SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1996
            Kom-SOM-undersökningen
               Centrum 1996
                SSD 0742

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennert Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1996 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1996 i stadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i
  Mölndals kommun.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Centrum 1996
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte.Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Under hösten 1996 genomförde SOM-institutet, i samarbete med
  SCB, kommunundersökningen 1996 i stadsdelarna Angered, Centrum
  och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i
  huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Ett
  frågeformulär skickades ut till 1 200 av invånarna mellan 15
  0ch 80 år i respektive område. (Med 15-åringar menas personer
  som senast årsskiftet före undersökningens genomförande fyllt
  15 år.) Fältarbetet genomfördes under perioden september till
  och med första hälften av december. Frågeformuläret är inte
  lika omfattande som för Riks- och Väst-SOM. Många frågor är
  dock gemensamma för såväl de olika delarna av
  kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger
  stora möjligheter till jämförelser mellan de tre olika
  nivåerna.

  Svarsfrekvenserna i de olika undersökningarna var 1996:

  Mölndal 65%
  Centrum 64%
  Majorna 60%
  Angered 55%

  För ytterligare information se Kommunundersökningen 1996
  Centrum av Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet,
  Göteborgs universitet

  

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 7422 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Buntnummer 6 Läser Göteborgs-Posten 7 Läser Arbetet/Nyheterna 8 Läser GT 9 Läser annan tidning 10 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 11 Lyssnat på Radio Göteborg P4 12 Lyssnat på Ekonyheter i Sveriges Radio 13 Lyssnat på City 107 14 Lyssnat på Radio Energy (NRJ) 15 Lyssnat på Närradion 16 Tittat på Västnytt i SVT2 17 Tittat på TV4 lokalt Göteborg 18 Tittat på Riksnyheter i TV 19 Tittat på Öppna kanalen på TV 20 Tittat på annan radio-/TV-kanal 21 Informationsblad Centrum 22 Läser annonsblad med nyheter 23 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 24 Tillförlitlig: Radio City 107 25 Tillförlitlig: Närradion 26 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 27 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 28 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 29 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 30 Tillförlitlig: GT 31 Tillförlitlig: Tidningen Centrum 32 Inställning till stadsdelsorganisationen 33 Politiskt intresse 34 Politiskt intresse egen stadsdel 35 Politiskt intresse Göteborg som helhet 36 Demokratin egen stadsdel 37 Demokratin i egen kommun 38 Egen stadsdel: Problem 1 39 Egen stadsdel: Problem 2 40 Egen stadsdel: Problem 3 41 Bästa parti i stadsdelspolitiken 42 Bästa parti i kommunalpolitiken 43 Bästa parti i rikspolitiken 44 Omdöme egen stadsdelsnämnd 45 Omdöme om kommunstyrelsen 46 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 47 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 48 Bra-dåligt: Mer kommunal verksamhet i privat regi 49 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 50 Bra-dåligt: Öka antalet privatskolor 51 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 52 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 53 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 54 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 55 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 56 Bra-dåligt: Öppna sammanträden i stadsdelsnämnderna 57 Bra-dåligt: Direktval till stadsdelsnämnderna 58 Bra-dåligt: Personval till stadsdelsnämnderna 59 Bra-dåligt: Parkeringsgarage under Stora Teatern 60 Bra-dåligt: Del av Oskars-/Götaleden i tunnel 61 SDN ansvarar för arbetsförmedling 62 SDN ansvarar för barnomsorg 63 SDN ansvarar för grundskola 64 SDN ansvarar för gymnasieskola 65 SDN ansvarar för hemtjänst 66 SDN ansvarar för kollektivtrafik 67 SDN ansvarar för sjukhem 68 SDN ansvarar för socialtjänst 69 Serviceutnyttjande: Föräldrakooperativ barnomsorg 70 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 71 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 72 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 73 Serviceutnyttjande: Friskola - grundskola 74 Serviceutnyttjande: Friskola - gymnasieskola 75 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 76 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 77 Serviceutnyttjande: Privatläkare 78 Serviceutnyttjande: Folktandvård 79 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 80 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 81 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 82 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 83 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 84 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 85 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 86 Serviceutnyttjande: Bibliotek 87 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 88 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 89 Stadsdelens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 90 Stadsdelens service: Kommunal barnomsorg 91 Stadsdelens service: Kommunal grundskola 92 Stadsdelens service: Kommunal gymnasieskola 93 Stadsdelens service: Friskola - grundskola 94 Stadsdelens service: Friskola - gymnasieskola 95 Stadsdelens service: Barnavårdscentral 96 Stadsdelens service: Vårdcentral 97 Stadsdelens service: Privatläkare 98 Stadsdelens service: Folktandvård 99 Stadsdelens service: Privattandläkare 100 Stadsdelens service: Äldreomsorg 101 Stadsdelens service: Socialtjänst 102 Stadsdelens service: Handikappomsorg 103 Stadsdelens service: Färdtjänst 104 Stadsdelens service: Kollektivtrafik 105 Stadsdelens service: Idrottsanläggningar 106 Stadsdelens service: Bibliotek 107 Stadsdelens service: Kulturaktivitet 108 Stadsdelens service: Fritidsverksamhet 109 Stadsdelens service: Miljövård 110 Stadsdelens service: Bostadstillgång 111 Stadsdelens service: Gator och vägar 112 Stadsdelens service: Parkskötsel 113 Stadsdelens service: Renhållning offentliga platser 114 Stadsdelens service: Kommunal information 115 Viktigaste serviceområde satsa på 116 Viktigaste serviceområde minska på 117 Servicen i egna stadsdelen 118 Servicen i Göteborg som helhet 119 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 120 Möjlighet att påverka barnomsorg 121 Möjlighet att påverka grundskola 122 Möjlighet att påverka gymnasieskola 123 Möjlighet att påverka äldreomsorg 124 Möjlighet att påverka fritid/kultur 125 Möjlighet att påverka planfrågor 126 Möjlighet att påverka socialtjänsten 127 Påverkat stadsdelsnämndens verksamhet 128 Stadsdelsnämnds verksamhet försökt påverka 129 Sätt påverkat stadsdelsnämndens verksamhet 130 Framgång i påverkan av stadsdelsnämndens verksamhet 131 Bekant med politiker i egen stadsdelsnämnd 132 Bekant med någon kommunpolitiker 133 Åta sig politiskt uppdrag i egen stadsdelsnämnd 134 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 135 Opolitiskt uppdrag barns skola för att påverka verksamheten 136 Frivillig insats: Barnomsorg 137 Frivillig insats: Grundskola 138 Frivillig insats: Äldreomsorg 139 Frivillig insats: Handikappomsorg 140 Frivillig insats: Socialtjänst 141 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 142 Frivillig insats: Kulturverksamhet 143 Frivillig insats: Mot våld och droger 144 Frivillig insats: Invandrares integration 145 Frivillig insats: Parkskötsel 146 Kontakt stadsdelsnämnd: Svårt hitta rätt person 147 Kontakt stadsdelsnämnd: Bra bemötande 148 Kontakt stadsdelsnämnd: Svårförstådda skrivelser 149 Kontakt stadsdelsnämnd: Kunniga tjänstemän 150 Kontakt stadsdelsnämnd: Färre anställda 151 Kontakt stadsdelsnämnd: Korrekt behandling 152 Medlem i facklig organisation 153 Medlem i idrottsföreningen 154 Medlem i konsumentkooperativ 155 Medlem i hyresgästförening 156 Medlem i kulturförening 157 Medlem i politiskt parti 158 Medlem i motororganisation 159 Medlem i miljöorganisation 160 Medlem i pensionärsorganisation 161 Medlem i humanitär hjälporganisation 162 Medlem i föräldraförening 163 Medlem i kvinnoorganisation 164 Medlem i lokal aktionsgrupp 165 Medlem i invandrarorganisation 166 Medlem i annan förening 167 Inställning till Per Clemensson 168 Inställning till Caterina Franceschi-Carlbrand 169 Inställning till Lars Selin 170 Inställning till Sten Stenberg 171 Förtroende för rikspolitiker 172 Förtroende för fackliga ledare 173 Förtroende för TV-journalister 174 Förtroende för dagspressjournalister 175 Förtroende för kommunens politiker 176 Förtroende för kommunens centrala tjänstemän 177 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 178 Förtroende för kommunens kollektivtrafikspersonal 179 Förtroende för stadsdelnämndens politiker 180 Förtroende för stadsdelsnämndens tjänstemän 181 Förtroende för stadsdelens lärare 182 Förtroende för socialarbetare i stadsdelen 183 Förtroende för personal inom äldreomsorgen i stadsdelen 184 Förtroende för bibliotekspersonal i stadsdelen 185 Förtroende för fritidspersonal i stadsdelen 186 Förtroende för barnomsorgspersonal i stadsdelen 187 Information egen stadsdel: Familj 188 Information egen stadsdel: Arbetskamrater 189 Information egen stadsdel: Radio/TV 190 Information egen stadsdel: Artiklar i dagspress 191 Information egen stadsdel: Annonser dagspress 192 Information egen stadsdel: Artiklar i tidningen Centrum 193 Information egen stadsdel: Annonsblad 194 Information egen stadsdel: Stadsdelspolitiker/politiska partier 195 Information egen stadsdel: Kommunala tjänstemän 196 Information egen stadsdel: Stadsdelsnämndens informationsmaterial 197 Information egen stadsdel: Stadsdelsförvaltningens reception 198 Information egen stadsdel: Informationsmöten 199 Information egen stadsdel: Bibliotek 200 Information egen stadsdel: Onsdagsöppet 201 Information egen stadsdel: Fritids- eller intresseorganisationer 202 Information egen stadsdel: Annat sätt 203 Information egen stadsdel: Viktigaste sätt 204 Förbättring av stadsdelsförvaltningens information 205 Aktivitet senaste året: Friluftsliv 206 Aktivitet senaste året: Motion eller idrott 207 Aktivitet senaste året: Biobesök 208 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 209 Aktivitet senaste året: Läst bok 210 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 211 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 212 Aktivitet senaste året: Läst veckotidning 213 Aktivitet senaste året: Umgåtts med vänner 214 Aktivitet senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 215 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök 216 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 217 Aktivitet senaste året: Hyrt videofilm 218 Aktivitet senaste året: Umgåtts med grannar 219 Aktivitet senaste året: Köpt CD-skiva 220 Aktivitet senaste året: Använt persondator 221 Aktivitet senaste året: Använt Internet 222 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 223 Aktivitet senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 224 Aktivitet senaste året: Biblioteksbesök 225 Aktivitet senaste året: Arbetat övertid 226 Aktivitet senaste året: Umgåtts med släkt 227 Aktivitet senaste året: Tecknat, målat, skrivit 228 Aktivitet senaste året: Handlat med värdepapper 229 Nöjd med livet 230 Placering - lita på människor 231 Boendetid i stadsdelen 232 Boendetid i Göteborg 233 Bostad 234 Boendetyp 235 Uppväxtort UP 236 Uppväxtort fader 237 Uppväxtort moder 238 Inflyttningsår 239 Åsikt om boende i kommunen 240 Åsikt om boende i egen stadsdel 241 Åsikt om boende i eget bostadsområde 242 Bästa med att bo i stadsdelen, 1 243 Bästa med att bo i stadsdelen, 2 244 Bästa med att bo i stadsdelen, 3 245 Sämsta med att bo i stadsdelen, 1 246 Sämsta med att bo i stadsdelen, 2 247 Sämsta med att bo i stadsdelen, 3 248 Kan tänka sig att flytta från området 249 Flytta till ett annat område i egen stadsdel 250 Flytta till ett annat område inom kommunen 251 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 252 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 253 Flytta till annat land 254 Förknippar med Ale 255 Förknippar med Alingsås 256 Förknippar med Lerum 257 Förknippar med Mölndal 258 Förknippar med Angered 259 Förknippar med Centrum 260 Förknippar med Majorna 261 Förknippar med Örgryte 262 Färdsätt till arbetet 263 Stadsdelen: Rimligt avstånd till skolor 264 Stadsdelen: Långt till naturen 265 Stadsdelen: Nära till restauranger 266 Stadsdelen: Nattliga nöjeslivet besvärande 267 Stadsdelen: Lätt hitta parkeringsplats 268 Stadsdelen: Störande buller från trafiken 269 Stadsdelen: Nära till offentlig service 270 Stadsdelen: Farligt gå/cykla 271 Stadsdelen: Nära till kulturinstitutioner 272 Stadsdelen: Besvärande luftföroreningar 273 Stadsdelen: Bra kollektivtrafik 274 Stadsdelen: Nära till affärer 275 Stadsdelen: Dåligt med livsmedelsbutiker 276 Stadsdelen: Framkomligheten med bil bör vara svår 277 Pendlar till arbetet 278 Åldersindelning, 1 279 Åldersindelning, 3 280 Åldersindelning, 4 281 Åldersindelning, 2 282 Åldersindelning, 7 283 Kön 284 Medborgarskap 285 Civilstånd 286 Utbildning 287 Arbetsmarknadsgrupp 288 Yrkesarbetande 289 Heltids- eller deltidsarbete 290 Subjektiv yrkesgrupp 291 Statlig, kommunal eller privat tjänst 292 Medlem i fackförening 293 Antal familjemedlemmar 294 Barn 0-3 år 295 Barn 4-6 år 296 Barn 7-15 år 297 Barn 16-20 år 298 Hushållets årsinkomst 299 Bostadsområde 300 Åsikt, centralt läge 301 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 302 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 303 Tillgång till TV 304 Antal TV-apparater 305 Tillgång till telefon 306 Antal telefoner 307 Tillgång till telefonsvarare 308 Tillgång till mobiltelefon 309 Tillgång till text-TV 310 Tillgång till video 311 Tillgång till kabel-TV 312 Tillgång till parabolantenn 313 Tillgång till persondator 314 Tillgång till mikrovågsugn 315 Tillgång till fax 316 Tillgång till CD-spelare 317 Tillgång till fritidshus 318 Tillgång till bil 319 Bil 1: Märke 320 Bil 1: Årsmodell 321 Bil 2: Märke 322 Bil 2: Årsmodell 323 Bil 3: Märke 324 Bil 3: Årsmodell 325 PC-utrustning: Modem 326 PC-utrustning: IT-anslutning 327 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 328 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 329 Roligt att besvara frågorna 330 Lätt att besvara frågorna 331 Svår fråga 1 332 Svår fråga 2 333 Svår fråga 3 334 Svår fråga 4 335 Svår fråga 5 336 Sättet att fylla i enkäten 337 Hjälp besvara fråga/frågor 338 Tid för att fylla i enkäten

VAR 1 SSD STUDY NR 7422              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 7422


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 BUNTNUMMER Loc 16 width 2 Buntnummer 91 01. 51 02. 24 03. 37 04. 37 05. 49 06. 37 07. 37 08. 49 09. 35 10. 37 11. 37 12. 37 13. 51 14. 49 15. 37 16. 12 17. 13 18.
