SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1996
            Kom-SOM-undersökningen
               Mölndal 1996
                SSD 0742

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennert Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1996 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1996 i stadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i
  Mölndals kommun.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Mölndal 1996
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte.Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Under hösten 1996 genomförde SOM-institutet, i samarbete med
  SCB, kommunundersökningen 1996 i stadsdelarna Angered, Centrum
  och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i
  huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Ett
  frågeformulär skickades ut till 1 200 av invånarna mellan 15
  0ch 80 år i respektive område. (Med 15-åringar menas personer
  som senast årsskiftet före undersökningens genomförande fyllt
  15 år.) Fältarbetet genomfördes under perioden september till
  och med första hälften av december. Frågeformuläret är inte
  lika omfattande som för Riks- och Väst-SOM. Många frågor är
  dock gemensamma för såväl de olika delarna av
  kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger
  stora möjligheter till jämförelser mellan de tre olika
  nivåerna.

  Svarsfrekvenserna i de olika undersökningarna var 1996:

  Mölndal 65%
  Centrum 64%
  Majorna 60%
  Angered 55%

  För ytterligare information se Kommunundersökningen 1996
  Mölndal av Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet,
  Göteborgs universitet
  

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 7424 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 004 4 ID-nummer 5 Buntnummer 6 Läser Göteborgs-Posten 7 Läser Arbetet/Nyheterna 8 Läser GT 9 Läser annan tidning 10 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 11 Läser Mölndals-Posten 12 Läser Norra Halland 13 Lyssnat på Radio Göteborg P4 14 Lyssnat på Ekonyheter i Sveriges Radio 15 Lyssnat på City 107 16 Lyssnat på Radio Energy (NRJ) 17 Lyssnat på Närradion i Mölndal 18 Tittat på Västnytt i SVT2 19 Tittat på TV4 lokalt Göteborg 20 Tittat på Riksnyheter i TV 21 Tittat på Öppna kanalen på TV 22 Tittat/lyssnat på annan radio-/TV-kanal 23 Läser GP:s Mölndalssida 24 Läser lokalt annonsblad 25 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 26 Tillförlitlig: Radio City 107 27 Tillförlitlig: Närradion i Mölndals kommun 28 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 29 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 30 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 31 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 32 Tillförlitlig: GT 33 Tillförlitlig: Mölndals-Posten 34 Tillförlitlig: Norra Halland 35 Politiskt intresse 36 Politiskt intresse Mölndals kommun 37 Demokratin i Mölndal 38 Egen kommun: Problem 1 39 Egen kommun: Problem 2 40 Egen kommun: Problem 3 41 Bästa parti i kommunalpolitiken 42 Bästa parti i rikspolitiken 43 Omdöme om kommunstyrelsen 44 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 45 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 46 Bra-dåligt: Mer kommunal verksamhet i privat regi 47 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 48 Bra-dåligt: Öka antalet privatskolor 49 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 50 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 51 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 52 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 53 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 54 Bra-dåligt: Samkörning av dataregister 55 Bra-dåligt: Kommunen ansvara för arbetslösheten 56 Bra-dåligt: Sänkta boendekostnader 57 Finansiering offentlig service: Barnomsorg 58 Finansiering offentlig service: Kollektivtrafik 59 Finansiering offentlig service: Äldreomsorg 60 Finansiering offentlig service: Fritid/Kultur 61 Finansiering offentlig service: Hälso- och sjukvård 62 Serviceutnyttjande: Föräldrakooperativ barnomsorg 63 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 64 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 65 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 66 Serviceutnyttjande: Friskola 67 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 68 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 69 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 70 Serviceutnyttjande: Privatläkare 71 Serviceutnyttjande: Folktandvård 72 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 73 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 74 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 75 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 76 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 77 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 78 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 79 Serviceutnyttjande: Bibliotek 80 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 81 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 82 Bekant med någon kommunpolitiker 83 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 84 Möjlighet att påverka barnomsorg 85 Möjlighet att påverka grundskola 86 Möjlighet att påverka gymnasieskola 87 Möjlighet att påverka äldreomsorg 88 Möjlighet att påverka fritid/kultur 89 Möjlighet att påverka planfrågor 90 Möjlighet att påverka socialtjänsten 91 Kommunens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 92 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 93 Kommunens service: Kommunal grundskola 94 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 95 Kommunens service: Friskola 96 Kommunens service: Barnavårdscentral 97 Kommunens service: Vårdcentral 98 Kommunens service: Sjukhusvård 99 Kommunens service: Privatläkare 100 Kommunens service: Folktandvård 101 Kommunens service: Privattandläkare 102 Kommunens service: Äldreomsorg 103 Kommunens service: Socialtjänst 104 Kommunens service: Färdtjänst 105 Kommunens service: Handikappomsorg 106 Kommunens service: Kollektivtrafik 107 Kommunens service: Idrottsanläggningar 108 Kommunens service: Bibliotek 109 Kommunens service: Kulturaktivitet 110 Kommunens service: Fritidsverksamhet 111 Kommunens service: Miljövård 112 Kommunens service: Bostadstillgång 113 Kommunens service: Gator och vägar 114 Kommunens service: Parkskötsel 115 Kommunens service: Renhållning offentliga platser 116 Kommunens service: Möjlighet få jobb 117 Kommunens service: Kommunal information 118 Kommunens service: El- och värmeförsörjning 119 Viktigaste serviceområde satsa på 120 Viktigaste serviceområde minska på 121 Servicen i kommunen 122 Påverkat kommunens verksamhet 123 Kommunens verksamhet försökt påverka 124 Sätt påverkat kommunens verksamhet 125 Framgång i påverkan av kommunens verksamhet 126 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 127 Frivillig insats: Barnomsorg 128 Frivillig insats: Grundskola 129 Frivillig insats: Gymnasieskola 130 Frivillig insats: Äldreomsorg 131 Frivillig insats: Handikappomsorg 132 Frivillig insats: Socialtjänst 133 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 134 Frivillig insats: Kulturverksamhet 135 Frivillig insats: Mot våld och droger 136 Frivillig insats: Invandrares integration 137 Frivillig insats: Parkskötsel 138 Opolitiskt uppdrag barns skola för att påverka verksamheten 139 Kontakt kommunen: Svårt hitta rätt person 140 Kontakt kommunen: Bra bemötande 141 Kontakt kommunen: Svårförstådda skrivelser 142 Kontakt kommunen: Kunniga tjänstemän 143 Kontakt kommunen: För många anställda 144 Kontakt kommunen: Korrekt behandling 145 Medlem i facklig organisation 146 Medlem i idrottsföreningen 147 Medlem i konsumentkooperativ 148 Medlem i hyresgästförening 149 Medlem i kulturförening 150 Medlem i politiskt parti 151 Medlem i motororganisation 152 Medlem i miljöorganisation 153 Medlem i pensionärsorganisation 154 Medlem i humanitär hjälporganisation 155 Medlem i föräldraförening 156 Medlem i kvinnoorganisation 157 Medlem i lokal aktionsgrupp 158 Medlem i invandrarorganisation 159 Medlem i annan förening 160 Inställning till Marita Aronson 161 Inställning till Leif Flatow 162 Inställning till Mabel Hagman 163 Inställning till Jan Jonsson 164 Inställning till Thor Mattisson 165 Inställning till Bengt Odlöw 166 Inställning till Benny Strandberg 167 Inställning till Laila Åkerberg 168 Förtroende för rikspolitiker 169 Förtroende för fackliga ledare 170 Förtroende för TV-journalister 171 Förtroende för dagspressjournalister 172 Förtroende för kommunens politiker 173 Förtroende för kommunens centrala tjänstemän 174 Förtroende för kommunens lärare 175 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 176 Förtroende för kommunens tandläkare 177 Förtroende för kommunens socialarbetare 178 Förtroende för kommunens personal inom äldreomsorgen 179 Förtroende för kommunens bibliotekspersonal 180 Förtroende för kommunens fritidspersonal 181 Förtroende för kommunens personal inom barnomsorg 182 Förtroende för kommunens kollektivtrafikspersonal 183 Förtroende för kommunens gatukontorspersonal 184 Förtroende för kommunens el- och värmeleverantörens personal 185 Förtroende för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer 186 Information kommun: Familj 187 Information kommun: Arbetskamrater 188 Information kommun: Radio/TV 189 Information kommun: Artiklar i dagspress 190 Information kommun: Annonser dagspress 191 Information kommun: Kommunalpolitiker/politiska partier 192 Information kommun: Kommunala tjänstemän 193 Information kommun: Kommunens informationsmaterial 194 Information kommun: Informationscentralen 195 Information kommun: Informationsmöten 196 Information kommun: Bibliotek 197 Information kommun: Fritids- eller intresseorganisationer 198 Information kommun: Annat sätt 199 Information kommun: Viktigaste sätt 200 Förbättring av kommunens information 201 Åsikt kommunens ekonomi 202 Intresse miljöfrågor 203 Förbättrad miljövård trots skattehöjning 204 Stoppa privatbilismen i centrala Mölndal 205 Öka informationen var handla miljövänliga produkter 206 Förbättra kollektivtrafiken 207 Bara tillåta miljövänliga lastbilar 208 Obligatorisk källsortering 209 Beredd göra för miljön - Sopsortera 210 Beredd göra för miljön - Arbeta i miljöorganisation 211 Beredd göra för miljön - Avstå miljöfarliga varor 212 Beredd göra för miljön - Skattehöjning om pengarna används till miljön 213 Beredd göra för miljön - Kompostera 214 Beredd göra för miljön - Inlämna miljöfarligt avfall 215 Beredd göra för miljön - Minska bilåkandet 216 Beredd göra för miljön - Spara energi i hemmet 217 Beredd göra för miljön - Ekologiska livsmedel 218 Beredd göra för miljön - Miljömärkta varor 219 Beredd göra för miljön - Få bekanta miljövänligare 220 Beredd göra för miljön - Läsa miljöinformation 221 Beredd göra för miljön - Öka kollektivåkandet 222 Storhandlar 223 Var görs inköpen 224 Favoritlag i fotboll - ja, herrar 225 Favoritlag i fotboll - ja, damer 226 Favoritlag i fotboll - nej, inget 227 Favoritlag i fotboll - herrlagets namn 228 Favoritlag i fotboll - damlagets namn 229 Aktivitet senaste året: Friluftsliv 230 Aktivitet senaste året: Motion eller idrott 231 Aktivitet senaste året: Biobesök 232 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 233 Aktivitet senaste året: Läst bok 234 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 235 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 236 Aktivitet senaste året: Läst veckotidning 237 Aktivitet senaste året: Umgåtts med vänner 238 Aktivitet senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 239 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök 240 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 241 Aktivitet senaste året: Hyrt videofilm 242 Aktivitet senaste året: Umgåtts med grannar 243 Aktivitet senaste året: Köpt CD-skiva 244 Aktivitet senaste året: Använt persondator 245 Aktivitet senaste året: Använt Internet 246 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 247 Aktivitet senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 248 Aktivitet senaste året: Biblioteksbesök 249 Aktivitet senaste året: Arbetat övertid 250 Aktivitet senaste året: Umgåtts med släkt 251 Aktivitet senaste året: Tecknat, målat, skrivit 252 Aktivitet senaste året: Handlat med värdepapper 253 Nöjd med livet 254 Placering - lita på människor 255 Besökt senaste året: Gunnebo 256 Besökt senaste året: Möllan 257 Besökt senaste året: Mölndals Kvarnby 258 Besökt senaste året: Mölndals Museum 259 Besökt senaste året: Teaterhuset 260 Besökt senaste året: Åby fritidscentrum 261 Besökt senaste året: Åby travbana 262 Besöker kommande år: Gunnebo 263 Besöker kommande år: Möllan 264 Besöker kommande år: Mölndals Kvarnby 265 Besöker kommande år: Mölndals Museum 266 Besöker kommande år: Teaterhuset 267 Besöker kommande år: Åby fritidscentrum 268 Besöker kommande år: Åby travbana 269 Boendetid i kommunen 270 Bostad 271 Boendeområde 272 Boendetyp 273 Uppväxtort UP 274 Uppväxtort fader 275 Uppväxtort moder 276 Inflyttningsår 277 Åsikt om boende i kommunen 278 Åsikt om boende i kommundel 279 Åsikt om boende i eget bostadsområde 280 Bästa med att bo i kommunen, 1 281 Bästa med att bo i kommunen, 2 282 Bästa med att bo i kommunen, 3 283 Sämsta med att bo i kommunen, 1 284 Sämsta med att bo i kommunen, 2 285 Sämsta med att bo i kommunen, 3 286 Kan tänka sig att flytta från området 287 Flytta till ett annat område i kommunendelen 288 Flytta till ett annat område inom kommunen 289 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 290 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 291 Flytta till annat land 292 Förknippar med Ale 293 Förknippar med Alingsås 294 Förknippar med Lerum 295 Förknippar med Mölndal 296 Förknippar med Angered 297 Förknippar med Centrum 298 Förknippar med Majorna 299 Förknippar med Örgryte 300 Färdsätt till arbetet 301 Pendlar till arbetet 302 Åldersindelning, 1 303 Åldersindelning, 3 304 Åldersindelning, 4 305 Åldersindelning, 2 306 Åldersindelning, 7 307 Kön 308 Medborgarskap 309 Civilstånd 310 Utbildning 311 Arbetsmarknadsgrupp 312 Yrkesarbetande 313 Heltids- eller deltidsarbete 314 Subjektiv yrkesgrupp 315 Statlig, kommunal eller privat tjänst 316 Medlem i fackförening 317 Antal familjemedlemmar 318 Barn 0-3 år 319 Barn 4-6 år 320 Barn 7-15 år 321 Barn 16-20 år 322 Hushållets årsinkomst 323 Bostadsområde 324 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 325 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 326 Tillgång till TV 327 Antal TV-apparater 328 Tillgång till telefon 329 Antal telefoner 330 Tillgång till telefonsvarare 331 Tillgång till mobiltelefon 332 Tillgång till text-TV 333 Tillgång till video 334 Tillgång till kabel-TV 335 Tillgång till parabolantenn 336 Tillgång till persondator 337 Tillgång till mikrovågsugn 338 Tillgång till fax 339 Tillgång till CD-spelare 340 Tillgång till fritidshus 341 Tillgång till bil 342 Bil 1: Märke 343 Bil 1: Årsmodell 344 Bil 2: Märke 345 Bil 2: Årsmodell 346 Bil 3: Märke 347 Bil 3: Årsmodell 348 PC-utrustning: Modem 349 PC-utrustning: IT-anslutning 350 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 351 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 352 Roligt att besvara frågorna 353 Lätt att besvara frågorna 354 Svår fråga 1 355 Svår fråga 2 356 Svår fråga 3 357 Svår fråga 4 358 Svår fråga 5 359 Sättet att fylla i enkäten 360 Hjälp besvara fråga/frågor 361 Tid för att fylla i enkäten

VAR 1 SSD STUDY NR 7424              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 7424


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 004 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 BUNTNUMMER Loc 16 width 2 Buntnummer 82 01. 75 02. 37 03. 37 04. 37 05. 39 06. 37 07. 37 08. 39 09. 65 10. 49 11. 37 12. 65 13. 37 14. 80 15.
