Riks -SOM 1999
                SSD 0746

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Februari 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1999 samlades ursprungligen
  in av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen, institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Weibull
  och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
  får SOM-UNDERSÖKNINGEN 1999 förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker
  i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade
  i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. På
   grundval av det dokumenterade intresset formades
   ett undersökningsprojekt med namnet Samhälle Opinion
   Massmedia - SOM i förkortad form. SOM-verksamheten
   har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1999 var den tjugofjärde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier.
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1999 är Sören
   Holmberg och Lennart Weibull.
   Undersökningsledare var Anders Lithner.
   Fältarbetet genomfördes av Kinnmark DM AB med Magnus Kinnmark
   som ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
   orientering i samhällsfrågor av olika slag.
   Riks-SOM omfattar fr o m 1998 två riksrepresentativa
   undersökningar på vardera 2800 personer mellan
   15-80 år, kyrkobokförda i riket.
   Avgränsningarna av de yngsta och äldsta grupperna har gjorts
   på grundval av både teoretiska och metodologiska
   bedömningar. Urvalet på 5 600 personer är ett obundet
   slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen. I de två
   enkätformulär som gått ut har en tredjedel av de ställda
   frågorna varit gemensamma, t.ex medievanor, politiska
   attityder, fritidsaktiviteter och social bakgrund. I det
   ena formuläret ligger tyngdpunkten i övrigt på frågor om
   politik, ekonomi och arbetsliv, i det andra på medier,
   kultur och hälsa.
   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, internationellt, energi, kärnkraft och miljö.
   Mot slutet av formuläret återfanns enklare frågor om
   hälsa, bibliotek, boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 4 oktober 1999 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Efter en vecka skickades tack- och
   påminnelsekort ut. Postal påminnelse skickades ut
   den 20 oktober. Tre stora telefonpåminnelser gjordes
   mellan den 5 november och den 13 december 1999. Samtidigt
   skickades postal påminnelse mellan den 17 november och
   den 14 december.
   Den 23 december 1999 skickades ut minienkät
   Fältarbetet avslutades den 18 januari 2000.
   Svarsfrekvensen uppgick till 65 procent för Riks-SOM I
   och 68 procent för Riks-SOM II.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1999
                   Antal   Antal
                   BLÅ    BRUN

   Bruttourval           2800    2800
   Bortdefinierade          196    144
   (naturligt bortfall)
   Nettourval            2604    2656
   Svar               1703    1800
   Bortfall             901    856

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören  Det nya samhället
    Weibull, Lennart SOM-rapport 24
             SOM-institutet
             Göteborgs universitet, 2000
  

                        III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 331 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 37 (3) LOC 518 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (6) 37 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    342  1.  Mycket intresserad
    1497  2.  Ganska intresserad
    1274  3.  Inte särskilt intresserad
    302  4.  Inte alls intresserad

     83  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  FRÅGENUMMER I KODBOK OCH BLÅ RESP BRUN ENKÄT

  KODBOK      BLÅ ENKÄT    BRUN ENKÄT
  
    1         1        1
    2         2        2
    3         3        3
    4         4        -
    5         5        -
    6         6        -
    7(1-5)      7        4
    7(6)       -        4
    8         8        -
    9         9        -
   10(1-5,8)     29       58
   10(6-7,9-12)   29        -
   10(13-14)     -       58
   11        30        -
   12        31        -
   13        32        -
   14        33        -
   15        34        -
   16(1,3-4)     35       57
   16(2,5-10)    35        -
   16(11)       -       57
   17        36        -
   18        37        -
   19        38        -
   20        39        -
   21        40        -
   22        41       62
   23        42        -
   24        43       63
   25        44       65
   26(A)       45       64
   26(B1-B6)     45        -
   27        46        -
   28        47        -
   29        48        -
   30        49        -
   31        50        -
   32         -       59
   33         -       61
   34        10        5
   35         -        6
   36         -        7
   37        11        8
   38        13        9
   39         -       10
   40         -       11
   41         -       12
   42        14       13
   43(1-3,6,8-10,
     12-15)     15       14
   43(4-5,7,11,16-20) -       14
   44(1,3)      -       17
   44(2)       12       17
   45         -       18
   46        18       19
   47         -       20
   48         -       21
   49         -       22
   50         -       23
   51         -       24
   52         -       25
   53         -       26
   54         -       27
   55         -       28
   56         -       29
   57         -       30
   58         -       72
   59         -       68
   60        16       103
   61        57        -
   62         -       38
   63         -       90
   64         -       39
   65         -       40
   66         -       41
   67         -       42
   68        17       15
   69         -       16
   70         -       31
   71         -       32
   72        91       33
   73         -       34
   74         -       35
   75         -       36
   76         -       37
   77        59        -
   78        60        -
   79        61        -
   80        62        -
   81        63        -
   82        64        -
   83        65        -
   84        66        -
   85         -       43
   86         -       44
   87         -       45
   88         -       46
   89         -       46
   90         -       48
   91         -       49
   92         -       50
   93         -       51
   94         -       52
   95         -       53
   96         -       54
   97         -       55
   98         -       56
   99         -       81
   100        19        -
   101        20        -
   102        21        -
   103        22        -
   104        23        -
   105        24        -
   106        25        -
   107        26        -
   108        27        -
   109        28        -
   110        51       66
   111         -       67
   112        52       71
   113        53        -
   114        56       74
   115(1-2,4-6,8,11,
     15-17,19,24-27,
     30-31,34)   54       69
   115(3,7,9-10,12-14,
     18,2-23,28-29,
     32-33)     54        -
   115(35-36)     -       69
   116        55       73
   117        58       75
   118         -       70
   119        92       76
   120        90        -
   121        75        -
   122        67       77
   123        68       78
   124        69       79
   125        71       80
   126        72       82
   127        70       83
   128        76       84
   129        73       85
   130        74       86
   131        77       87
   132        78       88
   133        79       89
   134        80       91
   135         -       92
   136        81       93
   137        82       94
   138        83       95
   139        84       96
   140        85       97
   141         -       98
   142        86       99
   143        87       100
   144        88       101
   145        89       102
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0746 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Riksområde 7 H-region 8 Län 9 Bostadsort 10 Utbildning 11 Kön 12 Lokalradionyheter 13 Dagens Eko i riksradion 14 Nyheter i privat lokalradio 15 Aktuellt i SVT1 16 Rapport i SVT2 17 Regionala nyheter i SVT2 18 Morgon-TV i SVT2 19 Nyheterna i TV4 20 Lokala nyheter i TV4 21 Morgon-TV i TV4 22 TV3-Direkt 23 Läser ingen morgontidning 24 Morgontidningsläsning, 1 25 Morgontidning, 1 26 Morgontidningsläsning, 2 27 Morgontidning, 2 28 Morgontidningsläsning, 3 29 Morgontidning, 3 30 Prenumeration på morgontidning 31 Tillgång till morgontidning: Läser hos bekant 32 Tillgång till morgontidning: Lånar av bekant 33 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 34 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 35 Tillgång till morgontidning: Läser på kollektivtrafiken 36 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 37 Tillgång till morgontidning: Läser på Internet 38 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 39 Lästid före klockan 8 40 Lästid kl 8-12 41 Lästid kl 12-17 42 Lästid efter klockan 17 43 Upphöra med prenumeration 44 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 45 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 46 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 47 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 48 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 49 Upphör prenumeration: Har tidning på arbetet/skolan 50 Upphör prenumeration: För mycket annonser 51 Upphör prenumeration: Läser på Internet 52 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 53 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 54 Upphör prenumeration: Innehållet inte tillräckligt bra 55 Upphör prenumeration: Innehåller för lite annonser 56 Upphör prenumeration: Flyttade från orten 57 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 58 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av kommunala händelser 59 Upphör prenumeration: Läser på kollektivtrafiken 60 Egenskaper hos dagstidning: Tillförlitlig 61 Egenskaper hos dagstidning: Prisvärd 62 Egenskaper hos dagstidning: Lättläst 63 Egenskaper hos dagstidning: Engagerande 64 Egenskaper hos dagstidning: Bra lokala nyheter 65 Egenskaper hos dagstidning: Bra bilder 66 Egenskaper hos dagstidning: Lätt att hitta 67 Egenskaper hos dagstidning: Opartisk 68 Egenskaper hos dagstidning: Intressant innehåll 69 Egenskaper hos dagstidning: Modern form 70 Egenskaper hos dagstidning: Njutbar att läsa 71 Egenskaper hos dagstidning: Oväntat innehåll 72 Egenskaper hos dagstidning: Kommer i tid 73 Egenskaper hos dagstidning: Stimulerande 74 Egenskaper hos dagstidning: Politiska nyheter 75 Egenskaper hos dagstidning: Partipolitiskt obunden 76 Egenskaper hos dagstidning: Frågor i större sammanhang 77 Läser Aftonbladet 78 Läser Expressen 79 Läser GT 80 Läser Kvällsposten 81 Läser Metro 82 Läser annan gratistidning 83 Läser vecko-/månadstidning 84 Läser special-/facktidskrift 85 Läser lokalt annonsblad 86 Viktigt innehåll - Allmänt: Sport 87 Viktigt innehåll - Allmänt: Familjenyheter 88 Viktigt innehåll - Allmänt: Insändare 89 Viktigt innehåll - Allmänt: Inrikesnyheter 90 Viktigt innehåll - Allmänt: Ekonomi och handel 91 Viktigt innehåll - Allmänt: Riksdag och regering 92 Viktigt innehåll - Allmänt: Fackliga frågor 93 Viktigt innehåll - Allmänt: Olyckor och brott 94 Viktigt innehåll - Allmänt: Ledare och kommentarer 95 Viktigt innehåll - Allmänt: Utrikesnyheter 96 Viktigt innehåll - Allmänt: Kulturartiklar 97 Viktigt innehåll - Allmänt: Debattartiklar 98 Viktigt innehåll - Allmänt: Miljöfrågor 99 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Arbetsmarknad 100 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Organisationer och föreningar 101 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Känt folk på orten 102 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Kommunalpolitik 103 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Arbetsplatser 104 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Skolfrågor 105 Viktigt innehåll - Lokala nyheter: Nöjen 106 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Seriesida 107 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Noveller, följetonger 108 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Musik 109 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Samlevnadsfrågor 110 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Radio- och TV-program 111 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Heminredning 112 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Matlagning 113 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Mode 114 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Konsumentupplysning 115 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Korsord och tävlingar 116 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Populärvetenskap 117 Viktigt innehåll - Särskilda ämnen: Datorer 118 Viktigt innehåll - Annonser: Lokala affärsannonser 119 Viktigt innehåll - Annonser: Veckoannonser från livsmedelsbutiker 120 Viktigt innehåll - Annonser: Fastighetsannonser 121 Viktigt innehåll - Annonser: Nöjesannonser 122 Viktigt innehåll - Annonser: Platsannonser 123 Viktigt innehåll - Annonser: Varumarknad, pryltorg 124 Tittar på SVT1 125 Tittar på SVT2 126 Tittar på TV3 127 Tittar på TV4 128 Tittar på Femman 129 Tittar på TV6 130 Tittar på TV8 131 Tittar på ZTV 132 Tittar på MTV 133 Tittar på Filmnet 134 Tittar på TV 1000 135 Tittar på Eurosport 136 Tittar på Filmkanal 137 Tittar på annan svensk kanal 138 Lyssnar på P1 i Sveriges Radio 139 Lyssnar på P2 i Sveriges Radio 140 Lyssnar på P3 i Sveriges Radio 141 Lyssnar på P4 i Sveriges Radio/Lokalradio 142 Lyssnar på Radio Rix 143 Lyssnar på Radio City 144 Lyssnar på Radio Energy 145 Lyssnar på Megapol 146 Lyssnar på annan privat lokalradio 147 Lyssnar på närradiokanal 148 Lyssnar på privat lokalradio 149 Förtroende för Sveriges television 150 Förtroende för TV4 151 Förtroende för andra privata TV-kanaler 152 Förtroende för Sveriges Radios nationella kanaler 153 Förtroende för Sveriges Radios lokala kanaler (P4) 154 Förtroende för Privat lokalradio 155 Förtroende för den lokala morgontidningen 156 Förtroende för Stockholms morgontidningar 157 Förtroende för Kvällstidningarna 158 Förtroende för Nyhetstjänster på Internet 159 Namn på dem som omkommit i en bilolycka 160 Namn på mordmisstänkt 161 Namn på en politiker med falskdeklaration 162 Namn på företagsledare som anhållits för rattfylleri 163 Namn på misstänkt för narkotikabrott 164 Namn på förälder i vårdnadstvist 165 Namn på politiker med rattfylleri 166 Namn på företagsledare med falskdeklaration 167 Namn på drabbad av skadegörelse 168 Namn på idrottsman som tog anabola steroider 169 Gärningsmannen: Kommunpolitiker 170 Gärningsmannen: VD för ett stort företag 171 Gärningsmannen: Facklig förtroendeman 172 Gärningsmannen: Rektor på en grundskola 173 Gärningsmannen: Statsråd 174 Gärningsmannen: Riksdagsman 175 Gärningsmannen: Ordförande i idrottsförening 176 Gärningsmannen: Småföretagare 177 Gärningsmannen: Programledare i TV 178 Svensk nyhetsförmedling - handlar mest om Stockholm 179 Svensk nyhetsförmedling - tillförlitlig 180 Svensk nyhetsförmedling - mindre saklig än förr 181 Svensk nyhetsförmedling - rapporterar för sent 182 Svensk nyhetsförmedling - förklarar svåra politiska frågor 183 Svensk nyhetsförmedling - bra bakgrund till det som har hänt 184 Svensk nyhetsförmedling - ofta vinklade 185 Svensk nyhetsförmedling - vet vad publiken är intresserad av 186 Svensk nyhetsförmedling - ute efter att skapa misstro 187 Svensk nyhetsförmedling - stort inflytande på viktiga politiska beslut 188 Svensk nyhetsförmedling - rättvisande bild om politiska händelser 189 Svensk nyhetsförmedling - inflytande på människors åsikter 190 Tillgång till TV-apparat 191 Antal TV-apparater 192 Tillgång till telefon 193 Antal telefoner 194 Tillgång till mobiltelefon 195 Antal mobiltelefoner 196 Tillgång till Text-TV 197 Tillgång till video 198 Tillgång till kabel-TV 199 Tillgång till digital-TV 200 Tillgång till parabolantenn 201 Tillgång till persondator 202 Tillgång till DAB-radio 203 Tillgång till DVD-spelare 204 Tillgång till mikrovågsugn 205 Tillgång till fax 206 Tillgång till CD-spelare 207 Tillgång till fritidshus 208 Tillgång till fritidsbåt 209 Tillgång till bil 210 Bil 1: Märke/modell 211 Bil 1: Årsmodell 212 Tillgång till ytterligare bil 213 Bil 2: Märke/modell 214 Bil 2: Årsmodell 215 Disponerar själv: TV-apparat 216 Disponerar själv: Telefon 217 Disponerar själv: Persondator 218 Disponerar själv: Mobiltelefon 219 Disponerar själv: Telefonsvarare 220 Disponerar själv: Fax 221 Disponerar själv: CD-spelare 222 Disponerar själv: Video 223 PC-utrustning: Internet-anslutning 224 PC-utrustning: E-mail adress 225 PC-utrustning: Hemsida 226 Har ej PC-utrustning 227 Tillgång till Internet på arbetsplatsen 228 Tillgång till Internet på skolan 229 Tillgång till Internet - har inte arbetsplats, går ej i skola 230 Internetanvändning senaste året 231 Internet för privata syften - i hemmet 232 Internet för privata syften - på arbetsplats 233 Internet för privata syften - på annan plats 234 Internet för arbete - i hemmet 235 Internet för arbete - på arbetsplats 236 Internet för arbete - på annan plats 237 Internetanvändning: Nöje, spel 238 Internetanvändning: Datorteknisk användning 239 Internetanvändning: Chatta 240 Internetanvändning: Ta del av nyheter 241 Internetanvändning: Söka information 242 Internetanvändning: E-post 243 Internetanvändning: Praktisk nytta 244 Internetanvändning: Ladda ner musik 245 Internetanvändning: Bankärenden 246 Internetanvändning: Annat syfte 247 Internetanvändning: Annan funktion 248 Ändrad medieanvändning: Tidningsläsning 249 Ändrad medieanvändning: Radiolyssnande 250 Ändrad medieanvändning: TV-tittande 251 Ändrad medieanvändning: Telefonerande 252 Ändrad medieanvändning: Bokläsning 253 Ändrad medieanvändning: Annat, 1 254 Ändrad medieanvändning: Annat, 2 255 Internet är snabbare och bättre än andra medier 256 Internettidning på sladdlös, medtagbar skärm 257 Internet innehåller för få lokala annonser 258 Internet innehåller mer nyheter än vanliga tidningar 259 Internet kan aldrig ersätta bok eller tidning 260 Dagstidningar på Internet: Aftonbladet 261 Dagstidningar på Internet: Expressen 262 Dagstidningar på Internet: Dagens Nyheter 263 Dagstidningar på Internet: Svenska Dagbladet 264 Dagstidningar på Internet: Göteborgs-Posten 265 Dagstidningar på Internet: Dagens Industri 266 Dagstidningar på Internet: Annan tidning 267 Dagstidningar på Internet: Nättidning 268 Nyhetstjänster på Internet: Sveriges Television 269 Nyhetstjänster på Internet: Sveriges Radio 270 Nyhetstjänster på Internet: TV4 271 Nyhetstjänster på Internet: Svenska CNN 272 Nyhetstjänster på Internet: 25 timmar 273 Nyhetstjänster på Internet: Annan nyhetstjänst 274 Nätnyhet 275 Samhällstjänster på Internet: Kommunens hemsida 276 Samhällstjänster på Internet: Riksdagens hemsida 277 Samhällstjänster på Internet: Regeringens hemsida 278 Samhällstjänster på Internet: Politiskt partis hemsida 279 Internet - Nöje för ungdomar 280 Internet - Måste ha hemma för att hänga med 281 Internet - Alltför komplicerat 282 Internet - Kommer att ersätta post och telefon 283 Internet - I stället för dagstidningsprenumeration 284 Internet - Överskattat medium 285 Internet - Hjälper barn att lyckas bättre i skolan 286 Internet - Försvinner dagstidningar på papper 287 Information om rikspolitik: SVT1 288 Information om rikspolitik: SVT2 289 Information om rikspolitik: TV4 290 Information om rikspolitik: Sveriges Radios kanaler 291 Information om rikspolitik: Privat lokalradio 292 Information om rikspolitik: Dagens Nyheter 293 Information om rikspolitik: Svenska Dagbladet 294 Information om rikspolitik: Göteborgs-Posten 295 Information om rikspolitik: Lokala morgontidningar 296 Information om rikspolitik: Kvällstidningarna 297 Samhällsdebatt: Fackliga organisationer 298 Samhällsdebatt: Press, radio, TV 299 Samhällsdebatt: Teatrar 300 Samhällsdebatt: Näringsliv 301 Samhällsdebatt: Statliga och kommunala institutioner 302 Samhällsdebatt: Aktionsgrupper och sociala rörelser 303 Samhällsdebatt: Politiska partiet 304 Förtroende för regeringen 305 Förtroende för polisen 306 Förtroende för sjukvården 307 Förtroende för försvaret 308 Förtroende för riksdagen 309 Förtroende för bankerna 310 Förtroende för dagspressen 311 Förtroende för fackliga organisationer 312 Förtroende för radio och TV 313 Förtroende för grundskolan 314 Förtroende för storföretagen 315 Förtroende för svenska kyrkan 316 Förtroende för domstolarna 317 Förtroende för Kungahuset 318 Förtroende för kommunstyrelserna 319 Förtroende för universitet/högskolor 320 Förtroende för de politiska partierna 321 Förtroende för EU-kommissionen 322 Förtroende för Europaparlamentet 323 Förtroende för AMS 324 Förtroende för arbetsförmedlingen 325 Förtroende för arbetslöshetskassan 326 Förtroende för försäkringskassan 327 Förtroende för riksdagsledamöter 328 Förtroende för svenska EU-parlamentariker 329 Förtroende för närmaste grannar 330 Förtroende för svenska politiker 331 Intresse för politik 332 Viktigaste samhällsproblem, 1 333 Viktigaste samhällsproblem, 2 334 Viktigaste samhällsproblem, 3 335 Politiskt område - Arbetslöshet 336 Politiskt område - Jämställdhet 337 Politiskt område - Miljö 338 Politiskt område - Äldreomsorg 339 Politiskt område - Utbildning 340 Politiskt område - Företagens villkor 341 Politiskt område - Flyktingar 342 Politiskt område - Energi, kärnkraft 343 Politiskt område - Lag och ordning 344 Politiskt område - Barnomsorg 345 Politiskt område - Hälso- och sjukvård 346 Politiskt område - Sveriges ekonomi 347 Riksdagen - fattar beslut för samhällsutvecklingen 348 Riksdagen - övervakar regeringens arbete 349 Riksdagen - plats för politisk debatt 350 Riksdagen - förutser framtida problem 351 Riksdagen - avspeglar åsiktsfördelningen i väljarkåren 352 Riksdagen - tar initiativ i ouppmärksammade frågor 353 Riksdagen - bevakar utvecklingen inom EU 354 Egenskap hos rikspolitiker: Att vara ung 355 Egenskap hos rikspolitiker: Fattar snabba beslut 356 Egenskap hos rikspolitiker: Skicklig debattör 357 Egenskap hos rikspolitiker: Gör sig bra i TV 358 Egenskap hos rikspolitiker: Kunnig i politiska sakfrågor 359 Egenskap hos rikspolitiker: Vanlig människa 360 Egenskap hos rikspolitiker: Erfarenhet 361 Egenskap hos rikspolitiker: Att vara kvinna 362 Egenskap hos rikspolitiker: Har humor 363 Egenskap hos rikspolitiker: Inspirerande 364 Egenskap hos rikspolitiker: Ärlig 365 Egenskap hos rikspolitiker: Stark ledare 366 Placering på vänster-högerskalan 367 Minska den offentliga sektorn 368 Ta emot färre flyktingar i Sverige 369 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet 370 Minska löner till heltidspolitiker 371 Privatisering av statlig affärsverksamhet 372 Satsa på miljövänligt samhälle 373 Privatisering av äldreomsorgen 374 Satsa mera på friskolor 375 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 376 Minska u-hjälpen 377 Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod 378 Sextimmars arbetsdag 379 Sänka skatterna 380 Sverige bör bli medlem i EMU 381 Sverige bör avveckla kärnkraften 382 Införa röstplikt i val 383 Införa republik med vald president 384 Val till riksdag och kommun vid olika tidpunkter 385 Hjälpa flyktingar att bevara sin kultur 386 Tillåta homosexuella par att adoptera barn 387 Demokratin i EU 388 Demokratin i Sverige 389 Demokratin i hemkommunen 390 Inställning till Centerpartiet 391 Inställning till Moderaterna 392 Inställning till Vänsterpartiet 393 Inställning till Folkpartiet 394 Inställning till Socialdemokraterna 395 Inställning till Miljöpartiet 396 Inställning till Kristdemokraterna 397 Inställning till Lennart Daleus 398 Inställning till Bo Lundgren 399 Inställning till Gudrun Schyman 400 Inställning till Lars Leijonborg 401 Inställning till Göran Persson 402 Inställning till Mona Sahlin 403 Inställning till Birger Schlaug 404 Inställning till Lotta Nilsson-Hedström 405 Inställning till Alf Svensson 406 Bästa parti 407 Annat bästa parti 408 Partianhängare 409 Näst bästa parti 410 Omdöme om regeringen 411 Viktiga politiska frågor: Skatterna 412 Viktiga politiska frågor: Miljön 413 Viktiga politiska frågor: Sysselsättningen 414 Viktiga politiska frågor: Lag och ordning 415 Viktiga politiska frågor: Flyktingar 416 Viktiga politiska frågor: EU/EMU 417 Viktiga politiska frågor: Utbildningen 418 Viktiga politiska frågor: Barnomsorgen 419 Viktiga politiska frågor: Sjukvården 420 Viktiga politiska frågor: Äldreomsorgen 421 Viktiga politiska frågor: Kärnkraften 422 Viktiga politiska frågor: Regeringsfrågan 423 Viktigt vid partival: Kompetenta personer 424 Viktigt vid partival: Bra ideologi 425 Viktigt vid partival: Bra åsikter i viktiga frågor 426 Viktigt vid partival: Bra ledare 427 Viktigt vid partival: Partiet är det minst dåliga 428 Viktigt vid partival: Åsikter framförda i massmedia 429 Viktigt vid partival: Röstar alltid på samma parti 430 Mjuka upp arbetsrätten 431 Satsa mer i AMS regi 432 Öka löneskillnaderna 433 Öka resurserna till utbildning 434 Lägre ingångslöner för ungdomar 435 Tidsbegränsad arbetslöshetsersättning 436 Anställa fler i offentlig sektor 437 Förkorta arbetstiden 438 Skatteavdrag för hushållsnära tjänster 439 Samhälle med stor industrisektor 440 Samhälle med mer privat företagsamhet 441 Samhälle med fler egna företagare 442 Samhälle med större tjänste- och servicesektor 443 Samhälle där arbetet görs hemifrån 444 Samhälle med svenskägd industri 445 Konkurrenskraftig svensk industri 446 Tryggare anställning i svenskt företag än i utländskt 447 Vinstintresse framför de anställdas arbetssituation 448 För många utländska ägare inom inom industrin 449 Utländska företag sköts mer effektivt än svenska 450 Stor risk för arbetsskada inom industrin 451 Industriarbete är smutsigt och monotont 452 Aktieägarnas krav på vinster bestämmer utvecklingen 453 Goda möjligheter att leva det liv man själv önskar 454 Gått för långt med jämlikhet i Sverige 455 Sverige går mot bättre tider 456 Kommunens service: Föräldrakooperativ barnomsorg 457 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 458 Kommunens service: Kommunal grundskola 459 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 460 Kommunens service: Friskolor 461 Kommunens service: Barnavårdscentral 462 Kommunens service: Vårdcentral 463 Kommunens service: Sjukhusvård 464 Kommunens service: Privatläkare 465 Kommunens service: Folktandvård 466 Kommunens service: Privattandläkare 467 Kommunens service: Äldreomsorg 468 Kommunens service: Socialtjänst 469 Kommunens service: Färdtjänst 470 Kommunens service: Handikappomsorg 471 Kommunens service: Kollektivtrafik 472 Kommunens service: Idrottsanläggningar 473 Kommunens service: Bibliotek 474 Kommunens service: Kulturaktiviteter 475 Kommunens service: Fritidsverksamhet 476 Kommunens service: Turism 477 Kommunens service: Miljövård 478 Kommunens service: Bostadstillgång 479 Kommunens service: Gator och vägar 480 Kommunens service: Renhållning 481 Kommunens service: Möjlighet att få jobb 482 Den kommunala servicen 483 Kommunstyrelsens sätt att sköta sin uppgift 484 Kontakt med arbetsförmedlingen 485 Kontakt med arbetslöshetskassan 486 Kontakt med försäkringskassan 487 Partierna för fram medborgarnas önskemål 488 Partierna tar ansvar för svåra beslut 489 Partierna tar upp nya frågor i samhällsdebatten 490 Partierna får fram lämpliga personer till förtroendeuppdrag 491 Partierna ger medlemmarna inflytande 492 Partierna ger tillfälle till gemenskap mellan medlemmarna 493 Partierna värdesätter medlemmarnas frivilliga insatser 494 Partierna stärker demokratin 495 Det senaste årets förändring i privatekonomin 496 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 497 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 498 Det kommande årets förändring i privatekonomin 499 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 500 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 501 Tekniska problem i samband med millennieskiftet 502 För många utlänningar i Sverige 503 Invandrarna skall fritt utöva sin religion 504 En del folkslag är mer intelligenta än andra 505 Gå med i en organisation som arbetar mot rasism 506 Invandrare ingift i familjen 507 Bekant med invandrare 508 Arbetsgivare är ovilliga att anställa invandrare 509 Invandrarnas inverkan på Sveriges ekonomi 510 Invandrarnas kultur berikar Sverige 511 Invandrare kommer alltid att betraktas som invandrare 512 Hinder för invandrarnas integration - dåliga kunskaper i svenska 513 Hinder för invandrarnas integration - åtskilda boenden 514 Hinder för invandrarnas integration - diskriminering på arbetsmarknaden 515 Hinder för invandrarnas integration - ointresse hos invandrarna 516 Hinder för invandrarnas integration - svenskarnas negativa attityder 517 Hinder för invandrarnas integration - bidragsberoende 518 Kända talesmän/taleskvinnor, 1 519 Kända talesmän/taleskvinnor, 2 520 Invandrare integreras - Sverige blir ett bättre land 521 Invandrare integreras - Motsättningarna minskas 522 Invandrare integreras - Rasism kommer att öka 523 Medlemskap i EU 524 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 525 Informerad om Sveriges förhållande till EU 526 Utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete inom EU 527 EU medlemskap - Miljön 528 EU medlemskap - Ekonomin 529 EU medlemskap - Sysselsättningen 530 EU medlemskap - Jordbruket 531 EU medlemskap - Sociala tryggheten 532 EU medlemskap - Jämställdheten mellan män och kvinnor 533 EU medlemskap - Den militära säkerheten 534 EU medlemskap - Den nationella självständigheten 535 EU medlemskap - Möjlighet påverka utvecklingen i EU 536 EU medlemskap - Prisnivån på livsmedel 537 EU medlemskap - Brottsbekämpningen 538 EU medlemskap - Företagens konkurrensmöjligheter 539 EU medlemskap - Högre utbildning 540 EU medlemskap - Invandrare och flyktingar 541 Europaparlamentsvalet 1999 542 Partival i Europaparlamentsvalet 543 Europaparlamentsvalet annat parti 544 Sveriges framtida förhållande till EU 545 Storleken på det svenska biståndet 546 Svenskt bistånd - till demokratiska länder 547 Svenskt bistånd - finansieras med höjd skatt 548 Svenskt bistånd - bör skötas av frivilliga hjälporganisationer 549 Svenskt bistånd - mottagarländerna får avgöra användandet 550 Svenskt bistånd - bör vara i form av lån 551 Svenskt bistånd - bör finansieras på frivillig väg 552 Svenskt bistånd - till Baltikum och östra Europa 553 Svenskt bistånd - vid akuta svält- eller naturkatastrofer 554 Svenskt bistånd - hjälpa flyktingar att återvända hem 555 Svenskt bistånd - Jämna ut skillnaderna mellan fattiga och rika 556 Föra alliansfri politik i fredstid 557 Söka medlemskap i NATO 558 Minska försvarsutgifterna 559 Försvarssamarbete inom EU 560 Avskaffa värnplikten i Sverige 561 Totalförbud mot export av vapen 562 Deltaga i FN:s fredsbevarande operationer 563 Ställningstagande i internationella tvistefrågor 564 Sveriges försvar bör bestå av små elitförband 565 Sveriges bör ta emot fler flyktingar 566 Integrationspolitik 567 Satsa på ett mångkulturellt samhälle 568 Medlemskap i EU - Bulgarien 569 Medlemskap i EU - Estland 570 Medlemskap i EU - Lettland 571 Medlemskap i EU - Litauen 572 Medlemskap i EU - Polen 573 Medlemskap i EU - Ryssland 574 Medlemskap i EU - Slovenien 575 Medlemskap i EU - Tjeckien 576 Medlemskap i EU - Turkiet 577 Medlemskap i EU - Ungern 578 EU bör inte utvidgas 579 Inställning till fransmän 580 Inställning till polacker 581 Inställning till ryssar 582 Inställning till britter 583 Inställning till svenskar 584 Inställning till tjecker 585 Inställning till tyskar 586 Inställning till ungrare 587 Inställning till amerikaner 588 Inställning till österrikare 589 Har varit i Polen som turist 590 Har varit i Polen i arbetet 591 Har polska vänner som bor i Polen 592 Har polska vänner som bor i Sverige 593 Har läst bok eller sett program om Polen 594 Följer nyheter om Polen 595 Typisk svensk, 1 596 Typisk svensk, 2 597 Typisk polack, 1 598 Typisk polack, 2 599 Polen - stark ekonomisk tillväxt 600 Polen - krånglig byråkrati 601 Polen - välorganiserat arbetsliv 602 Polen - utbredd korruption 603 Polen - välfungerade demokrati 604 Polen - inkompetenta politiker 605 Polen - medborgerliga rättigheter 606 Polen - katolska kyrkans inflytande 607 Polen - fungerande marknadsekonomi 608 Sverige - stark ekonomisk tillväxt 609 Sverige - krånglig byråkrati 610 Sverige - välorganiserat arbetsliv 611 Sverige - utbredd korruption 612 Sverige - välfungerade demokrati 613 Sverige - inkompetenta politiker 614 Sverige - medborgerliga rättigheter 615 Sverige - svenska kyrkans inflytande 616 Sverige - fungerande marknadsekonomi 617 Argument för ett polskt EU-inträde, 1 618 Argument för ett polskt EU-inträde, 2 619 Argument mot ett polskt EU-inträde, 1 620 Argument mot ett polskt EU-inträde, 2 621 Kärnkraft som energikälla 622 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 623 Risk för dålig avfallshantering 624 Risk för fler atomvapenmakter 625 Risk för att Östeuropa inte kan hantera kärnkraftverk 626 Energi och kärnkraftsinformation: Miljöorganisationer 627 Energi och kärnkraftsinformation: Kärnkraftsindustrin 628 Energi och kärnkraftsinformation: Regeringen 629 Energi och kärnkraftsinformation: Forskare 630 Energi och kärnkraftsinformation: Journalister 631 Energi och kärnkraftsinformation: Statliga myndigheter 632 Energi och kärnkraftsinformation: Kommunstyrelsen 633 Kärnkraftsavvecklingens start 634 För samhällets ekonomi - Vattenkraft 635 För samhällets ekonomi - Vindkraft 636 För samhällets ekonomi - Solenergi 637 För samhällets ekonomi - Kärnkraft 638 För samhällets ekonomi - Biobränslen 639 För samhällets ekonomi - Naturgas 640 För samhällets ekonomi - Kol 641 För samhällets ekonomi - Olja 642 För miljön - Vattenkraft 643 För miljön - Vindkraft 644 För miljön - Solenergi 645 För miljön - Kärnkraft 646 För miljön - Biobränslen 647 För miljön - Naturgas 648 För miljön - Kol 649 För miljön - Olja 650 För människors liv och hälsa - Vattenkraft 651 För människors liv och hälsa - Vindkraft 652 För människors liv och hälsa - Solenergi 653 För människors liv och hälsa - Kärnkraft 654 För människors liv och hälsa - Biobränslen 655 För människors liv och hälsa - Naturgas 656 För människors liv och hälsa - Kol 657 För människors liv och hälsa - Olja 658 Sverige bör satsa på vattenkraft 659 Sverige bör satsa på vindkraft 660 Sverige bör satsa på solenergi 661 Sverige bör satsa på kärnkraft 662 Sverige bör satsa på biobränsle 663 Sverige bör satsa på naturgas 664 Sverige bör satsa på kol 665 Sverige bör satsa på olja 666 Beredd att betala för miljövänlig el 667 Egna kommunen: Oljeraffinaderi 668 Egna kommunen: Miljöfarligt avfall 669 Egna kommunen: Kärnkraftverk 670 Egna kommunen: Vindkraftverk 671 Egna kommunen: Högaktiva avfall 672 Egna kommunen: Gasnät för fossil-/naturgas 673 Intresserad av miljöfrågor 674 Miljöfrågor jämfört med samhällsfrågor 675 Miljöåtgärd: Sänka hastigheten på vägarna 676 Miljöåtgärd: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 677 Miljöåtgärd: Bygga ut kollektivtrafiken 678 Miljöåtgärd: Öka u-hjälpen 679 Miljöåtgärd: Mer pengar på miljöprojekt i Baltikum 680 Miljöåtgärd: Mer pengar på miljöprojekt inom EU 681 Miljöåtgärd: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 682 Beredd göra för miljön: Sortera sopor 683 Beredd göra för miljön: Arbeta i miljöorganisation 684 Beredd göra för miljön: Avstå från miljöfarliga varor 685 Beredd göra för miljön: Högre skatt till miljöändamål 686 Beredd göra för miljön: Kompostera 687 Beredd göra för miljön: Lämna in miljöfarligt avfall 688 Beredd göra för miljön: Minska bilåkandet 689 Beredd göra för miljön: Spara energi i hemmet 690 Beredd göra för miljön: Välja ekologiska livsmedel 691 Beredd göra för miljön: Välja miljömärkta varor 692 Beredd göra för miljön: Miljövänligt beteende 693 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 694 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 695 Hot mot miljön: Oljeutsläpp vid kusterna 696 Hot mot miljön: Hantering av industriutsläpp 697 Hot mot miljön: Hantering av hushållsavfall 698 Hot mot miljön: Utrotning av djur- och växtarter 699 Hot mot miljön: Kemikalier i jordbruket 700 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 701 Hot mot miljön: Hantering av kärnkraftsavfall 702 Gör själv för miljön: Sänker hastigheten 703 Gör själv för miljön: Går eller cyklar 704 Gör själv för miljön: Sorterar hushållsavfall 705 Gör själv för miljön: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 706 Gör själv för miljön: Handlar miljömärkta varor 707 Uppvärmning av hus 708 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 709 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 710 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 711 Risk för svenska folkets hälsa: Aids 712 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 713 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 714 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraft 715 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 716 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 717 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 718 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 719 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 720 Risk för svenska folkets hälsa: Bilavgaser 721 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 722 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 723 Risk för svenska folkets hälsa: Våldsfilmer 724 Risk för svenska folkets hälsa: Genmanipulerade livsmedel 725 Risk för egen hälsa: Rökning 726 Risk för egen hälsa: Alkohol 727 Risk för egen hälsa: Narkotika 728 Risk för egen hälsa: Aids 729 Risk för egen hälsa: Övervikt 730 Risk för egen hälsa: Våld och övergrepp 731 Risk för egen hälsa: Kärnkraft 732 Risk för egen hälsa: Bildskärmsarbete 733 Risk för egen hälsa: Arbetslöshet 734 Risk för egen hälsa: Ensamhet 735 Risk för egen hälsa: Skador i arbetslivet 736 Risk för egen hälsa: Trafikolyckor 737 Risk för egen hälsa: Bilavgaser 738 Risk för egen hälsa: Kemikalier i livsmedel 739 Risk för egen hälsa: Allergier 740 Risk för egen hälsa: Våldsfilmer 741 Risk för egen hälsa: Genmanipulerade livsmedel 742 Hälsotillstånd: Rörlighet 743 Hälsotillstånd: Hygien 744 Hälsotillstånd: Huvudsakliga aktiviteter 745 Hälsotillstånd: Smärtor 746 Hälsotillstånd: Oro, nedstämdhet 747 Hälsotillstånd idag i jämförelse med förra året 748 Nuvarande hälsotillstånd 749 Bibliotekets betydelse för ett modernt samhälle 750 Bibliotekens service i egen kommun 751 Lånar från biblioteket för arbetet 752 Lånar från biblioteket för studier 753 Lånar från biblioteket för fritiden 754 Besöker aldrig bibliotek 755 Biblioteksanvändning - Låna barnböcker 756 Biblioteksanvändning - Låna skönlitteratur 757 Biblioteksanvändning - Låna facklitteratur 758 Biblioteksanvändning - Läsa böcker 759 Biblioteksanvändning - Läsa tidningar 760 Biblioteksanvändning - Använda referenslitteratur 761 Biblioteksanvändning - Använda studieplatser 762 Biblioteksanvändning - Låna musik på CD 763 Biblioteksanvändning - Låna videofilm 764 Biblioteksanvändning - Gå på kulturarrangemang 765 Biblioteksanvändning - Få hjälp att hitta information 766 Biblioteksanvändning - Söka i katalogen på dator 767 Biblioteksanvändning - Söka på Internet 768 Biblioteksanvändning - Chatta eller e-post 769 Biblioteksanvändning - Spela spel på dator 770 Biblioteksanvändning - Kontakt med myndighet 771 Viktigaste bibliotekstjänst 772 Bibliotek - Personalens bemötande 773 Bibliotek - Personalens kompetens 774 Bibliotek - Personalens hjälp 775 Bibliotek - Tillgång till datorplatser 776 Bibliotek - Tillgång till läsplatser 777 Bibliotek - Urvalet av litteratur 778 Bibliotek - Urvalet av CD-skivor och videofilmer 779 Bibliotek - Öppettiderna 780 Medlem i idrottsföreningen 781 Medlem i miljöorganisation 782 Medlem i politiskt parti 783 Medlem i facklig organisation 784 Medlem i hyresgästförening 785 Medlem i kulturförening 786 Medlem i pensionärsorganisation 787 Medlem i annan förening 788 Medlem i politiskt parti - funderat på att gå ur 789 Inte medlem i politiskt parti - har varit tidigare 790 Inte medlem i politiskt parti - funderat på att gå med 791 Medlem i Svenska Kyrkan 792 Medlem i Frikyrka 793 Medlem i annat kristet samfund 794 Medlem i annat religiöst samfund 795 Lediga timmar under en vanlig vardag 796 Nöjd med livet 797 Aktiviteter senaste året: Sport eller idrott 798 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 799 Aktiviteter senaste året: Gått på fotboll/ishockey 800 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto, V65 801 Aktiviteter senaste året: Biobesök 802 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 803 Aktiviteter senaste året: Gått på popkonsert 804 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 805 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 806 Aktiviteter senaste året: Köpt CD-skiva 807 Aktiviteter senaste året: Läst bok 808 Aktiviteter senaste året: Tittat på TV under dagtid 809 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 810 Aktiviteter senaste året: Ätit snabbmat 811 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 812 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 813 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 814 Aktiviteter senaste året: Deltagit i demonstration 815 Aktiviteter senaste året: Tecknat, målat, skrivit 816 Aktiviteter senaste året: Spelat någon musikinstrument 817 Aktiviteter senaste året: Sysslat med trädgårdsarbete 818 Aktiviteter senaste året: Mekat med bil 819 Aktiviteter senaste året: Löst korsord 820 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med vänner 821 Aktiviteter senaste året: Umgåtts med grannar 822 Aktiviteter senaste året: Arbetat övertid 823 Aktiviteter senaste året: Handlat med aktier 824 Aktiviteter senaste året: Använt mobiltelefonen 825 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 826 Aktiviteter senaste året: Använt Internet 827 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 828 Aktiviteter senaste året: Bett till Gud 829 Aktiviteter senaste året: Hjälp av någon granne 830 Aktiviteter senaste året: Stött hjälporganisation 831 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 832 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 833 Placering - lita på människor 834 Aktiviteter senaste året: Promenerat 835 Aktiviteter senaste året: Cyklat 836 Aktiviteter senaste året: Åkt kollektivt 837 Aktiviteter senaste året: Åkt bil 838 Arbete i förhållande till fritid 839 Språkkunskap: Svenska 840 Språkkunskap: Norska 841 Språkkunskap: Danska 842 Språkkunskap: Finska 843 Språkkunskap: Engelska 844 Språkkunskap: Tyska 845 Språkkunskap: Franska 846 Språkkunskap: Spanska 847 Språkkunskap: Annat, 1 848 Språkkunskap: Annat, 2 849 Språkkunskap: Annat, 3 850 Betydelsefull person i Sverige under 1900-talet 851 Betydelsefull person i Sverige under 1900-talet - ingen uppfattning 852 Betydelsefull person som gör Sverige känt utomlands 853 Betydelsefull person som gör Sverige känt utomlands - ingen uppfattning 854 Föräldraledighet 855 Föräldraledighet - antal månader 856 Boendetid 857 Bostadsområde 858 Uppväxtort själv 859 Uppväxtort fader 860 Uppväxtort moder 861 Bostad 862 Boendeform 863 Uppfattning om sig själv som svensk 864 Uppfattning om sig själv som nordbo 865 Uppfattning om sig själv som europe 866 Uppfattning om sig själv som världsmedborgare 867 Civilstånd 868 Antal vuxna personer i hushållet 869 Antal barn/ungdomar i hushållet 870 Barn i hushållet: 0-3 år 871 Barn i hushållet: 4-6 år 872 Barn i hushållet: 7-15 år 873 Barn i hushållet: 16-18 år 874 Hushållstyp 875 Annan hushållstyp 876 Födelseår 877 Kön 878 Medborgarskap 879 Utbildning 880 Intresserad av att satsa på mer utbildning 881 Arbetsmarknadsgrupp 882 Yrkesarbetande 883 Yrke 884 Heltids- eller deltidsarbete 885 Statlig tjänst 886 Subjektiv yrkesgrupp 887 Nöjd med arbetet 888 Har fast anställning 889 Har eget företag vid sidan om anställning 890 Har annat arbete vid sidan om anställning 891 Har ej anställning 892 Medlem i fackförening 893 Hushållets årsinkomst 894 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 895 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt

VAR 1 SSD STUDY NR 0746              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0746


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår 19. 1919 . . 84. 1984 8 99. Uppgift saknas Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 27 35 37 26 34 38 44 40 42 46 47 38 44 43 40 45 50 51 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 43 53 52 55 58 55 67 74 82 73 71 69 66 61 64 67 60 63 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 57 59 56 61 58 62 54 69 54 60 64 61 66 56 56 50 54 53 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 99 Frek: 58 48 46 41 44 42 41 53 54 59 48 51 8
VAR 6 RIKSOMRÅDE Loc 19 width 1 MD=9 Riksområde 640 1. Stockholm,(Stockholms län) 576 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 318 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 542 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 698 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 343 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 165 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 213 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 8 9. Uppgift saknas
VAR 7 H-REGION Loc 20 width 2 MD=99 H-region 618 01. Stockholm, Södertälje A-region 1180 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 698 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 276 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 203 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 318 08. Göteborgs A-region 202 09. Malmö/Lund/Trelleborg 8 99. Uppgift saknas
VAR 8 LÄN Loc 22 width 2 MD=99 Län 640 01. Stockholms län 122 03. Uppsala län 101 04. Södermanlands län 162 05. Östergötlands län 127 06. Jönköpings län 71 07. Kronobergs län 100 08. Kalmar län 20 09. Gotlands län 75 10. Blekinge län 467 12. Skåne län 116 13. Hallands län 582 14. Västra Götalands län 128 17. Värmlands län 106 18. Örebro län 85 19. Västmanlands län 106 20. Dalarna län 109 21. Gävleborgs län 112 22. Västernorrlands län 53 23. Jämtlands län 116 24. Västerbottens län 97 25. Norrbotten län 8 99. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTADSORT Loc 24 width 1 MD=9 Bostadsort 536 1. Ren landsbygd 783 2. Mindre tätort 1530 3. Stad eller större tätort 517 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 137 9. Uppgift saknas
VAR 10 UTBILDNING Loc 25 width 1 MD=9 Utbildning 910 1. Hög 831 3. Medelhög 1665 5. Låg 97 9. Uppgift saknas
VAR 11 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 Kön 1722 1. Man 1773 2. Kvinna 8 9. Uppgift saknas
VAR 12 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalradionyheter i radion 994 1. Dagligen 238 2. 5-6 ggr/vecka 292 3. 3-4 ggr/vecka 319 4. 1-2 ggr/vecka 652 5. Mer sällan 746 6. Aldrig 20 8. Två svarsalternativ angivna 218 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 DAGENS EKO 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Programval> Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 727 1. Dagligen 283 2. 5-6 ggr/vecka 351 3. 3-4 ggr/vecka 360 4. 1-2 ggr/vecka 754 5. Mer sällan 669 6. Aldrig 16 8. Två svarsalternativ angivna 319 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 PRIVAT LOKALRADIO 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Programval> Nyheter i privat lokalradio <Se F.1 för fullständig frågetext> 320 1. Dagligen 149 2. 5-6 ggr/vecka 212 3. 3-4 ggr/vecka 232 4. 1-2 ggr/vecka 625 5. Mer sällan 1460 6. Aldrig 14 8. Två svarsalternativ angivna 467 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 AKTUELLT 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Programval> Aktuellt i SVT1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 859 1. Dagligen 545 2. 5-6 ggr/vecka 710 3. 3-4 ggr/vecka 626 4. 1-2 ggr/vecka 412 5. Mer sällan 100 6. Aldrig 22 8. Två svarsalternativ angivna 205 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 RAPPORT 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Programval> Rapport i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 910 1. Dagligen 528 2. 5-6 ggr/vecka 668 3. 3-4 ggr/vecka 624 4. 1-2 ggr/vecka 450 5. Mer sällan 115 6. Aldrig 28 8. Två svarsalternativ angivna 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) <Programval> Regionala nyheter i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 730 1. Dagligen 457 2. 5-6 ggr/vecka 624 3. 3-4 ggr/vecka 633 4. 1-2 ggr/vecka 570 5. Mer sällan 199 6. Aldrig 29 8. Två svarsalternativ angivna 237 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 MORGON-TV I SVT2 1 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) <Programval> Morgon-TV i SVT2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 172 1. Dagligen 93 2. 5-6 ggr/vecka 191 3. 3-4 ggr/vecka 286 4. 1-2 ggr/vecka 848 5. Mer sällan 1486 6. Aldrig 11 8. Två svarsalternativ angivna 392 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 NYHETERNA I TV4 1 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) <Programval> Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 573 1. Dagligen 431 2. 5-6 ggr/vecka 882 3. 3-4 ggr/vecka 755 4. 1-2 ggr/vecka 493 5. Mer sällan 116 6. Aldrig 18 8. Två svarsalternativ angivna 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LOKALA NYHETER I TV4 1 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) <Programval> Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 428 1. Dagligen 274 2. 5-6 ggr/vecka 575 3. 3-4 ggr/vecka 689 4. 1-2 ggr/vecka 822 5. Mer sällan 383 6. Aldrig 17 8. Två svarsalternativ angivna 291 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 MORGON-TV I TV4 1 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) <Programval> Morgon-TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 262 1. Dagligen 126 2. 5-6 ggr/vecka 267 3. 3-4 ggr/vecka 342 4. 1-2 ggr/vecka 800 5. Mer sällan 1356 6. Aldrig 11 8. Två svarsalternativ angivna 315 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 TV3-DIREKT 1 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 1(11) <Programval> TV3-Direkt <Se F.1 för fullständig frågetext> 123 1. Dagligen 110 2. 5-6 ggr/vecka 307 3. 3-4 ggr/vecka 363 4. 1-2 ggr/vecka 672 5. Mer sällan 1551 6. Aldrig 9 8. Två svarsalternativ angivna 344 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 LÄSER EJ MORGONTIDN 1 2 Loc 38 width 1 2 Läser eller tittar Du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om ja, ange tidningens namn samt hur många gånger per vecka Du brukar läsa eller titta i den. Om Du läser mer än en morgontidning, ange den som Du betraktar som Din huvudtidning först. 2(1) Läser ingen morgontidning minst en gång i veckan 316 1. Markerat 3187 5. Ej markerat
