SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1996
            Kom-SOM-undersökningen
               Angered 1996
               SSD 0742-1

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennert Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1996 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1996 i stadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i
  Mölndals kommun.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Angered 1996
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte.Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Under hösten 1996 genomförde SOM-institutet, i samarbete med
  SCB, kommunundersökningen 1996 i stadsdelarna Angered, Centrum
  och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i
  huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Ett
  frågeformulär skickades ut till 1 200 av invånarna mellan 15
  0ch 80 år i respektive område. (Med 15-åringar menas personer
  som senast årsskiftet före undersökningens genomförande fyllt
  15 år.) Fältarbetet genomfördes under perioden september till
  och med första hälften av december. Frågeformuläret är inte
  lika omfattande som för Riks- och Väst-SOM. Många frågor är
  dock gemensamma för såväl de olika delarna av
  kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger
  stora möjligheter till jämförelser mellan de tre olika
  nivåerna.

  Svarsfrekvenserna i de olika undersökningarna var 1996:

  Mölndal 65%
  Centrum 64%
  Majorna 60%
  Angered 55%

  Angeredsundersökningen: Benägenheten att svara ökar med
  stigande ålder. Skillnaderna är dock inte stora.
  Svarsbenägenheten bland utländska medborgare är lägre än bland
  svenskar.

  Befolkningssammansättning för Angered:

  Första generationens invandrare 37%
  Andra generationens invandrare 14%
  Svenskar            49%

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL
  Kom-SOM 1996 Angered
                   Antal

   Bruttourval           1200
   Svar               612
   Bortfall             588

  För ytterligare information se Kommunundersökningen 1996
  Angered av Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet,
  Göteborgs universitet

  

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0742 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Buntnummer 6 Ursprung 7 Läser Göteborgs-Posten 8 Läser Arbetet/Nyheterna 9 Läser GT 10 Läser annan tidning 11 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 12 Lyssnat på Radio Göteborg P4 13 Lyssnat på Ekonyheter i Sveriges Radio 14 Lyssnat på P2 i riksradion 15 Lyssnat på City 107 16 Lyssnat på Radio Energy (NRJ) 17 Lyssnat på Närradion, svenskspråkiga program 18 Lyssnat på Närradion, ej svenskspråkiga program 19 Tittat på Västnytt i SVT2 20 Tittat på TV4 lokalt Göteborg 21 Tittat på Riksnyheter i TV 22 Tittat på Öppna kanalen på TV, svenskspråkiga program 23 Tittat på Öppna kanalen på TV, ej svenskspråkiga program 24 Tittat på TV-program från hemland 25 Tittat på annan radio-/TV-kanal 26 Prenumererar ej på morgontidning 27 Prenumererar på Göteborgs-Posten 28 Prenumererar på Arbetet/Nyheterna 29 Prenumererar på annan tidning 30 Skäl ej prenumeration: Byter/lånar av granne/bekant 31 Skäl ej prenumeration: Läser den på bibliotek 32 Skäl ej prenumeration: Läser den i skolan/på arbetet 33 Skäl ej prenumeration: Har tidningen gratis 34 Skäl ej prenumeration: Köper lösnummer 35 Skäl ej prenumeration: Svårläst 36 Skäl ej prenumeration: Ointressant innehåll 37 Skäl ej prenumeration: Annan anledning 38 Tillgång till morgontidning: Byter/lånar av granne/bekant 39 Tillgång till morgontidning: Läser den på bibliotek 40 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 41 Tillgång till morgontidning: Har tidningen gratis 42 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 43 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 44 Tillgång till morgontidning: Har ej tillgång till tidning 45 Viktigt innehåll: Sport 46 Viktigt innehåll: Insändare 47 Viktigt innehåll: Inrikesnyheter 48 Viktigt innehåll: Ekonomi och handel 49 Viktigt innehåll: Ledare 50 Viktigt innehåll: Debatt 51 Viktigt innehåll: Nyheter från den egna kommunen 52 Viktigt innehåll: Nyheter från hela Västsverige 53 Viktigt innehåll: Familjesidorna 54 Viktigt innehåll: Lokala affärsannonser 55 Viktigt innehåll: Olyckor och brott 56 Viktigt innehåll: Utrikesnyheter 57 Viktigt innehåll: Kultur 58 Viktigt innehåll: Kommunalpolitik 59 Viktigt innehåll: Nöjen 60 Viktigt innehåll: Om radio- och TV-program 61 Viktigt innehåll: TV-bilaga 62 Viktigt innehåll: Tecknade serier 63 Viktigt innehåll: Småannonser 64 Rapportering från Angered: P4/Radio Göteborg 65 Rapportering från Angered: Radio City 107 66 Rapportering från Angered: P2 i riksradion 67 Rapportering från Angered: Närradion 68 Rapportering från Angered: Västnytt i SVT2 69 Rapportering från Angered: TV4 lokalt Göteborg 70 Rapportering från Angered: Göteborgs-Posten 71 Rapportering från Angered: Arbetet/Nyheterna 72 Rapportering från Angered: GT 73 Rapportering från Angered: GP-Angered 74 Känner till LärjeAktuellt 75 Massmedias beskrivning av Angered 76 Svårigheter ta del av information i dagstidningar 77 Svårigheter ta del av information i TV 78 Svårigheter ta del av information i radio 79 Läser regelbundet tidning på utländskt språk 80 Läser regelbundet annan tidning på utländskt språk 81 Politiskt intresse tidigare hemland 82 Inställning till stadsdelsorganisationen 83 Politiskt intresse 84 Politiskt intresse egen stadsdel 85 Politiskt intresse Göteborg som helhet 86 Demokratin egen stadsdel 87 Demokratin i egen kommun 88 Egen stadsdel: Problem 1 89 Egen stadsdel: Problem 2 90 Egen stadsdel: Problem 3 91 Bästa parti i stadsdelspolitiken 92 Bästa parti i kommunalpolitiken 93 Bästa parti i rikspolitiken 94 Omdöme egen stadsdelsnämnd 95 Omdöme om kommunstyrelsen 96 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 97 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 98 Bra-dåligt: Mer kommunal verksamhet i privat regi 99 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 100 Bra-dåligt: Öka antalet privatskolor 101 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 102 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 103 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 104 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 105 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 106 Bra-dåligt: Öppna sammanträden i stadsdelsnämnderna 107 Bra-dåligt: Direktval till stadsdelsnämnderna 108 Bra-dåligt: Personval till stadsdelsnämnderna 109 Stadsdelens service: Affärer/butiker/kiosker 110 Stadsdelens service: Bankkontor 111 Stadsdelens service: Postkontor 112 Stadsdelens service: Matserveringar/restauranger 113 SDN har ansvar för arbetsförmedling 114 SDN har ansvar för barnomsorg 115 SDN har ansvar för grundskola 116 SDN har ansvar för gymnasieskola 117 SDN har ansvar för hemtjänst 118 SDN har ansvar för kollektivtrafik 119 SDN har ansvar för sjukhem 120 SDN har ansvar för socialtjänst 121 Serviceutnyttjande: Föräldrakooperativ barnomsorg 122 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 123 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 124 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 125 Serviceutnyttjande: Friskola 126 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 127 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 128 Serviceutnyttjande: Privatläkare 129 Serviceutnyttjande: Folktandvård 130 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 131 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 132 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 133 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 134 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 135 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 136 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 137 Serviceutnyttjande: Bibliotek 138 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 139 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 140 Stadsdelens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 141 Stadsdelens service: Kommunal barnomsorg 142 Stadsdelens service: Kommunal grundskola 143 Stadsdelens service: Kommunal gymnasieskola 144 Stadsdelens service: Friskola 145 Stadsdelens service: Barnavårdscentral 146 Stadsdelens service: Vårdcentral 147 Stadsdelens service: Privatläkare 148 Stadsdelens service: Folktandvård 149 Stadsdelens service: Privattandläkare 150 Stadsdelens service: Äldreomsorg 151 Stadsdelens service: Socialtjänst 152 Stadsdelens service: Handikappomsorg 153 Stadsdelens service: Färdtjänst 154 Stadsdelens service: Kollektivtrafik 155 Stadsdelens service: Idrottsanläggningar 156 Stadsdelens service: Bibliotek 157 Stadsdelens service: Kulturaktivitet 158 Stadsdelens service: Fritidsverksamhet 159 Stadsdelens service: Miljövård 160 Stadsdelens service: Bostadstillgång 161 Stadsdelens service: Gator och vägar 162 Stadsdelens service: Parkskötsel 163 Stadsdelens service: Renhållning offentliga platser 164 Stadsdelens service: Kommunal information 165 Viktigaste serviceområde satsa på 166 Viktigaste serviceområde minska på 167 Servicen i egna stadsdelen 168 Servicen i Göteborg som helhet 169 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 170 Möjlighet att påverka barnomsorg 171 Möjlighet att påverka grundskola 172 Möjlighet att påverka gymnasieskola 173 Möjlighet att påverka äldreomsorg 174 Möjlighet att påverka fritid/kultur 175 Möjlighet att påverka planfrågor 176 Möjlighet att påverka socialtjänsten 177 Påverkat stadsdelsnämndens verksamhet 178 Stadsdelsnämnds verksamhet försökt påverka 179 Sätt påverkat stadsdelsnämndens verksamhet 180 Framgång i påverkan av stadsdelsnämndens verksamhet 181 Bekant med politiker i egen stadsdelsnämnd 182 Bekant med någon kommunpolitiker 183 Åta sig politiskt uppdrag i egen stadsdelsnämnd 184 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 185 Opolitiskt uppdrag barns skola för att påverka verksamheten 186 Frivillig insats: Barnomsorg 187 Frivillig insats: Grundskola 188 Frivillig insats: Äldreomsorg 189 Frivillig insats: Handikappomsorg 190 Frivillig insats: Socialtjänst 191 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 192 Frivillig insats: Kulturverksamhet 193 Frivillig insats: Mot våld och droger 194 Frivillig insats: Invandrares integration 195 Frivillig insats: Parkskötsel 196 Kontakt stadsdelsnämnd: Svårt hitta rätt person 197 Kontakt stadsdelsnämnd: Bra bemötande 198 Kontakt stadsdelsnämnd: Svårförstådda skrivelser 199 Kontakt stadsdelsnämnd: Kunniga tjänstemän 200 Kontakt stadsdelsnämnd: Färre anställda 201 Kontakt stadsdelsnämnd: Korrekt behandling 202 Kontakt stadsdelsnämnd: Eget språk 203 Medlem i facklig organisation 204 Medlem i idrottsföreningen 205 Medlem i konsumentkooperativ 206 Medlem i hyresgästförening 207 Medlem i kulturförening 208 Medlem i politiskt parti 209 Medlem i motororganisation 210 Medlem i miljöorganisation 211 Medlem i pensionärsorganisation 212 Medlem i humanitär hjälporganisation 213 Medlem i föräldraförening 214 Medlem i kvinnoorganisation 215 Medlem i lokal aktionsgrupp 216 Medlem i invandrarorganisation 217 Medlem i annan förening 218 Inställning till Frank Andersson 219 Inställning till Roger Björn 220 Inställning till Andrzej Jarzabek 221 Inställning till Marianne King 222 Inställning till Dan Wikström 223 Inställning till Arne Claesson 224 Inställning till Roy Edvardsson 225 Inställning till Juhani Kivinen 226 Inställning till Göran Lindblad 227 Inställning till Bozena Rubic 228 Förtroende för rikspolitiker 229 Förtroende för fackliga ledare 230 Förtroende för TV-journalister 231 Förtroende för dagspressjournalister 232 Förtroende för kommunens politiker 233 Förtroende för kommunens centrala tjänstemän 234 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 235 Förtroende för kommunens kollektivtrafikspersonal 236 Förtroende för stadsdelsnämndens personal 237 Förtroende för stadsdelsnämndens tjänstemän 238 Förtroende för stadsdelens lärare 239 Förtroende för socialarbetare i stadsdelen 240 Förtroende för personal inom äldreomsorgen i stadsdelen 241 Förtroende för bibliotekspersonal i stadsdelen 242 Förtroende för fritidspersonal i stadsdelen 243 Förtroende för barnomsorgspersonal i stadsdelen 244 Religiös tillhörighet: Svenska kyrkan 245 Religiös tillhörighet: Frikyrka 246 Religiös tillhörighet: Annat kristet samfund 247 Religiös tillhörighet: Annat religiöst samfund 248 Nyhetsinformation: Familj 249 Nyhetsinformation: Arbetskamrater 250 Nyhetsinformation: Föreningar 251 Nyhetsinformation: Informationsblad 252 Nyhetsinformation: Lokala dagstidningar 253 Nyhetsinformation: Övriga svenska dagstidningar 254 Nyhetsinformation: Svensk radio/TV 255 Nyhetsinformation: Utländska tidningar/radio/TV 256 Nyhetsinformation: Viktigast sätt 257 Information egen stadsdel: Familj 258 Information egen stadsdel: Arbetskamrater 259 Information egen stadsdel: Radio/TV 260 Information egen stadsdel: Artiklar i dagspress 261 Information egen stadsdel: Artiklar GP-Angered 262 Information egen stadsdel: Annonser dagspress 263 Information egen stadsdel: Artiklar LärjeAktuellt 264 Information egen stadsdel: Stadsdelspolitiker/politiska partier 265 Information egen stadsdel: Kommunala tjänstemän 266 Information egen stadsdel: Stadsdelsnämndens informationsmaterial 267 Information egen stadsdel: Medborgarkontor 268 Information egen stadsdel: Informationsmöten 269 Information egen stadsdel: Bibliotek 270 Information egen stadsdel: Fritids- eller intresseorganisationer 271 Information egen stadsdel: Annat sätt 272 Information egen stadsdel: Viktigaste sätt 273 Förbättring av stadsdelsförvaltningens information 274 Aktivitet senaste året: Friluftsliv 275 Aktivitet senaste året: Motion eller idrott 276 Aktivitet senaste året: Biobesök 277 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 278 Aktivitet senaste året: Läst bok 279 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 280 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 281 Aktivitet senaste året: Läst veckotidning 282 Aktivitet senaste året: Umgåtts med vänner 283 Aktivitet senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 284 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök 285 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 286 Aktivitet senaste året: Hyrt videofilm 287 Aktivitet senaste året: Umgåtts med grannar 288 Aktivitet senaste året: Köpt CD-skiva 289 Aktivitet senaste året: Använt persondator 290 Aktivitet senaste året: Använt Internet 291 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 292 Aktivitet senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 293 Aktivitet senaste året: Biblioteksbesök 294 Aktivitet senaste året: Arbetat övertid 295 Aktivitet senaste året: Umgåtts med släkt 296 Aktivitet senaste året: Tecknat, målat, skrivit 297 Aktivitet senaste året: Handlat med värdepapper 298 Nöjd med livet 299 Placering - lita på människor 300 Besökt senaste året: Blå stället 301 Besökt senaste året: Angeredsteatern 302 Besökt senaste året: Lärjeåns dalgång 303 Besökt senaste året: Angereds bibliotek 304 Besökt senaste året: Hjällbo bibliotek 305 Besökt senaste året: Hjällbovallen 306 Besökt senaste året: Vättlefjäll 307 Besöker det kommande året: Blå stället 308 Besöker det kommande året: Angeredsteatern 309 Besöker det kommande året: Lärjeåns dalgång 310 Besöker det kommande året: Angereds bibliotek 311 Besöker det kommande året: Hjällbo bibliotek 312 Besöker det kommande året: Hjällbovallen 313 Besöker det kommande året: Vättlefjäll 314 Åsikt om Angered 315 Boendetid i stadsdelen 316 Boendetid i Göteborg 317 Bostad 318 Boendetyp 319 Uppväxtort UP 320 Uppväxtort fader 321 Uppväxtort moder 322 Inflyttningsår 323 Åsikt om boende i kommunen 324 Åsikt om boende i egen stadsdel 325 Åsikt om boende i eget bostadsområde 326 Bästa med att bo i stadsdelen, 1 327 Bästa med att bo i stadsdelen, 2 328 Bästa med att bo i stadsdelen, 3 329 Sämsta med att bo i stadsdelen, 1 330 Sämsta med att bo i stadsdelen, 2 331 Sämsta med att bo i stadsdelen, 3 332 Kan tänka sig att flytta från området 333 Flytta till ett annat område i egen stadsdel 334 Flytta till ett annat område inom kommunen 335 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 336 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 337 Flytta till annat land 338 Förknippar med Ale 339 Förknippar med Alingsås 340 Förknippar med Lerum 341 Förknippar med Mölndal 342 Förknippar med Angered 343 Förknippar med Centrum 344 Förknippar med Majorna 345 Förknippar med Örgryte 346 Skäl bo i område: Nära till jobbet 347 Skäl bo i område: Nära naturen 348 Skäl bo i område: Nära till skola/dagis 349 Skäl bo i område: Nära till nöjen 350 Skäl bo i område: Nära till vänner/släktingar 351 Skäl bo i område: Lätt få bostad 352 Skäl bo i område: Uppvuxen i området 353 Skäl bo i område: Trivs bra i området 354 Skäl bo i område: Bra kommunal och annan service 355 Skäl bo i område: Det centrala läget 356 Skäl bo i område: Rätt bostadsområde 357 Skäl bo i område: Barnvänligt område 358 Skäl bo i område: Rätt hyresnivå 359 Skäl bo i område: Annat 360 Färdsätt till arbetet 361 Stadsdelen: Lätt ta sig till centrala Göteborg 362 Stadsdelen: Kan handla det mesta här 363 Stadsdelen: Förälder orolig när barn leker ute 364 Stadsdelen: Bra bostäder 365 Stadsdelen: Bra boendegemenskap 366 Stadsdelen: Husen ger trist intryck 367 Stadsdelen: Naturen stor tillgång för boende 368 Stadsdelen: Trivsamt bo 369 Stadsdelen: Sociala problem 370 Stadsdelen: Snabb hjälp om något gått sönder i lägenheten 371 Stadsdelen: Skoleleverna talar för många språk 372 Pendlar till arbetet 373 Åldersindelning, 1 374 Åldersindelning, 3 375 Åldersindelning, 4 376 Åldersindelning, 2 377 Åldersindelning, 7 378 Kön 379 Medborgarskap 380 Civilstånd 381 Utbildning 382 Arbetsmarknadsgrupp 383 Yrkesarbetande 384 Heltids- eller deltidsarbete 385 Subjektiv yrkesgrupp 386 Statlig, kommunal eller privat tjänst 387 Medlem i fackförening 388 Antal familjemedlemmar 389 Barn 0-3 år 390 Barn 4-6 år 391 Barn 7-15 år 392 Barn 16-20 år 393 Hushållets årsinkomst 394 Bostadsområde 395 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 396 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 397 Tillgång till TV 398 Antal TV-apparater 399 Tillgång till telefon 400 Antal telefoner 401 Tillgång till telefonsvarare 402 Tillgång till mobiltelefon 403 Tillgång till text-TV 404 Tillgång till video 405 Tillgång till kabel-TV 406 Tillgång till parabolantenn 407 Tillgång till persondator 408 Tillgång till mikrovågsugn 409 Tillgång till fax 410 Tillgång till CD-spelare 411 Tillgång till fritidshus 412 Tillgång till bil 413 Bil 1: Märke 414 Bil 1: Årsmodell 415 Bil 2: Märke 416 Bil 2: Årsmodell 417 Bil 3: Märke 418 Bil 3: Årsmodell 419 PC-utrustning: Modem 420 PC-utrustning: IT-anslutning 421 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 422 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 423 Roligt att besvara frågorna 424 Lätt att besvara frågorna 425 Svår fråga 1 426 Svår fråga 2 427 Svår fråga 3 428 Svår fråga 4 429 Svår fråga 5 430 Sättet att fylla i enkäten 431 Hjälp besvara fråga/frågor 432 Tid för att fylla i enkäten

VAR 1 SSD STUDY NR 0742              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0742


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 BUNTNUMMER Loc 16 width 2 Buntnummer 00. . . 18. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 85 30 30 30 36 35 31 30 37 30 30 49 30 39 29 30 11 Kod: 18 Frek: 19
VAR 6 URSPRUNG Loc 18 width 1 MD=9 Ursprung 208 1. Första generationens invandrare 75 2. Andra generationens invandrare 265 3. Svensk 64 9. Uppgift saknas
VAR 7 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten 269 1. 6-7 dagar per vecka 48 2. 4-5 dagar per vecka 81 3. 2-3 dagar per vecka 104 4. Mer sällan 42 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 27 1. 6-7 dagar per vecka 18 2. 4-5 dagar per vecka 16 3. 2-3 dagar per vecka 76 4. Mer sällan 158 5. Aldrig 313 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER GT 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 35 1. 6-7 dagar per vecka 39 2. 4-5 dagar per vecka 107 3. 2-3 dagar per vecka 135 4. Mer sällan 66 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 224 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 11 1. 6-7 dagar per vecka 17 2. 4-5 dagar per vecka 39 3. 2-3 dagar per vecka 47 4. Mer sällan 74 5. Aldrig 420 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 23 width 3 MD= 0 or GE 999 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 46 201. Aftonbladet 12 409. Expressen 1 414. Göteborgs-Posten 1 502. Borås Tidning 5 517. Svenska Dagbladet 1 804. Dagen 8 805. Dagens Nyheter 4 852. Dagens Industri 18 888. 4 891. Utländsk dagstidning 4 985. På lätt svenska - tidning för invandrare 505 000. Har svarat på andra delar av frågan, men har inte skrivit någon mer tidning 3 999. Hoppat över hela fråga 1
