ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II
                SSD 0716

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1998
  om svenskarnas attityder till moral, värderingar och religion
  och ingår som en del i International Social Survey Program
  (ISSP) undersökning 'Religion II'. Huvudansvarig forskare för
  undersökningen var Stefan Svallfors, sociologiska
  institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av Statistiska
  centralbyrån. Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern
  18-77 år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner
  och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 993
  personer. Fältarbetet genomfördes av SCB under perioden
  februari till maj 1998 i form av en enkätundersökning med två
  påminnelser samt uppföljande telefonintervjuer med ett
  stickprovsurval av kvarvarande bortfall.

  Bruttourval              2 000
  Oanträffbara (okänd adress        7
  emigrerat erc)

  Nettourval              1 993

  Svarsfrekvens             1 189
  - av vilka postenkäter        1 128
  - av vilka telefonintervju        61

  Icke svarande              804
  - vägrande               178
  - ingen kontakt             21
  - övriga icke-svarande         605

  
               PUBLIKATIONER

  Särkimukka, J., Edlund, J. & Svallfors, S. (1999): ISSP 1998 -
  Moral, värderingar och religion II. Kodbok för maskinläsbar
  datafil. Umeå: Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 43  (2)TRO PÅ REL UNDER  20   (3)LOC 54 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 20d Tror Du på religiösa under/mirakel?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      101 1.  Ja, absolut
      160 2.  Ja, förmodligen
      282 3.  Nej, förmodligen inte
      420 4.  Nej, absolut inte
      178 8.  Vet inte

      48 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0716 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Känsla av lycka 6 Myndighetsansvar: Arbete till alla som vill ha 7 Myndighetsansvar: Minska inkomstskillnaderna 8 Sexuellt umgänge före äktenskapet 9 Sexuellt umgänge utanför äktenskapet 10 Sexuellt umgänge mellan två av samma kön 11 Abort av medicinska skäl 12 Abort av ekonomiska skäl 13 Kvinnans uppgift att ta hand om hem och familj 14 Familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid 15 Inget fel att bo ihop utan att vara gifta 16 Bra bo ihop innan man gifter sig 17 Inte uppge alla inkomster för att få lägre inkomstskatt 18 Felaktiga uppgifter till myndigheterna för att få bidrag 19 Utnyttja eller vara ärliga och rättvisa 20 Lita på människor eller vara försiktig 21 Förtroende för riksdagen 22 Förtroende för näringslivet och industrin 23 Förtroende för kyrkan 24 Förtroende för domstolar och rättväsendet 25 Förtroende för skolan och utbildningssystemet 26 Religiösa företrädare bör inte försöka påverka hur folk röstar 27 Religiösa företrädare bör inte försöka påverka politiska beslut 28 Den moderna vetenskap gör mera skada än nytta 29 Förlitar oss för mycket på vetenskapen 30 Religionen för med sig mer konflikt än fred 31 Människor med stark religiös tro är ofta intoleranta 32 Sverige ett bättre land om religionen hade mindre inflytande 33 Frivilligt politiskt arbete senaste året 34 Frivilligt välgörenhetsarbete senaste året 35 Frivilliga religiösa aktiviteter senaste året 36 Annat frivilligt arbete senaste året 37 Kyrkan och andra religiösa organisationers inflytande 38 Uppfattning om Gud 39 Tro på Gud 40 Tro på liv efter döden 41 Tro på himlen 42 Tro på helvetet 43 Tro på under/mirakel 44 Uppfattning om Bibeln 45 Gud som personligen bryr sig om varje människa 46 Lite man kan göra för att ändra sitt levnadsöde 47 Livet bara meningsfullt eftersom Gud finns 48 Livet har inget särskilt syfte 49 Livet meningsfullt om man själv ger det en mening 50 Var och en skapar sitt eget öde 51 Religiös övertygelse 52 Mors religiösa hemvist 53 Fars religiösa hemvist 54 Egen religiösa hemvist under uppväxt 55 Make/makas religiös hemvist 56 Mors deltagande i gudstjänster 57 Fars deltagande i gudstjänster 58 Eget deltagande i gudstjänster i elva-tolvårsåldern 59 Brukar be 60 Kyrkliga aktiviteter 61 Grad av religiositet 62 Uppfattning om religion 63 Uppfattning om vad en vän kan förvänta sig 64 Uppträdande mot vän 65 Politikerna försöker hålla sina vallöften 66 De flesta högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet 67 Arbetsmarknadsgrupp 68 Arbetstid 69 Socio-ekonomisk indelning 70 Yrke 71 Företagare eller anställd 72 Antal anställda 73 Arbetsledande funktion 74 Offentlig eller privat tjänst 75 Facklig organisation 76 Utbildning 77 Utbildningens längd 78 Månadsinkomst 79 Civilstånd 80 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 81 Partner: Socio-ekonomisk inledning 82 Partner: Yrke 83 Partner: Företagare eller anställd 84 Partner: Antal anställda 85 Hushållets inkomst 86 Hushållets storlek 87 Antal personer under 18 år i hushållet 88 Antal personer under 6 år i hushållet 89 Bästa parti 90 Subjektiv samhällsklass 91 Föräldrars medborgarskap 92 Tillhör kyrka eller religiös församling 93 Kyrka eller församling 94 Kyrkobesök 95 Kön 96 Ålder 97 Riksområde 98 Huvudregion 99 Intervjuform

VAR 1 SSD STUDY NR 0716              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0716


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 1998 - Moral, värderingar och religion II
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 KÄNSLA AV LYCKA 1 Loc 16 width 1 MD=9 1 Om Du tänker på hur Ditt liv i allmänhet ter sig nuförtiden, hur lycklig eller olycklig skulle Du säga att Du på det hela taget är? 282 1. Mycket lycklig 707 2. Ganska lycklig 148 3. Inte särskilt lycklig 19 4. Inte alls lycklig 21 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 6 OFF MYND: ARBETE 2 Loc 17 width 1 MD=9 2a Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att se till att alla som vill ha ett arbete får det? 445 1. Ja, absolut 360 2. Ja, förmodligen 224 3. Nej, förmodligen inte 103 4. Nej, absolut inte 42 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 7 OFF MYND: INK SKILLN 2 Loc 18 width 1 MD=9 2b Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga? 493 1. Ja, absolut 313 2. Ja, förmodligen 208 3. Nej, förmodligen inte 89 4. Nej, absolut inte 46 8. Vet inte 40 9. Uppgift saknas
