SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1996
            Kom-SOM-undersökningen
               Majorna 1996
                SSD 0742

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennert Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1996 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1996 i stadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i
  Mölndals kommun.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Majorna 1996
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte.Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Under hösten 1996 genomförde SOM-institutet, i samarbete med
  SCB, kommunundersökningen 1996 i stadsdelarna Angered, Centrum
  och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i
  huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Ett
  frågeformulär skickades ut till 1 200 av invånarna mellan 15
  0ch 80 år i respektive område. (Med 15-åringar menas personer
  som senast årsskiftet före undersökningens genomförande fyllt
  15 år.) Fältarbetet genomfördes under perioden september till
  och med första hälften av december. Frågeformuläret är inte
  lika omfattande som för Riks- och Väst-SOM. Många frågor är
  dock gemensamma för såväl de olika delarna av
  kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger
  stora möjligheter till jämförelser mellan de tre olika
  nivåerna.

  Svarsfrekvenserna i de olika undersökningarna var 1996:

  Mölndal 65%
  Centrum 64%
  Majorna 60%
  Angered 55%

  För ytterligare information se Kommunundersökningen 1996
  Majorna av Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet,
  Göteborgs universitet

  

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 7423 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 003 4 ID-nummer 5 Buntnummer 6 Läser Göteborgs-Posten 7 Läser Arbetet/Nyheterna 8 Läser GT 9 Läser annan tidning 10 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 11 Läser GP-Sydväst 12 Läser lokalt annonsblad 13 Lyssnat på Radio Göteborg P4 14 Lyssnat på Ekonyheter i Sveriges Radio 15 Lyssnat på City 107 16 Lyssnat på Radio Energy (NRJ) 17 Lyssnat på Närradion 18 Tittat på Västnytt i SVT2 19 Tittat på TV4 lokalt Göteborg 20 Tittat på Riksnyheter i TV 21 Tittat på Öppna kanalen på TV 22 Tittat/lyssnat på annan radio-/TV-kanal 23 Känner till program från Öppna kanalen 24 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 25 Tillförlitlig: Radio City 107 26 Tillförlitlig: Närradion 27 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 28 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 29 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 30 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 31 Tillförlitlig: GT 32 Känner till tidningen Vi Majbor 33 Inställning till stadsdelsorganisationen 34 Politiskt intresse 35 Politiskt intresse egen stadsdel 36 Politiskt intresse Göteborg som helhet 37 Demokratin egen stadsdel 38 Demokratin i egen kommun 39 Egen stadsdel: Problem 1 40 Egen stadsdel: Problem 2 41 Egen stadsdel: Problem 3 42 Bästa parti i stadsdelspolitiken 43 Bästa parti i kommunalpolitiken 44 Bästa parti i rikspolitiken 45 Omdöme egen stadsdelsnämnd 46 Omdöme om kommunstyrelsen 47 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 48 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 49 Bra-dåligt: Mer kommunal verksamhet i privat regi 50 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 51 Bra-dåligt: Öka antalet privatskolor 52 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 53 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 54 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 55 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 56 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 57 Bra-dåligt: Öppna sammanträden i stadsdelsnämnderna 58 Bra-dåligt: Direktval till stadsdelsnämnderna 59 Bra-dåligt: Personval till stadsdelsnämnderna 60 Bra-dåligt: Parkeringsgarage under Stora Teatern 61 Bra-dåligt: Del av Oskars-/Götaleden i tunnel 62 SDN ansvarar för arbetsförmedling 63 SDN ansvarar för barnomsorg 64 SDN ansvarar för grundskola 65 SDN ansvarar för gymnasieskola 66 SDN ansvarar för hemtjänst 67 SDN ansvarar för kollektivtrafik 68 SDN ansvarar för sjukhem 69 SDN ansvarar för socialtjänst 70 Serviceutnyttjande: Föräldrakooperativ barnomsorg 71 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 72 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 73 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 74 Serviceutnyttjande: Friskola 75 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 76 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 77 Serviceutnyttjande: Privatläkare 78 Serviceutnyttjande: Folktandvård 79 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 80 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 81 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 82 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 83 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 84 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 85 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 86 Serviceutnyttjande: Bibliotek 87 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 88 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 89 Stadsdelens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 90 Stadsdelens service: Kommunal barnomsorg 91 Stadsdelens service: Kommunal grundskola 92 Stadsdelens service: Kommunal gymnasieskola 93 Stadsdelens service: Friskola 94 Stadsdelens service: Barnavårdscentral 95 Stadsdelens service: Vårdcentral 96 Stadsdelens service: Privatläkare 97 Stadsdelens service: Folktandvård 98 Stadsdelens service: Privattandläkare 99 Stadsdelens service: Äldreomsorg 100 Stadsdelens service: Socialtjänst 101 Stadsdelens service: Handikappomsorg 102 Stadsdelens service: Färdtjänst 103 Stadsdelens service: Kollektivtrafik 104 Stadsdelens service: Idrottsanläggningar 105 Stadsdelens service: Bibliotek 106 Stadsdelens service: Kulturaktivitet 107 Stadsdelens service: Fritidsverksamhet 108 Stadsdelens service: Miljövård 109 Stadsdelens service: Bostadstillgång 110 Stadsdelens service: Gator och vägar 111 Stadsdelens service: Parkskötsel 112 Stadsdelens service: Renhållning offentliga platser 113 Stadsdelens service: Kommunal information 114 Viktigaste serviceområde satsa på 115 Viktigaste serviceområde minska på 116 Servicen i egna stadsdelen 117 Servicen i Göteborg som helhet 118 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 119 Möjlighet att påverka barnomsorg 120 Möjlighet att påverka grundskola 121 Möjlighet att påverka gymnasieskola 122 Möjlighet att påverka äldreomsorg 123 Möjlighet att påverka fritid/kultur 124 Möjlighet att påverka planfrågor 125 Möjlighet att påverka socialtjänsten 126 Påverkat stadsdelsnämndens verksamhet 127 Stadsdelsnämnds verksamhet försökt påverka 128 Sätt påverkat stadsdelsnämndens verksamhet 129 Framgång i påverkan av stadsdelsnämndens verksamhet 130 Bekant med politiker i egen stadsdelsnämnd 131 Bekant med någon kommunpolitiker 132 Åta sig politiskt uppdrag i egen stadsdelsnämnd 133 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 134 Opolitiskt uppdrag barns skola för att påverka verksamheten 135 Frivillig insats: Barnomsorg 136 Frivillig insats: Grundskola 137 Frivillig insats: Äldreomsorg 138 Frivillig insats: Handikappomsorg 139 Frivillig insats: Socialtjänst 140 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 141 Frivillig insats: Kulturverksamhet 142 Frivillig insats: Mot våld och droger 143 Frivillig insats: Invandrares integration 144 Frivillig insats: Parkskötsel 145 Kontakt stadsdelsnämnd: Svårt hitta rätt person 146 Kontakt stadsdelsnämnd: Bra bemötande 147 Kontakt stadsdelsnämnd: Svårförstådda skrivelser 148 Kontakt stadsdelsnämnd: Kunniga tjänstemän 149 Kontakt stadsdelsnämnd: För många anställda 150 Kontakt stadsdelsnämnd: Korrekt behandling 151 Medlem i facklig organisation 152 Medlem i idrottsföreningen 153 Medlem i konsumentkooperativ 154 Medlem i hyresgästförening 155 Medlem i kulturförening 156 Medlem i politiskt parti 157 Medlem i motororganisation 158 Medlem i miljöorganisation 159 Medlem i pensionärsorganisation 160 Medlem i humanitär hjälporganisation 161 Medlem i föräldraförening 162 Medlem i kvinnoorganisation 163 Medlem i lokal aktionsgrupp 164 Medlem i invandrarorganisation 165 Medlem i annan förening 166 Inställning till Carina Abreu 167 Inställning till Per Hållen 168 Inställning till Krister Karlsson 169 Inställning till Christian Schickhardt 170 Inställning till Per Sköld 171 Förtroende för rikspolitiker 172 Förtroende för fackliga ledare 173 Förtroende för TV-journalister 174 Förtroende för dagspressjournalister 175 Förtroende för kommunens politiker 176 Förtroende för kommunens centrala tjänstemän 177 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 178 Förtroende för kommunens kollektivtrafikpersonal 179 Förtroende för stadsdelsnämndens politiker 180 Förtroende för stadsdelsnämndens tjänstemän 181 Förtroende för stadsdelens lärare 182 Förtroende för socialarbetare i stadsdelen 183 Förtroende för personal inom äldreomsorgen i stadsdelen 184 Förtroende för bibliotekspersonal i stadsdelen 185 Förtroende för fritidspersonal i stadsdelen 186 Förtroende för personal inom barnomsorgen 187 Information egen stadsdel: Familj 188 Information egen stadsdel: Arbetskamrater 189 Information egen stadsdel: Radio/TV 190 Information egen stadsdel: Artiklar i dagspress 191 Information egen stadsdel: Artiklar i GP-sydväst 192 Information egen stadsdel: Annonser dagspress 193 Information egen stadsdel: Vi Majbor 194 Information egen stadsdel: Annonsblad 195 Information egen stadsdel: Stadsdelspolitiker/politiska partier 196 Information egen stadsdel: Kommunala tjänstemän 197 Information egen stadsdel: Stadsdelsnämndens informationsmaterial 198 Information egen stadsdel: Informationsmöten 199 Information egen stadsdel: Bibliotek 200 Information egen stadsdel: Fritids- eller intresseorganisationer 201 Information egen stadsdel: Annat sätt 202 Information egen stadsdel: Viktigaste sätt 203 Förbättring av stadsdelsförvaltningens information 204 Aktivitet senaste året: Friluftsliv 205 Aktivitet senaste året: Motion eller idrott 206 Aktivitet senaste året: Biobesök 207 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 208 Aktivitet senaste året: Läst bok 209 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 210 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 211 Aktivitet senaste året: Läst veckotidning 212 Aktivitet senaste året: Umgåtts med vänner 213 Aktivitet senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 214 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök 215 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 216 Aktivitet senaste året: Hyrt videofilm 217 Aktivitet senaste året: Umgåtts med grannar 218 Aktivitet senaste året: Köpt CD-skiva 219 Aktivitet senaste året: Använt persondator 220 Aktivitet senaste året: Använt Internet 221 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 222 Aktivitet senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 223 Aktivitet senaste året: Biblioteksbesök 224 Aktivitet senaste året: Arbetat övertid 225 Aktivitet senaste året: Umgåtts med släkt 226 Aktivitet senaste året: Tecknat, målat, skrivit 227 Aktivitet senaste året: Handlat med värdepapper 228 Nöjd med livet 229 Placering - lita på människor 230 Besökt senaste året: Carnegie-/Klippanområdet 231 Besökt senaste året: Sjöbergen 232 Besökt senaste året: Slottsskogen 233 Besökt senaste året: Plaskdammen vid Älvsborgsplan 234 Besökt senaste året: Musikens hus 235 Besökt senaste året: Majornas bibliotek 236 Besökt senaste året: Majvallen/Gröna vallen 237 Besöker kommande året: Carnegie-/Klippanområdet 238 Besöker kommande året: Sjöbergen 239 Besöker kommande året: Slottsskogen 240 Besöker kommande året: Plaskdammen vid Älvsborgsplan 241 Besöker kommande året: Musikens hus 242 Besöker kommande året: Majornas bibliotek 243 Besöker kommande året: Majvallen/Gröna vallen 244 Boendetid i stadsdelen 245 Boendetid i Göteborg 246 Bostad 247 Boendetyp 248 Uppväxtort UP 249 Uppväxtort fader 250 Uppväxtort moder 251 Inflyttningsår 252 Åsikt om boende i kommunen 253 Åsikt om boende i egen stadsdel 254 Åsikt om boende i eget bostadsområde 255 Bästa med att bo i stadsdelen, 1 256 Bästa med att bo i stadsdelen, 2 257 Bästa med att bo i stadsdelen, 3 258 Sämsta med att bo i stadsdelen, 1 259 Sämsta med att bo i stadsdelen, 2 260 Sämsta med att bo i stadsdelen, 3 261 Kan tänka sig att flytta från området 262 Flytta till ett annat område i egen stadsdel 263 Flytta till ett annat område inom kommunen 264 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 265 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 266 Flytta till annat land 267 Förknippar med Ale 268 Förknippar med Alingsås 269 Förknippar med Lerum 270 Förknippar med Mölndal 271 Förknippar med Angered 272 Förknippar med Centrum 273 Förknippar med Majorna 274 Förknippar med Örgryte 275 Färdsätt till arbetet 276 Pendlar till arbetet 277 Åldersindelning, 1 278 Åldersindelning, 3 279 Åldersindelning, 4 280 Åldersindelning, 2 281 Åldersindelning, 7 282 Kön 283 Medborgarskap 284 Civilstånd 285 Utbildning 286 Arbetsmarknadsgrupp 287 Yrkesarbetande 288 Heltids- eller deltidsarbete 289 Subjektiv yrkesgrupp 290 Statlig, kommunal eller privat tjänst 291 Medlem i fackförening 292 Antal familjemedlemmar 293 Barn 0-3 år 294 Barn 4-6 år 295 Barn 7-15 år 296 Barn 16-20 år 297 Hushållets årsinkomst 298 Bostadsområde 299 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 300 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 301 Tillgång till TV 302 Antal TV-apparater 303 Tillgång till telefon 304 Antal telefoner 305 Tillgång till telefonsvarare 306 Tillgång till mobiltelefon 307 Tillgång till text-TV 308 Tillgång till video 309 Tillgång till kabel-TV 310 Tillgång till parabolantenn 311 Tillgång till persondator 312 Tillgång till mikrovågsugn 313 Tillgång till fax 314 Tillgång till CD-spelare 315 Tillgång till fritidshus 316 Tillgång till bil 317 Bil 1: Märke 318 Bil 1: Årsmodell 319 Bil 2: Märke 320 Bil 2: Årsmodell 321 PC-utrustning: Modem 322 PC-utrustning: IT-anslutning 323 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 324 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 325 Roligt att besvara frågorna 326 Lätt att besvara frågorna 327 Svår fråga 1 328 Svår fråga 2 329 Svår fråga 3 330 Svår fråga 4 331 Svår fråga 5 332 Sättet att fylla i enkäten 333 Hjälp besvara fråga/frågor 334 Tid för att fylla i enkäten

VAR 1 SSD STUDY NR 7423              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 7423


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 003 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 BUNTNUMMER Loc 16 width 2 Buntnummer 91 01. 40 02. 37 03. 37 04. 37 05. 37 06. 37 07. 48 08. 61 09. 34 10. 36 11. 37 12. 53 13. 52 14. 48 15. 6 16.
