SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1997
             SOM-undersökningen
                SSD 0635

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               November 1999

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1997 samlades ursprungligen in
  av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen,
  institutionen för journalistik och masskommunikation och
  förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, under ledning
  av Sören Holmberg, Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN 1997 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m 1990 är statsvetenskap och masskommunikation
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1997 var den tjugonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1997 är Sören
   Holmberg Lennart Nilsson och Lennart Weibull.
   Undersökningsledare var Sophie Johansson.
   Fältarbetet genomfördes av Gallupgruppen med Lena Vogelius
   som ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
   orientering i samhällsfrågor av olika slag.
   SOM97 är en riksrepresentativ undersökning och omfattar
   personer 15-80 år, kyrkobokförda i riket.
   Avgränsningarna av de yngsta och äldsta grupperna har gjorts
   på grundval av både teoretiska och metodologiska
   bedömningar.Urvalet på 2 800 personer är ett obundet
   slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86. Skillnaden i en jämförelse med
   SOM87 och SOM88 ligger i att undersökningspopulationen för
   dessa endast omfattar svenska medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
   omfatta 95 frågor, vilket motsvarar 554 variabler.
   Formuläret uppdelades i sex  sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Sverige och omvärlden,
   energi,kärnkraft och miljö, fritid och medier, samt
   bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, energi, kärnkraft och miljö. Mot slutet av
   formuläret återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 6 oktoberber 1997 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Efter en vecka skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 24 oktober. Tre stora telefonpåminnelser gjordes
   mellan den 10 novemberber och den 3 januari 1998. Samtidigt
   skickades postal påminnelse till personer utan känt
   telefonnummer.
   Den 14 januari skickades ut en miniankät
   Fältarbetet avslutades den 29 januari 1998.
   Svarsfrekvensen uppgick till 69 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1997
                   Antal

   Bruttourval           2800
   Bortdefinierade          268
   - Sjukdom, institutionell vård,  77
   - Utlandsvistelse         92
   - Avlidna             7
   - Ej svensktalande         55
   - Postretur            37

   Nettourval            2532
   Svar               1754
   Bortfall             778

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Opinionssamhället
    Weibull, Lennart SOM-rapport 20
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
            Göteborgs universitet, 1998
  

                        III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 125 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 13 (3) LOC 150 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 13 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    147  1.  Mycket intresserad
    708  2.  Ganska intresserad
    711  3.  Inte särskilt intresserad
    166  4.  Inte alls intresserad

     22  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0635 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Riksområde 7 H-region 8 Län 9 Bostadsort 10 Utbildning 11 Kön 12 Lokalradionyheter 13 Dagens Eko i riksradion 14 Aktuellt i SVT1 15 Rapport i SVT2 16 Regionala nyheter i SVT2 17 Morgon-TV i SVT2 18 Nyheterna i TV4 19 Lokala nyheter i TV4 20 Morgon-TV i TV4 21 TV3-Direkt 22 Läser morgontidning 23 Morgontidning 1 24 Morgontidning 2 25 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 26 Prenumeration på morgontidning 27 Tillgång till morgontidning: Läser hos bekant 28 Tillgång till morgontidning: Lånar av bekant 29 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 30 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 31 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 32 Tillgång till morgontidning: Läser på Internet 33 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 34 Upphöra med prenumeration 35 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 36 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 37 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 38 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 39 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 40 Upphör prenumeration: Har tidning på arbetet/skolan 41 Upphör prenumeration: För mycket annonser 42 Upphör prenumeration: Läser på Internet 43 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 44 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 45 Upphör prenumeration: Innehållet inte tillräckligt bra 46 Upphör prenumeration: Innehåller för lite annonser 47 Upphör prenumeration: Flyttade från orten 48 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 49 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av kommunala händelser 50 Upphör prenumeration: Annat skäl 51 Lästid före klockan 8 52 Lästid kl 8-12 53 Lästid kl 12-17 54 Lästid efter klockan 17 55 Läser någon mer morgontidning 56 Läser Aftonbladet 57 Läser Expressen 58 Läser GT 59 Läser Kvällsposten 60 Läser lokalt annonsblad/gratistidning 61 Läser dagstidning på Internet 62 Man måste läsa morgontidning 63 Inte viktigt att läsa morgontidning 64 Förväntas av omgivningen att läsa morgontidning 65 Dagstidning har ej betydelse i politiska opinionsbildningen 66 Läser morgontidning för att vara insatt i samhällsfrågor 67 Billigt att prenumerera på en dagstidning 68 Morgontidningens brist: Felaktiga sakuppgifter 69 Morgontidningens brist: Bristande respekt för privatliv 70 Morgontidningens brist: Mycket personligt tyckande 71 Morgontidningens brist: Stora överdrifter 72 Morgontidningens brist: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 73 Morgontidningens brist: För mycket negativa nyheter 74 Morgontidningens brist: Förenklade och ytliga nyheter 75 Morgontidningens brist: Okritiska nyheter 76 Morgontidningens brist: Partiskhet i politiska nyheter 77 Morgontidningens brist: Bristande respekt för läsarna 78 Morgontidningens brist: Dåligt språk 79 Morgontidningens brist: Skrivfel 80 Morgontidningens brist: Ointressanta nyheter 81 Kvällstidningens brist: Felaktiga sakuppgifter 82 Kvällstidningens brist: Bristande respekt för privatliv 83 Kvällstidningens brist: Mycket personligt tyckande 84 Kvällstidningens brist: Stora överdrifter 85 Kvällstidningens brist: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 86 Kvällstidningens brist: För mycket negativa nyheter 87 Kvällstidningens brist: Förenklade och ytliga nyheter 88 Kvällstidningens brist: Okritiska nyheter 89 Kvällstidningens brist: Partiskhet i politiska nyheter 90 Kvällstidningens brist: Bristande respekt för läsarna 91 Kvällstidningens brist: Dåligt språk 92 Kvällstidningens brist: Skrivfel 93 Kvällstidningens brist: Ointressanta nyheter 94 Allvarligaste brister i morgontidningarna, 1 95 Allvarligaste brister i morgontidningar, 2 96 Allvarligaste brister i morgontidningar, 3 97 Allvarligaste brister i kvällstidningar, 1 98 Allvarligaste brister i kvällstidningar, 2 99 Allvarligaste brister i kvällstidningar, 3 100 Förtroende för regeringen 101 Förtroende för polisen 102 Förtroende för sjukvården 103 Förtroende för försvaret 104 Förtroende för riksdagen 105 Förtroende för bankerna 106 Förtroende för dagspressen 107 Förtroende för fackliga organisationer 108 Förtroende för radio och TV 109 Förtroende för grundskolan 110 Förtroende för storföretagen 111 Förtroende för svenska kyrkan 112 Förtroende för domstolarna 113 Förtroende för Kungahuset 114 Förtroende för kommunstyrelserna 115 Förtroende för universitet/högskolor 116 Förtroende för de politiska partierna 117 Förtroende för pensionssystemet ATP 118 Förtroende för det nya pensionssystemet 119 Förtroende för privata pensionsförsäkringar 120 Förtroende för Arbetsmarknadsstyrelsen AMS 121 Förtroende för politiker i allmänhet 122 Förtroende för massmedier i allmänhet 123 Förtroende för opinionsmätningar 124 Förtroende för närmaste grannar 125 Intresse för politik 126 Demokratin i Sverige 127 Samhällsproblem 128 Viktigaste samhällsproblem, 1 129 Viktigaste samhällsproblem, 2 130 Viktigaste samhällsproblem, 3 131 Placering på vänster-högerskalan 132 Minska den offentliga sektorn 133 Minska försvarsutgifterna 134 Ta emot färre flyktingar i Sverige 135 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet 136 Minska löner till heltidspolitiker 137 Privatisering av statlig affärsverksamhet 138 Privatisering av äldreomsorgen 139 Satsa mera på friskolor 140 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 141 Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod 142 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 143 Minskad U-hjälp 144 Sextimmars arbetsdag 145 Sänka skatten på låga inkomster 146 Omdöme om regeringen 147 Medlemskap i EU 148 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 149 Informerad om Sveriges förhållande till EU 150 Inställning till Centerpartiet 151 Inställning till Moderaterna 152 Inställning till Vänsterpartiet 153 Inställning till Folkpartiet 154 Inställning till Socialdemokraterna 155 Inställning till Miljöpartiet 156 Inställning till Kristdemokraterna 157 Inställning till Olof Johansson 158 Inställning till Carl Bildt 159 Inställning till Gudrun Schyman 160 Inställning till Lars Leijonborg 161 Inställning till Göran Persson 162 Inställning till Birger Schlaug 163 Inställning till Alf Svensson 164 Inställning till Mona Sahlin 165 Bästa parti 166 Partianhängare 167 Röstade i kyrkovalet 1997 168 Finansmarknaden har inflytande över politiken 169 Finansmarknaden bör ha inflytande över politiken 170 Finansmarknadens inflytande: Begränsad handel med svensk valuta 171 Finansmarknadens inflytande: Kontroll av internationell valutahandel 172 Finansmarknadens inflytande: Höjda avgifter på valutamarknaden 173 Finansmarknadens inflytande: Underlätta internationell valutahandel 174 Finansmarknadens inflytande: Internationell avreglering av valutahandeln 175 Förbättra svensk ekonomi: Höja skatterna 176 Förbättra svensk ekonomi: Minska offentliga utgifter 177 Förbättra svensk ekonomi: Ökad reglering av valutamarknaden 178 Förbättra svensk ekonomi: Sänka skatter 179 Förbättra svensk ekonomi: Införa gemensam EU-valuta 180 Skäl för uppehållstillstånd: Fattigdom 181 Skäl för uppehållstillstånd: Sjukdom 182 Skäl för uppehållstillstånd: Anhöriga bor här 183 Skäl för uppehållstillstånd: Krig i hemlandet 184 Skäl för uppehållstillstånd: Religion 185 Skäl för uppehållstillstånd: Politisk åsikt 186 För många utlänningar i Sverige 187 Invandrarna skall fritt utöva sin religion 188 En del folkslag är mer intelligenta än andra 189 Gå med i en organisation som arbetar mot rasism 190 Invandrare ingift i familjen 191 Sverige bör vara medlem i EU 192 Ta emot fler flyktingar 193 Stå utanför EU 194 Föra alliansfri politik i fredstid 195 Söka medlemskap i NATO 196 Försvarssamarbete inom EU 197 EU medlemskap - Miljön 198 EU medlemskap - Ekonomin 199 EU medlemskap - Sysselsättningen 200 EU medlemskap - Jordbruket 201 EU medlemskap - Sociala tryggheten 202 EU medlemskap - Jämställdheten mellan män och kvinnor 203 EU medlemskap - Den militära säkerheten 204 EU medlemskap - Den nationella självständigheten 205 EU medlemskap - Möjlighet påverka utvecklingen i EU 206 EU medlemskap - Prisnivån på livsmedel 207 EU medlemskap - Brottsbekämpningen 208 EU medlemskap - Företagens konkurrensmöjligheter 209 Svenskt medlemskap i EMU 210 Åsikt om kärnkraftsanvändning 211 Bestämd uppfattning om kärnkraften 212 Kärnkraftsavvecklingens start 213 Kärnkraft som energikälla 214 Egna kommunen: Oljeraffinaderi 215 Egna kommunen: Miljöfarligt avfall 216 Egna kommunen: Kärnkraftverk 217 Egna kommunen: Vindkraftverk 218 Egna kommunen: Högaktiva avfall 219 Energi och kärnkraftsinformation: Miljöorganisationer 220 Energi och kärnkraftsinformation: Kärnkraftsindustrin 221 Energi och kärnkraftsinformation: Regeringen 222 Energi och kärnkraftsinformation: Forskare 223 Energi och kärnkraftsinformation: Journalister 224 Energi och kärnkraftsinformation: Statliga myndigheter 225 Energi och kärnkraftsinformation: Kommunstyrelsen 226 Hantering av kärnkraftens avfall på kort sikt 227 Hantering av kärnkraftens avfall på lång sikt 228 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 229 Risk för dålig avfallshantering 230 Risk för fler atomvapenmakter 231 Risk för att Östeuropa inte kan hantera kärnkraftverk 232 Intresserad av miljöfrågor 233 Miljöåtgärd: Sänka hastigheten på vägarna 234 Miljöåtgärd: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 235 Miljöåtgärd: Bygga ut kollektivtrafiken 236 Miljöåtgärd: Öka u-hjälpen 237 Miljöåtgärd: Mer pengar på miljöprojekt i Baltikum 238 Miljöåtgärd: Satsa på miljövänligt samhälle 239 Beredd betala mer skatt till miljöändamål i egen kommun 240 Beredd betala mer skatt till miljöändamål i Sverige 241 Beredd betala mer skatt till miljöändamål i Baltikum 242 Beredd betala mer skatt till miljöändamål i U-länder 243 Gör själv för miljön: Sänker hastigheten 244 Gör själv för miljön: Går eller cyklar 245 Gör själv för miljön: Sorterar hushållsavfall 246 Gör själv för miljön: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 247 Gör själv för miljön: Handlar miljömärkta varor 248 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 249 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 250 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 251 Risk för svenska folkets hälsa: Aids 252 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 253 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 254 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraft 255 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 256 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 257 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 258 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 259 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 260 Risk för svenska folkets hälsa: Bilavgaser 261 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 262 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 263 Risk för svenska folkets hälsa: Våldsfilmer 264 Risk för svenska folkets hälsa: TV-tittande 265 Risk för svenska folkets hälsa: Genmanipulerade livsmedel 266 Risk för egen hälsa: Rökning 267 Risk för egen hälsa: Alkohol 268 Risk för egen hälsa: Narkotika 269 Risk för egen hälsa: Aids 270 Risk för egen hälsa: Övervikt 271 Risk för egen hälsa: Våld och övergrepp 272 Risk för egen hälsa: Kärnkraft 273 Risk för egen hälsa: Bildskärmsarbete 274 Risk för egen hälsa: Arbetslöshet 275 Risk för egen hälsa: Ensamhet 276 Risk för egen hälsa: Skador i arbetslivet 277 Risk för egen hälsa: Trafikolyckor 278 Risk för egen hälsa: Bilavgaser 279 Risk för egen hälsa: Kemikalier i livsmedel 280 Risk för egen hälsa: Allergier 281 Risk för egen hälsa: Våldsfilmer 282 Risk för egen hälsa: TV-tittande 283 Risk för egen hälsa: Genmanipulerade livsmedel 284 Lyssnar på P1 i Sveriges Radio 285 Lyssnar på P2 i Sveriges Radio 286 Lyssnar på P3 i Sveriges Radio 287 Lyssnar på P4 i Sveriges Radio/Lokalradio 288 Lyssnar på Radio Rix 289 Lyssnar på Radio City 290 Lyssnar på Radio Energy 291 Lyssnar på Radio Megapol 292 Lyssnar på annan privat lokalradio 293 Lyssnar på närradiokanal 294 Tittar på SVT1 295 Tittar på SVT2 296 Tittar på TV 3 297 Tittar på TV4 298 Tittar på Femman 299 Tittar på TV6 300 Tittar på Z-TV 301 Tittar på MTV 302 Tittar på Filmnet 303 Tittar på TV 1000 304 Tittar på Eurosport 305 Tittar på Bingo-Lotto 306 Tittar på Rederiet 307 Tittar på Nike 308 Tittar på Oprah Winfrey 309 Tittar på Svar Direkt 310 Tittar på Plus 311 Tittar på Elbyl 312 Tittar på Striptease 313 Tittar på Beverly Hills 314 Tittar på Jeopardy 315 Tittar på Mitt i naturen 316 Trovärdigt TV-program: Speciellt 317 Trovärdigt TV-program: Reportrarna 318 Trovärdigt TV-program: Kalla Fakta 319 Trovärdigt TV-program: Striptease 320 Trovärdigt TV-program: Aschberg 321 Trovärdigt TV-program: Summerat 322 Trovärdigt TV-program: Ekdal 323 Trovärdigt TV-program: Rapports nyhetsmorgon 324 Trovärdigt TV-program: Nyhetsmorgon i TV4 325 Trovärdigt TV-program: Svar Direkt 326 Trovärdigt TV-program: Norra Magasinet 327 Intressanta samtalsämnen - Nyhetsprogram 328 Intressanta samtalsämnen - Svenska TV-serier 329 Intressanta samtalsämnen - Utländska TV-serier 330 Intressanta samtalsämnen - Kulturprogram 331 Intressanta samtalsämnen - Ingen uppfattning om programmen 332 Bra och trevlig underhållning - Nyhetsprogram 333 Bra och trevlig underhållning - Svenska TV-serier 334 Bra och trevlig underhållning - Utländska TV-serier 335 Bra och trevlig underhållning - Kulturprogram 336 Bra och trevlig underhållning - Ingen uppfattning om programmen 337 Impulser till tankearbete: Nyhetsprogram 338 Impulser till tankearbete - Svenska TV-serier 339 Impulser till tankearbete - Utländska TV-serier 340 Impulser till tankearbete - Kulturprogram 341 Impulser till tankearbete - Ingen uppfattning om programmen 342 Kunskaper om världen - Nyhetsprogram 343 Kunskaper om världen - Svenska TV-serier 344 Kunskaper om världen - Utländska TV-serier 345 Kunskaper om världen - Kulturprogram 346 Kunskaper om världen - Ingen uppfattning om programmen 347 Möjlighet att koppla av - Nyhetsprogram 348 Möjlighet att koppla av - Svenska TV-serier 349 Möjlighet att koppla av - Utländska TV-serier 350 Möjlighet att koppla av - Kulturprogram 351 Möjlighet att koppla av - Ingen uppfattning om programmen 352 Människor i andra länder - Nyhetsprogram 353 Människor i andra länder - Svenska TV-serier 354 Människor i andra länder - Utländska TV-serier 355 Människor i andra länder - Kulturprogram 356 Människor i andra länder - Ingen uppfattning om programmen 357 Ideer om nya livsstilar - Nyhetsprogram 358 Ideer om nya livsstilar - Svenska TV-serier 359 Ideer om nya livsstilar - Utländska TV-serier 360 Ideer om nya livsstilar - Kulturprogram 361 Ideer om nya livsstilar - Ingen uppfattning om programmen 362 Insikt om egen livssituation - Nyhetsprogram 363 Insikt om egen livssituation - Svenska TV-serier 364 Insikt om egen livssituation - Utländska TV-serier 365 Insikt om egen livssituation - Kulturprogram 366 Insikt om egen livssituation - Ingen uppfattning om programmen 367 Nyttiga råd och upplysningar - Nyhetsprogram 368 Nyttiga råd och upplysningar - Svenska TV-serier 369 Nyttiga råd och upplysningar - Utländska TV-serier 370 Nyttiga råd och upplysningar - Kulturprogram 371 Nyttiga råd och upplysningar - Ingen uppfattning om programmen 372 Inställning till Robert Aschberg 373 Inställning till Bo Holmstöm 374 Inställning till Lennart Ekdal 375 Inställning till Anna Lindmarker 376 Inställning till Ingvar Oldsberg 377 Inställning till Birgitte Söndergaard 378 Inställning till Siewert Öholm 379 Inställning till Karin Pettersson 380 Inställning till Bengt Magnusson 381 Inställning till Claes Elfsberg 382 Inställning till Jarl Alfredius 383 Inställning till Lasse Bengtsson 384 Tillåtet i Sverige: Pornografiska filmer i TV 385 Tillåtet i Sverige: Aga som barnuppfostringsmetod 386 Tillåtet i Sverige: Muslimer bygger moskeer 387 Tillåtet i Sverige: Homosexuella lärare i grundskolan 388 Tillåtet i Sverige: Invandrare i kommunala val 389 Tillåtet i Sverige: Tjänstemän avslöjar hemligheter 390 Tillåtet i Sverige: Dödsstraff för mord 391 Tillåtet i Sverige: Rasistiska organisationer 392 Tillåtet i Sverige: Polisavlyssning 393 Tillåtet i Sverige: Ateistiska lärare 394 Tillåtet i Sverige: Fackföreningars strejk 395 Tillåtet i Sverige: Högerextrema partier 396 Tillåtet i Sverige: Vänsterextrema partier 397 Tillåtet i Sverige: Forskning om genteknik 398 Tillåtet i Sverige: Utvisning efter grova brott 399 Varit med i opinionundersökning 400 Skyldighet att hålla sig informerad om samhället 401 Viktigt att vara informerad om samhället 402 Andra är informerade om samhället 403 Nyheterna är oviktiga 404 Modernt samhälle: Människor röstar i politiska val 405 Modernt samhälle: Människor sätter sig in i politiska frågor 406 Modernt samhälle: Människor engagerar sig i politiken 407 Modernt samhälle: Politikerna lyssnar på opinionen 408 Modernt samhälle: Politikerna söker bilda opinion 409 Modernt samhälle: Kritiska massmedier 410 Modernt samhälle: Människor följer med nyheterna 411 Medlem i idrottsföreningen 412 Medlem i miljöorganisation 413 Medlem i politiskt parti 414 Medlem i facklig organisation 415 Medlem i konsumentkooperativ 416 Medlem i kulturförening 417 Medlem i hyresgästförening 418 Medlem i pensionärsorganisation 419 Medlem i djurskyddsföreningen 420 Medlem i Svenska Kyrkan 421 Medlem i annat kristet samfund 422 Medlem i annan religiös organisation 423 Ej medlem i religiös organisation 424 Medlem i religiös organisation - vet ej 425 Placering - lita på människor 426 Nöjd med livet 427 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 428 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 429 Aktiviteter senaste året: Biobesök 430 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 431 Aktiviteter senaste året: Läst bok 432 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 433 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 434 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 435 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med vänner 436 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 437 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto, V65 438 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 439 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 440 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 441 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med grannar 442 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 443 Aktiviteter senaste året: Använt Internet 444 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 445 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 446 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 447 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 448 Aktiviteter senaste året: Arbetat övertid 449 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med släkt 450 Aktiviteter senaste året: Tecknat, målat, skrivit 451 Aktiviteter senaste året: Handlat med värdepapper 452 Bostadsområde 453 Boendetid 454 Hör hemma i första hand 455 Hör hemma i andra hand 456 Uppväxtort själv 457 Uppväxtort fader 458 Uppväxtort moder 459 Bostad 460 Ensamstående eller samboende 461 Barn i hushållet 462 Barn 0-3 år 463 Barn 4-6 år 464 Barn 7-16 år 465 Barn 16-18 år 466 Barn över 18 år 467 Antal familjemedlemmar 468 Födelseår 469 Kön 470 Medborgarskap 471 Utbildning 472 Arbetsmarknadsgrupp 473 Yrkesarbetande 474 Yrke 475 Heltids- eller deltidsarbete 476 Statlig, kommunal eller privat tjänst 477 Subjektiv yrkesgrupp 478 Medlem i fackförening 479 Hushållets årsinkomst 480 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 481 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 482 Hund i hushållet 483 Katt i hushållet 484 Fågel i hushållet 485 Akvariefisk i hushållet 486 Annat husdjur i hushållet 487 Har ej husdjur i hushållet 488 Tillgång till TV-apparat 489 Antal TV-apparater 490 Tillgång till telefon 491 Antal telefoner 492 Tillgång till telefonsvarare 493 Tillgång till mobiltelefon 494 Tillgång till Text-TV 495 Tillgång till video 496 Tillgång till kabel-TV 497 Tillgång till parabolantenn 498 Tillgång till persondator 499 Tillgång till mikrovågsugn 500 Tillgång till fax 501 Tillgång till CD-spelare 502 Tillgång till fritidshus 503 Tillgång till bil 504 Bil 1: Märke/modell 505 Bil 1: Årsmodell 506 Bil 2: Märke/modell 507 Bil 2: Årsmodell 508 Bil 3: Märke/modell 509 Bil 3: Årsmodell 510 Disponerar själv: TV-apparat 511 Disponerar själv: Telefon 512 Disponerar själv: Persondator 513 Disponerar själv: Mobiltelefon 514 Disponerar själv: Telefonsvarare 515 Disponerar själv: Fax 516 Disponerar själv: CD-spelare 517 Disponerar själv: Video 518 PC-utrustning: Modem 519 PC-utrustning: IT-anslutning 520 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 521 PC-utrustning: E-mail adress 522 PC-utrustning: Hemsida 523 Har ej PC-utrustning 524 IT-användning senaste året 525 Använda nätplatser: Torget (Posten) 526 Använda nätplatser: Passagen (Telia) 527 Använda nätplatser: Aftonbladet 528 Använda nätplatser: Expressen 529 Använda nätplatser: DNet 530 Använda nätplatser: Svenska Dagbladet 531 Använda nätplatser: Annan nättidning 532 Nättidning 533 Använda nätplatser: Kommunens hemsida 534 IT-användning: Nöje, spel 535 IT-användning: Datorteknisk användning 536 IT-användning: Knyta kontakter, chatta 537 IT-användning: Hämta dagliga nyheter 538 IT-användning: Söka specialinformation 539 IT-användning: E-post-användning 540 IT-användning: Praktisk nytta 541 IT-användning: Annat syfte 542 Insatt vad Internet kan användas till 543 Aktiviteter senaste året: Promenerat 544 Aktiviteter senaste året: Cyklat 545 Aktiviteter senaste året: Åkt kollektivt 546 Aktiviteter senaste året: Åkt bil 547 Det senaste årets förändring i privatekonomin 548 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 549 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 550 Det kommande årets förändring i privatekonomin 551 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 552 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 553 Bästa parti i rikspolitiken 554 Bästa parti i kommunalpolitiken

VAR 1 SSD STUDY NR 0635              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0635


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 13 width 2 MD=99 Födelseår 17. 1917 . . 82. 1982 16 99. Uppgift saknas Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 16 14 10 20 19 20 19 19 23 21 18 21 25 23 21 20 24 23 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 21 24 26 24 28 25 29 32 32 43 34 36 32 37 35 37 31 32 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 30 28 30 28 29 27 31 30 25 30 26 33 32 25 29 25 22 30 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 99 Frek: 22 23 29 28 24 28 23 22 27 29 28 31 16
VAR 6 RIKSOMRÅDE Loc 15 width 1 MD=9 Riksområde 315 1. Stockholm,(Stockholms län) 280 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 163 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 253 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 364 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 178 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 69 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 116 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 16 9. Uppgift saknas
VAR 7 H-REGION Loc 16 width 2 MD=99 H-region 308 01. Stockholm, Södertälje A-region 560 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 378 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 135 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kmeters radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 95 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 165 08. Göteborgs A-region 97 09. Malmö/Lund/Trelleborg 16 99. Uppgift saknas
VAR 8 LÄN Loc 18 width 2 MD=99 Län 315 01. Stockholms län 48 03. Uppsala län 45 04. Södermanlands län 80 05. Östergötlands län 54 06. Jönköpings län 48 07. Kronobergs län 54 08. Kalmar län 7 09. Gotlands län 34 10. Blekinge län 0 11. Kristianstads län 219 12. Malmöhus län 60 13. Hallands län 157 14. Göteborgs och Bohus län 86 15. Älvsborgs län 61 16. Skaraborgs län 71 17. Värmlands län 51 18. Örebro län 56 19. Västmanlands län 52 20. Kopparbergs län 55 21. Gävleborgs län 51 22. Västernorrlands län 18 23. Jämtlands län 57 24. Västerbottens län 59 25. Norrbotten län 16 99. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTADSORT Loc 20 width 1 MD=9 Bostadsort 342 1. Ren landsbygd 555 2. Mindre tätort 575 3. Stad eller större tätort 220 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 62 9. Uppgift saknas
VAR 10 UTBILDNING Loc 21 width 1 MD=9 Utbildning 444 1. Hög 399 3. Medelhög 862 5. Låg 49 9. Uppgift saknas
VAR 11 KÖN Loc 22 width 1 MD=9 Kön 846 1. Man 892 2. Kvinna 16 9. Uppgift saknas
