VALU-98
      SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 1998
                SSD 0630

              Primärforskare

               Hans Hernborn
            Sveriges Television AB

              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

           Torbjörn Thedéen, Pär Näsman
           Kungliga Tekniska Högskolan

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i VALU-98 - SVT:S VALLOKALSUNDERSÖKNING
  RIKSDAGSVALET 1998 samlades ursprungligen in av Sveriges
  Television AB. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar
  ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti
  de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor.

  Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal
  länder för prognos- och analysändamål. Den första
  vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes av Sveriges
  Television (SVT) i samarbete med Stockholms universitet (SU)
  och Göteborgs universitet (GU) vid riksdagsvalet 1991
  (VALU-91).

  Samtliga data från de VALU som genomförts finns redovisade i
  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänsts rapporter 'VALU-91
  SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 1991' (SSD 0278),
  'VALU-94 SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 1994' (SSD
  0473), 'VALU-94EU SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen
  1994' (SSD 0567) och'VALU-95 SVT:s vallokalsundersökning
  EU-parlamentsvalet 1995' (SSD 0568).

  Den nu aktuella VALU-98 genomfördes vid riksdagsvalet 1998 av
  Sveriges Television i samarbete med forskare vid Centrum för
  säkerhetsforskning, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och
  Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

  Huvudsyftet med VALU-98 var, liksom för tidigare VALU, att ge
  ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges
  Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

  Projektledare för VALU-98 var kanalrådet Hans Hernborn,
  Sveriges Television. Forskningsingenjör Per Näsman och
  professor Torbjörn Thedéen vid Centrum för säkerhetsforskning
  på Kungliga Tekniska Högskolan svarade för den statistiska
  undersökningsplanen. Per Näsman svarade också för den
  praktiska uppläggningen av VALU-98. Professor Sören Holmberg,
  Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet,
  svarade för utformningen av enkätformuläret och för den
  valsociologiska tolkningen av resultaten.

  
               URVALSPLAN

  I VALU-98 delades Sverige (valkretsarna) in i fyra geografiska
  regioner, grupperade kring högskolestäderna Lund, Göteborg,
  Stockholm och Sundsvall. I var och en av regionerna
  engagerades en högskolelärare som regional
  undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som
  arbetsledare för de totalt cirka 200 fältombud som genomförde
  undersökningen i vallokalerna respektive postkontoren.
  Respektive högskolas institution för statistik utgjorde
  rekryteringsunderlag för undersökningsledarna och fältombuden.
  Samtliga undersökningsledare och fältombud har således
  kunskaper i statistisk metodik.

  Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid
  riksdagsvalet 1994 från Posten (Gerd Olsson) valdes 20
  postkontor ut för att ingå i VALU-98. Vid de utvalda
  postkontoren fick de som poströstade under ett slumpmässigt
  valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under veckan
  (måndag-fredag) före valdagen fylla i enkäten.
  Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra
  timmar. Startpunkten för respektive pass valdes slumpmässigt.

  Andelen som vägrade fylla i enkäten var cirka 30%. Siffran
  baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen
  kontroll av antalet vägrare eller kartläggning av deras
  bakgrundsvariabler eller motiv för vägran gjordes. Spontant
  uppgav huvuddelen av vägrarna tidsbrist som motivet för vägran

  Under valdagen genomfördes VALU-98 vid 60 vallokaler.
  Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet
  med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade.
  Detta innebär till exempel att det i två regioner utvaldes
  färre valdistrikt än i de övriga två regionerna. Inom varje
  region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval
  (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom
  regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU-98. På detta
  sätt kom 60 valdistrikt att utväljas. För varje valdistrikt
  utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass,
  vilka tillsammans utgjorde tre timmar. Passens startpunkt
  valdes slumpmässigt.

  Andelen vägrare bedöms av fältombuden som genomgående lägre än
  vid postlokalerna.

