Mediebarometern 1997
                SSD 0725

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
              September 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1997 har insamlats av NORDICOM.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1997

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 28 dagar(mättillfällen). Mätperioden var
  31/1-10/12 1997. De tre sommarmånaderna har exkluderats.

  Inför varje mättillfälle har de utvalde personerna tillsänts
  ett aviseringskort som beskriver undersökningen. Personer till
  vilka Gallup inte kunnat finna telefonnummer har även ombetts
  att meddela på vilket telefonnummer de kunnat nås för en
  intervju.

  De personer som inte kunde nås vid ett mättillfälle sparades
  och ingick i ett suburval för kommande, senare mättillfällen.
  På så sätt har även svårnådda personer som inte kunnat
  intervjuas vid given mätdag, kunnat intervjuas vid ett senare
  mättillfälle. De personer som inte nåtts någon gång under året
  räknas till bortfallet.

  Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer från Svenska
  Gallupinstitututs CATI-anläggning i Ronneby. Intervjuerna har
  varit cirka 12 minuter. Varje mättillfälle omfattade 36 timmar
  dvs från kl. 9.00 dag 1 till kl. 21.00 dag 2(dag 1 räknas som
  den slumpmässigt utvalda dagen).

  Totalt urval från DAFA/Spar omfattande 4200 personer. Icke
  använt överurval exkluderas från detta samt naturligt bortfall
  bestående av sjuka, ej kommunicerbara, ej svensktalande,
  utlandsboende och långvarigt bortresta varefter det egentliga
  urvalet uppgick till 3050 personer. Av dessa har intervjuer
  genomförts med 2230 personer, vilket innebär ett bortfall
  bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga
  nummer, hänvisningston samt vägrare omfattande 27%.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 13 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0725 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Län 8 Kommun 9 Veckodag undersökningen genomförts 10 Paketnummer - datum 11 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 12 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 13 Lyssnat på ljudkassett 14 Senast lyssnat på ljudkassett 15 Läst morgontidning 16 Tid läst morgontidning 17 Läst morgontidning före 08.00 18 Läst morgontidning mellan 08.00 och 12.00 19 Läst morgontidning mellan 12.00 och 17.00 20 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 21 Läst morgontidning mellan 19.00 och 22.00 22 Läst morgontidning efter 22.00 23 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 24 Läst stockholmspress 25 Läst annan storstadspress 26 Läst landsortspress 27 Läst morgontidning - tveksam vilken tidning 28 Senast läst morgontidning 29 Prenumeration på morgontidning 30 Läst kvällstidning 31 Tid läst kvällstidning 32 Läst kvällstidning före 08.00 33 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 12.00 34 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 17.00 35 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 36 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 22.00 37 Läst kvällstidning efter 22.00 38 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 39 Läst Expressen 40 Läst Aftonbladet 41 Läst GT 42 Läst Kvällsposten 43 Läst kvällstidning - tveksam vilken tidning 44 Senast läst kvällstidning 45 Läst Metro i Stockholm någon gång 46 Läst vecko- eller månadstidning 47 Tid läst vecko- eller månadstidning 48 Senast läst vecko- eller månadstidning 49 Läst senaste veckan: Familjetidning 50 Läst senaste veckan: Damtidning 51 Läst senaste veckan: Herrtidning 52 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 53 Läst senaste veckan: Veckotidning med konsumentinnehåll 54 Läst senaste veckan: Serietidning eller seriealbum 55 Läst senaste veckan: Specialmagasin 56 Läst senaste veckan: Gratisutdelad nöjestidning 57 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 58 Läst annan tidskrift 59 Tid läst annan tidskrift 60 Senast läst annan tidskrift 61 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 62 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 63 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 64 Läst senaste veckan: Facktidskrift 65 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 66 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 67 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 68 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 69 Läst bok 70 Tid läst bok 71 Läst skönlitteratur 72 Läst barn och ungdomslitteratur 73 Läst facklitteratur 74 Läst lärobok, kursbok eller läxbok 75 Läst annan bok 76 Läst bok - tveksam vilken typ 77 Läst bok för nöjes skull 78 Senast läst bok 79 Läst senaste veckan: Skönlitteratur 80 Läst senaste veckan: Barn och ungdomslitteratur 81 Läst senaste veckan: Facklitteratur 82 Läst senaste veckan: Lärobok, kursbok eller läxbok 83 Läst senaste veckan: Annan bok 84 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av bok 85 Tid lyssnat på radio 86 Lyssnat på radio före 08.00 87 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 88 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 89 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 90 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 91 Lyssnat på radio efter 22.00 92 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 93 Lyssnat på P1 94 Lyssnat på P2 95 Lyssnat på P3 96 Lyssnat på lokalradio 97 Lyssnat på P4:s rikssändningar 98 Lyssnat på Radio Energy 99 Lyssnat på Megapol 100 Lyssnat på Radio rix 101 Lyssnat på Radio City 102 Lyssnat på annan privat lokalradio I 103 Lyssnat på annan privat lokalradio II 104 Lyssnat på närradio 105 Lyssnat på utländsk radiostation 106 Lyssnat på radio - tveksam vilken kanal 107 Senast lyssnat på radio 108 Tittat på TV 109 Tittat på TV före 08.00 110 Tittat på TV mellan 08.00 och 12.00 111 Tittat på TV mellan 12.00 och 17.00 112 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 113 Tittat på TV mellan 19.00 och 22.00 114 Tittat på TV efter 22.00 115 Tittat på TV - tveksam vilken tid 116 Tittat på SVT 1 117 Tittat på SVT 2 118 Tittat på TV 3 119 Tittat på TV 4 120 Tittat på Kanal 5 121 Tittat på TV 6 122 Tittat på ZTV 123 Tittat på lokal-TV i TV 4 124 Tittat på lokal-TV i kabelkanalen 125 Tittat på nyhetskanal 126 Tittat på sportkanal 127 Tittat på filmkanal 128 Tittat på musikkanal 129 Tittat på barnprogramskanal 130 Tittat på TV-shopping-kanal 131 Tittat på dansk, norsk eller finsk TV 132 Tittat på annan typ av kanal 133 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 134 Senast tittat på TV 135 Tittat på Rapport 19.30 136 Tittat på Rapport 23.00 137 Tittat på Aktuellt 18.00 138 Tittat på Aktuellt 21.00 139 Tittat på regionala nyheter 19.10 140 Tittat på regionala nyheter 22.00 141 Tittat på nyheterna TV4 19.30 142 Tittat på nyheter TV4 22.00 143 Tittat på TV3 Direkt 19.00 144 Tittat på inget nyhetsprogram 145 Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 146 TV-innehav i åretrunt bostad 147 TV-innehav i åretrunt bostad - satellit-TV via kabel 148 TV-innehav i åretrunt bostad - satellit-TV via parabol 149 TV-innehav i åretrunt bostad - inget 150 TV-innehav i åretrunt bostad - tveksam, vet ej 151 Antal TV-apparater i åretrunt bostaden 152 Tittat på text-TV 153 Tid tittat på text-TV 154 Senast tittat på text-TV 155 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT 1 - SVT 2 156 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 157 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 158 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 159 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 160 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 161 Använt text-TV för TV:s programtablåer 162 Använder text-TV för nyheter 163 Använt text-TV för ekonomiinformation 164 Använt text-TV för sport 165 Använt text-TV för väder 166 Använt text-TV för spel och lotteri 167 Använt text-TV för annonser och annan reklam 168 Använt text-TV för textning av TV-program 169 Använt text-TV för annan information 170 Använt text-TV - tveksam till vad 171 Tillgång till text-TV i åretrunt bostaden 172 Spelat TV-spel någon gång 173 Tittat på video 174 Tittat på inspelade TV-program 175 Tittat på hyrvideo 176 Tittat på köpvideo 177 Tittat på annan video 178 Tittat på video - tveksam om typ 179 Inspelade TV-program: Nyheter 180 Inspelade TV-program: Film 181 Inspelade TV-program: Underhållning 182 Inspelade TV-program: Annat 183 Inspelade TV-program: Tveksam på vilket 184 Senast tittat på video 185 Tillgång till video i åretrunt bostaden 186 Senast varit på bio 187 Tillgång till i bostaden: Mobiltelefon 188 Tillgång till i bostaden: Fax 189 Tillgång till i bostaden: Persondator 190 Tillgång till i bostaden: Inget av ovanstående 191 Tillgång till i bostaden: Tveksam, vet ej 192 Tillgång till antal mobiltelefoner i bostaden 193 Tillgång till antal datorer i bostaden 194 Tillgång till persondator utan modem 195 Tillgång till persondator med modem 196 Tillgång till persondator ansluten till extern databas 197 Tillgång till persondator med Internet 198 Tillgång till persondator med E-post 199 Tillgång till persondator med CD-rom 200 Tillgång till persondator med skrivare 201 Tillgång till persondator som är portabel 202 Tillgång till persondator - Inget av föregående 203 Tillgång till persondator - Tveksam, vet ej 204 Egen adress för e-post 205 Egen hemsida 206 Egen e-post adress, egen hemsida - Tveksam, vet ej 207 PC-användning i bostaden: Senast använt 208 PC-användning i bostaden: Tid 209 PC-användning i bostaden: Förvärvsarbete 210 PC-användning i bostaden: Utbildning 211 PC-användning i bostaden: Privat 212 PC-användning i bostaden: Elektronisk post 213 PC-användning i bostaden: Sökningar på internet 214 PC-användning i bostaden: Dagstidning via internet 215 PC-användning i bostaden: Deltagit i chat-grupp 216 PC-användning i bostaden: Dataspel 217 PC-användning i bostaden: Skapa bilder 218 PC-användning i bostaden: Lyssna på eller skapa musik 219 PC-användning i bostaden: Annan 220 PC-användning i bostaden: Tveksam, vet ej 221 Sökt information på Internet 222 Information på Internet: Nyheter 223 Information på Internet: Väder 224 Information på Internet: Politik, historia 225 Information på Internet: Geografi, kartor 226 Information på Internet: Ekonomi, näringsliv 227 Information på Internet: Kommunikationer, transport 228 Information på Internet: Bil, motor 229 Information på Internet: Kultur, litteratur 230 Information på Internet: Massmedia 231 Information på Internet: Vetenskap 232 Information på Internet: Datafrågor 233 Information på Internet: Film, musik 234 Information på Internet: Sport, idrott 235 Information på Internet: Nöjesliv 236 Information på Internet: Mat, dryck 237 Information på Internet: Mode, skönhet 