SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1997
            Kom-SOM-undersökningen
               Alingsås 1997
                SSD 0743

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennert Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1996 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1997 i kommunerna Alingsås, Lerum och Stenungsund.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Alingsås 1997
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte.Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Hösten 1996 genomfördes för första gången undersökningar i
  enskilda kommuner och stadsdelar i Göteborg (Kom-SOM).
  Undersökningarna omfattade Mölndals kommun samt Centrum,
  Majorna och Angered (Gunnared och Lärjedalen) i Göteborg.
  Hösten 1997 genomfördes motsvarande undersökningar i Alingsås,
  Lerum och Stenungsund.
  Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som
  Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika
  omfattande och urvalet är mindre (1 200 av invånarna mellan 15
  och 80 år i respektive område). Många frågor är dock
  gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen
  som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till
  jämförelser mellan de tre olika nivåerna.

  Svarsandelar i olika grupper för samtliga delundersökningar i
  Kommunundersökningen 1997 (procent av bruttourval).

           Alingsås    Lerum    Stenungsund
  Kön

  Män         58      59       58
  Kvinnor       66      64       66

  Ålder

  15-29 år       54      57       50
  30-49 år       62      59       58
  50-64 år       66      67       69
  65-80 år       67      67       64

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0743 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Läser Alingsås Tidning 6 Läser Göteborgs-Posten 7 Läser Arbetet/Nyheterna 8 Läser GT 9 Läser annan tidning 10 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 11 Följer händelser i kommunen genom Alingsås Tidning 12 Lyssnat på Radio Göteborg P4 13 Lyssnat på Ekonyheter i Sveriges Radio 14 Lyssnat på City 107 15 Lyssnat på Radio Energy (NRJ) 16 Lyssnat på Närradion i Alingsås 17 Tittat på Västnytt i SVT2 18 Tittat på TV4 lokalt Göteborg 19 Tittat på Riksnyheter i TV 20 Tittat på Öppna kanalen på TV 21 Tittat på annan radio-/TV-kanal 22 Läser GP:s Lerum-Alingsåssida 23 Läser inte lokalt annonsblad 24 Läser Alingsås-Kuriren 25 Läser annat annonsblad 26 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 27 Tillförlitlig: City 107 28 Tillförlitlig: Närradion i Alingsås kommun 29 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 30 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 31 Tillförlitlig: Alingsås Tidning 32 Tillförlitlig: Alingsås-Kuriren 33 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 34 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 35 Tillförlitlig: GT 36 Politiskt intresse 37 Politiskt intresse Alingsås kommun 38 Demokratin i Alingsås 39 Egen kommun: Problem 1 40 Egen kommun: Problem 2 41 Egen kommun: Problem 3 42 Bästa parti i kommunalpolitiken 43 Bästa parti i rikspolitiken 44 Omdöme om kommunstyrelsen 45 Omdöme om barn & ungdomsnämnden 46 Omdöme om kultur & fritidsnämnden 47 Omdöme om miljö & hälsoskyddsnämnden 48 Omdöme om socialnämnden 49 Omdöme om byggnadsnämnden 50 Omdöme om tekniska nämnden 51 Omdöme om utbildningsnämnden 52 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 53 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 54 Bra-dåligt: Mer kommunal verksamhet i privat regi 55 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 56 Bra-dåligt: Ökad satsning på friskolor 57 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 58 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 59 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 60 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 61 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 62 Bra-dåligt: Samkörning av dataregister 63 Bra-dåligt: Kommunen ansvara för arbetslösheten 64 Bra-dåligt: Sänkta boendekostnader 65 Finansiering offentlig service: Barnomsorg 66 Finansiering offentlig service: Kollektivtrafik 67 Finansiering offentlig service: Äldreomsorg 68 Finansiering offentlig service: Fritid/Kultur 69 Finansiering offentlig service: Hälso- och sjukvård 70 Finansiering offentlig service: Utbildning 71 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 72 Serviceutnyttjande: Barnomsorg ej kommunal 73 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 74 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 75 Serviceutnyttjande: Friskola 76 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 77 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 78 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 79 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 80 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 81 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 82 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 83 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 84 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 85 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 86 Serviceutnyttjande: Bibliotek 87 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 88 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 89 Bekant med någon kommunpolitiker 90 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 91 Kommunens service: Barnomsorg ej kommunal 92 Kommunens service: Kommunal grundskola 93 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 94 Kommunens service: Friskola 95 Kommunens service: Barnavårdscentral 96 Kommunens service: Vårdcentral 97 Kommunens service: Sjukhusvård 98 Kommunens service: Privatläkare 99 Kommunens service: Äldreomsorg 100 Kommunens service: Socialtjänst 101 Kommunens service: Färdtjänst 102 Kommunens service: Handikappomsorg 103 Kommunens service: Kollektivtrafik 104 Kommunens service: Idrottsanläggningar 105 Kommunens service: Bibliotek 106 Kommunens service: Kulturaktivitet 107 Kommunens service: Fritidsverksamhet 108 Kommunens service: Miljövård 109 Kommunens service: Bostadstillgång 110 Kommunens service: Gator och vägar 111 Kommunens service: Parkskötsel 112 Kommunens service: Renhållning offentliga platser 113 Kommunens service: Plan- och byggverksamhet 114 Kommunens service: Möjlighet få jobb 115 Kommunens service: Kommunal information 116 Kommunens service: El- och värmeförsörjning 117 Viktigaste serviceområde satsa på 118 Viktigaste serviceområde minska på 119 Servicen i kommunen 120 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 121 Möjlighet att påverka barnomsorg 122 Möjlighet att påverka grundskola 123 Möjlighet att påverka gymnasieskola 124 Möjlighet att påverka äldreomsorg 125 Möjlighet att påverka fritid/kultur 126 Möjlighet att påverka planfrågor 127 Möjlighet att påverka socialtjänsten 128 Påverkat kommunens verksamhet - som privatperson 129 Påverkat kommunens verksamhet - i arbetet 130 Påverkat kommunens verksamhet - nej 131 Verksamhet försökt påverka - Barnomsorg 132 Verksamhet försökt påverka - Fritidsfrågor/kultur 133 Verksamhet försökt påverka - Grundskola 134 Verksamhet försökt påverka - Gymnasieskola 135 Verksamhet försökt påverka - Hälso- och sjukvård 136 Verksamhet försökt påverka - Parkskötsel 137 Verksamhet försökt påverka - Socialtjänst 138 Verksamhet försökt påverka - Trafikfrågor 139 Verksamhet försökt påverka - Äldreomsorg 140 Verksamhet försökt påverka - Annan 141 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med personal 142 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med tjänstemän 143 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med politiker 144 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med massmedia 145 Sätt påverkat verksamhet - Arbete i politiskt parti 146 Sätt påverkat verksamhet - Arbete annan organisation 147 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i demonstration 148 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i möte om kommunens verksamhet 149 Sätt påverkat verksamhet - Annat sätt 150 Framgång i påverkan 151 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 152 Opolitiskt uppdrag barns skola för att påverka verksamheten 153 Frivillig insats: Barnomsorg 154 Frivillig insats: Grundskola 155 Frivillig insats: Gymnasieskola 156 Frivillig insats: Äldreomsorg 157 Frivillig insats: Handikappomsorg 158 Frivillig insats: Socialtjänst 159 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 160 Frivillig insats: Kulturverksamhet 161 Frivillig insats: Mot våld och droger 162 Frivillig insats: Invandrares integration 163 Frivillig insats: Parkskötsel 164 Frivillig insats: Miljöarbete 165 Kontakt kommunen: Svårt hitta rätt person 166 Kontakt kommunen: Bra bemötande 167 Kontakt kommunen: Svårförstådda skrivelser 168 Kontakt kommunen: Kunniga tjänstemän 169 Kontakt kommunen: För många anställda 170 Kontakt kommunen: Korrekt behandling 171 Besökt sammanträde kommunfullmäktige Alingsås 172 Medlem i facklig organisation 173 Medlem i idrottsföreningen 174 Medlem i konsumentkooperativ 175 Medlem i hyresgästförening 176 Medlem i kulturförening 177 Medlem i politiskt parti 178 Medlem i motororganisation 179 Medlem i miljöorganisation 180 Medlem i pensionärsorganisation 181 Medlem i humanitär hjälporganisation 182 Medlem i föräldraförening 183 Medlem i kvinnoorganisation 184 Medlem i lokal aktionsgrupp 185 Medlem i invandrarorganisation 186 Medlem i byalag 187 Medlem i annan förening 188 Åsikt kommunens ekonomi 189 Inställning till Rune Hedberg 190 Inställning till Björn Leivik 191 Inställning till Hildur Prytz-Olsson 192 Inställning till Margot Skogsäter 193 Inställning till Anne Svensson 194 Inställning till Uno Wengholm 195 Förtroende för rikspolitiker 196 Förtroende för fackliga ledare 197 Förtroende för TV-journalister 198 Förtroende för dagspressjournalister 199 Förtroende för kommunens politiker 200 Förtroende för kommunens tjänstemän 201 Förtroende för kommunens lärare 202 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 203 Förtroende för kommunens tandläkare 204 Förtroende för kommunens socialarbetare 205 Förtroende för kommunens personal inom äldreomsorgen 206 Förtroende för kommunens bibliotekspersonal 207 Förtroende för kommunens fritidspersonal 208 Förtroende för kommunens personal inom barnomsorgen 209 Förtroende för kommunens kollektivtrafikspersonal 210 Förtroende för kommunens tekniska kontorspersonal 211 Förtroende för kommunens stadsarkitektkontorspersonal 212 Förtroende för kommunens el- och värmeleverantörspersonal 213 Förtroende för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer 214 Kommunens budget - fått information 215 Kommunens budget - tagit del 216 Kommunens budget - åsikt om informationen 217 Information kommun: Familj 218 Information kommun: Arbetskamrater 219 Information kommun: Radio/TV 220 Information kommun: Artiklar i dagspress 221 Information kommun: Annonser dagspress 222 Information kommun: Kommunalpolitiker/politiska partier 223 Information kommun: Kommunala tjänstemän 224 Information kommun: Informationsmöten 225 Information kommun: Bibliotek 226 Information kommun: Fritids- eller intresseorganisationer 227 Information kommun: Internet 228 Information kommun: Annat sätt 229 Information kommun: Viktigaste sätt 230 Information förbättras 231 Intresse miljöfrågor 232 Förbättrad miljövård även innebärande skattehöjning 233 Stoppa privatbilismen i centrala Alingsås 234 Öka informationen var handla miljövänliga produkter 235 Förbättra kollektivtrafiken 236 KRAV-odlad mat i skolor 237 Obligatorisk källsortering 238 Beredd göra för miljön - Sopsortera 239 Beredd göra för miljön - Arbeta i miljöorganisation 240 Beredd göra för miljön - Avstå miljöfarliga varor 241 Beredd göra för miljön - Skattehöjning om pengarna används till miljön 242 Beredd göra för miljön - Kompostera 243 Beredd göra för miljön - Inlämna miljöfarligt avfall 244 Beredd göra för miljön - Minska bilåkandet 245 Beredd göra för miljön - Spara energi i hemmet 246 Beredd göra för miljön - Ekologiska livsmedel 247 Beredd göra för miljön - Miljömärkta varor 248 Beredd göra för miljön - Få bekanta miljövänligare 249 Beredd göra för miljön - Läsa miljöinformation 250 Beredd göra för miljön - Öka kollektivåkandet 251 Storhandlar 252 Var görs inköpen - Affär i Alingsås centrum 253 Var görs inköpen - Affärcentra i Alingsås 254 Var görs inköpen - Göteborgs centrum 255 Var görs inköpen - Stormarknad i Göteborg 256 Var görs inköpen - Stormarknad i annan kommun 257 Nyttja kollektivtrafiken 258 Besökt senaste året: Alingsås cafeer 259 Besökt senaste året: Alingsås museum 260 Besökt senaste året: Brobacka 261 Besökt senaste året: Gräfsnäs-Antens Museijärnväg 262 Besökt senaste året: Gräfsnäs slottsruin 263 Besökt senaste året: Nolhaga park 264 Besökt senaste året: Nolhaga slott 265 Besökt senaste året: Plantaget 266 Besökt senaste året: Risön 267 Besöker kommande år: Alingsås cafeer 268 Besöker kommande år: Alingsås museum 269 Besöker kommande år: Brobacka 270 Besöker kommande år: Gräfsnäs-Antens Museijärnväg 271 Besöker kommande år: Gräfsnäs slottsruin 272 Besöker kommande år: Nolhaga park 273 Besöker kommande år: Nolhaga slott 274 Besöker kommande år: Plantaget 275 Besöker kommande år: Risön 276 Nöjd med livet 277 Placering - lita på människor 278 Boendetid i kommunen 279 Bostad 280 Boendeområde 281 Boendetyp 282 Uppväxtort UP 283 Uppväxtort fader 284 Uppväxtort moder 285 Inflyttningsår 286 Åsikt om boende i kommunen 287 Åsikt om boende i kommundel 288 Åsikt om boende i eget bostadsområde 289 Bästa med att bo i kommunen, 1 290 Bästa med att bo i kommunen, 2 291 Bästa med att bo i kommunen, 3 292 Sämsta med att bo i kommunen, 1 293 Sämsta med att bo i kommunen, 2 294 Sämsta med att bo i kommunen, 3 295 Kan tänka sig att flytta från området 296 Flytta till ett annat område i kommundelen 297 Flytta till ett annat område inom kommunen 298 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 299 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 300 Flytta till annat land 301 Förknippar med Ale 302 Förknippar med Ale - Ingen uppfattning 303 Förknippar med Alingsås 304 Förknippar med Alingsås - Ingen uppfattning 305 Förknippar med Göteborg 306 Förknippar med Göteborg - Ingen uppfattning 307 Förknippar med Lerum 308 Förknippar med Lerum - Ingen uppfattning 309 Förknippar med Mölndal 310 Förknippar med Mölndal - Ingen uppfattning 311 Förknippar med Stenungsund 312 Förknippar med Stenungsund - Ingen uppfattning 313 Färdsätt till arbetet 314 Pendlar till arbetet 315 Kön 316 Medborgarskap 317 Civilstånd 318 Utbildning 319 Arbetsmarknadsgrupp 320 Yrkesarbetande 321 Har aldrig yrkesarbetat 322 Heltids- eller deltidsarbete 323 Subjektiv yrkesgrupp 324 Medlem i fackförening 325 Statlig, kommunal eller privat tjänst 326 Antal familjemedlemmar 327 Barn i hushållet 328 Barn 0-3 år 329 Barn 4-6 år 330 Barn 7-15 år 331 Barn 16-18 år 332 Barn över 18 år 333 Hushållets årsinkomst 334 Bostadsområde 335 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 336 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 337 Tillgång till TV 338 Antal TV-apparater 339 Tillgång till telefon 340 Antal telefoner 341 Tillgång till telefonsvarare 342 Tillgång till mobiltelefon 343 Tillgång till text-TV 344 Tillgång till video 345 Tillgång till kabel-TV 346 Tillgång till parabolantenn 347 Tillgång till persondator 348 Tillgång till mikrovågsugn 349 Tillgång till fax 350 Tillgång till CD-spelare 351 Tillgång till fritidshus 352 Bil 1: Märke 353 Bil 1: Årsmodell 354 Bil 2: Märke 355 Bil 2: Årsmodell 356 Bil 3: Märke 357 Bil 3: Årsmodell 358 PC-utrustning: Modem 359 PC-utrustning: IT-anslutning 360 PC-utrustning: Personlig hemsida 361 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 362 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 363 PC-utrustning: Har ej dator 364 Besökt: Passagen 365 Besökt: Torget 366 Besökt: Alingsås kommuns hemsida 367 Besökt: Aftonbladet 368 Besökt: Dnet 369 Besökt: Expressen 370 Besökt: GP-Direkt 371 Besökt: Svenska Dagbladet 372 Besökt: Annan nättidning 373 Besökt: Ej använt Internet

VAR 1 SSD STUDY NR 0743              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0743


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄSER ALINGSÅS TIDNING 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Alingsås Tidning 33 1. 6-7 dagar per vecka 42 2. 4-5 dagar per vecka 481 3. 2-3 dagar per vecka 158 4. Mer sällan 11 5. Aldrig 3 7. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 6 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läser> Göteborgs-Posten <Se F.1 för fullständig frågetext> 294 1. 6-7 dagar per vecka 54 2. 4-5 dagar per vecka 59 3. 2-3 dagar per vecka 185 4. Mer sällan 67 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 19 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 12 3. 2-3 dagar per vecka 76 4. Mer sällan 377 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 270 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER GT 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 32 1. 6-7 dagar per vecka 26 2. 4-5 dagar per vecka 97 3. 2-3 dagar per vecka 268 4. Mer sällan 134 5. Aldrig 206 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 48 1. 6-7 dagar per vecka 41 2. 4-5 dagar per vecka 47 3. 2-3 dagar per vecka 76 4. Mer sällan 86 5. Aldrig 3 7. Fler än ett svar angivet 462 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 21 width 3 MD= 0 or GE 999 1(5b) <Läser> Annan tidning - Tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 75 201. Aftonbladet 1 203. Arbetet 1 329. Västerbygden 1 405. Bohusläningen 33 409. Expressen 1 412. GT 1 414. Göteborgs-Posten 1 415. Hallands-Posten 1 420. Lerums Tidning 2 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 1 430. Smålands-Tidningen 1 501. Barometern 8 502. Borås Tidning 1 509. Hjo Tidning 14 517. Svenska Dagbladet 3 613. Skaraborgs Läns Tidning - (Skara Tidning) 1 704. Proletären 6 804. Dagen 9 805. Dagens Nyheter 6 839. Trollhättans Tidning 17 852. Dagens Industri 15 890. Lokal annonstidning 2 891. Utländsk Dagstidning 85 995. Läser aldrig "annan Tidning" 19 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (t ex veckotidning) 459 000. Uppgift saknas på delfrågan 1 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄSER ALINGSÅS TIDN 2 Loc 24 width 1 MD=9 2 Läser eller tittar Du personligen i Alingsås Tidning regelbundet för att följa vad som händer i Alingsås kommun - och i så fall hur ofta? 456 1. Tre gånger per vecka 111 2. En till två gånger per vecka 80 3. Någon gång i månaden 77 4. Mer sällan 7 5. Aldrig 23 6. Har inte tillgång till tidningen 3 7. Fler än ett svar angivet 8 9. Uppgift saknas
