SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1997
            Kom-SOM-undersökningen
               Lerum 1997
                SSD 0743

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennert Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1996 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1997 i kommunerna Alingsås, Lerum och Stenungsund.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Lerum 1997
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte.Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Hösten 1996 genomfördes för första gången undersökningar i
  enskilda kommuner och stadsdelar i Göteborg (Kom-SOM).
  Undersökningarna omfattade Mölndals kommun samt Centrum,
  Majorna och Angered (Gunnared och Lärjedalen) i Göteborg.
  Hösten 1997 genomfördes motsvarande undersökningar i Alingsås,
  Lerum och Stenungsund.
  Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som
  Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika
  omfattande och urvalet är mindre (1 200 av invånarna mellan 15
  och 80 år i respektive område). Många frågor är dock
  gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen
  som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till
  jämförelser mellan de tre olika nivåerna.

  Svarsandelar i olika grupper för samtliga delundersökningar i
  Kommunundersökningen 1997 (procent av bruttourval).

           Alingsås    Lerum    Stenungsund
  Kön

  Män         58      59       58
  Kvinnor       66      64       66

  Ålder

  15-29 år       54      57       50
  30-49 år       62      59       58
  50-64 år       66      67       69
  65-80 år       67      67       64

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 7432 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Läser Göteborgs-Posten 6 Läser Arbetet/Nyheterna 7 Läser GT 8 Läser annan tidning 9 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 10 Följer händelser i kommunen genom Lerums Tidning 11 Lyssnat på Radio Göteborg P4 12 Lyssnat på Ekonyheter i Sveriges Radio 13 Lyssnat på City 107 14 Lyssnat på Radio Energy (NRJ) 15 Tittat på Västnytt i SVT2 16 Tittat på TV4 lokalt Göteborg 17 Tittat på Riksnyheter i TV 18 Tittat på Öppna kanalen på TV 19 Tittat/lyssnat på annan radio-/TV-kanal 20 Läser GP:s Lerum-Alingsåssida 21 Nyhetsbekningen Lerums kommun 22 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 23 Tillförlitlig: City 107 24 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 25 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 26 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 27 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 28 Tillförlitlig: GT 29 Tillförlitlig: Lerums Tidning 30 Politiskt intresse 31 Politiskt intresse Lerums kommun 32 Demokratin i Lerum 33 Egen kommun: Problem 1 34 Egen kommun: Problem 2 35 Egen kommun: Problem 3 36 Bästa parti i kommunalpolitiken 37 Bästa parti i rikspolitiken 38 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 39 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 40 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 41 Bra-dåligt: Ökad satsning på friskolor 42 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 43 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 44 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 45 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 46 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 47 Bra-dåligt: Samkörning av dataregister 48 Bra-dåligt: Kommunen ansvara för arbetslösheten 49 Bra-dåligt: Sänkta boendekostnader 50 Bra-dåligt: Fler kommunala folkomröstningar 51 Bra-dåligt: Kommunen ansvara för primärvården 52 Bra-dåligt: Fler företag till kommunen 53 Bra-dåligt: Kommunen stödja befintliga företag 54 Finansiering: Barnomsorgen 55 Finansiering: Kollektivtrafik 56 Finansiering: Äldreomsorg 57 Finansiering: Fritid/kultur 58 Finansiering: Hälso & sjukvård 59 Omdöme om kommunstyrelsen 60 Omdöme om barn & ungdomsnämnden 61 Omdöme om byggnadsnämnden 62 Omdöme om socialnämnden 63 Omdöme om tekniska nämnden 64 Omdöme om utbildningsnämnden 65 Omdöme om vård- och omsorgsnämnden 66 Serviceutnyttjande: Föräldrakooperativ barnomsorg 67 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 68 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 69 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 70 Serviceutnyttjande: Friskola 71 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 72 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 73 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 74 Serviceutnyttjande: Privatläkare 75 Serviceutnyttjande: Folktandvård 76 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 77 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 78 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 79 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 80 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 81 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 82 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 83 Serviceutnyttjande: Bibliotek 84 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 85 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 86 Personlig bekant med kommunpolitiker i kommunen 87 Kommunens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 88 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 89 Kommunens service: Kommunal grundskola 90 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 91 Kommunens service: Friskola 92 Kommunens service: Barnavårdscentral 93 Kommunens service: Vårdcentral 94 Kommunens service: Sjukhusvård 95 Kommunens service: Privatläkare 96 Kommunens service: Folktandvård 97 Kommunens service: Privattandläkare 98 Kommunens service: Äldreomsorg 99 Kommunens service: Socialtjänst 100 Kommunens service: Färdtjänst 101 Kommunens service: Handikappomsorg 102 Kommunens service: Kollektivtrafik 103 Kommunens service: Idrottsanläggningar 104 Kommunens service: Bibliotek 105 Kommunens service: Kulturaktivitet 106 Kommunens service: Fritidsverksamhet 107 Kommunens service: Miljövård 108 Kommunens service: Bostadstillgång 109 Kommunens service: Gator och vägar 110 Kommunens service: Parkskötsel 111 Kommunens service: Renhållning offentliga platser 112 Kommunens service: Möjlighet få jobb 113 Kommunens service: Kommunal information 114 Viktigaste serviceområde satsa på 115 Viktigaste serviceområde minska på 116 Servicen i kommunen 117 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 118 Möjlighet att påverka barnomsorg 119 Möjlighet att påverka grundskola 120 Möjlighet att påverka gymnasieskola 121 Möjlighet att påverka äldreomsorg 122 Möjlighet att påverka fritid/kultur 123 Möjlighet att påverka planfrågor 124 Möjlighet att påverka socialtjänsten 125 Påverkat kommunens verksamhet - som privatperson 126 Påverkat kommunens verksamhet - i arbetet 127 Påverkat kommunens verksamhet - nej 128 Verksamhet försökt påverka - Barnomsorg 129 Verksamhet försökt påverka - Fritidsfrågor/kultur 130 Verksamhet försökt påverka - Grundskola 131 Verksamhet försökt påverka - Gymnasieskola 132 Verksamhet försökt påverka - Hälso- och sjukvård 133 Verksamhet försökt påverka - Parkskötsel 134 Verksamhet försökt påverka - Socialtjänst 135 Verksamhet försökt påverka - Trafikfrågor 136 Verksamhet försökt påverka - Äldreomsorg 137 Verksamhet försökt påverka - Annan 138 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med personal 139 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med tjänstemän 140 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med politiker 141 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med massmedia 142 Sätt påverkat verksamhet - Arbete i politiskt parti 143 Sätt påverkat verksamhet - Arbete annan organisation 144 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i demonstration 145 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i möte om kommunens verksamhet 146 Sätt påverkat verksamhet - Annat sätt 147 Framgång i påverkan 148 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 149 Opolitiskt uppdrag - Barns skola/barnomsorg 150 Opolitiskt uppdrag - Anhörigs ålderdomshem 151 Frivillig insats: Barnomsorg 152 Frivillig insats: Grundskola 153 Frivillig insats: Gymnasieskola 154 Frivillig insats: Äldreomsorg 155 Frivillig insats: Handikappomsorg 156 Frivillig insats: Socialtjänst 157 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 158 Frivillig insats: Kulturverksamhet 159 Frivillig insats: Mot våld och droger 160 Frivillig insats: Invandrares integration 161 Frivillig insats: Parkskötsel 162 Frivillig insats: Vägunderhåll 163 Medlem i facklig organisation 164 Medlem i idrottsföreningen 165 Medlem i konsumentkooperativ 166 Medlem i hyresgästförening 167 Medlem i kulturförening 168 Medlem i politiskt parti 169 Medlem i motororganisation 170 Medlem i miljöorganisation 171 Medlem i pensionärsorganisation 172 Medlem i humanitär hjälporganisation 173 Medlem i föräldraförening 174 Medlem i kvinnoorganisation 175 Medlem i lokal aktionsgrupp 176 Medlem i invandrarorganisation 177 Medlem i annan förening 178 Kontakt kommunen: Svårt hitta rätt person 179 Kontakt kommunen: Bra bemötande 180 Kontakt kommunen: Svårförstådda skrivelser 181 Kontakt kommunen: Kunniga tjänstemän 182 Kontakt kommunen: För många anställda 183 Kontakt kommunen: Korrekt behandling 184 Besökt sammanträde kommunfullmäktige Lerum 185 Inställning till Sven Borei 186 Inställning till Rose-Marie Jansson 187 Inställning till Alf Johanson 188 Inställning till Folke Lindstedt 189 Inställning till Britta Karin Olson 190 Inställning till Ingamaj Wallertz Olsson 191 Inställning till Berit Sjöberg 192 Inställning till Eva Stigsdotter 193 Inställning till Jesper Swedberg 194 Förtroende för rikspolitiker 195 Förtroende för fackliga ledare 196 Förtroende för TV-journalister 197 Förtroende för dagspressjournalister 198 Förtroende för kommunens politiker 199 Förtroende för kommunens tjänstemän 200 Förtroende för kommunens lärare 201 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 202 Förtroende för kommunens tandläkare 203 Förtroende för kommunens socialarbetare 204 Förtroende för kommunens personal inom äldreomsorgen 205 Förtroende för kommunens bibliotekspersonal 206 Förtroende för kommunens fritidspersonal 207 Förtroende för kommunens personal inom barnomsorgen 208 Förtroende för kommunens kollektivtrafikspersonal 209 Förtroende för kommunens tekniska kontorspersonal 210 Förtroende för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer 211 Information kommun: Familj 212 Information kommun: Arbetskamrater 213 Information kommun: Radio/TV 214 Information kommun: Artiklar i dagspress 215 Information kommun: Annonser dagspress 216 Information kommun: Kommunalpolitiker/politiska partier 217 Information kommun: Kommunala tjänstemän 218 Information kommun: Informationsmöten 219 Information kommun: Bibliotek 220 Information kommun: Fritids- eller intresseorganisationer 221 Information kommun: Internet 222 Information kommun: Annat sätt 223 Information kommun: Viktigaste sätt 224 Information förbättras 225 Fått kommunhandbok 226 Fått kommunhandbok - sparat den 227 Fått kommunhandbok - använt den 228 Fått kommunhandbok - åsikt om den 229 Åsikt kommunens ekonomi 230 Intresse miljöfrågor 231 Storhandlar 232 Var görs inköpen - Lågprisbutik i Lerums kommun 233 Var görs inköpen - Annan affär i Lerums kommun 234 Var görs inköpen - Affär i Alingsås 235 Var görs inköpen - Affär Göteborgs centrum 236 Var görs inköpen - Stormarknad i Göteborg 237 Beredd göra för miljön - Sopsortera 238 Beredd göra för miljön - Arbeta i miljöorganisation 239 Beredd göra för miljön - Avstå miljöfarliga varor 240 Beredd göra för miljön - Skattehöjning om pengarna används till miljön 241 Beredd göra för miljön - Kompostera 242 Beredd göra för miljön - Inlämna miljöfarligt avfall 243 Beredd göra för miljön - Minska bilåkandet 244 Beredd göra för miljön - Spara energi i hemmet 245 Beredd göra för miljön - Ekologiska livsmedel 246 Beredd göra för miljön - Miljömärkta varor 247 Beredd göra för miljön - Få bekanta miljövänligare 248 Beredd göra för miljön - Läsa miljöinformation 249 Beredd göra för miljön - Öka kollektivåkandet 250 Nöjd med livet 251 Placering - lita på människor 252 Besökt senaste året: Säveåns naturreservat 253 Besökt senaste året: Vattenpalatset 254 Besökt senaste året: Experimentum 255 Besökt senaste året: Dergårdsteatern 256 Besökt senaste året: Nääs slott 257 Besökt senaste året: Liseberg 258 Besökt senaste året: Gamla Ullevi 259 Besökt senaste året: Göteborgs konserthus 260 Besökt senaste året: GöteborgsOperan 261 Besökt senaste året: Scandinavium 262 Besöker kommande år: Säveåns naturreservat 263 Besöker kommande år: Vattenpalatset 264 Besöker kommande år: Experimentum 265 Besöker kommande år: Dergårdsteatern 266 Besöker kommande år: Nääs slott 267 Besöker kommande år: Liseberg 268 Besöker kommande år: Gamla Ullevi 269 Besöker kommande år: Göteborgs konserthus 270 Besöker kommande år: GöteborgsOperan 271 Besöker kommande år: Scandinavium 272 Boendetid i kommunen 273 Uppväxtort UP 274 Uppväxtort fader 275 Uppväxtort moder 276 Inflyttningsår 277 Bostad 278 Boendeområde 279 Boendetyp 280 Åsikt om boende i kommunen 281 Åsikt om boende i egen kommundel 282 Åsikt om boende i eget bostadsområde 283 Bästa med att bo i kommunen, 1 284 Bästa med att bo i kommunen, 2 285 Bästa med att bo i kommunen, 3 286 Sämsta med att bo i kommunen, 1 287 Sämsta med att bo i kommunen, 2 288 Sämsta med att bo i kommunen, 3 289 Kan tänka sig att flytta från området 290 Flytta till ett annat område i kommundelen 291 Flytta till ett annat område inom kommunen 292 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 293 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 294 Flytta till annat land 295 Färdsätt till arbetet 296 Pendlar till arbetet 297 Förknippar med Ale 298 Förknippar med Ale - Ingen uppfattning 299 Förknippar med Alingsås 300 Förknippar med Alingsås - Ingen uppfattning 301 Förknippar med Lerum 302 Förknippar med Lerum - Ingen uppfattning 303 Förknippar med Mölndal 304 Förknippar med Mölndal - Ingen uppfattning 305 Förknippar med Stenungsund 306 Förknippar med Stenungsund - Ingen uppfattning 307 Förknippar med Angered 308 Förknippar med Angered - Ingen uppfattning 309 Förknippar med Centrum 310 Förknippar med Centrum - Ingen uppfattning 311 Förknippar med Majorna 312 Förknippar med Majorna - Ingen uppfattning 313 Förknippar med Örgryte 314 Förknippar med Örgryte - Ingen uppfattning 315 Kön 316 Medborgarskap 317 Civilstånd 318 Arbetsmarknadsgrupp 319 Utbildning 320 Yrkesarbetande 321 Har aldrig yrkesarbetat 322 Heltids- eller deltidsarbete 323 Subjektiv yrkesgrupp 324 Statlig, kommunal eller privat tjänst 325 Medlem i fackförening 326 Antal familjemedlemmar 327 Barn i hushållet 328 Barn 0-3 år 329 Barn 4-6 år 330 Barn 7-15 år 331 Barn 16-18 år 332 Barn över 18 år 333 Bostadsområde 334 Hushållets årsinkomst 335 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 336 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 337 Tillgång till TV 338 Antal TV-apparater 339 Tillgång till telefon 340 Antal telefoner 341 Tillgång till telefonsvarare 342 Tillgång till mobiltelefon 343 Tillgång till text-TV 344 Tillgång till video 345 Tillgång till kabel-TV 346 Tillgång till parabolantenn 347 Tillgång till persondator 348 Tillgång till mikrovågsugn 349 Tillgång till fax 350 Tillgång till CD-spelare 351 Tillgång till fritidshus 352 Bil 1: Märke 353 Bil 1: Årsmodell 354 Bil 2: Märke 355 Bil 2: Årsmodell 356 Bil 3: Märke 357 Bil 3: Årsmodell 358 PC-utrustning: Modem 359 PC-utrustning: IT-anslutning 360 PC-utrustning: Personlig hemsida 361 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 362 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 363 PC-utrustning: Har ej dator 364 Besökt: Passagen 365 Besökt: Torget 366 Besökt: Din kommuns hemsida 367 Besökt: Aftonbladet 368 Besökt: Dnet 369 Besökt: Expressen 370 Besökt: GP-Direkt 371 Besökt: Svenska Dagbladet 372 Besökt: Annan nättidning 373 Besökt: Ej använt Internet

VAR 1 SSD STUDY NR 7432              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 7432


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 SOM-institutet
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 1 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av - Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta 1(1) Göteborgs-Posten 508 1. 6-7 dagar per vecka 64 2. 4-5 dagar per vecka 50 3. 2-3 dagar per vecka 77 4. Mer sällan 16 5. Aldrig 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 6 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 18 1. 6-7 dagar per vecka 11 2. 4-5 dagar per vecka 14 3. 2-3 dagar per vecka 73 4. Mer sällan 250 5. Aldrig 384 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LÄSER GT 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 25 1. 6-7 dagar per vecka 29 2. 4-5 dagar per vecka 118 3. 2-3 dagar per vecka 213 4. Mer sällan 94 5. Aldrig 271 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 41 1. 6-7 dagar per vecka 28 2. 4-5 dagar per vecka 58 3. 2-3 dagar per vecka 77 4. Mer sällan 79 5. Aldrig 467 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 20 width 3 MD= 0 or GE 999 1(4b) <Läser> Annan tidning - Tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 50 201. Aftonbladet 1 219. Värmlands Folkblad 2 240. 6 401. Alingsås Tidning 27 409. Expressen 1 412. GT 1 415. Hallands-Posten 35 420. Lerums Tidning 1 434. Sydsvenska Dagbladet 2 502. Borås Tidning 27 517. Svenska Dagbladet 2 802. Bengtsfors-Tidning Dalslänningen 17 805. Dagens Nyheter 25 852. Dagens Industri 1 891. Utländsk Dagstidning 1 990. Finanstidningen 79 995. Läser aldrig "annan Tidning" 7 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (t ex veckotidning) 465 000. Uppgift saknas på delfrågan 2 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER LERUMS TIDNING 2 Loc 23 width 1 MD=9 2 Läser eller tittar Du personligen i Lerums Tidning regelbundet för att följa vad som händer i Alingsås kommun - och i så fall hur ofta? 666 1. Varje vecka 59 2. Någon gång i månaden 15 3. Mer sällan 6 4. Aldrig 2 5. Har inte tillgång till tidningen 1 7. Fler än ett svar angivet 3 9. Uppgift saknas