238 Information på Internet: Hälsovård, friskvård 239 Information på Internet: Utbildningar, kurser 240 Information på Internet: Adresser eller andra referenser 241 Information på Internet: Annonser, reklam 242 Information på Internet: "Surfat fritt" 243 Information på Internet: Pornografi 244 Information på Internet: Annan 245 Information på Internet: Tveksam, vet ej 246 Regelbundet användande av persondator i arbetet 247 Läst annonsblad 248 Läst lokalt annonsblad 249 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 250 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 251 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 252 Läst adresserad reklam 253 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 254 Läst ingen av ovanstående reklam 255 Läst reklam - tveksam, vet ej 256 Tagit del av utomhusreklam senaste veckan 257 Typ av boendeområde 258 Typ av boende 259 Uppväxtort 260 Civilstånd 261 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 262 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 263 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 264 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 265 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 266 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 267 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 268 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 269 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 270 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 271 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 272 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 273 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 274 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 275 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 276 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 277 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 278 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 279 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 280 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 281 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 282 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 283 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 284 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 285 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 286 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 287 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 288 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 289 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 290 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 291 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 292 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 293 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 294 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 295 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 296 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 297 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 298 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 299 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 300 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 301 Heltids- eller deltidsarbete 302 Familjekategori 303 Utbildning 304 Politiskt intresserad

VAR 1 SSD STUDY NR 0725              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0725


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1997
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 1006 1. Man 1224 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 Födelseår 18. 1918 . . 88. 1988 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 17 14 21 26 18 18 24 19 20 25 26 22 23 26 20 17 26 32 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 30 24 34 34 29 34 33 40 43 47 50 45 40 44 35 38 37 41 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 35 34 39 39 27 35 33 30 28 33 35 36 36 38 37 24 31 36 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 40 33 32 33 24 27 32 27 38 41 39 27 37 36 39 29 18
VAR 7 LÄN Loc 16 width 2 Län 382 01. Stockholms län 71 03. Uppsala län 64 04. Södermanlands län 109 05. Östergötlands län 88 06. Jönköpings län 55 07. Kronobergs län 61 08. Kalmar län 17 09. Gotlands län 46 10. Blekinge län 78 11. Kristianstads län 180 12. Malmöhus län 80 13. Hallands län 190 14. Göteborgs och Bohus län 129 15. Älvsborgs län 75 16. Skaraborgs län 71 17. Värmlands län 70 18. Örebro län 71 19. Västmanlands län 77 20. Kopparbergs län 77 21. Gävleborgs län 56 22. Västernorrlands län 46 23. Jämtlands län 69 24. Västerbottens län 68 25. Norrbottens län
VAR 8 KOMMUN Loc 18 width 4 Kommun 7 0114. Upplands-Väsby 5 0115. Vallentuna 7 0117. Österåker 4 0120. Värmdö 11 0123. Järfälla 3 0125. Ekerö 11 0126. Huddinge 18 0127. Botkyrka 2 0128. Salem 10 0136. Haninge 8 0138. Tyresö 9 0139. Upplands-Bro 19 0160. Täby 7 0162. Danderyd 11 0163. Sollentuna 148 0180. Stockholm 18 0181. Södertälje 24 0182. Nacka 8 0183. Sundbyberg 13 0184. Solna 9 0186. Lidingö 3 0187. Vaxholm 15 0188. Norrtälje 5 0191. Sigtuna 7 0192. Nynäshamn 3 0305. Håbo 2 0319. Älvkarleby 5 0360. Tierp 51 0380. Uppsala 5 0381. Enköping 5 0382. Östhammar 3 0428. Vingåker 4 0461. Gnesta 5 0480. Nyköping 2 0481. Oxelösund 3 0482. Flen 6 0483. Katrineholm 32 0484. Eskilstuna 7 0486. Strängnäs 2 0488. Trosa 3 0509. Ödeshög 2 0512. Ydre 2 0560. Boxholm 5 0561. Åtvidaberg 6 0562. Finspång 2 0563. Valdemarsvik 38 0580. Linköping 27 0581. Norrköping 6 0582. Söderköping 8 0583. Motala 2 0584. Vadstena 8 0586. Mjölby 1 0604. Aneby 1 0617. Gnosjö 13 0662. Gislaved 4 0665. Vaggeryd 26 0680. Jönköping 17 0682. Nässjö 10 0683. Värnamo 3 0684. Sävsjö 4 0685. Vetlanda 4 0686. Eksjö 5 0687. Tranås 5 0760. Uppvidinge 2 0761. Lessebo 2 0763. Tingsryd 4 0764. Alvesta 3 0765. Älmhult 4 0767. Markaryd 32 0780. Växjö 3 0781. Ljungby 1 0821. Högsby 2 0834. Torsås 3 0840. Mörbylånga 6 0860. Hultsfred 5 0861. Mönsterås 2 0862. Emmaboda 14 0880. Kalmar 2 0881. Nybro 9 0882. Oskarshamn 10 0883. Västervik 5 0884. Vimmerby 2 0885. Borgholm 17 0980. Gotland 4 1060. Olofström 19 1080. Karlskrona 12 1081. Ronneby 7 1082. Karlshamn 4 1083. Sölvesborg 4 1121. Östra Göinge 2 1137. Örkelljunga 3 1160. Tomelilla 4 1162. Bromölla 3 1163. Osby 3 1166. Klippan 2 1167. Åstorp 4 1168. Båstad 22 1180. Kristianstad 11 1181. Simrishamn 5 1182. Ängelholm 15 1183. Hässleholm 1 1214. Svalöv 7 1230. Staffanstorp 3 1231. Burlöv 3 1233. Vellinge 3 1260. Bjuv 8 1261. Kävlinge 4 1262. Lomma 3 1263. Svedala 1 1264. Skurup 5 1265. Sjöbo 5 1266. Hörby 5 1267. Höör 1 1277. Åstorp 50 1280. Malmö 31 1281. Lund 3 1282. Landskrona 23 1283. Helsingborg 5 1284. Höganäs 6 1285. Eslöv 6 1286. Ystad 6 1287. Trelleborg 1 1290. Kristianstad 1 1315. Hylte 28 1380. Halmstad 4 1381. Laholm 12 1382. Falkenberg 16 1383. Varberg 19 1384. Kungsbacka 6 1401. Härryda 10 1402. Partille 5 1407. Öckerö 5 1415. Stenungsund 4 1419. Tjörn 7 1421. Orust 2 1427. Sotenäs 1 1435. Tanum 105 1480. Göteborg 11 1481. Mölndal 12 1482. Kungälv 4 1484. Lysekil 17 1485. Uddevalla 1 1486. Strömstad 2 1507. Färgelanda 8 1521. Ale 10 1524. Lerum 2 1527. Vårgårda 1 1535. Bollebygd 5 1552. Tranemo 5 1560. Bengtsfors 3 1561. Mellerud 3 1562. Lilla Edet 8 1563. Mark 3 1565. Svenljunga 2 1566. Herrljunga 10 1580. Vänersborg 13 1581. Trollhättan 7 1582. Alingsås 32 1583. Borås 9 1584. Ulricehamn 6 1585. Åmål 1 1602. Grästorp 1 1603. Essunga 2 1622. Mullsjö 3 1623. Habo 3 1660. Vara 5 1661. Götene 5 1662. Tibro 9 1680. Mariestad 7 1681. Lidköping 7 1682. Skara 14 1683. Skövde 2 1684. Hjo 7 1685. Tidaholm 9 1686. Falköping 4 1715. Kil 5 1730. Eda 6 1737. Torsby 2 1760. Storfors 3 1761. Hammarö 2 1763. Forshaga 4 1764. Grums 3 1765. Årjäng 1 1766. Sunne 17 1780. Karlstad 4 1781. Kristinehamn 1 1782. Filipstad 3 1783. Hagfors 7 1784. Arvika 9 1785. Säffle 2 1814. Lekeberg 2 1860. Laxå 4 1861. Hallsberg 3 1862. Degerfors 2 1864. Ljusnarsberg 36 1880. Örebro 7 1881. Kumla 2 1882. Askersund 3 1883. Karlskoga 5 1884. Nora 4 1885. Lindesberg 3 1904. Skinnskatteberg 3 1907. Surahammar 4 1917. Heby 3 1960. Kungsör 4 1961. Hallstahammar 1 1962. Norberg 30 1980. Västerås 4 1981. Sala 6 1982. Fagersta 7 1983. Köping 6 1984. Arboga 5 2023. Malung 2 2026. Gagnef 5 2029. Leksand 1 2031. Rättvik 3 2034. Orsa 2 2039. Älvdalen 3 2061. Smedjebacken 4 2062. Mora 10 2080. Falun 20 2081. Borlänge 1 2082. Säter 1 2083. Hedemora 11 2084. Avesta 9 2085. Ludvika 9 2104. Hofors 4 2121. Ovanåker 5 2132. Nordanstig 4 2161. Ljusdal 30 2180. Gävle 8 2181. Sandviken 3 2182. Söderhamn 9 2183. Bollnäs 5 2184. Hudiksvall 3 2260. Ånge 4 2262. Timrå 6 2280. Härnösand 22 2281. Sundsvall 1 2282. Kramfors 6 2283. Sollefteå 14 2284. Örnsköldsvik 2 2303. Ragunda 3 2305. Bräcke 4 2309. Krokom 4 2313. Strömsund 2 2321. Åre 4 2326. Berg 1 2361. Härjedalen 26 2380. Östersund 2 2403. Bjurholm 1 2404. Vindeln 6 2417. Norsjö 1 2418. Malå 1 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 1 2425. Dorotea 4 2460. Vännäs 3 2462. Vilhelmina 23 2480. Umeå 3 2481. Lycksele 22 2482. Skellefteå 3 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 3 2510. Jokkmokk 6 2514. Kalix 1 2518. Övertorneå 1 2521. Pajala 4 2523. Gällivare 3 2560. Älvsbyn 22 2580. Luleå 6 2581. Piteå 13 2582. Boden 5 2584. Kiruna
VAR 9 INTERVJUDAG-VECKODAG Loc 22 width 1 Veckodag som undersökningen genomförts 310 1. Måndag 312 2. Tisdag 328 3. Onsdag 318 4. Torsdag 315 5. Fredag 323 6. Lördag 324 7. Söndag
VAR 10 PAKETNUMMER - DATUM Loc 23 width 4 Frågorna anger mediekonsumtion under föregående dag 39 0131. 30 Januari 41 0201. 31 Januari 35 0219. 18 Februari 44 0220. 19 Februari 43 0227. 26 Februari 37 0228. 27 Februari 40 0309. 8 Mars 42 0310. 9 Mars 42 0311. 10 Mars 36 0312. 11 Mars 42 0319. 18 Mars 37 0320. 19 Mars 39 0324. 23 Mars 39 0325. 24 Mars 42 0404. 3 April 35 0405. 4 April 42 0412. 11 April 38 0413. 12 April 40 0417. 16 April 39 0418. 17 April 45 0503. 2 Maj 34 0504. 3 Maj 42 0513. 12 Maj 39 0514. 13 Maj 48 0518. 17 Maj 31 0519. 18 Maj 40 0526. 25 Maj 40 0527. 26 Maj 40 0904. 3 September 40 0905. 4 September 41 0910. 9 September 39 0911. 10 September 40 0920. 19 September 40 0921. 20 September 39 0922. 21 September 40 0923. 22 September 40 1003. 2 Oktober 40 1004. 3 Oktober 11 1007. 6 Oktober 55 1008. 7 Oktober 15 1009. 8 Oktober 40 1019. 18 Oktober 41 1020. 19 Oktober 40 1024. 23 Oktober 40 1025. 24 Oktober 40 1029. 28 Oktober 40 1030. 29 Oktober 40 1115. 14 November 40 1116. 15 November 42 1117. 16 November 38 1118. 17 November 44 1130. 29 November 36 1201. 30 November 20 1204. 3 December 38 1205. 4 December 60 1209. 8 December 40 1210. 9 December