VAR 12 LYSSN PÅ RADIO GBG P4 3 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 3(1) Radio Göteborg P4 142 1. 6-7 dagar per vecka 100 2. 4-5 dagar per vecka 108 3. 2-3 dagar per vecka 200 4. Mer sällan 136 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSN EKONYHETER I SR 3 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) <Tar del av> Ekonyheterna i Sveriges Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 176 1. 6-7 dagar per vecka 110 2. 4-5 dagar per vecka 93 3. 2-3 dagar per vecka 146 4. Mer sällan 126 5. Aldrig 4 7. Fler än ett svar angivet 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LYSSN RADIO CITY 107 3 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) <Tar del av> City 107 <Se F.3 för fullständig frågetext> 16 1. 6-7 dagar per vecka 33 2. 4-5 dagar per vecka 48 3. 2-3 dagar per vecka 157 4. Mer sällan 347 5. Aldrig 160 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LYSSN NRJ/RADIO ENERGY 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) <Tar del av> NRJ/Radio Energy <Se F.3 för fullständig frågetext> 27 1. 6-7 dagar per vecka 26 2. 4-5 dagar per vecka 53 3. 2-3 dagar per vecka 135 4. Mer sällan 361 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 158 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LYSN NÄRRAD I ALINGSÅS 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) <Tar del av> Närradion i Alingsås <Se F.3 för fullständig frågetext> 15 1. 6-7 dagar per vecka 11 2. 4-5 dagar per vecka 51 3. 2-3 dagar per vecka 235 4. Mer sällan 314 5. Aldrig 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 158 1. 6-7 dagar per vecka 190 2. 4-5 dagar per vecka 182 3. 2-3 dagar per vecka 135 4. Mer sällan 40 5. Aldrig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 SER PÅ TV4 LOKALT GBG 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) <Tar del av> TV4 lokalt Göteborg <Se F.3 för fullständig frågetext> 63 1. 6-7 dagar per vecka 87 2. 4-5 dagar per vecka 96 3. 2-3 dagar per vecka 198 4. Mer sällan 217 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 SER PÅ RIKSNYHETER TV 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) <Tar del av> Riksnyheter i TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 402 1. 6-7 dagar per vecka 149 2. 4-5 dagar per vecka 94 3. 2-3 dagar per vecka 40 4. Mer sällan 24 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 SER ÖPPNA KANALEN I TV 3 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 3(9) <Tar del av> Öppna kanalen på TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 49 1. 6-7 dagar per vecka 24 2. 4-5 dagar per vecka 38 3. 2-3 dagar per vecka 87 4. Mer sällan 365 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 197 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 3 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 3(10) <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.3 för fullständig frågetext> 123 1. 6-7 dagar per vecka 83 2. 4-5 dagar per vecka 89 3. 2-3 dagar per vecka 114 4. Mer sällan 179 5. Aldrig 173 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄSER GP:S LERUM-SIDA 4 Loc 35 width 1 MD=9 4 Hur ofta läser eller tittar Du personligen på Lerum-Alingsåssidan i Göteborgs-Posten? 239 1. 6-7 dagar per vecka 55 2. 4-5 dagar per vecka 83 3. 2-3 dagar per vecka 193 4. Mer sällan 188 5. Aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 23 LÄSER EJ LOK ANNBLAD 5 Loc 36 width 1 MD=9 5 Läser Du regelbundet något annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter? 5(1) Nej 50 1. Markerat 714 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSER ALINGSÅS-KURIREN 5 Loc 37 width 1 MD=9 5(2) <Läser lokalt annonsblad> Ja, Alingsås-Kuriren <Se F.5 för fullständig frågetext> 708 2. Markerat 55 5. Ej markerat 1 7. Fler än ett svar angivet 1 9. Uppgift saknas
VAR 25 LÄSER ANNAT ANNBLAD 5 Loc 38 width 1 MD=9 5(3) <Läser lokalt annonsblad> Ja, annan tidning/annonsblad <Se F.5 för fullständig frågetext> 27 3. Markerat 737 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 26 RADIO GBG P4 6 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 6 Om Du tänker på sådant som händer i Alingsås kommun, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 6(1) Radio Göteborg P4 73 1. Mycket tillförlitlig 254 2. Ganska tillförlitlig 27 3. Inte särskilt tillförlitlig 11 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 292 8. Har ingen uppfattning 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 CITY 107 6 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) <Rapportering från Alingsås kommun> City 107 <Se F.6 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket tillförlitlig 60 2. Ganska tillförlitlig 23 3. Inte särskilt tillförlitlig 27 4. Mindre tillförlitlig 13 5. Inte alls tillförlitlig 475 8. Har ingen uppfattning 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 NÄRRADION I ALINGSÅS 6 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) <Rapportering från Alingsås kommun> Närradion i Alingsås kommun <Se F.6 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket tillförlitlig 143 2. Ganska tillförlitlig 17 3. Inte särskilt tillförlitlig 13 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 395 8. Har ingen uppfattning 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 VÄSTNYTT I SVT2 6 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) <Rapportering från Alingsås kommun> Västnytt i SVT2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket tillförlitlig 371 2. Ganska tillförlitlig 17 3. Inte särskilt tillförlitlig 7 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 70 8. Har ingen uppfattning 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 TV4 LOKALT GÖTEBORG 6 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) <Rapportering från Alingsås kommun> TV4 lokalt Göteborg <Se F.6 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket tillförlitlig 272 2. Ganska tillförlitlig 30 3. Inte särskilt tillförlitlig 13 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 274 8. Har ingen uppfattning 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 ALINGSÅS TIDNING 6 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) <Rapportering från Alingsås kommun> Alingsås Tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket tillförlitlig 402 2. Ganska tillförlitlig 27 3. Inte särskilt tillförlitlig 13 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 45 6. Har ingen uppfattning 1 7. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 ALINGSÅS-KURIREN 6 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) <Rapportering från Alingsås kommun> Alingsås-Kuriren <Se F.6 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket tillförlitlig 413 2. Ganska tillförlitlig 57 3. Inte särskilt tillförlitlig 27 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 55 8. Har ingen uppfattning 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 GÖTEBORGS-POSTEN 6 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 6(8) <Rapportering från Alingsås kommun> Göteborgs-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket tillförlitlig 348 2. Ganska tillförlitlig 40 3. Inte särskilt tillförlitlig 11 4. Mindre tillförlitlig 3 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 149 8. Har ingen uppfattning 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 ARBETET/NYHETERNA 6 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 6(9) <Rapportering från Alingsås kommun> Arbetet/Nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket tillförlitlig 87 2. Ganska tillförlitlig 16 3. Inte särskilt tillförlitlig 8 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 466 8. Har ingen uppfattning 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 GT 6 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 6(10) <Rapportering från Alingsås kommun> GT <Se F.6 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket tillförlitlig 143 2. Ganska tillförlitlig 85 3. Inte särskilt tillförlitlig 44 4. Mindre tillförlitlig 36 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 294 8. Har ingen uppfattning 134 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 POLITISKT INTRESSE 7 Loc 49 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 7 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 75 1. Mycket intresserad 285 2. Ganska intresserad 326 3. Inte särskilt intresserad 72 4. Inte alls intresserad 7 9. Uppgift saknas
VAR 37 POL INTR ALINGSÅS KOM 8 Loc 50 width 1 MD=9 8 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör Alingsås kommun? 78 1. Mycket intresserad 322 2. Ganska intresserad 298 3. Inte särskilt intresserad 59 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 7 9. Uppgift saknas
VAR 38 DEMOKRATIN I ALINGSÅS 9 Loc 51 width 1 MD GE 9 9 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Alingsås kommun? 12 1. Mycket nöjd 465 2. Ganska nöjd 215 3. Inte särskilt nöjd 34 4. Inte alls nöjd 39 9. Uppgift saknas
VAR 39 EGEN KOMMUN PROBL 1 10 Loc 52 width 3 MD=999 10 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Alingsås kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 10(1) Egen kommun: Problem 1 11 001. Skatten i kommunen 0 003. Andra skatter 0 010. Avgifter och taxor 7 020. Kommunens ekonomi, budgeten 0 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 4 024. Resursfördelningssystemet 0 030. Offentlig sektor 1 040. Kommunal service allmänt 4 050. Sociala frågor 0 051. Sociala frågor: Socialbidrag 1 055. Fördelningsfrågor 57 060. Äldreomsorg (allmänt) 54 070. Sjukvården allmänt 5 077. Handikappfrågor 0 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 47 080. Skolan, utbildning 8 088. Alkohol/narkotika/droger 28 090. Barnomsorgen 1 100. Kultur 6 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Idrottsanläggningar 24 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 10 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 2 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafiken 3 122. Bilar/privatbilism 0 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 2 124. P-lisor/parkering 1 130. Gator/vägar/renhållning/parker 0 140. Bostäder (allmänt) 0 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 0 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 16 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 24 150. Miljöfrågor 0 160. Politiker (allmänt) 0 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 0 175. Information till medborgarna 0 180. Nedskärningar allmänt 3 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 0 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 1 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 5 184. Nedskärningar: Inom skolan 0 185. Nedskärningar: Inom kultur 1 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 1 195. Nedskärningar: Inom fler än två områden 0 201. Lokal fråga respektive stadsdel/kommun 1 214. 218 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 22 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 2 235. Lag och ordning/brottslighet 2 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 3 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 270. Demokrati 0 280. Etik, moral 1 300. Elförsörjning/elpriser 0 500. Övrigt 1 510. Svaret = alla frågor är viktiga 0 511. Svaret = inget är viktigt 19 888. Vet ej 166 999. Uppgift saknas
VAR 40 EGEN KOMMUN PROBL 2 10 Loc 55 width 3 MD= 0 or GE 999 10(2) Egen kommun: Problem 2 <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 001. Skatten i kommunen 7 020. Kommunens ekonomi, budgeten 2 024. Resursfördelningssystemet 1 030. Offentlig sektor 1 040. Kommunal service allmänt 5 050. Sociala frågor 71 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 58 070. Sjukvården allmänt 6 077. Handikappfrågor 50 080. Skolan, utbildning 1 082. Gymnasieskolan 8 088. Alkohol/narkotika/droger 46 090. Barnomsorgen 1 094. Barnfamiljernas ekonomi 1 100. Kultur 3 110. Fritids/idrottsfrågor 1 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (även lokaler/lokalhyra) 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 19 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 2 114. Fritids/idrottsfrågor: Musikskolan 9 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 5 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 3 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 2 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 3 130. Gator/vägar/renhållning/parker 13 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 23 150. Miljöfrågor 1 180. Nedskärningar allmänt 3 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 4 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 3 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 1 195. Nedskärningar inom fler än två områden 35 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 12 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 5 235. Lag och ordning/brottslighet 6 237. Lag och ordning: Gatuvåld, våld allmänt 2 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 1 250. Regionfrågor 1 270. Demokrati 2 500. Övrigt 1 770. 19 995. Vet ej 157 000. Frågan ej tillämplig 166 999. Uppgift saknas
VAR 41 EGEN KOMMUN PROBL 3 10 Loc 58 width 3 MD= 0 or GE 999 10(3) Egen kommun: Problem 3 <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 001. Skatten i kommunen 4 020. Kommunens ekonomi, budgeten 1 022. Ekonomi övrigt 3 030. Offentlig sektor 2 040. Kommunal service allmänt 5 050. Sociala frågor 1 055. Sociala frågor: Fördelningsfrågor 45 060. Äldreomsorg (allmänt) 3 063. Äldreomsorg: Pensioner 30 070. Sjukvården allmänt 4 077. Handikappfrågor 33 080. Skolan, utbildning 3 088. Alkohol/narkotika/droger 23 090. Barnomsorgen 1 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 2 100. Kultur 4 110. Fritids/idrottsfrågor 6 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 5 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 6 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 1 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 2 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 2 140. Bostäder (allmänt) 10 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 19 150. Miljöfrågor 1 160. Politiker (allmänt) 5 180. Nedskärningar allmänt 1 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 1 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 3 184. Nedskärningar: Inom skolan 2 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 25 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 7 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 8 235. Lag och ordning/brottslighet 3 237. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 1 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 270. Demokrati 2 500. Övrigt 2 506. Övrigt: Omsorg (allmänt, ej specificerat) 1 600. 19 995. Vet ej 299 000. Frågan ej tillämplig 166 999. Uppgift saknas
