VALU-99
     SVT:s vallokalsundersökning EU-parlamentsvalet 1999
                SSD 0723

              Primärforskare

               Hans Hernborn
            Sveriges Television AB

              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

           Torbjörn Thedeen, Per Näsman
           Kungliga Tekniska Högskolan

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i VALU-99 - SVT:S VALLOKALSUNDERSÖKNING
  EU-PARLAMENTSVALET 1999 samlades ursprungligen in av Sveriges
  Television AB. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar
  ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti
  de röstat på, dels ett antal valsociologiska frågor.

  Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal
  länder för prognos- och analysändamål. Den första
  vallokalundersökningen i Sverige genomfördes av Sveriges
  Television (SVT) i samarbete med Stockholms universitet (SU)
  och Göteborgs universitet (GU) vid riksdagsvalet 1991
  (VALU-91).

  Samtliga data från de VALU som genomförts finns redovisade i
  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänsts (SSD) rapporter
  'VALU-91 SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 1991' (SSD
  0278), 'VALU-94 SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet
  1994' (SSD 0473), 'VALU-94EU SVT:s vallokalsundersökning
  folkomröstningen 1994' (SSD 0567), 'VALU-95 SVT:s
  vallokalsundersökning EU-parlamentsvalet 1995' (SSD 0568) och
  'VALU-98 SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 1998' (SSD
  0630).

  Den nu aktuella VALU-99 genomfördes vid det svenska
  europaparlamentsvalet 1999 av Sveriges Television AB i
  samarbete med forskare vid Centrum för säkerhetsforskning,
  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga
  institutionen, Göteborgs universitet (GU).

  Huvudsyftet med VALU-99 var, liksom för tidigare VALU, att ge
  ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges
  Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

  Ansvarig projektledare för VALU-99 var kanalrådet Hans
  Hernborn, Sveriges Television. Forskningsingenjör Per Näsman
  och professor Torbjörn Thedéen vid Centrum för
  säkerhetsforskning på Kungliga Tekniska Högskolan svarade för
  den statistiska undersökningsplanen. Per Näsman svarade också
  för den praktiska uppläggningen av VALU-99. Professor Sören
  Holmberg, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
  universitet, svarade för utformningen av enkätformuläret och
  för den valsociologiska tolkningen av resultaten.

  
               URVALSPLAN

  I VALU-99 delades Sverige in i fyra geografiska regioner,
  grupperade kring högskolestäderna Lund, Göteborg, Stockholm
  och Sundsvall. I var och en av regionerna engagerades en
  högskolelärare som regional undersökningsledare.
  Undersökningsledarna fungerade som arbetsledare för de totalt
  cirka 300 fältombud som genomförde undersökningen i
  vallokalerna respektive postkontoren. Respektive högskolas
  institution för statistik utgjorde rekryteringsunderlag för
  undersökningsledarna och fältombuden. Samtliga
  undersökningsledare och fältombud har således kunskaper i
  statistisk metodik.

  Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid
  riksdagsvalet 1998 från Posten (Gerd Olsson) valdes 40
  postkontor ut för att ingå i VALU-99. Vid de utvalda
  postkontoren fick de som poströstade under ett slumpmässigt
  valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under nio dagar
  före valdagen fylla i enkäten. Förmiddagspasset och
  eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Startpunkten
  för respektive pass valdes slumpmässigt.

  Andelen som vägrade fylla i enkäten var cirka 25 %. Siffran
  baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen
  kontroll av antalet vägrare eller kartläggning av deras
  bakgrundsvariabler eller motiv för vägran gjordes. Spontant
  uppgav huvuddelen av vägrarna tidsbrist som motivet för vägran

  Under valdagen genomfördes VALU-99 vid 80 vallokaler.
  Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet
  med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade.
  Detta innebär till exempel att det i två regioner utvaldes
  färre valdistrikt än i de övriga två regionerna. Inom varje
  region valdes så de valdistrikt som skulle ingå i VALU-99. På
  detta sätt kom alltså 80 valdistrikt att utväljas. För varje
  valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett
  eftermiddagspass, vilka tillsammans utgjorde tre timmar.
  Passens startpunkt valdes slumpmässigt. Då vallokalerna som
  skulle ingå i VALU-99 valdes innan RSV hade fastställt det
  totala antalet valdistrikt, deras storlek och namn gjordes
  urvalet bland de distrikt som fanns vid EU-parlamentsvalet
  1995 och/eller vid riksdagsvalet 1998.

