, Radio City <Se F.31 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 1802 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 LYSSN PÅ RADIO RIX 31 Loc 123 width 1 MD=0 31(8) <Lyssnat på kanal igår> Radio rix <Se F.31 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 1804 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 LYSSNAT PÅ Z-RADIO 31 Loc 124 width 1 MD=0 31(9) <Lyssnat på kanal igår> Z-Radio <Se F.31 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 1829 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 LYSSN PÅ MEGAPOL 31 Loc 125 width 1 MD=0 31(10) <Lyssnat på kanal igår> Radio Megapol <Se F.31 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 1804 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 LYSSN AN PRIV LOKRAD 31 Loc 126 width 1 MD=0 31(11) <Lyssnat på kanal igår> Annan privat lokalradio <Se F.31 för fullständig frågetext> 135 1. Markerat 1768 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 LYSSN NÄRRADSTATION 31 Loc 127 width 1 MD=0 31(12) <Lyssnat på kanal igår> Någon Närradiostation, dvs föreningsradion <Se F.31 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1863 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 LYSSN UTLÄNDSK STAT 31 Loc 128 width 1 MD=0 31(13) <Lyssnat på kanal igår> Någon utländsk station <Se F.31 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 1885 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 LYSSN RADIO TVEKSAM 31 Loc 129 width 1 MD=0 31(14) <Lyssnat på kanal igår> Tveksam vilken <Se F.31 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 1829 5. Ej markerat 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 TITTAT PÅ TV 32 Loc 130 width 1 32 Tittade Du på TV någon gång igår? Jag tänker då inte på video eller text-TV, utan enbart TV 53 1. Mer än 5 timmar 104 2. 4 - 5 timmar 232 3. 3 - 4 timmar 403 4. 2 - 3 timmar 592 5. 1 - 2 timmar 471 6. 1/2 - 1 timme 144 7. Mindre än 1/2 timme 363 8. Nej 8 9. Tveksam, vet ej
VAR 114 TV-TITTANDE FÖRE 7 33 Loc 131 width 1 MD=0 33 (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? 33(1) Före 07.00 24 1. Markerat 1975 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 TV-TITTANDE 7-8 33 Loc 132 width 1 MD=0 33(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 07.00 och 08.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 1954 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 TV-TITTANDE 8-9 33 Loc 133 width 1 MD=0 33(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 09.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1967 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 TV-TITTANDE 9-12 33 Loc 134 width 1 MD=0 33(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 09.00 och 12.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1950 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 TV-TITTANDE 12-13 33 Loc 135 width 1 MD=0 33(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 13.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1979 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 TV-TITTANDE 13-17 33 Loc 136 width 1 MD=0 33(6) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 13.00 och 17.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 179 1. Markerat 1820 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 TV-TITTANDE 17-19 33 Loc 137 width 1 MD=0 33(7) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 658 1. Markerat 1341 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 TV-TITTANDE 19-21 33 Loc 138 width 1 MD=0 33(8) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 21.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 1398 1. Markerat 601 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 TV-TITTANDE 21-23 33 Loc 139 width 1 MD=0 33(9) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 21.00 och 23.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 1217 1. Markerat 782 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 TV-TITTANDE 23- 33 Loc 140 width 1 MD=0 33(10) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 23.