SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1998
             SOM-undersökningen
                SSD 0739

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Februari 2002

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1998 samlades ursprungligen
  in av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen, institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Weibull
  och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN 1998 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. På
   grundval av det dokumenterade intresset formades
   ett undersökningsprojekt med namnet Samhälle Opinion
   Massmedia - SOM i förkortad form. SOM-verksamheten
   har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1998 var den tjugoandra undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier.
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1998 är Sören
   Holmberg, Lennart Nilsson och Lennart Weibull.
   Undersökningsledare var Anders Lithner.
   Fältarbetet genomfördes av SIFO med Ingemar Boklund
   som ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
   orientering i samhällsfrågor av olika slag.
   SOM98 skiljer sig från de tidigare studierna genom
   att den omfattar två riksrepresentativa undersökningar
   och omfattar personer mellan 16-80 år, kyrkobokförda i riket.
   På grund av ett misstag vid urvalsdragningen saknas
   15-åringarna i årets undersökning.
   Avgränsningarna av de yngsta och äldsta grupperna har gjorts
   på grundval av både teoretiska och metodologiska
   bedömningar. Urvalet på 5 600 personer är ett obundet
   slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen. I de två
   enkätformulär som gått ut har en tredjedel av de ställda
   frågorna varit gemensamma, t.ex medievanor, politiska
   attityder, fritidsaktiviteter och social bakgrund. I det
   ena formuläret ligger tyngdpunkten i övrigt på frågor om
   politik, ekonomi och arbetsliv, i det andra på medier,
   kultur och hälsa.
   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, energi, kärnkraft och miljö. Mot slutet av
   formuläret återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 6 oktoberber 1998 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Efter en vecka skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 20 oktober. Tre stora telefonpåminnelser gjordes
   mellan den 29 oktober och den 20 december 1998. Samtidigt
   skickades postal påminnelse till personer utan känt
   telefonnummer.
   Den 14 januari 1999 skickades ut enkät, följebrev,
   svarskuvert samt minienkät
   Fältarbetet avslutades den 27 januari 1999.
   Svarsfrekvensen uppgick till 69 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1998
                   Antal   Antal
                   BLÅ    BRUN

   Bruttourval           2800    2800
   Bortdefinierade          235    217
   (naturligt bortfall)
   Nettourval            2565    2583
   Svar               1740    1821
   Bortfall             825    762

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Ljusnande framtid
    Weibull, Lennart SOM-rapport 22
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
            Göteborgs universitet, 1999
  

                        III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 142 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 14 (3) LOC 174 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 13 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    389  1.  Mycket intresserad
    1560  2.  Ganska intresserad
    1358  3.  Inte särskilt intresserad
    222  4.  Inte alls intresserad

     32  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  FRÅGENUMMER I KODBOK OCH BLÅ RESP BRUN ENKÄT

  KODBOK      BLÅ ENKÄT    BRUN ENKÄT
  
    1         1        1
    2(1,3-8)     2,3       2
    2(2)       3        -
    3         4        3
    4         5        -
    5         6        -
    6         7        -
    7         9        5
    8        10        -
    9         -        4
   10         8        4
   11        11        6
   12         -        7
   13         -        8
   14        12        9
   15        13       12
   16        14       10
   17         -       11
   18        15       15
   19         -       14
   20         -       13
   21(1-3,6,9,
     12-15)     16       16
   21(4,5,7,8,
     10,11)     -       16
   22         -       17
   23         -       18
   24        17       19
   25         -       20
   26        18       22
   27         -       23
   28         -       21
   29         -       24
   30        81       25
   31         -       26
   32        82       27
   33         -       28
   34         -       29
   35         -       30
   36         -       31
   37         -       32
   38        19        -
   39         -       33
   40        20       34
   41         -       35
   42         -       36
   43         -       38
   44         -       37
   45         -       39
   46         -       40
   47         -       42
   48         -       41
   49         -       43
   50         -       44
   51         -       45
   52         -       46
   53         -       47
   54         -       48
   55         -       68
   56         -       49
   57         -       50
   58         -       51
   59         -       52
   60         -       53
   61         -       54
   62        21        -
   63        22        -
   64        23        -
   65        24        -
   66        25        -
   67(1-10)     26        -
   67(1,3,4,11)           55
   68(1-12)     27        -
   68(1-5,8,13,14)          56
   69        28        -
   70        29        -
   71        30        -
   72        31        -
   73        32        -
   74        33        -
   75        34       57
   76        35        -
   77        36        -
   78        37        -
   79        38        -
   80        39        -
   81        40       59
   82        41       60
   83        42        -
   84        43       61
   85        44       62
   86        45        -
   87         -       58
   88        46       63
   89        47       64
   90        48        -
   91        49       65
   92(1-25,27-37)  50
   92(1-7,9.11,13-18,
     20-23,26,34,37)        69
   93        52        -
   94        51       66
   95        53       70
   96        54        -
   97        55        -
   98        56        -
   99        57        -
   100        58        -
   101        59        -
   102        60        -
   103        61       72
   104        62       71
   105        63       73
   106        64       74
   107        65       75
   108        66       76
   109        67       77
   110        68       78
   111        69       79
   112        70       80
   113        71       81
   114        72       82
   115         -       83
   116        73       84
   117        74       85
   118        75       86
   119        76       87
   120        77       88
   121        78       92
   122        79       93
   123        80       94
   124         -       91
   125         -       89
   126         -       90
   127         -       67
   128        83        -
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0739 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Riksområde 7 H-region 8 Län 9 Bostadsort 10 Utbildning 11 Kön 12 Lokalradionyheter 13 Dagens Eko i riksradion 14 Nyheter i privat lokalradio 15 Aktuellt i SVT1 16 Rapport i SVT2 17 Regionala nyheter i SVT2 18 Morgon-TV i SVT2 19 Nyheterna i TV4 20 Lokala nyheter i TV4 21 Morgon-TV i TV4 22 TV3-Direkt 23 Läser ingen morgontidning 24 Läser ingen ytterligare morgontidning 25 Morgontidning, 1 26 Morgontidningsläsning, 1 27 Morgontidning, 2 28 Morgontidningsläsning, 2 29 Morgontidning, 3 30 Morgontidningsläsning, 3 31 Prenumeration på morgontidning 32 Tillgång till morgontidning: Läser hos bekant 33 Tillgång till morgontidning: Lånar av bekant 34 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 35 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 36 Tillgång till morgontidning: Läser på kollektivtrafiken 37 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 38 Tillgång till morgontidning: Läser på Internet 39 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 40 Upphöra med prenumeration 41 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 42 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 43 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 44 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 45 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 46 Upphör prenumeration: Har tidning på arbetet/skolan 47 Upphör prenumeration: För mycket annonser 48 Upphör prenumeration: Läser på Internet 49 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 50 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 51 Upphör prenumeration: Innehållet inte tillräckligt bra 52 Upphör prenumeration: Innehåller för lite annonser 53 Upphör prenumeration: Flyttade från orten 54 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 55 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av kommunala händelser 56 Upphör prenumeration: Läser på kollektivtrafiken 57 Lästid före klockan 8 58 Lästid kl 8-12 59 Lästid kl 12-17 60 Lästid efter klockan 17 61 Egenskaper hos dagstidning: Tillförlitlig 62 Egenskaper hos dagstidning: Prisvärd 63 Egenskaper hos dagstidning: Lättläst 64 Egenskaper hos dagstidning: Engagerande 65 Egenskaper hos dagstidning: Bra lokala nyheter 66 Egenskaper hos dagstidning: Bra bilder 67 Egenskaper hos dagstidning: Lätt att hitta 68 Egenskaper hos dagstidning: Opartisk 69 Egenskaper hos dagstidning: Intressant innehåll 70 Egenskaper hos dagstidning: Modern form 71 Egenskaper hos dagstidning: Njutbar att läsa 72 Egenskaper hos dagstidning: Oväntat innehåll 73 Egenskaper hos dagstidning: Kommer i tid 74 Egenskaper hos dagstidning: Stimulerande 75 Egenskaper hos dagstidning: Frågor i större sammanhang 76 Egenskaper hos dagstidning: Politiska nyheter 77 Egenskaper hos dagstidning: Partipolitiskt obunden 78 Läser gratistidningen Metro 79 Läser annan gratistidning eller lokalt annonsblad 80 Morgontidningens brist: Felaktiga sakuppgifter 81 Morgontidningens brist: Respekt för privatliv 82 Morgontidningens brist: Mycket personligt tyckande 83 Morgontidningens brist: Stora överdrifter 84 Morgontidningens brist: Överensstämmelse rubrik och text 85 Morgontidningens brist: För mycket negativa nyheter 86 Morgontidningens brist: Förenklade och ytliga nyheter 87 Morgontidningens brist: Okritiska nyheter 88 Morgontidningens brist: Partiskhet i politiska nyheter 89 Morgontidningens brist: Bristande respekt för läsarna 90 Morgontidningens brist: Dåligt språk 91 Morgontidningens brist: Skrivfel 92 Morgontidningens brist: Ointressanta nyheter 93 Kvällstidningens brist: Felaktiga sakuppgifter 94 Kvällstidningens brist: Respekt för privatliv 95 Kvällstidningens brist: Mycket personligt tyckande 96 Kvällstidningens brist: Stora överdrifter 97 Kvällstidningens brist: Överensstämmelse rubrik och text 98 Kvällstidningens brist: För mycket negativa nyheter 99 Kvällstidningens brist: Förenklade och ytliga nyheter 100 Kvällstidningens brist: Okritiska nyheter 101 Kvällstidningens brist: Partiskhet i politiska nyheter 102 Kvällstidningens brist: Bristande respekt för läsarna 103 Kvällstidningens brist: Dåligt språk 104 Kvällstidningens brist: Skrivfel 105 Kvällstidningens brist: Ointressanta nyheter 106 Allvarligaste brister i morgontidningar, 1 107 Allvarligaste brister i morgontidningar, 2 108 Allvarligaste brister i morgontidningar, 3 109 Allvarligaste brister i kvällstidningar, 1 110 Allvarligaste brister i kvällstidningar, 2 111 Allvarligaste brister i kvällstidningar, 3 112 Läser Aftonbladet, 1 113 Läser Expressen, 1 114 Läser GT, 1 115 Läser Kvällsposten, 1 116 Läser Aftonbladet, 2 117 Läser Expressen, 2 118 Läser GT, 2 119 Läser Kvällsposten, 2 120 Förtroende för regeringen 121 Förtroende för polisen 122 Förtroende för sjukvården 123 Förtroende för försvaret 124 Förtroende för riksdagen 125 Förtroende för bankerna 126 Förtroende för dagspressen 127 Förtroende för fackliga organisationer 128 Förtroende för radio och TV 129 Förtroende för grundskolan 130 Förtroende för storföretagen 131 Förtroende för svenska kyrkan 132 Förtroende för domstolarna 133 Förtroende för Kungahuset 134 Förtroende för kommunstyrelserna 135 Förtroende för universitet/högskolor 136 Förtroende för de politiska partierna 137 Förtroende för Arbetsmarknadsstyrelsen 138 Förtroende för EU-kommissionen 139 Förtroende för Europaparlamentet 140 Förtroende för närmaste grannar 141 Förtroende för svenska politiker 142 Intresse för politik 143 Demokratin i Sverige 144 Samhällsproblem 145 Viktigaste samhällsproblem, 1 146 Viktigaste samhällsproblem, 2 147 Viktigaste samhällsproblem, 3 148 Särskilt förtroende för ledande person 149 Ledande person, 1 150 Ledande person, 2 151 Placering på vänster-högerskalan 152 Kontakt med riksdagsledamot 153 Riksdagen - fattar beslut för samhällsutvecklingen 154 Riksdagen - övervakar regeringens arbete 155 Riksdagen - plats för politisk debatt 156 Riksdagen - förutser framtida problem 157 Riksdagen - avspeglar åsiktsfördelningen i väljarkåren 158 Riksdagen - tar initiativ i ouppmärksammade frågor 159 Riksdagen - bevakar utvecklingen inom EU 160 Minska den offentliga sektorn 161 Ta emot färre flyktingar i Sverige 162 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet 163 Minska löner till heltidspolitiker 164 Privatisering av statlig affärsverksamhet 165 Satsa på miljövänligt samhälle 166 Privatisering av äldreomsorgen 167 Satsa mera på friskolor 168 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 169 Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod 170 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 171 Sextimmars arbetsdag 172 Sänka skatten på låga inkomster 173 Sverige bör bli medlem i EMU 174 Sverige bör avveckla kärnkraften 175 Regeringens sätt att sköta sin uppgift 176 Demokratin i EU 177 Medlemskap i EU 178 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 179 Informerad om Sveriges förhållande till EU 180 Bästa parti 181 Partianhängare 182 Näst bästa parti 183 Inställning till Centerpartiet 184 Inställning till Moderaterna 185 Inställning till Vänsterpartiet 186 Inställning till Folkpartiet 187 Inställning till Socialdemokraterna 188 Inställning till Miljöpartiet 189 Inställning till Kristdemokraterna 190 Inställning till Lennart Daleus 191 Inställning till Carl Bildt 192 Inställning till Gudrun Schyman 193 Inställning till Lars Leijonborg 194 Inställning till Göran Persson 195 Inställning till Birger Schlaug 196 Inställning till Alf Svensson 197 Inställning till Marianne Samuelsson 198 Inställning till SAF 199 Inställning till LO 200 Inställning till Miljörörelsen 201 Inställning till Kvinnorörelsen 202 Inställning till Organisationer för homosexuella 203 Inställning till Svenska Kyrkan 204 Inställning till Frikyrkor 205 Inställning till Organisationer för invandrare 206 Inställning till Frälsningsarmen 207 Inställning till Motormännens Riksförbund 208 Viktiga frågor i valrörelsen: Skatterna 209 Viktiga frågor i valrörelsen: Miljön 210 Viktiga frågor i valrörelsen: Sysselsättningen 211 Viktiga frågor i valrörelsen: Lag och ordning 212 Viktiga frågor i valrörelsen: Invandring 213 Viktiga frågor i valrörelsen: EU/EMU 214 Viktiga frågor i valrörelsen: Utbildning 215 Viktiga frågor i valrörelsen: Barnomsorgen 216 Viktiga frågor i valrörelsen: Sjukvården 217 Viktiga frågor i valrörelsen: Äldreomsorgen 218 Viktiga frågor i valrörelsen: Kärnkraften 219 Viktiga frågor i valrörelsen: Regeringsfrågan 220 Partival i riksdagsval 1998 221 Partival i landstingsfullmäktigeval 1998 222 Partival i kommunfullmäktigeval 1998 223 Röstade ej på något parti i riksdagsvalet 224 Viktigt vid partival: Kompetenta personer 225 Viktigt vid partival: Bra ideologi 226 Viktigt vid partival: Bra åsikter i viktiga frågor 227 Viktigt vid partival: Röstar alltid på samma parti 228 Viktigt vid partival: Bra ledare 229 Viktigt vid partival: Partiet var det minst dåliga 230 Viktigt vid partival: Åsikter framförda i massmedia 231 Personröstade i riksdagsvalet 232 Personröstade i landstingsfullmäktigevalet 233 Personröstade i kommunfullmäktigevalet 234 Sänka rösträttsåldern till 16 år 235 Redovisa kampanjbidragens ursprung 236 Minska antalet riksdagsledamöter 237 Överlåta beslut i viktiga frågor till experter 238 Sänka fyraprocentspärren till riksdagen 239 Fler kommunala folkomröstningar 240 Fler nationella folkomröstningar 241 Könskvotering till offentliga styrelser och nämnder 242 Medborgarnas reaktion på politikernas förslag 243 Ingen info om opinionsundersökning veckan före valet 244 Kommun- och riksdagsval vid olika tidpunkter 245 Arbetslöshetspolitik 246 Jämställdhetspolitik 247 Miljöpolitik 248 Äldreomsorgspolitik 249 Skolpolitik 250 Företagspolitik 251 Flyktingpolitik 252 Energipolitik 253 Lag- och ordningspolitik 254 Barnomsorgspolitik 255 Sjukvårdspolitik 256 Ekonomipolitik 257 A-kassan är för hög 258 Satsning på utbildning leder till fler jobb 259 Den svarta arbetsmarknaden är liten i Sverige 260 Teknisk utveckling leder till många nya jobb 261 Globalisering av ekonomin leder till hög arbetslöshet 262 Det är vanligt med bidragsfusk 263 Arbetsgivare är ovilliga att anställa invandrare 264 Kvinnor är ofta diskriminerade 265 Mjuka upp arbetsrätten 266 Satsa mer i AMS regi 267 Öka löneskillnaderna 268 Öka resurserna till utbildning 269 Lägre ingångslöner för ungdomar 270 Tidsbegränsad arbetslöshetsersättning 271 Konkurrenskraftig svensk industri 272 De svenska storföretagen sköts effektivt 273 Vinstintresse framför de anställdas arbetssituation 274 Industriarbete är smutsigt och monotont 275 Industrin tar sitt ansvar för miljön 276 Stor risk för arbetsskada inom industrin 277 Få kvinnor i ledningen för svenska storföretag 278 Låg utbildningsnivå inom svensk industri 279 Kommunens service,1: Bostadstillgång 280 Kommunens service,1: Kollektivtrafik 281 Kommunens service,1: Miljövård 282 Kommunens service,1: Bibliotek 283 Kommunens service,1: Skolor 284 Kommunens service,1: Barnomsorg 285 Kommunens service,1: Äldrevård 286 Kommunens service,1: Socialvård 287 Kommunens service,1: Fritidsverksamhet 288 Kommunens service,1: Sjukvård 289 Kommunens service,1: Kulturaktivitet 290 Kommunens service,2: Föräldrakooperativ barnomsorg 291 Kommunens service,2: Kommunal barnomsorg 292 Kommunens service,2: Kommunal grundskola 293 Kommunens service,2: Kommunal gymnasieskola 294 Kommunens service,2: Friskolor 295 Kommunens service,2: Barnavårdscentral 296 Kommunens service,2: Vårdcentral 297 Kommunens service,2: Sjukhusvård 298 Kommunens service,2: Privatläkare 299 Kommunens service,2: Folktandvård 300 Kommunens service,2: Privattandläkare 301 Kommunens service,2: Äldreomsorg 302 Kommunens service,2: Socialtjänst 303 Kommunens service,2: Färdtjänst 304 Kommunens service,2: Handikappomsorg 305 Kommunens service,2: Kollektivtrafik 306 Kommunens service,2: Idrottsanläggningar 307 Kommunens service,2: Bibliotek 308 Kommunens service,2: Kulturaktivitet 309 Kommunens service,2: Fritidsverksamhet 310 Kommunens service,2: Turism 311 Kommunens service,2: Miljövård 312 Kommunens service,2: Bostadstillgång 313 Kommunens service,2: Gator och vägar 314 Kommunens service,2: Renhållning 315 Kommunens service,2: Möjlighet att få jobb 316 Den kommunala servicen 317 Kommunstyrelsens sätt att sköta sin uppgift 318 Svenskt medlemskap i EMU 319 EU medlemskap - Miljön 320 EU medlemskap - Ekonomin 321 EU medlemskap - Sysselsättningen 322 EU medlemskap - Jordbruket 323 EU medlemskap - Sociala tryggheten 324 EU medlemskap - Jämställdheten mellan män och kvinnor 325 EU medlemskap - Den militära säkerheten 326 EU medlemskap - Den nationella självständigheten 327 EU medlemskap - Möjlighet påverka utvecklingen i EU 328 EU medlemskap - Prisnivån på livsmedel 329 EU medlemskap - Brottsbekämpningen 330 EU medlemskap - Företagens konkurrensmöjligheter 331 EU medlemskap - Högre utbildning 332 Sverige bör vara medlem i EU 333 Stå utanför EU 334 Föra alliansfri politik i fredstid 335 Söka medlemskap i NATO 336 Försvarssamarbete inom EU 337 Utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete inom EU 338 Kärnkraft som energikälla 339 Kärnkraftsavvecklingens start 340 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 341 Risk för fler cancerfall 342 Risk för ökade miljöskador 343 Risk för dålig avfallshantering 344 Risk för fler atomvapenmakter 345 Risk för att Östeuropa inte kan hantera kärnkraftverk 346 Energi och kärnkraftsinformation: Miljöorganisationer 347 Energi och kärnkraftsinformation: Kärnkraftsindustrin 348 Energi och kärnkraftsinformation: Regeringen 349 Energi och kärnkraftsinformation: Forskare 350 Energi och kärnkraftsinformation: Journalister 351 Energi och kärnkraftsinformation: Statliga myndigheter 352 Energi och kärnkraftsinformation: Kommunstyrelsen 353 Kommunalt veto i avfallsfrågan 354 Egna kommunen: Oljeraffinaderi 355 Egna kommunen: Miljöfarligt avfall 356 Egna kommunen: Kärnkraftverk 357 Egna kommunen: Vindkraftverk 358 Egna kommunen: Högaktiva avfall 359 Slutförvaring av högaktivt avfall 360 Intresserad av miljöfrågor 361 Miljöfrågor jämfört med samhällsfrågor 362 Aktiviteter senaste året: Promenerat 363 Aktiviteter senaste året: Cyklat 364 Aktiviteter senaste året: Åkt kollektivt 365 Aktiviteter senaste året: Kört/åkt bil 366 Miljöåtgärd,1: Sänka hastigheten på vägarna 367 Miljöåtgärd,1: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 368 Miljöåtgärd,1: Bygga ut kollektivtrafiken 369 Miljöåtgärd,1: Öka u-hjälpen 370 Miljöåtgärd,1: Mer pengar på miljöprojekt i Baltikum 371 Miljöåtgärd,1: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 372 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 373 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 374 Hot mot miljön: Oljeutsläpp vid kusterna 375 Hot mot miljön: Hantering av industriutsläpp 376 Hot mot miljön: Hantering av hushållsavfall 377 Hot mot miljön: Utrotning av djur- och växtarter 378 Hot mot miljön: Kemikalier i jordbruket 379 Hot mot miljön: Hantering av kärnkraftsavfall 380 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 381 Miljöåtgärd,2: Sänka hastigheten på vägarna 382 Miljöåtgärd,2: Bränslesnålare bilar 383 Miljöåtgärd,2: Bygga ut kollektivtrafiken 384 Miljöåtgärd,2: Körsätt som minskar utsläppen 385 Miljöåtgärd,2: Bättre bensinkvalite 386 Miljöåtgärd,2: Hårdare poliskontroll 387 Miljöåtgärd,2: Totalförbjuda bilar med stora utsläpp 388 Miljöåtgärd,2: Förbättra den katalytiska avgasreningen 389 Miljöåtgärd,2: Minska på bilåkandet 390 Miljöåtgärd,2: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 391 Miljöåtgärd,2: Krav på motorvärmare i kalla trakter 392 Miljöåtgärd,2: Färre ljussignaler-trafiken flyter bättre 393 Miljöåtgärd,2: Satsa mer på elbilar 394 Miljöåtgärd,2: Höja bensinskatten 395 Miljöinformation: Forskare 396 Miljöinformation: Greenpeace 397 Miljöinformation: Journalist 398 Miljöinformation: Kommunen 399 Miljöinformation: Näringslivet 400 Miljöinformation: Regeringen 401 Miljöinformation: Naturskyddsföreningen 402 Miljöinformation: Statliga myndigheter 403 Miljöinformation: Kommunstyrelsen 404 Miljöinformation: Bilindustrin 405 Miljöinformation: Oljebolagen 406 Miljöinformation: Verkstadsindustrin 407 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 408 Beredd göra för miljön: Arbeta i miljöorganisation 409 Beredd göra för miljön: Avstå miljöfarliga varor 410 Beredd göra för miljön: Högre skatt till miljöändamål 411 Beredd göra för miljön: Kompostera 412 Beredd göra för miljön: Lämna in miljöfarligt avfall 413 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 414 Beredd göra för miljön: Spara energi i hemmet 415 Beredd göra för miljön: Välja ekologiska livsmedel 416 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 417 Beredd göra för miljön: Miljövänligt beteende 418 Beredd göra för mindre avgasutsläpp: Åker mer kollektivt 419 Beredd göra för mindre avgasutsläpp: Förändrar körsättet 420 Beredd göra för mindre avgasutsläpp: Betalar mer för bättre bensin 421 Beredd göra för mindre avgasutsläpp: Skaffa motorvärmare 422 Beredd göra för mindre avgasutsläpp: Sänka hastigheten 423 Beredd göra för mindre avgasutsläpp: Betala för kontroll av bilens utsläpp 424 Beredd göra för mindre avgasutsläpp: Kör ej bil regelbundet 425 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 426 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 427 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 428 Risk för svenska folkets hälsa: Aids 429 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 430 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 431 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraft 432 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 433 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 434 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 435 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 436 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 437 Risk för svenska folkets hälsa: Bilavgaser 438 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 439 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 440 Risk för svenska folkets hälsa: Våldsfilmer 441 Risk för svenska folkets hälsa: Genmanipulerade livsmedel 442 Risk för egen hälsa: Rökning 443 Risk för egen hälsa: Alkohol 444 Risk för egen hälsa: Narkotika 445 Risk för egen hälsa: Aids 446 Risk för egen hälsa: Övervikt 447 Risk för egen hälsa: Våld och övergrepp 448 Risk för egen hälsa: Kärnkraft 449 Risk för egen hälsa: Bildskärmsarbete 450 Risk för egen hälsa: Arbetslöshet 451 Risk för egen hälsa: Ensamhet 452 Risk för egen hälsa: Skador i arbetslivet 453 Risk för egen hälsa: Trafikolyckor 454 Risk för egen hälsa: Bilavgaser 455 Risk för egen hälsa: Kemikalier i livsmedel 456 Risk för egen hälsa: Allergier 457 Risk för egen hälsa: Våldsfilmer 458 Risk för egen hälsa: Genmanipulerade livsmedel 459 Hälsotillstånd: Rörlighet 460 Hälsotillstånd: Hygien 461 Hälsotillstånd: Huvudsakliga aktiviteter 462 Hälsotillstånd: Smärtor 463 Hälsotillstånd: Oro, nedstämdhet 464 Hälsotillstånd idag i jämförelse med förra året 465 Nuvarande hälsotillstånd 466 Lyssnar på P1 i Sveriges Radio 467 Lyssnar på P2 i Sveriges Radio 468 Lyssnar på P3 i Sveriges Radio 469 Lyssnar på P4 i Sveriges Radio/Lokalradio 470 Lyssnar på Radio Rix 471 Lyssnar på Radio City 472 Lyssnar på Radio Energy 473 Lyssnar på Radio Megapol 474 Lyssnar på annan privat lokalradio 475 Lyssnar på närradiokanal 476 Lyssnar på privat lokalradio 477 Tittar på SVT1 478 Tittar på SVT2 479 Tittar på TV3 480 Tittar på TV4 481 Tittar på Femman 482 Tittar på TV6 483 Tittar på TV8 484 Tittar på ZTV 485 Tittar på MTV 486 Tittar på Filmnet 487 Tittar på TV 1000 488 Tittar på Eurosport 489 Tittar på Filmkanal 490 Tittar på annan svensk kanal 491 Expedition: Robinson 492 Reaktion om tidningen upphörde att ges ut 493 Morgontidningens information om händelser i kommunen 494 Praktiskt användbara upplysningar - Videofilm 495 Praktiskt användbara upplysningar - Kvällstidningar 496 Praktiskt användbara upplysningar - Sveriges Television 497 Praktiskt användbara upplysningar - Lokala morgontidningar 498 Samtalsämne - Videofilm 499 Samtalsämne - Kvällstidningar 500 Samtalsämne - Sveriges Television 501 Samtalsämne - Lokala morgontidningar 502 Avkoppling - Videofilm 503 Avkoppling - Kvällstidningar 504 Avkoppling - Sveriges Television 505 Avkoppling - Lokala morgontidningar 506 Om världen - Videofilm 507 Om världen - Kvällstidningar 508 Om världen - Sveriges Television 509 Om världen - Lokala morgontidningar 510 Kännedom - Videofilm 511 Kännedom - Kvällstidningar 512 Kännedom - Sveriges Television 513 Kännedom - Lokala morgontidningar 514 Stimulerar egna funderingar - Videofilm 515 Stimulerar egna funderingar - Kvällstidningar 516 Stimulerar egna funderingar - Sveriges Television 517 Stimulerar egna funderingar - Lokala morgontidningar 518 Känsla av delaktighet - Videofilm 519 Känsla av delaktighet - Kvällstidningar 520 Känsla av delaktighet - Sveriges Television 521 Känsla av delaktighet - Lokala morgontidningar 522 Risker i tillvaron - Videofilm 523 Risker i tillvaron - Kvällstidningar 524 Risker i tillvaron - Sveriges Television 525 Risker i tillvaron - Lokala morgontidningar 526 Ökad självinsikt - Videofilm 527 Ökad självinsikt - Kvällstidningar 528 Ökad självinsikt - Sveriges Television 529 Ökad självinsikt - Lokala morgontidningar 530 Förstå samhället - Videofilm 531 Förstå samhället - Kvällstidningar 532 Förstå samhället - Sveriges Television 533 Förstå samhället - Lokala morgontidningar 534 Förtroende för den lokala morgonpressen 535 Förtroende för morgonpressen i Stockholm 536 Förtroende för kvällspressen 537 Förtroende för Sveriges Television 538 Förtroende för TV4 539 Internet - Nöje för ungdomar 540 Internet - Måste ha hemma för att hänga med 541 Internet - Alltför komplicerat 542 Internet - Kommer att ersätta post och telefon 543 Internet - I stället för dagstidningsprenumeration 544 Internet - Överskattat medium 545 Internet - Hjälper barn att lyckas bättre i skolan 546 Internet - Försvinner dagstidningar på papper 547 Tillgång till TV-apparat 548 Antal TV-apparater 549 Tillgång till telefon 550 Antal telefoner 551 Tillgång till telefonsvarare 552 Tillgång till mobiltelefon 553 Tillgång till Text-TV 554 Tillgång till video 555 Tillgång till kabel-TV 556 Tillgång till digital-TV 557 Tillgång till parabolantenn 558 Tillgång till persondator 559 Tillgång till mikrovågsugn 560 Tillgång till fax 561 Tillgång till CD-spelare 562 Tillgång till fritidshus 563 Tillgång till bil 564 Bil 1: Märke/modell 565 Bil 1: Årsmodell 566 Bil 2: Märke/modell 567 Bil 2: Årsmodell 568 PC-utrustning: Internet-anslutning 569 PC-utrustning: E-mail adress 570 PC-utrustning: Hemsida 571 Har ej PC-utrustning 572 Internet-användning senaste året 573 Internet för privata syften - i hemmet 574 Internet för privata syften - på arbetsplats 575 Internet för privata syften - på bibliotek 576 Internet för arbete - i hemmet 577 Internet för arbete - på arbetsplats 578 Internet för arbete - på bibliotek 579 Internetanvändning i stället för andra medier 580 Medium som använts i mindre utsträckning 581 Internetanvändning: Nöje, spel 582 Internetanvändning: Datorteknisk användning 583 Internetanvändning: Knyta kontakter, chatta 584 Internetanvändning: Hämta dagliga nyheter 585 Internetanvändning: Söka specialinformation 586 Internetanvändning: E-post 587 Internetanvändning: Praktisk nytta 588 Internetanvändning: Annat syfte 589 Dagstidningar på Internet: Aftonbladet 590 Dagstidningar på Internet: Expressen 591 Dagstidningar på Internet: Dagens Nyheter 592 Dagstidningar på Internet: Svenska Dagbladet 593 Dagstidningar på Internet: Göteborgs-Posten 594 Dagstidningar på Internet: Dagens Industri 595 Dagstidningar på Internet: Annan tidning 596 Dagstidningar på Internet: Nättidning 597 Nyhetstjänster på Internet: SVT24 598 Nyhetstjänster på Internet: TV4 599 Nyhetstjänster på Internet: Ekot på Sveriges Radio 600 Nyhetstjänster på Internet: Svenska CNN 601 Nyhetstjänster på Internet: Annan nyhetstjänst 602 Samhällstjänster på Internet: Kommunens hemsida 603 Samhällstjänster på Internet: Riksdagens hemsida 604 Samhällstjänster på Internet: Regeringens hemsida 605 Samhällstjänster på Internet: Politiskt partis hemsida 606 Internet är snabbare och bättre än andra medier 607 Internettidning på sladdlös, medtagbar skärm 608 Internet innehåller för få lokala annonser 609 Internet innehåller mer nyheter än vanliga tidningar 610 Internet kan aldrig ersätta bok eller tidning 611 Internet är snabbare och bättre än andra medier 612 Information inför riksdagsval: SVT1 613 Information inför riksdagsval: SVT2 614 Information inför riksdagsval: TV4 615 Information inför riksdagsval: Sveriges Radios kanaler 616 Information inför riksdagsval: Privatradiokanaler 617 Information inför riksdagsval: Dagens Nyheter 618 Information inför riksdagsval: Svenska Dagbladet 619 Information inför riksdagsval: Göteborgs-Posten 620 Information inför riksdagsval: Lokala morgontidningar 621 Information inför riksdagsval: Kvällstidningar 622 Medlem i idrottsföreningen 623 Medlem i miljöorganisation 624 Medlem i politiskt parti 625 Medlem i facklig organisation 626 Medlem i hyresgästförening 627 Medlem i kulturförening 628 Medlem i pensionärsorganisation 629 Medlem i annan förening 630 Medlem i Svenska Kyrkan 631 Medlem i Frikyrka 632 Medlem i annat kristet samfund 633 Medlem i annat religiöst samfund 634 Lediga timmar under en vanlig vardag 635 Placering - lita på människor 636 Aktiviteter senaste året: Sport eller idrott 637 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 638 Aktiviteter senaste året: Biobesök 639 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 640 Aktiviteter senaste året: Läst bok 641 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 642 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 643 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 644 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med vänner 645 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 646 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto, V65 647 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 648 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 649 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 650 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 651 Aktiviteter senaste året: Använt Internet 652 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 653 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 654 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 655 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 656 Aktiviteter senaste året: Arbetat övertid 657 Aktiviteter senaste året: Tecknat, målat, skrivit 658 Aktiviteter senaste året: Handlat med värdepapper 659 Aktiviteter senaste året: Använt mobiltelefonen 660 Aktiviteter senaste året: Använt betalkort 661 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med grannar 662 Aktiviteter senaste året: Hjälp av någon granne 663 Aktiviteter senaste året: Sysslat med trädgårdsarbete 664 Aktiviteter senaste året: En dag åt att göra ingenting 665 Aktiviteter senaste året: Mekat med bil 666 Aktiviteter senaste året: Tränat på gym 667 Aktiviteter senaste året: Köpt kläder 668 Aktiviteter senaste året: Ätit snabbmat 669 Aktiviteter senaste året: Deltagit i studiecirkel 670 Aktiviteter senaste året: Spelat någon musikinstrument 671 Aktiviteter senaste året: Bett till Gud 672 Aktiviteter senaste året: Stött hjälporganisation 673 Viktiga värden: En ren värld 674 Viktiga värden: Teknisk utveckling 675 Viktiga värden: Ett behagligt liv 676 Viktiga värden: Ett spännande liv 677 Viktiga värden: Självförverkligande 678 Viktiga värden: En värld i fred 679 Viktiga värden: En vacker värld 680 Viktiga värden: Jämlikhet 681 Viktiga värden: Familjetrygghet 682 Viktiga värden: Frihet 683 Viktiga värden: Lycka 684 Viktiga värden: Inre harmoni 685 Viktiga värden: Kärlek 686 Viktiga värden: Landets säkerhet 687 Viktiga värden: Ett liv fullt av njutning 688 Viktiga värden: Frälsning 689 Viktiga värden: Självaktning 690 Viktiga värden: Socialt anseende 691 Viktiga värden: Sann vänskap 692 Viktiga värden: Visdom 693 Viktiga värden: Rättvisa 694 Viktiga värden: Makt 695 Viktiga värden: Hälsa 696 Viktiga värden: Rikedom 697 Viktiga värden: Ärlighet 698 Nöjd med livet 699 Det senaste årets förändring i privatekonomin 700 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 701 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 702 Det kommande årets förändring i privatekonomin 703 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 704 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 705 Senaste biblioteksbesök 706 Bibliotekslån - litteratur som används i arbetet 707 Bibliotekslån - litteratur som används för studier 708 Bibliotekslån - litteratur som används på fritiden 709 Bibliotekslån - besöker aldrig bibliotek 710 Biblioteksanvändning - Låna barnböcker 711 Biblioteksanvändning - Låna skönlitteratur 712 Biblioteksanvändning - Låna facklitteratur 713 Biblioteksanvändning - Läsa böcker 714 Biblioteksanvändning - Läsa tidningar 715 Biblioteksanvändning - Använda referenslitteratur 716 Biblioteksanvändning - Använda studieplatser 717 Biblioteksanvändning - Låna musik på CD 718 Biblioteksanvändning - Låna videofilm 719 Biblioteksanvändning - Gå på kulturarrangemang 720 Biblioteksanvändning - Få hjälp att hitta information 721 Biblioteksanvändning - Söka i katalogen på dator 722 Biblioteksanvändning - Söka på Internet 723 Biblioteksanvändning - Chatta eller e-post 724 Biblioteksanvändning - Spela spel på dator 725 Viktigaste bibliotekstjänst 726 Bibliotek - Personalens bemötande 727 Bibliotek - Personalens kompetens 728 Bibliotek - Personalens hjälp 729 Bibliotek - Tillgång till datorplatser 730 Bibliotek - Tillgång till läsplatser 731 Bibliotek - Urvalet av litteratur 732 Bibliotek - Urvalet av CD-skivor och videofilmer 733 Bibliotek - Öppettiderna 734 Bibliotekens roll för ett modernt samhälle 735 Högre skatt som används till bibliotek 736 Bibliotekens service 737 Boendetid 738 Bostadsområde 739 Uppväxtort själv 740 Uppväxtort fader 741 Uppväxtort moder 742 Bostad 743 Boendeform 744 Antal vuxna personer i hushållet 745 Antal barn/ungdomar i hushållet 746 Barn i hushållet: 0-3 år 747 Barn i hushållet: 4-6 år 748 Barn i hushållet: 7-15 år 749 Barn i hushållet: 16-18 år 750 Hushållstyp 751 Annan hushållstyp 752 Civilstånd 753 Födelseår 754 Kön 755 Medborgarskap 756 Utbildning 757 Intresserad av att satsa på mer utbildning 758 Arbetsmarknadsgrupp 759 Yrkesarbetande 760 Yrke 761 Heltids- eller deltidsarbete 762 Statlig tjänst 763 Kommunal tjänst 764 Landstingskommunal tjänst 765 Privat tjänst 766 Subjektiv yrkesgrupp 767 Medlem i fackförening 768 Hushållets årsinkomst 769 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 770 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 771 Viktigt i arbetet: Anställningstrygghet 772 Viktigt i arbetet: Hög inkomst 773 Viktigt i arbetet: Goda karriärmöjligheter 774 Viktigt i arbetet: Självständighet 775 Viktigt i arbetet: Styra sina arbetstider 776 Viktigt i arbetet: God gemenskap med arbetskamrater 777 Viktigt i arbetet: Högt anseende 778 Viktigt i arbetet: Nyttigt för samhället 779 Viktigt i arbetet: Slipper bli smutsig 780 Viktigt i arbetet: Ansvarsfullt 781 Nöjd med arbetet 782 Arbetets anseende 783 Arbete i förhållande till fritid 784 Språkkunskap: Danska 785 Språkkunskap: Norska 786 Språkkunskap: Engelska 787 Språkkunskap: Tyska 788 Språkkunskap: Franska 789 Språkkunskap: Spanska 790 Språkkunskap: Annat

VAR 1 SSD STUDY NR 0739              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0739


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 Födelseår 18. 1918 . . 83. 1983 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 22 25 35 33 32 33 37 38 36 37 48 53 52 45 50 47 43 50 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 43 51 49 52 51 56 69 62 76 64 77 76 74 72 62 71 62 66 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 74 68 62 57 64 60 59 58 63 66 70 66 59 58 54 55 56 70 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 58 53 53 50 53 48 56 61 60 56 43 2
VAR 6 RIKSOMRÅDE Loc 16 width 1 Riksområde 637 1. Stockholm,(Stockholms län) 605 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 327 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 528 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 721 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 356 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 164 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 223 8. Övre Norrland (Västerbottens län)
VAR 7 H-REGION Loc 17 width 1 H-region 613 1. Stockholm, Södertälje A-region 1173 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 770 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 287 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kmeters radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 188 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 322 8. Göteborgs A-region 208 9. Malmö/Lund/Trelleborg
VAR 8 LÄN Loc 18 width 2 Län 637 01. Stockholms län 108 03. Uppsala län 104 04. Södermanlands län 154 05. Östergötlands län 128 06. Jönköpings län 76 07. Kronobergs län 99 08. Kalmar län 24 09. Gotlands län 77 10. Blekinge län 451 12. Skåne län 120 13. Hallands län 601 14. Västra Götalands län 131 17. Värmlands län 129 18. Örebro län 110 19. Västmanlands län 113 20. Dalarna län 112 21. Gävleborgs län 115 22. Västernorrlands län 49 23. Jämtlands län 113 24. Västerbottens län 110 25. Norrbotten län
VAR 9 BOSTADSORT Loc 20 width 1 MD=9 Bostadsort 782 1. Ren landsbygd 562 2. Mindre tätort 1646 3. Stad eller större tätort 515 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 56 9. Uppgift saknas
VAR 10 UTBILDNING Loc 21 width 1 MD=9 Utbildning 975 1. Hög 832 3. Medelhög 1712 5. Låg 42 9. Uppgift saknas
VAR 11 KÖN Loc 22 width 1 Kön 1755 1. Man 1806 2. Kvinna
VAR 12 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalradionyheter i radion <Senaste förekomst: SOM97 F.1> 1038 1. Dagligen 232 2. 5-6 ggr/vecka 288 3. 3-4 ggr/vecka 297 4. 1-2 ggr/vecka 720 5. Mer sällan 751 6. Aldrig 212 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 DAGENS EKO 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Programval> Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 853 1. Dagligen 312 2. 5-6 ggr/vecka 354 3. 3-4 ggr/vecka 350 4. 1-2 ggr/vecka 696 5. Mer sällan 652 6. Aldrig 321 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 PRIVAT LOKALRADIO 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Programval> Nyheter i privat lokalradio <Se F.1 för fullständig frågetext> 308 1. Dagligen 150 2. 5-6 ggr/vecka 203 3. 3-4 ggr/vecka 223 4. 1-2 ggr/vecka 650 5. Mer sällan 1525 6. Aldrig 479 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 AKTUELLT 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Programval> Aktuellt i SVT1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 810 1. Dagligen 559 2. 5-6 ggr/vecka 702 3. 3-4 ggr/vecka 658 4. 1-2 ggr/vecka 452 5. Mer sällan 110 6. Aldrig 247 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 RAPPORT 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Programval> Rapport i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 968 1. Dagligen 520 2. 5-6 ggr/vecka 626 3. 3-4 ggr/vecka 627 4. 1-2 ggr/vecka 492 5. Mer sällan 118 6. Aldrig 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Programval> Regionala nyheter i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 677 1. Dagligen 476 2. 5-6 ggr/vecka 587 3. 3-4 ggr/vecka 629 4. 1-2 ggr/vecka 655 5. Mer sällan 223 6. Aldrig 291 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 MORGON-TV I SVT2 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Programval> Morgon-TV i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 143 1. Dagligen 88 2. 5-6 ggr/vecka 184 3. 3-4 ggr/vecka 235 4. 1-2 ggr/vecka 842 5. Mer sällan 1636 6. Aldrig 410 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 NYHETERNA I TV4 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) <Programval> Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 568 1. Dagligen 481 2. 5-6 ggr/vecka 849 3. 3-4 ggr/vecka 731 4. 1-2 ggr/vecka 551 5. Mer sällan 131 6. Aldrig 227 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LOKALA NYHETER I TV4 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) <Programval> Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 359 1. Dagligen 293 2. 5-6 ggr/vecka 544 3. 3-4 ggr/vecka 643 4. 1-2 ggr/vecka 920 5. Mer sällan 464 6. Aldrig 315 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 MORGON-TV I TV4 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) <Programval> Morgon-TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 219 1. Dagligen 146 2. 5-6 ggr/vecka 285 3. 3-4 ggr/vecka 299 4. 1-2 ggr/vecka 778 5. Mer sällan 1466 6. Aldrig 345 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 TV3-DIREKT 1 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 1(11) <Programval> TV3-Direkt <Se F.1 för fullständig frågetext> 99 1. Dagligen 126 2. 5-6 ggr/vecka 284 3. 3-4 ggr/vecka 353 4. 1-2 ggr/vecka 659 5. Mer sällan 1662 6. Aldrig 355 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 LÄSER EJ MORGONTIDN 1 2 Loc 34 width 1 2 Läser eller tittar Du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om ja, ange tidningens namn samt hur många gånger per vecka Du brukar läsa eller titta i den. Om Du läser mer än en morgontidning, ange den som Du betraktar som Din huvudtidning först. 2(1) Läser ingen morgontidning minst en gång i veckan <Senaste förekomst: SOM97 F.2> 472 1. Markerat 3089 5. Ej markerat