VAR 6 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 18 width 1 MD=9 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten 535 1. 6-7 dagar per vecka 69 2. 4-5 dagar per vecka 58 3. 2-3 dagar per vecka 60 4. Mer sällan 5 5. Aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 7 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 19 width 1 MD=9 1(2) <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 16 1. 6-7 dagar per vecka 10 2. 4-5 dagar per vecka 18 3. 2-3 dagar per vecka 81 4. Mer sällan 249 5. Aldrig 379 9. Uppgift saknas
VAR 8 LÄSER GT 1 Loc 20 width 1 MD=9 1(3) <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 38 1. 6-7 dagar per vecka 28 2. 4-5 dagar per vecka 102 3. 2-3 dagar per vecka 230 4. Mer sällan 95 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 258 9. Uppgift saknas
VAR 9 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 21 width 1 MD=9 1(4) <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 39 1. 6-7 dagar per vecka 23 2. 4-5 dagar per vecka 42 3. 2-3 dagar per vecka 74 4. Mer sällan 83 5. Aldrig 492 9. Uppgift saknas
VAR 10 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 22 width 3 MD= 0 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 36 201. Aftonbladet 1 305. Hallands Nyheter 2 317. Norra Halland/Nordhalland 24 409. Expressen 1 412. GT 1 434. Sydsvenska Dagbladet 1 502. Borås Tidning 2 514. Nya Wermlandstidningen 21 517. Svenska Dagbladet 2 804. Dagen 17 805. Dagens Nyheter 1 817. Jönköpings-Posten 20 828. Mölndals-Posten 29 852. Dagens Industri 6 888. 1 891. Utländsk dagstidning 1 985. På lätt svenska - tidning för invandrare 587 000. Har svarat på andra delar av frågan, men har inte skrivit någon mer tidning
VAR 11 LÄSER MÖLNDALS-POSTEN 2 Loc 25 width 1 2 Läser eller tittar Du personligen i Mölndals-Posten regelbundet för att följa vad som händer i Mölndals kommun - och i så fall hur ofta? 163 1. 6-7 dagar per vecka 117 2. 4-5 dagar per vecka 175 3. 2-3 dagar per vecka 113 4. Mer sällan 166 5. Aldrig 19 7. Fler än ett svar angivet
VAR 12 LÄSER NORRA HALLAND 3 Loc 26 width 1 MD GE 9 3 Läser eller tittar Du personligen i Norra Halland regelbundet för att följa vad som händer i Mölndals kommun - och i så fall hur ofta? 17 1. Två gånger per vecka 8 2. En gång per vecka 27 3. Någon gång i månaden 80 4. Mer sällan 241 5. Aldrig 344 6. Har inte tillgång till tidningen 31 7. Fler än ett svar angivet 5 9. Uppgift saknas
VAR 13 LYSSN PÅ RADIO GBG P4 4 Loc 27 width 1 MD=9 4 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 4(1) Radio Göteborg P4 154 1. 6-7 dagar per vecka 103 2. 4-5 dagar per vecka 94 3. 2-3 dagar per vecka 184 4. Mer sällan 141 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 76 9. Uppgift saknas
VAR 14 LYSSN EKONYHETER I SR 4 Loc 28 width 1 MD=9 4(2) <Tar del av> Ekonyheterna i Sveriges Radio <Se F.4 för fullständig frågetext> 179 1. 6-7 dagar per vecka 108 2. 4-5 dagar per vecka 72 3. 2-3 dagar per vecka 148 4. Mer sällan 126 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 118 9. Uppgift saknas
VAR 15 LYSSN RADIO CITY 107 4 Loc 29 width 1 MD=9 4(3) <Tar del av> Radio City 107 <Se F.4 för fullständig frågetext> 59 1. 6-7 dagar per vecka 65 2. 4-5 dagar per vecka 98 3. 2-3 dagar per vecka 204 4. Mer sällan 205 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 120 9. Uppgift saknas
VAR 16 LYSSN NRJ/RADIO ENERGY 4 Loc 30 width 1 MD=9 4(4) <Tar del av> NRJ/Radio Energy <Se F.4 för fullständig frågetext> 75 1. 6-7 dagar per vecka 67 2. 4-5 dagar per vecka 89 3. 2-3 dagar per vecka 141 4. Mer sällan 254 5. Aldrig 4 7. Fler än ett svar angivet 123 9. Uppgift saknas
VAR 17 LYSSN NÄRRAD I MÖLNDAL 4 Loc 31 width 1 MD=9 4(5) <Tar del av> Närradion i Mölndal <Se F.4 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 dagar per vecka 5 2. 4-5 dagar per vecka 10 3. 2-3 dagar per vecka 83 4. Mer sällan 490 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 157 9. Uppgift saknas
VAR 18 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 4 Loc 32 width 1 MD=9 4(6) <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 137 1. 6-7 dagar per vecka 156 2. 4-5 dagar per vecka 191 3. 2-3 dagar per vecka 165 4. Mer sällan 43 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 60 9. Uppgift saknas
VAR 19 SER PÅ TV4 LOKALT GBG 4 Loc 33 width 1 MD=9 4(7) <Tar del av> TV4 lokalt Göteborg <Se F.4 för fullständig frågetext> 73 1. 6-7 dagar per vecka 106 2. 4-5 dagar per vecka 133 3. 2-3 dagar per vecka 227 4. Mer sällan 140 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 73 9. Uppgift saknas
VAR 20 SER PÅ RIKSNYHETER TV 4 Loc 34 width 1 MD=9 4(8) <Tar del av> Riksnyheter i TV <Se F.4 för fullständig frågetext> 389 1. 6-7 dagar per vecka 163 2. 4-5 dagar per vecka 62 3. 2-3 dagar per vecka 44 4. Mer sällan 25 5. Aldrig 3 7. Fler än ett svar angivet 67 9. Uppgift saknas
VAR 21 SER ÖPPNA KANALEN I TV 4 Loc 35 width 1 MD=9 4(9) <Tar del av> Öppna kanalen på TV <Se F.4 för fullständig frågetext> 31 1. 6-7 dagar per vecka 33 2. 4-5 dagar per vecka 32 3. 2-3 dagar per vecka 87 4. Mer sällan 395 5. Aldrig 175 9. Uppgift saknas
VAR 22 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 4 Loc 36 width 1 MD=9 4(10) <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.4 för fullständig frågetext> 141 1. 6-7 dagar per vecka 98 2. 4-5 dagar per vecka 101 3. 2-3 dagar per vecka 117 4. Mer sällan 132 5. Aldrig 164 9. Uppgift saknas
VAR 23 LÄSER GP:S MÖLNDALSIDA 5 Loc 37 width 1 MD=9 5 Läser eller tittar Du personligen på Göteborgs-Postens Mölndalssida? 309 1. 6-7 dagar per vecka 112 2. 4-5 dagar per vecka 90 3. 2-3 dagar per vecka 173 4. Mer sällan 66 5. Aldrig 3 9. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSER LOKALT ANNBLAD 6 Loc 38 width 1 MD=9 6 Läser Du regelbundet något annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter? 65 1. Ja 678 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 25 RADIO GBG P4 7 Loc 39 width 1 MD=9 7 Om Du tänker på sådant som händer i Mölndals kommun, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 7(1) Radio Göteborg P4 89 1. Mycket tillförlitlig 274 2. Ganska tillförlitlig 17 3. Inte särskilt tillförlitlig 8 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 280 8. Har ingen uppfattning 78 9. Uppgift saknas
VAR 26 RADIO CITY 107 7 Loc 40 width 1 MD=9 7(2) <Rapportering från Mölndals kommun> Radio City 107 <Se F.7 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket tillförlitlig 122 2. Ganska tillförlitlig 50 3. Inte särskilt tillförlitlig 32 4. Mindre tillförlitlig 17 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 405 8. Har ingen uppfattning 110 9. Uppgift saknas
VAR 27 NÄRRADION I MÖLNDAL 7 Loc 41 width 1 MD=9 7(3) <Rapportering från Mölndals kommun> Närradion i Mölndals kommun <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket tillförlitlig 59 2. Ganska tillförlitlig 16 3. Inte särskilt tillförlitlig 4 4. Mindre tillförlitlig 2 5. Inte alls tillförlitlig 524 8. Har ingen uppfattning 119 9. Uppgift saknas
VAR 28 VÄSTNYTT I SVT2 7 Loc 42 width 1 MD=9 7(4) <Rapportering från Mölndals kommun> Västnytt i SVT2 <Se F.7 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket tillförlitlig 343 2. Ganska tillförlitlig 22 3. Inte särskilt tillförlitlig 9 4. Mindre tillförlitlig 3 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 109 8. Har ingen uppfattning 73 9. Uppgift saknas
VAR 29 TV4 LOKALT GÖTEBORG 7 Loc 43 width 1 MD=9 7(5) <Rapportering från Mölndals kommun> TV4 lokalt Göteborg <Se F.7 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket tillförlitlig 271 2. Ganska tillförlitlig 26 3. Inte särskilt tillförlitlig 12 4. Mindre tillförlitlig 5 5. Inte alls tillförlitlig 230 8. Har ingen uppfattning 91 9. Uppgift saknas
VAR 30 GÖTEBORGS-POSTEN 7 Loc 44 width 1 MD=9 7(6) <Rapportering från Mölndals kommun> Göteborgs-Posten <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket tillförlitlig 409 2. Ganska tillförlitlig 43 3. Inte särskilt tillförlitlig 8 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 4 7. Fler än ett svar angivet 76 8. Har ingen uppfattning 47 9. Uppgift saknas
VAR 31 ARBETET/NYHETERNA 7 Loc 45 width 1 MD=9 7(7) <Rapportering från Mölndals kommun> Arbetet/Nyheterna <Se F.7 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket tillförlitlig 91 2. Ganska tillförlitlig 24 3. Inte särskilt tillförlitlig 15 4. Mindre tillförlitlig 5 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 469 8. Har ingen uppfattning 122 9. Uppgift saknas
VAR 32 GT 7 Loc 46 width 1 MD=9 7(8) <Rapportering från Mölndals kommun> GT <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket tillförlitlig 163 2. Ganska tillförlitlig 90 3. Inte särskilt tillförlitlig 63 4. Mindre tillförlitlig 29 5. Inte alls tillförlitlig 270 8. Har ingen uppfattning 106 9. Uppgift saknas
VAR 33 MÖLNDALS-POSTEN 7 Loc 47 width 1 MD=9 7(9) <Rapportering från Mölndals kommun> Mölndals-Posten <Se F.7 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket tillförlitlig 233 2. Ganska tillförlitlig 21 3. Inte särskilt tillförlitlig 9 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 283 8. Har ingen uppfattning 74 9. Uppgift saknas
VAR 34 NORRA HALLAND 7 Loc 48 width 1 MD=9 7(10) <Rapportering från Mölndals kommun> Norra Halland <Se F.7 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket tillförlitlig 75 2. Ganska tillförlitlig 11 3. Inte särskilt tillförlitlig 9 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 533 8. Har ingen uppfattning 110 9. Uppgift saknas
VAR 35 POLITISKT INTRESSE 8 Loc 49 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 8 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 97 1. Mycket intresserad 290 2. Ganska intresserad 289 3. Inte särskilt intresserad 73 4. Inte alls intresserad 4 9. Uppgift saknas
VAR 36 POL INTR MÖLNDALS KOM 9 Loc 50 width 1 MD=9 9 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör Mölndals kommun? 67 1. Mycket intresserad 315 2. Ganska intresserad 313 3. Inte särskilt intresserad 53 4. Inte alls intresserad 5 9. Uppgift saknas
VAR 37 DEMOKRATIN I MÖLNDAL 10 Loc 51 width 1 MD GE 9 10 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Mölndal? 11 1. Mycket nöjd 427 2. Ganska nöjd 210 3. Inte särskilt nöjd 44 4. Inte alls nöjd 61 9. Uppgift saknas
VAR 38 EGEN KOMMUN PROBL 1 11 Loc 52 width 3 MD=999 11 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Mölndals kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 11(1) Egen kommun: Problem 1 10 001. Skatten i kommunen 1 003. Andra skatter 2 010. Avgifter och taxor 2 020. Kommunens ekonomi, budgeten 14 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 2 030. Offentlig sektor 2 040. Kommunal service allmänt 2 050. Sociala frågor 4 051. Sociala frågor: Socialbidrag 42 060. Äldreomsorg (allmänt) 64 070. Sjukvården allmänt 1 077. Handikappfrågor 1 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 59 080. Skolan, utbildning 3 088. Alkohol/narkotika/droger 53 090. Barnomsorgen 3 100. Kultur 4 110. Fritids/idrottsfrågor 8 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 37 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 13 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafiken 5 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 2 130. Gator/vägar/renhållning/parker 2 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 2 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 2 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 39 150. Miljöfrågor 1 160. Politiker (allmänt) 1 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 2 175. Information till medborgarna 2 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 10 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 10 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 185. Nedskärningar: Inom kultur 1 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 9 201. Lokal fråga respektive stadsdel/kommun 80 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 2 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 1 235. Lag och ordning/brottslighet 1 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 14 240. Invandrar/flyktingfrågor 2 270. Demokrati 1 280. Etik, moral 7 300. Elförsörjning/elpriser 1 500. Övrigt 1 511. Svaret=inget är viktigt 29 888. Vet ej 195 999. Uppgift saknas
VAR 39 EGEN KOMMUN PROBL 2 11 Loc 55 width 3 MD= 0 or GE 999 11(2) Egen kommun: Problem 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 2 003. Andra skatter 1 010. Avgifter och taxor 1 020. Kommunens ekonomi, budgeten 2 022. Ekonomi övrigt 1 024. Resursfördelningssystemet 3 030. Offentlig sektor 4 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 2 055. Sociala frågor: Fördelningsfrågor 1 056. Sociala frågor: Segregation 66 060. Äldreomsorg (allmänt) 2 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 1 063. Äldreomsorg: Pensioner 44 070. Sjukvården allmänt 2 077. Handikappfrågor 63 080. Skolan, utbildning 2 088. Alkohol/narkotika/droger 48 090. Barnomsorgen 4 100. Kultur 4 110. Fritids/idrottsfrågor 6 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 18 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 11 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 1 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 4 130. Gator/vägar/renhållning/parker 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 1 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 10 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 29 150. Miljöfrågor 1 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 5 180. Nedskärningar allmänt 3 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 3 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 8 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 5 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 185. Nedskärningar: Inom kultur 2 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 1 195. Nedskärningar inom fler än två områden 1 200. Lokal fråga Göteborg SDN 6 201. Lokal fråga respektive stadsdel/kommun 30 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 1 235. Lag och ordning/brottslighet 2 237. Lag och ordning: Gatuvåld, våld allmänt 7 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 280. Etik, moral 1 290. Fallskärmsavtal 2 300. Elförsörjning/elpriser 2 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 117 000. Frågan ej tillämplig 219 999. Uppgift saknas
VAR 40 EGEN KOMMUN PROBL 3 11 Loc 58 width 3 MD= 0 or GE 999 11(3) Egen kommun: Problem 3 <Se F.11 för fullständig frågetext> 3 001. Skatten i kommunen 2 003. Andra skatter 1 010. Avgifter och taxor 4 020. Kommunens ekonomi, budgeten 4 022. Ekonomi övrigt 1 030. Offentlig sektor 1 040. Kommunal service allmänt 1 050. Sociala frågor 38 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 1 063. Äldreomsorg: Pensioner 28 070. Sjukvården allmänt 23 080. Skolan, utbildning 2 088. Alkohol/narkotika/droger 28 090. Barnomsorgen 1 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 5 100. Kultur 2 110. Fritids/idrottsfrågor 10 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 16 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 10 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 1 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 3 130. Gator/vägar/renhållning/parker 2 131. Parkering 3 140. Bostäder (allmänt) 5 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 2 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 25 150. Miljöfrågor 1 160. Politiker (allmänt) 1 175. Information till medborgarna 1 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 1 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 2 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 2 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 195. Nedskärningar inom fler än två områden 2 201. Lokal fråga respektive stadsdel/kommun 14 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 1 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 2 235. Lag och ordning/brottslighet 2 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 250. Regionfrågor 1 280. Etik, moral 3 506. Övrigt: Omsorg (allmänt, ej specificerat) 274 000. Frågan ej tillämplig 220 999. Uppgift saknas
VAR 41 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 12 Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 99 12 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 12(1) Bästa parti i kommunalpolitiken 59 01. Vänsterpartiet 169 02. Socialdemokraterna 34 03. Centerpartiet 63 04. Folkpartiet 137 05. Moderaterna 21 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 57 07. Miljöpartiet 16 08. Annat parti 10 77. Fler än ett svar angivet 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 146 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 BÄSTA PARTI RIKSPOL 12 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 12(2) Bästa parti i rikspolitiken <Se F.12 för fullständig frågetext> 71 01. Vänsterpartiet 177 02. Socialdemokraterna 24 03. Centerpartiet 39 04. Folkpartiet 155 05. Moderaterna 23 06. Kristdemokraterna (fd Kds) 53 07. Miljöpartiet 14 08. Annat parti 11 77. Fler än ett svar angivet 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 146 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 13 Loc 65 width 1 MD GE 9 13 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Mölndal sköter sin uppgift? 1 1. Mycket bra 145 2. Ganska bra 266 3. Varken bra eller dåligt 53 4. Ganska dåligt 15 5. Mycket dåligt 2 7. Fler än ett svar angivet 249 8. Ingen uppfattning 22 9. Uppgift saknas