  
             TELETEKNISKT BORTFALL

  Till SVTs VALU-system överfördes i tid under valkvällen
  enkätsvar från 2555 väljare i postkontor och 5951 i
  valdistrikt, sammanlagt 8506 väljare. På grund av den stora
  mänd blanketter som samlats in försenades överföringen av data
  och 401 enkäter vallokaler blev ej inrapporterade i tid under
  valkvällen.

  De 401 enkäter som sålunda inte blev överförda i tid under
  valkvällen ingår, tillsammans med de i tid överförda
  enkäterna, i den databas som lämnats till Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Av variabelbeskrivningen
  framgår hur de två grupperna kan särskiljas.

                RESULTAT

  A) Totala antalet svarsenkäter i VALU-98 blev alltså 8907
  varav 8506 låg till grund för analyserna under valvakan.
  Svarsfrekvensen bedömdes totalt till cirka 75 procent.
  Internbortfallet vid enskilda frågor varierade men var i de
  flesta fall lägre än 10 procent.

  B) Utgående från VALU-98 beräknades med hjälp av viktning en
  prognos för slutresultatet av riksdagsvalet. Prognosen, vilken
  SVT publicerade efter vallokalernas stängning klockan 20:00,
  redovisas i nedanstående tabell tillsammans med
  valmyndighetens officiella slutliga röstsammanräkning uttryckt
  i procent. De 401 blanketter som inte kom med i VALU-98s
  prognossystem påverkade inte prognosens utfall.

          m  c  fp kds  mp  s  v  övriga

  Prognos    21,8 6,0 5,6 10,5 4,9 35,4 13,3 2,5
  Valresultat  22,9 5,1 4,7 11.8 4,5 36,4 12,0 2,6

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 18  (2)FÖRTROENDE POLITIKER 11 (3)LOC 35 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 11 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för
     svenska politiker?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      254 1.  Mycket stort
     3298 2.  Ganska stort
     3869 3.  Ganska litet
     1338 4.  Mycket litet
  
      148 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0630 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Huvudort 6 Vallokalsröstning eller poströstning 7 Distrikt 8 Kön 9 Födelseår 10 Parti riksdagsvalet 1998 11 Parti kommunfullmäktigevalet 1998 12 Personröstning i riksdagsvalet 13 Personröstning i kommunfullmäktigevalet 14 Tidpunkt röstbeslut 15 Partival riksdagsvalet 1994 16 Rösta i folkomröstning om svenskt medlemskap i EMU 17 Placering vänster-högerskalan 18 Förtroende för svenska politiker 19 Kyrkobesök 20 Medlem i fackförening 21 Arbetsmarknadsgrupp 22 Yrkesgrupp 23 Statlig, kommunal eller privat tjänst 24 Partiledarens betydelse för partival 25 Betydelse för partival: Skatterna 26 Betydelse för partival: Miljön 27 Betydelse för partival: Sysselsättningen 28 Betydelse för partival: Svenska ekonomin 29 Betydelse för partival: Pensionerna 30 Betydelse för partival: Lag och ordning 31 Betydelse för partival: Flyktingar/Invandring 32 Betydelse för partival: EU/EMU 33 Betydelse för partival: Sjukvården 34 Betydelse för partival: Jämställdhet mellan kvinnor och män 35 Betydelse för partival: Skola och utbildning 36 Betydelse för partival: Företagens villkor 37 Betydelse för partival: Energi och kärnkraft 38 Betydelse för partival: Äldreomsorgen 39 Betydelse för partival: Barnomsorgen 40 Sammanfattande betyg: Moderaterna 41 Sammanfattande betyg: Centerpartiet 42 Sammanfattande betyg: Folkpartiet 43 Sammanfattande betyg: Kristdemokraterna 44 Sammanfattande betyg: Socialdemokraterna 45 Sammanfattande betyg: Vänsterpartiet 46 Sammanfattande betyg: Miljöpartiet 47 Sanningskommission utreda IB-affären 48 Ingick i SVT:s valprognos på valkvällen

VAR 1 SSD STUDY NR 0630              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0630