VAR 24 MORGONTIDN. LÄSNING 1 2 Loc 39 width 1 MD=0 2(2) Morgontidningsläsning 1 - Antal dagar per vecka <Se F.2 för fullständig frågetext> 47 1. 1 dag 81 2. 2 dagar 184 3. 3 dagar 114 4. 4 dagar 355 5. 5 dagar 1128 6. 6 dagar 1155 7. 7 dagar 439 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 MORGONTIDNING 1 2 Loc 40 width 3 MD= 0 or GE 999 2(3) Morgontidning 1 <Se F.2 för fullständig frågetext> 88 001. Metro 1 002. Avisen 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 7 201. Aftonbladet 29 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 50 203. Arbetet 5 204. Dagbladet Nya Samhället 21 205. Dala-Demokraten 5 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 8 207. Folket 14 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 2 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 12 211. Länstidningen (Östersund) 54 212. Norrländska Socialdemokraten 21 213. Nya Norrland 1 214. Oskarshamns-Nyheterna 6 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 22 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 1 218. Söderhamns-Hälsinge/Kuriren 16 219. Värmlands Folkblad 14 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 11 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 3 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 235. Kristianstads Läns-Demokraten 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 4 238. Hälsinge-Kuriren 1 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 34 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 17 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 1 310. Kinda-Posten 3 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 14 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 0 317. Norra Halland/Nordhalland 28 318. Norra Skåne 16 319. Norrtelje Tidning 2 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 25 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 20 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 7 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlands-Bygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 26 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästriklands Tidning 10 401. Alingsås Tidning 3 402. Arboga Tidning 12 403. Bergslagsposten 28 404. Blekinge Läns Tidning 22 405. Bohuslänningen 15 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 2 407. Elfsborgs Läns Tidning 28 408. Eskilstuna-Kuriren 1 409. Expressen 24 410. Falu-Kuriren 32 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 266 414. Göteborgs-Posten 41 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 21 417. Katrineholms-Kuriren 26 418. Kristianstadsbladet 1 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 14 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 14 423. Motala Tidning 68 424. Nerikes Allehanda 43 425. Norra Västerbotten 22 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 6 427. Provinstidningen Dalsland 2 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 1 429. Smålands Dagblad 18 430. Smålands-Tidningen 2 432. Strengnes Tidning 44 433. Sundsvalls Tidning 144 434. Sydsvenska Dagbladet 1 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 2 437. Sölvesborgs-Tidningen 10 438. Tranås Tidning 9 439. Trelleborgs Allehanda 64 440. Uppsala Nya Tidning 1 441. Vadstena Skänninge Tidning 39 442. Vestmanlands Läns Tidning 12 443. Vetlanda Posten 40 444. Västerbottens Kuriren 28 445. Ystads Allehanda 21 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 3 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 37 501. Barometern 54 502. Borås Tidning 17 503. Enköpings-Posten 8 504. Falköpings-Tidning 2 505. Filipstads Tidning 7 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 14 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 48 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 5 513. Nya Kristinehamns-Posten 69 514. Nya Wermlandstidningen 9 515. Oskarshamns-Tidning 53 516. Smålandsposten 137 517. Svenska Dagbladet 1 518. Tranås-Posten 7 519. Ulricehamns Tidning 15 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 70 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 1 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 1 535. Karlsborgstidningen 10 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 2 608. Landskrona-Posten 12 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 40 610. Nordvästra Skånes Tidningar 22 611. Norrbottens-Kuriren 22 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 6 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 12 614. Västernorrlands Allehanda 5 615. Västgöta-Bladet 5 616. Ölandsbladet 2 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 5 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 10 803. Borlänge Tidning 0 804. Dagen 380 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 13 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 3 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 60 812. Helsingborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 46 817. Jönköpings-Posten 9 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 0 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 0 822. Lilla Edet-Posten 10 823. Ljusdals-Posten 11 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 11 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 0 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 8 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 1 833. Sigtuna-Märsta-Posten 2 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 3 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 8 838. Södra Dalarnas Tidning 18 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 21 842. Värnamo Nyheter 1 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 1 851. Annonsbladet (Helsingborg) 16 852. Dagens Industri 0 853. Finn-Veden 0 855. Stenungssundsposten 0 890. Lokal annonstidning 4 891. Utländsk dagstidning 0 985. På lätt svenska-tidning för invandrare 0 986. Skövdenytt 0 990. Finanstidningen 0 991. Dagens Medicin 0 992. Affärsvärlden 50 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning 334 000. Frågan ej tillämplig 55 999. Uppgift saknas
VAR 26 MORGONTIDN. LÄSNING 2 2 Loc 43 width 1 MD=0 2(4) Morgontidningsläsning 2 - Antal dagar per vecka <Se F.2 för fullständig frågetext> 158 1. 1 dag 120 2. 2 dagar 119 3. 3 dagar 70 4. 4 dagar 170 5. 5 dagar 158 6. 6 dagar 93 7. 7 dagar 2615 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 MORGONTIDNING 2 2 Loc 44 width 3 MD= 0 or GE 999 2(5) Morgontidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 001. Metro . . 992. Affärsvärlden 149 995. Nämnt tidning som ej är dagstidning 334 000. Frågan ej tillämplig 2155 999. Uppgift saknas Kod: 1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Frek: 79 10 11 27 9 9 3 3 1 1 1 Kod: 211 212 213 215 217 219 220 224 225 231 238 Frek: 9 4 6 3 6 10 8 2 10 2 1 Kod: 302 305 308 310 311 312 313 316 317 318 319 Frek: 1 2 5 1 1 1 5 1 4 4 1 Kod: 320 323 325 327 331 333 401 403 404 405 406 Frek: 1 7 3 1 1 9 2 1 4 3 1 Kod: 408 409 410 411 412 414 415 417 418 423 424 Frek: 4 4 2 4 2 47 5 3 3 3 5 Kod: 425 426 430 433 434 438 439 440 442 443 444 Frek: 3 3 2 4 34 1 4 13 7 1 8 Kod: 445 446 450 501 502 503 504 506 507 509 510 Frek: 3 2 1 6 3 3 1 3 5 2 2 Kod: 512 513 514 515 516 517 522 529 601 609 610 Frek: 4 3 7 2 2 84 8 1 4 6 5 Kod: 611 612 613 614 615 616 803 804 805 808 811 Frek: 12 3 1 5 1 4 1 7 123 1 3 Kod: 812 817 818 820 822 823 824 825 831 834 835 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 Kod: 836 838 839 842 852 853 855 891 990 995 0 Frek: 3 2 3 3 70 1 1 5 7 149 334 Kod: 999 Frek: 2155
VAR 28 MORGONTIDN. LÄSNING 3 2 Loc 47 width 1 MD=0 2(6) Morgontidningsläsning 3 - Antal dagar per vecka <Se F.2 för fullständig frågetext> 48 1. 1 dag 28 2. 2 dagar 27 3. 3 dagar 25 4. 4 dagar 34 5. 5 dagar 30 6. 6 dagar 12 7. 7 dagar 3299 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 MORGONTIDNING 3 2 Loc 48 width 3 MD= 0 or GE 999 2(7) Morgontidning 3 <Se F.2 för fullständig frågetext> 001. Metro . . 992. Affärsvärlden 50 995. Nämnt tidning som ej är dagstidning 334 000. Frågan ej tillämplig 2989 999. Uppgift saknas Kod: 1 201 203 204 205 206 207 212 213 217 220 Frek: 13 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 224 225 231 305 318 327 334 403 405 409 410 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 Kod: 414 415 417 423 429 434 439 501 502 504 512 Frek: 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 Kod: 513 516 517 518 522 611 614 804 805 812 826 Frek: 1 1 14 1 1 1 1 1 18 1 1 Kod: 846 852 891 990 995 0 999 Frek: 3 18 1 6 50 334 2989
VAR 30 PREN MORGONTIDNING 3 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 3A Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 2539 1. Ja 895 5. Nej 2 6. Två svarsalternativ angivna 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 LÄSER HOS BEKANT 3 Loc 52 width 1 MD GE 9 3B Om Ditt hushåll inte prenumererar men Du ändå läser en morgontidning, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 3B(1) <Tillgång till morgontidningen> Läser hos bekant 126 1. Markerat 3338 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 32 LÅNAR AV BEKANT 3 Loc 53 width 1 MD GE 9 3B(2) <Tillgång till morgontidningen> Lånar av bekant <Se F.3B för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 3417 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 33 LÄSER ARBETET/SKOLAN 3 Loc 54 width 1 MD GE 9 3B(3) <Tillgång till morgontidningen> Läser på arbetet/skolan <Se F.3B för fullständig frågetext> 436 1. Markerat 3028 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 34 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 3 Loc 55 width 1 MD GE 9 3B(4) <Tillgång till morgontidningen> Läser på bibliotek <Se F.3B för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 3369 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 35 LÄSER PÅ KOLLEKTIVTRAF 3 Loc 56 width 1 MD GE 9 3B(5) <Tillgång till morgontidningen> Läser på kollektivtrafiken <Se F.3B för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 3335 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 36 KÖPER LÖSNUMMER 3 Loc 57 width 1 MD GE 9 3B(6) <Tillgång till morgontidningen> Köper lösnummer <Se F.3B för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 3289 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 37 LÄSER PÅ INTERNET 3 Loc 58 width 1 MD GE 9 3B(7) <Tillgång till morgontidningen> Läser på Internet <Se F.3B för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 3377 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 38 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 3 Loc 59 width 1 MD GE 9 3B(8) <Tillgång till morgontidningen> Läser på annat sätt <Se F.3B för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 3352 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 39 LÄSNING FÖRE KL 08.00 4 Loc 60 width 2 MD= 0 or GE 96 4 Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? 4(1) Före kl 08.00 237 01. 0 minuter 98 02. Ca 5 minuter 196 03. Ca 10 minuter 222 04. Ca 15 minuter 155 05. Ca 20 minuter 42 06. Ca 25 minuter 125 07. Ca 30 minuter 20 08. Ca 35 minuter 15 09. Ca 40 minuter 19 10. Ca 45 minuter 9 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 26 13. Ca 60 minuter 14 14. Över 60 minuter 7 15. Två svarsalternativ angivna 501 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 112 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 LÄSNING 08.00-12.00 4 Loc 62 width 2 MD= 0 or GE 96 4(2) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 08.00-12.00 <Se F.4 för fullständig frågetext> 339 01. 0 minuter 58 02. Ca 5 minuter 100 03. Ca 10 minuter 100 04. Ca 15 minuter 74 05. Ca 20 minuter 32 06. Ca 25 minuter 87 07. Ca 30 minuter 16 08. Ca 35 minuter 28 09. Ca 40 minuter 20 10. Ca 45 minuter 8 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 18 13. Ca 60 minuter 17 14. Över 60 minuter 8 15. Två svarsalternativ angivna 781 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 112 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 LÄSNING 12.00-17.00 4 Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 96 4(3) <Lästid en genomsnittlig vardag> Kl 12.00-17.00 <Se F.4 för fullständig frågetext> 388 01. 0 minuter 56 02. Ca 5 minuter 73 03. Ca 10 minuter 54 04. Ca 15 minuter 27 05. Ca 20 minuter 15 06. Ca 25 minuter 33 07. Ca 30 minuter 5 08. Ca 35 minuter 9 09. Ca 40 minuter 5 10. Ca 45 minuter 0 11. Ca 50 minuter 6 12. Ca 55 minuter 1 13. Ca 60 minuter 8 14. Över 60 minuter 1 15. Två svarsalternativ angivna 1007 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 112 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 LÄSNING EFTER KL 17.00 4 Loc 66 width 2 MD= 0 or GE 96 4(4) <Lästid en genomsnittlig vardag> Efter kl 17.00 <Se F.4 för fullständig frågetext> 237 01. 0 minuter 138 02. Ca 5 minuter 148 03. Ca 10 minuter 143 04. Ca 15 minuter 111 05. Ca 20 minuter 33 06. Ca 25 minuter 87 07. Ca 30 minuter 13 08. Ca 35 minuter 19 09. Ca 40 minuter 17 10. Ca 45 minuter 5 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 11 13. Ca 60 minuter 5 14. Över 60 minuter 720 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 112 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 UPPHÖRA PRENUMERATION 5 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 6 5 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? 128 1. Ja, flera gånger 248 2. Ja, någon enstaka gång 979 3. Nej 20 4. Tveksam, vet ej 331 5. Prenumererar ej på någon tidning 33 8. Två svarsalternativ angivna 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 ALLT HAR BLIVIT DYRT 5 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 6 5B Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 5B(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till 154 1. Markerat 310 5. Ej markerat 1278 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 45 PREN PRIS HAR HÖJTS 5 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 6 5B(2) <Anledning att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har höjts <Se F.5B för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 349 5. Ej markerat 1291 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 46 FÅR INFO I RADIO/TV 5 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 6 5B(3) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag får lokal information i radio och TV <Se F.5B för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 367 5. Ej markerat 1288 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 47 DÅLIG TIDN UTDELNING 5 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 6 5B(4) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.5B för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 392 5. Ej markerat 1301 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 48 INGEN TID ATT LÄSA 5 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 6 5B(5) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.5B för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 345 5. Ej markerat 1292 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 49 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 5 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 6 5B(6) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.5B för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 364 5. Ej markerat 1289 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 50 FÖR MYCKET ANNONSER 5 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 6 5B(7) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehåller för mycket annonser <Se F.5B för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 410 5. Ej markerat 1299 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 51 LÄSER PÅ INTERNET 5 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 6 5B(8) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan läsa tidningen på Internet <Se F.5B för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 408 5. Ej markerat 1298 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 52 LÅNAR AV GRANNE 5 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 6 5B(9) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.5B för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 420 5. Ej markerat 1296 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 53 POLITISK LINJE Loc 78 width 1 MD=0 or GE 6 5B(10) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.5B för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 418 5. Ej markerat 1298 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 54 EJ BRA INNEHÅLL 5 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 6 5B(11) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.5B för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 369 5. Ej markerat 1297 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 55 FÖR LITE ANNONSER 5 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 6 5B(12) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.5B för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 427 5. Ej markerat 1300 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 56 FLYTTADE FRÅN ORTEN 5 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 6 5B(13) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.5B för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 430 5. Ej markerat 1302 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 57 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 5 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 6 5B(14) <Anledning att upphöra med prenumeration> Tidningen har blivit så förändrad <Se F.5B för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 416 5. Ej markerat 1298 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 58 DÅLIG BEVAKNING 5 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 6 5B(15) <Anledning att upphöra med prenumeration> För dålig bevakning av vad som händer i min kommun <Se F.5B för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 398 5. Ej markerat 1300 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 59 LÄSER PÅ KOLLEKTTRAFIK 5 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 6 5B(16) <Anledning att upphöra med prenumeration> Jag kan läsa tidningen på kollektivtrafiken (buss, tåg etc) <Se F.5B för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 417 5. Ej markerat 1294 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas
VAR 60 MORGTIDN TILLFÖRLITLIG 6 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 8 6 Hur viktigt är det enligt Din mening att en dagstidning har följande egenskaper? 6(1) Tillförlitlig 1335 1. Mycket viktigt 245 2. Ganska viktigt 42 3. Varken viktigt eller oviktigt 9 4. Ganska oviktigt 20 5. Helt oviktigt 3 6. Två svarsalternativ angivna 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 MORGONTIDN PRISVÄRD 6 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 8 6(2) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Prisvärd <Se F.6 för fullständig frågetext> 650 1. Mycket viktigt 658 2. Ganska viktigt 219 3. Varken viktigt eller oviktigt 53 4. Ganska oviktigt 25 5. Helt oviktigt 10 6. Två svarsalternativ angivna 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 MORGONTIDN LÄTTLÄST 6 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 8 6(3) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Lättläst <Se F.6 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket viktigt 718 2. Ganska viktigt 264 3. Varken viktigt eller oviktigt 73 4. Ganska oviktigt 23 5. Helt oviktigt 5 6. Två svarsalternativ angivna 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 MORGONTIDN ENGAGERANDE 6 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 8 6(4) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Engagerande <Se F.6 för fullständig frågetext> 585 1. Mycket viktigt 723 2. Ganska viktigt 225 3. Varken viktigt eller oviktigt 35 4. Ganska oviktigt 18 5. Helt oviktigt 8 6. Två svarsalternativ angivna 153 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 MORGTIDN BRA NYHETER 6 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 8 6(5) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Bra på lokala nyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 829 1. Mycket viktigt 588 2. Ganska viktigt 169 3. Varken viktigt eller oviktigt 55 4. Ganska oviktigt 19 5. Helt oviktigt 14 6. Två svarsalternativ angivna 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 MORGONTIDN BRA BILDER 6 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 8 6(6) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Har bra bilder <Se F.6 för fullständig frågetext> 278 1. Mycket viktigt 541 2. Ganska viktigt 529 3. Varken viktigt eller oviktigt 201 4. Ganska oviktigt 49 5. Helt oviktigt 4 6. Två svarsalternativ angivna 145 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 MORGONTIDN LÄTT HITTA 6 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 8 6(7) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Lätt att hitta <Se F.6 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket viktigt 757 2. Ganska viktigt 192 3. Varken viktigt eller oviktigt 29 4. Ganska oviktigt 19 5. Helt oviktigt 15 6. Två svarsalternativ angivna 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 MORGTIDN OPART NYHET 6 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 8 6(8) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Opartisk i nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 852 1. Mycket viktigt 515 2. Ganska viktigt 189 3. Varken viktigt eller oviktigt 33 4. Ganska oviktigt 18 5. Helt oviktigt 4 6. Två svarsalternativ angivna 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 MORGONTIDN INNEHÅLL 6 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 8 6(9) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Har ett intressant innehåll <Se F.6 för fullständig frågetext> 950 1. Mycket viktigt 585 2. Ganska viktigt 75 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Ganska oviktigt 12 5. Helt oviktigt 7 6. Två svarsalternativ angivna 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 MORGONTIDN MODERN FORM 6 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 8 6(10) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Har en modern form <Se F.6 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket viktigt 531 2. Ganska viktigt 599 3. Varken viktigt eller oviktigt 144 4. Ganska oviktigt 60 5. Helt oviktigt 6 6. Två svarsalternativ angivna 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 MORGTIDN NJUTBAR LÄSA 6 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 8 6(11) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Är njutbar att läsa <Se F.6 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket viktigt 676 2. Ganska viktigt 424 3. Varken viktigt eller oviktigt 97 4. Ganska oviktigt 32 5. Helt oviktigt 5 6. Två svarsalternativ angivna 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 MORGTIDN OVÄNTAT INNEH 6 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 8 6(12) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Innehåller ofta något oväntat <Se F.6 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket viktigt 474 2. Ganska viktigt 660 3. Varken viktigt eller oviktigt 199 4. Ganska oviktigt 73 5. Helt oviktigt 3 6. Två svarsalternativ angivna 144 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 MORGTIDN KOMMER I TID 6 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 8 6(13) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Kommer i tid på morgonen <Se F.6 för fullständig frågetext> 961 1. Mycket viktigt 442 2. Ganska viktigt 142 3. Varken viktigt eller oviktigt 55 4. Ganska oviktigt 56 5. Helt oviktigt 5 6. Två svarsalternativ angivna 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 MORGTIDN STIMULERANDE 6 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 8 6(14) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Stimulerande att läsa <Se F.6 för fullständig frågetext> 550 1. Mycket viktigt 745 2. Ganska viktigt 237 3. Varken viktigt eller oviktigt 34 4. Ganska oviktigt 20 5. Helt oviktigt 6 6. Två svarsalternativ angivna 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 MORGTIDN POLIT NYHETER 6 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 8 6(15) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Bevakar de stora politiska nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 622 1. Mycket viktigt 612 2. Ganska viktigt 261 3. Varken viktigt eller oviktigt 83 4. Ganska oviktigt 32 5. Helt oviktigt 9 6. Två svarsalternativ angivna 128 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 MORGTIDN PARTIOBUNDEN 6 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 8 6(16) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Är partipolitiskt obunden <Se F.6 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket viktigt 447 2. Ganska viktigt 520 3. Varken viktigt eller oviktigt 108 4. Ganska oviktigt 75 5. Helt oviktigt 12 6. Två svarsalternativ angivna 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 MORGONTIDN SAMMANHANG 6 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 8 6(17) <Viktiga egenskaper hos en dagstidning> Sätter in enskilda frågor i större sammanhang <Se F.6 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket viktigt 694 2. Ganska viktigt 480 3. Varken viktigt eller oviktigt 62 4. Ganska oviktigt 32 5. Helt oviktigt 3 6. Två svarsalternativ angivna 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 AFTONBLADET 7 Loc 102 width 2 MD= 0 or GE 99 7 Hur ofta brukar Du läsa följande tidningar? 7(1) Aftonbladet 149 01. 7 dagar/vecka 45 02. 6 dagar/vecka 129 03. 5 dagar/vecka 129 04. 4 dagar/vecka 187 05. 3 dagar/vecka 271 06. 2 dagar/vecka 380 07. 1 dag/vecka 1132 08. Mer sällan 744 09. Aldrig 17 10. Två svarsalternativ angivna 276 00. Uppgift saknas på delfrågan 44 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 EXPRESSEN 7 Loc 104 width 2 MD= 0 or GE 99 7(2) <Tidningsläsning> Expressen <Se F.7 för fullständig frågetext> 113 01. 7 dagar/vecka 35 02. 6 dagar/vecka 73 03. 5 dagar/vecka 73 04. 4 dagar/vecka 129 05. 3 dagar/vecka 206 06. 2 dagar/vecka 307 07. 1 dag/vecka 1313 08. Mer sällan 847 09. Aldrig 13 10. Två svarsalternativ angivna 350 00. Uppgift saknas på delfrågan 44 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 GT 7 Loc 106 width 2 MD= 0 or GE 99 7(3) <Tidningsläsning> GT <Se F.7 för fullständig frågetext> 22 01. 7 dagar/vecka 9 02. 6 dagar/vecka 20 03. 5 dagar/vecka 16 04. 4 dagar/vecka 29 05. 3 dagar/vecka 63 06. 2 dagar/vecka 65 07. 1 dag/vecka 443 08. Mer sällan 2172 09. Aldrig 11 10. Två svarsalternativ angivna 609 00. Uppgift saknas på delfrågan 44 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 KVÄLLSPOSTEN 7 Loc 108 width 2 MD= 0 or GE 99 7(4) <Tidningsläsning> Kvällsposten <Se F.7 för fullständig frågetext> 24 01. 7 dagar/vecka 9 02. 6 dagar/vecka 14 03. 5 dagar/vecka 13 04. 4 dagar/vecka 27 05. 3 dagar/vecka 73 06. 2 dagar/vecka 69 07. 1 dag/vecka 412 08. Mer sällan 2212 09. Aldrig 7 10. Två svarsalternativ angivna 599 00. Uppgift saknas på delfrågan 44 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 METRO 7 Loc 110 width 2 MD= 0 or GE 99 7(5) <Tidningsläsning> Metro <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 01. 7 dagar/vecka 25 02. 6 dagar/vecka 166 03. 5 dagar/vecka 72 04. 4 dagar/vecka 93 05. 3 dagar/vecka 94 06. 2 dagar/vecka 97 07. 1 dag/vecka 566 08. Mer sällan 1772 09. Aldrig 10 10. Två svarsalternativ angivna 534 00. Uppgift saknas på delfrågan 44 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 ANNAN GRATISTIDNING 7 Loc 112 width 2 MD= 0 or GE 96 7(6) <Tidningsläsning> Annan gratistidning eller lokalt annonsblad <Se F.7 för fullständig frågetext> 10 01. 7 dagar/vecka 4 02. 6 dagar/vecka 11 03. 5 dagar/vecka 12 04. 4 dagar/vecka 28 05. 3 dagar/vecka 81 06. 2 dagar/vecka 463 07. 1 dag/vecka 440 08. Mer sällan 382 09. Aldrig 2 10. Två svarsalternativ angivna 254 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 16 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 VECKOTIDNING 8 Loc 114 width 2 MD= 0 or GE 96 8 Hur ofta läser Du någon av följande tidningar och tidskrifter? 8(1) Vecko-/månadstidning 129 01. Flera gånger i veckan 425 02. Någon gång i veckan 486 03. Någon gång i månaden 141 04. Någon gång per kvartal 74 05. Någon gång per halvår 128 06. Någon gång per år 288 07. Aldrig 3 08. Två svarsalternativ angivna 89 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 37 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 FACKTIDSKRIFT 8 Loc 116 width 2 MD= 0 or GE 96 8(2) <Tidningsläsning> Special-/facktidskrift <Se F.8 för fullständig frågetext> 122 01. Flera gånger i veckan 278 02. Någon gång i veckan 561 03. Någon gång i månaden 141 04. Någon gång per kvartal 74 05. Någon gång per halvår 106 06. Någon gång per år 329 07. Aldrig 3 08. Två svarsalternativ angivna 149 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 37 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 GRATISTIDNING 8 Loc 118 width 2 MD= 0 or GE 96 8(3) <Tidningsläsning> Gratistidning eller lokalt annonsblad <Se F.8 för fullständig frågetext> 214 01. Flera gånger i veckan 681 02. Någon gång i veckan 344 03. Någon gång i månaden 103 04. Någon gång per kvartal 59 05. Någon gång per halvår 89 06. Någon gång per år 177 07. Aldrig 1 08. Två svarsalternativ angivna 95 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 37 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 VIKTIG: SPORT 9 Loc 120 width 2 MD= 0 or GE 96 9 Hur viktigt anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det vara att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 9(1) Allmänt: Sport 367 01. Mycket viktigt 333 02. Ganska viktigt 252 03. Något viktigt 122 04. Varken eller/vet ej 147 05. Något oviktigt 210 06. Ganska oviktigt 226 07. Mycket oviktigt 14 08. Två svarsalternativ angivna 67 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 VIKTIG: FAMILJENYHETER 9 Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 96 9(2) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Familjenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 302 01. Mycket viktigt 472 02. Ganska viktigt 340 03. Något viktigt 175 04. Varken eller/vet ej 120 05. Något oviktigt 160 06. Ganska oviktigt 107 07. Mycket oviktigt 9 08. Två svarsalternativ angivna 53 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 VIKTIG: INSÄNDARE 9 Loc 124 width 2 MD= 0 or GE 96 9(3) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Insändare <Se F.9 för fullständig frågetext> 251 01. Mycket viktigt 494 02. Ganska viktigt 402 03. Något viktigt 185 04. Varken eller/vet ej 122 05. Något oviktigt 126 06. Ganska oviktigt 75 07. Mycket oviktigt 10 08. Två svarsalternativ angivna 73 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 VIKTIG: INRIKESNYHETER 9 Loc 126 width 2 MD= 0 or GE 96 9(4) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Inrikesnyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 766 01. Mycket viktigt 539 02. Ganska viktigt 150 03. Något viktigt 58 04. Varken eller/vet ej 26 05. Något oviktigt 58 06. Ganska oviktigt 68 07. Mycket oviktigt 6 08. Två svarsalternativ angivna 67 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 VIKTIG: EKONOMI 9 Loc 128 width 2 MD= 0 or GE 96 9(5) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Ekonomi och handel <Se F.9 för fullständig frågetext> 292 01. Mycket viktigt 542 02. Ganska viktigt 394 03. Något viktigt 169 04. Varken eller/vet ej 97 05. Något oviktigt 105 06. Ganska oviktigt 60 07. Mycket oviktigt 10 08. Två svarsalternativ angivna 69 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 VIKTIG: REGERING 9 Loc 130 width 2 MD= 0 or GE 96 9(6) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Riksdag och regering <Se F.9 för fullständig frågetext> 287 01. Mycket viktigt 545 02. Ganska viktigt 383 03. Något viktigt 188 04. Varken eller/vet ej 106 05. Något oviktigt 80 06. Ganska oviktigt 58 07. Mycket oviktigt 8 08. Två svarsalternativ angivna 83 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 VIKTIG: FACKLIG FRÅGA 9 Loc 132 width 2 MD= 0 or GE 96 9(7) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Fackliga frågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 91 01. Mycket viktigt 326 02. Ganska viktigt 490 03. Något viktigt 301 04. Varken eller/vet ej 171 05. Något oviktigt 144 06. Ganska oviktigt 112 07. Mycket oviktigt 15 08. Två svarsalternativ angivna 88 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 VIKTIG: OLYCKOR, BROTT 9 Loc 134 width 2 MD= 0 or GE 96 9(8) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Olyckor och brott <Se F.9 för fullständig frågetext> 266 01. Mycket viktigt 633 02. Ganska viktigt 398 03. Något viktigt 126 04. Varken eller/vet ej 88 05. Något oviktigt 90 06. Ganska oviktigt 53 07. Mycket oviktigt 11 08. Två svarsalternativ angivna 73 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 VIKTIG: KOMMENTARER 9 Loc 136 width 2 MD= 0 or GE 96 9(9) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Ledare och kommentarer <Se F.9 för fullständig frågetext> 241 01. Mycket viktigt 453 02. Ganska viktigt 412 03. Något viktigt 242 04. Varken eller/vet ej 117 05. Något oviktigt 99 06. Ganska oviktigt 82 07. Mycket oviktigt 9 08. Två svarsalternativ angivna 83 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 VIKTIG: UTRIKESNYHETER 9 Loc 138 width 2 MD= 0 or GE 96 9(10) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Utrikesnyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 535 01. Mycket viktigt 565 02. Ganska viktigt 257 03. Något viktigt 107 04. Varken eller/vet ej 56 05. Något oviktigt 85 06. Ganska oviktigt 45 07. Mycket oviktigt 17 08. Två svarsalternativ angivna 71 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 VIKTIG: KULTURARTIKLAR 9 Loc 140 width 2 MD= 0 or GE 96 9(11) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Kulturartiklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 225 01. Mycket viktigt 410 02. Ganska viktigt 381 03. Något viktigt 253 04. Varken eller/vet ej 140 05. Något oviktigt 141 06. Ganska oviktigt 85 07. Mycket oviktigt 9 08. Två svarsalternativ angivna 94 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 VIKTIG: DEBATTARTIKLAR 9 Loc 142 width 2 MD= 0 or GE 96 9(12) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Debattartiklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 217 01. Mycket viktigt 465 02. Ganska viktigt 417 03. Något viktigt 257 04. Varken eller/vet ej 118 05. Något oviktigt 97 06. Ganska oviktigt 72 07. Mycket oviktigt 5 08. Två svarsalternativ angivna 90 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 VIKTIG: MILJÖFRÅGOR 9 Loc 144 width 2 MD= 0 or GE 96 9(13) <Lokala morgontidningens innehåll> Allmänt: Miljöfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 358 01. Mycket viktigt 550 02. Ganska viktigt 347 03. Något viktigt 181 04. Varken eller/vet ej 78 05. Något oviktigt 74 06. Ganska oviktigt 65 07. Mycket oviktigt 6 08. Två svarsalternativ angivna 79 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 VIKTIG: ARBETSMARKNAD 9 Loc 146 width 2 MD= 0 or GE 96 9(14) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Lokal arbetsmarknad <Se F.9 för fullständig frågetext> 425 01. Mycket viktigt 500 02. Ganska viktigt 288 03. Något viktigt 194 04. Varken eller/vet ej 80 05. Något oviktigt 81 06. Ganska oviktigt 83 07. Mycket oviktigt 5 08. Två svarsalternativ angivna 82 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 VIKTIG: FÖRENINGAR 9 Loc 148 width 2 MD= 0 or GE 96 9(15) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Organisationer och föreningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 131 01. Mycket viktigt 414 02. Ganska viktigt 483 03. Något viktigt 320 04. Varken eller/vet ej 111 05. Något oviktigt 105 06. Ganska oviktigt 74 07. Mycket oviktigt 5 08. Två svarsalternativ angivna 95 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 VIKTIG: KÄNT FOLK 9 Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 96 9(16) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Känt folk på orten <Se F.9 för fullständig frågetext> 123 01. Mycket viktigt 286 02. Ganska viktigt 426 03. Något viktigt 295 04. Varken eller/vet ej 171 05. Något oviktigt 169 06. Ganska oviktigt 181 07. Mycket oviktigt 6 08. Två svarsalternativ angivna 81 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 VIKTIG: KOMMUNALPOL 9 Loc 152 width 2 MD= 0 or GE 96 9(17) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Kommunalpolitik <Se F.9 för fullständig frågetext> 318 01. Mycket viktigt 509 02. Ganska viktigt 376 03. Något viktigt 197 04. Varken eller/vet ej 93 05. Något oviktigt 91 06. Ganska oviktigt 63 07. Mycket oviktigt 9 08. Två svarsalternativ angivna 82 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 VIKTIG: ARBETSPLATSER 9 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 96 9(18) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Lokala arbetsplatser <Se F.9 för fullständig frågetext> 240 01. Mycket viktigt 490 02. Ganska viktigt 401 03. Något viktigt 236 04. Varken eller/vet ej 101 05. Något oviktigt 100 06. Ganska oviktigt 58 07. Mycket oviktigt 5 08. Två svarsalternativ angivna 107 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 VIKTIG: SKOLFRÅGOR 9 Loc 156 width 2 MD= 0 or GE 96 9(19) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Skolfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 446 01. Mycket viktigt 506 02. Ganska viktigt 306 03. Något viktigt 174 04. Varken eller/vet ej 61 05. Något oviktigt 68 06. Ganska oviktigt 68 07. Mycket oviktigt 6 08. Två svarsalternativ angivna 103 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 VIKTIG: NÖJEN 9 Loc 158 width 2 MD= 0 or GE 96 9(20) <Lokala morgontidningens innehåll> Lokala nyheter: Nöjen/lokala arrangemang <Se F.9 för fullständig frågetext> 373 01. Mycket viktigt 585 02. Ganska viktigt 386 03. Något viktigt 127 04. Varken eller/vet ej 60 05. Något oviktigt 67 06. Ganska oviktigt 55 07. Mycket oviktigt 3 08. Två svarsalternativ angivna 82 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 VIKTIG: SERIESIDA 9 Loc 160 width 2 MD= 0 or GE 96 9(21) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Seriesida <Se F.9 för fullständig frågetext> 185 01. Mycket viktigt 198 02. Ganska viktigt 295 03. Något viktigt 323 04. Varken eller/vet ej 164 05. Något oviktigt 186 06. Ganska oviktigt 286 07. Mycket oviktigt 4 08. Två svarsalternativ angivna 97 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 VIKTIG: NOVELLER 9 Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 96 9(22) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Noveller, följetonger <Se F.9 för fullständig frågetext> 31 01. Mycket viktigt 68 02. Ganska viktigt 195 03. Något viktigt 351 04. Varken eller/vet ej 172 05. Något oviktigt 282 06. Ganska oviktigt 536 07. Mycket oviktigt 6 08. Två svarsalternativ angivna 97 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 VIKTIG: MUSIK 9 Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 96 9(23) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 119 01. Mycket viktigt 330 02. Ganska viktigt 454 03. Något viktigt 284 04. Varken eller/vet ej 187 05. Något oviktigt 139 06. Ganska oviktigt 117 07. Mycket oviktigt 4 08. Två svarsalternativ angivna 104 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 VIKTIG: SAMLEVNADSFR 9 Loc 166 width 2 MD= 0 or GE 96 9(24) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 90 01. Mycket viktigt 273 02. Ganska viktigt 410 03. Något viktigt 364 04. Varken eller/vet ej 202 05. Något oviktigt 157 06. Ganska oviktigt 136 07. Mycket oviktigt 2 08. Två svarsalternativ angivna 104 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 VIKTIG: RADIO/TV PROGR 9 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 96 9(25) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Om radio- och TV-program <Se F.9 för fullständig frågetext> 582 01. Mycket viktigt 533 02. Ganska viktigt 248 03. Något viktigt 107 04. Varken eller/vet ej 52 05. Något oviktigt 69 06. Ganska oviktigt 65 07. Mycket oviktigt 9 08. Två svarsalternativ angivna 73 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 VIKTIG: HEMINREDNING 9 Loc 170 width 2 MD= 0 or GE 96 9(26) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 98 01. Mycket viktigt 273 02. Ganska viktigt 367 03. Något viktigt 333 04. Varken eller/vet ej 169 05. Något oviktigt 191 06. Ganska oviktigt 211 07. Mycket oviktigt 7 08. Två svarsalternativ angivna 89 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 VIKTIG: MATLAGNING 9 Loc 172 width 2 MD= 0 or GE 96 9(27) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Matlagning <Se F.9 för fullständig frågetext> 132 01. Mycket viktigt 333 02. Ganska viktigt 385 03. Något viktigt 292 04. Varken eller/vet ej 168 05. Något oviktigt 161 06. Ganska oviktigt 182 07. Mycket oviktigt 7 08. Två svarsalternativ angivna 78 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 VIKTIG: MODE 9 Loc 174 width 2 MD= 0 or GE 96 9(28) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Mode <Se F.9 för fullständig frågetext> 112 01. Mycket viktigt 258 02. Ganska viktigt 336 03. Något viktigt 318 04. Varken eller/vet ej 182 05. Något oviktigt 195 06. Ganska oviktigt 245 07. Mycket oviktigt 3 08. Två svarsalternativ angivna 89 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 VIKTIG: KONSUMENTUPPL 9 Loc 176 width 2 MD= 0 or GE 96 9(29) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Konsumentupplysning <Se F.9 för fullständig frågetext> 294 01. Mycket viktigt 572 02. Ganska viktigt 382 03. Något viktigt 188 04. Varken eller/vet ej 76 05. Något oviktigt 73 06. Ganska oviktigt 62 07. Mycket oviktigt 7 08. Två svarsalternativ angivna 84 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 VIKTIG: TÄVLINGAR 9 Loc 178 width 2 MD= 0 or GE 96 9(30) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Korsord och tävlingar <Se F.9 för fullständig frågetext> 150 01. Mycket viktigt 281 02. Ganska viktigt 350 03. Något viktigt 297 04. Varken eller/vet ej 143 05. Något oviktigt 170 06. Ganska oviktigt 262 07. Mycket oviktigt 7 08. Två svarsalternativ angivna 78 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 VIKTIG: POPULÄRVETENSK 9 Loc 180 width 2 MD= 0 or GE 96 9(31) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Populärvetenskap <Se F.9 för fullständig frågetext> 133 01. Mycket viktigt 424 02. Ganska viktigt 430 03. Något viktigt 335 04. Varken eller/vet ej 112 05. Något oviktigt 116 06. Ganska oviktigt 81 07. Mycket oviktigt 3 08. Två svarsalternativ angivna 104 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 VIKTIG: DATORER 9 Loc 182 width 2 MD= 0 or GE 96 9(32) <Lokala morgontidningens innehåll> Särskilda ämnen: Datorer/IT <Se F.9 för fullständig frågetext> 112 01. Mycket viktigt 327 02. Ganska viktigt 410 03. Något viktigt 374 04. Varken eller/vet ej 115 05. Något oviktigt 114 06. Ganska oviktigt 186 07. Mycket oviktigt 2 08. Två svarsalternativ angivna 98 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 VIKTIG: AFFÄRSANNONSER 9 Loc 184 width 2 MD= 0 or GE 96 9(33) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Lokala affärsannonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 348 01. Mycket viktigt 510 02. Ganska viktigt 366 03. Något viktigt 169 04. Varken eller/vet ej 85 05. Något oviktigt 90 06. Ganska oviktigt 98 07. Mycket oviktigt 4 08. Två svarsalternativ angivna 68 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 VIKTIG: VECKOANNONSER 9 Loc 186 width 2 MD= 0 or GE 96 9(34) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Veckoannonser från livsmedelsbutiker/varuhus <Se F.9 för fullständig frågetext> 239 01. Mycket viktigt 444 02. Ganska viktigt 436 03. Något viktigt 219 04. Varken eller/vet ej 106 05. Något oviktigt 108 06. Ganska oviktigt 101 07. Mycket oviktigt 2 08. Två svarsalternativ angivna 83 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 VIKTIG: FASTIGH.ANNONS 9 Loc 188 width 2 MD= 0 or GE 96 9(35) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Fastighetsannonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 278 01. Mycket viktigt 459 02. Ganska viktigt 356 03. Något viktigt 250 04. Varken eller/vet ej 96 05. Något oviktigt 92 06. Ganska oviktigt 115 07. Mycket oviktigt 2 08. Två svarsalternativ angivna 90 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 VIKTIG: NÖJESANNONS 9 Loc 190 width 2 MD= 0 or GE 96 9(36) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Nöjesannonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 287 01. Mycket viktigt 512 02. Ganska viktigt 422 03. Något viktigt 170 04. Varken eller/vet ej 104 05. Något oviktigt 82 06. Ganska oviktigt 74 07. Mycket oviktigt 5 08. Två svarsalternativ angivna 82 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 VIKTIG: PLATSANNONSER 9 Loc 192 width 2 MD= 0 or GE 96 9(37) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Platsannonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 412 01. Mycket viktigt 469 02. Ganska viktigt 261 03. Något viktigt 208 04. Varken eller/vet ej 84 05. Något oviktigt 75 06. Ganska oviktigt 138 07. Mycket oviktigt 2 08. Två svarsalternativ angivna 89 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 VIKTIG: PRYLTORG 9 Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 96 9(38) <Lokala morgontidningens innehåll> Annonser: Allmänhetens varumarknad/pryltorg etc. <Se F.9 för fullständig frågetext> 265 01. Mycket viktigt 482 02. Ganska viktigt 385 03. Något viktigt 256 04. Varken eller/vet ej 91 05. Något oviktigt 84 06. Ganska oviktigt 90 07. Mycket oviktigt 1 08. Två svarsalternativ angivna 84 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 TITTAR PÅ SVT1 10 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 10 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 10(1) SVT1-Ettan 1612 1. Dagligen 571 2. 5-6 ggr/vecka 496 3. 3-4 ggr/vecka 434 4. 1-2 ggr/vecka 180 5. Mer sällan 20 6. Aldrig 33 7. Har ej tillgång 43 8. Två svarsalternativ angivna 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 TITTAR PÅ SVT2 10 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) <Val av TV-kanaler> SVT2-Tvåan <Se F.10 för fullständig frågetext> 1686 1. Dagligen 582 2. 5-6 ggr/vecka 495 3. 3-4 ggr/vecka 395 4. 1-2 ggr/vecka 166 5. Mer sällan 21 6. Aldrig 33 7. Har ej tillgång 17 8. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 TITTAR PÅ TV3 10 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) <Val av TV-kanaler> TV3 <Se F.10 för fullständig frågetext> 643 1. Dagligen 297 2. 5-6 ggr/vecka 444 3. 3-4 ggr/vecka 408 4. 1-2 ggr/vecka 306 5. Mer sällan 253 6. Aldrig 876 7. Har ej tillgång 36 8. Två svarsalternativ angivna 167 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 TITTAR PÅ TV4 10 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) <Val av TV-kanaler> TV4 <Se F.10 för fullständig frågetext> 1719 1. Dagligen 651 2. 5-6 ggr/vecka 583 3. 3-4 ggr/vecka 256 4. 1-2 ggr/vecka 98 5. Mer sällan 19 6. Aldrig 45 7. Har ej tillgång 27 8. Två svarsalternativ angivna 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 TITTAR PÅ FEMMAN 10 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) <Val av TV-kanaler> Kanal 5-Femman <Se F.10 för fullständig frågetext> 467 1. Dagligen 225 2. 5-6 ggr/vecka 335 3. 3-4 ggr/vecka 397 4. 1-2 ggr/vecka 392 5. Mer sällan 403 6. Aldrig 1044 7. Har ej tillgång 30 8. Två svarsalternativ angivna 137 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 TITTAR PÅ TV6 10 Loc 201 width 2 MD= 0 or GE 96 10(6) <Val av TV-kanaler> TV6 <Se F.10 för fullständig frågetext> 38 01. Dagligen 17 02. 5-6 ggr/vecka 51 03. 3-4 ggr/vecka 95 04. 1-2 ggr/vecka 246 05. Mer sällan 360 06. Aldrig 834 07. Har ej tillgång 17 08. Två svarsalternativ angivna 107 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 TITTAR PÅ TV8 10 Loc 203 width 2 MD= 0 or GE 96 10(7) <Val av TV-kanaler> TV8 <Se F.10 för fullständig frågetext> 31 01. Dagligen 9 02. 5-6 ggr/vecka 25 03. 3-4 ggr/vecka 47 04. 1-2 ggr/vecka 223 05. Mer sällan 416 06. Aldrig 877 07. Har ej tillgång 20 08. Två svarsalternativ angivna 117 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 TITTAR PÅ ZTV 10 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 10(8) <Val av TV-kanaler> ZTV <Se F.10 för fullständig frågetext> 171 1. Dagligen 76 2. 5-6 ggr/vecka 158 3. 3-4 ggr/vecka 220 4. 1-2 ggr/vecka 623 5. Mer sällan 774 6. Aldrig 1172 7. Har ej tillgång 28 8. Två svarsalternativ angivna 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 TITTAR PÅ MTV 10 Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 96 10(9) <Val av TV-kanaler> MTV <Se F.10 för fullständig frågetext> 85 01. Dagligen 34 02. 5-6 ggr/vecka 57 03. 3-4 ggr/vecka 78 04. 1-2 ggr/vecka 297 05. Mer sällan 406 06. Aldrig 677 07. Har ej tillgång 12 08. Två svarsalternativ angivna 119 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 TITTAR PÅ FILMNET 10 Loc 208 width 2 MD= 0 or GE 96 10(10) <Val av TV-kanaler> Canal+/Filmnet <Se F.10 för fullständig frågetext> 31 01. Dagligen 22 02. 5-6 ggr/vecka 35 03. 3-4 ggr/vecka 55 04. 1-2 ggr/vecka 82 05. Mer sällan 371 06. Aldrig 1037 07. Har ej tillgång 21 08. Två svarsalternativ angivna 111 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 TITTAR PÅ TV 1000 10 Loc 210 width 2 MD= 0 or GE 96 10(11) <Val av TV-kanaler> TV 1000 <Se F.10 för fullständig frågetext> 23 01. Dagligen 13 02. 5-6 ggr/vecka 43 03. 3-4 ggr/vecka 73 04. 1-2 ggr/vecka 102 05. Mer sällan 361 06. Aldrig 1016 07. Har ej tillgång 23 08. Två svarsalternativ angivna 111 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 TITTAR PÅ EUROSPORT 10 Loc 212 width 2 MD= 0 or GE 96 10(12) <Val av TV-kanaler> Eurosport <Se F.10 för fullständig frågetext> 45 01. Dagligen 28 02. 5-6 ggr/vecka 75 03. 3-4 ggr/vecka 75 04. 1-2 ggr/vecka 183 05. Mer sällan 470 06. Aldrig 688 07. Har ej tillgång 13 08. Två svarsalternativ angivna 88 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i brun enkät 38 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 TITTAR PÅ FILMKANAL 10 Loc 214 width 2 MD= 0 or GE 96 10(13) <Val av TV-kanaler> Filmkanal <Se F.10 för fullständig frågetext> 32 01. Dagligen 19 02. 5-6 ggr/vecka 69 03. 3-4 ggr/vecka 95 04. 1-2 ggr/vecka 277 05. Mer sällan 461 06. Aldrig 598 07. Har ej tillgång 10 08. Två svarsalternativ angivna 104 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 38 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 TITTAR PÅ ANNAN KANAL 10 Loc 216 width 2 MD= 0 or GE 96 10(14) <Val av TV-kanaler> Annan svensk kanal (TV6, TV8, TV21) <Se F.10 för fullständig frågetext> 86 01. Dagligen 51 02. 5-6 ggr/vecka 117 03. 3-4 ggr/vecka 173 04. 1-2 ggr/vecka 283 05. Mer sällan 310 06. Aldrig 636 07. Har ej tillgång 14 08. Två svarsalternativ angivna 95 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i blå enkät 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 LYSSNAR PÅ P1 16 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 16 Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler? 16(1) P1 i Sveriges Radio 424 1. Dagligen 109 2. 5-6 ggr/vecka 161 3. 3-4 ggr/vecka 227 4. 1-2 ggr/vecka 865 5. Mer sällan 1399 6. Aldrig 9 8. Två svarsalternativ angivna 219 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 LYSSNAR PÅ P2 16 Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 96 16(2) <Val av radiokanaler> P2 i Sveriges Radio <Se F.16 för fullständig frågetext> 58 01. Dagligen 22 02. 5-6 ggr/vecka 53 03. 3-4 ggr/vecka 67 04. 1-2 ggr/vecka 493 05. Mer sällan 931 06. Aldrig 7 08. Två svarsalternativ angivna 121 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 LYSSNAR PÅ P3 16 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Val av radiokanaler> P3 i Sveriges Radio <Se F.16 för fullständig frågetext> 266 1. Dagligen 211 2. 5-6 ggr/vecka 329 3. 3-4 ggr/vecka 483 4. 1-2 ggr/vecka 1066 5. Mer sällan 815 6. Aldrig 8 8. Två svarsalternativ angivna 235 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 LYSSNAR PÅ P4 16 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Val av radiokanaler> P4 i Sveriges Radio/Lokalradion <Se F.16 för fullständig frågetext> 1099 1. Dagligen 331 2. 5-6 ggr/vecka 370 3. 