VAR 44 MINSKA OFFENT SEKTOR 14 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 14 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 14(1) Minska den offentliga sektorn 83 1. Mycket bra förslag 118 2. Ganska bra förslag 165 3. Varken bra eller dåligt förslag 145 4. Ganska dåligt förslag 192 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 14 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) Höja kvaliten på den kommunala servicen <Se F.14 för fullständig frågetext> 285 1. Mycket bra förslag 282 2. Ganska bra förslag 118 3. Varken bra eller dåligt förslag 15 4. Ganska dåligt förslag 6 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 KOM VERKS I PRIV REGI 14 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) Överföra kommunal affärsverksamhet t ex energiverk, i privata händer <Se F.14 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra förslag 143 2. Ganska bra förslag 160 3. Varken bra eller dåligt förslag 178 4. Ganska dåligt förslag 170 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 SJUKVÅRD I PRIV REGI 14 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.14 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket bra förslag 130 2. Ganska bra förslag 153 3. Varken bra eller dåligt förslag 194 4. Ganska dåligt förslag 194 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 FLER PRIVATSKOLOR 14 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) Öka antalet privatskolor <Se F.14 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket bra förslag 118 2. Ganska bra förslag 194 3. Varken bra eller dåligt förslag 173 4. Ganska dåligt förslag 166 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 PRIVAT ÄLDREOMSORG 14 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 14(6) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.14 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket bra förslag 125 2. Ganska bra förslag 145 3. Varken bra eller dåligt förslag 175 4. Ganska dåligt förslag 231 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 14 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 14(7) Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.14 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket bra förslag 97 2. Ganska bra förslag 100 3. Varken bra eller dåligt förslag 157 4. Ganska dåligt förslag 319 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 SKATTEHÖJNING 14 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 14(8) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.14 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket bra förslag 224 2. Ganska bra förslag 186 3. Varken bra eller dåligt förslag 130 4. Ganska dåligt förslag 108 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 14 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 14(9) Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.14 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra förslag 88 2. Ganska bra förslag 169 3. Varken bra eller dåligt förslag 252 4. Ganska dåligt förslag 184 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 HÖJDA KOM AVGIFTER 14 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 14(10) Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.14 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 169 2. Ganska bra förslag 229 3. Varken bra eller dåligt förslag 162 4. Ganska dåligt förslag 118 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 SAMKÖRN DATAREGISTER 14 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 14(11) Tillåta samkörning av dataregister i syfte att begränsa bidragsfusk <Se F.14 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket bra förslag 180 2. Ganska bra förslag 70 3. Varken bra eller dåligt förslag 25 4. Ganska dåligt förslag 28 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 KOMMUNEN ANSV ARBLÖSH 14 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 14(12) Låta kommunen ta hela ansvaret för arbetslösheten <Se F.14 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket bra förslag 139 2. Ganska bra förslag 249 3. Varken bra eller dåligt förslag 146 4. Ganska dåligt förslag 107 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 SÄNKTA BOENDEKOSTNADE 14 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 14(13) Sänka boendekostnader genom att bygga mindre lägenheter med enklare utrustning <Se F.14 för fullständig frågetext> 305 1. Mycket bra förslag 277 2. Ganska bra förslag 97 3. Varken bra eller dåligt förslag 31 4. Ganska dåligt förslag 20 5. Mycket dåligt förslag 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 OFF SERV: BARNOMSORG 15 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 15 Offentlig service finansieras huvudsakligen av skattebetalarna genom skatter och genom avgifter från nyttjarna. Hur anser Du att följande serviceområden bör finansieras? 15(1) Barnomsorg 60 1. Mycket mer genom skatter 150 2. Något mer genom skatter 310 3. Som idag 148 4. Något mer genom avgifter 39 5. Mycket mer genom avgifter 2 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 OFF SERV: KOLLTRAFIK 15 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 15(2) <Finansiering offentlig service> Kollektivtrafik <Se F.15 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket mer genom skatter 145 2. Något mer genom skatter 364 3. Som idag 120 4. Något mer genom avgifter 21 5. Mycket mer genom avgifter 2 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 OFF SERV: ÄLDREOMSORG 15 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 15(3) <Finansiering offentlig service> Äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket mer genom skatter 283 2. Något mer genom skatter 258 3. Som idag 65 4. Något mer genom avgifter 8 5. Mycket mer genom avgifter 2 7. Fler än ett svar angivet 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 OFF SERV: FRITID/KULT 15 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 15(4) <Finansiering offentlig service> Fritid/Kultur <Se F.15 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket mer genom skatter 81 2. Något mer genom skatter 295 3. Som idag 212 4. Något mer genom avgifter 76 5. Mycket mer genom avgifter 4 7. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 OFF SERV: SJUKVÅRD 15 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 15(5) <Finansiering offentlig service> Hälso- och sjukvård <Se F.15 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket mer genom skatter 245 2. Något mer genom skatter 262 3. Som idag 65 4. Något mer genom avgifter 8 5. Mycket mer genom avgifter 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 KOOPERATIV BARNOMSORG 16 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 16 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig utnyttjar 16(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 7 1. Utnyttjar själv 58 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 624 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 KOMMUNAL BARNOMSORG 16 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) <Serviceutnyttjande> Kommunal barnomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 95 1. Utnyttjar själv 129 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 475 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 16 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 78 1. Utnyttjar själv 209 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 410 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 KOMMUNAL GYMNASIESK 16 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 60 1. Utnyttjar själv 119 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 511 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 FRISKOLA 16 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) <Serviceutnyttjande> Friskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 10 1. Utnyttjar själv 18 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 658 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 BARNAVÅRDSCENTRAL 16 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.16 för fullständig frågetext> 110 1. Utnyttjar själv 160 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 427 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 VÅRDCENTRAL 16 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.16 för fullständig frågetext> 498 1. Utnyttjar själv 111 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 112 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 SJUKHUSVÅRD 16 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 378 1. Utnyttjar själv 117 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 202 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 PRIVATLÄKARE 16 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 16(9) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.16 för fullständig frågetext> 252 1. Utnyttjar själv 92 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 350 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 FOLKTANDVÅRD 16 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 16(10) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 331 1. Utnyttjar själv 169 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 201 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 PRIVATTANDLÄKARE 16 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 16(11) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.16 för fullständig frågetext> 352 1. Utnyttjar själv 123 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 225 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 ÄLDREOMSORG 16 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 16(12) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 12 1. Utnyttjar själv 88 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 583 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 SOCIALTJÄNST 16 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 16(13) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.16 för fullständig frågetext> 13 1. Utnyttjar själv 59 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 616 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 FÄRDTJÄNST 16 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 16(14) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.16 för fullständig frågetext> 21 1. Utnyttjar själv 96 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 574 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 HANDIKAPPOMSORG 16 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 16(15) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 9 1. Utnyttjar själv 36 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 640 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 KOLLEKTIVTRAFIK 16 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 16(16) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.16 för fullständig frågetext> 389 1. Utnyttjar själv 180 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 139 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 IDROTTSANLÄGGNINGAR 16 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 16(17) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.16 för fullständig frågetext> 283 1. Utnyttjar själv 177 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 236 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 BIBLIOTEK 16 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 16(18) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 413 1. Utnyttjar själv 180 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 124 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 KULTURAKTIVITETER 16 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 16(19) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.16 för fullständig frågetext> 246 1. Utnyttjar själv 130 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 309 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 FRITIDSVERKSAMHET 16 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 16(20) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.16 för fullständig frågetext> 202 1. Utnyttjar själv 193 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 303 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 PERS BEKANT KOMPOL 17 Loc 104 width 1 MD=9 17 Är Du personligen bekant med någon kommunpolitiker i Mölndal? 157 1. Ja 566 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 29 9. Uppgift saknas
VAR 83 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 18 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 18 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 18(1) Hälso- och sjukvård 13 1. Mycket goda möjligheter 35 2. Ganska goda möjligheter 88 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 129 4. Ganska dåliga möjligheter 306 5. Mycket dåliga möjligheter 3 7. Fler än ett svar angivet 150 8. Ingen uppfattning 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 PÅVERKA BARNOMSORG 18 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 48 2. Ganska goda möjligheter 90 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 98 4. Ganska dåliga möjligheter 233 5. Mycket dåliga möjligheter 0 7. Fler än ett svar angivet 241 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 PÅVERKA GRUNDSKOLA 18 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 18(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket goda möjligheter 60 2. Ganska goda möjligheter 99 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 101 4. Ganska dåliga möjligheter 217 5. Mycket dåliga möjligheter 2 7. Fler än ett svar angivet 229 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 18 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 18(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 35 2. Ganska goda möjligheter 94 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 84 4. Ganska dåliga möjligheter 223 5. Mycket dåliga möjligheter 2 7. Fler än ett svar angivet 270 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 18 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 18(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 32 2. Ganska goda möjligheter 85 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 83 4. Ganska dåliga möjligheter 256 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 254 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 PÅVERKA FRITID/KULTUR 18 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 18(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.18 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 51 2. Ganska goda möjligheter 129 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 85 4. Ganska dåliga möjligheter 213 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 228 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 PÅVERKA PLANFRÅGOR 18 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 18(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.18 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 33 2. Ganska goda möjligheter 86 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 96 4. Ganska dåliga möjligheter 229 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 264 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 18 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 18(8) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänst <Se F.18 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket goda möjligheter 14 2. Ganska goda möjligheter 79 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 77 4. Ganska dåliga möjligheter 260 5. Mycket dåliga möjligheter 0 7. Fler än ett svar angivet 282 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 NÖJD KOOP BARNOMSORG 19 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 19 Vad anser Du om servicen i Mölndal på följande områden: 19(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 11 1. Mycket nöjd 26 2. Ganska nöjd 48 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 625 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 NÖJD KOM BARNOMSORG 19 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal barnomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 135 2. Ganska nöjd 60 3. Varken nöjd eller missnöjd 32 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 430 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 19 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 19(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket nöjd 152 2. Ganska nöjd 102 3. Varken nöjd eller missnöjd 51 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 367 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 19 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 19(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket nöjd 113 2. Ganska nöjd 84 3. Varken nöjd eller missnöjd 29 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 455 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 NÖJD FRISKOLA 19 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 19(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Friskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket nöjd 13 2. Ganska nöjd 32 3. Varken nöjd eller missnöjd 3 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 653 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 NÖJD BVC 19 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 19(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.19 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket nöjd 142 2. Ganska nöjd 64 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 438 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 NÖJD VÅRDCENTRAL 19 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 19(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.19 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket nöjd 295 2. Ganska nöjd 157 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 101 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 NÖJD SJUKHUSVÅRD 19 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 19(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.19 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket nöjd 287 2. Ganska nöjd 116 3. Varken nöjd eller missnöjd 32 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 