VAR 6 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten 414 1. 6-7 dagar per vecka 65 2. 4-5 dagar per vecka 77 3. 2-3 dagar per vecka 92 4. Mer sällan 14 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 45 1. 6-7 dagar per vecka 11 2. 4-5 dagar per vecka 23 3. 2-3 dagar per vecka 118 4. Mer sällan 246 5. Aldrig 246 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER GT 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 20 1. 6-7 dagar per vecka 27 2. 4-5 dagar per vecka 85 3. 2-3 dagar per vecka 230 4. Mer sällan 140 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 186 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 40 1. 6-7 dagar per vecka 25 2. 4-5 dagar per vecka 79 3. 2-3 dagar per vecka 91 4. Mer sällan 87 5. Aldrig 367 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 22 width 3 MD= 0 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 52 201. Aftonbladet 1 401. Alingsås Tidning 1 404. Blekinge Läns Tidning 1 405. Bohuslänningen 26 409. Expressen 1 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 1 502. Borås Tidning 1 514. Nya Wermlandstidningen 18 517. Svenska Dagbladet 3 704. Proletären 1 705. Norrskensflamman 3 804. Dagen 72 805. Dagens Nyheter 1 820. Kungälvs-Posten 1 839. Trollhättans Tidning 18 852. Dagens Industri 10 888. 2 891. Utländsk dagstidning 478 000. Har svarat på andra delar av frågan, men har inte skrivit någon mer tidning
VAR 11 LÄSER GP-SYDVÄST 2 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 2 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande lokala tidningar/annonsblad? 2(1) GP-Sydväst 256 1. Varje vecka 109 2. Någon gång i månaden 104 3. Mer sällan 99 4. Aldrig 81 5. Har inte tillgång till tidningen 7 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LÄS LOKALT ANNONSBLAD 2 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) <Läser> Lokalt annonsblad <Se F.2 för fullständig frågetext> 15 1. Varje vecka 35 2. Någon gång i månaden 49 3. Mer sällan 135 4. Aldrig 88 5. Har inte tillgång till tidningen 7 7. Fler än ett svar angivet 346 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSN PÅ RADIO GBG P4 3 Loc 27 width 1 MD=9 3(1) Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 3(1.1) Radio Göteborg P4 93 1. 6-7 dagar per vecka 54 2. 4-5 dagar per vecka 77 3. 2-3 dagar per vecka 195 4. Mer sällan 204 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 67 9. Uppgift saknas
VAR 14 LYSSN EKONYHETER I SR 3 Loc 28 width 1 MD=9 3(1.2) <Tar del av> Ekonyheterna i Sveriges Radio <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 169 1. 6-7 dagar per vecka 101 2. 4-5 dagar per vecka 82 3. 2-3 dagar per vecka 146 4. Mer sällan 95 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 96 9. Uppgift saknas
VAR 15 LYSSN RADIO CITY 107 3 Loc 29 width 1 MD=9 3(1.3) <Tar del av> Radio City 107 <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 35 1. 6-7 dagar per vecka 44 2. 4-5 dagar per vecka 82 3. 2-3 dagar per vecka 179 4. Mer sällan 241 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 109 9. Uppgift saknas
VAR 16 LYSSN NRJ/RADIO ENERGY 3 Loc 30 width 1 MD=9 3(1.4) <Tar del av> NRJ/Radio Energy <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 32 1. 6-7 dagar per vecka 52 2. 4-5 dagar per vecka 87 3. 2-3 dagar per vecka 156 4. Mer sällan 248 5. Aldrig 116 9. Uppgift saknas
VAR 17 LYSSN NÄRRADIO 3 Loc 31 width 1 MD=9 3(1.5) <Tar del av> Närradion <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 24 3. 2-3 dagar per vecka 127 4. Mer sällan 387 5. Aldrig 3 7. Fler än ett svar angivet 139 9. Uppgift saknas
VAR 18 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 3 Loc 32 width 1 MD=9 3(1.6) <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 89 1. 6-7 dagar per vecka 125 2. 4-5 dagar per vecka 167 3. 2-3 dagar per vecka 191 4. Mer sällan 68 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 50 9. Uppgift saknas
VAR 19 SER PÅ TV4 LOKALT GBG 3 Loc 33 width 1 MD=9 3(1.7) <Tar del av> TV4 lokalt Göteborg <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 52 1. 6-7 dagar per vecka 71 2. 4-5 dagar per vecka 111 3. 2-3 dagar per vecka 229 4. Mer sällan 167 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 59 9. Uppgift saknas
VAR 20 SER PÅ RIKSNYHETER TV 3 Loc 34 width 1 MD=9 3(1.8) <Tar del av> Riksnyheter i TV <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 316 1. 6-7 dagar per vecka 161 2. 4-5 dagar per vecka 92 3. 2-3 dagar per vecka 45 4. Mer sällan 28 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 48 9. Uppgift saknas
VAR 21 SER ÖPPNA KANALEN I TV 3 Loc 35 width 1 MD=9 3(1.9) <Tar del av> Öppna kanalen på TV <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 dagar per vecka 12 2. 4-5 dagar per vecka 12 3. 2-3 dagar per vecka 94 4. Mer sällan 434 5. Aldrig 134 9. Uppgift saknas
VAR 22 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 3 Loc 36 width 1 MD=9 3(1.10) <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.3(1) för fullständig frågetext> 133 1. 6-7 dagar per vecka 81 2. 4-5 dagar per vecka 86 3. 2-3 dagar per vecka 97 4. Mer sällan 114 5. Aldrig 180 9. Uppgift saknas
VAR 23 PROGR ÖPPNA KANALEN 3 Loc 37 width 1 3(2) Kan Du nämna något särskilt program från öppna kanalen? 68 1. Svar 623 5. Ej svar
VAR 24 RADIO GBG P4 4 Loc 38 width 1 MD=9 4 Om Du tänker på sådant som händer i Majorna, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 4(1) Radio Göteborg P4 69 1. Mycket tillförlitlig 181 2. Ganska tillförlitlig 21 3. Inte särskilt tillförlitlig 10 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 343 8. Har ingen uppfattning 58 9. Uppgift saknas
VAR 25 RADIO CITY 107 4 Loc 39 width 1 MD=9 4(2) <Rapportering från Majorna> Radio City 107 <Se F.4 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket tillförlitlig 71 2. Ganska tillförlitlig 42 3. Inte särskilt tillförlitlig 37 4. Mindre tillförlitlig 27 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 396 8. Har ingen uppfattning 102 9. Uppgift saknas
VAR 26 NÄRRADION 4 Loc 40 width 1 MD=9 4(3) <Rapportering från Majorna> Närradion <Se F.4 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket tillförlitlig 59 2. Ganska tillförlitlig 19 3. Inte särskilt tillförlitlig 13 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 470 8. Har ingen uppfattning 113 9. Uppgift saknas
VAR 27 VÄSTNYTT I SVT2 4 Loc 41 width 1 MD=9 4(4) <Rapportering från Majorna> Västnytt i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket tillförlitlig 269 2. Ganska tillförlitlig 23 3. Inte särskilt tillförlitlig 16 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 175 8. Har ingen uppfattning 52 9. Uppgift saknas
VAR 28 TV4 LOKALT GÖTEBORG 4 Loc 42 width 1 MD=9 4(5) <Rapportering från Majorna> TV4 lokalt Göteborg <Se F.4 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket tillförlitlig 217 2. Ganska tillförlitlig 35 3. Inte särskilt tillförlitlig 15 4. Mindre tillförlitlig 8 5. Inte alls tillförlitlig 262 8. Har ingen uppfattning 65 9. Uppgift saknas
VAR 29 GÖTEBORGS-POSTEN 4 Loc 43 width 1 MD=9 4(6) <Rapportering från Majorna> Göteborgs-Posten <Se F.4 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket tillförlitlig 347 2. Ganska tillförlitlig 42 3. Inte särskilt tillförlitlig 17 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 92 8. Har ingen uppfattning 39 9. Uppgift saknas
VAR 30 ARBETET/NYHETERNA 4 Loc 44 width 1 MD=9 4(7) <Rapportering från Majorna> Arbetet/Nyheterna <Se F.4 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket tillförlitlig 128 2. Ganska tillförlitlig 16 3. Inte särskilt tillförlitlig 18 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 365 8. Har ingen uppfattning 99 9. Uppgift saknas
VAR 31 GT 4 Loc 45 width 1 MD=9 4(8) <Rapportering från Majorna> GT <Se F.4 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket tillförlitlig 109 2. Ganska tillförlitlig 84 3. Inte särskilt tillförlitlig 75 4. Mindre tillförlitlig 48 5. Inte alls tillförlitlig 258 8. Har ingen uppfattning 92 9. Uppgift saknas
VAR 32 KÄNNER TILL VI MAJBOR 5 Loc 46 width 1 MD=9 5 Känner Du till och läser Du personligen Vi Majbor 278 1. Känner till och har läst/tittat i flera nummer 242 2. Känner till och har läst/tittat i enstaka nummer 40 3. Känner till men har aldrig läst/tittat i något nummer 127 5. Känner inte till 4 9. Uppgift saknas
VAR 33 INST STADSDELSORG 6 Loc 47 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 6 År 1990 delades Göteborg in i 21 stadsdelar, var och en med en politisk nämnd (SDN). Vilken är Din inställning till stadsdelsorganisationen? 7 1. Mycket positiv 87 2. Ganska positiv 190 3. Varken positiv eller negativ 151 4. Ganska negativ 97 5. Mycket negativ 154 8. Ingen uppfattning 5 9. Uppgift saknas
VAR 34 POLITISKT INTRESSE 7 Loc 48 width 1 MD=9 7 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 106 1. Mycket intresserad 320 2. Ganska intresserad 220 3. Inte särskilt intresserad 39 4. Inte alls intresserad 6 9. Uppgift saknas
VAR 35 POL INTR STADSDEL 8 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 8 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör stadsdelen Majorna respektive Göteborg som helhet? 8(1) Stadsdelen Majorna 110 1. Mycket intresserad 301 2. Ganska intresserad 220 3. Inte särskilt intresserad 45 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 POL INTR GÖTEBORG 8 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) <Politiskt intresse> Göteborg som helhet <Se F.8 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket intresserad 357 2. Ganska intresserad 147 3. Inte särskilt intresserad 24 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 DEMOKRATIN I STADSDEL 19 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 9 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i stadsdelen Majorna respektive i Göteborg som helhet? 9(1) Stadsdelen Majorna 15 1. Mycket nöjd 286 2. Ganska nöjd 257 3. Inte särskilt nöjd 70 4. Inte alls nöjd 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 DEMOKRATIN I GÖTEBORG 9 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) <Demokratin> Göteborg som helhet <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket nöjd 285 2. Ganska nöjd 256 3. Inte särskilt nöjd 64 4. Inte alls nöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 EGEN STADSDEL PROBL 1 10 Loc 53 width 3 MD=999 10 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Majorna idag? Ange högst tre frågor/problem. 10(1) Egen stadsdel: Problem 1 4 020. Kommunens ekonomi, budgeten 2 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 1 030. Offentlig sektor 1 040. Offentlig sektor: Privatisering/avreglering 12 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 52 060. Äldreomsorg (allmänt) 2 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 7 070. Sjukvården allmänt 3 071. Sjukvården allmänt: Vårdcentraler 29 080. Skolan, utbildning 2 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 12 088. Alkohol/narkotika/droger 82 090. Barnomsorgen 12 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 2 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 23 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 25 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 6 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 6 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 7 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 7 130. Gator/vägar/renhållning/parker 5 140. Bostäder (allmänt) 4 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 4 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 12 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 37 150. Miljöfrågor 5 175. Information till medborgarna 9 180. Nedskärningar allmänt 10 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 4 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 2 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 8 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 185. Nedskärningar: Inom kultur 1 186. Nedskärningar: Inom fritid 1 191. Nedskärningar: Inom ungdomsverksamheten 1 195. Nedskärningar: Inom fler än två områden 3 200. Lokal fråga Göteborg SDN 12 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 3 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 16 235. Lag och ordning/brottslighet 7 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 2 240. Invandrar/flyktingfrågor 4 270. Demokrati 1 511. Svaret=inget är viktigt 24 888. Vet ej 215 999. Uppgift saknas
VAR 40 EGEN STADSDEL PROBL 2 10 Loc 56 width 3 MD= 0 or GE 999 10(2) <Egen stadsdel> Problem 2 <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 010. Avgifter och taxor 1 020. Kommunens ekonomi 1 023. Kommunens ekonomi: Stadsdelens ekonomi, budgeten 1 040. Kommunal service allmänt 13 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 1 055. Fördelningsfrågor 27 060. Äldreomsorg (allmänt) 3 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 10 070. Sjukvården allmänt 1 072. Sjukvården: Husläkare 2 077. Handikappfrågor 30 080. Skolan, utbildning 2 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 15 088. Alkohol/narkotika/droger 31 090. Barnomsorgen 6 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 2 100. Kultur 3 101. Kultur: Bibliotek 3 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 32 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 17 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 5 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 6 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 6 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 7 130. Gator/vägar/renhållning/parker 2 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 7 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 22 150. Miljöfrågor 2 160. Politiker (allmänt) 1 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 2 180. Nedskärningar allmänt 5 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 8 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 1 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 4 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 185. Nedskärningar: Inom kultur 2 186. Nedskärningar: Inom fritid 1 188. Nedskärningar: Bland personalen 2 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 12 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 1 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 13 235. Lag och ordning/brottslighet 1 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 1 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 3 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 133 000. Frågan ej tillämplig 237 999. Uppgift saknas
VAR 41 EGEN STADSDEL PROBL 3 10 Loc 59 width 3 MD= 0 or GE 999 10(3) <Egen stadsdel> Problem 3 <Se F.10 för fullständig frågetext> 7 050. Sociala frågor 26 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 062. Äldreomsorg: Färdtjänsten 7 070. Sjukvården allmänt 1 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 19 080. Skolan, utbildning 2 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 7 088. Alkohol/narkotika/droger 9 090. Barnomsorgen 1 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 5 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 2 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 14 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 11 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 3 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 1 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 4 124. Kommunikation/trafik : P-lisor/parkering 5 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 2 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 15 150. Miljöfrågor 3 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 1 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 1 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 4 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 185. Nedskärningar: Inom kultur 1 188. Nedskärningar: Bland personalen 1 191. Nedskärningar: Inom ungdomsverksamheten 1 200. Lokala frågor Göteborg SDN 1 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 4 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 7 235. Lag och ordning/brottslighet 1 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 1 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 250. Regionfrågor 3 506. Övrigt: Omsorg (allmänt, ej specificerat) 274 000. Frågan ej tillämplig 239 999. Uppgift saknas