  Andelen vägrare bedöms av fältombuden som genomgående lägre än
  vid postlokalerna.

  
               ENKÄTSVAREN

  Till SVT:s VALU-system överfördes i tid under valkvällen
  enkätsvar från 2435 väljare i postkontor och 4484 i
  valdistrikt, sammanlagt 6919 väljare. På grund av den stora
  mängd blanketter som samlats in försenades överföringen av
  data. 21 enkätsvar från vallokaler blev ej inrapporterade i
  tid under valkvällen.

  De 21 enkätsvar som sålunda inte blev överförda i tid under
  valkvällen ingår, tillsammans med de i tid överförda
  enkätsvaren, i den databas som lämnats till Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Av variabelbeskrivningen
  framgår hur de två grupperna kan särskiljas.

  De insamlade enkätsvaren från valdistrikt 3209 kom felaktigt
  att föras till valdistrikt 3206 och svaren från valdistrikt
  3219 kom att föras till valdistrikt 3203. Enkätsvaren från
  valdistrikt 4201 fördes till valdistrikt 4208 och svaren från
  valdistrikt 4209 fördes till 4202. Enkätsvaren från
  postkontoret 1102 kom aldrig in i systemet. De ovan redovisade
  överföringsfelen påverkar inte den prognos som beräknas.

                RESULTAT

  A) Totala antalet svarsenkäter i VALU-99 blev alltså 6940
  varav 6919 Låg till grund för analyserna under valvakan.
  Svarsfrekvensen bedömdes totalt till cirka 80 procent.
  Internbortfallet vid enskilda frågor varierade men var i de
  flesta fall lägre än 10 procent.

  B) Utgående från VALU-99 beräknades med hjälp av viktning en
  prognos för slutresultatet av EU-parlamentsvalet. Prognosen,
  vilken SVT publicerade efter vallokalernas stängning klockan
  21.00, redovisas i nedanstående tabell tillsammans med
  valmyndighetens officiella slutliga röstsammanräkning uttryckt
  i procent. De 21 blanketter som inte kom med i VALU-99s
  prognossystem påverkade inte prognosens utfall

         m  c   fp  kds mp  s  v  övriga summa

  Prognos   19,6 5,4 14,7 8,1 9,7 25,3 16,6 0,5   99,9
  Valresultat 20,7 6,0 13,9 7,6 9,5 26,0 15,8 0,5  100,0

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 20  (2)FÖRTROENDE POLITIKER 13 (3)LOC 37 WIDTH 1
                       (4)MD=9

   (5) 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för
  svenska politiker?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      196 1.  Mycket stort
     2763 2.  Ganska stort
     2931 3.  Ganska litet
      945 4.  Mycket litet

      105 9.  Uppgift saknas
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0723 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Huvudort 6 Vallokalsröstning eller poströstning 7 Distrikt 8 Kön 9 Födelseår 10 Parti EU-parlamentsvalet 1999 11 Personröstning 12 Tidpunkt röstbeslut 13 Parti riksdagsvalet 1998 14 Parti EU-parlamentsvalet 1995 15 Parti om val idag 16 Rösta i folkomröstning om svenskt medlemskap i EMU 17 Inställning till EU som förbundsstat 18 Sverige bör gå ut ur EU eller förbli medlem 19 Placering vänster-högerskalan 20 Förtroende för svenska politiker 21 Förtroende för beslutsprocesserna i EU 22 Kyrkobesök 23 Medlem i fackförening 24 Arbetsmarknadsgrupp 25 Yrkesgrupp 26 Statlig, kommunal eller privat tjänst 27 Betydelse: Partiernas politik i EU-frågor 28 Betydelse för partival: Partiernas insatser i svensk politik 29 Betydelse för partival: Lojalitet med parti 30 Betydelse för partival: Kandidaterna på valsedlarna 31 Betydelse för partival: Miljön 32 Betydelse för partival: Ekonomin 33 Betydelse för partival: Sysselsättningen 34 Betydelse för partival: Jordbruket 35 Betydelse för partival: Freden i Europa 36 Betydelse för partival: Nationella självständigheten 37 Betydelse för partival: EMU 38 Betydelse för partival: Flyktingar/Invandring 39 Betydelse för partival: Utvidgning av EU 40 Betydelse för partival: Företagens villkor 41 Betydelse för partival: Jämställdhet mellan kvinnor och män 42 Betydelse för partival: Försvarsfrågan i EU 43 Betydelse för partival: Demokratin i EU 44 Betydelse för partival: Social välfärd 45 Inställning till hur demokratin fungerar i Sverige 46 Inställning till hur demokratin fungerar i EU 47 Ingick i SVT:s valprognos på valkvällen