VAR 11 TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 Loc 27 width 1 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår? 110 1. Ja, mer än 2 timmar 148 2. Ja, 1-2 timmar 297 3. Ja, 1/2-1 timme 217 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1448 5. Nej 10 8. Tveksam, vet ej
VAR 12 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 28 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ CD IGÅR) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 761 1. Senaste veckan 255 2. Senaste månaden 124 3. Senaste halvåret 40 4. Senaste året 241 5. Längre tillbaka aldrig 37 8. Tveksam, vet ej 772 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 29 width 1 3 Lyssnade Du på något kassettband igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på kassettband igår? 31 1. Ja, mer än 2 timmar 53 2. Ja, 1-2 timmar 169 3. Ja, 1/2-1 timme 162 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1807 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 30 width 1 MD=0 4 (EJ LYSSNAT PÅ KASSETT IGÅR) När lyssnade Du på kassettband senast? 634 1. Senaste veckan 407 2. Senaste månaden 330 3. Senaste halvåret 109 4. Senaste året 275 5. Längre tillbaka aldrig 60 8. Tveksam, vet ej 415 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 31 width 1 5 Läste Du någon morgontidning igår? OBS! Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten och Metro räknas inte som morgontidningar 26 1. Ja, tre eller fyra 194 2. Ja, två 1374 3. Ja, en 634 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 16 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 32 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? OBS! Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten och Metro räknas inte som morgontidningar 4 1. Mer än 2 timmar 86 2. 1 - 2 timmar 403 3. 1/2 - 1 timme 735 4. 15 minuter - 1/2-timme 359 5. Mindre än 15 minuter 7 8. Tveksam, vet ej 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 LÄST MORGONTIDN FÖRE 8 7 Loc 33 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen igår? 7(1) Före 08.00 OBS! Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten och Metro räknas inte som morgontidningar Obs! Frågan gäller all läsning, vilket innebär att även mycket begränsad läsning ingår. 848 1. Markerat 746 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 LÄST MORGONTIDN 8-12 7 Loc 34 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 628 1. Markerat 966 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 LÄST MORGONTIDN 12-17 7 Loc 35 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 160 1. Markerat 1434 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 36 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 1499 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 LÄST MORGONTIDN 19-22 7 Loc 37 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 1531 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 LÄST MORGONTIDN 22- 7 Loc 38 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1584 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 LÄST MORGONTIDN TVEKS 7 Loc 39 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam vilken tid <Se F.7 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 1591 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 LÄST STOCKHOLMSPRESS 8 Loc 40 width 1 MD=0 8 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken/vilka morgontidning(-ar) läste Du igår? 8(1) Stockholmspress (DN, SvD, DI, Dagen, Finanstidningen eller Dagens Politik) OBS! Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten och Metro räknas inte som morgontidningar 365 1. Markerat 1229 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 LÄST ANNAN STORSTADSPR 8 Loc 41 width 1 MD=0 8(2) <Läst igår> Annan storstadspress (GP, SDS, Arbetet eller SkD) <Se F.8 för fullständig frågetext> 331 1. Markerat 1263 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 LÄST LANDSORTSPRESS 8 Loc 42 width 1 MD=0 8(3) <Läst igår> Landsortspress <Se F.8 för fullständig frågetext> 1006 1. Markerat 588 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 TVEKSAM VILKEN MORGONT 8 Loc 43 width 1 MD=0 8(4) <Läst igår> Tveksam vilken tidning <Se F.8 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1589 5. Ej markerat 636 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 SEN LÄST MORGONTIDN 9 Loc 44 width 1 MD=0 9 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du någon morgontidning senast? 386 1. Senaste veckan 83 2. Senaste månaden 40 3. Senaste halvåret 7 4. Senaste året 102 5. Längre tillbaka aldrig 18 8. Tveksam, vet ej 1594 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 PRENUMERAT MORGONTIDN 10 Loc 45 width 1 10 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? (OM JA) På en eller flera tidningar? 150 1. Ja, två eller fler 1515 2. Ja, en 556 5. Nej 9 8. Tveksam, vet ej
VAR 30 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 46 width 1 11 Läste Du någon kvällstidning igår? (OM JA:) Läste Du en eller flera? OBS! Aftonbladet och Expressen räknas som kvällstidningar även om de lästs på morgonen. Metro ingår ej. 6 1. Ja, tre 60 2. Ja, två 550 3. Ja, en 1607 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 31 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 47 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen(-arna) igår? OBS! Aftonbladet och Expressen räknas som kvällstidningar även om de lästs på morgonen. Metro ingår ej. 1 1. Mer än 2 timmar 27 2. 1 - 2 timmar 134 3. 1/2 - 1 timme 295 4. 15 minuter - 1/2-timme 155 5. Mindre än 15 minuter 4 8. Tveksam, vet ej 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄST KVÄLLSTID FÖRE 8 13 Loc 48 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 13(1) Före 08.00 OBS! Aftonbladet och Expressen räknas som kvällstidningar även om de lästs på morgonen. Metro ingår ej. OBS! Frågan gäller all läsning, vilket innebär att även mycket begränsad läsning ingår. 3 1. Markerat 613 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄST KVÄLLSTIDN 8-12 13 Loc 49 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 589 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 LÄST KVÄLLSTIDN 12-17 13 Loc 50 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 457 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 51 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 241 1. Markerat 375 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 LÄST KVÄLLSTIDN 19-22 13 Loc 52 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 178 1. Markerat 438 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 LÄST KVÄLLSTID 22- 13 Loc 53 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Efter 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 570 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 54 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam vilken tid <Se F.13 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 610 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 LÄST EXPRESSEN 14 Loc 55 width 1 MD=0 14 Vilken eller vilka kvällstidning(ar) läste Du igår? 14(1) Expressen OBS! Aftonbladet och Expressen räknas som kvällstidningar även om de lästs på morgonen. Metro ingår ej. 270 1. Markerat 346 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 LÄST AFTONBLADET 14 Loc 56 width 1 MD=0 14(2) <Läst kvällstidning igår> Aftonbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 327 1. Markerat 289 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LÄST GT 14 Loc 57 width 1 MD=0 14(3) <Läst kvällstidning igår> GT <Se F.14 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 576 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 LÄST KVÄLLSPOSTEN 14 Loc 58 width 1 MD=0 14(4) <Läst kvällstidning igår> Kvällsposten <Se F.14 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 571 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 TVEKSAM VILKEN TIDN 14 Loc 59 width 1 MD=0 14(5) <Läst kvällstidning igår> Tveksam vilken tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 609 5. Ej markerat 1614 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 60 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? OBS! Aftonbladet och Expressen räknas som kvällstidningar även om de lästs på morgonen. Metro ingår ej. 762 1. Senaste veckan 339 2. Senaste månaden 178 3. Senaste halvåret 37 4. Senaste året 256 5. Längre tillbaka eller aldrig 42 8. Tveksam, vet ej 616 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST METRO NÅGON GÅNG 16 Loc 61 width 1 16 Har Du någon gång läst den i Stockholm gratisutdelade nyhetstidningen Metro? I så fall, när läste Du den senast? 91 1. Igår 150 2. Senaste veckan 150 3. Senaste månaden 182 4. Senaste halvåret 88 5. Senaste året 66 6. Längre tillbaka eller aldrig 1486 7. Nej 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 46 LÄST VECKOTIDNING 17 Loc 62 width 1 17 Läste Du någon veckotidning eller månadstidning igår? Jag tänker både på veckotidningar, månadsmagasin och på tidningar som exempelvis ICA-kuriren. (OM JA) Hur många tidningar läste Du? 20 1. Ja, tre eller fyra 66 2. Ja, två 554 3. Ja, en 1585 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 47 TID VECKOTIDNING 18 Loc 63 width 1 MD=0 18 (LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du den tidningen(-arna) eller tidskriften(-erna) igår? 8 1. Mer än 2 timmar 36 2. 1-2 timmar 249 3. 1/2-1 timme 338 4. Mindre än 1/2-timme 9 8. Tveksam, vet ej 1590 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 SEN LÄST VECKOTIDNING 19 Loc 64 width 1 MD=0 19 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 713 1. Senaste veckan 455 2. Senaste månaden 160 3. Senaste halvåret 41 4. Senaste året 154 5. Längre tillbaka eller aldrig 67 8. Tveksam, vet ej 640 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 LÄST FAMILJETIDNING 20 Loc 65 width 1 MD=0 20 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 20(1) Familjetidning (ex Allers, Året Runt, Se och Hör) 550 1. Markerat 803 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 LÄST DAMTIDNING 20 Loc 66 width 1 MD=0 20(2) <Läst senaste veckan> Damtidning (ex Svensk Damtidning, Damernas Värld, Amelia) <Se F.20 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 1109 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LÄST HERRTIDNING 20 Loc 67 width 1 MD=0 20(3) <Läst senaste veckan> Herrtidning (ex Lektyr, Fib-Aktuellt) <Se F.20 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1339 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 LÄST UNGDOMSTIDNING 20 Loc 68 width 1 MD=0 20(4) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Okej, Frida) <Se F.20 för fullständig frågetext> 165 1. Markerat 1188 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 LÄST KONSUMENTTIDN 20 Loc 69 width 1 MD=0 20(5) <Läst senaste veckan> Veckotidning med konsumentinnehåll (ex ICA-Kuriren, Land) <Se F.20 för fullständig frågetext> 212 1. Markerat 1141 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 LÄST SERIETIDNING 20 Loc 70 width 1 MD=0 20(6) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.20 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 1260 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 LÄST SPECIALMAGASIN 20 Loc 71 width 1 MD=0 20(7) <Läst senaste veckan> Specialmagasin (ex Sköna Hem, Allt i hemmet, Månadsjournalen, Allt om Mat) <Se F.20 för fullständig frågetext> 378 1. Markerat 975 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 LÄST GRATISTIDNING 20 Loc 72 width 1 MD=0 20(8) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad nöjestidning (City-Nytt, Nöjesguiden) <Se F.20 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1319 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 LÄST OKLAR VECKOTIDN 20 Loc 73 width 1 MD=0 20(9) <Läst senaste veckan> Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning <Se F.20 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 1308 5. Ej markerat 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 74 width 1 21 Läste Du någon annan tidning eller tidskrift igår? Jag tänker då både på organisationsutgivna tidskrifter, specialtidskrifter, facktidskrifter och andra tidskrifter. (OM JA) Hur många? 25 1. Ja, tre eller fyra 52 2. Ja, två 510 3. Ja, en 1633 5. Nej 10 8. Tveksam, vet ej
