MEDIAPANEL 1980
               SSD 0044

              Huvudansvarig
             Karl Erik Rosengren
           Sociologiska institutionen
             Lunds universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1992

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18

         Go to variable list
             S-411 22 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i MEDIAPANEL 1980 samlades ursprungligen
       in av ett forskningsprojekt vid sociologiska
       institutionen, Lunds universitet och
       Avdelningen för informationsteknik,
       Högskolan i Växjö, under ledning av Karl Erik
       Rosengren. Varken SSD eller primärforskarna
       bär ansvar för analyser och tolkningar
       som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Karl Erik Rosengren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får MEDIAPANEL 1980
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Mediapanel är ett forskningsprogram om barn och ungdom och
  deras användning av massmedier. Projektet syftar till att
  söka förklara hur medievanor uppstår, hur de förändras med
  barnens ålder, vilka faktorer hos barnen själva och i
  barnens omgivning som hänger samman med en viss
  medieanvändning, samt slutligen vilka konsekvenser detta kan
  få. Tonvikten har legat på TV, men även användningen av
  radio, film, musik, böcker och dags- och veckopress har
  studerats. Sedan 1980 har även barnens videoanvändning
  ingått i programmet.

  Projektet bedrivs i samarbete mellan Sociologiska
  institutionen vid Lunds universitet och avdelningen för
  informationsteknik vid Högskolan i Växjö och har i tur och
  ordning finansierats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga
  Forskningsrådet, Riksbankens jubileumsfond och
  Skolöverstyrelsen.

  Mediapanel består av två paneler: skolbarn i Malmö (den s k
  förskolepanelen) och skolbarn i Växjö (den sk
  grundskolepanelen). Förskolepanelen bestod från början av
  ett statistiskt urval av ca 250 malmöbarn, samtliga födda
  1969 och hösten 1975 inskrivna i Malmö kommuns förskolor,
  samt deras mödrar. Data om dessa barn har insamlats vid fem
  olika tillfällen: 1975 när de gick i förskolan, 1979 i
  årskurs 3, 1981 i årskurs 5, 1984 i årskurs 8 samt 1985 när
  de gick i årskurs 9. Grundskolepanelen består av sammanlagt
  1500 växjöelever i årskurserna 5, 7 och 9 samt deras
  föräldrar. Fem datainsamlingar har genomförts: på hösten
  1976, 1978 och 1980 samt på våren 1984 och 1985.

  Projektet är upplagt enligt följande schema:

            INSAMLINGSÅR OCH ÅRSKURS

  Födda    1975 1976 1978/79 1980/81 1984 1985  Antal
  1961     -   9    -    -   -   -   250
  1963     -   7    9    -   -   -   250
  1965     -   5    7    9   -   -   500
  1967     -   -    5    7   -   -   250
  1969     -   -    3    5   8   9   250

  1969   Förskola -    3    5   8   9   250

  
  Schemat innebär för Växjö-undersökningens del att två fulla
  paneler har byggts upp: den första bestående av 500 elever
  födda 1965 och intervjuade 1976, 1978 och 1980 i årskurserna
  5, 7 och 9 den andra panelen bestående av elever födda 1969,
  vilka intervjuats 1978, 1980, 1984 och 1985. Genom denna
  uppläggning kan man följa hur barnens massmedievanor
  utvecklas från förskolan genom hela grundskolan, d v s från
  6 års ålder till ca 16 år. Medievanor i en storstad (Malmö)
  kan jämföras med medievanor i en mellanstor stad (Växjö).
  Möjligheter finns också att se i vilken utsträckning
  medievanor förändras över tid genom att t ex jämföra
  16-åringar 1976 med 16-åringar 1985.

  Forskningen kring massmedierna och deras publik har i
  huvudsak varit av två slag. En forskningsinriktning är
  effektforskning, som undersöker frågor kring massmediernas
  konsekvenser, t ex om TV-tittandet skapar aggressioner,
  vilket slags kunskaper TV förmedlar etc. En annan inriktning
  sysslar med hur mottagaren använder sig av massmedierna, vad
  han tycker sig få ut av läsandet, tittandet och lyssnandet
  och vilka funktioner som massmedierna kan sägas fylla för
  olika människor. Denna inriktning brukar kallas för
  användningsforskning. Inom forskningsprogrammet Mediapanel
  görs ett försök att sammanföra dessa båda
  forskningstraditioner.

  De frågor som ställs täcker ett mycket brett spektrum. De
  behandlar t ex hur ungdomarna identifierar sig med vad de
  tar del av på TV:n, vilka alternativa aktiviteter de deltar
  i och hur mycket de umgås med familj och kamrater. Andra
  frågor gäller deras åsikter om och trivsel i skolan, hur de
  ser på världen i stort, liksom deras uppfattning om Sverige.
  Slutligen frågas om deras framtida yrkesplaner och
  förväntningar.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 47  (2) VILL SE MER TV    23 (3) MD=0 OR GE 9
    REF 47  (4) LOC 56 WIDTH 1      (5) NUMERIC

   (6) F.23 Skulle du vilja se mer på TV än vad du gör nu?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    302  1.  Ja, jag ville se mer på TV om jag hade
          möjlighet
    655  5.  Nej, jag vill inte se mer på TV

     1  0.  Frågan ej tillämplig
    45  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0044 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 ELEVENKÄTEN (VARIABEL 4-304) 4 ID-nummer 5 Bortfall 1:a delen 6 Bortfall 2:a delen 7 Årskurs 8 Skola 9 Kön SYSKON OCH VÄNNER 10 Antal syskon 11 Syskon äldre eller yngre 12 Aktiviteter med syskon 13 Tillsammans med kompisar i skolan 14 Tillsammans med kompisar på fritiden 15 Hur viktigt med kompisar 16 Tillräckligt med kompisar 17 Lätt eller svårt att få kompisar 18 Antal mottagna val 19 Antal avgivna val IDROTT, HOBBY, FÖRENING 20 Idrott 21 Hobby 22 Medlem i förening FRITIDSAKTIVITETER 23 Läsa böcker 24 Umgås med familjen 25 Vara för sig själv 26 Lyssna på musik 27 Titta på TV 28 Läsa serier 29 Lyssna på radio 30 Umgås med kompisar TV-KONSUMTION 31 TV-innehav 32 TV placering 33 TV-konsumtion under skolvecka 34 Mängd TV per dag under skolvecka 35 TV-konsumtion lördag 36 TV-konsumtion söndag 37 Mängd TV på lördagar 38 Mängd TV på söndagar FAVORITPROGRAM 39 Underhållning 40 Frågesport 41 Naturprogram 42 Samhällsreportage och liknande 43 Nyhetsprogram 44 Debatt- och intervjuprogram 45 Deckare 46 TV-teater 47 Långfilmer 48 TV-serier 49 Musikprogram 50 Sportprogram 51 Ungdomsprogram INSTÄLLNING TILL DET EGNA TV-TITTANDET 52 Ogillar program eller programtyp 53 Anledning varför man ogillar program 54 Vill se mer på TV 55 Borde se mindre på TV 56 Sakna TV 57 TV ger en sann bild av verkligheten ANLEDNING TILL ATT SE PÅ TV 58 Avkoppling att se på TV 59 Kan se världen utanför Sverige 60 Finns ingen att prata med 61 Vana att se på TV 62 Glömma skola och hemarbete 63 Någonting att prata om med kompisar 64 Har tråkigt för tillfället 65 Spännande att se på TV 66 Se hur andra ungdomar löser sina problem 67 Bra när man vill vila 68 Vill kommma ifrån familjen 69 Gillar att titta på TV 70 Kunna hänga med när andra talar om TV 71 Känna sig mindre ensam 72 Få reda på vad som händer i världen 73 Har inte något annat att göra 74 Hjälper till att lära saker om sig själv 75 Får tiden att gå 76 Komma ifrån göromål INLEVELSE I PROGRAM 77 Önskar själv vara med i handlingen 78 Tänker länge på TV-program 79 Nästan med i handlingen i spännande program 80 Vågar inte sitta kvar framför TV:n 81 Lever sig in i handlingen efter programmet slutat 82 Blir så fångad av TV att inget annat intresserar 83 Känner sig nästan som medverkande i TV-program 84 Visar för mycket slagsmål 85 Vill vara som personerna i en del TV-program 86 Tycker sig vara person i spännande TV-program OFTA ÅTERKOMMANDE PROGRAM 87 Personerna talar direkt till mig 88 För mycket prat och för lite musik 89 Person blir så verklig att jag kan prata med honom 90 För lite vanliga ungdomar medverkar 91 Personerna i programmen blir som gamla bekanta 92 Barnens kommentarer KUNSKAP OM LÄNDER 93 Land UP nämner, 1 94 Land UP nämner, 2 95 Land UP nämner, 3 96 Land UP nämner, 4 97 Land UP nämner, 5 98 Land UP nämner, 6 99 Land UP nämner, 7 100 Land UP nämner, 8 101 Land UP nämner, 9 102 Land UP nämner, 10 103 Land UP nämner, 11 104 Land UP nämner, 12 FLYTTA TILL ANNAT LAND 105 Land man helst flyttar till 106 Anledning att flytta till detta land AKTUELLA HÄNDELSER 107 Antal nämnda händelser 108 Aktuell händelse 1 109 Aktuell händelse 2 110 Aktuell händelse 3 VÄRLDEN I ALLMÄNHET 111 Andel människor i USA 112 Andel människor i Mexiko 113 Andel människor i Sovjet 114 Andel människor i England SVERIGE 115 Andel som arbetar som läkare och liknande 116 Andel som arbetar som arbetare och liknande 117 Andel som arbetar som polis och liknande 118 Antal mord och dråp i Sverige 119 Antal inbrott i Sverige 120 Antal rån i Sverige ÅSIKTER OM VÄRLDEN OCH MÄNNISKORNA I OMGIVNINGEN 121 Försiktig när man har med andra människor att göra 122 De flesta försöker vara rättvisa 123 Vara ensam på stan sent på kvällen skrämmer 124 Folk tänker mest på sig själva 125 Rätt att klippa till när man är riktigt arg 126 Folk försöker vara hjälpsamma 127 Folk får det sämre 128 De flesta människor försöker lura en 129 Man kan lita på de flesta 130 Inte rätt att sätta barn till världen 131 Problem brukar ordna sig om man inte oroar sig 132 Inget att göra åt om någon absolut vill vara ovän 133 Somliga är födda till att bli bra i sport 134 Lätt att skaffa kompisar om man vill 135 Läsa läxor påverkar inte betygen 136 I regel är kompisar hyggliga 137 Om någon vill bråka är det svårt att hindra 138 Somliga födda med tur, andra med otur 139 Svåra problem måste man genast ta itu med 140 Omöjligt ändra lärarens inställning 141 Svårt att göra dum sak bra igen DRÖMYRKE OCH TROLIGT YRKE 142 Drömyrke 143 Orsak drömyrke 144 Kunskap om drömyrke genom kontakter 145 Kunskap om drömyrke genom skolan 146 Kunskap om drömyrke genom massmedia 147 Jobb som vuxen 148 Kunskap om troligt jobb genom kontakter 149 Kunskap om troligt jobb genom skolan 150 Kunskap om troligt jobb genom massmedia NYÅRSÖNSKNING 151 Nyårsönskning: Område 152 Nyårsönskning: Dimension 153 Nyårsönskning: Realism 154 Nyårsönskning: Tidsperspektiv NÖDVÄNDIGA SAKER 155 Tuffa kläder 156 Egen radio 157 Egen stereo 158 Egen TV 159 Eget kassettdäck 160 Rullskridskor 161 Cykel 162 Miniräknare VIKTIGT VID INKÖP 163 Priset inte är för högt 164 Utseende och passform 165 Andras åsikt 166 Bestämma själv 167 Bli mer omtyckt 168 Kunna göra saker 169 Gå i affärer SYSSLOR SOM PASSAR BÄST FÖR POJKAR/FLICKOR 170 Jobba på bygge 171 Sköta hemmet 172 Köra lastbil 173 Ha syslöjd 174 Uppfinna saker 175 Bestämma om krig och fred 176 Sköta om gamla 177 Dansa balett 178 Städa sitt eget rum 179 Idrotta 180 Se spännande film 181 Passa småsyskon ÅSIKTER OM SKOLAN 182 Trivs bra i skolan 183 Många lektioner är slöseri med tid 184 Skolan är alltid likadan 185 Blir behandlad som barnunge i skolan 186 Glad att komma tillbaka till skolan efter lov 187 Lärare anstränger sig inte tillräckligt 188 Längtar att få sluta skolan och börja jobba ÅSIKTER OM POLITIK 189 Intressant läsa om politik 190 Vanliga människor kan inte påverka politiken 191 Politiker tänker först och främst på sig själva 192 Roligt prata politik med vuxna 193 Politik svårt och komplicerat 194 Politiker kunniga och hederliga 195 Mer om politik i skolan 196 Tråkigt med politik 197 Viktigt känna till vad som händer i politiken 198 Politiker bryr sig ej om folks åsikter 199 Kul att diskutera politik med kompisar 200 Genom kunskap om politik kan man påverka samhället 201 Politik är ingenting för ungdomar 202 Politiker försöker hålla löften 203 Vill vara med i politisk förening 204 Ingen rätt att klaga om man struntar i politiken 205 Politik är ointressant POLITISK AKTIVITET 206 Medlem av politisk förening 207 Kommer att rösta 208 Politisk aktivitet BIO 209 Biobesök DAGSTIDNINGAR 210 Läser dagstidningar 211 Läser helst utlandsnyheter 212 Läser helst svenska nyheter 213 Läser helst politik 214 Läser helst om olyckor och brott 215 Läser helst sporten 216 Läser helst annonser 217 Läser helst nöjessidan 218 Läser helst familjesidan 219 Läser helst serier 220 Läser helst TV- och radioprogram RADIOLYSSNANDE 221 Radiolyssnande 222 Mängd radiolyssnande per dag 223 Lyssnar på pop 224 Föredrar TV eller pop BÖCKER OCH TIDNINGAR 225 Läser böcker 226 Läser serietidningar 227 Läser veckotidningar 228 Har egen radio eller skivspelare ANLEDNING ATT LYSSNA PÅ MUSIK 229 Musiken får mig att slappna av 230 Hjälper mig komma i rätt stämning 231 Hjälper till att fördriva tiden 232 Mindre uttråkad när jag håller på med annat 233 Bra att dansa till 234 Känner mig mindre ensam 235 Lyssna på texterna 236 Fyller tystnaden när ingen pratar 237 Skapar stämning tillsammans med andra 238 Musiken passar in på mig och mitt liv 239 Texterna uttrycker hur jag känner det 240 Får tiden att gå INSTÄLLNING TILL OLIKA TYPER AV MUSIK 241 Bästa musikgrupp eller artist 242 Countrymusik 243 Punk musik 244 Pop musik 245 Reggae musik 246 New Wave musik 247 Rock musik 248 Klassisk musik 249 Folkmusik 250 Protestsånger 251 Jazz AKTIVITETER TILLSAMMANS MED KOMPISAR 252 Idrotta 253 Spela spel 254 Prata om TV 255 Lyssna på musik 256 Syssla med någon hobby 257 Göra läxor 258 Gå på bio 259 Gå på fritidsgård 260 Sitta och prata 261 Gå och dansa 262 Gå på stan AKTIVITETER TILLSAMMANS MED FÖRÄLDRAR 263 Se på TV 264 Prata om det som hänt i skolan 265 Prata om TV 266 Idrotta 267 Spela spel 268 Lyssna på skivor 269 Syssla med någon hobby 270 Göra läxor 271 Gå på fotboll eller annan sport 272 Prata och diskutera 273 Göra hem- och hushållsarbete 274 Vara ute, promenera, göra utflykter 275 Gå på bio, teater 276 Ha hemmakvällar, myskvällar SJÄLVKÄNSLA 277 Nöjd med sig själv 278 Är inte till någon nytta 279 Har många goda egenskaper 280 Klarar av saker lika bra som de andra 281 Inget att vara stolt över 282 Känner sig ibland oduglig 283 Värd lika mycket som andra 284 Kunde ha högre tankar om sig själv 285 Lätt för att känna sig misslyckad 286 Uppfattar sig positivt FÖRÄLDRA- ELLER KOMPISORIENTERAD 287 Föräldraorienterad 288 Kompisorienterad 289 Både kompis och föräldraorienterad 290 Ingenorienterad HUR FÖRÄLDRAR TYCKER MAN SKALL UMGÅS MED ANDRA 291 Allting kan ses på flera sätt 292 Gillar ej att bli emotsagda 293 Olika åsikter hemma 294 Säger att man inte begriper förrän man blir äldre 295 I vår familj säger vi vad vi tycker 296 Inte säga emot vuxna 297 Alla i familjen skall vara med och bestämma 298 Bättre att ge efter än bli ovän med någon 299 Barn vet ofta mer än vuxna 300 Låta bli om man inte kan diskutera på ett trevligt sätt EFTER NIONDE KLASS 301 Göra efter 9:e klass 302 Läsa antal år i gymnasieskolan 303 Linjeval i gymnasieskolan 304 Barnens kommentarer FÖRÄLDRAENKÄTEN (VARIABEL 305-455) 305 Förälder som besvarat enkäten 306 Bortfall föräldraenkäten BARNETS TV-KONSUMTION 307 TV-konsumtion under skolveckan 308 Mängd TV per dag under skolveckan 309 TV-konsumtion lördag 310 TV- konsumtion söndag 311 Mängd TV på lördagar 312 Mängd TV på söndagar BARNETS FAVORITPROGRAM 313 Underhållning 314 Frågesport 315 Naturprogram 316 Samhällsreportage och liknande 317 Nyhetsprogram 318 Debatt- och intervjuprogram 319 Deckare 320 TV-teater 321 Långfilm 322 TV-serier 323 Musikprogram 324 Sport 325 Ungdomsprogram FÖRÄLDERNS TV-KONSUMTION 326 TV-konsumtion under vardagar 327 Mängd TV per dag under vardagar 328 TV-konsumtion lördag 329 TV-konsumtion söndag 330 Mängd TV på lördagar 331 Mängd TV på söndagar FÖRÄLDERNS FAVORITPROGRAM 332 Underhållning 333 Frågesport 334 Naturprogram 335 Samhällsreportage och liknande 336 Nyhetsprogram 337 Debatt- och intervjuprogram 338 Deckare 339 TV-teater 340 Långfilm 341 TV-serier 342 Musikprogram 343 Sport 344 Ungdomsprogram 345 Sakna TV 346 Ser på nyhetsprogram BARN OCH TV 347 TV bästa familjeunderhållningen 348 För mycket våld i TV 349 Låta barnet se vad det själv vill 350 TV spelar alltför stor roll för barn 351 TV-tittande bästa avkopplingen för barn och ungdom 352 Inga sena TV-kvällar mitt i veckan 353 Barn lär sig skilja på bra och dåliga program 354 TV är en nödvändig del av barnens vardag 355 TV tittande blir lätt en ovana hos barn och ungdom 356 Dagens TV innehåller för mycket sex 357 Tillåta barn se program de verkligen vill se 358 TV hjälper barn att fundera över saker och ting 359 TV tar för mycket av barns och ungdoms tid 360 Gör barn medvetna om livets mindre behagliga sidor 361 TV lär barn att tänka självständigt 362 Inte mycket TV under skoldagar AKTIVITETER TILLSAMMANS MED BARNET 363 Se på TV 364 Prata om det som hänt i skolan 365 Prata om TV 366 Idrotta 367 Spela spel 368 Lyssna på skivor 369 Syssla med någon hobby 370 Göra läxor 371 Gå på fotboll eller annan sport 372 Prata och diskutera 373 Göra hem- och hushållsarbete 374 Vara ute, promenera, göra utflykter 375 Gå på bio, teater 376 Ha hemmakvällar, myskvällar VIKTIGT I BARNS UMGÄNGE MED ANDRA 377 Inte för envisa i diskussion med äldre 378 I familjen frågar vi efter barnets åsikt 379 Bättre ge efter än riskera bli ovänner 380 Lyssna på andras åsikter 381 Inte bli arg i umgänge med andra 382 Rätt att kritisera och diskutera 383 Diskussion i trevlig och angenäm ton 384 Viktigt att säga vad man tycker 385 Inte trevligt när föräldrar blir emotsagda 386 Olika åsikter hindrar inte diskussion 387 Bättre ge efter än att råka i bråk 388 Säga till barnet att det kommer att förstå som vuxen FÖRÄLDRARNAS BAKGRUND 389 Födelseområde 390 Födelseår 391 Civilstånd 392 Heltids- eller deltidsarbete 393 Hushållsarbete i hemmet 394 Utbildning 395 Makes födelseområde 396 Makes födelseår 397 Make heltids- eller deltidsarbete 398 Make hushållsarbete i hemmet 399 Makes utbildning FÖRÄLDERNS ÅSIKT OM VÄRLDEN OCH MÄNNISKORNA I OMGIVNINGEN 400 Försiktig när man har med andra människor att göra 401 De flesta försöker vara rättvisa 402 Var ensam på stan sent på kvällen skrämmer 403 Folk tänker mest på sig själva 404 Rätt att klippa till när man är riktigt arg 405 Folk försöker vara hjälpsamma 406 Folk får det sämre 407 De flesta människor försöker lura en 408 Man kan lita på de flesta 409 Inte rätt att sätta barn till världen 410 Förälderns kommentarer MOTIV FÖR ATT SE TV-NYHETERNA 411 Information om viktiga händelser 412 Se och höra trevliga TV-reportrar 413 Vill få lite underhållning 414 Information man kan lita på 415 Få reda på sådant man kan berätta för andra 416 Information i förväg 417 Se sådant som är spännande 418 Fakta som stöd för åsikter 419 Vill veta mera om sådant som kan påverka livet 420 Få reda på hur politikerna sköter sig 421 Uppleva dramatik 422 Egen åsikt om det som händer i världen 423 Nyhetsuppläsare gör nyheterna mänskligare 424 Jämföra TV-journalisternas åsikter med egna 425 Något att tala med andra om NYHETSPROGRAM 426 Viktigt få se hela nyhetsprogrammet 427 Tänker på innehållet i nyhetsprogrammen efteråt 428 Planerar kvällen så att inte nyheterna missas 429 Diskuterar TV-nyheterna med andra 430 Brukar kontrollera klockan för att ej missa TV-nyheterna 431 Svårt komma ihåg innehållet i TV-nyheterna AKTIVITETER SAMTIDIGT MED NYHETSPROGRAM 432 Läser en bok eller tidning 433 Ordnar något att äta 434 Äter något 435 Sysslar med barnen 436 Hushållsarbete 437 Handarbetar 438 Talar med någon om nyheterna 439 Samtalar om annat än nyheterna BEHÅLLNING AV NYHETSPROGRAM 440 Pålitlig information 441 Handlar om saker som är viktiga för mig och min familj 442 TV-nyheterna är ofta spännande 443 Uppslag till samtalsämnen 444 Trevliga nyhetsreportrar 445 Hjälper mig att inte bli överraskad 446 TV-nyheterna är ofta dramatiska 447 Får reda på saker att berätta för andra 448 Hjälp att bilda åsikt om vad som händer i världen 449 Jämför de egna åsikterna med TV-kommentatorernas 450 Bra information om viktiga händelser 451 Visar hur politikerna sköter sig 452 TV-nyheterna är ofta underhållande 453 Ger fakta som stöd för mina egna åsikter 454 Nyhetsuppläsarna gör nyheterna lite mänskligare 455 Förälderns kommentarer TV 1 MÅNDAGEN 16 MARS 456 Halvfem: Sett programmet 457 Halvfem: Planerat i förväg 458 Halvfem: Omdöme om programmet 459 Språka - på grekiska: Sett programmet 460 Språka - på grekiska: Planerat i förväg 461 Språka - på grekiska: Omdöme om programmet 462 Östnöje: Sett programmet 463 Östnöje: Planerat i förväg 464 Östnöje: Omdöme om programmet 465 Arvilla och hennes kor: Sett programmet 466 Arvilla och hennes kor: Planerat i förväg 467 Arvilla och hennes kor: Omdöme om programmet 468 "De levde i ingen mans land": Sett programmet 469 "De levde i ingen mans land": Planerat i förväg 470 "De levde i ingen mans land": Omdöme om programmet 471 Sportnytt: Sett programmet 472 Sportnytt: Planerat i förväg 473 Sportnytt: Omdöme om programmet 474 Måndagsbörsen: Sett programmet 475 Måndagsbörsen: Planerat i förväg 476 Måndagsbörsen: Omdöme om programmet TV 2 MÅNDAGEN 16 MARS 477 Om - jag Laban: Sett programmet 478 Om - jag Laban: Planerat i förväg 479 Om - jag Laban: Omdöme om programmet 480 Om - böcker: Sett programmet 481 Om - böcker: Planerat i förväg 482 Om - böcker: Omdöme om programmet 483 Zoom: Sett programmet 484 Zoom: Planerat i förväg 485 Zoom: Omdöme om programmet 486 Fritt fram: Sett programmet 487 Fritt fram: Planerat i förväg 488 Fritt fram: Omdöme om programmet 489 Finsk i Sverige: Sett programmet 490 Finsk i Sverige: Planerat i förväg 491 Finsk i Sverige: Omdöme om programmet 492 Poesi: Sett programmet 493 Poesi: Planerat i förväg 494 Poesi: Omdöme om programmet 495 Mash: Sett programmet 496 Mash: Planerat i förväg 497 Mash: Omdöme om programmet 498 Gifta: Sett programmet 499 Gifta: Planerat i förväg 500 Gifta: Omdöme om programmet 501 Sjöjungfrun: Sett programmet 502 Sjöjungfrun: Planerat i förväg 503 Sjöjungfrun: Omdöme om programmet 504 Gamla kvällsöppet: Sett programmet 505 Gamla kvällsöppet: Planerat i förväg 506 Gamla kvällsöppet: Omdöme om programmet TV 1 TISDAGEN 17 MARS 507 Halvfem: Sett programmet 508 Halvfem: Planerat i förväg 509 Halvfem: Omdöme om programmet 510 Språka - på turkiska: Sett programmet 511 Språka - på turkiska: Planerat i förväg 512 Språka - på turkiska: Omdöme om programmet 513 Östnöje: Sett programmet 514 Östnöje: Planerat i förväg 515 Östnöje: Omdöme om programmet 516 Torget: Sett programmet 517 Torget: Planerat i förväg 518 Torget: Omdöme om programmet 519 Hantverk: Sett programmet 520 Hantverk: Planerat i förväg 521 Hantverk: Omdöme om programmet 522 Ishockey SM-slutspel: Sett programmet 523 Ishockey SM-slutspel: Planerat i förväg 524 Ishockey: Omdöme om programmet TV 2 TISDAGEN 17 MARS 525 Bulleribock: Sett programmet 526 Bulleribock: Planerat i förväg 527 Bulleribock: Omdöme om programmet 528 Boktipset: Sett programmet 529 Boktipset: Planerat i förväg 530 Boktipset: Omdöme om programmet 531 Låt bli vårt träd: Sett programmet 532 Låt bli vårt träd: Planerat i förväg 533 Låt bli vårt träd: Omdöme om programmet 534 Din plats på jorden: Sett programmet 535 Din plats på jorden: Planerat i förväg 536 Din plats på jorden: Omdöme om programmet 537 Ett litet hotell i Paris: Sett programmet 538 Ett litet hotell i Paris: Planerat i förväg 539 Ett litet hotell i Paris: Omdöme om programmet 540 Gråben och Hjulben: Sett programmet 541 Gråben och Hjulben: Planerat i förväg 542 Gråben och Hjulben: Omdöme om programmet 543 Folk och fä: Sett programmet 544 Folk och fä: Planerat i förväg 545 Folk och fä: Omdöme om programmet 546 Filmkrönikan: Sett programmet 547 Filmkrönikan: Planerat i förväg 548 Filmkrönikan: Omdöme om programmet 549 Porträtt av en animatör: Sett programmet 550 Porträtt av en animatör: Sett programmet 551 Porträtt av en animatör: Omdöme om programmet TV 1 ONSDAGEN 18 MARS 552 Halvfem: Sett programmet 553 Halvfem: Planerat i förväg 554 Halvfem: Omdöme om programmet 555 Östnöje: Sett programmet 556 Östnöje: Planerat i förväg 557 Östnöje: Omdöme om programmet 558 Kväll på Östarp: Sett programmet 559 Kväll på östarp: Planerat i förväg 560 Kväll på Östarp: Omdöme om programmet 561 Den flygande Kiwin: Sett programmet 562 Den flygande Kiwin: Planerat i förväg 563 Den flygande Kiwin: Omdöme om programmet 564 TV-krysset: Sett programmet 565 TV-krysset: Planerat i förväg 566 TV-krysset: Omdöme om programmet 567 Maxx: Sett programmet 568 Maxx: Planerat i förväg 569 Maxx: Omdöme om programmet 570 Sportnytt: Sett programmet 571 Sportnytt: Planerat i förväg 572 Sportnytt: Omdöme om programmet 573 Det osynliga hotet: Sett programmet 574 Det osynliga hotet: Planerat i förväg 575 Det osynliga hotet: Omdöme om programmet 576 Ykköskanava Paluumuutto Suomeen - ja Takaisin 577 Ykköskanava Paluumuutto Suomeen - ja Takaisin: Planerat i förväg 578 Ykköskanava Paluumuutto Suomeen - ja Takaisin: Omdöme om programmet TV 2 ONSDAGEN 18 MARS 579 Sverige och utlandet: Sett programmet 580 Sverige och utlandet: Planerat i förväg 581 Sverige och utlandet: Omdöme om programmet 582 Bulleribock: Sett programmet 583 Bulleribock: Planerat i förväg 584 Bulleribock: Omdöme om programmet 585 Arthur bygger en båt: Sett programmet 586 Arthur bygger en båt: Planerat i förväg 587 Arthur bygger en båt: Omdöme om programmet 588 Boktipset: Sett programmet 589 Boktipset: Planerat i förväg 590 Boktipset: Omdöme om programmet 591 Tro på din dröm: Sett programmet 592 Tro på din dröm: Planerat i förväg 593 Tro på din dröm: Omdöme om programmet 594 Anslagstavlan: Sett programmet 595 Anslagstavlan: Planerat i förväg 596 Anslagstavlan: Omdöme om programmet 597 Vilket år?: Sett programmet 598 Vilket år?: Planerat i förväg 599 Vilket år?: Omdöme om programmet 600 Charlotte Löwensköld och Anna Swärd: Sett programmet 601 Charlotte Löwensköld och Anna Swärd: Planerat i förväg 602 Charlotte Löwensköld och Anna Swärd: Omdöme om programmet 603 I filmens kulisser: Sett programmet 604 I filmens kulisser: Planerat i förväg 605 I filmens kulisser: Omdöme om programmet 606 Showtime: Oh la la - McLaine: Sett programmet 607 Showtime: Oh la la - McLaine: Planerat i förväg 608 Showtime: Oh la la - McLaine: Omdöme om programmet TV 1 TORSDAGEN 19 MARS 609 Halvfem: Sett programmet 610 Halvfem: Planerat i förväg 611 Halvfem: Omdöme om programmet 612 Språka - på serbokroatiska: Sett programmet 613 Språka på serbokroatiska: Planerat i förväg 614 Språka på serbokroatiska: Omdöme om programmet 615 Östnöje: Sett programmet 616 Östnöje: Planerat i förväg 617 Östnöje: Omdöme om programmet 618 Den blå fjärilen: Sett programmet 619 Den blå fjärilen: Planerat i förväg 620 Den blå fjärilen: Omdöme om programmet 621 Sverige på utländska: Sett programmet 622 Sverige på utländska: Planerat i förväg 623 Sverige på utländska: Omdöme om programmet 624 Naturfilmare: Sett programmet 625 Naturfilmare: Planerat i förväg 626 Naturfilmare: Omdöme om programmet 627 Jag - en spion: Sett programmet 628 Jag - en spion: Planerat i förväg 629 Jag - en spion: Omdöme om programmet 630 Sportnytt: Sett programmet 631 Sportnytt: Planerat i förväg 632 Sportnytt: Omdöme om programmet 633 Fritt, fräscht och frispråkigt: Sett programmet 634 Fritt, fräscht och frispråkigt: Planerat i förväg 635 Fritt, fräscht och frispråkigt: Omdöme om programmet TV 2 TORSDAGEN 19 MARS 636 Bulleribock: Sett programmet 637 Bulleribock: Planerat i förväg 638 Bulleribock: Omdöme om programmet 639 Mörkhult ser på Norrland: Sett programmet 640 Mörkhult ser på Norrland: Planerat i förväg 641 Mörkhult ser på Norrland: Omdöme om programmet 642 Hem till gården: Sett programmet 643 Hem till gården: Planerat i förväg 644 Hem till gården: Omdöme om programmet 645 På äldre dar: Sett programmet 646 På äldre dar: Planerat i förväg 647 På äldre dar: Omdöme om programmet 648 Varför mördades Aslan Noyan: Sett programmet 649 Varför mördades Aslan Noyan: Planerat i förväg 650 Varför mördades Aslan Noyan: Omdöme om programmet 651 Sjunde världsdelen: Sett programmet 652 Sjunde världsdelen: Planerat förväg 653 Sjunde världsdelen: Omdöme om programmet 654 Chansen: Sett programmet 655 Chansen: Planerat i förväg 656 Chansen: Omdöme om programmet 657 Dokument utifrån: Sett programmet 658 Dokument utifrån: Planerat i förväg 659 Dokument utifrån: Omdöme om programmet 660 Konsthantverk: Sett programmet 661 Konsthantverk: Planerat i förväg 662 Konsthantverk: Omdöme om programmet TV 1 FREDAGEN 20 MARS 663 Halvfem: Sett programmet 664 Halvfem: Planerat i förväg 665 Halvfem: Omdöme om programmet 666 Språka: Sett programmet 667 Språka: Planerat i förväg 668 Språka: Omdöme om programmet 669 Viikkokatsaus: Sett programmet 670 Viikkokatsaus: Planerat i förväg 671 Viikkokatsaus: Omdöme om programmet 672 Tekniskt magasin: Sett programmet 673 Tekniskt magasin: Planerat i förväg 674 Tekniskt magasin: Omdöme om programmet 675 Fälteko: Sett programmet 676 Fälteko: Planerat i förväg 677 Fälteko: Omdöme om programmet 678 Musik från Berwaldhallen: Sett programmet 679 Musik från Berwaldhallen: Planerat i förväg 680 Musik från Berwaldhallen: Omdöme om programmet 681 Poesi: Sett poesi 682 Poesi: Planerat i förväg 683 Poesi: Omdöme om programmet 684 Kväll på Östarp: Sett programmet 685 Kväll på Östarp: Planerat i förväg 686 Kväll på Östarp: Omdöme om programmet 687 Sportnytt:Sett programmet 688 Sportnytt: Planerat i förväg 689 Sportnytt: Omdöme om programmet 690 AB Svensk Rock: Sett programmet 691 AB Svensk Rock: Planerat i förväg 692 AB Svensk Rock: Omdöme om programmet 693 Eva Forest: Sett programmet 694 Eva Forest: Planerat i förväg 695 Eva Forest: Omdöme om programmet TV 2 FREDAGEN 20 MARS 696 Bulleribock: Sett programmet 697 Bulleribock: Planerat i förväg 698 Bulleribock: Omdöme om programmet 699 Om - Igen: Sett programmet 700 Om - Igen: Planerat i förväg 701 Om - Igen: Omdöme om programmet 702 Tecken till varandra: Sett programmet 703 Tecken till varandra: Planerat förväg 704 Tecken till vrandra: Omdöme om programmet 705 Fönster mot TV-världen: Sett programmet 706 Fönster mot TV-världen: Planerat i förväg 707 Fönster mot TV-världen: Omdöme om programmet 708 Showtime: Sett programmet 709 Showtime: Planerat i förväg 710 Showtime: Omdöme om programmet 711 Uppåt väggarna: Sett programmet 712 Uppåt väggarna: Planerat i förväg 713 Uppåt väggarna: Omdöme om programmet 714 Dallas: Sett programmet 715 Dallas: Planerat i förväg 716 Dallas: Omdöme om programmet 717 Sologram: Sett programmet 718 Sologram: Planerat i förväg 719 Sologram: Omdöme om programmet TV 1 LÖRDAGEN 21 MARS 720 Finsk i Sverige: Sett programmet 721 Finsk i Sverige: Planerat i förväg 722 Finsk i Sverige: Omdöme om programmet 723 Naturfilmare: Sett programmet 724 Naturfilmare: Planerat i förväg 725 Naturfilmare: Omdöme om programmet 726 Helgmålsbön: Sett programmet 727 Helgmålsbön: Planerat i förväg 728 Helgmålsbön: Omdöme om programmet 729 Linda: Sett programmet 730 Linda: Planerat i förväg 731 Linda: Omdöme om programmet 732 Anslagstavlan: Sett programmet 733 Anslagstavlan: Planerat i förväg 734 Anslagstavlan: Omdöme om programmet 735 Doktor Snuggles: Sett Programmet 736 Doktor Snuggles: Planerat i förväg 737 Doktor Snuggles: Omdöme om programmet 738 Linus på linjen: Sett programmet 739 Linus på linjen: Sett programmet 740 Linus på linjen: Omdöme om programmet 741 Barnjournalen: Sett programmet 742 Barnjournalen: Planerat i förväg 743 Barnjournalen: Omdöme om programmet 744 Sommarflickan: Sett programmet 745 Sommarflickan: Planerat i förväg 746 Sommarflickan: Omdöme om programmet 747 Prima Primadonnor: Sett programmet 748 Prima Primadonnor: Planerat i förväg 749 Prima Primadonnor: Omdöme om programmet 750 Dracula: Sett Programmet 751 Dracula: Planerat i förväg 752 Dracula: Omdöme om programmet TV 2 LÖRDAGEN 21 MARS 753 Varför mördades Aslan Noyan: Sett programmet 754 Varför mördades Aslan Noyan: Planerat i förväg 755 Varför mördades Aslan Noyan: Omdöme om programmet 756 Jugoslavisk pop: Sett programmet 757 Jugoslavisk pop: Planerat i förväg 758 Jugoslavisk pop: Omdöme om programmet 759 Filmkrönikan: Sett programmet 760 Filmkrönikan: Planerat i förväg 761 Filmkrönikan: Omdöme om programmet 762 De sista Vikingarna: Sett programmet 763 De sista Vikingarna: Planerat i förväg 764 De sista Vikingarna: Omdöme om programmet 765 Beppes godnattstund: Sett programmet 766 Beppes godnattstund: Planerat i förväg 767 Beppes godnattstund: Omdöme om programmet 768 Askeladden och dockan i gräset: Sett programmet 769 Askeladden och dockan i gräset: Planerat i förväg 770 Askeladden och dockan i gräset: Omdöme om programmet 771 Klös: Sett programmet 772 Klös: Planerat i förväg 773 Klös: Omdöme om programmet 774 Vetenskapens värld: Sett programmet 775 Vetenskapens värld: Planerat i förväg 776 Vetenskapens värld: Omdöme om programmet 777 Kvinnor i världen: Sett programmet 778 Kvinnor i världen: Planerat i förväg 779 Kvinnor i världen: Omdöme om programmet 780 Det ska böjas i tid: Sett programmet 781 Det ska böjas i tid: Planerat i förväg 782 Det ska böjas i tid: Omdöme om programmet 783 Pastoral 1943: Sett programmet 784 Pastoral 1943: Planerat i förväg 785 Pastoral 1943: Omdöme om programmet TV 1 SÖNDAGEN 22 MARS 786 Tekniskt magasin: Sett programmet 787 Tekniskt magasin: Planerat i förväg 788 Tekniskt magasin: Omdöme om programmet 789 Populärvetenskap: Sett programmet 790 Populärvetenskap: Planerat i förväg 791 Populärvetenskap: Omdöme om programmet 792 Leka för livet: Sett programmet 793 Leka för livet: Planerat i förväg 794 Leka för livet: Omdöme om programmet 795 Hantverk: Sett programmet 796 Hantverk: Planerat i förväg 797 Hantverk: Omdöme om program 798 Jag - en spion: Sett programmet 799 Jag - en spion: Planerat i förväg 800 Jag - en spion: Omdöme om programmet 801 Ringside: Sett programmet 802 Ringside: Planerat i förväg 803 Ringside: Omdöme om programmet 804 Ett Dockhem: Sett programmet 805 Ett Dockhem: Planerat i förväg 806 Ett Dockhem: Omdöme om programmet 807 Musik för Piano: Sett programmet 808 Musik för Piano: Planerat i förväg 809 Musik för Piano: Omdöme om programmet 810 Högst personligt: Sett programmet 811 Högst personligt: Planerat i förväg 812 Högst personligt: Omdöme om programmet 813 Ombytta roller: Sett programmet 814 Ombytta roller: Planerat i förväg 815 Ombytta roller: Omdöme om programmet TV 2 SÖNDAGEN 22 MARS 816 Ett litet hotell i Paris: Sett programmet 817 Ett litet hotell i Paris: Planerat i förväg 818 Ett litet hotell i Paris: Omdöme om programmet 819 Hem till gården: Sett programmet 820 Hem till gården: Planerat i förväg 821 Hem till gården: Omdöme om programmet 822 Hr Ehrenmark på toppen: Sett programmet 823 Hr Ehrenmark på toppen: Planerat i förväg 824 Hr Ehrenmark på toppen: Omdöme om programmet 825 Tjuvarnas Konung: Sett programmet 826 Tjuvarnas Konung: Planerat i förväg 827 Tjuvarnas Konung: Omdöme om programmet 828 Bandy SM-final: Sett programmet 829 Bandy SM-final: Planerat i förväg 830 Bandy SM-final: Omdöme om programmet 831 Varför rymde Nikkos: Sett programmet 832 Varför rymde Nikkos: Planerat i förväg 833 Varför rymde Nikkos: Omdöme om programmet 834 Leka för livet: Sett programmet 835 Leka för livet: Planerat i förväg 836 Leka för livet: Omdöme om programmet 837 Regnskog: Sett programmet 838 Regnskog: Planerat i förväg 839 Regnskog: Omdöme om programmet 840 Lödder: Sett programmet 841 Lödder: Planerat i förväg 842 Lödder: Omdöme om programmet 843 Anslagstavlan: Sett programmet 844 Anslagstavlan: Planerat i förväg 845 Anslagstavlan: Omdöme om programmet 846 Sportspegeln: Sett programmet 847 Sportspegeln: Planerat i förväg 848 Sportspegeln: Omdöme om programmet 849 Berlin Alexanderplatz: Sett programmet 850 Berlin Alexanderplatz: Planerat i förväg 851 Berlin Alexanderplatz: Omdöme om program BARNEN OCH NYHETSPROGRAMMEN 852 Rapport 19.30 853 Sena Rapport 854 Aktuellt kl. 18 855 Aktuellt kl. 21 856 Omdöme Rapport 19.30 857 Omdöme sena Rapport 858 Omdöme Aktuellt kl. 18 859 Omdöme Aktuellt kl. 21 BARNENS VIDEOVANOR 860 Videotittande 861 Plats för videotittande 862 Ser video tillsammans med 863 Videoprogram 1 864 Videoprogram 2 865 Videoprogram 3 866 Videoprogram 4 867 Videoprogram 5 BARNEN OCH SKOLAN 868 Positiva skolämnen 869 Negativa skolämnen 870 Tidsåtgång läxläsning 871 Val om skolan var frivillig 872 Betygens betydelse för framgång

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0044              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0044


