SVENSK VALUNDERSÖKNING 1998
                SSD 0750

              Primärforskare
              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1998 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Sören Holmberg. Varken SSD eller primärforskarna
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har därefter
  genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957 års
  folkomröstning i pensionsfrågan, 1980 års folkomröstning i
  kärnkraftsfrågan samt 1994 års folkomröstning om ett svenskt
  EU-medlemskap.

  Valundersökningen 1998 var således den fjortonde
  riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes i
  samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av vissa
  registerdata. Intervjuerna med de slumpvis utvalda väljarna
  genomfördes av Statistiska centralbyråns intervjuare.
  Ansvariga för arbetet inom SCB har varit Ingrid Flekkes i
  Örebro och Olle Johansson i Stockholm.

  Valundersökningarna ingår som en del i ett större
  valforskningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Arbetet med 1998 års valundersökning leddes av Sören
  Holmberg. Per Hedberg var forskningsassistent med ansvar för
  kodning, filbyggande och databearbetningar. Kodningen av
  intervjuformulären utfördes av Lars Carlsson, Ulrika Facht och
  Peder Olsson. Sekreterare för forskningsprojektet var Anna-Gun
  Andersson.

  Undersökningarna har sedan valet 1960 finansierats av
  riksdagen via anslaget till valstatistiken.

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen som
  var röstberättigad i riksdagsvalet 1998. Med denna avgränsning
  utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen 1998, utländska
  medborgare samt personer som på grund av omyndigförklaring
  eller annat hinder ej äger rösträtt. I målpopulationen ingår
  även röstberättigade utlandssvenskar, men dessa ingår
  emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna sattes
  vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att personer
  över 80 år ej kontaktades för intervju. Det egentliga
  intervjuurvalet omfattar sålunda födelseårsklasserna 1918-1980

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny form
  av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel. Hälften av
  de som var med i undersökningen 1973 återintervjuades 1976,
  medan den andra urvalshälften ersattes med nya
  intervjupersoner. Denna "nya" hälft återintervjuades sedan vid
  valundersökningen 1979. Sett över en serie undersökningar
  kommer varje person att intervjuas två gånger.
  Valundersökningen 1998 kan alltså ses som steg två i panelen
  1994-1998 och som första steget i panelen 1998-2002. Den
  rullande paneluppläggningen gör det möjligt att studera
  individuella förändringar samtidigt som ett alltför stort
  bortfall, vanligt vid flerstegs panelundersökningar, undviks.

  Nettourvalet vid 1998 års undersökning omfattar totalt 2 901
  personer och består av tre delurval, benämnda P94, T98 och P98

  DELURVAL P94, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1994 års val. Delurvalet omfattar
  sammanlagt 1 380 personer.
  DELURVAL T98, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  1998, dvs personer som blev röstberättigade först vid valet
  1998. Delurvalet T98 omfattar 88 personer.
  DELURVAL P98, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 1 433 personer.

  Fältarbetet genomfördes i två etapper. Halva antalet personer
  kontaktades före valet, medan den andra halvan intervjuades
  efter valet. Intervjuarbetet pågick under perioden
  augusti-oktober 1998. Majoriteten av intervjuer genomfördes
  vid hembesök. Vissa upptagna och svårkontaktade personer
  ställde dock endast upp för nedbantade intervjuer per telefon.

  De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort
  brevenkät kort efter valdagen. Enkäten innehöll frågor om hur
  intervjupersonerna röstat i de olika valen, om huruvida de
  följt partiledarutfrågningarna och partiledardebatten i TV och
  hur de upplevde valrörelsen.

  Det sammanlagda bortfallet av intervjupersoner blev 18.6
  procent. Det är ett något bättre resultat än i de närmast
  föregående undersökningarna 1994 och 1991 då bortfallet var
  20.4 respektive 24.2 procent. Internationellt sett är de
  svenska bortfallssiffrorna kring 20 procent mycket låga. I
  exempelvis de två-tre senaste valundersökningarna i Holland
  har svarsbortfallet överstigit 50 procent (Thomassen, Arts och
  van der Kolk 2000). Å andra sidan är dagens bortfallssiffror
  klart större än under valundersökningarnas barndom på
  1950-talet. I 1956 års valundersökning var svarsbortfallet
  endast 5.1 procent. Den helt dominerande bortfallsanledningen
  är vägran att medge intervju.

  Nettourval          2 901

  Intervjuer          2 361
  - Fullständigt formulär   1 818
  - Förkortat formulär      284
  - Extremt förkortat formulär  259

  Bortfall            540

  Det totala bortfallet 1998 blev drygt 18 procent. För att
  minska bortfallet har man sedan valundersökningen 1979
  tillåtit intervjuarna i eftervalsetappen att genomföra
  förkortade eller extremt förkortade intervjuer med personer
  som var ovilliga att ställa upp eller som hade ont om tid.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1998. I samband med urvalsdragningen
  överfördes vissa folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst. Från
  kommunstatistiska publikationer överfördes information om den
  intervjuades kommun: kommunens storlek och tätortsgrad.

  
               PUBLIKATIONER

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Holmberg, S. (2000): Välja parti. Rapport 18. Stockholm:
  Norstedts juridik
  Holmberg, S. (1998): Allmänna valen 1998. Del 3 (SOS).
  Stockholm: SCB

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 22  (2)INTRESSE FÖR POLITIK 4  (3)LOC 35 WIDTH 1
                       (4)MD=6 or GE 9

   (6) 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
     Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in
     på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket
     intresserad,ganska intresserad, inte särskilt
     intresserad eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      269 1.  Mycket intresserad
     1192 2.  Ganska intresserad
      900 3.  Inte särskilt intresserad
      173 4.  Inte alls intresserad