3-4 ggr/vecka 413 4. 1-2 ggr/vecka 626 5. Mer sällan 489 6. Aldrig 13 8. Två svarsalternativ angivna 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 90 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 LYSSNAR PÅ RADIO RIX 16 Loc 223 width 2 MD= 0 or GE 96 16(5) <Val av radiokanaler> Radio Rix <Se F.16 för fullständig frågetext> 127 01. Dagligen 68 02. 5-6 ggr/vecka 117 03. 3-4 ggr/vecka 150 04. 1-2 ggr/vecka 285 05. Mer sällan 895 06. Aldrig 5 08. Två svarsalternativ angivna 105 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 LYSSNAR RADIO CITY 16 Loc 225 width 2 MD= 0 or GE 96 16(6) <Val av radiokanaler> Radio City <Se F.16 för fullständig frågetext> 43 01. Dagligen 44 02. 5-6 ggr/vecka 66 03. 3-4 ggr/vecka 104 04. 1-2 ggr/vecka 269 05. Mer sällan 1112 06. Aldrig 2 08. Två svarsalternativ angivna 112 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 LYSSNAR RADIO ENERGY 16 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 96 16(7) <Val av radiokanaler> NRJ/Radio Energy <Se F.16 för fullständig frågetext> 85 01. Dagligen 69 02. 5-6 ggr/vecka 93 03. 3-4 ggr/vecka 122 04. 1-2 ggr/vecka 283 05. Mer sällan 988 06. Aldrig 2 08. Två svarsalternativ angivna 110 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 LYSSNAR PÅ MEGAPOL 16 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 96 16(8) <Val av radiokanaler> Megapol <Se F.16 för fullständig frågetext> 64 01. Dagligen 54 02. 5-6 ggr/vecka 115 03. 3-4 ggr/vecka 151 04. 1-2 ggr/vecka 320 05. Mer sällan 936 06. Aldrig 5 08. Två svarsalternativ angivna 107 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 LYSSNAR PÅ ANNAN 16 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 96 16(9) <Val av radiokanaler> Annan privat lokalradio <Se F.16 för fullständig frågetext> 97 01. Dagligen 47 02. 5-6 ggr/vecka 47 03. 3-4 ggr/vecka 66 04. 1-2 ggr/vecka 212 05. Mer sällan 1160 06. Aldrig 2 08. Två svarsalternativ angivna 121 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 LYSSNAR PÅ NÄRRADIO 16 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 96 16(10) <Val av radiokanaler> Närradiokanal <Se F.16 för fullständig frågetext> 62 01. Dagligen 28 02. 5-6 ggr/vecka 42 03. 3-4 ggr/vecka 59 04. 1-2 ggr/vecka 250 05. Mer sällan 1193 06. Aldrig 3 08. Två svarsalternativ angivna 115 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 LYSSNAR PÅ PRIV LOKAL 16 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 96 16(11) <Val av radiokanaler> Privat lokalradio (Radio Rix, Radio City, NRJ/Energy, Megapol) <Se F.16 för fullständig frågetext> 345 01. Dagligen 167 02. 5-6 ggr/vecka 167 03. 3-4 ggr/vecka 135 04. 1-2 ggr/vecka 311 05. Mer sällan 466 06. Aldrig 7 08. Två svarsalternativ angivna 63 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 42 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 FÖRTRO SVT 17 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 96 17 Vilket förtroende har Du för innehållet i följande massmedier? 17(1) Sveriges television 292 01. Mycket stort förtroende 912 02. Ganska stort förtroende 371 03. Varken stort eller litet förtroende 30 04. Ganska litet förtroende 19 05. Mycket litet förtroende 57 06. Tar aldrig del av mediet 12 07. Två svarsalternativ angivna 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 FÖRTRO TV4 17 Loc 239 width 2 MD= 0 or GE 96 17(2) <Förtroende för> TV4 <Se F.17 för fullständig frågetext> 201 01. Mycket stort förtroende 896 02. Ganska stort förtroende 429 03. Varken stort eller litet förtroende 58 04. Ganska litet förtroende 22 05. Mycket litet förtroende 55 06. Tar aldrig del av mediet 7 07. Två svarsalternativ angivna 63 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 FÖRTRO PRIV. TV-KANAL 17 Loc 241 width 2 MD= 0 or GE 96 17(3) <Förtroende för> Andra privata TV-kanaler <Se F.17 för fullständig frågetext> 26 01. Mycket stort förtroende 186 02. Ganska stort förtroende 571 03. Varken stort eller litet förtroende 178 04. Ganska litet förtroende 76 05. Mycket litet förtroende 536 06. Tar aldrig del av mediet 5 07. Två svarsalternativ angivna 153 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 FÖRTRO RADIOKANALER 17 Loc 243 width 2 MD= 0 or GE 96 17(4) <Förtroende för> Sveriges Radios nationella kanaler (P1, P2, P3) <Se F.17 för fullständig frågetext> 352 01. Mycket stort förtroende 622 02. Ganska stort förtroende 317 03. Varken stort eller litet förtroende 22 04. Ganska litet förtroende 26 05. Mycket litet förtroende 269 06. Tar aldrig del av mediet 9 07. Två svarsalternativ angivna 114 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 FÖRTRO LOKALRADIO P4 17 Loc 245 width 2 MD= 0 or GE 96 17(5) <Förtroende för> Sveriges Radios lokala kanaler (P4) <Se F.17 för fullständig frågetext> 303 01. Mycket stort förtroende 729 02. Ganska stort förtroende 363 03. Varken stort eller litet förtroende 28 04. Ganska litet förtroende 25 05. Mycket litet förtroende 205 06. Tar aldrig del av mediet 5 07. Två svarsalternativ angivna 73 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 FÖRTRO PRIVAT RADIO 17 Loc 247 width 2 MD= 0 or GE 96 17(6) <Förtroende för> Privat lokalradio <Se F.17 för fullständig frågetext> 66 01. Mycket stort förtroende 214 02. Ganska stort förtroende 485 03. Varken stort eller litet förtroende 106 04. Ganska litet förtroende 91 05. Mycket litet förtroende 636 06. Tar aldrig del av mediet 6 07. Två svarsalternativ angivna 127 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 FÖRTRO LOK. MORGTIDN 17 Loc 249 width 2 MD= 0 or GE 96 17(7) <Förtroende för> Den lokala morgontidningen på Din ort <Se F.17 för fullständig frågetext> 350 01. Mycket stort förtroende 811 02. Ganska stort förtroende 283 03. Varken stort eller litet förtroende 44 04. Ganska litet förtroende 22 05. Mycket litet förtroende 157 06. Tar aldrig del av mediet 6 07. Två svarsalternativ angivna 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 FÖRTRO STCKH MORGTIDN 17 Loc 251 width 2 MD= 0 or GE 96 17(8) <Förtroende för> Stockholms morgontidningar (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet) <Se F.17 för fullständig frågetext> 208 01. Mycket stort förtroende 363 02. Ganska stort förtroende 246 03. Varken stort eller litet förtroende 26 04. Ganska litet förtroende 52 05. Mycket litet förtroende 743 06. Tar aldrig del av mediet 15 07. Två svarsalternativ angivna 78 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 FÖRTRO KVÄLLSTIDNING 17 Loc 253 width 2 MD= 0 or GE 96 17(9) <Förtroende för> Kvällstidningarna (Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten) <Se F.17 för fullständig frågetext> 93 01. Mycket stort förtroende 337 02. Ganska stort förtroende 490 03. Varken stort eller litet förtroende 313 04. Ganska litet förtroende 171 05. Mycket litet förtroende 253 06. Tar aldrig del av mediet 3 07. Två svarsalternativ angivna 71 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 FÖRTRO INTERNETNYHET 17 Loc 255 width 2 MD= 0 or GE 96 17(10) <Förtroende för> Nyhetstjänster på Internet <Se F.17 för fullständig frågetext> 44 01. Mycket stort förtroende 243 02. Ganska stort förtroende 399 03. Varken stort eller litet förtroende 78 04. Ganska litet förtroende 65 05. Mycket litet förtroende 808 06. Tar aldrig del av mediet 8 07. Två svarsalternativ angivna 86 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 OMKOMNA I BILOLYCKA 18 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 6 18 När dagspressen skriver om brott, olyckor och människors personliga förhållanden riskerar man ibland att kränka eller skada de berörda personerna och deras anhöriga. Men å andra sidan kan händelsen ha ett så stort allmänt intresse att den ändå bör publiceras. Hur anser Du personligen att tidningarna bör behandla namnet på berörda personer i följande tänkbara nyhetshändelser? 18(1) Namn på barn och vuxna som omkommit i en bilolycka 153 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 1403 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 95 3. Nyheten skall inte redovisas allt 60 4. Vet inte 10 5. Två svarsalternativ angivna 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 MORDMISSTÄNKT 18 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 6 18(2) Namn på en person som anhållits misstänkt för mord <Se F.18 för fullständig frågetext> 409 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 1215 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 35 3. Nyheten skall inte redovisas allt 52 4. Vet inte 5 5. Två svarsalternativ angivna 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 POLITIKER FALSKDEKL. 18 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 6 18(3) Namn på en politiker som är åtalad för falskdeklaration <Se F.18 för fullständig frågetext> 1023 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 559 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 65 3. Nyheten skall inte redovisas allt 61 4. Vet inte 12 5. Två svarsalternativ angivna 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 FÖRETAGSLED RATTFYLL 18 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 6 18(4) Namn på en företagsledare som anhållits för rattfylleri <Se F.18 för fullständig frågetext> 516 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 846 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 255 3. Nyheten skall inte redovisas allt 87 4. Vet inte 10 5. Två svarsalternativ angivna 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 NARKOTIKABROTT 18 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 6 18(5) Namn på en person som anhållits misstänkt för narkotikabrott <Se F.18 för fullständig frågetext> 563 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 974 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 95 3. Nyheten skall inte redovisas allt 71 4. Vet inte 8 5. Två svarsalternativ angivna 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 VÅRDNADSTVIST 18 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 6 18(6) Namn på en förälder som söker få rätt i en vårdnadstvist <Se F.18 för fullständig frågetext> 102 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 786 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 688 3. Nyheten skall inte redovisas allt 117 4. Vet inte 10 5. Två svarsalternativ angivna 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 POLITIKER RATTFYLLERI 18 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 6 18(7) Namn på en politiker som åtalats för rattfylleri <Se F.18 för fullständig frågetext> 861 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 642 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 142 3. Nyheten skall inte redovisas allt 62 4. Vet inte 6 5. Två svarsalternativ angivna 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 FÖRETAGSLED FALSKDEKL 18 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 6 18(8) Namn på en företagsledare som är åtalad för falskdeklaration <Se F.18 för fullständig frågetext> 777 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 693 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 151 3. Nyheten skall inte redovisas allt 82 4. Vet inte 7 5. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 SKADEGÖRELSEDRABBAD 18 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 6 18(9) Namn på en villaägare som drabbats av skadegörelse <Se F.18 för fullständig frågetext> 344 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 1031 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 210 3. Nyheten skall inte redovisas allt 120 4. Vet inte 5 5. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 IDR.MAN ANAB.STEROID 18 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 6 18(10) Namn på känd idrottsman misstänkt för att ha tagit anabola steroider <Se F.18 för fullständig frågetext> 735 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 806 2. Nyheten skall redovisas men utan namn 78 3. Nyheten skall inte redovisas allt 85 4. Vet inte 9 5. Två svarsalternativ angivna 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 KOMMUNPOLITIKER 19 Loc 267 width 2 MD= 0 or GE 96 19 Om vi antar att massmedierna har bekräftade uppgifter om att en person förskingrat 50 000 kronor från en föreningskassa, anser Du att medierna med hänsyn till allmänintresset bör publicera namnet om gärningsmannen är... 19(1) Kommunpolitiker 1010 01. Ja, absolut 372 02. Ja, kanske 174 03. Nej, knappast 97 04. Nej, absolut inte 10 05. Två svarsalternativ angivna 69 08. Vet inte 2 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 VD FÖR STORT FÖRETAG 19 Loc 269 width 2 MD= 0 or GE 96 19(2) <Namn om gärningsmannen är> VD för ett stort företag <Se F.19 för fullständig frågetext> 854 01. Ja, absolut 445 02. Ja, kanske 233 03. Nej, knappast 98 04. Nej, absolut inte 3 05. Två svarsalternativ angivna 76 08. Vet inte 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 FACKLIG FÖRTROENDEMAN 19 Loc 271 width 2 MD= 0 or GE 96 19(3) <Namn om gärningsmannen är> Facklig förtroendeman <Se F.19 för fullständig frågetext> 954 01. Ja, absolut 390 02. Ja, kanske 193 03. Nej, knappast 93 04. Nej, absolut inte 3 05. Två svarsalternativ angivna 79 08. Vet inte 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 GRUNDSKOLAREKTOR 19 Loc 273 width 2 MD= 0 or GE 96 19(4) <Namn om gärningsmannen är> Rektor på en grundskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 794 01. Ja, absolut 446 02. Ja, kanske 284 03. Nej, knappast 101 04. Nej, absolut inte 3 05. Två svarsalternativ angivna 82 08. Vet inte 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 STATSRÅD 19 Loc 275 width 2 MD= 0 or GE 96 19(5) <Namn om gärningsmannen är> Statsråd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1063 01. Ja, absolut 318 02. Ja, kanske 167 03. Nej, knappast 91 04. Nej, absolut inte 3 05. Två svarsalternativ angivna 76 08. Vet inte 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 RIKSDAGSMAN 19 Loc 277 width 2 MD= 0 or GE 96 19(6) <Namn om gärningsmannen är> Enskild riksdagsman <Se F.19 för fullständig frågetext> 968 01. Ja, absolut 381 02. Ja, kanske 193 03. Nej, knappast 91 04. Nej, absolut inte 3 05. Två svarsalternativ angivna 74 08. Vet inte 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 FÖRENINGSORDFÖRANDE 19 Loc 279 width 2 MD= 0 or GE 96 19(7) <Namn om gärningsmannen är> Ordförande i lokal idrottsförening <Se F.19 för fullständig frågetext> 717 01. Ja, absolut 454 02. Ja, kanske 350 03. Nej, knappast 106 04. Nej, absolut inte 3 05. Två svarsalternativ angivna 79 08. Vet inte 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 SMÅFÖRETAGARE 19 Loc 281 width 2 MD= 0 or GE 96 19(8) <Namn om gärningsmannen är> Lokal affärsman/småföretagare <Se F.19 för fullständig frågetext> 605 01. Ja, absolut 455 02. Ja, kanske 424 03. Nej, knappast 131 04. Nej, absolut inte 1 05. Två svarsalternativ angivna 93 08. Vet inte 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 PROGRAMLEDARE I TV 19 Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 96 19(9) <Namn om gärningsmannen är> Programledare i TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 684 01. Ja, absolut 426 02. Ja, kanske 382 03. Nej, knappast 124 04. Nej, absolut inte 2 05. Två svarsalternativ angivna 90 08. Vet inte 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd brun enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 MEDIA OM STOCKHOLM 20 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 96 20 Vad är Din uppfattning om följande påstående som man ibland hör om nyhetsförmedlingen i Sverige? 20(1) Nyheterna i de stora medierna handlar mest om vad som händer i Stockholm? 107 01. Helt felaktigt påstående 27 02. 99 03. 106 04. 102 05. 359 06. 166 07. 217 08. 215 09. 70 10. 161 11. Helt riktigt påstående 33 12. Två svarsalternativ angivna 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 MEDIA TILLFÖRLITLIG 20 Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 96 20(2) Nyheterna i svenska medier är i allmänhet mycket tillförlitliga <Se F.20 för fullständig frågetext> 25 01. Helt felaktigt påstående 13 02. 41 03. 88 04. 84 05. 360 06. 193 07. 258 08. 332 09. 117 10. 122 11. Helt riktigt påstående 22 12. Två svarsalternativ angivna 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 MEDIA MINDRE SAKLIG 20 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 96 20(3) Nyheterna idag är mindre sakliga än förr <Se F.20 för fullständig frågetext> 118 01. Helt felaktigt påstående 58 02. 146 03. 123 04. 129 05. 504 06. 140 07. 137 08. 138 09. 62 10. 63 11. Helt riktigt påstående 22 12. Två svarsalternativ angivna 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 MEDIA SEN RAPPORT 20 Loc 291 width 2 MD= 0 or GE 96 20(4) Medierna rapporterar ofta viktiga nyheter för sent <Se F.20 för fullständig frågetext> 216 01. Helt felaktigt påstående 156 02. 293 03. 208 04. 118 05. 338 06. 88 07. 76 08. 48 09. 24 10. 61 11. Helt riktigt påstående 22 12. Två svarsalternativ angivna 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 MEDIA BRA FÖRKLARING 20 Loc 293 width 2 MD= 0 or GE 96 20(5) Journalister är i allmänhet bra på att förklara svåra politiska frågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 71 01. Helt felaktigt påstående 57 02. 134 03. 182 04. 142 05. 423 06. 154 07. 165 08. 161 09. 63 10. 95 11. Helt riktigt påstående 12 12. Två svarsalternativ angivna 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 MEDIA BRA BAKGRUND 20 Loc 295 width 2 MD= 0 or GE 96 20(6) I svenska medier får man ofta en bra bakgrund till det som har hänt <Se F.20 för fullständig frågetext> 32 01. Helt felaktigt påstående 30 02. 90 03. 102 04. 139 05. 403 06. 203 07. 245 08. 230 09. 66 10. 107 11. Helt riktigt påstående 10 12. Två svarsalternativ angivna 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 MEDIA VINKLAD NYHET 20 Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 96 20(7) Journalister vinklar ofta nyheter efter egna åsikter <Se F.20 för fullständig frågetext> 64 01. Helt felaktigt påstående 39 02. 77 03. 92 04. 113 05. 355 06. 192 07. 202 08. 209 09. 138 10. 168 11. Helt riktigt påstående 7 12. Två svarsalternativ angivna 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 MEDIA PUBLIKINTRESSE 20 Loc 299 width 2 MD= 0 or GE 96 20(8) Medier är i allmänhet skickliga på att bedöma vad publiken är intresserad av <Se F.20 för fullständig frågetext> 54 01. Helt felaktigt påstående 20 02. 72 03. 117 04. 99 05. 435 06. 177 07. 241 08. 204 09. 118 10. 109 11. Helt riktigt påstående 10 12. Två svarsalternativ angivna 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 MEDIA SKAPAR MISSTRO 20 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 96 20(9) Många journalister är medvetet ute efter att skapa misstro mot politiker <Se F.20 för fullständig frågetext> 57 01. Helt felaktigt påstående 45 02. 99 03. 95 04. 108 05. 389 06. 168 07. 224 08. 185 09. 127 10. 147 11. Helt riktigt påstående 14 12. Två svarsalternativ angivna 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 MEDIA INFLYTANDE 20 Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 96 20(10) Medierna har stort inflytande på viktiga politiska beslut <Se F.20 för fullständig frågetext> 46 01. Helt felaktigt påstående 36 02. 57 03. 71 04. 69 05. 304 06. 157 07. 232 08. 268 09. 169 10. 230 11. Helt riktigt påstående 18 12. Två svarsalternativ angivna 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 MEDIA RÄTTVIS BILD 20 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 96 20(11) De stora medierna ger en rättvisande bild av vad som händer i politiken <Se F.20 för fullständig frågetext> 57 01. Helt felaktigt påstående 33 02. 80 03. 130 04. 135 05. 496 06. 175 07. 181 08. 167 09. 80 10. 81 11. Helt riktigt påstående 42 12. Två svarsalternativ angivna 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 MEDIA PÅVERKAR ÅSIKT 20 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 96 20(12) Medierna har stort inflytande på vanliga människors åsikter i politiska frågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 50 01. Helt felaktigt påstående 13 02. 44 03. 45 04. 82 05. 280 06. 147 07. 230 08. 308 09. 204 10. 246 11. Helt riktigt påstående 11 12. Två svarsalternativ angivna 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 UTRUSTN. TV-APPARAT 22 Loc 309 width 1 MD=9 22 Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 22(1) TV-apparat/er 3347 1. Markerat 79 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 191 ANTAL TV-APPARATER 22 Loc 310 width 2 MD= 0 or GE 99 22(2) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.22 för fullständig frågetext> 1146 01. En TV-apparat 1347 02. Två TV-apparater 464 03. Tre TV-apparater 118 04. Fyra TV-apparater 39 05. Fem TV-apparater 8 06. Sex TV-apparater 4 07. Sju TV-apparater 3 08. 8 TV-apparater 1 09. 9 TV-apparater 296 00. Frågan ej tillämplig 77 99. Uppgift saknas
VAR 192 UTRUSTN. TELEFON 2 Loc 312 width 1 MD=9 22(3) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.22 för fullständig frågetext> 3349 1. Markerat 77 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 193 ANTAL TELEFONER 22 Loc 313 width 2 MD= 0 or GE 99 22(4) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.22 för fullständig frågetext> 617 01. En telefon 1035 02. Två telefoner 752 03. Tre telefoner 356 04. Fyra telefoner 221 05. Fem telefoner 79 06. Sex telefoner 36 07. Sju telefoner 14 08. Åtta telefoner 7 09. Nio telefoner 309 00. Frågan ej tillämplig 77 99. Uppgift saknas
VAR 194 UTRUSTN. MOBILTEL 22 Loc 315 width 1 MD=9 22(5) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.22 för fullständig frågetext> 2605 1. Markerat 821 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 195 ANTAL MOBILTELEFONER 22 Loc 316 width 2 MD= 0 or GE 99 22(6) <Utrustning i hushållet> Antal mobiltelefoner <Se F.22 för fullständig frågetext> 1336 01. En telefon 780 02. Två telefoner 218 03. Tre telefoner 75 04. Fyra telefoner 13 05. Fem telefoner 4 06. Sex telefoner 0 07. Sju telefoner 1 08. Åtta telefoner 2 09. Nio telefoner 997 00. Frågan ej tillämplig 77 99. Uppgift saknas
VAR 196 UTRUSTN. TEXT-TV 22 Loc 318 width 1 MD=9 22(7) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.22 för fullständig frågetext> 2767 1. Markerat 659 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 197 UTRUSTN. VIDEO 22 Loc 319 width 1 MD=9 22(8) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.22 för fullständig frågetext> 2754 1. Markerat 672 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 198 UTRUSTN. KABEL-TV 22 Loc 320 width 1 MD=9 22(9) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1471 1. Markerat 1955 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 199 UTRUSTN. DIGITAL-TV 22 Loc 321 width 1 MD=9 22(10) <Utrustning i hushållet> Digital-TV/Set Top Box <Se F.22 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 3329 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 200 UTRUSTN. PARABOL 22 Loc 322 width 1 MD=9 22(11) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.22 för fullständig frågetext> 801 1. Markerat 2625 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 201 UTRUSTN. PERSONDATOR 22 Loc 323 width 1 MD=9 22(12) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.22 för fullständig frågetext> 2004 1. Markerat 1422 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 202 UTRUSTN. DAB-RADIO 22 Loc 324 width 1 MD=9 22(13) <Utrustning i hushållet> DAB-radio <Se F.22 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 3355 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 203 UTRUSTN. DVD-SPELARE 22 Loc 325 width 1 MD=9 22(14) <Utrustning i hushållet> DVD-spelare <Se F.22 för fullständig frågetext> 261 1. Markerat 3165 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 204 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 22 Loc 326 width 1 MD=9 22(15) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.22 för fullständig frågetext> 2663 1. Markerat 763 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 205 UTRUSTN. FAX 22 Loc 327 width 1 MD=9 22(16) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.22 för fullständig frågetext> 676 1. Markerat 2750 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 206 UTRUSTN. CD-SPELARE 22 Loc 328 width 1 MD=9 22(17) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.22 för fullständig frågetext> 2667 1. Markerat 759 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 207 UTRUSTN. FRITIDSHUS 22 Loc 329 width 1 MD=9 22(18) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.22 för fullständig frågetext> 773 1. Markerat 2653 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 208 UTRUSTN. FRITIDSBÅT 22 Loc 330 width 1 MD=9 22(19) <Utrustning i hushållet> Fritidsbåt <Se F.22 för fullständig frågetext> 666 1. Markerat 2760 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 209 UTRUSTN. BIL 22 Loc 331 width 1 MD=9 22(20) <Utrustning i hushållet> Bil <Se F.22 för fullständig frågetext> 2903 1. Markerat 523 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 210 BIL 1: MÄRKE/MODELL 22 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 99 22(21) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke/modell <Se F.22 för fullständig frågetext> 839 01. Volvo 332 02. Saab 247 03. Ford 230 04. Volkswagen 156 05. Opel 144 06. Toyota 80 07. Mazda 96 08. Mercedes 53 09. BMW 21 10. Fiat 0 11. Corsa (Opel) 47 12. Peugeot 81 13. Nissan 165 14. Audi 64 15. Mitsubishi 3 16. Datsun 1 17. Vaz 44 18. Citroen 52 19. Renault 24 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 32 23. Skoda 2 24. Kia 1 25. DAF 4 26. Lada (Vaz) 7 27. Alfa Romeo 1 28. Vauxhall 0 29. Lancia 3 30. Porsche 8 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 1 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 1 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymouth 6 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 12 46. Subaru 1 47. Jeep 1 48. Dodge 0 49. Daimler 17 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 6 53. Pontiac 1 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 1 57. Buick 3 58. Chevrolet 23 59. Hyundai 0 60. Chrysler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 0 63. Cadillac 0 64. Corvette 16 65. Seat 0 66. Rolls Royce 0 67. Kia 1 68. AMC 0 69. Daewoo 0 70. Borgward 0 71. Trabant 3 72. Rover 1 75. Lexus 595 00. Frågan ej tillämplig 77 99. Uppgift saknas
VAR 211 BIL 1: ÅRSMODELL 22 Loc 334 width 4 MD= 0 or GE 9999 22(22) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.22 för fullständig frågetext> 1900. 1900 . . 1999. 1999 648 0000. Frågan ej tillämplig 77 9999. Uppgift saknas Kod: 1900 1901 1902 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1911 1917 Frek: 3 10 5 2 1 2 2 8 9 1 1 Kod: 1920 1923 1925 1927 1930 1932 1936 1939 1943 1947 1956 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 1957 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 Kod: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Frek: 1 4 3 8 4 9 11 10 12 20 17 Kod: 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Frek: 26 33 62 78 111 131 139 281 165 163 110 Kod: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 0 9999 Frek: 141 90 138 150 156 179 227 225 648 77
VAR 212 UTRUSTN. BIL 2 22 Loc 338 width 1 MD=9 22(23) <Utrustning i hushållet> Ytterligare bil <Se F.22 för fullständig frågetext> 956 1. Markerat 2470 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 213 BIL 2: MÄRKE/MODELL 22 Loc 339 width 2 MD= 0 or GE 99 22(24) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke/modell <Se F.22 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 74. Hudson 2507 00. Frågan ej tillämplig 77 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 171 71 95 119 69 53 40 27 21 10 21 Kod: 13 14 15 17 18 19 20 23 24 26 27 Frek: 40 28 13 1 15 34 6 11 1 1 5 Kod: 29 31 32 33 34 36 37 38 41 42 43 Frek: 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 44 45 46 47 48 50 53 54 55 58 59 Frek: 1 1 2 2 2 5 5 1 1 11 9 Kod: 62 63 64 65 73 74 0 99 Frek: 1 2 1 4 1 1 2507 77
VAR 214 BIL 2: ÅRSMODELL 22 Loc 341 width 4 MD= 0 or GE 9999 22(25) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.22 för fullständig frågetext> 1900. 1900 . . 1999. 1999 2461 0000. Frågan ej tillämplig 77 9999. Uppgift saknas Kod: 1900 1901 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1933 1936 Frek: 5 11 1 1 2 2 5 3 2 1 2 Kod: 1941 1948 1951 1952 1954 1955 1959 1960 1961 1963 1964 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 4 Kod: 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Frek: 6 3 5 7 1 3 4 5 7 4 6 Kod: 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Frek: 5 7 4 17 12 21 34 35 44 52 47 Kod: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Frek: 87 74 59 37 33 31 17 20 28 28 45 Kod: 1998 1999 0 9999 Frek: 61 62 2461 77
VAR 215 EGEN TV-APPARAT 23 Loc 345 width 1 MD=6 23 Finns det någon medieutrustning i Ditt hushåll som i stort sett bara Du disponerar? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 23(1) Egen TV-apparat 440 1. Markerat 1360 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 216 EGEN TELEFON 23 Loc 346 width 1 MD=6 23(2) <Disponerar själv> Egen telefon <Se F.23 för fullständig frågetext> 467 1. Markerat 1333 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 217 EGEN PERSONDATOR 23 Loc 347 width 1 MD=6 23(3) <Disponerar själv> Egen persondator <Se F.23 för fullständig frågetext> 311 1. Markerat 1489 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 218 EGEN MOBILTELEFON 23 Loc 348 width 1 MD=6 23(4) <Disponerar själv> Egen mobiltelefon <Se F.23 för fullständig frågetext> 762 1. Markerat 1038 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 219 EGEN TELEFONSVARARE 23 Loc 349 width 1 MD=6 23(5) <Disponerar själv> Egen telefonsvarare <Se F.23 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 1692 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 220 EGEN FAX 23 Loc 350 width 1 MD=6 23(6) <Disponerar själv> Egen fax <Se F.23 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 1731 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 221 EGEN CD-SPELARE 23 Loc 351 width 1 MD=6 23(7) <Disponerar själv> Egen CD-spelare <Se F.23 för fullständig frågetext> 401 1. Markerat 1399 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 222 EGEN VIDEO 23 Loc 352 width 1 MD=6 23(8) <Disponerar själv> Egen video <Se F.23 för fullständig frågetext> 250 1. Markerat 1550 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 223 PC-UTRUSTN: INTERNET 24 Loc 353 width 1 24A Om Du har persondator i Ditt hushåll vad har Du i övrigt? (Observera att Du kan markera mer än en ruta.) 24A(1) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning 1659 1. Markerat 1844 5. Ej markerat
VAR 224 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 24 Loc 354 width 1 24A(2) <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.24A för fullständig frågetext> 1471 1. Markerat 2032 5. Ej markerat
VAR 225 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 24 Loc 355 width 1 24A(3) <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.24A för fullständig frågetext> 212 1. Markerat 3291 5. Ej markerat
VAR 226 HAR EJ PERSONDATOR 24 Loc 356 width 1 24A(4) <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.24A för fullständig frågetext> 953 1. Markerat 2550 5. Ej markerat
VAR 227 INTERNET ARBETSPLATS 25 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 25 Har Du tillgång till Internet på Din arbetsplats/skola? 25(1) På Din arbetsplats 1319 1. Ja 909 5. Nej 2 6. Två svarsalternativ angivna 1034 0. Uppgift saknas på delfrågan 239 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 INTERNET SKOLA 25 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) <Tillgång till Internet> På Din skola <Se F.25 för fullständig frågetext> 508 1. Ja 349 5. Nej 2407 0. Uppgift saknas på delfrågan 239 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 INTERNET SKOLA/ARBETE 25 Loc 359 width 1 MD=9 25(3) <Tillgång till Internet> Har ingen fast arbetsplats/Går ej i skolan <Se F.25 för fullständig frågetext> 920 1. Markerat 2344 5. Ej markerat 239 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 INTERNET-ANVÄNDNING 26 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 26 Har Du använt Internet de senaste 12 månaderna? 2092 1. Ja 1166 5. Nej 4 6. Två svarsalternativ angivna 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 225 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 INTERNET PRIVAT-HEMMA 26 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 6 26A Om Du har använt Internet, var och i vilka syften har Du gjort det? (Mer än ett kryss kan anges på varje rad) 26A(1) För privata syften - I hemmet 771 1. Markerat 341 5. Ej markerat 572 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 116 9. Uppgift saknas
VAR 232 INTERNET PRIVAT-ARB 26 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 6 26A(2) <Internetanvändning> För privata syften - På min arbetsplats/skola <Se F.26A för fullständig frågetext> 408 1. Markerat 704 5. Ej markerat 572 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 116 9. Uppgift saknas
VAR 233 INTERNET PRIVAT-ANNAT 26 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 6 26A(3) <Internetanvändning> För privata syften - På annan plats <Se F.26A för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 893 5. Ej markerat 572 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 116 9. Uppgift saknas
VAR 234 INTERNET ARB-HEMMA 26 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 6 26A(4) <Internetanvändning> För förvärvsarbete/skolarbete - I hemmet <Se F.26A för fullständig frågetext> 291 1. Markerat 821 5. Ej markerat 572 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 116 9. Uppgift saknas
VAR 235 INTERNET ARB-ARBPLATS 26 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 6 26A(5) <Internetanvändning> För förvärvsarbete/skolarbete - På min arbetsplats/skola <Se F.26A för fullständig frågetext> 598 1. Markerat 514 5. Ej markerat 572 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 116 9. Uppgift saknas
VAR 236 INTERNET ARB ANNAN 26 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 6 26A(6) <Internetanvändning> För förvärvsarbete/skolarbete - På annan plats <Se F.26A för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 997 5. Ej markerat 572 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 116 9. Uppgift saknas
VAR 237 INTERNET: NÖJE, SPEL 27 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 6 27 Vilket/vilka är Dina främsta syften med Din privata Internetanvändning? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 27(1) Nöje/förströelse/spel 486 1. Markerat 596 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 238 INTERNET: DATORTEKNIK 27 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 6 27(2) <Syftet med privat Internetanvändning> Datorteknisk användning/göra hemsidor <Se F.27 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 984 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 239 INTERNET: KONTAKTER 27 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 6 27(3) <Syftet med privat Internetanvändning> Delta i diskussions- eller chatgrupp <Se F.27 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 981 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 240 INTERNET: NYHETER 27 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 6 27(4) <Syftet med privat Internetanvändning> Ta del av nyheter/nyhetstjänst <Se F.27 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 743 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 241 INTERNET: SPECIALINFO 27 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 6 27(5) <Syftet med privat Internetanvändning> Söka fakta/information <Se F.27 för fullständig frågetext> 908 1. Markerat 174 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 242 INTERNET: E-POST 27 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 6 27(6) <Syftet med privat Internetanvändning> E-post <Se F.27 för fullständig frågetext> 707 1. Markerat 375 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 243 INTERNET: INKÖP 27 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 6 27(7) <Syftet med privat Internetanvändning> Göra inköp eller beställningar <Se F.27 för fullständig frågetext> 184 1. Markerat 898 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 244 INTERNET: MUSIK 27 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 6 27(8) <Syftet med privat Internetanvändning> Ladda ner/lyssna på musik <Se F.27 för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 914 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 245 INTERNET: BANKÄRENDE 27 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 6 27(9) <Syftet med privat Internetanvändning> Bankärenden <Se F.27 för fullständig frågetext> 258 1. Markerat 824 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 246 INTERNET: ANNAT SYFTE 27 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 6 27(10) <Syftet med privat Internetanvändning> Annat <Se F.27 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 995 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 247 INTERNET: ANNAN FUNK 27 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 6 27(11) <Syftet med privat Internetanvändning> Annan funktion <Se F.27 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 1007 5. Ej markerat 573 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 145 9. Uppgift saknas
VAR 248 ÄNDRING TIDN.LÄSNING 28 Loc 378 width 2 MD= 0 or GE 96 28 Har Du, sedan Du började använda Internet, ökat eller minskat Din användning av andra medier? 28(1) Tidningsläsning 10 01. Ökat mycket 43 02. Ökat något 905 03. Vare sig ökat eller minskat 76 04. Minskat något 28 05. Minskat mycket 2 06. Två svarsalternativ angivna 566 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 18 98. Uppgift saknas på delfrågan 152 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 ÄNDRING RADIOLYSSN 28 Loc 380 width 2 MD= 0 or GE 96 28(2) <Ändrade medievanor pga Internet> Radiolyssnande <Se F.28 för fullständig frågetext> 6 01. Ökat mycket 20 02. Ökat något 945 03. Vare sig ökat eller minskat 46 04. Minskat något 18 05. Minskat mycket 4 06. Två svarsalternativ angivna 566 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 43 98. Uppgift saknas på delfrågan 152 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 ÄNDRING TV-TITTANDE 28 Loc 382 width 2 MD= 0 or GE 96 28(3) <Ändrade medievanor pga Internet> TV-tittande <Se F.28 för fullständig frågetext> 8 01. Ökat mycket 12 02. Ökat något 855 03. Vare sig ökat eller minskat 142 04. Minskat något 24 05. Minskat mycket 1 06. Två svarsalternativ angivna 566 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 40 98. Uppgift saknas på delfrågan 152 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 ÄNDRING TELEFON 28 Loc 384 width 2 MD= 0 or GE 96 28(4) <Ändrade medievanor pga Internet> Telefonerande <Se F.28 för fullständig frågetext> 11 01. Ökat mycket 15 02. Ökat något 853 03. Vare sig ökat eller minskat 136 04. Minskat något 24 05. Minskat mycket 1 06. Två svarsalternativ angivna 566 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 152 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 ÄNDRING BOKLÄSNING 28 Loc 386 width 2 MD= 0 or GE 96 28(5) <Ändrade medievanor pga Internet> Bokläsning <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 01. Ökat mycket 23 02. Ökat något 893 03. Vare sig ökat eller minskat 76 04. Minskat något 37 05. Minskat mycket 1 06. Två svarsalternativ angivna 566 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 49 98. Uppgift saknas på delfrågan 152 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 ÄNDRING ANNAT MEDIA 1 28 Loc 388 width 2 MD= 0 or GE 96 28(6) <Ändrade medievanor pga Internet> Annat 1 <Se F.28 för fullständig frågetext> 9 01. Ökat mycket 2 02. Ökat något 179 03. Vare sig ökat eller minskat 13 04. Minskat något 18 05. Minskat mycket 1 06. Två svarsalternativ angivna 566 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 860 98. Uppgift saknas på delfrågan 152 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 ÄNDRING ANNAT MEDIA 2 28 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 6 28(7) <Ändrade medievanor pga Internet> Annat 2 <Se F.28 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 1059 5. Ej markerat 564 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 152 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 INTERNET - SNABB 29 Loc 391 width 2 MD=90 or GE 96 29 Vad är Din åsikt om följande påståenden som man ibland hör om Internet? Ange för vart och ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är riktigt eller felaktigt. 29(1) Internet ger både bättre och snabbare information än andra medier 77 00. Helt felaktigt påstående 16 01. 58 02. 66 03. 64 04. 283 05. 69 06. 112 07. 111 08. 68 09. 150 10. Helt riktigt påstående 2 11. Två svarsalternativ angivna 524 90. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 52 98. Uppgift saknas på delfrågan 148 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 INTERNET - TIDNING 29 Loc 393 width 2 MD=90 or GE 96 29(2) Om internettidningar kunde presenteras på sladdlösa, medtagbara skärmar, skulle jag vara beredd att överge papperstidningen <Se F.29 för fullständig frågetext> 525 00. Helt felaktigt påstående 77 01. 105 02. 66 03. 35 04. 106 05. 22 06. 44 07. 31 08. 17 09. 55 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 524 90. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 41 98. Uppgift saknas på delfrågan 148 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 INTERNET FÅ ANNONSER 29 Loc 395 width 2 MD=90 or GE 96 29(3) En svaghet med internet är att det innehåller för få lokala annonser <Se F.29 för fullständig frågetext> 147 00. Helt felaktigt påstående 48 01. 56 02. 75 03. 49 04. 342 05. 53 06. 60 07. 62 08. 39 09. 120 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 524 90. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 73 98. Uppgift saknas på delfrågan 148 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 INTERNET MER INFO 29 Loc 397 width 2 MD=90 or GE 96 29(4) Man får ut mer av nyheter och information genom Internet än genom vanliga tidningar <Se F.29 för fullständig frågetext> 246 00. Helt felaktigt påstående 81 01. 123 02. 105 03. 69 04. 240 05. 44 06. 43 07. 43 08. 21 09. 56 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 524 90. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 53 98. Uppgift saknas på delfrågan 148 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 INTERNET - BOK 29 Loc 399 width 2 MD=90 or GE 96 29(5) Internet kan aldrig ersätta känslan av att bläddra i en papperstidning eller en bok <Se F.29 för fullständig frågetext> 54 00. Helt felaktigt påstående 9 01. 16 02. 14 03. 11 04. 60 05. 12 06. 37 07. 91 08. 88 09. 698 10. Helt riktigt påstående 3 11. Två svarsalternativ angivna 524 90. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 35 98. Uppgift saknas på delfrågan 148 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 INTERNET: AFTONBLADET 30 Loc 401 width 2 MD= 0 or GE 96 30 Hur ofta brukar Du ta del av något av följande på Internet? 30A(1) Dagstidningar på Internet: Aftonbladet 23 01. 6-7 dagar/vecka 67 02. 3-5 dagar/vecka 116 03. 1-2 dagar/vecka 311 04. Mer sällan 577 05. Aldrig 1 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 54 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 INTERNET: EXPRESSEN 30 Loc 403 width 2 MD= 0 or GE 96 30A(2) Dagstidningar på Internet: Expressen <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 01. 6-7 dagar/vecka 21 02. 3-5 dagar/vecka 53 03. 1-2 dagar/vecka 253 04. Mer sällan 748 05. Aldrig 3 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 INTERNET: DN 30 Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 96 30A(3) Dagstidningar på Internet: Dagens Nyheter <Se F.30 för fullständig frågetext> 8 01. 6-7 dagar/vecka 26 02. 3-5 dagar/vecka 54 03. 1-2 dagar/vecka 199 04. Mer sällan 786 05. Aldrig 6 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 70 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 INTERNET: SV DAGBLAD 30 Loc 407 width 2 MD= 0 or GE 96 30A(4) Dagstidningar på Internet: Svenska Dagbladet <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 01. 6-7 dagar/vecka 14 02. 3-5 dagar/vecka 27 03. 1-2 dagar/vecka 158 04. Mer sällan 862 05. Aldrig 5 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 80 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 INTERNET: GP 30 Loc 409 width 2 MD= 0 or GE 96 30A(5) Dagstidningar på Internet: Göteborgs-Posten <Se F.30 för fullständig frågetext> 1 01. 6-7 dagar/vecka 9 02. 3-5 dagar/vecka 16 03. 1-2 dagar/vecka 112 04. Mer sällan 930 05. Aldrig 2 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 79 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 INTERNET: DAGENS IND 30 Loc 411 width 2 MD= 0 or GE 96 30A(6) Dagstidningar på Internet: Dagens Industri <Se F.30 för fullständig frågetext> 15 01. 6-7 dagar/vecka 26 02. 3-5 dagar/vecka 48 03. 1-2 dagar/vecka 108 04. Mer sällan 860 05. Aldrig 3 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 89 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 INTERNET: ANNAN TIDN 30 Loc 413 width 2 MD= 0 or GE 96 30A(7) Dagstidningar på Internet: Annan dagstidning <Se F.30 för fullständig frågetext> 12 01. 6-7 dagar/vecka 26 02. 3-5 dagar/vecka 43 03. 1-2 dagar/vecka 53 04. Mer sällan 376 05. Aldrig 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 639 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 NÄTTIDNING 30 Loc 415 width 3 MD=996 or GE 999 30A(8) Dagstidningar på Internet: Nättidning <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 009. Arbetarbladet. Uppsalademokraten 1 012. Arbetet 0 016. Avesta Tidning/Avesta-Posten 2 017. Barometern 0 021. Blekinge Läns Tidning 2 025. Borås Tidning 0 032. Dala-Demokraten 2 040. Eskilstuna-Kuriren 1 043. Fagersta-Posten 2 045. Falu-Kuriren 1 050. Folket 4 053. Gefle-Dagblad 1 055. Gotlands Allehanda 0 065. Hallands Nyheter 2 066. Hallands-Posten 4 069. Helsingborgs Dagblad 0 101. Kvällsposten 1 115. Länstidningen (Östersund) 0 116. Länstidningen Södertälje 4 120. Metro 0 123. Motala Tidning 2 127. Nerikes Allehanda 0 130. Nordvästra Skånes Tidningar 2 133. Norra Västerbotten 1 134. Norrbottens-Kuriren 0 135. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 0 137. Norrländska Socialdemokraten 1 140. Norrtelje-Tidningen 0 143. Nya Norrland 1 152. Oskarshamns-Tidningen 0 153. Piteå-Tidningen 2 172. Smålandsposten 7 184. Sydsvenska Dagbladet 1 201. Trollhättans Tidning 2 206. Uppsala Nya Tidning 0 210. Vestmanlands Läns Tidning 1 214. Värmlands Folkblad 2 219. Västerbottens-Kuriren 1 235. Ölandsbladet 5 238. Örnsköldsviks Allehanda 4 241. Östersunds-Posten 1 243. Östgöta Correspondenten 1 246. Östra Småland 0 248. Utländsk Dagstidning 7 251. Finanstidningen 1 316. Wired 1 317. Utländska tidningar 0 318. Times 1 322. Jerusalem Post 2 328. Affärsvärlden 0 329. IDG 0 331. Resume 1 340. Computer Sweden 0 341. Milliyet 0 342. CNN 0 343. ETC 0 344. Snowboard 0 345. Kosmik 0 346. G-Spot 0 347. Edge 0 348. Bella 0 349. Elle 0 350. Aktuell Rapport 2 367. Privata Affärer 1 396. New York Times 1 398. South China Morning Post 1 399. El Mercurio (Chile) 1 400. Nettavisen.no 1 401. Hufvudstadsbladet 1 402. Guardian 1 403. Veckans Affärer 41 995. Ej angivet vilka tidningar 1703 996. Frågan ej ställd i brun enkät 1674 999. Uppgift saknas
VAR 268 INTERNET: SVT 30 Loc 418 width 2 MD= 0 or GE 96 30B(1) Nyhetstjänster på Internet: Nyheter från Sveriges Television <Se F.30 för fullständig frågetext> 10 01. 6-7 dagar/vecka 15 02. 3-5 dagar/vecka 37 03. 1-2 dagar/vecka 177 04. Mer sällan 850 05. Aldrig 2 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 58 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 INTERNET: SV RADIO 30 Loc 420 width 2 MD= 0 or GE 96 30B(2) Nyhetstjänster på Internet: Nyheter från Sveriges Radio <Se F.30 för fullständig frågetext> 6 01. 6-7 dagar/vecka 3 02. 3-5 dagar/vecka 24 03. 1-2 dagar/vecka 140 04. Mer sällan 916 05. Aldrig 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 60 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 INTERNET: TV4 30 Loc 422 width 2 MD= 0 or GE 96 30B(3) Nyhetstjänster på Internet: Nyheter från TV4 <Se F.30 för fullständig frågetext> 8 01. 6-7 dagar/vecka 15 02. 3-5 dagar/vecka 44 03. 1-2 dagar/vecka 162 04. Mer sällan 853 05. Aldrig 4 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 63 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 INTERNET: SVENSKA CNN 30 Loc 424 width 2 MD= 0 or GE 96 30B(4) Nyhetstjänster på Internet: Nyheter från Svenska CNN <Se F.30 för fullständig frågetext> 5 01. 6-7 dagar/vecka 10 02. 3-5 dagar/vecka 16 03. 1-2 dagar/vecka 110 04. Mer sällan 941 05. Aldrig 1 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 66 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 INTERNET: NYHET 25TIM 30 Loc 426 width 2 MD= 0 or GE 96 30B(5) Nyhetstjänster på Internet: Nyheter från 25 timmar <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 01. 6-7 dagar/vecka 4 02. 3-5 dagar/vecka 6 03. 1-2 dagar/vecka 76 04. Mer sällan 976 05. Aldrig 1 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 83 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 INTERNET: ANNAN NYHET 30 Loc 428 width 2 MD= 0 or GE 96 30B(6) Nyhetstjänster på Internet: Annan nyhetstjänst <Se F.30 för fullständig frågetext> 11 01. 6-7 dagar/vecka 22 02. 3-5 dagar/vecka 15 03. 1-2 dagar/vecka 28 04. Mer sällan 362 05. Aldrig 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 711 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 NÄTNYHET 30 Loc 430 width 3 MD=996 <Se F.30 för fullständig frågetext> 99 001. Markerat 1674 005. Ej markerat 1 184. Sydsvenska Dagbladet 2 329. IDG 2 342. CNN 1 357. TT 1 366. Reuter 1 371. Frag Zone 1 385. BBC 1 390. SportNow 3 397. 397 2 404. Passagen 1 405. Torget 1 406. The Irish Independent 1 407. TV3 1 408. SMHI 1 409. Mac World 1 410. USA Today 1 411. Yahoo Nyheter 1 430. 24 timmar 1 431. OM (www.om.se) 1 432. TV Finland 1 888. Ej nättidning 1 995. Fler än en, ej angivet vilka 1703 996. Frågan ej ställd i brun enkät