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1992
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 BORTFALL 1:A DELEN Loc 13 width 1 Bortfall 887 0. Svarat 29 1. Sjuk, frånvarande 3 2. Klinik, ändrat årskurs 6 3. Vägrar 76 4. Flyttat 20 5. Övrigt
VAR 6 BORTFALL 2:A DELEN Loc 14 width 1 Bortfall 2:a delen 881 0. Svarat 26 1. Sjuk, frånvarande 3 2. Klinik, ändrat årskurs 6 3. Vägrar 76 4. Flyttad 29 5. Övrigt
VAR 7 ÅRSKURS Loc 15 width 1 Årskurs 250 1. 5:e klass 262 2. 7:e klass 509 3. 9:e klass
VAR 8 SKOLA Loc 16 width 2 MD=99 Skola 230 00. A 223 01. B 61 02. C 179 03. K 45 04. E 72 05. L 19 06. G 27 07. M 46 08. N 27 09. J 92 99. Uppgift saknas
VAR 9 KÖN Loc 18 width 1 Kön 539 1. Pojke 482 2. Flicka
VAR 10 ANTAL SYSKON HEMMA 1 Loc 19 width 1 MD=9 Vi börjar med några frågor om syskon och vänner F.1. Har du några syskon som bor hemma (där du bor)? 471 1. Ja, jag har 1 syskon hemma 221 2. Ja, jag har 2 syskon hemma 42 3. Ja, jag har 3 syskon hemma 20 4. Ja, jag har 4 syskon eller fler hemma 163 5. Nej, jag har inget syskon hemma 104 9. Uppgift saknas
VAR 11 ÄLDRE/YNGRE SYSKON 2 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 F.2. Är dina syskon äldre eller yngre än du? 276 1. De är äldre än jag 118 3. Jag har både äldre och yngre syskon 360 5. De är yngre än jag 162 0. Frågan ej tillämplig 105 9. Uppgift saknas
VAR 12 AKTIVITETER MED SYSKON 3 Loc 21 width 2 MD= 0 or GE 99 F.3. Har Du gjort något av det här tillsammans med dina syskon under den senaste veckan? (Lekt eller spelat något spel, idrottat, sett på TV, läst, diskuterat eller pratat om något, lyssnat på pop eller annan musik, gjort något annat) 147 01. 1 aktivitet tillsammans 156 02. 2 aktiviteter tillsammans 208 03. 3 aktiviteter tillsammans 106 04. 4 aktiviteter tillsammans 53 05. 5 aktiviteter tillsammans 32 06. 6 aktiviteter tillsammans 13 07. 7 aktiviteter tillsammans 1 08. 8 aktiviteter eller fler 35 55. Nej, vi har inte gjort något tillsammans 163 00. Frågan ej tillämplig 107 99. Uppgift saknas
VAR 13 ANTAL KOMPISAR SKOLAN 4 Loc 23 width 1 MD=9 F.4. Hur många kompisar har du som du brukar vara tillsammans med i skolan? 12 0. Ingen 56 1. En kompis 103 2. Två kompisar 103 3. Tre kompisar 95 4. Fyra kompisar 55 5. Fem kompisar 490 6. Fler än fem kompisar 107 9. Uppgift saknas
VAR 14 ANTAL KOMPISAR FRITID 5 Loc 24 width 1 MD=9 F.5. Hur många kompisar har du som du brukar vara tillsammans med på eftermiddagen och kvällen? 46 0. Ingen 201 1. En kompis 169 2. Två kompisar 128 3. Tre kompisar 82 4. Fyra kompisar 43 5. Fem kompisar 247 6. Fler än fem kompisar 105 9. Uppgift saknas
VAR 15 VIKTIGT MED KOMPISAR 6 Loc 25 width 1 MD=9 F.6. Hur viktigt är det för dig att ha kompisar? 379 1. Mycket viktigt 415 2. Ganska viktigt 102 3. Inte särskilt viktigt 16 4. Inte alls viktigt 109 9. Uppgift saknas
VAR 16 TILLRÄCKL MED KOMPISAR 7 Loc 26 width 1 MD=9 F.7. Tycker du att du har tillräckligt med kompisar? 766 1. Ja, det tycker jag 147 5. Nej, det tycker jag inte 108 9. Uppgift saknas
VAR 17 SVÅRT FÅ KOMPISAR 8 Loc 27 width 1 MD=9 F.8. Har du lätt eller svårt att få kompisar? 150 1. Mycket lätt 437 2. Ganska lätt 290 3. Både svårt och lätt 30 4. Ganska svårt 6 5. Mycket svårt 108 9. Uppgift saknas
VAR 18 ANTAL MOTTAGNA VAL 9 Loc 28 width 1 MD=9 F.9. Skriv namnet på de två klasskamrater som du helst skulle vilja göra något grupparbete tillsammans med. F.9(1). Antal mottagna val 172 0. Inget val 277 1. 1 val 244 2. 2 val 99 3. 3 val 47 4. 4 val 24 5. 5 val 5 6. 6 val 3 7. 7 val 1 8. 8 eller flera val 149 9. Uppgift saknas
VAR 19 ANTAL AVGIVNA VAL 9 Loc 29 width 1 MD=9 F.9(2). Antal avgivna val <Se F.9 för fullständig frågetext> 53 0. Inget val 30 1. 1 val 815 2. 2 val 7 3. 3 val 116 9. Uppgift saknas
VAR 20 IDROTT 10 Loc 30 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om dina intressen. F.10. Brukar du syssla med någon idrott? 340 1. Ja, jag sysslar med en idrott 273 2. Ja, jag sysslar med två eller fler idrotter 295 5. Nej, jag sysslar inte med någon idrott 113 9. Uppgift saknas
VAR 21 HOBBY 11 Loc 31 width 1 MD=9 F.11. Har du någon hobby eller något fritidsintresse som du ofta sysslar med? 392 1. Ja, jag har en hobby 166 2. Ja, jag har två eller fler hobbies 350 5. Nej, jag har inte någon hobby 113 9. Uppgift saknas
VAR 22 MEDLEM I FÖRENING 12 Loc 32 width 1 MD=9 F.12. Är du med i någon förening, klubb eller liknande? 314 1. Ja, jag är med i en förening vilken har ett samband med ovan nämnd idrott eller hobby 228 2. Ja, jag är med i en förening vilken ej har samband med nämnd idrott eller idrott eller hobby 59 3. Ja, jag är med i två föreningar varav en har samband med nämnd idrott eller hobby 16 4. Ja, jag är med i två föreningar, ingen har samband med nämnd idrott eller hobby 288 5. Nej, jag är inte med i någon förening eller klubb 116 9. Uppgift saknas
VAR 23 HELST LÄSA BÖCKER 13 Loc 33 width 1 MD=9 F.13. Vad vill du allra helst göra när du är fri från skolan? (Du får välja tre av alternativen. Sätt en etta på det du allra helst vill göra, 2 för det du väljer sedan, en trea för det du sedan väljer.) F.13(1). Jag vill allra helst läsa böcker 40 1. Alternativ 1 83 2. Alternativ 2 147 3. Alternativ 3 642 5. Inget alternativ 109 9. Uppgift saknas
VAR 24 HELST MED FAMILJEN 13 Loc 34 width 1 MD=9 F.13(2). Jag vill allra helst vara tillsammans med familjen <Se F.13 för fullständig frågetext> 149 1. Alternativ 1 180 2. Alternativ 2 130 3. Alternativ 3 454 5. Inget alternativ 108 9. Uppgift saknas
VAR 25 HELST FÖR MIG SJÄLV 13 Loc 35 width 1 MD=9 F.13(3). Jag vill allra helst vara för mig själv <Se F.13 för fullständig frågetext> 24 1. Alternativ 1 40 2. Alternativ 2 85 3. Alternativ 3 764 5. Inget alternativ 108 9. Uppgift saknas
VAR 26 HELST LYSSNA PÅ MUSIK 13 Loc 36 width 1 MD=9 F.13(4). Jag vill allra helst lyssna på musik <Se F.13 för fullständig frågetext> 63 1. Alternativ 1 249 2. Alternativ 2 161 3. Alternativ 3 440 5. Inget alternativ 108 9. Uppgift saknas
VAR 27 HELST TITTA PÅ TV 13 Loc 37 width 1 MD=9 F.13(5). Jag vill allra helst titta på TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 19 1. Alternativ 1 145 2. Alternativ 2 199 3. Alternativ 3 550 5. Inget alternativ 108 9. Uppgift saknas
VAR 28 HELST LÄSA SERIER 13 Loc 38 width 1 MD=9 F.13(6). Jag vill allra helst läsa serier <Se F.13 för fullständig frågetext> 11 1. Alternativ 1 45 2. Alternativ 2 79 3. Alternativ 3 778 5. Inget alternativ 108 9. Uppgift saknas
VAR 29 HELST LYSSNA PÅ RADIO 13 Loc 39 width 1 MD=9 F.13(7). Jag vill allra helst lyssna på radio <Se F.13 för fullständig frågetext> 3 1. Alternativ 1 2 2. Alternativ 2 16 3. Alternativ 3 892 5. Inget alternativ 108 9. Uppgift saknas
VAR 30 HELST MED KOMPISAR 13 Loc 40 width 1 MD=9 F.13(8). Jag vill allra helst vara tillsammans med mina kompisar <Se F.13 för fullständig frågetext> 600 1. Alternativ 1 156 2. Alternativ 2 68 3. Alternativ 3 89 5. Inget alternativ 108 9. Uppgift saknas
VAR 31 TV-INNEHAV 14 Loc 41 width 1 MD=9 Nu kommer en del frågor om TV F.14. Hur många TV-apparater som ni använder har ni hemma hos dig? 3 0. Vi har ingen TV-apparat 507 1. Vi har 1 TV-apparat som vi använder 405 2. Vi har 2 eller fler TV-apparater som vi använder 106 9. Uppgift saknas
VAR 32 TV PLACERING 15 Loc 42 width 2 MD=99 F.15. Var hemma hos er har ni TV (t ex i vardagsrummet, föräldrarnas sovrum, i köket etc) 3 00. Eget/syskons rum 364 01. Vardagsrum 186 02. Allrum/TV/hobbyrum eller gillestuga 7 03. Sovrum 114 04. Två TV, eget/syskons rum + vardagsrum 50 05. Två TV, eget/syskons rum + TV-rum 3 06. Två TV, eget/syskons rum + sovrum 85 07. Två TV, vardagsrum + TV-rum 62 08. Två TV, vardagsrum + sovrum 35 09. Två TV, TV-rum + sovrum 112 99. Uppgift saknas
VAR 33 TV-KONS SKOLVECKA 16 Loc 44 width 1 MD=9 F.16. Hur ofta brukar du se på TV under skolveckan, alltså måndag till fredag? 38 0. Aldrig eller nästan aldrig 39 1. 1 dag 89 2. 2 dagar 149 3. 3 dagar 157 4. 4 dagar 442 5. Alla 5 dagar 107 9. Uppgift saknas
VAR 34 TV-TIMMAR SKOLVECKA 17 Loc 45 width 1 MD=9 F.17. När du tittar på TV under skolveckan - hur många timmar per dag brukar det bli då? 124 1. Mindre än 1 timme per dag 204 2. Ca 1 timme per dag 185 3. Ca 1,5 timme per dag 214 4. Ca 2 timmar per dag 114 6. Ca 3 timmar per dag 50 8. Mer än 3 timmar per dag 130 9. Uppgift saknas
VAR 35 TV-KONS LÖRDAGAR 18 Loc 46 width 1 MD=8 or GE 9 F.18. Hur många lördagar och söndagar i månaden brukar du se på TV? F.18(1). TV-konsumtion lördag 12 0. Ser ej TV på lördagar 33 1. 1 lördag 63 2. 2 lördagar 124 3. 3 lördagar 681 4. 4 lördagar 107 8. Uppgift saknas 1 9. Frågan ej tillämplig
VAR 36 TV-KONS SÖNDAGAR 18 Loc 47 width 1 MD=8 or GE 9 F.18(2). TV-konsumtion söndag <Se F.18 för fullständig frågetext> 8 0. Ser ej TV på söndagar 26 1. 1 söndag 88 2. 2 söndagar 153 3. 3 söndagar 638 4. 4 söndagar 107 8. Uppgift saknas 1 9. Frågan ej tillämplig
VAR 37 TV-TIMMAR LÖRDAG 19 Loc 48 width 1 MD=9 F.19. När du tittar på TV under lördagen, hur många timmar brukar du titta då? 14 1. Mindre än 1 timme på lördagen 43 2. Ca 1 timme 76 3. Ca 1,5 timme 229 4. Ca 2 timmar 290 6. Ca 3 timmar 246 8. Mer än 3 timmar 123 9. Uppgift saknas
VAR 38 TV-TIMMAR SÖNDAGAR 20 Loc 49 width 1 MD=9 F.20. Om du tittar på TV under söndagen, hur många timmar brukar du titta då? 81 1. Mindre än 1 timme på söndagen 174 2. Ca 1 timme 187 3. Ca 1,5 timme 268 4. Ca 2 timmar 142 6. Ca 3 timmar 54 8. Mer än 3 timmar 115 9. Uppgift saknas
VAR 39 UNDERHÅLLNING 21 Loc 50 width 1 MD=9 F.21. I TV finns det flera olika sorters program. Vad tycker du om att titta på de här? F.21(1). Underhållning 259 1. Tycker mycket bra om 430 2. Tycker ganska bra om 171 3. Tycker varken bra eller illa om 29 4. Tycker inte om 18 5. Tycker inte alls om 114 9. Uppgift saknas
VAR 40 FRÅGESPORT 21 Loc 51 width 1 MD=9 F.21(2). Frågesport <Se F.21 för fullständig frågetext> 153 1. Tycker mycket bra om 335 2. Tycker ganska bra om 282 3. Tycker varken bra eller illa om 88 4. Tycker inte om 46 5. Tycker inte alls om 117 9. Uppgift saknas
VAR 41 NATURPROGRAM 21 Loc 52 width 1 MD=9 F.21(3). Naturprogram <Se F.21 för fullständig frågetext> 236 1. Tycker mycket bra om 273 2. Tycker ganska bra om 229 3. Tycker varken bra eller illa om 68 4. Tycker inte om 56 5. Tycker inte alls om 159 9. Uppgift saknas
VAR 42 SAMHÄLLSREPORTAGE 21 Loc 53 width 1 MD=9 F.21(4). Samhällsreportage och liknande <Se F.21 för fullständig frågetext> 50 1. Tycker mycket bra om 127 2. Tycker ganska bra om 351 3. Tycker varken bra eller illa om 229 4. Tycker inte om 145 5. Tycker inte alls om 119 9. Uppgift saknas
VAR 43 NYHETSPROGRAM 21 Loc 54 width 1 MD=9 F.21(5). Nyhetsprogram <Se F.21 för fullständig frågetext> 79 1. Tycker mycket bra om 265 2. Tycker ganska bra om 398 3. Tycker varken bra eller illa om 102 4. Tycker inte om 64 5. Tycker inte alls om 113 9. Uppgift saknas
VAR 44 DEBATT-/INTERVJUPROG 21 Loc 55 width 1 MD=9 F.21(6). Debatt- och intervjuprogram <Se F.21 för fullständig frågetext> 32 1. Tycker mycket bra om 107 2. Tycker ganska bra om 249 3. Tycker varken bra eller illa om 277 4. Tycker inte om 234 5. Tycker inte alls om 122 9. Uppgift saknas
VAR 45 DECKARE 21 Loc 56 width 1 MD=9 F.21(7). Deckare <Se F.21 för fullständig frågetext> 584 1. Tycker mycket bra om 235 2. Tycker ganska bra om 62 3. Tycker varken bra eller illa om 18 4. Tycker inte om 15 5. Tycker inte alls om 107 9. Uppgift saknas
VAR 46 TV-TEATER 21 Loc 57 width 1 MD=9 F.21(8). TV-teater <Se F.21 för fullständig frågetext> 115 1. Tycker mycket bra om 320 2. Tycker ganska bra om 286 3. Tycker varken bra eller illa om 117 4. Tycker inte om 65 5. Tycker inte alls om 118 9. Uppgift saknas
VAR 47 LÅNGFILMER 21 Loc 58 width 1 MD=9 F.21(9). Långfilmer <Se F.21 för fullständig frågetext> 491 1. Tycker mycket bra om 315 2. Tycker ganska bra om 87 3. Tycker varken bra eller illa om 11 4. Tycker inte om 6 5. Tycker inte alls om 111 9. Uppgift saknas
VAR 48 TV-SERIER 21 Loc 59 width 1 MD=9 F.21(10). TV-serier (utom deckare) <Se F.21 för fullständig frågetext> 406 1. Tycker mycket bra om 369 2. Tycker ganska bra om 110 3. Tycker varken bra eller illa om 15 4. Tycker inte om 10 5. Tycker inte alls om 111 9. Uppgift saknas
VAR 49 MUSIKPROGRAM 21 Loc 60 width 1 MD=9 F.21(11). Musikprogram <Se F.21 för fullständig frågetext> 165 1. Tycker mycket bra om 285 2. Tycker ganska bra om 261 3. Tycker varken bra eller illa om 122 4. Tycker inte om 64 5. Tycker inte alls om 124 9. Uppgift saknas
VAR 50 SPORTPROGRAM 21 Loc 61 width 1 MD=9 F.21(12). Sportprogram <Se F.21 för fullständig frågetext> 428 1. Tycker mycket bra om 235 2. Tycker ganska bra om 141 3. Tycker varken bra eller illa om 66 4. Tycker inte om 35 5. Tycker inte alls om 116 9. Uppgift saknas
VAR 51 UNGDOMSPROGRAM 21 Loc 62 width 1 MD=9 F.21(13). Ungdomsprogram <Se F.21 för fullständig frågetext> 354 1. Tycker mycket bra om 318 2. Tycker ganska bra om 177 3. Tycker varken bra eller illa om 40 4. Tycker inte om 20 5. Tycker inte alls om 112 9. Uppgift saknas
VAR 52 OGILLAR PROGRAMTYP 22 Loc 63 width 2 MD=99 F.22(1). Finns det något program eller typ av program du tycker illa om? (OM JA:) Vilket program eller typ av program är det? 7 01. Underhållning 9 02. Frågesport 17 03. Naturprogram 41 04. Samhällsreportage och liknande 35 05. Nyhetsprogram 150 06. Debatt- och intervjuprogram 18 07. Deckare 27 08. TV-teater 14 09. Långfilmer 11 10. TV-serier (utom deckare) 91 11. Musikprogram 14 12. Sportprogram 24 13. Ungdomsprogram 7 14. Invandrarprogram 44 15. Övrigt 367 55. Nej 145 99. Uppgift saknad
VAR 53 ANLEDNING OGILLA PROG 22 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(2). Varför tycker du illa om det? 18 1. Verklighetsvåld 3 2. Fiktivt våld 256 3. Tråkigt 4 4. Skrämmande 17 5. Svårt att förstå 6 6. Förvridet 1 7. Politik 151 8. Övrigt 363 0. Frågan ej tillämplig 202 9. Uppgift saknas
VAR 54 VILL SE MER PÅ TV 23 Loc 66 width 1 MD=9 F.23. Skulle du vilja se mer på TV än vad du gör nu? 178 1. Ja, jag ville se mer på TV om jag hade möjlighet 727 5. Nej, jag vill inte se mer på TV 116 9. Uppgift saknas
VAR 55 BORDE SE MINDRE PÅ TV 24 Loc 67 width 1 MD=9 F.24. Tycker du själv att du borde se mindre på TV än vad du gör nu? 212 1. Ja, jag tycker att jag borde se mindre på TV 692 5. Nej, det tycker jag inte 117 9. Uppgift saknas
VAR 56 SAKNA TV 25 Loc 68 width 1 MD=9 F.25. Om du plötsligt av någon anledning skulle tvingas vara utan TV, skulle du då sakna TV:n 142 1. Ja, jag skulle sakna TV:n väldigt mycket 196 2. Ja, jag skulle sakna TV:n ganska mycket 415 3. Ja, jag skulle sakna TV:n lite grann 160 4. Nej, jag skulle inte alls sakna TV:n 108 9. Uppgift saknas
VAR 57 SANN BILD I TV 26 Loc 69 width 1 MD=9 F.26. Tror du att TV ger en sann bild av hur folk i allmänhet lever? 157 1. TV ger för det mesta en sann bild 552 2. TV ger för det mesta en hyfsad bild 196 3. TV ger för det mesta en dålig bild 116 9. Uppgift saknas
VAR 58 AVKOPPLING 27 Loc 70 width 1 MD=9 F.27-45. Man kan se på TV av många olika anledningar. Här nedan är några av dem uppräknade. Markera med ett kryss hur varje påstående stämmer in på dej. F.27. Jag ser på TV därför att det är en bra avkoppling. 107 1. Ja, stämmer absolut 517 2. Ja, stämmer ganska bra 223 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 60 4. Nej, stämmer inte alls 114 9. Uppgift saknas
VAR 59 SE ÖVRIGA VÄRLDEN 28 Loc 71 width 1 MD=9 F.28. Jag ser på TV därför att man får se hur världen är även utanför Sverige. 173 1. Ja, stämmer absolut 444 2. Ja, stämmer ganska bra 239 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 49 4. Nej, stämmer inte alls 116 9. Uppgift saknas
VAR 60 INGEN ATT PRATA MED 29 Loc 72 width 1 MD=9 F.29. Jag ser på TV därför att det just då inte finns någon att prata eller vara tillsammans med. 84 1. Ja, stämmer absolut 351 2. Ja, stämmer ganska bra 311 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 163 4. Nej, stämmer inte alls 112 9. Uppgift saknas
VAR 61 TV-TITTANDE EN VANA 30 Loc 73 width 1 MD=9 F.30. Jag ser på TV därför att det blivit en vana. 115 1. Ja, stämmer absolut 292 2. Ja, stämmer ganska bra 309 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 192 4. Nej, stämmer inte alls 113 9. Uppgift saknas
VAR 62 GLÖMMA SKOLA 31 Loc 74 width 1 MD=9 F.31. Jag ser på TV därför att jag då kan glömma skola och hemarbete. 87 1. Ja, stämmer absolut 199 2. Ja, stämmer ganska bra 296 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 326 4. Nej, stämmer inte alls 113 9. Uppgift saknas
VAR 63 NÅGOT ATT PRATA OM 32 Loc 75 width 1 MD=9 F.32. Jag ser på TV därför att det ger mig någonting att prata om med kompisar. 54 1. Ja, stämmer absolut 241 2. Ja, stämmer ganska bra 351 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 261 4. Nej, stämmer inte alls 114 9. Uppgift saknas
VAR 64 HAR TRÅKIGT 33 Loc 76 width 1 MD=9 F.33. Jag ser på TV därför att jag för tillfället har tråkigt 103 1. Ja, stämmer absolut 358 2. Ja, stämmer ganska bra 264 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 181 4. Nej, stämmer inte alls 115 9. Uppgift saknas
VAR 65 SPÄNNANDE 34 Loc 77 width 1 MD=9 F.34. Jag ser på TV därför att det ofta är spännande att titta på TV 203 1. Ja, stämmer absolut 371 2. Ja, stämmer ganska bra 260 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 73 4. Nej, stämmer inte alls 114 9. Uppgift saknas
VAR 66 UNGDOMSPROBLEM 35 Loc 78 width 1 MD=9 F.35. Jag ser på TV därför att jag får se hur andra ungdomar löser sina problem 57 1. Ja, stämmer absolut 228 2. Ja, stämmer ganska bra 386 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 234 4. Nej, stämmer inte alls 116 9. Uppgift saknas
VAR 67 VILA 36 Loc 79 width 1 MD=9 F.36. Jag ser på TV därför att det är bra när man vill vila. 62 1. Ja, stämmer absolut 302 2. Ja, stämmer ganska bra 393 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 153 4. Nej, stämmer inte alls 111 9. Uppgift saknas
VAR 68 KOMMA IFRÅN FAMILJEN 37 Loc 80 width 1 MD=9 F.37. Jag ser på TV därför att jag vill komma ifrån resten av familjen. 16 1. Ja, stämmer absolut 60 2. Ja, stämmer ganska bra 320 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 512 4. Nej, stämmer inte alls 113 9. Uppgift saknas
VAR 69 GILLAR ATT TITTA 38 Loc 81 width 1 MD=9 F.38. Jag ser på TV därför att jag helt enkelt gillar att titta på TV. 241 1. Ja, stämmer absolut 433 2. Ja, stämmer ganska bra 180 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 55 4. Nej, stämmer inte alls 112 9. Uppgift saknas
VAR 70 HÄNGA MED 39 Loc 82 width 1 MD=9 F.39. Jag ser på TV därför att jag ska kunna hänga med när andra talar om TV-programmen. 34 1. Ja, stämmer absolut 144 2. Ja, stämmer ganska bra 395 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 334 4. Nej, stämmer inte alls 114 9. Uppgift saknas
VAR 71 MINDRE ENSAM 40 Loc 83 width 1 MD=9 F.40. Jag ser på TV därför att det får mig att känna mig mindre ensam. 52 1. Ja, stämmer absolut 198 2. Ja, stämmer ganska bra 323 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 336 4. Nej, stämmer inte alls 112 9. Uppgift saknas
VAR 72 HÄNDER I VÄRLDEN 41 Loc 84 width 1 MD=9 F.41. Jag ser på TV därför att man får reda på vad som händer i världen. 222 1. Ja, stämmer absolut 487 2. Ja, stämmer ganska bra 163 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 32 4. Nej, stämmer inte alls 117 9. Uppgift saknas
VAR 73 INGET BÄTTRE ATT GÖRA 42 Loc 85 width 1 MD=9 F.42. Jag ser på TV därför att jag inte har något bättre att göra. 61 1. Ja, stämmer absolut 255 2. Ja, stämmer ganska bra 359 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 234 4. Nej, stämmer inte alls 112 9. Uppgift saknas
VAR 74 LÄRA OM MIG SJÄLV 43 Loc 86 width 1 MD=9 F.43. Jag ser på TV därför att det hjälper mig att lära mig saker om mig själv. 47 1. Ja, stämmer absolut 189 2. Ja, stämmer ganska bra 411 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 257 4. Nej, stämmer inte alls 117 9. Uppgift saknas
VAR 75 FÅ TIDEN ATT GÅ 44 Loc 87 width 1 MD=9 F.44. Jag ser på TV därför att det får tiden att gå. 90 1. Ja, stämmer absolut 284 2. Ja, stämmer ganska bra 304 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 231 4. Nej, stämmer inte alls 112 9. Uppgift saknas
VAR 76 KOMMA IFRÅN GÖROMÅL 45 Loc 88 width 1 MD=9 F.45. Jag ser på TV därför att jag kan då komma ifrån något jag inte gillar att göra. 61 1. Ja, stämmer absolut 204 2. Ja, stämmer ganska bra 342 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 300 4. Nej, stämmer inte alls 114 9. Uppgift saknas
VAR 77 SJÄLV MED I HANDLING 46 Loc 89 width 1 MD=9 När man ser något spännande eller intressant på TV kan det hända att man blir fångad av det man ser. Man liksom tycker att man själv är med i handlingen och upplever de olika händelserna. Händer det dej någon gång? F.46. När jag tittar på ett TV-program som jag gillar, så önskar jag ibland att jag själv var med i handlingen 136 1. Ja, stämmer absolut 358 2. Ja, stämmer ganska bra 290 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 127 4. Nej, stämmer inte alls 110 9. Uppgift saknas
VAR 78 TÄNKER LÄNGE PÅ PROGR 47 Loc 90 width 1 MD=9 F.47. Ofta när jag sett ett TV-program tänker jag länge på det efteråt. 106 1. Ja, stämmer absolut 441 2. Ja, stämmer ganska bra 296 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 68 4. Nej, stämmer inte alls 110 9. Uppgift saknas
VAR 79 MED I SPÄNNANDE HANDL 48 Loc 91 width 1 MD=9 F.48. När jag ser något spännande på TV tycker jag nästan att jag är med i handlingen. 132 1. Ja, stämmer absolut 316 2. Ja, stämmer ganska bra 335 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 127 4. Nej, stämmer inte alls 111 9. Uppgift saknas
VAR 80 VÅGAR INTE SITTA KVAR 49 Loc 92 width 1 MD=9 F.49. Ibland när jag ser något hemskt på TV vågar jag inte sitta kvar framför TV:n. 46 1. Ja, stämmer absolut 127 2. Ja, stämmer ganska bra 279 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 458 4. Nej, stämmer inte alls 111 9. Uppgift saknas
VAR 81 TÄNKER PÅ PROG LÄNGE 50 Loc 93 width 1 MD=9 F.50. Till och med långt efter det att jag sett ett TV-program kan jag tänka mig in i hur det skulle vara om jag var en av personerna i handlingen. 79 1. Ja, stämmer absolut 265 2. Ja, stämmer ganska bra 324 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 242 4. Nej, stämmer inte alls 111 9. Uppgift saknas
VAR 82 TAR ALLT INTRESSE 51 Loc 94 width 1 MD=9 F.51. När jag ser på TV blir jag så fångad av det jag ser att jag inte är intresserad av någonting annat. 74 1. Ja, stämmer absolut 246 2. Ja, stämmer ganska bra 419 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 172 4. Nej, stämmer inte alls 110 9. Uppgift saknas
VAR 83 MEDVERKAR SJÄLV 52 Loc 95 width 1 MD=9 F.52. När jag ser en del TV-program känner jag det nästan som om jag själv var en av de medverkande. 76 1. Ja, stämmer absolut 267 2. Ja, stämmer ganska bra 342 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 225 4. Nej, stämmer inte alls 111 9. Uppgift saknas
VAR 84 FÖR MYCKET SLAGSMÅL 53 Loc 96 width 1 MD=9 F.53. Ibland tycker jag att de visar alldeles för mycket slagsmål på TV. 63 1. Ja, stämmer absolut 182 2. Ja, stämmer ganska bra 306 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 358 4. Nej, stämmer inte alls 112 9. Uppgift saknas
VAR 85 LIKNA TV-PERSONER 54 Loc 97 width 1 MD=9 F.54. Jag skulle väldigt gärna vilja vara sådan som personerna i en del TV-program är. 81 1. Ja, stämmer absolut 238 2. Ja, stämmer ganska bra 358 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 234 4. Nej, stämmer inte alls 110 9. Uppgift saknas
VAR 86 VARA TV-PERSON 55 Loc 98 width 1 MD=9 F.55. Ibland när jag sett ett TV-program som är väldigt spännande så tycker jag att jag verkligen är en av personerna i handlingen. 63 1. Ja, stämmer absolut 168 2. Ja, stämmer ganska bra 358 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 321 4. Nej, stämmer inte alls 111 9. Uppgift saknas
VAR 87 DIREKT TILLTALAD 56 Loc 99 width 1 MD=9 Många ungdomar tycker att de lär känna och att de på sätt och vis blir bekanta med en del personer de ser ofta i TV. Det kan tex gälla program som GOMORRON SVERIGE, MAGASINET, BARNJOURNALEN. Naturligtvis kan det gälla många andra program också. Vad tycker du själv? Markera som förut din åsikt med ett kryss. F.56. Ibland känns det nästan som om någon i ett sådant program talade direkt till mig. 47 1. Ja, stämmer absolut 281 2. Ja, stämmer ganska bra 401 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 181 4. Nej, stämmer inte alls 111 9. Uppgift saknas
VAR 88 MERA MUSIK 57 Loc 100 width 1 MD=9 F.57. Ofta tycker jag att det är för mycket prat och för lite musik i sådana program. 102 1. Ja, stämmer absolut 317 2. Ja, stämmer ganska bra 348 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 139 4. Nej, stämmer inte alls 115 9. Uppgift saknas
VAR 89 PERSON BLIR VERKLIG 58 Loc 101 width 1 MD=9 F.58. Ibland tycker jag att en person i ett sådant program blir så verklig att jag nästan kan prata med honom. 26 1. Ja, stämmer absolut 98 2. Ja, stämmer ganska bra 383 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 401 4. Nej, stämmer inte alls 113 9. Uppgift saknas
VAR 90 MERA VANLIGA UNGDOMAR 59 Loc 102 width 1 MD=9 F.59. Ibland tycker jag att det är för lite vanliga ungdomar i de här programmen. 166 1. Ja, stämmer absolut 408 2. Ja, stämmer ganska bra 256 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 77 4. Nej, stämmer inte alls 114 9. Uppgift saknas
VAR 91 BLIR GAMLA BEKANTA 60 Loc 103 width 1 MD=9 F.60. Ofta tycker jag att de personer som jag ser i ett sådant program nästan blir gamla bekanta. 54 1. Ja, stämmer absolut 219 2. Ja, stämmer ganska bra 333 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 304 4. Nej, stämmer inte alls 111 9. Uppgift saknas
VAR 92 BARNENS KOMMENTARER Loc 104 width 2 MD=99 Om du har något att säga om de olika frågorna eller om frågeformuläret, så kan du skriva det här 66 01. Dåliga def., alltför kategoriska, generella, ofullständiga, skeva, onyanserade, irrelevanta, täcker ej upp hela området. Upprepningar, tjatiga. Onödiga, krystade, larviga, dumt, konstiga, dåliga, löjliga, skräp, meningslösa 95 02. Svåra, arbetssamma, för många, för få svarsalternativ, saknar något alternativ, TV-konsumtionen varierar med dag och årstid, svårt att svara exakt, flera svarsalternativ kan vara riktiga, svårt att få med nyanser, svårt att ge ett tydligt svar, svaren blir lätt ytliga, varit lättare om frågorna formulerats 2 03. Intrång i privatlivet, misstänksamma mot data, namnuppgiften, anonymiteten - kodnummer istället för namn 20 04. Vinklade (våra åsikter speglas i frågorna), kommunistinspirerade. TV:n ej ett problem, i stället ett komplement. Det står klart hur man skall vara för att uppfattas som "god föräldrer". TV-vanor tagits upp för mycket, finns annat som är viktigt. Man kan se nyheter utan att vara TV-biten. Nyhetsintresse. Blir 9 05. Ifrågasätter nyttan med unsersökningen, kunde använt pengarna på bättre sätt 17 06. Både positiv och negativt; t ex. både bra och dåliga, svårt men trevligt 38 07. Bra, trevliga frågor, klart formulerade, intressanta, relevanta 4 08. Lärde om sig själv, fick tänka efter, reflektera, gav upphov till diskussion 13 09. Roligt att få vara med, delta, göra nytta 19 10. Övrigt (vill veta resultat, ta del av materialet, kommenterat sina svar, kommer med förslag) 738 99. Uppgift saknas
VAR 93 LAND UP NÄMNER, 1 61 Loc 106 width 2 MD=99 F.61. Skriv på två minuter ner namnen på så många länder du hinner. Du får skriva vilka du vill, men det är viktigt att du inte sitter och tänker länge, utan skriver namnet på de länder som först faller dig in. F.61(1). Land UP nämner, 1 456 01. Sverige 25 02. Danmark 18 03. Finland 8 04. Island 84 05. Norge 06. Färöarna 08. Åland 09. Norden 32 10. Skottland, England, Wales, Storbritannien 1 11. Irland 14 12. Frankrike 17 13. Tyskland/Väst Tyskland 4 14. Holland 1 15. Belgien 1 16. Luxemburg 1 17. Schweiz 18. Österrike 5 20. Portugal 17 21. Spanien 9 22. Italien 6 23. Grekland 2 24. Turkiet 25. Cypern, Malta 2 27. Rumänien 2 28. Bulgarien 2 29. Ungern 3 30. Polen 31. Tjeckoslovakien 4 32. Östtyskland 5 33. Albanien 7 34. Jugoslavien 76 36. Amerika/USA 4 37. Canada 12 38. USSR/Ryssland 1 39. Argentina 40. Bolivia 1 41. Brasilien 4 42. Chile 43. Colombia 44. Kuba 45. Mexiko 46. Paraguay 47. Uruguay 48. Venezuela 2 49. Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Surinam 50. Grenada, Bahamas, Barbados, Haiti, Jamaica, Trinidad, Tobago, Dominikanska republiken 18 51. Kina 52. Vietnam 54. Kampuchea 55. Laos 2 56. Afghanistan, Mongoliet 3 57. Indien 1 58. Indonesien 59. Ceylon/Sri Lanka 60. Thailand 1 61. Japan 10 63. Bangladesh, Bhutan, Burma, Iran, Malaysia, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Singapore 3 65. Algeriet 1 66. Egypten 67. Libanon 68. Libyen 1 69. Marocko 1 70. Tunisien 4 71. Bahrein, Irak, Jordanien, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Yemen 3 72. Israel 1 73. Etiopien 74. Ghana 75. Kenya 76. Nigeria 77. Tanzania 78. Zaire 79. Angola 1 80. Mozambique 81. Zambia 1 82. Namibia, Syd Afrika 2 83. Zimbabwe/Rhodesia 22 84. Afrika, Benin, Botswana, Cameroun, Centralafrikanska kejsardömet, Ekvatorial Guinea, Elfenbenskusten, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kongo,Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauretanien, Mauritius, Niger, Ruanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Togo, Uganda, Övre Volta, Mali, Liberia 4 85. Australien 86. Nya Zeeland 87. Fidji, Filippinerna, Papua Nya Guinea, Samoa 116 99. Uppgift saknas
VAR 94 LAND UP NÄMNER, 2 61 Loc 108 width 2 MD=99 F.61(2). Land UP nämner, 2 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 116 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 Frek: 72 105 95 11 305 31 2 20 31 3 4 Kod: 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 Frek: 5 2 13 19 9 3 1 3 1 2 9 Kod: 31 32 34 36 37 38 39 40 41 42 44 Frek: 1 4 7 38 9 24 4 1 1 4 4 Kod: 45 47 49 50 51 55 57 58 61 63 65 Frek: 2 1 1 1 6 2 6 1 6 6 1 Kod: 67 68 71 72 76 82 84 85 99 Frek: 1 1 9 3 2 2 9 2 116
VAR 95 LAND UP NÄMNER, 3 61 Loc 110 width 2 MD=99 F.61(3). Land UP nämner, 3 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 116 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 Frek: 68 188 187 31 130 15 3 19 30 1 2 Kod: 16 17 18 20 21 22 23 24 27 28 29 Frek: 2 3 2 6 10 14 13 4 2 3 3 Kod: 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 Frek: 7 1 6 1 9 29 5 30 1 3 4 Kod: 44 45 47 49 51 55 56 57 59 60 61 Frek: 2 4 2 1 14 1 1 6 1 1 5 Kod: 63 66 67 69 70 71 72 75 76 77 81 Frek: 2 4 1 1 1 5 3 2 1 1 2 Kod: 82 84 85 99 Frek: 1 7 4 116
VAR 96 LAND UP NÄMNER, 4 61 Loc 112 width 2 MD=99 F.61(4). Land UP nämner, 4 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 117 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 Frek: 37 145 181 90 94 25 4 19 35 5 7 Kod: 17 18 20 21 22 23 24 27 28 29 30 Frek: 2 10 4 21 13 9 4 1 1 7 8 Kod: 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 Frek: 2 6 3 5 35 7 43 2 1 1 3 Kod: 45 49 50 51 54 55 56 57 58 61 63 Frek: 3 2 1 21 1 1 2 5 1 10 4 Kod: 66 69 71 72 75 83 84 85 87 99 Frek: 1 1 4 6 1 1 6 2 1 117
VAR 97 LAND UP NÄMNER, 5 61 Loc 114 width 2 MD=99 F.61(5). Land UP nämner, 5 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 121 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 Frek: 23 72 83 128 60 2 47 5 25 77 11 Kod: 15 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 Frek: 5 9 11 12 27 18 9 9 1 4 5 Kod: 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 Frek: 3 13 5 10 3 9 45 4 62 4 1 Kod: 41 42 43 45 47 49 51 56 57 60 61 Frek: 2 1 1 5 1 1 14 1 5 1 10 Kod: 63 65 66 67 68 69 70 71 72 75 77 Frek: 10 2 2 1 3 1 3 2 2 3 1 Kod: 81 82 83 84 85 86 99 Frek: 2 1 1 14 6 2 121
VAR 98 LAND UP NÄMNER, 6 61 Loc 116 width 2 MD=99 F.61(6). Land UP nämner, 6 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 124 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 Frek: 13 48 54 43 25 2 55 4 40 79 12 Kod: 15 16 17 18 20 21 22 23 24 27 28 Frek: 12 1 5 12 21 40 36 19 5 7 3 Kod: 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 Frek: 7 20 4 19 5 17 79 14 68 2 6 Kod: 42 45 47 49 51 56 57 61 63 65 66 Frek: 8 4 3 2 15 3 7 8 14 4 6 Kod: 67 68 69 70 71 72 74 80 83 84 85 Frek: 1 1 1 2 9 6 1 1 2 15 6 Kod: 86 99 Frek: 1 124
VAR 99 LAND UP NÄMNER, 7 61 Loc 118 width 2 MD=99 F.61(7). Land UP nämner, 7 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 133 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 Frek: 9 29 44 24 24 2 44 10 48 77 17 Kod: 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 Frek: 11 1 8 16 15 60 29 26 10 1 5 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 Frek: 9 6 26 11 21 2 16 56 21 57 3 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 56 Frek: 7 9 1 3 5 1 4 4 1 15 1 Kod: 57 60 61 63 65 66 68 69 70 71 72 Frek: 11 1 12 9 3 3 1 1 5 18 6 Kod: 75 82 84 85 99 Frek: 1 1 21 6 133
VAR 100 LAND UP NÄMNER, 8 61 Loc 120 width 2 MD=99 F.61(8). Land UP nämner, 8 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 142 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 Frek: 11 29 24 27 18 1 35 8 49 57 20 Kod: 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 Frek: 19 10 7 24 19 43 44 26 9 1 5 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 Frek: 10 17 31 5 17 6 12 39 11 55 7 Kod: 41 42 44 45 46 47 49 50 51 54 56 Frek: 9 11 1 10 2 3 4 1 22 1 2 Kod: 57 60 61 63 65 66 68 69 70 71 72 Frek: 11 1 23 15 5 5 3 5 5 13 3 Kod: 73 75 81 84 85 86 87 99 Frek: 2 1 1 15 6 2 1 142
VAR 101 LAND UP NÄMNER, 9 61 Loc 122 width 2 MD=99 F.61(9). Land UP nämner, 9 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 148 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 Frek: 6 18 19 18 25 45 14 51 42 20 16 Kod: 16 17 18 20 21 22 23 24 27 28 29 Frek: 6 12 9 20 32 33 25 10 11 9 10 Kod: 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 Frek: 19 17 21 5 27 56 15 46 8 4 9 Kod: 42 44 45 49 51 56 57 61 63 65 66 Frek: 10 1 8 1 53 5 11 10 15 3 5 Kod: 67 68 69 70 71 72 75 76 77 82 83 Frek: 1 2 9 2 14 9 2 1 2 3 2 Kod: 84 85 87 99 Frek: 20 5 1 148
VAR 102 LAND UP NÄMNER, 10 61 Loc 124 width 2 MD=99 F.61(10). Land UP nämner, 10 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 168 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 Frek: 7 29 21 16 9 41 13 45 46 23 21 Kod: 16 17 18 20 21 22 23 24 27 28 29 Frek: 10 10 15 18 31 45 25 10 4 9 10 Kod: 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 Frek: 24 10 19 7 20 35 13 50 8 8 15 Kod: 44 45 46 47 49 51 56 57 59 60 61 Frek: 3 7 2 1 4 24 4 9 1 2 31 Kod: 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 Frek: 17 4 8 1 5 3 4 12 4 2 2 Kod: 76 77 79 82 83 84 85 86 99 Frek: 2 2 1 4 1 17 8 1 168
VAR 103 LAND UP NÄMNER, 11 61 Loc 126 width 2 MD=99 F.61(11). Land UP nämner, 11 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 189 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 Frek: 7 14 16 23 15 31 9 43 31 23 14 Kod: 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 Frek: 5 13 22 15 33 41 27 9 1 8 4 Kod: 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 Frek: 12 26 11 14 7 26 30 21 39 8 10 Kod: 42 44 45 47 48 49 50 51 54 56 57 Frek: 8 1 4 5 2 3 1 26 1 6 11 Kod: 60 61 63 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 1 23 21 4 11 1 7 7 4 21 10 Kod: 73 75 76 77 79 80 82 83 84 85 86 Frek: 1 3 2 3 1 1 3 4 15 8 4 Kod: 87 99 Frek: 1 189
VAR 104 LAND UP NÄMNER, 12 61 Loc 128 width 2 MD=99 F.61(12). Land UP nämner, 12 <Se F.61 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 93 01. Sverige . . 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 223 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 Frek: 6 17 13 16 8 20 12 32 21 18 15 Kod: 16 17 18 20 21 22 23 24 27 28 29 Frek: 7 19 17 19 42 39 20 19 9 13 9 Kod: 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 Frek: 14 7 8 6 13 28 15 39 4 1 8 Kod: 42 44 45 46 47 48 49 51 52 56 57 Frek: 13 3 10 3 3 4 2 31 1 3 19 Kod: 58 61 63 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 1 28 19 2 11 2 3 6 5 23 11 Kod: 73 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 Frek: 2 3 4 3 1 1 1 6 5 21 10 Kod: 86 87 99 Frek: 3 1 223
VAR 105 FLYTTLAND 62 Loc 130 width 2 MD=99 F.62. Tänk dig att du måste flytta från Sverige. Vilket land skulle du helst vilja flytta till? 20 02. Danmark 9 03. Finland 7 04. Island 147 05. Norge 06. Färöarna 08. Åland 1 09. Norden 103 10. Skottland, England, Wales, Storbritannien 1 11. Irland 37 12. Frankrike 23 13. Tyskland/Väst Tyskland 3 14. Holland 15. Belgien 16. Luxemburg 13 17. Schweiz 25 18. Österrike 1 20. Portugal 34 21. Spanien 13 22. Italien 8 23. Grekland 24. Turkiet 25. Cypern/Malta 1 27. Rumänien 28. Bulgarien 1 29. Ungern 30. Polen 31. Tjeckoslovakien 32. Össtyskland 33. Albanien 10 34. Jugoslavien 301 36. Amerika/USA 18 37. Canada 2 38. USSR/Ryssland 39. Argentina 40. Bolivia 2 41. Brasilien 3 42. Chile 1 43. Colombia 1 44. Kuba 1 45. Mexico 46. Paraguay 47. Uruguay 48. Venezuela 49. Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Surinam 50. Grenada, Bahamas, Barbaros, Haiti, Jamaica, Trinidad, Tobago, Dominikanska republiken 5 51. Kina 52. Vietnam 54. Kampuchea 55. Laos 1 56. Afghanistan, Mongoliet 57. Indien 58. Indonesien 1 59. Ceylon/Sri Lanka 60. Thailand 61. Japan 4 63. Bangladesh, Bhutan, Burma, Iran, Malaysia, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Singapore 65. Algeriet 66. Egypten 67. Libanon 68. Libyen 1 69. Marocko 1 70. Tunisien 1 71. Bahrein, Irak, Jordanien, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Yemen 72. Israel 73. Etiopien 74. Ghana 75. Kenya 76. Nigeria 77. Tanzania 78. Zaire 79. Angola 80. Mozambique 1 81. Zambia 2 82. Namibia, Syd Afrika 1 83. Zimbabwe/Rhodesia 2 84. Afrika, Benin, Botswana, Cameroun, Centralafrikanska kejsardömet, Djibouti, Elfenbenkusten, Ekvatorial Guinea, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mauretanien, Mauritius, Niger, Ruanda, Sao Tome e Pricipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Togo, Uganda, Övre Volta, Mali 32 85. Australien 10 86. Nya Zeeland 2 87. Fidji, Filippinerna, Papua, Nya Guinea, Samoa 171 99. Uppgift saknas
VAR 106 ANLEDNING FLYTTLAND 63 Loc 132 width 2 MD=99 F.63. Varför skulle du vilja flytta till just det landet? Svarskategorierna 1,3,6,8 är svar uttryckta i termer av land, folk, natur. Svarskategorierna 2,4,7,9 är svar uttryckta i termer av UP, med klar referens till jag. IMMEDIATE GRATIFIC. POPULÄRKULTUR, FANTASIORIENTERING 133 01. Standard, lyx, klimat, natur , sport, omväxling, idrottsland, "idoler", (roliga saker där, mycket att titta på) 108 02. Rikedom, omväxling, lek, spel, sport, ("jag vill ha något av ovanstående", "jag gillar naturen där") TRYGGHET, LIKHET, NÄRHET 128 03. Geografisk, kulturell likhet och närhet, (språket är likt svenska, landet är likt Sverige) 126 04. Hemland, modersmål, släkt, bekanta, vänner, (jag/man kan eller förstår språket, varit där förut, känner till landet) 22 05. "Skolspråk" (har lärt, kan språket, roligt att prata språket) DELAYED GRATIFIC. VERKLIGHETSORIENTERAD, ARBETE, KARRIÄR 46 06. Politik, ekonomi, teknik, utbildningssystemet (fritt, socialistiskt, neutralt, skattesystemet) 26 07. Arbete, studier, vetgirighet, kunskap (vill lära språket, träna, se hur där är, ej varit där förut) ÖVRIGT 157 08. Övrigt positivt om land - folk - natur (fint där, intressant, folket vänligt, trevligt, snälla), spännande, verkar bra/kul där 87 09. Övrigt positivt i termer av UP (jag trivs där, gillar det, "tycker om folket", roligt att bo där, låter spännande) 188 99. Uppgift saknas
VAR 107 ANT NÄMNDA HÄNDELSER 64 Loc 134 width 2 MD=99 F.64. Det är så mycket som händer i Sverige och resten av världen nu för tiden. Försök komma ihåg så många du kan av de händelser som inträffat den senaste tiden och skriv dem här nedanför. 90 00. Ingen händelse nämnd 129 01. 1 händelse nämnd 207 02. 2 händelser nämnda 202 03. 3 händelser nämnda 121 04. 4 händelser nämnda 72 05. 5 händelser nämnda 34 06. 6 händelser nämnda 13 07. 7 händelser nämnda 5 08. 8 händelser nämnda 7 09. 9 händelser nämnda 141 99. Uppgift saknas
VAR 108 AKTUELL HÄNDELSE 1 64 Loc 136 width 3 MD=999 F.64(1). Aktuell händelse 1 <Se F.64 för fullständig frågetext> 222 001. Kriget i Iran-Irak 45 002. Jordbävning i Italien 19 003. Jordbävning i Algeriet 004. Iran stoppar oljeleveranserna 005. Kapputrustningen 36 006. Strejker i Polen - Bildandet av fria fackföreningar 2 007. Jordbävning i Neapel 2 008. Kärnkraftsolyckor 14 009. Jordbävning 4 010. Vulkanutbrott i Italien 2 011. Vulkanutbrott 18 012. Krig 18 013. Sovjet invaderar Afghanistan 2 014. Jordbävning i Jugoslavien 1 015. Atombomb i Hiroshima 1 016. Sovjets inmarsch i Iran 1 017. Sovjet invaderar Albanien 1 018. Sovjet invaderar Pakistan 019. Mord på kända personer 1 020. Sovjet i Polen 021. Sovjet in i Irak 022. Jordanien och Syrien rustar upp för kriget 023. Sovjetiska trupper i Väst-Tyskland 1 024. Kyrka rasade - 100 dog (Italien) 025. Vulkanutbrott på Island 1 026. Jordbävning i Turkiet 027. Statskupp 028. USA och USSR ovänner 148 200. Presidentskiftet i USA 17 201. Gisslandramat 202. Tito död 2 203. Shahen död 15 204. Palme som medlare 205. Valet i Tyskland 20 206. Fritz Åberg - Kidnappningen och frigivningen 207. Val 208. Två nya månar vid Saturnus 209. Många länder bojkottar OS 210. Påven i Väst-Tyskland 2 211. Oljebrist i världen 212. Svart rättegång i USA 2 213. Oroligheter i världen - oljebråk 2 214. Polen hotas av invasion 215. Warszawa-pakten håller toppmöte om Polen 1 216. Kärnkraftolyckan i Harrisburg 217. Somozo mördad 218. Statskupp i Guinea-Bissau 219. Madridkonferensen 220. Kärnvapenprov i Kina 221. Massmord i Japan 222. Rättegången i Kina över "de 4:as gäng" 1 223. Nynazister frisläppta i USA 3 224. Polenkrisen - Oroligheter 2 225. John Lennon mördad 1 226. Barn och vuxna svälter ihjäl 227. Ny ordförande för Labour i England 228. 150% inflation i Israel 229. Shahen avsatt 230. Bombattentat mot fransk synagoga 231. USA:s fritagningsförsök 232. Militärkupp i Colombia 1 233. Val på Jamaica 1 234. Mao död 235. Sverige rustar upp för krig 236. Presidentkanditat i Frankrike mordhotad 237. Statskupp i Turkiet 1 238. Milosz nobelpriset i litteratur - Nobelfesten 239. Val i Uganda 240. Oroligheter i Nordirland 241. Israel ligger i krig 242. Sovjet rustar upp 243. Oljeborrtorn brinner i Mexiko 1 244. OS 245. Kampanjer 246. Bresjnev sjuk på sin Indien-resa 247. Valet i Portugal 248. Strejken på Island 249. Snöoväder i Österrike 250. Vietnam kriget 1 251. I England piskar man barnen i skolorna 2 300. Inflationen 301. Regeringsdebatt om NCB 26 302. Volvo-Beijerinvest-avtalet 3 303. Kärnkraftsdebatten 1 304. Höjda bensinpriser 2 305. Extra möte i riksdagen - Misstroendevotum 4 306. Momshöjningen 7 307. Kärnkraftsomröstningen - Omröstning 1 308. Spriten dyrare 1 309. Sveriges ekonomikris 1 310. Priskrig på bensin 2 311. NCB-krisen 9 312. Arbetsmarknadskonflikten 1 313. Prishöjningar 3 314. Strejker 5 315. Debatten om videovåldet 1 316. Aftonbladet avskedar 1 317. Översvämningar i Skåne 1 318. Utbyggnaden av kärnkraften 319. Man höjer oljan 320. Diskussioner om att statsministern skulle avgå 1 321. Abortlagsdebatten 1 322. Regeringens sparpaket - Budgetförslag 1 323. Borgliga slöddret tar makten 324. MUF håller riksstämma i Göteborg 325. Valet 326. Dåliga tider för husfabrikanterna 327. Elektrikerstrejk i Sverige 328. Giftiga avlopp från fabriker 329. Soldatövningar vid sydkusten 35 400. Tågolyckor 3 401. Oljeplattform som välte i Nordsjön 1 402. Olyckan med Tjörn-bron 403. Jordskred 11 404. Hotellbrand (Los Angeles?) 1 405. Jordbävning i Skövde 406. Ceausescu på besök i Sverige 2 407. Oljefartyg gått på grund - olja runnit ut i havet 1 408. Ingen utbyggnad av Sölvbackaströmmarna 409. Statsbesök 410. Wallenberg-affären 4 411. Tågolycka i Linköping 412. Två unga flickor mördare i Holland 413. Två systrar mördar sin far 414. Demonstrationer 1 415. Älgolyckor 1 416. Bankrån - Rån 417. Nakotikasmuggling 418. Idrotten får mindre pengar 419. Staten skall gå in med 400 miljoner till LSB 2 420. U-båtar i svenskt farvatten 421. Skogsbrand 1 422. Fiskdöden i Laholmsbukten 1 423. Wallenberg yttrar sig om skatterna 424. Sverige med i en internationell rymdexpedition 3 425. Aktionsgruppen mot Alta-älvens utbyggnad protesterar 1 500. Halkiga vägar 501. Snöbollskastning 1 502. Bilstölder - Stölder 503. Rymningar ur fängelser 1 504. Misshandel - Slagsmål 505. Ingemar Stenmark åker skidor 506. IP bröt armen 507. Julen - Julskyltning 1 508. Agnetas och Björns barn kidnappningshotade 9 509. Silverfynd (Boliden) 510. Björn Borg sjuk 511. Någon drack T-sprit i Ljungby 512. Lärare knivskuren i Stockholm 513. IP hade namnsdag 5 514. Öster vann Allsvenskan 1 515. Up:s skola väljer Lucia 4 516. Matti Myllyniemi opererad - död 8 517. Björn Borg vinner Stockholm Open - Masters 1 518. Moped-ljus även dagtid 1 519. Pojke får inte lämna Marocko 520. Man har hittat knark i en hamn 2 521. Val d`Isere inställt 1 522. En flicka instängd i hemmet i 3 år 2 523. 11-åring försvunnen 1 524. Självmord 3 525. Mord 4 526. Olyckor - bilolyckor - Dödsolyckor 527. Sverige chanslöst i VM i fotboll 528. Man har försökt bestråla apelsiner 1 529. En båtolycka 530. Engelsk boxare har dött 531. Wallenberg har varit i Växjö 1 532. Jan Malmsjö i Växjö 533. Barn som har försvunnit 534. Rånare på SJ 1 535. En pojke bled kidnappad 536. Mae West död 1 537. Stenmark flyttar 538. Björn Borg gifter sig 1 539. Tickan vann SOC 540. Inbrott - Brott 1 541. En politiker kom full till ett möte 542. Bränder 543. Världscupen i skidor börjar snart 1 544. Blobadet i Stockholm 545. Teitur Thordson till Bristol City 1 546. Snökaos i Skåne 1 547. Kidnappning 1 548. Mats Wilander proffs 549. Sverige spelade 0-0 mot Israel 550. Knarkliga fast i Växjö 551. Man har beslutat ändra på Allsvenskan 1 552. Cigarettkupp - 400.000 Kr 553. Påkörd farbror i Rävmåla 554. Två skidstjänor kolliderade med tåg (?) 555. Svartenbrant och Lija rånar...(?) 556. 17-åring åtalad för mord 557. Falska rikskuponger 558. Lill-Damma kommer till Sverige 211 999. Uppgift saknas