VAR 42 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 11 Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 99 11 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 11(1) Bästa parti i kommunalpolitiken 66 01. Vänsterpartiet 203 02. Socialdemokraterna 33 03. Centerpartiet 44 04. Folkpartiet 168 05. Moderaterna 24 06. Kristdemokraterna 41 07. Miljöpartiet 32 08. Annat parti 8 77. Fler än ett svar angivet 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 BÄSTA PARTI RIKSPOL 11 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 11(2) Bästa parti i rikspolitiken <Se F.11 för fullständig frågetext> 65 01. Vänsterpartiet 199 02. Socialdemokraterna 30 03. Centerpartiet 30 04. Folkpartiet 180 05. Moderaterna 44 06. Kristdemokraterna 49 07. Miljöpartiet 29 08. Annat parti 12 77. Fler än ett svar angivet 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 103 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 12 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 12 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Alingsås och följande andra nämnder och styrelser sköter sina uppgifter? 12(1) Kommunstyrelsen 16 1. Mycket bra 176 2. Ganska bra 219 3. Varken bra eller dåligt 40 4. Ganska dåligt 17 5. Mycket dåligt 264 8. Ingen uppfattning 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 BARN & UNGDOMSNÄMNDEN 12 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) <Omdöme om> Barn & ungdomsnämnden <Se F.12 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket bra 137 2. Ganska bra 184 3. Varken bra eller dåligt 79 4. Ganska dåligt 27 5. Mycket dåligt 283 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 KULTUR & FRITIDSNÄMND 12 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) <Omdöme om> Kultur & fritidsnämnden <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket bra 166 2. Ganska bra 176 3. Varken bra eller dåligt 64 4. Ganska dåligt 21 5. Mycket dåligt 261 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 12 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) <Omdöme om> Miljö & hälsoskyddsnämnden <Se F.12 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket bra 159 2. Ganska bra 187 3. Varken bra eller dåligt 44 4. Ganska dåligt 16 5. Mycket dåligt 283 8. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 SOCIALNÄMNDEN 12 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 12(5) <Omdöme om> Socialnämnden <Se F.12 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket bra 102 2. Ganska bra 180 3. Varken bra eller dåligt 71 4. Ganska dåligt 24 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 318 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 BYGGNADSNÄMNDEN 12 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 12(6) <Omdöme om> Byggnadsnämnden <Se F.12 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bra 100 2. Ganska bra 158 3. Varken bra eller dåligt 67 4. Ganska dåligt 39 5. Mycket dåligt 342 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 TEKNISKA NÄMNDEN 12 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 12(7) <Omdöme om> Tekniska nämnden <Se F.12 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra 100 2. Ganska bra 167 3. Varken bra eller dåligt 63 4. Ganska dåligt 33 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 337 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 UTBILDNINGSNÄMNDEN 12 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 12(8) <Omdöme om> Utbildningsnämnden <Se F.12 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket bra 133 2. Ganska bra 158 3. Varken bra eller dåligt 58 4. Ganska dåligt 21 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 331 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 MINSKA OFFENT SEKTOR 13 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 13 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 13(1) Minska den offentliga sektorn 65 1. Mycket bra förslag 96 2. Ganska bra förslag 143 3. Varken bra eller dåligt förslag 162 4. Ganska dåligt förslag 222 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 13 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Höja kvaliten på den kommunala servicen <Se F.13 för fullständig frågetext> 316 1. Mycket bra förslag 264 2. Ganska bra förslag 108 3. Varken bra eller dåligt förslag 10 4. Ganska dåligt förslag 3 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 KOM VERKS I PRIV REGI 13 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) Överföra kommunal affärsverksamhet t ex energiverk, i privata händer <Se F.13 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket bra förslag 133 2. Ganska bra förslag 168 3. Varken bra eller dåligt förslag 153 4. Ganska dåligt förslag 185 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 SJUKVÅRD I PRIV REGI 13 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.13 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket bra förslag 92 2. Ganska bra förslag 136 3. Varken bra eller dåligt förslag 195 4. Ganska dåligt förslag 242 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 ÖKAD SATSN FRISKOLOR 13 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) Satsa mer på friskolor <Se F.13 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra förslag 122 2. Ganska bra förslag 219 3. Varken bra eller dåligt förslag 167 4. Ganska dåligt förslag 132 5. Mycket dåligt förslag 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 PRIVAT ÄLDREOMSORG 13 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.13 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket bra förslag 68 2. Ganska bra förslag 118 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 321 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 13 Loc 79 width 1 MD=0 13(7) Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.13 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket bra förslag 66 2. Ganska bra förslag 92 3. Varken bra eller dåligt förslag 169 4. Ganska dåligt förslag 359 5. Mycket dåligt förslag 30 9. Uppgift saknas på hela frågan 18 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 59 SKATTEHÖJNING 13 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.13 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket bra förslag 213 2. Ganska bra förslag 196 3. Varken bra eller dåligt förslag 123 4. Ganska dåligt förslag 104 5. Mycket dåligt förslag 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 13 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.13 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra förslag 49 2. Ganska bra förslag 169 3. Varken bra eller dåligt förslag 265 4. Ganska dåligt förslag 207 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 HÖJDA KOM AVGIFTER 13 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.13 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 164 2. Ganska bra förslag 227 3. Varken bra eller dåligt förslag 168 4. Ganska dåligt förslag 113 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 SAMKÖRN DATAREGISTER 13 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) Tillåta samkörning av dataregister i syfte att begränsa bidragsfusk <Se F.13 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket bra förslag 199 2. Ganska bra förslag 96 3. Varken bra eller dåligt förslag 39 4. Ganska dåligt förslag 34 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 KOMMUNEN ANSV ARBLÖSH 13 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) Låta kommunen ta hela ansvaret för arbetslösheten <Se F.13 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket bra förslag 129 2. Ganska bra förslag 231 3. Varken bra eller dåligt förslag 166 4. Ganska dåligt förslag 100 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 SÄNKTA BOENDEKOSTNADE 13 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) Sänka boendekostnader genom att bygga mindre lägenheter med enklare utrustning <Se F.13 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket bra förslag 262 2. Ganska bra förslag 93 3. Varken bra eller dåligt förslag 21 4. Ganska dåligt förslag 19 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 OFF SERV: BARNOMSORG 14 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 14 Offentlig service finansieras huvudsakligen av skattebetalarna genom skatter och genom avgifter från nyttjarna. Hur anser Du att följande serviceområden bör finansieras? 14(1) Barnomsorg 53 1. Mycket mer genom skatter 140 2. Något mer genom skatter 380 3. Som idag 104 4. Något mer genom avgifter 35 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 OFF SERV: KOLLTRAFIK 14 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) <Finansiering offentlig service> Kollektivtrafik <Se F.14 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket mer genom skatter 124 2. Något mer genom skatter 397 3. Som idag 100 4. Något mer genom avgifter 34 5. Mycket mer genom avgifter 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 OFF SERV: ÄLDREOMSORG 14 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) <Finansiering offentlig service> Äldreomsorg <Se F.14 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket mer genom skatter 290 2. Något mer genom skatter 262 3. Som idag 31 4. Något mer genom avgifter 5 5. Mycket mer genom avgifter 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 OFF SERV: FRITID/KULT 14 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) <Finansiering offentlig service> Fritid/Kultur <Se F.14 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket mer genom skatter 78 2. Något mer genom skatter 362 3. Som idag 179 4. Något mer genom avgifter 65 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 OFF SERV: SJUKVÅRD 14 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) <Finansiering offentlig service> Hälso- och sjukvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket mer genom skatter 270 2. Något mer genom skatter 255 3. Som idag 30 4. Något mer genom avgifter 8 5. Mycket mer genom avgifter 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 OFF SERV: UTBILDNING 14 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 14(6) <Finansiering offentlig service> Utbildning <Se F.14 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket mer genom skatter 172 2. Något mer genom skatter 374 3. Som idag 70 4. Något mer genom avgifter 14 5. Mycket mer genom avgifter 4 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 KOMMUNAL BARNOMSORG 15 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 15 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig utnyttjar. (Om två kryss koda det lägsta) 15(1) Kommunal barnomsorg 107 1. Utnyttjar själv 160 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 426 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 BARNOMS EJ KOM HUVUDM 15 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 15(2) <Serviceutnyttjande> Barnomsorg med icke kommunal huvudman <Se F.15 för fullständig frågetext> 11 1. Utnyttjar själv 32 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 624 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 15 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 15(3) <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 111 1. Utnyttjar själv 226 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 350 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 KOMMUNAL GYMNASIESK 15 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 15(4) <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 65 1. Utnyttjar själv 149 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 470 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 FRISKOLA 15 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 15(5) <Serviceutnyttjande> Friskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 5 1. Utnyttjar själv 23 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 640 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 BARNAVÅRDSCENTRAL 15 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 15(6) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.15 för fullständig frågetext> 107 1. Utnyttjar själv 161 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 415 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 VÅRDCENTRAL 15 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 15(7) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.15 för fullständig frågetext> 554 1. Utnyttjar själv 95 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 75 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 SJUKHUSVÅRD 15 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 15(8) <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.15 för fullständig frågetext> 353 1. Utnyttjar själv 124 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 216 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 PRIVATTANDLÄKARE 16 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 16(11) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.15 för fullständig frågetext> 107 1. Utnyttjar själv 160 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 426 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 ÄLDREOMSORG 15 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 15(10) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 11 1. Utnyttjar själv 134 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 539 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 SOCIALTJÄNST 15 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 15(11) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.15 för fullständig frågetext> 21 1. Utnyttjar själv 43 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 614 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 FÄRDTJÄNST 15 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 15(12) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.15 för fullständig frågetext> 20 1. Utnyttjar själv 118 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 557 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 HANDIKAPPOMSORG 15 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 15(13) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 9 1. Utnyttjar själv 49 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 617 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 KOLLEKTIVTRAFIK 15 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 15(14) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.15 för fullständig frågetext> 238 1. Utnyttjar själv 151 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 300 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 IDROTTSANLÄGGNINGAR 15 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 15(15) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.15 för fullständig frågetext> 250 1. Utnyttjar själv 212 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 230 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 1 7. Fler än ett svar angivet 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 BIBLIOTEK 15 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 15(17) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.15 för fullständig frågetext> 440 1. Utnyttjar själv 174 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 93 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 KULTURAKTIVITETER 15 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 15(17) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.15 för fullständig frågetext> 285 1. Utnyttjar själv 126 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 274 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 FRITIDSVERKSAMHET 15 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 15(18) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.15 för fullständig frågetext> 197 1. Utnyttjar själv 206 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 285 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 BEKANT KOM.POLITIKER 16 Loc 110 width 1 MD=9 16 Är Du personligen bekant med någon kommunpolitiker i Alingsås? 222 1. Ja 507 5. Nej 36 9. Uppgift saknas
VAR 90 NÖJD KOM BARNOMSORG 17 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 17 Vad anser Du om servicen i Alingsås på följande områden: 17(1) Kommunal barnomsorg 46 1. Mycket nöjd 141 2. Ganska nöjd 101 3. Varken nöjd eller missnöjd 33 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 381 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 NÖJD BARNOMS EJ KOM 17 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnomsorg med icke kommunal huvudman <Se F.17 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket nöjd 26 2. Ganska nöjd 56 3. Varken nöjd eller missnöjd 8 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 594 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 17 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.17 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket nöjd 196 2. Ganska nöjd 117 3. Varken nöjd eller missnöjd 60 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 285 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 17 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.17 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket nöjd 140 2. Ganska nöjd 106 3. Varken nöjd eller missnöjd 43 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 383 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 NÖJD FRISKOLA 17 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Friskola <Se F.17 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket nöjd 17 2. Ganska nöjd 46 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 619 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 NÖJD BVC 17 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.17 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket nöjd 132 2. Ganska nöjd 64 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 1 5. Mycket missnöjd 404 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 NÖJD VÅRDCENTRAL 17 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.17 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket nöjd 344 2. Ganska nöjd 126 3. Varken nöjd eller missnöjd 36 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 52 8. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 NÖJD SJUKHUSVÅRD 17 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.17 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket nöjd 297 2. Ganska nöjd 119 3. Varken nöjd eller missnöjd 32 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 126 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 NÖJD PRIVATLÄKARE 17 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.17 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket nöjd 84 2. Ganska nöjd 50 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 1 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 510 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 NÖJD ÄLDREOMSORG 17 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 17(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket nöjd 92 2. Ganska nöjd 110 3. Varken nöjd eller missnöjd 56 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 411 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 NÖJD SOCIALTJÄNST 17 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 17(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.17 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket nöjd 30 2. Ganska nöjd 83 3. Varken nöjd eller missnöjd 12 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 552 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 NÖJD FÄRDTJÄNST 17 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 17(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.17 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket nöjd 57 2. Ganska nöjd 66 3. Varken nöjd eller missnöjd 14 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 537 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 17 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 17(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket nöjd 42 2. Ganska nöjd 69 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 1 5. Mycket missnöjd 564 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 17 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 17(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.17 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket nöjd 190 2. Ganska nöjd 146 3. Varken nöjd eller missnöjd 96 4. Ganska missnöjd 50 5. Mycket missnöjd 210 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 17 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 17(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.17 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket nöjd 251 2. Ganska nöjd 149 3. Varken nöjd eller missnöjd 21 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 233 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 NÖJD BIBLIOTEK 17 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 17(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.17 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket nöjd 309 2. Ganska nöjd 85 3. Varken nöjd eller missnöjd 11 4. Ganska missnöjd 0 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 104 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 NÖJD KULTURAKTIVITET 17 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 17(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktiviteter <Se F.17 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket nöjd 198 2. Ganska nöjd 193 3. Varken nöjd eller missnöjd 23 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 255 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 17 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 17(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.17 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket nöjd 171 2. Ganska nöjd 179 3. Varken nöjd eller missnöjd 26 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 295 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NÖJD MILJÖVÅRD 17 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 17(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.17 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket nöjd 153 2. Ganska nöjd 242 3. Varken nöjd eller missnöjd 60 4. Ganska missnöjd 24 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 219 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 17 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 17(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång till bostäder <Se F.17 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket nöjd 141 2. Ganska nöjd 178 3. Varken nöjd eller missnöjd 67 4. Ganska missnöjd 17 5. Mycket missnöjd 292 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 17 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 17(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.17 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket nöjd 317 2. Ganska nöjd 208 3. Varken nöjd eller missnöjd 76 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 51 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NÖJD PARKSKÖTSEL 19 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 17(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Skötsel av parker/grönområden <Se F.17 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket nöjd 315 2. Ganska nöjd 104 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 40 8. Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NÖJD RENHÅLLNING 17 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 17(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.17 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket nöjd 390 2. Ganska nöjd 139 3. Varken nöjd eller missnöjd 35 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 39 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NÖJD BYGGVERKSAMHET 17 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 17(24) <Omdöme om servicen i egen kommun> Plan- och byggverksamhet <Se F.17 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket nöjd 124 2. Ganska nöjd 193 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 19 5. Mycket missnöjd 313 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 NÖJD MÖJLIGH FÅ JOBB 17 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 17(25) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.17 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket nöjd 25 2. Ganska nöjd 96 3. Varken nöjd eller missnöjd 136 4. Ganska missnöjd 197 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 257 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 NÖJD KOM INFORMATION 17 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 17(26) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal information <Se F.17 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket nöjd 164 2. Ganska nöjd 306 3. Varken nöjd eller missnöjd 80 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 131 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 NÖJD ELFÖRSÖRJNING 17 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 17(27) <Omdöme om servicen i egen kommun> El- och värmeförsörjning <Se F.17 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket nöjd 204 2. Ganska nöjd 212 3. Varken nöjd eller missnöjd 64 4. Ganska missnöjd 37 5. Mycket missnöjd 134 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 SERVICE SATSA PÅ 18 Loc 138 width 2 MD=99 18 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Alingsås kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 33 01. Kommunal barnomsorg 5 02. Barnomsorg ej kommunal 105 03. Kommunal grundskola 15 04. Kommunal gymnasieskola 2 05. Friskola 0 06. Barnavårdscentral 14 07. Vårdcentral 94 08. Sjukhusvård 3 09. Privatläkare 160 10. Äldreomsorg 3 11. Socialtjänst 1 12. Färdtjänst 12 13. Handikappomsorg 20 14. Kollektivtrafik 5 15. Idrottsanläggningar 4 16. Bibliotek 7 17. Kulturaktivitet 11 18. Fritidsverksamhet 20 19. Miljövård 4 20. Bostadstillgång 11 21. Gator och vägar 1 22. Parkskötsel 1 23. Renhållning offentliga platser 1 24. Plan- och byggverksamhet 147 25. Möjlighet få jobb 3 26. Kommunal information 8 27. El- och värmeförsörjning 2 98. Ej kodbar 73 99. Uppgift saknas
VAR 118 SERVICE MINSKA PÅ 19 Loc 140 width 2 MD=99 19 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Alingsås kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 9 01. Kommunal barnomsorg 25 02. Barnomsorg ej kommunal 2 03. Kommunal grundskola 2 04. Kommunal gymnasieskola 141 05. Friskola 0 06. Barnavårdscentral 1 07. Vårdcentral 1 08. Sjukhusvård 41 09. Privatläkare 2 10. Äldreomsorg 28 11. Socialtjänst 4 12. Färdtjänst 1 13. Handikappomsorg 10 14. Kollektivtrafik 70 15. Idrottsanläggningar 8 16. Bibliotek 122 17. Kulturaktivitet 24 18. Fritidsverksamhet 4 19. Miljövård 8 20. Bostadstillgång 22 21. Gator och vägar 25 22. Parkskötsel 4 23. Renhållning offentliga platser 39 24. Plan- och byggverksamhet 4 25. Möjlighet få jobb 34 26. Kommunal information 3 27. El- och värmeförsörjning 4 98. Ej kodbar 127 99. Uppgift saknas
VAR 119 SERVICE ALINGSÅS 20 Loc 142 width 1 MD GE 9 20 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Alingsås kommun? 14 1. Mycket bra 358 2. Ganska bra 232 3. Varken bra eller dåligt 35 4. Ganska dåligt 8 5. Mycket dåligt 91 8. Ingen uppfattning 27 9. Uppgift saknas
VAR 120 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 21 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 21 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 21(1) Hälso- och sjukvård 5 1. Mycket goda möjligheter 40 2. Ganska goda möjligheter 128 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 141 4. Ganska dåliga möjligheter 213 5. Mycket dåliga möjligheter 204 8. Ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 PÅVERKA BARNOMSORG 21 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket goda möjligheter 56 2. Ganska goda möjligheter 110 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 116 4. Ganska dåliga möjligheter 141 5. Mycket dåliga möjligheter 294 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 PÅVERKA GRUNDSKOLA 21 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket goda möjligheter 65 2. Ganska goda möjligheter 124 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 123 4. Ganska dåliga möjligheter 146 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 257 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 21 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket goda möjligheter 33 2. Ganska goda möjligheter 121 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 102 4. Ganska dåliga möjligheter 151 5. Mycket dåliga möjligheter 311 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 21 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket goda möjligheter 25 2. Ganska goda möjligheter 116 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 125 4. Ganska dåliga möjligheter 159 5. Mycket dåliga möjligheter 294 8. Ingen uppfattning 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 PÅVERKA FRITID/KULTUR 21 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket goda möjligheter 47 2. Ganska goda möjligheter 132 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 100 4. Ganska dåliga möjligheter 136 5. Mycket dåliga möjligheter 297 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 PÅVERKA PLANFRÅGOR 21 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.21 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 18 2. Ganska goda möjligheter 83 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 100 4. Ganska dåliga möjligheter 175 5. Mycket dåliga möjligheter 343 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 21 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänst <Se F.21 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket goda möjligheter 13 2. Ganska goda möjligheter 89 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 92 4. Ganska dåliga möjligheter 174 5. Mycket dåliga möjligheter 355 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 PRIVPERS PÅVERK VERKS 22 Loc 151 width 1 MD=9 22(1) Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet? 22(1.1) Ja, som privatperson 635 0. Ej markerat 97 1. Markerat 5 7. Fler än ett svar angivet 28 9. Uppgift saknas
VAR 129 I ARB PÅVERKAT VERKS 22 Loc 152 width 1 MD=9 22(1.2) Ja, i mitt arbete <Se F.22(1) för fullständig frågetext> 673 0. Ej markerat 64 2. Markerat 28 9. Uppgift saknas
VAR 130 EJ PÅVERK KOMMU VERKS 22 Loc 153 width 1 MD=9 22(1.3) Nej <Se F.22(1) för fullständig frågetext> 154 0. Ej markerat 583 3. Markerat 28 9. Uppgift saknas
VAR 131 PÅVERKAT BARNOMSORG 22 Loc 154 width 2 MD GE 99 22(2) Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 22(2.1) (OM JA) Barnomsorg 709 00. Ej markerat 28 01. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 132 PÅVERKAT KULTUR 22 Loc 156 width 2 MD GE 99 22(2.2) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Fritidsfrågor/kultur <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 708 00. Ej markerat 29 02. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 133 PÅVERKAT GRUNDSKOLA 22 Loc 158 width 2 MD GE 99 22(2.3) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Grundskola <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 706 00. Ej markerat 31 03. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 134 PÅVERK GYMNASIESKOLA 22 Loc 160 width 2 MD GE 99 22(2.4) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Gymnasieskola <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 723 00. Ej markerat 14 04. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 135 PÅVERKAT SJUKVÅRD 22 Loc 162 width 2 MD GE 99 22(2.5) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Hälso- och sjukvård <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 707 00. Ej markerat 30 05. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 136 PÅVERKAT PARKSKÖTSEL 22 Loc 164 width 2 MD GE 99 22(2.6) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Parkskötsel <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 726 00. Ej markerat 11 06. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 137 PÅVERKAT SOCIALTJÄNST 22 Loc 166 width 2 MD GE 99 22(2.7) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Socialtjänst <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 729 00. Ej markerat 8 07. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 138 PÅVERKAT TRAFIKFRÅGOR 22 Loc 168 width 2 MD GE 99 22(2.8) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Trafikfrågor <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 711 00. Ej markerat 26 08. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 139 PÅVERKAT ÄLDREOMSORG 22 Loc 170 width 2 MD GE 99 22(2.9) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Äldreomsorg <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 715 00. Ej markerat 22 09. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 140 PÅVERKAT ANNAN VERKS 22 Loc 172 width 2 MD GE 99 22(2.10) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Annan <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 716 00. Ej markerat 21 10. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 141 SÄTT-KONT M PERSONAL 22 Loc 174 width 2 MD=99 22(3) På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 22(3.1) Kontakt med personal 691 00. Ej markerat 46 01. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 142 SÄTT-KONTAKT M TJ.MÄN 22 Loc 176 width 2 MD=99 22(3.2) <Sätt påverkat> Kontakt med tjänstemän <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 679 00. Ej markerat 58 02. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 143 SÄTT-KONT M POLITIKER 22 Loc 178 width 2 MD=99 22(3.3) <Sätt påverkat> Kontakt med politiker <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 700 00. Ej markerat 37 03. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 144 SÄTT-KONT M MASSMEDIA 22 Loc 180 width 2 MD=99 22(3.4) <Sätt påverkat> Kontakt med tidning, radio eller TV <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 727 00. Ej markerat 10 04. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 145 SÄTT-ARB POLIT PARTI 22 Loc 182 width 2 MD=99 22(3.5) <Sätt påverkat> Arbete i ett politiskt parti <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 726 00. Ej markerat 11 05. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 146 SÄTT-ARB ANN ORGANISA 22 Loc 184 width 2 MD=99 22(3.6) <Sätt påverkat> Arbete i annan organisation <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 716 00. Ej markerat 21 06. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 147 SÄTT-DELT DEMONSTRATI 22 Loc 186 width 2 MD=99 22(3.7) <Sätt påverkat> Skrev på protestlista eller deltog i demonstration <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 697 00. Ej markerat 40 07. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 148 SÄTT-MÖTESD KOM VERKS 22 Loc 188 width 2 MD=99 22(3.8) <Sätt påverkat> Deltog i möte om kommunens verksamhet <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 718 00. Ej markerat 19 08. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 149 SÄTT - ANNAT 22 Loc 190 width 2 MD=99 22(3.9) <Sätt påverkat> Annat sätt <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 723 00. Ej markerat 14 09. Markerat 28 99. Uppgift saknas
VAR 150 PÅVERKANSFRAMGÅNG 22 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 22(4) Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 11 1. Ja 66 2. Ja, delvis 63 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 29 8. Vet ej 566 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 POL UPPD ALINGSÅS KOM 23 Loc 193 width 1 MD=9 23 Skulle Du kunna tänka Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 27 1. Ja, absolut 108 2. Ja, kanske 265 3. Nej, troligen inte 349 4. Nej, absolut inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 152 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 24 Loc 194 width 1 MD=9 24 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg? 95 1. Ja, absolut 219 2. Ja, kanske 170 3. Nej, troligen inte 229 4. Nej, absolut inte 52 9. Uppgift saknas