VAR 1 SSD STUDY NR 0723              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0723


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 December 1999
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 VALU-99 - SVT:s vallokalsundersökning EU-parlamentsvalet 1999
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 HUVUDORT Loc 13 width 1 Huvudort 2100 1. Stockholm 1239 2. Lund 2158 3. Göteborg 1443 4. Sundsvall
VAR 6 VALLOKAL EL POSTRÖST Loc 14 width 1 Vallokalsröstning eller poströstning 2435 1. Poströstning 4505 2. Vallokal
VAR 7 DISTRIKT Loc 15 width 4 Distrikt (position 1=ort, position 2=post/vallokal, position 3-4=löpnummer) De insamlade enkätsvaren från valdistrikt 3209 kom felaktigt att föras till valdistrikt 3206 och svaren från valdistrikt 3219 kom att föras till valdistrikt 3203. Enkätsvaren från valdistrikt 4201 fördes till valdistrikt 4208 och svaren från valdistrikt 4209 fördes till 4202. Enkätsvaren från postkontoret 1102 kom aldrig in i systemet. De ovan redovisade överföringsfelen påverkar inte den prognos som beräknas. 122 1101. Stockholm 10 0 1102. Norrtälje 55 1103. Solna 1 72 1104. Täby C 20 1105. Västerås 1 29 1106. Sala 33 1107. Södertälje 1 132 1108. Gävle 1 29 1109. Visby 50 1110. Katrineholm 114 1111. Uppsala City 98 1201. Trångsund 4 59 1202. Sollentuna 15 118 1203. S:t Göran 11 112 1204. Farsta 1 44 1205. Östhammar 1 68 1206. Borg 1 121 1207. Västerås 11 48 1208. Hofors 1 69 1209. Täby 9 38 1210. Norrtälje 5 34 1211. Södertälje 1 40 1212. Heliga Trefaldighet 1 148 1213. Haninge 5 98 1214. Västerled 5 35 1215. G:la Uppsala 52 83 1216. Enköping 26 22 1217. Gropptorp 47 1218. Gryt 39 1219. Berga 7 62 1220. Hedemora NV 61 1221. Hofors 2 76 2101. Kristianstad 1 114 2102. Lund 1 21 2103. Landskrona 1 49 2104. Ängelholm 1 48 2105. Eslöv 1 50 2106. Malmö Kronprinsen 8 2107. Helsingborg Elineberg 13 2108. Kalmar 1 105 2109. Ystad, Hamngatan 49 2201. Gladhammar 37 2202. Brännaregården 66 2203. Skälderviken 16 2204. Sjöbo 1 19 2205. Slottsstaden 1 47 2206. Eslöv 6 48 2207. Ullareds 35 2208. Dalby 1 61 2209. Landskrona 12 26 2210. Nya Torget (Ängelholm) 58 2211. Eslöv 1 51 2212. Algutsboda 1 13 2213. Kalmar 20 57 2214. Sölvesborg 3 47 2215. Eriksfält 3 36 2216. Gustav Adolf 9 20 2217. Falkenberg 2 24 2218. Konga och Ask 45 2219. S:t Pauli 6 48 3101. Göteborg 11 145 3102. Mölndal 1 110 3103. Västra Frölunda 1 85 3104. Borås 105 3105. Alingsås 129 3106. Varberg C 33 3107. Trollhättan 1 47 3108. Jönköping 1 8 3109. Värnamo 58 3201. Flugeby-Näsby 83 3202. Skärhamn 1 119 3203. Johanneberg 6 62 3204. S:t Pauli 1 145 3205. Trollhättan 1 87 3206. Säffle 7 128 3207. Karlsäng 110 3208. Eksjö 7 0 3209. Bodafors S 57 3210. Högsbo 1 86 3211. Torsby 1 105 3212. Alingsås 5 36 3213. Dalsjöfors 3 63 3214. Hjo 1 138 3215. Forshaga 68 3216. Storfors 3 30 3217. Snavlunda 73 3218. Almby 86 0 3219. Björkekärr 1 23 4101. Boden 1 104 4102. Sundsvall 1 40 4103. Östersund 1 140 4104. Umeå 1 27 4105. Luleå 1 59 4106. Piteå 1 64 4107. Härnösand 1 34 4108. Örnsköldsvik 1 42 4109. Ljusdal 48 4110. Bollnäs 1 4 4111. Ånge 0 4201. Ånge 1 43 4202. Härnösand 25 74 4203. Sveg 2 47 4204. Bjurholm 44 4205. Holmsund södra 41 4206. Luleå 6 35 4207. Stadsön 3 69 4208. Alterdalen 0 4209. Sundsvall 40 25 4210. Skorped 22 4211. Aspås 79 4212. Östersund 19 29 4213. Björksele 34 4214. Storuman 1 55 4215. Vindeln 2 38 4216. Arvidsjaur 1 18 4217. Gällivare 5 22 4218. Boden 2 42 4219. Timrå 15 97 4220. Carlshem V 44 4221. Pajala
