Mediebarometern 1998
                SSD 0726

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
              September 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1998 har insamlats av NORDICOM.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör Internet-användning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1998

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 28 slumpmässigt valda dagar(mättillfällen) över
  hela året, där det skett en stratifiering så att varje
  veckodag förekommer fyra gånger. Den omfattar ett urval på
  minst 100 personer per undersökningsdag, vilket beräknas ge
  minst 2200 effektiva intervjuer.

  Inför varje mättillfälle har de utvalde personerna tillsänts
  ett aviseringskort som beskriver undersökningen. Personer till
  vilka Gallup inte kunnat finna telefonnummer har även ombetts
  att meddela på vilket telefonnummer de kunnat nås för en
  intervju.

  De personer som inte kunde nås vid ett mättillfälle sparades
  och ingick i ett suburval för kommande, senare mättillfällen.
  På så sätt har även svårnådda personer som inte kunnat
  intervjuas vid given mätdag, kunnat intervjuas vid ett senare
  mättillfälle. De personer som inte nåtts någon gång under året
  räknas till bortfallet.

  Intervjuerna har varit cirka 12 minuter. Varje mättillfälle
  omfattade 36 timmar dvs från kl. 9.00 dag 1 till kl. 21.00 dag
  2(dag 1 räknas som den slumpmässigt utvalda dagen).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0726 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Län 8 Kommun 9 Veckodag undersökningen genomförts 10 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 11 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 12 Lyssnat på ljudkassett 13 Senast lyssnat på ljudkassett 14 Lyssnat på musikkassett 15 Lyssnat på talkassett 16 Lyssnat på ljudkassett - tveksam vilken typ 17 Läst morgontidning 18 Tid läst morgontidning 19 Läst morgontidning före 08.00 20 Läst morgontidning mellan 08.00 och 12.00 21 Läst morgontidning mellan 12.00 och 17.00 22 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 23 Läst morgontidning mellan 19.00 och 22.00 24 Läst morgontidning efter 22.00 25 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 26 Läst stockholmspress 27 Läst annan storstadspress 28 Läst landsortspress 29 Läst morgontidning - tveksam vilken tidning 30 Senast läst morgontidning 31 Prenumeration på morgontidning 32 Läst kvällstidning 33 Tid läst kvällstidning 34 Läst kvällstidning före 08.00 35 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 12.00 36 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 17.00 37 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 38 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 22.00 39 Läst kvällstidning efter 22.00 40 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 41 Läst Expressen 42 Läst Aftonbladet 43 Läst GT 44 Läst Kvällsposten 45 Läst kvällstidning - tveksam vilken tidning 46 Senast läst kvällstidning 47 Läst Metro i Stockholm någon gång 48 Läst vecko- eller månadstidning 49 Tid läst vecko- eller månadstidning 50 Senast läst vecko- eller månadstidning 51 Läst senaste veckan: Familjetidning 52 Läst senaste veckan: Damtidning 53 Läst senaste veckan: Herrtidning 54 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 55 Läst senaste veckan: Veckotidning med konsumentinnehåll 56 Läst senaste veckan: Serietidning eller seriealbum 57 Läst senaste veckan: Specialmagasin 58 Läst senaste veckan: Gratisutdelad nöjestidning 59 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 60 Läst annan tidskrift 61 Tid läst annan tidskrift 62 Senast läst annan tidskrift 63 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 64 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 65 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 66 Läst senaste veckan: Facktidskrift 67 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 68 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 69 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 70 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 71 Läst bok 72 Tid läst bok 73 Läst skönlitteratur 74 Läst barn och ungdomslitteratur 75 Läst facklitteratur 76 Läst lärobok, kursbok eller läxbok 77 Läst annan bok 78 Läst bok - tveksam vilken typ 79 Läst bok för nöjes skull 80 Läst bok för arbetet eller skolan 81 Läst bok - tveksam om syfte 82 Senast läst bok 83 Läst senaste veckan: Skönlitteratur 84 Läst senaste veckan: Barn och ungdomslitteratur 85 Läst senaste veckan: Facklitteratur 86 Läst senaste veckan: Lärobok, kursbok eller läxbok 87 Läst senaste veckan: Annan bok 88 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av bok 89 Anskaffningssätt av bok: Lånat på bibliotek 90 Anskaffningssätt av bok: Lånat från släkt, vän eller bekant 91 Anskaffningssätt av bok: Lånat i läsecirkel 92 Anskaffningssätt av bok: Köpt i bokhandel 93 Anskaffningssätt av bok: Köpt i kiosk eller på varuhus 94 Anskaffningssätt av bok: Köpt genom bokklubb 95 Anskaffningssätt av bok: Köpt via Internetbokhandel 96 Anskaffningssätt av bok: Köpt på antikvariat 97 Anskaffningssätt av bok: Fått som gåva 98 Anskaffningssätt av bok: Annat sätt 99 Anskaffningssätt av bok: Tveksam vilket sätt 100 Tid lyssnat på radio 101 Lyssnat på radio före 08.00 102 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 103 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 104 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 105 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 106 Lyssnat på radio efter 22.00 107 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 108 Lyssnat på P1 109 Lyssnat på P2 110 Lyssnat på P3 111 Lyssnat på lokalradio 112 Lyssnat på P4:s rikssändningar 113 Lyssnat på Radio Energy 114 Lyssnat på Mix Megapol 115 Lyssnat på Radio rix 116 Lyssnat på Radio City 117 Lyssnat på annan privat lokalradio I 118 Lyssnat på annan privat lokalradio II 119 Lyssnat på närradio 120 Lyssnat på utländsk radiostation 121 Lyssnat på radio - tveksam vilken kanal 122 Senast lyssnat på radio 123 Tittat på TV 124 Tittat på TV före 08.00 125 Tittat på TV mellan 08.00 och 12.00 126 Tittat på TV mellan 12.00 och 17.00 127 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 128 Tittat på TV mellan 19.00 och 22.00 129 Tittat på TV efter 22.00 130 Tittat på TV - tveksam vilken tid 131 Tittat på SVT 1 132 Tittat på SVT 2 133 Tittat på TV 3 134 Tittat på TV 4 135 Tittat på Kanal 5 136 Tittat på TV 6 137 Tittat på ZTV 138 Tittat på TV 8 139 Tittat på lokal-TV i TV 4 140 Tittat på lokal-TV i kabelkanalen 141 Tittat på nyhetskanal 142 Tittat på sportkanal 143 Tittat på filmkanal 144 Tittat på musikkanal 145 Tittat på barnprogramskanal 146 Tittat på TV-shopping-kanal 147 Tittat på dansk, norsk eller finsk TV 148 Tittat på annan typ av kanal 149 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 150 Senast tittat på TV 151 Tittat på Rapport 19.30 152 Tittat på Rapport 23.00 153 Tittat på Aktuellt 18.00 154 Tittat på Aktuellt 21.00 155 Tittat på regionala nyheter 19.10 156 Tittat på regionala nyheter 22.00 157 Tittat på nyheterna TV4 18.30 158 Tittat på nyheterna TV4 22.00 159 Tittat på TV3 Direkt 18.50 160 Tittat på inget nyhetsprogram 161 Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 162 TV-innehav i åretrunt bostad 163 TV-innehav i åretrunt bostad - satellit-TV via kabel 164 TV-innehav i åretrunt bostad - satellit-TV via parabol 165 TV-innehav i åretrunt bostad - inget 166 TV-innehav i åretrunt bostad - tveksam, vet ej 167 Antal TV-apparater i åretrunt bostaden 168 Tittat på text-TV 169 Tid tittat på text-TV 170 Senast tittat på text-TV 171 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT 1 - SVT 2 172 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 173 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 174 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 175 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 176 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 177 Använt text-TV för TV:s programtablåer 178 Använt text-TV för nyheter 179 Använt text-TV för ekonomiinformation 180 Använt text-TV för sport 181 Använt text-TV för väder 182 Använt text-TV för spel och lotteri 183 Använt text-TV för annonser och annan reklam 184 Använt text-TV för textning av TV-program 185 Använt text-TV för annan information 186 Använt text-TV - tveksam till vad 187 Tillgång till text-TV i åretrunt bostaden 188 Spelat TV-spel någon gång 189 Tittat på video 190 Tittat på inspelade TV-program 191 Tittat på hyrvideo 192 Tittat på köpvideo 193 Tittat på annan video 194 Tittat på video - tveksam om typ 195 Inspelade TV-program: Nyheter 196 Inspelade TV-program: Film 197 Inspelade TV-program: Underhållning 198 Inspelade TV-program: Annat 199 Inspelade TV-program: Tveksam på vilket 200 Senast tittat på video 201 Tillgång till video i åretrunt bostaden 202 Senast varit på bio 203 Tillgång till i bostaden: Mobiltelefon 204 Tillgång till i bostaden: Fax 205 Tillgång till i bostaden: Persondator 206 Tillgång till i bostaden: Inget av ovanstående 207 Tillgång till i bostaden: Tveksam, vet ej 208 Tillgång till antal mobiltelefoner i bostaden 209 Tillgång till antal datorer i bostaden 210 Tillgång till persondator utan modem 211 Tillgång till persondator med modem 212 Tillgång till persondator ansluten till extern databas 213 Tillgång till persondator med Internet 214 Tillgång till persondator med E-post 215 Tillgång till persondator med CD-rom 216 Tillgång till persondator med skrivare 217 Tillgång till persondator som är portabel 218 Tillgång till persondator - Inget av föregående 219 Tillgång till persondator - Tveksam, vet ej 220 Egen adress för e-post 221 Egen hemsida 222 Egen e-post adress, egen hemsida - Tveksam, vet ej 223 PC-användning i bostaden: Senast använt 224 PC-användning i bostaden: Tid 225 PC-användning i bostaden: Förvärvsarbete 226 PC-användning i bostaden: Utbildning 227 PC-användning i bostaden: Privat 228 PC-användning i bostaden: Internet 229 PC-användning i bostaden: Spel 230 PC-användning i bostaden: Annan 231 PC-användning i bostaden: Tveksam, vet ej 232 Tid använt åt Internet i bostaden 233 Internetanvändning i bostaden: Elektronisk post 234 Internetanvändning i bostaden: Nyheter 235 Internetanvändning i bostaden: Läst tidning 236 Internetanvändning i bostaden: Sökt fakta 237 Internetanvändning i bostaden: Uträttat ärenden 238 Internetanvändning i bostaden: Chat-grupp 239 Internetanvändning i bostaden: Annan 240 Internetanvändning i bostaden: Tveksam, vet ej 241 Sajtbesök från bostaden: Passagen 242 Sajtbesök från bostaden: Torget 243 Sajtbesök från bostaden: Storstadstidning 244 Sajtbesök från bostaden: Kvällstidning 245 Sajtbesök från bostaden: Lokal dagstidning 246 Sajtbesök från bostaden: Nej 247 CD-ROM användning: Sökt information i uppslagsverk 248 CD-ROM användning: Spelat spel 249 CD-ROM användning: Lyssnat på musik 250 CD-ROM användning: Laddat program till datorn 251 CD-ROM användning: Annat 252 CD-ROM användning: Nej 253 Regelbundet användande av persondator i arbetet 254 Regelbundet användande av Internet i arbetet 255 Tid använt Internet i arbetet 256 Internetanvändning i arbetet: Elektronisk post 257 Internetanvändning i arbetet: Nyheter 258 Internetanvändning i arbetet: Läst tidning 259 Internetanvändning i arbetet: Sökt fakta 260 Internetanvändning i arbetet: Uträttat ärenden 261 Internetanvändning i arbetet: Chat-grupp 262 Internetanvändning i arbetet: Annan 263 Internetanvändning i arbetet: Tveksam, vet ej 264 Sajtbesök från arbetet: Passagen 265 Sajtbesök från arbetet: Torget 266 Sajtbesök från arbetet: Storstadstidning 267 Sajtbesök från arbetet: Kvällstidning 