GP-STUDIEN 1985-1994
                SSD 0629

              Primärforskare
              Bengt Johansson
                 JMG
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i GP-STUDIEN 1985-1994 samlades ursprungligen in av
  Bengt Johansson, Institutionen för journalistik och
  masskommunikation, Göteborgs universitet. Varken SSD eller
  primärforskaren bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  GP-studien är insamlad inom ramen för MEDOFF-projektet
  (Medierna och den offentliga sektorn) och en viktig
  frågeställning för forskningsprojektet har varit vad
  införandet av stadsdelsnämnder - SDN (1/1 1990) innebar för
  den kommunala bevakningen. Stadsdelsnämnderna började sin
  verksamhet 1989 och fick ansvar för verksamheten 1990. För att
  kunna undersöka mediernas bevakning av den kommunala
  verksamheten före reformen måste den första
  undersökningsperioden förläggas före 1/1 1989. Detta var
  avgörande för val av undersökningsperioder. Fem olika
  tidsperioder (1/7-30/6) åren 1985-1994 (1985/86, 1987/88,
  1989/90, 1991/92 och 1993/94) har analyserats. Valet av GP
  istället för andra dagstidningar eller radio är framförallt på
  grund av GP:s stora spridning i området.

  Tidningsexemplaren har valts ut genom ett obundet slumpmässigt
  urval stratifierat efter månad, med hjälp av en
  slumpvalstabell. Urvalet bestämdes till 20 procent av GP och
  40 procent av GP:s lokaltidningar under varje
  undersökningsperiod. Eftersom GP är en sjudagarstidning
  bestämdes urvalsramen till 365, även om inte tidningen
  utkommer årets alla dagar. I de fall det inte kom ut någon
  tidning på den valda dagen (nyårsafton, juldagen) analyserades
  nästa närmast utkommande nummer. Lokaltidningarna ges ut en
  gång/vecka, dock inte under sommarmånaderna. Eftersom urvalet
  gjordes på de veckor tidningen gavs ut förekom inget bortfall.
  Undersökningsperioden 1985/86 har inte analyserats för
  lokaltidningarna eftersom det inte fanns några lokaltidningar
  att tillgå denna period.

  Endast nyhetsmaterialet ingår i undersökningen. Vad som för
  undersökningen är relevant nyhetsmaterial bestäms utifrån
  följande kriterier: Artikelinnehållet handlar om verksamheter
  som Göteborgs kommun har ansvar för och där innehållet kopplas
  till Göteborgs kommun som ansvarig eller verksamheten berör
  kommunal service i Göteborg.

  Ytterligare information om undersökningens urval och
  kodningsprinciper finns i kapitel 3 i Johansson, B. (1998):
  'Nyheter mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig
  erfarenhet och lokal opinionsbildning'. Göteborg: JMG.

  
               PUBLIKATIONER

  Johansson, B. (1998): 'Nyheter mitt ibland oss. Kommunala
  nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning'.
  Göteborg: JMG.
  Asp, K; Johansson B. & Larsson, L. (1997): 'Nära Nyheter.
  Studier om kommunaljournalistik'. Göteborg: JMG/CEFOS.
  Johansson, B. & Asp, K. (1995): "Göteborgsposten och
  stadsdelsnämnderna", i Jönsson, S.; Rubenowitz, S &
  Westerståhl, J. (red): 'Decentraliserad kommun. Exemplet
  Göteborg'. Stockholm: SNS Förlag.