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Januari 1999
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 VALU-98 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 1998
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 HUVUDORT Loc 13 width 1 Huvudort 3041 1. Stockholm 1804 2. Lund 1966 3. Göteborg 2096 4. Sundsvall
VAR 6 VALLOKAL EL POSTRÖST Loc 14 width 1 Vallokalsröstning eller poströstning 2555 1. Poströstning 6352 2. Vallokalsröstning
VAR 7 DISTRIKT Loc 15 width 4 Distrikt 163 1101. Posten Täby C 65 1102. Posten Västerås 1 88 1103. Posten Norrtälje 31 1104. Posten Södertälje 1 121 1105. Posten Gävle 1 106 1201. Vallokal Ingarö 1 105 1202. Vallokal Södertälje 22 221 1203. Vallokal Lidingö 2 81 1204. Vallokal Haninge 5 370 1205. Vallokal Västerled 5 377 1206. Vallokal Oscar 10 88 1207. Vallokal Hägersten 6 304 1208. Vallokal Bromma 9 166 1209. Vallokal G:la Uppsala 52 136 1210. Vallokal Enköping 26 60 1211. Vallokal Gropptorp 121 1212. Vallokal Gryt 59 1213. Vallokal Berga 7 147 1214. Vallokal Västerås 5 115 1215. Vallokal Hedemora NV 117 1216. Vallokal Hofors 2 273 2101. Posten Lund 1 122 2102. Posten Kristianstad 1 76 2103. Posten Landskrona 1 71 2104. Posten Ängelholm 1 60 2105. Posten Eslöv 1 74 2201. Vallokal Berg 61 2202. Vallokal Algutsboda 1 71 2203. Vallokal Kalmar 20 81 2204. Vallokal Mörrum V 136 2205. Vallokal Sölvesborg 3 73 2206. Vallokal Klippan 2 41 2207. Vallokal Åstorp 3 80 2208. Vallokal Konga och Ask 121 2209. Vallokal S:t Pauli 6 97 2210. Vallokal Eriksfält 3 86 2211. Vallokal Gustav Adolf 9 40 2212. Vallokal Eslöv 14 127 2213. Vallokal Falkenberg 2 114 2214. Vallokal Kungsbacka 2 309 3101. Posten Västra Frölunda 1 131 3102. Posten Kungsbacka 85 3103. Posten Alingsås 131 3104. Posten Varberg C 94 3105. Posten Göteborg 53 (Aveny) 64 3201. Vallokal Eksjö 7 74 3202. Vallokal Bodafors S 60 3203. Vallokal Angered 9 108 3204. Vallokal Högsbo 1 54 3205. Vallokal S:t Pauli 10 101 3206. Vallokal Torsby 96 3207. Vallokal Bokenäs-Dragsmark 100 3208. Vallokal Alingsås 5 87 3209. Vallokal Dalsjöfors 118 3210. Vallokal Hjo 1 85 3211. Vallokal Forshaga 68 3212. Vallokal Storfors 3 76 3213. Vallokal Snavlunda 125 3214. Vallokal Almby 86 275 4101. Posten Umeå 1 203 4102. Posten Luleå 1 114 4103. Posten Boden 1 96 4104. Posten Piteå 1 47 4105. Posten Älvsbyn 1 50 4201. Vallokal Ånge 1 129 4202. Vallokal Härnösand 26 142 4203. Vallokal Sundsvall 40 63 4204. Vallokal Skorped 86 4205. Vallokal Aspås 99 4206. Vallokal Östersund 19 99 4207. Vallokal Björksele 64 4208. Vallokal Storuman 1 59 4209. Vallokal Vindeln 2 35 4210. Vallokal Arvidsjaur 1 127 4211. Vallokal Gällivare 5 109 4212. Vallokal Luleå 7 11 4213. Vallokal Aapua 75 4214. Vallokal Boden 2 47 4215. Vallokal Timrå 15 166 4216. Vallokal Carlshem V
VAR 8 KÖN 1 Loc 19 width 1 MD=9 1 Är Du kvinna eller man? 4358 1. Kvinna 4187 2. Man 362 9. Uppgift saknas