VAR 12 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalradionyheter i radion <Senaste förekomst: SOM96 F.1> 631 1. Dagligen 149 2. 5-6 ggr/vecka 185 3. 3-4 ggr/vecka 152 4. 1-2 ggr/vecka 308 5. Mer sällan 216 6. Aldrig 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 DAGENS EKO 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Programval> Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 424 1. Dagligen 139 2. 5-6 ggr/vecka 175 3. 3-4 ggr/vecka 156 4. 1-2 ggr/vecka 364 5. Mer sällan 272 6. Aldrig 212 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 AKTUELLT 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Programval> Aktuellt i SVT1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 339 1. Dagligen 198 2. 5-6 ggr/vecka 368 3. 3-4 ggr/vecka 374 4. 1-2 ggr/vecka 236 5. Mer sällan 65 6. Aldrig 162 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 RAPPORT 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Programval> Rapport i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 450 1. Dagligen 231 2. 5-6 ggr/vecka 327 3. 3-4 ggr/vecka 340 4. 1-2 ggr/vecka 239 5. Mer sällan 57 6. Aldrig 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Programval> Regionala nyheter i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 324 1. Dagligen 204 2. 5-6 ggr/vecka 293 3. 3-4 ggr/vecka 288 4. 1-2 ggr/vecka 356 5. Mer sällan 111 6. Aldrig 166 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 MORGON-TV I SVT2 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Programval> Morgon-TV i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 63 1. Dagligen 37 2. 5-6 ggr/vecka 72 3. 3-4 ggr/vecka 111 4. 1-2 ggr/vecka 409 5. Mer sällan 800 6. Aldrig 250 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 NYHETERNA I TV4 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Programval> Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 235 1. Dagligen 205 2. 5-6 ggr/vecka 380 3. 3-4 ggr/vecka 393 4. 1-2 ggr/vecka 314 5. Mer sällan 82 6. Aldrig 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 LOKALA NYHETER I TV4 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) <Programval> Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 133 1. Dagligen 111 2. 5-6 ggr/vecka 193 3. 3-4 ggr/vecka 303 4. 1-2 ggr/vecka 516 5. Mer sällan 293 6. Aldrig 193 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 MORGON-TV I TV4 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) <Programval> Morgon-TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 109 1. Dagligen 64 2. 5-6 ggr/vecka 114 3. 3-4 ggr/vecka 136 4. 1-2 ggr/vecka 393 5. Mer sällan 715 6. Aldrig 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 TV3-DIREKT 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) <Programval> TV3-Direkt <Se F.1 för fullständig frågetext> 37 1. Dagligen 34 2. 5-6 ggr/vecka 110 3. 3-4 ggr/vecka 175 4. 1-2 ggr/vecka 328 5. Mer sällan 821 6. Aldrig 237 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄSER MORGONTIDNING 2 Loc 33 width 1 MD=9 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) <Senaste förekomst: SOM96 F.2> 1485 1. Läser morgontidning regelbundet 239 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 30 9. Uppgift saknas
VAR 23 MORGONTIDNING 1 2 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) 2(1) Morgontidning 1 29 001. Metro 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 1 140. 2 201. Aftonbladet 16 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 29 203. Arbetet 2 204. Dagbladet Nya Samhället 9 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 4 207. Folket 3 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 3 209. Karlskuga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 7 211. Länstidningen (Östersund) 20 212. Norrländska Socialdemokraten 6 213. Nya Norrland 3 214. Oskarshamns-Nyheterna 12 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 5 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 4 218. Söderhamns-Hälsinge/Kuriren 14 219. Värmlands Folkblad 5 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 1 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 3 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 5 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 235. Kristianstads Läns-Demokraten 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 20 305. Hallands Nyheter 1 306. Haningebladet 7 307. Hudiksvalls-Tidningen 1 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 1 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 9 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 0 317. Norra Halland/Nordhalland 8 318. Norra Skåne 4 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 9 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 7 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 9 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlands-Bygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 7 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 1 337. Gästriklands Tidning 7 401. Alingsås Tidning 3 402. Arboga Tidning 6 403. Bergslagsposten 23 404. Blekinge Läns Tidning 20 405. Bohuslänningen 8 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 15 408. Eskilstuna-Kuriren 1 409. Expressen 8 410. Falu-Kuriren 14 411. Gefle Dagblad 1 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 139 414. Göteborgs-Posten 17 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 2 417. Katrineholms-Kuriren 24 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 9 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 5 423. Motala Tidning 31 424. Nerikes Allehanda 18 425. Norra Västerbotten 13 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 2 427. Provinstidningen Dalsland 4 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 1 429. Smålands Dagblad 8 430. Smålands-Tidningen 1 431. 2 432. Strengnes Tidning 18 433. Sundsvalls Tidning 73 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 3 438. Tranås Tidning 1 439. Trelleborgs Allehanda 35 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skänninge Tidning 24 442. Vestmanlands Läns Tidning 3 443. Vetlanda Posten 29 444. Västerbottens Kuriren 8 445. Ystads Allehanda 7 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 1 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 20 501. Barometern 24 502. Borås Tidning 3 503. Enköpings-Posten 4 504. Falköpings-Tidning 2 505. Filipstads Tidning 2 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 1 509. Hjo Tidning 2 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 23 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 3 513. Nya Kristinehamns-Posten 33 514. Nya Wermlandstidningen 6 515. Oskarshamns-Tidning 30 516. Smålandsposten 61 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 4 519. Ulricehamns Tidning 4 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 39 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 1 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 2 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 8 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 2 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 2 608. Landskrona-Posten 7 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 21 610. Nordvästra Skånes Tidningar 16 611. Norrbottens-Kuriren 12 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 5 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 7 614. Västernorrlands Allehanda 2 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 1 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 4 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 2 803. Borlänge Tidning 3 804. Dagen 181 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 10 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 3 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 29 812. Helsingborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 24 817. Jönköpings-Posten 7 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 0 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 0 822. Lilla Edet-Posten 1 823. Ljusdals-Posten 1 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 2 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 0 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 5 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 1 833. Sigtuna-Märsta-Posten 2 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 4 838. Södra Dalarnas Tidning 5 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 7 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 1 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 2 852. Dagens Industri 0 853. Finn-Veden 0 855. Stenungssundsposten 7 860. 0 890. Lokal annonstidning 0 891. Utländsk dagstidning 1 955. 0 985. På lätt svenska-tidning för invandrare 0 986. Skövdenytt 0 990. Finanstidningen 0 991. Dagens Medicin 0 992. Affärsvärlden 3 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning 231 000. Frågan ej tillämplig 20 999. Uppgift saknas
VAR 24 MORGONTIDNING 2 2 Loc 37 width 3 MD= 0 or GE 999 2(2) Morgontidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 001. Metro . . 992. Affärsvärlden 1680 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 202 203 204 217 219 227 307 333 408 Frek: 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 411 414 417 418 424 434 438 442 501 502 503 Frek: 1 8 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 506 514 517 601 608 611 613 616 801 805 808 Frek: 1 2 8 2 2 2 1 1 1 6 1 Kod: 812 831 842 852 0 999 Frek: 3 1 1 1 1680 3
VAR 25 MORGONTIDNINGSLÄSNING 3 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 3 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? <Senaste förekomst: SOM96 F.3> 518 1. 7 dagar 597 2. 6 dagar 170 3. 5 dagar 77 4. 4 dagar 90 5. 3 dagar 45 6. 2 dagar 38 7. 1 dag 217 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 26 PREN MORGONTIDNING 4 Loc 41 width 1 MD GE 9 4 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? <Senaste förekomst: SOM96 F.4> 1277 1. Ja 402 5. Nej 75 9. Uppgift saknas
VAR 27 LÄSER HOS BEKANT 4 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 4(1) <Tillgång till morgontidningen> Läser hos bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 296 5. Ej markerat 1352 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 28 LÅNAR AV BEKANT 4 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) <Tillgång till morgontidningen> Lånar av bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 315 5. Ej markerat 1352 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 29 LÄSER ARBETET/SKOLAN 4 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) <Tillgång till morgontidningen> Läser på arbetet/skolan <Se F.4 för fullständig frågetext> 178 1. Markerat 172 5. Ej markerat 1352 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 30 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 4 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) <Tillgång till morgontidningen> Läser på bibliotek <Se F.4 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 332 5. Ej markerat 1352 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 31 KÖPER LÖSNUMMER 4 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) <Tillgång till morgontidningen> Köper lösnummer <Se F.4 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 270 5. Ej markerat 1352 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 32 LÄSER PÅ INTERNET 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) <Tillgång till morgontidningen> Läser på Internet <Se F.4 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 337 5. Ej markerat 1352 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 33 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 4 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) <Tillgång till morgontidningen> Läser på annat sätt <Se F.4 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 294 5. Ej markerat 1352 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 34 UPPHÖRA PRENUMERATION 5 Loc 49 width 1 MD=9 5 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? <Senaste förekomst: SOM96 F.5 och F.6> 923 1. Nej 253 2. Ja, någon enstaka gång 140 3. Ja, flera gånger 24 4. Tveksam, vet ej 296 5. Prenumererar ej på någon tidning 118 9. Uppgift saknas
VAR 35 ALLT HAR BLIVIT DYRT 5 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 5B Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 5B(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till <Senaste förekomst: SOM95 F.6> 165 1. Markerat 227 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 36 PREN PRIS HAR HÖJTS 5 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 5B(2) <Anledning att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har höjts <Se F.5B för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 300 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 37 FÅR INFO I RADIO/TV 5 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 5B(3) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag får lokal information i radio och TV <Se F.5B för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 336 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 38 DÅLIG TIDN UTDELNING 5 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 5B(4) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.5B för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 367 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 39 INGEN TID ATT LÄSA 5 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 5B(5) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.5B för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 330 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 40 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 5 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 5B(6) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.5B för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 333 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 41 FÖR MYCKET ANNONSER 5 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 5B(7) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehåller för mycket annonser <Se F.5B för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 376 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 42 LÄSER PÅ INTERNET 5 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 5B(8) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan läsa tidningen på Internet <Se F.5B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 384 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 43 LÅNAR AV GRANNE 5 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 5B(9) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.5B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 383 5. Ej markerat 1338 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 44 POLITISK LINJE 5 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 5B(10) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.5B för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 377 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 45 EJ BRA INNEHÅLL 5 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 5B(11) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.5B för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 338 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 46 FÖR LITE ANNONSER 5 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 5B(12) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.5B för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 382 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 47 FLYTTADE FRÅN ORTEN 5 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 5B(13) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.5B för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 388 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 48 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 5 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 5B(14) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen har blivit så förändrad <Se F.5B för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 375 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 49 DÅLIG BEVAKNING 5 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 5B(15) <Anledning att upphöra med prenumeration> För dålig bevakning av vad som händer i min kommun <Se F.5B för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 357 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 50 ANNAT SKÄL 5 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 5B(16) <Anledning att upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.5B för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 341 5. Ej markerat 1337 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 51 LÄSNING FÖRE KL 08.00 6 Loc 66 width 2 MD= 0 or GE 99 6 Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? 6(1) Före kl 08.00 <Senaste förekomst: SOM96 F.7> 142 01. 0 minuter 79 02. Ca 5 minuter 203 03. Ca 10 minuter 191 04. Ca 15 minuter 160 05. Ca 20 minuter 39 06. Ca 25 minuter 123 07. Ca 30 minuter 17 08. Ca 35 minuter 26 09. Ca 40 minuter 30 10. Ca 45 minuter 7 11. Ca 50 minuter 3 12. Ca 55 minuter 12 13. Ca 60 minuter 16 14. Över 60 minuter 520 00. Uppgift saknas på delfrågan 186 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 LÄSNING 08.00-12.00 6 Loc 68 width 2 MD= 0 or GE 99 6(2) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 08.00-12.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 258 01. 0 minuter 36 02. Ca 5 minuter 94 03. Ca 10 minuter 104 04. Ca 15 minuter 82 05. Ca 20 minuter 27 06. Ca 25 minuter 83 07. Ca 30 minuter 15 08. Ca 35 minuter 21 09. Ca 40 minuter 14 10. Ca 45 minuter 9 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 15 13. Ca 60 minuter 15 14. Över 60 minuter 793 00. Uppgift saknas på delfrågan 186 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 LÄSNING 12.00-17.00 6 Loc 70 width 2 MD= 0 or GE 99 6(3) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 12.00-17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 286 01. 0 minuter 33 02. Ca 5 minuter 44 03. Ca 10 minuter 42 04. Ca 15 minuter 27 05. Ca 20 minuter 10 06. Ca 25 minuter 20 07. Ca 30 minuter 5 08. Ca 35 minuter 6 09. Ca 40 minuter 5 10. Ca 45 minuter 1 11. Ca 50 minuter 0 12. Ca 55 minuter 0 13. Ca 60 minuter 2 14. Över 60 minuter 1087 00. Uppgift saknas på delfrågan 186 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 LÄSNING EFTER KL 17.00 6 Loc 72 width 2 MD= 0 or GE 99 6(4) <Lästid en genomsnittlig vardag> Efter kl 17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 151 01. 0 minuter 124 02. Ca 5 minuter 158 03. Ca 10 minuter 131 04. Ca 15 minuter 89 05. Ca 20 minuter 26 06. Ca 25 minuter 72 07. Ca 30 minuter 13 08. Ca 35 minuter 8 09. Ca 40 minuter 16 10. Ca 45 minuter 3 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 9 13. Ca 60 minuter 7 14. Över 60 minuter 759 00. Uppgift saknas på delfrågan 186 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 LÄSER FLER MORGONTIDN 7 Loc 74 width 1 MD=9 7 Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? <Senaste förekomst: SOM96 F.8> 315 1. Ja 1330 5. Nej 109 9. Uppgift saknas
VAR 56 AFTONBLADET 8 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 8 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 8(1) Aftonbladet <Senaste förekomst: SOM96 F.9> 102 1. 6-7 dagar/vecka 157 2. 3-5 dagar/vecka 292 3. 1-2 dagar/vecka 501 4. Mer sällan 457 5. Aldrig 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 EXPRESSEN 8 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) <Läsning av kvällstidning> Expressen <Se F.8 för fullständig frågetext> 69 1. 6-7 dagar/vecka 105 2. 3-5 dagar/vecka 220 3. 1-2 dagar/vecka 548 4. Mer sällan 479 5. Aldrig 305 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 IDAG 8 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 8(3) <Läsning av kvällstidning> GT <Se F.8 för fullständig frågetext> 13 1. 6-7 dagar/vecka 15 2. 3-5 dagar/vecka 56 3. 1-2 dagar/vecka 172 4. Mer sällan 973 5. Aldrig 497 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 KVÄLLSPOSTEN 8 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 8(4) <Läsning av kvällstidning> Kvällsposten <Se F.8 för fullständig frågetext> 16 1. 6-7 dagar/vecka 19 2. 3-5 dagar/vecka 59 3. 1-2 dagar/vecka 155 4. Mer sällan 996 5. Aldrig 481 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 GRATISTIDNING 9 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 9 Hur ofta brukar Du läsa något av följande? 9(1) Lokalt annonsblad/gratistidning som innehåller nyheter <Senaste förekomst: SOM96 F.10> 40 1. 6-7 dagar/vecka 115 2. 3-5 dagar/vecka 528 3. 1-2 dagar/vecka 646 4. Mer sällan 380 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 DAGSTIDN PÅ INTERNET 9 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) Dagstidning på Internet <Se F.9 för fullständig frågetext> 3 1. 6-7 dagar/vecka 25 2. 3-5 dagar/vecka 33 3. 1-2 dagar/vecka 138 4. Mer sällan 1148 5. Aldrig 371 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 MORG.TIDN MÅSTE LÄSAS 10 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 10 Här följer några påståenden kring mer allmänt användande av morgontidningen. Markera nedan vilken grad Du instämmer i påståendena. 10(1) Även om det inte alltid står så mycket intressant i morgontidningen, måste man ändå läsa den 581 1. Instämmer helt 571 2. Instämmer delvis 258 3. Instämmer knappast 226 4. Instämmer inte alls 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 MORG.TIDN EJ VIKTIG 10 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) Det är inte så viktigt att läsa en morgontidning, man får ändå veta vad som händer <Se F.10 för fullständig frågetext> 145 1. Instämmer helt 555 2. Instämmer delvis 455 3. Instämmer knappast 429 4. Instämmer inte alls 111 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 MORG.TIDN FÖRVÄNTAS 10 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) Människor i min omgivning förväntar sig att jag alltid har läst morgontidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 139 1. Instämmer helt 334 2. Instämmer delvis 384 3. Instämmer knappast 709 4. Instämmer inte alls 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 DAGSTIDN EJ BETYDELSE 10 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) Dagstidningen saknar betydelse för den politiska opinionsbildningen i Sverige <Se F.10 för fullständig frågetext> 106 1. Instämmer helt 387 2. Instämmer delvis 480 3. Instämmer knappast 540 4. Instämmer inte alls 182 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 MORG.TIDN VIKTIG 10 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) Om man skall vara insatt i aktuella samhällsfrågor måste man läsa en morgontidning regelbundet <Se F.10 för fullständig frågetext> 541 1. Instämmer helt 724 2. Instämmer delvis 217 3. Instämmer knappast 116 4. Instämmer inte alls 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 DAGSTIDN. BILLIG PREN 10 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 10(6) Jämfört med vad man får är det ganska billigt att prenumerera på en dagstidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 268 1. Instämmer helt 687 2. Instämmer delvis 379 3. Instämmer knappast 242 4. Instämmer inte alls 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 MORG.TIDN SAKUPPGIFT 11 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 11a Det riktas ibland kritik mot dagspressens journalistik. I det följande har vi räknat upp ett antal brister som förts fram i debatten. Ange för vart och ett av dem om Du anser att sådana brister förekommer i de morgontidningar respektive kvällstidningar Du brukar läsa eller titta i. 11a(1) Bristen förekommer i morgontidningar: Felaktiga sakuppgifter <Senaste förekomst: SOM96 F.12> 39 1. Mycket ofta 264 2. Ganska ofta 1155 3. Någon gång 57 4. Aldrig 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 MORG.TIDN PRIVATLIV 11 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 11a(2) Bristen förekommer i morgontidningar: Bristande respekt för människors privatliv <Se F.11a för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ofta 279 2. Ganska ofta 969 3. Någon gång 160 4. Aldrig 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 MORG.TIDN PERSONLIG 11 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 11a(3) Bristen förekommer i morgontidningar: För mycket personligt tyckande hos journalister <Se F.11a för fullständig frågetext> 102 1. Mycket ofta 423 2. Ganska ofta 860 3. Någon gång 101 4. Aldrig 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 MORG.TIDN ÖVERDRIFT 11 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 11a(4) Bristen förekommer i morgontidningar: Alltför stora överdrifter <Se F.11a för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ofta 316 2. Ganska ofta 943 3. Någon gång 126 4. Aldrig 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 MORG.TIDN RUBRIK-TEXT 11 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 11a(5) Bristen förekommer i morgontidningar: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text <Se F.11a för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ofta 230 2. Ganska ofta 985 3. Någon gång 202 4. Aldrig 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 MORG.TIDN NEG NYHET 11 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 11a(6) Bristen förekommer i morgontidningar: För mycket negativa nyheter <Se F.11a för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ofta 562 2. Ganska ofta 612 3. Någon gång 144 4. Aldrig 134 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 MORG.TIDN YTLIG NYHET 11 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 11a(7) Bristen förekommer i morgontidningar: Förenklade och ytliga nyheter <Se F.11a för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ofta 348 2. Ganska ofta 931 3. Någon gång 126 4. Aldrig 161 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 MORG.TIDN OKRITISK 11 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 11a(8) Bristen förekommer i morgontidningar: Okritiska nyheter <Se F.11a för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ofta 264 2. Ganska ofta 999 3. Någon gång 114 4. Aldrig 200 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 MORG.TIDN PARTISKHET 11 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 11a(9) Bristen förekommer i morgontidningar: Partiskhet i politiska nyheter <Se F.11a för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ofta 485 2. Ganska ofta 701 3. Någon gång 106 4. Aldrig 175 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 MORG.TIDN RESP LÄSARE 11 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 11a(10) Bristen förekommer i morgontidningar: Bristande respekt för läsarna <Se F.11a för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ofta 159 2. Ganska ofta 932 3. Någon gång 316 4. Aldrig 176 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 MORGTIDN DÅLIGT SPRÅK 11 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 11a(11) Bristen förekommer i morgontidningar: Dåligt språk <Se F.11a för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ofta 220 2. Ganska ofta 884 3. Någon gång 288 4. Aldrig 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 MORG.TIDN SKRIVFEL 11 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 11a(12) Bristen förekommer i morgontidningar: Skrivfel <Se F.11a för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ofta 232 2. Ganska ofta 1034 3. Någon gång 145 4. Aldrig 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 MORG.TIDN OINTRESSANT 11 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 11a(13) Bristen förekommer i morgontidningar: Ointressanta nyheter <Se F.11a för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ofta 473 2. Ganska ofta 821 3. Någon gång 78 4. Aldrig 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 KVÄLLSTIDN SAKUPPGIFT 11 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 11b Det riktas ibland kritik mot dagspressens journalistik. I det följande har vi räknat upp ett antal brister som förts fram i debatten. Ange för vart och ett av dem om Du anser att sådana brister förekommer i de morgontidningar respektive kvällstidningar Du brukar läsa eller titta i. 11b(1) Bristen förekommer i kvällstidningar: Felaktiga sakuppgifter 198 1. Mycket ofta 540 2. Ganska ofta 469 3. Någon gång 28 4. Aldrig 387 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 KVÄLLSTIDN PRIVATLIV 11 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 11b(2) Bristen förekommer i kvällstidningar: Bristande respekt för privatliv <Se F.11b för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ofta 537 2. Ganska ofta 185 3. Någon gång 14 4. Aldrig 371 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 KVÄLLSTIDN PERSONLIG 11 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 11b(3) Bristen förekommer i kvällstidningar: För mycket personligt tyckande hos journalister <Se F.11b för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ofta 563 2. Ganska ofta 377 3. Någon gång 33 4. Aldrig 398 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 KVÄLLSTIDN ÖVERDRIFT 11 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 11b(4) Bristen förekommer i kvällstidningar: Alltför stora överdrifter <Se F.11b för fullständig frågetext> 465 1. Mycket ofta 517 2. Ganska ofta 222 3. Någon gång 28 4. Aldrig 390 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 KVÄLLSTIDN RUBR-TEXT 11 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 11b(5) Bristen förekommer i kvällstidningar: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text <Se F.11b för fullständig frågetext> 348 1. Mycket ofta 416 2. Ganska ofta 400 3. Någon gång 51 4. Aldrig 407 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 KVÄLLSTIDN NEG NYHET 11 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 11b(6) Bristen förekommer i kvällstidningar: För mycket negativa nyheter <Se F.11b för fullständig frågetext> 320 1. Mycket ofta 509 2. Ganska ofta 322 3. Någon gång 64 4. Aldrig 407 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 KVÄLLSTIDN YTLIG 11 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 11b(7) Bristen förekommer i kvällstidningar: Förenklade och ytliga nyheter <Se F.11b för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ofta 471 2. Ganska ofta 362 3. Någon gång 46 4. Aldrig 421 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 KVÄLLSTIDN OKRITISK 11 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 11b(8) Bristen förekommer i kvällstidningar: Okritiska nyheter <Se F.11b för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ofta 385 2. Ganska ofta 569 3. Någon gång 58 4. Aldrig 453 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 KVÄLLSTIDN PARTISKHET 11 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 11b(9) Bristen förekommer i kvällstidningar: Partiskhet i politiska nyheter <Se F.11b för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ofta 457 2. Ganska ofta 466 3. Någon gång 58 4. Aldrig 451 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 KVÄLLSTIDN RESP LÄSAR 11 