VAR 24 LÄSER EJ MORGONTIDN 2 2 Loc 35 width 1 MD=6 2(2) Läser ingen ytterligare morgontidning minst en gång i veckan <Se F.2 för fullständig frågetext> 1311 1. Markerat 510 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 25 MORGONTIDNING 1 2 Loc 36 width 3 MD= 0 or GE 999 2(3) Morgontidning 1 <Se F.2 för fullständig frågetext> 91 001. Metro 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 1 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 24 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 50 203. Arbetet 3 204. Dagbladet Nya Samhället 16 205. Dala-Demokraten 5 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 11 207. Folket 10 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 6 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 30 211. Länstidningen (Östersund) 38 212. Norrländska Socialdemokraten 22 213. Nya Norrland 1 214. Oskarshamns-Nyheterna 19 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 18 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 1 218. Söderhamns-Hälsinge/Kuriren 29 219. Värmlands Folkblad 8 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 3 224. Örebro-Kuriren 11 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 4 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 235. Kristianstads Läns-Demokraten 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 4 238. Hälsinge-Kuriren 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 36 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 11 307. Hudiksvalls-Tidningen 1 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 2 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 6 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 0 317. Norra Halland/Nordhalland 34 318. Norra Skåne 17 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 27 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 24 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 16 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlands-Bygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 21 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästriklands Tidning 9 401. Alingsås Tidning 6 402. Arboga Tidning 8 403. Bergslagsposten 44 404. Blekinge Läns Tidning 30 405. Bohuslänningen 6 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 29 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 34 410. Falu-Kuriren 31 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 284 414. Göteborgs-Posten 39 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 13 417. Katrineholms-Kuriren 22 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 18 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 12 423. Motala Tidning 81 424. Nerikes Allehanda 31 425. Norra Västerbotten 19 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 2 427. Provinstidningen Dalsland 4 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 2 429. Smålands Dagblad 19 430. Smålands-Tidningen 4 432. Strengnes Tidning 45 433. Sundsvalls Tidning 148 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 2 437. Sölvesborgs-Tidningen 8 438. Tranås Tidning 7 439. Trelleborgs Allehanda 59 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skänninge Tidning 50 442. Vestmanlands Läns Tidning 9 443. Vetlanda Posten 54 444. Västerbottens Kuriren 17 445. Ystads Allehanda 28 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 1 454. Hudiksvalls Nyheter 38 501. Barometern 63 502. Borås Tidning 11 503. Enköpings-Posten 4 504. Falköpings-Tidning 3 505. Filipstads Tidning 10 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 7 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 34 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 4 513. Nya Kristinehamns-Posten 59 514. Nya Wermlandstidningen 10 515. Oskarshamns-Tidning 42 516. Smålandsposten 131 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 9 519. Ulricehamns Tidning 13 520. Västerviks-Tidningen 1 521. Östgöta-Bladet 74 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 7 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 3 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 1 608. Landskrona-Posten 17 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 40 610. Nordvästra Skånes Tidningar 29 611. Norrbottens-Kuriren 31 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 7 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 5 614. Västernorrlands Allehanda 2 615. Västgöta-Bladet 1 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 7 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 6 803. Borlänge Tidning 2 804. Dagen 391 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 14 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 9 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 59 812. Helsingborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 39 817. Jönköpings-Posten 7 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 0 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 1 822. Lilla Edet-Posten 5 823. Ljusdals-Posten 9 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 11 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 0 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 12 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 3 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 5 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 6 838. Södra Dalarnas Tidning 17 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 23 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 15 852. Dagens Industri 0 853. Finn-Veden 0 855. Stenungssundsposten 0 890. Lokal annonstidning 2 891. Utländsk dagstidning 0 985. På lätt svenska-tidning för invandrare 0 986. Skövdenytt 0 990. Finanstidningen 0 991. Dagens Medicin 0 992. Affärsvärlden 12 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning 418 000. Frågan ej tillämplig 56 999. Uppgift saknas
VAR 26 MORGONTIDN. LÄSNING 1 2 Loc 39 width 1 MD=9 2(4) Morgontidningsläsning 1 - Antal dagar per vecka <Se F.2 för fullständig frågetext> 33 1. 1 dag 72 2. 2 dagar 190 3. 3 dagar 128 4. 4 dagar 344 5. 5 dagar 1121 6. 6 dagar 1201 7. 7 dagar 472 9. Uppgift saknas
VAR 27 MORGONTIDNING 2 2 Loc 40 width 3 MD= 0 or GE 999 2(5) Morgontidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 001. Metro . . 992. Affärsvärlden 99 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning 2512 000. Frågan ej tillämplig 41 999. Uppgift saknas Kod: 1 202 203 204 205 206 207 208 209 211 212 Frek: 90 7 35 12 10 2 5 4 1 8 6 Kod: 213 217 219 220 224 225 231 238 305 308 310 Frek: 3 10 9 13 2 4 2 1 2 3 2 Kod: 311 313 315 317 318 319 320 321 322 323 325 Frek: 2 2 2 3 1 2 1 1 1 7 1 Kod: 327 331 333 401 404 405 406 408 410 411 414 Frek: 2 1 6 3 7 4 2 3 6 4 47 Kod: 415 418 421 423 424 425 426 428 429 430 433 Frek: 2 1 2 2 7 4 4 3 1 2 8 Kod: 434 437 439 440 442 443 444 445 501 502 503 Frek: 28 2 7 15 7 1 6 8 4 12 1 Kod: 504 506 507 509 510 512 513 514 515 516 517 Frek: 7 5 2 1 1 3 2 9 1 5 79 Kod: 519 522 601 608 609 610 611 612 614 616 801 Frek: 6 6 4 1 2 2 7 5 6 4 1 Kod: 803 804 805 808 811 812 817 818 822 823 828 Frek: 2 11 153 2 3 3 6 3 1 2 2 Kod: 831 834 836 838 839 842 852 853 891 990 998 Frek: 1 1 2 1 2 7 78 2 1 1 99 Kod: 0 999 Frek: 2512 41
VAR 28 MORGONTIDN. LÄSNING 2 2 Loc 43 width 1 MD=9 2(6) Morgontidningsläsning 2 - Antal dagar per vecka <Se F.2 för fullständig frågetext> 153 1. 1 dag 125 2. 2 dagar 139 3. 3 dagar 89 4. 4 dagar 159 5. 5 dagar 172 6. 6 dagar 94 7. 7 dagar 2630 9. Uppgift saknas
VAR 29 MORGONTIDNING 3 2 Loc 44 width 3 MD= 0 or GE 999 2(7) Morgontidning 3 <Se F.2 för fullständig frågetext> 001. Metro . . 992. Affärsvärlden 53 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning 3295 000. Frågan ej tillämplig 41 999. Uppgift saknas Kod: 1 202 203 206 211 213 214 215 220 223 224 Frek: 19 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 225 231 305 308 309 313 318 320 321 325 401 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 414 415 419 423 424 430 433 434 439 440 444 Frek: 5 2 1 1 4 1 1 3 1 1 1 Kod: 445 501 502 509 514 517 519 610 612 613 801 Frek: 2 1 1 1 2 25 1 2 1 1 1 Kod: 803 804 805 812 818 823 852 855 891 990 998 Frek: 1 1 25 1 1 1 30 1 5 1 53 Kod: 0 999 Frek: 3295 41
VAR 30 MORGONTIDN. LÄSNING 3 2 Loc 47 width 1 MD=9 2(8) Morgontidningsläsning 3 - Antal dagar per vecka <Se F.2 för fullständig frågetext> 44 1. 1 dag 16 2. 2 dagar 27 3. 3 dagar 12 4. 4 dagar 31 5. 5 dagar 26 6. 6 dagar 17 7. 7 dagar 3388 9. Uppgift saknas
VAR 31 PREN MORGONTIDNING 3 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 3A Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? <Senaste förekomst: SOM97 F.4> 2535 1. Ja 975 5. Nej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 LÄSER HOS BEKANT 3 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 3B Om Ditt hushåll inte prenumererar men Du ändå läser en morgontidning, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 3B(1) <Tillgång till morgontidningen> Läser hos bekant 119 1. Markerat 874 5. Ej markerat 2535 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 33 LÅNAR AV BEKANT 3 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 3B(2) <Tillgång till morgontidningen> Lånar av bekant <Se F.3B för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 952 5. Ej markerat 2535 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 34 LÄSER ARBETET/SKOLAN 3 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 3B(3) <Tillgång till morgontidningen> Läser på arbetet/skolan <Se F.3B för fullständig frågetext> 365 1. Markerat 628 5. Ej markerat 2535 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 35 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 3 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 3B(4) <Tillgång till morgontidningen> Läser på bibliotek <Se F.3B för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 930 5. Ej markerat 2535 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 36 LÄSER PÅ KOLLEKTIVTRAF 3 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 3B(5) <Tillgång till morgontidningen> Läser på kollektivtrafiken <Se F.3B för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 891 5. Ej markerat 2535 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 37 KÖPER LÖSNUMMER 3 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 3B(6) <Tillgång till morgontidningen> Köper lösnummer <Se F.3B för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 846 5. Ej markerat 2535 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 38 LÄSER PÅ INTERNET 3 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 3B(7) <Tillgång till morgontidningen> Läser på Internet <Se F.3B för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 945 5. Ej markerat 2535 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 39 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 3 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 3B(8) <Tillgång till morgontidningen> Läser på annat sätt <Se F.3B för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 914 5. Ej markerat 2535 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 40 UPPHÖRA PRENUMERATION 4 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 6 4 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? <Senaste förekomst: SOM97 F.5 och F.6> 137 1. Ja, flera gånger 237 2. Ja, någon enstaka gång 1018 3. Nej 15 4. Tveksam, vet ej 352 5. Prenumererar ej på någon tidning 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 ALLT HAR BLIVIT DYRT 4 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 6 4B Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 4B(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till <Senaste förekomst: SOM97 F.5> 185 1. Markerat 211 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 42 PREN PRIS HAR HÖJTS 4 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 6 4B(2) <Anledning att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har höjts <Se F.4B för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 321 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 43 FÅR INFO I RADIO/TV 4 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 6 4B(3) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag får lokal information i radio och TV <Se F.4B för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 354 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 44 DÅLIG TIDN UTDELNING 4 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 6 4B(4) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.4B för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 373 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 45 INGEN TID ATT LÄSA 4 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 6 4B(5) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.4B för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 315 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 46 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 4 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 6 4B(6) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.4B för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 336 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 47 FÖR MYCKET ANNONSER 4 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 6 4B(7) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehåller för mycket annonser <Se F.4B för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 363 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 48 LÄSER PÅ INTERNET 4 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 6 4B(8) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan läsa tidningen på Internet <Se F.4B för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 376 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 49 LÅNAR AV GRANNE 4 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 6 4B(9) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.4B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 388 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 50 POLITISK LINJE Loc 67 width 1 MD=0 or GE 6 4B(10) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.4B för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 391 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 51 EJ BRA INNEHÅLL 4 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 6 4B(11) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.4B för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 334 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 52 FÖR LITE ANNONSER 4 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 6 4B(12) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.4B för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 393 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 53 FLYTTADE FRÅN ORTEN 4 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 6 4B(13) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.4B för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 395 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 54 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 4 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 6 4B(14) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen har blivit så förändrad <Se F.4B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 388 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 55 DÅLIG BEVAKNING 4 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 6 4B(15) <Anledning att upphöra med prenumeration> För dålig bevakning av vad som händer i min kommun <Se F.4B för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 370 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 56 LÄSER PÅ KOLLEKTTRAFIK 4 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 6 4B(16) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan läsa tidningen på kollektivtrafiken (buss, tåg etc) <Se F.4B för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 386 5. Ej markerat 1370 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 9. Uppgift saknas
VAR 57 LÄSNING FÖRE KL 08.00 5 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 96 5 Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? 5(1) Före kl 08.00 <Senaste förekomst: SOM97 F.6> 214 01. 0 minuter 95 02. Ca 5 minuter 183 03. Ca 10 minuter 206 04. Ca 15 minuter 178 05. Ca 20 minuter 50 06. Ca 25 minuter 111 07. Ca 30 minuter 28 08. Ca 35 minuter 21 09. Ca 40 minuter 25 10. Ca 45 minuter 7 11. Ca 50 minuter 3 12. Ca 55 minuter 21 13. Ca 60 minuter 19 14. Över 60 minuter 521 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 139 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 LÄSNING 08.00-12.00 5 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 96 5(2) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 08.00-12.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 290 01. 0 minuter 63 02. Ca 5 minuter 77 03. Ca 10 minuter 103 04. Ca 15 minuter 86 05. Ca 20 minuter 20 06. Ca 25 minuter 100 07. Ca 30 minuter 16 08. Ca 35 minuter 23 09. Ca 40 minuter 23 10. Ca 45 minuter 5 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 17 13. Ca 60 minuter 17 14. Över 60 minuter 841 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 139 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 LÄSNING 12.00-17.00 5 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 96 5(3) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 12.00-17.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 340 01. 0 minuter 41 02. Ca 5 minuter 52 03. Ca 10 minuter 45 04. Ca 15 minuter 28 05. Ca 20 minuter 9 06. Ca 25 minuter 32 07. Ca 30 minuter 4 08. Ca 35 minuter 2 09. Ca 40 minuter 3 10. Ca 45 minuter 2 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 2 13. Ca 60 minuter 3 14. Över 60 minuter 1118 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 139 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 LÄSNING EFTER KL 17.00 5 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 96 5(4) <Lästid en genomsnittlig vardag> Efter kl 17.00 <Se F.5 för fullständig frågetext> 198 01. 0 minuter 131 02. Ca 5 minuter 138 03. Ca 10 minuter 123 04. Ca 15 minuter 108 05. Ca 20 minuter 22 06. Ca 25 minuter 79 07. Ca 30 minuter 16 08. Ca 35 minuter 15 09. Ca 40 minuter 13 10. Ca 45 minuter 3 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 9 13. Ca 60 minuter 3 14. Över 60 minuter 822 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 139 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 MORGTIDN TILLFÖRLITLIG 6 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 6 6 Hur viktigt är det enligt Din mening att en dagstidning har följande egenskaper? 6(1) Tillförlitlig <Senaste förekomst: SOM92 F.9 (Modifierad)> 1324 1. Mycket viktigt 282 2. Ganska viktigt 53 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Ganska oviktigt 11 5. Helt oviktigt 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 MORGONTIDN PRISVÄRD 6 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 6 6(2) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Prisvärd <Se F.6 för fullständig frågetext> 671 1. Mycket viktigt 657 2. Ganska viktigt 237 3. Varken viktigt eller oviktigt 65 4. Ganska oviktigt 31 5. Helt oviktigt 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 MORGONTIDN LÄTTLÄST 6 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 6 6(3) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Lättläst <Se F.6 för fullständig frågetext> 548 1. Mycket viktigt 738 2. Ganska viktigt 276 3. Varken viktigt eller oviktigt 80 4. Ganska oviktigt 26 5. Helt oviktigt 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 MORGONTIDN ENGAGERANDE 6 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 6 6(4) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Engagerande <Se F.6 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket viktigt 726 2. Ganska viktigt 254 3. Varken viktigt eller oviktigt 38 4. Ganska oviktigt 17 5. Helt oviktigt 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 MORGTIDN BRA NYHETER 6 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 6 6(5) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Bra på lokala nyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 888 1. Mycket viktigt 593 2. Ganska viktigt 148 3. Varken viktigt eller oviktigt 57 4. Ganska oviktigt 14 5. Helt oviktigt 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 MORGONTIDN BRA BILDER 6 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 6 6(6) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Har bra bilder <Se F.6 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket viktigt 644 2. Ganska viktigt 501 3. Varken viktigt eller oviktigt 165 4. Ganska oviktigt 50 5. Helt oviktigt 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 MORGONTIDN LÄTT HITTA 6 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 6 6(7) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Lätt att hitta <Se F.6 för fullständig frågetext> 615 1. Mycket viktigt 795 2. Ganska viktigt 206 3. Varken viktigt eller oviktigt 40 4. Ganska oviktigt 9 5. Helt oviktigt 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 MORGTIDN OPART NYHET 6 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 6 6(8) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Opartisk i nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 861 1. Mycket viktigt 526 2. Ganska viktigt 214 3. Varken viktigt eller oviktigt 30 4. Ganska oviktigt 18 5. Helt oviktigt 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 MORGONTIDN INNEHÅLL 6 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 6 6(9) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Har ett intressant innehåll <Se F.6 för fullständig frågetext> 977 1. Mycket viktigt 628 2. Ganska viktigt 47 3. Varken viktigt eller oviktigt 6 4. Ganska oviktigt 9 5. Helt oviktigt 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 MORGONTIDN MODERN FORM 6 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 6 6(10) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Har en modern form <Se F.6 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket viktigt 585 2. Ganska viktigt 583 3. Varken viktigt eller oviktigt 156 4. Ganska oviktigt 65 5. Helt oviktigt 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 MORGTIDN NJUTBAR LÄSA 6 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 6 6(11) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Är njutbar att läsa <Se F.6 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket viktigt 676 2. Ganska viktigt 446 3. Varken viktigt eller oviktigt 98 4. Ganska oviktigt 33 5. Helt oviktigt 143 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 MORGTIDN OVÄNTAT INNEH 6 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 6 6(12) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Innehåller ofta något oväntat <Se F.6 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket viktigt 497 2. Ganska viktigt 713 3. Varken viktigt eller oviktigt 185 4. Ganska oviktigt 65 5. Helt oviktigt 154 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 MORGTIDN KOMMER I TID 6 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 6 6(13) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Kommer i tid på morgonen <Se F.6 för fullständig frågetext> 976 1. Mycket viktigt 444 2. Ganska viktigt 156 3. Varken viktigt eller oviktigt 72 4. Ganska oviktigt 55 5. Helt oviktigt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 MORGTIDN STIMULERANDE 6 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 6 6(14) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Stimulerande att läsa <Se F.6 för fullständig frågetext> 557 1. Mycket viktigt 810 2. Ganska viktigt 222 3. Varken viktigt eller oviktigt 30 4. Ganska oviktigt 18 5. Helt oviktigt 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 MORGONTIDN SAMMANHANG 6 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 6 6(15) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Sätter in enskilda frågor i större sammanhang <Se F.6 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket viktigt 689 2. Ganska viktigt 488 3. Varken viktigt eller oviktigt 68 4. Ganska oviktigt 33 5. Helt oviktigt 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 MORGTIDN POLIT NYHETER 6 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 6 6(16) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Bevakar de stora politiska nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 641 1. Mycket viktigt 632 2. Ganska viktigt 286 3. Varken viktigt eller oviktigt 75 4. Ganska oviktigt 33 5. Helt oviktigt 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 MORGTIDN PARTIOBUNDEN 6 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 6 6(17) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Är partipolitiskt obunden <Se F.6 för fullständig frågetext> 454 1. Mycket viktigt 464 2. Ganska viktigt 511 3. Varken viktigt eller oviktigt 124 4. Ganska oviktigt 105 5. Helt oviktigt 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 GRATISTIDNING METRO 7 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 7 Hur ofta brukar Du läsa något av följande? 7(1) Gratistidningen Metro <Senaste förekomst: SOM97 F.9 (Modifierad)> 80 1. 6-7 dagar/vecka 276 2. 3-5 dagar/vecka 195 3. 1-2 dagar/vecka 623 4. Mer sällan 2074 5. Aldrig 265 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 GRATISTIDN/ANNONSBLAD 7 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) Annan gratistidning eller lokalt annonsblad <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. 6-7 dagar/vecka 115 2. 3-5 dagar/vecka 1088 3. 1-2 dagar/vecka 1309 4. Mer sällan 848 5. Aldrig 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 MORG.TIDN SAKUPPGIFT 8 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 6 8a Det riktas ibland kritik mot dagspressens journalistik. I det följande har vi räknat upp ett antal brister som förts fram i debatten. Ange för vart och ett av dem om Du anser att sådana brister förekommer i de morgontidningar respektive kvällstidningar Du brukar läsa eller titta i. 8a(1) Bristen förekommer i morgontidningar: Felaktiga sakuppgifter <Senaste förekomst: SOM97 F.11> 43 1. Mycket ofta 216 2. Ganska ofta 1258 3. Någon gång 67 4. Aldrig 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 MORG.TIDN PRIVATLIV 8 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 6 8a(2) Bristen förekommer i morgontidningar: Bristande respekt för människors privatliv <Se F.8a för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ofta 253 2. Ganska ofta 971 3. Någon gång 260 4. Aldrig 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 MORG.TIDN PERSONLIG 8 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 6 8a(3) Bristen förekommer i morgontidningar: För mycket personligt tyckande hos journalister <Se F.8a för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ofta 346 2. Ganska ofta 981 3. Någon gång 149 4. Aldrig 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 MORG.TIDN ÖVERDRIFT 8 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 6 8a(4) Bristen förekommer i morgontidningar: Alltför stora överdrifter <Se F.8a för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ofta 274 2. Ganska ofta 965 3. Någon gång 224 4. Aldrig 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 MORG.TIDN RUBRIK-TEXT 8 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 6 8a(5) Bristen förekommer i morgontidningar: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text <Se F.8a för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ofta 187 2. Ganska ofta 1070 3. Någon gång 244 4. Aldrig 152 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 MORG.TIDN NEG NYHET 8 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 6 8a(6) Bristen förekommer i morgontidningar: För mycket negativa nyheter <Se F.8a för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ofta 495 2. Ganska ofta 742 3. Någon gång 198 4. Aldrig 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 MORG.TIDN YTLIG NYHET 8 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 6 8a(7) Bristen förekommer i morgontidningar: Förenklade och ytliga nyheter <Se F.8a för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ofta 310 2. Ganska ofta 1012 3. Någon gång 166 4. Aldrig 169 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 MORG.TIDN OKRITISK 8 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 6 8a(8) Bristen förekommer i morgontidningar: Okritiska nyheter <Se F.8a för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ofta 267 2. Ganska ofta 1091 3. Någon gång 135 4. Aldrig 180 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 MORG.TIDN PARTISKHET 8 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 6 8a(9) Bristen förekommer i morgontidningar: Partiskhet i politiska nyheter <Se F.8a för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ofta 405 2. Ganska ofta 873 3. Någon gång 151 4. Aldrig 160 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 MORGONTIDNING RESPEKT 8 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 6 8a(10) Bristen förekommer i morgontidningar: Bristande respekt för läsarna <Se F.8a för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ofta 120 2. Ganska ofta 914 3. Någon gång 452 4. Aldrig 173 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 MORGTIDN DÅLIGT SPRÅK 8 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 6 8a(11) Bristen förekommer i morgontidningar: Dåligt språk <Se F.8a för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ofta 224 2. Ganska ofta 899 3. Någon gång 375 4. Aldrig 153 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 MORG.TIDN SKRIVFEL 8 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 6 8a(12) Bristen förekommer i morgontidningar: Skrivfel <Se F.8a för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ofta 230 2. Ganska ofta 1086 3. Någon gång 179 4. Aldrig 144 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 MORG.TIDN OINTRESSANT 8 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 6 8a(13) Bristen förekommer i morgontidningar: Ointressanta nyheter <Se F.8a för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ofta 399 2. Ganska ofta 973 3. Någon gång 105 4. Aldrig 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 KVÄLLSTIDN SAKUPPGIFT 8 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 6 8b Det riktas ibland kritik mot dagspressens journalistik. I det följande har vi räknat upp ett antal brister som förts fram i debatten. Ange för vart och ett av dem om Du anser att sådana brister förekommer i de morgontidningar respektive kvällstidningar Du brukar läsa eller titta i. 8b(1) Bristen förekommer i kvällstidningar: Felaktiga sakuppgifter 203 1. Mycket ofta 536 2. Ganska ofta 557 3. Någon gång 27 4. Aldrig 384 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 KVÄLLSTIDN PRIVATLIV 8 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 6 8b(2) Bristen förekommer i kvällstidningar: Bristande respekt för privatliv <Se F.8b för fullständig frågetext> 507 1. Mycket ofta 550 2. Ganska ofta 251 3. Någon gång 29 4. Aldrig 370 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 KVÄLLSTIDN PERSONLIG 8 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 6 8b(3) Bristen förekommer i kvällstidningar: För mycket personligt tyckande hos journalister <Se F.8b för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ofta 544 2. Ganska ofta 451 3. Någon gång 49 4. Aldrig 400 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 KVÄLLSTIDN ÖVERDRIFT 8 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 6 8b(4) Bristen förekommer i kvällstidningar: Alltför stora överdrifter <Se F.8b för fullständig frågetext> 499 1. Mycket ofta 502 2. Ganska ofta 277 3. Någon gång 37 4. Aldrig 392 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 KVÄLLSTIDN RUBR-TEXT 8 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 6 8b(5) Bristen förekommer i kvällstidningar: Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text <Se F.8b för fullständig frågetext> 362 1. Mycket ofta 364 2. Ganska ofta 513 3. Någon gång 66 4. Aldrig 402 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 KVÄLLSTIDN NEG NYHET 8 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 6 8b(6) Bristen förekommer i kvällstidningar: För mycket negativa nyheter <Se F.8b för fullständig frågetext> 283 1. Mycket ofta 510 2. Ganska ofta 416 3. Någon gång 95 4. Aldrig 403 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 KVÄLLSTIDN YTLIG 8 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 6 8b(7) Bristen förekommer i kvällstidningar: Förenklade och ytliga nyheter <Se F.8b för fullständig frågetext> 332 1. Mycket ofta 451 2. Ganska ofta 459 3. Någon gång 54 4. Aldrig 411 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 KVÄLLSTIDN OKRITISK 8 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 6 8b(8) Bristen förekommer i kvällstidningar: Okritiska nyheter <Se F.8b för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ofta 410 2. Ganska ofta 627 3. Någon gång 71 4. Aldrig 426 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 KVÄLLSTIDN PARTISKHET 8 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 6 8b(9) Bristen förekommer i kvällstidningar: Partiskhet i politiska nyheter <Se F.8b för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ofta 476 2. Ganska ofta 561 3. Någon gång 78 4. Aldrig 416 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 KVÄLLSTIDN RESPEKT 8 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 6 8b(10) Bristen förekommer i kvällstidningar: Bristande respekt för läsarna <Se F.8b för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ofta 383 2. Ganska ofta 575 3. Någon gång 128 4. Aldrig 415 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 KVÄLLSTIDN SPRÅK 8 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 6 8b(11) Bristen förekommer i kvällstidningar: Dåligt språk <Se F.8b för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ofta 323 2. Ganska ofta 640 3. Någon gång 181 4. Aldrig 412 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 KVÄLLSTIDN SKRIVFEL 8 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 6 8b(12) Bristen förekommer i kvällstidningar: Skrivfel <Se F.8b för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ofta 250 2. Ganska ofta 842 3. Någon gång 110 4. Aldrig 412 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 KVÄLLTIDN OINTRESSANT 8 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 6 8b(13) Bristen förekommer i kvällstidningar: Ointressanta nyheter <Se F.8b för fullständig frågetext> 271 1. Mycket ofta 467 2. Ganska ofta 524 3. Någon gång 50 4. Aldrig 395 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 MORGONTIDNING BRIST,1 8 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 96 8c Vilken eller vilka av dessa brister anser Du personligen vara de allvarligaste i morgonpressen respektive i kvällspressen? (ange högst tre brister för vardera tidningstyp med siffrorna 1-13 enligt ovan) 8c(1) Allvarligaste brister i morgontidningarna, 1 453 01. Felaktiga sakuppgifter 231 02. Bristande respekt för människors privatliv 115 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 55 04. Alltför stora överdrifter 20 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 154 06. För mycket negativa nyheter 46 07. Förenklade och ytliga nyheter 26 08. Okritiska nyheter 68 09. Partiskhet i politiska nyheter 16 10. Bristande respekt för läsarna 35 11. Dåligt språk 26 12. Skrivfel 64 13. Ointressanta nyheter 398 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 114 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 MORGONTIDNING BRIST,2 8 Loc 129 width 2 MD= 0 or GE 96 8c(2) Allvarligaste brister i morgontidningarna, 2 <Se F.8c för fullständig frågetext> 61 01. Felaktiga sakuppgifter 210 02. Bristande respekt för människors privatliv 110 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 120 04. Alltför stora överdrifter 55 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 130 06. För mycket negativa nyheter 80 07. Förenklade och ytliga nyheter 52 08. Okritiska nyheter 98 09. Partiskhet i politiska nyheter 56 10. Bristande respekt för läsarna 50 11. Dåligt språk 42 12. Skrivfel 53 13. Ointressanta nyheter 590 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 114 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 MORGONTIDNING BRIST,3 8 Loc 131 width 2 MD= 0 or GE 96 8c(3) Allvarligaste brister i morgontidningarna, 3 <Se F.8c för fullständig frågetext> 44 01. Felaktiga sakuppgifter 34 02. Bristande respekt för människors privatliv 65 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 64 04. Alltför stora överdrifter 31 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 71 06. För mycket negativa nyheter 62 07. Förenklade och ytliga nyheter 49 08. Okritiska nyheter 82 09. Partiskhet i politiska nyheter 102 10. Bristande respekt för läsarna 91 11. Dåligt språk 57 12. Skrivfel 201 13. Ointressanta nyheter 754 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 114 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 KVÄLLSTIDNING BRIST,1 8 Loc 133 width 2 MD= 0 or GE 96 8d(1) Allvarligaste brister i kvällstidningarna, 1 <Se F.8c för fullständig frågetext> 380 01. Felaktiga sakuppgifter 446 02. Bristande respekt för människors privatliv 56 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 115 04. Alltför stora överdrifter 51 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 41 06. För mycket negativa nyheter 29 07. Förenklade och ytliga nyheter 11 08. Okritiska nyheter 11 09. Partiskhet i politiska nyheter 20 10. Bristande respekt för läsarna 18 11. Dåligt språk 4 12. Skrivfel 29 13. Ointressanta nyheter 496 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 114 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 KVÄLLSTIDNING BRIST,2 8 Loc 135 width 2 MD= 0 or GE 96 8d(2) Allvarligaste brister i kvällstidningarna, 2 <Se F.8c för fullständig frågetext> 35 01. Felaktiga sakuppgifter 265 02. Bristande respekt för människors privatliv 103 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 256 04. Alltför stora överdrifter 103 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 91 06. För mycket negativa nyheter 89 07. Förenklade och ytliga nyheter 15 08. Okritiska nyheter 40 09. Partiskhet i politiska nyheter 52 10. Bristande respekt för läsarna 27 11. Dåligt språk 10 12. Skrivfel 28 13. Ointressanta nyheter 593 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 114 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 KVÄLLSTIDNING BRIST,3 8 Loc 137 width 2 MD= 0 or GE 96 8d(3) Allvarligaste brister i kvällstidningarna, 3 <Se F.8c för fullständig frågetext> 47 01. Felaktiga sakuppgifter 47 02. Bristande respekt för människors privatliv 45 03. För mycket personligt tyckande hos journalister 131 04. Alltför stora överdrifter 85 05. Dålig överensstämmelse mellan rubrik och text 95 06. För mycket negativa nyheter 122 07. Förenklade och ytliga nyheter 41 08. Okritiska nyheter 47 09. Partiskhet i politiska nyheter 136 10. Bristande respekt för läsarna 54 11. Dåligt språk 22 12. Skrivfel 131 13. Ointressanta nyheter 704 00. Uppgift saknas på delfrågan 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 114 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 AFTONBLADET, 1 9 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 96 9 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 9(1) Aftonbladet <Senaste förekomst: SOM97 F.8> 83 01. 7 dagar/vecka 20 02. 6 dagar/vecka 45 03. 5 dagar/vecka 53 04. 4 dagar/vecka 94 05. 3 dagar/vecka 150 06. 2 dagar/vecka 197 07. 1 dag/vecka 559 08. Mer sällan 375 09. Aldrig 154 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 EXPRESSEN, 1 9 Loc 141 width 2 MD= 0 or GE 96 9(2) <Läsning av kvällstidning> Expressen <Se F.9 för fullständig frågetext> 63 01. 7 dagar/vecka 12 02. 6 dagar/vecka 31 03. 5 dagar/vecka 32 04. 4 dagar/vecka 72 05. 3 dagar/vecka 113 06. 2 dagar/vecka 145 07. 1 dag/vecka 593 08. Mer sällan 442 09. Aldrig 227 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 GT, 1 9 Loc 143 width 2 MD= 0 or GE 96 9(3) <Läsning av kvällstidning> GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 12 01. 7 dagar/vecka 4 02. 6 dagar/vecka 4 03. 5 dagar/vecka 7 04. 4 dagar/vecka 7 05. 3 dagar/vecka 30 06. 2 dagar/vecka 32 07. 1 dag/vecka 190 08. Mer sällan 1061 09. Aldrig 383 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 KVÄLLSPOSTEN, 1 9 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 96 9(4) <Läsning av kvällstidning> Kvällsposten <Se F.9 för fullständig frågetext> 13 01. 7 dagar/vecka 3 02. 6 dagar/vecka 8 03. 5 dagar/vecka 0 04. 4 dagar/vecka 10 05. 3 dagar/vecka 27 06. 2 dagar/vecka 30 07. 1 dag/vecka 192 08. Mer sällan 1081 09. Aldrig 366 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 AFTONBLADET, 2 10 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 10 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 10(1) Aftonbladet <Senaste förekomst: SOM97 F.8> Data från brun enkät bygger på omkodning av föregående fråga 203 1. 6-7 dagar/vecka 344 2. 3-5 dagar/vecka 670 3. 1-2 dagar/vecka 1156 4. Mer sällan 845 5. Aldrig 322 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 EXPRESSEN, 2 10 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) <Läsning av kvällstidning> Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 150 1. 6-7 dagar/vecka 234 2. 3-5 dagar/vecka 513 3. 