VAR 9 FÖDELSEÅR 2 Loc 20 width 4 MD=9999 2 Vilket år är Du född? 1898. 1898 . . 1980. 1980 526 9999. Uppgift saknas Kod: 1898 1901 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 Frek: 1 1 3 2 2 5 3 4 6 12 11 Kod: 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Frek: 16 21 14 23 27 47 48 56 57 67 70 Kod: 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Frek: 61 84 81 95 80 115 109 103 90 104 108 Kod: 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Frek: 89 119 93 107 144 109 147 152 161 180 182 Kod: 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Frek: 186 157 161 147 154 155 163 130 147 154 165 Kod: 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Frek: 138 138 132 155 152 174 177 196 163 174 159 Kod: 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Frek: 174 145 173 163 167 155 168 178 158 154 123 Kod: 1980 9999 Frek: 137 526
VAR 10 PARTI RIKSDAGSVAL 1998 3 Loc 24 width 2 MD=99 3 Vilket parti har Du röstat på idag i riksdagsvalet? 2091 01. Moderaterna 390 02. Centerpartiet 538 03. Folkpartiet 951 04. Kristdemokraterna 2717 05. Socialdemokraterna 1167 06. Vänsterpartiet 454 07. Miljöpartiet 174 08. Annat parti 135 91. Blankt 6 92. Röstade ej 33 93. Ej röstberättigad 251 99. Uppgift saknas
VAR 11 PARTI KOMMUNVAL 1998 4 Loc 26 width 2 MD=99 4 Vilket parti har Du röstat på idag i kommunfullmäktigevalet? 1906 01. Moderaterna 625 02. Centerpartiet 674 03. Folkpartiet 640 04. Kristdemokraterna 2550 05. Socialdemokraterna 972 06. Vänsterpartiet 505 07. Miljöpartiet 411 08. Annat parti 146 91. Blankt 43 92. Röstade ej 4 93. Ej röstberättigad 431 99. Uppgift saknas
VAR 12 PERSONRÖST RIKSDAGSVAL 5 Loc 28 width 1 MD=9 5 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel i riksdagsvalet? 3313 1. Ja 5118 5. Nej 476 9. Uppgift saknas
VAR 13 PERSONRÖST KOMMUNVAL 6 Loc 29 width 1 MD=9 6 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel i kommunfullmäktigevalet? 3688 1. Ja 4861 5. Nej 358 9. Uppgift saknas
VAR 14 TIDPUNKT RÖSTBESLUT 7 Loc 30 width 1 MD=9 7 När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? 1052 1. Idag 1724 2. Under senaste veckan 1571 3. Tidigare under valrörelsen 4359 4. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 201 9. Uppgift saknas
VAR 15 PARTI RIKSDAGSVAL 1994 8 Loc 31 width 2 MD=99 8 Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1994? 2002 01. Moderaterna 451 02. Centerpartiet 639 03. Folkpartiet 403 04. Kristdemokraterna 3019 05. Socialdemokraterna 725 06. Vänsterpartiet 394 07. Miljöpartiet 104 08. Annat parti 138 91. Blankt 170 92. Röstade ej 1994 639 93. Ej röstberättigad 1994 223 99. Uppgift saknas
VAR 16 RÖST FOLKOMRÖSTN EMU 9 Loc 33 width 1 MD=9 9 Om det blir en folkomröstning om ett svenskt medlemskap i EMU (gemensam valuta inom Europeiska Unionen), hur skulle Du rösta? 3438 1. Skulle rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU 3579 5. Skulle rösta nej till ett svenskt medlemskap i EMU 1712 8. Vet inte/Har ingen åsikt 178 9. Uppgift saknas
VAR 17 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 10 Loc 34 width 1 MD=9 10 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? 1477 1. Klart till vänster 2073 2. Något till vänster 1826 3. Varken till vänster eller höger 2046 4. Något till höger 1234 5. Klart till höger 251 9. Uppgift saknas