VAR 11 LYSSN PÅ RADIO GBG P4 3 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 3(1) Radio Göteborg P4 161 1. 6-7 dagar per vecka 99 2. 4-5 dagar per vecka 95 3. 2-3 dagar per vecka 190 4. Mer sällan 127 5. Aldrig 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LYSSN EKONYHETER I SR 3 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) <Tar del av> Ekonyheterna i Sveriges Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 167 1. 6-7 dagar per vecka 102 2. 4-5 dagar per vecka 79 3. 2-3 dagar per vecka 137 4. Mer sällan 140 5. Aldrig 3 7. Fler än ett svar angivet 122 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSN CITY 107 3 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) <Tar del av> City 107 <Se F.3 för fullständig frågetext> 48 1. 6-7 dagar per vecka 60 2. 4-5 dagar per vecka 94 3. 2-3 dagar per vecka 171 4. Mer sällan 217 5. Aldrig 160 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LYSSN NRJ/RADIO ENERGY 3 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) <Tar del av> NRJ/Radio Energy <Se F.3 för fullständig frågetext> 33 1. 6-7 dagar per vecka 49 2. 4-5 dagar per vecka 87 3. 2-3 dagar per vecka 125 4. Mer sällan 287 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 167 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 147 1. 6-7 dagar per vecka 164 2. 4-5 dagar per vecka 173 3. 2-3 dagar per vecka 154 4. Mer sällan 52 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 SER PÅ TV4 LOKALT GBG 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) <Tar del av> TV4 lokalt Göteborg <Se F.3 för fullständig frågetext> 61 1. 6-7 dagar per vecka 86 2. 4-5 dagar per vecka 124 3. 2-3 dagar per vecka 214 4. Mer sällan 165 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 SER PÅ RIKSNYHETER TV 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) <Tar del av> Riksnyheter i TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 381 1. 6-7 dagar per vecka 157 2. 4-5 dagar per vecka 90 3. 2-3 dagar per vecka 52 4. Mer sällan 20 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 SER ÖPPNA KANALEN I TV 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) <Tar del av> Öppna kanalen på TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 42 1. 6-7 dagar per vecka 22 2. 4-5 dagar per vecka 25 3. 2-3 dagar per vecka 88 4. Mer sällan 371 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 201 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 3(10) <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.3 för fullständig frågetext> 128 1. 6-7 dagar per vecka 88 2. 4-5 dagar per vecka 86 3. 2-3 dagar per vecka 130 4. Mer sällan 156 5. Aldrig 162 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LÄSER GP:S LERUM-SIDA 4 Loc 33 width 1 MD=9 4 Hur ofta läser eller tittar Du personligen på Lerum-Alingsåssidan i Göteborgs-Posten? 359 1. 6-7 dagar per vecka 89 2. 4-5 dagar per vecka 78 3. 2-3 dagar per vecka 137 4. Mer sällan 83 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 5 9. Uppgift saknas
VAR 21 NYHETSBEV LERUMS KOM 5 Loc 34 width 1 MD=9 5 Vad anser Du om massmediernas nyhetsbevakning av Lerums kommun? 25 1. Helt rättvisande 477 2. Till större delen rättvisande 76 3. Delvis orättvis 9 4. Helt örättvis 154 5. Följer inte mediernas bevakning 11 9. Uppgift saknas
VAR 22 RADIO GBG P4 6 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 6 Om Du tänker på sådant som händer i Lerums kommun, hur tillförlitligt anser Du att följande mediers rapportering är? 6(1) Radio Göteborg P4 63 1. Mycket tillförlitlig 253 2. Ganska tillförlitlig 26 3. Inte särskilt tillförlitlig 11 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 307 8. Har ingen uppfattning 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 CITY 107 6 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) <Rapportering från Lerums kommun> City 107 <Se F.6 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket tillförlitlig 61 2. Ganska tillförlitlig 32 3. Inte särskilt tillförlitlig 23 4. Mindre tillförlitlig 16 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 462 8. Har ingen uppfattning 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 VÄSTNYTT I SVT2 6 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) <Rapportering från Lerums kommun> Västnytt i SVT2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket tillförlitlig 339 2. Ganska tillförlitlig 18 3. Inte särskilt tillförlitlig 8 4. Mindre tillförlitlig 3 5. Inte alls tillförlitlig 155 8. Har ingen uppfattning 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 TV4 LOKALT GÖTEBORG 6 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) <Rapportering från Lerums kommun> TV4 lokalt Göteborg <Se F.6 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket tillförlitlig 230 2. Ganska tillförlitlig 25 3. Inte särskilt tillförlitlig 19 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 298 8. Har ingen uppfattning 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 GÖTEBORGS-POSTEN 6 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) <Rapportering från Lerums kommun> Göteborgs-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket tillförlitlig 408 2. Ganska tillförlitlig 45 3. Inte särskilt tillförlitlig 11 4. Mindre tillförlitlig 3 5. Inte alls tillförlitlig 124 8. Har ingen uppfattning 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 ARBETET/NYHETERNA 6 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) <Rapportering från Lerums kommun> Arbetet/Nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket tillförlitlig 62 2. Ganska tillförlitlig 19 3. Inte särskilt tillförlitlig 8 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 503 8. Har ingen uppfattning 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 GT 6 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) <Rapportering från Lerums kommun> GT <Se F.6 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket tillförlitlig 125 2. Ganska tillförlitlig 82 3. Inte särskilt tillförlitlig 35 4. Mindre tillförlitlig 19 5. Inte alls tillförlitlig 356 8. Har ingen uppfattning 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 LERUMS TIDNING 6 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 6(8) <Rapportering från Lerums kommun> Lerums Tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket tillförlitlig 379 2. Ganska tillförlitlig 21 3. Inte särskilt tillförlitlig 7 4. Mindre tillförlitlig 8 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 63 8. Har ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 POLITISKT INTRESSE 7 Loc 43 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 7 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 81 1. Mycket intresserad 306 2. Ganska intresserad 292 3. Inte särskilt intresserad 64 4. Inte alls intresserad 9 9. Uppgift saknas
VAR 31 POL INTR LERUMS KOMMUN 8 Loc 44 width 1 MD=9 8 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör Lerums kommun? 63 1. Mycket intresserad 330 2. Ganska intresserad 297 3. Inte särskilt intresserad 51 4. Inte alls intresserad 11 9. Uppgift saknas
VAR 32 DEMOKRATIN I LERUM 9 Loc 45 width 1 MD GE 9 9 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Lerum? 15 1. Mycket nöjd 411 2. Ganska nöjd 231 3. Inte särskilt nöjd 45 4. Inte alls nöjd 50 9. Uppgift saknas
VAR 33 EGEN KOMMUN PROBL 1 10 Loc 46 width 3 MD=999 10 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Lerums kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 10(1) Egen kommun: Problem 1 7 001. Skatten i kommunen 0 003. Andra skatter 1 006. 0 010. Avgifter och taxor 4 020. Kommunens ekonomi, budgeten 0 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 1 030. Offentlig sektor 0 040. Kommunal service allmänt 3 050. Sociala frågor 0 051. Sociala frågor: Socialbidrag 1 055. Sociala frågor: Fördelningsfrågor 72 060. Äldreomsorg (allmänt) 15 070. Sjukvården allmänt 4 077. Handikappfrågor 0 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 119 080. Skolan, utbildning 4 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 1 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 1 088. Alkohol/narkotika/droger 46 090. Barnomsorgen 3 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 0 100. Kultur 6 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 14 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 12 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 12 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafiken 0 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 14 130. Gator/vägar/renhållning/parker 3 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 3 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 18 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 49 150. Miljöfrågor 3 160. Politiker (allmänt) 2 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 3 170. Byråkrati, tillgänglighet 1 175. Information till medborgarna 2 180. Nedskärningar allmänt 0 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 0 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 7 184. Nedskärningar: Inom skolan 0 185. Nedskärningar: Inom kultur 0 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 0 201. Lokal fråga respektive stadsdel/kommun 48 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 0 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 14 235. Lag och ordning/brottslighet 1 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 0 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 6 240. Invandrar/flyktingfrågor 2 270. Demokrati 0 280. Etik, moral 2 300. Elförsörjning/elpriser 0 500. Övrigt 1 505. Övrigt rikspolitiska frågor 5 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 0 511. Svaret=inget är viktigt 13 888. Vet ej 227 999. Uppgift saknas
VAR 34 EGEN KOMMUN PROBL 2 10 Loc 49 width 3 MD= 0 or GE 999 10(2) Egen kommun: Problem 2 <Se F.10 för fullständig frågetext> 6 001. Skatten i kommunen 1 003. Andra skatter 1 010. Avgifter och taxor 3 020. Kommunens ekonomi, budgeten 1 022. Ekonomi övrigt 2 030. Offentlig sektor 1 031. Privatisering/avreglering 2 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 56 060. Äldreomsorg (allmänt) 20 070. Sjukvården allmänt 1 071. Sjukvården: Vårdcentraler 2 077. Handikappfrågor 65 080. Skolan, utbildning 2 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 1 088. Alkohol/narkotika/droger 52 090. Barnomsorgen 1 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 1 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (även lokaler/lokalhyra) 12 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 10 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 12 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 8 130. Gator/vägar/renhållning/parker 5 140. Bostäder (allmänt) 2 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 13 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 26 150. Miljöfrågor 4 160. Politiker (allmänt) 3 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 175. Information till medborgarna 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 4 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 1 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 6 184. Nedskärningar: Inom skolan 0 195. Nedskärningar inom fler än två områden 26 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 3 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 11 235. Lag och ordning/brottslighet 6 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 270. Demokrati 1 280. Etik, moral 1 300. Elförsörjning/elpriser 6 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 9 995. Vet ej 134 000. Frågan ej tillämplig 227 999. Uppgift saknas
VAR 35 EGEN KOMMUN PROBL 3 10 Loc 52 width 3 MD= 0 or GE 999 10(3) Egen kommun: Problem 3 <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 001. Skatten i kommunen 1 010. Avgifter och taxor 2 020. Kommunens ekonomi, budgeten 1 022. Ekonomi övrigt 1 024. Resursfördelningssystemet 6 050. Sociala frågor 31 060. Äldreomsorg (allmänt) 28 070. Sjukvården allmänt 1 077. Handikappfrågor 29 080. Skolan, utbildning 2 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 1 088. Alkohol/narkotika/droger 14 090. Barnomsorgen 4 100. Kultur 9 110. Fritids/idrottsfrågor 1 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (även lokaler/lokalhyra) 9 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 12 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 8 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 1 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 4 130. Gator/vägar/renhållning/parker 3 140. Bostäder (allmänt) 1 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 6 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 27 150. Miljöfrågor 3 160. Politiker (allmänt) 1 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 180. Nedskärningar allmänt 2 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 3 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 1 184. Nedskärningar: Inom skolan 3 206. Lokal fråga: Lerum 11 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 5 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 4 235. Lag och ordning/brottslighet 1 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 1 240. Invandrar/flyktingfrågor 2 300. Elförsörjning/elpriser 3 506. Övrigt: Omsorg (allmänt, ej specificerat) 9 995. Vet ej 271 000. Frågan ej tillämplig 227 999. Uppgift saknas
VAR 36 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 11 Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 99 11 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 11(1) Bästa parti i kommunalpolitiken 44 01. Vänsterpartiet 160 02. Socialdemokraterna 27 03. Centerpartiet 40 04. Folkpartiet 191 05. Moderaterna 21 06. Kristdemokraterna 69 07. Miljöpartiet 27 08. Annat parti 8 77. Fler än ett svar angivet 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 122 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 BÄSTA PARTI RIKSPOL 11 Loc 57 width 2 MD= 0 or GE 99 11(2) Bästa parti i rikspolitiken <Se F.11 för fullständig frågetext> 61 01. Vänsterpartiet 173 02. Socialdemokraterna 14 03. Centerpartiet 41 04. Folkpartiet 215 05. Moderaterna 28 06. Kristdemokraterna 42 07. Miljöpartiet 20 08. Annat parti 10 77. Fler än ett svar angivet 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 122 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 MINSKA OFFENT SEKTOR 12 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 12 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 12(1) Minska den offentliga sektorn 67 1. Mycket bra förslag 103 2. Ganska bra förslag 137 3. Varken bra eller dåligt förslag 170 4. Ganska dåligt förslag 211 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 12 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) Höja kvaliteten på den kommunala servicen <Se F.12 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket bra förslag 292 2. Ganska bra förslag 110 3. Varken bra eller dåligt förslag 10 4. Ganska dåligt förslag 6 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 SJUKVÅRD I PRIV REGI 12 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket bra förslag 102 2. Ganska bra förslag 152 3. Varken bra eller dåligt förslag 204 4. Ganska dåligt förslag 192 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 ÖKAD SATSN FRISKOLOR 12 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) Satsa mer på friskolor <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket bra förslag 119 2. Ganska bra förslag 226 3. Varken bra eller dåligt förslag 156 4. Ganska dåligt förslag 123 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 PRIVAT ÄLDREOMSORG 12 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 12(5) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket bra förslag 71 2. Ganska bra förslag 123 3. Varken bra eller dåligt förslag 172 4. Ganska dåligt förslag 309 5. Mycket dåligt förslag 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 12 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 12(6) Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket bra förslag 72 2. Ganska bra förslag 77 3. Varken bra eller dåligt förslag 157 4. Ganska dåligt förslag 373 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 SKATTEHÖJNING 12 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 12(7) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket bra förslag 205 2. Ganska bra förslag 199 3. Varken bra eller dåligt förslag 123 4. Ganska dåligt förslag 96 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 12 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 12(8) Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.12 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra förslag 50 2. Ganska bra förslag 141 3. Varken bra eller dåligt förslag 301 4. Ganska dåligt förslag 187 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 HÖJDA KOM AVGIFTER 12 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 12(9) Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket bra förslag 152 2. Ganska bra förslag 223 3. Varken bra eller dåligt förslag 173 4. Ganska dåligt förslag 119 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 SAMKÖRN DATAREGISTER 12 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 12(10) Tillåta samkörning av dataregister i syfte att begränsa bidragsfusk <Se F.12 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket bra förslag 219 2. Ganska bra förslag 79 3. Varken bra eller dåligt förslag 26 4. Ganska dåligt förslag 45 5. Mycket dåligt förslag 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 KOMMUNEN ANSV ARBLÖSH 12 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 12(11) Låta kommunen ta hela ansvaret för arbetslöshetsfrågorna <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket bra förslag 105 2. Ganska bra förslag 239 3. Varken bra eller dåligt förslag 186 4. Ganska dåligt förslag 115 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 SÄNKTA BOENDEKOSTNADE 12 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 12(12) Sänka boendekostnaderna genom att bygga mindre lägenheter med enklare utrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket bra förslag 283 2. Ganska bra förslag 104 3. Varken bra eller dåligt förslag 49 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 FLER KOM FOLKOMRÖSTN 12 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 12(13) Genomföra fler kommunala folkomröstningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket bra förslag 186 2. Ganska bra förslag 250 3. Varken bra eller dåligt förslag 101 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 KOM ANSV PRIMÄRVÅRD 12 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 12(14) Låta kommunen ta över ansvaret för primärvården <Se F.12 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket bra förslag 173 2. Ganska bra förslag 253 3. Varken bra eller dåligt förslag 131 4. Ganska dåligt förslag 60 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 FLER FÖRETAG TILL KOM 12 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 12(15) Kommunen bör satsa mer på att skaffa nya företag till kommunen <Se F.12 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket bra förslag 256 2. Ganska bra förslag 88 3. Varken bra eller dåligt förslag 14 4. Ganska dåligt förslag 9 5. Mycket dåligt förslag 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 KOM STÖDJA BEF FÖRETA 12 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 12(16) Kommunen bör stödja befintliga företag i kommunen <Se F.12 för fullständig frågetext> 320 1. Mycket bra förslag 261 2. Ganska bra förslag 92 3. Varken bra eller dåligt förslag 20 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 FINANS BARNOMSORGEN 13 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 13 Offentlig service finansieras huvudsakligen av skattebetalarna genom skatter och genom avgifter från nyttjarna. Hur anser Du att följande serviceområden bör finansieras? 13(1) Barnomsorg 58 1. Mycket mer genom skatter 144 2. Något mer genom skatter 373 3. Som idag 90 4. Något mer genom avgifter 38 5. Mycket mer genom avgifter 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 FINANS KOLLEKTIVTRAF 13 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) <Finansiering> Kollektivtrafik <Se F.13 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket mer genom skatter 177 2. Något mer genom skatter 372 3. Som idag 71 4. Något mer genom avgifter 23 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 FINANS ÄLDREOMSORG 13 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) <Finansiering> Äldreomsorg <Se F.13 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket mer genom skatter 280 2. Något mer genom skatter 267 3. Som idag 31 4. Något mer genom avgifter 5 5. Mycket mer genom avgifter 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 FINANS FRITID/KULTUR 13 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) <Finansiering> Fritid/kultur <Se F.13 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket mer genom skatter 108 2. Något mer genom skatter 341 3. Som idag 157 4. Något mer genom avgifter 61 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 FINANS SJUKVÅRD 13 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) <Finansiering> Hälso- och sjukvård <Se F.13 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket mer genom skatter 237 2. Något mer genom skatter 296 3. Som idag 40 4. Något mer genom avgifter 2 5. Mycket mer genom avgifter 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 14 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 14 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Lerum och följande andra nämnder och styrelser sköter sina uppgifter? 14(1) Kommunstyrelsen 10 1. Mycket bra 131 2. Ganska bra 188 3. Varken bra eller dåligt 62 4. Ganska dåligt 35 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 291 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 BARN & UNGDOMSNÄMNDEN 14 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) <Omdöme om> Barn & ungdomsnämnden (grundskola, fritid, barnomsorg) <Se F.14 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket bra 154 2. Ganska bra 125 3. Varken bra eller dåligt 131 4. Ganska dåligt 45 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 243 8. Ingen uppfattning 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 BYGGNADSNÄMNDEN 14 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) <Omdöme om> Byggnadsnämnden <Se F.14 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bra 111 2. Ganska bra 138 3. Varken bra eller dåligt 67 4. Ganska dåligt 31 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 356 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 SOCIALNÄMNDEN 14 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) <Omdöme om> Socialnämnden <Se F.14 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket bra 80 2. Ganska bra 133 3. Varken bra eller dåligt 71 4. Ganska dåligt 63 5. Mycket dåligt 361 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 TEKNISKA NÄMNDEN 14 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) <Omdöme om> Tekniska nämnden <Se F.14 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra 115 2. Ganska bra 156 3. Varken bra eller dåligt 39 4. Ganska dåligt 22 5. Mycket dåligt 358 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 UTBILDNINGSNÄMNDEN 14 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 14(6) <Omdöme om> Utbildningsnämnden (gymnasieskola) <Se F.14 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra 127 2. Ganska bra 140 3. Varken bra eller dåligt 69 4. Ganska dåligt 28 5. Mycket dåligt 331 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 VÅRD&OMSORGSNÄMNDEN 14 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 14(7) <Omdöme om> Vård- och omsorgsnämnden <Se F.14 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket bra 155 2. Ganska bra 149 3. Varken bra eller dåligt 67 4. Ganska dåligt 27 5. Mycket dåligt 304 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 FÖRÄLDRKOOP BARNOMS 15 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 15 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig utnyttjar. (Om två kryss koda det lägsta) 15(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 20 1. Utnyttjar själv 50 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 618 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 KOMMUNAL BARNOMSORG 15 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 15(2) <Serviceutnyttjande> Kommunal barnomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 98 1. Utnyttjar själv 130 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 470 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 15 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 15(3) <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 115 1. Utnyttjar själv 188 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 394 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 KOMMUNAL GYMNASIESK 15 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 15(4) <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 77 1. Utnyttjar själv 101 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 512 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 FRISKOLA 15 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 15(5) <Serviceutnyttjande> Friskola <Se F.15 för fullständig frågetext> 6 1. Utnyttjar själv 21 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 651 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 BARNAVÅRDSCENTRAL 15 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 15(6) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.15 för fullständig frågetext> 123 1. Utnyttjar själv 142 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 423 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 VÅRDCENTRAL 15 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 15(7) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.15 för fullständig frågetext> 605 1. Utnyttjar själv 68 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 57 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 SJUKHUSVÅRD 15 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 15(8) <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.15 för fullständig frågetext> 311 1. Utnyttjar själv 100 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 292 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 PRIVATLÄKARE 15 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 15(9) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.15 för fullständig frågetext> 144 1. Utnyttjar själv 61 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 477 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 FOLKTANDVÅRD 15 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 15(10) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.15 för fullständig frågetext> 340 1. Utnyttjar själv 177 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 187 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 PRIVATTANDLÄKARE 15 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 15(11) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.15 för fullständig frågetext> 352 1. Utnyttjar själv 108 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 247 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 ÄLDREOMSORG 15 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 15(12) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 7 1. Utnyttjar själv 77 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 604 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 SOCIALTJÄNST 15 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 15(13) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.15 för fullständig frågetext> 14 1. Utnyttjar själv 38 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 637 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 FÄRDTJÄNST 15 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 15(14) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.15 för fullständig frågetext> 18 1. Utnyttjar själv 98 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 582 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 HANDIKAPPOMS 15 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 15(15) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 11 1. Utnyttjar själv 37 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 639 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 KOLLEKTIVTRAFIK 15 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 15(16) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.15 för fullständig frågetext> 364 1. Utnyttjar själv 150 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 193 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 IDROTTSANLÄGGNINGAR 15 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 15(17) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.15 för fullständig frågetext> 271 1. Utnyttjar själv 162 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 268 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 BIBLIOTEK 15 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 15(19) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.15 för fullständig frågetext> 441 1. Utnyttjar själv 154 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 122 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 KULTURAKTIVITETER 15 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 15(19) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.15 för fullständig frågetext> 272 1. Utnyttjar själv 107 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 312 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 FRITIDSVERKSAMHET 15 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 15(20) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.15 för fullständig frågetext> 213 1. Utnyttjar själv 182 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 305 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 BEKANT KOM.POLITIKER 16 Loc 107 width 1 MD=9 16 Är Du personligen bekant med någon kommunpolitiker i Lerum? 162 1. Ja 553 5. Nej 37 9. Uppgift saknas
VAR 87 NÖJD FÖRKOOP BARNOMS 17 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 17 Vad anser Du om servicen i Lerum på följande områden? 17(1) Föräldrakooperativ barnomsorg (motsv) 16 1. Mycket nöjd 40 2. Ganska nöjd 44 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 604 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 NÖJD KOM BARNOMSORG 17 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal barnomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket nöjd 143 2. Ganska nöjd 77 3. Varken nöjd eller missnöjd 28 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 405 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 17 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.17 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket nöjd 181 2. Ganska nöjd 96 3. Varken nöjd eller missnöjd 55 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 317 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 17 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.17 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket nöjd 125 2. Ganska nöjd 91 3. Varken nöjd eller missnöjd 34 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 425 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 NÖJD FRISKOLA 17 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Friskola <Se F.17 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket nöjd 18 2. Ganska nöjd 42 3. Varken nöjd eller missnöjd 0 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 630 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 NÖJD BVC 17 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.17 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket nöjd 146 2. Ganska nöjd 60 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 417 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 NÖJD VÅRDCENTRAL 17 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.17 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket nöjd 319 2. Ganska nöjd 109 3. Varken nöjd eller missnöjd 53 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 56 8. Vet ej 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 NÖJD SJUKHUSVÅRD 17 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.17 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket nöjd 202 2. Ganska nöjd 108 3. Varken nöjd eller missnöjd 24 4. Ganska missnöjd 10 5. Mycket missnöjd 290 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 NÖJD PRIVATLÄKARE 17 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.17 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket nöjd 62 2. Ganska nöjd 45 3. Varken nöjd eller missnöjd 3 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 550 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 NÖJD FOLKTANDVÅRD 17 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 17(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.17 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket nöjd 212 2. Ganska nöjd 70 3. Varken nöjd eller missnöjd 29 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 244 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 17 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 17(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.17 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket nöjd 110 2. Ganska nöjd 39 3. Varken nöjd eller missnöjd 0 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 403 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 NÖJD ÄLDREOMSORG 17 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 17(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket nöjd 71 2. Ganska nöjd 70 3. Varken nöjd eller missnöjd 25 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 525 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 NÖJD SOCIALTJÄNST 17 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 17(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.17 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket nöjd 21 2. Ganska nöjd 46 3. Varken nöjd eller missnöjd 20 