VAR 8 SEX INNAN ÄKTENSKAP 3 Loc 19 width 1 MD=9 3 Tycker Du att det är fel eller inte fel om en man och en kvinna har sexuellt umgänge före äktenskapet? 49 1. Alltid fel 26 2. Nästan alltid fel 63 3. Fel bara ibland 1017 4. Inte alls fel 33 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 9 SEX UTANFÖR ÄKTENSKAP 4 Loc 20 width 1 MD=9 4 Om en gift person har sexuellt umgänge med någon annan än sin make eller maka är det... 673 1. Alltid fel 385 2. Nästan alltid fel 78 3. Fel bara ibland 20 4. Inte alls fel 32 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 10 SEX MED SAMMA KÖN 5 Loc 21 width 1 MD=9 5 Om två vuxna av samma kön har sexuellt umgänge är det... 365 1. Alltid fel 73 2. Nästan alltid fel 79 3. Fel bara ibland 517 4. Inte alls fel 148 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 11 ABORT MEDICINSKA SKÄL 6 Loc 22 width 1 MD=9 6a Tycker Du personligen att det är fel eller inte fel ifall en kvinna genomgår abort om det finns en stor risk att barnet har en allvarlig skada? 47 1. Alltid fel 58 2. Nästan alltid fel 140 3. Fel bara ibland 869 4. Inte alls fel 68 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 12 ABORT EKONOMISKA SKÄL 6 Loc 23 width 1 MD=9 6b Tycker Du personligen att det är fel eller inte fel ifall en kvinna genomgår abort om familjen har mycket låga inkomster och inte har råd med fler barn? 208 1. Alltid fel 169 2. Nästan alltid fel 167 3. Fel bara ibland 524 4. Inte alls fel 102 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 13 HEM O FAM KVINNOARBETE 7 Loc 24 width 1 MD=9 7 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 7a Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen 29 1. Instämmer starkt 62 2. Instämmer 288 3. Varken instämmer eller tar avstånd 320 4. Tar avstånd 472 5. Tar starkt avstånd 14 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 14 FAMILJELIVET LIDANDE 7 Loc 25 width 1 MD=9 7b På det hela taget så blir familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Instämmer starkt 207 2. Instämmer 248 3. Varken instämmer eller tar avstånd 288 4. Tar avstånd 342 5. Tar starkt avstånd 24 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 15 SAMBO UTAN VARA GIFT 8 Loc 26 width 1 MD=9 8 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden. 8a Det är inget fel om ett par bor ihop även utan att ha tänkt gifta sig med varandra 612 1. Instämmer starkt 371 2. Instämmer 93 3. Varken instämmer eller tar avstånd 45 4. Tar avstånd 47 5. Tar starkt avstånd 14 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 16 BRA BO IHOP FÖRST 8 Loc 27 width 1 MD=9 8b För ett par som tänkt gifta sig är det en bra ide att först bo ihop <Se F.8 för fullständig frågetext> 681 1. Instämmer starkt 366 2. Instämmer 77 3. Varken instämmer eller tar avstånd 28 4. Tar avstånd 17 5. Tar starkt avstånd 14 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 17 MINDRE INKOMSTSKATT 9 Loc 28 width 1 MD=9 9a Tänk på de fall som beskrivs nedan. Tycker Du att det är fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla sina inkomster för att därigenom betala mindre inkomstskatt? 35 1. Inte fel 177 2. Lite fel 496 3. Fel 457 4. Allvarligt fel 15 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 18 FELAKTIGA UPPGIFTER 9 Loc 29 width 1 MD=9 9b Tycker Du att det är fel eller inte fel om en person ger felaktiga uppgifter till myndigheterna för att få bidrag som han/hon inte är berättigad till? 5 1. Inte fel 23 2. Lite fel 341 3. Fel 803 4. Allvarligt fel 8 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 19 UTNYTTJA ELLER ÄRLIG 10 Loc 30 width 1 MD=9 10 Hur ofta tror Du att människor skulle försöka utnyttja en om de fick chansen, och hur ofta skulle de försöka vara ärliga och rättvisa? 55 1. Människor skulle nästan alltid försöka utnyttja en 246 2. Människor skulle för det mesta försöka utnyttja en 625 3. Människor skulle för det mesta försöka vara ärliga och rättvisa 153 4. Människor skulle nästan alltid försöka vara ärliga och rättvisa 101 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 20 LITA PÅ MÄNNISKOR 11 Loc 31 width 1 MD=9 11 Tycker Du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra? 123 1. Man kan nästan alltid lita på människor 661 2. Man kan vanligtvis lita på människor 278 3. Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 102 4. Man bör nästan alltid vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 19 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 21 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 12 Loc 32 width 1 MD=9 12a Hur stort förtroende har Du för riksdagen? 18 1. Fullständigt förtroende 197 2. Ganska mycket förtroende 411 3. Ett visst förtroende 364 4. Ganska litet förtroende 146 5. Inget förtroende alls 42 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 22 FÖRTROENDE NÄRINGSLIV 12 Loc 33 width 1 MD=9 12b Hur stort förtroende har Du för näringslivet och industrin? 13 1. Fullständigt förtroende 273 2. Ganska mycket förtroende 500 3. Ett visst förtroende 245 4. Ganska litet förtroende 71 5. Inget förtroende alls 74 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 23 FÖRTROENDE KYRKAN 12 Loc 34 width 1 MD=9 12c Hur stort förtroende har Du för kyrkan och religiösa organisationer? 19 1. Fullständigt förtroende 209 2. Ganska mycket förtroende 382 3. Ett visst förtroende 286 4. Ganska litet förtroende 199 5. Inget förtroende alls 79 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 24 FÖRTROENDE DOMSTOLAR 12 Loc 35 width 1 MD=9 12d Hur stort förtroende har Du för domstolarna och rättväsendet? 49 1. Fullständigt förtroende 400 2. Ganska mycket förtroende 363 3. Ett visst förtroende 228 4. Ganska litet förtroende 94 5. Inget förtroende alls 42 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 25 FÖRTROENDE SKOLAN 12 Loc 36 width 1 MD=9 12e Hur stort förtroende har Du för skolan och utbildningssystemet? 26 1. Fullständigt förtroende 325 2. Ganska mycket förtroende 461 3. Ett visst förtroende 240 4. Ganska litet förtroende 75 5. Inget förtroende alls 52 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 26 KYRKAN PÅVERKA RÖSTN 13 Loc 37 width 1 MD=9 13 Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? 13a Kyrkliga och andra religiösa företrädare bör inte försöka påverka hur folk röstar i valen 469 1. Instämmer starkt 317 2. Instämmer 182 3. Varken instämmer eller tar avstånd 95 4. Tar avstånd 57 5. Tar starkt avstånd 61 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 27 KYRKAN PÅVERKA BESLUT 13 Loc 38 width 1 MD=9 13b Kyrkliga och andra religiösa företrädare bör inte försöka påverka politiska beslut <Se F.13 för fullständig frågetext> 352 1. Instämmer starkt 280 2. Instämmer 271 3. Varken instämmer eller tar avstånd 146 4. Tar avstånd 64 5. Tar starkt avstånd 65 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 28 VETENSKAP GÖR SKADA 14 Loc 39 width 1 MD=9 14 Instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 14a På det hela taget gör den moderna vetenskapen mer skada än nytta 35 1. Instämmer starkt 117 2. Instämmer 304 3. Varken instämmer eller tar avstånd 396 4. Tar avstånd 233 5. Tar starkt avstånd 95 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 29 FÖRLITAN PÅ VETENSKAP 14 Loc 40 width 1 MD=9 14b Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen och inte tillräckligt på religiös tro <Se F.14 för fullständig frågetext> 36 1. Instämmer starkt 95 2. Instämmer 255 3. Varken instämmer eller tar avstånd 362 4. Tar avstånd 336 5. Tar starkt avstånd 95 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 30 REL MEDFÖR KONFLIKTER 15 Loc 41 width 1 MD=9 15 Instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 15a Runtom i världen för religionen med sig mer konflikt än fred 454 1. Instämmer starkt 450 2. Instämmer 149 3. Varken instämmer eller tar avstånd 71 4. Tar avstånd 18 