SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1997
            Kom-SOM-undersökningen
              Stenungsund 1997
                SSD 0743

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennert Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1996 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1997 i kommunerna Alingsås, Lerum och Stenungsund.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Stenungsund 1997
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte.Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Hösten 1996 genomfördes för första gången undersökningar i
  enskilda kommuner och stadsdelar i Göteborg (Kom-SOM).
  Undersökningarna omfattade Mölndals kommun samt Centrum,
  Majorna och Angered (Gunnared och Lärjedalen) i Göteborg.
  Hösten 1997 genomfördes motsvarande undersökningar i Alingsås,
  Lerum och Stenungsund.
  Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som
  Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika
  omfattande och urvalet är mindre (1 200 av invånarna mellan 15
  och 80 år i respektive område). Många frågor är dock
  gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen
  som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till
  jämförelser mellan de tre olika nivåerna.

  Svarsandelar i olika grupper för samtliga delundersökningar i
  Kommunundersökningen 1997 (procent av bruttourval).

           Alingsås    Lerum    Stenungsund
  Kön

  Män         58      59       58
  Kvinnor       66      64       66

  Ålder

  15-29 år       54      57       50
  30-49 år       62      59       58
  50-64 år       66      67       69
  65-80 år       67      67       64

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 7433 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 003 4 ID-nummer 5 Läser Bohusläningen 6 Läser Göteborgs-Posten 7 Läser Arbetet/Nyheterna 8 Läser GT 9 Läser annan tidning 10 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 11 Följer händelser i kommunen genom Stenungsunds-Posten 12 Lyssnat på Radio Göteborg P4 13 Lyssnat på Ekonyheter i Sveriges Radio 14 Lyssnat på City 107 15 Lyssnat på Radio Energy (NRJ) 16 Lyssnat på Megapol 17 Lyssnat på Närradion i Stenungsund 18 Tittat på Västnytt i SVT2 19 Tittat på TV4 Fyrstad/Göteborg 20 Tittat på Riksnyheter i TV 21 Tittat/lyssnat på annan radio-/TV-kanal 22 Läser GP:s Bohuslänssida 23 Läser annonsblad - Nej 24 Läser annonsblad - Ja, Nya ST-Tidningen 25 Läser annonsblad - Ja, annan tidning 26 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 27 Tillförlitlig: City 107 28 Tillförlitlig: Megapol 29 Tillförlitlig: Närradion i Stenungsund 30 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 31 Tillförlitlig: TV4 Fyrstad/Göteborg 32 Tillförlitlig: Stenungsunds-Posten 33 Tillförlitlig: Bohusläningen 34 Tillförlitlig: Nya ST-Tidningen 35 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 36 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 37 Tillförlitlig: GT 38 Nyhetsbevakningen Stenungsunds kommun 39 Politiskt intresse 40 Politiskt intresse Stenungsunds kommun 41 Demokratin i Stenungsund 42 Egen kommun: Problem 1 43 Egen kommun: Problem 2 44 Egen kommun: Problem 3 45 Bästa parti i kommunalpolitiken 46 Bästa parti i rikspolitiken 47 Omdöme om kommunstyrelsen 48 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 49 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 50 Bra-dåligt: Privatisera kommunal verksamhet 51 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 52 Bra-dåligt: Ökad satsning på friskolor 53 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 54 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 55 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 56 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 57 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 58 Bra-dåligt: Svartedalen kvar som friluftsområde 59 Bra-dåligt: Kommunen ansvara för arbetslösheten 60 Bra-dåligt: Sextimmars arbetsdag 61 Finansiering: Barnomsorgen 62 Finansiering: Fritid/kultur 63 Finansiering: Hälso & sjukvård 64 Finansiering: Kollektivtrafik 65 Finansiering: Utbildning 66 Finansiering: Äldreomsorg 67 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 68 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 69 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 70 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 71 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 72 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 73 Serviceutnyttjande: Privatläkare 74 Serviceutnyttjande: Folktandvård 75 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 76 Serviceutnyttjande: Arbetsförmedling 77 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 78 Serviceutnyttjande: Socialtjänst/socialbidrag 79 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 80 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 81 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 82 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 83 Serviceutnyttjande: Bibliotek 84 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 85 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 86 Bekant med politiker i egen kommun 87 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 88 Kommunens service: Kommunal grundskola 89 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 90 Kommunens service: Barnavårdscentral 91 Kommunens service: Vårdcentral 92 Kommunens service: Sjukhusvård 93 Kommunens service: Privatläkare 94 Kommunens service: Folktandvård 95 Kommunens service: Privattandläkare 96 Kommunens service: Arbetsförmedling 97 Kommunens service: Äldreomsorg 98 Kommunens service: Socialtjänst/socialbidrag 99 Kommunens service: Färdtjänst 100 Kommunens service: Handikappomsorg 101 Kommunens service: Kollektivtrafik 102 Kommunens service: Idrottsanläggningar 103 Kommunens service: Bibliotek 104 Kommunens service: Kulturaktivitet 105 Kommunens service: Fritidsverksamhet 106 Kommunens service: Miljövård 107 Kommunens service: Bostadstillgång 108 Kommunens service: Gator och vägar 109 Kommunens service: Parkskötsel 110 Kommunens service: Renhållning offentliga platser 111 Kommunens service: Möjlighet få jobb 112 Kommunens service: Kommunal information 113 Kommunens service: Eldistribution 114 Viktigaste serviceområde satsa på 115 Viktigaste serviceområde minska på 116 Servicen i kommunen 117 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 118 Möjlighet att påverka barnomsorg 119 Möjlighet att påverka grundskola 120 Möjlighet att påverka gymnasieskola 121 Möjlighet att påverka äldreomsorg 122 Möjlighet att påverka fritid/kultur 123 Möjlighet att påverka planfrågor 124 Möjlighet att påverka socialtjänsten 125 Möjlighet att påverka miljövård 126 Möjlighet att påverka arbetsförmedling 127 Påverkat kommunens verksamhet - som privatperson 128 Påverkat kommunens verksamhet - i arbetet 129 Påverkat kommunens verksamhet - nej 130 Verksamhet försökt påverka - Barnomsorg 131 Verksamhet försökt påverka - Fritidsfrågor/kultur 132 Verksamhet försökt påverka - Grundskola 133 Verksamhet försökt påverka - Gymnasieskola 134 Verksamhet försökt påverka - Hälso- och sjukvård 135 Verksamhet försökt påverka - Parkskötsel 136 Verksamhet försökt påverka - Socialtjänst 137 Verksamhet försökt påverka - Trafikfrågor 138 Verksamhet försökt påverka - Äldreomsorg 139 Verksamhet försökt påverka - Annan 140 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med personal 141 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med tjänstemän 142 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med politiker 143 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med massmedia 144 Sätt påverkat verksamhet - Arbete i politiskt parti 145 Sätt påverkat verksamhet - Arbete annan organisation 146 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i demonstration 147 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i möte om kommunens verksamhet 148 Sätt påverkat verksamhet - Annat sätt 149 Framgång i påverkan 150 Ökad samverkan mellan kommunens organisationer 151 Förändring av kommunfullmäktiges arbetssätt 152 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 153 Opolitiskt uppdrag - Barns skola/barnomsorg 154 Frivillig insats: Barnomsorg 155 Frivillig insats: Grundskola 156 Frivillig insats: Gymnasieskola 157 Frivillig insats: Äldreomsorg 158 Frivillig insats: Handikappomsorg 159 Frivillig insats: Socialtjänst 160 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 161 Frivillig insats: Kulturverksamhet 162 Frivillig insats: Arbete mot våld och droger 163 Frivillig insats: Invandrares integration 164 Frivillig insats: Parkskötsel 165 Besökt sammanträde kommunfullmäktige Stenungsund 166 Kontakt kommunen: Korrekt behandling 167 Kontakt kommunen: Svårt hitta rätt person 168 Kontakt kommunen: Bra bemötande 169 Kontakt kommunen: Svårförstådda skrivelser 170 Kontakt kommunen: Kunniga tjänstemän 171 Kontakt kommunen: För många anställda 172 Medlem i facklig organisation 173 Medlem i idrottsföreningen 174 Medlem i konsumentkooperativ 175 Medlem i hyresgästförening 176 Medlem i kulturförening 177 Medlem i politiskt parti 178 Medlem i motororganisation 179 Medlem i miljöorganisation 180 Medlem i pensionärsorganisation 181 Medlem i humanitär hjälporganisation 182 Medlem i föräldraförening 183 Medlem i kvinnoorganisation 184 Medlem i lokal aktionsgrupp 185 Medlem i annan förening 186 Inställning till Anita Andersson 187 Inställning till Ove Andersson 188 Inställning till Marianne Beyer 189 Inställning till Carola Granell 190 Inställning till Arne Olsson 191 Inställning till Bo Pettersson 192 Förtroende för rikspolitiker 193 Förtroende för fackliga ledare 194 Förtroende för TV-journalister 195 Förtroende för dagspressjournalister 196 Förtroende för kommunens politiker 197 Förtroende för kommunens tjänstemän 198 Förtroende för kommunens lärare 199 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 200 Förtroende för kommunens socialarbetare 201 Förtroende för kommunens personal inom äldreomsorgen 202 Förtroende för kommunens bibliotekspersonal 203 Förtroende för kommunens fritidspersonal 204 Förtroende för kommunens personal inom barnomsorgen 205 Förtroende för kommunens kollektivtrafikspersonal 206 Förtroende för Stenungsundshems personal 207 Förtroende för kommunens elleverantörers personal 208 Förtroende för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer 209 Förtroende för kommunens försäkringskassas personal 210 Förtroende för kommunens arbetsförmedlingspersonal 211 Förtroende för Stenungsunds kommun 212 Information kommun: Familj 213 Information kommun: Arbetskamrater 214 Information kommun: Radio/TV 215 Information kommun: Artiklar i dagspress 216 Information kommun: Annonser dagspress 217 Information kommun: Kommunalpolitiker/politiska partier 218 Information kommun: Kommunala tjänstemän 219 Information kommun: Informationsmöten 220 Information kommun: Bibliotek 221 Information kommun: Fritids- eller intresseorganisationer 222 Information kommun: Internet 223 Information kommun: Annat sätt 224 Information kommun: Viktigaste sätt 225 Information förbättras 226 Åsikt kommunens ekonomi 227 Intresse miljöfrågor 228 Åsikt om informationen av utsläppen från petrokemisk industri 229 Åsikt om - Förbättrad miljövård trots skattehöjning 230 Åsikt om - Förbättrad information var handla miljövänliga produkter 231 Åsikt om - Ökad kollektivtrafik 232 Åsikt om - Obligatorisk sopsortering 233 Åsikt om - Ökad kontroll petrokemiska industrins utsläpp 234 Storhandlar 235 Var görs inköpen - Stenungsund 236 Var görs inköpen - I Kungälv 237 Var görs inköpen - I Uddevalla 238 Var görs inköpen - Affär Göteborgs centrum 239 Var görs inköpen - Stormarknad i Göteborg 240 Kollektivtrafikförbindelser 241 Nöjd med livet 242 Placering - lita på människor 243 Besökt senaste året: GöteborgsOperan 244 Besökt senaste året: Sundahallen 245 Besökt senaste året: Nösnäsvallen 246 Besökt senaste året: Kulturhuset Fregatten 247 Besökt senaste året: Svartedalen 248 Besökt senaste året: Jordhammar 249 Besökt senaste året: Molekylverksta'n 250 Besökt senaste året: PC-museet 251 Besökt senaste året: Badplatsen Hawaii 252 Besökt senaste året: Bygdegård i kommunen 253 Besöker kommande år: GöteborgsOperan 254 Besöker kommande år: Sundahallen 255 Besöker kommande år: Nösnäsvallen 256 Besöker kommande år: Kulturhuset Fregatten 257 Besöker kommande år: Svartedalen 258 Besöker kommande år: Jordhammar 259 Besöker kommande år: Molekylverksta'n 260 Besöker kommande år: PC-museet 261 Besöker kommande år: Badplatsen Hawaii 262 Besöker kommande år: Bygdegård i kommunen 263 Boendetid i kommunen 264 Uppväxtort UP 265 Uppväxtort fader 266 Uppväxtort moder 267 Inflyttningsår 268 Bostad 269 Boendeområde 270 Boendetyp 271 Åsikt om boende i kommunen 272 Åsikt om boende i kommundel 273 Åsikt om boende i eget bostadsområde 274 Bästa med att bo i kommunen, 1 275 Bästa med att bo i kommunen, 2 276 Bästa med att bo i kommunen, 3 277 Sämsta med att bo i kommunen, 1 278 Sämsta med att bo i kommunen, 2 279 Sämsta med att bo i kommunen, 3 280 Förknippar med Ale 281 Förknippar med Ale - Ingen uppfattning 282 Förknippar med Alingsås 283 Förknippar med Alingsås - Ingen uppfattning 284 Förknippar med Göteborg 285 Förknippar med Göteborg - Ingen uppfattning 286 Förknippar med Kungälv 287 Förknippar med Kungälv - Ingen uppfattning 288 Förknippar med Lerum 289 Förknippar med Lerum - Ingen uppfattning 290 Förknippar med Orust 291 Förknippar med Orust - Ingen uppfattning 292 Förknippar med Stenungsund 293 Förknippar med Stenungsund - Ingen uppfattning 294 Förknippar med Tjörn 295 Förknippar med Tjörn - Ingen uppfattning 296 Förknippar med Uddevalla 297 Förknippar med Uddevalla - Ingen uppfattning 298 Kan tänka sig att flytta från området 299 Flytta till ett annat område i kommundelen 300 Flytta till ett annat område inom kommunen 301 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 302 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 303 Flytta till annat land 304 Färdsätt till arbetet 305 Pendlar till arbetet 306 Kön 307 Medborgarskap 308 Civilstånd 309 Utbildning 310 Arbetsmarknadsgrupp 311 Yrkesarbetande 312 Har aldrig yrkesarbetat 313 Heltids- eller deltidsarbete 314 Subjektiv yrkesgrupp 315 Statlig, kommunal eller privat tjänst 316 Medlem i fackförening 317 Antal familjemedlemmar 318 Barn i hushållet 319 Barn 0-3 år 320 Barn 4-6 år 321 Barn 7-15 år 322 Barn 16-18 år 323 Barn över 18 år 324 Hushållets årsinkomst 325 Bostadsområde 326 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 327 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 328 Tillgång till TV 329 Antal TV-apparater 330 Tillgång till telefon 331 Antal telefoner 332 Tillgång till telefonsvarare 333 Tillgång till mobiltelefon 334 Tillgång till text-TV 335 Tillgång till video 336 Tillgång till kabel-TV 337 Tillgång till parabolantenn 338 Tillgång till persondator 339 Tillgång till mikrovågsugn 340 Tillgång till fax 341 Tillgång till CD-spelare 342 Tillgång till fritidshus 343 Bil 1: Märke 344 Bil 1: Årsmodell 345 Bil 2: Märke 346 Bil 2: Årsmodell 347 Bil 3: Märke 348 Bil 3: Årsmodell 349 PC-utrustning: Modem 350 PC-utrustning: IT-anslutning 351 PC-utrustning: Personlig hemsida 352 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 353 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 354 PC-utrustning: Har ej dator 355 Besökt: Passagen 356 Besökt: Torget 357 Besökt: Stenungsunds kommuns hemsida 358 Besökt: Aftonbladet 359 Besökt: Dnet 360 Besökt: Expressen 361 Besökt: GP-Direkt 362 Besökt: Svenska Dagbladet 363 Besökt: Annan nättidning 364 Besökt: Ej använt Internet

VAR 1 SSD STUDY NR 7433              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 7433


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 003 Loc 6 width 3 SOM-institutet
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄSER BOHUSLÄNINGEN 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 1 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av - Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta 1(1) Bohusläningen 30 1. 6-7 dagar per vecka 22 2. 4-5 dagar per vecka 24 3. 2-3 dagar per vecka 285 4. Mer sällan 99 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 262 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 6 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Läser> Göteborgs-Posten <Se F.1 för fullständig frågetext> 402 1. 6-7 dagar per vecka 66 2. 4-5 dagar per vecka 74 3. 2-3 dagar per vecka 101 4. Mer sällan 25 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 16 1. 6-7 dagar per vecka 8 2. 4-5 dagar per vecka 6 3. 2-3 dagar per vecka 61 4. Mer sällan 295 5. Aldrig 337 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER GT 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 dagar per vecka 29 2. 4-5 dagar per vecka 108 3. 2-3 dagar per vecka 250 4. Mer sällan 89 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 216 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 35 1. 6-7 dagar per vecka 19 2. 4-5 dagar per vecka 51 3. 2-3 dagar per vecka 59 4. Mer sällan 59 5. Aldrig 500 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 21 width 3 MD= 0 or GE 999 1d(1) <Läser> Annan tidning - Tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 63 201. Aftonbladet 1 329. Västerbygden 17 409. Expressen 1 502. Borås Tidning 13 517. Svenska Dagbladet 3 804. Dagen 16 805. Dagens Nyheter 1 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 1 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 1 820. Kungälvs-Posten 1 822. Lilla Edet-Posten 12 852. Dagens Industri 3 855. Stenungssundsposten 27 890. Lokal annonstidning 3 891. Utländsk Dagstidning 1 990. Finanstidningen 50 995. Läser aldrig "annan Tidning" 6 998. Nämnt tidning som ej bär dagstidning (t ex veckotidning) 505 000. Uppgift saknas på delfrågan 1 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄS STENUNGSUNDPOSTEN 2 Loc 24 width 1 MD=9 2 Läser eller tittar Du personligen i Stenungsunds-Posten regelbundet för att följa vad som händer i Stenungsunds kommun - och i så fall hur ofta? Stenungsunds-Posten 10 1. Fyra gånger per vecka 3 2. Tre gånger per vecka 33 3. Två gånger per vecka 181 4. En gång per vecka 107 5. Mer sällan 376 6. Har inte tillgång till tidningen 3 7. Fler än ett svar angivet 13 9. Uppgift saknas