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 594 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 NÖJD FÄRDTJÄNST 17 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 17(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.17 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket nöjd 34 2. Ganska nöjd 35 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 602 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 17 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 17(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket nöjd 23 2. Ganska nöjd 41 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 630 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 17 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 17(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.17 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket nöjd 259 2. Ganska nöjd 152 3. Varken nöjd eller missnöjd 88 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 132 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 17 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 17(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.17 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 244 2. Ganska nöjd 122 3. Varken nöjd eller missnöjd 31 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 262 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 NÖJD BIBLIOTEK 17 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 17(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.17 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket nöjd 286 2. Ganska nöjd 95 3. Varken nöjd eller missnöjd 17 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 153 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 NÖJD KULTURAKTIVITET 17 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 17(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktiviteter <Se F.17 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket nöjd 190 2. Ganska nöjd 137 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 308 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 17 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 17(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.17 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket nöjd 163 2. Ganska nöjd 141 3. Varken nöjd eller missnöjd 29 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 332 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 NÖJD MILJÖVÅRD 17 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 17(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.17 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket nöjd 168 2. Ganska nöjd 207 3. Varken nöjd eller missnöjd 98 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 199 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 17 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 17(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång till bostäder <Se F.17 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket nöjd 84 2. Ganska nöjd 144 3. Varken nöjd eller missnöjd 73 4. Ganska missnöjd 31 5. Mycket missnöjd 375 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 17 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 17(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.17 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 308 2. Ganska nöjd 224 3. Varken nöjd eller missnöjd 71 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 49 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NÖJD PARKSKÖTSEL 17 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 17(24) <Omdöme om servicen i egen kommun> Skötsel av parker/grönområden <Se F.17 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket nöjd 299 2. Ganska nöjd 213 3. Varken nöjd eller missnöjd 77 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 55 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NÖJD RENHÅLLNING 17 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 17(25) <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.17 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 258 2. Ganska nöjd 213 3. Varken nöjd eller missnöjd 132 4. Ganska missnöjd 48 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 33 8. Vet ej 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NÖJD MÖJLIGH FÅ JOBB 17 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 17(26) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.17 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket nöjd 17 2. Ganska nöjd 86 3. Varken nöjd eller missnöjd 111 4. Ganska missnöjd 136 5. Mycket missnöjd 367 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NÖJD KOM INFORMATION 17 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 17(27) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal information <Se F.17 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket nöjd 147 2. Ganska nöjd 302 3. Varken nöjd eller missnöjd 99 4. Ganska missnöjd 35 5. Mycket missnöjd 123 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 SERVICE SATSA PÅ 18 Loc 135 width 2 MD=99 18 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Lerums kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 5 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 31 02. Kommunal barnomsorg 139 03. Kommunal grundskola 21 04. Kommunal gymnasieskola 3 05. Friskola 1 06. Barnavårdscentral 12 07. Vårdcentral 14 08. Sjukhusvård 1 09. Privatläkare 2 10. Folktandvård 1 11. Privattandläkare 143 12. Äldreomsorg 5 13. Socialtjänst 3 14. Färdtjänst 11 15. Handikappomsorg 43 16. Kollektivtrafik 16 17. Idrottsanläggningar 4 18. Bibliotek 4 19. Kulturaktivitet 14 20. Fritidsverksamhet 40 21. Miljövård 16 22. Bostadstillgång 12 23. Gator och vägar 4 24. Parkskötsel 9 25. Renhållning offentliga platser 127 26. Möjlighet få jobb 4 27. Kommunal information 67 99. Uppgift saknas
VAR 115 SERVICE MINSKA PÅ 19 Loc 137 width 2 MD=99 19 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Lerums kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 19 01. Föräldrakooperativ barnomsorg 11 02. Kommunal barnomsorg 4 03. Kommunal grundskola 0 04. Kommunal gymnasieskola 172 05. Friskola 2 06. Barnavårdscentral 3 07. Vårdcentral 3 08. Sjukhusvård 22 09. Privatläkare 4 10. Folktandvård 41 11. Privattandläkare 3 12. Äldreomsorg 31 13. Socialtjänst 16 14. Färdtjänst 2 15. Handikappomsorg 3 16. Kollektivtrafik 38 17. Idrottsanläggningar 7 18. Bibliotek 113 19. Kulturaktivitet 11 20. Fritidsverksamhet 7 21. Miljövård 19 22. Bostadstillgång 30 23. Gator och vägar 28 24. Parkskötsel 5 25. Renhållning offentliga platser 1 26. Möjlighet få jobb 32 27. Kommunal information 6 98. Ej kodbar 119 99. Uppgift saknas
VAR 116 SERVICE LERUM 20 Loc 139 width 1 MD GE 9 20 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Lerums kommun? 16 1. Mycket bra 319 2. Ganska bra 260 3. Varken bra eller dåligt 44 4. Ganska dåligt 6 5. Mycket dåligt 87 8. Ingen uppfattning 20 9. Uppgift saknas
VAR 117 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 21 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 21 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 21(1) Hälso- och sjukvård 6 1. Mycket bra 36 2. Ganska bra 116 3. Varken bra eller dåligt 125 4. Ganska dåligt 183 5. Mycket dåligt 247 8. Ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 PÅVERKA BARNOMSORG 21 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra 52 2. Ganska bra 107 3. Varken bra eller dåligt 106 4. Ganska dåligt 132 5. Mycket dåligt 301 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 PÅVERKA GRUNDSKOLA 21 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket goda möjligheter 55 2. Ganska goda möjligheter 113 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 110 4. Ganska dåliga möjligheter 152 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 272 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 21 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.21 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 41 2. Ganska goda möjligheter 81 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 91 4. Ganska dåliga möjligheter 149 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 337 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 21 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket goda möjligheter 25 2. Ganska goda möjligheter 78 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 106 4. Ganska dåliga möjligheter 148 5. Mycket dåliga möjligheter 349 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 PÅVERKA FRITID/KULTUR 21 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 52 2. Ganska goda möjligheter 108 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 108 4. Ganska dåliga möjligheter 126 5. Mycket dåliga möjligheter 308 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 PÅVERKA PLANFRÅGOR 21 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket goda möjligheter 30 2. Ganska goda möjligheter 84 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 96 4. Ganska dåliga möjligheter 163 5. Mycket dåliga möjligheter 323 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 21 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänst <Se F.21 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket goda möjligheter 8 2. Ganska goda möjligheter 71 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 72 4. Ganska dåliga möjligheter 155 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 397 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 PRIVPERS PÅVERK VERKS 22 Loc 148 width 1 MD=9 22(1) Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet? 22(1.1) Ja, som privatperson 630 0. Ej markerat 107 1. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 126 I ARB PÅVERKAT VERKS 22 Loc 149 width 1 MD=9 22(1.2) Ja, i mitt arbete <Se F.22(1) för fullständig frågetext> 687 0. Ej markerat 50 2. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 127 EJ PÅVERK KOMMU VERKS 22 Loc 150 width 1 MD=9 22(1.3) Nej <Se F.22(1) för fullständig frågetext> 149 0. Ej markerat 588 3. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 128 PÅVERKAT BARNOMSORG 22 Loc 151 width 2 MD GE 99 22(2) Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 22(2.1) (OM JA) Barnomsorg 712 00. Ej markerat 25 01. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 129 PÅVERKAT KULTUR 22 Loc 153 width 2 MD GE 99 22(2.2) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Fritidsfrågor/kultur <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 719 00. Ej markerat 18 02. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 130 PÅVERKAT GRUNDSKOLA 22 Loc 155 width 2 MD GE 99 22(2.3) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Grundskola <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 703 00. Ej markerat 34 03. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 131 PÅVERK GYMNASIESKOLA 22 Loc 157 width 2 MD GE 99 22(2.4) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Gymnasieskola <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 723 00. Ej markerat 14 04. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 132 PÅVERKAT SJUKVÅRD 22 Loc 159 width 2 MD GE 99 22(2.5) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Hälso- och sjukvård <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 724 00. Ej markerat 13 05. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 133 PÅVERKAT PARKSKÖTSEL 22 Loc 161 width 2 MD GE 99 22(2.6) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Parkskötsel <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 723 00. Ej markerat 14 06. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 134 PÅVERKAT SOCIALTJÄNST 22 Loc 163 width 2 MD GE 99 22(2.7) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Socialtjänst <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 730 00. Ej markerat 7 07. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 135 PÅVERKAT TRAFIKFRÅGOR 22 Loc 165 width 2 MD GE 99 22(2.8) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Trafikfrågor <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 714 00. Ej markerat 23 08. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 136 PÅVERKAT ÄLDREOMSORG 22 Loc 167 width 2 MD GE 99 22(2.9) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Äldreomsorg <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 729 00. Ej markerat 8 09. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 137 PÅVERKAT ANNAN VERKS 22 Loc 169 width 2 MD GE 99 22(2.10) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Annan <Se F.22(2) för fullständig frågetext> 694 00. Ej markerat 43 10. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 138 SÄTT-KONT M PERSONAL 22 Loc 171 width 2 MD=99 22(3) På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 22(3.1) Kontakt med personal 698 00. Ej markerat 39 01. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 139 SÄTT-KONTAKT M TJ.MÄN 22 Loc 173 width 2 MD=99 22(3.2) <Sätt påverkat> Kontakt med tjänstemän <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 684 00. Ej markerat 53 02. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 140 SÄTT-KONT M POLITIKER 22 Loc 175 width 2 MD=99 22(3.3) <Sätt påverkat> Kontakt med politiker <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 702 00. Ej markerat 35 03. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 141 SÄTT-KONT M MASSMEDIA 22 Loc 177 width 2 MD=99 22(3.4) <Sätt påverkat> Kontakt med tidning, radio eller TV <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 722 00. Ej markerat 15 04. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 142 SÄTT-ARB POLIT PARTI 22 Loc 179 width 2 MD=99 22(3.5) <Sätt påverkat> Arbete i ett politiskt parti <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 728 00. Ej markerat 9 05. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 143 SÄTT-ARB ANN ORGANISA 22 Loc 181 width 2 MD=99 22(3.6) <Sätt påverkat> Arbete i annan organisation <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 719 00. Ej markerat 18 06. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 144 SÄTT-DELT DEMONSTRATI 22 Loc 183 width 2 MD=99 22(3.7) <Sätt påverkat> Skrev på protestlista eller deltog i demonstration <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 702 00. Ej markerat 35 07. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 145 SÄTT-MÖTESD KOM VERKS 22 Loc 185 width 2 MD=99 22(3.8) <Sätt påverkat> Deltog i möte om kommunens verksamhet <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 717 00. Ej markerat 20 08. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 146 SÄTT - ANNAT 22 Loc 187 width 2 MD=99 22(3.9) <Sätt påverkat> Annat sätt <Se F.22(3) för fullständig frågetext> 728 00. Ej markerat 9 09. Markerat 15 99. Uppgift saknas
VAR 147 PÅVERKANSFRAMGÅNG 22 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 22(4) Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 12 1. Ja 54 2. Ja, delvis 68 5. Nej 3 7. Fler än ett svar angivet 23 8. Vet ej 577 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 POL UPPD LERUMS KOM 23 Loc 190 width 1 MD=9 23 Skulle Du kunna tänka Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 34 1. Ja, absolut 131 2. Ja, kanske 265 3. Nej, troligen inte 306 4. Nej, absolut inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 149 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 24 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 24 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg eller nära anhörigs ålderdomshem? 