VAR 59 TID ANNAN TIDSKRIFT 22 Loc 75 width 1 MD=0 22 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 11 1. Mer än 2 timmar 25 2. 1 - 2 timmar 174 3. 1/2 - 1 timme 369 4. Mindre än 1/2 timme 8 8. Tveksam, vet ej 1643 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 SEN LÄST ANNAN TIDSKR 23 Loc 76 width 1 MD=0 23 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste Du någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 623 1. Senaste veckan 429 2. Senaste månaden 116 3. Senaste halvåret 34 4. Senaste året 260 5. Längre tillbaka aldrig 181 8. Tveksam, vet ej 587 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 LÄST MEDLEMSTIDNING 24 Loc 77 width 1 MD=0 24 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 24(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 471 1. Markerat 739 5. Ej markerat 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 LÄST KULTURTIDSKRIFT 24 Loc 78 width 1 MD=0 24(2) <Annan tidskrift senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Bonniers Litterära Magasin, Moderna Tider) <Se F.24 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 1175 5. Ej markerat 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 LÄST POLITISK TIDSKR 24 Loc 79 width 1 MD=0 24(3) <Annan tidskrift senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.24 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1176 5. Ej markerat 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 LÄST FACKTIDSKRIFT 24 Loc 80 width 1 MD=0 24(4) <Annan tidskrift senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land- Lantbruk, Taxi idag) <Se F.24 för fullständig frågetext> 432 1. Markerat 778 5. Ej markerat 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 24 Loc 81 width 1 MD=0 24(5) <Annan tidskrift senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknikens Värld) <Se F.24 för fullständig frågetext> 348 1. Markerat 862 5. Ej markerat 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄST UTLÄNDSK TIDSKR 24 Loc 82 width 1 MD=0 24(6) <Annan tidskrift senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Times, Newsweek) <Se F.24 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1178 5. Ej markerat 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 24 Loc 83 width 1 MD=0 24(7) <Annan tidskrift senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 1090 5. Ej markerat 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 TIDSKR TVEKSAM OM TYP 24 Loc 84 width 1 MD=0 24(8) <Annan tidskrift senaste veckan> Tveksam vilken typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1180 5. Ej markerat 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST BOK 25 Loc 85 width 1 25 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, faktaböcker och böcker som Du läste för nöjes skull. (OM JA) Hur många? 110 1. Ja, tre eller fyra 95 2. Ja, två 639 3. Ja, en 1382 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 70 TID BOK 26 Loc 86 width 1 MD=0 26 (LÄST BOK IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 99 1. Mer än 2 timmar 157 2. 1-2 timmar 358 3. 1/2-1 timme 228 4. Mindre än 1/2-timme 2 8. Tveksam, vet ej 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 LÄST SKÖNLITTERATUR 27 Loc 87 width 1 MD=0 27 Vilken eller vilka typer av böcker läste Du? 27(1) Skönlitteratur 455 1. Markerat 389 5. Ej markerat 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 LÄST UNGDOMSLITTERAT 27 Loc 88 width 1 MD=0 27(2) <Läste bok i går> Barn och ungdomslitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 756 5. Ej markerat 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST FACKLITTERATUR 27 Loc 89 width 1 MD=0 27(3) <Läste bok i går> Facklitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 176 1. Markerat 668 5. Ej markerat 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄST LÄRO- KURSBOK 27 Loc 90 width 1 MD=0 27(4) <Läste bok i går> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.27 för fullständig frågetext> 214 1. Markerat 630 5. Ej markerat 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄST ANNAN BOK 27 Loc 91 width 1 MD=0 27(5) <Läste bok i går> Annan bok <Se F.27 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 795 5. Ej markerat 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST BOK - OKÄND TYP 27 Loc 92 width 1 MD=0 27(6) <Läste bok i går> Tveksam vilken typ <Se F.27 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 844 5. Ej markerat 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 NÖJESLÄSNING AV BOK 28 Loc 93 width 1 MD=0 28 (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull? 647 1. Ja 186 5. Nej 11 8. Tveksam, vet ej 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 SENAST LÄST BOK 29 Loc 94 width 1 MD=0 29 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du någon bok senast? 471 1. Senaste veckan 271 2. Senaste månaden 257 3. Senaste halvåret 98 4. Senaste året 276 5. Längre tillbaka eller aldrig 13 8. Tveksam, vet ej 844 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 LÄST SKÖNLITTERATUR 30 Loc 95 width 1 MD=0 30 (LÄST BOK SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av böcker har Du läst under den senaste veckan? 30(1) Läst skönlitteratur 279 1. Markerat 192 5. Ej markerat 1759 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 LÄST UNGDOMSLITTERAT 30 Loc 96 width 1 MD=0 30(2) <Läst senaste veckan> Barn och ungdomslitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 414 5. Ej markerat 1759 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 LÄST FACKLITTERATUR 30 Loc 97 width 1 MD=0 30(3) <Läst senaste veckan> Facklitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 360 5. Ej markerat 1759 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 LÄST LÄRO- KURSBOK 30 Loc 98 width 1 MD=0 30(4) <Läst senaste veckan> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.30 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 380 5. Ej markerat 1759 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 LÄST ANNAN BOK 30 Loc 99 width 1 MD=0 30(5) <Läst senaste veckan> Annan bok <Se F.30 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 456 5. Ej markerat 1759 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 LÄST BOK - OKÄND TYP 30 Loc 100 width 1 MD=0 30(6) <Läst senaste veckan> Tveksam vilken typ <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 469 5. Ej markerat 1759 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 RADIOLYSSNINGSTID 31 Loc 101 width 2 31 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 314 01. Mer än 6 timmar 85 02. 5 - 6 timmar 89 03. 4 - 5 timmar 131 04. 3 - 4 timmar 215 05. 2 - 3 timmar 303 06. 1 - 2 timmar 433 07. 1/2 - 1 timme 252 08. Mindre än 1/2 timme 386 09. Nej 22 10. Tveksam, vet ej
VAR 86 RADIOLYSSNANDE FÖRE 8 32 Loc 103 width 1 MD=0 32 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? OBS! Frågan gäller allt lyssnande, vilket innebär att även mindre aktivt lyssnande ingår. 32(1) Före 08.00 682 1. Markerat 1140 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 RADIOLYSSNANDE 8-12 32 Loc 104 width 1 MD=0 32(2) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 1011 1. Markerat 811 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 RADIOLYSSNANDE 12-17 32 Loc 105 width 1 MD=0 32(3) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 1009 1. Markerat 813 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 RADIOLYSSNANDE 17-19 32 Loc 106 width 1 MD=0 32(4) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 556 1. Markerat 1266 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 RADIOLYSSNANDE 19-22 32 Loc 107 width 1 MD=0 32(5) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 323 1. Markerat 1499 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 RADIOLYSSNANDE 22- 32 Loc 108 width 1 MD=0 32(6) <Tidpunkt lyssnat på radio> Efter 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 1684 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 RADIOLYSSNANDE TVEKS 32 Loc 109 width 1 MD=0 32(7) <Tidpunkt lyssnat på radio> Tveksam vilken tid <Se F.32 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1806 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 LYSSNAT PÅ P1 33 Loc 110 width 1 MD=0 33 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka radiokanaler lyssnade Du på? 33(1) P1 289 1. Markerat 1533 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 LYSSNAT PÅ P2 33 Loc 111 width 1 MD=0 33(2) <Lyssnat på kanal igår> P2 <Se F.33 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 1765 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 LYSSNAT PÅ P3 33 Loc 112 width 1 MD=0 33(3) <Lyssnat på kanal igår> P3 <Se F.33 för fullständig frågetext> 361 1. Markerat 1461 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 LYSSNAT PÅ LOKALRADIO 33 Loc 113 width 1 MD=0 33(4) <Lyssnat på kanal igår> Lokalradio <Se F.33 för fullständig frågetext> 615 1. Markerat 1207 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 LYSSN PÅ P4:S RIKSS 33 Loc 114 width 1 MD=0 33(5) <Lyssnat på kanal igår> P4:s rikssändningar (ex Svensktoppen, Radiosporten, Efter tre) <Se F.33 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 1483 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 LYSSN PÅ RADIO ENERGY 33 Loc 115 width 1 MD=0 33(6) <Lyssnat på kanal igår> Radio Energy <Se F.33 för fullständig frågetext> 187 1. Markerat 1635 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 LYSSN RADIO MEGAPOL 33 Loc 116 width 1 MD=0 33(7) <Lyssnat på kanal igår> Megapol <Se F.33 för fullständig frågetext> 128 1. Markerat 1694 