SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1997
             SOM-undersökningen
              Västsverige 1997
                SSD 0636

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Februari 2000

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1997 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, institutionen för
  journalistik och masskommunikation och förvaltningshögskolan
  vid Göteborgs universitet, under ledning av Sören Holmberg,
  Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1997 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen Västsverige 1997 var den tjugoförsta
   undersökningen i serien.
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen Västsverige 1997
   är Sören Holmberg, Lennart Nilsson och Lennart Weibull.
   Undersökningsledare var Sophie Johansson.
   Fältarbetet genomfördes av Gallupgruppen med Lena Vogelius
   som ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Syftet med Väst-SOM är dels att belysa opinioner i Västsverig
   och deras utveckling över tid, dels studera hur dessa
   förhåller sig till opinionerna i Sverige som helhet.
   SOM97 Västsverige omfattar personer 15-80 år, kyrkobokförda i
   Göteborg och tolv kranskommuner. Avgränsningarna av de yngsta
   och äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretisk
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 900 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86. Skillnaden i en jämförelse med
   SOM87 och SOM88 ligger i att undersökningspopulationen för
   dessa endast omfattar svenska medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen.
   Formuläret uppdelades i sex sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Göteborgs kommun,trafik
   och miljö, fritid och medier, tidningsläsning, samt
   bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, trafik och miljö. Mot slutet av formuläret
   återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 6 oktober 1997 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Efter en vecka skickades ett vykort ut.
   Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 24 oktober.Drygt två veckor senare påbörjades
   telefonpåminnelserna och nya formulär skickades ut

   Tre större telefoninsatser genomfördes mellan den 10
   november och den 3 januari 1998.
   Den 14 januari 1998 skickades en miniankät ut.
   Fältarbetet avslutades den 29 januari 1998.
   Svarsfrekvensen uppgick till 70 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1996
                   Antal

   Bruttourval           2900
   Bortdefinierade          263
   - Sjukdom, institutionell vård   64
   - Adress okänd, avflyttad     49
   - Bortrest under fältperioden   60
   - Ej svensktalande         59
   - Bosatt utomlands         27
   - Förståndshandikappad       4

   Nettourval            2637
   Svar               1845
   Bortfall             814

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören  Mångfald
    Weibull, Lennart SOM-rapport 21
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
             Göteborgs universitet, 1998
  

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 118 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 11 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    187  1.  Mycket intresserad
    734  2.  Ganska intresserad
    701  3.  Inte särskilt intresserad
    207  4.  Inte alls intresserad

     16  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0636 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Läser Göteborgs-Posten 8 Läser Arbetet/Nyheterna 9 Läser GT 10 Läser Dagens Nyheter 11 Läser Svenska Dagbladet 12 Läser Dagens Industri 13 Läser Aftonbladet 14 Läser Expressen 15 Läser Annan tidning, 1 16 Läser Annan tidning, 2 17 Tidning 1 18 Tidning 2 19 P1 i riksradion 20 P2 i riksradion 21 P3 i riksradion 22 Radio Göteborg P4 23 Radio Rix 24 City 107 25 Radio Energy (NRJ) 26 Radio Megapol 27 Närradion 28 Tittar på SVT1 29 Tittar på SVT2 30 Tittar på TV3 31 Tittar på TV4 32 Tittar på TV5-Femman 33 Tittar på CNN 34 Tittar på MTV 35 Tittar på Z-TV 36 Tittar på Canal+/Filmnet 37 Tittar på TV1000 38 Tittar på Eurosport 39 Tittar på TV21 40 Tittar på Öppna Kanalen 41 Aktuellt i SVT1 42 Rapport i SVT2 43 Västnytt i SVT2 44 Morgon-TV i SVT2 45 Nyheterna i TV4 46 Morgon-TV i TV4 47 TV4 lokalt 48 TV3 Direkt 49 Prenumererar ej morgontidning 50 Prenumererar på Göteborgs-Posten 51 Prenumererar på Arbetet/Nyheterna 52 Prenumererar på Dagens Nyheter 53 Prenumererar på Svenska Dagbladet 54 Prenumererar på Dagens Industri 55 Prenumererar på annan tidning 56 Tillgång till morgontidning: Byter/lånar av granne/bekant 57 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 58 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 59 Tillgång till morgontidning: Har tidningen gratis 60 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 61 Tillgång till morgontidning: Läser på Internet 62 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 63 Tillgång till morgontidning: Har ej tillgång 64 Upphöra med prenumeration 65 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 66 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 67 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 68 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 69 Upphör prenumeration: Innehållet inte tillräckligt bra 70 Upphör prenumeration: Innehåller för mycket annonser 71 Upphör prenumeration: Läser tidningen på Internet 72 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av händelser 73 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 74 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 75 Upphör prenumeration: Har tidning på arbetet/i skolan 76 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 77 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 78 Upphör prenumeration: Annat skäl 79 Viktigt innehåll: Sport 80 Viktigt innehåll: Insändare 81 Viktigt innehåll: Inrikesnyheter 82 Viktigt innehåll: Ekonomi och handel 83 Viktigt innehåll: Ledare 84 Viktigt innehåll: Debatt 85 Viktigt innehåll: Nyheter från den egna kommunen 86 Viktigt innehåll: Nyheter från hela Västsverige 87 Viktigt innehåll: Familjesidorna 88 Viktigt innehåll: Lokala affärsannonser 89 Viktigt innehåll: Olyckor och brott 90 Viktigt innehåll: Utrikesnyheter 91 Viktigt innehåll: Kultur 92 Viktigt innehåll: Kommunalpolitik 93 Viktigt innehåll: Nöjen 94 Viktigt innehåll: Om radio/TV-program 95 Viktigt innehåll: TV-bilaga 96 Viktigt innehåll: Tecknade serier 97 Viktigt innehåll: Småannonser 98 Viktigaste tidningsinnehåll 99 Morgontidningsläsning jämfört med för ett år sedan 100 Informationskälla vid minskad morgontidningsläsning 101 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 102 Tillförlitlig: P1 i riksradion 103 Tillförlitlig: P3 i riksradion 104 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 105 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 106 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 107 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 108 Tillförlitlig: GT 109 Tillförlitlig: Radio Rix 110 Tillförlitlig: Radio City 107 111 Tillförlitlig: Närradion 112 Man måste läsa morgontidning 113 Inte viktigt att läsa morgontidning 114 Förväntas av omgivningen att läsa morgontidning 115 Dagstidning i politisk opinionsbildning 116 Läser morgontidning för att vara insatt i samhällsfrågor 117 Billigt att prenumerera på en dagstidning 118 Intresse för politik 119 Intresse för politik i egen kommun 120 Samhällsproblem 121 Samhällsproblem, 1 122 Samhällsproblem, 2 123 Samhällsproblem, 3 124 Demokratin i Sverige 125 Demokratin i egen kommun 126 Bästa parti i rikspolitiken 127 Bästa parti i kommunalpolitiken 128 Omdöme om kommunstyrelsen 129 Förtroende för: Rikspolitiker 130 Förtroende för: Fackliga ledare 131 Förtroende för: Journalister i dagspress 132 Förtroende för: Journalister i TV 133 Förtroende för: Präster i Svenska Kyrkan 134 Förtroende för: Pastorer i frikyrkorna 135 Förtroende för: Kommunens politiker 136 Förtroende för: Kommunens tjänstemän 137 Förtroende för: Landstingets politiker 138 Förtroende för: Sjukvårdens personal 139 Förtroende för: Personal inom barnomsorgen 140 Förtroende för: Personal inom äldreomsorgen 141 Förtroende för: Fritidspersonal 142 Förtroende för: Bibliotekspersonal 143 Förtroende för: Socialarbetare 144 Förtroende för: Lärare i grundskola och gymnasium 145 Förtroende för: Universitetslärare 146 Förtroende för: Kollektivtrafikens personal 147 Förtroende för: Försäkringskassans personal 148 Förtroende för: Arbetsförmedlingens personal 149 Minska den offentliga sektorn 150 Överföra kommunal affärsverksamhet i privata händer 151 Privatisering av äldreomsorgen 152 Satsa mera på friskolor 153 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 154 Införa sextimmars arbetsdag 155 Införa bilavgifter 156 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 157 Låt Askim, Torslanda och Älvsborg bilda egna kommuner 158 Sänkt kommunalskatt trots minskad kommunal service 159 Färre flyktingar i Sverige 160 Förbjuda verka präster som är kvinnoprästmotståndare 161 Svenska Kyrkans skiljande från staten 162 Bekant med kommunalpolitiker 163 Serviceutnyttjande: Föräldrakooperativ barnomsorg 164 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 165 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 166 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 167 Serviceutnyttjande: Friskola 168 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 169 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 170 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 171 Serviceutnyttjande: Privatläkare 172 Serviceutnyttjande: Folktandvård 173 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 174 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 175 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 176 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 177 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 178 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 179 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 180 Serviceutnyttjande: Bibliotek 181 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 182 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 183 Serviceutnyttjande: Arbetsförmedling 184 Kommunens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 185 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 186 Kommunens service: Kommunal grundskola 187 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 188 Kommunens service: Friskolor 189 Kommunens service: Barnavårdscentral 190 Kommunens service: Vårdcentral 191 Kommunens service: Sjukhusvård 192 Kommunens service: Privatläkare 193 Kommunens service: Folktandvård 194 Kommunens service: Privattandläkare 195 Kommunens service: Äldreomsorg 196 Kommunens service: Socialtjänst 197 Kommunens service: Färdtjänst 198 Kommunens service: Handikappomsorg 199 Kommunens service: Kollektivtrafik 200 Kommunens service: Idrottsanläggningar 201 Kommunens service: Bibliotek 202 Kommunens service: Kulturaktivitet 203 Kommunens service: Fritidsverksamhet 204 Kommunens service: Miljövård 205 Kommunens service: Bostadstillgång 206 Kommunens service: Gator och vägar 207 Kommunens service: Renhållning på allmänna platser 208 Kommunens service: Möjlighet att få jobb 209 Kommunens service: Kommunal information 210 Kommunens service: Arbetsförmedling 211 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 212 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 213 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 214 Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 215 Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 216 Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 217 Omdöme om den kommunala servicen 218 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 219 Möjlighet att påverka barnomsorg 220 Möjlighet att påverka skola 221 Möjlighet att påverka äldreomsorg 222 Möjlighet att påverka fritid/kultur 223 Möjlighet att påverka planfrågor 224 Möjlighet att påverka socialtjänsten 225 Möjlighet att påverka miljövård 226 Försökt påverka kommunal verksamhet: Som privatperson 227 Försökt påverka kommunal verksamhet: I arbetet 228 Försökt påverka kommunal verksamhet: Nej 229 Försökt påverka: Kontakt med personal 230 Försökt påverka: Kontakt med tjänsteman 231 Försökt påverka: Kontakt med politiker 232 Försökt påverka: Kontakt med tidning, radio eller TV 233 Försökt påverka: Arbete i ett politiskt parti 234 Försökt påverka: Arbete i annan organisation 235 Försökt påverka: Deltog i demonstration 236 Försökt påverka: Deltog i kommunens verksamhet 237 Försökt påverka: På annat sätt 238 Politiskt uppdrag i kommunen 239 Åta sig icke politiskt uppdrag inom skola/barnomsorg 240 Kommuns ekonomi 241 Den bästa lösningen på länsindelningen 242 Regionfullmäktiges ansvar i Västra Götalands län 243 Inställning till Margita Björklund 244 Inställning till Ture Jakobsson 245 Inställning till Göran Johansson 246 Inställning till Johnny Magnusson 247 Inställning till Vivi-Ann Nilsson 248 Inställning till Alvar Persson 249 Inställning till Claes Roxbergh 250 Inställning till Jan-Åke Ryberg 251 Kännedom om stadsdelsnämnd 252 Stadsdelsnämnd 253 Kostnad för kollektivtrafik 254 Trafiksäkerhet: Satsa mer på cykelbanor 255 Trafiksäkerhet: Sänkt hastighet vid skolor 256 Trafiksäkerhet: Bygga farthinder på fler ställen 257 Trafiksäkerhet: Skärpt hastighetsövervakning 258 Trafiksäkerhet: Fler gator till gågator 259 Trafiksäkerhet: Hastigheten 30km/tim 260 Kännedom om kollektivtrafikförbindelserna 261 Trafiksituationen i Göteborg: Lätt att parkera 262 Trafiksituationen i Göteborg: Störande trafikbuller 263 Trafiksituationen i Göteborg: Farligt för gående 264 Trafiksituationen i Göteborg: Med bil i Göteborg 265 Trafiksituationen i Göteborg: Luftförorening 266 Trafiksituationen i Göteborg: Trafikstockning 267 Trafiksituationen i Göteborg: Bättre än i andra städer 268 Intresserad av miljöfrågor 269 Miljöfrågor jämfört med andra samhällsfrågor 270 Miljöåtgärd: Sänka hastigheten 271 Miljöåtgärd: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 272 Miljöåtgärd: Bygga ut kollektivtrafiken 273 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 274 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 275 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 276 Gör själv för miljön: Går eller cyklar 277 Gör själv för miljön: Sorterar hushållsavfall 278 Gör själv för miljön: Handlar miljömärkta varor 279 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 280 Beredd göra för miljön: Kompostera 281 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 282 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 283 Beredd göra för miljön: Öka kollektivtrafikåkandet 284 Förbjuda privatbilism i centrala staden 285 Biltullar i större städer 286 Blanda etanol i bensinen och höja bensinpriset 287 Tillåta bara elbilar i centrala delar av större städer 288 Införa koldioxidskatt på bensin 289 Betala 2 kr/km i centrala delar av större städer 290 Personligt ansvar för att förbättra miljön 291 Nödvändigt att minska bilåkandet 292 Utveckla miljövänligare bilar 293 Allt man gör påverkar den svenska miljön 294 Aktiviteter senaste månaden: Promenerat 295 Aktiviteter senaste månaden: Cyklat 296 Aktiviteter senaste månaden: Åkt kollektivt 297 Aktiviteter senaste månaden: Åkt bil 298 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 299 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 300 Aktiviteter senaste året: Biobesök 301 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 302 Aktiviteter senaste året: Läst bok 303 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 304 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 305 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 306 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med vänner 307 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 308 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto, V65 309 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 310 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 311 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 312 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med grannar 313 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 314 Aktiviteter senaste året: Använt Internet 315 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 316 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 317 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 318 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 319 Aktiviteter senaste året: Arbetat övertid 320 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med släkt 321 Aktiviteter senaste året: Tecknat, målat, skrivit 322 Aktiviteter senaste året: Handlat med värdepapper 323 Aktiviteter senaste året: Bett till Gud 324 Medlemskap: Svenska Kyrkan 325 Medlemskap: Kristet samfund 326 Medlemskap: Annat samfund 327 Medlemskap: Ej medlem i någon religiös organisation 328 Medlemskap: Vet ej 329 Favoritlag i fotboll 330 Favoritfotbollslag 331 Besökt under det senaste året: Gamla Ullevi 332 Besökt under det senaste året: Gunnebo Slott 333 Besökt under det senaste året: Göteborgs Operan 334 Besökt under det senaste året: Konserthuset 335 Besökt under det senaste året: Göteborgs konstmuseum 336 Besökt under det senaste året: Liseberg 337 Besökt under det senaste året: Nya Ullevi 338 Besökt under det senaste året: Nääs 339 Besökt under det senaste året: Scandinavium 340 Besökt under det senaste året: Stadsteatern 341 Besökt under det senaste året: Svenska Mässan 342 Besökt under det senaste året: Tjolöholms slott 343 Besökt under det senaste året: Åby Travbana 344 Besökt under det senaste året: Folkteatern i Göteborg 345 Besökt under det senaste året: Danmark 346 Besöker under det kommande året: Gamla Ullevi 347 Besöker under det kommande året: Gunnebo Slott 348 Besöker under det kommande året: Göteborgs Operan 349 Besöker under det kommande året: Konserthuset 350 Besöker under det kommande året: Göteborgs konstmuseum 351 Besöker under det kommande året: Liseberg 352 Besöker under det kommande året: Nya Ullevi 353 Besöker under det kommande året: Nääs 354 Besöker under det kommande året: Scandinavium 355 Besöker under det kommande året: Stadsteatern 356 Besöker under det kommande året: Svenska Mässan 357 Besöker under det kommande året: Tjolöholms slott 358 Besöker under det kommande året: Åby Travbana 359 Besöker under det kommande året: Folkteatern i Göteborg 360 Besöker under det kommande året: Danmark 361 Medlem i idrottsföreningen 362 Medlem i miljöorganisation 363 Medlem i politiskt parti 364 Medlem i facklig organisation 365 Medlem i konsumentkooperativ 366 Medlem i kulturförening 367 Medlem i hyresgästförening 368 Medlem i pensionärsorganisation 369 Medlem i humanitär hjälporganisation 370 Medlem i djurskyddsföreningen 371 Medlem i annan organisation 372 Placering - lita på människor 373 Nöjd med livet 374 Boendetid 375 Bostadsort 376 Bostad 377 Boendetyp 378 Kommun 379 Uppväxtort själv 380 Uppväxtort fader 381 Uppväxtort moder 382 Åsikt om boende i kommunen 383 Åsikt om boende på område inom kommunen 384 Färdsätt till arbetet: Till fots 385 Färdsätt till arbetet: Cykel 386 Färdsätt till arbetet: Moped 387 Färdsätt till arbetet: Bil som förare 388 Färdsätt till arbetet: Bil som passagerare 389 Färdsätt till arbetet: Buss 390 Färdsätt till arbetet: Spårvagn 391 Färdsätt till arbetet: Tåg/pendeltåg 392 Färdsätt till arbetet: Båt/färja 393 Färdsätt till arbetet: Annat 394 Färdsätt till arbetet: Arbetar ej 395 Arbetar i kommunen eller pendlar 396 Födelseår 397 Kön 398 Medborgarskap 399 Civilstånd 400 Antal familjemedlemmar 401 Barn i hushållet 402 Barn 0-3 år 403 Barn 4-6 år 404 Barn 7-15 år 405 Barn 16-18 år 406 Barn över 18 år 407 Utbildning 408 Arbetsmarknadsgrupp 409 Yrkesarbetande 410 Yrke 411 Heltids- eller deltidsarbete 412 Subjektiv yrkesgrupp 413 Statlig, kommunal eller privat tjänst 414 Medlem i fackförening 415 Hushållets årsinkomst 416 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 417 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 418 Husdjur i hushållet: Hund 419 Husdjur i hushållet: Katt 420 Husdjur i hushållet: Fågel 421 Husdjur i hushållet: Akvariefisk 422 Husdjur i hushållet: Annat 423 Husdjur i hushållet: Har ej 424 Tillgång till TV 425 Antal TV-apparater 426 Tillgång till telefon 427 Antal telefoner 428 Tillgång till telefonsvarare 429 Tillgång till mobiltelefon 430 Tillgång till text-TV 431 Tillgång till video 432 Tillgång till kabel-TV 433 Tillgång till parabolantenn 434 Tillgång till persondator 435 Tillgång till mikrovågsugn 436 Tillgång till fax 437 Tillgång till CD-spelare 438 Tillgång till fritidshus 439 Tillgång till bil 440 Bil 1: Märke 441 Bil 1: Årsmodell 442 Bil 2: Märke 443 Bil 2: Årsmodell 444 Bil 3: Märke 445 Bil 3: Årsmodell 446 Disponerar själv: TV-apparat 447 Disponerar själv: Telefon 448 Disponerar själv: Persondator 449 Disponerar själv: Mobiltelefon 450 Disponerar själv: Telefonsvarare 451 Disponerar själv: Fax 452 Disponerar själv: CD-spelare 453 Disponerar själv: Video 454 PC-utrustning: Modem 455 PC-utrustning: IT-anslutning 456 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 457 PC-utrustning: E-mail adress 458 PC-utrustning: Hemsida 459 IT-användning senaste året 460 Använda nätplatser: Torget (Posten) 461 Använda nätplatser: Passagen (Telia) 462 Använda nätplatser: Aftonbladet 463 Använda nätplatser: Expressen 464 Använda nätplatser: DNet 465 Använda nätplatser: Svenska Dagbladet 466 Använda nätplatser: GP-Direkt 467 Använda nätplatser: Annan nättidning 468 Nättidning 469 Använda nätplatser: Kommunens hemsida 470 IT-användning: Nöje, spel 471 IT-användning: Datorteknisk användning 472 IT-användning: Knyta kontakter, chatta 473 IT-användning: Hämta dagliga nyheter 474 IT-användning: Söka specialinformation 475 IT-användning: E-post-användning 476 IT-användning: Praktisk nytta 477 IT-användning: Annat syfte 478 Insatt vad Internet kan användas till 479 Det senaste årets förändring i privatekonomin 480 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 481 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 482 Det kommande årets förändring i privatekonomin 483 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 484 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 485 Kyrkoval september 1997 486 Partival i kyrkovalet

VAR 1 SSD STUDY NR 0636              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0636


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 MD=9 Kön 896 1. Man 929 2. Kvinna 20 9. Uppgift saknas
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 MD=99 17. 1917 . . 82. 1982 20 99. Uppgift saknas Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 9 7 9 17 17 20 13 24 17 23 21 19 12 20 24 18 12 23 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 22 24 23 27 37 25 28 27 35 34 41 30 31 35 38 19 23 30 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 43 24 25 48 22 37 30 37 34 33 42 39 30 40 38 33 29 33 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 99 Frek: 35 35 40 28 26 26 24 36 26 28 38 32 20