24(1) Ditt barns skola/barnomsorg 122 1. Ja, absolut 220 2. Ja, kanske 140 3. Nej, troligen inte 149 4. Nej, absolut inte 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 UPPDR ANHÖ ÅLDERDOMSH 24 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) <Opolitiskt uppdrag> Nära anhörigs ålderdomshem <Se F.24 för fullständig frågetext> 99 1. Ja, absolut 271 2. Ja, kanske 186 3. Nej, troligen inte 132 4. Nej, absolut inte 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 FRIV INS: BARNOMSORG 25 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 25 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 25(1) Barnomsorg 43 1. Ja, regelbundet 239 2. Ja, någon gång 222 3. Nej, knappast 181 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 FRIV INS: GRUNDSKOLA 25 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Frivillig insats> Grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 35 1. Ja, regelbundet 255 2. Ja, någon gång 219 3. Nej, knappast 172 4. Nej, absolut inte 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 FRIV INS: GYMNASIESK 25 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) <Frivillig insats> Gymnasieskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 21 1. Ja, regelbundet 201 2. Ja, någon gång 262 3. Nej, knappast 187 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 25 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 31 1. Ja, regelbundet 323 2. Ja, någon gång 194 3. Nej, knappast 144 4. Nej, absolut inte 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 FRIV INS: HANDIKAPPOM 25 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, regelbundet 241 2. Ja, någon gång 264 3. Nej, knappast 161 4. Nej, absolut inte 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 25 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 9 1. Ja, regelbundet 117 2. Ja, någon gång 323 3. Nej, knappast 227 4. Nej, absolut inte 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 FRIV INS: FRITIDSVERK 25 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 58 1. Ja, regelbundet 311 2. Ja, någon gång 171 3. Nej, knappast 145 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 FRIV INS: KULTURVERKS 25 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 38 1. Ja, regelbundet 225 2. Ja, någon gång 242 3. Nej, knappast 176 4. Nej, absolut inte 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 FRIV INS: MOT VÅLD MM 25 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.25 för fullständig frågetext> 63 1. Ja, regelbundet 350 2. Ja, någon gång 161 3. Nej, knappast 113 4. Nej, absolut inte 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 FRIV INS: INV INTEGR 25 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.25 för fullständig frågetext> 20 1. Ja, regelbundet 199 2. Ja, någon gång 271 3. Nej, knappast 192 4. Nej, absolut inte 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 25 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 25(11) <Frivillig insats> Skötsel av parker och grönområden <Se F.25 för fullständig frågetext> 10 1. Ja, regelbundet 159 2. Ja, någon gång 262 3. Nej, knappast 256 4. Nej, absolut inte 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 FRIV INS: VÄGUNDERHÅL 25 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 25(12) <Frivillig insats> Skötsel av gator och vägar <Se F.25 för fullständig frågetext> 4 1. Ja, regelbundet 108 2. Ja, någon gång 284 3. Nej, knappast 286 4. Nej, absolut inte 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 MEDLEM FACKFÖRENING 26 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 26 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. (Om mer än ett kryss - koda det högsta) 26(1) Facklig organisation 36 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 104 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 250 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 313 5. Icke medlem 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 MEDLEM IDROTTSFÖREN 26 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) <Medlemskap> Idrotts- och friluftsförening <Se F.26 för fullständig frågetext> 90 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 83 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 121 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 398 5. Icke medlem 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 MEDLEM KONSUMENTKOOP 26 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.26 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 8 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 123 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 555 5. Icke medlem 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 26 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.26 för fullständig frågetext> 41 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 80 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 137 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 444 5. Icke medlem 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 MEDLEM KULTURFÖRENING 26 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.26 för fullständig frågetext> 18 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 37 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 31 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 597 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 MEDLEM POLITISK PARTI 26 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.26 för fullständig frågetext> 12 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 17 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 27 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 635 5. Icke medlem 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 MEDLEM MOTORORG 26 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 26(7) <Medlemskap> Motororganisation <Se F.26 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 42 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 632 5. Icke medlem 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 MEDLEM MILJÖORGANISAT 26 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 26(8) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.26 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 38 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 641 5. Icke medlem 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 MEDLEM PENSIONÄRSORG 26 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 26(9) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.26 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 16 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 20 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 657 5. Icke medlem 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 26 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 26(10) <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation <Se F.26 för fullständig frågetext> 10 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 89 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 584 5. Icke medlem 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 26 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 26(11) <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.26 för fullständig frågetext> 16 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 33 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 40 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 597 5. Icke medlem 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 MEDLEM KVINNOORG 26 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 26(12) <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.26 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 3 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 671 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 MEDLEM LOK AKTGRUPP 26 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 26(13) <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.26 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 2 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 671 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 MEDLEM INVANDRARORG 26 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 26(14) <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.26 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 2 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 676 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 MEDLEM ANNAN FÖRENING 26 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 26(15) <Medlemskap> Annan förening <Se F.26 för fullständig frågetext> 54 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 69 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 72 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 482 5. Icke medlem 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 LERUM RÄTT PERSON 27 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 27 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med de anställda inom Lerums kommuns olika verksamheter, hur tycker Du att följande påståenden stämmer överens med Din egen uppfattning? 27(1) Jag har haft svårt att hitta rätt person 61 1. Stämmer mycket bra 112 2. Stämmer ganska bra 118 3. Stämmer ganska dåligt 114 4. Stämmer mycket dåligt 295 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 LERUM: BRA BEMÖTT 27 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Kontakt kommunen> Jag har fått ett bra bemötande <Se F.27 för fullständig frågetext> 115 1. Stämmer mycket bra 234 2. Stämmer ganska bra 60 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 265 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 LERUM: SKRIVELSER 27 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Kontakt kommunen> Skrivelser och andra meddelanden har varit svåra att förstå <Se F.27 för fullständig frågetext> 34 1. Stämmer mycket bra 88 2. Stämmer ganska bra 143 3. Stämmer ganska dåligt 115 4. Stämmer mycket dåligt 311 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 LERUM: KUNNIGA TJ 27 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Kontakt kommunen> De anställda har varit kunniga <Se F.27 för fullständig frågetext> 62 1. Stämmer mycket bra 230 2. Stämmer ganska bra 86 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 286 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 LERUM: FÄRRE ANST 27 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Kontakt kommunen> Kommunen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.27 för fullständig frågetext> 41 1. Stämmer mycket bra 67 2. Stämmer ganska bra 76 3. Stämmer ganska dåligt 114 4. Stämmer mycket dåligt 394 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 LERUM: KORR BEHANDL 26 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Kontakt kommunen> Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad <Se F.27 för fullständig frågetext> 112 1. Stämmer mycket bra 237 2. Stämmer ganska bra 51 3. Stämmer ganska dåligt 34 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 269 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 BES KOMFULLM LERUM 28 Loc 226 width 1 MD=9 28 Har Du besökt ett sammanträde med kommunfullmäktige i Lerum? 34 1. Ja, flera gånger 71 2. Ja, en gång 579 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 185 OMDÖME SVEN BOREI 29 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 99 29 Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Lerums kommun på nedanstående skala? 29(1) Sven Borei 20 01. -5 Ogillar starkt 5 02. -4 7 03. -3 9 04. -2 6 05. -1 102 06. 0 Varken gillar eller ogillar 7 07. +1 3 08. +2 5 09. +3 1 10. +4 1 11. +5 Gillar starkt 520 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 OMDÖME R JANSSON 29 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 99 30(2) <Omdöme om politiker i egen kommun> Rose-Marie Jansson <Se F.29 för fullständig frågetext> 19 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 5 03. -3 3 04. -2 5 05. -1 104 06. 0 Varken gillar eller ogillar 17 07. +1 12 08. +2 18 09. +3 7 10. +4 10 11. +5 Gillar starkt 482 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 OMDÖME ALF JOHANSSON 29 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 99 29(3) <Omdöme om politiker i egen kommun> Alf Johanson <Se F.29 för fullständig frågetext> 21 01. -5 Ogillar starkt 10 02. -4 16 03. -3 13 04. -2 3 05. -1 135 06. 0 Varken gillar eller ogillar 7 07. +1 20 08. +2 19 09. +3 9 10. +4 7 11. +5 Gillar starkt 425 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 OMDÖME F LINDSTEDT 29 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 99 29(4) <Omdöme om politiker i egen kommun> Folke Lindstedt <Se F.29 för fullständig frågetext> 11 01. -5 Ogillar starkt 4 02. -4 6 03. -3 8 04. -2 6 05. -1 137 06. 0 Varken gillar eller ogillar 20 07. +1 21 08. +2 16 09. +3 6 10. +4 4 11. +5 Gillar starkt 447 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 OMDÖME B OLSON 29 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 99 30(5) <Omdöme om politiker i egen kommun> Britta Karin Olson <Se F.29 för fullständig frågetext> 9 01. -5 Ogillar starkt 7 02. -4 8 03. -3 9 04. -2 7 05. -1 119 06. 0 Varken gillar eller ogillar 15 07. +1 18 08. +2 20 09. +3 5 10. +4 6 11. +5 Gillar starkt 457 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 OMD WALLERTZ OLSSON 29 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 99 29(6) <Omdöme om politiker i egen kommun> Ingamaj Wallertz Olsson <Se F.29 för fullständig frågetext> 60 01. -5 Ogillar starkt 26 02. -4 30 03. -3 9 04. -2 20 05. -1 178 06. 0 Varken gillar eller ogillar 16 07. +1 34 08. +2 32 09. +3 14 10. +4 18 11. +5 Gillar starkt 250 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 OMDÖME B SJÖBERG 29 Loc 239 width 2 MD= 0 or GE 99 29(7) <Omdöme om politiker i egen kommun> Berit Sjöberg <Se F.29 för fullständig frågetext> 7 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 0 03. -3 1 04. -2 3 05. -1 106 06. 0 Varken gillar eller ogillar 5 07. +1 9 08. +2 6 09. +3 4 10. +4 2 11. +5 Gillar starkt 542 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 OMDÖME E STIGSDOTTER 29 Loc 241 width 2 MD= 0 or GE 99 29(8) <Omdöme om politiker i egen kommun> Eva Stigsdotter <Se F.29 för fullständig frågetext> 15 01. -5 Ogillar starkt 5 02. -4 8 03. -3 7 04. -2 4 05. -1 107 06. 0 Varken gillar eller ogillar 15 07. +1 17 08. +2 11 09. +3 2 10. +4 8 11. +5 Gillar starkt 488 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 OMDÖME J SWEDBERG 29 Loc 243 width 2 MD= 0 or GE 99 29(9) <Omdöme om politiker i egen kommun> Jesper Swedberg <Se F.29 för fullständig frågetext> 66 01. -5 Ogillar starkt 18 02. -4 18 03. -3 10 04. -2 15 05. -1 103 06. 0 Varken gillar eller ogillar 8 07. +1 9 08. +2 8 09. +3 2 10. +4 4 11. +5 Gillar starkt 428 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 51 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 FÖRTROENDE RIKSPOL 30 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 30 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 30(1) Rikspolitiker 7 1. Mycket stort förtroende 118 2. Ganska stort förtroende 252 3. Varken stort eller litet förtroende 216 4. Ganska litet förtroende 122 5. Mycket litet förtroende 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 FÖRTROENDE FACKL LED 30 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Fackliga ledare <Se F.30 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stort förtroende 98 2. Ganska stort förtroende 281 3. Varken stort eller litet förtroende 196 4. Ganska litet förtroende 128 5. Mycket litet förtroende 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 FÖRTROENDE TV-JOURNAL 30 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i TV <Se F.30 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket stort förtroende 217 2. Ganska stort förtroende 300 3. Varken stort eller litet förtroende 126 4. Ganska litet förtroende 55 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 FÖRTR DAGSPRESSJOURN 30 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i dagspressen <Se F.30 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 176 2. Ganska stort förtroende 315 3. Varken stort eller litet förtroende 137 4. Ganska litet förtroende 70 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 FÖRTR KOMPOL LERUM 31 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 31 I Lerum, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 31(1) Kommunpolitiker 3 1. Mycket stort förtroende 77 2. Ganska stort förtroende 266 3. Varken stort eller litet förtroende 117 4. Ganska litet förtroende 76 5. Mycket litet förtroende 182 8. Ingen uppfattning 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 FÖRTR KOMMUNENS TJ 31 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kommunens tjänstemän <Se F.31 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket stort förtroende 146 2. Ganska stort förtroende 251 3. Varken stort eller litet förtroende 74 4. Ganska litet förtroende 46 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 187 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 FÖRTROENDE LÄRARE 31 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Lärare <Se F.31 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort förtroende 290 2. Ganska stort förtroende 152 3. Varken stort eller litet förtroende 42 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 160 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 31 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 31(4) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.31 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket stort förtroende 386 2. Ganska stort förtroende 92 3. Varken stort eller litet förtroende 22 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 3 7. Fler än ett svar angivet 56 8. Ingen uppfattning 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 FÖRTR TANDLÄKARE 31 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 31(5) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Tandläkare <Se F.31 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket stort förtroende 357 2. Ganska stort förtroende 77 3. Varken stort eller litet förtroende 17 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 115 8. Ingen uppfattning 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 FÖRTR SOCIALARBETARE 31 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 31(6) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Socialarbetare <Se F.31 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket stort förtroende 99 2. Ganska stort förtroende 138 3. Varken stort eller litet förtroende 42 4. Ganska litet förtroende 48 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 366 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 31 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 31(7) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom äldreomsorgen <Se F.31 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket stort förtroende 220 2. Ganska stort förtroende 89 3. Varken stort eller litet förtroende 7 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 313 8. Ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 31 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 31(8) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Bibliotekspersonal <Se F.31 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket stort förtroende 278 2. Ganska stort förtroende 136 3. Varken stort eller litet förtroende 8 4. Ganska litet förtroende 4 5. Mycket litet förtroende 157 8. Ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 31 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 31(9) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Fritidspersonal <Se F.31 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket stort förtroende 229 2. Ganska stort förtroende 122 3. Varken stort eller litet förtroende 7 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 279 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 31 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 31(10) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom barnomsorgen <Se F.31 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket stort förtroende 251 2. Ganska stort förtroende 92 3. Varken stort eller litet förtroende 5 4. Ganska litet förtroende 4 5. Mycket litet förtroende 265 8. Ingen uppfattning 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 FÖRTR KOLLTR PERSONAL 31 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 31(11) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.31 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket stort förtroende 237 2. Ganska stort förtroende 198 3. Varken stort eller litet förtroende 15 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 194 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 FÖRTR TEKN K:R PERSON 31 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 31(12) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Tekniska kontorets personal <Se F.31 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort förtroende 140 2. Ganska stort förtroende 167 3. Varken stort eller litet förtroende 30 4. Ganska litet förtroende 26 5. Mycket litet förtroende 322 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 FÖRTR MILJÖINSPEKTÖR 31 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 31(13) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Miljö- och hälsoskyddsinspektörer <Se F.31 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stort förtroende 120 2. Ganska stort förtroende 159 3. Varken stort eller litet förtroende 38 4. Ganska litet förtroende 35 5. Mycket litet förtroende 345 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 INF KOMMUN: FAMILJ 32 Loc 262 width 2 MD=99 32(1) På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Lerums kommun? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 32(1.1) Familj, släkt, vänner 371 00. Ej markerat 361 01. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 212 INF KOMMUN:ARBETSKAMR 32 Loc 264 width 2 MD=99 32(1.2) <Information kommunala frågor i Lerum> Arbetskamrater <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 594 00. Ej markerat 138 02. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 213 INF KOMMUN: RADIO/TV 32 Loc 266 width 2 MD=99 32(1.3) <Information kommunala frågor i Lerum> Radio/TV <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 368 00. Ej markerat 364 03. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 214 INF KOMMUN:ART DAGSPR 32 Loc 268 width 2 MD=99 32(1.4) <Information kommunala frågor i Lerum> Artiklar i dagspress <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 185 00. Ej markerat 547 04. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 215 INF KOMMUN:ANN DAGSPR 32 Loc 270 width 2 MD=99 32(1.5) <Information kommunala frågor i Lerum> Kommunala annonser i dagspress <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 413 00. Ej markerat 319 05. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 216 INF KOMMUN: POL PARTI 32 Loc 272 width 2 MD=99 32(1.6) <Information kommunala frågor i Lerum> Kommunalpolitiker/politiska partier <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 690 00. Ej markerat 42 06. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 217 INF KOMMUN: KOM TJMÄN 32 Loc 274 width 2 MD=99 32(1.7) <Information kommunala frågor i Lerum> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 658 00. Ej markerat 74 07. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 218 INF KOMMUN: INFMÖTEN 32 Loc 276 width 2 MD=99 32(1.8) <Information kommunala frågor i Lerum> Informationsmöten <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 683 00. Ej markerat 49 08. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 219 INF KOMMUN: BIBLIOTEK 32 Loc 278 width 2 MD=99 32(1.9) <Information kommunala frågor i Lerum> Bibliotek <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 680 00. Ej markerat 52 09. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 220 INF KOMMUN:FRITIDSORG 32 Loc 280 width 2 MD=99 32(1.10) <Information kommunala frågor i Lerum> Fritids- eller intresseorganisationer <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 678 00. Ej markerat 54 10. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 221 INF KOMMUN:INTERNET 32 Loc 282 width 2 MD=99 32(1.11) <Information kommunala frågor i Lerum> Internet <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 722 00. Ej markerat 10 11. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 222 INF KOMMUN:ANNAT SÄTT 32 Loc 284 width 2 MD=99 32(1.12) <Information kommunala frågor i Lerum> Annat sätt <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 655 00. Ej markerat 77 12. Markerat 20 99. Uppgift saknas
VAR 223 INF KOM.: VIKTIG SÄTT 32 Loc 286 width 2 MD= 0 or GE 99 32(2) Vilket av dessa sätt är viktigast för dig? (Ange alternativ med hjälp av siffrorna från uppställningen ovan) 74 01. Familj, släkt, vänner 19 02. Arbetskamrater 98 03. Radio/TV 269 04. Artiklar i dagspress 87 05. Kommunala annonser i dagspress 19 06. Kommunpolitiker/politiska partier 23 07. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 12 08. Informationsmöten 3 09. Bibliotek 3 10. Information från fritids- eller intresseorganisationer 6 11. Information via Internet 50 12. Annat sätt 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 INF KOMMUN FÖRBÄTTRAS 32 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 32(3) Om informationen från Lerums kommun skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 76 1. Information genom personlig kontakt 489 2. Information via massmedia 17 3. Information genom telefonupplysning 31 4. Information via Internet 48 5. Annat sätt 30 7. Fler än ett svar angivet 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 FÅTT KOMMUNHANDBOK 33 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 33 Lerums kommun har under våren givit ut Lerums kommunhandbok. 33(1) Har Ditt hushåll fått den? 472 1. Ja 222 5. Nej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 SPARAT KOMMUNHANDBOK 33 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) (Om ja) Har Ni sparat den? <Se F.33 för fullständig frågetext> 389 1. Ja 34 5. Nej 170 8. Vet ej/ingen åsikt 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 ANVÄNT KOMMUNHANDBOK 33 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) (Om ja) Har Ni använt den? <Se F.33 för fullständig frågetext> 26 1. Ja, flera gånger 122 2. Ja, någon gång 207 3. Nej, men har tittat i den 127 5. Nej, har inte använt den 1 7. Fler än ett svar angivet 112 8. Vet ej 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 ÅSIKT KOMMUNHANDBOK 33 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) (Om ja) Vad anser ni om handboken? <Se F.33 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket bra 204 2. Ganska bra 79 3. Varken bra eller dålig 7 4. Ganska dålig 4 5. Mycket dålig 240 8. Vet ej, ingen åsikt 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 ÅSIKT KOMMUNENS EKON 34 Loc 293 width 1 MD GE 9 34 Vad anser Du om Din kommuns ekonomi? Har kommunen: 31 1. Mycket god ekonomi 316 2. Ganska god ekonomi 137 3. Varken god eller dålig ekonomi 60 4. Ganska dålig ekonomi 8 5. Mycket dålig ekonomi 2 7. Fler än ett svar angivet 178 8. Vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 230 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 35 Loc 294 width 1 MD=9 Dessa frågor gäller din uppfattning om trafik, miljö och fritid 35 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 147 1. Mycket intresserad 448 2. Ganska intresserad 111 3. Inte särskilt intresserad 26 4. Inte alls intresserad 20 9. Uppgift saknas
VAR 231 STORHANDLAR 36 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 36(1) Händer det att Du regelbundet storhandlar? 144 1. Ja, fler gånger i månaden 303 2. Ja, någon gång i månaden 132 3. Ja, någon gång i halvåret 160 5. Nej, aldrig 1 0. Uppgift saknas på delftågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 LÅGPRISBUT LERUMS KOM 36 Loc 296 width 1 MD=9 36(2) Om ja, var gör Du i så fall sådana inköp? 36(2.1) Lågprisbutik i Lerums kommun 491 0. Ej markerat 249 1. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 233 ANN AFFÄR LERUMS KOM 36 Loc 297 width 1 MD=9 36(2.2) <Inköpen görs> Annan affär i Lerums kommun <Se F.36(2) för fullständig frågetext> 628 0. Ej markerat 112 2. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 234 AFFÄR I ALINGSÅS 36 Loc 298 width 1 MD=9 36(2.3) <Inköpen görs> Affär i Alingsås <Se F.36(2) för fullständig frågetext> 482 0. Ej markerat 258 3. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 235 AFFÄR GBG:S CENTRUM 36 Loc 299 width 1 MD=9 36(2.4) <Inköpen görs> Affär i Göteborgs centrum <Se F.36(2) för fullständig frågetext> 709 0. Ej markerat 31 4. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 236 STORMARKN I GÖTEBORG 37 Loc 300 width 1 MD=9 36(2.5) <Inköpen görs> Stormarknad i Göteborgs kommun <Se F.36(2) för fullständig frågetext> 606 0. Ej markerat 134 5. Markerat 12 9. Uppgift saknas
VAR 237 SORTERA SOPOR 37 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 37 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Lerums kommun? 37(1) Sortera sopor 29 01. 0 Inte alls beredd att göra 8 02. 1 10 03. 2 22 04. 3 17 05. 4 56 06. 5 33 07. 6 52 08. 7 96 09. 8 44 10. 9 355 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 ARBETE MILJÖORGANISAT 37 Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 99 37(2) <Beredd göra för miljön> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.37 för fullständig frågetext> 292 01. 0 Inte alls beredd att göra 68 02. 1 74 03. 2 70 04. 3 40 05. 4 73 06. 5 21 07. 6 15 08. 7 12 09. 8 2 10. 9 27 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 AVSTÅ MILJÖFARL VAROR 37 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 37(3) <Beredd göra för miljön> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.37 för fullständig frågetext> 27 01. 0 Inte alls beredd att göra 14 02. 1 18 03. 2 29 04. 3 26 05. 4 77 06. 5 42 07. 6 62 08. 7 99 09. 8 79 10. 9 238 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 HÖJD SKATT-ANV MILJÖN 37 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 99 37(4) <Beredd göra för miljön> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.37 för fullständig frågetext> 205 01. 0 Inte alls beredd att göra 40 02. 1 69 03. 2 57 04. 3 46 05. 4 116 06. 5 42 07. 6 45 08. 7 31 09. 8 14 10. 9 44 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 KOMPOSTERA 37 Loc 309 width 2 MD= 0 or GE 99 37(5) <Beredd göra för miljön> Kompostera <Se F.37 för fullständig frågetext> 79 01. 0 Inte alls beredd att göra 16 02. 1 18 03. 2 25 04. 3 17 05. 4 39 06. 5 25 07. 6 47 08. 7 55 09. 8 54 10. 9 340 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 INLÄMNA MILJÖF AVFALL 37 Loc 311 width 2 MD= 0 or GE 99 37(6) <Beredd göra för miljön> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.37 för fullständig frågetext> 10 01. 0 Inte alls beredd att göra 6 02. 1 3 03. 2 11 04. 3 7 05. 4 21 06. 5 13 07. 6 36 08. 7 58 09. 8 85 10. 9 473 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 MINSKA BILÅKANDET 37 Loc 313 width 2 MD= 0 or GE 99 37(7) <Beredd göra för miljön> Minska bilåkandet <Se F.37 för fullständig frågetext> 177 01. 0 Inte alls beredd att göra 46 02. 1 54 03. 2 55 04. 3 37 05. 4 113 06. 5 50 07. 6 41 08. 7 44 09. 8 9 10. 9 86 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 ENERGISPARA I HEMMET 37 Loc 315 width 2 MD= 0 or GE 99 37(8) <Beredd göra för miljön> Spara energi i hemmet <Se F.37 för fullständig frågetext> 30 01. 0 Inte alls beredd att göra 6 02. 1 27 03. 2 36 04. 3 37 05. 4 93 06. 5 48 07. 6 95 08. 7 112 09. 8 54 10. 9 183 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 37 Loc 317 width 2 MD= 0 or GE 99 37(9) <Beredd göra för miljön> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.37 för fullständig frågetext> 58 01. 0 Inte alls beredd att göra 18 02. 1 38 03. 2 42 04. 3 52 05. 4 111 06. 5 55 07. 6 81 08. 7 87 09. 8 41 10. 9 135 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 MILJÖMÄRKTA VAROR 37 Loc 319 width 2 MD= 0 or GE 99 37(10) <Beredd göra för miljön> Välja miljömärkta varor <Se F.37 för fullständig frågetext> 33 01. 0 Inte alls beredd att göra 15 02. 1 15 03. 2 26 04. 3 19 05. 4 79 06. 5 50 07. 6 81 08. 7 128 09. 8 77 10. 9 196 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 FÅ BEKANTA MILJÖVÄNL 37 Loc 321 width 2 MD= 0 or GE 99 37(11) <Beredd göra för miljön> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.37 för fullständig frågetext> 96 01. 0 Inte alls beredd att göra 25 02. 1 33 03. 2 32 04. 3 27 05. 4 96 06. 5 50 07. 6 71 08. 7 82 09. 8 45 10. 9 157 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 LÄSA MILJÖINFORMATION 37 Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 99 37(12) <Beredd göra för miljön> Läsa miljöinformation som jag får i brevlådan <Se F.37 för fullständig frågetext> 33 01. 0 Inte alls beredd att göra 18 02. 1 19 03. 2 26 04. 3 21 05. 4 85 06. 5 43 07. 6 55 08. 7 100 09. 8 61 10. 9 257 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 ÖKA KOLLEKTIVÅKANDET 37 Loc 325 width 2 MD= 0 or GE 99 37(13) <Beredd göra för miljön> Öka kollektivåkandet <Se F.37 för fullständig frågetext> 156 01. 0 Inte alls beredd att göra 33 02. 1 46 03. 2 43 04. 3 27 05. 4 97 06. 5 38 07. 6 50 08. 7 67 09. 8 28 10. 9 133 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 NÖJD MED LIVET 38 Loc 327 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om Dina levnadsförhållanden, fritid och boende 38 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 298 1. Mycket nöjd 398 2. Ganska nöjd 29 3. Inte särskilt nöjd 13 4. Inte alls nöjd 14 9. Uppgift saknas
VAR 251 SKALA LITA MÄNNISKOR 39 Loc 328 width 2 MD=99 39 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 12 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 10 02. 1 19 03. 2 44 04. 3 30 05. 4 113 06. 5 61 07. 6 130 08. 7 185 09. 8 58 10. 9 70 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 2 77. Fler än ett svar angivet 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 BES SÄVEÅNS RESERVAT 40 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 99 40 Hur ofta har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål eller avser Du att göra det under det kommande året? (Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök) 40(1.1) Säveåns naturreservat 170 01. Flera gånger 220 02. Någon gång 304 05. Ingen gång 1 77. Fler än ett svar angivet 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 BESÖKA VATTENPALATSET 40 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.2) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Vattenpalatset <Se F.40 för fullständig frågetext> 162 01. Flera gånger 184 02. Någon gång 355 05. Ingen gång 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 BESÖKT EXPERIMENTUM 40 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.3) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Experimentum <Se F.40 för fullständig frågetext> 16 01. Flera gånger 164 02. Någon gång 500 05. Ingen gång 1 77. Fler än ett svar angivet 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 BESÖKA DERGÅRDSTEATER 40 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.4) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Dergårdsteatern <Se F.40 för fullständig frågetext> 109 01. Flera gånger 228 02. Någon gång 361 05. Ingen gång 1 77. Fler än ett svar angivet 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 BESÖKT NÄÄS SLOTT 40 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.5) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Nääs slott <Se F.40 för fullständig frågetext> 93 01. Flera gånger 282 02. Någon gång 327 05. Ingen gång 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 BESÖKT LISEBERG 40 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.6) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Liseberg <Se F.40 för fullständig frågetext> 166 01. Flera gånger 297 02. Någon gång 251 05. Ingen gång 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 BESÖKT GAMLA ULLEVI 40 Loc 342 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.7) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Gamla Ullevi <Se F.40 för fullständig frågetext> 55 01. Flera gånger 95 02. Någon gång 548 05. Ingen gång 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 BESÖKT GBG:S KONSERTH 40 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.8) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Göteborgs konserthus <Se F.40 för fullständig frågetext> 42 01. Flera gånger 100 02. Någon gång 547 05. Ingen gång 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 BESÖKT GBG:S OPERAN 40 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.9) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: GöteborgsOperan <Se F.40 för fullständig frågetext> 62 01. Flera gånger 180 02. Någon gång 451 05. Ingen