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 LYSSN PÅ RADIO RIX 33 Loc 117 width 1 MD=0 33(8) <Lyssnat på kanal igår> Radio RIX, Radio 106,1 Västerås <Se F.33 för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 1677 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 LYSSN PÅ RADIO CITY 33 Loc 118 width 1 MD=0 33(9) <Lyssnat på kanal igår> Radio City (Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund) <Se F.33 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 1764 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 LYSSN PRIV LOKRAD I 33 Loc 119 width 1 MD=0 33(10) <Lyssnat på kanal igår> Radio Hit FM, Radio City Borås-KarlstadGävle, Radio Stella, Radio Match, FM City-Kalmar, Radio FM, Linköping, Radio Nova <Se F.33 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 1725 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 LYSSN PRIV LOKRAD II 33 Loc 120 width 1 MD=0 33(11) <Lyssnat på kanal igår> Annan privat lokalradio (ex. EAST FM, Gold 105, Bandit, Power 106, Lugna Favoriter, Classic FM, Golden Hits, Radio 1, Klassiska Hits, FM 106,6-Sundsvall) <Se F.33 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 1732 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 LYSSN NÄRRADSTATION 33 Loc 121 width 1 MD=0 33(12) <Lyssnat på kanal igår> Någon Närradiostation, dvs föreningsradion <Se F.33 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1808 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 LYSSN UTLÄNDSK STAT 33 Loc 122 width 1 MD=0 33(13) <Lyssnat på kanal igår> Någon utländsk station <Se F.33 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1808 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 LYSSN RADIO TVEKSAM 33 Loc 123 width 1 MD=0 33(14) <Lyssnat på kanal igår> Tveksam vilken kanal <Se F.33 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 1766 5. Ej markerat 408 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 124 width 1 MD=0 34 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 332 1. Senaste veckan 41 2. Senaste månaden 7 3. Senaste halvåret 6 4. Senaste året 10 5. Längre tillbaka eller aldrig 12 8. Tveksam, vet ej 1822 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 TITTAT PÅ TV 35 Loc 125 width 1 35 Tittade Du på TV någon gång igår? Jag tänker då inte på video eller text-TV, utan enbart TV. I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? 43 1. Mer än 5 timmar 70 2. 4 - 5 timmar 187 3. 3 - 4 timmar 396 4. 2 - 3 timmar 601 5. 1 - 2 timmar 428 6. 1/2 - 1 timme 136 7. Mindre än 1/2-timme 357 8. Nej 12 9. Tveksam, vet ej
VAR 109 TV-TITTANDE FÖRE 8 36 Loc 126 width 1 MD=0 36 (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? OBS! Frågan gäller allt TV-tittande, vilket innebär att även mindre aktivt tittande ingår. 36(1) Före 08.00 60 1. Markerat 1801 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 TV-TITTANDE 8-12 36 Loc 127 width 1 MD=0 36(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 1803 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 TV-TITTANDE 12-17 36 Loc 128 width 1 MD=0 36(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 1735 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 TV-TITTANDE 17-19 36 Loc 129 width 1 MD=0 36(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 485 1. Markerat 1376 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 TV-TITTANDE 19-22 36 Loc 130 width 1 MD=0 36(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 1562 1. Markerat 299 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 TV-TITTANDE 22- 36 Loc 131 width 1 MD=0 36(6) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 22.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 536 1. Markerat 1325 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 TV-TITTANDE TVEKSAM 36 Loc 132 width 1 MD=0 36(7) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam, vet ej <Se F.36 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1852 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 TITTAT PÅ SVT1 37 Loc 133 width 1 MD=0 37 Vilken eller vilka TV-kanaler tittade Du på igår? 37(1) Sveriges Television 1 710 1. Markerat 1151 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 TITTAT PÅ SVT 2 37 Loc 134 width 1 MD=0 37(2) <Kanal tittat på igår> Sveriges Television 2 <Se F.37 för fullständig frågetext> 864 1. Markerat 997 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 TITTAT PÅ TV 3 37 Loc 135 width 1 MD=0 37(3) <Kanal tittat på igår> TV 3 (svenska) <Se F.37 för fullständig frågetext> 357 1. Markerat 1504 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 TITTAT PÅ TV 4 37 Loc 136 width 1 MD=0 37(4) <Kanal tittat på igår> TV 4 <Se F.37 för fullständig frågetext> 1082 1. Markerat 779 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 TITTAT PÅ FEMMAN 37 Loc 137 width 1 MD=0 37(5) <Kanal tittat på igår> Kanal 5 (Femman) <Se F.37 för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 1646 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 TITTAT PÅ TV 6 37 Loc 138 width 1 MD=0 37(6) <Kanal tittat på igår> TV 6 <Se F.37 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1824 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 TITTAT PÅ ZTV 37 Loc 139 width 1 MD=0 37(7) <Kanal tittat på igår> ZTV <Se F.37 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1828 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 TITTAT PÅ LOKAL-TV 4 37 Loc 140 width 1 MD=0 37(8) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i TV 4 <Se F.37 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1847 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 TITTAT PÅ LOKAL KABEL 37 Loc 141 width 1 MD=0 37(9) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i kabelkanal (exkl TV 4:s lokala sändningar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1860 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 37 Loc 142 width 1 MD=0 37(10) <Kanal tittat på igår> Nyhetskanal (ex CNN, SkyNews) <Se F.37 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1853 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 TITTAT PÅ SPORTKANAL 37 Loc 143 width 1 MD=0 37(11) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (ex Eurosport, SuperSports) <Se F.37 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 1809 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 TITTAT PÅ FILMKANAL 37 Loc 144 width 1 MD=0 37(12) <Kanal tittat på igår> Filmkanal (ex TV1000, FilmNet) <Se F.37 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 1817 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 37 Loc 145 width 1 MD=0 37(13) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (ex MTV) <Se F.37 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1825 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 TITTAT PÅ BARNKANAL 37 Loc 146 width 1 MD=0 37(14) <Kanal tittat på igår> Barnprogramskanal (ex Childrens Channel, Cartoon Network) <Se F.37 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1855 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 TITTAT PÅ TV-SHOP 37 Loc 147 width 1 MD=0 37(15) <Kanal tittat på igår> TV-shopping-kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1860 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 DANSK,NORSK,FINSK TV 37 Loc 148 width 1 MD=0 37(16) <Kanal tittat på igår> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1844 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 TITTAT ANN TYP AV KAN 37 Loc 149 width 1 MD=0 37(17) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 1843 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 TITTAT TVEKS OM KANAL 37 Loc 150 width 1 MD=0 37(18) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1812 5. Ej markerat 369 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 SENAST TITTAT PÅ TV 38 Loc 151 width 1 MD=0 38 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 334 1. Senaste veckan 22 2. Senaste månaden 7 3. Senaste halvåret 2 4. Senaste året 4 5. Längre tillbaka aldrig 0 8. Tveksam, vet ej 1861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 TITTAT RAPPORT 19.30 38 Loc 152 width 1 38B Tittade du igår på någon nyhetssändning i TV? OM JA, i så fall vilken sändning? 38B(1) Rapport 19.30 589 1. Markerat 1641 5. Ej markerat
VAR 136 TITTAT RAPPORT 23.00 38 Loc 153 width 1 38B(2) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 23.00 <Se F.38B för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 2201 5. Ej markerat
VAR 137 TITTAT AKTUELLT 18.00 38 Loc 154 width 1 38B(3) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 <Se F.38B för fullständig frågetext> 192 1. Markerat 2038 5. Ej markerat
VAR 138 TITTAT AKTUELLT 21.00 38 Loc 155 width 1 38B(4) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 21.00 <Se F.38B för fullständig frågetext> 351 1. Markerat 1879 5. Ej markerat
VAR 139 REGIONAL NYHET 19.10 38 Loc 156 width 1 38B(5) <Tittade på nyhetssändning> Regionala nyheter 19.10 <Se F.38B för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 2110 5. Ej markerat
VAR 140 REGIONAL NYHET 22.00 38 Loc 157 width 1 38B(6) <Tittade på nyhetssändning> Regionala nyheter 22.00 <Se F.38B för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 2187 5. Ej markerat
VAR 141 NYHETERNA TV4 19.30 38 Loc 158 width 1 38B(7) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 19.30 <Se F.38B för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 2094 5. Ej markerat
VAR 142 NYHETER TV4 22.00 38 Loc 159 width 1 38B(8) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 22.00 <Se F.38B för fullständig frågetext> 214 1. Markerat 2016 5. Ej markerat
VAR 143 TV3 DIREKT 19.00 38 Loc 160 width 1 38B(9) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 19.00 <Se F.38B för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 2195 5. Ej markerat
VAR 144 EJ TITTAT NYHETSSÄNDN 38 Loc 161 width 1 38B(10) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte <Se F.38B för fullständig frågetext> 904 1. Markerat 1326 5. Ej markerat
VAR 145 VET EJ NYHETSSÄNDN 38 Loc 162 width 1 38B(11) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej <Se F.38B för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 2173 5. Ej markerat
VAR 146 HAR TV 39 Loc 163 width 1 39 Har Du tillgång till TV eller satellit-TV i Din åretrunt bostad? 39(1) Har TV 2043 1. Markerat 187 5. Ej markerat
VAR 147 SATELLIT-TV VIA KABEL 39 Loc 164 width 1 39(2) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Satellit-TV via kabel <Se F.39 för fullständig frågetext> 741 1. Markerat 1489 5. Ej markerat
VAR 148 SATELLIT-TV - PARABOL 39 Loc 165 width 1 39(3) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Satellit-TV via parabol (egen eller samägd) <Se F.39 för fullständig frågetext> 511 1. Markerat 1719 5. Ej markerat
VAR 149 HAR EJ TV 39 Loc 166 width 1 39(4) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Nej <Se F.39 för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 2050 5. Ej markerat