131 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 NÖJD PRIVATLÄKARE 19 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 19(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.19 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket nöjd 133 2. Ganska nöjd 54 3. Varken nöjd eller missnöjd 8 4. Ganska missnöjd 1 5. Mycket missnöjd 421 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 NÖJD FOLKTANDVÅRD 19 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 19(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.19 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket nöjd 203 2. Ganska nöjd 74 3. Varken nöjd eller missnöjd 12 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 282 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 19 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 19(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.19 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket nöjd 108 2. Ganska nöjd 36 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 405 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 NÖJD ÄLDREOMSORG 19 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 19(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket nöjd 47 2. Ganska nöjd 58 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 539 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 NÖJD SOCIALTJÄNST 19 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 19(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.19 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket nöjd 24 2. Ganska nöjd 58 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska missnöjd 19 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 587 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 NÖJD FÄRDTJÄNST 19 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 19(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.19 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket nöjd 30 2. Ganska nöjd 43 3. Varken nöjd eller missnöjd 20 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 604 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 19 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 19(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket nöjd 30 2. Ganska nöjd 38 3. Varken nöjd eller missnöjd 15 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 618 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 19 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 19(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.19 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket nöjd 281 2. Ganska nöjd 161 3. Varken nöjd eller missnöjd 90 4. Ganska missnöjd 42 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 92 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 19 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 19(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket nöjd 253 2. Ganska nöjd 130 3. Varken nöjd eller missnöjd 27 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 235 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NÖJD BIBLIOTEK 19 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 19(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.19 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket nöjd 294 2. Ganska nöjd 87 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 0 5. Mycket missnöjd 141 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NÖJD KULTURAKTIVITET 19 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 19(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktiviteter <Se F.19 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket nöjd 173 2. Ganska nöjd 187 3. Varken nöjd eller missnöjd 17 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 304 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 19 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 19(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.19 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket nöjd 161 2. Ganska nöjd 174 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 333 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NÖJD MILJÖVÅRD 19 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 19(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.19 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket nöjd 115 2. Ganska nöjd 207 3. Varken nöjd eller missnöjd 81 4. Ganska missnöjd 28 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 277 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 19 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 19(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång till bostäder <Se F.19 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket nöjd 117 2. Ganska nöjd 148 3. Varken nöjd eller missnöjd 60 4. Ganska missnöjd 34 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 343 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 19 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 19(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.19 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket nöjd 281 2. Ganska nöjd 244 3. Varken nöjd eller missnöjd 89 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 52 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 NÖJD PARKSKÖTSEL 19 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 19(24) <Omdöme om servicen i egen kommun> Skötsel av parker/grönområden <Se F.19 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket nöjd 359 2. Ganska nöjd 181 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 54 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 NÖJD RENHÅLLNING 19 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 19(25) <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.19 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket nöjd 346 2. Ganska nöjd 193 3. Varken nöjd eller missnöjd 64 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 35 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 NÖJD MÖJLIGH FÅ JOBB 19 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 19(26) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjlighet att få jobb <Se F.19 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket nöjd 39 2. Ganska nöjd 71 3. Varken nöjd eller missnöjd 101 4. Ganska missnöjd 137 5. Mycket missnöjd 362 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 NÖJD KOM INFORMATION 19 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 19(27) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal information <Se F.19 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket nöjd 110 2. Ganska nöjd 290 3. Varken nöjd eller missnöjd 80 4. Ganska missnöjd 61 5. Mycket missnöjd 169 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 NÖJD ELFÖRSÖRJNING 19 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 19(28) <Omdöme om servicen i egen kommun> El- och värmeförsörjning <Se F.19 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket nöjd 211 2. Ganska nöjd 183 3. Varken nöjd eller missnöjd 80 4. Ganska missnöjd 71 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 105 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 SERVICE SATSA PÅ 20 Loc 141 width 2 MD=99 20 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Mölndals kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 3 01. Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 33 02. Kommunal barnomsorg 82 03. Kommunal grundskola 12 04. Kommunal gymnasieskola 3 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 16 07. Vårdcentral 108 08. Sjukhusvård 3 09. Privatläkare 1 10. Folktandvård 1 11. Privattandläkare 119 12. Äldreomsorg 6 13. Socialtjänst 3 14. Färdtjänst 4 15. Handikappomsorg 43 16. Kollektivtrafik 11 17. Idrottsanläggningar 2 18. Bibliotek 5 19. Kulturaktiviteter 16 20. Fritidsverksamhet 50 21. Miljövård 10 22. Tillgång till bostäder 17 23. Gator och vägar 0 24. Skötsel av parker/grönområden 4 25. Renhållning på allmänna platser 114 26. Möjlighet att få jobb 5 27. Kommunal information 12 28. El- och värmeförsörjning 69 99. Uppgift saknas
VAR 120 SERVICE MINSKA PÅ 21 Loc 143 width 2 MD=99 21 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Mölndals kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 14 01. Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 16 02. Kommunal barnomsorg 2 03. Kommunal grundskola 0 04. Kommunal gymnasieskola 157 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 4 07. Vårdcentral 3 08. Sjukhusvård 21 09. Privatläkare 2 10. Folktandvård 40 11. Privattandläkare 6 12. Äldreomsorg 44 13. Socialtjänst 15 14. Färdtjänst 1 15. Handikappomsorg 2 16. Kollektivtrafik 42 17. Idrottsanläggningar 6 18. Bibliotek 122 19. Kulturaktiviteter 25 20. Fritidsverksamhet 1 21. Miljövård 4 22. Tillgång till bostäder 22 23. Gator och vägar 31 24. Skötsel av parker/grönområden 3 25. Renhållning på allmänna platser 3 26. Möjlighet att få jobb 40 27. Kommunal information 8 28. El- och värmeförsörjning 118 99. Uppgift saknas
VAR 121 SERVICEN KOMMUNEN 22 Loc 145 width 1 MD GE 9 22 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Mölndals kommun? 13 1. Mycket bra 315 2. Ganska bra 261 3. Varken bra eller dåligt 44 4. Ganska dåligt 2 5. Mycket dåligt 100 8. Ingen uppfattning 18 9. Uppgift saknas
VAR 122 PÅVERK KOMMUN VERKS 23 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 23(1) Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet? 82 1. Ja, som privatperson 42 2. Ja, i mitt arbete 614 5. Nej 6 7. Fler än ett svar angivet 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 VERKSAMHET PÅVERKAT 23 Loc 147 width 2 MD= 0 or GE 99 23(2) (OM JA) Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 19 01. Barnomsorg 10 02. Fritidsfrågor/kultur 20 03. Grundskola 32 04. Hälso- och sjukvård 4 05. Skötsel av parker och grönområden 7 06. Socialtjänst 26 07. Trafikfrågor 17 08. Äldreomsorg 23 09. Annan verksamhet 26 77. Fler än ett svar angivet 565 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 SÄTT PÅVERKAT 23 Loc 149 width 2 MD= 0 or GE 99 23(3) På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 19 01. Tog kontakt med personal 22 02. Tog kontakt med tjänstemän 14 03. Tog kontakt med politiker 2 04. Tog kontakt med tidning, radio eller TV 4 05. Arbete i ett politiskt parti 5 06. Arbete i annan organisation 27 07. Skrev på protestlista eller deltog i demonstration 9 08. Deltog i möte om stadsdelsnämndens verksamhet 22 09. På annat sätt 57 77. Fler än ett svar angivet 568 00. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 FRAMGÅNG PÅVERKAN 23 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 11 1. Ja 56 2. Ja, delvis 110 5. Nej 73 8. Vet ej 499 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 POL UPPDR MÖLND:S KOM 24 Loc 152 width 1 MD GE 9 24 Skulle Du kunna tänka Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 137 1. Ja 586 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 29 9. Uppgift saknas
VAR 127 FRIV INS: BARNOMSORG 25 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 25 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 25(1) Barnomsorg 32 1. Ja, regelbundet 199 2. Ja, någon gång 219 3. Nej, knappast 206 4. Nej, absolut inte 5 7. Fler än ett svar angivet 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 FRIV INS: GRUNDSKOLA 25 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Frivillig insats> Grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, regelbundet 203 2. Ja, någon gång 230 3. Nej, knappast 192 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 FRIV INS: GYMNASIESK 25 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Frivillig insats> Gymnasieskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 13 1. Ja, regelbundet 151 2. Ja, någon gång 255 3. Nej, knappast 218 4. Nej, absolut inte 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 25 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, regelbundet 229 2. Ja, någon gång 243 3. Nej, knappast 171 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 FRIV INS: HANDIKAPPOM 25 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, regelbundet 192 2. Ja, någon gång 244 3. Nej, knappast 187 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 25 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 7 1. Ja, regelbundet 99 2. Ja, någon gång 301 3. Nej, knappast 223 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 FRIV INS: FRITIDSVERK 25 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 49 1. Ja, regelbundet 273 2. Ja, någon gång 190 3. Nej, knappast 139 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 FRIV INS: KULTURVERKS 25 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 26 1. Ja, regelbundet 192 2. Ja, någon gång 231 3. Nej, knappast 193 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 FRIV INS: MOT VÅLD MM 25 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.25 för fullständig frågetext> 61 1. Ja, regelbundet 325 2. Ja, någon gång 152 3. Nej, knappast 125 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 FRIV INS: INV INTEGR 25 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.25 för fullständig frågetext> 26 1. Ja, regelbundet 167 2. Ja, någon gång 229 3. Nej, knappast 221 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 25 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 25(11) <Frivillig insats> Skötsel av parker och grönområden <Se F.25 för fullständig frågetext> 15 1. Ja, regelbundet 170 2. Ja, någon gång 245 3. Nej, knappast 216 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 24 Loc 164 width 1 MD=9 26 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg för att kunna vara med att påverka hur verksamheten bedrivs? 338 1. Ja 368 5. Nej 47 9. Uppgift saknas
VAR 139 KONT MÖLN RÄTT PERSON 27 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 27 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med de anställda inom Mölndals kommuns olika verksamheter, hur tycker Du att följande påståenden stämmer överens med Din egen uppfattning? 27(1) Jag har haft svårt att hitta rätt person 46 1. Stämmer mycket bra 115 2. Stämmer ganska bra 121 3. Stämmer ganska dåligt 72 4. Stämmer mycket dåligt 343 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 KONT MÖLND:BRA BEMÖTT 27 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Kontakt kommunen> Jag har fått ett bra bemötande <Se F.27 för fullständig frågetext> 73 1. Stämmer mycket bra 246 2. Stämmer ganska bra 57 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 291 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 KONT MÖLND: SKRIVELSE 27 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Kontakt kommunen> Skrivelser och andra meddelanden har varit svåra att förstå <Se F.27 för fullständig frågetext> 22 1. Stämmer mycket bra 92 2. Stämmer ganska bra 131 3. Stämmer ganska dåligt 104 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 333 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 KONT MÖLND:KUNNIGA TJ 27 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Kontakt kommunen> De anställda har varit kunniga <Se F.27 för fullständig frågetext> 38 1. Stämmer mycket bra 228 2. Stämmer ganska bra 74 3. Stämmer ganska dåligt 37 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 312 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 KONT MÖLND:FÄRRE ANST 27 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Kontakt kommunen> Kommunen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.27 för fullständig frågetext> 68 1. Stämmer mycket bra 99 2. Stämmer ganska bra 80 3. Stämmer ganska dåligt 59 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 382 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 KONT MÖLN:KORR BEHAND 27 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Kontakt kommunen> Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad <Se F.27 för fullständig frågetext> 65 1. Stämmer mycket bra 256 2. Stämmer ganska bra 54 3. Stämmer ganska dåligt 29 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 291 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 MEDLEM FACKFÖRENING 28 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 28 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 28(1) Facklig organisation 48 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 93 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 264 3. Medlem 289 5. Icke medlem 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 MEDLEM IDROTTSFÖREN 28 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) <Medlemskap> Idrotts- och friluftsförening <Se F.28 för fullständig frågetext> 46 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 56 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 163 3. Medlem 425 5. Icke medlem 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 MEDLEM KONSUMENTKOOP 28 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.28 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 197 3. Medlem 464 5. Icke medlem 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 28 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.28 för fullständig frågetext> 23 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 58 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 247 3. Medlem 370 5. Icke medlem 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 MEDLEM KULTURFÖRENING 28 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 28(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.28 för fullständig frågetext> 16 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 20 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 38 3. Medlem 597 5. Icke medlem 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 MEDLEM POLITISK PARTI 28 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 28(6) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.28 