1-2 dagar/vecka 1252 4. Mer sällan 950 5. Aldrig 441 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 GT, 2 10 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) <Läsning av kvällstidning> GT <Se F.10 för fullständig frågetext> 34 1. 6-7 dagar/vecka 40 2. 3-5 dagar/vecka 122 3. 1-2 dagar/vecka 404 4. Mer sällan 2191 5. Aldrig 749 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 KVÄLLSPOSTEN, 2 10 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) <Läsning av kvällstidning> Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 35 1. 6-7 dagar/vecka 39 2. 3-5 dagar/vecka 119 3. 1-2 dagar/vecka 394 4. Mer sällan 2230 5. Aldrig 723 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 FÖRTROENDE REGERINGEN 11 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 11 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 11(1) Regeringen <Senaste förekomst: SOM97 F.12> 117 1. Mycket stort förtroende 879 2. Ganska stort förtroende 1307 3. Varken stort eller litet förtroende 812 4. Ganska litet förtroende 372 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 FÖRTROENDE POLISEN 11 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Polisen <Se F.11 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket stort förtroende 1631 2. Ganska stort förtroende 1001 3. Varken stort eller litet förtroende 442 4. Ganska litet förtroende 135 5. Mycket litet förtroende 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 11 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 11(3) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Sjukvården <Se F.11 för fullständig frågetext> 622 1. Mycket stort förtroende 1810 2. Ganska stort förtroende 683 3. Varken stort eller litet förtroende 278 4. Ganska litet förtroende 84 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 FÖRTROENDE FÖRSVARET 11 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 11(4) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Försvaret <Se F.11 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket stort förtroende 854 2. Ganska stort förtroende 1538 3. Varken stort eller litet förtroende 552 4. Ganska litet förtroende 278 5. Mycket litet förtroende 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 11 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 11(5) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Riksdagen <Se F.11 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket stort förtroende 915 2. Ganska stort förtroende 1413 3. Varken stort eller litet förtroende 703 4. Ganska litet förtroende 283 5. Mycket litet förtroende 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 FÖRTROENDE BANKERNA 11 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 11(6) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Bankerna <Se F.11 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket stort förtroende 1075 2. Ganska stort förtroende 1281 3. Varken stort eller litet förtroende 648 4. Ganska litet förtroende 241 5. Mycket litet förtroende 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 FÖRTROENDE DAGSPRESS 11 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 11(7) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Dagspressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket stort förtroende 917 2. Ganska stort förtroende 1713 3. Varken stort eller litet förtroende 577 4. Ganska litet förtroende 163 5. Mycket litet förtroende 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 FÖRTROENDE FACKET 11 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 11(8) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Fackliga organisationer <Se F.11 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket stort förtroende 611 2. Ganska stort förtroende 1315 3. Varken stort eller litet förtroende 892 4. Ganska litet förtroende 515 5. Mycket litet förtroende 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 FÖRTROENDE RADIO/TV 11 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 11(9) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Radio och TV <Se F.11 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket stort förtroende 1642 2. Ganska stort förtroende 1368 3. Varken stort eller litet förtroende 219 4. Ganska litet förtroende 33 5. Mycket litet förtroende 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 11 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 11(10) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Grundskolan <Se F.11 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket stort förtroende 1382 2. Ganska stort förtroende 1232 3. Varken stort eller litet förtroende 491 4. Ganska litet förtroende 105 5. Mycket litet förtroende 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 FÖRTROENDE STORFÖRET. 11 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 11(11) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Storföretagen <Se F.11 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket stort förtroende 954 2. Ganska stort förtroende 1581 3. Varken stort eller litet förtroende 579 4. Ganska litet förtroende 204 5. Mycket litet förtroende 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 FÖRTROENDE SV KYRKA 11 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 11(12) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Svenska kyrkan <Se F.11 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket stort förtroende 829 2. Ganska stort förtroende 1476 3. Varken stort eller litet förtroende 526 4. Ganska litet förtroende 423 5. Mycket litet förtroende 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 FÖRTROENDE DOMSTOL 11 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 11(13) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Domstolarna <Se F.11 för fullständig frågetext> 344 1. Mycket stort förtroende 1247 2. Ganska stort förtroende 1140 3. Varken stort eller litet förtroende 496 4. Ganska litet förtroende 212 5. Mycket litet förtroende 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 FÖRTROENDE KUNGAHUSET 11 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 11(14) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kungahuset <Se F.11 för fullständig frågetext> 873 1. Mycket stort förtroende 1120 2. Ganska stort förtroende 1056 3. Varken stort eller litet förtroende 200 4. Ganska litet förtroende 196 5. Mycket litet förtroende 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 FÖRTROENDE KOMSTYRELS 11 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 11(15) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kommunstyrelserna <Se F.11 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket stort förtroende 680 2. Ganska stort förtroende 1553 3. Varken stort eller litet förtroende 824 4. Ganska litet förtroende 311 5. Mycket litet förtroende 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 FÖRTROENDE HÖGSKOLA 11 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 11(16) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Universitet/högskolor <Se F.11 för fullständig frågetext> 308 1. Mycket stort förtroende 1601 2. Ganska stort förtroende 1307 3. Varken stort eller litet förtroende 145 4. Ganska litet förtroende 42 5. Mycket litet förtroende 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 FÖRTROENDE POL. PARTI 11 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 11(17) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> De politiska partierna <Se F.11 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stort förtroende 428 2. Ganska stort förtroende 1395 3. Varken stort eller litet förtroende 1026 4. Ganska litet förtroende 567 5. Mycket litet förtroende 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FÖRTROENDE AMS 12 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 6 12 Hur stort förtroende har Du för följande institutioner och grupper? 12(1) Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 23 1. Mycket stort förtroende 211 2. Ganska stort förtroende 836 3. Varken stort eller litet förtroende 404 4. Ganska litet förtroende 224 5. Mycket litet förtroende 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FÖRTRO EU-KOMMISSION 12 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 6 12(2) <Förtroende för institutioner och grupper> EU-kommissionen <Se F.12 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stort förtroende 139 2. Ganska stort förtroende 670 3. Varken stort eller litet förtroende 465 4. Ganska litet förtroende 408 5. Mycket litet förtroende 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FÖRTRO EU-PARLAMENT 12 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 6 12(3) <Förtroende för institutioner och grupper> Europaparlamentet <Se F.12 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stort förtroende 151 2. Ganska stort förtroende 694 3. Varken stort eller litet förtroende 430 4. Ganska litet förtroende 407 5. Mycket litet förtroende 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FÖRTROENDE GRANNAR 12 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 6 12(4) <Förtroende för institutioner och grupper> Dina närmaste grannar <Se F.12 för fullständig frågetext> 428 1. Mycket stort förtroende 736 2. Ganska stort förtroende 443 3. Varken stort eller litet förtroende 67 4. Ganska litet förtroende 42 5. Mycket litet förtroende 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FÖRTROENDE POLITIKER 13 Loc 172 width 1 MD=6 or GE 9 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 19 1. Mycket stort förtroende 497 2. Ganska stort förtroende 917 3. Ganska litet förtroende 285 4. Mycket litet förtroende 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 22 9. Uppgift saknas
VAR 142 INTRESSE FÖR POLITIK 14 Loc 173 width 1 MD=9 14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: SOM97 F.13> 389 1. Mycket intresserad 1560 2. Ganska intresserad 1358 3. Inte särskilt intresserad 222 4. Inte alls intresserad 32 9. Uppgift saknas
VAR 143 DEMOKRATIN I SVERIGE 15 Loc 174 width 1 MD=9 15 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? <Senaste förekomst: SOM97 F.14> 185 1. Mycket nöjd 1979 2. Ganska nöjd 1137 3. Inte särskilt nöjd 196 4. Inte alls nöjd 64 9. Uppgift saknas
VAR 144 SAMHÄLLSPROBLEM 16 Loc 175 width 1 16 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. <Senaste förekomst: SOM97 F.15> 3183 1. Markerat 378 5. Ej markerat
VAR 145 SAMHÄLLSPROBLEM 1 16 Loc 176 width 3 MD= 0 or GE 999 16(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.16 för fullständig frågetext> 59 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 10 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 006. Momsen på livsmedel (ej matpriser allmänt, se kod 144) 2 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet 2 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 0 012. Värnskatt 1 013. Skatteväxling 0 014. Förmögenhetsskatt 1 015. Fastighetsskatt 95 020. Sveriges ekonomi-allmänt 2 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 2 022. Lönenivå, lönepolitik 1 023. Handelspolitik, frihandel, fri konkurrens, handelsbalans 0 025. Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt, se kod 144) 2 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 028. Lågkonjunkturen 18 029. Budgetunderskottet, statsskulden 2 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 9 031. Nedskärningar i offentlig service 0 035. Privatiseringar 24 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 5 042. Sociala bidrag 133 044. Välfärdssamhället, tryggheten 17 047. Fördelningsfrågor 12 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 0 053. Det nya pensionssystemet 0 054. Pensionsfonder 106 060. Äldrevård/äldreomsorg 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 405 070. Sjukvård/sjukvårdsförsäkring 5 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar (även för vård av sjukt barn) 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 0 078. Karensdag för vård av sjukt barn 25 080. Alkohol/narkotika 65 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 1 087. Privat barnomsorg 2 088. Taxa-tak för daghemsavgifter 0 089. Föräldraförsäkring 0 091. Pappaledighet 1 092. Barndaghem 1 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 0 097. Barnbidrag 281 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 16 103. Grundskolan, skolan allmänt 1 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 108. Studentekonomi 0 110. Fritid/idrott 23 111. Ungdomars och barns framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. Kulturfrågor 3 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 4 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 126. Boendemiljö 4 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik 1 131. Småskalighet, lokalsamhälle 2 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 1 144. Matpriser 2 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 3 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 0 154. Förbudspolitik 108 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 169. Miljöavgifter, miljöskatt 1 170. Kommunikationer, trafik 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 0 176. Bensinpriset 101 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 14 181. Ungdomsbrottslighet, ungdomsvåld 29 182. Våld på gator och torg, våld allmänt 6 183. Lag och ordning 17 190. Religion, moral och etik 1 191. Porr och prostitution 1 192. Abort 0 193. Genmanipulation 1 194. Hederlighet 1 195. Kyrka-stat 0 200. Massmedia 0 201. Reklam-TV 0 202. Videovåld/TV-våld 1 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 0 205. Internet 0 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 9 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp 0 226. Neutralitet 0 227. Nato 1 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Balkan 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 0 237. Asien 0 238. Afrika 1189 240. Sysselsättning, arbetslöshet 17 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 244. Arbetsmiljö 0 245. Semester 0 247. A-kassa 4 248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 6 250. Näringslivspolitik 9 251. Företagens villkor 6 260. Energipolitik 8 261. Kärnkraft 2 262. Kärnkraftens avvecklingsstart 0 263. Vindkraft 1 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag 2 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 1 281. Arbetsrätten 0 282. Konsumentinflytande 0 290. Löntagarfonder 8 295. Jämställdhet 0 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 9 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 1 302. Fallskärmsavtal 79 310. Invandrarpolitik, invandrare allmänt 8 311. Flyktingfrågor 33 312. Rasism, främlingsfientlighet 1 320. Övriga sakfrågor 3 325. Framtidsfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 6 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 2 338. Demokrati 1 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 7 344. Rättvisa 0 345. Icke-grönt, materialism 4 346. Valfrihet, frihet 13 347. Demokratiska fri- och rättigheter 0 348. Feminism 2 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 0 351. Partipolitiskt samarbete 21 360. Förtroende för partier och politiker 1 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 4 380. Klassamhället (gruppreferenser) 7 390. Regeringsfrågan 0 391. Röd-grönt regeringsalternativ 0 392. Blocköverskridande regeringsalternativ 1 500. Lokala och kommunala frågor 0 598. Alla frågor 10 599. Övrigt 34 800. EU-allmänt 0 801. EU-skattefrågor 0 802. EU-ekonomi 13 803. EU-EMU 0 804. EU-näringspolitik 0 805. EU-sysselsättningsfrågor 0 806. EU-sociala frågor 0 807. EU-pensionsfrågor 0 808. EU-sjuk- och äldrevård 0 809. EU-alkohol/narkotika 0 810. EU-familjepolitik/barnomsorg 0 811. EU-utbildningsfrågor 0 812. EU-fritid/idrott 0 813. EU-kulturfrågor 0 814. EU-bostadsfrågor 0 815. EU-regionalpolitik 0 816. EU-jordbroksfrågor 0 817. EU-matkvaliten 0 818. EU-byrokrati 0 819. EU-miljöfrågor 0 820. EU-energifrågor 0 821. EU-kommunikationsfrågor 0 822. EU-rättsväsende 0 823. EU-etik, religion, moral 0 824. EU-massmediefrågor 0 825. EU-fred och nedrustning 0 826. EU-utrikesfrågor 0 827. EU-försvars- och säkerhetspolitik 0 828. EU-internationella frågor 0 829. EU-jämställdhetsfrågor 0 830. EU-invandrarfrågor 1 831. EU-demokrati 0 832. EU-möjlighet att påverka 0 833. EU-offentlighetsprincipen 0 834. EU-allemansrätten 1 835. EU-nationell självständighet 0 836. EU-utvidgning 0 837. EU-medlemsavgiften 0 838. EU-risk att Sverige isoleras 4 839. EU-utträde ur EU/behålla medlemskapet 0 840. EU-nej till EMU 0 849. EU-andra sakfrågor 0 889. Frågan ej tillämplig 0 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 22 998. Vet inte 1 000. Uppgift saknas på delfrågan 379 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 SAMHÄLLSPROBLEM 2 16 Loc 179 width 3 MD= 0 or GE 999 16(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU-andra sakfrågor 22 998. Vet inte 258 000. Uppgift saknas på delfrågan 379 999. Uppgift saknas på hela frågan Kod: 1 2 3 7 9 13 14 15 20 21 22 26 29 Frek: 87 12 1 4 2 1 1 2 71 3 5 3 23 Kod: 31 40 41 42 44 47 50 53 60 70 71 74 80 Frek: 10 33 1 8 183 12 22 1 195 474 4 1 49 Kod: 85 88 95 96 97 100 101 103 104 107 108 110 111 Frek: 79 1 3 1 1 432 1 20 2 2 3 1 33 Kod: 115 120 123 130 140 150 151 160 170 180 181 182 183 Frek: 1 12 2 6 3 3 4 99 5 160 17 17 5 Kod: 190 192 194 195 200 210 220 222 224 230 240 241 244 Frek: 17 1 1 3 3 2 1 11 5 2 357 12 1 Kod: 247 248 250 251 260 261 262 270 271 280 281 295 296 Frek: 1 7 8 17 10 11 4 2 1 4 2 13 6 Kod: 300 301 302 310 311 312 320 325 331 332 335 344 346 Frek: 13 1 2 75 4 53 1 2 1 1 11 7 4 Kod: 347 350 360 380 390 500 599 800 803 837 839 998 0 Frek: 10 1 22 2 6 2 6 31 22 1 1 22 258 Kod: 999 Frek: 379
VAR 147 SAMHÄLLSPROBLEM 3 16 Loc 182 width 3 MD= 0 or GE 999 16(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU-andra sakfrågor 22 998. Vet inte 786 000. Uppgift saknas på delfrågan 379 999. Uppgift saknas på hela frågan Kod: 1 2 7 9 13 14 15 20 21 22 23 26 29 Frek: 59 13 4 2 1 1 4 61 5 11 1 7 7 Kod: 30 31 35 40 42 44 47 50 51 60 70 71 73 Frek: 1 14 2 30 10 153 13 24 1 195 191 6 1 Kod: 76 80 85 88 95 97 100 101 103 105 107 108 110 Frek: 2 29 85 2 3 1 333 1 28 1 3 1 2 Kod: 111 115 120 123 124 130 131 151 160 170 176 180 181 Frek: 30 5 5 4 1 8 1 8 124 9 2 157 14 Kod: 182 183 190 191 192 195 200 205 210 220 222 224 230 Frek: 13 11 27 1 1 1 5 2 1 4 23 2 5 Kod: 240 241 242 244 247 248 250 251 260 261 262 264 271 Frek: 225 8 1 1 1 8 6 16 6 16 5 1 1 Kod: 280 295 296 300 302 310 311 312 320 325 330 332 335 Frek: 1 13 2 24 3 63 10 25 5 6 2 1 6 Kod: 336 338 344 346 347 350 360 370 380 390 400 500 599 Frek: 1 2 13 1 4 3 33 1 4 4 1 5 17 Kod: 800 803 835 839 998 0 999 Frek: 42 10 1 4 22 786 379
VAR 148 FÖRTRO LEDANDE PERSON 17 Loc 185 width 1 MD=6 17 Är det någon nu eller tidigare ledande person inom svensk politik som Du har fått ett särskilt stort förtroende för? 1295 1. Markerat 445 5. Ej markerat 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät
VAR 149 LEDANDE PERSON 1 17 Loc 186 width 3 MD= 0 or GE 996 17(1) Ledande person, 1 <Se F.17 för fullständig frågetext> 0 100. Ospec. v-kandidat 38 101. Gudrun Schyman 1 102. Lars Werner 7 103. CH Hermansson 1 104. Johan Lönnroth 1 200. Ospec. s-kandidat 35 201. Göran Persson 228 202. Olof Palme 9 203. Per Albin Hansson 31 204. Ingvar Carlsson 3 205. Göran Johansson 46 206. Mona Salin 93 207. Tage Erlander 47 208. Gunnar Sträng 17 209. Olof Feldt 1 210. Jan Nygren 4 211. Odd Engström 0 212. Widar Andersson 7 213. Erik Åsbrink 2 214. Margot Wallström 4 215. Annika Åhnberg 3 216. Sten Andersson 6 217. Lena Hjelm-Wallen 2 218. Björn Rosengren 1 219. Bengt Göransson 0 220. Ingrid Segerström 1 221. Stig Malm 2 222. Ernst Wigforss 1 223. Ingela Thalen 0 300. Ospec. c-kandidat 2 301. Lennart Daleus 4 302. Olof Johansson 44 303. Torbjörn Fälldin 7 304. Gunnar Hedlund 0 400. Ospec. fp-kandidat 1 401. Lars Leijonborg 7 402. Bengt Westerberg 8 403. Bertil Ohlin 0 404. Gunnar Helen 0 405. Ola Ullsten 2 406. Siv Persson 1 407. Ann Wibble 0 500. Ospec. m-kandidat 169 501. Carl Bildt 22 502. Gösta Bohman 9 503. Ulf Adelsson 3 504. Jarl Hjalmarsson 0 505. Gun Hellsvik 1 506. Ingegerd Troedsson 2 507. Bo Lundgren 0 508. Björn van der Esch 0 600. Ospec. kd kandidat 66 601. Alf Svensson 2 602. Jerzy Einhorn 1 603. Mikael Oscarsson 1 604. Ture Skånberg 0 700. Ospec. mp-kandidat 7 701. Birger Schlaug 0 702. Marianne Samuelsson 0 703. Per Garthon 1 704. Åsa Domeij 0 800. Ospec. annat partis kandidat 0 801. Brynolf Wendt 1 802. Sven Olle Olsson 2 803. Ian Wachtmeister 1 901. Bert Carlsson 1 902. PG Gyllenhammar 3 903. Dag Hammarsköld 1 904. Percy Barnevik 1 905. Herbert Tingsten 1 951. PO Sundgren 8 988. Vet ej 378 000. Frågan ej tillämplig 1821 996. Frågan ej ställd i blå enkät 392 999. Uppgift saknas
VAR 150 LEDANDE PERSON 2 17 Loc 189 width 3 MD= 0 or GE 996 17(2) Ledande person, 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> 100. Ospec. v-kandidat . . 951. PO Sundgren 6 988. Vet ej 1297 000. Frågan ej tillämplig 1821 996. Frågan ej ställd i blå enkät 363 999. Uppgift saknas Kod: 101 102 201 202 204 206 207 208 209 211 212 Frek: 7 2 3 6 2 4 6 6 1 1 1 Kod: 214 216 220 226 228 303 304 401 402 408 501 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Kod: 502 503 504 505 508 601 904 988 0 996 999 Frek: 2 1 1 1 1 11 1 6 1297 1821 363 Kod: 502 503 504 505 508 601 904 988 0 996 999 Frek: 2 1 1 1 1 11 1 6 1297 1821 363
VAR 151 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 18 Loc 192 width 1 MD=9 18 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? <Senaste förekomst: SOM97 F.16> 365 1. Klart till vänster 897 2. Något till vänster 1056 3. Varken till vänster eller höger 824 4. Något till höger 320 5. Klart till höger 99 9. Uppgift saknas
VAR 152 KONTAKT RIKSLEDAMOT 19 Loc 193 width 1 MD=6 or GE 9 19 Under de senaste 12 månaderna, har Du haft någon form av kontakt med någon riksdagsledamot? 183 1. Ja 1535 5. Nej 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 22 9. Uppgift saknas
VAR 153 BESLUT SAMHUTVECKLING 20 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 6 20 Riksdagen har olika uppgifter. Hur bra eller dåligt anser Du att riksdagen och riksdagens ledamöter uppfyller nedanstående uppgifter? 20(1) Fattar de avgörande besluten för samhällsutvecklingen i stort 21 1. Mycket bra 538 2. Ganska bra 778 3. Varken bra eller dåligt 249 4. Ganska dåligt 66 5. Mycket dåligt 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 ÖVERVAKA REGERINGEN 20 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 6 20(2) <Riksdagens uppgifter> Övervakar regeringens och stadsrådens arbete <Se F.20 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket bra 409 2. Ganska bra 875 3. Varken bra eller dåligt 246 4. Ganska dåligt 68 5. Mycket dåligt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 PLATS POLITISK DEBATT 20 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 6 20(3) <Riksdagens uppgifter> Är den centrala platsen för den politiska debatten <Se F.20 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra 422 2. Ganska bra 827 3. Varken bra eller dåligt 255 4. Ganska dåligt 72 5. Mycket dåligt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 FRAMTIDA PROBLEM 20 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 6 20(4) <Riksdagens uppgifter> Förutser framtida problem innan de blir akuta <Se F.20 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket bra 144 2. Ganska bra 550 3. Varken bra eller dåligt 647 4. Ganska dåligt 292 5. Mycket dåligt 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 AVSPEGLAR VÄLJARKÅREN 20 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 6 20(5) <Riksdagens uppgifter> Avspeglar åsiktsfördelningen i väljarkåren <Se F.20 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket bra 305 2. Ganska bra 782 3. Varken bra eller dåligt 376 4. Ganska dåligt 133 5. Mycket dåligt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 TAR INITIATIV 20 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 6 20(6) <Riksdagens uppgifter> Tar initiativ i frågor som inte uppmärksammas av regeringen <Se F.20 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket bra 209 2. Ganska bra 887 3. Varken bra eller dåligt 393 4. Ganska dåligt 123 5. Mycket dåligt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 BEVAKAR EU 20 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 6 20(7) <Riksdagens uppgifter> Bevakar utvecklingen inom EU <Se F.20 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bra 305 2. Ganska bra 801 3. Varken bra eller dåligt 392 4. Ganska dåligt 122 5. Mycket dåligt 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 MINSKA OFFENT SEKTOR 21 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 21 Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 21(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: SOM97 F.17> 338 1. Mycket bra förslag 640 2. Ganska bra förslag 858 3. Varken bra eller dåligt förslag 875 4. Ganska dåligt förslag 639 5. Mycket dåligt förslag 163 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 FÄRRE FLYKTINGAR 21 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Åsikter om vissa politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.21 för fullständig frågetext> 850 1. Mycket bra förslag 867 2. Ganska bra förslag 906 3. Varken bra eller dåligt förslag 521 4. Ganska dåligt förslag 307 5. Mycket dåligt förslag 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 21 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Åsikter om vissa politiska förslag> Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.21 för fullständig frågetext> 1580 1. Mycket bra förslag 1203 2. Ganska bra förslag 583 3. Varken bra eller dåligt förslag 59 4. Ganska dåligt förslag 32 5. Mycket dåligt förslag 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 MINSKAD POLITIKERLÖN 21 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 6 21(4) <Åsikter om vissa politiska förslag> Minska löner och ersättningar till heltidspolitiker <Se F.21 för fullständig frågetext> 649 1. Mycket bra förslag 441 2. Ganska bra förslag 373 3. Varken bra eller dåligt förslag 189 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 21 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 6 21(5) <Åsikter om vissa politiska förslag> Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia i privata händer <Se F.21 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket bra förslag 396 2. Ganska bra förslag 494 3. Varken bra eller dåligt förslag 352 4. Ganska dåligt förslag 246 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 21 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Åsikter om vissa politiska förslag> Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.21 för fullständig frågetext> 423 1. Mycket bra förslag 1081 2. Ganska bra förslag 1085 3. Varken bra eller dåligt förslag 639 4. Ganska dåligt förslag 200 5. Mycket dåligt förslag 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 PRIVAT ÄLDREOMSORG 21 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 6 21(7) <Åsikter om vissa politiska förslag> Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket bra förslag 265 2. Ganska bra förslag 444 3. Varken bra eller dåligt förslag 451 4. Ganska dåligt förslag 478 5. Mycket dåligt förslag 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 MER PÅ FRISKOLOR 21 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 6 21(8) <Åsikter om vissa politiska förslag> Satsa mera på friskolor <Se F.21 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket bra förslag 384 2. Ganska bra förslag 560 3. Varken bra eller dåligt förslag 372 4. Ganska dåligt förslag 218 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 SJUKVÅRD I PRIV REGI 21 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 21(9) <Åsikter om vissa politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.21 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket bra förslag 704 2. Ganska bra förslag 841 3. Varken bra eller dåligt förslag 957 4. Ganska dåligt förslag 665 5. Mycket dåligt förslag 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 BEGRÄNSA MANDATPERIOD 21 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 6 21(10) <Åsikter om vissa politiska förslag> Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod till maximalt åtta år <Se F.21 för fullständig frågetext> 451 1. Mycket bra förslag 524 2. Ganska bra förslag 479 3. Varken bra eller dåligt förslag 170 4. Ganska dåligt förslag 55 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 HÖJA SKATTEN 21 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 6 21(11) <Åsikter om vissa politiska förslag> Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.21 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket bra förslag 420 2. Ganska bra förslag 528 3. Varken bra eller dåligt förslag 347 4. Ganska dåligt förslag 256 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 6-TIMMARS ARBETSDAG 21 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 21(12) <Åsikter om vissa politiska förslag> Införa sextimmars arbetsdag <Se F.21 för fullständig frågetext> 773 1. Mycket bra förslag 924 2. Ganska bra förslag 799 3. Varken bra eller dåligt förslag 512 4. Ganska dåligt förslag 438 5. Mycket dåligt förslag 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 SÄNKT SKATT LÅGINKOMS 21 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 21(13) <Åsikter om vissa politiska förslag> Sänka skatten på låga inkomster <Se F.21 för fullständig frågetext> 1181 1. Mycket bra förslag 979 2. Ganska bra förslag 833 3. Varken bra eller dåligt förslag 342 4. Ganska dåligt förslag 103 5. Mycket dåligt förslag 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 MEDLEM I EMU 21 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 21(14) <Åsikter om vissa politiska förslag> Sverige bör bli medlem i EMU (den ekonomiska monetära unionen) <Se F.21 för fullständig frågetext> 652 1. Mycket bra förslag 649 2. Ganska bra förslag 949 3. Varken bra eller dåligt förslag 448 4. Ganska dåligt förslag 717 5. Mycket dåligt förslag 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 AVVECKLA KÄRNKRAFT 21 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 21(15) <Åsikter om vissa politiska förslag> Sverige bör på långt sikt avveckla kärnkraften <Se F.21 för fullständig frågetext> 779 1. Mycket bra förslag 888 2. Ganska bra förslag 744 3. Varken bra eller dåligt förslag 573 4. Ganska dåligt förslag 462 5. Mycket dåligt förslag 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 REGERINGEN 22 Loc 216 width 1 MD=6 or GE 9 22 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? <Senaste förekomst: SOM97 F.18> 34 1. Mycket bra 534 2. Ganska bra 662 3. Varken bra eller dåligt 366 4. Ganska dåligt 107 5. Mycket dåligt 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 37 9. Uppgift saknas
VAR 176 DEMOKRATIN I EU 23 Loc 217 width 1 MD=6 or GE 9 23 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i EU? 8 1. Mycket nöjd 432 2. Ganska nöjd 887 3. Inte särskilt nöjd 361 4. Inte alls nöjd 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas
VAR 177 MEDLEMSKAP I EU 24 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 24 Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? <Senaste förekomst SOM97 F.19> 1327 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 1475 3. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 683 5. Har ingen bestämd åsikt i frågan 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 24 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 24(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 2020 1. Bestämd uppfattning 1318 2. Mera tveksam 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 INFORMERAD OM EU 25 Loc 220 width 1 MD=6 or GE 9 25 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EU? <Senaste förekomst SOM97 F.20> 44 1. Mycket välinformerad 621 2. Ganska välinformerad 945 3. Ganska oinformerad 96 4. Helt oinformerad 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 34 9. Uppgift saknas
VAR 180 BÄSTA PARTI 26 Loc 221 width 2 MD= 0 or GE 99 26(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? <Senaste förekomst: SOM97 F.22> 422 01. Vänsterpartiet 1189 02. Socialdemokraterna 150 03. Centerpartiet 169 04. Folkpartiet 735 05. Moderaterna 385 06. Kristdemokraterna 194 07. Miljöpartiet 81 08. Annat parti 71 09. Mer än ett kryss 61 00. Uppgift saknas på delfrågan 104 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 PARTIANHÄNGARE 26 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 651 1. Ja, mycket övertygad 1553 3. Ja, något övertygad 1160 5. Nej 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 NÄST BÄSTA PARTI 27 Loc 224 width 2 MD= 0 or GE 96 27 Vilket parti tycker Du näst bäst om? <Senaste förekomst: SOM96 F.28> 320 01. Vänsterpartiet 268 02. Socialdemokraterna 137 03. Centerpartiet 179 04. Folkpartiet 191 05. Moderaterna 280 06. Kristdemokraterna 188 07. Miljöpartiet 33 08. Annat parti 27 95. Mer än ett kryss 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 102 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 OMDÖME CENTERPARTIET 28 Loc 226 width 2 MD= 0 or GE 96 28 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 28(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: SOM97 F.21 (Modifierat)> 111 01. -5 Ogillar starkt 50 02. -4 115 03. -3 121 04. -2 87 05. -1 683 06. 0 Varken gillar eller ogillar 169 07. 1 174 08. 2 95 09. 3 42 10. 4 16 11. 5 Gillar starkt 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 OMDÖME MODERATERNA 28 Loc 228 width 2 MD= 0 or GE 96 28(2) <Omdöme om politiska partier> Moderaterna <Se F.28 för fullständig frågetext> 343 01. -5 Ogillar starkt 125 02. -4 93 03. -3 83 04. -2 74 05. -1 269 06. 0 Varken gillar eller ogillar 111 07. 1 122 08. 2 156 09. 3 181 10. 4 103 11. 5 Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 28 Loc 230 width 2 MD= 0 or GE 96 28(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.28 för fullständig frågetext> 312 01. -5 Ogillar starkt 111 02. -4 92 03. -3 89 04. -2 79 05. -1 299 06. 0 Varken gillar eller ogillar 123 07. 1 164 08. 2 180 09. 3 127 10. 4 79 11. 5 Gillar starkt 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 OMDÖME FOLKPARTIET 28 Loc 232 width 2 MD= 0 or GE 96 28(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet <Se F.28 för fullständig frågetext> 118 01. -5 Ogillar starkt 90 02. -4 129 03. -3 112 04. -2 101 05. -1 585 06. 0 Varken gillar eller ogillar 171 07. 1 140 08. 2 125 09. 3 53 10. 4 24 11. 5 Gillar starkt 1 98. 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 28 Loc 234 width 2 MD= 0 or GE 96 28(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.28 för fullständig frågetext> 151 01. -5 Ogillar starkt 101 02. -4 106 03. -3 93 04. -2 97 05. -1 270 06. 0 Varken gillar eller ogillar 135 07. 1 177 08. 2 199 09. 3 189 10. 4 151 11. 5 Gillar starkt 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 OMDÖME MILJÖPARTIET 28 Loc 236 width 2 MD= 0 or GE 96 28(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet <Se F.28 för fullständig frågetext> 175 01. -5 Ogillar starkt 103 02. -4 92 03. -3 92 04. -2 80 05. -1 370 06. 0 Varken gillar eller ogillar 220 07. 1 193 08. 2 188 09. 3 94 10. 4 55 11. 5 Gillar starkt 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 OMDÖME KRISTDEMOKRAT 28 Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 96 28(7) <Omdöme om politiska partier> Kristdemokraterna <Se F.28 för fullständig frågetext> 200 01. -5 Ogillar starkt 93 02. -4 90 03. -3 77 04. -2 77 05. -1 414 06. 0 Varken gillar eller ogillar 167 07. 1 177 08. 2 192 09. 3 130 10. 4 62 11. 5 Gillar starkt 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 OMDÖME LENNART DALEUS 28 Loc 240 width 2 MD= 0 or GE 96 28(8) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lennart Daleus <Se F.28 för fullständig frågetext> 117 01. -5 Ogillar starkt 64 02. -4 105 03. -3 102 04. -2 104 05. -1 767 06. 0 Varken gillar eller ogillar 151 07. 1 118 08. 2 81 09. 3 36 10. 4 10 11. 5 Gillar starkt 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 OMDÖME CARL BILDT 28 Loc 242 width 2 MD= 0 or GE 96 28(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.28 för fullständig frågetext> 253 01. -5 Ogillar starkt 101 02. -4 80 03. -3 68 04. -2 58 05. -1 208 06. 0 Varken gillar eller ogillar 142 07. 1 142 08. 2 203 09. 3 194 10. 4 218 11. 5 Gillar starkt 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 28 Loc 244 width 2 MD= 0 or GE 96 28(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.28 för fullständig frågetext> 166 01. -5 Ogillar starkt 80 02. -4 81 03. -3 81 04. -2 67 05. -1 237 06. 0 Varken gillar eller ogillar 196 07. 1 214 08. 2 249 09. 3 154 10. 4 141 11. 5 Gillar starkt 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 OMDÖME L LEIJONBORG 28 Loc 246 width 2 MD= 0 or GE 96 28(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lars Leijonborg <Se F.28 för fullständig frågetext> 188 01. -5 Ogillar starkt 101 02. -4 120 03. -3 125 04. -2 123 05. -1 604 06. 0 Varken gillar eller ogillar 152 07. 1 112 08. 2 81 09. 3 24 10. 4 14 11. 5 Gillar starkt 63 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 OMDÖME GÖRAN PERSSON 28 Loc 248 width 2 MD= 0 or GE 96 28(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Göran Persson <Se F.28 för fullständig frågetext> 292 01. -5 Ogillar starkt 117 02. -4 135 03. -3 102 04. -2 109 05. -1 246 06. 0 Varken gillar eller ogillar 138 07. 1 155 08. 2 168 09. 3 132 10. 4 76 11. 5 Gillar starkt 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 28 Loc 250 width 2 MD= 0 or GE 96 28(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.28 för fullständig frågetext> 201 01. -5 Ogillar starkt 120 02. -4 105 03. -3 111 04. -2 90 05. -1 452 06. 0 Varken gillar eller ogillar 188 07. 1 163 08. 2 124 09. 3 63 10. 4 32 11. 5 Gillar starkt 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 OMDÖME ALF SVENSSON 28 Loc 252 width 2 MD= 0 or GE 96 28(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.28 för fullständig frågetext> 135 01. -5 Ogillar starkt 70 02. -4 69 03. -3 67 04. -2 54 05. -1 343 06. 0 Varken gillar eller ogillar 163 07. 1 192 08. 2 218 09. 3 199 10. 4 150 11. 5 Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 OMDÖME M SAMUELSSON 28 Loc 254 width 2 MD= 0 or GE 96 28(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Marianne Samuelsson <Se F.28 för fullständig frågetext> 158 01. -5 Ogillar starkt 86 02. -4 75 03. -3 73 04. -2 68 05. -1 925 06. 0 Varken gillar eller ogillar 96 07. 1 74 08. 2 43 09. 3 22 10. 4 10 11. 5 Gillar starkt 77 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 OMDÖME SAF 28 Loc 256 width 2 MD= 0 or GE 96 28(16) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) <Se F.28 för fullständig frågetext> 77 01. -5 Ogillar starkt 40 02. -4 82 03. -3 77 04. -2 67 05. -1 798 06. 0 Varken gillar eller ogillar 128 07. 1 167 08. 2 106 09. 3 76 10. 4 32 11. 5 Gillar starkt 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 OMDÖME LO 28 Loc 258 width 2 MD= 0 or GE 96 28(17) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera LO (Landsorganisationen) <Se F.28 för fullständig frågetext> 78 01. -5 Ogillar starkt 53 02. -4 80 03. -3 111 04. -2 93 05. -1 576 06. 0 Varken gillar eller ogillar 177 07. 1 171 08. 2 161 09. 3 95 10. 4 62 11. 5 Gillar starkt 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 OMDÖME MILJÖRÖRELSEN 28 Loc 260 width 2 MD= 0 or GE 96 28(18) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera Miljörörelsen <Se F.28 för fullständig frågetext> 31 01. -5 Ogillar starkt 28 02. -4 46 03. -3 57 04. -2 56 05. -1 425 06. 0 Varken gillar eller ogillar 245 07. 1 287 08. 2 269 09. 3 114 10. 4 90 11. 5 Gillar starkt 59 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 OMDÖME KVINNORÖRELSEN 28 Loc 262 width 2 MD= 0 or GE 96 28(19) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera Kvinnorörelsen <Se F.28 för fullständig frågetext> 47 01. -5 Ogillar starkt 33 02. -4 43 03. -3 63 04. -2 60 05. -1 574 06. 0 Varken gillar eller ogillar 205 07. 1 227 08. 2 196 09. 3 111 10. 4 86 11. 5 Gillar starkt 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 OMDÖME HOMOSEXUELLORG 28 Loc 264 width 2 MD= 0 or GE 96 28(20) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera Organisationer för homosexuella <Se F.28 för fullständig frågetext> 228 01. -5 Ogillar starkt 70 02. -4 84 03. -3 47 04. -2 63 05. -1 749 06. 0 Varken gillar eller ogillar 112 07. 1 102 08. 2 90 09. 3 49 10. 4 51 11. 5 Gillar starkt 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 OMDÖME SVENSKA KYRKAN 28 Loc 266 width 2 MD= 0 or GE 96 28(21) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera Svenska Kyrkan <Se F.28 för fullständig frågetext> 83 01. -5 Ogillar starkt 44 02. -4 54 03. -3 93 04. -2 54 05. -1 601 06. 0 Varken gillar eller ogillar 203 07. 1 214 08. 2 173 09. 3 82 10. 4 65 11. 5 Gillar starkt 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 OMDÖME FRIKYRKOR 28 Loc 268 width 2 MD= 0 or GE 96 28(22) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera Frikyrkor <Se F.28 för fullständig frågetext> 207 01. -5 Ogillar starkt 81 02. -4 117 03. -3 140 04. -2 107 05. -1 627 06. 0 Varken gillar eller ogillar 115 07. 1 94 08. 2 81 09. 3 1 -7. 38 10. 4 37 11. 5 Gillar starkt 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 OMDÖME INVANDRARORG 28 Loc 270 width 2 MD= 0 or GE 96 28(23) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera Organisationer för invandrare <Se F.28 för fullständig frågetext> 109 01. -5 Ogillar starkt 38 02. -4 64 03. -3 47 04. -2 65 05. -1 758 06. 0 Varken gillar eller ogillar 176 07. 1 140 08. 2 129 09. 3 63 10. 4 53 11. 5 Gillar starkt 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 OMDÖME FRÄLSNINGSARME 28 Loc 272 width 2 MD= 0 or GE 96 28(24) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera Frälsningsarmen <Se F.28 för fullständig frågetext> 43 01. -5 Ogillar starkt 19 02. -4 28 03. -3 34 04. -2 35 05. -1 467 06. 0 Varken gillar eller ogillar 162 07. 1 230 08. 2 238 09. 3 198 10. 4 202 11. 5 Gillar starkt 51 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 OMDÖME MOTORMÄNNEN 28 Loc 274 width 2 MD= 0 or GE 96 28(25) Om Du skulle använda samma skala för några organisationer, var skulle Du placera Motormännens Riksförbund <Se F.28 för fullständig frågetext> 25 01. -5 Ogillar starkt 14 02. -4 19 03. -3 21 04. -2 25 05. -1 756 06. 0 Varken gillar eller ogillar 146 07. 1 195 08. 2 203 09. 3 140 10. 4 112 11. 5 Gillar starkt 51 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 VALFRÅGA SKATTERNA 29 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 6 29 Hur viktiga var följande frågor för Dig i årets valrörelse? 29(1) Skatterna 600 1. Mycket viktig fråga 721 2. Ganska viktig fråga 273 3. Varken viktig eller oviktig fråga 69 4. Ganska oviktig fråga 13 5. Helt oviktig fråga 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 VALFRÅGA MILJÖN 29 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 6 29(2) <Viktiga frågor i valrörelsen> Miljön <Se F.29 för fullständig frågetext> 524 1. Mycket viktig fråga 785 2. Ganska viktig fråga 297 3. Varken viktig eller oviktig fråga 52 4. Ganska oviktig fråga 17 5. Helt oviktig fråga 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 VALFRÅGA SYSSELSÄTTN 29 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 6 29(3) <Viktiga frågor i valrörelsen> Sysselsättningen <Se F.29 för fullständig frågetext> 1175 1. Mycket viktig fråga 415 2. Ganska viktig fråga 86 3. Varken viktig eller oviktig fråga 12 4. Ganska oviktig fråga 2 5. Helt oviktig fråga 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 VALFRÅGA LAG, ORDNING 29 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 6 29(4) <Viktiga frågor i valrörelsen> Lag och ordning <Se F.29 för fullständig frågetext> 813 1. Mycket viktig fråga 567 2. Ganska viktig fråga 236 3. Varken viktig eller oviktig fråga 49 4. Ganska oviktig fråga 9 5. Helt oviktig fråga 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 VALFRÅGA INVANDRING 29 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 6 29(5) <Viktiga frågor i valrörelsen> Flyktingar/invandring <Se F.29 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket viktig fråga 607 2. Ganska viktig fråga 511 3. Varken viktig eller oviktig fråga 131 4. Ganska oviktig fråga 54 5. Helt oviktig fråga 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 VALFRÅGA EU/EMU 29 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 6 29(6) <Viktiga frågor i valrörelsen> EU/EMU <Se F.29 för fullständig frågetext> 462 1. Mycket viktig fråga 572 2. Ganska viktig fråga 435 3. Varken viktig eller oviktig fråga 117 4. Ganska oviktig fråga 76 5. Helt oviktig fråga 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 VALFRÅGA SKOLAN 29 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 6 29(7) <Viktiga frågor i valrörelsen> Skolan/utbildningen <Se F.29 för fullständig frågetext> 1082 1. Mycket viktig fråga 489 2. Ganska viktig fråga 97 3. Varken viktig eller oviktig fråga 10 4. Ganska oviktig fråga 3 5. Helt oviktig fråga 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 VALFRÅGA BARNOMSORG 29 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 6 29(8) <Viktiga frågor i valrörelsen> Barnomsorgen <Se F.29 för fullständig frågetext> 794 1. Mycket viktig fråga 514 2. Ganska viktig fråga 281 3. Varken viktig eller oviktig fråga 60 4. Ganska oviktig fråga 31 5. Helt oviktig fråga 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 VALFRÅGA SJUKVÅRD 29 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 6 29(9) <Viktiga frågor i valrörelsen> Sjukvården <Se F.29 för fullständig frågetext> 1218 1. Mycket viktig fråga 395 2. Ganska viktig fråga 73 3. Varken viktig eller oviktig fråga 11 4. Ganska oviktig fråga 4 5. Helt oviktig fråga 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 VALFRÅGA ÄLDREOMSORG 29 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 6 29(10) <Viktiga frågor i valrörelsen> Äldreomsorgen <Se F.29 för fullständig frågetext> 1103 1. Mycket viktig fråga 428 2. Ganska viktig fråga 133 3. Varken viktig eller oviktig fråga 27 4. Ganska oviktig fråga 9 5. Helt oviktig fråga 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 VALFRÅGA KÄRNKRAFT 29 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 6 29(11) <Viktiga frågor i valrörelsen> Kärnkraften <Se F.29 för fullständig frågetext> 490 1. Mycket viktig fråga 617 2. Ganska viktig fråga 429 3. Varken viktig eller oviktig fråga 108 4. Ganska oviktig fråga 38 5. Helt oviktig fråga 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 VALFRÅGA REGERING 29 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 6 29(12) <Viktiga frågor i valrörelsen> Regeringsfrågan <Se F.29 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket viktig fråga 528 2. Ganska viktig fråga 548 3. Varken viktig eller oviktig fråga 105 4. Ganska oviktig fråga 48 5. Helt oviktig fråga 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 PARTI RIKSDAGSVAL 30 Loc 288 width 2 MD= 0 or GE 99 30 Vilket parti röstade Du på i valen 1998? (Obs, markera endast ett kryss per kolumn.) 30(1) I riksdagsvalet <Senaste förekomst: SOM94 F.86> 345 01. Vänsterpartiet 1069 02. Socialdemokraterna 147 03. Centerpartiet 146 04. Folkpartiet 634 05. Moderaterna 328 06. Kristdemokraterna 137 07. Miljöpartiet 52 08. Annat parti 115 09. Röstade blankt 268 10. Röstade ej 10 11. Mer än ett kryss 165 55. Ej röstberättigad 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 PARTI LANDSTINGSVAL 30 Loc 290 width 2 MD= 0 or GE 99 30(2) <Partival> I landstingsfullmäktigevalet <Se F.30 för fullständig frågetext> 283 01. Vänsterpartiet 991 02. Socialdemokraterna 189 03. Centerpartiet 188 04. Folkpartiet 587 05. Moderaterna 279 06. Kristdemokraterna 122 07. Miljöpartiet 80 08. Annat parti 138 09. Röstade blankt 308 10. Röstade ej 8 11. Mer än ett kryss 104 55. Ej röstberättigad 183 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 PARTI KOMMUNVAL 30 Loc 292 width 2 MD= 0 or GE 99 30(3) <Partival> I kommunfullmäktigevalet <Se F.30 för fullständig frågetext> 271 01. Vänsterpartiet 970 02. Socialdemokraterna 272 03. Centerpartiet 173 04. Folkpartiet 598 05. Moderaterna 223 06. Kristdemokraterna 149 07. Miljöpartiet 119 08. Annat parti 122 09. Röstade blankt 300 10. Röstade ej 6 11. Mer än ett kryss 99 55. Ej röstberättigad 158 00. Uppgift saknas på delfrågan 101 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 EJ RÖST I RIKSDAGSVAL 31 Loc 294 width 1 MD=6 or GE 9 31 Hur viktiga var följande skäl vid Ditt val av parti i årets riksdagsval? 31a Jag röstade ej på något parti i årets riksdagsval 278 1. Markerat 1408 5. Ej markerat 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 54 9. Uppgift saknas