VAR 12 LYSSN PÅ RADIO GBG P4 3 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 3(1) Radio Göteborg P4 104 1. 6-7 dagar per vecka 71 2. 4-5 dagar per vecka 68 3. 2-3 dagar per vecka 143 4. Mer sällan 149 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSN EKONYHETER I SR 3 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) <Tar del av> Ekonyheter i Sveriges Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 81 1. 6-7 dagar per vecka 55 2. 4-5 dagar per vecka 58 3. 2-3 dagar per vecka 118 4. Mer sällan 185 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LYSSN P2 I RIKSRADION 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) <Tar del av> P2 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 16 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 20 3. 2-3 dagar per vecka 135 4. Mer sällan 301 5. Aldrig 3 7. Fler än ett svar angivet 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LYSSN RADIO CITY 107 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) <Tar del av> Radio City 107 <Se F.3 för fullständig frågetext> 51 1. 6-7 dagar per vecka 58 2. 4-5 dagar per vecka 76 3. 2-3 dagar per vecka 141 4. Mer sällan 182 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LYSSN NRJ/RADIO ENERGY 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) <Tar del av> NRJ/Radio Energy <Se F.3 för fullständig frågetext> 76 1. 6-7 dagar per vecka 65 2. 4-5 dagar per vecka 66 3. 2-3 dagar per vecka 111 4. Mer sällan 190 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LYSSN NÄRRADIO (SV PR) 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) <Tar del av> Närradion (svenskspråkiga program) <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 26 3. 2-3 dagar per vecka 112 4. Mer sällan 314 5. Aldrig 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 LYSSN NÄRRADIO (EJ SV) 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) <Tar del av> Närradion (program på annat språk än svenska) <Se F.3 för fullständig frågetext> 19 1. 6-7 dagar per vecka 9 2. 4-5 dagar per vecka 22 3. 2-3 dagar per vecka 50 4. Mer sällan 378 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 131 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 3 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 101 1. 6-7 dagar per vecka 123 2. 4-5 dagar per vecka 131 3. 2-3 dagar per vecka 115 4. Mer sällan 70 5. Aldrig 4 7. Fler än ett svar angivet 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 SER PÅ TV4 LOKALT GBG 3 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 3(9) <Tar del av> TV4 lokalt Göteborg <Se F.3 för fullständig frågetext> 84 1. 6-7 dagar per vecka 112 2. 4-5 dagar per vecka 128 3. 2-3 dagar per vecka 147 4. Mer sällan 74 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 SER PÅ RIKSNYHETER TV 3 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 3(10) <Tar del av> Riksnyheter i TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 244 1. 6-7 dagar per vecka 125 2. 4-5 dagar per vecka 84 3. 2-3 dagar per vecka 52 4. Mer sällan 45 5. Aldrig 3 7. Fler än ett svar angivet 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 SER ÖPPNA KANALEN I TV 3 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 3(11) <Tar del av> Öppna kanalen på TV (svenskspråkiga program) <Se F.3 för fullständig frågetext> 33 1. 6-7 dagar per vecka 34 2. 4-5 dagar per vecka 41 3. 2-3 dagar per vecka 114 4. Mer sällan 255 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 SER ÖPPNA KANALEN I TV 3 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 3(12) <Tar del av> Öppna kanalen på TV (program på annat språk än svenska) <Se F.3 för fullständig frågetext> 24 1. 6-7 dagar per vecka 16 2. 4-5 dagar per vecka 26 3. 2-3 dagar per vecka 73 4. Mer sällan 337 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 134 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 SER TV-PR FRÅN HEMLAND 3 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 3(13) <Tar del av> TV-program från tidigare hemland via parabolantenn <Se F.3 för fullständig frågetext> 42 1. 6-7 dagar per vecka 12 2. 4-5 dagar per vecka 12 3. 2-3 dagar per vecka 28 4. Mer sällan 369 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 3 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 3(13) <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.3 för fullständig frågetext> 101 1. 6-7 dagar per vecka 64 2. 4-5 dagar per vecka 67 3. 2-3 dagar per vecka 95 4. Mer sällan 159 5. Aldrig 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 PREN MORGONTIDNING 4 Loc 40 width 1 MD=9 4 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 4(1) Nej 283 1. Markerat 320 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 27 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 4 Loc 41 width 1 MD=9 4(2) <Prenumeration> Ja, på Göteborgs-Posten <Se F.4 för fullständig frågetext> 296 1. Markerat 307 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 28 PREN ARBETET/NYHETERNA 4 Loc 42 width 1 MD=9 4(3) <Prenumeration> Ja, på Arbetet/Nyheterna <Se F.4 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 577 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 29 PREN ANNAN TIDNING 4 Loc 43 width 1 MD=9 4(4) <Prenumeration> Ja, på annan tidning <Se F.4 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 579 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 30 EJ PREN: LÅNAR 5 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 5 Om Du inte prenumererar på någon morgontidning regelbundet vilken eller vilka är de viktigaste anledningarna? 5(1) Byter/lånar av granne/bekant 28 1. Markerat 253 5. Ej markerat 320 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 31 EJ PREN: LÄSER PÅ BIBL 5 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) <Skäl ej prenumeration> Läser den på bibliotek <Se F.5 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 236 5. Ej markerat 320 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 32 EJ PREN: LÄS I ARBETET 5 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 5(3) <Skäl ej prenumeration> Läser den i skolan/på arbetet <Se F.5 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 181 5. Ej markerat 320 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 33 EJ PREN: GRATISTIDNING 5 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 5(4) <Skäl ej prenumeration> Har tidningen gratis <Se F.5 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 262 5. Ej markerat 320 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 34 EJ PREN: LÖSNUMMER 5 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 5(5) <Skäl ej prenumeration> Köper lösnummer <Se F.5 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 191 5. Ej markerat 320 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 35 EJ PREN: SVÅRLÄST 5 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 5(6) <Skäl ej prenumeration> Svårläst <Se F.5 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 264 5. Ej markerat 320 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 36 EJ PREN: OINTRESSANT 5 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 5(7) <Skäl ej prenumeration> Ointressant innehåll <Se F.5 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 258 5. Ej markerat 320 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 37 EJ PREN: ANNAT SKÄL 5 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 5(8) <Skäl ej prenumeration> Annan anledning <Se F.5 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 206 5. Ej markerat 320 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 38 LÅNAR AV GRANNE 6 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 6 Om Du brukar läsa någon morgontidning som Du inte prenumererar på, hur har Du då tillgång till den? 6(1) Byter/lånar av granne/bekant 53 1. Markerat 320 5. Ej markerat 77 0. Frågan ej tillämplig 162 9. Uppgift saknas
VAR 39 LÄSER DEN PÅ BIBLIOTEK 5 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) <Tillgång till morgontidning> Läser den på bibliotek <Se F.6 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 306 5. Ej markerat 77 0. Frågan ej tillämplig 162 9. Uppgift saknas
VAR 40 LÄSER DEN I SKOLAN 6 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) <Tillgång till morgontidning> Läser den i skolan/på arbetet <Se F.6 för fullständig frågetext> 176 1. Markerat 197 5. Ej markerat 77 0. Frågan ej tillämplig 162 9. Uppgift saknas
VAR 41 HAR TIDNINGEN GRATIS 6 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) <Tillgång till morgontidning> Har tidningen gratis <Se F.6 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 357 5. Ej markerat 77 0. Frågan ej tillämplig 162 9. Uppgift saknas
VAR 42 KÖPER LÖSNUMMER 6 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) <Tillgång till morgontidning> Köper lösnummer <Se F.6 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 247 5. Ej markerat 77 0. Frågan ej tillämplig 162 9. Uppgift saknas
VAR 43 ANNAT SÄTT 5 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) <Tillgång till morgontidning> Annat sätt <Se F.6 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 349 5. Ej markerat 77 0. Frågan ej tillämplig 162 9. Uppgift saknas
VAR 44 EJ TILLG TIDN ANN SÄTT 6 Loc 58 width 1 MD=9 6(7) <Tillgång till morgontidning> Har ej tillgång till tidningen på annat sätt <Se F.6 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 373 5. Ej markerat 162 9. Uppgift saknas
VAR 45 VIKTIG: SPORT 7 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 7 Hur viktiga anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det är att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 7(1) Sport 70 1. Mycket oviktigt 50 2. Ganska oviktigt 51 3. Något oviktigt 52 4. Varken eller/vet ej 105 5. Något viktigt 114 6. Ganska viktigt 100 7. Mycket viktigt 10 8. Fler än ett svar angivet 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 VIKTIG: INSÄNDARE 7 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) <Innehåll lokal morgontidning> Insändare <Se F.7 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket oviktigt 20 2. Ganska oviktigt 37 3. Något oviktigt 77 4. Varken eller/vet ej 135 5. Något viktigt 154 6. Ganska viktigt 72 7. Mycket viktigt 12 8. Fler än ett svar angivet 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 VIKTIG: INRIKESNYHETER 7 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 7(3) <Innehåll lokal morgontidning> Inrikesnyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket oviktigt 15 2. Ganska oviktigt 8 3. Något oviktigt 25 4. Varken eller/vet ej 27 5. Något viktigt 134 6. Ganska viktigt 308 7. Mycket viktigt 12 8. Fler än ett svar angivet 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 VIKTIG: EKONOMI 7 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 7(4) <Innehåll lokal morgontidning> Ekonomi och handel <Se F.7 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket oviktigt 25 2. Ganska oviktigt 38 3. Något oviktigt 61 4. Varken eller/vet ej 122 5. Något viktigt 156 6. Ganska viktigt 116 7. Mycket viktigt 6 8. Fler än ett svar angivet 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 VIKTIG: LEDARE 7 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 7(5) <Innehåll lokal morgontidning> Ledare <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket oviktigt 26 2. Ganska oviktigt 54 3. Något oviktigt 107 4. Varken eller/vet ej 138 5. Något viktigt 108 6. Ganska viktigt 52 7. Mycket viktigt 7 8. Fler än ett svar angivet 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 VIKTIG: DEBATT 7 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 7(6) <Innehåll lokal morgontidning> Debatt <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket oviktigt 27 2. Ganska oviktigt 40 3. Något oviktigt 90 4. Varken eller/vet ej 132 5. Något viktigt 129 6. Ganska viktigt 75 7. Mycket viktigt 5 8. Fler än ett svar angivet 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 VIKTIG: KOMMUNNYHETER 7 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 7(7) <Innehåll lokal morgontidning> Nyheter från den egna kommunen <Se F.7 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket oviktigt 12 2. Ganska oviktigt 19 3. Något oviktigt 28 4. Varken eller/vet ej 55 5. Något viktigt 173 6. Ganska viktigt 249 7. Mycket viktigt 7 8. Fler än ett svar angivet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 VIKTIG: NYHET VÄSTSV 7 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 7(8) <Innehåll lokal morgontidning> Nyheter från hela Västsverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket oviktigt 13 2. Ganska oviktigt 17 3. Något oviktigt 31 4. Varken eller/vet ej 66 5. Något viktigt 201 6. Ganska viktigt 207 7. Mycket viktigt 9 8. Fler än ett svar angivet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 VIKTIG: FAMILJESIDORNA 7 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 7(9) <Innehåll lokal morgontidning> Familjesidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket oviktigt 32 2. Ganska oviktigt 53 3. Något oviktigt 87 4. Varken eller/vet ej 173 5. Något viktigt 112 6. Ganska viktigt 45 7. Mycket viktigt 7 8. Fler än ett svar angivet 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 VIKTIG: AFFÄRSANNONSER 7 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 7(10) <Innehåll lokal morgontidning> Lokala affärsannonser <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket oviktigt 29 2. Ganska oviktigt 43 3. Något oviktigt 64 4. Varken eller/vet ej 144 5. Något viktigt 149 6. Ganska viktigt 67 7. Mycket viktigt 11 8. Fler än ett svar angivet 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 VIKTIG: OLYCKOR 7 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 7(11) <Innehåll lokal morgontidning> Olyckor och brott <Se F.7 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket oviktigt 20 2. Ganska oviktigt 29 3. Något oviktigt 44 4. Varken eller/vet ej 139 5. Något viktigt 175 6. Ganska viktigt 118 7. Mycket viktigt 4 8. Fler än ett svar angivet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 VIKTIG: UTRIKESNYHETER 7 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 7(12) <Innehåll lokal morgontidning> Utrikesnyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket oviktigt 14 2. Ganska oviktigt 9 3. Något oviktigt 32 4. Varken eller/vet ej 65 5. Något viktigt 161 6. Ganska viktigt 241 7. Mycket viktigt 8 8. Fler än ett svar angivet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 VIKTIG: KULTUR 7 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 7(13) <Innehåll lokal morgontidning> Kultur <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket oviktigt 28 2. Ganska oviktigt 46 3. Något oviktigt 64 4. Varken eller/vet ej 126 5. Något viktigt 139 6. Ganska viktigt 100 7. Mycket viktigt 8 8. Fler än ett svar angivet 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 VIKTIG: KOMMUNALPOL 7 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 7(14) <Innehåll lokal morgontidning> Kommunalpolitik <Se F.7 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket oviktigt 23 2. Ganska oviktigt 35 3. Något oviktigt 78 4. Varken eller/vet ej 110 5. Något viktigt 156 6. Ganska viktigt 98 7. Mycket viktigt 5 8. Fler än ett svar angivet 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 VIKTIG: NÖJEN 7 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 7(15) <Innehåll lokal morgontidning> Nöjen <Se F.7 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket oviktigt 28 2. Ganska oviktigt 36 3. Något oviktigt 46 4. Varken eller/vet ej 185 5. Något viktigt 151 6. Ganska viktigt 73 7. Mycket viktigt 5 8. Fler än ett svar angivet 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 VIKTIG: TV-PROGRAM 7 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 7(16) <Innehåll lokal morgontidning> Om radio- och TV-program <Se F.7 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket oviktigt 19 2. Ganska oviktigt 25 3. Något oviktigt 26 4. Varken eller/vet ej 111 5. Något viktigt 165 6. Ganska viktigt 179 7. Mycket viktigt 8 8. Fler än ett svar angivet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 VIKTIG: TV-BILAGA 7 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 7(17) <Innehåll lokal morgontidning> TV-bilaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket oviktigt 24 2. Ganska oviktigt 44 3. Något oviktigt 56 4. Varken eller/vet ej 96 5. Något viktigt 128 6. Ganska viktigt 144 7. Mycket viktigt 3 8. Fler än ett svar angivet 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 VIKTIG: TECKNAD SERIE 7 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 7(18) <Innehåll lokal morgontidning> Tecknade serier <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket oviktigt 66 2. Ganska oviktigt 54 3. Något oviktigt 96 4. Varken eller/vet ej 129 5. Något viktigt 61 6. Ganska viktigt 36 7. Mycket viktigt 7 8. Fler än ett svar angivet 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 VIKTIG: SMÅANNONSER 7 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 7(19) <Innehåll lokal morgontidning> Småannonser <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket oviktigt 30 2. Ganska oviktigt 53 3. Något oviktigt 70 4. Varken eller/vet ej 150 5. Något viktigt 137 6. Ganska viktigt 62 7. Mycket viktigt 7 8. Fler än ett svar angivet 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 RADIO GBG P4 10 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 10 Om Du tänker på sådant som händer i Angered, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 10(1) Radio Göteborg P4 75 1. Mycket tillförlitlig 153 2. Ganska tillförlitlig 39 3. Inte särskilt tillförlitlig 15 4. Mindre tillförlitlig 11 5. Inte alls tillförlitlig 244 8. Har ingen uppfattning 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 RADIO CITY 107 10 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) <Rapportering från Angered> Radio City 107 <Se F.10 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket tillförlitlig 91 2. Ganska tillförlitlig 47 3. Inte särskilt tillförlitlig 33 4. Mindre tillförlitlig 23 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 302 8. Har ingen uppfattning 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 P2 I RIKSRADION 10 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) <Rapportering från Angered> P2 i riksradion <Se F.10 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket tillförlitlig 67 2. Ganska tillförlitlig 26 3. Inte särskilt tillförlitlig 29 4. Mindre tillförlitlig 27 5. Inte alls tillförlitlig 347 8. Har ingen uppfattning 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 NÄRRADION 10 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) <Rapportering från Angered> Närradion <Se F.10 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket tillförlitlig 86 2. Ganska tillförlitlig 23 3. Inte särskilt tillförlitlig 19 4. Mindre tillförlitlig 11 5. Inte alls tillförlitlig 334 8. Har ingen uppfattning 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 VÄSTNYTT I SVT2 10 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) <Rapportering från Angered> Västnytt i SVT2 <Se F.10 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket tillförlitlig 210 2. Ganska tillförlitlig 39 3. Inte särskilt tillförlitlig 27 4. Mindre tillförlitlig 8 5. Inte alls tillförlitlig 2 7. Fler än ett svar angivet 122 8. Har ingen uppfattning 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 TV4 LOKALT GÖTEBORG 10 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 10(6) <Rapportering från Angered> TV4 lokalt Göteborg <Se F.10 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket tillförlitlig 194 2. Ganska tillförlitlig 36 3. Inte särskilt tillförlitlig 24 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 149 8. Har ingen uppfattning 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 GÖTEBORGS-POSTEN 10 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 10(7) <Rapportering från Angered> Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket tillförlitlig 241 2. Ganska tillförlitlig 49 3. Inte särskilt tillförlitlig 22 4. Mindre tillförlitlig 16 5. Inte alls tillförlitlig 4 7. Fler än ett svar angivet 103 8. Har ingen uppfattning 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 ARBETET/NYHETERNA 10 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 10(8) <Rapportering från Angered> Arbetet/Nyheterna <Se F.10 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket tillförlitlig 89 2. Ganska tillförlitlig 26 3. Inte särskilt tillförlitlig 27 4. Mindre tillförlitlig 14 5. Inte alls tillförlitlig 322 8. Har ingen uppfattning 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 GT 10 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 10(9) <Rapportering från Angered> GT <Se F.10 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket tillförlitlig 121 2. Ganska tillförlitlig 69 3. Inte särskilt tillförlitlig 36 4. Mindre tillförlitlig 25 5. Inte alls tillförlitlig 2 7. Fler än ett svar angivet 220 8. Har ingen uppfattning 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 GP-ANGERED 10 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 10(10) <Rapportering från Angered> GP-Angered <Se F.10 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket tillförlitlig 243 2. Ganska tillförlitlig 23 3. Inte särskilt tillförlitlig 13 4. Mindre tillförlitlig 16 5. Inte alls tillförlitlig 123 8. Har ingen uppfattning 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 VET OM LÄRJEAKTUELLT 11 Loc 88 width 1 MD=9 11 Känner Du till och läser Du personligen tidningen LärjeAktuellt? 370 1. Känner inte till 84 2. Känner till och har läst/tittat i flera nummer 100 3. Känner till och har läst/tittat i enstaka nummer 49 4. Känner till men har aldrig läst/tittat i något nummer 2 7. Fler än ett svar angivet 7 9. Uppgift saknas