VAR 275 INTERNET: HEMKOMMUN 30 Loc 433 width 2 MD= 0 or GE 96 30C(1) Samhällstjänster på Internet: Din kommuns hemsida <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 01. 6-7 dagar/vecka 9 02. 3-5 dagar/vecka 56 03. 1-2 dagar/vecka 298 04. Mer sällan 721 05. Aldrig 7 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 56 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 INTERNET: RIKSDAGEN 30 Loc 435 width 2 MD= 0 or GE 96 30C(2) Samhällstjänster på Internet: Riksdagens hemsida <Se F.30 för fullständig frågetext> 1 01. 6-7 dagar/vecka 4 02. 3-5 dagar/vecka 25 03. 1-2 dagar/vecka 171 04. Mer sällan 886 05. Aldrig 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 62 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 INTERNET: REGERINGEN 30 Loc 437 width 2 MD= 0 or GE 96 30C(3) Samhällstjänster på Internet: Regeringens/Rosenbads hemsida <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 01. 6-7 dagar/vecka 4 02. 3-5 dagar/vecka 24 03. 1-2 dagar/vecka 144 04. Mer sällan 915 05. Aldrig 3 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 59 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 INTERNET: PARTIER 30 Loc 439 width 2 MD= 0 or GE 96 30C(4) Samhällstjänster på Internet: Något politiskt partis hemsida <Se F.30 för fullständig frågetext> 1 01. 6-7 dagar/vecka 7 02. 3-5 dagar/vecka 16 03. 1-2 dagar/vecka 144 04. Mer sällan 922 05. Aldrig 1 06. Två svarsalternativ angivna 510 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 58 98. Uppgift saknas på delfrågan 141 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 INTERNET UNGDOMSNÖJE 31 Loc 441 width 2 MD=96 or GE 98 31 Vad är Din åsikt om följande påståenden som man ibland hör om Internet? Ange för vart och ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är riktigt eller felaktigt. (OBS. Frågan skall besvaras även om Du inte själv använder Internet) 31(1) Internet är i första hand ett nöje för ungdomar 638 00. Helt felaktigt påstående 91 01. 148 02. 104 03. 48 04. 213 05. 72 06. 75 07. 68 08. 25 09. 118 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 27 98. Uppgift saknas på delfrågan 169 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 INTERNET ETT MÅSTE 31 Loc 443 width 2 MD=96 or GE 98 31(2) Internet är någonting man måste ha i sitt hem för att hänga med i utvecklingen <Se F.31 för fullständig frågetext> 340 00. Helt felaktigt påstående 63 01. 126 02. 92 03. 69 04. 280 05. 83 06. 140 07. 135 08. 69 09. 201 10. Helt riktigt påstående 3 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 30 98. Uppgift saknas på delfrågan 169 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 INTERNET KOMPLICERAT 31 Loc 445 width 2 MD=96 or GE 98 31(3) Internet är ännu så länge alltför komplicerat <Se F.31 för fullständig frågetext> 304 00. Helt felaktigt påstående 109 01. 200 02. 128 03. 78 04. 293 05. 90 06. 93 07. 98 08. 35 09. 163 10. Helt riktigt påstående 3 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 37 98. Uppgift saknas på delfrågan 169 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 INTERNET SOM POST 31 Loc 447 width 2 MD=96 or GE 98 31(4) Internet kommer på sikt att ersätta post och telefon <Se F.31 för fullständig frågetext> 299 00. Helt felaktigt påstående 75 01. 148 02. 104 03. 62 04. 289 05. 87 06. 144 07. 149 08. 67 09. 159 10. Helt riktigt påstående 6 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 169 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 INTERNET EJ PRENUM 31 Loc 449 width 2 MD=96 or GE 98 31(5) Den som har i Internet behöver inte ha dagstidningsprenumeration <Se F.31 för fullständig frågetext> 604 00. Helt felaktigt påstående 140 01. 181 02. 93 03. 53 04. 180 05. 44 06. 71 07. 49 08. 33 09. 138 10. Helt riktigt påstående 5 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 40 98. Uppgift saknas på delfrågan 169 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 INTERNET ÖVERSKATTAT 31 Loc 451 width 2 MD=96 or GE 98 31(6) Internet är överskattat som medium för att söka information <Se F.31 för fullständig frågetext> 247 00. Helt felaktigt påstående 101 01. 160 02. 143 03. 94 04. 310 05. 97 06. 96 07. 97 08. 49 09. 184 10. Helt riktigt påstående 6 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 47 98. Uppgift saknas på delfrågan 169 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 INTERNET SKOLHJÄLP 31 Loc 453 width 2 MD=96 or GE 98 31(7) Barn som har tillgång till Internet lyckas bättre i skolan <Se F.31 för fullständig frågetext> 229 00. Helt felaktigt påstående 87 01. 102 02. 98 03. 60 04. 419 05. 108 06. 154 07. 135 08. 59 09. 123 10. Helt riktigt påstående 1 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 56 98. Uppgift saknas på delfrågan 169 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 INTERNET SOM TIDNING 31 Loc 455 width 2 MD=96 or GE 98 31(8) Inom en tioårsperiod kommer tidningar att förmedlas över Internet och dagstidningar på papper att försvinna <Se F.31 för fullständig frågetext> 627 00. Helt felaktigt påstående 141 01. 176 02. 96 03. 52 04. 220 05. 53 06. 70 07. 65 08. 30 09. 65 10. Helt riktigt påstående 2 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 34 98. Uppgift saknas på delfrågan 169 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 INFO - SVT1 32 Loc 457 width 2 MD= 0 or GE 96 32 Hur nöjd är Du med den information om rikspolitiken i Sverige som Du får i följande medier? 32(1) SVT1 214 01. Mycket nöjd 978 02. Ganska nöjd 91 03. Inte särskilt nöjd 20 04. Inte alls nöjd 258 05. Ej tagit del av 41 06. Två svarsalternativ angivna 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 INFO - SVT2 32 Loc 459 width 2 MD= 0 or GE 96 32(2) <Information om rikspolitiken> SVT2 <Se F.32 för fullständig frågetext> 223 01. Mycket nöjd 1010 02. Ganska nöjd 90 03. Inte särskilt nöjd 17 04. Inte alls nöjd 236 05. Ej tagit del av 14 06. Två svarsalternativ angivna 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 INFO - TV4 32 Loc 461 width 2 MD= 0 or GE 96 32(3) <Information om rikspolitiken> TV4 <Se F.32 för fullständig frågetext> 201 01. Mycket nöjd 951 02. Ganska nöjd 160 03. Inte särskilt nöjd 17 04. Inte alls nöjd 236 05. Ej tagit del av 17 06. Två svarsalternativ angivna 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 INFO - SV RADIOKANAL 32 Loc 463 width 2 MD= 0 or GE 96 32(4) <Information om rikspolitiken> Sveriges Radios kanaler <Se F.32 för fullständig frågetext> 229 01. Mycket nöjd 773 02. Ganska nöjd 79 03. Inte särskilt nöjd 15 04. Inte alls nöjd 460 05. Ej tagit del av 12 06. Två svarsalternativ angivna 64 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 INFO - PRIVATRADIO 32 Loc 465 width 2 MD= 0 or GE 96 32(5) <Information om rikspolitiken> Privat lokalradio <Se F.32 för fullständig frågetext> 66 01. Mycket nöjd 306 02. Ganska nöjd 180 03. Inte särskilt nöjd 88 04. Inte alls nöjd 885 05. Ej tagit del av 10 06. Två svarsalternativ angivna 97 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 INFO - DAGENS NYHETER 32 Loc 467 width 2 MD= 0 or GE 96 32(6) <Information om rikspolitiken> Dagens Nyheter <Se F.32 för fullständig frågetext> 140 01. Mycket nöjd 252 02. Ganska nöjd 39 03. Inte särskilt nöjd 18 04. Inte alls nöjd 1076 05. Ej tagit del av 19 06. Två svarsalternativ angivna 88 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 INFO - SV DAGBLADET 32 Loc 469 width 2 MD= 0 or GE 96 32(7) <Information om rikspolitiken> Svenska Dagbladet <Se F.32 för fullständig frågetext> 99 01. Mycket nöjd 177 02. Ganska nöjd 31 03. Inte särskilt nöjd 26 04. Inte alls nöjd 1180 05. Ej tagit del av 21 06. Två svarsalternativ angivna 98 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 INFO - GP 32 Loc 471 width 2 MD= 0 or GE 96 32(8) <Information om rikspolitiken> Göteborgs-Posten <Se F.32 för fullständig frågetext> 47 01. Mycket nöjd 159 02. Ganska nöjd 34 03. Inte särskilt nöjd 23 04. Inte alls nöjd 1251 05. Ej tagit del av 11 06. Två svarsalternativ angivna 107 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 INFO-LOKAL MORGONTIDN 32 Loc 473 width 2 MD= 0 or GE 96 32(9) <Information om rikspolitiken> Den lokala morgontidningen <Se F.32 för fullständig frågetext> 184 01. Mycket nöjd 675 02. Ganska nöjd 182 03. Inte särskilt nöjd 29 04. Inte alls nöjd 490 05. Ej tagit del av 11 06. Två svarsalternativ angivna 61 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 INFO - KVÄLLSTIDNING 32 Loc 475 width 2 MD= 0 or GE 96 32(10) <Information om rikspolitiken> Kvällstidningarna <Se F.32 för fullständig frågetext> 83 01. Mycket nöjd 448 02. Ganska nöjd 278 03. Inte särskilt nöjd 101 04. Inte alls nöjd 646 05. Ej tagit del av 9 06. Två svarsalternativ angivna 67 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 DEBATT FACKLIG ORG 33 Loc 477 width 2 MD= 0 or GE 96 33 Hur tycker Du att följande organisationer fungerar när det gäller att föra en levande och intressant samhällsdebatt? 33(1) Fackliga organisationer 29 01. Mycket bra 348 02. Ganska bra 477 03. Ganska dåligt 261 04. Mycket dåligt 3 05. Två svarsalternativ angivna 434 08. Vet ej 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 113 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 DEBATT PRESS, RADIO 33 Loc 479 width 2 MD= 0 or GE 96 33(2) <Samhällsdebatt> Press, radio,TV <Se F.33 för fullständig frågetext> 233 01. Mycket bra 1043 02. Ganska bra 133 03. Ganska dåligt 23 04. Mycket dåligt 12 05. Två svarsalternativ angivna 130 08. Vet ej 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 113 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 DEBATT TEATRAR 33 Loc 481 width 2 MD= 0 or GE 96 33(3) <Samhällsdebatt> Teatrar <Se F.33 för fullständig frågetext> 48 01. Mycket bra 374 02. Ganska bra 274 03. Ganska dåligt 86 04. Mycket dåligt 5 05. Två svarsalternativ angivna 748 08. Vet ej 55 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 113 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 DEBATT NÄRINGSLIV 33 Loc 483 width 2 MD= 0 or GE 96 33(4) <Samhällsdebatt> Näringslivet <Se F.33 för fullständig frågetext> 48 01. Mycket bra 506 02. Ganska bra 401 03. Ganska dåligt 107 04. Mycket dåligt 16 05. Två svarsalternativ angivna 457 08. Vet ej 55 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 113 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 DEBATT STAT, KOMMUN 33 Loc 485 width 2 MD= 0 or GE 96 33(5) <Samhällsdebatt> Statliga och kommunala institutioner <Se F.33 för fullständig frågetext> 19 01. Mycket bra 291 02. Ganska bra 576 03. Ganska dåligt 170 04. Mycket dåligt 6 05. Två svarsalternativ angivna 463 08. Vet ej 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 113 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 DEBATT AKTIONSGRUPP 33 Loc 487 width 2 MD= 0 or GE 96 33(6) <Samhällsdebatt> Aktionsgrupper och sociala rörelser <Se F.33 för fullständig frågetext> 51 01. Mycket bra 408 02. Ganska bra 355 03. Ganska dåligt 136 04. Mycket dåligt 4 05. Två svarsalternativ angivna 578 08. Vet ej 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 113 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 DEBATT POL. PARTIER 33 Loc 489 width 2 MD= 0 or GE 96 33(7) <Samhällsdebatt> Politiska partier <Se F.33 för fullständig frågetext> 51 01. Mycket bra 552 02. Ganska bra 515 03. Ganska dåligt 137 04. Mycket dåligt 3 05. Två svarsalternativ angivna 283 08. Vet ej 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 113 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 FÖRTROENDE REGERINGEN 34 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 9 34 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 34(1) Regeringen 87 1. Mycket stort förtroende 646 2. Ganska stort förtroende 1289 3. Varken stort eller litet förtroende 838 4. Ganska litet förtroende 499 5. Mycket litet förtroende 7 6. Två svarsalternativ angivna 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 FÖRTROENDE POLISEN 34 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Polisen <Se F.34 för fullständig frågetext> 325 1. Mycket stort förtroende 1600 2. Ganska stort förtroende 943 3. Varken stort eller litet förtroende 372 4. Ganska litet förtroende 125 5. Mycket litet förtroende 3 6. Två svarsalternativ angivna 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 34 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Sjukvården <Se F.34 för fullständig frågetext> 584 1. Mycket stort förtroende 1686 2. Ganska stort förtroende 677 3. Varken stort eller litet förtroende 304 4. Ganska litet förtroende 103 5. Mycket litet förtroende 8 6. Två svarsalternativ angivna 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 FÖRTROENDE FÖRSVARET 34 Loc 494 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Försvaret <Se F.34 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket stort förtroende 884 2. Ganska stort förtroende 1467 3. Varken stort eller litet förtroende 493 4. Ganska litet förtroende 259 5. Mycket litet förtroende 3 6. Två svarsalternativ angivna 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 34 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Riksdagen <Se F.34 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket stort förtroende 810 2. Ganska stort förtroende 1382 3. Varken stort eller litet förtroende 672 4. Ganska litet förtroende 355 5. Mycket litet förtroende 5 6. Två svarsalternativ angivna 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 FÖRTROENDE BANKERNA 34 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Bankerna <Se F.34 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket stort förtroende 1179 2. Ganska stort förtroende 1129 3. Varken stort eller litet förtroende 600 4. Ganska litet förtroende 195 5. Mycket litet förtroende 11 6. Två svarsalternativ angivna 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 FÖRTROENDE DAGSPRESS 34 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 9 34(7) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Dagspressen <Se F.34 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket stort förtroende 1027 2. Ganska stort förtroende 1479 3. Varken stort eller litet förtroende 562 4. Ganska litet förtroende 174 5. Mycket litet förtroende 6 6. Två svarsalternativ angivna 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 FÖRTROENDE FACKET 34 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 34(8) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> De fackliga organisationerna <Se F.34 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket stort förtroende 611 2. Ganska stort förtroende 1318 3. Varken stort eller litet förtroende 828 4. Ganska litet förtroende 474 5. Mycket litet förtroende 6 6. Två svarsalternativ angivna 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 FÖRTROENDE RADIO/TV 34 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 9 34(9) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Radio och TV <Se F.34 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket stort förtroende 1599 2. Ganska stort förtroende 1219 3. Varken stort eller litet förtroende 221 4. Ganska litet förtroende 53 5. Mycket litet förtroende 2 6. Två svarsalternativ angivna 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 34 Loc 500 width 1 MD=0 or GE 9 34(10) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Grundskolan <Se F.34 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket stort förtroende 1276 2. Ganska stort förtroende 1193 3. Varken stort eller litet förtroende 491 4. Ganska litet förtroende 143 5. Mycket litet förtroende 11 6. Två svarsalternativ angivna 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 FÖRTROENDE STORFÖRET. 34 Loc 501 width 1 MD=0 or GE 9 34(11) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Storföretagen <Se F.34 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket stort förtroende 872 2. Ganska stort förtroende 1478 3. Varken stort eller litet förtroende 583 4. Ganska litet förtroende 259 5. Mycket litet förtroende 6 6. Två svarsalternativ angivna 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 FÖRTROENDE SV KYRKA 34 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 34(12) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Svenska kyrkan <Se F.34 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket stort förtroende 831 2. Ganska stort förtroende 1429 3. Varken stort eller litet förtroende 453 4. Ganska litet förtroende 398 5. Mycket litet förtroende 1 6. Två svarsalternativ angivna 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 FÖRTROENDE DOMSTOL 34 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 9 34(13) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Domstolarna <Se F.34 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket stort förtroende 1223 2. Ganska stort förtroende 1138 3. Varken stort eller litet förtroende 456 4. Ganska litet förtroende 206 5. Mycket litet förtroende 3 6. Två svarsalternativ angivna 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 FÖRTROENDE KUNGAHUSET 34 Loc 504 width 1 MD=0 or GE 9 34(14) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kungahuset <Se F.34 för fullständig frågetext> 728 1. Mycket stort förtroende 1084 2. Ganska stort förtroende 1076 3. Varken stort eller litet förtroende 215 4. Ganska litet förtroende 220 5. Mycket litet förtroende 7 6. Två svarsalternativ angivna 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 FÖRTROENDE KOMSTYRELS 34 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 9 34(15) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kommunstyrelserna <Se F.34 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket stort förtroende 577 2. Ganska stort förtroende 1508 3. Varken stort eller litet förtroende 796 4. Ganska litet förtroende 373 5. Mycket litet förtroende 2 6. Två svarsalternativ angivna 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 FÖRTROENDE HÖGSKOLA 34 Loc 506 width 1 MD=0 or GE 9 34(16) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Universitet/högskolor <Se F.34 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket stort förtroende 1570 2. Ganska stort förtroende 1191 3. Varken stort eller litet förtroende 130 4. Ganska litet förtroende 65 5. Mycket litet förtroende 6 6. Två svarsalternativ angivna 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 FÖRTROENDE POL. PARTI 34 Loc 507 width 1 MD=0 or GE 9 34(17) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> De politiska partierna <Se F.34 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket stort förtroende 389 2. Ganska stort förtroende 1352 3. Varken stort eller litet förtroende 951 4. Ganska litet förtroende 599 5. Mycket litet förtroende 4 6. Två svarsalternativ angivna 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 FÖRTRO EU-KOMMISSION 34 Loc 508 width 1 MD=0 or GE 9 34(18) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> EU-kommissionen <Se F.34 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket stort förtroende 241 2. Ganska stort förtroende 1042 3. Varken stort eller litet förtroende 902 4. Ganska litet förtroende 1107 5. Mycket litet förtroende 6 6. Två svarsalternativ angivna 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 FÖRTRO EU-PARLAMENT 34 Loc 509 width 1 MD=0 or GE 9 34(19) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Europaparlamentet <Se F.34 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket stort förtroende 255 2. Ganska stort förtroende 1052 3. Varken stort eller litet förtroende 839 4. Ganska litet förtroende 1140 5. Mycket litet förtroende 2 6. Två svarsalternativ angivna 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 FÖRTROENDE AMS 35 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 8 35A Ange också hur stort förtroende Du har för följande samhällsinstitutioner 35A(1) Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) <Senaste förekomst: SOM97 F.12> 21 1. Mycket stort förtroende 161 2. Ganska stort förtroende 830 3. Varken stort eller litet förtroende 378 4. Ganska litet förtroende 226 5. Mycket litet förtroende 2 6. Två svarsalternativ angivna 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 FÖRTRO ARBETSFÖRMEDL 35 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 8 35A(2) <Förtroende för samhällsinstitutionerna> Arbetsförmedlingen <Se F.35A för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: SOM97 F.12> 24 1. Mycket stort förtroende 185 2. Ganska stort förtroende 640 3. Varken stort eller litet förtroende 461 4. Ganska litet förtroende 310 5. Mycket litet förtroende 4 6. Två svarsalternativ angivna 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 FÖRTRO A-KASSA 35 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 8 35A(3) <Förtroende för samhällsinstitutionerna> Arbetslöshetskassan <Se F.35A för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: SOM97 F.12> 49 1. Mycket stort förtroende 325 2. Ganska stort förtroende 816 3. Varken stort eller litet förtroende 290 4. Ganska litet förtroende 141 5. Mycket litet förtroende 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 FÖRTRO FÖRSÄKR.KASSA 35 Loc 513 width 1 MD=0 or GE 8 35A(4) <Förtroende för samhällsinstitutionerna> Försäkringskassan <Se F.35A för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: SOM97 F.12> 85 1. Mycket stort förtroende 506 2. Ganska stort förtroende 718 3. Varken stort eller litet förtroende 212 4. Ganska litet förtroende 102 5. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 FÖRTRO RIKSLEDAMÖTER 35 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 8 35B Ange också hur stort förtroende Du har för följande grupper 35B(1) Riksdagsledamöter från Din valkrets <Senaste förekomst: SOM97 F.12> 33 1. Mycket stort förtroende 248 2. Ganska stort förtroende 819 3. Varken stort eller litet förtroende 304 4. Ganska litet förtroende 200 5. Mycket litet förtroende 2 6. Två svarsalternativ angivna 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 FÖRTRO EU-PARLAMENTAR 35 Loc 515 width 1 MD=0 or GE 8 35B(2) <Förtroende för grupper> Svenska EU-parlamentariker <Se F.35B för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: SOM97 F.12> 21 1. Mycket stort förtroende 217 2. Ganska stort förtroende 624 3. Varken stort eller litet förtroende 359 4. Ganska litet förtroende 388 5. Mycket litet förtroende 2 6. Två svarsalternativ angivna 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 FÖRTROENDE GRANNAR 35 Loc 516 width 1 MD=0 or GE 8 35B(3) <Förtroende för grupper> Dina närmaste grannar <Se F.35B för fullständig frågetext> <Senaste förekomst: SOM97 F.12> 466 1. Mycket stort förtroende 706 2. Ganska stort förtroende 335 3. Varken stort eller litet förtroende 63 4. Ganska litet förtroende 50 5. Mycket litet förtroende 5 6. Två svarsalternativ angivna 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 FÖRTROENDE POLITIKER 36 Loc 517 width 1 MD=6 or GE 9 36 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 13 1. Mycket stort förtroende 392 2. Ganska stort förtroende 913 3. Ganska litet förtroende 333 4. Mycket litet förtroende 3 5. Två svarsalternativ angivna 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas
VAR 331 INTRESSE FÖR POLITIK 37 Loc 518 width 1 MD=9 37 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 342 1. Mycket intresserad 1497 2. Ganska intresserad 1274 3. Inte särskilt intresserad 302 4. Inte alls intresserad 5 5. Två svarsalternativ angivna 83 9. Uppgift saknas
VAR 332 SAMHÄLLSPROBLEM 1 38 Loc 519 width 3 MD= 0 or GE 999 38 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 42 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 8 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 006. Momsen på livsmedel (ej matpriser allmänt, se kod 144) 1 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet 1 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 0 012. Värnskatt 0 013. Skatteväxling 0 014. Förmögenhetsskatt 0 015. Fastighetsskatt 66 020. Sveriges ekonomi-allmänt 0 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 6 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Handelspolitik, frihandel, fri konkurrens, handelsbalans 0 025. Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt, se kod 144) 2 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 028. Lågkonjunkturen 11 029. Budgetunderskottet, statsskulden 7 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 28 031. Nedskärningar i offentlig service 3 035. Privatiseringar 16 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 3 042. Sociala bidrag 3 044. Välfärdssamhället, tryggheten 10 047. Fördelningsfrågor 27 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 1 053. Det nya pensionssystemet 0 054. Pensionsfonder 118 060. Äldrevård/äldreomsorg 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 625 070. Sjukvård/sjukvårdsförsäkring 2 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar (även för vård av sjukt barn) 2 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 5 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 0 078. Karensdag för vård av sjukt barn 21 080. Alkohol/narkotika 51 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 2 088. Taxa-tak för daghemsavgifter 0 089. Föräldraförsäkring 0 091. Pappaledighet 1 092. Barndaghem 1 095. Barnfamiljernas ekonomi 1 096. Sextimmars arbetsdag 0 097. Barnbidrag 44 100. Utbildningspolitik, forskning 3 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 400 103. Grundskolan, skolan allmänt 1 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 108. Studentekonomi 9 109. Lärarbrist, för stora klasser 1 110. Fritid/idrott 40 111. Ungdomars och barns framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 1 115. Kulturfrågor 8 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 3 124. Bostadsbrist 0 126. Boendemiljö 13 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 2 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 0 154. Förbudspolitik 143 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 1 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 1 169. Miljöavgifter, miljöskatt 0 170. Kommunikationer, trafik 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 1 176. Bensinpriset 122 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 13 181. Ungdomsbrottslighet, ungdomsvåld 42 182. Våld på gator och torg, våld allmänt 8 183. Lag och ordning 10 190. Religion, moral och etik 0 191. Porr och prostitution 1 192. Abort 0 193. Genmanipulation 2 194. Hederlighet 0 195. Kyrka-stat 0 200. Massmedia 0 201. Reklam-TV 0 202. Videovåld/TV-våld 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 0 205. Internet 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 15 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 1 224. U-hjälp 0 226. Neutralitet 0 227. Nato 3 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Balkan 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 0 237. Asien 0 238. Afrika 552 240. Sysselsättning, arbetslöshet 5 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 1 244. Arbetsmiljö 0 245. Semester 0 247. A-kassa 5 248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 10 250. Näringslivspolitik 11 251. Företagens villkor 0 260. Energipolitik 0 261. Kärnkraft 0 262. Kärnkraftens avvecklingsstart 0 263. Vindkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag 1 271. Marknadsekonomi 1 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 282. Konsumentinflytande 0 290. Löntagarfonder 8 295. Jämställdhet 2 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 12 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 2 302. Fallskärmsavtal 130 310. Invandrarpolitik, invandrare allmänt 3 311. Flyktingfrågor 42 312. Rasism, främlingsfientlighet 26 313. Nazism, nynazism 24 320. Övriga sakfrågor 0 325. Framtidsfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 1 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 10 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 10 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 1 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 1 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 0 344. Rättvisa 0 345. Icke-grönt, materialism 1 346. Valfrihet, frihet 1 347. Demokratiska fri- och rättigheter 1 348. Feminism 1 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 1 351. Partipolitiskt samarbete 14 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 15 380. Klassamhället (gruppreferenser) 2 390. Regeringsfrågan 0 391. Röd-grönt regeringsalternativ 1 392. Blocköverskridande regeringsalternativ 11 400. Energipolitik 12 401. Kärnkraft 1 402. Kärnkraftens avvecklingsstart 1 500. Lokala och kommunala frågor 0 598. Alla frågor 16 599. Övrigt 17 800. EU-allmänt 0 801. EU-skattefrågor 0 802. EU-ekonomi 18 803. EU-EMU 0 804. EU-näringspolitik 0 805. EU-sysselsättningsfrågor 0 806. EU-sociala frågor 0 807. EU-pensionsfrågor 0 808. EU-sjuk- och äldrevård 0 809. EU-alkohol/narkotika 0 810. EU-familjepolitik/barnomsorg 0 811. EU-utbildningsfrågor 0 812. EU-fritid/idrott 0 813. EU-kulturfrågor 0 814. EU-bostadsfrågor 0 815. EU-regionalpolitik 0 816. EU-jordbroksfrågor 0 817. EU-matkvaliten 0 818. EU-byrokrati 0 819. EU-miljöfrågor 0 820. EU-energifrågor 0 821. EU-kommunikationsfrågor 0 822. EU-rättsväsende 0 823. EU-etik, religion, moral 0 824. EU-massmediefrågor 0 825. EU-fred och nedrustning 0 826. EU-utrikesfrågor 0 827. EU-försvars- och säkerhetspolitik 0 828. EU-internationella frågor 0 829. EU-jämställdhetsfrågor 0 830. EU-invandrarfrågor 0 831. EU-demokrati 1 832. EU-möjlighet att påverka 0 833. EU-offentlighetsprincipen 0 834. EU-allemansrätten 0 835. EU-nationell självständighet 0 836. EU-utvidgning 0 837. EU-medlemsavgiften 0 838. EU-risk att Sverige isoleras 10 839. EU-utträde ur EU/behålla medlemskapet 3 840. EU-nej till EMU 0 849. EU-andra sakfrågor 4 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 18 998. Vet inte 6 000. Uppgift saknas på delfrågan 537 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 SAMHÄLLSPROBLEM 2 38 Loc 522 width 3 MD= 0 or GE 999 <Se F.38 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU-andra sakfrågor 4 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 17 998. Vet inte 291 000. Uppgift saknas på delfrågan 537 999. Uppgift saknas på hela frågan Kod: 1 2 3 7 15 20 22 25 29 30 31 35 40 Frek: 43 7 3 1 3 32 12 1 6 2 22 5 21 Kod: 42 44 47 50 53 60 70 71 74 76 80 85 86 Frek: 4 9 10 27 2 278 552 3 1 4 27 60 1 Kod: 88 92 95 97 100 101 103 104 105 107 108 109 110 Frek: 1 1 1 2 56 3 441 5 1 1 1 7 3 Kod: 111 115 120 123 124 130 131 140 150 151 160 162 163 Frek: 24 3 8 3 3 14 1 1 1 1 118 2 1 Kod: 170 176 180 181 182 183 190 195 200 210 220 222 224 Frek: 5 1 134 9 36 18 9 1 1 1 1 16 2 Kod: 230 232 240 241 242 244 247 248 250 251 295 296 300 Frek: 3 1 225 7 1 5 1 12 12 12 11 3 7 Kod: 302 310 311 312 313 320 325 335 338 344 348 350 360 Frek: 3 83 4 37 15 22 1 5 9 2 1 1 15 Kod: 380 390 400 401 402 599 800 803 837 839 849 995 998 Frek: 11 2 4 3 2 22 21 13 1 3 1 4 17 Kod: 0 999 Frek: 291 537
VAR 334 SAMHÄLLSPROBLEM 3 38 Loc 525 width 3 MD= 0 or GE 999 <Se F.38 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU-andra sakfrågor 4 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 17 998. Vet inte 780 000. Uppgift saknas på delfrågan 537 999. Uppgift saknas på hela frågan Kod: 1 2 6 7 9 20 21 22 25 26 29 30 31 Frek: 46 13 1 2 3 41 1 8 1 1 9 4 19 Kod: 35 40 42 44 47 50 60 68 70 71 73 76 80 Frek: 3 19 3 6 6 33 248 1 252 3 1 2 21 Kod: 85 92 95 100 101 102 103 104 105 109 110 111 115 Frek: 46 1 1 32 1 1 271 3 1 4 5 30 2 Kod: 120 123 130 140 144 150 151 160 165 170 176 180 181 Frek: 6 3 16 1 1 1 5 122 1 8 2 164 9 Kod: 182 183 190 191 193 195 200 202 205 210 220 222 224 Frek: 29 17 15 1 1 2 1 1 1 2 2 27 2 Kod: 226 227 230 240 241 244 248 250 251 271 280 282 295 Frek: 2 1 1 205 3 4 8 6 16 1 1 1 17 Kod: 296 300 302 310 311 312 313 320 335 338 344 346 351 Frek: 1 12 4 84 3 34 10 29 8 7 1 1 1 Kod: 360 371 380 390 400 401 599 800 803 827 837 839 995 Frek: 21 1 15 5 6 1 40 16 7 1 1 5 4 Kod: 998 0 999 Frek: 17 780 537
VAR 335 ARBETSLÖSHET 39 Loc 528 width 2 MD= 0 or GE 96 39 Vad tycker Du om den politik som bedrivs i Sverige på följande samhällsområden? 39(1) Arbetslöshet 18 01. Mycket bra politik 239 02. Ganska bra politik 611 03. Varken bra eller dålig politik 564 04. Ganska dålig politik 212 05. Mycket dålig politik 2 06. Två svarsalternativ angivna 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 JÄMSTÄLLDHET 39 Loc 530 width 2 MD= 0 or GE 96 39(2) <Politiskt område> Jämställdhet mellan kvinnor och män <Se F.39 för fullständig frågetext> 51 01. Mycket bra politik 509 02. Ganska bra politik 680 03. Varken bra eller dålig politik 298 04. Ganska dålig politik 109 05. Mycket dålig politik 5 06. Två svarsalternativ angivna 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 MILJÖ 39 Loc 532 width 2 MD= 0 or GE 96 39(3) <Politiskt område> Miljön <Se F.39 för fullständig frågetext> 58 01. Mycket bra politik 630 02. Ganska bra politik 613 03. Varken bra eller dålig politik 250 04. Ganska dålig politik 87 05. Mycket dålig politik 8 06. Två svarsalternativ angivna 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 ÄLDREOMSORG 39 Loc 534 width 2 MD= 0 or GE 96 39() <Politiskt område> Äldreomsorgen <Se F.39 för fullständig frågetext> 25 01. Mycket bra politik 180 02. Ganska bra politik 405 03. Varken bra eller dålig politik 665 04. Ganska dålig politik 378 05. Mycket dålig politik 1 06. Två svarsalternativ angivna 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 UTBILDNING 39 Loc 536 width 2 MD= 0 or GE 96 39(5) <Politiskt område> Skolan och utbildningen <Se F.39 för fullständig frågetext> 32 01. Mycket bra politik 256 02. Ganska bra politik 460 03. Varken bra eller dålig politik 593 04. Ganska dålig politik 305 05. Mycket dålig politik 4 06. Två svarsalternativ angivna 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 FÖRETAGENS VILLKOR 39 Loc 538 width 2 MD= 0 or GE 96 39(6) <Politiskt område> Företagens villkor <Se F.39 för fullständig frågetext> 33 01. Mycket bra politik 300 02. Ganska bra politik 793 03. Varken bra eller dålig politik 368 04. Ganska dålig politik 128 05. Mycket dålig politik 1 06. Två svarsalternativ angivna 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 INVANDRING 39 Loc 540 width 2 MD= 0 or GE 96 39(7) <Politiskt område> Flyktingar/invandring <Se F.39 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket bra politik 227 02. Ganska bra politik 672 03. Varken bra eller dålig politik 463 04. Ganska dålig politik 252 05. Mycket dålig politik 2 06. Två svarsalternativ angivna 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 ENERGI 39 Loc 542 width 2 MD= 0 or GE 96 39(8) <Politiskt område> Energi/kärnkraft <Se F.39 för fullständig frågetext> 37 01. Mycket bra politik 330 02. Ganska bra politik 667 03. Varken bra eller dålig politik 369 04. Ganska dålig politik 227 05. Mycket dålig politik 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 LAG OCH ORDNING 39 Loc 544 width 2 MD= 0 or GE 96 39(9) <Politiskt område> Lag och ordning <Se F.39 för fullständig frågetext> 28 01. Mycket bra politik 398 02. Ganska bra politik 529 03. Varken bra eller dålig politik 454 04. Ganska dålig politik 234 05. Mycket dålig politik 1 06. Två svarsalternativ angivna 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 BARNOMSORG 39 Loc 546 width 2 MD= 0 or GE 96 39(10) <Politiskt område> Barnomsorgen <Se F.39 för fullständig frågetext> 62 01. Mycket bra politik 432 02. Ganska bra politik 593 03. Varken bra eller dålig politik 394 04. Ganska dålig politik 150 05. Mycket dålig politik 2 06. Två svarsalternativ angivna 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 SJUKVÅRD 39 Loc 548 width 2 MD= 0 or GE 96 39(11) <Politiskt område> Hälso- och sjukvård <Se F.39 för fullständig frågetext> 32 01. Mycket bra politik 283 02. Ganska bra politik 418 03. Varken bra eller dålig politik 592 04. Ganska dålig politik 329 05. Mycket dålig politik 4 06. Två svarsalternativ angivna 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 SVERIGES EKONOMI 39 Loc 550 width 2 MD= 0 or GE 96 39(12) <Politiskt område> Sveriges ekonomi <Se F.39 för fullständig frågetext> 66 01. Mycket bra politik 470 02. Ganska bra politik 621 03. Varken bra eller dålig politik 323 04. Ganska dålig politik 163 05. Mycket dålig politik 1 06. Två svarsalternativ angivna 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 BESLUT SAMHUTVECKLING 40 Loc 552 width 1 MD=0 or GE 8 40 Hur viktiga anser Du följande uppgifter vara för riksdagen? 40(1) Fatta de avgörande besluten för samhällsutvecklingen i stort 869 1. Mycket viktig uppgift 556 2. Ganska viktig uppgift 165 3. Varken viktig eller oviktig uppgift 17 4. Ganska oviktig uppgift 6 5. Mycket oviktig uppgift 1 6. Två svarsalternativ angivna 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 ÖVERVAKA REGERINGEN 40 Loc 553 width 1 MD=0 or GE 8 40(2) <Riksdagens uppgifter> Övervakar regeringens och statsrådens arbete <Se F.40 för fullständig frågetext> 662 1. Mycket viktig uppgift 643 2. Ganska viktig uppgift 243 3. Varken viktig eller oviktig uppgift 51 4. Ganska oviktig uppgift 12 5. Mycket oviktig uppgift 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 PLATS POLITISK DEBATT 40 Loc 554 width 1 MD=0 or GE 8 40(3) <Riksdagens uppgifter> Vara den centrala platsen för den politiska debatten <Se F.40 för fullständig frågetext> 548 1. Mycket viktig uppgift 604 2. Ganska viktig uppgift 363 3. Varken viktig eller oviktig uppgift 58 4. Ganska oviktig uppgift 17 5. Mycket oviktig uppgift 4 6. Två svarsalternativ angivna 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 FRAMTIDA PROBLEM 40 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 8 40(4) <Riksdagens uppgifter> Förutse framtida problem innan de blir akuta <Se F.40 för fullständig frågetext> 1002 1. Mycket viktig uppgift 458 2. Ganska viktig uppgift 125 3. Varken viktig eller oviktig uppgift 23 4. Ganska oviktig uppgift 12 5. Mycket oviktig uppgift 1 6. Två svarsalternativ angivna 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 AVSPEGLAR VÄLJARKÅREN 40 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 8 40(5) <Riksdagens uppgifter> Avspegla åsiktsfördelningen i väljarkåren <Se F.40 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket viktig uppgift 552 2. Ganska viktig uppgift 432 3. Varken viktig eller oviktig uppgift 94 4. Ganska oviktig uppgift 28 5. Mycket oviktig uppgift 1 6. Två svarsalternativ angivna 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 TAR INITIATIV 40 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 8 40(6) <Riksdagens uppgifter> Ta initiativ i frågor som inte uppmärksammas av regeringen <Se F.40 för fullständig frågetext> 652 1. Mycket viktig uppgift 672 2. Ganska viktig uppgift 237 3. Varken viktig eller oviktig uppgift 22 4. Ganska oviktig uppgift 16 5. Mycket oviktig uppgift 3 6. Två svarsalternativ angivna 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 EU-BEVAKNING 40 Loc 558 width 1 MD=0 or GE 8 40(7) <Riksdagens uppgifter> Bevaka utvecklingen inom EU <Se F.40 för fullständig frågetext> 802 1. Mycket viktig uppgift 500 2. Ganska viktig uppgift 218 3. Varken viktig eller oviktig uppgift 52 4. Ganska oviktig uppgift 43 5. Mycket oviktig uppgift 1 6. Två svarsalternativ angivna 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 POLITIKER UNG 41 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 6 41 Vilka egenskaper tycker Du är särskilt viktiga för en rikspolitiker? 41(1) Att vara ung 51 1. Mycket viktig egenskap 210 2. Ganska viktig egenskap 763 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 385 4. Ganska oviktig egenskap 229 5. Mycket oviktig egenskap 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 POLITIKER BESLUT 41 Loc 560 width 1 MD=0 or GE 8 41(2) <Egenskap hos rikspolitiker> Att ha förmåga att fatta snabba beslut <Se F.41 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket viktig egenskap 819 2. Ganska viktig egenskap 329 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 126 4. Ganska oviktig egenskap 35 5. Mycket oviktig egenskap 1 6. Två svarsalternativ angivna 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 POLITIKER DEBATTÖR 41 Loc 561 width 1 MD=0 or GE 8 41(3) <Egenskap hos rikspolitiker> Att vara en skicklig debattör <Se F.41 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket viktig egenskap 795 2. Ganska viktig egenskap 306 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 104 4. Ganska oviktig egenskap 27 5. Mycket oviktig egenskap 6 6. Två svarsalternativ angivna 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 POLITIKER BRA I TV 41 Loc 562 width 1 MD=0 or GE 8 41(4) <Egenskap hos rikspolitiker> Att göra sig bra i TV <Se F.41 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket viktig egenskap 367 2. Ganska viktig egenskap 502 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 365 4. Ganska oviktig egenskap 272 5. Mycket oviktig egenskap 1 6. Två svarsalternativ angivna 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 POLITIKER KUNNIG 41 Loc 563 width 1 MD=0 or GE 8 41(5) <Egenskap hos rikspolitiker> Att vara kunnig i politiska sakfrågor <Se F.41 för fullständig frågetext> 1254 1. Mycket viktig egenskap 355 2. Ganska viktig egenskap 31 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 5 4. Ganska oviktig egenskap 8 5. Mycket oviktig egenskap 3 6. Två svarsalternativ angivna 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 POLITIKER VANLIG 41 Loc 564 width 1 MD=0 or GE 6 41(6) <Egenskap hos rikspolitiker> Att vara som vanliga människor <Se F.41 för fullständig frågetext> 888 1. Mycket viktig egenskap 504 2. Ganska viktig egenskap 190 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 45 4. Ganska oviktig egenskap 24 5. Mycket oviktig egenskap 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 POLITIKER ERFAREN 41 Loc 565 width 1 MD=0 or GE 8 41(7) <Egenskap hos rikspolitiker> Att vara erfaren <Se F.41 för fullständig frågetext> 835 1. Mycket viktig egenskap 609 2. Ganska viktig egenskap 174 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 27 4. Ganska oviktig egenskap 8 5. Mycket oviktig egenskap 1 6. Två svarsalternativ angivna 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 POLITIKER KVINNA 41 Loc 566 width 1 MD=0 or GE 8 41(8) <Egenskap hos rikspolitiker> Att vara kvinna <Se F.41 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket viktig egenskap 192 2. Ganska viktig egenskap 998 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 134 4. Ganska oviktig egenskap 213 5. Mycket oviktig egenskap 4 6. Två svarsalternativ angivna 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 POLITIKER HAR HUMOR 41 Loc 567 width 1 MD=0 or GE 8 41(9) <Egenskap hos rikspolitiker> Att ha humor <Se F.41 för fullständig frågetext> 307 1. Mycket viktig egenskap 743 2. Ganska viktig egenskap 448 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 97 4. Ganska oviktig egenskap 46 5. Mycket oviktig egenskap 4 6. Två svarsalternativ angivna 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 POLITIKER INSPIRERAR 41 Loc 568 width 1 MD=0 or GE 8 41(10) <Egenskap hos rikspolitiker> Att vara inspirerande <Se F.41 för fullständig frågetext> 556 1. Mycket viktig egenskap 849 2. Ganska viktig egenskap 191 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 24 4. Ganska oviktig egenskap 14 5. Mycket oviktig egenskap 1 6. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 POLITIKER ÄRLIG 41 Loc 569 width 1 MD=0 or GE 8 41(11) <Egenskap hos rikspolitiker> Att vara ärlig <Se F.41 för fullständig frågetext> 1458 1. Mycket viktig egenskap 167 2. Ganska viktig egenskap 25 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 3 4. Ganska oviktig egenskap 7 5. Mycket oviktig egenskap 1 6. Två svarsalternativ angivna 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 POLITIKER LEDARE 41 Loc 570 width 1 MD=0 or GE 6 41(12) <Egenskap hos rikspolitiker> Att vara en stark ledare <Se F.41 för fullständig frågetext> 782 1. Mycket viktig egenskap 584 2. Ganska viktig egenskap 228 3. Varken viktig eller oviktig egenskap 36 4. Ganska oviktig egenskap 22 5. Mycket oviktig egenskap 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 42 Loc 571 width 1 MD=9 42 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 310 1. Klart till vänster 757 2. Något till vänster 1160 3. Varken till vänster eller höger 790 4. Något till höger 336 5. Klart till höger 5 6. Två svarsalternativ angivna 145 9. Uppgift saknas
VAR 367 MINSKA OFFENT SEKTOR 43 Loc 572 width 1 MD=0 or GE 9 43 Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 43(1) Minska den offentliga sektorn 293 1. Mycket bra förslag 666 2. Ganska bra förslag 879 3. Varken bra eller dåligt förslag 795 4. Ganska dåligt förslag 598 5. Mycket dåligt förslag 4 6. Två svarsalternativ angivna 167 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 FÄRRE FLYKTINGAR 43 Loc 573 width 1 MD=0 or GE 9 43(2) Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.43 för fullständig frågetext> 715 1. Mycket bra förslag 842 2. Ganska bra förslag 921 3. Varken bra eller dåligt förslag 569 4. Ganska dåligt förslag 288 5. Mycket dåligt förslag 6 6. Två svarsalternativ angivna 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 43 Loc 574 width 1 MD=0 or GE 9 43(3) Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.43 för fullständig frågetext> 1435 1. Mycket bra förslag 1144 2. Ganska bra förslag 650 3. Varken bra eller dåligt förslag 79 4. Ganska dåligt förslag 33 5. Mycket dåligt förslag 4 6. Två svarsalternativ angivna 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 MINSKAD POLITIKERLÖN 43 Loc 575 width 1 MD=0 or GE 8 43(4) Minska löner och ersättningar till heltidspolitiker <Se F.43 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket bra förslag 423 2. Ganska bra förslag 418 3. Varken bra eller dåligt förslag 145 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 43 Loc 576 width 1 MD=0 or GE 8 43(5) Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia i privata händer <Se F.43 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket bra förslag 416 2. Ganska bra förslag 501 3. Varken bra eller dåligt förslag 315 4. Ganska dåligt förslag 211 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 43 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 9 43(6) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.43 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket bra förslag 1074 2. Ganska bra förslag 1044 3. Varken bra eller dåligt förslag 555 4. Ganska dåligt förslag 181 5. Mycket dåligt förslag 4 6. Två svarsalternativ angivna 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 PRIVAT ÄLDREOMSORG 43 Loc 578 width 1 MD=0 or GE 8 43(7) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.43 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket bra förslag 255 2. Ganska bra förslag 450 3. Varken bra eller dåligt förslag 416 4. Ganska dåligt förslag 443 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 MER PÅ FRISKOLOR 43 Loc 579 width 1 MD=0 or GE 9 43(8) Satsa mera på friskolor <Se F.43 för fullständig frågetext> 292 1. Mycket bra förslag 743 2. Ganska bra förslag 1171 3. Varken bra eller dåligt förslag 683 4. Ganska dåligt förslag 422 5. Mycket dåligt förslag 4 6. Två svarsalternativ angivna 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 SJUKVÅRD I PRIV REGI 43 Loc 580 width 1 MD=0 or GE 9 43(9) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.43 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket bra förslag 711 2. Ganska bra förslag 831 3. Varken bra eller dåligt förslag 832 4. Ganska dåligt förslag 716 5. Mycket dåligt förslag 9 6. Två svarsalternativ angivna 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 MINSKAD U-HJÄLP 43 Loc 581 width 1 MD=0 or GE 9 43(10) Minska u-hjälpen <Se F.43 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket bra förslag 506 2. Ganska bra förslag 1103 3. Varken bra eller dåligt förslag 854 4. Ganska dåligt förslag 544 5. Mycket dåligt förslag 5 6. Två svarsalternativ angivna 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 BEGRÄNSA MANDATPERIOD 43 Loc 582 width 1 MD=0 or GE 8 43(11) Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod till maximalt åtta år <Se F.43 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket bra förslag 470 2. Ganska bra förslag 531 3. Varken bra eller dåligt förslag 144 4. Ganska dåligt förslag 44 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 6-TIMMARS ARBETSDAG 43 Loc 583 width 1 MD=0 or GE 9 43(12) Införa sextimmars arbetsdag <Se F.43 för fullständig frågetext> 928 1. Mycket bra förslag 1029 2. Ganska bra förslag 707 3. Varken bra eller dåligt förslag 380 4. Ganska dåligt förslag 284 5. Mycket dåligt förslag 6 6. Två svarsalternativ angivna 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 SÄNKT SKATT 43 Loc 584 width 1 MD=0 or GE 9 43(13) Sänka skatterna <Se F.43 för fullständig frågetext> 1257 1. Mycket bra förslag 995 2. Ganska bra förslag 649 3. Varken bra eller dåligt förslag 316 4. Ganska dåligt förslag 122 5. Mycket dåligt förslag 7 6. Två svarsalternativ angivna 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 MEDLEM I EMU 43 Loc 585 width 1 MD=0 or GE 9 43(14) Sverige bör bli medlem i EMU (den ekonomiska monetära unionen) <Se F.43 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket bra förslag 605 2. Ganska bra förslag 1010 3. Varken bra eller dåligt förslag 426 4. Ganska dåligt förslag 698 5. Mycket dåligt förslag 6 6. Två svarsalternativ angivna 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 AVVECKLA KÄRNKRAFT 43 Loc 586 width 1 MD=0 or GE 9 43(15) Sverige bör på långt sikt avveckla kärnkraften <Se F.43 för fullständig frågetext> 727 1. Mycket bra förslag 815 2. Ganska bra förslag 764 3. Varken bra eller dåligt förslag 561 4. Ganska dåligt förslag 474 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 RÖSTPLIKT I VAL 43 Loc 587 width 1 MD=0 or GE 8 43(16) Införa röstplikt i val till riksdag och kommun <Se F.43 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket bra förslag 242 2. Ganska bra förslag 484 3. Varken bra eller dåligt förslag 324 4. Ganska dåligt förslag 428 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 VALD PRESIDENT 43 Loc 588 width 1 MD=0 or GE 8 43(17) Införa republik med vald president <Se F.43 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra förslag 79 2. Ganska bra förslag 315 3. Varken bra eller dåligt förslag 309 4. Ganska dåligt förslag 849 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 VAL OLIKA TIDPUNKTER 43 Loc 589 width 1 MD=0 or GE 8 43(18) Genomföre val till riksdag och kommun vid olika tidpunkter <Se F.43 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket bra förslag 243 2. Ganska bra förslag 573 3. Varken bra eller dåligt förslag 305 4. Ganska dåligt förslag 353 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 FLYKTINGARNAS KULTUR 43 Loc 590 width 1 MD=0 or GE 8 43(19) Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att bevara sin nationella tradition och kultur <Se F.43 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket bra förslag 274 2. Ganska bra förslag 587 3. Varken bra eller dåligt förslag 340 4. Ganska dåligt förslag 321 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 ADOPTION HOMOSEXUELLA 43 Loc 591 width 1 MD=0 or GE 8 43(20) Tillåta homosexuella par att adoptera barn <Se F.43 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket bra förslag 123 2. Ganska bra förslag 331 3. Varken bra eller dåligt förslag 247 4. Ganska dåligt förslag 865 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 DEMOKRATIN I EU 44 Loc 592 width 1 MD=0 or GE 6 44 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i: 44(1) EU 9 1. Mycket nöjd 415 2. Ganska nöjd 770 3. Inte särskilt nöjd 411 4. Inte alls nöjd 2 5. Två svarsalternativ angivna 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 DEMOKRATIN I SVERIGE 44 Loc 593 width 1 MD=0 or GE 9 44(2) <Nöjd med demokratin i> Sverige <Se F.44 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket nöjd 1954 2. Ganska nöjd 979 3. Inte särskilt nöjd 233 4. Inte alls nöjd 1 5. Två svarsalternativ angivna 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 DEMOKRATIN I KOMMUNEN 44 Loc 594 width 1 MD=0 or GE 6 44(3) <Nöjd med demokratin i> Den kommun där Du bor <Se F.44 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket nöjd 963 2. Ganska nöjd 457 3. Inte särskilt nöjd 100 4. Inte alls nöjd 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 OMDÖME CENTERPARTIET 45 Loc 595 width 2 MD= 0 or GE 96 45 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 45(1) Centerpartiet 99 01. -5 Ogillar starkt 55 02. -4 101 03. -3 112 04. -2 120 05. -1 711 06. 0 Varken gillar eller ogillar 136 07. 1 121 08. 2 84 09. 3 33 10. 4 25 11. 5 Gillar starkt 3 12. Två svarsalternativ angivna 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 OMDÖME MODERATERNA 45 Loc 597 width 2 MD= 0 or GE 96 45(2) <Omdöme om politiska partier> Moderaterna <Se F.45 för fullständig frågetext> 247 01. -5 Ogillar starkt 96 02. -4 111 03. -3 73 04. -2 82 05. -1 309 06. 0 Varken gillar eller ogillar 87 07. 1 136 08. 2 199 09. 3 149 10. 4 101 11. 5 Gillar starkt 15 12. Två svarsalternativ angivna 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 45 Loc 599 width 2 MD= 0 or GE 96 45(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.45 för fullständig frågetext> 250 01. -5 Ogillar starkt 95 02. -4 95 03. -3 75 04. -2 110 05. -1 365 06. 0 Varken gillar eller ogillar 144 07. 1 140 08. 2 149 09. 3 103 10. 4 59 11. 5 Gillar starkt 15 12. Två svarsalternativ angivna 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 OMDÖME FOLKPARTIET 45 Loc 601 width 2 MD= 0 or GE 96 45(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet <Se F.45 för fullständig frågetext> 112 01. -5 Ogillar starkt 68 02. -4 126 03. -3 84 04. -2 130 05. -1 578 06. 0 Varken gillar eller ogillar 181 07. 1 133 08. 2 100 09. 3 44 10. 4 16 11. 5 Gillar starkt 14 12. Två svarsalternativ angivna 51 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 45 Loc 603 width 2 MD= 0 or GE 96 45(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.45 för fullständig frågetext> 140 01. -5 Ogillar starkt 95 02. -4 121 03. -3 113 04. -2 96 05. -1 329 06. 0 Varken gillar eller ogillar 134 07. 1 190 08. 2 178 09. 3 125 10. 4 84 11. 5 Gillar starkt 3 12. Två svarsalternativ angivna 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 OMDÖME MILJÖPARTIET 45 Loc 605 width 2 MD= 0 or GE 96 45(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet <Se F.45 för fullständig frågetext> 165 01. -5 Ogillar starkt 78 02. -4 109 03. -3 82 04. -2 94 05. -1 433 06. 0 Varken gillar eller ogillar 204 07. 1 180 08. 2 129 09. 3 83 10. 4 44 11. 5 Gillar starkt 5 12. Två svarsalternativ angivna 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 OMDÖME KRISTDEMOKRAT 45 Loc 607 width 2 MD= 0 or GE 96 45(7) <Omdöme om politiska partier> Kristdemokraterna <Se F.45 för fullständig frågetext> 181 01. -5 Ogillar starkt 64 02. -4 97 03. -3 73 04. -2 104 05. -1 440 06. 0 Varken gillar eller ogillar 154 07. 1 177 08. 2 172 09. 3 85 10. 4 54 11. 5 Gillar starkt 2 12. Två svarsalternativ angivna 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 OMDÖME LENNART DALEUS 45 Loc 609 width 2 MD= 0 or GE 96 45(8) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lennart Daleus <Se F.45 för fullständig frågetext> 140 01. -5 Ogillar starkt 72 02. -4 135 03. -3 122 04. -2 117 05. -1 709 06. 0 Varken gillar eller ogillar 128 07. 1 73 08. 2 48 09. 3 22 10. 4 10 11. 5 Gillar starkt 1 12. Två svarsalternativ angivna 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 398 OMDÖME BO LUNDGREN 45 Loc 611 width 2 MD= 0 or GE 96 45(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bo Lundgren <Se F.45 för fullständig frågetext> 165 01. -5 Ogillar starkt 76 02. -4 87 03. -3 89 04. -2 94 05. -1 525 06. 0 Varken gillar eller ogillar 137 07. 1 123 08. 2 130 09. 3 91 10. 4 52 11. 5 Gillar starkt 6 12. Två svarsalternativ angivna 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 45 Loc 613 width 2 MD= 0 or GE 96 45(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.45 för fullständig frågetext> 145 01. -5 Ogillar starkt 67 02. -4 80 03. -3 87 04. -2 67 05. -1 240 06. 0 Varken gillar eller ogillar 188 07. 1 205 08. 2 219 09. 3 157 10. 4 128 11. 5 Gillar starkt 4 12. Två svarsalternativ angivna 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 400 OMDÖME L LEIJONBORG 45 Loc 615 width 2 MD= 0 or GE 96 45(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lars Leijonborg <Se F.45 för fullständig frågetext> 167 01. -5 Ogillar starkt 104 02. -4 134 03. -3 116 04. -2 142 05. -1 571 06. 0 Varken gillar eller ogillar 150 07. 1 108 08. 2 52 09. 3 22 10. 4 9 11. 5 Gillar starkt 2 12. Två svarsalternativ angivna 60 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 OMDÖME GÖRAN PERSSON 45 Loc 617 width 2 MD= 0 or GE 96 45(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Göran Persson <Se F.45 för fullständig frågetext> 289 01. -5 Ogillar starkt 134 02. -4 131 03. -3 106 04. -2 126 05. -1 293 06. 0 Varken gillar eller ogillar 145 07. 1 124 08. 2 118 09. 3 74 10. 4 46 11. 5 Gillar starkt 9 12. Två svarsalternativ angivna 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 402 OMDÖME MONA SAHLIN 45 Loc 619 width 2 MD= 0 or GE 96 45(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Mona Sahlin <Se F.45 för fullständig frågetext> 169 01. -5 Ogillar starkt 71 02. -4 84 03. -3 81 04. -2 73 05. -1 304 06. 0 Varken gillar eller ogillar 204 07. 1 186 08. 2 167 09. 3 131 10. 4 113 11. 5 Gillar starkt 9 12. Två svarsalternativ angivna 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 403 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 45 Loc 621 width 2 MD= 0 or GE 96 45(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.45 för fullständig frågetext> 161 01. -5 Ogillar starkt 91 02. -4 109 03. -3 111 04. -2 108 05. -1 505 06. 0 Varken gillar eller ogillar 180 07. 1 139 08. 2 85 09. 3 54 10. 4 25 11. 5 Gillar starkt 6 12. Två svarsalternativ angivna 63 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 404 OMDÖME LOTTA NILSSON 45 Loc 623 width 2 MD= 0 or GE 96 45(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lotta Nilsson-Hedström <Se F.45 för fullständig frågetext> 85 01. -5 Ogillar starkt 51 02. -4 55 03. -3 66 04. -2 74 05. -1 998 06. 0 Varken gillar eller ogillar 83 07. 1 52 08. 2 20 09. 3 18 10. 4 8 11. 5 Gillar starkt 6 12. Två svarsalternativ angivna 121 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 405 OMDÖME ALF SVENSSON 45 Loc 625 width 2 MD= 0 or GE 96 45(16) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.45 för fullständig frågetext> 115 01. -5 Ogillar starkt 58 02. -4 61 03. -3 62 04. -2 68 05. -1 329 06. 0 Varken gillar eller ogillar 197 07. 1 207 08. 2 210 09. 3 159 10. 4 117 11. 5 Gillar starkt 6 12. Två svarsalternativ angivna 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 406 BÄSTA PARTI 46 Loc 627 width 2 MD= 0 or GE 99 46(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? 455 01. Vänsterpartiet 972 02. Socialdemokraterna 119 03. Centerpartiet 158 04. Folkpartiet 763 05. Moderaterna 391 06. Kristdemokraterna 190 07. Miljöpartiet 64 08. Annat parti 74 09. Två svarsalternativ angivna 99 00. Uppgift saknas på delfrågan 218 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 407 ANNAT BÄSTA PARTI 46 Loc 629 width 1 MD=9 46(1.2) Annat bästa parti <Se F.46(1) för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 3172 5. Ej markerat 218 9. Uppgift saknas