gång 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 BESÖKT SCANDINAVIUM 40 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 99 40(1.10) <Besökt> Under de senaste 12 månaderna: Scandinavium <Se F.40 för fullständig frågetext> 71 01. Flera gånger 201 02. Någon gång 424 05. Ingen gång 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 BES SÄVEÅNS RESERVAT 40 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.1) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Säveåns naturreservat <Se F.40 för fullständig frågetext> 246 01. Flera gånger 234 02. Någon gång 101 05. Ingen gång 156 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 BESÖKA VATTENPALATSET 40 Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.2) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Vattenpalatset <Se F.40 för fullständig frågetext> 178 01. Flera gånger 190 02. Någon gång 198 05. Ingen gång 171 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 BESÖKA EXPERIMENTUM 40 Loc 354 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.3) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Experimentum <Se F.40 för fullständig frågetext> 63 01. Flera gånger 283 02. Någon gång 233 05. Ingen gång 158 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 BESÖKA DERGÅRDSTEATER 40 Loc 356 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.4) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Dergårdsteatern <Se F.40 för fullständig frågetext> 150 01. Flera gånger 286 02. Någon gång 143 05. Ingen gång 1 77. Fler än ett svar angivet 157 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 BESÖKA NÄÄS SLOTT 40 Loc 358 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.5) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Nääs slott <Se F.40 för fullständig frågetext> 127 01. Flera gånger 274 02. Någon gång 169 05. Ingen gång 167 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 BESÖKA LISEBERG 40 Loc 360 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.6) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Liseberg <Se F.40 för fullständig frågetext> 255 01. Flera gånger 242 02. Någon gång 74 05. Ingen gång 166 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 BESÖKA GAMLA ULLEVI 40 Loc 362 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.7) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Gamla Ullevi <Se F.40 för fullständig frågetext> 72 01. Flera gånger 158 02. Någon gång 335 05. Ingen gång 172 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 BESÖKA GBG:S KONSERTH 40 Loc 364 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.8) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Göteborgs konserthus <Se F.40 för fullständig frågetext> 68 01. Flera gånger 225 02. Någon gång 284 05. Ingen gång 160 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 BESÖKA GBG:S OPERAN 40 Loc 366 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.9) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: GöteborgsOperan <Se F.40 för fullständig frågetext> 102 01. Flera gånger 254 02. Någon gång 230 05. Ingen gång 151 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 BESÖKA SCANDINAVIUM 40 Loc 368 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2.10) <Ämnar besöka> Under de kommande 12 månaderna: Scandinavium <Se F.40 för fullständig frågetext> 113 01. Flera gånger 296 02. Någon gång 164 05. Ingen gång 164 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 TID BOTT I LERUM 41 Loc 370 width 1 MD GE 9 41 Hur länge har Du bott i kommunen? 118 1. Har alltid bott här 32 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 408 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 163 4. Inflyttad, har bott här 1 till 10 år 11 5. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 6 7. Fler än ett svar angivet 14 9. Uppgift saknas
VAR 273 UPPVÄXTORT SJÄLV 42 Loc 371 width 2 MD= 0 or GE 99 42(1) Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 42(1.1) Du själv 117 01. Ren landsbygd i Sverige 236 02. Mindre tätort i Sverige 117 03. Stad eller större tätort i Sverige 200 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 10 05. Annat land i Norden 20 06. Annat land i Europa 10 07. Land utanför Europa 16 77. Fler än ett svar angivet 2 98. Ej kodbar 7 00. Uppgift saknas på delfrågan 17 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 UPPVÄXTORT FADER 42 Loc 373 width 2 MD= 0 or GE 99 42(1.2) <Uppväxtort> Din far <Se F.42(1) för fullständig frågetext> 177 01. Ren landsbygd i Sverige 159 02. Mindre tätort i Sverige 111 03. Stad eller större tätort i Sverige 194 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 19 05. Annat land i Norden 31 06. Annat land i Europa 14 07. Land utanför Europa 9 77. Fler än ett svar angivet 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 17 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 UPPVÄXTORT MODER 42 Loc 375 width 2 MD= 0 or GE 99 42(1.3) <Uppväxtort> Din moder <Se F.42(1) för fullständig frågetext> 196 01. Ren landsbygd i Sverige 168 02. Mindre tätort i Sverige 89 03. Stad eller större tätort i Sverige 192 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 27 05. Annat land i Norden 30 06. Annat land i Europa 10 07. Land utanför Europa 7 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 17 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 INFLYTTNINGSÅR 42 Loc 377 width 2 MD= 0 or GE 99 42(2) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: Vilket år flyttade Du till Sverige? 26. 1926 . . 97. 1997 691 00. Uppgift saknas på delfrågan 17 99. Uppgift saknas på hela frågan Kod: 26 44 45 47 51 54 56 62 64 65 70 71 75 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 76 77 79 80 86 87 88 89 90 92 93 94 95 Frek: 2 1 1 1 2 4 1 2 2 1 4 1 2 Kod: 96 97 0 99 Frek: 1 2 691 17
VAR 277 BOSTAD 43 Loc 379 width 1 MD=9 43 Hur bor Du för närvarande? 92 1. I lägenhet i flerfamiljhus 534 2. I villa eller radhus i småhusområde 84 3. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 23 4. Annat boende 3 7. Fler än ett svar angivet 16 9. Uppgift saknas
VAR 278 BOENDEOMRÅDE 44 Loc 380 width 1 44 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 125 1. Ren landsbygd 535 2. Mindre tätort 75 3. Stad eller större tätort
VAR 279 BOENDETYP 45 Loc 381 width 1 MD=9 45 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 99 1. Hyr bostaden 632 2. Äger bostaden 21 9. Uppgift saknas
VAR 280 BRA BO I LERUM 46 Loc 382 width 2 MD= 0 or GE 99 46(1) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Lerums kommun? 3 01. -5 Mycket dåligt 3 02. -4 10 03. -3 6 04. -2 8 05. -1 93 06. 0 Varken bra eller dåligt 21 07. +1 67 08. +2 150 09. +3 148 10. +4 212 11. +5 Mycket bra 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 BRA BO DIN KOMMUNDEL 46 Loc 384 width 2 MD= 0 or GE 99 46(2) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i den del av kommunen där Du bor? 3 01. -5 Mycket dåligt 4 02. -4 7 03. -3 3 04. -2 9 05. -1 51 06. 0 Varken bra eller dåligt 19 07. +1 55 08. +2 132 09. +3 172 10. +4 248 11. +5 Mycket bra 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 BRA BO I BOSTADSOMR 46 Loc 386 width 2 MD= 0 or GE 99 46(3) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i det bostadsområde där Du bor? 8 01. -5 Mycket dåligt 2 02. -4 5 03. -3 7 04. -2 4 05. -1 33 06. 0 Varken bra eller dåligt 19 07. +1 40 08. +2 101 09. +3 151 10. +4 317 11. +5 Mycket bra 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 20 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 BÄST I LERUM, 1 47 Loc 388 width 2 MD=99 47 Vad är det bästa med att bo i Alingsås kommun? 47(1) Bästa med att bo i Lerums kommun, 1 6 01. Barnvänligt 2 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 16 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 13 04. Bra / nära kommunal service 7 05. Kollektivtrafiken 0 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 15 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 101 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 1 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 245 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 11. Skatten 5 12. Småstadsatmosfär 10 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 44 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 54 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 30 16. Storleken (lagom stort etc) 0 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 1 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 4 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 8 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 1 21. Idrott, motion, sport 1 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 6 23. Vet ej 14 40. Övrigt 166 99. Uppgift saknas
VAR 284 BÄST I LERUM, 2 47 Loc 390 width 2 MD= 0 or GE 99 47(2) Bästa med att bo i Lerums kommun, 2 <Se F.47 för fullständig frågetext> 12 01. Barnvänligt 5 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 18 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 22 04. Bra / nära kommunal service 13 05. Kollektivtrafiken 9 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 94 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 6 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 50 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 4 12. Småstadsatmosfär 2 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 11 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 18 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 7 16. Storleken (lagom stort etc) 5 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 2 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 1 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 1 21. Idrott, motion, sport 1 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 305 00. Frågan ej tillämplig 166 99. Uppgift saknas
VAR 285 BÄST I LERUM, 3 47 Loc 392 width 2 MD= 0 or GE 99 47(3) Bästa med att bo i Lerums kommun, 3 <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 01. Barnvänligt 5 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 13 04. Bra / nära kommunal service 10 05. Kollektivtrafiken 1 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 5 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 21 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 5 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 13 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 12. Småstadsatmosfär 1 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 1 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 4 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 4 16. Storleken (lagom stort etc) 3 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 2 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 1 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 3 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 4 21. Idrott, motion, sport 1 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 486 00. Frågan ej tillämplig 166 99. Uppgift saknas
VAR 286 SÄMST I LERUM,1 47 Loc 394 width 2 MD GE 99 47(2) Vad är det sämsta med att bo i Lerums kommun? 47(2.1) Sämsta med att bo i Lerums kommun, 1 18 01. Arbetslöshet 12 02. Bostäder, höga hyror 9 03. Elförsörjning/eltaxesystemet' 1 04. Industrier 4 05. Invandrarproblem 88 06. Kollektivtrafiken 23 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 6 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 6 09. Kriminalitet, våld 21 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 23 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 5 12. Långt till natur, långt till hav 1 13. Missbruk, utslagning, droger 0 14. Parkering 0 15. Prostitution 17 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 17. Segregation 7 18. Skatten 0 19. Sociala problem 1 20. Stadsdelens/kommunens dåliga ekonomi 0 21. Stadsdelens/kommunens dåliga rykte 0 22. Störande nattliv, busliv 5 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 30 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 0 25. Ungdomsproblem 20 26. Avsaknad av ungdomssatsningar 5 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 14 28. Ensidiga satsningar på centralorten 0 29. Moral, etik, skandal 3 30. Polis, brottsbekämpning 31 31. Politiker, det politiska klimatet, politiken 8 32. Småstadsmentalitet, alla känner alla 0 33. Stenungsundshem 28 34. Vet ej 5 35. Vattentaxa/dyrt vatten 9 36. Dyr kommun/dyrt 28 40. Övrigt 323 99. Uppgift saknas
VAR 287 SÄMST I LERUM,2 47 Loc 396 width 2 MD= 0 or GE 99 47(2.2) Sämsta med att bo i Lerums kommun, 2 <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 5 02. Bostäder, höga hyror 4 03. Elförsörjning/eltaxesystemet' 11 06. Kollektivtrafiken 9 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 4 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 1 09. Kriminalitet, våld 3 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 1 12. Långt till natur, långt till hav 5 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 18. Skatten 1 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 2 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 5 26. Avsaknad av ungdomssatsningar 2 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 3 30. Polis, brottsbekämpning 7 31. Politiker, det politiska klimatet, politiken 365 00. Frågan ej tillämplig 323 99. Uppgift saknas
VAR 288 SÄMST I LERUM, 3 47 Loc 398 width 2 MD= 0 or GE 99 47(2.3) Sämsta med att bo i Lerums kommun, 3 <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 2 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 1 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 1 26. Avsaknad av ungdomssatsningar 1 28. Ensidiga satsningar på centralorten 1 31. Politiker, det politiska klimatet, politiken 422 00. Frågan ej tillämplig 323 99. Uppgift saknas
VAR 289 TÄNKA SIG FLYTTA 48 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 48(1) Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor? Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 409 1. Ja 326 5. Nej 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 FLYTTA MIN DEL KOMMUN 48 Loc 401 width 1 MD=9 48(2) Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 48(2.1) Till annat område i min del av kommunen 585 0. Ej markerat 151 1. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 291 FLYTTA ANN DEL LERUM 48 Loc 402 width 1 MD=9 48(2.2) <Flytta> Till annan del av Lerums kommun <Se F.48(2) för fullständig frågetext> 587 0. Ej markerat 149 2. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 292 FLYTT ANN KOMM GBGREG 48 Loc 403 width 1 MD=9 48(2.3) <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.48(2) för fullständig frågetext> 541 0. Ej markerat 195 3. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 293 FLYTTA KOMM EJ GBGREG 48 Loc 404 width 1 MD=9 48(2.4) <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.48(2) för fullständig frågetext> 600 0. Ej markerat 136 4. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 294 FLYTTA ANNAT LAND 48 Loc 405 width 1 MD=9 48(2.5) <Flytta> Till annat land <Se F.48(2) för fullständig frågetext> 620 0. Ej markerat 116 5. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 295 FÄRDS TILL ARBETET 49 Loc 406 width 2 MD=99 49 Vilket av dessa färdsätt använde Du huvudsakligen Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Markera endast Ditt huvudsakliga färdmedel) 36 01. Till fots 62 02. Cykel 4 03. MC/moped 353 04. Bil som förare 33 05. Bil som passagerare 45 06. Buss 4 07. Spårvagn 71 08. Tåg/pendeltåg 1 09. Båt/färja 5 10. Annat 69 11. Arbetar ej/går ej i skolan 47 77. Fler än ett svar angivet 22 99. Uppgift saknas
VAR 296 PENDLAR TILL ARBETE 50 Loc 408 width 1 MD=9 50 Arbetar eller studerar Du i Lerums kommun eller arbetar/studerar Du i en annan kommun? 218 1. Lerums kommun 283 2. Göteborgs kommun 69 3. Annan kommun 117 4. Arbetar/studerar ej 13 7. Fler än ett svar angivet 52 9. Uppgift saknas