VAR 42 BÄSTA PARTI 11 Loc 62 width 2 MD= 0 or GE 99 11 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 11(1) Bästa parti i Din stadsdel 131 01. Vänsterpartiet 93 02. Socialdemokraterna 4 03. Centerpartiet 47 04. Folkpartiet 66 05. Moderaterna 8 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 62 07. Miljöpartiet 27 08. Annat parti 11 77. Fler än ett svar angivet 116 00. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 11 Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 99 11(2) Bästa parti i kommunalpolitiken <Se F.11 för fullständig frågetext> 128 01. Vänsterpartiet 128 02. Socialdemokraterna 9 03. Centerpartiet 53 04. Folkpartiet 65 05. Moderaterna 9 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 65 07. Miljöpartiet 21 08. Annat parti 8 77. Fler än ett svar angivet 79 00. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 BÄSTA PARTI RIKSPOL 11 Loc 66 width 2 MD= 0 or GE 99 11(3) Bästa parti i rikspolitiken <Se F.11 för fullständig frågetext> 160 01. Vänsterpartiet 98 02. Socialdemokraterna 9 03. Centerpartiet 47 04. Folkpartiet 98 05. Moderaterna 15 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 77 07. Miljöpartiet 23 08. Annat parti 11 77. Fler än ett svar angivet 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 OMDÖME SDN 12 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 12 Hur tycker Du att stadsdelsnämnden Majorna respektive kommunstyrelsen i Göteborg sköter sin uppgift? 12(1) Stadsdelsnämnden Majorna 9 1. Mycket bra 74 2. Ganska bra 143 3. Varken bra eller dåligt 111 4. Ganska dåligt 57 5. Mycket dåligt 277 8. Ingen uppfattning 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 12 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) <Sköter sin uppgift> Göteborgs kommunstyrelse <Se F.12 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra 111 2. Ganska bra 165 3. Varken bra eller dåligt 119 4. Ganska dåligt 53 5. Mycket dåligt 199 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 MINSKA OFFENT SEKTOR 13 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 13 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 13(1) Minska den offentliga sektorn 49 1. Mycket bra förslag 92 2. Ganska bra förslag 89 3. Varken bra eller dåligt förslag 168 4. Ganska dåligt förslag 254 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 13 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Höja kvaliten på den kommunala servicen <Se F.13 för fullständig frågetext> 326 1. Mycket bra förslag 230 2. Ganska bra förslag 92 3. Varken bra eller dåligt förslag 9 4. Ganska dåligt förslag 8 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 KOM VERKS I PRIV REGI 13 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) Överföra kommunal affärsverksamhet t ex energiverk, i privata händer <Se F.13 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra förslag 104 2. Ganska bra förslag 124 3. Varken bra eller dåligt förslag 151 4. Ganska dåligt förslag 239 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 SJUKVÅRD I PRIV REGI 13 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.13 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 104 2. Ganska bra förslag 118 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 241 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 FLER PRIVATSKOLOR 13 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) Öka antalet privatskolor <Se F.13 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket bra förslag 107 2. Ganska bra förslag 171 3. Varken bra eller dåligt förslag 157 4. Ganska dåligt förslag 184 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 PRIVAT ÄLDREOMSORG 13 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.13 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket bra förslag 87 2. Ganska bra förslag 111 3. Varken bra eller dåligt förslag 167 4. Ganska dåligt förslag 274 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 13 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 13(7) Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.13 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket bra förslag 146 2. Ganska bra förslag 75 3. Varken bra eller dåligt förslag 126 4. Ganska dåligt förslag 201 5. Mycket dåligt förslag 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 SKATTEHÖJNING 13 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.13 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket bra förslag 234 2. Ganska bra förslag 152 3. Varken bra eller dåligt förslag 80 4. Ganska dåligt förslag 78 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 13 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.13 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bra förslag 50 2. Ganska bra förslag 127 3. Varken bra eller dåligt förslag 236 4. Ganska dåligt förslag 236 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 HÖJDA KOM AVGIFTER 13 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.13 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket bra förslag 128 2. Ganska bra förslag 184 3. Varken bra eller dåligt förslag 168 4. Ganska dåligt förslag 152 5. Mycket dåligt förslag 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 ÖPPNA SAMMANTR SDN 13 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) Införa öppna sammanträden i stadsdelsnämnderna <Se F.13 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket bra förslag 211 2. Ganska bra förslag 132 3. Varken bra eller dåligt förslag 15 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 DIREKTVAL SDN 13 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) Införa direktval till stadsdelsnämnderna <Se F.13 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket bra förslag 177 2. Ganska bra förslag 250 3. Varken bra eller dåligt förslag 38 4. Ganska dåligt förslag 26 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 PERSONVAL SDN 13 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) Införa personval vid val till stadsdelsnämnderna <Se F.13 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket bra förslag 175 2. Ganska bra förslag 233 3. Varken bra eller dåligt förslag 64 4. Ganska dåligt förslag 50 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 GARAGE UNDER STORAN 13 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 13(14) Bygga parkeringsgarage under Stora Teatern <Se F.13 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket bra förslag 103 2. Ganska bra förslag 167 3. Varken bra eller dåligt förslag 108 4. Ganska dåligt förslag 227 5. Mycket dåligt förslag 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 OSKARSLEDEN I TUNNEL 13 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 13(15) Lägga del av Oskars-/Götaleden i tunnel <Se F.13 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket bra förslag 175 2. Ganska bra förslag 147 3. Varken bra eller dåligt förslag 49 4. Ganska dåligt förslag 70 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 SDN ARBETSFÖRMEDLING 14 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 14 Vilka verksamheter har stadsdelsnämnderna i Göteborg idag ansvar för? 14(1) Arbetsförmedling 28 1. Stadsdelarna ansvarar för 441 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 174 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 SDN BARNOMSORG 14 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Barnomsorg <Se F.14 för fullständig frågetext> 516 1. Stadsdelarna ansvarar för 15 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 117 8. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 SDN GRUNDSKOLA 14 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Grundskola <Se F.14 för fullständig frågetext> 374 1. Stadsdelarna ansvarar för 106 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 165 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 SDN GYMNASIESKOLA 14 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Gymnasieskola <Se F.14 för fullständig frågetext> 112 1. Stadsdelarna ansvarar för 321 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 204 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 SDN HEMTJÄNST 14 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Hemtjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 504 1. Stadsdelarna ansvarar för 15 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 133 8. Vet ej 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 SDN KOLLEKTIVTRAFIK 14 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 14(6) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Kollektivtrafik <Se F.14 för fullständig frågetext> 25 1. Stadsdelarna ansvarar för 492 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 128 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 SDN SJUKHEM 14 Loc 91 width 1 MD=0 14(7) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Sjukhem <Se F.14 för fullständig frågetext> 366 1. Stadsdelarna ansvarar för 92 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 190 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas på hela frågan 12 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 69 SDN SOCIALTJÄNST 14 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 14(8) <Stadsdelsnämndernas ansvar> Socialtjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 465 1. Stadsdelarna ansvarar för 46 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 140 8. Vet ej 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 KOOPERATIV BARNOMSORG 15 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 15 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig utnyttjar 15(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 18 1. Utnyttjar själv 41 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 576 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 KOMMUNAL BARNOMSORG 15 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 15(2) <Serviceutnyttjande> Kommunal barnomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 77 1. Utnyttjar själv 105 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 455 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 15 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 15(3) <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 67 1. Utnyttjar själv 152 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 420 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 KOMMUNAL GYMNASIESKOL 15 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 15(4) <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 33 1. Utnyttjar själv 94 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 505 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 FRISKOLA 15 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 15(5) <Serviceutnyttjande> Friskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 4 1. Utnyttjar själv 26 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 599 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 BARNAVÅRDSCENTRAL 15 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 15(6) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.15 för fullständig frågetext> 114 1. Utnyttjar själv 107 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 420 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 VÅRDCENTRAL 15 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 15(7) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.15 för fullständig frågetext> 365 1. Utnyttjar själv 72 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 213 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 PRIVATLÄKARE 15 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 15(8) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.15 för fullständig frågetext> 261 1. Utnyttjar själv 62 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 319 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 FOLKTANDVÅRD 15 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 15(9) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.15 för fullständig frågetext> 240 1. Utnyttjar själv 117 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 277 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 PRIVATTANDLÄKARE 15 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 15(10) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.15 för fullständig frågetext> 373 1. Utnyttjar själv 81 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 194 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 ÄLDREOMSORG 15 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 15(11) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 6 1. Utnyttjar själv 71 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 560 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 SOCIALTJÄNST 15 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 15(12) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.15 för fullständig frågetext> 41 1. Utnyttjar själv 44 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 552 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 FÄRDTJÄNST 15 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 15(13) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.15 för fullständig frågetext> 26 1. Utnyttjar själv 88 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 528 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 HANDIKAPPOMSORG 15 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 15(14) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 8 1. Utnyttjar själv 29 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 591 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 KOLLEKTIVTRAFIK 15 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 15(15) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.15 för fullständig frågetext> 549 1. Utnyttjar själv 60 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 50 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 IDROTTSANLÄGGNINGAR 15 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 15(16) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.15 för fullständig frågetext> 268 1. Utnyttjar själv 110 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 261 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 BIBLIOTEK 15 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 15(17) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.15 för fullständig frågetext> 509 1. Utnyttjar själv 65 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 84 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 KULTURAKTIVITETER 15 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 15(18) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.15 för fullständig frågetext> 391 1. Utnyttjar själv 66 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 186 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 FRITIDSVERKSAMHET 15 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 15(19) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.15 för fullständig frågetext> 184 1. Utnyttjar själv 138 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 321 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 NÖJD KOOP BARNOMSORG 16 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 16 Vad anser Du om servicen i Din stadsdel på följande områden: 16(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 6 1. Mycket nöjd 24 2. Ganska nöjd 22 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 583 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 NÖJD KOM BARNOMSORG 16 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal barnomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket nöjd 71 2. Ganska nöjd 41 3. Varken nöjd eller missnöjd 51 4. Ganska missnöjd 32 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 442 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 16 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal grundskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket nöjd 88 2. Ganska nöjd 54 3. Varken nöjd eller missnöjd 34 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 459 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 16 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal gymnasieskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket nöjd 32 2. Ganska nöjd 29 3. Varken nöjd eller missnöjd 12 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 558 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 NÖJD FRISKOLA 16 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Friskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket nöjd 12 