VAR 8 KÖN 1 Loc 19 width 1 MD=9 1 Är Du kvinna eller man? 3311 1. Kvinna 3176 2. Man 453 9. Uppgift saknas
VAR 9 FÖDELSEÅR 2 Loc 20 width 4 MD=9999 2 Vilket år är Du född? 1905. 1905 . . 1981. 1981 662 9999. Uppgift saknas Kod: 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 Frek: 3 3 1 3 3 3 3 8 15 14 9 Kod: 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Frek: 18 30 29 41 46 35 50 44 53 58 85 Kod: 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 Frek: 82 77 95 87 100 102 82 76 96 72 100 Kod: 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 Frek: 96 111 100 125 115 151 159 140 149 130 148 Kod: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Frek: 116 114 127 115 124 110 96 114 102 83 82 Kod: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Frek: 88 86 87 106 126 106 116 107 107 104 148 Kod: 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 9999 Frek: 132 115 118 119 124 94 88 63 76 38 662 Kod: 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 9999 Frek: 132 115 118 119 124 94 88 63 76 38 662
VAR 10 PARTI EU-PARL VAL 1995 3 Loc 24 width 2 MD=99 3 Vilket parti röstade Du på idag? 1370 01. Moderaterna 340 02. Centerpartiet 1022 03. Folkpartiet 513 04. Kristdemokraterna 1609 05. Socialdemokraterna 1156 06. Vänsterpartiet 675 07. Miljöpartiet 35 81. Annat parti 150 82. Blankt 70 99. Uppgift saknas
VAR 11 PERSONRÖSTNING 4 Loc 26 width 1 MD=9 4 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel? 4699 1. Ja 2082 5. Nej 159 9. Uppgift saknas
VAR 12 TIDPUNKT RÖSTBESLUT 5 Loc 27 width 1 MD=9 5 När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i EU-parlamentsvalet? 1196 1. Idag 1655 2. Under senaste veckan 1249 3. Tidigare under valrörelsen 2762 4. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 78 9. Uppgift saknas
VAR 13 PARTI RIKSDAGSVAL 1998 6 Loc 28 width 2 MD=99 6 Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1998? 1682 01. Moderaterna 287 02. Centerpartiet 559 03. Folkpartiet 704 04. Kristdemokraterna 2033 05. Socialdemokraterna 897 06. Vänsterpartiet 398 07. Miljöpartiet 69 81. Annat parti 72 82. Blankt 84 83. Röstade ej 77 84. Ej röstberättigad 1998 78 99. Uppgift saknas
VAR 14 PARTI EU-PARL VAL 1995 7 Loc 30 width 2 MD=99 7 Vilket parti röstade Du på i EU-parlamentsvalet 1995? 1284 01. Moderaterna 231 02. Centerpartiet 376 03. Folkpartiet 164 04. Kristdemokraterna 1554 05. Socialdemokraterna 450 06. Vänsterpartiet 312 07. Miljöpartiet 28 81. Annat parti 109 82. Blankt 954 83. Röstade ej 346 84. Ej röstberättigad 1995 920 85. Minns ej säkert om/hur jag röstade 212 99. Uppgift saknas