för fullständig frågetext> 8 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 10 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 30 3. Medlem 628 5. Icke medlem 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 MEDLEM MOTORORG 28 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 28(7) <Medlemskap> Motororganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 7 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 57 3. Medlem 604 5. Icke medlem 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 MEDLEM MILJÖORGANISAT 28 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 28(8) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 61 3. Medlem 609 5. Icke medlem 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 MEDLEM PENSIONÄRSORG 28 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 28(9) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 18 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 43 3. Medlem 627 5. Icke medlem 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 28 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 28(10) <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 12 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 81 3. Medlem 581 5. Icke medlem 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 28 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 28(11) <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.28 för fullständig frågetext> 10 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 48 3. Medlem 609 5. Icke medlem 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 MEDLEM KVINNOORG 28 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 28(12) <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 10 3. Medlem 657 5. Icke medlem 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 MEDLEM LOK AKTGRUPP 28 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 28(13) <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.28 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 4 3. Medlem 663 5. Icke medlem 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 MEDLEM INVANDRARORG 28 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 28(14) <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 3 3. Medlem 664 5. Icke medlem 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 MEDLEM ANNAN FÖRENING 28 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 28(15) <Medlemskap> Annan förening <Se F.28 för fullständig frågetext> 43 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 41 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 108 3. Medlem 477 5. Icke medlem 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 OMDÖME M ARONSON 29 Loc 186 width 2 MD= 0 or GE 99 29 Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Mölndals kommun på nedanstående skala? 29(1) Marita Aronson 6 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 4 03. -3 4 04. -2 3 05. -1 126 06. 0 Varken gillar eller ogillar 10 07. +1 21 08. +2 28 09. +3 19 10. +4 21 11. +5 Gillar starkt 448 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 OMDÖME LEIF FLATOW 29 Loc 188 width 2 MD= 0 or GE 99 29(2) <Omdöme om politiker i egen kommun> Leif Flatow <Se F.29 för fullständig frågetext> 3 01. -5 Ogillar starkt 3 02. -4 5 03. -3 4 04. -2 2 05. -1 146 06. 0 Varken gillar eller ogillar 8 07. +1 11 08. +2 16 09. +3 9 10. +4 4 11. +5 Gillar starkt 482 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 10 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 OMDÖME MABEL HAGMAN 29 Loc 190 width 2 MD= 0 or GE 99 29(3) <Omdöme om politiker i egen kommun> Mabel Hagman <Se F.29 för fullständig frågetext> 13 01. -5 Ogillar starkt 6 02. -4 5 03. -3 2 04. -2 6 05. -1 133 06. 0 Varken gillar eller ogillar 7 07. +1 14 08. +2 9 09. +3 10 10. +4 5 11. +5 Gillar starkt 480 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 OMDÖME JAN JONSSON 29 Loc 192 width 2 MD= 0 or GE 99 29(4) <Omdöme om politiker i egen kommun> Jan Jonsson <Se F.29 för fullständig frågetext> 6 01. -5 Ogillar starkt 0 02. -4 2 03. -3 2 04. -2 4 05. -1 118 06. 0 Varken gillar eller ogillar 4 07. +1 4 08. +2 9 09. +3 4 10. +4 3 11. +5 Gillar starkt 534 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 OMDÖME T MATTISSON 29 Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 99 29(5) <Omdöme om politiker i egen kommun> Thor Mattisson <Se F.29 för fullständig frågetext> 14 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 9 03. -3 3 04. -2 8 05. -1 130 06. 0 Varken gillar eller ogillar 7 07. +1 17 08. +2 10 09. +3 7 10. +4 10 11. +5 Gillar starkt 475 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 OMDÖME BENGT ODLÖW 29 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 29(6) <Omdöme om politiker i egen kommun> Bengt Odlöw <Se F.29 för fullständig frågetext> 11 01. -5 Ogillar starkt 5 02. -4 9 03. -3 6 04. -2 5 05. -1 148 06. 0 Varken gillar eller ogillar 14 07. +1 24 08. +2 15 09. +3 13 10. +4 4 11. +5 Gillar starkt 438 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 10 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 OMDÖME B STRANDBERG 29 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 29(7) <Omdöme om politiker i egen kommun> Benny Strandberg <Se F.29 för fullständig frågetext> 5 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 1 03. -3 2 04. -2 4 05. -1 104 06. 0 Varken gillar eller ogillar 6 07. +1 7 08. +2 8 09. +3 11 10. +4 5 11. +5 Gillar starkt 537 55. Personen okänd för mig 5 77. Fler än ett svar angivet 10 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 OMDÖME L ÅKERBERG 29 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 29(8) <Omdöme om politiker i egen kommun> Laila Åkerberg <Se F.29 för fullständig frågetext> 6 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 0 03. -3 0 04. -2 2 05. -1 104 06. 0 Varken gillar eller ogillar 5 07. +1 7 08. +2 8 09. +3 10 10. +4 9 11. +5 Gillar starkt 538 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 FÖRTROENDE RIKSPOL 30 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 30(1) Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 30(1.1) Rikspolitiker 3 1. Mycket stort förtroende 85 2. Ganska stort förtroende 261 3. Varken stort eller litet förtroende 216 4. Ganska litet förtroende 156 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 FÖRTROENDE FACKL LED 30 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Fackliga ledare <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 4 1. Mycket stort förtroende 86 2. Ganska stort förtroende 289 3. Varken stort eller litet förtroende 186 4. Ganska litet förtroende 151 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 FÖRTROENDE TV-JOURNAL 30 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i TV <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stort förtroende 221 2. Ganska stort förtroende 290 3. Varken stort eller litet förtroende 139 4. Ganska litet förtroende 63 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 FÖRTR DAGSPRESSJOURN 30 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 30(1.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i dagspressen <Se F.30(1) för fullständig frågetext> 17 1. Mycket stort förtroende 172 2. Ganska stort förtroende 302 3. Varken stort eller litet förtroende 157 4. Ganska litet förtroende 76 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 FÖRTR KOMPOL MÖLNDAL 30 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) I Mölndal, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 30(2.1) Kommunpolitiker i Mölndal 3 1. Mycket stort förtroende 65 2. Ganska stort förtroende 281 3. Varken stort eller litet förtroende 114 4. Ganska litet förtroende 66 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 196 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 FÖRTR KOMMUNENS TJ 30 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kommunens tjänstemän <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stort förtroende 104 2. Ganska stort förtroende 286 3. Varken stort eller litet förtroende 85 4. Ganska litet förtroende 51 5. Mycket litet förtroende 188 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 FÖRTROENDE LÄRARE 30 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Lärare <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort förtroende 274 2. Ganska stort förtroende 162 3. Varken stort eller litet förtroende 38 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 183 8. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 30 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 219 1. Mycket stort förtroende 378 2. Ganska stort förtroende 58 3. Varken stort eller litet förtroende 12 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 56 8. Ingen uppfattning 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 FÖRTR TANDLÄKARE 30 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.5) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Tandläkare <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 168 1. Mycket stort förtroende 343 2. Ganska stort förtroende 59 3. Varken stort eller litet förtroende 14 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 137 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 FÖRTR SOCIALARBETARE 30 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.6) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Socialarbetare <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 120 2. Ganska stort förtroende 160 3. Varken stort eller litet förtroende 44 4. Ganska litet förtroende 34 5. Mycket litet förtroende 340 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 30 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.7) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom äldreomsorgen <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 102 1. Mycket stort förtroende 218 2. Ganska stort förtroende 94 3. Varken stort eller litet förtroende 15 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 284 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 30 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.8) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Bibliotekspersonal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 161 1. Mycket stort förtroende 284 2. Ganska stort förtroende 100 3. Varken stort eller litet förtroende 6 4. Ganska litet förtroende 8 5. Mycket litet förtroende 165 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 30 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.9) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Fritidspersonal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 65 1. Mycket stort förtroende 220 2. Ganska stort förtroende 126 3. Varken stort eller litet förtroende 16 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 3 7. Fler än ett svar angivet 290 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 30 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.10) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom barnomsorgen <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 100 1. Mycket stort förtroende 233 2. Ganska stort förtroende 79 3. Varken stort eller litet förtroende 11 4. Ganska litet förtroende 8 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 291 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 FÖRTR KOLLTR PERSONAL 30 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.11) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 63 1. Mycket stort förtroende 259 2. Ganska stort förtroende 213 3. Varken stort eller litet förtroende 31 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 151 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 FÖRTR GATUKONT PERSON 30 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.12) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Gatukontorets personal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort förtroende 168 2. Ganska stort förtroende 214 3. Varken stort eller litet förtroende 34 4. Ganska litet förtroende 21 5. Mycket litet förtroende 246 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 FÖRTR EL PERSONAL 30 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.13) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> El- och värmeleverantörens personal <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort förtroende 189 2. Ganska stort förtroende 179 3. Varken stort eller litet förtroende 26 4. Ganska litet förtroende 25 5. Mycket litet förtroende 267 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 FÖRTR MILJÖINSPEKTÖR 30 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 30(2.14) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Miljö- och hälsoskyddsinspektörer <Se F.30(2) för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stort förtroende 111 2. Ganska stort förtroende 179 3. Varken stort eller litet förtroende 37 4. Ganska litet förtroende 22 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 353 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 INF KOMMUN: FAMILJ 31 Loc 220 width 1 MD=9 31(1) På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Mölndals kommun? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 31(1.1) Familj, släkt, vänner 295 1. Markerat 436 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 187 INF KOMMUN:ARBETSKAMR 31 Loc 221 width 1 MD=9 31(1.2) <Information kommunala frågor i Mölndal> Arbetskamrater <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 160 1. Markerat 571 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 188 INF KOMMUN: RADIO/TV 31 Loc 222 width 1 MD=9 31(1.3) <Information kommunala frågor i Mölndal> Radio/TV <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 419 1. Markerat 312 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 189 INF KOMMUN:ART DAGSPR 31 Loc 223 width 1 MD=9 31(1.4) <Information kommunala frågor i Mölndal> Artiklar i dagspress <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 550 1. Markerat 181 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 190 INF KOMMUN:ANN DAGSPR 31 Loc 224 width 1 MD=9 31(1.5) <Information kommunala frågor i Mölndal> Kommunala annonser i dagspress <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 269 1. Markerat 462 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 191 INF KOMMUN: POL PARTI 31 Loc 225 width 1 MD=9 31(1.6) <Information kommunala frågor i Mölndal> Kommunalpolitiker/politiska partier <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 699 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 192 INF KOMMUN: KOM TJMÄN 31 Loc 226 width 1 MD=9 31(1.7) <Information kommunala frågor i Mölndal> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 674 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 193 INF KOMMUN: INFMATERI 31 Loc 227 width 1 MD=9 31(1.8) <Information kommunala frågor i Mölndal> Kommunens informationsmaterial <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 591 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 194 INF KOMMUN: INFCENTR 31 Loc 228 width 1 MD=9 31(1.9) <Information kommunala frågor i Mölndal> Informationscentralen <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 717 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 195 INF KOMMUN: INFMÖTEN 31 Loc 229 width 1 MD=9 31(1.10) <Information kommunala frågor i Mölndal> Informationsmöten <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 708 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 196 INF KOMMUN: BIBLIOTEK 31 Loc 230 width 1 MD=9 31(1.11) <Information kommunala frågor i Mölndal> Bibliotek <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 619 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 197 INF KOMMUN:FRITIDSORG 31 Loc 231 width 1 MD=9 31(1.12) <Information kommunala frågor i Mölndal> Fritids- eller intresseorganisationer <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 685 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 198 INF KOMMUN:ANNAT SÄTT 31 Loc 232 width 1 MD=9 31(1.13) <Information kommunala frågor i Mölndal> Annat sätt <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 714 5. Ej markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 199 INF KOM.: VIKTIG SÄTT 31 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 99 31(2) Vilket av dessa sätt är viktigast för dig? (Ange endast ett alternativ) 55 01. Familj, släkt, vänner 9 02. Arbetskamrater 123 03. Radio/TV 260 04. Artiklar i dagspress 28 05. Kommunala annonser i dagspress 7 06. Kommunpolitiker/politiska partier 15 07. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 45 08. Kommunens informationsmaterial 3 09. Informationscentralen 9 10. Informationsmöten 13 11. Bibliotek 1 12. Information från fritids- eller intresseorganisationer 4 13. Annat sätt 159 00. Uppgift saknas på delfrågan 22 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 INF KOMMUN FÖRBÄTTRAS 31 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) Om informationen från Mölndals kommun skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 50 1. Information genom informationscentralen i kommunen 88 2. Information genom personalen vid de olika verksamheterna 450 3. Information via massmedia 10 4. Information genom telefonupplysning 26 5. Information via internet 24 6. Annat sätt 22 7. Fler än ett svar angivet 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 KOMMUNENS EKONOMI 32 Loc 236 width 1 MD=9 32 Vad anser Du om Din kommuns ekonomi? Har kommunen: 8 1. Mycket god ekonomi 114 2. Ganska god ekonomi 332 3. Varken god eller dålig ekonomi 206 4. Ganska dålig ekonomi 51 5. Mycket dålig ekonomi 42 9. Uppgift saknas
VAR 202 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 33 Loc 237 width 1 MD=9 Dessa frågor gäller din uppfattning om trafik, miljö och fritid 33 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 144 1. Mycket intresserad 427 2. Ganska intresserad 153 3. Inte särskilt intresserad 23 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 5 9. Uppgift saknas