5. Tar starkt avstånd 33 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 31 INTOLERANTA RELIGIÖSA 15 Loc 42 width 1 MD=9 15b Människor med stark religiös tro är ofta alltför intoleranta mot andra <Se F.15 för fullständig frågetext> 296 1. Instämmer starkt 471 2. Instämmer 214 3. Varken instämmer eller tar avstånd 96 4. Tar avstånd 20 5. Tar starkt avstånd 81 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 32 REL MINDRE INFLYTANDE 15 Loc 43 width 1 MD=9 15c Sverige skulle vara ett bättre land om religionen hade mindre inflytande <Se F.15 för fullständig frågetext> 80 1. Instämmer starkt 115 2. Instämmer 430 3. Varken instämmer eller tar avstånd 303 4. Tar avstånd 106 5. Tar starkt avstånd 141 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 33 POLITISKT ARBETE 16 Loc 44 width 1 MD=9 16 Har Du under de senaste 12 månaderna utfört frivilligt arbete inom något av följande områden? Med frivilligt arbete avser vi obetalt arbete, inte bara medlemskap. Vi anser arbete som är till gagn för andra i samhället, inte bara ens familj eller vänner. 16a Politiskt arbete (t ex partiarbete, politiska rörelser, valrörelser) Anm. Om samma frivilliga arbetsinsats passar in på fler än en av raderna ovan, så ange den på den rad som kommer först. Om Du t ex skulle ha deltagit i valkampanjen för ett religiöst parti skulle Du ange detta under a men inte under c. 17 1. Ja, fler än 6 gånger 9 2. Ja, 3-5 gånger 24 3. Ja, 1-2 gånger 1115 5. Nej 24 9. Uppgift saknas
VAR 34 VÄLGÖRENHET 16 Loc 45 width 1 MD=9 16b <Frivilligt arbete senaste året> Välgörenhet (t ex hjälpt sjuka, gamla, fattiga) <Se F.16 för fullständig frågetext> 100 1. Ja, fler än 6 gånger 60 2. Ja, 3-5 gånger 154 3. Ja, 1-2 gånger 846 5. Nej 29 9. Uppgift saknas
VAR 35 KYRKLIGA AKTIVITETER 16 Loc 46 width 1 MD=9 16c <Frivilligt arbete senaste året> Religiösa eller kyrkliga aktiviteter (t ex hjälpt kyrkan eller andra religiösa grupper) <Se F.16 för fullständig frågetext> 68 1. Ja, fler än 6 gånger 19 2. Ja, 3-5 gånger 42 3. Ja, 1-2 gånger 1037 5. Nej 23 9. Uppgift saknas
VAR 36 ANNAT FRIVILLIGT ARB 16 Loc 47 width 1 MD=9 16d <Frivilligt arbete senaste året> Annat frivilligt arbete <Se F.16 för fullständig frågetext> 178 1. Ja, fler än 6 gånger 86 2. Ja, 3-5 gånger 142 3. Ja, 1-2 gånger 759 5. Nej 24 9. Uppgift saknas
VAR 37 KYRKANS INFLYTANDE 17 Loc 48 width 1 MD=9 17 Anser Du att kyrkan och andra religiösa organisationer i det här landet har för mycket eller för lite makt och inflytande? 53 1. Alldeles för mycket makt 147 2. För mycket makt 593 3. Lagom mycket makt 67 4. För lite makt 22 5. Alldeles för lite makt 295 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 38 UPPFATTNING OM GUD 18 Loc 49 width 1 MD=9 18 Vilket av nedanstående påståenden ligger närmast din egen uppfattning om Gud? 198 1. Jag tror inte på Gud 208 2. Jag vet inte om det finns någon Gud och jag tror inte det finns någon möjlighet att ta reda på det 390 3. Jag tror inte på en personlig Gud, Men jag tror på en Högre Makt av något slag 78 4. Ibland tror jag på Gud, ibland inte 159 5. Även om jag har mina tvivel känner jag att jag tror på Gud 145 6. Jag vet att Gud finns och jag har inga tvivel om detta 11 9. Uppgift saknas
VAR 39 TRO PÅ GUD 19 Loc 50 width 1 MD=9 19 Vilket av följande beskriver bäst vad Du tror om Gud? 330 1. Jag tror inte på Gud och har aldrig gjort det 109 2. Numera tror jag inte på Gud men tidigare gjorde jag det 56 3. Numera tror jag på Gud men tidigare gjorde jag inte det 319 4. Jag tror på Gud och det har jag alltid gjort 362 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 40 TRO LIV EFTER DÖDEN 20 Loc 51 width 1 MD=9 20a Tror Du på ett liv efter döden? 217 1. Ja, absolut 300 2. Ja, förmodligen 276 3. Nej, förmodligen inte 213 4. Nej, absolut inte 173 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 41 TRO PÅ HIMLEN 20 Loc 52 width 1 MD=9 20b Tror Du på Himlen? 115 1. Ja, absolut 157 2. Ja, förmodligen 276 3. Nej, förmodligen inte 416 4. Nej, absolut inte 177 8. Vet inte 48 9. Uppgift saknas
VAR 42 TRO PÅ HELVETET 20 Loc 53 width 1 MD=9 2c Tror Du på Helvetet? 72 1. Ja, absolut 61 2. Ja, förmodligen 264 3. Nej, förmodligen inte 580 4. Nej, absolut inte 162 8. Vet inte 50 9. Uppgift saknas
VAR 43 TRO PÅ REL UNDER 20 Loc 54 width 1 MD=9 20d Tror Du på religiösa under/mirakel? 101 1. Ja, absolut 160 2. Ja, förmodligen 282 3. Nej, förmodligen inte 420 4. Nej, absolut inte 178 8. Vet inte 48 9. Uppgift saknas
VAR 44 UPPFATTNING BIBELN 21 Loc 55 width 1 MD=9 21 Vilket av följande påståenden beskriver bäst Din uppfattning om Bibeln? 52 1. Bibeln är Guds faktiska ord och ska tolkas bokstavligt 182 2. Bibeln bygger på Guds ord men ska inte tolkas bokstavligt 745 3. Bibeln är en mycket gammal bok med berättelser, myter, historier och moraliska föreskrifter nedtecknade av människan 123 4. Bibelfrågan har ingen innebörd för mig 76 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 45 GUD SOM BRYR SIG 22 Loc 56 width 1 MD=9 22 Håller Du med eller tar Du avstånd från följande påståenden? 22a Det finns en Gud som personligen bryr sig om varje människa 98 1. Instämmer starkt 144 2. Instämmer 289 3. Varken instämmer eller tar avstånd 236 4. Tar avstånd 257 5. Tar starkt avstånd 147 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 46 ÄNDRA LEVNADSÖDEN 22 Loc 57 width 1 MD=9 22b Det är litet människor kan göra för att ändra sina levnadsöden <Se F.22 för fullständig frågetext> 55 1. Instämmer starkt 217 2. Instämmer 191 3. Varken instämmer eller tar avstånd 404 4. Tar avstånd 240 5. Tar starkt avstånd 61 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 47 GUD GER LIV MENING 22 Loc 58 width 1 MD=9 22c För mig är livet bara meningsfullt eftersom Gud finns <Se F.22 för fullständig frågetext> 39 1. Instämmer starkt 66 2. Instämmer 180 3. Varken instämmer eller tar avstånd 298 4. Tar avstånd 501 5. Tar starkt avstånd 79 8. Vet inte 26 9. Uppgift saknas
VAR 48 LIV INGET SÄRSK SYFTE 22 Loc 59 width 1 MD=9 22d Enligt min uppfattning har livet inget särskilt syfte <Se F.22 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer starkt 93 2. Instämmer 232 3. Varken instämmer eller tar avstånd 354 4. Tar avstånd 357 5. Tar starkt avstånd 98 8. Vet inte 25 9. Uppgift saknas