VAR 7 LÄSER GP 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.1> 1134 1. 6-7 dagar per vecka 161 2. 4-5 dagar per vecka 218 3. 2-3 dagar per vecka 212 4. Mer sällan 44 5. Aldrig 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER ARBETET 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läsning av dagstidning> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 53 1. 6-7 dagar per vecka 29 2. 4-5 dagar per vecka 42 3. 2-3 dagar per vecka 272 4. Mer sällan 860 5. Aldrig 579 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER GT 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läsning av dagstidning> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 71 1. 6-7 dagar per vecka 79 2. 4-5 dagar per vecka 263 3. 2-3 dagar per vecka 687 4. Mer sällan 311 5. Aldrig 424 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER DAGENS NYHETER 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läsning av dagstidning> Dagens Nyheter <Se F.1 för fullständig frågetext> 28 1. 6-7 dagar per vecka 5 2. 4-5 dagar per vecka 24 3. 2-3 dagar per vecka 300 4. Mer sällan 887 5. Aldrig 591 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄSER SV. DAGBLADET 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Läsning av dagstidning> Svenska Dagbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 39 1. 6-7 dagar per vecka 12 2. 4-5 dagar per vecka 22 3. 2-3 dagar per vecka 258 4. Mer sällan 923 5. Aldrig 581 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LÄSER DAGENS INDUSTRI 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Läsning av dagstidning> Dagens Industri <Se F.1 för fullständig frågetext> 41 1. 6-7 dagar per vecka 43 2. 4-5 dagar per vecka 74 3. 2-3 dagar per vecka 272 4. Mer sällan 831 5. Aldrig 574 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSER AFTONBLADET 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Läsning av dagstidning> Aftonbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 37 1. 6-7 dagar per vecka 32 2. 4-5 dagar per vecka 149 3. 2-3 dagar per vecka 607 4. Mer sällan 501 5. Aldrig 509 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSER EXPRESSEN 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) <Läsning av dagstidning> Expressen <Se F.1 för fullständig frågetext> 23 1. 6-7 dagar per vecka 27 2. 4-5 dagar per vecka 81 3. 2-3 dagar per vecka 621 4. Mer sällan 531 5. Aldrig 552 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LÄSER ANNAN TIDNING,1 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 28 1. 6-7 dagar per vecka 31 2. 4-5 dagar per vecka 87 3. 2-3 dagar per vecka 65 4. Mer sällan 113 5. Aldrig 1511 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LÄSER ANNAN TIDNING,2 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 dagar per vecka 9 2. 4-5 dagar per vecka 22 3. 2-3 dagar per vecka 27 4. Mer sällan 101 5. Aldrig 1669 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 TIDNING 1 1 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 1(12) Tidning 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 1 001. Metro 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 2 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 0 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 0 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 0 207. Folket 0 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 1 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 0 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 1 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 6 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 1 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 25 317. Norra Halland/Nordhalland 1 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 2 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 1 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 0 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 31 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 0 403. Bergslagsposten 0 404. Blekinge Läns Tidning 11 405. Bohuslänningen 0 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 0 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 4 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 0 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 1 419. Kvällsposten 2 420. Lerums Tidning 0 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 0 424. Nerikes Allehanda 0 425. Norra Västerbotten 0 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 0 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 0 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 0 433. Sundsvalls Tidning 3 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 1 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 0 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 0 444. Västerbottens Kuriren 2 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 1 501. Barometern 6 502. Borås Tidning 1 503. Enköpings-Posten 0 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 0 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 513. Nya Kristinehamns-Posten 0 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 1 516. Smålandsposten 0 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 0 519. Ulricehamns Tidning 0 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 0 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 1 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 0 610. Nordvästra Skånes Tidningar 1 611. Norrbottens-Kuriren 0 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 2 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 3 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 0 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 4 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 0 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 1 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 0 817. Jönköpings-Posten 0 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 6 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 5 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 0 824. Ludvika Tidning 1 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 0 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 3 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 0 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 1 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 3 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 2 852. Dagens Industri 3 855. Stenungsunds-Posten 0 890. Lokal annonstidning 10 891. Utländsk dagstidning 0 985. På lätt svenska - tidning för invandrare 0 986. Skövdenytt 5 990. Finanstidningen 0 991. Dagens Medicin 1 992. Affärsvärden 82 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (ex veckotidning) 1598 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas
VAR 18 TIDNING 2 1 Loc 29 width 3 MD= 0 or GE 999 1(13) Tidning 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 001. Dagens Industri . . 992. Affärsvärlden 15 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (ex veckotidning) 1803 000. Frågan ej tillämplig 8 999. Uppgift saknas Kod: 225 231 305 401 405 420 426 434 445 501 502 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 820 825 828 839 846 891 998 0 999 Frek: 1 1 1 1 1 2 15 1803 8
VAR 19 P1 I RIKSRADION 2 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 2 Hur ofta brukar Du ta del av följande typer av radiokanaler? 2(1) P1 i riksradion <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.2> 243 1. 6-7 dagar per vecka 97 2. 4-5 dagar per vecka 130 3. 2-3 dagar per vecka 398 4. Mer sällan 592 5. Aldrig 376 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 P2 I RIKSRADION 2 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) <Val av radioprogram> P2 i riksradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 42 1. 6-7 dagar per vecka 35 2. 4-5 dagar per vecka 82 3. 2-3 dagar per vecka 427 4. Mer sällan 776 5. Aldrig 474 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 P3 I RIKSRADION 2 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 2(3) <Val av radioprogram> P3 i riksradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 155 1. 6-7 dagar per vecka 137 2. 4-5 dagar per vecka 243 3. 2-3 dagar per vecka 537 4. Mer sällan 360 5. Aldrig 404 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 RADIO GÖTEBORG P4 2 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 2(4) <Val av radioprogram> P4/Radio Göteborg <Se F.2 för fullständig frågetext> 425 1. 6-7 dagar per vecka 208 2. 4-5 dagar per vecka 240 3. 2-3 dagar per vecka 441 4. Mer sällan 287 5. Aldrig 235 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 RADIO RIX 2 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 2(5) <Val av radioprogram> Radio Rix <Se F.2 för fullständig frågetext> 83 1. 6-7 dagar per vecka 112 2. 4-5 dagar per vecka 178 3. 2-3 dagar per vecka 440 4. Mer sällan 584 5. Aldrig 439 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 CITY 107 2 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 2(6) <Val av radioprogram> City 107 <Se F.2 för fullständig frågetext> 138 1. 6-7 dagar per vecka 139 2. 4-5 dagar per vecka 222 3. 2-3 dagar per vecka 399 4. Mer sällan 536 5. Aldrig 402 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 RADIO ENERGY 2 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 2(7) <Val av radioprogram> NRJ/Radio Energy <Se F.2 för fullständig frågetext> 151 1. 6-7 dagar per vecka 130 2. 4-5 dagar per vecka 192 3. 2-3 dagar per vecka 373 4. Mer sällan 562 5. Aldrig 428 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 RADIO MEGAPOL 2 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 2(8) <Val av radioprogram> Radio Megapol 107,8 <Se F.2 för fullständig frågetext> 150 1. 6-7 dagar per vecka 161 2. 4-5 dagar per vecka 201 3. 2-3 dagar per vecka 334 4. Mer sällan 581 5. Aldrig 409 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 NÄRRADION 2 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 2(9) <Val av radioprogram> Närradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 35 1. 6-7 dagar per vecka 30 2. 4-5 dagar per vecka 76 3. 2-3 dagar per vecka 316 4. Mer sällan 909 5. Aldrig 470 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 TITTAR PÅ SVT1 3 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 3(1) SVT1-Ettan <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.3> 811 1. Dagligen 337 2. 5-6 ggr/vecka 310 3. 3-4 ggr/vecka 182 4. 1-2 ggr/vecka 63 5. Mer sällan 20 6. Aldrig 31 7. Har ej tillgång 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 TITTAR PÅ SVT2 3 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) <Val av TV-kanal> SVT2-Tvåan <Se F.3 för fullständig frågetext> 856 1. Dagligen 345 2. 5-6 ggr/vecka 287 3. 3-4 ggr/vecka 177 4. 1-2 ggr/vecka 61 5. Mer sällan 18 6. Aldrig 33 7. Har ej tillgång 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 TITTAR PÅ TV3 3 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) <Val av TV-kanal> TV3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 378 1. Dagligen 182 2. 5-6 ggr/vecka 261 3. 3-4 ggr/vecka 212 4. 1-2 ggr/vecka 117 5. Mer sällan 79 6. Aldrig 410 7. Har ej tillgång 190 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 TITTAR PÅ TV4 3 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) <Val av TV-kanal> TV4 <Se F.3 för fullständig frågetext> 838 1. Dagligen 336 2. 5-6 ggr/vecka 337 3. 3-4 ggr/vecka 163 4. 1-2 ggr/vecka 53 5. Mer sällan 14 6. Aldrig 38 7. Har ej tillgång 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 TITTAR PÅ FEMMAN 3 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) <Val av TV-kanal> TV5-Femman <Se F.3 för fullständig frågetext> 288 1. Dagligen 161 2. 5-6 ggr/vecka 207 3. 3-4 ggr/vecka 219 4. 1-2 ggr/vecka 170 5. Mer sällan 119 6. Aldrig 450 7. Har ej tillgång 215 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 TITTAR PÅ CNN 3 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) <Val av TV-kanal> Nyhetskanalen CNN <Se F.3 för fullständig frågetext> 36 1. Dagligen 14 2. 5-6 ggr/vecka 46 3. 3-4 ggr/vecka 64 4. 1-2 ggr/vecka 189 5. Mer sällan 340 6. Aldrig 798 7. Har ej tillgång 342 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 TITTAR PÅ MTV 3 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) <Val av TV-kanal> MTV <Se F.3 för fullständig frågetext> 59 1. Dagligen 30 2. 5-6 ggr/vecka 56 3. 3-4 ggr/vecka 100 4. 1-2 ggr/vecka 277 5. Mer sällan 425 6. Aldrig 556 7. Har ej tillgång 326 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 TITTAR PÅ Z-TV 3 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) <Val av TV-kanal> Z-TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 60 1. Dagligen 33 2. 5-6 ggr/vecka 67 3. 3-4 ggr/vecka 113 4. 1-2 ggr/vecka 299 5. Mer sällan 384 6. Aldrig 541 7. Har ej tillgång 332 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 TITTAR PÅ FILMNET 3 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 3(9) <Val av TV-kanal> Canal+/Filmnet <Se F.3 för fullständig frågetext> 19 1. Dagligen 9 2. 5-6 ggr/vecka 29 3. 3-4 ggr/vecka 58 4. 1-2 ggr/vecka 56 5. Mer sällan 320 6. Aldrig 1007 7. Har ej tillgång 331 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 TITTAR PÅ TV1000 3 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 3(10) <Val av TV-kanal> TV1000 <Se F.3 för fullständig frågetext> 21 1. Dagligen 13 2. 5-6 ggr/vecka 36 3. 3-4 ggr/vecka 63 4. 1-2 ggr/vecka 59 5. Mer sällan 304 6. Aldrig 1007 7. Har ej tillgång 326 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 TITTAR PÅ EUROSPORT 3 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 3(11) <Val av TV-kanal> Eurosport <Se F.3 för fullständig frågetext> 110 1. Dagligen 41 2. 5-6 ggr/vecka 118 3. 3-4 ggr/vecka 159 4. 1-2 ggr/vecka 280 5. Mer sällan 314 6. Aldrig 536 7. Har ej tillgång 271 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 TITTAR PÅ TV21 3 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 3(12) <Val av TV-kanal> TV21 <Se F.3 för fullständig frågetext> 6 1. Dagligen 3 2. 5-6 ggr/vecka 20 3. 3-4 ggr/vecka 71 4. 1-2 ggr/vecka 182 5. Mer sällan 542 6. Aldrig 683 7. Har ej tillgång 322 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 TITTAR PÅ ÖPPNA KANAL 3 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 3(13) <Val av TV-kanal> Öppna Kanalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 8 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 8 3. 3-4 ggr/vecka 20 4. 1-2 ggr/vecka 82 5. Mer sällan 610 6. Aldrig 746 7. Har ej tillgång 354 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 AKTUELLT I SVT1 4 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur ofta brukar Du titta på följande typer av program i TV? 4(1) Aktuellt i SVT1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.4> 495 1. Dagligen 277 2. 5-6 ggr/vecka 361 3. 3-4 ggr/vecka 294 4. 1-2 ggr/vecka 187 5. Mer sällan 90 6. Aldrig 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 RAPPORT I SVT2 4 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) <Val av TV-program> Rapport i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 545 1. Dagligen 268 2. 5-6 ggr/vecka 351 3. 3-4 ggr/vecka 282 4. 1-2 ggr/vecka 212 5. Mer sällan 89 6. Aldrig 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 VÄSTNYTT I SVT2 4 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) <Val av TV-program> Västnytt i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 449 1. Dagligen 206 2. 5-6 ggr/vecka 301 3. 3-4 ggr/vecka 305 4. 1-2 ggr/vecka 302 5. Mer sällan 129 6. Aldrig 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 MORGON-TV I SVT2 4 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) <Val av TV-program> Morgon-TV i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 73 1. Dagligen 26 2. 5-6 ggr/vecka 86 3. 3-4 ggr/vecka 119 4. 1-2 ggr/vecka 361 5. Mer sällan 843 6. Aldrig 314 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 NYHETERNA I TV4 4 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) <Val av TV-program> Nyheterna i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 313 1. Dagligen 189 2. 5-6 ggr/vecka 428 3. 3-4 ggr/vecka 325 4. 1-2 ggr/vecka 269 5. Mer sällan 120 6. Aldrig 178 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 MORGON-TV I TV4 4 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) <Val av TV-program> Morgon-TV i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 126 1. Dagligen 64 2. 5-6 ggr/vecka 115 3. 3-4 ggr/vecka 155 4. 1-2 ggr/vecka 315 5. Mer sällan 772 6. Aldrig 275 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 LOKALNYHETER I TV4 4 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 4(7) <Val av TV-program> TV4 lokalt <Se F.4 för fullständig frågetext> 177 1. Dagligen 84 2. 5-6 ggr/vecka 173 3. 3-4 ggr/vecka 223 4. 1-2 ggr/vecka 418 5. Mer sällan 513 6. Aldrig 234 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 TV3 DIREKT 4 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 4(8) <Val av TV-program> TV3 Direkt <Se F.4 för fullständig frågetext> 65 1. Dagligen 56 2. 5-6 ggr/vecka 134 3. 3-4 ggr/vecka 177 4. 1-2 ggr/vecka 311 5. Mer sällan 781 6. Aldrig 298 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 PREN MORGONTIDNING 5 Loc 62 width 1 MD=9 5 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 5(1) Nej <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.5> 459 1. Markerat 1373 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 50 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 5 Loc 63 width 1 MD=9 5(2) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Göteborgs-Posten <Se F.5 för fullständig frågetext> 1254 1. Markerat 578 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 51 PREN ARBETET 5 Loc 64 width 1 MD=9 5(3) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Arbetet/Nyheterna <Se F.5 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 1776 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 52 PREN DAGENS NYHETER 5 Loc 65 width 1 MD=9 5(4) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Dagens Nyheter <Se F.5 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 1804 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 53 PREN SVENSKA DAGBLADET 5 Loc 66 width 1 MD=9 5(5) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Svenska Dagbladet <Se F.5 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 1789 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 54 PREN DAGENS INDUSTRI 5 Loc 67 width 1 MD=9 5(6) <Prenumererar morgontidning> Ja, på Dagens Industri <Se F.5 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 1787 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 55 PREN ANNAN TIDNING 5 Loc 68 width 1 MD=9 5(7) <Prenumererar morgontidning> Ja, på annan tidning <Se F.5 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 1724 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 56 LÅNAR AV BEKANT 5 Loc 69 width 1 MD=9 5A Om Du brukar läsa någon morgontidning som Du inte prenumererar på, hur har Du då tillgång till den? 5A(1) Byter/lånar av granne/bekant <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.8> 136 1. Markerat 1696 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 57 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 5 Loc 70 width 1 MD=9 5A(2) <Tillgång till morgontidningen> Läser den på bibliotek <Se F.5A för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 1729 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 58 LÄSER ARBETET/SKOLAN 5 Loc 71 width 1 MD=9 5A(3) <Tillgång till morgontidningen> Läser den i skolan/på arbetet <Se F.5A för fullständig frågetext> 494 1. Markerat 1338 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 59 GRATIS TIDNING 5 Loc 72 width 1 MD=9 5A(4) <Tillgång till morgontidningen> Har tidningen gratis <Se F.5A för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1796 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 60 KÖPER LÖSNUMMER 5 Loc 73 width 1 MD=9 5A(5) <Tillgång till morgontidningen> Köper lösnummer <Se F.5A för fullständig frågetext> 298 1. Markerat 1534 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 61 LÄSER PÅ INTERNET 5 Loc 74 width 1 MD=9 5A(6) <Tillgång till morgontidningen> Läser den på Internet <Se F.5A för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 1777 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 62 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 5 Loc 75 width 1 MD=9 5A(7) <Tillgång till morgontidningen> Annat sätt <Se F.5A för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 1707 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 63 HAR EJ TILLGÅNG 5 Loc 76 width 1 MD=9 5A(8) Har ej tillgång till tidningen på annat sätt <Se F.5A för fullständig frågetext> 356 1. Markerat 1476 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 64 UPPHÖRA PRENUMERATION 6 Loc 77 width 1 MD=9 6 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.6> 122 1. Ja, flera gånger 225 2. Ja, någon enstaka gång 1071 3. Nej 301 5. Prenumererar ej någon tidning 35 8. Tveksam, vet ej 91 9. Uppgift saknas
VAR 65 ALLT HAR BLIVIT DYRT 6 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 8 6a Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 6a(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till <Senaste förekomst: SOM96 F.7> 149 1. Markerat 215 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 FÅR INFO I RADIO/TV 6 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 8 6a(2) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag får lokal information i radio och TV <Se F.6a för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 313 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 INGEN TID ATT LÄSA 6 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 8 6a(3) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.6a för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 271 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 LÅNAR AV GRANNE 6 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 8 6a(4) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.6a för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 355 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 EJ BRA INNEHÅLL 6 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 8 6a(5) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra <Se F.6a för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 307 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 FÖR MYCKET ANNONSER 6 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 8 6a(6) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehåller för mycket annonser <Se F.6a för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 317 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 TIDNING PÅ INTERNET 6 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 8 6a(7) <Anledning att upphöra med prenumeration> Läser tidningen på Internet <Se F.6a för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 357 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 DÅLIG BEVAKNING 6 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 8 6a(8) <Anledning att upphöra med prenumeration> För dålig bevakning av vad som händer i Västsverige <Se F.6a för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 350 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 PREN PRIS HAR HÖJTS 6 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 8 6a(9) <Anledning att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har höjts <Se F.6a för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 290 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 DÅLIG TIDN UTDELNING 6 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 8 6a(10) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.6a för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 318 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 6 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 8 6a(11) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.6a för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 328 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 POLITISK LINJE 6 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 8 6a(12) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passar mig inte <Se F.6a för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 345 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 6 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 8 6a(13) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen har blivit så förändrad <Se F.6a för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 350 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 ANNAT SKÄL 6 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 8 6a(14) <Anledning att upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.6a för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 329 5. Ej markerat 1372 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 VIKTIG: SPORT 7 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 7 Hur viktiga anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det är att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 7(1) Sport <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.8> 318 1. Mycket viktigt 316 2. Ganska viktigt 311 3. Något viktigt 91 4. Varken eller/vet ej 139 5. Något oviktigt 220 6. Ganska oviktigt 253 7. Mycket oviktigt 131 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 VIKTIG: INSÄNDARE 7 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) <Lokala morgontidningens innehåll> Insändare <Se F.7 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket viktigt 418 2. Ganska viktigt 426 3. Något viktigt 178 4. Varken eller/vet ej 174 5. Något oviktigt 137 6. Ganska oviktigt 92 7. Mycket oviktigt 149 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 VIKTIG: INRIKESNYHET 7 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 7(3) <Lokala morgontidningens innehåll> Inrikesnyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 959 1. Mycket viktigt 405 2. Ganska viktigt 95 3. Något viktigt 34 4. Varken eller/vet ej 25 5. Något oviktigt 39 6. Ganska oviktigt 101 7. Mycket oviktigt 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 VIKTIG: EKONOMI 7 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 7(4) <Lokala morgontidningens innehåll> Ekonomi och handel <Se F.7 för fullständig frågetext> 457 1. Mycket viktigt 488 2. Ganska viktigt 298 3. Något viktigt 123 4. Varken eller/vet ej 80 5. Något oviktigt 73 6. Ganska oviktigt 97 7. Mycket oviktigt 163 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 VIKTIG: LEDARE 7 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 7(5) <Lokala morgontidningens innehåll> Ledare <Se F.7 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket viktigt 333 2. Ganska viktigt 358 3. Något viktigt 281 4. Varken eller/vet ej 146 5. Något oviktigt 136 6. Ganska oviktigt 121 7. Mycket oviktigt 174 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 VIKTIG: DEBATT 7 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 7(6) <Lokala morgontidningens innehåll> Debatt <Se F.7 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket viktigt 393 2. Ganska viktigt 362 3. Något viktigt 239 4. Varken eller/vet ej 130 5. Något oviktigt 117 6. Ganska oviktigt 95 7. Mycket oviktigt 177 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 VIKTIG: NYHET KOMMUN 7 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 7(7) <Lokala morgontidningens innehåll> Nyheter från den egna kommunen <Se F.7 för fullständig frågetext> 775 1. Mycket viktigt 500 2. Ganska viktigt 193 3. Något viktigt 42 4. Varken eller/vet ej 35 5. Något oviktigt 53 6. Ganska oviktigt 80 7. Mycket oviktigt 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 VIKTIG: NYHET VÄSTSV 7 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 7(8) <Lokala morgontidningens innehåll> Nyheter från hela Västsverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 655 1. Mycket viktigt 584 2. Ganska viktigt 214 3. Något viktigt 55 4. Varken eller/vet ej 30 5. Något oviktigt 48 6. Ganska oviktigt 95 7. Mycket oviktigt 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 VIKTIG: FAMILJESIDORNA 7 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 7(9) <Lokala morgontidningens innehåll> Familjesidorna <Se F.7 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket viktigt 337 2. Ganska viktigt 428 3. Något viktigt 232 4. Varken eller/vet ej 151 5. Något oviktigt 166 6. Ganska oviktigt 122 7. Mycket oviktigt 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 VIKTIG: AFFÄRSANNONS 7 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 7(10) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala affärsannonser <Se F.7 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket viktigt 425 2. Ganska viktigt 453 3. Något viktigt 205 4. Varken eller/vet ej 131 5. Något oviktigt 115 6. Ganska oviktigt 93 7. Mycket oviktigt 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 VIKTIG: OLYCKOR 7 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 7(11) <Lokala morgontidningens innehåll> Olyckor och brott <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket viktigt 497 2. Ganska viktigt 429 3. Något viktigt 140 4. Varken eller/vet ej 109 5. Något oviktigt 109 6. Ganska oviktigt 74 7. Mycket oviktigt 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 VIKTIG: UTRIKESNYHET 7 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 7(12) <Lokala morgontidningens innehåll> Utrikesnyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 693 1. Mycket viktigt 491 2. Ganska viktigt 246 3. Något viktigt 54 4. Varken eller/vet ej 47 5. Något oviktigt 51 6. Ganska oviktigt 78 7. Mycket oviktigt 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 VIKTIG: KULTUR 7 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 7(13) <Lokala morgontidningens innehåll> Kultur <Se F.7 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket viktigt 392 2. Ganska viktigt 404 3. Något viktigt 170 4. Varken eller/vet ej 134 5. Något oviktigt 105 6. Ganska oviktigt 95 7. Mycket oviktigt 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 VIKTIG: KOMMUNALPOL 7 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 7(14) <Lokala morgontidningens innehåll> Kommunalpolitik <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket viktigt 449 2. Ganska viktigt 401 3. Något viktigt 177 4. Varken eller/vet ej 105 5. Något oviktigt 109 6. Ganska oviktigt 93 7. Mycket oviktigt 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 VIKTIG: NÖJEN 7 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 7(15) <Lokala morgontidningens innehåll> Nöjen <Se F.7 för fullständig frågetext> 318 1. Mycket viktigt 558 2. Ganska viktigt 414 3. Något viktigt 96 4. Varken eller/vet ej 112 5. Något oviktigt 80 6. Ganska oviktigt 62 7. Mycket oviktigt 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 VIKTIG: TV-PROGRAM 7 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 7(16) <Lokala morgontidningens innehåll> Om radio- och TV-program <Se F.7 för fullständig frågetext> 576 1. Mycket viktigt 488 2. Ganska viktigt 298 3. Något viktigt 91 4. Varken eller/vet ej 57 5. Något oviktigt 74 6. Ganska oviktigt 100 7. Mycket oviktigt 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 VIKTIG: TV-BILAGA 7 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 7(17) <Lokala morgontidningens innehåll> TV-bilaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 418 1. Mycket viktigt 356 2. Ganska viktigt 303 3. Något viktigt 165 4. Varken eller/vet ej 105 5. Något oviktigt 125 6. Ganska oviktigt 154 7. Mycket oviktigt 153 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 VIKTIG: TECKNAD SERIE 7 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 7(18) <Lokala morgontidningens innehåll> Tecknade serier <Se F.7 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket viktigt 178 2. Ganska viktigt 323 3. Något viktigt 267 4. Varken eller/vet ej 176 5. Något oviktigt 185 6. Ganska oviktigt 318 7. Mycket oviktigt 176 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 VIKTIG: SMÅANNONSER 7 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 7(19) <Lokala morgontidningens innehåll> Småannonser <Se F.7 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket viktigt 351 2. Ganska viktigt 489 3. Något viktigt 247 4. Varken eller/vet ej 144 5. Något oviktigt 129 6. Ganska oviktigt 113 7. Mycket oviktigt 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 VIKTIGASTE INNEHÅLL 7 Loc 111 width 2 MD= 0 or GE 99 7a Vilket av ovanstående läser Du normalt först i Din lokala morgontidning? Ange med siffrorna 1-19 enligt ovan. 215 01. Sport 60 02. Insändare 310 03. Inrikesnyheter 89 04. Ekonomi och handel 104 05. Ledare 11 06. Debatt 118 07. Nyheter från den ena kommunen 88 08. Nyheter från hela Västsvärige 82 09. Familjesidorna 15 10. Lokala affärsannonser 36 11. Olyckor och brott 77 12. Utrikesnyheter 34 13. Kultur 4 14. Kommunalpolitik 26 15. Nöjen 39 16. Om radio- och TV-program 17 17. TV-bilaga 50 18. Tecknade serier 24 19. Småannonser 380 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 LÄSNING JÄMFÖRELSE 8 Loc 113 width 1 MD=9 8 Om Du tänker på hur Du brukar läsa Din morgontidning, hur ser Din morgontidningsläsning ut nu jämfört med ett år sedan? 293 1. Jag läser mer nu 1154 2. Jag läser ungefär lika mycket nu som för ett år sedan 233 3. Jag läser mindre nu 118 4. Jag brukar inte läsa morgontidningar 47 9. Uppgift saknas