VAR 109 AKTUELL HÄNDELSE 2 64 Loc 139 width 3 MD=999 F.64(2). Aktuell händelse 2 <Se F.64 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 108 001. Kriget i Iran-Irak . . 558. Lill-Damma kommer till Sverige 348 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 Frek: 102 39 12 1 35 1 2 19 2 10 13 Kod: 14 16 19 20 21 22 23 24 27 200 201 Frek: 3 1 1 2 1 2 1 1 1 127 35 Kod: 202 203 204 205 206 207 208 211 212 214 216 Frek: 3 1 30 2 20 2 1 4 1 8 1 Kod: 217 219 222 225 226 227 229 235 236 239 242 Frek: 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 243 245 246 248 250 300 302 303 304 305 306 Frek: 2 1 1 1 1 2 20 1 1 3 2 Kod: 307 309 310 311 312 313 314 315 317 320 321 Frek: 5 3 2 4 2 1 3 4 3 1 1 Kod: 322 327 328 400 401 402 403 404 406 407 408 Frek: 2 1 1 10 11 3 1 5 1 1 1 Kod: 410 413 414 420 421 424 425 501 504 505 507 Frek: 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 Kod: 509 510 511 514 516 517 518 520 523 525 526 Frek: 10 1 1 3 6 3 1 1 1 4 4 Kod: 527 530 533 535 536 538 539 540 542 545 546 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 Kod: 547 549 551 557 999 Frek: 1 2 1 1 348
VAR 110 AKTUELL HÄNDELSE 3 64 Loc 142 width 3 MD=999 F.64(3). Aktuell händelse 3 <Se F.64 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 108 001. Kriget i Iran-Irak . . 558. Lill-Damma kommer till Sverige 561 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 6 9 11 12 13 22 24 Frek: 41 12 6 1 23 6 3 3 6 2 1 Kod: 25 28 200 201 202 203 204 205 206 207 209 Frek: 1 1 86 14 1 2 25 2 10 5 2 Kod: 210 214 215 216 218 219 220 221 222 224 225 Frek: 1 5 1 2 2 2 1 1 4 3 4 Kod: 226 228 230 231 232 235 237 238 240 241 243 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 247 249 301 302 303 304 305 306 307 309 311 Frek: 2 1 1 20 3 1 1 3 4 1 3 Kod: 312 313 314 315 317 319 324 325 326 329 400 Frek: 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 10 Kod: 401 402 404 406 407 408 409 412 414 415 416 Frek: 14 2 11 1 2 2 1 1 1 1 2 Kod: 418 419 420 425 502 504 505 506 508 509 512 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 1 1 7 1 Kod: 513 514 515 516 517 520 523 524 525 526 527 Frek: 1 4 1 4 5 1 1 1 2 5 1 Kod: 528 531 534 540 542 543 545 546 550 553 554 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 555 556 558 999 Frek: 1 1 1 561
VAR 111 USA:S BEFOLKNING 65A Loc 145 width 1 MD=9 F.65A. Ungefär hur stor del av alla människor i världen tror du bor i USA 422 1. Ungefär 45 av 1000 människor 479 2. Ungefär 65 av 1000 människor 120 9. Uppgift saknas
VAR 112 MEXIKOS BEFOLKNING 65B Loc 146 width 1 MD=9 F.65b. Ungefär hur stor del av alla människor i världen tror du bor i Mexiko? 497 1. Ungefär 10 av 1000 människor 403 2. Ungefär 20 av 1000 människor 121 9. Uppgift saknas
VAR 113 SOVJETS BEFOLKNING 65C Loc 147 width 1 MD=9 F.65c. Ungefär hur stor del av alla människor i världen tror du bor i Sovjetunionen? 436 1. Ungefär 55 av 1000 människor 464 2. Ungefär 75 av 1000 människor 121 9. Uppgift saknas
VAR 114 ENGLANDS BEFOLKNING 65D Loc 148 width 1 MD=9 F.65d. Ungefär hur stor del av alla människor i världen tor du bor i England? 413 1. Ungefär 10 av 1000 människor 484 2. Ungefär 20 av 1000 människor 124 9. Uppgift saknas
VAR 115 ARBETAR SOM LÄKARE 66A Loc 149 width 1 MD=9 F.66. Tänk på alla människor här i Sverige som har ett arbete. F.66a. Hur många av dem tror du arbetar som läkare, experter, professorer, direktörer och liknande yrken? 519 1. Ungefär 5 av 100 387 2. Ungefär 15 av 100 115 9. Uppgift saknas
VAR 116 ARBETAR SOM ARBETARE 66B Loc 150 width 1 MD=9 F.66b. Hur många tror du arbetar som industriarbetare, jordbruksarbetare, transportarbetare och liknande arbetaryrken? <Se F.66 för fullständig frågetext> 277 1. Ungefär 40 av 100 627 2. Ungefär 60 av 100 117 9. Uppgift saknas
VAR 117 ARBETAR SOM POLIS 66C Loc 151 width 1 MD=9 F.66c. Hur många tror du arbetar som poliser, detektiver, åklagare, advokater och liknande? <Se F.66 för fullständig frågetext> 321 1. Ungefär 3 av 1000 581 2. Ungefär 7 av 1000 119 9. Uppgift saknas
VAR 118 ANTAL MORD OCH DRÅP 67A Loc 152 width 1 MD=9 F.67. En del människor säger att brottsligheten är rätt hög i Sverige. Andra säger att det inte är så farligt. Vad tror du själv? F.67a. Hur många mord och dråp tror du äger rum i Sverige under 1 år? 721 1. 100 mord och dråp på ett år 178 2. 500 mord och dråp på ett år 122 9. Uppgift saknas
VAR 119 ANTAL INBROTT 67B Loc 153 width 1 MD=9 F.67b. Hur många inbrottsstölder tror du äger rum i Sverige under 1 år? <Se F.67 för fullständig frågetext> 380 1. 50000 stölder på ett år 519 2. 200000 stölder på ett år 122 9. Uppgift saknas
VAR 120 ANTAL RÅN 67C Loc 154 width 1 MD=9 F.67c. Hur många rån tror du äger rum i Sverige under 1 år <Se F.67 för fullständig frågetext> 644 1. 1000 rån på ett år 254 2. 5000 rån på ett år 123 9. Uppgift saknas
VAR 121 FÖRSIKTIG MED ANDRA 68 Loc 155 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om hur du ser på världen och människorna i din omgivning. Sätt för varje fråga ett x för att markera vad du tycker. F.68. Man måste vara försiktigt när man har med andra människor att göra? 112 1. Ja, stämmer absolut 383 2. Ja, stämmer ganska bra 152 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 30 4. Nej, stämmer inte alls 344 9. Uppgift saknas
VAR 122 DE FLESTA RÄTTVISA 69 Loc 156 width 1 MD=9 F.69. De flesta försöker vara rättvisa? 22 1. Ja, stämmer absolut 393 2. Ja, stämmer ganska bra 236 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 28 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 123 RÄDD VARA UTE ENSAM 70 Loc 157 width 1 MD=9 F.70. Att vara ensam ute på stan sent på kvällen skrämmer mig? 64 1. Ja, stämmer absolut 192 2. Ja, stämmer ganska bra 278 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 145 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOLK ÄR EGOISTISKA 71 Loc 158 width 1 MD=9 F.71. För det mesta tänker folk bara på sig själva? 79 1. Ja, stämmer absolut 408 2. Ja, stämmer ganska bra 175 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 16 4. Nej, stämmer inte alls 343 9. Uppgift saknas
VAR 125 RIKTIGT ARG FÅR SLÅ 72 Loc 159 width 1 MD=9 F.72. Om man är riktigt arg på någon får man lov att klippa till? 47 1. Ja, stämmer absolut 108 2. Ja, stämmer ganska bra 281 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 243 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 126 FOLK HJÄLPSAMMA 73 Loc 160 width 1 MD=9 F.73. För det mesta försöker folk vara hjälpsamma? 17 1. Ja, stämmer absolut 343 2. Ja, stämmer ganska bra 287 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 32 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 127 FOLK FÅR DET SÄMRE 74 Loc 161 width 1 MD=9 F.74. Folk får det bara sämre nu för tiden? 40 1. Ja, stämmer absolut 238 2. Ja, stämmer ganska bra 323 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 73 4. Nej, stämmer inte alls 347 9. Uppgift saknas
VAR 128 DE FLESTA LURAR EN 75 Loc 162 width 1 MD=9 F.75. De flesta människor försöker lura en om de bara får en chans? 29 1. Ja, stämmer absolut 162 2. Ja, stämmmer ganska bra 399 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 88 4. Nej, stämmer inte alls 343 9. Uppgift saknas
VAR 129 KAN LITA PÅ DE FLESTA 76 Loc 163 width 1 MD=9 F.76. De flesta kan man lita på? 36 1. Ja, stämmer absolut 375 2. Ja, stämmer ganska bra 235 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 33 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 130 EJ RÄTT SKAFFA BARN 77 Loc 164 width 1 MD=9 F.77. Det är knappast rätt att sätta barn till världen när framtiden ser ut som den gör? 33 1. Ja, stämmer absolut 129 2. Ja, stämmer ganska bra 293 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 222 4. Nej, stämmer inte alls 344 9. Uppgift saknas
VAR 131 BRUKAR ORDNA SIG 78 Loc 165 width 1 MD=9 F.78. De flesta problem brukar ordna upp sig så småningom, bara man inte oroar sig för mycket? 52 1. Ja, stämmer absolut 446 2. Ja, stämmer ganska bra 162 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 20 4. Nej, stämmer inte alls 341 9. Uppgift saknas
VAR 132 OM NGN VILL VARA OVÄN 79 Loc 166 width 1 MD=9 F.79. Om någon absolut vill vara ovän med en, så är det inte mycket man kan göra åt det? 78 1. Ja, stämmer absolut 336 2. Ja, stämmer ganska bra 220 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 46 4. Nej, stämmer inte alls 341 9. Uppgift saknas
VAR 133 FÖDD BRA I SPORT 80 Loc 167 width 1 MD=9 F.80. Somliga är helt enkelt födda till att bli bra i sport och idrott - andra hjälper det inte hur mycket de än tränar? 117 1. Ja, stämmer absolut 312 2. Ja, stämmer ganska bra 208 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 41 4. Nej, stämmer inte alls 343 9. Uppgift saknas
VAR 134 LÄTT SKAFFA KOMPISAR 81 Loc 168 width 1 MD=9 F.81. Om man verkligen vill är det rätt lätt att skaffa sig ett par bra kompisar? 183 1. Ja, stämmer absolut 388 2. Ja, stämmer ganska bra 101 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 7 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 135 LÄXOR PÅVERKAR BETYG 82 Loc 169 width 1 MD=9 F.82. Det påverkar inte betygen särskilt mycket om man läser sina läxor eller ej? 30 1. Ja, stämmer absolut 50 2. Ja, stämmer ganska bra 227 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 372 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 136 HYGGLIGA KOMPISAR 83 Loc 170 width 1 MD=9 F.83. I regel är ens kompisar rätt hyggliga och gör vad man ber dem om? 58 1. Ja, stämmer absolut 463 2. Ja, stämmer ganska bra 132 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 23 4. Nej, stämmer inte alls 345 9. Uppgift saknas
VAR 137 SVÅRT HINDRA BRÅK 84 Loc 171 width 1 MD=9 F.84. När någon kommer fram och vill bråka med en, är det inte så mycket man kan göra för att hindra honom? 31 1. Ja, stämmer absolut 151 2. Ja, stämmer ganska bra 370 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 125 4. Nej, stämmer inte alls 344 9. Uppgift saknas
VAR 138 SOMLIGA FÖDDA MED TUR 85 Loc 172 width 1 MD=9 F.85. Somliga är födda med tur, andra med otur? 54 1. Ja, stämmer absolut 203 2. Ja, stämmer ganska bra 245 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 177 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 139 TA ITU MED PROBLEM 86 Loc 173 width 1 MD=9 F.86. Om man har ett riktigt svårt problem, så är enda sättet att själv ta itu med det genast? 184 1. Ja, stämmer absolut 373 2. Ja, stämmer ganska bra 102 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 21 4. Nej, stämmer inte alls 341 9. Uppgift saknas
VAR 140 LÄRARENS OMDÖME 87 Loc 174 width 1 MD=9 F.87. När en lärare väl har bestämt sig om man är bra eller dålig, så är det nästan omöjligt att ändra på det sen? 101 1. Ja, stämmer absolut 259 2. Ja, stämmer ganska bra 231 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 88 4. Nej, stämmer inte alls 342 9. Uppgift saknas
VAR 141 SVÅRT ÄNDRA DUM SAK 88 Loc 175 width 1 MD=9 F.88. Har man väl gjort något eller sagt något dumt, så går det nästan aldrig att göra det bra igen? 12 1. Ja, stämmer absolut 105 2. Ja, stämmer ganska bra 354 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 207 4. Nej, stämmer inte alls 343 9. Uppgift saknas
VAR 142 DRÖMYRKE 89 Loc 176 width 3 MD=999 F.89. Tänk att du kunde bli vad som helst - få ett riktigt drömjobb - vilkens sorts jobb skulle du då mest av allt vilja ha som vuxen? 5 006. Civilingenjör, civilekonom 22 007. Direktör, vd, chef för stort företag, företagsledare 1 022. Kamrerare, skolkamrer 1 037. Domare 2 041. Jägmästare 52 048. Läkare 35 049. Lärare 1 051. Officerare 39 059. Veterinär 1 061. Översköterska 12 062. Advokat 4 064. Arkitekt 10 069. Tandläkare 12 073. Hemmansägare och arrendator 9 075. Butiksbiträde, jobba i affär, kioskbiträde 7 076. Butiksföreståndare, butiksägare 5 079. Handelsresande 1 088. Banktjänsteman 5 095. Försäljare 2 099. Kassör 4 100. Kontorist, skrivare 5 105. Tekniker, något tekniskt jobb 1 109. Barnmorska 1 111. Diakonissa 14 112. Förskollärare, jobba på daghem 1 117. Lokomotivförare 1 119. Officerare 12 122. Polistjänsteman 1 123. Sjukskötare 18 124. Sjuksköterska, ditriktssköterska, skolsköterska 33 128. Journalist 13 129. Musiker 1 130. Optiker 2 142. Mjölkerska, rättare, statare, torpare, trädgårdsmästare inom jordbruket etc. 3 143. Bagare 5 147. Fotograf, pressfotograf 14 148. Frisör 1 158. Målare 1 159. Plåtslagare 2 163. Skorstensfejare 4 167. Snickare 3 178. Industri- och gruvarbetare, metallarbetare, verkstadsindustriarbetare 2 185. Reparatör, montör, resemontör, rörmontör 1 186. Skogsarbetare 1 189. Vaktmästare 4 194. Elektriker 1 197. Konduktör 3 201. Militär manskap 5 203. Sjukvådsbiträde, vårdbiträde, jobba på vårdhem, mentalskötare, skötare, 4 210. Chaufför, busschaufför 2 212. Servitris 3 215. Sjöman 14 216. Barnsköterska, barnflicka, barnvårdare 1 303. 9 315. Arkeolog 1 316. Artist 8 320. Barnområdet 1 326. Bilskollärare 1 331. Befälhavare 1 332. Biolog 9 335. Brandman 1 338. Båtkonstruktör 1 339. Böcker (någonting med) 1 340. Chef på Volvo 1 350. Dagmamma, dagbarnvårdare 2 351. Designer 3 352. Detektiv 10 354. Dataoperatör, dataingenjör 24 355. Djurparkspersonal, jobba med djur, djursjukhuspersonal, djurskötare 8 356. Djuruppfödare, hunduppfödare, hästuppfödare 1 357. Datachef 2 358. Dansös, dansare 1 368. Dykare 1 371. Dansare 4 372. Egen företagare 3 373. Ekonomichef 2 375. (något inom) Elektronibranschen 8 398. Flygare, stridsflygare, fältflygare 1 399. Fiskekonsulent 1 400. Flygledare 10 401. Flygvärdinna 7 402. Forskare, vetenskapsman 5 403. Fotomodell 4 404. Fritidsledare, FA-ledare 4 409. Författare 1 422. Geolog 2 440. Hjälpa dem som har det svårt 19 459. Ingenjör 1 491. Karantänpersonal 2 493. Kemist 1 495. (Något inom) kontor 3 496. Konstnär 1 497. Kosmetolog 1 498. Knegare 1 500. Kurator 1 508. Kustbevakare 1 510. Lagman 11 528. Lågstadielärare 7 530. Mannekäng 1 532. Mattläggare 1 533. Marknadschef 4 534. Mekaniker 4 535. Mellanstadielärare 1 546. Museum (något inom) 2 548. Musik (något med) 1 549. Människor (jobba med) 2 555. Natur (något med) 1 586. Sjökapten 12 600. Pilot 3 602. Politiker 2 603. Psykolog 2 615. Regissör 1 616. Reklamtecknade 24 617. Reseledare, jobba på resebyrå, resebyråtjänsteman 7 618. Ridlärare 1 635. Serietecknare 1 636. Sekreterare, läkarsekreterare 4 637. Sjukvård (något inom) 4 638. Sjukgymnast 1 639. Skytt 16 640. Skådespelare 2 642. Skogvaktare, skogvårdare, skogsvårdskonsulent 2 648. Svetsare 5 649. Sångerska 1 652. Taxiägare 1 655. Tennispelare 1 660. Tidningsdistributör 1 667. Tränare (idrott) 2 688. Uppfinnare, utvecklare av nya energikällor 5 755. Astronaut 6 756. Astronom 1 760. Barnsköterska i U-land 1 774. Cowboy 2 780. Delfinskötare på Hawaii 1 781. Djurskötare 1 782. Deckare 1 783. Direktör för General Motors 1 795. Elgitarrist (världens bästa) 1 802. Flygkapten på Concorde 1 803. Flygplanskapare 6 804. Filmskådespelare 58 805. Fotbollsproffs, rallyproffs, handbollsproffs, pingisproffs, bowling, fotbollsspelare i allsvenskan, golf, motogross, proffs (något inom sport), världsbäst i simning 2 806. FN-tjänst 1 807. Flygstationschef för hela Sverige 1 808. Fredskämpe 1 811. Generalsekreterare i FN 1 828. Hundpsykolog 1 834. Ishockeytränare (kvinnlig) 3 835. Ishockeyproffs 1 845. Jordbrukare på Maldiverna 1 846. Journalist, sport, i USA 1 853. Kemilärare i Oxford 1 854. Kibbutz i Israel 1 858. Kändis 1 860. 3 869. Läkare i USA, i U-land 1 870. Materialförvaltare, ishockeylag 1 875. Miljonär, miljardär 1 878. Mulle-lärare 1 880. Naturfilmare 2 895. Oljeshejk 4 900. Pamp (rik, direktör med världens lyx, Anders Wall) 1 906. Pokerspelare 2 907. President 7 908. Professor (som vet farliga grejor) 1 912. Resande utomlands 2 917. Rockartist, Nina Hagen, pop-stjärna 1 918. Ryttare (tävlings-) 1 919. Rymdingenjör 1 921. Sjuksköterska, djungelsjukhus 1 922. Sheriff i Vilda Västern 7 923. Skidlärare i Alperna 1 924. Simmare i Svenska landslaget 1 925. Sportfiskare 1 926. Statsminister 1 927. Stridspilot i USA 1 928. Stålmannen 1 929. Stuntman 2 932. Tennisproffs 2 935. Tolk i FN-huset, tolk som reser runt i världen 1 936. Trollkarl 2 937. Trumstjärna 1 946. Upptäcksresande (Jan Lindblad) 2 950. VD för Adidas, VD för storföretag 1 958. Världsmusiker 1 980. Ägare till Volvo 161 999. Uppgift saknas
VAR 143 ORSAK DRÖMYRKE 90 Loc 179 width 2 MD=99 F.90. Varför skulle du vilja ha det jobbet? 44 01. Spännande, tufft 89 02. Rörligt, omväxlande 4 03. Status 87 04. Lön, pengar 97 05. Relation natur, djur 93 06. Kontakt människor 54 07. Hjälpa människor 8 08. Trygghet 9 09. Egen erfarenhet 364 10. Övrigt positivt 172 99. Uppgift saknas
VAR 144 DRÖMYRKE: KONTAKTER 91 Loc 181 width 1 MD=9 F.91. På vilket sätt har du fått veta det du vet om det här jobbet? (I regel får man ju veta sånt här på olika sätt. Sätt x för det som du tycker varit allra viktigast.) F.91(1). Kontakter (folk som jag känner har jobbet, har sett jobbet själv, det är pappas eller mammas jobb) 559 1. Markerat 299 5. Ej markarat 163 9. Uppgift saknas
VAR 145 DRÖMYRKE: SKOLAN 91 Loc 182 width 1 MD=9 F.91(2). Skolan (lärt om jobbet genom skolan) <Se F.91 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 728 5. Ej markerat 163 9. Uppgift saknas
VAR 146 DRÖMYRKE: MASSMEDIA 91 Loc 183 width 1 MD=9 F.91(3). Massmedia (läst i böcker om jobbet, sett jobbet på TV, läst i tidningar om jobbet, sett jobbet på bio) <Se F.91 för fullständig frågetext> 505 1. Markerat 353 5. Ej markerat 163 9. Uppgift saknas
VAR 147 TROLIGT YRKE 92 Loc 184 width 3 MD=999 F.92. Nu har vi talat om drömjobb. Men i verkligheten - vad för slags jobb tror du att du faktiskt kommer att ha som vuxen? 7 006. Civilingenjör, civilekonom 5 007. Direktör, vd, chef för stort företag, företagsledare 3 033. Sjökapten 29 048. Läkare 39 049. Lärare 12 059. Veterinär 1 061. Översköterska 8 062. Advokat 3 064. Arkitekt 4 069. Tandläkare 4 073. Hemmansägare och arrendator 24 075. Butiksbiträde, jobba i affär, kioskbiträde 4 076. Butiksföreståndare, butiksägare 2 079. Handelsresande 4 088. Banktjänsteman 10 095. Försäljare 5 099. Kassör 40 100. Kontorist, skrivare 2 101. Korrespondent, stenograf, privatsekreterare 15 105. Tekniker, något tekniskt jobb 15 112. Förskollärare, jobba på daghem 1 119. Officerare 10 122. Polistjänsteman 1 123. Sjukskötare 27 124. Sjuksköterska, distriktsköterska, skolsköterska 7 128. Journalist 7 129. Musiker 3 142. Mjölkerska, rättare, statare, torpare, trädgårdsmästare inom jordbruket etc 1 143. Bagare 2 147. Fotograf, pressfotograf 12 148. Frisör 1 154. Konditor 1 159. Plåtslagare 1 163. Skortensfejare 17 167. Snickare 1 171. Urmakeriarbetare, urmakare 1 173. Lagerarbetare 32 178. Industri- och gruvarbetare, metallarbetare, verkstadsindustriarbetare 3 179. Byggnadsarbetare 5 185. Reparatör, montör, resemontör, rörmontör 2 186. Skogsarbetare 1 187. Transport- och stuveriarbetare 1 188. Typograf, fotosättare, litograf 3 189. Vaktmästare 1 192. Brevbärare 15 194. Elektriker 2 196. Kommunalarbetare, gatsopare 3 201. Militär manskap 1 202. Montör 15 203. Sjukvårdsbiträde, vårdbiträde, jobba på vårdhem, mentalskötare, skötare, nattskötare 10 210. Chaufför, busschaufför 5 214. Städerska, lokalvårdare 1 215. Sjöman 12 216. Barnsköterska, barnflicka, barnvårdare 1 302. (Något inom) affärslivet 1 312. Arbetsledare 1 313. Arbetare 1 314. Arbetsterapeut 1 315. Arkeolog 7 320. "Barnområdet" 1 322. Bensinmackspersonal 3 325. "Bilbranschen" 6 335. Brandman 1 350. Dagmamma, dagbarnvårdare 2 353. 9 354. Dataoperatör, dataingenjör, datatekniker, "databranschen" 8 355. Djurparkspersonal, jobba med djur, djursjukhuspersonal, djurskötare 5 356. Djuruppfödare, hunduppfödare, hästuppfödare 1 357. Datachef 1 368. Dykare 1 373. Ekonomichef 1 374. Ekonom 1 392. Fastighetsskötare 4 398. Flygare, stridsflygare, fältflygare 1 401. Flygvärdinna 3 404. Fritidsledare, FA-ledare 2 408. Fönsterputsare 3 409. Författare 1 450. (Något med) idrott 2 458. (Något inom) industrin 37 459. Ingenjör 1 460. Inköpsassistent 1 487. Jurist 1 488. (Något inom)juridik 1 490. Kallskänka 1 493. Kemist 2 494. Kock 3 495. (Något inom) kontor 2 496. Konstnär 1 497. Kosmetolog 1 500. Kurator 1 513. Lekcenter 16 528. Lågstadielärare 1 529. Lärarassistent för utvecklingsstörda 1 530. Mannekäng 1 532. Mattläggare 14 534. Mekaniker 6 535. Mellanstadielärare 2 547. Murare 2 548. (Något med) musik 3 549. (Jobba med) människor 1 555. (Något med) natur 1 584. Socionom 1 585. Seminör 3 600. Pilot 2 603. Psykolog 2 615. Regissör 6 617. Reseledare, jobba på resebyrå, resebyråtjänsteman 3 618. Ridlärare 1 619. Revisor 1 629. Restaurangjobb 8 636. Sekreterare,läkarsekreterare 20 637. (Något inom) sjukvård 4 638. Sjukgymnast 1 640. Skådespelare 1 641. (Något inom) språklinjen 2 642. Skogvaktare, skogvårdare, skogsvårdskonsulent 1 643. (Något inom) socialt 2 647. Svarvare 2 648. Svetsare 1 649. Sångerska 2 650. Tandsköterska 2 660. Tidningsdisbutör 2 665. Tjänsteman 1 666. (Något inom) tryckeribranschen 668. Truckförare 1 688. Uppfinnare, utvecklare av nya energikällor 1 749. Övrigt 1 755. Astronaut 1 756. Astronom 14 805. Fotbollsproffs, rallyproffs, handbollsproffs, pingisproffs, bowling, fotbollsspelare i Allsvenskan, golf, motorcross, proffs "något inom sport", världsbäst i simnining 1 806. FN-tjänst 3 820. Hemmafru 1 855. Konståkningstränare 1 875. Miljonär, miljardär 1 878. Mulle-lärare 1 895. Oljeshejk 1 904. Pingistränare 2 908. Professor 7 990. Arbetslös, socialfall 308 999. Uppgift saknas
VAR 148 VERKL YRKE: KONTAKTER 93 Loc 187 width 1 MD=9 F.93. På vilket sätt har du fått veta det du vet om det här jobbet? (I regel får man ju veta sånt här på många olika sätt. Sätt x för det som du tycker varit allra viktigast) F.93(1). Kontakter (folk som jag känner har det jobbet, har sett jobbet själv, det är pappas eller mammas jobb) 579 1. Markerat 134 5. Ej markerat 308 9. Uppgift saknas
VAR 149 VERKL YRKE: SKOLA 93 Loc 188 width 1 MD=9 F.93(2). Skolan (lärt om jobbet genom skolan) <Se F.93 för fullständig frågetext> 142 1. Markerat 570 5. Ej markerat 309 9. Uppgift saknas
VAR 150 VERKL YRKE: MASSMEDIA 93 Loc 189 width 1 MD=9 F.93(3). Massmedia (läst i böcker om jobbet, sett jobbet på TV, läst i tidningar om jobbet, sett jobbet på bio) <Se F.93 för fullständig frågetext> 267 1. Markerat 444 5. Ej markerat 310 9. Uppgift saknas
VAR 151 NYÅRSÖNSKNING: OMRÅDE 94 Loc 190 width 2 MD=99 F.94. På nyårsafton brukar man önska sig något. Om det var nyårsafton nu, vad skulle du då önska dig? F.94(1). Klassifikationsområde 53 00. Pengar 176 01. Saker 37 02. Sport 53 03. Skola 22 04. Arbete 66 05. Djur 30 06. Familj 37 07. Karaktärsdrag och personlighet 71 08. Hälsa och "hälsovanor" (individuell) 214 09. Världen 262 99. Uppgift saknas
VAR 152 NYÅRSÖNSKN: DIMENSION 94 Loc 192 width 2 MD=99 F.94(2). Dimension <Se F.94 för fullständig frågetext> 383 01. Nytta 376 02. Nöje 122 09. Okodbar 140 99. Uppgift saknas
VAR 153 NYÅRSÖNSKN: REALISM 94 Loc 194 width 2 MD=99 F.94(3). Realism <Se F.94 för fullständig frågetext> 106 01. Mycket realistiskt 215 02. Ganska realistiskt 275 03. Lite realistiskt 161 04. Inte realistiskt 124 09. Okodbad 140 99. Uppgift saknas
VAR 154 NYÅRSÖNSKN: TIDSPERSP.94 Loc 196 width 2 MD=99 F.94(4). Tidsperspektiv <Se F.94 för fullständig frågetext> 369 01. Nutid 390 02. Framtid 122 09. Okodbad 140 99. Uppgift saknas
VAR 155 NÖDV: TUFFA KLÄDER 95 Loc 198 width 1 MD=9 F.95. Pricka för de saker som du tycker är nödvändiga eller som du mycket gärna skulle vilja att du hade. (Sätt ett kryss för varje sak). F.95(1). Tuffa kläder - sådana som kompisarna har 125 1. Nödvändigt 767 5. Inte nödvändigt 129 9. Uppgift saknas
VAR 156 NÖDV: EGEN RADIO 95 Loc 199 width 1 MD=9 F.95(2). En egen radio <Se F.95 för fullständig frågetext> 276 1. Nödvändigt 614 5. Inte nödvändigt 131 9. Uppgift saknas
VAR 157 NÖDV: EGEN STEREO 95 Loc 200 width 1 MD=9 F.95(3). En egen stereo <Se F.95 för fullständig frågetext> 301 1. Nödvändigt 594 5. Inte nödvändigt 126 9. Uppgift saknas
VAR 158 NÖDV: EGEN TV 95 Loc 201 width 1 MD=9 F.95(4). En egen TV <Se F.95 för fullständig frågetext> 172 1. Nödvändigt 715 5. Inte nödvändigt 134 9. Uppgift saknas
VAR 159 NÖDV:EGET KASSETTDÄCK 95 Loc 202 width 1 MD=9 F.95(5). Ett eget kassettdäck <Se F.95 för fullständig frågetext> 288 1. Nödvändigt 605 5. Inte nödvändigt 128 9. Uppgift saknas
VAR 160 NÖDV: RULLSKRIDSKOR 95 Loc 203 width 1 MD=9 F.95(6). Rullskridskor <Se F.95 för fullständig frågetext> 100 1. Nödvändigt 790 5. Inte nödvändigt 131 9. Uppgift saknas
VAR 161 NÖDV: CYKEL 95 Loc 204 width 1 MD=9 F.95(7). En cykel <Se F.95 för fullständig frågetext> 766 1. Nödvändigt 127 5. Inte nödvändigt 128 9. Uppgift saknas
VAR 162 NÖDV: MINIRÄKNARE 95 Loc 205 width 1 MD=9 F.95(8). En miniräknare <Se F.95 för fullständig frågetext> 231 1. Nödvändigt 654 5. Inte nödvändigt 136 9. Uppgift saknas
VAR 163 PRISET EJ FÖR HÖGT 96A Loc 206 width 1 MD=9 F.96. Vad är viktigt och vad är inte så viktigt för att du skall känna dig nöjd med ett par jeans eller en jacka som du har köpt? (Sätt kryss för varje sak). F.96a. Hur viktigt är det att priset inte är för högt? 222 1. Mycket viktigt 602 3. Ganska viktigt 76 5. Inte alls viktigt 121 9. Uppgift saknas
VAR 164 UTSEENDE O PASSFORM 96B Loc 207 width 1 MD=9 F.96b. Hur viktigt är det att du är nöjd med hur saken ser ut eller hur den passar? <Se F.96 för fullständig frågetext> 657 1. Mycket viktigt 228 3. Ganska viktigt 14 5. Inte alls viktigt 122 9. Uppgift saknas
VAR 165 ANDRAS ÅSIKTER 96C Loc 208 width 1 MD=9 F.96c. Hur viktigt är det att du vet att dina kompisar eller föräldrar eller någon annan kommer att tycka om saken som du köpt? <Se F.96 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket viktigt 467 3. Ganska viktigt 311 5. Inte alls viktigt 122 9. Uppgift saknas
VAR 166 BESTÄMMA SJÄLV 96D Loc 209 width 1 MD=9 F.96d. Hur viktigt är det att du själv fått bestämma vad du skulle köpa? <Se F.96 för fullständig frågetext> 526 1. Mycket viktigt 312 3. Ganska viktigt 58 5. Inte alls viktigt 125 9. Uppgift saknas
VAR 167 BLI MER OMTYCKT 96E Loc 210 width 1 MD=9 F.96e. Hur viktigt är det att du vet att någon (kompis eller annan) kommer att tycka mer om dig när du köpt saken? <Se F.96 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket viktigt 181 3. Ganska viktigt 690 5. Inte alls viktigt 122 9. Uppgift saknas
VAR 168 KUNNA GÖRA NYA SAKER 96F Loc 211 width 1 MD=9 F.96f. Hur viktigt är det att du när du köpt saken kan göra sådant som du tidigare inte kunde göra (t ex sporta)? <Se F.96 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket viktigt 351 3. Ganska viktigt 413 5. Inte alls viktigt 135 9. Uppgift saknas
VAR 169 GÅ I AFFÄRER 96G Loc 212 width 1 MD=9 F.96g. Hur viktigt är det att ha fått gå i affärer? <Se F.96 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket viktigt 171 3. Ganska viktigt 661 5. Inte alls viktigt 128 9. Uppgift saknas
VAR 170 JOBBA PÅ BYGGE 97A Loc 213 width 1 MD=9 F.97. På de här frågorna ska du svara vilka saker du tycker passar bäst för pojkar, vilka saker som passar bäst för flickor och vilka saker du tycker passar lika bra både pojkar och flickor F.97a. Vilka passar bäst för att jobba på bygge? 6 1. Passar bäst för flickor 357 3. Passar lika bra för båda 505 5. Passar bäst för pojkar 36 8. Vet inte 117 9. Uppgift saknas
VAR 171 SKÖTA HEMMET 97B Loc 214 width 1 MD=9 F.97b. Vilka passar bäst för att sköta hemmet? <Se F.97 för fullständig frågetext> 205 1. Passar bäst för flickor 685 3. Passar lika bra för båda 3 5. Passar bäst för pojkar 12 8. Vet inte 116 9. Uppgift saknas
VAR 172 KÖRA LASTBIL 97C Loc 215 width 1 MD=9 F.97c. Vilka passar bäst för att köra lastbil? <Se F.97 för fullständig frågetext> 7 1. Passar bäst för flickor 522 3. Passar lika bra för båda 346 5. Passar bäst för pojkar 30 8. Vet inte 116 9. Uppgift saknas
VAR 173 HA SYSLÖJD 97D Loc 216 width 1 MD=9 F.97d. Vilka passar bäst för att ha syslöjd? <Se F.97 för fullständig frågetext> 272 1. Passar bäst för flickor 608 3. Passar båda lika bra 6 5. Passar bäst för pojkar 18 8. Vet inte 117 9. Uppgift saknas
VAR 174 UPPFINNA SAKER 97E Loc 217 width 1 MD=9 F.97e. Vilka passar bäst för att uppfinna saker? <Se F.97 för fullständig frågetext> 6 1. Passar bäst för flickor 699 3. Passar lika bra för båda 144 5. Passar bäst för pojkar 56 8. Vet inte 116 9. Uppgift saknas
VAR 175 BESTÄMMA KRIG/FRED 97F Loc 218 width 1 MD=9 F.97f. Vilka passar bäst för att bestämma om krig och fred i världen? <Se F.97 för fullständig frågetext> 64 1. Passar bäst för flickor 606 3. Passar lika bra för båda 134 5. Passar bäst för pojkar 100 8. Vet inte 117 9. Uppgift saknas
VAR 176 SKÖTA OM GAMLA 97G Loc 219 width 1 MD=9 F.97g. Vilka passar bäst för att sköta om gamla? <Se F.97 för fullständig frågetext> 199 1. Passar bäst för flickor 685 3. Passar lika bra för båda 4 5. Passar bäst för pojkar 17 8. Vet inte 116 9. Uppgift saknas
VAR 177 DANSA BALETT 97H Loc 220 width 1 MD=9 F.97h. Vilka passar bäst att dansa balett? <Se F.97 för fullständig frågetext> 369 1. Passar bäst för flickor 503 3. Passar lika bra för båda 6 5. Passar bäst för pojkar 26 8. Vet inte 117 9. Uppgift saknas
VAR 178 STÄDA SITT RUM 97I Loc 221 width 1 MD=9 F.97i. Vilka passar bäst att städa sitt eget rum? <Se F.97 för fullständig frågetext> 42 1. Passar bäst för flickor 848 3. Passar lika bra för båda 7 5. Passar bäst för pojkar 8 8. Vet inte 116 9. Uppgift saknas
VAR 179 IDROTTA 97J Loc 222 width 1 MD=9 F.97j. Vilka passar bäst för att idrotta? <Se F.97 för fullständig frågetext> 5 1. Passar bäst för flickor 872 3. Passar lika bra för båda 24 5. Passar bäst för pojkar 4 8. Vet inte 116 9. Uppgift saknas
VAR 180 SE SPÄNNANDE FILMER 97K Loc 223 width 1 MD=9 F.97k. Vilka passar bäst för att se spännande filmer? <Se F.97 för fullständig frågetext> 6 1. Passar bäst för flickor 856 3. Passar lika bra för båda 27 5. Passar bäst för pojkar 15 8. Vet inte 117 9. Uppgift saknas
VAR 181 PASSA SMÅSYSKON 97L Loc 224 width 1 MD=9 F.97l. Vilka passar bäst för att passa småsyskon? <Se F.97 för fullständig frågetext> 104 1. Passar bäst för flickor 785 3. Passar lika bra för båda 4 5. Passar bäst för pojkar 12 8. Vet inte 116 9. Uppgift saknas
VAR 182 TRIVS BRA I SKOLAN 98 Loc 225 width 1 MD=9 Så här tycker jag om skolan F.98. På det hela taget trivs jag rätt bra i skolan 232 1. Ja, stämmer absolut 519 2. Ja, stämmer ganska bra 98 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 50 4. Nej, stämmer inte alls 122 9. Uppgift saknas
VAR 183 SLÖSERI MED TID 99 Loc 226 width 1 MD=9 F.99. Många lektioner i skolan är egentligen ett enda stort slöseri med tid 118 1. Ja stämmer absolut 239 2. Ja, stämmer ganska bra 347 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 195 4. Nej, stämmer inte alls 122 9. Uppgift saknas
VAR 184 SKOLA ALLTID LIKADAN 100 Loc 227 width 1 MD=9 F.100. Skolan är alltid likadan 111 1. Ja, stämmer absolut 353 2. Ja, stämmer ganska bra 337 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 97 4. Nej, stämmer inte alls 123 9. Uppgift saknas
VAR 185 BEHANDLAD SOM BARN 101 Loc 228 width 1 MD=9 F.101. För det mesta blir man behandlad som en barnunge i skolan 54 1. Ja, stämmer absolut 143 2. Ja, stämmer ganska bra 457 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 246 4. Nej, stämmer inte alls 121 9. Uppgift saknas
VAR 186 GLAD KOMMA TILLBAKA 102 Loc 229 width 1 MD=9 F.102. Efter loven är jag för det mesta rätt glad att komma tillbaks till skolan igen 125 1. Ja, stämmer absolut 361 2. Ja, stämmer ganska bra 251 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 161 4. Nej, stämmer inte alls 123 9. Uppgift saknas
VAR 187 ANSTRÄNGER SIG INTE 103 Loc 230 width 1 MD=9 F.103. Många lärare anstränger sig inte tillräckligt för att göra sina lektioner intressanta för oss elever 162 1. Ja, stämmer absolut 371 2. Ja, stämmer ganska bra 277 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 90 4. Nej, stämmer inte alls 121 9. Uppgift saknas
VAR 188 LÄNGTAR ATT FÅ SLUTA 104 Loc 231 width 1 MD=9 F.104. Jag längtar efter att få sluta skolan och komma ut och jobba 162 1. Ja, stämmer absolut 265 2. Ja, stämmer ganska bra 306 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 159 4. Nej, stämmer inte alls 129 9. Uppgift saknas
VAR 189 INTR LÄSA OM POLITIK 105 Loc 232 width 1 MD=9 Så här tycker jag om politik F.105. Det är intressant att läsa om politik 47 1. Ja, stämmer absolut 136 2. Ja, stämmer ganska bra 241 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 262 4. Nej, stämmer inte alls 335 9. Uppgift saknas
VAR 190 OMÖJLIGT PÅVERKA POL 106 Loc 233 width 1 MD=9 F.106. Vanliga människor kan inte påverka politiken 44 1. Ja, stämmer absolut 205 2. Ja, stämmer ganska bra 340 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 89 4. Nej, stämmer inte alls 343 9. Uppgift saknas
VAR 191 POLITIKER EGOISTISKA 107 Loc 234 width 1 MD=9 F.107. De flesta politiker tänker först och främst på sig själva 87 1. Ja, stämmer absolut 257 2. Ja, stämmer ganska bra 276 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 49 4. Nej, stämmer inte alls 352 9. Uppgift saknas
VAR 192 PRATA POLITIK VUXNA 108 Loc 235 width 1 MD=9 F.108. Att prata politik med vuxna är roligt 61 1. Ja, stämmer absolut 159 2. Ja, stämmer ganska bra 197 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 266 4. Nej, stämmer inte alls 338 9. Uppgift saknas
VAR 193 POLITIKEN SVÅR 109 Loc 236 width 1 MD=9 F.109. Politiken är så svår och komplicerad att den är omöjlig för en vanlig människa att förstå 84 1. Ja, stämmer absolut 216 2. Ja, stämmer ganska bra 275 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 108 4. Nej, stämmer inte alls 338 9. Uppgift saknas
VAR 194 POLITIKER KUNNIGA 110 Loc 237 width 1 MD=9 F.110. De flesta politiker är både kunniga och hederliga 35 1. Ja, stämmer absolut 252 2. Ja, stämmer ganska bra 306 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 77 4. Nej, stämmer inte alls 351 9. Uppgift saknas
VAR 195 MER POLITIK I SKOLAN 111 Loc 238 width 1 MD=9 F.111. Man borde ha mer om politiken i skolan 71 1. Ja, stämmer absolut 179 2. Ja, stämmer ganska bra 198 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 233 4. Nej, stämmer inte alls 340 9. Uppgift saknas
VAR 196 TRÅKIGT MED POLITIK 112 Loc 239 width 1 MD=9 F.112. Det är tråkigt med politik 224 1. Ja, stämmer absolut 157 2. Ja, stämmer ganska bra 182 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 118 4. Nej, stämmer inte alls 340 9. Uppgift saknas
VAR 197 POLITIKEN VIKTIG 113 Loc 240 width 1 MD=9 F.113. Det är viktigt att man känner till vad som händer i politiken 129 1. Ja, stämmer absolut 395 2. Ja, stämmer ganska bra 99 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 57 4. Nej, stämmer inte alls 341 9. Uppgift saknas
VAR 198 POL OINTRESSERADE 114 Loc 241 width 1 MD=9 F.114. Jag tror inte att politikerna bryr sig om vad folk egentligen tycker 64 1. Ja, stämmer absolut 190 2. Ja, stämmer ganska bra 344 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 79 4. Nej, stämmer inte alls 344 9. Uppgift saknas
VAR 199 DISK POL KOMPISAR 115 Loc 242 width 1 MD=9 F.115. Ibland är det kul att diskutera politik med kompisarna 66 1. Ja, stämmer absolut 225 2. Ja, stämmer ganska bra 197 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 194 4. Nej, stämmer inte alls 339 9. Uppgift saknas
VAR 200 POL PÅVERKAR SAMH. 116 Loc 243 width 1 MD=9 F.116. Den som kan mycket om politik kan också påverka en hel del i samhället 93 1. Ja, stämmer absolut 372 2. Ja, stämmer ganska bra 167 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 41 4. Nej, stämmer inte alls 348 9. Uppgift saknas
VAR 201 POL INGET FÖR UNGDOM 117 Loc 244 width 1 MD=9 F.117. Politik är ingenting för ungdomar i min ålder 59 1. Ja, stämmer absolut 126 2. Ja, stämmer ganska bra 340 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 164 4. Nej, stämmer inte alls 332 9. Uppgift saknas
VAR 202 POL HÅLLER LÖFTEN 118 Loc 245 width 1 MD=9 F.118. Politikerna försöker alltid hålla vad de lovar 28 1. Ja, stämmer absolut 230 2. Ja, stämmer ganska bra 319 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 107 4. Nej, stämmer inte alls 337 9. Uppgift saknas
VAR 203 INTR. POL FÖRENING 119 Loc 246 width 1 MD=9 F.119. Jag skulle gärna vilja vara med i en politisk förening 27 1. Ja, stämmer absolut 57 2. Ja, stämmer ganska bra 191 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 413 4. Nej, stämmer inte alls 333 9. Uppgift saknas
VAR 204 INGEN RÄTT KLAGA 120 Loc 247 width 1 MD=9 F.120. Om man struntar i politiken så har man ingen rätt att klaga sen 99 1. Ja, stämmer absolut 233 2. Ja, stämmer ganska bra 254 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 98 4. Nej, stämmer inte alls 337 9. Uppgift saknas
VAR 205 POLITIK OINTRESSANT 121 Loc 248 width 1 MD=9 F.121. Jag tycker att politik är ointressant 147 1. Ja, stämmer absolut 177 2. Ja, stämmer ganska bra 228 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 140 4. Nej, stämmer inte alls 329 9. Uppgift saknas
VAR 206 MEDLEM POL FÖRENING 122 Loc 249 width 1 MD=9 F.122. Är du medlem av någon politisk förening eller organisation 33 1. Ja 659 5. Nej 329 9. Uppgift saknas
VAR 207 KOMMER ATT RÖSTA 123 Loc 250 width 1 MD=9 F.123. Kommer du att rösta när du blir gammal nog att göra det? 219 1. Ja, säkert 295 2. Ja, troligen 140 3. Osäkert 23 4. Nej, troligen inte 15 5. Nej, säkert inte 329 9. Uppgift saknas
VAR 208 POLITISK AKTIVITET 124 Loc 251 width 1 MD=9 F.124. Har du någon gång gjort något "politiskt", t ex varit med i en demonstration, delat ut flygblad om politik eller haft något politiskt märke på kläderna? 278 1. Ja 414 5. Nej 329 9. Uppgift saknas
VAR 209 BIOBESÖK 125 Loc 252 width 1 MD=9 F.125. Brukar du gå på bio? 27 1. Ja, jag går ågon gång i veckan eller mer 194 2. Ja, jag går ett par gånger i månaden 383 3. Ja, jag går högst en gång i månaden 281 4. Ja, jag går någon gång om året 17 5. Nej, jag brukar aldrig gå på bio 119 9. Uppgift saknas
VAR 210 LÄSER DAGSTIDNINGAR 126 Loc 253 width 1 MD=9 F.126. Brukar du läsa några dagstidningar? (Räkna både morgon och kvällstidningar) 492 1. Ja, jag brukar läsa 1 dagstidning 315 2. Ja, jag brukar läsa 2 dagstidningar 59 3. Ja, jag brukar läsa 3 dagstidningar eller fler 35 5. Nej, Jag brukar inte läsa några dagstidningar 120 9. Uppgift saknas
VAR 211 UTLANDSNYHETER 127 Loc 254 width 1 MD=9 F.127. I dagstidningarna finns det flera olika slags innehåll. Vad tycker du om att läsa det här? F.127(1). Utlandsnyheter 97 1. Tycker mycket bra om 284 2. Tycker ganska bra om 363 3. Tycker varken bra eller illa om 116 4. Tycker ganska illa om 38 5. Tycker mycket illa om 123 9. Uppgift saknas
VAR 212 SVENSKA NYHETER 127 Loc 255 width 1 MD=9 F.127(2). Svenska nyheter <Se F.127 för fullständig frågetext> 117 1. Tycker mycket bra om 444 2. Tycker ganska bra om 281 3. Tycker varken bra eller illa om 34 4. Tycker ganska illa om 22 5. Tycker mycket illa om 123 9. Uppgift saknas
VAR 213 POLITIK 127 Loc 256 width 1 MD=9 F.127(3). Politik <Se F.127 för fullständig frågetext> 36 1. Tycker mycket bra om 100 2. Tycker ganska bra om 251 3. Tycker varken bra eller illa om 243 4. Tycker ganska illa om 261 5. Tycker mycket illa om 130 9. Uppgift saknas
VAR 214 OLYCKOR OCH BROTT 127 Loc 257 width 1 MD=9 F.127(4). Olyckor och brott <Se F.127 för fullständig frågetext> 233 1. Tycker mycket bra om 377 2. Tycker ganska bra om 218 3. Tycker varken bra eller illa om 51 4. Tycker ganska illa om 19 5. Tycker mycket illa om 123 9. Uppgift saknas
VAR 215 SPORTEN 127 Loc 258 width 1 MD=9 F.127(5). Sporten <Se F.127 för fullständig frågetext> 471 1. Tycker mycket bra om 208 2. Tycker ganska bra om 126 3. Tycker varken bra eller illa om 55 4. Tycker ganska illa om 38 5. Tycker mycket illa om 123 9. Uppgift saknas
VAR 216 ANNONSER 127 Loc 259 width 1 MD=9 F.127(6). Annonser <Se F.127 för fullständig frågetext> 172 1. Tycker mycket bra om 295 2. Tycker ganska bra om 281 3. Tycker varken bra eller illa om 80 4. Tycker ganska illa om 64 5. Tycker mycket illa om 129 9. Uppgift saknas
VAR 217 NÖJESSIDAN 127 Loc 260 width 1 MD=9 F.127(7). Nöjessidan <Se F.127 för fullständig frågetext> 317 1. Tycker mycket bra om 357 2. Tycker ganska bra om 167 3. Tycker varken bra eller illa om 39 4. Tycker ganska illa om 18 5. Tycker mycket illa om 123 9. Uppgift saknas
VAR 218 FAMILJESIDAN 127 Loc 261 width 1 MD=9 F.127(8). Familjesidan <Se F.127 för fullständig frågetext> 94 1. Tycker mycket bra om 243 2. Tycker ganska bra om 372 3. Tycker varken bra eller illa om 129 4. Tycker ganska illa om 54 5. Tycker mycket illa om 129 9. Uppgift saknas
VAR 219 SERIER 127 Loc 262 width 1 MD=9 F.127(9). Serier <Se F.127 för fullständig frågetext> 493 1. Tycker mycket bra om 281 2. Tycker ganska bra om 95 3. Tycker varken bra eller illa om 20 4. Tycker ganska illa om 11 5. Tycker mycket illa om 121 9. Uppgift saknas
VAR 220 TV- OCH RADIOPROGRAM 127 Loc 263 width 1 MD=9 F.127(10). TV- och radioprogram <Se F.127 för fullständig frågetext> 415 1. Tycker mycket bra om 329 2. Tycker ganska bra om 134 3. Tycker varken bra eller illa om 12 4. Tycker ganska illa om 8 5. Tycker mycket illa om 123 9. Uppgift saknas
VAR 221 RADIOLYSSNANDE 128 Loc 264 width 1 MD=9 F.128. Brukar du lyssna på radio? 296 1. Ja, jag lyssnar varje dag 137 2. Ja, jag lyssnar flera gånger i veckan 159 3. Ja, jag lyssnar ett par, tre gånger i veckan 243 4. Ja, jag lyssnar någon gång i veckan 61 5. Nej, jag brukar inte lyssna på radio 125 9. Uppgift saknas
VAR 222 MANGD RADIOLYSSNANDE 129 Loc 265 width 1 MD=9 F.129. När du lyssnar på radio - hur många timmar brukar det ungefär bli per dag? 613 1. Mindre än 1 timme 187 2. Ca 2 timmar 21 3. Ca 3 timmar 15 4. Ca 4 timmar 5 5. Ca 5 timmar 1 6. Ca 6 timmar 3 7. Mer än 6 timmar 176 9. Uppgift saknas
VAR 223 LYSSNAR PÅ POPMUSIK 130 Loc 266 width 1 MD=9 F.130. Brukar du lyssna på popmusik? 305 1. Ja, jag lyssnar varje dag 154 2. Ja, jag lyssnar flera gånger i veckan 149 3. Ja, jag lyssnar ett par gånger i veckan 233 4. Ja, jag lyssnar någon gång i veckan 53 5. Nej, jag lyssnar aldrig på popmusik 127 9. Uppgift saknas
VAR 224 TV ELLER LYSSNA POP 131 Loc 267 width 1 MD=9 F.131. Vilket gör du helst om du måste välja? 635 1. Jag ser helst på TV 234 2. Jag lyssnar helst på popmusik 152 9. Uppgift saknas
VAR 225 LÄSER BÖCKER 132 Loc 268 width 1 MD=9 F.132. Har du läst några böcker under de senaste tre veckorna? 282 1. Ja, jag har läst 1 bok 197 2. Ja, jag har läst 2 böcker 96 3. Ja, jag har läst 3 böcker 117 4. Ja, jag har läst 4 böcker eller fler 209 5. Nej, jag har inte läst några böcker utom skolböcker 120 9. Uppgift saknas
VAR 226 LÄSER SERIETIDNINGAR 133 Loc 269 width 1 MD=9 F.133. Brukar du läsa någon serietidning eller seriebok? 382 1. Ja, jag läser flera i veckan 154 2. Ja, jag läser en i veckan 268 3. Ja, jag läser ett par i månaden 98 5. Nej, jag läser inga serietidningar 119 9. Uppgift saknas
VAR 227 LÄSER VECKOTIDNINGAR 134 Loc 270 width 1 MD=9 F.134. Brukar du läsa någon veckotidning? 80 1. Ja, jag läser flera i veckan 256 2. Ja, jag läser en i veckan 377 3. Ja, jag läser ett par i månaden 189 5. Nej, jag läser inga veckotidningar 119 9. Uppgift saknas
VAR 228 RADIO/SKIVSPELARE 135 Loc 271 width 1 MD=9 F.135. Har du egen radio eller skivspelare/kassett? 443 1. Ja, jag har både egen radio och egen skivspelare/kassett 232 2. Ja, jag har en egen skivspelare/kassett 147 3. Ja, jag har en egen radio 80 5. Nej, har varken egen radio eller egen skivspelare/kassett 119 9. Uppgift saknas
VAR 229 MUSIK: SLAPPNAR AV 136 Loc 272 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om musik F.136. Jag lyssnar på musik därför att den får mig att slappna av och sluta tänka på sånt som oroar mig 202 1. Ja, stämmer ofta 434 2. Ja, stämmer ibland 204 3. Nej, stämmer sällan 59 4. Nej, stämmer aldrig 122 9. Uppgift saknas
VAR 230 MUSIK: RÄTT STÄMNING 137 Loc 273 width 1 MD=9 F.137. Jag lyssnar på musik därför att den hjälper mig att komma i rätt stämning 170 1. Ja, stämmer ofta 381 2. Ja, stämmer ibland 270 3. Nej, stämmer sällan 75 4. Nej, stämmer aldrig 125 9. Uppgift saknas
VAR 231 MUSIK: TIDSFÖRDRIV 138 Loc 274 width 1 MD=9 F.138. Jag lyssnar på musik därför att den hjälper mig att fördriva tiden 128 1. Ja, stämmer ofta 358 2. Ja, stämmer ibland 284 3. Nej, stämmer sällan 127 4. Nej, stämmer aldrig 124 9. Uppgift saknas
VAR 232 MUSIK: EJ SÅ TRÅKIGT 139 Loc 275 width 1 MD=9 F.139. Jag lyssnar på musik därför att då känner jag mig mindre uttråkad när jag håller på med något annat (t ex läxor, städning). 276 1. Ja, stämmer ofta 343 2. Ja, stämmer ibland 165 3. Nej, stämmer sällan 112 4. Nej, stämmer aldrig 125 9. Uppgift saknas
VAR 233 MUSIK: BRA ATT DANSA 140 Loc 276 width 1 MD=9 F.140. Jag lyssnar på musik därför att den är bra att dansa till 296 1. Ja, stämmer ofta 292 2. Ja, stämmer ibland 208 3. Nej, stämmer sällan 102 4. Nej, stämmer aldrig 123 9. Uppgift saknas
VAR 234 MUSIK: MINDRE ENSAM 141 Loc 277 width 1 MD=9 F.141. Jag lyssnar på musik därför att då känner jag mig mindre ensam när jag är för mig själv 224 1. Ja, stämmer ofta 353 2. Ja, stämmer ibland 227 3. Nej, stämmer sällan 92 4. Nej, stämmer aldrig 125 9. Uppgift saknas