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 11b(10) Bristen förekommer i kvällstidningar: Bristande respekt för läsarna <Se F.11b för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ofta 403 2. Ganska ofta 490 3. Någon gång 99 4. Aldrig 441 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 KVÄLLSTIDN SPRÅK 11 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 11b(11) Bristen förekommer i kvällstidningar: Dåligt språk <Se F.11b för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ofta 319 2. Ganska ofta 607 3. Någon gång 135 4. Aldrig 428 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 KVÄLLSTIDN SKRIVFEL 11 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 11b(12) Bristen förekommer i kvällstidningar: Skrivfel <Se F.11b för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ofta 253 2. Ganska ofta 777 3. Någon gång 79 4. Aldrig 425 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 KVÄLLTIDN OINTRESSANT 11 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 11b(13) Bristen förekommer i kvällstidningar: Ointressanta nyheter <Se F.11b för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ofta 493 2. Ganska ofta 417 3. Någon gång 39 4. Aldrig 406 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 MORGONTIDNING BRIST,1 11 Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 99 11c Vilken eller vilka av dessa brister anser Du personligen vara de allvarligaste i morgonpressen respektive i kvällspressen? (ange högst tre brister för vardera tidningstyp med siffrorna 1-13 enligt ovan) 11c(1) Allvarligaste brister i morgontidningarna, 1 324 01. Felaktiga sakuppgifter 190 02. Bristande respekt för människors privatliv 116 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 42 04. Alltför stora överdrifter 34 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 107 06. För mycket negativa nyheter 34 07. Förenklade och ytliga nyheter 18 08. Okritiska nyheter 61 09. Partiskhet i politiska nyheter 13 10. Bristande respekt för läsarna 27 11. Dåligt språk 21 12. Skrivfel 69 13. Ointressanta nyheter 566 00. Uppgift saknas på delfrågan 132 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 MORGONTIDNING BRIST,2 11 Loc 115 width 2 MD= 0 or GE 99 11c(2) Allvarligaste brister i morgontidningarna, 2 <Se F.11c för fullständig frågetext> 37 01. Felaktiga sakuppgifter 130 02. Bristande respekt för människors privatliv 77 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 80 04. Alltför stora överdrifter 42 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 95 06. För mycket negativa nyheter 81 07. Förenklade och ytliga nyheter 33 08. Okritiska nyheter 64 09. Partiskhet i politiska nyheter 24 10. Bristande respekt för läsarna 40 11. Dåligt språk 27 12. Skrivfel 51 13. Ointressanta nyheter 841 00. Uppgift saknas på delfrågan 132 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 MORGONTIDNING BRIST,3 11 Loc 117 width 2 MD= 0 or GE 99 11c(3) Allvarligaste brister i morgontidningarna, 3 <Se F.11c för fullständig frågetext> 23 01. Felaktiga sakuppgifter 21 02. Bristande respekt för människors privatliv 38 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 49 04. Alltför stora överdrifter 17 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 53 06. För mycket negativa nyheter 46 07. Förenklade och ytliga nyheter 27 08. Okritiska nyheter 73 09. Partiskhet i politiska nyheter 50 10. Bristande respekt för läsarna 64 11. Dåligt språk 38 12. Skrivfel 103 13. Ointressanta nyheter 1020 00. Uppgift saknas på delfrågan 132 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 KVÄLLSTIDNING BRIST,1 11 Loc 119 width 2 MD= 0 or GE 99 11d(1) Allvarligaste brister i kvällstidningarna, 1 <Se F.11c för fullständig frågetext> 275 01. Felaktiga sakuppgifter 398 02. Bristande respekt för människors privatliv 38 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 88 04. Alltför stora överdrifter 33 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 30 06. För mycket negativa nyheter 31 07. Förenklade och ytliga nyheter 7 08. Okritiska nyheter 9 09. Partiskhet i politiska nyheter 11 10. Bristande respekt för läsarna 5 11. Dåligt språk 7 12. Skrivfel 28 13. Ointressanta nyheter 662 00. Uppgift saknas på delfrågan 132 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 KVÄLLSTIDNING BRIST,2 11 Loc 121 width 2 MD= 0 or GE 99 11d(2) Allvarligaste brister i kvällstidningarna, 2 <Se F.11c för fullständig frågetext> 31 01. Felaktiga sakuppgifter 200 02. Bristande respekt för människors privatliv 92 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 177 04. Alltför stora överdrifter 88 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 57 06. För mycket negativa nyheter 54 07. Förenklade och ytliga nyheter 14 08. Okritiska nyheter 16 09. Partiskhet i politiska nyheter 31 10. Bristande respekt för läsarna 15 11. Dåligt språk 8 12. Skrivfel 18 13. Ointressanta nyheter 821 00. Uppgift saknas på delfrågan 132 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 KVÄLLSTIDNING BRIST,3 11 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 99 11d(3) Allvarligaste brister i kvällstidningarna, 3 <Se F.11c för fullständig frågetext> 20 01. Felaktiga sakuppgifter 37 02. Bristande respekt för människors privatliv 31 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 110 04. Alltför stora överdrifter 68 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 56 06. För mycket negativa nyheter 78 07. Förenklade och ytliga nyheter 35 08. Okritiska nyheter 45 09. Partiskhet i politiska nyheter 74 10. Bristande respekt för läsarna 44 11. Dåligt språk 17 12. Skrivfel 78 13. Ointressanta nyheter 929 00. Uppgift saknas på delfrågan 132 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 FÖRTROENDE REGERINGEN 12 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 12 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 12(1) Regeringen <Senaste förekomst: SOM96 F.13 (Modifierad)> 44 1. Mycket stort förtroende 308 2. Ganska stort förtroende 573 3. Varken stort eller litet förtroende 499 4. Ganska litet förtroende 268 5. Mycket litet förtroende 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 FÖRTROENDE POLISEN 12 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Polisen <Se F.12 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket stort förtroende 702 2. Ganska stort förtroende 548 3. Varken stort eller litet förtroende 258 4. Ganska litet förtroende 90 5. Mycket litet förtroende 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 12 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Sjukvården <Se F.12 för fullständig frågetext> 273 1. Mycket stort förtroende 798 2. Ganska stort förtroende 375 3. Varken stort eller litet förtroende 178 4. Ganska litet förtroende 76 5. Mycket litet förtroende 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 FÖRTROENDE FÖRSVARET 12 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Försvaret <Se F.12 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket stort förtroende 422 2. Ganska stort förtroende 711 3. Varken stort eller litet förtroende 260 4. Ganska litet förtroende 155 5. Mycket litet förtroende 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 12 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 12(5) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Riksdagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort förtroende 317 2. Ganska stort förtroende 673 3. Varken stort eller litet förtroende 427 4. Ganska litet förtroende 206 5. Mycket litet förtroende 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 FÖRTROENDE BANKERNA 12 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 12(6) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Bankerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket stort förtroende 476 2. Ganska stort förtroende 595 3. Varken stort eller litet förtroende 373 4. Ganska litet förtroende 155 5. Mycket litet förtroende 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 FÖRTROENDE DAGSPRESS 12 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 12(7) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Dagspressen <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket stort förtroende 392 2. Ganska stort förtroende 870 3. Varken stort eller litet förtroende 285 4. Ganska litet förtroende 82 5. Mycket litet förtroende 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 FÖRTROENDE FACKET 12 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 12(8) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Fackliga organisationer <Se F.12 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket stort förtroende 290 2. Ganska stort förtroende 615 3. Varken stort eller litet förtroende 447 4. Ganska litet förtroende 262 5. Mycket litet förtroende 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 FÖRTROENDE RADIO/TV 12 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 12(9) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Radio och TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket stort förtroende 749 2. Ganska stort förtroende 708 3. Varken stort eller litet förtroende 106 4. Ganska litet förtroende 16 5. Mycket litet förtroende 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 12 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 12(10) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Grundskolan <Se F.12 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket stort förtroende 623 2. Ganska stort förtroende 570 3. Varken stort eller litet förtroende 279 4. Ganska litet förtroende 75 5. Mycket litet förtroende 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 FÖRTROENDE STORFÖRET. 12 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 12(11) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Storföretagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket stort förtroende 416 2. Ganska stort förtroende 711 3. Varken stort eller litet förtroende 331 4. Ganska litet förtroende 154 5. Mycket litet förtroende 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 FÖRTROENDE SV KYRKA 12 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 12(12) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Svenska kyrkan <Se F.12 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket stort förtroende 382 2. Ganska stort förtroende 709 3. Varken stort eller litet förtroende 262 4. Ganska litet förtroende 214 5. Mycket litet förtroende 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 FÖRTROENDE DOMSTOL 12 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 12(13) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Domstolarna <Se F.12 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket stort förtroende 577 2. Ganska stort förtroende 557 3. Varken stort eller litet förtroende 270 4. Ganska litet förtroende 137 5. Mycket litet förtroende 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 FÖRTROENDE KUNGAHUSET 12 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 12(14) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kungahuset <Se F.12 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket stort förtroende 573 2. Ganska stort förtroende 522 3. Varken stort eller litet förtroende 104 4. Ganska litet förtroende 100 5. Mycket litet förtroende 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 FÖRTROENDE KOMSTYRELS 12 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 12(15) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kommunstyrelserna <Se F.12 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket stort förtroende 227 2. Ganska stort förtroende 679 3. Varken stort eller litet förtroende 479 4. Ganska litet förtroende 248 5. Mycket litet förtroende 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 FÖRTROENDE HÖGSKOLA 12 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 12(16) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Universitet/högskolor <Se F.12 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket stort förtroende 729 2. Ganska stort förtroende 634 3. Varken stort eller litet förtroende 87 4. Ganska litet förtroende 27 5. Mycket litet förtroende 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 FÖRTROENDE POL. PARTI 12 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 12(17) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> De politiska partierna <Se F.12 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket stort förtroende 165 2. Ganska stort förtroende 643 3. Varken stort eller litet förtroende 503 4. Ganska litet förtroende 339 5. Mycket litet förtroende 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 FÖRTRO ATP PENSION 12 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 12(18) Om Du skulle använda samma skala för följande grupper och företeelser var skulle Du placera pensionssystemet ATP <Se F.12 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket stort förtroende 337 2. Ganska stort förtroende 740 3. Varken stort eller litet förtroende 312 4. Ganska litet förtroende 149 5. Mycket litet förtroende 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 FÖRTRO PENSIONSSYST 12 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 12(19) Om Du skulle använda samma skala för följande grupper och företeelser var skulle Du placera det nya pensionssystemet <Se F.12 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stort förtroende 102 2. Ganska stort förtroende 886 3. Varken stort eller litet förtroende 386 4. Ganska litet förtroende 212 5. Mycket litet förtroende 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 FÖRTRO PENSIONFÖRSÄKR 12 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 12(20) Om Du skulle använda samma skala för följande grupper och företeelser var skulle Du placera privata pensionsförsäkringar <Se F.12 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket stort förtroende 486 2. Ganska stort förtroende 677 3. Varken stort eller litet förtroende 244 4. Ganska litet förtroende 111 5. Mycket litet förtroende 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 FÖRTRO AMS 12 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 12(21) Om Du skulle använda samma skala för följande grupper och företeelser var skulle Du placera Arbetsmarknadsstyrelsen AMS <Se F.12 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 125 2. Ganska stort förtroende 704 3. Varken stort eller litet förtroende 499 4. Ganska litet förtroende 260 5. Mycket litet förtroende 115 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 FÖRTRO POLITIKER 12 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 12(22) Om Du skulle använda samma skala för följande grupper och företeelser var skulle Du placera politiker i allmänhet <Se F.12 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket stort förtroende 86 2. Ganska stort förtroende 512 3. Varken stort eller litet förtroende 624 4. Ganska litet förtroende 405 5. Mycket litet förtroende 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 FÖRTRO MASSMEDIER 12 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 12(23) Om Du skulle använda samma skala för följande grupper och företeelser var skulle Du placera massmedier i allmänhet <Se F.12 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stort förtroende 266 2. Ganska stort förtroende 849 3. Varken stort eller litet förtroende 395 4. Ganska litet förtroende 101 5. Mycket litet förtroende 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 FÖRTRO OPINIONSMÄTN 12 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 12(24) Om Du skulle använda samma skala för följande grupper och företeelser var skulle Du placera opinionsmätningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stort förtroende 329 2. Ganska stort förtroende 765 3. Varken stort eller litet förtroende 346 4. Ganska litet förtroende 153 5. Mycket litet förtroende 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 FÖRTRO GRANNAR 12 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 12(25) Om Du skulle använda samma skala för följande grupper och företeelser var skulle Du placera Dina närmaste grannar <Se F.12 för fullständig frågetext> 424 1. Mycket stort förtroende 695 2. Ganska stort förtroende 443 3. Varken stort eller litet förtroende 51 4. Ganska litet förtroende 36 5. Mycket litet förtroende 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 INTRESSE FÖR POLITIK 13 Loc 150 width 1 MD=9 13 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: SOM96 F.14> 147 1. Mycket intresserad 708 2. Ganska intresserad 711 3. Inte särskilt intresserad 166 4. Inte alls intresserad 22 9. Uppgift saknas
VAR 126 DEMOKRATIN I SVERIGE 14 Loc 151 width 1 MD=9 14 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? <Senaste förekomst: SOM96 F.15> 58 1. Mycket nöjd 841 2. Ganska nöjd 650 3. Inte särskilt nöjd 176 4. Inte alls nöjd 29 9. Uppgift saknas
VAR 127 SAMHÄLLSPROBLEM 15 Loc 152 width 1 15 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. <Senaste förekomst: SOM96 F.16> 1491 1. Markerat 263 5. Ej markerat
VAR 128 SAMHÄLLSPROBLEM 1 15 Loc 153 width 3 MD=999 15(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.15 för fullständig frågetext> 15 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 7 002. Lägre skatter 1 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 006. Momsen på livsmedel (ej matpriser allmänt, se kod 144) 2 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 3 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punkskatter 1 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 34 020. Sveriges ekonomi-allmänt 0 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Handelspolitik, frihandel, fri konkurrens, handelsbalans 1 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 1 025. Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt, se kod 144) 4 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 028. Lågkonjunkturen 8 029. Budgetunderskottet, statsskulden 2 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 5 031. Nedskärningar i offentlig service 0 035. Privatiseringar 7 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 1 042. Minska bidragen 4 044. Välfärdssamhället, tryggheten 4 047. Fördelningsfrågor 17 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 60 060. Äldrevård/äldreomsorg 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 233 070. Sjukvård/sjukvårdsförsäkring 1 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar (även för vård av sjukt barn) 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 5 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 25 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 20 100. Utbildningspolitik, forskning 1 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 73 103. Grundskolan, skolan allmänt 0 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 110. Fritid/idrott 11 111. Ungdomars och barns framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. Kulturfrågor 1 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 126. Boendemiljö 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 2 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 64 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 24 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 6 181. Ungdomsbrottslighet, ungdomsvåld 18 182. Våld på gator och torg, våld allmänt 1 183. Lag och ordning 11 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 191. Porr och prostitution inkl barnpornografi 1 192. Abort 0 193. Genmanipulation 4 194. Hederlighet 1 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Videovåld/TV-våld 1 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 0 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 0 227. Neutralitet 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 599 240. Sysselsättning, arbetslöshet 20 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 1 246. Arbetsmoral, ansvar etc 1 250. Näringspolitik, industripolitik, bilindustrin, textil, stål, skogen 5 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 6 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 0 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 7 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 47 310. Invandrarpolitik, invandrare allmänt 3 315. Flyktingfrågor 11 316. Rasism, främlingsfientlighet 2 318. Nazism 0 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 1 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 5 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 6 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 3 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 14 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 9 380. Klassamhället (gruppreferenser) 2 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 14 400. EU-allmänt 0 401. EES-avtalet 0 402. Miljön-EU 0 403. Ekonomin-EU 0 404. Sysselsättningen-EU 0 405. Jordbruket-EU 0 406. Sociala tryggheten-EU 0 407. Jämställdheten-EU 0 408. Den militära säkerheten-EU 0 409. Den nationella självständigheten-EU 0 410. Möjligheten att påverka utvecklingen inom EU 0 411. Droger/narkotika-EU 0 412. Freden i Europa-EU 0 413. Matkvaliteten-EU 0 414. Offentlighetsprincipen-EU 0 415. Flyktingar-EU 0 416. Demokratin-EU 0 417. Allemansrätten-EU 0 418. Risk för att Sverige isoleras 0 419. Medlemsavgiften-EU 1 420. EU-annan sakfråga 7 421. EMU-gemensam valuta 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 0 598. Alla frågor 34 599. Övrigt 0 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 272 999. Uppgift saknas
VAR 129 SAMHÄLLSPROBLEM 2 15 Loc 156 width 3 MD= 0 or GE 999 15(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 150 000. Frågan ej tillämplig 269 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 6 7 20 22 23 24 25 29 30 31 35 Frek: 32 7 1 3 33 3 1 2 3 8 1 11 2 Kod: 38 40 42 44 47 50 60 70 76 80 85 89 92 Frek: 1 17 2 6 10 29 110 256 1 31 40 1 1 Kod: 95 100 103 110 111 120 123 140 151 160 170 180 181 Frek: 1 36 137 1 12 2 1 2 1 46 1 72 8 Kod: 182 190 193 194 200 210 222 224 240 241 260 261 281 Frek: 21 6 1 7 2 1 2 3 147 6 9 4 1 Kod: 295 300 302 310 315 316 335 338 344 360 380 388 390 Frek: 4 17 2 40 3 18 5 10 1 15 9 1 1 Kod: 400 421 426 520 559 599 0 999 Frek: 9 9 1 1 2 45 150 269
VAR 130 SAMHÄLLSPROBLEM 3 15 Loc 159 width 3 MD= 0 or GE 999 15(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.15 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 436 000. Frågan ej tillämplig 270 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 7 8 9 20 21 22 24 25 26 29 31 Frek: 19 6 5 1 2 19 1 4 1 1 1 7 4 Kod: 36 40 42 44 47 50 51 52 60 70 71 76 80 Frek: 1 15 2 8 3 24 1 1 101 125 1 1 19 Kod: 85 92 95 100 103 104 107 110 111 115 120 123 124 Frek: 51 1 1 13 103 1 1 2 7 1 2 1 1 Kod: 150 160 170 180 181 182 183 190 191 194 200 204 222 Frek: 1 62 4 54 5 25 1 8 1 3 1 1 6 Kod: 240 241 260 261 300 302 310 315 316 335 338 344 360 Frek: 107 2 3 6 13 2 38 5 11 6 11 1 12 Kod: 380 388 400 404 409 411 413 421 520 559 599 0 999 Frek: 7 1 9 1 1 2 1 6 1 3 69 436 270 Kod: 380 388 400 404 409 411 413 421 520 559 599 0 999 Frek: 7 1 9 1 1 2 1 6 1 3 69 436 270
VAR 131 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 16 Loc 162 width 1 MD=9 16 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? <Senaste förekomst: SOM96 F.17> 136 1. Klart till vänster 389 2. Något till vänster 599 3. Varken till vänster eller höger 401 4. Något till höger 146 5. Klart till höger 83 9. Uppgift saknas
VAR 132 MINSKA OFFENT SEKTOR 17 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 17 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 17(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: SOM96 F.18> 124 1. Mycket bra förslag 285 2. Ganska bra förslag 406 3. Varken bra eller dåligt förslag 455 4. Ganska dåligt förslag 348 5. Mycket dåligt förslag 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 MINSKA FÖRSVARSUTG 17 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska försvarsutgifterna <Se F.17 för fullständig frågetext> 309 1. Mycket bra förslag 499 2. Ganska bra förslag 487 3. Varken bra eller dåligt förslag 248 4. Ganska dåligt förslag 110 5. Mycket dåligt förslag 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 FÄRRE FLYKTINGAR 17 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) <Åsikter om vissa politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.17 för fullständig frågetext> 472 1. Mycket bra förslag 436 2. Ganska bra förslag 428 3. Varken bra eller dåligt förslag 224 4. Ganska dåligt förslag 125 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 17 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) <Åsikter om vissa politiska förslag> Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.17 för fullständig frågetext> 786 1. Mycket bra förslag 566 2. Ganska bra förslag 279 3. Varken bra eller dåligt förslag 37 4. Ganska dåligt förslag 16 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 MINSKAD POLITIKERLÖN 17 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska löner och ersättningar till heltidspolitiker <Se F.17 för fullständig frågetext> 820 1. Mycket bra förslag 425 2. Ganska bra förslag 275 3. Varken bra eller dåligt förslag 123 4. Ganska dåligt förslag 49 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 17 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) <Åsikter om vissa politiska förslag> Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia i privata händer <Se F.17 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket bra förslag 424 2. Ganska bra förslag 505 3. Varken bra eller dåligt förslag 318 4. Ganska dåligt förslag 234 5. Mycket dåligt förslag 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 PRIVAT ÄLDREOMSORG 17 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) <Åsikter om vissa politiska förslag> Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket bra förslag 228 2. Ganska bra förslag 439 3. Varken bra eller dåligt förslag 444 4. Ganska dåligt förslag 488 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 MER PÅ FRISKOLOR 17 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) <Åsikter om vissa politiska förslag> Satsa mera på friskolor <Se F.17 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket bra förslag 315 2. Ganska bra förslag 656 3. Varken bra eller dåligt förslag 313 4. Ganska dåligt förslag 238 5. Mycket dåligt förslag 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 SJUKVÅRD I PRIV REGI 17 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) <Åsikter om vissa politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.17 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket bra förslag 291 2. Ganska bra förslag 448 3. Varken bra eller dåligt förslag 435 4. Ganska dåligt förslag 402 5. Mycket dåligt förslag 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 BEGRÄNSA MANDATPERIOD 17 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 17(10) <Åsikter om vissa politiska förslag> Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod till maximalt åtta år <Se F.17 för fullständig frågetext> 543 1. Mycket bra förslag 460 2. Ganska bra förslag 485 3. Varken bra eller dåligt förslag 104 4. Ganska dåligt förslag 61 5. Mycket dåligt förslag 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 HÖJA SKATTEN 17 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 17(11) <Åsikter om vissa politiska förslag> Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.17 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket bra förslag 436 2. Ganska bra förslag 501 3. Varken bra eller dåligt förslag 296 4. Ganska dåligt förslag 227 5. Mycket dåligt förslag 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 MINSKAD U-HJÄLP 17 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 17(12) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska u-hjälpen <Se F.17 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket bra förslag 352 2. Ganska bra förslag 522 3. Varken bra eller dåligt förslag 338 4. Ganska dåligt förslag 177 5. Mycket dåligt förslag 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 6-TIMMARS ARBETSDAG 17 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 17(13) <Åsikter om vissa politiska förslag> Införa sextimmars arbetsdag <Se F.17 för fullständig frågetext> 506 1. Mycket bra förslag 518 2. Ganska bra förslag 336 3. Varken bra eller dåligt förslag 181 4. Ganska dåligt förslag 131 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 SÄNKT SKATT LÅGINKOMS 17 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 17(14) <Åsikter om vissa politiska förslag> Sänka skatten på låga inkomster <Se F.17 för fullständig frågetext> 970 1. Mycket bra förslag 494 2. Ganska bra förslag 160 3. Varken bra eller dåligt förslag 45 4. Ganska dåligt förslag 23 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 OMDÖME OM REGERINGEN 18 Loc 177 width 1 MD=9 18 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? <Senaste förekomst: SOM96 F.19> 40 1. Mycket bra 386 2. Ganska bra 567 3. Varken bra eller dåligt 515 4. Ganska dåligt 200 5. Mycket dåligt 46 9. Uppgift saknas
VAR 147 MEDLEMSKAP I EU 19 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 19 Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? <Senaste förekomst SOM96 F.22> 572 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 827 3. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 300 5. Har ingen bestämd åsikt i frågan 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 19 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 19(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 976 1. Bestämd uppfattning 664 2. Mera tveksam 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 INFORMERAD OM EU 20 Loc 180 width 1 MD=9 20 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EU? <Senaste förekomst SOM96 F.23> 66 1. Mycket välinformerad 753 2. Ganska välinformerad 793 3. Ganska oinformerad 80 4. Helt oinformerad 62 9. Uppgift saknas