VAR 408 PARTIANHÄNGARE 46 Loc 630 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 525 1. Ja, mycket övertygad 1291 3. Ja, något övertygad 1347 5. Nej 3 6. Två svarsalternativ angivna 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 218 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 409 NÄST BÄSTA PARTI 47 Loc 631 width 2 MD= 0 or GE 96 47 Vilket parti tycker Du näst bäst om? 287 01. Vänsterpartiet 243 02. Socialdemokraterna 119 03. Centerpartiet 175 04. Folkpartiet 193 05. Moderaterna 267 06. Kristdemokraterna 175 07. Miljöpartiet 28 08. Annat parti 39 95. Två svarsalternativ angivna 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 163 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 410 OMDÖME REGERINGEN 48 Loc 633 width 1 MD=8 or GE 9 48 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 37 1. Mycket bra 534 2. Ganska bra 607 3. Varken bra eller dåligt 369 4. Ganska dåligt 104 5. Mycket dåligt 5 6. Två svarsalternativ angivna 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 47 9. Uppgift saknas
VAR 411 VIKTIG SKATTERNA 49 Loc 634 width 1 MD=0 or GE 8 49 Hur viktiga anser Du att följande politiska frågor är? 49(1) Skatterna 777 1. Mycket viktig fråga 669 2. Ganska viktig fråga 111 3. Varken viktig eller oviktig fråga 27 4. Ganska oviktig fråga 3 5. Helt oviktig fråga 63 6. Två svarsalternativ angivna 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 412 VIKTIG MILJÖN 49 Loc 635 width 1 MD=0 or GE 8 49(2) <Viktiga politiska frågor> Miljön <Se F.49 för fullständig frågetext> 869 1. Mycket viktig fråga 636 2. Ganska viktig fråga 114 3. Varken viktig eller oviktig fråga 21 4. Ganska oviktig fråga 2 5. Helt oviktig fråga 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 413 VIKTIG SYSSELSÄTTNING 49 Loc 636 width 1 MD=0 or GE 8 49(3) <Viktiga politiska frågor> Sysselsättningen <Se F.49 för fullständig frågetext> 1162 1. Mycket viktig fråga 411 2. Ganska viktig fråga 59 3. Varken viktig eller oviktig fråga 7 4. Ganska oviktig fråga 2 5. Helt oviktig fråga 2 6. Två svarsalternativ angivna 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 414 VIKTIG LAG ORDNING 49 Loc 637 width 1 MD=0 or GE 8 49(4) <Viktiga politiska frågor> Lag och ordning <Se F.49 för fullständig frågetext> 1089 1. Mycket viktig fråga 449 2. Ganska viktig fråga 89 3. Varken viktig eller oviktig fråga 16 4. Ganska oviktig fråga 4 5. Helt oviktig fråga 2 6. Två svarsalternativ angivna 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 415 VIKTIG FLYKTINGAR 49 Loc 638 width 1 MD=0 or GE 8 49(5) <Viktiga politiska frågor> Flyktingar/invandring <Se F.49 för fullständig frågetext> 402 1. Mycket viktig fråga 703 2. Ganska viktig fråga 389 3. Varken viktig eller oviktig fråga 97 4. Ganska oviktig fråga 44 5. Helt oviktig fråga 3 6. Två svarsalternativ angivna 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 416 VIKTIG EU/EMU 49 Loc 639 width 1 MD=0 or GE 8 49(6) <Viktiga politiska frågor> EU/EMU <Se F.49 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket viktig fråga 601 2. Ganska viktig fråga 360 3. Varken viktig eller oviktig fråga 103 4. Ganska oviktig fråga 82 5. Helt oviktig fråga 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 VIKTIG SKOLAN 49 Loc 640 width 1 MD=0 or GE 8 49(7) <Viktiga politiska frågor> Skolan/utbildningen <Se F.49 för fullständig frågetext> 1283 1. Mycket viktig fråga 317 2. Ganska viktig fråga 43 3. Varken viktig eller oviktig fråga 2 4. Ganska oviktig fråga 1 5. Helt oviktig fråga 1 6. Två svarsalternativ angivna 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 VIKTIG BARNOMSORG 49 Loc 641 width 1 MD=0 or GE 8 49(8) <Viktiga politiska frågor> Barnomsorgen <Se F.49 för fullständig frågetext> 963 1. Mycket viktig fråga 492 2. Ganska viktig fråga 159 3. Varken viktig eller oviktig fråga 23 4. Ganska oviktig fråga 4 5. Helt oviktig fråga 3 6. Två svarsalternativ angivna 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 VIKTIG SJUKVÅRD 49 Loc 642 width 1 MD=0 or GE 8 49(9) <Viktiga politiska frågor> Sjukvården <Se F.49 för fullständig frågetext> 1377 1. Mycket viktig fråga 239 2. Ganska viktig fråga 33 3. Varken viktig eller oviktig fråga 3 4. Ganska oviktig fråga 1 5. Helt oviktig fråga 1 6. Två svarsalternativ angivna 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 VIKTIG ÄLDREOMSORG 49 Loc 643 width 1 MD=0 or GE 8 49(10) <Viktiga politiska frågor> Äldreomsorgen <Se F.49 för fullständig frågetext> 1258 1. Mycket viktig fråga 319 2. Ganska viktig fråga 67 3. Varken viktig eller oviktig fråga 8 4. Ganska oviktig fråga 2 5. Helt oviktig fråga 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 421 VIKTIG KÄRNKRAFT 49 Loc 644 width 1 MD=0 or GE 8 49(11) <Viktiga politiska frågor> Kärnkraften <Se F.49 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket viktig fråga 645 2. Ganska viktig fråga 303 3. Varken viktig eller oviktig fråga 50 4. Ganska oviktig fråga 16 5. Helt oviktig fråga 1 6. Två svarsalternativ angivna 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 VIKTIG REGERINGSFRÅGA 49 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 8 49(12) <Viktiga politiska frågor> Regeringsfrågan <Se F.49 för fullständig frågetext> 446 1. Mycket viktig fråga 559 2. Ganska viktig fråga 499 3. Varken viktig eller oviktig fråga 88 4. Ganska oviktig fråga 30 5. Helt oviktig fråga 2 6. Två svarsalternativ angivna 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 423 PARTI KOMPETENT 50 Loc 646 width 1 MD=0 or GE 6 50 Om det vore val idag, hur viktiga skulle följande skäl vara vid Ditt val av parti? 50(1) <Viktigt vid partival> Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik 1164 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 425 2. Ganska viktigt skäl 31 3. Inte särskilt viktigt skäl 10 4. Inte alls viktigt skäl 1 5. Två svarsalternativ angivna 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 424 PARTI BRA IDEOLOGI 50 Loc 647 width 1 MD=0 or GE 6 50(2) <Viktigt vid partival> Partiet har en bra ideologi <Se F.50 för fullständig frågetext> 788 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 680 2. Ganska viktigt skäl 124 3. Inte särskilt viktigt skäl 18 4. Inte alls viktigt skäl 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 425 PARTI BRA ÅSIKTER 50 Loc 648 width 1 MD=0 or GE 6 50(3) <Viktigt vid partival> Partiet har bra åsikter i de frågor som jag tycker är viktiga <Se F.50 för fullständig frågetext> 998 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 549 2. Ganska viktigt skäl 60 3. Inte särskilt viktigt skäl 10 4. Inte alls viktigt skäl 1 5. Två svarsalternativ angivna 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 426 PARTI BRA LEDARE 50 Loc 649 width 1 MD=0 or GE 6 50(4) <Viktigt vid partival> Partiet har en bra partiledare 606 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 769 2. Ganska viktigt skäl 210 3. Inte särskilt viktigt skäl 33 4. Inte alls viktigt skäl 2 5. Två svarsalternativ angivna 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 427 PARTI MINST DÅLIGT 50 Loc 650 width 1 MD=0 or GE 6 50(5) <Viktigt vid partival> Partiet är det minst dåliga av de alternativ som finns <Se F.50 för fullständig frågetext> 293 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 509 2. Ganska viktigt skäl 502 3. Inte särskilt viktigt skäl 252 4. Inte alls viktigt skäl 2 5. Två svarsalternativ angivna 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 428 PARTI DEBATTER 50 Loc 651 width 1 MD=0 or GE 6 50(6) <Viktigt vid partival> Åsikter framförda i radio, TV och tidningar <Se F.50 för fullständig frågetext> 250 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 720 2. Ganska viktigt skäl 502 3. Inte särskilt viktigt skäl 135 4. Inte alls viktigt skäl 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 429 RÖSTAR SAMMA PARTI 50 Loc 652 width 1 MD=0 or GE 6 50(7) <Viktigt vid partival> Jag brukar alltid rösta på samma parti <Se F.50 för fullständig frågetext> 217 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 221 2. Ganska viktigt skäl 507 3. Inte särskilt viktigt skäl 648 4. Inte alls viktigt skäl 1 5. Två svarsalternativ angivna 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 430 MJUKA UPP ARBETSRÄTT 51 Loc 653 width 1 MD=0 or GE 8 51 Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten om arbetslösheten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 51(1) Mjuka upp arbetsrätten 258 1. Mycket bra förslag 507 2. Ganska bra förslag 461 3. Varken bra eller dåligt förslag 216 4. Ganska dåligt förslag 137 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 SATSA MER I AMS REGI 51 Loc 654 width 1 MD=0 or GE 8 51(2) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Satsa mer på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i AMS regi <Se F.51 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket bra förslag 376 2. Ganska bra förslag 600 3. Varken bra eller dåligt förslag 351 4. Ganska dåligt förslag 161 5. Mycket dåligt förslag 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 432 ÖKA LÖNESKILLNADERNA 51 Loc 655 width 1 MD=0 or GE 8 51(3) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Öka löneskillnaderna <Se F.51 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket bra förslag 198 2. Ganska bra förslag 363 3. Varken bra eller dåligt förslag 441 4. Ganska dåligt förslag 514 5. Mycket dåligt förslag 5 6. Två svarsalternativ angivna 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 433 KUNSKAPSLYFTET 51 Loc 656 width 1 MD=0 or GE 8 51(4) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Öka resurserna till utbildning som t ex till det så kallade kunskapslyftet <Se F.51 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket bra förslag 631 2. Ganska bra förslag 435 3. Varken bra eller dåligt förslag 177 4. Ganska dåligt förslag 67 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 434 LÄGRE INGÅNGSLÖN 51 Loc 657 width 1 MD=0 or GE 8 51(5) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Införa lägre ingångslöner för ungdomar <Se F.51 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket bra förslag 473 2. Ganska bra förslag 418 3. Varken bra eller dåligt förslag 334 4. Ganska dåligt förslag 188 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 435 TIDSBEGRÄNSAD A-KASSA 51 Loc 658 width 1 MD=0 or GE 8 51(6) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Tidsbegränsa rätten till arbetslöshetsersättning <Se F.51 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket bra förslag 331 2. Ganska bra förslag 411 3. Varken bra eller dåligt förslag 362 4. Ganska dåligt förslag 363 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 436 OFFENTLIG SEKTOR 51 Loc 659 width 1 MD=0 or GE 8 51(7) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Anställa fler i offentlig sektor <Se F.51 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket bra förslag 434 2. Ganska bra förslag 462 3. Varken bra eller dåligt förslag 227 4. Ganska dåligt förslag 139 5. Mycket dåligt förslag 3 6. Två svarsalternativ angivna 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 KORTARE ARBETSTID 51 Loc 660 width 1 MD=0 or GE 8 51(8) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Förkorta arbetstiden <Se F.51 för fullständig frågetext> 462 1. Mycket bra förslag 532 2. Ganska bra förslag 316 3. Varken bra eller dåligt förslag 180 4. Ganska dåligt förslag 135 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 438 HUSHÅLLSTJÄNST 51 Loc 661 width 1 MD=0 or GE 8 51(9) <Förslag i debatten om arbetslöshet> Tillåta skatteavdrag för hushållsnära tjänster <Se F.51 för fullständig frågetext> 318 1. Mycket bra förslag 457 2. Ganska bra förslag 448 3. Varken bra eller dåligt förslag 191 4. Ganska dåligt förslag 201 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 439 STOR INDUSTRISEKTOR 52 Loc 662 width 1 MD=0 or GE 8 52 Här är en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden. Ange för vart och ett av förslagen om Du anser att det är bra eller dåligt. 52(1) Satsa på ett samhälle med en fortsatt stor industrisektor 413 1. Mycket bra förslag 647 2. Ganska bra förslag 445 3. Varken bra eller dåligt förslag 86 4. Ganska dåligt förslag 8 5. Mycket dåligt förslag 3 6. Två svarsalternativ angivna 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 440 PRIVAT FÖRETAGSAMHET 52 Loc 663 width 1 MD=0 or GE 8 52(2) Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi <Se F.52 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket bra förslag 569 2. Ganska bra förslag 498 3. Varken bra eller dåligt förslag 152 4. Ganska dåligt förslag 60 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 441 FLER EGNA FÖRETAGARE 52 Loc 664 width 1 MD=0 or GE 8 52(3) Satsa på ett samhälle med färre anställda och fler egna företagare <Se F.52 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket bra förslag 327 2. Ganska bra förslag 651 3. Varken bra eller dåligt förslag 396 4. Ganska dåligt förslag 120 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 442 STÖRRE SERVICESEKTOR 52 Loc 665 width 1 MD=0 or GE 8 52(4) Satsa på ett samhälle med mindre andel industriarbete och fler arbetstillfällen inom tjänste- och servicesektorn <Se F.52 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket bra förslag 322 2. Ganska bra förslag 707 3. Varken bra eller dåligt förslag 391 4. Ganska dåligt förslag 105 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 443 ARBETE HEMIFRÅN 52 Loc 666 width 1 MD=0 or GE 8 52(5) Satsa på ett samhälle där en ökad andel av arbetet görs hemifrån <Se F.52 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket bra förslag 397 2. Ganska bra förslag 700 3. Varken bra eller dåligt förslag 327 4. Ganska dåligt förslag 101 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 444 SVENSKÄGD INDUSTRI 52 Loc 667 width 1 MD=0 or GE 8 52(6) Satsa på ett samhälle som underlättar för svensk industri att förbli svenskägd <Se F.52 för fullständig frågetext> 789 1. Mycket bra förslag 521 2. Ganska bra förslag 259 3. Varken bra eller dåligt förslag 34 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 445 KONKURRENSKRAFTIG IND 53 Loc 668 width 2 MD=96 or GE 98 53 Vad är Din uppfattning om följande påståenden som man ibland hör om svensk industri? Ange för vart och ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är felaktigt eller riktigt. 53(1) Den svenska industrin är internationellt konkurrenskraftig 22 00. Helt felaktigt påstående 11 01. 46 02. 89 03. 90 04. 263 05. 145 06. 248 07. 324 08. 101 09. 261 10. Helt riktigt påstående 1 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 18 98. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 446 TRYGG ANSTÄLLNING 53 Loc 670 width 2 MD=96 or GE 98 53(2) Anställning i ett svenskt företag är tryggare/säkrare än i ett utländsk företag <Se F.53 för fullständig frågetext> 94 00. Helt felaktigt påstående 40 01. 91 02. 124 03. 93 04. 317 05. 136 06. 182 07. 195 08. 124 09. 206 10. Helt riktigt påstående 3 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 14 98. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 447 VINSTEN ÄR VIKTIGAST 53 Loc 672 width 2 MD=96 or GE 98 53(3) Industrin är mer intresserad av vinster än av de anställdas arbetssituation <Se F.53 för fullständig frågetext> 42 00. Helt felaktigt påstående 28 01. 52 02. 70 03. 81 04. 243 05. 135 06. 197 07. 248 08. 145 09. 364 10. Helt riktigt påstående 2 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 12 98. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 448 UTLÄNDSKA ÄGARE 53 Loc 674 width 2 MD=96 or GE 98 53(4) Större delen av svensk industri har utländska ägare <Se F.53 för fullständig frågetext> 88 00. Helt felaktigt påstående 34 01. 107 02. 119 03. 121 04. 416 05. 138 06. 176 07. 171 08. 74 09. 133 10. Helt riktigt påstående 6 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 36 98. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 449 EFFEKTIVT UTL FÖRETAG 53 Loc 676 width 2 MD=96 or GE 98 53(5) Utländska företag sköts mer effektivt än svenska företag <Se F.53 för fullständig frågetext> 287 00. Helt felaktigt påstående 110 01. 197 02. 189 03. 115 04. 398 05. 83 06. 72 07. 63 08. 29 09. 36 10. Helt riktigt påstående 6 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 34 98. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 450 RISK FÖR ARBETSSKADA 53 Loc 678 width 2 MD=96 or GE 98 53(6) Risken för arbetsskador är stor inom industrin <Se F.53 för fullständig frågetext> 49 00. Helt felaktigt påstående 54 01. 101 02. 124 03. 114 04. 268 05. 153 06. 201 07. 195 08. 98 09. 237 10. Helt riktigt påstående 2 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 23 98. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 451 INDUSTRIARB MONOTONT 53 Loc 680 width 2 MD=96 or GE 98 53(7) Industriarbete är i allmänhet smutsigt och monotont <Se F.53 för fullständig frågetext> 128 00. Helt felaktigt påstående 87 01. 195 02. 177 03. 128 04. 283 05. 142 06. 146 07. 128 08. 67 09. 117 10. Helt riktigt påstående 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 21 98. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 452 AKTIEÄGARNAS KRAV 53 Loc 682 width 2 MD=96 or GE 98 53(8) Aktieägarnas krav på vinster bestämmer alltmer utvecklingen inom industrin <Se F.53 för fullständig frågetext> 36 00. Helt felaktigt påstående 18 01. 29 02. 62 03. 55 04. 240 05. 123 06. 183 07. 250 08. 190 09. 406 10. Helt riktigt påstående 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 27 98. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 453 ÖNSKAT LIV I SVERIGE 54 Loc 684 width 2 MD=96 or GE 98 54 Om Du använder samma skala, vad anser Du om följande påståenden? 54(1) Det svenska samhället ger människor goda möjligheter att leva det liv de själva önskar 145 00. Hel felaktigt påstående 48 01. 138 02. 174 03. 113 04. 288 05. 152 06. 209 07. 198 08. 58 09. 101 10. Helt riktigt påstående 2 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 6 98. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 454 JÄMLIKHET I SVERIGE 54 Loc 686 width 2 MD=96 or GE 98 54(2) Det har gått för långt med jämlikhet i Sverige <Se F.54 för fullständig frågetext> 503 00. Hel felaktigt påstående 116 01. 163 02. 136 03. 76 04. 249 05. 65 06. 82 07. 91 08. 46 09. 84 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 17 98. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 455 BÄTTRE TIDER SVERIGE 54 Loc 688 width 2 MD=96 or GE 98 54(3) Sverige går mot bättre tider <Se F.54 för fullständig frågetext> 62 00. Hel felaktigt påstående 34 01. 47 02. 106 03. 102 04. 370 05. 199 06. 221 07. 241 08. 88 09. 147 10. Helt riktigt påstående 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 15 98. Uppgift saknas på delfrågan 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 456 NÖJD KOOPERAT BARNOMS 55 Loc 690 width 1 MD=0 or GE 8 55 Vad anser Du om servicen i den kommun där Du bor på följande områden: 55(1) Föräldrakooperativ barnomsorg 41 1. Mycket nöjd 186 2. Ganska nöjd 569 3. Varken nöjd eller missnöjd 48 4. Ganska missnöjd 20 5. Mycket missnöjd 719 6. Vet ej 12 7. Två svarsalternativ angivna 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 457 NÖJD KOMMUNAL BARNOMS 55 Loc 691 width 1 MD=0 or GE 8 55(2) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal barnomsorg <Se F.55 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket nöjd 443 2. Ganska nöjd 473 3. Varken nöjd eller missnöjd 105 4. Ganska missnöjd 39 5. Mycket missnöjd 434 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 458 NÖJD GRUNDSKOLA 55 Loc 692 width 1 MD=0 or GE 8 55(3) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.55 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket nöjd 492 2. Ganska nöjd 428 3. Varken nöjd eller missnöjd 207 4. Ganska missnöjd 69 5. Mycket missnöjd 301 6. Vet ej 3 7. Två svarsalternativ angivna 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 459 NÖJD GYMNASIESKOLA 55 Loc 693 width 1 MD=0 or GE 8 55(4) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.55 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket nöjd 449 2. Ganska nöjd 451 3. Varken nöjd eller missnöjd 143 4. Ganska missnöjd 52 5. Mycket missnöjd 395 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 460 NÖJD FRISKOLOR 55 Loc 694 width 1 MD=0 or GE 8 55(5) <Omdöme om servicen i egen kommun> Friskolor <Se F.55 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket nöjd 113 2. Ganska nöjd 524 3. Varken nöjd eller missnöjd 76 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 788 6. Vet ej 8 7. Två svarsalternativ angivna 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 461 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 55 Loc 695 width 1 MD=0 or GE 8 55(6) <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.55 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket nöjd 447 2. Ganska nöjd 366 3. Varken nöjd eller missnöjd 54 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 527 6. Vet ej 7 7. Två svarsalternativ angivna 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 462 NÖJD VÅRDCENTRAL 55 Loc 696 width 1 MD=0 or GE 8 55(7) <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.55 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket nöjd 668 2. Ganska nöjd 360 3. Varken nöjd eller missnöjd 207 4. Ganska missnöjd 74 5. Mycket missnöjd 78 6. Vet ej 3 7. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 463 NÖJD SJUKHUSVÅRD 55 Loc 697 width 1 MD=0 or GE 8 55(8) <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.55 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket nöjd 641 2. Ganska nöjd 365 3. Varken nöjd eller missnöjd 207 4. Ganska missnöjd 88 5. Mycket missnöjd 115 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 464 NÖJD PRIVATLÄKARE 55 Loc 698 width 1 MD=0 or GE 8 55(9) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.55 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket nöjd 384 2. Ganska nöjd 444 3. Varken nöjd eller missnöjd 72 4. Ganska missnöjd 24 5. Mycket missnöjd 518 6. Vet ej 5 7. Två svarsalternativ angivna 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 465 NÖJD FOLKTANDVÅRD 55 Loc 699 width 1 MD=0 or GE 8 55(10) <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.55 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket nöjd 583 2. Ganska nöjd 368 3. Varken nöjd eller missnöjd 87 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 288 6. Vet ej 3 7. Två svarsalternativ angivna 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 466 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 55 Loc 700 width 1 MD=0 or GE 8 55(11) <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.55 för fullständig frågetext> 278 1. Mycket nöjd 450 2. Ganska nöjd 343 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 456 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 467 NÖJD ÄLDREOMSORG 55 Loc 701 width 1 MD=0 or GE 8 55(12) <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.55 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket nöjd 283 2. Ganska nöjd 445 3. Varken nöjd eller missnöjd 298 4. Ganska missnöjd 134 5. Mycket missnöjd 381 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 468 NÖJD SOCIALTJÄNST 55 Loc 702 width 1 MD=0 or GE 8 55(13) <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.55 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket nöjd 171 2. Ganska nöjd 486 3. Varken nöjd eller missnöjd 169 4. Ganska missnöjd 109 5. Mycket missnöjd 629 6. Vet ej 3 7. Två svarsalternativ angivna 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 469 NÖJD FÄRDTJÄNST 55 Loc 703 width 1 MD=0 or GE 8 55(14) <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.55 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket nöjd 185 2. Ganska nöjd 445 3. Varken nöjd eller missnöjd 89 4. Ganska missnöjd 46 5. Mycket missnöjd 770 6. Vet ej 5 7. Två svarsalternativ angivna 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 470 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 55 Loc 704 width 1 MD=0 or GE 8 55(15) <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.55 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket nöjd 171 2. Ganska nöjd 461 3. Varken nöjd eller missnöjd 110 4. Ganska missnöjd 47 5. Mycket missnöjd 754 6. Vet ej 8 7. Två svarsalternativ angivna 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 471 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 55 Loc 705 width 1 MD=0 or GE 8 55(16) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.55 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket nöjd 580 2. Ganska nöjd 418 3. Varken nöjd eller missnöjd 185 4. Ganska missnöjd 130 5. Mycket missnöjd 150 6. Vet ej 7 7. Två svarsalternativ angivna 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 472 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 55 Loc 706 width 1 MD=0 or GE 8 55(17) <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.55 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket nöjd 684 2. Ganska nöjd 413 3. Varken nöjd eller missnöjd 107 4. Ganska missnöjd 42 5. Mycket missnöjd 199 6. Vet ej 2 7. Två svarsalternativ angivna 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 473 NÖJD BIBLIOTEK 55 Loc 707 width 1 MD=0 or GE 8 55(18) <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.55 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket nöjd 770 2. Ganska nöjd 294 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 99 6. Vet ej 2 7. Två svarsalternativ angivna 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 474 NÖJD KULTURAKTIVITET 55 Loc 708 width 1 MD=0 or GE 8 55(19) <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktiviteter <Se F.55 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket nöjd 551 2. Ganska nöjd 564 3. Varken nöjd eller missnöjd 104 4. Ganska missnöjd 42 5. Mycket missnöjd 191 6. Vet ej 3 7. Två svarsalternativ angivna 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 475 NÖJD FRITIDSVERKSAM 55 Loc 709 width 1 MD=0 or GE 8 55(20) <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.55 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket nöjd 593 2. Ganska nöjd 531 3. Varken nöjd eller missnöjd 110 4. Ganska missnöjd 55 5. Mycket missnöjd 195 6. Vet ej 3 7. Två svarsalternativ angivna 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 476 NÖJD TURISM 55 Loc 710 width 1 MD=0 or GE 8 55(21) <Omdöme om servicen i egen kommun> Turism <Se F.55 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket nöjd 474 2. Ganska nöjd 560 3. Varken nöjd eller missnöjd 114 4. Ganska missnöjd 59 5. Mycket missnöjd 280 6. Vet ej 1 7. Två svarsalternativ angivna 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 477 NÖJD MILJÖVÅRD 55 Loc 711 width 1 MD=0 or GE 8 55(22) <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.55 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket nöjd 439 2. Ganska nöjd 701 3. Varken nöjd eller missnöjd 127 4. Ganska missnöjd 56 5. Mycket missnöjd 208 6. Vet ej 5 7. Två svarsalternativ angivna 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 478 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 55 Loc 712 width 1 MD=0 or GE 8 55(23) <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång på bostäder <Se F.55 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket nöjd 551 2. Ganska nöjd 425 3. Varken nöjd eller missnöjd 160 4. Ganska missnöjd 128 5. Mycket missnöjd 166 6. Vet ej 8 7. Två svarsalternativ angivna 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 479 NÖJD GATOR VÄGAR 55 Loc 713 width 1 MD=0 or GE 8 55(24) <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.55 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket nöjd 592 2. Ganska nöjd 465 3. Varken nöjd eller missnöjd 293 4. Ganska missnöjd 149 5. Mycket missnöjd 25 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 480 NÖJD RENHÅLLNING 55 Loc 714 width 1 MD=0 or GE 8 55(25) <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.55 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket nöjd 671 2. Ganska nöjd 428 3. Varken nöjd eller missnöjd 272 4. Ganska missnöjd 94 5. Mycket missnöjd 22 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 481 MÖJLIGHET ARBETE 55 Loc 715 width 1 MD=0 or GE 8 55(26) <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.55 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket nöjd 241 2. Ganska nöjd 466 3. Varken nöjd eller missnöjd 338 4. Ganska missnöjd 217 5. Mycket missnöjd 291 6. Vet ej 1 7. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 482 KOMMUNAL SERVICE 56 Loc 716 width 1 MD=8 or GE 9 56 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i den kommun där Du bor? 62 1. Mycket bra 802 2. Ganska bra 496 3. Varken bra eller dåligt 150 4. Ganska dåligt 26 5. Mycket dåligt 5 6. Två svarsalternativ angivna 101 7. Ingen uppfattning 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 61 9. Uppgift saknas
VAR 483 KOMMUNSTYRELSEN 57 Loc 717 width 1 MD=8 or GE 9 57 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i den kommun där Du bor sköter sin uppgift? 35 1. Mycket bra 454 2. Ganska bra 616 3. Varken bra eller dåligt 241 4. Ganska dåligt 72 5. Mycket dåligt 3 6. Två svarsalternativ angivna 217 7. Ingen uppfattning 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 65 9. Uppgift saknas
VAR 484 KONTAKT ARBFÖRMEDLING 58 Loc 718 width 1 MD=6 or GE 8 58 Har Du eller någon annan i Ditt hushåll haft någon form av kontakt med arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassan eller försäkringskassan under de senaste 12 månaderna? 58(1) Arbetsförmedlingen 463 1. Ja 1121 5. Nej 4 7. Två svarsalternativ angivna 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 66 8. Uppgift saknas på delfrågan 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 485 KONTAKT A-KASSA 58 Loc 719 width 1 MD=0 or GE 8 58(2) <Kontakt> Arbetslöshetskassan <Se F.58 för fullständig frågetext> 338 1. Ja 1218 5. Nej 1 6. Två svarsalternativ angivna 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 486 KONTAKT FÖRSÄKR.KASSA 58 Loc 720 width 1 MD=0 or GE 8 58(3) <Kontakt> Försäkringskassan <Se F.58 för fullständig frågetext> 767 1. Ja 829 5. Nej 3 6. Två svarsalternativ angivna 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 487 MEDBORGARNAS KRAV 59 Loc 721 width 1 MD=0 or GE 8 59 Det finns olika uppfattningar om de politiska partierna. Hur tycker Du att partierna fungerar när det gäller: 59(1) Att föra fram medborgarnas krav och önskemål 24 1. Mycket bra 341 2. Ganska bra 741 3. Ganska dåligt 214 4. Mycket dåligt 6 5. Två svarsalternativ angivna 224 6. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 488 ANSVAR FÖR BESLUT 59 Loc 722 width 1 MD=0 or GE 8 59(2) <Omdöme om politiska partiers arbete> Att ta ansvar för svåra och långsiktiga beslut <Se F.59 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket bra 308 2. Ganska bra 700 3. Ganska dåligt 292 4. Mycket dåligt 3 5. Två svarsalternativ angivna 221 6. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 489 SAMHÄLLSDEBATT FRÅGOR 59 Loc 723 width 1 MD=0 or GE 8 59(3) <Omdöme om politiska partiers arbete> Att ta upp nya frågor i samhällsdebatten <Se F.59 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra 496 2. Ganska bra 615 3. Ganska dåligt 131 4. Mycket dåligt 1 5. Två svarsalternativ angivna 262 6. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 490 FÖRTROENDE UPPDRAG 59 Loc 724 width 1 MD=0 or GE 8 59(4) <Omdöme om politiska partiers arbete> Att få fram lämpliga personer till förtroendeuppdrag i samhället <Se F.59 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra 296 2. Ganska bra 659 3. Ganska dåligt 278 4. Mycket dåligt 1 5. Två svarsalternativ angivna 281 6. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 491 MEDLEMMAR INFLYTANDE 59 Loc 725 width 1 MD=0 or GE 8 59(5) <Omdöme om politiska partiers arbete> Att ge medlemmarna inflytande över partiets politik <Se F.59 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra 185 2. Ganska bra 608 3. Ganska dåligt 267 4. Mycket dåligt 451 6. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 492 MEDLEMMARNA GEMENSKAP 59 Loc 726 width 1 MD=0 or GE 8 59(6) <Omdöme om politiska partiers arbete> Att ge tillfälle till gemenskap mellan medlemmarna <Se F.59 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket bra 265 2. Ganska bra 382 3. Ganska dåligt 129 4. Mycket dåligt 727 6. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 493 FRIVILLIGA INSATSER 59 Loc 727 width 1 MD=0 or GE 8 59(7) <Omdöme om politiska partiers arbete> Att värdesätta medlemmarnas frivilliga insatser <Se F.59 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket bra 232 2. Ganska bra 397 3. Ganska dåligt 138 4. Mycket dåligt 3 5. Två svarsalternativ angivna 739 6. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 494 STÄRKA DEMOKRATIN 59 Loc 728 width 1 MD=0 or GE 8 59(8) <Omdöme om politiska partiers arbete> Att stärka demokratin <Se F.59 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket bra 405 2. Ganska bra 476 3. Ganska dåligt 155 4. Mycket dåligt 453 6. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 140 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 495 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 60 Loc 729 width 1 MD=0 or GE 9 60 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 60(1) Din egen ekonomiska situation 881 1. Förbättrats 1824 3. Förblivit ungefär densamma 646 5. Försämrats 3 6. Två svarsalternativ angivna 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 496 FÖRÄNDRATS KOM EKON 60 Loc 730 width 1 MD=0 or GE 9 60(2) <Förändrats under senaste året> Ekonomin i Din kommun <Se F.60 för fullständig frågetext> 330 1. Förbättrats 1747 3. Förblivit ungefär densamma 1092 5. Försämrats 4 6. Två svarsalternativ angivna 205 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 497 FÖRÄNDRATS SV EKON 60 Loc 731 width 1 MD=0 or GE 9 60(3) <Förändrats under senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.60 för fullständig frågetext> 1538 1. Förbättrats 1116 3. Förblivit ungefär densamma 534 5. Försämrats 4 6. Två svarsalternativ angivna 186 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 498 FÖRÄNDRING EGEN EKO 60 Loc 732 width 1 MD=0 or GE 9 60A Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året 60(4) <Förändras det kommande året> Din egen ekonomiska situation 818 1. Förbättrats 2102 3. Förblivit ungefär densamma 397 5. Försämrats 4 6. Två svarsalternativ angivna 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 499 FÖRÄNDRING KOM EKON 60 Loc 733 width 1 MD=0 or GE 9 60(5) <Förändras det kommande året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.60A för fullständig frågetext> 392 1. Förbättrats 2156 3. Förblivit ungefär densamma 632 5. Försämrats 1 6. Två svarsalternativ angivna 197 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 500 FÖRÄNDRING SV EKON 60 Loc 734 width 1 MD=0 or GE 9 60(6) <Förändras det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.60A för fullständig frågetext> 1069 1. Förbättrats 1713 3. Förblivit ungefär densamma 401 5. Försämrats 3 6. Två svarsalternativ angivna 192 0. Uppgift saknas på delfrågan 125 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 501 PROBLEM NYÅR 2000 61 Loc 735 width 1 MD=6 or GE 9 61 I vilken utsträckning tror Du att millennieskiftet, nyåret år 2000, kommer att orsaka tekniska problem som drabbar det svenska samhället? Kommer det att orsaka: 15 1. Mycket stora problem 148 2. Ganska stora problem 1335 3. Inte särskilt stora problem 244 4. Inga problem alls 5 5. Två svarsalternativ angivna 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 53 9. Uppgift saknas
VAR 502 MÅNGA UTLÄNNINGAR 62 Loc 736 width 1 MD=0 or GE 8 62 I den allmänna debatten om flyktingar och invandringen har det förekommit många olika åsikter. Vad är Din åsikt om följande påståenden? 62(1) Det finns för många utlänningar i Sverige 346 1. Instämmer helt 258 2. Instämmer i stort sett 487 3. Instämmer delvis 398 4. Instämmer inte alls 3 5. Två svarsalternativ angivna 128 6. Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 503 FRI RELIGIONSUTÖVNING 62 Loc 737 width 1 MD=0 or GE 8 62(2) <Inställning till invandrarna> Invandrarna i Sverige skall fritt kunna utöva sin religion här <Se F.62 för fullständig frågetext> 303 1. Instämmer helt 323 2. Instämmer i stort sett 560 3. Instämmer delvis 353 4. Instämmer inte alls 1 5. Två svarsalternativ angivna 78 6. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 504 INTELLIGENT FOLKSLAG 62 Loc 738 width 1 MD=0 or GE 8 62(3) <Inställning till invandrarna> En del folkslag är mer intelligenta än andra <Se F.62 för fullständig frågetext> 44 1. Instämmer helt 65 2. Instämmer i stort sett 137 3. Instämmer delvis 1159 4. Instämmer inte alls 3 5. Två svarsalternativ angivna 200 6. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 505 ARBETE MOT RASISM 62 Loc 739 width 1 MD=0 or GE 8 62(4) <Inställning till invandrarna> Jag kan tänka mig att gå med i en organisation som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet <Se F.62 för fullständig frågetext> 333 1. Instämmer helt 321 2. Instämmer i stort sett 340 3. Instämmer delvis 329 4. Instämmer inte alls 2 5. Två svarsalternativ angivna 285 6. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 506 INVANDRARE I FAMILJEN 62 Loc 740 width 1 MD=0 or GE 8 62(5) <Inställning till invandrarna> Jag skulle inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen <Se F.62 för fullständig frågetext> 133 1. Instämmer helt 95 2. Instämmer i stort sett 238 3. Instämmer delvis 883 4. Instämmer inte alls 3 5. Två svarsalternativ angivna 263 6. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 507 BEKANT INVANDRARE 63 Loc 741 width 1 MD=6 or GE 9 63 Har Du någon vän eller nära bekant som har invandrarbakgrund? 1068 1. Ja 589 5. Nej 1 7. Två svarsalternativ angivna 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 45 9. Uppgift saknas
VAR 508 INVANDRARE-ANSTÄLLN 64 Loc 742 width 2 MD=96 or GE 98 64 Här finns ett antal påståenden som förekommit i den allmänna debatten om invandrare i Sverige. Vilken är Din bedömning av vart och ett av dem? 64(1) Svenska arbetsgivare är ovilliga att anställa invandrare 46 00. Helt felaktigt påstående 19 01. 70 02. 67 03. 58 04. 200 05. 145 06. 271 07. 315 08. 149 09. 279 10. Helt riktigt påstående 1 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 5 98. Uppgift saknas på delfrågan 78 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 509 INVANDRARE-SV.EKONOMI 64 Loc 744 width 2 MD=96 or GE 98 64(2) Invandrarna har en positiv inverkan på Sveriges ekonomi <Se F.64 för fullständig frågetext> 194 00. Helt felaktigt påstående 79 01. 169 02. 146 03. 130 04. 372 05. 134 06. 123 07. 126 08. 53 09. 72 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 23 98. Uppgift saknas på delfrågan 78 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 510 INVANDRARE - KULTUR 64 Loc 746 width 2 MD=96 or GE 98 64(3) Invandrarnas kultur och traditioner berikar det svenska samhället <Se F.64 för fullständig frågetext> 128 00. Helt felaktigt påstående 40 01. 106 02. 87 03. 95 04. 299 05. 146 06. 187 07. 203 08. 104 09. 217 10. Helt riktigt påstående 1 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 12 98. Uppgift saknas på delfrågan 78 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 511 ALLTID SOM INVANDRARE 64 Loc 748 width 2 MD=96 or GE 98 64(4) En invandrare kommer alltid att betraktas som en invandrare hur länge han/hon än bor i Sverige <Se F.64 för fullständig frågetext> 116 00. Helt felaktigt påstående 42 01. 108 02. 89 03. 75 04. 243 05. 118 06. 155 07. 205 08. 111 09. 351 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 8 98. Uppgift saknas på delfrågan 78 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 512 HINDER - SPRÅKKUNSKAP 65 Loc 750 width 2 MD=96 or GE 98 65 Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande påståenden om vad som hindrar att invandrare integreras i det svenska samhället? 65(1) Invandrarnas dåliga kunskaper i svenska är det avgörande hinder för integrationen 48 00. Helt felaktigt påstående 19 01. 46 02. 80 03. 60 04. 191 05. 117 06. 203 07. 279 08. 144 09. 409 10. Helt riktigt påstående 2 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 15 98. Uppgift saknas på delfrågan 90 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 513 HINDER-SEPARAT BOENDE 65 Loc 752 width 2 MD=96 or GE 98 65(2) Invandrarnas integration förhindras av att svenskar och invandrare bor åtskilda <Se F.65 för fullständig frågetext> 69 00. Helt felaktigt påstående 23 01. 42 02. 72 03. 65 04. 238 05. 157 06. 253 07. 260 08. 134 09. 282 10. Helt riktigt påstående 3 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 15 98. Uppgift saknas på delfrågan 90 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 514 HINDER-DISKR ARBETSPL 65 Loc 754 width 2 MD=96 or GE 98 65(3) Diskrimineringen på arbetsmarknaden är ett hinder <Se F.65 för fullständig frågetext> 64 00. Helt felaktigt påstående 26 01. 54 02. 63 03. 63 04. 248 05. 174 06. 256 07. 256 08. 130 09. 250 10. Helt riktigt påstående 1 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 28 98. Uppgift saknas på delfrågan 90 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 515 HINDER - OINTRESSE 65 Loc 756 width 2 MD=96 or GE 98 65(4) Ointresset hos invandrarna själva hindrar integrationen <Se F.65 för fullständig frågetext> 65 00. Helt felaktigt påstående 56 01. 111 02. 108 03. 114 04. 275 05. 182 06. 187 07. 201 08. 100 09. 187 10. Helt riktigt påstående 3 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 24 98. Uppgift saknas på delfrågan 90 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 516 HINDER - SV ATTITYD 65 Loc 758 width 2 MD=96 or GE 98 65(5) Svenskarnas negativa attityder mot invandrare är ett hinder <Se F.65 för fullständig frågetext> 71 00. Helt felaktigt påstående 30 01. 55 02. 61 03. 76 04. 265 05. 171 06. 276 07. 267 08. 134 09. 184 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 19 98. Uppgift saknas på delfrågan 90 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 517 HINDER-BIDR.BEROENDE 65 Loc 760 width 2 MD=96 or GE 98 65(6) Invandrarnas bidragsberoende hindrar integrationen <Se F.65 för fullständig frågetext> 82 00. Helt felaktigt påstående 29 01. 84 02. 81 03. 83 04. 283 05. 134 06. 190 07. 227 08. 133 09. 251 10. Helt riktigt påstående 4 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 32 98. Uppgift saknas på delfrågan 90 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 518 TALESMÄN/KVINNOR 1 66 Loc 762 width 2 MD= 0 or GE 96 66 Har Du uppfattat att det finns någon eller några personer som är speciellt kända som talesmän/taleskvinnor för invandrare, i så fall vem/vilka? 1 01. Ludmila Engkvist 50 02. Juan Fonseca 1 03. Jabar Amin 48 04. Alexandra Pascalido 4 05. Lars Leijonborg 21 06. Mona Sahlin 4 07. Drottning Silvia 17 08. Nalin Pekgul (fd BAKSI) 1 09. Ana Martinez 6 10. Jesus Alcala 2 11. Claes Malmberg 4 12. Pierre Schori 6 13. Gudrun Schyman 14 14. Ingrid Segerstedt-Wiberg 3 15. Mauricio Rojas 5 16. Theodor Kallifatides 6 17. Jerzy Einhorn 5 18. Kurdo Baksi 1 21. Jan Guillou 1 22. Birgitta Notlöv 1 23. Maj-Inger Klingwall 8 24. Bengt Westberg 1 25. Alf Svensson 2 26. Lasse Lindroth 1 28. Ana Maria Narti 1 29. Hans-Göran Frank 2 30. Ulrika Messing 1 33. Mahmut Baksi 1 34. Björn Eriksson 1 36. Ingvar Carlsson 1 37. Tord Nordblom 1 39. Karin Söder 1 42. Siv Persson 1 44. Ayo 2 46. Alice Bah 1 47. Ozan Sunar 1 49. Mikael Alonso 1 51. Don Mattera 1 52. Katarina Taikon 1 53. Olof Palme 1 55. Lars Thörman 1 60. Nelson Mandela 1 61. Martin Luther King 1 62. Vänsterpartiet 1 63. Anna Lind 1 64. Tarik Saleh 1 65. Inger Hassler 1273 88. Vet ej 17 00. Frågan ej tillämplig 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 176 99. Uppgift saknas
VAR 519 TALESMÄN/KVINNOR 2 66 Loc 764 width 2 MD= 0 or GE 96 66(1) Kända talesmän/taleskvinnor, 2 <Se F.66 för fullständig frågetext> 1 01. Ludmila Engkvist 9 02. Juan Fonseca 12 04. Alexandra Pascalido 5 06. Mona Sahlin 2 07. Drottning Silvia 11 08. Nalin Pekgul (fd BAKSI) 1 09. Ana Martinez 5 10. Jesus Alcala 1 11. Claes Malmberg 3 12. Pierre Schori 1 13. Gudrun Schyman 2 14. Ingrid Segerstedt-Wiberg 2 15. Mauricio Rojas 4 16. Theodor Kallifatides 3 17. Jerzy Einhorn 1 18. Kurdo Baksi 1 19. Gun Holmertz 1 20. Mosaik 3 24. Bengt Westberg 2 25. Alf Svensson 1 26. Lasse Lindroth 1 27. Rosa Taikon 1 28. Ana Maria Narti 1 31. Jonas Gardell 1 32. Peter Nobel 1 35. Lars Stjärnkvist 1 38. Lennart Daleus 1 40. Andres Kung 1 41. Per T Olsson 1 43. Mikael Wiehe 1 45. Latin Kings 1 48. Kent Härstedt 1 50. Lydia Capolicchio 1 54. Hagge Geigert 1 56. Katarina Hallefjord 1 57. Abdullah Öclan 1 58. Ana Valdes 1 59. Lars Ohly 1 62. Vänsterpartiet 1273 88. Vet ej 165 00. Frågan ej tillämplig 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 176 99. Uppgift saknas