VAR 6 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten 494 1. 6-7 dagar per vecka 66 2. 4-5 dagar per vecka 65 3. 2-3 dagar per vecka 69 4. Mer sällan 7 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 9 1. 6-7 dagar per vecka 14 2. 4-5 dagar per vecka 17 3. 2-3 dagar per vecka 112 4. Mer sällan 279 5. Aldrig 288 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER GT 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 26 1. 6-7 dagar per vecka 30 2. 4-5 dagar per vecka 72 3. 2-3 dagar per vecka 233 4. Mer sällan 131 5. Aldrig 227 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 76 1. 6-7 dagar per vecka 26 2. 4-5 dagar per vecka 68 3. 2-3 dagar per vecka 79 4. Mer sällan 64 5. Aldrig 4 7. Fler än ett svar angivet 402 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 22 width 3 MD= 0 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 31 201. Aftonbladet 2 405. Bohuslänningen 33 409. Expressen 1 412. GT 1 442. Vestmanlands Läns Tidning 1 502. Borås Tidning 1 514. Nya Wermlandstidningen 68 517. Svenska Dagbladet 1 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 56 805. Dagens Nyheter 1 839. Trollhättans Tidning 31 852. Dagens Industri 8 888. 3 891. Utländsk dagstidning 1 985. På lätt svenska - tidning för invandrare 481 000. Har svarat på andra delar av frågan, men har inte skrivit någon mer tidning
VAR 11 LYSSN PÅ RADIO GBG P4 2 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 2 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 2(1) Radio Göteborg P4 98 1. 6-7 dagar per vecka 47 2. 4-5 dagar per vecka 68 3. 2-3 dagar per vecka 224 4. Mer sällan 210 5. Aldrig 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LYSSN EKONYHETER I SR 2 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) <Tar del av> Ekonyheterna i Sveriges Radio <Se F.2 för fullständig frågetext> 179 1. 6-7 dagar per vecka 95 2. 4-5 dagar per vecka 96 3. 2-3 dagar per vecka 132 4. Mer sällan 120 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSN RADIO CITY 107 2 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 2(3) <Tar del av> Radio City 107 <Se F.2 för fullständig frågetext> 49 1. 6-7 dagar per vecka 67 2. 4-5 dagar per vecka 102 3. 2-3 dagar per vecka 184 4. Mer sällan 204 5. Aldrig 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LYSSN NRJ/RADIO ENERGY 2 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 2(4) <Tar del av> NRJ/Radio Energy <Se F.2 för fullständig frågetext> 50 1. 6-7 dagar per vecka 73 2. 4-5 dagar per vecka 96 3. 2-3 dagar per vecka 149 4. Mer sällan 236 5. Aldrig 3 7. Fler än ett svar angivet 111 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LYSSN NÄRRADIO 2 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 2(5) <Tar del av> Närradion <Se F.2 för fullständig frågetext> 10 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 29 3. 2-3 dagar per vecka 145 4. Mer sällan 388 5. Aldrig 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 2 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 2(6) <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 107 1. 6-7 dagar per vecka 126 2. 4-5 dagar per vecka 170 3. 2-3 dagar per vecka 183 4. Mer sällan 74 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 SER PÅ TV4 LOKALT GBG 2 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 2(7) <Tar del av> TV4 lokalt Göteborg <Se F.2 för fullständig frågetext> 63 1. 6-7 dagar per vecka 75 2. 4-5 dagar per vecka 133 3. 2-3 dagar per vecka 239 4. Mer sällan 143 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 SER PÅ RIKSNYHETER TV 2 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 2(8) <Tar del av> Riksnyheter i TV <Se F.2 för fullständig frågetext> 366 1. 6-7 dagar per vecka 162 2. 4-5 dagar per vecka 79 3. 2-3 dagar per vecka 44 4. Mer sällan 21 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 SER ÖPPNA KANALEN I TV 2 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 2(9) <Tar del av> Öppna kanalen på TV <Se F.2 för fullständig frågetext> 23 1. 6-7 dagar per vecka 20 2. 4-5 dagar per vecka 17 3. 2-3 dagar per vecka 85 4. Mer sällan 422 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 2 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 2(10) <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.2 för fullständig frågetext> 181 1. 6-7 dagar per vecka 115 2. 4-5 dagar per vecka 87 3. 2-3 dagar per vecka 106 4. Mer sällan 86 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 INFOBLAD CENTRUM 3 Loc 35 width 1 MD=9 3 Känner Du till och läser Du personligen tidningen Centrum, det informationsblad som ges ut fyra gånger per år av stadsdelsnämnden Centrum? 321 1. Känner till och har läst/tittat i flera nummer 277 2. Känner till och har läst/tittat i enstaka nummer 37 3. Känner till men har aldrig läst/tittat i något nummer 80 5. Känner inte till 1 7. Fler än ett svar angivet 4 9. Uppgift saknas
VAR 22 LÄS ANNBLAD MED NYHET 4 Loc 36 width 1 MD=9 4 Läser Du regelbundet något lokalt annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter? 151 1. Ja 548 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 23 RADIO GBG P4 5 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 5 Om Du tänker på sådant som händer i Centrum, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 5(1) Radio Göteborg P4 111 1. Mycket tillförlitlig 233 2. Ganska tillförlitlig 19 3. Inte särskilt tillförlitlig 3 4. Mindre tillförlitlig 0 5. Inte alls tillförlitlig 296 8. Har ingen uppfattning 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 RADIO CITY 107 5 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) <Rapportering från Centrum> Radio City 107 <Se F.5 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket tillförlitlig 165 2. Ganska tillförlitlig 54 3. Inte särskilt tillförlitlig 26 4. Mindre tillförlitlig 11 5. Inte alls tillförlitlig 334 8. Har ingen uppfattning 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 NÄRRADION 5 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 5(3) <Rapportering från Centrum> Närradion <Se F.5 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket tillförlitlig 99 2. Ganska tillförlitlig 17 3. Inte särskilt tillförlitlig 11 4. Mindre tillförlitlig 10 5. Inte alls tillförlitlig 445 8. Har ingen uppfattning 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 VÄSTNYTT I SVT2 5 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 5(4) <Rapportering från Centrum> Västnytt i SVT2 <Se F.5 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket tillförlitlig 292 2. Ganska tillförlitlig 8 3. Inte särskilt tillförlitlig 3 4. Mindre tillförlitlig 2 5. Inte alls tillförlitlig 2 7. Fler än ett svar angivet 91 8. Har ingen uppfattning 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 TV4 LOKALT GÖTEBORG 5 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 5(5) <Rapportering från Centrum> TV4 lokalt Göteborg <Se F.5 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket tillförlitlig 279 2. Ganska tillförlitlig 25 3. Inte särskilt tillförlitlig 8 4. Mindre tillförlitlig 0 5. Inte alls tillförlitlig 187 8. Har ingen uppfattning 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 GÖTEBORGS-POSTEN 5 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 5(6) <Rapportering från Centrum> Göteborgs-Posten <Se F.5 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket tillförlitlig 364 2. Ganska tillförlitlig 23 3. Inte särskilt tillförlitlig 3 4. Mindre tillförlitlig 1 5. Inte alls tillförlitlig 41 8. Har ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 ARBETET/NYHETERNA 5 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 5(7) <Rapportering från Centrum> Arbetet/Nyheterna <Se F.5 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket tillförlitlig 133 2. Ganska tillförlitlig 21 3. Inte särskilt tillförlitlig 12 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 395 8. Har ingen uppfattning 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 GT 5 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 5(8) <Rapportering från Centrum> GT <Se F.5 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket tillförlitlig 138 2. Ganska tillförlitlig 105 3. Inte särskilt tillförlitlig 96 4. Mindre tillförlitlig 44 5. Inte alls tillförlitlig 231 8. Har ingen uppfattning 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 TIDNINGEN CENTRUM 5 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 5(9) <Rapportering från Centrum> Tidningen Centrum, som ges ut av stadsdelsnämnden Centrum <Se F.5 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket tillförlitlig 236 2. Ganska tillförlitlig 31 3. Inte särskilt tillförlitlig 15 4. Mindre tillförlitlig 3 5. Inte alls tillförlitlig 314 8. Har ingen uppfattning 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 INST STADSDELSORG 6 Loc 46 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 6 År 1990 delades Göteborg in i 21 stadsdelar, var och en med en politisk nämnd (SDN). Vilken är Din inställning till stadsdelsorganisationen? 7 1. Mycket positiv 72 2. Ganska positiv 185 3. Varken positiv eller negativ 141 4. Ganska negativ 81 5. Mycket negativ 2 7. Fler än ett svar angivet 226 8. Ingen uppfattning 6 9. Uppgift saknas
VAR 33 POLITISKT INTRESSE 7 Loc 47 width 1 MD=9 7 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 116 1. Mycket intresserad 348 2. Ganska intresserad 209 3. Inte särskilt intresserad 42 4. Inte alls intresserad 5 9. Uppgift saknas
VAR 34 POL INTR STADSDEL 8 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 8 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör stadsdelen Centrum respektive Göteborg som helhet? 8(1) Stadsdelen Centrum 87 1. Mycket intresserad 312 2. Ganska intresserad 256 3. Inte särskilt intresserad 50 4. Inte alls intresserad 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 POL INTR GÖTEBORG 8 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) <Politiskt intresse> Göteborg som helhet <Se F.8 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket intresserad 374 2. Ganska intresserad 153 3. Inte särskilt intresserad 37 4. Inte alls intresserad 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 DEMOKRATIN I STADSDEL 19 Loc 50 width 1 MD GE 9 9 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i stadsdelen Centrum respektive i Göteborg som helhet? 9(1) Stadsdelen Centrum 6 1. Mycket nöjd 359 2. Ganska nöjd 223 3. Inte särskilt nöjd 58 4. Inte alls nöjd 74 9. Uppgift saknas
VAR 37 DEMOKRATIN I GÖTEBORG 9 Loc 51 width 1 MD GE 9 9(2) <Demokratin> Göteborg som helhet <Se F.9 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket nöjd 382 2. Ganska nöjd 200 3. Inte särskilt nöjd 50 4. Inte alls nöjd 79 9. Uppgift saknas
VAR 38 EGEN STADSDEL PROBL 1 10 Loc 52 width 3 MD=999 10 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Centrum idag? Ange högst tre frågor/problem. 10(1) Egen stadsdel: Problem 1 2 001. Skatten i kommunen 5 020. Kommunens ekonomi, budgeten 2 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 2 050. Sociala frågor 32 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 33 070. Sjukvården allmänt 1 077. Handikappfrågor 1 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 17 080. Skolan, utbildning 10 088. Alkohol/narkotika/droger 25 090. Barnomsorgen 3 100. Kultur 13 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 62 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 24 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 45 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 5 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 15 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 13 130. Gator/vägar/renhållning/parker 8 140. Bostäder (allmänt) 6 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 14 145. Stadsplanefrågor/planefrågor/byggfrågor/byggplaner 81 150. Miljöfrågor 2 160. Politiker 1 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 1 175. Information till medborgarna 2 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 1 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 185. Nedskärningar: Inom kultur 2 200. Lokal fråga Göteborg SDN 22 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 3 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 30 235. Lag och ordning/brottslighet 3 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 18 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 3 240. Invandrar/flyktingfrågor 2 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 1 250. Regionfrågor 2 270. Demokrati 1 280. Etik, moral 1 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 4 889. Ej tillämpligt 5 995. Vet ej 194 999. Svar saknas
VAR 39 EGEN STADSDEL PROBL 2 10 Loc 55 width 3 MD= 0 or GE 999 10(2) <Egen stadsdel> Problem 2 <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 003. Andra skatter 2 020. Kommunens ekonomi 2 022. Kommunens ekonomi: Ekonomi övrigt 1 023. Kommunens ekonomi: Stadsdelens ekonomi, budgeten 1 030. Offentlig sektor 2 050. Sociala frågor 1 055. Fördelningsfrågor 28 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 1 062. Äldreomsorg: Färdtjänsten 26 070. Sjukvården allmänt 1 077. Handikappfrågor 21 080. Skolan, utbildning 6 088. Alkohol/narkotika/droger 16 090. Barnomsorgen 7 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 2 110. Fritids/idrottsfrågor 2 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 32 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 31 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 15 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 1 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 30 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 17 130. Gator/vägar/renhållning/parker 1 133. 7 140. Bostäder (allmänt) 4 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 15 145. Stadsplanefrågor/planefrågor/byggfrågor/byggplaner 42 150. Miljöfrågor 3 170. Byråkrati, tillgänglighet 1 175. Information till medborgarna 2 180. Nedskärningar allmänt 1 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 12 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 3 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 19 235. Lag och ordning/brottslighet 1 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 16 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 1 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 241. Invandrar/flyktingfrågor: Främligsfientlighet 1 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 1 290. Fallskärmsavtal 5 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 132 000. Frågan ej tillämplig 203 999. Svar saknas
VAR 40 EGEN STADSDEL PROBL 3 10 Loc 58 width 3 MD= 0 or GE 999 10(3) <Egen stadsdel> Problem 3 <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 001. Skatten i kommunen 5 022. Kommunens ekonomi: Ekonomi övrigt 1 024. Kommunens ekonomi: Resursfördelningssystemet 2 051. Sociala frågor: Socialbidrag 16 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 13 070. Sjukvården allmänt 1 071. Sjukvården :Vårdcentraler 1 072. Sjukvården :Husläkare 2 077. Handikappfrågor 17 080. Skolan, utbildning 2 088. Alkohol/narkotika/droger 8 090. Barnomsorgen 4 100. Kultur 1 102. Kultur: Teater 2 110. Fritids/idrottsfrågor 9 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 18 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 11 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 10 124. Kommunikation/trafik : P-lisor/parkering 14 130. Gator/vägar/renhållning/parker 6 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 12 145. Stadsplanefrågor/planefrågor/byggfrågor/byggplaner 22 150. Miljöfrågor 1 160. Politiker (allmänt) 2 180. Nedskärningar allmänt 2 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 9 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 4 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 8 235. Lag och ordning/brottslighet 1 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 4 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 1 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 2 250. Regionfrågor 3 270. Demokrati 2 506. Övrigt: Omsorg (allmänt, ej specificerat) 297 000. Frågan ej tillämplig 203 999. Svar saknas