  Johansson, B. (1993): 'Massmedierna och
  stadsdelsnämndsreformen'. C-uppsats. Göteborg: JMG.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 18  (2)HUVUDMATERIALTYP      (3)LOC 43 WIDTH 1
                        (4)MD=

   (5) Huvudmaterialtyp

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
     3518 1.  Allmän nyhetsartikel
      330 2.  Spaltpuff
     1378 3.  Notis
      57 4.  Bakgrundsmaterial, analys
      15 5.  Kommentar, krönika
      77 7.  Övrigt

   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0629 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Ursprungligt ID-nummer 6 Medium 7 År 8 Månad 9 Dag 10 Datum 11 Veckodag 12 Första sida 13 Rubrikbredd 14 Artikelstorlek 15 Rubrikstorlek 16 Bildstorlek 17 TT 18 Huvudmaterialtyp 19 Huvudaktör 20 Kommunal angelägenhet 21 Perspektiv 22 Värdering 23 Huvudomtalad aktör 24 Valens 25 SDN-artikel 26 SDN-område 27 Kritik - tema 28 Kritiker 29 SDN i rubriken 30 Aktör 1 31 Kommunal angelägenhet 1 32 Omtalad aktör 1 33 Valens 1 34 Omtalad aktör 2 35 Valens 2 36 Aktör 2 37 Kommunal angelägenhet 2 38 Omtalad aktör 3 39 Valens 3 40 Omtalad aktör 4 41 Valens 4 42 Aktör 3 43 Kommunal angelägenhet 3 44 Omtalad aktör 5 45 Valens 5 46 Omtalad aktör 6 47 Valens 6 48 Planspecificering 49 Kvartal 50 År 2 51 Medium 2

VAR 1 SSD STUDY NR 0629              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0629


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Januari 1999
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 GP-studien 1985-1994
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 ORIG ID-NUMMER Loc 13 width 4 Ursprungligt ID-nummer Valid-n=5375 Min=1 Max=9915 Mean=4697.1 St.Dev=2948.7
VAR 6 MEDIUM Loc 17 width 1 Medium 2855 1. GP 901 2. GP Nordväst 853 3. GP Nordost 766 4. GP Sydväst
VAR 7 ÅR Loc 18 width 2 År 291 85. 1985 336 86. 1986 523 87. 1987 551 88. 1988 550 89. 1989 713 90. 1990 704 91. 1991 614 92. 1992 505 93. 1993 588 94. 1994
VAR 8 MÅNAD Loc 20 width 2 Månad 488 01. Januari 576 02. Februari 481 03. Mars 448 04. April 471 05. Maj 339 06. Juni 84 07. Juli 338 08. Augusti 620 09. September 593 10. Oktober 541 11. November 396 12. December
VAR 9 DAG Loc 22 width 2 Dag 01. 1 . . 31. 31 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 109 157 206 101 220 113 149 166 205 162 201 174 220 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 218 161 159 168 164 174 169 341 190 233 155 139 228 Kod: 27 28 29 30 31 Frek: 146 179 106 126 136
VAR 10 DATUM Loc 24 width 6 Datum Valid-n=5375 Min=850703 Max=940623 Mean=900251.8 St.Dev=26256.1
VAR 11 VECKODAG Loc 30 width 1 MD=0 Veckodag 220 1. Måndag 429 2. Tisdag 637 3. Onsdag 641 4. Torsdag 377 5. Fredag 363 6. Lördag 188 7. Söndag 2520 0. Ej tillämplig
VAR 12 FÖRSTA SIDA Loc 31 width 1 Första sida 4693 0. Ej första sida 682 1. Första sida
VAR 13 RUBRIKBREDD Loc 32 width 1 Rubrikbredd - Antal spalter Valid-n=5375 Min=0 Max=9 Mean=2.7 St.Dev=1.8
VAR 14 ARTIKELSTORLEK Loc 33 width 3 Artikelstorlek - Antal spaltcentimeter Valid-n=5375 Min=0 Max=321 Mean=29.4 St.Dev=25.4
VAR 15 RUBRIKSTORLEK Loc 36 width 3 Rubrikstorlek - Antal spaltcentimeter Valid-n=5375 Min=0 Max=98 Mean=7.1 St.Dev=6.7
VAR 16 BILDSTORLEK Loc 39 width 3 Bildstorlek - Antal spaltcentimeter Valid-n=5375 Min=0 Max=344 Mean=17.3 St.Dev=33.3
VAR 17 TT Loc 42 width 1 TT 5309 0. Ej TT 66 1. TT
VAR 18 HUVUDMATERIALTYP Loc 43 width 1 Huvudmaterialtyp 3518 1. Allmän nyhetsartikel 330 2. Spaltpuff 1378 3. Notis 57 4. Bakgrundsartikel, analys 15 5. Kommentar, krönika 77 7. Övrigt
VAR 19 HUVUDAKTÖR Loc 44 width 2 Huvudaktör 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 54 01. "Kommunen" 120 02. Kommunstyrelse 17 03. Kommunfullmäktige 464 04. Centrala nämnder 35 05. Stadskansliet 365 06. Central förvaltning 84 07. Kommunala bolag 323 08. "SDN" 105 09. SDN-förvaltning 74 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 80 11. Centralt - Vänsterpartiet 163 12. Centralt - Socialdemokraterna 57 13. Centralt - Centerpartiet 103 14. Centralt - Folkpartiet 105 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 19 16. Centralt - KDS 44 17. Centralt - Miljöpartiet 12 18. Centralt - Ny demokrati 22 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 21 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 10 21. SDN - Vänsterpartiet 44 22. SDN - Socialdemokraterna 8 23. SDN - Centerpartiet 17 24. SDN - Folkpartiet 28 25. SDN - Moderata samlingspartiet 4 26. SDN - KDS 12 27. SDN - Miljöpartiet 5 