VAR 235 MUSIK: TEXTERNA 142 Loc 278 width 1 MD=9 F.142. Jag lyssnar på musik därför att jag vill lyssna på texterna 120 1. Ja, stämmer ofta 356 2. Ja, stämmer ibland 310 3. Nej, stämmer sällan 113 4. Nej, stämmer aldrig 122 9. Uppgift saknas
VAR 236 MUSIK: FYLLER TYSTN. 143 Loc 279 width 1 MD=9 F.143. Jag lyssnar på musik därför att den fyller tystnaden när jag är tillsammans med andra och ingen pratar 131 1. Ja, stämmer ofta 321 2. Ja, stämmer ibland 304 3. Nej, stämmer sällan 141 4. Nej, stämmer aldrig 124 9. Uppgift saknas
VAR 237 MUSIK: VISS STÄMNING 144 Loc 280 width 1 MD=9 F.144. Jag lyssnar på musik därför att den skapar en viss stämning när jag är tillsammans med andra 173 1. Ja, stämmer ofta 440 2. Ja, stämmer ibland 198 3. Nej, stämmer sällan 86 4. Nej, stämmer aldrig 124 9. Uppgift saknas
VAR 238 MUSIK: PASSAR MIG 145 Loc 281 width 1 MD=9 F.145. Jag lyssnar på musik därför att musiken passar in på mig och mitt liv 236 1. Ja, stämmer ofta 358 2. Ja, stämmer ibland 221 3. Nej, stämmer sällan 78 4. Nej, stämmer aldrig 128 9. Uppgift saknas
VAR 239 MUSIK: KÄNSLA I TEXT 146 Loc 282 width 1 MD=9 F.146. Jag lyssnar på musik därför att texterna uttrycker hur jag känner det 52 1. Ja, stämmer ofta 200 2. Ja, stämmer ibland 426 3. Nej, stämmer sällan 217 4. Nej, stämmer aldrig 126 9. Uppgift saknas
VAR 240 MUSIK: FÅ TIDEN GÅ 147 Loc 283 width 1 MD=9 F.147. Jag lyssnar på musik därför att den får tiden att gå när det inte finns någonting att göra 191 1. Ja, stämmer ofta 343 2. Ja, stämmer ibland 228 3. Nej, stämmer sällan 134 4. Nej, stämmer aldrig 125 9. Uppgift saknas
VAR 241 FAVORIT GRUPP/ARTIST 148 Loc 284 width 3 MD=999 F.148. Vilken musikgrupp eller artist tycker du mest om av alla? 68 001. Noice 44 002. Gyllene Tider 33 003. Elvis Presley 15 004. Kiss 32 005. ABBA 14 006. Boney M 18 007. The Boppers 11 008. Dire Straits 1 009. U.F.O. 2 010. Rolling Stones 2 011. Sham 69 2 012. Mike Oldfield 7 013. Police 3 014. Supertramps 4 015. Madness 8 016. Gasolin 2 017. Saxsen 2 018. Torleifs 7 019. Emily Stewart 1 020. John Denver 6 021. Beatles 22 022. Pink Floyd 15 023. Bee Gees 39 024. Bob Marley 1 025. Göran Rydh 10 026. AC-DC 6 027. Duan Loken 1 028. Factory 5 029. Jerry Williams 16 030. Diana Ross 7 031. Queen 1 032. Cliff Richard 17 033. Magnus Uggla 2 034. Wings 2 035. Nazareth 2 036. Meat Loaf 3 037. Ebba Grön 10 038. E.L.O. 4 039. Van Halen 2 040. Richie Blackmores Rainbow 1 041. Alice Cooper 1 042. THX 2 043. Deep Purple 1 044. Rocky Burnette 2 045. Leo Sayer 1 046. Agnetha Fältskog 8 047. Nationalteatern 2 048. Chic 7 049. Blondie 1 050. Edin-Ådal 2 051. Roger Whittaker 3 052. Totte Wallin 2 053. Strix Q 6 054. Village People 9 055. Tomas Ledin 2 056. Simon & Garfunkel 1 057. Spirogyra 1 058. Shakti 1 059. Georgi 1 060. Stockholms filharmoniska 7 061. Björn Skifs 1 062. Shaun Cassidy 1 063. Rock Fail 4 064. 10 CC 1 065. Bette Midler 1 066. Shu bi dua 9 067. Rod Stewart 1 068. The Buggles 1 069. Gunnar Sandevärn 1 070. Elvis Costello 1 071. Judas Priest 1 072. Kate Bush 10 073. Ulf Lundell 2 074. Marianne Faithful 1 075. Gary Neuman 4 076. Stevie Wonder 3 077. Alan Parsons Project 1 078. Pretenders 1 079. Jerusalem 1 080. Amanda Lear 1 081. Andrae Chrouch and the Disciples 1 082. Cheap Trick 3 083. Ekseption 1 084. Lasse Åberg 1 085. Bröderna Djup 3 086. Santana 1 087. Bruce Springsteen 1 088. Gloria Gaynor 1 089. Zelob 1 090. Yes 1 091. Hörbyligan 5 092. Barbara Streisand 1 093. Maurice Andree 2 094. Sex Pistols 095. Flash and the Pan 1 096. Vikingarna 5 097. Nina Hagen 1 098. Kenny Rogers 66 099. Annan 221 888. Inget val/vet ej 151 999. Uppgift saknas
VAR 242 COUNTRYMUSIK 149A Loc 287 width 1 MD=9 F.149. Känner du till de här typerna av musik? (Om du känner till musiken ska du också sätta x för vad du tycker om den) F.149a. Countrymusik (typ Kenny Rogers, Dolly Parton) 79 1. Tycker mycket om 381 3. Tycker om ibland 209 5. Tycker inte alls om 352 9. Uppgift saknas
VAR 243 PUNK MUSIK 149B Loc 288 width 1 MD=9 F.149b. Punk musik (typ Stranglers, Nina Hagen) <Se F.149 för fullständig frågetext> 77 1. Tycker mycket om 307 3. Tycker om ibland 394 5. Tycker inte alls om 243 9. Uppgift saknas
VAR 244 POP MUSIK 149C Loc 289 width 1 MD=9 F.149c. Pop musik (typ ABBA, Bee Gees) <Se F.149 för fullständig frågetext> 258 1. Tycker mycket om 487 3. Tycker om ibland 126 5. Tycker inte alls om 150 9. Uppgift saknas
VAR 245 REGGAE MUSIK 149D Loc 290 width 1 MD=9 F.149d. Reggae musik (typ Bob Marley, Peter Tosh) <Se F.149 för fullständig frågetext> 309 1. Tycker mycket om 272 3. Tycker om ibland 91 5. Tycker inte alls om 349 9. Uppgift saknas
VAR 246 NEW WAVE MUSIK 149E Loc 291 width 1 MD=9 F.149e. New Wave - Nya vågen ( typ Blondie, Ramones, Pretenders) <Se F.149 för fullständig frågetext> 210 1. Tycker mycket om 357 3. Tycker om ibland 116 5. Tycker inte alls om 338 9. Uppgift saknas
VAR 247 ROCK MUSIK 149F Loc 292 width 1 MD=9 F.149f. Rock musik (typ Rolling Stones, Rod Stewart, Pink Floyd) <Se F.149 för fullständig frågetext> 352 1. Tycker mycket om 410 3. Tycker om ibland 94 5. Tycker inte alls om 165 9. Uppgift saknas
VAR 248 KLASSISK MUSIK 149G Loc 293 width 1 MD=9 F.149g. Klassisk musik <Se F.149 för fullständig frågetext> 73 1. Tycker mycket om 340 3. Tycker om ibland 405 5. Tycker inte alls om 203 9. Uppgift saknas
VAR 249 FOLKMUSIK 149H Loc 294 width 1 MD=9 F.149h. Folkmusik <Se F.149 för fullständig frågetext> 27 1. Tycker mycket om 273 3. Tycker om ibland 515 5. Tycker inte alls om 206 9. Uppgift saknas
VAR 250 PROTESTSÅNGER 149I Loc 295 width 1 MD=9 F.149i. Protestsånger <Se F.149 för fullständig frågetext> 41 1. Tycker mycket om 186 3. Tycker om ibland 513 5. Tycker inte alls om 281 9. Uppgift saknas
VAR 251 JAZZ 149J Loc 296 width 1 MD=9 F.149j. Jazz <Se F.149 för fullständig frågetext> 81 1. Tycker mycket om 278 3. Tycker om ibland 460 5. Tycker inte alls om 202 9. Uppgift saknas
VAR 252 KOMPISAR: IDROTTA 150 Loc 297 width 1 MD=9 F.150-160. Nu kommer några frågor om vad du brukar göra tillsammans med dina kompisar. Markera med ett kryss för att visa hur ofta du och dina kompisar brukar göra de olika sakerna. F.150. Tillsammans med mina kompisar brukar jag idrotta 80 1. Varje eller nästan varje dag 203 2. Ett par, tre gånger i veckan 231 3. Någon gång i veckan 174 4. Någon gång i månaden 214 5. Någon gång om året eller aldrig 119 9. Uppgift saknas
VAR 253 KOMPISAR: SPELA SPEL 151 Loc 298 width 1 MD=9 F.151. Tillsammans med mina kompisar brukar jag spela något slags spel 42 1. Varje eller nästan varje dag 130 2. Ett par, tre gånger i veckan 267 3. Någon gång i veckan 297 4. Någon gång i månaden 162 5. Någon gång om året eller aldrig 123 9. Uppgift saknas
VAR 254 KOMPISAR: PRAT OM TV 152 Loc 299 width 1 MD=9 F.152. Tillsammans med mina kompisar brukar jag prata om något vi sett på TV 161 1. Varje eller nästan varje dag 264 2. Ett par, tre gånger i veckan 347 3. Någon gång i veckan 109 4. Någon gång i månaden 20 5. Någon gång om året eller aldrig 120 9. Uppgift saknas
VAR 255 KOMPISAR: LYSS MUSIK 153 Loc 300 width 1 MD=9 F.153. Tillsammans med mina kompisar brukar jag lyssna på pop eller annan musik 259 1. Varje eller nästan varje dag 213 2. Ett par, tre gånger i veckan 229 3. Någon gång i veckan 124 4. Någon gång i månaden 76 5. Någon gång om året eller aldrig 120 9. Uppgift saknas
VAR 256 KOMPISAR: HOBBY 154 Loc 301 width 1 MD=9 F.154. Tillsammans med mina kompisar brukar jag syssla med någon hobby 115 1. Varje eller nästan varje dag 206 2. Ett par, tre gånger i veckan 238 3. Någon gång i veckan 175 4. Någon gång i månaden 166 5. Någon gång om året eller aldrig 121 9. Uppgift saknas
VAR 257 KOMPISAR: GÖRA LÄXOR 155 Loc 302 width 1 MD=9 F.155. Tillsammans med mina kompisar brukar jag göra läxor eller skoluppgifter efter skolan 97 1. Varje eller nästan varje dag 105 2. Ett par, tre gånger i veckan 154 3. Någon gång i veckan 196 4. Någon gång i månaden 348 5. Någon gång om året eller aldrig 121 9. Uppgift saknas
VAR 258 KOMPISAR: GÅ PÅ BIO 156 Loc 303 width 1 MD=9 F.156. Tillsammans med mina kompisar brukar jag gå på bio 12 1. Varje eller nästan varje dag 18 2. Ett par, tre gånger i veckan 81 3. Någon gång i veckan 540 4. Någon gång i månaden 251 5. Någon gång om året eller aldrig 119 9. Uppgift saknas
VAR 259 KOMPISAR:FRITIDSGÅRD 157 Loc 304 width 1 MD=9 F.157. Tillsammans med mina kompisar brukar jag gå till en klubb eller fritidsgård 59 1. Varje eller nästan varje dag 107 2. Ett par, tre gånger i veckan 156 3. Någon gång i veckan 192 4. Någon gång i månaden 387 5. Någon gång om året eller aldrig 120 9. Uppgift saknas
VAR 260 KOMPISAR: PRATA 158 Loc 305 width 1 MD=9 F.158. Tillsammans med mina kompisar brukar jag sitta och prata 327 1. Varje eller nästan varje dag 240 2. Ett par, tre gånger i veckan 202 3. Någon gång i veckan 98 4. Någon gång i månaden 35 5. Någon gång om året eller aldrig 119 9. Uppgift saknas
VAR 261 KOMPISAR: DANSA 159 Loc 306 width 1 MD=9 F.159. Tillsammans med mina kompisar brukar jag gå och dansa 15 1. Varje eller nästan varje dag 27 2. Ett par, tre gånger i veckan 169 3. Någon gång i veckan 278 4. Någon gång i månaden 409 5. Någon gång om året eller aldrig 123 9. Uppgift saknas
VAR 262 KOMPISAR: GÅ PÅ STAN 160 Loc 307 width 1 MD=9 F.160. Tillsammans med mina kompisar brukar jag gå på stan 37 1. Varje eller nästan varje dag 146 2. Ett par, tre gånger i veckan 353 3. Någon gång i veckan 272 4. Någon gång i månaden 95 5. Någon gång om året eller aldrig 118 9. Uppgift saknas
VAR 263 FÖRÄLDRAR: SE PÅ TV 161 Loc 308 width 1 MD=9 Här är några exempel på vad föräldrar och barn kan göra tillsammans. Sätt som förut ett kryss för att visa hur ofta ni gör de olika sakerna. F.161. Mina föräldrar och jag brukar se på TV tillsammans 435 1. Varje eller nästan varje dag 259 2. Ett par, tre gånger i veckan 159 3. Någon gång i veckan 42 4. Någon gång i månaden 7 5. Någon gång om året eller aldrig 119 9. Uppgift saknas
VAR 264 FÖRÄLDRAR: SKOLA 162 Loc 309 width 1 MD=9 F.162. Mina föräldrar och jag brukar prata om det som hänt i skolan 364 1. Varje eller nästan varje dag 227 2. Ett par, tre gånger i veckan 214 3. Någon gång i veckan 67 4. Någon gång i månaden 28 5. Någon gång om året eller aldrig 121 9. Uppgift saknas
VAR 265 FÖRÄLDRAR: PRATA TV 163 Loc 310 width 1 MD=9 F.163. Mina föräldrar och jag brukar prata om något vi sett på TV 122 1. Varje eller nästan varje dag 187 2. Ett par, tre gånger i veckan 329 3. Någon gång i veckan 164 4. Någon gång i månaden 91 5. Någon gång om året eller aldrig 128 9. Uppgift saknas
VAR 266 FÖRÄLDRAR: IDROTTA 164 Loc 311 width 1 MD=9 F.164. Mina föräldrar och jag brukar idrotta tillsammans 23 1. Varje eller nästan varje dag 80 2. Ett par, tre gånger i veckan 137 3. Någon gång i veckan 217 4. Någon gång i månaden 429 5. Någon gång om året eller aldrig 135 9. Uppgift saknas
VAR 267 FÖRÄLDRAR:SPELA SPEL 165 Loc 312 width 1 MD=9 F.165. Mina föräldrar och jag brukar spela något slags spel tillsammans 39 1. Varje eller nästan varje dag 106 2. Ett par, tre gånger i veckan 211 3. Någon gång i veckan 286 4. Någon gång i månaden 256 5. Någon gång om året eller aldrig 123 9. Uppgift saknas
VAR 268 FÖRÄLDRAR: SKIVOR 166 Loc 313 width 1 MD=9 F.166. Mina föräldrar och jag brukar lyssna på skivor tillsammans 73 1. Varje eller nästan varje dag 95 2. Ett par, tre gånger i veckan 180 3. Någon gång i veckan 256 4. Någon gång i månaden 298 5. Någon gång om året eller aldrig 119 9. Uppgift saknas
VAR 269 FÖRÄLDRAR: HOBBY 167 Loc 314 width 1 MD=9 F.167. Mina föräldrar och jag brukar tillsammans syssla med någon hobby 51 1. Varje eller nästan varje dag 89 2. Ett par, tre gånger i veckan 147 3. Någon gång i veckan 259 4. Någon gång i månaden 352 5. Någon gång om året eller aldrig 123 9. Uppgift saknas
VAR 270 FÖRÄLDRAR:GÖRA LÄXOR 168 Loc 315 width 1 MD=9 F.168. Mina föräldrar och jag brukar tillsammans göra läxor eller skoluppgifter 77 1. Varje eller nästan varje dag 129 2. Ett par, tre gånger i veckan 217 3. Någon gång i veckan 217 4. Någon gång i månaden 260 5. Någon gång om året eller aldrig 121 9. Uppgift saknas
VAR 271 FÖRÄLDRAR: SPORT 169 Loc 316 width 1 MD=9 F.169. Mina föräldrar och jag brukar tillsammans gå på fotboll eller annan sport 34 1. Varje eller nästan varje dag 33 2. Ett par, tre gånger i veckan 114 3. Någon gång i veckan 275 4. Någon gång i månaden 439 5. Någon gång om året eller aldrig 126 9. Uppgift saknas
VAR 272 FÖRÄLDRAR: DISKUTERA 170 Loc 317 width 1 MD=9 F.170. Mina föräldrar och jag brukar prata och diskutera 238 1. Varje eller nästan varje dag 179 2. Ett par, tre gånger i veckan 239 3. Någon gång i veckan 172 4. Någon gång i månaden 67 5. Någon gång om året eller aldrig 126 9. Uppgift saknas
VAR 273 FÖRÄLDRAR: HEMARBETE 171 Loc 318 width 1 MD=9 F.171. Mina föräldrar och jag brukar göra något hem- eller hushållsarbete tillsammans 139 1. Varje eller nästan varje dag 184 2. Ett par, tre gånger i veckan 254 3. Någon gång i veckan 217 4. Någon gång i månaden 103 5. Någon gång om året eller aldrig 124 9. Uppgift saknas
VAR 274 FÖRÄLDRAR: UTFLYKTER 172 Loc 319 width 1 MD=9 F.172. Mina föräldrar och jag brukar vara ute, promenera, göra utflykter 26 1. Varje eller nästan varje dag 57 2. Ett par, tre gånger i veckan 147 3. Någon gång i veckan 375 4. Någon gång i månaden 294 5. Någon gång om året eller aldrig 122 9. Uppgift saknas
VAR 275 FÖRÄLDRAR: GÅ PÅ BIO 173 Loc 320 width 1 MD=9 F.173. Mina föräldrar och jag brukar gå på bio, teater och liknande tillsammans 13 1. Varje eller nästan varje dag 25 2. Ett par, tre gånger i veckan 42 3. Någon gång i veckan 277 4. Någon gång i månaden 542 5. Någon gång om året eller aldrig 122 9. Uppgift saknas
VAR 276 FÖRÄLDRAR:HEMMAKVÄLL 174 Loc 321 width 1 MD=9 F.174. Mina föräldrar och jag brukar ha hemmakvällar, myskvällar då man ordnar något extra 40 1. Varje eller nästan varje dag 79 2. Ett par, tre gånger i veckan 354 3. Någon gång i veckan 301 4. Någon gång i månaden 125 5. Någon gång om året eller aldrig 122 9. Uppgift saknas
VAR 277 NÖJD MED SIG SJÄLV 175 Loc 322 width 1 MD=9 F.175. På det hela taget är jag nöjd med mig själv 218 1. Ja, stämmer absolut 590 2. Ja, stämmer ganska bra 84 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 7 4. Nej, stämmer inte alls 122 9. Uppgift saknas
VAR 278 INTE TILL NYTTA 176 Loc 323 width 1 MD=9 F.176. Ibland tycker jag att jag inte är till någon nytta alls 54 1. Ja, stämmer absolut 345 2. Ja, stämmer ganska bra 401 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 101 4. Nej, stämmer inte alls 120 9. Uppgift saknas
VAR 279 HAR GODA EGENSKAPER 177 Loc 324 width 1 MD=9 F.177. Jag tycker att jag har många goda egenskaper 112 1. Ja, stämmer absolut 511 2. Ja, stämmer ganska bra 250 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 18 4. Nej, stämmer inte alls 130 9. Uppgift saknas
VAR 280 KLARAR AV SAKER 178 Loc 325 width 1 MD=9 F.178. Jag klarar av att göra saker lika bra som de flesta 198 1. Ja, stämmmer absolut 600 2. Ja, stämmer ganska bra 87 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 11 4. Nej, stämmer inte alls 125 9. Uppgift saknas
VAR 281 INGET ATT VARA STOLT 179 Loc 326 width 1 MD=9 F.179. Jag tycker inte jag har så mycket att vara stolt över 27 1. Ja, stämmer absolut 288 2. Ja, stämmer ganska bra 455 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 125 4. Nej, stämmer inte alls 126 9. Uppgift saknas
VAR 282 KÄNNA SIG ODUGLIG 180 Loc 327 width 1 MD=9 F.180. Jag känner mig verkligen oduglig emellanåt 36 1. Ja, stämmer absolut 223 2. Ja, stämmer ganska bra 437 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 201 4. Nej, stämmer inte alls 124 9. Uppgift saknas
VAR 283 VÄRD LIKA MYCKET 181 Loc 328 width 1 MD=9 F.181. Jag tycker att jag är värd en hel del. Åtminstone lika mycket som andra 280 1. Ja, stämmer absolut 495 2. Ja, stämmer ganska bra 112 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 12 4. Nej, stämmer inte alls 122 9. Uppgift saknas
VAR 284 HÖGRE TANKAR 182 Loc 329 width 1 MD=9 F.182. Jag önskar att jag kunde ha högre tankar om mig själv 77 1. Ja, stämmer absolut 238 2. Ja, stämmer ganska bra 460 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 115 4. Nej, stämmer inte alls 131 9. Uppgift saknas
VAR 285 KÄNNA SIG MISSLYCKAD 183 Loc 330 width 1 MD=9 F.183. På det hela taget har jag lätt för att känna mig misslyckad. 42 1. Ja, stämmer absolut 182 2. Ja, stämmer ganska bra 472 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 206 4. Nej, stämmer inte alls 119 9. Uppgift saknas
VAR 286 POSITIV UPPFATTNING 184 Loc 331 width 1 MD=9 F.184. På det hela taget uppfattar jag mig själv positivt. 145 1. Ja, stämmer absolut 530 2. Ja, stämmer ganska bra 185 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 31 4. Nej, stämmer inte alls 130 9. Uppgift saknas
VAR 287 FÖRÄLDRAORIENTERAD 185 Loc 332 width 1 MD=9 F.185-191. Många gånger är det viktigt både vad kompisarna och vad föräldrarna tycker. Men ibland kan kompisarna vara viktigast, ibland föräldrarna. Här kommer några frågor om detta. Sätt för varje fråga ett kryss för att markera vad du tycker. (F.185) Vem tycker du brukar förstå dig bäst - dina föräldrar eller dina kompisar? (F.186) Skulle du helst vilja bli som dina föräldrar eller som dina kompisar när du blir vuxen? (F.187) Vem vill du helst göra något roligt tillsammans med - dina föräldrar eller dina kompisar? (F.188) Om dina föräldrar ville att du ska en sak och dina kompisar ville att du ska göra en annan - vem skulle du då rätta dig efter? (F.189) Om dina föräldrar och dina kompisar tycker olika om något i skolan - vem tror du att du då skulle hålla med? (F.190) Vilka vill du helst vara tillsammans med på kvällar och helger? (F.191) Vem tycker du bäst vet vad som är rätt eller orätt - dina föräldrar eller dina kompisar? F.C:185(1). Mina föräldrar 149 0. Inget val 156 1. Ett val 169 2. Två val 147 3. Tre val 113 4. Fyra val 82 5. Fem val 58 6. Sex val 28 7. Sju val 119 9. Uppgift saknas
VAR 288 KOMPISORIENTERAD 185 Loc 333 width 1 MD=9 F.185(2). Mina kompisar <Se F.185-191 för fullständig frågetext> 332 0. Inget val 181 1. Ett val 173 2. Två val 103 3. Tre val 75 4. Fyra val 26 5. Fem val 10 6. Sex val 1 7. Sju val 120 9. Uppgift saknas
VAR 289 BÅDAORIENTERAD 185 Loc 334 width 1 MD=9 F.185(3). Båda lika mycket <Se F.185-191 för fullständig frågetext> 173 0. Inget val 207 1. Ett val 219 2. Två val 140 3. Tre val 93 4. Fyra val 50 5. Fem val 15 6. Sex val 5 7. Sju val 119 9. Uppgift saknas
VAR 290 INGENORIENTERAD 185 Loc 335 width 1 MD=9 F.185(4). Ingen av föräldrar eller kompisar <Se F.185-191 för fullständig frågetext> 460 0. Inget val 243 1. Ett val 117 2. Två val 57 3. Tre val 17 4. Fyra val 3 5. Fem val 2 6. Sex val 1 7. Sju val 121 9. Uppgift saknas
VAR 291 FLERA SÄTT ATT SE 192 Loc 336 width 1 MD=9 F.192. Hemma säger de ofta att man kan se allting på flera sätt 78 1. Ja, stämmer absolut 396 2. Ja, stämmer ganska bra 172 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 18 4. Nej, stämmer inte alls 357 9. Uppgift saknas
VAR 292 SÄGA EMOT FÖRÄLDRAR 193 Loc 337 width 1 MD=9 F.193. Mina föräldrar gillar inte att jag säger emot dem 60 1. Ja, stämmer absolut 235 2. Ja, stämmer ganska bra 302 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 74 4. Nej, stämmer inte alls 350 9. Uppgift saknas
VAR 293 OLIKA ÅSIKTER HEMMA 194 Loc 338 width 1 MD=9 F.194. Hemma hos oss har vi ibland rätt olika åsikter när vi talar om t ex uppfostran och politik 98 1. Ja, stämmer absolut 321 2. Ja, stämmer ganska bra 202 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 47 4. Nej, stämmer inte alls 353 9. Uppgift saknas
VAR 294 BEGRIPER SOM ÄLDRE 195 Loc 339 width 1 MD=9 F.195. Mina föräldrar säger ofta till mig: "Det där begriper du inte förrän du blir lite äldre." 27 1. Ja, stämmer absolut 86 2. Ja, stämmer ganska bra 262 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 295 4. Nej, stämmer inte alls 351 9. Uppgift saknas
VAR 295 SÄGA VAD VI TYCKER 196 Loc 340 width 1 MD=9 F.196. I vår familj är vi inte rädda för att säga vad vi tycker även om andra inte gillar det 187 1. Ja, stämmer absolut 339 2. Ja, stämmer ganska bra 119 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 21 4. Nej, stämmer inte alls 355 9. Uppgift saknas
VAR 296 INTE SÄGA EMOT VUXNA 197 Loc 341 width 1 MD=9 F.197. Mina föräldrar säger ofta till mig att inte säga emot vuxna 24 1. Ja, stämmer absolut 97 2. Ja, stämmer ganska bra 320 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 225 4. Nej, stämmer inte alls 355 9. Uppgift saknas
VAR 297 ALLA BESTÄMMER 198 Loc 342 width 1 MD=9 F.198. Mina föräldrar tycker att alla i familjen skall vara med och bestämma 201 1. Ja, stämmer absolut 376 2. Ja, stämmer ganska bra 66 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 20 4. Nej, stämmer inte alls 358 9. Uppgift saknas
VAR 298 BÄTTRE ATT GE EFTER 199 Loc 343 width 1 MD=9 F.199. Mina föräldrar tycker att det är bättre att ge efter än att bli ovän med någon 39 1. Ja, stämmer absolut 281 2. Ja, stämmer ganska bra 278 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 56 4. Nej, stämmer inte alls 367 9. Uppgift saknas
VAR 299 BARN VET MER 200 Loc 344 width 1 MD=9 F.200. Mina föräldrar anser att barn ofta vet mer om saker och ting än vad vuxna gör 19 1. Ja, stämmer absolut 143 2. Ja, stämmer ganska bra 417 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 83 4. Nej, stämmer inte alls 359 9. Uppgift saknas
VAR 300 DISK. TREVLIGT SÄTT 201 Loc 345 width 1 MD=9 F.201. Mina föräldrar tycker att om man inte kan diskutera på ett trevligt sätt så kan man lika bra låta bli 81 1. Ja, stämmer absolut 310 2. Ja, stämmer ganska bra 225 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 52 4. Nej, stämmer inte alls 353 9. Uppgift saknas
VAR 301 GÖRA EFTER 9:E KLASS 202 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 F.202. (ENDAST TILL ELEVER I ÅRSKURS 9) Vad tänker du göra efter 9:an? 390 1. Fortsätta på gymnasieskolan 18 2. Börja arbeta 5 3. Sabbatsår 2 4. Övrigt 29 8. Vet ej 443 0. Frågan ej tillämplig 134 9. Uppgift saknas
VAR 302 ANTAL ÅR I GYMNASIET 203 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 F.203. (ENDAST TILL ELEVER I ÅRSKURS 9) Om du funderar på gymnasieskola nu eller senare,tänker du då välja en 1,2,3 eller 4-årig linje? 6 1. 1-årig linje 176 2. 2-årig linje 149 3. 3-årig linje 48 4. 4-årig linje 13 5. Skall ej läsa vidare 50 8. Vet ej 443 0. Frågan ej tillämplig 136 9. Uppgift saknas
VAR 303 LINJEVAL I GYMNASIET 204 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 99 F.204. (ENDAST TILL ELEVER I ÅRSKURS 9) Vilken linje funderar du då på i första hand? 1 01. Hemteknisk kurs, 1 år 02. Plastvaruindustri, 1 år 1 03. Jordbruk, 1 år 4 04. 2-årig jordbrukslinje 1 05. Jordbruk, övrigt 1 06. Undersköterska/are 1 år 07. Skötare i psykiatrisk vård, 3 terminer 28 08. 2-årig vårdlinje 09. Vård, övrigt 10. Bilskadereparationer, 2 år 2 11. Verkstadsmekaniker, 2 år 12. Apotekstekniker, 2 år 13. Bagare och konditor, 2 år 5 14. Frisör, dam eller herr, 3 år 1 15. 2-årig beklädnadsteknisk linje 6 16. 2-årig verkstadsteknisk linje 9 17. 2-årig fordonsteknisk linje 1 18. 2-årig träteknisk linje 11 19. 2-årig bygg- och anläggningsteknisk linje 16 20. 2-årig el-teleteknisk linje 6 21. 2-årig konsumtionslinje 28 22. 2-årig distributions- och kontorslinje 5 23. 2-årig teknisk linje 51 24. 4-årig teknisk linje 5 25. 2-årig ekonomisk linje 32 26. 3-årig ekonomisk linje 41 27. 2-årig social linje 20 28. 3-årig humanistisk linje 45 29. 3-årig samhällsvetenskaplig linje 49 30. 3-årig naturvetenskaplig linje 16 31. Annan linje 14 55. Skall ej läsa vidare 44 88. Vet ej 443 00. Frågan ej tillämplig 135 99. Uppgift saknas
VAR 304 BARNENS KOMMENTARER Loc 350 width 2 MD=99 Om du har något att säga om de olika frågorna eller om frågeformulären, så kan du skriva det här 87 01. Dåliga def., alltför kategoriska, generella, ofullständiga, skeva, onyanserade, irrelevanta, täcker ej upp hela området. Upprepningar, tjatiga. Onödiga, krystade, larviga, dumt, konstiga, dåliga, löjliga, skräp, meningslösa 108 02. Svåra, arbetssamma, för många, för få svarsalternativ, saknar något alternativ, TV-konsumtionen varierar med dag och årstid, svårt att svara exakt, flera svarsalternativ kan vara riktiga, svårt att få med nyanser, svårt att ge ett tydligt svar, svaren blir lätt ytliga, varit lättare om frågorna formulerats 8 03. Intrång i privatlivet, misstänksamma mot data, namnuppgiften, anonymiteten - kodnummer istället för namn 7 04. Vinklade (våra åsikter speglas i frågorna), kommunistinspirerade. TV:n ej ett problem, i stället ett komplement. Det står klart hur man skall vara för att uppfattas som "god föräldrer". TV-vanor tagits upp för mycket, finns annat som är viktigt. Man kan se nyheter utan att vara TV-biten. Nyhetsintresse. Blir 5 05. Ifrågasätter nyttan med unsersökningen, kunde använt pengarna på bättre sätt 34 06. Både positiv och negativt; t ex. både bra och dåliga, svårt men trevligt 35 07. Bra, trevliga frågor, klart formulerade, intressanta, relevanta 1 08. Lärde om sig själv, fick tänka efter, reflektera, gav upphov till diskussion 15 09. Roligt att få vara med, delta, göra nytta 37 10. Övrigt (vill veta resultat, ta del av materialet, kommenterat sina svar, kommer med förslag) 684 99. Uppgift saknas
VAR 305 BESVARAT FÖRÄLDRAENKÄTEN Loc 352 width 1 MD=9 Förälder som besvarat enkäten 587 1. Modern besvarat enkäten 122 2. Fadern besvarat enkäten 9 3. Båda besvarat enkäten 255 5. Enkäten ej besvarad 48 9. Uppgift saknas
VAR 306 BORTFALL FÖRÄLDRAENKÄTEN Loc 353 width 1 MD=9 Bortfall föräldraenkäten 757 0. Enkäten besvarad 198 1. Enkäten ej besvarad 12 2. Vägrar svara 54 9. Uppgift saknas
VAR 307 BARN: TV-KONS SKOLV F:1 Loc 354 width 1 MD=9 F.:1. Hur ofta brukar Ert barn se på TV under skolveckan, måndag till fredag? 35 0. Aldrig eller nästan aldrig 35 1. 1 dag 93 2. 2 dagar 151 3. 3 dagar 104 4. 4 dagar 336 5. Alla 5 dagarna 267 9. Uppgift saknas
VAR 308 BARN: TV-TIM SKOLV F:2 Loc 355 width 1 MD=9 F.:2. De dagar Ert barn ser på TV under skolveckan - hur många timmar per dag brukar det bli då? 125 1. Mindre än 1 timme per dag 236 2. Ca 1 timme per dag 190 3. Ca 1,5 timma per dag 154 4. Ca 2 timmar per dag 24 6. Ca 3 timmar per dag 9 8. Mer än 3 timmar per dag 283 9. Uppgift saknas
VAR 309 BARN: TV-KONS LÖRD F:3 Loc 356 width 1 MD=9 F.:3. Hur många lördagar i månaden brukar Ert barn se på TV? 11 0. Ser ej TV på lördagar 19 1. Ser 1 lördag i månaden 62 2. Ser 2 lördagar i månaden 110 3. Ser 3 lördagar i månaden 544 4. Ser 4 lördagar i månaden 275 9. Uppgift saknas
VAR 310 BARN: TV KONS SÖND F:3 Loc 357 width 1 MD=9 F.3(1). Hur många söndagar i månaden brukar Ert barn se på TV? 13 0. Ser ej TV på söndagar 23 1. Ser 1 söndag i månaden 77 2. Ser 2 söndagar i månaden 98 3. Ser 3 söndagar i månaden 530 4. Ser 4 söndagar i månaden 280 9. Uppgift saknas
VAR 311 BARN: TV-TIM LÖRD. F:3 Loc 358 width 1 MD=9 F.:3(2). När Ert barn ser på TV under lördagen - hur många timmar per dag brukar det bli då? 7 1. Mindre än 1 timme 39 2. Ca 1 timme 75 3. Ca 1,5 timme 233 4. Ca 2 timmar 270 6. Ca 3 timmar 115 8. Mer än 3 timmar 282 9. Uppgift saknas
VAR 312 BARN: TV-TIM SÖND. F:3 Loc 359 width 1 MD=9 F.:3(3). När Ert barn ser på TV under söndagen - hur många timmar per dag brukar det bli då? 65 1. Mindre än 1 timme 175 2. Ca 1 timme 178 3. Ca 1,5 timme 228 4. Ca 2 timmar 66 6. Ca 3 timmar 29 8. Mer än 3 timmar 280 9. Uppgift saknas
VAR 313 BARN: UNDERHÅLLNING F:6 Loc 360 width 1 MD=9 F.:6. I TV finns det flera olika sorters program. Vad tycker Ert barn om att titta på de här? F.:6(1). Underhållning 175 1. Tycket mycket bra om 386 2. Tycker ganska bra om 143 3. Tycker varken bra eller illa om 18 4. Tycker inte om 8 5. Tycker inte alls om 291 9. Uppgift saknas
VAR 314 BARN: FRÅGESPORT F:6 Loc 361 width 1 MD=9 F.:6(2). Frågesport <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 135 1. Tycker mycket bra om 277 2. Tycker ganska bra om 242 3. Tycker varken bra eller illa om 53 4. Tycker inte om 26 5. Tycker inte alls om 288 9. Uppgift saknas
VAR 315 BARN: NATURPROGRAM F:6 Loc 362 width 1 MD=9 F.:6(3). Naturprogram Se F:6 för fullständig frågetext 247 1. Tycker mycket bra om 257 2. Tycker ganska bra om 164 3. Tycker varken bra eller illa om 48 4. Tycker inte om 21 5. Tycker inte alls om 284 9. Uppgift saknas
VAR 316 BARN: SAMHÄLLSREP. F:6 Loc 363 width 1 MD=9 F.:6(4). Samhällsreportage och liknande Se F:6 för fullständig frågetext 40 1. Tycker mycket bra om 113 2. Tycker ganska bra om 317 3. Tycker varken bra eller illa om 160 4. Tycker inte om 92 5. Tycker inte alls om 299 9. Uppgift saknas
VAR 317 BARN: NYHETSPROGRAM F:6 Loc 364 width 1 MD=9 F.:6(5). Nyhetsprogram Se F:6 för fullständigt frågetext 87 1. Tycker mycket bra om 241 2. Tycker ganska bra om 297 3. Tycker varken bra eller illa om 72 4. Tycker inte om 30 5. Tycker inte alls om 294 9. Uppgift saknas
VAR 318 BARN: DEB/INTERVJU F:6 Loc 365 width 1 MD=9 F.:6(6). Debatt- och intervjuprogram Se F:6 för fullständig frågetext 19 1. Tycker mycket bra om 68 2. Tycker ganska bra om 225 3. Tycker varken bra eller illa om 237 4. Tycker inte om 171 5. Tycker inte alls om 301 9. Uppgift saknas
VAR 319 BARN: DECKARE F:6 Loc 366 width 1 MD=9 F.:6(7). Deckare Se F:6 för fullständig frågetext 446 1. Tycker mycket bra om 220 2. Tycker ganska bra om 55 3. Tycker varken bra eller illa om 16 4. Tycker inte om 8 5. Tycker inte alls om 276 9. Uppgift saknas
VAR 320 BARN: TV-TEATER F:6 Loc 367 width 1 MD=9 F.:6(8). TV-teater SE F:6 FÖR FULLSTÄNDIG FRÅGETEXT 73 1. Tycker mycket bra om 288 2. Tycker ganska bra om 245 3. Tycker varken bra eller illa om 79 4. Tycker inte om 36 5. Tycker inte alls om 300 9. Uppgift saknas
VAR 321 BARN: LÅNGFILM F:6 Loc 368 width 1 MD=9 F.:6(9). Långfilm Se F:6 för fullständig frågetext 305 1. Tycker mycket bra om 325 2. Tycker ganska bra om 94 3. Tycker varken bra eller illa om 11 4. Tycker inte om 5 5. Tycker inte alls om 281 9. Uppgift saknas
VAR 322 BARN: TV-SERIER F:6 Loc 369 width 1 MD=9 F.:6(10). TV-serier Se F:6 för fullständig frågetext 238 1. Tycker mycket bra om 333 2. Tycker ganska bra om 133 3. Tycker varken bra eller illa om 24 4. Tycker inte om 7 5. Tycker inte alls om 286 9. Uppgift saknas
VAR 323 BARN: MUSIKPROGRAM F:6 Loc 370 width 1 MD=9 F.:6(11). Musikprogram Se F:6 för fullständig frågetext 106 1. Tycker mycket bra om 245 2. Tycker ganska bra om 245 3. Tycker varken bra eller illa om 90 4. Tycker inte om 32 5. Tycker inte alls om 303 9. Uppgift saknas
VAR 324 BARN: SPORTPROGRAM F:6 Loc 371 width 1 MD=9 F.:6(12). Sport Se F:6 för fullständig frågetext 350 1. Tycker mycket bra om 151 2. Tycker ganska bra om 138 3. Tycker varken bra eller illa om 65 4. Tycker inte om 39 5. Tycker inte alls om 278 9. Uppgift saknas
VAR 325 BARN: UNGDOMSPROGRAM F:6 Loc 372 width 1 MD=9 F.:6(13). Ungdomsprogram Se F:6 för fullständig frågetext 251 1. Tycker mycket bra om 325 2. Tycker ganska bra om 135 3. Tycker varken bra eller illa om 17 4. Tycker inte om 11 5. Tycker inte alls om 282 9. Uppgift saknas
VAR 326 FÖR:TV-KONS.VARDAGAR F:7 Loc 373 width 1 MD=9 F.:7. Hur ofta brukar Ni själv se på TV på vardagarna, måndag till fredag? 51 0. Aldrig eller nästan aldrig 58 1. 1 vardag 118 2. 2 vardagar 154 3. 3 vardagar 114 4. 4 vardagar 259 5. Alla 5 vardagarna 267 9. Uppgift saknas
VAR 327 FÖR:TV-TIM VARDAGAR F:8 Loc 374 width 1 MD=9 F.:8. När ni tittar på TV på vardagarna - hur många timmar per dag brukar det bli då? 155 1. Mindre än 1 timme 230 2. Ca 1 timme 170 3. Ca 1,5 timmar 146 4. Ca 2 timmar 29 6. Ca 3 timmar 10 8. Mer än 3 timmar 281 9. Uppgift saknas
VAR 328 FÖR:TV-KONS LÖRDAGAR F:9 Loc 375 width 1 MD=9 F.:9. Hur många lördagar och söndagar i månaden brukar Ni se på TV? F.:9(1). Antal lördagar 9 0. Ser ej TV på lördag 23 1. Jag ser på TV 1 lördag i månaden 118 2. Jag ser på TV 2 lördagar i månaden 193 3. Jag ser på TV 3 lördagar i månaden 412 4. Jag ser på TV 4 lördagar i månaden 266 9. Uppgift saknas
VAR 329 FÖR:TV-KONS SÖNDAGAR F:9 Loc 376 width 1 MD=9 F.:9(2). Antal söndagar <Se F.:9 för fullständig frågetext> 18 0. Ser ej på TV på söndagar 38 1. Jag ser på TV 1 söndag i månaden 107 2. Jag ser på TV 2 söndagar i månaden 148 3. Jag ser på TV 3 söndagar i månaden 444 4. Jag ser på TV 4 söndagar i månaden 266 9. Uppgift saknas
VAR 330 FÖR:TV-TIM LÖRDAGAR F:10 Loc 377 width 1 MD=9 F.:10. När Ni ser på TV under lördagen - hur många timmar per dag brukar det bli då? 17 1. Mindre än 1 timme 38 2. Ca 1 timme 95 3. Ca 1,5 timmmar 261 4. Ca 2 timmar 234 6. Ca 3 timmar 101 8. Mer än 3 timmar 275 9. Uppgift saknas
VAR 331 FÖR:TV-TIM SÖNDAGAR F:11 Loc 378 width 1 MD=9 F.:11. När ni ser på TV under söndagen - hur många timmar per dag brukar det bli då? 98 1. Mindre än 1 timme 241 2. Ca 1 timme 6 3. Ca 1,5 timma 303 4. Ca 2 timmar 64 6. Ca 3 timmar 24 8. Mer än 3 timmar 285 9. Uppgift saknas
VAR 332 FÖR: UNDERHÅLLNING F:12 Loc 379 width 1 MD=9 F.:12. I TV finns det flera olika sorters program. Vad tycker Ni om att titta på de här? F.:12(1). Underhållning 254 1. Tycker mycket bra om 331 2. Tycker ganska bra om 125 3. Tycker varken bra eller illa om 12 4. Tycker inte om 17 5. Tycker inte alls om 282 9. Uppgift saknas
VAR 333 FÖR: FRÅGESPORT F:12 Loc 380 width 1 MD=9 F.:12(2). Frågesport <Se F.:12 för fullständig frågetext> 204 1. Tycker mycket bra om 325 2. Tycker ganska bra om 147 3. Tycker varken bra eller illa om 39 4. Tycker inte om 21 5. Tycker inte alls om 285 9. Uppgift saknas
VAR 334 FÖR: NATURPROGRAM F:12 Loc 381 width 1 MD=9 F.:12(3). Naturprogram <Se F.:12 för fullständig frågetext> 387 1. Tycker mycket bra om 272 2. Tycker ganska bra om 65 3. Tycker varken bra eller illa om 15 4. Tycker inte om 3 5. Tycker inte alls om 279 9. Uppgift saknas
VAR 335 FÖR: SAMHÄLLSREP. F:12 Loc 382 width 1 MD=9 F.:12(4). Samhällsreportage och liknande <Se F.:12 för fullständig frågetext> 187 1. Tycker mycket bra om 284 2. Tycker ganska bra om 192 3. Tycker varken bra eller illa om 51 4. Tycker inte om 14 5. Tycker inte alls om 293 9. Uppgift saknas
VAR 336 FÖR: NYHETSPROGRAM F:12 Loc 383 width 1 MD=9 F.:12(5). Nyhetsprogram <Se F.:12 för fullständig frågetext> 375 1. Tycker mycket bra om 297 2. Tycker ganska bra om 60 3. Tycker varken bra eller illa om 5 4. Tycker inte om 5 5. Tycker inte alls om 279 9. Uppgift saknas
VAR 337 FÖR: DEB/INTERVJU F:12 Loc 384 width 1 MD=9 F.:12(6). Debatt- och intervjuprogram <Se F.:12 för fullständig frågetext> 124 1. Tycker mycket bra om 256 2. Tycker ganska bra om 247 3. Tycker varken bra eller illa om 66 4. Tycker inte om 36 5. Tycker inte alls om 292 9. Uppgift saknas
VAR 338 FÖR: DECKARE F:12 Loc 385 width 1 MD=9 F.:12(7). Deckare <Se F.:12 för fullständig frågetext> 136 1. Tycker mycket bra om 223 2. Tycker ganska bra om 207 3. Tycker varken bra eller illa om 82 4. Tycker inte om 83 5. Tycker inte alls om 290 9. Uppgift saknas
VAR 339 FÖR: TV-TEATER F:12 Loc 386 width 1 MD=9 F.:12(8). TV-teater <Se F.:12 för fullständig frågetext> 251 1. Tycker mycket bra om 305 2. Tycker ganska bra om 136 3. Tycker varken bra eller illa om 26 4. Tycker inte om 22 5. Tycker inte alls om 281 9. Uppgift saknas
VAR 340 FÖR: LÅNGFILM F:12 Loc 387 width 1 MD=9 F.:12(9). Långfilm <Se F.:12 för fullständig frågetext> 129 1. Tycker mycket bra om 295 2. Tycker ganska bra om 229 3. Tycker varken bra eller illa om 59 4. Tycker inte om 20 5. Tycker inte alls om 289 9. Uppgift saknas
VAR 341 FÖR: TV-SERIER F:12 Loc 388 width 1 MD=9 F.:12(10). TV-serier (utom deckare) <Se F.:12 för fullständig frågetext> 162 1. Tycker mycket bra om 293 2. Tycker ganska bra om 186 3. Tycker varken bra eller illa om 62 4. Tycker inte om 31 5. Tycker inte alls om 287 9. Uppgift saknas
VAR 342 FÖR: MUSIKPROGRAM F:12 Loc 389 width 1 MD=9 F.:12(11). Musikprogram <Se F.:12 för fullständig frågetext> 165 1. Tycker mycket bra om 296 2. Tycker ganska bra om 202 3. Tycker varken bra eller illa om 48 4. Tycker inte om 20 5. Tycker inte alls om 290 9. Uppgift saknas
VAR 343 FÖR: SPORT F:12 Loc 390 width 1 MD=9 F.:12(12). Sport <Se F.:12 för fullständig frågetext> 167 1. Tycker mycket bra om 162 2. Tycker ganska bra om 204 3. Tycker varken bra eller illa om 101 4. Tycker inte om 102 5. Tycker inte alls om 285 9. Uppgift saknas
VAR 344 FÖR: UNGDOMSPROGRAM F:12 Loc 391 width 1 MD=9 F.:12(13). Ungdomsprogram <Se F.:12 för fullständig frågetext> 49 1. Tycker mycket bra om 238 2. Tycker ganska bra om 325 3. Tycker varken bra eller illa om 65 4. Tycker inte om 50 5. Tycker inte alls om 294 9. Uppgift saknas
VAR 345 FÖRÄLDRAR SAKNA TV F:13 Loc 392 width 1 MD=9 F.:13. Om Ni plötsligt av någon anledning skulle tvingas vara utan TV, skulle Ni då sakna TV:n? 37 1. Ja, väldigt mycket 136 2. Ja, ganska mycket 416 3. Ja, lite grann 160 4. Nej, inte alls 272 9. Uppgift saknas
VAR 346 NYHETSPROGRAM F:14 Loc 393 width 1 MD=9 F.:14. Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditt eget handlande. (Stryk under det som bäst passar in på Dig) 583 1. Jag sätter oftast på TV:n speciellt för att se nyhetsprogram i TV 165 2. De gånger som jag ser på nyhetsprogram i TV är det oftast för att TV:n redan står på 273 9. Uppgift saknas
VAR 347 FAMILJEUNDERHÅLLN. F:15 Loc 394 width 1 MD=9 F.:15. TV är den bästa familjeunderhållningen 18 1. Ja, håller helt med 164 2. Ja, håller delvis med 152 3. Tveksam 205 4. Nej, håller inte riktigt med 203 5. Nej, håller inte alls med 279 9. Uppgift saknas
VAR 348 FÖR MYCKET TV-VÅLD F:16 Loc 395 width 1 MD=9 F.:16. TV innehåller för mycket våld nu för tiden 224 1. Ja, håller helt med 283 2. Ja, håller delvis med 107 3. Tveksam 87 4. Nej, håller inte riktigt med 44 5. Nej, håller inte alls med 276 9. Uppgift saknas
VAR 349 SE VAD DE VILL F:17 Loc 396 width 1 MD=9 F.:17. Man ska låta sina barn se vad de själva vill 97 1. Ja, håller helt med 182 2. Ja, håller delvis med 143 3. Tveksam 222 4. Nej, håller inte riktigt med 105 5. Nej, håller inte alls med 272 9. Uppgift saknas
VAR 350 FÖR STOR ROLL F:18 Loc 397 width 1 MD=9 F.:18. TV spelar alltför stor roll för barn och ungdom 193 1. Ja, håller helt med 298 2. Ja, håller delvis med 136 3. Tveksam 83 4. Nej, håller inte riktigt med 37 5. Nej, håller inte alls med 274 9. Uppgift saknas
VAR 351 BRA AVKOPPLING F:19 Loc 398 width 1 MD=9 F.:19. Att titta på TV är den bästa avkopplingen för barn och ungdom 7 1. Ja, håller helt med 38 2. Ja, håller delvis med 159 3. Tveksam 223 4. Nej, håller inte riktigt med 321 5. Nej, håller inte alls med 273 9. Uppgift saknas
VAR 352 TV VARDAGSKVÄLLAR F:20 Loc 399 width 1 MD=9 F.:20. Mitt i veckan bör barn och skolungdom inte få se TV sent på kvällen 368 1. Ja, håller helt med 198 2. Ja, håller delvis med 63 3. Tveksam 71 4. Nej, håller inte riktigt med 51 5. Nej, håller inte alls med 270 9. Uppgift saknas
VAR 353 KVALITETSMEDVETNA F:21 Loc 400 width 1 MD=9 F.:21. Barn som får se allt vad de vill lär sig efter hand vad som är ett bra eller dåligt program 86 1. Ja, håller helt med 186 2. Ja, håller delvis med 219 3. Tveksam 121 4. Nej, håller inte riktigt med 137 5. Nej, håller inte alls med 272 9. Uppgift saknas
VAR 354 TV DEL AV VARDAG F:22 Loc 401 width 1 MD=9 F.:22. TV är en nödvändig del av barnens vardag 33 1. Ja, håller helt med 149 2. Ja, håller delvis med 166 3. Tveksam 176 4. Nej, håller inte riktigt med 225 5. Nej, håller inte alls med 272 9. Uppgift saknas
VAR 355 TV-TITTANDE OVANA F:23 Loc 402 width 1 MD=9 F.:23. Att titta på TV blir lätt en ovana hos barn och ungdom 287 1. Ja, håller helt med 280 2. Ja, håller delvis med 81 3. Tveksam 79 4. Nej, håller inte riktigt med 21 5. Nej, håller inte alls med 273 9. Uppgift saknas
VAR 356 FÖR MYCKET SEX I TV F:24 Loc 403 width 1 MD=9 F.:24. TV innehåller för mycket sex nu för tiden 100 1. Ja, håller helt med 151 2. Ja, håller delvis med 187 3. Tveksam 211 4. Nej, håller inte riktigt med 100 5. Nej, håller inte alls med 272 9. Uppgift saknas
VAR 357 TILLÅTA SE PROGRAM F:25 Loc 404 width 1 MD=9 F.:25. Om ett barn verkligen vill se ett program - då ska man tillåta det 161 1. Ja, håller helt med 213 2. Ja, håller delvis med 176 3. Tveksam 148 4. Nej, håller inte riktigt med 50 5. Nej, håller inte alls med 273 9. Uppgift saknas
VAR 358 FUNDERA ÖVER SAKER F:26 Loc 405 width 1 MD=9 F.:26. TV hjälper verkligen barn och ungdom att fundera över saker och ting 93 1. Ja, håller helt med 401 2. Ja, håller delvis med 159 3. Tveksam 71 4. Nej, håller inte riktigt med 24 5. Nej, håller inte alls med 273 9. Uppgift saknas
VAR 359 TAR FÖR MYCKET TID F:27 Loc 406 width 1 MD=9 F.:27. TV tar för mycket tid för barn och ungdom 187 1. Ja, håller helt med 283 2. Ja, håller delvis med 120 3. Tveksam 123 4. Nej, håller inte riktigt med 36 5. Nej, håller inte alls med 272 9. Uppgift saknas
VAR 360 GÖR BARN MEDVETNA F:28 Loc 407 width 1 MD=9 F.:28. TV är bra för barnen därför att den gör dem medvetna om livets mindre behagliga sidor 75 1. Ja, håller helt med 348 2. Ja, håller delvis med 198 3. Tveksam 84 4. Nej, håller inte riktigt med 42 5. Nej, håller inte alls med 274 9. Uppgift saknas
VAR 361 TÄNKA SJÄLVSTÄNDIGT F:29 Loc 408 width 1 MD=9 F.:29. TV lär barnen att tänka självständigt 24 1. Ja, håller helt med 88 2. Ja, håller delvis med 275 3. Tveksam 173 4. Nej, håller inte riktigt med 191 5. Nej, håller inte alls med 270 9. Uppgift saknas
VAR 362 TV SKOLDAGAR F:30 Loc 409 width 1 MD=9 F.:30. Under skoldagar bör barn och ungdom inte få se så mycket på TV 241 1. Ja, håller helt med 301 2. Ja, håller delvis med 96 3. Tveksam 86 4. Nej, håller inte riktigt med 25 5. Nej, håller inte alls med 272 9. Uppgift saknas
VAR 363 BARN: SE PÅ TV F:31 Loc 410 width 1 MD=9 F.:31. Tillsammans med vårt barn brukar vi se på TV 218 1. Varje eller nästan varje dag 278 2. Ett par, tre gånger i veckan 226 3. Någon gång i veckan 14 4. Någon gång i månaden 7 5. Någon gång om året eller aldrig 278 9. Uppgift saknas
VAR 364 BARN: SKOLA F:32 Loc 411 width 1 MD=9 F.:32. Tillsammans med vårt barn brukar vi prata om det som hänt i skolan 554 1. Varje eller nästan varje dag 114 2. Ett par, tre gånger i veckan 65 3. Någon gång i veckan 13 4. Någon gång i månaden 3 5. Någon gång om året eller aldrig 272 9. Uppgift saknas
VAR 365 BARN: PRATA TV F:33 Loc 412 width 1 MD=9 F.:33. Tillsammans med vårt barn brukar vi prata om något vi sett på TV 41 1. Varje eller nästan varje dag 98 2. Ett par, tre gånger i veckan 187 3. Någon gång i veckan 66 4. Någon gång i månaden 16 5. Någon gång om året eller aldrig 613 9. Uppgift saknas
VAR 366 BARN: IDROTTA F:34 Loc 413 width 1 MD=9 F.:34. Tillsammans med vårt barn brukar vi idrotta 16 1. Varje eller nästan varje dag 54 2. Ett par,tre gånger i veckan 161 3. Någon gång i veckan 211 4. Någon gång i månaden 287 5. Någon gång om året eller aldrig 292 9. Uppgift saknas
VAR 367 BARN: SPELA SPEL F:35 Loc 414 width 1 MD=9 F.:35. Tillsammans med vårt barn brukar vi spela något slags spel 19 1. Varje eller nästan varje dag 57 2. Ett par, tre gånger i veckan 190 3. Någon gång i veckan 317 4. Någon gång i månaden 152 5. Någon gång om året eller aldrig 286 9. Uppgift saknas
VAR 368 BARN: SKIVOR F:36 Loc 415 width 1 MD=9 F.:36. Tillsammans med vårt barn brukar vi lyssna på skivor 81 1. Varje eller nästan varje dag 102 2. Ett par, tre gånger i veckan 217 3. Någon gång i veckan 211 4. Någon gång i månaden 130 5. någon gång om året eller aldrig 280 9. Uppgift saknas
VAR 369 BARN: HOBBY F:37 Loc 416 width 1 MD=9 F.:37. Tillsammans med vårt barn brukar vi syssla med någon hobby 34 1. Varje eller nästan varje dag 69 2. Ett par, tre gånger i veckan 178 3. Någon gång i veckan 234 4. Någon gång i månaden 207 5. Någon gång om året eller aldrig 299 9. Uppgift saknas
VAR 370 BARN: GÖRA LÄXOR F:38 Loc 417 width 1 MD=9 F.:38. Tillsammans med vårt barn brukar vi göra läxor eller skoluppgifter 151 1. Varje eller nästan varje dag 201 2. Ett par, tre gånger i veckan 196 3. Någon gång i veckan 130 4. Någon gång i månaden 64 5. Någon gång om året eller aldrig 279 9. Uppgift saknas
VAR 371 BARN: SPORT F:39 Loc 418 width 1 MD=9 F.:39. Tillsammans med vårt barn brukar vi gå på fotboll eller annan sport 6 1. Varje eller nästan varje dag 9 2. Ett par, tre gånger i veckan 82 3. Någon gång i veckan 195 4. Någon gång i månaden 445 5. Någon gång om året eller aldrig 284 9. Uppgift saknas
VAR 372 BARN: DISKUTERA F:40 Loc 419 width 1 MD=9 F.:40. Tillsammans med vårt barn brukar vi prata och diskutera 468 1. Varje eller nästan varje dag 130 2. Ett par, tre gånger i veckan 108 3. Någon gång i veckan 30 4. Någon gång i månaden 11 5. Aldrig 274 9. Uppgift saknas
VAR 373 BARN: HEMARBETE H:41 Loc 420 width 1 MD=9 F.:41. Tillsammans med vårt barn brukar vi göra något hemarbete eller hushållsarbete 118 1. Varje eller nästan varje dag 164 2. Ett par, tre gånger i veckan 262 3. Någon gång i veckan 148 4. Någon gång i månaden 51 5. Aldrig 278 9. Uppgift saknas
VAR 374 BARN: UTFLYKTER F:42 Loc 421 width 1 MD=9 F.:42. Tillsammans med vårt barn brukar vi vara ute, promenera, göra utflykter 25 1. Varje eller nästan varje dag 38 2. Ett par, tre gånger i veckan 236 3. Någon gång i veckan 368 4. Någon gång i månaden 75 5. Aldrig 279 9. Uppgift saknas
VAR 375 BARN: GÅ PÅ BIO F:43 Loc 422 width 1 MD=9 F.:43. Tillsammans med vårt barn brukar vi gå på bio, teater och liknande 4 1. Varje eller nästan varje dag 1 2. Ett par, tre gånger i veckan 8 3. Någon gång i veckan 248 4. Någon gång i månaden 477 5. Aldrig 283 9. Uppgift saknas
VAR 376 BARN: HEMMAKVÄLL F;44 Loc 423 width 1 MD=9 F.:44. Tillsammans med vårt barn brukar vi ha hemmakvällar, myskvällar 21 1. Varje eller nästan varje dag 79 2. Ett par, tre gånger i veckan 436 3. Någon gång i veckan 185 4. Någon gång i månaden 25 5. Aldrig 275 9. Uppgift saknas