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 213 1. Markerat 1786 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 TV-TITTANDE TVEKS 33 Loc 141 width 1 MD=0 33(11) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam, vet ej <Se F.33 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1990 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 SENAST TITTAT PÅ TV 34 Loc 142 width 1 MD=0 34 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 332 1. Senaste veckan 23 2. Senaste månaden 7 3. Senaste halvåret 0 4. Senaste året 1 5. Längre tillbaka/aldrig 0 8. Tveksam/vet ej 2007 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 TITTAT PÅ KANAL 1 35 Loc 143 width 1 MD=0 35 (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vilken eller vilka kanaler tittade Du på igår? 35(1) Kanal 1 952 1. Markerat 1047 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 TITTAT PÅ TV 2 35 Loc 144 width 1 MD=0 35(2) <Kanal tittat på igår> TV 2 <Se F.35 för fullständig frågetext> 975 1. Markerat 1024 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 TITTAT PÅ TV 3 35 Loc 145 width 1 MD=0 35(3) <Kanal tittat på igår> TV 3 <Se F.35 för fullständig frågetext> 346 1. Markerat 1653 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 TITTAT PÅ TV 4 35 Loc 146 width 1 MD=0 35(4) <Kanal tittat på igår> TV 4 <Se F.35 för fullständig frågetext> 1195 1. Markerat 804 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 TITTAT PÅ FEMMAN 35 Loc 147 width 1 MD=0 35(5) <Kanal tittat på igår> Femman (TV 5 Nordic) <Se F.35 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 1852 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 TITTAT PÅ LOKAL-TV 4 35 Loc 148 width 1 MD=0 35(6) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i TV 4 <Se F.35 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1963 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 TITTAT PÅ LOKAL KABEL 35 Loc 149 width 1 MD=0 35(7) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i kabelkanalen (exkl TV 4:s lokala sändningar) <Se F.35 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1993 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 35 Loc 150 width 1 MD=0 35(8) <Kanal tittat på igår> Nyhetskanal (ex CNN) <Se F.35 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1978 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 TITTAT PÅ SPORTKANAL 35 Loc 151 width 1 MD=0 35(9) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (ex Eurosport) <Se F.35 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 1926 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 TITTAT PÅ FILMKANAL 35 Loc 152 width 1 MD=0 35(10) <Kanal tittat på igår> Filmkanal (ex TV1000, FilmNet) <Se F.35 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 1926 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 136 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 35 Loc 153 width 1 MD=0 35(11) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (ex MTV) <Se F.35 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1959 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 137 TITTAT PÅ BARNKANAL 35 Loc 154 width 1 MD=0 35(12) <Kanal tittat på igår> Barnprogramskanal (ex Childrens Channel) <Se F.35 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1988 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 138 TITTAT PÅ TV-SHOP 35 Loc 155 width 1 MD=0 35(13) <Kanal tittat på igår> TV-shopping-kanal <Se F.35 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 1995 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 139 TITTAT PÅ ANNAN KANAL 35 Loc 156 width 1 MD=0 35(14) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.35 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1934 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 140 TITTAT TVEKS OM KANAL 35 Loc 157 width 1 MD=0 35(15) <Kanal tittat på igår> Tveksam, vet ej <Se F.35 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1976 5. Ej markerat 371 0. Frågan ej tillämplig
VAR 141 HAR TV 36 Loc 158 width 1 36 Har Du tillgång till TV och, eller satellit-TV i Din åretrunt bostad? 36(1) Har TV 1496 1. Markerat 874 5. Ej markerat
VAR 142 SATELLIT-TV VIA KABEL 36 Loc 159 width 1 36(2) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Satellit-TV via kabel <Se F.36 för fullständig frågetext> 837 1. Markerat 1533 5. Ej markerat
VAR 143 SATELLIT-TV - PARABOL 36 Loc 160 width 1 36(3) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Satellit-TV via parabol (egen eller samägd) <Se F.36 för fullständig frågetext> 484 1. Markerat 1886 5. Ej markerat
VAR 144 HAR EJ TV 36 Loc 161 width 1 36(4) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Nej <Se F.36 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 2197 5. Ej markerat
VAR 145 TVEKS TILLG TILL TV 36 Loc 162 width 1 36(5) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Tveksam, vet ej <Se F.36 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 2359 5. Ej markerat