2. Ganska nöjd 11 3. Varken nöjd eller missnöjd 3 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 616 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 NÖJD BVC 16 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Barnavårdscentral <Se F.16 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket nöjd 119 2. Ganska nöjd 34 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 447 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 NÖJD VÅRDCENTRAL 16 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Vårdcentral <Se F.16 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket nöjd 156 2. Ganska nöjd 114 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 26 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 275 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 NÖJD PRIVATLÄKARE 16 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Privatläkare <Se F.16 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket nöjd 71 2. Ganska nöjd 48 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 462 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 NÖJD FOLKTANDVÅRD 16 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 16(9) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Folktandvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket nöjd 125 2. Ganska nöjd 55 3. Varken nöjd eller missnöjd 15 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 392 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 16 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 16(10) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Privattandläkare <Se F.16 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket nöjd 87 2. Ganska nöjd 45 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 405 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 NÖJD ÄLDREOMSORG 16 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 16(11) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Äldreomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket nöjd 23 2. Ganska nöjd 33 3. Varken nöjd eller missnöjd 43 4. Ganska missnöjd 48 5. Mycket missnöjd 505 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 NÖJD SOCIALTJÄNST 16 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 16(12) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Socialtjänst <Se F.16 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket nöjd 28 2. Ganska nöjd 30 3. Varken nöjd eller missnöjd 37 4. Ganska missnöjd 37 5. Mycket missnöjd 515 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 16 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 16(13) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Handikappomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket nöjd 24 2. Ganska nöjd 25 3. Varken nöjd eller missnöjd 10 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 573 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 NÖJD FÄRDTJÄNST 16 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 16(14) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Färdtjänst <Se F.16 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket nöjd 23 2. Ganska nöjd 22 3. Varken nöjd eller missnöjd 18 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 567 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 16 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 16(15) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kollektivtrafik <Se F.16 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket nöjd 271 2. Ganska nöjd 124 3. Varken nöjd eller missnöjd 79 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 48 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 16 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 16(16) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Idrottsanläggningar <Se F.16 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket nöjd 137 2. Ganska nöjd 114 3. Varken nöjd eller missnöjd 26 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 329 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 NÖJD BIBLIOTEK 16 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 16(17) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Bibliotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket nöjd 262 2. Ganska nöjd 82 3. Varken nöjd eller missnöjd 33 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 149 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 NÖJD KULTURAKTIVITET 16 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 16(18) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kulturaktiviteter <Se F.16 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket nöjd 169 2. Ganska nöjd 137 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 254 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 16 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 16(19) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Fritidsverksamhet <Se F.16 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket nöjd 79 2. Ganska nöjd 113 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 388 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NÖJD MILJÖVÅRD 16 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 16(20) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Miljövård <Se F.16 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket nöjd 139 2. Ganska nöjd 133 3. Varken nöjd eller missnöjd 104 4. Ganska missnöjd 41 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 220 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 16 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 16(21) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Tillgång till bostäder <Se F.16 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket nöjd 113 2. Ganska nöjd 158 3. Varken nöjd eller missnöjd 122 4. Ganska missnöjd 87 5. Mycket missnöjd 161 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 16 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 16(22) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Gator och vägar <Se F.16 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket nöjd 224 2. Ganska nöjd 200 3. Varken nöjd eller missnöjd 113 4. Ganska missnöjd 57 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 29 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NÖJD PARKSKÖTSEL 16 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 16(23) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Skötsel av parker/grönområden <Se F.16 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket nöjd 285 2. Ganska nöjd 160 3. Varken nöjd eller missnöjd 83 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 30 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NÖJD RENHÅLLNING 16 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 16(24) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Renhållning på allmänna platser <Se F.16 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket nöjd 259 2. Ganska nöjd 155 3. Varken nöjd eller missnöjd 118 4. Ganska missnöjd 64 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 23 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NÖJD KOM INFORMATION 16 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 16(25) <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal information <Se F.16 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket nöjd 95 2. Ganska nöjd 256 3. Varken nöjd eller missnöjd 114 4. Ganska missnöjd 76 5. Mycket missnöjd 106 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 SERVICE SATSA PÅ 17 Loc 137 width 2 MD=99 17 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Göteborg, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 8 01. Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 60 02. Kommunal barnomsorg 111 03. Kommunal grundskola 3 04. Kommunal gymnasieskola 4 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 19 07. Vårdcentral 1 08. Privatläkare 2 09. Folktandvård 0 10. Privattandläkare 167 11. Äldreomsorg 13 12. Socialtjänst 6 13. Handikappomsorg 2 14. Färdtjänst 35 15. Kollektivtrafik 7 16. Idrottsanläggningar 15 17. Bibliotek 18 18. Kulturaktiviteter 14 19. Fritidsverksamhet 62 20. Miljövård 39 21. Tillgång till bostäder 25 22. Gator och vägar 5 23. Skötsel av parker/grönområden 15 24. Renhållning på allmänna platser 4 25. Kommunal information 3 77. Fler än ett svar angivet 52 99. Uppgift saknas
VAR 115 SERVICE MINSKA PÅ 18 Loc 139 width 2 MD=99 18 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Göteborg, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 14 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 3 02. Kommunal barnomsorg 1 03. Kommunal grundskola 1 04. Kommunal gymnasieskola 147 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 1 07. Vårdcentral 44 08. Privatläkare 8 09. Folktandvård 44 10. Privattandläkare 2 11. Äldreomsorg 32 12. Socialtjänst 2 13. Handikappomsorg 11 14. Färdtjänst 9 15. Kollektivtrafik 78 16. Idrottsanläggningar 5 17. Bibliotek 64 18. Kulturaktiviteter 12 19. Fritidsverksamhet 7 20. Miljövård 10 21. Tillgång till bostäder 43 22. Gator och vägar 11 23. Skötsel av parker/grönområden 5 24. Renhållning på allmänna platser 37 25. Kommunal information 1 77. Fler än ett svar angivet 98 99. Uppgift saknas
VAR 116 SERVICE SDN 19 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 19 Hur tycker Du på det hela taget att den service som stadsdelsnämnden ansvarar för fungerar och vad är Din åsikt om den kommunala servicen i Göteborg som helhet? 19(1) Stadsdelsnämnden Majorna 9 1. Mycket bra 118 2. Ganska bra 205 3. Varken bra eller dåligt 96 4. Ganska dåligt 28 5. Mycket dåligt 212 8. Ingen uppfattning 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 SERVICE GÖTEBORGS KOM 19 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) <Kommunal service> Göteborg som helhet <Se F.19 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket bra 141 2. Ganska bra 223 3. Varken bra eller dåligt 99 4. Ganska dåligt 29 5. Mycket dåligt 167 8. Ingen uppfattning 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 20 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 20 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 20(1) Hälso- och sjukvård 9 1. Mycket goda möjligheter 22 2. Ganska goda möjligheter 50 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 117 4. Ganska dåliga möjligheter 273 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 197 8. Ingen uppfattning 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 PÅVERKA BARNOMSORG 20 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 31 2. Ganska goda möjligheter 41 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 114 4. Ganska dåliga möjligheter 180 5. Mycket dåliga möjligheter 3 7. Fler än ett svar angivet 285 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 PÅVERKA GRUNDSKOLA 20 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket bra 33 2. Ganska bra 46 3. Varken bra eller dåligt 104 4. Ganska dåligt 180 5. Mycket dåligt 293 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 20 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 14 2. Ganska goda möjligheter 42 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 87 4. Ganska dåliga möjligheter 181 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 329 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 20 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket bra 16 2. Ganska bra 31 3. Varken bra eller dåligt 97 4. Ganska dåligt 227 5. Mycket dåligt 292 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 PÅVERKA FRITID/KULTUR 20 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 20(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.20 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket goda möjligheter 58 2. Ganska goda möjligheter 78 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 92 4. Ganska dåliga möjligheter 170 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 252 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 PÅVERKA PLANFRÅGOR 20 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 20(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.20 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 18 2. Ganska bra 51 3. Varken bra eller dåligt 72 4. Ganska dåligt 200 5. Mycket dåligt 314 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 20 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 20(8) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänsten <Se F.20 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket bra 10 2. Ganska bra 28 3. Varken bra eller dåligt 81 4. Ganska dåligt 238 5. Mycket dåligt 297 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 PÅVERKAT SDN 21 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 21(1) Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon av stadsdelsnämndens verksamheter eller någon annan kommunal verksamhet? 105 1. Ja, som privatperson 43 2. Ja, i mitt arbete 523 5. Nej 11 7. Fler än ett svar angivet 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 VERKSAMHET PÅVERKAT 21 Loc 152 width 2 MD= 0 or GE 99 21(2) (OM JA) Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 30 01. Barnomsorg 20 02. Fritidsfrågor/kultur 20 03. Grundskola 5 04. Hälso- och sjukvård 7 05. Skötsel av parker och grönområden 9 06. Socialtjänst 17 07. Trafikfrågor 15 08. Äldreomsorg 20 09. Annan verksamhet 49 77. Fler än ett svar angivet 493 00. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 SÄTT PÅVERKAT 21 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 99 21(3) På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 21 01. Tog kontakt med personal 17 02. Tog kontakt med tjänstemän 2 03. Tog kontakt med politiker 3 04. Tog kontakt med tidning, radio eller TV 4 05. Arbete i ett politiskt parti 2 06. Arbete i annan organisation 26 07. Skrev på protestlista eller deltog i demonstration 10 08. Deltog i möte om stadsdelsnämndens verksamhet 22 09. På annat sätt 75 77. Fler än ett svar angivet 503 00. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 FRAMGÅNG PÅVERKAN 21 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 9 1. Ja 47 2. Ja, delvis 110 5. Nej 3 7. Fler än ett svar angivet 65 8. Vet ej 451 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 BEKANT SDN-POLITIKER 22 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 22 Är Du personligen bekant med någon politiker? 22(1) I stadsdelsnämnden Majornastadsdelsnämnd 39 1. Ja 639 5. Nej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 PERS BEK POLIT GBG 22 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) <Personligen bekant> Kommunpolitiker i fullmäktige/central nämnd eller styrelse i Göteborg <Se F.22 för fullständig frågetext> 64 1. Ja 608 5. Nej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 POL UPPDR EGEN SDN 23 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 23 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 23(1) I stadsdelsnämnden Majorna 144 1. Ja 533 5. Nej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 POL UPPDR GBG:S KOM 23 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Tänka att åta sig politiskt uppdrag> I fullmäktige/central nämnd eller styrelse i Göteborg <Se F.23 för fullständig frågetext> 130 1. Ja 540 5. Nej 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 24 Loc 161 width 1 MD=9 24 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg för att kunna vara med att påverka hur verksamheten bedrivs? 372 1. Ja 258 5. Nej 61 9. Uppgift saknas