VAR 520 BÄTTRE SVERIGE 67 Loc 766 width 2 MD=96 or GE 98 67 Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande påståenden om eventuella följder av att invandrare integreras i det svenska samhället? 67(1) Sverige blir ett bättre land att leva i 183 00. Helt felaktigt påstående 50 01. 85 02. 88 03. 77 04. 388 05. 110 06. 136 07. 159 08. 69 09. 236 10. Helt riktigt påstående 2 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 25 98. Uppgift saknas på delfrågan 95 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 521 KONFLIKT INVANDRARE 67 Loc 768 width 2 MD=96 or GE 98 67(2) <Invandrarna integreras> Motsättningarna mellan invandrare och infödda svenskar kommer att minska <Se F.67 för fullständig frågetext> 121 00. Helt felaktigt påstående 32 01. 68 02. 78 03. 96 04. 256 05. 137 06. 181 07. 225 08. 140 09. 242 10. Helt riktigt påstående 3 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 29 98. Uppgift saknas på delfrågan 95 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 522 ÖKAD RASISM 67 Loc 770 width 2 MD=96 or GE 98 67(3) <Invandrarna integreras> Rasism och främlingsfientlighet kommer att öka <Se F.67 för fullständig frågetext> 234 00. Helt felaktigt påstående 133 01. 213 02. 175 03. 118 04. 280 05. 71 06. 100 07. 81 08. 37 09. 140 10. Helt riktigt påstående 10 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 16 98. Uppgift saknas på delfrågan 95 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 523 MEDLEMSKAP I EU 65 Loc 772 width 1 MD=0 or GE 9 65 Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? 1218 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 1451 3. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 697 5. Har ingen bestämd åsikt i frågan 9 6. Två svarsalternativ angivna 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 524 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 65 Loc 773 width 1 MD=0 or GE 9 65(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 1922 1. Bestämd uppfattning 1279 2. Mera tveksam 3 3. Två svarsalternativ angivna 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 525 INFORMERAD OM EU 69 Loc 774 width 1 MD=6 or GE 9 69 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EU? 40 1. Mycket välinformerad 776 2. Ganska välinformerad 742 3. Ganska oinformerad 76 4. Helt oinformerad 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas
VAR 526 SÄKERHETSSAMARBETE-EU 70 Loc 775 width 1 MD=6 or GE 9 70 Inom EU diskuteras en förändring av det utrikes- och säkerhetspolitiska arbetet. Vilken är Din inställning till följande slag av samarbete inom EU? Tycker Du att ... 315 1. Sverige bör delta fullt ut i alla former av säkerhets- och försvarssamarbete inom EU 682 2. Sverige bör enbart delta i konfliktförebyggande och fredsbevarande samarbete inom EU 118 3. Sverige bör inte delta i någon form av EU-samarbete som rör säkerhets- eller försvarsfrågor 31 4. Två svarsalternativ angivna 471 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 86 9. Uppgift saknas
VAR 527 EU - MILJÖN 71 Loc 776 width 1 MD=0 or GE 8 71 Vad anser Du att medlemskapet i EU hittills inneburit för Sverige inom följande områden 71(1) Miljön 7 1. Stor förbättring 170 2. Viss förbättring 799 3. Varken försämring eller förbättring 252 4. Viss försämring 79 5. Stor försämring 275 6. Ingen uppfattning 1 7. Två svarsalternativ angivna 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 528 EU - EKONOMIN 71 Loc 777 width 1 MD=0 or GE 8 71(2) <Medlemskap i EU> Ekonomin <Se F.71 för fullständig frågetext> 23 1. Stor förbättring 272 2. Viss förbättring 605 3. Varken försämring eller förbättring 285 4. Viss försämring 137 5. Stor försämring 259 6. Ingen uppfattning 2 7. Två svarsalternativ angivna 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 529 EU - SYSSELSÄTTNING 71 Loc 778 width 1 MD=0 or GE 8 71(3) <Medlemskap i EU> Sysselsättningen <Se F.71 för fullständig frågetext> 11 1. Stor förbättring 231 2. Viss förbättring 790 3. Varken försämring eller förbättring 180 4. Viss försämring 93 5. Stor försämring 269 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 530 EU - JORDBRUK 71 Loc 779 width 1 MD=0 or GE 8 71(4) <Medlemskap i EU> Jordbruket <Se F.71 för fullständig frågetext> 21 1. Stor förbättring 176 2. Viss förbättring 352 3. Varken försämring eller förbättring 396 4. Viss försämring 309 5. Stor försämring 327 6. Ingen uppfattning 4 7. Två svarsalternativ angivna 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 531 EU - SOCIAL TRYGGHET 71 Loc 780 width 1 MD=0 or GE 8 71(5) <Medlemskap i EU> Sociala tryggheten <Se F.71 för fullständig frågetext> 9 1. Stor förbättring 55 2. Viss förbättring 834 3. Varken försämring eller förbättring 238 4. Viss försämring 84 5. Stor försämring 348 6. Ingen uppfattning 1 7. Två svarsalternativ angivna 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 532 EU - JÄMSTÄLLDHET 71 Loc 781 width 1 MD=0 or GE 8 71(6) <Medlemskap i EU> Jämställdheten mellan män och kvinnor <Se F.71 för fullständig frågetext> 8 1. Stor förbättring 95 2. Viss förbättring 961 3. Varken försämring eller förbättring 116 4. Viss försämring 33 5. Stor försämring 359 6. Ingen uppfattning 1 7. Två svarsalternativ angivna 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 533 EU - MILITÄR SÄKERHET 71 Loc 782 width 1 MD=0 or GE 8 71(7) <Medlemskap i EU> Den militära säkerheten <Se F.71 för fullständig frågetext> 25 1. Stor förbättring 216 2. Viss förbättring 706 3. Varken försämring eller förbättring 146 4. Viss försämring 91 5. Stor försämring 395 6. Ingen uppfattning 2 7. Två svarsalternativ angivna 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 534 EU - SJÄLVSTÄNDIGHET 71 Loc 783 width 1 MD=0 or GE 8 71(8) <Medlemskap i EU> Den nationella självständigheten <Se F.71 för fullständig frågetext> 5 1. Stor förbättring 49 2. Viss förbättring 492 3. Varken försämring eller förbättring 426 4. Viss försämring 354 5. Stor försämring 255 6. Ingen uppfattning 4 7. Två svarsalternativ angivna 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 535 EU - PÅVERKA UTVECKL 71 Loc 784 width 1 MD=0 or GE 8 71(9) <Medlemskap i EU> Möjligheten att påverka utvecklingen i EU <Se F.71 för fullständig frågetext> 73 1. Stor förbättring 399 2. Viss förbättring 485 3. Varken försämring eller förbättring 150 4. Viss försämring 187 5. Stor försämring 281 6. Ingen uppfattning 2 7. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 536 EU - LIVSMEDELSPRIS 71 Loc 785 width 1 MD=0 or GE 8 71(10) <Medlemskap i EU> Prisnivån på livsmedel <Se F.71 för fullständig frågetext> 54 1. Stor förbättring 479 2. Viss förbättring 545 3. Varken försämring eller förbättring 186 4. Viss försämring 108 5. Stor försämring 209 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 537 EU - BROTTSBEKÄMPNING 71 Loc 786 width 1 MD=0 or GE 8 71(11) <Medlemskap i EU> Brottsbekämpningen <Se F.71 för fullständig frågetext> 10 1. Stor förbättring 112 2. Viss förbättring 668 3. Varken försämring eller förbättring 284 4. Viss försämring 204 5. Stor försämring 298 6. Ingen uppfattning 4 7. Två svarsalternativ angivna 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 538 EU - KONKURRENS 71 Loc 787 width 1 MD=0 or GE 8 71(12) <Medlemskap i EU> Företagens konkurrensmöjligheter <Se F.71 för fullständig frågetext> 35 1. Stor förbättring 412 2. Viss förbättring 555 3. Varken försämring eller förbättring 131 4. Viss försämring 51 5. Stor försämring 390 6. Ingen uppfattning 2 7. Två svarsalternativ angivna 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 539 EU - UTBILDNING 71 Loc 788 width 1 MD=0 or GE 8 71(13) <Medlemskap i EU> Högre utbildning/forskning <Se F.71 för fullständig frågetext> 42 1. Stor förbättring 370 2. Viss förbättring 643 3. Varken försämring eller förbättring 55 4. Viss försämring 22 5. Stor försämring 437 6. Ingen uppfattning 2 7. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 540 EU - FLYKTINGAR 71 Loc 789 width 1 MD=0 or GE 8 71(14) <Medlemskap i EU> Invandrare och flyktingar <Se F.71 för fullständig frågetext> 10 1. Stor förbättring 82 2. Viss förbättring 800 3. Varken försämring eller förbättring 165 4. Viss försämring 74 5. Stor försämring 445 6. Ingen uppfattning 2 7. Två svarsalternativ angivna 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 541 EU-PARLAMENTSVAL 1999 72 Loc 790 width 1 MD=0 or GE 9 72 Röstade Du i valet till Europaparlamentet i juni 1999? 1571 1. Ja 1527 5. Nej 237 6. Ej röstberättigad 17 7. Två svarsalternativ angivna 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 120 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 542 PARTIVAL EU-PARLAMENT 72 Loc 791 width 2 MD= 0 or GE 99 72(1) Om Du röstade i Europaparlamentsvalet, vilket parti röstade Du på? 222 01. Vänsterpartiet 440 02. Socialdemokraterna 88 03. Centerpartiet 150 04. Folkpartiet 372 05. Moderaterna 148 06. Kristdemokraterna 107 07. Miljöpartiet 5 08. Annat parti 183 09. Röstade blankt 10 10. Två svarsalternativ angivna 1658 00. Uppgift saknas på delfrågan 120 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 543 EU-PARLAM ANNAT PARTI 72 Loc 793 width 1 MD=9 72(1)a Annat parti <Se F.72(1) för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 3373 5. Ej markerat 120 9. Uppgift saknas
VAR 544 FÖRHÅLLANDE TILL EU 73 Loc 794 width 1 MD=6 or GE 9 73 I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till EU. Vilket av de här förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning? 273 1. Sverige bör så fort som möjligt begära utträde ur EU 222 2. Sverige bör verka att på sikt lämna EU 260 3. Sverige bör vara med i EU, men säga nej till sådana saker som försvarssamarbete, gemensam utrikespolitik och gemensam valuta 306 4. Sverige bör vara med i EU och säga ja till sådana saker som försvarssamarbete, gemensam utrikespolitik och gemensam valuta, men nej till ett förenande av EUs medlemsländer i ett Europas Förenta Stater 156 5. Sverige bör vara med i EU och på sikt säga ja till ett förenande av EUs medlemsländer i ett Europas Förenta Stater 348 7. Jag har ingen bestämd åsikt i frågan 44 8. Två svarsalternativ angivna 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 94 9. Uppgift saknas
VAR 545 STORLEK SV BISTÅND 74 Loc 795 width 1 MD=6 or GE 9 74 Det svenska internationella utvecklingssamarbetet (biståndet) uppgår idag till 0,72 procent av bruttoinkomsten. Tycker Du att storleken på det svenska biståndet bör ökas eller minskas? 228 1. Bör ökas 661 2. Bör vara ungefär som idag 389 3. Bör minskas 84 4. Bör slopas helt 258 5. Ingen uppfattning 7 7. Två svarsalternativ angivna 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 76 9. Uppgift saknas
VAR 546 BISTÅND DEMOKR LÄNDER 75 Loc 796 width 1 MD=0 or GE 8 75 Det finns olika åsikter om svenskt bistånd. Vad tycker Du om följande förslag? 75(1) Sverige bör endast ge bistånd till demokratiska länder 334 1. Mycket bra förslag 392 2. Ganska bra förslag 482 3. Varken bra eller dåligt förslag 226 4. Ganska dåligt förslag 115 5. Mycket dåligt förslag 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 547 BISTÅND HÖJD SKATT 75 Loc 797 width 1 MD=0 or GE 8 75(2) Höja skatten så att vi kan ge mer bistånd <Se F.75 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket bra förslag 49 2. Ganska bra förslag 258 3. Varken bra eller dåligt förslag 446 4. Ganska dåligt förslag 814 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 548 BISTÅND HJÄLPORG 75 Loc 798 width 1 MD=0 or GE 8 75(3) Svenskt bistånd bör i större utsträckning skötas av frivilliga hjälporganisationer <Se F.75 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket bra förslag 465 2. Ganska bra förslag 574 3. Varken bra eller dåligt förslag 276 4. Ganska dåligt förslag 117 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 549 BISTÅND MOTTAGARLAND 75 Loc 799 width 1 MD=0 or GE 8 75(4) Sverige bör inte lägga sig i hur mottagarländerna använder biståndet <Se F.75 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket bra förslag 49 2. Ganska bra förslag 151 3. Varken bra eller dåligt förslag 393 4. Ganska dåligt förslag 931 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 550 BISTÅND SOM LÅN 75 Loc 800 width 1 MD=0 or GE 8 75(5) Biståndet till andra länder bör vara i form av lån som mottagarländerna måste betala tillbaka <Se F.75 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket bra förslag 239 2. Ganska bra förslag 519 3. Varken bra eller dåligt förslag 433 4. Ganska dåligt förslag 226 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 551 BISTÅND SKATTEMEDEL 75 Loc 801 width 1 MD=0 or GE 8 75(6) Svenskt bistånd bör finansieras på frivillig väg, inte med skattemedel <Se F.75 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket bra förslag 286 2. Ganska bra förslag 450 3. Varken bra eller dåligt förslag 391 4. Ganska dåligt förslag 192 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 552 BISTÅND TILL BALTIKUM 75 Loc 802 width 1 MD=0 or GE 8 75(7) Sverige bör öka tillståndet till länderna i Baltikum och östra Europa <Se F.75 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket bra förslag 372 2. Ganska bra förslag 766 3. Varken bra eller dåligt förslag 212 4. Ganska dåligt förslag 143 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 553 BISTÅND KATASTROF 75 Loc 803 width 1 MD=0 or GE 8 75(8) Biståndet bör uteslutande användas till snabba hjälpinsatser vid akuta svält- eller naturkatastrofer <Se F.75 för fullständig frågetext> 265 1. Mycket bra förslag 466 2. Ganska bra förslag 385 3. Varken bra eller dåligt förslag 337 4. Ganska dåligt förslag 128 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 554 BISTÅND FLYKTING HEM 75 Loc 804 width 1 MD=0 or GE 8 75(9) Använd mer biståndsmedel för att hjälpa flyktingar att återvända hem <Se F.75 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket bra förslag 752 2. Ganska bra förslag 352 3. Varken bra eller dåligt förslag 73 4. Ganska dåligt förslag 45 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 555 BISTÅND UTJÄMNING 75 Loc 805 width 1 MD=0 or GE 8 75(910) Använd mer biståndsmedel för att jämna ut skillnaderna mellan fattiga och rika i mottagarländerna <Se F.75 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket bra förslag 389 2. Ganska bra förslag 563 3. Varken bra eller dåligt förslag 231 4. Ganska dåligt förslag 191 5. Mycket dåligt förslag 3 6. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 95 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 556 ALLIANSFRI POLITIK 76 Loc 806 width 1 MD=0 or GE 8 76 Hur ställer Du Dig till följande förslag som bland annat gäller svensk utrikes- och säkerhetspolitik? 76(1) Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig 579 1. Mycket bra förslag 483 2. Ganska bra förslag 354 3. Varken bra eller dåligt förslag 80 4. Ganska dåligt förslag 42 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 557 MEDLEMSKAP I NATO 76 Loc 807 width 1 MD=0 or GE 8 76(2) Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.76 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket bra förslag 174 2. Ganska bra förslag 518 3. Varken bra eller dåligt förslag 357 4. Ganska dåligt förslag 368 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 558 MINSKA FÖRSVARSUTGIFT 76 Loc 808 width 1 MD=0 or GE 8 76(3) Minska försvarsutgifterna <Se F.76 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket bra förslag 350 2. Ganska bra förslag 578 3. Varken bra eller dåligt förslag 310 4. Ganska dåligt förslag 148 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 559 FÖRSVARSSAMARBETE EU 76 Loc 809 width 1 MD=0 or GE 8 76(4) Sverige bör deltaga i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU <Se F.76 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket bra förslag 387 2. Ganska bra förslag 554 3. Varken bra eller dåligt förslag 258 4. Ganska dåligt förslag 207 5. Mycket dåligt förslag 5 6. Två svarsalternativ angivna 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 560 AVSKAFFA VÄRNPLIKTEN 76 Loc 810 width 1 MD=0 or GE 8 76(5) Avskaffa de allmänna värnplikten i Sverige <Se F.76 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket bra förslag 211 2. Ganska bra förslag 381 3. Varken bra eller dåligt förslag 462 4. Ganska dåligt förslag 380 5. Mycket dåligt förslag 1 6. Två svarsalternativ angivna 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 561 FÖRBUD VAPENEXPORT 76 Loc 811 width 1 MD=0 or GE 8 76(6) Sverige bör införa totalförbud mot export av vapen <Se F.76 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket bra förslag 240 2. Ganska bra förslag 410 3. Varken bra eller dåligt förslag 344 4. Ganska dåligt förslag 291 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 562 FN FREDSBEVARANDE 76 Loc 812 width 1 MD=0 or GE 8 76(7) Sverige bör deltaga i FN:s fredsbevarande operationer även om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.76 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket bra förslag 549 2. Ganska bra förslag 505 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 75 5. Mycket dåligt förslag 3 6. Två svarsalternativ angivna 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 563 INT TVISTEFRÅGOR 76 Loc 813 width 1 MD=0 or GE 8 76(8) Sverige bör undvika att ta ställning i internationella tvistefrågor där svenska intressen inte direkt är berörda <Se F.76 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket bra förslag 327 2. Ganska bra förslag 549 3. Varken bra eller dåligt förslag 356 4. Ganska dåligt förslag 160 5. Mycket dåligt förslag 4 6. Två svarsalternativ angivna 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 564 SVERIGES FÖRSVAR 76 Loc 814 width 1 MD=0 or GE 8 76(9) Sveriges försvar bör i första hand bestå <Se F.76 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket bra förslag 458 2. Ganska bra förslag 587 3. Varken bra eller dåligt förslag 196 4. Ganska dåligt förslag 77 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 565 FLYKTINGKVOT 76 Loc 815 width 1 MD=0 or GE 8 76(10) Sveriges bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.76 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket bra förslag 192 2. Ganska bra förslag 478 3. Varken bra eller dåligt förslag 417 4. Ganska dåligt förslag 413 5. Mycket dåligt förslag 5 6. Två svarsalternativ angivna 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 566 INTEGRATIONSPOLITIK 76 Loc 816 width 1 MD=0 or GE 8 76(11) Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att anpassa sig till svensk kultur och tradition <Se F.76 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket bra förslag 621 2. Ganska bra förslag 378 3. Varken bra eller dåligt förslag 102 4. Ganska dåligt förslag 59 5. Mycket dåligt förslag 3 6. Två svarsalternativ angivna 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 567 MÅNGKULTURELLT SAMH 76 Loc 817 width 1 MD=0 or GE 8 76(12) Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor med andra religioner och levnadssätt <Se F.76 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket bra förslag 354 2. Ganska bra förslag 540 3. Varken bra eller dåligt förslag 225 4. Ganska dåligt förslag 170 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 568 EU-MEDLEM BULGARIEN 77 Loc 818 width 1 MD=0 or GE 8 77 Enligt Din uppfattning, vilka av dessa länder bör bli medlemmar i EU och i så fall när? 77(1) Bulgarien 124 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 162 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 148 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 93 4. Bör ej bli medlem i EU 896 5. Ingen uppfattning 1 6. Två svarsalternativ angivna 271 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 569 EU-MEDLEM ESTLAND 77 Loc 819 width 1 MD=0 or GE 8 77(2) <Medlemskap i EU> Estland <Se F.77 för fullständig frågetext> 329 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 182 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 84 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 62 4. Bör ej bli medlem i EU 771 5. Ingen uppfattning 5 6. Två svarsalternativ angivna 262 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 570 EU-MEDLEM LETTLAND 77 Loc 820 width 1 MD=0 or GE 8 77(3) <Medlemskap i EU> Lettland <Se F.77 för fullständig frågetext> 305 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 192 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 96 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 60 4. Bör ej bli medlem i EU 778 5. Ingen uppfattning 4 6. Två svarsalternativ angivna 260 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 571 EU-MEDLEM LITAUEN 77 Loc 821 width 1 MD=0 or GE 8 77(4) <Medlemskap i EU> Litauen <Se F.77 för fullständig frågetext> 291 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 191 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 97 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 65 4. Bör ej bli medlem i EU 785 5. Ingen uppfattning 4 6. Två svarsalternativ angivna 262 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 572 EU-MEDLEM POLEN 77 Loc 822 width 1 MD=0 or GE 8 77(5) <Medlemskap i EU> Polen <Se F.77 för fullständig frågetext> 318 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 176 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 82 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 63 4. Bör ej bli medlem i EU 780 5. Ingen uppfattning 7 6. Två svarsalternativ angivna 269 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 573 EU-MEDLEM RYSSLAND 77 Loc 823 width 1 MD=0 or GE 8 77(6) <Medlemskap i EU> Ryssland <Se F.77 för fullständig frågetext> 89 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 119 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 149 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 237 4. Bör ej bli medlem i EU 818 5. Ingen uppfattning 5 6. Två svarsalternativ angivna 278 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 574 EU-MEDLEM SLOVENIEN 77 Loc 824 width 1 MD=0 or GE 8 77(7) <Medlemskap i EU> Slovenien <Se F.77 för fullständig frågetext> 179 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 175 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 126 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 84 4. Bör ej bli medlem i EU 848 5. Ingen uppfattning 2 6. Två svarsalternativ angivna 281 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 575 EU-MEDLEM TJECKIEN 77 Loc 825 width 1 MD=0 or GE 8 77(8) <Medlemskap i EU> Tjeckien <Se F.77 för fullständig frågetext> 251 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 177 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 110 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 65 4. Bör ej bli medlem i EU 822 5. Ingen uppfattning 2 6. Två svarsalternativ angivna 268 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 576 EU-MEDLEM TURKIET 77 Loc 826 width 1 MD=0 or GE 8 77(9) <Medlemskap i EU> Turkiet <Se F.77 för fullständig frågetext> 102 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 114 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 132 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 241 4. Bör ej bli medlem i EU 825 5. Ingen uppfattning 2 6. Två svarsalternativ angivna 279 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 577 EU-MEDLEM UNGERN 77 Loc 827 width 1 MD=0 or GE 8 77(10) <Medlemskap i EU> Ungern <Se F.77 för fullständig frågetext> 257 1. Bör bli medlem i EU under de närmaste fem åren 171 2. Bör bli medlem i EU om fem till tio år 98 3. Bör bli medlem i EU tidigast om tio år 62 4. Bör ej bli medlem i EU 833 5. Ingen uppfattning 3 6. Två svarsalternativ angivna 271 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 578 EU BÖR EJ UTVIDGAS 77 Loc 828 width 1 MD=8 or GE 9 77(11) <Medlemskap i EU> EU bör inte utvidgas <Se F.77 för fullständig frågetext> 436 1. Markerat 1259 5. Ej markerat 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 579 OMDÖME FRANSMÄN 78 Loc 829 width 2 MD= 0 or GE 96 78 Var skulle Du personligen placera följande nationaliteter på nedanstående skala? 78(1) Fransmän 22 01. Ogillar starkt 18 02. 32 03. 49 04. 61 05. 653 06. Varken gillar eller ogillar 87 07. 83 08. 128 09. 26 10. 67 11. Gillar starkt 17 13. Två svarsalternativ angivna 427 88. Ingen uppfattning 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 580 OMDÖME POLACKER 78 Loc 831 width 2 MD= 0 or GE 96 78(2) <Inställning till olika nationaliteter> Polacker <Se F.78 för fullständig frågetext> 37 01. Ogillar starkt 28 02. 58 03. 69 04. 51 05. 683 06. Varken gillar eller ogillar 67 07. 67 08. 48 09. 10 10. 37 11. Gillar starkt 10 13. Två svarsalternativ angivna 498 88. Ingen uppfattning 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 581 OMDÖME RYSSAR 78 Loc 833 width 2 MD= 0 or GE 96 78(3) <Inställning till olika nationaliteter> Ryssar <Se F.78 för fullständig frågetext> 74 01. Ogillar starkt 36 02. 78 03. 87 04. 75 05. 613 06. Varken gillar eller ogillar 52 07. 49 08. 36 09. 14 10. 40 11. Gillar starkt 21 13. Två svarsalternativ angivna 491 88. Ingen uppfattning 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 582 OMDÖME BRITTER 78 Loc 835 width 2 MD= 0 or GE 96 78(4) <Inställning till olika nationaliteter> Britter <Se F.78 för fullständig frågetext> 8 01. Ogillar starkt 6 02. 11 03. 20 04. 26 05. 485 06. Varken gillar eller ogillar 119 07. 177 08. 210 09. 102 10. 112 11. Gillar starkt 17 13. Två svarsalternativ angivna 368 88. Ingen uppfattning 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 583 OMDÖME SVENSKAR 78 Loc 837 width 2 MD= 0 or GE 96 78(5) <Inställning till olika nationaliteter> Svenskar <Se F.78 för fullständig frågetext> 5 01. Ogillar starkt 3 02. 3 03. 7 04. 7 05. 351 06. Varken gillar eller ogillar 66 07. 139 08. 277 09. 184 10. 327 11. Gillar starkt 11 13. Två svarsalternativ angivna 287 88. Ingen uppfattning 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 584 OMDÖME TJECKER 78 Loc 839 width 2 MD= 0 or GE 96 78(6) <Inställning till olika nationaliteter> Tjecker <Se F.78 för fullständig frågetext> 15 01. Ogillar starkt 10 02. 33 03. 36 04. 34 05. 713 06. Varken gillar eller ogillar 71 07. 58 08. 62 09. 18 10. 42 11. Gillar starkt 13 13. Två svarsalternativ angivna 555 88. Ingen uppfattning 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 585 OMDÖME TYSKAR 78 Loc 841 width 2 MD= 0 or GE 96 78(7) <Inställning till olika nationaliteter> Tyskar <Se F.78 för fullständig frågetext> 50 01. Ogillar starkt 37 02. 74 03. 96 04. 111 05. 518 06. Varken gillar eller ogillar 113 07. 103 08. 87 09. 36 10. 47 11. Gillar starkt 14 13. Två svarsalternativ angivna 375 88. Ingen uppfattning 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 586 OMDÖME UNGRARE 78 Loc 843 width 2 MD= 0 or GE 96 78(8) <Inställning till olika nationaliteter> Ungrare <Se F.78 för fullständig frågetext> 20 01. Ogillar starkt 7 02. 31 03. 29 04. 39 05. 704 06. Varken gillar eller ogillar 71 07. 69 08. 62 09. 26 10. 44 11. Gillar starkt 19 13. Två svarsalternativ angivna 545 88. Ingen uppfattning 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 587 OMDÖME AMERIKANER 78 Loc 845 width 2 MD= 0 or GE 96 78(9) <Inställning till olika nationaliteter> Amerikaner <Se F.78 för fullständig frågetext> 21 01. Ogillar starkt 13 02. 25 03. 30 04. 59 05. 499 06. Varken gillar eller ogillar 123 07. 159 08. 171 09. 84 10. 101 11. Gillar starkt 9 13. Två svarsalternativ angivna 369 88. Ingen uppfattning 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 588 OMDÖME ÖSTERRIKARE 78 Loc 847 width 2 MD= 0 or GE 96 78(10) <Inställning till olika nationaliteter> Österrikare <Se F.78 för fullständig frågetext> 9 01. Ogillar starkt 11 02. 14 03. 27 04. 31 05. 614 06. Varken gillar eller ogillar 99 07. 112 08. 126 09. 68 10. 72 11. Gillar starkt 7 13. Två svarsalternativ angivna 475 88. Ingen uppfattning 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 108 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 589 TURIST I POLEN 79 Loc 849 width 1 MD=0 or GE 8 79 Har Du någon gång varit i kontakt med Polen? 79(1) Har Du varit i Polen som turist? 231 1. Ja 1481 5. Nej 10 6. Vet ej 9 7. Två svarsalternativ angivna 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 590 ARBETE I POLEN 79 Loc 850 width 1 MD=0 or GE 8 79(2) Har Du varit i Polen i Ditt arbete? <Se F.79 för fullständig frågetext> 66 1. Ja 1637 5. Nej 10 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 591 BEKANTA I POLEN 79 Loc 851 width 1 MD=0 or GE 8 79(3) Har Du några polska vänner eller bekanta som bor i Polen? <Se F.79 för fullständig frågetext> 144 1. Ja 1546 5. Nej 16 6. Vet ej 9 7. Två svarsalternativ angivna 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 592 POLSK VÄN I SVERIGE 79 Loc 852 width 1 MD=0 or GE 8 79(4) Har Du några polska vänner eller bekanta som bor i Sverige? <Se F.79 för fullständig frågetext> 472 1. Ja 1215 5. Nej 23 6. Vet ej 7 7. Två svarsalternativ angivna 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 593 KÄNNEDOM OM POLEN 79 Loc 853 width 1 MD=0 or GE 8 79(5) Har Du läst någon bok eller sett något TV-program som handlar om Polen? <Se F.79 för fullständig frågetext> 741 1. Ja 835 5. Nej 139 6. Vet ej 4 7. Två svarsalternativ angivna 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 594 NYHETER OM POLEN 79 Loc 854 width 1 MD=0 or GE 8 79(6) Följer Du regelbundet nyheter om Polen? <Se F.79 för fullständig frågetext> 96 1. Ja 1561 5. Nej 57 6. Vet ej 1 7. Två svarsalternativ angivna 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 8. Frågan ej ställd i brun enkät 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 595 TYPISK SVENSK,1 80 Loc 855 width 200 alphabetic 80 Hur skulle Du beskriva en typisk svensk? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 596 TYPISK SVENSK, 2 80 Loc 1055 width 1 MD=6 or GE 9 80(1) Ingen uppfattning <Se F.80 för fullständig frågetext> 1031 1. Markerat 667 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 102 9. Uppgift saknas
VAR 597 TYPISK POLACK,1 80 Loc 1056 width 200 alphabetic 80(A) Hur skulle Du beskriva en typisk polack? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 598 TYPISK POLACK, 2 80 Loc 1256 width 1 MD=6 or GE 9 80A(1) Ingen uppfattning <Se F.80(A) för fullständig frågetext> 1437 1. Markerat 261 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 102 9. Uppgift saknas
VAR 599 POLEN STARK TILLVÄXT 81 Loc 1257 width 2 MD= 0 or GE 96 81 Här följer ett antal påståenden om Polen. Hur väl anser Du att påståendena stämmer? 81(1) Polen är ett land där: Det finns en stark ekonomisk tillväxt 44 01. Helt felaktigt påstående 16 02. 47 03. 58 04. 40 05. 119 06. 79 07. 122 08. 124 09. 40 10. 140 11. Helt riktigt påstående 13 12. Två svarsalternativ angivna 846 88. Ingen uppfattning 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 600 POLEN BYRÅKRATI 81 Loc 1259 width 2 MD= 0 or GE 96 81(2) Polen är ett land där: Byråkratin försvårar människors dagliga liv <Se F.81 för fullständig frågetext> 11 01. Helt felaktigt påstående 4 02. 17 03. 28 04. 36 05. 119 06. 66 07. 131 08. 135 09. 43 10. 113 11. Helt riktigt påstående 10 12. Två svarsalternativ angivna 973 88. Ingen uppfattning 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 601 POLEN ARBETSLIV 81 Loc 1261 width 2 MD= 0 or GE 96 81(3) Polen är ett land där: Arbetslivet är välorganiserat <Se F.81 för fullständig frågetext> 56 01. Helt felaktigt påstående 45 02. 114 03. 120 04. 96 05. 124 06. 41 07. 30 08. 16 09. 13 10. 4 11. Helt riktigt påstående 8 12. Två svarsalternativ angivna 1016 88. Ingen uppfattning 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 602 POLEN KORRUPTION 81 Loc 1263 width 2 MD= 0 or GE 96 81(4) Polen är ett land där: Korruption är allmänt utbredd <Se F.81 för fullständig frågetext> 8 01. Helt felaktigt påstående 17 02. 32 03. 39 04. 57 05. 90 06. 71 07. 104 08. 120 09. 62 10. 89 11. Helt riktigt påstående 9 12. Två svarsalternativ angivna 984 88. Ingen uppfattning 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 603 POLEN DEMOKRATI 81 Loc 1265 width 2 MD= 0 or GE 96 81(5) Polen är ett land där: Den politiska demokratin fungerar väl <Se F.81 för fullständig frågetext> 50 01. Helt felaktigt påstående 37 02. 74 03. 79 04. 76 05. 170 06. 72 07. 59 08. 35 09. 12 10. 13 11. Helt riktigt påstående 12 12. Två svarsalternativ angivna 991 88. Ingen uppfattning 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 604 POLEN POLITIKER 81 Loc 1267 width 2 MD= 0 or GE 96 81(6) Polen är ett land där: Politiker är inkompetenta <Se F.81 för fullständig frågetext> 23 01. Helt felaktigt påstående 16 02. 52 03. 62 04. 40 05. 158 06. 56 07. 40 08. 36 09. 17 10. 31 11. Helt riktigt påstående 14 12. Två svarsalternativ angivna 1136 88. Ingen uppfattning 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 605 POLEN RÄTTIGHETER 81 Loc 1269 width 2 MD= 0 or GE 96 81(7) Polen är ett land där: Medborgerliga rättigheter respekteras <Se F.81 för fullständig frågetext> 40 01. Helt felaktigt påstående 30 02. 80 03. 80 04. 71 05. 158 06. 70 07. 59 08. 55 09. 12 10. 16 11. Helt riktigt påstående 9 12. Två svarsalternativ angivna 996 88. Ingen uppfattning 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 606 POLEN KATOLSK KYRKA 81 Loc 1271 width 2 MD= 0 or GE 96 81(8) Polen är ett land där: Katolska kyrkan har stort inflytande <Se F.81 för fullständig frågetext> 4 01. Helt felaktigt påstående 2 02. 6 03. 5 04. 10 05. 56 06. 38 07. 110 08. 193 09. 106 10. 243 11. Helt riktigt påstående 11 12. Två svarsalternativ angivna 897 88. Ingen uppfattning 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 607 POLEN MARKNADSEKONOMI 81 Loc 1273 width 2 MD= 0 or GE 96 81(9) Polen är ett land där: Marknadsekonomin fungerar bra <Se F.81 för fullständig frågetext> 31 01. Helt felaktigt påstående 39 02. 64 03. 72 04. 59 05. 155 06. 66 07. 72 08. 39 09. 15 10. 22 11. Helt riktigt påstående 8 12. Två svarsalternativ angivna 1040 88. Ingen uppfattning 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 98 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 608 SVERIGE TILLVÄXT 82 Loc 1275 width 2 MD= 0 or GE 96 82 Hur väl anser Du att samma påståendena stämmer för Sverige? 82(1) Sverige är ett land där: Det finns en stark ekonomisk tillväxt 35 01. Helt felaktigt påstående 16 02. 43 03. 73 04. 68 05. 294 06. 177 07. 274 08. 236 09. 94 10. 200 11. Helt riktigt påstående 19 12. Två svarsalternativ angivna 157 88. Ingen uppfattning 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 609 SVERIGE BYRÅKRATI 82 Loc 1277 width 2 MD= 0 or GE 96 82(2) Sverige är ett land där: Byråkratin försvårar människors dagliga liv <Se F.82 för fullständig frågetext> 40 01. Helt felaktigt påstående 30 02. 79 03. 92 04. 69 05. 216 06. 135 07. 211 08. 214 09. 114 10. 284 11. Helt riktigt påstående 35 12. Två svarsalternativ angivna 172 88. Ingen uppfattning 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 610 SVERIGE ARBETSLIV 82 Loc 1279 width 2 MD= 0 or GE 96 82(3) Sverige är ett land där: Arbetslivet är välorganiserat <Se F.82 för fullständig frågetext> 44 01. Helt felaktigt påstående 12 02. 37 03. 43 04. 53 05. 222 06. 146 07. 260 08. 323 09. 196 10. 169 11. Helt riktigt påstående 22 12. Två svarsalternativ angivna 156 88. Ingen uppfattning 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 611 SVERIGE KORRUPTION 82 Loc 1281 width 2 MD= 0 or GE 96 82(4) Sverige är ett land där: Korruption är allmänt utbredd <Se F.82 för fullständig frågetext> 237 01. Helt felaktigt påstående 211 02. 257 03. 160 04. 95 05. 177 06. 76 07. 48 08. 31 09. 16 10. 37 11. Helt riktigt påstående 20 12. Två svarsalternativ angivna 320 88. Ingen uppfattning 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 612 SVERIGE DEMOKRATI 82 Loc 1283 width 2 MD= 0 or GE 96 82(5) Sverige är ett land där: Den politiska demokratin fungerar väl <Se F.82 för fullständig frågetext> 78 01. Helt felaktigt påstående 30 02. 76 03. 80 04. 102 05. 289 06. 153 07. 203 08. 220 09. 150 10. 113 11. Helt riktigt påstående 20 12. Två svarsalternativ angivna 170 88. Ingen uppfattning 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 613 SVERIGE POLITIKER 82 Loc 1285 width 2 MD= 0 or GE 96 82(6) Sverige är ett land där: Politiker är inkompetenta <Se F.82 för fullständig frågetext> 88 01. Helt felaktigt påstående 100 02. 137 03. 145 04. 99 05. 265 06. 126 07. 151 08. 156 09. 64 10. 128 11. Helt riktigt påstående 16 12. Två svarsalternativ angivna 205 88. Ingen uppfattning 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 614 SVERIGE RÄTTIGHETER 82 Loc 1287 width 2 MD= 0 or GE 96 82(7) Sverige är ett land där: Medborgerliga rättigheter respekteras <Se F.82 för fullständig frågetext> 63 01. Helt felaktigt påstående 24 02. 38 03. 73 04. 77 05. 229 06. 121 07. 196 08. 302 09. 230 10. 167 11. Helt riktigt påstående 23 12. Två svarsalternativ angivna 140 88. Ingen uppfattning 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 615 SVERIGE SVENSK KYRKA 82 Loc 1289 width 2 MD= 0 or GE 96 82(8) Sverige är ett land där: Svenska kyrkan har stort inflytande <Se F.82 för fullständig frågetext> 249 01. Helt felaktigt påstående 234 02. 224 03. 183 04. 100 05. 240 06. 59 07. 49 08. 51 09. 14 10. 33 11. Helt riktigt påstående 20 12. Två svarsalternativ angivna 230 88. Ingen uppfattning 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 616 SVERIGE MARKN.EKONOMI 82 Loc 1291 width 2 MD= 0 or GE 96 82(9) Sverige är ett land där: Marknadsekonomin fungerar bra <Se F.82 för fullständig frågetext> 51 01. Helt felaktigt påstående 17 02. 35 03. 42 04. 69 05. 302 06. 147 07. 206 08. 262 09. 134 10. 116 11. Helt riktigt påstående 15 12. Två svarsalternativ angivna 291 88. Ingen uppfattning 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 92 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 617 FÖR POLEN I EU 1 83 Loc 1293 width 200 alphabetic 83 Vilka är enligt Din uppfattning de viktigaste skälen/argumenten för ett polskt EU-inträde? (Ange högst två skäl/argument) Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 618 FÖR POLEN I EU 2 83 Loc 1493 width 1 MD=6 or GE 9 83(1) Ingen uppfattning <Se F.83 för fullständig frågetext> 1421 1. Markerat 214 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 165 9. Uppgift saknas
VAR 619 MOT POLEN I EU 1 84 Loc 1494 width 200 alphabetic 84 Vilka är enligt Din uppfattning de viktigaste skälen/argumenten mot ett polskt EU-inträde? (Ange högst två skäl/argument) Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 620 MOT POLEN I EU 2 84 Loc 1694 width 1 MD=6 or GE 9 84(1) Ingen uppfattning <Se F.84 för fullständig frågetext> 1488 1. Markerat 146 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 166 9. Uppgift saknas
VAR 621 KÄRNKRAFT ENERGIKÄLLA 85 Loc 1695 width 1 MD=6 or GE 9 85 Vad är Din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige? 273 1. Avveckla kärnkraften senast till år 2010 578 2. Avveckla kärnkraften, men använd de 12 kärnkraftsreaktorerna vi har tills de har tjänat ut 331 3. Använd kärnkraften och förnya de 12 reaktorerna vi har efterhand så att Sverige i framtiden har 12 reaktorer i drift 115 4. Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer än 12 i framtiden 26 5. Två svarsalternativ angivna 290 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 90 9. Uppgift saknas
VAR 622 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 86 Loc 1696 width 2 MD= 0 or GE 96 86 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 86(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige 388 01. Mycket liten risk 268 02. 292 03. 122 04. 213 05. 56 06. 78 07. 73 08. 34 09. 68 10. Mycket stor risk 4 11. Två svarsalternativ angivna 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 82 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 623 RISK AVFALLSHANTERING 86 Loc 1698 width 2 MD= 0 or GE 96 86(2) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.86 för fullständig frågetext> 318 01. Mycket liten risk 185 02. 204 03. 124 04. 234 05. 90 06. 101 07. 108 08. 62 09. 166 10. Mycket stor risk 4 11. Två svarsalternativ angivna 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 82 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 624 RISK FLER ATOMVAPEN 86 Loc 1700 width 2 MD= 0 or GE 96 86(3) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen <Se F.86 för fullständig frågetext> 188 01. Mycket liten risk 148 02. 143 03. 103 04. 261 05. 107 06. 144 07. 159 08. 76 09. 244 10. Mycket stor risk 3 11. Två svarsalternativ angivna 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 82 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 625 RISK ÖSTEUROPA 86 Loc 1702 width 2 MD= 0 or GE 96 86(4) Hur stor är risken för att länderna i Östeuropa inte kan hantera sina kärnkraftverk och sitt kärnavfall på ett säkert sätt <Se F.86 för fullständig frågetext> 15 01. Mycket liten risk 9 02. 23 03. 22 04. 103 05. 67 06. 128 07. 254 08. 254 09. 721 10. Mycket stor risk 7 11. Två svarsalternativ angivna 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 82 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 626 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 87 Loc 1704 width 1 MD=0 or GE 6 87 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? 87(1) Miljöorganisationer 211 1. Mycket stort 808 2. Ganska stort 422 3. Ganska litet 138 4. Mycket litet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 627 FÖRTROENDE KÄRNKRAFT 87 Loc 1705 width 1 MD=0 or GE 6 87(2) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Kärnkraftsindustrin <Se F.87 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket stort 695 2. Ganska stort 555 3. Ganska litet 192 4. Mycket litet 3 5. Två svarsalternativ angivna 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 628 FÖRTROENDE REGERINGEN 87 Loc 1706 width 1 MD=0 or GE 6 87(3) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Regeringen <Se F.87 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket stort 621 2. Ganska stort 710 3. Ganska litet 198 4. Mycket litet 3 5. Två svarsalternativ angivna 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 629 FÖRTROENDE FORSKARE 87 Loc 1707 width 1 MD=0 or GE 6 87(4) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Forskare <Se F.87 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket stort 920 2. Ganska stort 206 3. Ganska litet 39 4. Mycket litet 1 5. Två svarsalternativ angivna 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 630 FÖRTROENDE JOURNALIST 87 Loc 1708 width 1 MD=0 or GE 6 87(5) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Journalister <Se F.87 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket stort 424 2. Ganska stort 764 3. Ganska litet 334 4. Mycket litet 2 5. Två svarsalternativ angivna 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 631 FÖRTROENDE MYNDIGHET 87 Loc 1709 width 1 MD=0 or GE 6 87(6) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Statliga myndigheter <Se F.87 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket stort 700 2. Ganska stort 692 3. Ganska litet 153 4. Mycket litet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 632 FÖRTROENDE STYRELSE 87 Loc 1710 width 1 MD=0 or GE 6 87(7) <Förtroende energi och kärnkraftsinformation> Kommunstyrelsen i den kommun där Du bor <Se F.87 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort 528 2. Ganska stort 739 3. Ganska litet 275 4. Mycket litet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 633 START AVVECKLING 88 Loc 1711 width 1 MD=6 or GE 9 88 Det har diskuterats när kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas i Sverige. Enligt Din åsikt, när bör avvecklingen av kärnkraften inledas? 219 1. Omedelbart 225 2. Någon gång under perioden 1999-2002 389 3. Avvecklingen bör starta senare 438 4. Kärnkraften bör inte avvecklas 11 5. Två svarsalternativ angivna 352 8. Ingen bestämd åsikt i frågan 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 69 9. Uppgift saknas
VAR 634 SAMHÄLLE-VATTENKRAFT 89 Loc 1712 width 1 MD=0 or GE 8 89 El och värme kan framställas ur olika energikällor. När det gäller svensk energiproduktion, hur bra eller dåliga tycker Du nedanstående energikällor är för samhällets och hushållens ekonomi, för miljön respektive för människors liv och hälsa? 89a(1) För samhällets och hushållens ekonomi - Vattenkraft 1261 1. Bra 67 5. Dålig 259 6. Ingen uppfattning 1 7. Två svarsalternativ angivna 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 635 SAMHÄLLE-VINDKRAFT 89 Loc 1713 width 1 MD=0 or GE 8 89a(2) För samhällets och hushållens ekonomi - Vindkraft <Se F.89 för fullständig frågetext> 1010 1. Bra 252 5. Dålig 315 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 636 SAMHÄLLE-SOLENERGI 89 Loc 1714 width 1 MD=0 or GE 8 89a(3) För samhällets och hushållens ekonomi - Solenergi <Se F.89 för fullständig frågetext> 1010 1. Bra 242 5. Dålig 319 6. Ingen uppfattning 4 7. Två svarsalternativ angivna 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 637 SAMHÄLLE-KÄRNKRAFT 89 Loc 1715 width 1 MD=0 or GE 8 89a(4) För samhällets och hushållens ekonomi - Kärnkraft <Se F.89 för fullständig frågetext> 920 1. Bra 358 5. Dålig 281 6. Ingen uppfattning 5 7. Två svarsalternativ angivna 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 638 SAMHÄLLE-BIOBRÄNSLE 89 Loc 1716 width 1 MD=0 or GE 8 89a(5) För samhällets och hushållens ekonomi - Biobränslen <Se F.89 för fullständig frågetext> 612 1. Bra 342 5. Dålig 600 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 639 SAMHÄLLE-NATURGAS 89 Loc 1717 width 1 MD=0 or GE 8 89a(6) För samhällets och hushållens ekonomi - Fossil-/naturgas <Se F.89 för fullständig frågetext> 564 1. Bra 333 5. Dålig 644 6. Ingen uppfattning 1 7. Två svarsalternativ angivna 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 640 SAMHÄLLE-KOL 89 Loc 1718 width 1 MD=0 or GE 8 89a(7) För samhällets och hushållens ekonomi - Kol <Se F.89 för fullständig frågetext> 221 1. Bra 918 5. Dålig 407 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 641 SAMHÄLLE-OLJA 89 Loc 1719 width 1 MD=0 or GE 8 89a(8) För samhällets och hushållens ekonomi - Olja <Se F.89 för fullständig frågetext> 379 1. Bra 820 5. Dålig 353 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 642 MILJÖ-VATTENKRAFT 89 Loc 1720 width 1 MD=0 or GE 8 89b(1) För miljön - Vattenkraft <Se F.89 för fullständig frågetext> 1190 1. Bra 259 5. Dålig 131 6. Ingen uppfattning 1 7. Två svarsalternativ angivna 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 643 MILJÖ-VINDKRAFT 89 Loc 1721 width 1 MD=0 or GE 8 89b(2) För miljön - Vindkraft <Se F.89 för fullständig frågetext> 1401 1. Bra 73 5. Dålig 107 6. Ingen uppfattning 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 644 MILJÖ-SOLENERGI 89 Loc 1722 width 1 MD=0 or GE 8 89b(3) För miljön - Solenergi <Se F.89 för fullständig frågetext> 1451 1. Bra 19 5. Dålig 109 6. Ingen uppfattning 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 645 MILJÖ-KÄRNKRAFT 89 Loc 1723 width 1 MD=0 or GE 8 89b(4) För miljön - Kärnkraft <Se F.89 för fullständig frågetext> 522 1. Bra 774 5. Dålig 251 6. Ingen uppfattning 5 7. Två svarsalternativ angivna 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 646 MILJÖ-BIOBRÄNSLE 89 Loc 1724 width 1 MD=0 or GE 8 89b(5) För miljön - Biobränslen <Se F.89 för fullständig frågetext> 589 1. Bra 482 5. Dålig 476 6. Ingen uppfattning 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 647 MILJÖ-NATURGAS 89 Loc 1725 width 1 MD=0 or GE 8 89b(6) För miljön - Fossil-/naturgas <Se F.89 för fullständig frågetext> 500 1. Bra 494 5. Dålig 537 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 648 MILJÖ-KOL 89 Loc 1726 width 1 MD=0 or GE 8 89b(7) För miljön - Kol <Se F.89 för fullständig frågetext> 41 1. Bra 1304 5. Dålig 211 6. Ingen uppfattning 1 7. Två svarsalternativ angivna 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 649 MILJÖ-OLJA 89 Loc 1727 width 1 MD=0 or GE 8 89b(8) För miljön - Olja <Se F.89 för fullständig frågetext> 68 1. Bra 1269 5. Dålig 214 6. Ingen uppfattning 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 650 HÄLSA-VATTENKRAFT 89 Loc 1728 width 1 MD=0 or GE 8 89c(1) För människors liv och hälsa - Vattenkraft <Se F.89 för fullständig frågetext> 1404 1. Bra 56 5. Dålig 115 6. Ingen uppfattning 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 651 HÄLSA-VINDKRAFT 89 Loc 1729 width 1 MD=0 or GE 8 89c(2) För människors liv och hälsa - Vindkraft <Se F.89 för fullständig frågetext> 1429 1. Bra 25 5. Dålig 116 6. Ingen uppfattning 1 7. Två svarsalternativ angivna 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 652 HÄLSA-SOLENERGI 89 Loc 1730 width 1 MD=0 or GE 8 89c(3) För människors liv och hälsa - Solenergi <Se F.89 för fullständig frågetext> 1433 1. Bra 12 5. Dålig 115 6. Ingen uppfattning 2 7. Två svarsalternativ angivna 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 653 HÄLSA-KÄRNKRAFT 89 Loc 1731 width 1 MD=0 or GE 8 89c(4) För människors liv och hälsa - Kärnkraft <Se F.89 för fullständig frågetext> 389 1. Bra 879 5. Dålig 275 6. Ingen uppfattning 2 7. Två svarsalternativ angivna 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 654 HÄLSA-BIOBRÄNSLE 89 Loc 1732 width 1 MD=0 or GE 8 89c(5) För människors liv och hälsa - Biobränslen <Se F.89 för fullständig frågetext> 562 1. Bra 429 5. Dålig 538 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 655 HÄLSA-NATURGAS 89 Loc 1733 width 1 MD=0 or GE 8 89c(6) För människors liv och hälsa - Fossil-/naturgas <Se F.89 för fullständig frågetext> 475 1. Bra 475 5. Dålig 576 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 656 HÄLSA-KOL 89 Loc 1734 width 1 MD=0 or GE 8 89c(7) För människors liv och hälsa - Kol <Se F.89 för fullständig frågetext> 56 1. Bra 1247 5. Dålig 240 6. Ingen uppfattning 4 7. Två svarsalternativ angivna 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 657 HÄLSA-OLJA 89 Loc 1735 width 1 MD=0 or GE 8 89c(8) För människors liv och hälsa - Olja <Se F.89 för fullständig frågetext> 105 1. Bra 1179 5. Dålig 261 6. Ingen uppfattning 3 7. Två svarsalternativ angivna 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 658 SATSA PÅ VATTENKRAFT 90 Loc 1736 width 1 MD=0 or GE 8 90 Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5-10 åren? 90(1) Vattenkraft 654 1. Satsa mer än idag 708 2. Satsa ungefär som idag 92 3. Satsa mindre än idag 15 4. Helt avstå från energikällan 130 5. Ingen åsikt 3 6. Två svarsalternativ angivna 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 659 SATSA PÅ VINDKRAFT 90 Loc 1737 width 1 MD=0 or GE 8 90(2) <Satsning på energikällor> Vindkraft <Se F.90 för fullständig frågetext> 1184 1. Satsa mer än idag 217 2. Satsa ungefär som idag 54 3. Satsa mindre än idag 22 4. Helt avstå från energikällan 132 5. Ingen åsikt 2 6. Två svarsalternativ angivna 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 660 SATSA PÅ SOLENERGI 90 Loc 1738 width 1 MD=0 or GE 8 90(3) <Satsning på energikällor> Solenergi <Se F.90 för fullständig frågetext> 1232 1. Satsa mer än idag 187 2. Satsa ungefär som idag 33 3. Satsa mindre än idag 13 4. Helt avstå från energikällan 140 5. Ingen åsikt 5 6. Två svarsalternativ angivna 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 661 SATSA PÅ KÄRNKRAFT 90 Loc 1739 width 1 MD=0 or GE 8 90(4) <Satsning på energikällor> Kärnkraft <Se F.90 för fullständig frågetext> 148 1. Satsa mer än idag 536 2. Satsa ungefär som idag 423 3. Satsa mindre än idag 315 4. Helt avstå från energikällan 170 5. Ingen åsikt 5 6. Två svarsalternativ angivna 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 662 SATSA PÅ BIOBRÄNSLE 90 Loc 1740 width 1 MD=0 or GE 8 90(5) <Satsning på energikällor> Biobränsle <Se F.90 för fullständig frågetext> 452 1. Satsa mer än idag 427 2. Satsa ungefär som idag 207 3. Satsa mindre än idag 50 4. Helt avstå från energikällan 448 5. Ingen åsikt 4 6. Två svarsalternativ angivna 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 663 SATSA PÅ NATURGAS 90 Loc 1741 width 1 MD=0 or GE 8 90(6) <Satsning på energikällor> Fossil-/naturgas <Se F.90 för fullständig frågetext> 327 1. Satsa mer än idag 409 2. Satsa ungefär som idag 269 3. Satsa mindre än idag 88 4. Helt avstå från energikällan 490 5. Ingen åsikt 5 6. Två svarsalternativ angivna 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 664 SATSA PÅ KOL 90 Loc 1742 width 1 MD=0 or GE 8 90(7) <Satsning på energikällor> Kol <Se F.90 för fullständig frågetext> 20 1. Satsa mer än idag 145 2. Satsa ungefär som idag 616 3. Satsa mindre än idag 540 4. Helt avstå från energikällan 269 5. Ingen åsikt 6 6. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 665 SATSA PÅ OLJA 90 Loc 1743 width 1 MD=0 or GE 8 90(8) <Satsning på energikällor> Olja <Se F.90 för fullständig frågetext> 24 1. Satsa mer än idag 270 2. Satsa ungefär som idag 759 3. Satsa mindre än idag 287 4. Helt avstå från energikällan 245 5. Ingen åsikt 4 6. Två svarsalternativ angivna 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 666 MILJÖVÄNLIG EL 91 Loc 1744 width 1 MD=6 or GE 9 91 Om Ditt hushåll redan nu har eller i framtiden får möjlighet att välja så kallad miljövänlig el (grön el), hur mycket mer tror Du att Ditt hushåll är villigt att betala för miljövänlig el? 514 1. Inte villigt att betala mer för miljövänlig el än för annan el 326 2. Villigt att betala upp till ca 200kr mer per år för miljövänlig el 320 3. Villigt att betala upp till ca 500kr mer per år för miljövänlig el 147 4. Villigt att betala upp till ca 1000kr mer per år för miljövänlig el 7 5. Två svarsalternativ angivna 309 8. Ingen uppfattning 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 80 9. Uppgift saknas