VAR 49 SJÄLV GE LIV MENING 22 Loc 60 width 1 MD=9 22e Livet är bara meningsfullt om man själv ger det en mening <Se F.22 för fullständig frågetext> 291 1. Instämmer starkt 586 2. Instämmer 154 3. Varken instämmer eller tar avstånd 73 4. Tar avstånd 27 5. Tar starkt avstånd 43 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 50 SKAPAR SITT EGET ÖDE 22 Loc 61 width 1 MD=9 22f Var och en skapar sitt eget öde <Se F.22 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer starkt 443 2. Instämmer 336 3. Varken instämmer eller tar avstånd 120 4. Tar avstånd 46 5. Tar starkt avstånd 65 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 51 RELIGIÖS VÄNDPUNKT 23 Loc 62 width 1 MD=9 23 Har Du någonsin upplevt en vändpunkt i Ditt liv, när Du fått en ny och personlig religiös övertygelse? 142 1. Ja 1028 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 52 MORS RELIG HEMVIST 24 Loc 63 width 1 MD=9 24 Vilken var Din mors religiösa hemvist, om någon, under Din uppväxt? 833 1. Svenska kyrkan 25 2. Katolska kyrkan 74 3. Frikyrka 34 4. Annan kristen församling 33 5. Annan kyrka, religiös församling eller religion 108 6. Ingen religiös tillhörighet 69 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 53 FARS RELIG HEMVIST 25 Loc 64 width 1 MD=9 25 Vilken var Din fars religiösa hemvist, om någon, under Din uppväxt? 790 1. Svenska kyrkan 23 2. Katolska kyrkan 55 3. Frikyrka 30 4. Annan kristen församling 32 5. Annan kyrka, religiös församling eller religion 145 6. Ingen religiös tillhörighet 101 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 54 REL HEMVIST UPPVÄXT 26 Loc 65 width 1 MD=9 26 Vilken var Din religiösa hemvist, om någon, under Din uppväxt? 844 1. Svenska kyrkan 22 2. Katolska kyrkan 70 3. Frikyrka 32 4. Annan kristen församling 30 5. Annan kyrka, religiös församling eller religion 155 6. Ingen religiös tillhörighet 23 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 55 MAKES REL HEMVIST 27 Loc 66 width 1 MD=0 Var vänlig besvara fråga 27 om Du är gift eller sammanboende. Om Du är ensamstående, fortsätt med fråga 28. 27 Vilken är Din makes/makas religiösa hemvist, om någon? 602 1. Svenska kyrkan 21 2. Katolska kyrkan 30 3. Frikyrka 17 4. Annan kristen församling 17 5. Annan kyrka, religiös församling eller religion 136 6. Ingen religiös tillhörighet 44 8. Vet inte 322 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 MORS GUDSTJÄNSTBESÖK 28 Loc 67 width 2 MD=99 28 Ungefär hur ofta brukade Din mor delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster under Din uppväxt? 177 01. Aldrig 221 02. Mindre än en gång om året 280 03. En eller två gånger om året 169 04. Flera gånger om året 39 05. En gång i månaden 43 06. Två till tre gånger i månaden 40 07. Nästan varje vecka 32 08. En gång i veckan 28 09. Flera gånger i veckan 137 88. Vet inte/minns inte 23 99. Uppgift saknas
VAR 57 FARS GUDSTJÄNSTBESÖK 29 Loc 69 width 2 MD=99 29 Ungefär hur ofta brukade Din far delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster under Din uppväxt? 267 01. Aldrig 244 02. Mindre än en gång om året 246 03. En eller två gånger om året 112 04. Flera gånger om året 30 05. En gång i månaden 28 06. Två till tre gånger i månaden 31 07. Nästan varje vecka 18 08. En gång i veckan 29 09. Flera gånger i veckan 176 88. Vet inte/minns inte 8 99. Uppgift saknas
VAR 58 GUDSTJÄNSTBES UPPVÄXT 30 Loc 71 width 2 MD=99 30 Ungefär hur ofta brukade Du själv delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster när Du var i elva-tolvårsåldern? 247 01. Aldrig 209 02. Mindre än en gång om året 283 03. En eller två gånger om året 155 04. Flera gånger om året 45 05. En gång i månaden 50 06. Två till tre gånger i månaden 47 07. Nästan varje vecka 53 08. En gång i veckan 22 09. Flera gånger i veckan 5 10. Varje dag 3 11. Flera gånger om dagen 64 12. Vet inte/minns inte 6 99. Uppgift saknas
VAR 59 BRUKAR BE 31 Loc 73 width 2 MD=99 31 Hur ofta brukar Du be? 541 01. Aldrig 127 02. Mindre än en gång om året 118 03. En eller två gånger om året 135 04. Flera gånger om året 17 05. En gång i månaden 20 06. Två till tre gånger i månaden 37 07. Nästan varje vecka 12 08. En gång i veckan 49 09. Flera gånger i veckan 98 10. Varje dag 21 11. Flera gånger om dagen 14 99. Uppgift saknas
VAR 60 KYRKLIGA AKTIVITETER 32 Loc 75 width 2 MD=99 32 Hur ofta deltar Du i kyrkliga eller andra religiösa aktiviteter utöver gudstjänster? 598 01. Aldrig 231 02. Mindre än en gång om året 179 03. En eller två gånger om året 74 04. Flera gånger om året 18 05. En gång i månaden 24 06. Två till tre gånger i månaden 21 07. Nästan varje vecka 16 08. En gång i veckan 17 09. Flera gånger i veckan 11 99. Uppgift saknas
VAR 61 RELIGIOSITET 33 Loc 77 width 1 MD=9 33 Skulle Du vilja beskriva Dig som... 14 1. Mycket djupt religiös 36 2. Djupt religiös 138 3. Ganska religiös 478 4. Varken religiös eller icke-religiös 244 5. Ganska icke-religiös 115 6. Djupt icke-religiös 104 7. Mycket djupt icke-religiös 51 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 62 UPPFATTNING RELIGION 34 Loc 78 width 1 MD=9 34 Vilket av följande påståenden kommer närmast Din egen uppfattning? 196 1. Det finns nästan ingen sanning i någon religion 624 2. Det finns grundläggande sanningar i många religioner 80 3. Endast en religion är sann 281 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 63 VÄNS FÖRVÄNTAN 35 Loc 79 width 1 MD=9 35 Tänk Dig att Du åker i en bil som körs av en god vän. Du vet att han kör för fort. Han kör på en fotgängare. Din vän ber Dig säga till polisen att han höll hastighetsbegränsningen. 35a Vilket av följande påståenden ligger närmast Din uppfattning om vad Din vän har rätt att fövänta sig av Dig? 29 1. Min vän har en absolut rätt att förvänta sig att jag vittnar om att han höll hastighetsbegränsningen 154 2. Min vän har en viss rätt att förvänta sig att jag vittnar om att han höll hastighetsbegränsningen 884 3. Min vän har ingen rätt att förvänta sig att jag vittnar om att han höll hastighetsbegränsningen 113 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 64 AGERANDE MOT VÄN 35 Loc 80 width 1 MD=9 35b Vad skulle Du göra i den här situationen? <Se F.35 för fullständig frågetext> 205 1. Absolut säga till polisen att min vän körde för fort 557 2. Förmodligen säga till polisen att min vän körde för fort 163 3. Förmodligen säga till polisen att min vän höll hastighetsbegränsningen 27 4. Absolut säga till polisen att min vän höll hastighetsbegränsningen 228 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 65 POLITIKERNAS VALLÖFTE 36 Loc 81 width 1 MD=9 36 Håller Du med eller tar Du avstånd från följande påståenden? 36a De politiker vi väljer till riksdagen försöker att hålla sina vallöften 34 1. Instämmer starkt 213 2. Instämmer 385 3. Varken instämmer eller tar avstånd 320 4. Tar avstånd 169 5. Tar starkt avstånd 62 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 66 OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄN 36 Loc 82 width 1 MD=9 36b Man kan lita på att de flesta högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet <Se F.36 för fullständig frågetext> 15 1. Instämmer starkt 167 2. Instämmer 395 3. Varken instämmer eller tar avstånd 360 4. Tar avstånd 175 5. Tar starkt avstånd 64 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 67 ARBETSMARKNADSGRUPP 37 Loc 83 width 2 MD=99 Nu kommer några frågor om vad Du arbetar med. 37 Vilken av följande grupper tillhör Du? 538 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 163 02. Arbetar deltid, 15-35 timmar per vecka 11 03. Arbetar deltid, mindre än 15 timmar per vecka 5 04. Medhjälpande i familjemedlems företag/jordbruk 61 05. Arbetslös 20 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 139 07. Studerande 160 08. Ålderspensionär 6 09. Hemarbetande 47 10. Förtidspensionär 5 11. Gör värnplikten 26 12. Föräldraledig 8 99. Uppgift saknas