VAR 41 BÄSTA PARTI 11 Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 99 11 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 11(1) Bästa parti i Din stadsdel 42 01. Vänsterpartiet 92 02. Socialdemokraterna 11 03. Centerpartiet 56 04. Folkpartiet 186 05. Moderaterna 7 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 45 07. Miljöpartiet 18 08. Annat parti 3 77. Fler än ett svar angivet 122 00. Uppgift saknas på delfrågan 138 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 11 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 11(2) Bästa parti i kommunalpolitiken <Se F.11 för fullständig frågetext> 57 01. Vänsterpartiet 122 02. Socialdemokraterna 11 03. Centerpartiet 63 04. Folkpartiet 185 05. Moderaterna 8 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 47 07. Miljöpartiet 11 08. Annat parti 4 77. Fler än ett svar angivet 74 00. Uppgift saknas på delfrågan 138 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 BÄSTA PARTI RIKSPOL 11 Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 99 11(3) Bästa parti i rikspolitiken <Se F.11 för fullständig frågetext> 63 01. Vänsterpartiet 101 02. Socialdemokraterna 21 03. Centerpartiet 51 04. Folkpartiet 245 05. Moderaterna 12 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 50 07. Miljöpartiet 13 08. Annat parti 5 77. Fler än ett svar angivet 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 138 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 OMDÖME SDN 12 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 12 Hur tycker Du att stadsdelsnämnden Centrum respektive kommunstyrelsen i Göteborg sköter sin uppgift? 12(1) Stadsdelsnämnden Centrum sköter sin uppgift 4 1. Mycket bra 77 2. Ganska bra 183 3. Varken bra eller dåligt 54 4. Ganska dåligt 21 5. Mycket dåligt 361 8. Ingen uppfattning 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 12 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) <Sköter sin uppgift> Göteborgs kommunstyrelse <Se F.12 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bra 145 2. Ganska bra 187 3. Varken bra eller dåligt 77 4. Ganska dåligt 31 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 245 8. Ingen uppfattning 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 MINSKA OFFENT SEKTOR 13 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 13 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 13(1) Minska den offentliga sektorn 106 1. Mycket bra förslag 142 2. Ganska bra förslag 139 3. Varken bra eller dåligt förslag 142 4. Ganska dåligt förslag 151 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 13 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Höja kvaliten på den kommunala servicen <Se F.13 för fullständig frågetext> 304 1. Mycket bra förslag 271 2. Ganska bra förslag 88 3. Varken bra eller dåligt förslag 11 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 KOM VERKS I PRIV REGI 13 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) Överföra kommunal affärsverksamhet t ex energiverk, i privata händer <Se F.13 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra förslag 170 2. Ganska bra förslag 151 3. Varken bra eller dåligt förslag 130 4. Ganska dåligt förslag 137 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 SJUKVÅRD I PRIV REGI 13 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.13 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket bra förslag 162 2. Ganska bra förslag 127 3. Varken bra eller dåligt förslag 167 4. Ganska dåligt förslag 131 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 FLER PRIVATSKOLOR 13 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) Öka antalet privatskolor <Se F.13 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket bra förslag 174 2. Ganska bra förslag 177 3. Varken bra eller dåligt förslag 116 4. Ganska dåligt förslag 100 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 PRIVAT ÄLDREOMSORG 13 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.13 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket bra förslag 171 2. Ganska bra förslag 130 3. Varken bra eller dåligt förslag 163 4. Ganska dåligt förslag 159 5. Mycket dåligt förslag 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 13 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 13(7) Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.13 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket bra förslag 162 2. Ganska bra förslag 81 3. Varken bra eller dåligt förslag 147 4. Ganska dåligt förslag 195 5. Mycket dåligt förslag 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 SKATTEHÖJNING 13 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.13 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket bra förslag 180 2. Ganska bra förslag 170 3. Varken bra eller dåligt förslag 153 4. Ganska dåligt förslag 121 5. Mycket dåligt förslag 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 13 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.13 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 98 2. Ganska bra förslag 175 3. Varken bra eller dåligt förslag 243 4. Ganska dåligt förslag 137 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 HÖJDA KOM AVGIFTER 13 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.13 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket bra förslag 197 2. Ganska bra förslag 197 3. Varken bra eller dåligt förslag 142 4. Ganska dåligt förslag 75 5. Mycket dåligt förslag 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 ÖPPNA SAMMANTR SDN 13 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) Införa öppna sammanträden i stadsdelsnämnderna <Se F.13 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket bra förslag 248 2. Ganska bra förslag 173 3. Varken bra eller dåligt förslag 9 4. Ganska dåligt förslag 9 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 DIREKTVAL SDN 13 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) Införa direktval till stadsdelsnämnderna <Se F.13 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket bra förslag 206 2. Ganska bra förslag 262 3. Varken bra eller dåligt förslag 27 4. Ganska dåligt förslag 21 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 PERSONVAL SDN 13 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) Införa personval vid val till stadsdelsnämnderna <Se F.13 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket bra förslag 184 2. Ganska bra förslag 255 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 25 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 GARAGE UNDER STORAN 13 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 13(14) Bygga parkeringsgarage under Stora Teatern <Se F.13 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket bra förslag 131 2. Ganska bra förslag 135 3. Varken bra eller dåligt förslag 112 4. Ganska dåligt förslag 204 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 OSKARSLEDEN I TUNNEL 13 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 13(15) Lägga del av Oskars-/Götaleden i tunnel <Se F.13 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket bra förslag 185 2. Ganska bra förslag 168 3. Varken bra eller dåligt förslag 56 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 SDN ARBETSFÖRMEDLING 14 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 14 Vilka verksamheter har stadsdelsnämnderna i Göteborg idag ansvar för? 14(1) Arbetsförmedling 43 1. Stadsdelarna ansvarar för 348 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 278 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 SDN BARNOMSORG 14 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Barnomsorg <Se F.14 för fullständig frågetext> 449 1. Stadsdelarna ansvarar för 12 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 213 8. Vet ej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 SDN GRUNDSKOLA 14 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Grundskola <Se F.14 för fullständig frågetext> 339 1. Stadsdelarna ansvarar för 94 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 235 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 SDN GYMNASIESKOLA 14 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Gymnasieskola <Se F.14 för fullständig frågetext> 130 1. Stadsdelarna ansvarar för 252 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 286 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 SDN HEMTJÄNST 14 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Hemtjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 432 1. Stadsdelarna ansvarar för 15 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 226 8. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 SDN KOLLEKTIVTRAFIK 14 Loc 89 width 1 MD=0 14(6) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Kollektivtrafik <Se F.14 för fullständig frågetext> 36 1. Stadsdelarna ansvarar för 418 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 219 8. Vet ej 31 9. Uppgift saknas på hela frågan 14 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 67 SDN SJUKHEM 14 Loc 90 width 1 MD=0 14(7) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Sjukhem <Se F.14 för fullständig frågetext> 254 1. Stadsdelarna ansvarar för 117 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 4 7. Fler än ett svar angivet 297 8. Vet ej 31 9. Uppgift saknas på hela frågan 17 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 68 SDN SOCIALTJÄNST 14 Loc 91 width 1 MD=0 14(8) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Socialtjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 387 1. Stadsdelarna ansvarar för 53 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 237 8. Vet ej 31 9. Uppgift saknas på hela frågan 10 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 69 KOOPERATIV BARNOMSORG 15 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 15 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig utnyttjar 15(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 8 1. Utnyttjar själv 44 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 623 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 KOMMUNAL BARNOMSORG 15 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 15(2) <Serviceutnyttjande> Kommunal barnomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 30 1. Utnyttjar själv 97 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 545 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 15 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 15(3) <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 18 1. Utnyttjar själv 139 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 524 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 KOMMUNAL GYMNASIESK 15 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 15(4) <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 28 1. Utnyttjar själv 83 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 569 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 FRISKOLA-GRUNDSKOLA 15 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 15(5) <Serviceutnyttjande> Friskola - grundskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 8 1. Utnyttjar själv 35 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 616 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 FRISKOLA-GYMNASIESK 15 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 15(6) <Serviceutnyttjande> Friskola - gymnasieskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 7 1. Utnyttjar själv 24 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 629 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 BARNAVÅRDSCENTRAL 15 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 15(7) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.15 för fullständig frågetext> 51 1. Utnyttjar själv 120 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 500 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 VÅRDCENTRAL 15 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 15(8) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.15 för fullständig frågetext> 258 1. Utnyttjar själv 152 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 278 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 PRIVATLÄKARE 15 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 15(9) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.15 för fullständig frågetext> 374 1. Utnyttjar själv 92 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 213 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 FOLKTANDVÅRD 15 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 15(10) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.15 för fullständig frågetext> 197 1. Utnyttjar själv 126 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 348 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 PRIVATTANDLÄKARE 15 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 15(11) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.15 för fullständig frågetext> 465 1. Utnyttjar själv 92 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 134 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 ÄLDREOMSORG 15 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 26(12) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 7 1. Utnyttjar själv 93 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 567 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 SOCIALTJÄNST 15 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 15(13) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.15 för fullständig frågetext> 14 1. Utnyttjar själv 41 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 612 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 FÄRDTJÄNST 15 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 15(14) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.15 för fullständig frågetext> 28 1. Utnyttjar själv 99 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 550 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 HANDIKAPPOMSORG 15 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 15(15) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 7 1. Utnyttjar själv 37 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 621 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 KOLLEKTIVTRAFIK 15 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 15(16) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.15 för fullständig frågetext> 532 1. Utnyttjar själv 85 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 78 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 IDROTTSANLÄGGNINGAR 15 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 15(17) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.15 för fullständig frågetext> 331 1. Utnyttjar själv 112 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 232 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 BIBLIOTEK 15 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 15(18) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.15 för fullständig frågetext> 514 1. Utnyttjar själv 82 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 96 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 KULTURAKTIVITETER 15 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 15(19) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.15 för fullständig frågetext> 472 1. Utnyttjar själv 47 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 165 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 FRITIDSVERKSAMHET 15 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 15(20) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.15 för fullständig frågetext> 251 1. Utnyttjar själv 112 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 318 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 NÖJD KOOP BARNOMSORG 16 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 16 Vad anser Du om servicen i Centrum på följande områden: 16(1) Föräldrakooperativ barnomsorg 7 1. Mycket nöjd 12 2. Ganska nöjd 28 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 631 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 NÖJD KOM BARNOMSORG 16 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal barnomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket nöjd 38 2. Ganska nöjd 28 3. Varken nöjd eller missnöjd 21 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 570 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 16 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal grundskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket nöjd 36 2. Ganska nöjd 45 3. Varken nöjd eller missnöjd 31 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 536 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 16 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal gymnasieskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket nöjd 56 2. Ganska nöjd 48 3. Varken nöjd eller missnöjd 29 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 523 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 NÖJD FRISK - GRUNDSK 16 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Friskola grundskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket nöjd 15 2. Ganska nöjd 29 