VAR 15 PARTI OM RD-VAL IDAG 8 Loc 32 width 1 MD=9 8 Vilket parti skulle Du rösta på om det var riksdagsval idag? 1742 1. Moderaterna 243 2. Centerpartiet 541 3. Folkpartiet 688 4. Kristdemokraterna 1750 5. Socialdemokraterna 1112 6. Vänsterpartiet 426 7. Miljöpartiet 135 8. Annat parti 303 9. Uppgift saknas
VAR 16 RÖST FOLKOMRÖSTN EMU 9 Loc 33 width 1 MD=9 9 Om det blir en folkomröstning om ett svenskt medlemskap i EMU (gemensam valuta inom Europeiska Unionen), hur skulle Du rösta? 3124 1. Ja till svenskt medlemskap i EMU 2482 2. Nej till svenskt medlemskap i EMU 1232 3. Vet inte/Har ingen åsikt 102 9. Uppgift saknas
VAR 17 EU FÖRBUNDSSTAT 10 Loc 34 width 1 MD=9 10 Tycker Du det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta staterna? 873 1. Mycket positivt 1440 2. Ganska positivt 1396 3. Varken positivt eller negativt 1296 4. Ganska negativt 1732 5. Mycket negativt 203 9. Uppgift saknas
VAR 18 SVERIGE LÄMNA EU 11 Loc 35 width 1 MD=9 11 Tycker Du att Sverige skall gå ut ur EU eller ska Sverige förbli medlem i EU? 2082 1. Sverige skall gå ut ur EU 4065 2. Sverige skall förbli medlem i EU 691 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 102 9. Uppgift saknas
VAR 19 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 12 Loc 36 width 1 MD=9 12 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? 1100 1. Klart till vänster 1651 2. Något till vänster 1430 3. Varken till vänster eller höger 1644 4. Något till höger 953 5. Klart till höger 162 9. Uppgift saknas
VAR 20 FÖRTROENDE POLITIKER 13 Loc 37 width 1 MD=9 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 196 1. Mycket stort 2763 2. Ganska stort 2931 3. Ganska litet 945 4. Mycket lite 105 9. Uppgift saknas
VAR 21 FÖRTROENDE BESLUT EU 14 Loc 38 width 1 MD=9 14 Hur stort förtroende har Du för beslutsprocesserna i EU? 77 1. Mycket stort 1546 2. Ganska stort 3023 3. Ganska litet 2159 4. Mycket lite 135 9. Uppgift saknas
VAR 22 KYRKOBESÖK 15 Loc 39 width 1 MD=9 15 Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i någon kyrka? 632 1. Minst en gång i månaden 1562 2. Några gånger om året 2549 3. Mera sällan 2117 4. Aldrig 80 9. Uppgift saknas
VAR 23 MEDLEM FACKFÖRENING 16 Loc 40 width 1 MD=9 16 Är Du medlem i någon fackförening? 1521 1. Ja, LO-förbund 1569 2. Ja, TCO-förbund 1036 3. Ja, SACO-förbund 2488 5. Nej 326 9. Uppgift saknas
VAR 24 ARBETSMARKNADSGRUPP 17 Loc 41 width 2 MD=99 17 Vilken av de här grupperna tillhör Du just nu? 4006 01. Förvärvsarbetande 89 02. Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 25 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 42 04. Genomgår utbildning med stöd av Kunskapslyftet 243 05. Arbetslös 1292 06. Ålderspensionär 281 07. Förtidspensionär 69 81. Hemarbetande 669 82. Studerande 224 99. Uppgift saknas
VAR 25 YRKESGRUPP 18 Loc 43 width 2 MD=99 18 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 2435 01. Tjänsteman 1103 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 249 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 1553 04. Arbetare 280 05. Arbetare med arbetsledande funktion 63 06. Egenanställd arbetare 52 07. Jordbrukare: ingen anställd 4 81. Jordbrukare: en eller flera anställda 200 82. Företagare: ingen anställd 207 83. Företagare: 1-9 anställda 69 84. Företagare: 10 eller fler anställda 361 85. Aldrig yrkesarbetat 364 99. Uppgift saknas