268 Sajtbesök från arbetet: Lokal dagstidning 269 Sajtbesök från arbetet: Nej 270 Andel Internet avseende arbete 271 Andel Internet avseende privat intresse 272 Sökt information på Internet 273 Information på Internet: Nyheter, väder 274 Information på Internet: Praktisk information 275 Information på Internet: Annonser, reklam, handel 276 Information på Internet: Hobby, fritid 277 Information på Internet: Surfat fritt 278 Information på Internet: Annan 279 Information på Internet: Tveksam, vet ej 280 Information på Internet: Ej använt 281 Läst annonsblad 282 Läst lokalt annonsblad 283 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 284 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 285 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 286 Läst adresserad reklam 287 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 288 Läst ingen av ovanstående reklam 289 Läst reklam - tveksam, vet ej 290 Tagit del av utomhusreklam senaste veckan 291 Typ av boendeområde 292 Typ av boende 293 Uppväxtort 294 Civilstånd 295 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 296 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 297 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 298 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 299 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 300 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 301 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 302 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 303 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 304 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 305 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 306 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 307 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 308 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 309 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 310 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 311 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 312 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 313 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 314 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 315 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 316 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 317 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 318 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 319 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 320 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 321 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 322 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 323 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 324 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 325 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 326 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 327 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 328 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 329 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 330 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 331 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 332 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 333 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 334 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 335 Heltids- eller deltidsarbete 336 Familjekategori 337 Utbildning 338 Politiskt intresserad

VAR 1 SSD STUDY NR 0726              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0726


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1998
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 1135 1. Man 1116 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 Födelseår 19. 1919 . . 89. 1989 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 17 22 19 18 18 23 19 26 29 14 25 25 22 27 25 26 21 28 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 23 30 32 33 32 44 40 42 36 34 41 30 47 40 36 40 40 39 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 36 33 38 29 37 27 32 33 30 37 52 40 38 42 32 25 30 39 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 30 33 35 30 20 29 36 37 35 28 30 29 37 38 33 40 38
VAR 7 LÄN Loc 16 width 2 Län 375 01. Stockholms län 73 03. Uppsala län 71 04. Södermanlands län 130 05. Östergötlands län 93 06. Jönköpings län 47 07. Kronobergs län 69 08. Kalmar län 12 09. Gotlands län 46 10. Blekinge län 285 12. Malmöhus län 64 13. Hallands län 381 14. Västra Götalands län 71 17. Värmlands län 85 18. Örebro län 72 19. Västmanlands län 64 20. Kopparbergs län 79 21. Gävleborgs län 62 22. Västernorrlands län 32 23. Jämtlands län 64 24. Västerbottens län 76 25. Norrbottens län
VAR 8 KOMMUN Loc 18 width 4 Kommun 12 0114. Upplands-Väsby 4 0115. Vallentuna 13 0117. Österåker 6 0120. Värmdö 15 0123. Järfälla 5 0125. Ekerö 15 0126. Huddinge 8 0127. Botkyrka 2 0128. Salem 10 0136. Haninge 9 0138. Tyresö 7 0139. Upplands-Bro 12 0160. Täby 13 0162. Danderyd 9 0163. Sollentuna 158 0180. Stockholm 18 0181. Södertälje 16 0182. Nacka 3 0183. Sundbyberg 7 0184. Solna 8 0186. Lidingö 4 0187. Vaxholm 7 0188. Norrtälje 8 0191. Sigtuna 6 0192. Nynäshamn 3 0305. Håbo 1 0319. Älvkarleby 6 0360. Tierp 48 0380. Uppsala 9 0381. Enköping 6 0382. Östhammar 3 0428. Vingåker 4 0461. Gnesta 13 0480. Nyköping 4 0481. Oxelösund 6 0482. Flen 8 0483. Katrineholm 20 0484. Eskilstuna 10 0486. Strängnäs 3 0488. Trosa 2 0509. Ödeshög 2 0513. Kinda 3 0561. Åtvidaberg 12 0562. Finspång 3 0563. Valdemarsvik 49 0580. Linköping 30 0581. Norrköping 6 0582. Söderköping 17 0583. Motala 6 0586. Mjölby 2 0604. Aneby 2 0617. Gnosjö 1 0642. Mullsjö 5 0643. Habo 8 0662. Gislaved 1 0665. Vaggeryd 39 0680. Jönköping 3 0682. Nässjö 9 0683. Värnamo 7 0684. Sävsjö 8 0685. Vetlanda 4 0686. Eksjö 4 0687. Tranås 2 0760. Uppvidinge 2 0761. Lessebo 4 0763. Tingsryd 5 0764. Alvesta 8 0765. Älmhult 1 0767. Markaryd 20 0780. Växjö 5 0781. Ljungby 4 0821. Högsby 3 0840. Mörbylånga 4 0860. Hultsfred 3 0861. Mönsterås 5 0862. Emmaboda 16 0880. Kalmar 13 0881. Nybro 5 0882. Oskarshamn 7 0883. Västervik 4 0884. Vimmerby 5 0885. Borgholm 12 0980. Gotland 22 1080. Karlskrona 11 1081. Ronneby 9 1082. Karlshamn 4 1083. Sölvesborg 4 1214. Svalöv 10 1230. Staffanstorp 3 1231. Burlöv 11 1233. Vellinge 3 1256. Östra Göinge 2 1257. Örkelljunga 2 1260. Bjuv 8 1261. Kävlinge 4 1262. Lomma 9 1263. Svedala 4 1264. Skurup 3 1265. Sjöbo 6 1267. Höör 5 1270. Tomelilla 5 1272. Bromölla 4 1273. Osby 1 1275. Perstorp 8 1276. Klippan 4 1277. Åstorp 2 1278. Båstad 39 1280. Malmö 28 1281. Lund 9 1282. Landskrona 41 1283. Helsingborg 7 1284. Höganäs 3 1285. Eslöv 8 1286. Ystad 7 1287. Trelleborg 15 1290. Kristianstad 2 1291. Simrishamn 14 1292. Ängelholm 14 1293. Hässleholm 5 1315. Hylte 20 1380. Halmstad 4 1381. Laholm 11 1382. Falkenberg 12 1383. Varberg 12 1384. Kungsbacka 12 1401. Härryda 8 1402. Partille 3 1407. Öckerö 6 1415. Stenungsund 2 1419. Tjörn 5 1421. Orust 2 1427. Sotenäs 4 1430. Munkedal 8 1435. Tanum 1 1439. Färgelanda 5 1440. Ale 12 1441. Lerum 1 1442. Vårgårda 1 1443. Bollebygd 2 1444. Grästorp 3 1445. Essunga 3 1446. Karlsborg 3 1447. Gullspång 2 1452. Tranemo 1 1460. Bengtsfors 1 1461. Mellerud 6 1462. Lilla Edet 7 1463. Mark 5 1465. Svenljunga 2 1466. Herrljunga 8 1470. Vara 3 1471. Götene 1 1472. Tibro 3 1473. Töreboda 110 1480. Göteborg 9 1481. Mölndal 10 1482. Kungälv 5 1484. Lysekil 13 1485. Uddevalla 3 1486. Strömstad 10 1487. Vänersborg 8 1488. Trollhättan 7 1489. Alingsås 19 1490. Borås 7 1491. Ulricehamn 3 1492. Åmål 7 1493. Mariestad 13 1494. Lidköping 5 1495. Skara 14 1496. Skövde 4 1497. Hjo 7 1498. Tidaholm 7 1499. Falköping 2 1715. Kil 1 1761. Hammarö 1 1762. Munkfors 8 1763. Forshaga 3 1764. Grums 2 1765. Årjäng 1 1766. Sunne 22 1780. Karlstad 12 1781. Kristinehamn 1 1782. Filipstad 5 1783. Hagfors 10 1784. Arvika 3 1785. Säffle 2 1814. Lekeberg 3 1860. Laxå 1 1861. Hallsberg 4 1862. Degerfors 3 1863. Hällefors 42 1880. Örebro 6 1881. Kumla 3 1882. Askersund 11 1883. Karlskoga 3 1884. Nora 7 1885. Lindesberg 1 1904. Skinnskatteberg 3 1907. Surahammar 3 1917. Heby 2 1960. Kungsör 6 1961. Hallstahammar 2 1962. Norberg 39 1980. Västerås 1 1981. Sala 1 1982. Fagersta 13 1983. Köping 1 1984. Arboga 1 2021. Vansbro 1 2023. Malung 1 2026. Gagnef 5 2029. Leksand 1 2031. Rättvik 4 2034. Orsa 1 2039. Älvdalen 1 2061. Smedjebacken 3 2062. Mora 11 2080. Falun 10 2081. Borlänge 5 2083. Hedemora 10 2084. Avesta 10 2085. Ludvika 2 2101. Ockelbo 5 2104. Hofors 5 2121. Ovanåker 1 2132. Nordanstig 3 2161. Ljusdal 29 2180. Gävle 12 2181. Sandviken 7 2182. Söderhamn 11 2183. Bollnäs 4 2184. Hudiksvall 3 2262. Timrå 10 2280. Härnösand 19 2281. Sundsvall 5 2282. Kramfors 7 2283. Sollefteå 18 2284. Örnsköldsvik 2 2303. Ragunda 3 2305. Bräcke 5 2309. Krokom 3 2313. Strömsund 2 2326. Berg 5 2361. Härjedalen 12 2380. Östersund 3 2401. Nordmaling 3 2404. Vindeln 2 2409. Robertsfors 1 2460. Vännäs 1 2462. Vilhelmina 2 2463. Robertsfors 25 2480. Umeå 4 2481. Lycksele 23 2482. Skellefteå 1 2505. Arvidsjaur 2 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 9 2514. Kalix 1 2518. Övertorneå 1 2521. Pajala 6 2523. Gällivare 1 2560. Älvsbyn 31 2580. Luleå 9 2581. Piteå 8 2582. Boden 6 2584. Kiruna
VAR 9 INTERVJUDAG-VECKODAG Loc 22 width 1 Veckodag som undersökningen genomförts 322 1. Måndag 323 2. Tisdag 322 3. Onsdag 324 4. Torsdag 320 5. Fredag 324 6. Lördag 316 7. Söndag
VAR 10 TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 Loc 23 width 1 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår? 142 1. Ja, mer än 2 timmar 155 2. Ja, 1-2 timmar 293 3. Ja, 1/2-1 timme 223 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1430 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 11 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 24 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 780 1. Senaste veckan 265 2. Senaste månaden 132 3. Senaste halvåret 52 4. Senaste året 180 5. Längre tillbaka aldrig 29 8. Tveksam, vet ej 813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 25 width 1 3 Lyssnade Du på något kassettband igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på kassettband igår? 22 1. Ja, mer än 2 timmar 51 2. Ja, 1-2 timmar 158 3. Ja, 1/2-1 timme 174 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1839 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 13 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 26 width 1 MD=0 4 (EJ LYSSNAT PÅ LJUDKASSETT IGÅR) När lyssnade Du på kassettband senast? 575 1. Senaste veckan 438 2. Senaste månaden 343 3. Senaste halvåret 125 4. Senaste året 303 5. Längre tillbaka aldrig 62 8. Tveksam, vet ej 405 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 MUSIKKASSETT 4 Loc 27 width 1 MD=0 4A (LYSSNAT PÅ KASSETT SENASTE ÅRET) Var det en musik- eller talkassett? 4A(1) <Typ av kassett> Musikkassett 1739 1. Markerat 147 5. Ej markerat 365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 TALKASSETT 4 Loc 28 width 1 MD=0 4A(2) <Typ av kassett> Talkassett <Se F.4A för fullständig frågetext> 190 1. Markerat 1696 5. Ej markerat 365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 KASSETTYP - TVEKSAM 4 Loc 29 width 1 MD=0 4A(3) <Typ av kassett> Tveksam, vet ej <Se F.4A för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1876 5. Ej markerat 365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 30 width 1 5 Läste eller tittade Du i någon morgontidning igår? 35 1. Ja, tre eller fyra 252 2. Ja, två 1411 3. Ja, en 549 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 18 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 31 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? 