VAR 12 LYSSN PÅ RADIO GBG P4 3 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 3(1) Radio Göteborg P4 142 1. 6-7 dagar per vecka 92 2. 4-5 dagar per vecka 91 3. 2-3 dagar per vecka 174 4. Mer sällan 133 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSN EKONYHETER I SR 3 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) <Tar del av> Ekonyheterna i Sveriges Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 149 1. 6-7 dagar per vecka 108 2. 4-5 dagar per vecka 79 3. 2-3 dagar per vecka 126 4. Mer sällan 119 5. Aldrig 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LYSSN CITY 107 3 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) <Tar del av> City 107 <Se F.3 för fullständig frågetext> 11 1. 6-7 dagar per vecka 29 2. 4-5 dagar per vecka 67 3. 2-3 dagar per vecka 161 4. Mer sällan 277 5. Aldrig 178 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LYSSN NRJ/RADIO ENERGY 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) <Tar del av> NRJ/Radio Energy <Se F.3 för fullständig frågetext> 46 1. 6-7 dagar per vecka 53 2. 4-5 dagar per vecka 101 3. 2-3 dagar per vecka 129 4. Mer sällan 232 5. Aldrig 162 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LYSSNAT MEGAPOL 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) <Tar del av> Megapol <Se F.3 för fullständig frågetext> 58 1. 6-7 dagar per vecka 77 2. 4-5 dagar per vecka 122 3. 2-3 dagar per vecka 134 4. Mer sällan 175 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LYSSN NÄRR STENUNGSUND 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) <Tar del av> Närradion i Stenungsund <Se F.3 för fullständig frågetext> 2 1. 6-7 dagar per vecka 2 2. 4-5 dagar per vecka 6 3. 2-3 dagar per vecka 62 4. Mer sällan 467 5. Aldrig 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 148 1. 6-7 dagar per vecka 159 2. 4-5 dagar per vecka 174 3. 2-3 dagar per vecka 112 4. Mer sällan 55 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 SER PÅ TV4 FYRSTAD/GBG 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) <Tar del av> TV4 Fyrstad/Göteborg <Se F.3 för fullständig frågetext> 51 1. 6-7 dagar per vecka 74 2. 4-5 dagar per vecka 110 3. 2-3 dagar per vecka 225 4. Mer sällan 144 5. Aldrig 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 SER PÅ RIKSNYHETER TV 3 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 3(9) <Tar del av> Riksnyheter i TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 356 1. 6-7 dagar per vecka 161 2. 4-5 dagar per vecka 81 3. 2-3 dagar per vecka 31 4. Mer sällan 23 5. Aldrig 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 3 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 3(10) <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.3 för fullständig frågetext> 142 1. 6-7 dagar per vecka 82 2. 4-5 dagar per vecka 83 3. 2-3 dagar per vecka 110 4. Mer sällan 102 5. Aldrig 204 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄS GP:S BOHUSLÄNSSIDA 4 Loc 35 width 1 MD GE 9 4 Hur ofta läser eller tittar Du personligen på Bohuslänssidan i Göteborgs-Posten? 288 1. 6-7 dagar per vecka 78 2. 4-5 dagar per vecka 82 3. 2-3 dagar per vecka 165 4. Mer sällan 107 5. Aldrig 6 9. Uppgift saknas
VAR 23 LÄSER ANNONSBLAD - NEJ 5 Loc 36 width 1 MD=9 5 Läser Du regelbundet något lokalt annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter? 5(1) Nej 60 1. Markerat 663 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 24 LÄS ANNBL - JA ST-TIDN 5 Loc 37 width 1 MD=9 5(2) <Läser lokalt annonsblad> Ja, Nya ST-Tidningen <Se F.5 för fullständig frågetext> 659 2. Markerat 63 5. Ej markerat 1 7. Fler än ett svar angivet 3 9. Uppgift saknas
VAR 25 LÄS ANNBL-JA ANN TIDN 5 Loc 38 width 1 MD=9 5(3) <Läser lokalt annonsblad> Ja, annan tidning/annonsblad <Se F.5 för fullständig frågetext> 24 3. Markerat 699 5. Ej markerat 3 9. Uppgift saknas
VAR 26 RADIO GBG P4 6 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 6 Om Du tänker på sådant som händer i Stenungsunds kommun, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 6(1) Radio Göteborg P4 69 1. Mycket tillförlitlig 274 2. Ganska tillförlitlig 20 3. Inte särskilt tillförlitlig 10 4. Mindre tillförlitlig 5 5. Inte alls tillförlitlig 238 8. Har ingen uppfattning 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 CITY 107 6 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) <Rapportering från Stenungsunds kommun> City 107 <Se F.6 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket tillförlitlig 44 2. Ganska tillförlitlig 31 3. Inte särskilt tillförlitlig 25 4. Mindre tillförlitlig 13 5. Inte alls tillförlitlig 438 8. Har ingen uppfattning 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 MEGAPOL 6 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) <Rapportering från Stenungsunds kommun> Megapol <Se F.6 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket tillförlitlig 65 2. Ganska tillförlitlig 37 3. Inte särskilt tillförlitlig 29 4. Mindre tillförlitlig 18 5. Inte alls tillförlitlig 408 8. Har ingen uppfattning 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 NÄRRADION STENUNGSUND 6 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) <Rapportering från Stenungsunds kommun> Närradion i Stenungsund <Se F.6 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket tillförlitlig 62 2. Ganska tillförlitlig 12 3. Inte särskilt tillförlitlig 8 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 456 8. Har ingen uppfattning 145 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 VÄSTNYTT I SVT2 6 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) <Rapportering från Stenungsunds kommun> Västnytt i SVT2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket tillförlitlig 350 2. Ganska tillförlitlig 19 3. Inte särskilt tillförlitlig 10 4. Mindre tillförlitlig 3 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 87 8. Har ingen uppfattning 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 TV4 FYRSTAD/GBG 6 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) <Rapportering från Stenungsunds kommun> TV4 Fyrstad/Göteborg <Se F.6 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket tillförlitlig 262 2. Ganska tillförlitlig 30 3. Inte särskilt tillförlitlig 7 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 204 8. Har ingen uppfattning 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 STENUNGSUNDS-POSTEN 6 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) <Rapportering från Stenungsunds kommun> Stenungsunds-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket tillförlitlig 163 2. Ganska tillförlitlig 14 3. Inte särskilt tillförlitlig 12 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 336 8. Har ingen uppfattning 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 BOHUSLÄNINGEN 6 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 6(8) <Rapportering från Stenungsunds kommun> Bohusläningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket tillförlitlig 219 2. Ganska tillförlitlig 32 3. Inte särskilt tillförlitlig 14 4. Mindre tillförlitlig 5 5. Inte alls tillförlitlig 265 8. Har ingen uppfattning 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 NYA ST-TIDNINGEN 6 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 6(9) <Rapportering från Stenungsunds kommun> Nya ST-Tidningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket tillförlitlig 372 2. Ganska tillförlitlig 49 3. Inte särskilt tillförlitlig 17 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 69 8. Har ingen uppfattning 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 GÖTEBORGS-POSTEN 6 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 6(10) <Rapportering från Stenungsunds kommun> Göteborgs-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket tillförlitlig 375 2. Ganska tillförlitlig 47 3. Inte särskilt tillförlitlig 16 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 2 7. Fler än ett svar angivet 79 8. Har ingen uppfattning 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 ARBETET/NYHETERNA 6 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 6(11) <Rapportering från Stenungsunds kommun> Arbetet/Nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket tillförlitlig 74 2. Ganska tillförlitlig 18 3. Inte särskilt tillförlitlig 10 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 430 8. Har ingen uppfattning 152 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 GT 6 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 6(12) <Rapportering från Stenungsunds kommun> GT <Se F.6 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket tillförlitlig 65 2. Ganska tillförlitlig 37 3. Inte särskilt tillförlitlig 29 4. Mindre tillförlitlig 18 5. Inte alls tillförlitlig 408 8. Har ingen uppfattning 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 NYHETSBEV STENUNGSUND 7 Loc 51 width 1 MD=9 7 Vad anser Du om massmediernas nyhetsbevakning av Stenungsunds kommun? 45 1. Helt rättvisande 433 2. Till större delen rättvisande 115 3. Delvis orättvis 6 4. Helt orättvis 109 5. Följer inte mediernas bevakning 18 9. Uppgift saknas
VAR 39 POLITISKT INTRESSE 8 Loc 52 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 8 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 76 1. Mycket intresserad 278 2. Ganska intresserad 280 3. Inte särskilt intresserad 84 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 7 9. Uppgift saknas
VAR 40 POL INTR STENUNGSUND 9 Loc 53 width 1 MD=9 9 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör Stenungsunds kommun? 79 1. Mycket intresserad 342 2. Ganska intresserad 244 3. Inte särskilt intresserad 55 4. Inte alls intresserad 6 9. Uppgift saknas
VAR 41 DEMOKRATI STENUNGSUND 10 Loc 54 width 1 MD GE 9 10 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Stenungsund? 3 1. Mycket nöjd 242 2. Ganska nöjd 334 3. Inte särskilt nöjd 105 4. Inte alls nöjd 42 9. Uppgift saknas
VAR 42 EGEN KOMMUN PROBL 1 11 Loc 55 width 3 MD=999 11 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Lerums kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 11(1) Egen kommun: Problem 1 13 001. Skatten i kommunen 0 003. Andra skatter 1 010. Avgifter och taxor 130 020. Kommunens ekonomi, budgeten 0 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 1 024. Resursfördelningssystemet 0 030. Offentlig sektor 0 040. Kommunal service allmänt 1 050. Sociala frågor 0 051. Sociala frågor: Socialbidrag 45 060. Äldreomsorg (allmänt) 14 070. Sjukvården allmänt 0 077. Handikappfrågor 0 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 63 080. Skolan, utbildning 3 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 1 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 7 088. Alkohol/narkotika/droger 20 090. Barnomsorgen 0 100. Kultur 1 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 9 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 4 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 4 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafiken 0 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 1 126. Kommunikation/trafik: Järnväg/dubbelspår 3 130. Gator/vägar/renhållning/parker 2 140. Bostäder (allmänt) 2 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 9 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 1 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 48 150. Miljöfrågor 1 160. Politiker (allmänt) 23 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 0 170. Byråkrati, tillgänglighet 1 175. Information till medborgarna 2 180. Nedskärningar allmänt 4 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 4 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 9 184. Nedskärningar: Inom skolan 0 185. Nedskärningar: Inom kultur 0 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 0 201. Lokal fråga respektive stadsdel/kommun 55 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 6 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 4 235. Lag och ordning/brottslighet 0 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 2 240. Invandrar/flyktingfrågor 2 270. Demokrati 0 280. Etik, moral 1 290. Fallskärmsavtal 1 300. Elförsörjning/elpriser 24 310. 1 500. Övrigt 3 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 1 510. Svaret = alla frågor är viktiga 2 511. Svaret = inget är viktigt 4 888. Vet ej 192 999. Uppgift saknas
VAR 43 EGEN KOMMUN PROBL 2 11 Loc 58 width 3 MD= 0 or GE 999 11(2) Egen kommun: Problem 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 5 001. Skatten i kommunen 4 010. Avgifter och taxor 35 020. Kommunens ekonomi, budgeten 2 024. Resursfördelningssystemet 1 031. Privatisering/avreglering 2 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 45 060. Äldreomsorg (allmänt) 24 070. Sjukvården allmänt 2 077. Handikappfrågor 55 080. Skolan, utbildning 2 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 5 088. Alkohol/narkotika/droger 39 090. Barnomsorgen 1 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 1 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 1 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 2 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 12 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 8 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 1 130. Gator/vägar/renhållning/parker 1 131. Gator/vägar/renhållning/parker: Parkering 1 140. Bostäder (allmänt) 6 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 6 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 38 150. Miljöfrågor 3 160. Politiker (allmänt) 14 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 2 175. Information till medborgarna 4 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 4 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 7 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 27 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 2 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 8 235. Lag och ordning/brottslighet 2 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 1 237. Lag och ordning: Gatuvåld, våld allmänt 6 240. Invandrar/flyktingfrågor 1 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 2 280. Etik, moral 1 290. Fallskärmsavtal 2 300. Elförsörjning/elpriser 2 301. 15 310. 2 500. Övrigt 3 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 3 995. Vet ej 118 000. Frågan ej tillämplig 192 999. Uppgift saknas
VAR 44 EGEN KOMMUN PROBL 3 11 Loc 61 width 3 MD= 0 or GE 999 11(3) Egen kommun: Problem 3 <Se F.11 för fullständig frågetext> 1 001. Skatten i kommunen 1 010. Avgifter och taxor 20 020. Kommunens ekonomi, budgeten 3 024. Resursfördelningssystemet 1 031. Privatisering/avreglering 1 040. Kommunal service allmänt 4 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 37 060. Äldreomsorg (allmänt) 17 070. Sjukvården allmänt 2 077. Handikappfrågor 35 080. Skolan, utbildning 4 088. Alkohol/narkotika/droger 11 090. Barnomsorgen 2 100. Kultur 1 110. Fritids/idrottsfrågor 8 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 6 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 2 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 2 126. Kommunikation/trafik: Järnväg/dubbelspår 2 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 2 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 27 150. Miljöfrågor 4 160. Politiker (allmänt) 11 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 1 175. Information till medborgarna 3 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 1 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 5 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 191. Nedskärningar: Inom ungdomsverksamheten 24 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 5 230. Näringslivet i kommunen (varvat etc) 4 235. Lag och ordning/brottslighet 2 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 3 240. Invandrar/flyktingfrågor 0 250. Regionfrågor 1 270. Demokrati 2 280. Etik, moral 1 300. Elförsörjning/elpriser 3 310. 1 500. Övrigt 1 505. Övriga rikspolitiska frågor 3 506. Övrigt: Omsorg (allmänt, ej specificerat) 3 995. Vet ej 262 000. Frågan ej tillämplig 192 999. Uppgift saknas