VAR 26 OFF EL PRIV TJÄNST 19 Loc 45 width 1 MD=9 19 Arbetar/arbetare Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 1046 1. Statlig 1899 2. Kommunal (även landstingskommunal) 3174 3. Privat 347 4. Aldrig yrkesarbetat 474 9. Uppgift saknas
VAR 27 VIKT POL EU-FRÅGOR 20 Loc 46 width 1 MD=9 20-23 Vilken betydelse har följande skäl för Ditt val av parti idag i EU-parlamentsvalet? 20 Partiernas politik i EU-frågor 2143 1. Mycket stor 2281 2. Ganska stor 914 3. Varken stor eller liten 291 4. Ganska liten 185 5. Mycket liten 1126 9. Uppgift saknas
VAR 28 VIKT INSATS SV POL 21 Loc 47 width 1 MD=9 21 <Betydelse för partival> Partiernas insatser i svensk politik <Se F.20-23 för fullständig frågetext> 1497 1. Mycket stor 2219 2. Ganska stor 1048 3. Varken stor eller liten 441 4. Ganska liten 260 5. Mycket liten 1475 9. Uppgift saknas
VAR 29 VIKT LOJALITET PARTI 22 Loc 48 width 1 MD=9 22 <Betydelse för partival> Gammal vana/lojalitet med mitt parti <Se F.20-23 för fullständig frågetext> 494 1. Mycket stor 1109 2. Ganska stor 1313 3. Varken stor eller liten 807 4. Ganska liten 1501 5. Mycket liten 1716 9. Uppgift saknas
VAR 30 VIKT KANDIDATER 23 Loc 49 width 1 MD=9 23 <Betydelse för partival> Kandidaterna på valsedlarna <Se F.20-23 för fullständig frågetext> 1303 1. Mycket stor 1547 2. Ganska stor 1089 3. Varken stor eller liten 619 4. Ganska liten 816 5. Mycket liten 1566 9. Uppgift saknas
VAR 31 BETYDELSE MILJÖN 24 Loc 50 width 1 MD=9 24-37 Och vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti idag i EU-parlamentsvalet? 24 Miljön 2685 1. Mycket stor 2198 2. Ganska stor 862 3. Varken stor eller liten 167 4. Ganska liten 109 5. Mycket liten 919 9. Uppgift saknas
VAR 32 BETYDELSE EKONOMIN 25 Loc 51 width 1 MD=9 25 <Betydelse för partival> Ekonomin <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 2803 1. Mycket stor 2284 2. Ganska stor 649 3. Varken stor eller liten 122 4. Ganska liten 80 5. Mycket liten 1002 9. Uppgift saknas
VAR 33 BETYDELSE SYSSELSÄTTN 26 Loc 52 width 1 MD=9 26 <Betydelse för partival> Sysselsättningen <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 3024 1. Mycket stor 2064 2. Ganska stor 752 3. Varken stor eller liten 141 4. Ganska liten 89 5. Mycket liten 870 9. Uppgift saknas
VAR 34 BETYDELSE JORDBRUKET 27 Loc 53 width 1 MD=9 27 <Betydelse för partival> Jordbruket <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 1178 1. Mycket stor 1543 2. Ganska stor 1899 3. Varken stor eller liten 686 4. Ganska liten 384 5. Mycket liten 1250 9. Uppgift saknas
VAR 35 BETYDELSE FREDEN EUR 28 Loc 54 width 1 MD=9 28 <Betydelse för partival> Freden i Europa <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 3983 1. Mycket stor 1264 2. Ganska stor 598 3. Varken stor eller liten 113 4. Ganska liten 117 5. Mycket liten 865 9. Uppgift saknas