VAR 75 MASSMED BESKR ANGERED 12 Loc 89 width 1 MD=9 12 När Du tar del av massmediernas (TV, radio, tidningar) beskrivningar av Angered, hur tycker Du att deras beskrivningar stämmer överens med hur Din egen uppfattning om Angered är? 26 1. De är alldeles för positiva 52 2. De är något för positiva 199 3. De är varken för positiva eller för negativa 195 4. De är något för negativa 120 5. De är alldeles för negativa 20 9. Uppgift saknas
VAR 76 INFORM DAGSTIDN 13 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 Frågorna 13-15 gäller Dig som inte har svenska som huvudspråk. 13 Om Du har annat språk än svenska som huvudspråk, hur bedömer Du svårigheten av att ta del av nyheter/information på svenska i följande medier? 13(1) Dagstidningar 23 1. Stora svårigheter 80 2. Vissa svårigheter 146 3. Inga svårigheter alls 2 7. Fler än ett svar angivet 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 356 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 INFORM TV 13 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) <Informationsinhämtning ej svenska som huvudspråk> TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 23 1. Stora svårigheter 80 2. Vissa svårigheter 146 3. Inga svårigheter alls 2 7. Fler än ett svar angivet 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 356 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 INFORM RADIO 13 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) <Informationsinhämtning ej svenska som huvudspråk> Radio <Se F.13 för fullständig frågetext> 30 1. Stora svårigheter 76 2. Vissa svårigheter 138 3. Inga svårigheter alls 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 356 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 LÄSER TIDN UTL SPRÅK 14 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 14 (EJ SVENSKA SOM HUVUDSPRÅK) Läser Du regelbundet någon tidning som kommer ut på annat språk än svenska? 14(1) Dagstidning 19 1. Flera gånger per vecka 17 2. En gång per vecka 23 3. En gång per månad 77 4. Mer sällan 129 5. Aldrig 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 LÄSE ANN TIDN UTL SPR 14 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) <Regelbunden läsning av tidning på annat språk> Annan tidning eller tidskrift <Se F.14 för fullständig frågetext> 16 1. Flera gånger per vecka 30 2. En gång per vecka 32 3. En gång per månad 81 4. Mer sällan 99 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 323 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 POL INTRESSE TID HEML 15 Loc 95 width 1 MD=9 15 (EJ SVENSKA SOM HUVUDSPRÅK) Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik i ditt tidigare hemland? 53 1. Mycket intresserad 49 2. Ganska intresserad 90 3. Inte särskilt intresserad 69 4. Inte alls intresserad 351 9. Uppgift saknas
VAR 82 INST STADSDELSORG 16 Loc 96 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 16 År 1990 delades Göteborg in i 21 stadsdelar, var och en med en politisk nämnd (SDN). Vilken är Din inställning till stadsdelsorganisationen? 16 1. Mycket positiv 80 2. Ganska positiv 146 3. Varken positiv eller negativ 117 4. Ganska negativ 88 5. Mycket negativ 2 7. Fler än ett svar angivet 152 8. Ingen uppfattning 11 9. Uppgift saknas
VAR 83 POLITISKT INTRESSE 17 Loc 97 width 1 MD=9 17 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 80 1. Mycket intresserad 213 2. Ganska intresserad 208 3. Inte särskilt intresserad 103 4. Inte alls intresserad 8 9. Uppgift saknas
VAR 84 POL INTR STADSDEL 18 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 18 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör Din stadsdel respektive Göteborg som helhet? 18(1) Din stadsdel 112 1. Mycket intresserad 261 2. Ganska intresserad 164 3. Inte särskilt intresserad 58 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 POL INTR GÖTEBORG 18 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) <Politiskt intresse> Göteborg som helhet <Se F.18 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket intresserad 255 2. Ganska intresserad 157 3. Inte särskilt intresserad 55 4. Inte alls intresserad 3 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 DEMOKRATIN I STADSDEL 19 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 19 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Din stadsdel respektive i Göteborg som helhet? 19(1) Din stadsdel 19 1. Mycket nöjd 234 2. Ganska nöjd 234 3. Inte särskilt nöjd 93 4. Inte alls nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 DEMOKRATIN I GÖTEBORG 19 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) <Demokratin> Göteborg som helhet <Se F.19 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket nöjd 273 2. Ganska nöjd 205 3. Inte särskilt nöjd 70 4. Inte alls nöjd 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 EGEN STADSDEL PROBL 1 20 Loc 102 width 3 MD= 0 or GE 999 20 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Din stadsdel idag? Ange högst tre frågor/problem. 20(1) Egen stadsdel: Problem 1 4 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 3 023. Kommunens ekonomi, budgeten: Stadsdelens ekonomi, budgeten 2 024. Kommunens ekonomi, budgeten: Resursfördelningssystemet 3 040. Kommunal service allmänt 3 050. Sociala frågor 2 051. Sociala frågor: Socialbidrag 49 056. Sociala frågor: Segregation 12 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 070. Sjukvården allmänt 2 077. Handikappfrågor 29 080. Skolan, utbildning 8 088. Alkohol/narkotika/droger 33 090. Barnomsorgen 1 100. Kultur 3 110. Fritids/idrottsfrågor 1 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (även lokaler/lokalhyra) 13 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 3 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 2 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 2 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 7 130. Gator/vägar/renhållning/parker 7 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 1 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 9 150. Miljöfrågor 2 160. Politiker 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 10 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 4 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 5 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 191. Nedskärningar: Inom ungdomsverksamheten 1 195. Nedskärningar: Inom fler än två områden 1 200. Lokal fråga Göteborg SDN 68 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 15 235. Lag och ordning/brottslighet 5 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 3 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 68 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 241. Invandrar/flyktingfrågor: Främligsfientlighet 1 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 3 270. Demokrati 3 500. Övrigt 10 511. Svaret = inget är viktigt 7 888. Vet ej 3 000. Frågan ej tillämplig 198 999. Uppgift saknas
VAR 89 EGEN STADSDEL PROBL 2 20 Loc 105 width 3 MD= 0 or GE 999 20(2) <Egen stadsdel> Problem 2 <Se F.20 för fullständig frågetext> 3 022. Kommunens ekonomi: Ekonomi övrigt 1 023. Kommunens ekonomi: Stadsdelens ekonomi, budgeten 2 024. Kommunens ekonomi: Resursfördelningssystemet 1 040. Kommunal service allmänt 8 050. Sociala frågor 2 051. Sociala frågor: Socialbidrag 16 056. Sociala frågor: Segregation 11 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 5 070. Sjukvården allmänt 35 080. Skolan, utbildning 11 088. Alkohol/narkotika/droger 15 090. Barnomsorgen 1 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 1 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 1 100. Kultur 2 110. Fritids/idrottsfrågor 27 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 4 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 4 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 4 130. Gator/vägar/renhållning/parker 1 131. Gator/vägar/renhållning/parker: Parkering 1 133. Gator/vägar/renhållning/parker: 3 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 1 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 1 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 11 150. Miljöfrågor 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 4 180. Nedskärningar allmänt 3 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 2 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 1 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 7 184. Nedskärningar: Inom skolan 3 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 2 195. Nedskärningar:Inom fler än två områden 32 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 2 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 8 235. Lag och ordning/brottslighet 1 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 33 240. Invandrar/flyktingfrågor 2 241. Invandrar/flyktingfrågor: Främligsfientlighet 2 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 2 270. Demokrati 5 500. Övrigt 116 000. Frågan ej tillämplig 212 999. Svar saknas
VAR 90 EGEN STADSDEL PROBL 3 20 Loc 108 width 3 MD= 0 or GE 999 20(3) <Egen stadsdel> Problem 3 <Se F.20 för fullständig frågetext> 4 022. Kommunens ekonomi: Ekonomi övrigt 1 023. Kommunens ekonomi: Stadsdelens ekonomi, budgeten 2 024. Kommunens ekonomi: Resursfördelningssystemet 1 030. Offentlig sektor 2 040. Kommunal service allmänt 13 050. Sociala frågor 5 056. Sociala frågor: Segregation 10 060. Äldreomsorg (allmänt) 10 070. Sjukvården allmänt 16 080. Skolan, utbildning 6 088. Alkohol/narkotika/droger 4 090. Barnomsorgen 3 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 1 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 8 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 2 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 1 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 5 130. Gator/vägar/renhållning/parker 6 140. Bostäder (allmänt) 2 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 1 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 9 150. Miljöfrågor 1 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 6 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 2 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 3 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 2 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 1 191. Nedskärningar: Inom ungdomsverksamheten 1 200. Lokal fråga Göteborg SDN 19 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 3 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 11 235. Lag och ordning/brottslighet 2 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 7 240. Invandrar/flyktingfrågor 2 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 5 500. Övrigt 1 506. Övrigt: Omsorg (allmänt, ej specificerat) 216 000. Frågan ej tillämplig 212 999. Svar saknas
VAR 91 BÄSTA PARTI 21 Loc 111 width 2 MD= 0 or GE 99 21 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 21(1) Bästa parti i Din stadsdel 69 01. Vänsterpartiet 168 02. Socialdemokraterna 14 03. Centerpartiet 17 04. Folkpartiet 43 05. Moderaterna 10 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 28 07. Miljöpartiet 10 08. Annat parti 18 77. Fler än ett svar angivet 97 00. Uppgift saknas på delfrågan 138 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 21 Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 99 21(2) Bästa parti i kommunalpolitiken <Se F.21 för fullständig frågetext> 56 01. Vänsterpartiet 160 02. Socialdemokraterna 7 03. Centerpartiet 12 04. Folkpartiet 49 05. Moderaterna 8 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 31 07. Miljöpartiet 8 08. Annat parti 24 77. Fler än ett svar angivet 119 00. Uppgift saknas på delfrågan 138 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 BÄSTA PARTI RIKSPOL 21 Loc 115 width 2 MD= 0 or GE 99 21(3) Bästa parti i rikspolitiken <Se F.21 för fullständig frågetext> 85 01. Vänsterpartiet 144 02. Socialdemokraterna 9 03. Centerpartiet 12 04. Folkpartiet 54 05. Moderaterna 17 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 36 07. Miljöpartiet 12 08. Annat parti 22 77. Fler än ett svar angivet 83 00. Uppgift saknas på delfrågan 138 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 OMDÖME SDN 22 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 22 Hur tycker Du att Din stadsdelsnämnd respektive kommunstyrelsen i Göteborg sköter sin uppgift? 22(1) Din stadsdelsnämnd 14 1. Mycket bra 102 2. Ganska bra 177 3. Varken bra eller dåligt 82 4. Ganska dåligt 61 5. Mycket dåligt 2 7. Fler än ett svar angivet 156 8. Ingen uppfattning 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 22 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) <Sköter sin uppgift> Göteborgs kommunstyrelse <Se F.22 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket bra 128 2. Ganska bra 163 3. Varken bra eller dåligt 85 4. Ganska dåligt 49 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 138 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 MINSKA OFFENT SEKTOR 23 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 23 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 23(1) Minska den offentliga sektorn 56 1. Mycket bra förslag 59 2. Ganska bra förslag 100 3. Varken bra eller dåligt förslag 120 4. Ganska dåligt förslag 194 5. Mycket dåligt förslag 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 23 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) Höja kvaliten på den kommunala servicen <Se F.23 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket bra förslag 187 2. Ganska bra förslag 63 3. Varken bra eller dåligt förslag 9 4. Ganska dåligt förslag 8 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 KOM VERKS I PRIV REGI 23 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) Överföra kommunal affärsverksamhet t ex energiverk, i privata händer <Se F.23 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket bra förslag 76 2. Ganska bra förslag 136 3. Varken bra eller dåligt förslag 118 4. Ganska dåligt förslag 178 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 SJUKVÅRD I PRIV REGI 23 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.23 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket bra förslag 83 2. Ganska bra förslag 115 3. Varken bra eller dåligt förslag 137 4. Ganska dåligt förslag 183 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 FLER PRIVATSKOLOR 23 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) Öka antalet privatskolor <Se F.23 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 89 2. Ganska bra förslag 125 3. Varken bra eller dåligt förslag 126 4. Ganska dåligt förslag 174 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 PRIVAT ÄLDREOMSORG 23 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.23 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket bra förslag 80 2. Ganska bra förslag 113 3. Varken bra eller dåligt förslag 114 4. Ganska dåligt förslag 213 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 23 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.23 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket bra förslag 83 2. Ganska bra förslag 90 3. Varken bra eller dåligt förslag 100 4. Ganska dåligt förslag 233 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 SKATTEHÖJNING 23 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.23 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra förslag 152 2. Ganska bra förslag 152 3. Varken bra eller dåligt förslag 75 4. Ganska dåligt förslag 106 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 23 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.23 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket bra förslag 35 2. Ganska bra förslag 138 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 187 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 HÖJDA KOM AVGIFTER 23 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.23 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket bra förslag 93 2. Ganska bra förslag 185 3. Varken bra eller dåligt förslag 125 4. Ganska dåligt förslag 104 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 ÖPPNA SAMMANTR SDN 23 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 23(11) Införa öppna sammanträden i stadsdelsnämnderna <Se F.23 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket bra förslag 196 2. Ganska bra förslag 138 3. Varken bra eller dåligt förslag 16 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 DIREKTVAL SDN 23 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 23(12) Införa direktval till stadsdelsnämnderna <Se F.23 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket bra förslag 148 2. Ganska bra förslag 209 3. Varken bra eller dåligt förslag 28 4. Ganska dåligt förslag 15 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 PERSONVAL SDN 23 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 23(13) Införa personval vid val till stadsdelsnämnderna <Se F.23 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket bra förslag 142 2. Ganska bra förslag 211 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 23 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 SERVICE: AFFÄRER 24 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 24 Vad anser Du om servicen i Din stadsdel på följande områden: 24(1) Affärer/butiker/kiosker 146 1. Mycket nöjd 268 2. Ganska nöjd 75 3. Varken nöjd eller missnöjd 78 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 6 8. Vet ej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 SERVICE: BANKKONTOR 24 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) <Servicen i egna stadsdelen> Bankkontor <Se F.24 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket nöjd 179 2. Ganska nöjd 100 3. Varken nöjd eller missnöjd 87 4. Ganska missnöjd 116 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 37 8. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 SERVICE: POSTKONTOR 24 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) <Servicen i egna stadsdelen> Postkontor <Se F.24 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket nöjd 240 2. Ganska nöjd 88 3. Varken nöjd eller missnöjd 77 4. Ganska missnöjd 57 5. Mycket missnöjd 8 8. Vet ej 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 SERVICE: MATSERVERING 24 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) <Servicen i egna stadsdelen> Matserveringar/restauranger <Se F.24 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket nöjd 150 2. Ganska nöjd 152 3. Varken nöjd eller missnöjd 65 4. Ganska missnöjd 70 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 94 8. Vet ej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 SDN ARBETSFÖRMEDLING 25 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 25 Vilka verksamheter har stadsdelsnämnderna i Göteborg idag ansvar för? 25(1) Arbetsförmedling 68 1. Stadsdelarna ansvarar för 260 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 226 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 SDN BARNOMSORG 25 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Barnomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 386 1. Stadsdelarna ansvarar för 22 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 156 8. Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 SDN GRUNDSKOLA 25 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 369 1. Stadsdelarna ansvarar för 33 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 160 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 SDN GYMNASIESKOLA 25 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Gymnasieskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 211 1. Stadsdelarna ansvarar för 134 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 204 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 SDN HEMTJÄNST 25 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Hemtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 347 1. Stadsdelarna ansvarar för 25 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 183 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 SDN KOLLEKTIVTRAFIK 25 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Kollektivtrafik <Se F.25 för fullständig frågetext> 70 1. Stadsdelarna ansvarar för 298 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 182 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 SDN SJUKHEM 25 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Sjukhem <Se F.25 för fullständig frågetext> 293 1. Stadsdelarna ansvarar för 67 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 198 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 SDN SOCIALTJÄNST 25 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 372 1. Stadsdelarna ansvarar för 23 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 165 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 KOOPERATIV BARNOMSORG 26 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 26 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig utnyttjar 26(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 25 1. Utnyttjar själv 48 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 446 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 KOMMUNAL BARNOMSORG 26 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) <Serviceutnyttjande> Kommunal barnomsorg <Se F.26 för fullständig frågetext> 89 1. Utnyttjar själv 97 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 357 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 26 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.26 för fullständig frågetext> 88 1. Utnyttjar själv 170 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 288 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 KOMMUNAL GYMNASIESK 26 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.26 för fullständig frågetext> 69 1. Utnyttjar själv 128 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 326 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 FRISKOLA 26 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) <Serviceutnyttjande> Friskola <Se F.26 för fullständig frågetext> 16 1. Utnyttjar själv 44 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 460 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 BARNAVÅRDCENTRAL 26 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.26 för fullständig frågetext> 120 1. Utnyttjar själv 119 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 299 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 VÅRDCENTRAL 26 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 26(7) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.26 för fullständig frågetext> 368 1. Utnyttjar själv 89 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 106 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 PRIVATLÄKARE 26 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 26(8) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.26 för fullständig frågetext> 147 1. Utnyttjar själv 78 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 301 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 FOLKTANDVÅRD 26 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 26(9) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.26 för fullständig frågetext> 301 1. Utnyttjar själv 124 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 130 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 PRIVATTANDLÄKARE 26 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 26(10) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.26 för fullständig frågetext> 193 1. Utnyttjar själv 79 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 249 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 ÄLDREOMSORG 26 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 26(11) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.26 för fullständig frågetext> 13 1. Utnyttjar själv 53 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 459 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 SOCIALTJÄNST 26 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 26(12) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.26 för fullständig frågetext> 73 1. Utnyttjar själv 70 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 392 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 FÄRDTJÄNST 26 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 26(13) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.26 för fullständig frågetext> 31 1. Utnyttjar själv 81 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 417 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 HANDIKAPPOMSORG 26 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 26(14) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.26 för fullständig frågetext> 9 1. Utnyttjar själv 43 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 468 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 KOLLEKTIVTRAFIK 26 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 26(15) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.26 för fullständig frågetext> 391 1. Utnyttjar själv 103 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 68 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 IDROTTSANLÄGGNINGAR 26 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 26(16) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 157 1. Utnyttjar själv 136 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 238 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 BIBLIOTEK 26 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 26(17) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.26 för fullständig frågetext> 360 1. Utnyttjar själv 106 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 103 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 KULTURAKTIVITETER 26 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 26(18) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.26 för fullständig frågetext> 184 1. Utnyttjar själv 94 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 254 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FRITIDSVERKSAMHET 26 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 26(19) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.26 för fullständig frågetext> 150 1. Utnyttjar själv 163 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 229 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 NÖJD KOOP BARNOMSORG 27 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 27 Vad anser Du om servicen i Angered på följande områden: 27(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 15 1. Mycket nöjd 40 2. Ganska nöjd 38 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 448 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 NÖJD KOM BARNOMSORG 27 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Servicen i egna stadsdelen> Kommunal barnomsorg <Se F.27 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket nöjd 92 2. Ganska nöjd 61 3. Varken nöjd eller missnöjd 28 4. Ganska missnöjd 20 5. Mycket missnöjd 323 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 27 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Servicen i egna stadsdelen> Kommunal grundskola <Se F.27 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket nöjd 109 2. Ganska nöjd 60 3. Varken nöjd eller missnöjd 63 4. Ganska missnöjd 26 5. Mycket missnöjd 272 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 27 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Servicen i egna stadsdelen> Kommunal gymnasieskola <Se F.27 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket nöjd 93 2. Ganska nöjd 53 3. Varken nöjd eller missnöjd 26 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 347 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 NÖJD FRISKOLA 27 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Servicen i egna stadsdelen> Friskola <Se F.27 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket nöjd 23 2. Ganska nöjd 31 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 470 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 NÖJD BVC 27 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Servicen i egna stadsdelen> Barnavårdscentral <Se F.27 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket nöjd 132 2. Ganska nöjd 46 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 306 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 NÖJD VÅRDCENTRAL 27 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 27(7) <Servicen i egna stadsdelen> Vårdcentral <Se F.27 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket nöjd 218 2. Ganska nöjd 105 3. Varken nöjd eller missnöjd 34 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 110 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 NÖJD PRIVATLÄKARE 27 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 27(8) <Servicen i egna stadsdelen> Privatläkare <Se F.27 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket nöjd 56 2. Ganska nöjd 46 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 1 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 401 8. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 NÖJD FOLKTANDVÅRD 27 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 27(9) <Servicen i egna stadsdelen> Folktandvård <Se F.27 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket nöjd 177 2. Ganska nöjd 83 3. Varken nöjd eller missnöjd 17 4. Ganska missnöjd 26 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 180 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 27 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 27(10) <Servicen i egna stadsdelen> Privattandläkare <Se F.27 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket nöjd 49 2. Ganska nöjd 34 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 4 7. Fler än ett svar angivet 395 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 NÖJD ÄLDREOMSORG 27 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 27(11) <Servicen i egna stadsdelen> Äldreomsorg <Se F.27 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket nöjd 20 2. Ganska nöjd 40 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 440 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 NÖJD SOCIALTJÄNST 27 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 27(12) <Servicen i egna stadsdelen> Socialtjänst <Se F.27 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket nöjd 44 2. Ganska nöjd 63 3. Varken nöjd eller missnöjd 28 4. Ganska missnöjd 30 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 370 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 27 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 27(13) <Servicen i egna stadsdelen> Handikappomsorg <Se F.27 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket nöjd 18 2. Ganska nöjd 38 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 475 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 NÖJD FÄRDTJÄNST 27 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 27(14) <Servicen i egna stadsdelen> Färdtjänst <Se F.27 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket nöjd 25 2. Ganska nöjd 41 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 441 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 27 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 27(15) <Servicen i egna stadsdelen> Kollektivtrafik <Se F.27 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket nöjd 241 2. Ganska nöjd 84 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 72 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 27 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 27(16) <Servicen i egna stadsdelen> Idrottsanläggningar <Se F.27 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket nöjd 153 2. Ganska nöjd 91 3. Varken nöjd eller missnöjd 23 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 248 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 NÖJD BIBLIOTEK 27 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 27(17) <Servicen i egna stadsdelen> Bibliotek <Se F.27 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket nöjd 211 2. Ganska nöjd 88 3. Varken nöjd eller missnöjd 20 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 121 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 NÖJD KULTURAKTIVITET 27 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 27(18) <Servicen i egna stadsdelen> Kulturaktiviteter <Se F.27 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket nöjd 125 2. Ganska nöjd 103 3. Varken nöjd eller missnöjd 20 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 266 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 27 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 27(19) <Servicen i egna stadsdelen> Fritidsverksamhet <Se F.27 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket nöjd 105 2. Ganska nöjd 110 3. Varken nöjd eller missnöjd 38 4. Ganska missnöjd 32 5. Mycket missnöjd 253 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 NÖJD MILJÖVÅRD 27 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 27(20) <Servicen i egna stadsdelen> Miljövård <Se F.27 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket nöjd 90 2. Ganska nöjd 114 3. Varken nöjd eller missnöjd 65 4. Ganska missnöjd 32 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 230 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 27 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 27(21) <Servicen i egna stadsdelen> Tillgång till bostäder <Se F.27 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket nöjd 157 2. Ganska nöjd 123 3. Varken nöjd eller missnöjd 28 4. Ganska missnöjd 30 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 158 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 27 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 27(22) <Servicen i egna stadsdelen> Gator och vägar <Se F.27 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket nöjd 209 2. Ganska nöjd 149 3. Varken nöjd eller missnöjd 73 4. Ganska missnöjd 51 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 40 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 NÖJD PARKSKÖTSEL 27 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 27(23) <Servicen i egna stadsdelen> Skötsel av parker/grönområden <Se F.27 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket nöjd 201 2. Ganska nöjd 126 3. Varken nöjd eller missnöjd 86 4. Ganska missnöjd 52 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 54 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 NÖJD RENHÅLLNING 27 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 27(24) <Servicen i egna stadsdelen> Renhållning på allmänna platser <Se F.27 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket nöjd 169 2. Ganska nöjd 139 3. Varken nöjd eller missnöjd 99 4. Ganska missnöjd 79 5. Mycket missnöjd 45 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 NÖJD KOM INFORMATION 27 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 27(25) <Servicen i egna stadsdelen> Kommunal information <Se F.27 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket nöjd 123 2. Ganska nöjd 165 3. Varken nöjd eller missnöjd 86 4. Ganska missnöjd 55 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 124 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 SERVICE SATSA PÅ 28 Loc 188 width 2 MD=99 28 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Göteborg, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 5 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 53 02. Kommunal barnomsorg 85 03. Kommunal grundskola 15 04. Kommunal gymnasieskola 2 05. Friskolor 3 06. Barnavårdscentral 21 07. Vårdcentral 0 08. Privatläkare 2 09. Folktandvård 0 10. Privattandläkare 103 11. Äldreomsorg 26 12. Socialtjänst 6 13. Handikappomsorg 1 14. Färdtjänst 24 15. Kollektivtrafik 10 16. Idrottsanläggningar 5 17. Bibliotek 11 18. Kulturaktivitet 31 19. Fritidsverksamhet 41 20. Miljövård 10 21. Bostadstillgång 13 22. Gator och vägar 15 23. Parkskötsel 22 24. Renhållning offentliga platser 12 25. Kommunal information 3 77. Fler än ett svar angivet 3 88. Annat svar 90 99. Uppgift saknas
VAR 166 SERVICE MINSKA PÅ 28 Loc 190 width 2 MD=99 29 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Göteborg, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 13 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 5 02. Kommunal barnomsorg 4 03. Kommunal grundskola 1 04. Kommunal gymnasieskola 104 05. Friskolor 1 06. Barnavårdscentral 0 07. Vårdcentral 35 08. Privatläkare 1 09. Folktandvård 50 10. Privattandläkare 1 11. Äldreomsorg 42 12. Socialtjänst 1 13. Handikappomsorg 9 14. Färdtjänst 3 15. Kollektivtrafik 30 16. Idrottsanläggningar 5 17. Bibliotek 70 18. Kulturaktivitet 12 19. Fritidsverksamhet 3 20. Miljövård 19 21. Bostadstillgång 20 22. Gator och vägar 8 23. Parkskötsel 4 24. Renhållning offentliga platser 25 25. Kommunal information 146 99. Uppgift saknas
VAR 167 SERVICE SDN 30 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 30 Hur tycker Du på det hela taget att den service som stadsdelsnämnden ansvarar för fungerar och vad är Din åsikt om den kommunala servicen i Göteborg som helhet? 30(1) Stadsdelsnämnden Angered 20 1. Mycket bra 160 2. Ganska bra 172 3. Varken bra eller dåligt 79 4. Ganska dåligt 27 5. Mycket dåligt 128 8. Ingen uppfattning 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 SERVICEN GÖTEBORG 30 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) Kommunal service> Göteborg som helhet <Se F.30 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra 175 2. Ganska bra 184 3. Varken bra eller dåligt 58 4. Ganska dåligt 22 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 116 8. Ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 31 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 31 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 31(1) Hälso- och sjukvård 29 1. Mycket goda möjligheter 36 2. Ganska goda möjligheter 79 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 78 4. Ganska dåliga möjligheter 191 5. Mycket dåliga möjligheter 160 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 PÅVERKA BARNOMSORG 31 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.31 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket goda möjligheter 54 2. Ganska goda möjligheter 83 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 64 4. Ganska dåliga möjligheter 152 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 188 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 PÅVERKA GRUNDSKOLA 31 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.31 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket goda möjligheter 52 2. Ganska goda möjligheter 81 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 72 4. Ganska dåliga möjligheter 151 5. Mycket dåliga möjligheter 182 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 31 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 31(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.31 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket goda möjligheter 34 2. Ganska goda möjligheter 77 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 55 4. Ganska dåliga möjligheter 151 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 216 8. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 31 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 31(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.31 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket goda möjligheter 23 2. Ganska goda möjligheter 70 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 67 4. Ganska dåliga möjligheter 159 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 226 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 PÅVERKA FRITID/KULTUR 31 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 31(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.31 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket goda möjligheter 53 2. Ganska goda möjligheter 94 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 55 4. Ganska dåliga möjligheter 146 5. Mycket dåliga möjligheter 195 8. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 PÅVERKA PLANFRÅGOR 31 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 31(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.31 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket goda möjligheter 20 2. Ganska goda möjligheter 82 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 48 4. Ganska dåliga möjligheter 163 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 235 8. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 31 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 31(8) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänst <Se F.31 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket goda möjligheter 33 2. Ganska goda möjligheter 59 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 49 4. Ganska dåliga möjligheter 178 5. Mycket dåliga möjligheter 226 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 PÅVERKAT SDN 32 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 32(1) Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon av stadsdelsnämndens verksamheter eller någon annan kommunal verksamhet? 85 1. Ja, som privatperson 38 2. Ja, i mitt arbete 469 5. Nej 8 7. Fler än ett svar angivet 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 VERKSAMHET PÅVERKAT 32 Loc 203 width 2 MD= 0 or GE 99 32(2) (OM JA) Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 24 01. Barnomsorg 18 02. Fritidsfrågor/kultur 25 03. Grundskola 12 04. Hälso- och sjukvård 14 05. Skötsel av parker och grönområden 16 06. Socialtjänst 19 07. Trafikfrågor 11 08. Äldreomsorg 20 09. Annan verksamhet 50 77. Fler än ett svar angivet 393 00. Uppgift saknas på delfrågan 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 SÄTT PÅVERKAT 32 Loc 205 width 2 MD= 0 or GE 99 32(3) På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 42 01. Tog kontakt med personal 21 02. Tog kontakt med tjänstemän 7 03. Tog kontakt med politiker 4 04. Tog kontakt med tidning, radio eller TV 2 05. Arbete i ett politiskt parti 5 06. Arbete i annan organisation 31 07. Skrev på protestlista eller deltog i demonstration 4 08. Deltog i möte om stadsdelsnämndens verksamhet 33 09. På annat sätt 53 77. Fler än ett svar angivet 400 00. Uppgift saknas på delfrågan 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 FRAMGÅNG PÅVERKAN 32 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 32(4) Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 12 1. Ja 47 2. Ja, delvis 138 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 77 8. Vet ej 326 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 BEKANT SDN-POLITIKER 33 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 33 Är Du personligen bekant med någon politiker? 33(1) Personligen bekant med någon politiker i stadsdelsnämnden Angered? 66 1. Ja 535 5. Nej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 PERS BEK POLIT GBG 33 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) <Personligen bekant> Kommunpolitiker i fullmäktige/central nämnd eller styrelse i Göteborg <Se F.33 för fullständig frågetext> 47 1. Ja 530 5. Nej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 POL UPPDR EGEN SDN 34 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 34 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 34(1) I stadsdelsnämnden Angered 114 1. Ja 478 5. Nej 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 POL UPPDR GBG:S KOM 34 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) <Tänka att åta sig politiskt uppdrag> I fullmäktige/central nämnd eller styrelse i Göteborg <Se F.34 för fullständig frågetext> 95 1. Ja 479 5. Nej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 35 Loc 212 width 1 MD=9 35 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg för att kunna vara med att påverka hur verksamheten bedrivs? 276 1. Ja 286 5. Nej 50 9. Uppgift saknas