VAR 224 PARTI KOMPETENT 31 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 6 31b(1) <Viktigt vid partival> Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik <Se F.31 för fullständig frågetext> 472 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 621 2. Ganska viktigt skäl 205 3. Inte särskilt viktigt skäl 27 4. Inte alls viktigt skäl 278 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 83 8. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 PARTI BRA IDEOLOGI 31 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 6 31b(2) <Viktigt vid partival> Partiet har en bra ideologi <Se F.31 för fullständig frågetext> 621 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 592 2. Ganska viktigt skäl 109 3. Inte särskilt viktigt skäl 18 4. Inte alls viktigt skäl 278 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 68 8. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 PARTI BRA ÅSIKTER 31 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 6 31b(3) <Viktigt vid partival> Partiet har bra åsikter i de frågor som jag tycker är viktiga <Se F.31 för fullständig frågetext> 683 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 585 2. Ganska viktigt skäl 68 3. Inte särskilt viktigt skäl 14 4. Inte alls viktigt skäl 278 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 58 8. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 RÖSTAR SAMMA PARTI 31 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 6 31b(4) <Viktigt vid partival> Jag brukar alltid rösta på samma parti <Se F.31 för fullständig frågetext> 189 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 189 2. Ganska viktigt skäl 380 3. Inte särskilt viktigt skäl 568 4. Inte alls viktigt skäl 278 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 82 8. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 PARTI BRA LEDARE 31 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 6 31b(5) <Viktigt vid partival> Partiet har en bra ledare <Se F.31 för fullständig frågetext> 459 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 519 2. Ganska viktigt skäl 274 3. Inte särskilt viktigt skäl 85 4. Inte alls viktigt skäl 278 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 71 8. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 PARTI MINST DÅLIGT 31 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 6 31b(6) <Viktigt vid partival> Partiet var det minst dåliga av de alternativ som fanns <Se F.31 för fullständig frågetext> 350 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 392 2. Ganska viktigt skäl 271 3. Inte särskilt viktigt skäl 320 4. Inte alls viktigt skäl 278 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 75 8. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 PARTI DEBATTER 31 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 6 31b(7) <Viktigt vid partival> Åsikter framförda i radio, TV och tidningar <Se F.31 för fullständig frågetext> 128 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 499 2. Ganska viktigt skäl 453 3. Inte särskilt viktigt skäl 257 4. Inte alls viktigt skäl 278 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 71 8. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 PERS.RÖST RIKSDAGSVAL 32 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 32 I årets val var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta? 32(1) I riksdagsvalet 851 1. Ja 2072 5. Nej 180 6. Ej röstberättigad 323 8. Röstade ej 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 PERS.RÖST LANDST.VAL 32 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) <Utnyttjade möjligheten att personrösta> I landstingsfullmäktigevalet <Se F.32 för fullständig frågetext> 825 1. Ja 2048 5. Nej 121 6. Ej röstberättigad 367 8. Röstade ej 137 0. Uppgift saknas på delfrågan 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 PERSONRÖST KOMMUNVAL 32 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 32(3) <Utnyttjade möjligheten att personrösta> I kommunfullmäktigevalet <Se F.32 för fullständig frågetext> 1130 1. Ja 1804 5. Nej 114 6. Ej röstberättigad 348 8. Röstade ej 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER 33 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 6 33 I debatten om demokratin i Sverige diskuteras olika förslag till förändringar. Vad tycker Du om följande förslag? 33(1) Sänka rösträttsåldern till 16 år 34 1. Mycket bra förslag 113 2. Ganska bra förslag 239 3. Varken bra eller dåligt förslag 555 4. Ganska dåligt förslag 747 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 KAMPANJBIDRAG 33 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 6 33(2) <Ändringsförslag> Kräva att partier och kandidater redovisar varifrån de erhåller kampanjbidrag <Se F.33 för fullständig frågetext> 535 1. Mycket bra förslag 620 2. Ganska bra förslag 400 3. Varken bra eller dåligt förslag 88 4. Ganska dåligt förslag 33 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 FÄRRE RIKSD.LEDAMÖTER 33 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 6 33(3) <Ändringsförslag> Minska antalet riksdagsledamöter <Se F.33 för fullständig frågetext> 285 1. Mycket bra förslag 399 2. Ganska bra förslag 690 3. Varken bra eller dåligt förslag 212 4. Ganska dåligt förslag 91 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 ANLITA EXPERTER 33 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 6 33(4) <Ändringsförslag> Alltid överlåta beslut i viktiga frågor till experter <Se F.33 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket bra förslag 533 2. Ganska bra förslag 422 3. Varken bra eller dåligt förslag 251 4. Ganska dåligt förslag 129 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 SÄNK FYRAPROCENTGRÄNS 33 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 6 33(5) <Ändringsförslag> Sänka fyraprocentspärren till riksdagen <Se F.33 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket bra förslag 123 2. Ganska bra förslag 483 3. Varken bra eller dåligt förslag 462 4. Ganska dåligt förslag 536 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 KOMMUNAL FOLKOMRÖSTN 33 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 6 33(6) <Ändringsförslag> Genomföra fler kommunala folkomröstningar <Se F.33 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket bra förslag 488 2. Ganska bra förslag 587 3. Varken bra eller dåligt förslag 259 4. Ganska dåligt förslag 151 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 NATIONELL FOLKOMRÖSTN 33 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 6 33(7) <Ändringsförslag> Genomföra fler nationella folkomröstningar <Se F.33 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket bra förslag 449 2. Ganska bra förslag 632 3. Varken bra eller dåligt förslag 253 4. Ganska dåligt förslag 139 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 KÖNSKVOTERING 33 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 6 33(8) <Ändringsförslag> Införa könskvotering till offentliga styrelser och nämnder <Se F.33 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket bra förslag 225 2. Ganska bra förslag 586 3. Varken bra eller dåligt förslag 387 4. Ganska dåligt förslag 378 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 MEDBORGARREMISS 33 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 6 33(9) <Ändringsförslag> Ge alla medborgare möjlighet att skriftligen reagera på politikernas förslag innan beslut fattas (sk medborgarremiss) <Se F.33 för fullständig frågetext> 289 1. Mycket bra förslag 460 2. Ganska bra förslag 510 3. Varken bra eller dåligt förslag 257 4. Ganska dåligt förslag 151 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 INFO FÖRE VALET 33 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 6 33(10) <Ändringsförslag> Förbjuda publicerandet av opinionsundersökningar under veckan före valet <Se F.33 för fullständig frågetext> 316 1. Mycket bra förslag 358 2. Ganska bra förslag 626 3. Varken bra eller dåligt förslag 201 4. Ganska dåligt förslag 168 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 VAL OLIKA TIDPUNKTER 33 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 6 33(11) <Ändringsförslag> Anordna kommun- och riksdagsval vid olika tidpunkter <Se F.33 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket bra förslag 264 2. Ganska bra förslag 573 3. Varken bra eller dåligt förslag 314 4. Ganska dåligt förslag 317 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 ARBETSLÖSHETSPOLITIK 34 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 6 34 Vad tycker Du om den politik som bedrivs i Sverige inom följande samhällsområden? 34(1) Arbetslösheten 28 1. Mycket bra politik 253 2. Ganska bra politik 467 3. Varken bra eller dålig politik 677 4. Ganska dålig politik 264 5. Mycket dålig politik 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK 34 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 6 34(2) <Åsikt om den politik som bedrivs> Jämställdheten mellan män och kvinnor <Se F.34 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket bra politik 405 2. Ganska bra politik 732 3. Varken bra eller dålig politik 414 4. Ganska dålig politik 88 5. Mycket dålig politik 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 MILJÖPOLITIK 34 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 6 34(3) <Åsikt om den politik som bedrivs> Miljön <Se F.34 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket bra politik 507 2. Ganska bra politik 693 3. Varken bra eller dålig politik 365 4. Ganska dålig politik 56 5. Mycket dålig politik 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 ÄLDREOMSORGSPOLITIK 34 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 6 34(4) <Åsikt om den politik som bedrivs> Äldreomsorgen <Se F.34 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket bra politik 220 2. Ganska bra politik 458 3. Varken bra eller dålig politik 701 4. Ganska dålig politik 259 5. Mycket dålig politik 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 SKOLPOLITIK 34 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 6 34(5) <Åsikt om den politik som bedrivs> Skolan och utbildningen <Se F.34 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket bra politik 330 2. Ganska bra politik 505 3. Varken bra eller dålig politik 600 4. Ganska dålig politik 202 5. Mycket dålig politik 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 FÖRETAGSPOLITIK 34 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 6 34(6) <Åsikt om den politik som bedrivs> Företagens villkor <Se F.34 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket bra politik 274 2. Ganska bra politik 776 3. Varken bra eller dålig politik 434 4. Ganska dålig politik 153 5. Mycket dålig politik 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 FLYKTINGSPOLITIK 34 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 6 34(7) <Åsikt om den politik som bedrivs> Flyktingar/invandring <Se F.34 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra politik 193 2. Ganska bra politik 722 3. Varken bra eller dålig politik 510 4. Ganska dålig politik 222 5. Mycket dålig politik 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 ENERGIPOLITIK 34 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 6 34(8) <Åsikt om den politik som bedrivs> Energi/kärnkraft <Se F.34 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket bra politik 266 2. Ganska bra politik 723 3. Varken bra eller dålig politik 469 4. Ganska dålig politik 190 5. Mycket dålig politik 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 LAG/ORDNINGSPOLITIK 34 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 6 34(9) <Åsikt om den politik som bedrivs> Lag och ordning <Se F.34 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra politik 326 2. Ganska bra politik 661 3. Varken bra eller dålig politik 479 4. Ganska dålig politik 186 5. Mycket dålig politik 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 BARNOMSORGSPOLITIK 34 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 6 34(10) <Åsikt om den politik som bedrivs> Barnomsorgen <Se F.34 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket bra politik 379 2. Ganska bra politik 684 3. Varken bra eller dålig politik 442 4. Ganska dålig politik 133 5. Mycket dålig politik 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 SJUKVÅRDSPOLITIK 34 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 6 34(11) <Åsikt om den politik som bedrivs> Hälso- och sjukvård <Se F.34 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket bra politik 338 2. Ganska bra politik 436 3. Varken bra eller dålig politik 626 4. Ganska dålig politik 240 5. Mycket dålig politik 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 EKONOMIPOLITIK 34 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 6 34(12) <Åsikt om den politik som bedrivs> Sveriges ekonomi <Se F.34 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket bra politik 443 2. Ganska bra politik 548 3. Varken bra eller dålig politik 419 4. Ganska dålig politik 197 5. Mycket dålig politik 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 HÖG A-KASSA 35 Loc 328 width 2 MD=96 or GE 98 35 Här finns ett antal påståenden som förekommit i den svenska debatten om arbetsmarknad och arbetslöshet. Vilken är Din bedömning av vart och ett av dem? 35(1) Den höga arbetslöshetsersättningen gör att många undviker att söka jobb 267 00. Helt felaktigt påstående 92 01. 135 02. 141 03. 83 04. 221 05. 121 06. 158 07. 166 08. 69 09. 239 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 15 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 HÖGRE UTBILDNING 35 Loc 330 width 2 MD=96 or GE 98 35(2) <Debatt om arbetsmarknad och arbetslöshet> Satsningar på utbildning leder till fler jobb i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 64 00. Helt felaktigt påstående 36 01. 95 02. 114 03. 94 04. 290 05. 165 06. 223 07. 222 08. 111 09. 273 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 20 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 SVART ARBETSMARKNAD 35 Loc 332 width 2 MD=96 or GE 98 35(3) <Debatt om arbetsmarknad och arbetslöshet> Den svarta arbetsmarknaden är liten i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 340 00. Helt felaktigt påstående 138 01. 282 02. 249 03. 109 04. 248 05. 67 06. 93 07. 82 08. 22 09. 59 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 18 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 TEKNISK UTVECKLING 35 Loc 334 width 2 MD=96 or GE 98 35(4) <Debatt om arbetsmarknad och arbetslöshet> Den tekniska utvecklingen innebär att det skapas många nya jobb i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 120 00. Helt felaktigt påstående 73 01. 130 02. 176 03. 123 04. 366 05. 143 06. 197 07. 152 08. 58 09. 140 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 29 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 GLOBAL EKONOMI 35 Loc 336 width 2 MD=96 or GE 98 35(5) <Debatt om arbetsmarknad och arbetslöshet> Globaliseringen av ekonomin leder till hög arbetslöshet i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 74 00. Helt felaktigt påstående 49 01. 119 02. 142 03. 130 04. 571 05. 134 06. 148 07. 116 08. 52 09. 107 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 65 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 BIDRAGSFUSK 35 Loc 338 width 2 MD=96 or GE 98 35(6) <Debatt om arbetsmarknad och arbetslöshet> Det är vanligt med bidragsfusk i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 55 00. Helt felaktigt påstående 56 01. 112 02. 131 03. 76 04. 252 05. 132 06. 212 07. 210 08. 141 09. 301 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 29 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 ANSTÄLLA INVANDRARE 35 Loc 340 width 2 MD=96 or GE 98 35(7) <Debatt om arbetsmarknad och arbetslöshet> Svenska arbetsgivare är ovilliga att anställa invandrare <Se F.35 för fullständig frågetext> 59 00. Helt felaktigt påstående 32 01. 64 02. 75 03. 75 04. 293 05. 137 06. 263 07. 292 08. 169 09. 221 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 27 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 KVINNA DISKRIMINERAD 35 Loc 342 width 2 MD=96 or GE 98 35(8) <Debatt om arbetsmarknad och arbetslöshet> Kvinnor är ofta diskriminerade på den svenska arbetsmarknaden <Se F.35 för fullständig frågetext> 83 00. Helt felaktigt påstående 66 01. 124 02. 111 03. 91 04. 329 05. 193 06. 216 07. 187 08. 92 09. 198 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 17 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 MJUKA UPP ARBETSRÄTT 36 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 6 36 Här finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten om arbetslöshet. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 36(1) Mjuka upp arbetsrätten 240 1. Mycket bra förslag 510 2. Ganska bra förslag 536 3. Varken bra eller dåligt förslag 212 4. Ganska dåligt förslag 156 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 SATSA MER I AMS REGI 36 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 6 36(2) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Satsa mer på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i AMS regi <Se F.36 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra förslag 299 2. Ganska bra förslag 606 3. Varken bra eller dåligt förslag 451 4. Ganska dåligt förslag 249 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 ÖKA LÖNESKILLNADERNA 36 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 6 36(3) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Öka löneskillnaderna <Se F.36 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket bra förslag 222 2. Ganska bra förslag 423 3. Varken bra eller dåligt förslag 472 4. Ganska dåligt förslag 477 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 KUNSKAPSLYFTET 36 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 6 36(4) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Öka resurserna till utbildning som t ex till det så kallade Kunskapslyftet <Se F.36 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket bra förslag 639 2. Ganska bra förslag 485 3. Varken bra eller dåligt förslag 223 4. Ganska dåligt förslag 88 5. Mycket dåligt förslag 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 LÄGRE INGÅNGSLÖN 36 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 6 36(5) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Införa lägre ingångslöner för ungdomar <Se F.36 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket bra förslag 526 2. Ganska bra förslag 400 3. Varken bra eller dåligt förslag 324 4. Ganska dåligt förslag 187 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 TIDSBEGRÄNSAD A-KASSA 36 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 6 36(6) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Tidsbegränsa rätten till arbetslöshetsersättning <Se F.36 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket bra förslag 316 2. Ganska bra förslag 418 3. Varken bra eller dåligt förslag 370 4. Ganska dåligt förslag 429 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 KONKURRÄNSKRAFTIG IND 37 Loc 350 width 2 MD=96 or GE 98 37 Vad är Din uppfattning om följande påståenden som man ibland hör om svensk industri? Ange för vart och ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är felaktigt eller riktigt. 37(1) Den svenska industrin är internationellt konkurrenskraftig. 18 00. Helt felaktigt påstående 10 01. 43 02. 66 03. 78 04. 298 05. 141 06. 256 07. 348 08. 136 09. 265 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 35 98. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 EFFEKTIVA FÖRETAG 37 Loc 352 width 2 MD=96 or GE 98 37(2) De svenska storföretagen sköts effektivt <Se F.37 för fullständig frågetext> 18 00. Helt felaktigt påstående 11 01. 31 02. 65 03. 89 04. 291 05. 179 06. 326 07. 325 08. 162 09. 166 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 31 98. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 VINSTEN ÄR VIKTIGAST 37 Loc 354 width 2 MD=96 or GE 98 37(3) Industrin är mer intresserad av vinster än av de anställdas arbetssituation <Se F.37 för fullständig frågetext> 30 00. Helt felaktigt påstående 21 01. 64 02. 72 03. 76 04. 237 05. 125 06. 253 07. 271 08. 203 09. 319 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 23 98. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 INDUSTRIARB MONOTONT 37 Loc 356 width 2 MD=96 or GE 98 37(4) Industriarbete är i allmänhet smutsigt och monotont <Se F.37 för fullständig frågetext> 116 00. Helt felaktigt påstående 87 01. 183 02. 183 03. 121 04. 332 05. 140 06. 153 07. 158 08. 74 09. 125 10. Helt riktigt påstående 1 95. Dubbla kryss 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 21 98. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 MILJÖANSVARIG INDUSTR 37 Loc 358 width 2 MD=96 or GE 98 37(5) Industrin tar sitt ansvar för miljön <Se F.37 för fullständig frågetext> 113 00. Helt felaktigt påstående 99 01. 215 02. 260 03. 187 04. 351 05. 147 06. 122 07. 94 08. 37 09. 40 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 29 98. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 RISK FÖR ARBETSSKADA 37 Loc 360 width 2 MD=96 or GE 98 37(6) Risken för arbetsskador är stor inom industrin <Se F.37 för fullständig frågetext> 33 00. Helt felaktigt påstående 53 01. 124 02. 121 03. 114 04. 361 05. 165 06. 190 07. 227 08. 110 09. 176 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 20 98. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 FÅ KVINNLIGA LEDARE 37 Loc 362 width 2 MD=96 or GE 98 37(7) Det finns få kvinnor i ledningen för svenska storföretag <Se F.37 för fullständig frågetext> 32 00. Helt felaktigt påstående 9 01. 23 02. 22 03. 29 04. 151 05. 74 06. 163 07. 306 08. 275 09. 587 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 23 98. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 LÅG UTBILDNINGSNIVÅ 37 Loc 364 width 2 MD=96 or GE 98 37(8) Utbildningsnivån är låg inom svensk industrin <Se F.37 för fullständig frågetext> 99 00. Helt felaktigt påstående 76 01. 166 02. 181 03. 108 04. 376 05. 171 06. 170 07. 181 08. 54 09. 88 10. Helt riktigt påstående 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 24 98. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 NÖJD BOSTADSTILLG 1 38 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 8 38 Kommuner och landsting har flera olika uppgifter att sköta. I vilken utsträckning är Du nöjd med servicen i den kommun där Du bor på följande områden: 38(1) Tillgång till bostäder <Senaste förekomst: SOM96 F.24 (Modifierad)> 310 1. Mycket nöjd 619 2. Ganska nöjd 417 3. Varken nöjd eller missnöjd 145 4. Ganska missnöjd 82 5. Mycket missnöjd 189 6. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 NÖJD KOLLEKTIVTRAF 1 38 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 8 38(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.38 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket nöjd 663 2. Ganska nöjd 397 3. Varken nöjd eller missnöjd 237 4. Ganska missnöjd 127 5. Mycket missnöjd 118 6. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 NÖJD MILJÖVÅRD 1 38 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 8 38(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.38 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket nöjd 641 2. Ganska nöjd 696 3. Varken nöjd eller missnöjd 182 4. Ganska missnöjd 39 5. Mycket missnöjd 114 6. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 NÖJD BIBLIOTEK 1 38 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 8 38(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.38 för fullständig frågetext> 545 1. Mycket nöjd 722 2. Ganska nöjd 305 3. Varken nöjd eller missnöjd 62 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 107 6. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 NÖJD SKOLOR 1 38 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 8 38(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Skolor <Se F.38 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket nöjd 708 2. Ganska nöjd 414 3. Varken nöjd eller missnöjd 200 4. Ganska missnöjd 60 5. Mycket missnöjd 169 6. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 NÖJD BARNOMSORG 1 38 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 8 38(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnomsorg <Se F.38 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket nöjd 524 2. Ganska nöjd 539 3. Varken nöjd eller missnöjd 119 4. Ganska missnöjd 47 5. Mycket missnöjd 358 6. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 NÖJD ÄLDREVÅRD 1 38 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 8 38(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldrevård <Se F.38 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket nöjd 401 2. Ganska nöjd 544 3. Varken nöjd eller missnöjd 305 4. Ganska missnöjd 147 5. Mycket missnöjd 307 6. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 NÖJD SOCIALVÅRD 1 38 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 8 38(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialvård <Se F.38 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket nöjd 297 2. Ganska nöjd 645 3. Varken nöjd eller missnöjd 181 4. Ganska missnöjd 112 5. Mycket missnöjd 458 6. Vet ej 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 NÖJD FRITIDSVERKSAM 1 38 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 8 38(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal fritidsverksamhet <Se F.38 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket nöjd 388 2. Ganska nöjd 602 3. Varken nöjd eller missnöjd 213 4. Ganska missnöjd 120 5. Mycket missnöjd 366 6. Vet ej 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 NÖJD SJUKVÅRD 1 38 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 8 38(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukvård <Se F.38 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket nöjd 751 2. Ganska nöjd 407 3. Varken nöjd eller missnöjd 250 4. Ganska missnöjd 111 5. Mycket missnöjd 70 6. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 NÖJD KULTURAKTIVIT 1 38 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 8 38(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturella aktiviteter <Se F.38 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket nöjd 537 2. Ganska nöjd 659 3. Varken nöjd eller missnöjd 119 4. Ganska missnöjd 50 5. Mycket missnöjd 279 6. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 NÖJD KOOPERAT BARNOMS 39 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 8 39 Vad anser Du om servicen i Din kommun där Du bor på följande områden: 39(1) Föräldrakooperativ barnomsorg <Senaste förekomst: SOM96 F.28> 56 1. Mycket nöjd 223 2. Ganska nöjd 580 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 752 6. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 NÖJD KOMMUNAL BARNOMS 39 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 8 39(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal barnomsorg <Se F.39 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket nöjd 483 2. Ganska nöjd 458 3. Varken nöjd eller missnöjd 104 4. Ganska missnöjd 32 5. Mycket missnöjd 479 6. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 NÖJD GRUNDSKOLA 39 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 8 39(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.39 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket nöjd 555 2. Ganska nöjd 436 3. Varken nöjd eller missnöjd 166 4. Ganska missnöjd 45 5. Mycket missnöjd 356 6. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 NÖJD GYMNASIESKOLA 39 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 8 39(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.39 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket nöjd 487 2. Ganska nöjd 450 3. Varken nöjd eller missnöjd 124 4. Ganska missnöjd 52 5. Mycket missnöjd 435 6. Vet ej 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 NÖJD FRISKOLOR 39 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 8 39(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Friskolor <Se F.39 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket nöjd 112 2. Ganska nöjd 587 3. Varken nöjd eller missnöjd 55 4. Ganska missnöjd 40 5. Mycket missnöjd 823 6. Vet ej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 39 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 8 39(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.39 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket nöjd 492 2. Ganska nöjd 409 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 514 6. Vet ej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 NÖJD VÅRDCENTRAL 39 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 8 39(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.39 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket nöjd 776 2. Ganska nöjd 342 3. Varken nöjd eller missnöjd 165 4. Ganska missnöjd 70 5. Mycket missnöjd 103 6. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 NÖJD SJUKHUSVÅRD 39 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 8 39(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.39 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket nöjd 682 2. Ganska nöjd 388 3. Varken nöjd eller missnöjd 169 4. Ganska missnöjd 90 5. Mycket missnöjd 134 6. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 NÖJD PRIVATLÄKARE 39 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 8 39(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.39 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket nöjd 422 2. Ganska nöjd 517 3. Varken nöjd eller missnöjd 50 4. Ganska missnöjd 31 5. Mycket missnöjd 479 6. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 NÖJD FOLKTANDVÅRD 39 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 8 39(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.39 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket nöjd 585 2. Ganska nöjd 387 3. Varken nöjd eller missnöjd 72 4. Ganska missnöjd 54 5. Mycket missnöjd 322 6. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 39 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 8 39(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.39 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket nöjd 445 2. Ganska nöjd 395 3. Varken nöjd eller missnöjd 35 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 452 6. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 NÖJD ÄLDREOMSORG 39 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 8 39(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.39 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket nöjd 350 2. Ganska nöjd 475 3. Varken nöjd eller missnöjd 253 4. Ganska missnöjd 133 5. Mycket missnöjd 404 6. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 NÖJD SOCIALTJÄNST 39 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 8 39(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.39 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket nöjd 208 2. Ganska nöjd 547 3. Varken nöjd eller missnöjd 146 4. Ganska missnöjd 107 5. Mycket missnöjd 629 6. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 NÖJD FÄRDTJÄNST 39 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 8 39(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.39 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket nöjd 208 2. Ganska nöjd 493 3. Varken nöjd eller missnöjd 87 4. Ganska missnöjd 71 5. Mycket missnöjd 755 6. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 39 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 8 39(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.39 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket nöjd 195 2. Ganska nöjd 507 3. Varken nöjd eller missnöjd 88 4. Ganska missnöjd 60 5. Mycket missnöjd 774 6. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 39 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 8 39(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.39 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket nöjd 640 2. Ganska nöjd 361 3. Varken nöjd eller missnöjd 240 4. Ganska missnöjd 152 5. Mycket missnöjd 128 6. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 39 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 8 39(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.39 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket nöjd 717 2. Ganska nöjd 435 3. Varken nöjd eller missnöjd 103 4. Ganska missnöjd 46 5. Mycket missnöjd 212 6. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 NÖJD BIBLIOTEK 39 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 8 39(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.39 för fullständig frågetext> 430 1. Mycket nöjd 811 2. Ganska nöjd 279 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 24 5. Mycket missnöjd 105 6. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 NÖJD KULTURAKTIVITET 39 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 8 39(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktivitet <Se F.39 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket nöjd 613 2. Ganska nöjd 536 3. Varken nöjd eller missnöjd 102 4. Ganska missnöjd 40 5. Mycket missnöjd 212 6. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 NÖJD FRITIDSVERKSAM 39 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 8 39(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.39 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket nöjd 600 2. Ganska nöjd 534 3. Varken nöjd eller missnöjd 124 4. Ganska missnöjd 62 5. Mycket missnöjd 213 6. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 NÖJD TURISM 39 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 8 39(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Turism <Se F.39 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket nöjd 494 2. Ganska nöjd 604 3. Varken nöjd eller missnöjd 130 4. Ganska missnöjd 63 5. Mycket missnöjd 276 6. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 NÖJD MILJÖVÅRD 39 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 8 39(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.39 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket nöjd 467 2. Ganska nöjd 732 3. Varken nöjd eller missnöjd 177 4. Ganska missnöjd 40 5. Mycket missnöjd 203 6. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 39 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 8 39(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång på bostäder <Se F.39 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket nöjd 573 2. Ganska nöjd 456 3. Varken nöjd eller missnöjd 188 4. Ganska missnöjd 94 5. Mycket missnöjd 193 6. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 NÖJD GATOR VÄGAR 39 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 8 39(24) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.39 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket nöjd 712 2. Ganska nöjd 489 3. Varken nöjd eller missnöjd 218 4. Ganska missnöjd 111 5. Mycket missnöjd 38 6. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 NÖJD RENHÅLLNING 39 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 8 39(25) <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.39 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket nöjd 726 2. Ganska nöjd 440 3. Varken nöjd eller missnöjd 249 4. Ganska missnöjd 94 5. Mycket missnöjd 33 6. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 MÖJLIGHET ARBETE 39 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 8 39(26) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.39 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket nöjd 219 2. Ganska nöjd 459 3. Varken nöjd eller missnöjd 387 4. Ganska missnöjd 310 5. Mycket missnöjd 276 6. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 KOMMUNAL SERVICE 40 Loc 403 width 1 MD=9 40 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar? 134 1. Mycket bra 1723 2. Ganska bra 998 3. Varken bra eller dåligt 299 4. Ganska dåligt 69 5. Mycket dåligt 249 8. Ingen uppfattning 89 9. Uppgift saknas
VAR 317 KOMMUNSTYRELSEN 41 Loc 404 width 1 MD=6 or GE 9 41 Hur tycker Du på det hela taget att kommunstyrelsen i Din kommun sköter sin uppgift? 50 1. Mycket bra 534 2. Ganska bra 604 3. Varken bra eller dåligt 216 4. Ganska dåligt 70 5. Mycket dåligt 224 8. Ingen uppfattning 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas
VAR 318 MEDLEMSKAP I EMU 42 Loc 405 width 1 MD=6 or GE 9 42 Vad är Din åsikt om svenskt medlemskap i EMU (den Ekonomiska Monetära Unionen) <Senaste förekomst: SOM97 F.31> 443 1. Sverige bör bli medlem i EMU från starten 384 3. Sverige bör inte bli medlem i EMU från starten, men eventuellt senare 394 5. Sverige bör inte bli medlem i EMU 469 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 50 9. Uppgift saknas