8 1. Mer än 2 timmar 107 2. 1 - 2 timmar 402 3. 1/2 - 1 timme 765 4. 15 minuter - 1/2-timme 415 5. Mindre än 15 minuter 1 8. Tveksam, vet ej 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 LÄST MORGONTIDN FÖRE 8 7 Loc 32 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen igår? 7(1) Före 08.00 905 1. Markerat 793 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 LÄST MORGONTIDN 8-12 7 Loc 33 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 664 1. Markerat 1034 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 LÄST MORGONTIDN 12-17 7 Loc 34 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 1546 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 35 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 1574 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 LÄST MORGONTIDN 19-22 7 Loc 36 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1633 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 LÄST MORGONTIDN 22- 7 Loc 37 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1687 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 LÄST MORGONTID TVEKSAM 7 Loc 38 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam vilken tid <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1697 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 LÄST STOCKHOLMSPRESS 8 Loc 39 width 1 MD=0 8 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken/vilka morgontidning(-ar) läste Du igår? 8(1) Stockholmspress (DN, SvD, DI, Dagen, Finanstidningen eller Dagens Politik) 398 1. Markerat 1300 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 LÄST ANNAN STORSTADSPR 8 Loc 40 width 1 MD=0 8(2) <Läst igår> Annan storstadspress (GP, SDS, Arbetet eller SkD) <Se F.8 för fullständig frågetext> 350 1. Markerat 1348 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST LANDSORTSPRESS 8 Loc 41 width 1 MD=0 8(3) <Läst igår> Landsortspress <Se F.8 för fullständig frågetext> 1070 1. Markerat 628 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 TVEKSAM MORGONTIDN 8 Loc 42 width 1 MD=0 8(4) <Läst igår> Tveksam vilken tidning <Se F.8 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1687 5. Ej markerat 553 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 SENAS LÄST MORGONTIDN 9 Loc 43 width 1 MD=0 9 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du någon morgontidning senast? 342 1. Senaste veckan 59 2. Senaste månaden 22 3. Senaste halvåret 6 4. Senaste året 88 5. Längre tillbaka aldrig 36 8. Tveksam, vet ej 1698 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 PRENUMERAT MORGONTIDN 10 Loc 44 width 1 10 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 165 1. Ja, två eller fler 1496 2. Ja, en 567 5. Nej 23 8. Tveksam, vet ej
VAR 32 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 45 width 1 11 Läste Du någon kvällstidning igår? 5 1. Ja, tre 63 2. Ja, två 528 3. Ja, en 1649 5. Nej 6 8. Tveksam, vet ej
VAR 33 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 46 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 1 1. Mer än 2 timmar 24 2. 1 - 2 timmar 127 3. 1/2 - 1 timme 273 4. 15 minuter - 1/2-timme 171 5. Mindre än 15 minuter 0 8. Tveksam, vet ej 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 LÄST KVÄLLSTID FÖRE 8 13 Loc 47 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 13(1) Före 08.00 4 1. Markerat 592 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 LÄST KVÄLLSTIDN 8-12 13 Loc 48 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 569 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 LÄST KVÄLLSTIDN 12-17 13 Loc 49 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 441 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 50 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 352 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 LÄST KVÄLLSTIDN 19-22 13 Loc 51 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 439 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 LÄST KVÄLLSTID 22- 13 Loc 52 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Efter 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 553 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 53 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam vilken tid <Se F.13 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 595 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LÄST EXPRESSEN 14 Loc 54 width 1 MD=0 14 Vilken eller vilka kvällstidning(ar) läste Du igår? 14(1) Expressen 237 1. Markerat 359 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 LÄST AFTONBLADET 14 Loc 55 width 1 MD=0 14(2) <Läst kvällstidning igår> Aftonbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 341 1. Markerat 255 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 LÄST GT 14 Loc 56 width 1 MD=0 14(3) <Läst kvällstidning igår> GT <Se F.14 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 557 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST KVÄLLSPOSTEN 14 Loc 57 width 1 MD=0 14(4) <Läst kvällstidning igår> Kvällsposten <Se F.14 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 549 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 TVEKSAM VILKEN TIDN 14 Loc 58 width 1 MD=0 14(5) <Läst kvällstidning igår> Tveksam vilken tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 589 5. Ej markerat 1655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 59 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? 768 1. Senaste veckan 333 2. Senaste månaden 162 3. Senaste halvåret 54 4. Senaste året 270 5. Längre tillbaka eller aldrig 68 8. Tveksam, vet ej 596 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄST METRO NÅGON GÅNG 16 Loc 60 width 1 16 Har Du någon gång läst den i Stockholm eller Göteborg gratisutdelade nyhetstidningen Metro? I så fall, när läste Du den senast? 159 1. Igår 193 2. Senaste veckan 176 3. Senaste månaden 205 4. Senaste halvåret 97 5. Senaste året 75 6. Längre tillbaka eller aldrig 1327 7. Nej 19 8. Tveksam, vet ej
VAR 48 LÄST VECKOTIDNING 17 Loc 61 width 1 17 Läste Du någon veckotidning eller månadstidning igår? Jag tänker både på veckotidningar, månadsmagasin och på tidningar som exempelvis ICA-kuriren. 30 1. Ja, tre eller fyra 69 2. Ja, två 589 3. Ja, en 1558 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 49 TID VECKOTIDNING 18 Loc 62 width 1 MD=0 18 (LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du den tidningen(-arna) eller tidskriften(-erna) igår? 16 1. Mer än 2 timmar 50 2. 1-2 timmar 260 3. 1/2-1 timme 358 4. Mindre än 1/2-timme 4 8. Tveksam, vet ej 1563 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 SEN LÄST VECKOTIDNING 19 Loc 63 width 1 MD=0 19 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 698 1. Senaste veckan 456 2. Senaste månaden 144 3. Senaste halvåret 42 4. Senaste året 144 5. Längre tillbaka eller aldrig 79 8. Tveksam, vet ej 688 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LÄST FAMILJETIDNING 20 Loc 64 width 1 MD=0 20 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 20(1) Familjetidning (ex Allers, Året Runt, Se och Hör) 490 1. Markerat 896 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 LÄST DAMTIDNING 20 Loc 65 width 1 MD=0 20(2) <Läst senaste veckan> Damtidning (ex Svensk Damtidning, Damernas Värld, Amelia) <Se F.20 för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 1143 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 LÄST HERRTIDNING 20 Loc 66 width 1 MD=0 20(3) <Läst senaste veckan> Herrtidning (ex Lektyr, Fib-Aktuellt) <Se F.20 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1372 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 LÄST UNGDOMSTIDNING 20 Loc 67 width 1 MD=0 20(4) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Okej, Frida) <Se F.20 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 1239 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 LÄST KONSUMENTTIDN 20 Loc 68 width 1 MD=0 20(5) <Läst senaste veckan> Veckotidning med konsumentinnehåll (ex ICA-Kuriren, Land) <Se F.20 för fullständig frågetext> 195 1. Markerat 1191 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 LÄST SERIETIDNING 20 Loc 69 width 1 MD=0 20(6) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.20 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 1275 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 LÄST SPECIALMAGASIN 20 Loc 70 width 1 MD=0 20(7) <Läst senaste veckan> Specialmagasin (ex Sköna Hem, Allt i hemmet, Månadsjournalen, Allt om Mat) <Se F.20 för fullständig frågetext> 476 1. Markerat 910 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 LÄST GRATISTIDNING 20 Loc 71 width 1 MD=0 20(8) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad nöjestidning (City-Nytt, Nöjesguiden) <Se F.20 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 1343 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 LÄST OKLAR VECKOTIDN 20 Loc 72 width 1 MD=0 20(9) <Läst senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.20 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1348 5. Ej markerat 865 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 73 width 1 21 Läste Du någon annan tidning eller tidskrift igår? Jag tänker då både på organisationsutgivna tidskrifter, specialtidskrifter, facktidskrifter och andra tidskrifter. 28 1. Ja, tre eller fyra 53 2. Ja, två 530 3. Ja, en 1630 5. Nej 10 8. Tveksam, vet ej
VAR 61 TID ANNAN TIDSKRIFT 22 Loc 74 width 1 MD=0 22 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 4 1. Mer än 2 timmar 26 2. 1 - 2 timmar 189 3. 1/2 - 1 timme 386 4. Mindre än 1/2 timme 6 8. Tveksam, vet ej 1640 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 23 Loc 75 width 1 MD=0 23 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste Du någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 608 1. Senaste veckan 458 2. Senaste månaden 112 3. Senaste halvåret 32 4. Senaste året 263 5. Längre tillbaka eller aldrig 167 8. Tveksam, vet ej 611 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 LÄST MEDLEMSTIDNING 24 Loc 76 width 1 MD=0 24 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 24(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 487 1. Markerat 732 5. Ej markerat 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 LÄST KULTURTIDSKRIFT 24 Loc 77 width 1 MD=0 24(2) <Annan tidskrift senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Bonniers Litterära Magasin, Moderna Tider) <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 1180 5. Ej markerat 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 LÄST POLITISK TIDSKR 24 Loc 78 width 1 MD=0 24(3) <Annan tidskrift senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.24 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 1176 5. Ej markerat 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄST FACKTIDSKRIFT 24 Loc 79 width 1 MD=0 24(4) <Annan tidskrift senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land- Lantbruk, Taxi idag) <Se F.24 för fullständig frågetext> 478 1. Markerat 741 5. Ej markerat 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 24 Loc 80 width 1 MD=0 24(5) <Annan tidskrift senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknikens Värld) <Se F.24 för fullständig frågetext> 354 1. Markerat 865 5. Ej markerat 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄST UTLÄNDSK TIDSKR 24 Loc 81 width 1 MD=0 24(6) <Annan tidskrift senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Times, Newsweek) <Se F.24 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 1177 5. Ej markerat 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 24 Loc 82 width 1 MD=0 24(7) <Annan tidskrift senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 1089 5. Ej markerat 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 TIDSKR TVEKSAM OM TYP 24 Loc 83 width 1 MD=0 24(8) <Annan tidskrift senaste veckan> Tveksam vilken typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 1194 5. Ej markerat 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 LÄST BOK 25 Loc 84 width 1 25 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, faktaböcker och böcker som Du läste för nöjes skull. 