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 517 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 165 31. Övriga anställda - centralt 202 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 90 33. Övriga anställda - SDN 74 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 10 35. Övriga anställda - kommunala bolag 10 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 3 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 62 40. Fackliga organisationer 172 41. Intresseorganisationer 38 42. Idrottsorganisationer 30 43. Miljöorganisationer 5 44. Pensionärsorganisationer 16 45. Handikapporganisationer 63 46. Övriga organisationer 35 50. Experter, forskare 170 60. Enskilda medborgare 95 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 60 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 14 70. Riksaktörer - politiker 107 71. Riksaktörer - myndigheter 2 72. Riksaktörer - organisationer 20 73. Regering/regeringsföreträdare 1 74. Riksdagen 3 75. "Staten" 154 97. Övriga aktörer 862 98. Journalist/ej angiven aktör
VAR 20 KOMMUNAL ANGELÄGENHET Loc 46 width 2 Kommunal angelägenhet 01-03 Politik 11-24,77 Verksamhetsområden 302 01. Allmänpolitik 77 02. SDN-reformen i sig 161 03. Ekonomi och budget 269 11. Barnomsorg 302 12. Social omsorg 53 13. Omsorg om psykiskt utvecklingsstörda 199 14. Äldreomsorg 571 15. Grundskola 473 16. Fritid 421 17. Kultur 409 18. Sjukvård 106 19. Gymnasieskola 206 20. Bostäder 212 21. Kollektivtrafik 356 22. Miljö och hälsoskydd 254 23. Teknisk verksamhet 695 24. Stadsplanering och byggplanering 309 77. Övrigt
VAR 21 PERSPEKTIV Loc 48 width 1 Perspektiv 2685 0. Ej tillämpligt 215 1. Demokrati 2475 2. Service
VAR 22 VÄRDERING Loc 49 width 1 Värdering 3981 0. Neutralt, ej tillämpligt 511 1. Positivt 720 2. Negativt 163 3. Positivt och negativt
VAR 23 HUVUDOMTALAD AKTÖR Loc 50 width 2 MD= 0 Huvudomtalad aktör 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 168 01. "Kommunen" 66 02. Kommunstyrelse 48 03. Kommunfullmäktige 162 04. Centrala nämnder 7 05. Stadskansliet 264 06. Central förvaltning 156 07. Kommunala bolag 222 08. "SDN" 50 09. SDN-förvaltning 106 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 13 11. Centralt - Vänsterpartiet 58 12. Centralt - Socialdemokraterna 4 13. Centralt - Centerpartiet 26 14. Centralt - Folkpartiet 21 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 4 16. Centralt - KDS 12 17. Centralt - Miljöpartiet 7 18. Centralt - Ny demokrati 16 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 54 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 0 21. SDN - Vänsterpartiet 4 22. SDN - Socialdemokraterna 0 23. SDN - Centerpartiet 1 24. SDN - Folkpartiet 6 25. SDN - Moderata samlingspartiet 5 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 88 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 155 31. Övriga anställda - centralt 26 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 67 33. Övriga anställda - SDN 3 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 14 35. Övriga anställda - kommunala bolag 3 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 4 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 12 40. Fackliga organisationer 60 41. Intresseorganisationer 40 42. Idrottsorganisationer 8 43. Miljöorganisationer 2 44. Pensionärsorganisationer 5 45. Handikapporganisationer 79 46. Övriga organisationer 9 50. Experter, forskare 56 60. Enskilda medborgare 10 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 853 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 6 70. Riksaktörer - politiker 95 71. Riksaktörer - myndigheter 3 72. Riksaktörer - organisationer 46 73. Regering/regeringsföreträdare 5 74. Riksdagen 12 75. "Staten" 2234 00. Ej tillämplig
VAR 24 VALENS Loc 52 width 1 MD=9 Valens 2661 0. Neutral 64 1. Positiv 381 2. Negativ 0 3. Demokratisk, lyhörd 13 4. Maktfullkomlig, ej mottaglig för kritik 2 5. Serviceinriktad, effektiv 9 6. Byråkratisk, ineffektiv 0 7. Trovärdig 12 8. Ej trovärdig 2233 9. Ej tillämplig
VAR 25 SDN-ARTIKEL Loc 53 width 1 SDN-artikel 3903 0. Ingen SDN-artikel 1472 1. SDN-artikel
VAR 26 SDN-OMRÅDE Loc 54 width 2 SDN-område 3912 00. Inget SDN-område 81 01. Gunnared 99 02. Lärjedalen 96 03. Kortedala 85 04. Bergsjön 5 05. Härlanda 13 06. Örgryte 14 07. Centrum 14 08. Linnestaden 120 09. Majorna 38 10. Högsbo 37 11. Älvsborg 69 12. Frölunda 84 13. Askim 100 14. Tynnered 41 15. Styrsö 50 16. Torslanda 97 17. Biskopsgården 67 18. Lundby 33 19. Tuve-Säve 61 20. Backa 33 21. Kärra-Rödbo 206 22. SDN ospecificerat, flera SDN 20 23. KDR i Backa