VAR 186 FRIV INS: BARNOMSORG 36 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 36 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 36(1) Barnomsorg 48 1. Ja, regelbundet 203 2. Ja, någon gång 151 3. Nej, knappast 144 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 FRIV INS: GRUNDSKOLA 36 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) <Frivillig insats> Grundskola <Se F.36 för fullständig frågetext> 45 1. Ja, regelbundet 183 2. Ja, någon gång 162 3. Nej, knappast 148 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 36 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.36 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, regelbundet 208 2. Ja, någon gång 178 3. Nej, knappast 131 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 FRIV INS: HANDIKAPPOM 36 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.36 för fullständig frågetext> 24 1. Ja, regelbundet 167 2. Ja, någon gång 193 3. Nej, knappast 146 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 36 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.36 för fullständig frågetext> 18 1. Ja, regelbundet 121 2. Ja, någon gång 216 3. Nej, knappast 179 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 FRIV INS: FRITIDSVERK 36 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 36(6) <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.36 för fullständig frågetext> 52 1. Ja, regelbundet 243 2. Ja, någon gång 130 3. Nej, knappast 116 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 FRIV INS: KULTURVERKS 36 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 36(7) <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.36 för fullständig frågetext> 42 1. Ja, regelbundet 157 2. Ja, någon gång 187 3. Nej, knappast 150 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 FRIV INS: MOT VÅLD MM 36 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 36(8) <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.36 för fullständig frågetext> 92 1. Ja, regelbundet 241 2. Ja, någon gång 115 3. Nej, knappast 100 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 FRIV INS: INV INTEGR 36 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 36(9) <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.36 för fullständig frågetext> 38 1. Ja, regelbundet 156 2. Ja, någon gång 171 3. Nej, knappast 171 4. Nej, absolut inte 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 36 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 36(10) <Frivillig insats> Skötsel av parker och grönområden <Se F.36 för fullständig frågetext> 29 1. Ja, regelbundet 202 2. Ja, någon gång 162 3. Nej, knappast 159 4. Nej, absolut inte 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 KONT SDN: RÄTT PERSON 37 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 37 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med de anställda (personal och tjänstemän) vid Din stadsdelsnämnd, hur tycker Du att följande påstående stämmer överens med Din egen uppfattning? 37(1) Jag har haft svårt att hitta rätt person 55 1. Stämmer mycket bra 70 2. Stämmer ganska bra 61 3. Stämmer ganska dåligt 41 4. Stämmer mycket dåligt 338 8. Vet ej 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 KONT SDN: BRA BEMÖTT 37 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 37(2) <Kontakt stadsdelsnämnd> Jag har fått bra bemötande <Se F.37 för fullständig frågetext> 39 1. Stämmer mycket bra 105 2. Stämmer ganska bra 57 3. Stämmer ganska dåligt 29 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 322 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 KONT SDN: SKRIVELSER 37 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 37(3) <Kontakt stadsdelsnämnd> Skrivelser och andra meddelanden har varit svåra att förstå <Se F.37 för fullständig frågetext> 25 1. Stämmer mycket bra 50 2. Stämmer ganska bra 76 3. Stämmer ganska dåligt 66 4. Stämmer mycket dåligt 3 7. Fler än ett svar angivet 329 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 KONT SDN: KUNNIGA TJ 37 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 37(4) <Kontakt stadsdelsnämnd> De anställda har varit kunniga <Se F.37 för fullständig frågetext> 23 1. Stämmer mycket bra 112 2. Stämmer ganska bra 56 3. Stämmer ganska dåligt 29 4. Stämmer mycket dåligt 3 7. Fler än ett svar angivet 326 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 KONT SDN: FÄRRE ANST 37 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 37(5) <Kontakt stadsdelsnämnd> Stadsdelsförvaltningen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.37 för fullständig frågetext> 35 1. Stämmer mycket bra 46 2. Stämmer ganska bra 42 3. Stämmer ganska dåligt 41 4. Stämmer mycket dåligt 2 7. Fler än ett svar angivet 387 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 KONT SDN: KORR BEHAND 37 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 37(6) <Kontakt stadsdelsnämnd> Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad <Se F.37 för fullständig frågetext> 38 1. Stämmer mycket bra 112 2. Stämmer ganska bra 48 3. Stämmer ganska dåligt 30 4. Stämmer mycket dåligt 319 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan9
VAR 202 KONT SDN: EGET SPRÅK 37 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 37(7) <Kontakt stadsdelsnämnd> Det har gått att kontakta min stadsdelsnämnd på mitt eget språk <Se F.37 för fullständig frågetext> 64 1. Stämmer mycket bra 39 2. Stämmer ganska bra 16 3. Stämmer ganska dåligt 33 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 388 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 MEDLEM FACKFÖRENING 38 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 38 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? 38(1) Facklig organisation 28 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 59 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 258 3. Medlem 221 5. Icke medlem 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 MEDLEM IDROTTSFÖREN 38 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 38(2) <Medlemskap> Idrotts- och friluftsförening <Se F.38 för fullständig frågetext> 26 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 23 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 94 3. Medlem 394 5. Icke medlem 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 MEDLEM KONSUMENTKOOP 38 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.38 för fullständig frågetext> 7 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 6 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 121 3. Medlem 396 5. Icke medlem 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 64 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 38(4) <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.38 för fullständig frågetext> 20 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 48 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 210 3. Medlem 283 5. Icke medlem 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 MEDLEM KULTURFÖRENING 38 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 38(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.38 för fullständig frågetext> 15 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 11 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 40 3. Medlem 476 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 MEDLEM POLITISK PARTI 38 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 38(6) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.38 för fullständig frågetext> 12 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 16 3. Medlem 507 5. Icke medlem 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 MEDLEM MOTORORG 38 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 38(7) <Medlemskap> Motororganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 28 3. Medlem 502 5. Icke medlem 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 MEDLEM MILJÖORGANISAT 38 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 38(8) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 23 3. Medlem 508 5. Icke medlem 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 MEDLEM PENSIONÄRSORG 64 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 38(9) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 25 3. Medlem 505 5. Icke medlem 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 38 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 38(10) <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 48 3. Medlem 481 5. Icke medlem 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 38 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 38(11) <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.38 för fullständig frågetext> 11 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 8 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 26 3. Medlem 493 5. Icke medlem 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 MEDLEM KVINNOORG 38 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 38(12) <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 7 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 4 3. Medlem 524 5. Icke medlem 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 MEDLEM LOK AKTGRUPP 38 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 38(13) <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 8 3. Medlem 521 5. Icke medlem 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 MEDLEM INVANDRARORG 38 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 38(14) <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 23 3. Medlem 503 5. Icke medlem 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 MEDLEM ANNAN FÖRENING 38 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 38(15) <Medlemskap> Annan förening <Se F.38 för fullständig frågetext> 37 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 13 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 68 3. Medlem 404 5. Icke medlem 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 OMDÖME FRANK ANDERSON 39 Loc 245 width 2 MD= 0 or GE 99 39 Var skulle Du personligen vilja placera några politiker i Din stadsdelsnämnd på nedanstående skala? (Observera att Du endast skall ta ställning till politikerna i Din stadsdel) 39(1) Frank Andersson 5 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 6 03. -3 1 04. -2 2 05. -1 85 06. 0 Varken gillar eller ogillar 7 07. 1 8 08. 2 18 09. 3 10 10. 4 13 11. 5 Gillar starkt 320 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 OMDÖME ROGER BJÖRN 39 Loc 247 width 2 MD= 0 or GE 99 39(2) <Omdöme SDN-politiker> Roger Björn <Se F.39 för fullständig frågetext> 5 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 2 03. -3 3 04. -2 1 05. -1 79 06. 0 Varken gillar eller ogillar 2 07. 1 5 08. 2 2 09. 3 0 10. 4 3 11. 5 Gillar starkt 371 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 63 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 OMDÖME A JARZABEK 39 Loc 249 width 2 MD= 0 or GE 99 39(3) <Omdöme SDN-politiker> Andrzej Jarzabek <Se F.39 för fullständig frågetext> 6 01. -5 Ogillar starkt 0 02. -4 5 03. -3 1 04. -2 3 05. -1 80 06. 0 Varken gillar eller ogillar 4 07. 1 1 08. 2 4 09. 3 2 10. 4 3 11. 5 Gillar starkt 363 55. Personen okänd för mig 5 77. Fler än ett svar angivet 63 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 OMDÖME MARIANNE KING 39 Loc 251 width 2 MD= 0 or GE 99 39(4) <Omdöme SDN-politiker> Marianne King <Se F.39 för fullständig frågetext> 6 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 4 03. -3 2 04. -2 3 05. -1 78 06. 0 Varken gillar eller ogillar 3 07. 1 6 08. 2 4 09. 3 4 10. 4 5 11. 5 Gillar starkt 354 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 66 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 OMDÖME DAN WIKSTRÖM 39 Loc 253 width 2 MD= 0 or GE 99 39(5) <Omdöme SDN-politiker> Dan Wikström <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 3 03. -3 1 04. -2 3 05. -1 80 06. 0 Varken gillar eller ogillar 2 07. 1 7 08. 2 6 09. 3 2 10. 4 0 11. 5 Gillar starkt 361 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 67 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 OMDÖME ARNE CLAESSON 39 Loc 255 width 2 MD= 0 or GE 99 39(6) <Omdöme SDN-politiker> Arne Claesson <Se F.39 för fullständig frågetext> 8 01. -5 Ogillar starkt 6 02. -4 2 03. -3 6 04. -2 4 05. -1 71 06. 0 Varken gillar eller ogillar 4 07. 1 7 08. 2 10 09. 3 4 10. 4 3 11. 5 Gillar starkt 331 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 83 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 OMDÖME ROY EDVARDSSON 39 Loc 257 width 2 MD= 0 or GE 99 39(7) <Omdöme SDN-politiker> Roy Edvardsson <Se F.39 för fullständig frågetext> 5 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 1 03. -3 1 04. -2 1 05. -1 66 06. 0 Varken gillar eller ogillar 4 07. 1 6 08. 2 3 09. 3 3 10. 4 3 11. 5 Gillar starkt 357 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 86 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 OMDÖME JUHANI KIVINEN 39 Loc 259 width 2 MD= 0 or GE 99 39(8) <Omdöme SDN-politiker> Juhani Kivinen <Se F.39 för fullständig frågetext> 6 01. -5 Ogillar starkt 0 02. -4 1 03. -3 0 04. -2 1 05. -1 64 06. 0 Varken gillar eller ogillar 4 07. 1 7 08. 2 5 09. 3 3 10. 4 4 11. 5 Gillar starkt 353 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 88 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 OMDÖME GÖRAN LINDBLAD 39 Loc 261 width 2 MD= 0 or GE 99 39(9) <Omdöme SDN-politiker> Göran Lindblad <Se F.39 för fullständig frågetext> 11 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 3 03. -3 2 04. -2 1 05. -1 63 06. 0 Varken gillar eller ogillar 5 07. 1 5 08. 2 3 09. 3 4 10. 4 3 11. 5 Gillar starkt 348 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 90 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 OMDÖME BOZENA RUBIC 39 Loc 263 width 2 MD= 0 or GE 99 39(10) <Omdöme SDN-politiker> Bozena Rubic <Se F.39 för fullständig frågetext> 6 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 2 03. -3 0 04. -2 2 05. -1 62 06. 0 Varken gillar eller ogillar 4 07. 1 5 08. 2 2 09. 3 2 10. 4 4 11. 5 Gillar starkt 358 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 90 00. Uppgift saknas på delfrågan 72 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 FÖRTROENDE RIKSPOL 40 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 40(1) Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 40(1.1) Rikspolitiker 12 1. Mycket stort förtroende 79 2. Ganska stort förtroende 176 3. Varken stort eller litet förtroende 139 4. Ganska litet förtroende 153 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 FÖRTROENDE FACKL LED 40 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 40(1.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Fackliga ledare <Se F.40(1) för fullständig frågetext> 15 1. Mycket stort förtroende 98 2. Ganska stort förtroende 218 3. Varken stort eller litet förtroende 117 4. Ganska litet förtroende 108 5. Mycket litet förtroende 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 FÖRTROENDE TV-JOURNAL 40 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 40(1.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i TV <Se F.40(1) för fullständig frågetext> 39 1. Mycket stort förtroende 176 2. Ganska stort förtroende 222 3. Varken stort eller litet förtroende 90 4. Ganska litet förtroende 38 5. Mycket litet förtroende 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 FÖRTR DAGSPRESSJOURN 40 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 40(1.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i dagspressen <Se F.40(1) för fullständig frågetext> 34 1. Mycket stort förtroende 151 2. Ganska stort förtroende 229 3. Varken stort eller litet förtroende 91 4. Ganska litet förtroende 54 5. Mycket litet förtroende 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 FÖRTR KOM.POL GBG 40 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) I Göteborg som helhet, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 40(2.1) Kommunpolitiker i Göteborg som helhet 13 1. Mycket stort förtroende 109 2. Ganska stort förtroende 187 3. Varken stort eller litet förtroende 94 4. Ganska litet förtroende 71 5. Mycket litet förtroende 100 8. Ingen uppfattning 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 FÖRTR GBG:S CENTR TJ 40 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 40(2.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Göteborgs centrala tjänstemän <Se F.40(2) för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stort förtroende 72 2. Ganska stort förtroende 196 3. Varken stort eller litet förtroende 76 4. Ganska litet förtroende 69 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 140 8. Ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 40 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 40(2.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.40(2) för fullständig frågetext> 173 1. Mycket stort förtroende 233 2. Ganska stort förtroende 94 3. Varken stort eller litet förtroende 18 4. Ganska litet förtroende 14 5. Mycket litet förtroende 43 8. Ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 FÖRTR KOLLEKTIVTRAFIK 40 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 40(2.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.40(2) för fullständig frågetext> 80 1. Mycket stort förtroende 226 2. Ganska stort förtroende 160 3. Varken stort eller litet förtroende 31 4. Ganska litet förtroende 25 5. Mycket litet förtroende 49 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 FÖRTR POL DIN SDN 40 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 40(3) I Din stadsdel, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 40(3.1) Politiker i Din stadsdelnämnd 9 1. Mycket stort förtroende 60 2. Ganska stort förtroende 175 3. Varken stort eller litet förtroende 61 4. Ganska litet förtroende 71 5. Mycket litet förtroende 188 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 FÖRTR SDN:S TJÄNSTEM 40 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 40(3.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Stadsdelsnämndens tjänstemän <Se F.40(3) för fullständig frågetext> 5 1. Mycket stort förtroende 67 2. Ganska stort förtroende 165 3. Varken stort eller litet förtroende 59 4. Ganska litet förtroende 65 5. Mycket litet förtroende 198 8. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 FÖRTROENDE LÄRARE 40 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 40(3.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Lärare <Se F.40(3) för fullständig frågetext> 62 1. Mycket stort förtroende 197 2. Ganska stort förtroende 126 3. Varken stort eller litet förtroende 21 4. Ganska litet förtroende 24 5. Mycket litet förtroende 132 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 FÖRTR SOCIALARBETARE 40 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 40(3.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Socialarbetare <Se F.40(3) för fullständig frågetext> 27 1. Mycket stort förtroende 103 2. Ganska stort förtroende 139 3. Varken stort eller litet förtroende 59 4. Ganska litet förtroende 50 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 181 8. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 40 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 40(3.5) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Personal inom äldreomsorgen <Se F.40(3) för fullständig frågetext> 70 1. Mycket stort förtroende 139 2. Ganska stort förtroende 113 3. Varken stort eller litet förtroende 14 4. Ganska litet förtroende 14 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 210 8. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 40 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 40(3.6) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Bibliotekspersonal <Se F.40(3) för fullständig frågetext> 114 1. Mycket stort förtroende 201 2. Ganska stort förtroende 103 3. Varken stort eller litet förtroende 8 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 138 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 40 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 40(3.7) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Fritidspersonal <Se F.40(3) för fullständig frågetext> 65 1. Mycket stort förtroende 164 2. Ganska stort förtroende 115 3. Varken stort eller litet förtroende 8 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 205 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 40 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 40(3.8) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Personal inom barnomsorgen <Se F.40(3) för fullständig frågetext> 93 1. Mycket stort förtroende 167 2. Ganska stort förtroende 94 3. Varken stort eller litet förtroende 15 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 184 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 TILLH SVENSKA KYRKAN 41 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 41 Tillhör Du någon kyrka eller annat religiöst samfund? 41(1) Svenska kyrkan 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 67 2. Medlem och har varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 261 3. Medlem 218 5. Icke medlem 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 TILLHÖR FRIKYRKA 41 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 41(2) <Religiös tillhörighet> Frikyrka <Se F.41 för fullständig frågetext> 11 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 11 2. Medlem och har varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 3 3. Medlem 422 5. Icke medlem 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 TILLH ANN KRIST SAMF 41 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 41(3) <Religiös tillhörighet> Annat kristet samfund <Se F.41 för fullständig frågetext> 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 18 2. Medlem och har varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 22 3. Medlem 410 5. Icke medlem 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 TILLH ANN RELIGI SAMF 41 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 41(4) <Religiös tillhörighet> Annat religiöst samfund <Se F.41 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 20 3. Medlem 411 5. Icke medlem 145 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 NYHETSINF: FAMILJ 42 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 42 Hur brukar Du vanligen få reda på nyheter om sådant som händer i samhället? Ange för varje område hur vanligt det är att Du får information den vägen. 42(1) Familj, släkt, vänner 150 1. Mycket vanligt 242 2. Ganska vanligt 110 3. Inte särskilt vanligt 55 4. Inte alls vanligt 1 7. Fler än ett svar angivet 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 NYHETSINF: ARBETSKAMR 42 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 42(2) <Nyhetsinformation> Arbetskamrater <Se F.42 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket vanligt 211 2. Ganska vanligt 108 3. Inte särskilt vanligt 114 4. Inte alls vanligt 2 7. Fler än ett svar angivet 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 NYHETSINF: FÖRENINGAR 42 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 42(3) <Nyhetsinformation> Föreningar där jag är med <Se F.42 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket vanligt 81 2. Ganska vanligt 115 3. Inte särskilt vanligt 270 4. Inte alls vanligt 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 NYHETSINF: INFOBLAD 42 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 42(4) <Nyhetsinformation> Informationsblad/anslagstavla <Se F.42 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket vanligt 138 2. Ganska vanligt 178 3. Inte särskilt vanligt 164 4. Inte alls vanligt 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 NYHETSINF: LOK DAGST 42 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 42(5) <Nyhetsinformation> Lokala dagstidningar <Se F.42 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket vanligt 176 2. Ganska vanligt 56 3. Inte särskilt vanligt 37 4. Inte alls vanligt 1 7. Fler än ett svar angivet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 NYHINF: ÖVR SV DAGST 42 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 42(6) <Nyhetsinformation> Svenska dagstidningar i övrigt <Se F.42 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket vanligt 167 2. Ganska vanligt 79 3. Inte särskilt vanligt 68 4. Inte alls vanligt 2 7. Fler än ett svar angivet 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 NYHINF: SV RADIO/TV 42 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 42(7) <Nyhetsinformation> Svensk radio/TV <Se F.42 för fullständig frågetext> 391 1. Mycket vanligt 141 2. Ganska vanligt 29 3. Inte särskilt vanligt 17 4. Inte alls vanligt 2 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 NYHINF: UTL TIDN/TV 42 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 42(8) <Nyhetsinformation> Utländska tidningar/radio/TV <Se F.42 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket vanligt 57 2. Ganska vanligt 86 3. Inte särskilt vanligt 294 4. Inte alls vanligt 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 NYHINF:VIKTIGAST SÄTT 42 Loc 293 width 2 MD=99 42(9) <Nyhetsinformation> Viktigast sätt <Se F.42 för fullständig frågetext> 41 01. Familj, släkt, vänner 7 02. Arbetskamrater 3 03. Föreningar 9 04. Informationsblad/anslagstavla 73 05. Lokala dagstidningar 69 06. Svenska dagstidningar i övrigt 272 07. Svensk radio/TV 14 08. Utländska tidningar/radio/TV 1 09. Annat sätt 16 77. Fler än ett svar angivet 1 88. Annat svar 106 99. Uppgift saknas
VAR 257 INF STDEL: FAMILJ 43 Loc 295 width 1 MD=9 43(1) På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Din stadsdel? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 43(1.1) Familj, släkt, vänner 236 1. Markerat 355 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 258 INF STDEL: ARBETSKAMR 43 Loc 296 width 1 MD=9 43(1.2) <Information kommunala frågor i Angered> Arbetskamrater <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 474 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 259 INF STDEL: RADIO/TV 43 Loc 297 width 1 MD=9 43(1.3) <Information kommunala frågor i Angered> Radio/TV <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 371 1. Markerat 220 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 260 INF STDEL: ART DAGSPR 43 Loc 298 width 1 MD=9 43(1.4) <Information kommunala frågor i Angered> Artiklar i dagspress <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 313 1. Markerat 278 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 261 INF STDEL: ART GP-ANG 43 Loc 299 width 1 MD=9 43(1.5) <Information kommunala frågor i Angered> Artiklar GP-Angered <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 369 1. Markerat 222 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 262 INF STDEL: ANN DAGSPR 43 Loc 300 width 1 MD=9 43(1.6) <Information kommunala frågor i Angered> Kommunal annonser i dagspress <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 499 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 263 INF STDEL: ART LÄRJEA 43 Loc 301 width 1 MD=9 43(1.7) <Information kommunala frågor i Angered> Artiklar i LärjeAktuellt <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 507 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 264 INF STDEL: POL PART 43 Loc 302 width 1 MD=9 43(1.8) <Information kommunala frågor i Angered> Stadsdelspolitiker/politiska partier <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 577 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 265 INF STDEL: KOM TJMÄN 43 Loc 303 width 1 MD=9 43(1.9) <Information kommunala frågor i Angered> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 562 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 266 INF STDEL: INFMATER 43 Loc 304 width 1 MD=9 43(1.10) <Information kommunala frågor i Angered> Stadsdelsnämndens informationsmaterial <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 551 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 267 INF STDEL: MEDBKONTOR 43 Loc 305 width 1 MD=9 43(1.11) <Information kommunala frågor i Angered> Medborgarkontor <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 570 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 268 INF STDEL: INFMÖTEN 43 Loc 306 width 1 MD=9 43(1.12) <Information kommunala frågor i Angered> Informationsmöten <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 568 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 269 INF STDEL: BIBLIOTEK 43 Loc 307 width 1 MD=9 43(1.13) <Information kommunala frågor i Angered> Bibliotek <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 517 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 270 INF STDEL: FRITIDSORG 43 Loc 308 width 1 MD=9 43(1.14) <Information kommunala frågor i Angered> Fritids- eller intresseorganisationer <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 565 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 271 INF STDEL: ANNAT SÄTT 43 Loc 309 width 1 MD=9 43(1.15) <Information kommunala frågor i Angered> Annat sätt <Se F.43(1) för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 580 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 272 INF SDN: VIKTIG SÄTT 43 Loc 310 width 2 MD=99 43(2) Vilket av dessa sätt är viktigast för Dig? (Ange endast ett alternativ) 36 01. Familj, släkt, vänner 6 02. Arbetskamrater 157 03. Radio/TV 120 04. Artiklar i dagspress 79 05. Artiklar GP-Angered 4 06. Kommunala annonser i dagspress 5 07. Artiklar i LärjeAktuellt 3 08. Stadsdelspolitiker/politiska partier 6 09. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 14 10. Stadsdelsnämndens informationsmaterial 1 11. Medborgarkontor 9 12. Informationsmöten 8 13. Bibliotek 1 14. Information från fritids- eller intresseorganisationer 1 15. Annat sätt 10 77. Fler än ett svar angivet 2 88. Annat svar 150 99. Uppgift saknas
VAR 273 INF FRÅN SDN FÖRBÄTTR 43 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 43(3) Om informationen från Din stadsdelsnämnd skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 46 1. Information genom medborgarkontor i stadsdelen 65 2. Information genom personalen vid de olika verksamheterna 346 3. Information via massmedia 14 4. Information genom telefonupplysning 14 5. Information via internet 27 6. Annat sätt 33 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 AKTIVITET:FRILUFTSLIV 44 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer några frågor om fritid och boende 44 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 44(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 91 1. Flera gånger i veckan 111 2. Någon gång i veckan 115 3. Någon gång i månaden 61 4. Någon gång i kvartalet 42 5. Någon gång i halvåret 100 6. Någon gång under året 63 7. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 AKTIVITET: IDROTTAT 44 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 44(2) <Aktivitet senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.44 för fullständig frågetext> 124 1. Flera gånger i veckan 138 2. Någon gång i veckan 83 3. Någon gång i månaden 29 4. Någon gång i kvartalet 32 5. Någon gång i halvåret 59 6. Någon gång under året 119 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 AKTIVITET: BIOBESÖK 44 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 44(3) <Aktivitet senaste året> Gått på bio <Se F.44 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 7 2. Någon gång i veckan 63 3. Någon gång i månaden 86 4. Någon gång i kvartalet 62 5. Någon gång i halvåret 129 6. Någon gång under året 237 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 AKTIVITET:TEATERBESÖK 44 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 44(4) <Aktivitet senaste året> Gått på teater <Se F.44 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 12 3. Någon gång i månaden 28 4. Någon gång i kvartalet 47 5. Någon gång i halvåret 130 6. Någon gång under året 360 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 AKTIVITET: LÄST BOK 44 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 44(5) <Aktivitet senaste året> Läst någon bok <Se F.44 för fullständig frågetext> 101 1. Flera gånger i veckan 57 2. Någon gång i veckan 117 3. Någon gång i månaden 92 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 88 6. Någon gång under året 82 7. Ingen gång 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 AKTIVET: DISK POLITIK 44 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 44(6) <Aktivitet senaste året> Diskuterat politik <Se F.44 för fullständig frågetext> 69 1. Flera gånger i veckan 115 2. Någon gång i veckan 104 3. Någon gång i månaden 39 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 83 6. Någon gång under året 145 7. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 AKTIVITET: BES GUDSTJ 44 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 44(7) <Aktivitet senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.44 för fullständig frågetext> 11 1. Flera gånger i veckan 34 2. Någon gång i veckan 28 3. Någon gång i månaden 30 4. Någon gång i kvartalet 27 5. Någon gång i halvåret 94 6. Någon gång under året 357 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 AKTIVITET:LÄST VECKOT 44 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 44(8) <Aktivitet senaste året> Läst veckotidningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 107 1. Flera gånger i veckan 136 2. Någon gång i veckan 145 3. Någon gång i månaden 46 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 63 6. Någon gång under året 65 7. Ingen gång 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 AKTIVITET: UMG VÄNNER 44 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 44(9) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.44 för fullständig frågetext> 213 1. Flera gånger i veckan 207 2. Någon gång i veckan 125 3. Någon gång i månaden 13 4. Någon gång i kvartalet 9 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 6 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 AKTIVITET:SPELAT TIPS 44 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 44(10) <Aktivitet senaste året> Spelat på tips, lotto eller V75 <Se F.44 för fullständig frågetext> 41 1. Flera gånger i veckan 146 2. Någon gång i veckan 111 3. Någon gång i månaden 39 4. Någon gång i kvartalet 30 5. Någon gång i halvåret 49 6. Någon gång under året 178 7. Ingen gång 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 AKTIVITET:RESTAURANGB 44 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 44(11) <Aktivitet senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.44 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 51 2. Någon gång i veckan 113 3. Någon gång i månaden 94 4. Någon gång i kvartalet 75 5. Någon gång i halvåret 81 6. Någon gång under året 166 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 AKTIVITET:REST UTOMLA 44 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 44(12) <Aktivitet senaste året> Rest utomlands <Se F.44 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 2 3. Någon gång i månaden 31 4. Någon gång i kvartalet 54 5. Någon gång i halvåret 243 6. Någon gång under året 252 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 AKTIVIT: HYRT VIDEOF 44 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 44(13) <Aktivitet senaste året> Hyrt videofilm <Se F.44 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 26 2. Någon gång i veckan 102 3. Någon gång i månaden 81 4. Någon gång i kvartalet 42 5. Någon gång i halvåret 70 6. Någon gång under året 255 7. Ingen gång 4 8. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 AKTIVITET:UMG GRANNAR 44 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 44(14) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.44 för fullständig frågetext> 52 1. Flera gånger i veckan 76 2. Någon gång i veckan 129 3. Någon gång i månaden 52 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i halvåret 84 6. Någon gång under året 149 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 AKTIVITE:KÖPT CD-SKIV 44 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 44(15) <Aktivitet senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.44 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 7 2. Någon gång i veckan 62 3. Någon gång i månaden 93 4. Någon gång i kvartalet 60 5. Någon gång i halvåret 127 6. Någon gång under året 233 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 AKTIVITET:ANV PERSOND 44 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 44(16) <Aktivitet senaste året> Använt persondator <Se F.44 för fullständig frågetext> 123 1. Flera gånger i veckan 44 2. Någon gång i veckan 42 3. Någon gång i månaden 11 4. Någon gång i kvartalet 13 5. Någon gång i halvåret 40 6. Någon gång under året 308 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 AKTIVITET: ANV INTERN 44 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 44(17) <Aktivitet senaste året> Kört på Internet <Se F.44 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger i veckan 23 2. Någon gång i veckan 23 3. Någon gång i månaden 16 4. Någon gång i kvartalet 8 5. Någon gång i halvåret 19 6. Någon gång under året 454 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 AKTIVITET: RÖKT 44 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 44(18) <Aktivitet senaste året> Rökt/snusat <Se F.44 för fullständig frågetext> 218 1. Flera gånger i veckan 11 2. Någon gång i veckan 12 3. Någon gång i månaden 1 4. Någon gång i kvartalet 5 5. Någon gång i halvåret 24 6. Någon gång under året 309 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 AKTIVITE:DRUCKI SPRIT 44 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 44(19) <Aktivitet senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.44 för fullständig frågetext> 21 1. Flera gånger i veckan 88 2. Någon gång i veckan 182 3. Någon gång i månaden 86 4. Någon gång i kvartalet 26 5. Någon gång i halvåret 64 6. Någon gång under året 122 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 AKTIVITET:BIBLIOTEKSB 44 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 44(20) <Aktivitet senaste året> Gått på bibliotek <Se F.44 för fullständig frågetext> 36 1. Flera gånger i veckan 52 2. Någon gång i veckan 124 3. Någon gång i månaden 64 4. Någon gång i kvartalet 48 5. Någon gång i halvåret 80 6. Någon gång under året 175 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 AKTIVITET:ARB ÖVERTID 44 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 44(21) <Aktivitet senaste året> Arbetat övertid <Se F.44 för fullständig frågetext> 47 1. Flera gånger i veckan 56 2. Någon gång i veckan 102 3. Någon gång i månaden 38 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 36 6. Någon gång under året 278 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 AKTIVITET:UMG M SLÄKT 44 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 44(22) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.44 för fullständig frågetext> 80 1. Flera gånger i veckan 129 2. Någon gång i veckan 186 3. Någon gång i månaden 56 4. Någon gång i kvartalet 31 5. Någon gång i halvåret 67 6. Någon gång under året 44 7. Ingen gång 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 AKTIVITET: TECKNAT 44 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 44(23) <Aktivitet senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.44 för fullständig frågetext> 48 1. Flera gånger i veckan 51 2. Någon gång i veckan 46 3. Någon gång i månaden 33 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 50 6. Någon gång under året 338 7. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 AKTIVITE:HANDL VÄRDEP 44 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 44(24) <Aktivitet senaste året> Handlat med värdepapper (aktier, obligationer mm) <Se F.44 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 14 3. Någon gång i månaden 19 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 74 6. Någon gång under året 453 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 NÖJD MED LIVET 45 Loc 337 width 1 MD=9 45 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 146 1. Mycket nöjd 331 2. Ganska nöjd 99 3. Inte särskilt nöjd 25 4. Inte alls nöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 9 9. Uppgift saknas
VAR 299 SKALA LITA MÄNNISKOR 66 Loc 338 width 2 MD GE 99 46 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 45 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 14 02. 1 34 03. 2 50 04. 3 44 05. 4 120 06. 5 49 07. 6 85 08. 7 89 09. 8 31 10. 9 28 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 7 77. Fler än ett svar angivet 16 99. Uppgift saknas