VAR 18 FÖRTROENDE POLITIKER 11 Loc 35 width 1 MD=9 11 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 254 1. Mycket stort 3298 2. Ganska stort 3869 3. Ganska litet 1338 4. Mycket litet 148 9. Uppgift saknas
VAR 19 KYRKOBESÖK 12 Loc 36 width 1 MD=9 12 Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i någon kyrka? 664 1. Minst en gång i månaden 1817 2. Några gånger om året 3260 3. Mera sällan 3051 4. Aldrig 115 9. Uppgift saknas
VAR 20 MEDLEM FACKFÖRENING 13 Loc 37 width 1 MD=9 13 Är Du medlem i någon fackförening? 2514 1. Ja, LO-förbund 1621 2. Ja, TCO-förbund 1061 3. Ja, SACO-förbund 3395 5. Nej 316 9. Uppgift saknas
VAR 21 ARBETSMARKNADSGRUPP 14 Loc 38 width 2 MD=99 14 Vilken av de här grupperna tillhör Du just nu? 4934 01. Förvärvsarbetande 103 02. Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 27 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 110 04. Genomgår utbildning med stöd av Kunskapslyftet 411 05. Arbetslös 1363 06. Ålderspensionär 397 07. Förtidspensionär 120 08. Hemarbetande 1081 91. Studerande 361 99. Uppgift saknas
VAR 22 YRKESGRUPP 15 Loc 40 width 2 MD=99 15 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 2620 01. Tjänsteman 1160 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 267 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 2610 04. Arbetare 350 05. Arbetare med arbetsledande funktion 91 06. Egenanställd arbetare 88 07. Jordbrukare: ingen anställd 33 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 269 91. Företagare: ingen anställd 245 92. Företagare: 1-9 anställda 85 93. Företagare: 10 eller fler anställda 539 94. Aldrig yrkesarbetat 550 99. Uppgift saknas
VAR 23 OFF ELLER PRIV TJÄNST 16 Loc 42 width 1 MD=9 16 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 1169 1. Statlig 1840 2. Kommunal 560 3. Landstingskommunal 4138 4. Privat 537 5. Aldrig yrkesarbetat 663 9. Uppgift saknas
VAR 24 BETYDELSE PARTILEDARE 17 Loc 43 width 1 MD=9 17 Vilken betydelse hade partiledaren för ditt val av parti i riksdagsvalet idag? 1372 1. Mycket stor 2855 2. Ganska stor 2064 3. Varken stor eller liten 1034 4. Ganska liten 754 5. Mycket liten 828 9. Uppgift saknas
VAR 25 BETYDELSE SKATTERNA 18 Loc 44 width 1 MD=9 18-32 Och vilken betydelse hade följande frågor för ditt val av parti i riksdagsvalet idag? 18 Skatterna 2812 1. Mycket stor betydelse 2949 2. Ganska stor betydelse 1466 3. Varken stor eller liten betydelse 398 4. Ganska liten betydelse 172 5. Mycket liten betydelse 1110 9. Uppgift saknas
VAR 26 BETYDELSE MILJÖN 19 Loc 45 width 1 MD=9 19 <Betydelse för partival> Miljön <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 2071 1. Mycket stor betydelse 3046 2. Ganska stor betydelse 1832 3. Varken stor eller liten betydelse 472 4. Ganska liten betydelse 175 5. Mycket liten betydelse 1311 9. Uppgift saknas
VAR 27 BETYDELSE SYSSELSÄTTN 20 Loc 46 width 1 MD=9 20 <Betydelse för partival> Sysselsättningen <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 4490 1. Mycket stor betydelse 2504 2. Ganska stor betydelse 653 3. Varken stor eller liten betydelse 93 4. Ganska liten betydelse 64 5. Mycket liten betydelse 1103 9. Uppgift saknas