VAR 27 KRITIK - TEMA Loc 56 width 1 MD=0 Kritik - tema 11 1. SDN-reformkritik, allmänt 21 2. Försämrat inflytande, demokrati 25 3. Försämrad service, effektivitet 174 4. Nedskärningar 6 5. Höjda taxor, avgifter 0 6. Affärer, tabbar 82 7. Övrig kritik 5056 0. Ej tillämplig
VAR 28 KRITIKER Loc 57 width 1 Kritiker 5058 0. Ingen kritiker 51 1. Politiker 34 2. Ansvariga tjänstemän 42 3. Anställda 58 4. Organisationer 2 5. Experter 24 6. Enskilda medborgare 75 7. Medborgare: ad-hoc-grupp 22 8. Journalist, medium 9 9. Övrig kritiker
VAR 29 SDN/KDN/KDR I RUBRIKEN Loc 58 width 1 SDN i rubriken 5185 0. Nej 139 1. SDN i rubriken 6 2. KDN i rubriken (kommundelsnämnd) 45 3. KDR i rubriken (kommundelsråd)
VAR 30 AKTÖR 1 Loc 59 width 2 Aktör 1 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 65 01. "Kommunen" 126 02. Kommunstyrelse 21 03. Kommunfullmäktige 465 04. Centrala nämnder 37 05. Stadskansliet 379 06. Central förvaltning 85 07. Kommunala bolag 326 08. "SDN" 114 09. SDN-förvaltning 33 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 77 11. Centralt - Vänsterpartiet 196 12. Centralt - Socialdemokraterna 58 13. Centralt - Centerpartiet 116 14. Centralt - Folkpartiet 118 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 21 16. Centralt - KDS 46 17. Centralt - Miljöpartiet 10 18. Centralt - Ny demokrati 15 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 13 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 11 21. SDN - Vänsterpartiet 46 22. SDN - Socialdemokraterna 6 23. SDN - Centerpartiet 22 24. SDN - Folkpartiet 24 25. SDN - Moderata samlingspartiet 4 26. SDN - KDS 13 27. SDN - Miljöpartiet 7 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 436 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 157 31. Övriga anställda - centralt 192 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 82 33. Övriga anställda - SDN 80 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 10 35. Övriga anställda - kommunala bolag 7 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 3 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 53 40. Fackliga organisationer 160 41. Intresseorganisationer 37 42. Idrottsorganisationer 30 43. Miljöorganisationer 6 44. Pensionärsorganisationer 18 45. Handikapporganisationer 62 46. Övriga organisationer 25 50. Experter, forskare 200 60. Enskilda medborgare 102 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 70 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 17 70. Riksaktörer - politiker 115 71. Riksaktörer - myndigheter 3 72. Riksaktörer - organisationer 24 73. Regering/regeringsföreträdare 1 74. Riksdagen 6 75. "Staten" 163 97. Övriga aktörer 862 98. Journalist/ej angiven aktör
VAR 31 KOMMUNAL ANGELÄGENHET 1 Loc 61 width 2 Kommunal angelägenhet 1 01-03 Politik 11-24,77 Verksamhetsområden 298 01. Allmänpolitik 79 02. SDN-reformen i sig 161 03. Ekonomi och budget 271 11. Barnomsorg 305 12. Social omsorg 49 13. Omsorg om psykiskt utvecklingsstörda 198 14. Äldreomsorg 563 15. Grundskola 474 16. Fritid 424 17. Kultur 411 18. Sjukvård 109 19. Gymnasieskola 212 20. Bostäder 213 21. Kollektivtrafik 341 22. Miljö och hälsoskydd 258 23. Teknisk verksamhet 692 24. Stadsplanering och byggplanering 317 77. Övrigt
VAR 32 OMTALAD AKTÖR 1 Loc 63 width 2 MD= 0 Omtalad aktör 1 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 184 01. "Kommunen" 71 02. Kommunstyrelse 66 03. Kommunfullmäktige 179 04. Centrala nämnder 11 05. Stadskansliet 274 06. Central förvaltning 135 07. Kommunala bolag 228 08. "SDN" 58 09. SDN-förvaltning 86 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 21 11. Centralt - Vänsterpartiet 90 12. Centralt - Socialdemokraterna 3 13. Centralt - Centerpartiet 35 14. Centralt - Folkpartiet 27 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 5 16. Centralt - KDS 15 17. Centralt - Miljöpartiet 7 18. Centralt - Ny demokrati 19 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 41 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 0 21. SDN - Vänsterpartiet 6 22. SDN - Socialdemokraterna 0 23. SDN - Centerpartiet 2 24. SDN - Folkpartiet 9 25. SDN - Moderata samlingspartiet 0 26. SDN - KDS 3 27. SDN - Miljöpartiet 6 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 89 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 142 31. Övriga anställda - centralt 29 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 62 33. Övriga anställda - SDN 9 