VAR 319 EU - MILJÖN 43 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 8 43 Vad anser Du att medlemskapet i EU hittils inneburit för Sverige inom följande områden 43(1) Miljön <Senaste förekomst: SOM97 F.30> 9 1. Stor förbättring 156 2. Viss förbättring 879 3. Varken försämring eller förbättring 276 4. Viss försämring 70 5. Stor försämring 280 6. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 EU - EKONOMIN 43 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 8 43(2) <Medlemskap i EU> Ekonomin <Se F.43 för fullständig frågetext> 13 1. Stor förbättring 243 2. Viss förbättring 627 3. Varken försämring eller förbättring 404 4. Viss försämring 175 5. Stor försämring 202 6. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 EU - SYSSELSÄTTNING 43 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 8 43(3) <Medlemskap i EU> Sysselsättningen <Se F.43 för fullständig frågetext> 7 1. Stor förbättring 191 2. Viss förbättring 807 3. Varken försämring eller förbättring 299 4. Viss försämring 144 5. Stor försämring 208 6. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 EU - JORDBRUK 43 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 8 43(4) <Medlemskap i EU> Jordbruket <Se F.43 för fullständig frågetext> 33 1. Stor förbättring 238 2. Viss förbättring 414 3. Varken försämring eller förbättring 409 4. Viss försämring 300 5. Stor försämring 277 6. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 EU - SOCIAL TRYGGHET 43 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 8 43(5) <Medlemskap i EU> Sociala tryggheten <Se F.43 för fullständig frågetext> 4 1. Stor förbättring 41 2. Viss förbättring 957 3. Varken försämring eller förbättring 249 4. Viss försämring 110 5. Stor försämring 302 6. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 EU - JÄMSTÄLLDHET 43 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 8 43(6) <Medlemskap i EU> Jämställdheten mellan män och kvinnor <Se F.43 för fullständig frågetext> 9 1. Stor förbättring 73 2. Viss förbättring 1072 3. Varken försämring eller förbättring 166 4. Viss försämring 56 5. Stor försämring 290 6. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 EU - MILITÄR SÄKERHET 43 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 8 43(7) <Medlemskap i EU> Den militära säkerheten <Se F.43 för fullständig frågetext> 30 1. Stor förbättring 258 2. Viss förbättring 848 3. Varken försämring eller förbättring 119 4. Viss försämring 61 5. Stor försämring 341 6. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 EU - SJÄLVSTÄNDIGHET 43 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 8 43(8) <Medlemskap i EU> Den nationella självständigheten <Se F.43 för fullständig frågetext> 10 1. Stor förbättring 31 2. Viss förbättring 565 3. Varken försämring eller förbättring 512 4. Viss försämring 322 5. Stor försämring 220 6. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 EU - PÅVERKA UTVECKL 43 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 8 43(9) <Medlemskap i EU> Möjligheten att påverka utvecklingen i EU <Se F.43 för fullständig frågetext> 83 1. Stor förbättring 429 2. Viss förbättring 510 3. Varken försämring eller förbättring 192 4. Viss försämring 218 5. Stor försämring 233 6. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 EU - LIVSMEDELSPRIS 43 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 8 43(10) <Medlemskap i EU> Prisnivån på livsmedel <Se F.43 för fullständig frågetext> 65 1. Stor förbättring 541 2. Viss förbättring 572 3. Varken försämring eller förbättring 235 4. Viss försämring 96 5. Stor försämring 158 6. Ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 EU - BROTTSBEKÄMPNING 43 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 8 43(11) <Medlemskap i EU> Brottsbekämpningen <Se F.43 för fullständig frågetext> 11 1. Stor förbättring 158 2. Viss förbättring 722 3. Varken försämring eller förbättring 308 4. Viss försämring 232 5. Stor försämring 233 6. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 EU - KONKURRENS 43 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 8 43(12) <Medlemskap i EU> Företagens konkurrensmöjligheter <Se F.43 för fullständig frågetext> 59 1. Stor förbättring 470 2. Viss förbättring 613 3. Varken försämring eller förbättring 127 4. Viss försämring 64 5. Stor försämring 330 6. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 EU - UTBILDNING 43 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 8 43(13) <Medlemskap i EU> Högre utbildning/forskning <Se F.43 för fullständig frågetext> 39 1. Stor förbättring 427 2. Viss förbättring 737 3. Varken försämring eller förbättring 44 4. Viss försämring 31 5. Stor försämring 387 6. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 51 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 MEDLEM I EU 44 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 6 44 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 44(1) Sverige bör vara medlem i EU även om det betyder inskränkning av den politiska självständigheten <Senaste förekomst: SOM97 F.29> 114 1. Mycket bra förslag 243 2. Ganska bra förslag 376 3. Varken bra eller dåligt förslag 428 4. Ganska dåligt förslag 503 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 STÅ UTANFÖR EU 44 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 6 44(2) Sverige bör lämna EU även om det betyder en försämrad ekonomi <Se F.44 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket bra förslag 286 2. Ganska bra förslag 402 3. Varken bra eller dåligt förslag 337 4. Ganska dåligt förslag 363 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 ALLIANSFRI POLITIK 44 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 6 44(3) Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.44 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket bra förslag 443 2. Ganska bra förslag 404 3. Varken bra eller dåligt förslag 130 4. Ganska dåligt förslag 78 5. Mycket dåligt förslag 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 MEDLEMSKAP I NATO 44 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 6 44(4) Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.44 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket bra förslag 215 2. Ganska bra förslag 570 3. Varken bra eller dåligt förslag 292 4. Ganska dåligt förslag 413 5. Mycket dåligt förslag 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 FÖRSVARSSAMARBETE EU 44 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 6 44(5) Sverige bör deltaga i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU <Se F.44 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket bra förslag 456 2. Ganska bra förslag 559 3. Varken bra eller dåligt förslag 177 4. Ganska dåligt förslag 245 5. Mycket dåligt förslag 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 SÄKERHETSSAMARBETE-EU 45 Loc 424 width 1 MD=6 or GE 9 45 Inom EU diskuteras en förändring av det utrikes- och säkerhetspolitiska arbetet. Vilken är Din inställning till följande slag av samarbete inom EU? Tycker Du att ... 313 1. Sverige bör delta fullt ut i alla former av säkerhets- och försvarssamarbete inom EU 764 2. Sverige bör enbart delta i konfliktförebyggande och fredsbevarande samarbete inom EU 145 3. Sverige bör inte delta i någon form av EU-samarbete som rör säkerhets- eller försvarsfrågor 445 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 73 9. Uppgift saknas
VAR 338 KÄRNKRAFT ENERGIKÄLLA 46 Loc 425 width 1 MD=6 or GE 9 46 Vad är Din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige? <Senaste förekomst: SOM97 F.34> 296 1. Avveckla kärnkraften senast till år 2010 703 2. Avveckla kärnkraften, men använd de 12 kärnkraftsreaktorerna vi har tills de har tjänat ut 362 3. Använd kärnkraften och förnya de 12 reaktorerna vi har efterhand så att Sverige i framtiden har 12 reaktorer i drift 84 4. Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer än 12 i framtiden 247 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas
VAR 339 START AVVECKLING 47 Loc 426 width 1 MD=6 or GE 9 47 Det har diskuterats när kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas i Sverige. Enligt Din åsikt, när bör avvecklingen av kärnkraften inledas? <Senaste förekomst: SOM97 F.33> 227 1. Omedelbart 278 2. Någon gång under perioden 1999-2002 484 3. Avvecklingen bör starta senare 417 4. Kärnkraften bör inte avvecklas 291 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas
VAR 340 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 48 Loc 427 width 2 MD= 0 or GE 96 48 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 48(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige <Senaste förekomst: SOM97 F.38 (Modifierad)> 454 01. Mycket liten risk 303 02. 266 03. 128 04. 223 05. 72 06. 71 07. 63 08. 27 09. 77 10. Mycket stor risk 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 RISK FLER CANCERFALL 48 Loc 429 width 2 MD= 0 or GE 96 48(2) Fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.48 för fullständig frågetext> 390 01. Mycket liten risk 286 02. 226 03. 127 04. 240 05. 113 06. 90 07. 81 08. 33 09. 89 10. Mycket stor risk 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 RISK MER MILJÖSKADOR 48 Loc 431 width 2 MD= 0 or GE 96 48(3) Att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.48 för fullständig frågetext> 422 01. Mycket liten risk 255 02. 211 03. 127 04. 226 05. 89 06. 97 07. 87 08. 46 09. 118 10. Mycket stor risk 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 RISK AVFALLSHANTERING 48 Loc 433 width 2 MD= 0 or GE 96 48(4) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.48 för fullständig frågetext> 261 01. Mycket liten risk 178 02. 207 03. 134 04. 241 05. 103 06. 113 07. 138 08. 93 09. 207 10. Mycket stor risk 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 RISK FLER ATOMVAPEN 48 Loc 435 width 2 MD= 0 or GE 96 48(5) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen <Se F.48 för fullständig frågetext> 256 01. Mycket liten risk 152 02. 154 03. 111 04. 294 05. 128 06. 125 07. 143 08. 83 09. 228 10. Mycket stor risk 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 RISK ÖSTEUROPA 48 Loc 437 width 2 MD= 0 or GE 96 48(6) Hur stor är risken för att länderna i Östeuropa inte kan hantera sina kärnkraftverk och sitt kärnavfall på ett säkert sätt <Se F.48 för fullständig frågetext> 23 01. Mycket liten risk 17 02. 25 03. 26 04. 94 05. 71 06. 148 07. 234 08. 244 09. 802 10. Mycket stor risk 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 49 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 6 49 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? 49(1) Miljöorganisationer <Senaste förekomst: SOM97 F.36> 212 1. Mycket stort 761 2. Ganska stort 538 3. Ganska litet 148 4. Mycket litet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 FÖRTROENDE KÄRNKRAFT 49 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 6 49(2) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Kärnkraftsindustrin <Se F.49 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket stort 731 2. Ganska stort 604 3. Ganska litet 196 4. Mycket litet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 FÖRTROENDE REGERINGEN 49 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 6 49(3) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Regeringen <Se F.49 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket stort 661 2. Ganska stort 768 3. Ganska litet 186 4. Mycket litet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 FÖRTROENDE FORSKARE 49 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 6 49(4) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Forskare <Se F.49 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket stort 982 2. Ganska stort 255 3. Ganska litet 43 4. Mycket litet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 FÖRTROENDE JOURNALIST 49 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 6 49(5) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Journalister <Se F.49 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket stort 389 2. Ganska stort 864 3. Ganska litet 368 4. Mycket litet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 FÖRTROENDE MYNDIGHET 49 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 6 49(6) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Statliga myndigheter <Se F.49 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort 692 2. Ganska stort 751 3. Ganska litet 167 4. Mycket litet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 FÖRTROENDE STYRELSE 49 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 6 49(7) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Kommunstyrelsen i den kommun där Du bor <Se F.49 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort 531 2. Ganska stort 803 3. Ganska litet 274 4. Mycket litet 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 AVFALL KOMMUNALT VETO 50 Loc 446 width 1 MD=6 or GE 9 50 Riksdagen har bestämt att kärnkraftens högaktiva avfall skall slutförvaras på en plats i Sverige som bedöms vara säker och lämplig. Tycker Du att den kommun som väljs som slutförvaringsplats skall ha rätt att säga nej, sk kommunalt veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan? 961 1. Ja, kommunalt veto skall finnas i avfallsfrågan 273 2. Nej, kommunalt veto skall inte finnas i avfallsfrågan 466 3. Har ingen bestämd åsikt 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 40 9. Uppgift saknas
VAR 354 KOMMUN OLJERAFF 51 Loc 447 width 2 MD= 0 or GE 96 51 Hur ställer Du Dig till en etablering av följande verksamheter i Din egen kommun? 51(1) Oljeraffinaderi <Senaste förekomst: SOM97 F.35> 41 01. Mycket positiv 126 02. Ganska positiv 537 03. Varken positiv eller negativ 445 04. Ganska negativ 513 05. Mycket negativ 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 KOMMUN FARLIGT AVFALL 51 Loc 449 width 2 MD= 0 or GE 96 51(2) <Inställning till etableringen i Din kommun> Anläggning för miljöfarligt avfall <Se F.51 för fullständig frågetext> 45 01. Mycket positiv 126 02. Ganska positiv 404 03. Varken positiv eller negativ 405 04. Ganska negativ 696 05. Mycket negativ 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 KOMMUN KÄRNKRAFTVERK 51 Loc 451 width 2 MD= 0 or GE 96 51(3) <Inställning till etableringen i Din kommun> Kärnkraftverk <Se F.51 för fullständig frågetext> 48 01. Mycket positiv 178 02. Ganska positiv 472 03. Varken positiv eller negativ 284 04. Ganska negativ 682 05. Mycket negativ 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 KOMMUN VINDKRAFTVERK 51 Loc 453 width 2 MD= 0 or GE 96 51(4) <Inställning till etableringen i Din kommun> Vindkraftverk <Se F.51 för fullständig frågetext> 679 01. Mycket positiv 540 02. Ganska positiv 319 03. Varken positiv eller negativ 79 04. Ganska negativ 67 05. Mycket negativ 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 KOMMUN HÖGAKT AVFALL 51 Loc 455 width 2 MD= 0 or GE 96 51(5) <Inställning till etableringen i Din kommun> Slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.51 för fullständig frågetext> 42 01. Mycket positiv 105 02. Ganska positiv 405 03. Varken positiv eller negativ 238 04. Ganska negativ 881 05. Mycket negativ 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 SLUTFÖRVAR HÖGAKT AVF 52 Loc 457 width 1 MD=6 or GE 9 52 Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften, d v s det mest farliga avfallet. En del det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. Vad anser Du? 475 1. Vi skall en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte går att komma åt i framtiden 709 2. Vi skall slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det 509 8. Har ingen bestämd åsikt 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 47 9. Uppgift saknas
VAR 360 INTRESSE MILJÖFRÅGOR Loc 458 width 1 MD=6 or GE 9 53 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? <Senaste förekomst: SOM97 F.39> 287 1. Mycket intresserad 1072 2. Ganska intresserad 341 3. Inte särskilt intresserad 9 4. Inte alls intresserad 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 31 9. Uppgift saknas
VAR 361 MILJÖFR - SAMHÄLLSFR 54 Loc 459 width 2 MD=96 or GE 99 54 Hur viktiga anser Du att miljöfrågorna är, jämfört med andra samhällsfrågor? 16 00. Inte alls lika viktiga som de flesta andra samhällsfrågor 4 01. 32 02. 63 03. 48 04. 845 05. Lika viktiga som de flesta andra samhällsfrågor 135 06. 175 07. 192 08. 76 09. 117 10. Mycket viktigare än de flesta andra samhällsfrågor 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 37 99. Uppgift saknas
VAR 362 PROMENERAT 55 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 6 55 Hur ofta har Du under det senaste året gjort någon av följande saker? 55(1) Promenerat 633 1. Varje dag 481 2. Flera gånger i veckan 393 3. Någon gång i veckan 184 4. Mer sällan 15 5. Aldrig 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 CYKLAT 55 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 6 55(2) <Aktivitet det senaste året> Cyklat <Se F.55 för fullständig frågetext> 209 1. Varje dag 321 2. Flera gånger i veckan 332 3. Någon gång i veckan 592 4. Mer sällan 221 5. Aldrig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 ÅKT KOLLEKTIVT 55 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 6 55(3) <Aktivitet det senaste året> Åkt kollektivt <Se F.55 för fullständig frågetext> 185 1. Varje dag 208 2. Flera gånger i veckan 192 3. Någon gång i veckan 744 4. Mer sällan 349 5. Aldrig 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 KÖRT BIL 55 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 6 55(4) <Aktivitet det senaste året> Kört/åkt bil <Se F.55 för fullständig frågetext> 626 1. Varje dag 524 2. Flera gånger i veckan 326 3. Någon gång i veckan 192 4. Mer sällan 33 5. Aldrig 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 SÄNKA HASTIGHETEN 56 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 6 56 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 56(1) Sänka hastigheten på vägarna <Senaste förekomst: SOM97 F.40> 150 1. Mycket bra förslag 319 2. Ganska bra förslag 430 3. Varken bra eller dåligt förslag 549 4. Ganska dåligt förslag 253 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 LAG OM KÄLLSORTERING 56 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 6 56(2) <Förslag i svenska miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.56 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket bra förslag 581 2. Ganska bra förslag 448 3. Varken bra eller dåligt förslag 277 4. Ganska dåligt förslag 131 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 BYGG KOLLEKTIVTRAFIK 56 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 6 56(3) <Förslag i svenska miljödebatten> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.56 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket bra förslag 821 2. Ganska bra förslag 277 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 MER U-HJÄLP FÖR MILJÖ 56 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 6 56(4) <Förslag i svenska miljödebatten> Öka u-hjälpen om den syftar till en bättre miljö <Se F.56 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket bra förslag 678 2. Ganska bra förslag 531 3. Varken bra eller dåligt förslag 147 4. Ganska dåligt förslag 88 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 MILJÖPROJEKT BALTIKUM 56 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 6 56(5) <Förslag i svenska miljödebatten> Sverige skall satsa mer pengar på miljöprojekt i Baltikum <Se F.56 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket bra förslag 665 2. Ganska bra förslag 506 3. Varken bra eller dåligt förslag 198 4. Ganska dåligt förslag 98 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 EJ BIL I INNERSTADEN 56 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 6 56(6) <Förslag i svenska miljödebatten> Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.56 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket bra förslag 358 2. Ganska bra förslag 477 3. Varken bra eller dåligt förslag 404 4. Ganska dåligt förslag 280 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 57 Loc 471 width 2 MD= 0 or GE 96 57 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 57(1) Utsläpp från industrier <Senaste förekomst: SOM96 F.47> 23 01. Mycket litet hot 26 02. 83 03. 92 04. 250 05. 167 06. 266 07. 355 08. 110 09. 319 10. Mycket stort hot 8 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 HOT BILAVGASER 57 Loc 473 width 2 MD= 0 or GE 96 57(2) <Hot mot miljön> Avgaser från biltrafiken <Se F.57 för fullständig frågetext> 30 01. Mycket litet hot 25 02. 70 03. 86 04. 260 05. 191 06. 317 07. 293 08. 156 09. 253 10. Mycket stort hot 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 HOT OLJEUTSLÄPP 57 Loc 475 width 2 MD= 0 or GE 96 57(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.57 för fullständig frågetext> 12 01. Mycket litet hot 23 02. 45 03. 53 04. 138 05. 151 06. 236 07. 296 08. 219 09. 510 10. Mycket stort hot 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 57 Loc 477 width 2 MD= 0 or GE 96 57(4) <Hot mot miljön> Hantering av industriutsläpp <Se F.57 för fullständig frågetext> 9 01. Mycket litet hot 26 02. 67 03. 80 04. 223 05. 205 06. 277 07. 331 08. 180 09. 271 10. Mycket stort hot 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 HOT HUSHÅLLSAVFALL 57 Loc 479 width 2 MD= 0 or GE 96 57(5) <Hot mot miljön> Hantering av hushållsavfall <Se F.57 för fullständig frågetext> 118 01. Mycket litet hot 115 02. 217 03. 218 04. 357 05. 224 06. 171 07. 134 08. 51 09. 58 10. Mycket stort hot 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 HOT UTROTNING AV DJUR 57 Loc 481 width 2 MD= 0 or GE 96 57(6) <Hot mot miljön> Utrotning av djur- och växtarter <Se F.57 för fullständig frågetext> 44 01. Mycket litet hot 49 02. 104 03. 104 04. 197 05. 156 06. 235 07. 210 08. 171 09. 401 10. Mycket stort hot 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 HOT JORDBRUKSKEMIKAL 57 Loc 483 width 2 MD= 0 or GE 96 57(7) <Hot mot miljön> Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.57 för fullständig frågetext> 19 01. Mycket litet hot 18 02. 53 03. 60 04. 160 05. 151 06. 252 07. 307 08. 243 09. 419 10. Mycket stort hot 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 HOT KÄRNKRAFTSAVFALL 57 Loc 485 width 2 MD= 0 or GE 96 57(8) <Hot mot miljön> Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.57 för fullständig frågetext> 62 01. Mycket litet hot 85 02. 125 03. 82 04. 200 05. 129 06. 135 07. 165 08. 180 09. 517 10. Mycket stort hot 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 HOT TUNN OZONSKIKT 57 Loc 487 width 2 MD= 0 or GE 96 57(9) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.57 för fullständig frågetext> 20 01. Mycket litet hot 16 02. 38 03. 44 04. 113 05. 100 06. 150 07. 224 08. 268 09. 709 10. Mycket stort hot 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 SÄNKT HASTIGHET 58 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 6 58 I miljödebatten har det framförts olika förslag för att begränsa biltrafikens luftföroreningar. Hur effektiva anser Du att var och en av följande åtgärder är för att minska avgaserna från dagens biltrafik? 58(1) Sänka hastigheten på vägarna 124 1. Mycket effektiv åtgärd 412 2. Ganska effektiv åtgärd 705 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 377 4. Inte alls effektiv åtgärd 67 5. Ingen uppfattning 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 BRÄNSLESNÅL BIL 58 Loc 490 width 1 MD=0 or GE 6 58(2) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Lagstifta om bränslesnålare bilar <Se F.58 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket effektiv åtgärd 830 2. Ganska effektiv åtgärd 321 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 122 4. Inte alls effektiv åtgärd 69 5. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 KOLLEKTIVTRAFIK 58 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 6 58(3) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.58 för fullständig frågetext> 568 1. Mycket effektiv åtgärd 797 2. Ganska effektiv åtgärd 229 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 41 4. Inte alls effektiv åtgärd 46 5. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 BÄTTRE KÖRSÄTT 58 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 6 58(4) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Lära bilisterna ett körsätt som minskar utsläppen <Se F.58 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket effektiv åtgärd 587 2. Ganska effektiv åtgärd 583 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 226 4. Inte alls effektiv åtgärd 81 5. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 BÄTTRE BENSINKVALITE 58 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 6 58(5) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Lagstifta så att oljebolagen tvingas förbättra bensinens kvalitet <Se F.58 för fullständig frågetext> 500 1. Mycket effektiv åtgärd 791 2. Ganska effektiv åtgärd 228 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 44 4. Inte alls effektiv åtgärd 107 5. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 HÅRDARE POLISKONTROLL 58 Loc 494 width 1 MD=0 or GE 6 58(6) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Hårdare poliskontroll av bilarnas utsläpp <Se F.58 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket effektiv åtgärd 396 2. Ganska effektiv åtgärd 701 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 340 4. Inte alls effektiv åtgärd 92 5. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 FÖRBJUDA STOR UTSLÄPP 58 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 6 58(7) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Totalförbjuda bilar med stora utsläpp <Se F.58 för fullständig frågetext> 353 1. Mycket effektiv åtgärd 566 2. Ganska effektiv åtgärd 434 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 186 4. Inte alls effektiv åtgärd 134 5. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 BÄTTRE AVGASRENING 58 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 6 58(8) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Förbättra den katalytiska avgasreningen <Se F.58 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket effektiv åtgärd 867 2. Ganska effektiv åtgärd 143 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 26 4. Inte alls effektiv åtgärd 68 5. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 MINSKA BILÅKANDET 58 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 6 58(9) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Minska på bilåkandet <Se F.58 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket effektiv åtgärd 585 2. Ganska effektiv åtgärd 439 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 217 4. Inte alls effektiv åtgärd 78 5. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 EJ PRIVATBIL CENTRUM 58 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 6 58(10) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.58 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket effektiv åtgärd 494 2. Ganska effektiv åtgärd 506 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 320 4. Inte alls effektiv åtgärd 94 5. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 MOTORVÄRMARE 58 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 6 58(11) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Krav på motorvärmare i kalla trakter <Se F.58 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket effektiv åtgärd 650 2. Ganska effektiv åtgärd 466 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 136 4. Inte alls effektiv åtgärd 184 5. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 FÄRRE LJUSSIGNALER 58 Loc 500 width 1 MD=0 or GE 6 58(12) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Färre ljussignaler så att trafiken flyter bättre <Se F.58 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket effektiv åtgärd 545 2. Ganska effektiv åtgärd 524 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 245 4. Inte alls effektiv åtgärd 148 5. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 SATSA PÅ ELBILAR 58 Loc 501 width 1 MD=0 or GE 6 58(13) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Satsa mer på elbilar <Se F.58 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket effektiv åtgärd 665 2. Ganska effektiv åtgärd 373 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 114 4. Inte alls effektiv åtgärd 154 5. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 HÖJA BENSINSKATTEN 58 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 6 58(14) <Minska avgaserna från dagens biltrafik> Höja bensinskatten <Se F.58 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket effektiv åtgärd 116 2. Ganska effektiv åtgärd 448 3. Inte särskilt effektiv åtgärd 973 4. Inte alls effektiv åtgärd 94 5. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 MILJÖINFO FORSKARE 59 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 6 59 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller miljöinformation? 59(1) Forskare 446 1. Mycket stort förtroende 1002 2. Ganska stort förtroende 187 3. Ganska litet förtroende 31 4. Mycket litet förtroende 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 MILJÖINFO GREENPEACE 59 Loc 504 width 1 MD=0 or GE 6 59(2) <Miljöinformation> Greenpeace <Se F.59 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket stort förtroende 804 2. Ganska stort förtroende 432 3. Ganska litet förtroende 122 4. Mycket litet förtroende 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 MILJÖINFO JOURNALIST 59 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 6 59(3) <Miljöinformation> Journalist <Se F.59 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket stort förtroende 444 2. Ganska stort förtroende 879 3. Ganska litet förtroende 283 4. Mycket litet förtroende 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 398 MILJÖINFO KOMMUN 59 Loc 506 width 1 MD=0 or GE 6 59(4) <Miljöinformation> Kommunen <Se F.59 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket stort förtroende 714 2. Ganska stort förtroende 776 3. Ganska litet förtroende 139 4. Mycket litet förtroende 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 MILJÖINFO NÄRINGSLIV 59 Loc 507 width 1 MD=0 or GE 6 59(5) <Miljöinformation> Näringslivet <Se F.59 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 535 2. Ganska stort förtroende 895 3. Ganska litet förtroende 207 4. Mycket litet förtroende 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 400 MILJÖINFO REGERING 59 Loc 508 width 1 MD=0 or GE 6 59(6) <Miljöinformation> Regeringen <Se F.59 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort förtroende 673 2. Ganska stort förtroende 778 3. Ganska litet förtroende 168 4. Mycket litet förtroende 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 MILJÖINFO NATURSKYDD 59 Loc 509 width 1 MD=0 or GE 6 59(7) <Miljöinformation> Naturskyddsföreningen <Se F.59 för fullständig frågetext> 420 1. Mycket stort förtroende 979 2. Ganska stort förtroende 222 3. Ganska litet förtroende 41 4. Mycket litet förtroende 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 402 MILJÖINFO MYNDIGHET 59 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 6 59(8) <Miljöinformation> Statliga myndigheter <Se F.59 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 707 2. Ganska stort förtroende 772 3. Ganska litet förtroende 131 4. Mycket litet förtroende 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 403 MILJÖINF KOMMSTYRELSE 59 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 6 59(9) <Miljöinformation> Kommunstyrelsen i den kommun där Du bor <Se F.59 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort förtroende 694 2. Ganska stort förtroende 768 3. Ganska litet förtroende 158 4. Mycket litet förtroende 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 404 MILJÖINFO BILINDUSTRI 59 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 6 59(10) <Miljöinformation> Bilindustrin <Se F.59 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket stort förtroende 286 2. Ganska stort förtroende 957 3. Ganska litet förtroende 401 4. Mycket litet förtroende 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 405 MILJÖINFO OLJEBOLAG 59 Loc 513 width 1 MD=0 or GE 6 59(11) <Miljöinformation> Oljebolagen <Se F.59 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stort förtroende 181 2. Ganska stort förtroende 920 3. Ganska litet förtroende 542 4. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 406 MILJÖINF VERKSTINDUST 59 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 6 59(12) <Miljöinformation> Verkstadsindustrin <Se F.59 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket stort förtroende 319 2. Ganska stort förtroende 1002 3. Ganska litet förtroende 322 4. Mycket litet förtroende 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 407 SORTERA SOPOR 60 Loc 515 width 2 MD=96 or GE 98 60 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till bättre miljö i Din kommun? 60(1) Sortera sopor <Senaste förekomst: SOM96 F.49> 41 00. Inte alls beredd att göra 17 01. 27 02. 35 03. 29 04. 133 05. 61 06. 106 07. 199 08. 169 09. 876 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 13 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 408 ARBETA I MILJÖORG 60 Loc 517 width 2 MD=96 or GE 98 60(2) <Beredd att göra för bättre miljö> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.60 för fullständig frågetext> 406 00. Inte alls beredd att göra 118 01. 197 02. 169 03. 101 04. 292 05. 107 06. 88 07. 78 08. 24 09. 89 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 37 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 409 AVSTÅ MILJÖFARLIGT 60 Loc 519 width 2 MD=96 or GE 98 60(3) <Beredd att göra för bättre miljö> Avstå miljöfarliga varor <Se F.60 för fullständig frågetext> 43 00. Inte alls beredd att göra 23 01. 56 02. 56 03. 78 04. 213 05. 113 06. 186 07. 250 08. 217 09. 429 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 410 MER SKATT FÖR MILJÖ 60 Loc 521 width 2 MD=96 or GE 98 60(4) <Beredd att göra för bättre miljö> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.60 för fullständig frågetext> 371 00. Inte alls beredd att göra 107 01. 135 02. 131 03. 92 04. 322 05. 140 06. 124 07. 108 08. 43 09. 114 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 19 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 411 KOMPOSTERA 60 Loc 523 width 2 MD=96 or GE 98 60(5) <Beredd att göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.60 för fullständig frågetext> 117 00. Inte alls beredd att göra 43 01. 63 02. 48 03. 43 04. 156 05. 79 06. 136 07. 190 08. 167 09. 646 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 18 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 412 LÄMNA MILJÖFAR AVFALL 60 Loc 525 width 2 MD=96 or GE 98 60(6) <Beredd att göra för bättre miljö> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.60 för fullständig frågetext> 22 00. Inte alls beredd att göra 12 01. 12 02. 6 03. 31 04. 69 05. 44 06. 106 07. 173 08. 225 09. 986 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 20 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 413 MINSKA BILÅKANDET 60 Loc 527 width 2 MD=96 or GE 98 60(7) <Beredd att göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.60 för fullständig frågetext> 278 00. Inte alls beredd att göra 83 01. 109 02. 87 03. 96 04. 303 05. 103 06. 141 07. 149 08. 80 09. 256 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 21 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 414 SPARA ENERGI I HEMMET 60 Loc 529 width 2 MD=96 or GE 98 60(8) <Beredd att göra för bättre miljö> Spara energi i hemmet <Se F.60 för fullständig frågetext> 46 00. Inte alls beredd att göra 25 01. 42 02. 67 03. 65 04. 216 05. 107 06. 218 07. 255 08. 190 09. 454 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 21 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 415 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 60 Loc 531 width 2 MD=96 or GE 98 60(9) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.60 för fullständig frågetext> 90 00. Inte alls beredd att göra 40 01. 71 02. 64 03. 77 04. 268 05. 151 06. 202 07. 225 08. 161 09. 334 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 23 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 416 MILJÖMÄRKTA VAROR 60 Loc 533 width 2 MD=96 or GE 98 60(10) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.60 för fullständig frågetext> 44 00. Inte alls beredd att göra 23 01. 49 02. 55 03. 51 04. 207 05. 120 06. 192 07. 270 08. 222 09. 455 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 18 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 BETE SIG MILJÖVÄNLIGT 60 Loc 535 width 2 MD=96 or GE 98 60(11) <Beredd att göra för bättre miljö> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.60 för fullständig frågetext> 139 00. Inte alls beredd att göra 50 01. 74 02. 58 03. 52 04. 265 05. 129 06. 165 07. 222 08. 154 09. 377 10. I mycket hög grad beredd att göra 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 21 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 ÅKA MER KOLLEKTIVT 61 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 6 61 Till Dig som själv kör bil regelbundet, vad skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra för att minska avgasutsläppen från biltrafiken 61(1) Ställa bilen och åka mer kollektivt 244 1. Ja, absolut 420 2. Ja, kanske 375 3. Nej, knappast 167 4. Nej, absolut inte 474 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 FÖRBÄTTRA KÖRSÄTTET 61 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 6 61(2) <Beredd göra för att minska avgasutsläppen> Ta kurser för att förändra mitt körsätt <Se F.61 för fullständig frågetext> 60 1. Ja, absolut 288 2. Ja, kanske 600 3. Nej, knappast 250 4. Nej, absolut inte 474 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 23 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 BETALA BÄTTRE BENSIN 61 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 6 61(3) <Beredd göra för att minska avgasutsläppen> Betala mer för bensin med bättre kvalitet <Se F.61 för fullständig frågetext> 82 1. Ja, absolut 368 2. Ja, kanske 397 3. Nej, knappast 356 4. Nej, absolut inte 474 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 421 SKAFFA MOTORVÄRMARE 61 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 6 61(4) <Beredd göra för att minska avgasutsläppen> Skaffa motorvärmare <Se F.61 för fullständig frågetext> 623 1. Ja, absolut 423 2. Ja, kanske 100 3. Nej, knappast 46 4. Nej, absolut inte 474 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 29 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 SÄNKA HASTIGHETEN 61 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 6 61(5) <Beredd göra för att minska avgasutsläppen> Sänka hastigheten <Se F.61 för fullständig frågetext> 219 1. Ja, absolut 488 2. Ja, kanske 360 3. Nej, knappast 137 4. Nej, absolut inte 474 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 17 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 423 KONTROLL AV UTSLÄPP 61 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 6 61(6) <Beredd göra för att minska avgasutsläppen> Betala för regelbunden kontroll och service av bilens utsläpp <Se F.61 för fullständig frågetext> 232 1. Ja, absolut 510 2. Ja, kanske 316 3. Nej, knappast 128 4. Nej, absolut inte 474 0. Frågan ej tillämplig 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 35 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 424 KÖR EJ BIL 61 Loc 543 width 2 MD= 0 or GE 96 61(7) <Beredd göra för att minska avgasutsläppen> Jag kör ej bil regelbundet <Se F.61 för fullständig frågetext> 474 01. Markerat 1221 05. Ej markerat 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 45 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 425 FOLK: RÖKNING 62 Loc 545 width 2 MD=96 or GE 98 62 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för det svenska folkets liv och hälsa? 62(1) Rökning <Senaste förekomst: SOM97 F.43> 18 00. Mycket liten risk 16 01. 30 02. 63 03. 57 04. 186 05. 112 06. 217 07. 290 08. 116 09. 657 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 26 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 426 FOLK: ALKOHOL 62 Loc 547 width 2 MD=96 or GE 98 62(2) <Risk för svenska folkets hälsa> Alkohol <Se F.62 för fullständig frågetext> 18 00. Mycket liten risk 15 01. 42 02. 79 03. 73 04. 257 05. 187 06. 229 07. 272 08. 133 09. 447 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 36 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 427 FOLK: NARKOTIKA 62 Loc 549 width 2 MD=96 or GE 98 62(3) <Risk för svenska folkets hälsa> Narkotika <Se F.62 för fullständig frågetext> 7 00. Mycket liten risk 14 01. 42 02. 59 03. 61 04. 106 05. 87 06. 128 07. 141 08. 123 09. 994 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 26 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 428 FOLK: AIDS 62 Loc 551 width 2 MD=96 or GE 98 62(4) <Risk för svenska folkets hälsa> Aids <Se F.62 för fullständig frågetext> 33 00. Mycket liten risk 76 01. 144 02. 147 03. 100 04. 239 05. 114 06. 117 07. 133 08. 79 09. 566 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 40 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 429 FOLK: ÖVERVIKT 62 Loc 553 width 2 MD=96 or GE 98 62(5) <Risk för svenska folkets hälsa> Övervikt <Se F.62 för fullständig frågetext> 16 00. Mycket liten risk 23 01. 51 02. 87 03. 103 04. 276 05. 219 06. 298 07. 309 08. 125 09. 233 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 430 FOLK: VÅLD 62 Loc 555 width 2 MD=96 or GE 98 62(6) <Risk för svenska folkets hälsa> Våld och övergrepp <Se F.62 för fullständig frågetext> 8 00. Mycket liten risk 25 01. 62 02. 90 03. 93 04. 190 05. 154 06. 223 07. 263 08. 176 09. 460 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 44 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 FOLK: KÄRNKRAFTEN 62 Loc 557 width 2 MD=96 or GE 98 62(7) <Risk för svenska folkets hälsa> Kärnkraften <Se F.62 för fullständig frågetext> 263 00. Mycket liten risk 207 01. 208 02. 173 03. 116 04. 254 05. 102 06. 114 07. 109 08. 51 09. 136 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 55 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 432 FOLK: BILDSKÄRMSARB 62 Loc 559 width 2 MD=96 or GE 98 62(8) <Risk för svenska folkets hälsa> Bildkärmsarbete <Se F.62 för fullständig frågetext> 107 00. Mycket liten risk 155 01. 197 02. 236 03. 156 04. 344 05. 154 06. 128 07. 118 08. 40 09. 84 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 433 FOLK: ARBETSLÖSHET 62 Loc 561 width 2 MD=96 or GE 98 62(9) <Risk för svenska folkets hälsa> Arbetslöshet <Se F.62 för fullständig frågetext> 10 00. Mycket liten risk 20 01. 40 02. 64 03. 87 04. 195 05. 160 06. 224 07. 307 08. 201 09. 450 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 30 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 434 FOLK: ENSAMHET 62 Loc 563 width 2 MD=96 or GE 98 62(10) <Risk för svenska folkets hälsa> Ensamhet <Se F.62 för fullständig frågetext> 27 00. Mycket liten risk 32 01. 65 02. 78 03. 101 04. 285 05. 163 06. 233 07. 308 08. 165 09. 282 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 49 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 435 FOLK: ARBETSSKADA 62 Loc 565 width 2 MD=96 or GE 98 62(11) <Risk för svenska folkets hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.62 för fullständig frågetext> 18 00. Mycket liten risk 71 01. 175 02. 213 03. 206 04. 365 05. 212 06. 169 07. 143 08. 57 09. 111 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 436 FOLK: TRAFIKOLYCKOR 62 Loc 567 width 2 MD=96 or GE 98 62(12) <Risk för svenska folkets hälsa> Trafikolyckor <Se F.62 för fullständig frågetext> 11 00. Mycket liten risk 42 01. 117 02. 190 03. 191 04. 344 05. 196 06. 195 07. 197 08. 104 09. 158 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 43 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 FOLK: BILAVGASER 62 Loc 569 width 2 MD=96 or GE 98 62(13) <Risk för svenska folkets hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.62 för fullständig frågetext> 30 00. Mycket liten risk 75 01. 145 02. 