VAR 146 ANTAL TV-APPARATER 37 Loc 163 width 1 MD=0 37 (HAR TV) Hur många TV-apparater har Du i åretrunt bostaden? 910 1. En TV-apparat 898 2. Två TV-apparater 292 3. Tre TV-apparater 71 4. Fyra TV-apparater 17 5. Fem TV-apparater 2 6. Sex TV-apparater 180 0. Frågan ej tillämplig
VAR 147 FRITIDSBOSTAD 38 Loc 164 width 1 38 Har Du något sommarställe eller fritidshus, egen, samägd eller hyrd på längre tid? 652 1. Ja 1717 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 148 HAR TV I FRITIDSBOST 39 Loc 165 width 1 MD=0 39 (HAR SOMMARSTÄLLE ELLER FRITIDSHUS) Har Du tillgång till TV och, eller satellit-TV i Ditt fritidshus? 39(1) Har TV 511 1. Markerat 141 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 KABELTV I FRITIDSBOST 39 Loc 166 width 1 MD=0 39(2) <Tillgång till TV i fritidshus> Satellit-TV via kabel <Se F.39 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 636 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 PARABOL I FRITIDSBOST 39 Loc 167 width 1 MD=0 39(3) <Tillgång till TV i fritidshus> Satellit-TV via parabol (egen eller samägd) <Se F.39 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 630 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 HAR EJ TV FRITIDSBOST 39 Loc 168 width 1 MD=0 39(4) <Tillgång till TV i fritidshus> Nej <Se F.39 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 530 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 TV FRITIDSBOST TVEKS 39 Loc 169 width 1 MD=0 39(5) <Tillgång till TV i fritidshus> Tveksam, vet ej <Se F.39 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 650 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 SENAST TITTAT TEXT-TV 40 Loc 170 width 1 40 Har Du någon gång under det senaste året tittat på text-TV? När tittade Du på text-TV senast? 548 1. Igår 683 2. Senaste veckan 360 3. Senaste månaden 183 4. Senaste halvåret 25 5. Senaste året 529 6. Längre tillbaka eller aldrig 42 8. Tveksam, vet ej
VAR 154 TITTAT TEXT TV K1-TV2 41 Loc 171 width 1 MD=0 41 (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler har Du tittat på den senaste veckan? 41(1) Kanal 1 - TV2 943 1. Markerat 288 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 41 Loc 172 width 1 MD=0 41(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.41 för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 1114 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 41 Loc 173 width 1 MD=0 41(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.41 för fullständig frågetext> 589 1. Markerat 642 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 41 Loc 174 width 1 MD=0 41(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Femman (TV5 Nordic) <Se F.41 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 1168 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 TITT TEXT-TV ANN KAN 41 Loc 175 width 1 MD=0 41(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.41 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1166 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 TITTAT TEXT-TV TVEKS 41 Loc 176 width 1 MD=0 41(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.41 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 1149 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 TEXT-TV PROGRAMTABLÅ 42 Loc 177 width 1 MD=0 42 (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för nyheter, väder, sport, annan information eller för textning av TV-program? 42(1) TV:s programtablåer 557 1. Markerat 674 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 TEXT-TV NYHETER 42 Loc 178 width 1 MD=0 42(2) <Användning av text-TV> Nyheter <Se F.42 för fullständig frågetext> 595 1. Markerat 636 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 TEXT-TV EKONOMIINFO 42 Loc 179 width 1 MD=0 42(3) <Användning av text-TV> Ekonomiinformation <Se F.42 för fullständig frågetext> 355 1. Markerat 876 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 163 TEXT-TV SPORT 42 Loc 180 width 1 MD=0 42(4) <Användning av text-TV> Sport <Se F.42 för fullständig frågetext> 558 1. Markerat 673 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 TEXT-TV VÄDER 42 Loc 181 width 1 MD=0 42(5) <Användning av text-TV> Väder <Se F.42 för fullständig frågetext> 442 1. Markerat 789 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 TEXT-TV SPEL 42 Loc 182 width 1 MD=0 42(6) <Användning av text-TV> Spel och lotteri <Se F.42 för fullständig frågetext> 387 1. Markerat 844 