77 1. Ja, tre eller fyra 83 2. Ja, två 707 3. Ja, en 1382 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 72 TID BOK 26 Loc 85 width 1 MD=0 26 (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 102 1. Mer än 2 timmar 160 2. 1 - 2 timmar 343 3. 1/2 - 1 timme 256 4. Mindre än 1/2 timme 6 8. Tveksam, vet ej 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST SKÖNLITTERATUR 27 Loc 86 width 1 MD=0 27 Vilken eller vilka typer av böcker läste Du? 27(1) Skönlitteratur 458 1. Markerat 409 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄST UNGDOMSLITTERAT 27 Loc 87 width 1 MD=0 27(2) <Läste bok i går> Barn och ungdomslitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 757 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄST FACKLITTERATUR 27 Loc 88 width 1 MD=0 27(3) <Läste bok i går> Facklitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 720 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST LÄRO- KURSBOK 27 Loc 89 width 1 MD=0 27(4) <Läste bok i går> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.27 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 671 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 LÄST ANNAN BOK 27 Loc 90 width 1 MD=0 27(5) <Läste bok i går> Annan bok <Se F.27 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 822 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 LÄST BOK - OKÄND TYP 27 Loc 91 width 1 MD=0 27(6) <Läste bok i går> Tveksam vilken typ <Se F.27 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 866 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 NÖJESLÄSNING AV BOK 28 Loc 92 width 1 MD=0 28(1) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull? 653 1. Markerat 214 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 BOKLÄSN-ARB EL SKOLA 28 Loc 93 width 1 MD=0 28(2) Läste Du i boken eller någon av böckerna för arbetet eller skolan 278 1. Markerat 589 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 BOKLÄSN-TVEKS OM VAD 28 Loc 94 width 1 MD=0 28(3) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull/ för arbetet eller skolan? 3 1. Markerat 864 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 SENAST LÄST BOK 29 Loc 95 width 1 MD=0 29 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du någon bok senast? 450 1. Senaste veckan 277 2. Senaste månaden 245 3. Senaste halvåret 87 4. Senaste året 303 5. Längre tillbaka eller aldrig 22 8. Tveksam, vet ej 867 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 LÄST SKÖNLITTERATUR 30 Loc 96 width 1 MD=0 30 (LÄST BOK SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av böcker har Du läst under den senaste veckan? 30(1) Skönlitteratur 257 1. Markerat 193 5. Ej markerat 1801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 LÄST UNGDOMSLITTERAT 30 Loc 97 width 1 MD=0 30(2) <Läst senaste veckan> Barn och ungdomslitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 387 5. Ej markerat 1801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 LÄST FACKLITTERATUR 30 Loc 98 width 1 MD=0 30(3) <Läst senaste veckan> Facklitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 354 5. Ej markerat 1801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 LÄST LÄRO- KURSBOK 30 Loc 99 width 1 MD=0 30(4) <Läst senaste veckan> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.30 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 375 5. Ej markerat 1801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 LÄST ANNAN BOK 30 Loc 100 width 1 MD=0 30(5) <Läst senaste veckan> Annan bok <Se F.30 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 426 5. Ej markerat 1801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 LÄST BOK - OKÄND TYP 30 Loc 101 width 1 MD=0 30(6) <Läst senaste veckan> Tveksam vilken typ <Se F.30 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 443 5. Ej markerat 1801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 BOKLÅN PÅ BIBLIOTEK 30A Loc 102 width 1 30A(1) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats på bibliotek? 480 1. Markerat 1771 5. Ej markerat
VAR 90 BOKLÅN FRÅN SLÄKT 30A Loc 103 width 1 30A(2) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats från släkt, vän eller bekant? 306 1. Markerat 1945 5. Ej markerat
VAR 91 BOKLÅN I LÄSECIRKEL 30A Loc 104 width 1 30A(3) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats i läsecirkel 20 1. Markerat 2231 5. Ej markerat
VAR 92 BOKKÖP I BOKHANDEL 30A Loc 105 width 1 30A(4) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts i bokhandel 560 1. Markerat 1691 5. Ej markerat
VAR 93 BOKKÖP I KIOSK 30A Loc 106 width 1 30A(5) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts i kiosk eller på varuhus 80 1. Markerat 2171 5. Ej markerat
VAR 94 BOKKÖP I BOKKLUBB 30A Loc 107 width 1 30A(6) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts genom bokklubb (per post)? 206 1. Markerat 2045 5. Ej markerat
VAR 95 BOKKÖP INTERNET 30A Loc 108 width 1 30A(7) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts via Internetbokhandel? 6 1. Markerat 2245 5. Ej markerat
VAR 96 BOKKÖP ANTIKVARIAT 30A Loc 109 width 1 30A(8) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts på antikvariat? 12 1. Markerat 2239 5. Ej markerat
VAR 97 BOK FÅTT SOM GÅVA 30A Loc 110 width 1 30A(9) Den senast lästa boken, var det en bok som Du fått som gåva? 298 1. Markerat 1953 5. Ej markerat
VAR 98 BOK PÅ ANNAT SÄTT 30A Loc 111 width 1 30A(10) Den senast lästa boken, var det en bok som Du anskaffat på annat sätt? 137 1. Markerat 2114 5. Ej markerat
VAR 99 BOKANSKAFFN - TVEKSAM 30 Loc 112 width 1 30A(10) Den senast lästa boken, var det en bok som Du är tveksam om vilket sätt Du anskaffat den? 168 1. Markerat 2083 5. Ej markerat
VAR 100 RADIOLYSSNINGSTID 31 Loc 113 width 2 31 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 330 01. Mer än 6 timmar 84 02. 5 - 6 timmar 90 03. 4 - 5 timmar 131 04. 3 - 4 timmar 219 05. 2 - 3 timmar 271 06. 1 - 2 timmar 439 07. 1/2 - 1 timme 243 08. Mindre än 1/2 timme 431 09. Nej 13 88. Tveksam, vet ej
VAR 101 RADIOLYSSNANDE FÖRE 8 32 Loc 115 width 1 MD=0 32 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? 32(1) Före 08.00 756 1. Markerat 1051 5. Ej markerat 444 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 RADIOLYSSNANDE 8-12 32 Loc 116 width 1 MD=0 32(2) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 952 1. Markerat 855 5. Ej markerat 444 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 RADIOLYSSNANDE 12-17 32 Loc 117 width 1 MD=0 32(3) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 970 1. Markerat 837 5. Ej markerat 444 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 RADIOLYSSNANDE 17-19 32 Loc 118 width 1 MD=0 32(4) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 592 1. Markerat 1215 5. Ej markerat 444 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 RADIOLYSSNANDE 19-22 32 Loc 119 width 1 MD=0 32(5) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 302 1. Markerat 1505 5. Ej markerat 444 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 RADIOLYSSNANDE 22- 32 Loc 120 width 1 MD=0 32(6) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Efter 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 166 1. Markerat 1641 5. Ej markerat 444 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 RADIOLYSSNANDE TVEKS 32 Loc 121 width 1 MD=0 32(7) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Tveksam vilken tid <Se F.32 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1791 5. Ej markerat 444 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 LYSSNAT PÅ P1 33 Loc 122 width 1 MD=0 33 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka radiokanaler lyssnade Du på? 33(1) P1 260 1. Markerat 1396 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 LYSSNAT PÅ P2 33 Loc 123 width 1 MD=0 33(2) <Lyssnat på kanal igår> P2 <Se F.33 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 1600 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 LYSSNAT PÅ P3 33 Loc 124 width 1 MD=0 33(3) <Lyssnat på kanal igår> P3 <Se F.33 för fullständig frågetext> 287 1. Markerat 1369 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 LYSSNAT PÅ LOKALRADIO 33 Loc 125 width 1 MD=0 33(4) <Lyssnat på kanal igår> Lokalradio <Se F.33 för fullständig frågetext> 585 1. Markerat 1071 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 LYSSN PÅ P4:S RIKSS 33 Loc 126 width 1 MD=0 33(5) <Lyssnat på kanal igår> P4:s rikssändningar (ex Svensktoppen, Radiosporten, Efter tre) <Se F.33 för fullständig frågetext> 273 1. Markerat 1383 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 LYSSN PÅ RADIO ENERGY 33 Loc 127 width 1 MD=0 33(6) <Lyssnat på kanal igår> Radio Energy (NRJ) <Se F.33 för fullständig frågetext> 146 1. Markerat 1510 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 LYSSN PÅ MIX MEGAPOL 33 Loc 128 width 1 MD=0 33(7) <Lyssnat på kanal igår> Mix Megapol <Se F.33 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 1535 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 LYSSN PÅ RADIO RIX 33 Loc 129 width 1 MD=0 33(8) <Lyssnat på kanal igår> Radio RIX, Radio 106,1 Västerås <Se F.33 för fullständig frågetext> 165 1. Markerat 1491 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 LYSSN PÅ RADIO CITY 33 Loc 130 width 1 MD=0 33(9) <Lyssnat på kanal igår> Radio City (Stockholm), City 107 (Göteborg, Malmö-Lund) <Se F.33 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 1571 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 LYSSN PRIV LOKRAD I 33 Loc 131 width 1 MD=0 33(10) <Lyssnat på kanal igår> Radio Hit FM, Radio Stella, Radio City (Karlstad), FM City-Kalmar, Radio FM, Linköping, Radio Nova <Se F.33 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 1562 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 LYSSN PRIV LOKRAD II 33 Loc 132 width 1 MD=0 33(11) <Lyssnat på kanal igår> Annan privat lokalradio (ex. EAST FM, Gold 105, Bandit, Power 106, Lugna Favoriter, Classic FM, Golden Hits, Radio 1, Klassiska Hits, Guld 106,6 (Sundsvall), Smash FM, Radio Active, Radio 93, Vinyl) <Se F.33 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 1565 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 LYSSN NÄRRADSTATION 33 Loc 133 width 1 MD=0 33(12) <Lyssnat på kanal igår> Någon Närradiostation, dvs föreningsradion <Se F.33 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 1644 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 LYSSN UTLÄNDSK STAT 33 Loc 134 width 1 MD=0 33(13) <Lyssnat på kanal igår> Någon utländsk station <Se F.33 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1645 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 LYSSN RADIO TVEKSAM 33 Loc 135 width 1 MD=0 33(14) <Lyssnat på kanal igår> Tveksam vilken kanal <Se F.33 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 1603 5. Ej markerat 595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 136 width 1 MD=0 34 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 341 1. Senaste veckan 52 2. Senaste månaden 11 3. Senaste halvåret 6 4. Senaste året 20 5. Längre tillbaka eller aldrig 14 8. Tveksam, vet ej 1807 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 TITTAT PÅ TV 35 Loc 137 width 1 35 Tittade Du på TV någon gång igår? Jag tänker då inte på video eller text-TV, utan enbart TV. I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? 45 1. Mer än 5 timmar 85 2. 4 - 5 timmar 208 3. 3 - 4 timmar 418 4. 2 - 3 timmar 566 5. 1 - 2 timmar 485 6. 1/2 - 1 timme 120 7. Mindre än 1/2-timme 314 8. Nej 10 9. Tveksam, vet ej