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 612 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 NÖJ FRISK - GYMNASISK 16 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Friskola - gymnasieskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket nöjd 10 2. Ganska nöjd 27 3. Varken nöjd eller missnöjd 3 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 614 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 NÖJD BVC 16 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Barnavårdscentral <Se F.16 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket nöjd 46 2. Ganska nöjd 32 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 563 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 NÖJD VÅRDCENTRAL 16 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Vårdcentral <Se F.16 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket nöjd 135 2. Ganska nöjd 107 3. Varken nöjd eller missnöjd 35 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 344 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 NÖJD PRIVATLÄKARE 16 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 16(9) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Privatläkare <Se F.16 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket nöjd 171 2. Ganska nöjd 60 3. Varken nöjd eller missnöjd 10 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 255 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 NÖJD FOLKTANDVÅRD 16 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 16(10) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Folktandvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket nöjd 109 2. Ganska nöjd 56 3. Varken nöjd eller missnöjd 14 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 404 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 16 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 16(11) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Privattandläkare <Se F.16 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket nöjd 136 2. Ganska nöjd 37 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 224 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 NÖJD ÄLDREOMSORG 16 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 16(12) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Äldreomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket nöjd 26 2. Ganska nöjd 37 3. Varken nöjd eller missnöjd 54 4. Ganska missnöjd 43 5. Mycket missnöjd 516 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 NÖJD SOCIALTJÄNST 16 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 16(13) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Socialtjänst <Se F.16 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket nöjd 15 2. Ganska nöjd 34 3. Varken nöjd eller missnöjd 21 4. Ganska missnöjd 30 5. Mycket missnöjd 572 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 16 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 16(14) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Handikappomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket nöjd 15 2. Ganska nöjd 28 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 608 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 NÖJD FÄRDTJÄNST 16 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 16(15) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Färdtjänst <Se F.16 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket nöjd 30 2. Ganska nöjd 39 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 560 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 16 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 16(16) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kollektivtrafik <Se F.16 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket nöjd 303 2. Ganska nöjd 121 3. Varken nöjd eller missnöjd 88 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 60 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 16 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 16(17) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Idrottsanläggningar <Se F.16 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket nöjd 236 2. Ganska nöjd 121 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 236 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 NÖJD BIBLIOTEK 16 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 16(18) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Bibliotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket nöjd 271 2. Ganska nöjd 69 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 90 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 NÖJD KULTURAKTIVITET 16 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 16(19) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kulturaktiviteter <Se F.16 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket nöjd 278 2. Ganska nöjd 125 3. Varken nöjd eller missnöjd 17 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 161 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 16 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 16(20) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Fritidsverksamhet <Se F.16 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket nöjd 159 2. Ganska nöjd 122 3. Varken nöjd eller missnöjd 17 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 334 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NÖJD MILJÖVÅRD 16 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 16 Vad anser Du om servicen i Din stadsdel på följande områden: 16(21) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Miljövård 6 1. Mycket nöjd 121 2. Ganska nöjd 202 3. Varken nöjd eller missnöjd 117 4. Ganska missnöjd 50 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 183 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 16 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 16(22) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Tillgång till bostäder <Se F.16 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket nöjd 98 2. Ganska nöjd 157 3. Varken nöjd eller missnöjd 157 4. Ganska missnöjd 100 5. Mycket missnöjd 154 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 16 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 16(23) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Gator och vägar <Se F.16 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket nöjd 227 2. Ganska nöjd 211 3. Varken nöjd eller missnöjd 141 4. Ganska missnöjd 48 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 29 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NÖJD PARKSKÖTSEL 16 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 16(24) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Skötsel av parker/grönområden <Se F.16 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket nöjd 356 2. Ganska nöjd 152 3. Varken nöjd eller missnöjd 60 4. Ganska missnöjd 31 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 20 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NÖJD RENHÅLLNING 16 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 16(25) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Renhållning på allmänna platser <Se F.16 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket nöjd 298 2. Ganska nöjd 156 3. Varken nöjd eller missnöjd 112 4. Ganska missnöjd 54 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 17 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 NÖJD KOM INFORMATION 16 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 16(26) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal information <Se F.16 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket nöjd 138 2. Ganska nöjd 278 3. Varken nöjd eller missnöjd 99 4. Ganska missnöjd 62 5. Mycket missnöjd 104 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 SERVICE SATSA PÅ 17 Loc 138 width 2 MD=99 17 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Göteborg, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 4 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 27 02. Kommunal barnomsorg 64 03. Kommunal grundskola 12 04. Kommunal gymnasieskola 4 05. Friskola - grundskola 4 06. Friskola - gymnasieskola 0 07. Barnavårdscentral 16 08. Vårdcentral 4 09. Privatläkare 1 10. Folktandvård 3 11. Privattandläkare 187 12. Äldreomsorg 11 13. Socialtjänst 10 14. Handikappomsorg 1 15. Färdtjänst 68 16. Kollektivtrafik 3 17. Idrottsanläggningar 7 18. Bibliotek 16 19. Kulturaktiviteter 8 20. Fritidsverksamhet 112 21. Miljövård 49 22. Tillgång till bostäder 27 23. Gator och vägar 4 24. Skötsel av parker/grönområden 21 25. Renhållning på allmänna platser 13 26. Kommunal information 2 77. Fler än ett svar angivet 42 99. Uppgift saknas
VAR 116 SERVICE MINSKA PÅ 18 Loc 140 width 2 MD=99 18 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Göteborg, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 16 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 12 02. Kommunal barnomsorg 2 03. Kommunal grundskola 1 04. Kommunal gymnasieskola 55 05. Friskola - grundskola 51 06. Friskola - gymnasieskola 3 07. Barnavårdscentral 5 08. Vårdcentral 31 09. Privatläkare 6 10. Folktandvård 23 11. Privattandläkare 3 12. Äldreomsorg 77 13. Socialtjänst 2 14. Handikappomsorg 16 15. Färdtjänst 3 16. Kollektivtrafik 94 17. Idrottsanläggningar 7 18. Bibliotek 61 19. Kulturaktiviteter 28 20. Fritidsverksamhet 1 21. Miljövård 13 22. Tillgång till bostäder 23 23. Gator och vägar 16 24. Skötsel av parker/grönområden 8 25. Renhållning på allmänna platser 53 26. Kommunal information 3 77. Fler än ett svar angivet 107 99. Uppgift saknas
VAR 117 SERVICEN SDN 19 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 19 Hur tycker Du på det hela taget att den service som stadsdelsnämnden ansvarar för fungerar och vad är Din åsikt om den kommunala servicen i Göteborg som helhet? 19(1) Stadsdelsnämnden Centrum 7 1. Mycket bra 131 2. Ganska bra 178 3. Varken bra eller dåligt 49 4. Ganska dåligt 18 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 315 8. Ingen uppfattning 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 SERVICE GÖTEBORGS KOM 19 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) <Kommunal service> Göteborg som helhet <Se F.19 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra 175 2. Ganska bra 207 3. Varken bra eller dåligt 60 4. Ganska dåligt 21 5. Mycket dåligt 234 8. Ingen uppfattning 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 20 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 20 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 20(1) Hälso- och sjukvård 9 1. Mycket goda möjligheter 37 2. Ganska goda möjligheter 71 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 146 4. Ganska dåliga möjligheter 227 5. Mycket dåliga möjligheter 197 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 PÅVERKA BARNOMSORG 20 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket goda möjligheter 32 2. Ganska goda möjligheter 63 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 97 4. Ganska dåliga möjligheter 150 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 331 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 PÅVERKA GRUNDSKOLA 20 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 22 2. Ganska goda möjligheter 72 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 102 4. Ganska dåliga möjligheter 165 5. Mycket dåliga möjligheter 2 7. Fler än ett svar angivet 315 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 20 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket goda möjligheter 27 2. Ganska goda möjligheter 67 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 97 4. Ganska dåliga möjligheter 161 5. Mycket dåliga möjligheter 327 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 20 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 14 2. Ganska goda möjligheter 65 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 117 4. Ganska dåliga möjligheter 192 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 295 8. Ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 PÅVERKA FRITID/KULTUR 20 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 20(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.20 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket goda möjligheter 40 2. Ganska goda möjligheter 116 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 110 4. Ganska dåliga möjligheter 148 5. Mycket dåliga möjligheter 260 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 PÅVERKA PLANFRÅGOR 20 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 20(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.20 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket goda möjligheter 20 2. Ganska goda möjligheter 71 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 102 4. Ganska dåliga möjligheter 183 5. Mycket dåliga möjligheter 308 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 20 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 20(8) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänst <Se F.20 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 7 2. Ganska goda möjligheter 53 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 95 4. Ganska dåliga möjligheter 196 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 331 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 PÅVERKAT SDN 21 Loc 152 width 1 MD=0 21(1) Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon av stadsdelsnämndens verksamheter eller någon annan kommunal verksamhet? 74 1. Ja, som privatperson 43 2. Ja, i mitt arbete 589 5. Nej 5 7. Fler än ett svar angivet 9 0. Uppgift saknas
VAR 128 VERKSAMHET PÅVERKAT 21 Loc 153 width 2 MD= 0 21(2) (OM JA) Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 11 01. Barnomsorg 11 02. Fritidsfrågor/kultur 16 03. Grundskola 14 04. Hälso- och sjukvård 7 05. Skötsel av parker och grönområden 5 06. Socialtjänst 20 07. Trafikfrågor 15 08. Äldreomsorg 20 09. Annan verksamhet 28 77. Fler än ett svar angivet 573 00. Uppgift saknas
VAR 129 SÄTT PÅVERKAT 21 Loc 155 width 2 MD= 0 21(3) På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 19 01. Tog kontakt med personal 22 02. Tog kontakt med tjänstemän 4 03. Tog kontakt med politiker 3 04. Tog kontakt med tidning, radio eller TV 2 05. Arbete i ett politiskt parti 9 06. Arbete i annan organisation 15 07. Skrev på protestlista eller deltog i demonstration 3 08. Deltog i möte om stadsdelsnämndens verksamhet 17 09. På annat sätt 56 77. Fler än ett svar angivet 570 00. Uppgift saknas
VAR 130 FRAMGÅNG PÅVERKAN 21 Loc 157 width 1 MD=0 21(4) Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 11 1. Ja 36 2. Ja, delvis 90 5. Nej 3 7. Fler än ett svar angivet 60 8. Vet ej 520 0. Uppgift saknas