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 TEXT-TV ANNAN INFO 42 Loc 183 width 1 MD=0 42(7) <Användning av text-TV> Annan information (ex tåg- eller flygtider) <Se F.42 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 1077 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 TEXT-TV ANNONSER 42 Loc 184 width 1 MD=0 42(8) <Användning av text-TV> Annonser och annan reklam <Se F.42 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 1007 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 TEXT-TV TEXTNING 42 Loc 185 width 1 MD=0 42(9) <Användning av text-TV> För textning av TV-program <Se F.42 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 1072 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 TEXT-TV TVEKSAM 42 Loc 186 width 1 MD=0 42(10) <Användning av text-TV> Tveksam, vet ej <Se F.42 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1201 5. Ej markerat 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 TEXT-TV BOSTAD 43 Loc 187 width 1 43 Har Du tillgång till text-TV i Din åretrunt bostad? 1786 1. Ja 568 2. Nej 16 8. Tveksam, vet ej
VAR 171 TEXT-TV FRITIDSBOST 44 Loc 188 width 1 MD=0 44 Har Du tillgång till text-TV i Din sommar- eller fritidsbostad? 86 1. Ja 555 5. Nej 11 8. Vet ej, ej svar 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 172 TITTAT PÅ VIDEO 45 Loc 189 width 1 45 Tittade Du på video någon gång igår? Ungefär hur länge tittade Du på video igår? 1 1. Mer än 4 timmar 7 2. 3 - 4 timmar 20 3. 2 - 3 timmar 131 4. 1 - 2 timmar 127 5. 1/2 - 1 timme 94 6. Mindre än 1/2 timme 1985 7. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 173 TITTADE PÅ INSPELAT 46 Loc 190 width 1 MD=0 46 (TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan video? 46(1) Inspelade TV-program 230 1. Markerat 150 5. Ej markerat 1990 0. Frågan ej tillämplig
VAR 174 TITTADE PÅ HYRFILM 46 Loc 191 width 1 MD=0 46(2) <Tittade på> Film som var hyrd <Se F.46 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 314 5. Ej markerat 1990 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 TITTADE PÅ KÖPFILM 46 Loc 192 width 1 MD=0 46(3) <Tittade på> Film som var köpt <Se F.46 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 309 5. Ej markerat 1990 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 TITTADE PÅ ANNAT 46 Loc 193 width 1 MD=0 46(4) <Tittade på> Annan video <Se F.46 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 363 5. Ej markerat 1990 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 VIDEOTITTANDE OKÄNT 46 Loc 194 width 1 MD=0 46(4) <Tittade på> Tveksam om typ <Se F.46 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 379 5. Ej markerat 1990 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 SEN TITTAT PÅ VIDEO 47 Loc 195 width 1 MD=0 47 (EJ TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) När tittade Du på video senast? 834 1. Senaste veckan 504 2. Senaste månaden 308 3. Senaste halvåret 67 4. Senaste året 247 5. Längre tillbaka/aldrig 25 8. Tveksam/vet ej 385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 VIDEO ÅRETRUNTBOSTAD 48 Loc 196 width 1 48 Har Du tillgång till video i Din åretrunt bostad? 24 1. Ja tre eller fler 209 2. Ja, två 1553 3. Ja, en 581 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 180 VIDEO FRITIDSBOSTAD 49 Loc 197 width 1 MD=0 49 Har Du tillgång till video i Din sommar- eller fritidsbostad? 94 1. Ja 554 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 SENAST PÅ BIO 50 Loc 198 width 1 50 När var Du på bio senast? 23 1. Igår 144 2. Senaste veckan 396 3. Senaste månaden 682 4. Senaste halvåret 245 5. Senaste året 871 6. Längre tillbaka eller aldrig 9 8. Tveksam, vet ej
VAR 182 BOST: MOBILTELEFON 51 Loc 199 width 1 51 Har Du tillgång till något av följande i Din åretrunt bostad? 51(1) Mobiltelefon 893 1. Markerat 1477 5. Ej markerat
VAR 183 BOST: FAX 51 Loc 200 width 1 51(2) <Tillgång till i åretrunt bostaden> Fax <Se F.51 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 2126 5. Ej markerat
VAR 184 BOST:DATOR UTAN MODEM 51 Loc 201 width 1 51(3) <Tillgång till i åretrunt bostaden> Persondator utan modem <Se F.51 för fullständig frågetext> 456 1. Markerat 1914 5. Ej markerat
VAR 185 BOST: DATOR MED MODEM 51 Loc 202 width 1 51(4) <Tillgång till i åretrunt bostaden> Persondator med modem <Se F.51 för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 2202 5. Ej markerat
VAR 186 BOST: INTERNET 51 Loc 203 width 1 51(5) <Tillgång till i åretrunt bostaden> Persondator med internet <Se F.51 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 2307 5. Ej markerat
