Mediebarometern 1999
               Radiodelen
                SSD 0744

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Oktober 2001

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1999 - Radiodelen har insamlats
  av NORDICOM.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör Internet-användning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

          Mediebarometern 1999-Radiodelen

  Mediebarometerns frågor om vilken radiokanal man lyssnat på
  saknas i den ordinarie mediebarometern för år 1999. För att
  möjliggöra en tidsserie för dessa frågor där även 1999 ingår,
  inkluderades dessa frågor i en annan Gallupundersökning. Denna
  undersökning ingick i Gallups undersökningsomgång 15-21 1999.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0744 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Län 8 Veckodag undersökningen genomförts 9 Lyssnade på radio igår 10 Lyssnat på radio före 08.00 11 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 12 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 13 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 14 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 15 Lyssnat på radio efter 22.00 16 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 17 Lyssnat på P1 18 Lyssnat på P2 19 Lyssnat på P3 20 Lyssnat på P4-lokal 21 Lyssnat på P4-nationella 22 Lyssnat på Radio Energy 23 Lyssnat på Mix Megapol 24 Lyssnat på Radio Rix 25 Lyssnat på Radio City - City 107 26 Lyssnat på Sky, Lugna favoriter, Bandit och RTL 27 Lyssnat på Annan lokalstation 28 Lyssnat på närradiostation med musik 29 Lyssnat på Närradiostation med tal 30 Lyssnat på någon utländsk station 31 Lyssnat på - Tveksam vilken kanal 32 Senast lyssnat på radio 33 Typ av boendeområde 34 Typ av boende 35 Uppväxtort 36 Civilstånd 37 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 38 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 39 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 40 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 41 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 42 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 43 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 44 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 45 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 46 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 47 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 48 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 49 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 50 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 51 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 52 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 53 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 54 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 55 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 56 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 57 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 58 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 59 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 60 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 61 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 62 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 63 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 64 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 65 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 66 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 67 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 68 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 69 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 70 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 71 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 72 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 73 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 74 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 75 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 76 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 77 Heltids- eller deltidsarbete 78 Familjekategori 79 Utbildning

VAR 1 SSD STUDY NR 0744              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0744