VAR 124 TV-TITTANDE FÖRE 8 36 Loc 138 width 1 MD=0 36 (TITTAT PÅ TV) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? 36(1) Före 08.00 76 1. Markerat 1851 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 TV-TITTANDE 8-12 36 Loc 139 width 1 MD=0 36(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 1832 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 TV-TITTANDE 12-17 36 Loc 140 width 1 MD=0 36(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 1789 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 TV-TITTANDE 17-19 36 Loc 141 width 1 MD=0 36(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 542 1. Markerat 1385 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 TV-TITTANDE 19-22 36 Loc 142 width 1 MD=0 36(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 1628 1. Markerat 299 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 TV-TITTANDE 22- 36 Loc 143 width 1 MD=0 36(6) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 22.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 538 1. Markerat 1389 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 TV-TITTANDE TVEKSAM 36 Loc 144 width 1 MD=0 36(7) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam vilken tid <Se F.36 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1917 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 TITTAT PÅ SVT1 37 Loc 145 width 1 MD=0 37 Vilken eller vilka TV-kanaler tittade Du på igår? 37(1) Sveriges Television 1 800 1. Markerat 1127 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 TITTAT PÅ SVT 2 37 Loc 146 width 1 MD=0 37(2) <Kanal tittat på igår> Sveriges Television 2 <Se F.37 för fullständig frågetext> 904 1. Markerat 1023 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 TITTAT PÅ TV 3 37 Loc 147 width 1 MD=0 37(3) <Kanal tittat på igår> TV 3 (svenska) <Se F.37 för fullständig frågetext> 409 1. Markerat 1518 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 TITTAT PÅ TV 4 37 Loc 148 width 1 MD=0 37(4) <Kanal tittat på igår> TV 4 <Se F.37 för fullständig frågetext> 1126 1. Markerat 801 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 TITTAT PÅ FEMMAN 37 Loc 149 width 1 MD=0 37(5) <Kanal tittat på igår> Kanal 5 (Femman) <Se F.37 för fullständig frågetext> 254 1. Markerat 1673 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 136 TITTAT PÅ TV 6 37 Loc 150 width 1 MD=0 37(6) <Kanal tittat på igår> TV 6 <Se F.37 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1898 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 137 TITTAT PÅ ZTV 37 Loc 151 width 1 MD=0 37(7) <Kanal tittat på igår> ZTV <Se F.37 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1887 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 138 TITTAT PÅ TV8 37 Loc 152 width 1 MD=0 37(8) <Kanal tittat på igår> TV8 <Se F.37 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1917 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 139 TITTAT PÅ LOKAL-TV 4 37 Loc 153 width 1 MD=0 37(9) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i TV 4 <Se F.37 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1916 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 140 TITTAT PÅ LOKAL KABEL 37 Loc 154 width 1 MD=0 37(10) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i kabelkanalen (exkl TV 4:s lokala sändningar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1925 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 141 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 37 Loc 155 width 1 MD=0 37(11) <Kanal tittat på igår> Nyhetskanal (ex CNN, SkyNews) <Se F.37 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1910 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 142 TITTAT PÅ SPORTKANAL 37 Loc 156 width 1 MD=0 37(12) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (ex Eurosport, SuperSports) <Se F.37 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1878 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 143 TITTAT PÅ FILMKANAL 37 Loc 157 width 1 MD=0 37(13) <Kanal tittat på igår> Filmkanal (ex TV1000, Canal Plus, Canal Plus Gul) <Se F.37 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1889 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 144 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 37 Loc 158 width 1 MD=0 37(14) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (ex MTV) <Se F.37 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 1884 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 145 TITTAT PÅ BARNKANAL 37 Loc 159 width 1 MD=0 37(14) <Kanal tittat på igår> Barnprogramskanal (ex Childrens Channel, Cartoon Network) <Se F.37 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1920 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 146 TITTAT TV-SHOP 37 Loc 160 width 1 MD=0 37(16) <Kanal tittat på igår> TV-shopping-kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 1924 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 147 TITTAT NORDISK KANAL 37 Loc 161 width 1 MD=0 37(17) <Kanal tittat på igår> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1920 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 148 TITTAT ANNAN KANAL 37 Loc 162 width 1 MD=0 37(18) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1893 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 TV-KANAL - TVEKSAM 37 Loc 163 width 1 MD=0 37(19) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1891 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 SENAST TITTAT PÅ TV 38 Loc 164 width 1 MD=0 38 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 296 1. Senaste veckan 13 2. Senaste månaden 4 3. Senaste halvåret 2 4. Senaste året 6 5. Längre tillbaka eller aldrig 3 8. Tveksam, vet ej 1927 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 TITTAT RAPPORT 19.30 38 Loc 165 width 1 MD=0 38A Tittade du igår på någon nyhetssändning i TV? 38A(1) Rapport 19.30 573 1. Markerat 1354 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 TITTAT RAPPORT 23.00 38 Loc 166 width 1 MD=0 38A(2) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 23.00 <Se F.38A för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1897 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 TITTAT AKTUELLT 18.00 38 Loc 167 width 1 MD=0 38A(3) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 <Se F.38A för fullständig frågetext> 181 1. Markerat 1746 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 TITTAT AKTUELLT 21.00 38 Loc 168 width 1 MD=0 38A(4) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 21.00 <Se F.38A för fullständig frågetext> 378 1. Markerat 1549 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 REGIONAL NYHET 19.10 38 Loc 169 width 1 MD=0 38A(5) <Tittade på nyhetssändning> Regionala nyheter 19.10 <Se F.38A för fullständig frågetext> 119 1. Markerat 1808 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 REGIONAL NYHET 22.00 38 Loc 170 width 1 MD=0 38A(6) <Tittade på nyhetssändning> Regionala nyheter 22.00 <Se F.38A för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 1863 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 NYHETERNA TV4 18.30 38 Loc 171 width 1 MD=0 38A(7) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 18.30 <Se F.38A för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 1790 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 NYHETER TV4 22.00 38 Loc 172 width 1 MD=0 38A(8) <Tittade på nyhetssändning> Nyheter TV4 22.00 <Se F.38A för fullständig frågetext> 230 1. Markerat 1697 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 TV3 DIREKT 18.50 38 Loc 173 width 1 MD=0 38A(9) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 18.50 <Se F.38A för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 1858 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 EJ TITTAT NYHETSSÄNDN 38 Loc 174 width 1 MD=0 38A(10) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte <Se F.38A för fullständig frågetext> 559 1. Markerat 1368 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 VET EJ NYHETSSÄNDN 38 Loc 175 width 1 MD=0 38A(11) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej <Se F.38A för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 1861 5. Ej markerat 324 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 HAR TV 39 Loc 176 width 1 39 Har Du tillgång till TV eller satellit-TV hemma? 39(1) Har TV 2067 1. Markerat 184 5. Ej markerat
VAR 163 SATELLIT-TV VIA KABEL 39 Loc 177 width 1 39(2) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Satellit-TV via kabel <Se F.39 för fullständig frågetext> 836 1. Markerat 1415 5. Ej markerat
VAR 164 SATELLIT-TV - PARABOL 39 Loc 178 width 1 39(3) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Satellit-TV via parabol (egen eller samägd) <Se F.39 för fullständig frågetext> 519 1. Markerat 1732 5. Ej markerat
VAR 165 HAR EJ TV 39 Loc 179 width 1 39(4) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Nej <Se F.39 för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 2071 5. Ej markerat
VAR 166 TVEKS TILLG TILL TV 39 Loc 180 width 1 39(5) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Tveksam, vet ej <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2247 5. Ej markerat
VAR 167 ANTAL TV-APPARATER 40 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 40 (HAR TV) Har Du/Ni mer än en TV-apparat hemma? 776 1. En TV-apparat 839 2. Två TV-apparater 316 3. Tre TV-apparater 84 4. Fyra TV-apparater 20 5. Fem TV-apparater 3 6. Sex TV-apparater 1 7. Sju TV-apparater 1 8. Åtta TV-apparater 194 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 168 TITTAT PÅ TEXT-TV 41 Loc 182 width 1 41 Tittade Du på text-TV någon gång igår? 153 1. Ja, tre eller fyra gånger 77 2. Ja, två gånger 403 3. Ja, en gång 1609 5. Nej 9 8. Tveksam, vet ej
VAR 169 TID TEXT-TV TITTANDE 42 Loc 183 width 1 MD=0 42 (TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Ungefär hur länge tittade Du sammanlagt på text-TV igår? 4 1. Mer än 1 timme 10 2. 45 - 60 minuter 7 3. 30 - 45 minuter 68 4. 15 - 30 minuter 283 5. 5 - 15 minuter 255 6. Mindre än 5 minuter 6 8. Tveksam, vet ej 1618 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 SENAST TITTAT TXT-TV 43 Loc 184 width 1 MD=0 43 (EJ TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Har Du någon gång under det senaste året tittat på text-TV? (OM JA) När tittade Du på Text-TV senast? 648 1. Senaste veckan 317 2. Senaste månaden 159 3. Senaste halvåret 66 4. Senaste året 336 5. Längre tillbaka eller aldrig 92 8. Tveksam, vet ej 633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 171 TITTAT PÅ TEXT-TV SVT 44 Loc 185 width 1 MD=0 44 (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler har Du tittat på den senaste veckan? 