VAR 187 BOST:DATOR MED CD-ROM 51 Loc 204 width 1 51(6) <Tillgång till i åretrunt bostaden> Persondator med CD-ROM <Se F.51 för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 2231 5. Ej markerat
VAR 188 BOST:INGET OVANSTÅEND 51 Loc 205 width 1 51(7) <Tillgång till i åretrunt bostaden> Inget av föregående <Se F.51 för fullständig frågetext> 1185 1. Markerat 1185 5. Ej markerat
VAR 189 BOST: TVEKSAM, VET EJ 51 Loc 206 width 1 51(8) <Tillgång till i åretrunt bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.51 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2362 5. Ej markerat
VAR 190 SOMBOST: MOBILTELEFON 52 Loc 207 width 1 MD=0 52 Har Du tillgång till något av följande i Din sommar- eller fritidsbostad? 52(1) Mobiltelefon 247 1. Markerat 405 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 SOMBOST: FAX 52 Loc 208 width 1 MD=0 52(2) <Tillgång till i sommar- eller fritidsbostaden> Fax <Se F.52 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 634 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 SOMBOST: DATOR EJ MOD 52 Loc 209 width 1 MD=0 52(3) <Tillgång till i sommar- eller fritidsbostaden> Persondator utan modem <Se F.52 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 625 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 SOMBOST:DATOR MED MOD 52 Loc 210 width 1 MD=0 52(4) <Tillgång till i sommar- eller fritidsbostaden> Persondator med modem <Se F.52 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 636 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 SOMBOST: INTERNET 52 Loc 211 width 1 MD=0 52(5) <Tillgång till i sommar- eller fritidsbostaden> Persondator med internet <Se F.52 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 644 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 SOMBOST: DATOR+CD-ROM 52 Loc 212 width 1 MD=0 52(6) <Tillgång till i sommar- eller fritidsbostaden> Persondator med CD-ROM <Se F.52 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 646 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 SOMBOST: EJ OVANSTÅEN 52 Loc 213 width 1 MD=0 52(7) <Tillgång till i sommar- eller fritidsbostaden> Inget av föregående <Se F.52 för fullständig frågetext> 388 1. Markerat 264 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 SOMBOST: TVEKSAM 52 Loc 214 width 1 MD=0 52(8) <Tillgång till i sommar- eller fritidsbostaden> Tveksam, vet ej <Se F.52 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 648 5. Ej markerat 1718 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 LÄST ANNONSBLAD 53 Loc 215 width 1 53 Har Du under senaste veckan läst eller tittat i någon av följande typer av reklam eller annonsblad? 53(1) Annonsblad (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 1089 1. Markerat 1281 5. Ej markerat
VAR 199 LÄST LOKALT ANNONSBL 53 Loc 216 width 1 53(2) <Läst reklam senaste veckan> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis ditt bostadsområde <Se F.53 för fullständig frågetext> 853 1. Markerat 1517 5. Ej markerat
VAR 200 LÄST AFFKEDJ ANNONSBL 53 Loc 217 width 1 53(3) <Läst reklam senaste veckan> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas, Go'middag) <Se F.53 för fullständig frågetext> 1582 1. Markerat 788 5. Ej markerat
VAR 201 LÄST LOK HANDL ANNBLA 53 Loc 218 width 1 53(4) <Läst reklam senaste veckan> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.53 för fullständig frågetext> 1328 1. Markerat 1042 5. Ej markerat
VAR 202 LÄST REKLBL+RABATTKU 53 Loc 219 width 1 53(5) <Läst reklam senaste veckan> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.53 för fullständig frågetext> 1143 1. Markerat 1227 5. Ej markerat
VAR 203 LÄST ADRESSERAD REKL 53 Loc 220 width 1 53(6) <Läst reklam senaste veckan> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.53 för fullständig frågetext> 792 1. Markerat 1578 5. Ej markerat
VAR 204 LÄST ANN FORM AV REKL 53 Loc 221 width 1 53(7) <Läst reklam senaste veckan> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.53 för fullständig frågetext> 495 1. Markerat 1875 5. Ej markerat
VAR 205 LÄST INGET AV OVANSTÅ 53 Loc 222 width 1 53(8) <Läst reklam senaste veckan> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 329 1. Markerat 2041 5. Ej markerat
VAR 206 LÄST REKL TVEKSAM 53 Loc 223 width 1 53(9) <Läst reklam senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2360 5. Ej markerat