VAR 100 MINSKAD LÄSNING 8 Loc 114 width 2 MD= 0 or GE 90 8(1) Om Du i frågan ovan uppgivit att Du minskat Din morgontidningsläsning det senaste året, varifrån hämtar Du information istället? (Vi ber Dig markera ett alternativ. Välj det som tydligast kommit att ersätta Din minskade morgontidningsläsning) 30 01. Morgon-TV 48 02. TV, allmänt 33 03. Radio 12 04. Kvällstidning 4 05. Internet 11 06. Familj, vänner, arbetskamrater etc 5 07. Annat 46 08. Jag har inte ersatt mitt morgontidningsläsande med något annat 11 09. Fler än ett svar 1565 00. Frågan ej tillämplig 33 90. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 TILLFÖRL. RADIO GBG 9 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 9 Om Du tänker på sådant som händer i Din kommun, hur tillförlitlig bedömer Du följande mediers rapportering vara? 9(1) P4/Radio Göteborg <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.9> 292 1. Mycket tillförlitlig 731 2. Ganska tillförlitlig 67 3. Inte särskilt tillförlitlig 34 4. Mindre tillförlitlig 21 5. Inte alls tillförlitlig 495 8. Har ingen uppfattning 144 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 TILLFÖRLITLIG P1 9 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) <Rapport om händelser i kommunen> P1 i riksradion <Se F.9 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket tillförlitlig 460 2. Ganska tillförlitlig 59 3. Inte särskilt tillförlitlig 29 4. Mindre tillförlitlig 22 5. Inte alls tillförlitlig 699 8. Har ingen uppfattning 232 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 TILLFÖRLITLIG P3 9 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) <Rapport om händelser i kommunen> P3 i riksradion <Se F.9 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket tillförlitlig 539 2. Ganska tillförlitlig 113 3. Inte särskilt tillförlitlig 44 4. Mindre tillförlitlig 33 5. Inte alls tillförlitlig 638 8. Har ingen uppfattning 260 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 TILLFÖRLITL VÄSTNYTT 9 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) <Rapport om händelser i kommunen> Västnytt i SVT2 <Se F.9 för fullständig frågetext> 547 1. Mycket tillförlitlig 852 2. Ganska tillförlitlig 43 3. Inte särskilt tillförlitlig 17 4. Mindre tillförlitlig 10 5. Inte alls tillförlitlig 181 8. Har ingen uppfattning 134 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 TILLFÖRLITL LOKAL-TV 9 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) <Rapport om händelser i kommunen> TV4 lokalt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 381 1. Mycket tillförlitlig 747 2. Ganska tillförlitlig 78 3. Inte särskilt tillförlitlig 28 4. Mindre tillförlitlig 14 5. Inte alls tillförlitlig 387 8. Har ingen uppfattning 149 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 TILLFÖRLITLIG GP 9 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 9(6) <Rapport om händelser i kommunen> Göteborgs-Posten <Se F.9 för fullständig frågetext> 442 1. Mycket tillförlitlig 965 2. Ganska tillförlitlig 98 3. Inte särskilt tillförlitlig 32 4. Mindre tillförlitlig 13 5. Inte alls tillförlitlig 133 8. Har ingen uppfattning 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 TILLFÖRLITLIG ARBETET 9 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 9(7) <Rapport om händelser i kommunen> Arbetet/Nyheterna <Se F.9 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket tillförlitlig 313 2. Ganska tillförlitlig 79 3. Inte särskilt tillförlitlig 42 4. Mindre tillförlitlig 20 5. Inte alls tillförlitlig 936 8. Har ingen uppfattning 310 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 TILLFÖRLITLIG GT 9 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 9(8) <Rapport om händelser i kommunen> GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket tillförlitlig 358 2. Ganska tillförlitlig 265 3. Inte särskilt tillförlitlig 185 4. Mindre tillförlitlig 108 5. Inte alls tillförlitlig 517 8. Har ingen uppfattning 262 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 TILLFÖRLITL RADIO RIX 9 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 9(9) <Rapport om händelser i kommunen> Radio Rix <Se F.9 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket tillförlitlig 218 2. Ganska tillförlitlig 163 3. Inte särskilt tillförlitlig 105 4. Mindre tillförlitlig 69 5. Inte alls tillförlitlig 899 8. Har ingen uppfattning 294 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 TILLFÖRLITL RADIO CITY 9 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 9(10) <Rapport om händelser i kommunen> Radio City 107 <Se F.9 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket tillförlitlig 243 2. Ganska tillförlitlig 160 3. Inte särskilt tillförlitlig 121 4. Mindre tillförlitlig 71 5. Inte alls tillförlitlig 848 8. Har ingen uppfattning 288 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 TILLFÖRLITL NÄRRADION 9 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 9(11) <Rapport om händelser i kommunen> Närradion <Se F.9 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket tillförlitlig 240 2. Ganska tillförlitlig 96 3. Inte särskilt tillförlitlig 46 4. Mindre tillförlitlig 40 5. Inte alls tillförlitlig 1027 8. Har ingen uppfattning 279 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 MORG.TIDN MÅSTE LÄSAS 10 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 10 Här följer några påståenden kring mer allmänt användande av morgontidningen. Markera nedan vilken grad Du instämmer i påståendena. 10(1) Även om det inte alltid står så mycket intressant i morgontidningen, måste man ändå läsa den 506 1. Instämmer helt 673 2. Instämmer delvis 286 3. Instämmer knappast 278 4. Instämmer inte alls 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 MORG.TIDN EJ VIKTIG 10 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) Det är inte så viktigt att läsa en morgontidning, man får ändå veta vad som händer <Se F.10 för fullständig frågetext> 160 1. Instämmer helt 623 2. Instämmer delvis 462 3. Instämmer knappast 447 4. Instämmer inte alls 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 MORG.TIDN FÖRVÄNTAS 10 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) Människor i min omgivning förväntar sig att jag alltid har läst morgontidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer helt 390 2. Instämmer delvis 428 3. Instämmer knappast 702 4. Instämmer inte alls 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 DAGSTIDN EJ BETYDELSE 10 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) Dagstidningen saknar betydelse för den politiska opinionsbildningen i Sverige <Se F.10 för fullständig frågetext> 77 1. Instämmer helt 356 2. Instämmer delvis 524 3. Instämmer knappast 683 4. Instämmer inte alls 153 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 MORG.TIDN VIKTIG 10 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) Om man skall vara insatt i aktuella samhällsfrågor måste man läsa en morgontidning regelbundet <Se F.10 för fullständig frågetext> 635 1. Instämmer helt 735 2. Instämmer delvis 205 3. Instämmer knappast 125 4. Instämmer inte alls 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 DAGSTIDN. BILLIG PREN 10 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 10(6) Jämfört med vad man får är det ganska billigt att prenumerera på en dagstidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 436 1. Instämmer helt 695 2. Instämmer delvis 303 3. Instämmer knappast 252 4. Instämmer inte alls 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 INTRESSE FÖR POLITIK 11 Loc 133 width 1 MD=9 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.11> 187 1. Mycket intresserad 734 2. Ganska intresserad 701 3. Inte särskilt intresserad 207 4. Inte alls intresserad 16 9. Uppgift saknas
VAR 119 INTRESSE EGEN KOMMUN 12 Loc 134 width 1 MD=9 12 Hur pass intresserad är Du av politiken i Din kommun? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.12> 126 1. Mycket intresserad 670 2. Ganska intresserad 833 3. Inte särskilt intresserad 202 4. Inte alls intresserad 14 9. Uppgift saknas
VAR 120 SAMHÄLLSPROBLEM 13 Loc 135 width 1 13 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Din kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.13> 1417 1. Markerat 428 5. Ej markerat
VAR 121 SAMHÄLLSPROBLEM 1 13 Loc 136 width 3 MD= 0 or GE 999 13(1) Samhällsproblem 1 <Se F.13 för fullständig frågetext> 28 001. Skatten i kommunen 0 002. Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 2 003. Andra skatter 2 010. Avgifter och taxor 84 020. Kommunens ekonomi, budgeten 1 021. Sveriges ekonomi 12 022. Ekonomi övrigt 1 030. Offentlig sektor 0 031. Privatisering/avreglering 4 040. Kommunal service allmänt 10 050. Sociala frågor 2 051. Socialbidrag 4 055. Fördelningsfrågor 12 056. Segregationen 102 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Hemtjänsten 0 062. Färdtjänsten 5 063. Pensioner 150 070. Sjukvården allmänt 1 071. Vårdcentraler 0 072. Husläkare 0 073. Privat sjukvård 1 077. Handikappfrågor 1 078. Omsorgen om psykiskt handikappade 223 080. Skolan, utbildning 3 081. Grundskolan 2 082. Gymnasieskolan 0 083. Skolpeng 1 084. Fristående skolor/privatskolor 2 088. Alkohol/narkotika/droger 105 090. Barnomsorgen 0 091. Vårdnadsbidrag 1 092. Daghem/familjedaghem 0 093. Privat barnomsorg 2 094. Barnfamiljernas ekonomi 4 100. Kultur 0 101. Bibliotek 4 102. Teater 1 110. Fritids/idrottsfrågor 0 111. Bidrag till föreningar (även lokaler/lokalhyra) 0 112. Idrottsanläggningar 12 113. Ungdomsfrågor 0 114. Musikskolan 51 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 12 121. Kollektivtrafik 5 122. Bilar/privatbilism 5 123. Vägtullar 3 124. P-lisor/parkering 1 125. Riksväg 45 0 126. Järnväg/dubbelspår 3 130. Gator/vägar/renhållning/parker 2 131. Parkering 7 140. Bostäder (allmänt) 4 141. Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 7 142. Hyror, boendekostnader 5 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 97 150. Miljöfrågor 5 160. Politiker (allmänt) 4 161. Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 0 175. Information till medborgarna 8 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar inom äldreomsorgen 7 182. Nedskärningar inom barnomsorgen 14 183. Nedskärningar inom sjukvården 25 184. Nedskärningar inom skolan 1 185. Nedskärningar inom kultur 0 186. Nedskärningar inom fritid 0 187. Nedskärningar inom miljövård 0 188. Nedskärningar bland personalen 2 189. Nedskärningar inom social välfärd 0 190. Nedskärningar arbetsmarknadsåtgärder 0 191. Nedskärningar inom ungdomsverksamheten 3 195. Nedskärningar inom fler än två områden 10 200. Lokal fråga Göteborg SDN 4 201. Lokal fråga Göteborg övrigt 1 202. Lokal fråga Ale 1 203. Lokal fråga Härryda 0 204. Lokal fråga Kungsbacka 0 205. Lokal fråga Kungälv 1 206. Lokal fråga Lerum 0 207. Lokal fråga Lilla Edet 0 208. Lokal fråga Mölndal 1 209. Lokal fråga Partille 0 210. Lokal fråga Stenungsund 0 211. Lokal fråga Tjörn 2 212. Lokal fråga Öckerö 0 213. Lokal fråga Okänd kommun 248 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 4 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 14 235. Lag och ordning/brottslighet 2 236. Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 5 237. Gatuvåld, våld allmänt 20 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 0 241. Främlingsfientlighet 2 242. Rasism/nynazism etc 0 250. Regionfrågor 1 260. Utrikes/internationella frågor (EU) 15 500. Övrigt 0 505. Övriga rikspolitiska frågor 4 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 2 510. Svaret=alla frågor är viktiga 3 511. Inget är viktigt 24 995. Vet ej 420 000. Frågan ej tillämplig 5 999. Uppgift saknas
VAR 122 SAMHÄLLSPROBLEM 2 13 Loc 139 width 3 MD= 0 or GE 999 13(2) Samhällsproblem 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 511. Inget är viktigt 2 995. Vet ej 683 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 10 20 21 22 31 40 50 51 55 56 Frek: 24 2 6 1 32 2 4 1 3 14 2 5 9 Kod: 60 63 70 71 80 81 88 90 91 92 100 101 110 Frek: 145 3 178 4 159 1 3 83 1 7 8 1 5 Kod: 111 112 113 120 121 122 123 125 130 131 140 141 142 Frek: 1 2 13 52 16 3 3 1 6 1 10 7 3 Kod: 145 150 160 161 170 180 181 182 183 184 189 191 200 Frek: 10 66 6 6 2 9 4 10 10 18 1 2 6 Kod: 201 212 220 230 235 236 237 240 241 242 250 500 505 Frek: 2 1 91 3 21 5 7 29 1 3 1 12 3 Kod: 506 511 995 0 Frek: 9 1 2 683
VAR 123 SAMHÄLLSPROBLEM 3 13 Loc 142 width 3 MD= 0 or GE 999 13(3) Samhällsproblem 3 <Se F.13 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 511. Inget är viktigt 3 995. Vet ej 1027 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 3 10 20 22 30 40 50 51 55 56 Frek: 6 2 1 25 5 1 2 16 1 1 11 Kod: 60 63 70 71 77 80 88 90 92 100 101 Frek: 71 1 99 1 1 101 9 46 4 16 2 Kod: 102 110 113 114 120 121 122 123 124 130 140 Frek: 1 3 12 1 37 9 1 3 1 8 8 Kod: 141 142 145 150 160 161 180 181 182 183 184 Frek: 1 5 6 71 6 4 8 5 1 10 5 Kod: 185 189 191 195 200 206 208 209 220 230 235 Frek: 1 1 3 1 8 2 1 1 80 6 34 Kod: 236 237 240 242 500 505 506 511 995 0 Frek: 4 8 15 2 10 2 7 1 3 1027
VAR 124 DEMOKRATI I SVERIGE 14 Loc 145 width 1 MD=9 14 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.14> 58 1. Mycket nöjd 909 2. Ganska nöjd 651 3. Inte särskilt nöjd 173 4. Inte alls nöjd 54 9. Uppgift saknas
VAR 125 DEMOKRATI I KOMMUNEN 14 Loc 146 width 1 MD=9 15 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Din kommun? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.15> 42 1. Mycket nöjd 886 2. Ganska nöjd 682 3. Inte särskilt nöjd 154 4. Inte alls nöjd 81 9. Uppgift saknas
VAR 126 BÄSTA PARTI RIKSPOL 16 Loc 147 width 2 MD= 0 or GE 99 16 Vilket parti tycker Du bäst om idag i rikspolitiken respektive i kommunalpolitiken? 16(1) Bästa parti i rikspolitiken <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.16> 173 01. Vänsterpartiet 411 02. Socialdemokraterna 38 03. Centerpartiet 112 04. Folkpartiet 527 05. Moderaterna 58 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 91 07. Miljöpartiet 50 08. Annat parti 14 09. Fler än ett svar 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 356 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 16 Loc 149 width 2 MD= 0 or GE 99 16(2) Bästa parti i kommunalpolitiken <Se F.16 för fullständig frågetext> 147 01. Vänsterpartiet 434 02. Socialdemokraterna 43 03. Centerpartiet 136 04. Folkpartiet 420 05. Moderaterna 42 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 93 07. Miljöpartiet 57 08. Annat parti 11 09. Fler än ett svar 106 00. Uppgift saknas på delfrågan 356 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 17 Loc 151 width 1 MD=9 17 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Din kommun sköter sin uppgift? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.17> 31 1. Mycket bra 434 2. Ganska bra 948 3. Varken bra eller dåligt 266 4. Ganska dåligt 67 5. Mycket dåligt 99 9. Uppgift saknas
VAR 129 FÖRTRO RIKSPOLITIKER 18 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 18 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 18(1) Rikspolitiker <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.18> 28 1. Mycket stort förtroende 358 2. Ganska stort förtroende 606 3. Varken stort eller litet förtroende 471 4. Ganska litet förtroende 258 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 FÖRTRO FACKLEDARE 18 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Fackliga ledare <Se F.18 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket stort förtroende 236 2. Ganska stort förtroende 617 3. Varken stort eller litet förtroende 505 4. Ganska litet förtroende 297 5. Mycket litet förtroende 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 FÖRTRO JOURNALISTER 18 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 18(3) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Journalister i dagspress <Se F.18 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket stort förtroende 501 2. Ganska stort förtroende 704 3. Varken stort eller litet förtroende 310 4. Ganska litet förtroende 129 5. Mycket litet förtroende 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 FÖRTRO TV-JOURNALIST 18 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 18(4) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Journalister i TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket stort förtroende 657 2. Ganska stort förtroende 662 3. Varken stort eller litet förtroende 213 4. Ganska litet förtroende 77 5. Mycket litet förtroende 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 FÖRTRO PRÄSTER 18 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 18(5) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Präster i Svenska Kyrkan <Se F.18 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket stort förtroende 442 2. Ganska stort förtroende 709 3. Varken stort eller litet förtroende 200 4. Ganska litet förtroende 231 5. Mycket litet förtroende 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 FÖRTRO PASTORER 18 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 18(6) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Pastorer i frikyrkorna <Se F.18 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket stort förtroende 186 2. Ganska stort förtroende 691 3. Varken stort eller litet förtroende 261 4. Ganska litet förtroende 446 5. Mycket litet förtroende 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 FÖRTRO KOMMUNPOLITIK 19 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 19 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 19(1) Kommunens politiker <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.19> 24 1. Mycket stort förtroende 269 2. Ganska stort förtroende 648 3. Varken stort eller litet förtroende 351 4. Ganska litet förtroende 269 5. Mycket litet förtroende 156 8. Ingen uppfattning 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 FÖRTRO TJÄNSTEMÄN 19 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Kommunens tjänstemän <Se F.19 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stort förtroende 253 2. Ganska stort förtroende 690 3. Varken stort eller litet förtroende 314 4. Ganska litet förtroende 241 5. Mycket litet förtroende 183 8. Ingen uppfattning 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FÖRTRO LANDSTINGSPOL 19 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 19(3) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Landstingets politiker <Se F.19 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stort förtroende 125 2. Ganska stort förtroende 579 3. Varken stort eller litet förtroende 353 4. Ganska litet förtroende 309 5. Mycket litet förtroende 294 8. Ingen uppfattning 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FÖRTRO SJUKVÅRD 19 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 19(4) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Sjukvårdens personal <Se F.19 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket stort förtroende 887 2. Ganska stort förtroende 192 3. Varken stort eller litet förtroende 44 4. Ganska litet förtroende 35 5. Mycket litet förtroende 46 8. Ingen uppfattning 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FÖRTRO BARNOMSORG 19 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 19(5) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Personal inom barnomsorgen <Se F.19 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket stort förtroende 755 2. Ganska stort förtroende 207 3. Varken stort eller litet förtroende 29 4. Ganska litet förtroende 24 5. Mycket litet förtroende 290 8. Ingen uppfattning 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FÖRTRO ÄLDREOMSORG 19 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 19(6) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Personal inom äldreomsorgen <Se F.19 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket stort förtroende 721 2. Ganska stort förtroende 290 3. Varken stort eller litet förtroende 74 4. Ganska litet förtroende 63 5. Mycket litet förtroende 227 8. Ingen uppfattning 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FÖRTRO FRITIDS 19 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 19(7) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Fritidspersonal <Se F.19 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket stort förtroende 657 2. Ganska stort förtroende 345 3. Varken stort eller litet förtroende 45 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 357 8. Ingen uppfattning 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 FÖRTRO BIBLIOTEK 19 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 19(8) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Bibliotekspersonal <Se F.19 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket stort förtroende 687 2. Ganska stort förtroende 303 3. Varken stort eller litet förtroende 31 4. Ganska litet förtroende 13 5. Mycket litet förtroende 271 8. Ingen uppfattning 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 FÖRTRO SOCIALARBETARE 19 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 19(9) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Socialarbetare <Se F.19 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket stort förtroende 422 2. Ganska stort förtroende 487 3. Varken stort eller litet förtroende 132 4. Ganska litet förtroende 123 5. Mycket litet förtroende 405 8. Ingen uppfattning 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 FÖRTRO GRUNDSKOLA 19 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 19(10) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Lärare i grundskola och gymnasium <Se F.19 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket stort förtroende 743 2. Ganska stort förtroende 392 3. Varken stort eller litet förtroende 110 4. Ganska litet förtroende 54 5. Mycket litet förtroende 217 8. Ingen uppfattning 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 FÖRTRO UNIVERSITET 19 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 19(11) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Universitetslärare <Se F.19 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket stort förtroende 615 2. Ganska stort förtroende 331 3. Varken stort eller litet förtroende 32 4. Ganska litet förtroende 20 5. Mycket litet förtroende 486 8. Ingen uppfattning 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 FÖRTRO KOLLEKTIVTRAF 19 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 19(12) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Kollektivtrafikens personal <Se F.19 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket stort förtroende 635 2. Ganska stort förtroende 560 3. Varken stort eller litet förtroende 108 4. Ganska litet förtroende 48 5. Mycket litet förtroende 204 8. Ingen uppfattning 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 FÖRTRO FÖRSÄKR.KASSA 19 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 19(13) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Försäkringskassans personal <Se F.19 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket stort förtroende 426 2. Ganska stort förtroende 551 3. Varken stort eller litet