172 03. 155 04. 295 05. 205 06. 211 07. 195 08. 96 09. 168 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 41 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 438 FOLK: KEMIKALIER 62 Loc 571 width 2 MD=96 or GE 98 62(14) <Risk för svenska folkets hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.62 för fullständig frågetext> 38 00. Mycket liten risk 93 01. 138 02. 158 03. 135 04. 272 05. 168 06. 190 07. 208 08. 118 09. 227 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 43 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 439 FOLK: ALLERGIER 62 Loc 573 width 2 MD=96 or GE 98 62(15) <Risk för svenska folkets hälsa> Allergier <Se F.62 för fullständig frågetext> 12 00. Mycket liten risk 27 01. 55 02. 104 03. 108 04. 232 05. 205 06. 277 07. 301 08. 172 09. 233 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 440 FOLK: VÅLDSFILMER 62 Loc 575 width 2 MD=96 or GE 98 62(16) <Risk för svenska folkets hälsa> Våldsfilmer <Se F.62 för fullständig frågetext> 81 00. Mycket liten risk 89 01. 120 02. 113 03. 82 04. 198 05. 144 06. 155 07. 218 08. 148 09. 393 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 47 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 441 FOLK: GENMANIPUL MAT 62 Loc 577 width 2 MD=96 or GE 98 62(17) <Risk för svenska folkets hälsa> Genmanipulerade livsmedel <Se F.62 för fullständig frågetext> 92 00. Mycket liten risk 98 01. 110 02. 110 03. 100 04. 234 05. 135 06. 146 07. 186 08. 143 09. 395 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 39 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 442 SJÄLV: RÖKNING 63 Loc 579 width 2 MD=96 or GE 98 63 Vad anser Du om följande risker för Ditt eget liv och hälsa? 63(1) Rökning <Senaste förekomst: SOM97 F.44> 908 00. Mycket liten risk 130 01. 71 02. 48 03. 34 04. 82 05. 28 06. 61 07. 82 08. 35 09. 273 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 36 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 443 SJÄLV: ALKOHOL 63 Loc 581 width 2 MD=96 or GE 98 63(2) <Risk för egen hälsa> Alkohol <Se F.63 för fullständig frågetext> 709 00. Mycket liten risk 237 01. 201 02. 135 03. 79 04. 114 05. 48 06. 54 07. 30 08. 20 09. 118 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 43 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 444 SJÄLV: NARKOTIKA 63 Loc 583 width 2 MD=96 or GE 98 63(3) <Risk för egen hälsa> Narkotika <Se F.63 för fullständig frågetext> 1436 00. Mycket liten risk 44 01. 17 02. 10 03. 9 04. 8 05. 3 06. 4 07. 9 08. 8 09. 203 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 37 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 445 SJÄLV: AIDS 63 Loc 585 width 2 MD=96 or GE 98 63(4) <Risk för egen hälsa> Aids <Se F.63 för fullständig frågetext> 1254 00. Mycket liten risk 129 01. 75 02. 32 03. 24 04. 32 05. 5 06. 6 07. 6 08. 7 09. 170 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 446 SJÄLV: ÖVERVIKT 63 Loc 587 width 2 MD=96 or GE 98 63(5) <Risk för egen hälsa> Övervikt <Se F.63 för fullständig frågetext> 641 00. Mycket liten risk 196 01. 204 02. 141 03. 93 04. 160 05. 49 06. 68 07. 65 08. 25 09. 101 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 45 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 447 SJÄLV: VÅLD 63 Loc 589 width 2 MD=96 or GE 98 63(6) <Risk för egen hälsa> Våld och övergrepp <Se F.63 för fullständig frågetext> 377 00. Mycket liten risk 214 01. 218 02. 182 03. 131 04. 231 05. 61 06. 79 07. 60 08. 41 09. 144 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 448 SJÄLV: KÄRNKRAFTEN 63 Loc 591 width 2 MD=96 or GE 98 63(7) <Risk för egen hälsa> Kärnkraften <Se F.63 för fullständig frågetext> 506 00. Mycket liten risk 242 01. 211 02. 158 03. 91 04. 212 05. 47 06. 57 07. 67 08. 29 09. 110 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 58 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 449 SJÄLV: BILDSKÄRMSARB 63 Loc 593 width 2 MD=96 or GE 98 63(8) <Risk för egen hälsa> Bildskärmsarbete <Se F.63 för fullständig frågetext> 696 00. Mycket liten risk 248 01. 194 02. 119 03. 73 04. 160 05. 57 06. 64 07. 37 08. 24 09. 48 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 68 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 450 SJÄLV: ARBETSLÖSHET 63 Loc 595 width 2 MD=96 or GE 98 63(9) <Risk för egen hälsa> Arbetslöshet <Se F.63 för fullständig frågetext> 655 00. Mycket liten risk 190 01. 170 02. 104 03. 70 04. 171 05. 55 06. 73 07. 70 08. 40 09. 142 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 451 SJÄLV: ENSAMHET 63 Loc 597 width 2 MD=96 or GE 98 63(10) <Risk för egen hälsa> Ensamhet <Se F.63 för fullständig frågetext> 649 00. Mycket liten risk 227 01. 193 02. 115 03. 87 04. 171 05. 54 06. 53 07. 62 08. 38 09. 94 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 45 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 452 SJÄLV: ARBETSSKADOR 63 Loc 599 width 2 MD=96 or GE 98 63(11) <Risk för egen hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.63 för fullständig frågetext> 470 00. Mycket liten risk 221 01. 210 02. 145 03. 115 04. 187 05. 85 06. 97 07. 74 08. 35 09. 91 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 58 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 453 SJÄLV: TRAFIKOLYCKOR 63 Loc 601 width 2 MD=96 or GE 98 63(12) <Risk för egen hälsa> Trafikolyckor <Se F.63 för fullständig frågetext> 111 00. Mycket liten risk 104 01. 240 02. 203 03. 182 04. 399 05. 128 06. 107 07. 112 08. 39 09. 119 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 44 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 454 SJÄLV: BILAVGASER 63 Loc 603 width 2 MD=96 or GE 98 63(13) <Risk för egen hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.63 för fullständig frågetext> 194 00. Mycket liten risk 216 01. 257 02. 202 03. 163 04. 273 05. 97 06. 108 07. 71 08. 44 09. 118 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 45 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 455 SJÄLV: KEMIKALIER 63 Loc 605 width 2 MD=96 or GE 98 63(14) <Risk för egen hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.63 för fullständig frågetext> 160 00. Mycket liten risk 206 01. 226 02. 184 03. 153 04. 253 05. 101 06. 102 07. 118 08. 62 09. 180 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 43 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 456 SJÄLV: ALLERGIER 63 Loc 607 width 2 MD=96 or GE 98 63(15) <Risk för egen hälsa> Allergier <Se F.63 för fullständig frågetext> 325 00. Mycket liten risk 225 01. 220 02. 163 03. 112 04. 234 05. 83 06. 96 07. 93 08. 60 09. 117 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 59 98. Uppgift saknas på delfrågan 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 457 SJÄLV: VÅLDSFILMER 63 Loc 609 width 2 MD=96 or GE 98 63(16) <Risk för egen hälsa> Våldsfilmer <Se F.63 för fullständig frågetext> 1081 00. Mycket liten risk 220 01. 117 02. 59 03. 35 04. 61 05. 20 06. 18 07. 22 08. 15 09. 83 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 57 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 458 SJÄLV: GENMANIPUL MAT 63 Loc 611 width 2 MD=96 or GE 98 63(17) <Risk för egen hälsa> Genmanipulerade livsmedel <Se F.63 för fullständig frågetext> 278 00. Mycket liten risk 186 01. 178 02. 150 03. 124 04. 227 05. 90 06. 92 07. 86 08. 71 09. 264 10. Mycket stor risk 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 459 HÄLSA - RÖRLIGHET 64 Loc 613 width 1 MD=0 or GE 6 64 Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd idag. 64(1) Rörlighet 1675 1. Jag går utan svårigheter 132 2. Jag kan gå med viss svårighet 0 3. Jag är sängliggande 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 460 HÄLSA - HYGIEN 64 Loc 614 width 1 MD=0 or GE 6 64(2) <Hälsotillstånd> Hygien <Se F.64 för fullständig frågetext> 1783 1. Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 16 2. Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 4 3. Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 461 HÄLSA - AKTIVITETER 64 Loc 615 width 1 MD=0 or GE 6 64(3) <Hälsotillstånd> Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) <Se F.64 för fullständig frågetext> 1683 1. Jag klarar av min huvudsakliga sysselsättning 98 2. Jag har vissa problem med att klara min huvudsakliga sysselsättning 16 3. Jag klarar inte av min huvudsakliga sysselsättning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 462 HÄLSA - SMÄRTOR 64 Loc 616 width 1 MD=0 or GE 6 64(4) <Hälsotillstånd> Smärtor/besvär <Se F.64 för fullständig frågetext> 1094 1. Jag har varken smärtor eller liknande besvär 651 2. Jag har måttliga smärtor eller liknande besvär 56 3. Jag har svåra smärtor eller liknande besvär 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 463 HÄLSA - NEDSTÄMDHET 64 Loc 617 width 1 MD=0 or GE 6 64(5) <Hälsotillstånd> Oro/nedstämdhet <Se F.64 för fullständig frågetext> 1205 1. Jag är inte orolig eller nedstämd 569 2. Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 21 3. Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 464 HÄLSA JÄMFÖRELSE 65 Loc 618 width 1 MD=6 or GE 9 65 Om Du jämför, hur är Ditt allmänna hälsotillstånd idag jämfört med hur det var för tolv månader sedan? 285 1. Bättre 1269 3. Oförändrat 254 5. Sämre 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 13 9. Uppgift saknas
VAR 465 NUVARANDE HÄLSA 66 Loc 619 width 2 MD=96 or GE 99 66 Med hjälp av nedanstående skala kan Du ange Ditt nuvarande hälsotillstånd. På skalan har Ditt bästa tänkbara tillstånd markerats med 10 och Ditt sämsta tänkbara tillstånd markerats med 0. Bedöm Ditt nuvarande hälsotillstånd genom att sätta ett kryss i den ruta på skalan som markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är. 7 00. Mitt sämsta tänkbara tillstånd 9 01. 24 02. 67 03. 69 04. 195 05. 153 06. 334 07. 501 08. 255 09. 182 10. Mitt bästa tänkbara tillstånd 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 25 99. Uppgift saknas
VAR 466 LYSSNAR PÅ P1 67 Loc 621 width 1 MD=0 or GE 9 67 Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler? 67(1) P1 i Sveriges Radio <Senaste förekomst: SOM97 F.45> 454 1. Dagligen 109 2. 5-6 ggr/vecka 152 3. 3-4 ggr/vecka 238 4. 1-2 ggr/vecka 863 5. Mer sällan 1417 6. Aldrig 292 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 467 LYSSNAR PÅ P2 67 Loc 622 width 1 MD=0 or GE 7 67(2) <Val av radiokanaler> P2 i Sveriges Radio <Se F.67 för fullständig frågetext> 47 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 46 3. 3-4 ggr/vecka 72 4. 1-2 ggr/vecka 473 5. Mer sällan 982 6. Aldrig 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 468 LYSSNAR PÅ P3 67 Loc 623 width 1 MD=0 or GE 9 67(3) <Val av radiokanaler> P3 i Sveriges Radio <Se F.67 för fullständig frågetext> 301 1. Dagligen 176 2. 5-6 ggr/vecka 322 3. 3-4 ggr/vecka 523 4. 1-2 ggr/vecka 1127 5. Mer sällan 765 6. Aldrig 311 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 469 LYSSNAR PÅ P4 67 Loc 624 width 1 MD=0 or GE 9 67(4) <Val av radiokanaler> P4 i Sveriges Radio/Lokalradion <Se F.67 för fullständig frågetext> 1108 1. Dagligen 315 2. 5-6 ggr/vecka 371 3. 3-4 ggr/vecka 436 4. 1-2 ggr/vecka 680 5. Mer sällan 497 6. Aldrig 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 470 LYSSNAR PÅ RADIO RIX 67 Loc 625 width 1 MD=0 or GE 7 67(5) <Val av radiokanaler> Radio Rix <Se F.67 för fullständig frågetext> 105 1. Dagligen 71 2. 5-6 ggr/vecka 114 3. 3-4 ggr/vecka 153 4. 1-2 ggr/vecka 274 5. Mer sällan 952 6. Aldrig 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 471 LYSSNAR RADIO CITY 67 Loc 626 width 1 MD=0 or GE 7 67(6) <Val av radiokanaler> Radio City <Se F.67 för fullständig frågetext> 48 1. Dagligen 40 2. 5-6 ggr/vecka 67 3. 3-4 ggr/vecka 96 4. 1-2 ggr/vecka 246 5. Mer sällan 1159 6. Aldrig 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 472 LYSSNAR RADIO ENERGY 67 Loc 627 width 1 MD=0 or GE 7 67(7) <Val av radiokanaler> NRJ/Radio Energy <Se F.67 för fullständig frågetext> 76 1. Dagligen 64 2. 5-6 ggr/vecka 102 3. 3-4 ggr/vecka 118 4. 1-2 ggr/vecka 276 5. Mer sällan 1033 6. Aldrig 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 473 LYSSNAR PÅ MEGAPOL 67 Loc 628 width 1 MD=0 or GE 7 67(8) <Val av radiokanaler> Radio Megapol <Se F.67 för fullständig frågetext> 86 1. Dagligen 85 2. 5-6 ggr/vecka 107 3. 3-4 ggr/vecka 129 4. 1-2 ggr/vecka 271 5. Mer sällan 989 6. Aldrig 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 474 LYSSNAR PÅ ANNAN 67 Loc 629 width 1 MD=0 or GE 7 67(9) <Val av radiokanaler> Annan privat lokalradio <Se F.67 för fullständig frågetext> 78 1. Dagligen 46 2. 5-6 ggr/vecka 74 3. 3-4 ggr/vecka 80 4. 1-2 ggr/vecka 267 5. Mer sällan 1122 6. Aldrig 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 475 LYSSNAR PÅ NÄRRADIO 67 Loc 630 width 1 MD=0 or GE 7 67(10) <Val av radiokanaler> Närradiokanal <Se F.67 för fullständig frågetext> 59 1. Dagligen 39 2. 5-6 ggr/vecka 43 3. 3-4 ggr/vecka 88 4. 1-2 ggr/vecka 319 5. Mer sällan 1129 6. Aldrig 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 476 LYSSNAR PÅ PRIV LOKAL 67 Loc 631 width 1 MD=0 or GE 9 67(11) <Val av radiokanaler> Privat lokalradio (Radio Rix, Radio City, NRJ/Energy, Megapol) <Se F.67 för fullständig frågetext> 616 1. Dagligen 322 2. 5-6 ggr/vecka 416 3. 3-4 ggr/vecka 352 4. 1-2 ggr/vecka 532 5. Mer sällan 1096 6. Aldrig 191 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 477 TITTAR PÅ SVT1 68 Loc 632 width 1 MD=0 or GE 9 68 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 68(1) SVT1-Ettan <Senaste förekomst: SOM97 F.46> 1591 1. Dagligen 574 2. 5-6 ggr/vecka 572 3. 3-4 ggr/vecka 467 4. 1-2 ggr/vecka 187 5. Mer sällan 28 6. Aldrig 34 7. Har ej tillgång 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 478 TITTAR PÅ SVT2 68 Loc 633 width 1 MD=0 or GE 9 68(2) <Val av TV-kanaler> SVT2-Tvåan <Se F.68 för fullständig frågetext> 1650 1. Dagligen 571 2. 5-6 ggr/vecka 576 3. 3-4 ggr/vecka 448 4. 1-2 ggr/vecka 170 5. Mer sällan 22 6. Aldrig 32 7. Har ej tillgång 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 479 TITTAR PÅ TV3 68 Loc 634 width 1 MD=0 or GE 9 68(3) <Val av TV-kanaler> TV3 <Se F.68 för fullständig frågetext> 622 1. Dagligen 342 2. 5-6 ggr/vecka 470 3. 3-4 ggr/vecka 406 4. 1-2 ggr/vecka 294 5. Mer sällan 248 6. Aldrig 948 7. Har ej tillgång 197 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 480 TITTAR PÅ TV4 68 Loc 635 width 1 MD=0 or GE 9 68(4) <Val av TV-kanaler> TV4 <Se F.68 för fullständig frågetext> 1682 1. Dagligen 686 2. 5-6 ggr/vecka 647 3. 3-4 ggr/vecka 294 4. 1-2 ggr/vecka 98 5. Mer sällan 21 6. Aldrig 38 7. Har ej tillgång 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 481 TITTAR PÅ FEMMAN 68 Loc 636 width 1 MD=0 or GE 9 68(5) <Val av TV-kanaler> Kanal 5-Femman <Se F.68 för fullständig frågetext> 446 1. Dagligen 277 2. 5-6 ggr/vecka 371 3. 3-4 ggr/vecka 410 4. 1-2 ggr/vecka 429 5. Mer sällan 381 6. Aldrig 1064 7. Har ej tillgång 149 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 482 TITTAR PÅ TV6 68 Loc 637 width 1 MD=0 or GE 8 68(6) <Val av TV-kanaler> TV6 <Se F.68 för fullständig frågetext> 35 1. Dagligen 20 2. 5-6 ggr/vecka 43 3. 3-4 ggr/vecka 106 4. 1-2 ggr/vecka 279 5. Mer sällan 386 6. Aldrig 826 7. Har ej tillgång 111 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 483 TITTAR PÅ TV8 68 Loc 638 width 1 MD=0 or GE 8 68(7) <Val av TV-kanaler> TV8 <Se F.68 för fullständig frågetext> 15 1. Dagligen 10 2. 5-6 ggr/vecka 19 3. 3-4 ggr/vecka 51 4. 1-2 ggr/vecka 216 5. Mer sällan 508 6. Aldrig 880 7. Har ej tillgång 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 484 TITTAR PÅ ZTV 68 Loc 639 width 1 MD=0 or GE 9 68(8) <Val av TV-kanaler> ZTV <Se F.68 för fullständig frågetext> 120 1. Dagligen 72 2. 5-6 ggr/vecka 122 3. 3-4 ggr/vecka 246 4. 1-2 ggr/vecka 597 5. Mer sällan 856 6. Aldrig 1311 7. Har ej tillgång 203 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 485 TITTAR PÅ MTV 68 Loc 640 width 1 MD=0 or GE 8 68(9) <Val av TV-kanaler> MTV <Se F.68 för fullständig frågetext> 51 1. Dagligen 36 2. 5-6 ggr/vecka 54 3. 3-4 ggr/vecka 97 4. 1-2 ggr/vecka 283 5. Mer sällan 486 6. Aldrig 687 7. Har ej tillgång 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 486 TITTAR PÅ FILMNET 68 Loc 641 width 1 MD=0 or GE 8 68(10) <Val av TV-kanaler> Filmnet <Se F.68 för fullständig frågetext> 25 1. Dagligen 21 2. 5-6 ggr/vecka 38 3. 3-4 ggr/vecka 46 4. 1-2 ggr/vecka 77 5. Mer sällan 419 6. Aldrig 1061 7. Har ej tillgång 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 487 TITTAR PÅ TV 1000 68 Loc 642 width 1 MD=0 or GE 8 68(11) <Val av TV-kanaler> TV 1000 <Se F.68 för fullständig frågetext> 28 1. Dagligen 23 2. 5-6 ggr/vecka 46 3. 3-4 ggr/vecka 60 4. 1-2 ggr/vecka 85 5. Mer sällan 407 6. Aldrig 1051 7. Har ej tillgång 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 488 TITTAR PÅ EUROSPORT 68 Loc 643 width 1 MD=0 or GE 8 68(12) <Val av TV-kanaler> Eurosport <Se F.68 för fullständig frågetext> 78 1. Dagligen 64 2. 5-6 ggr/vecka 125 3. 3-4 ggr/vecka 162 4. 1-2 ggr/vecka 294 5. Mer sällan 356 6. Aldrig 653 7. Har ej tillgång 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 489 TITTAR PÅ FILMKANAL 68 Loc 644 width 1 MD=0 or GE 9 68(13) <Val av TV-kanaler> Filmkanal <Se F.68 för fullständig frågetext> 71 1. Dagligen 55 2. 5-6 ggr/vecka 110 3. 3-4 ggr/vecka 151 4. 1-2 ggr/vecka 237 5. Mer sällan 855 6. Aldrig 1832 7. Har ej tillgång 216 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 490 TITTAR PÅ ANNAN KANAL 68 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 9 68(14) <Val av TV-kanaler> Annan svensk kanal (TV6, TV8, TV21) <Se F.68 för fullständig frågetext> 69 1. Dagligen 49 2. 5-6 ggr/vecka 97 3. 3-4 ggr/vecka 216 4. 1-2 ggr/vecka 603 5. Mer sällan 816 6. Aldrig 1472 7. Har ej tillgång 205 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 491 EXPEDITION: ROBINSON 74 Loc 646 width 2 MD=96 or GE 99 74 Det har förts en debatt om det är riktigt eller felaktigt att det licensfinancierade Sveriges Television gör en underhållningsserie som Expedition: Robinson. Är det enligt Din uppfattning riktigt eller felaktigt att Sveriges Television gör programmet Expedition: Robinson? 355 00. Helt felaktigt 70 01. 117 02. 90 03. 72 04. 330 05. 66 06. 98 07. 137 08. 48 09. 374 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 64 99. Uppgift saknas
VAR 492 REAKTION TIDN. UPPHÖR 76 Loc 648 width 1 MD=6 or GE 9 76 Hur skulle Du reagera om den morgontidning Du läser plötsligt upphörde att ges ut? 963 1. Jag skulle sakna tidningen mycket 486 2. Jag skulle sakna tidningen något 52 3. Jag skulle inte alls sakna tidningen 178 5. Läser ingen morgontidning 114 8. Vet ej 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 28 9. Uppgift saknas
VAR 493 HÄNDELSER I KOMMUNEN 77 Loc 649 width 1 MD=6 or GE 9 77 Om Du tänker på hur mycket som skrivs i den lokala morgontidningen om vad som händer i Din kommun, tycker Du att det skrivs... 16 1. För mycket 994 2. Tillräckligt 432 3. För lite 257 5. Läser ingen lokal morgontidning 91 8. Vet ej 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 31 9. Uppgift saknas
VAR 494 UPPLYSNING-VIDEO 78 Loc 650 width 1 MD=6 or GE 9 78 Det finns oftast flera anledningar till att man använder olika medier. Markera vilka medier som följande påståenden stämmer in på för Din egen del. Du kan markera ett, flera eller inget medium för varje påstående. 78(1.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får praktiskt användbara upplysningar 27 1. Markerat 1696 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 495 UPPLYSNING-KVÄLLSTIDN 78 Loc 651 width 1 MD=6 or GE 9 78(1.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får praktiskt användbara upplysningar <Se F.78 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 1494 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 496 UPPLYSNING-SVT 78 Loc 652 width 1 MD=6 or GE 9 78(1.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får praktiskt användbara upplysningar <Se F.78 för fullständig frågetext> 897 1. Markerat 826 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 497 UPPLYSNING-MORGONTIDN 78 Loc 653 width 1 MD=6 or GE 9 78(1.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får praktiskt användbara upplysningar <Se F.78 för fullständig frågetext> 994 1. Markerat 729 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 498 SAMTALSÄMNE-VIDEO 78 Loc 654 width 1 MD=6 or GE 9 78(2.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får något att tala med andra om <Se F.78 för fullständig frågetext> 386 1. Markerat 1337 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 499 SAMTALSÄMNE-KVÄLLTIDN 78 Loc 655 width 1 MD=6 or GE 9 78(2.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får något att tala med andra om <Se F.78 för fullständig frågetext> 389 1. Markerat 1334 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 500 SAMTALSÄMNE-SVT 78 Loc 656 width 1 MD=6 or GE 9 78(2.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får något att tala med andra om <Se F.78 för fullständig frågetext> 848 1. Markerat 875 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 501 SAMTALSÄMNE-MORG.TIDN 78 Loc 657 width 1 MD=6 or GE 9 78(2.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får något att tala med andra om <Se F.78 för fullständig frågetext> 825 1. Markerat 898 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 502 AVKOPPLING-VIDEO 78 Loc 658 width 1 MD=6 or GE 9 78(3.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får en stunds avkoppling <Se F.78 för fullständig frågetext> 707 1. Markerat 1016 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 503 AVKOPPLING-KVÄLLSTIDN 78 Loc 659 width 1 MD=6 or GE 9 78(3.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får en stunds avkoppling <Se F.78 för fullständig frågetext> 458 1. Markerat 1265 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 504 AVKOPPLING-SVT 78 Loc 660 width 1 MD=6 or GE 9 78(3.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får en stunds avkoppling <Se F.78 för fullständig frågetext> 897 1. Markerat 826 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 505 AVKOPPLING-MORGONTIDN 78 Loc 661 width 1 MD=6 or GE 9 78(3.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får en stunds avkoppling <Se F.78 för fullständig frågetext> 681 1. Markerat 1042 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 506 OM VÄRLDEN-VIDEO 78 Loc 662 width 1 MD=6 or GE 9 78(4.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får inblick i hur världen fungerar <Se F.78 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 1695 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 507 OM VÄRLDEN-KVÄLLSTIDN 78 Loc 663 width 1 MD=6 or GE 9 78(4.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får inblick i hur världen fungerar <Se F.78 för fullständig frågetext> 373 1. Markerat 1350 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 508 OM VÄRLDEN-SVT 78 Loc 664 width 1 MD=6 or GE 9 78(4.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får inblick i hur världen fungerar <Se F.78 för fullständig frågetext> 1324 1. Markerat 399 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 509 OM VÄRLDEN-MORGONTIDN 78 Loc 665 width 1 MD=6 or GE 9 78(4.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får inblick i hur världen fungerar <Se F.78 för fullständig frågetext> 540 1. Markerat 1183 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 510 KÄNNEDOM-VIDEO 78 Loc 666 width 1 MD=6 or GE 9 78(5.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får kännedom om sådant som angår mig <Se F.78 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1686 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 511 KÄNNEDOM-KVÄLLSTIDN 78 Loc 667 width 1 MD=6 or GE 9 78(5.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får kännedom om sådant som angår mig <Se F.78 för fullständig frågetext> 291 1. Markerat 1432 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 512 KÄNNEDOM-SVT 78 Loc 668 width 1 MD=6 or GE 9 78(5.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får kännedom om sådant som angår mig <Se F.78 för fullständig frågetext> 888 1. Markerat 835 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 513 KÄNNEDOM-MORGONTIDN 78 Loc 669 width 1 MD=6 or GE 9 78(5.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får kännedom om sådant som angår mig <Se F.78 för fullständig frågetext> 1037 1. Markerat 686 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 514 STIMULANS-VIDEO 78 Loc 670 width 1 MD=6 or GE 9 78(6.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får stimulans till egna funderingar <Se F.78 för fullständig frågetext> 247 1. Markerat 1476 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 515 STIMULANS-KVÄLLSTIDN 78 Loc 671 width 1 MD=6 or GE 9 78(6.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får stimulans till egna funderingar <Se F.78 för fullständig frågetext> 252 1. Markerat 1471 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 516 STIMULANS-SVT 78 Loc 672 width 1 MD=6 or GE 9 78(6.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får stimulans till egna funderingar <Se F.78 för fullständig frågetext> 826 1. Markerat 897 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 517 STIMULANS-MORGONTIDN 78 Loc 673 width 1 MD=6 or GE 9 78(6.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får stimulans till egna funderingar <Se F.78 för fullständig frågetext> 577 1. Markerat 1146 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 518 DELAKTIGHET-VIDEO 78 Loc 674 width 1 MD=6 or GE 9 78(7.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får en känsla av delaktighet med andra <Se F.78 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 1576 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 519 DELAKTIG-KVÄLLSTIDN 78 Loc 675 width 1 MD=6 or GE 9 78(7.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får en känsla av delaktighet med andra <Se F.78 för fullständig frågetext> 169 1. Markerat 1554 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 520 DELAKTIGHET-SVT 78 Loc 676 width 1 MD=6 or GE 9 78(7.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får en känsla av delaktighet med andra <Se F.78 för fullständig frågetext> 579 1. Markerat 1144 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 521 DELAKTIGHET-MORG.TIDN 78 Loc 677 width 1 MD=6 or GE 9 78(7.4) Stämmer på dessa medier - Den lokal morgontidning där jag bor: Jag får en känsla av delaktighet med andra <Se F.78 för fullständig frågetext> 558 1. Markerat 1165 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 522 RISKER-VIDEO 78 Loc 678 width 1 MD=6 or GE 9 78(8.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får hjälp att upptäcka risker i tillvaron <Se F.78 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1658 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 523 RISKER-KVÄLLSTIDN 78 Loc 679 width 1 MD=6 or GE 9 78(8.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får hjälp att upptäcka risker i tillvaron <Se F.78 för fullständig frågetext> 350 1. Markerat 1373 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 524 RISKER-SVT 78 Loc 680 width 1 MD=6 or GE 9 78(8.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får hjälp att upptäcka risker i tillvaron <Se F.78 för fullständig frågetext> 876 1. Markerat 847 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 525 RISKER-MORGONTIDN 78 Loc 681 width 1 MD=6 or GE 9 78(8.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får hjälp att upptäcka risker i tillvaron <Se F.78 för fullständig frågetext> 602 1. Markerat 1121 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 526 SJÄLVINSIKT-VIDEO 78 Loc 682 width 1 MD=6 or GE 9 78(9.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får hjälp att öka min självinsikt <Se F.78 för fullständig frågetext> 128 1. Markerat 1595 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 527 SJÄLVINSIKT-KVÄLLTIDN 78 Loc 683 width 1 MD=6 or GE 9 78(9.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får hjälp att öka min självinsikt <Se F.78 för fullständig frågetext> 171 1. Markerat 1552 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 528 SJÄLVINSIKT-SVT 78 Loc 684 width 1 MD=6 or GE 9 78(9.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får hjälp att öka min självinsikt <Se F.78 för fullständig frågetext> 635 1. Markerat 1088 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 529 SJÄLVINSIKT-MORG.TIDN 78 Loc 685 width 1 MD=6 or GE 9 78(9.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får hjälp att öka min självinsikt <Se F.78 för fullständig frågetext> 416 1. Markerat 1307 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 530 SAMHÄLLET-VIDEO 78 Loc 686 width 1 MD=6 or GE 9 78(10.1) Stämmer på dessa medier - Hyr och köpvideo (långfilmer): Jag får hjälp att förstå det svenska samhället <Se F.78 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1693 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 531 SAMHÄLLET-KVÄLLSTIDN 78 Loc 687 width 1 MD=6 or GE 9 78(10.2) Stämmer på dessa medier - Kvällstidningar: Jag får hjälp att förstå det svenska samhället <Se F.78 för fullständig frågetext> 363 1. Markerat 1360 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 532 SAMHÄLLET-SVT 78 Loc 688 width 1 MD=6 or GE 9 78(10.3) Stämmer på dessa medier - Sveriges Television (SVT1/SVT2): Jag får hjälp att förstå det svenska samhället <Se F.78 för fullständig frågetext> 1140 1. Markerat 583 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 533 SAMHÄLLET-MORGONTIDN 78 Loc 689 width 1 MD=6 or GE 9 78(10.4) Stämmer på dessa medier - Den lokala morgontidning där jag bor: Jag får hjälp att förstå det svenska samhället <Se F.78 för fullständig frågetext> 670 1. Markerat 1053 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 98 9. Uppgift saknas
VAR 534 FÖRTRO LOK MORG.PRESS 79 Loc 690 width 1 MD=0 or GE 6 79 Hur stort förtroende har Du för nedanstående svenska massmedier? 79(1) Den lokala morgonpressen <Senaste förekomst: SOM93 F.12> 168 1. Mycket stort förtroende 910 2. Ganska stort förtroende 476 3. Varken stort eller litet förtroende 66 4. Ganska litet förtroende 28 5. Mycket litet förtroende 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 535 FÖRTRO STH MORG.PRESS 79 Loc 691 width 1 MD=0 or GE 6 79(2) <Förtroende för svenska massmedier> Morgonpressen i Stockholm <Se F.79 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket stort förtroende 344 2. Ganska stort förtroende 675 3. Varken stort eller litet förtroende 79 4. Ganska litet förtroende 112 5. Mycket litet förtroende 502 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 536 FÖRTRO KVÄLLSPRESS 79 Loc 692 width 1 MD=0 or GE 6 79(3) <Förtroende för svenska massmedier> Kvällspressen <Se F.79 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 192 2. Ganska stort förtroende 528 3. Varken stort eller litet förtroende 428 4. Ganska litet förtroende 346 5. Mycket litet förtroende 273 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 537 FÖRTRO SVT 79 Loc 693 width 1 MD=0 or GE 6 79(4) <Förtroende för svenska massmedier> Sveriges Television (SVT1/SVT2) <Se F.79 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket stort förtroende 1084 2. Ganska stort förtroende 331 3. Varken stort eller litet förtroende 29 4. Ganska litet förtroende 15 5. Mycket litet förtroende 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 538 FÖRTRO TV4 79 Loc 694 width 1 MD=0 or GE 6 79(5) <Förtroende för svenska massmedier> TV4 <Se F.79 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket stort förtroende 949 2. Ganska stort förtroende 480 3. Varken stort eller litet förtroende 63 4. Ganska litet förtroende 23 5. Mycket litet förtroende 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 539 INTERNET UNGDOMSNÖJE 80 Loc 695 width 2 MD=96 or GE 98 80 Vad är Din åsikt om följande påståenden som man ibland hör om Internet? Ange för vart och ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är riktigt eller felaktigt. 80(1) Internet är i första hand ett nöje för ungdomar 612 00. Helt felaktigt 78 01. 161 02. 140 03. 89 04. 236 05. 65 06. 82 07. 77 08. 25 09. 131 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 22 98. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 540 INTERNET ETT MÅSTE 80 Loc 697 width 2 MD=96 or GE 98 80(2) Internet är någonting man måste ha i sitt hem för att hänga med i utvecklingen <Se F.80 för fullständig frågetext> 374 00. Helt felaktigt 83 01. 181 02. 155 03. 113 04. 261 05. 98 06. 109 07. 139 08. 38 09. 140 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 27 98. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 541 INTERNET KOMPLICERAT 80 Loc 699 width 2 MD=96 or GE 98 80(3) Internet är ännu så länge alltför komplicerat <Se F.80 för fullständig frågetext> 292 00. Helt felaktigt 116 01. 218 02. 178 03. 107 04. 277 05. 71 06. 92 07. 108 08. 37 09. 179 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 43 98. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 542 INTERNET SOM POST 80 Loc 701 width 2 MD=96 or GE 98 80(4) Internet kommer på sikt att ersätta post och telefon <Se F.80 för fullständig frågetext> 334 00. Helt felaktigt 86 01. 147 02. 132 03. 98 04. 268 05. 89 06. 146 07. 150 08. 70 09. 155 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 43 98. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 543 INTERNET EJ PRENUM 80 Loc 703 width 2 MD=96 or GE 98 80(5) Den som har Internet behöver inte ha dagstidningsprenumeration <Se F.80 för fullständig frågetext> 663 00. Helt felaktigt 116 01. 189 02. 133 03. 52 04. 169 05. 36 06. 53 07. 81 08. 31 09. 136 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 59 98. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 544 INTERNET ÖVERSKATTAT 80 Loc 705 width 2 MD=96 or GE 98 80(6) Internet är överskattat som medium för att söka information <Se F.80 för fullständig frågetext> 233 00. Helt felaktigt 102 01. 184 02. 156 03. 112 04. 317 05. 85 06. 119 07. 115 08. 51 09. 190 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 54 98. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 545 INTERNET SKOLHJÄLP 80 Loc 707 width 2 MD=96 or GE 98 80(7) Barn som har tillgång till Internet lyckas bättre i skolan <Se F.80 för fullständig frågetext> 208 00. Helt felaktigt 86 01. 128 02. 86 03. 84 04. 452 05. 133 06. 161 07. 143 08. 45 09. 128 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 64 98. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 546 INTERNET SOM TIDNING 80 Loc 709 width 2 MD=96 or GE 98 80(8) Inom en tioårsperiod kommer tidningar att förmedlas över Internet och dagstidningar på papper att försvinna <Se F.80 för fullständig frågetext> 587 00. Helt felaktigt 147 01. 211 02. 123 03. 66 04. 247 05. 66 06. 71 07. 63 08. 30 09. 65 10. Helt riktigt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 547 UTRUSTN. TV-APPARAT 81 Loc 711 width 1 MD=9 81 Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 81(1) TV-apparat/er <Senaste förekomst: SOM97 F.86; F.88> 3450 1. Markerat 86 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 548 ANTAL TV-APPARATER 81 Loc 712 width 2 MD= 0 or GE 99 81(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.81 för fullständig frågetext> 1330 01. En TV-apparat 1334 02. Två TV-apparater 465 03. Tre TV-apparater 124 04. Fyra TV-apparater 30 05. Fem TV-apparater 3 06. Sex TV-apparater 1 07. Sju TV-apparater 1 09. Nio TV-apparater 248 00. Frågan ej tillämplig 25 99. Uppgift saknas
VAR 549 UTRUSTN. TELEFON 81 Loc 714 width 1 MD=9 81(3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.81 för fullständig frågetext> 3467 1. Markerat 69 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 550 ANTAL TELEFONER 81 Loc 715 width 2 MD= 0 or GE 99 81(4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.81 för fullständig frågetext> 712 01. En telefon 1051 02. Två telefoner 754 03. Tre telefoner 414 04. Fyra telefoner 221 05. Fem telefoner 78 06. Sex telefoner 39 07. Sju telefoner 14 08. Åtta telefoner 17 09. Nio telefoner 235 00. Frågan ej tillämplig 26 99. Uppgift saknas
VAR 551 UTRUSTN. TEL.SVARARE 81 Loc 717 width 1 MD=9 81(5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.81 för fullständig frågetext> 1152 1. Markerat 2384 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 552 UTRUSTN. MOBILTEL 81 Loc 718 width 1 MD=9 81(6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.81 för fullständig frågetext> 2311 1. Markerat 1225 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 553 UTRUSTN. TEXT-TV 81 Loc 719 width 1 MD=9 81(7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.81 för fullständig frågetext> 2804 1. Markerat 732 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 554 UTRUSTN. VIDEO 81 Loc 720 width 1 MD=9 81(8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.81 för fullständig frågetext> 2802 1. Markerat 734 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 555 UTRUSTN. KABEL-TV 81 Loc 721 width 1 MD=9 81(9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.81 för fullständig frågetext> 1539 1. Markerat 1997 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 556 UTRUSTN. DIGITAL-TV 81 Loc 722 width 1 MD=9 81(10) <Utrustning i hushållet> Digital-TV <Se F.81 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 3495 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 557 UTRUSTN. PARABOL 81 Loc 723 width 1 MD=9 81(11) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.81 för fullständig frågetext> 754 1. Markerat 2782 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 558 UTRUSTN. PERSONDATOR 81 Loc 724 width 1 MD=9 81(12) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.81 för fullständig frågetext> 1921 1. Markerat 1615 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 559 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 81 Loc 725 width 1 MD=9 81(13) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.81 för fullständig frågetext> 2628 1. Markerat 908 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 560 UTRUSTN. FAX 81 Loc 726 width 1 MD=9 81(14) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.81 för fullständig frågetext> 636 1. Markerat 2900 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 561 UTRUSTN. CD-SPELARE 81 Loc 727 width 1 MD=9 81(15) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.81 för fullständig frågetext> 2695 1. Markerat 841 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 562 UTRUSTN. FRITIDSHUS 81 Loc 728 width 1 MD=9 81(23) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.81 för fullständig frågetext> 785 1. Markerat 2751 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 563 UTRUSTN. BIL 81 Loc 729 width 1 MD=9 81(24) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.81 för fullständig frågetext> 2858 1. Markerat 674 5. Ej markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 564 BIL 1: MÄRKE/MODELL 81 Loc 730 width 2 MD= 0 or GE 99 81(25) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke/modell <Se F.81 för fullständig frågetext> 777 01. Volvo 314 02. Saab 266 03. Ford 239 04. Volkswagen 207 05. Opel 152 06. Toyota 119 07. Mazda 81 08. Mercedes 57 09. BMW 22 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 56 12. Peugot 103 13. Nissan 157 14. Audi 58 15. Mitsubishi 2 16. Datsun 1 17. Vaz 40 18. Citroen 53 19. Renault 34 20. Honda 0 21. Hatzu 1 22. Simca 19 23. Skoda 0 24. Kia 0 25. DAF 2 26. Lada (Vaz) 7 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 1 29. Lancia 1 30. Porsche 13 31. Suzuki 2 32. Oldsmobile 0 33. Austin 2 34. Jaguar 1 35. Triumph 0 36. Lotus 1 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 2 42. Daihatzu 0 43. GMC 1 44. Morris 0 45. Bentley 11 46. Subaru 2 47. Jeep 4 48. Dodge 0 49. Daimler 2 50. Range Rover/Land Rover 1 51. DKW 0 52. Sunbeam 1 53. Pontiac 1 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 6 58. Chevrolet 11 59. Hyundai 9 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 1 63. Cadillac 0 64. Corvette 16 65. Seat 0 66. Rolls Royce 2 67. Kia 0 68. AMC 0 69. Daewoo 0 70. Borgward 0 71. Trabant 675 00. Frågan ej tillämplig 28 99. Uppgift saknas
VAR 565 BIL 1: ÅRSMODELL 81 Loc 732 width 4 MD= 0 or GE 9999 81(26) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.81 för fullständig frågetext> 1900. 1900 . . 1999. 1999 711 0000. Frågan ej tillämplig 25 9999. Uppgift saknas Kod: 1900 1910 1917 1953 1957 1960 1961 1963 1964 1965 1966 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 Kod: 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Frek: 1 3 2 4 4 3 6 3 17 12 17 Kod: 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Frek: 15 21 27 35 65 72 99 119 141 192 313 Kod: 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Frek: 185 198 112 175 105 138 169 147 180 199 29 Kod: 0 9999 Frek: 711 25
VAR 566 BIL 2: MÄRKE/MODELL 81 Loc 736 width 2 MD= 0 or GE 99 81(27) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke/modell <Se F.81 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 71. Trabant 2591 00. Frågan ej tillämplig 28 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 184 75 94 123 75 28 30 36 14 18 24 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 26 Frek: 41 28 21 1 1 9 38 12 1 8 3 Kod: 27 29 30 31 33 34 37 42 44 46 47 Frek: 2 6 3 3 3 1 6 7 1 7 1 Kod: 48 50 53 55 58 59 60 63 64 65 66 Frek: 3 1 3 1 15 4 3 1 1 4 1 Kod: 71 0 99 Frek: 1 2591 28
VAR 567 BIL 2: ÅRSMODELL 81 Loc 738 width 4 MD= 0 or GE 9999 81(28) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.81 för fullständig frågetext> 1900. 1900 . . 1999. 1999 2595 0000. Frågan ej tillämplig 25 9999. Uppgift saknas Kod: 1900 1911 1949 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Frek: 13 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Frek: 1 2 4 4 3 3 6 9 6 11 7 Kod: 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Frek: 9 15 7 10 12 11 16 23 32 53 52 Kod: 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Frek: 46 51 64 110 39 52 42 37 13 27 34 Kod: 1996 1997 1998 1999 0 9999 Frek: 27 37 36 6 2595 25
VAR 568 PC-UTRUSTN: INTERNET 81 Loc 742 width 1 MD=0 or GE 9 81A Om Du har persondator i Ditt hushåll vad har Du i övrigt? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 81A(1) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning 1257 1. Markerat 651 5. Ej markerat 1628 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 569 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 81 Loc 743 width 1 MD=0 or GE 9 81A(2) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.81A för fullständig frågetext> 1086 1. Markerat 822 5. Ej markerat 1628 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 570 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 81 Loc 744 width 1 MD=0 or GE 9 81A(3) <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.81A för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 1692 5. Ej markerat 1628 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 571 HAR EJ PERSONDATOR 81 Loc 745 width 1 MD=9 81A(4) <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.81A för fullständig frågetext> 1199 1. Markerat 2337 5. Ej markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 572 INTERNET-ANVÄNDNING 82 Loc 746 width 1 MD=0 or GE 9 82 Har Du använt Internet det senaste året? <Senaste förekomst: SOM97 F.89> 1767 1. Ja 1649 5. Nej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 122 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 573 INTERNET PRIVAT-HEMMA 82 Loc 747 width 1 MD=0 or GE 9 82A Om Du har använt Internet, var och i vilka syften har Du gjort det? (Mer än ett kryss kan anges på varje rad) 82A(1) För privata syften - I hemmet 1105 1. Markerat 685 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 122 9. Uppgift saknas
