Mediebarometern 1999
                SSD 0744

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Oktober 2001

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1999 har insamlats av Nordicom.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör Internet-användning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1999

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 28 slumpmässigt valda dagar(mättillfällen) över
  hela året, där det skett en stratifiering så att varje
  veckodag förekommer fyra gånger. Den omfattar ett urval på
  minst 100 personer per undersökningsdag, vilket beräknas ge
  minst 2300 effektiva intervjuer. För 1999 var urvalet 3 460
  personer. Av dessa intervjuades 2 316 personer.

  Inför varje mättillfälle har de utvalde personerna tillsänts
  ett aviseringskort som beskriver undersökningen. Personer till
  vilka Gallup inte kunnat finna telefonnummer har även ombetts
  att meddela på vilket telefonnummer de kunnat nås för en
  intervju.

  De personer som inte kunde nås vid ett mättillfälle sparades
  och ingick i ett suburval för kommande, senare mättillfällen.
  På så sätt har även svårnådda personer som inte kunnat
  intervjuas vid given mätdag, kunnat intervjuas vid ett senare
  mättillfälle. De personer som inte nåtts någon gång under året
  räknas till bortfallet.

  Intervjuerna har varit cirka 12 minuter. Varje mättillfälle
  omfattade 36 timmar dvs från kl. 9.00 dag 1 till kl. 21.00 dag
  2 (dag 1 räknas som den slumpmässigt utvalda dagen).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0744 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Län 8 Kommun 9 Datum 10 Veckodag undersökningen genomförts 11 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 12 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 13 Lyssnat på ljudkassett 14 Senast lyssnat på ljudkassett 15 Lyssnat på musikkassett 16 Lyssnat på talkassett 17 Lyssnat på ljudkassett - tveksam vilken typ 18 Läst morgontidning 19 Läst morgontidning 1 20 Läst morgontidning 2 21 Läst morgontidning 3 22 Morgontidning 1 i tryckt version eller på Internet 23 Morgontidning 2 i tryckt version eller på Internet 24 Morgontidning 3 i tryckt version eller på Internet 25 Tid läst morgontidning 26 Läst morgontidning före 08.00 27 Läst morgontidning mellan 08.00 och 12.00 28 Läst morgontidning mellan 12.00 och 17.00 29 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 30 Läst morgontidning mellan 19.00 och 22.00 31 Läst morgontidning efter 22.00 32 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 33 Läst stockholmspress 34 Läst annan storstadspress 35 Läst landsortspress 36 Läst morgontidning - tveksam vilken tidning 37 Senast läst morgontidning 38 Prenumeration på morgontidning 39 Läst kvällstidning 40 Kvällstidning 1 i tryckt version eller på Internet 41 Kvällstidning 2 i tryckt version eller på Internet 42 Kvällstidning 3 i tryckt version eller på Internet 43 Tid läst kvällstidning 44 Läst kvällstidning före 08.00 45 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 12.00 46 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 17.00 47 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 48 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 22.00 49 Läst kvällstidning efter 22.00 50 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 51 Läst Expressen 52 Läst Aftonbladet 53 Läst GT 54 Läst Kvällsposten 55 Läst kvällstidning - tveksam vilken tidning 56 Senast läst kvällstidning 57 Läst Metro i Stockholm någon gång 58 Läst vecko- eller månadstidning 59 Tid läst vecko- eller månadstidning 60 Senast läst vecko- eller månadstidning 61 Läst senaste veckan: Familjetidning 62 Läst senaste veckan: Damtidning 63 Läst senaste veckan: Herrtidning 64 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 65 Läst senaste veckan: Veckotidning med konsumentinnehåll 66 Läst senaste veckan: Serietidning eller seriealbum 67 Läst senaste veckan: Specialmagasin 68 Läst senaste veckan: Gratisutdelad nöjestidning 69 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 70 Läst annan tidskrift 71 Tid läst annan tidskrift 72 Senast läst annan tidskrift 73 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 74 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 75 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 76 Läst senaste veckan: Facktidskrift 77 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 78 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 79 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 80 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 81 Läst bok 82 Tid läst bok 83 Läst skönlitteratur 84 Läst barn och ungdomslitteratur 85 Läst facklitteratur 86 Läst lärobok, kursbok eller läxbok 87 Läst annan bok 88 Läst bok - tveksam vilken typ 89 Läst bok för nöjes skull 90 Läst bok för arbetet eller skolan 91 Läst bok - tveksam om syfte 92 Senast läst bok 93 Läst senaste veckan: Skönlitteratur 94 Läst senaste veckan: Barn och ungdomslitteratur 95 Läst senaste veckan: Facklitteratur 96 Läst senaste veckan: Lärobok, kursbok eller läxbok 97 Läst senaste veckan: Annan bok 98 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av bok 99 Anskaffningssätt av bok: Lånat på bibliotek 100 Anskaffningssätt av bok: Lånat från släkt, vän eller bekant 101 Anskaffningssätt av bok: Lånat i läsecirkel 102 Anskaffningssätt av bok: Köpt i bokhandel 103 Anskaffningssätt av bok: Köpt i kiosk eller på varuhus 104 Anskaffningssätt av bok: Köpt genom bokklubb 105 Anskaffningssätt av bok: Köpt via Internetbokhandel 106 Anskaffningssätt av bok: Köpt på antikvariat 107 Anskaffningssätt av bok: Fått som gåva 108 Anskaffningssätt av bok: Annat sätt 109 Anskaffningssätt av bok: Tveksam vilket sätt 110 Tid lyssnat på radio 111 Lyssnat på radio före 08.00 112 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 113 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 114 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 115 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 116 Lyssnat på radio efter 22.00 117 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 118 Senast lyssnat på radio 119 Antal TV-apparater i hemmet 120 Satellitkanal via kabel eller hushållsparabol 121 Betalar extra för tilläggskanaler 122 Kanal i tilläggspaket: TV3 123 Kanal i tilläggspaket: Kanal 5 124 Kanal i tilläggspaket: TV6 125 Kanal i tilläggspaket: ZTV 126 Kanal i tilläggspaket: TV8 127 Kanal i tilläggspaket: Lokal-TV i TV4 128 Kanal i tilläggspaket: Lokal-TV i kabelkanal 129 Kanal i tilläggspaket: Nyhetskanal 130 Kanal i tilläggspaket: Sportkanal 131 Kanal i tilläggspaket: Filmkanal 132 Kanal i tilläggspaket: Musikkanal 133 Kanal i tilläggspaket: Barnprogramskanal 134 Kanal i tilläggspaket: TV-shopping-kanal 135 Kanal i tilläggspaket: Dansk, norsk, finsk TV-kanal 136 Kanal i tilläggspaket: Annan kanal 137 Kanal i tilläggspaket: Tveksam vilken kanal 138 Utrustning för digital-TV 139 Utrustning för kabel eller marknät 140 Tittat på TV 141 Tittat på TV före 08.00 142 Tittat på TV mellan 08.00 och 12.00 143 Tittat på TV mellan 12.00 och 17.00 144 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 145 Tittat på TV mellan 19.00 och 22.00 146 Tittat på TV efter 22.00 147 Tittat på TV - tveksam vilken tid 148 Tittat på SVT1 149 Tittat på SVT2 150 Tittat på TV3 151 Tittat på TV4 152 Tittat på Kanal 5 153 Tittat på ZTV 154 Tittat på TV8 155 Tittat på TV21 156 Tittat på lokal-TV i TV4 157 Tittat på kabelkanal 158 Tittat på TV6 159 Tittat på TV1000 160 Tittat på Canal Plus 161 Tittat på Canal Plus Gul 162 Tittat på SVT24 163 Tittat på annan typ av kanal 164 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 165 Tittat på utländsk TV - Nyhetskanal 166 Tittat på utländsk TV - Sportkanal 167 Tittat på utländsk TV - Musikkanal 168 Tittat på utländsk TV - Barnkanal 169 Tittat på utländsk TV - Filmkanal 170 Tittat på utländsk TV - Naturkanal 171 Tittat på utländsk TV - Nordisk kanal 172 Tittat på utländsk TV - Brittisk kanal 173 Tittat på utländsk TV - Tysk kanal 174 Tittat på utländsk TV - Fransk kanal 175 Tittat på utländsk TV - Spansk kanal 176 Tittat på utländsk TV - Kanal från övriga Europa 177 Tittat på utländsk TV - Kanal från övriga världen 178 Tittat på utländsk TV - TV-shopping-kanal 179 Tittat på utländsk TV - Övrig kanal 180 Tittat på utländsk TV - Nej 181 Tittat på utländsk TV - Tveksam vilken kanal 182 Tittat på Rapport 19.30 183 Tittat på Rapport 23.00 184 Tittat på Aktuellt 18.00 185 Tittat på Aktuellt 21.00 186 Tittat på regionala nyheter 19.10 187 Tittat på regionala nyheter 22.00 188 Tittat på nyheterna TV4 18.30 189 Tittat på nyheterna TV4 22.00 190 Tittat på regionala nyheter TV4 18.50 191 Tittat på regionala nyheter TV4 22.20 192 Tittat på TV3 Direkt 18.50 193 Tittat på TV3 Direkt 22.30 194 Tittat på inget nyhetsprogram 195 Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 196 Senast tittat på TV 197 Tittat på text-TV 198 Tid tittat på text-TV 199 Senast tittat på Text-TV 200 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT1 - SVT2 201 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 202 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 203 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 204 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 205 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 206 Använt text-TV för TV:s programtablåer 207 Använt text-TV för nyheter 208 Använt text-TV för ekonomiinformation 209 Använt text-TV för sport 210 Använt text-TV för väder 211 Använt text-TV för spel och lotteri 212 Använt text-TV för annonser och annan reklam 213 Använt text-TV för textning av TV-program 214 Använt text-TV för annan information 215 Använt text-TV - tveksam till vad 216 Tillgång till text-TV i åretruntbostad 217 Spelat TV-spel någon gång 218 Tittat på video 219 Tittat på inspelade TV-program 220 Tittat på hyrvideo 221 Tittat på köpvideo 222 Tittat på annan video 223 Tittat på video - tveksam om typ 224 Inspelade TV-program: Nyheter 225 Inspelade TV-program: Film 226 Inspelade TV-program: Underhållning 227 Inspelade TV-program: Annat 228 Inspelade TV-program: Tveksam på vilket 229 Senast tittat på video 230 Tillgång till video i åretruntbostad 231 Senast varit på bio 232 Tillgång till i bostaden: Mobiltelefon 233 Tillgång till i bostaden: Fax 234 Tillgång till i bostaden: Persondator 235 Tillgång till i bostaden: Inget av ovanstående 236 Tillgång till i bostaden: Tveksam, vet ej 237 Tillgång till antal mobiltelefoner i bostaden 238 Tillgång till antal datorer i bostaden 239 Tillgång till persondator utan modem 240 Tillgång till persondator med modem 241 Tillgång till persondator ansluten till extern databas 242 Tillgång till persondator med Internet 243 Tillgång till persondator med E-post 244 Tillgång till persondator med CD-rom 245 Tillgång till persondator med skrivare 246 Tillgång till persondator som är portabel 247 Tillgång till persondator - Ingen av föregående extrautrustning 248 Tillgång till persondator - Tveksam till extrautrustning 249 Egen adress för e-post 250 Egen hemsida 251 Egen e-post adress, egen hemsida - Tveksam, vet ej 252 PC-användning i bostaden: Senast använt 253 PC-användning i bostaden: Tid 254 PC-användning i bostaden: Förvärvsarbete 255 PC-användning i bostaden: Utbildning 256 PC-användning i bostaden: Privat 257 PC-användning i bostaden: Internet 258 PC-användning i bostaden: Spel 259 PC-användning i bostaden: Annan 260 PC-användning i bostaden: Tveksam, vet ej 261 Tid använt åt Internet i bostaden 262 Internetanvändning i bostaden: Elektronisk post 263 Internetanvändning i bostaden: Nyheter 264 Internetanvändning i bostaden: Läst tidning 265 Internetanvändning i bostaden: Sökt fakta 266 Internetanvändning i bostaden: Uträttat ärenden 267 Internetanvändning i bostaden: Spel 268 Internetanvändning i bostaden: Chat-grupp 269 Internetanvändning i bostaden: Annan 270 Internetanvändning i bostaden: Tveksam, vet ej 271 Sajtbesök från bostaden: Passagen 272 Sajtbesök från bostaden: Torget 273 Sajtbesök från bostaden: Storstadstidning 274 Sajtbesök från bostaden: Kvällstidning 275 Sajtbesök från bostaden: Lokal dagstidning 276 Sajtbesök från bostaden: Radiokanal 277 Sajtbesök från bostaden: TV-kanal 278 Sajtbesök från bostaden: Nej 279 CD-ROM användning: Sökt information i uppslagsverk 280 CD-ROM användning: Spelat spel 281 CD-ROM användning: Lyssnat på musik 282 CD-ROM användning: Laddat program till datorn 283 CD-ROM användning: Annat 284 CD-ROM användning: Ingen 285 Regelbundet användande av persondator i arbetet 286 Regelbundet användande av Internet i arbetet 287 Tid använt Internet i arbetet 288 Internetanvändning i arbetet: Elektronisk post 289 Internetanvändning i arbetet: Nyheter 290 Internetanvändning i arbetet: Läst tidning 291 Internetanvändning i arbetet: Sökt fakta 292 Internetanvändning i arbetet: Uträttat ärenden 293 Internetanvändning i arbetet: Spel 294 Internetanvändning i arbetet: Chat-grupp 295 Internetanvändning i arbetet: Annan 296 Internetanvändning i arbetet: Tveksam, vet ej 297 Sajtbesök från arbetet: Passagen 298 Sajtbesök från arbetet: Torget 299 Sajtbesök från arbetet: Storstadstidning 300 Sajtbesök från arbetet: Kvällstidning 301 Sajtbesök från arbetet: Lokal dagstidning 302 Sajtbesök från arbetet: Radiokanal 303 Sajtbesök från arbetet: TV-kanal 304 Sajtbesök från arbetet: Inget 305 Andel Internet avseende arbete 306 Andel Internet avseende privat intresse 307 Sökt information på Internet 308 Information på Internet: Nyheter, väder 309 Information på Internet: Praktisk information 310 Information på Internet: Annonser, reklam, handel 311 Information på Internet: Hobby, fritid 312 