förtroende 174 4. Ganska litet förtroende 127 5. Mycket litet förtroende 336 8. Ingen uppfattning 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 FÖRTRO ARB.FÖRMEDLING 19 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 19(14) <Förtroende för det sätt arbetet sköts av> Arbetsförmedlingens personal <Se F.19 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort förtroende 226 2. Ganska stort förtroende 451 3. Varken stort eller litet förtroende 239 4. Ganska litet förtroende 261 5. Mycket litet förtroende 468 8. Ingen uppfattning 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 MINSKA OFFENT SEKTOR 20 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 20 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 20(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.20> 167 1. Mycket bra förslag 288 2. Ganska bra förslag 401 3. Varken bra eller dåligt förslag 383 4. Ganska dåligt förslag 423 5. Mycket dåligt förslag 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 AFFÄRSVERK PRIV REGI 20 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) <Åsikt om politiska förslag> Överföra kommunal affärsverksamhet, t ex energiverk, i privata händer <Se F.20 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket bra förslag 352 2. Ganska bra förslag 380 3. Varken bra eller dåligt förslag 360 4. Ganska dåligt förslag 418 5. Mycket dåligt förslag 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 PRIVAT ÄLDREOMSORG 20 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) <Åsikt om politiska förslag> Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket bra förslag 245 2. Ganska bra förslag 349 3. Varken bra eller dåligt förslag 435 4. Ganska dåligt förslag 575 5. Mycket dåligt förslag 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 MERA PÅ FRISKOLOR 20 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) <Åsikt om politiska förslag> Satsa mera på friskolor <Se F.20 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket bra förslag 380 2. Ganska bra förslag 595 3. Varken bra eller dåligt förslag 294 4. Ganska dåligt förslag 223 5. Mycket dåligt förslag 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 SJUKVÅRD I PRIV REGI 20 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) <Åsikt om politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.20 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket bra förslag 327 2. Ganska bra förslag 381 3. Varken bra eller dåligt förslag 418 4. Ganska dåligt förslag 449 5. Mycket dåligt förslag 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 6-TIMMARS ARBETSDAG 20 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 20(6) <Åsikt om politiska förslag> Införa sextimmars arbetsdag <Se F.20 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket bra förslag 485 2. Ganska bra förslag 316 3. Varken bra eller dåligt förslag 185 4. Ganska dåligt förslag 180 5. Mycket dåligt förslag 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 BILAVGIFT 20 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 20(7) <Åsikt om politiska förslag> Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.20 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket bra förslag 232 2. Ganska bra förslag 275 3. Varken bra eller dåligt förslag 409 4. Ganska dåligt förslag 697 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 SKATTEHÖJNING 20 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 20(8) <Åsikt om politiska förslag> Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.20 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket bra förslag 434 2. Ganska bra förslag 512 3. Varken bra eller dåligt förslag 312 4. Ganska dåligt förslag 274 5. Mycket dåligt förslag 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 EGNA KOMMUNER 20 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 20(9) <Åsikt om politiska förslag> Låt Askim, Torslanda och Älvsborg bilda egna kommuner <Se F.20 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket bra förslag 203 2. Ganska bra förslag 754 3. Varken bra eller dåligt förslag 220 4. Ganska dåligt förslag 338 5. Mycket dåligt förslag 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 SÄNKT KOMMUNALSKATT 20 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 20(10) <Åsikt om politiska förslag> Sänka kommunalskatten även om det innebär minskad kommunal service <Se F.20 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket bra förslag 171 2. Ganska bra förslag 437 3. Varken bra eller dåligt förslag 481 4. Ganska dåligt förslag 497 5. Mycket dåligt förslag 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 FÄRRE FLYKTINGAR 20 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 20(11) <Åsikt om politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.20 för fullständig frågetext> 524 1. Mycket bra förslag 360 2. Ganska bra förslag 419 3. Varken bra eller dåligt förslag 206 4. Ganska dåligt förslag 214 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 KVINNOPRÄSTMOTSTÅND 20 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 20(12) <Åsikt om politiska förslag> Förbjuda präster som är kvinnoprästmotståndare att verka inom Svenska Kyrkan <Se F.20 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket bra förslag 314 2. Ganska bra förslag 405 3. Varken bra eller dåligt förslag 181 4. Ganska dåligt förslag 270 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 SVENSKA KYRKAN 21 Loc 184 width 1 MD=9 21 Tror Du att Svenska Kyrkans skiljande från staten kommer att få några konsekvenser för Dig personligen? 20 1. Ja, i hög grad 139 2. Ja, i viss mån 667 3. Nej, knappast 540 4. Nej, inte alls 328 5. Har ingen uppfattning 94 6. Känner ej till att kyrkan skall skiljas från sataten 57 9. Uppgift saknas
VAR 162 KÄNNER KOMMPOLITIKER 22 Loc 185 width 1 MD=9 22 Är Du personligen bekant med någon kommunalpolitiker i Din kommun? 358 1. Ja 1446 5. Nej 41 9. Uppgift saknas
VAR 163 KOOPERATIV BARNOMSORG 23 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 23 Ange nedan vilka former av service Du eller någon anhörig utnyttjar. 23(1) Föräldrakooperativ barnomsorg <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.24> 18 1. Utnyttjar själv 120 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1456 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 203 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 KOMMUNAL BARNOMSORG 23 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Serviceutnyttjande> Föräldrakooperativ barnomsorg <Se F.23 för fullständig frågetext> 221 1. Utnyttjar själv 426 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1001 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 149 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 23 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) <Serviceutnyttjande> Föräldrakooperativ grundskola <Se F.23 för fullständig frågetext> 243 1. Utnyttjar själv 571 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 823 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 160 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 KOMMUN. GYMNASIESKOLA 23 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) <Serviceutnyttjande> Föräldrakooperativ gymnasieskola <Se F.23 för fullständig frågetext> 143 1. Utnyttjar själv 391 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1084 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 179 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 FRISKOLA 23 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) <Serviceutnyttjande> Friskola <Se F.23 för fullständig frågetext> 26 1. Utnyttjar själv 90 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1473 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 BARNAVÅRDSCENTRAL 23 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.23 för fullständig frågetext> 253 1. Utnyttjar själv 444 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 945 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 VÅRDCENTRAL 23 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.23 för fullständig frågetext> 1124 1. Utnyttjar själv 275 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 276 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 122 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 SJUKHUSVÅRD 23 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.23 för fullständig frågetext> 859 1. Utnyttjar själv 312 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 462 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 PRIVATLÄKARE 23 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.23 för fullständig frågetext> 608 1. Utnyttjar själv 221 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 779 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 189 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 FOLKTANDVÅRD 23 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.23 för fullständig frågetext> 784 1. Utnyttjar själv 407 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 436 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 170 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 PRIVATTANDLÄKARE 23 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 23(11) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.23 för fullständig frågetext> 878 1. Utnyttjar själv 309 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 454 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 ÄLDREOMSORG 23 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 23(12) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.23 för fullständig frågetext> 11 1. Utnyttjar själv 354 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1245 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 SOCIALTJÄNST 23 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 23(13) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.23 för fullständig frågetext> 70 1. Utnyttjar själv 122 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1437 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 168 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 FÄRDTJÄNST 23 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 23(14) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.23 för fullständig frågetext> 37 1. Utnyttjar själv 322 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1285 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 153 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 HANDIKAPPOMSORG 23 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 23(15) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.23 för fullständig frågetext> 19 1. Utnyttjar själv 120 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1478 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 180 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 KOLLEKTIVTRAFIK 23 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 23(16) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.23 för fullständig frågetext> 1002 1. Utnyttjar själv 397 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 270 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 128 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 IDROTTSANLÄGGNINGAR 23 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 23(17) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.23 för fullständig frågetext> 653 1. Utnyttjar själv 464 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 509 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 BIBLIOTEK 23 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 23(18) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.23 för fullständig frågetext> 1079 1. Utnyttjar själv 357 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 236 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 KULTURAKTIVITETER 23 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 23(19) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.23 för fullständig frågetext> 739 1. Utnyttjar själv 295 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 592 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 FRITIDSVERKSAMHET 23 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 23(20) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.23 för fullständig frågetext> 461 1. Utnyttjar själv 475 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 703 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 158 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 ARBETSFÖRMEDLING 23 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 23(21) <Serviceutnyttjande> Arbetsförmedling <Se F.23 för fullständig frågetext> 257 1. Utnyttjar själv 357 3. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 1029 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 154 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 NÖJD KOOPERAT BARNOMS 24 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 24 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: 24(1) Föräldrakooperativ barnomsorg <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.25> 29 1. Mycket nöjd 61 2. Ganska nöjd 132 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 1423 8. Vet ej 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 NÖJD KOMMUNAL BARNOMS 24 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal barnomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket nöjd 320 2. Ganska nöjd 189 3. Varken nöjd eller missnöjd 67 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 960 8. Vet ej 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 NÖJD GRUNDSKOLA 24 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.24 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket nöjd 388 2. Ganska nöjd 224 3. Varken nöjd eller missnöjd 157 4. Ganska missnöjd 49 5. Mycket missnöjd 754 8. Vet ej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 NÖJD GYMNASIESKOLA 24 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.24 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket nöjd 301 2. Ganska nöjd 203 3. Varken nöjd eller missnöjd 91 4. Ganska missnöjd 38 5. Mycket missnöjd 960 8. Vet ej 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 NÖJD FRISKOLOR 24 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Friskolor <Se F.24 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket nöjd 68 2. Ganska nöjd 131 3. Varken nöjd eller missnöjd 10 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 1354 8. Vet ej 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 NÖJD BARNAVÅRD 24 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket nöjd 320 2. Ganska nöjd 164 3. Varken nöjd eller missnöjd 12 4. Ganska missnöjd 10 5. Mycket missnöjd 981 8. Vet ej 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 NÖJD VÅRDCENTRAL 24 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket nöjd 665 2. Ganska nöjd 321 3. Varken nöjd eller missnöjd 99 4. Ganska missnöjd 35 5. Mycket missnöjd 310 8. Vet ej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 NÖJD SJUKHUSVÅRD 24 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket nöjd 647 2. Ganska nöjd 297 3. Varken nöjd eller missnöjd 136 4. Ganska missnöjd 44 5. Mycket missnöjd 309 8. Vet ej 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 NÖJD PRIVATLÄKARE 24 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 24(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket nöjd 354 2. Ganska nöjd 179 3. Varken nöjd eller missnöjd 24 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 839 8. Vet ej 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 NÖJD FOLKTANDVÅRD 24 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 24(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 273 1. Mycket nöjd 524 2. Ganska nöjd 205 3. Varken nöjd eller missnöjd 57 4. Ganska missnöjd 30 5. Mycket missnöjd 588 8. Vet ej 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 24 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 24(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 467 1. Mycket nöjd 358 2. Ganska nöjd 138 3. Varken nöjd eller missnöjd 19 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 675 8. Vet ej 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 NÖJD ÄLDREOMSORG 24 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 24(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket nöjd 144 2. Ganska nöjd 189 3. Varken nöjd eller missnöjd 140 4. Ganska missnöjd 95 5. Mycket missnöjd 1063 8. Vet ej 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 NÖJD SOCIALTJÄNST 24 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 24(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.24 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket nöjd 86 2. Ganska nöjd 165 3. Varken nöjd eller missnöjd 68 4. Ganska missnöjd 67 5. Mycket missnöjd 1262 8. Vet ej 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 NÖJD FÄRDTJÄNST 24 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 24(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.24 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 115 2. Ganska nöjd 149 3. Varken nöjd eller missnöjd 43 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 1290 8. Vet ej 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 24 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 24(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket nöjd 93 2. Ganska nöjd 149 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 1323 8. Vet ej 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 24 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 24(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.24 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket nöjd 674 2. Ganska nöjd 382 3. Varken nöjd eller missnöjd 171 4. Ganska missnöjd 68 5. Mycket missnöjd 237 8. Vet ej 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 24 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 24(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.24 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket nöjd 632 2. Ganska nöjd 305 3. Varken nöjd eller missnöjd 44 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 511 8. Vet ej 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 NÖJD BIBLIOTEK 24 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 24(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.24 för fullständig frågetext> 424 1. Mycket nöjd 738 2. Ganska nöjd 238 3. Varken nöjd eller missnöjd 18 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 263 8. Vet ej 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 NÖJD KULTURAKTIVITET 24 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 24(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktivitet <Se F.24 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket nöjd 483 2. Ganska nöjd 390 3. Varken nöjd eller missnöjd 58 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 573 8. Vet ej 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 NÖJD FRITIDSVERKSAM 24 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 24(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.24 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket nöjd 387 2. Ganska nöjd 388 3. Varken nöjd eller missnöjd 55 4. Ganska missnöjd 23 5. Mycket missnöjd 705 8. Vet ej 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 NÖJD MILJÖVÅRD 24 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 24(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.24 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 347 2. Ganska nöjd 513 3. Varken nöjd eller missnöjd 180 4. Ganska missnöjd 61 5. Mycket missnöjd 521 8. Vet ej 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 24 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 24(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång på bostäder <Se F.24 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket nöjd 355 2. Ganska nöjd 395 3. Varken nöjd eller missnöjd 213 4. Ganska missnöjd 114 5. Mycket missnöjd 541 8. Vet ej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 NÖJD GATOR VÄGAR 24 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 24(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.24 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket nöjd 626 2. Ganska nöjd 514 3. Varken nöjd eller missnöjd 273 4. Ganska missnöjd 114 5. Mycket missnöjd 87 8. Vet ej 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 NÖJD RENHÅLLNING 24 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 24(24) <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.24 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket nöjd 648 2. Ganska nöjd 440 3. Varken nöjd eller missnöjd 314 4. Ganska missnöjd 129 5. Mycket missnöjd 71 8. Vet ej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 MÖJLIGHET ARBETE 24 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 24(25) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.24 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket nöjd 114 2. Ganska nöjd 248 3. Varken nöjd eller missnöjd 288 4. Ganska missnöjd 427 5. Mycket missnöjd 581 8. Vet ej 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 NÖJD KOMMUNAL INFO 24 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 24(26) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal information <Se F.24 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket nöjd 280 2. Ganska nöjd 665 3. Varken nöjd eller missnöjd 244 4. Ganska missnöjd 145 5. Mycket missnöjd 311 8. Vet ej 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 NÖJD ARBETSFÖRMEDLING 24 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 24(27) <Omdöme om servicen i egen kommun> Arbetsförmedling <Se F.24 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket nöjd 105 2. Ganska nöjd 267 3. Varken nöjd eller missnöjd 186 4. Ganska missnöjd 243 5. Mycket missnöjd 857 8. Vet ej 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 SATSNING PÅ SERVICE,1 25 Loc 234 width 2 MD= 0 or GE 99 25 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Din kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? (vg ange en av siffrorna 1-27 i fråga 24) 25(1) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.26> 6 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 67 02. Kommunal barnomsorg 277 03. Kommunal grundskola 29 04. Kommunal gymnasieskola 7 05. Friskola 2 06. Barnavårdscentral 34 07. Vårdcentral 241 08. Sjukhusvård 4 09. Privatläkare 2 10. Folktandvård 0 11. Privattandläkare 310 12. Äldreomsorg 13 13. Socialtjänst 2 14. Färdtjänst 10 15. Handikappomsorg 52 16. Kollektivtrafik 14 17. Idrottsanläggningar 6 18. Bibliotek 11 19. Kulturaktiviteter 30 20. Fritidsverksamhet 53 21. Miljövård 34 22. Tillgång på bostäder 44 23. Gator och vägar 18 24. Renhållning på allmänna platser 236 25. Möjligheten att få jobb 12 26. Kommunal information 33 27. Arbetsförmedling 3 00. Uppgift saknas på delfrågan 295 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 SATSNING PÅ SERVICE,2 25 Loc 236 width 2 MD= 0 or GE 99 25(1) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> 0 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 5 02. Kommunal barnomsorg 13 03. Kommunal grundskola 19 04. Kommunal gymnasieskola 0 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 6 07. Vårdcentral 16 08. Sjukhusvård 0 09. Privatläkare 2 10. Folktandvård 0 11. Privattandläkare 21 12. Äldreomsorg 3 13. Socialtjänst 1 14. Färdtjänst 4 15. Handikappomsorg 2 16. Kollektivtrafik 3 17. Idrottsanläggningar 0 18. Bibliotek 2 19. Kulturaktiviteter 2 20. Fritidsverksamhet 4 21. Miljövård 5 22. Tillgång på bostäder 5 23. Gator och vägar 7 24. Renhållning på allmänna platser 16 25. Möjligheten att få jobb 0 26. Kommunal information 3 27. Arbetsförmedling 1410 00. Uppgift saknas på delfrågan 295 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 SATSNING PÅ SERVICE,3 25 Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 99 25(3) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 <Se F.25 för fullständig frågetext> 0 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 4 02. Kommunal barnomsorg 2 03. Kommunal grundskola 1 04. Kommunal gymnasieskola 3 05. Friskola 0 06. Barnavårdscentral 2 07. Vårdcentral 4 08. Sjukhusvård 0 09. Privatläkare 0 10. Folktandvård 0 11. Privattandläkare 13 12. Äldreomsorg 1 13. Socialtjänst 0 14. Färdtjänst 3 15. Handikappomsorg 4 16. Kollektivtrafik 0 17. Idrottsanläggningar 0 18. Bibliotek 0 19. Kulturaktiviteter 1 20. Fritidsverksamhet 2 21. Miljövård 2 22. Tillgång på bostäder 2 23. Gator och vägar 2 24. Renhållning på allmänna platser 4 25. Möjligheten att få jobb 0 26. Kommunal information 1 27. Arbetsförmedling 1499 00. Uppgift saknas på delfrågan 295 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 NEDSKÄRNING SERVICE,1 26 Loc 240 width 2 MD= 0 or GE 99 26 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Din kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? (vg ange en av siffrorna 1-27 i fråga 24) 26(1) Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.27> 24 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 14 02. Kommunal barnomsorg 5 03. Kommunal grundskola 2 04. Kommunal gymnasieskola 292 05. Friskola 3 06. Barnavårdscentral 1 07. Vårdcentral 8 08. Sjukhusvård 66 09. Privatläkare 9 10. Folktandvård 51 11. Privattandläkare 5 12. Äldreomsorg 79 13. Socialtjänst 28 14. Färdtjänst 4 15. Handikappomsorg 19 16. Kollektivtrafik 164 17. Idrottsanläggningar 20 18. Bibliotek 264 19. Kulturaktiviteter 53 20. Fritidsverksamhet 12 21. Miljövård 20 22. Tillgång på bostäder 70 23. Gator och vägar 21 24. Renhållning på allmänna platser 4 25. Möjligheten att få jobb 106 26. Kommunal information 44 27. Arbetsförmedling 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 448 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 NEDSKÄRNING SERVICE,2 26 Loc 242 width 2 MD= 0 or GE 99 26(2) Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> 3 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 1 02. Kommunal barnomsorg 0 03. Kommunal grundskola 1 04. Kommunal gymnasieskola 8 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 1 07. Vårdcentral 0 08. Sjukhusvård 7 09. Privatläkare 0 10. Folktandvård 12 11. Privattandläkare 3 12. Äldreomsorg 7 13. Socialtjänst 1 14. Färdtjänst 1 15. Handikappomsorg 1 16. Kollektivtrafik 7 17. Idrottsanläggningar 3 18. Bibliotek 13 19. Kulturaktiviteter 5 20. Fritidsverksamhet 1 21. Miljövård 1 22. Tillgång på bostäder 1 23. Gator och vägar 0 24. Renhållning på allmänna platser 0 25. Möjligheten att få jobb 1 26. Kommunal information 7 27. Arbetsförmedling 1311 00. Uppgift saknas på delfrågan 448 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 NEDSKÄRNING SERVICE,3 26 Loc 244 width 2 MD= 0 or GE 99 26(3) Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 0 02. Kommunal barnomsorg 1 03. Kommunal grundskola 0 04. Kommunal gymnasieskola 2 05. Friskola 0 06. Barnavårdscentral 0 07. Vårdcentral 0 08. Sjukhusvård 2 09. Privatläkare 0 10. Folktandvård 2 11. Privattandläkare 0 12. Äldreomsorg 2 13. Socialtjänst 3 14. Färdtjänst 0 15. Handikappomsorg 1 16. Kollektivtrafik 3 17. Idrottsanläggningar 1 18. Bibliotek 4 19. Kulturaktiviteter 3 20. Fritidsverksamhet 0 21. Miljövård 1 22. Tillgång på bostäder 2 23. Gator och vägar 0 24. Renhållning på allmänna platser 0 25. Möjligheten att få jobb 2 26. Kommunal information 2 27. Arbetsförmedling 1365 00. Uppgift saknas på delfrågan 448 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 KOMMUNAL SERVICE 27 Loc 246 width 1 MD=9 27 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Din kommun? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.28> 22 1. Mycket bra 735 2. Ganska bra 692 3. Varken bra eller dåligt 154 4. Ganska dåligt 25 5. Mycket dåligt 148 8. Vet ej 69 9. Uppgift saknas