VAR 574 INTERNET PRIVAT-ARB 82 Loc 748 width 1 MD=0 or GE 9 82A(2) <Internetanvändning> För privata syften - På min arbetsplats/skola <Se F.82A för fullständig frågetext> 734 1. Markerat 1056 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 122 9. Uppgift saknas
VAR 575 INTERNET PRIVAT-BIBL 82 Loc 749 width 1 MD=0 or GE 9 82A(3) <Internetanvändning> För privata syften - På bibliotek eller annan offentlig plats <Se F.82A för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 1566 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 122 9. Uppgift saknas
VAR 576 INTERNET ARB-HEMMA 82 Loc 750 width 1 MD=0 or GE 9 82A(4) <Internetanvändning> För förvärvsarbete/skolarbete - I hemmet <Se F.82A för fullständig frågetext> 534 1. Markerat 1256 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 122 9. Uppgift saknas
VAR 577 INTERNET ARB-ARBPLATS 82 Loc 751 width 1 MD=0 or GE 9 82A(5) <Internetanvändning> För förvärvsarbete/skolarbete - På min arbetsplats/skola <Se F.82A för fullständig frågetext> 1038 1. Markerat 752 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 122 9. Uppgift saknas
VAR 578 INTERNET ARB-BIBL 82 Loc 752 width 1 MD=0 or GE 9 82A(6) <Internetanvändning> För förvärvsarbete/skolarbete - På bibliotek eller annan offentlig plats <Se F.82A för fullständig frågetext> 188 1. Markerat 1602 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 122 9. Uppgift saknas
VAR 579 INTERNET-ANDRA MEDIER 83 Loc 753 width 1 MD=0 or GE 6 83 Har Din användning av Internet gjort att Du använder andra medier i mindre utsträckning? 45 1. Ja, absolut 147 2. Ja, kanske 402 3. Nej, knappast 300 4. Nej, inte alls 862 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 580 MINDRE ANVÄNT MEDIUM 83 Loc 754 width 1 MD=0 or GE 6 83(1) Om ja, vilket medium använder Du i första hand i mindre utsträckning? (Ange endast ett medium) <Se F.83 för fullständig frågetext> 101 1. Dagstidningar 61 2. TV 20 3. Radio 1564 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 13 8. Uppgift saknas på delfrågan 62 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 581 INTERNET: NÖJE, SPEL 84 Loc 755 width 1 MD=0 or GE 9 84 Vilket/vilka är Dina främsta syften med Din privata Internetanvändning? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 84(1) Nöje/förströelse/spel <Senaste förekomst: SOM97 F.91> 909 1. Markerat 840 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Uppgift saknas
VAR 582 INTERNET: DATORTEKNIK 84 Loc 756 width 1 MD=0 or GE 9 84(2) <Syftet med privat Internetanvändning> Datorteknisk användning/göra hemsidor <Se F.84 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 1544 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Uppgift saknas
VAR 583 INTERNET: KONTAKTER 84 Loc 757 width 1 MD=0 or GE 9 84(3) <Syftet med privat Internetanvändning> Knyta kontakter med andra människor/chatta <Se F.84 för fullständig frågetext> 303 1. Markerat 1446 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Uppgift saknas
VAR 584 INTERNET: NYHETER 84 Loc 758 width 1 MD=0 or GE 9 84(4) <Syftet med privat Internetanvändning> Söka/läsa/hämta dagliga nyheter <Se F.84 för fullständig frågetext> 717 1. Markerat 1032 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Uppgift saknas
VAR 585 INTERNET: SPECIALINFO 84 Loc 759 width 1 MD=0 or GE 9 84(5) <Syftet med privat Internetanvändning> Söka fack-/specialinformation inom vissa ämnen <Se F.84 för fullständig frågetext> 1197 1. Markerat 552 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Uppgift saknas
VAR 586 INTERNET: E-POST 84 Loc 760 width 1 MD=0 or GE 9 84(6) <Syftet med privat Internetanvändning> E-post-användning <Se F.84 för fullständig frågetext> 1069 1. Markerat 680 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Uppgift saknas
VAR 587 INTERNET: INKÖP 84 Loc 761 width 1 MD=0 or GE 9 84(7) <Syftet med privat Internetanvändning> Göra inköp eller beställningar <Se F.84 för fullständig frågetext> 293 1. Markerat 1456 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Uppgift saknas
VAR 588 INTERNET: ANNAT SYFTE 84 Loc 762 width 1 MD=0 or GE 9 84(8) <Syftet med privat Internetanvändning> Annat <Se F.84 för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 1594 5. Ej markerat 1649 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Uppgift saknas
VAR 589 INTERNET: AFTONBLADET 85 Loc 763 width 1 MD=0 or GE 8 85 Hur ofta brukar Du ta del av något av följande på Internet? 85A(1) Dagstidningar på Internet: Aftonbladet 36 1. 6-7 dagar/vecka 95 2. 3-5 dagar/vecka 165 3. 1-2 dagar/vecka 435 4. Mer sällan 976 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 65 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 590 INTERNET: EXPRESSEN 85 Loc 764 width 1 MD=0 or GE 8 85A(2) Dagstidningar på Internet: Expressen <Se F.85 för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 dagar/vecka 20 2. 3-5 dagar/vecka 48 3. 1-2 dagar/vecka 351 4. Mer sällan 1244 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 105 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 591 INTERNET: DN 85 Loc 765 width 1 MD=0 or GE 8 85A(3) Dagstidningar på Internet: Dagens Nyheter <Se F.85 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 dagar/vecka 31 2. 3-5 dagar/vecka 72 3. 1-2 dagar/vecka 318 4. Mer sällan 1251 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 95 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 592 INTERNET: SV DAGBLAD 85 Loc 766 width 1 MD=0 or GE 8 85A(4) Dagstidningar på Internet: Svenska Dagbladet <Se F.85 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 dagar/vecka 12 2. 3-5 dagar/vecka 43 3. 1-2 dagar/vecka 245 4. Mer sällan 1357 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 110 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 593 INTERNET: GP 85 Loc 767 width 1 MD=0 or GE 8 85A(5) Dagstidningar på Internet: Göteborgs-Posten <Se F.85 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 dagar/vecka 32 2. 3-5 dagar/vecka 46 3. 1-2 dagar/vecka 193 4. Mer sällan 1390 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 104 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 594 INTERNET: DAGENS IND 85 Loc 768 width 1 MD=0 or GE 8 85A(6) Dagstidningar på Internet: Dagens Industri <Se F.85 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 dagar/vecka 17 2. 3-5 dagar/vecka 27 3. 1-2 dagar/vecka 177 4. Mer sällan 1417 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 129 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 595 INTERNET: ANNAN TIDN 85 Loc 769 width 1 MD=0 or GE 8 85A(7) Dagstidningar på Internet: Annan dagstidning <Se F.85 för fullständig frågetext> 12 1. 6-7 dagar/vecka 29 2. 3-5 dagar/vecka 41 3. 1-2 dagar/vecka 102 4. Mer sällan 789 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 799 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 596 NÄTTIDNING 85 Loc 770 width 3 MD= 0 or GE 999 85A(8) Dagstidningar på Internet: Nättidning <Se F.85 för fullständig frågetext> 4 009. Arbetarbladet. Uppsalademokraten 2 012. Arbetet 1 016. Avesta Tidning/Avesta-Posten 2 017. Barometern 1 021. Blekinge Läns Tidning 1 025. Borås Tidning 1 032. Dala-Demokraten 1 040. Eskilstuna-Kuriren 1 045. Falu-Kuriren 2 050. Folket 3 065. Hallands Nyheter 3 066. Hallands-Posten 6 069. Helsingborgs Dagblad 1 101. Kvällsposten 3 115. Länstidningen (Östersund) 1 116. Länstidningen Södertälje 6 120. Metro 1 123. Motala Tidning 3 127. Nerikes Allehanda 1 130. Nordvästra Skånes Tidningar 3 133. Norra Västerbotten 3 134. Norrbottens-Kuriren 3 135. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 3 137. Norrländska Socialdemokraten 1 143. Nya Norrland 1 153. Piteå-Tidningen 4 172. Smålandsposten 6 184. Sydsvenska Dagbladet 1 206. Uppsala Nya Tidning 10 210. Vestmanlands Läns Tidning 3 214. Värmlands Folkblad 3 219. Västerbottens-Kuriren 1 235. Ölandsbladet 3 238. Örnsköldsviks Allehanda 1 241. Östersunds-Posten 6 243. Östgöta Correspondenten 5 248. Utländsk Dagstidning 2 251. Finanstidningen 1 318. Times 2 322. Jerusalem Post 1 329. IDG 1 331. Resume 1 340. Computer Sweden 3 341. Milliyet 2 342. CNN 1 343. ETC 1 344. Snowboard 1 345. Kosmik 1 346. G-Spot 1 347. Edge 1 348. Bella 1 349. Elle 1 350. Aktuell Rapport 1652 995. Ej angivet vilka tidningar 1644 000. Frågan ej tillämplig 143 999. Uppgift saknas
VAR 597 INTERNET: SVT24 85 Loc 773 width 1 MD=0 or GE 8 85B(1) Nyhetstjänster på Internet: SVT24 <Se F.85 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 dagar/vecka 11 2. 3-5 dagar/vecka 33 3. 1-2 dagar/vecka 179 4. Mer sällan 1431 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 113 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 598 INTERNET: TV4 85 Loc 774 width 1 MD=0 or GE 8 85B(2) Nyhetstjänster på Internet: TV4 <Se F.85 för fullständig frågetext> 3 1. 6-7 dagar/vecka 16 2. 3-5 dagar/vecka 77 3. 1-2 dagar/vecka 252 4. Mer sällan 1310 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 114 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 599 INTERNET: EKOT 85 Loc 775 width 1 MD=0 or GE 8 85B(3) Nyhetstjänster på Internet: Ekot på Sveriges Radio <Se F.85 för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 dagar/vecka 9 2. 3-5 dagar/vecka 24 3. 1-2 dagar/vecka 149 4. Mer sällan 1469 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 117 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 600 INTERNET: SVENSKA CNN 85 Loc 776 width 1 MD=0 or GE 8 85B(4) Nyhetstjänster på Internet: Svenska CNN <Se F.85 för fullständig frågetext> 8 1. 6-7 dagar/vecka 19 2. 3-5 dagar/vecka 29 3. 1-2 dagar/vecka 161 4. Mer sällan 1426 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 129 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 601 INTERNET: ANNAN NYHET 85 Loc 777 width 1 MD=0 or GE 8 85B(5) Nyhetstjänster på Internet: Annan nyhetstjänst <Se F.85 för fullständig frågetext> 13 1. 6-7 dagar/vecka 18 2. 3-5 dagar/vecka 17 3. 1-2 dagar/vecka 47 4. Mer sällan 849 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 828 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 602 INTERNET: HEMKOMMUN 85 Loc 778 width 1 MD=0 or GE 8 85C(1) Samhällstjänster på Internet: Din kommuns hemsida <Se F.85 för fullständig frågetext> 8 1. 6-7 dagar/vecka 28 2. 3-5 dagar/vecka 86 3. 1-2 dagar/vecka 433 4. Mer sällan 1139 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 78 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 603 INTERNET: RIKSDAGEN 85 Loc 779 width 1 MD=0 or GE 8 85C(2) Samhällstjänster på Internet: Riksdagens hemsida <Se F.85 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 dagar/vecka 7 2. 3-5 dagar/vecka 39 3. 1-2 dagar/vecka 263 4. Mer sällan 1365 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 97 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 604 INTERNET: REGERINGEN 85 Loc 780 width 1 MD=0 or GE 8 85C(3) Samhällstjänster på Internet: Regeringens/Rosenbads hemsida <Se F.85 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 dagar/vecka 7 2. 3-5 dagar/vecka 34 3. 1-2 dagar/vecka 232 4. Mer sällan 1394 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 104 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 605 INTERNET: PARTIER 85 Loc 781 width 1 MD=0 or GE 8 85C(4) Samhällstjänster på Internet: Något politiskt partis hemsida <Se F.85 för fullständig frågetext> 2 1. 6-7 dagar/vecka 12 2. 3-5 dagar/vecka 32 3. 1-2 dagar/vecka 286 4. Mer sällan 1341 5. Aldrig 1649 0. Frågan ej tillämplig 99 8. Uppgift saknas på delfrågan 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 606 INTERNET SNABB 86 Loc 782 width 2 MD=90 or GE 96 86 Vad är Din åsikt om följande påståenden som man ibland hör om Internet? Ange för vart och ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är riktigt eller felaktigt. 86(1) Internet ger både bättre och snabbare information än andra medier 36 00. Helt felaktigt 18 01. 70 02. 74 03. 79 04. 227 05. 78 06. 87 07. 93 08. 36 09. 78 10. Helt riktigt 862 90. Frågan ej tillämplig 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 17 98. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 607 INTERNET - TIDNING 86 Loc 784 width 2 MD=90 or GE 96 86(2) Om internettidningar kunde presenteras på sladdlösa, medtagbara skärmar, skulle jag vara beredd att överge papperstidningen <Se F.86 för fullständig frågetext> 354 00. Helt felaktigt 81 01. 109 02. 63 03. 28 04. 79 05. 23 06. 33 07. 34 08. 24 09. 48 10. Helt riktigt 862 90. Frågan ej tillämplig 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 17 98. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 608 INTERNET FÅ ANNONSER 86 Loc 786 width 2 MD=90 or GE 96 86(3) En svaghet med internet är att det innehåller för få lokala annonser <Se F.86 för fullständig frågetext> 100 00. Helt felaktigt 40 01. 71 02. 58 03. 50 04. 264 05. 39 06. 57 07. 65 08. 29 09. 77 10. Helt riktigt 862 90. Frågan ej tillämplig 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 43 98. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 609 INTERNET MER INFO 86 Loc 788 width 2 MD=90 or GE 96 86(4) Man får ut mer av nyheter och information genom internet än genom vanliga tidningar <Se F.86 för fullständig frågetext> 186 00. Helt felaktigt 84 01. 117 02. 87 03. 57 04. 185 05. 32 06. 32 07. 42 08. 13 09. 31 10. Helt riktigt 862 90. Frågan ej tillämplig 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 27 98. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 610 INTERNET - BOK 86 Loc 790 width 2 MD=90 or GE 96 86(5) Internet kan aldrig ersätta känslan av att bläddra i en papperstidning eller en bok <Se F.86 för fullständig frågetext> 25 00. Helt felaktigt 11 01. 13 02. 5 03. 15 04. 27 05. 15 06. 47 07. 66 08. 90 09. 568 10. Helt riktigt 862 90. Frågan ej tillämplig 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 11 98. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 611 INTERNET SNABB 86 Loc 792 width 2 MD=90 or GE 96 86(6) Internet ger både bättre och snabbare information än andra medier <Se F.86 för fullständig frågetext> 77 00. Helt felaktigt 25 01. 72 02. 72 03. 74 04. 223 05. 81 06. 86 07. 62 08. 25 09. 63 10. Helt riktigt 862 90. Frågan ej tillämplig 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 33 98. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 612 VALINFO - SVT1 87 Loc 794 width 1 MD=0 or GE 6 87 Om Du tänker på den information Du fick inför årets riksdagsval, hur nöjd är Du med det Du tog del av i följande medier? Besvara frågan även om Du inte röstade. 87(1) SVT1 91 1. Mycket nöjd 836 2. Ganska nöjd 246 3. Inte särskilt nöjd 37 4. Inte alls nöjd 416 5. Ej tagit del av 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 613 VALINFO - SVT2 87 Loc 795 width 1 MD=0 or GE 6 87(2) <Information inför årets riksdagsval> SVT2 <Se F.87 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket nöjd 845 2. Ganska nöjd 238 3. Inte särskilt nöjd 41 4. Inte alls nöjd 390 5. Ej tagit del av 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 614 VALINFO - TV4 87 Loc 796 width 1 MD=0 or GE 6 87(3) <Information inför årets riksdagsval> TV4 <Se F.87 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket nöjd 782 2. Ganska nöjd 205 3. Inte särskilt nöjd 40 4. Inte alls nöjd 400 5. Ej tagit del av 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 615 VALINFO - SV RADIO 87 Loc 797 width 1 MD=0 or GE 6 87(4) <Information inför årets riksdagsval> Sveriges Radios kanaler <Se F.87 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket nöjd 508 2. Ganska nöjd 149 3. Inte särskilt nöjd 32 4. Inte alls nöjd 773 5. Ej tagit del av 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 616 VALINFO - PRIVATRADIO 87 Loc 798 width 1 MD=0 or GE 6 87(5) <Information inför årets riksdagsval> Privatradiokanaler <Se F.87 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket nöjd 103 2. Ganska nöjd 116 3. Inte särskilt nöjd 81 4. Inte alls nöjd 1162 5. Ej tagit del av 202 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 617 VALINFO-DAGENS NYHET 87 Loc 799 width 1 MD=0 or GE 6 87(6) <Information inför årets riksdagsval> Dagens Nyheter <Se F.87 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket nöjd 234 2. Ganska nöjd 68 3. Inte särskilt nöjd 23 4. Inte alls nöjd 1069 5. Ej tagit del av 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 618 VALINFO-SV DAGBLADET 87 Loc 800 width 1 MD=0 or GE 6 87(7) <Information inför årets riksdagsval> Svenska Dagbladet <Se F.87 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket nöjd 158 2. Ganska nöjd 52 3. Inte särskilt nöjd 20 4. Inte alls nöjd 1167 5. Ej tagit del av 241 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 619 VALINFO - GP 87 Loc 801 width 1 MD=0 or GE 6 87(8) <Information inför årets riksdagsval> Göteborgs-Posten <Se F.87 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket nöjd 126 2. Ganska nöjd 52 3. Inte särskilt nöjd 22 4. Inte alls nöjd 1197 5. Ej tagit del av 254 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 620 VALINFO-LOKAL MORTIDN 87 Loc 802 width 1 MD=0 or GE 6 87(9) <Information inför årets riksdagsval> Den lokala morgontidningen <Se F.87 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket nöjd 625 2. Ganska nöjd 177 3. Inte särskilt nöjd 37 4. Inte alls nöjd 540 5. Ej tagit del av 163 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 621 VALINFO-KVÄLLSTIDNING 87 Loc 803 width 1 MD=0 or GE 6 87(10) <Information inför årets riksdagsval> Kvällstidningarna <Se F.87 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket nöjd 400 2. Ganska nöjd 198 3. Inte särskilt nöjd 49 4. Inte alls nöjd 803 5. Ej tagit del av 163 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 622 MEDLEM IDROTTSFÖREN 88 Loc 804 width 1 MD=0 or GE 9 88 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? 88(1) Idrotts- eller friluftsförening <Senaste förekomst: SOM97 F.60> 351 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 282 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 517 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2046 5. Icke medlem 289 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 623 MEDLEM MILJÖORG 88 Loc 805 width 1 MD=0 or GE 9 88(2) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.88 för fullständig frågetext> 14 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 22 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 154 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2863 5. Icke medlem 432 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 624 MEDLEM POL PARTI 88 Loc 806 width 1 MD=0 or GE 9 88(3) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.88 för fullständig frågetext> 87 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 76 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 131 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2774 5. Icke medlem 417 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 625 MEDLEM FACKFÖRENING 88 Loc 807 width 1 MD=0 or GE 9 88(4) <Medlemskap> Facklig organisation <Se F.88 för fullständig frågetext> 175 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 381 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 1180 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 1420 5. Icke medlem 329 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 626 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 88 Loc 808 width 1 MD=0 or GE 9 88(5) <Medlemskap> Hyres-, bostadsrätts- eller villaägareförening <Se F.88 för fullständig frågetext> 133 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 301 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 668 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2016 5. Icke medlem 367 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 627 MEDLEM KULTURFÖRENING 88 Loc 809 width 1 MD=0 or GE 9 88(6) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.88 för fullständig frågetext> 132 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 176 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 156 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2571 5. Icke medlem 450 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 628 MEDLEM PENSIONÄRSORG 88 Loc 810 width 1 MD=0 or GE 9 88(7) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.88 för fullständig frågetext> 46 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 143 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 158 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2740 5. Icke medlem 398 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 629 MEDLEM ANNAN FÖRENING 88 Loc 811 width 1 MD=0 or GE 9 88(8) <Medlemskap> Annan förening <Se F.88 för fullständig frågetext> 346 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 329 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 390 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 1988 5. Icke medlem 432 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 630 MEDLEM SVENSKA KYRKAN 89 Loc 812 width 1 MD=0 or GE 9 89 Tillhör Du någon kyrka eller annat religiöst samfund? 89(1) Svenska Kyrkan <Senaste förekomst: SOM97 F.61> 75 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1059 2. Medlem och har varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 1551 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 703 5. Icke medlem 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 631 MEDLEM FRIKYRKA 89 Loc 813 width 1 MD=0 or GE 9 89(2) <Medlemskap> Frikyrka <Se F.89 för fullständig frågetext> 57 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 38 2. Medlem och har varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 18 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 2562 5. Icke medlem 806 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 632 MEDLEM KRISTET SAMF 89 Loc 814 width 1 MD=0 or GE 9 89(3) <Medlemskap> Annat kristet samfund <Se F.89 för fullständig frågetext> 14 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 38 2. Medlem och har varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 30 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 2576 5. Icke medlem 823 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 633 MEDLEM RELIGIÖST SAMF 89 Loc 815 width 1 MD=0 or GE 9 89(3) <Medlemskap> Annat religiöst samfund <Se F.89 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 14 2. Medlem och har varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 6 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 2599 5. Icke medlem 857 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 634 LEDIGA TIMMAR PER DAG 90 Loc 816 width 2 MD=96 or GE 99 90 Om Du bortser från arbete i hemmet, inklusive eventuell omsorg om barn och andra, eventuellt förvärvsarbete/studier inklusive resor till och från arbetet/studierna samt sömn: Ungefär hur många timmar under en vanlig vardag bedömer Du att Du har över till annat? 00. 0 timme . . 24. 24 timmar 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 191 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 35 133 271 261 337 260 134 27 79 14 40 Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 23 24 96 Frek: 2 18 1 2 3 2 2 2 1 6 1740 Kod: 99 Frek: 191
VAR 635 SKALA LITA MÄNNISKOR 91 Loc 818 width 2 MD=99 91 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: <Senaste förekomst: SOM97 F.62> 110 00. Det går inte att lita på människor i allmänhet 43 01. 138 02. 180 03. 162 04. 573 05. 285 06. 578 07. 854 08. 280 09. 303 10. Det går att lita på människor i allmänhet 55 99. Uppgift saknas
VAR 636 SPORT, IDROTT 92 Loc 820 width 1 MD=0 or GE 9 92 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 92(1) Sysslat med sport/idrott <Senaste förekomst: SOM97 F.64> 613 1. Flera gånger i veckan 557 2. Någon gång i veckan 321 3. Någon gång i månaden 159 4. Någon gång i kvartalet 145 5. Någon gång i halvåret 302 6. Någon gång under året 1278 7. Ingen gång 166 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 637 IDKAT FRILUFTSLIV 92 Loc 821 width 1 MD=0 or GE 9 92(2) <Aktivitet det senaste året> Motionerat/idkat friluftsliv <Se F.92 för fullständig frågetext> 1010 1. Flera gånger i veckan 944 2. Någon gång i veckan 582 3. Någon gång i månaden 204 4. Någon gång i kvartalet 114 5. Någon gång i halvåret 238 6. Någon gång under året 326 7. Ingen gång 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 638 GÅTT PÅ BIO 92 Loc 822 width 1 MD=0 or GE 9 92(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.92 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 27 2. Någon gång i veckan 362 3. Någon gång i månaden 532 4. Någon gång i kvartalet 445 5. Någon gång i halvåret 784 6. Någon gång under året 1275 7. Ingen gång 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 639 GÅTT PÅ TEATER 92 Loc 823 width 1 MD=0 or GE 9 92(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.92 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 5 2. Någon gång i veckan 86 3. Någon gång i månaden 241 4. Någon gång i kvartalet 365 5. Någon gång i halvåret 839 6. Någon gång under året 1867 7. Ingen gång 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 640 LÄST BOK 92 Loc 824 width 1 MD=0 or GE 9 92(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.92 för fullständig frågetext> 743 1. Flera gånger i veckan 351 2. Någon gång i veckan 606 3. Någon gång i månaden 435 4. Någon gång i kvartalet 290 5. Någon gång i halvåret 506 6. Någon gång under året 524 7. Ingen gång 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 641 DISKUTERAT POLITIK 92 Loc 825 width 1 MD=0 or GE 9 92(6) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.92 för fullständig frågetext> 410 1. Flera gånger i veckan 765 2. Någon gång i veckan 771 3. Någon gång i månaden 324 4. Någon gång i kvartalet 238 5. Någon gång i halvåret 480 6. Någon gång under året 452 7. Ingen gång 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 642 BESÖKT GUDSTJÄNST 92 Loc 826 width 1 MD=0 or GE 9 92(7) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.92 för fullständig frågetext> 48 1. Flera gånger i veckan 100 2. Någon gång i veckan 184 3. Någon gång i månaden 226 4. Någon gång i kvartalet 237 5. Någon gång i halvåret 800 6. Någon gång under året 1821 7. Ingen gång 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 643 LÄST VECKOTIDNING 92 Loc 827 width 1 MD=0 or GE 8 92(8) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.92 för fullständig frågetext> 217 1. Flera gånger i veckan 450 2. Någon gång i veckan 456 3. Någon gång i månaden 168 4. Någon gång i kvartalet 124 5. Någon gång i halvåret 173 6. Någon gång under året 179 7. Ingen gång 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 644 UMGÅTTS MED VÄNNER 92 Loc 828 width 1 MD=0 or GE 9 92(9) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.92 för fullständig frågetext> 1142 1. Flera gånger i veckan 1228 2. Någon gång i veckan 844 3. Någon gång i månaden 137 4. Någon gång i kvartalet 48 5. Någon gång i halvåret 57 6. Någon gång under året 20 7. Ingen gång 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 645 LÄST DIREKTREKLAM 92 Loc 829 width 1 MD=0 or GE 8 92(10) <Aktivitet det senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.92 för fullständig frågetext> 513 1. Flera gånger i veckan 805 2. Någon gång i veckan 191 3. Någon gång i månaden 44 4. Någon gång i kvartalet 37 5. Någon gång i halvåret 87 6. Någon gång under året 107 7. Ingen gång 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 646 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 92 Loc 830 width 1 MD=0 or GE 9 92(11) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.92 för fullständig frågetext> 142 1. Flera gånger i veckan 863 2. Någon gång i veckan 519 3. Någon gång i månaden 301 4. Någon gång i kvartalet 189 5. Någon gång i halvåret 332 6. Någon gång under året 1118 7. Ingen gång 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 647 RESTAURANG KVÄLLSTID 92 Loc 831 width 1 MD=0 or GE 8 92(12) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.92 för fullständig frågetext> 23 1. Flera gånger i veckan 140 2. Någon gång i veckan 386 3. Någon gång i månaden 323 4. Någon gång i kvartalet 227 5. Någon gång i halvåret 280 6. Någon gång under året 387 7. Ingen gång 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 648 REST UTOMLANDS 92 Loc 832 width 1 MD=0 or GE 9 92(13) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.92 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 8 2. Någon gång i veckan 58 3. Någon gång i månaden 201 4. Någon gång i kvartalet 491 5. Någon gång i halvåret 1213 6. Någon gång under året 1491 7. Ingen gång 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 649 HYRT VIDEOFILM 92 Loc 833 width 1 MD=0 or GE 9 92(14) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.92 för fullständig frågetext> 26 1. Flera gånger i veckan 136 2. Någon gång i veckan 553 3. Någon gång i månaden 457 4. Någon gång i kvartalet 257 5. Någon gång i halvåret 407 6. Någon gång under året 1601 7. Ingen gång 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 650 ANVÄNT PERSONDATOR 92 Loc 834 width 1 MD=0 or GE 9 92(15) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.92 för fullständig frågetext> 1292 1. Flera gånger i veckan 438 2. Någon gång i veckan 274 3. Någon gång i månaden 94 4. Någon gång i kvartalet 47 5. Någon gång i halvåret 107 6. Någon gång under året 1197 7. Ingen gång 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 651 ANVÄNT INTERNET 92 Loc 835 width 1 MD=0 or GE 9 92(16) <Aktivitet det senaste året> Använt Internet <Se F.92 för fullständig frågetext> 775 1. Flera gånger i veckan 420 2. Någon gång i veckan 315 3. Någon gång i månaden 103 4. Någon gång i kvartalet 58 5. Någon gång i halvåret 135 6. Någon gång under året 1633 7. Ingen gång 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 652 RÖKT/SNUSAT 92 Loc 836 width 1 MD=0 or GE 9 92(17) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.92 för fullständig frågetext> 1014 1. Flera gånger i veckan 68 2. Någon gång i veckan 91 3. Någon gång i månaden 40 4. Någon gång i kvartalet 24 5. Någon gång i halvåret 101 6. Någon gång under året 2125 7. Ingen gång 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 653 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 92 Loc 837 width 1 MD=0 or GE 9 92(18) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.92 för fullständig frågetext> 206 1. Flera gånger i veckan 878 2. Någon gång i veckan 1155 3. Någon gång i månaden 342 4. Någon gång i kvartalet 151 5. Någon gång i halvåret 249 6. Någon gång under året 469 7. Ingen gång 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 654 KÖPT CD SKIVA 92 Loc 838 width 1 MD=0 or GE 8 92(19) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.92 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 17 2. Någon gång i veckan 189 3. Någon gång i månaden 319 4. Någon gång i kvartalet 251 5. Någon gång i halvåret 374 6. Någon gång under året 595 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 655 GÅTT PÅ BIBLIOTEK 92 Loc 839 width 1 MD=0 or GE 9 92(20) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.92 för fullständig frågetext> 92 1. Flera gånger i veckan 259 2. Någon gång i veckan 626 3. Någon gång i månaden 443 4. Någon gång i kvartalet 273 5. Någon gång i halvåret 540 6. Någon gång under året 1219 7. Ingen gång 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 656 ARBETAT ÖVERTID 92 Loc 840 width 1 MD=0 or GE 9 92(21) <Aktivitet det senaste året> Arbetat övertid <Se F.92 för fullständig frågetext> 450 1. Flera gånger i veckan 469 2. Någon gång i veckan 600 3. Någon gång i månaden 223 4. Någon gång i kvartalet 127 5. Någon gång i halvåret 212 6. Någon gång under året 1333 7. Ingen gång 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 657 TECKNAT/MÅLAT/SKRIVIT 92 Loc 841 width 1 MD=0 or GE 9 92(22) <Aktivitet det senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi <Se F.92 för fullständig frågetext> 96 1. Flera gånger i veckan 114 2. Någon gång i veckan 203 3. Någon gång i månaden 153 4. Någon gång i kvartalet 137 5. Någon gång i halvåret 346 6. Någon gång under året 2376 7. Ingen gång 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 658 HANDLAT VÄRDEPAPPER 92 Loc 842 width 1 MD=0 or GE 9 92(23) <Aktivitet det senaste året> Handlat med värdepapper/aktier/fonder <Se F.92 för fullständig frågetext> 18 1. Flera gånger i veckan 43 2. Någon gång i veckan 326 3. Någon gång i månaden 214 4. Någon gång i kvartalet 233 5. Någon gång i halvåret 733 6. Någon gång under året 1874 7. Ingen gång 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 659 ANVÄNT MOBILTELEFON 92 Loc 843 width 1 MD=0 or GE 8 92(24) <Aktivitet det senaste året> Använt mobiltelefonen <Se F.92 för fullständig frågetext> 572 1. Flera gånger i veckan 324 2. Någon gång i veckan 230 3. Någon gång i månaden 62 4. Någon gång i kvartalet 44 5. Någon gång i halvåret 96 6. Någon gång under året 436 7. Ingen gång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 660 ANVÄNT BETALKORT 92 Loc 844 width 1 MD=0 or GE 8 92(25) <Aktivitet det senaste året> Betalat med kreditkort/betalkort <Se F.92 för fullständig frågetext> 365 1. Flera gånger i veckan 330 2. Någon gång i veckan 263 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 35 5. Någon gång i halvåret 67 6. Någon gång under året 633 7. Ingen gång 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 661 UMGÅTTS MED GRANNAR 92 Loc 845 width 1 MD=0 or GE 8 92(26) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.92 för fullständig frågetext> 106 1. Flera gånger i veckan 281 2. Någon gång i veckan 336 3. Någon gång i månaden 177 4. Någon gång i kvartalet 141 5. Någon gång i halvåret 201 6. Någon gång under året 449 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 662 HJÄLP GRANNE 92 Loc 846 width 1 MD=0 or GE 8 92(27) <Aktivitet det senaste året> Själv hjälpt/fått hjälp av någon granne <Se F.92 för fullständig frågetext> 37 1. Flera gånger i veckan 138 2. Någon gång i veckan 360 3. Någon gång i månaden 235 4. Någon gång i kvartalet 169 5. Någon gång i halvåret 341 6. Någon gång under året 473 7. Ingen gång 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 663 TRÄDGÅRDSARBETE 92 Loc 847 width 1 MD=0 or GE 8 92(28) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.92 för fullständig frågetext> 176 1. Flera gånger i veckan 426 2. Någon gång i veckan 353 3. Någon gång i månaden 134 4. Någon gång i kvartalet 123 5. Någon gång i halvåret 170 6. Någon gång under året 391 7. Ingen gång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 664 GJORT INGENTING 92 Loc 848 width 1 MD=0 or GE 8 92(29) <Aktivitet det senaste året> Ägnat en hel dag åt att göra "ingenting" <Se F.92 för fullständig frågetext> 50 1. Flera gånger i veckan 128 2. Någon gång i veckan 357 3. Någon gång i månaden 206 4. Någon gång i kvartalet 160 5. Någon gång i halvåret 307 6. Någon gång under året 549 7. Ingen gång 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 665 MEKAT MED BIL 92 Loc 849 width 1 MD=0 or GE 8 92(30) <Aktivitet det senaste året> Mekat med eller vårdat bil/motorcykel <Se F.92 för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger i veckan 122 2. Någon gång i veckan 322 3. Någon gång i månaden 207 4. Någon gång i kvartalet 150 5. Någon gång i halvåret 143 6. Någon gång under året 783 7. Ingen gång 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 666 TRÄNAT PÅ GYM 92 Loc 850 width 1 MD=0 or GE 8 92(31) <Aktivitet det senaste året> Tränat på gym (styrketräning/workout etc) <Se F.92 för fullständig frågetext> 116 1. Flera gånger i veckan 117 2. Någon gång i veckan 82 3. Någon gång i månaden 41 4. Någon gång i kvartalet 47 5. Någon gång i halvåret 112 6. Någon gång under året 1237 7. Ingen gång 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 667 KÖPT KLÄDER 92 Loc 851 width 1 MD=0 or GE 8 92(32) <Aktivitet det senaste året> Köpt kläder <Se F.92 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 44 2. Någon gång i veckan 473 3. Någon gång i månaden 577 4. Någon gång i kvartalet 319 5. Någon gång i halvåret 272 6. Någon gång under året 66 7. Ingen gång 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 668 ÄTIT SNABBMAT 92 Loc 852 width 1 MD=0 or GE 8 92(33) <Aktivitet det senaste året> Ätit snabbmat (hamburgare/pizza/kebab) <Se F.92 för fullständig frågetext> 50 1. Flera gånger i veckan 274 2. Någon gång i veckan 668 3. Någon gång i månaden 271 4. Någon gång i kvartalet 128 5. Någon gång i halvåret 172 6. Någon gång under året 188 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 669 DELTAGIT STUDIECIRKEL 92 Loc 853 width 1 MD=0 or GE 9 92(34) <Aktivitet det senaste året> Deltagit i studiecirkel <Se F.92 för fullständig frågetext> 33 1. Flera gånger i veckan 167 2. Någon gång i veckan 116 3. Någon gång i månaden 87 4. Någon gång i kvartalet 102 5. Någon gång i halvåret 279 6. Någon gång under året 2627 7. Ingen gång 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 670 SPELAT MUSIKINSTR 92 Loc 854 width 1 MD=0 or GE 8 92(35) <Aktivitet det senaste året> Sjungit eller spelat något musikinstrument <Se F.92 för fullständig frågetext> 135 1. Flera gånger i veckan 125 2. Någon gång i veckan 92 3. Någon gång i månaden 51 4. Någon gång i kvartalet 55 5. Någon gång i halvåret 93 6. Någon gång under året 1200 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 671 BETT TILL GUD 92 Loc 855 width 1 MD=0 or GE 8 92(36) <Aktivitet det senaste året> Bett till Gud <Se F.92 för fullständig frågetext> 226 1. Flera gånger i veckan 87 2. Någon gång i veckan 100 3. Någon gång i månaden 47 4. Någon gång i kvartalet 76 5. Någon gång i halvåret 217 6. Någon gång under året 991 7. Ingen gång 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 8. Frågan ej ställd i brun enkät 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 672 SKÄNKT PENGAR 92 Loc 856 width 1 MD=0 or GE 9 92(37) <Aktivitet det senaste året> Skänkt pengar eller på annat sätt stött någon hjälporganisation <Se F.92 för fullständig frågetext> 16 1. Flera gånger i veckan 74 2. Någon gång i veckan 419 3. Någon gång i månaden 440 4. Någon gång i kvartalet 455 5. Någon gång i halvåret 985 6. Någon gång under året 1075 7. Ingen gång 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 673 EN REN VÄRLD 93 Loc 857 width 1 MD=0 or GE 6 93 Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? 93(1) En ren värld <Senaste förekomst: SOM96 F.67> 1098 1. Mycket viktigt 622 2. Ganska viktigt 47 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 674 TEKNISK UTVECKLING 93 Loc 858 width 1 MD=0 or GE 6 93(2) <Betydelse för egen del> Teknisk utveckling <Se F.93 för fullständig frågetext> 388 1. Mycket viktigt 935 2. Ganska viktigt 342 3. Varken viktigt eller oviktigt 76 4. Inte särskilt viktigt 13 5. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 675 BEHAGLIGT LIV 93 Loc 859 width 1 MD=0 or GE 6 93(3) <Betydelse för egen del> Ett behagligt liv <Se F.93 för fullständig frågetext> 1063 1. Mycket viktigt 579 2. Ganska viktigt 103 3. Varken viktigt eller oviktigt 10 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 676 SPÄNNANDE LIV 93 Loc 860 width 1 MD=0 or GE 6 93(4) <Betydelse för egen del> Ett spännande liv <Se F.93 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket viktigt 707 2. Ganska viktigt 450 3. Varken viktigt eller oviktigt 115 4. Inte särskilt viktigt 28 5. Inte alls viktigt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 677 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 93 Loc 861 width 1 MD=0 or GE 6 93(5) <Betydelse för egen del> Självförverkligande <Se F.93 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket viktigt 799 2. Ganska viktigt 342 3. Varken viktigt eller oviktigt 58 4. Inte särskilt viktigt 16 5. Inte alls viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 678 EN VÄRLD I FRED 93 Loc 862 width 1 MD=0 or GE 6 93(6) <Betydelse för egen del> En värld i fred <Se F.93 för fullständig frågetext> 1545 1. Mycket viktigt 208 2. Ganska viktigt 29 3. Varken viktigt eller oviktigt 6 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 679 EN VACKER VÄRLD 93 Loc 863 width 1 MD=0 or GE 6 93(7) <Betydelse för egen del> En vacker värld <Se F.93 för fullständig frågetext> 921 1. Mycket viktigt 627 2. Ganska viktigt 182 3. Varken viktigt eller oviktigt 20 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 680 JÄMLIKHET 93 Loc 864 width 1 MD=0 or GE 6 93(8) <Betydelse för egen del> Jämlikhet <Se F.93 för fullständig frågetext> 879 1. Mycket viktigt 686 2. Ganska viktigt 159 3. Varken viktigt eller oviktigt 33 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 681 FAMILJETRYGGHET 93 Loc 865 width 1 MD=0 or GE 6 93(9) <Betydelse för egen del> Familjetrygghet <Se F.93 för fullständig frågetext> 1434 1. Mycket viktigt 313 2. Ganska viktigt 25 3. Varken viktigt eller oviktigt 6 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 682 FRIHET 93 Loc 866 width 1 MD=0 or GE 6 93(10) <Betydelse för egen del> Frihet <Se F.93 för fullständig frågetext> 1465 1. Mycket viktigt 284 2. Ganska viktigt 26 3. Varken viktigt eller oviktigt 0 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 683 LYCKA 93 Loc 867 width 1 MD=0 or GE 6 93(11) <Betydelse för egen del> Lycka <Se F.93 för fullständig frågetext> 1222 1. Mycket viktigt 471 2. Ganska viktigt 67 3. Varken viktigt eller oviktigt 6 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 684 INRE HARMONI 93 Loc 868 width 1 MD=0 or GE 6 93(12) <Betydelse för egen del> Inre harmoni <Se F.93 för fullständig frågetext> 1337 1. Mycket viktigt 390 2. Ganska viktigt 32 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 685 KÄRLEK 93 Loc 869 width 1 MD=0 or GE 6 93(13) <Betydelse för egen del> Kärlek <Se F.93 för fullständig frågetext> 1353 1. Mycket viktigt 365 2. Ganska viktigt 39 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 686 LANDETS SÄKERHET 93 Loc 870 width 1 MD=0 or GE 6 93(14) <Betydelse för egen del> Landets säkerhet <Se F.93 för fullständig frågetext> 1183 1. Mycket viktigt 462 2. Ganska viktigt 97 3. Varken viktigt eller oviktigt 17 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 687 LIV FULLT AV NJUTNING 93 Loc 871 width 1 MD=0 or GE 6 93(15) <Betydelse för egen del> Ett liv fullt av njutning <Se F.93 för fullständig frågetext> 482 1. Mycket viktigt 687 2. Ganska viktigt 398 3. Varken viktigt eller oviktigt 145 4. Inte särskilt viktigt 40 5. Inte alls viktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 688 FRÄLSNING 93 Loc 872 width 1 MD=0 or GE 6 93(16) <Betydelse för egen del> Frälsning <Se F.93 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket viktigt 181 2. Ganska viktigt 513 3. Varken viktigt eller oviktigt 314 4. Inte särskilt viktigt 558 5. Inte alls viktigt 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 689 SJÄLVAKTNING 93 Loc 873 width 1 MD=0 or GE 6 93(17) <Betydelse för egen del> Självaktning <Se F.93 för fullständig frågetext> 732 1. Mycket viktigt 741 2. Ganska viktigt 222 3. Varken viktigt eller oviktigt 21 4. Inte särskilt viktigt 10 5. Inte alls viktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 690 SOCIALT ANSEENDE 93 Loc 874 width 1 MD=0 or GE 6 93(18) <Betydelse för egen del> Socialt anseende <Se F.93 för fullständig frågetext> 326 1. Mycket viktigt 776 2. Ganska viktigt 482 3. Varken viktigt eller oviktigt 116 4. Inte särskilt viktigt 34 5. Inte alls viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 691 SANN VÄNSKAP 93 Loc 875 width 1 MD=0 or GE 6 93(19) <Betydelse för egen del> Sann vänskap <Se F.93 för fullständig frågetext> 1320 1. Mycket viktigt 404 2. Ganska viktigt 34 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 692 VISDOM 93 Loc 876 width 1 MD=0 or GE 6 93(20) <Betydelse för egen del> Visdom <Se F.93 för fullständig frågetext> 603 1. Mycket viktigt 846 2. Ganska viktigt 256 3. Varken viktigt eller oviktigt 19 4. Inte särskilt viktigt 9 5. Inte alls viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 693 RÄTTVISA 93 Loc 877 width 1 MD=0 or GE 6 93(21) <Betydelse för egen del> Rättvisa <Se F.93 för fullständig frågetext> 1369 1. Mycket viktigt 355 2. Ganska viktigt 34 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 694 MAKT 93 Loc 878 width 1 MD=0 or GE 6 93(22) <Betydelse för egen del> Makt <Se F.93 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket viktigt 297 2. Ganska viktigt 772 3. Varken viktigt eller oviktigt 366 4. Inte särskilt viktigt 201 5. Inte alls viktigt 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 695 HÄLSA 93 Loc 879 width 1 MD=0 or GE 6 93(23) <Betydelse för egen del> Hälsa <Se F.93 för fullständig frågetext> 1556 1. Mycket viktigt 200 2. Ganska viktigt 8 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 696 RIKEDOM 93 Loc 880 width 1 MD=0 or GE 6 93(24) <Betydelse för egen del> Rikedom <Se F.93 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket viktigt 645 2. Ganska viktigt 657 3. Varken viktigt eller oviktigt 229 4. Inte särskilt viktigt 61 5. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 697 ÄRLIGHET 93 Loc 881 width 1 MD=0 or GE 6 93(25) <Betydelse för egen del> Ärlighet <Se F.93 för fullständig frågetext> 1522 1. Mycket viktigt 233 2. Ganska viktigt 15 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 698 NÖJD MED LIVET 94 Loc 882 width 1 MD=9 94 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? <Senaste förekomst: SOM97 F.63> 976 1. Mycket nöjd 2219 2. Ganska nöjd 283 3. Inte särskilt nöjd 44 4. Inte alls nöjd 39 9. Uppgift saknas