Information på Internet: Surfat fritt 313 Information på Internet: Annan 314 Information på Internet: Tveksam, vet ej 315 Information på Internet: Ej använt 316 Läst annonsblad 317 Läst lokalt annonsblad 318 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 319 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 320 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 321 Läst adresserad reklam 322 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 323 Läst ingen av ovanstående reklam 324 Läst reklam - tveksam, vet ej 325 Tagit del av utomhusreklam senaste veckan 326 Typ av boendeområde 327 Typ av boende 328 Uppväxtort 329 Civilstånd 330 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 331 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 332 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 333 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 334 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 335 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 336 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 337 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 338 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 339 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 340 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 341 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 342 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 343 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 344 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 345 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 346 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 347 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 348 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 349 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 350 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 351 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 352 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 353 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 354 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 355 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 356 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 357 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 358 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 359 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 360 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 361 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 362 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 363 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 364 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 365 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 366 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 367 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 368 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 369 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 370 Heltids- eller deltidsarbete 371 Familjekategori 372 Utbildning

VAR 1 SSD STUDY NR 0744              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0744


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 2001
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 1. Mediebarometern 1999 - Huvudundersökningen 2. Mediebarometern 1999 - Radiokanalsundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 1192 1. Man 1124 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 Födelseår 20. 1920 . . 90. 1990 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 20 15 22 21 25 35 23 20 25 21 26 16 25 22 22 30 24 26 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 30 29 28 29 37 46 42 42 43 45 43 40 30 40 39 33 34 28 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 32 41 29 39 35 25 43 31 38 41 41 30 39 29 30 38 34 31 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 38 24 29 30 26 16 31 34 26 38 44 46 46 52 38 48 48
VAR 7 LÄN Loc 16 width 2 Län 413 01. Stockholms län 77 03. Uppsala län 65 04. Södermanlands län 110 05. Östergötlands län 106 06. Jönköpings län 45 07. Kronobergs län 65 08. Kalmar län 15 09. Gotlands län 44 10. Blekinge län 271 12. Skåne län 60 13. Hallands län 404 14. Västra Götalands län 84 17. Värmlands län 67 18. Örebro län 61 19. Västmanlands län 92 20. Dalarnas län 81 21. Gävleborgs län 70 22. Västernorrlands län 38 23. Jämtlands län 81 24. Västerbottens län 67 25. Norrbottens län
VAR 8 KOMMUN Loc 18 width 4 Kommun 6 0114. Upplands-Väsby 4 0115. Vallentuna 5 0117. Österåker 8 0120. Värmdö 15 0123. Järfälla 7 0125. Ekerö 14 0126. Huddinge 11 0127. Botkyrka 6 0128. Salem 16 0136. Haninge 7 0138. Tyresö 10 0139. Upplands-Bro 13 0160. Täby 3 0162. Danderyd 11 0163. Sollentuna 156 0180. Stockholm 29 0181. Södertälje 24 0182. Nacka 11 0183. Sundbyberg 12 0184. Solna 12 0186. Lidingö 3 0187. Vaxholm 13 0188. Norrtälje 13 0191. Sigtuna 4 0192. Nynäshamn 3 0305. Håbo 3 0319. Älvkarleby 6 0360. Tierp 54 0380. Uppsala 9 0381. Enköping 2 0382. Östhammar 2 0428. Vingåker 1 0461. Gnesta 14 0480. Nyköping 6 0481. Oxelösund 3 0482. Flen 9 0483. Katrineholm 17 0484. Eskilstuna 11 0486. Strängnäs 2 0488. Trosa 2 0509. Ödeshög 1 0512. Ydre 1 0560. Boxholm 3 0561. Åtvidaberg 2 0562. Finspång 40 0580. Linköping 34 0581. Norrköping 4 0582. Söderköping 11 0583. Motala 6 0584. Vadstena 6 0586. Mjölby 2 0604. Aneby 4 0617. Gnosjö 3 0642. Mullsjö 4 0643. Habo 11 0662. Gislaved 4 0665. Vaggeryd 36 0680. Jönköping 8 0682. Nässjö 8 0683. Värnamo 2 0684. Sävsjö 13 0685. Vetlanda 6 0686. Eksjö 5 0687. Tranås 3 0760. Uppvidinge 4 0761. Lessebo 1 0763. Tingsryd 4 0764. Alvesta 5 0765. Älmhult 3 0767. Markaryd 20 0780. Växjö 5 0781. Ljungby 4 0821. Högsby 2 0840. Mörbylånga 4 0860. Hultsfred 5 0861. Mönsterås 1 0862. Emmaboda 12 0880. Kalmar 7 0881. Nybro 10 0882. Oskarshamn 15 0883. Västervik 3 0884. Vimmerby 2 0885. Borgholm 15 0980. Gotland 4 1060. Olofström 20 1080. Karlskrona 5 1081. Ronneby 10 1082. Karlshamn 5 1083. Sölvesborg 3 1230. Staffanstorp 5 1231. Burlöv 9 1233. Vellinge 4 1256. Östra Göinge 1 1257. Örkelljunga 5 1260. Bjuv 8 1261. Kävlinge 9 1262. Lomma 3 1263. Svedala 3 1264. Skurup 6 1265. Sjöbo 3 1266. Hörby 1 1267. Höör 2 1270. Tomelilla 3 1272. Bromölla 5 1273. Osby 1 1275. Perstorp 3 1276. Klippan 3 1277. Åstorp 2 1278. Båstad 48 1280. Malmö 32 1281. Lund 9 1282. Landskrona 21 1283. Helsingborg 8 1284. Höganäs 5 1285. Eslöv 9 1286. Ystad 10 1287. Trelleborg 20 1290. Kristianstad 6 1291. Simrishamn 12 1292. Ängelholm 12 1293. Hässleholm 3 1315. Hylte 22 1380. Halmstad 4 1381. Laholm 7 1382. Falkenberg 13 1383. Varberg 11 1384. Kungsbacka 11 1401. Härryda 10 1402. Partille 3 1407. Öckerö 3 1415. Stenungsund 8 1419. Tjörn 3 1421. Orust 5 1427. Sotenäs 4 1430. Munkedal 3 1435. Tanum 4 1438. Dals-Ed 1 1439. Färgelanda 9 1440. Ale 9 1441. Lerum 1 1442. Vårgårda 1 1443. Bollebygd 3 1444. Grästorp 2 1445. Essunga 3 1446. Karlsborg 3 1447. Gullspång 4 1452. Tranemo 3 1460. Bengtsfors 2 1461. Mellerud 6 1462. Lilla Edet 10 1463. Mark 6 1465. Svenljunga 3 1466. Herrljunga 4 1470. Vara 3 1471. Götene 3 1472. Tibro 2 1473. Töreboda 108 1480. Göteborg 13 1481. Mölndal 5 1482. Kungälv 4 1484. Lysekil 15 1485. Uddevalla 3 1486. Strömstad 7 1487. Vänersborg 16 1488. Trollhättan 8 1489. Alingsås 27 1490. Borås 4 1491. Ulricehamn 6 1492. Åmål 10 1493. Mariestad 8 1494. Lidköping 6 1495. Skara 17 1496. Skövde 4 1497. Hjo 6 1498. Tidaholm 5 1499. Falköping 3 1715. Kil 2 1730. Eda 6 1737. Torsby 2 1760. Storfors 7 1761. Hammarö 4 1763. Forshaga 4 1764. Grums 2 1765. Årjäng 6 1766. Sunne 25 1780. Karlstad 5 1781. Kristinehamn 1 1782. Filipstad 6 1783. Hagfors 7 1784. Arvika 4 1785. Säffle 1 1814. Lekeberg 3 1860. Laxå 2 1861. Hallsberg 2 1862. Degerfors 1 1863. Hällefors 2 1864. Ljusnarsberg 32 1880. Örebro 6 1881. Kumla 3 1882. Askersund 7 1883. Karlskoga 2 1884. Nora 6 1885. Lindesberg 1 1904. Skinnskatteberg 3 1917. Heby 2 1960. Kungsör 3 1961. Hallstahammar 39 1980. Västerås 4 1981. Sala 6 1983. Köping 3 1984. Arboga 4 2021. Vansbro 1 2023. Malung 3 2026. Gagnef 4 2029. Leksand 6 2031. Rättvik 2 2034. Orsa 2 2039. Älvdalen 3 2061. Smedjebacken 9 2062. Mora 27 2080. Falun 12 2081. Borlänge 2 2082. Säter 4 2083. Hedemora 5 2084. Avesta 8 2085. Ludvika 1 2104. Hofors 2 2121. Ovanåker 6 2132. Nordanstig 6 2161. Ljusdal 31 2180. Gävle 11 2181. Sandviken 8 2182. Söderhamn 8 2183. Bollnäs 8 2184. Hudiksvall 2 2260. Ånge 7 2262. Timrå 8 2280. Härnösand 22 2281. Sundsvall 8 2282. Kramfors 8 2283. Sollefteå 15 2284. Örnsköldsvik 4 2303. Ragunda 5 2309. Krokom 6 2313. Strömsund 1 2321. Åre 2 2326. Berg 2 2361. Härjedalen 18 2380. Östersund 4 2401. Nordmaling 1 2403. Bjurholm 1 2404. Vindeln 3 2409. Robertsfors 3 2417. Norsjö 1 2418. Malå 3 2421. Storuman 2 2425. Dorotea 4 2460. Vännäs 3 2462. Vilhelmina 1 2463. Robertsfors 32 2480. Umeå 5 2481. Lycksele 18 2482. Skellefteå 2 2505. Arvidsjaur 1 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 1 2514. Kalix 3 2518. Övertorneå 2 2521. Pajala 4 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 18 2580. Luleå 11 2581. Piteå 11 2582. Boden 2 2583. Haparanda 9 2584. Kiruna
VAR 9 DATUM Loc 22 width 4 Datum 40 0121. 21 Januari 40 0122. 22 Januari 40 0214. 14 Februari 40 0215. 15 Februari 41 0218. 18 Februari 39 0219. 19 Februari 41 0223. 23 Februari 40 0224. 24 Februari 40 0301. 1 Mars 39 0302. 2 Mars 40 0310. 10 Mars 40 0311. 11 Mars 39 0326. 26 Mars 41 0327. 27 Mars 40 0407. 7 April 40 0408. 8 April 38 0418. 18 April 39 0419. 19 April 41 0424. 24 April 38 0425. 25 April 39 0427. 27 April 40 0428. 28 April 40 0515. 15 Maj 39 0516. 16 Maj 40 0517. 17 Maj 39 0518. 18 Maj 40 0528. 28 Maj 47 0529. 29 Maj 39 0907. 7 September 40 0908. 8 September 41 0916. 16 September 39 0917. 17 September 41 0920. 20 September 39 0921. 21 September 41 1001. 1 Oktober 39 1002. 2 Oktober 44 1007. 7 Oktober 36 1008. 8 Oktober 38 1016. 16 Oktober 42 1017. 17 Oktober 39 1018. 18 Oktober 40 1019. 19 Oktober 40 1027. 27 Oktober 40 1028. 28 Oktober 41 1102. 2 November 39 1103. 3 November 41 1114. 14 November 40 1115. 15 November 41 1121. 21 November 39 1122. 22 November 41 1126. 26 November 41 1127. 27 November 42 1201. 1 December 41 1202. 2 December 29 1211. 11 December 54 1212. 12 December 29 1213. 13 December 32 1214. 14 December 8 1215. 15 December
VAR 10 INTERVJUDAG-VECKODAG Loc 26 width 1 Veckodag som undersökningen genomförts 346 1. Måndag 308 2. Tisdag 332 3. Onsdag 367 4. Torsdag 316 5. Fredag 314 6. Lördag 333 7. Söndag
VAR 11 TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 Loc 27 width 1 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår? 134 1. Ja, mer än 2 timmar 148 2. Ja, 1-2 timmar 272 3. Ja, 1/2-1 timme 308 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1447 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 12 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 28 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 799 1. Senaste veckan 260 2. Senaste månaden 106 3. Senaste halvåret 36 4. Senaste året 212 5. Längre tillbaka aldrig 41 8. Tveksam, vet ej 862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 29 width 1 3 Lyssnade Du på något kassettband igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på kassettband igår? 28 1. Ja, mer än 2 timmar 41 2. Ja, 1-2 timmar 98 3. Ja, 1/2-1 timme 163 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1978 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 30 width 1 MD=0 4 (EJ LYSSNAT PÅ LJUDKASSETT IGÅR) När lyssnade Du på kassettband senast? 585 1. Senaste veckan 460 2. Senaste månaden 363 3. Senaste halvåret 132 4. Senaste året 374 5. Längre tillbaka aldrig 72 8. Tveksam, vet ej 330 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 MUSIKKASSETT 4 Loc 31 width 1 MD=0 4A (LYSSNAT PÅ KASSETT SENASTE ÅRET) Var det en musik- eller talkassett? 4A(1) Musikkassett 1660 1. Markerat 210 5. Ej markerat 446 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 TALKASSETT 4 Loc 32 width 1 MD=0 4A(2) <Typ av kassett> Talkassett <Se F.4A för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 1643 5. Ej markerat 446 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 KASSETTYP - TVEKSAM 4 Loc 33 width 1 MD=0 4A(3) <Typ av kassett> Tveksam, vet ej <Se F.4A för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1850 5. Ej markerat 446 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 34 width 1 5 Läste eller tittade Du i någon morgontidning igår? 1378 1. Ja, en 244 2. Ja, två 39 3. Ja, tre eller fyra 651 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 MORGONTIDNING 1 5 Loc 35 width 3 MD= 0 or GE 999 5A(1) (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken morgontidning läste Du? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 8 001. Metro 1 106. Nya Wärmland 1 164. Södermalmstidningen 4 201. Aftonbladet 7 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 15 203. Arbetet 1 204. Dagbladet Nya Samhället 2 205. Dala-Demokraten 6 206. Folkbladet Östgöten 1 209. Karlskoga-Kuriren 9 211. Länstidningen (Östersund) 6 212. Norrländska Socialdemokraten 4 213. Nya Norrland 3 214. Oskarshamns-Nyheterna 6 215. Piteå-Tidningen 6 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 4 218. Hälsinge-Kuriren 17 219. Värmlands Folkblad 7 220. Västerbottens Folkblad 2 225. Östra Småland 1 230. Ny Tid 2 231. Kuriren 10 304. Gävle Dalabygden 2 305. Hallands Nyheter 3 307. Hudiksvalls-Tidningen 2 311. Laholms Tidning 1 312. Läns-Posten (Örebro) 6 313. Länstidningen Södertälje 1 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 4 318. Norra Skåne 4 319. Norrtelje Tidning 5 323. Skånska Dagbladet 2 325. Södermanlands Nyheter 7 326. Sörmlandsbygden 1 327. Vimmerby Tidning 10 333. Östersunds-Posten 1 401. Alingsås tidning 1 402. Arboga Tidning 2 403. Bergslagsposten 7 404. Blekinge Läns Tidning 11 405. Bohuslänningen 8 408. Eskilstuna-Kuriren 4 409. Expressen 11 410. Falu-Kuriren 3 411. Gefle Dagblad 2 412. GT 80 414. Göteborgs-Posten 10 415. Hallands-Posten 4 417. Katrineholms-Kuriren 7 418. Kristianstadsbladet 5 421. Ljusnan 5 423. Motala Tidning 14 424. Nerikes Allehanda 8 425. Norra Västerbotten 3 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen 1 429. Smålands Dagblad 3 430. Smålands-Tidningen 2 432. Strengnes Tidning 6 433. Sundsvalls Tidning 38 434. Sydsvenska Dagbladet 2 439. Trelleborgs Allehanda 19 440. Uppsala Nya Tidning 17 442. Vestmanlands Läns Tidning 7 443. Vetlanda-Posten 11 444. Västerbottens-Kuriren 6 445. Ystads Allehanda 5 446. Örnsköldsviks Allehanda 8 501. Barometern 17 502. Borås Tidning 1 503. Enköpings-Posten 2 504. Falköpings Tidning 1 505. Filipstads Tidning 3 506. Gotlands Allehanda 1 510. Mariestads-Tidningen 15 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 12 514. Nya Wermlandstidningen 6 515. Oskarshamns-Tidningen 12 516. Smålandsposten 30 517. Svenska Dagbladet 1 519. Ulricehamns Tidning 4 520. Västerviks-Tidningen 1 521. Östgöta-Bladet 19 522. Östgöta Correspondenten 1 523. Norrlands-Posten 2 527. Halland - Hallands Dagblad 3 534. Nordsvenska Dagbladet 3 601. Arvika Nyheter 1 602. Engelholms Tidning 1 606. Karlshamns Allehanda 2 609. Ljungby Tidning - Älmhults Tidning 8 610. Nordvästra Skånes Tidningar 5 611. Norrbottens-Kuriren 6 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 4 613. Skaraborgs Läns Tidning 3 614. Västernorrlands Allehanda 2 615. Västgöta-Bladet 1 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 4 803. Borlänge Tidning 125 805. Dagens Nyheter 1 808. Elfsborgs Läns Annonsblad 1 809. Fagersta-Posten 1 810. Finn Sanomat 10 812. Helsingborgs Dagblad 11 817. Jönköpings-Posten 2 818. Karlskoga Tidning 2 824. Ludvika Tidning 5 826. Mora Tidning 1 831. Sala Allehanda 2 838. Södra Dalarnas Tidning 6 839. Trollhättans Tidning 8 842. Värnamo Nyheter 4 852. Dagens Industri 1469 000. Frågan ej tillämplig 14 999. Uppgift saknas
VAR 20 MORGONTIDNING 2 5 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 5A(2) (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken var den andra morgontidning Du läste? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 7 001. Metro 2 202. Arbetarbladet 5 203. Arbetet 1 206. Dagbladet nya samhället 1 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 2 209. Karlskoga-Kuriren 1 211. Länstidningen (Östersund) 2 213. Nya Norrland 2 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 1 219. Värmlands Folkblad 4 220. Västerbottens Folkblad 1 224. Örebro-Kuriren 1 225. Östra Småland 1 226. Stockholms-Tidningen 1 305. Hallands Nyheter 1 308. Hälsinglands Tidning 1 311. Laholms Tidning 2 325. Södermanlands Nyheter 3 333. Växjöbladet 2 404. Blekinge Läns Tidning 2 409. Expressen 1 410. Falu-Kuriren 1 411. Gefle Dagblad 1 412. GT 7 414. Göteborgs-Posten 1 418. Kristianstadsbladet 1 423. Motala Tidning 1 424. Nerikes Allehanda 1 425. Norra Västerbotten 1 427. Provinstidningen Dalsland 1 432. Strengnes Tidning 4 434. Sydsvenska Dagbladet 2 439. Trelleborgs Allehanda 2 444. Västerbotten-Kuriren 1 501. Barometern 2 502. Borås Tidning 1 503. Enköpings-Posten 1 506. Gotlands Allehanda 3 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 2 515. Oskarshamns-Tidningen 1 516. Smålandsposten 12 517. Svenska Dagbladet 2 522. Östgöta Correspondenten 1 534. Nordsvenska Dagbladet 1 609. Ljungby Tidningen-Älmhults Tidning 2 610. Nordvästra Skånes Tidningar 1 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 2 613. Skaraborgs Läns Tidning 2 804. Dagen 21 805. Dagens Nyheter 1 808. Elfsborgs Läns Annonsblad 2 812. Helsingborgs Dagblad 1 817. Jönköpings-Posten 1 824. Ludvika Tidning 1 826. Mora Tidning 1 836. Säffle-Tidningen 1 839. Trollhättans Tidning 1 842. Värnamo Nyheter 13 852. Dagens Industri 2165 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas
VAR 21 MORGONTIDNING 3 5 Loc 41 width 3 MD= 0 or GE 999 5A(3) (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken var den tredje morgontidning Du läste? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 1 201. Aftonbladet 1 203. Arbetet 1 213. Nya Norrland 1 405. Bohuslänningen 1 410. Falu-Kuriren 1 412. GT 1 414. Göteborgs-Posten 1 424. Nerikes Allehanda 1 442. Vestmanlands Läns Tidning 5 517. Svenska Dagbladet 4 805. Dagens Nyheter 1 818. Karlskoga Tidning 1 852. Dagens Industri 2291 000. Frågan ej tillämplig 5 999. Uppgift saknas
VAR 22 MTIDN1 TRYCKT/INET 5 Loc 44 width 1 MD=0 5B(1) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 843 1. Tryckta tidningen 6 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 1466 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 MTIDN2 TRYCKT/INET 5 Loc 45 width 1 MD=0 5B(2) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 142 1. Tryckta tidningen 4 2. Tidningen på Internet 0 3. Båda 1 4. Tveksam, vet ej 2169 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 MTIDN3 TRYCKT/INET 5 Loc 46 width 1 MD=0 5B(3) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 22 1. Tryckta tidningen 3 2. Tidningen på Internet 0 3. Båda 2291 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 47 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? 12 1. Mer än 2 timmar 96 2. 1 - 2 timmar 352 3. 1/2 - 1 timme 820 4. 15 minuter - 1/2-timme 379 5. Mindre än 15 minuter 2 8. Tveksam, vet ej 655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 LÄST MORGONTIDN FÖRE 8 7 Loc 48 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen igår? 7(1) Före 08.00 893 1. Markerat 768 5. Ej markerat 655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 LÄST MORGONTIDN 8-12 7 Loc 49 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 648 1. Markerat 1013 5. Ej markerat 655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST MORGONTIDN 12-17 7 Loc 50 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 161 1. Markerat 1500 5. Ej markerat 655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 51 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 1576 5. Ej markerat 655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 LÄST MORGONTIDN 19-22 7 Loc 52 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 1599 5. Ej markerat 655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 LÄST MORGONTIDN 22- 7 Loc 53 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1650 5. Ej markerat 655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄST MORGONTID TVEKSAM 7 Loc 54 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam vilken tid <Se F.7 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1655 5. Ej markerat 655 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄST STOCKHOLMSPRESS 8 Loc 55 width 1 MD=0 8 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken/vilka morgontidning(-ar) läste Du igår? 8(1) Stockholmspress (DN, SvD, DI, Dagen, Finanstidningen eller Dagens Politik) FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 196 1. Markerat 615 5. Ej markerat 1505 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 LÄST ANNAN STORSTADSPR 8 Loc 56 width 1 MD=0 8(2) <Läst igår> Annan storstadspress (GP, SDS, Arbetet eller SkD) <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 177 1. Markerat 634 5. Ej markerat 1505 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 LÄST LANDSORTSPRESS 8 Loc 57 width 1 MD=0 8(3) <Läst igår> Landsortspress <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 482 1. Markerat 329 5. Ej markerat 1505 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 TVEKSAM MORGONTIDN 8 Loc 58 width 1 MD=0 8(4) <Läst igår> Tveksam vilken tidning <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 9 1. Markerat 802 5. Ej markerat 1505 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 SENAST LÄST MORGONTIDN 9 Loc 59 width 1 MD=0 9 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du någon morgontidning senast? 377 1. Senaste veckan 85 2. Senaste månaden 27 3. Senaste halvåret 9 4. Senaste året 112 5. Längre tillbaka aldrig 45 8. Tveksam, vet ej 1661 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 PRENUMERAT MORGONTIDN 10 Loc 60 width 1 10 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 169 1. Ja, två eller fler 1476 2. Ja, en 636 5. Nej 35 8. Tveksam, vet ej
VAR 39 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 61 width 1 11 Läste Du någon kvällstidning igår? 578 1. Ja, en 66 2. Ja, två 4 3. Ja, tre 1666 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 40 KTIDN1 TRYCKT/INET 11 Loc 62 width 1 MD=0 11B(1) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 320 1. Tryckta tidningen 17 2. Tidningen på Internet 2 3. Båda 1977 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 KTIDN2 TRYCKT/INET 11 Loc 63 width 1 MD=0 11B(2) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 33 1. Tryckta tidningen 5 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 2277 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 KTIDN3 TRYCKT/INET 11 Loc 64 width 1 MD=0 11B(3) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER HÖSTEN 1 1. Tryckta tidningen 0 2. Tidningen på Internet 0 3. Båda 1 4. Tveksam, vet ej 2314 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 65 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 2 1. Mer än 2 timmar 19 2. 1 - 2 timmar 96 3. 1/2 - 1 timme 356 4. 15 minuter - 1/2-timme 174 5. Mindre än 15 minuter 1 8. Tveksam, vet ej 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST KVÄLLSTID FÖRE 8 13 Loc 66 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 13(1) Före 08.00 10 1. Markerat 638 5. Ej markerat 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST KVÄLLSTIDN 8-12 13 Loc 67 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 623 5. Ej markerat 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 LÄST KVÄLLSTIDN 12-17 13 Loc 68 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 177 1. Markerat 471 5. Ej markerat 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 69 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 240 1. Markerat 408 5. Ej markerat 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LÄST KVÄLLSTIDN 19-22 13 Loc 70 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 189 1. Markerat 459 5. Ej markerat 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 LÄST KVÄLLSTID 22- 13 Loc 71 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Efter 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 612 5. Ej markerat 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 72 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam vilken tid <Se F.13 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 640 5. Ej markerat 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LÄST EXPRESSEN 14 Loc 73 width 1 MD=0 14 Vilken eller vilka kvällstidning(ar) läste Du igår? 14(1) Expressen FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 135 1. Markerat 174 5. Ej markerat 2007 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 LÄST AFTONBLADET 14 Loc 74 width 1 MD=0 14(2) <Läst kvällstidning igår> Aftonbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 172 1. Markerat 137 5. Ej markerat 2007 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 LÄST GT 14 Loc 75 width 1 MD=0 14(3) <Läst kvällstidning igår> GT <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 15 1. Markerat 294 5. Ej markerat 2007 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 LÄST KVÄLLSPOSTEN 14 Loc 76 width 1 MD=0 14(4) <Läst kvällstidning igår> Kvällsposten <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 19 1. Markerat 290 5. Ej markerat 2007 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 TVEKSAM VILKEN TIDN 14 Loc 77 width 1 MD=0 14(5) <Läst kvällstidning igår> Tveksam vilken tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD UNDER VÅREN 2 1. Markerat 307 5. Ej markerat 2007 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 78 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? 753 1. Senaste veckan 350 2. Senaste månaden 170 3. Senaste halvåret 44 4. Senaste året 286 5. Längre tillbaka aldrig 65 8. Tveksam, vet ej 648 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 LÄST METRO NÅGON GÅNG 16 Loc 79 width 1 16 Har Du någon gång läst den i Stockholm eller Göteborg gratisutdelade nyhetstidningen Metro? I så fall, när läste Du den senast? 166 1. Igår 269 2. Senaste veckan 230 3. Senaste månaden 238 4. Senaste halvåret 112 5. Senaste året 112 6. Längre tillbaka eller aldrig 1166 7. Nej 23 8. Tveksam, vet ej
VAR 58 LÄST VECKOTIDNING 17 Loc 80 width 1 17 Läste Du någon veckotidning eller månadstidning igår? Jag tänker både på veckotidningar, månadsmagasin och på tidningar som exempelvis ICA-kuriren. 611 1. Ja, en 80 2. Ja, två 30 3. Ja, tre eller fyra 1580 5. Nej 15 8. Tveksam, vet ej