VAR 45 BÄSTA PARTI KOMMUNPOL 12 Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 99 12 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 12(1) Bästa parti i kommunalpolitiken 32 01. Vänsterpartiet 160 02. Socialdemokraterna 55 03. Centerpartiet 60 04. Folkpartiet 144 05. Moderaterna 16 06. Kristdemokraterna 30 07. Miljöpartiet 31 08. Annat parti 4 77. Fler än ett svar angivet 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 137 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 BÄSTA PARTI RIKSPOL 12 Loc 66 width 2 MD= 0 or GE 99 12(2) Bästa parti i rikspolitiken <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 01. Vänsterpartiet 171 02. Socialdemokraterna 30 03. Centerpartiet 27 04. Folkpartiet 180 05. Moderaterna 24 06. Kristdemokraterna 32 07. Miljöpartiet 25 08. Annat parti 10 77. Fler än ett svar angivet 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 137 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 13 Loc 68 width 1 MD GE 9 13 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Stenungsund sköter sin uppgift? 3 1. Mycket bra 77 2. Ganska bra 207 3. Varken bra eller dåligt 192 4. Ganska dåligt 122 5. Mycket dåligt 114 6. Ingen uppfattning 1 7. Fler än ett svar angivet 10 9. Uppgift saknas
VAR 48 MINSKA OFFENT SEKTOR 14 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 14 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 14(1) Minska den offentliga sektorn 64 1. Mycket bra förslag 105 2. Ganska bra förslag 150 3. Varken bra eller dåligt förslag 166 4. Ganska dåligt förslag 179 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 14 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) Höja kvaliten på den kommunala servicen <Se F.14 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket bra förslag 290 2. Ganska bra förslag 89 3. Varken bra eller dåligt förslag 14 4. Ganska dåligt förslag 8 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 PRIVATISE KOM VERKS 14 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) Överföra kommunal affärsverksamhet, t ex energiverk, i privata händer <Se F.14 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket bra förslag 117 2. Ganska bra förslag 150 3. Varken bra eller dåligt förslag 147 4. Ganska dåligt förslag 167 5. Mycket dåligt förslag 3 7. Fler än ett svar angivet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 SJUKVÅRD I PRIV REGI 14 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.14 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket bra förslag 106 2. Ganska bra förslag 147 3. Varken bra eller dåligt förslag 182 4. Ganska dåligt förslag 199 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 ÖKAD SATSN FRISKOLOR 14 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) Satsa mer på friskolor <Se F.14 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket bra förslag 142 2. Ganska bra förslag 236 3. Varken bra eller dåligt förslag 133 4. Ganska dåligt förslag 107 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 PRIVAT ÄLDREOMSORG 14 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 14(6) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.14 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket bra förslag 73 2. Ganska bra förslag 145 3. Varken bra eller dåligt förslag 175 4. Ganska dåligt förslag 258 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 14 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 14(7) Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.14 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket bra förslag 52 2. Ganska bra förslag 89 3. Varken bra eller dåligt förslag 158 4. Ganska dåligt förslag 359 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 SKATTEHÖJNING 14 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 14(8) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.14 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket bra förslag 166 2. Ganska bra förslag 189 3. Varken bra eller dåligt förslag 131 4. Ganska dåligt förslag 138 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 14 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 14(8) Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.14 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra förslag 77 2. Ganska bra förslag 191 3. Varken bra eller dåligt förslag 230 4. Ganska dåligt förslag 158 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 HÖJDA KOM AVGIFTER 14 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 14(10) Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.14 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket bra förslag 166 2. Ganska bra förslag 229 3. Varken bra eller dåligt förslag 144 4. Ganska dåligt förslag 98 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 BEVARA SVARTEDALEN 14 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 14(11) Bevara Svartedalen som friluftsområde <Se F.14 för fullständig frågetext> 479 1. Mycket bra förslag 136 2. Ganska bra förslag 59 3. Varken bra eller dåligt förslag 6 4. Ganska dåligt förslag 9 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 KOMMUNEN ANSV ARBLÖSH 14 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 14(12) Låta kommunen ta hela ansvaret för arbetslösheten <Se F.14 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket bra förslag 89 2. Ganska bra förslag 223 3. Varken bra eller dåligt förslag 170 4. Ganska dåligt förslag 119 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 SEXTIMMARS ARBETSDAG 14 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 14(13) Införa sextimmars arbetsdag <Se F.14 för fullständig frågetext> 228 1. Mycket bra förslag 168 2. Ganska bra förslag 118 3. Varken bra eller dåligt förslag 80 4. Ganska dåligt förslag 93 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 FINANS BARNOMSORGEN 15 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 15 Offentlig service finansieras huvudsakligen av skattebetalarna genom skatter och genom avgifter från nyttjarna. Hur ansed Du att följande serviceområden bör finansieras? 15(1) Barnomsorgen 64 1. Mycket mer genom skatter 144 2. Något mer genom skatter 318 3. Som idag 108 4. Något mer genom avgifter 36 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 FINANS FRITID/KULTUR 15 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 15(2) <Finansiering> Fritid/kultur <Se F.15 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket mer genom skatter 77 2. Något mer genom skatter 298 3. Som idag 201 4. Något mer genom avgifter 69 5. Mycket mer genom avgifter 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 FINANS SJUKVÅRD 15 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 15(3) <Finansiering> Hälso- och sjukvård <Se F.15 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket mer genom skatter 236 2. Något mer genom skatter 262 3. Som idag 33 4. Något mer genom avgifter 12 5. Mycket mer genom avgifter 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 FINANS KOLLEKTIVTRAF 15 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 15(4) <Finansiering> Kollektivtrafik <Se F.15 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket mer genom skatter 99 2. Något mer genom skatter 362 3. Som idag 120 4. Något mer genom avgifter 45 5. Mycket mer genom avgifter 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 FINANS UTBILDNING 15 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 15(5) <Finansiering> Utbildning <Se F.15 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket mer genom skatter 172 2. Något mer genom skatter 312 3. Som idag 72 4. Något mer genom avgifter 25 5. Mycket mer genom avgifter 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 FINANS ÄLDREOMSORG 15 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 15(6) <Finansiering> Äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket mer genom skatter 252 2. Något mer genom skatter 217 3. Som idag 30 4. Något mer genom avgifter 9 5. Mycket mer genom avgifter 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 KOMMUNAL BARNOMSORG 16 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 16 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig utnyttjar. (Om två kryss koda det lägsta) 16(1) Kommunal barnomsorg 77 1. Utnyttjar själv 158 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 422 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 16 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 91 1. Utnyttjar själv 229 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 339 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 KOMMUNAL GYMNASIESK 16 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.16 för fullständig frågetext> 55 1. Utnyttjar själv 154 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 427 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 BARNAVÅRDSCENTRAL 16 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.16 för fullständig frågetext> 98 1. Utnyttjar själv 175 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 377 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 VÅRDCENTRAL 16 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.16 för fullständig frågetext> 541 1. Utnyttjar själv 85 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 66 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 SJUKHUSVÅRD 16 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 299 1. Utnyttjar själv 122 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 230 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 PRIVATLÄKARE 16 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.16 för fullständig frågetext> 112 1. Utnyttjar själv 52 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 464 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 FOLKTANDVÅRD 16 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 374 1. Utnyttjar själv 167 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 129 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 PRIVATTANDLÄKARE 16 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 16(9) <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.16 för fullständig frågetext> 285 1. Utnyttjar själv 133 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 245 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 ARBETSFÖRMEDLING 16 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 16(10) <Serviceutnyttjande> Arbetsförmedling <Se F.16 för fullständig frågetext> 87 1. Utnyttjar själv 145 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 415 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 ÄLDREOMSORG 16 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 16(11) <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 8 1. Utnyttjar själv 103 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 530 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 SOCIALTJÄNST 15 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 16(12) <Serviceutnyttjande> Socialtjänst/socialbidrag <Se F.16 för fullständig frågetext> 16 1. Utnyttjar själv 43 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 583 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 FÄRDTJÄNST 16 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 16(13) <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.16 för fullständig frågetext> 14 1. Utnyttjar själv 105 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 528 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 HANDIKAPPOMSORG 16 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 16(14) <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 11 1. Utnyttjar själv 39 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 591 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 KOLLEKTIVTRAFIK 16 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 16(15) <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.16 för fullständig frågetext> 247 1. Utnyttjar själv 180 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 230 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 IDROTTSANLÄGGNINGAR 16 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 16(16) <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.16 för fullständig frågetext> 303 1. Utnyttjar själv 177 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 177 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 BIBLIOTEK 16 Loc 104 width 2 MD= 0 or GE 9 16(17) <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 488 01. Utnyttjar själv 118 02. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 78 05. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 1 11. 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 11 09. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 KULTURAKTIVITETER 16 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 16(18) <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.16 för fullständig frågetext> 283 1. Utnyttjar själv 140 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 232 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 FRITIDSVERKSAMHET 16 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 16(19) <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.16 för fullständig frågetext> 257 1. Utnyttjar själv 185 2. Utnyttjar ej själv, men nära anhörig utnyttjar 217 5. Varken jag själv eller nära anhörig utnyttjar 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 BEKANT KOM.POLITIKER 17 Loc 108 width 1 MD=9 17 Är Du personligen bekant med någon kommunpolitiker i Stenungsund? 206 1. Ja 493 5. Nej 27 9. Uppgift saknas
VAR 87 NÖJD KOM BARNOMSORG 18 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 18 Vad anser Du om servicen i Stenungsund på följande områden: 18(1) Kommunal barnomsorg 43 1. Mycket nöjd 84 2. Ganska nöjd 99 3. Varken nöjd eller missnöjd 38 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 403 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 18 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket nöjd 131 2. Ganska nöjd 109 3. Varken nöjd eller missnöjd 88 4. Ganska missnöjd 32 5. Mycket missnöjd 298 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 18 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 18(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket nöjd 99 2. Ganska nöjd 103 3. Varken nöjd eller missnöjd 54 4. Ganska missnöjd 34 5. Mycket missnöjd 373 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 NÖJD BVC 18 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 18(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.18 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket nöjd 110 2. Ganska nöjd 70 3. Varken nöjd eller missnöjd 8 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 422 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 NÖJD VÅRDCENTRAL 18 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 18(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.18 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket nöjd 286 2. Ganska nöjd 137 3. Varken nöjd eller missnöjd 79 4. Ganska missnöjd 39 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 58 8. Vet ej 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 NÖJD SJUKHUSVÅRD 18 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 18(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.18 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket nöjd 178 2. Ganska nöjd 117 3. Varken nöjd eller missnöjd 31 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 254 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 NÖJD PRIVATLÄKARE 18 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 18(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.18 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket nöjd 47 2. Ganska nöjd 45 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 534 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 NÖJD FOLKTANDVÅRD 18 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 18(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.18 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket nöjd 221 2. Ganska nöjd 83 3. Varken nöjd eller missnöjd 21 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 214 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 18 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 18(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.18 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket nöjd 115 2. Ganska nöjd 38 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 382 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 NÖJD ARBETSFÖRMEDLING 18 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 18(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Arbetsförmedling <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket nöjd 33 2. Ganska nöjd 79 3. Varken nöjd eller missnöjd 63 4. Ganska missnöjd 82 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 418 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 NÖJD ÄLDREOMSORG 18 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 18(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket nöjd 40 2. Ganska nöjd 65 3. Varken nöjd eller missnöjd 47 4. Ganska missnöjd 38 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 486 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 NÖJD SOCIALTJÄNST 18 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 18(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst/socialbidrag <Se F.18 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket nöjd 20 2. Ganska nöjd 39 3. Varken nöjd eller missnöjd 23 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 563 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 NÖJD FÄRDTJÄNST 