VAR 131 BEKANT SDN-POLITIKER 22 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 22 Är Du personligen bekant med någon politiker? 22(1) I stadsdelsnämnden Centrum 30 1. Ja 669 5. Nej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 PERS BEK POLIT GBG 22 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) <Personligen bekant> Kommunpolitiker i fullmäktige/central nämnd eller styrelse i Göteborg <Se F.22 för fullständig frågetext> 98 1. Ja 599 5. Nej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 POL UPPDR EGEN SDN 23 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 23 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 23(1) I stadsdelsnämnden Centrum 146 1. Ja 558 5. Nej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 POL UPPDR GBG:S KOM 23 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Tänka att åta sig politiskt uppdrag> I fullmäktige/central nämnd eller styrelse i Göteborg <Se F.23 för fullständig frågetext> 152 1. Ja 546 5. Nej 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 24 Loc 162 width 1 MD=9 24 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg för att kunna vara med att påverka hur verksamheten bedrivs? 339 1. Ja 313 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 136 FRIV INS: BARNOMSORG 25 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 25 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 25(1) Barnomsorg 43 1. Ja, regelbundet 224 2. Ja, någon gång 218 3. Nej, knappast 185 4. Nej, absolut inte 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FRIV INS: GRUNDSKOLA 25 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Frivillig insats> Grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 36 1. Ja, regelbundet 215 2. Ja, någon gång 238 3. Nej, knappast 178 4. Nej, absolut inte 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 25 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 31 1. Ja, regelbundet 256 2. Ja, någon gång 243 3. Nej, knappast 153 4. Nej, absolut inte 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FRIV INS: HANDIKAPPOM 25 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 21 1. Ja, regelbundet 218 2. Ja, någon gång 274 3. Nej, knappast 160 4. Nej, absolut inte 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 25 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 13 1. Ja, regelbundet 123 2. Ja, någon gång 310 3. Nej, knappast 223 4. Nej, absolut inte 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FRIV INS: FRITIDSVERK 25 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 45 1. Ja, regelbundet 259 2. Ja, någon gång 210 3. Nej, knappast 153 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 FRIV INS: KULTURVERKS 25 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 56 1. Ja, regelbundet 280 2. Ja, någon gång 200 3. Nej, knappast 133 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 FRIV INS: MOT VÅLD MM 25 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.25 för fullständig frågetext> 62 1. Ja, regelbundet 333 2. Ja, någon gång 166 3. Nej, knappast 113 4. Nej, absolut inte 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 FRIV INS: INV INTEGR 25 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.25 för fullständig frågetext> 43 1. Ja, regelbundet 225 2. Ja, någon gång 237 3. Nej, knappast 167 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 25 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) <Frivillig insats> Skötsel av parker och grönområden <Se F.25 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, regelbundet 181 2. Ja, någon gång 273 3. Nej, knappast 201 4. Nej, absolut inte 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 KONT SDN RÄTT PERSON 26 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 26 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med verksamhetspersonal och tjänstemän inom stadsdelsförvaltningen Centrum, hur tycker Du att följande påståenden stämmer överens med Din egen uppfattning? Jag har haft svårt att hitta rätt person 50 1. Stämmer mycket bra 81 2. Stämmer ganska bra 43 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 489 8. Vet ej 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 KONT SDN: BRA BEMÖTT 26 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) <Kontakt stadsdelsnämnd> Jag har fått ett bra bemötande <Se F.26 för fullständig frågetext> 28 1. Stämmer mycket bra 104 2. Stämmer ganska bra 45 3. Stämmer ganska dåligt 15 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 484 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 KONT SDN: SKRIVELSER 26 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) <Kontakt stadsdelsnämnd> Skrivelser och andra meddelanden har varit svåra att förstå <Se F.26 för fullständig frågetext> 13 1. Stämmer mycket bra 50 2. Stämmer ganska bra 58 3. Stämmer ganska dåligt 66 4. Stämmer mycket dåligt 490 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 KONT SDN: KUNNIGA TJ 26 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) <Kontakt stadsdelsnämnd> De anställda har varit kunniga <Se F.26 för fullständig frågetext> 13 1. Stämmer mycket bra 83 2. Stämmer ganska bra 66 3. Stämmer ganska dåligt 21 4. Stämmer mycket dåligt 491 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 KONT SDN: FÄRRE ANST 26 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) <Kontakt stadsdelsnämnd> Stadsdelsförvaltningen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.26 för fullständig frågetext> 42 1. Stämmer mycket bra 46 2. Stämmer ganska bra 28 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 541 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 KONT SDN: KORR BEHAND 26 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) <Kontakt stadsdelsnämnd> Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad <Se F.26 för fullständig frågetext> 36 1. Stämmer mycket bra 92 2. Stämmer ganska bra 48 3. Stämmer ganska dåligt 16 4. Stämmer mycket dåligt 486 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan9
VAR 152 MEDLEM FACKFÖRENING 27 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 27 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 27(1) Facklig organisation 28 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 66 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 279 3. Medlem 307 5. Icke medlem 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 MEDLEM IDROTTSFÖREN 27 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Medlemskap> Idrotts- och friluftsförening <Se F.27 för fullständig frågetext> 45 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 36 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 140 3. Medlem 433 5. Icke medlem 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 MEDLEM KONSUMENTKOOP 27 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.27 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 129 3. Medlem 519 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 27 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.27 för fullständig frågetext> 24 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 52 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 193 3. Medlem 405 5. Icke medlem 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 MEDLEM KULTURFÖRENING 27 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.27 för fullständig frågetext> 20 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 40 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 77 3. Medlem 514 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 MEDLEM POLITISK PARTI 27 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.27 för fullständig frågetext> 12 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 27 3. Medlem 609 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 MEDLEM MOTORORG 27 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 27(7) <Medlemskap> Motororganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 39 3. Medlem 607 5. Icke medlem 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 MEDLEM MILJÖORGANISAT 27 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 27(8) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 55 3. Medlem 586 5. Icke medlem 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 MEDLEM PENSIONÄRSORG 27 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 27(9) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 16 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 40 3. Medlem 599 5. Icke medlem 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 27 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 27(10) <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 10 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 124 3. Medlem 513 5. Icke medlem 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 27 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 27(11) <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.27 för fullständig frågetext> 8 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 20 3. Medlem 618 5. Icke medlem 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 MEDLEM KVINNOORG 27 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 27(12) <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 10 3. Medlem 632 5. Icke medlem 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 MEDLEM LOK AKTGRUPP 27 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 27(13) <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.27 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 2 3. Medlem 641 5. Icke medlem 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 MEDLEM INVANDRARORG 27 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 27(14) <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 4 3. Medlem 635 5. Icke medlem 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 MEDLEM ANNAN FÖRENING 27 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 27(15) <Medlemskap> Annan förening <Se F.27 för fullständig frågetext> 44 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 47 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 124 3. Medlem 427 5. Icke medlem 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 OMDÖME PER CLEMENSSON 28 Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 99 28 Var skulle Du personligen vilja placera några politiker i Din stadsdelsnämnd på nedanstående skala? 28(1) Per Clemensson 3 01. -5 Ogillar starkt 3 02. -4 0 03. -3 0 04. -2 4 05. -1 72 06. 0 Varken gillar eller ogillar 3 07. +1 4 08. +2 6 09. +3 3 10. +4 1 11. +5 Gillar starkt 575 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 3 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 OMDÖME C FRANCESCHI 28 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 28(2) <Omdöme SDN-politiker> Caterina Franceschi-Carlbrand <Se F.28 för fullständig frågetext> 5 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 2 03. -3 3 04. -2 1 05. -1 77 06. 0 Varken gillar eller ogillar 4 07. +1 6 08. +2 6 09. +3 3 10. +4 5 11. +5 Gillar starkt 564 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 1 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 OMDÖME LARS SELIN 28 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 28(3) <Omdöme SDN-politiker> Lars Selin <Se F.28 för fullständig frågetext> 0 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 0 03. -3 0 04. -2 0 05. -1 69 06. 0 Varken gillar eller ogillar 1 07. +1 0 08. +2 2 09. +3 2 10. +4 3 11. +5 Gillar starkt 595 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 OMDÖME STEN STENBERG 28 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 28(4) <Omdöme SDN-politiker> Sten Stenberg <Se F.28 för fullständig frågetext> 1 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 0 03. -3 0 04. -2 1 05. -1 71 06. 0 Varken gillar eller ogillar 1 07. +1 0 08. +2 3 09. +3 1 10. +4 2 11. +5 Gillar starkt 592 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 4 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 FÖRTROENDE RIKSPOL 29 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 29 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 29(1) Rikspolitiker 9 1. Mycket stort förtroende 126 2. Ganska stort förtroende 222 3. Varken stort eller litet förtroende 218 4. Ganska litet förtroende 126 5. Mycket litet förtroende 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 FÖRTROENDE FACKL LED 29 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Fackliga ledare <Se F.29 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stort förtroende 76 2. Ganska stort förtroende 219 3. Varken stort eller litet förtroende 219 4. Ganska litet förtroende 172 5. Mycket litet förtroende 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 FÖRTROENDE TV-JOURNAL 29 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i TV <Se F.29 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 204 2. Ganska stort förtroende 292 3. Varken stort eller litet förtroende 111 4. Ganska litet förtroende 71 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 FÖRTR DAGSPRESSJOURN 29 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i dagspressen <Se F.29 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stort förtroende 192 2. Ganska stort förtroende 279 3. Varken stort eller litet förtroende 125 4. Ganska litet förtroende 81 5. Mycket litet förtroende 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 FÖRTR KOMMUNPOL GBG 30 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 30(1) I Göteborg som helhet, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 30(1.1) Kommunpolitiker i Göteborg som helhet 7 1. Mycket stort förtroende 123 2. Ganska stort förtroende 272 3. Varken stort eller litet förtroende 103 4. Ganska litet förtroende 56 5. Mycket litet förtroende 139 8. Ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 FÖRTR GBG:S CENTR TJ 30 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Göteborgs centrala tjänstemän <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stort förtroende 88 2. Ganska stort förtroende 275 3. Varken stort eller litet förtroende 94 4. Ganska litet förtroende 59 5. Mycket litet förtroende 176 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 30 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 206 1. Mycket stort förtroende 346 2. Ganska stort förtroende 83 3. Varken stort eller litet förtroende 22 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 3 7. Fler än ett svar angivet 40 8. Ingen uppfattning 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 FÖRTR KOLLTR PERSONAL 30 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 59 1. Mycket stort förtroende 317 2. Ganska stort förtroende 190 3. Varken stort eller litet förtroende 50 4. Ganska litet förtroende 34 5. Mycket litet förtroende 53 8. Ingen uppfattning 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 FÖRTR POL DIN SDN 30 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) I Din stadsdel, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 30(2.1) Politiker i din stadsdelnämnd 4 1. Mycket stort förtroende 37 2. Ganska stort förtroende 175 3. Varken stort eller litet förtroende 61 4. Ganska litet förtroende 48 5. Mycket litet förtroende 368 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 FÖRTR SDN:S TJÄNSTEM 30 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Stadsdelsförvaltningens chefer och tjänstemän <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 3 1. Mycket stort förtroende 36 2. Ganska stort förtroende 160 3. Varken stort eller litet förtroende 72 4. Ganska litet förtroende 55 5. Mycket litet förtroende 364 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 FÖRTROENDE LÄRARE 30 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Lärare <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 37 1. Mycket stort förtroende 218 2. Ganska stort förtroende 128 3. Varken stort eller litet förtroende 36 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 266 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 FÖRTR SOCIALARBETARE 30 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Socialarbetare <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 127 2. Ganska stort förtroende 134 3. Varken stort eller litet förtroende 43 4. Ganska litet förtroende 32 5. Mycket litet förtroende 332 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 30 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.5) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Verksamhetspersonal inom äldreomsorgen <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort förtroende 180 2. Ganska stort förtroende 104 3. Varken stort eller litet förtroende 32 4. Ganska litet förtroende 14 5. Mycket litet förtroende 313 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 30 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.6) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Bibliotekspersonal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 131 1. Mycket stort förtroende 297 2. Ganska stort förtroende 96 3. Varken stort eller litet förtroende 8 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 153 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 30 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.7) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Fritidspersonal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 49 1. Mycket stort förtroende 184 2. Ganska stort förtroende 114 3. Varken stort eller litet förtroende 7 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 333 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 30 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.8) <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Verksamhetspersonal inom barnomsorgen <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 54 1. Mycket stort förtroende 173 2. Ganska stort förtroende 78 3. Varken stort eller litet förtroende 12 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 367 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 INF STDEL: FAMILJ 31 Loc 218 width 1 MD=9 31(1) På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Centrum? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 31(1.1) Familj, släkt, vänner 226 1. Markerat 473 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 188 INF STDEL: ARBETSKAMR 31 Loc 219 width 1 MD=9 31(1.2) <Information kommunala frågor i Centrum> Arbetskamrater <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 182 1. Markerat 517 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 189 INF STDEL: RADIO/TV 31 Loc 220 width 1 MD=9 31(1.3) <Information kommunala frågor i Centrum> Radio/TV <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 526 1. Markerat 173 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 190 INF STDEL: ART DAGSPR 31 Loc 221 width 1 MD=9 31(1.4) <Information kommunala frågor i Centrum> Artiklar i dagspress <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 592 1. Markerat 107 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 191 INF STDEL: ANN DAGSPR 31 Loc 222 width 1 MD=9 31(1.5) <Information kommunala frågor i Centrum> Kommunala annonser i dagspress <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 483 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 192 INF STDEL: TIDN CENTR 31 Loc 223 width 1 MD=9 31(1.6) <Information kommunala frågor i Centrum> Artiklar i tidningen Centrum, informationsbladet som utges av stadsdelsnämnden Centrum <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 293 1. Markerat 406 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 193 INF STDEL: ANNONSBLAD 31 Loc 224 width 1 MD=9 31(1.7) <Information kommunala frågor i Centrum> Annonsblad/lokal gratistidning <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 567 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 194 INF STDEL: POL PART 31 Loc 225 width 1 MD=9 31(1.8) <Information kommunala frågor i Centrum> Stadsdelspolitiker/politiska partier <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 687 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 195 INF STDEL: KOM TJMÄN 31 Loc 226 width 1 MD=9 31(1.9) <Information kommunala frågor i Centrum> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 678 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 196 INF STDEL: INFMATER 31 Loc 227 width 1 MD=9 31(1.10) <Information kommunala frågor i Centrum> Stadsdelsnämndens informationsmaterial <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 669 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 197 INF STDEL: RECEPTION 31 Loc 228 width 1 MD=9 31(1.11) <Information kommunala frågor i Centrum> Stadsdelsförvaltningens reception <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 696 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 198 INF STDEL: INFMÖTEN 31 Loc 229 width 1 MD=9 31(1.12) <Information kommunala frågor i Centrum> Informationsmöten <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 688 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 199 INF STDEL: BIBLIOTEK 31 Loc 230 width 1 MD=9 31(1.13) <Information kommunala frågor i Centrum> Bibliotek <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 633 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 200 INF STDEL: ONSDAGSÖPP 31 Loc 231 width 1 MD=9 31(1.14) <Information kommunala frågor i Centrum> Onsdagsöppet (träff med någon av stadsdelsnämndens politiker) <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 693 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 201 INF STDEL: FRITIDSORG 31 Loc 232 width 1 MD=9 31(1.15) <Information kommunala frågor i Centrum> Fritids- eller intresseorganisationer <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 677 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 202 INF STDEL: ANNAT SÄTT 31 Loc 233 width 1 MD=9 31(1.16) <Information kommunala frågor i Centrum> Annat sätt <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 692 5. Ej markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 203 INF SDN: VIKTIG SÄTT 31 Loc 234 width 2 MD= 0 31(2) Vilket av dessa sätt är viktigast för dig? 32 01. Familj, släkt, vänner 7 02. Arbetskamrater 162 03. Radio/TV 296 04. Artiklar i dagspress 15 05. Kommunala annonser i dagspress 18 06. Artiklar i tidningen Centrum 8 07. Annonsblad/lokal gratistidning 3 08. Stadsdelspolitiker/politiska partier 2 09. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 3 10. Stadsdelsnämndens informationsmaterial 0 11. Stadsdelsförvaltningens reception 2 12. Informationsmöten 2 13. Bibliotek 1 14. Onsdagsöppet 0 15. Information från fritids- eller intresseorganisationer 3 16. Annat sätt 4 77. Fler än ett svar angivet 162 00. Uppgift saknas
VAR 204 INF FRÅN SDN FÖRBÄTTR 31 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) Om informationen från stadsdelsförvaltningen i Centrum skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 66 1. Information genom ett informationskontor i Centrum 27 2. Information genom personalen vid de olika verksamheterna 460 3. Information via massmedia 20 4. Information genom telefonupplysning 36 5. Information via internet 24 6. Annat sätt 27 7. Fler än ett svar angivet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 AKTIVET: FRILUFTSLIV 32 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 32 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 32(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 84 1. Flera gånger i veckan 165 2. Någon gång i veckan 226 3. Någon gång i månaden 83 4. Någon gång i kvartalet 39 5. Någon gång i halvåret 56 6. Någon gång under året 36 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 AKTIVET: IDROTTAT 32 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) <Aktivitet senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.32 för fullständig frågetext> 214 1. Flera gånger i veckan 195 2. Någon gång i veckan 112 3. Någon gång i månaden 36 4. Någon gång i kvartalet 31 5. Någon gång i halvåret 29 6. Någon gång under året 77 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 AKTIVET: BIOBESÖK 32 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 32(3) <Aktivitet senaste året> Gått på bio <Se F.32 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 26 2. Någon gång i veckan 197 3. Någon gång i månaden 178 4. Någon gång i kvartalet 85 5. Någon gång i halvåret 98 6. Någon gång under året 109 7. Ingen gång 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 AKTIVET: TEATERBESÖK 32 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 32(4) <Aktivitet senaste året> Gått på teater <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 7 2. Någon gång i veckan 44 3. Någon gång i månaden 116 4. Någon gång i kvartalet 121 5. Någon gång i halvåret 182 6. Någon gång under året 219 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 AKTIVET: LÄST BOK 32 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 32(5) <Aktivitet senaste året> Läst någon bok <Se F.32 för fullständig frågetext> 236 1. Flera gånger i veckan 88 2. Någon gång i veckan 162 3. Någon gång i månaden 96 4. Någon gång i kvartalet 41 5. Någon gång i halvåret 58 6. Någon gång under året 23 7. Ingen gång 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 AKTIVET: DISK POLITIK 32 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 32(6) <Aktivitet senaste året> Diskuterat politik <Se F.32 för fullständig frågetext> 153 1. Flera gånger i veckan 169 2. Någon gång i veckan 147 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 44 5. Någon gång i halvåret 58 6. Någon gång under året 62 7. Ingen gång 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 AKTIVET: BESÖK GUDSTJ 32 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 32(7) <Aktivitet senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.32 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 11 2. Någon gång i veckan 30 3. Någon gång i månaden 40 4. Någon gång i kvartalet 54 5. Någon gång i halvåret 172 6. Någon gång under året 385 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 AKTIVET: LÄST VECKOT 32 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 32(8) <Aktivitet senaste året> Läst veckotidningar <Se F.32 för fullständig frågetext> 70 1. Flera gånger i veckan 148 2. Någon gång i veckan 209 3. Någon gång i månaden 82 4. Någon gång i kvartalet 48 5. Någon gång i halvåret 74 6. Någon gång under året 72 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 AKTIVET: UMG M VÄNNER 32 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 32(9) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.32 för fullständig frågetext> 342 1. Flera gånger i veckan 243 2. Någon gång i veckan 102 3. Någon gång i månaden 11 4. Någon gång i kvartalet 3 5. Någon gång i halvåret 3 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 AKTIVET: SPELAT TIPS 32 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 32(10) <Aktivitet senaste året> Spelat på tips, lotto eller V75 <Se F.32 för fullständig frågetext> 12 1. Flera gånger i veckan 109 2. Någon gång i veckan 98 3. Någon gång i månaden 77 4. Någon gång i kvartalet 47 5. Någon gång i halvåret 83 6. Någon gång under året 275 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 AKTIVET: RESTAURANGB 32 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 32(11) <Aktivitet senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.32 för fullständig frågetext> 45 1. Flera gånger i veckan 131 2. Någon gång i veckan 245 3. Någon gång i månaden 95 4. Någon gång i kvartalet 53 5. Någon gång i halvåret 50 6. Någon gång under året 81 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 AKTIVET: REST UTOMLAN 32 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 32(12) <Aktivitet senaste året> Rest utomlands <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 34 3. Någon gång i månaden 110 4. Någon gång i kvartalet 158 5. Någon gång i halvåret 242 6. Någon gång under året 155 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 AKTIVET: HYRT VIDEOF 32 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 32(13) <Aktivitet senaste året> Hyrt videofilm <Se F.32 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 39 2. Någon gång i veckan 184 3. Någon gång i månaden 106 4. Någon gång i kvartalet 57 5. Någon gång i halvåret 75 6. Någon gång under året 233 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 AKTIVET: UMG GRANNAR 32 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 32(14) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.32 för fullständig frågetext> 42 1. Flera gånger i veckan 53 2. Någon gång i veckan 80 3. Någon gång i månaden 51 4. Någon gång i kvartalet 47 5. Någon gång i halvåret 96 6. Någon gång under året 331 7. Ingen gång 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 AKTIVET: KÖPT CD-SKIV 32 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 32(15) <Aktivitet senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 13 2. Någon gång i veckan 126 3. Någon gång i månaden 176 4. Någon gång i kvartalet 103 5. Någon gång i halvåret 108 6. Någon gång under året 168 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 AKTIVET: ANV PERSDAT 32 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 32(16) <Aktivitet senaste året> Använt persondator <Se F.32 för fullständig frågetext> 331 1. Flera gånger i veckan 59 2. Någon gång i veckan 59 3. Någon gång i månaden 19 4. Någon gång i kvartalet 11 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 195 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 AKTIVET: ANV INTERNET 32 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 32(17) <Aktivitet senaste året> Kört på Internet <Se F.32 för fullständig frågetext> 91 1. Flera gånger i veckan 60 2. Någon gång i veckan 67 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 47 6. Någon gång under året 387 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 AKTIVET: RÖKT 32 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 32(18) <Aktivitet senaste året> Rökt/snusat <Se F.32 för fullständig frågetext> 169 1. Flera gånger i veckan 36 2. Någon gång i veckan 33 3. Någon gång i månaden 10 4. Någon gång i kvartalet 4 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 426 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 AKTIVET: DRUCKI SPRIT 32 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 32(19) <Aktivitet senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.32 för fullständig frågetext> 73 1. Flera gånger i veckan 283 2. Någon gång i veckan 218 3. Någon gång i månaden 41 4. Någon gång i kvartalet 19 5. Någon gång i halvåret 28 6. Någon gång under året 42 7. Ingen gång 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 AKTIVET: BIBLIOTEKSBE 32 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 32(20) <Aktivitet senaste året> Gått på bibliotek <Se F.32 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger i veckan 76 2. Någon gång i veckan 185 3. Någon gång i månaden 115 4. Någon gång i kvartalet 60 5. Någon gång i halvåret 83 6. Någon gång under året 147 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 AKTIVET: ARB ÖVERTID 32 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 32(21) <Aktivitet senaste året> Arbetat övertid <Se F.32 för fullständig frågetext> 139 1. Flera gånger i veckan 116 2. Någon gång i veckan 110 3. Någon gång i månaden 36 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 25 6. Någon gång under året 240 7. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 AKTIVET: UMGÅTT SLÄKT 32 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 32(22) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.32 för fullständig frågetext> 59 1. Flera gånger i veckan 168 2. Någon gång i veckan 274 3. Någon gång i månaden 111 4. Någon gång i kvartalet 48 5. Någon gång i halvåret 30 6. Någon gång under året 14 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 AKTIVET: TECKNAT M.M. 32 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 32(23) <Aktivitet senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.32 för fullständig frågetext> 81 1. Flera gånger i veckan 60 2. Någon gång i veckan 77 3. Någon gång i månaden 49 4. Någon gång i kvartalet 30 5. Någon gång i halvåret 65 6. Någon gång under året 334 7. Ingen gång 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 AKTIVET: HANDL VÄRDEP 32 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 32(24) <Aktivitet senaste året> Handlat med värdepapper (aktier, obligationer mm) <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 49 3. Någon gång i månaden 56 4. Någon gång i kvartalet 71 5. Någon gång i halvåret 124 6. Någon gång under året 386 7. Ingen gång 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 NÖJD MED LIVET 33 Loc 261 width 1 MD=9 33 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 258 1. Mycket nöjd 368 2. Ganska nöjd 68 3. Inte särskilt nöjd 12 4. Inte alls nöjd 14 9. Uppgift saknas
VAR 230 SKALA LITA MÄNNISKOR 34 Loc 262 width 2 MD=99 34 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 10 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 5 02. 1 21 03. 2 52 04. 3 36 05. 4 86 06. 5 74 07. 6 160 08. 7 155 09. 8 61 10. 9 40 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 20 99. Uppgift saknas
VAR 231 TID BOTT I CENTRUM 35 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 35 Hur länge har Du bott i Centrum respektive i Göteborg? 35(1) I Centrum 27 1. Har alltid bott här 22 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 193 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 86 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 259 5. Inflyttad, har bott här 1 till 6 år 52 6. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 23 7. Fler än ett svar angivet 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 TID BOTT I GÖTEBORG 35 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) <Tid bott > I Göteborg <Se F.35 för fullständig frågetext> 82 1. Har alltid bott här 57 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 160 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 51 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 113 5. Inflyttad, har bott här 1 till 6 år 16 6. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 46 7. Fler än ett svar angivet 190 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 BOSTAD 36 Loc 266 width 1 MD=9 36 Hur bor Du för närvarande? 22 1. I villa eller radhus i småhusområde 675 2. I lägenhet i flerfamiljhus 23 9. Uppgift saknas
VAR 234 BOENDETYP 37 Loc 267 width 1 MD=9 37 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 541 1. Hyr bostaden 165 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 14 9. Uppgift saknas