VAR 59 TID VECKOTIDNING 18 Loc 81 width 1 MD=0 18 (LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du den tidningen(-arna) eller tidskriften(-erna) igår? 15 1. Mer än 2 timmar 46 2. 1-2 timmar 217 3. 1/2-1 timme 437 4. Mindre än 1/2-timme 7 8. Tveksam, vet ej 1594 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 SEN LÄST VECKOTIDNING 19 Loc 82 width 1 MD=0 19 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 682 1. Senaste veckan 428 2. Senaste månaden 166 3. Senaste halvåret 37 4. Senaste året 180 5. Längre tillbaka aldrig 103 8. Tveksam, vet ej 720 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 LÄST FAMILJETIDNING 20 Loc 83 width 1 MD=0 20 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 20(1) Familjetidning (ex Allers, Året Runt, Se och Hör) 525 1. Markerat 878 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 LÄST DAMTIDNING 20 Loc 84 width 1 MD=0 20(2 <Läst senaste veckan> Damtidning (ex Svensk Damtidning, Damernas Värld, Amelia) <Se F.20 för fullständig frågetext> 248 1. Markerat 1155 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 LÄST HERRTIDNING 20 Loc 85 width 1 MD=0 20(3) <Läst senaste veckan> Herrtidning (ex Lektyr, Fib-Aktuellt) <Se F.20 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1383 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 LÄST UNGDOMSTIDNING 20 Loc 86 width 1 MD=0 20(4) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Okej, Frida) <Se F.20 för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 1270 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 LÄST KONSUMENTTIDN 20 Loc 87 width 1 MD=0 20(5) <Läst senaste veckan> Veckotidning med konsumentinnehåll (ex ICA-Kuriren, Land) <Se F.20 för fullständig frågetext> 184 1. Markerat 1219 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄST SERIETIDNING 20 Loc 88 width 1 MD=0 20(6) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.20 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 1301 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄST SPECIALMAGASIN 20 Loc 89 width 1 MD=0 20(7) <Läst senaste veckan> Specialmagasin (ex Sköna Hem, Allt i hemmet, Månadsjournalen, Allt om Mat) <Se F.20 för fullständig frågetext> 442 1. Markerat 961 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄST GRATISTIDNING 20 Loc 90 width 1 MD=0 20(8) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad nöjestidning (City-Nytt, Nöjesguiden) <Se F.20 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1371 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST OKLAR VECKOTIDN 20 Loc 91 width 1 MD=0 20(9) <Läst senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.20 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1366 5. Ej markerat 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 92 width 1 21 Läste eller tittade Du i någon annan tidning eller tidskrift igår? Jag tänker då både på organisationsutgivna tidskrifter, specialtidskrifter, facktidskrifter och andra tidskrifter. 536 1. Ja, en 72 2. Ja, två 36 3. Ja, tre eller fyra 1650 5. Nej 22 8. Tveksam, vet ej
VAR 71 TID ANNAN TIDSKRIFT 22 Loc 93 width 1 MD=0 22 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 10 1. Mer än 2 timmar 28 2. 1-2 timmar 159 3. 1/2-1 timme 444 4. Mindre än 1/2-timme 3 8. Tveksam, vet ej 1672 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 23 Loc 94 width 1 MD=0 23 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste eller tittade Du i någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 588 1. Senaste veckan 418 2. Senaste månaden 120 3. Senaste halvåret 33 4. Senaste året 318 5. Längre tillbaka aldrig 196 8. Tveksam, vet ej 643 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST MEDLEMSTIDNING 24 Loc 95 width 1 MD=0 24 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 24(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 489 1. Markerat 743 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄST KULTURTIDSKRIFT 24 Loc 96 width 1 MD=0 24(2) <Annan tidskrift senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Bonniers Litterära Magasin, Moderna Tider) <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 1193 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄST POLITISK TIDSKR 24 Loc 97 width 1 MD=0 24(3) <Annan tidskrift senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.24 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1203 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST FACKTIDSKRIFT 24 Loc 98 width 1 MD=0 24(4) <Annan tidskrift senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land- Lantbruk, Taxi idag) <Se F.24 för fullständig frågetext> 438 1. Markerat 794 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 24 Loc 99 width 1 MD=0 24(5) <Annan tidskrift senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknikens Värld) <Se F.24 för fullständig frågetext> 352 1. Markerat 880 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 LÄST UTLÄNDSK TIDSKR 24 Loc 100 width 1 MD=0 24(6) <Annan tidskrift senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Times, Newsweek) <Se F.24 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 1190 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 24 Loc 101 width 1 MD=0 24(7) <Annan tidskrift senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 1094 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 TIDSKR TVEKSAM OM TYP 24 Loc 102 width 1 MD=0 24(8) <Annan tidskrift senaste veckan> Tveksam vilken typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1196 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 LÄST BOK 25 Loc 103 width 1 25 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, faktaböcker och böcker som Du läste för nöjes skull. 707 1. Ja, en 85 2. Ja, två 69 3. Ja, tre eller fyra 1451 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 82 TID BOK 26 Loc 104 width 1 MD=0 26 (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 86 1. Mer än 2 timmar 150 2. 1-2 timmar 300 3. 1/2-1 timme 323 4. Mindre än 1/2-timme 2 8. Tveksam, vet ej 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 LÄST SKÖNLITTERATUR 27 Loc 105 width 1 MD=0 27 Vilken eller vilka typer av böcker läste Du? 27(1) Skönlitteratur 459 1. Markerat 402 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 LÄST UNGDOMSLITTERAT 27 Loc 106 width 1 MD=0 27(2) <Läste bok i går> Barn och ungdomslitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 747 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 LÄST FACKLITTERATUR 27 Loc 107 width 1 MD=0 27(3) <Läste bok i går> Facklitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 729 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 LÄST LÄRO- KURSBOK 27 Loc 108 width 1 MD=0 27(4) <Läste bok i går> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.27 för fullständig frågetext> 198 1. Markerat 663 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 LÄST ANNAN BOK 27 Loc 109 width 1 MD=0 27(5) <Läste bok i går> Annan bok <Se F.27 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 814 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 LÄST BOK - OKÄND TYP 27 Loc 110 width 1 MD=0 27(6) <Läste bok i går> Tveksam vilken typ <Se F.27 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 857 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 NÖJESLÄSNING AV BOK 28 Loc 111 width 1 MD=0 28(1) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull? 655 1. Markerat 206 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 BOKLÄSN-ARB EL SKOLA 28 Loc 112 width 1 MD=0 28(2) Läste Du i boken eller någon av böckerna för arbetet eller skolan 282 1. Markerat 579 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 BOKLÄSN-TVEKS OM VAD 28 Loc 113 width 1 MD=0 28(3) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull/ för arbetet eller skolan? 3 1. Markerat 858 5. Ej markerat 1455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 SENAST LÄST BOK 29 Loc 114 width 1 MD=0 29 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du någon bok senast? 488 1. Senaste veckan 292 2. Senaste månaden 236 3. Senaste halvåret 98 4. Senaste året 313 5. Längre tillbaka aldrig 29 8. Tveksam, vet ej 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 LÄST SKÖNLITTERATUR 30 Loc 115 width 1 MD=0 30 (LÄST BOK SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av böcker har Du läst under den senaste veckan? 30(1) Skönlitteratur 263 1. Markerat 225 5. Ej markerat 1828 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 LÄST UNGDOMSLITTERAT 30 Loc 116 width 1 MD=0 30(2) <Läst senaste veckan> Barn och ungdomslitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 423 5. Ej markerat 1828 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 LÄST FACKLITTERATUR 30 Loc 117 width 1 MD=0 30(3) <Läst senaste veckan> Facklitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 376 5. Ej markerat 1828 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 LÄST LÄRO- KURSBOK 30 Loc 118 width 1 MD=0 30(4) <Läst senaste veckan> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.30 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 401 5. Ej markerat 1828 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 LÄST ANNAN BOK 30 Loc 119 width 1 MD=0 30(5) <Läst senaste veckan> Annan bok <Se F.30 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 449 5. Ej markerat 1828 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 LÄST BOK - OKÄND TYP 30 Loc 120 width 1 MD=0 30(6) <Läst senaste veckan> Tveksam vilken typ <Se F.30 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 487 5. Ej markerat 1828 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 BOKLÅN PÅ BIBLIOTEK 30A Loc 121 width 1 30A(1) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats på bibliotek? 544 1. Markerat 1772 5. Ej markerat
VAR 100 BOKLÅN FRÅN SLÄKT 30A Loc 122 width 1 30A(2) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats från släkt, vän eller bekant? 297 1. Markerat 2019 5. Ej markerat
VAR 101 BOKLÅN I LÄSECIRKEL 30A Loc 123 width 1 30A(3) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats i läsecirkel 18 1. Markerat 2298 5. Ej markerat
VAR 102 BOKKÖP I BOKHANDEL 30A Loc 124 width 1 30A(4) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts i bokhandel 568 1. Markerat 1748 5. Ej markerat
VAR 103 BOKKÖP I KIOSK 30A Loc 125 width 1 30A(5) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts i kiosk eller på varuhus 92 1. Markerat 2224 5. Ej markerat
VAR 104 BOKKÖP I BOKKLUBB 30A Loc 126 width 1 30A(6) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts genom bokklubb (per post)? 208 1. Markerat 2108 5. Ej markerat
VAR 105 BOKKÖP INTERNET 30A Loc 127 width 1 30A(7) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts via Internetbokhandel? 13 1. Markerat 2303 5. Ej markerat
VAR 106 BOKKÖP ANTIKVARIAT 30A Loc 128 width 1 30A(8) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts på antikvariat? 23 1. Markerat 2293 5. Ej markerat
VAR 107 BOK FÅTT SOM GÅVA 30A Loc 129 width 1 30A(9) Den senast lästa boken, var det en bok som Du fått som gåva? 264 1. Markerat 2052 5. Ej markerat
VAR 108 BOK PÅ ANNAT SÄTT 30A Loc 130 width 1 30A(10) Den senast lästa boken, var det en bok som Du anskaffat på annat sätt? 115 1. Markerat 2201 5. Ej markerat
VAR 109 BOKANSKAFFN - TVEKSAM 30 Loc 131 width 1 30A(11) Den senast lästa boken, var det en bok som Du är tveksam om vilket sätt Du anskaffat den? 195 1. Markerat 2121 5. Ej markerat
VAR 110 RADIOLYSSNINGSTID 31 Loc 132 width 2 31 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 356 01. Mer än 6 timmar 66 02. 5 - 6 timmar 97 03. 4 - 5 timmar 131 04. 3 - 4 timmar 212 05. 2 - 3 timmar 312 06. 1 - 2 timmar 399 07. 1/2 - 1 timme 288 08. Mindre än 1/2 timme 429 09. Nej 26 88. Tveksam, vet ej
VAR 111 RADIOLYSSNANDE FÖRE 8 32 Loc 134 width 1 MD=0 32 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? 32(1) Före 08.00 721 1. Markerat 1140 5. Ej markerat 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 RADIOLYSSNANDE 8-12 32 Loc 135 width 1 MD=0 32(2) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 956 1. Markerat 905 5. Ej markerat 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 RADIOLYSSNANDE 12-17 32 Loc 136 width 1 MD=0 32(3) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 967 1. Markerat 894 5. Ej markerat 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 RADIOLYSSNANDE 17-19 32 Loc 137 width 1 MD=0 32(4) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 557 1. Markerat 1304 5. Ej markerat 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 RADIOLYSSNANDE 19-22 32 Loc 138 width 1 MD=0 32(5) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 346 1. Markerat 1515 5. Ej markerat 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 RADIOLYSSNANDE 22- 32 Loc 139 width 1 MD=0 32(6) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Efter 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 1716 5. Ej markerat 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 RADIOLYSSNANDE TVEKS 32 Loc 140 width 1 MD=0 32(7) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Tveksam vilken tid <Se F.32 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1834 5. Ej markerat 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 141 width 1 MD=0 34 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 350 1. Senaste veckan 45 2. Senaste månaden 13 3. Senaste halvåret 3 4. Senaste året 27 5. Längre tillbaka aldrig 17 8. Tveksam, vet ej 1861 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 ANTAL TV-APPARATER 35 Loc 142 width 1 MD=9 35 Har Du någon TV-apparat i hemmet? (OM JA) Hur många 44 0. Ingen TV-apparat 846 1. Ja en TV-apparat 905 2. Två TV-apparater 352 3. Tre TV-apparater 78 4. Fyra TV-apparater 20 5. Fem TV-apparater 4 6. Sex TV-apparater 1 8. Åtta TV-apparater 66 9. Uppgift saknas
VAR 120 SATELLITKANAL 36 Loc 143 width 1 MD=9 36 (HAR TV HEMMA) Har Du möjlighet att se satellitkanal via kabel eller hushållsparabol? 824 1. Kabel 504 2. Hushållsparabol 22 3. Både och 882 4. Nej, inga satellitkanaler 27 5. Tveksam, vet ej 57 9. Uppgift saknas