VAR 150 TVEKS TILLG TILL TV 39 Loc 167 width 1 39(5) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Tveksam, vet ej <Se F.39 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2223 5. Ej markerat
VAR 151 ANTAL TV-APPARATER 40 Loc 168 width 1 MD=0 40 (HAR TV) Hur många TV-apparater har Du/Ni i åretrunt bostaden? 857 1. En TV-apparat 853 2. Två TV-apparater 321 3. Tre TV-apparater 78 4. Fyra TV-apparater 16 5. Fem TV-apparater 1 6. Sex TV-apparater 5 8. Tveksam, vet ej 99 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 TITTAT PÅ TEXT-TV 41 Loc 169 width 1 41 Tittade Du på text-TV någon gång igår? 128 1. Ja, tre eller flera gånger 64 2. Ja, två gånger 354 3. Ja, en gång 1679 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 153 TID TEXT-TV TITTANDE 42 Loc 170 width 1 MD=0 42 (TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Ungefär hur länge tittade Du sammanlagt på text-TV igår? 3 1. Mer än 1 timme 12 2. 45 - 60 minuter 10 3. 30 - 45 minuter 59 4. 15 - 30 minuter 266 5. 5 - 15 minuter 195 6. Mindre än 5 minuter 1 8. Tveksam, vet ej 1684 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 SENAST TITTAT TXT-TV 43 Loc 171 width 1 MD=0 43 (EJ TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Har Du någon gång under det senaste året tittat på text-TV? (OM JA) När tittade Du på Text-TV senast? 557 1. Senaste veckan 370 2. Senaste månaden 240 3. Senaste halvåret 61 4. Senaste året 377 5. Längre tillbaka aldrig 79 8. Tveksam, vet ej 546 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 TITTAT PÅ TEXT-TV SVT 44 Loc 172 width 1 MD=0 44 (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler har Du tittat på den senaste veckan? 44(1) Sveriges Television 1/Sveriges Television 2 821 1. Markerat 282 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 44 Loc 173 width 1 MD=0 44(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.44 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 1040 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 44 Loc 174 width 1 MD=0 44(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.44 för fullständig frågetext> 461 1. Markerat 642 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 44 Loc 175 width 1 MD=0 44(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Kanal 5 (Femman) <Se F.44 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 1045 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 TITT TEXT-TV ANN KAN 44 Loc 176 width 1 MD=0 44(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1065 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 TITTAT TEXT-TV TVEKS 44 Loc 177 width 1 MD=0 44(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam vilken kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1038 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 TEXT-TV PROGR.TABLÅER 45 Loc 178 width 1 MD=0 45(1) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för TV:s programtablåer 507 1. Markerat 596 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 TEXT-TV NYHETER 45 Loc 179 width 1 MD=0 45(2) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för nyheter 540 1. Markerat 563 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 163 TEXT-TV EKONOMIINFO 45 Loc 180 width 1 MD=0 45(3) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för ekonomiinformation 332 1. Markerat 771 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 TEXT-TV SPORT 45 Loc 181 width 1 MD=0 45(4) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för sport 457 1. Markerat 646 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 TEXT-TV VÄDER 45 Loc 182 width 1 MD=0 45(5) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för väder 296 1. Markerat 807 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 TEXT-TV SPEL 45 Loc 183 width 1 MD=0 45(6) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för spel och lotteri 285 1. Markerat 818 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 TEXT-TV ANNONSER 45 Loc 184 width 1 MD=0 45(7) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för annonser och annan reklam 187 1. Markerat 916 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 TEXT-TV TEXTNING 45 Loc 185 width 1 MD=0 45(8) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för textning av TV-program 124 1. Markerat 979 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 TEXT-TV ANNAN INFO 45 Loc 186 width 1 MD=0 45(9) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för annan information 149 1. Markerat 954 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 TEXT-TV TVEKSAM 45 Loc 187 width 1 MD=0 45(10) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för - Tveksam, vet ej 24 1. Markerat 1079 5. Ej markerat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 171 TEXT-TV BOSTAD 46 Loc 188 width 1 46 Har Du tillgång till text-TV i din åretrunt bostad? 1824 1. Ja 382 5. Nej 24 8. Tveksam, vet ej
VAR 172 TV-SPEL 47 Loc 189 width 1 47 Har Du någon gång spelat TV-spel (ex Nintendo, Sega etc)? I så fall, när gjorde Du det senast? OBS! Frågan har inget med Spelprogram i TV att göra, utan gäller enbart olika spel som ansluts till TV-apparaten 75 1. Igår 149 2. Senaste veckan 125 3. Senaste månaden 212 4. Senaste halvåret 134 5. Senaste året 1466 6. Längre tillbaka eller aldrig 69 8. Tveksam, vet ej
VAR 173 TITTAT PÅ VIDEO 48 Loc 190 width 1 48 Tittade Du på video någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade Du på video igår? 3 1. Mer än 4 timmar 3 2. 3 - 4 timmar 15 3. 2 - 3 timmar 138 4. 1 - 2 timmar 112 5. 1/2 - 1 timme 52 6. Mindre än 1/2 timme 1902 7. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 174 TITTADE PÅ INSPELAT 49 Loc 191 width 1 MD=0 49 (TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan videofilm? 49(1) Inspelade TV-program 218 1. Markerat 105 5. Ej markerat 1907 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 TITTADE PÅ HYRFILM 49 Loc 192 width 1 MD=0 49(2) <Tittade på igår> Film som var hyrd <Se F.49 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 264 5. Ej markerat 1907 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 TITTADE PÅ KÖPFILM 49 Loc 193 width 1 MD=0 49(3) <Tittade på igår> Film som var köpt <Se F.49 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 281 5. Ej markerat 1907 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 TITTADE ANNAT VIDEO 49 Loc 194 width 1 MD=0 49(4) <Tittade på igår> Annat <Se F.49 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 312 5. Ej markerat 1907 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 VIDEOTITTANDE OKÄNT 49 Loc 195 width 1 MD=0 49(5) <Tittade på igår> Tveksam om typ <Se F.49 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 321 5. Ej markerat 1907 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 INSP TV-PR: NYHETER 49B Loc 196 width 1 MD=0 49B Vilken typ av inspelade TV-program tittade du på igår? 49B(1) Nyheter 6 1. Markerat 212 5. Ej markerat 2012 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 INSP TV-PR: FILM 49B Loc 197 width 1 MD=0 49B(2) <Tittade på inspelade TV-program> Film <Se F.49B för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 131 5. Ej markerat 2012 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 UNDERHÅLLNING 49B Loc 198 width 1 MD=0 49B(3) <Tittade på inspelade TV-program> Underhållning <Se F.49B för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 121 5. Ej markerat 2012 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 INSP TV-PR: ANNAT 49B Loc 199 width 1 MD=0 49B(4) <Tittade på inspelade TV-program> Annat <Se F.49B för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 184 5. Ej markerat 2012 0. Frågan ej tillämplig
VAR 183 INSP TV-PR: TVEKSAM 49B Loc 200 width 1 MD=0 49B(5) <Tittade på inspelade TV-program> Tveksam på vilket <Se F.49B för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 321 5. Ej markerat 1907 0. Frågan ej tillämplig
VAR 184 SEN TITTAT PÅ VIDEO 50 Loc 201 width 1 MD=0 50 (EJ TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) När tittade Du på video senast? 874 1. Senaste veckan 459 2. Senaste månaden 243 3. Senaste halvåret 78 4. Senaste året 217 5. Längre tillbaka eller aldrig 36 8. Tveksam, vet ej 323 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 VIDEO ÅRETRUNT BOSTAD 51 Loc 202 width 1 51 Har Du tillgång till video i Din åretrunt bostad? 46 1. Ja, tre eller fler 238 2. Ja, två 1505 3. Ja, en 437 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 186 SENAST PÅ BIO 52 Loc 203 width 1 52 När var Du på bio senast? 21 1. Igår 135 2. Senaste veckan 383 3. Senaste månaden 621 4. Senaste halvåret 261 5. Senaste året 794 6. Längre tillbaka eller aldrig 15 8. Tveksam, vet ej
VAR 187 BOST: MOBILTELEFON 53 Loc 204 width 1 53 Har Du tillgång till något av följande i Din bostad? OBS! Persondator inkluderar både PC, Mac och andra persondatorer. 53(1) Mobiltelefon 1214 1. Markerat 1016 5. Ej markerat
VAR 188 BOST: FAX 53 Loc 205 width 1 53(2) <Tillgång till i bostaden> Fax <Se F.53 för fullständig frågetext> 415 1. Markerat 1815 5. Ej markerat
VAR 189 BOST: PERSONDATOR 53 Loc 206 width 1 53(3) <Tillgång till i bostaden> Persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 945 1. Markerat 1285 5. Ej markerat
VAR 190 BOST: INGET AV TIDIGA 53 Loc 207 width 1 53(4) <Tillgång till i bostaden> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 721 1. Markerat 1509 5. Ej markerat
VAR 191 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 208 width 1 53(5) <Tillgång till i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2225 5. Ej markerat
VAR 192 TILLG ANT MOBILTELE 53A Loc 209 width 1 MD=9 53A Har Du tillgång till en eller flera mobiltelefoner i din bostad? 898 1. En mobiltelefon 268 2. Två mobiltelefoner 34 3. Tre mobiltelefoner 7 4. Fyra mobiltelefoner 2 5. Fler än fyra mobiltelefoner 5 8. Tveksam, vet ej 1016 9. Uppgift saknas
VAR 193 TILLG ANT DATORER 53B Loc 210 width 1 MD=9 53B Har du tillgång till en eller flera datorer i din bostad? 741 1. En dator 164 2. Två datorer 32 3. Tre datorer 4 4. Fyra datorer 3 5. Fler än fyra datorer 1 6. Tveksam, vet ej 1285 9. Uppgift saknas