VAR 68 VECKOARBETSTID 38 Loc 85 width 2 MD=99 38 Vilken är Din normala arbetstid? 29 00. 0 timmar 01. 1 timme per vecka . . 90. 90 timmar per vecka 283 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 6 7 8 9 10 12 13 15 16 Frek: 29 1 1 1 1 1 6 1 4 2 2 5 2 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 2 2 34 1 3 3 2 24 4 3 7 2 55 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 1 18 7 8 31 13 17 30 18 376 5 9 9 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 52 55 56 58 60 65 Frek: 1 48 3 2 8 2 52 2 17 2 3 14 4 Kod: 68 70 72 75 80 90 99 Frek: 1 2 1 1 2 1 283
VAR 69 SEI-INDELNING 39 Loc 87 width 2 MD=99 39a Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 83 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 193 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 92 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 82 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 63 33. Lägre tjänstemän I 104 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 212 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 98 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 22 57. Ledande befattningar 9 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 84 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och 78 17 89. Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och 87 130 99. Uppgift saknas
VAR 70 YRKE 39 Loc 89 width 4 MD=9999 39b Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar eller arbetare senast? 2 0001. Ledningsarbete 2 0002. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 12 0023. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 3 0051. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 6 0052. Försäljningsarbete inom detaljhandel m. m. 6 0061. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 0071. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 1 0072. Metallhantverk, reparatörsarbete m. m. 1 0082. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 4 0110. Militärer 1 1110. Högre ämbetsmän och politiker 4 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m. fl. 1 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 1 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 3 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1225. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m. m. 4 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 4 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 4 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 6 1233. Försäljnings- och marknadschefer 3 1234. Reklam- och PR-chefer 2 1235. Inköps- och distributionschefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 1 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 5 1313. Chefer för mindre byggföretag 8 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m. m. 1 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 8 2131. Systemerare och programmerare 8 2139. Övriga dataspecialister 2 2141. Arkitekter och stasplanerare 8 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 2 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 3 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 7 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 3 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 2 2211. Biologer 1 2213. Agronomer och hortonomer 1 2214. Jägmästare m.fl. 5 2221. Läkare 5 2222. Tandläkare 2 2231. Barnmorskor 3 2233. Akutsjuksköterskor m.fl. 4 2234. Barnsjuksköterskor 2 2235. Distriktssköterskor 2 2310. Universitets- och högskolelärare 9 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 1 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 3 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 21 2330. Grundskollärare 7 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 3 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialkompetens 6 2411. Revisorer m.fl. 4 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 4 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 3 2419. Övriga företagsekonomer 2 2421. Advokater och åklagare 1 2422. Domare 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 1 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 7 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 4 2456. Formgivare 7 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 1 2491. Psykologer m.fl. 7 2492. Socialsekreterare och kuratorer 2 3111. Laboratorieingenjörer 2 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. Elingenjörer och eltekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 6 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 4 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 5 3121. Datatekniker 1 3122. Dataoperatörer 4 3131. Fotografer 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3145. Flygtekniker 3 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3221. Arbetsterapeuter 3 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3223. Dietister 1 3224. Optiker 3 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 1 3228. Receptarier 18 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3232. Operationssjuksköterskor 1 3233. Geriatriksjuksköterskor 1 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 1 3235. Röntgensjuksköterskor 4 3240. Biomedicinska analytiker 27 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 4 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 4 3412. Försäkringsrepresentanter 2 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 2 3414. Reseproducenter 9 3415. Företagssäljare 5 3416. Inköpare 11 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3 3422. Speditörer 3 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 6 3431. Administrativa assistenter 5 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3442. Taxeringstjänstemän 2 3443. Socialförsäkringstjänstemän 6 3450. Poliser 5 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 5 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3476. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 1 3480. Pastorer 24 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 10 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 12 4131. Lagerassistenter m.fl. 4 4132. Transportassistenter 2 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 10 4150. Brevbärare m.fl. 30 4190. Övrig kontorspersonal 4 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 5 4212. Bank- och postkassörer 4 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 11 4222. Receptionister m.fl. 6 4223. Telefonister 2 4224. Trafikinformatörer m.fl. 2 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5112. Tågmästare m.fl. 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 12 5122. Kockar och kokerskor 6 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 28 5131. Barnskötare m.fl. 42 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 37 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 10 5134. Skötare och vårdare 4 5135. Tandsköterskor 1 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 6 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 2 5152. Väktare och ordningsvakter 18 5221. Försäljare, dagligvaror 18 5222. Försäljare, fackhandel 5 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 5226. Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 2 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 3 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 5 6112. Trädgårdsodlare 2 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 5 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6129. Övriga djuruppfödare och djurskötare 8 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 5 6140. Skogsbrukare 1 6151. Fiskodlare 1 6152. Fiskare 1 6153. Jägare 1 7111. Gruv- och bergarbetare 4 7121. Murare m.fl. 13 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 2 7124. Anläggningsarbetare 7 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7133. Isoleringsmontörer 11 7135. VVS-montörer m.fl. 6 7136. Installationselektriker 12 7137. Fastighetsskötare 2 7141. Målare 1 7211. Gjutare 6 7212. Svetsare och gasskärare 3 7213. Tunnplåtslagare 3 7222. Verktygsmakare m.fl. 1 7224. Slipare m.fl. 10 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 4 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 2 7241. Elmontörer och elreparatörer 3 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3 7243. Distributionselektriker 2 7311. Finmekaniker 1 7321. Drejare m.fl. 1 7324. Dekorationsmålare 1 7330. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 3 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 4 7412. Bagare och konditorer 1 7413. Provsmakare och kvalitetsbedömare 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 2 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 7432. Körsnärer 2 7435. Tapetserare 1 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8125. Gjuterioperatörer 2 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 3 8141. Sågverksoperatörer 1 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 1 8143. Processoperatörer, pappersmassa 4 8144. Processoperatörer, papper 2 8150. Processoperatör, kemisk basindustri 3 8160. Driftmaskinister m.fl. 17 8211. Verktygsmaskinoperatörer 2 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 2 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 2 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8224. Maskinoperatörer, fotografiska produkter 2 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 5 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 3 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 2 8262. Maskinoperatörer, vävning och stickning 3 8263. Symaskinoperatörer 1 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8271. Maskinreparatörer, kött- och fiskberedning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 2 8281. Fordonsmontörer, m.fl. 5 8282. Montörer. el- och teleutrustning 3 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 2 8284. Montörer, träprodukter m.m. 1 8285. Montörer, papp- och textilprodukter m.m. 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 2 8311. Lokförare 1 8312. Bangårdspersonal 4 8321. Bil- och taxiförare 5 8322. Buss- och spårvagnsförare 8 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 1 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 1 8333. Kranförare m.fl. 2 8334. Truckförare 2 9121. Hembiträden m.fl. 20 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 7 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 3 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 6 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 138 9999. Uppgift saknas
VAR 71 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 40 Loc 93 width 1 MD=9 40a Är Du företagare eller anställd? Även om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 63 1. Egen företagare utan anställda 41 2. Egen företagare med anställda 945 3. Anställd 25 4. Medhjälpande i familjemedlems företag/jordbruk 42 5. Har aldrig förvärvsarbetat 73 9. Uppgift saknas
VAR 72 ANTAL ANSTÄLLDA 40 Loc 94 width 3 MD= 0 40b (OM EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 001. 1 anställda . . 208. 208 anställda 1151 000. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 9 11 13 14 15 16 20 Frek: 13 5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 22 26 35 208 0 Frek: 1 1 1 1 1151
VAR 73 ARBETSLEDARE 41 Loc 97 width 1 MD=9 41 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 382 1. Ja 707 5. Nej 37 7. Har aldrig förvärvsarbetat 63 9. Uppgift saknas
VAR 74 PRIV/OFF TJÄNST 42 Loc 98 width 1 MD=9 42 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 439 1. Arbetar i offentlig tjänst 94 2. Arbetar i statligt företag 537 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 46 4. Har aldrig förvärvsarbetat 73 9. Uppgift saknas
VAR 75 FACKLIG ORGANISATION 43 Loc 99 width 1 MD=9 43 Är Du medlem i någon facklig organisation? 326 1. Ja, i ett LO-förbund 199 2. Ja, i ett TCO-förbund 107 3. Ja, i ett SACO-förbund 198 4. Ja, i någon annan facklig organisation 320 5. Nej 39 9. Uppgift saknas
VAR 76 HÖGSTA UTBILDNING 44 Loc 100 width 2 MD=99 44a Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 261 01. Folkskola eller grundskola 165 02. 2-årig gymnasielinje 31 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 93 04. Yrkesskola 35 05. Folkhögskola 49 06. Realskola 147 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 22 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 41 09. Studentexamen 99 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 228 11. Examen från universitet eller högskola 18 99. Uppgift saknas
VAR 77 UTBILDNINGENS LÄNGD 44 Loc 102 width 2 MD=99 44b Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna årskursen från skolans lågstadium. 01. 1 år . . 50. 50 år 5 98. Ingen utbildning 80 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 4 11 10 4 8 31 63 46 88 58 150 189 110 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 43 50 Frek: 77 74 61 56 40 7 10 2 1 1 1 1 1 Kod: 98 99 Frek: 5 80
VAR 78 MÅNADSINKOMST 45 Loc 104 width 3 MD=999 45 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 17 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor i månaden . . 250. 250 000 kronor i månaden 145 999. Uppgift saknas Valid-n=1044 Min=0 Max=250 Mean=15.4 St.Dev=14.9
VAR 79 CIVILSTÅND 46 Loc 107 width 1 MD=9 46 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 562 1. Gift 243 2. Sammanboende 64 3. Frånskild 40 4. Änka/änkling 261 5. Ensamstående 19 9. Uppgift saknas