VAR 207 TYP AV BOENDEOMRÅDE 54 Loc 224 width 1 54 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? Är det... 431 1. Ren landsbygd 799 2. Mindre tätort 802 3. Stad eller större tätort 336 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 208 TYP AV BOENDE 55 Loc 225 width 1 55 Hur bor Du? 381 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1150 2. I villa eller radhus i småhusområde 837 3. I lägenhet i flerfamiljshus 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 209 UP 9-17: ANTAL VUXNA 56 Loc 226 width 1 MD=0 56 (UP 9 - 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos Er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 37 1. En vuxen 241 2. Två vuxna 44 3. Tre vuxna 5 4. Fyra vuxna 2 5. Fem vuxna 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 UP 18-79: ANTAL VUXNA 56 Loc 227 width 1 MD=8 57 (UP 18-79 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos Er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 1 0. Inga vuxna 464 1. En vuxen 1281 2. Två vuxna 234 3. Tre vuxna 56 4. Fyra vuxna 5 5. Fem vuxna 329 8. Frågan ej tillämplig
VAR 211 UP 9-17: ANTAL BARN 58 Loc 228 width 1 MD=8 58 (UP 9 - 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos Er med Dig själv inräknad? 1 0. Inga personer 75 1. En person 148 2. Två personer 78 3. Tre personer 18 4. Fyra personer 7 5. Fem personer 2 6. Sex personer 2041 8. Frågan ej tillämplig
VAR 212 UP 9-17: UNDER 1 ÅR 59 Loc 229 width 1 MD=0 59 (UP 9 - 17 ÅR) Hur gamla är dessa personer? 59(1) Under 1 år 8 1. Markerat 321 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 UP 9-17: 1 ÅR 59 Loc 230 width 1 MD=0 59(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 1 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 324 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 UP 9-17: 2 ÅR 59 Loc 231 width 1 MD=0 59(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 315 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 UP 9-17: 3 ÅR 59 Loc 232 width 1 MD=0 59(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 319 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 UP 9-17: 4 ÅR 59 Loc 233 width 1 MD=0 59(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 310 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 UP 9-17: 5 ÅR 59 Loc 234 width 1 MD=0 59(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 309 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 UP 9-17: 6 ÅR 59 Loc 235 width 1 MD=0 59(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 309 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 UP 9-17: 7 ÅR 59 Loc 236 width 1 MD=0 59(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 298 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 UP 9-17: 8 ÅR 59 Loc 237 width 1 MD=0 59(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 299 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 UP 9-17: 9 ÅR 59 Loc 238 width 1 MD=0 59(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 267 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 UP 9-17: 10 ÅR 59 Loc 239 width 1 MD=0 59(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 267 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 UP 9-17: 11 ÅR 59 Loc 240 width 1 MD=0 59(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 266 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 UP 9-17: 12 ÅR 59 Loc 241 width 1 MD=0 59(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 252 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 UP 9-17: 13 ÅR 59 Loc 242 width 1 MD=0 59(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 264 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 UP 9-17: 14 ÅR 59 Loc 243 width 1 MD=0 59(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 273 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 UP 9-17: 15 ÅR 59 Loc 244 width 1 MD=0 59(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 272 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 UP 9-17: 16 ÅR 59 Loc 245 width 1 MD=0 59(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 269 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 UP 9-17: 17 ÅR 59 Loc 246 width 1 MD=0 59(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.59 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 264 5. Ej markerat 2041 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 UP>18 ANTAL UND 18 ÅR 58 Loc 247 width 1 MD=8 60 (UP 18- 79 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1299 0. Inga personer 316 1. En person 271 2. Två personer 124 3. Tre personer 25 4. Fyra personer 5 5. Fem personer 1 6. Sex personer 329 8. Frågan ej tillämplig