VAR 28 BETYDELSE SV EKONOMIN 21 Loc 47 width 1 MD=9 21 <Betydelse för partival> Svenska ekonomin <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 4384 1. Mycket stor betydelse 2471 2. Ganska stor betydelse 660 3. Varken stor eller liten betydelse 84 4. Ganska liten betydelse 61 5. Mycket liten betydelse 1247 9. Uppgift saknas
VAR 29 BETYDELSE PENSIONERNA 22 Loc 48 width 1 MD=9 22 <Betydelse för partival> Pensionerna <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 2478 1. Mycket stor betydelse 2195 2. Ganska stor betydelse 1948 3. Varken stor eller liten betydelse 765 4. Ganska liten betydelse 484 5. Mycket liten betydelse 1037 9. Uppgift saknas
VAR 30 BETYDELSE LAG O ORDN 23 Loc 49 width 1 MD=9 23 <Betydelse för partival> Lag och ordning <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 3091 1. Mycket stor betydelse 2453 2. Ganska stor betydelse 1643 3. Varken stor eller liten betydelse 391 4. Ganska liten betydelse 197 5. Mycket liten betydelse 1132 9. Uppgift saknas
VAR 31 BETYDELSE FLYKTINGAR 24 Loc 50 width 1 MD=9 24 <Betydelse för partival> Flyktingar/Invandring <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 1397 1. Mycket stor betydelse 2128 2. Ganska stor betydelse 2689 3. Varken stor eller liten betydelse 793 4. Ganska liten betydelse 473 5. Mycket liten betydelse 1427 9. Uppgift saknas
VAR 32 BETYDELSE EU/EMU 25 Loc 51 width 1 MD=9 25 <Betydelse för partival> EU/EMU <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 2124 1. Mycket stor betydelse 2183 2. Ganska stor betydelse 2141 3. Varken stor eller liten betydelse 622 4. Ganska liten betydelse 405 5. Mycket liten betydelse 1432 9. Uppgift saknas
VAR 33 BETYDELSE SJUKVÅRDEN 26 Loc 52 width 1 MD=9 26 <Betydelse för partival> Sjukvården <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 4398 1. Mycket stor betydelse 2595 2. Ganska stor betydelse 819 3. Varken stor eller liten betydelse 113 4. Ganska liten betydelse 55 5. Mycket liten betydelse 927 9. Uppgift saknas
VAR 34 BETYDELSE JÄMSTÄLLDH 27 Loc 53 width 1 MD=9 27 <Betydelse för partival> Jämställdhet mellan kvinnor och män <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 2758 1. Mycket stor betydelse 2177 2. Ganska stor betydelse 1819 3. Varken stor eller liten betydelse 515 4. Ganska liten betydelse 373 5. Mycket liten betydelse 1265 9. Uppgift saknas
VAR 35 BETYDELSE UTBILDNING 28 Loc 54 width 1 MD=9 28 <Betydelse för partival> Skola och utbildning <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 4643 1. Mycket stor betydelse 2424 2. Ganska stor betydelse 669 3. Varken stor eller liten betydelse 93 4. Ganska liten betydelse 58 5. Mycket liten betydelse 1020 9. Uppgift saknas
VAR 36 BETYDELSE FÖRETAGEN 29 Loc 55 width 1 MD=9 29 <Betydelse för partival> Företagens villkor <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 2417 1. Mycket stor betydelse 2469 2. Ganska stor betydelse 1911 3. Varken stor eller liten betydelse 509 4. Ganska liten betydelse 209 5. Mycket liten betydelse 1392 9. Uppgift saknas