VAR 150 OMDÖME CENTERPARTIET 21 Loc 181 width 2 MD= 0 or GE 99 21 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 21(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: SOM96 F.26> 151 01. Ogillar starkt 52 02. 128 03. 112 04. 108 05. 648 06. Varken gillar eller ogillar 169 07. 111 08. 71 09. 27 10. 22 11. Gillar starkt 55 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 OMDÖME MODERATERNA 21 Loc 183 width 2 MD= 0 or GE 99 21(2) <Omdöme om politiska partier> Moderaterna <Se F.21 för fullständig frågetext> 281 01. Ogillar starkt 82 02. 121 03. 80 04. 69 05. 297 06. Varken gillar eller ogillar 125 07. 138 08. 174 09. 122 10. 118 11. Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 21 Loc 185 width 2 MD= 0 or GE 99 21(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.21 för fullständig frågetext> 246 01. Ogillar starkt 115 02. 119 03. 103 04. 103 05. 404 06. Varken gillar eller ogillar 144 07. 135 08. 102 09. 58 10. 51 11. Gillar starkt 74 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 OMDÖME FOLKPARTIET 21 Loc 187 width 2 MD= 0 or GE 99 21(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet <Se F.21 för fullständig frågetext> 122 01. Ogillar starkt 87 02. 106 03. 108 04. 104 05. 562 06. Varken gillar eller ogillar 168 07. 141 08. 101 09. 50 10. 23 11. Gillar starkt 82 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 21 Loc 189 width 2 MD= 0 or GE 99 21(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.21 för fullständig frågetext> 138 01. Ogillar starkt 76 02. 103 03. 107 04. 107 05. 357 06. Varken gillar eller ogillar 139 07. 178 08. 193 09. 103 10. 93 11. Gillar starkt 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 OMDÖME MILJÖPARTIET 21 Loc 191 width 2 MD= 0 or GE 99 21(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet <Se F.21 för fullständig frågetext> 150 01. Ogillar starkt 69 02. 108 03. 106 04. 87 05. 471 06. Varken gillar eller ogillar 192 07. 189 08. 131 09. 50 10. 44 11. Gillar starkt 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 OMDÖME KDS 21 Loc 193 width 2 MD= 0 or GE 99 21(7) <Omdöme om politiska partier> Kristdemokraterna (fd Kds) <Se F.21 för fullständig frågetext> 219 01. Ogillar starkt 79 02. 118 03. 93 04. 96 05. 554 06. Varken gillar eller ogillar 145 07. 123 08. 93 09. 43 10. 29 11. Gillar starkt 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 OMDÖME OLOF JOHANSSON 21 Loc 195 width 2 MD= 0 or GE 99 21(8) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.21 för fullständig frågetext> 223 01. Ogillar starkt 101 02. 130 03. 120 04. 110 05. 489 06. Varken gillar eller ogillar 161 07. 141 08. 87 09. 21 10. 21 11. Gillar starkt 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 OMDÖME CARL BILDT 21 Loc 197 width 2 MD= 0 or GE 99 21(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.21 för fullständig frågetext> 203 01. Ogillar starkt 54 02. 63 03. 58 04. 55 05. 231 06. Varken gillar eller ogillar 135 07. 176 08. 203 09. 187 10. 253 11. Gillar starkt 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 21 Loc 199 width 2 MD= 0 or GE 99 21(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.21 för fullständig frågetext> 220 01. Ogillar starkt 97 02. 115 03. 91 04. 101 05. 334 06. Varken gillar eller ogillar 198 07. 169 08. 156 09. 64 10. 51 11. Gillar starkt 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 OMDÖME L LEIJONBORG 21 Loc 201 width 2 MD= 0 or GE 99 21(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lars Leijonborg <Se F.21 för fullständig frågetext> 112 01. Ogillar starkt 75 02. 98 03. 82 04. 108 05. 672 06. Varken gillar eller ogillar 130 07. 135 08. 92 09. 62 10. 14 11. Gillar starkt 74 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 OMDÖME GÖRAN PERSSON 21 Loc 203 width 2 MD= 0 or GE 99 21(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Göran Persson <Se F.21 för fullständig frågetext> 256 01. Ogillar starkt 102 02. 120 03. 124 04. 117 05. 318 06. Varken gillar eller ogillar 142 07. 140 08. 146 09. 83 10. 61 11. Gillar starkt 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 21 Loc 205 width 2 MD= 0 or GE 99 21(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.21 för fullständig frågetext> 188 01. Ogillar starkt 104 02. 127 03. 118 04. 129 05. 493 06. Varken gillar eller ogillar 158 07. 128 08. 82 09. 38 10. 24 11. Gillar starkt 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 OMDÖME ALF SVENSSON 21 Loc 207 width 2 MD= 0 or GE 99 21(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.21 för fullständig frågetext> 141 01. Ogillar starkt 83 02. 87 03. 91 04. 101 05. 436 06. Varken gillar eller ogillar 182 07. 172 08. 163 09. 89 10. 65 11. Gillar starkt 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 OMDÖME MONA SAHLIN 21 Loc 209 width 2 MD= 0 or GE 99 21(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Mona Sahlin <Se F.21 för fullständig frågetext> 219 01. Ogillar starkt 96 02. 88 03. 80 04. 72 05. 338 06. Varken gillar eller ogillar 162 07. 175 08. 164 09. 118 10. 106 11. Gillar starkt 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 100 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 BÄSTA PARTI 22 Loc 211 width 1 MD=0 22(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? <Senaste förekomst: SOM96 F.27> 147 1. Vänsterpartiet 512 2. Socialdemokraterna 74 3. Centerpartiet 95 4. Folkpartiet 452 5. Moderaterna 62 6. Kristdemokraterna (fd Kds) 129 7. Miljöpartiet 61 8. Annat parti 179 9. Uppgift saknas på hela frågan 43 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 166 PARTIANHÄNGARE 22 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 289 1. Ja, mycket övertygad 631 3. Ja, något övertygad 647 5. Nej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 154 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 KYRKOVALET 1997 23 Loc 213 width 1 MD=9 23 Röstade Du i kyrkovalet i september 1997? 192 1. Ja 1354 5. Nej 166 6. Ej röstberättigad 42 9. Uppgift saknas
VAR 168 FINANSMARK HAR INFLYT 24 Loc 214 width 2 MD= 0 or GE 99 24 I den politiska debatten hävdas ibland att finansmarknadens inflytande över politiken ökat under de senaste åren. Kan Du med hjälp av nedanstående skala ange hur mycket Du anser att finansmarknaden har att säga till om respektive hur mycket den bör ha att säga till om i dagens svenska samhälle. 24A Finansmarknaden har att säga till om: <Senaste förekomst: SOM96 F.33> 22 01. Litet att säga till om 13 02. 14 03. 46 04. 48 05. 204 06. 109 07. 219 08. 347 09. 160 10. 317 11. Mycket att säga till om 6 00. Uppgift saknas på delfrågan 249 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 FINANSMARK BÖR INFLYT 24 Loc 216 width 2 MD= 0 or GE 99 24B Finansmarknaden bör ha att säga till om <Se F.24 för fullständig frågetext> 92 01. Litet att säga till om 44 02. 123 03. 185 04. 171 05. 477 06. 132 07. 118 08. 95 09. 19 10. 43 11. Mycket att säga till om 6 00. Uppgift saknas på delfrågan 249 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 BEGRÄNSA VALUTAHANDEL 25 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 25 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i debatten angående finansmarknadens politiska inflytande. Vad är Din åsikt? 25(1) Begränsa handeln med den svenska valutan <Senaste förekomst: SOM96 F.34> 66 1. Mycket bra förslag 216 2. Ganska bra förslag 564 3. Varken bra eller dåligt förslag 182 4. Ganska dåligt förslag 141 5. Mycket dåligt förslag 290 6. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 262 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 VALUTAHANDELSKONTROLL 25 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Finansmarknadens politiska inflytande> Öka den internationella kontrollen av valutahandeln <Se F.25 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket bra förslag 465 2. Ganska bra förslag 366 3. Varken bra eller dåligt förslag 101 4. Ganska dåligt förslag 89 5. Mycket dåligt förslag 275 6. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 262 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 HÖJA AVG VALUTAMARKN 25 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Finansmarknadens politiska inflytande> Höja skatter och avgifter på den svenska valutamarknaden <Se F.25 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket bra förslag 159 2. Ganska bra förslag 429 3. Varken bra eller dåligt förslag 283 4. Ganska dåligt förslag 250 5. Mycket dåligt förslag 261 6. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 262 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 VALUTAHANDELLÄTTNADER 25 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Finansmarknadens politiska inflytande> Underlätta den internationella valutahandeln <Se F.25 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket bra förslag 324 2. Ganska bra förslag 521 3. Varken bra eller dåligt förslag 134 4. Ganska dåligt förslag 85 5. Mycket dåligt förslag 300 6. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 262 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 AVREGL VALUTAHANDELN 25 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Finansmarknadens politiska inflytande> Verka för en fortsatt internationell avreglering av valutahandeln <Se F.25 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket bra förslag 238 2. Ganska bra förslag 545 3. Varken bra eller dåligt förslag 145 4. Ganska dåligt förslag 102 5. Mycket dåligt förslag 344 6. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 262 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 HÖJA SKATTERNA 26 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 26 I den svenska debatten har ett antal olika förslag framförts om hur den svenska ekonomin skall förbättras. Vad är Din åsikt? 26(1) Höja skatterna <Senaste förekomst: SOM96 F.36> 47 1. Mycket bra förslag 174 2. Ganska bra förslag 363 3. Varken bra eller dåligt förslag 502 4. Ganska dåligt förslag 453 5. Mycket dåligt förslag 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 MINSKA OFF UTGIFTER 26 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) <Förbättra svensk ekonomi> Minska de offentliga utgifterna <Se F.26 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket bra förslag 430 2. Ganska bra förslag 440 3. Varken bra eller dåligt förslag 346 4. Ganska dåligt förslag 142 5. Mycket dåligt förslag 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 REGLERA VALUTAMARKNAD 26 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) <Förbättra svensk ekonomi> Öka regleringen av valutamarknaden <Se F.26 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket bra förslag 325 2. Ganska bra förslag 807 3. Varken bra eller dåligt förslag 168 4. Ganska dåligt förslag 80 5. Mycket dåligt förslag 1 6. 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 SÄNKA SKATTERNA 26 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) <Förbättra svensk ekonomi> Sänka skatterna <Se F.26 för fullständig frågetext> 390 1. Mycket bra förslag 500 2. Ganska bra förslag 377 3. Varken bra eller dåligt förslag 190 4. Ganska dåligt förslag 101 5. Mycket dåligt förslag 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 GEMENSAM EU-VALUTA 26 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) <Förbättra svensk ekonomi> Införa en gemensam EU-valuta <Se F.26 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket bra förslag 244 2. Ganska bra förslag 470 3. Varken bra eller dåligt förslag 236 4. Ganska dåligt förslag 452 5. Mycket dåligt förslag 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 FLYKTING: FATTIGDOM 27 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 27 Vilken vikt tycker Du att följande omständigheter skall ha för att flyktingar skall få uppehållstillstånd i Sverige? 27(1) Fattigdom <Senaste förekomst: SOM93 F.43> 129 1. Mycket stor vikt 290 2. Ganska stor vikt 601 3. Ganska liten vikt 602 4. Mycket liten vikt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 FLYKTING: SJUKDOM 27 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Skäl för att kunna få uppehållstillstånd> Sjukdom <Se F.27 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket stor vikt 538 2. Ganska stor vikt 542 3. Ganska liten vikt 331 4. Mycket liten vikt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 FLYKTING: ANHÖRIGA 27 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Skäl för att kunna få uppehållstillstånd> Anhöriga som redan bor här <Se F.27 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket stor vikt 448 2. Ganska stor vikt 511 3. Ganska liten vikt 497 4. Mycket liten vikt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 FLYKTING: KRIG HEMMA 27 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Skäl för att kunna få uppehållstillstånd> Krig i hemlandet <Se F.27 för fullständig frågetext> 794 1. Mycket stor vikt 585 2. Ganska stor vikt 167 3. Ganska liten vikt 109 4. Mycket liten vikt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 FLYKTING: RELIGION 27 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Skäl för att kunna få uppehållstillstånd> Förföljda för sin religion <Se F.27 för fullständig frågetext> 534 1. Mycket stor vikt 510 2. Ganska stor vikt 342 3. Ganska liten vikt 247 4. Mycket liten vikt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 FLYKTING: POLITISK 27 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Skäl för att kunna få uppehållstillstånd> Förföljda för sin politiska åsikt <Se F.27 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket stor vikt 561 2. Ganska stor vikt 259 3. Ganska liten vikt 205 4. Mycket liten vikt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 MÅNGA UTLÄNNINGAR 28 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 28 I den allmänna debatten om flyktingar och invandringen har det förekommit många olika åsikter. Vad är Din åsikt om följande påståenden? 28(1) Det finns för många utlänningar i Sverige <Senaste förekomst: SOM93 F.44> 500 1. Instämmer helt 258 2. Instämmer i stort sett 464 3. Instämmer delvis 357 4. Instämmer inte alls 103 8. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 FRI RELIGIONUTÖVNING 28 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) <Inställning till invandrarna> Invandrarna i Sverige skall fritt kunna utöva sin religion här <Se F.28 för fullständig frågetext> 272 1. Instämmer helt 349 2. Instämmer i stort sett 567 3. Instämmer delvis 412 4. Instämmer inte alls 71 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 INTELLIGENT FOLKSLAG 28 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) <Inställning till invandrarna> En del folkslag är mer intelligenta än andra <Se F.28 för fullständig frågetext> 61 1. Instämmer helt 52 2. Instämmer i stort sett 164 3. Instämmer delvis 1142 4. Instämmer inte alls 242 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 ARBETE MOT RASISM 28 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) <Inställning till invandrarna> Jag kan tänka mig att gå med i en organisation som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet <Se F.28 för fullständig frågetext> 315 1. Instämmer helt 263 2. Instämmer i stort sett 329 3. Instämmer delvis 422 4. Instämmer inte alls 330 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 INVANDRARE I FAMILJEN 28 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 28(5) <Inställning till invandrarna> Jag skulle inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen <Se F.28 för fullständig frågetext> 140 1. Instämmer helt 109 2. Instämmer i stort sett 282 3. Instämmer delvis 856 4. Instämmer inte alls 274 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 MEDLEM I EU 29 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 29 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 29(1) Sverige bör vara medlem i EU även om det betyder inskränkning av den politiska självständigheten <Senaste förekomst: SOM96 F.37> 81 1. Mycket bra förslag 183 2. Ganska bra förslag 350 3. Varken bra eller dåligt förslag 420 4. Ganska dåligt förslag 592 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 TA EMOT FLYKTINGAR 29 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) <Inställning till följande> Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.29 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket bra förslag 151 2. Ganska bra förslag 420 3. Varken bra eller dåligt förslag 457 4. Ganska dåligt förslag 559 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 STÅ UTANFÖR EU 29 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) <Inställning till följande> Sverige bör lämna EU även om det betyder en försämrad ekonomi <Se F.29 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket bra förslag 285 2. Ganska bra förslag 457 3. Varken bra eller dåligt förslag 341 4. Ganska dåligt förslag 277 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 ALLIANSFRI POLITIK 29 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) <Inställning till följande> Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.29 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket bra förslag 464 2. Ganska bra förslag 341 3. Varken bra eller dåligt förslag 125 4. Ganska dåligt förslag 58 5. Mycket dåligt förslag 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 MEDLEMSKAP I NATO 29 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) <Inställning till följande> Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.29 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket bra förslag 240 2. Ganska bra förslag 610 3. Varken bra eller dåligt förslag 274 4. Ganska dåligt förslag 330 5. Mycket dåligt förslag 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 FÖRSVARSSAMARBETE EU 29 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) <Inställning till följande> Sverige bör deltaga i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU <Se F.29 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket bra förslag 393 2. Ganska bra förslag 565 3. Varken bra eller dåligt förslag 218 4. Ganska dåligt förslag 236 5. Mycket dåligt förslag 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 EU - MILJÖN 30 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 30 Vad anser Du att medlemskapet i EU hittils inneburit för Sverige inom följande områden 30(1) Miljön 11 1. Stor förbättring 182 2. Viss förbättring 995 3. Varken försämring eller förbättring 319 4. Viss försämring 90 5. Stor försämring 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 EU - EKONOMIN 30 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) <Medlemskap i EU> Ekonomin <Se F.30 för fullständig frågetext> 15 1. Stor förbättring 242 2. Viss förbättring 755 3. Varken försämring eller förbättring 399 4. Viss försämring 182 5. Stor försämring 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 EU - SYSSELSÄTTNING 30 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) <Medlemskap i EU> Sysselsättningen <Se F.30 för fullständig frågetext> 11 1. Stor förbättring 146 2. Viss förbättring 969 3. Varken försämring eller förbättring 307 4. Viss försämring 159 5. Stor försämring 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 EU - JORDBRUK 30 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) <Medlemskap i EU> Jordbruket <Se F.30 för fullständig frågetext> 65 1. Stor förbättring 365 2. Viss förbättring 578 3. Varken försämring eller förbättring 397 4. Viss försämring 173 5. Stor försämring 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 EU - SOCIAL TRYGGHET 30 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 30(5) <Medlemskap i EU> Sociala tryggheten <Se F.30 för fullständig frågetext> 5 1. Stor förbättring 45 2. Viss förbättring 1031 3. Varken försämring eller förbättring 348 4. Viss försämring 144 5. Stor försämring 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 EU - JÄMSTÄLLDHET 30 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 30(6) <Medlemskap i EU> Jämställdheten mellan män och kvinnor <Se F.30 för fullständig frågetext> 7 1. Stor förbättring 84 2. Viss förbättring 1257 3. Varken försämring eller förbättring 162 4. Viss försämring 67 5. Stor försämring 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 EU - MILITÄR SÄKERHET 30 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 30(7) <Medlemskap i EU> Den militära säkerheten <Se F.30 för fullständig frågetext> 28 1. Stor förbättring 290 2. Viss förbättring 1088 3. Varken försämring eller förbättring 102 4. Viss försämring 63 5. Stor försämring 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 EU - SJÄLVSTÄNDIGHET 30 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 30(8) <Medlemskap i EU> Den nationella självständigheten <Se F.30 för fullständig frågetext> 7 1. Stor förbättring 44 2. Viss förbättring 695 3. Varken försämring eller förbättring 561 4. Viss försämring 258 5. Stor försämring 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 EU - PÅVERKA UTVECKL 30 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 30(9) <Medlemskap i EU> Möjligheten att påverka utvecklingen i EU <Se F.30 för fullständig frågetext> 79 1. Stor förbättring 459 2. Viss förbättring 660 3. Varken försämring eller förbättring 189 4. Viss försämring 184 5. Stor försämring 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 EU - LIVSMEDELSPRIS 30 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 30(10) <Medlemskap i EU> Prisnivån på livsmedel <Se F.30 för fullständig frågetext> 44 1. Stor förbättring 509 2. Viss förbättring 645 3. Varken försämring eller förbättring 286 4. Viss försämring 103 5. Stor försämring 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 EU - BROTTSBEKÄMPNING 30 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 30(11) <Medlemskap i EU> Brottsbekämpningen <Se F.30 för fullständig frågetext> 6 1. Stor förbättring 102 2. Viss förbättring 818 3. Varken försämring eller förbättring 393 4. Viss försämring 267 5. Stor försämring 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 EU - KONKURRENS 30 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 30(12) <Medlemskap i EU> Företagens konkurrensmöjligheter <Se F.30 för fullständig frågetext> 74 1. Stor förbättring 601 2. Viss förbättring 709 3. Varken försämring eller förbättring 123 4. Viss försämring 57 5. Stor försämring 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 MEDLEMSKAP I EMU 31 Loc 257 width 1 MD=9 31 Vad är Din åsikt om svenskt medlemskap i EMU (den Ekonomiska Monetära Unionen) 238 1. Sverige bör bli medlem i EMU från starten 348 3. Sverige bör inte bli medlem i EMU från starten, men eventuellt senare 431 5. Sverige bör inte bli medlem i EMU 617 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 120 9. Uppgift saknas
VAR 210 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 32 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 Dessa frågor gäller Din uppfattning om energi, kärnkraft och miljö 32(1) År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? <Senaste förekomst: SOM9 F.39> 69 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 102 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 276 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 529 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 498 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 204 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 KÄRNKRAFT: STYRKA 32 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 1053 1. Bestämd uppfattning 533 2. Mera tveksam 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 START AVVECKLING 33 Loc 260 width 1 MD=9 33 Det har diskuterats när kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas i Sverige. Enligt Din åsikt, när bör avvecklingen av kärnkraften inledas? <Senaste förekomst: SOM96 F.41> 224 1. Omedelbart 170 2. Någon gång under perioden 1995-1998 510 3. Avvecklingen bör starta senare 469 4. Kärnkraften bör inte avvecklas 302 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 79 9. Uppgift saknas
VAR 213 KÄRNKRAFT ENERGIKÄLLA 34 Loc 261 width 1 MD=9 34 Vad är Din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige? <Senaste förekomst: SOM96 F.42> 324 1. Avveckla kärnkraften senast till år 2010 568 2. Avveckla kärnkraften, men använd de 12 kärnkraftsreaktorerna vi har tills de har tjänat ut 338 3. Använd kärnkraften och förnya de 12 reaktorerna vi har efterhand så att Sverige i framtiden har 12 reaktorer i drift 115 4. Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer än 12 i framtiden 304 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 105 9. Uppgift saknas
VAR 214 KOMMUN OLJERAFF 35 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 35 Hur ställer Du Dig till en etablering av följande verksamheter i Din egen kommun? 35(1) Oljeraffinaderi <Senaste förekomst: SOM96 F.43> 41 1. Mycket positiv 118 2. Ganska positiv 524 3. Varken positiv eller negativ 403 4. Ganska negativ 499 5. Mycket negativ 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 92 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 KOMMUN FARLIGT AVFALL 35 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) <Inställning till etableringen i Din kommun> Anläggning för miljöfarligt avfall <Se F.35 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket positiv 96 2. Ganska positiv 330 3. Varken positiv eller negativ 374 4. Ganska negativ 750 5. Mycket negativ 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 92 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 KOMMUN KÄRNKRAFTVERK 35 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 35(3) <Inställning till etableringen i Din kommun> Kärnkraftverk <Se F.35 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket positiv 156 2. Ganska positiv 442 3. Varken positiv eller negativ 255 4. Ganska negativ 684 5. Mycket negativ 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 92 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 KOMMUN VINDKRAFTVERK 35 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 35(4) <Inställning till etableringen i Din kommun> Vindkraftverk <Se F.35 för fullständig frågetext> 626 1. Mycket positiv 516 2. Ganska positiv 318 3. Varken positiv eller negativ 93 4. Ganska negativ 89 5. Mycket negativ 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 92 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 KOMMUN HÖGAKT AVFALL 35 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 35(5) <Inställning till etableringen i Din kommun> Slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.35 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket positiv 86 2. Ganska positiv 329 3. Varken positiv eller negativ 241 4. Ganska negativ 913 5. Mycket negativ 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 92 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 36 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 36 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? 36(1) Miljöorganisationer <Senaste förekomst: SOM96 F.46> 181 1. Mycket stort 747 2. Ganska stort 495 3. Ganska litet 152 4. Mycket litet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 FÖRTROENDE KÄRNKRAFT 36 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Kärnkraftsindustrin <Se F.36 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket stort 565 2. Ganska stort 676 3. Ganska litet 247 4. Mycket litet 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 FÖRTROENDE REGERINGEN 36 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Regeringen <Se F.36 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort 397 2. Ganska stort 863 3. Ganska litet 269 4. Mycket litet 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 FÖRTROENDE FORSKARE 36 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Forskare <Se F.36 för fullständig frågetext> 299 1. Mycket stort 976 2. Ganska stort 245 3. Ganska litet 57 4. Mycket litet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 FÖRTROENDE JOURNALIST 36 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Journalister <Se F.36 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort 379 2. Ganska stort 819 3. Ganska litet 337 4. Mycket litet 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 FÖRTROENDE MYNDIGHET 36 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 36(6) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Statliga myndigheter <Se F.36 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stort 495 2. Ganska stort 846 3. Ganska litet 201 4. Mycket litet 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 FÖRTROENDE STYRELSE 36 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 36(6) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Kommunstyrelsen i Din kommun <Se F.36 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket stort 376 2. Ganska stort 858 3. Ganska litet 302 4. Mycket litet 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 SLUTFÖRVAR KORT SIKT 37 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 37 Tror Du att vi i Sverige kommer att kunna hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt? 37(1) På kort sikt (de närmaste 50 åren) <Senaste förekomst: SOM95 F.42> 1044 1. Ja 452 5. Nej 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 118 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 SLUTFÖRVAR LÅNG SIKT 37 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 37(2) <Hantering av kärnkraftens avfall> På lång sikt (så länge avfallet är farligt för människor och miljö) <Se F.37 för fullständig frågetext> 854 1. Ja 661 5. Nej 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 118 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 38 Loc 276 width 2 MD= 0 or GE 99 38 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 38(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige <Senaste förekomst: SOM96 F.44 (Modifierad)> 376 01. Mycket liten risk 247 02. 310 03. 127 04. 227 05. 93 06. 85 07. 61 08. 26 09. 63 10. Mycket stor risk 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 RISK AVFALLSHANTERING 38 Loc 278 width 2 MD= 0 or GE 99 38(2) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.38 för fullständig frågetext> 266 01. Mycket liten risk 240 02. 255 03. 128 04. 182 05. 106 06. 128 07. 112 08. 54 09. 131 10. Mycket stor risk 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 RISK FLER ATOMVAPEN 38 Loc 280 width 2 MD= 0 or GE 99 38(3) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen <Se F.38 för fullständig frågetext> 199 01. Mycket liten risk 170 02. 178 03. 136 04. 222 05. 135 06. 136 07. 151 08. 70 09. 197 10. Mycket stor risk 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 RISK ÖSTEUROPA 38 Loc 282 width 2 MD= 0 or GE 99 38(4) Hur stor är risken för att länderna i Östeuropa inte kan hantera sina kärnkraftverk och sitt kärnavfall på ett säkert sätt <Se F.38 för fullständig frågetext> 20 01. Mycket liten risk 10 02. 18 03. 23 04. 84 05. 86 06. 165 07. 250 08. 224 09. 728 10. Mycket stor risk 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 39 Loc 284 width 1 MD=9 39 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 262 1. Mycket intresserad 1070 2. Ganska intresserad 330 3. Inte särskilt intresserad 28 4. Inte alls intresserad 64 9. Uppgift saknas