VAR 377 BARN EJ PÅSTRIDIGA F:45 Loc 424 width 1 MD=9 F.:45. Vi framhåller för barnen att de inte ska vara alltför envisa i diskussioner med dem som är äldre och mer erfarna 62 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 250 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 273 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 158 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 278 9. Uppgift saknas
VAR 378 BARNENS ÅSIKTER F:46 Loc 425 width 1 MD=9 F.:46. När vi diskuterar något inom vår familj frågar vi även efter barnens åsikt 338 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 389 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 16 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 2 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 276 9. Uppgift saknas
VAR 379 GE EFTER ISTF OVÄN F:47 Loc 426 width 1 MD=9 F.:47. Vi brukar betona för barnen att det är bättre att ge efter i en diskussion än att riskera att bli ovän med någon 61 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 207 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 308 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 163 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 282 9. Uppgift saknas
VAR 380 LYSSNA ANDRAS ÅSIKT F:48 Loc 427 width 1 MD=9 F.:48. Vi brukar säga till barnen att man måste kunna lyssna på andras åsikter även om de går rakt emot ens egna 385 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 327 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 28 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 6 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 275 9. Uppgift saknas
VAR 381 INTE BLI ARG F:49 Loc 428 width 1 MD=9 F.:49. Vi försöker lära barnen att man inte får bli arg när man umgås med andra 145 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 265 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 223 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 104 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 284 9. Uppgift saknas
VAR 382 RÄTT ATT KRITISERA F:50 Loc 429 width 1 MD=9 F.:50. För oss är det självklart att barnen alltid ska ha rätt att kritisera och diskutera våra ideer och åsikter 336 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 357 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 41 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 9 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 278 9. Uppgift saknas
VAR 383 DISK I TREVLIG TON F:51 Loc 430 width 1 MD=9 F.:51. Kan man inte hålla en diskussion i en trevlig och angenäm ton, kan man lika bra låta bli att diskutera 163 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 332 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 187 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 53 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 286 9. Uppgift saknas
VAR 384 SÄGA VAD MAN TYCKER F:52 Loc 431 width 1 MD=9 F.:52. Vi betonar för barnen att det är viktigt att de säger vad de tycker, även om andra inte gillar det 231 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 375 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 120 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 16 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 279 9. Uppgift saknas
VAR 385 INTE SÄGA EMOT F:53 Loc 432 width 1 MD=9 F.:53. Vi tycker inte det är trevligt när barn och ungdom säger emot sina föräldrar 91 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 231 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 295 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 122 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 282 9. Uppgift saknas
VAR 386 DISK OLIKA ÅSIKTER F:54 Loc 433 width 1 MD=9 F.:54. Även om vi inom familjen skulle ha olika åsikter om politik och religion så hindrar inte det att vi diskuterar detta 326 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 368 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 30 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 18 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 279 9. Uppgift saknas
VAR 387 GE EFTER ISTF BRÅK F:55 Loc 434 width 1 MD=9 F.:55. Vi brukar säga till våra barn att det ofta är bättre att ge efter än att råka i bråk 88 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 300 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 254 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 91 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 288 9. Uppgift saknas
VAR 388 FÖRSTÅ SOM VUXEN F:56 Loc 435 width 1 MD=9 F.:56. När det är svårt att förklara någonting för barnen brukar vi säga att de kommer att förstå när de blivit vuxna 64 1. Ja, stämmer väldigt bra in på oss 201 2. Ja, stämmer ganska bra in på oss 294 3. Nej, stämmer inte särskilt bra in på oss 182 4. Nej, stämmer inte alls in på oss 280 9. Uppgift saknas
VAR 389 FÖDELSEOMRÅDE F:57 Loc 436 width 1 MD=9 F.:57. Var är ni född? 391 1. På landsbygden i Sverige 304 2. I tätortsområde i Sverige 24 3. På landsbygden utom Sverige 29 4. I tätortsområde utom Sverige 273 9. Uppgift saknas
VAR 390 FÖDELSEÅR F:58 Loc 437 width 2 MD=99 F.:58. Vilket är Ert födelseår? 18. 1918 . . 61. 1961 271 99. Uppgift saknas Kod: 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 1 1 3 2 4 7 10 10 19 9 17 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 11 14 25 30 41 39 45 46 49 55 45 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 61 Frek: 56 42 42 37 37 24 7 11 3 5 3 Kod: 99 Frek: 271
VAR 391 CIVILSTÅND F:59 Loc 439 width 1 MD=9 F.:59. Vilket är Ert nuvarande civilstånd? 21 1. Ogift 622 2. Gift/sammanboende 20 3. Änka/änkling 89 4. Frånskild 269 9. Uppgift saknas
VAR 392 HELTIDS-/DELTIDSARB F:60 Loc 440 width 2 MD=99 F.:60. Vad har Ni för yrke eller sysselsättning för närvarande? F.:60(1). Heltids- eller deltidsarbete 55 00. Ej arbete, ej studier 6 01. Studier deltid 27 02. Studier heltid 326 10. Arbete deltid 19 11. Arbete + studier deltid 2 12. Arbete deltid, studier heltid 296 20. Arbete heltid 13 21. Arbete heltid, studier deltid 2 22. Arbete + studier heltid 275 99. Uppgift saknas
VAR 393 HUSHÅLLSARBETE F:60 Loc 442 width 1 MD=9 F.:60(2). Hushållsarbete i hemmet <Se F.:60 för fullständig frågetext> 178 1. Markerat 568 5. Ej markerat 275 9. Uppgift saknas
VAR 394 UTBILDNING F:61 Loc 443 width 1 MD=9 F.:61. Vad har Ni för skolutbildning? (Ange den högsta utbildning Ni har) 215 1. Folkskola 121 2. Grundskola eller realskola 155 3. Folkhögskola, fackskola 119 4. Gymnasieskola eller studentexamen 139 5. Universitets- eller högskolestudier/examen 272 9. Uppgift saknas
VAR 395 MAKES FÖDELSEOMRÅDE F:63 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 F.:63. (GIFT/SAMMANBOENDE) Var är er make/maka född? 325 1. Landsbygd i Sverige 256 2. Tätortsområde i Sverige 16 3. Landsbygd utom Sverige 28 4. Tätortsområde utom Sverige 126 0. Frågan ej tillämplig 270 9. Uppgift saknas
VAR 396 MAKES FÖDELSEÅR F:64 Loc 445 width 2 MD= 0 or GE 99 F.:64. (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket är Er makes/makas födelseår? 10. 1910 . . 60. 1960 126 00. Frågan ej tillämplig 272 99. Uppgift saknas Kod: 0 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 126 1 2 1 1 1 2 3 4 8 8 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 6 9 11 15 9 19 17 23 33 36 33 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 33 40 28 52 35 43 25 36 16 26 19 Kod: 47 48 49 51 52 55 60 99 Frek: 8 8 4 2 4 1 1 272
VAR 397 MAKE HELTID/DELTID F:65 Loc 447 width 2 MD=90 or GE 99 F.:65. Vad sysslar Er make/maka med för närvarande? F.:65(1). Makes heltids- eller deltidsarbete 14 00. Arbetar ej, studerar ej 1 01. Studerar deltid 6 02. Studerar heltid 60 10. Arbetar deltid 2 11. Arbetar deltid, studerar deltid 1 12. Arbetar deltid, studerar heltid 527 20. Arbetar heltid 8 21. Arbetar heltid, studerar deltid 1 22. Arbetar heltid, studerar heltid 126 90. Frågan ej tillämplig 275 99. Uppgift saknas
VAR 398 MAKE HUSHÅLLSARBETE F:65 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 F.:65(2). Make hushållsarbete i hemmet <Se F.:65 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 602 5. Ej markerat 126 0. Frågan ej tillämplig 277 9. Uppgift saknas
VAR 399 MAKES UTBILDN F:66 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 F.:66. (GIFT SAMMANBOENDE) Vad har Er make/maka för skolutbildning? 200 1. Folkskola 73 2. Grundskola, realskola 113 3. Folkhögsskola, fackskola 114 4. Gymnasieskola, studentexamen 121 5. Universitets/högskolestudier 126 0. Frågan ej tillämplig 274 9. Uppgift saknas
VAR 400 FÖRSIKTIG MED ANDRA F:68 Loc 451 width 1 MD=9 F.:68. Man måste vara försiktig när man har med andra människor att göra BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 127 1. Ja, stämmer absolut 246 2. Ja, stämmer ganska bra 19 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 1 4. Nej, stämmer inte alls 628 9. Uppgift saknas
VAR 401 DE FLESTA RÄTTVISA F:69 Loc 452 width 1 MD=9 F.:69. De flesta försöker vara rättvisa BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 90 1. Ja, stämmer absolut 264 2. Ja, stämmer ganska bra 35 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 3 4. Nej, stämmer inte alls 629 9. Uppgift saknas
VAR 402 RÄDD VARA UTE ENSAM F:70 Loc 453 width 1 MD=9 F.:70. Att vara ensam ute på stan sent på kvällen skrämmer mig BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 48 1. Ja, stämmer absolut 167 2. Ja, stämmer ganska bra 147 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 28 4. Nej, stämmer inte alls 631 9. Uppgift saknas
VAR 403 FOLK ÄR EGOISTISKA F:71 Loc 454 width 1 MD=9 F.:71. För det mesta tänker folk bara på sig själva BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 113 1. Nej, stämmer inte alls; Ja, stämmer absolut 120 2. Ja, stämmer ganska bra 157 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 4. Odokumenterad kod 631 9. Uppgift saknas
VAR 404 RIKTIGT ARG FÅR SLÅ F:72 Loc 455 width 1 MD=9 F.:72. Om man är riktigt arg på någon får man lov att klippa till BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 132 1. Ja, stämmer absolut 218 2. Ja, stämmer ganska bra 39 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 4. Nej, stämmer inte alls 632 9. Uppgift saknas
VAR 405 FOLK HJÄLPSAMMA F:73 Loc 456 width 1 MD=9 F.:73. För det mesta försöker folk vara hjälpsamma BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 66 1. Ja, stämmer absolut 195 2. Ja, stämmer ganska bra 107 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 18 4. Nej, stämmer inte alls 635 9. Uppgift saknas
VAR 406 FOLK FÅR DET SÄMRE F:74 Loc 457 width 1 MD=9 F.:74. Folk får det bara sämre nu för tiden BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 20 1. Ja, stämmer absolut 111 2. Ja, stämmer ganska bra 213 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 41 4. Nej, stämmer inte alls 636 9. Uppgift saknas
VAR 407 DE FLESTA LURAR EN F:75 Loc 458 width 1 MD=9 F.:75. De flesta människor försöker lura en om de bara får en chans BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 38 1. Ja, stämmer absolut 129 2. Ja, stämmer ganska bra 125 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 96 4. Nej, stämmer inte alls 633 9. Uppgift saknas
VAR 408 LITA PÅ DE FLESTA F:76 Loc 459 width 1 MD=9 F.:76. De flesta kan man lita på BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 205 1. Ja, stämmer absolut 152 2. Ja, stämmer ganska bra 25 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 6 4. Nej, stämmer inte alls 633 9. Uppgift saknas
VAR 409 EJ RÄTT SKAFFA BARN F:77 Loc 460 width 1 MD=9 F.:77. Det är knappast rätt att sätta barn till världen när framtiden ser ut som den gör BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 4 1. Ja, stämmer absolut 21 2. Ja, stämmer ganska bra 194 3. Nej, stämmer inte särskilt bra 171 4. Nej, stämmer inte alls 631 9. Uppgift saknas
VAR 410 FÖRÄLDERNS KOMMENTARER Loc 461 width 2 MD=99 Om Ni har några synpunkter på de enskilda frågorna eller på formuläret i sin helhet, kan Ni skriva det här BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 9 6 01. Dåliga def., alltför kategoriska, generella, ofullständiga, skeva, onyanserade, irrelevanta, täcker ej upp hela området. Upprepningar, tjatiga. Onödiga, krystade, larviga, dumt, konstiga, dåliga, löjliga, skräp, meningslösa 36 02. Svåra, arbetsamma, för många, för få svarsalternativ, saknar något alternativ, TV-konsumtionen varierar med dag och årstid, svårt att svara exakt, flera svarsalternativ kan vara riktiga, svårt att få med nyanser, svårt att ge ett tydligt svar, svaren blir lätt ytliga, varit lättare om frågorna formulerats annorlunda 1 03. Intrång i privatlivet, misstänksamma mot data, namnuppgiften, anonymiteten, kodnummer i stället för namn 6 04. Vinklade (våra åsikter speglades i frågorna), kommunistinspirerade. TV:n ej ett problem, i stället ett komplement. Det står klart hur man skall svara för att uppfattas som "god förälder". TV-vanor tagits upp för mycket, finns annat som är viktigt. Man kan se nyheter utan att vara TV-biten. Nyhetsintresse. Blir skevt. 05. Ifrågasätter nyttan med undersökningen, kunde använt pengarna på bättre sätt 1 06. Både positivt och negativt; t ex både bra och dåliga, svårt men trevligt 07. Bra, trevliga frågor, klart formulerade, intressanta, relevanta 08. Lärde om sig själv, fick tänka efter, reflektera, gav upphov till diskussion 1 09. Roligt att få vara med, delta, göra nytta 7 10. Övrigt (vill veta resultat, ta del av materialet, kommenterat sina svar, kommer med förslag) 963 99. Uppgift saknas
VAR 411 TV-NYH: INFO HÄNDELSER A Loc 463 width 1 MD=9 F.:I. Och så till slut kommer ännu några frågor om Era egna TV-vanor. (Om Ni tycker att våra frågor i en del fall är väldigt lika varandra, ber vi Er ha överseende med det och ändå svara på dem.) När det i följande frågor talas om TV-nyheter eller nyhetsprogrammen i TV menar vi t ex Rapport, sena Rapport, första Aktuellt och Aktuellt. Man kan se dessa program av olika anledningar. Här nedan har vi tagit upp några. I vilken omfattning instämmer Du i de olika alternativen? F.:Ia. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill hålla mig informerad om viktiga händelser BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 282 1. Instämmer helt 55 2. Instämmer delvis 8 3. Tveksam 2 4. Tar delvis avstånd 5. Tar helt avstånd 674 9. Uppgift saknas
VAR 412 TV-NYH: TV-REPORTRAR B Loc 464 width 1 MD=9 F.:Ib. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill se och höra trevliga och trivsamma nyhetsuppläsare och TV-reportrar <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 50 1. Instämmer helt 38 2. Instämmer delvis 43 3. Tveksam 46 4. Tar delvis avstånd 165 5. Tar helt avstånd 679 9. Uppgift saknas
VAR 413 TV-NYH: UNDERHÅLLNING C Loc 465 width 1 MD=9 F.:Ic. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill få lite undershållning <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 46 1. Instämmer helt 46 2. Instämmer delvis 59 3. Tveksam 49 4. Tar delvis avstånd 141 5. Tar helt avstånd 680 9. Uppgift saknas
VAR 414 TV-NYH: TROVÄRDIG INFO D Loc 466 width 1 MD=9 F.:I(4). Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill få information som jag kan lita på <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 150 1. Instämmer helt 129 2. Instämmer delvis 45 3. Tveksam 10 4. Tar delvis avstånd 9 5. Tar helt avstånd 678 9. Uppgift saknas
VAR 415 TV-NYH: BERÄTTA E Loc 467 width 1 MD=9 F.:Ie. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill få reda på sådant som jag sen kan berätta för andra <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 24 1. Instämmer helt 81 2. Instämmer delvis 85 3. Tveksam 61 4. Tar delvis avstånd 92 5. Tar helt avstånd 678 9. Uppgift saknas
VAR 416 TV-NYH: INFO I FÖRVÄG F Loc 468 width 1 MD=9 F.:If. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill i förväg få reda på t ex prishöjningar <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 67 1. Instämmer helt 99 2. Instämmer delvis 78 3. Tveksam 28 4. Tar delvis avstånd 71 5. Tar helt avstånd 678 9. Uppgift saknas
VAR 417 TV-NYH: SPÄNNING G Loc 469 width 1 MD=9 F.:Ig. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill se sånt som är spännande <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 31 1. Instämmer helt 48 2. Instämmer delvis 82 3. Tveksam 56 4. Tar delvis avstånd 125 5. Tar helt avstånd 679 9. Uppgift saknas
VAR 418 TV-NYH: FAKTA SOM STÖD H Loc 470 width 1 MD=9 F.:Ih. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill få fakta som stöd för mina åsikter när jag sedan diskuterar med andra <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 98 1. Instämmer helt 143 2. Instämmer delvis 56 3. Tveksam 26 4. Tar delvis avstånd 19 5. Tar helt avstånd 679 9. Uppgift saknas
VAR 419 TV-NYH: PÅVERKAR LIVET I Loc 471 width 1 MD=9 F.:Ii. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill veta mera om sånt som kan påverka livet för mig och min familj <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 133 1. Instämmer helt 119 2. Instämmer delvis 57 3. Tveksam 15 4. Tar delvis avstånd 19 5. Tar helt avstånd 678 9. Uppgift saknas
VAR 420 TV-NYH: KONTR AV POL J Loc 472 width 1 MD=9 F.:Ij. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill få reda på hur våra politiker sköter sig <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 67 1. Instämmer helt 154 2. Instämmer delvis 74 3. Tveksam 20 4. Tar delvis avstånd 26 5. Tar helt avstånd 680 9. Uppgift saknas
VAR 421 TV-NYH: DRAMATIK K Loc 473 width 1 MD=9 F.:Ik. Jag sr på nyheterna i TV därför att jag vill uppleva lite dramatik <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 13 1. Instämmer helt 46 2. Instämmer delvis 84 3. Tveksam 51 4. Tar delvis avstånd 143 5. Tar helt avstånd 684 9. Uppgift saknas
VAR 422 TV-NYH: EGEN ÅSIKT L Loc 474 width 1 MD=9 F.:Il. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill bilda mig en egen åsikt om det som händer i världen <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL BARN I ÅK 5 OCH 7 130 1. Instämmer helt 141 2. Instämmer delvis 53 3. Tveksam 6 4. Tar delvis avstånd 9 5. Tar helt avstånd 682 9. Uppgift saknas
VAR 423 TV-NYH: MÄNSKLIGARE M Loc 475 width 1 MD=9 F.:Im. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill se nyhetsuppläsare och TV-reportrar som gör nyheterna lite mänskligare <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 32 1. Instämmer helt 80 2. Instämmer delvis 82 3. Tveksam 51 4. Tar delvis avstånd 95 5. Tar helt avstånd 681 9. Uppgift saknas
VAR 424 TV-NYH: JÄMFÖRA ÅSIKT N Loc 476 width 1 MD=9 F.:In. Jag ser pånyheterna i TV därför att jag vill höra TV-journalisternas åsikter och jämföra dem med mina egna <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 26 1. Instämmer helt 92 2. Instämmer delvis 100 3. Tveksam 41 4. Tar delvis avstånd 81 5. Tar helt avstånd 681 9. Uppgift saknas
VAR 425 TV-NYH: SAMTALSÄMNE O Loc 477 width 1 MD=9 F.:Io. Jag ser på nyheterna i TV därför att jag vill få något att tala med andra om <Se F.:I för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 32 1. Instämmer helt 111 2. Instämmer delvis 89 3. Tveksam 43 4. Tar delvis avstånd 66 5. Tar helt avstånd 680 9. Uppgift saknas
VAR 426 HELA NYHETSPROGRAMMET 1 Loc 478 width 1 MD=9 Markera för varje påstående hur väl detta stämmer in på Er F.:II1. Det är viktigt att man får se nyhetsprogrammen på TV från början till slut BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 99 1. Instämmer helt 112 2. Instämmer delvis 96 3. Varken instämmer eller tar avstånd 21 4. Tar delvis avstånd 17 5. Tar helt avstånd 676 9. Uppgift saknas
VAR 427 TÄNKER PÅ NYHETSPROG 2 Loc 479 width 1 MD=9 F.:II2. Efter nyhetsprogrammen tänker jag ofta på vad jag sett och hört BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 55 1. Instämmer helt 184 2. Instämmer delvis 83 3. Varken instämmer eller tar avstånd 19 4. Tar helt avstånd; Tar delvis avstånd 5. Odokumenterad kod 680 9. Uppgift saknas
VAR 428 PLANERA TV-KVÄLLARNA 3 Loc 480 width 1 MD=9 F.:II3. Jag brukar planera mina kvällar så att jag inte missar nyheterna på TV BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 47 1. Instämmer helt 107 2. Instämmer delvis 91 3. Varken instämmer eller tar avstånd 39 4. Tar delvis avstånd 60 5. Tar helt avstånd 677 9. Uppgift saknas
VAR 429 DISKUTERAR TV-NYHETER 4 Loc 481 width 1 MD=9 F.:II4. Jag diskuterar ofta med andra det jag nyligen sett på TV-nyheterna BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 24 1. Instämmer helt 153 2. Instämmer delvis 103 3. Varken instämmer eller tar avstånd 37 4. Tar delvis avstånd 27 5. Tar helt avstånd 677 9. Uppgift saknas
VAR 430 KONTROLLERAR KLOCKAN 5 Loc 482 width 1 MD=9 F.:II5. Jag brukar kolla klockan så att jag inte skall missa TV-nyheterna BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 48 1. Instämmer helt 134 2. Instämmer delvis 74 3. Varken instämmer eller tar avstånd 32 4. Tar delvis avstånd 55 5. Tar helt avstånd 678 9. Uppgift saknas
VAR 431 GLÖMMER INNEHÅLLET 6 Loc 483 width 1 MD=9 F.:II6. Efter nyhetsprogrammen på TV har jag ofta svårt att komma ihåg vilka nyheter de egentligen innehöll BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 8 1. Instämmer helt 55 2. Instämmer delvis 85 3. Varken instämmer eller tar avstånd 91 4. Tar delvis avstånd 106 5. Tar helt avstånd 676 9. Uppgift saknas
VAR 432 NYHETSPROG+LÄSA III Loc 484 width 1 MD=9 F.:III. Mänga människor gör annat samtidigt som de ser på TV. Här nedan finns en lista på sådant som man kan göra medan man ser nyhetsprogrammen. Markera för varje alternativ hur ofta Ni själv gör varje sak. F.:III(1). När jag ser nyhetsprogrammen händer det att jag läser en bok eller tidning BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 5 1. Mycket ofta 16 2. Ofta 71 3. Ibland 85 4. Sällan 164 5. Aldrig 680 9. Uppgift saknas
VAR 433 NYHETSPROG+ORDNA MAT III Loc 485 width 1 MD=9 F.:III(2). När jag ser nyhetsprogrammen händer det att jag ordnar något att äta <Se F.:III för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 15 1. Mycket ofta 25 2. Ofta 113 3. Ibland 68 4. Sällan 115 5. Aldrig 685 9. Uppgift saknas
VAR 434 NYHETSPROG+ÄTER III Loc 486 width 1 MD=9 F.:III(3). När jag ser nyhetsprogrammen händer det att jag äter något <Se F.:III för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 23 1. Mycket ofta 55 2. Ofta 188 3. Ibland 45 4. Sällan 28 5. Aldrig 682 9. Uppgift saknas
VAR 435 NYHETSPROG+BARNEN III Loc 487 width 1 MD=9 F.:III(4). När jag ser nyhetsprogrammen händer det att jag sysslar med barnen <Se F.:III för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 7 1. Mycket ofta 37 2. Ofta 163 3. Ibland 83 4. Sällan 49 5. Aldrig 682 9. Uppgift saknas
VAR 436 NYHETSPROG+HUSHÅLLET III Loc 488 width 1 MD=9 F.:III(5). När jag ser nyhetsprogrammen händer det att jag gör annat hushållsarbete, t ex städar <Se F.:III för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 7 1. Mycket ofta 8 2. Ofta 38 3. Ibland 101 4. Sällan 186 5. Aldrig 681 9. Uppgift saknas
VAR 437 NYHETSPROG+HANDARB III Loc 489 width 1 MD=9 F.:III(6). När jag ser nyhetsprogrammen händer det att jag syr eller stickar <Se F.:III för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 46 1. Mycket ofta 49 2. Ofta 83 3. Ibland 49 4. Sällan 116 5. Aldrig 678 9. Uppgift saknas
VAR 438 NYHETSPROG+TALAR NYH III Loc 490 width 1 MD=9 F.:III(7). När jag ser nyhetsprogrammen händer det att jag talar med någon om det de berättar i nyheterna <Se F.:III för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 12 1. Mycket ofta 51 2. Ofta 189 3. Ibland 58 4. Sällan 32 5. Aldrig 679 9. Uppgift saknas
VAR 439 NYHETSPROG+SAMTALAR III Loc 491 width 1 MD=9 F.:III(8). När jag ser nyhetsprogrammen händer det att jag talar med någon om något annat <Se F.:III för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 7 1. Mycket ofta 9 2. Ofta 122 3. Ibland 149 4. Sällan 56 5. Aldrig 678 9. Uppgift saknas
VAR 440 TV-NYH: PÅLITLIG INFO IV Loc 492 width 1 MD=9 F.:IV. Man kan ha olika uppfattningar om vilken behållning TV-programmen ger. Det gäller också nyhetsprogrammen. Här nedan följer några påståenden om detta som vi vill att Du tar ställning till: Markera med ett kryss vad som stämmer bäst in på Dig. F.:IVa. Jag får pålitlig information genom TV-nyheterna BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 75 1. Instämmer helt 169 2. Instämmer delvis 72 3. Varken instämmer eller tar avstånd 21 4. Tar delvis avstånd 3 5. Tar helt avstånd 681 9. Uppgift saknas
VAR 441 TV-NYH: VIKTIGT PERS IV Loc 493 width 1 MD=9 F.:IVb. Nyhetsprogrammen handlar ofta om sånt som är viktigt för mig och min familj <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 34 1. Instämmer helt 151 2. Instämmer delvis 119 3. Varken instämmer eller tar avstånd 31 4. Tar delvis avstånd 8 5. Tar helt avstånd 678 9. Uppgift saknas
VAR 442 TV-NYH: SPÄNNANDE IV Loc 494 width 1 MD=9 F.:IVc. TV-nyheterna är ofta spännande <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 12 1. Instämmer helt 59 2. Instämmer delvis 146 3. Varken instämmer eller tar avstånd 71 4. Tar delvis avstånd 52 5. Tar helt avstånd 681 9. Uppgift saknas
VAR 443 TV-NYH: SAMTALSÄMNEN IV Loc 495 width 1 MD=9 F.:IVd. Nyhetsprogrammen ger mig ofta något att tala med andra om <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 32 1. Instämmer helt 172 2. Instämmer delvis 93 3. Varken instämmer eller tar avstånd 27 4. Tar delvis avstånd 17 5. Tar helt avstånd 680 9. Uppgift saknas
VAR 444 TV-NYH: TREVL REPORTR IV Loc 496 width 1 MD=9 F.:IVe. Nyhetsreportrarna och nyhetsuppläsarna är trevliga och trivsamma <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL BARN I ÅK 5 OCH 7 50 1. Instämmer helt 122 2. Instämmer delvis 131 3. Varken instämmer eller tar avstånd 14 4. Tar delvis avstånd 22 5. Tar helt avstånd 682 9. Uppgift saknas
VAR 445 TV-NYH: EJ ÖVERRASKAS IV Loc 497 width 1 MD=9 F.:IVf. TV-nyheterna hjälper mig att inte bli överraskad <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 56 1. Instämmer helt 142 2. Instämmer delvis 90 3. Varken instämmer eller tar avstånd 32 4. Tar delvis avstånd 22 5. Tar helt avstånd 679 9. Uppgift saknas
VAR 446 TV-NYH: DRAMATIK IV Loc 498 width 1 MD=9 F.:IVg. Nyhetesprogrammen är ofta dramatiska <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 12 1. Instämmer helt 88 2. Instämmer delvis 146 3. Varken instämmer eller tar avstånd 62 4. Tar delvis avstånd 32 5. Tar helt avstånd 681 9. Uppgift saknas
VAR 447 TV-NYH: BERÄTTA IV Loc 499 width 1 MD=9 F.:IVh. Genom TV:s nyheter får jag ofta reda på sånt som jag sedan kan berätta för andra <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 18 1. Instämmer helt 105 2. Instämmer delvis 129 3. Varken instämmer eller tar avstånd 53 4. Tar delvis avstånd 35 5. Tar helt avstånd 681 9. Uppgift saknas
VAR 448 TV-NYH: ÅSIKTER IV Loc 500 width 1 MD=9 F.:IVi. TV-nyheterna hjälper mig att bilda en åsikt om vad som händer i världen <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 101 1. Instämmer helt 200 2. Instämmer delvis 27 3. Varken instämmer eller tar avstånd 9 4. Tar delvis avstånd 5 5. Tar helt avstånd 679 9. Uppgift saknas
VAR 449 TV-NYH: JÄMFÖR ÅSIKT IV Loc 501 width 1 MD=9 F.:IVj. Jag jämför ofta mina egna åsikter om saker och ting med vad TV:s kommentatorer säger <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 38 1. Instämmer helt 138 2. Instämmer delvis 113 3. Varken instämmer eller tar avstånd 23 4. Tar delvis avstånd 29 5. Tar helt avstånd 680 9. Uppgift saknas
VAR 450 TV-NYH: BRA INFO IV Loc 502 width 1 MD=9 F.:IVk. TV:s nyhetsprogram ger bra information om viktiga händelser <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 124 1. Instämmer helt 182 2. Instämmer delvis 26 3. Varken instämmer eller tar avstånd 6 4. Tar delvis avstånd 3 5. Tar helt avstånd 680 9. Uppgift saknas
VAR 451 TV-NYH: KONTROLL POL IV Loc 503 width 1 MD=9 F.:IVl. Nyhetsprogrammen visar hur politikerna sköter sig <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 40 1. Instämmer helt 142 2. Instämmer delvis 107 3. Varken instämmer eller tar avstånd 39 4. Tar delvis avstånd 14 5. Tar helt avstånd 679 9. Uppgift saknas
VAR 452 TV-NYH: UNDERHÅLLANDE IV Loc 504 width 1 MD=9 F.:IVm. TV-nyheterna är ofta underhållande <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 11 1. Instämmer helt 61 2. Instämmer delvis 146 3. Varken instämmer eller tar avstånd 69 4. Tar delvis avstånd 53 5. Tar helt avstånd 681 9. Uppgift saknas
VAR 453 TV-NYH: FAKTASTÖD IV Loc 505 width 1 MD=9 F.:IVn. Nyhetsprogrammen ger mig fakta som jag kan använda som stöd för mina egna åsikter i diskussioner <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 45 1. Instämmer helt 164 2. Instämmer delvis 93 3. Varken instämmer eller tar avstånd 27 4. Tar delvis avstånd 10 5. Tar helt avstånd 682 9. Uppgift saknas
VAR 454 TV-NYH: MÄNSKLIGARE IV Loc 506 width 1 MD=9 F.:IVo. Nyhetsuppläsarna och TV-reportrarna gör nyheterna lite mänskligare <Se F.:IV för fullständig frågetext> BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 20 1. Instämmer helt 98 2. Instämmer delvis 145 3. Varken instämmer eller tar avstånd 35 4. Tar delvis avstånd 41 5. Tar helt avstånd 682 9. Uppgift saknas
VAR 455 FÖRÄLDERNS KOMMENTARER Loc 507 width 2 MD=99 Om Ni har några synpunkter på de enskilda frågorna eller på formuläret i sin helhet, kan Ni skriva det här BESVARAS ENDAST AV FÖRÄLDRAR TILL ELEVER I ÅK 5 OCH 7 6 01. Dåliga def., alltför kategoriska, generella, ofullständiga, skeva, onyanserade, irrelevanta, täcker ej upp hela området. Upprepningar, tjatiga. Onödiga, krystade, larviga, dumt, konstiga, dåliga, löjliga, skräp, meningslösa 26 02. Svåra, arbetsamma, för många, för få svarsalternativ, saknar något alternativ, TV-konsumtionen varierar med dag och årstid, svårt att svara exakt, flera svarsalternativ kan vara riktiga, svårt att få med nyanser, svårt att ge ett tydligt svar, svaren blir lätt ytliga, varit lättare om frågorna formulerats annorlunda 1 03. Intrång i privatlivet, misstänksamma mot data, namnuppgiften, anonymiteten, kodnummer i stället för namn 12 04. Vinklade (våra åsikter speglades i frågorna), kommunistinspirerade. TV:n ej ett problem, i stället ett komplement. Det står klart hur man skall svara för att uppfattas som "god förälder". TV-vanor tagits upp för mycket, finns annat som är viktigt. Man kan se nyheter utan att vara TV-biten. Nyhetsintresse. Blir skevt. 05. Ifrågasätter nyttan med undersökningen, kunde använt pengarna på bättre sätt 06. Både positivt och negativt; t ex både bra och dåliga, svårt men trevligt 07. Bra, trevliga frågor, klart formulerade, intressanta, relevanta 1 08. Lärde om sig själv, fick tänka efter, reflektera, gav upphov till diskussion 09. Roligt att få vara med, delta, göra nytta 3 10. Övrigt (vill veta resultat, ta del av materialet, kommenterat sina svar, kommer med förslag) 972 99. Uppgift saknas
VAR 456 HALVFEM: SETT 16/3 Loc 509 width 1 MD=9 F.DB1. Måndagen 16 mars, TV 1: 16.30 Halvfem - Från A till Ö - en resa orden runt med Birgitta Andersson och Bert-Åke Varg som Hedvig och Ugglan. I dag handlar det om ord på U. (Från den 2.5.75) (Textat) F.DB1(1). Har Du sett det här programmet? 624 0. Nej 67 1. Ja, jag har sett det ensam 10 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 121 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 457 HALVFEM: PLAN 16/3 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB1(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB1 för fullständig frågetext> 56 1. Jag hade bestämt det i förväg 140 2. Jag råkade titta på TV just då 629 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 458 HALVFEM: OMDÖME 16/3 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB1(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB1 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket bra 91 2. Ganska bra 51 3. Varken bra eller dåligt 16 4. Ganska dåligt 6 5. Mycket dåligt 625 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 459 SPRÅKA: SETT 16/3 Loc 512 width 1 MD=9 F.DB2. Måndagen 16 mars, TV 1: 17.00-17.25 Språka - på grekiska - Trädgården med statyerna. Femte delen av den grekiska skattfinnarserien. F.DB2(1). Har du sett det här programmet? 803 0. Nej 9 1. Ja, jag har sett det ensam 3 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 10 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 460 SPRÅKA: PLAN 16/3 Loc 513 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB2(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB2 för fullständig frågetext> 7 1. Jag hade bestämt det i förväg 14 2. Jag råkade titta på TV just då 804 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 461 SPRÅKA: OMDÖME 16/3 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB2(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB2 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket bra 4 2. Ganska bra 7 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 804 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 462 ÖSTNÖJE: SETT 16/3 Loc 515 width 1 MD=9 F.DB3. Måndagen 16 mars, TV 1: 18.10 Östnöje - Kvällens profil är Jokkmokks-Jokke - ett program om hans liv och visor. Medverkande är visförfattaren och advokaten Bengt Ljusberg, Sundsvall, redaktören Stig Nahlbom och dragspelaren Sune Peters. Programledare: Bengt Nordlund. (Del ett av åtta) F.DB3(1). Har Du sett det här programmet? 780 0. Nej 14 1. Ja, jag har sett det ensam 25 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 4 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 463 ÖSTNÖJE: PLAN 16/3 Loc 516 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB3(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB3 för fullständig frågetext> 8 1. Jag hade bestämdt det i förväg 33 2. Jag råkade titta på TV just då 784 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 464 ÖSTNÖJE: OMDÖME 16/3 Loc 517 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB3(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB3 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket bra 13 2. Ganska bra 12 3. Varken bra eller dåligt 10 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 783 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 465 ARVILLA: SETT 16/3 Loc 518 width 1 MD=9 F.DB4. Måndagen 16 mars, TV 1: 19.00 Arvilla och hennes kor - Att vara kvinna i ett så mansdominerat yrke som lantbrukarens är inte lättare i USA än på andra håll. Arvilla Groesbeck, 63, hade en gång en gård som hon inte lyckades behålla. Nu måste hon hyra inkvartering och köpa foder åt sina djur. Här berättar hon för filmaren Michael Marton om sin vardag, sina ekonomiska och praktiska bekymmer och om den glädje hon känner med det liv hon valt. F.DB4(1). Har Du sett det här programmet? 777 0. Nej 16 1. Ja, jag har sett det ensam 21 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 8 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 466 ARVILLA: PLAN 16/3 Loc 519 width 1 MD=9 F.DB4(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB4 för fullständig frågetext> 778 0. Nej 8 1. Jag hade bestämt det i förväg 39 2. Jag råkade titta på TV just då 196 9. Uppgift saknas
VAR 467 ARVILLA: OMDÖME 16/3 Loc 520 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB4(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB4 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 24 2. Ganska bra 17 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 777 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 468 INGEN MANS..: SETT 16/3 Loc 521 width 1 MD=9 F.DB5. Måndagen 16 mars, TV 1: 19.30 "De levde i ingen mans land" - Vietnamesisk långfilm. TV! bjuder i kväll på världspremiär: den vietnamesiska filmen "De levde i ingen mans land". Den berättar om vad som hände i det "ingen mans land", som bildades mellan de av FNL befriade områdena och de områden som USA-trupperna alltjämt höll. Det var områden, där vietnameserna försökte leva ett normalt liv samtidigt som de stödde FNL och hotades av de amerikanska helikoptrarnas eld. F.DB5(1). Har Du sett det här programmet? 616 0. Nej 40 1. Ja, jag har sett det ensam 92 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 64 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 11 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 469 INGEN MANS...: PLAN 16/3 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB5(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB5 för fullständig frågetext> 74 1. Jag hade bestämt det i förväg 125 2. Jag råkade titta på TV just då 626 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 470 INGEN MANS.: OMDÖME 16/3 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB5(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB5 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket bra 75 2. Ganska bra 35 3. Varken bra eller dåligt 9 4. Ganska dåligt 6 5. Mycket dåligt 620 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 471 SPORTNYTT: SETT 16/3 Loc 524 width 1 MD=9 F.DB6. Måndagen 16 mars, TV 1: 21.35 Sportnytt F.DB6(1). Har Du sett det här programmet? 413 0. Nej 92 1. Ja, jag har sett det ensam 244 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 57 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 17 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 472 SPORTNYTT: PLAN 16/3 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB6(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB6 för fullständig frågetext> 290 1. Jag hade bestämt det i förväg 109 2. Jag råkade titta på TV just då 426 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 473 SPORTNYTT: OMDÖME 16/3 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB6(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB6 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket bra 148 2. Ganska bra 58 3. Varken bra eller dåligt 3 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 417 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 474 MÅNDAGSBÖRSEN: SETT 16/3 Loc 527 width 1 MD=9 F.DB7. Måndagen 16 mars, TV 1: 21.40-22.50 Måndagsbörsen - Gästas denna kväll av den engelska New Wave gruppen "Fischer-Z" och Joe Dolce, m fl. F.DB7(1). Har Du sett det här programmet? 436 0. Nej 138 1. Ja, jag har sett det ensam 135 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 107 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 7 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 475 MÅNDAGSBÖRSEN: PLAN 16/3 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB7(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB7 för fullständig frågetext> 328 1. Jag hade bestämt det i förväg 45 2. Jag råkade titta på TV just då 452 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 476 MÅNDAGSBÖRS: OMDÖME 16/3 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB7(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB7 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket bra 157 2. Ganska bra 31 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 433 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 477 JAG LABAN: SETT 16/3 Loc 530 width 1 MD=9 F.DB8. Måndagen 16 mars, TV 2: 16.30 Om - jag Laban - 5. Språk F.DB8(1). Har Du sett det här programmet? 796 0. Nej 14 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 12 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 478 JAG LABAN: PLAN 16/3 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB8(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB8 för fullständig frågetext> 4 1. Jag hade bestämt det i förväg 23 2. Jag råkade titta på TV just då 798 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 479 JAG LABAN: OMDÖME 16/3 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB8(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB8 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 5 2. Ganska bra 6 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 9 5. Mycket dåligt 798 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 480 OM - BÖCKER: SETT 16/3 Loc 533 width 1 MD=9 F.DB9. Måndagen 16 mars, TV 2: 17.50 Om - böcker - Jag Laben 5. Ett bokprogram för barn. F.DB9(1). Har Du sett det här programmet? 813 0. Nej 5 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 6 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 481 OM - BÖCKER: PLAN 16/3 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB9(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB9 för fullständig frågetext> 4 1. Jag hade bestämt det i förväg 8 2. Jag råkade titta på TV just då 813 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 482 OM - BÖCKER: OMDÖME 16/3 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB9(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB9 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 1 2. Ganska bra 1 3. Varken bra eller dåligt 3 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 815 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 483 ZOOM: SETT 16/3 Loc 536 width 1 MD=9 F.DB10. Måndagen 16 mars, TV 2: 18.00 Zoom - Skall du med och dra en braja, Micke? Programmet handlar om Micke, 15 år, som tycker att det mesta är trist och jobbigt och som slits mellan två kamratgrupper - den ena som tycker det är tufft med hasch och den andra som tar tydligt avstånd. F.DB10(1). Har Du sett det här programmet? 745 0. Nej 37 1. Ja, jag har sett det ensam 13 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 30 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 484 ZOOM: PLAN 16/3 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB10(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB10 för fullständig frågetext> 33 1. Jag hade bestämt det i förväg 45 2. Jag råkade titta på TV just då 747 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 485 ZOOM: OMDÖME 16/3 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB10(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB10 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra 34 2. Ganska bra 23 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 745 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 486 FRITT FRAM: SETT 16/3 Loc 539 width 1 MD=9 F.DB11. Måndagen 16 mars, TV 2: 18.30 Fritt fram - Om fienden kommer. En film om två veckor i snö, regn och lera tillsammans med 4:e plutonen, 2:a kompaniet på I 12 i Eksjö. F.DB11(1). Har Du sett det här programmet? 706 0. Nej 55 1. Ja, jag har sett det ensam 31 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 29 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 4 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 487 FRITT FRAM: PLAN 16/3 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB11(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB11 för fullständig frågetext> 47 1. Jag hade bestämt det i förväg 63 2. Jag råkade titta på TV just då 715 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 488 FRITT FRAM: OMDÖME 16/3 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB11(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB11 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra 55 2. Ganska bra 30 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 715 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 489 FINSK I SV: SETT 16/3 Loc 542 width 1 MD=9 F.DB12. Måndagen 16 mars, TV 2: 20.00 Finsk i Sverige - Inte bara finnkamp - om sverigefinsk sport och idrott. Riksförbundet Finska Föreningen i Sverige är en sammanslutning av olika lokala föreningar och det är den största sverigefinska organisationen. F.DB12(1). Har Du sett det här programmet? 777 0. Nej 22 1. Ja, jag har sett det ensam 22 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 490 FINSK I SV: PLAN 16/3 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB12(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB12 för fullständig frågetext> 8 1. Jag hade bestämt det i förväg 39 2. Jag råkade titta på TV just då 778 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 491 FINSK I SV: OMDÖME 16/3 Loc 544 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB12(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB12 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket bra 18 2. Ganska bra 12 3. Varken bra eller dåligt 8 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 779 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 492 POESI: SETT 16/3 Loc 545 width 1 MD=9 F.DB13. Måndagen 16 mars, TV 2: 20.20 Poesi - Tomas Tranströmer ur diktsamlingen Sanningsbarriären. (Textat) (Repris) F.DB13(1). Har Du sett det här programmet? 805 0. Nej 7 1. Ja, jag har sett det ensam 8 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 5 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 493 POESI: PLAN 16/3 Loc 546 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB13(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB13 för fullständig frågetext> 6 1. Jag hade bestämt det i förväg 14 2. Jag råkade titta på TV just då 805 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 494 POESI: OMDÖME 16/3 Loc 547 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB13(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB13 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 6 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 808 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 495 MASH: SETT 16/3 Loc 548 width 1 MD=9 F.DB14. Måndagen 16 mars, TV 2: 20.30 Mash - Rädda Margaret. Margaretas plötsliga försvinnande vållar stor oro som övergår i total förvirring när överste Flagg i underrättelsetjänsten dyker upp i lägret förklädd till italiensk flygare... F.DB14(1). Har Du sett det här programmet? 296 0. Nej 101 1. Ja, jag har sett det ensam 230 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 143 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 54 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 496 MASH: PLAN 16/3 Loc 549 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB14(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB14 för fullständig frågetext> 465 1. Jag hade bestämt det i förväg 49 2. Jag råkade titta på TV just då 311 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 497 MASH: OMDÖME 16/3 Loc 550 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB14(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB14 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket bra 197 2. Ganska bra 18 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 302 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 498 GIFTA: SETT 16/3 Loc 551 width 1 MD=9 F.DB15. Måndagen 16 mars, TV 2: 20.55 Gifta - Scener på lek och allvar ur ett amerikanskt äktenskap. 10. Elände fjärran och nära. Richard drabbas plötsligt av en häftig depression, sedan han börjar fundera på hur det ser ut i världen. F.DB15(1). Har Du sett det här programmet? 510 0. Nej 97 1. Ja, jag har sett det ensam 129 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 74 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 13 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 499 GIFTA: PLAN 16/3 Loc 552 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB15(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB15 för fullständig frågetext> 213 1. Jag hade bestämt det i förväg 81 2. Jag råkade titta på TV just då 531 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 500 GIFTA: OMDÖME 16/3 Loc 553 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB15(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB15 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket bra 158 2. Ganska bra 52 3. Varken bra eller dåligt 17 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 517 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 501 SJÖJUNGFRUN: SETT 16/3 Loc 554 width 1 MD=9 F.DB16. Måndagen 16 mars, TV 2: 21.20 Populära fabler: Sjöjungfrun - Ett gammalt gift par utan egna barn gör sig en flicka utav snö. Hon får liv och växer upp som deras dotter. F.DB16(1). Har Du sett det här programmet? 808 0. Nej 5 1. Ja, jag har sett det ensam 9 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 502 SJÖJUNGFRUN: PLAN 16/3 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB16(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB16 för fullständig frågetext> 2 1. Jag hade bestämt det i förväg 13 2. Jag råkade titta på TV just då 810 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 503 SJÖJUNGFRUN: OMDÖME 16/3 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB16(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB16 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 3 2. Ganska bra 5 3. Varken bra eller dåligt 3 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 812 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 504 KVÄLLSÖPPET: SETT 16/3 Loc 557 width 1 MD=9 F.DB17. Måndagen 16 mars, TV 2: 21.30-22.30 Gamla kvällsöppet - Gary Engman med gäster i Malmöstudion. F.DB17(1). Har Du sett det här programmet? 795 0. Nej 8 1. Ja, jag har sett det ensam 19 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 196 9. Uppgift saknas