      123 0.  Uppgift saknas
      684 9.  Bortfall
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0750 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Delurval 6 Urvalsetapp 7 Intervjuetapp 8 Intervjutyp 9 SCB:s resultatkod 10 Intervjuvecka 11 Födelseår 12 Kön 13 Läser nyheter och artiklar om politik i tidningen 14 Läsmängd rikspolitik 15 Läsmängd lokalpolitik 16 Läsmängd utrikespolitik 17 Ser på Rapport i SVT2 18 Ser på Aktuellt i SVT1 eller i SVT2 19 Lyssnar på Ekots långa nyhetssändningar 20 Ser på Nyheterna i TV 4 21 Ser på nyhetsprogrammet Direkt i TV3 22 Intresse för politik 23 Politiska diskussioner i familjen och bland bekanta 24 Intresse för politiska diskussioner 25 Viktig fråga för partival vid riksdagsvalet 26 Viktig fråga i valet 1 27 Viktig fråga i valet 2 28 Viktig fråga i valet 3 29 Viktig fråga i valet 4 30 Viktig fråga i valet 5 31 Regeringspartier - traditionella riksdagspartier 32 Regeringspartier - nya och mindre partier 33 Statsminister i regeringen efter valet 34 Sysselsättning: Bra politik - traditionella riksdagspartier 35 Sysselsättning: Bra politik - nya och mindre partier 36 Sysselsättning: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 37 Sysselsättning: Dålig politik - nya och mindre partier 38 Miljö: Bra politik - traditionella riksdagspartier 39 Miljö: Bra politik - nya och mindre partier 40 Miljö: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 41 Miljö: Dålig politik - nya och mindre partier 42 Skatter: Bra politik - traditionella riksdagspartier 43 Skatter: Bra politik - nya och mindre partier 44 Skatter: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 45 Skatter: Dålig politik - nya och mindre partier 46 Sveriges ekonomi: Bra politik - traditionella riksdagspartier 47 Sveriges ekonomi: Bra politik - nya och mindre partier 48 Sveriges ekonomi: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 49 Sveriges ekonomi: Dålig politik - nya och mindre partier 50 Energi och kärnkraft: Bra politik - traditionella riksdagspartier 51 Energi och kärnkraft: Bra politik - nya och mindre partier 52 Energi och kärnkraft: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 53 Energi och kärnkraft: Dålig politik - nya och mindre partier 54 Utrikes- och säkerhetspolitik: Bra politik - traditionella riksdagspartier 55 Utrikes- och säkerhetspolitik: Bra politik - nya och mindre partier 56 Utrikes- och säkerhetspolitik: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 57 Utrikes- och säkerhetspolitik: Dålig politik - nya och mindre partier 58 Social trygghet: Bra politik - traditionella riksdagspartier 59 Social trygghet: Bra politik - nya och mindre partier 60 Social trygghet: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 61 Social trygghet: Dålig politik - nya och mindre partier 62 Äldreomsorg: Bra politik - traditionella riksdagspartier 63 Äldreomsorg: Bra politik - nya och mindre partier 64 Äldreomsorg: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 65 Äldreomsorg: Dålig politik - nya och mindre partier 66 EU: Bra politik - traditionella riksdagspartier 67 EU: Bra politik - nya och mindre partier 68 EU: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 69 EU: Dålig politik - nya och mindre partier 70 EMU: Bra politik - traditionella riksdagspartier 71 EMU: Bra politik - nya och mindre partier 72 EMU: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 73 EMU: Dålig politik - nya och mindre partier 74 Flyktingfrågor: Bra politik - traditionella riksdagspartier 75 Flyktingfrågor: Bra politik - nya och mindre partier 76 Flyktingfrågor: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 77 Flyktingfrågor: Dålig politik - nya och mindre partier 78 Lag och ordning: Bra politik - traditionella riksdagspartier 79 Lag och ordning: Bra politik - nya och mindre partier 80 Lag och ordning: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 81 Lag och ordning: Dålig politik - nya och mindre partier 82 Jämställdhet: Bra politik - traditionella riksdagspartier 83 Jämställdhet: Bra politik - nya och mindre partier 84 Jämställdhet: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 85 Jämställdhet: Dålig politik - nya och mindre partier 86 Skol- och utbildningsfrågor: Bra politik - traditionella riksdagspartier 87 Skol- och utbildningsfrågor: Bra politik - nya och mindre partier 88 Skol- och utbildningsfrågor: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 89 Skol- och utbildningsfrågor: Dålig politik - nya och mindre partier 90 Barnomsorg: Bra politik - traditionella riksdagspartier 91 Barnomsorg: Bra politik - nya och mindre partier 92 Barnomsorg: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 93 Barnomsorg: Dålig politik - nya och mindre partier 94 Inställning till Centerpartiet 95 Inställning till Moderata samlingspartiet 96 Inställning till Vänsterpartiet 97 Inställning till Folkpartiet 98 Inställning till Socialdemokraterna 99 Inställning till Miljöpartiet 100 Inställning till Kristdemokraterna 101 Inställning till Lennart Daleus 102 Inställning till Carl Bildt 103 Inställning till Gudrun Schyman 104 Inställning till Lars Leijonborg 105 Inställning till Göran Persson 106 Inställning till Birger Schlaug 107 Inställning till Alf Svensson 108 Göran Persson: Pålitlig 109 Göran Persson: Inspirerande 110 Göran Persson: Kunnig 111 Göran Persson: Sympatisk 112 Göran Persson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 113 Carl Bildt: Pålitlig 114 Carl Bildt: Inspirerande 115 Carl Bildt: Kunnig 116 Carl Bildt: Sympatisk 117 Carl Bildt: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 118 Socialdemokraterna: Pålitligt 119 Socialdemokraterna: Inspirerande 120 Socialdemokraterna: Sympatiskt 121 Socialdemokraterna: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 122 Moderaterna: Pålitligt 123 Moderaterna: Inspirerande 124 Moderaterna: Sympatiskt 125 Moderaterna: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 126 Förtroende för svenska politiker 127 Skäl till litet förtroende för svenska politiker 1 128 Skäl till litet förtroende för svenska politiker 2 129 Skäl till litet förtroende för svenska politiker 3 130 Skäl till litet förtroende för svenska politiker 4 131 Skäl till litet förtroende för svenska politiker 5 132 Borgerliga partierna som regeringspartier 1991-1994 133 Socialdemokraterna som regeringsparti sedan 1994 134 Regeringspartier - moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna 135 Regeringspartier - centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna 136 Regeringsparti - socialdemokraterna 137 Minska den offentliga sektorn 138 Minska försvarsutgifterna 139 Minska de sociala bidragen 140 Sänka skatterna 141 Privatisera statliga företag och affärsverk 142 Minska inkomstskillnaderna i samhället 143 Sverige medlem i EMU 144 Öka det ekonomiska stödet till invandrarkultur 145 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 146 Avsätt mer pengar till kommunala äldreomsorgen 147 Sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 148 Förbjuda alla former av pornografi 149 Begränsa rätten till fri abort 150 Tillåta aktiv dödshjälp i Sverige 151 Ta emot färre flyktingar i Sverige 152 Minska u-hjälpen 153 Avveckla kärnkraften på lång sikt 154 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 155 Slutförvara avfallet från kärnkraften i berggrunden 156 Svenskt utträde ur EU 157 Svenskt medlemskap i NATO 158 Bekämpa arbetslösheten eller inflationen i första hand 159 Inställning till kärnkraften 160 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan 161 Inställning till det svenska EU-medlemskapet 162 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 163 EU utvecklas till förbundsstat 164 Statlig kontroll över näringslivet 165 Sociala reformer 166 Partierna bara intresserade av folks röster 167 Riksdagsledamöternas hänsyn till vad folk tycker 168 Möjlighet att vara med och bestämma genom att rösta 169 Viktigaste målsättningen för samhällsutvecklingen 170 Näst viktigaste målsättningen för samhällsutvecklingen 171 Minst viktiga målsättningen för samhällsutvecklingen 172 Samhällsform: Privat företagsamhet och marknadsekonomi 173 Samhällsform: Socialistiskt 174 Samhällsform: Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 175 Samhällsform: Miljövänligt 176 Samhällsform: Avancerad teknik 177 Samhällsform: Kristna värden 178 Samhällsform: Lag och ordning 179 Samhällsform: Jämställdhet mellan män och kvinnor 180 Samhällsform: Svenska värden 181 Samhällsform: Familjens ställning 182 Samhällsform: Mångkulturell 183 Samhällsform: Mer internationellt och mindre gränser 184 Samhällsform: Mer ideella organisationer 185 Tilltro: Människor i allmänhet 186 Partianhängare 187 Partipreferens 188 Partiidentifikation 189 Närmaste parti 190 Näst bästa parti 191 Vänster-högerskalan: Folkpartiet 192 Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 193 Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 194 Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 195 Vänster-högerskalan: Centerpartiet 196 Vänster-högerskalan: Miljöpartiet 197 Vänster-högerskalan: Kristdemokraterna 198 Vänster-högerskalan: UP:s egen placering 199 Inställning till EMU: Moderaterna 200 Inställning till EMU: Miljöpartiet 201 Inställning till EMU: Socialdemokraterna 202 Inställning till EMU: Folkpartiet 203 Inställning till EMU: Vänsterpartiet 204 Inställning till EMU: Centerpartiet 205 Inställning till EMU: Kristdemokraterna 206 Inställning till EMU: UP 207 Åsikt om Sveriges ekonomiska läge 208 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 209 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 210 Det senaste årets förändring i privatekonomin 211 Det kommande årets förändring i privatekonomin 212 Partitillhörighet Karin Pilsäter 213 Partitillhörighet Erik Åsbrink 214 Partitillhörighet Andreas Carlgren 215 Partitillhörighet Lars Tobisson 216 Partitillhörighet Marianne Samuelsson 217 Partitillhörighet Johan Lönnroth 218 Partitillhörighet Inger Davidsson 219 Kunskap: Sjukersättningens andel av lönen 220 Kunskap: Antal riksdagsledamöter 221 Kunskap: Arbetslöshetens storlek 222 Kunskap: Andel av befolkningen födda utomlands 223 Kunskap: Kärnkraftavfallets slutförvaring 224 Kunskap: Spanien medlem i EU 225 Kunskap: Personval 226 Avsikt att rösta 1998 227 Parti UP tänker rösta på 228 Röstade vid valet 1998 229 Partival vid riksdagsvalet 1998 230 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1998 231 Partival vid landstingsvalet 1998 232 Tidpunkt för röstbeslut 233 Parti om UP röstat 234 Kännedom om namn på partiernas valsedlar 235 Riksdagskandidat 1: Namn 236 Riksdagskandidat 1: Parti 237 Riksdagskandidat 1: Kön 238 Riksdagskandidat 1: Rätt/fel namn 239 Riksdagskandidat 2: Namn 240 Riksdagskandidat 2: Parti 241 Riksdagskandidat 2: Kön 242 Riksdagskandidat 2: Rätt/fel namn 243 Riksdagskandidat 3: Namn 244 Riksdagskandidat 3: Parti 245 Riksdagskandidat 3: Kön 246 Riksdagskandidat 3: Rätt/fel namn 247 Riksdagskandidat 4: Namn 248 Riksdagskandidat 4: Parti 249 Riksdagskandidat 4: Kön 250 Riksdagskandidat 4: Rätt/fel namn 251 Personrösta riksdagsvalet 252 Personrösta kommunfullmäktigevalet 253 Personrösta landstingsvalet 254 Ytterligare skäl personröstning 1 255 Ytterligare skäl personröstning 2 256 Ytterligare skäl personröstning 3 257 Ytterligare skäl personröstning 4 258 Inställning till nya personvalsystemet 259 Åsikt om personval 260 Läst artikel eller intervju med riksdagsledamot 261 Varit på möte eller sammankomst med riksdagsledamot 262 Skrivit brev eller annan kontakt med riksdagsledamot 263 Besökt riksdagsledamots hemsida på Internet 264 Valdeltagande i riksdagsvalet 1994 265 Partival vid riksdagsvalet 1994 266 Läst valbroschyr 267 Läst valbroschyr - traditionella riksdagspartier 268 Läst valbroschyr - nya och mindre partier 269 Besökt partis hemsida 270 Besökt partis hemsida - traditionella riksdagspartier 271 Besökt partis hemsida - nya och mindre partier 272 Besökt valmöte 273 Besökt valmöte - traditionella riksdagspartier 274 Besökt valmöte - nya och mindre partier 275 Besök av valarbetare 276 Besök av valarbetare - traditionella riksdagspartier 277 Besök av valarbetare - nya och mindre partier 278 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen 279 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - traditionella riksdagspartier 280 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - nya och mindre partier 281 Övertyga omgivningen att rösta på ett visst parti 282 Såg partiledardebatten i TV 283 Valfråga: Socialdemokraterna 1 284 Valfråga: Socialdemokraterna 2 285 Valfråga: Socialdemokraterna 3 286 Valfråga: Socialdemokraterna 4 287 Valfråga: Socialdemokraterna 5 288 Valfråga: Folkpartiet 1 289 Valfråga: Folkpartiet 2 290 Valfråga: Folkpartiet 3 291 Valfråga: Folkpartiet 4 292 Valfråga: Folkpartiet 5 293 Valfråga: Moderata samlingspartiet 1 294 Valfråga: Moderata samlingspartiet 2 295 Valfråga: Moderata samlingspartiet 3 296 Valfråga: Moderata samlingspartiet 4 297 Valfråga: Moderata samlingspartiet 5 298 Valfråga: Centerpartiet 1 299 Valfråga: Centerpartiet 2 300 Valfråga: Centerpartiet 3 301 Valfråga: Centerpartiet 4 302 Valfråga: Centerpartiet 5 303 Valfråga: Vänsterpartiet 1 304 Valfråga: Vänsterpartiet 2 305 Valfråga: Vänsterpartiet 3 306 Valfråga: Vänsterpartiet 4 307 Valfråga: Vänsterpartiet 5 308 Valfråga: Miljöpartiet 1 309 Valfråga: Miljöpartiet 2 310 Valfråga: Miljöpartiet 3 311 Valfråga: Miljöpartiet 4 312 Valfråga: Miljöpartiet 5 313 Valfråga: Kristdemokraterna 1 314 Valfråga: Kristdemokraterna 2 315 Valfråga: Kristdemokraterna 3 316 Valfråga: Kristdemokraterna 4 317 Valfråga: Kristdemokraterna 5 318 Inställning till demokratin i Sverige 319 Inställning till hur valen genomförs i Sverige 320 Partianhängare 321 Partipreferens 1 322 Partipreferens 2 323 Partipreferens 3 324 Högst partipreferens 325 Nära parti för ej partianhängare 326 Närmaste parti 327 Partiidentifikation 328 Partiernas hänsyn till vad folk tycker och tänker 329 Behov av politiska partier 330 Kännedom om namn på partiernas valsedlar 331 Riksdagskandidat 1: Namn 332 Riksdagskandidat 1: Parti 333 Riksdagskandidat 1: Kön 334 Riksdagskandidat 1: Rätt/fel namn 335 Riksdagskandidat 2: Namn 336 Riksdagskandidat 2: Parti 337 Riksdagskandidat 2: Kön 338 Riksdagskandidat 2: Rätt/fel namn 339 Riksdagskandidat 3: Namn 340 Riksdagskandidat 3: Parti 341 Riksdagskandidat 3: Kön 342 Riksdagskandidat 3: Rätt/fel namn 343 Inställning till Centerpartiet 344 Inställning till Moderata samlingspartiet 345 Inställning till Vänsterpartiet 346 Inställning till Folkpartiet 347 Inställning till Socialdemokraterna 348 Inställning till Miljöpartiet - de gröna 349 Inställning till Kristdemokraterna 350 Inställning till Lennart Daleus 351 Inställning till Carl Bildt 352 Inställning till Gudrun Schyman 353 Inställning till Lars Leijonborg 354 Inställning till Göran Persson 355 Inställning till Birger Schlaug 356 Inställning till Alf Svensson 357 Åsikt om Sveriges ekonomiska läge 358 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 359 Förbättring av svensk ekonomi 360 Försämring av svensk ekonomi 361 Riksdagsledamöternas kunskap om vad folk tycker 362 Kontakt med riksdagsledamot 363 Betydelse vem som styr 364 Betydelse vem man röstar på 365 Åsikter i politiska frågor 366 Vänster-högerskalan: Up:s egen placering 367 Vänster-högerskalan: Folkpartiet 368 Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 369 Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 370 Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 371 Vänster-högerskalan: Centerpartiet 372 Vänster-högerskalan: Miljöpartiet - de gröna 373 Vänster-högerskalan: Kristdemokraterna 374 Arbetsmarknadsgrupp 375 Tidigare förvärvsarbetande 376 Tid sedan senaste förvärvsarbete 377 Yrke 378 Heltids- eller deltidsarbete 379 Näringsgren 380 Yrkesgrupp 381 Statlig, kommunal eller privat tjänst 382 Studerande 383 Heltids- eller deltidsstudier 384 Skolutbildning 385 Arbetsmarknadsproblem 386 Arbetsmarknadsproblem i familjen 387 Medlem i facklig organisation 388 Facklig organisationstillhörighet 389 Aktiv medlem i facklig organisation 390 Medlem i facklig organisation - annan hushållsmedlem 391 Facklig organisationstillhörighet - annan hushållsmedlem 392 Medlem i politiskt parti eller organisation 393 Partimedlemskap 394 Aktiv medlem i politiskt parti eller organisation 395 Kyrkobesök 396 Kyrka eller samfund 397 Annan kyrka eller samfund 398 Religiös tro 399 Civilstånd 400 Make/maka: Arbetsmarknadsgrupp 401 Make/maka: Tidigare förvärvsarbetande 402 Make/maka: Yrke 403 Make/maka: Heltids- eller deltidsarbete 404 Make/maka: Näringsgren 405 Make/maka: Yrkesgrupp 406 Make/maka: Statlig, kommunal eller privat tjänst 407 Subjektiv klasstillhörighet 408 Uppväxtort 409 UP:s fars uppväxtort 410 UP:s mors uppväxtort 411 Bostadstyp 412 Hyr eller äger bostaden 413 Språk som vanligtvis talas i hushållet 414 Hushållets storlek 415 Hemmavarande barn under 18 år 416 Hemmavarande barn 1: Kön 417 Hemmavarande barn 1: Ålder 418 Hemmavarande barn 2: Kön 419 Hemmavarande barn 2: Ålder 420 Hemmavarande barn 3: Kön 421 Hemmavarande barn 3: Ålder 422 Bostadsort 423 Önskar få "REDOGÖRELSE 94" 424 Önskar få "REDOGÖRELSE 98" 425 Besvarat enkäten 426 Personröstade vid riksdagsvalet 1998 427 Personröstade vid kommunfullmäktigevalet 1998 428 Personröstade vid landstingsvalet 1998 429 Inställning till nya personvalsystemet 430 Intresse för politik 431 Förtroende för svenska politiker 432 Ej tillgång till Internet 433 Besökt morgontidnings hemsida 434 Besökt kvällstidnings hemsida 435 Besökt TV-kanals hemsida 436 Besökt vänsterpartiets hemsida 437 Besökt socialdemokraternas hemsida 438 Besökt centerpartiets hemsida 439 Besökt folkpartiets hemsida 440 Besökt moderaternas hemsida 441 Besökt kristdemokraternas hemsida 442 Besökt miljöpartiets hemsida 443 Besökt riksdagskandidats hemsida 444 Valrörelsen 1998: Intressant och spännande 445 Valrörelsen 1998: För mycket partikäbbel 446 Valrörelsen 1998: Konfliktfylld och aggressiv 447 Valrörelsen 1998: Klara partiskillnader 448 Valrörelsen 1998: Koncentrerad på partiledarna 449 Valrörelsen 1998: Saklig och informativ 450 Valrörelsen 1998: Svårbegriplig debatt i massmedia 451 Valrörelsen 1998: Inställning till Vänsterpartiet 452 Valrörelsen 1998: Inställning till Socialdemokraterna 453 Valrörelsen 1998: Inställning till Centerpartiet 454 Valrörelsen 1998: Inställning till Folkpartiet 455 Valrörelsen 1998: Inställning till Moderata samlingspartiet 456 Valrörelsen 1998: Inställning till Kristdemokraterna 457 Valrörelsen 1998: Inställning till Miljöparitet 458 Minska den offentliga sektorn 459 Sänka skatterna 460 Sverige medlem i EMU 461 Ta emot färre flyktingar i Sverige 462 Avveckla kärnkraften på lång sikt 463 Åldersindelning - tre kategorier 464 Åldersindelning - sju kategorier 465 Bostadsort 4-ställig 466 Yrkessektor 467 Yrkesgruppstillhörighet 468 Kunskapsindex 1: Antal rätt 469 Kunskapsindex 2: Antal rätt 470 Kunskapsindex 1+2: Antal rätt 471 Kunskapsindex 5-ställigt 472 Offentlig/privat anställning 473 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 474 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 475 Utbildning - tre kategorier 476 Röstning i riksdagsvalet 1998 - sammanfattning 477 Röstning i kommunfullmäktigevalet 1998 - sammanfattning 478 Röstning i landstingsvalet 1998 - sammanfattning 479 Tidpunkt för röstningsbeslut - kontrollerad 480 Poströstning 1998 481 Röstning 1994 - kontrollerad minnesdata 482 Inkomst 483 Inkomst 5-ställig, 1991 års indelning 484 Inkomst 5-ställig, 1994 års indelning 485 Inkomst 5-ställig, 1998 års indelning 486 Civilstånd (SCB) 487 År för svenskt medborgarskap 488 Senaste invandringsår 489 Mantalsår 490 Län 491 Riksdagsvalkrets 492 Valdeltagande i valkretsen 493 Röstat i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU 494 Röstat i riksdagsvalet 1998 495 Röstat i landstingsvalet 1998 496 Röstat i kommunalfullmäktigevalet 1998 497 Viktig sakfråga för partival: Skatter 498 Viktig sakfråga för partival: Ekonomi 499 Viktig sakfråga för partival: Vänster/höger-ideologi 500 Viktig sakfråga för partival: Socialpolitik och sjukvård 501 Viktig sakfråga för partival: Pensioner och äldrevård 502 Viktig sakfråga för partival: Moral - alkohol/narkotika - religion 503 Viktig sakfråga för partival: Familjepolitik 504 Viktig sakfråga för partival: Utbildning, skola, forskning 505 Viktig sakfråga för partival: Bostadspolitik 506 Viktig sakfråga för partival: Jordbruk - decentralisering 507 Viktig sakfråga för partival: Miljöfrågor 508 Viktig sakfråga för partival: Fred - internationella frågor - försvar 509 Viktig sakfråga för partival: Sysselsättning 510 Viktig sakfråga för partival: Energi och kärnkraft 511 Viktig sakfråga för partival: Löntagarfonder 512 Viktig sakfråga för partival: Offentlig sektor/privatisering 513 Viktig sakfråga för partival: Politiska affärer/rättssamhället 514 Viktig sakfråga för partival: EU/EMU 515 Viktig sakfråga för partival: Invandring- och flyktingfrågor 516 Viktig sakfråga för partival: Lag och ordning 517 Viktig sakfråga för partival: Kultur och fritid 518 Viktig sakfråga för partival: Byråkrati/pampvälde 519 Viktig sakfråga för partival: Kommunikationer 520 Viktig sakfråga för partival: Massmedier 521 Viktig sakfråga för partival: Arbetsliv och semester 522 Viktig sakfråga för partival: Näringspolitik 523 Viktig sakfråga för partival: Företagsdemokrati 524 Viktig sakfråga för partival: Jämställdhet mellan kvinnor och män

VAR 1 SSD STUDY NR 0750              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0750