VAR 121 TILLÄGGSKANALER 36 Loc 144 width 1 MD=0 36A (MÖJLIGHET SE SATELLITKANAL) Har Du skaffat Dig något särskilt programpaket/ tilläggskanaler som Du betalar extra för utöver de vanliga kanalerna? 346 1. Ja 941 5. Nej 63 8. Tveksam, vet ej 966 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 TILLÄGG: TV3 36 Loc 145 width 1 MD=0 36B HAR TILLÄGGSPAKET) Kan Du nämna någon eller några kanaler som ingår i tilläggspaketet? 36B(1) TV3 (svenska) 213 1. Ja 133 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 TILLÄGG: KANAL 5 36 Loc 146 width 1 MD=0 36B(2) <Kanal i tilläggspaket> Kanal 5 (Femman) <Se F.36B för fullständig frågetext> 177 1. Ja 169 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 TILLÄGG: TV6 36 Loc 147 width 1 MD=0 36B(3) <Kanal i tilläggspaket> TV6 <Se F.36B för fullständig frågetext> 89 1. Ja 257 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 TILLÄGG: ZTV 36 Loc 148 width 1 MD=0 36B(4) <Kanal i tilläggspaket> ZTV <Se F.36B för fullständig frågetext> 102 1. Ja 244 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 TILLÄGG: TV8 36 Loc 149 width 1 MD=0 36B(5) <Kanal i tilläggspaket> TV8 <Se F.36B för fullständig frågetext> 56 1. Ja 290 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 TILLÄGG: LOKAL-TV4 36 Loc 150 width 1 MD=0 36B(6) <Kanal i tilläggspaket> Lokal-TV i TV4 <Se F.36B för fullständig frågetext> 47 1. Ja 299 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 TILLÄGG: LOKAL-TV 36 Loc 151 width 1 MD=0 36B(7) <Kanal i tilläggspaket> Lokal-TV i kabelkanal (exkl TV4:s lokala sändningar) <Se F.36B för fullständig frågetext> 12 1. Ja 334 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 TILLÄGG: NYHETSKANAL 36 Loc 152 width 1 MD=0 36B(8) <Kanal i tilläggspaket> Nyhetskanal (ex CNN, SkyNews) <Se F.36B för fullständig frågetext> 89 1. Ja 257 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 TILLÄGG: SPORTKANAL 36 Loc 153 width 1 MD=0 36B(9) <Kanal i tilläggspaket> Sportkanal (ex Eurosport) <Se F.36B för fullständig frågetext> 137 1. Ja 209 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 TILLÄGG: FILMKANAL 36 Loc 154 width 1 MD=0 36B(10) <Kanal i tilläggspaket> Filmkanal (ex TV1000, Canal Plus, Canal Plus Gul) <Se F.36B för fullständig frågetext> 144 1. Ja 202 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 TILLÄGG: MUSIKKANAL 36 Loc 155 width 1 MD=0 36B(11) <Kanal i tilläggspaket> Musikkanal (ex MTV) <Se F.36B för fullständig frågetext> 98 1. Ja 248 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 TILLÄGG: BARNKANAL 36 Loc 156 width 1 MD=0 36B(12) <Kanal i tilläggspaket> Barnprogramskanal (ex Childrens Channel, Cartoon Network) <Se F.36B för fullständig frågetext> 72 1. Ja 274 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 TILLÄGG: TV-SHOPKANAL 36 Loc 157 width 1 MD=0 36B(13) <Kanal i tilläggspaket> TV-shopping-kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 21 1. Ja 325 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 TILLÄGG: NORD KANAL 36 Loc 158 width 1 MD=0 36B(14) <Kanal i tilläggspaket> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 41 1. Ja 305 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 136 TILLÄGG: ANNAN 36 Loc 159 width 1 MD=0 36B(15) <Kanal i tilläggspaket> Annan typ av kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 26 1. Ja 320 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 137 TILLÄGG - TVEKSAM 36 Loc 160 width 1 MD=0 36B(16) <Kanal i tilläggspaket> Tveksam, vet ej <Se F.36B för fullständig frågetext> 11 1. Ja 335 5. Nej 1970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 138 BOX FÖR DIGITAL-TV 36 Loc 161 width 1 MD=9 36C Har Du skaffat Dig utrustning (en särskild tillsats, box, "set-top-box") för mottagning av s k digital-TV? 45 1. Ja 2128 5. Nej 86 8. Tveksam, vet ej 57 9. Uppgift saknas
VAR 139 UTRUSTN KABEL/MARKNÄT 36 Loc 162 width 1 MD=0 36D (OM JA) För kabel eller andra sändningar (marknät)? 26 1. Kabel 10 2. Andra sändningar (marknät) 9 8. Tveksam, vet ej 2271 0. Frågan ej tillämplig
VAR 140 TITTAT PÅ TV 37 Loc 163 width 1 37 Tittade Du på TV någon gång igår? Jag tänker då inte på video eller text-TV, utan enbart TV. I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? 58 1. Mer än 5 timmar 75 2. 4 - 5 timmar 197 3. 3 - 4 timmar 430 4. 2 - 3 timmar 618 5. 1 - 2 timmar 453 6. 1/2 - 1 timme 196 7. Mindre än 1/2-timme 279 8. Nej 10 9. Tveksam, vet ej
VAR 141 TV-TITTANDE FÖRE 8 38 Loc 164 width 1 MD=0 38 (TITTAT PÅ TV) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? 38(1) Före 08.00 87 1. Markerat 1941 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 142 TV-TITTANDE 8-12 38 Loc 165 width 1 MD=0 38(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 1934 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 143 TV-TITTANDE 12-17 38 Loc 166 width 1 MD=0 38(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 1873 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 144 TV-TITTANDE 17-19 38 Loc 167 width 1 MD=0 38(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 491 1. Markerat 1537 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 145 TV-TITTANDE 19-22 38 Loc 168 width 1 MD=0 38(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 1635 1. Markerat 393 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 146 TV-TITTANDE 22- 38 Loc 169 width 1 MD=0 38(6) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 22.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 531 1. Markerat 1497 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 147 TV-TITTANDE TVEKSAM 38 Loc 170 width 1 MD=0 38(7) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam vilken tid <Se F.38 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2020 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 148 TITTAT PÅ SVT1 39 Loc 171 width 1 MD=0 39 Vilken eller vilka svenska TV-kanaler tittade Du på igår? 39(1) SVT1 883 1. Markerat 1145 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 TITTAT PÅ SVT2 39 Loc 172 width 1 MD=0 39(2) <Kanal tittat på igår> SVT2 <Se F.39 för fullständig frågetext> 1009 1. Markerat 1019 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 TITTAT PÅ TV3 39 Loc 173 width 1 MD=0 39(3) <Kanal tittat på igår> TV3 <Se F.39 för fullständig frågetext> 383 1. Markerat 1645 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 TITTAT PÅ TV4 39 Loc 174 width 1 MD=0 39(4) <Kanal tittat på igår> TV4 <Se F.39 för fullständig frågetext> 1196 1. Markerat 832 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 TITTAT PÅ KANAL 5 39 Loc 175 width 1 MD=0 39(5) <Kanal tittat på igår> Kanal 5 <Se F.39 för fullständig frågetext> 226 1. Markerat 1802 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 TITTAT PÅ ZTV 39 Loc 176 width 1 MD=0 39(6) <Kanal tittat på igår> ZTV <Se F.39 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 1981 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 TITTAT PÅ TV8 39 Loc 177 width 1 MD=0 39(7) <Kanal tittat på igår> TV8 <Se F.39 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2020 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 TITTAT PÅ TV21 39 Loc 178 width 1 MD=0 39(8) <Kanal tittat på igår> TV21 <Se F.39 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2025 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 TITTAT PÅ LOKAL-TV4 39 Loc 179 width 1 MD=0 39(9) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i TV4 (t ex Fyrstad, Botnia, Göteborg, Skaraborg etc) <Se F.39 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 2014 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 TITTAT PÅ LOKAL KABEL 39 Loc 180 width 1 MD=0 39(10) <Kanal tittat på igår> Lokal kabelkanal (t ex Öppna kanalen) <Se F.39 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2027 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 TITTAT PÅ TV6 39 Loc 181 width 1 MD=0 39(11) <Kanal tittat på igår> TV6 <Se F.39 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2020 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 TITTAT PÅ TV1000 39 Loc 182 width 1 MD=0 39(12) <Kanal tittat på igår> TV1000 <Se F.39 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 2008 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 TITTAT PÅ CANAL PLUS 39 Loc 183 width 1 MD=0 39(13) <Kanal tittat på igår> Canal Plus <Se F.39 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2018 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 TITTAT CANAL PLUS GUL 39 Loc 184 width 1 MD=0 39(14) <Kanal tittat på igår> Canal Plus Gul <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2024 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 TITTAT PÅ SVT24 39 Loc 185 width 1 MD=0 39(15) <Kanal tittat på igår> SVT24 <Se F.39 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2026 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 163 TITTAT ANNAN KANAL 37 Loc 186 width 1 MD=0 39(16) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.39 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 2011 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 187 width 1 MD=0 39(17) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 1986 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 39 Loc 188 width 1 MD=0 39B Tittade Du på någon eller några utländska TV-kanaler igår? 39B(1) Nyhetskanal (t ex BBC World Services, CNN, Euronews) 52 1. Markerat 1976 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 TITTAT PÅ SPORTKANAL 39 Loc 189 width 1 MD=0 39B(2) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (t ex Eurosprt, DSF) <Se F.39B för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 1915 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 39 Loc 190 width 1 MD=0 39B(3) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (t ex MTV) <Se F.39B för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 1960 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 TITTAT PÅ BARNKANAL 39 Loc 191 width 1 MD=0 39B(4) <Kanal tittat på igår> Barnkanal (t ex Children's Channel, Cartoon Network, Nickelodeon) <Se F.39B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2020 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 TITTAT PÅ FILMKANAL 39 Loc 192 width 1 MD=0 39B(5) <Kanal tittat på igår> Filmkanaler (t ex Hallmark, Cinema, TNT, Sci-Fi) <Se F.39B för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2016 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 TITTAT PÅ NATURKANAL 39 Loc 193 width 1 MD=0 39B(6) <Kanal tittat på igår> Natur mm (t ex National Geographic, Discovery, Travel) <Se F.39B för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 2000 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 171 TITTAT NORDISK KANAL 39 Loc 194 width 1 MD=0 39B(7) <Kanal tittat på igår> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1990 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 172 TITTAT BRITTISK KANAL 39 Loc 195 width 1 MD=0 39B(8) <Kanal tittat på igår> Brittiska kanaler (t ex BBC Prime) <Se F.39B för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2021 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 173 TITTAT TYSK KANAL 39 Loc 196 width 1 MD=0 39B(9) <Kanal tittat på igår> Tyska kanaler (t ex Deutsche Welle, ARD, ZDF, RTL) <Se F.39B för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2016 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 174 TITTAT FRANSK KANAL 39 Loc 197 width 1 MD=0 39B(10) <Kanal tittat på igår> Franska kanaler (t ex TV5) <Se F.39B för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2027 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 TITTAT SPANSK KANAL 39 Loc 198 width 1 MD=0 39B(11) <Kanal tittat på igår> Spanska kanaler (t ex TVE) <Se F.39B för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2024 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 TITTAT ÖVRIGA EUROPA 39 Loc 199 width 1 MD=0 39B(12) <Kanal tittat på igår> Övriga Europa (t ex Italien, Serbien, Kroatien, Turkiet) <Se F.39B för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2023 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 TITTAT ÖVRIGA VÄRLDEN 39 Loc 200 width 1 MD=0 39B(13) <Kanal tittat på igår> Övriga världen <Se F.39B för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 2022 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 TITTAT TV-SHOP 39 Loc 201 width 1 MD=0 39B(14) <Kanal tittat på igår> TV-shopping-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 2028 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 TITTAT ÖVRIG KANAL 39 Loc 202 width 1 MD=0 39B(15) <Kanal tittat på igår> Övrig kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 1981 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 TITTAT PÅ TV - NEJ 39 Loc 203 width 1 MD=0 39B(16) <Kanal tittat på igår> Nej, jag tittade inte på utländsk TV-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 1653 1. Markerat 375 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 204 width 1 MD=0 39B(17) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 2004 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 TITTAT RAPPORT 19.30 39 Loc 205 width 1 MD=0 39C Tittade du igår på någon nyhetssändning i TV? 39C(1) Rapport 19.30 611 1. Markerat 1417 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 183 TITTAT RAPPORT 23.00 39 Loc 206 width 1 MD=0 39C(2) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 23.00 <Se F.39C för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 1983 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 184 TITTAT AKTUELLT 18.00 39 Loc 207 width 1 MD=0 39C(3) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 <Se F.39C för fullständig frågetext> 171 1. Markerat 1857 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 TITTAT AKTUELLT 21.00 39 Loc 208 width 1 MD=0 39C(4) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 21.00 <Se F.39C för fullständig frågetext> 432 1. Markerat 1596 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 REGIONAL NYHET 19.10 39 Loc 209 width 1 MD=0 39C(5) <Tittade på nyhetssändning> Regionala nyheter 19.10 <Se F.39C för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 