VAR 505 KVÄLLSÖPPET: PLAN 16/3 Loc 558 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB17(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB17 för fullständig frågetext> 6 1. Jag hade bestämt det i förväg 23 2. Jag råkade titta på TV just då 796 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 506 KVÄLLSÖPPET: OMDÖME 16/3 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB17(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB17 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 13 2. Ganska bra 6 3. Varken bra eller dåligt 6 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 796 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 507 HALVFEM: SETT 17/3 Loc 560 width 1 MD=9 F.DB18. Tisdagen 17 mars, TV 1: 16.30 Halvfem: Tisdagsnytt - Potatisen. I dag handlar det om potatisen i Halv fems naturserie. Ingemar Lind vill helst ha bakad potatis medan Gunnel Rooth vill göra rårakor som de kan äta lingon till. Gunnel berättar också om hur det blir nya potatisar och läser sagan om Pannkakan. Text och bilder till berättelsen om potatisen: Gunilla Ingves. Ett program på teckenspråk av Birgitta Wahlberg. (Del fem av åtta) F.DB18(1). Har Du sett det här programmet? 816 0. Nej 4 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 4 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 508 HALVFEM: PLAN 17/3 Loc 561 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB18(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB18 för fullständig frågetext> 3 1. Jag hade bestämt det i förväg 5 2. Jag råkade titta på TV just då 817 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 509 HALVFEM: OMDÖME 17/3 Loc 562 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB18(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB18 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 816 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 510 SPRÅKA: SETT 17/3 Loc 563 width 1 MD=9 F.DB19. Tisdagen 17 mars, TV 1: 17.00-17.15 Språka - på turkiska - Ett turkiskt daghem (Del 2). Programmet handlar om vad man gör på ett daghem för turkiska barn. Programledare: Gönenc Ertem-Kurtiz F.DB19(1). Har Du sett det här programmet? 819 0. Nej 1 1. Ja, jag har sett det ensam 3 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 511 SPRÅKA: PLAN 17/3 Loc 564 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB19(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB19 för fullständig frågetext> 2 1. Jag hade bestämt det i förväg 3 2. Jag råkade titta på TV just då 820 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 512 SPRÅKA: OMDÖME 17/3 Loc 565 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB19(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB19 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 3 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 820 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 513 ÖSTNÖJE: SETT 17/3 Loc 566 width 1 MD=9 F.DB20. Tisdagen 17 mars, TV 1: 18.10 Östnöje - Ikväll minns vi Gustav Wally - 40-talets stora glädjespridare, skaparen av musikalen i Sverige. Annalisa Ericson, Ulla Sallert, Carl-Johan Falkman, Kar de Mumma, Betty Bjurström och Nils Berman tecknar hans profil med sång och tal. Stig Holms husband spelar. Programledare; Bengt Nordlund. (Del två av åtta) F.DB20(1). Har Du sett det här programmet? 793 0. Nej 12 1. Ja, jag har sett det ensam 16 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 4 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 514 ÖSTNÖJE: PLAN 17/3 Loc 567 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB20(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB20 för fullständig frågetext> 6 1. Jag hade bestämt det i förväg 21 2. Jag råkade titta på TV just då 798 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 515 ÖSTNÖJE: OMDÖME 17/3 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB20(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB20 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 11 2. Ganska bra 12 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 794 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 516 TORGET: SETT 17/3 Loc 569 width 1 MD=9 F.DB21. Tisdagen 17 mars, TV 1: 19.00 Torget - Roger - det finns inget värre än att förlora. Roger började med boxning för att dels ha något att göra, dels för att bli något och dels för att bli känd. Hans nuvarande liv präglas av stenhård träning och självdiciplin i boxningsklubben Linnea på Söder i Stockholm. Programmet sändes första gången våren 1980. (Textat) F.DB21(1). Har Du sett det här programmet? 771 0. Nej 25 1. Ja, jag har sett det ensam 18 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 10 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 517 TORGET: PLAN 17/3 Loc 570 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB21(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB21 för fullständig frågetext> 7 1. Jag hade bestämt det i förväg 47 2. Jag råkade titta på TV just då 771 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 518 TORGET: OMDÖME 17/3 Loc 571 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB21(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB21 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 20 2. Ganska bra 20 3. Varken bra eller dåligt 8 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 771 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 519 HANTVERK: SETT 17/3 Loc 572 width 1 MD=9 F.DB22. Tisdagen 17 mars, TV 1: 19.35 Hantverk - Brunte - konstsmed. Folke Brunell driver tillsammans med sina söner en smidesverkstad på Östermalm i Stockholm. Man kan få nästan vad som helst reparerat eller nytillverkat där, det kan gälla kristallkronor, järngrindar eller bara att tidsbestämma föremål av koppar, tenn eller silver. F.DB(1). Har Du sett det här programmet? 799 0. Nej 12 1. Ja, jag har sett det ensam 8 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 5 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 520 HANTVERK: PLAN 17/3 Loc 573 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB22(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB22 för fullständig frågetext> 4 1. Jag hade bestämt det i förväg 22 2. Jag råkade titta på TV just då 799 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 521 HANTVERK: OMDÖME 17/3 Loc 574 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB22(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB22 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket bra 10 2. Ganska bra 7 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 797 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 522 ISHOCKEY: SETT 17/3 Loc 575 width 1 MD=9 F.DB23. Tisdagen 17 mars TV 1: 19.50 Ishockey: SM-slutspel - Direktsändning från den tredje finalmatchen om 1981 års Svenska mästerskap. Kommentator: Arne Hegerfors F.DB23(1). Har Du sett det här programmet? 395 0. Nej 96 1. Ja, jag har sett det ensam 237 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 65 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 28 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 523 ISHOCKEY: PLAN 17/3 Loc 576 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB23(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB23 för fullständig frågetext> 355 1. Jag hade bestämt det i förväg 58 2. Jag råkade titta på TV just då 412 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 524 ISHOCKEY: OMDÖME 17/3 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB23(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB23 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket bra 110 2. Ganska bra 35 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 6 5. Mycket dåligt 399 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 525 BULLERIBOCK: SETT 17/3 Loc 578 width 1 MD=9 F.DB24. Tisdagen 17 mars, TV 2: 17.30 Bulleribock - Tomas von Brömssen och Kristina Karlin leker, berättar om skogen och läser en saga om Sara, 5 år. (Tidigare sänt den 4/1 1975) F.DB24(1). Har Du sett det här programmet? 707 0. Nej 52 1. Ja, jag har sett det ensam 3 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 59 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 526 BULLERIBOCK: PLAN 17/3 Loc 579 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB24(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB24 för fullständig frågetext> 29 1. Jag hade bestämt det i förväg 82 2. Jag råkade titta på TV just då 714 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 527 BULLERIBOCK: OMDÖME 17/3 Loc 580 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB24(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB24 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket bra 35 2. Ganska bra 49 3. Varken bra eller dåligt 16 4. Ganska dåligt 8 5. Mycket dåligt 711 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 528 BOKTIPSET: SETT 17/3 Loc 581 width 1 MD=9 F.DB25. Tisdagen 17 mars, TV 2: 17.50 Boktipset - Stefan Mählqvist presenterat Den farliga resan av Tove Jansson. (Tidigare sänt den 5/10 1978) F.DB25(1). Har Du sett det här programmet? 711 0. Nej 60 1. Ja, jag har sett det ensam 6 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 46 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 529 BOKTIPSET: PLAN 17/3 Loc 582 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB25(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB25 för fullständig frågetext> 15 1. Jag hade bestämt det i förväg 90 2. Jag råkade titta på TV just då 720 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 530 BOKTIPSET: OMDÖME 17/3 Loc 583 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB25(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB25 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra 40 2. Ganska bra 46 3. Varken bra eller dåligt 15 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 720 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 531 VÅRT TRÄD: SETT 17/3 Loc 584 width 1 MD=9 F.DB26. Tisdagen 17 mars, TV 2: 18.00 Låt bli vårt träd - Aldrig frågar någon vad vi tycker, säger de bittert, när de får veta att deras klätterträd på gården ska sågas ner för att ge plats för ett betonglok. F.DB26(1). Har Du sett det här programmet? 697 0. Nej 62 1. Ja, jag har sett det ensam 13 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 48 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 5 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 532 VÅRT TRÄ: PLAN 17/3 Loc 585 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB26(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB26 för fullständig frågetext> 62 1. Jag hade bestämt det i förväg 61 2. Jag råkade titta på TV just då 702 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 533 VÅRT TRÄ: OMDÖME 17/3 Loc 586 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB26(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB26 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket bra 53 2. Ganska bra 31 3. Varken bra eller dåligt 8 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 698 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 534 DIN PLATS: SETT 17/3 Loc 587 width 1 MD=9 F.DB27. Tisdagen 17 mars, TV 2: 18.30 Din plats på jorden - 4. Folket i den östra staden. Nästan ingen annanstans på jorden lever så många människor så tätt tillsammans som i Tokyo och dess förstäder. En bland alla dessa miljoner människor som bor här heter Naoto. Han är 14 år gammal och har bott hela sitt F.DB27(1). Har Du sett det här programmet? 776 0. Nej 23 1. Ja, jag har sett det ensam 16 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 5 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 5 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 535 DIN PLATS: PLAN 17/3 Loc 588 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB27(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB27 för fullständig frågetext> 12 1. Jag hade bestämt det i förväg 31 2. Jag råkade titta på TV just då 782 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 536 DIN PLATS: OMDÖME 17/3 Loc 589 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB27(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB27 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket bra 23 2. Ganska bra 8 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 779 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 537 LITET HOTELL: SETT 17/3 Loc 590 width 1 MD=9 F.DB28. Tisdagen 17 mars, TV 2: 20.00 Ett litet hotell i Paris - Fransk situationskomedi i sex delar. Ett par i franska landsorten får ärva hotell Buque i Quartier Latin, i centrum av Paris. Arvet kommer mycket överraskande och förändrar helt livet för familjen Leroux. F.DB28(1). Har Du sett det här programmet? 670 0. Nej 38 1. Ja, jag har sett det ensam 77 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 30 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 8 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 538 LITET HOTELL: PLAN 17/3 Loc 591 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB28(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB28 för fullständig frågetext> 82 1. Jag hade bestämt det i förväg 70 2. Jag råkade titta på TV just då 673 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 539 LITET HOTELL:OMDÖME 17/3 Loc 592 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB28(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB28 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bra 70 2. Ganska bra 44 3. Varken bra eller dåligt 11 4. Ganska dåligt 6 5. Mycket dåligt 670 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 540 GRÅBEN: SETT 17/3 Loc 593 width 1 MD=9 F.DB29. Tisdagen 17 mars, TV 2: 20.55 Gråben och Hjulben F.DB29(1). Har Du sett det här programmet? 524 0. Nej 87 1. Ja, jag har sett det ensam 93 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 95 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 25 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 541 GRÅBEN: PLAN 17/3 Loc 594 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB29(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB29 för fullständig frågetext> 185 1. Jag hade bestämt det i förväg 108 2. Jag råkade titta på TV just då 532 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 542 GRÅBEN: OMDÖME 17/3 Loc 595 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB29(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB29 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket bra 87 2. Ganska bra 23 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 531 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 543 FOLK OCH FÄ: SETT 17/3 Loc 596 width 1 MD=9 F.DB30. Tisdagen 17 mars, TV 2: 21.00 Folk och fä - Möte med småbrukare i Skåne. Med den gröna vågen i början av 70-talet flyttade ett ungt par till Skärhus i Skåne. Största och nästan enda tillgången var envishet parad med övertygelsen att storstadslivet inte var rätt livsform. F.DB30(1). Har Du sett det här programmet? 807 0. Nej 6 1. Ja, jag har sett det ensam 10 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 544 FOLK OCH FÄ: PLAN 17/3 Loc 597 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB30(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB30 för fullständig frågetext> 4 1. Jag hade bestämt det i förväg 12 2. Jag råkade titta på TV just då 809 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 545 FOLK OCH FÄ: OMDÖME 17/3 Loc 598 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB30(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB30 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 6 2. Ganska bra 4 3. Varken bra eller dåligt 3 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 808 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 546 FILMKRÖNIKAN: SETT 17/3 Loc 599 width 1 MD=9 F.DB31. Tisdagen 17 mars, TV 2: 21.30 Filmkrönikan - Nils Petter Sundgren presenterar aktuella filmer på repertoaren. F.DB31(1). Har Du sett det här programmet? 529 0. Nej 117 1. Ja, jag har sett det ensam 92 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 73 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 14 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 547 FILMKRÖNIKAN: PLAN 17/3 Loc 600 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB31(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB31 för fullständig frågetext> 204 1. Jag hade bestämt det i förväg 79 2. Jag råkade titta på TV just då 542 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 548 FILMKRÖNIKA: OMDÖME 17/3 Loc 601 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB31(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB31 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra 138 2. Ganska bra 47 3. Varken bra eller dåligt 7 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 531 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 549 ANIMATÖR: SETT 17/3 Loc 602 width 1 MD=9 F.DB32. Tisdagen 17 mars, TV 2: 22.40-22.55 Porträtt av en animatör - En kortfilm om den 1979 bortgångne konstnären och filmanimatören Bengt Olsson. F.DB32(1). Har Du sett det här programmet? 813 0. Nej 9 1. Ja, jag har sett det ensam 2 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 550 ANIMATÖR: PLAN 17/3 Loc 603 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(2). Varför såg Du programmet? 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 11 2. Jag råkade titta på TV just då 813 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 551 ANIMATÖR: OMDÖME 17/3 Loc 604 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB32(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB32 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 2. Ganska bra 5 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 813 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 552 HALVFEM: SETT 18/3 Loc 605 width 1 MD=9 F.DB33. Onsdagen 18 mars, TV 1: 16.30-17.00 Halvfem - Från A till Ö - en resa orden runt. F.DB33(1). Har Du sett det här programmet? 716 0. Nej 37 1. Ja, jag har sett det ensam 3 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 63 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 2 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 553 HALVFEM: PLAN 18/3 Loc 606 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB33(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB33 för fullständig frågetext> 58 1. Jag hade bestämt det i förväg 48 2. Jag råkade titta på TV just då 719 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 554 HALVFEM: OMDÖME 18/3 Loc 607 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB33(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB33 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra 51 2. Ganska bra 25 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 719 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 555 ÖSTNÖJE: SETT 18/3 Loc 608 width 1 MD=9 F.DB34. Onsdagen 18 mars, TV 1: 18.10 Östnöje - Ulla Sallert, Annalisa Ericson och Carl-Johan Falkman återkommer i ett andra program om Wallyepoken, med melodier och minnen från 40-talets nöjes-Stockholm. Betty Bjurström och Nils Berman intervjuas av Bengt Nordlund. Stig Holms husband spelar. (Del tre av åtta) F.DB34(1). Har Du sett det här programmet? 809 0. Nej 3 1. Ja, jag har sett det ensam 11 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 556 ÖSTNÖJE: PLAN 18/3 Loc 609 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB34(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB34 för fullständig frågetext> 6 1. Jag hade bestämt det i förväg 10 2. Jag råkade titta på TV just då 809 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 557 ÖSTNÖJE: OMDÖME 18/3 Loc 610 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB34(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB34 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 10 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 808 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 558 ÖSTARP: SETT 18/3 Loc 611 width 1 MD=9 F.DB35. Onsdagen 18 mars, TV 1: 19.00 Kväll på Östarp - Visafton på skånskt gästgiveri. Skillingtryck och glada visor med Barbro Christensson, Hans-Peter Edh, Roger Norberg, Brita-Lena Sjöberg samt Grus i Dojjan. (Del ett av två) (Malmö) F.DB35(1). Har Du sett det här programmet? 802 0. Nej 4 1. Ja, jag har sett det ensam 14 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 559 ÖSTARP: PLAN 18/3 Loc 612 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB35(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB35 för fullständig frågetext> 7 1. Jag hade bestämt det i förväg 15 2. Jag råkade titta på TV just då 803 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 560 ÖSTARP: OMDÖME 18/3 Loc 613 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB35(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB35 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 9 2. Ganska bra 6 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 804 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 561 FLYG. KIWIN: SETT 18/3 Loc 614 width 1 MD=9 F.DB36. Onsdagen 18 mars, TV 1: 19.30 Den flygande Kiwin - 5. Kapten Deborah Bligh (Del fem av nio) F.DB36(1). Har Du sett det här programmet? 518 0. Nej 92 1. Ja, jag har sett det ensam 76 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 113 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 23 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 562 FLYG. KIWIN: PLAN 18/3 Loc 615 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB36(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB36 för fullständig frågetext> 229 1. Jag hade bestämt det i förväg 65 2. Jag råkade titta på TV just då 531 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 563 FLYG. KIWIN: OMDÖME 18/3 Loc 616 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB36(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB36 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket bra 96 2. Ganska bra 43 3. Varken bra eller dåligt 6 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 531 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 564 TV-KRYSSET: SETT 18/3 Loc 617 width 1 MD=9 F.DB37. Onsdagen 18 mars, TV 1: 19.55 TV-krysset - Nya små huvudbryn för bildsinnade och minnesgoda. Programledare: Lou Rossling och Åke Brolin (Del tio av tolv) (Malmö) F.DB37(1). Har Du sett det här programmet? 505 0. Nej 54 1. Ja, jag har sett det ensam 176 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 49 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 37 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 565 TV-KRYSSET: PLAN 18/3 Loc 618 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB37(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB37 för fullständig frågetext> 202 1. Jag hade bestämt det i förväg 111 2. Jag råkade titta på TV just då 512 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 566 TV-KRYSSET: OMDÖME 18/3 Loc 619 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB37(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB37 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket bra 156 2. Ganska bra 83 3. Varken bra eller dåligt 13 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 514 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 567 MAXX: SETT 18/3 Loc 620 width 1 MD=9 F.DB38. Onsdagen 18 mars, TV 1: 20.35 Maxx - Norman, frånskild pappa, för en fri och obunden tillvaro i "swinging New York". Utan förvarning skickar hans före detta fru dottern Maxx på tillfälligt besök, som visar sig bli långvarigt. F.DB38(1). Har Du sett det här programmet? 588 0. Nej 68 1. Ja, jag har sett det ensam 81 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 65 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 22 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 568 MAXX: PLAN 18/3 Loc 621 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB38(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB38 för fullständig frågetext> 129 1. Jag hade bestämt det i förväg 101 2. Jag råkade titta på TV just då 595 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 569 MAXX: OMDÖME 18/3 Loc 622 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB38(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB38 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket bra 86 2. Ganska bra 34 3. Varken bra eller dåligt 12 4. Ganska dåligt 10 5. Mycket dåligt 591 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 570 SPORTNYTT: SETT 18/3 Loc 623 width 1 MD=9 F.DB39. Onsdagen 18 mars, TV 1: 21.35 Sportnytt F.DB39(1). Har Du sett det här programmet? 527 0. Nej 101 1. Ja, jag har sett det ensam 141 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 37 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 16 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 571 SPORTNYTT: PLAN 18/3 Loc 624 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB39(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB39 för fullständig frågetext> 219 1. Jag hade bestämt det i förväg 63 2. Jag råkade titta på TV just då 543 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 572 SPORTNYTT: OMDÖME 18/3 Loc 625 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB39(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB39 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket bra 92 2. Ganska bra 28 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 537 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 573 OSYNL HOTET: SETT 18/3 Loc 626 width 1 MD=9 F.DB40. Onsdagen 18 mars, TV 1: 21.40 Det osynliga hotet - En svensk-tysk samproduktion om BC-vapen som väckt oro och irritation i en rad länder innan den ens hunnit visas. Bakterier och gifter i krigföring talar man bara om med små bokstäver - men är detta science fiction eller en verklighet som militärer och politiker försöker få oss att blunda för? F.DB40(1). Har Du sett det här programmet? 721 0. Nej 48 1. Ja, jag har sett det ensam 45 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 8 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 574 OSYNL HOTET: PLAN 18/3 Loc 627 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB40(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB40 för fullständig frågetext> 57 1. Jag hade bestämt det i förväg 41 2. Jag råkade titta på TV just då 727 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 575 OSYNL HOTET: OMDÖME 18/3 Loc 628 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB40(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB40 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket bra 40 2. Ganska bra 7 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 722 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 576 YKKÖSKANAVA: SETT 18/3 Loc 629 width 1 MD=9 F.DB41. Onsdagen 18 mars, TV 1: 22.35-23.00 Ykköskanava Paluumuutto Suomeen - ja Takaisin - Åter till Finland tur och retur. Många finska invandrare återvände hem från Sverige under 70-talet. Men det blev inte som de tänkt sig att leva i det gamla landet heller. F.DB41(1). Har Du sett det här programmet? 822 0. Nej 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 577 YKKÖSKANAVA: PLAN 18/3 Loc 630 width 1 MD=0 or GE 3 F.DB41(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB41 för fullständig frågetext> 1. Jag hade bestämt det i förväg 2 2. Jag råkade titta på TV just då 823 0. Frågan ej tillämplig 196 3. Odokumenterad kod 9. Uppgift saknas
VAR 578 YKKÖSKANAVA: OMDÖME 18/3 Loc 631 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB41(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB41 för fullständig frågetext> 1. Mycket bra 1 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 822 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 579 SV O UTLANDET: SETT 18/3 Loc 632 width 1 MD=9 F.DB42. Onsdagen 18 mars, TV 2: 10.00-15.00 Sverige och utlandet - TV2 direktsänder från Riksdagens utrikespolitiska debatt. F.DB42(1). Har Du sett det här programmet? 821 0. Nej 4 1. Ja, jag har sett det ensam 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 580 SV O UTLANDET: PLAN 18/3 Loc 633 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB42(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB42 för fullständig frågetext> 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 3 2. Jag råkade titta på TV just då 821 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 581 SV O UTLAND: OMDÖME 18/3 Loc 634 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB42(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB42 för fullständig frågetext> 1. Mycket bra 1 2. Ganska bra 1 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 821 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 582 BULLERIBOCK: SETT 18/3 Loc 635 width 1 MD=9 F.DB43. Onsdagen 18 mars, TV 2: 17.30 Bulleribock - Tomas von Brömssen och Kristina Karlin leker, berättar om skogen och läser en saga om Johansson. (Tidigare sänt den 11/1 1975) F.DB43(1). Har Du sett det här programmet? 758 0. Nej 28 1. Ja, jag har sett det ensam 5 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 33 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 583 BULLERIBOCK: PLAN 18/3 Loc 636 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB43(2). Varför såg Du programmmet? <Se F.DB43 för fullständig frågetext> 30 1. Jag hade bestämt det i förväg 33 2. Jag råkade titta på TV just då 762 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 584 BULLERIBOCK: OMDÖME 18/3 Loc 637 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB43(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB43 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bra 24 2. Ganska bra 19 3. Varken bra eller dåligt 8 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 762 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 585 ARTHUR: SETT 18/3 Loc 638 width 1 MD=9 F.DB44. Onsdagen 18 mars, TV 2: 18.00 Arthur bygger en båt - Andra delen om båtbyggaren Arthur Holmström från en liten fiskeby i norra Uppland. F.DB44(1). Har Du sett det här programmet? 743 0. Nej 36 1. Ja, jag har sett det ensam 18 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 26 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 586 ARTHUR: PLAN 18/3 Loc 639 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB44(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB44 för fullständig frågetext> 12 1. Jag hade bestämt det i förväg 66 2. Jag råkade titta på TV just då 747 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 587 ARTHUR: OMDÖME 18/3 Loc 640 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB44(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB44 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bra 30 2. Ganska bra 23 3. Varken bra eller dåligt 9 4. Ganska dåligt 8 5. Mycket dåligt 746 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 588 BOKTIPSET: SETT 18/3 Loc 641 width 1 MD=9 F.DB45. Onsdagen 18 mars, TV 2: 18.20 Boktipset - Stefan Mählqvist presenterar Då jorden försvann av Cecil Bödker. F.DB45(1). Har Du sett det här programmet? 761 0. Nej 39 1. Ja, jag har sett det ensam 4 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 21 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 589 BOKTIPSET: PLAN 18/3 Loc 642 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB45(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB45 för fullständig frågetext> 22 1. Jag hade bestämt det i förväg 38 2. Jag råkade titta på TV just då 765 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 590 BOKTIPSET: OMDÖME 18/3 Loc 643 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB45(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB45 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bra 20 2. Ganska bra 22 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 765 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 591 TRO PÅ DRÖM: SETT 18/3 Loc 644 width 1 MD=9 F.DB46. Onsdagen 18 mars, TV 2: 18.30 Tro på din dröm - Ungdomsserie från Nya Zeeland i tretton delar som utspelas på 30-talet. Del II F.DB46(1). Har Du sett det här programmet? 654 0. Nej 82 1. Ja, jag har sett det ensam 20 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 59 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 8 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 592 TRO PÅ DRÖM: PLAN 18/3 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB46(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB46 för fullständig frågetext> 118 1. Jag hade bestämt det i förväg 49 2. Jag råkade titta på TV just då 658 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 593 TRO PÅ DRÖM: OMDÖME 18/3 Loc 646 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB46(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB46 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket bra 71 2. Ganska bra 19 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 659 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 594 ANSLAGSTAVLAN: SETT 18/3 Loc 647 width 1 MD=9 F.DB47. Onsdagen 18 mars, TV 2: 18.55 Anslagstavlan F.DB47(1). Har Du sett det här programmet? 747 0. Nej 44 1. Ja, jag har sett det ensam 22 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 8 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 4 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 595 ANSLAGSTAVLAN: PLAN 18/3 Loc 648 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB47(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB47 för fullständig frågetext> 14 1. Jag hade bestämt det i förväg 57 2. Jag råkade titta på TV just då 754 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 596 ANSLAGSTAVL: OMDÖME 18/3 Loc 649 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB47(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB47 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra 20 2. Ganska bra 32 3. Varken bra eller dåligt 7 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 754 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 597 VILKET ÅR: SETT 18/3 Loc 650 width 1 MD=9 F.DB48. Onsdagen 18 mars, TV 2: 19.00 Vilket år? - Tänk och skänk till Radiohjälpen. I det femte programmet av sex får vi bl a se Ulf "Hajen" Hannertz, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Tommy Steele samt Merit Hemmingsson. F.DB48(1). Har Du sett det här programmet? 771 0. Nej 23 1. Ja, jag har sett det ensam 20 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 11 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 598 VILKET ÅR: PLAN 18/3 Loc 651 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB48(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB48 för fullständig frågetext> 7 1. Jag hade bestämt det i förväg 43 2. Jag råkade titta på TV just då 775 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 599 VILKET ÅR: OMDÖME 18/3 Loc 652 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB48(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB48 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket bra 11 2. Ganska bra 24 3. Varken bra eller dåligt 6 4. Ganska dåligt 5 5. Mycket dåligt 774 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 600 ANNA SWÄRD: SETT 18/3 Loc 653 width 1 MD=9 F.DB49. Onsdagen 18 mars, TV 2: 20.00 Charlotte Löwensköld och Anna Swärd - Del 1. Så from var aldrig du, säger prostinnan Forsius till sin man om Karl-Artur Ekenstedt som just kommit till Korskyrka prästgård som adjunkt. F.DB49(1). Har Du sett det här programmet? 654 0. Nej 24 1. Ja, jag har sett det ensam 112 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 16 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 18 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 601 ANNA SWÄRD: PLAN 18/3 Loc 654 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB49(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB49 för fullständig frågetext> 110 1. Jag hade bestämt det i förväg 55 2. Jag råkade titta på TV just då 660 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 602 ANNA SWÄRD: OMDÖME 18/3 Loc 655 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB49(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB49 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra 77 2. Ganska bra 24 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 658 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 603 FILMKULISSER: SETT 18/3 Loc 656 width 1 MD=9 F.DB50. Onsdagen 18 mars, TV 2: 21.00 I filmens kulisser - 1. Vi bakom kameran berättar. I denna annorlunda svenska filmhistoria i fyra delar träffar producenten Anders Wahlgren i första programmet några som var med redan på stumfilmstiden. F.DB50(1). Har Du sett det här programmet? 760 0. Nej 17 1. Ja, jag har sett det ensam 35 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 10 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 604 FILMKULISSER: PLAN 18/3 Loc 657 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB50(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB50 för fullständig frågetext> 30 1. Jag hade bestämt det i förväg 30 2. Jag råkade titta på TV just då 765 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 605 FILMKULISS: OMDÖME 18/3 Loc 658 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB50(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB50 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra 29 2. Ganska bra 12 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 765 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 606 SHOWTIME: SETT 18/3 Loc 659 width 1 MD=9 F.DB51. Onsdagen 18 mars, TV 2: 21.30-23.15 Showtime: Oh la la - McLaine - Stjärnglans över Lido, den världsberömda Pariscabareten med Shirley McLaine som värdinna och huvudartist i en festföreställning. F.DB51(1). Har Du sett det här programmet? 703 0. Nej 37 1. Ja, jag har sett det ensam 67 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 13 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 4 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 607 SHOWTIME: PLAN 18/3 Loc 660 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB51(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB51 för fullständig frågetext> 62 1. Jag hade bestämt det i förväg 56 2. Jag råkade titta på TV just då 707 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 608 SHOWTIME: OMDÖME 18/3 Loc 661 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB51(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB51 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket bra 50 2. Ganska bra 26 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 706 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 609 HALVFEM: SETT 19/3 Loc 662 width 1 MD=9 F.DB52. Torsdagen 19 mars, TV 1: 16.30 Halvfem - Mot-fot - om de o sånt o tvärtemot. Alexandra, Gunnar och Mointapparna pratar och sjunger idag om Gammalt o Nytt, Gammal o Ung, Hög o Låg. Dagens saga: Herr Flaskhals och hans vänner. (Del tre av fem) (Malmö) F.DB52(1). Har Du sett det här programmet? 814 0. Nej 3 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 7 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 610 HALVFEM: PLAN 19/3 Loc 663 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB52(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB52 för fullständig frågetext> 3 1. Jag hade bestämt det i förväg 7 2. Jag råkade titta på TV just då 815 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 611 HALVFEM: OMDÖME 19/3 Loc 664 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB52(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB52 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 815 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 612 SPRÅKA: SETT 19/3 Loc 665 width 1 MD=9 F.DB53. Torsdagen 19 mars, TV 1: 17.00-17.15 Språka på serbokratiska - Murmeldjur. När det börjar bli vår i alperna kommer murmeldjuren fram igen och börjar gå på upptäcksfärd i naturen. Programledare: Milica Veselinov. F.DB53(1). Har Du sett det här programmet? 805 0. Nej 8 1. Ja, jag har sett det ensam 9 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 613 SPRÅKA: PLAN 19/3 Loc 666 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB53(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB53 för fullständig frågetext> 10 1. Jag hade bestämt det i förväg 9 2. Jag råkade titta på TV just då 806 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 614 SPRÅKA: OMDÖME 19/3 Loc 667 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB53(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB53 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra 8 2. Ganska bra 4 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 804 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 615 ÖSTNÖJE: SETT 19/3 Loc 668 width 1 MD=9 F.DB54. Torsdagen 19 mars, TV 1: 18.10 Östnöje - George "Åby" Ericson, en gång folkkär förbundskapten i fotboll är kvällens huvudgäst. Gunnar Nordahl, Tjadden Hällström, Jan Sparring och Lars Appelqvist möter upp i kedjan. F.DB54(1). Har Du sett det här programmet? 747 0. Nej 41 1. Ja, jag har sett det ensam 18 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 14 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 5 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 616 ÖSTNÖJE: PLAN 19/3 Loc 669 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB54(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB54 för fullständig frågetext> 20 1. Jag hade bestämt det i förväg 55 2. Jag råkade titta på TV just då 750 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 617 ÖSTNÖJE: OMDÖME 19/3 Loc 670 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB54(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB54 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra 34 2. Ganska bra 22 3. Varken bra eller dåligt 8 4. Ganska dåligt 5 5. Mycket dåligt 748 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 618 BLÅ FJÄRILEN: SETT 19/3 Loc 671 width 1 MD=9 F.DB55. Torsdagen 19 mars, TV 1: 19.00 Den blå fjärilen - 4. Den öppna och den stängda dörren. Det är högsommar. Den nya familjemedlemmen hos Barbro och Erik får mycken tid och uppmärksamhet. (Del fyra av sex) F.DB55(1). Har Du sett det här programmet? 