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 13 35. Övriga anställda - kommunala bolag 2 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 2 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 23 40. Fackliga organisationer 61 41. Intresseorganisationer 30 42. Idrottsorganisationer 7 43. Miljöorganisationer 2 44. Pensionärsorganisationer 7 45. Handikapporganisationer 75 46. Övriga organisationer 14 50. Experter, forskare 53 60. Enskilda medborgare 11 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 725 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 6 70. Riksaktörer - politiker 125 71. Riksaktörer - myndigheter 1 72. Riksaktörer - organisationer 66 73. Regering/regeringsföreträdare 3 74. Riksdagen 15 75. "Staten" 0 97. Övriga aktörer 0 98. Journalist/ej angiven aktör 2222 00. Ej tillämplig
VAR 33 VALENS 1 Loc 65 width 1 MD=9 Valens 1 2681 0. Neutral 77 1. Positiv 364 2. Negativ 3 3. Demokratisk, lyhörd 9 4. Maktfullkomlig, ej mottaglig för kritik 1 5. Serviceinriktad, effektiv 7 6. Byråkratisk, ineffektiv 0 7. Trovärdig 12 8. Ej trovärdig 2221 9. Ej tillämplig
VAR 34 OMTALAD AKTÖR 2 Loc 66 width 2 MD= 0 Omtalad aktör 2 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 78 01. "Kommunen" 30 02. Kommunstyrelse 39 03. Kommunfullmäktige 84 04. Centrala nämnder 10 05. Stadskansliet 118 06. Central förvaltning 62 07. Kommunala bolag 79 08. "SDN" 28 09. SDN-förvaltning 64 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 11 11. Centralt - Vänsterpartiet 41 12. Centralt - Socialdemokraterna 4 13. Centralt - Centerpartiet 9 14. Centralt - Folkpartiet 27 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 1 16. Centralt - KDS 11 17. Centralt - Miljöpartiet 3 18. Centralt - Ny demokrati 7 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 30 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 3 21. SDN - Vänsterpartiet 2 22. SDN - Socialdemokraterna 1 23. SDN - Centerpartiet 0 24. SDN - Folkpartiet 3 25. SDN - Moderata samlingspartiet 0 26. SDN - KDS 0 27. SDN - Miljöpartiet 2 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 44 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 94 31. Övriga anställda - centralt 24 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 35 33. Övriga anställda - SDN 2 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 3 35. Övriga anställda - kommunala bolag 1 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 3 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 13 40. Fackliga organisationer 27 41. Intresseorganisationer 17 42. Idrottsorganisationer 2 43. Miljöorganisationer 2 44. Pensionärsorganisationer 2 45. Handikapporganisationer 29 46. Övriga organisationer 7 50. Experter, forskare 37 60. Enskilda medborgare 8 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 311 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 8 70. Riksaktörer - politiker 64 71. Riksaktörer - myndigheter 0 72. Riksaktörer - organisationer 22 73. Regering/regeringsföreträdare 2 74. Riksdagen 12 75. "Staten" 0 97. Övriga aktörer 0 98. Journalist/ej angiven aktör 3859 00. Ej tillämplig
VAR 35 GP-85/94 VALENS 2 Loc 68 width 1 MD=9 Valens 2 1377 0. Neutral 29 1. Positiv 100 2. Negativ 0 3. Demokratisk, lyhörd 4 4. Maktfullkomlig, ej mottaglig för kritik 1 5. Serviceinriktad, effektiv 3 6. Byråkratisk, ineffektiv 1 7. Trovärdig 1 8. Ej trovärdig 3859 9. Ej tillämplig
VAR 36 AKTÖR 2 Loc 69 width 2 MD= 0 Aktör 2 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 32 01. "Kommunen" 54 02. Kommunstyrelse 13 03. Kommunfullmäktige 179 04. Centrala nämnder 34 05. Stadskansliet 204 06. Central förvaltning 66 07. Kommunala bolag 185 08. "SDN" 67 09. SDN-förvaltning 28 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 73 11. Centralt - Vänsterpartiet 160 12. Centralt - Socialdemokraterna 30 13. Centralt - Centerpartiet 115 14. Centralt - Folkpartiet 111 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 12 16. Centralt - KDS 45 17. Centralt - Miljöpartiet 9 18. Centralt - Ny demokrati 25 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 16 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 16 21. SDN - Vänsterpartiet 49 22. SDN - Socialdemokraterna 6 23. SDN - Centerpartiet 25 24. SDN - Folkpartiet 37 25. SDN - Moderata samlingspartiet 4 26. SDN - KDS 9 27. SDN - Miljöpartiet 6 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 413 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 118 31. Övriga anställda - centralt 180 