1948 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 REGIONAL NYHET 22.00 39 Loc 210 width 1 MD=0 39C(6) <Tittade på nyhetssändning> Regionala nyheter 22.00 <Se F.39C för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 1976 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 188 NYHETERNA TV4 18.30 39 Loc 211 width 1 MD=0 39C(7) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 18.30 <Se F.39C för fullständig frågetext> 146 1. Markerat 1882 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 NYHETERNA TV4 22.00 39 Loc 212 width 1 MD=0 39C(8) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 22.00 <Se F.39C för fullständig frågetext> 257 1. Markerat 1771 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 REG NYHET TV4 18.50 39 Loc 213 width 1 MD=0 39C(9) <Tittade på nyhetssändning> Regionala Nyheter i TV4 18.50 <Se F.39C för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1990 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 REG NYHET TV4 22.20 39 Loc 214 width 1 MD=0 39C(10) <Tittade på nyhetssändning> Regionala Nyheter i TV4 22.20 <Se F.39C för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1994 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 TV3 DIREKT 18.50 39 Loc 215 width 1 MD=0 39C(11) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 18.50 <Se F.39C för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1998 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 TV3 DIREKT 22.30 39 Loc 216 width 1 MD=0 39C(12) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 22.30 <Se F.39C för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 1993 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 EJ TITTAT NYHETSSÄNDN 39 Loc 217 width 1 MD=0 39C(13) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte <Se F.39C för fullständig frågetext> 529 1. Markerat 1499 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 VET EJ NYHETSSÄNDN 39 Loc 218 width 1 MD=0 39C(14) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej <Se F.39C för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 1948 5. Ej markerat 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 SENAST TITTAT PÅ TV 40 Loc 219 width 1 MD=0 40 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 257 1. Senaste veckan 22 2. Senaste månaden 2 3. Senaste halvåret 1 4. Senaste året 5 5. Längre tillbaka aldrig 2 8. Tveksam, vet ej 2027 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 TITTAT PÅ TEXT-TV 41 Loc 220 width 1 41 Använde Du Text-TV någon gång igår? 404 1. Ja, en gång 98 2. Ja, två gånger 162 3. Ja, tre eller fyra gånger 1644 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 198 TID TEXT-TV TITTANDE 42 Loc 221 width 1 MD=0 42 (TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Ungefär hur länge använde Du sammanlagt på Text-TV igår? 11 1. Mer än 1 timme 11 2. 45 - 60 minuter 12 3. 30 - 45 minuter 80 4. 15 - 30 minuter 292 5. 5 - 15 minuter 256 6. Mindre än 5 minuter 2 8. Tveksam, vet ej 1652 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 SENAST TITTAT TXT-TV 43 Loc 222 width 1 MD=0 43 (EJ TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Har Du någon gång under det senaste året använt Text-TV? (OM JA) När tittade Du på Text-TV senast? 557 1. Senaste veckan 334 2. Senaste månaden 153 3. Senaste halvåret 39 4. Senaste året 459 5. Längre tillbaka aldrig 111 8. Tveksam, vet ej 663 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 TITTAT PÅ TEXT-TV SVT 44 Loc 223 width 1 MD=0 44 (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler har Du använt den senaste veckan? 44(1) Sveriges Television 907 1. Markerat 314 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 201 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 44 Loc 224 width 1 MD=0 44(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.44 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 1133 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 202 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 44 Loc 225 width 1 MD=0 44(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.44 för fullständig frågetext> 535 1. Markerat 686 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 44 Loc 226 width 1 MD=0 44(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Kanal 5 (Femman) <Se F.44 för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 1116 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 204 TITT TEXT-TV ANN KAN 44 Loc 227 width 1 MD=0 44(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1192 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 205 TITTAT TEXT-TV TVEKS 44 Loc 228 width 1 MD=0 44(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam vilken kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1180 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 206 TEXT-TV PROGR.TABLÅER 45 Loc 229 width 1 MD=0 45 (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för TV:s programtablåer 546 1. Markerat 675 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 TEXT-TV NYHETER 45 Loc 230 width 1 MD=0 45(2) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för nyheter 642 1. Markerat 579 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 208 TEXT-TV EKONOMIINFO 45 Loc 231 width 1 MD=0 45(3) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för ekonomiinformation 349 1. Markerat 872 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 209 TEXT-TV SPORT 45 Loc 232 width 1 MD=0 45(4) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för sport 515 1. Markerat 706 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 TEXT-TV VÄDER 45 Loc 233 width 1 MD=0 45(5) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för väder 313 1. Markerat 908 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 TEXT-TV SPEL 45 Loc 234 width 1 MD=0 45(6) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för spel och lotteri 300 1. Markerat 921 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 TEXT-TV ANNONSER 45 Loc 235 width 1 MD=0 45(7) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för annonser och annan reklam 153 1. Markerat 1068 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 TEXT-TV TEXTNING 45 Loc 236 width 1 MD=0 45(8) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för textning av TV-program 160 1. Markerat 1061 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 TEXT-TV ANNAN INFO 45 Loc 237 width 1 MD=0 45(9) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för annan information 157 1. Markerat 1064 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 TEXT-TV TVEKSAM 45 Loc 238 width 1 MD=0 45(10) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för - Tveksam, vet ej 16 1. Markerat 1205 5. Ej markerat 1095 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 TEXT-TV BOSTAD 46 Loc 239 width 1 46 Har Du tillgång till text-TV i din åretruntbostad? 1967 1. Ja 326 5. Nej 23 8. Tveksam, vet ej
VAR 217 SPELAT TV-SPEL 47 Loc 240 width 1 47 Har Du någon gång spelat TV-spel (ex Nintendo, Sega etc)? I så fall, när gjorde Du det senast? 119 1. Igår 170 2. Senaste veckan 147 3. Senaste månaden 186 4. Senaste halvåret 141 5. Senaste året 1398 6. Längre tillbaka eller aldrig 155 8. Tveksam, vet ej
VAR 218 TITTAT PÅ VIDEO 48 Loc 241 width 1 48 Tittade Du på video någon gång igår? 3 1. Mer än 4 timmar 8 2. 3 - 4 timmar 24 3. 2 - 3 timmar 134 4. 1 - 2 timmar 136 5. 1/2 - 1 timme 97 6. Mindre än 1/2 timme 1906 7. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 219 TITTADE PÅ INSPELAT 49 Loc 242 width 1 MD=0 49 (TITTAT PÅ VIDEO) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan videofilm? 49(1) Inspelade TV-program 232 1. Markerat 170 5. Ej markerat 1914 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 TITTADE PÅ HYRFILM 49 Loc 243 width 1 MD=0 49(2) <Videotittande igår> Film som var hyrd <Se F.49 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 312 5. Ej markerat 1914 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 TITTADE PÅ KÖPFILM 49 Loc 244 width 1 MD=0 49(3) <Videotittande igår> Film som var köpt <Se F.49 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 332 5. Ej markerat 1914 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 TITTADE PÅ ANNAT 49 Loc 245 width 1 MD=0 49(4) <Videotittande igår> Annat <Se F.49 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 388 5. Ej markerat 1914 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 VIDEOTITTANDE OKÄNT 49 Loc 246 width 1 MD=0 49(5) <Videotittande igår> Tveksam på vilket <Se F.49 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 395 5. Ej markerat 1914 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 INSP TV-PR: NYHETER 49A Loc 247 width 1 MD=0 49A Vilken typ av inspelade TV-program tittade du på igår? 49A(1) Nyheter 11 1. Markerat 221 5. Ej markerat 2084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 INSP TV-PR: FILM 49A Loc 248 width 1 MD=0 49A(2) <Typ av inspelade TV-program> Film <Se F.49A för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 146 5. Ej markerat 2084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 INSP TV-PR: UNDERH 49A Loc 249 width 1 MD=0 49A(3) <Typ av inspelade TV-program> Underhållning <Se F.49A för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 130 5. Ej markerat 2084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 INSP TV-PR: ANNAT 49A Loc 250 width 1 MD=0 49A(4) <Typ av inspelade TV-program> Annat <Se F.49A för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 191 5. Ej markerat 2084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 INSP TV-PR: TVEKS 49A Loc 251 width 1 MD=0 49A(5) <Typ av inspelade TV-program> Tveksam på vilket <Se F.49A för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 230 5. Ej markerat 2084 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 SEN TITTAT PÅ VIDEO 50 Loc 252 width 1 MD=0 50 (EJ TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) När tittade Du på video senast? 839 1. Senaste veckan 541 2. Senaste månaden 212 3. Senaste halvåret 57 4. Senaste året 219 5. Längre tillbaka aldrig 46 8. Tveksam, vet ej 402 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 TILLGÅNG VIDEO I BOST 51 Loc 253 width 1 51 Har Du tillgång till video i Din åretruntbostad? 49 1. Ja, tre eller fler 322 2. Ja, två 1603 3. Ja, en 339 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 231 SENAST PÅ BIO 52 Loc 254 width 1 52 När var Du på bio senast? 20 1. Igår 151 2. Senaste veckan 479 3. Senaste månaden 576 4. Senaste halvåret 320 5. Senaste året 744 6. Längre tillbaka eller aldrig 26 8. Tveksam, vet ej
VAR 232 BOST: MOBILTELEFON 53 Loc 255 width 1 53 Har Du tillgång till något av följande i Din bostad? 53(1) Mobiltelefon 1687 1. Markerat 629 5. Ej markerat
VAR 233 BOST: FAX 53 Loc 256 width 1 53(2) <Tillgång till i bostaden> Fax <Se F.53 för fullständig frågetext> 500 1. Markerat 1816 5. Ej markerat
VAR 234 BOST: PERSONDATOR 53 Loc 257 width 1 53(3) <Tillgång till i bostaden> Persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 1470 1. Markerat 846 5. Ej markerat
VAR 235 BOST: INGET AV TIDIGA 53 Loc 258 width 1 53(4) <Tillgång till i bostaden> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 376 1. Markerat 1940 5. Ej markerat
VAR 236 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 259 width 1 53(5) <Tillgång till i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2312 5. Ej markerat
VAR 237 TILLG ANT MOBILTELE 53A Loc 260 width 1 MD=0 53A (HAR TILLGÅNG TILL MOBILTELEFON) Finns det fler än en mobiltelefon i ditt hushåll? 942 1. Nej, endast 1 530 2. Ja, 2 sammanlagt 152 3. Ja, 3 sammanlagt 46 4. Ja, 4 sammanlagt 16 5. Fler än 4 1 6. Tveksam, vet ej 629 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 TILLG ANT DATORER 53B Loc 261 width 1 MD=0 53B (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Finns det fler än en persondator i ditt hushåll? 1042 1. Nej, endast 1 318 2. Ja, 2 sammanlagt 81 3. Ja, 3 sammanlagt 17 4. Ja, 4 sammanlagt 12 5. Fler än 4 0 6. Tveksam, vet ej 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 DATOR UTAN MODEM 53C Loc 262 width 1 MD=0 53C(1) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator utan modem? 307 1. Markerat 1163 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 DATOR MED MODEM 53C Loc 263 width 1 MD=0 53C(2) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med modem? 1097 1. Markerat 373 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 DATOR EXT DATABAS 53C Loc 264 width 1 MD=0 53C(3) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator ansluten till extern databas? 425 1. Markerat 1045 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 DATOR MED INTERNET 53C Loc 265 width 1 MD=0 53C(4) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med tillgång till Internet? 1081 1. Markerat 389 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 DATOR MED E-POST 53C Loc 266 width 1 MD=0 53C(5) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med personlig adress för E-post? 940 1. Markerat 530 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 DATOR MED CD-ROM 53C Loc 267 width 1 MD=0 53C(6) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med CD-rom-enhet? 1152 1. Markerat 318 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 DATOR MED SKRIVARE 53C Loc 268 width 1 MD=0 53C(7) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med skrivare? 1210 1. Markerat 260 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 PORTABEL DATOR 53C Loc 269 width 1 MD=0 53C(8) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator som är portabel? 201 1. Markerat 1269 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 ANNAN DATOR 53C Loc 270 width 1 MD=0 53C(9) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator... - Inget av dem 9 1. Markerat 1461 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 248 TVEKSAM OM DATOR 53C Loc 271 width 1 MD=0 53C(10) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator... - Tveksam, vet ej 49 1. Markerat 1421 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 249 EGEN E-MAIL ADRESS 53D Loc 272 width 1 MD=0 53D(1) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail)? 864 1. Markerat 606 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 250 EGEN HEMSIDA 53D Loc 273 width 1 MD=0 53D(2) När det gäller dig själv, har du egen hemsida? 106 1. Markerat 1364 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 E-POST/HEMSID VET EJ 53D Loc 274 width 1 MD=0 53D(3) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail), egen hemsida - Tveksam, vet ej 599 1. Markerat 871 5. Ej markerat 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 BOST: SEN ANV DATOR 54 Loc 275 width 1 MD=0 54 (TILLGÅNG TILL PERSONDATOR I BOSTADEN) När använde Du senast persondator i Din bostad? 633 1. Igår 508 2. Senaste veckan 154 3. Senaste månaden 70 4. Senaste halvåret 15 5. Senaste året 68 6. Längre tillbaka eller aldrig 22 8. Tveksam, vet ej 846 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 BOST: TID DATOR 55 Loc 276 width 1 MD=0 55 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Hur länge använde Du persondatorn i bostaden igår? 17 1. Mer än 5 timmar 7 2. 4 - 5 timmar 12 3. 3 - 4 timmar 42 4. 2 - 3 timmar 126 5. 1 - 2 timmar 175 6. 1/2 - 1 timme 244 7. Mindre än 1/2 timme 10 8. Tveksam, vet ej 1683 0. Frågan ej tillämplig