VAR 233 SÄNKA HASTIGHETEN 40 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 40 Nedanstående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 40(1) Sänka hastigheten på vägarna <Senaste förekomst: SOM96 F.48(Modifierad)> 156 1. Mycket bra förslag 354 2. Ganska bra förslag 421 3. Varken bra eller dåligt förslag 488 4. Ganska dåligt förslag 253 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 LAG OM KÄLLSORTERING 40 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) <Förslag i svenska miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.40 för fullständig frågetext> 338 1. Mycket bra förslag 618 2. Ganska bra förslag 353 3. Varken bra eller dåligt förslag 248 4. Ganska dåligt förslag 109 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 BYGG KOLLEKTIVTRAFIK 40 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 40(3) <Förslag i svenska miljödebatten> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket bra förslag 773 2. Ganska bra förslag 272 3. Varken bra eller dåligt förslag 48 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 MER U-HJÄLP FÖR MILJÖ 40 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 40(4) <Förslag i svenska miljödebatten> Öka u-hjälpen om den syftar till en bättre miljö <Se F.40 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket bra förslag 627 2. Ganska bra förslag 527 3. Varken bra eller dåligt förslag 170 4. Ganska dåligt förslag 84 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 MILJÖPROJEKT BALTIKUM 40 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 40(5) <Förslag i svenska miljödebatten> Sverige skall satsa mer pengar på miljöprojekt i Baltikum <Se F.40 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket bra förslag 627 2. Ganska bra förslag 514 3. Varken bra eller dåligt förslag 181 4. Ganska dåligt förslag 112 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 40 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 40(6) <Förslag i svenska miljödebatten> Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.40 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket bra förslag 538 2. Ganska bra förslag 590 3. Varken bra eller dåligt förslag 238 4. Ganska dåligt förslag 85 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 MILJÖSKATT KOMMUN 41 Loc 291 width 2 MD=90 or GE 99 41 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål inom något av följande geografiska områden? 41(1) I Din kommun 328 00. Inte alls beredd att betala högre skatt 67 01. 103 02. 111 03. 86 04. 296 05. 141 06. 163 07. 141 08. 65 09. 121 10. I mycket hög grad beredd att betala högre skatt 20 90. Uppgift saknas på delfrågan 112 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 MILJÖSKATT SVERIGE 41 Loc 293 width 2 MD=90 or GE 99 41(2) <Beredd betala mer skatt till miljöändamål> I Sverige <Se F.41 för fullständig frågetext> 313 00. Inte alls beredd att betala högre skatt 81 01. 99 02. 130 03. 98 04. 317 05. 140 06. 168 07. 112 08. 57 09. 103 10. I mycket hög grad beredd att betala högre skatt 24 90. Uppgift saknas på delfrågan 112 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 MILJÖSKATT BALTIKUM 41 Loc 295 width 2 MD=90 or GE 99 41(3) <Beredd betala mer skatt till miljöändamål> I Baltikum <Se F.41 för fullständig frågetext> 493 00. Inte alls beredd att betala högre skatt 158 01. 142 02. 145 03. 125 04. 213 05. 83 06. 90 07. 56 08. 30 09. 51 10. I mycket hög grad beredd att betala högre skatt 56 90. Uppgift saknas på delfrågan 112 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 MILJÖSKATT U-LÄNDER 41 Loc 297 width 2 MD=90 or GE 99 41(4) <Beredd betala mer skatt till miljöändamål> I U-länder <Se F.41 för fullständig frågetext> 576 00. Inte alls beredd att betala högre skatt 185 01. 142 02. 146 03. 111 04. 191 05. 64 06. 62 07. 44 08. 28 09. 39 10. I mycket hög grad beredd att betala högre skatt 54 90. Uppgift saknas på delfrågan 112 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 SJÄLV: SÄNK HASTIGHET 42 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 42 Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker? 42(1) Av miljöskäl sänker hastigheten vid bilkörning <Senaste förekomst: SOM96 F.50> 43 1. Alltid 70 2. Mycket ofta 223 3. Ganska ofta 425 4. Ibland 615 5. Aldrig 299 6. Kör aldrig bil 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 SJÄLV: GÅR/CYKLAR 42 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 42(2) <Gör själv för miljön> Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss, etc) <Se F.42 för fullständig frågetext> 65 1. Alltid 327 2. Mycket ofta 342 3. Ganska ofta 580 4. Ibland 344 5. Aldrig 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 SJÄLV: KÄLLSORTERING 42 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 42(3) <Gör själv för miljön> Sorterar hushållsavfall <Se F.42 för fullständig frågetext> 425 1. Alltid 364 2. Mycket ofta 368 3. Ganska ofta 347 4. Ibland 171 5. Aldrig 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 SJÄLV: ÄTER BIODYNAM 42 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 42(4) <Gör själv för miljön> Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.42 för fullständig frågetext> 36 1. Alltid 145 2. Mycket ofta 305 3. Ganska ofta 682 4. Ibland 488 5. Aldrig 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 SJÄLV: MILJÖMÄRKT 42 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 42(5) <Gör själv för miljön> Handlar miljömärkta varor <Se F.42 för fullständig frågetext> 79 1. Alltid 328 2. Mycket ofta 522 3. Ganska ofta 607 4. Ibland 133 5. Aldrig 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 FOLK: RÖKNING 43 Loc 304 width 2 MD= 0 or GE 99 43 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för det svenska folkets liv och hälsa? 43(1) Rökning <Senaste förekomst: SOM96 F.52> 9 01. Mycket liten risk 6 02. 23 03. 45 04. 43 05. 150 06. 102 07. 190 08. 269 09. 123 10. 714 11. Mycket stor risk 6 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 FOLK: ALKOHOL 43 Loc 306 width 2 MD= 0 or GE 99 43(2) <Risk för svenska folkets hälsa> Alkohol <Se F.43 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket liten risk 13 02. 33 03. 69 04. 87 05. 269 06. 206 07. 232 08. 257 09. 136 10. 344 11. Mycket stor risk 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 FOLK: NARKOTIKA 43 Loc 308 width 2 MD= 0 or GE 99 43(3) <Risk för svenska folkets hälsa> Narkotika <Se F.43 för fullständig frågetext> 10 01. Mycket liten risk 11 02. 28 03. 47 04. 52 05. 94 06. 76 07. 123 08. 175 09. 148 10. 897 11. Mycket stor risk 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 FOLK: AIDS 43 Loc 310 width 2 MD= 0 or GE 99 43(4) <Risk för svenska folkets hälsa> Aids <Se F.43 för fullständig frågetext> 27 01. Mycket liten risk 64 02. 108 03. 120 04. 102 05. 215 06. 132 07. 129 08. 116 09. 92 10. 552 11. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 FOLK: ÖVERVIKT 43 Loc 312 width 2 MD= 0 or GE 99 43(5) <Risk för svenska folkets hälsa> Övervikt <Se F.43 för fullständig frågetext> 16 01. Mycket liten risk 20 02. 45 03. 84 04. 111 05. 295 06. 229 07. 289 08. 273 09. 103 10. 192 11. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 FOLK: VÅLD 43 Loc 314 width 2 MD= 0 or GE 99 43(6) <Risk för svenska folkets hälsa> Våld och övergrepp <Se F.43 för fullständig frågetext> 8 01. Mycket liten risk 19 02. 63 03. 82 04. 90 05. 205 06. 171 07. 229 08. 274 09. 152 10. 346 11. Mycket stor risk 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 FOLK: KÄRNKRAFTEN 43 Loc 316 width 2 MD= 0 or GE 99 43(7) <Risk för svenska folkets hälsa> Kärnkraften <Se F.43 för fullständig frågetext> 208 01. Mycket liten risk 211 02. 207 03. 155 04. 110 05. 244 06. 119 07. 87 08. 98 09. 57 10. 130 11. Mycket stor risk 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 FOLK: BILDSKÄRMSARB 43 Loc 318 width 2 MD= 0 or GE 99 43(8) <Risk för svenska folkets hälsa> Bildkärmsarbete <Se F.43 för fullständig frågetext> 86 01. Mycket liten risk 159 02. 219 03. 212 04. 154 05. 361 06. 124 07. 122 08. 89 09. 40 10. 54 11. Mycket stor risk 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 FOLK: ARBETSLÖSHET 43 Loc 320 width 2 MD= 0 or GE 99 43(9) <Risk för svenska folkets hälsa> Arbetslöshet <Se F.43 för fullständig frågetext> 12 01. Mycket liten risk 19 02. 46 03. 76 04. 89 05. 209 06. 183 07. 256 08. 265 09. 148 10. 347 11. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 FOLK: ENSAMHET 43 Loc 322 width 2 MD= 0 or GE 99 43(10) <Risk för svenska folkets hälsa> Ensamhet <Se F.43 för fullständig frågetext> 25 01. Mycket liten risk 39 02. 76 03. 99 04. 106 05. 270 06. 166 07. 252 08. 255 09. 116 10. 240 11. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 FOLK: ARBETSSKADA 43 Loc 324 width 2 MD= 0 or GE 99 43(11) <Risk för svenska folkets hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.43 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket liten risk 66 02. 154 03. 238 04. 177 05. 365 06. 158 07. 157 08. 130 09. 58 10. 110 11. Mycket stor risk 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 FOLK: TRAFIKOLYCKOR 43 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 99 43(12) <Risk för svenska folkets hälsa> Trafikolyckor <Se F.43 för fullständig frågetext> 12 01. Mycket liten risk 44 02. 141 03. 184 04. 167 05. 355 06. 172 07. 195 08. 164 09. 74 10. 138 11. Mycket stor risk 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 FOLK: BILAVGASER 43 Loc 328 width 2 MD= 0 or GE 99 43(13) <Risk för svenska folkets hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.43 för fullständig frågetext> 19 01. Mycket liten risk 63 02. 135 03. 190 04. 169 05. 323 06. 182 07. 193 08. 146 09. 82 10. 142 11. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 FOLK: KEMIKALIER 43 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 99 43(14) <Risk för svenska folkets hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.43 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket liten risk 79 02. 120 03. 167 04. 151 05. 250 06. 198 07. 213 08. 163 09. 97 10. 177 11. Mycket stor risk 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 FOLK: ALLERGIER 43 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 99 43(15) <Risk för svenska folkets hälsa> Allergier <Se F.43 för fullständig frågetext> 7 01. Mycket liten risk 31 02. 72 03. 113 04. 131 05. 261 06. 205 07. 249 08. 244 09. 139 10. 180 11. Mycket stor risk 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 FOLK: VÅLDSFILMER 43 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 43(16) <Risk för svenska folkets hälsa> Våldsfilmer <Se F.43 för fullständig frågetext> 76 01. Mycket liten risk 107 02. 131 03. 144 04. 129 05. 216 06. 151 07. 165 08. 178 09. 106 10. 229 11. Mycket stor risk 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 FOLK: TV-TITTANDE 43 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 99 43(17) <Risk för svenska folkets hälsa> TV-tittande <Se F.43 för fullständig frågetext> 173 01. Mycket liten risk 163 02. 217 03. 176 04. 147 05. 254 06. 125 07. 123 08. 102 09. 62 10. 78 11. Mycket stor risk 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 FOLK: GENMANIPUL MAT 43 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 43(18) <Risk för svenska folkets hälsa> Genmanipulerade livsmedel <Se F.43 för fullständig frågetext> 76 01. Mycket liten risk 102 02. 131 03. 128 04. 115 05. 245 06. 118 07. 140 08. 166 09. 84 10. 297 11. Mycket stor risk 78 00. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 SJÄLV: RÖKNING 44 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 99 44 Vad anser Du om följande risker för Ditt eget liv och hälsa? 44(1) Rökning <Senaste förekomst: SOM96 F.53> 825 01. Mycket liten risk 127 02. 68 03. 39 04. 40 05. 85 06. 42 07. 43 08. 54 09. 48 10. 273 11. Mycket stor risk 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 SJÄLV: ALKOHOL 44 Loc 342 width 2 MD= 0 or GE 99 44(2) <Risk för egen hälsa> Alkohol <Se F.44 för fullständig frågetext> 660 01. Mycket liten risk 221 02. 190 03. 118 04. 70 05. 109 06. 47 07. 45 08. 40 09. 23 10. 107 11. Mycket stor risk 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 SJÄLV: NARKOTIKA 44 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 44(3) <Risk för egen hälsa> Narkotika <Se F.44 för fullständig frågetext> 1269 01. Mycket liten risk 34 02. 34 03. 8 04. 8 05. 14 06. 2 07. 6 08. 7 09. 21 10. 226 11. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 SJÄLV: AIDS 44 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 99 44(4) <Risk för egen hälsa> Aids <Se F.44 för fullständig frågetext> 1138 01. Mycket liten risk 112 02. 67 03. 31 04. 14 05. 37 06. 9 07. 6 08. 12 09. 9 10. 189 11. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 SJÄLV: ÖVERVIKT 44 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 99 44(5) <Risk för egen hälsa> Övervikt <Se F.44 för fullständig frågetext> 612 01. Mycket liten risk 173 02. 175 03. 121 04. 98 05. 157 06. 66 07. 65 08. 57 09. 24 10. 77 11. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 SJÄLV: VÅLD 44 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 99 44(6) <Risk för egen hälsa> Våld och övergrepp <Se F.44 för fullständig frågetext> 333 01. Mycket liten risk 197 02. 221 03. 147 04. 124 05. 237 06. 63 07. 74 08. 61 09. 23 10. 122 11. Mycket stor risk 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 SJÄLV: KÄRNKRAFTEN 44 Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 99 44(7) <Risk för egen hälsa> Kärnkraften <Se F.44 för fullständig frågetext> 485 01. Mycket liten risk 223 02. 184 03. 157 04. 95 05. 170 06. 59 07. 48 08. 52 09. 27 10. 95 11. Mycket stor risk 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 SJÄLV: BILDSKÄRMSARB 44 Loc 354 width 2 MD= 0 or GE 99 44(8) <Risk för egen hälsa> Bildskärmsarbete <Se F.44 för fullständig frågetext> 708 01. Mycket liten risk 233 02. 157 03. 125 04. 84 05. 146 06. 43 07. 37 08. 27 09. 13 10. 33 11. Mycket stor risk 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 SJÄLV: ARBETSLÖSHET 44 Loc 356 width 2 MD= 0 or GE 99 44(9) <Risk för egen hälsa> Arbetslöshet <Se F.44 för fullständig frågetext> 580 01. Mycket liten risk 166 02. 156 03. 109 04. 80 05. 174 06. 68 07. 64 08. 59 09. 40 10. 113 11. Mycket stor risk 51 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 SJÄLV: ENSAMHET 44 Loc 358 width 2 MD= 0 or GE 99 44(10) <Risk för egen hälsa> Ensamhet <Se F.44 för fullständig frågetext> 609 01. Mycket liten risk 236 02. 194 03. 100 04. 78 05. 124 06. 51 07. 55 08. 57 09. 25 10. 77 11. Mycket stor risk 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 SJÄLV: ARBETSSKADOR 44 Loc 360 width 2 MD= 0 or GE 99 44(11) <Risk för egen hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.44 för fullständig frågetext> 440 01. Mycket liten risk 224 02. 198 03. 135 04. 112 05. 178 06. 82 07. 66 08. 66 09. 30 10. 73 11. Mycket stor risk 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 SJÄLV: TRAFIKOLYCKOR 44 Loc 362 width 2 MD= 0 or GE 99 44(12) <Risk för egen hälsa> Trafikolyckor <Se F.44 för fullständig frågetext> 91 01. Mycket liten risk 131 02. 169 03. 189 04. 170 05. 396 06. 127 07. 112 08. 88 09. 37 10. 100 11. Mycket stor risk 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 SJÄLV: BILAVGASER 44 Loc 364 width 2 MD= 0 or GE 99 44(13) <Risk för egen hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.44 för fullständig frågetext> 182 01. Mycket liten risk 212 02. 270 03. 210 04. 132 05. 246 06. 101 07. 68 08. 79 09. 23 10. 88 11. Mycket stor risk 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 SJÄLV: KEMIKALIER 44 Loc 366 width 2 MD= 0 or GE 99 44(14) <Risk för egen hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.44 för fullständig frågetext> 137 01. Mycket liten risk 198 02. 213 03. 184 04. 120 05. 263 06. 117 07. 116 08. 79 09. 55 10. 126 11. Mycket stor risk 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 SJÄLV: ALLERGIER 44 Loc 368 width 2 MD= 0 or GE 99 44(15) <Risk för egen hälsa> Allergier <Se F.44 för fullständig frågetext> 304 01. Mycket liten risk 223 02. 189 03. 133 04. 126 05. 215 06. 92 07. 108 08. 81 09. 41 10. 90 11. Mycket stor risk 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 SJÄLV: VÅLDSFILMER 44 Loc 370 width 2 MD= 0 or GE 99 44(16) <Risk för egen hälsa> Våldsfilmer <Se F.44 för fullständig frågetext> 952 01. Mycket liten risk 247 02. 111 03. 49 04. 31 05. 82 06. 17 07. 17 08. 18 09. 15 10. 56 11. Mycket stor risk 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 SJÄLV: TV-TITTANDE 44 Loc 372 width 2 MD= 0 or GE 99 44(17) <Risk för egen hälsa> TV-tittande <Se F.44 för fullständig frågetext> 863 01. Mycket liten risk 268 02. 142 03. 71 04. 45 05. 98 06. 34 07. 24 08. 12 09. 14 10. 27 11. Mycket stor risk 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 SJÄLV: GENMANIPUL MAT 44 Loc 374 width 2 MD= 0 or GE 99 44(18) <Risk för egen hälsa> Genmanipulerade livsmedel <Se F.44 för fullständig frågetext> 269 01. Mycket liten risk 171 02. 188 03. 129 04. 117 05. 246 06. 72 07. 83 08. 69 09. 48 10. 189 11. Mycket stor risk 79 00. Uppgift saknas på delfrågan 94 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 LYSSNAR PÅ P1 45 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 45 Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler? 45(1) P1 i Sveriges Radio <Senaste förekomst: SOM96 F.55> 205 1. Dagligen 47 2. 5-6 ggr/vecka 60 3. 3-4 ggr/vecka 123 4. 1-2 ggr/vecka 452 5. Mer sällan 732 6. Aldrig 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 LYSSNAR PÅ P2 45 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) <Val av radiokanaler> P2 i Sveriges Radio <Se F.45 för fullständig frågetext> 41 1. Dagligen 27 2. 5-6 ggr/vecka 38 3. 3-4 ggr/vecka 93 4. 1-2 ggr/vecka 536 5. Mer sällan 863 6. Aldrig 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 LYSSNAR PÅ P3 45 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) <Val av radiokanaler> P3 i Sveriges Radio <Se F.45 för fullständig frågetext> 137 1. Dagligen 108 2. 5-6 ggr/vecka 177 3. 3-4 ggr/vecka 268 4. 1-2 ggr/vecka 549 5. Mer sällan 368 6. Aldrig 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 LYSSNAR PÅ P4 45 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 45(4) <Val av radiokanaler> P4 i Sveriges Radio/Lokalradion <Se F.45 för fullständig frågetext> 509 1. Dagligen 170 2. 5-6 ggr/vecka 195 3. 3-4 ggr/vecka 204 4. 1-2 ggr/vecka 331 5. Mer sällan 244 6. Aldrig 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 LYSSNAR PÅ RADIO RIX 45 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 45(5) <Val av radiokanaler> Radio Rix <Se F.45 för fullständig frågetext> 80 1. Dagligen 67 2. 5-6 ggr/vecka 121 3. 3-4 ggr/vecka 148 4. 1-2 ggr/vecka 338 5. Mer sällan 824 6. Aldrig 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 LYSSNAR RADIO CITY 45 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 45(6) <Val av radiokanaler> Radio City <Se F.45 för fullständig frågetext> 40 1. Dagligen 41 2. 5-6 ggr/vecka 71 3. 3-4 ggr/vecka 94 4. 1-2 ggr/vecka 269 5. Mer sällan 1074 6. Aldrig 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 LYSSNAR RADIO ENERGY 45 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 45(7) <Val av radiokanaler> NRJ/Radio Energy <Se F.45 för fullständig frågetext> 90 1. Dagligen 76 2. 5-6 ggr/vecka 95 3. 3-4 ggr/vecka 125 4. 1-2 ggr/vecka 249 5. Mer sällan 960 6. Aldrig 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 LYSSNAR PÅ MEGAPOL 45 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 45(8) <Val av radiokanaler> Radio Megapol <Se F.45 för fullständig frågetext> 64 1. Dagligen 79 2. 5-6 ggr/vecka 101 3. 3-4 ggr/vecka 115 4. 1-2 ggr/vecka 280 5. Mer sällan 954 6. Aldrig 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 LYSSNAR PÅ ANNAN 45 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 45(9) <Val av radiokanaler> Annan privat lokalradio <Se F.45 för fullständig frågetext> 62 1. Dagligen 46 2. 5-6 ggr/vecka 81 3. 3-4 ggr/vecka 80 4. 1-2 ggr/vecka 278 5. Mer sällan 1042 6. Aldrig 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 LYSSNAR PÅ NÄRRADIO 45 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 45(10) <Val av radiokanaler> Närradiokanal <Se F.45 för fullständig frågetext> 55 1. Dagligen 40 2. 5-6 ggr/vecka 70 3. 3-4 ggr/vecka 101 4. 1-2 ggr/vecka 334 5. Mer sällan 1001 6. Aldrig 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 TITTAR PÅ SVT1 46 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 46 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 46(1) SVT1-Ettan <Senaste förekomst: SOM96 F.56> 697 1. Dagligen 282 2. 5-6 ggr/vecka 318 3. 3-4 ggr/vecka 250 4. 1-2 ggr/vecka 62 5. Mer sällan 37 6. Aldrig 15 7. Har ej tillgång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 TITTAR PÅ SVT2 46 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) <Val av TV-kanaler> SVT2-Tvåan <Se F.46 för fullständig frågetext> 745 1. Dagligen 288 2. 5-6 ggr/vecka 307 3. 3-4 ggr/vecka 218 4. 1-2 ggr/vecka 58 5. Mer sällan 31 6. Aldrig 17 7. Har ej tillgång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 TITTAR PÅ TV 3 46 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) <Val av TV-kanaler> TV 3 <Se F.46 för fullständig frågetext> 253 1. Dagligen 165 2. 5-6 ggr/vecka 248 3. 3-4 ggr/vecka 216 4. 1-2 ggr/vecka 87 5. Mer sällan 133 6. Aldrig 507 7. Har ej tillgång 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 TITTAR PÅ TV4 46 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) <Val av TV-kanaler> TV4 <Se F.46 för fullständig frågetext> 768 1. Dagligen 334 2. 5-6 ggr/vecka 303 3. 3-4 ggr/vecka 176 4. 1-2 ggr/vecka 37 5. Mer sällan 27 6. Aldrig 31 7. Har ej tillgång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 TITTAR PÅ FEMMAN 46 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) <Val av TV-kanaler> Kanal 5-Femman <Se F.46 för fullständig frågetext> 202 1. Dagligen 128 2. 5-6 ggr/vecka 200 3. 3-4 ggr/vecka 224 4. 1-2 ggr/vecka 124 5. Mer sällan 195 6. Aldrig 562 7. Har ej tillgång 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 TITTAR PÅ TV6 46 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) <Val av TV-kanaler> TV6 <Se F.46 för fullständig frågetext> 52 1. Dagligen 37 2. 5-6 ggr/vecka 81 3. 3-4 ggr/vecka 198 4. 1-2 ggr/vecka 201 5. Mer sällan 372 6. Aldrig 676 7. Har ej tillgång 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 TITTAR PÅ Z-TV 46 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 46(7) <Val av TV-kanaler> Z-TV <Se F.46 för fullständig frågetext> 54 1. Dagligen 27 2. 5-6 ggr/vecka 53 3. 3-4 ggr/vecka 100 4. 1-2 ggr/vecka 200 5. Mer sällan 470 6. Aldrig 703 7. Har ej tillgång 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 TITTAR PÅ MTV 46 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 46(8) <Val av TV-kanaler> MTV <Se F.46 för fullständig frågetext> 53 1. Dagligen 28 2. 5-6 ggr/vecka 52 3. 3-4 ggr/vecka 85 4. 1-2 ggr/vecka 173 5. Mer sällan 505 6. Aldrig 704 7. Har ej tillgång 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 TITTAR PÅ FILMNET 46 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 9 46(9) <Val av TV-kanaler> Filmnet <Se F.46 för fullständig frågetext> 32 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 43 3. 3-4 ggr/vecka 64 4. 1-2 ggr/vecka 52 5. Mer sällan 390 6. Aldrig 1000 7. Har ej tillgång 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 TITTAR PÅ TV 1000 46 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 46(10) <Val av TV-kanaler> TV 1000 <Se F.46 för fullständig frågetext> 30 1. Dagligen 19 2. 5-6 ggr/vecka 50 3. 3-4 ggr/vecka 67 4. 1-2 ggr/vecka 56 5. Mer sällan 376 6. Aldrig 1009 7. Har ej tillgång 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 TITTAR PÅ EUROSPORT 46 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 46(11) <Val av TV-kanaler> Eurosport <Se F.46 för fullständig frågetext> 86 1. Dagligen 60 2. 5-6 ggr/vecka 123 3. 3-4 ggr/vecka 167 4. 1-2 ggr/vecka 159 5. Mer sällan 371 6. Aldrig 657 7. Har ej tillgång 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 TITTAR PÅ BINGO-LOTTO 49 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 49 Hur ofta brukar Du titta på följande program? 49(1) Bingo-Lotto 127 1. Alltid 201 2. Ofta 297 3. Då och då 431 4. Sällan 634 5. Aldrig 12 6. Känner ej till programmet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 TITTAR PÅ REDERIET 49 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 49(2) <Val av TV-program> Rederiet <Se F.49 för fullständig frågetext> 272 1. Alltid 236 2. Ofta 214 3. Då och då 259 4. Sällan 683 5. Aldrig 20 6. Känner ej till programmet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 TITTAR PÅ NIKE 49 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 49(3) <Val av TV-program> Nike <Se F.49 för fullständig frågetext> 32 1. Alltid 72 2. Ofta 198 3. Då och då 276 4. Sällan 951 5. Aldrig 125 6. Känner ej till programmet 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 TITTAR OPRAH WINFREY 49 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 49(4) <Val av TV-program> Oprah Winfrey <Se F.49 för fullständig frågetext> 10 1. Alltid 49 2. Ofta 170 3. Då och då 300 4. Sällan 984 5. Aldrig 143 6. Känner ej till programmet 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 TITTAR PÅ SVAR DIREKT 49 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 49(5) <Val av TV-program> Svar Direkt <Se F.49 för fullständig frågetext> 33 1. Alltid 161 2. Ofta 448 3. Då och då 432 4. Sällan 540 5. Aldrig 61 6. Känner ej till programmet 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 TITTAR PÅ PLUS 49 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 49(6) <Val av TV-program> Plus <Se F.49 för fullständig frågetext> 135 1. Alltid 399 2. Ofta 586 3. Då och då 287 4. Sällan 241 5. Aldrig 37 6. Känner ej till programmet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 TITTAR PÅ ELBYL 49 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 49(7) <Val av TV-program> Elbyl <Se F.49 för fullständig frågetext> 11 1. Alltid 47 2. Ofta 147 3. Då och då 256 4. Sällan 963 5. Aldrig 222 6. Känner ej till programmet 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 TITTAR PÅ STRIPTEASE 49 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 49(8) <Val av TV-program> Striptease <Se F.49 för fullständig frågetext> 54 1. Alltid 269 2. Ofta 570 3. Då och då 328 4. Sällan 410 5. Aldrig 44 6. Känner ej till programmet 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 TITTAR BEVERLY HILLS 49 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 49(9) <Val av TV-program> Beverly Hills 90210 <Se F.49 för fullständig frågetext> 66 1. Alltid 85 2. Ofta 197 3. Då och då 274 4. Sällan 951 5. Aldrig 77 6. Känner ej till programmet 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 TITTAR PÅ JEOPARDY 49 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 49(10) <Val av TV-program> Jeopardy <Se F.49 för fullständig frågetext> 106 1. Alltid 292 2. Ofta 559 3. Då och då 330 4. Sällan 377 5. Aldrig 17 6. Känner ej till programmet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 TITTAR MITT I NATUREN 49 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 49(11) <Val av TV-program> Mitt i naturen <Se F.49 för fullständig frågetext> 173 1. Alltid 525 2. Ofta 588 3. Då och då 239 4. Sällan 156 5. Aldrig 16 6. Känner ej till programmet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 TROVÄRDIG SPECIELLT 50 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 50 Enligt Din mening, hur trovärdiga är nedanstående TV-program när de tar upp samhällsförhållanden i Sverige? 