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 2001
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 1. Mediebarometern 1999 - Radiodelen 2. Mediebarometern 1999 - Radiokanalsundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 1191 1. Man 1208 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 MD=99 Födelseår 09. 1909 . . 90. 1990 1 99. Uppgift saknas Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 1 1 2 1 4 2 7 3 5 3 7 21 21 20 20 22 27 24 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 21 21 17 27 17 27 21 21 31 26 20 33 27 28 29 27 50 48 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 46 47 40 39 41 33 48 44 32 39 32 36 41 34 38 29 29 46 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 42 44 43 41 34 37 32 37 38 34 35 38 30 35 41 22 22 28 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 99 Frek: 40 33 46 44 37 42 43 30 38 36 1
VAR 7 LAN Loc 16 width 2 MD=99 Län 320 01. Stockholms län 57 03. Uppsala län 55 04. Södermanlands län 78 05. Östergötlands län 78 06. Jönköpings län 32 07. Kronobergs län 51 08. Kalmar län 10 09. Gotlands län 34 10. Blekinge län 211 12. Skåne län 48 13. Hallands län 306 14. Västra Götalands län 65 17. Värmlands län 52 18. Örebro län 50 19. Västmanlands län 69 20. Dalarnas län 64 21. Gävleborgs län 48 22. Västernorrlands län 24 23. Jämtlands län 58 24. Västerbottens län 48 25. Norrbottens län 641 99. Uppgift saknas
VAR 8 INTERVJUDAG-VECKODAG Loc 18 width 1 Veckodag som undersökningen genomförts 504 1. Måndag 190 2. Tisdag 489 3. Onsdag 489 4. Torsdag 199 5. Fredag 237 6. Lördag 291 7. Söndag
VAR 9 LYSSNAT PÅ RADIO 31 Loc 19 width 2 31 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt lyssnade Du under dygnet? 293 01. Mindre än 1/2 timme 413 02. 1/2 - 1 timme 311 03. 1 - 2 timmar 198 04. 2 - 3 timmar 132 05. 3 - 4 timmar 94 06. 4 - 5 timmar 57 07. 5 - 6 timmar 331 08. Mer än 6 timmar 529 09. Nej 41 10. Tveksam, vet ej
VAR 10 RADIOLYSSNANDE FÖRE 8 32 Loc 21 width 1 MD=0 32 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? 32(1) Före 08.00 679 1. Markerat 1150 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 RADIOLYSSNANDE 8-12 32 Loc 22 width 1 MD=0 32(2) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 921 1. Markerat 908 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 RADIOLYSSNANDE 12-17 32 Loc 23 width 1 MD=0 32(3) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 918 1. Markerat 911 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 RADIOLYSSNANDE 17-19 32 Loc 24 width 1 MD=0 32(4) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 522 1. Markerat 1307 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 RADIOLYSSNANDE 19-22 32 Loc 25 width 1 MD=0 32(5) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 321 1. Markerat 1508 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 RADIOLYSSNANDE 22- 32 Loc 26 width 1 MD=0 32(6) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Efter 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 1696 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RADIOLYSSNANDE TVEKS 32 Loc 27 width 1 MD=0 32(7) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Tveksam vilken tid <Se F.32 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 1801 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 RADIOKANAL P1 33 Loc 28 width 1 MD=0 33 Radiokanal lyssnat på ... 33(1) Lyssnat på P1 285 1. Markerat 1544 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 RADIOKANAL P2 33 Loc 29 width 1 MD=0 33(2) <Radiokanal lyssnat på> P2 <Se F.33 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 1778 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 RADIOKANAL P3 33 Loc 30 width 1 MD=0 33(3) <Radiokanal lyssnat på> P3 <Se F.33 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 1490 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 RADIOKANAL P4 33 Loc 31 width 1 MD=0 33(4) <Radiokanal lyssnat på> Radio Norrbotten (P4-lokal) eller annan lokalradio <Se F.33 för fullständig frågetext> 580 1. Markerat 1249 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 RADIOKANAL P4-NATI 33 Loc 32 width 1 MD=0 33(5) <Radiokanal lyssnat på> P4 nationella sändningar (Ring så spelar vi, Radiosporten etc) <Se F.33 för fullständig frågetext> 276 1. Markerat 1553 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 RADIO ENERGY 33 Loc 33 width 1 MD=0 33(6) <Radiokanal lyssnat på> Radio Energy (NRJ) - nätverket <Se F.33 för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 1661 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 MIX MEGAPOL 33 Loc 34 width 1 MD=0 33(7) <Radiokanal lyssnat på> Mix Megapol (Megapolnätverket) <Se F.33 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 1667 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 RADIO RIX 33 Loc 35 width 1 MD=0 33(8) <Radiokanal lyssnat på> Radio Rix (Rixnätverket) <Se F.33 för fullständig frågetext> 200 1. Markerat 1629 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 RADIO CITY - CITY 107 33 Loc 36 width 1 MD=0 33(9) <Radiokanal lyssnat på> Radio City i Stockholm, City 107 i Göteborg och Malmö/Lund <Se F.33 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 1736 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 SKY, LUGNA FAVORITER 33 Loc 37 width 1 MD=0 33(10) <Radiokanal lyssnat på> Sky i Stockholm, Lugna favoriter i Stockholm, Bandit i Stockholm och RTL <Se F.33 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1806 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 ANNAN LOKALSTAT 33 Loc 38 width 1 MD=0 33(11) <Radiokanal lyssnat på> Annan lokalstation (t ex Radio East, Radio Gold, Radio Stella, Radio Match, Radio 1 och Radio Lappland) <Se F.33 för fullständig frågetext> 119 1. Markerat 1710 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 NÄRRADIO MED MUSIK 33 Loc 39 width 1 MD=0 33(12) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med musik <Se F.33 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1791 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 NÄRRADIO MED TAL 33 Loc 40 width 1 MD=0 33(13) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med tal (föreningsradio) <Se F.33 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1821 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 UTLÄNDSK STATION 33 Loc 41 width 1 MD=0 33(14) <Radiokanal lyssnat på> Någon utländsk station <Se F.33 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1824 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 RADIOST - TVEKSAM 33 Loc 42 width 1 MD=0 33(15) <Radiokanal lyssnat på> Tveksam vilken kanal <Se F.33 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 1763 5. Ej markerat 570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 43 width 1 MD=0 34 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 443 1. Senaste veckan 46 2. Senaste månaden 13 3. Senaste halvåret 3 4. Senaste året 36 5. Längre tillbaka aldrig 29 8. Tveksam, vet ej 1829 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 TYP AV BOENDEOMRÅDE 61 Loc 44 width 1 61 Hur vill Du karaktärisera det område där Du bor? Är det... 440 1. Ren landsbygd 845 2. Mindre tätort 793 3. Stad eller större tätort 307 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 14 8. Tveksam, vet ej