VAR 235 UPPVÄXTORT SJÄLV 38 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 38(1) Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 38(1.1) Du själv 83 1. Ren landsbygd i Sverige 138 2. Mindre tätort i Sverige 136 3. Stad eller större tätort i Sverige 280 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 13 5. Annat land i Norden 21 6. Annat land i Europa 16 7. Land utanför Europa 14 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 UPPVÄXTORT FADER 38 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 38(1.2) <Uppväxtort> Din far <Se F.38(1) för fullständig frågetext> 165 1. Ren landsbygd i Sverige 127 2. Mindre tätort i Sverige 123 3. Stad eller större tätort i Sverige 194 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 28 5. Annat land i Norden 39 6. Annat land i Europa 20 7. Land utanför Europa 9 8. Fler än ett svar angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 UPPVÄXTORT MODER 38 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 38(1.3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.38(1) för fullständig frågetext> 172 1. Ren landsbygd i Sverige 140 2. Mindre tätort i Sverige 104 3. Stad eller större tätort i Sverige 199 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 31 5. Annat land i Norden 33 6. Annat land i Europa 18 7. Land utanför Europa 7 8. Fler än ett svar angivet 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 INFLYTTNINGSÅR 38 Loc 271 width 2 MD= 0 or GE 99 38(2) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: Vilket år flyttade Du till Sverige? 1 45. 1945 2 49. 1949 1 50. 1950 1 53. 1953 1 54. 1954 1 55. 1955 3 56. 1956 1 57. 1957 2 62. 1962 66. 1966 . . 95. 1995 647 00. Uppgift saknas på delfrågan 10 99. Uppgift saknas på hela frågan Kod: 45 49 50 53 54 55 56 57 62 66 67 68 70 Frek: 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 Kod: 71 72 73 75 76 77 78 79 80 82 84 85 86 Frek: 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 1 1 4 Kod: 89 91 92 93 94 95 0 99 Frek: 3 1 1 4 3 6 647 10
VAR 239 BRA BO I GÖTEBORG 39 Loc 273 width 2 MD= 0 or GE 99 39(1) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Göteborg? 1 01. -5 Mycket dåligt 0 02. -4 5 03. -3 5 04. -2 4 05. -1 36 06. 0 Varken bra eller dåligt 16 07. +1 49 08. +2 130 09. +3 177 10. +4 261 11. +5 Mycket bra 1 77. Fler än ett svar angivet 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 BRA BO STADSDEL 39 Loc 275 width 2 MD= 0 or GE 99 39(2) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Centrum? 1 01. -5 Mycket dåligt 0 02. -4 0 03. -3 3 04. -2 6 05. -1 19 06. 0 Varken bra eller dåligt 9 07. +1 53 08. +2 112 09. +3 192 10. +4 298 11. +5 Mycket bra 1 77. Fler än ett svar angivet 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 BRA BO BOSTADSOMR 39 Loc 277 width 2 MD= 0 or GE 99 39(3) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i det bostadsområde där Du bor? 2 01. -5 Mycket dåligt 3 02. -4 3 03. -3 2 04. -2 6 05. -1 24 06. 0 Varken bra eller dåligt 13 07. +1 38 08. +2 92 09. +3 172 10. +4 310 11. +5 Mycket bra 1 77. Fler än ett svar angivet 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 BÄST I STADSDELEN, 1 40 Loc 279 width 2 MD=99 40(1) Vad är det bästa med att bo i Centrum? 40(1.1) Bästa med att bo i stadsdelen, 1 0 01. Barnvänligt 3 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 39 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 29 04. Bra / nära kommunal service 9 05. Kollektivtrafiken 0 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 12 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 503 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 49 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 5 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 0 11. Skatten 0 12. Småstadsatmosfären 0 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 0 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 8 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 1 16. Storleken (lagom stort etc) 2 20. Annat 60 99. Uppgift saknas
VAR 243 BÄST I STADSDELEN, 2 40 Loc 281 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.2) Bästa med att bo i stadsdelen, 2 <Se F.40(1) för fullständig frågetext> 5 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 51 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 21 04. Bra / nära kommunal service 28 05. Kollektivtrafiken 22 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 19 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 70 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 9 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 11 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 1 20. Annat 423 00. Frågan ej tillämplig 60 99. Uppgift saknas
VAR 244 BÄST I STADSDELEN, 3 40 Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.3) Bästa med att bo i stadsdelen, 3 <Se F.40(1) för fullständig frågetext> 22 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 9 04. Bra / nära kommunal service 11 05. Kollektivtrafiken 10 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 8 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 14 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 9 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 575 00. Frågan ej tillämplig 60 99. Uppgift saknas
VAR 245 SÄMST I STADSDELEN, 1 40 Loc 285 width 2 MD=99 40(2) Vad är det sämsta med att bo i Centrum? 40(2.1) Sämsta med att bo i stadsdelen, 1 0 01. Arbetslöshet 19 02. Bostäder 0 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 0 04. Industrier 0 05. Invandrarproblem 6 06. Kollektivtrafiken 0 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 0 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 21 09. Kriminalitet, våld 3 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 0 11. Långt till centrum 72 12. Långt till natur 4 13. Missbruk, utslagning, droger 45 14. Parkering 5 15. Prostitution 0 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 0 17. Segregation 0 18. Skatten 0 19. Sociala problem 0 20. Stadsdelens dåliga ekonomi 0 21. Stadsdelens dåliga rykte 18 22. Störande nattliv, busliv 0 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 336 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 0 25. Ungdomsproblem 63 30. Annat (vet ej) 128 99. Uppgift saknas
VAR 246 SÄMST I STADSDELEN, 2 40 Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.2) Sämsta med att bo i stadsdelen, 2 <Se F.40(2) för fullständig frågetext> 9 02. Bostäder 1 05. Invandrarproblem 5 06. Kollektivtrafiken 1 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 12 09. Kriminalitet, våld 1 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 23 12. Långt till natur 5 13. Missbruk, utslagning, droger 15 14. Parkering 1 15. Prostitution 18 22. Störande nattliv, busliv 21 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 4 30. Annat (vet ej) 476 00. Frågan ej tillämplig 128 99. Uppgift saknas
VAR 247 SÄMST I STADSDELEN, 3 40 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.3) Sämsta med att bo i stadsdelen, 3 <Se F.40(2) för fullständig frågetext> 1 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 2 06. Kollektivtrafiken 6 09. Kriminalitet, våld 2 12. Långt till natur 2 14. Parkering 1 19. Sociala problem 2 22. Störande nattliv, busliv 4 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 1 25. Ungdomsproblem 571 00. Frågan ej tillämplig 128 99. Uppgift saknas
VAR 248 TÄNKA SIG FLYTTA 41 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 41(1) Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor? Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 461 1. Ja 248 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 FLYTTA INOM STADSDEL 41 Loc 292 width 1 MD=9 41(2) Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 41(2.1) Till annat område i stadsdel 254 1. Markerat 458 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 250 FLYTTA ANNAN DEL GBG 41 Loc 293 width 1 MD=9 41(2.2) <Flytta> Till annan del av Göteborg <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 469 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 251 FLYTT ANN KOMM GBGREG 41 Loc 294 width 1 MD=9 41(2.3) <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 574 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 252 FLYTTA KOMM EJ GBGREG 41 Loc 295 width 1 MD=9 41(2.4) <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 198 1. Markerat 514 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 253 FLYTTA UTOMLANDS 41 Loc 296 width 1 MD=9 41(5) <Flytta> Till annat land <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 497 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 254 FÖRKNIPPAR MED ALE 42 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 42 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen/stadsdelar i Göteborg? Ange med enstaka ord eller uttryck. 42(1) Kommuner: Ale 187 1. Har skrivit text 480 2. Ingen uppfattning 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 42 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 42(2) <Förknippar med> Kommuner: Alingsås <Se F.42 för fullständig frågetext> 375 1. Har skrivit text 289 2. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 FÖRKNIPPAR MED LERUM 42 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 42(3) <Förknippar med> Kommuner: Lerum <Se F.42 för fullständig frågetext> 327 1. Har skrivit text 336 2. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 42 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 42(4) <Förknippar med> Kommuner: Mölndal <Se F.42 för fullständig frågetext> 406 1. Har skrivit text 252 2. Ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 FÖRKNIPPAR M ANGERED 42 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 42(5) <Förknippar med> Stadsdelar: Angered <Se F.42 för fullständig frågetext> 486 1. Har skrivit text 179 2. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 FÖRKNIPPAR M CENTRUM 42 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 42(6) <Förknippar med> Stadsdelar: Centrum <Se F.42 för fullständig frågetext> 511 1. Har skrivit text 149 2. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 FÖRKNIPPAR M MAJORNA 42 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 42(7) <Förknippar med> Stadsdelar: Majorna <Se F.42 för fullständig frågetext> 445 1. Har skrivit text 213 2. Ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 FÖRKNIPPAR M ÖRGRYTE 42 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 42(8) <Förknippar med> Stadsdelar: Örgryte <Se F.42 för fullständig frågetext> 468 1. Har skrivit text 192 2. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 FÄRDS TILL ARBETET 43 Loc 305 width 2 MD=99 43 Vilket av dessa färdsätt använde Du huvudsakligen Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Markera endast Ditt huvudsakliga färdmedel) 164 01. Till fots 139 02. Cykel 4 03. MC/moped 142 04. Bil som förare 16 05. Bil som passagerare 43 06. Buss 46 07. Spårvagn 3 08. Tåg/pendeltåg 2 09. Båt/färja 5 10. Annat 70 11. Arbetar ej/går ej i skolan 75 77. Fler än ett svar angivet 11 99. Uppgift saknas
VAR 263 AVSTÅND TILL SKOLOR 44 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 44 Här ber vi Dig ta ställning till ett antal påstående om stadsdelen Centrum. Markera för varje påstående det svarsalternativ som stämmer bäst överens med Din egen uppfattning. 44(1) Skolor och daghem ligger på rimligt avstånd från bostaden 232 1. Stämmer helt 120 2. Stämmer delvis 10 3. Stämmer knappast 5 4. Stämmer inte alls 324 8. Har ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 LÅNGT TILL NATUREN 44 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 44(2) Det är för långt till natur och rekreationsområden <Se F.44 för fullständig frågetext> 93 1. Stämmer helt 251 2. Stämmer delvis 163 3. Stämmer knappast 165 4. Stämmer inte alls 24 8. Har ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 NÄRA TILL RESTAURANG 44 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 44(3) Det är nära till restauranger och nöjesliv <Se F.44 för fullständig frågetext> 588 1. Stämmer helt 74 2. Stämmer delvis 8 3. Stämmer knappast 7 4. Stämmer inte alls 23 8. Har ingen uppfattning 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 NATTLIG NÖJESLIV STÖR 44 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 44(4) Det nattliga nöjeslivet är besvärande <Se F.44 för fullständig frågetext> 24 1. Stämmer helt 129 2. Stämmer delvis 142 3. Stämmer knappast 356 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 50 8. Har ingen uppfattning 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 LÄTT FÅ PARKERINGSPL 44 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 44(5) Det är lätt att hitta lediga parkeringsplatser <Se F.44 för fullständig frågetext> 43 1. Stämmer helt 120 2. Stämmer delvis 142 3. Stämmer knappast 287 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 104 8. Har ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 BULLRET STÖRANDE 44 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 44(6) Bullret från trafiken är störande <Se F.44 för fullständig frågetext> 96 1. Stämmer helt 239 2. Stämmer delvis 157 3. Stämmer knappast 191 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 17 8. Har ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 OFFENTL SERVICE NÄRA 44 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 44(7) Det är nära till offentlig service <Se F.44 för fullständig frågetext> 281 1. Stämmer helt 292 2. Stämmer delvis 39 3. Stämmer knappast 5 4. Stämmer inte alls 79 8. Har ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 FARLIGT GÅ O CYKLA 44 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 44(8) Det är farligt att ta sig fram som gående eller på cykel i centrum <Se F.44 för fullständig frågetext> 148 1. Stämmer helt 301 2. Stämmer delvis 144 3. Stämmer knappast 90 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 18 8. Har ingen uppfattning 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 NÄRA TILL KULTURINST 44 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 44(9) Det är bra att det är nära till kulturinstitutioner <Se F.44 för fullständig frågetext> 430 1. Stämmer helt 159 2. Stämmer delvis 20 3. Stämmer knappast 6 4. Stämmer inte alls 77 8. Har ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 LUFTFÖRORENINGAR 44 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 44(10) Luftföroreningarna i Centrum är besvärande <Se F.44 för fullständig frågetext> 205 1. Stämmer helt 307 2. Stämmer delvis 119 3. Stämmer knappast 40 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 32 8. Har ingen uppfattning 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 BRA KOLLEKTIVTRAFIK 44 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 44(11) Kollektivtrafiken är väl utbyggd <Se F.44 för fullständig frågetext> 217 1. Stämmer helt 315 2. Stämmer delvis 92 3. Stämmer knappast 53 4. Stämmer inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 25 8. Har ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 NÄRA TILL AFFÄRER 44 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 44(12) Det är nära till affärer och banker <Se F.44 för fullständig frågetext> 526 1. Stämmer helt 155 2. Stämmer delvis 15 3. Stämmer knappast 5 4. Stämmer inte alls 5 8. Har ingen uppfattning 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 DÅLIG M LIVSMEDELSAFF 44 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 44(13) Tillgången till vanliga livsmedelsbutiker är dålig <Se F.44 för fullständig frågetext> 68 1. Stämmer helt 159 2. Stämmer delvis 166 3. Stämmer knappast 308 4. Stämmer inte alls 6 8. Har ingen uppfattning 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 FRAMKOML MED BIL SVÅR 44 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 44(14) Det bör vara svårt att ta sig fram i Centrum med bil <Se F.44 för fullständig frågetext> 169 1. Stämmer helt 197 2. Stämmer delvis 98 3. Stämmer knappast 169 4. Stämmer inte alls 66 8. Har ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 PENDLAR TILL ARBETE 45 Loc 321 width 1 MD=9 45 Arbetar Du i Centrum/Göteborgs kommun eller pendlar Du till arbete i annan stadsdel/kommun? 259 1. Arbetar i Centrum 142 2. Arbetar i annan stadsdel 66 3. Pendlar till arbete i en annan kommun 228 4. Arbetar ej 10 7. Fler än ett svar angivet 15 9. Uppgift saknas
VAR 278 ÅLDERSINDELNING, 1 Loc 322 width 1 MD=9 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor 46 Vilket år är Du född? 46(1) Åldersindelning, 1 261 1. 15-29 år 216 2. 30-49 år 201 3. 50-75 år 42 9. Uppgift saknas
VAR 279 ÅLDERSINDELNING, 3 Loc 323 width 1 MD=9 46(2) Åldersindelning, 3 <Se F.46 för fullständig frågetext> 286 1. 15-30 år 287 2. 31-60 år 105 3. 61-75 år 42 9. Uppgift saknas
VAR 280 ÅLDERSINDELNING, 4 Loc 324 width 1 MD=9 46(3) Åldersindelning, 4 <Se F.46 för fullständig frågetext> 286 1. 15-30 år 287 2. 31-60 år 140 3. 61-80 år 7 9. Uppgift saknas
VAR 281 ÅLDERSINDELNING, 2 Loc 325 width 1 MD=9 46(4) Åldersindelning, 2 <Se F.46 för fullständig frågetext> 261 1. 15-29 år 216 2. 30-49 år 128 3. 50-64 år 108 4. 65-80 år 7 9. Uppgift saknas
VAR 282 ÅLDERSINDELNING, 7 Loc 326 width 1 MD=9 46(5) Åldersindelning, 7 <Se F.46 för fullständig frågetext> 261 1. 15-29 år 216 2. 30-49 år 201 3. 50-75 år 35 4. 76-80 år 7 9. Uppgift saknas