44(1) Sveriges Television 1 /Sveriges Television 2 929 1. Markerat 352 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 172 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 44 Loc 186 width 1 MD=0 44(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.44 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 1179 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 173 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 44 Loc 187 width 1 MD=0 44(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.44 för fullständig frågetext> 552 1. Markerat 729 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 174 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 44 Loc 188 width 1 MD=0 44(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Kanal 5 (Femman) <Se F.44 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 1199 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 TITT TEXT-TV ANN KAN 44 Loc 189 width 1 MD=0 44(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1244 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 TITTAT TEXT-TV TVEKS 44 Loc 190 width 1 MD=0 44(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam vilken kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 1222 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 TEXT-TV PROGR.TABLÅER 45 Loc 191 width 1 MD=0 45(1) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för TV:s programtablåer 564 1. Markerat 717 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 TEXT-TV NYHETER 45 Loc 192 width 1 MD=0 45(2) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för nyheter 633 1. Markerat 648 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 TEXT-TV EKONOMIINFO 45 Loc 193 width 1 MD=0 45(3) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för ekonomiinformation 369 1. Markerat 912 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 TEXT-TV SPORT 45 Loc 194 width 1 MD=0 45(4) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för sport 565 1. Markerat 716 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 TEXT-TV VÄDER 45 Loc 195 width 1 MD=0 45(5) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för väder 365 1. Markerat 916 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 TEXT-TV SPEL 45 Loc 196 width 1 MD=0 45(6) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för spel och lotteri 312 1. Markerat 969 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 183 TEXT-TV ANNONSER 45 Loc 197 width 1 MD=0 45(7) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annonser och annan reklam 172 1. Markerat 1109 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 184 TEXT-TV TEXTNING 45 Loc 198 width 1 MD=0 45(8) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för textning av TV-program 164 1. Markerat 1117 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 TEXT-TV ANNAN INFO 45 Loc 199 width 1 MD=0 45(9) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annan information 172 1. Markerat 1109 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 TEXT-TV TVEKSAM 45 Loc 200 width 1 MD=0 45(10) (OM TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för - Tveksam, vet ej 18 1. Markerat 1263 5. Ej markerat 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 TEXT-TV BOSTAD 46 Loc 201 width 1 46 Har Du tillgång till text-TV i din åretrunt bostad? 1912 1. Ja 322 5. Nej 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 188 SPELAT TV-SPEL 47 Loc 202 width 1 47 Har Du någon gång spelat TV-spel (ex Nintendo, Sega etc)? I så fall, när gjorde Du det senast? 112 1. Igår 138 2. Senaste veckan 179 3. Senaste månaden 198 4. Senaste halvåret 110 5. Senaste året 1404 6. Längre tillbaka eller aldrig 110 8. Tveksam, vet ej
VAR 189 TITTAT PÅ VIDEO 48 Loc 203 width 1 48 Tittade Du på video någon gång igår? 2 1. Mer än 4 timmar 5 2. 3 - 4 timmar 24 3. 2 - 3 timmar 149 4. 1 - 2 timmar 116 5. 1/2 - 1 timme 63 6. Mindre än 1/2 timme 1887 7. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 190 TITTADE PÅ INSPELAT 49 Loc 204 width 1 MD=0 49 (TITTAT PÅ VIDEO) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan videofilm? 49(1) Inspelade TV-program 204 1. Markerat 155 5. Ej markerat 1892 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 TITTADE PÅ HYRFILM 49 Loc 205 width 1 MD=0 49(2) <Videotittande igår> Film som var hyrd <Se F.49 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 295 5. Ej markerat 1892 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 TITTADE PÅ KÖPFILM 49 Loc 206 width 1 MD=0 49(3) <Videotittande igår> Film som var köpt <Se F.49 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 282 5. Ej markerat 1892 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 TITTADE PÅ ANNAT 49 Loc 207 width 1 MD=0 49(4) <Videotittande igår> Annat <Se F.49 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 343 5. Ej markerat 1892 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 VIDEOTITTANDE OKÄNT 49 Loc 208 width 1 MD=0 49(5) <Videotittande igår> Tveksam på vilket <Se F.49 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 357 5. Ej markerat 1892 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 INSP TV-PR: NYHETER 49A Loc 209 width 1 MD=0 49A Vilken typ av inspelade TV-program tittade du på igår? 49A(1) Nyheter 3 1. Markerat 201 5. Ej markerat 2047 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 INSP TV-PR: FILM 49A Loc 210 width 1 MD=0 49A(2) <Typ av inspelade TV-program> Film <Se F.49A för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 121 5. Ej markerat 2047 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 INSP TV-PR: UNDERH 49A Loc 211 width 1 MD=0 49A(3) <Typ av inspelade TV-program> Underhållning <Se F.49A för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 110 5. Ej markerat 2047 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 INSP TV-PR: ANNAT 49A Loc 212 width 1 MD=0 49A(4) <Typ av inspelade TV-program> Annat <Se F.49A för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 174 5. Ej markerat 2047 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 INSP TV-PR: TVEKS 49A Loc 213 width 1 MD=0 49A(5) <Typ av inspelade TV-program> Tveksam på vilket <Se F.49A för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 204 5. Ej markerat 2047 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 SEN TITTAT PÅ VIDEO 50 Loc 214 width 1 MD=0 50 (EJ TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) När tittade Du på video senast? 875 1. Senaste veckan 488 2. Senaste månaden 237 3. Senaste halvåret 60 4. Senaste året 200 5. Längre tillbaka eller aldrig 32 8. Tveksam, vet ej 359 0. Frågan ej tillämplig
VAR 201 VIDEO ÅRETRUNT BOSTAD 51 Loc 215 width 1 51 Har Du tillgång till video i Din åretrunt bostad? 50 1. Ja, tre eller fler 246 2. Ja, två 1574 3. Ja, en 380 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 202 SENAST PÅ BIO 52 Loc 216 width 1 52 När var Du på bio senast? 24 1. Igår 164 2. Senaste veckan 457 3. Senaste månaden 581 4. Senaste halvåret 259 5. Senaste året 746 6. Längre tillbaka eller aldrig 20 8. Tveksam, vet ej
VAR 203 BOST: MOBILTELEFON 53 Loc 217 width 1 53 Har Du tillgång till något av följande i Din bostad? 53(1) Mobiltelefon 1446 1. Markerat 805 5. Ej markerat
VAR 204 BOST: FAX 53 Loc 218 width 1 53(2) <Tillgång till i bostaden> Fax <Se F.53 för fullständig frågetext> 414 1. Markerat 1837 5. Ej markerat
VAR 205 BOST: PERSONDATOR 53 Loc 219 width 1 53(3) <Tillgång till i bostaden> Persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 1193 1. Markerat 1058 5. Ej markerat
VAR 206 BOST: INGET AV TIDIGA 53 Loc 220 width 1 53(4) <Tillgång till i bostaden> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 527 1. Markerat 1724 5. Ej markerat
VAR 207 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 221 width 1 53(5) <Tillgång till i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2247 5. Ej markerat
VAR 208 TILLG ANT MOBILTELE 53A Loc 222 width 1 MD=9 53A Finns det fler än en mobiltelefon i ditt hushåll? 8 1. Fler än 4 20 2. Ja, 4 sammanlagt 80 3. Ja, 3 sammanlagt 393 4. Ja, 2 sammanlagt 945 5. Nej, endast 1 0 8. Tveksam, vet ej 805 9. Uppgift saknas
VAR 209 TILLG ANT DATORER 53B Loc 223 width 1 MD=9 53B Finns det fler än en persondator i ditt hushåll? 4 1. Fler än 4 10 2. Ja, 4 sammanlagt 50 3. Ja, 3 sammanlagt 211 4. Ja, 2 sammanlagt 918 5. Nej, endast 1 0 8. Tveksam, vet ej 1058 9. Uppgift saknas
VAR 210 DATOR UTAN MODEM 53C Loc 224 width 1 MD=0 53C(1) Har Du persondator utan modem. 330 1. Markerat 863 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 DATOR MED MODEM 53C Loc 225 width 1 MD=0 53C(2) Har Du persondator med modem. 756 1. Markerat 437 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 DATOR EXT DATABAS 53C Loc 226 width 1 MD=0 53C(3) Har Du persondator ansluten till extern databas 351 1. Markerat 842 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 DATOR MED INTERNET 53C Loc 227 width 1 MD=0 53C(4) Har Du persondator med tillgång till Internet 706 1. Markerat 487 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 DATOR MED E-POST 53 Loc 228 width 1 MD=0 53C(5) Har Du persondator med personlig adress för E-post 599 1. Markerat 594 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 DATOR MED CD-ROM 53C Loc 229 width 1 MD=0 53C(6) Har Du persondator med CD-rom-enhet 855 1. Markerat 338 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 DATOR MED SKRIVARE 53C Loc 230 width 1 MD=0 53C(7) Har Du persondator med skrivare 969 1. Markerat 224 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 PORTABEL DATOR 53C Loc 231 width 1 MD=0 53C(8) Har Du persondator som är portabel 205 1. Markerat 988 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 ANNAN DATOR 53C Loc 232 width 1 MD=0 53C(9) Har Du persondator - Inget av dem 14 1. Markerat 1179 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 TVEKSAM OM DATOR 53C Loc 233 width 1 MD=0 53C(10) Har Du persondator - Tveksam, vet ej 35 1. Markerat 1158 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 EGEN E-MAIL ADRESS 53D Loc 234 width 1 MD=0 53D(1) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail) 539 1. Markerat 654 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 EGEN HEMSIDA 53D Loc 235 width 1 MD=0 53D(2) När det gäller dig själv, har du egen hemsida 94 1. Markerat 1099 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 E-POST/HEMSID VET EJ 53D Loc 236 width 1 MD=0 53D(3) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail), egen hemsida - Tveksam, vet ej 651 1. Markerat 542 5. Ej markerat 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 BOST: SEN ANV DATOR 54 Loc 237 width 1 MD=0 54 (TILLGÅNG TILL PERSONDATOR I DIN BOSTAD) När använde Du senast persondator i Din bostad? 494 1. Igår 392 2. Senaste veckan 152 3. Senaste månaden 64 4. Senaste halvåret 15 5. Senaste året 63 6. Längre tillbaka eller aldrig 13 8. Tveksam, vet ej 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 BOST: TID DATOR 55 Loc 238 width 1 MD=0 55 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Hur länge använde Du persondatorn i bostaden igår? 12 1. Mer än 5 timmar 9 2. 4 - 5 timmar 15 3. 3 - 4 timmar 45 4. 2 - 3 timmar 79 5. 1 - 2 timmar 182 6. 1/2 - 1 timme 147 7. Mindre än 1/2 timme 5 8. Tveksam, vet ej 1757 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 BOST: DATOR TILL ARB 56 Loc 239 width 1 MD=0 56 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN DEN SENASTE VECKAN) Vad använde Du persondatorn till? 56(1) Förvärvsarbete 186 1. Markerat 700 5. Ej markerat 1365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 BOST: DATOR TILL UTB 56 Loc 240 width 1 MD=0 56(2) <Persondatoranvändning i bostaden> Utbildning eller skolarbete <Se F.56 för fullständig frågetext> 187 1. Markerat 699 5. Ej markerat 1365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 BOST: DATOR PRIV ANV 56 Loc 241 width 1 MD=0 56(3) <Persondatoranvändning i bostaden> Privat användning (brev, bokföring etc) <Se F.56 för fullständig frågetext> 338 1. Markerat 548 5. Ej markerat 1365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 BOST: INTERNETANVÄNDN 56 Loc 242 width 1 MD=0 56(4) <Persondatoranvändning i bostaden> Internetanvändning (t ex e-mail, läst en tidning, uträttat ärenden, deltagit aktivt i en diskussionsgruppo eller chat-grupp) <Se F.56 för fullständig frågetext> 264 1. Markerat 622 5. Ej markerat 1365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 BOST: DATASPEL 56 Loc 243 width 1 MD=0 56(5) <Persondatoranvändning i bostaden> Spel m m <Se F.56 för fullständig frågetext> 272 1. Markerat 614 5. Ej markerat 1365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 BOST:ANNAN ANVÄNDNING 56 Loc 244 width 1 MD=0 56(6) <Persondatoranvändning i bostaden> Annan användning, övrigt <Se F.56 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 830 5. Ej markerat 1365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 BOST: DATORANV TVEKS 56 Loc 245 width 1 MD=0 56(7) <Persondatoranvändning i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.56 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 886 5. Ej markerat 1365 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 BOST: TID INTERNET 56A Loc 246 width 1 MD=9 56A Hur lång tid ägnade Du åt Internet igår i bostaden? 0 1. Mer än 5 timmar 1 2. 4 - 5 timmar 1 3. 3 - 4 timmar 7 4. 2 - 3 timmar 22 5. 1 - 2 timmar 72 6. 1/2 - 1 timme 117 7. Mindre än 1/2 timme 44 8. Tveksam, vet ej 1987 9. Frågan ej tillämplig