VAR 194 DATOR UTAN MODEM 53 Loc 211 width 1 MD=0 53C(1) Har Du persondator utan modem (Modem betyder att man kan koppla upp sig på telefonnätet för att t ex nå Internet) 424 1. Markerat 521 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 DATOR MED MODEM 53 Loc 212 width 1 MD=0 53C(2) Har Du persondator med modem (Modem betyder att man kan koppla upp sig på telefonnätet för att t ex nå Internet) 463 1. Markerat 482 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 DATOR EXT DATABAS 53 Loc 213 width 1 MD=0 53C(3) Har Du persondator ansluten till extern databas 156 1. Markerat 789 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 DATOR MED INTERNET 53 Loc 214 width 1 MD=0 53C(4) Har Du persondator med tillgång till Internet 373 1. Markerat 572 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 DATOR MED E-POST 53 Loc 215 width 1 MD=0 53C(5) Har Du persondator med adress för E-post 343 1. Markerat 602 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 DATOR MED CD-ROM 53 Loc 216 width 1 MD=0 53C(6) Har Du persondator med CD-rom 592 1. Markerat 353 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 DATOR MED SKRIVARE 53 Loc 217 width 1 MD=0 53C(7) Har Du persondator med skrivare 715 1. Markerat 230 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 201 PORTABEL DATOR 53 Loc 218 width 1 MD=0 53C(8) Har Du persondator som är portabel 181 1. Markerat 764 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 202 ANNAN DATOR 53 Loc 219 width 1 MD=0 53C(9) Har Du persondator - Inget av dem 5 1. Markerat 940 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 TVEKSAM OM DATOR 53 Loc 220 width 1 MD=0 53C(10) Har Du persondator - Tveksam, vet ej 27 1. Markerat 918 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 204 EGEN E-POST ADRESS 53D Loc 221 width 1 MD=0 53D(1) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail) 283 1. Markerat 662 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 205 EGEN HEMSIDA 53D Loc 222 width 1 MD=0 53D(2) När det gäller dig själv, har du egen hemsida 41 1. Markerat 904 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 206 E-POST ADRESS VET EJ 53D Loc 223 width 1 MD=0 53D(3) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail), egen hemsida - Tveksam, vet ej 657 1. Markerat 288 5. Ej markerat 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 BOST: SEN ANV DATOR 54 Loc 224 width 1 MD=0 54 (TILLGÅNG TILL PERSONDATOR I BOSTAD) När använde Du senast persondator i Din bostad? 307 1. Igår 359 2. Senaste veckan 130 3. Senaste månaden 47 4. Senaste halvåret 10 5. Senaste året 80 6. Längre tillbaka eller aldrig 12 8. Tveksam, vet ej 1285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 208 BOST: TID DATOR 55 Loc 225 width 1 MD=0 55 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Hur länge använde Du persondatorn igår? 88 1. Mindre än 1/2 timme 111 2. 1/2 - 1 timme 55 3. 1 - 2 timmar 22 4. 2 - 3 timmar 12 5. 3 - 4 timmar 6 6. 4 - 5 timmar 11 7. Mer än 5 timmar 2 8. Tveksam, vet ej 1923 0. Frågan ej tillämplig
VAR 209 BOST: DATOR TILL ARB 56 Loc 226 width 1 MD=0 56 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN DEN SENASTE VECKAN) Vad använde Du persondatorn till? 56(1) Förvärvsarbete 183 1. Markerat 483 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 BOST: DATOR TILL UTB 56 Loc 227 width 1 MD=0 56(2) <Använde persondator till> Utbildning eller skolarbete <Se F.56 för fullständig frågetext> 135 1. Markerat 531 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 BOST: DATOR PRIV ANV 56 Loc 228 width 1 MD=0 56(3) <Använde persondator till> Privat användning (brev, bokföring etc) <Se F.56 för fullständig frågetext> 274 1. Markerat 392 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 BOST: DATOR E-MAIL 56 Loc 229 width 1 MD=0 56(4) <Använde persondator till> Elektronisk post (e-mail) <Se F.56 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 614 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 BOST: INTERNETSÖKNING 56 Loc 230 width 1 MD=0 56(5) <Använde persondator till> Sökningar på Internet <Se F.56 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 598 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 BOST: INTERNETTIDNING 56 Loc 231 width 1 MD=0 56(6) <Använde persondator till> Läst en dagstidning via Internet <Se F.56 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 654 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 BOST:CHAT-GRUPP 56 Loc 232 width 1 MD=0 56(7) <Använde persondator till> Deltagit aktivt i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.56 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 658 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 BOST: DATASPEL 56 Loc 233 width 1 MD=0 56(8) <Använde persondator till> Dataspel <Se F.56 för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 486 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 BOST: SKAPA BILDER 56 Loc 234 width 1 MD=0 56(9) <Använde persondator till> Titta på eller skapa bilder <Se F.56 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 627 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 BOST: SKAPA MUSIK 56 Loc 235 width 1 MD=0 56(10) <Använde persondator till> Lyssna på eller skapa musik <Se F.56 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 649 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 BOST:ANNAN DATORANV 56 Loc 236 width 1 MD=0 56(11) <Använde persondator till> Annan användning <Se F.56 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 621 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 BOST: DATORANV TVEKS 56 Loc 237 width 1 MD=0 56(12) <Använde persondator till> Tveksam, vet ej <Se F.56 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 664 5. Ej markerat 1564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 SÖKT INFO PÅ INTERNET 57 Loc 238 width 1 57 Har Du någon gång sökt information på Internet? 860 1. Ja 1367 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 222 INTERNET: NYHETER 57A Loc 239 width 1 MD=0 57A (SÖKT INFORMATION PÅ INTERNET IGÅR) I så fall inom vilket eller vilka områden sökte Du information? 57A(1) Nyheter 136 1. Markerat 724 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 INTERNET: VÄDER 57A Loc 240 width 1 MD=0 57A(2) <Sökt information på Internet> Väder <Se F.57A för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 806 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 INTERNET: POLITIK 57A Loc 241 width 1 MD=0 57A(3) <Sökt information på Internet> Politik, historia <Se F.57A för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 756 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 INTERNET: GEOGRAFI 57A Loc 242 width 1 MD=0 57A(4) <Sökt information på Internet> Geografi, kartor <Se F.57A för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 728 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 INTERNET: EKONOMI 57A Loc 243 width 1 MD=0 57A(5) <Sökt information på Internet> Ekonomi, näringsliv <Se F.57A för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 717 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 INTERNET: KOMMUNIKAT 57A Loc 244 width 1 MD=0 57A(6) <Sökt information på Internet> Kommunikationer, transport <Se F.57A för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 761 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 INTERNET: BIL 57A Loc 245 width 1 MD=0 57A(7) <Sökt information på Internet> Bil, motor <Se F.57A för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 758 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 INTERNET: KULTUR 57A Loc 246 width 1 MD=0 57A(8) <Sökt information på Internet> Kultur, litteratur <Se F.57A för fullständig frågetext> 166 1. Markerat 694 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 INTERNET: MASSMEDIA 57A Loc 247 width 1 MD=0 57A(9) <Sökt information på Internet> Massmedia <Se F.57A för fullständig frågetext> 179 1. Markerat 681 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 INTERNET: VETENSKAP 57A Loc 248 width 1 MD=0 57A(10) <Sökt information på Internet> Vetenskap <Se F.57A för fullständig frågetext> 161 1. Markerat 699 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 INTERNET: DATAFRÅGOR 57A Loc 249 width 1 MD=0 57A(11) <Sökt information på Internet> Datafrågor <Se F.57A för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 746 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 233 INTERNET: FILM 57A Loc 250 width 1 MD=0 57A(12) <Sökt information på Internet> Film, musik <Se F.57A för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 674 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 234 INTERNET: SPORT 57A Loc 251 width 1 MD=0 57A(13) <Sökt information på Internet> Sport, idrott <Se F.57A för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 697 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 235 INTERNET: NÖJESLIV 57A Loc 252 width 1 MD=0 57A(14) <Sökt information på Internet> Nöjesliv <Se F.57A för fullständig frågetext> 149 1. Markerat 711 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 236 INTERNET: MAT, DRYCK 57A Loc 253 width 1 MD=0 57A(15) <Sökt information på Internet> Mat, dryck <Se F.57A för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 785 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 INTERNET: MODE 57A Loc 254 width 1 MD=0 57A(16) <Sökt information på Internet> Mode, skönhet <Se F.57A för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 828 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 INTERNET: HÄLSOVÅRD 57A Loc 255 width 1 MD=0 57A(17) <Sökt information på Internet> Hälsovård, friskvård <Se F.57A för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 803 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 INTERNET: UTBILDNING 57A Loc 256 width 1 MD=0 57A(18) <Sökt information på Internet> Utbildningar, kurser <Se F.57A för fullständig frågetext> 149 1. Markerat 711 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 INTERNET: ADRESSER 57A Loc 257 width 1 MD=0 57A(19) <Sökt information på Internet> Adresser eller andra referenser <Se F.57A för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 735 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 INTERNET: ANNONSER 57A Loc 258 width 1 MD=0 57A(20) <Sökt information på Internet> Annonser, reklam <Se F.57A för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 761 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 INTERNET:SURFA FRITT 57A Loc 259 width 1 MD=0 57A(21) <Sökt information på Internet> Inte något särskilt ("surfat fritt") <Se F.57A för fullständig frågetext> 361 1. Markerat 499 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 INTERNET: PORNOGRAFI 57A Loc 260 width 1 MD=0 57A(22) <Sökt information på Internet> Pornografi <Se F.57A för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 843 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 INTERNET: ANNAN INFO 57A Loc 261 width 1 MD=0 57A(23) <Sökt information på Internet> Sökt annan information, nämligen <Se F.57A för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 813 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 INTERNET:TVEKS VILKEN 57 Loc 262 width 1 MD=0 57A(24) <Sökt information på Internet> Tveksam om vilken <Se F.57A för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 834 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 DAGL ANV PERSONDATOR 58 Loc 263 width 1 58 Använder Du regelbundet persondator i Ditt arbete? OBS! Regelbundet innebär åtminstone någon gång per vecka. 778 1. Ja 1404 5. Nej 48 8. Tveksam, vet ej