VAR 153 FRIV INS: BARNOMSORG 25 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 25 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 25(1) Barnomsorg 24 1. Ja, regelbundet 243 2. Ja, någon gång 228 3. Nej, knappast 191 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 FRIV INS: GRUNDSKOLA 25 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Frivillig insats> Grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 28 1. Ja, regelbundet 240 2. Ja, någon gång 226 3. Nej, knappast 189 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 FRIV INS: GYMNASIESK 25 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Frivillig insats> Gymnasieskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 20 1. Ja, regelbundet 162 2. Ja, någon gång 283 3. Nej, knappast 213 4. Nej, absolut inte 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 25 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 21 1. Ja, regelbundet 305 2. Ja, någon gång 215 3. Nej, knappast 153 4. Nej, absolut inte 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 FRIV INS: HANDIKAPPOM 25 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 22 1. Ja, regelbundet 232 2. Ja, någon gång 259 3. Nej, knappast 170 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 25 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 10 1. Ja, regelbundet 125 2. Ja, någon gång 316 3. Nej, knappast 219 4. Nej, absolut inte 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 FRIV INS: FRITIDSVERK 25 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 65 1. Ja, regelbundet 278 2. Ja, någon gång 191 3. Nej, knappast 150 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 FRIV INS: KULTURVERKS 25 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 34 1. Ja, regelbundet 220 2. Ja, någon gång 241 3. Nej, knappast 188 4. Nej, absolut inte 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 FRIV INS: MOT VÅLD MM 25 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.25 för fullständig frågetext> 56 1. Ja, regelbundet 343 2. Ja, någon gång 155 3. Nej, knappast 130 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 FRIV INS: INV INTEGR 25 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.25 för fullständig frågetext> 22 1. Ja, regelbundet 200 2. Ja, någon gång 261 3. Nej, knappast 198 4. Nej, absolut inte 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 25 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 25(11) <Frivillig insats> Skötsel av parker och grönområden <Se F.25 för fullständig frågetext> 16 1. Ja, regelbundet 168 2. Ja, någon gång 275 3. Nej, knappast 219 4. Nej, absolut inte 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 FRIV INS: MILJÖARBETE 25 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 25(12) <Frivillig insats> Miljöarbete <Se F.25 för fullständig frågetext> 39 1. Ja, regelbundet 277 2. Ja, någon gång 210 3. Nej, knappast 159 4. Nej, absolut inte 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 ALINGSÅS RÄTT PERSON 26 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 26 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med de anställda inom Alingsås kommuns olika verksamheter, hur tycker Du att följande påståenden stämmer överens med Din egen uppfattning? 26(1) Jag har haft svårt att hitta rätt person 38 1. Stämmer mycket bra 141 2. Stämmer ganska bra 141 3. Stämmer ganska dåligt 97 4. Stämmer mycket dåligt 289 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 ALINGSÅS: BRA BEMÖTT 26 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) <Kontakt kommunen> Jag har fått ett bra bemötande <Se F.26 för fullständig frågetext> 85 1. Stämmer mycket bra 289 2. Stämmer ganska bra 56 3. Stämmer ganska dåligt 11 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 264 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 ALINGSÅS: SKRIVELSER 26 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) <Kontakt kommunen> Skrivelser och andra meddelanden har varit svåra att förstå <Se F.26 för fullständig frågetext> 34 1. Stämmer mycket bra 131 2. Stämmer ganska bra 134 3. Stämmer ganska dåligt 90 4. Stämmer mycket dåligt 310 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 ALINGSÅS: KUNNIGA TJ 26 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) <Kontakt kommunen> De anställda har varit kunniga <Se F.26 för fullständig frågetext> 42 1. Stämmer mycket bra 269 2. Stämmer ganska bra 85 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 272 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 ALINGSÅS: FÄRRE ANST 26 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) <Kontakt kommunen> Kommunen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.26 för fullständig frågetext> 49 1. Stämmer mycket bra 100 2. Stämmer ganska bra 115 3. Stämmer ganska dåligt 104 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 333 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 ALINGSÅS: KORR BEHAND 26 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) <Kontakt kommunen> Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad <Se F.26 för fullständig frågetext> 82 1. Stämmer mycket bra 291 2. Stämmer ganska bra 53 3. Stämmer ganska dåligt 16 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 259 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 BES KOMFULLM ALINGSÅS 27 Loc 213 width 1 MD=9 27 Har Du besökt ett sammanträde med kommunfullmäktige i Alingsås? 37 1. Ja, flera gånger 66 2. Ja, en gång 648 5. Nej 14 9. Uppgift saknas
VAR 172 MEDLEM FACKFÖRENING 28 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 28 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. (Om mer än ett kryss - koda det högsta) 28(1) Facklig organisation 44 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 91 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 263 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 298 5. Icke medlem 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 MEDLEM IDROTTSFÖREN 28 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) <Medlemskap> Idrotts- och friluftsförening <Se F.28 för fullständig frågetext> 79 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 56 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 131 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 421 5. Icke medlem 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 MEDLEM KONSUMENTKOOP 28 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 87 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 589 5. Icke medlem 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 28 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.28 för fullständig frågetext> 11 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 67 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 110 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 504 5. Icke medlem 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 MEDLEM KULTURFÖRENING 28 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 28(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.28 för fullständig frågetext> 23 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 41 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 40 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 580 5. Icke medlem 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 MEDLEM POLITISK PARTI 28 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 28(6) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.28 för fullständig frågetext> 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 20 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 31 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 623 5. Icke medlem 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 MEDLEM MOTORORG 28 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 28(7) <Medlemskap> Motororganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 8 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 39 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 633 5. Icke medlem 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 MEDLEM MILJÖORGANISAT 28 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 28(8) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 8 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 39 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 628 5. Icke medlem 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 MEDLEM PENSIONÄRSORG 28 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 28(9) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 7 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 32 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 34 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 624 5. Icke medlem 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 28 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 28(10) <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 17 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 12 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 71 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 583 5. Icke medlem 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 28 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 28(11) <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.28 för fullständig frågetext> 14 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 50 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 48 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 569 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 MEDLEM KVINNOORG 28 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 28(12) <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 5 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 666 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 MEDLEM LOK AKTGRUPP 28 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 28(13) <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 8 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 664 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 MEDLEM INVANDRARORG 28 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 28(14) <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.28 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 2 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 674 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 MEDLEM BYALAG 28 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 28(15) <Medlemskap> Byalag <Se F.28 för fullständig frågetext> 10 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 31 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 49 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 593 5. Icke medlem 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 MEDLEM ANNAN FÖRENING 28 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 28(16) <Medlemskap> Annan förening <Se F.28 för fullständig frågetext> 87 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 74 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 57 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 441 5. Icke medlem 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 ÅSIKT KOMMUNS EKONOMI 29 Loc 230 width 1 MD=9 29 Vad anser Du om Din kommuns ekonomi? Har kommunen: 4 1. Mycket god ekonomi 68 2. Ganska god ekonomi 193 3. Varken god eller dålig ekonomi 241 4. Ganska dålig ekonomi 38 5. Mycket dålig ekonomi 200 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 189 OMDÖME RUNE HEDBERG 30 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 99 30 Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Alingsås kommun på nedanstående skala? 30(1) Rune Hedberg 10 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 2 03. -3 4 04. -2 3 05. -1 145 06. 0 Varken gillar eller ogillar 6 07. +1 6 08. +2 11 09. +3 2 10. +4 3 11. +5 Gillar starkt 519 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 OMDÖME BJÖRN LEIVIK 30 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 99 30(2) <Omdöme om politiker i egen kommun> Björn Leivik <Se F.30 för fullständig frågetext> 46 01. -5 Ogillar starkt 10 02. -4 16 03. -3 16 04. -2 15 05. -1 229 06. 0 Varken gillar eller ogillar 34 07. +1 33 08. +2 59 09. +3 28 10. +4 15 11. +5 Gillar starkt 214 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 6 00. Uppgift saknas på delfrågan 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 OMDÖME H PRYTZ-OLSSON 30 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 99 30(3) <Omdöme om politiker i egen kommun> Hildur Prytz-Olsson <Se F.30 för fullständig frågetext> 12 01. -5 Ogillar starkt 10 02. -4 20 03. -3 16 04. -2 15 05. -1 216 06. 0 Varken gillar eller ogillar 32 07. +1 34 08. +2 33 09. +3 11 10. +4 11 11. +5 Gillar starkt 304 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 7 00. Uppgift saknas på delfrågan 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 OMDÖME M SKOGSÄTER 30 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 99 30(4) <Omdöme om politiker i egen kommun> Margot Skogsäter <Se F.30 för fullständig frågetext> 16 01. -5 Ogillar starkt 5 02. -4 13 03. -3 15 04. -2 4 05. -1 190 06. 0 Varken gillar eller ogillar 29 07. +1 30 08. +2 21 09. +3 8 10. +4 5 11. +5 Gillar starkt 374 55. Personen okänd för mig 5 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 OMDÖME ANNE SVENSSON 30 Loc 239 width 2 MD= 0 or GE 99 30(5) <Omdöme om politiker i egen kommun> Anne Svensson <Se F.30 för fullständig frågetext> 18 01. -5 Ogillar starkt 12 02. -4 18 03. -3 19 04. -2 8 05. -1 197 06. 0 Varken gillar eller ogillar 40 07. +1 55 08. +2 73 09. +3 43 10. +4 36 11. +5 Gillar starkt 196 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 6 00. Uppgift saknas på delfrågan 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 OMDÖME UNO WENGHOLM 30 Loc 241 width 2 MD= 0 or GE 99 30(6) <Omdöme om politiker i egen kommun> Uno Wengholm <Se F.30 för fullständig frågetext> 27 01. -5 Ogillar starkt 20 02. -4 22 03. -3 17 04. -2 14 05. -1 226 06. 0 Varken gillar eller ogillar 40 07. +1 52 08. +2 34 09. +3 13 10. +4 14 11. +5 Gillar starkt 237 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 4 00. Uppgift saknas på delfrågan 41 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 FÖRTROENDE RIKSPOL 31 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 31(1) Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 31(1.1) Rikspolitiker 8 1. Mycket stort förtroende 94 2. Ganska stort förtroende 257 3. Varken stort eller litet förtroende 252 4. Ganska litet förtroende 116 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 FÖRTROENDE FACKL LED 31 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 31(1.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Fackliga ledare <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 8 1. Mycket stort förtroende 79 2. Ganska stort förtroende 286 3. Varken stort eller litet förtroende 198 4. Ganska litet förtroende 143 5. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 FÖRTROENDE TV-JOURNAL 31 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 31(1.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i TV <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 26 1. Mycket stort förtroende 204 2. Ganska stort förtroende 304 3. Varken stort eller litet förtroende 129 4. Ganska litet förtroende 60 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 FÖRTR DAGSPRESSJOURN 31 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 31(1.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i dagspressen <Se F.31(1) för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stort förtroende 172 2. Ganska stort förtroende 315 3. Varken stort eller litet förtroende 144 4. Ganska litet förtroende 78 5. Mycket litet förtroende 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 FÖRTR KOMPOL ALINGSÅS 31 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) I Alingsås, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 31(2.1) Kommunpolitiker i Alingsås 8 1. Mycket stort förtroende 123 2. Ganska stort förtroende 305 3. Varken stort eller litet förtroende 84 4. Ganska litet förtroende 45 5. Mycket litet förtroende 153 8. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 FÖRTR KOMMUNENS TJ 31 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kommunens tjänstemän <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stort förtroende 148 2. Ganska stort förtroende 285 3. Varken stort eller litet förtroende 72 4. Ganska litet förtroende 48 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 156 8. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 FÖRTROENDE LÄRARE 31 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Lärare <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort förtroende 311 2. Ganska stort förtroende 172 3. Varken stort eller litet förtroende 46 4. Ganska litet förtroende 13 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 131 8. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 31 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 201 1. Mycket stort förtroende 389 2. Ganska stort förtroende 66 3. Varken stort eller litet förtroende 15 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 52 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 FÖRTR TANDLÄKARE 31 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.5) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Tandläkare <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 206 1. Mycket stort förtroende 348 2. Ganska stort förtroende 82 3. Varken stort eller litet förtroende 6 4. Ganska litet förtroende 4 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 79 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 FÖRTR SOCIALARBETARE 31 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.6) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Socialarbetare <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 162 2. Ganska stort förtroende 184 3. Varken stort eller litet förtroende 38 4. Ganska litet förtroende 25 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 279 8. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 31 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.7) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom äldreomsorgen <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 123 1. Mycket stort förtroende 257 2. Ganska stort förtroende 121 3. Varken stort eller litet förtroende 14 4. Ganska litet förtroende 8 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 197 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 31 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.8) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Bibliotekspersonal <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 148 1. Mycket stort förtroende 301 2. Ganska stort förtroende 130 3. Varken stort eller litet förtroende 7 4. Ganska litet förtroende 4 5. Mycket litet förtroende 133 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 31 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.9) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Fritidspersonal <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 55 1. Mycket stort förtroende 223 2. Ganska stort förtroende 149 3. Varken stort eller litet förtroende 16 4. Ganska litet förtroende 8 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 264 8. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 31 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.10) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom barnomsorgen <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 124 1. Mycket stort förtroende 235 2. Ganska stort förtroende 101 3. Varken stort eller litet förtroende 9 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 243 8. Ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 FÖRTR KOLLTR PERSONAL 31 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.11) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 68 1. Mycket stort förtroende 230 2. Ganska stort förtroende 169 3. Varken stort eller litet förtroende 18 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 230 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 FÖRTR TEKN K:R PERSON 31 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.12) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Tekniska kontorets personal <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 27 1. Mycket stort förtroende 135 2. Ganska stort förtroende 187 3. Varken stort eller litet förtroende 48 4. Ganska litet förtroende 29 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 291 8. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 FÖRTR STADSARK PERSON 31 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.13) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Stadsarkitektkontorets personal <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 24 1. Mycket stort förtroende 84 2. Ganska stort förtroende 195 3. Varken stort eller litet förtroende 40 4. Ganska litet förtroende 38 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 333 8. Ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 FÖRTR EL PERSONAL 31 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.14) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> El- och värmeleverantörens personal <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 30 1. Mycket stort förtroende 151 2. Ganska stort förtroende 204 3. Varken stort eller litet förtroende 24 4. Ganska litet förtroende 13 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 298 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 FÖRTR MILJÖINSPEKTÖR 31 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 31(2.15) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Miljö- och hälsoskyddsinspektörer <Se F.31(2) för fullständig frågetext> 21 1. Mycket stort förtroende 118 2. Ganska stort förtroende 211 3. Varken stort eller litet förtroende 37 4. Ganska litet förtroende 17 5. Mycket litet förtroende 316 8. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 FÅTT INF KOM BUDGET 32 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 32 Alingsås kommun har i år skickat ut information om kommunens budget och bokslut. 32(1) Har ditt hushåll fått den? 384 1. Ja 337 5. Nej 23 0. Uppgift saknas delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 TAGIT DEL INFORMATION 32 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) Om ja, har Ni tagit del av informationen? <Se F.32 för fullständig frågetext> 255 1. Ja 195 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 293 0. Uppgift saknas delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 ÅSIKT INFORMATIONEN 32 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 32(3) Vad anser Ni om denna information från Alingsås kommun? <Se F.32 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket bra 173 2. Ganska bra 100 3. Varken bra eller dålig 14 4. Ganska dålig 8 5. Mycket dålig 1 7. Fler än ett svar angivet 276 8. Vet ej 129 0. Uppgift saknas delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 INF KOMMUN: FAMILJ 33 Loc 265 width 2 MD=99 33(1) På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Alingsås kommun? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 33(1.1) Familj, släkt, vänner 413 00. Ej markerat 325 01. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 218 INF KOMMUN:ARBETSKAMR 33 Loc 267 width 2 MD=99 33(1.2) <Information kommunala frågor i Alingsås> Arbetskamrater <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 508 00. Ej markerat 230 02. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 219 INF KOMMUN: RADIO/TV 33 Loc 269 width 2 MD=99 33(1.3) <Information kommunala frågor i Alingsås> Radio/TV <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 425 00. Ej markerat 313 03. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 220 INF KOMMUN:ART DAGSPR 33 Loc 271 width 2 MD=99 33(1.4) <Information kommunala frågor i Alingsås> Artiklar i dagspress <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 132 00. Ej markerat 606 04. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 221 INF KOMMUN:ANN DAGSPR 33 Loc 273 width 2 MD=99 33(1.5) <Information kommunala frågor i Alingsås> Kommunala annonser i dagspress <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 369 00. Ej markerat 369 05. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 222 INF KOMMUN: POL PARTI 33 Loc 275 width 2 MD=99 33(1.6) <Information kommunala frågor i Alingsås> Kommunalpolitiker/politiska partier <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 683 00. Ej markerat 55 06. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 223 INF KOMMUN: KOM TJMÄN 33 Loc 277 width 2 MD=99 33(1.7) <Information kommunala frågor i Alingsås> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 673 00. Ej markerat 65 07. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 224 INF KOMMUN: INFMÖTEN 33 Loc 279 width 2 MD=99 33(1.8) <Information kommunala frågor i Alingsås> Informationsmöten <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 700 00. Ej markerat 38 08. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 225 INF KOMMUN: BIBLIOTEK 33 Loc 281 width 2 MD=99 33(1.9) <Information kommunala frågor i Alingsås> Bibliotek <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 675 00. Ej markerat 63 09. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 226 INF KOMMUN:FRITIDSORG 33 Loc 283 width 2 MD=99 33(1.10) <Information kommunala frågor i Alingsås> Fritids- eller intresseorganisationer <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 693 00. Ej markerat 45 10. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 227 INF KOMMUN:INTERNET 33 Loc 285 width 2 MD=99 33(1.11) <Information kommunala frågor i Alingsås> Internet <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 713 00. Ej markerat 25 11. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 228 INF KOMMUN:ANNAT SÄTT 33 Loc 287 width 2 MD=99 33(1.12) <Information kommunala frågor i Alingsås> Annat sätt <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 721 00. Ej markerat 17 12. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 229 INF KOMM: VIKTIG SÄTT 33 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 99 33(2) Vilket av dessa sätt är viktigast för dig? (Ange alternativ med hjälp av siffrorna från uppställningen ovan) 61 01. Familj, släkt, vänner 22 02. Arbetskamrater 73 03. Radio/TV 323 04. Artiklar i dagspress 102 05. Kommunala annonser i dagspress 14 06. Kommunpolitiker/politiska partier 14 07. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 8 08. Informationsmöten 6 09. Bibliotek 4 10. Information från fritids- eller intresseorganisationer 2 11. Information via Internet 4 12. Annat sätt 5 98. Ej kodbar 100 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 INF KOMMUN FÖRBÄTTRAS 33 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Om informationen från Alingsås kommun skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 70 1. Information genom personlig kontakt 523 2. Information via massmedia 18 3. Information genom telefonupplysning 25 4. Information via Internet 24 5. Annat sätt 19 7. Fler än ett svar angivet 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 34 Loc 292 width 1 MD=9 Dessa frågor gäller din uppfattning om trafik, miljö och fritid 34 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 124 1. Mycket intresserad 440 2. Ganska intresserad 163 3. Inte särskilt intresserad 23 4. Inte alls intresserad 15 9. Uppgift saknas
VAR 232 FÖRBÄTTRA MILJÖVÅRDEN 35 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 35 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Alingsås kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 35(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 75 1. Mycket bra förslag 193 2. Ganska bra förslag 255 3. Varken bra eller dåligt förslag 125 4. Ganska dåligt förslag 64 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 STOPPA PRIVATBILISMEN 35 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) <Åsikt miljöfrågor i Alingsås kommun> Stoppa privatbilismen i centrala Alingsås <Se F.35 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket bra förslag 156 2. Ganska bra förslag 143 3. Varken bra eller dåligt förslag 134 4. Ganska dåligt förslag 159 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 INF HANDL MILJÖV PROD 35 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 35(3) <Åsikt miljöfrågor i Alingsås kommun> Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.35 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket bra förslag 292 2. Ganska bra förslag 168 3. Varken bra eller dåligt förslag 16 4. Ganska dåligt förslag 14 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 FÖRBÄTTRA KOLLTRAFIK 35 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 35(4) <Åsikt miljöfrågor i Alingsås kommun> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.35 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket bra förslag 236 2. Ganska bra förslag 217 3. Varken bra eller dåligt förslag 45 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 KRAV-ODL MAT SKOLOR 35 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 35(5) <Åsikt miljöfrågor i Alingsås kommun> Servera KRAV-odlad mat i skolor och vårdinrättningar <Se F.35 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket bra förslag 237 2. Ganska bra förslag 198 3. Varken bra eller dåligt förslag 52 4. Ganska dåligt förslag 22 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 OBLIGATORISK KÄLLSORT 35 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 35(6) <Åsikt miljöfrågor i Alingsås kommun> Införa obligatorisk sortering av hushållsavfall <Se F.35 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket bra förslag 236 2. Ganska bra förslag 171 3. Varken bra eller dåligt förslag 62 4. Ganska dåligt förslag 45 5. Mycket dåligt förslag 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 SORTERA SOPOR 36 Loc 299 width 2 MD= 0 or GE 99 36 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Alingsås kommun? 36(1) Sortera sopor 37 01. 0 Inte alls beredd att göra 20 02. 1 23 03. 2 28 04. 3 30 05. 4 83 06. 5 32 07. 6 50 08. 7 90 09. 8 39 10. 9 290 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 ARBETE MILJÖORGANISAT 36 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 36(2) <Beredd göra för miljön> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.36 för fullständig frågetext> 269 01. 0 Inte alls beredd att göra 54 02. 1 90 03. 2 65 04. 3 42 05. 4 84 06. 5 20 07. 6 23 08. 7 19 09. 8 3 10. 9 24 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 9 77. Fler än ett svar angivet 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 AVSTÅ MILJÖFARL VAROR 36 Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 99 36(3) <Beredd göra för miljön> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.36 för fullständig frågetext> 30 01. 0 Inte alls beredd att göra 16 02. 1 26 03. 2 23 04. 3 39 05. 4 64 06. 5 39 07. 6 65 08. 7 112 09. 8 62 10. 9 229 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 HÖJD SKATT-ANV MILJÖN 36 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 36(4) <Beredd göra för miljön> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.36 för fullständig frågetext> 169 01. 0 Inte alls beredd att göra 50 02. 1 84 03. 2 65 04. 3 38 05. 4 122 06. 5 46 07. 6 48 08. 7 35 09. 8 11 10. 9 43 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 KOMPOSTERA 36 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 99 36(5) <Beredd göra för miljön> Kompostera <Se F.36 för fullständig frågetext> 82 01. 0 Inte alls beredd att göra 22 02. 1 23 03. 2 27 04. 3 32 05. 4 73 06. 5 30 07. 6 57 08. 7 65 09. 8 48 10. 9 254 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 INLÄMNA MILJÖF AVFALL 36 Loc 309 width 2 MD= 0 or GE 99 36(6) <Beredd göra för miljön> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.36 för fullständig frågetext> 14 01. 0 Inte alls beredd att göra 8 02. 1 6 03. 2 11 04. 3 19 05. 4 32 06. 5 20 07. 6 44 08. 7 59 09. 8 77 10. 9 431 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 MINSKA BILÅKANDET 36 Loc 311 width 2 MD= 0 or GE 99 36(7) <Beredd göra för miljön> Minska bilåkandet <Se F.36 för fullständig frågetext> 134 01. 0 Inte alls beredd att göra 48 02. 1 49 03. 2 44 04. 3 41 05. 4 106 06. 5 35 07. 6 52 08. 7 56 09. 8 27 10. 9 125 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 ENERGISPARA I HEMMET 36 Loc 313 width 2 MD= 0 or GE 99 36(8) <Beredd göra för miljön> Spara energi i hemmet <Se F.36 för fullständig frågetext> 36 01. 0 Inte alls beredd att göra 17 02. 1 23 03. 2 38 04. 3 24 05. 4 100 06. 5 42 07. 6 69 08. 7 106 09. 8 67 10. 9 194 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 6 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 36 Loc 315 width 2 MD= 0 or GE 99 36(9) <Beredd göra för miljön> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.36 för fullständig frågetext> 44 01. 0 Inte alls beredd att göra 25 02. 1 44 03. 2 38 04. 3 34 05. 4 124 06. 5 55 07. 6 66 08. 7 97 09. 8 52 10. 9 137 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 MILJÖMÄRKTA VAROR 36 Loc 317 width 2 MD= 0 or GE 99 36(10) <Beredd göra för miljön> Välja miljömärkta varor <Se F.36 för fullständig frågetext> 22 01. 0 Inte alls beredd att göra 15 02. 1 29 03. 2 35 04. 3 30 05. 4 99 06. 5 38 07. 6 71 08. 7 98 09. 8 78 10. 9 202 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 FÅ BEKANTA MILJÖVÄNL 36 Loc 319 width 2 MD= 0 or GE 99 36(11) <Beredd göra för miljön> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.36 för fullständig frågetext> 84 01. 0 Inte alls beredd att göra 30 02. 1 33 03. 2 30 04. 3 35 05. 4 108 06. 5 36 07. 6 73 08. 7 80 09. 8 57 10. 9 154 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 LÄSA MILJÖINFORMATION 36 Loc 321 width 2 MD= 0 or GE 99 36(12) <Beredd göra för miljön> Läsa miljöinformation som jag får i brevlådan <Se F.36 för fullständig frågetext> 34 01. 0 Inte alls beredd att göra 25 02. 1 30 03. 2 26 04. 3 38 05. 4 83 06. 5 32 07. 6 64 08. 7 84 09. 8 73 10. 9 228 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 ÖKA KOLLEKTIVÅKANDET 36 Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 99 36(13) <Beredd göra för miljön> Öka kollektivåkandet <Se F.36 för fullständig frågetext> 116 01. 0 Inte alls beredd att göra 41 02. 1 42 03. 2 34 04. 3 42 05. 4 114 06. 5 36 07. 6 44 08. 7 55 09. 8 47 10. 9 148 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 27 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 STORHANDLAR 37 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 37(1) Händer det att Du regelbundet storhandlar? 264 1. Ja, fler gånger i månaden 266 2. Ja, någon gång i månaden 72 3. Ja, någon gång i halvåret 147 5. Nej, aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 ALINGSÅS CENTRUM 37 Loc 326 width 1 MD=9 37(2) Om ja, var gör Du i så fall sådana inköp? 37(2.1) Affär i Alingsås centrum 668 0. Ej markerat 84 1. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 253 AFFÄRCENTRA ALINGSÅS 37 Loc 327 width 1 MD=9 37(2.2) <Inköpen görs> Affärcentra i Alingsås <Se F.37(2) för fullständig frågetext> 222 0. Ej markerat 530 2. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 254 GÖTEBORGS CENTRUM 37 Loc 328 width 1 MD=9 37(2.3) <Inköpen görs> Göteborgs centrum <Se F.37(2) för fullständig frågetext> 741 0. Ej markerat 11 3. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 255 STORMARKN I GÖTEBORG 37 Loc 329 width 1 MD=9 37(2.4) <Inköpen görs> Stormarknad i Göteborg <Se F.37(2) för fullständig frågetext> 739 0. Ej markerat 13 4. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 256 STORMARKN ANN KOMMUN 37 Loc 330 width 1 MD=9 37(2.5) <Inköpen görs> Stormarknad i annan kommun <Se F.37(2) för fullständig frågetext> 704 0. Ej markerat 48 5. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 257 ÖKAD ANVÄNDN KOLLTR 38 Loc 331 width 1 MD=9 38 Om Du skulle börja nyttja kollektivtrafiken i större utsträckning än du gör idag, vilken av följande faktorer skulle i första hand vara av betydelse för ditt ökade kollektivtrafikåkande? 215 1. Lägre avgifter 206 2. Tätare eller ändrade turer 17 3. Fler hållplatser 32 4. Kortare restid 24 5. Högre bensinpris 60 6. Annan 163 7. Fler än ett svar angivet 48 9. Uppgift saknas
VAR 258 BESÖKT ALINGSÅS CAFEE 39 Loc 332 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om fritid och boende 39 Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål eller avser Du att göra det under det kommande året? Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök. 39(1.1) Under de senaste 12 månaderna: Alingsås cafeer 357 1. Flera gånger 273 2. Någon gång 95 5. Ingen gång 40 9. Uppgift saknas