VAR 254 BOST: DATOR TILL ARB 56 Loc 277 width 1 MD=0 56 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN DEN SENASTE VECKAN) Vad använde Du persondatorn till? 56(1) Förvärvsarbete 209 1. Markerat 932 5. Ej markerat 1175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 255 BOST: DATOR TILL UTB 56 Loc 278 width 1 MD=0 56(2) <Persondatoranvändning i bostaden> Utbildning eller skolarbete <Se F.56 för fullständig frågetext> 192 1. Markerat 949 5. Ej markerat 1175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 256 BOST: DATOR PRIV ANV 56 Loc 279 width 1 MD=0 56(3) <Persondatoranvändning i bostaden> Privat användning (brev, bokföring etc) <Se F.56 för fullständig frågetext> 402 1. Markerat 739 5. Ej markerat 1175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 BOST: INTERNETANVÄNDN 56 Loc 280 width 1 MD=0 56(4) <Persondatoranvändning i bostaden> Internetanvändning (t ex e-mail, sökt information, läst en tidning, uträttat ärenden, deltagit aktivt i en diskussionsgrupp eller chat-grupp) <Se F.56 för fullständig frågetext> 502 1. Markerat 639 5. Ej markerat 1175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 258 BOST: DATASPEL 56 Loc 281 width 1 MD=0 56(5) <Persondatoranvändning i bostaden> Spel m m <Se F.56 för fullständig frågetext> 306 1. Markerat 835 5. Ej markerat 1175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 259 BOST:ANNAN ANVÄNDNING 56 Loc 282 width 1 MD=0 56(6) <Persondatoranvändning i bostaden> Annan användning, övrigt <Se F.56 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 1089 5. Ej markerat 1175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 260 BOST: DATORANV TVEKS 56 Loc 283 width 1 MD=0 56(7) <Persondatoranvändning i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.56 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1139 5. Ej markerat 1175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 261 BOST: TID INTERNET 56A Loc 284 width 1 MD=0 56A Hur lång tid ägnade Du åt Internet igår i bostaden? 1 1. Mer än 5 timmar 4 2. 4 - 5 timmar 2 3. 3 - 4 timmar 10 4. 2 - 3 timmar 32 5. 1 - 2 timmar 77 6. 1/2 - 1 timme 192 7. Mindre än 1/2 timme 26 8. Tveksam, vet ej 1972 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 BOST INET: E-POST 56B Loc 285 width 1 MD=0 56B Vad använde Du Internet till? 56B(1) Elektronisk post, (e-mail) 289 1. Markerat 213 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 BOST INET: NYHETER 56B Loc 286 width 1 MD=0 56B(2) <Internetanvändning i bostaden> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56B för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 442 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 BOST INET:LÄST TIDN 56B Loc 287 width 1 MD=0 56B(3) <Internetanvändning i bostaden> Läst någon tidning eller tidskrift <Se F.56B för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 430 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 BOST INET: INFSÖKN 56B Loc 288 width 1 MD=0 56B(4) <Internetanvändning i bostaden> Sökt fakta, information <Se F.56B för fullständig frågetext> 231 1. Markerat 271 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 BOST INET: ÄRENDEN 56B Loc 289 width 1 MD=0 56B(5) <Internetanvändning i bostaden> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.56B för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 425 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 BOST INET: SPEL 56B Loc 290 width 1 MD=0 56B(6) <Internetanvändning i bostaden> Spel, underhållning <Se F.56B för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 443 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 291 width 1 MD=0 56B(7) <Internetanvändning i bostaden> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.56B för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 454 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 292 width 1 MD=0 56B(8) <Internetanvändning i bostaden> Annan användning <Se F.56B för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 459 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 270 BOST INET: TVEKSAM 56 Loc 293 width 1 MD=0 56B(9) <Internetanvändning i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.56B för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 482 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 271 SAJTBESÖK: PASSAGEN 56 Loc 294 width 1 MD=0 56C Har du besökt någon av följande sajter? 56C(1) Passagen (Telia) 329 1. Markerat 173 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 SAJTBESÖK: TORGET 56 Loc 295 width 1 MD=0 56C(2) <Sajtbesök från bostaden> Torget (Posten) <Se F.56C för fullständig frågetext> 303 1. Markerat 199 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 SAJTBESÖK: STTIDN 56 Loc 296 width 1 MD=0 56C(3) <Sajtbesök från bostaden> Någon storstadstidning <Se F.56C för fullständig frågetext> 209 1. Markerat 293 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 SAJTBESÖK: KVTIDN 56 Loc 297 width 1 MD=0 56C(4) <Sajtbesök från bostaden> Någon kvällstidning <Se F.56C för fullständig frågetext> 301 1. Markerat 201 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 SAJTBESÖK: LOKALTIDN 56 Loc 298 width 1 MD=0 56C(5) <Sajtbesök från bostaden> Någon lokal dagstidning <Se F.56C för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 381 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 SAJTBESÖK: RADIOKANAL 56 Loc 299 width 1 MD=0 56C(6) <Sajtbesök från bostaden> Någon Radiokanal <Se F.56C för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 382 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 277 SAJTBESÖK: TV-KANAL 56 Loc 300 width 1 MD=0 56C(7) <Sajtbesök från bostaden> Någon TV-kanal <Se F.56C för fullständig frågetext> 179 1. Markerat 323 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 278 SAJTBESÖK: INGEN 56 Loc 301 width 1 MD=0 56C(8) <Sajtbesök från bostaden> Nej <Se F.56C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 421 5. Ej markerat 1814 0. Frågan ej tillämplig
VAR 279 CD-ROM: UPPSLAGSVERK 56D Loc 302 width 1 MD=0 56D Har Du någon gång använt Dig av CD-ROM på din dator i bostaden? Vad använde Du CD-ROM till? 56D(1) Sökt information i uppslagsverk, katalog 366 1. Markerat 786 5. Ej markerat 1164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 280 CD-ROM: SPELAT SPEL 56D Loc 303 width 1 MD=0 56D(2) <CD-ROM användning i bostaden> Spela spel <Se F.56D för fullständig frågetext> 591 1. Markerat 561 5. Ej markerat 1164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 281 CD-ROM: LYSSN MUSIK 56D Loc 304 width 1 MD=0 56D(3) <CD-ROM användning i bostaden> Lyssna på musik <Se F.56D för fullständig frågetext> 438 1. Markerat 714 5. Ej markerat 1164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 282 CD-ROM: LADDA PROG 56D Loc 305 width 1 MD=0 56D(4) <CD-ROM användning i bostaden> Ladda program till datorn <Se F.56D för fullständig frågetext> 425 1. Markerat 727 5. Ej markerat 1164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 283 CD-ROM: ANNAT 56D Loc 306 width 1 MD=0 56D(5) <CD-ROM användning i bostaden> Annat, övrig användning <Se F.56D för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 1089 5. Ej markerat 1164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 284 CD-ROM: INGEN ANVÄNDN 56 Loc 307 width 1 MD=0 56D(6) <CD-ROM användning i bostaden> Nej <Se F.56D för fullständig frågetext> 239 1. Markerat 913 5. Ej markerat 1164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 285 DAGL ANV PERSONDATOR 57 Loc 308 width 1 57 Använder Du regelbundet persondator i Ditt arbete eller i skolan? 1035 1. Ja 1254 5. Nej 27 8. Tveksam, vet ej
VAR 286 DAGL ANV INET ARB 57A Loc 309 width 1 57A Använder Du regelbundet Internet i Ditt arbete eller i skolan? 595 1. Ja 1701 5. Nej 20 8. Tveksam, vet ej
VAR 287 TID ANV INTERNET ARB 57B Loc 310 width 2 MD=99 57B Hur lång tid använde Du Internet på arbetet eller i skolan senaste arbets-, skoldagen? 25 01. Mer än 5 timmar 4 02. 4 - 5 timmar 6 03. 3 - 4 timmar 25 04. 2 - 3 timmar 61 05. 1 - 2 timmar 185 06. 1/2 - 1 timme 237 07. Mindre än 1/2 timme 39 08. Använde inte Internet igår 13 09. Tveksam, vet ej 1721 99. Frågan ej tillämplig
VAR 288 ARB INET: E-POST 57C Loc 312 width 1 MD=0 57C Vad använde Du Internet till? 57C(1) Elektronisk post, (e-mail) 275 1. Markerat 320 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 289 ARB INET: NYHETER 57C Loc 313 width 1 MD=0 57C(2) <Internetanvändning arbete/skola> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.57C för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 540 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 290 ARB INET: LÄST TIDN 57C Loc 314 width 1 MD=0 57C(3) <Internetanvändning arbete/skola> Läst någon tidning eller tidskrift <Se F.57C för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 562 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 291 ARB INET: INFSÖKN 57C Loc 315 width 1 MD=0 57C(4) <Internetanvändning arbete/skola> Sökt fakta, information <Se F.57C för fullständig frågetext> 404 1. Markerat 191 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 292 ARB INET: ÄRENDEN 57C Loc 316 width 1 MD=0 57C(5) <Internetanvändning arbete/skola> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.57C för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 564 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 293 ARB INET: SPEL 57C Loc 317 width 1 MD=0 57C(6) <Internetanvändning arbete/skola> Spel, underhållning <Se F.57C för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 578 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 294 ARB INET: CHAT GRUPP 57C Loc 318 width 1 MD=0 57C(7) <Internetanvändning arbete/skola> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.57C för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 582 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 295 ARB INET: ANNAN INFO 57C Loc 319 width 1 MD=0 57C(8) <Internetanvändning arbete/skola> Annan användning <Se F.57C för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 525 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 296 ARB INET:TVEKSAM VAD 57C Loc 320 width 1 MD=0 57C(9) <Internetanvändning arbete/skola> Tveksam om vilken <Se F.57C för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 576 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 297 SAJTBESÖK: PASSAGEN 57 Loc 321 width 1 MD=0 57D Har du besökt någon av följande sajter? 57D(1) Passagen (Telia) 314 1. Markerat 281 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 298 SAJTBESÖK: TORGET 57 Loc 322 width 1 MD=0 57D(2) <Sajtbesök arbete/skola> Torget (Posten) <Se F.57D för fullständig frågetext> 293 1. Markerat 302 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 299 SAJTBESÖK: STTIDN 57 Loc 323 width 1 MD=0 57D(3) <Sajtbesök arbete/skola> Någon storstadstidning <Se F.57D för fullständig frågetext> 220 1. Markerat 375 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 300 SAJTBESÖK: KVTIDN 57 Loc 324 width 1 MD=0 57D(4) <Sajtbesök arbete/skola> Någon kvällstidning <Se F.57D för fullständig frågetext> 278 1. Markerat 317 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 301 SAJTBESÖK: LOKTIDN 57 Loc 325 width 1 MD=0 57D(5) <Sajtbesök arbete/skola> Någon lokal dagstidning <Se F.57D för fullständig frågetext> 128 1. Markerat 467 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 302 SAJTBESÖK: RADIOKANAL 57 Loc 326 width 1 MD=0 57D(6) <Sajtbesök arbete/skola> Någon Radiokanal <Se F.57D för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 502 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 303 SAJTBESÖK: TV-KANAL 57 Loc 327 width 1 MD=0 57D(7) <Sajtbesök arbete/skola> Någon TV-kanal <Se F.57D för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 448 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 304 SAJTBESÖK: INGEN 57 Loc 328 width 1 MD=0 57D(8) <Sajtbesök arbete/skola> Nej <Se F.57D för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 452 5. Ej markerat 1721 0. Frågan ej tillämplig