761 0. Nej 31 1. Ja, jag har sett det ensam 11 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 20 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 619 BLÅ FJÄRILEN: PLAN 19/3 Loc 672 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB55(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB55 för fullständig frågetext> 19 1. Jag hade bestämt det i förväg 39 2. Jag råkade titta på TV just då 767 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 620 BLÅ FJÄRIL: OMDÖME 19/3 Loc 673 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB55(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB55 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket bra 19 2. Ganska bra 20 3. Varken bra eller dåligt 9 4. Ganska dåligt 7 5. Mycket dåligt 764 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 621 SVERIGE PÅ...: SETT 19/3 Loc 674 width 1 MD=9 F.DB56. Torsdagen 19 mars, TV 1: 19.25 Sverige på utländska - En presentation av utlandsprogrammet inför vårens radioserier på engelska och franska. F.DB56(1). Har Du sett det här programmet? 793 0. Nej 11 1. Ja, jag har sett det ensam 14 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 4 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 622 SVERIGE PÅ...: PLAN 19/3 Loc 675 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB56(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB56 för fullständig frågetext> 15 1. Jag hade bestämt det i förväg 16 2. Jag råkade titta på TV just då 794 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 623 SVERIGE PÅ.: OMDÖME 19/3 Loc 676 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB56(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB56 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket bra 14 2. Ganska bra 5 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 793 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 624 NATURFILMARE: SETT 19/3 Loc 677 width 1 MD=9 F.DB57. Torsdagen 19 mars, TV 1: 19.30 Naturfilmare. Henry Mattsson är parkettläggare från Fagersta och amatörfotograf sedan 20 år. Hans stora intresse är naturen och djurlivet i våra svenska skogar. Han visar sina egna filmer om bl a rådjur och samtalar med Gunnar Arvidson. F.DB57(1). Har Du sett det här programmet? 651 0. Nej 49 1. Ja, jag har sett det ensam 84 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 30 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 11 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 625 NATURFILMARE: PLAN 19/3 Loc 678 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB57(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB57 för fullständig frågetext> 115 1. Jag hade bestämt det i förväg 50 2. Jag råkade titta på TV just då 660 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 626 NATURFILM: OMDÖME 19/3 Loc 679 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB57(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB57 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket bra 63 2. Ganska bra 19 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 655 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 627 JAG-EN SPION: SETT 19/3 Loc 680 width 1 MD=9 F.DB58. Torsdagen 19 mars, TV 1: 20.00 Jag - en spion - En av KGB:s agenter Bogdan Stashinsky blev som student pressad att tillhöra spionorganisationen. Han utbildades som spion i Moskva och dödade Ukrainas landsflyktige ledare. Men han ångrade sig och beslöt sig för att desertera. 4. Mordmaskinen F.DB58(1). Har Du sett det här programmet? 550 0. Nej 76 1. Ja, jag har sett det ensam 135 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 37 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 24 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 628 JAG-EN SPION: PLAN 19/3 Loc 681 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB58(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB58 för fullständig frågetext> 209 1. Jag hade bestämt det i förväg 53 2. Jag råkade titta på TV just då 563 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 629 JAG-EN SPION:OMDÖME 19/3 Loc 682 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB58(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB58 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket bra 111 2. Ganska bra 20 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 550 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 630 SPORTNYTT: SETT 19/3 Loc 683 width 1 MD=9 F.DB59. Torsdagen 19 mars, TV 1: 21.35 Sportnytt F.DB59(1). Har Du sett det här programmet? 789 0. Nej 9 1. Ja, jag har sett det ensam 26 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 631 SPORTNYTT: PLAN 19/3 Loc 684 width 1 MD=0 or GE 9 F.BB59(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB59 för fullständig frågetext> 29 1. Jag hade bestämt det i förväg 7 2. Jag råkade titta på TV just då 789 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 632 SPORTNYTT: OMDÖME 19/3 Loc 685 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB59(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB59 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra 15 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 788 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 633 FRISPRÅKIGT: SETT 19/3 Loc 686 width 1 MD=9 F.DB60. Torsdagen 19 mars, TV 1: 22.05-23.15 Fritt, fräscht och frispråkigt om sånt som angår oss. Siwert Öholm med gäster i Umeåstudion F.DB60(1). Har Du sett det här programmet? 812 0. Nej 5 1. Ja, jag har sett det ensam 7 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 634 FRISPRÅKIGT: PLAN 18/3 Loc 687 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB60(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB60 för fullständig frågetext> 11 1. Jag hade bestämt det i förväg 1 2. Jag råkade titta på TV just då 813 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 635 FRISPRÅKIGT: OMDÖME 18/3 Loc 688 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB60(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB60 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket bra 7 2. Ganska bra 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 812 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 636 BULLERIBOCK: SETT 19/3 Loc 689 width 1 MD=9 F.DB61. Torsdagen 19 mars, TV 2: 17.30 Bulleribock - Tomas von Brömssen och Karin Karlin leker, berättar om skogen, och läser en saga om Johansson. (Tidigare sänt den 18/1 1975) F.DB61(1). Har Du sett det här programmet? 770 0. Nej 20 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 32 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 637 BULLERIBOCK: PLAN 19/3 Loc 690 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB61(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB61 för fullständig frågetext> 23 1. Jag hade bestämt det i förväg 31 2. Jag råkade titta på TV just då 771 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 638 BULLERIBOCK: OMDÖME 19/3 Loc 691 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB61(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB61 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra 23 2. Ganska bra 13 3. Varken bra eller dåligt 6 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 772 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 639 MÖRKHULT: SETT 19/3 Loc 692 width 1 MD=9 F.DB62. Torsdagen 19 mars, TV 2: 18.00 Mörkhult ser på Norrland - Några minnen och erinringar från riksdagsmännens resa genom norra Sverige år 1921. Första delen av tre, Stockholm - Luleå - Boden - Narvik. (Tidigare sänt den 28/2 - textat) F.DB62(1). Har Du sett det här programmet? 815 0. Nej 6 1. Ja, jag har sett det ensam 3 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 640 MÖRKHULT: PLAN 19/3 Loc 693 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB62(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB62 för fullständig frågetext> 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 8 2. Jag råkade titta på TV just då 816 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 641 MÖRKHULT: OMDÖME 19/3 Loc 694 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB62(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB62 för fullständig frågetext> 1. Mycket bra 1 2. Ganska bra 6 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 815 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 642 HEM TILL...: SETT 19/3 Loc 695 width 1 MD=9 F.DB63. Torsdagen 19 mars, TV 2: 18.30 Hem till gården - Engelsk följetong om en lantbrukarfamilj på en gård i norra England. Del 10. F.DB63(1). Har Du sett det här programmet? 725 0. Nej 39 1. Ja, jag har sett det ensam 35 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 20 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 4 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 643 HEM TILL...: PLAN 19/3 Loc 696 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB63(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB63 för fullständig frågetext> 56 1. Jag hade bestämt det i förväg 41 2. Jag råkade titta på TV just då 728 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 644 HEM TILL...: OMDÖME 19/3 Loc 697 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB63(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB63 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra 49 2. Ganska bra 22 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 730 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 645 PÅ ÄLDRE DAR: SETT 19/3 Loc 698 width 1 MD=9 F.DB64. Torsdagen 19 mars, TV 2: 18.55 På äldre dar - Programmet som var 14:e dag vill informera och förströ vuxet folk. F.DB64(1). Har Du sett det här programmet? 818 0. Nej 3 1. Ja, jag har sett det ensam 4 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 646 PÅ ÄLDRE DAR: PLAN 19/3 Loc 699 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB64(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB64 för fullständig frågetext> 3 1. Jag hade bestämt det i förväg 3 2. Jag råkade titta på TV just då 819 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 647 ÄLDRE DAR: OMDÖME 19/3 Loc 700 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB64(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB64 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 3 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 818 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 648 ASLAN NOYAN: SETT 19/3 Loc 701 width 1 MD=9 F.DB65. Torsdagen 19 mars, TV 2: 20.00 Varför mördades Aslan Noyan? - Aslan Noyan mördades utanför sitt hem i Botkyrka den 15 september 1980. Omedelbart efter mordet talades det om en underjordisk organisation, ADO, som skulle stå bakom. ADO skulle finnas bland assyrier/syrier över hela världen. F.DB65(1). Har Du sett det här programmet? 773 0. Nej 19 1. Ja, jag har sett det ensam 29 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 4 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 649 ASLAN NOYAN: PLAN 19/3 Loc 702 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB65(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB65 för fullständig frågetext> 16 1. Jag hade bestämt det i förväg 35 2. Jag råkade titta på TV just då 774 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 650 ASLAN NOYAN: OMDÖME 19/3 Loc 703 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB65(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB65 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra 20 2. Ganska bra 8 3. Varken bra eller dåligt 10 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 774 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 651 VÄRLDSDELEN: SETT 19/3 Loc 704 width 1 MD=9 F.DB66. Torsdagen 19 mars, TV 2: 20.45 Den sjunde världsdelen - Om fjärilsfiskarnas liv handlar detta program som ingår i en fransk kortfilmsserie om havens korallandskap. (Tidigare sänt den 11/2 1980) F.DB66(1). Har Du sett det här programmet? 806 0. Nej 12 1. Ja, jag har sett det ensam 2 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 4 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 652 VÄRLDSDELEN: PLAN 19/3 Loc 705 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB66(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB66 för fullständig frågetext> 9 1. Jag hade bestämt det i förväg 11 2. Jag råkade titta på TV just då 805 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 653 VÄRLDSDELEN: OMDÖME 19/3 Loc 706 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB66(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB66 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra 6 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 806 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 654 CHANSEN: SETT 19/3 Loc 707 width 1 MD=9 F.DB67. Torsdagen 19 mars, TV 2: 21.00 Chansen i - Gunnar Arvidson presenterar amatörer från hela landet ett festligt, fartfyllt och glatt program från Sundsvall. F.DB67(1). Har Du sett det här programmet? 608 0. Nej 33 1. Ja, jag har sett det ensam 126 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 30 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 26 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 655 CHANSEN: PLAN 19/3 Loc 708 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB67(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB67 för fullständig frågetext> 134 1. Jag hade bestämt det i förväg 79 2. Jag råkade titta på TV just då 612 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 656 CHANSEN: OMDÖME 19/3 Loc 709 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB67(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB67 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket bra 94 2. Ganska bra 54 3. Varken bra eller dåligt 14 4. Ganska dåligt 5 5. Mycket dåligt 611 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 657 DOKUMENT: SETT 19/3 Loc 710 width 1 MD=9 F.DB68. Torsdagen 19 mars TV 2: 21.30 Dokument utifrån: Högerextremism och nynazism på väg tillbaka? - I två på varandra följande reportage kommer Dokument utifrån att granska den i Europa uppblossande högerextremistiska terron. 1.Italien - Frankrike F.DB68(1). Har Du sett det här programmet? 788 0. Nej 13 1. Ja, jag har sett det ensam 17 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 5 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 658 DOKUMENT: PLAN 19/3 Loc 711 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB68(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB68 för fullständig frågetext> 17 1. Jag hade bestämt det i förväg 18 2. Jag råkade titta på TV just då 790 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 659 DOKUMENT: OMDÖME 19/3 Loc 712 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB68(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB68 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket bra 18 2. Ganska bra 6 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 789 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 660 KONSTHANTVERK: SETT 19/3 Loc 713 width 1 MD=9 F.DB69. Torsdagen 19 mars, TV 2: 22.15 Konsthantverk från Bayeux-Den franska staden Bayeux är känd för sina vackra vävnader. De beskrivs i denna kortfilm. F.DB69(1). Har Du sett det här programmet? 824 0. Nej 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 661 KONSTHANTVERK: PLAN 19/3 Loc 714 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB69(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB69 för fullständig frågetext> 1. Jag hade bestämt det i förväg 1 2. Jag råkade titta på TV just då 824 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 662 KONSTHANTVERK:OMDÖME19/3 Loc 715 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB69(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB69 för fullständig frågetext> 1. Mycket bra 1 2. Ganska bra 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 824 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 663 HALVFEM: SETT 20/3 Loc 716 width 1 MD=9 F.DB70. Fredagen 20 mars, TV 1: 16.30 Halvfem: Kom ska jag berätta... - Japanska folksagor. 1. Jägaren och Fiskaren 2. De tusen tranfjädrarna F.DB70(1). Har Du sett det här programmet? 815 0. Nej 2 1. Ja, jag har sett det ensam 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 8 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 664 HALVFEM: PLAN 20/3 Loc 717 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB70(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB70 för fullständig frågetext> 2 1. Jag hade bestämt det i förväg 7 2. Jag råkade titta på TV just då 816 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 665 HALVFEM: OMDÖME 20/3 Loc 718 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB70(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB70 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 4 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 815 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 666 SPRÅKA: SETT 20/3 Loc 719 width 1 MD=9 F.DB71. Fredagen 20 mars, TV 1: 17.00-17.15 Språka - på Finska: Juttu F.DB71(1). Har Du sett det här programmet? 821 0. Nej 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 667 SPRÅKA: PLAN 20/3 Loc 720 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB71(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB71 för fullständig frågetext> 2 1. Jag hade bestämt det i förväg 1 2. Jag råkade titta på TV just då 822 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 668 SPRÅKA: OMDÖME 20/3 Loc 721 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB71(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB71 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 2. Ganska bra 1 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 822 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 669 VIIKKOKATSAUS: SETT 20/3 Loc 722 width 1 MD=9 F.DB72. Fredagen 20 mars, TV 1: 17.40 Viikkokatsaus F.DB72(1). Har Du sett det här programmet? 811 0. Nej 5 1. Ja, jag har sett det ensam 6 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 670 VIIKKOKATSAUS: PLAN 20/3 Loc 723 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB72(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB72 för fullständig frågetext> 10 1. Jag hade bestämt det i förväg 3 2. Jag råkade titta på TV just då 812 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 671 VIIKKO...: 0MDÖME 20/3 Loc 724 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB72(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB72 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 8 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 812 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 672 TEKN MAGASIN: SETT 20/3 Loc 725 width 1 MD=9 F.DB73. Fredagen 20 mars, TV 1: 18.10 Tekniskt magasin - Made in Japan (Del två av sex) F.DB73(1). Har Du sett det här programmet? 721 0. Nej 49 1. Ja, jag har sett det ensam 36 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 12 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 7 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 673 TEKN MAGASIN: PLAN 20/3 Loc 726 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB73(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB73 för fullständig frågetext> 60 1. Jag hade bestämt det i förväg 41 2. Jag råkade titta på TV just då 724 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 674 TEKN MAGASIN:OMDÖME 20/3 Loc 727 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB73(30. Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB73 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket bra 49 2. Ganska bra 9 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 723 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 675 FÄLTEKO: SETT 20/3 Loc 728 width 1 MD=9 F.DB74. Fredagen 20 mars, TV 1: 19.00 Fälteko - Vi skall ta en titt på älgen i det finska landskapet och följa den från vår till höst. I Finland har man iakttagit att många älgar drar sig i riktning mot kusten på våren och i motsatt riktning på hösten. Och oroliga fjorårskalvar kan under våren bli en fara i trafiken. F.DB74(1). Har Du sett det här programmet? 759 0. Nej 23 1. Ja, jag har sett det ensam 32 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 6 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 5 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 676 FÄLTEKO: PLAN 20/3 Loc 729 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB74(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB74 för fullständig frågetext> 29 1. Jag hade bestämt det i förväg 30 2. Jag råkade titta på TV just då 766 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 677 FÄLTEKO: OMDÖME 20/3 Loc 730 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB74(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB74 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket bra 33 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 762 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 678 BERWALDHALLEN: SETT 20/3 Loc 731 width 1 MD=9 F.DB75. Fredagen 20 mars, TV 1: 19.30 Musik från Berwaldhallen - Direktsändning från kvällens Evenemangskonsert med Radiosymfonikerna. Dirigent: Herbert Blomstedt. Solist: Jutta Zoff, harpa. Paul Dukas: Trollkarlens lärling. Alberto Ginastera: Konsert för harpa och orkester. Samsändning i stereo med Musikradion, Program 2. F.DB75(1). Har Du sett det här programmet? 816 0. Nej 2 1. Ja, jag har sett det ensam 3 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 679 BERWALDHALLEN: PLAN 20/3 Loc 732 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB75(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB75 för fullständig frågetext> 2 1. Jag hade bestämt det i förväg 6 2. Jag råkade titta på TV just då 817 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 680 BERWALDHALL: OMDÖME 20/3 Loc 733 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB75(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB75 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 817 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 681 POESI: SETT 20/3 Loc 734 width 1 MD=9 F.DB76. Fredagen 20 mars, TV 1: 20.15 Poesi - Reidar Ekner ur Halvvägs mot mörkret. F.DB76(1). Har Du sett det här programmet? 819 0. Nej 4 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 682 POESI: PLAN 20/3 Loc 735 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB76(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB76 för fullständig frågetext> 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 5 2. Jag råkade titta på TV just då 819 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 683 POESI: OMDÖME 20/3 Loc 736 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB76(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB76 för fullständig frågetext> 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 1 3. Varken bra eller dåligt 3 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 819 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 684 ÖSTARP: SETT 20/3 Loc 737 width 1 MD=9 F.DB77. Fredagen 20 mars, TV 1: 20.25 Kväll på Östarp - Visafton på skånskt gästgiveri. Skillingtryck och glada visor med Barbro Christenson, Hans-Peter Edh, Roger Norberg, Brita-Lena Sjöberg samt Grus i Dojjan. (Sista delen) F.DB77(1). Har Du sett det här programmet? 794 0. Nej 8 1. Ja, jag har sett det ensam 14 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 4 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 5 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 685 ÖSTARP: PLAN 20/3 Loc 738 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB77(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB77 för fullständig frågetext> 13 1. Jag hade bestämt det i förväg 15 2. Jag råkade titta på TV just då 797 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 686 ÖSTARP: OMDÖME 20/3 Loc 739 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB77(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB77 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket bra 6 2. Ganska bra 9 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 795 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 687 SPORTNYTT: SETT 20/3 Loc 740 width 1 MD=9 F.DB78. Fredagen 20 mars, TV 1: 21.35 Sportnytt F.DB78(1). Har Du sett det här programmet? 632 0. Nej 60 1. Ja, jag har sett det ensam 91 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 28 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 12 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 688 SPORTNYTT: PLAN 20/3 Loc 741 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB78(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB78 för fullständig frågetext> 152 1. Jag hade bestämt det i förväg 35 2. Jag råkade titta på TV just då 638 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 689 SPORTNYTT: OMDÖME 20/3 Loc 742 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB78(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB78 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket bra 69 2. Ganska bra 15 3. Varken bra eller dåligt 3 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 632 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 690 SVENSK ROCK: SETT 20/3 Loc 743 width 1 MD=9 F.DB79. Fredagen 20 mars, TV 1: 21.40 AB Svensk Rock - Programmet som både syns och hörs. Direkt från Rock Palais i Stockholm i samsändning med P3 i stereo. I kväll : Kylans Rockorkester och Diestinet. (Del sju av nio) F.DB79(1). Har Du sett det här programmet? 736 0. Nej 29 1. Ja, jag har sett det ensam 19 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 39 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 691 SVENSK ROCK: PLAN 20/3 Loc 744 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB79(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB79 för fullständig frågetext> 52 1. Jag hade bestämt det i förväg 35 2. Jag råkade titta på TV just då 738 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 692 SVENSK ROCK: OMDÖME 20/3 Loc 745 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB79(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB79 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket bra 38 2. Ganska bra 18 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 734 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 693 EVA FOREST: SETT 20/3 Loc 746 width 1 MD=9 F.DB80. Fredagen 20 mars, TV 1: 22.35-23.35 Eva Forest - från spanska folkfronten till baskiska frihetsrörelsen - Författare, psykiater, sociolog, gift med författaren Alfonso Sastre, mor till tre barn. Den belgiska filmaren Nicola Lanzenberg träffade henne hösten 1979 i Baskien, där hon nu är bosatt. F.DB80(1). Har Du sett det här programmet? 819 0. Nej 2 1. Ja, jag har sett det ensam 2 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 694 EVA FOREST: PLAN 20/3 Loc 747 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB80(2). Varför så Du programmet? <Se F.DB80 för fullständig frågetext> 3 1. Jag hade bestämt det i förväg 2 2. Jag råkade titta på TV just då 820 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 695 EVA FOREST: OMDÖME 20/3 Loc 748 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB80(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB80 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 819 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 696 BULLERIBOCK: SETT 20/3 Loc 749 width 1 MD=9 F.DB81. Fredagen 20 mars, TV 2: 17.30 Bulleribock - Thomas von Brömssen och Kristina Karlin leker, berättar om skogen, och läser en saga om Johansson. (Tidigare sänt den 25/1-1975) F.DB81(1). Har Du sett det här programmet? 782 0. Nej 17 1. Ja, jag har sett det ensam 4 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 22 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 697 BULLERIBOCK: PLAN 20/3 Loc 750 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB81(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB81 för fullständig frågetext> 18 1. Jag hade bestämt det i förväg 22 2. Jag råkade titta på TV just då 785 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 698 BULLERIBOCK: OMDÖME 20/3 Loc 751 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB81(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB81 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra 14 2. Ganska bra 15 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 782 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 699 OM-IGEN: SETT 20/3 Loc 752 width 1 MD=9 F.DB82. Fredagen 20 mars, TV 2: 18.00 Om - igen - Rödluvan. Varje fredagkväll kommer OM- igen, som består av korta programinslag, som barn har önskat att få se OM- igen. F.DB82(1). Har Du sett det här programmet? 813 0. Nej 8 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 700 OM-IGEN: PLAN 20/3 Loc 753 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB82(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB82 för fullständig frågetext> 1. Jag hade bestämt det i förväg 10 2. Jag råkade titta på TV just då 815 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 701 OM-IGEN: OMDÖME 20/3 Loc 754 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB82(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB82 för fullständig frågetext> 1. Mycket bra 1 2. Ganska bra 7 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 814 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 702 TECKEN: SETT 20/3 Loc 755 width 1 MD=9 F.DB83. Fredagen 20 mars, TV 2: 18.10 Tecken till varandra - Ibland blir man så himla arg. Annas storasyster Lena fyller år. Anna tycker att hon har gjort en fin present till henne, men Lena tycker inte att det är något märkvärdigt med den, utan att klockan som hon har fått är mycket finare. Ingen bryr sig om Anna... Lena tittar bara sin klocka, mamma gullar bara med lilla Björn och pappa har bråttom till jobbet. Anna är både sur och ledsen när hon hoppar in i skoltaxin. Där sitter Lasse med en ny kompass som han är mallig över och då blir Anna så himla arg... F.DB83(1). Har Du sett det här programmet? 809 0. Nej 5 1. Ja, jag har sett det ensam 4 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 5 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 703 TECKEN: PLAN 20/3 Loc 756 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB83(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB83 för fullständig frågetext> 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 15 2. Jag råkade titta på TV just då 809 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 704 TECKEN: OMDÖME 20/3 Loc 757 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB83(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB83 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 6 2. Ganska bra 5 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 809 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 705 TV-VÄRLDEN: SETT 20/3 Loc 758 width 1 MD=9 F.DB84. Fredagen 20 mars, TV 2: 18.30 Fönster mot TV-världen - Åke Wihlney presenterar hur man gör TV av Guiness rekordbok. F.DB84(1). Har Du sett det här programmet? 641 0. Nej 53 1. Ja, jag har sett det ensam 52 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 55 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 23 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 706 TV-VÄRLDEN: PLAN 20/3 Loc 759 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB84(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB84 för fullständig frågetext> 94 1. Jag hade bestämt det i förväg 87 2. Jag råkade titta på TV just då 644 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 707 TV-VÄRLDEN: OMDÖME 20/3 Loc 760 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB84(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB84 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket bra 74 2. Ganska bra 19 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 640 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 708 SHOWTIME: SETT 20/3 Loc 761 width 1 MD=9 F.DB85. Fredagen 20 mars, TV 2: 20.00 Showtime: Leve nöjena! Leve artisterna! Leve Olympia - Det andra och sista programmet kring 25-årsjubilerande Olympia i Paris, en av världens mest kända och etablerade underhållningsestrader. F.DB85(1). Har Du sett det här programmet? 724 0. Nej 17 1. Ja, jag har sett det ensam 52 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 17 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 15 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 709 SHOWTIME: PLAN 20/3 Loc 762 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB85(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB85 för fullständig frågetext> 34 1. Jag hade bestämt det i förväg 63 2. Jag råkade titta på TV just då 728 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 710 SHOWTIME: OMDÖME 20/3 Loc 763 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB85(3). Vad tyckte du om programmmet? <Se F.DB85 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra 42 2. Ganska bra 30 3. Varken bra eller dåligt 13 4. Ganska dåligt 8 5. Mycket dåligt 724 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 711 UPPÅT VÄGG: SETT 20/3 Loc 764 width 1 MD=9 F.DB86. Fredagen 20 mars, TV 2: 21.00 Uppåt väggarna - En bio-dynamisk show med Stellan Sundahl, Gunnar Bernstrup och deras gäster. (Malmö) F.DB86(1). Har Du sett det här programmet? 405 0. Nej 62 1. Ja, jag har sett det ensam 214 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 79 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 65 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 712 UPPÅT VÄGG: PLAN 20/3 Loc 765 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB86(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB86 för fullständig frågetext> 309 1. Jag hade bestämt det i förväg 96 2. Jag råkade titta på TV just då 420 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 713 UPPÅT VÄGG: OMDÖME 20/3 Loc 766 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB86(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB86 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket bra 137 2. Ganska bra 36 3. Varken bra eller dåligt 6 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 409 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 714 DALLAS: SETT 20/3 Loc 767 width 1 MD=9 F.DB87. Fredagen 20 mars, TV 2: 21.30 Dallas - En amerikansk serie i 18 delar om familjen Ewing, Texasmiljonärer i olja och boskap. 8. Skuggor ur det förflutna. En flicka ur Bobbys tidigare liv dyker upp i Dallas igen. Hon ber om hans hjälp för att börja en ny tillvaro för sig och sin lilla dotter, Charlie. F.DB87(1). Har Du sett det här programmet? 238 0. Nej 75 1. Ja, jag har sett det ensam 304 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 125 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 83 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 715 DALLAS: PLAN 20/3 Loc 768 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB87(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB87 för fullständig frågetext> 518 1. Jag hade bestämt det i förväg 51 2. Jag råkade titta på TV just då 256 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 716 DALLAS: OMDÖME 20/3 Loc 769 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB87(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB87 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket bra 130 2. Ganska bra 62 3. Varken bra eller dåligt 23 4. Ganska dåligt 20 5. Mycket dåligt 247 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 717 SOLOGRAM: SETT 20/3 Loc 770 width 1 MD=9 F.DB88. Fredagen 20 mars, TV 2: 22.30-23.10 Sologram: Rolf Ericson - Jazzmusikern Rolf Ericson om sin karriär i musikaliskt sällskap med Kenny Drew, Niels Henning Örsted F.DB88(1). Har Du sett det här programmet? 813 0. Nej 4 1. Ja, jag har sett det ensam 3 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 718 SOLOGRAM: PLAN 20/3 Loc 771 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB88(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB88 för fullständig frågetext> 3 1. Jag hade bestämt det i förväg 6 2. Jag råkade titta på TV just då 816 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 719 SOLOGRAM: OMDÖME 20/3 Loc 772 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB88(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB88 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra 4 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 813 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 720 FINSK I SV: SETT 21/3 Loc 773 width 1 MD=9 F.DB89. Lördagen 21 mars, TV 1: 11.50-12.10 Finsk i Sverige - Inte bara finnkamp - om sverigefinsk sport idrott. Programmet är repris från den 16.3 i TV2. (textat) F.DB89(1). Har Du sett det här programmet? 822 0. Nej 1. Ja, jag har sett det ensam 2 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 721 FINSK I SV: PLAN 21/3 Loc 774 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB89(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB89 för fullständig frågetext> 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 2 2. Jag råkade titta på TV just då 822 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 722 FINSK I SV: OMDÖME 21/3 Loc 775 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB89(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB89 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 822 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 723 NATURFILMARE: SETT 21/3 Loc 776 width 1 MD=9 F.DB90. Lördagen 21 mars, TV 1: 17.30 Naturfilmare F.DB90(1). Har Du sett det här programmet? 801 0. Nej 8 1. Ja, jag har sett det ensam 13 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 724 NATURFILMARE: PLAN 21/3 Loc 777 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB90(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB90 för fullständig frågetext> 14 1. Jag hade bestämt det i förväg 8 2. Jag råkade titta på TV just då 803 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 725 NATURFILMARE:OMDÖME 21/3 Loc 778 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB90(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB90 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket bra 8 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 803 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 726 HELGMÅLSBÖN: SETT 21/3 Loc 779 width 1 MD=9 F.DB91. Lördagen 21 mars, TV 1: 18.05 Helgmålsbön - från Vårfrukyrkan i Enköping. (Från den 27.3.76) F.DB91(1). Vad tyckte Du om programmet? 819 0. Nej 2 1. Ja, jag har sett det ensam 2 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 727 HELGMÅLSBÖN: PLAN 21/3 Loc 780 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB91(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB91 för fullständig frågetext> 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 5 2. Jag råkade titta på TV just då 819 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 728 HELGMÅLSBÖN: OMDÖME 21/3 Loc 781 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB91(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB91 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 820 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 729 LINDA: SETT 21/3 Loc 782 width 1 MD=9 F.DB92. Lördagen 21 mars, TV 1: 81.10 Linda - inte den man väntade sig - Utbildning? Jobb? Sex? Äktenskap? Barn? Fritid? Linda, 30-årig engelska, ensamstående mamma till två barn berättar om hur hennes syn på "kvinnorollen" långsamt förändrats. F.DB92(1). Har Du sett det här programmet? 814 0. Nej 3 1. Ja, jag har sett det ensam 5 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 730 LINDA: PLAN 21/3 Loc 783 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB92(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB92 för fullständig frågetext> 4 1. Jag hade bestämt det i förväg 7 2. Jag råkade titta på TV just då 814 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 731 LINDA: OMDÖME 21/3 Loc 784 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB92(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB92 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra 4 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 814 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 732 ANSLAGSTAVLAN: SETT 21/3 Loc 785 width 1 MD=9 F.DB93. Lördagen 21 mars, TV 1: 18.25 Anslagstavlan F.DB93(1). Har Du sett det här programmet? 763 0. Nej 25 1. Ja, jag har sett det ensam 17 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 17 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 733 ANSLAGSTAVLAN: PLAN 21/3 Loc 786 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB93(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB93 för fullständig frågetext> 24 1. Jag hade bestämt det i förväg 32 2. Jag råkade titta på TV just då 769 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 734 ANSLAGSTAVL: OMDÖME 21/3 Loc 787 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB93(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB93 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket bra 15 2. Ganska bra 16 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 766 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 735 DR SNUGGLES: SETT 21/3 Loc 788 width 1 MD=9 F.DB94. Lördagen 21 mars, TV 1: 18.30 Doktor Snuggles - De farliga burkarna. Beata blir sjuk av innehållet i ett par egendomliga burkar som Benny och Freddie har hittat. Varifrån kommer burkarna? Och hade de något med den otäcka sotröken att göra? Ett fall för Doktor Snuggles. (Del fyra av sex) F.DB94(1). Har Du sett det här programmet? 445 0. Nej 102 1. Ja, jag har sett det ensam 30 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 222 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller 25 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 736 DR SNUGGLES: PLAN 21/3 Loc 789 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB94(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB94 för fullständig frågetext> 219 1. Jag hade bestämt det i förväg 143 2. Jag råkade titta på TV just då 463 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 737 DR SNUGGLES: OMDÖME 21/3 Loc 790 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB94(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB94 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket bra 148 2. Ganska bra 84 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 7 5. Mycket dåligt 451 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 738 LINUS: SETT 21/3 Loc 791 width 1 MD=9 F.DB95. Lördagen 21 mars, TV 1: 18.55 Linus på linjen F.DB95(1). Har Du sett det här programmet? 390 0. Nej 124 1. Ja, jag har sett det ensam 63 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 221 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller 26 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 739 LINUS: PLAN 21/3 Loc 792 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB95(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB95 för fullständig frågetext> 220 1. Jag hade bestämt det i förväg 190 2. Jag råkade titta på TV just då 415 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 740 LINUS: OMDÖME 21/3 Loc 793 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB95(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB95 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket bra 147 2. Ganska bra 57 3. Varken bra eller dåligt 14 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 396 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 741 BARNJOURNALEN: SETT 21/3 Loc 794 width 1 MD=9 F.DB96. Lördagen 21 mars, TV 1: 19.00 Barnjournalen - Programledare: Bengt Fahlström (Malmö) F.DB96(1). Har Du sett det här programmet? 420 0. Nej 101 1. Ja, jag har sett det ensam 92 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 178 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 34 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 742 BARNJOURNALEN: PLAN 21/3 Loc 795 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB96(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB96 för fullständig frågetext> 248 1. Jag hade bestämt det i förväg 133 2. Jag råkade titta på TV just då 444 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 743 BARNJOURN: OMDÖME 21/3 Loc 796 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB96(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB96 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket bra 178 2. Ganska bra 68 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 425 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 744 SOMMARFLICKAN: SETT 21/3 Loc 797 width 1 MD=9 F.DB97. Lördagen 21 mars, TV 1: 19.30 Sommarflickan - Evy Sjöström, 15-årig Stockholmsflicka, har börjat känna trygghet hos sina sommarföräldrar, Ann och Bror Karlsson. Hon har också fått bra kontakt med familjens utvecklingsstörde son Roger. Hon har lärt känna Janne, en annorlunda kille som ställer frågor och ifrågasätter saker och ting. F.DB97(1). Har Du sett det här programmet? 381 0. Nej 80 1. Ja, jag har sett det ensam 120 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 195 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 49 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 745 SOMMARFLICKAN: PLAN 21/3 Loc 798 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB97(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB97 för fullständig frågetext> 304 1. Jag hade bestämt det i förväg 113 2. Jag råkade titta på TV just då 408 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 746 SOMMARFLICKA:OMDÖME 21/3 Loc 799 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB97(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB97 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket bra 192 2. Ganska bra 91 3. Varken bra eller dåligt 12 4. Ganska dåligt 8 5. Mycket dåligt 390 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 747 PRIMADONNOR: SETT 21/3 Loc 800 width 1 MD=9 F.DB98. Lördagen 21 mars, TV 1: 20.00 Prima Primadonnor - En galakväll på Cirkus. Det ringer, det ringer, skynda dig att svara. En liveinspelning av Kerstin Dellert och Elisabeth Söderströms sommarturne. Vid piano: Lars Roos och Anders Eljas. F.DB98(1). Har Du sett det här programmet? 719 0. Nej 15 1. Ja, jag har sett det ensam 54 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 18 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 19 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 748 PRIMADONNOR: PLAN 21/3 Loc 801 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB98(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB98 för fullständig frågetext> 27 1. Jag hade bestämt det i förväg 76 2. Jag råkade titta på TV just då 722 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 749 PRIMADONNOR: OMDÖME 21/3 Loc 802 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB98(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB98 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra 29 2. Ganska bra 30 3. Varken bra eller dåligt 22 4. Ganska dåligt 17 5. Mycket dåligt 719 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 750 DRACULA: SETT 21/3 Loc 803 width 1 MD=9 F.DB99. Lördagen 21 mars, TV 1: 21.15-22.55 Dracula - Tät dimma sveper över landskapet. En varg ylar. Snart stämmer en hel flock vargar in och bildar en tjutande kör. Konturen av ett slott skymtar. Längs en korridor skyndar en svartklädd person klädd i slängkappa. F.DB99(1). Har Du sett det här programmet? 239 0. Nej 66 1. Ja, jag har sett det ensam 248 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 199 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 72 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 751 DRACULA: PLAN 21/3 Loc 804 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB99(2). Varför såg Du programmmet? <Se F.DB99 för fullständig frågetext> 531 1. Jag hade bestämt det i förväg 35 2. Jag råkade titta på TV just då 259 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 752 DRACULA: OMDÖME 21/3 Loc 805 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB99(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB99 för fullständig frågetext> 425 1. Mycket bra 117 2. Ganska bra 36 3. Varken bra eller dåligt 8 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 237 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 753 ASLAN NOYAN: SETT 21/3 Loc 806 width 1 MD=9 F.DB100. Lördagen 21 mars, TV 2: 13.15 Varför mördades Aslan Noyan? - Ett program av Birgitta Bergmark. (Tidigare sänt den 19/3) F.DB100(1). Har Du sett det här programmet? 819 0. Nej 3 1. Ja, jag har sett det ensam 2 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 754 ASLAN NOYAN: PLAN 21/3 Loc 807 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB100(2). Varför såg du programmet? <Se F.DB100 för fullständig frågetext> 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 4 2. Jag råkade titta på TV just då 820 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 755 ASLAN NOYAN: OMDÖME 21/3 Loc 808 width 1 MD=0 or GE 6 F.DB100(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB100 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 2 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 820 0. Frågan ej tillämplig 196 6. Odokumenterad kod 9. Uppgift saknas