VAR 218 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 30 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 30 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 30(1) Hälso- och sjukvård <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.30> 26 1. Mycket goda möjligheter 80 2. Ganska goda möjligheter 225 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 339 4. Ganska dåliga möjligheter 633 5. Mycket dåliga möjligheter 409 8. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 PÅVERKA BARNOMSORG 30 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.30 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket goda möjligheter 125 2. Ganska goda möjligheter 242 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 268 4. Ganska dåliga möjligheter 437 5. Mycket dåliga möjligheter 592 8. Ingen uppfattning 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 PÅVERKA SKOLA 30 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Skola <Se F.30 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket goda möjligheter 161 2. Ganska goda möjligheter 274 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 298 4. Ganska dåliga möjligheter 438 5. Mycket dåliga möjligheter 494 8. Ingen uppfattning 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 30 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.30 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket goda möjligheter 56 2. Ganska goda möjligheter 202 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 284 4. Ganska dåliga möjligheter 511 5. Mycket dåliga möjligheter 630 8. Ingen uppfattning 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 PÅVERKA FRITID/KULTUR 30 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 30(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.30 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket goda möjligheter 129 2. Ganska goda möjligheter 273 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 252 4. Ganska dåliga möjligheter 426 5. Mycket dåliga möjligheter 588 8. Ingen uppfattning 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 PÅVERKA PLANFRÅGOR 30 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 30(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.30 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket goda möjligheter 65 2. Ganska goda möjligheter 229 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 233 4. Ganska dåliga möjligheter 500 5. Mycket dåliga möjligheter 651 8. Ingen uppfattning 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 30 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 30(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänsten <Se F.30 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket goda möjligheter 29 2. Ganska goda möjligheter 178 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 236 4. Ganska dåliga möjligheter 512 5. Mycket dåliga möjligheter 736 8. Ingen uppfattning 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 PÅVERKA MILJÖVÅRD 30 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 30(8) <Möjlighet att vid behov påverka> Miljövård <Se F.30 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket goda möjligheter 158 2. Ganska goda möjligheter 275 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 253 4. Ganska dåliga möjligheter 401 5. Mycket dåliga möjligheter 572 8. Ingen uppfattning 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 PÅVERKAT SOM PRIVAT 31 Loc 255 width 1 MD=9 31 Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet? 31(1) Ja, som privatperson <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.31> 222 1. Markerat 1562 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 227 PÅVERKAT I ARBETET 31 Loc 256 width 1 MD=9 31(2) <Försökt påverka någon kommunal verksamhet> Ja, i mitt arbete <Se F.31 för fullständig frågetext> 141 1. Markerat 1643 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 228 FÖRSÖKT EJ PÅVERKA 31 Loc 257 width 1 MD=9 31(3) <Försökt påverka någon kommunal verksamhet> Nej <Se F.31 för fullständig frågetext> 1442 1. Markerat 342 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 229 KONTAKT MED PERSONAL 31 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 31a Om Du, som privatperson, det senaste året försökt påverka, på vilket sätt skedde det? 31a(1) Tog kontakt med personal 65 1. Markerat 155 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 230 KONTAKT TJÄNSTEMAN 31 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 31a(2) <Försökt påverka som privatperson> Tog kontakt med tjänsteman <Se F.31a för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 135 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 231 KONTAKT POLITIKER 31 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 31a(3) <Försökt påverka som privatperson> Tog kontakt med politiker <Se F.31a för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 169 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 232 KONTAKT TIDNING/TV 31 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 31a(4) <Försökt påverka som privatperson> Tog kontakt med tidning, radio eller TV <Se F.31a för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 200 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 233 POLITISKT AKTIV 31 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 31a(5) <Försökt påverka som privatperson> Arbete i ett politiskt parti <Se F.31a för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 205 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 234 ARBETE I ORGANISATION 31 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 31a(6) <Försökt påverka som privatperson> Arbete i annan organisation <Se F.31a för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 202 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 235 DELTA I DEMONSTRATION 31 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 31a(7) <Försökt påverka som privatperson> Skrev på protestlista eller deltog i demonstration <Se F.31a för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 127 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 236 DELTOG I MÖTE 31 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 31a(8) <Försökt påverka som privatperson> Deltog i möte om kommunens verksamhet <Se F.31a för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 186 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 237 PÅVERKA PÅ ANNAT SÄTT 31 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 31a(9) <Försökt påverka som privatperson> På annat sätt <Se F.31a för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 190 5. Ej markerat 1623 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 238 POLITISKT UPPDRAG 32 Loc 267 width 1 MD=9 32 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag i kommunen för det parti Du sympatiserar med? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.32> 100 1. Ja, absolut 314 2. Ja, kanske 613 3. Nej, troligen inte 749 4. Nej, absolut inte 69 9. Uppgift saknas
VAR 239 ICKE POL. UPPDRAG 32 Loc 268 width 1 MD=9 33 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke politiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.33> 245 1. Ja, absolut 602 2. Ja, kanske 404 3. Nej, troligen inte 395 4. Nej, absolut inte 199 9. Uppgift saknas
VAR 240 KOMMUNS EKONOMI 34 Loc 269 width 1 MD=9 34 Vad anser Du om Din kommuns ekonomi? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.34> 18 1. Mycket god ekonomi 176 2. Ganska god ekonomi 306 3. Varken god eller dålig ekonomi 599 4. Ganska dålig ekonomi 298 5. Mycket dålig ekonomi 389 8. Vet ej 59 9. Uppgift saknas
VAR 241 BÄSTA LÄNSINDELNING 35 Loc 270 width 1 MD=9 35 Den 1 januari 1998 bildas Västra Götalands län bestående av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och flertalet kommuner i Skaraborgs län. Vilket av följande alternativ är/skulle enligt Din mening varit den bästa lösningen på länsindelningen? 134 1. Västra Götalands län bestående av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och flertalet kommuner i Skaraborgs län 53 2. Ett större län bestående av Västra Götalands län samt Värmland och Halland 291 3. Ett mindre län bestående av Göteborg och förortskommunerna 314 4. Den hittilsvarande länsindelningen med Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län som självständiga län 959 8. Har ingen åsikt om frågan 94 9. Uppgift saknas
VAR 242 NYTT REGIONFULLMÄKTIG 36 Loc 271 width 1 MD=9 36 Den första januari 1999 kommer ett nyvalt regionfullmäktige i Västra Götalands län att ta över ansvaret för bland annat hälso- och sjukvård och regionala utvecklingsfrågor. Anser Du att denna förändring kommer att innebära huvudsakligen fördelar eller huvudsakligen nackdelar för invånarna i regionen? 11 1. Mycket stora fördelar 95 2. Ganska stora fördelar 317 3. Varken fördelar eller nackdelar 269 4. Ganska stora nackdelar 106 5. Mycket stora nackdelar 930 8. Har ingen åsikt i frågan 117 9. Uppgift saknas
VAR 243 OMDÖME M BJÖRKLUND 37 Loc 272 width 2 MD= 0 or GE 99 37 FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN. Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Göteborg på nedanstående skala? 37(1) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Margita Björklund <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.40> 31 01. Gillar starkt 43 02. 60 03. 61 04. 35 05. 203 06. Varken gillar eller ogillar 18 07. 20 08. 20 09. 9 10. 23 11. Ogillar starkt 607 98. Personen okänd för mig 677 00. Frågan ej tillämplig 38 99. Uppgift saknas
VAR 244 OMDÖME TURE JAKOBSSON 37 Loc 274 width 2 MD= 0 or GE 99 37(2) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Ture Jakobsson <Se F.37 för fullständig frågetext> 7 01. Gillar starkt 6 02. 9 03. 8 04. 12 05. 122 06. Varken gillar eller ogillar 6 07. 8 08. 2 09. 2 10. 12 11. Ogillar starkt 919 98. Personen okänd för mig 677 00. Frågan ej tillämplig 55 99. Uppgift saknas
VAR 245 OMDÖME G JOHANSSON 37 Loc 276 width 2 MD= 0 or GE 99 37(3) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Göran Johansson <Se F.37 för fullständig frågetext> 133 01. Gillar starkt 95 02. 163 03. 113 04. 62 05. 210 06. Varken gillar eller ogillar 29 07. 29 08. 33 09. 24 10. 46 11. Ogillar starkt 212 98. Personen okänd för mig 677 00. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas
VAR 246 OMDÖME J MAGNUSSON 37 Loc 278 width 2 MD= 0 or GE 99 37(4) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Johnny Magnusson <Se F.37 för fullständig frågetext> 32 01. Gillar starkt 67 02. 80 03. 76 04. 54 05. 227 06. Varken gillar eller ogillar 38 07. 25 08. 25 09. 21 10. 40 11. Ogillar starkt 432 98. Personen okänd för mig 677 00. Frågan ej tillämplig 51 99. Uppgift saknas
VAR 247 OMDÖME V-A NILSSON 37 Loc 280 width 2 MD= 0 or GE 99 37(5) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Vivi-Ann Nilsson <Se F.37 för fullständig frågetext> 0 01. Gillar starkt 8 02. 16 03. 10 04. 21 05. 165 06. Varken gillar eller ogillar 15 07. 11 08. 3 09. 5 10. 17 11. Ogillar starkt 833 98. Personen okänd för mig 677 00. Frågan ej tillämplig 64 99. Uppgift saknas
VAR 248 OMDÖME ALVAR PERSSON 37 Loc 282 width 2 MD= 0 or GE 99 37(6) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Alvar Persson <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 01. Gillar starkt 6 02. 7 03. 7 04. 6 05. 134 06. Varken gillar eller ogillar 6 07. 2 08. 3 09. 1 10. 8 11. Ogillar starkt 925 98. Personen okänd för mig 677 00. Frågan ej tillämplig 62 99. Uppgift saknas
VAR 249 OMDÖME CLAES ROXBERGH 37 Loc 284 width 2 MD= 0 or GE 99 37(7) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Claes Roxbergh <Se F.37 för fullständig frågetext> 3 01. Gillar starkt 7 02. 18 03. 25 04. 33 05. 183 06. Varken gillar eller ogillar 17 07. 16 08. 15 09. 6 10. 20 11. Ogillar starkt 770 98. Personen okänd för mig 677 00. Frågan ej tillämplig 55 99. Uppgift saknas
VAR 250 OMDÖME JAN-ÅKE RYBERG 37 Loc 286 width 2 MD= 0 or GE 99 37(8) <Omdöme om kommunala politiker i Göteborg> Jan-Åke Ryberg <Se F.37 för fullständig frågetext> 4 01. Gillar starkt 6 02. 7 03. 13 04. 13 05. 128 06. Varken gillar eller ogillar 7 07. 9 08. 3 09. 2 10. 8 11. Ogillar starkt 908 98. Personen okänd för mig 677 00. Frågan ej tillämplig 60 99. Uppgift saknas
VAR 251 KÄNNEDOM OM SDN 38 Loc 288 width 1 MD=0 38 FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN. Känner Du till vilken stadsdelsnämnd (SDN) Du tillhör? <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.40> 742 1. Ja 449 5. Nej 654 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 STADSDELSNÄMND 38 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 99 38(1) Stadsdelsnämnd <Se F.38 för fullständig frågetext> 30 01. Gunnared 18 02. Lärjedalen 31 03. Kortedala 21 04. Bergsjön 39 05. Härlanda 44 06. Örgryte 83 07. Centrum 36 08. Linnestaden 40 09. Majorna 22 10. Högsbo 39 11. Älvsborg 27 12. Frölunda 37 13. Askim 50 14. Tynnered 13 15. Styrsö 24 16. Torslanda 20 17. Biskopsgården 52 18. Lundby 18 19. Tuve-Säve 30 20. Backa 16 21. Kärra-Rödbo 1116 00. Frågan ej tillämplig 39 99. Uppgift saknas
VAR 253 KOSTNAD KOLLEKTIVTRAF 39 Loc 291 width 1 MD=9 39 Kostnaderna för kollektivtrafiken betalas idag till hälften av skattebetalarna genom skatter och till hälften av resenärerna direkt genom biljetter och kort etc. Tycker Du att resenärerna bör betala mer genom biljetter och kort, samma andel som idag eller att mer skall betalas genom skatter? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.44> 80 1. Mycket mer genom biljetter och kort 180 2. Något mer genom biljetter och kort 956 3. Samma andel som idag 376 4. Något mer genom skatt 177 5. Mycket mer genom skatt 76 9. Uppgift saknas
VAR 254 SATSNING CYKELBANOR 40 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 40 Följande förslag gäller trafiksäkerheten i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 40(1) Satsa mer på cykelbanor <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.45> 812 1. Mycket bra förslag 577 2. Ganska bra förslag 272 3. Varken bra eller dåligt förslag 49 4. Ganska dåligt förslag 27 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 SKOLA SÄNKT HASTIGHET 40 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Sänka hastighetsgränserna vid skolor och bostadsområden <Se F.40 för fullständig frågetext> 881 1. Mycket bra förslag 545 2. Ganska bra förslag 234 3. Varken bra eller dåligt förslag 68 4. Ganska dåligt förslag 25 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 BYGGA FARTHINDER 40 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 40(3) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Bygga grupp eller farthinder på fler ställen där många människor korsar vägbanan <Se F.40 för fullständig frågetext> 609 1. Mycket bra förslag 498 2. Ganska bra förslag 296 3. Varken bra eller dåligt förslag 211 4. Ganska dåligt förslag 135 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 HASTIGHETSBEVAKNING 40 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 40(4) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Skärpa övervakningen när det gäller hastighetsöverträdelser <Se F.40 för fullständig frågetext> 525 1. Mycket bra förslag 446 2. Ganska bra förslag 440 3. Varken bra eller dåligt förslag 196 4. Ganska dåligt förslag 121 5. Mycket dåligt förslag 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 FLERA GÅGATOR 40 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 40(5) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Göra om fler gator till gågator <Se F.40 för fullständig frågetext> 308 1. Mycket bra förslag 423 2. Ganska bra förslag 508 3. Varken bra eller dåligt förslag 339 4. Ganska dåligt förslag 145 5. Mycket dåligt förslag 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 HASTIGHET 30KM/TIM 40 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 40(6) <Åsikt om trafiksäkerhetsförslag> Sänka hastigheten från 50 till 30 km /tim där det finns många fotgängare och cyklister <Se F.40 för fullständig frågetext> 481 1. Mycket bra förslag 442 2. Ganska bra förslag 359 3. Varken bra eller dåligt förslag 289 4. Ganska dåligt förslag 191 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 TRAFIKFÖRBINDELSER 41 Loc 298 width 1 MD=9 41 Hur väl känner Du till kollektivtrafikförbindelserna till och från det område där Du bor? 675 1. Mycket väl 778 2. Ganska väl 258 3. Inte särskilt väl 74 4. Inte alls 60 9. Uppgift saknas
VAR 261 LÄTT ATT PARKERA 42 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 42 Här ber vi Dig ta ställning till ett antal påståenden om trafiksituationen i Göteborg. Markera för varje påstående de svarsalternativ som stämmer bäst överens med Din egen uppfattning. 42(1) Det är lätt att hitta lediga parkeringsplatser <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.41> 40 1. Stämmer helt 522 2. Stämmer delvis 516 3. Stämmer knappast 459 4. Stämmer inte alls 214 5. Har ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 STÖRANDE BULLER 42 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 42(2) <Trafiksituationen i Göteborg> Bullret från trafiken är störande <Se F.42 för fullständig frågetext> 260 1. Stämmer helt 666 2. Stämmer delvis 345 3. Stämmer knappast 222 4. Stämmer inte alls 242 5. Har ingen uppfattning 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 FARLIGT GÅ I CENTRUM 42 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 42(3) <Trafiksituationen i Göteborg> Det är farligt att ta sig fram som gående i centrum <Se F.42 för fullständig frågetext> 167 1. Stämmer helt 589 2. Stämmer delvis 534 3. Stämmer knappast 368 4. Stämmer inte alls 83 5. Har ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 SVÅRT MED BIL 42 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 42(3) <Trafiksituationen i Göteborg> Det är svårt att ta sig fram med bil i Göteborg <Se F.42 för fullständig frågetext> 342 1. Stämmer helt 794 2. Stämmer delvis 289 3. Stämmer knappast 171 4. Stämmer inte alls 155 5. Har ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 LUFTFÖRORENING 42 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 42(4) <Trafiksituationen i Göteborg> Luftföroreningarna i Göteborg är besvärande <Se F.42 för fullständig frågetext> 287 1. Stämmer helt 684 2. Stämmer delvis 401 3. Stämmer knappast 164 4. Stämmer inte alls 210 5. Har ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 TRAFIKSTOCKNING 42 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 42(5) <Trafiksituationen i Göteborg> Man drabbas mindre ofta av trafikstockningar och köer nu än för ett par år sedan <Se F.42 för fullständig frågetext> 73 1. Stämmer helt 316 2. Stämmer delvis 373 3. Stämmer knappast 333 4. Stämmer inte alls 645 5. Har ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 BÄTTRE ÄN ANNAN STAD 42 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 42(5) <Trafiksituationen i Göteborg> Trafiksituationen är bättre i Göteborg än i andra större städer i Sverige <Se F.42 för fullständig frågetext> 56 1. Stämmer helt 281 2. Stämmer delvis 351 3. Stämmer knappast 214 4. Stämmer inte alls 842 5. Har ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 INTRESSERAD AV MILJÖ 43 Loc 306 width 1 MD=9 43 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.46> 292 1. Mycket intresserad 1075 2. Ganska intresserad 379 3. Inte särskilt intresserad 48 4. Inte alls intresserad 51 9. Uppgift saknas
VAR 269 MILJÖFRÅGOR VIKTIGA 44 Loc 307 width 2 MD=99 44 Hur viktiga anser Du att miljöfrågorna är, jämfört med andra samhällsfrågor? 25 00. Inte alls lika viktiga som de flesta andra samhällsfrågor 5 01. 28 02. 50 03. 122 04. 750 05. Lika viktiga som de andra samhällsfrågor 143 06. 234 07. 207 08. 73 09. 143 10. Mycket viktigare än de flesta andra samhällsfrågor 65 99. Uppgift saknas
VAR 270 MILJÖ-SÄNKT HASTIGHET 45 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 45 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 45(1) Sänka hastigheten på vägarna <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.47 (Modifierad)> 192 1. Mycket bra förslag 308 2. Ganska bra förslag 411 3. Varken bra eller dåligt förslag 505 4. Ganska dåligt förslag 349 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 MILJÖ-HUSHÅLLSAVFALL 45 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.45 för fullständig frågetext> 447 1. Mycket bra förslag 553 2. Ganska bra förslag 356 3. Varken bra eller dåligt förslag 245 4. Ganska dåligt förslag 152 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 MILJÖ-KOLLEKTIVTRAFIK 45 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) <Åsikt om förslag som gäller miljön> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.45 för fullständig frågetext> 711 1. Mycket bra förslag 664 2. Ganska bra förslag 284 3. Varken bra eller dåligt förslag 61 4. Ganska dåligt förslag 36 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 46 Loc 312 width 2 MD= 0 or GE 99 46 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 46(1) Utsläpp från industrier <Senaste förekomst: VÄSTSOM92 F.61> 31 01. Mycket litet hot 9 02. 47 03. 39 04. 150 05. 110 06. 205 07. 346 08. 180 09. 637 10. Mycket stort hot 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 82 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 HOT BILAVGASER 46 Loc 314 width 2 MD= 0 or GE 99 46(2) <Hot mot miljön> Avgaser från biltrafiken <Se F.46 för fullständig frågetext> 32 01. Mycket litet hot 26 02. 59 03. 79 04. 220 05. 168 06. 253 07. 333 08. 144 09. 432 10. Mycket stort hot 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 82 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 HOT TUNN OZONSKIKT 46 Loc 316 width 2 MD= 0 or GE 99 46(3) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.46 för fullständig frågetext> 32 01. Mycket litet hot 16 02. 27 03. 46 04. 125 05. 86 06. 151 07. 252 08. 200 09. 800 10. Mycket stort hot 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 82 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 SJÄLV GÅR, CYKLAR 47 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 47 Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker? 47(1) Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss etc) 91 1. Alltid 407 2. Mycket ofta 383 3. Ganska ofta 705 4. Ibland 193 5. Aldrig 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 SJÄLV SORTERAR 47 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 47(2) <Gör själv för miljön> Sorterar hushållsavfall <Se F.47 för fullständig frågetext> 469 1. Alltid 345 2. Mycket ofta 326 3. Ganska ofta 373 4. Ibland 262 5. Aldrig 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 SJÄLV MILJÖMÄRKT VARA 47 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 47(3) <Gör själv för miljön> Handlar miljömärkta varor <Se F.47 för fullständig frågetext> 91 1. Alltid 378 2. Mycket ofta 484 3. Ganska ofta 675 4. Ibland 140 5. Aldrig 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 PERS: SORTERA SOPOR 48 Loc 321 width 2 MD= 0 or GE 99 48 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Din kommun? 48(1) Sortera sopor <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.48 (Modifierad)> 42 01. Inte alls beredd att göra 19 02. 37 03. 52 04. 35 05. 129 06. 65 07. 99 08. 186 09. 155 10. 951 11. I mycket hög grad beredd att göra 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 61 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 PERS: KOMPOSTERA 48 Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 99 48(2) <Beredd att göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.48 för fullständig frågetext> 156 01. Inte alls beredd att göra 44 02. 65 03. 79 04. 47 05. 154 06. 58 07. 92 08. 153 09. 129 10. 765 11. I mycket hög grad beredd att göra 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 61 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 PERS: MINSKA BILANV 48 Loc 325 width 2 MD= 0 or GE 99 48(3) <Beredd att göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.48 för fullständig frågetext> 266 01. Inte alls beredd att göra 87 02. 119 03. 119 04. 81 05. 257 06. 114 07. 132 08. 157 09. 79 10. 321 11. I mycket hög grad beredd att göra 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 61 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 PERS: MILJÖMÄRKT VARA 48 Loc 327 width 2 MD= 0 or GE 99 48(4) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.48 för fullständig frågetext> 48 01. Inte alls beredd att göra 30 02. 49 03. 79 04. 76 05. 245 06. 115 07. 176 08. 242 09. 176 10. 510 11. I mycket hög grad beredd att göra 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 61 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 PERS: ÅKA KOLLEKTIVT 48 Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 99 48(5) <Beredd att göra för bättre miljö> Öka kollektivtrafikåkandet <Se F.48 för fullständig frågetext> 201 01. Inte alls beredd att göra 66 02. 75 03. 93 04. 63 05. 221 06. 115 07. 136 08. 166 09. 133 10. 484 11. I mycket hög grad beredd att göra 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 61 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 EJ PRIVATBIL I CENTR 49 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 49 Vilken är Din åsikt om följande förslag? 