VAR 34 TYP AV BOENDE 62 Loc 45 width 1 62 Hur bor Du? 279 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1205 2. I villa eller radhus i småhusområde 913 3. I lägenhet i flerfamiljshus 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 35 UPPVÄXTORT 62A Loc 46 width 1 62A Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 696 1. Ren landsbygd i Sverige 660 2. Mindre tätort i Sverige 627 3. Stad eller större tätort i Sverige 285 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 38 5. Annat land i Norden 44 6. Annat land i Europa 30 7. Land utanför Europa 19 8. Tveksam, vet ej
VAR 36 CIVILSTÅND Loc 47 width 1 MD=9 654 1. Ensamstående 397 2. Samboende 998 3. Gift 350 9. Uppgift saknas
VAR 37 UP 9-17:ANTAL VUXNA 63A Loc 48 width 1 MD=9 63A (UP 9 - 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 1 0. Ingen vuxen 36 1. En vuxen 251 2. Två vuxna 52 3. Tre vuxna 10 4. Fyra vuxna 2049 9. Frågan ej tillämplig
VAR 38 UP 9-17: ANTAL BARN 63B Loc 49 width 2 MD= 0 or GE 99 63B (UP 9 - 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er med Dig själv inräknad? 85 01. En person 150 02. Två personer 79 03. Tre personer 18 04. Fyra personer 9 05. Fem personer 1 08. Åtta personer 1 15. Femton personer 2049 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 39 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 51 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 10 1. Markerat 333 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 52 width 1 MD=0 63C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 338 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 53 width 1 MD=0 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 332 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 54 width 1 MD=0 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 326 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 55 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 325 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 56 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 317 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 57 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 310 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 58 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 292 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 59 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 278 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 60 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 285 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 61 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 287 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 62 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 265 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 63 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 277 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 64 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 281 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 65 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 287 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 66 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 266 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 67 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 297 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 68 width 1 MD=0 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.63C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 342 5. Ej markerat 2056 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 64A (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 519 01. En vuxen 1211 02. Två vuxna 204 03. Tre vuxna 44 04. Fyra vuxna 3 05. Fem vuxna 1 08. Åtta vuxna 350 00. Frågan ej tillämplig 67 99. Uppgift saknas
VAR 58 ANTAL BARN Loc 71 width 1 MD=8 or GE 9 64B (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1309 0. Inga personer 284 1. En person 284 2. Två personer 113 3. Tre personer 22 4. Fyra personer 1 5. Fem personer 4 6. Sex personer 350 8. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 59 UP > 17: 1 ÅR 64C Loc 72 width 1 MD=0 64C (UP 18-79 ÅR MED BARN UNDER 18 ÅR I HUSHÅLLET) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 82 1. Markerat 626 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 UP > 17: 2 ÅR 64C Loc 73 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 645 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 UP > 17: 3 ÅR 64C Loc 74 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 651 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 UP > 17: 4 ÅR 64C Loc 75 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 640 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 UP > 17: 5 ÅR 64C Loc 76 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 634 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 UP > 17: 6 ÅR 64C Loc 77 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 622 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 UP > 17: 7 ÅR 64C Loc 78 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 626 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 UP > 17: 8 ÅR 64C Loc 79 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 608 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 UP > 17: 9 ÅR 64C Loc 80 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 622 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 UP > 17: 10 ÅR 64C Loc 81 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 636 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 UP > 17: 11 ÅR 64C Loc 82 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 647 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 UP > 17: 12 ÅR 64C Loc 83 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 633 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 UP > 17: 13 ÅR 64C Loc 84 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 637 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 UP > 17: 14 ÅR 64C Loc 85 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 627 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UP > 17: 15 ÅR 64C Loc 86 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 634 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 UP > 17: 16 ÅR 64C Loc 87 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 641 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 UP > 17: 17 ÅR 64C Loc 88 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 624 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 UP > 17: ÅLDER-TVEKS 64C Loc 89 width 1 MD=0 64C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.64C för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 702 5. Ej markerat 1691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 90 width 1 65 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? 1086 1. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 240 2. Förvärvsarbetande - Deltid 431 3. Pensionär 499 4. Studerande 17 5. Hemarbetande 25 6. Sjukskriven 63 7. Arbetslös 31 8. Annat 7 9. Tveksam, vet ej
VAR 78 FAMILJEKATEGORI 66 Loc 91 width 1 MD=9 66 Om du skulle beskriva din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? 876 1. Arbetarfamilj 55 2. Jordbrukarfamilj 558 3. Tjänstemannafamilj 284 4. Högre tjänstemanna, akademikerfamilj 188 5. Egen företagare 88 8. Tveksam, vet ej 350 9. Uppgift saknas
VAR 79 UTBILDNING 67 Loc 92 width 1 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning Du har? 705 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 209 2. Förgymnasial utbildning (9-10 år) 333 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 505 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 297 5. Utbildning vid högskola eller universitet högst 3 år 308 6. Utbildning vid högskola eller universitet längre än 3 år 42 8. Tveksam, vet ej