VAR 247 REKL: ANNONSBLAD 59 Loc 264 width 1 59 Har Du under senaste veckan läst eller tittat i någon av följande typer av reklam eller annonsblad? 59(1) Annonsblad på Din hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 1043 1. Markerat 1187 5. Ej markerat
VAR 248 REKL: LOK ANNONSBL 59 Loc 265 width 1 59(2) <Läst,tittat på reklam senaste veckan> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59 för fullständig frågetext> 891 1. Markerat 1339 5. Ej markerat
VAR 249 REKL: AFFKEDJ ANNBLAD 59 Loc 266 width 1 59(3) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas, Go'middag) <Se F.59 för fullständig frågetext> 1438 1. Markerat 792 5. Ej markerat
VAR 250 REKL: LOK HANDL ANNBL 59 Loc 267 width 1 59(4) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 1407 1. Markerat 823 5. Ej markerat
VAR 251 REKL:REKLBL+RABATTKUP 59 Loc 268 width 1 59(5) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59 för fullständig frågetext> 1182 1. Markerat 1048 5. Ej markerat
VAR 252 REKL: ADRESSERAD REKL 59 Loc 269 width 1 59(6) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59 för fullständig frågetext> 818 1. Markerat 1412 5. Ej markerat
VAR 253 REKL: ANNAN FORM 59 Loc 270 width 1 59(7) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 361 1. Markerat 1869 5. Ej markerat
VAR 254 REKL: INGET OVANSTÅEN 59 Loc 271 width 1 59(8) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Nej <Se F.59 för fullständig frågetext> 328 1. Markerat 1902 5. Ej markerat
VAR 255 REKL: LÄST TVEKSAM 59 Loc 272 width 1 59(9) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.59 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 2196 5. Ej markerat
VAR 256 ÅSETT UTOMHUSREKLAM 60 Loc 273 width 1 60 Har Du under senaste veckan tagit del av utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar, taxi etc)? 611 1. Ja, igår 492 2. Ja, senaste veckan 1065 5. Nej 62 8. Tveksam, vet ej
VAR 257 TYP AV BOENDEOMRÅDE 61 Loc 274 width 1 61 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? Är det... 416 1. Ren landsbygd 751 2. Mindre tätort 765 3. Stad eller större tätort 295 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 258 TYP AV BOENDE 62 Loc 275 width 1 62 Hur bor Du? 335 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1092 2. I villa eller radhus i småhusområde 802 3. I lägenhet i flerfamiljshus 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 259 UPPVÄXTORT 62B Loc 276 width 1 62B Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 653 1. Ren landsbygd i Sverige 612 2. Mindre tätort i Sverige 593 3. Stad eller större tätort i Sverige 29 5. Annat land i Norden 23 6. Annat land i Europa 23 7. Land utanför Europa 297 8. Tveksam, vet ej
VAR 260 CIVILSTÅND 62C Loc 277 width 1 MD=9 62C Vilket är ditt civilstånd? 576 1. Ensamstående 331 2. Samboende 1019 3. Gift 304 9. Uppgift saknas
VAR 261 UP 9-17: ANTAL VUXNA 63A Loc 278 width 1 MD=0 63A (UP 9 - 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 44 1. En vuxen 207 2. Två vuxna 43 3. Tre vuxna 7 4. Fyra vuxna 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 UP 9-17 ANTAL BARN 63B Loc 279 width 1 MD=0 63B (UP 9 - 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er med Dig själv inräknad? 81 1. En person 120 2. Två personer 70 3. Tre personer 18 4. Fyra personer 8 5. Fem personer 2 6. Sex personer 1 7. Sju personer 1 8. Åtta personer 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 280 width 1 MD=0 63C (UP 9 - 17 ÅR) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 2 1. Markerat 299 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 281 width 1 MD=0 63C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 293 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 282 width 1 MD=0 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 293 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 283 width 1 MD=0 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 288 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 284 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 283 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 285 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 281 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 286 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 275 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 270 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 287 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 269 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 271 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 288 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 289 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 246 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 290 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 251 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 291 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 235 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 292 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 236 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 293 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 250 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 277 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 294 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 231 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 278 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 295 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 252 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 279 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 296 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 244 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 280 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 297 width 1 MD=0 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.63C för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 297 5. Ej markerat 1929 0. Frågan ej tillämplig
VAR 281 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 64A (UP FÖDD INNAN 1979) Hur många vuxna bor det hemma hos er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 414 1. En vuxen 1211 2. Två vuxna 220 3. Tre vuxna 49 4. Fyra vuxna 3 5. Fem vuxna 1 6. Sex vuxna 1 8. Åtta vuxna 304 0. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 282 UP>17 ANTAL BARN 64B Loc 299 width 1 MD=8 or GE 9 64B (UP FÖDD INNAN 1979) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1218 0. Inga personer 276 1. En person 291 2. Två personer 91 3. Tre personer 22 4. Fyra personer 3 5. Fem personer 1 6. Sex personer 1 7. Sju personer 304 8. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 283 UP > 17: 1 ÅR 64C Loc 300 width 1 MD=0 64C (UP 18-79 år) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 93 1. Markerat 592 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 284 UP >17: 2 ÅR 64C Loc 301 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 627 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 285 UP >17: 3 ÅR 64C Loc 302 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 620 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 286 UP >17: 4 ÅR 64C Loc 303 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 623 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 287 UP >17: 5 ÅR 64C Loc 304 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 614 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 288 UP >17: 6 ÅR 64C Loc 305 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 606 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 289 UP >17: 7 ÅR 64C Loc 306 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 604 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 290 UP >17: 8 ÅR 64C Loc 307 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 613 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 291 UP >17: 9 ÅR 64C Loc 308 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 622 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 292 UP >17: 10 ÅR 64C Loc 309 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 598 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 293 UP >17: 11 ÅR 64C Loc 310 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 618 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 294 UP >17: 12 ÅR 64C Loc 311 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 615 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 295 UP >17: 13 ÅR 64C Loc 312 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 624 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 296 UP >17: 14 ÅR 64C Loc 313 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 616 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 297 UP >17: 15 ÅR 64C Loc 314 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 618 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 298 UP >17: 16 ÅR 64C Loc 315 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 612 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 299 UP >17: 17 ÅR 64C Loc 316 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 604 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 300 UP >17: ÅLDER-TVEKS 64C Loc 317 width 1 MD=0 64C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.64C för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 679 5. Ej markerat 1545 0. Frågan ej tillämplig
VAR 301 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 318 width 1 65 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? 959 1. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 253 2. Förvärvsarbetande - Deltid 395 3. Pensionär 461 4. Studerande 28 5. Hemarbetande 24 6. Sjukskriven 74 7. Arbetslös 30 8. Annat 6 9. Tveksam, vet ej
VAR 302 FAMILJEKATEGORI 66 Loc 319 width 1 MD=9 66 Om du skulle beskriva din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? (UP ska ange det som huvudsakligen stämmer bäst in på hushållet.) 810 1. Arbetarfamilj 54 2. Jordbrukarfamilj 479 3. Tjänstemannafamilj 274 4. Högre tjänstemanna, akademikerfamilj 212 5. Egen företagare 97 8. Tveksam, vet ej 304 9. Uppgift saknas
VAR 303 UTBILDNING 67 Loc 320 width 1 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning Du har? 653 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 252 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 312 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 451 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 261 5. Utbildning vid högskola eller universitet högst 3 år 252 6. Utbildning vid högskola eller universitet längre än 3 år 49 8. Tveksam, vet ej
VAR 304 POLITISKT INTRESSERAD 68 Loc 321 width 1 68 Är Du intresserad av politik? 204 1. Ja, mycket intresserad 855 2. Ja, ganska intresserad 703 3. Nej, inte särskilt intresserad 449 4. Nej, inte alls intresserad 19 8. Tveksam, vet ej