VAR 283 KÖN Loc 327 width 1 MD=9 47 Är Du man eller kvinna? 328 1. Man 386 2. Kvinna 6 9. Uppgift saknas
VAR 284 MEDBORGARSKAP 48 Loc 328 width 1 MD=9 48 Är Du svensk medborgare? 682 1. Ja 33 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 285 CIVILSTÅND 49 Loc 329 width 1 MD=9 49 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 322 1. Ensamstående 171 2. Samboende 214 3. Gift 2 7. Fler än ett svar uppgivet 11 9. Uppgift saknas
VAR 286 UTBILDNING 50 Loc 330 width 1 MD=9 50 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 91 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 7 2. Folkhögskola 53 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 45 4. Flickskola/Realexamen 107 5. Minst treårigt gymnasium 141 6. Studerat vid högskola/universitet 267 7. Examen från högskola/universitet 9 9. Uppgift saknas
VAR 287 ARBETSMARKNADSGRUPP 51 Loc 331 width 2 MD=99 51 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 372 01. Förvärvsarbetande 9 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 2 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 26 04. Arbetslös 102 05. Ålderspensionär 22 06. Förtidspensionär 10 07. Hemarbetande 140 08. Studerande 27 77. Fler än ett svar angivet 10 99. Uppgift saknas
VAR 288 YRKESARBETAR 52 Loc 333 width 1 MD=9 52 Vilket yrke har/hade Du? 638 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 56 2. Har aldrig yrkesarbetat 26 9. Uppgift saknas
VAR 289 HELTID/DELTIDSARB 53 Loc 334 width 1 MD=9 53 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 516 1. Heltid 103 2. Deltid 7 7. Fler än ett svar angivet 94 9. Uppgift saknas
VAR 290 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 54 Loc 335 width 2 MD=99 54 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 248 01. Tjänsteman 94 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 20 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 139 04. Arbetare 31 05. Arbetare med arbetsledande funktion 2 06. Egenanställd arbetare 0 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 31 09. Företagare: ingen anställd 21 10. Företagare: 1-9 anställda 12 11. Företagare: 10 eller fler anställda 17 77. Fler än ett svar angivet 105 99. Uppgift saknas
VAR 291 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 55 Loc 337 width 1 MD=9 55 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 67 1. Statlig 142 2. Kommunal/landstingskommunal 402 3. Privat 20 7. Fler än ett svar angivet 89 9. Uppgift saknas
VAR 292 MEDLEM FACKFÖRENING 56 Loc 338 width 1 MD=9 56 Är Du medlem i någon fackförening? 100 1. Ja, LO-förbund 157 2. Ja, TCO-förbund 107 3. Ja, SACO-förbund 266 5. Nej 3 7. Fler än ett svar angivet 87 9. Uppgift saknas
VAR 293 ANTAL FAMILJEMEDLEM 57 Loc 339 width 2 MD= 0 or GE 99 57(1) Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 266 01. En person 303 02. Två personer 81 03. Tre personer 44 04. Fyra personer 8 05. Fem personer 4 06. Sex personer 1 07. Sju personer 4 00. Uppgift saknas på delfrågan 9 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 BARN 0-3 ÅR 57 Loc 341 width 1 MD=9 57(2) Hur många personer av dessa är barn i följande åldrar? 57(2.1) 0-3 år 669 0. Inga barn i åldern 0-3 år 39 1. En person 2 2. Två personer 1 3. Tre personer 1 4. Fyra personer 8 9. Uppgift saknas
VAR 295 BARN 4-6 ÅR 57 Loc 342 width 1 MD=9 57(2.2) <Antal barn i hushållet> 4-6 år <Se F.57(2) för fullständig frågetext> 694 0. Inga barn i åldern 4-6 år 17 1. En person 1 2. Två personer 8 9. Uppgift saknas
VAR 296 BARN 7-15 ÅR 57 Loc 343 width 1 MD=9 57(2.3) <Antal barn i hushållet> 7-15 år <Se F.57(2) för fullständig frågetext> 662 0. Inga barn i åldern 7-15 år 38 1. En person 9 2. Två personer 2 3. Tre personer 1 4. Fyra personer 8 9. Uppgift saknas
VAR 297 BARN 16-20 ÅR 57 Loc 344 width 1 MD=9 57(2.4) <Antal barn i hushållet> 16-20 år <Se F.57(2) för fullständig frågetext> 655 0. Inga barn i åldern 16-20 år 43 1. En person 12 2. Två personer 1 3. Tre personer 1 4. Fyra personer 8 9. Uppgift saknas
VAR 298 HUSHÅLLSINKOMST 58 Loc 345 width 2 MD=99 58 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 112 01. 100 000 eller mindre 79 02. 101 000 - 150 000 86 03. 151 000 - 200 000 88 04. 201 000 - 250 000 52 05. 251 000 - 300 000 56 06. 301 000 - 350 000 54 07. 351 000 - 400 000 51 08. 401 000 - 450 000 25 09. 451 000 - 500 000 83 10. över 500 000 2 77. Fler än ett svar angivet 32 99. Uppgift saknas
VAR 299 BOSTADSOMRÅDE 59 Loc 347 width 2 MD=99 59 I vilket av följande områden bor Du? 32 01. Krokslätt 204 02. Johanneberg 54 03. Landala 105 04. Guldheden 37 05. Lorensberg 120 06. Vasastaden 42 07. Innanför Vallgraven 44 08. Stampen 56 09. Heden 10 10. Gårda (väster om E6:an) 4 77. Fler än ett svar angivet 12 99. Uppgift saknas
VAR 300 CENTRALT LÄGE 60 Loc 349 width 1 MD=9 60 Anser Du att det område Du bor i ligger centralt? 603 1. Ja, absolut 99 2. Ja, kanske 10 3. Nej, knappast 0 4. Nej, inte alls 8 9. Uppgift saknas
VAR 301 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 61 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 61 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 61(1) Din nuvarande familj 104 1. Arbetarfamilj 2 2. Jordbrukarfamilj 190 3. Tjänstemannafamilj 249 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 74 5. Egen företagare 23 7. Fler än ett svar angivet 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 KLASS UNDER UPPVÄXT 61 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 61(2) Den familj Du växte upp i <Se F.61 för fullständig frågetext> 192 1. Arbetarfamilj 36 2. Jordbrukarfamilj 197 3. Tjänstemannafamilj 147 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 101 5. Egen företagare 22 7. Fler än ett svar angivet 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 UTRUSTN. TV-APPARAT 62 Loc 352 width 1 MD=9 62(1) Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 62(1.1) TV-apparat/er 678 1. Markerat 38 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 304 ANTAL TV-APPARATER 62 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 62(1.2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 386 1. En TV-apparat 192 2. Två TV-apparater 38 3. Tre TV-apparater 6 4. Fyra TV-apparater 2 5. Fem TV-apparater 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 UTRUSTN. TELEFON 62 Loc 354 width 1 MD=9 62(1.3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 713 1. Markerat 3 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 306 ANTAL TELEFONER 62 Loc 355 width 2 MD= 0 or GE 99 62(1.4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 195 01. En telefon 239 02. Två telefoner 156 03. Tre telefoner 59 04. Fyra telefoner 17 05. Fem telefoner 5 06. Sex telefoner 1 07. Sju telefoner 1 20. Tjugo telefoner 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 UTRUSTN. TEL.SVARARE 62 Loc 357 width 1 MD=9 62(1.5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 421 1. Markerat 295 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 308 UTRUSTN. MOBILTEL 62 Loc 358 width 1 MD=9 62(1.6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 261 1. Markerat 455 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 309 UTRUSTN. TEXT-TV 62 Loc 359 width 1 MD=9 62(1.7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 418 1. Markerat 298 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 310 UTRUSTN. VIDEO 62 Loc 360 width 1 MD=9 62(1.8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 464 1. Markerat 252 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 311 UTRUSTN. KABEL-TV 62 Loc 361 width 1 MD=9 62(1.9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 505 1. Markerat 211 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 312 UTRUSTN. PARABOL 62 Loc 362 width 1 MD=9 62(1.10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 691 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 313 UTRUSTN. PERSONDATOR 62 Loc 363 width 1 MD=9 62(1.11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 312 1. Markerat 404 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 314 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 62 Loc 364 width 1 MD=9 62(1.12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 427 1. Markerat 289 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 315 UTRUSTN. FAX 62 Loc 365 width 1 MD=9 62(1.13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 568 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 316 UTRUSTN. CD-SPELARE 62 Loc 366 width 1 MD=9 62(1.14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 561 1. Markerat 155 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 317 UTRUSTN. FRITIDSHUS 62 Loc 367 width 1 MD=9 62(1.15) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 500 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 318 UTRUSTN. BIL 62 Loc 368 width 1 MD=9 62(1.16) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 372 1. Markerat 344 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 319 BIL 1: MÄRKE 62 Loc 369 width 2 MD= 0 or GE 99 62(1.17) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 98 01. Volvo 41 02. Saab 38 03. Ford 28 04. Volkswagen 11 05. Opel 21 06. Toyota 17 07. Mazda 12 08. Mercedes 12 09. BMW 5 10. Fiat 7 12. Peugot 11 13. Nissan 19 14. Audi 3 15. Mitsubishi 3 18. Citroen 9 19. Renault 5 20. Honda 2 27. Alfa Romeo 2 31. Suzuki 3 34. Jaguar 1 37. Isuzu 2 42. Daihatzu 1 58. Chevrolet 1 59. Hyundai 3 60. Chrystler 2 65. Seat 351 00. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 320 BIL 1: ÅRSMODELL 62 Loc 371 width 2 MD= 0 or GE 99 62(1.18) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 1 66. Årsmodell 1966 1 68. Årsmodell 1968 72. Årsmodell 1972 . . 97. Årsmodell 1997 351 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas Kod: 66 68 72 73 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 1 1 2 1 5 4 1 3 10 4 11 17 16 Kod: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 0 Frek: 23 32 42 22 31 16 24 16 17 26 22 4 351 Kod: 99 Frek: 18
VAR 321 BIL 2: MÄRKE 62 Loc 373 width 2 MD= 0 or GE 99 62(1.19) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 2 01. Volvo 2 03. Ford 4 04. Volkswagen 1 07. Mazda 2 09. BMW 1 13. Nissan 1 19. Renault 1 27. Alfa Romeo 706 00. Frågan ej tillämplig
VAR 322 BIL 2: ÅRSMODELL 62 Loc 375 width 2 MD= 0 or GE 99 62(1.20) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 1 64. Årsmodell 1964 1 70. Årsmodell 1970 82. Årsmodell 1982 . . 95. Årsmodell 1995 705 00. Frågan ej tillämplig Kod: 64 70 82 86 88 89 90 91 92 93 94 95 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 705 Kod: 64 70 82 86 88 89 90 91 92 93 94 95 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 705
VAR 323 BIL 3: MÄRKE 62 Loc 377 width 2 MD= 0 or GE 99 62(1.21) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 1 20. Honda 1 55. BMC MG 718 00. Frågan ej tillämplig
VAR 324 BIL 3: ÅRSMODELL 62 Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 99 62(1.22) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.62(1) för fullständig frågetext> 1 70. Årsmodell 1970 1 94. Årsmodell 1994 1 96. Årsmodell 1996 717 00. Frågan ej tillämplig
VAR 325 PC-UTRUSTNING: MODEM 63 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 62(2) Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? (Obs, Du kan markera mer än ett alternativ) 62(2.1) Modem 156 1. Markerat 156 5. Ej markerat 404 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 326 PC-UTRUSTNING: IT 63 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 62(2.2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.62(2) för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 204 5. Ej markerat 404 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 327 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 63 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 62(2.3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.62(2) för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 165 5. Ej markerat 404 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 328 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 63 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 62(2.4) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.62(2) för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 207 5. Ej markerat 404 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 329 ROLIGT BESVARA FRÅGORNA Loc 385 width 1 MD=9 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Tycker Du att det har varit roligt eller intressant att besvara frågorna i detta formulär? 426 1. Ja, jag tycker det var roligt/intressant att svara på frågorna 227 5. Nej, Jag tycker det var tråkigt/ointressant att svara på frågorna 4 7. Fler än ett svar angivet 63 9. Uppgift saknas
VAR 330 LÄTT BESVARA FRÅGORNA Loc 386 width 1 MD=9 Har det varit lätt eller svårt att besvara frågorna? 464 1. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara på frågorna 184 2. Jag tyckte att frågorna med nummer ... var svåra att svara på 8 7. Fler än ett svar angivet 64 9. Uppgift saknas
VAR 331 SVÅR FRÅGA 1 Loc 387 width 2 MD=99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 2 01. Fråga 1 3 02. Fråga 2 1 03. Fråga 3 5 05. Fråga 5 21 06. Fråga 6 1 08. Fråga 8 7 09. Fråga 9 9 10. Fråga 10 19 11. Fråga 11 6 12. Fråga 12 16 13. Fråga 13 15 14. Fråga 14 2 15. Fråga 15 6 16. Fråga 16 4 17. Fråga 17 4 18. Fråga 18 3 19. Fråga 19 3 20. Fråga 20 1 21. Fråga 21 1 23. Fråga 23 1 24. Fråga 24 3 26. Fråga 26 1 27. Fråga 27 3 28. Fråga 28 4 30. Fråga 30 1 33. Fråga 33 1 34. Fråga 34 1 35. Fråga 35 4 42. Fråga 42 1 44. Fråga 44 2 52. Fråga 52 2 54. Fråga 54 1 58. Fråga 58 1 59. Fråga 59 28 80. Angett text ej frågenummer 537 99. Uppgift saknas
VAR 332 SVÅR FRÅGA 2 Loc 389 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 2 02. Fråga 2 1 03. Fråga 3 1 04. Fråga 4 1 05. Fråga 5 1 06. Fråga 6 19 07. Fråga 7 2 09. Fråga 9 3 10. Fråga 10 8 11. Fråga 11 11 12. Fråga 12 7 13. Fråga 13 10 14. Fråga 14 4 15. Fråga 15 7 16. Fråga 16 6 17. Fråga 17 7 18. Fråga 18 3 19. Fråga 19 6 20. Fråga 20 1 21. Fråga 21 2 25. Fråga 25 1 27. Fråga 27 4 28. Fråga 28 2 30. Fråga 30 1 34. Fråga 34 1 42. Fråga 42 1 44. Fråga 44 1 45. Fråga 45 1 58. Fråga 58 1 61. Fråga 61 28 80. Angett text ej frågenummer 40 00. Frågan ej tillämplig 537 99. Uppgift saknas
VAR 333 SVÅR FRÅGA 3 Loc 391 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 2 03. Fråga 3 1 04. Fråga 4 1 05. Fråga 5 19 08. Fråga 8 1 09. Fråga 9 1 10. Fråga 10 2 11. Fråga 11 4 12. Fråga 12 6 13. Fråga 13 9 14. Fråga 14 1 15. Fråga 15 7 16. Fråga 16 5 17. Fråga 17 5 18. Fråga 18 3 19. Fråga 19 7 20. Fråga 20 3 21. Fråga 21 1 23. Fråga 23 2 26. Fråga 26 1 27. Fråga 27 3 28. Fråga 28 3 29. Fråga 29 4 30. Fråga 30 1 33. Fråga 33 1 42. Fråga 42 1 52. Fråga 52 1 55. Fråga 55 1 61. Fråga 61 28 80. Angett text ej frågenummer 59 00. Frågan ej tillämplig 537 99. Uppgift saknas
VAR 334 SVÅR FRÅGA 4 Loc 393 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 2 04. Fråga 4 1 05. Fråga 5 19 09. Fråga 9 1 10. Fråga 10 1 12. Fråga 12 2 13. Fråga 13 6 14. Fråga 14 2 15. Fråga 15 2 16. Fråga 16 3 17. Fråga 17 6 18. Fråga 18 6 19. Fråga 19 7 20. Fråga 20 2 21. Fråga 21 3 22. Fråga 22 2 26. Fråga 26 3 28. Fråga 28 3 29. Fråga 29 1 30. Fråga 30 3 34. Fråga 34 1 42. Fråga 42 1 44. Fråga 44 1 53. Fråga 53 28 80. Angett text ej frågenummer 77 00. Frågan ej tillämplig 537 99. Uppgift saknas
VAR 335 SVÅR FRÅGA 5 Loc 395 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 2 05. Fråga 5 1 06. Fråga 6 19 10. Fråga 10 1 12. Fråga 12 1 13. Fråga 13 2 15. Fråga 15 3 16. Fråga 16 2 17. Fråga 17 4 18. Fråga 18 2 19. Fråga 19 5 20. Fråga 20 2 21. Fråga 21 1 22. Fråga 22 2 23. Fråga 23 4 25. Fråga 25 3 26. Fråga 26 2 29. Fråga 29 3 30. Fråga 30 1 32. Fråga 32 1 34. Fråga 34 2 61. Fråga 61 28 80. Angett text ej frågenummer 92 00. Frågan ej tillämplig 537 99. Uppgift saknas
VAR 336 SÄTTET ATT FYLLA I Loc 397 width 1 MD=9 Fyllde Du i hela enkäten vid ett tillfälle eller tog Du en eller flera pauser? 482 1. Jag fyllde i hela enkäten vid ett och samma tillfälle 213 2. Jag fyllde i enkäten vid två eller flera tillfällen 25 9. Uppgift saknas
VAR 337 HJÄLP BESVARA FRÅGA Loc 398 width 1 MD=9 Har Du fyllt i hela enkäten själv eller har Du fått hjälp med att besvara en eller flera frågor? 655 1. Jag har fyllt i hela enkäten själv 40 2. Jag har fått hjälp med att besvara enkäten 25 9. Uppgift saknas
VAR 338 TID FÖR ATT FYLLA I Loc 399 width 1 MD=9 Hur lång tid tog det ungefär för Dig att fylla i enkäten? 209 1. Mindre än 30 minuter 293 2. 30-45 minuter 103 3. 46-60 minuter 57 4. 61-90 minuter 26 5. Mer än 90 minuter 2 7. Fler än ett svar angivet 30 9. Uppgift saknas