VAR 300 BESÖKT BLÅ STÄLLET 47 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 47(1) Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål eller avser Du att göra det under kommande året? (Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök.) 47(1.1) Under de senaste 12 månaderna: Blå stället 103 1. Flera gånger 189 3. Någon gång 269 5. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 BESÖKT ANGEREDSTEATER 47 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 47(1.2) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Angeredsteatern <Se F.47(1) för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger 82 3. Någon gång 441 5. Ingen gång 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 BESÖKT LÄRJEÅNS DALG 47 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 47(1.3) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Lärjeåns dalgång <Se F.47(1) för fullständig frågetext> 137 1. Flera gånger 129 3. Någon gång 285 5. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 BESÖKT ANGEREDS BIBL 47 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 47(1.4) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Angereds bibliotek <Se F.47(1) för fullständig frågetext> 150 1. Flera gånger 145 3. Någon gång 267 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 BESÖKT HJÄLLBO BIBL 47 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 47(1.5) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Hjällbo bibliotek <Se F.47(1) för fullständig frågetext> 59 1. Flera gånger 74 3. Någon gång 410 5. Ingen gång 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 BESÖKT HJÄLLBOVALLEN 47 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 47(1.6) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Hjällbovallen <Se F.47(1) för fullständig frågetext> 53 1. Flera gånger 91 3. Någon gång 397 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 BESÖKT VÄTTLEFJÄLL 47 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 47(1.7) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Vättlefjäll <Se F.47(1) för fullständig frågetext> 167 1. Flera gånger 130 3. Någon gång 257 5. Ingen gång 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 BESÖKA BLÅ STÄLLET 47 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 47B Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål eller avser Du att göra det under kommande året? (Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök.) 47(2.1) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Blå stället 114 1. Ja, kommer säkert att besöka 163 2. Ja, kommer kanske att besöka 114 5. Nej, kommer inte att besöka 1 7. Fler än ett svar angivet 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 BESÖKA ANGEREDSTEAT 47 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 47(2.2) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Angeredsteatern <Se F.47B för fullständig frågetext> 32 1. Ja, kommer säkert att besöka 162 2. Ja, kommer kanske att besöka 190 5. Nej, kommer inte att besöka 216 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 BESÖKA LÄRJEÅNS DALG 47 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 47(2.3) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Lärjeåns dalgång <Se F.47B för fullständig frågetext> 145 1. Ja, kommer säkert att besöka 127 2. Ja, kommer kanske att besöka 113 5. Nej, kommer inte att besöka 1 7. Fler än ett svar angivet 214 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 BESÖKA ANGEREDS BIBL 47 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 47(2.4) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Angereds bibliotek <Se F.47B för fullständig frågetext> 160 1. Ja, kommer säkert att besöka 122 2. Ja, kommer kanske att besöka 117 5. Nej, kommer inte att besöka 1 7. Fler än ett svar angivet 200 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 BESÖKA HJÄLLBO BIBL 47 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 47(2.5) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Hjällbo bibliotek <Se F.47B för fullständig frågetext> 80 1. Ja, kommer kanske att besöka 62 2. Ja, kommer säkert att besöka 241 5. Nej, kommer inte att besöka 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 BESÖKA HJÄLLBOVALLEN 47 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 47(2.6) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Hjällbovallen <Se F.47B för fullständig frågetext> 107 1. Ja, kommer kanske att besöka 62 2. Ja, kommer säkert att besöka 217 5. Nej, kommer inte att besöka 214 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 BESÖKA VÄTTLEFJÄLL 47 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 47(2.7) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Vättlefjäll <Se F.47B för fullständig frågetext> 129 1. Ja, kommer kanske att besöka 164 2. Ja, kommer säkert att besöka 108 5. Nej, kommer inte att besöka 199 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 UPPFATTNING ANGERED 48 Loc 354 width 1 MD=9 48 När Du träffar personer som inte bor i Angered eller som sällan vistas här, hur brukar deras uppfattning vara om Angered? 9 1. Mycket positiv 50 2. Ganska positiv 88 3. Varken positiv eller negativ 223 4. Ganska negativ 197 5. Mycket negativ 28 6. Ingen uppfattning om Angered 4 7. Fler än ett svar angivet 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 TID BOTT I ANGERED 49 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 49 Hur länge har Du bott i Angered respektive i Göteborg? 49(1) I Angered 59 1. Har alltid bott här 12 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 247 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 96 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 116 5. Inflyttad, har bott här 1 till 6 år 17 6. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 27 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 TID BOTT I GÖTEBORG 49 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 49(2) <Tid bott>I Göteborg <Se F.49 för fullständig frågetext> 121 1. Har alltid bott här 23 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 160 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 42 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 57 5. Inflyttad, har bott här 1 till 6 år 10 6. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 58 7. Fler än ett svar angivet 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 BOSTAD 50 Loc 357 width 1 MD=9 50 Hur bor Du för närvarande? 354 1. I lägenhet i flerfamiljhus 220 2. I villa eller radhus i småhusområde 24 3. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 3 7. Fler än ett svar angivet 11 9. Uppgift saknas
VAR 318 BOENDETYP 51 Loc 358 width 1 MD=9 51 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 321 1. Hyr bostaden 271 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 20 9. Uppgift saknas
VAR 319 UPPVÄXTORT SJÄLV 52 Loc 359 width 1 MD=9 52(1) Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 52(1.1) Du själv 64 1. Ren landsbygd i Sverige 56 2. Mindre tätort i Sverige 44 3. Stad eller större tätort i Sverige 188 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 50 5. Annat land i Norden 70 6. Annat land i Europa 65 7. Land utanför Europa 21 8. Fler än ett svar angivet 54 9. Uppgift saknas
VAR 320 UPPVÄXTORT FADER 52 Loc 360 width 1 MD=9 52(1.2) <Uppväxtort> Din far <Se F.52(1) för fullständig frågetext> 99 1. Ren landsbygd i Sverige 49 2. Mindre tätort i Sverige 40 3. Stad eller större tätort i Sverige 99 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 72 5. Annat land i Norden 82 6. Annat land i Europa 88 7. Land utanför Europa 13 8. Fler än ett svar angivet 70 9. Uppgift saknas
VAR 321 UPPVÄXTORT MODER 52 Loc 361 width 1 MD=9 52(1.3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.52(1) för fullständig frågetext> 107 1. Ren landsbygd i Sverige 46 2. Mindre tätort i Sverige 49 3. Stad eller större tätort i Sverige 93 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 76 5. Annat land i Norden 74 6. Annat land i Europa 88 7. Land utanför Europa 11 8. Fler än ett svar angivet 68 9. Uppgift saknas
VAR 322 INFLYTTNINGSÅR 52 Loc 362 width 2 MD= 0 52(2) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: Vilket år flyttade Du till Sverige? 03. 1903 . . 98. 1998 388 00. Uppgift saknas på delfrågan Kod: 3 7 19 24 27 34 39 40 46 48 49 50 53 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 Kod: 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 1 2 2 2 4 2 4 1 3 1 3 8 6 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 2 1 6 4 5 3 6 6 5 4 4 1 4 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Frek: 6 5 11 8 11 17 11 4 11 21 7 1 1 Kod: 98 0 Frek: 1 388
VAR 323 BRA BO I GÖTEBORG 53 Loc 364 width 2 MD= 0 or GE 99 53(1) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Göteborg? 53(1) 4 01. -5 Mycket dåligt 1 02. -4 5 03. -3 5 04. -2 3 05. -1 46 06. 0 Varken bra eller dåligt 10 07. 1 29 08. 2 94 09. 3 104 10. 4 258 11. 5 Mycket bra 1 77. Fler än ett svar angivet 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 BRA BO EGEN STADSDEL 53 Loc 366 width 2 MD= 0 or GE 99 53(2) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Angered? 29 01. -5 Mycket dåligt 20 02. -4 35 03. -3 23 04. -2 16 05. -1 76 06. 0 Varken bra eller dåligt 33 07. 1 56 08. 2 96 09. 3 70 10. 4 103 11. 5 Mycket bra 2 77. Fler än ett svar angivet 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 BRA BO BOSTADSOMR 53 Loc 368 width 2 MD= 0 or GE 99 53(3) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i det bostadsområde där Du bor? 34 01. -5 Mycket dåligt 11 02. -4 21 03. -3 13 04. -2 10 05. -1 45 06. 0 Varken bra eller dåligt 25 07. 1 38 08. 2 87 09. 3 106 10. 4 187 11. 5 Mycket bra 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 BÄST I STADSDELEN, 1 54 Loc 370 width 2 MD=99 54(1) Vad är det bästa med att bo i Angered? 54(1.1) Bästa med att bo i stadsdelen, 1 3 01. Barnvänligt 8 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 14 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 5 04. Bra / nära kommunal service 15 05. Kollektivtrafiken 11 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 28 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 22 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 1 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 329 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 0 11. Skatten 0 12. Småstadsatmosfären 8 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 7 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 20 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 1 16. Storleken (lagom stort etc) 42 20. Annat 98 99. Uppgift saknas
VAR 327 BÄST I STADSDELEN, 2 54 Loc 372 width 2 MD= 0 or GE 99 54(1) Vad är det bästa med att bo i Angered? 54(1.2) Bästa med att bo i stadsdelen, 2 2 01. Barnvänligt 3 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 10 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 10 04. Bra / nära kommunal service 17 05. Kollektivtrafiken 6 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 21 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 29 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 2 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 25 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 8 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 1 16. Storleken (lagom stort etc) 378 00. Frågan ej tillämplig 98 99. Uppgift saknas
VAR 328 BÄST I STADSDELEN, 3 54 Loc 374 width 2 MD= 0 or GE 99 54(1.3) Bästa med att bo i stadsdelen, 3 <Se F.54(1) för fullständig frågetext> 1 01. Barnvänligt 4 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 2 04. Bra / nära kommunal service 9 05. Kollektivtrafiken 3 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 3 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 2 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 4 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 1 20. Annat 483 00. Frågan ej tillämplig 98 99. Uppgift saknas
VAR 329 SÄMST I STADSDELEN, 1 54 Loc 376 width 2 MD=99 54(2) Vad är det sämsta med att bo i Angered? 54(2.1) Sämsta med att bo i stadsdelen, 1 7 01. Arbetslöshet 17 02. Bostäder 0 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 0 04. Industrier 153 05. Invandrarproblem 15 06. Kollektivtrafiken 13 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 0 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 33 09. Kriminalitet, våld 15 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 27 11. Långt till centrum 1 12. Långt till natur 10 13. Missbruk, utslagning, droger 0 14. Parkering 0 15. Prostitution 0 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 28 17. Segregation 1 18. Skatten 11 19. Sociala problem 0 20. Stadsdelens dåliga ekonomi 61 21. Stadsdelens dåliga rykte 6 22. Störande nattliv, busliv 11 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 4 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 7 25. Ungdomsproblem 54 30. Annat (vet ej) 138 99. Uppgift saknas
VAR 330 SÄMST I STADSDELEN, 2 54 Loc 378 width 2 MD= 0 or GE 99 54(2.2) Sämsta med att bo i stadsdelen, 2 <Se F.54(2) för fullständig frågetext> 3 01. Arbetslöshet 4 02. Bostäder 19 05. Invandrarproblem 1 06. Kollektivtrafiken 9 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 9 09. Kriminalitet, våld 2 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 3 11. Långt till centrum 10 13. Missbruk, utslagning, droger 1 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 7 17. Segregation 6 19. Sociala problem 1 20. Stadsdelens dåliga ekonomi 4 21. Stadsdelens dåliga rykte 5 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 7 25. Ungdomsproblem 1 30. Annat (vet ej) 382 00. Frågan ej tillämplig 138 99. Uppgift saknas
VAR 331 SÄMST I STADSDELEN, 3 54 Loc 380 width 2 MD= 0 or GE 99 54(2.3) Sämsta med att bo i stadsdelen, 3 <Se F.54(2) för fullständig frågetext> 5 02. Bostäder 2 05. Invandrarproblem 1 06. Kollektivtrafiken 3 09. Kriminalitet, våld 2 13. Missbruk, utslagning, droger 2 19. Sociala problem 3 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 456 00. Frågan ej tillämplig 138 99. Uppgift saknas
VAR 332 TÄNKA SIG FLYTTA 55 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 55(1) Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor? Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 417 1. Ja 179 5. Nej 3 7. Fler än ett svar angivet 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 FLYTTA INOM STADSDEL 55 Loc 383 width 1 MD=9 55(2) Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 55(2.1) Till annat område i min stadsdel 55 1. Markerat 550 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 334 FLYTTA ANNAN DEL GBG 55 Loc 384 width 1 MD=9 55(2.2) <Flytta> Till annan del av Göteborg <Se F.55(2) för fullständig frågetext> 285 1. Markerat 320 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 335 FLYTT ANN KOM. GBGREG 55 Loc 385 width 1 MD=9 55(2.3) <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.55(2) för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 496 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 336 FLYTTA KOMM EJ GBGREG 55 Loc 386 width 1 MD=9 55(2.4) <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.55(2) för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 466 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 337 FLYTTA UTOMLANDS 55 Loc 387 width 1 MD=9 55(2.5) <Flytta> Till annat land <Se F.55(2) för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 499 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 338 FÖRKNIPPAR MED ALE 56 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 56 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen/stadsdelar i Göteborg? Ange med enstaka ord eller uttryck. 56(1) Kommuner: Ale 125 1. Har skrivit text 372 5. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 56 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 56(2) <Förknippar med> Kommuner: Alingsås <Se F.56 för fullständig frågetext> 189 1. Har skrivit text 303 5. Ingen uppfattning 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 FÖRKNIPPAR MED LERUM 56 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 56(3) <Förknippar med> Kommuner: Lerum <Se F.56 för fullständig frågetext> 180 1. Har skrivit text 308 5. Ingen uppfattning 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 56 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 56(4) <Förknippar med> Kommuner: Mölndal <Se F.56 för fullständig frågetext> 188 1. Har skrivit text 305 5. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 FÖRKNIPPAR M ANGERED 56 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 56(5) <Förknippar med> Stadsdelar: Angered <Se F.56 för fullständig frågetext> 337 1. Har skrivit text 153 5. Ingen uppfattning 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 FÖRKNIPPAR M CENTRUM 56 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 56(6) <Förknippar med> Stadsdelar: Centrum <Se F.56 för fullständig frågetext> 281 1. Har skrivit text 199 5. Ingen uppfattning 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 FÖRKNIPPAR M MAJORNA 56 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 9 56(7) <Förknippar med> Stadsdelar: Majorna <Se F.56 för fullständig frågetext> 227 1. Har skrivit text 253 5. Ingen uppfattning 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 FÖRKNIPPAR M ÖRGRYTE 56 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 56(8) <Förknippar med> Stadsdelar: Örgryte <Se F.56 för fullständig frågetext> 254 1. Har skrivit text 225 5. Ingen uppfattning 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 SKÄL OMR: NÄRA ARBETE 57 Loc 396 width 1 MD=9 57 Det finns flera olika skäl till att man bor i ett visst område. Vad av följande har varit av betydelse för att Du bor i ditt område? (Obs mer än ett alternativ kan markeras) 57(1) Nära till jobbet 130 1. Markerat 466 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 347 SKÄL OMR: NÄRA NATUR 57 Loc 397 width 1 MD=9 57(2) <Skäl bo i område> Nära till naturen <Se F.57 för fullständig frågetext> 427 1. Markerat 169 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 348 SKÄL OMR: NÄRA SKOLAN 57 Loc 398 width 1 MD=9 57(3) <Skäl bo i område> Nära till skola/dagis <Se F.57 för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 428 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 349 SKÄL OMR: NÄRA NÖJEN 57 Loc 399 width 1 MD=9 57(4) <Skäl bo i område> Nära till nöjen/kultur <Se F.57 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 556 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 350 SKÄL OMR: NÄRA VÄNNER 57 Loc 400 width 1 MD=9 57(5) <Skäl bo i område> Nära till vänner/släktingar <Se F.57 för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 439 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 351 SKÄL OMR: LÄTT BOSTAD 57 Loc 401 width 1 MD=9 57(6) <Skäl bo i område> Lätt få tag i bostad <Se F.57 för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 380 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 352 SKÄL OMR: UPPV OMRÅDE 57 Loc 402 width 1 MD=9 57(7) <Skäl bo i område> Uppvuxen i området <Se F.57 för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 504 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 353 SKÄL OMR: TRIVS I OMR 57 Loc 403 width 1 MD=9 57(8) <Skäl bo i område> Trivs bra i området <Se F.57 för fullständig frågetext> 265 1. Markerat 331 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 354 SKÄL OMR: BRA SERVICE 57 Loc 404 width 1 MD=9 57(9) <Skäl bo i område> Kommunal och annan service är bra <Se F.57 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 535 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 355 SKÄL OMR: CENTR LÄGE 57 Loc 405 width 1 MD=9 57(10) <Skäl bo i område> Det centrala läget <Se F.57 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 539 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 356 SKÄL OMR: RÄTT BOSTOM 57 Loc 406 width 1 MD=9 57(11) <Skäl bo i område> Rätt typ av bostadsområde för mina behov <Se F.57 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 437 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 357 SKÄL OMR: BARNV OMR 57 Loc 407 width 1 MD=9 57(12) <Skäl bo i område> Barnvänligt område <Se F.57 för fullständig frågetext> 181 1. Markerat 415 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 358 SKÄL OMR: RÄTT HYRESN 57 Loc 408 width 1 MD=9 57(13) <Skäl bo i område> Rätt hyresnivå <Se F.57 för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 481 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 359 SKÄL OMR: ANNAT 57 Loc 409 width 1 MD=9 57(14) <Skäl bo i område> Annat <Se F.57 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 539 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 360 FÄRDS TILL ARBETET 58 Loc 410 width 2 MD=99 58 Vilket av dessa färdsätt använde Du huvudsakligen Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Markera endast Ditt huvudsakliga färdmedel) 25 01. Till fots 22 02. Cykel 3 03. MC/moped 177 04. Bil som förare 18 05. Bil som passagerare 65 06. Buss 111 07. Spårvagn 0 08. Tåg/pendeltåg 0 09. Båt/färja 7 10. Annat 30 11. Arbetar ej/går ej i skolan 141 77. Fler än ett svar angivet 13 99. Uppgift saknas