18 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 18(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.18 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket nöjd 26 2. Ganska nöjd 35 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 0 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 596 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 18 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 18(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket nöjd 23 2. Ganska nöjd 33 3. Varken nöjd eller missnöjd 8 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 601 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 18 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 18(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.18 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket nöjd 230 2. Ganska nöjd 121 3. Varken nöjd eller missnöjd 55 4. Ganska missnöjd 49 5. Mycket missnöjd 165 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 18 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 18(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.18 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket nöjd 261 2. Ganska nöjd 129 3. Varken nöjd eller missnöjd 24 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 181 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 NÖJD BIBLIOTEK 18 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 18(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.18 för fullständig frågetext> 338 1. Mycket nöjd 208 2. Ganska nöjd 62 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 72 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 NÖJD KULTURAKTIVITET 18 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 18(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktiviteter <Se F.18 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket nöjd 182 2. Ganska nöjd 175 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 225 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 18 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 18(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.18 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket nöjd 188 2. Ganska nöjd 152 3. Varken nöjd eller missnöjd 27 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 240 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 NÖJD MILJÖVÅRD 18 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 18(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.18 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket nöjd 91 2. Ganska nöjd 222 3. Varken nöjd eller missnöjd 96 4. Ganska missnöjd 37 5. Mycket missnöjd 224 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 18 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 18(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång till bostäder <Se F.18 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket nöjd 172 2. Ganska nöjd 146 3. Varken nöjd eller missnöjd 26 4. Ganska missnöjd 23 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 253 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 18 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 18(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.18 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket nöjd 284 2. Ganska nöjd 197 3. Varken nöjd eller missnöjd 65 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 49 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NÖJD PARKSKÖTSEL 18 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 18(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Skötsel av parker/grönområden <Se F.18 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket nöjd 317 2. Ganska nöjd 166 3. Varken nöjd eller missnöjd 27 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 71 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NÖJD RENHÅLLNING 18 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 18(24) <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.18 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket nöjd 319 2. Ganska nöjd 204 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 36 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NÖJD MÖJLIGH FÅ JOBB 18 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 18(25) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.18 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket nöjd 35 2. Ganska nöjd 109 3. Varken nöjd eller missnöjd 79 4. Ganska missnöjd 140 5. Mycket missnöjd 321 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NÖJD KOM INFORMATION 18 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 18(26) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal information <Se F.18 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket nöjd 142 2. Ganska nöjd 292 3. Varken nöjd eller missnöjd 86 4. Ganska missnöjd 66 5. Mycket missnöjd 91 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NÖJD ELDISTRIBUTION 18 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 18(27) <Omdöme om servicen i egen kommun> Eldistribution <Se F.18 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket nöjd 151 2. Ganska nöjd 184 3. Varken nöjd eller missnöjd 101 4. Ganska missnöjd 115 5. Mycket missnöjd 99 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 SERVICE SATSA PÅ 19 Loc 136 width 2 MD=99 19 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Stenungsunds kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 40 01. Kommunal barnomsorg 118 02. Kommunal grundskola 27 03. Kommunal gymnasieskola 5 04. Barnavårdscentral 32 05. Vårdcentral 15 06. Sjukhusvård 4 07. Privatläkare 2 08. Folktandvård 0 09. Privattandläkare 20 10. Arbetsförmedling 153 11. Äldreomsorg 5 12. Socialtjänst/socialbidrag 1 13. Färdtjänst 8 14. Handikappomsorg 20 15. Kollektivtrafik 15 16. Idrottsanläggningar 5 17. Bibliotek 6 18. Kulturaktivitet 15 19. Fritidsverksamhet 33 20. Miljövård 2 21. Bostadstillgång 12 22. Gator och vägar 1 23. Parkskötsel 1 24. Renhållning offentliga platser 109 25. Möjlighet få jobb 5 26. Kommunal information 12 27. Eldistribution 1 88. 59 99. Uppgift saknas
VAR 115 SERVICE MINSKA PÅ 20 Loc 138 width 2 MD=99 20 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Stenungsunds kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 5 01. Kommunal barnomsorg 9 02. Kommunal grundskola 0 03. Kommunal gymnasieskola 4 04. Barnavårdscentral 0 05. Vårdcentral 1 06. Sjukhusvård 42 07. Privatläkare 0 08. Folktandvård 43 09. Privattandläkare 24 10. Arbetsförmedling 2 11. Äldreomsorg 68 12. Socialtjänst/socialbidrag 7 13. Färdtjänst 2 14. Handikappomsorg 13 15. Kollektivtrafik 35 16. Idrottsanläggningar 14 17. Bibliotek 167 18. Kulturaktivitet 33 19. Fritidsverksamhet 8 20. Miljövård 57 21. Bostadstillgång 11 22. Gator och vägar 27 23. Parkskötsel 5 24. Renhållning offentliga platser 0 25. Möjlighet få jobb 33 26. Kommunal information 2 27. Eldistribution 2 88. 112 99. Uppgift saknas
VAR 116 SERVICE STENUNGSUND 21 Loc 140 width 1 MD GE 9 21 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Stenungsunds kommun? 11 1. Mycket bra 250 2. Ganska bra 252 3. Varken bra eller dåligt 71 4. Ganska dåligt 25 5. Mycket dåligt 96 8. Ingen uppfattning 21 9. Uppgift saknas
VAR 117 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 22 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 22 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 22(1) Hälso- och sjukvård 9 1. Mycket goda möjligheter 31 2. Ganska goda möjligheter 82 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 147 4. Ganska dåliga möjligheter 222 5. Mycket dåliga möjligheter 199 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 PÅVERKA BARNOMSORG 22 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.22 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 42 2. Ganska goda möjligheter 83 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 103 4. Ganska dåliga möjligheter 162 5. Mycket dåliga möjligheter 287 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 PÅVERKA GRUNDSKOLA 22 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 22(3) <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.22 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 36 2. Ganska goda möjligheter 97 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 111 4. Ganska dåliga möjligheter 167 5. Mycket dåliga möjligheter 264 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 22 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 22(4) <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.22 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket goda möjligheter 26 2. Ganska goda möjligheter 86 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 91 4. Ganska dåliga möjligheter 161 5. Mycket dåliga möjligheter 307 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 22 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 22(5) <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket goda möjligheter 21 2. Ganska goda möjligheter 91 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 87 4. Ganska dåliga möjligheter 175 5. Mycket dåliga möjligheter 308 8. Ingen uppfattning 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 PÅVERKA FRITID/KULTUR 22 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 22(6) <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.22 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket goda möjligheter 49 2. Ganska goda möjligheter 145 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 87 4. Ganska dåliga möjligheter 142 5. Mycket dåliga möjligheter 245 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 PÅVERKA PLANFRÅGOR 22 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 22(7) <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket goda möjligheter 26 2. Ganska goda möjligheter 83 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 96 4. Ganska dåliga möjligheter 184 5. Mycket dåliga möjligheter 284 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 22 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 22(8) <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänst <Se F.22 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 9 2. Ganska goda möjligheter 62 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 84 4. Ganska dåliga möjligheter 191 5. Mycket dåliga möjligheter 329 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 PÅVERKA MILJÖVÅRD 22 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 22(9) <Möjlighet att vid behov påverka> Miljövård <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket goda möjligheter 36 2. Ganska goda möjligheter 127 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 85 4. Ganska dåliga möjligheter 157 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 271 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 PÅVERKA ARBETSFÖRMEDL 22 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 22(10) <Möjlighet att vid behov påverka> Arbetsförmedling <Se F.22 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket goda möjligheter 12 2. Ganska goda möjligheter 61 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 79 4. Ganska dåliga möjligheter 213 5. Mycket dåliga möjligheter 310 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 PRIVPERS PÅVERK VERKS 23 Loc 151 width 1 MD=9 23(1) Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet? 23(1.1) Ja, som privatperson 598 0. Ej markerat 98 1. Markerat 3 7. Fler än ett svar angivet 27 9. Uppgift saknas
VAR 128 I ARB PÅVERKAT VERKS 23 Loc 152 width 1 MD=9 23(1.2) Ja, i mitt arbete <Se F.23(1) för fullständig frågetext> 651 0. Ej markerat 48 2. Markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 129 EJ PÅVERK KOMMU VERKS 23 Loc 153 width 1 MD=9 23(1.3) Nej <Se F.23(1) för fullständig frågetext> 148 0. Ej markerat 551 3. Markerat 27 9. Uppgift saknas
VAR 130 PÅVERKAT BARNOMSORG 23 Loc 154 width 2 MD GE 99 23(2) Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 23(2.1) (OM JA) Barnomsorg 667 00. Ej markerat 32 01. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 131 PÅVERKAT KULTUR 23 Loc 156 width 2 MD GE 99 23(2.2) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Fritidsfrågor/kultur <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 683 00. Ej markerat 16 02. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 132 PÅVERKAT GRUNDSKOLA 23 Loc 158 width 2 MD GE 99 23(2.3) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Grundskola <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 660 00. Ej markerat 39 03. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 133 PÅVERK GYMNASIESKOLA 23 Loc 160 width 2 MD GE 99 23(2.4) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Gymnasieskola <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 680 00. Ej markerat 19 04. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 134 PÅVERKAT SJUKVÅRD 23 Loc 162 width 2 MD GE 99 23(2.5) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Hälso- och sjukvård <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 682 00. Ej markerat 17 05. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 135 PÅVERKAT PARKSKÖTSEL 23 Loc 164 width 2 MD GE 99 23(2.6) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Skötsel av parker och grönområden <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 693 00. Ej markerat 6 06. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 136 PÅVERKAT SOCIALTJÄNST 23 Loc 166 width 2 MD GE 99 23(2.7) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Socialtjänst <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 693 00. Ej markerat 6 07. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 137 PÅVERKAT TRAFIKFRÅGOR 23 Loc 168 width 2 MD GE 99 23(2.8) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Trafikfrågor <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 683 00. Ej markerat 16 08. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 138 PÅVERKAT ÄLDREOMSORG 23 Loc 170 width 2 MD GE 99 23(2.9) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Äldreomsorg <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 676 00. Ej markerat 23 09. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 139 PÅVERKAT ANNAN VERKS 23 Loc 172 width 2 MD GE 99 23(2.10) (OM JA) <Påverkat verksamhet> Annan <Se F.23(2) för fullständig frågetext> 674 00. Ej markerat 25 10. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 140 SÄTT-KONT M PERSONAL 23 Loc 174 width 2 MD=99 23(3) På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 23(3.1) <Sätt påverkat> Kontakt med personal 654 00. Ej markerat 45 01. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 141 SÄTT-KONTAKT M TJ.MÄN 23 Loc 176 width 2 MD=99 23(3.2) <Sätt påverkat> Kontakt med tjänstemän <Se F.23(3) för fullständig frågetext> 639 00. Ej markerat 60 02. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 142 SÄTT-KONT M POLITIKER 23 Loc 178 width 2 MD=99 23(3.3) <Sätt påverkat> Kontakt med politiker <Se F.23(3) för fullständig frågetext> 663 00. Ej markerat 36 03. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 143 SÄTT-KONT M MASSMEDIA 23 Loc 180 width 2 MD=99 23(3.4) <Sätt påverkat> Kontakt med tidning, radio eller TV <Se F.23(3) för fullständig frågetext> 687 00. Ej markerat 12 04. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 144 SÄTT-ARB POLIT PARTI 23 Loc 182 width 2 MD=99 23(3.5) <Sätt påverkat> Arbete i ett politiskt parti <Se F.23(3) för fullständig frågetext> 683 00. Ej markerat 16 05. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 145 SÄTT-ARB ANN ORGANISA 23 Loc 184 width 2 MD=99 23(3.6) <Sätt påverkat> Arbete i annan organisation <Se F.23(3) för fullständig frågetext> 687 00. Ej markerat 12 06. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 146 SÄTT-DELT DEMONSTRATI 23 Loc 186 width 2 MD=99 23(3.7) <Sätt påverkat> Skrev på protestlista eller deltog i demonstration <Se F.23(3) för fullständig frågetext> 674 00. Ej markerat 25 07. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 147 SÄTT-MÖTESD KOM VERKS 23 Loc 188 width 2 MD=99 23(3.8) <Sätt påverkat> Deltog i möte om kommunens verksamhet <Se F.23(3) för fullständig frågetext> 675 00. Ej markerat 24 08. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 148 SÄTT - ANNAT 23 Loc 190 width 2 MD=99 23(3.9) <Sätt påverkat> Annat sätt <Se F.23(3) för fullständig frågetext> 678 00. Ej markerat 21 09. Markerat 27 99. Uppgift saknas
VAR 149 PÅVERKANSFRAMGÅNG 23 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 12 1. Ja 46 2. Ja, delvis 84 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 23 8. Vet ej 533 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 SAMV KOMMUNENS ORGAN 24 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 24 Stenungsunds kommun har under senare år förändrat sin organisation. Vad anser Du om nedanstående förändringar? 24(1) 4S-projekt med ökad samverkan mellan kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen 61 1. Mycket positiv 129 2. Ganska positiv 116 3. Varken positiv eller negativ 41 4. Ganska negativ 27 5. Mycket negativ 1 7. Fler än ett svar angivet 327 8. Ingen uppfattning 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 FÖRÄNDR KOMFULLM ARB 24 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) Förändring av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens arbetssätt och organisation <Se F.24 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket positiv 64 2. Ganska positiv 131 3. Varken positiv eller negativ 44 4. Ganska negativ 35 5. Mycket negativ 1 7. Fler än ett svar angivet 404 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 POL UPPD STENUNGSUND 25 Loc 195 width 1 25 Skulle Du kunna tänka Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 39 1. Ja, absolut 126 2. Ja, kanske 260 3. Nej, troligen inte 283 4. Nej, absolut inte