VAR 37 BETYDELSE ENERGI 30 Loc 56 width 1 MD=9 30 <Betydelse för partival> Energi och kärnkraft <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 2279 1. Mycket stor betydelse 2502 2. Ganska stor betydelse 2050 3. Varken stor eller liten betydelse 491 4. Ganska liten betydelse 236 5. Mycket liten betydelse 1349 9. Uppgift saknas
VAR 38 BETYDELSE ÄLDREOMSORG 31 Loc 57 width 1 MD=9 31 <Betydelse för partival> Äldreomsorgen <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 3714 1. Mycket stor betydelse 2476 2. Ganska stor betydelse 1350 3. Varken stor eller liten betydelse 350 4. Ganska liten betydelse 165 5. Mycket liten betydelse 852 9. Uppgift saknas
VAR 39 BETYDELSE BARNOMSORG 32 Loc 58 width 1 MD=9 32 <Betydelse för partival> Barnomsorgen <Se F.18-32 för fullständig frågetext> 3334 1. Mycket stor betydelse 2262 2. Ganska stor betydelse 1461 3. Varken stor eller liten betydelse 435 4. Ganska liten betydelse 279 5. Mycket liten betydelse 1136 9. Uppgift saknas
VAR 40 BETYG MODERATERNA 33 Loc 59 width 1 MD=9 33-39 Vilket sammanfattande betyg skulle Du vilja ge de olika partiernas politik? 33 Moderaterna 1016 1. Mycket bra 2058 2. Ganska bra 1754 3. Godkänd 1567 4. Ganska dålig 1563 5. Mycket dålig 949 9. Uppgift saknas
VAR 41 BETYG CENTERPARTIET 34 Loc 60 width 1 MD=9 34 <Sammanfattande betyg> Centerpartiet <Se F.33-39 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket bra 899 2. Ganska bra 2990 3. Godkänd 2682 4. Ganska dålig 1051 5. Mycket dålig 1123 9. Uppgift saknas
VAR 42 BETYG FOLKPARTIET 35 Loc 61 width 1 MD=9 35 <Sammanfattande betyg> Folkpartiet <Se F.33-39 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket bra 1240 2. Ganska bra 2593 3. Godkänd 2371 4. Ganska dålig 1261 5. Mycket dålig 1162 9. Uppgift saknas
VAR 43 BETYG KRISTDEMOKRATER 36 Loc 62 width 1 MD=9 36 <Sammanfattande betyg> Kristdemokraterna <Se F.33-39 för fullständig frågetext> 913 1. Mycket bra 2069 2. Ganska bra 2203 3. Godkänd 1489 4. Ganska dålig 1143 5. Mycket dålig 1090 9. Uppgift saknas
VAR 44 BETYG SOCIALDEMOKRAT 37 Loc 63 width 1 MD=9 37 <Sammanfattande betyg> Socialdemokraterna <Se F.33-39 för fullständig frågetext> 953 1. Mycket bra 2094 2. Ganska bra 2037 3. Godkänd 1709 4. Ganska dålig 1224 5. Mycket dålig 890 9. Uppgift saknas
VAR 45 BETYG VÄNSTERPARTIET 38 Loc 64 width 1 MD=9 38 <Sammanfattande betyg> Vänsterpartiet <Se F.33-39 för fullständig frågetext> 867 1. Mycket bra 1854 2. Ganska bra 1785 3. Godkänd 1343 4. Ganska dålig 2009 5. Mycket dålig 1049 9. Uppgift saknas
VAR 46 BETYG MILJÖPARTIET 39 Loc 65 width 1 MD=9 39 <Sammanfattande betyg> Miljöpartiet <Se F.33-39 för fullständig frågetext> 461 1. Mycket bra 1508 2. Ganska bra 2212 3. Godkänd 1886 4. Ganska dålig 1764 5. Mycket dålig 1076 9. Uppgift saknas
VAR 47 SANNINGSKOMMISSION IB 40 Loc 66 width 1 MD=9 40 Tycker Du att en så kallad sanningskommission ska utreda IB-affären? 3200 1. Ja 1788 5. Nej 3326 8. Vet inte/Ingen åsikt 593 9. Uppgift saknas
VAR 48 INGICK I SVT:S PROGNOS Loc 67 width 1 Ingick i SVT:s valprognos på valkvällen 8506 1. Ingick i prognosen 401 5. Ingick ej i prognosen