VAR 361 ANGERED KOMMUNIKATION 59 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 59 Här ber vi Dig ta ställning till ett antal påstående om Angered. Markera för varje påstående det svarsalternativ som stämmer bäst överens med Din egen uppfattning. 59(1) Det är lätt att ta sig mellan centrala Göteborg och Angered 393 1. Stämmer helt 174 2. Stämmer delvis 10 3. Stämmer knappast 8 4. Stämmer inte alls 11 8. Har ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 ANGERED HANDEL 59 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 59(2) <Angered> Man kan handla det mesta i Angered <Se F.59 för fullständig frågetext> 252 1. Stämmer helt 248 2. Stämmer delvis 63 3. Stämmer knappast 30 4. Stämmer inte alls 7 8. Har ingen uppfattning 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 ANGERED BARNMILJÖ 59 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 59(3) <Angered> Som förälder känner man sig orolig när barnen leker ute <Se F.59 för fullständig frågetext> 79 1. Stämmer helt 116 2. Stämmer delvis 100 3. Stämmer knappast 77 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 181 8. Har ingen uppfattning 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 ANGERED BOSTÄDER 59 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 59(4) <Angered> Bostäderna är bra <Se F.59 för fullständig frågetext> 117 1. Stämmer helt 287 2. Stämmer delvis 70 3. Stämmer knappast 33 4. Stämmer inte alls 70 8. Har ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 ANGERED GEMENSKAP 59 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 59(5) <Angered> Gemenskapen bland dem som bor i Angered är bra <Se F.59 för fullständig frågetext> 64 1. Stämmer helt 217 2. Stämmer delvis 115 3. Stämmer knappast 62 4. Stämmer inte alls 2 7. Fler än ett svar angivet 121 8. Har ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 ANGERED TRIST MILJÖ 59 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 59(6) <Angered> Husen och gårdarna ger ett trist intryck <Se F.59 för fullständig frågetext> 105 1. Stämmer helt 248 2. Stämmer delvis 98 3. Stämmer knappast 71 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 49 8. Har ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 ANGERED NATUREN 59 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 59(7) <Angered> Naturen i Angered är en stor tillgång för de boende <Se F.59 för fullständig frågetext> 458 1. Stämmer helt 96 2. Stämmer delvis 17 3. Stämmer knappast 4 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 16 8. Har ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 ANGERED TRIVSAMT 59 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 59(8) <Angered> Det är trivsamt att bo i Angered <Se F.59 för fullständig frågetext> 186 1. Stämmer helt 263 2. Stämmer delvis 49 3. Stämmer knappast 52 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 31 8. Har ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 ANGERED SOC PROBLEM 59 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 59(9) <Angered> Det finns alltför många sociala problem i Angered <Se F.59 för fullständig frågetext> 306 1. Stämmer helt 192 2. Stämmer delvis 26 3. Stämmer knappast 10 4. Stämmer inte alls 2 7. Fler än ett svar angivet 52 8. Har ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 ANGERED BOST SERVICE 59 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 59(10) <Angered> Det går snabbt att få hjälp om något i lägenheten har gått sönder <Se F.59 för fullständig frågetext> 131 1. Stämmer helt 150 2. Stämmer delvis 63 3. Stämmer knappast 44 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 192 8. Har ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 ANGERED SPRÅK SKOLAN 59 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 59(11) <Angered> Det är inte bra för undervisningen att eleverna i skolan talar så många olika språk <Se F.59 för fullständig frågetext> 237 1. Stämmer helt 154 2. Stämmer delvis 47 3. Stämmer knappast 47 4. Stämmer inte alls 98 8. Har ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 PENDLAR TILL ARBETE 60 Loc 423 width 1 MD=9 60 Arbetar Du i Angered/Göteborgs kommun eller pendlar Du till arbete i annan stadsdel/kommun? 95 1. Arbetar i Angered 210 2. Arbetar i annan stadsdel 35 3. Pendlar till arbete i en annan kommun 249 4. Arbetar ej 3 7. Fler än ett svar angivet 20 9. Uppgift saknas
VAR 373 ÅLDERSINDELNING, 1 Loc 424 width 1 MD=9 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor. 61 Vilket år är Du född? 61(1) Åldersindelning, 1 156 1. 15-29 år 256 2. 30-49 år 173 3. 50-75 år 27 9. Uppgift saknas
VAR 374 ÅLDERSINDELNING, 3 Loc 425 width 1 MD=9 61(2) Åldersindelning, 3 <Se F.61 för fullständig frågetext> 168 1. 15-30 år 344 2. 31-60 år 73 3. 61-75 år 27 9. Uppgift saknas
VAR 375 ÅLDERSINDELNING, 4 Loc 426 width 1 MD=9 61(3) Åldersindelning, 4 <Se F.61 för fullständig frågetext> 168 1. 15-30 år 344 2. 31-60 år 87 3. 61-80 år 13 9. Uppgift saknas
VAR 376 ÅLDERSINDELNING, 2 Loc 427 width 1 MD=9 61(4) Åldersindelning, 2 <Se F.61 för fullständig frågetext> 156 1. 15-29 år 256 2. 30-49 år 121 3. 50-64 år 66 4. 65-80 år 13 9. Uppgift saknas
VAR 377 ÅLDERSINDELNING, 7 Loc 428 width 1 MD=9 61(5) Åldersindelning, 7 <Se F.61 för fullständig frågetext> 156 1. 15-29 år 256 2. 30-49 år 173 3. 50-75 år 14 4. 76-80 år 13 9. Uppgift saknas
VAR 378 KÖN 62 Loc 429 width 1 MD=9 62 Kön 299 1. Man 308 2. Kvinna 5 9. Uppgift saknas
VAR 379 MEDBORGARSKAP 63 Loc 430 width 1 MD=9 63 Är Du svensk medborgare? 485 1. Ja 121 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 380 CIVILSTÅND 64 Loc 431 width 1 MD=9 64 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 206 1. Ensamstående 103 2. Samboende 292 3. Gift 11 9. Uppgift saknas
VAR 381 UTBILDNING 65 Loc 432 width 1 MD=9 65 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 190 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 19 2. Folkhögskola 107 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 18 4. Flickskola/Realexamen 142 5. Minst treårigt gymnasium 52 6. Studerat vid högskola/universitet 62 7. Examen från högskola/universitet 22 9. Uppgift saknas
VAR 382 ARBETSMARKNADSGRUPP 66 Loc 433 width 2 MD=99 66 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 270 01. Förvärvsarbetande 21 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 5 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 74 04. Arbetslös 64 05. Ålderspensionär 33 06. Förtidspensionär 8 07. Hemarbetande 100 08. Studerande 17 77. Fler än ett svar angivet 20 99. Uppgift saknas
VAR 383 YRKESARBETAR 67 Loc 435 width 1 MD=9 67 Vilket yrke har/hade Du? 497 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 73 2. Har aldrig yrkesarbetat 42 9. Uppgift saknas
VAR 384 HELTID/DELTIDSARB 68 Loc 436 width 1 MD=9 68 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 396 1. Heltid 81 2. Deltid 6 7. Fler än ett svar angivet 129 9. Uppgift saknas
VAR 385 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 69 Loc 437 width 2 MD=99 69 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 88 01. Tjänsteman 38 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 6 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 258 04. Arbetare 30 05. Arbetare med arbetsledande funktion 4 06. Egenanställd arbetare 3 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 17 09. Företagare: ingen anställd 17 10. Företagare: 1-9 anställda 4 11. Företagare: 10 eller fler anställda 16 77. Fler än ett svar angivet 131 99. Uppgift saknas
VAR 386 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 70 Loc 439 width 1 MD=9 70 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 75 1. Statlig 137 2. Kommunal/landstingskommunal 251 3. Privat 11 7. Fler än ett svar angivet 138 9. Uppgift saknas
VAR 387 MEDLEM FACKFÖRENING 71 Loc 440 width 1 MD=9 71 Är Du medlem i någon fackförening? 249 1. Ja, LO-förbund 68 2. Ja, TCO-förbund 30 3. Ja, SACO-förbund 146 5. Nej 3 7. Fler än ett svar angivet 116 9. Uppgift saknas
VAR 388 ANTAL FAMILJEMEDLEM 72 Loc 441 width 2 MD= 0 or GE 99 72(1) Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 97 01. En person 188 02. Två personer 103 03. Tre personer 125 04. Fyra personer 55 05. Fem personer 16 06. Sex personer 4 07. Sju personer 1 08. Åtta personer 1 09. Nio personer 1 11. Elva personer 1 12. Tolv personer 1 20. Tjugo personer 5 00. Uppgift saknas på delfrågan 14 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 BARN 0-3 ÅR 72 Loc 443 width 1 MD=9 72(2) Hur många personer av dessa är barn i följande åldrar? 72(2.1) 0-3 år 510 0. Inget barn i åldern 0-3 år 75 1. En person 16 2. Två personer 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 BARN 4-6 ÅR 72 Loc 444 width 1 MD=9 72(2.2) <Antal barn i hushållet> 4-6 år <Se F.72(2) för fullständig frågetext> 511 0. Inget barn i åldern 4-6 år 75 1. En person 13 2. Två personer 2 3. Tre personer 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 BARN 7-15 ÅR 72 Loc 445 width 1 MD=9 72(2.3) <Antal barn i hushållet> 7-15 år <Se F.72(2) för fullständig frågetext> 430 0. Inget barn i åldern 7-15 år 113 1. En person 49 2. Två personer 5 3. Tre personer 4 4. Fyra personer 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 BARN 16-20 ÅR 72 Loc 446 width 2 MD= 9 or GE 99 72(2.4) <Antal barn i hushållet> 16-20 år <Se F.72(2) för fullständig frågetext> 459 00. Inget barn i åldern 16-20 år 103 01. En person 33 02. Två personer 4 03. Tre personer 1 04. Fyra personer 1 09. Nio personer 11 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 HUSHÅLLSINKOMST 73 Loc 448 width 2 MD=99 73 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 82 01. 100 000 eller mindre 93 02. 101 000 - 150 000 82 03. 151 000 - 200 000 58 04. 201 000 - 250 000 50 05. 251 000 - 300 000 62 06. 301 000 - 350 000 45 07. 351 000 - 400 000 39 08. 401 000 - 450 000 14 09. 451 000 - 500 000 24 10. över 500 000 4 77. Fler än ett svar angivet 59 99. Uppgift saknas
VAR 394 BOSTADSOMRÅDE 74 Loc 450 width 2 MD=99 74 I vilket av följande områden bor Du? 89 01. Lövgärdet 74 02. Rannebergen 92 03. Gårdsten 44 04. Angereds centrum 24 05. Agnesberg 94 06. Hammarkullen 71 07. Hjällbo 33 08. Eriksbo 15 09. Linnarhult 18 10. Gunnilse 50 11. Bergum 8 99. Uppgift saknas
VAR 395 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 75 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 75 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 75(1) Din nuvarande familj 382 1. Arbetarfamilj 3 2. Jordbrukarfamilj 75 3. Tjänstemannafamilj 42 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 39 5. Egen företagare 7 7. Fler än ett svar angivet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 KLASS UNDER UPPVÄXT 75 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 75(2) Den familj Du växte upp i <Se F.75 för fullständig frågetext> 343 1. Arbetarfamilj 43 2. Jordbrukarfamilj 82 3. Tjänstemannafamilj 25 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 48 5. Egen företagare 13 7. Fler än ett svar angivet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 UTRUSTN. TV-APPARAT 76 Loc 454 width 1 MD=9 76(1) Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 76(1.1) TV-apparat/er 568 1. Markerat 29 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 398 ANTAL TV-APPARATER 76 Loc 455 width 2 MD= 0 or GE 99 76(1.2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 252 01. En TV-apparat 181 02. Två TV-apparater 54 03. Tre TV-apparater 21 04. Fyra TV-apparater 3 05. Fem TV-apparater 1 06. Sex TV-apparater 1 09. Nio TV-apparater 1 11. Elva TV-apparater 1 22. Tjugotvå TV-apparater 82 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 UTRUSTN. TELEFON 76 Loc 457 width 1 MD=9 76(1.3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 587 1. Markerat 10 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 400 ANTAL TELEFONER 76 Loc 458 width 2 MD= 0 or GE 99 76(1.4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 162 01. En telefon 185 02. Två telefoner 94 03. Tre telefoner 48 04. Fyra telefoner 27 05. Fem telefoner 11 06. Sex telefoner 2 07. Sju telefoner 1 08. Åtta telefoner 4 09. Nio telefoner 2 10. Tio telefoner 1 12. Tolv telefoner 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 UTRUSTN. TEL.SVARARE 76 Loc 460 width 1 MD=9 76(1.5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 172 1. Markerat 425 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 402 UTRUSTN. MOBILTEL 76 Loc 461 width 1 MD=9 76(1.6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 394 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 403 UTRUSTN. TEXT-TV 76 Loc 462 width 1 MD=9 76(1.7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 407 1. Markerat 190 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 404 UTRUSTN. VIDEO 76 Loc 463 width 1 MD=9 76(1.8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 453 1. Markerat 144 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 405 UTRUSTN. KABEL-TV 76 Loc 464 width 1 MD=9 76(1.9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 315 1. Markerat 282 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 406 UTRUSTN. PARABOL 76 Loc 465 width 1 MD=9 76(1.10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 495 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 407 UTRUSTN. PERSONDATOR 76 Loc 466 width 1 MD=9 76(1.11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 184 1. Markerat 413 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 408 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 76 Loc 467 width 1 MD=9 76(1.12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 375 1. Markerat 222 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 409 UTRUSTN. FAX 76 Loc 468 width 1 MD=9 76(1.13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 533 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 410 UTRUSTN. CD-SPELARE 76 Loc 469 width 1 MD=9 76(1.14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 379 1. Markerat 218 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 411 UTRUSTN. FRITIDSHUS 76 Loc 470 width 1 MD=9 76(1.15) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 524 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 412 UTRUSTN. BIL 76 Loc 471 width 1 MD=9 76(1.16) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 348 1. Markerat 249 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 413 BIL 1: MÄRKE 76 Loc 472 width 2 MD= 0 or GE 99 76(1.17) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 151 01. Volvo 17 02. Saab 30 03. Ford 13 04. Volkswagen 30 05. Opel 10 06. Toyota 21 07. Mazda 10 08. Mercedes 6 09. BMW 1 10. Fiat 3 12. Peugot 10 13. Nissan 6 14. Audi 3 15. Mitsubishi 2 18. Citroen 8 19. Renault 3 20. Honda 1 22. Simca 1 31. Suzuki 1 42. Daihatzu 1 55. BMC MG 1 58. Chevrolet 2 59. Hyundai 1 60. Chrystler 249 00. Frågan ej tillämplig 31 99. Uppgift saknas
VAR 414 BIL 1: ÅRSMODELL 76 Loc 474 width 2 MD= 0 or GE 99 76(1.18) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 71. Årsmodell 1971 . . 97. Årsmodell 1997 249 00. Frågan ej tillämplig 43 99. Uppgift saknas Kod: 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Frek: 1 1 2 1 5 2 3 8 9 10 10 8 17 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Frek: 26 18 32 34 18 26 15 19 9 14 12 16 4 Kod: 0 99 Frek: 249 43
VAR 415 BIL 2: MÄRKE 76 Loc 476 width 2 MD= 0 or GE 99 76(1.19) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 8 01. Volvo 3 03. Ford 2 04. Volkswagen 6 05. Opel 1 06. Toyota 1 07. Mazda 2 09. BMW 1 12. Peugot 1 13. Nissan 2 19. Renault 1 42. Daihatzu 2 58. Chevrolet 582 00. Frågan ej tillämplig
VAR 416 BIL 2: ÅRSMODELL 76 Loc 478 width 2 MD= 0 or GE 99 76(1.20) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 1 54. Årsmodell 1954 74. Årsmodell 1974 . . 97. Årsmodell 1997 586 00. Frågan ej tillämplig Kod: 54 74 76 79 81 82 86 87 88 89 90 91 94 Frek: 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2 4 2 1 Kod: 95 0 Frek: 1 586
VAR 417 BIL 3: MÄRKE 76 Loc 480 width 1 MD=0 or GE 99 76(1.21) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 1 2. Saab 1 7. Mazda 610 0. Frågan ej tillämplig
VAR 418 BIL 3: ÅRSMODELL 76 Loc 481 width 2 MD= 0 or GE 99 76(1.22) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.76(1) för fullständig frågetext> 1 92. Årsmodell 1992 611 00. Frågan ej tillämplig
VAR 419 PC-UTRUSTNING: MODEM 76 Loc 483 width 1 MD=9 76(2) Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? (Obs, Du kan markera mer än ett alternativ) 76(2.1) Modem 86 1. Markerat 511 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 420 PC-UTRUSTNING: IT 76 Loc 484 width 1 MD=9 76(2.2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.76(2) för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 545 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 421 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 76 Loc 485 width 1 MD=9 76(2.3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.76(2) för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 484 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 422 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 76 Loc 486 width 1 MD=9 76(2.4) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.76(2) för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 555 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 423 ROLIGT BESVARA FRÅGORNA Loc 487 width 1 MD=9 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Tycker Du att det har varit roligt/intressant att besvara frågorna i detta formulär? 359 1. Ja, jag tycker det var roligt/intressant att svara på frågorna 209 5. Nej, Jag tycker det var tråkigt/ointressant att svara på frågorna 4 7. Fler än ett svar angivet 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 424 LÄTT BESVARA FRÅGORNA Loc 488 width 1 MD=9 Har det varit lätt eller svårt att svara på frågorna? 391 1. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara på frågorna 139 2. Jag tyckte att frågorna med nummer ... var svåra att svara på 5 7. Fler än ett svar angivet 77 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 425 SVÅR FRÅGA 1 Loc 489 width 2 MD=99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 01. Fråga 1 4 03. Fråga 3 1 08. Fråga 8 2 10. Fråga 10 4 16. Fråga 16 1 17. Fråga 17 7 20. Fråga 20 12 21. Fråga 21 1 22. Fråga 22 7 23. Fråga 23 5 25. Fråga 25 3 26. Fråga 26 2 27. Fråga 27 2 29. Fråga 29 1 30. Fråga 30 2 31. Fråga 31 1 32. Fråga 32 1 33. Fråga 33 1 36. Fråga 36 5 37. Fråga 37 11 39. Fråga 39 1 40. Fråga 40 1 42. Fråga 42 1 43. Fråga 43 2 49. Fråga 49 1 53. Fråga 53 3 54. Fråga 54 7 56. Fråga 56 2 73. Fråga 73 1 74. Fråga 74 1 75. Fråga 75 33 80. Angett text ej frågenummer 485 99. Uppgift saknas
VAR 426 SVÅR FRÅGA 2 Loc 491 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 02. Fråga 2 1 08. Fråga 8 1 09. Fråga 9 1 10. Fråga 10 1 11. Fråga 11 3 17. Fråga 17 2 20. Fråga 20 4 21. Fråga 21 4 22. Fråga 22 5 23. Fråga 23 3 25. Fråga 25 1 26. Fråga 26 2 27. Fråga 27 1 28. Fråga 28 2 29. Fråga 29 1 30. Fråga 30 1 33. Fråga 33 1 34. Fråga 34 2 36. Fråga 36 2 37. Fråga 37 6 39. Fråga 39 2 40. Fråga 40 2 43. Fråga 43 3 46. Fråga 46 1 49. Fråga 49 3 54. Fråga 54 7 56. Fråga 56 1 69. Fråga 69 1 73. Fråga 73 1 74. Fråga 74 1 75. Fråga 75 33 80. Angett text ej frågenummer 27 00. Frågan ej tillämplig 485 99. Uppgift saknas
VAR 427 SVÅR FRÅGA 3 Loc 493 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 03. Fråga 3 2 10. Fråga 10 1 12. Fråga 12 3 18. Fråga 18 2 21. Fråga 21 2 22. Fråga 22 3 23. Fråga 23 2 25. Fråga 25 3 27. Fråga 27 2 28. Fråga 28 1 29. Fråga 29 1 31. Fråga 31 2 32. Fråga 32 1 34. Fråga 34 1 35. Fråga 35 1 37. Fråga 37 1 38. Fråga 38 4 39. Fråga 39 1 40. Fråga 40 1 44. Fråga 44 1 46. Fråga 46 2 52. Fråga 52 1 55. Fråga 55 5 56. Fråga 56 1 59. Fråga 59 33 80. Angett text ej frågenummer 49 00. Frågan ej tillämplig 485 99. Uppgift saknas
VAR 428 SVÅR FRÅGA 4 Loc 495 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 04. Fråga 4 1 13. Fråga 13 3 19. Fråga 19 1 22. Fråga 22 3 23. Fråga 23 0 24. Fråga 24 2 25. Fråga 25 1 26. Fråga 26 1 28. Fråga 28 3 29. Fråga 29 3 30. Fråga 30 1 35. Fråga 35 1 36. Fråga 36 6 39. Fråga 39 1 55. Fråga 55 2 56. Fråga 56 2 73. Fråga 73 33 80. Angett text ej frågenummer 62 00. Frågan ej tillämplig 485 99. Uppgift saknas
VAR 429 SVÅR FRÅGA 5 Loc 497 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 05. Fråga 5 1 14. Fråga 14 3 20. Fråga 20 1 21. Fråga 21 2 24. Fråga 24 3 27. Fråga 27 1 28. Fråga 28 1 29. Fråga 29 3 31. Fråga 31 1 36. Fråga 36 1 37. Fråga 37 2 40. Fråga 40 1 43. Fråga 43 1 54. Fråga 54 1 56. Fråga 56 33 80. Angett text ej frågenummer 71 00. Frågan ej tillämplig 485 99. Uppgift saknas
VAR 430 SÄTTET ATT FYLLA I Loc 499 width 1 MD=9 Fyllde Du i hela enkäten vid ett tillfälle eller tog Du en eller flera pauser? 329 1. Jag fyllde i hela enkäten vid ett och samma tillfälle 250 2. Jag fyllde enkäten vid två eller flera tillfällen 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 HJÄLP BESVARA FRÅGA Loc 500 width 1 MD=9 Har Du fyllt i hela enkäten själv eller har Du fått hjälp med att besvara en eller flera frågor? 528 1. Jag har fyllt i hela enkäten själv 2 2. Jag har fått hjälp av medborgarkontoret med att besvara enkäten 56 3. Jag har fått hjälp av annan att besvara enkäten 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 432 TID FÖR ATT FYLLA I Loc 501 width 1 MD=9 Hur lång tid tog det ungefär för Dig att fylla i enkäten? 111 1. Mindre än 30 minuter 190 2. 30-45 minuter 122 3. 46-60 minuter 73 4. 61-90 minuter 86 5. Mer än 90 minuter 30 9. Uppgift saknas på hela frågan