VAR 135 FRIV INS: BARNOMSORG 25 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 25 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 25(1) Barnomsorg 47 1. Ja, regelbundet 241 2. Ja, någon gång 189 3. Nej, knappast 159 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 FRIV INS: GRUNDSKOLA 25 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Frivillig insats> Grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 41 1. Ja, regelbundet 255 2. Ja, någon gång 186 3. Nej, knappast 152 4. Nej, absolut inte 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 25 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 27 1. Ja, regelbundet 235 2. Ja, någon gång 237 3. Nej, knappast 137 4. Nej, absolut inte 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FRIV INS: HANDIKAPPOM 25 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 14 1. Ja, regelbundet 217 2. Ja, någon gång 235 3. Nej, knappast 159 4. Nej, absolut inte 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 25 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 18 1. Ja, regelbundet 133 2. Ja, någon gång 272 3. Nej, knappast 202 4. Nej, absolut inte 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FRIV INS: FRITIDSVERK 25 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 51 1. Ja, regelbundet 278 2. Ja, någon gång 175 3. Nej, knappast 127 4. Nej, absolut inte 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FRIV INS: KULTURVERKS 25 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 59 1. Ja, regelbundet 279 2. Ja, någon gång 153 3. Nej, knappast 136 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 FRIV INS: MOT VÅLD MM 25 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.25 för fullständig frågetext> 63 1. Ja, regelbundet 328 2. Ja, någon gång 137 3. Nej, knappast 115 4. Nej, absolut inte 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 FRIV INS: INV INTEGR 25 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.25 för fullständig frågetext> 48 1. Ja, regelbundet 254 2. Ja, någon gång 174 3. Nej, knappast 156 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 25 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) <Frivillig insats> Skötsel av parker och grönområden <Se F.25 för fullständig frågetext> 26 1. Ja, regelbundet 244 2. Ja, någon gång 197 3. Nej, knappast 163 4. Nej, absolut inte 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 KONT SDN RÄTT PERSON 26 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 26 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med verksamhetspersonal och tjänstemän inom stadsdelsförvaltningen Majorna, hur tycker Du att följande påståenden stämmer överens med Din egen uppfattning? 26(1) Jag har haft svårt att hitta rätt person 33 1. Stämmer mycket bra 56 2. Stämmer ganska bra 69 3. Stämmer ganska dåligt 49 4. Stämmer mycket dåligt 447 8. Vet ej 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 KONT SDN: BRA BEMÖTT 26 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) <Kontakt stadsdelsnämnd> Jag har fått ett bra bemötande <Se F.26 för fullständig frågetext> 34 1. Stämmer mycket bra 131 2. Stämmer ganska bra 31 3. Stämmer ganska dåligt 22 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 434 8. Vet ej 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 KONT SDN: SKRIVELSER 26 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) <Kontakt stadsdelsnämnd> Skrivelser och andra meddelanden har varit svåra att förstå <Se F.26 för fullständig frågetext> 15 1. Stämmer mycket bra 38 2. Stämmer ganska bra 75 3. Stämmer ganska dåligt 71 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 444 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 KONT SDN: KUNNIGA TJ 26 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) <Kontakt stadsdelsnämnd> De anställda har varit kunniga <Se F.26 för fullständig frågetext> 15 1. Stämmer mycket bra 104 2. Stämmer ganska bra 59 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 443 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 KONT SDN: FÄRRE ANST 26 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) <Kontakt stadsdelsnämnd> Stadsdelsförvaltningen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.26 för fullständig frågetext> 36 1. Stämmer mycket bra 48 2. Stämmer ganska bra 18 3. Stämmer ganska dåligt 47 4. Stämmer mycket dåligt 498 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan9
VAR 150 KONT SDN: KORR BEHAND 26 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) <Kontakt stadsdelsnämnd> Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad <Se F.26 för fullständig frågetext> 35 1. Stämmer mycket bra 118 2. Stämmer ganska bra 38 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 434 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan9
VAR 151 MEDLEM FACKFÖRENING 27 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 27 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 27(1) Facklig organisation 38 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 84 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 294 3. Medlem 233 5. Icke medlem 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 MEDLEM IDROTTSFÖREN 27 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Medlemskap> Idrotts- och friluftsförening <Se F.27 för fullständig frågetext> 41 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 29 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 107 3. Medlem 448 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 MEDLEM KONSUMENTKOOP 27 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.27 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 77 3. Medlem 539 5. Icke medlem 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 27 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.27 för fullständig frågetext> 22 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 55 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 224 3. Medlem 348 5. Icke medlem 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 MEDLEM KULTURFÖRENING 27 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.27 för fullständig frågetext> 21 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 31 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 71 3. Medlem 500 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 MEDLEM POLITISK PARTI 27 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.27 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 10 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 18 3. Medlem 595 5. Icke medlem 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 MEDLEM MOTORORG 27 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 27(7) <Medlemskap> Motororganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 0 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 26 3. Medlem 598 5. Icke medlem 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 MEDLEM MILJÖORGANISAT 27 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 27(8) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 0 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 64 3. Medlem 556 5. Icke medlem 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 MEDLEM PENSIONÄRSORG 27 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 27(9) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 11 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 31 3. Medlem 591 5. Icke medlem 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 27 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 27(10) <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 8 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 10 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 98 3. Medlem 516 5. Icke medlem 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 27 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 27(11) <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.27 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 8 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 16 3. Medlem 598 5. Icke medlem 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 MEDLEM KVINNOORG 27 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 27(12) <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 8 3. Medlem 617 5. Icke medlem 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 MEDLEM LOK AKTGRUPP 27 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 27(13) <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.27 för fullständig frågetext> 1 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 8 3. Medlem 616 5. Icke medlem 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 MEDLEM INVANDRARORG 27 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 27(14) <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> 1 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 5 3. Medlem 615 5. Icke medlem 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 MEDLEM ANNAN FÖRENING 27 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 27(15) <Medlemskap> Annan förening <Se F.27 för fullständig frågetext> 39 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 38 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 105 3. Medlem 432 5. Icke medlem 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 OMDÖME CARINA ABREU 28 Loc 193 width 2 MD= 0 or GE 99 28 Var skulle Du personligen vilja placera några politiker i Din stadsdelsnämnd på nedanstående skala? 28(1) Carina Abreu 15 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 3 03. -3 4 04. -2 4 05. -1 70 06. 0 Varken gillar eller ogillar 2 07. +1 2 08. +2 6 09. +3 3 10. +4 2 11. +5 Gillar starkt 533 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 3 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 OMDÖME PER HÅLLEN 28 Loc 195 width 2 MD= 0 or GE 99 28(2) <Omdöme SDN-politiker> Per Hållen <Se F.28 för fullständig frågetext> 2 01. -5 Ogillar starkt 0 02. -4 2 03. -3 0 04. -2 4 05. -1 72 06. 0 Varken gillar eller ogillar 4 07. +1 8 08. +2 11 09. +3 9 10. +4 10 11. +5 Gillar starkt 526 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 OMDÖME K KARLSSON 28 Loc 197 width 2 MD= 0 or GE 99 28(3) <Omdöme SDN-politiker> Krister Karlsson <Se F.28 för fullständig frågetext> 5 01. -5 Ogillar starkt 3 02. -4 0 03. -3 1 04. -2 2 05. -1 70 06. 0 Varken gillar eller ogillar 1 07. +1 4 08. +2 0 09. +3 3 10. +4 0 11. +5 Gillar starkt 554 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 6 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 OMDÖME C SCHICKHARDT 28 Loc 199 width 2 MD= 0 or GE 99 28(4) <Omdöme SDN-politiker> Christian Schickhardt <Se F.28 för fullständig frågetext> 2 01. -5 Ogillar starkt 0 02. -4 1 03. -3 0 04. -2 2 05. -1 69 06. 0 Varken gillar eller ogillar 3 07. +1 2 08. +2 3 09. +3 3 10. +4 0 11. +5 Gillar starkt 560 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 4 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 OMDÖME PER SKÖLD 28 Loc 201 width 2 MD= 0 or GE 99 28(5) <Omdöme SDN-politiker> Per Sköld <Se F.28 för fullständig frågetext> 1 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 2 03. -3 1 04. -2 1 05. -1 70 06. 0 Varken gillar eller ogillar 3 07. +1 4 08. +2 2 09. +3 1 10. +4 2 11. +5 Gillar starkt 555 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 5 00. Uppgift saknas på delfrågan 40 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 FÖRTROENDE RIKSPOL 29 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 29 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 29(1) Rikspolitiker 7 1. Mycket stort förtroende 98 2. Ganska stort förtroende 212 3. Varken stort eller litet förtroende 180 4. Ganska litet förtroende 167 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 FÖRTROENDE FACKL LED 29 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Fackliga ledare <Se F.29 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket stort förtroende 86 2. Ganska stort förtroende 231 3. Varken stort eller litet förtroende 187 4. Ganska litet förtroende 152 5. Mycket litet förtroende 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 FÖRTROENDE TV-JOURNAL 29 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i TV <Se F.29 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 203 2. Ganska stort förtroende 260 3. Varken stort eller litet förtroende 134 4. Ganska litet förtroende 53 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 FÖRTR DAGSPRESSJOURN 29 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i dagspressen <Se F.29 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stort förtroende 166 2. Ganska stort förtroende 259 3. Varken stort eller litet förtroende 146 4. Ganska litet förtroende 75 5. Mycket litet förtroende 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 FÖRTR KOMMUNPOL GBG 30 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 30(1) I Göteborg som helhet, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 30(1.1) Kommunpolitiker i Göteborg som helhet 10 1. Mycket stort förtroende 106 2. Ganska stort förtroende 212 3. Varken stort eller litet förtroende 134 4. Ganska litet förtroende 91 5. Mycket litet förtroende 118 8. Ingen uppfattning 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 FÖRTR GBG:S CENTR TJ 30 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Göteborgs centrala tjänstemän <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 3 1. Mycket stort förtroende 78 2. Ganska stort förtroende 233 3. Varken stort eller litet förtroende 99 4. Ganska litet förtroende 77 5. Mycket litet förtroende 177 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 30 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 180 1. Mycket stort förtroende 355 2. Ganska stort förtroende 76 3. Varken stort eller litet förtroende 16 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 38 8. Ingen uppfattning 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 FÖRTR KOLLEKTIVTRAFIK 30 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 72 1. Mycket stort förtroende 308 2. Ganska stort förtroende 176 3. Varken stort eller litet förtroende 40 4. Ganska litet förtroende 28 5. Mycket litet förtroende 45 8. Ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 FÖRTR POL DIN SDN 30 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) I Din stadsdel, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 30(2.1) Politiker i din stadsdelnämnd 6 1. Mycket stort förtroende 45 2. Ganska stort förtroende 154 3. Varken stort eller litet förtroende 94 4. Ganska litet förtroende 74 5. Mycket litet förtroende 294 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 FÖRTR SDN:S TJÄNSTEM 30 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i Din stadsdel> Stadsdelsnämndens tjänstemän <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stort förtroende 57 2. Ganska stort förtroende 171 3. Varken stort eller litet förtroende 77 4. Ganska litet förtroende 56 5. Mycket litet förtroende 294 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 FÖRTROENDE LÄRARE 30 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i Din stadsdel> Lärare <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 38 1. Mycket stort förtroende 205 2. Ganska stort förtroende 110 3. Varken stort eller litet förtroende 18 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 287 8. Ingen uppfattning 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 FÖRTR SOCIALARBETARE 30 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i Din stadsdel> Socialarbetare <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 31 1. Mycket stort förtroende 130 2. Ganska stort förtroende 96 3. Varken stort eller litet förtroende 49 4. Ganska litet förtroende 37 5. Mycket litet förtroende 318 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 30 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.5) <Förtroende för hur arbetet sköts i Din stadsdel> Personal inom äldreomsorgen <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 70 1. Mycket stort förtroende 191 2. Ganska stort förtroende 70 3. Varken stort eller litet förtroende 11 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 306 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 30 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.6) <Förtroende för hur arbetet sköts i Din stadsdel> Bibliotekspersonal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 123 1. Mycket stort förtroende 290 2. Ganska stort förtroende 65 3. Varken stort eller litet förtroende 9 4. Ganska litet förtroende 4 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 174 8. Ingen uppfattning 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 30 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.7) <Förtroende för hur arbetet sköts i Din stadsdel> Fritidspersonal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 69 1. Mycket stort förtroende 183 2. Ganska stort förtroende 74 3. Varken stort eller litet förtroende 8 4. Ganska litet förtroende 2 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 328 8. Ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 30 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.8) <Förtroende för hur arbetet sköts i Din stadsdel> Verksamhetspersonal inom barnomsorgen <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 97 1. Mycket stort förtroende 185 2. Ganska stort förtroende 59 3. Varken stort eller litet förtroende 10 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 309 8. Ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 INF STDEL: FAMILJ 31 Loc 219 width 1 MD=9 31(1) På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Majorna? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 31(1.1) Familj, släkt, vänner 236 1. Markerat 433 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 188 INF STDEL: ARBETSKAMR 31 Loc 220 width 1 MD=9 31(1.2) <Information kommunala frågor i Majorna> Arbetskamrater <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 580 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 189 INF STDEL: RADIO/TV 31 Loc 221 width 1 MD=9 31(1.3) <Information kommunala frågor i Majorna> Radio/TV <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 374 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 190 INF STDEL: ART DAGSPR 31 Loc 222 width 1 MD=9 31(1.4) <Information kommunala frågor i Majorna> Artiklar i dagspress <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 418 1. Markerat 251 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 191 INF STDEL:ART GP-SYDV 31 Loc 223 width 1 MD=9 31(1.5) <Information kommunala frågor i Majorna> Artiklar i GP-sydväst <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 319 1. Markerat 350 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 192 INF STDEL: ANN DAGSPR 31 Loc 224 width 1 MD=9 31(1.6) <Information kommunala frågor i Majorna> Kommunala annonser i dagspress <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 118 1. Markerat 551 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 193 INF STDEL: VI MAJBOR 31 Loc 225 width 1 MD=9 31(1.7) <Information kommunala frågor i Majorna> Vi Majbor <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 338 1. Markerat 331 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 194 INF STDEL: ANNONSBLAD 31 Loc 226 width 1 MD=9 31(1.8) <Information kommunala frågor i Majorna> Annonsblad/lokal gratistidning <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 574 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 195 INF STDEL: POL PART 31 Loc 227 width 1 MD=9 31(1.9) <Information kommunala frågor i Majorna> Stadsdelspolitiker/politiska partier <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 653 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 196 INF STDEL: KOM TJMÄN 31 Loc 228 width 1 MD=9 31(1.10) <Information kommunala frågor i Majorna> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 651 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 197 INF STDEL: INFMATER 31 Loc 229 width 1 MD=9 31(1.11) <Information kommunala frågor i Majorna> Stadsdelsnämndens informationsmaterial <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 628 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 198 INF STDEL: INFMÖTEN 31 Loc 230 width 1 MD=9 31(1.12) <Information kommunala frågor i Majorna> Informationsmöten <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 650 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 199 INF STDEL: BIBLIOTEK 31 Loc 231 width 1 MD=9 31(1.13) <Information kommunala frågor i Majorna> Bibliotek <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 532 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 200 INF STDEL: FRITIDSORG 31 Loc 232 width 1 MD=9 31(1.14) <Information kommunala frågor i Majorna> Fritids- eller intresseorganisationer <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 638 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 201 INF STDEL: ANNAT SÄTT 31 Loc 233 width 1 MD=9 31(1.15) <Information kommunala frågor i Majorna> Annat sätt <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 640 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 202 INF SDN: VIKTIG SÄTT 31 Loc 234 width 2 MD= 0 31(2) Vilket av dessa sätt är viktigast för dig? (Ange endast ett alternativ) 48 01. Familj, släkt, vänner 4 02. Arbetskamrater 72 03. Radio/TV 211 04. Artiklar i dagspress 27 05. Artiklar i GP-sydväst 7 06. Kommunala annonser i dagspress 59 07. Vi Majbor 7 08. Annonsblad/lokal gratistidning 5 09. Stadsdelspolitiker/politiska partier 4 10. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 10 11. Stadsdelsnämndens informationsmaterial 3 12. Informationsmöten 14 13. Bibliotek 0 14. Information från fritids- eller intresseorganisationer 2 15. Annat sätt 7 77. Fler än ett svar angivet 211 00. Uppgift saknas
VAR 203 INF FRÅN SDN FÖRBÄTTR 31 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) Om informationen från stadsdelsförvaltningen i Majorna skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 160 1. En särskild informationscentral/medborgarkontor i Majorna 54 2. Information genom personalen vid de olika verksamheterna 291 3. Information via massmedia 19 4. Information genom telefonupplysning 25 5. Information via internet 44 6. Annat sätt 30 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 AKTIVET: FRILUFTSLIV 32 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer några frågor om fritid och boende 32 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 32(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 100 1. Flera gånger i veckan 180 2. Någon gång i veckan 196 3. Någon gång i månaden 74 4. Någon gång i kvartalet 29 5. Någon gång i halvåret 45 6. Någon gång under året 41 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 AKTIVET: IDROTTAT 32 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) <Aktivitet senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.32 för fullständig frågetext> 184 1. Flera gånger i veckan 190 2. Någon gång i veckan 99 3. Någon gång i månaden 31 4. Någon gång i kvartalet 15 5. Någon gång i halvåret 36 6. Någon gång under året 108 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 AKTIVET: BIOBESÖK 32 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 32(3) <Aktivitet senaste året> Gått på bio <Se F.32 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 30 2. Någon gång i veckan 153 3. Någon gång i månaden 165 4. Någon gång i kvartalet 86 5. Någon gång i halvåret 98 6. Någon gång under året 136 7. Ingen gång 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 AKTIVET: TEATERBESÖK 32 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 32(4) <Aktivitet senaste året> Gått på teater <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 34 3. Någon gång i månaden 111 4. Någon gång i kvartalet 97 5. Någon gång i halvåret 169 6. Någon gång under året 255 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 AKTIVET: LÄST BOK 32 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 32(5) <Aktivitet senaste året> Läst någon bok <Se F.32 för fullständig frågetext> 208 1. Flera gånger i veckan 107 2. Någon gång i veckan 148 3. Någon gång i månaden 81 4. Någon gång i kvartalet 46 5. Någon gång i halvåret 48 6. Någon gång under året 33 7. Ingen gång 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 AKTIVET: DISK POLITIK 32 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 32(6) <Aktivitet senaste året> Diskuterat politik <Se F.32 för fullständig frågetext> 138 1. Flera gånger i veckan 153 2. Någon gång i veckan 148 3. Någon gång i månaden 46 4. Någon gång i kvartalet 42 5. Någon gång i halvåret 62 6. Någon gång under året 77 7. Ingen gång 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 AKTIVET: BESÖK GUDSTJ 32 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 32(7) <Aktivitet senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.32 för fullständig frågetext> 7 1. Flera gånger i veckan 13 2. Någon gång i veckan 25 3. Någon gång i månaden 42 4. Någon gång i kvartalet 46 5. Någon gång i halvåret 132 6. Någon gång under året 408 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 AKTIVET: LÄST VECKOT 32 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 32(8) <Aktivitet senaste året> Läst veckotidningar <Se F.32 för fullständig frågetext> 59 1. Flera gånger i veckan 136 2. Någon gång i veckan 170 3. Någon gång i månaden 79 4. Någon gång i kvartalet 49 5. Någon gång i halvåret 82 6. Någon gång under året 105 7. Ingen gång 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 AKTIVET: UMG M VÄNNER 32 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 32(9) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.32 för fullständig frågetext> 311 1. Flera gånger i veckan 234 2. Någon gång i veckan 103 3. Någon gång i månaden 9 4. Någon gång i kvartalet 3 5. Någon gång i halvåret 12 6. Någon gång under året 7 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 AKTIVET: SPELAT TIPS 32 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 32(10) <Aktivitet senaste året> Spelat på tips, lotto eller V75 <Se F.32 för fullständig frågetext> 16 1. Flera gånger i veckan 133 2. Någon gång i veckan 109 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i halvåret 76 6. Någon gång under året 248 7. Ingen gång 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 AKTIVET: RESTAURANGB 32 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 32(11) <Aktivitet senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.32 för fullständig frågetext> 29 1. Flera gånger i veckan 108 2. Någon gång i veckan 222 3. Någon gång i månaden 114 4. Någon gång i kvartalet 42 5. Någon gång i halvåret 55 6. Någon gång under året 102 7. Ingen gång 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 AKTIVET: REST UTOMLAN 32 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 32(12) <Aktivitet senaste året> Rest utomlands <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 10 3. Någon gång i månaden 68 4. Någon gång i kvartalet 138 5. Någon gång i halvåret 262 6. Någon gång under året 197 7. Ingen gång 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 AKTIVET: HYRT VIDEOF 32 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 32(13) <Aktivitet senaste året> Hyrt videofilm <Se F.32 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 33 2. Någon gång i veckan 147 3. Någon gång i månaden 122 4. Någon gång i kvartalet 59 5. Någon gång i halvåret 69 6. Någon gång under året 238 7. Ingen gång 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 AKTIVET: UMG GRANNAR 32 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 32(14) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.32 för fullständig frågetext> 45 1. Flera gånger i veckan 64 2. Någon gång i veckan 89 3. Någon gång i månaden 52 4. Någon gång i kvartalet 44 5. Någon gång i halvåret 83 6. Någon gång under året 299 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 AKTIVET: KÖPT CD-SKIV 32 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 32(15) <Aktivitet senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 110 3. Någon gång i månaden 151 4. Någon gång i kvartalet 109 5. Någon gång i halvåret 109 6. Någon gång under året 185 7. Ingen gång 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 AKTIVET: ANV PERSDAT 32 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 32(16) <Aktivitet senaste året> Använt persondator <Se F.32 för fullständig frågetext> 231 1. Flera gånger i veckan 69 2. Någon gång i veckan 67 3. Någon gång i månaden 22 4. Någon gång i kvartalet 21 5. Någon gång i halvåret 23 6. Någon gång under året 240 7. Ingen gång 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 AKTIVET: ANV INTERNET 32 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 32(17) <Aktivitet senaste året> Kört på Internet <Se F.32 för fullständig frågetext> 61 1. Flera gånger i veckan 34 2. Någon gång i veckan 43 3. Någon gång i månaden 16 4. Någon gång i kvartalet 19 5. Någon gång i halvåret 38 6. Någon gång under året 460 7. Ingen gång 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 AKTIVET: RÖKT 32 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 32(18) <Aktivitet senaste året> Rökt/snusat <Se F.32 för fullständig frågetext> 240 1. Flera gånger i veckan 43 2. Någon gång i veckan 20 3. Någon gång i månaden 9 4. Någon gång i kvartalet 4 5. Någon gång i halvåret 28 6. Någon gång under året 333 7. Ingen gång 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 AKTIVET: DRUCKI SPRIT 32 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 32(19) <Aktivitet senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.32 för fullständig frågetext> 57 1. Flera gånger i veckan 223 2. Någon gång i veckan 227 3. Någon gång i månaden 52 4. Någon gång i kvartalet 20 5. Någon gång i halvåret 37 6. Någon gång under året 59 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 AKTIVET: BIBLIOTEKSBE 32 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 32(20) <Aktivitet senaste året> Gått på bibliotek <Se F.32 för fullständig frågetext> 29 1. Flera gånger i veckan 75 2. Någon gång i veckan 205 3. Någon gång i månaden 110 4. Någon gång i kvartalet 63 5. Någon gång i halvåret 63 6. Någon gång under året 124 7. Ingen gång 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 AKTIVET: ARB ÖVERTID 32 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 32(21) <Aktivitet senaste året> Arbetat övertid <Se F.32 för fullständig frågetext> 93 1. Flera gånger i veckan 98 2. Någon gång i veckan 119 3. Någon gång i månaden 48 4. Någon gång i kvartalet 11 5. Någon gång i halvåret 35 6. Någon gång under året 258 7. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 AKTIVET: UMGÅTT SLÄKT 32 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 32(22) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.32 för fullständig frågetext> 62 1. Flera gånger i veckan 146 2. Någon gång i veckan 256 3. Någon gång i månaden 105 4. Någon gång i kvartalet 48 5. Någon gång i halvåret 30 6. Någon gång under året 29 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 AKTIVET: TECKNAT M.M. 32 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 32(23) <Aktivitet senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.32 för fullständig frågetext> 86 1. Flera gånger i veckan 57 2. Någon gång i veckan 89 3. Någon gång i månaden 54 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i halvåret 72 6. Någon gång under året 277 7. Ingen gång 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 AKTIVET: HANDL VÄRDEP 32 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 32(24) <Aktivitet senaste året> Handlat med värdepapper (aktier, obligationer mm) <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 25 3. Någon gång i månaden 33 4. Någon gång i kvartalet 27 5. Någon gång i halvåret 118 6. Någon gång under året 466 7. Ingen gång 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 NÖJD MED LIVET 33 Loc 261 width 1 MD=9 33 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 203 1. Mycket nöjd 387 2. Ganska nöjd 71 3. Inte särskilt nöjd 18 4. Inte alls nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 11 9. Uppgift saknas