VAR 305 ANDEL INTERNET ARB 57E Loc 329 width 3 MD=900 or GE 999 57E Hur stor del av tiden för Din Internetanvändning skulle Du anse vara direkt relaterad till Dina arbetsuppgifter/ skolarbete och hur stor del skulle Du anse vara i huvudsak av privat intresse? 57E(1) Arbete eller skola 000. 0 procent . . 100. 100 procent 1721 900. Frågan ej tillämplig 43 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 5 10 12 15 20 23 25 30 Frek: 13 6 3 10 29 2 3 26 1 18 25 Kod: 40 50 52 60 65 70 75 79 80 85 90 Frek: 11 104 1 8 3 26 25 1 49 6 63 Kod: 95 98 99 100 900 999 Frek: 30 8 5 76 1721 43
VAR 306 ANDEL INTERNET PRIV 57E Loc 332 width 3 MD=900 or GE 999 57E(2) <Andel internet> Privat intresse <Se F.57E för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 1721 900. Frågan ej tillämplig 45 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 Frek: 66 7 15 30 68 7 51 26 28 3 8 Kod: 45 50 60 70 75 80 85 90 95 98 100 Frek: 1 104 11 23 18 25 1 27 9 3 19 Kod: 900 999 Frek: 1721 45
VAR 307 SÖKT INFO PÅ INTERNET 58 Loc 335 width 1 MD=9 58 Har Du någon gång sökt information på Internet? 683 1. Ja 776 5. Nej 10 8. Tveksam, vet ej 847 9. Uppgift saknas
VAR 308 INET: NYHETER, VÄDER 58 Loc 336 width 1 58A Om Du använt Internet, inom vilket eller vilka områden sökte Du information främst? 58A(1) Nyheter, väder 272 1. Markerat 2044 5. Ej markerat
VAR 309 INET: PRAKTISK INFO 58 Loc 337 width 1 58A(2) <Information på Internet> Praktisk information (tidtabeller, adresser, faktasökningar etc) <Se F.58A för fullständig frågetext> 825 1. Markerat 1491 5. Ej markerat
VAR 310 INET:ANN, REKL,HANDEL 58 Loc 338 width 1 58A(3) <Information på Internet> Annonser, reklam, handel <Se F.58A för fullständig frågetext> 286 1. Markerat 2030 5. Ej markerat
VAR 311 INET: HOBBY, FRITID 58 Loc 339 width 1 58A(4) <Information på Internet> Hobby eller fritidsintresse <Se F.58A för fullständig frågetext> 623 1. Markerat 1693 5. Ej markerat
VAR 312 INET: SURFAT FRITT 58 Loc 340 width 1 58A(5) <Information på Internet> Inte något särskilt ("surfat fritt") <Se F.58A för fullständig frågetext> 462 1. Markerat 1854 5. Ej markerat
VAR 313 INET: ANNAN INFO 58 Loc 341 width 1 58A(6) <Information på Internet> Annan information, nämligen... <Se F.58A för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 2254 5. Ej markerat
VAR 314 INET: TVEKSAM VILKEN 58 Loc 342 width 1 58A(7) <Information på Internet> Tveksam, vet ej <Se F.58A för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 2254 5. Ej markerat
VAR 315 INET: EJ ANVÄNT 58 Loc 343 width 1 58A(8) <Information på Internet> Har ej använt Internet <Se F.58A för fullständig frågetext> 821 1. Markerat 1495 5. Ej markerat
VAR 316 REKL: ANNONSBLAD 59 Loc 344 width 1 59 Har Du under senaste veckan läst eller tittat i någon av följande typer av reklam eller annonsblad? 59(1) Annonsblad på Din Hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 1079 1. Markerat 1237 5. Ej markerat
VAR 317 REKL: LOK ANNONSBL 59 Loc 345 width 1 59(2) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59 för fullständig frågetext> 1027 1. Markerat 1289 5. Ej markerat
VAR 318 REKL: AFFKEDJ ANNBLAD 59 Loc 346 width 1 59(3) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas, Go'middag) <Se F.59 för fullständig frågetext> 1310 1. Markerat 1006 5. Ej markerat
VAR 319 REKL: LOK HANDL ANNBL 59 Loc 347 width 1 59(4) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 1308 1. Markerat 1008 5. Ej markerat
VAR 320 REKL:REKLBL+RABATTKUP 59 Loc 348 width 1 59(5) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59 för fullständig frågetext> 1121 1. Markerat 1195 5. Ej markerat
VAR 321 REKL: ADRESSERAD REKL 59 Loc 349 width 1 59(6) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59 för fullständig frågetext> 822 1. Markerat 1494 5. Ej markerat
VAR 322 REKL: ANNAN FORM 59 Loc 350 width 1 59(7) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 452 1. Markerat 1864 5. Ej markerat
VAR 323 REKL: INGET OVANSTÅEN 59 Loc 351 width 1 59(8) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Nej <Se F.59 för fullständig frågetext> 472 1. Markerat 1844 5. Ej markerat
VAR 324 REKL: LÄST TVEKSAM 59 Loc 352 width 1 59(9) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.59 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 2266 5. Ej markerat
VAR 325 ÅSETT UTOMHUSREKLAM 60 Loc 353 width 1 60 Har Du under senaste veckan tagit del av utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar, taxi etc)? 591 1. Ja, igår 485 2. Ja, senaste veckan 1171 5. Nej 69 8. Tveksam, vet ej
VAR 326 TYP AV BOENDEOMRÅDE 61 Loc 354 width 1 61 Hur vill Du karaktärisera det område där Du bor? Är det... 415 1. Ren landsbygd 816 2. Mindre tätort 796 3. Stad eller större tätort 277 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 12 8. Tveksam, vet ej
VAR 327 TYP AV BOENDE 62 Loc 355 width 1 62 Hur bor Du? 295 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1191 2. I villa eller radhus i småhusområde 828 3. I lägenhet i flerfamiljshus 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 328 UPPVÄXTORT 62A Loc 356 width 1 62A Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 688 1. Ren landsbygd i Sverige 639 2. Mindre tätort i Sverige 607 3. Stad eller större tätort i Sverige 252 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 42 5. Annat land i Norden 46 6. Annat land i Europa 24 7. Land utanför Europa 18 8. Tveksam, vet ej
VAR 329 CIVILSTÅND 63 Loc 357 width 1 MD=9 63 Vilket är ditt civilstånd? 605 1. Ensamstående 368 2. Samboende 1023 3. Gift 320 9. Uppgift saknas
VAR 330 UP 9-17:ANTAL VUXNA 63A Loc 358 width 1 MD=9 63A (UP 9 - 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 1 0. Ingen vuxen 29 1. En vuxen 233 2. Två vuxna 44 3. Tre vuxna 10 4. Fyra vuxna 1999 9. Frågan ej tillämplig
VAR 331 UP 9-17: ANTAL BARN 63B Loc 359 width 2 MD= 9 63B (UP 9 - 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er med Dig själv inräknad? 71 01. En person 141 02. Två personer 76 03. Tre personer 17 04. Fyra personer 8 05. Fem personer 1 08. Åtta personer 1 15. Femton personer 2001 09. Frågan ej tillämplig
VAR 332 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 361 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 10 1. Markerat 305 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 333 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 362 width 1 MD=0 63C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 310 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 334 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 363 width 1 MD=0 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 304 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 335 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 364 width 1 MD=0 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 298 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 336 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 365 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 297 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 337 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 366 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 289 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 338 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 367 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 285 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 339 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 368 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 265 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 340 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 369 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 254 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 341 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 370 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 257 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 342 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 371 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 263 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 343 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 372 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 239 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 344 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 373 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 250 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 345 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 374 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 255 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 346 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 375 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 267 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 347 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 376 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 250 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 348 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 377 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 281 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 349 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 378 width 1 MD=0 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.63C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 314 5. Ej markerat 2001 0. Frågan ej tillämplig
VAR 350 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 379 width 2 MD=99 64A (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 31 00. Ingen vuxen 455 01. En vuxen 1247 02. Två vuxna 212 03. Tre vuxna 45 04. Fyra vuxna 4 05. Fem vuxna 1 08. Åtta vuxna 321 99. Frågan ej tillämplig
VAR 351 UP>17: ANTAL BARN 64B Loc 381 width 1 MD=9 64B (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1249 0. Inga personer 286 1. En person 308 2. Två personer 117 3. Tre personer 25 4. Fyra personer 1 5. Fem personer 3 6. Sex personer 327 9. Frågan ej tillämplig
VAR 352 UP > 17: 1 ÅR 64C Loc 382 width 1 MD=0 64C (UP 18-79 ÅR MED BARN UNDER 18 ÅR I HUSHÅLLET) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 76 1. Markerat 665 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 353 UP > 17: 2 ÅR 64C Loc 383 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 687 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 354 UP > 17: 3 ÅR 64C Loc 384 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 682 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 355 UP > 17: 4 ÅR 64C Loc 385 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 678 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 356 UP > 17: 5 ÅR 64C Loc 386 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 669 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 357 UP > 17: 6 ÅR 64C Loc 387 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 658 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 358 UP > 17: 7 ÅR 64C Loc 388 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 667 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 359 UP > 17: 8 ÅR 64C Loc 389 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 643 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 360 UP > 17: 9 ÅR 64C Loc 390 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 647 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 361 UP > 17: 10 ÅR 64C Loc 391 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 643 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 362 UP > 17: 11 ÅR 64C Loc 392 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 664 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 363 UP > 17: 12 ÅR 64C Loc 393 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 668 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 364 UP > 17: 13 ÅR 64C Loc 394 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 654 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 365 UP > 17: 14 ÅR 64C Loc 395 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 654 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 366 UP > 17: 15 ÅR 64C Loc 396 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 659 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 367 UP > 17: 16 ÅR 64C Loc 397 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 671 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 368 UP > 17: 17 ÅR 64C Loc 398 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 647 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 369 UP > 17: ÅLDER-TVEKS 64C Loc 399 width 1 MD=0 64C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.64C för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 735 5. Ej markerat 1575 0. Frågan ej tillämplig
VAR 370 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 400 width 1 65 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? 1043 1. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 248 2. Förvärvsarbetande - Deltid 395 3. Pensionär 494 4. Studerande 11 5. Hemarbetande 25 6. Sjukskriven 62 7. Arbetslös 31 8. Annat 7 9. Tveksam, vet ej
VAR 371 FAMILJEKATEGORI 66 Loc 401 width 1 MD=9 66 Om du skulle beskriva din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? 828 1. Arbetarfamilj 55 2. Jordbrukarfamilj 539 3. Tjänstemannafamilj 277 4. Högre tjänstemanna, akademikerfamilj 208 5. Egen företagare 92 8. Tveksam, vet ej 317 9. Uppgift saknas
VAR 372 UTBILDNING 67 Loc 402 width 1 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning Du har? 697 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 216 2. Förgymnasial utbildning (9-10 år) 325 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 462 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 286 5. Utbildning vid högskola eller universitet högst 3 år 288 6. Utbildning vid högskola eller universitet längre än 3 år 42 8. Tveksam, vet ej