VAR 667 KOMMUN OLJERAFF 92 Loc 1745 width 1 MD=0 or GE 8 92 Hur ställer Du Dig till en etablering av följande verksamheter i Din egen kommun? 92(1) Oljeraffinaderi 23 1. Mycket positiv 57 2. Ganska positiv 351 3. Varken positiv eller negativ 418 4. Ganska negativ 731 5. Mycket negativ 7 6. Två svarsalternativ angivna 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 668 KOMMUN FARLIGT AVFALL 92 Loc 1746 width 1 MD=0 or GE 8 92(2) <Inställning till etableringen i Din kommun> Anläggning för miljöfarligt avfall <Se F.92 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket positiv 89 2. Ganska positiv 266 3. Varken positiv eller negativ 306 4. Ganska negativ 891 5. Mycket negativ 2 6. Två svarsalternativ angivna 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 669 KOMMUN KÄRNKRAFTVERK 92 Loc 1747 width 1 MD=0 or GE 8 92(3) <Inställning till etableringen i Din kommun> Kärnkraftverk <Se F.92 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket positiv 116 2. Ganska positiv 328 3. Varken positiv eller negativ 224 4. Ganska negativ 849 5. Mycket negativ 7 6. Två svarsalternativ angivna 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 670 KOMMUN VINDKRAFTVERK 92 Loc 1748 width 1 MD=0 or GE 8 92(4) <Inställning till etableringen i Din kommun> Vindkraftverk <Se F.92 för fullständig frågetext> 660 1. Mycket positiv 508 2. Ganska positiv 280 3. Varken positiv eller negativ 87 4. Ganska negativ 52 5. Mycket negativ 10 6. Två svarsalternativ angivna 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 671 KOMMUN HÖGAKT AVFALL 92 Loc 1749 width 1 MD=0 or GE 8 92(5) <Inställning till etableringen i Din kommun> Slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.92 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket positiv 88 2. Ganska positiv 267 3. Varken positiv eller negativ 203 4. Ganska negativ 982 5. Mycket negativ 3 6. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 672 KOMMUN GASNÄT 92 Loc 1750 width 1 MD=0 or GE 8 92(6) <Inställning till etableringen i Din kommun> Gasnät för fossil-/naturgas <Se F.92 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket positiv 233 2. Ganska positiv 634 3. Varken positiv eller negativ 297 4. Ganska negativ 306 5. Mycket negativ 1 6. Två svarsalternativ angivna 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 673 INTRESSE MILJÖFRÅGOR Loc 1751 width 1 MD=6 or GE 9 93 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 206 1. Mycket intresserad 1032 2. Ganska intresserad 372 3. Inte särskilt intresserad 24 4. Inte alls intresserad 5 8. Två svarsalternativ angivna 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 64 9. Uppgift saknas
VAR 674 MILJÖFR - SAMHÄLLSFR 94 Loc 1752 width 2 MD=96 or GE 99 94 Hur viktiga anser Du att miljöfrågorna är, jämfört med andra samhällsfrågor? 13 00. Inte alls lika viktiga som de flesta andra samhällsfrågor 8 01. 20 02. 38 03. 59 04. 747 05. Lika viktiga som de flesta andra samhällsfrågor 125 06. 171 07. 220 08. 70 09. 162 10. Mycket viktigare än de flesta andra samhällsfrågor 6 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 64 99. Uppgift saknas
VAR 675 SÄNKA HASTIGHETEN 95 Loc 1754 width 1 MD=0 or GE 8 95 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 95(1) Sänka hastigheten på vägarna 213 1. Mycket bra förslag 365 2. Ganska bra förslag 428 3. Varken bra eller dåligt förslag 418 4. Ganska dåligt förslag 210 5. Mycket dåligt förslag 3 6. Två svarsalternativ angivna 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 676 LAG OM KÄLLSORTERING 95 Loc 1755 width 1 MD=0 or GE 8 95(2) <Förslag i svenska miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.95 för fullständig frågetext> 292 1. Mycket bra förslag 549 2. Ganska bra förslag 401 3. Varken bra eller dåligt förslag 269 4. Ganska dåligt förslag 112 5. Mycket dåligt förslag 4 6. Två svarsalternativ angivna 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 677 BYGG KOLLEKTIVTRAFIK 95 Loc 1756 width 1 MD=0 or GE 8 95(3) <Förslag i svenska miljödebatten> Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.95 för fullständig frågetext> 514 1. Mycket bra förslag 744 2. Ganska bra förslag 291 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 17 5. Mycket dåligt förslag 3 6. Två svarsalternativ angivna 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 678 MER U-HJÄLP FÖR MILJÖ 95 Loc 1757 width 1 MD=0 or GE 8 95(4) <Förslag i svenska miljödebatten> Öka u-hjälpen om den syftar till en bättre miljö <Se F.95 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket bra förslag 596 2. Ganska bra förslag 544 3. Varken bra eller dåligt förslag 148 4. Ganska dåligt förslag 79 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 679 MILJÖPROJEKT BALTIKUM 95 Loc 1758 width 1 MD=0 or GE 8 95(5) <Förslag i svenska miljödebatten> Sverige skall satsa mer pengar på miljöprojekt i Baltikum <Se F.95 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket bra förslag 605 2. Ganska bra förslag 532 3. Varken bra eller dåligt förslag 181 4. Ganska dåligt förslag 77 5. Mycket dåligt förslag 7 6. Två svarsalternativ angivna 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 680 MILJÖPROJEKT INOM EU 95 Loc 1759 width 1 MD=0 or GE 8 95(6) <Förslag i svenska miljödebatten> Sverige skall satsa mer pengar på miljöprojekt inom EU <Se F.95 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket bra förslag 400 2. Ganska bra förslag 674 3. Varken bra eller dåligt förslag 283 4. Ganska dåligt förslag 142 5. Mycket dåligt förslag 2 6. Två svarsalternativ angivna 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 681 EJ BIL I INNERSTADEN 95 Loc 1760 width 1 MD=0 or GE 8 95(7) <Förslag i svenska miljödebatten> Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.95 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket bra förslag 337 2. Ganska bra förslag 436 3. Varken bra eller dåligt förslag 436 4. Ganska dåligt förslag 269 5. Mycket dåligt förslag 5 6. Två svarsalternativ angivna 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 682 SORTERA SOPOR 96 Loc 1761 width 2 MD=96 or GE 98 96 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till bättre miljö i Din kommun? 96(1) Sortera sopor 50 00. Inte alls beredd att göra 15 01. 34 02. 20 03. 33 04. 139 05. 52 06. 97 07. 213 08. 123 09. 846 10. I mycket hög grad beredd att göra 7 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 16 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 683 ARBETA I MILJÖORG 96 Loc 1763 width 2 MD=96 or GE 98 96(2) <Beredd att göra för bättre miljö> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.96 för fullständig frågetext> 372 00. Inte alls beredd att göra 95 01. 192 02. 148 03. 101 04. 296 05. 112 06. 85 07. 82 08. 30 09. 78 10. I mycket hög grad beredd att göra 24 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 30 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 684 AVSTÅ MILJÖFARLIGT 96 Loc 1765 width 2 MD=96 or GE 98 96(3) <Beredd att göra för bättre miljö> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.96 för fullständig frågetext> 40 00. Inte alls beredd att göra 27 01. 53 02. 66 03. 55 04. 176 05. 97 06. 168 07. 284 08. 191 09. 420 10. I mycket hög grad beredd att göra 10 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 58 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 685 MER SKATT FÖR MILJÖ 96 Loc 1767 width 2 MD=96 or GE 98 96(4) <Beredd att göra för bättre miljö> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.96 för fullständig frågetext> 349 00. Inte alls beredd att göra 101 01. 138 02. 114 03. 99 04. 291 05. 149 06. 122 07. 98 08. 49 09. 105 10. I mycket hög grad beredd att göra 7 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 23 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 686 KOMPOSTERA 96 Loc 1769 width 2 MD=96 or GE 98 96(5) <Beredd att göra för bättre miljö> Kompostera <Se F.96 för fullständig frågetext> 119 00. Inte alls beredd att göra 40 01. 60 02. 44 03. 42 04. 166 05. 69 06. 121 07. 211 08. 151 09. 599 10. I mycket hög grad beredd att göra 6 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 17 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 687 LÄMNA MILJÖFAR AVFALL 96 Loc 1771 width 2 MD=96 or GE 98 96(6) <Beredd att göra för bättre miljö> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.96 för fullständig frågetext> 22 00. Inte alls beredd att göra 10 01. 8 02. 14 03. 19 04. 69 05. 32 06. 98 07. 183 08. 187 09. 972 10. I mycket hög grad beredd att göra 7 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 24 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 688 MINSKA BILÅKANDET 96 Loc 1773 width 2 MD=96 or GE 98 96(7) <Beredd att göra för bättre miljö> Minska bilåkandet <Se F.96 för fullständig frågetext> 226 00. Inte alls beredd att göra 72 01. 99 02. 92 03. 61 04. 307 05. 132 06. 148 07. 150 08. 67 09. 261 10. I mycket hög grad beredd att göra 10 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 20 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 689 SPARA ENERGI I HEMMET 96 Loc 1775 width 2 MD=96 or GE 98 96(8) <Beredd att göra för bättre miljö> Spara energi i hemmet <Se F.96 för fullständig frågetext> 53 00. Inte alls beredd att göra 20 01. 40 02. 47 03. 48 04. 217 05. 121 06. 201 07. 264 08. 187 09. 426 10. I mycket hög grad beredd att göra 3 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 18 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 690 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 96 Loc 1777 width 2 MD=96 or GE 98 96(9) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.96 för fullständig frågetext> 79 00. Inte alls beredd att göra 41 01. 83 02. 57 03. 63 04. 284 05. 126 06. 185 07. 239 08. 122 09. 334 10. I mycket hög grad beredd att göra 14 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 18 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 691 MILJÖMÄRKTA VAROR 96 Loc 1779 width 2 MD=96 or GE 98 96(10) <Beredd att göra för bättre miljö> Välja miljömärkta varor <Se F.96 för fullständig frågetext> 45 00. Inte alls beredd att göra 29 01. 50 02. 46 03. 42 04. 210 05. 109 06. 218 07. 252 08. 183 09. 435 10. I mycket hög grad beredd att göra 4 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 22 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 692 BETE SIG MILJÖVÄNLIGT 96 Loc 1781 width 2 MD=96 or GE 98 96(11) <Beredd att göra för bättre miljö> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.96 för fullständig frågetext> 140 00. Inte alls beredd att göra 52 01. 65 02. 51 03. 50 04. 272 05. 110 06. 163 07. 200 08. 130 09. 387 10. I mycket hög grad beredd att göra 4 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 21 98. Uppgift saknas på delfrågan 58 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 693 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 97 Loc 1783 width 2 MD= 0 or GE 96 97 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 97(1) Utsläpp från industrier 16 01. Mycket litet hot 9 02. 56 03. 58 04. 161 05. 109 06. 217 07. 364 08. 154 09. 471 10. Mycket stort hot 9 11. Två svarsalternativ angivna 8 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 694 HOT BILAVGASER 97 Loc 1785 width 2 MD= 0 or GE 96 97(2) <Hot mot miljön> Avgaser från biltrafiken <Se F.97 för fullständig frågetext> 19 01. Mycket litet hot 11 02. 37 03. 61 04. 156 05. 132 06. 257 07. 378 08. 198 09. 367 10. Mycket stort hot 6 11. Två svarsalternativ angivna 10 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 695 HOT OLJEUTSLÄPP 97 Loc 1787 width 2 MD= 0 or GE 96 97(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.97 för fullständig frågetext> 6 01. Mycket litet hot 11 02. 28 03. 34 04. 87 05. 115 06. 168 07. 253 08. 241 09. 672 10. Mycket stort hot 8 11. Två svarsalternativ angivna 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 696 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 97 Loc 1789 width 2 MD= 0 or GE 96 97(4) <Hot mot miljön> Hantering av industriutsläpp <Se F.97 för fullständig frågetext> 13 01. Mycket litet hot 11 02. 36 03. 47 04. 139 05. 146 06. 234 07. 301 08. 225 09. 446 10. Mycket stort hot 6 11. Två svarsalternativ angivna 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 697 HOT HUSHÅLLSAVFALL 97 Loc 1791 width 2 MD= 0 or GE 96 97(5) <Hot mot miljön> Hantering av hushållsavfall <Se F.97 för fullständig frågetext> 74 01. Mycket litet hot 89 02. 144 03. 155 04. 293 05. 256 06. 201 07. 213 08. 81 09. 97 10. Mycket stort hot 5 11. Två svarsalternativ angivna 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 698 HOT UTROTNING AV DJUR 97 Loc 1793 width 2 MD= 0 or GE 96 97(6) <Hot mot miljön> Utrotning av djur- och växtarter <Se F.97 för fullständig frågetext> 45 01. Mycket litet hot 40 02. 66 03. 61 04. 186 05. 130 06. 179 07. 231 08. 212 09. 462 10. Mycket stort hot 2 11. Två svarsalternativ angivna 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 699 HOT JORDBRUKSKEMIKAL 97 Loc 1795 width 2 MD= 0 or GE 96 97(7) <Hot mot miljön> Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.97 för fullständig frågetext> 13 01. Mycket litet hot 15 02. 32 03. 31 04. 116 05. 112 06. 183 07. 295 08. 273 09. 543 10. Mycket stort hot 3 11. Två svarsalternativ angivna 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 700 HOT TUNN OZONSKIKT 97 Loc 1797 width 2 MD= 0 or GE 96 97(8) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.97 för fullständig frågetext> 14 01. Mycket litet hot 11 02. 24 03. 25 04. 86 05. 62 06. 123 07. 229 08. 247 09. 786 10. Mycket stort hot 2 11. Två svarsalternativ angivna 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 701 HOT KÄRNKRAFTSAVFALL 97 Loc 1799 width 2 MD= 0 or GE 96 97(9) <Hot mot miljön> Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.97 för fullständig frågetext> 57 01. Mycket litet hot 41 02. 89 03. 51 04. 127 05. 81 06. 115 07. 172 08. 172 09. 705 10. Mycket stort hot 6 11. Två svarsalternativ angivna 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 71 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 702 SJÄLV: SÄNK HASTIGHET 98 Loc 1801 width 1 MD=0 or GE 8 98 Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker? 98(1) Av miljöskäl sänker hastigheten vid bilkörning 40 1. Alltid 81 2. Mycket ofta 214 3. Ganska ofta 488 4. Ibland 505 5. Aldrig 278 6. Kör aldrig bil 24 7. Två svarsalternativ angivna 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 703 SJÄLV: GÅR/CYKLAR 98 Loc 1802 width 1 MD=0 or GE 8 98(2) <Gör själv för miljön> Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss, etc) <Se F.98 för fullständig frågetext> 81 1. Alltid 317 2. Mycket ofta 335 3. Ganska ofta 627 4. Ibland 245 5. Aldrig 3 7. Två svarsalternativ angivna 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 704 SJÄLV: KÄLLSORTERING 98 Loc 1803 width 1 MD=0 or GE 8 98(3) <Gör själv för miljön> Sorterar hushållsavfall <Se F.98 för fullständig frågetext> 556 1. Alltid 325 2. Mycket ofta 320 3. Ganska ofta 294 4. Ibland 128 5. Aldrig 3 7. Två svarsalternativ angivna 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 705 SJÄLV: ÄTER BIODYNAM 98 Loc 1804 width 1 MD=0 or GE 8 98(4) <Gör själv för miljön> Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.98 för fullständig frågetext> 46 1. Alltid 154 2. Mycket ofta 285 3. Ganska ofta 753 4. Ibland 375 5. Aldrig 1 7. Två svarsalternativ angivna 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 706 SJÄLV: MILJÖMÄRKT 98 Loc 1805 width 1 MD=0 or GE 8 98(5) <Gör själv för miljön> Handlar miljömärkta varor <Se F.98 för fullständig frågetext> 90 1. Alltid 335 2. Mycket ofta 478 3. Ganska ofta 617 4. Ibland 103 5. Aldrig 5 7. Två svarsalternativ angivna 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 707 UPPVÄRMNING 99 Loc 1806 width 100 alphabetic 99 Om Du bor i villa eller radhus, hur är uppvärmningen ordnad i Ditt hus? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 708 FOLK: RÖKNING 100 Loc 1906 width 2 MD=96 or GE 98 100 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för det svenska folkets liv och hälsa? 100(1) Rökning 14 00. Mycket liten risk 9 01. 24 02. 39 03. 51 04. 175 05. 99 06. 174 07. 245 08. 114 09. 773 10. Mycket stor risk 17 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 14 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 709 FOLK: ALKOHOL 100 Loc 1908 width 2 MD=96 or GE 98 100(2) <Risk för svenska folkets hälsa> Alkohol <Se F.100 för fullständig frågetext> 34 00. Mycket liten risk 8 01. 40 02. 80 03. 82 04. 273 05. 154 06. 208 07. 258 08. 128 09. 441 10. Mycket stor risk 22 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 20 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 710 FOLK: NARKOTIKA 100 Loc 1910 width 2 MD=96 or GE 98 100(3) <Risk för svenska folkets hälsa> Narkotika <Se F.100 för fullständig frågetext> 15 00. Mycket liten risk 18 01. 30 02. 44 03. 49 04. 120 05. 90 06. 106 07. 147 08. 133 09. 952 10. Mycket stor risk 19 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 25 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 711 FOLK: AIDS 100 Loc 1912 width 2 MD=96 or GE 98 100(4) <Risk för svenska folkets hälsa> Aids <Se F.100 för fullständig frågetext> 49 00. Mycket liten risk 73 01. 127 02. 123 03. 103 04. 237 05. 129 06. 136 07. 138 08. 86 09. 492 10. Mycket stor risk 18 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 37 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 712 FOLK: ÖVERVIKT 100 Loc 1914 width 2 MD=96 or GE 98 100(5) <Risk för svenska folkets hälsa> Övervikt <Se F.100 för fullständig frågetext> 14 00. Mycket liten risk 12 01. 37 02. 76 03. 96 04. 204 05. 192 06. 257 07. 315 08. 166 09. 332 10. Mycket stor risk 8 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 39 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 713 FOLK: VÅLD 100 Loc 1916 width 2 MD=96 or GE 98 100(6) <Risk för svenska folkets hälsa> Våld och övergrepp <Se F.100 för fullständig frågetext> 17 00. Mycket liten risk 24 01. 49 02. 77 03. 79 04. 176 05. 142 06. 193 07. 260 08. 190 09. 488 10. Mycket stor risk 11 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 714 FOLK: KÄRNKRAFTEN 100 Loc 1918 width 2 MD=96 or GE 98 100(7) <Risk för svenska folkets hälsa> Kärnkraften <Se F.100 för fullständig frågetext> 264 00. Mycket liten risk 177 01. 188 02. 156 03. 115 04. 273 05. 106 06. 96 07. 110 08. 72 09. 146 10. Mycket stor risk 6 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 39 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 715 FOLK: BILDSKÄRMSARB 100 Loc 1920 width 2 MD=96 or GE 98 100(8) <Risk för svenska folkets hälsa> Bildskärmsarbete <Se F.100 för fullständig frågetext> 86 00. Mycket liten risk 136 01. 189 02. 184 03. 140 04. 347 05. 166 06. 150 07. 125 08. 82 09. 85 10. Mycket stor risk 8 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 716 FOLK: ARBETSLÖSHET 100 Loc 1922 width 2 MD=96 or GE 98 100(9) <Risk för svenska folkets hälsa> Arbetslöshet <Se F.100 för fullständig frågetext> 22 00. Mycket liten risk 21 01. 76 02. 96 03. 122 04. 265 05. 166 06. 209 07. 266 08. 145 09. 310 10. Mycket stor risk 12 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 38 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 717 FOLK: ENSAMHET 100 Loc 1924 width 2 MD=96 or GE 98 100(10) <Risk för svenska folkets hälsa> Ensamhet <Se F.100 för fullständig frågetext> 32 00. Mycket liten risk 44 01. 76 02. 103 03. 97 04. 254 05. 168 06. 236 07. 238 08. 175 09. 274 10. Mycket stor risk 7 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 44 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 718 FOLK: ARBETSSKADA 100 Loc 1926 width 2 MD=96 or GE 98 100(11) <Risk för svenska folkets hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.100 för fullständig frågetext> 33 00. Mycket liten risk 70 01. 153 02. 165 03. 159 04. 333 05. 183 06. 174 07. 182 08. 92 09. 146 10. Mycket stor risk 14 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 44 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 719 FOLK: TRAFIKOLYCKOR 100 Loc 1928 width 2 MD=96 or GE 98 100(12) <Risk för svenska folkets hälsa> Trafikolyckor <Se F.100 för fullständig frågetext> 25 00. Mycket liten risk 46 01. 102 02. 161 03. 142 04. 307 05. 197 06. 171 07. 226 08. 126 09. 199 10. Mycket stor risk 9 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 37 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 720 FOLK: BILAVGASER 100 Loc 1930 width 2 MD=96 or GE 98 100(13) <Risk för svenska folkets hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.100 för fullständig frågetext> 44 00. Mycket liten risk 54 01. 121 02. 167 03. 141 04. 301 05. 195 06. 178 07. 203 08. 132 09. 172 10. Mycket stor risk 9 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 31 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 721 FOLK: KEMIKALIER 100 Loc 1932 width 2 MD=96 or GE 98 100(14) <Risk för svenska folkets hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.100 för fullständig frågetext> 49 00. Mycket liten risk 77 01. 130 02. 130 03. 110 04. 264 05. 151 06. 200 07. 212 08. 133 09. 244 10. Mycket stor risk 8 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 40 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 722 FOLK: ALLERGIER 100 Loc 1934 width 2 MD=96 or GE 98 100(15) <Risk för svenska folkets hälsa> Allergier <Se F.100 för fullständig frågetext> 20 00. Mycket liten risk 36 01. 50 02. 95 03. 109 04. 213 05. 183 06. 253 07. 292 08. 189 09. 258 10. Mycket stor risk 13 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 37 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 723 FOLK: VÅLDSFILMER 100 Loc 1936 width 2 MD=96 or GE 98 100(16) <Risk för svenska folkets hälsa> Våldsfilmer <Se F.100 för fullständig frågetext> 94 00. Mycket liten risk 98 01. 104 02. 107 03. 96 04. 205 05. 119 06. 158 07. 217 08. 143 09. 348 10. Mycket stor risk 11 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 724 FOLK: GENMANIPUL MAT 100 Loc 1938 width 2 MD=96 or GE 98 100(17) <Risk för svenska folkets hälsa> Genmanipulerade livsmedel <Se F.100 för fullständig frågetext> 76 00. Mycket liten risk 106 01. 104 02. 88 03. 95 04. 248 05. 118 06. 140 07. 171 08. 142 09. 407 10. Mycket stor risk 5 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 48 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 725 SJÄLV: RÖKNING 101 Loc 1940 width 2 MD=96 or GE 98 101 Vad anser Du om följande risker för Ditt eget liv och hälsa? 101(1) Rökning 926 00. Mycket liten risk 108 01. 88 02. 56 03. 29 04. 84 05. 39 06. 52 07. 73 08. 32 09. 219 10. Mycket stor risk 13 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 19 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 726 SJÄLV: ALKOHOL 101 Loc 1942 width 2 MD=96 or GE 98 101(2) <Risk för egen hälsa> Alkohol <Se F.101 för fullständig frågetext> 752 00. Mycket liten risk 215 01. 209 02. 123 03. 58 04. 136 05. 36 06. 38 07. 30 08. 22 09. 82 10. Mycket stor risk 10 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 27 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 727 SJÄLV: NARKOTIKA 101 Loc 1944 width 2 MD=96 or GE 98 101(3) <Risk för egen hälsa> Narkotika <Se F.101 för fullständig frågetext> 1452 00. Mycket liten risk 51 01. 8 02. 6 03. 5 04. 12 05. 9 06. 2 07. 6 08. 3 09. 147 10. Mycket stor risk 5 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 32 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 728 SJÄLV: AIDS 101 Loc 1946 width 2 MD=96 or GE 98 101(4) <Risk för egen hälsa> Aids <Se F.101 för fullständig frågetext> 1328 00. Mycket liten risk 108 01. 48 02. 34 03. 8 04. 25 05. 7 06. 6 07. 4 08. 3 09. 123 10. Mycket stor risk 6 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 38 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 729 SJÄLV: ÖVERVIKT 101 Loc 1948 width 2 MD=96 or GE 98 101(5) <Risk för egen hälsa> Övervikt <Se F.101 för fullständig frågetext> 676 00. Mycket liten risk 208 01. 180 02. 133 03. 72 04. 136 05. 70 06. 45 07. 64 08. 20 09. 91 10. Mycket stor risk 5 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 38 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 730 SJÄLV: VÅLD 101 Loc 1950 width 2 MD=96 or GE 98 101(6) <Risk för egen hälsa> Våld och övergrepp <Se F.101 för fullständig frågetext> 414 00. Mycket liten risk 176 01. 257 02. 150 03. 102 04. 240 05. 73 06. 62 07. 64 08. 34 09. 126 10. Mycket stor risk 5 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 35 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 731 SJÄLV: KÄRNKRAFTEN 101 Loc 1952 width 2 MD=96 or GE 98 101(7) <Risk för egen hälsa> Kärnkraften <Se F.101 för fullständig frågetext> 541 00. Mycket liten risk 236 01. 199 02. 133 03. 94 04. 187 05. 66 06. 49 07. 49 08. 27 09. 100 10. Mycket stor risk 4 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 53 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 732 SJÄLV: BILDSKÄRMSARB 101 Loc 1954 width 2 MD=96 or GE 98 101(8) <Risk för egen hälsa> Bildskärmsarbete <Se F.101 för fullständig frågetext> 696 00. Mycket liten risk 215 01. 176 02. 123 03. 95 04. 146 05. 62 06. 55 07. 43 08. 24 09. 40 10. Mycket stor risk 7 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 56 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 733 SJÄLV: ARBETSLÖSHET 101 Loc 1956 width 2 MD=96 or GE 98 101(9) <Risk för egen hälsa> Arbetslöshet <Se F.101 för fullständig frågetext> 715 00. Mycket liten risk 177 01. 155 02. 125 03. 69 04. 162 05. 51 06. 49 07. 52 08. 27 09. 106 10. Mycket stor risk 5 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 45 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 734 SJÄLV: ENSAMHET 101 Loc 1958 width 2 MD=96 or GE 98 101(10) <Risk för egen hälsa> Ensamhet <Se F.101 för fullständig frågetext> 650 00. Mycket liten risk 239 01. 189 02. 121 03. 59 04. 174 05. 51 06. 57 07. 48 08. 20 09. 82 10. Mycket stor risk 7 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 41 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 735 SJÄLV: ARBETSSKADOR 101 Loc 1960 width 2 MD=96 or GE 98 101(11) <Risk för egen hälsa> Skador i arbetslivet <Se F.101 för fullständig frågetext> 496 00. Mycket liten risk 181 01. 179 02. 153 03. 97 04. 214 05. 69 06. 79 07. 84 08. 40 09. 89 10. Mycket stor risk 6 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 51 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 736 SJÄLV: TRAFIKOLYCKOR 101 Loc 1962 width 2 MD=96 or GE 98 101(12) <Risk för egen hälsa> Trafikolyckor <Se F.101 för fullständig frågetext> 121 00. Mycket liten risk 115 01. 205 02. 187 03. 137 04. 416 05. 118 06. 113 07. 117 08. 51 09. 107 10. Mycket stor risk 7 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 44 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 737 SJÄLV: BILAVGASER 101 Loc 1964 width 2 MD=96 or GE 98 101(13) <Risk för egen hälsa> Avgaser från biltrafiken <Se F.101 för fullständig frågetext> 218 00. Mycket liten risk 198 01. 251 02. 186 03. 134 04. 278 05. 94 06. 89 07. 89 08. 47 09. 101 10. Mycket stor risk 8 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 45 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 738 SJÄLV: KEMIKALIER 101 Loc 1966 width 2 MD=96 or GE 98 101(14) <Risk för egen hälsa> Kemikalier i livsmedel <Se F.101 för fullständig frågetext> 184 00. Mycket liten risk 169 01. 195 02. 170 03. 149 04. 270 05. 106 06. 115 07. 113 08. 61 09. 161 10. Mycket stor risk 5 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 40 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 739 SJÄLV: ALLERGIER 101 Loc 1968 width 2 MD=96 or GE 98 101(15) <Risk för egen hälsa> Allergier <Se F.101 för fullständig frågetext> 329 00. Mycket liten risk 237 01. 189 02. 145 03. 84 04. 228 05. 83 06. 99 07. 115 08. 43 09. 137 10. Mycket stor risk 8 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 41 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 740 SJÄLV: VÅLDSFILMER 101 Loc 1970 width 2 MD=96 or GE 98 101(16) <Risk för egen hälsa> Våldsfilmer <Se F.101 för fullständig frågetext> 1103 00. Mycket liten risk 201 01. 81 02. 45 03. 28 04. 63 05. 25 06. 16 07. 21 08. 22 09. 77 10. Mycket stor risk 6 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 741 SJÄLV:GENMANIPUL MAT 101 Loc 1972 width 2 MD=96 or GE 98 101(17) <Risk för egen hälsa> Genmanipulerade livsmedel <Se F.101 för fullständig frågetext> 274 00. Mycket liten risk 167 01. 167 02. 135 03. 105 04. 269 05. 91 06. 90 07. 89 08. 67 09. 245 10. Mycket stor risk 1 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 38 98. Uppgift saknas på delfrågan 62 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 742 HÄLSA - RÖRLIGHET 102 Loc 1974 width 1 MD=0 or GE 6 102 Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd idag. 102(1) Rörlighet 1617 1. Jag går utan svårigheter 132 2. Jag kan gå med viss svårighet 3 3. Jag är sängliggande 6 4. Två svarsalternativ angivna 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 743 HÄLSA - HYGIEN 102 Loc 1975 width 1 MD=0 or GE 6 102(2) <Hälsotillstånd> Hygien <Se F.102 för fullständig frågetext> 1728 1. Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 19 2. Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 12 3. Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 3 4. Två svarsalternativ angivna 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 744 HÄLSA - AKTIVITETER 102 Loc 1976 width 1 MD=0 or GE 6 102(3) <Hälsotillstånd> Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) <Se F.102 för fullständig frågetext> 1644 1. Jag klarar av min huvudsakliga sysselsättning 98 2. Jag har vissa problem med att klara min huvudsakliga sysselsättning 13 3. Jag klarar inte av min huvudsakliga sysselsättning 3 4. Två svarsalternativ angivna 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 745 HÄLSA - SMÄRTOR 102 Loc 1977 width 1 MD=0 or GE 6 102(4) <Hälsotillstånd> Smärtor/besvär <Se F.102 för fullständig frågetext> 1023 1. Jag har varken smärtor eller liknande besvär 675 2. Jag har måttliga smärtor eller liknande besvär 51 3. Jag har svåra smärtor eller liknande besvär 2 4. Två svarsalternativ angivna 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 746 HÄLSA - NEDSTÄMDHET 102 Loc 1978 width 1 MD=0 or GE 6 102(5) <Hälsotillstånd> Oro/nedstämdhet <Se F.102 för fullständig frågetext> 1189 1. Jag är inte orolig eller nedstämd 535 2. Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 17 3. Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 2 4. Två svarsalternativ angivna 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 747 HÄLSA JÄMFÖRELSE 103 Loc 1979 width 1 MD=6 or GE 9 103 Om Du jämför, hur är Ditt allmänna hälsotillstånd idag jämfört med hur det var för tolv månader sedan? 312 1. Bättre 1209 3. Oförändrat 232 5. Sämre 7 8. Två svarsalternativ angivna 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 40 9. Uppgift saknas
VAR 748 NUVARANDE HÄLSA 104 Loc 1980 width 2 MD=96 or GE 99 104 Med hjälp av nedanstående skala kan Du ange Ditt nuvarande hälsotillstånd. På skalan har Ditt bästa tänkbara tillstånd markerats med 10 och Ditt sämsta tänkbara tillstånd markerats med 0. Bedöm Ditt nuvarande hälsotillstånd genom att sätta ett kryss i den ruta på skalan som markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är. 12 00. Mitt sämsta tänkbara tillstånd 5 01. 23 02. 46 03. 50 04. 174 05. 152 06. 281 07. 513 08. 298 09. 195 10. Mitt bästa tänkbara tillstånd 9 11. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 42 99. Uppgift saknas
VAR 749 BIBLIOTEK VIKTIGT 105 Loc 1982 width 1 MD=6 or GE 9 105 Hur viktiga anser Du att biblioteken är för att ett modernt samhälle skall fungera? 131 1. Helt avgörande 836 2. Mycket viktiga 583 3. Ganska viktiga 162 4. Inte särskilt viktiga 34 5. Inte alls viktiga 11 8. Två svarsalternativ angivna 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 43 9. Uppgift saknas
VAR 750 BIBLIOTEK I KOMMUNEN 106 Loc 1983 width 1 MD=6 or GE 9 106 Hur tycker Du på det hela taget att bibliotekens service fungerar i den kommun där Du bor? 465 1. Mycket bra 728 2. Ganska bra 210 3. Varken bra eller dåligt 48 4. Ganska dåligt 8 5. Mycket dåligt 9 7. Två svarsalternativ angivna 285 8. Ingen uppfattning 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 47 9. Uppgift saknas
VAR 751 BIBLIOTEK ARBETET 107 Loc 1984 width 2 MD= 0 or GE 98 107 Hur ofta använder Du kommunbiblioteket för att låna litteratur som Du använder ... 107(1) ... i arbetet 11 01. Flera gånger i veckan 18 02. Någon gång i veckan 95 03. Någon gång i månaden 55 04. Någon gång i kvartalet 70 05. Någon gång i halvåret 203 06. Någon gång under året 901 07. Ingen gång 3 08. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 401 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 752 BIBLIOTEK STUDIER 107 Loc 1986 width 2 MD= 0 or GE 98 107(2) <Lånar litteratur från kommunbiblioteket> ...för studier <Se F.107 för fullständig frågetext> 17 01. Flera gånger i veckan 37 02. Någon gång i veckan 113 03. Någon gång i månaden 94 04. Någon gång i kvartalet 83 05. Någon gång i halvåret 208 06. Någon gång under året 741 07. Ingen gång 5 08. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 459 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 753 BIBLIOTEK FRITID 107 Loc 1988 width 2 MD= 0 or GE 98 107(3) <Lånar litteratur från kommunbiblioteket> ...på fritiden <Se F.107 för fullständig frågetext> 22 01. Flera gånger i veckan 70 02. Någon gång i veckan 271 03. Någon gång i månaden 209 04. Någon gång i kvartalet 171 05. Någon gång i halvåret 366 06. Någon gång under året 395 07. Ingen gång 6 08. Två svarsalternativ angivna 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 247 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 754 EJ BIBLIOTEKSBESÖK 107 Loc 1990 width 1 MD=6 or GE 9 107(4) Jag besöker aldrig bibliotek <Se F.107 för fullständig frågetext> 448 1. Markerat 1309 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 43 9. Uppgift saknas
VAR 755 LÅN BARNBÖCKER 108 Loc 1991 width 1 MD=0 or GE 6 108 Biblioteket tillhandahåller en rad tjänster. Hur ofta gör Du följande på biblioteket: 108(1) Lånar barnböcker 56 1. Mycket ofta 124 2. Ganska ofta 264 3. Någon gång 795 4. Aldrig 379 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 78 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 756 LÅN SKÖNLITTERATUR 108 Loc 1992 width 1 MD=0 or GE 6 108(2) <Använder biblioteket> Lånar skönlitteratur <Se F.108 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ofta 205 2. Ganska ofta 581 3. Någon gång 372 4. Aldrig 3 5. Två svarsalternativ angivna 387 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 56 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 757 LÅN FACKLITTERATUR 108 Loc 1993 width 1 MD=0 or GE 6 108(3) <Använder biblioteket> Lånar facklitteratur <Se F.108 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ofta 192 2. Ganska ofta 599 3. Någon gång 369 4. Aldrig 2 5. Två svarsalternativ angivna 389 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 70 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 758 BIBLIOTEK-LÄSER BOK 108 Loc 1994 width 1 MD=0 or GE 6 108(4) <Använder biblioteket> Läser böcker <Se F.108 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ofta 134 2. Ganska ofta 349 3. Någon gång 659 4. Aldrig 5 5. Två svarsalternativ angivna 385 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 63 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 759 BIBL-LÄSER TIDNING 108 Loc 1995 width 1 MD=0 or GE 6 108(5) <Använder biblioteket> Läser tidningar och tidskrifter <Se F.108 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ofta 174 2. Ganska ofta 447 3. Någon gång 533 4. Aldrig 1 5. Två svarsalternativ angivna 391 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 61 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 760 BIBL-REFERENSLITTER 108 Loc 1996 width 1 MD=0 or GE 6 108(6) <Använder biblioteket> Använder referenslitteratur <Se F.108 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ofta 96 2. Ganska ofta 387 3. Någon gång 705 4. Aldrig 3 5. Två svarsalternativ angivna 391 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 73 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 761 BIBL-STUDIEPLATS 108 Loc 1997 width 1 MD=0 or GE 6 108(7) <Använder biblioteket> Använder studieplatser <Se F.108 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ofta 50 2. Ganska ofta 178 3. Någon gång 972 4. Aldrig 3 5. Två svarsalternativ angivna 391 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 73 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 762 BIBL-LÅNAR CD 108 Loc 1998 width 1 MD=0 or GE 6 108(8) <Använder biblioteket> Lånar musik på CD <Se F.108 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket ofta 39 2. Ganska ofta 182 3. Någon gång 1003 4. Aldrig 1 5. Två svarsalternativ angivna 391 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 74 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 763 BIBL-LÅNAR VIDEOFILM 108 Loc 1999 width 1 MD=0 or GE 6 108(9) <Använder biblioteket> Lånar filmer på video <Se F.108 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket ofta 31 2. Ganska ofta 216 3. Någon gång 976 4. Aldrig 3 5. Två svarsalternativ angivna 390 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 74 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 764 BIBL-KULTURARRANGEM 108 Loc 2000 width 1 MD=0 or GE 6 108(10) <Använder biblioteket> Går på kulturarrangemang <Se F.108 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket ofta 53 2. Ganska ofta 424 3. Någon gång 740 4. Aldrig 5 5. Två svarsalternativ angivna 388 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 77 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 765 BIBL- HITTA INFO 108 Loc 2001 width 1 MD=0 or GE 6 108(11) <Använder biblioteket> Frågar bibliotekspersonalen om hjälp att hitta information <Se F.108 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ofta 186 2. Ganska ofta 700 3. Någon gång 297 4. Aldrig 3 5. Två svarsalternativ angivna 392 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 65 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 766 BIBL-SÖKER I KATALOG 108 Loc 2002 width 1 MD=0 or GE 6 108(12) <Använder biblioteket> Använder dator för att söka i bibliotekskatalogen <Se F.108 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ofta 148 2. Ganska ofta 341 3. Någon gång 669 4. Aldrig 2 5. Två svarsalternativ angivna 389 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 69 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 767 BIBL-SÖK PÅ INTERNET 108 Loc 2003 width 1 MD=0 or GE 6 108(13) <Använder biblioteket> Använder dator för att söka information på Internet <Se F.108 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ofta 76 2. Ganska ofta 188 3. Någon gång 931 4. Aldrig 2 5. Två svarsalternativ angivna 391 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 70 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 768 BIBL-CHATTA 108 Loc 2004 width 1 MD=0 or GE 6 108(14) <Använder biblioteket> Använder dator för att chatta eller för e-post <Se F.108 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ofta 36 2. Ganska ofta 96 3. Någon gång 1073 4. Aldrig 3 5. Två svarsalternativ angivna 389 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 67 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 769 BIBL-DATORSPEL 108 Loc 2005 width 1 MD=0 or GE 6 108(15) <Använder biblioteket> Använder dator för att spela spel <Se F.108 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket ofta 17 2. Ganska ofta 66 3. Någon gång 1142 4. Aldrig 1 5. Två svarsalternativ angivna 391 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 70 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 770 BIBL- MYNDIGHET 108 Loc 2006 width 1 MD=0 or GE 6 108(16) <Använder biblioteket> Söker information om eller kontakt med statlig eller kommunal myndighet <Se F.108 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket ofta 18 2. Ganska ofta 181 3. Någon gång 1029 4. Aldrig 391 0. Frågan ej tillämplig 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 74 8. Uppgift saknas på delfrågan 104 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 771 VIKTIGAST BIBLTJÄNST 108 Loc 2007 width 2 MD=96 or GE 99 108A Vilken av ovanstående tjänsten är den viktigaste för Dig? Ange med siffrorna 1-16 enligt ovan. Den viktigaste tjänsten på biblioteket är tjänst nummer: 116 01. Lånar barnböcker 321 02. Lånar skönlitteratur 248 03. Lånar facklitteratur 64 04. Läser böcker 71 05. Läser tidningar och tidskrifter 31 06. Använder referenslitteratur 20 07. Använder studieplatser 8 08. Lånar musik på CD 2 09. Lånar filmer på video 25 10. Går på kulturarrangemang 99 11. Frågar bibliotekspersonalen om hjälp att hitta information 10 12. Använder dator för att söka i bibliotekskatalogen 26 13. Använder dator för att söka information på Internet 11 14. Använder dator för att chatta eller för e-post 1 15. Använder dator för att spela spel 7 16. Söker information om eller kontakt med statlig eller kommunal myndighet 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 740 99. Uppgift saknas
VAR 772 BIBL-BEMÖTANDE 109 Loc 2009 width 2 MD= 0 or GE 96 109 Vad tycker Du om biblioteket Du oftast besöker då det gäller... 109(1) Personalens bemötande 497 01. Mycket bra 454 02. Ganska bra 162 03. Varken bra eller dåligt 40 04. Ganska dåligt 7 05. Mycket dåligt 118 08. Ingen uppfattning 1 09. Två svarsalternativ angivna 386 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 16 98. Uppgift saknas på delfrågan 119 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 773 BIBL-KOMPETENS 109 Loc 2011 width 2 MD= 0 or GE 96 109(2) <Åsikt om biblioteket> Personalens kompetens <Se F.109 för fullständig frågetext> 443 01. Mycket bra 477 02. Ganska bra 168 03. Varken bra eller dåligt 13 04. Ganska dåligt 4 05. Mycket dåligt 144 08. Ingen uppfattning 386 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 46 98. Uppgift saknas på delfrågan 119 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 774 BIBL-HJÄLP ATT SÖKA 109 Loc 2013 width 2 MD= 0 or GE 96 109(3) <Åsikt om biblioteket> Personalens hjälp med att söka och finna information <Se F.109 för fullständig frågetext> 492 01. Mycket bra 458 02. Ganska bra 140 03. Varken bra eller dåligt 21 04. Ganska dåligt 3 05. Mycket dåligt 141 08. Ingen uppfattning 1 09. Två svarsalternativ angivna 386 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 39 98. Uppgift saknas på delfrågan 119 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 775 BIBL-DATORPLATSER 109 Loc 2015 width 2 MD= 0 or GE 96 109(4) <Åsikt om biblioteket> Tillgång till datorplatser <Se F.109 för fullständig frågetext> 87 01. Mycket bra 266 02. Ganska bra 242 03. Varken bra eller dåligt 99 04. Ganska dåligt 49 05. Mycket dåligt 485 08. Ingen uppfattning 1 09. Två svarsalternativ angivna 386 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 66 98. Uppgift saknas på delfrågan 119 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 776 BIBL-STUDIEPLATSER 109 Loc 2017 width 2 MD= 0 or GE 96 109(5) <Åsikt om biblioteket> Tillgång till läs-/studieplatser <Se F.109 för fullständig frågetext> 124 01. Mycket bra 313 02. Ganska bra 235 03. Varken bra eller dåligt 59 04. Ganska dåligt 25 05. Mycket dåligt 470 08. Ingen uppfattning 386 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 69 98. Uppgift saknas på delfrågan 119 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 777 BIBL-LITTERATURURVAL 109 Loc 2019 width 2 MD= 0 or GE 96 109(6) <Åsikt om biblioteket> Övrigt: Urvalet av litteratur <Se F.109 för fullständig frågetext> 187 01. Mycket bra 561 02. Ganska bra 205 03. Varken bra eller dåligt 41 04. Ganska dåligt 8 05. Mycket dåligt 215 08. Ingen uppfattning 6 09. Två svarsalternativ angivna 386 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 72 98. Uppgift saknas på delfrågan 119 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 778 BIBL-VIDEOFILMURVAL 109 Loc 2021 width 2 MD= 0 or GE 96 109(7) <Åsikt om biblioteket> Övrigt: Urvalet av CD-skivor och videofilmer <Se F.109 för fullständig frågetext> 46 01. Mycket bra 156 02. Ganska bra 247 03. Varken bra eller dåligt 85 04. Ganska dåligt 41 05. Mycket dåligt 639 08. Ingen uppfattning 3 09. Två svarsalternativ angivna 386 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 78 98. Uppgift saknas på delfrågan 119 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 779 BIBL-ÖPPETTIDER 109 Loc 2023 width 2 MD= 0 or GE 96 109(8) <Åsikt om biblioteket> Övrigt: Öppettiderna <Se F.109 för fullständig frågetext> 136 01. Mycket bra 518 02. Ganska bra 233 03. Varken bra eller dåligt 122 04. Ganska dåligt 45 05. Mycket dåligt 185 08. Ingen uppfattning 386 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 56 98. Uppgift saknas på delfrågan 119 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 780 MEDLEM IDROTTSFÖREN 110 Loc 2025 width 1 MD=0 or GE 9 110 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? 110(1) Idrotts- eller friluftsförening 310 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 325 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 528 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2039 5. Icke medlem 173 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 781 MEDLEM MILJÖORG 110 Loc 2026 width 1 MD=0 or GE 9 110(2) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.110 för fullständig frågetext> 16 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 20 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 123 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2927 5. Icke medlem 289 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 782 MEDLEM POL PARTI 110 Loc 2027 width 1 MD=0 or GE 9 110(3) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.110 för fullständig frågetext> 77 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 64 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 133 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2791 5. Icke medlem 310 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 783 MEDLEM FACKFÖRENING 110 Loc 2028 width 1 MD=0 or GE 9 110(4) <Medlemskap> Facklig organisation <Se F.110 för fullständig frågetext> 145 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 363 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 1104 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 1496 5. Icke medlem 267 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 784 MEDLEM HYRESGÄSTFÖ 110 Loc 2029 width 1 MD=0 or GE 9 110(5) <Medlemskap> Hyres-, bostadsrätts- eller villaägareförening <Se F.110 för fullständig frågetext> 114 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 330 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 679 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 1994 5. Icke medlem 258 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 785 MEDLEM KULTURFÖREN 110 Loc 2030 width 1 MD=0 or GE 9 110(6) <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.110 för fullständig frågetext> 121 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 215 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 132 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2595 5. Icke medlem 312 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 786 MEDLEM PENSIONÄRSORG 110 Loc 2031 width 1 MD=0 or GE 9 110(7) <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.110 för fullständig frågetext> 54 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 149 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 139 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2753 5. Icke medlem 280 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 787 MEDLEM ANNAN FÖREN 110 Loc 2032 width 1 MD=0 or GE 9 110(8) <Medlemskap> Annan förening <Se F.110 för fullständig frågetext> 322 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 347 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 315 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 2022 5. Icke medlem 369 0. Uppgift saknas på delfrågan 128 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 788 MEDLEM I POL. PARTI 111 Loc 2033 width 1 MD=0 or GE 8 111A Du som är medlem i något politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund): Har Du under de senaste 12 månaderna funderat på att gå ur? 34 1. Ja 229 5. Nej 1 6. Två svarsalternativ angivna 1319 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 120 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 789 TIDIGARE PARTIMEDLEM 111 Loc 2034 width 1 MD=0 or GE 8 111B Du som inte är medlem i något politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund): 111B(1) Har Du tidigare varit medlem i något politiskt parti? 246 1. Ja 1186 5. Nej 1 6. Två svarsalternativ angivna 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 120 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 790 BLI PARTIMEDLEM 111 Loc 2035 width 1 MD=0 or GE 8 111B(2) Har Du under de senaste 12 månaderna funderat på att gå med i något politiskt parti? <Se F.111B för fullständig frågetext> 82 1. Ja 1343 5. Nej 158 0. Uppgift saknas på delfrågan 1800 8. Frågan ej ställd i blå enkät 120 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 791 MEDLEM SVENSK KYRKA 112 Loc 2036 width 1 MD=0 or GE 9 112 Tillhör Du någon kyrka eller annat religiöst samfund? 112(1) Svenska Kyrkan 85 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1049 2. Medlem och har varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 1462 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 690 5. Icke medlem 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 792 MEDLEM FRIKYRKA 112 Loc 2037 width 1 MD=0 or GE 9 112(2) <Medlemskap> Frikyrka <Se F.112 för fullständig frågetext> 58 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 42 2. Medlem och har varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 17 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 2557 5. Icke medlem 715 0. Uppgift saknas på delfrågan 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 793 MEDLEM KRISTET SAMF 112 Loc 2038 width 1 MD=0 or GE 9 112(3) <Medlemskap> Annat kristet samfund <Se F.112 för fullständig frågetext> 17 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 39 2. Medlem och har varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 26 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 2563 5. Icke medlem 744 0. Uppgift saknas på delfrågan 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 794 MEDLEM RELIGIÖS SAMF 112 Loc 2039 width 1 MD=0 or GE 9 112(3) <Medlemskap> Annat religiöst samfund <Se F.112 för fullständig frågetext> 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 16 2. Medlem och har varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 15 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/möte under de senaste 12 månaderna 2580 5. Icke medlem 769 0. Uppgift saknas på delfrågan 114 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 795 LEDIGA TIMMAR 113 Loc 2040 width 2 MD=96 or GE 99 113 Om Du bortser från arbete i hemmet, inklusive eventuell omsorg om barn och andra, eventuellt förvärvsarbete/studier inklusive resor till och från arbetet/studierna samt sömn: Ungefär hur många timmar under en vanlig vardag bedömer Du att Du har över till annat? 00. 0 timme . . 24. 24 timmar 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 448 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 18 118 215 225 241 200 123 39 45 9 52 Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 23 24 96 Frek: 3 23 6 5 6 11 2 3 1 7 1703 Kod: 99 Frek: 448