VAR 36 BETYDELSE SJÄLVSTÄND 29 Loc 55 width 1 MD=9 29 <Betydelse för partival> Den nationella självständigheten <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 2504 1. Mycket stor 1686 2. Ganska stor 1186 3. Varken stor eller liten 242 4. Ganska liten 168 5. Mycket liten 1154 9. Uppgift saknas
VAR 37 BETYDELSE EMU 30 Loc 56 width 1 MD=9 30 <Betydelse för partival> Ekonomiska och monetära unionen (EMU) <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 1625 1. Mycket stor 1784 2. Ganska stor 1516 3. Varken stor eller liten 405 4. Ganska liten 371 5. Mycket liten 1239 9. Uppgift saknas
VAR 38 BETYDELSE FLYKTINGAR 31 Loc 57 width 1 MD=9 31 <Betydelse för partival> Flyktingar/Invandring <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 1099 1. Mycket stor 1700 2. Ganska stor 2072 3. Varken stor eller liten 462 4. Ganska liten 359 5. Mycket liten 1248 9. Uppgift saknas
VAR 39 BETYDELSE UTVIDGN EU 32 Loc 58 width 1 MD=9 32 <Betydelse för partival> Utvidgning av EU med nya medlemsländer <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 880 1. Mycket stor 1431 2. Ganska stor 2146 3. Varken stor eller liten 636 4. Ganska liten 531 5. Mycket liten 1316 9. Uppgift saknas
VAR 40 BETYDELSE FÖRETAG 33 Loc 59 width 1 MD=9 33 <Betydelse för partival> Företagens villkor <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 1491 1. Mycket stor 1784 2. Ganska stor 1672 3. Varken stor eller liten 409 4. Ganska liten 322 5. Mycket liten 1262 9. Uppgift saknas
VAR 41 BETYDELSE JÄMSTÄLLD 34 Loc 60 width 1 MD=9 34 <Betydelse för partival> Jämställdhet mellan kvinnor och män <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 2163 1. Mycket stor 1692 2. Ganska stor 1442 3. Varken stor eller liten 304 4. Ganska liten 233 5. Mycket liten 1106 9. Uppgift saknas
VAR 42 BETYDELSE FÖRSVARET 35 Loc 61 width 1 MD=9 35 <Betydelse för partival> Försvarsfrågan i EU <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 1764 1. Mycket stor 1830 2. Ganska stor 1534 3. Varken stor eller liten 348 4. Ganska liten 241 5. Mycket liten 1223 9. Uppgift saknas
VAR 43 BETYDELSE DEMOKRATIN 36 Loc 62 width 1 MD=9 36 <Betydelse för partival> Demokratin i EU <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 3124 1. Mycket stor 1700 2. Ganska stor 799 3. Varken stor eller liten 107 4. Ganska liten 138 5. Mycket liten 1072 9. Uppgift saknas
VAR 44 BETYDELSE SOC VÄLFÄRD 37 Loc 63 width 1 MD=9 37 <Betydelse för partival> Social välfärd <Se F.24-37 för fullständig frågetext> 2876 1. Mycket stor 1948 2. Ganska stor 918 3. Varken stor eller liten 143 4. Ganska liten 116 5. Mycket liten 939 9. Uppgift saknas
VAR 45 DEMOKRATIN I SVERIGE 38 Loc 64 width 1 MD=9 38 På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? 775 1. Mycket nöjd 3979 2. Ganska nöjd 1555 3. Inte särskilt nöjd 327 4. Inte alls nöjd 304 9. Uppgift saknas
VAR 46 DEMOKRATIN I EU 39 Loc 65 width 1 MD=9 39 På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i den Europeiska Unionen? 74 1. Mycket nöjd 1752 2. Ganska nöjd 3135 3. Inte särskilt nöjd 1627 4. Inte alls nöjd 352 9. Uppgift saknas
VAR 47 INGICK I SVT:S PROGNOS Loc 66 width 1 Ingick i SVT:s valprognos på valkvällen 6919 1. Ingick i prognosen 21 2. Ingick ej i prognosen