VAR 80 PARTNER ARBMARKNGRUPP 47 Loc 108 width 2 MD= 0 47 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 431 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 98 02. Arbetar deltid, 15-35 timmar per vecka 10 03. Arbetar deltid, mindre än 15 timmar per vecka 9 04. Medhjälpande i familjemedlems företag/jordbruk 39 05. Arbetslös 5 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller ALU-anställning 47 07. Studerande 108 08. Ålderspensionär 6 09. Hemarbetande 29 10. Förtidspensionär 1 11. Gör värnplikten 15 12. Föräldraledig 391 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 81 PARTNER SEI-INDELNING 48 Loc 110 width 2 MD= 0 48a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjlligt 57 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 119 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 75 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 57 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 35 33. Lägre tjänstemän I 71 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 144 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 71 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 28 57. Ledande befattningar 5 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 71 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76,77 och 78 12 89. Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och 87 444 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 82 PARTNER YRKE 48 Loc 112 width 4 MD= 0 48b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar eller arbetade senast? 4 0001. Ledningsarbete 1 0008. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 1 0021. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 3 0023. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 5 0031. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 1 0051. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 5 0052. Försäljningsarbete inom detaljhandel m. m. 3 0061. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 3 0110. Militärer 1 0823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 1 1110. Högre ämbetsmän och politiker 8 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m. fl. 3 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 1 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 3 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 4 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 3 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 1 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 1 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 3 1232. Personalchefer 6 1233. Försäljnings- och maknadschefer 2 1234. Reklam- och PR-chefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 2 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 10 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m. m. 1 1319. Chefer för övriga mindre företag och enhet 1 2113. Kemister 5 2131. Systemerare och programmerare 3 2139. Övriga dataspecialister 3 2141. Arkitekter och stadsplanerare 3 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 7 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 2 2211. Biologer 1 2213. Agronomer och hortonomer 2 2221. Läkare 1 2222. Tandläkare 3 2231. Barnmorskor 1 2233. Akutsjuksköterskor m.fl. 1 2234. Barnsjuksköterskor 2 2235. Distriktssköterskor 3 2310. Universitets- och högskolelärare 7 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 3 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 19 2330. Grundskollärare 4 2340. Speciallärare 3 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialkompetens 3 2411. Revisorer m.fl. 2 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 6 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2414. Organisationsutvecklare 2 2422. Domare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 9 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2456. Formgivare 2 2460. Präster 6 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2491. Psykologer m.fl. 6 2492. Socialsekreterare och kuratorer 4 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. Elingenjörer och eltekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 3 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 3 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 6 3121. Datatekniker 1 3131. Fotografer 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 2 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3143. Piloter m.fl. 2 3145. Flygtekniker 1 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 1 3221. Arbetsterapeuter 4 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 1 3229. Övriga terapeuter 8 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 2 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 18 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3320. Andra lärare och instruktörer 6 3412. Försäkringsrepresentanter 1 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 9 3415. Företagssäljare 8 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 3 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3422. Speditörer 4 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3429. Övriga agenter m.fl. 4 3431. Administrativa assistenter 1 3432. Boutredare 4 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 2 3441. Tulltjänstemän 2 3450. Poliser 2 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 1 4111. Dataregistrerare 11 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 8 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 4 4131. Lagerassistenter m.fl. 2 4132. Transportassistenter 1 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 1 4150. Brevbärare m.fl. 17 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 1 4212. Bank- och postkassörer 3 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 3 4222. Receptionister m.fl. 5 4223. Telefonister 2 4224. Trafikinformatörer m.fl. 1 5112. Tågmästare m.fl. 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 13 5122. Kockar och kokerskor 4 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 14 5131. Barnskötare m.fl. 28 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 23 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 6 5134. Skötare och vårdare 1 5135. Tandsköterskor 2 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 7 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5142. Begravningsentreprenörer 3 5151. Brandmän 1 5152. Väktare och ordningsvakter 2 5153. Kriminalvårdare 1 5159. Övrig säkerhetspersonal 5 5221. Försäljare, dagligvaror 13 5222. Försäljare, fackhandel 3 5223. Kafeföreståndare 3 5224. Kioskföreståndare 1 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 3 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 2 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6129. Övriga djuruppfödare och djurskötare 6 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 6140. Skogsbrukare 1 6152. Fiskare 2 7121. Murare m.fl. 1 7122. Betongarbetare 13 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 3 7124. Anläggninsarbetare 2 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7134. Glasmästare 1 7135. VVS-montörer m.fl. 8 7136. Installationselektriker 8 7137. Fastighetsskötare 1 7141. Målare 1 7211. Gjutare 6 7212. Svetsare och gasskärare 2 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 7223. Verktygsuppsättare 4 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 7 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 4 7241. Elmontörer och elreparatörer 8 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3 7243. Distributionselektriker 2 7311. Finmekaniker 1 7313. Guld- och silversmeder 1 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 2 7411. Slaktare, styckare m.fl. 4 7412. Bagare och konditorer 1 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 