50(1) Speciellt 183 1. Helt trovärdigt 607 2. Ganska trovärdigt 60 3. Inte särskilt trovärdigt 14 4. Inte alls trovärdigt 725 5. Känner ej till programmet 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 TROVÄRDIG REPORTRARNA 50 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 50(2) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Reportrarna <Se F.50 för fullständig frågetext> 275 1. Helt trovärdigt 808 2. Ganska trovärdigt 132 3. Inte särskilt trovärdigt 17 4. Inte alls trovärdigt 399 5. Känner ej till programmet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 TROVÄRDIG KALLA FAKTA 50 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 50(3) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Kalla Fakta <Se F.50 för fullständig frågetext> 399 1. Helt trovärdigt 967 2. Ganska trovärdigt 92 3. Inte särskilt trovärdigt 14 4. Inte alls trovärdigt 163 5. Känner ej till programmet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 TROVÄRDIG STRIPTEASE 50 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 50(4) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Striptease <Se F.50 för fullständig frågetext> 271 1. Helt trovärdigt 884 2. Ganska trovärdigt 137 3. Inte särskilt trovärdigt 22 4. Inte alls trovärdigt 286 5. Känner ej till programmet 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 TROVÄRDIG ASCHBERG 50 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 50(5) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Aschberg <Se F.50 för fullständig frågetext> 53 1. Helt trovärdigt 404 2. Ganska trovärdigt 437 3. Inte särskilt trovärdigt 108 4. Inte alls trovärdigt 596 5. Känner ej till programmet 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 TROVÄRDIG SUMMERAT 50 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 50(6) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Summerat <Se F.50 för fullständig frågetext> 33 1. Helt trovärdigt 177 2. Ganska trovärdigt 93 3. Inte särskilt trovärdigt 34 4. Inte alls trovärdigt 1250 5. Känner ej till programmet 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 TROVÄRDIG EKDAL 50 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 50(7) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Ekdal <Se F.50 för fullständig frågetext> 223 1. Helt trovärdigt 666 2. Ganska trovärdigt 116 3. Inte särskilt trovärdigt 49 4. Inte alls trovärdigt 562 5. Känner ej till programmet 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 TROVÄRDIG RAPP NYHET 50 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 50(8) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Rapports nyhetsmorgon <Se F.50 för fullständig frågetext> 395 1. Helt trovärdigt 621 2. Ganska trovärdigt 18 3. Inte särskilt trovärdigt 10 4. Inte alls trovärdigt 551 5. Känner ej till programmet 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 TROVÄRDIG NYHET TV4 50 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 50(9) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Nyhetsmorgon i TV4 <Se F.50 för fullständig frågetext> 381 1. Helt trovärdigt 655 2. Ganska trovärdigt 26 3. Inte särskilt trovärdigt 10 4. Inte alls trovärdigt 541 5. Känner ej till programmet 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 TROVÄRDIG SVAR DIREKT 50 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 50(10) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Svar Direkt <Se F.50 för fullständig frågetext> 190 1. Helt trovärdigt 776 2. Ganska trovärdigt 201 3. Inte särskilt trovärdigt 40 4. Inte alls trovärdigt 409 5. Känner ej till programmet 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 TROVÄRD NORRA MAGASIN 50 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 50(11) <Omdöme om TV-program som tar upp samhällsförhållanden> Norra Magasinet <Se F.50 för fullständig frågetext> 298 1. Helt trovärdigt 726 2. Ganska trovärdigt 81 3. Inte särskilt trovärdigt 20 4. Inte alls trovärdigt 495 5. Känner ej till programmet 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 INTR SAMTAL-NYHETSPR 51 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 51 Det finns flera orsaker till att man ser på olika TV-program. Ange för var och en av programtyperna om Du tycker att påståendena stämmer (mer än ett kryss per rad är möjligt). 51(1.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger intressanta samtalsämnen 1066 1. Ja 491 5. Nej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 INTR SAMTAL-SV SERIE 51 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 51(1.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger intressanta samtalsämnen <Se F.51 för fullständig frågetext> 298 1. Ja 1259 5. Nej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 INTR SAMTAL-UTL SERIE 51 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 51(1.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger intressanta samtalsämnen <Se F.51 för fullständig frågetext> 189 1. Ja 1368 5. Nej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 INTR SAMTAL-KULTURPR 51 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 51(1.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger intressanta samtalsämnen <Se F.51 för fullständig frågetext> 537 1. Ja 1020 5. Nej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 INTR SAMTAL-VET EJ 51 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 51(1.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger intressanta samtalsämnen <Se F.51 för fullständig frågetext> 225 1. Ja 1332 5. Nej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 UNDERHÅLLN-NYHETSPR 51 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 51(2.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger bra och trevlig underhållning <Se F.51 för fullständig frågetext> 56 1. Ja 1494 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 UNDERHÅLLN-SV SERIE 51 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 51(2.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger bra och trevlig underhållning <Se F.51 för fullständig frågetext> 916 1. Ja 634 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 UNDERHÅLLN-UTL SERIE 51 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 51(2.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger bra och trevlig underhållning <Se F.51 för fullständig frågetext> 775 1. Ja 775 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 UNDERHÅLLN-KULTURPR 51 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 51(2.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger bra och trevlig underhållning <Se F.51 för fullständig frågetext> 274 1. Ja 1276 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 UNDERHÅLLN-VET EJ 51 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 51(2.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger bra och trevlig underhållning <Se F.51 för fullständig frågetext> 217 1. Ja 1333 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 IMPULSER-NYHETSPR 51 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 51(3.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger impulser till fortsatt tankearbete <Se F.51 för fullständig frågetext> 646 1. Ja 853 5. Nej 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 IMPULSER-SV SERIE 51 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 51(3.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger impulser till fortsatt tankearbete <Se F.51 för fullständig frågetext> 73 1. Ja 1426 5. Nej 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 IMPULSER-UTL SERIE 51 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 51(3.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger impulser till fortsatt tankearbete <Se F.51 för fullständig frågetext> 50 1. Ja 1449 5. Nej 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 IMPULSER-KULTURPR 51 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 51(3.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger impulser till fortsatt tankearbete <Se F.51 för fullständig frågetext> 621 1. Ja 878 5. Nej 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 IMPULSER-VET EJ 51 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 51(3.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger impulser till fortsatt tankearbete <Se F.51 för fullständig frågetext> 458 1. Ja 1041 5. Nej 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 OM VÄRLDEN-NYHETSPR 51 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 51(4.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger kunskaper om hur världen är beskaffad <Se F.51 för fullständig frågetext> 1106 1. Ja 444 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 OM VÄRLDEN-SV SERIE 51 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 51(4.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger kunskaper om hur världen är beskaffad <Se F.51 för fullständig frågetext> 42 1. Ja 1508 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 OM VÄRLDEN-UTL SERIE 51 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 51(4.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger kunskaper om hur världen är beskaffad <Se F.51 för fullständig frågetext> 102 1. Ja 1448 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 OM VÄRLDEN-KULTURPR 51 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 51(4.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger kunskaper om hur världen är beskaffad <Se F.51 för fullständig frågetext> 593 1. Ja 957 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 OM VÄRLDEN-VET EJ 51 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 51(4.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger kunkaper om hur världen är beskaffad <Se F.51 för fullständig frågetext> 193 1. Ja 1357 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 AVKOPPLING-NYHETSPR 51 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 51(5.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger ger möjligheter att koppla av <Se F.51 för fullständig frågetext> 65 1. Ja 1444 5. Nej 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 AVKOPPLING-SV SERIE 51 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 51(5.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger möjligheter att koppla av <Se F.51 för fullständig frågetext> 847 1. Ja 662 5. Nej 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 AVKOPPLING-UTL SERIE 51 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 51(5.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger möjligheter att koppla av <Se F.51 för fullständig frågetext> 825 1. Ja 684 5. Nej 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 AVKOPPLING-KULTURPR 51 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 51(5.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger möjligheter att koppla av <Se F.51 för fullständig frågetext> 230 1. Ja 1279 5. Nej 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 AVKOPPLING-VET EJ 51 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 51(5.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger möjligheter att koppla av <Se F.51 för fullständig frågetext> 251 1. Ja 1258 5. Nej 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 MÄNNISKOR-NYHETSPR 51 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 51(6.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger kunskaper om människor i andra länder <Se F.51 för fullständig frågetext> 839 1. Ja 702 5. Nej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 MÄNNISKOR-SV SERIE 51 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 51(6.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger kunskaper om människor i andra länder <Se F.51 för fullständig frågetext> 23 1. Ja 1518 5. Nej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 MÄNNISKOR-UTL SERIE 51 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 51(6.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger kunskaper om människor i andra länder <Se F.51 för fullständig frågetext> 238 1. Ja 1303 5. Nej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 MÄNNISKOR-KULTURPR 51 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 51(6.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger kunskaper om människor i andra länder <Se F.51 för fullständig frågetext> 922 1. Ja 619 5. Nej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 MÄNNISKOR-VET EJ 51 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 51(6.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger kunskaper om människor i andra länder <Se F.51 för fullständig frågetext> 162 1. Ja 1379 5. Nej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 NY LIVSSTIL-NYHETSPR 51 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 51(7.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger spännande ideer om nya livsstilar och moden <Se F.51 för fullständig frågetext> 233 1. Ja 1267 5. Nej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 NY LIVSSTIL-SV SERIE 51 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 51(7.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger spännande ideer om nya livsstilar och moden <Se F.51 för fullständig frågetext> 101 1. Ja 1399 5. Nej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 NY LIVSSTIL-UTL SERIE 51 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 51(7.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger spännande ideer om nya livsstilar och moden <Se F.51 för fullständig frågetext> 267 1. Ja 1233 5. Nej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 NY LIVSSTIL-KULTURPR 51 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 51(7.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger spännande ideer om nya livsstilar och moden <Se F.51 för fullständig frågetext> 526 1. Ja 974 5. Nej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 NY LIVSSTIL-VET EJ 51 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 51(7.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger kunskaper om människor i andra länder <Se F.51 för fullständig frågetext> 679 1. Ja 821 5. Nej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 EGET LIV-NYHETSPR 51 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 51(8.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger insikter om min egen livssituation <Se F.51 för fullständig frågetext> 548 1. Ja 948 5. Nej 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 EGET LIV-SV SERIE 51 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 51(8.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger insikter om min egen livssituation <Se F.51 för fullständig frågetext> 146 1. Ja 1350 5. Nej 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 EGET LIV-UTL SERIE 51 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 51(8.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger insikter om min egen livssituation <Se F.51 för fullständig frågetext> 88 1. Ja 1408 5. Nej 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 EGET LIV-KULTURPR 51 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 51(8.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger insikter om min egen livssituation <Se F.51 för fullständig frågetext> 324 1. Ja 1172 5. Nej 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 EGET LIV-VET EJ 51 Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 51(8.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger insikter om min egen livssituation <Se F.51 för fullständig frågetext> 691 1. Ja 805 5. Nej 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 NYTTIGA RÅD-NYHETSPR 51 Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 51(9.1) Stämmer på följande programtyper - Nyhetsprogram: Programmen ger råd och upplysningar som man har nytta av i vardagslivet <Se F.51 för fullständig frågetext> 722 1. Ja 797 5. Nej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 NYTTIGA RÅD-SV SERIE 51 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 51(9.2) Stämmer på följande programtyper - Svenska TV-serier: Programmen ger råd och upplysningar som man har nytta av i vardagslivet <Se F.51 för fullständig frågetext> 98 1. Ja 1421 5. Nej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 NYTTIGA RÅD-UTL SERIE 51 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 51(9.3) Stämmer på följande programtyper - Utländska TV-serier: Programmen ger råd och upplysningar som man har nytta av i vardagslivet <Se F.51 för fullständig frågetext> 54 1. Ja 1465 5. Nej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 NYTTIGA RÅD-KULTURPR 51 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 51(9.4) Stämmer på följande programtyper - Kulturprogram: Programmen ger råd och upplysningar som man har nytta av i vardagslivet <Se F.51 för fullständig frågetext> 426 1. Ja 1093 5. Nej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 NYTTIGA RÅD-VET EJ 51 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 51(9.5) Har ingen uppfattning om programmen som ger råd och upplysningar som man har nytta av i vardagslivet <Se F.51 för fullständig frågetext> 529 1. Ja 990 5. Nej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 145 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 OMDÖME R ASCHBERG 52 Loc 464 width 2 MD= 0 or GE 99 52 Vad är Din åsikt om följande TV-personligheter? 52(1) Robert Aschberg 135 01. Ogillar starkt 50 02. 88 03. 86 04. 55 05. 492 06. Varken gillar eller ogillar 113 07. 136 08. 139 09. 74 10. 77 11. Gillar starkt 193 12. Personen okänd för mig 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 OMDÖME BO HOLMSTÖM 52 Loc 466 width 2 MD= 0 or GE 99 52(2) <Omdöme om TV-personligheter> Bo Holmstöm <Se F.52 för fullständig frågetext> 20 01. Ogillar starkt 9 02. 24 03. 30 04. 32 05. 339 06. Varken gillar eller ogillar 109 07. 213 08. 235 09. 162 10. 159 11. Gillar starkt 294 12. Personen okänd för mig 53 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 OMDÖME LENNART EKDAL 52 Loc 468 width 2 MD= 0 or GE 99 52(3) <Omdöme om TV-personligheter> Lennart Ekdal <Se F.52 för fullständig frågetext> 25 01. Ogillar starkt 8 02. 18 03. 35 04. 51 05. 461 06. Varken gillar eller ogillar 128 07. 181 08. 193 09. 128 10. 99 11. Gillar starkt 304 12. Personen okänd för mig 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 OMDÖME A LINDMARKER 52 Loc 470 width 2 MD= 0 or GE 99 52(4) <Omdöme om TV-personligheter> Anna Lindmarker <Se F.52 för fullständig frågetext> 14 01. Ogillar starkt 6 02. 8 03. 17 04. 16 05. 410 06. Varken gillar eller ogillar 106 07. 160 08. 214 09. 109 10. 109 11. Gillar starkt 461 12. Personen okänd för mig 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 OMDÖME I OLDSBERG 52 Loc 472 width 2 MD= 0 or GE 99 52(5) <Omdöme om TV-personligheter> Ingvar Oldsberg <Se F.52 för fullständig frågetext> 41 01. Ogillar starkt 27 02. 35 03. 52 04. 56 05. 289 06. Varken gillar eller ogillar 148 07. 205 08. 256 09. 219 10. 277 11. Gillar starkt 53 12. Personen okänd för mig 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 OMDÖME B SÖNDERGAARD 52 Loc 474 width 2 MD= 0 or GE 99 52(6) <Omdöme om TV-personligheter> Birgitte Söndergaard <Se F.52 för fullständig frågetext> 20 01. Ogillar starkt 11 02. 27 03. 36 04. 41 05. 445 06. Varken gillar eller ogillar 101 07. 143 08. 139 09. 75 10. 81 11. Gillar starkt 490 12. Personen okänd för mig 70 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 OMDÖME SIEWERT ÖHOLM 52 Loc 476 width 2 MD= 0 or GE 99 52(7) <Omdöme om TV-personligheter> Siewert Öholm <Se F.52 för fullständig frågetext> 163 01. Ogillar starkt 72 02. 113 03. 140 04. 124 05. 433 06. Varken gillar eller ogillar 113 07. 135 08. 120 09. 60 10. 63 11. Gillar starkt 95 12. Personen okänd för mig 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 OMDÖME K PETTERSSON 52 Loc 478 width 2 MD= 0 or GE 99 52(8) <Omdöme om TV-personligheter> Karin Pettersson <Se F.52 för fullständig frågetext> 14 01. Ogillar starkt 4 02. 16 03. 24 04. 32 05. 407 06. Varken gillar eller ogillar 100 07. 146 08. 138 09. 76 10. 70 11. Gillar starkt 600 12. Personen okänd för mig 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 OMDÖME B MAGNUSSON 52 Loc 480 width 2 MD= 0 or GE 99 52(9) <Omdöme om TV-personligheter> Bengt Magnusson <Se F.52 för fullständig frågetext> 13 01. Ogillar starkt 4 02. 6 03. 13 04. 18 05. 331 06. Varken gillar eller ogillar 101 07. 195 08. 251 09. 162 10. 130 11. Gillar starkt 401 12. Personen okänd för mig 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 OMDÖME CLAES ELFSBERG 52 Loc 482 width 2 MD= 0 or GE 99 52(10) <Omdöme om TV-personligheter> Claes Elfsberg <Se F.52 för fullständig frågetext> 12 01. Ogillar starkt 2 02. 6 03. 10 04. 11 05. 274 06. Varken gillar eller ogillar 108 07. 198 08. 284 09. 227 10. 233 11. Gillar starkt 278 12. Personen okänd för mig 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 OMDÖME JARL ALFREDIUS 52 Loc 484 width 2 MD= 0 or GE 99 52(11) <Omdöme om TV-personligheter> Jarl Alfredius <Se F.52 för fullständig frågetext> 13 01. Ogillar starkt 4 02. 10 03. 10 04. 16 05. 279 06. Varken gillar eller ogillar 93 07. 189 08. 227 09. 179 10. 167 11. Gillar starkt 444 12. Personen okänd för mig 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 OMDÖME L BENGTSSON 52 Loc 486 width 2 MD= 0 or GE 99 52(12) <Omdöme om TV-personligheter> Lasse Bengtsson <Se F.52 för fullständig frågetext> 15 01. Ogillar starkt 3 02. 6 03. 7 04. 8 05. 300 06. Varken gillar eller ogillar 80 07. 185 08. 244 09. 190 10. 185 11. Gillar starkt 418 12. Personen okänd för mig 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 PORNOGRAFISK FILM TV 56 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 9 56 Anser Du att följande saker bör vara tillåtna i Sverige? 56(1) Pornografiska filmer i TV <Senaste förekomst: SOM94 F.64> 571 1. Ja, bör vara tillåtet 1093 5. Nej, bör inte vara tillåtet 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 AGA BARN 56 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 9 56(2) >Bör vara tillåtet i Sverige> Aga som barnuppfostringsmetod <Se F.56 för fullständig frågetext> 92 1. Ja, bör vara tillåtet 1580 5. Nej, bör inte vara tillåtet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 BYGGA MOSKE 56 Loc 490 width 1 MD=0 or GE 9 56(3) >Bör vara tillåtet i Sverige> Att muslimer bygger moskeer <Se F.56 för fullständig frågetext> 881 1. Ja, bör vara tillåtet 759 5. Nej, bör inte vara tillåtet 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 HOMOSEXUELL LÄRARE 56 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 9 56(4) >Bör vara tillåtet i Sverige> Homosexuella lärare i grundskolan <Se F.56 för fullständig frågetext> 1011 1. Ja, bör vara tillåtet 643 5. Nej, bör inte vara tillåtet 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 INVANDRARE KOMMUNVAL 56 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 9 56(5) >Bör vara tillåtet i Sverige> Invandrare rösta i kommunala val <Se F.56 för fullständig frågetext> 1132 1. Ja, bör vara tillåtet 501 5. Nej, bör inte vara tillåtet 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 AVSLÖJA HEMLIGHET 56 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 9 56(6) >Bör vara tillåtet i Sverige> Statliga och kommunala tjänstemän anonymt avslöja hemligheter till journalister <Se F.56 för fullständig frågetext> 633 1. Ja, bör vara tillåtet 979 5. Nej, bör inte vara tillåtet 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 DÖDSSTRAFF FÖR MORD 56 Loc 494 width 1 MD=0 or GE 9 56(6) >Bör vara tillåtet i Sverige> Dödsstraff för mord <Se F.56 för fullständig frågetext> 497 1. Ja, bör vara tillåtet 1135 5. Nej, bör inte vara tillåtet 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 RASIST ORGANISATION 56 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 9 56(7) >Bör vara tillåtet i Sverige> Rasistiska organisationer <Se F.56 för fullständig frågetext> 142 1. Ja, bör vara tillåtet 1508 5. Nej, bör inte vara tillåtet 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 POLISAVLYSSNING 56 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 9 56(8) >Bör vara tillåtet i Sverige> Polisavlyssning med dolda mikrofoner som ett led i brottsbekämpning <Se F.56 för fullständig frågetext> 1395 1. Ja, bör vara tillåtet 249 5. Nej, bör inte vara tillåtet 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 ATEISTISK LÄRARE 56 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 9 56(9) >Bör vara tillåtet i Sverige> Ateistiska lärare i religionsundervisningen <Se F.56 för fullständig frågetext> 811 1. Ja, bör vara tillåtet 751 5. Nej, bör inte vara tillåtet 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 STREJK 56 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 56(10) >Bör vara tillåtet i Sverige> Fackföreningars strejk <Se F.56 för fullständig frågetext> 1387 1. Ja, bör vara tillåtet 222 5. Nej, bör inte vara tillåtet 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 HÖGEREXTREMA PARTIER 56 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 9 56(11) >Bör vara tillåtet i Sverige> Högerextrema partier <Se F.56 för fullständig frågetext> 412 1. Ja, bör vara tillåtet 1179 5. Nej, bör inte vara tillåtet 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 VÄNSTERXTREM PARTI 56 Loc 500 width 1 MD=0 or GE 9 56(12) >Bör vara tillåtet i Sverige> Vänsterextrema partier <Se F.56 för fullständig frågetext> 448 1. Ja, bör vara tillåtet 1137 5. Nej, bör inte vara tillåtet 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 GENTEKNIK ARVSANSLAG 56 Loc 501 width 1 MD=0 or GE 9 56(13) >Bör vara tillåtet i Sverige> Forskning om genteknik och arvsanslag <Se F.56 för fullständig frågetext> 1131 1. Ja, bör vara tillåtet 459 5. Nej, bör inte vara tillåtet 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 398 UTVISNING EFTER BROTT 56 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 56(14) >Bör vara tillåtet i Sverige> Invandrare som fått svenskt medborgarskap skall kunna utvisas efter grova brott <Se F.56 för fullständig frågetext> 1205 1. Ja, bör vara tillåtet 442 5. Nej, bör inte vara tillåtet 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 OPINIONUNDERSÖKNING 57 Loc 503 width 1 MD=9 57 Har Du under de senaste 12 månaderna varit med i någon opinionundersökning som tagit upp frågor om politik och samhälle (besöksintervju, telefonintervju, enkät) utöver den SOM-undersökning som Du just nu deltar i? 50 1. Ja, flera gånger förutom denna SOM-undersökning 179 3. Ja, en gång förutom denna SOM-undersökning 1466 5. Nej 59 9. Uppgift saknas