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 2002
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Svensk valundersökning 1998
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 DELURVAL Loc 17 width 2 Delurval Anm. Delurval P94 utgörs av personer som ingår i panelen 1994-1998, dvs personer som även kontaktades vid 1994 års valundersökning. Delurval T98, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1998. Delurval P98 utgörs av personer i panelen 1998-2002, dvs personer som även kommer att kontaktas 2002. 1380 16. Delurval P94 88 17. Delurval T98 1433 18. Delurval P98
VAR 6 URVALSETAPP Loc 19 width 1 Urvalsetapp 1459 1. Etapp A: Avsedd att intervjuas före valet 1442 2. Etapp B: Avsedd att intervjuas efter valet
VAR 7 INTERVJUETAPP Loc 20 width 1 MD=9 Intervjuetapp 877 1. A-formulär: Intervjuad före valet 1484 2. B-formulär: Intervjuad efter valet 540 9. Bortfall
VAR 8 INTERVJUTYP Loc 21 width 1 MD=9 Intervjutyp 877 1. Intervjuad före valet 902 2. Intervjuad efter valet: Besöksintervju 39 3. Intervjuad efter valet: Telefonintervju 284 4. Intervjuad efter valet: Förkortad intervju 259 5. Intervjuad efter valet: Extremt förkortad intervju 540 9. Bortfall
VAR 9 SCB:S RESULTATKOD Loc 22 width 1 MD=9 SCB:s resultatkod 1474 1. Besöksintervju 331 2. Telefonintervju 553 3. Brevenkät 84 4. Bortfall: Förhindrad medverkan 174 5. Bortfall: Oanträffad 282 6. Bortfall: Avböjd medverkan 3 9. Uppgift saknas
VAR 10 INTERVJUVECKA Loc 23 width 2 MD=99 Intervjuvecka 9 34. Vecka 34: 17-23 augusti 188 35. Vecka 35: 24-30 augusti 277 36. Vecka 36: 31 augusti - 6 september 267 37. Vecka 37: 7-13 september 210 38. Vecka 38: 14-20 september 104 39. Vecka 39: 21-27 september 386 40. Vecka 40: 28 september - 4 oktober 470 41. Vecka 41: 5 -11 oktober 352 42. Vecka 42: 12-18 oktober 159 43. Vecka 43: 19-25 oktober 75 44. Vecka 44: 26 oktober - 1 november 207 45. Vecka 45: 2- 8 november 145 46. Vecka 46: 9-15 november 13 47. Vecka 47: 16-22 november 39 99. Uppgift saknas
VAR 11 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 Födelseår 18. 1918 . . 80. 1980 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 14 20 33 29 36 31 30 45 38 30 33 41 27 29 29 40 32 42 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 38 37 43 38 37 30 60 64 58 56 60 53 57 59 45 52 48 49 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 62 43 47 57 52 48 45 46 54 63 70 66 71 64 48 58 42 57 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 51 66 76 46 53 44 35 47 27
VAR 12 KÖN Loc 27 width 1 Kön 1495 1. Man 1406 2. Kvinna
VAR 13 LÄSER OM POL I TIDNING 1 Loc 28 width 1 MD=6 or GE 9 1 Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 300 1. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 542 2. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 851 3. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 124 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 1 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 14 LÄSMÄNGD RIKSPOLITIK 2 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 6 2 När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om: (VISA SVARSKORT) 2A Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om rikspolitik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 187 1. Läser i stort sett allt 760 2. Läser ganska mycket 681 3. Läser inte särskilt mycket 65 4. Läser ingenting/nästan ingenting 124 0. Frågan ej tillämplig 544 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 15 LÄSMÄNGD LOKALPOLITIK 2 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 6 2B Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om lokalpolitik/kommunala frågor? <Se F.2 för fullständig frågetext> 297 1. Läser i stort sett allt 743 2. Läser ganska mycket 560 3. Läser inte särskilt mycket 93 4. Läser ingenting/nästan ingenting 124 0. Frågan ej tillämplig 544 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 16 LÄSMÄNGD UTRIKESPOL 2 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 6 2C Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om politik i andra länder/utlandssidorna? <Se F.2 för fullständig frågetext> 94 1. Läser i stort sett allt 487 2. Läser ganska mycket 808 3. Läser inte särskilt mycket 304 4. Läser ingenting/nästan ingenting 124 0. Frågan ej tillämplig 544 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 17 SER PÅ RAPPORT 3 Loc 32 width 1 MD=6 or GE 9 3 När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på (NYHETSPROGRAM)? (VISA SVARSKORT) 3A Hur ofta brukar Du se på Rapport i SVT2? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 615 1. 6-7 dagar i veckan 505 2. 3-5 dagar i veckan 321 3. 1-2 dagar i veckan 282 4. Mera sällan 93 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 18 SER PÅ AKTUELLT 3 Loc 33 width 1 MD=6 or GE 9 3B Hur ofta brukar Du se på Aktuellt i SVT1 eller i SVT2? <Se F.3 för fullständig frågetext> 461 1. 6-7 dagar i veckan 613 2. 3-5 dagar i veckan 419 3. 1-2 dagar i veckan 255 4. Mera sällan 68 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 19 LYSSNAR PÅ LÅNGA EKOT 3 Loc 34 width 1 MD=6 or GE 9 3C Hur ofta brukar Du lyssna på Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio? <Se F.3 för fullständig frågetext> 176 1. 6-7 dagar i veckan 198 2. 3-5 dagar i veckan 184 3. 1-2 dagar i veckan 574 4. Mera sällan 683 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 20 SER PÅ NYHETERNA TV 4 3 Loc 35 width 1 MD=6 or GE 9 3D Hur ofta brukar Du se på Nyheterna i TV 4? <Se F.3 för fullständig frågetext> 399 1. 6-7 dagar i veckan 601 2. 3-5 dagar i veckan 449 3. 1-2 dagar i veckan 286 4. Mera sällan 83 5. Aldrig 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 21 SER PÅ DIREKT TV3 3 Loc 36 width 1 MD=6 or GE 9 3E Hur ofta brukar Du se på nyhetsprogrammet Direkt i TV3? <Se F.3 för fullständig frågetext> 72 1. 6-7 dagar i veckan 128 2. 3-5 dagar i veckan 196 3. 1-2 dagar i veckan 417 4. Mera sällan 1002 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 22 INTRESSE FÖR POLITIK 4 Loc 37 width 1 MD=6 or GE 9 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 216 1. Mycket intresserad 954 2. Ganska intresserad 780 3. Inte särskilt intresserad 152 4. Inte alls intresserad 259 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 23 DISKUTERAR POLITIK 5 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 5A Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 91 1. Mycket ofta 328 2. Ganska ofta 408 3. Inte särskilt ofta 50 4. Inte alls 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 24 INTRESSE DISKUSSION 5 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 5B Hur brukar Du själv göra om Du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Du passar bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 32 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 132 2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 329 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 382 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 2 8. Vet inte/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 25 VIKTIG FRÅGA FÖR P-VAL 6 Loc 40 width 1 MD=6 or GE 9 6 Om Du tänker på valet i år. Är/Var det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när det gäller vilket parti Du tänker rösta/röstade på i riksdagsvalet den 20 september? (OM JA:) Vilken eller vilka frågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är/var det ytterligare någon fråga som är/var viktig för Dig när Du väljer/valde parti i riksdagsvalet? Vilken eller vilka ytterligare frågor? FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ OM DEN STÄLLDES I FÖR- ELLER EFTERVALSETAPPEN. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1362 1. Ja 379 5. Nej, ingen fråga viktig 53 7. Tänker inte rösta/röstade inte vid riksdagsvalet 24 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 26 VIKTIG FRÅGA I VALET 1 6 Loc 41 width 3 MD= 0 or GE 996 6(1) Viktig fråga i valet 1 <Se F.6 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 115 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 11 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika/höginkomsttagare 0 004. Marginalskatt 1 006. Moms på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 1 009. Indirekta skatter/punktskatter/aktieskatt 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 0 012. Värnskatt 0 013. Skatteväxling 1 014. Förmögenhetsskatt 1 015. Fastighetsskatt 67 020. Sveriges ekonomi 1 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Handelspolitik, frihandel, handelsbalans, fri konkurrens 0 025. Priser, allmänt. Prisstegringar, inflation (ej matpriser allmänt, se kod 144) 4 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 028. Lågkonjunkturen 6 029. Budgetunderskottet, statsskulden 1 030. Offentlig sektor 0 031. Nedskärningar i offentlig service 1 035. Privatiseringar 5 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 1 042. Sociala bidrag 46 044. Välfärdssamhället, social trygghet 11 047. Fördelningspolitik 36 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonderna 0 052. Privata pensionsförsäkringar 0 053. Det nya pensionssystemet 0 054. Pensionsfonder 86 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 92 070. Sjukvård/sjukförsäkring 7 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkarsystem 2 073. Sjukersättningen/karensdagar (ej karensdag för vård av barn, se kod 078) 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. AIDS-problemet 0 078. Karensdag för vård av sjukt barn 1 080. Alkohol/narkotika bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 104 085. Familjepolitik/barnomsorg 1 086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 0 087. Privat baromsorg 12 088. Taxa-tak för daghemsavgifter 0 089. Föräldraförsäkring 0 091. Pappaledighet 0 092. Barndaghem 3 095. Barnfamiljernas ekonomi 10 096. Sextimmars arbetsdag - kortade arbetstid 2 097. Barnbidraget 107 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 1 103. Grundskolan 0 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 8 108. Studenters ekonomi 0 110. Fritid/idrott 3 111. Ungdomens och barns framtid och problem (se även kod 315) 0 112. Bidrag till föreningar 1 115. Kulturfrågor 0 120. Bostadspolitik allmänt 0 121. Villa ekonomi 0 122. Bostadsrätters ekonomi 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostadsbrist 0 126. Boendemiljö 0 130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 3 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 1 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 1 153. Personlig integritet, personnummer 0 154. Förbudspolitik 68 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 169. Miljöavgifter, miljöskatt 1 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, kollektivtrafik 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 2 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 0 176. Bensinpriset 4 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 181. Ungdomsbrottslighet 1 182. Våld på gator och torg 1 183. Lag och ordning 16 190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Pornografi och prostitution 1 192. Abort 0 193. Genmanipulation 0 194. Hederlighet 0 195. Kyrka - stat 0 200. Massmedia - Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna... 0 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 1 224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 0 226. Neutralitet/alliansfrihet 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Tidigare Balkan 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 0 237. Asien 0 238. Afrika 365 240. Sysselsättning, arbetslöshet 5 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 244. Arbetsmiljö 1 245. Semester 3 247. A-kassa 0 248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 0 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 13 251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 2 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 6 261. Kärnkraft, allmänt 0 262. Kärnkraftens avvecklingsstart 0 263. Vindkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 3 281. Arbetsrätten 0 282. Konsumentinflytande 0 290. Löntagarfonder 7 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 0 297. Jämställdhet mellan män och kvinnor i politiken 0 298. Jämställdheten mellan män och kvinnor i hemmet 0 300. Rättssamhället/rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 12 310. Invandrarpolitik 4 311. Flyktingfrågor 0 312. Rasism, främlingsfientlighet, segregering/integration 0 320. Övriga sakfrågor 4 325. Framtidsfrågor 5 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 1 333. Liberalism 0 334. konservatism, traditioner, det gamla 5 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 1 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 0 338. Mer demokrati, mot diktatur 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik/högerextremism 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 10 344. Rättvisa 0 345. Icke-grönt, materialism, för tillväxt, betongpolitik 1 346. Valfrihet, frihet 0 347. Demokratiska fri- och rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet ... (äganderätt) 3 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 0 351. Partipolitiskt samarbete (avser fråga 43) 4 360. Förtroende för partier och politik 2 370. Partiledare 0 380. Klassamhället (gruppreferenser) 6 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 0 391. Röd- grönt regeringsalternativ 0 392. Blocköverskridande regeringsalternativ 1 500. Lokala och kommunala frågor 1 598. Svaret = alla frågor 3 599. Övrigt 0 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen (avser fråga 40) 21 800. EU, allmänt 0 801. EU - skattefrågor 0 802. EU - ekonomi 8 803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 0 804. EU - näringspolitik 0 805. EU - sysselsättningsfrågor 0 806. EU - sociala frågor, välfärdssamhälle, fördelningspolitik 0 807. EU - pensionsfrågor 0 808. EU - sjuk- och äldrevård, sjukvårdsförsäkringar 0 809. EU - alkohol/narkotika, missbruk 0 810. EU - familjepolitik, barnomsorg 0 811. EU - utbildningsfrågor, forskning 0 812. EU - fritid, idrott 0 813. EU - kulturfrågor 0 814. EU - bostadsfrågor 0 815. EU regionalpolitik 0 816. EU - jordbruksfrågor, livsmedel, matpriser, djurtransporter (OBS! EJ 817) 0 817. EU - matkvalitet 0 818. EU - byråkrati 0 819. EU - miljöfrågor 0 820. EU - energifrågor 0 821. EU - kommunikationsfrågor 0 822. EU - rättsväsende 0 823. EU - etik, religion, moral 0 824. EU - massmediefrågor 0 825. EU - fred och nedrustning 0 826. EU - utrikesfrågor 0 827. EU - försvars- och säkerhetspolitik 0 828. EU - internationella frågor 0 829. EU - jämställdhetsfrågor 0 830. EU - invandrarfrågor 0 831. EU - demokrati (OBS! Ej 830) 0 832. EU - möjligheten att påverka utvecklingen inom EU 0 833. EU - offentlighetsprincipen 0 834. EU - allemansrätten 0 835. EU - nationell självständighet/förbundsstat 0 836. EU - utvidgning 0 837. EU - medlemsavgiften 0 838. EU - risk att Sverige isoleras 4 839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 0 849. EU - andra sakfrågor 456 000. Frågan ej tillämplig 552 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 27 VIKTIG FRÅGA I VALET 2 6 Loc 44 width 3 MD= 0 or GE 996 6(2) Viktig fråga i valet 2 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 26 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 738 000. Frågan ej tillämplig 552 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 9 15 20 21 22 26 29 30 31 40 Frek: 87 8 2 3 7 56 4 3 6 6 3 1 12 Kod: 42 44 47 50 60 70 71 73 76 80 85 86 88 Frek: 6 67 12 27 78 113 2 1 1 1 65 1 3 Kod: 92 95 96 97 100 103 104 108 110 111 115 120 124 Frek: 1 2 2 3 103 2 1 2 1 2 1 3 1 Kod: 130 140 144 150 160 169 176 180 183 190 192 200 220 Frek: 1 5 1 1 71 1 2 4 5 4 2 1 4 Kod: 222 224 240 241 247 250 251 260 261 281 295 310 311 Frek: 5 2 125 2 4 1 9 12 14 2 9 11 7 Kod: 312 320 330 331 334 335 340 344 346 350 360 380 511 Frek: 1 1 4 1 1 3 1 6 1 1 2 1 1 Kod: 599 700 800 803 839 0 996 999 Frek: 2 2 18 18 3 738 552 540
VAR 28 VIKTIG FRÅGA I VALET 3 6 Loc 47 width 3 MD= 0 or GE 996 6(3) Viktig fråga i valet 3 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 26 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 1211 000. Frågan ej tillämplig 552 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 9 11 20 22 23 26 29 30 Frek: 42 2 1 1 1 31 1 1 2 4 1 Kod: 31 40 42 44 47 50 60 70 71 76 80 Frek: 2 3 6 31 6 10 43 44 1 1 2 Kod: 85 86 88 89 95 96 100 103 111 115 130 Frek: 40 1 2 1 1 2 74 1 7 3 1 Kod: 140 160 170 180 183 190 200 220 222 224 240 Frek: 1 45 1 2 8 1 1 3 2 2 60 Kod: 241 247 248 250 251 260 261 270 281 295 297 Frek: 3 2 1 1 7 7 12 1 1 4 1 Kod: 300 310 311 312 320 325 330 335 343 344 350 Frek: 1 8 3 1 1 1 2 1 1 4 2 Kod: 360 370 390 500 599 800 803 835 0 996 999 Frek: 2 1 1 1 1 20 11 1 1211 552 540 Kod: 360 370 390 500 599 800 803 835 0 996 999 Frek: 2 1 1 1 1 20 11 1 1211 552 540