49(1) Att förbjuda privatbilism i centrala delar av städer med över 100 000 invånare 207 1. Mycket bra förslag 339 2. Ganska bra förslag 275 3. Varken bra eller dåligt förslag 363 4. Ganska dåligt förslag 443 5. Mycket dåligt förslag 129 8. Vet ej 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 BILTULL I CENTRUM 49 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 49(2) <Åsikt om förslag> Att ha biltullar i större städer och där ta en avgift på 15 kronor per dag om man kör i centrum <Se F.49 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket bra förslag 261 2. Ganska bra förslag 194 3. Varken bra eller dåligt förslag 307 4. Ganska dåligt förslag 754 5. Mycket dåligt förslag 98 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 ETANOL I BENSIN 49 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 49(3) <Åsikt om förslag> Att blanda etanol i bensinen för att minska farliga utsläpp och därmed höja bensinpriset med en krona per liter <Se F.49 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket bra förslag 308 2. Ganska bra förslag 298 3. Varken bra eller dåligt förslag 318 4. Ganska dåligt förslag 496 5. Mycket dåligt förslag 169 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 ELBILAR I CENTUM 49 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 49(4) <Åsikt om förslag> Att i centrala delar av större städer bara tillåta bilar med eldrift <Se F.49 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket bra förslag 269 2. Ganska bra förslag 287 3. Varken bra eller dåligt förslag 338 4. Ganska dåligt förslag 523 5. Mycket dåligt förslag 169 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 KOLDIOXIDSKATT 49 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 49(5) <Åsikt om förslag> Att införa koldioxidskatt på bensin som skulle innebära en prishöjning med 10 öre per år fram till år 2020 <Se F.49 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra förslag 260 2. Ganska bra förslag 281 3. Varken bra eller dåligt förslag 284 4. Ganska dåligt förslag 582 5. Mycket dåligt förslag 198 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 2KR/KM I CENTRUM 49 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 49(6) <Åsikt om förslag> Att bilister får betala två kronor per kilometer när de kör i centrala delar av större städer <Se F.49 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket bra förslag 143 2. Ganska bra förslag 192 3. Varken bra eller dåligt förslag 330 4. Ganska dåligt förslag 855 5. Mycket dåligt förslag 127 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 PERS ANSVAR FÖR MILJÖ 50 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 50 Vilken är Din åsikt om följande påståenden? 50(1) Jag har ett personligt ansvar för att förbättra miljön 843 1. Instämmer helt 286 2. 234 3. 210 4. 66 5. 35 6. 59 7. Instämmer inte alls 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 MINDRE BILÅKANDE 50 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 50(2) För att minska bilismens miljöpåverkan är det absolut nödvändigt att vi svenskar åker mindre bil <Se F.50 för fullständig frågetext> 467 1. Instämmer helt 236 2. 291 3. 280 4. 158 5. 129 6. 166 7. Instämmer inte alls 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 MILJÖVÄNLIG BIL 50 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 50(3) För att minska bilismens miljöpåverkan krävs det att bilindustrin utvecklar miljövänligare bilar <Se F.50 för fullständig frågetext> 1250 1. Instämmer helt 232 2. 106 3. 72 4. 29 5. 18 6. 24 7. Instämmer inte alls 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 MILJÖPÅVERKAN 50 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 50(4) Nästan allt jag gör har konsekvenser för den svenska miljön <Se F.50 för fullständig frågetext> 467 1. Instämmer helt 245 2. 292 3. 322 4. 138 5. 127 6. 124 7. Instämmer inte alls 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 SISTA MÅNAD PROMENERA 51 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 51 Hur ofta har Du under den senaste månaden gjort någon av följande saker? 51(1) Promenerat 695 1. Varje dag 505 2. Flera gånger i veckan 397 3. Någon gång i veckan 158 4. Mer sällan 27 5. Aldrig 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 SISTA MÅNAD CYKLAT 51 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 51(2) <Aktivitet den sista månaden> Cyklat <Se F.51 för fullständig frågetext> 211 1. Varje dag 264 2. Flera gånger i veckan 316 3. Någon gång i veckan 428 4. Mer sällan 520 5. Aldrig 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 SISTA MÅN ÅKT KOLLEKT 51 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 51(3) <Aktivitet den sista månaden> Åkt kollektivt <Se F.51 för fullständig frågetext> 258 1. Varje dag 288 2. Flera gånger i veckan 301 3. Någon gång i veckan 509 4. Mer sällan 407 5. Aldrig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 SISTA MÅNAD ÅKT BIL 51 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 51(4) <Aktivitet den sista månaden> Kört/åkt bil <Se F.51 för fullständig frågetext> 600 1. Varje dag 466 2. Flera gånger i veckan 352 3. Någon gång i veckan 250 4. Mer sällan 101 5. Aldrig 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 IDKAT FRILUFTSLIV 52 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 52 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 52(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) <Senaste förekomst: SOM96 F.52> 274 1. Flera gånger i veckan 486 2. Någon gång i veckan 429 3. Någon gång i månaden 171 4. Någon gång i kvartalet 81 5. Någon gång i halvåret 168 6. Någon gång under året 120 7. Ingen gång 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 MOTION ELLER IDROTT 52 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 52(2) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.52 för fullständig frågetext> 480 1. Flera gånger i veckan 478 2. Någon gång i veckan 240 3. Någon gång i månaden 97 4. Någon gång i kvartalet 63 5. Någon gång i halvåret 135 6. Någon gång under året 238 7. Ingen gång 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 GÅTT PÅ BIO 52 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 52(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.52 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 22 2. Någon gång i veckan 225 3. Någon gång i månaden 327 4. Någon gång i kvartalet 216 5. Någon gång i halvåret 374 6. Någon gång under året 571 7. Ingen gång 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 GÅTT PÅ TEATER 52 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 52(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.52 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 3 2. Någon gång i veckan 61 3. Någon gång i månaden 166 4. Någon gång i kvartalet 195 5. Någon gång i halvåret 424 6. Någon gång under året 894 7. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 LÄST BOK 52 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 52(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.52 för fullständig frågetext> 428 1. Flera gånger i veckan 197 2. Någon gång i veckan 315 3. Någon gång i månaden 244 4. Någon gång i kvartalet 149 5. Någon gång i halvåret 228 6. Någon gång under året 204 7. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 DISKUTERAT POLITIK 52 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 52(6) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.52 för fullständig frågetext> 245 1. Flera gånger i veckan 414 2. Någon gång i veckan 348 3. Någon gång i månaden 149 4. Någon gång i kvartalet 119 5. Någon gång i halvåret 195 6. Någon gång under året 279 7. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 BESÖKT GUDSTJÄNST 52 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 52(7) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.52 för fullständig frågetext> 24 1. Flera gånger i veckan 68 2. Någon gång i veckan 88 3. Någon gång i månaden 107 4. Någon gång i kvartalet 139 5. Någon gång i halvåret 413 6. Någon gång under året 910 7. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 LÄST VECKOTIDNING 52 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 52(8) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.52 för fullständig frågetext> 202 1. Flera gånger i veckan 407 2. Någon gång i veckan 453 3. Någon gång i månaden 205 4. Någon gång i kvartalet 114 5. Någon gång i halvåret 200 6. Någon gång under året 181 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 UMGÅTTS MED VÄNNER 52 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 52(9) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.52 för fullständig frågetext> 705 1. Flera gånger i veckan 622 2. Någon gång i veckan 338 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 19 6. Någon gång under året 6 7. Ingen gång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 LÄST DIREKTREKLAM 52 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 52(10) <Aktivitet det senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.52 för fullständig frågetext> 476 1. Flera gånger i veckan 732 2. Någon gång i veckan 220 3. Någon gång i månaden 56 4. Någon gång i kvartalet 45 5. Någon gång i halvåret 90 6. Någon gång under året 150 7. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 52 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 52(11) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.52 för fullständig frågetext> 74 1. Flera gånger i veckan 381 2. Någon gång i veckan 275 3. Någon gång i månaden 135 4. Någon gång i kvartalet 82 5. Någon gång i halvåret 187 6. Någon gång under året 628 7. Ingen gång 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 RESTAURANG KVÄLLSTID 52 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 52(12) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.52 för fullständig frågetext> 29 1. Flera gånger i veckan 142 2. Någon gång i veckan 416 3. Någon gång i månaden 351 4. Någon gång i kvartalet 215 5. Någon gång i halvåret 249 6. Någon gång under året 357 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 REST UTOMLANDS 52 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 52(13) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.52 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 3 2. Någon gång i veckan 37 3. Någon gång i månaden 172 4. Någon gång i kvartalet 311 5. Någon gång i halvåret 678 6. Någon gång under året 553 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 HYRT VIDEOFILM 52 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 52(14) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.52 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger i veckan 76 2. Någon gång i veckan 379 3. Någon gång i månaden 234 4. Någon gång i kvartalet 148 5. Någon gång i halvåret 178 6. Någon gång under året 735 7. Ingen gång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 UMGÅTTS MED GRANNAR 52 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 52(15) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.52 för fullständig frågetext> 112 1. Flera gånger i veckan 241 2. Någon gång i veckan 316 3. Någon gång i månaden 213 4. Någon gång i kvartalet 144 5. Någon gång i halvåret 240 6. Någon gång under året 498 7. Ingen gång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 ANVÄNT PERSONDATOR 52 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 52(16) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.52 för fullständig frågetext> 650 1. Flera gånger i veckan 196 2. Någon gång i veckan 128 3. Någon gång i månaden 42 4. Någon gång i kvartalet 21 5. Någon gång i halvåret 57 6. Någon gång under året 651 7. Ingen gång 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 KÖRT PÅ INTERNET 52 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 52(17) <Aktivitet det senaste året> Kört på Internet <Se F.52 för fullständig frågetext> 260 1. Flera gånger i veckan 156 2. Någon gång i veckan 131 3. Någon gång i månaden 61 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i halvåret 106 6. Någon gång under året 999 7. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 RÖKT/SNUSAT 52 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 52(18) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.52 för fullständig frågetext> 484 1. Flera gånger i veckan 67 2. Någon gång i veckan 45 3. Någon gång i månaden 24 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 54 6. Någon gång under året 1066 7. Ingen gång 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 52 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 52(19) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.52 för fullständig frågetext> 117 1. Flera gånger i veckan 514 2. Någon gång i veckan 579 3. Någon gång i månaden 137 4. Någon gång i kvartalet 62 5. Någon gång i halvåret 143 6. Någon gång under året 211 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 KÖPT CD SKIVA 52 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 52(20) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.52 för fullständig frågetext> 28 1. Flera gånger i veckan 36 2. Någon gång i veckan 213 3. Någon gång i månaden 350 4. Någon gång i kvartalet 263 5. Någon gång i halvåret 320 6. Någon gång under året 546 7. Ingen gång 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 GÅTT PÅ BIBLIOTEK 52 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 52(21) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.52 för fullständig frågetext> 59 1. Flera gånger i veckan 149 2. Någon gång i veckan 412 3. Någon gång i månaden 225 4. Någon gång i kvartalet 175 5. Någon gång i halvåret 247 6. Någon gång under året 486 7. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 ARBETAT ÖVERTID 52 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 52(22) <Aktivitet det senaste året> Arbetat övertid <Se F.52 för fullständig frågetext> 234 1. Flera gånger i veckan 239 2. Någon gång i veckan 323 3. Någon gång i månaden 128 4. Någon gång i kvartalet 60 5. Någon gång i halvåret 95 6. Någon gång under året 648 7. Ingen gång 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 UMGÅTTS MED SLÄKT 52 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 52(23) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.52 för fullständig frågetext> 192 1. Flera gånger i veckan 392 2. Någon gång i veckan 625 3. Någon gång i månaden 263 4. Någon gång i kvartalet 134 5. Någon gång i halvåret 92 6. Någon gång under året 59 7. Ingen gång 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 MÅLAT/SKRIVIT/TECKNAT 52 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 52(24) <Aktivitet det senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.52 för fullständig frågetext> 161 1. Flera gånger i veckan 150 2. Någon gång i veckan 138 3. Någon gång i månaden 77 4. Någon gång i kvartalet 80 5. Någon gång i halvåret 190 6. Någon gång under året 946 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 HANDLAT VÄRDEPAPPER 52 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 52(25) <Aktivitet det senaste året> Handlat med värdepapper (aktier eller obligationer) <Se F.52 för fullständig frågetext> 16 1. Flera gånger i veckan 13 2. Någon gång i veckan 124 3. Någon gång i månaden 124 4. Någon gång i kvartalet 143 5. Någon gång i halvåret 331 6. Någon gång under året 995 7. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 BETT TILL GUD 52 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 52(26) <Aktivitet det senaste året> Bett till Gud <Se F.52 för fullständig frågetext> 268 1. Flera gånger i veckan 110 2. Någon gång i veckan 117 3. Någon gång i månaden 53 4. Någon gång i kvartalet 70 5. Någon gång i halvåret 211 6. Någon gång under året 917 7. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 MEDLEM SVENSKA KYRKAN 53 Loc 371 width 1 MD=9 53 Är Du medlem i Svenska Kyrkan, i någon frikyrka, samfund eller annan religiös organisation (fler än ett svar kan anges)? 53(1) Ja, i Svenska Kyrkan 1360 1. Markerat 424 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 325 MEDLEM KRIST SAMFUND 53 Loc 372 width 1 MD=9 53(2) <Medlemskap> Ja, i annat kristet samfund <Se F.53 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 1683 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 326 MEDLEM ANNAT SAMFUND 53 Loc 373 width 1 MD=9 53(3) <Medlemskap> Ja, i annat samfund eller annan religiös organisation <Se F.53 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1751 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 327 EJ MEDLEM RELIG ORG 53 Loc 374 width 1 MD=9 53(4) <Medlemskap> Nej, ej medlem i Svenska Kyrkan, i någon frikyrka, samfund eller annan religiös organisation <Se F.53 för fullständig frågetext> 253 1. Markerat 1531 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 328 MEDLEM VET EJ 53 Loc 375 width 1 MD=9 53(5) <Medlemskap> Vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 1702 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 329 FAVORITLAG FOTBOLL 54 Loc 376 width 1 MD=9 54 Har Du något favoritlag i fotboll? 877 1. Ja 870 5. Nej 98 9. Uppgift saknas
VAR 330 FAVORITFOTBOLLSLAG 54 Loc 377 width 2 MD= 0 or GE 99 54(1) Favoritfotbollslag <Se F.54 för fullständig frågetext> 554 01. IFK Göteborg 76 02. GAIS 60 03. ÖIS 8 04. Halmstad Bollklubb 1 05. Proletären FF 13 06. Malmö FF 1 07. Mjällby, Blekinge 15 08. Elfsborg 2 09. Svenska Landslaget 9 10. Västra Frölunda 1 11. Bayern Munchen 5 12. AIK 3 13. Stenungs IF 1 14. Onsala 1 15. Brage 1 16. Barcelona 1 17. Nödinge 2 18. Lazio 7 19. Öster 1 20. Kalmar FF 3 21. Gunnilse 0 22. HIF 1 23. Skellefteå AIK 1 24. Iran 2 25. KBI 1 26. IK Fjärås 1 27. Ljungskile 1 28. Åsa IF 7 29. Hammarby 1 30. Warta 2 31. Norrköping 4 32. Helsingborg IF 1 33. Hycklinge 1 34. Lundby IF 1 35. SK Argo 0 36. Norrköping 2 37. Djurgårdens IF 7 38. Häcken 1 39. Leeds 2 40. Juventus 1 41. Donsö IF 1 42. Kapareskolan 6 43. Milan 1 44. Torslanda IK 4 45. Degerfors 1 46. Azalea BK 1 47. Brazil 1 48. Tolö IF 5 49. Manchester UTD 2 50. Liverpool 1 51. PSU Eindhoven 1 52. Gbgs Bosnien 1 53. Vinberg 2 54. Sandviks IK 1 55. Hebe IF 1 56. Ajax 1 57. Heimer 1 58. Röda stjärnan 1 59. Skene IF 1 60. Porto 1 61. GIF Sundsvall 1 62. Gerdsken BK - Alingsås 1 63. Inland IF 2 64. Åtvidaberg FF 1 65. Umeå FC 1 66. Redbergslid 1 67. Arsenal 1 68. Real Madrid 1 69. Landvetter 1 70. Lindome IF 8 71. Ej angivit lag 899 00. Frågan ej tillämplig 92 99. Uppgift saknas
VAR 331 SISTA ÅR: ULLEVI 55 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 55 Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål och avser Du att göra det under det kommande året? Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök. 55a(1) <Besökt under det senaste året> Gamla Ullevi <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.58> 104 1. Flera gånger 260 3. Någon gång 1354 5. Ingen gång 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 SISTA ÅR: GUNNEBO 55 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 55a(2) <Besökt under det senaste året> Gunnebo Slott <Se F.55 för fullständig frågetext> 80 1. Flera gånger 240 3. Någon gång 1379 5. Ingen gång 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 SISTA ÅR: GBG OPERA 55 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 55a(3) <Besökt under det senaste året> Göteborgs Operan <Se F.55 för fullständig frågetext> 135 1. Flera gånger 443 3. Någon gång 1140 5. Ingen gång 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 SISTA ÅR: KONSERTHUS 55 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 55a(4) <Besökt under det senaste året> Konserthuset <Se F.55 för fullständig frågetext> 56 1. Flera gånger 252 3. Någon gång 1390 5. Ingen gång 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 SISTA ÅR: KONSTMUSEUM 55 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 55a(5) <Besökt under det senaste året> Göteborgs konstmuseum <Se F.55 för fullständig frågetext> 70 1. Flera gånger 383 3. Någon gång 1265 5. Ingen gång 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 SISTA ÅR: LISEBERG 55 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 55a(6) <Besökt under det senaste året> Liseberg <Se F.55 för fullständig frågetext> 423 1. Flera gånger 767 3. Någon gång 558 5. Ingen gång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 SISTA ÅR: NYA ULLEVI 55 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 55a(7) <Besökt under det senaste året> Nya Ullevi <Se F.55 för fullständig frågetext> 82 1. Flera gånger 369 3. Någon gång 1257 5. Ingen gång 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 SISTA ÅR: NÄÄS 55 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 55a(8) <Besökt under det senaste året> Nääs <Se F.55 för fullständig frågetext> 53 1. Flera gånger 321 3. Någon gång 1336 5. Ingen gång 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 SISTA ÅR:SCANDINAVIUM 55 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 55a(9) <Besökt under det senaste året> Scandinavium <Se F.55 för fullständig frågetext> 103 1. Flera gånger 458 3. Någon gång 1153 5. Ingen gång 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 SISTA ÅR: STADSTEATER 55 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 55a(10) <Besökt under det senaste året> Stadsteatern <Se F.55 för fullständig frågetext> 53 1. Flera gånger 263 3. Någon gång 1397 5. Ingen gång 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 SISTA ÅR: SV MÄSSAN 55 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 55a(11) <Besökt under det senaste året> Svenska Mässan <Se F.55 för fullständig frågetext> 173 1. Flera gånger 840 3. Någon gång 722 5. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 SISTA ÅR: TJOLÖHOLM 55 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 55a(12) <Besökt under det senaste året> Tjolöholms slott <Se F.55 för fullständig frågetext> 57 1. Flera gånger 301 3. Någon gång 1348 5. Ingen gång 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 SISTA ÅR: ÅBY TRAV 55 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 55a(13) <Besökt under det senaste året> Åby Travbana <Se F.55 för fullständig frågetext> 30 1. Flera gånger 128 3. Någon gång 1559 5. Ingen gång 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 SISTA ÅR: FOLKTEATERN 55 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 55a(14) <Besökt under det senaste året> Folkteatern i Göteborg <Se F.55 för fullständig frågetext> 26 1. Flera gånger 177 3. Någon gång 1498 5. Ingen gång 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 SISTA ÅR: DANMARK 55 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 55a(15) <Besökt under det senaste året> Dagstur till eller lillsemester i Danmark <Se F.55 för fullständig frågetext> 286 1. Flera gånger 739 3. Någon gång 725 5. Ingen gång 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 NÄSTA ÅR: ULLEVI 55 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 9 55b(1) <Besöker under det kommande året> Gamla Ullevi <Se F.55 för fullständig frågetext> 160 1. Flera gånger 410 3. Någon gång 852 5. Ingen gång 373 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 NÄSTA ÅR: GUNNEBO 55 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 55b(2) <Besöker under det kommande året> Gunnebo Slott <Se F.55 för fullständig frågetext> 116 1. Flera gånger 475 3. Någon gång 833 5. Ingen gång 371 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 NÄSTA ÅR: GBG OPERAN 55 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 55b(3) <Besöker under det kommande året> Göteborgs Operan <Se F.55 för fullständig frågetext> 255 1. Flera gånger 615 3. Någon gång 581 5. Ingen gång 344 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 NÄSTA ÅR: KONSERTHUS 55 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 55b(4) <Besöker under det kommande året> Konserthuset <Se F.55 för fullständig frågetext> 146 1. Flera gånger 566 3. Någon gång 721 5. Ingen gång 362 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 NÄSTA ÅR: KONSTMUSEUM 55 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 55b(5) <Besöker under det kommande året> Göteborgs konstmuseum <Se F.55 för fullständig frågetext> 205 1. Flera gånger 546 3. Någon gång 683 5. Ingen gång 361 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 NÄSTA ÅR: LISEBERG 55 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 55b(6) <Besöker under det kommande året> Liseberg <Se F.55 för fullständig frågetext> 682 1. Flera gånger 607 3. Någon gång 171 5. Ingen gång 335 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 NÄSTA ÅR: NYA ULLEVI 55 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 55b(7) <Besöker under det kommande året> Nya Ullevi <Se F.55 för fullständig frågetext> 187 1. Flera gånger 548 3. Någon gång 697 5. Ingen gång 363 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 NÄSTA ÅR: NÄÄS 55 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 55b(8) <Besöker under det kommande året> Nääs <Se F.55 för fullständig frågetext> 117 1. Flera gånger 502 3. Någon gång 807 5. Ingen gång 369 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 NÄSTA ÅR:SCANDINAVIUM 55 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 55b(9) <Besöker under det kommande året> Scandinavium <Se F.55 för fullständig frågetext> 245 1. Flera gånger 716 3. Någon gång 485 5. Ingen gång 349 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 NÄSTA ÅR: STADSTEATER 55 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 55b(10) <Besöker under det kommande året> Stadsteatern <Se F.55 för fullständig frågetext> 111 1. Flera gånger 488 3. Någon gång 836 5. Ingen gång 360 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 NÄSTA ÅR: SV MÄSSAN 55 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 55b(11) <Besöker under det kommande året> Svenska Mässan <Se F.55 för fullständig frågetext> 346 1. Flera gånger 815 3. Någon gång 295 5. Ingen gång 339 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 NÄSTA ÅR: TJOLÖHOLM 55 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 55b(12) <Besöker under det kommande året> Tjolöholms slott <Se F.55 för fullständig frågetext> 106 1. Flera gånger 524 3. Någon gång 800 5. Ingen gång 365 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 NÄSTA ÅR: ÅBY TRAV 55 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 55b(13) <Besöker under det kommande året> Åby Travbana <Se F.55 för fullständig frågetext> 53 1. Flera gånger 212 3. Någon gång 1168 5. Ingen gång 362 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 NÄSTA ÅR: FOLKTEATERN 55 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 55b(14) <Besöker under det kommande året> Folkteatern i Göteborg <Se F.55 för fullständig frågetext> 77 1. Flera gånger 460 3. Någon gång 901 5. Ingen gång 357 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 NÄSTA ÅR: DANMARK 55 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 55b(15) <Besöker under det kommande året> Dagstur till eller lillsemester i Danmark <Se F.55 för fullständig frågetext> 497 1. Flera gånger 744 3. Någon gång 239 5. Ingen gång 315 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 MEDLEM IDROTTSFÖREN 63 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 63 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? 