VAR 233 BOST INET: E-POST 56B Loc 247 width 1 MD=0 56B Vad använde Du Internet till? 56B(1) Elektronisk post, (e-mail) 128 1. Markerat 136 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 234 BOST INET: NYHETER 56B Loc 248 width 1 MD=0 56B(2) <Internetanvändning i bostaden> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56B för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 234 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 235 BOST INET:LÄST TIDN 56B Loc 249 width 1 MD=0 56B(3) <Internetanvändning i bostaden> Läst någon tidning eller tidskrift <Se F.56B för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 237 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 236 BOST INET: INFSÖKN 56B Loc 250 width 1 MD=0 56B(4) <Internetanvändning i bostaden> Sökt fakta, information <Se F.56B för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 117 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 BOST INET: ÄRENDEN 56B Loc 251 width 1 MD=0 56B(5) <Internetanvändning i bostaden> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.56B för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 235 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 252 width 1 MD=0 56B(6) <Internetanvändning i bostaden> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.56B för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 244 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 253 width 1 MD=0 56B(7) <Internetanvändning i bostaden> Annan användning <Se F.56B för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 240 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 BOST INET: TVEKS VAD 56 Loc 254 width 1 MD=0 56B(8) <Internetanvändning i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.56B för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 249 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 SAJTBESÖK: PASSAGEN 56 Loc 255 width 1 MD=0 56C Har du besökt någon av följande sajter? 56C(1) Passagen (Telia) 179 1. Markerat 85 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 SAJTBESÖK: TORGET 56 Loc 256 width 1 MD=0 56C(2) <Sajtbesök från bostaden> Torget (Posten) <Se F.56C för fullständig frågetext> 178 1. Markerat 86 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 SAJTBESÖK: STTIDN 56 Loc 257 width 1 MD=0 56C(3) <Sajtbesök från bostaden> Någon storstadstidning <Se F.56C för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 141 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 SAJTBESÖK: KVTIDN 56 Loc 258 width 1 MD=0 56C(4) <Sajtbesök från bostaden> Någon kvällstidning <Se F.56C för fullständig frågetext> 160 1. Markerat 104 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 SAJTBESÖK: LOKTIDN 56 Loc 259 width 1 MD=0 56C(5) <Sajtbesök från bostaden> Någon lokal dagstidning <Se F.56C för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 187 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 SAJTBESÖK: INGEN 56 Loc 260 width 1 MD=0 56C(6) <Sajtbesök från bostaden> Nej <Se F.56C för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 231 5. Ej markerat 1987 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 CD-ROM: UPPSLAGSVERK 56D Loc 261 width 1 MD=0 56D Har Du någon gång använt Dig av CD-ROM på din dator i bostaden? Vad använde Du CD-ROM till? 56D(1) Sökt information i uppslagsverk, katalog 309 1. Markerat 546 5. Ej markerat 1396 0. Frågan ej tillämplig
VAR 248 CD-ROM: SPELAT SPEL 56D Loc 262 width 1 MD=0 56D(2) <CD-ROM användning i bostaden> Spela spel <Se F.56D för fullständig frågetext> 435 1. Markerat 420 5. Ej markerat 1396 0. Frågan ej tillämplig
VAR 249 CD-ROM: LYSSN MUSIK 56D Loc 263 width 1 MD=0 56D(3) <CD-ROM användning i bostaden> Lyssna på musik <Se F.56D för fullständig frågetext> 278 1. Markerat 577 5. Ej markerat 1396 0. Frågan ej tillämplig
VAR 250 CD-ROM: LADDA PROG 56D Loc 264 width 1 MD=0 56D(4) <CD-ROM användning i bostaden> Ladda program till datorn <Se F.56D för fullständig frågetext> 289 1. Markerat 566 5. Ej markerat 1396 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 CD-ROM:ANNAT 56D Loc 265 width 1 MD=0 56D(5) <CD-ROM användning i bostaden> Annat, övrig användning <Se F.56D för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 781 5. Ej markerat 1396 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 CD-ROM: NEJ 56D Loc 266 width 1 MD=0 56D(6) <CD-ROM användning i bostaden> Nej <Se F.56D för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 700 5. Ej markerat 1396 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 DAGL ANV PERSONDATOR 57 Loc 267 width 1 57 Använder Du regelbundet persondator i Ditt arbete eller i skolan? 998 1. Ja 1241 5. Nej 12 8. Tveksam, vet ej
VAR 254 DAGL ANV INET ARB 57A Loc 268 width 1 57A Använder Du regelbundet Internet i Ditt arbete eller i skolan? 416 1. Ja 1821 5. Nej 14 8. Tveksam, vet ej
VAR 255 TID ANV INTERNET ARB 57B Loc 269 width 2 MD=99 57B Hur lång tid använde Du Internet på arbetet eller i skolan senaste arbets-, skoldagen? 6 01. Mer än 5 timmar 0 02. 4 - 5 timmar 5 03. 3 - 4 timmar 10 04. 2 - 3 timmar 36 05. 1 - 2 timmar 145 06. 1/2 - 1 timme 161 07. Mindre än 1/2 timme 46 08. Använde inte Internet igår 7 09. Tveksam, vet ej 1835 99. Frågan ej tillämplig
VAR 256 ARB INET: E-POST 57C Loc 271 width 1 MD=0 57C Vad använde Du Internet till? 57C(1) Elektronisk post, (e-mail) 162 1. Markerat 254 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 ARB INET: NYHETER 57C Loc 272 width 1 MD=0 57C(2) <Internetanvändning arbete/skola> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.57C för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 373 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 258 ARB INET: LÄST TIDN 57C Loc 273 width 1 MD=0 57C(3) <Internetanvändning arbete/skola> Läst någon tidning eller tidskrift <Se F.57C för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 390 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 259 ARB INET: INFSÖKN 57C Loc 274 width 1 MD=0 57C(4) <Internetanvändning arbete/skola> Sökt fakta, information <Se F.57C för fullständig frågetext> 280 1. Markerat 136 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 260 ARB INET: ÄRENDEN 57C Loc 275 width 1 MD=0 57C(5) <Internetanvändning arbete/skola> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.57C för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 394 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 261 ARB INET: CHAT GRUPP 57C Loc 276 width 1 MD=0 57C(6) <Internetanvändning arbete/skola> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.57C för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 401 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 ARB INET: ANNAN INFO 57C Loc 277 width 1 MD=0 57C(7) <Internetanvändning arbete/skola> Annan användning <Se F.57C för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 360 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 ARB INET:TVEKSAM VAD 57C Loc 278 width 1 MD=0 57C(8) <Internetanvändning arbete/skola> Tveksam om vilken <Se F.57C för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 396 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 SAJTBESÖK: PASSAGEN 57 Loc 279 width 1 MD=0 57D Har du besökt någon av följande sajter? 57D(1) Passagen (Telia) 211 1. Markerat 205 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 SAJTBESÖK: TORGET 57 Loc 280 width 1 MD=0 57D(2) <Sajtbesök arbete/skola> Torget (Posten) <Se F.57D för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 197 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 SAJTBESÖK: STTIDN 57 Loc 281 width 1 MD=0 57D(3) <Sajtbesök arbete/skola> Någon storstadstidning <Se F.57D för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 241 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 SAJTBESÖK: KVTIDN 57 Loc 282 width 1 MD=0 57D(4) <Sajtbesök arbete/skola> Någon kvällstidning <Se F.57D för fullständig frågetext> 195 1. Markerat 221 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 SAJTBESÖK: LOKTIDN 57 Loc 283 width 1 MD=0 57D(5) <Sajtbesök arbete/skola> Någon lokal dagstidning <Se F.57D för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 320 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 SAJTBESÖK: INGEN 57 Loc 284 width 1 MD=0 57D(6) <Sajtbesök arbete/skola> Nej <Se F.57D för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 311 5. Ej markerat 1835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 270 ANDEL INTERNET ARB 57E Loc 285 width 3 MD=900 or GE 999 57E Hur stor del av tiden för Din Internetanvändning skulle Du anse vara direkt relaterad till Dina arbetsuppgifter/ skolarbete och hur stor del skulle Du anse vara i huvudsak av privat intresse? 57E(1) Arbete eller skola 000. 0 procent . . 100. 100 procent 1835 900. Frågan ej tillämplig 24 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 9 10 15 20 25 30 Frek: 15 2 3 1 11 1 28 3 19 12 19 Kod: 33 35 40 50 60 65 70 75 80 85 90 Frek: 1 2 12 57 14 1 17 26 38 5 49 Kod: 95 97 98 99 100 900 999 Frek: 5 1 1 6 43 1835 24
VAR 271 ANDEL INTERNET PRIV 57E Loc 288 width 3 MD=900 or GE 999 57E(2) <Andel internet> Privat intresse <Se F.57E för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 1835 900. Frågan ej tillämplig 29 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 Frek: 50 3 1 1 8 50 5 38 27 18 1 Kod: 40 50 60 65 67 70 75 80 85 90 95 Frek: 13 57 13 2 1 18 11 18 2 25 9 Kod: 98 99 100 900 999 Frek: 1 3 12 1835 29
VAR 272 SÖKT INFO PÅ INTERNET 58 Loc 291 width 1 MD=9 58 Har Du någon gång sökt information på Internet? 1000 1. Ja 989 5. Nej 11 8. Tveksam, vet ej 251 9. Uppgift saknas
VAR 273 INET: NYHETER, VÄDER 58 Loc 292 width 1 58A Om Du använt Internet, inom vilket eller vilka områden sökte Du information främst? 58A(1) Nyheter, väder 173 1. Markerat 2078 5. Ej markerat
VAR 274 INET: PRAKTISK INFO 58 Loc 293 width 1 58A(2) <Information på Internet> Praktisk information (tidtabeller, adresser, faktasökningar etc) <Se F.58A för fullständig frågetext> 571 1. Markerat 1680 5. Ej markerat
VAR 275 INET:ANN, REKL,HANDEL 58 Loc 294 width 1 58A(3) <Information på Internet> Annonser, reklam, handel <Se F.58A för fullständig frågetext> 204 1. Markerat 2047 5. Ej markerat
VAR 276 INET: HOBBY, FRITID 58 Loc 295 width 1 58A(4) <Information på Internet> Hobby eller fritidsintresse <Se F.58A för fullständig frågetext> 502 1. Markerat 1749 5. Ej markerat
VAR 277 INET: SURFAT FRITT 58 Loc 296 width 1 58A(5) <Information på Internet> Inte något särskilt ("surfat fritt") <Se F.58A för fullständig frågetext> 379 1. Markerat 1872 5. Ej markerat
VAR 278 INET: ANNAN INFO 58 Loc 297 width 1 58A(6) <Information på Internet> Annan information, nämligen... <Se F.58A för fullständig frågetext> 211 1. Markerat 2040 5. Ej markerat
VAR 279 INET: TVEKSAM VILKEN 58 Loc 298 width 1 58A(7) <Information på Internet> Tveksam, vet ej <Se F.58A för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 2211 5. Ej markerat