VAR 29 VIKTIG FRÅGA I VALET 4 6 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 996 6(4) Viktig fråga i valet 4 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 26 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 1570 000. Frågan ej tillämplig 552 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 3 4 15 20 22 31 44 50 60 70 Frek: 15 1 1 4 5 2 1 13 6 19 17 Kod: 76 85 88 95 100 106 120 130 140 160 170 Frek: 2 13 1 1 37 1 1 4 1 17 1 Kod: 176 180 183 200 220 222 240 241 250 251 260 Frek: 1 2 2 1 2 1 20 1 1 2 3 Kod: 261 295 300 310 311 312 320 335 344 360 800 Frek: 3 3 1 5 3 1 1 3 1 1 8 Kod: 803 832 835 0 996 999 Frek: 8 1 1 1570 552 540
VAR 30 VIKTIG FRÅGA I VALET 5 6 Loc 53 width 3 MD= 0 or GE 996 6(5) Viktig fråga i valet 5 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 26 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 1717 000. Frågan ej tillämplig 552 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 10 20 22 23 29 40 44 50 60 70 Frek: 5 1 5 1 1 2 1 3 2 5 5 Kod: 80 85 100 115 160 172 180 220 222 240 241 Frek: 1 3 9 1 6 1 2 4 1 2 1 Kod: 260 261 295 300 310 311 320 360 800 803 0 Frek: 3 1 2 1 2 4 2 2 8 5 1717 Kod: 996 999 Frek: 552 540
VAR 31 REGERINGSPARTIER 1 7 Loc 56 width 2 MD=90 or GE 96 7A Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter valet i år? (TILLÄGGSFRÅGA) Skulle Du vilja ha med något annat parti i regeringen? 7A(1) Regeringspartier - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 19 00. Endast nya och mindre partier nämnda 34 11. Vänsterpartiet 144 12. Socialdemokraterna 23 13. Centerpartiet 12 14. Folkpartiet 99 15. Moderata samlingspartiet 98 20. V-S 1 21. V-C 4 22. V-Fp 3 23. V-M 22 24. S-C 10 25. S-Fp 28 26. S-M 13 27. C-Fp 9 28. C-M 68 29. Fp-M 12 30. V-S-C 7 31. V-S-Fp 4 32. V-S-M 6 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 5 38. S-Fp-M 44 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 2 41. V-S-C-M 4 43. S-C-Fp-M 5 50. V-S-C-Fp-M 2 61. Kommunistisk 1 62. Socialistisk 1 64. Radikal 2 70. Oberoende 16 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 8 80. Samlingsregering 7 81. Alla (riksdags)partier 9 83. Inga partier 151 88. Vet inte, vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 32 REGERINGSPARTIER 2 7 Loc 58 width 2 MD=90 or GE 96 7A(2) Regeringspartier - små och nya partier <Se F.7A för fullständig frågetext> 468 00. Inga nya och mindre partier nämnda 84 61. Miljöpartiet - de gröna 146 62. Kd-Kristdemokraterna 4 64. Övriga rikspartier 16 70. Kd-Mp 2 73. Kd-Öp 1 76. Mp-Öp 1 82. Kd-Mp-Öp 151 88. Vet inte, vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 33 STATSMINISTER 7 Loc 60 width 3 MD= 0 or GE 996 7B Vem skulle Du helst vilja ha som statsminister i regeringen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 50 101. Gudrun Schyman 1 102. Lars Ohly 188 201. Göran Persson 3 202. Erik Åsbrink 47 203. Mona Sahlin 2 204. Margot Wallström 2 205. Ingela Thalen 1 206. Jan Eliasson 1 207. Jan Nygren 1 208. Kjell-Olof Feldt 1 209. Anders Sundström 1 210. Göran Johansson 1 211. Annika Billström 1 212. Ulrika Messing 2 213. Ingvar Carlsson 1 214. Margaretha Winberg 17 301. Lennart Daleus 1 302. Olof Johansson 7 401. Lars Leijonborg 2 402. Bengt Westerberg 264 501. Carl Bildt 35 601. Alf Svensson 1 602. Mats Odell 1 700. Statsminister från miljöpartiet 3 701. Birger Schlaug 2 801. Brynolf Wendt 1 802. Sven Olle Olsson 1 900. Övrig 2 901. "Vanlig Svensson, vanlig människa" 1 902. Percy Barnevik 1 903. Anders Wijkman 1 904. Olof Palme 233 988. Vet inte, spelar ingen roll 1484 000. Frågan ej tillämplig 1 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 34 SYSSELSÄTTN: BRA-1 8 Loc 63 width 2 MD=96 or GE 99 8 Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det här svarskortet har vi ställt samman några frågeområden som har varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. (VISA SVARSKORT) Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i (FRÅGEOMRÅDE)? Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i (FRÅGEOMRÅDE)? 8(1.1) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 33 00. Endast nya och mindre partier nämnda 92 11. Vänsterpartiet 237 12. Socialdemokraterna 12 13. Centerpartiet 33 14. Folkpartiet 223 15. Moderata samlingspartiet 66 20. V-S 1 21. V-C 1 22. V-Fp 4 23. V-M 10 24. S-C 3 25. S-Fp 32 26. S-M 4 27. C-Fp 4 28. C-M 60 29. Fp-M 1 31. V-S-Fp 1 35. V-Fp-M 1 36. S-C-Fp 3 38. S-Fp-M 16 39. C-Fp-M 1 43. S-C-Fp-M 1 61. Kommunistisk 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 83 90. Alla partier 446 95. Inga partier 443 98. Vet inte/vill ej svara 547 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 35 SYSSELSÄTTN: BRA-2 8 Loc 65 width 2 MD=96 or GE 99 8(1.2) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 702 00. Inga nya och mindre partier nämnda 46 61. Miljöpartiet - de gröna 90 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 3 70. Kd - Mp 83 90. Alla partier 446 95. Inga partier 443 98. Vet inte/vill ej svara 547 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 36 SYSSELSÄTTN: DÅLIG-1 8 Loc 67 width 2 MD=96 or GE 99 8(1.3) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 80 00. Endast nya och mindre partier nämnda 98 11. Vänsterpartiet 166 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 21 14. Folkpartiet 169 15. Moderata samlingspartiet 45 20. V-S 1 21. V-C 1 22. V-Fp 1 23. V-M 4 24. S-C 5 26. S-M 3 27. C-Fp 2 28. C-M 13 29. Fp-M 4 30. V-S-C 1 33. V-C-Fp 1 35. V-Fp-M 1 38. S-Fp-M 12 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 2 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 112 90. Alla partier 380 95. Inga partier 675 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 37 SYSSELSÄTTN: DÅLIG-2 8 Loc 69 width 2 MD=96 or GE 99 8(1.4) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 473 00. Inga nya och mindre partier nämnda 120 61. Miljöpartiet - de gröna 42 62. Kd-Kristdemokraterna 2 64. Övriga rikspartier 2 65. Övriga partier, ej riks 10 70. Kd-Mp 111 90. Alla partier 380 95. Inga partier 675 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 38 MILJÖFRÅGOR: BRA-1 8 Loc 71 width 2 MD=96 or GE 99 8(2.1) Miljöfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 714 00. Endast nya och mindre partier nämnda 67 11. Vänsterpartiet 73 12. Socialdemokraterna 233 13. Centerpartiet 15 14. Folkpartiet 35 15. Moderata samlingspartiet 8 20. V-S 21 21. V-C 1 23. V-M 22 24. S-C 1 25. S-Fp 4 26. S-M 4 27. C-Fp 2 28. C-M 6 29. Fp-M 5 30. V-S-C 1 38. S-Fp-M 2 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 44. V-S-Fp-M 77 90. Alla partier 178 95. Inga partier 347 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 39 MILJÖFRÅGOR: BRA-2 8 Loc 73 width 2 MD=96 or GE 99 8(2.2) Miljöfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 205 00. Inga nya och mindre partier nämnda 947 61. Miljöpartiet - de gröna 34 62. Kd-Kristdemokraterna 28 70. Kd-Mp 2 76. Mp-Öp 77 90. Alla partier 178 95. Inga partier 347 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 40 MILJÖFRÅGOR: DÅLIG-1 8 Loc 75 width 2 MD=96 or GE 99 8(2.3) Miljöfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 42 00. Endast nya och mindre partier nämnda 15 11. Vänsterpartiet 58 12. Socialdemokraterna 26 13. Centerpartiet 14 14. Folkpartiet 276 15. Moderata samlingspartiet 5 20. V-S 2 21. V-C 3 23. V-M 5 24. S-C 34 26. S-M 2 27. C-Fp 4 28. C-M 18 29. Fp-M 4 30. V-S-C 1 33. V-C-Fp 1 37. S-C-M 6 38. S-Fp-M 1 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 42. V-C-Fp-M 5 43. S-C-Fp-M 4 44. V-S-Fp-M 15 50. V-S-C-Fp-M 49 90. Alla partier 468 95. Inga partier 756 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 41 MILJÖFRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 77 width 2 MD=96 or GE 99 8(2.4) Miljöfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 443 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 60. Ny demokrati 51 61. Miljöpartiet - de gröna 45 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 2 70. Kd-Mp 49 90. Alla partier 468 95. Inga partier 756 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 42 SKATTEFRÅGOR: BRA-1 8 Loc 79 width 2 MD=96 or GE 99 8(3.1) Skattefrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 35 00. Endast nya och mindre partier nämnda 100 11. Vänsterpartiet 298 12. Socialdemokraterna 20 13. Centerpartiet 45 14. Folkpartiet 428 15. Moderata samlingspartiet 58 20. V-S 4 23. V-M 12 24. S-C 4 25. S-Fp 31 26. S-M 12 27. C-Fp 5 28. C-M 56 29. Fp-M 4 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 35. V-Fp-M 2 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 18 39. C-Fp-M 1 43. S-C-Fp-M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 20 90. Alla partier 209 95. Inga partier 450 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 43 SKATTEFRÅGOR: BRA-2 8 Loc 81 width 2 MD=96 or GE 99 8(3.2) Skattefrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 996 00. Inga nya och mindre partier nämnda 36 61. Miljöpartiet - de gröna 104 62. Kd-Kristdemokraterna 3 70. Kd-Mp 20 90. Alla partier 209 95. Inga partier 450 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 44 SKATTEFRÅGOR: DÅLIG-1 8 Loc 83 width 2 MD=96 or GE 99 8(3.3) Skattefrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 41 00. Endast nya och mindre partier nämnda 172 11. Vänsterpartiet 183 12. Socialdemokraterna 5 13. Centerpartiet 8 14. Folkpartiet 385 15. Moderata samlingspartiet 115 20. V-S 1 21. V-C 13 23. V-M 2 24. S-C 10 26. S-M 1 27. C-Fp 3 28. C-M 27 29. Fp-M 9 30. V-S-C 2 31. V-S-Fp 3 32. V-S-M 2 33. V-C-Fp 1 35. V-Fp-M 2 38. S-Fp-M 13 39. C-Fp-M 1 41. V-S-C-M 1 42. V-C-Fp-M 4 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 49 90. Alla partier 168 95. Inga partier 593 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 45 SKATTEFRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 85 width 2 MD=96 or GE 99 8(3.4) Skattefrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 858 00. Inga nya och mindre partier nämnda 110 61. Miljöpartiet - de gröna 32 62. Kd-Kristdemokraterna 8 70. Kd-Mp 49 90. Alla partier 168 95. Inga partier 593 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 46 EKONOMI: BRA-1 8 Loc 87 width 2 MD=96 or GE 99 8(4.1) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 28 00. Endast nya och mindre partier nämnda 49 11. Vänsterpartiet 469 12. Socialdemokraterna 16 13. Centerpartiet 24 14. Folkpartiet 261 15. Moderata samlingspartiet 35 20. V-S 1 21. V-C 2 23. V-M 33 24. S-C 6 25. S-Fp 61 26. S-M 4 27. C-Fp 4 28. C-M 61 29. Fp-M 6 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 4 36. S-C-Fp 2 37. S-C-M 9 38. S-Fp-M 10 39. C-Fp-M 4 43. S-C-Fp-M 4 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 34 90. Alla partier 162 95. Inga partier 525 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 47 EKONOMI: BRA-2 8 Loc 89 width 2 MD=96 or GE 99 8(4.2) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 974 00. Inga nya och mindre partier nämnda 25 61. Miljöpartiet - de gröna 93 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 1 70. Kd-Mp 34 90. Alla partier 162 95. Inga partier 525 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 48 EKONOMI: DÅLIG-1 8 Loc 91 width 2 MD=96 or GE 99 8(4.3) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 82 00. Endast nya och mindre partier nämnda 214 11. Vänsterpartiet 102 12. Socialdemokraterna 16 13. Centerpartiet 19 14. Folkpartiet 199 15. Moderata samlingspartiet 53 20. V-S 5 21. V-C 3 22. V-Fp 15 23. V-M 2 24. S-C 1 25. S-Fp 7 26. S-M 1 27. C-Fp 3 28. C-M 18 29. Fp-M 6 30. V-S-C 2 32. V-S-M 3 33. V-C-Fp 1 34. V-C-M 1 35. V-Fp-M 2 38. S-Fp-M 13 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 6 42. V-C-Fp-M 6 43. S-C-Fp-M 1 62. Socialistisk 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 46 90. Alla partier 247 95. Inga partier 739 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 49 EKONOMI: DÅLIG-2 8 Loc 93 width 2 MD=96 or GE 99 8(4.4) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 556 00. Inga nya och mindre partier nämnda 168 61. Miljöpartiet - de gröna 38 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 20 70. Kd-Mp 46 90. Alla partier 247 95. Inga partier 739 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 50 ENERGI: BRA-1 8 Loc 95 width 2 MD=96 or GE 99 8(5.1) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 132 00. Endast nya och mindre partier nämnda 43 11. Vänsterpartiet 105 12. Socialdemokraterna 233 13. Centerpartiet 22 14. Folkpartiet 340 15. Moderata samlingspartiet 10 20. V-S 33 21. V-C 2 23. V-M 37 24. S-C 4 25. S-Fp 34 26. S-M 7 27. C-Fp 3 28. C-M 70 29. Fp-M 12 30. V-S-C 1 32. V-S-M 1 35. V-Fp-M 1 36. S-C-Fp 2 37. S-C-M 19 38. S-Fp-M 1 39. C-Fp-M 1 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 22 90. Alla partier 1 91. Kärnkraftsmotståndare 149 95. Inga partier 525 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 51 ENERGI: BRA-2 8 Loc 97 width 2 MD=96 or GE 99 8(5.2) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 768 00. Inga nya och mindre partier nämnda 264 61. Miljöpartiet - de gröna 79 62. Kd-Kristdemokraterna 6 70. Kd-Mp 1 76. Mp-Öp 22 90. Alla partier 149 95. Inga partier 526 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 52 ENERGI: DÅLIG-1 8 Loc 99 width 2 MD=96 or GE 99 8(5.3) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 117 00. Endast nya och mindre partier nämnda 51 11. Vänsterpartiet 78 12. Socialdemokraterna 191 13. Centerpartiet 14 14. Folkpartiet 179 15. Moderata samlingspartiet 23 20. V-S 50 21. V-C 1 23. V-M 31 24. S-C 2 25. S-Fp 24 26. S-M 1 27. C-Fp 1 28. C-M 40 29. Fp-M 29 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 4 33. V-C-Fp 2 35. V-Fp-M 1 36. S-C-Fp 2 37. S-C-M 9 38. S-Fp-M 4 39. C-Fp-M 7 40. V-S-C-Fp 2 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 2 44. V-S-Fp-M 5 50. V-S-C-Fp-M 40 90. Alla partier 178 95. Inga partier 722 98. Vet inte/vill ej svara 547 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 53 ENERGI DÅLIG-2 8 Loc 101 width 2 MD=96 or GE 99 8(5.4) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 522 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 60. Ny demokrati 293 61. Miljöpartiet - de gröna 47 62. Kd-Kristdemokraterna 1 65. Övriga partier, ej riks 10 70. Kd-Mp 40 90. Alla partier 178 95. Inga partier 723 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 54 SÄKERHETSPOL: BRA-1 8 Loc 103 width 2 MD=96 or GE 99 8(6.1) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 17 00. Endast nya och mindre partier nämnda 17 11. Vänsterpartiet 203 12. Socialdemokraterna 6 13. Centerpartiet 13 14. Folkpartiet 291 15. Moderata samlingspartiet 7 20. V-S 1 21. V-C 7 24. S-C 4 25. S-Fp 67 26. S-M 1 27. C-Fp 36 29. Fp-M 3 30. V-S-C 12 38. S-Fp-M 5 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 18 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 102 90. Alla partier 145 95. Inga partier 856 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 55 SÄKERHETSPOL: BRA-2 8 Loc 105 width 2 MD=96 or GE 99 8(6.2) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 634 00. Inga nya och mindre partier nämnda 23 61. Miljöpartiet - de gröna 52 62. Kd-Kristdemokraterna 3 70. Kd-Mp 102 90. Alla partier 145 95. Inga partier 857 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 56 SÄKERHETSPOL: DÅLIG-1 8 Loc 107 width 2 MD=96 or GE 99 8(6.3) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 82 00. Endast nya och mindre partier nämnda 183 11. Vänsterpartiet 51 12. Socialdemokraterna 12 13. Centerpartiet 9 14. Folkpartiet 61 15. Moderata samlingspartiet 16 20. V-S 7 21. V-C 1 22. V-Fp 3 23. V-M 1 24. S-C 2 26. S-M 2 27. C-Fp 1 28. C-M 8 29. Fp-M 3 30. V-S-C 2 33. V-C-Fp 1 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 4 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 27 90. Alla partier 304 95. Inga partier 1031 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 57 SÄKERHETSPOL: DÅLIG-2 8 Loc 109 width 2 MD=96 or GE 99 8(6.4) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 269 00. Inga nya och mindre partier nämnda 146 