VAR 699 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 95 Loc 883 width 1 MD=0 or GE 9 95 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 95(1) Din egen ekonomiska situation <Senaste förekomst: SOM97 F.94> 856 1. Förbättrats 1938 3. Förblivit ungefär densamma 718 5. Försämrats 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 700 FÖRÄNDRATS KOM EKON 95 Loc 884 width 1 MD=0 or GE 9 95(2) <Förändrats under senaste året> Ekonomin i Din kommun <Se F.95 för fullständig frågetext> 209 1. Förbättrats 2111 3. Förblivit ungefär densamma 1040 5. Försämrats 172 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 701 FÖRÄNDRATS SV EKON 95 Loc 885 width 1 MD=0 or GE 9 95(3) <Förändrats under senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.95 för fullständig frågetext> 985 1. Förbättrats 1450 3. Förblivit ungefär densamma 933 5. Försämrats 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 702 FÖRÄNDRING EGEN EKO 95 Loc 886 width 1 MD=0 or GE 9 95A Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året 95(4) <Förändras det kommande året> Din egen ekonomiska situation 850 1. Förbättrats 2249 3. Förblivit ungefär densamma 408 5. Försämrats 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 703 FÖRÄNDRING KOM EKON 95 Loc 887 width 1 MD=0 or GE 9 95(5) <Förändras det kommande året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.95A för fullständig frågetext> 320 1. Förbättrats 2388 3. Förblivit ungefär densamma 667 5. Försämrats 157 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 704 FÖRÄNDRING SV EKON 95 Loc 888 width 1 MD=0 or GE 9 95(6) <Förändras det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.95A för fullständig frågetext> 680 1. Förbättrats 1899 3. Förblivit ungefär densamma 797 5. Försämrats 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 705 SENASTE BIBL.BESÖK 96 Loc 889 width 1 MD=6 or GE 9 96 Om Du någon gång besöker bibliotek i kommunen, när besökte Du i så fall biblioteket senast? 391 1. 1-2 veckor sedan 218 2. 3-4 veckor sedan 229 3. 2-3 månader sedan 263 4. 4-12 månader sedan 580 5. Mer än 12 månader sedan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 140 9. Uppgift saknas
VAR 706 BIBLIOTEK FÖR ARBETET 97 Loc 890 width 1 MD=0 or GE 6 97 Hur ofta använder Du kommunbiblioteket för att låna litteratur som Du använder... 97(1) I arbetet 24 1. Mycket ofta 72 2. Ganska ofta 235 3. Någon gång 1064 4. Aldrig 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 218 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 707 BIBLIOTEK FÖR STUDIER 97 Loc 891 width 1 MD=0 or GE 6 97(2) <Lånar litteratur som används> För studier <Se F.97 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ofta 104 2. Ganska ofta 384 3. Någon gång 852 4. Aldrig 201 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 218 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 708 BIBLIOTEK PÅ FRITIDEN 97 Loc 892 width 1 MD=0 or GE 6 97(3) <Lånar litteratur som används> På fritiden <Se F.97 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ofta 231 2. Ganska ofta 662 3. Någon gång 530 4. Aldrig 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 218 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 709 BESÖKER EJ BIBLIOTEK 97 Loc 893 width 1 MD=6 97(4) <Lånar litteratur som används> Jag besöker aldrig bibliotek <Se F.97 för fullständig frågetext> 463 1. Markerat 1358 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 710 LÅN BARNBÖCKER 98 Loc 894 width 1 MD=0 or GE 6 98 Biblioteket tillhandahåller en rad tjänster. Hur ofta gör Du följande på biblioteket: 98(1) Lånar barnböcker 61 1. Mycket ofta 104 2. Ganska ofta 239 3. Någon gång 766 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 67 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 711 LÅN SKÖNLITTERATUR 98 Loc 895 width 1 MD=0 or GE 6 98(2) <Använder biblioteket> Lånar skönlitteratur <Se F.98 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ofta 161 2. Ganska ofta 556 3. Någon gång 387 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 40 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 712 LÅN FACKLITTERATUR 98 Loc 896 width 1 MD=0 or GE 6 98(3) <Använder biblioteket> Lånar facklitteratur <Se F.98 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ofta 181 2. Ganska ofta 587 3. Någon gång 332 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 62 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 713 BIBLIOTEK-LÄSER BOK 98 Loc 897 width 1 MD=0 or GE 6 98(4) <Använder biblioteket> Läser böcker <Se F.98 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ofta 106 2. Ganska ofta 339 3. Någon gång 641 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 55 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 714 BIBL-LÄSER TIDNING 98 Loc 898 width 1 MD=0 or GE 6 98(5) <Använder biblioteket> Läser tidningar och tidskrifter <Se F.98 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ofta 139 2. Ganska ofta 448 3. Någon gång 509 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 53 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 715 BIBL-REFERENSLITTERAT 98 Loc 899 width 1 MD=0 or GE 6 98(6) <Använder biblioteket> Använder referenslitteratur <Se F.98 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ofta 87 2. Ganska ofta 367 3. Någon gång 675 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 77 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 716 BIBL-STUDIEPLATS 98 Loc 900 width 1 MD=0 or GE 6 98(7) <Använder biblioteket> Använder studieplatser <Se F.98 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ofta 28 2. Ganska ofta 192 3. Någon gång 916 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 70 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 717 BIBL-LÅNAR CD 98 Loc 901 width 1 MD=0 or GE 6 98(8) <Använder biblioteket> Lånar musik på CD <Se F.98 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket ofta 21 2. Ganska ofta 158 3. Någon gång 980 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 63 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 718 BIBL-LÅNAR VIDEOFILM 98 Loc 902 width 1 MD=0 or GE 6 98(9) <Använder biblioteket> Lånar filmer på video <Se F.98 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket ofta 13 2. Ganska ofta 166 3. Någon gång 981 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 68 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 719 BIBL-KULTURARRANGEM 98 Loc 903 width 1 MD=0 or GE 6 98(10) <Använder biblioteket> Går på kulturarrangemang <Se F.98 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket ofta 30 2. Ganska ofta 362 3. Någon gång 770 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 64 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 720 BIBL-HJÄLP HITTA INFO 98 Loc 904 width 1 MD=0 or GE 6 98(11) <Använder biblioteket> Frågar bibliotekspersonalen om hjälp att hitta information <Se F.98 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ofta 154 2. Ganska ofta 680 3. Någon gång 316 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 52 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 721 BIBL-SÖKER I KATALOG 98 Loc 905 width 1 MD=0 or GE 6 98(12) <Använder biblioteket> Använder dator för att söka i bibliotekskatalogen <Se F.98 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ofta 143 2. Ganska ofta 328 3. Någon gång 645 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 62 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 722 BIBL-SÖK PÅ INTERNET 98 Loc 906 width 1 MD=0 or GE 6 98(13) <Använder biblioteket> Använder dator för att söka information på Internet <Se F.98 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ofta 47 2. Ganska ofta 137 3. Någon gång 960 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 63 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 723 BIBL-CHATTA 98 Loc 907 width 1 MD=0 or GE 6 98(14) <Använder biblioteket> Använder dator för att chatta eller för e-post <Se F.98 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ofta 22 2. Ganska ofta 38 3. Någon gång 1086 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 65 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 724 BIBL-DATORSPEL 98 Loc 908 width 1 MD=0 or GE 6 98(15) <Använder biblioteket> Använder dator för att spela spel <Se F.98 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket ofta 7 2. Ganska ofta 47 3. Någon gång 1101 4. Aldrig 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 71 8. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 725 VIKTIGASTE BIBLTJÄNST 98 Loc 909 width 2 MD= 0 or GE 96 98A Vilken av ovanstående tjänsten är den viktigaste för Dig? Ange med siffrorna 1-15 enligt ovan. Den viktigaste tjänsten på biblioteket är tjänst nummer: 118 01. Lånar barnböcker 288 02. Lånar skönlitteratur 288 03. Lånar facklitteratur 59 04. Läser böcker 80 05. Läser tidningar och tidskrifter 22 06. Använder referenslitteratur 18 07. Använder studieplatser 11 08. Lånar musik på CD 1 09. Lånar filmer på video 18 10. Går på kulturarrangemang 121 11. Frågar bibliotekpersonalen om hjälp att hitta information 15 12. Använder dator för att söka i bibliotekskatalogen 17 13. Använder dator för att söka information på Internet 4 14. Använder dator för att chatta eller för e-post 1 15. Använder dator för att spela spel 463 00. Frågan ej tillämplig 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 176 98. Uppgift saknas på delfrågan 121 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 726 BIBL-BEMÖTANDE 99 Loc 911 width 1 MD=0 or GE 7 99 Vad tycker Du om biblioteket Du oftast besöker då det gäller... 99(1) Personalens bemötande 474 1. Mycket bra 420 2. Ganska bra 159 3. Varken bra eller dåligt 29 4. Ganska dåligt 8 5. Mycket dåligt 117 6. Ingen uppfattning 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 9 8. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 727 BIBL-KOMPETENS 99 Loc 912 width 1 MD=0 or GE 7 99(2) <Åsikt om biblioteket> Personalens kompetens <Se F.99 för fullständig frågetext> 451 1. Mycket bra 412 2. Ganska bra 148 3. Varken bra eller dåligt 11 4. Ganska dåligt 5 5. Mycket dåligt 160 6. Ingen uppfattning 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 29 8. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 728 BIBL-HJÄLP ATT SÖKA 99 Loc 913 width 1 MD=0 or GE 7 99(3) <Åsikt om biblioteket> Personalens hjälp med att söka och finna information <Se F.99 för fullständig frågetext> 469 1. Mycket bra 388 2. Ganska bra 135 3. Varken bra eller dåligt 17 4. Ganska dåligt 6 5. Mycket dåligt 170 6. Ingen uppfattning 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 31 8. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 729 BIBL-DATORPLATSER 99 Loc 914 width 1 MD=0 or GE 7 99(4) <Åsikt om biblioteket> Tillgång till datorplatser <Se F.99 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket bra 216 2. Ganska bra 197 3. Varken bra eller dåligt 94 4. Ganska dåligt 33 5. Mycket dåligt 543 6. Ingen uppfattning 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 51 8. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 730 BIBL-STUDIEPLATSER 99 Loc 915 width 1 MD=0 or GE 7 99(5) <Åsikt om biblioteket> Tillgång till läs-/studieplatser <Se F.99 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket bra 294 2. Ganska bra 168 3. Varken bra eller dåligt 57 4. Ganska dåligt 31 5. Mycket dåligt 507 6. Ingen uppfattning 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 50 8. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 731 BIBL-LITTERATURURVAL 99 Loc 916 width 1 MD=0 or GE 7 99(6) <Åsikt om biblioteket> Övrigt: Urvalet av litteratur <Se F.99 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket bra 486 2. Ganska bra 204 3. Varken bra eller dåligt 53 4. Ganska dåligt 9 5. Mycket dåligt 239 6. Ingen uppfattning 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 41 8. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 732 BIBL-VIDEOFILMURVAL 99 Loc 917 width 1 MD=0 or GE 7 99(7) <Åsikt om biblioteket> Övrigt: Urvalet av CD-skivor och videofilmer <Se F.99 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket bra 121 2. Ganska bra 179 3. Varken bra eller dåligt 98 4. Ganska dåligt 34 5. Mycket dåligt 688 6. Ingen uppfattning 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 60 8. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 733 BIBL-ÖPPETTIDER 99 Loc 918 width 1 MD=0 or GE 7 99(8) <Åsikt om biblioteket> Övrigt: Öppettiderna <Se F.99 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket bra 498 2. Ganska bra 188 3. Varken bra eller dåligt 96 4. Ganska dåligt 40 5. Mycket dåligt 193 6. Ingen uppfattning 463 0. Frågan ej tillämplig 1740 7. Frågan ej ställd i brun enkät 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 142 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 734 BIBLIOTEK VIKTIGT 100 Loc 919 width 1 MD=6 or GE 9 100 Hur viktiga anser Du att biblioteken är för ett modernt samhälle skall fungera? 85 1. Helt avgörande 760 2. Mycket viktiga 709 3. Ganska viktiga 195 4. Inte särskilt viktiga 34 5. Inte alls viktiga 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 38 9. Uppgift saknas
VAR 735 HÖGRE SKATT FÖR BIBL 101 Loc 920 width 2 MD=96 or GE 99 101 I vilken utsträckning är Du beredd att betala högre skatt om pengarna används till bibliotek i Din kommun? 546 00. Inte alls beredd att betala högre skatt 142 01. 171 02. 178 03. 113 04. 296 05. 95 06. 91 07. 72 08. 28 09. 51 10. I mycket hög grad beredd att betala högre skatt 1740 96. Frågan ej ställd i brun enkät 38 99. Uppgift saknas
VAR 736 BIBLIOTEKENS SERVICE 102 Loc 922 width 1 MD=6 or GE 9 102 Hur tycker Du på det hela taget att bibliotekens service fungerar i den kommun där Du bor? 285 1. Mycket bra 756 2. Ganska bra 232 3. Varken bra eller dåligt 25 4. Ganska dåligt 4 5. Mycket dåligt 470 8. Ingen uppfattning 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 49 9. Uppgift saknas
VAR 737 BOENDETID 103 Loc 923 width 1 MD=9 103 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? <Senaste förekomst: SOM97 F.66> 906 1. Har alltid bott här 364 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, tex studier på annan ort 1367 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 701 4. Inflyttad, har bott här 1 till 10 år 131 5. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 92 9. Uppgift saknas
VAR 738 BOSTADSOMRÅDE 104 Loc 924 width 1 MD=9 104 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? <Senaste förekomst: SOM97 F.65> 452 1. Storstad, relativt centralt 587 2. Storstad, i ytterområde/förort 695 3. Mindre stad/större tätort, relativt centralt 427 4. Mindre stad/större tätort, ytterområde 562 5. Mindre tätort 678 6. Landsbygd, ganska nära städer/större tätorter 104 7. Ren glesbygd, långt bort från städer/större tätorter 56 9. Uppgift saknas
VAR 739 UPPVÄXTORT SJÄLV 105 Loc 925 width 1 MD=0 or GE 9 105 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 105(1) Du själv <Senaste förekomst: SOM97 F.68> 1010 1. Ren landsbygd i Sverige 917 2. Mindre tätort i Sverige 770 3. Stad eller större tätort i Sverige 488 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 79 5. Annat land i Norden 104 6. Annat land i Europa 71 7. Land utanför Europa 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 740 UPPVÄXTORT FADER 105 Loc 926 width 1 MD=0 or GE 9 105(2) <Uppväxtort> Din far <Se F.105 för fullständig frågetext> 1442 1. Ren landsbygd i Sverige 708 2. Mindre tätort i Sverige 540 3. Stad eller större tätort i Sverige 348 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 142 5. Annat land i Norden 172 6. Annat land i Europa 93 7. Land utanför Europa 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 741 UPPVÄXTORT MODER 105 Loc 927 width 1 MD=0 or GE 9 105(3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.105 för fullständig frågetext> 1466 1. Ren landsbygd i Sverige 709 2. Mindre tätort i Sverige 519 3. Stad eller större tätort i Sverige 347 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 163 5. Annat land i Norden 163 6. Annat land i Europa 88 7. Land utanför Europa 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 742 BOSTAD 106 Loc 928 width 1 MD=9 106 Hur bor Du för närvarande? <Senaste förekomst: SOM97 F.69> 552 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1563 2. I villa eller radhus i småhusområde 1410 3. I lägenhet i flerfamiljshus 36 9. Uppgift saknas
VAR 743 BOENDEFORM 107 Loc 929 width 1 MD=9 107 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 1172 1. Hyr bostaden 2341 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 48 9. Uppgift saknas
VAR 744 VUXNA I HUSHÅLLET 108 Loc 930 width 2 MD=99 108 Hur många vuxna personer ingår i Ditt hushåll och hur många barn/ungdomar (räkna med Dig själv)? 108(1) Antal vuxna <Senaste förekomst: SOM97 F.71 (Modifierad)> 756 01. En vuxen 2301 02. Två vuxna 338 03. Tre vuxna 82 04. Fyra vuxna 16 05. Fem vuxna 3 06. Sex vuxna 1 07. Sju vuxna 1 08. Åtta vuxna 1 11. Elva vuxna 1 32. Bor på sjukhem 61 99. Uppgift saknas
VAR 745 BARN I HUSHÅLLET 108 Loc 932 width 1 MD=0 or GE 9 108(2) <Personer i hushållet> Antal barn/ungdomar under 18 år <Se F.108 för fullständig frågetext> 482 1. En person 522 2. Två personer 226 3. Tre personer 52 4. Fyra personer 12 5. Fem personer 5 6. Sex personer 1 8. Åtta personer 2200 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 746 BARN 0-3 ÅR 108 Loc 933 width 1 MD=9 108A Om det finns barn/ungdomar i Ditt hushåll, i vilka åldrar är de? 108A(1) 0-3 år 331 1. Markerat 3169 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 747 BARN 4-6 ÅR 108 Loc 934 width 1 MD=9 108A(2) <Barn i hushållet> 4-6 år <Se F.108A för fullständig frågetext> 347 1. Markerat 3153 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 748 BARN 7-15 ÅR 108 Loc 935 width 1 MD=9 108A(3) <Barn i hushållet> 7-15 år <Se F.108A för fullständig frågetext> 816 1. Markerat 2684 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 749 BARN 16-18 ÅR 108 Loc 936 width 1 MD=9 108A(4) <Barn i hushållet> 16-18 år <Se F.108A för fullständig frågetext> 395 1. Markerat 3105 5. Ej markerat 61 9. Uppgift saknas
VAR 750 HUSHÅLLSTYP 109 Loc 937 width 2 MD= 0 or GE 99 109 Vilken av följande husshållstyper skulle Du säga att Du tillhör? 601 01. Två vuxna utan barn 518 02. Två vuxna utan hemmavarande barn 1138 03. Två vuxna med gemensamma barn 143 04. Två vuxna utan gemensamma barn men med barn från tidigare förhållanden 128 05. Två vuxna med gemensamma barn och med barn från tidigare förhållanden 542 06. En vuxen utan barn 138 07. En vuxen med hemmavarande barn 190 08. Annan hushållstyp 54 98. Mer än ett kryss 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 93 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 751 ANNAN HUSHÅLLSTYP 109 Loc 939 width 1 MD=9 109(1) Annan hyshållstyp <Se F.109 för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 3249 5. Ej markerat 93 9. Uppgift saknas
VAR 752 CIVILSTÅND 110 Loc 940 width 1 MD=9 110 Är Du ensamstående, samboende eller gift? <Senaste förekomst: SOM97 F.70> 1077 1. Ensamstående 681 2. Sambo 1760 3. Gift 43 9. Uppgift saknas
VAR 753 FÖDELSEÅR 111 Loc 941 width 4 MD=9999 111 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: SOM97 F.73> 1918. År 1918 . . 1983. År 1983 3 9999. Uppgift saknas Kod: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Frek: 22 25 35 33 32 33 37 38 36 37 48 Kod: 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Frek: 53 52 45 50 47 43 50 43 51 49 52 Kod: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Frek: 51 56 69 61 76 64 77 76 74 71 62 Kod: 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Frek: 71 62 66 74 68 62 57 64 60 59 58 Kod: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Frek: 63 66 70 66 59 58 54 55 55 70 58 Kod: 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Frek: 53 53 50 53 48 56 61 60 56 43 2 Kod: 9999 Frek: 3
VAR 754 KÖN 112 Loc 945 width 1 112 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: SOM97 F.74> 1755 1. Man 1806 2. Kvinna
VAR 755 MEDBORGARSKAP 113 Loc 946 width 1 MD=9 113 Är Du svensk medborgare? <Senaste förekomst: SOM97 F.75> 3371 1. Ja 149 5. Nej 41 9. Uppgift saknas
VAR 756 UTBILDNING 114 Loc 947 width 1 MD=9 114 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. <Senaste förekomst: SOM97 F.76> 1026 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 102 2. Folkhögskola 584 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 163 4. Flickskola/Realexamen 669 5. Minst treårigt gymnasium 337 6. Studerat vid högskola/universitet 638 7. Examen från högskola/universitet 42 9. Uppgift saknas
VAR 757 MER UTBILDNING 115 Loc 948 width 1 MD=6 or GE 9 115 Hur intresserad är Du för egen del av att satsa på mer utbildning? 353 1. Mycket intresserad 584 2. Ganska intresserad 503 3. Inte särskilt intresserad 270 4. Inte alls intresserad 1821 6. Frågan ej ställd i blå enkät 30 9. Uppgift saknas
VAR 758 ARBETSMARKNADSGRUPP 116 Loc 949 width 2 MD=99 116 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? <Senaste förekomst: SOM97 F.77> 1925 01. Förvärvsarbetande 40 02. Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 11 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 39 04. Genomgår utbildning med stöd av det sk kunskapslyftet 177 05. Arbetslös 609 06. Ålderspensionär 156 07. Förtidspensionär 42 08. Hemarbetande 394 09. Studerande 100 98. Mer än ett kryss 68 99. Uppgift saknas
VAR 759 YRKESARBETAR 117 Loc 951 width 1 MD=0 or GE 9 117 Vilket yrke har/hade Du? <Senaste förekomst: SOM97 F.78> 3152 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 243 5. Har aldrig yrkesarbetat 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 760 YRKE 117 Loc 952 width 3 MD= 0 or GE 999 117(1) Yrke 14 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 20 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 64 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 166 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 23 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 4 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 2 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 83 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 121 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 100 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 4 032. Innehavare av bilskola 9 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 51 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 141 036. Klasslärare och övriga lärare 5 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 5 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 12 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 8 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete 0 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 4 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 26 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 25 066. Socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 6 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 13 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 8 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 50 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 9 086. Programmerare 4 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 3 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 5 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 2 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 0 124. Journalistiskt yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 26 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 0 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 23 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 5 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning(byrå) inom myndighet 21 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 6 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 5 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 22 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 24 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 23 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 19 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 10 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 4 176. 33 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 37 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 47 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 46 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 103 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 18 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 7 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 11 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 5 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 102 328. Biträdesarbete i affär 0 335. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 4 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 3 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 18 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 17 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 24 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 38 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 47 347. Övrigt försäljningsarbete: Bokhandelsmedhjälpare 12 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 47 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 0 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 4 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 8 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 1 425. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc 9 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 436. Viltvård, jakt: arbetsledare/tekniker 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 3 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 12 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 1 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet, manuellt arbete inom yrkesområdet; stenkrosskötare 4 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 18 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 2 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 52 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 5 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 6 638. Däcksmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 9 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 33 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 8 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 0 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 6 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 6 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 8 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 20 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 10 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 9 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 6 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 224 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 5 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 3 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 43 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 16 768. Träarbete: manuellt arbete 6 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 0 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 19 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 12 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 77 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 20 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 0 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 14 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 2 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 3 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 15 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 15 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 6 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 38 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 0 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 23 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 872. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: företagare med mindre företag 5 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 26 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 2 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 2 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 2 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 13 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 15 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 73 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 5 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 95 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 20 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 6 947. Övrigt servicearbete: fotograf 32 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 4 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 11 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 4 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 3 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 49 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 53 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 5 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 13 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 18 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 0 986. Militärt arbete: underofficerare 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Militärt arbete: övrig militär personal 41 994. Individer med obefintlig eller oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 0 995. Hemarbetande 36 996. Studerande 42 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 248 000. Frågan ej tillämplig 106 999. Uppgift saknas
VAR 761 HELTID/DELTIDSARB 118 Loc 955 width 1 MD=0 or GE 9 118 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? <Senaste förekomst: SOM97 F.79> 2485 1. Heltid 557 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 82 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 243 0. Frågan ej tillämplig 194 9. Uppgift saknas
VAR 762 STATLIG TJÄNST 119 Loc 956 width 1 MD=0 or GE 9 119 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 119(1) Statlig <Senaste förekomst: SOM97 F.80 (Modifierad)> 394 1. Markerat 2867 5. Ej markerat 243 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 763 KOMMUNAL TJÄNST 119 Loc 957 width 1 MD=0 or GE 9 119(2) <Tjänsteställe> Kommunal <Se F.119 för fullständig frågetext> 738 1. Markerat 2523 5. Ej markerat 243 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 764 LANDST.KOMMUN TJÄNST 119 Loc 958 width 1 MD=0 or GE 9 119(3) <Tjänsteställe> Landstingskommunal <Se F.119 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 3032 5. Ej markerat 243 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 765 PRIVAT TJÄNST 119 Loc 959 width 1 MD=0 or GE 9 119(4) <Tjänsteställe> Privat <Se F.119 för fullständig frågetext> 1889 1. Markerat 1372 5. Ej markerat 243 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 766 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 120 Loc 960 width 2 MD= 0 or GE 99 120 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? <Senaste förekomst: SOM97 F.81> 862 01. Tjänsteman 387 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 69 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 1214 04. Arbetare 175 05. Arbetare med arbetsledande funktion 18 06. Egenanställd arbetare 33 07. Jordbrukare: ingen anställd 8 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 114 09. Företagare: ingen anställd 96 10. Företagare: 1-9 anställda 38 11. Företagare: 10 eller fler anställda 101 97. Mer än ett kryss 243 00. Frågan ej tillämplig 203 99. Uppgift saknas
VAR 767 MEDLEM FACKFÖRENING 121 Loc 962 width 1 MD=9 121 Är Du medlem i någon fackförening? <Senaste förekomst: SOM97 F.82> 1143 1. Ja, förbund inom Landsorganisationer (LO) 670 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 260 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 1338 5. Nej 150 9. Uppgift saknas
VAR 768 HUSHÅLLSINKOMST 122 Loc 963 width 2 MD=99 122 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) <Senaste förekomst: SOM97 F.83> 272 01. 100 000 eller mindre 343 02. 101 000 - 150 000 406 03. 151 000 - 200 000 442 04. 201 000 - 250 000 374 05. 251 000 - 300 000 369 06. 301 000 - 350 000 379 07. 351 000 - 400 000 260 08. 401 000 - 450 000 193 09. 451 000 - 500 000 345 10. över 500 000 178 99. Uppgift saknas
VAR 769 KLASSTILLHÖRIGHET 123 Loc 965 width 2 MD= 0 or GE 99 123 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 123(1) Din nuvarande familj <Senaste förekomst: SOM97 F.84> 1481 01. Arbetarfamilj 85 02. Jordbrukarfamilj 862 03. Tjänstemannafamilj 462 04. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 325 05. Egen företagare 118 98. Mer än ett kryss 182 00. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 770 KLASS UNDER UPPVÄXT 123 Loc 967 width 2 MD= 0 or GE 99 123(2) Din familj Du växte upp i <Se F.123 för fullständig frågetext> 1782 01. Arbetarfamilj 467 02. Jordbrukarfamilj 516 03. Tjänstemannafamilj 238 04. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 309 05. Egen företagare 89 98. Mer än ett kryss 114 00. Uppgift saknas på delfrågan 46 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 771 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 124 Loc 969 width 1 MD=0 or GE 8 124 Ange hur viktigt Du själv anser att var och en av följande saker är i ett arbete. 124(1) Anställningstrygghet 965 1. Mycket viktigt 565 2. Viktigt 114 3. Varken viktigt eller oviktigt 31 4. Inte särskilt viktigt 14 5. Inte alls viktigt 7 6. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1821 8. Frågan ej ställd i blå enkät 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 772 VIKTIG: HÖG INKOMST 124 Loc 970 width 2 MD= 0 or GE 96 124(2) <Viktiga saker i ett arbete> Hög inkomst <Se F.124 för fullständig frågetext> 290 01. Mycket viktigt 992 02. Viktigt 342 03. Varken viktigt eller oviktigt 50 04. Inte särskilt viktigt 7 05. Inte alls viktigt 5 08. Vet ej 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 773 VIKTIG: KARRIÄR 124 Loc 972 width 2 MD= 0 or GE 96 124(3) <Viktiga saker i ett arbete> Goda karriärmöjligheter <Se F.124 för fullständig frågetext> 232 01. Mycket viktigt 716 02. Viktigt 552 03. Varken viktigt eller oviktigt 133 04. Inte särskilt viktigt 24 05. Inte alls viktigt 13 08. Vet ej 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 774 VIKTIG: SJÄLVST.ARB 124 Loc 974 width 2 MD= 0 or GE 96 124(4) <Viktiga saker i ett arbete> Ett arbete där man får arbeta självständigt <Se F.124 för fullständig frågetext> 620 01. Mycket viktigt 836 02. Viktigt 188 03. Varken viktigt eller oviktigt 36 04. Inte särskilt viktigt 6 05. Inte alls viktigt 6 08. Vet ej 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 775 VIKTIG: ARBETSTIDER 124 Loc 976 width 2 MD= 0 or GE 96 124(5) <Viktiga saker i ett arbete> Ett arbete där man kan styra sina arbetstider <Se F.124 för fullständig frågetext> 341 01. Mycket viktigt 716 02. Viktigt 456 03. Varken viktigt eller oviktigt 124 04. Inte särskilt viktigt 21 05. Inte alls viktigt 12 08. Vet ej 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 776 VIKTIG: GEMENSKAP 124 Loc 978 width 2 MD= 0 or GE 96 124(6) <Viktiga saker i ett arbete> God gemenskap med arbetskamrater <Se F.124 för fullständig frågetext> 1082 01. Mycket viktigt 555 02. Viktigt 36 03. Varken viktigt eller oviktigt 8 04. Inte särskilt viktigt 2 05. Inte alls viktigt 3 08. Vet ej 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 777 VIKTIG: ANSEENDE 124 Loc 980 width 2 MD= 0 or GE 96 124(7) <Viktiga saker i ett arbete> Ett arbete som har högt anseende bland andra människor <Se F.124 för fullständig frågetext> 125 01. Mycket viktigt 363 02. Viktigt 753 03. Varken viktigt eller oviktigt 321 04. Inte särskilt viktigt 113 05. Inte alls viktigt 9 08. Vet ej 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 778 VIKTIG: SAMH.NYTTIG 124 Loc 982 width 2 MD= 0 or GE 96 124(8) <Viktiga saker i ett arbete> Ett arbete som är nyttigt för samhället <Se F.124 för fullständig frågetext> 289 01. Mycket viktigt 747 02. Viktigt 488 03. Varken viktigt eller oviktigt 113 04. Inte särskilt viktigt 27 05. Inte alls viktigt 15 08. Vet ej 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 779 VIKTIG: EJ SMUTSIGT 124 Loc 984 width 2 MD= 0 or GE 96 124(9) <Viktiga saker i ett arbete> Ett arbete där jag slipper bli smutsig <Se F.124 för fullständig frågetext> 49 01. Mycket viktigt 150 02. Viktigt 597 03. Varken viktigt eller oviktigt 445 04. Inte särskilt viktigt 424 05. Inte alls viktigt 15 08. Vet ej 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 780 VIKTIG: ANSVARSFULLT 124 Loc 986 width 2 MD= 0 or GE 96 124(10) <Viktiga saker i ett arbete> Ett ansvarsfullt arbete <Se F.124 för fullständig frågetext> 441 01. Mycket viktigt 925 02. Viktigt 261 03. Varken viktigt eller oviktigt 45 04. Inte särskilt viktigt 9 05. Inte alls viktigt 7 08. Vet ej 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 781 NÖJD MED ARBETET 125 Loc 988 width 2 MD= 0 or GE 96 125 Hur nöjd är/var Du med Ditt arbete? 221 01. Helt nöjd 485 02. Mycket nöjd 579 03. Ganska nöjd 160 04. Varken nöjd eller missnöjd 72 05. Ganska missnöjd 18 06. Mycket missnöjd 15 07. Helt missnöjd 7 08. Vet ej 118 00. Frågan ej tillämplig 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 65 99. Uppgift saknas
VAR 782 ARBETETS ANSEENDE 126 Loc 990 width 2 MD= 0 or GE 96 126 Hur högt anseende uppfattar Du att ett arbete som Ditt har bland människor i allmänhet? 109 01. Mycket högt anseende 567 02. Ganska högt anseende 670 03. Varken högt eller lågt anseende 172 04. Ganska lågt anseende 29 05. Mycket lågt anseende 118 00. Frågan ej tillämplig 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 75 99. Uppgift saknas
VAR 783 FRITID KONTRA ARBETE 127 Loc 992 width 2 MD=96 or GE 99 127 Vilken siffra på den här skalan beskriver bäst hur Du ser på arbete (inkl hushållsarbete och skolarbete) i förhållande till fritid och avkoppling? 82 00. Det är fritid som gör livet värt att leva, inte arbete 42 01. 106 02. 146 03. 137 04. 682 05. 120 06. 151 07. 128 08. 40 09. 56 10. Det är arbete som gör livet värt att leva, inte fritid 1821 96. Frågan ej ställd i blå enkät 50 99. Uppgift saknas
VAR 784 SPRÅKKUNSKAP DANSKA 128 Loc 994 width 1 MD=0 or GE 6 128 Den sista frågan handlar om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa kortare texter, till exempel tidningsartiklar, på följande språk? 128(1) Danska <Senaste förekomst: SOM96 F.28> 500 1. Ja, utan större problem 671 2. Ja, men med vissa svårigheter 280 3. Ja, men med stora svårigheter 250 5. Nej 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 785 SPRÅKKUNSKAP NORSKA 128 Loc 995 width 1 MD=0 or GE 6 128(2) <Språkkunskap> Norska <Se F.128 för fullständig frågetext> 728 1. Ja, utan större problem 702 2. Ja, men med vissa svårigheter 170 3. Ja, men med stora svårigheter 135 5. Nej 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 786 SPRÅKKUNSK ENGELSKA 128 Loc 996 width 1 MD=0 or GE 6 128(3) <Språkkunskap> Engelska <Se F.128 för fullständig frågetext> 935 1. Ja, utan större problem 468 2. Ja, men med vissa svårigheter 144 3. Ja, men med stora svårigheter 202 5. Nej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 787 SPRÅKKUNSKAP TYSKA 128 Loc 997 width 1 MD=0 or GE 6 128(4) <Språkkunskap> Tyska <Se F.128 för fullständig frågetext> 199 1. Ja, utan större problem 367 2. Ja, men med vissa svårigheter 355 3. Ja, men med stora svårigheter 729 5. Nej 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 788 SPRÅKKUNSKAP FRANSKA 128 Loc 998 width 1 MD=0 or GE 6 128(5) <Språkkunskap> Franska <Se F.128 för fullständig frågetext> 41 1. Ja, utan större problem 94 2. Ja, men med vissa svårigheter 196 3. Ja, men med stora svårigheter 1264 5. Nej 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 789 SPRÅKKUNSKAP SPANSKA 128 Loc 999 width 1 MD=0 or GE 6 128(6) <Språkkunskap> Spanska <Se F.128 för fullständig frågetext> 28 1. Ja, utan större problem 40 2. Ja, men med vissa svårigheter 141 3. Ja, men med stora svårigheter 1376 5. Nej 221 0. Uppgift saknas på delfrågan 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 790 SPRÅKKUNSKAP ANNAT 128 Loc 1000 width 1 MD=6 or GE 9 128(7) <Språkkunskap> Ev. annat/andra språk på vilket Du kan läsa utan större problem. <Se F.128 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 1582 5. Ej markerat 1740 6. Frågan ej ställd i brun enkät 15 9. Uppgift saknas på hela frågan