VAR 229 SKALA LITA MÄNNISKOR 34 Loc 262 width 2 MD=99 34 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 17 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 10 02. 1 21 03. 2 34 04. 3 32 05. 4 80 06. 5 57 07. 6 123 08. 7 178 09. 8 56 10. 9 67 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 16 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 BESÖKT CARNEGIE 35 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 35 Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål eller avser Du att göra det under det kommande året? 35(1.1) Under de senaste 12 månaderna: Carnegie-/Klippanområdet 431 1. Flera gånger 152 3. Någon gång 84 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 BESÖKT SJÖBERGEN 35 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 35(1.2) <Besökt > Under de senaste 12 månaderna: Sjöbergen <Se F.35 för fullständig frågetext> 120 1. Flera gånger 136 3. Någon gång 366 5. Ingen gång 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 BESÖKT SLOTTSSKOGEN 35 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 35(1.3) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Slottsskogen <Se F.35 för fullständig frågetext> 558 1. Flera gånger 87 3. Någon gång 28 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 BESÖKT PLASKDAMMEN 35 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 35(1.4) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Plaskdammen vid Älvsborgsplan <Se F.35 för fullständig frågetext> 114 1. Flera gånger 149 3. Någon gång 400 5. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 BESÖKT MUSIKENS HUS 35 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 35(1.5) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Musikens hus <Se F.35 för fullständig frågetext> 53 1. Flera gånger 127 3. Någon gång 471 5. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 BES MAJORNAS BIBL 35 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 35(1.6) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Majornas bibliotek <Se F.35 för fullständig frågetext> 248 1. Flera gånger 174 3. Någon gång 242 5. Ingen gång 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 BESÖKT MAJVALLEN 35 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 35(1.7) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Majvallen/Gröna vallen <Se F.35 för fullständig frågetext> 66 1. Flera gånger 142 3. Någon gång 455 5. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 BESÖKA CARNEGIE 35 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 35(2.1) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Carnegie-/Klippanområdet <Se F.35 för fullständig frågetext> 410 1. Flera gånger 121 3. Någon gång 39 5. Ingen gång 115 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 BESÖKA SJÖBERGEN 35 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 35(2.2) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Sjöbergen <Se F.35 för fullständig frågetext> 153 1. Flera gånger 229 3. Någon gång 148 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 154 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 BESÖKA SLOTTSSKOGEN 35 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 35(2.3) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Slottsskogen <Se F.35 för fullständig frågetext> 521 1. Flera gånger 50 3. Någon gång 5 5. Ingen gång 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 BESÖKA PLASKDAMMEN 35 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 35(2.4) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Plaskdammen vid Älvsborgsplan <Se F.35 för fullständig frågetext> 118 1. Flera gånger 155 3. Någon gång 274 5. Ingen gång 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 BESÖKA MUSIKENS HUS 35 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 35(2.5) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Musikens hus <Se F.35 för fullständig frågetext> 89 1. Flera gånger 211 3. Någon gång 255 5. Ingen gång 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 MAJORNAS BIBLIOTEK 35 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 35(2.6) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Majornas bibliotek <Se F.35 för fullständig frågetext> 276 1. Flera gånger 204 3. Någon gång 83 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 BESÖKA MAJVALLEN 35 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 35(2.7) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Majvallen/Gröna vallen <Se F.35 för fullständig frågetext> 79 1. Flera gånger 172 3. Någon gång 308 5. Ingen gång 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 TID BOTT I MAJORNA 36 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 36 Hur länge har Du bott i Majorna respektive i Göteborg? 36(1) I Majorna 41 1. Har alltid bott här 23 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 193 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 101 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 226 5. Inflyttad, har bott här 1 till 6 år 66 6. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 17 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 TID BOTT I GÖTEBORG 36 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) <Tid bott> I Göteborg <Se F.36 för fullständig frågetext> 137 1. Har alltid bott här 71 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 194 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 63 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 69 5. Inflyttad, har bott här 1 till 6 år 14 6. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 47 7. Fler än ett svar angivet 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 BOSTAD 37 Loc 280 width 1 MD=9 37 Hur bor Du för närvarande? 44 1. I villa eller radhus i småhusområde 634 2. I lägenhet i flerfamiljhus 1 7. Fler än ett svar angivet 12 9. Uppgift saknas
VAR 247 BOENDETYP 38 Loc 281 width 1 MD=9 38 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 529 1. Hyr bostaden 152 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 2 7. Fler än ett svar angivet 8 9. Uppgift saknas
VAR 248 UPPVÄXTORT SJÄLV 39 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 39(1) Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 39(1.1) Du själv 74 1. Ren landsbygd i Sverige 120 2. Mindre tätort i Sverige 103 3. Stad eller större tätort i Sverige 296 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 10 5. Annat land i Norden 26 6. Annat land i Europa 19 7. Land utanför Europa 22 8. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 UPPVÄXTORT FADER 39 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 39(1.2) <Uppväxtort> Din far <Se F.39(1) för fullständig frågetext> 154 1. Ren landsbygd i Sverige 120 2. Mindre tätort i Sverige 99 3. Stad eller större tätort i Sverige 200 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 25 5. Annat land i Norden 39 6. Annat land i Europa 27 7. Land utanför Europa 8 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 UPPVÄXTORT MODER 39 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 39(1.3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.39(1) för fullständig frågetext> 165 1. Ren landsbygd i Sverige 118 2. Mindre tätort i Sverige 102 3. Stad eller större tätort i Sverige 188 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 34 5. Annat land i Norden 36 6. Annat land i Europa 24 7. Land utanför Europa 5 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 INFLYTTNINGSÅR 39 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 99 39(2) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: Vilket år flyttade Du till Sverige? 32. 1932 . . 96. 1996 612 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas Kod: 32 46 50 56 57 58 60 61 63 64 65 66 67 Frek: 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 4 3 2 Kod: 68 69 70 72 75 76 77 78 79 81 82 84 85 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 5 3 2 Kod: 86 87 88 89 92 93 94 95 96 0 99 Frek: 3 1 5 1 2 3 2 1 1 612 10
VAR 252 BRA BO I GÖTEBORG 40 Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Göteborg 1 01. -5 Mycket dåligt 0 02. -4 4 03. -3 5 04. -2 5 05. -1 39 06. 0 Varken bra eller dåligt 8 07. +1 48 08. +2 136 09. +3 133 10. +4 276 11. +5 Mycket bra 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 8 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 BRA BO STADSDEL 40 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Majorna 2 01. -5 Mycket dåligt 3 02. -4 1 03. -3 2 04. -2 4 05. -1 26 06. 0 Varken bra eller dåligt 11 07. +1 41 08. +2 138 09. +3 170 10. +4 277 11. +5 Mycket bra 1 77. Fler än ett svar angivet 7 00. Uppgift saknas på delfrågan 8 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 BRA BO BOSTADSOMRÅDE 40 Loc 291 width 2 MD= 0 or GE 99 40(3) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Det bostadsområde där Du bor? 5 01. -5 Mycket dåligt 3 02. -4 2 03. -3 6 04. -2 5 05. -1 29 06. 0 Varken bra eller dåligt 17 07. +1 34 08. +2 110 09. +3 151 10. +4 246 11. +5 Mycket bra 75 00. Uppgift saknas på delfrågan 8 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 BÄST I STADSDELEN, 1 41 Loc 293 width 2 MD=99 41(1) Vad är det bästa med att bo i Majorna? 41(1.1) Bästa med att bo i stadsdelen, 1 8 01. Barnvänligt 66 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 18 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 4 04. Bra / nära kommunal service 11 05. Kollektivtrafiken 8 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 43 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 179 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 3 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 109 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 0 11. Skatten 24 12. Småstadsatmosfär 5 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 22 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 97 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 0 16. Storleken (lagom stort etc) 20 20. Annat 74 99. Uppgift saknas
VAR 256 BÄST I STADSDELEN, 2 41 Loc 295 width 2 MD= 0 or GE 99 41(1.2) Bästa med att bo i stadsdelen, 2 <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 4 01. Barnvänligt 41 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 40 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 14 04. Bra / nära kommunal service 17 05. Kollektivtrafiken 2 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 33 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 54 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 10 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 113 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 11 12. Småstadsatmosfär 1 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 8 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 39 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 1 16. Storleken (lagom stort etc) 229 00. Frågan ej tillämplig 74 99. Uppgift saknas
VAR 257 BÄST I STADSDELEN, 3 41 Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 99 41(1.3) Bästa med att bo i stadsdelen, 3 <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 3 01. Barnvänligt 29 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 28 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 6 04. Bra / nära kommunal service 9 05. Kollektivtrafiken 1 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 25 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 20 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 1 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 49 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 12. Småstadsatmosfär 2 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 16 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 426 00. Frågan ej tillämplig 74 99. Uppgift saknas
VAR 258 SÄMST I STADSDELEN, 1 41 Loc 299 width 2 MD=99 41(2) Vad är det sämsta med att bo i Majorna? 41(2.1) Sämsta med att bo i stadsdelen, 1 0 01. Arbetslöshet 40 02. Bostäder 0 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 1 04. Industrier 2 05. Invandrarproblem 23 06. Kollektivtrafiken 26 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 26 09. Kriminalitet, våld 14 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 26 11. Långt till centrum 6 12. Långt till natur 62 13. Missbruk, utslagning, droger 11 14. Parkering 0 15. Prostitution 2 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 17. Segregation 0 18. Skatten 6 19. Sociala problem 7 20. Stadsdelens dåliga ekonomi 1 21. Stadsdelens dåliga rykte 8 22. Störande nattliv, busliv 0 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 158 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 7 25. Ungdomsproblem 83 30. Annat (vet ej) 180 99. Uppgift saknas
VAR 259 SÄMST I STADSDELEN, 2 41 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 41(2.2) Sämsta med att bo i stadsdelen, 2 <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 3 01. Arbetslöshet 4 02. Bostäder 1 05. Invandrarproblem 7 06. Kollektivtrafiken 20 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 14 09. Kriminalitet, våld 6 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 1 11. Långt till centrum 1 12. Långt till natur 19 13. Missbruk, utslagning, droger 6 14. Parkering 3 19. Sociala problem 2 20. Stadsdelens dåliga ekonomi 6 22. Störande nattliv, busliv 15 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 7 25. Ungdomsproblem 401 00. Frågan ej tillämplig 175 99. Uppgift saknas
VAR 260 SÄMST I STADSDELEN, 3 41 Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 99 41(2.3) Sämsta med att bo i stadsdelen, 3 <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 1 02. Bostäder 1 04. Industrier 1 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 3 09. Kriminalitet, våld 1 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 4 13. Missbruk, utslagning, droger 2 14. Parkering 1 19. Sociala problem 2 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 2 25. Ungdomsproblem 499 00. Frågan ej tillämplig 174 99. Uppgift saknas
VAR 261 TÄNKA SIG FLYTTA 42 Loc 305 width 1 MD=9 42(1) Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område Du bor? Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 225 1. Ja 457 5. Nej 9 9. Uppgift saknas
VAR 262 FLYTTA INOM STADSDEL 42 Loc 306 width 1 MD=9 42(2) Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 42(2.1) Till annat område i min stadsdel 242 1. Markerat 440 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 263 FLYTTA ANNAN DEL GBG 42 Loc 307 width 1 MD=9 42(2.2) <Flytta> Till annan del av Göteborg <Se F.42(2) för fullständig frågetext> 282 1. Markerat 400 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 264 FLYTT ANN KOMM GBGREG 42 Loc 308 width 1 MD=9 42(2.3) <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.42(2) för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 542 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 265 FLYTTA KOMM EJ GBGREG 42 Loc 309 width 1 MD=9 42(2.4) <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.42(2) för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 480 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 266 FLYTTA UTOMLANDS 42 Loc 310 width 1 MD=9 42(2.5) <Flytta> Till annat land <Se F.42(2) för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 496 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 267 FÖRKNIPPAR MED ALE 43 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 43 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen/stadsdelar i Göteborg? Ange med enstaka ord eller uttryck. 43(1) Kommuner: Ale 209 1. Har skrivit text 423 2. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 43 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 43(2) <Förknippar med> Kommuner: Alingsås <Se F.43 för fullständig frågetext> 385 1. Har skrivit text 245 2. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 FÖRKNIPPAR MED LERUM 43 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 43(3) <Förknippar med> Kommuner: Lerum <Se F.43 för fullständig frågetext> 322 1. Har skrivit text 306 2. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 43 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 43(4) <Förknippar med> Kommuner: Mölndal <Se F.43 för fullständig frågetext> 376 1. Har skrivit text 252 2. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 FÖRKNIPPAR M ANGERED 43 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 43(5) <Förknippar med> Stadsdelar: Angered <Se F.43 för fullständig frågetext> 482 1. Har skrivit text 149 2. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 FÖRKNIPPAR M CENTRUM 43 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 43(6) <Förknippar med> Stadsdelar: Centrum <Se F.43 för fullständig frågetext> 489 1. Har skrivit text 143 2. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 FÖRKNIPPAR M MAJORNA 43 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 43(7) <Förknippar med> Stadsdelar: Majorna <Se F.43 för fullständig frågetext> 533 1. Har skrivit text 99 2. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 FÖRKNIPPAR M ÖRGRYTE 43 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 43(8) <Förknippar med> Stadsdelar: Örgryte <Se F.43 för fullständig frågetext> 455 1. Har skrivit text 178 2. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 FÄRDS TILL ARBETET 44 Loc 319 width 2 MD=99 44 Vilket av dessa färdsätt använde Du huvudsakligen Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Markera endast Ditt huvudsakliga färdmedel) 26 01. Till fots 187 02. Cykel 6 03. MC/moped 156 04. Bil som förare 15 05. Bil som passagerare 18 06. Buss 103 07. Spårvagn 3 08. Tåg/pendeltåg 4 09. Båt/färja 6 10. Annat 70 11. Arbetar ej/går ej i skolan 84 77. Fler än ett svar angivet 13 99. Uppgift saknas
VAR 276 PENDLAR TILL ARBETE 45 Loc 321 width 1 MD=9 45 Arbetar Du i Majorna/Göteborgs kommun eller pendlar Du till arbete i annan stadsdel/kommun? 50 1. Arbetar i Majorna 345 2. Arbetar i annan stadsdel 50 3. Pendlar till arbete i en annan kommun 222 4. Arbetar ej 7 7. Fler än ett svar angivet 17 9. Uppgift saknas
VAR 277 ÅLDERSINDELNING, 1 Loc 322 width 1 MD=9 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor 46 Vilket år är Du född? 46(1) Åldersindelning, 1 199 1. 15-29 år 302 2. 30-49 år 155 3. 50-75 år 35 9. Uppgift saknas