VAR 203 FÖRBÄTTRA MILJÖVÅRDEN 34 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 34 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Mölndals kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 34(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 73 1. Mycket bra förslag 194 2. Ganska bra förslag 220 3. Varken bra eller dåligt förslag 137 4. Ganska dåligt förslag 84 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 STOPPA PRIVATBILISMEN 34 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) <Åsikt miljöfrågor i Mölndals kommun> Stoppa privatbilismen i centrala Mölndal <Se F.34 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket bra förslag 82 2. Ganska bra förslag 151 3. Varken bra eller dåligt förslag 224 4. Ganska dåligt förslag 189 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 INF HANDL MILJÖV PROD 34 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) <Åsikt miljöfrågor i Mölndals kommun> Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.34 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket bra förslag 312 2. Ganska bra förslag 159 3. Varken bra eller dåligt förslag 27 4. Ganska dåligt förslag 16 5. Mycket dåligt förslag 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 FÖRBÄTTRA KOLLTRAFIK 34 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) <Åsikt miljöfrågor i Mölndals kommun> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.34 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket bra förslag 256 2. Ganska bra förslag 175 3. Varken bra eller dåligt förslag 22 4. Ganska dåligt förslag 19 5. Mycket dåligt förslag 3 7. Fler än ett svar angivet 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 MILJÖVÄNLIG LASTBIL 34 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) <Åsikt miljöfrågor i Mölndals kommun> Bara tillåta miljövänliga lastbilar i centrum/centrala Mölndal <Se F.34 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket bra förslag 236 2. Ganska bra förslag 153 3. Varken bra eller dåligt förslag 55 4. Ganska dåligt förslag 58 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 OBLIGATORISK KÄLLSORT 34 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) <Åsikt miljöfrågor i Mölndals kommun> Lagstifta om obligatorisk sortering av hushållsavfall <Se F.34 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket bra förslag 235 2. Ganska bra förslag 134 3. Varken bra eller dåligt förslag 70 4. Ganska dåligt förslag 65 5. Mycket dåligt förslag 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 SORTERA SOPOR 35 Loc 244 width 2 MD= 0 or GE 99 35 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Mölndals kommun? 35(1) Sortera sopor 28 01. 0 Inte alls beredd att göra 9 02. 1 23 03. 2 22 04. 3 16 05. 4 69 06. 5 23 07. 6 50 08. 7 95 09. 8 36 10. 9 356 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 ARBETE MILJÖORGANISAT 35 Loc 246 width 2 MD= 0 or GE 99 35(2) <Beredd göra för miljön> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.35 för fullständig frågetext> 291 01. 0 Inte alls beredd att göra 60 02. 1 80 03. 2 61 04. 3 51 05. 4 90 06. 5 20 07. 6 14 08. 7 14 09. 8 7 10. 9 21 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 3 77. Fler än ett svar angivet 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 AVSTÅ MILJÖFARL VAROR 35 Loc 248 width 2 MD= 0 or GE 99 35(3) <Beredd göra för miljön> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.35 för fullständig frågetext> 18 01. 0 Inte alls beredd att göra 7 02. 1 15 03. 2 32 04. 3 28 05. 4 76 06. 5 37 07. 6 59 08. 7 118 09. 8 75 10. 9 245 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 HÖJD SKATT-ANV MILJÖN 35 Loc 250 width 2 MD= 0 or GE 99 35(4) <Beredd göra för miljön> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.35 för fullständig frågetext> 187 01. 0 Inte alls beredd att göra 52 02. 1 63 03. 2 68 04. 3 49 05. 4 106 06. 5 54 07. 6 39 08. 7 43 09. 8 7 10. 9 46 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 KOMPOSTERA 35 Loc 252 width 2 MD= 0 or GE 99 35(5) <Beredd göra för miljön> Kompostera <Se F.35 för fullständig frågetext> 56 01. 0 Inte alls beredd att göra 22 02. 1 24 03. 2 25 04. 3 31 05. 4 63 06. 5 32 07. 6 50 08. 7 78 09. 8 42 10. 9 292 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 INLÄMNA MILJÖF AVFALL 35 Loc 254 width 2 MD= 0 or GE 99 35(6) <Beredd göra för miljön> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.35 för fullständig frågetext> 9 01. 0 Inte alls beredd att göra 5 02. 1 10 03. 2 8 04. 3 13 05. 4 29 06. 5 25 07. 6 33 08. 7 72 09. 8 70 10. 9 448 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 3 77. Fler än ett svar angivet 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 MINSKA BILÅKANDET 35 Loc 256 width 2 MD= 0 or GE 99 35(7) <Beredd göra för miljön> Minska bilåkandet <Se F.35 för fullständig frågetext> 131 01. 0 Inte alls beredd att göra 33 02. 1 52 03. 2 39 04. 3 36 05. 4 139 06. 5 54 07. 6 47 08. 7 46 09. 8 20 10. 9 113 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 ENERGISPARA I HEMMET 35 Loc 258 width 2 MD= 0 or GE 99 35(8) <Beredd göra för miljön> Spara energi i hemmet <Se F.35 för fullständig frågetext> 31 01. 0 Inte alls beredd att göra 8 02. 1 25 03. 2 24 04. 3 31 05. 4 102 06. 5 53 07. 6 100 08. 7 102 09. 8 60 10. 9 187 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 35 Loc 260 width 2 MD= 0 or GE 99 35(9) <Beredd göra för miljön> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.35 för fullständig frågetext> 48 01. 0 Inte alls beredd att göra 24 02. 1 39 03. 2 51 04. 3 41 05. 4 117 06. 5 47 07. 6 65 08. 7 94 09. 8 59 10. 9 136 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 MILJÖMÄRKTA VAROR 35 Loc 262 width 2 MD= 0 or GE 99 35(10) <Beredd göra för miljön> Välja miljömärkta varor <Se F.35 för fullständig frågetext> 20 01. 0 Inte alls beredd att göra 15 02. 1 21 03. 2 32 04. 3 36 05. 4 94 06. 5 43 07. 6 67 08. 7 123 09. 8 73 10. 9 199 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 FÅ BEKANTA MILJÖVÄNL 35 Loc 264 width 2 MD= 0 or GE 99 35(11) <Beredd göra för miljön> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.35 för fullständig frågetext> 64 01. 0 Inte alls beredd att göra 33 02. 1 39 03. 2 31 04. 3 28 05. 4 100 06. 5 45 07. 6 55 08. 7 98 09. 8 47 10. 9 181 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 LÄSA MILJÖINFORMATION 35 Loc 266 width 2 MD= 0 or GE 99 35(12) <Beredd göra för miljön> Läsa miljöinformation som jag får i brevlådan <Se F.35 för fullständig frågetext> 29 01. 0 Inte alls beredd att göra 15 02. 1 23 03. 2 25 04. 3 25 05. 4 91 06. 5 38 07. 6 62 08. 7 83 09. 8 64 10. 9 270 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 ÖKA KOLLEKTIVÅKANDET 35 Loc 268 width 2 MD= 0 or GE 99 35(13) <Beredd göra för miljön> Öka kollektivåkandet <Se F.35 för fullständig frågetext> 89 01. 0 Inte alls beredd att göra 34 02. 1 55 03. 2 29 04. 3 21 05. 4 121 06. 5 42 07. 6 50 08. 7 71 09. 8 44 10. 9 169 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 STORHANDLAR 36 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 36 Händer det att Du regelbundet storhandlar? 204 1. Ja, fler gånger i månaden 326 2. Ja, någon gång i månaden 97 3. Ja, någon gång i halvåret 112 5. Nej, aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 VAR GÖRS INKÖPEN 36 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) Om ja, var någonstans gör Du i så fall sådana inköp? <Se F.36 för fullständig frågetext> 31 1. Affär i Mölndals centrum 172 2. Stormarknad i Kållered 130 3. Annan affär i Din del av kommunen 6 4. Göteborgs centrum 167 5. Stormarknad i Göteborgs kommun 98 7. Fler än ett svar angivet 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 FAVORITLAG HERRAR 37 Loc 272 width 1 MD=9 37 Har Du något favoritlag i fotboll? 37(1) Ja, herrlag 301 1. Markerat 420 5. Ej markerat 32 9. Uppgift saknas
VAR 225 FAVORITLAG DAMER 37 Loc 273 width 1 MD=9 37(2) <Favoritlag> Ja, damlag <Se F.37 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 644 5. Ej markerat 32 9. Uppgift saknas
VAR 226 FAVORITLAG NEJ 37 Loc 274 width 1 MD=9 37(3) <Favoritlag> Nej <Se F.37 för fullständig frågetext> 409 1. Markerat 312 5. Ej markerat 32 9. Uppgift saknas
VAR 227 HERRLAGETS NAMN 37 Loc 275 width 1 MD=9 37(4) Om ja, vad heter det? Namn på herrlag <Se F.37 för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 426 5. Ej markerat 32 9. Uppgift saknas
VAR 228 DAMLAGETS NAMN 37 Loc 276 width 1 MD=9 37(5) Om ja, vad heter det? Namn på damlag <Se F.37 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 642 5. Ej markerat 32 9. Uppgift saknas
VAR 229 AKTIVET: FRILUFTSLIV 38 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer några frågor om fritid och boende 38 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 38(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 106 1. Flera gånger i veckan 178 2. Någon gång i veckan 199 3. Någon gång i månaden 85 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 59 6. Någon gång under året 51 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 AKTIVET: IDROTTAT 38 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 38(2) <Aktivitet senaste året> Sysslat med motion eller idrott <Se F.38 för fullständig frågetext> 216 1. Flera gånger i veckan 201 2. Någon gång i veckan 91 3. Någon gång i månaden 38 4. Någon gång i kvartalet 40 5. Någon gång i halvåret 46 6. Någon gång under året 95 7. Ingen gång 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 AKTIVET: BIOBESÖK 38 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) <Aktivitet senaste året> Gått på bio <Se F.38 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 103 3. Någon gång i månaden 133 4. Någon gång i kvartalet 120 5. Någon gång i halvåret 165 6. Någon gång under året 202 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 AKTIVET: TEATERBESÖK 38 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 38(4) <Aktivitet senaste året> Gått på teater <Se F.38 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 21 3. Någon gång i månaden 80 4. Någon gång i kvartalet 108 5. Någon gång i halvåret 180 6. Någon gång under året 336 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 AKTIVET: LÄST BOK 38 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 38(5) <Aktivitet senaste året> Läst någon bok <Se F.38 för fullständig frågetext> 167 1. Flera gånger i veckan 78 2. Någon gång i veckan 126 3. Någon gång i månaden 119 4. Någon gång i kvartalet 69 5. Någon gång i halvåret 93 6. Någon gång under året 81 7. Ingen gång 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 AKTIVET: DISK POLITIK 38 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 38(6) <Aktivitet senaste året> Diskuterat politik <Se F.38 för fullständig frågetext> 90 1. Flera gånger i veckan 146 2. Någon gång i veckan 159 3. Någon gång i månaden 70 4. Någon gång i kvartalet 48 5. Någon gång i halvåret 88 6. Någon gång under året 128 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 AKTIVET: BESÖK GUDSTJ 38 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 38(7) <Aktivitet senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 34 2. Någon gång i veckan 30 3. Någon gång i månaden 48 4. Någon gång i kvartalet 54 5. Någon gång i halvåret 170 6. Någon gång under året 388 7. Ingen gång 5 8. Fler än ett svar angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 AKTIVITET:LÄST VECKOT 38 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 38(8) <Aktivitet senaste året> Läst veckotidning <Se F.38 för fullständig frågetext> 84 1. Flera gånger i veckan 184 2. Någon gång i veckan 150 3. Någon gång i månaden 86 4. Någon gång i kvartalet 60 5. Någon gång i halvåret 96 6. Någon gång under året 74 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 AKTIVET: UMG M VÄNNER 38 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 38(9) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.38 för fullständig frågetext> 267 1. Flera gånger i veckan 249 2. Någon gång i veckan 178 3. Någon gång i månaden 27 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 9 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 AKTIVET: SPELAT TIPS 38 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 38(10) <Aktivitet senaste året> Spelat på tips, lotto eller V75 <Se F.38 för fullständig frågetext> 25 1. Flera gånger i veckan 197 2. Någon gång i veckan 126 3. Någon gång i månaden 68 4. Någon gång i kvartalet 45 5. Någon gång i halvåret 69 6. Någon gång under året 210 7. Ingen gång 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 AKTIVET: RESTAURANGB 38 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 38(11) <Aktivitet senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.38 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 40 2. Någon gång i veckan 169 3. Någon gång i månaden 144 4. Någon gång i kvartalet 103 5. Någon gång i halvåret 113 6. Någon gång under året 149 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 AKTIVET: REST UTOMLAN 38 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 38(12) <Aktivitet senaste året> Rest utomlands <Se F.38 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 19 3. Någon gång i månaden 65 4. Någon gång i kvartalet 133 5. Någon gång i halvåret 310 6. Någon gång under året 207 7. Ingen gång 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 AKTIVET: HYRT VIDEOF 38 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 38(13) <Aktivitet senaste året> Hyrt videofilm <Se F.38 för fullständig frågetext> 10 1. Flera gånger i veckan 37 2. Någon gång i veckan 146 3. Någon gång i månaden 84 4. Någon gång i kvartalet 64 5. Någon gång i halvåret 77 6. Någon gång under året 315 7. Ingen gång 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 AKTIVET: UMG GRANNAR 38 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 38(14) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.38 för fullständig frågetext> 47 1. Flera gånger i veckan 97 2. Någon gång i veckan 139 3. Någon gång i månaden 99 4. Någon gång i kvartalet 73 5. Någon gång i halvåret 82 6. Någon gång under året 197 7. Ingen gång 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 AKTIVET: KÖPT CD-SKIV 38 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 38(15) <Aktivitet senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.38 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 3 2. Någon gång i veckan 74 3. Någon gång i månaden 160 4. Någon gång i kvartalet 127 5. Någon gång i halvåret 131 6. Någon gång under året 235 7. Ingen gång 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 AKTIVET: ANV PERSDAT 38 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 38(16) <Aktivitet senaste året> Använt persondator <Se F.38 för fullständig frågetext> 248 1. Flera gånger i veckan 74 2. Någon gång i veckan 48 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i halvåret 31 6. Någon gång under året 293 7. Ingen gång 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 AKTIVET: ANV INTERNET 38 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 38(17) <Aktivitet senaste året> Kört på Internet <Se F.38 för fullständig frågetext> 46 1. Flera gånger i veckan 38 2. Någon gång i veckan 29 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 13 5. Någon gång i halvåret 28 6. Någon gång under året 545 7. Ingen gång 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 AKTIVET: RÖKT 38 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 38(18) <Aktivitet senaste året> Rökt/snusat <Se F.38 för fullständig frågetext> 206 1. Flera gånger i veckan 14 2. Någon gång i veckan 19 3. Någon gång i månaden 10 4. Någon gång i kvartalet 10 5. Någon gång i halvåret 15 6. Någon gång under året 464 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 AKTIVET: DRUCKI SPRIT 38 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 38(19) <Aktivitet senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.38 för fullständig frågetext> 36 1. Flera gånger i veckan 205 2. Någon gång i veckan 265 3. Någon gång i månaden 72 4. Någon gång i kvartalet 46 5. Någon gång i halvåret 46 6. Någon gång under året 70 7. Ingen gång 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 AKTIVET: BIBLIOTEKSBE 38 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 38(20) <Aktivitet senaste året> Gått på bibliotek <Se F.38 för fullständig frågetext> 17 1. Flera gånger i veckan 45 2. Någon gång i veckan 168 3. Någon gång i månaden 135 4. Någon gång i kvartalet 62 5. Någon gång i halvåret 100 6. Någon gång under året 203 7. Ingen gång 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 AKTIVET: ARB ÖVERTID 38 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 38(21) <Aktivitet senaste året> Arbetat övertid <Se F.38 för fullständig frågetext> 119 1. Flera gånger i veckan 95 2. Någon gång i veckan 125 3. Någon gång i månaden 56 4. Någon gång i kvartalet 20 5. Någon gång i halvåret 47 6. Någon gång under året 260 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 AKTIVET: UMGÅTT SLÄKT 38 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 38(22) <Aktivitet senaste året> Umgåtts med släkt <Se F.38 för fullständig frågetext> 79 1. Flera gånger i veckan 201 2. Någon gång i veckan 267 3. Någon gång i månaden 103 4. Någon gång i kvartalet 49 5. Någon gång i halvåret 28 6. Någon gång under året 14 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 AKTIVET: TECKNAT M.M. 38 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 38(23) <Aktivitet senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.38 för fullständig frågetext> 55 1. Flera gånger i veckan 62 2. Någon gång i veckan 48 3. Någon gång i månaden 35 4. Någon gång i kvartalet 37 5. Någon gång i halvåret 76 6. Någon gång under året 417 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 AKTIVET: HANDL VÄRDEP 38 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 38(24) <Aktivitet senaste året> Handlat med värdepapper (aktier, obligationer mm) <Se F.38 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 30 3. Någon gång i månaden 44 4. Någon gång i kvartalet 55 5. Någon gång i halvåret 143 6. Någon gång under året 450 7. Ingen gång 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 NÖJD MED LIVET 39 Loc 301 width 1 MD=9 39 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 228 1. Mycket nöjd 451 2. Ganska nöjd 52 3. Inte särskilt nöjd 10 4. Inte alls nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 11 9. Uppgift saknas