VAR 153 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 26 Loc 196 width 1 MD GE 9 26 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg 95 1. Ja, absolut 226 2. Ja, kanske 167 3. Nej, troligen inte 178 4. Nej, absolut inte 60 9. Uppgift saknas
VAR 154 FRIV INS: BARNOMSORG 27 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 27 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 27(1) Barnomsorg 29 1. Ja, regelbundet 223 2. Ja, någon gång 189 3. Nej, knappast 200 4. Nej, absolut inte 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 FRIV INS: GRUNDSKOLA 27 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Frivillig insats> Grundskola <Se F.27 för fullständig frågetext> 28 1. Ja, regelbundet 222 2. Ja, någon gång 186 3. Nej, knappast 198 4. Nej, absolut inte 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 FRIV INS: GYMNASIESK 27 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Frivillig insats> Gymnasieskola <Se F.27 för fullständig frågetext> 20 1. Ja, regelbundet 170 2. Ja, någon gång 218 3. Nej, knappast 216 4. Nej, absolut inte 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 27 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.27 för fullständig frågetext> 21 1. Ja, regelbundet 266 2. Ja, någon gång 207 3. Nej, knappast 166 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 FRIV INS: HANDIKAPPOM 27 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.27 för fullständig frågetext> 15 1. Ja, regelbundet 217 2. Ja, någon gång 225 3. Nej, knappast 178 4. Nej, absolut inte 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 27 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.27 för fullständig frågetext> 7 1. Ja, regelbundet 111 2. Ja, någon gång 281 3. Nej, knappast 229 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 FRIV INS: FRITIDSVERK 27 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 27(7) <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.27 för fullständig frågetext> 77 1. Ja, regelbundet 301 2. Ja, någon gång 146 3. Nej, knappast 130 4. Nej, absolut inte 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 FRIV INS: KULTURVERKS 27 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 27(8) <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.27 för fullständig frågetext> 38 1. Ja, regelbundet 207 2. Ja, någon gång 212 3. Nej, knappast 180 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 FRIV INS: MOT VÅLD MM 27 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 27(9) <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.27 för fullständig frågetext> 56 1. Ja, regelbundet 325 2. Ja, någon gång 147 3. Nej, knappast 121 4. Nej, absolut inte 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 FRIV INS: INV INTEGR 27 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 27(10) <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.27 för fullständig frågetext> 30 1. Ja, regelbundet 170 2. Ja, någon gång 241 3. Nej, knappast 191 4. Nej, absolut inte 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 27 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 27(11) <Frivillig insats> Skötsel av parker och grönområden <Se F.27 för fullständig frågetext> 10 1. Ja, regelbundet 156 2. Ja, någon gång 239 3. Nej, knappast 230 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 BES KOMFULLM STENUNGS 28 Loc 208 width 1 MD=9 28 Har Du besökt ett sammanträde med kommunfullmäktige i Stenungsund? 70 1. Ja, flera gånger 120 2. Ja, en gång 519 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 166 STENUNG: KORR BEHANDL 29 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 29 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med de anställda inom Stenungsunds kommuns olika verksamheter, hur tycker Du att följande påståenden stämmer överens med Din egen uppfattning? 29(1) Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad 86 1. Stämmer mycket bra 277 2. Stämmer ganska bra 52 3. Stämmer ganska dåligt 39 4. Stämmer mycket dåligt 226 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 STENUNGS RÄTT PERSON 29 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) <Kontakt kommunen> Jag har haft svårt att hitta rätt person <Se F.29 för fullständig frågetext> 46 1. Stämmer mycket bra 111 2. Stämmer ganska bra 145 3. Stämmer ganska dåligt 107 4. Stämmer mycket dåligt 247 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 STENUNGS: BRA BEMÖTT 29 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) <Kontakt kommunen> Jag har fått ett bra bemötande <Se F.29 för fullständig frågetext> 79 1. Stämmer mycket bra 275 2. Stämmer ganska bra 60 3. Stämmer ganska dåligt 27 4. Stämmer mycket dåligt 225 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 STENUNGS: SKRIVELSER 27 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) <Kontakt kommunen> Skrivelser och andra meddelanden har varit svåra att förstå <Se F.29 för fullständig frågetext> 43 1. Stämmer mycket bra 102 2. Stämmer ganska bra 134 3. Stämmer ganska dåligt 92 4. Stämmer mycket dåligt 290 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 STENUNGS: KUNNIGA TJ 29 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) <Kontakt kommunen> De anställda har varit kunniga <Se F.29 för fullständig frågetext> 36 1. Stämmer mycket bra 231 2. Stämmer ganska bra 91 3. Stämmer ganska dåligt 46 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 251 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 STENUNGS: FÄRRE ANST 29 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) <Kontakt kommunen> Kommunen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.29 för fullständig frågetext> 68 1. Stämmer mycket bra 98 2. Stämmer ganska bra 78 3. Stämmer ganska dåligt 87 4. Stämmer mycket dåligt 330 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 MEDLEM FACKFÖRENING 30 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 30 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. (Om mer än ett kryss - koda det högsta) 30(1) Facklig organisation 46 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 111 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 232 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 281 5. Icke medlem 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 MEDLEM IDROTTSFÖREN 30 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) <Medlemskap> Idrotts- och friluftsförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 82 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 74 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 139 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 360 5. Icke medlem 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 MEDLEM KONSUMENTKOOP 30 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.30 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 212 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 439 5. Icke medlem 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 30 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 25 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 65 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 112 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 469 5. Icke medlem 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 MEDLEM KULTURFÖRENING 30 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 30(5) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.30 för fullständig frågetext> 24 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 43 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 33 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 557 5. Icke medlem 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 MEDLEM POLITISK PARTI 30 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 30(6) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.30 för fullständig frågetext> 10 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 16 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 24 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 609 5. Icke medlem 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 MEDLEM MOTORORG 30 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 30(7) <Medlemskap> Motororganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 46 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 603 5. Icke medlem 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 MEDLEM MILJÖORGANISAT 30 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 30(8) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 6 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 41 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 607 5. Icke medlem 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 MEDLEM PENSIONÄRSORG 30 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 30(9) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 33 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 18 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 615 5. Icke medlem 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 30 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 30(10) <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation (t ex Röda korset) <Se F.30 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 12 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 70 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 576 5. Icke medlem 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 30 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 30(11) <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 11 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 28 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 40 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 575 5. Icke medlem 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 MEDLEM KVINNOORG 30 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 30(12) <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 3 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 643 5. Icke medlem 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 MEDLEM LOK AKTGRUPP 30 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 30(13) <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 3 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 642 5. Icke medlem 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 MEDLEM ANNAN FÖRENING 30 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 30(14) <Medlemskap> Annan förening <Se F.30 för fullständig frågetext> 66 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 72 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 53 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 448 5. Icke medlem 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 OMDÖME A ANDERSSON 31 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 99 31 Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Stenungsunds kommun på nedanstående skala? 31(1) Anita Andersson 11 01. -5 Ogillar starkt 4 02. -4 9 03. -3 7 04. -2 5 05. -1 131 06. 0 Varken gillar eller ogillar 17 07. +1 15 08. +2 26 09. +3 24 10. +4 21 11. +5 Gillar starkt 400 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 OMDÖME OVE ANDERSSON 31 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 99 31(2) <Omdöme om politiker i egen kommun> Ove Andersson <Se F.31 för fullständig frågetext> 28 01. -5 Ogillar starkt 15 02. -4 9 03. -3 12 04. -2 14 05. -1 150 06. 0 Varken gillar eller ogillar 22 07. +1 30 08. +2 36 09. +3 16 10. +4 19 11. +5 Gillar starkt 324 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 7 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 OMDÖME M BEYER 31 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 99 31(3) <Omdöme om politiker i egen kommun> Marianne Beyer <Se F.31 för fullständig frågetext> 23 01. -5 Ogillar starkt 12 02. -4 11 03. -3 10 04. -2 10 05. -1 142 06. 0 Varken gillar eller ogillar 25 07. +1 28 08. +2 23 09. +3 18 10. +4 17 11. +5 Gillar starkt 355 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 8 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 OMDÖME C GRANELL 31 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 99 31(4) <Omdöme om politiker i egen kommun> Carola Granell <Se F.31 för fullständig frågetext> 49 01. -5 Ogillar starkt 11 02. -4 11 03. -3 10 04. -2 11 05. -1 125 06. 0 Varken gillar eller ogillar 16 07. +1 6 08. +2 11 09. +3 6 10. +4 6 11. +5 Gillar starkt 407 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 OMDÖME ARNE OLSSON 31 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 99 31(5) <Omdöme om politiker i egen kommun> Arne Olsson <Se F.31 för fullständig frågetext> 20 01. -5 Ogillar starkt 8 02. -4 17 03. -3 19 04. -2 12 05. -1 145 06. 0 Varken gillar eller ogillar 21 07. +1 21 08. +2 19 09. +3 7 10. +4 8 11. +5 Gillar starkt 372 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 OMDÖME BO PETTERSSON 31 Loc 239 width 2 MD= 0 or GE 99 31(6) <Omdöme om politiker i egen kommun> Bo Pettersson <Se F.31 för fullständig frågetext> 19 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 14 03. -3 11 04. -2 14 05. -1 164 06. 0 Varken gillar eller ogillar 16 07. +1 14 08. +2 36 09. +3 16 10. +4 15 11. +5 Gillar starkt 353 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 8 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 FÖRTROENDE RIKSPOL 32 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 32(1) Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 32(1.1) Rikspolitiker 6 1. Mycket stort förtroende 113 2. Ganska stort förtroende 227 3. Varken stort eller litet förtroende 217 4. Ganska litet förtroende 122 5. Mycket litet förtroende 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 FÖRTROENDE FACKL LED 32 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Fackliga ledare <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stort förtroende 99 2. Ganska stort förtroende 251 3. Varken stort eller litet förtroende 197 4. Ganska litet förtroende 123 5. Mycket litet förtroende 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 FÖRTROENDE TV-JOURNAL 32 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i TV <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 211 2. Ganska stort förtroende 306 3. Varken stort eller litet förtroende 101 4. Ganska litet förtroende 47 5. Mycket litet förtroende 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 FÖRTR DAGSPRESSJOURN 32 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i dagspressen <Se F.32(1) för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stort förtroende 172 2. Ganska stort förtroende 298 3. Varken stort eller litet förtroende 140 4. Ganska litet förtroende 57 5. Mycket litet förtroende 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 FÖRTR KOMPOL STENUNGS 32 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) I Stenungsund, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 32(2.1) Kommunpolitiker 5 1. Mycket stort förtroende 45 2. Ganska stort förtroende 172 3. Varken stort eller litet förtroende 192 4. Ganska litet förtroende 184 5. Mycket litet förtroende 91 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 FÖRTR KOMMUNENS TJ 32 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.2) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kommunens tjänstemän <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stort förtroende 92 2. Ganska stort förtroende 241 3. Varken stort eller litet förtroende 129 4. Ganska litet förtroende 107 5. Mycket litet förtroende 112 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 FÖRTROENDE LÄRARE 32 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.3) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Lärare <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 43 1. Mycket stort förtroende 258 2. Ganska stort förtroende 186 3. Varken stort eller litet förtroende 38 4. Ganska litet förtroende 19 5. Mycket litet förtroende 139 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 32 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.4) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 127 1. Mycket stort förtroende 351 2. Ganska stort förtroende 109 3. Varken stort eller litet förtroende 27 4. Ganska litet förtroende 19 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 57 8. Ingen uppfattning 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 FÖRTR SOCIALARBETARE 32 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.5) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Socialarbetare <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 21 1. Mycket stort förtroende 109 2. Ganska stort förtroende 158 3. Varken stort eller litet förtroende 28 4. Ganska litet förtroende 37 5. Mycket litet förtroende 327 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 32 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.6) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom äldreomsorgen <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 91 1. Mycket stort förtroende 188 2. Ganska stort förtroende 93 3. Varken stort eller litet förtroende 11 4. Ganska litet förtroende 10 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 287 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 32 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.7) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Bibliotekspersonal <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 168 1. Mycket stort förtroende 285 2. Ganska stort förtroende 121 3. Varken stort eller litet förtroende 6 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 98 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 32 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.8) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Fritidspersonal <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 66 1. Mycket stort förtroende 220 2. Ganska stort förtroende 151 3. Varken stort eller litet förtroende 8 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 227 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 32 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.9) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom barnomsorgen <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 88 1. Mycket stort förtroende 195 2. Ganska stort förtroende 101 3. Varken stort eller litet förtroende 14 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 276 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 FÖRTR KOLLTR PERSONAL 32 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.10) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 244 2. Ganska stort förtroende 177 3. Varken stort eller litet förtroende 23 4. Ganska litet förtroende 14 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 174 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 STENUNGSUNDSH PERSONA 32 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.11) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Stenungsundshems personal <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 84 2. Ganska stort förtroende 153 3. Varken stort eller litet förtroende 68 4. Ganska litet förtroende 76 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 277 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 ELLEVERANTÖR PERSONAL 32 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.12) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> El- och värmeleverantörers personal <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 21 1. Mycket stort förtroende 111 2. Ganska stort förtroende 231 3. Varken stort eller litet förtroende 48 4. Ganska litet förtroende 35 5. Mycket litet förtroende 240 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 FÖRTR MILJÖINSPEKTÖR 32 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.13) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Miljö- och hälsoskyddsinspektörer <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stort förtroende 67 2. Ganska stort förtroende 190 3. Varken stort eller litet förtroende 60 4. Ganska litet förtroende 70 5. Mycket litet förtroende 278 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 FÖRTR FÖRSÄKRINGSK P 32 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.14) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Försäkringskassans personal <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort förtroende 128 2. Ganska stort förtroende 209 3. Varken stort eller litet förtroende 46 4. Ganska litet förtroende 61 5. Mycket litet förtroende 210 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 FÖRTR ARBETSFÖRM PERS 32 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.15) <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Arbetsförmedlingens personal <Se F.32(2) för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort förtroende 128 2. Ganska stort förtroende 209 3. Varken stort eller litet förtroende 46 4. Ganska litet förtroende 61 5. Mycket litet förtroende 210 8. Ingen uppfattning 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 FÖRT STENUNGSUNDS KOM 33 Loc 260 width 1 MD=9 33 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för Stenungsunds kommun? 3 1. Mycket stort förtroende 93 2. Ganska stort förtroende 279 3. Varken stort eller litet förtroende 181 4. Ganska litet förtroende 109 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 42 8. Ingen uppfattning 17 9. Uppgift saknas
VAR 212 INF KOMMUN: FAMILJ 34 Loc 261 width 2 MD=99 34(1) På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Stenungsunds kommun? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 34(1.1) Familj, släkt, vänner 375 00. Ej markerat 326 01. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 213 INF KOMMUN:ARBETSKAMR 34 Loc 263 width 2 MD=99 34(1.2) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Arbetskamrater <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 490 00. Ej markerat 211 02. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 214 INF KOMMUN: RADIO/TV 34 Loc 265 width 2 MD=99 34(1.3) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Radio/TV <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 253 00. Ej markerat 448 03. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 215 INF KOMMUN:ART DAGSPR 34 Loc 267 width 2 MD=99 34(1.4) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Artiklar i dagspress <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 169 00. Ej markerat 532 04. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 216 INF KOMMUN:ANN DAGSPR 34 Loc 269 width 2 MD=99 34(1.5) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Kommunala annonser i dagspress <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 447 00. Ej markerat 254 05. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 217 INF KOMMUN: POL PARTI 34 Loc 271 width 2 MD=99 34(1.6) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Kommunalpolitiker/politiska partier <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 661 00. Ej markerat 40 06. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 218 INF KOMMUN: KOM TJMÄN 34 Loc 273 width 2 MD=99 34(1.7) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 632 00. Ej markerat 69 07. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 219 INF KOMMUN: INFMÖTEN 34 Loc 275 width 2 MD=99 34(1.8) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Informationsmöten <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 656 00. Ej markerat 45 08. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 220 INF KOMMUN: BIBLIOTEK 34 Loc 277 width 2 MD=99 34(1.9) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Bibliotek <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 619 00. Ej markerat 82 09. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 221 INF KOMMUN:FRITIDSORG 34 Loc 279 width 2 MD=99 34(1.10) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Fritids- eller intresseorganisationer <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 651 00. Ej markerat 50 10. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 222 INF KOMMUN:INTERNET 34 Loc 281 width 2 MD=99 34(1.11) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Internet <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 676 00. Ej markerat 25 11. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 223 INF KOMMUN:ANNAT SÄTT 34 Loc 283 width 2 MD=99 34(1.12) <Information kommunala frågor i Stenungsund> Annat sätt <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 668 00. Ej markerat 33 12. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 224 INF KOMM: VIKTIG SÄTT 34 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 99 34(2) Vilket av dessa sätt är viktigast för dig? (Ange alternativ med hjälp av siffrorna från uppställningen ovan) 85 01. Familj, släkt, vänner 18 02. Arbetskamrater 141 03. Radio/TV 226 04. Artiklar i dagspress 63 05. Kommunala annonser i dagspress 8 06. Kommunpolitiker/politiska partier 24 07. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 14 08. Informationsmöten 7 09. Bibliotek 3 10. Information från fritids- eller intresseorganisationer 2 11. Information via Internet 18 12. Annat sätt 86 00. Uppgift saknas på delfrågan 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 INF KOMMUN FÖRBÄTTRAS 34 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) Om informationen från Stenungsunds kommun skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 78 1. Information genom personlig kontakt 480 2. Information via massmedia 17 3. Information genom telefonupplysning 23 4. Information via Internet 42 5. Annat sätt 15 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 ÅSIKT KOMMUNENS EKON 35 Loc 288 width 1 MD GE 9 35 Vad anser Du om Stenungsunds kommuns ekonomi? Har kommunen: 0 1. Mycket god ekonomi 5 2. Ganska god ekonomi 36 3. Varken god eller dålig ekonomi 197 4. Ganska dålig ekonomi 432 5. Mycket dålig ekonomi 1 7. Fler än ett svar angivet 40 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 227 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 36 Loc 289 width 1 MD=9 Dessa frågor gäller din uppfattning om trafik, miljö och fritid 36 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 119 1. Mycket intresserad 437 2. Ganska intresserad 141 3. Inte särskilt intresserad 17 4. Inte alls intresserad 12 9. Uppgift saknas
VAR 228 INF UTSLÄPP PETROKEM 37 Loc 290 width 1 MD=9 37 Vad anser Du om den information Du får om utsläpp från den petrokemiska industrin? 51 1. Mycket god 172 2. Ganska god 148 3. Varken god eller dålig 152 4. Ganska dålig 143 5. Mycket dålig 47 8. Ingen uppfattning 13 9. Uppgift saknas
VAR 229 FÖRBÄTTRA MILJÖVÅRDEN 38 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 38 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Stenungsunds kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 38(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 57 1. Mycket bra förslag 146 2. Ganska bra förslag 254 3. Varken bra eller dåligt förslag 134 4. Ganska dåligt förslag 89 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 INF HANDL MILJÖV PROD 38 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 38(2) <Åsikt miljöfrågor i Stenungsunds kommun> Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.38 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket bra förslag 269 2. Ganska bra förslag 180 3. Varken bra eller dåligt förslag 32 4. Ganska dåligt förslag 19 5. Mycket dåligt förslag 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 ÖKAD KOLLEKTIVTRAFIK 38 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) <Åsikt miljöfrågor i Stenungsunds kommun> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.38 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket bra förslag 218 2. Ganska bra förslag 243 3. Varken bra eller dåligt förslag 55 4. Ganska dåligt förslag 22 5. Mycket dåligt förslag 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 OBLIGAT SOPSORTERING 38 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 38(4) <Åsikt miljöfrågor i Stenungsunds kommun> Införa obligatorisk sortering av hushållsavfall <Se F.38 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket bra förslag 230 2. Ganska bra förslag 128 3. Varken bra eller dåligt förslag 68 4. Ganska dåligt förslag 39 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 KONTR KEM IND UTSLÄPP 38 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 38(5) <Åsikt miljöfrågor i Stenungsunds kommun> Öka kontrollen över den petrokemiska industrins utsläpp <Se F.38 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket bra förslag 186 2. Ganska bra förslag 105 3. Varken bra eller dåligt förslag 27 4. Ganska dåligt förslag 12 5. Mycket dåligt förslag 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 STORHANDLAR 39 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 39(1) Händer det att Du regelbundet storhandlar? 194 1. Ja, fler gånger i månaden 274 2. Ja, någon gång i månaden 106 3. Ja, någon gång i halvåret 144 5. Nej, aldrig 1 0. Uppgift saknas på delftågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 I STENUNGSUND 39 Loc 297 width 1 MD=9 39(2) Om ja, var gör Du i så fall sådana inköp? 39(2.1) I Stenungsund 214 0. Ej markerat 505 1. Markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 236 I KUNGÄLV 39 Loc 298 width 1 MD=9 39(2.2) <Inköpen görs> I Kungälv <Se F.39(2) för fullständig frågetext> 612 0. Ej markerat 107 2. Markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 237 I UDDEVALLA 39 Loc 299 width 1 MD=9 39(2.3) <Inköpen görs> I Uddevalla <Se F.39(2) för fullständig frågetext> 695 0. Ej markerat 24 3. Markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 238 AFFÄR GBG:S CENTRUM 39 Loc 300 width 1 MD=9 39(2.4) <Inköpen görs> I Göteborgs centrum <Se F.39(2) för fullständig frågetext> 699 0. Ej markerat 20 4. Markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 239 STORMARKN I GÖTEBORG 39 Loc 301 width 1 MD=9 39(2.5) <Inköpen görs> På stormarknad i Göteborg <Se F.39(2) för fullständig frågetext> 666 0. Ej markerat 53 5. Markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 240 KOLLEKTIVTRAF.FÖRBIND 40 Loc 302 width 1 MD=9 40 Hur väl känner Du till kollektivtrafikförbindelserna till och från det område där Du bor? 208 1. Mycket väl 287 2. Ganska väl 155 3. Inte särskilt väl 64 4. Inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 11 9. Uppgift saknas
VAR 241 NÖJD MED LIVET 41 Loc 303 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om Dina levnadsförhållande, fritid och boende 41 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 287 1. Mycket nöjd 383 2. Ganska nöjd 37 3. Inte särskilt nöjd 7 4. Inte alls nöjd 12 9. Uppgift saknas
VAR 242 SKALA LITA MÄNNISKOR 42 Loc 304 width 2 MD=99 42 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 26 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 4 02. 1 22 03. 2 24 04. 3 42 05. 4 93 06. 5 52 07. 6 130 08. 7 191 09. 8 60 10. 9 64 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 3 77. Fler än ett svar angivet 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 BES GÖTEBORGS OPERAN 43 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 43 Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål eller avser Du att göra det under det kommande året? (Observera att den första frågan endast gäller besök under de senaste 12 månaderna, inte tidigare besök) 43(1.1) GöteborgsOperan 42 1. Flera gånger 136 2. Någon gång 473 5. Ingen gång 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 BESÖKT SUNDAHALLEN 43 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.2) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Sundahallen <Se F.43 för fullständig frågetext> 292 1. Flera gånger 182 2. Någon gång 205 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 BESÖKT NÖSNÄSVALLEN 40 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.3) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Nösnäsvallen <Se F.43 för fullständig frågetext> 308 1. Flera gånger 175 2. Någon gång 93 5. Ingen gång 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 BESÖKT FREGATTEN 43 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.4) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Kulturhuset Fregatten <Se F.43 för fullständig frågetext> 439 1. Flera gånger 201 2. Någon gång 54 5. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 BESÖKT SVARTEDALEN 40 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.5) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Svartedalen <Se F.43 för fullständig frågetext> 216 1. Flera gånger 226 2. Någon gång 224 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 BESÖKT JORDHAMMAR 43 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.6) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Jordhammar <Se F.43 för fullständig frågetext> 117 1. Flera gånger 255 2. Någon gång 308 5. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 BESÖKT MOLEKYLVERKSTA 43 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.7) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Molekylverksta'n <Se F.43 för fullständig frågetext> 62 1. Flera gånger 245 2. Någon gång 367 5. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 BESÖKT PC-MUSEET 43 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.8) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: PC-museet <Se F.43 för fullständig frågetext> 19 1. Flera gånger 76 2. Någon gång 557 5. Ingen gång 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 BESÖKT BADPL HAWAII 43 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.9) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Badplatsen Hawaii <Se F.43 för fullständig frågetext> 181 1. Flera gånger 195 2. Någon gång 300 5. Ingen gång 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 BESÖKT KOM:S BYGDEGÅR 43 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 43(1.10) <Besökt> Under de senaste tolv månaderna: Bygdegård i kommunen <Se F.43 för fullständig frågetext> 87 1. Flera gånger 160 2. Någon gång 420 5. Ingen gång 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 BES GÖTEBORGS OPERAN 43 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.1) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: GöteborgsOperan <Se F.43 för fullständig frågetext> 85 1. Flera gånger 238 2. Någon gång 255 5. Ingen gång 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 BESÖKA SUNDAHALLEN 43 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.2) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Sundahallen <Se F.43 för fullständig frågetext> 308 1. Flera gånger 175 2. Någon gång 93 5. Ingen gång 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 BESÖKA NÖSNÄSVALLEN 40 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.3) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Nösnäsvallen <Se F.43 för fullständig frågetext> 108 1. Flera gånger 181 2. Någon gång 274 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 153 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 BESÖKA FREGATTEN 43 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.4) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Kulturhuset Fregatten <Se F.43 för fullständig frågetext> 417 1. Flera gånger 133 2. Någon gång 24 5. Ingen gång 143 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 BESÖKA SVARTEDALEN 43 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.5) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Svartedalen <Se F.43 för fullständig frågetext> 257 1. Flera gånger 231 2. Någon gång 89 5. Ingen gång 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 BESÖKA JORDHAMMAR 43 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.6) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Jordhammar <Se F.43 för fullständig frågetext> 148 1. Flera gånger 218 2. Någon gång 203 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 BESÖKA MOLEKYLVERKSTA 43 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.7) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Molekylverksta'n <Se F.43 för fullständig frågetext> 75 1. Flera gånger 227 2. Någon gång 266 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 148 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 BESÖKA PC-MUSEET 43 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.8) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: PC-museet <Se F.43 för fullständig frågetext> 37 1. Flera gånger 187 2. Någon gång 351 5. Ingen gång 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 BESÖKA BADPL HAWAII 43 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.9) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Badplatsen Hawaii <Se F.43 för fullständig frågetext> 183 1. Flera gånger 179 2. Någon gång 215 5. Ingen gång 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 BESÖKA KOM:S BYGDEGÅR 43 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 43(2.10) <Ämnar besöka> Under de kommande tolv månaderna: Bygdegård i kommunen <Se F.43 för fullständig frågetext> 115 1. Flera gånger 204 2. Någon gång 261 5. Ingen gång 137 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 TID BOTT I STENUNGSUN 44 Loc 326 width 1 MD=9 44 Hur länge har Du bott i kommunen? 114 1. Har alltid bott här 52 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 380 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 159 4. Inflyttad, har bott här 1 till 10 år 13 5. Inflyttad, har bott här mindre än 1 år 1 7. Fler än ett svar angivet 7 9. Uppgift saknas
VAR 264 UPPVÄXTORT SJÄLV 45 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 45(1) Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 45(1.1) Du själv 204 1. Ren landsbygd i Sverige 203 2. Mindre tätort i Sverige 101 3. Stad eller större tätort i Sverige 134 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 19 5. Annat land i Norden 11 6. Annat land i Europa 11 7. Land utanför Europa 21 8. Fler än ett svar angivet 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 UPPVÄXTORT FADER 45 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 45(1.2) <Uppväxtort> Din far <Se F.45(1) för fullständig frågetext> 278 1. Ren landsbygd i Sverige 125 2. Mindre tätort i Sverige 84 3. Stad eller större tätort i Sverige 132 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 26 5. Annat land i Norden 24 6. Annat land i Europa 13 7. Land utanför Europa 16 8. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 UPPVÄXTORT MODER 45 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 45(1.3) <Uppväxtort> Din moder <Se F.45(1) för fullständig frågetext> 273 1. Ren landsbygd i Sverige 127 2. Mindre tätort i Sverige 81 3. Stad eller större tätort i Sverige 135 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 33 5. Annat land i Norden 26 6. Annat land i Europa 11 7. Land utanför Europa 12 8. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 INFLYTTNINGSÅR 45 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 99 45(2) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: Vilket år flyttade Du till Sverige? 26. 1926 . . 97. 1997 665 00. Uppgift saknas på delfrågan 11 99. Uppgift saknas på hela frågan Kod: 45 49 51 52 53 55 56 58 59 60 61 62 63 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 Kod: 64 65 70 71 72 76 78 79 85 87 88 90 92 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 5 4 3 Kod: 93 94 95 97 0 99 Frek: 1 3 3 1 665 11
VAR 268 BOSTAD 46 Loc 332 width 1 MD=9 46 Hur bor Du för närvarande? 154 1. I villa eller radhus i småhusområde 354 2. I lägenhet i flerfamiljhus 188 3. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 21 4. Annat boende 9 9. Uppgift saknas
VAR 269 BOENDEOMRÅDE 47 Loc 333 width 1 47 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 219 1. Ren landsbygd 408 2. Mindre tätort 87 3. Stad eller större tätort
VAR 270 BOENDETYP 48 Loc 334 width 1 MD=9 48 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 173 1. Hyr bostaden 537 2. Äger bostaden 16 9. Uppgift saknas
VAR 271 BRA BO I STENUNGSUND 49 Loc 335 width 2 MD= 0 or GE 99 49(1) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Stenungsunds kommun? 20 01. -5 Mycket dåligt 8 02. -4 21 03. -3 25 04. -2 20 05. -1 140 06. 0 Varken bra eller dåligt 46 07. +1 90 08. +2 136 09. +3 86 10. +4 92 11. +5 Mycket bra 1 98. 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 16 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 BRA BO DIN KOMMUNDEL 49 Loc 337 width 2 MD= 0 or GE 99 49(2) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i den del av kommunen där Du bor? 13 01. -5 Mycket dåligt 1 02. -4 8 03. -3 10 04. -2 9 05. -1 86 06. 0 Varken bra eller dåligt 26 07. +1 63 08. +2 126 09. +3 132 10. +4 197 11. +5 Mycket bra 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 16 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 BRA BO BOSTADSOMRÅDE 49 Loc 339 width 2 MD= 0 or GE 99 49(3) Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i det bostadsområde där Du bor? 11 01. -5 Mycket dåligt 8 02. -4 7 03. -3 6 04. -2 3 05. -1 46 06. 0 Varken bra eller dåligt 20 07. +1 35 08. +2 95 09. +3 148 10. +4 269 11. +5 Mycket bra 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 16 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 BÄST I STENUNGSUND, 1 50 Loc 341 width 2 MD=99 50 Vad är det bästa med att bo i Stenungsunds kommun? 50(1) Bästa med att bo i Stenungsunds kommun, 1 7 01. Barnvänligt 2 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 19 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 12 04. Bra / nära kommunal service 2 05. Kollektivtrafiken 1 06. Multikulturellt /socialt blandad befolkning 22 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 71 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 7 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 337 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 0 11. Skatten 1 12. Småstadsatmosfär 1 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 7 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 22 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 31 16. Storleken (lagom stort etc) 2 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 0 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 18 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 2 20. Bra skött kommun, ekonomisk stabil kommun 3 21. Idrott, motion, sport 18 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 14 23. Vet ej 1 40. Övrigt 126 99. Uppgift saknas
VAR 275 BÄST I STENUNGSUND, 2 50 Loc 343 width 2 MD= 0 or GE 99 50(2) Bästa med att bo i Stenungsunds kommun, 2 <Se F.50 för fullständig frågetext> 5 01. Barnvänligt 3 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 33 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 7 04. Bra / nära kommunal service 9 05. Kollektivtrafiken 11 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 77 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 7 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 44 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 1 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 8 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 15 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 12 16. Storleken (lagom stort etc) 5 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 17 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 9 21. Idrott, motion, sport 21 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 1 40. Övrigt 315 00. Frågan ej tillämplig 126 99. Uppgift saknas
VAR 276 BÄST I STENUNGSUND, 3 50 Loc 345 width 2 MD= 0 or GE 99 50(3) Bästa med att bo i Stenungsunds kommun, 3 <Se F.50 för fullständig frågetext> 1 01. Barnvänligt 4 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 12 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 7 04. Bra / nära kommunal service 2 05. Kollektivtrafiken 6 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 16 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 5 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 11 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 2 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 4 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 3 16. Storleken (lagom stort etc) 9 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 2 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 1 20. Bra skött kommun, ekonomisk stabil kommun 4 21. Idrott, motion, sport 6 22. Arbetstillfällen, industrin, näringslivet 503 00. Frågan ej tillämplig 126 99. Uppgift saknas
VAR 277 SÄMST I STENUNGSUND,1 50 Loc 347 width 2 MD= 0 or GE 99 50(2) Vad är det sämsta med att bo i Stenungsunds kommun? 50(2.1) Sämsta med att bo i Stenungsunds kommun, 1 14 01. Arbetslöshet 24 02. Bostäder, höga hyror 5 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 126 04. Industrier 4 05. Invandrarproblem 26 06. Kollektivtrafiken 12 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 5 08. Kommunen saknar identitet (närheten till Göteborg) 8 09. Kriminalitet, våld 1 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 13 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 2 12. Långt till natur, långt till hav 3 13. Missbruk, utslagning, droger 0 14. Parkering 0 15. Prostitution 19 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 0 17. Segregation 57 18. Skatten 3 19. Sociala problem 86 20. Stadsdelens/kommunens dåliga ekonomi 11 21. Stadsdelens/kommunens dåliga rykte 0 22. Störande nattliv, busliv 0 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 20 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 0 25. Ungdomsproblem 7 26. Avsaknad av ungdomssatsningar 7 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 5 28. Ensidiga satsningar på centralorten 2 29. Moral, etik, skandal 0 30. Polis, brottsbekämpning 47 31. Politiker, det politiska klimatet, politiken 3 32. Småstadsmentalitet, alla känner alla 4 33. Stenungsundshem 24 34. Vet ej 0 35. Vattentaxa/dyrt vatten 12 36. Dyr kommun/dyrt 4 40. Övrigt 0 00. Frågan ej tillämplig 172 99. Uppgift saknas
VAR 278 SÄMST I STENUNGSUND,2 50 Loc 349 width 2 MD= 0 or GE 99 50(2.2) Sämsta med att bo i Stenungsunds kommun, 2 <Se F.50(2) för fullständig frågetext> 10 01. Arbetslöshet 7 02. Bostäder, höga hyror 6 03. Elförsörjning/eltaxesystemet 20 04. Industrier 1 05. Invandrarproblem 10 06. Kollektivtrafiken 19 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 3 09. Kriminalitet, våld 4 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 3 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 7 13. Missbruk, utslagning, droger 5 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 10 18. Skatten 2 19. Sociala problem 31 20. Stadsdelens/kommunens dåliga ekonomi 4 21. Stadsdelens/kommunens dåliga rykte 6 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 3 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 2 28. Ensidiga satsningar på centralorten 1 29. Moral, etik, skandal 21 31. Politiker, det politiska klimatet, politiken 1 32. Småstadsmentalitet, alla känner alla 5 33. Stenungsundshem 373 00. Frågan ej tillämplig 172 99. Uppgift saknas
VAR 279 SÄMST I STENUNGSUND,3 50 Loc 351 width 2 MD= 0 or GE 99 50(2.3) Sämsta med att bo i Stenungsunds kommun, 3 <Se F.50(2) för fullständig frågetext> 4 01. Arbetslöshet 2 02. Bostäder, höga hyror 3 04. Industrier 5 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 08. Kommunen saknar identitet (närheten till Göteborg) 1 09. Kriminalitet, våld 2 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 1 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 2 13. Missbruk, utslagning, droger 1 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 2 18. Skatten 1 19. Sociala problem 3 20. Stadsdelens/kommunens dåliga ekonomi 2 21. Stadsdelens/kommunens dåliga rykte 2 26. Avsaknad av ungdomssatsningar 1 28. Ensidiga satsningar på centralorten 1 29. Moral, etik, skandal 10 31. Politiker, det politiska klimatet, politiken 1 35. Vattentaxa/dyrt vatten 509 00. Frågan ej tillämplig 172 99. Uppgift saknas
VAR 280 FÖRKNIPPAR MED ALE 51 Loc 353 width 1 MD=9 51 Vad förknippar Du med följande kommuner i Västsverige? Ange med enstaka ord eller uttryck. 51(1.1) Kommuner: Ale 153 1. Har skrivit text 524 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 281 FÖRKNIPPAR MED ALE 51 Loc 354 width 1 MD=9 51(1.2) Ale - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 507 1. Markerat 170 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 282 FÖRKNIPPA ALINGSÅS 51 Loc 355 width 1 MD=9 51 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen? Ange med enstaka ord eller uttryck. 51(2.1) <Förknippar med> Kommuner: Alingsås 230 1. Har skrivit text 447 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 283 FÖRKNIPPA ALINGSÅS 51 Loc 356 width 1 MD=9 51(1.2) Alingsås - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 421 1. Markerat 256 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 284 FÖRKNIPPA GÖTEBORG 51 Loc 357 width 1 MD=9 51(3.1) <Förknippar med> Kommuner: Göteborg <Se F.51 för fullständig frågetext> 519 1. Har skrivit text 158 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 285 FÖRKNIPPA GÖTEBORG 51 Loc 358 width 1 MD=9 51(3.2) Göteborg - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 540 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 286 FÖRKNIPPA KUNGÄLV 51 Loc 359 width 1 MD=9 51(4.1) <Förknippar med> Kommuner: Kungälv <Se F.51 för fullständig frågetext> 445 1. Har skrivit text 232 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 287 FÖRKNIPPA KUNGÄLV 51 Loc 360 width 1 MD=9 51(4.2) Kungälv - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 207 1. Markerat 470 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 288 FÖRKNIPPA LERUM 51 Loc 361 width 1 MD=9 51(5.1) <Förknippar med> Kommuner: Lerum <Se F.51 för fullständig frågetext> 151 1. Har skrivit text 526 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 289 FÖRKNIPPAR MED LERUM 51 Loc 362 width 1 MD=9 51(5.2) Lerum - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 502 1. Markerat 175 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 290 FÖRKNIPPA ORUST 51 Loc 363 width 1 MD=9 51(6.1) <Förknippar med> Kommuner: Orust <Se F.51 för fullständig frågetext> 388 1. Har skrivit text 289 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 291 FÖRKNIPPAR MED ORUST 51 Loc 364 width 1 MD=9 51(6.2) Orust - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 261 1. Markerat 416 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 292 FÖRKNIPPA STENUNGSUND 51 Loc 365 width 1 MD=9 51(7.1) <Förknippar med> Kommuner: Stenungsund <Se F.51 för fullständig frågetext> 538 1. Har skrivit text 139 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 293 FÖRKNIPPA STENUNGSUND 51 Loc 366 width 1 MD=9 51(7.2) Stenungsund - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 562 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 294 FÖRKNIPPA MED TJÖRN 51 Loc 367 width 1 MD=9 51(8.1) <Förknippar med> Kommuner: Tjörn <Se F.51 för fullständig frågetext> 428 1. Har skrivit text 249 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 295 FÖRKNIPPAR MED TJÖRN 51 Loc 368 width 1 MD=9 51(8.2) Tjörn - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 458 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 296 FÖRKNIPPA M UDDEVALLA 51 Loc 369 width 1 MD=9 51(9.1) <Förknippar med> Kommuner: Uddevalla <Se F.51 för fullständig frågetext> 350 1. Har skrivit text 327 5. Text saknas 49 9. Uppgift saknas
VAR 297 FÖRKNIPPA M UDDEVALLA 51 Loc 370 width 1 MD=9 51(9.2) Uddevalla - Ingen uppfattning om kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 297 1. Markerat 380 5. Ej markerat 49 9. Uppgift saknas