61. Miljöpartiet - de gröna 26 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 11 70. Kd-Mp 1 71. Kd-Nyd 27 90. Alla partier 304 95. Inga partier 1031 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 58 SOC TRYGGHET: BRA-1 8 Loc 111 width 2 MD=96 or GE 99 8(7.1) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 170 00. Endast nya och mindre partier nämnda 140 11. Vänsterpartiet 500 12. Socialdemokraterna 9 13. Centerpartiet 110 14. Folkpartiet 53 15. Moderata samlingspartiet 125 20. V-S 1 21. V-C 5 22. V-Fp 1 23. V-M 16 24. S-C 66 25. S-Fp 13 26. S-M 7 27. C-Fp 1 28. C-M 10 29. Fp-M 9 30. V-S-C 20 31. V-S-Fp 1 33. V-C-Fp 1 35. V-Fp-M 9 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 5 38. S-Fp-M 10 39. C-Fp-M 11 40. V-S-C-Fp 3 43. S-C-Fp-M 82 90. Alla partier 117 95. Inga partier 321 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 59 SOC TRYGGHET: BRA-2 8 Loc 113 width 2 MD=96 or GE 99 8(7.2) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 891 00. Inga nya och mindre partier nämnda 39 61. Miljöpartiet - de gröna 355 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 11 70. Kd-Mp 82 90. Alla partier 117 95. Inga partier 321 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 60 SOC TRYGGHET: DÅLIG-1 8 Loc 115 width 2 MD=96 or GE 99 8(7.3) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 27 00. Endast nya och mindre partier nämnda 35 11. Vänsterpartiet 110 12. Socialdemokraterna 5 13. Centerpartiet 7 14. Folkpartiet 533 15. Moderata samlingspartiet 17 20. V-S 1 21. V-C 6 23. V-M 1 24. S-C 13 26. S-M 2 27. C-Fp 4 28. C-M 23 29. Fp-M 2 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 34. V-C-M 1 37. S-C-M 2 38. S-Fp-M 17 39. C-Fp-M 3 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 43 90. Alla partier 374 95. Inga partier 581 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 61 SOC TRYGGHET: DÅLIG-2 8 Loc 117 width 2 MD=96 or GE 99 8(7.4) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 726 00. Inga nya och mindre partier nämnda 49 61. Miljöpartiet - de gröna 30 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 2 65. Övriga partier, ej riks 9 70. Kd-Mp 43 90. Alla partier 374 95. Inga partier 581 98. Vet inte/vill ej svara 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 62 ÄLDREOMSORG: BRA-1 8 Loc 119 width 2 MD=96 or GE 99 8(8.1) Frågor som rör äldreomsorg: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 256 00. Endast nya och mindre partier nämnda 73 11. Vänsterpartiet 258 12. Socialdemokraterna 16 13. Centerpartiet 188 14. Folkpartiet 48 15. Moderata samlingspartiet 66 20. V-S 2 21. V-C 5 22. V-Fp 2 23. V-M 17 24. S-C 42 25. S-Fp 7 26. S-M 8 27. C-Fp 25 29. Fp-M 5 30. V-S-C 13 31. V-S-Fp 1 33. V-C-Fp 7 36. S-C-Fp 2 38. S-Fp-M 6 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 1 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 85 90. Alla partier 210 95. Inga partier 468 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 63 ÄLDREOMSORG: BRA-2 8 Loc 121 width 2 MD=96 or GE 99 8(8.2) Frågor som rör äldreomsorg: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 601 00. Inga nya och mindre partier nämnda 13 61. Miljöpartiet - de gröna 425 62. Kd-Kristdemokraterna 10 64. Övriga rikspartier 6 70. Kd-Mp 85 90. Alla partier 210 95. Inga partier 468 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 64 ÄLDREOMSORG: DÅLIG-1 8 Loc 123 width 2 MD=96 or GE 99 8(8.3) Frågor som rör äldreomsorg: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 18 00. Endast nya och mindre partier nämnda 14 11. Vänsterpartiet 147 12. Socialdemokraterna 5 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 242 15. Moderata samlingspartiet 12 20. V-S 1 21. V-C 2 23. V-M 7 24. S-C 1 25. S-Fp 19 26. S-M 1 28. C-M 19 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 38. S-Fp-M 8 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 2 42. V-C-Fp-M 3 43. S-C-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 86 90. Alla partier 429 95. Inga partier 785 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 65 ÄLDREOMSORG: DÅLIG-2 8 Loc 125 width 2 MD=96 or GE 99 8(8.4) Frågor som rör äldreomsorg: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 464 00. Inga nya och mindre partier nämnda 28 61. Miljöpartiet - de gröna 19 62. Kd-Kristdemokraterna 5 70. Kd-Mp 86 90. Alla partier 429 95. Inga partier 785 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 66 EU-FRÅGOR: BRA-1 8 Loc 127 width 2 MD=96 or GE 99 8(9.1) Frågor som rör den europeiska unionen EU: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 102 00. Endast nya och mindre partier nämnda 141 11. Vänsterpartiet 115 12. Socialdemokraterna 23 13. Centerpartiet 12 14. Folkpartiet 347 15. Moderata samlingspartiet 4 20. V-S 7 21. V-C 4 23. V-M 5 24. S-C 2 25. S-Fp 66 26. S-M 2 27. C-Fp 74 29. Fp-M 2 30. V-S-C 2 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 22 38. S-Fp-M 6 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 27 43. S-C-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke socialistiska partierna 14 90. Alla partier 2 93. EU-motståndare 175 95. Inga partier 658 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 67 EU-FRÅGOR: BRA-2 8 Loc 129 width 2 MD=96 or GE 99 8(9.2) Frågor som rör den europeiska unionen EU: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 701 00. Inga nya och mindre partier nämnda 181 61. Miljöpartiet - de gröna 82 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 2 65. Övriga partier, ej riks 2 70. Kd-Mp 1 76. Mp-Öp 14 90. Alla partier 175 95. Inga partier 658 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 68 EU-FRÅGOR: DÅLIG-1 8 Loc 131 width 2 MD=96 or GE 99 8(9.3) Frågor som rör den europeiska unionen EU: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 124 00. Endast nya och mindre partier nämnda 259 11. Vänsterpartiet 77 12. Socialdemokraterna 27 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 117 15. Moderata samlingspartiet 26 20. V-S 35 21. V-C 2 22. V-Fp 1 23. V-M 1 24. S-C 23 26. S-M 30 29. Fp-M 10 30. V-S-C 4 33. V-C-Fp 1 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 14 38. S-Fp-M 1 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 3 42. V-C-Fp-M 30 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 75 90. Alla partier 2 94. EU-vänner 147 95. Inga partier 796 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 69 EU-FRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 133 width 2 MD=96 or GE 99 8(9.4) Frågor som rör den europeiska unionen EU: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 384 00. Inga nya och mindre partier nämnda 356 61. Miljöpartiet - de gröna 45 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 13 70. Kd-Mp 75 90. Alla partier 147 95. Inga partier 796 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 70 EMU-FRÅGOR: BRA-1 8 Loc 135 width 2 MD=96 or GE 99 8(10.1) Frågor som rör EMU (ekonomiska monetära unionen): Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 43 00. Endast nya och mindre partier nämnda 104 11. Vänsterpartiet 119 12. Socialdemokraterna 10 13. Centerpartiet 10 14. Folkpartiet 317 15. Moderata samlingspartiet 13 20. V-S 7 21. V-C 9 24. S-C 38 26. S-M 63 29. Fp-M 2 30. V-S-C 1 35. V-Fp-M 1 36. S-C-Fp 7 38. S-Fp-M 2 39. C-Fp-M 14 43. S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke socialistiska partierna 10 90. Alla partier 1 93. EU-motståndare 140 95. Inga partier 905 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 71 EMU-FRÅGOR: BRA-2 8 Loc 137 width 2 MD=96 or GE 99 8(10.2) Frågor som rör EMU (ekonomiska monetära unionen): Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 592 00. Inga nya och mindre partier nämnda 119 61. Miljöpartiet - de gröna 51 62. Kd-Kristdemokraterna 10 90. Alla partier 140 95. Inga partier 905 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 72 EMU-FRÅGOR: DÅLIG-1 8 Loc 139 width 2 MD=96 or GE 99 8(10.3) Frågor som rör EMU (ekonomiska monetära unionen): Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 53 00. Endast nya och mindre partier nämnda 177 11. Vänsterpartiet 86 12. Socialdemokraterna 14 13. Centerpartiet 3 14. Folkpartiet 130 15. Moderata samlingspartiet 42 20. V-S 25 21. V-C 2 23. V-M 1 24. S-C 11 26. S-M 1 27. C-Fp 28 29. Fp-M 21 30. V-S-C 1 33. V-C-Fp 1 35. V-Fp-M 1 36. S-C-Fp 10 38. S-Fp-M 6 39. C-Fp-M 5 40. V-S-C-Fp 2 42. V-C-Fp-M 24 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 61. Kommunistisk 49 90. Alla partier 1 94. EU-vänner 109 95. Inga partier 1012 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 73 EMU-FRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 141 width 2 MD=96 or GE 99 8(10.4) Frågor som rör EMU (ekonomiska monetära unionen): Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 367 00. Inga nya och mindre partier nämnda 231 61. Miljöpartiet - de gröna 36 62. Kd-Kristdemokraterna 13 70. Kd-Mp 49 90. Alla partier 109 95. Inga partier 1012 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 74 FLYKTINGFR: BRA-1 8 Loc 143 width 2 MD=96 or GE 99 8(11.1) Flyktingfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 92 00. Endast nya och mindre partier nämnda 65 11. Vänsterpartiet 185 12. Socialdemokraterna 17 13. Centerpartiet 121 14. Folkpartiet 143 15. Moderata samlingspartiet 27 20. V-S 18 22. V-Fp 1 23. V-M 7 24. S-C 13 25. S-Fp 6 26. S-M 1 27. C-Fp 3 28. C-M 9 29. Fp-M 5 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 36. S-C-Fp 1 38. S-Fp-M 1 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 1 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 66 90. Alla partier 310 95. Inga partier 716 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 75 FLYKTINGFR: BRA-2 8 Loc 145 width 2 MD=96 or GE 99 8(11.2) Flyktingfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 539 00. Inga nya och mindre partier nämnda 6 60. Ny demokrati 26 61. Miljöpartiet - de gröna 128 62. Kd-Kristdemokraterna 16 64. Övriga rikspartier 2 65. Övriga partier, ej riks 7 70. Kd-Mp 66 90. Alla partier 310 95. Inga partier 716 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 76 FLYKTINGFR: DÅLIG-1 8 Loc 147 width 2 MD=96 or GE 99 8(11.3) Flyktingfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 73 00. Endast nya och mindre partier nämnda 21 11. Vänsterpartiet 126 12. Socialdemokraterna 16 13. Centerpartiet 42 14. Folkpartiet 152 15. Moderata samlingspartiet 20 20. V-S 1 21. V-C 2 22. V-Fp 1 23. V-M 3 24. S-C 2 25. S-Fp 21 26. S-M 1 27. C-Fp 1 28. C-M 3 29. Fp-M 4 31. V-S-Fp 2 32. V-S-M 2 37. S-C-M 2 38. S-Fp-M 4 39. C-Fp-M 4 40. V-S-C-Fp 2 41. V-S-C-M 1 42. V-C-Fp-M 3 43. S-C-Fp-M 5 50. V-S-C-Fp-M 137 90. Alla partier 291 95. Inga partier 874 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 77 FLYKTINGFR: DÅLIG-2 8 Loc 149 width 2 MD=96 or GE 99 8(11.4) Flyktingfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 391 00. Inga nya och mindre partier nämnda 19 60. Ny demokrati 24 61. Miljöpartiet - de gröna 27 62. Kd-Kristdemokraterna 32 64. Övriga rikspartier 10 65. Övriga partier, ej riks 6 70. Kd-Mp 1 73. Kd-Öp 1 76. Mp-Öp 3 78. Nyd-Öp 137 90. Alla partier 291 95. Inga partier 874 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 78 LAG O ORDN: BRA-1 8 Loc 151 width 2 MD=96 or GE 99 8(12.1) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 62 00. Endast nya och mindre partier nämnda 26 11. Vänsterpartiet 129 12. Socialdemokraterna 9 13. Centerpartiet 25 14. Folkpartiet 475 15. Moderata samlingspartiet 22 20. V-S 5 24. S-C 7 25. S-Fp 39 26. S-M 3 27. C-Fp 5 28. C-M 42 29. Fp-M 2 30. V-S-C 2 32. V-S-M 1 37. S-C-M 4 38. S-Fp-M 10 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 1 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 103 90. Alla partier 196 95. Inga partier 647 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 79 LAG O ORDN: BRA-2 8 Loc 153 width 2 MD=96 or GE 99 8(12.2) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 699 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 11. Vänsterpartiet 10 61. Miljöpartiet - de gröna 155 62. Kd-Kristdemokraterna 3 64. Övriga rikspartier 4 70. Kd-Mp 103 90. Alla partier 196 95. Inga partier 647 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 80 LAG O ORDN: DÅLIG-1 8 Loc 155 width 2 MD=96 or GE 99 8(12.3) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 28 00. Endast nya och mindre partier nämnda 72 11. Vänsterpartiet 197 12. Socialdemokraterna 4 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 89 15. Moderata samlingspartiet 33 20. V-S 2 21. V-C 2 23. V-M 3 24. S-C 5 26. S-M 1 27. C-Fp 6 29. Fp-M 2 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 35. V-Fp-M 1 38. S-Fp-M 1 39. C-Fp-M 8 40. V-S-C-Fp 1 42. V-C-Fp-M 1 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 70 90. Alla partier 381 95. Inga partier 903 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 81 LAG O ORDN: DÅLIG-2 8 Loc 157 width 2 MD=96 or GE 99 8(12.4) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 375 00. Inga nya och mindre partier nämnda 55 61. Miljöpartiet - de gröna 22 62. Kd-Kristdemokraterna 5 64. Övriga rikspartier 7 70. Kd-Mp 70 90. Alla partier 381 95. Inga partier 903 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 82 JÄMSTÄLLDHET: BRA-1 8 Loc 159 width 2 MD=96 or GE 99 8(13.1) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 44 00. Endast nya och mindre partier nämnda 274 11. Vänsterpartiet 250 12. Socialdemokraterna 12 13. Centerpartiet 103 14. Folkpartiet 23 15. Moderata samlingspartiet 103 20. V-S 3 21. V-C 30 22. V-Fp 7 24. S-C 19 25. S-Fp 9 26. S-M 6 27. C-Fp 8 29. Fp-M 6 30. V-S-C 14 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 2 33. V-C-Fp 1 35. V-Fp-M 5 36. S-C-Fp 4 38. S-Fp-M 2 39. C-Fp-M 4 40. V-S-C-Fp 1 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 138 90. Alla partier 167 95. Inga partier 577 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 83 JÄMSTÄLLDHET: BRA-2 8 Loc 161 width 2 MD=96 or GE 99 8(13.2) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 780 00. Inga nya och mindre partier nämnda 78 61. Miljöpartiet - de gröna 71 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 4 70. Kd-Mp 138 90. Alla partier 167 95. Inga partier 577 98. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 84 JÄMSTÄLLDHET: DÅLIG-1 8 Loc 163 width 2 MD=96 or GE 99 8(13.3) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 66 00. Endast nya och mindre partier nämnda 13 11. Vänsterpartiet 50 12. Socialdemokraterna 14 13. Centerpartiet 13 14. Folkpartiet 249 15. Moderata samlingspartiet 7 20. V-S 1 23. V-M 13 26. S-M 2 27. C-Fp 5 28. C-M 11 29. Fp-M 1 32. V-S-M 2 38. S-Fp-M 10 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 2 42. V-C-Fp-M 6 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 51 90. Alla partier 462 95. Inga partier 835 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 85 JÄMSTÄLLDHET: DÅLIG-2 8 Loc 165 width 2 MD=96 or GE 99 8(13.4) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 352 00. Inga nya och mindre partier nämnda 15 61. Miljöpartiet - de gröna 93 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 9 70. Kd-Mp 51 90. Alla partier 462 95. Inga partier 835 98. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 86 SKOLFRÅGOR: BRA-1 8 Loc 167 width 2 MD=96 or GE 99 8(14.1) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 54 00. Endast nya och mindre partier nämnda 50 11. Vänsterpartiet 267 12. Socialdemokraterna 20 13. Centerpartiet 102 14. Folkpartiet 232 15. Moderata samlingspartiet 33 20. V-S 3 21. V-C 7 22. V-Fp 1 23. V-M 8 24. S-C 23 25. S-Fp 36 26. S-M 4 27. C-Fp 5 28. C-M 76 29. Fp-M 4 30. V-S-C 2 31. V-S-Fp 2 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 35. V-Fp-M 7 36. S-C-Fp 2 37. S-C-M 6 38. S-Fp-M 16 39. C-Fp-M 4 40. V-S-C-Fp 1 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 91 90. Alla partier 198 95. Inga partier 557 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 87 SKOLFRÅGOR: BRA-2 8 Loc 169 width 2 MD=96 or GE 99 8(14.2) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 792 00. Inga nya och mindre partier nämnda 25 61. Miljöpartiet - de gröna 145 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 8 70. Kd-Mp 91 90. Alla partier 198 95. Inga partier 557 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 88 SKOLFRÅGOR: DÅLIG-1 8 Loc 171 width 2 MD=96 or GE 99 8(14.3) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 36 00. Endast nya och mindre partier nämnda 45 11. Vänsterpartiet 227 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 8 14. Folkpartiet 131 15. Moderata samlingspartiet 43 20. V-S 3 21. V-C 6 23. V-M 1 24. S-C 1 25. S-Fp 8 26. S-M 3 27. C-Fp 1 28. C-M 16 29. Fp-M 3 30. V-S-C 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 2 37. S-C-M 2 38. S-Fp-M 9 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 3 42. V-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 61. Kommunistisk 71 90. Alla partier 358 95. Inga partier 822 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 89 SKOLFRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 173 width 2 MD=96 or GE 99 8(14.4) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 468 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 60. Ny demokrati 50 61. Miljöpartiet - de gröna 34 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 11 70. Kd-Mp 71 90. Alla partier 358 95. Inga partier 822 98. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 90 BARNOMSORG: BRA-1 8 Loc 175 width 2 MD=96 or GE 99 8(15.1) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 150 00. Endast nya och mindre partier nämnda 65 11. Vänsterpartiet 321 12. Socialdemokraterna 17 13. Centerpartiet 54 14. Folkpartiet 69 15. Moderata samlingspartiet 59 20. V-S 4 22. V-Fp 4 24. S-C 13 25. S-Fp 12 26. S-M 8 27. C-Fp 2 28. C-M 28 29. Fp-M 6 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 2 36. S-C-Fp 2 38. S-Fp-M 5 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 61. Kommunistisk 64 90. Alla partier 131 95. Inga partier 632 98. Vet inte/vill ej svara 707 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 91 BARNOMSORG: BRA-2 8 Loc 177 width 2 MD=96 or GE 99 8(15.2) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 539 00. Inga nya och mindre partier nämnda 34 61. Miljöpartiet - de gröna 245 62. Kd-Kristdemokraterna 1 64. Övriga rikspartier 8 70. Kd-Mp 64 90. Alla partier 131 95. Inga partier 632 98. Vet inte/vill ej svara 707 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 92 BARNOMSORG: DÅLIG-1 8 Loc 179 width 2 MD=96 or GE 99 8(15.3) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 34 00. Endast nya och mindre partier nämnda 33 11. Vänsterpartiet 148 12. Socialdemokraterna 2 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 159 15. Moderata samlingspartiet 33 20. V-S 1 23. V-M 1 25. S-Fp 6 26. S-M 1 27. C-Fp 3 28. C-M 12 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 34. V-C-M 11 39. C-Fp-M 1 42. V-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 38 90. Alla partier 295 95. Inga partier 865 98. Vet inte/vill ej svara 704 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 93 BARNOMSORG: DÅLIG-2 8 Loc 181 width 2 MD=96 or GE 99 8(15.4) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 364 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 60. Ny demokrati 31 61. Miljöpartiet - de gröna 60 62. Kd-Kristdemokraterna 3 70. Kd-Mp 38 90. Alla partier 295 95. Inga partier 865 98. Vet inte/vill ej svara 704 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 94 INSTÄLLN CENTERN 9 Loc 183 width 2 MD=90 or GE 96 9A På det här kortet finns ett slags skala. (VISA SVARSKORT) Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffrorna om Du gillar de olika partierna. Ju mer Du gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Du. Minussiffrorna använder Du för partier Du ogillar. Ju mer Du ogillar ett parti desto högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar att Du varken gillar eller ogillar ett parti. 9AA Var skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A, JÄMFÖR FRÅGA 47 FÖR ETAPP B 23 00. -5 Ogillar starkt 17 01. -4 46 02. -3 52 03. -2 68 04. -1 270 05. 0 Varken gillar eller ogillar 130 06. +1 126 07. +2 84 08. +3 24 09. +4 17 10. +5 Gillar starkt 18 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 95 INSTÄLLN MODERATERNA 9 Loc 185 width 2 MD=90 or GE 96 9AB Var skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.9A för fullständig frågetext> 77 00. -5 Ogillar starkt 55 01. -4 70 02. -3 54 03. -2 61 04. -1 102 05. 0 Varken gillar eller ogillar 66 06. +1 93 07. +2 123 08. +3 110 09. +4 59 10. +5 Gillar starkt 6 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 96 INSTÄLLN VÄNSTERPARTI 9 Loc 187 width 2 MD=90 or GE 96 9AC Var skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.9A för fullständig frågetext> 83 00. -5 Ogillar starkt 60 01. -4 87 02. -3 48 03. -2 60 04. -1 138 05. 0 Varken gillar eller ogillar 96 06. +1 110 07. +2 87 08. +3 69 09. +4 24 10. +5 Gillar starkt 12 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 97 INSTÄLLN FOLKPARTIET 9 Loc 189 width 2 MD=90 or GE 96 9AD Var skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.9A för fullständig frågetext> 16 00. -5 Ogillar starkt 30 01. -4 37 02. -3 61 03. -2 71 04. -1 198 05. 0 Varken gillar eller ogillar 163 06. +1 131 07. +2 94 08. +3 45 09. +4 15 10. +5 Gillar starkt 15 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 98 INSTÄLLN SOCIALDEM 9 Loc 191 width 2 MD=90 or GE 96 9AE Var skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.9A för fullständig frågetext> 34 00. -5 Ogillar starkt 24 01. -4 51 02. -3 51 03. -2 56 04. -1 108 05. 0 Varken gillar eller ogillar 98 06. +1 108 07. +2 155 08. +3 121 09. +4 63 10. +5 Gillar starkt 6 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 99 INSTÄLLN MILJÖPARTIET 9 Loc 193 width 2 MD=90 or GE 96 9AF Var skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.9A för fullständig frågetext> 49 00. -5 Ogillar starkt 34 01. -4 51 02. -3 51 03. -2 64 04. -1 192 05. 0 Varken gillar eller ogillar 144 06. +1 138 07. +2 78 08. +3 46 09. +4 19 10. +5 Gillar starkt 8 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 100 INSTÄLLN KRISTDEM 9 Loc 195 width 2 MD=90 or GE 96 9AG Var skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.9A för fullständig frågetext> 35 00. -5 Ogillar starkt 32 01. -4 38 02. -3 57 03. -2 54 04. -1 192 05. 0 Varken gillar eller ogillar 134 06. +1 128 07. +2 116 08. +3 61 09. +4 12 10. +5 Gillar starkt 17 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 101 INSTÄLLN L DALEUS 9 Loc 197 width 2 MD=90 or GE 96 9B Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera: 9BA Var skulle Du placera Lennart Daleus? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 19 00. -5 Ogillar starkt 16 01. -4 32 02. -3 38 03. -2 45 04. -1 360 05. 0 Varken gillar eller ogillar 104 06. +1 99 07. +2 51 08. +3 23 09. +4 9 10. +5 Gillar starkt 80 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 102 INSTÄLLN CARL BILDT 9 Loc 199 width 2 MD=90 or GE 99 9BB Var skulle Du placera Carl Bildt? <Se F.9B för fullständig frågetext> 48 00. -5 Ogillar starkt 25 01. -4 42 02. -3 42 03. -2 41 04. -1 82 05. 0 Varken gillar eller ogillar 83 06. +1 100 07. +2 129 08. +3 160 09. +4 122 10. +5 Gillar starkt 3 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 103 INSTÄLLN G SCHYMAN 9 Loc 201 width 2 MD=90 or GE 96 9BC Var skulle Du placera Gudrun Schyman? <Se F.9B för fullständig frågetext> 39 00. -5 Ogillar starkt 28 01. -4 31 02. -3 35 03. -2 56 04. -1 105 05. 0 Varken gillar eller ogillar 140 06. +1 162 07. +2 134 08. +3 83 09. +4 52 10. +5 Gillar starkt 11 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 104 INSTÄLLN L LEIJONBORG 9 Loc 203 width 2 MD=90 or GE 96 9BD Var skulle Du placera Lars Leijonborg? <Se F.9B för fullständig frågetext> 26 00. -5 Ogillar starkt 19 01. -4 28 02. -3 63 03. -2 79 04. -1 289 05. 0 Varken gillar eller ogillar 116 06. +1 113 07. +2 70 08. +3 23 09. +4 7 10. +5 Gillar starkt 42 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 105 INSTÄLLN G PERSSON 9 Loc 205 width 2 MD=90 or GE 96 9BE Var skulle Du placera Göran Persson? <Se F.9B för fullständig frågetext> 71 00. -5 Ogillar starkt 43 01. -4 57 02. -3 56 03. -2 84 04. -1 133 05. 0 Varken gillar eller ogillar 91 06. +1 103 07. +2 126 08. +3 68 09. +4 38 10. +5 Gillar starkt 4 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 106 INSTÄLLN B SCHLAUG 9 Loc 207 width 2 MD=90 or GE 96 9BF Var skulle Du placera Birger Schlaug? <Se F.9B för fullständig frågetext> 51 00. -5 Ogillar starkt 37 01. -4 59 02. -3 56 03. -2 87 04. -1 241 05. 0 Varken gillar eller ogillar 124 06. +1 98 07. +2 70 08. +3 18 09. +4 10 10. +5 Gillar starkt 24 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 107 INSTÄLLN ALF SVENSSON 9 Loc 209 width 2 MD=90 or GE 99 9BG Var skulle Du placera Alf Svensson? <Se F.9B för fullständig frågetext> 19 00. -5 Ogillar starkt 20 01. -4 29 02. -3 42 03. -2 42 04. -1 170 05. 0 Varken gillar eller ogillar 123 06. +1 151 07. +2 135 08. +3 92 09. +4 36 10. +5 Gillar starkt 18 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 108 PERSSON: PÅLITLIG 10 Loc 211 width 1 MD=6 or GE 9 10 På det här kortet finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledare och partier. Jag skulle vilja att Du talar om hur bra Du tycker att vart och ett av dem stämmer in på Göran Persson, Carl Bildt, socialdemokraterna och moderata samlingspartiet. Vi tar bara upp de två största partierna och deras ledare. 10A(1) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitlig FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 99 1. Stämmer mycket bra 772 2. Stämmer ganska bra 636 3. Stämmer ganska dåligt 269 4. Stämmer mycket dåligt 42 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 109 PERSSON: INSPIRERANDE 10 Loc 212 width 1 MD=6 or GE 9 10A(2) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.10 för fullständig frågetext> 44 1. Stämmer mycket bra 346 2. Stämmer ganska bra 832 3. Stämmer ganska dåligt 541 4. Stämmer mycket dåligt 55 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 110 PERSSON: KUNNIG 10 Loc 213 width 1 MD=6 or GE 9 10A(3) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Kunnig <Se F.10 för fullständig frågetext> 398 1. Stämmer mycket bra 1083 2. Stämmer ganska bra 192 3. Stämmer ganska dåligt 61 4. Stämmer mycket dåligt 84 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 111 PERSSON: SYMPATISK 10 Loc 214 width 1 MD=6 or GE 9 10A(4) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Sympatisk <Se F.10 för fullständig frågetext> 86 1. Stämmer mycket bra 511 2. Stämmer ganska bra 704 3. Stämmer ganska dåligt 446 4. Stämmer mycket dåligt 71 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 112 PERSSON: FOLKLIG 10 Loc 215 width 1 MD=6 or GE 9 10A(5) Om Du tänker på GÖRAN PERSSON, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.10 för fullständig frågetext> 80 1. Stämmer mycket bra 587 2. Stämmer ganska bra 717 3. Stämmer ganska dåligt 330 4. Stämmer mycket dåligt 104 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 113 BILDT: PÅLITLIG 10 Loc 216 width 1 MD=6 or GE 9 10A(6) Om Du tänker på CARL BILDT, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitlig <Se F.10 för fullständig frågetext> 339 1. Stämmer mycket bra 973 2. Stämmer ganska bra 342 3. Stämmer ganska dåligt 108 4. Stämmer mycket dåligt 56 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 114 BILDT: INSPIRERANDE 10 Loc 217 width 1 MD=6 or GE 9 10A(7) Om Du tänker på CARL BILDT, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.10 för fullständig frågetext> 250 1. Stämmer mycket bra 802 2. Stämmer ganska bra 512 3. Stämmer ganska dåligt 200 4. Stämmer mycket dåligt 54 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 115 BILDT: KUNNIG 10 Loc 218 width 1 MD=6 or GE 9 10A(8) Om Du tänker på CARL BILDT, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Kunnig <Se F.10 för fullständig frågetext> 1050 1. Stämmer mycket bra 679 2. Stämmer ganska bra 41 3. Stämmer ganska dåligt 14 4. Stämmer mycket dåligt 34 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 116 BILDT: SYMPATISK 10 Loc 219 width 1 MD=6 or GE 9 10A(9) Om Du tänker på CARL BILDT, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Sympatisk <Se F.10 för fullständig frågetext> 144 1. Stämmer mycket bra 747 2. Stämmer ganska bra 642 3. Stämmer ganska dåligt 211 4. Stämmer mycket dåligt 73 8. Vet inte, vill ej svara 544 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 117 BILDT: FOLKLIG 10 Loc 220 width 1 MD=6 or GE 9 10A(10) Om Du tänker på CARL BILDT, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.10 för fullständig frågetext> 53 1. Stämmer mycket bra 461 2. Stämmer ganska bra 764 3. Stämmer ganska dåligt 439 4. Stämmer mycket dåligt 101 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 118 SOCIALDEM: PÅLITLIGT 10 Loc 221 width 1 MD=6 or GE 9 10B(1) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitligt <Se F.10 för fullständig frågetext> 109 1. Stämmer mycket bra 786 2. Stämmer ganska bra 639 3. Stämmer ganska dåligt 219 4. Stämmer mycket dåligt 65 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 119 SOCIALDEM: INSPIRERAN 10 Loc 222 width 1 MD=6 or GE 9 10B(2) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.10 för fullständig frågetext> 42 1. Stämmer mycket bra 473 2. Stämmer ganska bra 920 3. Stämmer ganska dåligt 302 4. Stämmer mycket dåligt 81 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 120 SOCIALDEM: SYMPATISKT 10 Loc 223 width 1 MD=6 or GE 9 10B(3) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Sympatiskt <Se F.10 för fullständig frågetext> 68 1. Stämmer mycket bra 788 2. Stämmer ganska bra 675 3. Stämmer ganska dåligt 178 4. Stämmer mycket dåligt 109 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 121 SOCIALDEM: FOLKLIG 10 Loc 224 width 1 MD=6 or GE 9 10B(4) Om Du tänker på Socialdemokraterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.10 för fullständig frågetext> 161 1. Stämmer mycket bra 888 2. Stämmer ganska bra 508 3. Stämmer ganska dåligt 168 4. Stämmer mycket dåligt 93 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 122 MODERATER: PÅLITLIGT 10 Loc 225 width 1 MD=6 or GE 9 10B(5) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitligt <Se F.10 för fullständig frågetext> 145 1. Stämmer mycket bra 850 2. Stämmer ganska bra 566 3. Stämmer ganska dåligt 149 4. Stämmer mycket dåligt 108 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 123 MODERATER: INSPIRERAR 10 Loc 226 width 1 MD=6 or GE 9 10B(6) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.10 för fullständig frågetext> 84 1. Stämmer mycket bra 651 2. Stämmer ganska bra 769 3. Stämmer ganska dåligt 210 4. Stämmer mycket dåligt 104 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 124 MODERATER: SYMPATISKT 10 Loc 227 width 1 MD=6 or GE 9 10B(7) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Sympatiskt <Se F.10 för fullständig frågetext> 67 1. Stämmer mycket bra 542 2. Stämmer ganska bra 796 3. Stämmer ganska dåligt 299 4. Stämmer mycket dåligt 114 8. Vet inte, vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 125 MODERATER: FOLKLIGT 10 Loc 228 width 1 MD=6 or GE 9 10B(8) Om Du tänker på Moderaterna, hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.10 för fullständig frågetext> 42 1. Stämmer mycket bra 390 2. Stämmer ganska bra 775 3. Stämmer ganska dåligt 477 4. Stämmer mycket dåligt 133 8. Vet inte, vill ej svara 544 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 126 FÖRTROENDE POLITIKER 11 Loc 229 width 1 MD=6 or GE 9 11A Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 33 1. Mycket stort förtroende 626 2. Ganska stort förtroende 1068 3. Ganska litet förtroende 356 4. Mycket litet förtroende 1 7. Annat svar 18 8. Vet inte/vill ej svara 259 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 127 LITET FÖRTR POL 1 11 Loc 230 width 2 MD= 0 or GE 96 11B (GANSKA LITET ELLER MYCKET LITE FÖRTROENDE) Vilka är de viktigaste skälen till att Du har ett litet förtroende för svenska politiker? [TILLÄGGSFRÅGA:] Finns det ytterligare något skäl till att Du har ett litet förtroende för svenska politiker? 