VAR 259 BES ALINGSÅS MUSEUM 39 Loc 333 width 1 MD=9 39(1.2) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Alingsås museum <Se F.39 för fullständig frågetext> 20 1. Flera gånger 165 2. Någon gång 513 5. Ingen gång 67 9. Uppgift saknas
VAR 260 BESÖKT BROBACKA 39 Loc 334 width 1 MD=9 39(1.3) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Brobacka <Se F.39 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger 181 2. Någon gång 482 5. Ingen gång 70 9. Uppgift saknas
VAR 261 BES ANTENS MUSEIJVG 39 Loc 335 width 1 MD=9 39(1.4) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Gräfsnäs-Antens Museijärnväg <Se F.39 för fullständig frågetext> 25 1. Flera gånger 159 2. Någon gång 501 5. Ingen gång 80 9. Uppgift saknas
VAR 262 BES GRÄFSN SLOTTSRUIN 39 Loc 336 width 1 MD=9 39(1.5) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Gräfsnäs slottsruin <Se F.39 för fullständig frågetext> 140 1. Flera gånger 285 2. Någon gång 282 5. Ingen gång 58 9. Uppgift saknas
VAR 263 BESÖKT NOLHAGA PARK 39 Loc 337 width 1 MD=9 39(1.6) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Nolhaga park <Se F.39 för fullständig frågetext> 440 1. Flera gånger 211 2. Någon gång 76 5. Ingen gång 38 9. Uppgift saknas
VAR 264 BESÖKT NOLHAGA SLOTT 39 Loc 338 width 1 MD=9 39(1.7) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Nolhaga slott <Se F.39 för fullständig frågetext> 128 1. Flera gånger 237 2. Någon gång 342 5. Ingen gång 58 9. Uppgift saknas
VAR 265 BESÖKT PLANTAGET 39 Loc 339 width 1 MD=9 39(1.8) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Plantaget <Se F.39 för fullständig frågetext> 235 1. Flera gånger 226 2. Någon gång 253 5. Ingen gång 51 9. Uppgift saknas
VAR 266 BESÖKT RISÖN 39 Loc 340 width 1 MD=0 39(1.9) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Risön <Se F.39 för fullständig frågetext> 39 1. Flera gånger 74 2. Någon gång 584 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 67 0. Uppgift saknas
VAR 267 BESÖKA ALINGSÅS CAFEE 39 Loc 341 width 1 MD=9 39(2.1) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Alingsås cafeer <Se F.39 för fullständig frågetext> 370 1. Flera gånger 175 2. Någon gång 34 5. Ingen gång 186 9. Uppgift saknas
VAR 268 BESÖKA ALINGSÅ MUSEUM 39 Loc 342 width 1 MD=0 39(2.2) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Alingsås museum <Se F.39 för fullständig frågetext> 56 1. Flera gånger 297 2. Någon gång 220 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 191 0. Uppgift saknas
VAR 269 BESÖKA BROBACKA 39 Loc 343 width 1 MD=9 39(2.3) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Brobacka <Se F.39 för fullständig frågetext> 61 1. Flera gånger 266 2. Någon gång 253 5. Ingen gång 185 9. Uppgift saknas
VAR 270 BESÖKA GRÄFSNÄS JÄRNV 39 Loc 344 width 1 MD=0 39(2.4) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Gräfsnäs-Antens Museijärnväg <Se F.39 för fullständig frågetext> 56 1. Flera gånger 287 2. Någon gång 246 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 175 0. Uppgift saknas
VAR 271 BESÖKA GRÄFSNÄS RUIN 39 Loc 345 width 1 MD=0 39(2.5) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Gräfsnäs slottsruin <Se F.39 för fullständig frågetext> 163 1. Flera gånger 281 2. Någon gång 142 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 178 0. Uppgift saknas
VAR 272 BESÖKA NOLHAGA PARK 39 Loc 346 width 1 MD=9 39(2.6) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Nolhaga park <Se F.39 för fullständig frågetext> 403 1. Flera gånger 163 2. Någon gång 25 5. Ingen gång 174 9. Uppgift saknas
VAR 273 BESÖKA NOLHAGA SLOTT 39 Loc 347 width 1 MD=0 39(2.7) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Nolhaga slott <Se F.39 för fullständig frågetext> 143 1. Flera gånger 278 2. Någon gång 164 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 179 0. Uppgift saknas
VAR 274 BESÖKA PLANTAGET 39 Loc 348 width 1 MD=9 39(2.8) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Plantaget <Se F.39 för fullständig frågetext> 248 1. Flera gånger 201 2. Någon gång 132 5. Ingen gång 184 9. Uppgift saknas
VAR 275 BESÖKA RISÖN 39 Loc 349 width 1 MD=9 39(2.9) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Risön <Se F.39 för fullständig frågetext> 55 1. Flera gånger 162 2. Någon gång 367 5. Ingen gång 181 9. Uppgift saknas
VAR 276 NÖJD MED LIVET 40 Loc 350 width 1 MD=9 40 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 276 1. Mycket nöjd 421 2. Ganska nöjd 41 3. Inte särskilt nöjd 7 4. Inte alls nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 19 9. Uppgift saknas
VAR 277 SKALA LITA MÄNNISKOR 41 Loc 351 width 2 MD=99 41 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 19 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 5 02. 1 25 03. 2 30 04. 3 32 05. 4 125 06. 5 61 07. 6 115 08. 7 178 09. 8 73 10. 9 70 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 3 77. Fler än ett svar angivet 29 99. Uppgift saknas
VAR 278 TID BOTT I ALINGSÅS 42 Loc 353 width 1 MD GE 9 42 Hur länge har Du bott i kommunen? 213 1. Har alltid bott här 69 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 310 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 130 4. Inflyttad, har bott här 1 till 10 år 12 5. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 16 7. Fler än ett svar angivet 15 9. Uppgift saknas
VAR 279 BOSTAD 43 Loc 354 width 1 MD=9 43 Hur bor Du för närvarande? 200 1. I lägenhet i flerfamiljhus 362 2. I villa eller radhus i småhusområde 154 3. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 32 4. Annat boende 2 7. Fler än ett svar angivet 15 9. Uppgift saknas
VAR 280 BOENDEOMRÅDE 44 Loc 355 width 1 MD=9 44 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 177 1. Ren landsbygd 294 2. Mindre tätort 275 3. Stad eller större tätort 1 7. Fler än ett svar angivet 18 9. Uppgift saknas
VAR 281 BOENDETYP 45 Loc 356 width 1 MD=9 45 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 221 1. Hyr bostaden 521 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 23 9. Uppgift saknas
VAR 282 UPPVÄXTORT SJÄLV 46 Loc 357 width 2 MD= 0 or GE 99 46(1) Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 46(1.1) Du själv 206 01. Ren landsbygd i Sverige 191 02. Mindre tätort i Sverige 197 03. Stad eller större tätort i Sverige 89 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 14 05. Annat land i Norden 15 06. Annat land i Europa 2 07. Land utanför Europa 15 77. Fler än ett svar angivet 2 98. Ej kodbar 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 14 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 UPPVÄXTORT FADER 46 Loc 359 width 2 MD= 0 or GE 99 46(1.2) <Uppväxtort> Din far <Se F.46(1) för fullständig frågetext> 303 01. Ren landsbygd i Sverige 135 02. Mindre tätort i Sverige 129 03. Stad eller större tätort i Sverige 94 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 28 05. Annat land i Norden 29 06. Annat land i Europa 3 07. Land utanför Europa 13 77. Fler än ett svar angivet 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 14 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 UPPVÄXTORT MODER 46 Loc 361 width 2 MD= 9 or GE 99 46(1.3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.46(1) för fullständig frågetext> 320 01. Ren landsbygd i Sverige 155 02. Mindre tätort i Sverige 119 03. Stad eller större tätort i Sverige 73 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 26 05. Annat land i Norden 28 06. Annat land i Europa 2 07. Land utanför Europa 13 77. Fler än ett svar angivet 15 09. Uppgift saknas på delfrågan 14 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 INFLYTTNINGSÅR 46 Loc 363 width 2 MD= 0 or GE 99 46(2) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: Vilket år flyttade Du till Sverige? 24. 1924 . . 96. 1996 707 00. Uppgift saknas på delfrågan 14 99. Uppgift saknas på hela frågan Kod: 24 32 41 43 44 48 49 50 51 55 57 59 63 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 Kod: 64 65 69 71 72 76 77 80 84 85 87 89 90 Frek: 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 Kod: 91 92 93 95 96 0 99 Frek: 1 3 1 1 2 707 14
VAR 286 BRA BO I ALINGSÅS 47 Loc 365 width 2 MD= 0 or GE 99 47(1) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Alingsås kommun? 3 01. -5 Mycket dåligt 3 02. -4 5 03. -3 4 04. -2 3 05. -1 83 06. 0 Varken bra eller dåligt 20 07. +1 53 08. +2 144 09. +3 161 10. +4 249 11. +5 Mycket bra 2 77. Fler än ett svar angivet 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 BRA BO DIN KOMMUNDEL 47 Loc 367 width 2 MD= 0 or GE 99 47(2) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i den del av kommunen där Du bor? 2 01. -5 Mycket dåligt 4 02. -4 9 03. -3 11 04. -2 8 05. -1 47 06. 0 Varken bra eller dåligt 17 07. +1 37 08. +2 112 09. +3 160 10. +4 288 11. +5 Mycket bra 3 77. Fler än ett svar angivet 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 BRA BO BOSTADSOMRÅDE 47 Loc 369 width 2 MD= 0 or GE 99 47(3) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i det bostadsområde där Du bor? 2 01. -5 Mycket dåligt 5 02. -4 11 03. -3 5 04. -2 4 05. -1 48 06. 0 Varken bra eller dåligt 15 07. +1 37 08. +2 83 09. +3 126 10. +4 335 11. +5 Mycket bra 1 77. Fler än ett svar angivet 78 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 BÄST I ALINGSÅS, 1 48 Loc 371 width 2 MD=99 48(1) Vad är det bästa med att bo i Alingsås kommun? 48(1.1) Bästa med att bo i Alingsås kommun, 1 6 01. Barnvänligt 14 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 18 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 10 04. Bra / nära kommunal service 0 05. Kollektivtrafiken 0 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 15 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 107 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 2 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 115 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 0 11. Skatten 20 12. Småstadsatmosfär 10 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 34 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 76 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 133 16. Storleken (lagom stort etc) 5 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc 1 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 16 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 1 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 1 21. Idrott, motion, sport 3 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 21 23. Vet ej 0 40. Övrigt 157 99. Uppgift saknas
VAR 290 BÄST I ALINGSÅS, 2 48 Loc 373 width 2 MD= 0 or GE 99 48(1.2) Bästa med att bo i Alingsås kommun, 2 <Se F.48(1) för fullständig frågetext> 13 01. Barnvänligt 11 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 16 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 25 04. Bra / nära kommunal service 1 05. Kollektivtrafiken 14 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 87 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 9 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 62 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 7 12. Småstadsatmosfär 5 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 40 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 17 16. Storleken (lagom stort etc) 9 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc 15 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 1 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 1 21. Idrott, motion, sport 2 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 273 00. Frågan ej tillämplig 157 99. Uppgift saknas
VAR 291 BÄST I ALINGSÅS, 3 48 Loc 375 width 2 MD= 0 or GE 99 48(1.3) Bästa med att bo i Alingsås kommun, 3 <Se F.48(1) för fullständig frågetext> 2 01. Barnvänligt 5 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 15 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 10 04. Bra / nära kommunal service 3 05. Kollektivtrafiken 2 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 33 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 6 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 17 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 1 12. Småstadsatmosfär 3 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 16 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 5 16. Storleken (lagom stort etc) 14 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc 5 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 3 21. Idrott, motion, sport 2 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 466 00. Frågan ej tillämplig 157 99. Uppgift saknas
VAR 292 SÄMST I ALINGSÅS,1 48 Loc 377 width 2 MD=99 48(2) Vad är det sämsta med att bo i Alingsås kommun? 48(2.1) Sämsta med att bo i Alingsås kommun, 1 43 01. Arbetslöshet 2 02. Bostäder 0 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 0 04. Industrier 3 05. Invandrarproblem 41 06. Kollektivtrafiken 12 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 6 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 1 09. Kriminalitet, våld 7 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 13 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 3 12. Långt till natur, långt till hav 8 13. Missbruk, utslagning, droger 3 14. Parkering 0 15. Prostitution 35 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 17. Segregation 14 18. Skatten 12 19. Sociala problem 1 20. Stadsdelens/kommunens dåliga ekonomi 0 21. Stadsdelens/kommunens dåliga rykte 1 22. Störande nattliv, busliv 3 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 20 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 0 25. Ungdomsproblem 29 26. Avsaknad av ungdomssatsningar 20 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 25 28. Ensidiga satsningar på centralorten 0 29. Moral, etik, skandal 3 30. Polis, brottsbekämpning 5 31. Politiker, det politiska klimatet, politiken 44 32. Småstadsmentalitet, alla känner alla 0 33. Stenungsundshem 74 34. Vet ej 1 35. Vattentaxa/dyrt vatten 2 36. Dyr kommun/dyrt 5 40. Övrigt 328 99. Uppgift saknas
VAR 293 SÄMST I ALINGSÅS,2 48 Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 99 48(2.2) Sämsta med att bo i Alingsås kommun, 2 <Se F.48(2) för fullständig frågetext> 8 01. Arbetslöshet 1 02. Bostäder 1 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 5 06. Kollektivtrafiken 3 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 3 09. Kriminalitet, våld 3 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 2 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 1 13. Missbruk, utslagning, droger 11 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 18. Skatten 2 19. Sociala problem 2 20. Stadsdelens/kommunens dåliga ekonomi 1 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 7 26. Avsaknad av ungdomssatsningar 6 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 1 30. Polis, brottsbekämpning 3 31. Politiker, det politiska klimatet, politiken 3 32. Småstadsmentalitet, alla känner alla 373 00. Frågan ej tillämplig 328 99. Uppgift saknas
VAR 294 SÄMST I ALINGSÅS,3 48 Loc 381 width 2 MD= 0 or GE 99 48(2.3) Sämsta med att bo i Alingsås kommun, 3 <Se F.48(2) för fullständig frågetext> 1 01. Arbetslöshet 1 02. Bostäder 2 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 2 13. Missbruk, utslagning, droger 1 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 430 00. Frågan ej tillämplig 328 99. Uppgift saknas
VAR 295 TÄNKA SIG FLYTTA 49 Loc 383 width 1 MD=9 49(1) Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område Du bor? Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 221 1. Ja 521 5. Nej 23 9. Uppgift saknas
VAR 296 FLYTTA MIN DEL KOMMUN 49 Loc 384 width 1 MD=9 49(2) Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 49(2.1) Till annat område i min del av kommunen 629 0. Ej markerat 124 1. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 297 FLYTT ANN DEL ALINGSÅ 46 Loc 385 width 1 MD=9 49(2.2) <Flytta> Till annan del av Alingsås <Se F.49(2) för fullständig frågetext> 530 0. Ej markerat 223 2. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 298 FLYTT ANN KOMM GBGREG 49 Loc 386 width 1 MD=9 49(2.3) <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.49(2) för fullständig frågetext> 637 0. Ej markerat 116 3. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 299 FLYTTA KOMM EJ GBGREG 49 Loc 387 width 1 MD=9 49(2.4) <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.49(2) för fullständig frågetext> 638 0. Ej markerat 115 4. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 300 FLYTTA ANNAT LAND 49 Loc 388 width 1 MD=9 49(2.5) <Flytta> Till annat land <Se F.49(2) för fullständig frågetext> 639 0. Ej markerat 114 5. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 301 FÖRKNIPPAR MED ALE 50 Loc 389 width 1 MD=9 50 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen? Ange med enstaka ord eller uttryck. 50(1.1) Kommuner: Ale 149 1. Har skrivit text 559 5. Text saknas 57 9. Uppgift saknas
VAR 302 FÖRKNIPPAR MED ALE 50 Loc 390 width 1 MD=9 50(1.2) Ale - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.50 för fullständig frågetext> 523 1. Markerat 185 5. Ej markerat 57 9. Uppgift saknas
VAR 303 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 50 Loc 391 width 1 MD=9 50(2.1) <Förknippar med> Kommuner: Alingsås <Se F.50 för fullständig frågetext> 504 1. Har skrivit text 204 5. Text saknas 57 9. Uppgift saknas
VAR 304 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 50 Loc 392 width 1 MD=9 50(2.2) Alingsås - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.50 för fullständig frågetext> 177 1. Markerat 531 5. Ej markerat 57 9. Uppgift saknas
VAR 305 FÖRKNIPPAR M GÖTEBORG 50 Loc 393 width 1 MD=9 50(3.1) <Förknippar med> Kommuner: Göteborg <Se F.50 för fullständig frågetext> 476 1. Har skrivit text 232 5. Text saknas 57 9. Uppgift saknas