VAR 796 NÖJD MED LIVET 114 Loc 2042 width 1 MD=9 114 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 1000 1. Mycket nöjd 2111 2. Ganska nöjd 257 3. Inte särskilt nöjd 34 4. Inte alls nöjd 4 5. Två svarsalternativ angivna 97 9. Uppgift saknas
VAR 797 SPORT, IDROTT 115 Loc 2043 width 2 MD= 0 or GE 99 115 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 115(1) Sysslat med sport/idrott 651 01. Flera gånger i veckan 590 02. Någon gång i veckan 324 03. Någon gång i månaden 132 04. Någon gång i kvartalet 93 05. Någon gång i halvåret 247 06. Någon gång under året 1220 07. Ingen gång 9 08. Två svarsalternativ angivna 153 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 798 IDKAT FRILUFTSLIV 115 Loc 2045 width 2 MD= 0 or GE 99 115(2) <Aktivitet det senaste året> Motionerat/idkat friluftsliv <Se F.115 för fullständig frågetext> 991 01. Flera gånger i veckan 946 02. Någon gång i veckan 506 03. Någon gång i månaden 175 04. Någon gång i kvartalet 96 05. Någon gång i halvåret 219 06. Någon gång under året 359 07. Ingen gång 4 08. Två svarsalternativ angivna 123 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 799 GÅTT PÅ FOTBOLL 115 Loc 2047 width 2 MD= 0 or GE 96 115(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på fotboll/ishockey <Se F.115 för fullständig frågetext> 40 01. Flera gånger i veckan 74 02. Någon gång i veckan 114 03. Någon gång i månaden 108 04. Någon gång i kvartalet 66 05. Någon gång i halvåret 133 06. Någon gång under året 1124 07. Ingen gång 4 08. Två svarsalternativ angivna 87 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 800 SPELAT PÅ TIPS,LOTTO 115 Loc 2049 width 2 MD= 0 or GE 99 115(4) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.115 för fullständig frågetext> 171 01. Flera gånger i veckan 791 02. Någon gång i veckan 494 03. Någon gång i månaden 233 04. Någon gång i kvartalet 158 05. Någon gång i halvåret 323 06. Någon gång under året 1174 07. Ingen gång 6 08. Två svarsalternativ angivna 69 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 801 GÅTT PÅ BIO 115 Loc 2051 width 2 MD= 0 or GE 99 115(5) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.115 för fullständig frågetext> 14 01. Flera gånger i veckan 39 02. Någon gång i veckan 379 03. Någon gång i månaden 559 04. Någon gång i kvartalet 438 05. Någon gång i halvåret 621 06. Någon gång under året 1264 07. Ingen gång 9 08. Två svarsalternativ angivna 96 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 802 GÅTT PÅ TEATER 115 Loc 2053 width 2 MD= 0 or GE 99 115(6) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.115 för fullständig frågetext> 8 01. Flera gånger i veckan 7 02. Någon gång i veckan 93 03. Någon gång i månaden 262 04. Någon gång i kvartalet 347 05. Någon gång i halvåret 822 06. Någon gång under året 1774 07. Ingen gång 13 08. Två svarsalternativ angivna 93 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 803 GÅTT PÅ POPKONSERT 115 Loc 2055 width 2 MD= 0 or GE 96 115(7) <Aktivitet det senaste året> Gått på popkonsert <Se F.115 för fullständig frågetext> 3 01. Flera gånger i veckan 5 02. Någon gång i veckan 16 03. Någon gång i månaden 52 04. Någon gång i kvartalet 90 05. Någon gång i halvåret 249 06. Någon gång under året 1270 07. Ingen gång 1 08. Två svarsalternativ angivna 64 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 804 GÅTT PÅ BIBLIOTEK 115 Loc 2057 width 2 MD= 0 or GE 99 115(8) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.115 för fullständig frågetext> 97 01. Flera gånger i veckan 256 02. Någon gång i veckan 668 03. Någon gång i månaden 392 04. Någon gång i kvartalet 306 05. Någon gång i halvåret 489 06. Någon gång under året 1130 07. Ingen gång 8 08. Två svarsalternativ angivna 73 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 805 HYRT VIDEOFILM 115 Loc 2059 width 2 MD= 0 or GE 96 115(9) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.115 för fullständig frågetext> 10 01. Flera gånger i veckan 82 02. Någon gång i veckan 316 03. Någon gång i månaden 236 04. Någon gång i kvartalet 121 05. Någon gång i halvåret 179 06. Någon gång under året 750 07. Ingen gång 1 08. Två svarsalternativ angivna 55 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 806 KÖPT CD SKIVA 115 Loc 2061 width 2 MD= 0 or GE 96 115(10) <Aktivitet det senaste året> Köpt CD-skiva <Se F.115 för fullständig frågetext> 3 01. Flera gånger i veckan 20 02. Någon gång i veckan 240 03. Någon gång i månaden 360 04. Någon gång i kvartalet 239 05. Någon gång i halvåret 330 06. Någon gång under året 496 07. Ingen gång 6 08. Två svarsalternativ angivna 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 807 LÄST BOK 115 Loc 2063 width 2 MD= 0 or GE 99 115(11) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.115 för fullständig frågetext> 625 01. Flera gånger i veckan 418 02. Någon gång i veckan 628 03. Någon gång i månaden 401 04. Någon gång i kvartalet 314 05. Någon gång i halvåret 477 06. Någon gång under året 468 07. Ingen gång 11 08. Två svarsalternativ angivna 77 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 808 TITTAT PÅ TV 115 Loc 2065 width 2 MD= 0 or GE 96 115(12) <Aktivitet det senaste året> Tittat på TV under dagtid <Se F.115 för fullständig frågetext> 488 01. Flera gånger i veckan 371 02. Någon gång i veckan 255 03. Någon gång i månaden 90 04. Någon gång i kvartalet 88 05. Någon gång i halvåret 182 06. Någon gång under året 243 07. Ingen gång 5 08. Två svarsalternativ angivna 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 809 RESTAURANG KVÄLLSTID 115 Loc 2067 width 2 MD= 0 or GE 96 115(13) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.115 för fullständig frågetext> 37 01. Flera gånger i veckan 136 02. Någon gång i veckan 375 03. Någon gång i månaden 346 04. Någon gång i kvartalet 219 05. Någon gång i halvåret 246 06. Någon gång under året 345 07. Ingen gång 2 08. Två svarsalternativ angivna 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 810 ÄTIT SNABBMAT 115 Loc 2069 width 2 MD= 0 or GE 96 115(14) <Aktivitet det senaste året> Ätit snabbmat (hamburgare/pizza/kebab) <Se F.115 för fullständig frågetext> 54 01. Flera gånger i veckan 265 02. Någon gång i veckan 641 03. Någon gång i månaden 238 04. Någon gång i kvartalet 113 05. Någon gång i halvåret 171 06. Någon gång under året 222 07. Ingen gång 3 08. Två svarsalternativ angivna 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 811 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 115 Loc 2071 width 2 MD= 0 or GE 99 115(15) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.115 för fullständig frågetext> 197 01. Flera gånger i veckan 934 02. Någon gång i veckan 1044 03. Någon gång i månaden 305 04. Någon gång i kvartalet 142 05. Någon gång i halvåret 248 06. Någon gång under året 449 07. Ingen gång 11 08. Två svarsalternativ angivna 89 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 812 RÖKT/SNUSAT 115 Loc 2073 width 2 MD= 0 or GE 99 115(16) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.115 för fullständig frågetext> 917 01. Flera gånger i veckan 107 02. Någon gång i veckan 81 03. Någon gång i månaden 61 04. Någon gång i kvartalet 36 05. Någon gång i halvåret 100 06. Någon gång under året 2036 07. Ingen gång 7 08. Två svarsalternativ angivna 74 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 813 DISKUTERAT POLITIK 115 Loc 2075 width 2 MD= 0 or GE 99 115(17) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.115 för fullständig frågetext> 326 01. Flera gånger i veckan 646 02. Någon gång i veckan 725 03. Någon gång i månaden 300 04. Någon gång i kvartalet 218 05. Någon gång i halvåret 441 06. Någon gång under året 656 07. Ingen gång 6 08. Två svarsalternativ angivna 101 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 814 DEMONSTRATION 115 Loc 2077 width 2 MD= 0 or GE 96 115(18) <Aktivitet det senaste året> Deltagit i demonstration <Se F.115 för fullständig frågetext> 4 01. Flera gånger i veckan 4 02. Någon gång i veckan 7 03. Någon gång i månaden 10 04. Någon gång i kvartalet 17 05. Någon gång i halvåret 55 06. Någon gång under året 1599 07. Ingen gång 1 08. Två svarsalternativ angivna 53 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 815 TECKNAT/MÅLAT/SKRIVIT115 Loc 2079 width 2 MD= 0 or GE 99 115(19) <Aktivitet det senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi <Se F.115 för fullständig frågetext> 85 01. Flera gånger i veckan 138 02. Någon gång i veckan 207 03. Någon gång i månaden 150 04. Någon gång i kvartalet 144 05. Någon gång i halvåret 271 06. Någon gång under året 2333 07. Ingen gång 2 08. Två svarsalternativ angivna 89 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 816 SPELAT MUSIKINSTR 115 Loc 2081 width 2 MD= 0 or GE 96 115(20) <Aktivitet det senaste året> Sjungit eller spelat något musikinstrument <Se F.115 för fullständig frågetext> 141 01. Flera gånger i veckan 147 02. Någon gång i veckan 102 03. Någon gång i månaden 63 04. Någon gång i kvartalet 70 05. Någon gång i halvåret 102 06. Någon gång under året 1075 07. Ingen gång 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 817 TRÄDGÅRDSARBETE 115 Loc 2083 width 2 MD= 0 or GE 96 115(21) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.115 för fullständig frågetext> 242 01. Flera gånger i veckan 375 02. Någon gång i veckan 306 03. Någon gång i månaden 139 04. Någon gång i kvartalet 128 05. Någon gång i halvåret 158 06. Någon gång under året 364 07. Ingen gång 4 08. Två svarsalternativ angivna 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 818 MEKAT MED BIL 115 Loc 2085 width 2 MD= 0 or GE 96 115(22) <Aktivitet det senaste året> Mekat med eller vårdat bil/motorcykel <Se F.115 för fullständig frågetext> 58 01. Flera gånger i veckan 170 02. Någon gång i veckan 332 03. Någon gång i månaden 185 04. Någon gång i kvartalet 94 05. Någon gång i halvåret 116 06. Någon gång under året 731 07. Ingen gång 16 08. Två svarsalternativ angivna 48 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 819 LÖST KORSORD 115 Loc 2087 width 2 MD= 0 or GE 96 115(23) <Aktivitet det senaste året> Löst korsord <Se F.115 för fullständig frågetext> 256 01. Flera gånger i veckan 210 02. Någon gång i veckan 199 03. Någon gång i månaden 128 04. Någon gång i kvartalet 95 05. Någon gång i halvåret 177 06. Någon gång under året 640 07. Ingen gång 10 08. Två svarsalternativ angivna 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 820 UMGÅTTS MED VÄNNER 115 Loc 2089 width 2 MD= 0 or GE 99 115(24) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.115 för fullständig frågetext> 1106 01. Flera gånger i veckan 1155 02. Någon gång i veckan 829 03. Någon gång i månaden 129 04. Någon gång i kvartalet 34 05. Någon gång i halvåret 67 06. Någon gång under året 29 07. Ingen gång 12 08. Två svarsalternativ angivna 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 821 UMGÅTTS MED GRANNAR 115 Loc 2091 width 2 MD= 0 or GE 99 115(25) <Aktivitet det senaste året> Umgåtts med grannar <Se F.115 för fullständig frågetext> 301 01. Flera gånger i veckan 542 02. Någon gång i veckan 682 03. Någon gång i månaden 357 04. Någon gång i kvartalet 232 05. Någon gång i halvåret 338 06. Någon gång under året 884 07. Ingen gång 7 08. Två svarsalternativ angivna 76 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 822 ARBETAT ÖVERTID 115 Loc 2093 width 2 MD= 0 or GE 99 115(26) <Aktivitet det senaste året> Arbetat övertid <Se F.115 för fullständig frågetext> 510 01. Flera gånger i veckan 484 02. Någon gång i veckan 527 03. Någon gång i månaden 216 04. Någon gång i kvartalet 111 05. Någon gång i halvåret 190 06. Någon gång under året 1257 07. Ingen gång 8 08. Två svarsalternativ angivna 116 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 823 HANDLAT AKTIER 115 Loc 2095 width 2 MD= 0 or GE 99 115(27) <Aktivitet det senaste året> Handlat med aktier <Se F.115 för fullständig frågetext> 31 01. Flera gånger i veckan 45 02. Någon gång i veckan 189 03. Någon gång i månaden 169 04. Någon gång i kvartalet 178 05. Någon gång i halvåret 419 06. Någon gång under året 2270 07. Ingen gång 16 08. Två svarsalternativ angivna 102 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 824 ANVÄNT MOBILTELEFON 115 Loc 2097 width 2 MD= 0 or GE 96 115(28) <Aktivitet det senaste året> Använt mobiltelefonen <Se F.115 för fullständig frågetext> 693 01. Flera gånger i veckan 306 02. Någon gång i veckan 198 03. Någon gång i månaden 47 04. Någon gång i kvartalet 33 05. Någon gång i halvåret 63 06. Någon gång under året 354 07. Ingen gång 3 08. Två svarsalternativ angivna 53 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 825 ANVÄNT PERSONDATOR 115 Loc 2099 width 2 MD= 0 or GE 96 115(29) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.115 för fullständig frågetext> 702 01. Flera gånger i veckan 212 02. Någon gång i veckan 136 03. Någon gång i månaden 34 04. Någon gång i kvartalet 17 05. Någon gång i halvåret 38 06. Någon gång under året 544 07. Ingen gång 4 08. Två svarsalternativ angivna 63 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 826 ANVÄNT INTERNET 115 Loc 2101 width 2 MD= 0 or GE 99 115(30) <Aktivitet det senaste året> Använt Internet <Se F.115 för fullständig frågetext> 1007 01. Flera gånger i veckan 452 02. Någon gång i veckan 328 03. Någon gång i månaden 110 04. Någon gång i kvartalet 50 05. Någon gång i halvåret 156 06. Någon gång under året 1223 07. Ingen gång 8 08. Två svarsalternativ angivna 85 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 827 BESÖKT GUDSTJÄNST 115 Loc 2103 width 2 MD= 0 or GE 99 115(31) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.115 för fullständig frågetext> 48 01. Flera gånger i veckan 106 02. Någon gång i veckan 174 03. Någon gång i månaden 207 04. Någon gång i kvartalet 249 05. Någon gång i halvåret 724 06. Någon gång under året 1828 07. Ingen gång 13 08. Två svarsalternativ angivna 70 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 828 BETT TILL GUD 115 Loc 2105 width 2 MD= 0 or GE 96 115(32) <Aktivitet det senaste året> Bett till Gud <Se F.115 för fullständig frågetext> 207 01. Flera gånger i veckan 103 02. Någon gång i veckan 89 03. Någon gång i månaden 74 04. Någon gång i kvartalet 70 05. Någon gång i halvåret 177 06. Någon gång under året 957 07. Ingen gång 12 08. Två svarsalternativ angivna 61 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 829 HJÄLP GRANNE 115 Loc 2107 width 2 MD= 0 or GE 96 115(33) <Aktivitet det senaste året> Själv hjälpt/fått hjälp av någon granne <Se F.115 för fullständig frågetext> 60 01. Flera gånger i veckan 117 02. Någon gång i veckan 315 03. Någon gång i månaden 244 04. Någon gång i kvartalet 159 05. Någon gång i halvåret 236 06. Någon gång under året 538 07. Ingen gång 7 08. Två svarsalternativ angivna 74 00. Uppgift saknas på delfrågan 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 50 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 830 SKÄNKT PENGAR 115 Loc 2109 width 2 MD= 0 or GE 99 115(34) <Aktivitet det senaste året> Skänkt pengar eller på annat sätt stött någon hjälporganisation <Se F.115 för fullständig frågetext> 20 01. Flera gånger i veckan 58 02. Någon gång i veckan 457 03. Någon gång i månaden 433 04. Någon gång i kvartalet 430 05. Någon gång i halvåret 884 06. Någon gång under året 1078 07. Ingen gång 3 08. Två svarsalternativ angivna 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 84 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 831 LÄST VECKOTIDNING 115 Loc 2111 width 2 MD= 0 or GE 96 115(35) <Aktivitet det senaste året> Läst någon veckotidning <Se F.115 för fullständig frågetext> 241 01. Flera gånger i veckan 467 02. Någon gång i veckan 374 03. Någon gång i månaden 147 04. Någon gång i kvartalet 93 05. Någon gång i halvåret 128 06. Någon gång under året 175 07. Ingen gång 8 08. Två svarsalternativ angivna 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 832 REST UTOMLANDS 115 Loc 2113 width 2 MD= 0 or GE 96 115(36) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.115 för fullständig frågetext> 5 01. Flera gånger i veckan 10 02. Någon gång i veckan 26 03. Någon gång i månaden 119 04. Någon gång i kvartalet 249 05. Någon gång i halvåret 625 06. Någon gång under året 602 07. Ingen gång 8 08. Två svarsalternativ angivna 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 34 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 833 SKALA LITA MÄNNISKA 116 Loc 2115 width 2 MD=99 116 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 91 00. Det går inte att lita på människor i allmänhet 43 01. 92 02. 189 03. 164 04. 587 05. 260 06. 571 07. 773 08. 306 09. 295 10. Det går att lita på människor i allmänhet 14 11. Två svarsalternativ angivna 118 99. Uppgift saknas
VAR 834 PROMENERAT 117 Loc 2117 width 1 MD=0 or GE 9 117 Hur ofta har Du under det senaste året gjort någon av följande saker? 117(1) Promenerat 1269 1. Varje dag 859 2. Flera gånger i veckan 805 3. Någon gång i veckan 407 4. Mer sällan 36 5. Aldrig 11 6. Två svarsalternativ angivna 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 835 CYKLAT 117 Loc 2118 width 1 MD=0 or GE 9 117(2) <Aktivitet den senaste månaden> Cyklat <Se F.117 för fullständig frågetext> 480 1. Varje dag 639 2. Flera gånger i veckan 589 3. Någon gång i veckan 1107 4. Mer sällan 507 5. Aldrig 6 6. Två svarsalternativ angivna 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 836 ÅKT KOLLEKTIVT 117 Loc 2119 width 1 MD=0 or GE 9 117(3) <Aktivitet den senaste månaden> Åkt kollektivt <Se F.117 för fullständig frågetext> 297 1. Varje dag 343 2. Flera gånger i veckan 343 3. Någon gång i veckan 1471 4. Mer sällan 853 5. Aldrig 8 6. Två svarsalternativ angivna 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 837 ÅKT BIL 117 Loc 2120 width 1 MD=0 or GE 9 117(4) <Aktivitet den senaste månaden> Kört/åkt bil <Se F.117 för fullständig frågetext> 1382 1. Varje dag 1043 2. Flera gånger i veckan 552 3. Någon gång i veckan 293 4. Mer sällan 100 5. Aldrig 11 6. Två svarsalternativ angivna 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 838 FRITID KONTRA ARBETE 118 Loc 2121 width 2 MD=96 or GE 99 118 Vilken siffra på den här skalan beskriver bäst hur Du ser på arbete (inkl hushållsarbete och skolarbete) i förhållande till fritid och avkoppling? 119 00. Det är fritid som gör livet värt att leva, inte arbete 52 01. 116 02. 152 03. 110 04. 676 05. 97 06. 100 07. 121 08. 19 09. 55 10. Det är arbete som gör livet värt att leva, inte fritid 5 11. Två svarsalternativ angivna 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 81 99. Uppgift saknas
VAR 839 SPRÅKKUNSKAP SVENSKA 119 Loc 2123 width 1 MD=0 or GE 9 119 Kan Du läsa kortare texter, till exempel tidningsartiklar, på följande språk? 119(1) Svenska 3326 1. Ja, utan större problem 43 2. Ja, men med vissa svårigheter 8 3. Ja, men med stora svårigheter 16 5. Nej 9 6. Två svarsalternativ angivna 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 840 SPRÅKKUNSKAP NORSKA 119 Loc 2124 width 1 MD=0 or GE 9 119(2) <Språkkunskap> Norska <Se F.119 för fullständig frågetext> 1462 1. Ja, utan större problem 1336 2. Ja, men med vissa svårigheter 213 3. Ja, men med stora svårigheter 225 5. Nej 9 6. Två svarsalternativ angivna 185 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 841 SPRÅKKUNSKAP DANSKA 119 Loc 2125 width 1 MD=0 or GE 9 119(3) <Språkkunskap> Danska <Se F.119 för fullständig frågetext> 810 1. Ja, utan större problem 1298 2. Ja, men med vissa svårigheter 646 3. Ja, men med stora svårigheter 436 5. Nej 18 6. Två svarsalternativ angivna 222 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 842 SPRÅKKUNSKAP FINSKA 119 Loc 2126 width 1 MD=0 or GE 9 119(4) <Språkkunskap> Finska <Se F.119 för fullständig frågetext> 110 1. Ja, utan större problem 47 2. Ja, men med vissa svårigheter 102 3. Ja, men med stora svårigheter 2780 5. Nej 5 6. Två svarsalternativ angivna 386 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 843 SPRÅKKUNSK ENGELSKA 119 Loc 2127 width 1 MD=0 or GE 9 119(5) <Språkkunskap> Engelska <Se F.119 för fullständig frågetext> 1691 1. Ja, utan större problem 948 2. Ja, men med vissa svårigheter 266 3. Ja, men med stora svårigheter 367 5. Nej 16 6. Två svarsalternativ angivna 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 844 SPRÅKKUNSKAP TYSKA 119 Loc 2128 width 1 MD=0 or GE 9 119(6) <Språkkunskap> Tyska <Se F.119 för fullständig frågetext> 339 1. Ja, utan större problem 713 2. Ja, men med vissa svårigheter 713 3. Ja, men med stora svårigheter 1400 5. Nej 8 6. Två svarsalternativ angivna 257 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 845 SPRÅKKUNSKAP FRANSKA 119 Loc 2129 width 1 MD=0 or GE 9 119(7) <Språkkunskap> Franska <Se F.119 för fullständig frågetext> 89 1. Ja, utan större problem 162 2. Ja, men med vissa svårigheter 353 3. Ja, men med stora svårigheter 2510 5. Nej 1 6. Två svarsalternativ angivna 315 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 846 SPRÅKKUNSKAP SPANSKA 119 Loc 2130 width 1 MD=0 or GE 9 119(8) <Språkkunskap> Spanska <Se F.119 för fullständig frågetext> 58 1. Ja, utan större problem 100 2. Ja, men med vissa svårigheter 262 3. Ja, men med stora svårigheter 2687 5. Nej 1 6. Två svarsalternativ angivna 322 0. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 847 SPRÅKKUNSKAP ANNAT,1 119 Loc 2131 width 2 MD= 0 or GE 99 119a Om det finns något eller några andra språk på vilket Du kan läsa utan större problem, i så fall vilket/vilka språk? 119a(1) Annat språk 1 7 01. Portugisiska 10 02. Ungerska 10 03. Grekiska 23 04. Italienska 20 05. Polska 10 06. Ryska 1 07. Amaringa (Etiopien) 8 08. Arabiska 4 09. Isländska 8 10. Turkiska 17 11. Persiska, iranska 4 12. Kinesiska 12 13. Bosniska 3 14. Tjeckiska 1 16. Oromifta 5 18. Serbiska 6 19. Kroatiska 2 20. Latin 1 21. Bulgariska 5 23. Kurdiska 4 24. Serbokratiska 3 25. Estniska 2 26. Rumänska 2 27. Kiswahili (swahili) 1 28. Esperanto 1 29. Tigringa (Eritrea) 2 30. Makedoniska 1 31. Kyrilliska 1 33. Tamilska 1 34. Assyriska 3 35. Urdu 1 37. Tagalog (Filippinerna) 5 39. Holländska 1 40. Albanska 1 41. Japanska 1 42. Slovenska 1 43. Lettiska 3 48. Thai 2 50. Somaliska 1 51. Fijianska 2 53. Filippinska 1 57. Armeniska 15 58. Angivit något som inte är ett språk 3218 00. Frågan ej tillämplig 73 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 848 SPRÅKKUNSKAP ANNAT,2 119 Loc 2133 width 2 MD= 0 or GE 99 119a(2) Annat språk 2 <Se F.119a för fullständig frågetext> 3 01. Portugisiska 2 04. Italienska 1 05. Polska 14 06. Ryska 2 08. Arabiska 2 10. Turkiska 2 11. Persiska, iranska 3 13. Bosniska 1 15. Jugoslaviska 1 17. Amharie 3 18. Serbiska 1 20. Latin 2 23. Kurdiska 2 24. Serbokratiska 1 26. Rumänska 1 27. Kiswahili (swahili) 1 49. Vietnamesiska 1 52. Indonesiska 1 54. Jiddish 3 58. Angivit något som inte är ett språk 3383 00. Frågan ej tillämplig 73 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 849 SPRÅKKUNSKAP ANNAT,3 119 Loc 2135 width 2 MD= 0 or GE 99 119a(3) Annat språk 3 <Se F.119a för fullständig frågetext> 3 04. Italienska 1 05. Polska 2 06. Ryska 2 08. Arabiska 1 12. Kinesiska 1 14. Tjeckiska 3 19. Kroatiska 1 22. Azariska 1 32. Slaviska 3 58. Angivit något som inte är ett språk 3412 00. Frågan ej tillämplig 73 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 850 KÄND I SVERIGE 120 Loc 2137 width 2 MD=96 or GE 99 120 Vem har enligt Din mening varit den mest betydelsefulla personen i Sverige under 1900-talet? 209 01. Olof Palme 93 02. Astrid Lindgren 10 03. Alfred Nobel 11 04. Marcus Wallenberg 1 05. Abba 1 06. Tomas Brolin 2 07. Ingemar Stenmark 24 08. Dag Hammarsköld 49 09. Tage Erlander 3 10. Björn Borg 3 11. Ingmar Bergman 13 12. Carl Bildt 74 13. Per Albin Hansson 2 14. Torgny Segerstedt 1 15. August Palm 1 16. P.E.Sköld 9 17. Karl XVI Gustaf 2 18. Gustav VI Adolf 9 21. Raoul Wallenberg 6 22. Kungafamiljen, Kungen och Silvia 1 23. Albert Einstein 4 24. Ingvar Kamprad 13 25. Gunnar Sträng 20 26. Hjalmar Branting 1 28. Jan Myrdal 2 29. August Strindberg 1 30. Jonas Alströmmer 4 33. Wallenbergfamiljen 2 34. Folke Bernadotte 7 35. Drottning Silvia 1 37. Selma Lagerlöf 1 38. Nils Poppe 1 41. Ivar Kruger 1 42. Ian Wachtmeister 1 44. Ingemar Johansson 1 46. Mona Sahlin 4 47. Lars Magnus Ericsson och Ericsson (enbart) 5 49. Gustav Dahlen 2 50. Jan Ove Waldner 1 51. Baltzar von Platen 1 53. Vibeke Olsson 4 54. P G Gyllenhammar 5 55. Elise Ottesen Jensen 1 57. Tommy Söderström 2 58. Ulf Lundell 1 59. Gustav Möller 1 60. Volvos grundare Gustav Larsson och Assar Gabrielsson 3 61. Jacob Wallenberg 3 63. August Palm 1 64. Nathan Söderblom 2 65. Vilhem Moberg 1 66. Alf Svensson 1 67. Bosse Parnevik 1 70. Karl Gerhard 1 71. Yngwie Malmsteen 1 72. Göran Persson 3 73. Evert Taube 1 74. Gustav V 1 75. Ernst Wigforss 1 76. Pippi Långstrump 1 77. Björne 1 78. Jan Guillou 1 79. Tage Danielsson 1 81. Tomas Ravelli 1 82. Lars Molin 1 84. Tomas Di Leva 1 87. Björn Afzelius 6 88. Wallenberg (enbart) 1 91. John Ausonius 993 98. Vet ej 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 162 99. Uppgift saknas
VAR 851 KÄND-SVERIGE VET EJ 120 Loc 2139 width 1 MD=6 or GE 9 120(1) Ingen uppfattning <Se F.120 för fullständig frågetext> 1014 1. Markerat 668 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 118 9. Uppgift saknas
VAR 852 KÄND UTOMLANDS 120 Loc 2140 width 2 MD=96 or GE 99 120a Vilken svensk under 1900-talet har enligt Din mening haft störst betydelse för att göra Sverige känt utomlands? 295 01. Olof Palme 84 02. Astrid Lindgren 91 03. Alfred Nobel 32 05. Abba 2 06. Tomas Brolin 22 07. Ingemar Stenmark 68 08. Dag Hammarsköld 1 09. Tage Erlander 161 10. Björn Borg 11 11. Ingmar Bergman 38 12. Carl Bildt 24 17. Karl XVI Gustaf 3 18. Gustav VI Adolf 2 19. Peter Forsberg 1 20. Percy Barnevik 14 21. Raoul Wallenberg 27 22. Kungafamiljen, Kungen och Silvia 6 24. Ingvar Kamprad 1 27. Max Martin 2 29. August Strindberg 1 31. Jussi Björling 11 32. Greta Garbo 1 33. Wallenbergfamiljen 2 34. Folke Bernadotte 9 35. Drottning Silvia 1 36. Alva Myrdal 1 37. Selma Lagerlöf 1 39. Ronny Petterson 1 40. Marion Jones 3 41. Ivar Kruger 1 43. Victoria Silverstedt 9 44. Ingemar Johansson 1 45. Benny Andersson 6 47. Lars Magnus Ericsson och Ericsson (enbart) 3 48. Prins Bertil 1 49. Gustav Dahlen 1 50. Jan Ove Waldner 2 52. Stickan Andersson 2 54. P G Gyllenhammar 4 56. Kronprinsessan Viktoria 1 61. Jacob Wallenberg 1 68. Björn Ulveus och Benny Andersson 1 69. Ingrid Bergman 2 71. Yngwie Malmsteen 1 80. Pernilla Wiberg 2 83. Ace of Base 2 85. Volvo 2 86. Robyn 1 88. Wallenberg (enbart) 1 89. Rausing 1 90. Yngve Bergqvist 1 92. Jesper Parnevik 720 98. Vet ej 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 118 99. Uppgift saknas
VAR 853 KÄND-UTOMLAND VET EJ 120 Loc 2142 width 1 MD=6 or GE 9 120a(1) Ingen uppfattning <Se F.120a för fullständig frågetext> 730 1. Markerat 952 5. Ej markerat 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 118 9. Uppgift saknas
VAR 854 FÖRÄLDRALEDIGHET 121 Loc 2143 width 1 MD=6 or GE 9 121 Har Du varit föräldraledig någon gång och i så fall hur länge? 569 1. Ja, har varit föräldraledig 1107 2. Nej, har aldrig varit föräldraledig 2 3. Två svarsalternativ angivna 1703 6. Frågan ej ställd i brun enkät 122 9. Uppgift saknas
VAR 855 FÖRÄLDRALEDIG LÄNGD 121 Loc 2144 width 2 MD= 0 or GE 96 121(1) Antal månader <Se F.121 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 72. 72 månader 56 73. Ej angivit hur länge 1071 00. Frågan ej tillämplig 1703 96. Frågan ej ställd i brun enkät 122 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 70 44 29 14 12 48 7 13 10 8 5 Kod: 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 Frek: 59 4 10 11 4 28 3 7 1 3 3 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 Frek: 31 1 7 3 4 1 14 1 1 3 6 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 45 48 50 52 Frek: 39 3 3 2 7 1 3 1 12 2 1 Kod: 54 60 67 72 73 0 96 99 Frek: 3 5 1 3 56 1071 1703 122
VAR 856 BOENDETID 122 Loc 2146 width 1 MD=9 122 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu? 902 1. Har alltid bott här 363 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, tex studier på annan ort 1301 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 605 4. Inflyttad, har bott här 1 till 10 år 126 5. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 118 6. Två svarsalternativ angivna 88 9. Uppgift saknas
VAR 857 BOSTADSOMRÅDE 123 Loc 2147 width 1 MD=9 123 I vilken typ av område bor Du i? 294 1. Storstad, centralt 611 2. Storstad, ytterområde/förort 524 3. Stad eller större tätort, centralt 592 4. Stad eller större tätort, ytterområde 783 5. Mindre tätort 536 6. Ren landsbygd 60 7. Två svarsalternativ angivna 103 9. Uppgift saknas
VAR 858 UPPVÄXTORT SJÄLV 124 Loc 2148 width 1 MD=0 or GE 9 124 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 124(1) Du själv 892 1. Ren landsbygd i Sverige 881 2. Mindre tätort i Sverige 733 3. Stad eller större tätort i Sverige 472 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 100 5. Annat land i Norden 88 6. Annat land i Europa 77 7. Land utanför Europa 119 8. Två svarsalternativ angivna 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 859 UPPVÄXTORT FADER 124 Loc 2149 width 1 MD=0 or GE 9 124(2) <Uppväxtort> Din far <Se F.124 för fullständig frågetext> 1292 1. Ren landsbygd i Sverige 692 2. Mindre tätort i Sverige 513 3. Stad eller större tätort i Sverige 306 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 165 5. Annat land i Norden 147 6. Annat land i Europa 98 7. Land utanför Europa 105 8. Två svarsalternativ angivna 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 860 UPPVÄXTORT MODER 124 Loc 2150 width 1 MD=0 or GE 9 124(3) <Uppväxtort> Din mor <Se F.124 för fullständig frågetext> 1308 1. Ren landsbygd i Sverige 687 2. Mindre tätort i Sverige 500 3. Stad eller större tätort i Sverige 292 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 189 5. Annat land i Norden 136 6. Annat land i Europa 94 7. Land utanför Europa 117 8. Två svarsalternativ angivna 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 861 BOSTAD 125 Loc 2151 width 1 MD=9 125 Hur bor Du för närvarande? 596 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1535 2. I villa eller radhus i småhusområde 1229 3. I lägenhet i flerfamiljshus 45 4. Två svarsalternativ angivna 98 9. Uppgift saknas
VAR 862 BOENDEFORM 126 Loc 2152 width 1 MD=9 126 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 1037 1. Hyr bostaden 2349 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 5 3. Två svarsalternativ angivna 112 9. Uppgift saknas
VAR 863 KÄNNER SIG - SVENSK 127 Loc 2153 width 1 MD=0 or GE 9 127 I vilken utsträckning uppfattar Du Dig själv som: 127(1) Svensk 2689 1. I mycket stor utsträckning 381 2. I ganska stor utsträckning 150 3. Varken i stor eller liten utsträckning 38 4. I ganska liten utsträckning 42 5. I mycket liten utsträckning 9 6. Två svarsalternativ angivna 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 864 KÄNNER SIG - NORDBO 127 Loc 2154 width 1 MD=0 or GE 9 127(2) <Uppfattning om sig själv> Nordbo <Se F.127 för fullständig frågetext> 1106 1. I mycket stor utsträckning 864 2. I ganska stor utsträckning 351 3. Varken i stor eller liten utsträckning 73 4. I ganska liten utsträckning 83 5. I mycket liten utsträckning 5 6. Två svarsalternativ angivna 930 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 865 KÄNNER SIG - EUROPE 127 Loc 2155 width 1 MD=0 or GE 9 127(3) <Uppfattning om sig själv> Europe <Se F.127 för fullständig frågetext> 713 1. I mycket stor utsträckning 750 2. I ganska stor utsträckning 674 3. Varken i stor eller liten utsträckning 174 4. I ganska liten utsträckning 149 5. I mycket liten utsträckning 6 6. Två svarsalternativ angivna 946 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 866 KÄNNER-VÄRLDSMEDBORG 127 Loc 2156 width 1 MD=0 or GE 9 127(4) <Uppfattning om sig själv> Världsmedborgare <Se F.127 för fullständig frågetext> 664 1. I mycket stor utsträckning 420 2. I ganska stor utsträckning 773 3. Varken i stor eller liten utsträckning 280 4. I ganska liten utsträckning 333 5. I mycket liten utsträckning 4 6. Två svarsalternativ angivna 938 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 867 CIVILSTÅND 128 Loc 2157 width 1 MD=9 128 Vilket är Ditt civilstånd? 1044 1. Ensamstående 646 2. Sambo 1705 3. Gift 7 4. Två svarsalternativ angivna 101 9. Uppgift saknas
VAR 868 VUXNA I HUSHÅLLET 129 Loc 2158 width 2 MD=99 129 Hur många vuxna personer ingår i Ditt hushåll och hur många barn/ungdomar (räkna med Dig själv)? 129(1) Antal vuxna 40 00. Ingen vuxen 656 01. En vuxen 2256 02. Två vuxna 278 03. Tre vuxna 86 04. Fyra vuxna 9 05. Fem vuxna 3 06. Sex vuxna 3 07. Sju vuxna 5 08. Åtta vuxna 2 09. Nio vuxna 165 99. Uppgift saknas
VAR 869 BARN I HUSHÅLLET 129 Loc 2160 width 2 MD= 0 129(2) <Personer i hushållet> Antal barn/ungdomar under 18 år <Se F.129 för fullständig frågetext> 480 01. En person 488 02. Två personer 212 03. Tre personer 40 04. Fyra personer 10 05. Fem personer 7 06. Sex personer 2 07. Sju personer 1 08. Åtta personer 167 09. Nio personer 1 10. Tio personer 2095 00. Frågan ej tillämplig
VAR 870 BARN 0-3 ÅR 129 Loc 2162 width 1 MD=9 129A Om det finns barn/ungdomar i Ditt hushåll, i vilka åldrar är de? 129A(1) 0-3 år 296 1. Markerat 3042 5. Ej markerat 165 9. Uppgift saknas
VAR 871 BARN 4-6 ÅR 129 Loc 2163 width 1 MD=9 129A(2) <Barn i hushållet> 4-6 år <Se F.129A för fullständig frågetext> 299 1. Markerat 3039 5. Ej markerat 165 9. Uppgift saknas
VAR 872 BARN 7-15 ÅR 129 Loc 2164 width 1 MD=9 129A(3) <Barn i hushållet> 7-15 år <Se F.129A för fullständig frågetext> 794 1. Markerat 2544 5. Ej markerat 165 9. Uppgift saknas
VAR 873 BARN 16-18 ÅR 129 Loc 2165 width 1 MD=9 129A(4) <Barn i hushållet> 16-18 år <Se F.129A för fullständig frågetext> 407 1. Markerat 2931 5. Ej markerat 165 9. Uppgift saknas
VAR 874 HUSHÅLLSTYP 130 Loc 2166 width 2 MD= 0 or GE 99 130 Vilken av följande husshållstyper skulle Du säga att Du tillhör? 567 01. Två vuxna utan barn 545 02. Två vuxna utan hemmavarande barn 1072 03. Två vuxna med gemensamma barn 152 04. Två vuxna utan gemensamma barn men med barn från tidigare förhållanden 117 05. Två vuxna med gemensamma barn och med barn från tidigare förhållanden 486 06. En vuxen utan barn 153 07. En vuxen med hemmavarande barn 121 08. Annan hushållstyp 83 09. Två svarsalternativ angivna 55 00. Uppgift saknas på delfrågan 152 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 875 ANNAN HUSHÅLLSTYP 130 Loc 2168 width 1 MD=9 130(1) Annan hyshållstyp <Se F.130 för fullständig frågetext> 199 1. Markerat 3152 5. Ej markerat 152 9. Uppgift saknas
VAR 876 FÖDELSEÅR 131 Loc 2169 width 2 MD=99 131 Vilket år är Du född? 19. 1919 . . 84. 1984 72 99. Uppgift saknas Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 24 33 36 24 35 37 43 41 38 46 48 36 43 43 41 42 51 47 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 44 54 53 54 58 48 64 75 80 71 70 62 66 58 69 65 58 56 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 57 56 58 58 58 64 50 69 57 58 62 55 66 54 58 50 57 51 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 99 Frek: 57 44 42 41 44 46 42 51 55 59 45 54 72
VAR 877 KÖN 132 Loc 2171 width 1 MD=9 132 Är Du man eller kvinna? 1675 1. Man 1735 2. Kvinna 2 3. Två svarsalternativ angivna 91 9. Uppgift saknas
VAR 878 MEDBORGARSKAP 133 Loc 2172 width 1 MD=9 133 Är Du svensk medborgare? 3295 1. Ja 135 5. Nej 2 6. Två svarsalternativ angivna 71 9. Uppgift saknas
VAR 879 UTBILDNING 134 Loc 2173 width 1 MD=9 134 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 1014 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 118 2. Folkhögskola 533 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 166 4. Flickskola/Realexamen 665 5. Minst treårigt gymnasium 296 6. Studerat vid högskola/universitet 614 7. Examen från högskola/universitet 97 9. Uppgift saknas
VAR 880 MER UTBILDNING 135 Loc 2174 width 1 MD=6 or GE 9 135 Hur intresserad är Du för egen del av att satsa på mer utbildning? 309 1. Mycket intresserad 550 2. Ganska intresserad 507 3. Inte särskilt intresserad 284 4. Inte alls intresserad 4 7. Två svarsalternativ angivna 1800 6. Frågan ej ställd i blå enkät 49 9. Uppgift saknas
VAR 881 ARBETSMARKNADSGRUPP 136 Loc 2175 width 2 MD=99 136 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 1831 01. Förvärvsarbetande 26 02. Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 14 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 14 04. Genomgår utbildning med stöd av det sk kunskapslyftet 161 05. Arbetslös 581 06. Ålderspensionär 171 07. Förtidspensionär 33 08. Hemarbetande 391 09. Studerande 155 10. Två svarsalternativ angivna 126 99. Uppgift saknas
VAR 882 YRKESARBETAR 137 Loc 2177 width 1 MD=0 or GE 9 137 Vilket yrke har/hade Du? 2078 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 250 5. Har aldrig förvärvsarbetat 12 6. Två svarsalternativ angivna 937 0. Uppgift saknas på delfrågan 226 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 883 YRKE 137 Loc 2178 width 3 MD= 0 or GE 999 137(1) Yrke 22 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 38 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 66 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 155 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 7 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 0 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 12 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 4 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 100 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 113 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 116 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 0 032. Innehavare av bilskola 12 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 102 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 59 036. Klasslärare och övriga lärare 4 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 15 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 5 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete 0 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 5 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 3 056. Biologiskt arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 6 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 28 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 19 066. Socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 11 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 17 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 8 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 33 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 32 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 2 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 5 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 4 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 5 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 0 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 2 124. Journalistiskt yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 18 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 20 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 12 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 2 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning(byrå) inom myndighet 20 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 15 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 6 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 18 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 24 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 13 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 25 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 8 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 10 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 19 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 10 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 232. Annat kontorsarbete: företagare 84 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 92 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 12 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 0 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 3 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 2 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 1 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 (ofta med civilekonomutbildning); även reklamkonsulent 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 81 328. Biträdesarbete i affär 0 335. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 14 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 0 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 19 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 12 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 38 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 33 347. Övrigt försäljningsarbete: Bokhandelsmedhjälpare 33 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 0 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 37 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 17 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 16 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 3 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc 9 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 436. Viltvård, jakt: arbetsledare/tekniker 2 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 11 448. Skogsarbete: manuellt arbete 0 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 0 456. Fiskeriarbete: arbetsledare/tekniker 1 458. Fiskeriarbete: manuellt arbete 0 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 3 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 12 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 2 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman inom yrkesgruppen 57 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 7 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 3 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 4 638. Däcksmanskap 5 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 7 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 51 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 13 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 10 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 16 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 36 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 9 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 6 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 128 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 7 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 31 758. Elektroarbete: manuellt arbete 6 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 29 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 2 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 11 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 3 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 3 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 36 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 0 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 13 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare/företagsledare 0 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 9 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 5 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 35 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 12 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 5 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 40 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 5 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 2 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 3 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 10 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 9 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 30 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 3 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 5 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 6 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 4 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 9 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 6 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 78 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 62 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 17 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 4 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 16 947. Övrigt servicearbete: fotograf 27 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 3 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 16 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 2 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 80 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 12 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 1 984. Militärt arbete: officerare med befattning som överste eller högre befattning 14 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Militärt arbete: underofficerare 2 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 2 988. Militärt arbete: övrig militär personal 78 994. Individer med obefintlig eller oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 59 995. Hemarbetande 142 996. Studerande 72 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 114 000. Frågan ej tillämplig 174 999. Uppgift saknas
VAR 884 HELTID/DELTIDSARB 138 Loc 2181 width 1 MD GE 9 138 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 2346 1. Heltid 565 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 75 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 23 4. Två svarsalternativ angivna 494 9. Uppgift saknas
VAR 885 STATLIG TJÄNST 139 Loc 2182 width 1 MD=0 or GE 9 139 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 363 1. Statlig 598 2. Kommunal 207 3. Landstingskommunal 1721 4. Privat 102 5. Två svarsalternativ angivna 230 0. Frågan ej tillämplig 282 9. Uppgift saknas
VAR 886 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 140 Loc 2183 width 2 MD= 0 or GE 99 140 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 773 01. Tjänsteman 379 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 87 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 1083 04. Arbetare 190 05. Arbetare med arbetsledande funktion 40 06. Egenanställd arbetare 43 07. Jordbrukare: ingen anställd 8 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 87 09. Företagare: ingen anställd 98 10. Företagare: 1-9 anställda 25 11. Företagare: 10 eller fler anställda 202 12. Två svarsalternativ angivna 223 00. Frågan ej tillämplig 265 99. Uppgift saknas
VAR 887 NÖJD MED ARBETET 141 Loc 2185 width 2 MD= 0 or GE 96 141 Hur nöjd är/var Du med Ditt arbete? 234 01. Helt nöjd 462 02. Mycket nöjd 560 03. Ganska nöjd 118 04. Varken nöjd eller missnöjd 83 05. Ganska missnöjd 12 06. Mycket missnöjd 7 07. Helt missnöjd 3 08. Vet ej 3 09. Två svarsalternativ angivna 103 00. Frågan ej tillämplig 1800 96. Frågan ej ställd i blå enkät 118 99. Uppgift saknas
VAR 888 FAST ANSTÄLLNING 142 Loc 2187 width 1 MD=0 or GE 8 142 Du som för närvarande är anställd: 142(1) Har Du fast anställning (tillsvidareanställning)? 1725 1. Markerat 219 5. Ej markerat 16 6. Två svarsalternativ angivna 219 0. Frågan ej tillämplig 796 8. Uppgift saknas på delfrågan 528 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 889 EGET OCH ANSTÄLLNING 142 Loc 2188 width 1 MD=0 or GE 8 142(2) Har Du eget företag vid sidan om Din anställning? <Se F.142 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 1083 5. Ej markerat 1 6. Två svarsalternativ angivna 219 0. Frågan ej tillämplig 1550 8. Uppgift saknas på delfrågan 528 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 890 ANNAT OCH ANSTÄLLD 142 Loc 2189 width 1 MD=0 or GE 8 142(3) Arbetar Du regelbundet med någonting annat vid sidan om Din ordinarie anställning? <Se F.142 för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 1037 5. Ej markerat 219 0. Frågan ej tillämplig 1533 8. Uppgift saknas på delfrågan 528 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 891 EJ ANSTÄLLD 142 Loc 2190 width 1 MD=0 or GE 9 142(4) Är ej anställd <Se F.142 för fullständig frågetext> 873 1. Markerat 1883 5. Ej markerat 219 0. Frågan ej tillämplig 528 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 892 MEDLEM FACKFÖRENING 143 Loc 2191 width 1 MD=9 143 Är Du medlem i någon fackförening? 775 1. Ja, förbund inom Landsorganisationer (LO) 458 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 215 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 521 4. Ja, annan facklig organisation 1232 5. Nej 63 6. Två svarsalternativ angivna 239 9. Uppgift saknas
VAR 893 HUSHÅLLSINKOMST 144 Loc 2192 width 2 MD=99 144 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 261 01. 100 000 eller mindre 639 02. 101 000 - 200 000 667 03. 201 000 - 300 000 619 04. 301 000 - 400 000 440 05. 401 000 - 500 000 220 06. 501 000 - 600 000 112 07. 601 000 - 700 000 132 08. Mer än 700 000 118 09. Två svarsalternativ angivna 295 99. Uppgift saknas
VAR 894 KLASSTILLHÖRIGHET 145 Loc 2194 width 1 MD=0 or GE 9 145 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 145(1) Din nuvarande familj 1411 1. Arbetarfamilj 81 2. Jordbrukarfamilj 826 3. Tjänstemannafamilj 425 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 285 5. Egen företagare 151 6. Två svarsalternativ angivna 195 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 895 KLASS UNDER UPPVÄXT 145 Loc 2195 width 1 MD=0 or GE 9 145(2) Din familj Du växte upp i <Se F.145 för fullständig frågetext> 1703 1. Arbetarfamilj 412 2. Jordbrukarfamilj 485 3. Tjänstemannafamilj 215 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 299 5. Egen företagare 159 6. Två svarsalternativ angivna 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 129 9. Uppgift saknas på hela frågan