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 66 33. Övriga anställda - SDN 55 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 9 35. Övriga anställda - kommunala bolag 4 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 5 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 61 40. Fackliga organisationer 108 41. Intresseorganisationer 15 42. Idrottsorganisationer 24 43. Miljöorganisationer 5 44. Pensionärsorganisationer 6 45. Handikapporganisationer 39 46. Övriga organisationer 38 50. Experter, forskare 148 60. Enskilda medborgare 56 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 53 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 12 70. Riksaktörer - politiker 96 71. Riksaktörer - myndigheter 1 72. Riksaktörer - organisationer 19 73. Regering/regeringsföreträdare 0 74. Riksdagen 2 75. "Staten" 111 97. Övriga aktörer 754 98. Journalist/ej angiven aktör 1367 00. Ej tillämplig
VAR 37 KOMMUNAL ANGELÄGENHET 2 Loc 71 width 2 MD= 0 Kommunal angelägenhet 2 01-03 Politik 11-24,77 Verksamhetsområden 204 01. Allmänpolitik 68 02. SDN-reformen i sig 117 03. Ekonomi och budget 223 11. Barnomsorg 226 12. Social omsorg 33 13. Omsorg om psykiskt utvecklingsstörda 165 14. Äldreomsorg 471 15. Grundskola 328 16. Fritid 305 17. Kultur 315 18. Sjukvård 78 19. Gymnasieskola 164 20. Bostäder 170 21. Kollektivtrafik 290 22. Miljö och hälsoskydd 176 23. Teknisk verksamhet 454 24. Stadsplanering och byggplanering 221 77. Övrigt 1367 00. Ej tillämplig
VAR 38 OMTALAD AKTÖR 3 Loc 73 width 2 MD= 0 Omtalad aktör 3 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 112 01. "Kommunen" 54 02. Kommunstyrelse 25 03. Kommunfullmäktige 126 04. Centrala nämnder 7 05. Stadskansliet 172 06. Central förvaltning 81 07. Kommunala bolag 139 08. "SDN" 43 09. SDN-förvaltning 70 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 18 11. Centralt - Vänsterpartiet 56 12. Centralt - Socialdemokraterna 6 13. Centralt - Centerpartiet 19 14. Centralt - Folkpartiet 25 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 7 16. Centralt - KDS 13 17. Centralt - Miljöpartiet 8 18. Centralt - Ny demokrati 17 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 30 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 0 21. SDN - Vänsterpartiet 11 22. SDN - Socialdemokraterna 1 23. SDN - Centerpartiet 1 24. SDN - Folkpartiet 4 25. SDN - Moderata samlingspartiet 0 26. SDN - KDS 3 27. SDN - Miljöpartiet 3 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 62 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 124 31. Övriga anställda - centralt 20 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 53 33. Övriga anställda - SDN 2 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 6 35. Övriga anställda - kommunala bolag 1 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 2 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 12 40. Fackliga organisationer 47 41. Intresseorganisationer 24 42. Idrottsorganisationer 7 43. Miljöorganisationer 3 44. Pensionärsorganisationer 3 45. Handikapporganisationer 33 46. Övriga organisationer 5 50. Experter, forskare 48 60. Enskilda medborgare 8 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 484 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 8 70. Riksaktörer - politiker 84 71. Riksaktörer - myndigheter 1 72. Riksaktörer - organisationer 39 73. Regering/regeringsföreträdare 6 74. Riksdagen 15 75. "Staten" 0 97. Övriga aktörer 0 98. Journalist/ej angiven aktör 3227 00. Ej tillämplig
VAR 39 VALENS 3 Loc 75 width 1 MD=9 Valens 3 1872 0. Neutral 48 1. Positiv 200 2. Negativ 0 3. Demokratisk, lyhörd 9 4. Maktfullkomlig, ej mottaglig för kritik 4 5. Serviceinriktad, effektiv 6 6. Byråkratisk, ineffektiv 0 7. Trovärdig 9 8. Ej trovärdig 3227 9. Ej tillämplig
VAR 40 OMTALAD AKTÖR 4 Loc 76 width 2 MD= 0 Omtalad aktör 4 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 59 01. "Kommunen" 11 02. Kommunstyrelse 15 03. Kommunfullmäktige 44 04. Centrala nämnder 8 05. Stadskansliet 79 06. Central förvaltning 40 07. Kommunala bolag 61 08. "SDN" 17 09. SDN-förvaltning 31 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 9 11. Centralt - Vänsterpartiet 21 12. Centralt - Socialdemokraterna 3 13. Centralt - Centerpartiet 11 14. Centralt - Folkpartiet 10 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 3 16. Centralt - KDS 5 17. Centralt - Miljöpartiet 4 18. Centralt - Ny demokrati 7 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 11 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 0 