VAR 756 JUGOSL POP: SETT 21/3 Loc 809 width 1 MD=9 F.DB101. Lördagen 21 mars, TV 2: 14.00 Jugoslavisk pop - Invandrardags visar den här gången den populära jugoslaviska sånggruppen The Ambassadors öden och äventyr. F.DB101(1). Har Du sett det här programmet? 803 0. Nej 5 1. Ja, jag har sett det ensam 7 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 7 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 757 JUGOSL POP: PLAN 21/3 Loc 810 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB101(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB101 för fullständig frågetext> 8 1. Jag hade bestämt det i förväg 13 2. Jag råkade titta på TV just då 804 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 758 JUGOSL POP: OMDÖME 21/3 Loc 811 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB101(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB101 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket bra 7 2. Ganska bra 6 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 802 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 759 FILMKRÖNIKAN: SETT 21/3 Loc 812 width 1 MD=9 F.DB102. Lördagen 21 mars, TV 2: 15.30 Filmkrönikan - Nils Petter Sungren presenterar aktuella filmer på repertoaren. (Tidigare sänt den 17/3) F.DB102(1). Har Du sett det här programmet? 708 0. Nej 60 1. Ja, jag har sett det ensam 16 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 35 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 6 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 760 FILMKRÖNIKAN: PLAN 21/3 Loc 813 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB102(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB102 för fullständig frågetext> 71 1. Jag hade bestämt det i förväg 42 2. Jag råkade titta på TV just då 712 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 761 FILMKRÖNIKAN:OMDÖME 21/3 Loc 814 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB102(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB102 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket bra 38 2. Ganska bra 19 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 713 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 762 VIKINGARNA: SETT 21/3 Loc 815 width 1 MD=9 F.DB103. Lördagen 21 mars, TV 2: 16.30-17.05 Program från Norden: De sista Vikingarna F.DB103(1). Har Du sett det här programmet? 813 0. Nej 7 1. Ja, jag har sett det ensam 2 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 763 VIKINGARNA: PLAN 21/3 Loc 816 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB103(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB103 för fullständig frågetext> 2 1. Jag hade bestämt det i förväg 9 2. Jag råkade titta på TV just då 814 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 764 VIKINGARNA: OMDÖME 21/3 Loc 817 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB103(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB103 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra 4 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 813 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 765 BEPPE: SETT 21/3 Loc 818 width 1 MD=9 F.DB104. Lördagen 21 mars, TV 2: 17.30 Beppes godnattstund - 8. Drömmar (Tidigare sänt den 11/10 1970) F.DB104(1). Har Du sett det här programmet? 790 0. Nej 11 1. Ja, jag har sett det ensam 7 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 17 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 766 BEPPE: PLAN 21/3 Loc 819 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB104(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB104 för fullständig frågetext> 9 1. Jag hade bestämt det i förväg 24 2. Jag råkade titta på TV just då 792 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 767 BEPPE: OMDÖME 21/3 Loc 820 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB104(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB104 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra 9 2. Ganska bra 10 3. Varken bra eller dåligt 7 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 793 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 768 ASKELADDEN: SETT 21/3 Loc 821 width 1 MD=9 F.DB105. Lördagen 21 mars, TV 2: 17.50 Askeladden och dockan i gräset - Slutet gott, allting gott. Animerad folksaga fritt efter Asbjörnsen Moe. Berättare: Rolf Knutsson. F.DB105(1). Har Du sett det här programmet? 795 0. Nej 15 1. Ja, jag har sett det ensam 15 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 769 ASKELADDEN: PLAN 21/3 Loc 822 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB105(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB105 för fullständig frågetext> 3 1. Jag hade bestämt det i förväg 26 2. Jag råkade titta på TV just då 796 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 770 ASKELADDEN: OMDÖME 21/3 Loc 823 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB105(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB105 för fullständig frågetext> 1. Mycket bra 13 2. Ganska bra 7 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 796 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 771 KLÖS: SETT 21/3 Loc 824 width 1 MD=9 F.DB106. Lördagen 21 mars, TV 2: 18.00 Klös - I det här programmet, det sista Klös för säsongen, berättar några ungdomar om sina fredagskvällar. F.DB106(1). Har Du sett det här programmet? 639 0. Nej 70 1. Ja, jag har sett det ensam 17 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 90 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 9 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 772 KLÖS: PLAN 21/3 Loc 825 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB106(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB106 för fullständig frågetext> 78 1. Jag hade bestämt det i förväg 93 2. Jag råkade titta på TV just då 654 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 773 KLÖS: OMDÖME 21/3 Loc 826 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB106(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB106 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket bra 82 2. Ganska bra 47 3. Varken bra eller dåligt 6 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 643 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 774 VETENSK VÄRLD: SETT 21/3 Loc 827 width 1 MD=9 F.DB107. Lördagen 21 mars, TV 2: 18.30 Vetenskapens värld - Kvällens program handlar om flygsäkerhetsforskningen som syftar till att göra flygresan säkrare. Programvärd: Bo G Erikson. F.DB107(1). Har Du sett det här programmet? 761 0. Nej 25 1. Ja, jag har sett det ensam 22 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 12 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 4 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 775 VETENSK VÄRLD: PLAN 21/3 Loc 828 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB107(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB107 för fullständig frågetext> 40 1. Jag hade bestämt det i förväg 25 2. Jag råkade titta på TV just då 760 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 776 VETENSK VÄRLD:OMDÖM 21/3 Loc 829 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB107(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB107 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket bra 22 2. Ganska bra 4 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 763 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 777 KV I VÄRLDEN: SETT 21/3 Loc 830 width 1 MD=9 F.DB108. Lördagen 21 mars, TV 2: 20.00 Tema: Kvinnor i världen - 2. Annorlunda äktenskap i Afrika. I Togo vid Afrikas guldkust är månggifte vanligt. En man och tre, fyra kvinnor är en typisk familjebild. Svartsjuka? Rivalitet? F.DB108(1). Har Du sett det här programmet? 765 0. Nej 12 1. Ja, jag har sett det ensam 26 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 16 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 6 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 778 KV I VÄRLDEN: PLAN 21/3 Loc 831 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB108(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB108 för fullständig frågetext> 15 1. Jag hade bestämt det i förväg 42 2. Jag råkade titta på TV just då 768 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 779 KV I VÄRLDEN:OMDÖME 21/3 Loc 832 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB108(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB108 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket bra 24 2. Ganska bra 17 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 764 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 780 BÖJAS I TID: SETT 21/3 Loc 833 width 1 MD=9 F.DB109. Lördagen 21 mars, TV 2: 20.45 Det ska böjas i tid ... - En amerikansk kortfilm om babies som lär simma och dyka i mycket späd ålder. F.DB109(1). Har Du sett det här programmet? 751 0. Nej 15 1. Ja, jag har sett det ensam 28 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 21 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 10 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 781 BÖJAS I TID: PLAN 21/3 Loc 834 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB109(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB109 för fullständig frågetext> 12 1. Jag hade bestämt det i förväg 60 2. Jag råkade titta på TV just då 753 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 782 BÖJAS I TID: OMDÖME 21/3 Loc 835 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB109(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB109 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket bra 31 2. Ganska bra 23 3. Varken bra eller dåligt 3 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 752 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 783 PASTORAL 1943: SETT 21/3 Loc 836 width 1 MD=9 F.DB110. Lördagen 21 mars, TV 2: 21.00-23.05 Pastoral 1943 - Holländsk långfilm från 1978. Det ser ut som om byn Doorwijk, mitt i Holland, skulle kunna slippa undan kriget. Inget händer. F.DB110(1). Har Du sett det här programmet? 762 0. Nej 12 1. Ja, jag har sett det ensam 27 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 19 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 4 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 784 PASTORAL 1943: PLAN 21/3 Loc 837 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB110(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB110 för fullständig frågetext> 36 1. Jag hade bestämt det i förväg 25 2. Jag råkade titta på TV just då 764 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 785 PASTORAL: OMDÖME 21/3 Loc 838 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB110(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB110 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket bra 24 2. Ganska bra 8 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 761 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 786 TEKN MAGASIN: SETT 22/3 Loc 839 width 1 MD=9 F.DB111. Söndagen 22 mars, TV 1: 14.20 Tekniskt magasin - Made in Japan. (Från den 20/3) (Textat) F.DB111(1). Har Du sett det här programmet? 800 0. Nej 15 1. Ja, jag har sett det ensam 4 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 6 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 787 TEKN MAGASIN: PLAN 22/3 Loc 840 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB111(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB111 för fullständig frågetext> 18 1. Jag hade bestämt det i förväg 9 2. Jag råkade titta på TV just då 798 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 788 TEKN MAGASIN:OMDÖME 22/3 Loc 841 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB111(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB111 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket bra 10 2. Ganska bra 1 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 799 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 789 POPULÄRVET: SETT 22/3 Loc 842 width 1 MD=9 F.DB112. Söndagen 22 mars, TV 1: 15.10 Populärvetenskap - Myten om maten. Vi tar stickprov på en nya livsmedelstekniken. Programledare: Bengt Feldreich. (Från den 13/3) (Textat) F.DB112(1). Har Du sett det här programmet? 818 0. Nej 4 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 790 POPULÄRVET: PLAN 22/3 Loc 843 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB112(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB112 för fullständig frågetext> 4 1. Jag hade bestämt det i förväg 5 2. Jag råkade titta på TV just då 816 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 791 POPULÄRVET: OMDÖME 22/3 Loc 844 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB112(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB112 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 3 2. Ganska bra 1 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 817 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 792 LEKA FÖR LIVET:SETT 22/3 Loc 845 width 1 MD=9 F.DB113. Söndagen 22 mars, Tv 1: 16.00 Leka för livet - Istället för en människa. Det tredje av fyra reportage om barns liv och villkor i dagens konsumtionssamhälle. (Från den 15/3) (Textat) F.DB113(1). Har Du sett det här programmet? 806 0. Nej 11 1. Ja, jag har sett det ensam 4 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 793 LEKA FÖR LIVET:PLAN 22/3 Loc 846 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB113(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB113 för fullständig frågetext> 9 1. Jag hade bestämt det i förväg 11 2. Jag råkade titta på TV just då 805 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 794 LEKA FÖR...: OMDÖME 22/3 Loc 847 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB113(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB113 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket bra 8 2. Ganska bra 4 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 805 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 795 HANTVERK: SETT 22/3 Loc 848 width 1 MD=9 F.DB114. Söndagen 22 mars, TV 1: 16.30-16.45 Hantverk - Brunte - konstsmed. (Från den 17/3) (Textat) F.DB114(1). Har Du sett det här programmet? 818 0. Nej 6 1. Ja, jag har sett det ensam 1 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 796 HANTVERK: PLAN 22/3 Loc 849 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB114(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB114 för fullständig frågetext> 5 1. Jag hade bestämt det i förväg 2 2. Jag råkade titta på TV just då 818 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 797 HANTVERK: OMDÖME 22/3 Loc 850 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB114(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB114 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 2 2. Ganska bra 1 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 818 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 798 JAG-EN SPION: SETT 22/3 Loc 851 width 1 MD=9 F.DB115. Söndagen 22 mars, TV 1: 17.10 Jag - en spion F.DB115(1). Har Du sett det här programmet? 706 0. Nej 54 1. Ja, jag har sett det ensam 37 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 25 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 799 JAG-EN SPION: PLAN 22/3 Loc 852 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB115(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB115 för fullständig frågetext> 76 1. Jag hade bestämt det i förväg 36 2. Jag råkade titta på TV just då 713 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 800 JAG-EN SPION:OMDÖME 22/3 Loc 853 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB115(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB115 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket bra 52 2. Ganska bra 10 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 707 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 801 RINGSIDE: SETT 22/3 Loc 854 width 1 MD=9 F.DB116. Söndagen 22 mars, TV 1: 18.05 Ringside - Tredje kvartsfinalen i sportfrågeserien "Ringside" med Bengt Bedrup som programledare. Ikväll tävlar i juniorklassen Kerstin Lindström, Ängelholm, och Gert Sköld, Finspång. I seniorklassen tävlar Mats Grudd, Mora och Håkan Philipsson, Båstad. (Del elva av 15) F.DB116(1). Har Du sett det här programmet? 586 0. Nej 72 1. Ja, jag har sett det ensam 92 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 50 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 22 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 802 RINGSIDE: PLAN 22/3 Loc 855 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB116(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB116 för fullständig frågetext> 123 1. Jag hade bestämt det i förväg 107 2. Jag råkade titta på TV just då 595 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 803 RINGSIDE: OMDÖME 22/3 Loc 856 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB116(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB116 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket bra 92 2. Ganska bra 56 3. Varken bra eller dåligt 20 4. Ganska dåligt 7 5. Mycket dåligt 588 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 804 ETT DOCKHEM: SETT 22/3 Loc 857 width 1 MD=9 F.DB117. Söndagen 22 mars, TV 1: 19.00 Ett Dockhem - Av Henrik Ibsen. Den unga hustrun Nora upplever under tre dramatiska dagar kring jul hur sanningen om hennes äktenskap uppenbaras och tvingar henne till en ny syn på sig själv. I rollerna: Nora-Solveig Ternström, Torvald-Olof Bergström, Kristine-Mona Andersson, Rank- Olof Thunberg, Krogstad-Sven Lindberg m fl. (Från den 27/12-70) F.DB117(1). Har Du sett det här programmet? 741 0. Nej 19 1. Ja, jag har sett det ensam 44 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 12 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 8 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 805 ETT DOCKHEM: PLAN 22/3 Loc 858 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB117(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB117 för fullständig frågetext> 24 1. Jag hade bestämt det i förväg 58 2. Jag råkade titta på TV just då 743 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 806 ETT DOCKHEM: OMDÖME 22/3 Loc 859 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB117(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB117 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket bra 34 2. Ganska bra 24 3. Varken bra eller dåligt 5 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 743 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 807 PIANOMUSIK: SETT 22/3 Loc 860 width 1 MD=9 F.DB118. Söndagen 22 mars, TV 1: 20.50 Musik för piano - Inger Wikström spelar ur Pianokonsert nr 1, D-dur, av Joseph Haydn. Radiosymfonikerna. F.DB118(1). Har Du sett det här programmet? 815 0. Nej 3 1. Ja, jag har sett det ensam 3 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 3 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 808 PIANOMUSIK: PLAN 22/3 Loc 861 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB118(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB118 för fullständig frågetext> 1 1. Jag hade bestämt det i förväg 6 2. Jag råkade titta på TV just då 818 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 809 PIANOMUSIK: OMDÖME 22/3 Loc 862 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB118(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB118 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra 3 2. Ganska bra 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 816 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 810 HÖGST PERSONL: SETT 22/3 Loc 863 width 1 MD=9 F.DB119. Söndagen 22 mars, TV 1: 21.15 Högst personligt - Frank Mangs besvarar självvårdsfrågor ställda av Bengt Roslund. Sång: Ingamay Hörnberg (Sista delen av fyra) (Malmö) F.DB119(1). Har Du sett det här programmet? 818 0. Nej 1 1. Ja, jag har sett det ensam 5 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 1 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 811 HÖGST PERSONL: PLAN 22/3 Loc 864 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB119(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB119 för fullständig frågetext> 1. Jag hade bestämt det i förväg 7 2. Jag råkade titta på TV just då 818 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 812 HÖGST PERSONL:OMDÖME22/3 Loc 865 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB119(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB119 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 1 2. Ganska bra 1 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 818 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 813 OMBYTTA ROLLER:SETT 22/3 Loc 866 width 1 MD=9 F.DB120. Söndagen 22 mars, TV 1: 22.15-22.45 Ombytta roller - 6. Semester på hemlig ort. Mrs fforbes Hamiltons vänner tycker att hon ser blek ut. Själva har de återvänt från solsemester utomlands. F.DB120(1). Har Du sett det här programmet? 702 0. Nej 41 1. Ja, jag har sett det ensam 55 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 17 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 9 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 814 OMBYTTA ROLLER:PLAN 22/3 Loc 867 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB120(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB120 för fullständig frågetext> 107 1. Jag hade bestämt det i förväg 15 2. Jag råkade titta på TV just då 703 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 815 OMBYTTA ...: OMDÖME 22/3 Loc 868 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB120(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB120 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket bra 40 2. Ganska bra 8 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 701 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 816 LITET HOTELL: SETT 22/3 Loc 869 width 1 MD=9 F.DB121. Söndagen 22 mars, TV 2: 12.05 Ett litet hotell i Paris - Fransk situationskomedi i sex delar. Del 1. (Tidigare sänt den 19/3) F.DB121(1). Har Du sett det här programmet? 800 0. Nej 8 1. Ja, jag har sett det ensam 10 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 5 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 817 LITET HOTELL: PLAN 22/3 Loc 870 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB121(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB121 för fullständig frågetext> 13 1. Jag hade bestämt det i förväg 9 2. Jag råkade titta på TV just då 803 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 818 LITET HOTELL:OMDÖME 22/3 Loc 871 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB121(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB121 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket bra 8 2. Ganska bra 3 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 801 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 819 HEM TILL ...: SETT 22/3 Loc 872 width 1 MD=9 F.DB122. Söndagen 22 mars, TV 2: 13.10 Hem till gården - Del 10. (Tidigare sänt den 19/3) F.DB122(1). Har Du sett det här programmet? 799 0. Nej 9 1. Ja, jag har sett det ensam 7 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 7 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 2 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 820 HEM TILL ...: PLAN 22/3 Loc 873 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB122(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB122 för fullständig frågetext> 12 1. Jag hade bestämt det i förväg 13 2. Jag råkade titta på TV just då 800 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 821 HEM TILL ...:OMDÖME 22/3 Loc 874 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB122(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB122 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra 11 2. Ganska bra 4 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 1 5. Mycket dåligt 799 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 822 HR EHRENMARK: SETT 22/3 Loc 875 width 1 MD=9 F.DB123. Söndagen 22 mars, TV 2: 13.10 Hr Ehrenmark på toppen - Låt Torsten Ehrenmark guida er på svindlande upp- och ut- och nedfärder i Alperna. (Tidigare sänt den 16/1) F.DB123(1). Har Du sett det här programmet? 753 0. Nej 21 1. Ja, jag har sett det ensam 22 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 21 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 8 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 823 HR EHRENMARK: PLAN 22/3 Loc 876 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB123(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB123 för fullständig frågetext> 52 1. Jag hade bestämt det i förväg 19 2. Jag råkade titta TV just då 754 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 824 HR EHRENMARK:OMDÖME 22/3 Loc 877 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB123(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB123 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket bra 16 2. Ganska bra 5 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 752 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 825 TJUVARNAS ...: SETT 22/3 Loc 878 width 1 MD=9 F.DB124. Söndagen 22 mars, TV 2: 14.20 Tjuvarnas konung - Svensk långfilm från 1943. Ett elegant dubbelspel av svensk films store älskare på 40-talet, Edvin Adolphson. Han bröt med bilden av sig själv och skämtade sig med gott humör igenom detta spel både som elegant gentleman och finurlig förbrytare. F.DB124(1). Har Du sett det här programmet? 573 0. Nej 66 1. Ja, jag har sett det ensam 82 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 80 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 24 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 826 TJUVARNAS ...: PLAN 22/3 Loc 879 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB124(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB124 för fullständig frågetext> 191 1. Jag hade bestämt det i förväg 50 2. Jag råkade titta TV just då 584 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 827 TJUVARNAS...:OMDÖME 22/3 Loc 880 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB124(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB124 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket bra 100 2. Ganska bra 41 3. Varken bra eller dåligt 10 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 577 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 828 BANDY SM-FINAL:SETT 22/3 Loc 881 width 1 MD=9 F.DB125. Söndagen 22 mars, TV 2: 16.00-17.00 Bandy: SM-final - Sändning från 1981 års final som spelas på Söderstadion i Stockholm. Kommentator: Bo Hansson. F.DB125(1). Har Du sett det här programmet? 634 0. Nej 68 1. Ja, jag har sett det ensam 75 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 41 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 7 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 829 BANDY SM-FINAL:PLAN 22/3 Loc 882 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB125(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB125 för fullständig frågetext> 148 1. Jag hade bestämt det i förväg 37 2. Jag råkade titta på TV just då 640 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 830 BANDY ...: OMDÖME 22/3 Loc 883 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB125(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB125 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket bra 65 2. Ganska bra 21 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 636 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 831 NIKKOS: SETT 22/3 Loc 884 width 1 MD=9 F.DB126. Söndagen 22 mars, TV 2: 17.30 Varför rymde Nikkos - En film om en grekisk invandrarpojke. Nikkos, 13 år, trivs inte i skolan. (Tidigare sänt den 16/10-1977) F.DB126(1). Har Du sett det här programmet? 756 0. Nej 24 1. Ja, jag har sett det ensam 15 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 24 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 6 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 832 NIKKOS: PLAN 22/3 Loc 885 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB126(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB126 för fullständig frågetext> 17 1. Jag hade bestämt det i förväg 51 2. Jag råkade titta på TV just då 757 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 833 NIKKOS: OMDÖME 22/3 Loc 886 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB126(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB126 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra 23 2. Ganska bra 18 3. Varken bra eller dåligt 6 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 756 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 834 LEKA FÖR LIVET:SETT 22/3 Loc 887 width 1 MD=9 F.DB127. Söndagen 22 mars, TV 2: 18.30 Ur: Leka för livet - Nästa år börjar klasskampen. Barn, personal och föräldrar vid en deltidsförskola i Lund berättar om sina tankar och upplevelser av TV, miljö, dagis, skolan och framtiden. Hur rustar vi barnen för den? F.DB127(1). Har Du sett det här programmet? 815 0. Nej 5 1. Ja, jag har sett det ensam 2 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 2 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 835 LEKA FÖR LIVET:PLAN 22/3 Loc 888 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB127(2). Varför såg Du programmet? 4 1. Jag hade bestämt det i förväg 7 2. Jag råkade titta på TV just då 814 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 836 LEKA FÖR ...:OMDÖME 22/3 Loc 889 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB127(3). Vad tyckte Du om programmet? 1 1. Mycket bra 4 2. Ganska bra 4 3. Varken bra eller dåligt 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 816 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 837 REGNSKOG: SETT 22/3 Loc 890 width 1 MD=9 F.DB128. Söndagen 22 mars, TV 2: 19.00 Regnskog - En naturfilm om de hotade regnskogarna i Malaysia. F.DB128(1). Har Du sett det här programmet? 747 0. Nej 23 1. Ja, jag har sett det ensam 30 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 21 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 4 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 838 REGNSKOG: PLAN 22/3 Loc 891 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB128(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB128 för fullständig frågetext> 33 1. Jag hade bestämt det i förväg 43 2. Jag råkade titta på TV just då 749 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 839 REGNSKOG: OMDÖME 22/3 Loc 892 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB128(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB128 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket bra 28 2. Ganska bra 12 3. Varken bra eller dåligt 2 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 745 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 840 LÖDDER: SETT 22/3 Loc 893 width 1 MD=9 F.DB129. Söndagen 22 mars, TV 2: 20.00 Lödder - 1. Hurusom tu blir ett. F.DB129(1). Har Du sett det här programmet? 241 0. Nej 102 1. Ja, jag har sett det ensam 254 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 136 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 2 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsamman med kompis eller syskon 90 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 841 LÖDDER: PLAN 22/3 Loc 894 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB129(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB129 för fullständig frågetext> 503 1. Jag hade bestämt det i förväg 53 2. Jag råkade titta på TV just då 269 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 842 LÖDDER: OMDÖME 22/3 Loc 895 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB129(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB129 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket bra 206 2. Ganska bra 43 3. Varken bra eller dåligt 4 4. Ganska dåligt 7 5. Mycket dåligt 252 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 843 ANSLAGSTAVLAN: SETT 22/3 Loc 896 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB130. Söndagen 22 mars, TV 2: 20.25 Anslagstavlan - för sånt som är värt att veta för invånare i Sverige. F.DB130(1). Har Du sett det här programmet? 54 1. Ja, jag har sett det ensam 121 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 31 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 5. Har sett det ensam, tillsammans med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 20 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 598 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 844 ANSLAGSTAVLAN: PLAN 22/3 Loc 897 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB130(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB130 för fullständig frågetext> 82 1. Jag hade bestämt det i förväg 134 2. Jag råkade titta på TV just då 609 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 845 ANSLAGSTAV: OMDÖME 22/3 Loc 898 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB130(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB130 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket bra 56 2. Ganska bra 96 3. Varken bra eller dåligt 19 4. Ganska dåligt 13 5. Mycket dåligt 602 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 846 SPORTSPEGELN: SETT 22/3 Loc 899 width 1 MD=9 F.DB131. Söndagen 22 mars, TV 2: 20.30 Sportspegeln F.DB131(1). Har Du sett det här programmet? 468 0. Nej 84 1. Ja, jag har sett det ensam 194 2. Ja, jag har sett det tillsamman med vuxna 38 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 1 4. Har sett det ensam och tillsammans med vuxna 1 5. Har sett det ensam, tillsamman med vuxna och tillsammans med kompis eller syskon 39 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 196 9. Uppgift saknas
VAR 847 SPORTSPEGELN: PLAN 22/3 Loc 900 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB131(2). Varför såg Du programmet? <Se F.DB131 för fullständig frågetext> 286 1. Jag hade bestämt det i förväg 54 2. Jag råkade titta på TV just då 485 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 848 SPORTSPEGELN:OMDÖME 22/3 Loc 901 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB131(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB131 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket bra 114 2. Ganska bra 30 3. Varken bra eller dåligt 1 4. Ganska dåligt 5. Mycket dåligt 471 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 849 ALEXANDERPLATZ:SETT 22/3 Loc 902 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB132. Söndagen 22 mars, TV 2: 21.00-22.00 Berlin Alexanderplatz F.DB132(1). Har Du sett det här programmet? 42 1. Ja, jag har sett det ensam 35 2. Ja, jag har sett det tillsammans med vuxna 15 3. Ja, jag har sett det med kompis eller syskon 5 6. Har sett det tillsammans med vuxna och kompis eller syskon 728 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 850 ALEXANDERPLATZ:PLAN 22/3 Loc 903 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB132(2). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB132 för fullständig frågetext> 57 1. Jag hade bestämt det i förväg 34 2. Jag råkade titta på TV just då 734 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 851 ALEXANDERP: OMDÖME 22/3 Loc 904 width 1 MD=0 or GE 9 F.DB132(3). Vad tyckte Du om programmet? <Se F.DB132 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket bra 40 2. Ganska bra 23 3. Varken bra eller dåligt 12 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 730 0. Frågan ej tillämplig 196 9. Uppgift saknas
VAR 852 RAPPORT 19.30 DB Loc 905 width 1 MD=9 F.DB133. Hur ofta i veckan brukar du titta på detta nyhetsprogram? F.DB133(1). Rapport kl. 19.30 102 1. Alltid eller nästan alltid 186 2. Ganska ofta 381 3. Ibland 139 4. Aldrig eller nästan aldrig 213 9. Uppgift saknas
VAR 853 SENA RAPPORT DB Loc 906 width 1 MD=9 F.DB133(2). Sena Rapport <Se F.DB133 för fullständig frågetext> 27 1. Alltid eller nästan alltid 35 2. Ganska ofta 241 3. Ibland 484 4. Aldrig eller nästan aldrig 234 9. Uppgift saknas
VAR 854 AKTUELLT KL 18 DB Loc 907 width 1 MD=9 F.DB133(3). Aktuellt kl. 18 <Se F.DB133 för fullständig frågetext> 42 1. Alltid eller nästan alltid 76 2. Ganska ofta 284 3. Ibland 393 4. Aldrig eller nästan aldrig 226 9. Uppgift saknas
VAR 855 AKTUELLT KL 21 DB Loc 908 width 1 MD=9 F.DB133(4). Aktuellt kl. 21 <Se F.DB133 för fullständig frågetext> 85 1. Alltid eller nästan alltid 192 2. Ganska ofta 334 3. Ibland 195 4. Aldrig eller nästan aldrig 215 9. Uppgift saknas
VAR 856 OMDÖME RAPPORT 19.30 DB Loc 909 width 1 MD=9 F.DB134. Vad tyckte du om programmen? F.DB134(1). Rapport kl. 19.30 64 1. Mycket bra 288 2. Ganska bra 317 3. Varken bra eller dåligt 46 4. Ganska dåligt 25 5. Mycket dåligt 281 9. Uppgift saknas
VAR 857 OMDÖME SENA RAPPORT DB Loc 910 width 1 MD=9 F.DB134(2). Sena Rapport <Se F.DB134 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket bra 174 2. Ganska bra 291 3. Varken bra eller dåligt 74 4. Ganska dåligt 47 5. Mycket dåligt 412 9. Uppgift saknas
VAR 858 OMDÖME AKTUELLT KL 18 DB Loc 911 width 1 MD=9 F.DB134(3). Aktuellt kl. 18 <Se F.DB134 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket bra 188 2. Ganska bra 320 3. Varken bra eller dåligt 70 4. Ganska dåligt 42 5. Mycket dåligt 373 9. Uppgift saknas
VAR 859 OMDÖME AKTUELLT KL 21 DB Loc 912 width 1 MD=9 F.DB134(4). Aktuellt kl. 21 <Se F.DB134 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket bra 273 2. Ganska bra 301 3. Varken bra eller dåligt 42 4. Ganska dåligt 33 5. Mycket dåligt 314 9. Uppgift saknas
VAR 860 VIDEOTITTANDE V:1 Loc 913 width 1 MD=9 F.V:1. Brukar du se på video? VIDEOFRÅGORNA STÄLLDES TILLSAMMANS MED DAGBOKEN 288 1. Ja 530 5. Nej 203 9. Uppgift saknas
VAR 861 PLATS VIDEOTITTANDE V:2 Loc 914 width 1 MD=9 F.V:2. Om du ser på video, ser du då ... VIDEOFRÅGORNA STÄLLDES TILLSAMMANS MED DAGBOKEN 50 1. Hemma 41 3. Hemma och borta 321 5. Borta 609 9. Uppgift saknas
VAR 862 SÄLLSKAP SE PÅ VIDEO V:3 Loc 915 width 1 MD=9 F.V:3. När du ser på video, ser du då mest tillsammans med ... VIDEOFRÅGORNA STÄLLDES TILLSAMMANS MED DAGBOKEN 27 1. Föräldrar 24 2. Syskon 308 3. Kompisar 12 4. Föräldrar + syskon 12 5. Syskon + kompisar 21 6. Föräldrar + syskon + kompisar 5 7. Föräldrar + kompisar 612 9. Uppgift saknas
VAR 863 SER PÅ VIDEO 1 V:4 Loc 916 width 2 MD=99 F.V:4. Vad brukar du se på video? F.V:4(1). Videoprogram 1 VIDEOFRÅGORNA STÄLLDES TILLSAMMANS MED DAGBOKEN 59 01. Filmer 27 02. Våld 9 03. Krig 34 04. Inspelade TV-program 35 05. Skräckfilmer 18 06. Äventyr 16 07. Deckare 14 08. Porr 5 09. Sport 8 10. Musik 7 11. Komedi 7 12. Rysare 22 13. Western 38 14. 'Allt möjligt' 11 15. Skolprogram/'i skolan' 7 16. Tecknade filmer 2 17. Karatefilmer 2 18. Underhållningsprogram 2 19. Filmer om rymden 8 20. Spionfilmer 21. 'Fantasi' filmer 22. Detektivfilmer 23. Romantiska filmer 1 24. Egna filmer 1 25. Surfingfilmer 1 26. Indiska filmer 2 27. Barnfilmer 1 28. 'Spela TV-spel' 29. 'Nöjesfilmer från mitt hemland' 30. Naturfilmer 23 88. Vet ej/olika 661 99. Uppgift saknas
VAR 864 SER PÅ VIDEO 2 V:4 Loc 918 width 2 MD=99 F.V:4(2). Videoprogram 2 <Se F.V:4 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 863 01. Filmer . . 30. Naturfilmer 853 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 11 7 10 10 13 19 21 9 1 6 11 Kod: 12 13 16 17 18 20 21 22 23 27 29 Frek: 9 16 13 2 3 1 1 1 2 1 1 Kod: 99 Frek: 853
VAR 865 SER PÅ VIDEO 3 V:4 Loc 920 width 2 MD=99 F.V:4(3). Videoprogram 3 <Se F.V:4 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 863 01. Filmer . . 30. Naturfilmer 950 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 7 3 2 11 6 9 6 1 2 4 3 Kod: 13 15 16 18 19 99 Frek: 6 2 7 1 1 950
VAR 866 SER PÅ VIDEO 4 V:4 Loc 922 width 2 MD=99 F.V:4(4). Videoprogram 4 <Se F.V:4 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 863 01. Filmer . . 30. Naturfilmer 1001 99. Uppgift saknas Kod: 1 5 7 8 9 10 11 13 16 Frek: 2 2 3 2 1 1 2 1 2 Kod: 17 18 30 99 Frek: 1 2 1 1001
VAR 867 SER PÅ VIDEO 5 V:4 Loc 924 width 2 MD=99 F.V:4(5). Videoprogram 5 <Se F.V:4 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 863 01. Filmer . . 30. Naturfilmer 1012 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 8 12 16 99 Frek: 1 1 4 2 1 1012
VAR 868 POSITIVA SKOLÄMNEN S:1 Loc 926 width 1 MD=9 F.S:1. Vilka ämnen i skolan tycker du bäst om? SKOLFRÅGORNA STÄLLDES I SAMBAND MED DAGBOKEN 329 1. 'Akademiskt' val: Svenska, engelska, franska, tyska, matematik, biologi, kemi, fysik, samhällskunskap, historia, geografi, ekonomi, religionskunskap 425 2. 'Icke akademiskt' val: Teckning, slöjd, konst, teknik, musik, gymnastik, hemkunskap, barnkunskap, orienteringsämnen 7 3. 'Dom flesta/alla' 11 4. 'Inga' 11 8. Vet ej 238 9. Uppgift saknas
VAR 869 NEGATIVA SKOLÄMNEN S:2 Loc 927 width 1 MD=9 F.S:2. Vilka ämnen i skolan tycker du sämst om? SKOLFRÅGORNA STÄLLDES I SAMBAND MED DAGBOKEN 564 1. Akademiskt val 96 2. Icke akademiskt val 5 3. Alla - dom flesta 39 4. Inga 29 8. Vet ej 288 9. Uppgift saknas
VAR 870 TIDSÅTGÅNG LÄXOR S:3 Loc 928 width 1 MD=9 F.S:3. Hur mycket tid ägnar du i genomsnitt åt läxläsning utanför skoltiden? SKOLFRÅGORNA STÄLLDES I SAMBAND MED DAGBOKEN 78 0. Ingen, nästan ingen 99 1. Mindre än en halvtimme per dag 213 2. Ungefär en halvtimme per dag 248 3. Ungefär en timma per dag 88 4. Ungefär en och en halvtimme per dag 54 5. Ungefär två timmar per dag 26 6. Tre timmar eller mer per dag 215 9. Uppgift saknas
VAR 871 VAL FRIVILLIG SKOLA S:4 Loc 929 width 1 MD=9 F.S:4. Om det inte var tvunget att gå i skolan och om du fick bestämma helt själv skulle du ändå ... SKOLFRÅGORNA STÄLLDES I SAMBAND MED DAGBOKEN 560 1. Gå ut hela grundskolan (t o m 9:e klass) 39 2. Sluta skolan innan nians slut 213 8. Vet ej 209 9. Uppgift saknas
VAR 872 BETYGENS BETYDELSE S:5 Loc 930 width 1 MD=9 F.S:5. Hur viktigt tror du det är att få bra betyg i skolan, för att senare få framgång i livet? SKOLFRÅGORNA STÄLLDES I SAMBAND MED DAGBOKEN 159 1. Det viktigaste av allt 404 2. Mycket viktigt 209 3. Ganska viktigt 29 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 3 8. Vet ej 209 9. Uppgift saknas