VAR 254 SKALA LITA MÄNNISKOR 40 Loc 302 width 2 MD=99 40 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 16 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 6 02. 1 14 03. 2 35 04. 3 32 05. 4 134 06. 5 58 07. 6 154 08. 7 180 09. 8 53 10. 9 57 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 1 77. Fler än ett svar angivet 13 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 BESÖKT GUNNEBO 41 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 41(1) Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål eller avser Du att göra det under det kommande året? (Observera att den första frågan gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök) 41(1.1) Gunnebo 152 1. Flera gånger 266 2. Någon gång 297 5. Ingen gång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 BESÖKT MÖLLAN 41 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.2) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Möllan <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 41 1. Flera gånger 163 2. Någon gång 507 5. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 BESÖKT MÖLND KVARNBY 41 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.3) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Mölndals Kvarnby <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 66 1. Flera gånger 181 2. Någon gång 470 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 BESÖKT MÖLNDAL MUSEUM 41 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.4) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Mölndals Museum <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 20 1. Flera gånger 136 2. Någon gång 550 5. Ingen gång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 BESÖKT TEATERHUSET 41 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.5) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Teaterhuset <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger 57 2. Någon gång 635 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 BES ÅBY FRITIDSCENT 41 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.6) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Åby fritidscentrum <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 195 1. Flera gånger 149 2. Någon gång 361 5. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 BESÖKT ÅBY TRAVBANA 41 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.7) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Åby travbana <Se F.41(1) för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger 92 2. Någon gång 590 5. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 BESÖKA GUNNEBO 41 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 41(2) Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål eller avser Du att göra det under det kommande året? (Observera att den första frågan gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök) 41(2.1) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Gunnebo 215 1. Flera gånger 247 2. Någon gång 119 5. Ingen gång 163 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 BESÖKA MÖLLAN 41 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.2) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Möllan <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 82 1. Flera gånger 233 2. Någon gång 248 5. Ingen gång 181 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 BESÖKA MÖLND KVARNBY 41 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.3) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Mölndals Kvarnby <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 80 1. Flera gånger 227 2. Någon gång 260 5. Ingen gång 177 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 BESÖKA MÖLNDAL MUSEUM 41 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.4) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Mölndals Museum <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 62 1. Flera gånger 248 2. Någon gång 263 5. Ingen gång 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 BESÖKA TEATERHUSET 41 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.5) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Teaterhuset <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 24 1. Flera gånger 197 2. Någon gång 333 5. Ingen gång 190 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 BES ÅBY FRITIDSCENT 41 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.6) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Åby fritidscentrum <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 234 1. Flera gånger 172 2. Någon gång 168 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 168 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 BESÖKA ÅBY TRAVBANA 41 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.7) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Åby travbana <Se F.41(2) för fullständig frågetext> 46 1. Flera gånger 124 2. Någon gång 400 5. Ingen gång 174 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 TID BOTT I MÖLNDAL 42 Loc 318 width 1 MD GE 9 42 Hur länge har Du bott i kommunen? 139 1. Har alltid bott här 32 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 373 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 68 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 90 5. Inflyttad, har bott här 1 till 6 år 37 6. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 11 7. Fler än ett svar angivet 3 9. Uppgift saknas
VAR 270 BOSTAD 43 Loc 319 width 1 MD=9 43 Hur bor Du för närvarande? 278 1. I villa eller radhus i småhusområde 434 2. I lägenhet i flerfamiljhus 35 3. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 6 9. Uppgift saknas
VAR 271 BOENDEOMRÅDE 44 Loc 320 width 1 MD=9 44 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 64 1. Ren landsbygd 439 2. Mindre tätort 239 3. Stad eller större tätort 2 7. Fler än ett svar angivet 9 9. Uppgift saknas
VAR 272 BOENDETYP 45 Loc 321 width 1 MD=9 45 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 220 1. Hyr bostaden 522 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 11 9. Uppgift saknas
VAR 273 UPPVÄXTORT SJÄLV 46 Loc 322 width 1 MD=9 46 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 46(1.1) Du själv 124 1. Ren landsbygd i Sverige 171 2. Mindre tätort i Sverige 165 3. Stad eller större tätort i Sverige 192 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 15 5. Annat land i Norden 29 6. Annat land i Europa 13 7. Land utanför Europa 23 8. Fler än ett svar angivet 21 9. Uppgift saknas
VAR 274 UPPVÄXTORT FADER 46 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 46(1.2) <Uppväxtort> Din far <Se F.46 för fullständig frågetext> 220 1. Ren landsbygd i Sverige 132 2. Mindre tätort i Sverige 117 3. Stad eller större tätort i Sverige 158 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 25 5. Annat land i Norden 42 6. Annat land i Europa 15 7. Land utanför Europa 20 8. Fler än ett svar angivet 24 9. Uppgift saknas
VAR 275 UPPVÄXTORT MODER 46 Loc 324 width 1 MD=9 46(1.3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.46 för fullständig frågetext> 222 1. Ren landsbygd i Sverige 122 2. Mindre tätort i Sverige 135 3. Stad eller större tätort i Sverige 160 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 27 5. Annat land i Norden 39 6. Annat land i Europa 15 7. Land utanför Europa 10 8. Fler än ett svar angivet 23 9. Uppgift saknas
VAR 276 INFLYTTNINGSÅR 46 Loc 325 width 2 MD= 0 46(2) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: Vilket år flyttade Du till Sverige? 41. 1941 . . 96. 1996 686 00. Frågan ej tillämplig Kod: 41 44 45 46 47 49 50 51 52 53 56 57 59 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 60 61 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 78 Frek: 1 1 4 2 1 2 4 1 2 1 1 1 2 Kod: 79 81 82 83 84 87 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 2 1 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 Kod: 95 96 0 Frek: 1 1 686
VAR 277 BRA BO I MÖLNDAL 47 Loc 327 width 2 MD= 0 or GE 99 47(1) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Mölndals kommun? 5 01. -5 Mycket dåligt 2 02. -4 4 03. -3 6 04. -2 4 05. -1 118 06. 0 Varken bra eller dåligt 31 07. +1 69 08. +2 177 09. +3 133 10. +4 187 11. +5 Mycket bra 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 BRA BO KOMMUNDEL 47 Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 99 47(2) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i den del av kommunen där Du bor? 6 01. -5 Mycket dåligt 3 02. -4 6 03. -3 6 04. -2 4 05. -1 56 06. 0 Varken bra eller dåligt 23 07. +1 55 08. +2 137 09. +3 175 10. +4 240 11. +5 Mycket bra 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 BRA BO BOSTADSOMRÅDE 47 Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 99 47(3) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i det bostadsområde där Du bor? 12 01. -5 Mycket dåligt 7 02. -4 7 03. -3 6 04. -2 6 05. -1 40 06. 0 Varken bra eller dåligt 20 07. +1 38 08. +2 104 09. +3 154 10. +4 324 11. +5 Mycket bra 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 BÄST I MÖLNDAL,1 48 Loc 333 width 2 MD=99 48(1) Vad är det bästa med att bo i Mölndals kommun? 48(1.1) Bästa med att bo i Mölndals kommun, 1 1 01. Barnvänligt 4 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 10 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 34 04. Bra / nära kommunal service 10 05. Kollektivtrafiken 0 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 9 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 202 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 2 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 74 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 9 11. Skatten 7 12. Småstadsatmosfär 10 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 38 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 48 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 66 16. Storleken (lagom stort etc) 62 20. Annat 167 99. Uppgift saknas
VAR 281 BÄST I MÖLNDAL, 2 48 Loc 335 width 2 MD= 0 or GE 99 48(1.2) Bästa med att bo i Mölndals kommun, 2 <Se F.48(1) för fullständig frågetext> 2 01. Barnvänligt 1 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 12 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 22 04. Bra / nära kommunal service 10 05. Kollektivtrafiken 7 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 75 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 1 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 63 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 11. Skatten 1 12. Småstadsatmosfär 16 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 10 16. Storleken (lagom stort etc) 1 20. Annat 363 00. Frågan ej tillämplig 167 99. Uppgift saknas
VAR 282 BÄST I MÖLNDAL, 3 48 Loc 337 width 2 MD= 0 or GE 99 48(1.3) Bästa med att bo i Mölndals kommun, 3 <Se F.48(1) för fullständig frågetext> 1 01. Barnvänligt 2 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 10 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 4 04. Bra / nära kommunal service 6 05. Kollektivtrafiken 6 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 9 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 3 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 10 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 1 11. Skatten 1 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 2 16. Storleken (lagom stort etc) 531 00. Frågan ej tillämplig 167 99. Uppgift saknas
VAR 283 SÄMST I MOLNDAL,1 48 Loc 339 width 2 MD=99 48(2) Vad är det sämsta med att bo i Mölndals kommun? 48(2.1) Sämsta med att bo i Mölndals kommun, 1 6 01. Arbetslöshet 13 02. Bostäder 12 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 18 04. Industrier 8 05. Invandrarproblem 73 06. Kollektivtrafiken 48 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 9 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 3 09. Kriminalitet, våld 33 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 8 11. Långt till centrum 3 12. Långt till natur 0 13. Missbruk, utslagning, droger 0 14. Parkering 0 15. Prostitution 11 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 0 17. Segregation 10 18. Skatten 1 19. Sociala problem 7 20. Stadsdelens dåliga ekonomi 1 21. Stadsdelens dåliga rykte 0 22. Störande nattliv, busliv 6 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 83 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 4 25. Ungdomsproblem 135 30. Annat (vet ej) 261 99. Uppgift saknas
VAR 284 SÄMST I MOLNDAL,2 48 Loc 341 width 2 MD= 0 or GE 99 48(2.2) Sämsta med att bo i Mölndals kommun, 2 <Se F.48(2) för fullständig frågetext> 7 01. Arbetslöshet 1 02. Bostäder 3 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 2 04. Industrier 2 05. Invandrarproblem 7 06. Kollektivtrafiken 9 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 5 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 1 13. Missbruk, utslagning, droger 3 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 17. Segregation 2 18. Skatten 15 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 3 25. Ungdomsproblem 1 30. Annat (vet ej) 430 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Uppgift saknas
VAR 285 SÄMST I MOLNDAL,3 48 Loc 343 width 2 MD= 0 or GE 99 48(2.3) Sämsta med att bo i Mölndals kommun, 3 <Se F.48(2) för fullständig frågetext> 1 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 1 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 1 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 489 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Uppgift saknas
VAR 286 TÄNKA SIG FLYTTA 49 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 49(1) Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område Du bor? Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 273 1. Ja 472 5. Nej 2 7. Fler än ett svar givet 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 FLYTTA MIN DEL KOMMUN 49 Loc 346 width 1 MD=9 49(2) Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 49(2.1) Till annat område i min del av kommunen 174 1. Markerat 575 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 288 FLYTT ANNAN DEL MÖLND 46 Loc 347 width 1 MD=9 49(2.2) <Flytta> Till annan del av Mölndal <Se F.49(2) för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 547 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 289 FLYTT ANN KOMM GBGREG 49 Loc 348 width 1 MD=9 49(2.3) <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.49(2) för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 525 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 290 FLYTTA KOMM EJ GBGREG 49 Loc 349 width 1 MD=9 49(2.4) <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.49(2) för fullständig frågetext> 172 1. Markerat 577 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 291 FLYTTA UTOMLANDS 49 Loc 350 width 1 MD=9 49(2.5) <Flytta> Till annat land <Se F.49(2) för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 615 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 292 FÖRKNIPPAR MED ALE 50 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 50 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen/stadsdelar i Göteborg? Ange med enstaka ord eller uttryck. 50(1) Kommuner: Ale 174 1. Har skrivit text 496 2. Ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 50 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 50(2) <Förknippar med> Kommuner: Alingsås <Se F.50 för fullständig frågetext> 331 1. Har skrivit text 348 2. Ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 FÖRKNIPPAR MED LERUM 50 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 50(3) <Förknippar med> Kommuner: Lerum <Se F.50 för fullständig frågetext> 289 1. Har skrivit text 383 2. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 50 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 50(4) <Förknippar med> Kommuner: Mölndal <Se F.50 för fullständig frågetext> 485 1. Har skrivit text 186 2. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 FÖRKNIPPAR M ANGERED 50 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 50(5) <Förknippar med> Stadsdelar: Angered <Se F.50 för fullständig frågetext> 439 1. Har skrivit text 233 2. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 FÖRKNIPPAR M CENTRUM 50 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 50(6) <Förknippar med> Stadsdelar: Centrum <Se F.50 för fullständig frågetext> 440 1. Har skrivit text 224 2. Ingen uppfattning 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 FÖRKNIPPAR M MAJORNA 50 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 50(7) <Förknippar med> Stadsdelar: Majorna <Se F.50 för fullständig frågetext> 391 1. Har skrivit text 277 2. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 FÖRKNIPPAR M ÖRGRYTE 50 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 50(8) <Förknippar med> Stadsdelar: Örgryte <Se F.50 för fullständig frågetext> 416 1. Har skrivit text 253 2. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 FÄRDS TILL ARBETET 51 Loc 359 width 2 MD=99 51 Vilket av dessa färdsätt använde Du huvudsakligen Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Markera endast Ditt huvudsakliga färdmedel) 34 01. Till fots 117 02. Cykel 3 03. MC/moped 306 04. Bil som förare 25 05. Bil som passagerare 73 06. Buss 8 07. Spårvagn 24 08. Tåg/pendeltåg 0 09. Båt/färja 7 10. Annat 64 11. Arbetar ej/går ej i skolan 78 77. Fler än ett svar angivet 14 99. Uppgift saknas