21. SDN - Vänsterpartiet 2 22. SDN - Socialdemokraterna 2 23. SDN - Centerpartiet 3 24. SDN - Folkpartiet 3 25. SDN - Moderata samlingspartiet 0 26. SDN - KDS 3 27. SDN - Miljöpartiet 2 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 33 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 47 31. Övriga anställda - centralt 16 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 28 33. Övriga anställda - SDN 6 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 1 35. Övriga anställda - kommunala bolag 0 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 0 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 5 40. Fackliga organisationer 16 41. Intresseorganisationer 5 42. Idrottsorganisationer 3 43. Miljöorganisationer 3 44. Pensionärsorganisationer 2 45. Handikapporganisationer 12 46. Övriga organisationer 3 50. Experter, forskare 12 60. Enskilda medborgare 7 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 139 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 2 70. Riksaktörer - politiker 37 71. Riksaktörer - myndigheter 2 72. Riksaktörer - organisationer 13 73. Regering/regeringsföreträdare 4 74. Riksdagen 8 75. "Staten" 0 97. Övriga aktörer 0 98. Journalist/ej angiven aktör 4507 00. Ej tillämplig
VAR 41 VALENS 4 Loc 78 width 1 MD=9 Valens 4 794 0. Neutral 12 1. Positiv 57 2. Negativ 0 3. Demokratisk, lyhörd 0 4. Maktfullkomlig, ej mottaglig för kritik 0 5. Serviceinriktad, effektiv 1 6. Byråkratisk, ineffektiv 1 7. Trovärdig 2 8. Ej trovärdig 4508 9. Ej tillämplig
VAR 42 AKTÖR 3 Loc 79 width 2 MD= 0 Aktör 3 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 15 01. "Kommunen" 29 02. Kommunstyrelse 15 03. Kommunfullmäktige 78 04. Centrala nämnder 18 05. Stadskansliet 112 06. Central förvaltning 28 07. Kommunala bolag 91 08. "SDN" 41 09. SDN-förvaltning 25 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 50 11. Centralt - Vänsterpartiet 102 12. Centralt - Socialdemokraterna 18 13. Centralt - Centerpartiet 72 14. Centralt - Folkpartiet 90 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 5 16. Centralt - KDS 23 17. Centralt - Miljöpartiet 5 18. Centralt - Ny demokrati 14 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 7 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 10 21. SDN - Vänsterpartiet 34 22. SDN - Socialdemokraterna 8 23. SDN - Centerpartiet 8 24. SDN - Folkpartiet 24 25. SDN - Moderata samlingspartiet 4 26. SDN - KDS 14 27. SDN - Miljöpartiet 5 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 218 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 58 31. Övriga anställda - centralt 94 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 44 33. Övriga anställda - SDN 30 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 1 35. Övriga anställda - kommunala bolag 2 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 1 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 32 40. Fackliga organisationer 60 41. Intresseorganisationer 8 42. Idrottsorganisationer 10 43. Miljöorganisationer 3 44. Pensionärsorganisationer 8 45. Handikapporganisationer 22 46. Övriga organisationer 16 50. Experter, forskare 89 60. Enskilda medborgare 21 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 27 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 3 70. Riksaktörer - politiker 67 71. Riksaktörer - myndigheter 1 72. Riksaktörer - organisationer 15 73. Regering/regeringsföreträdare 1 74. Riksdagen 1 75. "Staten" 61 97. Övriga aktörer 477 98. Journalist/ej angiven aktör 3060 00. Ej tillämplig
VAR 43 KOMMUNAL ANGELÄGENHET 3 Loc 81 width 2 MD= 0 Kommunal angelägenhet 3 01-03 Politik 11-24,77 Verksamhetsområden 121 01. Allmänpolitik 42 02. SDN-reformen i sig 89 03. Ekonomi och budget 133 11. Barnomsorg 136 12. Social omsorg 20 13. Omsorg om psykiskt utvecklingsstörda 108 14. Äldreomsorg 270 15. Grundskola 171 16. Fritid 174 17. Kultur 156 18. Sjukvård 51 19. Gymnasieskola 99 20. Bostäder 79 21. Kollektivtrafik 177 22. Miljö och hälsoskydd 91 23. Teknisk verksamhet 261 24. Stadsplanering och byggplanering 137 77. Övrigt 3060 00. Ej tillämplig