VAR 280 INET: EJ ANVÄNT 58 Loc 299 width 1 58A(8) <Information på Internet> Har ej använt Internet <Se F.58A för fullständig frågetext> 1017 1. Markerat 1234 5. Ej markerat
VAR 281 REKL: ANNONSBLAD 59 Loc 300 width 1 59 Har Du under senaste veckan läst eller tittat i någon av följande typer av reklam eller annonsblad? 59(1) Annonsblad på Din Hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 1005 1. Markerat 1246 5. Ej markerat
VAR 282 REKL: LOK ANNONSBL 59 Loc 301 width 1 59(2) <Läst,tittat på reklam senaste veckan> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59 för fullständig frågetext> 869 1. Markerat 1382 5. Ej markerat
VAR 283 REKL: AFFKEDJ ANNBLAD 59 Loc 302 width 1 59(3) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas, Go'middag) <Se F.59 för fullständig frågetext> 1380 1. Markerat 871 5. Ej markerat
VAR 284 REKL: LOK HANDL ANNBL 59 Loc 303 width 1 59(4) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 1370 1. Markerat 881 5. Ej markerat
VAR 285 REKL:REKLBL+RABATTKUP 59 Loc 304 width 1 59(5) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59 för fullständig frågetext> 1169 1. Markerat 1082 5. Ej markerat
VAR 286 REKL: ADRESSERAD REKL 59 Loc 305 width 1 59(6) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59 för fullständig frågetext> 795 1. Markerat 1456 5. Ej markerat
VAR 287 REKL: ANNAN FORM 59 Loc 306 width 1 59(7) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 403 1. Markerat 1848 5. Ej markerat
VAR 288 REKL: INGET OVANSTÅEN 59 Loc 307 width 1 59(8) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Nej <Se F.59 för fullständig frågetext> 379 1. Markerat 1872 5. Ej markerat
VAR 289 REKL: LÄST TVEKSAM 59 Loc 308 width 1 59(9) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.59 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 2224 5. Ej markerat
VAR 290 ÅSETT UTOMHUSREKLAM 60 Loc 309 width 1 60 Har Du under senaste veckan tagit del av utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar, taxi etc)? 650 1. Ja, igår 462 2. Ja, senaste veckan 1087 5. Nej 52 8. Tveksam, vet ej
VAR 291 TYP AV BOENDEOMRÅDE 61 Loc 310 width 1 61 Hur vill Du karaktärisera det område där Du bor? Är det... 357 1. Ren landsbygd 751 2. Mindre tätort 854 3. Stad eller större tätort 278 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 11 8. Tveksam, vet ej
VAR 292 TYP AV BOENDE 62 Loc 311 width 1 62 Hur bor Du? 273 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1149 2. I villa eller radhus i småhusområde 827 3. I lägenhet i flerfamiljshus 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 293 UPPVÄXTORT 62A Loc 312 width 1 62A Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 603 1. Ren landsbygd i Sverige 607 2. Mindre tätort i Sverige 667 3. Stad eller större tätort i Sverige 263 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 42 5. Annat land i Norden 32 6. Annat land i Europa 27 7. Land utanför Europa 10 8. Tveksam, vet ej
VAR 294 CIVILSTÅND 63 Loc 313 width 1 MD=9 63 Vilket är ditt civilstånd? 597 1. Ensamstående 330 2. Samboende 1016 3. Gift 308 9. Uppgift saknas
VAR 295 UP 9-17:ANTAL VUXNA 63A Loc 314 width 1 MD=0 63A Hur många vuxna bor det hemma hos er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 37 1. En vuxen 222 2. Två vuxna 40 3. Tre vuxna 5 4. Fyra vuxna 4 5. Fem vuxna 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 296 UP 9-17: ANTAL BARN 63B Loc 315 width 1 MD=0 63B Hur många personer under 18 år bor hemma hos er med Dig själv inräknad? 73 1. En person 141 2. Två personer 77 3. Tre personer 14 4. Fyra personer 1 5. Fem personer 2 6. Sex personer 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 297 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 316 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 5 1. Markerat 303 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 298 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 317 width 1 MD=0 <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 305 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 299 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 318 width 1 MD=0 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 303 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 300 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 319 width 1 MD=0 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 296 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 301 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 320 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 291 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 302 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 321 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 290 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 303 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 322 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 274 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 304 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 323 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 279 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 305 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 324 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 249 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 306 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 325 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 242 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 307 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 326 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 308 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 327 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 232 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 309 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 328 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 246 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 310 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 329 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 251 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 311 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 330 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 251 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 312 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 331 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 265 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 313 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 332 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 265 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 314 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 333 width 1 MD=0 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.63C för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 306 5. Ej markerat 1943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 315 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 334 width 2 MD= 9 64A Hur många vuxna bor det hemma hos er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 10 00. Inga vuxna 450 01. En vuxen 1236 02. Två vuxna 191 03. Tre vuxna 51 04. Fyra vuxna 4 05. Fem vuxna 0 06. Sex vuxna 1 99. Vet ej, ej svar 308 09. Frågan ej tillämplig
VAR 316 UP>17: ANTAL BARN 64B Loc 336 width 2 MD=99 64B Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1265 00. Inga personer 250 01. En person 283 02. Två personer 113 03. Tre personer 17 04. Fyra personer 2 05. Fem personer 3 06. Sex personer 1 08. Åtta personer 9 88. Vet ej, ej svar 308 99. Frågan ej tillämplig
VAR 317 UP > 17: 1 ÅR 64C Loc 338 width 1 MD=0 64C (UP 18-79 år) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 89 1. Markerat 580 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 318 UP > 17: 2 ÅR 64C Loc 339 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 602 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 319 UP > 17: 3 ÅR 64C Loc 340 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 612 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 320 UP > 17: 4 ÅR 64C Loc 341 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 590 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 321 UP > 17: 5 ÅR 64C Loc 342 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 601 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 322 UP > 17: 6 ÅR 64C Loc 343 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 584 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 323 UP > 17: 7 ÅR 64C Loc 344 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 593 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 324 UP > 17: 8 ÅR 64C Loc 345 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 595 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 325 UP > 17: 9 ÅR 64C Loc 346 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 602 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 326 UP > 17: 10 ÅR 64C Loc 347 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 598 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 327 UP > 17: 11 ÅR 64C Loc 348 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 599 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 328 UP > 17: 12 ÅR 64C Loc 349 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 598 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 329 UP > 17: 13 ÅR 64C Loc 350 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 613 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 330 UP > 17: 14 ÅR 64C Loc 351 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 598 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 331 UP > 17: 15 ÅR 64C Loc 352 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 600 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 332 UP > 17: 16 ÅR 64C Loc 353 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 597 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 333 UP > 17: 17 ÅR 64C Loc 354 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 592 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 334 UP > 17: ÅLDER-TVEKS 64C Loc 355 width 1 MD=0 64C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.64C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 664 5. Ej markerat 1582 0. Frågan ej tillämplig
VAR 335 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 356 width 1 65 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? 992 1. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 236 2. Förvärvsarbetande - Deltid 398 3. Pensionär 497 4. Studerande 11 5. Hemarbetande 16 6. Sjukskriven 77 7. Arbetslös 20 8. Annat 4 9. Tveksam, vet ej
VAR 336 FAMILJEKATEGORI 66 Loc 357 width 1 MD=9 66 Om du skulle beskriva din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? 810 1. Arbetarfamilj 43 2. Jordbrukarfamilj 537 3. Tjänstemannafamilj 259 4. Högre tjänstemanna, akademikerfamilj 187 5. Egen företagare 70 8. Tveksam, vet ej 345 9. Uppgift saknas
VAR 337 UTBILDNING 67 Loc 358 width 1 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning Du har? 644 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 251 2. Förgymnasial utbildning (9-10 år) 316 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 465 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 274 5. Utbildning vid högskola eller universitet högst 3 år 268 6. Utbildning vid högskola eller universitet längre än 3 år 33 8. Tveksam, vet ej
VAR 338 POLITISK INTRESSERAD 68 Loc 359 width 1 68 Är Du intresserad av politik? 212 1. Ja, mycket intresserad 945 2. Ja, ganska intresserad 636 3. Nej, inte särskilt intresserad 436 4. Nej, inte alls intresserad 22 8. Tveksam, vet ej