63(1) Idrotts- eller friluftsförening <Senaste förekomst: SOM96 F.49 Modifierad)> 145 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 138 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 277 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1130 5. Icke medlem 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 MEDLEM MILJÖORG 63 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 63(2) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.63 för fullständig frågetext> 8 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 82 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1581 5. Icke medlem 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 MEDLEM POL PARTI 63 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 63(3) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.63 för fullständig frågetext> 20 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 26 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 65 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1561 5. Icke medlem 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 MEDLEM FACKFÖRENING 63 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 63(4) <Medlemskap> Facklig organisation <Se F.63 för fullständig frågetext> 64 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 190 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 599 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 847 5. Icke medlem 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 MEDLEM KONSUMENTKOOP 63 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 63(5) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.63 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 14 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 307 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1352 5. Icke medlem 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 MEDLEM KULTURFÖRENING 63 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 63(6) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.63 för fullständig frågetext> 58 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 73 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 95 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1423 5. Icke medlem 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 63 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 63(7) <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägareförening <Se F.63 för fullständig frågetext> 61 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 177 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 405 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1057 5. Icke medlem 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 MEDLEM PENSIONÄRSORG 63 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 63(8) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.63 för fullständig frågetext> 14 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 49 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 81 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1538 5. Icke medlem 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 63 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 63(9) <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation <Se F.63 för fullständig frågetext> 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 14 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 88 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 317 5. Icke medlem 1347 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 MEDLEM DJURSKYDDSFÖR 63 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 63(10) <Medlemskap> Djurskyddsförening <Se F.63 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 72 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1550 5. Icke medlem 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 MEDLEM ANNAN ORG 63 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 63(11) <Medlemskap> Annan organisation <Se F.63 för fullständig frågetext> 102 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 134 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 174 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 1243 5. Icke medlem 122 0. Uppgift saknas på delfrågan 70 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 SKALA LITA MÄNNISKOR 64 Loc 420 width 2 MD=99 64 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.50> 64 00. Det går inte att lita på människor i allmänhet 31 01. 64 02. 88 03. 103 04. 282 05. 136 06. 313 07. 419 08. 144 09. 128 10. Det går att lita på människor i allmänhet 73 99. Uppgift saknas
VAR 373 NÖJD MED LIVET 65 Loc 422 width 1 MD=9 65 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.51> 577 1. Mycket nöjd 1027 2. Ganska nöjd 158 3. Inte särskilt nöjd 30 4. Inte alls nöjd 53 9. Uppgift saknas
VAR 374 BOENDETID 66 Loc 423 width 1 MD=9 66 Hur länge har Du bott här i kommunen? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.59> 478 1. Har alltid bott här 154 2. Har alltid bott här bortsett från korta perioder, tex studier på annan ort 707 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 373 4. Inflyttad, har bott här 1 till 10 år 58 5. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 75 9. Uppgift saknas
VAR 375 BOSTADSORT 67 Loc 424 width 1 MD=9 67 Hur vill Du karakterisera det område Du bor i? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.60> 229 1. Ren landsbygd 701 2. Mindre tätort 861 3. Stad eller större tätort 54 9. Uppgift saknas
VAR 376 BOSTAD 68 Loc 425 width 1 MD=9 68 Hur bor Du för närvarande? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.61> 167 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 788 2. I villa eller radhus i småhusområde 854 3. I lägenhet i flerfamiljhus 36 9. Uppgift saknas
VAR 377 BOENDETYP 69 Loc 426 width 1 MD=9 69 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.62> 700 1. Hyr bostaden 1093 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 52 9. Uppgift saknas
VAR 378 KOMMUN 70 Loc 427 width 4 MD=9999 70 I vilken kommun bor Du? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.63> 157 1384. Kungsbacka 67 1401. Härryda 66 1402. Partille 28 1407. Öckerö 46 1415. Stenungsund 35 1419. Tjörn 863 1480. Göteborg 110 1481. Mölndal 67 1482. Kungälv 57 1521. Ale 73 1524. Lerum 20 1562. Lilla Edet 63 1582. Alingsås 5 7777. Ej Västsverige 119 8888. Svar som ej är kommun 69 9999. Uppgift saknas
VAR 379 UPPVÄXTORT SJÄLV 71 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 71 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 71(1) Du själv <Senaste förekomst: SOM96 F.64> 300 1. Ren landsbygd i Sverige 424 2. Mindre tätort i Sverige 252 3. Stad eller större tätort i Sverige 585 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 42 5. Annat land i Norden 72 6. Annat land i Europa 53 7. Land utanför Europa 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 UPPVÄXTORT FADER 71 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 71(2) <Uppväxtort> Din far <Se F.71 för fullständig frågetext> 505 1. Ren landsbygd i Sverige 321 2. Mindre tätort i Sverige 214 3. Stad eller större tätort i Sverige 409 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 81 5. Annat land i Norden 133 6. Annat land i Europa 75 7. Land utanför Europa 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 UPPVÄXTORT MODER 71 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 71(3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.71 för fullständig frågetext> 512 1. Ren landsbygd i Sverige 330 2. Mindre tätort i Sverige 215 3. Stad eller större tätort i Sverige 405 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 88 5. Annat land i Norden 121 6. Annat land i Europa 70 7. Land utanför Europa 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 ÅSIKT BOENDE KOMMUN 72 Loc 434 width 2 MD= 0 or GE 99 72 Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i... 72(1) Den kommun Du bor i <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.65> 0 01. Mycket bra 0 02. 0 03. 0 04. 0 05. 0 06. Varken bra eller dåligt 425 07. 410 08. 360 09. 23 -1. 30 -2. 14 -3. 7 -4. 12 -5. 166 10. 85 11. Mycket dåligt 15 97. 255 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 ÅSIKT BOENDE OMRÅDE 72 Loc 436 width 2 MD= 0 or GE 99 72(2) Det område inom kommunen där Du bor <Se F.72 för fullständig frågetext> 0 01. Mycket bra 0 02. 0 03. 0 04. 0 05. 0 06. Varken bra eller dåligt 623 07. 383 08. 292 09. 15 -1. 16 -2. 24 -3. 9 -4. 16 -5. 116 10. 46 11. Mycket dåligt 114 97. 148 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 FÄRDSÄTT: TILL FOTS 73 Loc 438 width 1 MD=9 73 Vilket/vilka av dessa färdsätt använde Du Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Kombinationer av färdsätt kan anges, genom att Du markerar med flera kryss.) 73(1) Till fots <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.67> 301 1. Markerat 1444 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 385 FÄRDSÄTT: CYKEL 73 Loc 439 width 1 MD=9 73(2) <Färdsätt den senaste dagen> Cykel <Se F.73 för fullständig frågetext> 310 1. Markerat 1435 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 386 FÄRDSÄTT: MOPED 73 Loc 440 width 1 MD=9 73(3) <Färdsätt den senaste dagen> Moped <Se F.73 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 1723 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 387 FÄRDSÄTT: BILFÖRARE 73 Loc 441 width 1 MD=9 73(4) <Färdsätt den senaste dagen> Bil som förare <Se F.73 för fullständig frågetext> 712 1. Markerat 1033 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 388 FÄRDSÄTT: PASSAGERARE 73 Loc 442 width 1 MD=9 73(5) <Färdsätt den senaste dagen> Bil som passagerare <Se F.73 för fullständig frågetext> 167 1. Markerat 1578 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 389 FÄRDSÄTT: BUSS 73 Loc 443 width 1 MD=9 73(6) <Färdsätt den senaste dagen> Buss <Se F.73 för fullständig frågetext> 334 1. Markerat 1411 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 390 FÄRDSÄTT: SPÅRVAGN 73 Loc 444 width 1 MD=9 73(7) <Färdsätt den senaste dagen> Spårvagn <Se F.73 för fullständig frågetext> 257 1. Markerat 1488 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 391 FÄRDSÄTT: TÅG 73 Loc 445 width 1 MD=9 73(8) <Färdsätt den senaste dagen> Tåg/pendeltåg <Se F.73 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 1686 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 392 FÄRDSÄTT: BÅT/FÄRJA 73 Loc 446 width 1 MD=9 73(9) <Färdsätt den senaste dagen> Båt/färja <Se F.73 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1715 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 393 FÄRDSÄTT: ANNAT 73 Loc 447 width 1 MD=9 73(10) <Färdsätt den senaste dagen> Annat <Se F.73 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1729 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 394 FÄRDSÄTT: ARBETAR EJ 73 Loc 448 width 1 MD=9 73(11) <Färdsätt den senaste dagen> Arbetar ej/går ej i skolan <Se F.73 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 1598 5. Ej markerat 100 9. Uppgift saknas
VAR 395 ARBETE I KOMMUN 74 Loc 449 width 1 MD=9 74 Förvärvsarbetar/studerar Du i Din kommun eller pendlar Du till arbete/studie i annan kommun? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.68> 821 1. Förvärvsarbetar/studerar i min kommun 248 2. Pendlar till arbetet/studier i Göteborgs kommun 187 3. Pendlar till arbete/studier i annan kommun 370 4. Förvärvsarbetar/studerar ej 31 8. Fler än ett alternativ 188 9. Uppgift saknas
VAR 396 FÖDELSEÅR 75 Loc 450 width 4 MD=9999 75 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.69> 1917. 1917 . . 1982. 1982 40 9999. Uppgift saknas Kod: 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Frek: 7 4 10 17 18 20 14 25 16 23 21 Kod: 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 Frek: 19 12 18 25 17 13 25 22 26 22 28 Kod: 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 Frek: 35 27 26 26 33 36 40 30 32 36 35 Kod: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Frek: 21 24 30 42 23 25 44 24 39 28 38 Kod: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Frek: 34 32 42 40 30 40 38 29 29 29 34 Kod: 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Frek: 34 36 32 28 27 22 38 25 27 32 31 Kod: 9999 Frek: 40
VAR 397 KÖN 76 Loc 454 width 1 MD=9 76 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.70> 894 1. Man 916 2. Kvinna 35 9. Uppgift saknas
VAR 398 MEDBORGARSKAP 77 Loc 455 width 1 MD=9 77 Är Du svensk medborgare? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.71> 1709 1. Ja 107 5. Nej 29 9. Uppgift saknas
VAR 399 CIVILSTÅND 78 Loc 456 width 1 MD=9 78 Vilket är Ditt civilstånd? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.72> 624 1. Ensamstående 276 2. Samboende 893 3. Gift 52 9. Uppgift saknas
VAR 400 ANTAL FAMILJEMEDLEM 79 Loc 457 width 2 MD GE 99 79 Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.81> 338 01. 1 person 662 02. 2 personer 278 03. 3 personer 346 04. 4 personer 136 05. 5 personer 21 06. 6 personer 13 07. 7 personer 3 09. 9 personer 1 10. 10 personer 1 11. 11 personer 46 99. Uppgift saknas
VAR 401 BARN I HUSHÅLLET 80 Loc 459 width 1 MD=9 80 Har Du barn som bor i Ditt hushåll? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.81> 742 1. Ja 1055 5. Nej 48 9. Uppgift saknas
VAR 402 BARN 0-3 ÅR 80 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 8 80A Har Du barn som bor i Ditt hushåll? Om ja, i vilka åldrar? 80 (1) 0-3 år 188 1. Markerat 108 5. Ej markerat 1055 0. Frågan ej tillämplig 446 8. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 403 BARN 4-6 ÅR 80 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 8 80(2) <Barn i hushållet> 4-6 år <Se F.80A för fullständig frågetext> 174 1. Markerat 111 5. Ej markerat 1055 0. Frågan ej tillämplig 457 8. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 404 BARN 7-15 ÅR 80 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 8 80(3) <Barn i hushållet> 7-15 år <Se F.80A för fullständig frågetext> 376 1. Markerat 77 5. Ej markerat 1055 0. Frågan ej tillämplig 289 8. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 405 BARN 16-18 ÅR 80 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 8 80(4) <Barn i hushållet> 16-18 år <Se F.80A för fullständig frågetext> 153 1. Markerat 114 5. Ej markerat 1055 0. Frågan ej tillämplig 475 8. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 406 BARN ÖVER 18 ÅR 80 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 8 80(5) <Barn i hushållet> över 18 år <Se F.80A för fullständig frågetext> 190 1. Markerat 118 5. Ej markerat 1055 0. Frågan ej tillämplig 434 8. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 407 UTBILDNING 81 Loc 465 width 1 MD=9 81 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.73> 444 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 54 2. Folkhögskola 274 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 89 4. Flickskola/Realexamen 370 5. Minst treårigt gymnasium 185 6. Studerat vid högskola/universitet 365 7. Examen från högskola/universitet 64 9. Uppgift saknas
VAR 408 ARBETSMARKNADSGRUPP 82 Loc 466 width 1 MD=9 82 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.75> 39 0. Fler än ett alternativ 990 1. Förvärvsarbetande 23 2. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 6 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 91 4. Arbetslös 254 5. Ålderspensionär 78 6. Förtidspensionär 23 7. Hemarbetande 275 8. Studerande 66 9. Uppgift saknas
VAR 409 YRKESARBETAR 83 Loc 467 width 1 MD=9 83 Vilket yrke har/hade Du? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.76> 1566 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 135 5. Har aldrig yrkesarbetat 144 9. Uppgift saknas
VAR 410 YRKE 83 Loc 468 width 3 MD= 0 or GE 999 83(1) Yrke <Se F.83 för fullständig frågetext> 6 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 1 012. 18 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 55 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 38 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 28 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso-och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 49 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 56 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 40 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 4 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 33 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 58 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 7 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 9 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 3 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 4 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 5 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 14 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 14 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 070. 6 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 14 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 2 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 16 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 8 086. Programmerare 1 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 092. Domstoljurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 2 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 098. Militärt arbete 0 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 0 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 3 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 4 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 11 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom museigruppen 1 152. 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 3 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 6 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 19 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 19 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 9 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 18 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 16 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare inom dessa yrkesområden 3 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmånsfunktion; förrådsman 5 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 9 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 46 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 232. Annat kontorsarbete: företagare 40 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 33 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 238. 0 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 3 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 4 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 317. Parti- och detaljhandels företag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 4 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 4 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 5 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 44 328. Biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 333. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: näringsidkare med ambulerande företag 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 3 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 5 338. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: affärsbiträden 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 16 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 9 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 10 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 22 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 9 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 8 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 2 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 4 422. Företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 1 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 1 448. Skogsarbete: manuellt arbete 3 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 1 458. Fiskeriarbete: manuellt arbete inom yrkesgruppen 0 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 3 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 27 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 7 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 5 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 6 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 16 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 5 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 3 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 0 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 6 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 732. Järnbruks-, metallverks- smides och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 5 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 2 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 13 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 59 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 12 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 19 768. Träarbete: manuellt arbete 2 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 7 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 13 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 13 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 4 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 3 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 5 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 9 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 9 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 16 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 6 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 4 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 9 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager och förrådsarbete: förman/arbetsledare 28 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Brandman 0 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 4 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 7 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 12 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 40 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 58 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 0 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 4 947. Övrigt servicearbete: fotograf 15 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete inom yrkesgruppen 4 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 7 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 19 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 6 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 1 972. 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 11 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 1 984. Militärt arbete: officerare med befattning som överste eller högre befattning 2 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 30 994. Oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 10 995. Hemarbetande 13 996. Studerande 20 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 126 000. Frågan ej tillämplig 157 999. Uppgift saknas
VAR 411 HELTID/DELTIDSARBETE 84 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 84 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.77> 1194 1. Heltid 325 2. Deltid 135 0. Frågan ej tillämplig 191 9. Uppgift saknas
VAR 412 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 85 Loc 472 width 2 MD= 0 or GE 99 85 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.78> 456 01. Tjänsteman 213 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 39 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 535 04. Arbetare 95 05. Arbetare med arbetsledande funktion 17 06. Egenanställd arbetare 6 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 58 09. Företagare: ingen anställd 53 10. Företagare: 1-9 anställda 13 11. Företagare: 10 eller fler anställda 53 98. Fler än ett alternativ 135 00. Frågan ej tillämplig 172 99. Uppgift saknas
VAR 413 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 86 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 86 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.79> 172 1. Statlig 433 2. Kommunal (även landstingskommunal) 906 3. Privat 135 0. Frågan ej tillämplig 199 9. Uppgift saknas
VAR 414 MEDLEM FACKFÖRENING 87 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 87 Är Du medlem i någon fackförening? <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.80> 463 1. Ja, förbund inom Landsorganisationen (LO) 341 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 142 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 550 5. Nej 135 0. Frågan ej tillämplig 214 9. Uppgift saknas
VAR 415 HUSHÅLLSINKOMST 88 Loc 476 width 2 MD=99 88 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.82> 158 01. 100 000 kr eller mindre 161 02. 101 000 - 150 000 kr 201 03. 151 000 - 200 000 kr 187 04. 201 000 - 250 000 kr 163 05. 251 000 - 300 000 kr 189 06. 301 000 - 350 000 kr 160 07. 351 000 - 400 000 kr 127 08. 401 000 - 450 000 kr 97 09. 451 000 - 500 000 kr 207 10. Över 500 000 kr 195 99. Uppgift saknas
VAR 416 KLASSTILLHÖRIGHET 89 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 9 89 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 89(1) Din nuvarande familj <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.83> 653 1. Arbetarfamilj 13 2. Jordbrukarfamilj 443 3. Tjänstemannafamilj 295 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 156 5. Egen företagare 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 KLASS UNDER UPPVÄXT 89 Loc 479 width 1 MD=0 or GE 9 89(2) Din familj Du växte upp i <Se F.89 för fullständig frågetext> 871 1. Arbetarfamilj 113 2. Jordbrukarfamilj 314 3. Tjänstemannafamilj 138 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 215 5. Egen företagare 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 HUND I HUSHÅLL 90 Loc 480 width 1 MD=9 90 Har Du något husdjur i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 90(1) Hund 214 1. Markerat 1543 5. Ej markerat 88 9. Uppgift saknas
VAR 419 KATT I HUSHÅLL 90 Loc 481 width 1 MD=9 90(2) <Husdjur i hushållet> Katt <Se F.90 för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 1462 5. Ej markerat 88 9. Uppgift saknas