VAR 297 FÖRKNIPPAR MED ALE 51 Loc 409 width 1 MD=9 51 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen? Ange med enstaka ord eller uttryck. 51(1.1) Kommuner: Ale 162 1. Har skrivit text 525 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 298 FÖRKNIPPAR MED ALE 51 Loc 410 width 1 MD=9 51(1.2) Ale - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 496 1. Markerat 191 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 299 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 51 Loc 411 width 1 MD=9 51(2.1) <Förknippar med> Kommuner: Alingsås <Se F.51 för fullständig frågetext> 515 1. Har skrivit text 172 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 300 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 51 Loc 412 width 1 MD=9 51(2.2) Alingsås - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 536 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 301 FÖRKNIPPAR MED LERUM 51 Loc 413 width 1 MD=9 51(3.1) <Förknippar med> Kommuner: Lerum <Se F.51 för fullständig frågetext> 501 1. Har skrivit text 186 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 302 FÖRKNIPPAR MED LERUM 51 Loc 414 width 1 MD=9 51(3.2) Lerum - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 149 1. Markerat 538 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 303 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 51 Loc 415 width 1 MD=9 51(4.1) <Förknippar med> Kommuner: Mölndal <Se F.51 för fullständig frågetext> 300 1. Har skrivit text 387 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 304 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 51 Loc 416 width 1 MD=9 51(4.2) Mölndal - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 356 1. Markerat 331 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 305 FÖRKNIPPA STENUNGSUND 51 Loc 417 width 1 MD=9 51(5.1) <Förknippar med> Kommuner: Stenungsund <Se F.51 för fullständig frågetext> 327 1. Har skrivit text 360 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 306 FÖRKNIPPA STENUNGSUND 51 Loc 418 width 1 MD=9 51(6.2) Stenungsund - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 328 1. Markerat 359 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 307 FÖRKNIPPA ANGERED 51 Loc 419 width 1 MD=9 51(6.1) <Förknippar med> Stadsdelar: Angered <Se F.51 för fullständig frågetext> 461 1. Har skrivit text 226 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 308 FÖRKNIPPA ANGERED 51 Loc 420 width 1 MD=9 51(6.2) Angered - Ingen uppfattning om stadsdelen <Se F.51 för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 484 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 309 FÖRKNIPPA CENTRUM 51 Loc 421 width 1 MD=9 51(7.1) <Förknippar med> Stadsdelar: Centrum <Se F.51 för fullständig frågetext> 466 1. Har skrivit text 221 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 310 FÖRKNIPPA CENTRUM 51 Loc 422 width 1 MD=9 51(7.2) Centrum - Ingen uppfattning om stadsdelen <Se F.51 för fullständig frågetext> 194 1. Markerat 493 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 311 FÖRKNIPPA MAJORNA 51 Loc 423 width 1 MD=9 51(8.1) <Förknippar med> Stadsdelar: Majorna <Se F.51 för fullständig frågetext> 352 1. Har skrivit text 335 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 312 FÖRKNIPPA MAJORNA 51 Loc 424 width 1 MD=9 51(8.2) Majorna - Ingen uppfattning om stadsdelen <Se F.51 för fullständig frågetext> 303 1. Markerat 384 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 313 FÖRKNIPPA ÖRGRYTE 51 Loc 425 width 1 MD=9 51(9.1) <Förknippar med> Stadsdelar: Örgryte <Se F.51 för fullständig frågetext> 396 1. Har skrivit text 291 5. Text saknas 65 9. Uppgift saknas
VAR 314 FÖRKNIPPA ÖRGRYTE 51 Loc 426 width 1 MD=9 51(9.2) Örgryte - Ingen uppfattning om stadsdelen <Se F.51 för fullständig frågetext> 262 1. Markerat 425 5. Ej markerat 65 9. Uppgift saknas
VAR 315 KÖN 53 Loc 427 width 1 MD=9 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor 53 Är Du man eller kvinna? 353 1. Man 389 2. Kvinna 1 7. Fler än ett svar angivet 9 9. Uppgift saknas
VAR 316 MEDBORGARSKAP 54 Loc 428 width 1 MD=9 54 Är Du svensk medborgare? 723 1. Ja 19 2. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 317 CIVILSTÅND 55 Loc 429 width 1 MD=9 55 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 195 1. Ensamstående 103 2. Samboende 435 3. Gift 1 7. Fler än ett svar uppgivet 18 9. Uppgift saknas
VAR 318 ARBETSMARKNADSGRUPP 56 Loc 430 width 2 MD=99 56 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 453 01. Förvärvsarbetande 8 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 4 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 20 04. Arbetslös 99 05. Ålderspensionär 31 06. Förtidspensionär 8 07. Hemarbetande 100 08. Studerande 12 77. Fler än ett svar angivet 17 99. Uppgift saknas
VAR 319 UTBILDNING 57 Loc 432 width 1 MD=9 57 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför den högsta utbildning Du avslutat eller om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 195 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 11 2. Folkhögskola 108 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 34 4. Flickskola/Realexamen 165 5. Minst treårigt gymnasium 66 6. Studerat vid högskola/universitet 151 7. Examen från högskola/universitet 22 9. Uppgift saknas
VAR 320 YRKESARBETAR 58 Loc 433 width 1 MD=9 58 Vilket yrke har/hade Du? 645 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 69 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 321 ALDRIG YRKESARBETAT 58 Loc 434 width 1 MD=9 58(2) Har aldrig yrkesarbetat <Se F.58 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 645 5. Ej markerat 38 9. Uppgift saknas
VAR 322 HELTID/DELTIDSARB 59 Loc 435 width 1 MD=9 59 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 490 1. Heltid 145 2. Deltid 7 7. Fler än ett svar angivet 110 9. Uppgift saknas
VAR 323 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 60 Loc 436 width 2 MD=99 60 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 209 01. Tjänsteman 95 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 17 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 196 04. Arbetare 35 05. Arbetare med arbetsledande funktion 6 06. Egenanställd arbetare 3 07. Jordbrukare: ingen anställd 1 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 27 09. Företagare: ingen anställd 29 10. Företagare: 1-9 anställda 4 11. Företagare: 10 eller fler anställda 110 99. Uppgift saknas
VAR 324 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 61 Loc 438 width 1 MD=9 61 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 78 1. Statlig 184 2. Kommunal/landstingskommunal 367 3. Privat 15 7. Fler än ett svar angivet 108 9. Uppgift saknas
VAR 325 MEDLEM FACKFÖRENING 62 Loc 439 width 1 MD=9 62 Är Du medlem i någon fackförening? 173 1. Ja, förbund inom Landsorganisationen (LO) 182 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 50 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 230 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 115 9. Uppgift saknas
VAR 326 ANTAL FAMILJEMEDLEM 63 Loc 440 width 2 MD= 0 or GE 99 63 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 79 01. En person 244 02. Två personer 144 03. Tre personer 194 04. Fyra personer 61 05. Fem personer 9 06. Sex personer 1 07. Sju personer 1 08. Åtta personer 1 09. Nio personer 1 10. Tio personer 1 00. Uppgift saknas på delfrågan 16 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 BARN I HUSHÅLLET 64 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 64(1) Har du barn som bor i Ditt hushåll? 359 1. Ja 377 5. Nej 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 BARN 0-3 ÅR 64 Loc 443 width 1 MD=9 64(2) Om ja, i vilka åldrar? 64(2.1) 0-3 år 657 0. Ej markerat 80 1. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 329 BARN 4-6 ÅR 64 Loc 444 width 1 MD=9 64(2.2) <Barn i hushållet> 4-6 år <Se F.64(2) för fullständig frågetext> 656 0. Ej markerat 81 2. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 330 BARN 7-15 ÅR 64 Loc 445 width 1 MD=9 64(2.3) <Barn i hushållet> 7-15 år <Se F.64(2) för fullständig frågetext> 554 0. Ej markerat 183 3. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 331 BARN 16-18 ÅR 64 Loc 446 width 1 MD=9 64(2.4) <Barn i hushållet> 16-18 år <Se F.64(2) för fullständig frågetext> 650 0. Ej markerat 87 4. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 332 BARN ÖVER 18 ÅR 64 Loc 447 width 1 MD=9 64(2.5) <Barn i hushållet> Över 18 år <Se F.64(2) för fullständig frågetext> 634 0. Ej markerat 103 5. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 333 BOSTADSOMRÅDE 65 Loc 448 width 1 MD=9 65 I vilket av följande områden bor Du? 204 1. Floda 126 2. Gråbo 333 3. Lerum 19 4. Sjövik 47 5. Stenkullen 1 7. Fler än ett svar angivet 22 9. Uppgift saknas
VAR 334 HUSHÅLLSINKOMST 66 Loc 449 width 2 MD=99 66 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 39 01. 100 000 eller mindre 43 02. 101 000 - 150 000 60 03. 151 000 - 200 000 61 04. 201 000 - 250 000 67 05. 251 000 - 300 000 80 06. 301 000 - 350 000 97 07. 351 000 - 400 000 81 08. 401 000 - 450 000 69 09. 451 000 - 500 000 99 10. över 500 000 2 77. Fler än ett svar angivet 54 99. Uppgift saknas
VAR 335 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 67 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 67 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 67(1) Din nuvarande familj 241 1. Arbetarfamilj 6 2. Jordbrukarfamilj 237 3. Tjänstemannafamilj 123 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 84 5. Egen företagare 20 7. Fler än ett svar angivet 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 0 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 KLASS UNDER UPPVÄXT 67 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 67(2) Den familj Du växte upp i <Se F.67 för fullständig frågetext> 336 1. Arbetarfamilj 49 2. Jordbrukarfamilj 157 3. Tjänstemannafamilj 73 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 58 5. Egen företagare 15 7. Fler än ett svar angivet 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 0 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 UTRUSTN. TV-APPARAT 68 Loc 453 width 1 MD=9 68(1) Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 68(1.1) TV-apparat 730 1. Markerat 12 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 338 ANTAL TV-APPARATER 68 Loc 454 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 215 01. En TV-apparat 312 02. Två TV-apparater 106 03. Tre TV-apparater 36 04. Fyra TV-apparater 10 05. Fem TV-apparater 2 06. Sex TV-apparater 1 08. Åtta TV-apparater 1 19. Nitton TV-apparater 59 00. Uppgift saknas på delfrågan 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 UTRUSTN. TELEFON 68 Loc 456 width 1 MD=9 68(1.3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 731 1. Markerat 11 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 340 ANTAL TELEFONER 68 Loc 457 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 83 01. En telefon 203 02. Två telefoner 159 03. Tre telefoner 123 04. Fyra telefoner 58 05. Fem telefoner 31 06. Sex telefoner 18 07. Sju telefoner 6 08. Åtta telefoner 2 09. Nio telefoner 5 10. Tio telefoner 1 23. Tjugotre telefoner 53 00. Uppgift saknas på delfrågan 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 UTRUSTN. TEL.SVARARE 68 Loc 459 width 1 MD=9 68(1.5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 233 1. Markerat 509 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 342 UTRUSTN. MOBILTEL 68 Loc 460 width 1 MD=9 68(1.6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 462 1. Markerat 280 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 343 UTRUSTN. TEXT-TV 68 Loc 461 width 1 MD=9 68(1.7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 567 1. Markerat 175 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 344 UTRUSTN. VIDEO 68 Loc 462 width 1 MD=9 68(1.8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 626 1. Markerat 116 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 345 UTRUSTN. KABEL-TV 68 Loc 463 width 1 MD=9 68(1.9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 194 1. Markerat 548 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 346 UTRUSTN. PARABOL 68 Loc 464 width 1 MD=9 68(1.10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 272 1. Markerat 470 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 347 UTRUSTN. PERSONDATOR 68 Loc 465 width 1 MD=9 68(1.11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 395 1. Markerat 347 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 348 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 68 Loc 466 width 1 MD=9 68(1.12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 583 1. Markerat 159 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 349 UTRUSTN. FAX 68 Loc 467 width 1 MD=9 68(1.13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 592 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 350 UTRUSTN. CD-SPELARE 68 Loc 468 width 1 MD=9 68(1.14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 596 1. Markerat 146 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 351 UTRUSTN. FRITIDSHUS 68 Loc 469 width 1 MD=9 68(1.15) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 585 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 352 BIL 1: MÄRKE 68 Loc 470 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.16) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 240 01. Volvo 91 02. Saab 50 03. Ford 34 04. Volkswagen 49 05. Opel 40 06. Toyota 23 07. Mazda 15 08. Mercedes 9 09. BMW 5 10. Fiat 4 12. Peugot 16 13. Nissan 29 14. Audi 4 15. Mitsubishi 6 18. Citroen 11 19. Renault 10 20. Honda 3 23. Skoda 2 27. Alfa Romeo 1 30. Porsche 1 31. Suzuki 2 34. Jaguar 2 46. Subaru 3 59. Hyundai 4 60. Chrystler 1 63. Cadillac 83 00. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 353 BIL 1: ÅRSMODELL 68 Loc 472 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.17) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 66. Årsmodell 1966 . . 98. Årsmodell 1998 83 00. Frågan ej tillämplig 36 99. Uppgift saknas Kod: 66 67 69 72 73 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 4 2 3 3 22 17 22 34 34 46 53 Kod: 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 99 Frek: 51 39 34 39 29 34 49 45 51 12 83 36
VAR 354 BIL 2: MÄRKE 68 Loc 474 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.18) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 31 01. Volvo 15 02. Saab 16 03. Ford 8 04. Volkswagen 4 05. Opel 11 06. Toyota 1 07. Mazda 3 08. Mercedes 5 13. Nissan 3 14. Audi 1 15. Mitsubishi 1 18. Citroen 3 19. Renault 1 20. Honda 1 23. Skoda 1 24. Chevrolet 1 26. Lada 1 27. Alfa Romeo 1 59. Hyundai 3 65. Seat 641 00. Frågan ej tillämplig
VAR 355 BIL 2: ÅRSMODELL 68 Loc 476 width 2 MD= 0 68(1.19) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 68. Årsmodell 1968 . . 98. Årsmodell 1998 643 00. Frågan ej tillämplig Kod: 68 70 74 76 78 79 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 3 2 6 4 7 12 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 Frek: 7 9 7 3 6 3 7 5 7 10 2 643
VAR 356 BIL 3: MÄRKE 68 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 99 68(1.20) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 2 1. Volvo 1 3. Ford 1 4. Volkswagen 1 8. Mercedes 747 0. Frågan ej tillämplig
VAR 357 BIL 3: ÅRSMODELL 68 Loc 479 width 2 MD= 0 or GE 99 68(1.21) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.68(1) för fullständig frågetext> 1 58. 1958 1 85. 1985 2 88. 1988 1 93. 1993 747 00. Frågan ej tillämplig
VAR 358 PC-UTRUSTNING: MODEM 68 Loc 481 width 1 MD=9 68(2) Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? (Obs, Du kan markera mer än ett alternativ) 68(2.1) Modem 225 1. Markerat 517 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 359 PC-UTRUSTNING: IT 68 Loc 482 width 1 MD=9 68(2.2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.68(2) för fullständig frågetext> 195 1. Markerat 547 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 360 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 68 Loc 483 width 1 MD=9 68(2.3) <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.68(2) för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 692 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 361 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 68 Loc 484 width 1 MD=9 68(2.4) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.68(2) för fullständig frågetext> 290 1. Markerat 452 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 362 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 68 Loc 485 width 1 MD=9 68(2.5) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.68(2) för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 584 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 363 PC-UTRUSTN: EJ DATOR 68 Loc 486 width 1 MD=9 68(2.6) <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.68(2) för fullständig frågetext> 178 1. Markerat 564 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 364 BESÖKT: PASSAGEN 69 Loc 487 width 2 MD=99 69 Har Du varit inne på någon av följande platser på nätet? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 69(1) Passagen (Telia) 352 00. Ej markerat 165 01. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 365 BESÖKT: TORGET 69 Loc 489 width 2 MD=99 69(2) <Besökt på nätet> Torget (Posten) <Se F.69 för fullständig frågetext> 359 00. Ej markerat 158 02. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 366 BESÖKT: LERUMS HEMSID 71 Loc 491 width 2 MD=99 69(3) <Besökt på nätet> Din kommuns hemsida <Se F.69 för fullständig frågetext> 467 00. Ej markerat 50 03. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 367 BESÖKT: AFTONBLADET 69 Loc 493 width 2 MD=99 69(4) <Besökt på nätet> Aftonbladet <Se F.69 för fullständig frågetext> 407 00. Ej markerat 110 04. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 368 BESÖKT: DNET 69 Loc 495 width 2 MD=99 69(5) <Besökt på nätet> Dnet <Se F.69 för fullständig frågetext> 478 00. Ej markerat 39 05. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 369 BESÖKT: EXPRESSEN 69 Loc 497 width 2 MD=99 69(6) <Besökt på nätet> Expressen <Se F.69 för fullständig frågetext> 459 00. Ej markerat 58 06. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 370 BESÖKT: GP-DIREKT 69 Loc 499 width 2 MD=99 69(7) <Besökt på nätet> GP-Direkt <Se F.69 för fullständig frågetext> 411 00. Ej markerat 106 07. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 371 BESÖKT: SV DAGBLADET 69 Loc 501 width 2 MD=99 69(8) <Besökt på nätet> Svenska Dagbladet <Se F.69 för fullständig frågetext> 473 00. Ej markerat 44 08. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 372 BESÖKT: ANNAN NÄTTIDN 69 Loc 503 width 2 MD=99 69(9) <Besökt på nätet> Annan nättidning <Se F.69 för fullständig frågetext> 468 00. Ej markerat 49 09. Markerat 235 99. Uppgift saknas
VAR 373 BESÖKT: EJ ANV INTERN 71 Loc 505 width 2 MD=99 71(10) <Besökt på nätet> Nej, jag har inte använt Internet <Se F.69 för fullständig frågetext> 238 00. Ej markerat 279 10. Markerat 235 99. Uppgift saknas