VAR 400 SKYLDIGHET INFORMERAD 58 Loc 504 width 1 MD=0 or GE 9 58 Vad är Din åsikt om följande påståenden? 58(1) Varje människa har en skyldighet att hålla sig informerad om vad som händer i samhället 577 1. Instämmer helt 975 2. Instämmer i stort sätt 97 3. I stort sätt motsatt åsikt 28 4. Helt motsatt åsikt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 PERSONLIG INFORMERAD 58 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 9 58(2) <Informerad om aktuella händelser> Det är mycket viktigt för mig att vara informerad om nyheter och aktuella händelser <Se F.58 för fullständig frågetext> 725 1. Instämmer helt 856 2. Instämmer i stort sätt 73 3. I stort sätt motsatt åsikt 20 4. Helt motsatt åsikt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 402 OVIKTIGT INFORMERAD 58 Loc 506 width 1 MD=0 or GE 9 58(3) <Informerad om aktuella händelser> Det finns så många andra som följer med i nyheter och aktuella händelser att det inte spelar så stor roll om jag gör det eller ej <Se F.58 för fullständig frågetext> 42 1. Instämmer helt 199 2. Instämmer i stort sätt 617 3. I stort sätt motsatt åsikt 796 4. Helt motsatt åsikt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 403 OVIKTIGA NYHETER 58 Loc 507 width 1 MD=0 or GE 9 58(4) <Informerad om aktuella händelser> En stor del av nyheterna är inte tillräckligt viktiga för att man skall orka ägna tid åt dem <Se F.58 för fullständig frågetext> 150 1. Instämmer helt 778 2. Instämmer i stort sätt 550 3. I stort sätt motsatt åsikt 175 4. Helt motsatt åsikt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 404 RÖSTA I POLITISKA VAL 59 Loc 508 width 1 MD=0 or GE 9 59 För att ett modernt samhälle skall fungera krävs det många olika saker - hur skulle Du värdera betydelsen av följande saker 59(1) Att människor röstar i politiska val 523 1. Helt avgörande 845 2. Mycket viktigt 244 3. Ganska viktigt 32 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 405 INSATT I POL. FRÅGOR 59 Loc 509 width 1 MD=0 or GE 9 59(2) <Betydelse för ett fungerande modernt samhälle> Att människor sätter sig in i politiska frågor <Se F.59 för fullständig frågetext> 194 1. Helt avgörande 743 2. Mycket viktigt 643 3. Ganska viktigt 55 4. Inte särskilt viktigt 7 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 406 ENGAGERANDE I POLITIK 59 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 9 59(3) <Betydelse för ett fungerande modernt samhälle> Att människor engagerar sig i politiken <Se F.59 för fullständig frågetext> 117 1. Helt avgörande 481 2. Mycket viktigt 836 3. Ganska viktigt 178 4. Inte särskilt viktigt 13 5. Inte alls viktigt 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 407 POLITIKERNA LYSSNAR 59 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 9 59(4) <Betydelse för ett fungerande modernt samhälle> Att politikerna lyssnar på opinionen <Se F.59 för fullständig frågetext> 645 1. Helt avgörande 788 2. Mycket viktigt 171 3. Ganska viktigt 30 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 408 POLIT OPINIONSBILDN 59 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 9 59(5) <Betydelse för ett fungerande modernt samhälle> Att politikerna söker bilda opinion <Se F.59 för fullständig frågetext> 191 1. Helt avgörande 664 2. Mycket viktigt 564 3. Ganska viktigt 122 4. Inte särskilt viktigt 30 5. Inte alls viktigt 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 409 KRITISK MASSMEDIA 59 Loc 513 width 1 MD=0 or GE 9 59(6) <Betydelse för ett fungerande modernt samhälle> Att massmedierna kritiskt granskar det som händer i politiken <Se F.59 för fullständig frågetext> 486 1. Helt avgörande 874 2. Mycket viktigt 241 3. Ganska viktigt 27 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 410 FÖLJA MED NYHETERNA 59 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 9 59(7) <Betydelse för ett fungerande modernt samhälle> Att människorna följer med nyheterna i press, radio och TV <Se F.59 för fullständig frågetext> 264 1. Helt avgörande 880 2. Mycket viktigt 472 3. Ganska viktigt 27 4. Inte särskilt viktigt 10 5. Inte alls viktigt 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 411 MEDLEM IDROTTSFÖREN 60 Loc 515 width 1 MD=0 or GE 9 60 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? 60(1) Idrotts- eller friluftsförening <Senaste förekomst: SOM96 F.64> 170 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 155 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 305 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 989 5. Icke medlem 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 412 MEDLEM MILJÖORG 60 Loc 516 width 1 MD=0 or GE 9 60(2) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.60 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 11 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 103 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1477 5. Icke medlem 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 413 MEDLEM POL PARTI 60 Loc 517 width 1 MD=0 or GE 9 60(3) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.60 för fullständig frågetext> 33 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 33 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 101 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1422 5. Icke medlem 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 414 MEDLEM FACKFÖRENING 60 Loc 518 width 1 MD=0 or GE 9 60(4) <Medlemskap> Facklig organisation <Se F.60 för fullständig frågetext> 95 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 244 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 621 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 654 5. Icke medlem 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 415 MEDLEM KONSUMENTKOOP 60 Loc 519 width 1 MD=0 or GE 9 60(5) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.60 för fullständig frågetext> 13 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 53 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 549 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 987 5. Icke medlem 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 416 MEDLEM KULTURFÖRENING 60 Loc 520 width 1 MD=0 or GE 9 60(6) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.60 för fullständig frågetext> 61 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 104 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 120 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1310 5. Icke medlem 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 60 Loc 521 width 1 MD=0 or GE 9 60(7) <Medlemskap> Hyresgästförening <Se F.60 för fullständig frågetext> 19 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 57 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 224 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1308 5. Icke medlem 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 MEDLEM PENSIONÄRSORG 60 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 9 60(8) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.60 för fullständig frågetext> 21 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 68 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 77 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1450 5. Icke medlem 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 MEDLEM DJURSKYDDSFÖR 60 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 60(9) <Medlemskap> Djurskyddsförening <Se F.60 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 10 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 62 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1520 5. Icke medlem 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 MEDLEM SVENSK KYRKA 61 Loc 524 width 1 MD=9 61 Är Du medlem i Svenska Kyrkan, i någon frikyrka, samfund eller annan religiös organisation (fler än ett svar kan anges)? 61(1) Ja, i Svenska Kyrkan 1408 1. Markerat 278 5. Ej markerat 68 9. Uppgift saknas
VAR 421 MEDLEM KRIST SAMFUND 61 Loc 525 width 1 MD=9 61(2) <Medlemskap> Ja, i annat kristet samfund <Se F.61 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 1608 5. Ej markerat 68 9. Uppgift saknas
VAR 422 MEDLEM ANNAT SAMFUND 61 Loc 526 width 1 MD=9 61(3) <Medlemskap> Ja, i annat samfund eller annan religiös organisation <Se F.61 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1669 5. Ej markerat 68 9. Uppgift saknas
VAR 423 EJ MEDLEM RELIG ORG 61 Loc 527 width 1 MD=9 61(4) <Medlemskap> Nej ej medlem i Svenska Kyrkan, i någon frikyrka, samfund eller annan religiös organisation <Se F.61 för fullständig frågetext> 179 1. Markerat 1507 5. Ej markerat 68 9. Uppgift saknas
VAR 424 MEDLEM REL ORG VET EJ 61 Loc 528 width 1 MD=9 61(5) <Medlemskap> Vet ej <Se F.61 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1650 5. Ej markerat 68 9. Uppgift saknas
VAR 425 SKALA LITA MÄNNISKOR 62 Loc 529 width 2 MD=99 62 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: <Senaste förekomst: SOM96 F.66> 53 00. Det går inte att lita på människor i allmänhet 19 01. 56 02. 106 03. 87 04. 320 05. 147 06. 314 07. 369 08. 104 09. 107 10. Det går att lita på människor i allmänhet 72 99. Uppgift saknas
VAR 426 NÖJD MED LIVET 63 Loc 531 width 1 MD=9 63 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? <Senaste förekomst: SOM96 F.68> 489 1. Mycket nöjd 999 2. Ganska nöjd 126 3. Inte särskilt nöjd 26 4. Inte alls nöjd 114 9. Uppgift saknas
VAR 427 IDKAT FRILUFTSLIV 64 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 64 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 64(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) <Senaste förekomst: SOM96 F.63> 286 1. Flera gånger i veckan 385 2. Någon gång i veckan 408 3. Någon gång i månaden 172 4. Någon gång i kvartalet 108 5. Någon gång i halvåret 178 6. Någon gång under året 108 7. Ingen gång 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 428 MOTION ELLER IDROTT 64 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 9 64(2) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.64 för fullständig frågetext> 499 1. Flera gånger i veckan 456 2. Någon gång i veckan 231 3. Någon gång i månaden 87 4. Någon gång i kvartalet 64 5. Någon gång i halvåret 122 6. Någon gång under året 189 7. Ingen gång 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 429 GÅTT PÅ BIO 64 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 9 64(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.64 för fullständig frågetext> 7 1. Flera gånger i veckan 19 2. Någon gång i veckan 197 3. Någon gång i månaden 266 4. Någon gång i kvartalet 181 5. Någon gång i halvåret 342 6. Någon gång under året 638 7. Ingen gång 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 430 GÅTT PÅ TEATER 64 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 9 64(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.64 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 3 2. Någon gång i veckan 47 3. Någon gång i månaden 123 4. Någon gång i kvartalet 176 5. Någon gång i halvåret 436 6. Någon gång under året 864 7. Ingen gång 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 LÄST BOK 64 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 9 64(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.64 för fullständig frågetext> 314 1. Flera gånger i veckan 180 2. Någon gång i veckan 314 3. Någon gång i månaden 232 4. Någon gång i kvartalet 164 5. Någon gång i halvåret 246 6. Någon gång under året 218 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 432 DISKUTERAT POLITIK 64 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 9 64(6) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.64 för fullständig frågetext> 163 1. Flera gånger i veckan 332 2. Någon gång i veckan 369 3. Någon gång i månaden 184 4. Någon gång i kvartalet 122 5. Någon gång i halvåret 239 6. Någon gång under året 260 7. Ingen gång 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 433 BESÖKT GUDSTJÄNST 64 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 9 64(7) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst <Se F.64 för fullständig frågetext> 21 1. Flera gånger i veckan 51 2. Någon gång i veckan 103 3. Någon gång i månaden 120 4. Någon gång i kvartalet 145 5. Någon gång i halvåret 427 6. Någon gång under året 804 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 434 LÄST VECKOTIDNING 64 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 9 64(8) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.64 för fullständig frågetext> 177 1. Flera gånger i veckan 459 2. Någon gång i veckan 452 3. Någon gång i månaden 173 4. Någon gång i kvartalet 105 5. Någon gång i halvåret 183 6. Någon gång under året 136 7. Ingen gång 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 435 UMGÅTTS MED VÄNNER 64 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 9 64(9) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.64 för fullständig frågetext> 551 1. Flera gånger i veckan 630 2. Någon gång i veckan 386 3. Någon gång i månaden 65 4. Någon gång i kvartalet 24 5. Någon gång i halvåret 16 6. Någon gång under året 10 7. Ingen gång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 436 LÄST DIREKTREKLAM 64 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 9 64(10) <Aktivitet det senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.64 för fullständig frågetext> 439 1. Flera gånger i veckan 746 2. Någon gång i veckan 210 3. Någon gång i månaden 49 4. Någon gång i kvartalet 41 5. Någon gång i halvåret 84 6. Någon gång under året 102 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 64 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 9 64(11) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.64 för fullständig frågetext> 82 1. Flera gånger i veckan 414 2. Någon gång i veckan 244 3. Någon gång i månaden 154 4. Någon gång i kvartalet 88 5. Någon gång i halvåret 175 6. Någon gång under året 514 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 438 RESTAURANG KVÄLLSTID 64 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 9 64(12) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.64 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger i veckan 110 2. Någon gång i veckan 372 3. Någon gång i månaden 324 4. Någon gång i kvartalet 211 5. Någon gång i halvåret 264 6. Någon gång under året 365 7. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 439 REST UTOMLANDS 64 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 9 64(13) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.64 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 35 3. Någon gång i månaden 111 4. Någon gång i kvartalet 240 5. Någon gång i halvåret 625 6. Någon gång under året 664 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 440 HYRT VIDEOFILM 64 Loc 545 width 1 MD=0 or GE 9 64(14) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.64 för fullständig frågetext> 13 1. Flera gånger i veckan 63 2. Någon gång i veckan 254 3. Någon gång i månaden 200 4. Någon gång i kvartalet 126 5. Någon gång i halvåret 177 6. Någon gång under året 837 7. Ingen gång 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 441 UMGÅTTS MED GRANNAR 64 Loc 546 width 1 MD=0 or GE 9 64(15) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.64 för fullständig frågetext> 95 1. Flera gånger i veckan 214 2. Någon gång i veckan 364 3. Någon gång i månaden 187 4. Någon gång i kvartalet 136 5. Någon gång i halvåret 224 6. Någon gång under året 452 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 442 ANVÄNT PERSONDATOR 64 Loc 547 width 1 MD=0 or GE 9 64(16) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.64 för fullständig frågetext> 527 1. Flera gånger i veckan 195 2. Någon gång i veckan 134 3. Någon gång i månaden 40 4. Någon gång i kvartalet 25 5. Någon gång i halvåret 60 6. Någon gång under året 686 7. Ingen gång 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 443 KÖRT PÅ INTERNET 64 Loc 548 width 1 MD=0 or GE 9 64(17) <Aktivitet det senaste året> Kört på Internet <Se F.64 för fullständig frågetext> 203 1. Flera gånger i veckan 133 2. Någon gång i veckan 119 3. Någon gång i månaden 44 4. Någon gång i kvartalet 43 5. Någon gång i halvåret 92 6. Någon gång under året 1040 7. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 444 RÖKT/SNUSAT 64 Loc 549 width 1 MD=0 or GE 9 64(18) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.64 för fullständig frågetext> 428 1. Flera gånger i veckan 48 2. Någon gång i veckan 47 3. Någon gång i månaden 14 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 58 6. Någon gång under året 1069 7. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 445 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 64 Loc 550 width 1 MD=0 or GE 9 64(19) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.64 för fullständig frågetext> 104 1. Flera gånger i veckan 395 2. Någon gång i veckan 587 3. Någon gång i månaden 154 4. Någon gång i kvartalet 85 5. Någon gång i halvåret 112 6. Någon gång under året 244 7. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 446 KÖPT CD SKIVA 64 Loc 551 width 1 MD=0 or GE 9 64(20) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.64 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger i veckan 30 2. Någon gång i veckan 202 3. Någon gång i månaden 272 4. Någon gång i kvartalet 220 5. Någon gång i halvåret 288 6. Någon gång under året 645 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 447 GÅTT PÅ BIBLIOTEK 64 Loc 552 width 1 MD=0 or GE 9 64(21) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.64 för fullständig frågetext> 50 1. Flera gånger i veckan 121 2. Någon gång i veckan 304 3. Någon gång i månaden 203 4. Någon gång i kvartalet 157 5. Någon gång i halvåret 245 6. Någon gång under året 592 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 448 ARBETAT ÖVERTID 64 Loc 553 width 1 MD=0 or GE 9 64(22) <Aktivitet det senaste året> Arbetat övertid <Se F.64 för fullständig frågetext> 172 1. Flera gånger i veckan 225 2. Någon gång i veckan 286 3. Någon gång i månaden 124 4. Någon gång i kvartalet 71 5. Någon gång i halvåret 104 6. Någon gång under året 653 7. Ingen gång 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 449 UMGÅTTS MED SLÄKT 64 Loc 554 width 1 MD=0 or GE 9 64(23) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.64 för fullständig frågetext> 171 1. Flera gånger i veckan 382 2. Någon gång i veckan 610 3. Någon gång i månaden 246 4. Någon gång i kvartalet 108 5. Någon gång i halvåret 90 6. Någon gång under året 53 7. Ingen gång 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 450 MÅLAT/SKRIVIT/TECKNAT 64 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 9 64(24) <Aktivitet det senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.64 för fullständig frågetext> 156 1. Flera gånger i veckan 129 2. Någon gång i veckan 119 3. Någon gång i månaden 76 4. Någon gång i kvartalet 68 5. Någon gång i halvåret 162 6. Någon gång under året 937 7. Ingen gång 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 451 HANDLAT VÄRDEPAPPER 64 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 9 64(25) <Aktivitet det senaste året> Handlat med värdepapper (aktier eller obligationer) <Se F.64 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger i veckan 12 2. Någon gång i veckan 91 3. Någon gång i månaden 107 4. Någon gång i kvartalet 106 5. Någon gång i halvåret 318 6. Någon gång under året 997 7. Ingen gång 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 452 BOSTADSOMRÅDE 65 Loc 557 width 1 MD=9 65 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? <Senaste förekomst: SOM96 F.69> 342 1. Ren landsbygd 555 2. Mindre tätort 795 3. Stad eller större tätort 62 9. Uppgift saknas
VAR 453 BOENDETID 66 Loc 558 width 1 MD=9 66 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? <Senaste förekomst: SOM96 F.70> 485 1. Har alltid bott här 165 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, tex studier på annan ort 684 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 306 4. Inflyttad, har bott här 1 till 10 år 53 5. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 61 9. Uppgift saknas
VAR 454 HÖR HEMMA 1:A HAND 67 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 67 I vilken av de här geografiska indelningarna känner Du att Du i första hand hör hemma? Markera endast ett kryss i vardera kolumnen 67(1) I första hand 677 1. Den stad eller ort där jag bor 148 2. Det län eller det landskap där jag bor 211 3. Sverige som helhet 21 4. Norden 23 5. Europa 28 6. Världen som helhet 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 590 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 455 HÖR HEMMA 2:A HAND 67 Loc 560 width 1 MD=0 or GE 9 67(2) <Hör hemma> I andra hand <Se F.67 för fullständig frågetext> 119 1. Den stad eller ort där jag bor 226 2. Det län eller det landskap där jag bor 354 3. Sverige som helhet 68 4. Norden 77 5. Europa 94 6. Världen som helhet 226 0. Uppgift saknas på delfrågan 590 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 456 UPPVÄXTORT SJÄLV 68 Loc 561 width 1 MD=0 or GE 9 68 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 68(1) Du själv <Senaste förekomst: SOM96 F.71> 495 1. Ren landsbygd i Sverige 411 2. Mindre tätort i Sverige 383 3. Stad eller större tätort i Sverige 225 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 44 5. Annat land i Norden 51 6. Annat land i Europa 23 7. Land utanför Europa 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 457 UPPVÄXTORT FADER 68 Loc 562 width 1 MD=0 or GE 9 68(2) <Uppväxtort> Din far <Se F.68 för fullständig frågetext> 709 1. Ren landsbygd i Sverige 333 2. Mindre tätort i Sverige 266 3. Stad eller större tätort i Sverige 148 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 70 5. Annat land i Norden 85 6. Annat land i Europa 35 7. Land utanför Europa 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 458 UPPVÄXTORT MODER 68 Loc 563 width 1 MD=0 or GE 9 68(3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.68 för fullständig frågetext> 686 1. Ren landsbygd i Sverige 344 2. Mindre tätort i Sverige 269 3. Stad eller större tätort i Sverige 140 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 96 5. Annat land i Norden 85 6. Annat land i Europa 30 7. Land utanför Europa 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 459 BOSTAD 69 Loc 564 width 1 MD=9 69 Hur bor Du för närvarande? <Senaste förekomst: SOM96 F.72> 284 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 762 2. I villa eller radhus i småhusområde 662 3. I lägenhet i flerfamiljshus 46 9. Uppgift saknas
VAR 460 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 70 Loc 565 width 1 MD=9 70 Är Du ensamstående, samboende eller gift? <Senaste förekomst: SOM96 F.76> 511 1. Ensamstående 327 2. Samboende 861 3. Gift 55 9. Uppgift saknas
VAR 461 BARN I HUSHÅLLET 71 Loc 566 width 1 MD=9 71 Har Du barn som bor i Ditt hushåll? <Senaste förekomst: SOM96 F.84> 647 1. Ja 1060 5. Nej 47 9. Uppgift saknas
VAR 462 BARN 0-3 ÅR 71 Loc 567 width 1 MD=0 or GE 9 71(1) Har Du barn som bor i Ditt hushåll? Om ja, i vilka åldrar? 71(1)a 0-3 år 151 1. Ja 111 5. Nej 1445 0. Frågan ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 463 BARN 4-6 ÅR 71 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 9 71(1)b <Barn i hushållet> 4-6 år <Se F.71(1) för fullständig frågetext> 157 1. Ja 114 5. Nej 1436 0. Frågan ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 464 BARN 7-15 ÅR 71 Loc 569 width 1 MD=0 or GE 9 71(1)c <Barn i hushållet> 7-15 år <Se F.71(1) för fullständig frågetext> 325 1. Ja 61 5. Nej 1321 0. Frågan ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 465 BARN 16-18 ÅR 71 Loc 570 width 1 MD=0 or GE 9 71(1)d <Barn i hushållet> 16-18 år <Se F.71(1) för fullständig frågetext> 140 1. Ja 109 5. Nej 1458 0. Frågan ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 466 BARN ÖVER 18 ÅR 71 Loc 571 width 1 MD=0 or GE 9 71(1)e <Barn i hushållet> Över 18 år <Se F.71(1) för fullständig frågetext> 164 1. Ja 115 5. Nej 1428 0. Frågan ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 467 ANTAL FAMILJEMEDLEM 72 Loc 572 width 2 MD=99 72 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? <Senaste förekomst: SOM96 F.84> 288 01. En person 671 02. Två personer 287 03. Tre personer 286 04. Fyra personer 131 05. Fem personer 20 06. Sex personer 4 07. Sju personer 4 08. Åtta personer 1 09. Nio personer 62 99. Uppgift saknas
VAR 468 FÖDELSEÅR 73 Loc 574 width 4 MD=9999 73 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: SOM96 F.73> 1915. År 1915 . . 1983. År 1983 40 9999. Uppgift saknas Kod: 1915 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 Frek: 1 17 14 9 18 17 19 16 18 24 22 Kod: 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Frek: 17 22 24 21 21 21 24 23 21 24 25 Kod: 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 Frek: 23 26 25 29 33 31 42 35 35 32 36 Kod: 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Frek: 31 36 34 32 31 27 28 28 30 26 28 Kod: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Frek: 30 27 32 27 31 32 26 30 27 20 27 Kod: 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Frek: 21 21 29 26 24 25 24 22 26 28 30 Kod: 1982 1983 9999 Frek: 32 1 40
VAR 469 KÖN 74 Loc 578 width 1 MD=9 74 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: SOM96 F.74> 854 1. Man 870 2. Kvinna 30 9. Uppgift saknas
VAR 470 MEDBORGARSKAP 75 Loc 579 width 1 MD=9 75 Är Du svensk medborgare? <Senaste förekomst: SOM96 F.75> 1671 1. Ja 58 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 471 UTBILDNING 76 Loc 580 width 1 MD=9 76 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. <Senaste förekomst: SOM96 F.77> 535 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 53 2. Folkhögskola 274 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 84 4. Flickskola/Realexamen 315 5. Minst treårigt gymnasium 157 6. Studerat vid högskola/universitet 287 7. Examen från högskola/universitet 49 9. Uppgift saknas
VAR 472 FÖRVÄRVSARBETANDE 77 Loc 581 width 1 MD=9 77 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? <Senaste förekomst: SOM96 F.78> 893 1. Förvärvsarbetande 27 2. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 15 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 108 4. Arbetslös 303 5. Ålderspensionär 99 6. Förtidspensionär 16 7. Hemarbetande 232 8. Studerande 61 9. Uppgift saknas
VAR 473 YRKESARBETAR 78 Loc 582 width 1 MD=9 78 Vilket yrke har/hade Du? <Senaste förekomst: SOM96 F.79> 1525 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 136 5. Har aldrig yrkesarbetat 93 9. Uppgift saknas
VAR 474 YRKE 78 Loc 583 width 3 MD= 0 or GE 999 78(1) Yrke 4 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 9 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 66 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 44 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 25 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 0 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 3 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 55 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 61 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 65 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 6 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 21 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 71 036. Klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 10 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete 0 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 0 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Biologiskt arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 4 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 11 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 25 066. Socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 071. Textil- och sömnadsarbete 5 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 4 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 3 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 23 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 8 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 2 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 5 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 098. Militärt arbete 12 099. Obefintlig eller oklassificerbar yrkesbeteckning, hemarbetande 1 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 0 124. Journalistiskt yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 9 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 9 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning(byrå) inom myndighet 3 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 0 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 3 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 18 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 22 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 8 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 22 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 19 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 176. 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 5 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 218. 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 69 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 0 232. Annat kontorsarbete: företagare 28 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 22 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 238. 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 8 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 2 315. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 (ofta med civilekonomutbildning); även reklamkonsulent 3 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 51 328. Biträdesarbete i affär 1 334. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 335. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 0 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 0 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 0 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 9 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 21 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 6 347. Övrigt försäljningsarbete: Bokhandelsmedhjälpare 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 1 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 12 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 7 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 5 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 14 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 0 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc 8 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 436. Viltvård, jakt: arbetsledare/tekniker 0 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 2 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 5 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet, manuellt arbete inom yrkesområdet; stenkrosskötare 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 4 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 28 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 638. Däcksmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 6 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 20 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 5 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 684. 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 9 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 5 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 3 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 90 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 0 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 9 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 761. Träarbete 0 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 1 767. 17 768. Träarbete: manuellt arbete 0 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 4 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 17 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 0 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 15 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 0 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 3 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 16 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 10 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 0 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 10 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 1 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare; manuellt arbete 5 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 14 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 3 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 2 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 0 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 8 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 29 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 36 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 4 944. 2 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 0 947. Övrigt servicearbete: fotograf 10 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 14 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 1 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 14 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 15 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 13 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 6 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 2 988. Militärt arbete: övrig militär personal 37 994. Individer med obefintlig eller oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 5 995. Hemarbetande 2 996. Studerande 8 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 145 000. Frågan ej tillämplig 86 999. Uppgift saknas