VAR 420 FÅGEL I HUSHÅLL 90 Loc 482 width 1 MD=9 90(3) <Husdjur i hushållet> Fågel <Se F.90 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 1662 5. Ej markerat 88 9. Uppgift saknas
VAR 421 AKVARIEFISK I HUSHÅLL 90 Loc 483 width 1 MD=9 90(4) <Husdjur i hushållet> Akvariefisk <Se F.90 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 1634 5. Ej markerat 88 9. Uppgift saknas
VAR 422 ANNAT DJUR I HUSHÅLL 90 Loc 484 width 1 MD=9 90(5) <Husdjur i hushållet> Annat husdjur <Se F.90 för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 1612 5. Ej markerat 88 9. Uppgift saknas
VAR 423 EJ HUSDJUR I HUSHÅLL 90 Loc 485 width 1 MD=9 90(6) <Husdjur i hushållet> Har ej husdjur i mitt hushåll <Se F.90 för fullständig frågetext> 1088 1. Markerat 669 5. Ej markerat 88 9. Uppgift saknas
VAR 424 UTRUSTN. TV 91 Loc 486 width 1 MD=9 91 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? 91(1) TV-apparat/er <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.84> 1709 1. Markerat 84 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 425 ANTAL TV-APPARATER 91 Loc 487 width 2 MD= 0 or GE 99 91(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.91 för fullständig frågetext> 776 01. En Tv-apparat 675 02. Två TV-apparater 202 03. Tre TV-apparater 62 04. Fyra TV-apparater 10 05. Fem TV-apparater 5 06. Sex TV-apparater 1 07. Sju TV-apparater 0 08. Åtta TV-apparater 2 09. Nio TV-apparater 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 426 UTRUSTN. TELEFON 91 Loc 489 width 1 MD=9 91(3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.91 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM94 F.87 (Modifierad)> 1710 1. Markerat 83 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 427 ANTAL TELEFONER 91 Loc 490 width 2 MD= 0 or GE 99 91(4) <Utrustning i hushållet> Antal telefon/er <Se F.91 för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: VÄSTSOM95 F.78> 435 01. En telefon 498 02. Två telefoner 410 03. Tre telefoner 212 04. Fyra telefoner 125 05. Fem telefoner 44 06. Sex telefoner 16 07. Sju telefoner 10 08. Åtta telefoner 14 09. Nio telefoner 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 428 UTRUSTN. TEL.SVARARE 91 Loc 492 width 1 MD=9 91(5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.91 för fullständig frågetext> 699 1. Markerat 1094 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 429 UTRUSTN. MOBILTEL 91 Loc 493 width 1 MD=9 91(6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.91 för fullständig frågetext> 993 1. Markerat 800 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 430 UTRUSTN. TEXT-TV 91 Loc 494 width 1 MD=9 91(7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.91 för fullständig frågetext> 1293 1. Markerat 500 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 431 UTRUSTN. VIDEO 91 Loc 495 width 1 MD=9 91(8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.91 för fullständig frågetext> 1400 1. Markerat 393 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 432 UTRUSTN. KABEL-TV 91 Loc 496 width 1 MD=9 91(9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.91 för fullständig frågetext> 837 1. Markerat 956 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 433 UTRUSTN. PARABOLANT 91 Loc 497 width 1 MD=9 91(10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.91 för fullständig frågetext> 327 1. Markerat 1466 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 434 UTRUSTN. PERSONDATOR 91 Loc 498 width 1 MD=9 91(11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.91 för fullständig frågetext> 855 1. Markerat 938 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 435 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 91 Loc 499 width 1 MD=9 91(12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.91 för fullständig frågetext> 1261 1. Markerat 532 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 436 UTRUSTN. FAX 91 Loc 500 width 1 MD=9 91(13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.91 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 1454 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 437 UTRUSTN. CD-SPELARE 91 Loc 501 width 1 MD=9 91(14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.91 för fullständig frågetext> 1403 1. Markerat 390 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 438 UTRUSTNING FRITIDSHUS 91 Loc 502 width 1 MD=9 91(15) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.91 för fullständig frågetext> 398 1. Markerat 1395 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 439 UTRUSTN. BIL 91 Loc 503 width 1 MD=9 91(16) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.91 för fullständig frågetext> 1378 1. Markerat 415 5. Ej markerat 52 9. Uppgift saknas
VAR 440 BIL 1: MÄRKE 91 Loc 504 width 3 MD= 0 or GE 999 91(17) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.91 för fullständig frågetext> 499 001. Volvo 130 002. Saab 133 003. Ford 80 004. Volkswagen 76 005. Opel 61 006. Toyota 64 007. Mazda 49 008. Mercedes 23 009. BMW 9 010. Fiat 1 011. Corsa (Opel) 24 012. Peugeot 33 013. Nissan 46 014. Audi 17 015. Mitsubishi 2 016. Datsun 0 017. Vaz 14 018. Citroen 30 019. Renault 29 020. Honda 0 021. Hatzu 0 022. Simca 1 023. Skoda 0 025. DAF 5 026. Lada 4 027. Alfa Romeo 0 028. Vauxhall 1 029. Lancia 1 030. Porsche 3 031. Suzuki 0 032. Oldsmobile 1 033. Austin 2 034. Jaguar 0 035. Triumph 0 036. Lotus 0 037. Isuzu 0 038. Talbot 0 039. Aston Martin 0 040. Stanza 0 041. Plymouth 2 042. Daihatzu 0 043. GMC 0 044. Morris 0 045. Bentley 2 046. Subaru 1 047. Jeep 0 048. Dodge 0 049. Daimler 0 050. Range Rover/Land Rover 0 051. DKW 0 052. Sunbeam 0 053. Pontiac 0 054. Ferrari 0 055. BMC MG 0 056. Auto Bianchi 1 057. Buick 2 058. Chevrolet 2 059. Hyundai 7 060. Chrystler 0 061. Elnag Husbil 0 062. Lincoln 0 063. Cadillac 0 064. Corvette 3 065. Seat 1 066. Rolls Royce 404 000. Frågan ej tillämplig 82 999. Uppgift saknas
VAR 441 BIL 1: ÅRSMODELL 91 Loc 507 width 2 MD= 0 or GE 99 91(18) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.91 för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 98. 1998 447 00. Frågan ej tillämplig 86 99. Uppgift saknas Kod: 58 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Frek: 1 1 1 1 1 5 3 5 2 6 11 18 26 Kod: 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Frek: 43 42 69 77 106 159 86 101 51 75 47 76 80 Kod: 96 97 98 0 99 Frek: 84 108 27 447 86
VAR 442 BIL 2: MÄRKE 91 Loc 509 width 2 MD= 0 or GE 99 91(19) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.91 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Rolls Royce 1571 00. Frågan ej tillämplig 82 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 50 9 26 17 19 9 6 7 2 3 1 Kod: 13 14 15 18 19 20 23 27 29 30 31 Frek: 10 5 2 1 5 2 1 1 2 1 2 Kod: 32 42 46 55 58 59 60 63 65 0 99 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1571 82 Kod: 32 42 46 55 58 59 60 63 65 0 99 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1571 82
VAR 443 BIL 2: ÅRSMODELL 91 Loc 511 width 2 MD= 0 or GE 99 91(20) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.91 för fullständig frågetext> 61. 1961 . . 98. 1998 1579 00. Frågan ej tillämplig 85 99. Uppgift saknas Kod: 61 69 70 75 76 79 80 81 82 83 84 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 9 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Frek: 23 12 12 10 15 11 8 8 7 3 11 Kod: 96 97 98 0 99 Frek: 14 12 2 1579 85
VAR 444 BIL 3: MÄRKE 91 Loc 513 width 2 MD= 0 or GE 99 91(21) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.91 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Rolls Royce 1743 00. Frågan ej tillämplig 82 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 9 13 14 24 30 Frek: 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 51 58 60 0 99 Frek: 1 1 1 1743 82
VAR 445 BIL 3: ÅRSMODELL 91 Loc 515 width 2 MD= 0 or GE 99 91(22) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.91 för fullständig frågetext> 52. 1952 . . 97. 1997 1742 00. Frågan ej tillämplig 85 99. Uppgift saknas Kod: 52 57 75 80 85 86 88 89 91 92 93 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 Kod: 94 96 97 0 99 Frek: 2 1 1 1742 85
VAR 446 EGEN TV-APPARAT 92 Loc 517 width 1 MD=9 92 Finns det någon medieutrustning i Ditt hushåll som i stort sett bara Du disponerar? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 92(1) Egen TV-apparat 518 1. Markerat 497 5. Ej markerat 830 9. Uppgift saknas
VAR 447 EGEN TELEFON 92 Loc 518 width 1 MD=9 92(2) <Disponerar själv> Egen telefon <Se F.92 för fullständig frågetext> 557 1. Markerat 458 5. Ej markerat 830 9. Uppgift saknas
VAR 448 EGEN PERSONDATOR 92 Loc 519 width 1 MD=9 92(3) <Disponerar själv> Egen persondator <Se F.92 för fullständig frågetext> 262 1. Markerat 753 5. Ej markerat 830 9. Uppgift saknas
VAR 449 EGEN MOBILTELEFON 92 Loc 520 width 1 MD=9 92(4) <Disponerar själv> Egen mobiltelefon <Se F.92 för fullständig frågetext> 469 1. Markerat 546 5. Ej markerat 830 9. Uppgift saknas
VAR 450 EGEN TELEFONSVARARE 92 Loc 521 width 1 MD=9 92(5) <Disponerar själv> Egen telefonsvarare <Se F.92 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 842 5. Ej markerat 830 9. Uppgift saknas
VAR 451 EGEN FAX 92 Loc 522 width 1 MD=9 92(6) <Disponerar själv> Egen fax <Se F.92 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 921 5. Ej markerat 830 9. Uppgift saknas
VAR 452 EGEN CD-SPELARE 92 Loc 523 width 1 MD=9 92(7) <Disponerar själv> Egen CD-spelare <Se F.92 för fullständig frågetext> 445 1. Markerat 570 5. Ej markerat 830 9. Uppgift saknas
VAR 453 EGEN VIDEO 92 Loc 524 width 1 MD=9 92(8) <Disponerar själv> Egen video <Se F.92 för fullständig frågetext> 272 1. Markerat 743 5. Ej markerat 830 9. Uppgift saknas
VAR 454 PC-UTRUSTNING: MODEM 93 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 93 Om Du har persondator i Ditt hushåll vad har Du i övrigt? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 93(1) Modem <Senaste förekomst: SOM96 F.84A> 463 1. Markerat 220 5. Ej markerat 938 0. Frågan ej tillämplig 224 9. Uppgift saknas
VAR 455 PC-UTRUSTNING: IT 93 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 93(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.93 för fullständig frågetext> 407 1. Markerat 276 5. Ej markerat 938 0. Frågan ej tillämplig 224 9. Uppgift saknas
VAR 456 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 93 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 93(3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.93 för fullständig frågetext> 566 1. Markerat 117 5. Ej markerat 938 0. Frågan ej tillämplig 224 9. Uppgift saknas
VAR 457 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 93 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 93(4) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.93 för fullständig frågetext> 345 1. Markerat 338 5. Ej markerat 938 0. Frågan ej tillämplig 224 9. Uppgift saknas
VAR 458 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 93 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 93(5) <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.93 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 571 5. Ej markerat 938 0. Frågan ej tillämplig 224 9. Uppgift saknas
VAR 459 IT-ANVÄNDNING 94 Loc 530 width 1 MD=9 94 Har Du använt Internet det senaste 12 månaderna? 751 1. Ja 959 5. Nej 10 8. Vet ej 125 9. Uppgift saknas
VAR 460 NÄTPLATS: TORGET 95 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 8 95 Har Du varit inne på någon av följande platser på nätet? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 95(1) Torget (Posten) 340 1. Markerat 220 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 461 NÄTPLATS: PASSAGEN 95 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 8 95(2) <Använda nätplatser> Passagen (Telia) <Se F.95 för fullständig frågetext> 314 1. Markerat 246 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 462 NÄTPLATS: AFTONBLADET 95 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 8 95(3) <Använda nätplatser> Aftonbladet <Se F.95 för fullständig frågetext> 232 1. Markerat 328 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 463 NÄTPLATS: EXPRESSEN 95 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 8 95(4) <Använda nätplatser> Expressen <Se F.95 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 451 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 464 NÄTPLATS: DNET 95 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 8 95(5) <Använda nätplatser> DNet <Se F.95 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 490 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 465 NÄTPLATS:SV DAGBLADET 95 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 8 95(6) <Använda nätplatser> Svenska Dagbladet <Se F.95 för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 457 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 466 NÄTPLATS: GP-DIREKT 95 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 8 95(7) <Använda nätplatser> GP-Direkt <Se F.95 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 331 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 467 NÄTPLATS: ANNAN TIDN 95 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 8 95(8) <Använda nätplatser> Annan nättidning <Se F.95 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 469 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 468 NÄTTIDNING 95 Loc 539 width 3 MD= 0 or GE 999 95(9) <Använda nätplatser> Nättidning <Se F.95 för fullständig frågetext> 6 001. 0 002. Alternativet 0 003. Aftonbladet 0 004. Aftontidningen 0 005. Afton-Tidningen 0 006. Aftonposten 0 007. Alingsås Tidning 0 008. Annonsbladet (Helsingborg) 0 009. Arbetarbladet. Uppsalademokraten 0 010. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 011. Arbetaren 0 012. Arbetet 0 013. Arboga Tidning 0 014. Arvika Nyheter 0 015. Aurora 0 016. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 017. Barometern 0 018. Bengtsfors-Tidning Dalslänningen 0 019. Bergslagsposten 0 020. Blekinge Folkblad 0 021. Blekinge Läns Tidning 0 022. Blekinge-Posten 0 023. Bohuslänningen 0 024. Borlänge Tidning 0 025. Borås Tidning 0 026. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 027. Dagbladet Nya Samhället 0 028. Dagen 16 029. Dagens Industri 0 030. Dagens Nyheter 0 031. Dalabygden 0 032. Dala-Demokraten 0 033. Danderyds Tidning 0 034. DB-Aktuella journalen 0 035. Eesti Påevaleht-Estniska Dagbladet 0 036. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 037. Älfsborgs Läns Tidning 0 038. Engelholms Tidning 0 039. Enköpings-Posten 0 040. Eskilstuna-Kuriren 0 041. Eslövs Tidning 0 042. Expressen 0 043. Fagersta-Posten 0 044. Falköpings Tidning 1 045. Falu-Kuriren 0 046. Filipstads Tidning 0 047. Finn Sanomat 0 048. Finn-Veden 0 049. Folkbladet Östgöten-Östergötlands Folkblad 0 050. Folket 0 051. Folkviljan 0 052. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 0 053. Gefle-Dagblad 0 054. Gnistan 0 055. Gotlands Allehanda 0 056. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 057. Gotlänningen 0 058. GT 0 059. Gästriklands Tidning 0 060. Gävle Dalabygden 0 061. Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 0 062. Göteborgs-Posten 0 063. Göteborgs-Trakten 0 064. Halland - Hallands Dagblad 1 065. Hallands Nyheter 1 066. Hallands-Posten 0 067. Haningebladet 0 068. Haparandabladet 0 069. Helsingborgs Dagblad 0 070. Hjo Tidning 0 071. Huddinge-Posten 0 072. Hudiksvalls Nyheter 0 073. Hudiksvalls Tidningen 0 074. Hudiksvallsposten 0 075. Hälsinge-Kuriren 0 076. Hälsinglands Tidning 0 077. Härjedalen 0 078. Höganäs Tidning 0 080. Internationalen 0 081. Jämtlands Tidning 0 082. Järfälla Nyheter 0 083. Järva Nyheter 0 084. Jönköpings-Posten 0 085. Kalmar Läns Tidning 0 086. Karlsborgstidningen 0 087. Karlhamns Allehanda 0 088. Karlskoga-Kuriren 0 089. Karlskoga Tidning 0 090. Karlstads-Tidningen 0 091. Katrineholms-Kuriren 0 092. Kinda-posten 0 093. Klaraälvsbygden 0 094. Klippans Tidning 0 095. Kristianstadsbladet 0 097. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 0 098. Kungsbacka Tidning 0 099. Kungälvs-Posten 0 100. Kuriren 0 101. Kvällsposten 0 102. Köpinge-Posten 0 103. Laholms Tidning 0 104. Landskrona-Posten 0 105. Lerums Tidning 0 106. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 0 107. Lilla Edet-Posten 0 108. Ljungby Tidningen-Älmhults Tidning-Smålänningen 0 109. Ljusdals-Posten 0 110. Ljusnan 0 111. Ludvika Tidning 0 112. Lunds Dagblad 0 113. Lysekilsposten med Orust Tjörn 0 114. Läns-Posten (Örebro) 0 115. Länstidningen (Östersund) 0 116. Länstidningen Södertälje 0 117. Länstidningen Östergötland 0 118. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 119. Mellersta Skåne 0 120. Metro 0 121. Mora Tidning 0 122. Morgontidningen Socialdemokraten 0 123. Motala Tidning 0 124. Mälaröarnas Nyheter 0 125. Mölndals-Posten 0 126. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 1 127. Nerikes Allehanda 0 128. Nordsvenska Dagbladet 0 129. Nord-Sverige 0 130. Nordvästra Skånes Tidningar 0 131. Norra Halland/Nordhalland 0 132. Norra Skåne 0 133. Norra Västerbotten 1 134. Norrbottens-Kuriren 0 135. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 136. Norrlands-Posten 0 137. Norrländska Socialdemokraten 0 138. Norrort 0 139. Norrskensflamman 0 140. Norrtelje-Tidning 0 141. Nya Kristinehamns-Posten 0 142. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 143. Nya Norrland 1 144. Nya Wermlandstidningen 0 145. Nya Wärmland 0 146. Nybro Tidning 0 147. Ny Dag 0 148. Nynäshamns-Posten 0 149. Ny Tid 0 150. Nya Ludvika Tidning 0 151. Oskarshamns-Nyheterna 0 152. Oskarshamns-Tidningen 1 153. Piteå-Tidningen 0 154. Proletären 0 155. Provinstidningen Dalsland 0 156. Sala Allehanda 0 157. Sandvikens Tidning 0 158. Sigtuna-Märsta-Posten 0 159. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 160. Skaraborgaren 0 161. Skaraborgs-Bygden 0 162. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 163. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 164. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 165. Skånska Socialdemokraten - Nyheterna 0 166. Skånska Dagbladet 0 167. Smålands Allehanda 0 168. Smålands Dagblad 0 169. Smålands Folkblad/Höglandet 0 170. Smålands-Folket 0 171. Smålandsbygdens Tidning 0 172. Smålandsposten 0 173. Smålands-Tidningen 1 174. Stenungsstundsposten 0 175. Stockholms Läns Södertelje Tidning 0 176. Stockholms-Tidningen 0 177. Strengnes Tidning 0 178. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 179. Sunbybergs och Solna Tidning 0 180. Sundsvalls Tidning 0 182. Svenska Dagbladet 0 183. Svenska Morgonbladet 0 184. Sydsvenska Dagbladet 0 187. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 188. Säters Tidning 0 189. Söderhamns-Hälsinge/Kuriren 0 190. Söderhamns Tidning 0 191. Södermanlands Nyheter 0 192. Södra Dalarnas Tidning 0 193. Södra Sveriges Tidningar 0 194. Sölvesborgs-Bladet 0 195. Sölvesborgs-Tidningen 0 196. Sörmlandsbygden 0 197. Tempus 0 198. Tranås-Posten 0 199. Tranås Tidning 0 200. Trelleborgs Allehanda 0 201. Trollhättans Tidning 0 202. Trosa Tidning 0 203. Uddevalla-Posten 0 204. Ulricehamns Tidning 0 205. Upplands Nyheter 0 206. Uppsala Nya Tidning 0 207. Vadstena Skänninge Tidning 0 208. Varbergs Tidning 0 209. Vaxholms Tidning 0 210. Vestmanlands Läns Tidning 0 211. Vetlanda-Posten 0 212. Vimmerby Tidning 0 213. Värmlands-Bygden 0 214. Värmlands Folkblad 0 215. Värnamo Nyheter 0 216. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 217. Väsby-Nytt 0 218. Västerbottens Folkblad 0 219. Västerbottens-Kuriren 0 220. Västerbottningen 0 221. Västerbygden 0 222. Västernorrlands Allehanda 0 223. Västerort 0 224. Västerviks-Demokraten 0 225. Västerviks-Tidningen 0 226. Västgöta-Bladet 0 227. Västgöta-Demokraten 0 228. Westgöten 0 229. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 230. Västmanlands Nyheter 0 231. Växjö-Bladet 0 232. Ystads Allehanda 0 233. Älvsborgs Nyheter 0 234. Älvsborgs-Posten 0 235. Ölandsbladet 0 236. Örebro-Kuriren 0 237. Öresunds-Posten 0 238. Örnsköldsviks Allehanda 0 239. Östergötlands Dagblad 0 240. Östergötlands Folkblad 1 241. Östersunds-Posten 0 242. Östgöta-Bladet 0 243. Östgöta Correspondenten 0 244. Östgöten 0 245. Östhammars Tidning 0 246. Östra Småland 0 247. Lokal annonstidning 0 248. Utländsk Dagstidning 0 249. På lätt svenska - tidning för invandrare 0 250. Skövdenytt 1 251. Finanstidningen 0 252. Dagens Medicin 0 300. MacWeek 0 301. Slitz 0 302. Benno 0 303. VLT Media 0 304. Min Egen 1 305. Blixt 2 306. Flashback 0 307. NT 0 308. Toronto Stop 0 309. El Cornello 0 311. SAPNet 0 312. Berlines Morgenpost 0 313. Algonet 0 314. Daily Mirror 0 315. PC-guiden 0 316. Wired 12 317. Utländska tidningar 1 318. Times 0 319. Vagabond 0 320. Motorbörsen 0 321. Libris 1 322. Jerusalem Post 1 323. Rötter 0 324. El Periodico.es 0 325. AF 0 326. Gula tidningen 0 327. På Gränsen 0 328. Affärsvärlden 2 329. IDG 1 340. Computer Sweden 1 341. Milliyet 1 342. CNN 2 343. ETC 1 344. Snowboard 1 345. Kosmik 1 346. G-Spot 1 349. Elle 1 350. Aktuell Rapport 1 351. OSA 1 352. Gourmet 1 354. Ny teknik 4 888. Ej nättidning 11 996. Ej angivet vilken tidning 966 000. Frågan ej tillämplig 799 999. Uppgift saknas
VAR 469 NÄTPLATS:KOMM HEMSIDA 95 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 8 95(10) <Använda nätplatser> Din kommuns hemsida <Se F.95 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 433 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 167 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 470 IT: NÖJE, SPEL 95 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 8 95a Vilket/vilka är dina främsta syften med Din privata internetanvändning? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 95a(1) Nöje/förströelse/spel 352 1. Markerat 340 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 471 IT: DATORTEKNIK 95 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 8 95a(2) <Syftet med privat internetanvändning> Datorteknisk användning/göra hemsidor <Se F.95a för fullständig frågetext> 116 1. Markerat 576 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 472 IT: KONTAKTER 95 Loc 545 width 1 MD=0 or GE 8 95a(3) <Syftet med privat internetanvändning> Knyta kontakter med andra människor/chatta <Se F.95a för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 563 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 473 IT: DAGLIGA NYHETER 95 Loc 546 width 1 MD=0 or GE 8 95a(4) <Syftet med privat internetanvändning> Söka/läsa/hämta dagliga nyheter <Se F.95a för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 449 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 474 IT: SPECIALINFO 95 Loc 547 width 1 MD=0 or GE 8 95a(5) <Syftet med privat internetanvändning> Söka fack-/specialinformation <Se F.95a för fullständig frågetext> 456 1. Markerat 236 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 475 IT: E-POST ANVÄNDNING 95 Loc 548 width 1 MD=0 or GE 8 95a(6) <Syftet med privat internetanvändning> E-post-användning <Se F.95a för fullständig frågetext> 351 1. Markerat 341 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 476 IT: PRAKTISK NYTTA 95 Loc 549 width 1 MD=0 or GE 8 95a(7) <Syftet med privat internetanvändning> Praktisk nytta t.ex beställa biljetter, resor etc <Se F.95a för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 547 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 477 IT: ANNAT SYFTE 95 Loc 550 width 1 MD=0 or GE 8 95a(8) <Syftet med privat internetanvändning> Annat <Se F.95a för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 608 5. Ej markerat 959 0. Frågan ej tillämplig 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 159 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 478 INSATT IT-ANVÄNDNING 96 Loc 551 width 1 MD=9 96 Hur väl insatt anser Du dig vara när det gäller vad Internet kan användas till? 176 1. Mycket väl insatt 454 2. Ganska väl insatt 656 3. Inte särskilt insatt 439 4. Inte alls insatt 120 9. Uppgift saknas
VAR 479 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 97 Loc 552 width 1 MD=0 or GE 9 97 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 97(1) Din egen ekonomiska situation <Senaste förekomst: VÄSTSOM96 F.85> 455 1. Förbättrats 840 3. Förblivit ungefär densamma 472 5. Försämrats 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 480 FÖRÄNDRATS KOM EKON 97 Loc 553 width 1 MD=0 or GE 9 97(2) <Förändrats under senaste året> Ekonomin i Din kommun <Se F.97 för fullständig frågetext> 74 1. Förbättrats 906 3. Förblivit ungefär densamma 656 5. Försämrats 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 481 FÖRÄNDRATS SV EKON 97 Loc 554 width 1 MD=0 or GE 9 97(3) <Förändrats under senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.97 för fullständig frågetext> 600 1. Förbättrats 538 3. Förblivit ungefär densamma 510 5. Försämrats 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 482 FÖRÄNDRING EGEN EKO 97 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 9 97A Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året 97(4) <Förändras det kommande året> Din egen ekonomiska situation 422 1. Förbättras 1089 3. Förblir ungefär densamma 243 5. Försämras 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 483 FÖRÄNDRING KOM EKON 97 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 9 97(5) <Förändras det kommande året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.97A för fullständig frågetext> 187 1. Förbättras 1097 3. Förblir ungefär densamma 347 5. Försämras 152 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 484 FÖRÄNDRING SV EKON 97 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 9 97(6) <Förändras det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.97A för fullständig frågetext> 550 1. Förbättras 820 3. Förblir ungefär densamma 277 5. Försämras 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 485 KYRKOVAL 98 Loc 558 width 1 MD=9 98 Röstade Du i kyrkovalet i september 1997? 147 1. Ja 1475 5. Nej 176 8. Ej röstberättigad 47 9. Uppgift saknas
VAR 486 PARTI I KYRKOVAL 98 Loc 559 width 2 MD= 0 or GE 99 98(1) <Kyrkoval> Om ja, på vilket parti röstade Du? <Se F.98 för fullständig frågetext> 31 01. Socialdemokraterna 33 02. Kyrkans vänner 9 03. Kyrkans väl 1 04. Kristet församlingsliv 8 05. Folkpartiet 2 06. "Kyrkan" 8 07. Centern 10 08. Moderaterna 1 09. POSK, Politisk Obunden Svenska Kyrkan 2 10. Opolitiska kyrkopartiet 1 11. "Mer kvinnliga präster" 2 12. Aktiv Kyrka 2 13. Samlingslista 3 14. Opolitiskt parti 2 15. Fria listan 2 16. Kyrklig samling 1 17. Onsala Fria Lista 1 18. Kyrkans framtid i Ale 1 19. KDS 1 20. S-B 1 21. Vänster 26 22. 99 1664 00. Frågan ej tillämplig 33 99. Uppgift saknas