VAR 278 ÅLDERSINDELNING, 3 Loc 323 width 1 MD=9 46(2) Åldersindelning, 3 <Se F.46 för fullständig frågetext> 220 1. 15-30 år 341 2. 31-60 år 95 3. 61-75 år 35 9. Uppgift saknas
VAR 279 ÅLDERSINDELNING, 4 Loc 324 width 1 MD=9 46(3) Åldersindelning, 4 <Se F.46 för fullständig frågetext> 220 1. 15-30 år 341 2. 31-60 år 119 3. 61-80 år 11 9. Uppgift saknas
VAR 280 ÅLDERSINDELNING, 2 Loc 325 width 1 MD=9 46(4) Åldersindelning, 2 <Se F.46 för fullständig frågetext> 199 1. 15-29 år 302 2. 30-49 år 83 3. 50-64 år 96 4. 65-80 år 11 9. Uppgift saknas
VAR 281 ÅLDERSINDELNING, 7 Loc 326 width 1 MD=9 46(5) Åldersindelning, 7 <Se F.46 för fullständig frågetext> 199 1. 15-29 år 302 2. 30-49 år 155 3. 50-75 år 24 4. 76-80 år 11 9. Uppgift saknas
VAR 282 KÖN 47 Loc 327 width 1 MD=9 47 Är Du man eller kvinna? 336 1. Man 349 2. Kvinna 6 9. Uppgift saknas
VAR 283 MEDBORGARSKAP 48 Loc 328 width 1 MD=9 48 Är Du svensk medborgare? 641 1. Ja 42 2. Nej 8 9. Uppgift saknas
VAR 284 CIVILSTÅND 49 Loc 329 width 1 MD=9 49 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 301 1. Ensamstående 179 2. Samboende 200 3. Gift 1 7. Fler än ett svar uppgivet 10 9. Uppgift saknas
VAR 285 UTBILDNING 50 Loc 330 width 1 MD=9 50 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 105 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 20 2. Folkhögskola 91 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 26 4. Flickskola/Realexamen 90 5. Minst treårigt gymnasium 134 6. Studerat vid högskola/universitet 215 7. Examen från högskola/universitet 10 9. Uppgift saknas
VAR 286 ARBETSMARKNADSGRUPP 51 Loc 331 width 2 MD=99 51 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 362 01. Förvärvsarbetande 9 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 5 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 50 04. Arbetslös 94 05. Ålderspensionär 30 06. Förtidspensionär 12 07. Hemarbetande 95 08. Studerande 18 77. Fler än ett svar angivet 16 99. Uppgift saknas
VAR 287 YRKESARBETAR 52 Loc 333 width 1 MD=9 52 Vilket yrke har/hade Du? 640 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 32 2. Har aldrig yrkesarbetat 19 9. Uppgift saknas
VAR 288 HELTID/DELTIDSARB 53 Loc 334 width 1 MD=9 53 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 505 1. Heltid 108 2. Deltid 9 7. Fler än ett svar angivet 69 9. Uppgift saknas
VAR 289 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 54 Loc 335 width 2 MD=99 54 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 196 01. Tjänsteman 76 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 9 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 214 04. Arbetare 38 05. Arbetare med arbetsledande funktion 8 06. Egenanställd arbetare 0 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 26 09. Företagare: ingen anställd 16 10. Företagare: 1-9 anställda 6 11. Företagare: 10 eller fler anställda 23 77. Fler än ett svar angivet 79 99. Uppgift saknas
VAR 290 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 55 Loc 337 width 1 MD=9 55 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 77 1. Statlig 191 2. Kommunal/landstingskommunal 329 3. Privat 25 7. Fler än ett svar angivet 69 9. Uppgift saknas
VAR 291 MEDLEM FACKFÖRENING 56 Loc 338 width 1 MD=9 56 Är Du medlem i någon fackförening? 170 1. Ja, LO-förbund 130 2. Ja, TCO-förbund 99 3. Ja, SACO-förbund 203 4. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 87 9. Uppgift saknas
VAR 292 ANTAL FAMILJEMEDLEM 57 Loc 339 width 2 MD= 0 or GE 99 57(1) Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 230 01. En person 228 02. Två personer 99 03. Tre personer 74 04. Fyra personer 31 05. Fem personer 2 06. Sex personer 2 07. Sju personer 2 08. Åtta personer 3 09. Nio personer 2 11. Elva personer 1 15. Femton personer 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 BARN 0-3 ÅR 57 Loc 341 width 1 MD=9 57(2) Hur många personer av dessa är barn i följande åldrar? 57(2.1) 0-3 år 585 0. Inget barn i åldern 0-3 år 80 1. En person 11 2. Två personer 15 9. Uppgift saknas
VAR 294 BARN 4-6 ÅR 57 Loc 342 width 1 MD=9 57(2.2) <Antal barn i hushållet> 4-6 år <Se F.57(2) för fullständig frågetext> 611 0. Inget barn i åldern 4-6 år 60 1. En person 4 2. Två personer 1 5. Fem personer 15 9. Uppgift saknas
VAR 295 BARN 7-15 ÅR 57 Loc 343 width 2 MD=99 57(2.3) <Antal barn i hushållet> 7-15 år <Se F.57(2) för fullständig frågetext> 561 00. Inget barn i åldern 7-15 år 76 01. En person 29 02. Två personer 4 03. Tre personer 5 04. Fyra personer 1 09. Nio personer 15 99. Uppgift saknas
VAR 296 BARN 16-20 ÅR 57 Loc 345 width 1 MD=9 57(2.4) <Antal barn i hushållet> 16-20 år <Se F.57(2) för fullständig frågetext> 623 0. Inget barn i åldern 16-20 år 42 1. En person 8 2. Två personer 2 3. Tre personer 1 4. Fyra personer 15 9. Uppgift saknas
VAR 297 HUSHÅLLSINKOMST 58 Loc 346 width 2 MD=99 58 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 91 01. 100 000 eller mindre 106 02. 101 000 - 150 000 104 03. 151 000 - 200 000 95 04. 201 000 - 250 000 67 05. 251 000 - 300 000 50 06. 301 000 - 350 000 53 07. 351 000 - 400 000 38 08. 401 000 - 450 000 26 09. 451 000 - 500 000 25 10. över 500 000 1 77. Fler än ett svar angivet 35 99. Uppgift saknas
VAR 298 BOSTADSOMRÅDE 59 Loc 348 width 1 MD=9 59 I vilket av följande områden bor Du? 212 1. Kungsladugård 384 2. Majorna 47 3. Sanna 30 4. Stigberget 5 7. Fler än ett svar angivet 13 9. Uppgift saknas
VAR 299 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 60 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 60 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 60(1) Din nuvarande familj 221 1. Arbetarfamilj 2 2. Jordbrukarfamilj 185 3. Tjänstemannafamilj 141 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 47 5. Egen företagare 13 7. Fler än ett svar angivet 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 KLASS UNDER UPPVÄXT 60 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 60(2) Den familj Du växte upp i <Se F.60 för fullständig frågetext> 281 1. Arbetarfamilj 27 2. Jordbrukarfamilj 168 3. Tjänstemannafamilj 102 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 65 5. Egen företagare 19 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 UTRUSTN. TV-APPARAT 61 Loc 351 width 1 MD=9 61(1) Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 61(1.1) TV-apparat/er 637 1. Markerat 49 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 302 ANTAL TV-APPARATER 61 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 61(1.2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 392 1. En TV-apparat 160 2. Två TV-apparater 27 3. Tre TV-apparater 4 4. Fyra TV-apparater 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 UTRUSTN. TELEFON 61 Loc 353 width 1 MD=9 61(1.3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 679 1. Markerat 7 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 304 ANTAL TELEFONER 61 Loc 354 width 2 MD= 0 or GE 99 61(1.4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 201 01. En telefon 263 02. Två telefoner 91 03. Tre telefoner 45 04. Fyra telefoner 18 05. Fem telefoner 5 06. Sex telefoner 1 07. Sju telefoner 1 08. Åtta telefoner 61 00. Uppgift saknas på delfrågan 5 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 UTRUSTN. TEL.SVARARE 61 Loc 356 width 1 MD=9 61(1.5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 326 1. Markerat 360 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 306 UTRUSTN. MOBILTEL 61 Loc 357 width 1 MD=9 61(1.6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 199 1. Markerat 487 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 307 UTRUSTN. TEXT-TV 61 Loc 358 width 1 MD=9 61(1.7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 350 1. Markerat 336 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 308 UTRUSTN. VIDEO 61 Loc 359 width 1 MD=9 61(1.8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 420 1. Markerat 266 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 309 UTRUSTN. KABEL-TV 61 Loc 360 width 1 MD=9 61(1.9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 464 1. Markerat 222 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 310 UTRUSTN. PARABOL 61 Loc 361 width 1 MD=9 61(1.10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 660 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 311 UTRUSTN. PERSONDATOR 61 Loc 362 width 1 MD=9 61(1.11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 269 1. Markerat 417 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 312 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 61 Loc 363 width 1 MD=9 61(1.12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 321 1. Markerat 365 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 313 UTRUSTN. FAX 61 Loc 364 width 1 MD=9 61(1.13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 606 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 314 UTRUSTN. CD-SPELARE 61 Loc 365 width 1 MD=9 61(1.14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 509 1. Markerat 177 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 315 UTRUSTN. FRITIDSHUS 61 Loc 366 width 1 MD=9 61(1.15) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 528 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 316 UTRUSTN. BIL 61 Loc 367 width 1 MD=9 61(1.16) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 382 1. Markerat 304 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 317 BIL 1: MÄRKE 61 Loc 368 width 2 MD= 0 or GE 99 61(1.17) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 115 01. Volvo 35 02. Saab 41 03. Ford 35 04. Volkswagen 29 05. Opel 15 06. Toyota 12 07. Mazda 6 08. Mercedes 11 09. BMW 7 10. Fiat 7 12. Peugot 15 13. Nissan 6 14. Audi 3 15. Mitsubishi 1 18. Citroen 12 19. Renault 7 20. Honda 4 26. Lada 1 27. Alfa Romeo 1 29. Lancia 1 31. Suzuki 1 32. Oldsmobile 2 37. Isuzu 1 42. Daihatzu 1 58. Chevrolet 1 66. Rolls Royce 315 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 318 BIL 1: ÅRSMODELL 61 Loc 370 width 2 MD= 0 or GE 99 61(1.18) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 2 64. Årsmodell 1964 1 66. Årsmodell 1966 68. Årsmodell 1968 . . 97. Årsmodell 1997 315 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas Kod: 64 66 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 2 1 4 1 1 3 2 1 1 4 5 1 10 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 9 12 14 15 28 16 27 29 33 25 34 13 21 Kod: 93 94 95 96 97 0 99 Frek: 12 12 20 11 1 315 8
VAR 319 BIL 2: MÄRKE 61 Loc 372 width 2 MD= 0 61(1.19) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 2 01. Volvo 3 03. Ford 1 04. Volkswagen 2 09. BMW 1 14. Audi 1 19. Renault 1 23. Skoda 680 00. Frågan ej tillämplig
VAR 320 BIL 2: ÅRSMODELL 61 Loc 374 width 2 MD= 0 61(1.20) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.61(1) för fullständig frågetext> 1 73. Årsmodell 1973 81. Årsmodell 1981 . . 97. Årsmodell 1997 682 00. Frågan ej tillämplig Kod: 73 81 82 83 94 95 96 97 0 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 682
VAR 321 PC-UTRUSTNING: MODEM 62 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 61(2) Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? (Obs, Du kan markera mer än ett alternativ) 61(2.1) Modem 113 1. Markerat 156 5. Ej markerat 417 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 322 PC-UTRUSTNING: IT 62 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 61(2.2) <PC-utrustning i hushållet> Internet-anslutning <Se F.61(2) för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 192 5. Ej markerat 417 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 323 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 62 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 62(2.3) <PC-utrustning i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.61(2) för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 142 5. Ej markerat 417 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 324 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 62 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 62(2.4) <PC-utrustning i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.61(2) för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 205 5. Ej markerat 417 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 325 ROLIGT BESVARA FRÅGORNA Loc 380 width 1 MD=9 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Tycker Du att det har varit roligt/intressant att besvara frågorna i detta formulär? 391 1. Ja, jag tycker det var roligt/intressant att svara på frågorna 228 5. Nej, Jag tycker det var tråkigt/ointressant att svara på frågorna 5 7. Fler än ett svar angivet 67 9. Uppgift saknas
VAR 326 LÄTT BESVARA FRÅGORNA Loc 381 width 1 MD=9 Har det varit lätt eller svårt att besvara frågorna? 427 1. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara på frågorna 181 2. Jag tyckte att frågorna nummer ... var svåra att svara på 5 7. Fler än ett svar angivet 78 9. Uppgift saknas
VAR 327 SVÅR FRÅGA 1 Loc 382 width 2 MD=99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 4 01. Fråga 1 3 03. Fråga 3 4 04. Fråga 4 19 06. Fråga 6 7 09. Fråga 9 8 10. Fråga 10 17 11. Fråga 11 6 12. Fråga 12 5 13. Fråga 13 4 14. Fråga 14 4 15. Fråga 15 7 16. Fråga 16 8 17. Fråga 17 2 18. Fråga 18 3 19. Fråga 19 2 20. Fråga 20 2 21. Fråga 21 3 25. Fråga 25 2 26. Fråga 26 9 28. Fråga 28 1 31. Fråga 31 1 36. Fråga 36 1 39. Fråga 39 2 41. Fråga 41 3 43. Fråga 43 1 45. Fråga 45 1 50. Fråga 50 1 51. Fråga 51 1 54. Fråga 54 2 58. Fråga 58 1 60. Fråga 60 1 61. Fråga 61 27 80. Angett text ej frågenummer 529 99. Uppgift saknas
VAR 328 SVÅR FRÅGA 2 Loc 384 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 4 02. Fråga 2 1 03. Fråga 3 1 04. Fråga 4 1 05. Fråga 5 19 07. Fråga 7 2 10. Fråga 10 8 11. Fråga 11 6 12. Fråga 12 6 13. Fråga 13 5 14. Fråga 14 2 15. Fråga 15 8 16. Fråga 16 5 17. Fråga 17 11 18. Fråga 18 2 19. Fråga 19 3 20. Fråga 20 1 21. Fråga 21 1 25. Fråga 25 1 26. Fråga 26 2 27. Fråga 27 2 28. Fråga 28 5 29. Fråga 29 3 30. Fråga 30 2 43. Fråga 43 1 52. Fråga 52 1 54. Fråga 54 1 55. Fråga 55 1 60. Fråga 60 27 80. Angett text ej frågenummer 30 00. Frågan ej tillämplig 529 99. Uppgift saknas
VAR 329 SVÅR FRÅGA 3 Loc 386 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 4 03. Fråga 3 1 04. Fråga 4 1 05. Fråga 5 19 08. Fråga 8 1 11. Fråga 11 3 12. Fråga 12 4 13. Fråga 13 4 14. Fråga 14 4 15. Fråga 15 5 16. Fråga 16 1 17. Fråga 17 6 18. Fråga 18 3 19. Fråga 19 3 20. Fråga 20 4 21. Fråga 21 2 26. Fråga 26 1 27. Fråga 27 3 28. Fråga 28 2 29. Fråga 29 6 30. Fråga 30 1 31. Fråga 31 1 33. Fråga 33 1 34. Fråga 34 1 41. Fråga 41 2 56. Fråga 56 1 60. Fråga 60 1 61. Fråga 61 27 80. Angett text ej frågenummer 50 00. Frågan ej tillämplig 529 99. Uppgift saknas
VAR 330 SVÅR FRÅGA 4 Loc 388 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 4 04. Fråga 4 1 06. Fråga 6 19 09. Fråga 9 3 14. Fråga 14 3 15. Fråga 15 3 16. Fråga 16 3 17. Fråga 17 2 18. Fråga 18 2 19. Fråga 19 4 20. Fråga 20 3 22. Fråga 22 1 25. Fråga 25 4 28. Fråga 28 4 29. Fråga 29 1 31. Fråga 31 1 41. Fråga 41 4 43. Fråga 43 1 56. Fråga 56 2 60. Fråga 60 27 80. Angett text ej frågenummer 70 00. Frågan ej tillämplig 529 99. Uppgift saknas
VAR 331 SVÅR FRÅGA 5 Loc 390 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 4 05. Fråga 5 1 07. Fråga 7 18 10. Fråga 10 1 11. Fråga 11 2 15. Fråga 15 4 16. Fråga 16 1 17. Fråga 17 2 18. Fråga 18 3 19. Fråga 19 2 20. Fråga 20 1 21. Fråga 21 3 23. Fråga 23 1 28. Fråga 28 2 29. Fråga 29 4 30. Fråga 30 1 31. Fråga 31 1 53. Fråga 53 1 56. Fråga 56 2 58. Fråga 58 27 80. Angett text ej frågenummer 81 00. Frågan ej tillämplig 529 99. Uppgift saknas
VAR 332 SÄTTET ATT FYLLA I Loc 392 width 1 MD=9 Fyllde Du i hela enkäten vid ett tillfälle eller tog Du en eller flera pauser? 460 1. Jag fyllde i hela enkäten vid ett och samma tillfälle 201 2. Jag fyllde i enkäten vid två eller flera tillfällen 30 9. Uppgift saknas
VAR 333 HJÄLP BESVARA FRÅGA Loc 393 width 1 MD=9 Har Du fyllt i hela enkäten själv eller har Du fått hjälp med att besvara en eller flera frågor? 610 1. Jag har fyllt i hela enkäten själv 48 2. Jag har fått hjälp med att besvara enkäten 33 9. Uppgift saknas
VAR 334 TID FÖR ATT FYLLA I Loc 394 width 1 MD=9 Hur lång tid tog det ungefär för Dig att fylla i enkäten? 193 1. Mindre än 30 minuter 275 2. 30-45 minuter 114 3. 46-60 minuter 54 4. 61-90 minuter 19 5. Mer än 90 minuter 1 7. Fler än ett svar angivet 35 9. Uppgift saknas