VAR 301 PENDLAR TILL ARBETE 52 Loc 361 width 1 MD=9 52 Arbetar Du i Mölndals kommun eller pendlar Du till arbete i en annan kommun? 205 1. Arbetar i Mölndals kommun 239 2. Pendlar till arbete i Göteborgs kommun 61 3. Pendlar till arbete i en annan kommun 214 4. Arbetar ej 12 7. Fler än ett svar angivet 22 9. Uppgift saknas
VAR 302 ÅLDERSINDELNING, 1 Loc 362 width 1 MD=9 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor. 53 Vilket år är du född? 53(1) Åldersindelning, 1 158 1. 15-29 år 284 2. 30-49 år 273 3. 50-75 år 38 9. Uppgift saknas
VAR 303 ÅLDERSINDELNING, 3 Loc 363 width 1 MD=9 53(2) Åldersindelning, 3 <Se F.53 för fullständig frågetext> 175 1. 15-30 år 411 2. 31-60 år 129 3. 61-75 år 38 9. Uppgift saknas
VAR 304 ÅLDERSINDELNING, 4 Loc 364 width 1 MD=9 53(3) Åldersindelning, 4 <Se F.53 för fullständig frågetext> 175 1. 15-30 år 411 2. 31-60 år 156 3. 61-80 år 11 9. Uppgift saknas
VAR 305 ÅLDERSINDELNING, 2 Loc 365 width 1 MD=9 53(4) Åldersindelning, 2 <Se F.53 för fullständig frågetext> 158 1. 15-29 år 284 2. 30-49 år 186 3. 50-64 år 114 4. 65-80 år 11 9. Uppgift saknas
VAR 306 ÅLDERSINDELNING, 7 Loc 366 width 1 53(5) Åldersindelning, 7 <Se F.53 för fullständig frågetext> 158 1. 15-29 år 284 2. 30-49 år 273 3. 50-75 år 27 4. 76-80 år 11 9. Uppgift saknas
VAR 307 KÖN 54 Loc 367 width 1 MD=9 54 Är Du man eller kvinna? 362 1. Man 386 2. Kvinna 5 9. Uppgift saknas
VAR 308 MEDBORGARSKAP 55 Loc 368 width 1 MD=9 55 Är Du svensk medborgare? 722 1. Ja 26 2. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 309 CIVILSTÅND 56 Loc 369 width 1 MD=9 56 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 213 1. Ensamstående 105 2. Samboende 415 3. Gift 3 7. Fler än ett svar uppgivet 17 9. Uppgift saknas
VAR 310 UTBILDNING 57 Loc 370 width 1 MD=9 57 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 172 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 19 2. Folkhögskola 122 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 30 4. Flickskola/Realexamen 147 5. Minst treårigt gymnasium 73 6. Studerat vid högskola/universitet 176 7. Examen från högskola/universitet 14 9. Uppgift saknas
VAR 311 ARBETSMARKNADSGRUPP 58 Loc 371 width 2 MD=99 58 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 444 01. Förvärvsarbetande 7 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 1 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 32 04. Arbetslös 108 05. Ålderspensionär 31 06. Förtidspensionär 5 07. Hemarbetande 86 08. Studerande 26 77. Fler än ett svar angivet 13 99. Uppgift saknas
VAR 312 YRKESARBETAR 59 Loc 373 width 1 59 Vilket yrke har/hade Du? 660 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 58 2. Har aldrig yrkesarbetat
VAR 313 HELTID/DELTIDSARB 60 Loc 374 width 1 MD=9 60 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 493 1. Heltid 149 2. Deltid 9 7. Fler än ett svar angivet 102 9. Uppgift saknas
VAR 314 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 61 Loc 375 width 2 MD=99 61 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 213 01. Tjänsteman 99 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 21 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 225 04. Arbetare 36 05. Arbetare med arbetsledande funktion 11 06. Egenanställd arbetare 1 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 15 09. Företagare: ingen anställd 15 10. Företagare: 1-9 anställda 3 11. Företagare: 10 eller fler anställda 96 99. Uppgift saknas
VAR 315 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 62 Loc 377 width 1 MD=9 62 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 65 1. Statlig 217 2. Kommunal/landstingskommunal 368 3. Privat 14 7. Fler än ett svar angivet 89 9. Uppgift saknas
VAR 316 MEDLEM FACKFÖRENING 63 Loc 378 width 1 MD=9 63 Är Du medlem i någon fackförening? 195 1. Ja, LO-förbund 167 2. Ja, TCO-förbund 83 3. Ja, SACO-förbund 207 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 99 9. Uppgift saknas
VAR 317 ANTAL FAMILJEMEDLEM 64 Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 99 64(1) Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 114 01. En person 276 02. Två personer 136 03. Tre personer 148 04. Fyra personer 54 05. Fem personer 14 06. Sex personer 3 07. Sju personer 1 08. Åtta personer 1 15. Femton personer 1 26. Tjugosex personer 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 3 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 BARN 0-3 ÅR 64 Loc 381 width 1 MD=9 64(2) Hur många personer av dessa är barn i följande åldrar? 64(2.1) 0-3 år 666 0. Inga barn i åldern 0-3 år 73 1. En person 11 2. Två personer 2 4. Fyra personer 1 9. Uppgift saknas
VAR 319 BARN 4-6 ÅR 64 Loc 382 width 1 MD=9 64(2.2) <Antal barn i hushållet> 4-6 år <Se F.64(2) för fullständig frågetext> 669 0. Inga barn i åldern 4-6 år 69 1. En person 13 2. Två personer 1 4. Fyra personer 1 9. Uppgift saknas
VAR 320 BARN 7-15 ÅR 64 Loc 383 width 2 MD=99 64(2.3) <Antal barn i hushållet> 7-15 år <Se F.64(2) för fullständig frågetext> 567 00. Inga barn i åldern 7-15 år 113 01. En person 67 02. Två personer 3 03. Tre personer 1 04. Fyra personer 1 09. Nio personer 1 99. Uppgift saknas
VAR 321 BARN 16-20 ÅR 64 Loc 385 width 1 MD=9 64(2.4) <Antal barn i hushållet> 16-20 år <Se F.64(2) för fullständig frågetext> 604 0. Inga barn i åldern 16-20 år 124 1. En person 23 2. Två personer 1 4. Fyra personer 1 9. Uppgift saknas
VAR 322 HUSHÅLLSINKOMST 65 Loc 386 width 2 MD=99 65 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 44 01. 100 000 eller mindre 50 02. 101 000 - 150 000 80 03. 151 000 - 200 000 76 04. 201 000 - 250 000 64 05. 251 000 - 300 000 91 06. 301 000 - 350 000 81 07. 351 000 - 400 000 67 08. 401 000 - 450 000 48 09. 451 000 - 500 000 87 10. över 500 000 5 77. Fler än ett svar angivet 60 99. Uppgift saknas
VAR 323 BOSTADSOMRÅDE 66 Loc 388 width 1 MD=9 66 I vilket av följande områden bor Du? 439 1. Centrala Mölndal 184 2. Lindome 96 3. Kållered 2 7. Fler än ett svar angivet 32 9. Uppgift saknas
VAR 324 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 67 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 67 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 67(1) Din nuvarande familj 265 1. Arbetarfamilj 4 2. Jordbrukarfamilj 211 3. Tjänstemannafamilj 136 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 67 5. Egen företagare 18 7. Fler än ett svar angivet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 KLASS UNDER UPPVÄXT 67 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 67(2) Den familj Du växte upp i <Se F.67 för fullständig frågetext> 349 1. Arbetarfamilj 59 2. Jordbrukarfamilj 139 3. Tjänstemannafamilj 69 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 83 5. Egen företagare 14 7. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 UTRUSTN. TV-APPARAT 68 Loc 391 width 1 MD=9 68(1) Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 68(1.1) TV-apparat/er 724 1. Markerat 27 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 327 ANTAL TV-APPARATER 68 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 68(1.2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 238 1. En TV-apparat 283 2. Två TV-apparater 99 3. Tre TV-apparater 27 4. Fyra TV-apparater 13 5. Fem TV-apparater 1 7. Sju TV-apparater 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 UTRUSTN. TELEFON 68 Loc 393 width 1 MD=9 68(1.3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 737 1. Markerat 14 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 329 ANTAL TELEFONER 68 Loc 394 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 111 01. En telefon 230 02. Två telefoner 157 03. Tre telefoner 96 04. Fyra telefoner 45 05. Fem telefoner 20 06. Sex telefoner 8 07. Sju telefoner 6 08. Åtta telefoner 1 09. Nio telefoner 1 10. Tio telefoner 76 00. Uppgift saknas på delfrågan 2 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 UTRUSTN. TEL.SVARARE 68 Loc 396 width 1 MD=9 68(1.5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 261 1. Markerat 490 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 331 UTRUSTN. MOBILTEL 68 Loc 397 width 1 MD=9 68(1.6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 332 1. Markerat 419 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 332 UTRUSTN. TEXT-TV 68 Loc 398 width 1 MD=9 68(1.7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 524 1. Markerat 227 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 333 UTRUSTN. VIDEO 68 Loc 399 width 1 MD=9 68(1.8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 580 1. Markerat 171 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 334 UTRUSTN. KABEL-TV 68 Loc 400 width 1 MD=9 68(1.9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 330 1. Markerat 421 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 335 UTRUSTN. PARABOL 68 Loc 401 width 1 MD=9 68(1.10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 571 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 336 UTRUSTN. PERSONDATOR 68 Loc 402 width 1 MD=9 68(1.11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 325 1. Markerat 426 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 337 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 68 Loc 403 width 1 MD=9 68(1.12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 555 1. Markerat 196 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 338 UTRUSTN. FAX 68 Loc 404 width 1 MD=9 68(1.13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 625 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 339 UTRUSTN. CD-SPELARE 68 Loc 405 width 1 MD=9 68(1.14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 566 1. Markerat 185 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 340 UTRUSTN. FRITIDSHUS 68 Loc 406 width 1 MD=9 68(1.15) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 171 1. Markerat 580 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 341 UTRUSTN. BIL 68 Loc 407 width 1 MD=9 68(1.16) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 621 1. Markerat 130 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 342 BIL 1: MÄRKE 68 Loc 408 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.17) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 198 01. Volvo 59 02. Saab 52 03. Ford 66 04. Volkswagen 51 05. Opel 30 06. Toyota 21 07. Mazda 23 08. Mercedes 9 09. BMW 9 10. Fiat 5 12. Peugot 14 13. Nissan 20 14. Audi 13 15. Mitsubishi 4 18. Citroen 14 19. Renault 4 20. Honda 1 23. Skoda 2 30. Porsche 6 31. Suzuki 1 33. Austin 1 48. Dodge 2 58. Chevrolet 2 59. Hyundai 134 00. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 343 BIL 1: ÅRSMODELL 68 Loc 410 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.18) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 37. Årsmodell 1937 . . 97. Årsmodell 1997 134 00. Frågan ej tillämplig 23 99. Uppgift saknas Kod: 37 62 65 66 70 71 72 75 76 77 78 79 80 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 5 5 8 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Frek: 10 10 18 24 37 41 45 78 51 46 34 39 26 Kod: 94 95 96 97 0 99 Frek: 24 40 33 7 134 23
VAR 344 BIL 2: MÄRKE 68 Loc 412 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.19) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 17 01. Volvo 10 02. Saab 7 03. Ford 8 04. Volkswagen 6 05. Opel 7 07. Mazda 1 08. Mercedes 1 09. BMW 2 10. Fiat 1 12. Peugeot 5 13. Nissan 2 14. Audi 5 19. Renault 1 20. Honda 1 30. Porsche 1 36. Lotus 1 48. Dodge 1 59. Hyundai 676 00. Frågan ej tillämplig
VAR 345 BIL 2: ÅRSMODELL 68 Loc 414 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.20) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 58. Årsmodell 1958 . . 96. Årsmodell 1996 680 00. Frågan ej tillämplig Kod: 58 65 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 8 6 Kod: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 0 Frek: 5 5 7 7 3 2 1 3 6 4 680
VAR 346 BIL 3: MÄRKE 68 Loc 416 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.21) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 1 01. Volvo 1 03. Ford 3 04. Volkswagen 1 33. Austin 1 52. Sunbeam 746 00. Frågan ej tillämplig
VAR 347 BIL 3: ÅRSMODELL 68 Loc 418 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.22) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 1 59. Årsmodell 1959 1 65. Årsmodell 1965 2 71. Årsmodell 1971 1 76. Årsmodell 1976 1 89. Årsmodell 1989 1 93. Årsmodell 1993 746 00. Frågan ej tillämplig
VAR 348 PC-UTRUSTNING: MODEM 68 Loc 420 width 1 MD=9 68(2) Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? (Obs, Du kan markera mer än ett alternativ) 68(2.1) Modem 154 1. Markerat 597 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 349 PC-UTRUSTNING: IT 68 Loc 421 width 1 MD=9 68(2.2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.68(2) för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 657 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 350 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 68 Loc 422 width 1 MD=9 68(2.3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.68(2) för fullständig frågetext> 197 1. Markerat 554 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 351 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 68 Loc 423 width 1 MD=9 68(2.4) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.68(2) för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 662 5. Ej markerat 2 9. Uppgift saknas
VAR 352 ROLIGT BESVARA FRÅGORNA Loc 424 width 1 MD=9 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Tycker Du att det har varit roligt eller intressant att besvara frågorna i detta formulär? 449 1. Ja, jag tycker det var roligt/intressant att svara på frågorna 249 5. Nej, Jag tycker det var tråkigt/ointressant att svara på frågorna 55 9. Uppgift saknas
VAR 353 LÄTT BESVARA FRÅGORNA Loc 425 width 1 MD=9 Har det varit lätt eller svårt att besvara frågorna? 521 1. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara på frågorna 157 2. Jag tyckte att frågorna med nummer ... var svåra att svara på 7 7. Fler än ett svar angivet 68 9. Uppgift saknas
VAR 354 SVÅR FRÅGA 1 Loc 426 width 2 MD=99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 2 04. Fråga 4 7 07. Fråga 7 7 08. Fråga 8 4 10. Fråga 10 11 11. Fråga 11 17 12. Fråga 12 5 13. Fråga 13 11 14. Fråga 14 2 15. Fråga 15 3 16. Fråga 16 7 18. Fråga 18 5 19. Fråga 19 4 21. Fråga 21 1 22. Fråga 22 1 23. Fråga 23 4 27. Fråga 27 10 29. Fråga 29 1 30. Fråga 30 1 31. Fråga 31 3 32. Fråga 32 2 34. Fråga 34 1 35. Fråga 35 1 47. Fråga 47 6 48. Fråga 48 1 49. Fråga 49 5 50. Fråga 50 1 64. Fråga 64 5 65. Fråga 65 1 66. Fråga 66 21 80. Angett text ej frågenummer 603 99. Uppgift saknas
VAR 355 SVÅR FRÅGA 2 Loc 428 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 07. Fråga 7 1 08. Fråga 8 7 09. Fråga 9 1 10. Fråga 10 3 11. Fråga 11 5 12. Fråga 12 4 13. Fråga 13 7 14. Fråga 14 7 15. Fråga 15 1 16. Fråga 16 2 17. Fråga 17 2 18. Fråga 18 7 19. Fråga 19 2 20. Fråga 20 2 21. Fråga 21 3 23. Fråga 23 1 25. Fråga 25 2 27. Fråga 27 11 29. Fråga 29 6 30. Fråga 30 2 31. Fråga 31 3 32. Fråga 32 1 35. Fråga 35 1 46. Fråga 46 4 48. Fråga 48 5 50. Fråga 50 1 65. Fråga 65 2 67. Fråga 67 21 80. Angett text ej frågenummer 35 00. Frågan ej tillämplig 603 99. Uppgift saknas
VAR 356 SVÅR FRÅGA 3 Loc 430 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 09. Fråga 9 7 10. Fråga 10 1 11. Fråga 11 2 12. Fråga 12 1 13. Fråga 13 4 14. Fråga 14 6 15. Fråga 15 1 16. Fråga 16 6 18. Fråga 18 2 19. Fråga 19 3 21. Fråga 21 1 22. Fråga 22 1 24. Fråga 24 1 25. Fråga 25 1 27. Fråga 27 7 29. Fråga 29 4 30. Fråga 30 1 31. Fråga 31 1 34. Fråga 34 1 41. Fråga 41 5 48. Fråga 48 4 50. Fråga 50 1 61. Fråga 61 21 80. Angett text ej frågenummer 67 00. Frågan ej tillämplig 603 99. Uppgift saknas
VAR 357 SVÅR FRÅGA 4 Loc 432 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 10. Fråga 10 7 11. Fråga 11 1 12. Fråga 12 4 15. Fråga 15 2 16. Fråga 16 1 17. Fråga 17 1 18. Fråga 18 3 19. Fråga 19 1 20. Fråga 20 2 21. Fråga 21 3 22. Fråga 22 2 23. Fråga 23 1 25. Fråga 25 1 27. Fråga 27 7 30. Fråga 30 1 31. Fråga 31 1 34. Fråga 34 2 48. Fråga 48 1 50. Fråga 50 1 56. Fråga 56 1 62. Fråga 62 1 67. Fråga 67 21 80. Angett text ej frågenummer 84 00. Frågan ej tillämplig 603 99. Uppgift saknas
VAR 358 SVÅR FRÅGA 5 Loc 434 width 2 MD= 0 or GE 99 De variabelvärden som skrivs in är de frågenummer som intervjupersonen angivit. 1 11. Fråga 11 7 12. Fråga 12 1 14. Fråga 14 1 16. Fråga 16 2 17. Fråga 17 1 18. Fråga 18 1 19. Fråga 19 2 20. Fråga 20 1 21. Fråga 21 1 22. Fråga 22 2 23. Fråga 23 1 25. Fråga 25 1 26. Fråga 26 3 29. Fråga 29 1 30. Fråga 30 1 31. Fråga 31 1 35. Fråga 35 1 47. Fråga 47 1 63. Fråga 63 1 65. Fråga 65 1 66. Fråga 66 21 80. Angett text ej frågenummer 97 00. Frågan ej tillämplig 603 99. Uppgift saknas
VAR 359 SÄTTET ATT FYLLA I Loc 436 width 1 MD=9 Fyllde Du i hela enkäten vid ett tillfälle eller tog Du en eller flera pauser? 485 1. Jag fyllde i hela enkäten vid ett och samma tillfälle 258 2. Jag fyllde i enkäten vid två eller flera tillfällen 10 9. Uppgift saknas
VAR 360 HJÄLP BESVARA FRÅGA Loc 437 width 1 MD=9 Har Du fyllt i hela enkäten själv eller har Du fått hjälp med att besvara en eller flera frågor? 663 1. Jag har fyllt i hela enkäten själv 70 2. Jag har fått hjälp med att besvara enkäten 20 9. Uppgift saknas
VAR 361 TID FÖR ATT FYLLA I Loc 438 width 1 MD=9 Hur lång tid tog det ungefär för Dig att fylla i enkäten? 172 1. Mindre än 30 minuter 313 2. 30-45 minuter 154 3. 46-60 minuter 70 4. 61-90 minuter 30 5. Mer än 90 minuter 14 9. Uppgift saknas