VAR 475 HELTID/DELTIDSARB 79 Loc 586 width 1 MD=9 79 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? <Senaste förekomst: SOM96 F.80> 1170 1. Heltid 296 2. Deltid 288 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 476 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 80 Loc 587 width 1 MD=9 80 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? <Senaste förekomst: SOM96 F.82> 208 1. Statlig 424 2. Kommunal (även landstingskommunal) 806 3. Privat 316 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 477 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 81 Loc 588 width 2 MD= 0 or GE 99 81 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? <Senaste förekomst: SOM96 F.81> 423 01. Tjänsteman 194 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 35 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 573 04. Arbetare 104 05. Arbetare med arbetsledande funktion 12 06. Egenanställd arbetare 23 07. Jordbrukare: ingen anställd 3 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 56 09. Företagare: ingen anställd 55 10. Företagare: 1-9 anställda 11 11. Företagare: 10 eller fler anställda 136 00. Frågan ej tillämplig 129 99. Uppgift saknas
VAR 478 MEDLEM FACKFÖRENING 82 Loc 590 width 1 MD=9 82 Är Du medlem i någon fackförening? <Senaste förekomst: SOM96 F.83> 524 1. Ja, LO-förbund 333 2. Ja, TCO-förbund 127 3. Ja, SACO-förbund 467 5. Nej 303 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 479 HUSHÅLLSINKOMST 83 Loc 591 width 2 MD=99 83 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) <Senaste förekomst: SOM96 F.85> 138 01. 100 000 eller mindre 143 02. 101 000 - 150 000 197 03. 151 000 - 200 000 221 04. 201 000 - 250 000 173 05. 251 000 - 300 000 202 06. 301 000 - 350 000 153 07. 351 000 - 400 000 126 08. 401 000 - 450 000 79 09. 451 000 - 500 000 139 10. över 500 000 183 99. Uppgift saknas
VAR 480 KLASSTILLHÖRIGHET 84 Loc 593 width 1 MD=0 or GE 9 84 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 84(1) Din nuvarande familj <Senaste förekomst: SOM96 F.86> 720 1. Arbetarfamilj 42 2. Jordbrukarfamilj 446 3. Tjänstemannafamilj 202 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 138 5. Egen företagare 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 481 KLASS UNDER UPPVÄXT 84 Loc 594 width 1 MD=0 or GE 9 84(2) Din familj Du växte upp i <Se F.84 för fullständig frågetext> 870 1. Arbetarfamilj 227 2. Jordbrukarfamilj 253 3. Tjänstemannafamilj 102 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 160 5. Egen företagare 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 482 HUND I HUSHÅLLET 85 Loc 595 width 1 MD=9 85 Har Du något husdjur i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 85(1) Hund 283 1. Markerat 1411 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 483 KATT I HUSHÅLLET 85 Loc 596 width 1 MD=9 85(2) <Husdjur i hushållet> Katt <Se F.85 för fullständig frågetext> 390 1. Markerat 1304 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 484 FÅGEL I HUSHÅLLET 85 Loc 597 width 1 MD=9 85(3) <Husdjur i hushållet> Fågel <Se F.85 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1629 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 485 FISK I HUSHÅLLET 85 Loc 598 width 1 MD=9 85(4) <Husdjur i hushållet> Akvariefisk <Se F.85 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 1572 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 486 ANNAT HUSDJUR 85 Loc 599 width 1 MD=9 85(5) <Husdjur i hushållet> Annat husdjur <Se F.85 för fullständig frågetext> 153 1. Markerat 1541 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 487 EJ HUSDJUR I HUSHÅLL 85 Loc 600 width 1 MD=9 85(6) <Husdjur i hushållet> Har ej husdjur i mitt hushåll <Se F.85 för fullständig frågetext> 946 1. Markerat 748 5. Ej markerat 60 9. Uppgift saknas
VAR 488 UTRUSTN. TV-APPARAT 86 Loc 601 width 1 MD=9 86 Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 86(1) TV-apparat/er <Senaste förekomst: SOM96 F.87> 1661 1. Markerat 58 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 489 ANTAL TV-APPARATER 86 Loc 602 width 1 MD=0 or GE 9 86(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.86 för fullständig frågetext> 731 1. En TV-apparat 635 2. Två TV-apparater 247 3. Tre TV-apparater 62 4. Fyra TV-apparater 12 5. Fem TV-apparater 2 6. Sex TV-apparater 2 7. Sju TV-apparater 30 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 490 UTRUSTN. TELEFON 86 Loc 603 width 1 MD=9 86(3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.86 för fullständig frågetext> 1646 1. Markerat 73 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 491 ANTAL TELEFONER 86 Loc 604 width 2 MD= 0 or GE 99 86(4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.86 för fullständig frågetext> 399 01. En telefon 511 02. Två telefoner 400 03. Tre telefoner 221 04. Fyra telefoner 104 05. Fem telefoner 42 06. Sex telefoner 12 07. Sju telefoner 8 08. Åtta telefoner 8 09. Nio telefoner 16 00. Frågan ej tillämplig 33 99. Uppgift saknas
VAR 492 UTRUSTN. TEL.SVARARE 86 Loc 606 width 1 MD=9 86(5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.86 för fullständig frågetext> 579 1. Markerat 1140 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 493 UTRUSTN. MOBILTEL 86 Loc 607 width 1 MD=9 86(6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.86 för fullständig frågetext> 977 1. Markerat 742 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 494 UTRUSTN. TEXT-TV 86 Loc 608 width 1 MD=9 86(7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.86 för fullständig frågetext> 1300 1. Markerat 419 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 495 UTRUSTN. VIDEO 86 Loc 609 width 1 MD=9 86(8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.86 för fullständig frågetext> 1340 1. Markerat 379 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 496 UTRUSTN. KABEL-TV 86 Loc 610 width 1 MD=9 86(9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.86 för fullständig frågetext> 709 1. Markerat 1010 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 497 UTRUSTN. PARABOL 86 Loc 611 width 1 MD=9 86(10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.86 för fullständig frågetext> 380 1. Markerat 1339 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 498 UTRUSTN. PERSONDATOR 86 Loc 612 width 1 MD=9 86(11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.86 för fullständig frågetext> 753 1. Markerat 966 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 499 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 86 Loc 613 width 1 MD=9 86(12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.86 för fullständig frågetext> 1275 1. Markerat 444 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 500 UTRUSTN. FAX 86 Loc 614 width 1 MD=9 86(13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.86 för fullständig frågetext> 273 1. Markerat 1446 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 501 UTRUSTN. CD-SPELARE 86 Loc 615 width 1 MD=9 86(14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.86 för fullständig frågetext> 1254 1. Markerat 465 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 502 UTRUSTN. FRITIDSHUS 86 Loc 616 width 1 MD=9 86(22) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.86 för fullständig frågetext> 439 1. Markerat 1280 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 503 UTRUSTN. BIL 86 Loc 617 width 1 MD=9 86(23) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.86 för fullständig frågetext> 1419 1. Markerat 300 5. Ej markerat 35 9. Uppgift saknas
VAR 504 BIL 1: MÄRKE/MODELL 86 Loc 618 width 2 MD= 0 or GE 99 86(24) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke/modell <Se F.86 för fullständig frågetext> 439 01. Volvo 165 02. Saab 106 03. Ford 112 04. Volkswagen 102 05. Opel 100 06. Toyota 40 07. Mazda 34 08. Mercedes 36 09. BMW 13 10. Fiat 1 11. Corsa (Opel) 16 12. Peugot 28 13. Nissan 69 14. Audi 29 15. Mitsubishi 3 16. Datsun 1 17. Vaz 22 18. Citroen 13 19. Renault 12 20. Honda 0 21. Hatzu 1 22. Simca 4 23. Skoda 0 24. Chevrolet 0 25. DAF 5 26. Lada (Vaz) 4 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 1 29. Lancia 1 30. Porsche 7 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 0 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 2 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 4 46. Subaru 1 47. Jeep 2 48. Dodge 0 49. Daimler 1 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 3 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 5 58. Chevrolet 10 59. Hyundai 5 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 0 63. Cadillac 0 64. Corvette 4 65. Seat 0 66. Rolls Royce 343 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 505 BIL 1: ÅRSMODELL 86 Loc 620 width 2 MD= 0 or GE 99 86(25) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.86 för fullständig frågetext> 05. 1905 . . 98. 1998 346 00. Frågan ej tillämplig 61 99. Uppgift saknas Kod: 59 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 2 1 5 1 2 2 1 3 2 5 4 13 9 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 12 3 21 11 22 30 45 64 57 86 94 143 91 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 99 Frek: 99 68 86 49 70 86 58 87 15 346 61
VAR 506 BIL 2: MÄRKE/MODELL 86 Loc 622 width 2 MD= 0 or GE 99 86(26) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke/modell <Se F.86 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1549 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 43 27 17 21 16 13 3 5 5 8 3 Kod: 13 14 15 18 19 20 27 29 46 48 53 Frek: 10 7 4 1 8 3 1 1 1 2 1 Kod: 58 59 61 0 99 Frek: 1 1 1 1549 2
VAR 507 BIL 2: ÅRSMODELL 86 Loc 624 width 2 MD= 0 86(27) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.86 för fullständig frågetext> 53. 1953 . . 98. 1998 1558 00. Frågan ej tillämplig Kod: 53 66 70 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 1 1 2 1 4 1 2 3 5 4 10 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 6 5 7 17 10 16 12 20 6 21 2 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 0 Frek: 5 6 5 3 8 9 4 1558
VAR 508 BIL 3: MÄRKE/MODELL 86 Loc 626 width 2 MD= 0 86(28) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke/modell <Se F.86 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1731 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 9 12 15 19 20 Frek: 7 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 0 Frek: 1731
VAR 509 BIL 3: ÅRSMODELL 86 Loc 628 width 2 MD= 0 86(29) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.86 för fullständig frågetext> 32. 1932 . . 97. 1997 1735 00. Frågan ej tillämplig Kod: 32 66 73 75 76 79 82 83 84 85 88 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 Kod: 90 91 92 0 Frek: 1 1 1 1735
VAR 510 EGEN TV-APPARAT 87 Loc 630 width 1 MD=9 87 Finns det någon medieutrustning i Ditt hushåll som i stort sett bara Du disponerar? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 87(1) Egen TV-apparat 506 1. Markerat 398 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 511 EGEN TELEFON 87 Loc 631 width 1 MD=9 87(2) <Disponerar själv> Egen telefon <Se F.87 för fullständig frågetext> 495 1. Markerat 409 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 512 EGEN PERSONDATOR 87 Loc 632 width 1 MD=9 87(3) <Disponerar själv> Egen persondator <Se F.87 för fullständig frågetext> 218 1. Markerat 686 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 513 EGEN MOBILTELEFON 87 Loc 633 width 1 MD=9 87(4) <Disponerar själv> Egen mobiltelefon <Se F.87 för fullständig frågetext> 415 1. Markerat 489 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 514 EGEN TELEFONSVARARE 87 Loc 634 width 1 MD=9 87(5) <Disponerar själv> Egen telefonsvarare <Se F.87 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 775 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 515 EGEN FAX 87 Loc 635 width 1 MD=9 87(6) <Disponerar själv> Egen fax <Se F.87 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 847 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 516 EGEN CD-SPELARE 87 Loc 636 width 1 MD=9 87(7) <Disponerar själv> Egen CD-spelare <Se F.87 för fullständig frågetext> 374 1. Markerat 530 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 517 EGEN VIDEO 87 Loc 637 width 1 MD=9 87(8) <Disponerar själv> Egen video <Se F.87 för fullständig frågetext> 259 1. Markerat 645 5. Ej markerat 850 9. Uppgift saknas
VAR 518 PC-UTRUSTNING: MODEM 88 Loc 638 width 1 MD=0 88 Om Du har persondator i Ditt hushåll vad har Du i övrigt? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 88(1) Modem <Senaste förekomst: SOM96 F.88> 375 1. Markerat 213 5. Ej markerat 1166 0. Frågan ej tillämplig
VAR 519 PC-UTRUSTNING: IT 88 Loc 639 width 1 MD=0 88(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.88 för fullständig frågetext> 322 1. Markerat 266 5. Ej markerat 1166 0. Frågan ej tillämplig
VAR 520 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 88 Loc 640 width 1 MD=0 88(3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.88 för fullständig frågetext> 481 1. Markerat 107 5. Ej markerat 1166 0. Frågan ej tillämplig
VAR 521 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 88 Loc 641 width 1 MD=0 88(4) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.88 för fullständig frågetext> 263 1. Markerat 325 5. Ej markerat 1166 0. Frågan ej tillämplig
VAR 522 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 88 Loc 642 width 1 MD=0 88(5) <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.88 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 514 5. Ej markerat 1166 0. Frågan ej tillämplig
VAR 523 HAR EJ PERSONDATOR 88 Loc 643 width 1 MD=0 88(6) <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.88 för fullständig frågetext> 786 1. Markerat 590 5. Ej markerat 378 0. Frågan ej tillämplig
VAR 524 IT-ANVÄNDNING 89 Loc 644 width 1 MD=9 89 Har Du använt Internet det senaste året? 628 1. Ja 1011 5. Nej 8 8. Vet ej 107 9. Uppgift saknas
VAR 525 NÄTPLATS: TORGET 90 Loc 645 width 1 MD=0 90 Har Du varit inne på någon av följande platser på nätet? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 90(1) Torget (Posten) 296 1. Markerat 187 5. Ej markerat 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 526 NÄTPLATS: PASSAGEN 90 Loc 646 width 1 MD=0 90(2) <Använda nätplatser> Passagen (Telia) <Se F.90 för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 188 5. Ej markerat 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 527 NÄTPLATS: AFTONBLADET 90 Loc 647 width 1 MD=0 90(3) <Använda nätplatser> Aftonbladet <Se F.90 för fullständig frågetext> 258 1. Markerat 225 5. Ej markerat 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 528 NÄTPLATS: EXPRESSEN 90 Loc 648 width 1 MD=0 90(4) <Använda nätplatser> Expressen <Se F.90 för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 335 5. Ej markerat 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 529 NÄTPLATS: DNET 90 Loc 649 width 1 MD=0 90(5) <Använda nätplatser> DNet <Se F.90 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 381 5. Ej markerat 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 530 NÄTPLATS:SV DAGBLADET 90 Loc 650 width 1 MD=0 90(6) <Använda nätplatser> Svenska Dagbladet <Se F.90 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 390 5. Ej markerat 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 531 NÄTPLATS: ANNAN TIDN 90 Loc 651 width 1 MD=0 90(7) <Använda nätplatser> Annan nättidning <Se F.90 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 399 5. Ej markerat 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 532 NÄTTIDNING 90 Loc 652 width 3 MD= 0 90(8) <Använda nätplatser> Nättidning <Se F.90 för fullständig frågetext> 0 002. Alternativet 0 003. Aftonbladet 0 004. Aftontidningen 0 005. Afton-Tidningen 0 006. Aftonposten 0 007. Alingsås Tidning 0 008. Annonsbladet (Helsingborg) 0 009. Arbetarbladet. Uppsalademokraten 0 010. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 011. Arbetaren 0 012. Arbetet 0 013. Arboga Tidning 0 014. Arvika Nyheter 0 015. Aurora 0 016. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 017. Barometern 0 018. Bengtsfors-Tidning Dalslänningen 0 019. Bergslagsposten 0 020. Blekinge Folkblad 0 021. Blekinge Läns Tidning 0 022. Blekinge-Posten 0 023. Bohuslänningen 0 024. Borlänge Tidning 0 025. Borås Tidning 0 026. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 027. Dagbladet Nya Samhället 0 028. Dagen 8 029. Dagens Industri 0 030. Dagens Nyheter 0 031. Dalabygden 0 032. Dala-Demokraten 0 033. Danderyds Tidning 0 034. DB-Aktuella journalen 0 035. Eesti Påevaleht-Estniska Dagbladet 0 036. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 037. Älfsborgs Läns Tidning 0 038. Engelholms Tidning 0 039. Enköpings-Posten 0 040. Eskilstuna-Kuriren 0 041. Eslövs Tidning 0 042. Expressen 0 043. Fagersta-Posten 0 044. Falköpings Tidning 0 045. Falu-Kuriren 0 046. Filipstads Tidning 0 047. Finn Sanomat 0 048. Finn-Veden 0 049. Folkbladet Östgöten-Östergötlands Folkblad 0 050. Folket 0 051. Folkviljan 0 052. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 0 053. Gefle-Dagblad 0 054. Gnistan 0 055. Gotlands Allehanda 0 056. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 057. Gotlänningen 0 058. GT 0 059. Gästriklands Tidning 0 060. Gävle Dalabygden 0 061. Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 4 062. Göteborgs-Posten 2 063. Göteborgs-Trakten 0 064. Halland - Hallands Dagblad 0 065. Hallands Nyheter 1 066. Hallands-Posten 0 067. Haningebladet 0 068. Haparandabladet 0 069. Helsingborgs Dagblad 0 070. Hjo Tidning 0 071. Huddinge-Posten 0 072. Hudiksvalls Nyheter 0 073. Hudiksvalls Tidningen 0 074. Hudiksvallsposten 0 075. Hälsinge-Kuriren 0 076. Hälsinglands Tidning 0 077. Härjedalen 0 078. Höganäs Tidning 0 080. Internationalen 0 081. Jämtlands Tidning 0 082. Järfälla Nyheter 0 083. Järva Nyheter 0 084. Jönköpings-Posten 0 085. Kalmar Läns Tidning 0 086. Karlsborgstidningen 0 087. Karlhamns Allehanda 0 088. Karlskoga-Kuriren 0 089. Karlskoga Tidning 0 090. Karlstads-Tidningen 0 091. Katrineholms-Kuriren 0 092. Kinda-posten 0 093. Klaraälvsbygden 0 094. Klippans Tidning 1 095. Kristianstadsbladet 0 097. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 0 098. Kungsbacka Tidning 5 099. Kungälvs-Posten 0 100. Kuriren 0 101. Kvällsposten 0 102. Köpinge-Posten 0 103. Laholms Tidning 0 104. Landskrona-Posten 0 105. Lerums Tidning 0 106. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 0 107. Lilla Edet-Posten 0 108. Ljungby Tidningen-Älmhults Tidning-Smålänningen 0 109. Ljusdals-Posten 0 110. Ljusnan 0 111. Ludvika Tidning 0 112. Lunds Dagblad 0 113. Lysekilsposten med Orust Tjörn 0 114. Läns-Posten (Örebro) 0 115. Länstidningen (Östersund) 0 116. Länstidningen Södertälje 0 117. Länstidningen Östergötland 0 118. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 119. Mellersta Skåne 3 120. Metro 0 121. Mora Tidning 0 122. Morgontidningen Socialdemokraten 0 123. Motala Tidning 0 124. Mälaröarnas Nyheter 0 125. Mölndals-Posten 0 126. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 127. Nerikes Allehanda 0 128. Nordsvenska Dagbladet 0 129. Nord-Sverige 0 130. Nordvästra Skånes Tidningar 0 131. Norra Halland/Nordhalland 0 132. Norra Skåne 2 133. Norra Västerbotten 0 134. Norrbottens-Kuriren 1 135. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 136. Norrlands-Posten 0 137. Norrländska Socialdemokraten 0 138. Norrort 0 139. Norrskensflamman 0 140. Norrtelje-Tidning 0 141. Nya Kristinehamns-Posten 0 142. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 143. Nya Norrland 0 144. Nya Wermlandstidningen 0 145. Nya Wärmland 0 146. Nybro Tidning 0 147. Ny Dag 0 148. Nynäshamns-Posten 0 149. Ny Tid 0 150. Nya Ludvika Tidning 0 151. Oskarshamns-Nyheterna 0 152. Oskarshamns-Tidningen 1 153. Piteå-Tidningen 0 154. Proletären 0 155. Provinstidningen Dalsland 1 156. Sala Allehanda 0 157. Sandvikens Tidning 0 158. Sigtuna-Märsta-Posten 0 159. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 160. Skaraborgaren 0 161. Skaraborgs-Bygden 0 162. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 163. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 164. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 165. Skånska Socialdemokraten - Nyheterna 0 166. Skånska Dagbladet 0 167. Smålands Allehanda 1 168. Smålands Dagblad 0 169. Smålands Folkblad/Höglandet 0 170. Smålands-Folket 0 171. Smålandsbygdens Tidning 0 172. Smålandsposten 0 173. Smålands-Tidningen 0 174. Stenungsstundsposten 0 175. Stockholms Läns Södertelje Tidning 0 176. Stockholms-Tidningen 0 177. Strengnes Tidning 0 178. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 1 179. Sunbybergs och Solna Tidning 0 180. Sundsvalls Tidning 1 181. 0 182. Svenska Dagbladet 0 183. Svenska Morgonbladet 3 184. Sydsvenska Dagbladet 0 187. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 188. Säters Tidning 0 189. Söderhamns-Hälsinge/Kuriren 0 190. Söderhamns Tidning 0 191. Södermanlands Nyheter 0 192. Södra Dalarnas Tidning 0 193. Södra Sveriges Tidningar 0 194. Sölvesborgs-Bladet 0 195. Sölvesborgs-Tidningen 0 196. Sörmlandsbygden 0 197. Tempus 1 198. Tranås-Posten 1 199. Tranås Tidning 0 200. Trelleborgs Allehanda 0 201. Trollhättans Tidning 0 202. Trosa Tidning 0 203. Uddevalla-Posten 0 204. Ulricehamns Tidning 0 205. Upplands Nyheter 0 206. Uppsala Nya Tidning 0 207. Vadstena Skänninge Tidning 0 208. Varbergs Tidning 0 209. Vaxholms Tidning 2 210. Vestmanlands Läns Tidning 0 211. Vetlanda-Posten 0 212. Vimmerby Tidning 0 213. Värmlands-Bygden 0 214. Värmlands Folkblad 0 215. Värnamo Nyheter 0 216. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 217. Väsby-Nytt 0 218. Västerbottens Folkblad 1 219. Västerbottens-Kuriren 0 220. Västerbottningen 0 221. Västerbygden 0 222. Västernorrlands Allehanda 0 223. Västerort 0 224. Västerviks-Demokraten 0 225. Västerviks-Tidningen 0 226. Västgöta-Bladet 0 227. Västgöta-Demokraten 0 228. Westgöten 0 229. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 230. Västmanlands Nyheter 0 231. Växjö-Bladet 0 232. Ystads Allehanda 0 233. Älvsborgs Nyheter 0 234. Älvsborgs-Posten 0 235. Ölandsbladet 0 236. Örebro-Kuriren 0 237. Öresunds-Posten 0 238. Örnsköldsviks Allehanda 0 239. Östergötlands Dagblad 0 240. Östergötlands Folkblad 1 241. Östersunds-Posten 0 242. Östgöta-Bladet 0 243. Östgöta Correspondenten 0 244. Östgöten 0 245. Östhammars Tidning 0 246. Östra Småland 0 247. Lokal annonstidning 0 248. Utländsk Dagstidning 0 249. På lätt svenska - tidning för invandrare 0 250. Skövdenytt 0 251. Finanstidningen 0 252. Dagens Medicin 1 300. MacWeek 1 301. Slitz 1 302. Benno 1 303. VLT Media 1 304. Min Egen 2 305. Blixt 1 306. Flashback 1 307. NT 1 308. Toronto Stop 1 309. El Cornello 1 311. SAPNet 1 312. Berlines Morgenpost 1 313. Algonet 1 314. Daily Mirror 1 315. PC-guiden 1 316. Wired 1 317. Utländska tidningar 1 318. Times 1 319. Vagabond 1 320. Motorbörsen 1 321. Libris 1 322. Jerusalem Post 1 323. Rötter 1 324. El Periodico.es 1 325. AF 1 326. Gula tidningen 1 327. På Gränsen 1 328. Affärsvärlden 1 329. IDG 1 330. Bbl 1 331. Resume 1 332. idg 1 333. Moderaterna 1 334. Calling (Telia) 1 335. Gazetta 1 336. Smp 1 339. DF 2 995. Ej angivet vilka tidningar 19 996. Ej angivet vilken tidning 1654 000. Frågan ej tillämplig
VAR 533 NÄTPLATS:KOMM HEMSIDA 90 Loc 655 width 1 MD=0 90(9) <Använda nätplatser> Din kommuns hemsida <Se F.90 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 310 5. Ej markerat 1271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 534 IT: NÖJE, SPEL 91 Loc 656 width 1 MD=0 91 Vilket/vilka är dina främsta syften med Din privata internetanvändning? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 91(1) Nöje/förströelse/spel 319 1. Markerat 262 5. Ej markerat 1173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 535 IT: DATORTEKNIK 91 Loc 657 width 1 MD=0 91(2) <Syftet med privat internetanvändning> Datorteknisk användning/göra hemsidor <Se F.91 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 510 5. Ej markerat 1173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 536 IT: KONTAKTER 91 Loc 658 width 1 MD=0 91(3) <Syftet med privat internetanvändning> Knyta kontakter med andra människor/chatta <Se F.91 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 473 5. Ej markerat 1173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 537 IT: DAGLIGA NYHETER 91 Loc 659 width 1 MD=0 91(4) <Syftet med privat internetanvändning> Söka/läsa/hämta dagliga nyheter <Se F.91 för fullständig frågetext> 207 1. Markerat 374 5. Ej markerat 1173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 538 IT: SPECIALINFO 91 Loc 660 width 1 MD=0 91(5) <Syftet med privat internetanvändning> Söka fack-/specialinformation <Se F.91 för fullständig frågetext> 372 1. Markerat 209 5. Ej markerat 1173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 539 IT: E-POST ANVÄNDNING 91 Loc 661 width 1 MD=0 91(6) <Syftet med privat internetanvändning> E-post-användning <Se F.91 för fullständig frågetext> 274 1. Markerat 307 5. Ej markerat 1173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 540 IT: PRAKTISK NYTTA 91 Loc 662 width 1 MD=0 91(7) <Syftet med privat internetanvändning> Praktisk nytta t.ex beställa biljetter, resor etc <Se F.91 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 472 5. Ej markerat 1173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 541 IT: ANNAT SYFTE 91 Loc 663 width 1 MD=0 91(8) <Syftet med privat internetanvändning> Annat <Se F.91 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 451 5. Ej markerat 1173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 542 INSATT IT-ANVÄNDNING 92 Loc 664 width 1 MD=9 92 Hur väl insatt anser Du dig vara när det gäller vad Internet kan användas till? 120 1. Mycket väl insatt 398 2. Ganska väl insatt 643 3. Inte särskilt insatt 459 4. Inte alls insatt 134 9. Uppgift saknas
VAR 543 PROMENERAT 93 Loc 665 width 1 MD=0 or GE 9 93 Hur ofta har Du under det senaste året gjort någon av följande saker? 93(1) Promenerat <Senaste förekomst: SOM96 F.89 (Modifierad)> 679 1. Varje dag 449 2. Flera gånger i veckan 375 3. Någon gång i veckan 169 4. Mer sällan 13 5. Aldrig 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 544 CYKLAT 93 Loc 666 width 1 MD=0 or GE 9 93(2) <Aktivitet den senaste månaden> Cyklat <Se F.93 för fullständig frågetext> 229 1. Varje dag 353 2. Flera gånger i veckan 358 3. Någon gång i veckan 493 4. Mer sällan 215 5. Aldrig 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 545 ÅKT KOLLEKTIVT 93 Loc 667 width 1 MD=0 or GE 9 93(3) <Aktivitet den senaste månaden> Åkt kollektivt <Se F.93 för fullständig frågetext> 171 1. Varje dag 188 2. Flera gånger i veckan 222 3. Någon gång i veckan 664 4. Mer sällan 369 5. Aldrig 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 546 ÅKT BIL 93 Loc 668 width 1 MD=0 or GE 9 93(4) <Aktivitet den senaste månaden> Kört/åkt bil <Se F.93 för fullständig frågetext> 659 1. Varje dag 512 2. Flera gånger i veckan 296 3. Någon gång i veckan 172 4. Mer sällan 46 5. Aldrig 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 547 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 94 Loc 669 width 1 MD=0 or GE 9 94 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 94(1) Din egen ekonomiska situation <Senaste förekomst: SOM96 F.90> 382 1. Förbättrats 848 3. Förblivit ungefär densamma 458 5. Försämrats 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 548 FÖRÄNDRATS KOM EKON 94 Loc 670 width 1 MD=0 or GE 9 94(2) <Förändrats under senaste året> Ekonomin i Din kommun <Se F.94 för fullständig frågetext> 67 1. Förbättrats 722 3. Förblivit ungefär densamma 792 5. Försämrats 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 549 FÖRÄNDRATS SV EKON 94 Loc 671 width 1 MD=0 or GE 9 94(3) <Förändrats under senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.94 för fullständig frågetext> 491 1. Förbättrats 488 3. Förblivit ungefär densamma 612 5. Försämrats 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 550 FÖRÄNDRING EGEN EKO 94 Loc 672 width 1 MD=0 or GE 9 94A Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året 90(4) <Förändras det kommande året> Din egen ekonomiska situation 383 1. Förbättras 1054 3. Förblir ungefär densamma 231 5. Försämras 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 551 FÖRÄNDRING KOM EKON 94 Loc 673 width 1 MD=0 or GE 9 94(5) <Förändras det kommande året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.94A för fullständig frågetext> 149 1. Förbättras 1008 3. Förblir ungefär densamma 427 5. Försämras 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 552 FÖRÄNDRING SV EKON 94 Loc 674 width 1 MD=0 or GE 9 94(6) <Förändras det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.94A för fullständig frågetext> 493 1. Förbättras 800 3. Förblir ungefär densamma 301 5. Försämras 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 553 BÄSTA PARTI RIKSPOL 95 Loc 675 width 1 MD=0 or GE 9 95 Vilket parti tycker Du bäst om idag i rikspolitiken respektive i kommunalpolitiken? 95(1) Bästa parti i rikspolitiken 132 1. Vänsterpartiet 491 2. Socialdemokraterna 59 3. Centerpartiet 77 4. Folkpartiet 439 5. Moderaterna 53 6. Kristdemokraterna (fd Kds) 82 7. Miljöpartiet 23 8. Annat parti 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 379 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 554 BÄSTA PARTI KOMMPOL 95 Loc 676 width 1 MD=0 or GE 9 95(2) Bästa parti i kommunalpolitiken <Se F.95 för fullständig frågetext> 98 1. Vänsterpartiet 492 2. Socialdemokraterna 100 3. Centerpartiet 88 4. Folkpartiet 327 5. Moderaterna 46 6. Kristdemokraterna (fd Kds) 79 7. Miljöpartiet 34 8. Annat parti 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 381 9. Uppgift saknas på hela frågan