VAR 231 UP 18-79: UNDE 1 ÅR 61 Loc 248 width 1 MD=0 61 (UP 18- 79 ÅR) Hur gamla är dessa personer? 61(1) Under 1 år 84 1. Markerat 713 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 UP 18-79: 1 ÅR 59 Loc 249 width 1 MD=0 61(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 1 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 739 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 233 UP 18-79: 2 ÅR 59 Loc 250 width 1 MD=0 61(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 722 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 234 UP 18-79: 3 ÅR 61 Loc 251 width 1 MD=0 61(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 715 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 235 UP 18-79: 4 ÅR 61 Loc 252 width 1 MD=0 61(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 710 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 236 UP 18-79: 5 ÅR 61 Loc 253 width 1 MD=0 61(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 707 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 UP 18-79: 6 ÅR 61 Loc 254 width 1 MD=0 61(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 723 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 UP 18-79: 7 ÅR 61 Loc 255 width 1 MD=0 61(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 716 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 UP 18-79: 8 ÅR 61 Loc 256 width 1 MD=0 61(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 715 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 UP 18-79: 9 ÅR 61 Loc 257 width 1 MD=0 61(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 729 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 UP 18-79: 10 ÅR 61 Loc 258 width 1 MD=0 61(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 727 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 UP 18-79: 11 ÅR 61 Loc 259 width 1 MD=0 61(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 740 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 UP 18-79: 12 ÅR 61 Loc 260 width 1 MD=0 61(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 725 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 UP 18-79: 13 ÅR 61 Loc 261 width 1 MD=0 61(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 728 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 UP 18-79: 14 ÅR 61 Loc 262 width 1 MD=0 61(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 720 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 UP 18-79: 15 ÅR 61 Loc 263 width 1 MD=0 61(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 714 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 UP 18-79: 16 ÅR 61 Loc 264 width 1 MD=0 61(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 722 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 248 UP 18-79: 17 ÅR 61 Loc 265 width 1 MD=0 61(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.61 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 683 5. Ej markerat 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 249 YRKESKATEGORI 62 Loc 266 width 2 MD= 0 62 (UP 16-79 ÅR) Vilken av följande kategorier anser Du Dig tillhöra? 558 01. Arbetare 372 02. Tjänsteman 186 03. Högre tjänsteman 140 04. Egen företagare 28 05. Jordbrukare 423 06. Pensionär 251 07. Studerande 20 08. Hemarbetande 18 09. Sjukskriven 22 10. Annat 104 11. Arbetslös 248 00. Frågan ej tillämplig
VAR 250 FÖRVÄRVSARBETE 63 Loc 268 width 1 MD=0 63 (FÖRVÄRVSARBETE) Arbetar Du heltid eller deltid? 947 1. Heltid (minst 35 timmar per vecka) 294 2. Deltid 15 8. Tveksam, vet ej 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 SKOLUTBILDNING 64 Loc 269 width 1 MD=0 64 (FRÅN 16 ÅR) Har Du sammanlagt mer än 8 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning Du har? 503 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (nej) 276 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 406 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 447 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 262 5. Utbildning vid högskola eller universitet högst 3 år 225 6. Utbildning vid högskola eller universitet längre än 3 år 3 8. Tveksam, vet ej 248 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 POLITISKT INTRESSERAD 65 Loc 270 width 1 65 Är Du intresserad av politik? 237 1. Ja, mycket intresserad 953 2. Ja, ganska intresserad 751 3. Nej, inte särskilt intresserad 412 5. Nej inte alls intresserad 17 8. Tveksam, vet ej