VAR 44 OMTALAD AKTÖR 5 Loc 83 width 2 MD= 0 Omtalad aktör 5 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 58 01. "Kommunen" 32 02. Kommunstyrelse 23 03. Kommunfullmäktige 67 04. Centrala nämnder 10 05. Stadskansliet 94 06. Central förvaltning 50 07. Kommunala bolag 86 08. "SDN" 16 09. SDN-förvaltning 33 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 7 11. Centralt - Vänsterpartiet 33 12. Centralt - Socialdemokraterna 4 13. Centralt - Centerpartiet 19 14. Centralt - Folkpartiet 26 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 1 16. Centralt - KDS 13 17. Centralt - Miljöpartiet 3 18. Centralt - Ny demokrati 10 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 24 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 0 21. SDN - Vänsterpartiet 6 22. SDN - Socialdemokraterna 0 23. SDN - Centerpartiet 5 24. SDN - Folkpartiet 2 25. SDN - Moderata samlingspartiet 2 26. SDN - KDS 0 27. SDN - Miljöpartiet 0 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 38 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 66 31. Övriga anställda - centralt 20 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 30 33. Övriga anställda - SDN 2 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 1 35. Övriga anställda - kommunala bolag 0 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 0 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 11 40. Fackliga organisationer 20 41. Intresseorganisationer 10 42. Idrottsorganisationer 3 43. Miljöorganisationer 2 44. Pensionärsorganisationer 0 45. Handikapporganisationer 22 46. Övriga organisationer 2 50. Experter, forskare 24 60. Enskilda medborgare 9 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 260 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 4 70. Riksaktörer - politiker 54 71. Riksaktörer - myndigheter 2 72. Riksaktörer - organisationer 16 73. Regering/regeringsföreträdare 4 74. Riksdagen 11 75. "Staten" 0 97. Övriga aktörer 0 98. Journalist/ej angiven aktör 4140 00. Ej tillämplig
VAR 45 VALENS 5 Loc 85 width 1 MD=9 Valens 5 1064 0. Neutral 32 1. Positiv 126 2. Negativ 0 3. Demokratisk, lyhörd 3 4. Maktfullkomlig, ej mottaglig för kritik 0 5. Serviceinriktad, effektiv 5 6. Byråkratisk, ineffektiv 1 7. Trovärdig 4 8. Ej trovärdig 4140 9. Ej tillämplig
VAR 46 OMTALAD AKTÖR 6 Loc 86 width 2 MD= 0 Omtalad aktör 6 01-62 Lokala aktörer 70-75 Riksaktörer 27 01. "Kommunen" 15 02. Kommunstyrelse 11 03. Kommunfullmäktige 23 04. Centrala nämnder 3 05. Stadskansliet 34 06. Central förvaltning 18 07. Kommunala bolag 22 08. "SDN" 7 09. SDN-förvaltning 29 10. Kommunpolitiker/partier - centralt 3 11. Centralt - Vänsterpartiet 18 12. Centralt - Socialdemokraterna 4 13. Centralt - Centerpartiet 4 14. Centralt - Folkpartiet 8 15. Centralt - Moderata samlingspartiet 4 16. Centralt - KDS 5 17. Centralt - Miljöpartiet 2 18. Centralt - Ny demokrati 2 19. Centralt - Borgerliga politiker/partier i samverkan 10 20. Kommunpolitiker/partier - SDN 1 21. SDN - Vänsterpartiet 4 22. SDN - Socialdemokraterna 0 23. SDN - Centerpartiet 2 24. SDN - Folkpartiet 2 25. SDN - Moderata samlingspartiet 0 26. SDN - KDS 0 27. SDN - Miljöpartiet 1 29. SDN - Borgerliga politiker/partier i samverkan 20 30. Ansvariga tjänstemän - centralt 23 31. Övriga anställda - centralt 12 32. Ansvariga tjänstemän - SDN 23 33. Övriga anställda - SDN 1 34. Ansvariga tjänstemän - kommunala bolag 1 35. Övriga anställda - kommunala bolag 0 36. Ansvariga tjänstemän inom KDN - ej KDN-tjänstemän (rektorer mm) 0 37. Övriga anställda inom KDN (lärare, fritidsassistenter mm) 5 40. Fackliga organisationer 15 41. Intresseorganisationer 1 42. Idrottsorganisationer 1 43. Miljöorganisationer 1 44. Pensionärsorganisationer 1 45. Handikapporganisationer 10 46. Övriga organisationer 2 50. Experter, forskare 9 60. Enskilda medborgare 2 61. Medborgare: ad-hoc-grupp 72 62. Kommunmedborgare, klientgrupper, allmänhet 4 70. Riksaktörer - politiker 29 71. Riksaktörer - myndigheter 0 72. Riksaktörer - organisationer 7 73. Regering/regeringsföreträdare 0 74. Riksdagen 4 75. "Staten" 0 97. Övriga aktörer 0 98. Journalist/ej angiven aktör 4873 00. Ej tillämplig
VAR 47 VALENS 6 Loc 88 width 1 MD=9 Valens 6 471 0. Neutral 6 1. Positiv 23 2. Negativ 0 3. Demokratisk, lyhörd 0 4. Maktfullkomlig, ej mottaglig för kritik 0 5. Serviceinriktad, effektiv 1 6. Byråkratisk, ineffektiv 0 7. Trovärdig 1 8. Ej trovärdig 4873 9. Ej tillämplig
VAR 48 PLANSPECIFICERING Loc 89 width 1 MD=0 Planspecificering 406 1. Övergripande stadsplanering 180 2. Enskilda byggärenden 265 3. Trafikplanering 4524 0. Ej tillämplig
VAR 49 KVARTAL Loc 90 width 1 Kvartal 1545 1. Januari-mars 1258 2. April-juni 1042 3. Juli-september 1530 4. Oktober-december
VAR 50 ÅR 2 Loc 91 width 1 År 2 627 1. 1985-1986 1074 2. 1987-1988 1263 3. 1989-1990 1318 4. 1991-1992 1093 5. 1993-1994
VAR 51 MEDIUM 2 Loc 92 width 1 Medium 2 2855 1. GP 2520 2. GP:s lokaltidningar