VAR 306 FÖRKNIPPAR M GÖTEBORG 50 Loc 394 width 1 MD=9 50(3.2) Göteborg - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.50 för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 515 5. Ej markerat 57 9. Uppgift saknas
VAR 307 FÖRKNIPPAR MED LERUM 50 Loc 395 width 1 MD=9 50(4.1) <Förknippar med> Kommuner: Lerum <Se F.50 för fullständig frågetext> 299 1. Har skrivit text 409 5. Text saknas 57 9. Uppgift saknas
VAR 308 FÖRKNIPPAR MED LERUM 50 Loc 396 width 1 MD=9 50(4.2) Lerum - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.50 för fullständig frågetext> 364 1. Markerat 344 5. Ej markerat 57 9. Uppgift saknas
VAR 309 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 50 Loc 397 width 1 MD=9 50(4.1) <Förknippar med> Kommuner: Mölndal <Se F.50 för fullständig frågetext> 223 1. Har skrivit text 485 5. Text saknas 57 9. Uppgift saknas
VAR 310 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 50 Loc 398 width 1 MD=9 50(5.2) Mölndal - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.50 för fullständig frågetext> 436 1. Markerat 272 5. Ej markerat 57 9. Uppgift saknas
VAR 311 FÖRKNIPPA STENUNGSUND 50 Loc 399 width 1 MD=9 50(6.1) <Förknippar med> Kommuner: Stenungsund <Se F.50 för fullständig frågetext> 262 1. Har skrivit text 446 5. Text saknas 57 9. Uppgift saknas
VAR 312 FÖRKNIPPA STENUNGSUND 50 Loc 400 width 1 MD=9 50(6.2) Stenungsund - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.50 för fullständig frågetext> 396 1. Markerat 312 5. Ej markerat 57 9. Uppgift saknas
VAR 313 FÄRDS TILL ARBETET 51 Loc 401 width 2 MD=99 51 Vilket av dessa färdsätt använde Du huvudsakligen Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Markera endast Ditt huvudsakliga färdmedel) 39 01. Till fots 164 02. Cykel 0 03. MC/moped 322 04. Bil som förare 27 05. Bil som passagerare 25 06. Buss 36 07. Tåg/pendeltåg 15 08. Annat 83 09. Arbetar ej/går ej i skolan 33 77. Fler än ett svar angivet 21 99. Uppgift saknas
VAR 314 PENDLAR TILL ARBETE 52 Loc 403 width 2 MD=99 52 Arbetar eller studerar Du i Alingsås kommun eller arbetar/studerar Du i en annan kommun? 357 01. Alingsås kommun 81 02. Göteborgs kommun 2 03. Ale 0 04. Kungsbacka 1 05. Kungälv 11 06. Lerum 6 07. Mölndal 3 08. Partille 63 09. Annan kommun 180 10. Arbetar/studerar ej 15 77. Fler än ett svar angivet 46 99. Uppgift saknas
VAR 315 KÖN 54 Loc 405 width 1 MD=9 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor 54 Är Du man eller kvinna? 327 1. Man 426 2. Kvinna 12 9. Uppgift saknas
VAR 316 MEDBORGARSKAP 55 Loc 406 width 1 MD=9 55 Är Du svensk medborgare? 734 1. Ja 19 2. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 317 CIVILSTÅND 56 Loc 407 width 1 MD=9 56 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 183 1. Ensamstående 132 2. Samboende 431 3. Gift 1 7. Fler än ett svar uppgivet 18 9. Uppgift saknas
VAR 318 UTBILDNING 57 Loc 408 width 1 MD=9 57 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 251 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 34 2. Folkhögskola 108 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 30 4. Flickskola/Realexamen 127 5. Minst treårigt gymnasium 63 6. Studerat vid högskola/universitet 131 7. Examen från högskola/universitet 21 9. Uppgift saknas
VAR 319 ARBETSMARKNADSGRUPP 58 Loc 409 width 2 MD=99 58 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 420 01. Förvärvsarbetande 3 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 5 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 32 04. Arbetslös 148 05. Ålderspensionär 32 06. Förtidspensionär 11 07. Hemarbetande 83 08. Studerande 17 77. Fler än ett svar angivet 14 99. Uppgift saknas
VAR 320 YRKESARBETAR 59 Loc 411 width 1 MD=9 59 Vilket yrke har/hade Du? 678 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 53 5. Ej markerat 34 9. Uppgift saknas
VAR 321 ALDRIG YRKESARBETAT 59 Loc 412 width 1 MD=9 59(2) Har aldrig yrkesarbetat <Se F.59 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 676 5. Ej markerat 34 9. Uppgift saknas
VAR 322 HELTID/DELTIDSARB 60 Loc 413 width 1 MD=9 60 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 485 1. Heltid 174 2. Deltid 7 7. Fler än ett svar angivet 99 9. Uppgift saknas
VAR 323 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 61 Loc 414 width 2 MD=99 61 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 182 01. Tjänsteman 76 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 12 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 275 04. Arbetare 34 05. Arbetare med arbetsledande funktion 5 06. Egenanställd arbetare 11 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 16 09. Företagare: ingen anställd 26 10. Företagare: 1-9 anställda 4 11. Företagare: 10 eller fler anställda 98 99. Uppgift saknas
VAR 324 MEDLEM FACKFÖRENING 62 Loc 416 width 1 MD=9 62 Är Du medlem i någon fackförening? 247 1. Ja, förbund inom Landsorganisationen (LO) 145 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 41 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 234 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 97 9. Uppgift saknas
VAR 325 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 63 Loc 417 width 1 MD=9 63 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 61 1. Statlig 228 2. Kommunal/landstingskommunal 358 3. Privat 12 7. Fler än ett svar angivet 106 9. Uppgift saknas
VAR 326 ANTAL FAMILJEMEDLEM 64 Loc 418 width 2 MD= 0 or GE 99 64 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 110 01. En person 289 02. Två personer 109 03. Tre personer 135 04. Fyra personer 77 05. Fem personer 13 06. Sex personer 2 07. Sju personer 2 08. Åtta personer 6 09. Nio personer 1 14. Fjorton personer 1 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 BARN I HUSHÅLLET 65 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 65(1) Har du barn som bor i Ditt hushåll? 318 1. Ja 432 5. Nej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 BARN 0-3 ÅR 65 Loc 421 width 1 MD=9 65(2) Om ja, i vilka åldrar? 65(2.1) 0-3 år 668 0. Ej markerat 85 1. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 329 BARN 4-6 ÅR 65 Loc 422 width 1 MD=9 65(2.2) <Barn i hushållet> 4-6 år <Se F.65(2) för fullständig frågetext> 678 0. Ej markerat 75 2. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 330 BARN 7-15 ÅR 64 Loc 423 width 1 MD=9 65(2.3) <Barn i hushållet> 7-15 år <Se F.65(2) för fullständig frågetext> 570 0. Ej markerat 183 3. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 331 BARN 16-18 ÅR 64 Loc 424 width 1 MD=9 65(2.4) <Barn i hushållet> 16-18 år <Se F.65(2) för fullständig frågetext> 685 0. Ej markerat 68 4. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 332 BARN ÖVER 18 ÅR 65 Loc 425 width 1 MD=9 65(2.5) <Barn i hushållet> Över 18 år <Se F.65(2) för fullständig frågetext> 666 0. Ej markerat 87 5. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 333 HUSHÅLLSINKOMST 66 Loc 426 width 2 MD=99 66 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 61 01. 100 000 eller mindre 62 02. 101 000 - 150 000 95 03. 151 000 - 200 000 68 04. 201 000 - 250 000 77 05. 251 000 - 300 000 90 06. 301 000 - 350 000 95 07. 351 000 - 400 000 70 08. 401 000 - 450 000 33 09. 451 000 - 500 000 52 10. över 500 000 6 77. Fler än ett svar angivet 56 99. Uppgift saknas
VAR 334 BOSTADSOMRÅDE 67 Loc 428 width 1 MD=9 67 I vilket av följande områden bor Du? 98 1. Hemsjö-Ingared 524 2. Alingsås 121 3. Bjärke 2 7. Fler än ett svar angivet 20 9. Uppgift saknas
VAR 335 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 68 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 68 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 68(1) Din nuvarande familj 318 1. Arbetarfamilj 15 2. Jordbrukarfamilj 177 3. Tjänstemannafamilj 67 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 75 5. Egen företagare 26 7. Fler än ett svar angivet 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 KLASS UNDER UPPVÄXT 68 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 68(2) Den familj Du växte upp i <Se F.68 för fullständig frågetext> 392 1. Arbetarfamilj 103 2. Jordbrukarfamilj 105 3. Tjänstemannafamilj 23 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 77 5. Egen företagare 18 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 UTRUSTN. TV-APPARAT 69 Loc 431 width 1 MD=9 69 Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 69(1) TV-apparat/er 743 1. Markerat 13 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 338 ANTAL TV-APPARATER 69 Loc 432 width 2 MD= 0 or GE 99 69(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.69 för fullständig frågetext> 301 01. En TV-apparat 283 02. Två TV-apparater 72 03. Tre TV-apparater 23 04. Fyra TV-apparater 6 05. Fem TV-apparater 2 06. Sex TV-apparater 2 07. Sju TV-apparater 2 09. Nio TV-apparater 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 9 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 UTRUSTN. TELEFON 69 Loc 434 width 1 MD=9 69(3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.69 för fullständig frågetext> 747 1. Markerat 9 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 340 ANTAL TELEFONER 69 Loc 435 width 2 MD= 0 or GE 99 69(4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.69 för fullständig frågetext> 121 01. En telefon 191 02. Två telefoner 192 03. Tre telefoner 115 04. Fyra telefoner 52 05. Fem telefoner 17 06. Sex telefoner 8 07. Sju telefoner 3 08. Åtta telefoner 2 09. Nio telefoner 1 10. Tio telefoner 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 9 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 UTRUSTN. TEL.SVARARE 69 Loc 437 width 1 MD=9 69(5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.69 för fullständig frågetext> 194 1. Markerat 562 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 342 UTRUSTN. MOBILTEL 69 Loc 438 width 1 MD=9 69(6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.69 för fullständig frågetext> 423 1. Markerat 333 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 343 UTRUSTN. TEXT-TV 69 Loc 439 width 1 MD=9 69(7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.69 för fullständig frågetext> 581 1. Markerat 175 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 344 UTRUSTN. VIDEO 69 Loc 440 width 1 MD=9 69(8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.69 för fullständig frågetext> 572 1. Markerat 184 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 345 UTRUSTN. KABEL-TV 69 Loc 441 width 1 MD=9 69(9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.69 för fullständig frågetext> 207 1. Markerat 549 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 346 UTRUSTN. PARABOL 69 Loc 442 width 1 MD=9 69(10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.69 för fullständig frågetext> 185 1. Markerat 571 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 347 UTRUSTN. PERSONDATOR 69 Loc 443 width 1 MD=9 69(11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.69 för fullständig frågetext> 335 1. Markerat 421 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 348 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 69 Loc 444 width 1 MD=9 69(12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.69 för fullständig frågetext> 561 1. Markerat 195 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 349 UTRUSTN. FAX 69 Loc 445 width 1 MD=9 69(13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.69 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 645 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 350 UTRUSTN. CD-SPELARE 69 Loc 446 width 1 MD=9 69(14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.69 för fullständig frågetext> 538 1. Markerat 218 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 351 UTRUSTN. FRITIDSHUS 69 Loc 447 width 1 MD=9 69(15) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.69 för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 631 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 352 BIL 1: MÄRKE 69 Loc 448 width 2 MD= 0 or GE 99 69(16) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.69 för fullständig frågetext> 185 01. Volvo 100 02. Saab 54 03. Ford 29 04. Volkswagen 46 05. Opel 31 06. Toyota 17 07. Mazda 20 08. Mercedes 13 09. BMW 6 10. Fiat 11 12. Peugot 25 13. Nissan 27 14. Audi 6 15. Mitsubishi 10 18. Citroen 14 19. Renault 6 20. Honda 5 23. Skoda 2 26. Lada 2 29. Lancia 1 30. Porsche 1 34. Jaguar 2 37. Isuzu 1 42. Daihatzu 4 46. Subaru 1 58. Chevrolet 6 59. Hyundai 1 60. Chrystler 1 65. Seat 120 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas
VAR 353 BIL 1: ÅRSMODELL 69 Loc 450 width 2 MD= 0 or GE 99 69(17) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.69 för fullständig frågetext> 66. Årsmodell 1966 . . 98. Årsmodell 1998 120 00. Frågan ej tillämplig 33 99. Uppgift saknas Kod: 66 67 68 69 70 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 2 3 1 2 2 3 2 1 1 2 3 5 12 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 16 12 26 38 38 53 69 41 45 37 39 18 30 Kod: 95 96 97 98 0 99 Frek: 28 34 41 8 120 33
VAR 354 BIL 2: MÄRKE 69 Loc 452 width 2 MD= 0 or GE 99 69(18) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.69 för fullständig frågetext> 19 01. Volvo 10 02. Saab 10 03. Ford 9 04. Volkswagen 7 05. Opel 2 06. Toyota 1 07. Mazda 3 08. Mercedes 3 09. BMW 1 10. Fiat 2 12. Peugeot 3 13. Nissan 3 14. Audi 2 15. Mitsubishi 2 18. Citroen 7 19. Renault 1 20. Honda 1 31. Suzuki 1 42. Daihatzu 678 00. Frågan ej tillämplig
VAR 355 BIL 2: ÅRSMODELL 69 Loc 454 width 2 MD= 0 69(19) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.69 för fullständig frågetext> 1 09. Årsmodell 1909 62. Årsmodell 1962 . . 98. Årsmodell 1998 683 00. Frågan ej tillämplig Kod: 9 62 70 74 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 5 2 3 7 2 4 Kod: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 Frek: 5 10 4 6 4 1 4 3 3 5 5 1 683 Kod: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 Frek: 5 10 4 6 4 1 4 3 3 5 5 1 683
VAR 356 BIL 3: MÄRKE 69 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 99 69(20) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.69 för fullständig frågetext> 2 1. Volvo 1 2. Saab 1 6. Toyota 761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 357 BIL 3: ÅRSMODELL 69 Loc 457 width 2 MD= 0 or GE 99 69(21) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.69 för fullständig frågetext> 1 79. Årsmodell 1979 1 83. Årsmodell 1983 1 90. Årsmodell 1990 1 97. Årsmodell 1997 761 00. Frågan ej tillämplig
VAR 358 PC-UTRUSTNING: MODEM 70 Loc 459 width 1 MD=9 70 Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? (Obs, Du kan markera mer än ett alternativ) 70(1) Modem 335 0. Ej markerat 176 1. Markerat 254 9. Uppgift saknas
VAR 359 PC-UTRUSTNING: IT 70 Loc 460 width 1 MD=9 70(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.70 för fullständig frågetext> 377 0. Ej markerat 134 2. Markerat 254 9. Uppgift saknas
VAR 360 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 70 Loc 461 width 1 MD=9 70(3) <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.70 för fullständig frågetext> 475 0. Ej markerat 36 3. Markerat 254 9. Uppgift saknas
VAR 361 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 70 Loc 462 width 1 MD=9 70(4) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.70 för fullständig frågetext> 275 0. Ej markerat 236 4. Markerat 254 9. Uppgift saknas
VAR 362 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 70 Loc 463 width 1 MD=9 70(5) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.70 för fullständig frågetext> 397 0. Ej markerat 114 5. Markerat 254 9. Uppgift saknas
VAR 363 PC-UTRUSTN: EJ DATOR 70 Loc 464 width 1 MD=9 70(6) <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.70 för fullständig frågetext> 281 0. Ej markerat 230 6. Markerat 254 9. Uppgift saknas
VAR 364 BESÖKT: PASSAGEN 71 Loc 465 width 2 MD=99 71 Har Du varit inne på någon av följande platser på nätet? 71(1) Passagen (Telia) 364 00. Ej markerat 118 01. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 365 BESÖKT: TORGET 71 Loc 467 width 2 MD=99 71(2) <Besökt på nätet> Torget (Posten) <Se F.71 för fullständig frågetext> 356 00. Ej markerat 126 02. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 366 BESÖKT: ALINGSÅS HEMS 71 Loc 469 width 2 MD=99 71(3) <Besökt på nätet> Alingsås kommuns hemsida <Se F.71 för fullständig frågetext> 352 00. Ej markerat 130 03. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 367 BESÖKT: AFTONBLADET 71 Loc 471 width 2 MD=99 71(4) <Besökt på nätet> Aftonbladet <Se F.71 för fullständig frågetext> 385 00. Ej markerat 97 04. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 368 BESÖKT: DNET 71 Loc 473 width 2 MD=99 71(5) <Besökt på nätet> Dnet <Se F.71 för fullständig frågetext> 468 00. Ej markerat 14 05. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 369 BESÖKT: EXPRESSEN 71 Loc 475 width 2 MD=99 71(6) <Besökt på nätet> Expressen <Se F.71 för fullständig frågetext> 420 00. Ej markerat 62 06. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 370 BESÖKT: GP-DIREKT 71 Loc 477 width 2 MD=99 71(7) <Besökt på nätet> GP-Direkt <Se F.71 för fullständig frågetext> 423 00. Ej markerat 59 07. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 371 BESÖKT: SV DAGBLADET 71 Loc 479 width 2 MD=99 71(8) <Besökt på nätet> Svenska Dagbladet <Se F.71 för fullständig frågetext> 448 00. Ej markerat 34 08. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 372 BESÖKT: ANNAN NÄTTIDN 71 Loc 481 width 2 MD=99 71(9) <Besökt på nätet> Annan nättidning <Se F.71 för fullständig frågetext> 452 00. Ej markerat 30 09. Markerat 283 99. Uppgift saknas
VAR 373 BESÖKT: EJ ANV INTERN 71 Loc 483 width 2 MD=99 71(10) <Besökt på nätet> Nej, jag har inte använt Internet <Se F.71 för fullständig frågetext> 194 00. Ej markerat 288 10. Markerat 283 99. Uppgift saknas