8123. Värmebehandlingsoperatörer 1 8141. Sågverksoperatörer 1 8143. Processoperatörer, pappersmassa 3 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatör, kemisk basindustri 2 8160. Driftmaskinister m.fl. 13 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 2 8224. Maskinoperatörer, fotografiska produkter 2 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 1 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 3 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 2 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8265. Maskinoperatörer, skoindustri m.m. 2 8271. Maskinreparatörer, kött- och fiskberedning 1 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 2 8281. Fordonsmontörer, m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 5 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 1 8311. Lokförare 1 8312. Bangårdspersonal 5 8321. Bil- och taxiförare 5 8322. Buss- och spårvagnsförare 11 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 4 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 4 8334. Truckförare 15 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 11 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 1 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 2 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 454 0000. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 83 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 49 Loc 116 width 1 MD=0 49a (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 47 1. Egen företagare utan anställda 39 2. Egen företagare med anställda 665 3. Anställd 15 4. Medhjälpande i familjemedlems företag/jordbruk 19 5. Har aldrig förvärvsarbetat 404 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 84 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 49 Loc 117 width 3 MD= 0 49b (MAKE/SAMBO EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 001. 1 anställd . . 220. 220 anställda 1157 000. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 8 11 13 15 18 Frek: 6 3 5 2 4 1 1 1 1 2 1 Kod: 20 25 60 220 0 Frek: 2 1 1 1 1157
VAR 85 HUSHÅLLETS INKOMST 50 Loc 120 width 3 MD=999 50 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 6 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor per månad . . 422. 422 000 kronor per månad 174 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 6 7 11 6 6 9 8 16 20 16 18 21 24 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 28 41 40 26 22 32 24 48 12 22 23 18 45 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 25 22 33 27 75 8 22 24 14 34 14 12 17 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 6 27 4 6 2 6 11 7 4 5 1 11 2 Kod: 52 53 54 55 58 59 60 62 63 65 70 72 78 Frek: 2 2 3 4 2 2 7 2 1 3 3 1 1 Kod: 80 100 120 140 150 170 260 305 340 350 422 999 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 174
VAR 86 HUSHÅLLETS STORLEK 51 Loc 123 width 1 MD=9 51a Hur många personer ingår i Ditt hushåll? Obs räkna även med Dig själv. 246 1. 1 person 435 2. 2 personer 186 3. 3 personer 193 4. 4 personer 73 5. 5 personer 22 6. 6 personer 7 7. 7 personer 3 8. 8 personer eller mer 24 9. Uppgift saknas
VAR 87 PERSONER UNDER 18 ÅR 51 Loc 124 width 1 MD=9 51b Hur många personer i Ditt hushåll är under 18 år? 563 0. Ingen 165 1. 1 person 171 2. 2 personer 61 3. 3 personer 16 4. 4 personer 6 5. 5 personer 3 6. 6 personer 204 9. Uppgift saknas
VAR 88 PERSONER UNDER 6 ÅR 51 Loc 125 width 1 MD=9 51c Hur många personer i Ditt hushåll är under 6 år? 738 0. Ingen 143 1. 1 person 64 2. 2 personer 4 3. 3 personer 240 9. Uppgift saknas
VAR 89 BÄSTA PARTI 52 Loc 126 width 2 MD=99 52 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 29 01. Centern 64 02. Folkpartiet - liberalerna 32 03. Kristdemokraterna 47 04. Miljöpartiet - de gröna 227 05. Moderata samlingspartiet 266 06. Socialdemokraterna 86 07. Vänsterpartiet 18 08. Annat parti 398 09. Sympatiserar inte med något parti 22 99. Uppgift saknas
VAR 90 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 53 Loc 128 width 1 MD=9 53 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera Dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 35 1. Underklassen 377 2. Arbetarklassen 544 3. Medelklassen 141 4. Övre medelklassen 8 5. Överklassen 72 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 91 FÖRÄLDR MEDBORGARSKAP 54 Loc 129 width 1 MD=9 54 Var båda dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 1032 1. Ja, båda var svenska medborgare 37 2. Nej, en var utländsk medborgare 108 3. Nej, båda var utländska medborgare 4 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 92 TILLHÖR KYRKA 55 Loc 130 width 1 MD=9 55a Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 841 1. Ja 335 5. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 93 KYRKA/FÖRSAMLING 55 Loc 131 width 1 MD=9 55b Vilken kyrka eller församling är det? 771 1. Svenska kyrkan 12 2. Katolska kyrkan 32 3. Frikyrka 14 4. Annan kristen församling 13 5. Annan kyrka, religiös församling eller religion 3 8. Vet inte 344 9. Uppgift saknas
VAR 94 KYRKOBESÖK 56 Loc 132 width 2 MD=99 56 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster? 317 01. Aldrig 296 02. Mindre än en gång om året 313 03. En eller två gånger om året 127 04. Flera gånger om året 15 05. En gång i månaden 16 06. Två till tre gånger i månaden 22 07. Nästan varje dag 18 08. En gång i veckan 23 09. Fler gånger i veckan 15 10. Vet inte/minns inte 27 99. Uppgift saknas
VAR 95 KÖN Loc 134 width 1 Kön 559 1. Man 630 2. Kvinna
VAR 96 ÅLDER Loc 135 width 2 Ålder 18. 18 år . . 77. 77 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 9 30 18 29 22 28 28 19 24 27 30 22 25 27 27 23 25 20 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 29 22 20 19 20 18 19 18 22 17 21 20 27 27 25 26 19 26 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 22 20 19 20 19 17 16 12 13 9 19 15 18 12 15 17 16 16 Kod: 72 73 74 75 76 77 Frek: 10 13 10 11 9 13
VAR 97 RIKSOMRÅDE Loc 137 width 1 MD=9 Riksområde 221 1. Stockholm (Stockholms län) 201 2. Östra Svealand (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 101 3. Småland/Gotland (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 172 4. Södra Götaland (Blekinge, Kristianstads och Skåne län) 148 5. Västra Götaland (Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län) 115 6. Norra Svealand/Södra Norrland (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län) 57 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 61 8. Norra Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) 113 9. Uppgift saknas
VAR 98 HUVUDREGION Loc 138 width 2 MD=99 Huvudregion 216 01. Stockholm med förorter 398 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 184 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt 54 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km från samma punkt 59 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 98 08. Göteborg med förorter 67 09. Malmö, Lund, Trelleborg med förorter 113 99. Uppgift saknas
VAR 99 INTERVJUFORM Loc 140 width 1 Intervjuform 1128 1. Postenkät 61 2. Telefonintervju