VAR 298 TÄNKA SIG FLYTTA 52 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 52(1) Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor? Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 426 1. Ja 272 5. Nej 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 FLYTTA MIN DEL KOMMUN 52 Loc 372 width 1 MD=9 52(2) Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 52(2.1) Till annat område i min del av kommunen 576 0. Ej markerat 128 1. Markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 300 FLYTT ANN DEL STENUNG 52 Loc 373 width 1 MD=9 52(2.2) <Flytta> Till annan del av Stenungsund <Se F.52(2) för fullständig frågetext> 528 0. Ej markerat 176 2. Markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 301 FLYTT ANN KOM. GBGREG 52 Loc 374 width 1 MD=9 52(2.3) <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.52(2) för fullständig frågetext> 502 0. Ej markerat 202 3. Markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 302 FLYTTA KOM. EJ GBGREG 52 Loc 375 width 1 MD=9 52(2.4) <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.52(2) för fullständig frågetext> 562 0. Ej markerat 142 4. Markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 303 FLYTTA TILL ANN LAND 52 Loc 376 width 1 MD=9 52(2.5) <Flytta> Till annat land <Se F.52(2) för fullständig frågetext> 560 0. Ej markerat 144 5. Markerat 22 9. Uppgift saknas
VAR 304 FÄRDS TILL ARBETET 53 Loc 377 width 2 MD=99 53 Vilket av dessa färdsätt använde Du huvudsakligen Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Markera endast Ditt huvudsakliga färdmedel) 38 01. Till fots 83 02. Cykel 2 03. MC/moped 366 04. Bil som förare 27 05. Bil som passagerare 47 06. Buss 0 07. Spårvagn 5 08. Tåg/pendeltåg 1 09. Båt/färja 5 10. Annat 96 11. Arbetar ej/går ej i skolan 35 77. Fler än ett svar angivet 21 99. Uppgift saknas
VAR 305 PENDLAR TILL ARBETE 54 Loc 379 width 1 MD=9 54 Arbetar eller studerar Du i Stenungsunds kommun eller arbetar/studerar Du i en annan kommun? 301 1. Stenungsunds kommun 146 2. Göteborgs kommun 86 3. Annan kommun 118 4. Arbetar/studerar ej 15 7. Fler än ett svar angivet 60 9. Uppgift saknas
VAR 306 KÖN 56 Loc 380 width 1 MD=9 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor 56 Är Du man eller kvinna? 373 1. Man 337 2. Kvinna 16 9. Uppgift saknas
VAR 307 MEDBORGARSKAP 57 Loc 381 width 1 57 Är Du svensk medborgare? 680 1. Ja 29 2. Nej
VAR 308 CIVILSTÅND 58 Loc 382 width 1 MD=9 58 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 181 1. Ensamstående 142 2. Samboende 382 3. Gift 21 9. Uppgift saknas
VAR 309 UTBILDNING 59 Loc 383 width 1 MD=9 59 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför den högsta utbildning Du avslutat eller om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 208 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 16 2. Folkhögskola 122 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 29 4. Flickskola/Realexamen 153 5. Minst treårigt gymnasium 58 6. Studerat vid högskola/universitet 118 7. Examen från högskola/universitet 22 9. Uppgift saknas
VAR 310 ARBETSMARKNADSGRUPP 60 Loc 384 width 2 MD=99 60 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 432 01. Förvärvsarbetande 5 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 6 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 27 04. Arbetslös 97 05. Ålderspensionär 29 06. Förtidspensionär 14 07. Hemarbetande 74 08. Studerande 18 77. Fler än ett svar angivet 24 99. Uppgift saknas
VAR 311 YRKESARBETAR 61 Loc 386 width 1 MD=9 61 Vilket yrke har/hade Du? 635 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 49 5. Ej markerat 42 9. Uppgift saknas
VAR 312 ALDRIG YRKESARBETAT 61 Loc 387 width 1 MD=9 61(2) Har aldrig yrkesarbetat <Se F.61 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 634 5. Ej markerat 42 9. Uppgift saknas
VAR 313 HELTID/DELTIDSARB 62 Loc 388 width 1 MD=9 62 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 478 1. Heltid 144 2. Deltid 5 7. Fler än ett svar angivet 99 9. Uppgift saknas
VAR 314 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 63 Loc 389 width 2 MD=99 63 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 170 01. Tjänsteman 69 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 30 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 236 04. Arbetare 40 05. Arbetare med arbetsledande funktion 8 06. Egenanställd arbetare 7 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 19 09. Företagare: ingen anställd 27 10. Företagare: 1-9 anställda 7 11. Företagare: 10 eller fler anställda 90 99. Uppgift saknas
VAR 315 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 64 Loc 391 width 1 MD=9 64 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 51 1. Statlig 153 2. Kommunal/landstingskommunal 417 3. Privat 15 7. Fler än ett svar angivet 90 9. Uppgift saknas
VAR 316 MEDLEM FACKFÖRENING 65 Loc 392 width 1 MD=9 65 Är Du medlem i någon fackförening? 205 1. Ja, förbund inom Landsorganisationen (LO) 168 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation 40 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 218 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 94 9. Uppgift saknas
VAR 317 ANTAL FAMILJEMEDLEM 66 Loc 393 width 2 MD GE 99 66 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 106 01. En person 275 02. Två personer 120 03. Tre personer 146 04. Fyra personer 50 05. Fem personer 14 06. Sex personer 6 07. Sju personer 2 09. Nio personer 1 13. Tretton personer 6 99. Uppgift saknas
VAR 318 BARN I HUSHÅLLET 67 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 67 Har du barn som bor i ditt hushåll? 314 1. Ja 405 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 6 9. Uppgift saknas
VAR 319 BARN 0-3 ÅR 67 Loc 396 width 1 67(2) Om ja, i vilka åldrar? 67(2.1) 0-3 år 657 0. Ej markerat 69 1. Markerat
VAR 320 BARN 4-6 ÅR 67 Loc 397 width 1 67(2.2) <Barn i hushållet> 4-6 år <Se F.67(2) för fullständig frågetext> 646 0. Ej markerat 80 2. Markerat
VAR 321 BARN 7-15 ÅR 67 Loc 398 width 1 67(2.3) <Barn i hushållet> 7-15 år <Se F.67(2) för fullständig frågetext> 568 0. Ej markerat 158 3. Markerat
VAR 322 BARN 16-18 ÅR 67 Loc 399 width 1 67(2.4) <Barn i hushållet> 16-18 år <Se F.67(2) för fullständig frågetext> 652 0. Ej markerat 74 4. Markerat
VAR 323 BARN ÖVER 18 ÅR 67 Loc 400 width 1 67(2.5) <Barn i hushållet> Över 18 år <Se F.67(2) för fullständig frågetext> 644 0. Ej markerat 82 5. Markerat
VAR 324 HUSHÅLLSINKOMST 68 Loc 401 width 2 MD=99 68 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 36 01. 100 000 eller mindre 54 02. 101 000 - 150 000 68 03. 151 000 - 200 000 65 04. 201 000 - 250 000 82 05. 251 000 - 300 000 79 06. 301 000 - 350 000 74 07. 351 000 - 400 000 69 08. 401 000 - 450 000 52 09. 451 000 - 500 000 94 10. över 500 000 1 77. Fler än ett svar angivet 52 99. Uppgift saknas
VAR 325 BOSTADSOMRÅDE 69 Loc 403 width 1 MD=9 69 I vilket av följande områden bor Du? 412 1. Norums församling 116 2. Jörlanda församling 85 3. Ödsmåls församling 61 4. Ucklums församling 42 5. Spekeröds församling 10 9. Uppgift saknas
VAR 326 KLASSTILLHÖRIGHET 70 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 70 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 70(1) Din nuvarande familj 299 1. Arbetarfamilj 16 2. Jordbrukarfamilj 178 3. Tjänstemannafamilj 80 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 81 5. Egen företagare 29 7. Fler än ett svar angivet 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 KLASS UNDER UPPVÄXT 70 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 70(2) Den familj Du växte upp i <Se F.70 för fullständig frågetext> 357 1. Arbetarfamilj 84 2. Jordbrukarfamilj 116 3. Tjänstemannafamilj 32 4. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 93 5. Egen företagare 13 7. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 UTRUSTN. TV-APPARAT 71 Loc 406 width 1 MD=9 71 Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 71(1) TV-apparat/er 706 1. Markerat 15 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 329 ANTAL TV-APPARATER 71 Loc 407 width 2 MD= 0 or GE 99 71(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.71 för fullständig frågetext> 242 01. En TV-apparat 294 02. Två TV-apparater 93 03. Tre TV-apparater 26 04. Fyra TV-apparater 5 05. Fem TV-apparater 1 09. Nio TV-apparater 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 5 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 UTRUSTN. TELEFON 71 Loc 409 width 1 MD=9 71(3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.71 för fullständig frågetext> 716 1. Markerat 5 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 331 ANTAL TELEFONER 71 Loc 410 width 2 MD= 0 or GE 99 71(4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.71 för fullständig frågetext> 95 01. En telefon 190 02. Två telefoner 159 03. Tre telefoner 124 04. Fyra telefoner 62 05. Fem telefoner 25 06. Sex telefoner 11 07. Sju telefoner 6 08. Åtta telefoner 2 09. Nio telefoner 1 10. Tio telefoner 1 18. Arton telefoner 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 5 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 UTRUSTN. TEL.SVARARE 71 Loc 412 width 1 MD=9 71(5) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.71 för fullständig frågetext> 237 1. Markerat 484 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 333 UTRUSTN. MOBILTEL 71 Loc 413 width 1 MD=9 71(6) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.71 för fullständig frågetext> 439 1. Markerat 282 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 334 UTRUSTN. TEXT-TV 71 Loc 414 width 1 MD=9 71(7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.71 för fullständig frågetext> 571 1. Markerat 150 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 335 UTRUSTN. VIDEO 71 Loc 415 width 1 MD=9 71(8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.71 för fullständig frågetext> 588 1. Markerat 133 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 336 UTRUSTN. KABEL-TV 71 Loc 416 width 1 MD=9 71(9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.71 för fullständig frågetext> 242 1. Markerat 479 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 337 UTRUSTN. PARABOL 71 Loc 417 width 1 MD=9 71(10) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.71 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 492 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 338 UTRUSTN. PERSONDATOR 71 Loc 418 width 1 MD=9 71(11) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.71 för fullständig frågetext> 357 1. Markerat 364 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 339 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 71 Loc 419 width 1 MD=9 71(12) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.71 för fullständig frågetext> 567 1. Markerat 154 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 340 UTRUSTN. FAX 71 Loc 420 width 1 MD=9 71(13) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.71 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 562 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 341 UTRUSTN. CD-SPELARE 71 Loc 421 width 1 MD=9 71(14) <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.71 för fullständig frågetext> 559 1. Markerat 162 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 342 UTRUSTN. FRITIDSHUS 71 Loc 422 width 1 MD=9 71(15) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.71 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 611 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 343 BIL 1: MÄRKE 71 Loc 423 width 2 MD= 0 or GE 99 71(16) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.71 för fullständig frågetext> 200 01. Volvo 86 02. Saab 53 03. Ford 43 04. Volkswagen 40 05. Opel 30 06. Toyota 18 07. Mazda 21 08. Mercedes 17 09. BMW 3 10. Fiat 8 12. Peugot 20 13. Nissan 32 14. Audi 9 15. Mitsubishi 5 18. Citroen 6 19. Renault 5 20. Honda 4 23. Skoda 1 27. Alfa Romeo 1 30. Porsche 2 31. Suzuki 2 46. Subaru 1 47. Jeep 2 48. Dodge 1 53. Pontiac 1 57. Buick 1 58. Chevrolet 1 59. Hyundai 2 60. Chrystler 1 63. Cadillac 84 00. Frågan ej tillämplig 26 99. Uppgift saknas
VAR 344 BIL 1: ÅRSMODELL 71 Loc 425 width 2 MD= 0 or GE 99 71(17) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.71 för fullständig frågetext> 59. Årsmodell 1959 . . 98. Årsmodell 1998 84 00. Frågan ej tillämplig 34 99. Uppgift saknas Kod: 59 65 68 70 71 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 5 2 3 9 8 10 15 19 21 43 47 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 99 Frek: 89 43 39 22 42 33 34 28 31 45 12 84 34
VAR 345 BIL 2: MÄRKE 71 Loc 427 width 2 MD= 0 or GE 99 71(19) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.71 för fullständig frågetext> 29 01. Volvo 10 02. Saab 7 03. Ford 7 04. Volkswagen 9 05. Opel 3 06. Toyota 5 07. Mazda 8 08. Mercedes 2 09. BMW 1 10. Fiat 3 12. Peugeot 6 13. Nissan 2 14. Audi 2 15. Mitsubishi 2 18. Citroen 2 19. Renault 1 20. Honda 2 27. Alfa Romeo 1 31. Suzuki 1 46. Oldsmobile 1 58. Chevrolet 3 59. Hyundai 619 00. Frågan ej tillämplig
VAR 346 BIL 2: ÅRSMODELL 71 Loc 429 width 2 MD= 0 or GE 99 71(20) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.71 för fullständig frågetext> 69. Årsmodell 1969 . . 98. Årsmodell 1998 622 00. Frågan ej tillämplig Kod: 69 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 8 7 3 Kod: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 4 7 12 8 6 3 5 3 3 7 3 7 2 Kod: 0 Frek: 622
VAR 347 BIL 3: MÄRKE 71 Loc 431 width 2 MD= 0 or GE 99 71(20) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Märke <Se F.71 för fullständig frågetext> 3 01. Volvo 2 02. Saab 2 04. Volkswagen 2 05. Opel 1 12. Peugeot 1 13. Nissan 1 19. Renault 1 42. Daihatzu 1 63. Cadillac 712 00. Frågan ej tillämplig
VAR 348 BIL 3: ÅRSMODELL 71 Loc 433 width 2 MD= 0 or GE 99 71(22) <Utrustning i hushållet> Bil 3: Årsmodell <Se F.71 för fullständig frågetext> 68. Årsmodell 1968 . . 97. Årsmodell 1997 713 00. Frågan ej tillämplig Kod: 68 72 75 79 86 87 88 90 96 97 0 Frek: 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 713
VAR 349 PC-UTRUSTNING: MODEM 72 Loc 435 width 1 MD=9 72 Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? (Obs, Du kan markera mer än ett alternativ) 72(1) Modem 306 0. Ej markerat 202 1. Markerat 218 9. Uppgift saknas
VAR 350 PC-UTRUSTNING: IT 68 Loc 436 width 1 MD=9 68(2.2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.72 för fullständig frågetext> 336 0. Ej markerat 172 2. Markerat 218 9. Uppgift saknas
VAR 351 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 68 Loc 437 width 1 MD=9 68(2.3) <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.72 för fullständig frågetext> 445 0. Ej markerat 63 3. Markerat 218 9. Uppgift saknas
VAR 352 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 72 Loc 438 width 1 MD=9 72(2.4) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.72 för fullständig frågetext> 240 0. Ej markerat 268 4. Markerat 218 9. Uppgift saknas
VAR 353 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 72 Loc 439 width 1 MD=9 72(5) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.72 för fullständig frågetext> 363 0. Ej markerat 145 5. Markerat 218 9. Uppgift saknas
VAR 354 PC-UTRUSTN: EJ DATOR 72 Loc 440 width 1 MD=9 72(6) <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.72 för fullständig frågetext> 302 0. Ej markerat 206 6. Markerat 218 9. Uppgift saknas
VAR 355 BESÖKT: PASSAGEN 73 Loc 441 width 2 MD=99 73 Har Du varit inne på någon av följande platser på nätet? 73(1) Passagen (Telia) 348 00. Ej markerat 136 01. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 356 BESÖKT: TORGET 73 Loc 443 width 2 MD=99 73(2) <Besökt på nätet> Torget (Posten) <Se F.73 för fullständig frågetext> 354 00. Ej markerat 130 02. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 357 STENUNGSUNDS HEMSIDA 73 Loc 445 width 2 MD=99 73(3) <Besökt på nätet> Stenungsunds kommuns hemsida <Se F.73 för fullständig frågetext> 371 00. Ej markerat 113 03. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 358 BESÖKT: AFTONBLADET 73 Loc 447 width 2 MD=99 73(4) <Besökt på nätet> Aftonbladet <Se F.73 för fullständig frågetext> 381 00. Ej markerat 103 04. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 359 BESÖKT: DNET 73 Loc 449 width 2 MD=99 73(5) <Besökt på nätet> Dnet <Se F.73 för fullständig frågetext> 447 00. Ej markerat 37 05. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 360 BESÖKT: EXPRESSEN 73 Loc 451 width 2 MD=99 73(6) <Besökt på nätet> Expressen <Se F.73 för fullständig frågetext> 446 00. Ej markerat 38 06. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 361 BESÖKT: GP-DIREKT 73 Loc 453 width 2 MD=99 73(7) <Besökt på nätet> GP-Direkt <Se F.73 för fullständig frågetext> 406 00. Ej markerat 78 07. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 362 BESÖKT: SV DAGBLADET 73 Loc 455 width 2 MD=99 73(8) <Besökt på nätet> Svenska Dagbladet <Se F.73 för fullständig frågetext> 456 00. Ej markerat 28 08. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 363 BESÖKT: ANNAN NÄTTIDN 73 Loc 457 width 2 MD=99 73(9) <Besökt på nätet> Annan nättidning <Se F.73 för fullständig frågetext> 450 00. Ej markerat 34 09. Markerat 242 99. Uppgift saknas
VAR 364 BESÖKT: EJ ANV INTERN 71 Loc 459 width 2 MD=99 71(10) <Besökt på nätet> Nej, jag har inte använt Internet <Se F.73 för fullständig frågetext> 219 00. Ej markerat 265 10. Markerat 242 99. Uppgift saknas