11B(1) Skäl till litet förtroende för svenska politiker, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 23 01. Aktörsegenskaper, allmänt 28 02. Aktörsegenskaper, kompetens (kunna) 40 03. Aktörsegenskaper, taktiska, oppurtuna (vänder kappan efter vinden) 65 04. Aktörsegenskaper, egoism, (egna karriären, förmåner, lever inte som de lär...) 108 05. Aktörsegenskaper, elit, klyfta till vanligt folk, ingen kontakt med verkligheten 47 06. Aktörsegenskaper, saknar handlingskraft (vilja) 20 07. Aktörsegenskaper, tar inte ansvar 8 08. Aktörsegenskaper, "maktfullkomliga" 72 09. Aktörsegenskaper, oärliga, opålitliga 69 10. Aktörsegenskaper, bara tjafs och munhuggning 5 11. Aktörsegenskaper, saknar samarbetsförmåga 486 21. Löftesbrott, allmänt 1 22. Löftesbrott, maxtaxan för barnomsorg 2 23. Löftesbrott, sysselsättning 0 24. Löftesbrott, social välfärd, fördelningspolitik allmänt 0 25. Löftesbrott, vård 0 26. Löftesbrott, utbildning 0 27. Löftesbrott, energi/kärnkraft 0 28. Löftesbrott, EU 0 29. Löftesbrott, övrigt specifikt 17 41. Förd politik, allmänt 2 42. Förd politik, familjepolitik 2 43. Förd politik, sysselsättning 5 44. Förd politik, social välfärd 2 45. Förd politik, vård 0 46. Förd politik, utbildning 0 47. Förd politik, energi/kärnkraft 0 48. Förd politik, EU 3 49. Förd politik, övrigt, specifikt 124 61. Affärer, skandaler och mygel, allmänt 0 62. Affärer, skandaler och mygel, Mona Sahlin affären 0 63. Affärer, skandaler och mygel, Mats Hulth affären 1 64. Affärer, skandaler och mygel, Alingsås 0 65. Affärer, skandaler och mygel, Gävle 0 66. Affärer, skandaler och mygel, Motala 0 67. Affärer, skandaler och mygel, övriga specifika lokalpolitiska affärer 1 68. Affärer, skandaler och mygel, övriga specifika rikspolitiska affärer 1 79. Marknaden styr, politikerna har inget att säga till om 35 80. Övrigt 52 88. Vet inte/vill ej svara 677 00. Frågan ej tillämplig 465 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 128 LITET FÖRTR POL 2 11 Loc 232 width 2 MD= 0 or GE 96 11B(2) Skäl till litet förtroende för svenska politiker, 2 <Se F.11B för fullständig frågetext> 10 01. Aktörsegenskaper, allmänt 23 02. Aktörsegenskaper, kompetens (kunna) 33 03. Aktörsegenskaper, taktiska, oppurtuna (vänder kappan efter vinden) 52 04. Aktörsegenskaper, egoism, (egna karriären, förmåner, lever inte som de lär...) 57 05. Aktörsegenskaper, elit, klyfta till vanligt folk, ingen kontakt med verkligheten 18 06. Aktörsegenskaper, saknar handlingskraft (vilja) 21 07. Aktörsegenskaper, tar inte ansvar 12 08. Aktörsegenskaper, "maktfullkomliga" 43 09. Aktörsegenskaper, oärliga, opålitliga 58 10. Aktörsegenskaper, bara tjafs och munhuggning 6 11. Aktörsegenskaper, saknar samarbetsförmåga 84 21. Löftesbrott, allmänt 2 22. Löftesbrott, maxtaxan för barnomsorg 3 23. Löftesbrott, sysselsättning 1 24. Löftesbrott, social välfärd, fördelningspolitik allmänt 1 28. Löftesbrott, EU 2 29. Löftesbrott, övrigt specifikt 16 41. Förd politik, allmänt 1 42. Förd politik, familjepolitik 6 43. Förd politik, sysselsättning 20 44. Förd politik, social välfärd 1 45. Förd politik, vård 2 46. Förd politik, utbildning 5 48. Förd politik, EU 6 49. Förd politik, övrigt, specifikt 59 61. Affärer, skandaler och mygel, allmänt 1 62. Affärer, skandaler och mygel, Mona Sahlin affären 1 64. Affärer, skandaler och mygel, Alingsås 1 65. Affärer, skandaler och mygel, Gävle 1 66. Affärer, skandaler och mygel, Motala 1 67. Affärer, skandaler och mygel, övriga specifika lokalpolitiska affärer 1 68. Affärer, skandaler och mygel, övriga specifika rikspolitiska affärer 1 79. Marknaden styr, politikerna har inget att säga till om 20 80. Övrigt 52 88. Vet inte/vill ej svara 1275 00. Frågan ej tillämplig 465 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 129 LITET FÖRTR POL 3 11 Loc 234 width 2 MD= 0 or GE 96 11B(3) Skäl till litet förtroende för svenska politiker, 3 <Se F.11B för fullständig frågetext> 3 01. Aktörsegenskaper, allmänt 6 02. Aktörsegenskaper, kompetens (kunna) 6 03. Aktörsegenskaper, taktiska, oppurtuna (vänder kappan efter vinden) 17 04. Aktörsegenskaper, egoism, (egna karriären, förmåner, lever inte som de lär...) 22 05. Aktörsegenskaper, elit, klyfta till vanligt folk, ingen kontakt med verkligheten 4 06. Aktörsegenskaper, saknar handlingskraft (vilja) 4 07. Aktörsegenskaper, tar inte ansvar 3 08. Aktörsegenskaper, "maktfullkomliga" 8 09. Aktörsegenskaper, oärliga, opålitliga 14 10. Aktörsegenskaper, bara tjafs och munhuggning 1 11. Aktörsegenskaper, saknar samarbetsförmåga 10 21. Löftesbrott, allmänt 5 41. Förd politik, allmänt 1 42. Förd politik, familjepolitik 1 43. Förd politik, sysselsättning 5 44. Förd politik, social välfärd 2 45. Förd politik, vård 2 46. Förd politik, utbildning 3 48. Förd politik, EU 6 49. Förd politik, övrigt, specifikt 28 61. Affärer, skandaler och mygel, allmänt 1 63. Affärer, skandaler och mygel, Mats Hulth affären 1 65. Affärer, skandaler och mygel, Gävle 1 66. Affärer, skandaler och mygel, Motala 8 80. Övrigt 52 88. Vet inte/vill ej svara 1682 00. Frågan ej tillämplig 465 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 130 LITET FÖRTR POL 4 11 Loc 236 width 2 MD= 0 or GE 96 11B(4) Skäl till litet förtroende för svenska politiker, 4 <Se F.11B för fullständig frågetext> 1 01. Aktörsegenskaper, allmänt 3 02. Aktörsegenskaper, kompetens (kunna) 3 04. Aktörsegenskaper, egoism, (egna karriären, förmåner, lever inte som de lär...) 5 05. Aktörsegenskaper, elit, klyfta till vanligt folk, ingen kontakt med verkligheten 1 07. Aktörsegenskaper, tar inte ansvar 1 09. Aktörsegenskaper, oärliga, opålitliga 2 21. Löftesbrott, allmänt 1 41. Förd politik, allmänt 1 43. Förd politik, sysselsättning 1 48. Förd politik, EU 1 49. Förd politik, övrigt, specifikt 3 61. Affärer, skandaler och mygel, allmänt 1 66. Affärer, skandaler och mygel, Motala 1 68. Affärer, skandaler och mygel, övriga specifika rikspolitiska affärer 1 79. Marknaden styr, politikerna har inget att säga till om 52 88. Vet inte/vill ej svara 1818 00. Frågan ej tillämplig 465 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 131 LITET FÖRTR POL 5 11 Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 96 11B(5) Skäl till litet förtroende för svenska politiker, 5 <Se F.11B för fullständig frågetext> 1 01. Aktörsegenskaper, allmänt 11 02. Aktörsegenskaper, kompetens (kunna) 1 03. Aktörsegenskaper, taktiska, oppurtuna (vänder kappan efter vinden) 1 05. Aktörsegenskaper, elit, klyfta till vanligt folk, ingen kontakt med verkligheten 1 08. Aktörsegenskaper, "maktfullkomliga" 1 09. Aktörsegenskaper, oärliga, opålitliga 52 88. Vet inte/vill ej svara 1828 00. Frågan ej tillämplig 465 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 132 BORGERLIG REG 91-94 12 Loc 240 width 2 MD=90 or GE 96 12A Här kommer en fråga om hur olika partier har skött sig som regeringspartier. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT) 12AA Hur tycker Du de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier mellan valen 1991 och 1994? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 89 00. -5 Dåligt 64 01. -4 84 02. -3 76 03. -2 45 04. -1 143 05. 0 Varken bra eller dåligt 72 06. +1 97 07. +2 102 08. +3 32 09. +4 13 10. +5 Bra 59 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 133 SOCIALDEM REG 94- 12 Loc 242 width 2 MD=90 or GE 96 12AB Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet 1994? <Se F.12A för fullständig frågetext> 29 00. -5 Dåligt 17 01. -4 53 02. -3 54 03. -2 58 04. -1 131 05. 0 Varken bra eller dåligt 121 06. +1 160 07. +2 154 08. +3 61 09. +4 26 10. +5 Bra 12 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 134 M+FP+KD REG 98- 12 Loc 244 width 2 MD=90 or GE 99 12B Om Du ser framåt och använder samma skala: 12BA Hur tror Du moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna kommer att sköta sig som regeringspartier under de närmaste fyra åren om de får bilda regering efter valet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 49 00. -5 Dåligt 47 01. -4 86 02. -3 64 03. -2 50 04. -1 127 05. 0 Varken bra eller dåligt 75 06. +1 124 07. +2 125 08. +3 71 09. +4 23 10. +5 Bra 36 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 135 C+FP+KD REG 98- 12 Loc 246 width 2 MD=90 or GE 96 12BB Hur tror Du centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna kommer att sköta sig som regeringspartier under de närmaste fyra åren om de får bilda regering efter valet? <Se F.12B för fullständig frågetext> 51 00. -5 Dåligt 45 01. -4 75 02. -3 80 03. -2 85 04. -1 172 05. 0 Varken bra eller dåligt 111 06. +1 115 07. +2 68 08. +3 10 09. +4 11 10. +5 Bra 53 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 136 SOCIALDEM REG 98- 12 Loc 248 width 2 MD=90 or GE 99 12BC Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti under de närmaste fyra åren om de får bilda regering efter valet? <Se F.12B för fullständig frågetext> 24 00. -5 Dåligt 19 01. -4 31 02. -3 43 03. -2 43 04. -1 164 05. 0 Varken bra eller dåligt 136 06. +1 145 07. +2 154 08. +3 68 09. +4 26 10. +5 Bra 24 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 137 MINSKA OFF SEKTOR 13 Loc 250 width 1 MD=6 or GE 9 13 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT) 13A Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att minska den offentliga sektorn? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 123 1. Mycket bra förslag 276 2. Ganska bra förslag 318 3. Varken bra eller dåligt förslag 564 4. Ganska dåligt förslag 473 5. Mycket dåligt förslag 64 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 138 MINSKA FÖRSVARSUTG. 13 Loc 251 width 1 MD=6 or GE 9 13B Vilken är Din åsikt om förslaget att minska försvarsutgifterna? <Se F.13 för fullständig frågetext> 285 1. Mycket bra förslag 618 2. Ganska bra förslag 394 3. Varken bra eller dåligt förslag 371 4. Ganska dåligt förslag 104 5. Mycket dåligt förslag 46 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 139 MINSKA SOCIALA BIDRAG 13 Loc 252 width 1 MD=6 or GE 9 13C Vilken är Din åsikt om förslaget att minska de sociala bidragen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket bra förslag 397 2. Ganska bra förslag 423 3. Varken bra eller dåligt förslag 547 4. Ganska dåligt förslag 252 5. Mycket dåligt förslag 50 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 140 SÄNKA SKATTERNA 13 Loc 253 width 1 MD=6 or GE 9 13D Vilken är Din åsikt om förslaget att sänka skatterna? <Se F.13 för fullständig frågetext> 554 1. Mycket bra förslag 568 2. Ganska bra förslag 316 3. Varken bra eller dåligt förslag 265 4. Ganska dåligt förslag 88 5. Mycket dåligt förslag 27 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 141 SÄLJA STATL FÖRETAG 13 Loc 254 width 1 MD=6 or GE 9 13E Vilken är Din åsikt om förslaget att sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? <Se F.13 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket bra förslag 446 2. Ganska bra förslag 430 3. Varken bra eller dåligt förslag 411 4. Ganska dåligt förslag 258 5. Mycket dåligt förslag 112 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 142 MINSKA INKOMSTSKILLN. 13 Loc 255 width 1 MD=6 or GE 9 13F Vilken är Din åsikt om förslaget att minska inkomstskillnaderna i samhället? <Se F.13 för fullständig frågetext> 540 1. Mycket bra förslag 631 2. Ganska bra förslag 298 3. Varken bra eller dåligt förslag 252 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 43 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 143 SVERIGE MEDLEM I EMU 13 Loc 256 width 1 MD=6 or GE 9 13G Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör bli medlem i EMU (den ekonomiska och monitära unionen)? <Se F.13 för fullständig frågetext> 314 1. Mycket bra förslag 289 2. Ganska bra förslag 332 3. Varken bra eller dåligt förslag 250 4. Ganska dåligt förslag 378 5. Mycket dåligt förslag 255 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 144 STÖD INVANDRARKULTUR 13 Loc 257 width 1 MD=6 or GE 9 13H Vilken är Din åsikt om förslaget att öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur? <Se F.13 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket bra förslag 257 2. Ganska bra förslag 508 3. Varken bra eller dåligt förslag 549 4. Ganska dåligt förslag 388 5. Mycket dåligt förslag 59 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 145 MERA PRIVAT SJUKVÅRD 13 Loc 258 width 1 MD=6 or GE 9 13I Vilken är Din åsikt om förslaget att bedriva mer av sjukvården i privat regi? <Se F.13 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket bra förslag 417 2. Ganska bra förslag 374 3. Varken bra eller dåligt förslag 538 4. Ganska dåligt förslag 297 5. Mycket dåligt förslag 54 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 146 SKATTEMEDEL ÄLDREOMS 13 Loc 259 width 1 MD=6 or GE 9 13J Vilken är Din åsikt om förslaget att avsätta mer skattemedel till den kommunala äldreomsorgen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 675 1. Mycket bra förslag 894 2. Ganska bra förslag 162 3. Varken bra eller dåligt förslag 50 4. Ganska dåligt förslag 12 5. Mycket dåligt förslag 25 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 147 6-TIMMARS ARBETSDAG 13 Loc 260 width 1 MD=6 or GE 9 13K Vilken är Din åsikt om förslaget att införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? <Se F.13 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket bra förslag 475 2. Ganska bra förslag 291 3. Varken bra eller dåligt förslag 318 4. Ganska dåligt förslag 233 5. Mycket dåligt förslag 48 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 148 FÖRBJUDA PORNOGRAFI 13 Loc 261 width 1 MD=6 or GE 9 13L Vilken är Din åsikt om förslaget att förbjuda alla former av pornografi? <Se F.13 för fullständig frågetext> 867 1. Mycket bra förslag 300 2. Ganska bra förslag 294 3. Varken bra eller dåligt förslag 216 4. Ganska dåligt förslag 110 5. Mycket dåligt förslag 31 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 149 BEGRÄNSA FRI ABORT 13 Loc 262 width 1 MD=6 or GE 9 13M Vilken är Din åsikt om förslaget att begränsa rätten till fri abort? <Se F.13 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket bra förslag 166 2. Ganska bra förslag 218 3. Varken bra eller dåligt förslag 462 4. Ganska dåligt förslag 802 5. Mycket dåligt förslag 69 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 150 AKTIV DÖDSHJÄLP 13 Loc 263 width 1 MD=6 or GE 9 13N Vilken är Din åsikt om förslaget att tillåta aktiv dödshjälp i Sverige <Se F.13 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket bra förslag 532 2. Ganska bra förslag 480 3. Varken bra eller dåligt förslag 253 4. Ganska dåligt förslag 282 5. Mycket dåligt förslag 123 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 151 FÄRRE FLYKTINGAR 13 Loc 264 width 1 MD=6 or GE 9 13O Vilken är Din åsikt om förslaget att ta emot färre flyktingar i Sverige? <Se F.13 för fullständig frågetext> 330 1. Mycket bra förslag 445 2. Ganska bra förslag 488 3. Varken bra eller dåligt förslag 329 4. Ganska dåligt förslag 164 5. Mycket dåligt förslag 62 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 152 MINSKA U-HJÄLPEN 13 Loc 265 width 1 MD=6 or GE 9 13P Vilken är Din åsikt om förslaget att minska u-hjälpen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket bra förslag 278 2. Ganska bra förslag 471 3. Varken bra eller dåligt förslag 546 4. Ganska dåligt förslag 325 5. Mycket dåligt förslag 78 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 153 AVVECKLA KÄRNKRAFTEN 13 Loc 266 width 1 MD=6 or GE 9 13Q Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften? <Se F.13 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket bra förslag 551 2. Ganska bra förslag 282 3. Varken bra eller dåligt förslag 301 4. Ganska dåligt förslag 230 5. Mycket dåligt förslag 61 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 154 STOPPA PRIVATBILISM 13 Loc 267 width 1 MD=6 or GE 9 13R Vilken är Din åsikt om förslaget att stoppa privatbilismen i innerstäderna? <Se F.13 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket bra förslag 530 2. Ganska bra förslag 353 3. Varken bra eller dåligt förslag 404 4. Ganska dåligt förslag 264 5. Mycket dåligt förslag 54 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 155 SLUTFÖRVARA AVFALLET 13 Loc 268 width 1 MD=6 or GE 9 13S Vilken är Din åsikt om förslaget att slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften i den svenska berggrunden? <Se F.13 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket bra förslag 464 2. Ganska bra förslag 450 3. Varken bra eller dåligt förslag 227 4. Ganska dåligt förslag 296 5. Mycket dåligt förslag 184 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 156 SVENSKT UTTRÄDE UR EU 13 Loc 269 width 1 MD=6 or GE 9 13T Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör utträda ur EU? <Se F.13 för fullständig frågetext> 449 1. Mycket bra förslag 254 2. Ganska bra förslag 232 3. Varken bra eller dåligt förslag 305 4. Ganska dåligt förslag 487 5. Mycket dåligt förslag 91 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 157 MEDLEMSKAP I NATO 13 Loc 270 width 1 MD=6 or GE 9 13U Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör söka medlemskap i NATO? <Se F.13 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket bra förslag 317 2. Ganska bra förslag 458 3. Varken bra eller dåligt förslag 329 4. Ganska dåligt förslag 341 5. Mycket dåligt förslag 227 8. Vet inte/vill ej svara 544 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 158 ARB.LÖSHET-INFLATION 14 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 14 Anser Du att vi i Sverige i första hand bör bekämpa arbetslösheten eller anser Du att vi i första hand bör bekämpa inflationen (löne- och prisstegringarna) eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 670 1. Arbetslösheten 84 2. Inflationen 96 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 14 4. Båda lika viktiga att bekämpa (OBS. Inget alternativ på svarskortet. Svaret angivet under (annat svar") 13 8. Vet inte/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 159 ÅSIKT KÄRNKRAFT 15 Loc 272 width 1 MD=6 or GE 9 15A Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 819 1. I huvudsak för kärnkraften 373 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 608 5. I huvudsak emot kärnkraften 18 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 160 KÄRNKRAFT: STYRKA 15 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 8 15B (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Du en bestämd åsikt i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1047 1. Bestämd uppfattning 362 2. Mera tveksam 9 5. Vet inte/vill ej svara 9 7. Annat svar 391 0. Frågan ej tillämplig 543 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 161 SVENSKT EU-MEDLEMSKAP 16 Loc 274 width 1 MD=6 or GE 9 16A Är Du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 765 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 266 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 758 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EU 9 7. Annat svar 20 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 162 EU-MEDL: STYRKA 16 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 8 16B (ÅSIKT I EU-FRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1168 1. Bestämd uppfattning 349 2. Mera tveksam 5 5. Vet inte/vill ej svara 10 7. Annat svar 286 0. Frågan ej tillämplig 543 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 163 EU FÖRBUNDSTAT 17 Loc 276 width 2 MD=96 or GE 99 17 Tycker Du att det är positivt eller negativt att EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas Förenta Stater? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 339 00. Mycket negativt 108 01. 166 02. 221 03. 119 04. 267 05. 111 06. 131 07. 109 08. 27 09. 60 10. Mycket positivt 159 88. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 164 STATLIG KONTROLL 18 Loc 278 width 1 MD=6 or GE 9 18 Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA SVARSKORT) Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. Instämmer Du med åsikten eller tycker Du den är felaktig? 18A De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 366 1. Instämmer helt 872 2. Instämmer i stort sett 297 3. I stort sett motsatt åsikt 88 4. Helt motsatt åsikt 195 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 165 SOCIALA REFORMER 18 Loc 279 width 1 MD=6 or GE 9 18B Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna <Se F.18 för fullständig frågetext> 309 1. Instämmer helt 710 2. Instämmer i stort sett 498 3. I stort sett motsatt åsikt 170 4. Helt motsatt åsikt 131 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 166 RÖSTER INTE ÅSIKTER 19 Loc 280 width 1 MD=6 or GE 9 19 Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. (VISA SVARSKORT) Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 19A Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 558 1. Instämmer helt 805 2. Instämmer i stort sett 347 3. I stort sett motsatt åsikt 67 4. Helt motsatt åsikt 41 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 167 RD-LED HÄNSYN FOLK 19 Loc 281 width 1 MD=6 or GE 9 19B De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.19 för fullständig frågetext> 468 1. Instämmer helt 887 2. Instämmer i stort sett 374 3. I stort sett motsatt åsikt 50 4. Helt motsatt åsikt 39 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 168 BESTÄMMA GENOM RÖSTN 19 Loc 282 width 1 MD=6 or GE 9 19C Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet. <Se F.19 för fullständig frågetext> 344 1. Instämmer helt 721 2. Instämmer i stort sett 522 3. I stort sett motsatt åsikt 204 4. Helt motsatt åsikt 26 8. Vet inte/vill ej svara 544 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 169 VIKT MÅL SAMHUTVECKL 20 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 6 20 Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de närmaste åren. På det här kortet har jag en lista med olika målsättningar som många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta för. (VISA SVARSKORT) 20A Jag skulle vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 344 1. Upprätthålla lag och ordning 305 2. Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 53 3. Bekämpa prisstegringarna 150 4. Skydda yttrandefriheten 22 5. Vet inte/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 170 NÄST VIKT MÅL SAMHUTV 20 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 6 20B Vilken målsättning är enligt Din mening den näst viktigaste? <Se F.20 för fullständig frågetext> 240 1. Upprätthålla lag och ordning 249 2. Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 156 3. Bekämpa prisstegringarna 200 4. Skydda yttrandefriheten 29 5. Vet inte/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 171 MINST VIKT MÅL SAMUTV 20 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 6 20C Vilken målsättning är enligt Din mening den minst viktiga? <Se F.20 för fullständig frågetext> 58 1. Upprätthålla lag och ordning 116 2. Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 410 3. Bekämpa prisstegringarna 215 4. Skydda yttrandefriheten 75 5. Vet inte/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 172 SAMH: MARKNADSEKONOMI 21 Loc 286 width 2 MD=96 or GE 99 21 På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. (VISA SVARSKORT) 21A Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 67 00. 0 Mycket dåligt förslag 44 01. 1 72 02. 2 83 03. 3 77 04. 4 361 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 169 06. 6 276 07. 7 291 08. 8 107 09. 9 211 10. 10 Mycket bra förslag 60 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 173 SAMH: SOCIALISTISKT 21 Loc 288 width 2 MD=96 or GE 99 21B Vad anser Du om förslaget att satsa på ett socialistiskt samhälle? <Se F.21 för fullständig frågetext> 363 00. 0 Mycket dåligt förslag 129 01. 1 192 02. 2 157 03. 3 125 04. 4 403 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 112 06. 6 107 07. 7 75 08. 8 21 09. 9 59 10. 10 Mycket bra förslag 75 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 174 SAMH: HÖG TILLVÄXT 21 Loc 290 width 2 MD=96 or GE 99 21C Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet? <Se F.21 för fullständig frågetext> 16 00. 0 Mycket dåligt förslag 6 01. 1 26 02. 2 37 03. 3 42 04. 4 253 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 169 06. 6 273 07. 7 387 08. 8 145 09. 9 402 10. 10 Mycket bra förslag 62 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 175 SAMH: MILJÖVÄNLIGT 21 Loc 292 width 2 MD=96 or GE 99 21D Vad anser Du om förslaget att satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt? <Se F.21 för fullständig frågetext> 54 00. 0 Mycket dåligt förslag 50 01. 1 114 02. 2 157 03. 3 152 04. 4 449 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 193 06. 6 233 07. 7 174 08. 8 75 09. 9 116 10. 10 Mycket bra förslag 51 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 176 SAMH: AVANCERAD TEKN 21 Loc 294 width 2 MD=96 or GE 99 21E Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att produktionen blir effektiv? <Se F.21 för fullständig frågetext> 85 00. 0 Mycket dåligt förslag 41 01. 1 99 02. 2 129 03. 3 108 04. 4 361 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 177 06. 6 252 07. 7 239 08. 8 88 09. 9 188 10. 10 Mycket bra förslag 51 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 177 SAMH: KRISTNA VÄRDEN 21 Loc 296 width 2 MD=96 or GE 99 21F Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll? <Se F.21 för fullständig frågetext> 200 00. 0 Mycket dåligt förslag 106 01. 1 190 02. 2 169 03. 3 100 04. 4 453 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 134 06. 6 133 07. 7 118 08. 8 48 09. 9 117 10. 10 Mycket bra förslag 50 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 178 SAMH: LAG OCH ORDNING 21 Loc 298 width 2 MD=96 or GE 99 21G Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer lag och ordning? <Se F.21 för fullständig frågetext> 15 00. 0 Mycket dåligt förslag 15 01. 1 28 02. 2 35 03. 3 33 04. 4 241 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 210 06. 6 285 07. 7 356 08. 8 150 09. 9 428 10. 10 Mycket bra förslag 22 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 179 SAMH: JÄMSTÄLLDHET 21 Loc 300 width 2 MD=96 or GE 99 21H Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor? <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 00. 0 Mycket dåligt förslag 6 01. 1 8 02. 2 17 03. 3 15 04. 4 180 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 125 06. 6 232 07. 7 353 08. 8 164 09. 9 695 10. 10 Mycket bra förslag 17 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 180 SAMH: SVENSKA VÄRDEN 21 Loc 302 width 2 MD=96 or GE 99 21I Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden? <Se F.21 för fullständig frågetext> 29 00. 0 Mycket dåligt förslag 21 01. 1 34 02. 2 56 03. 3 50 04. 4 382 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 183 06. 6 279 07. 7 302 08. 8 120 09. 9 299 10. 10 Mycket bra förslag 63 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 181 SAMH: FAM STÄLLNING 21 Loc 304 width 2 MD=96 or GE 99 21J Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning? <Se F.21 för fullständig frågetext> 12 00. 0 Mycket dåligt förslag 8 01. 1 17 02. 2 20 03. 3 23 04. 4 231 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 162 06. 6 294 07. 7 361 08. 8 156 09. 9 495 10. 10 Mycket bra förslag 39 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 182 SAMH: MÅNGKULTURELLT 21 Loc 306 width 2 MD=96 or GE 99 21K Vad anser Du om förslaget att satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt? <Se F.21 för fullständig frågetext> 67 00. 0 Mycket dåligt förslag 41 01. 1 86 02. 2 112 03. 3 86 04. 4 396 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 193 06. 6 217 07. 7 242 08. 8 106 09. 9 231 10. 10 Mycket bra förslag 41 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 183 SAMH: INTERNATIONELLT 21 Loc 308 width 2 MD=96 or GE 99 21L Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan folk och länder? <Se F.21 för fullständig frågetext> 39 00. 0 Mycket dåligt förslag 17 01. 1 50 02. 2 80 03. 3 103 04. 4 432 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 205 06. 6 283 07. 7 249 08. 8 111 09. 9 186 10. 10 Mycket bra förslag 63 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 184 SAMH: IDEELLT 21 Loc 310 width 2 MD=96 or GE 99 21M Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där ideella organisationer och frivilliga insatser spelar en större roll? <Se F.21 för fullständig frågetext> 39 00. 0 Mycket dåligt förslag 15 01. 1 78 02. 2 94 03. 3 97 04. 4 538 05. 5 Varken bra eller dåligt förslag 214 06. 6 264 07. 7 216 08. 8 70 09. 9 118 10. 10 Mycket bra förslag 75 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 185 TILLTROSKALA: ALLMÄN 22 Loc 312 width 2 MD=96 or GE 99 22 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 40 00. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 15 01. 1 63 02. 2 80 03. 3 92 04. 4 270 05. 5 141 06. 6 385 07. 7 449 08. 8 156 09. 9 115 10. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 12 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 186 PARTIANHÄNGARE 23 Loc 314 width 1 MD=6 or GE 9 23A Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som t ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist eller kristdemokrat. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 893 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 106 3. Vet inte/tveksam 1102 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 1 8. Vill inte svara 259 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 187 PARTIPREFERENS 23 Loc 315 width 2 MD= 0 or GE 96 23B (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Du bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 70 01. Vänsterpartiet 430 02. Socialdemokraterna 47 03. Centerpartiet 37 04. Folkpartiet 226 05. Moderata samlingspartiet 47 06. Kristdemokraterna 19 07. Miljöpartiet - de gröna 2 09. Annat parti 15 88. Vet ej/vill ej svara 1209 00. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 188 PARTIIDENTIFIKATION 23 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 8 23C (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 406 1. Ja, starkt övertygad 461 5. Nej, inte starkt övertygad 11 7. Vill ej svara 1224 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 189 NÄRMASTE PARTI 23 Loc 318 width 2 MD= 0 or GE 96 23D (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 110 01. Vänsterpartiet 269 02. Socialdemokraterna 45 03. Centerpartiet 66 04. Folkpartiet 219 05. Moderata samlingspartiet 95 06. Kristdemokraterna 66 07. Miljöpartiet - de gröna 10 09. Annat parti 293 55. Inget parti 36 88. Vet ej/vill ej svara 893 00. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 190 NÄST BÄSTA PARTI 24 Loc 320 width 2 MD= 0 or GE 96 24 (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Du näst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 296 01. Vänsterpartiet 208 02. Socialdemokraterna 150 03. Centerpartiet 200 04. Folkpartiet 185 05. Moderata samlingspartiet 262 06. Kristdemokraterna 137 07. Miljöpartiet - de gröna 16 09. Annat parti 196 55. Inget parti 108 88. Vet ej/vill ej svara 344 00. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 191 VH-SKALA: FOLKPARTIET 25 Loc 322 width 2 MD=90 or GE 99 25A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. (VISA SVARSKORT) På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti står desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger Du tycker att ett parti står desto högre siffra väljer Du. 25AA Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGA ENDAST STÄLLD I ETAPP A, JÄMFÖR FRÅGA 55 FÖR ETAPP B 1 00. 0 Långt till vänster 0 01. 1 7 02. 2 21 03. 3 22 04. 4 152 05. 5 Varken vänster eller höger 201 06. 6 251 07. 7 127 08. 8 21 09. 9 13 10. 10 Långt till höger 61 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 192 VH-SKALA: SOCIALDEM 25 Loc 324 width 2 MD=90 or GE 99 25AB Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.25A för fullständig frågetext> 26 00. 0 Långt till vänster 55 01. 1 115 02. 2 231 03. 3 161 04. 4 147 05. 5 Varken vänster eller höger 52 06. 6 30 07. 7 11 08. 8 4 09. 9 6 10. 10 Långt till höger 39 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 193 VH-SKALA: MODERATERNA 25 Loc 326 width 2 MD=90 or GE 99 25AC Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.25A för fullständig frågetext> 1 00. 0 Långt till vänster 1 01. 1 3 02. 2 8 03. 3 3 04. 4 32 05. 5 Varken vänster eller höger 25 06. 6 46 07. 7 161 08. 8 227 09. 9 331 10. 10 Långt till höger 39 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 194 VH-SKALA: VÄNSTERP 25 Loc 328 width 2 MD=90 or GE 99 25AD Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.25A för fullständig frågetext> 237 00. 0 Långt till vänster 232 01. 1 186 02. 2 89 03. 3 43 04. 4 37 05. 5 Varken vänster eller höger 2 06. 6 3 07. 7 3 08. 8 0 09. 9 1 10. 10 Långt till höger 44 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 195 VH-SKALA: CENTPARTIET 25 Loc 330 width 2 MD=90 or GE 99 25AE Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.25A för fullständig frågetext> 4 00. 0 Långt till vänster 4 01. 1 14 02. 2 29 03. 3 79 04. 4 361 05. 5 Varken vänster eller höger 223 06. 6 85 07. 7 20 08. 8 8 09. 9 2 10. 10 Långt till höger 48 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 196 VH-SKALA: MILJÖPARTI 25 Loc 332 width 2 MD=90 or GE 99 25AF Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.25A för fullständig frågetext> 23 00. 0 Långt till vänster 38 01. 1 90 02. 2 132 03. 3 182 04. 4 256 05. 5 Varken vänster eller höger 59 06. 6 20 07. 7 3 08. 8 2 09. 9 3 10. 10 Långt till höger 69 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 197 VH-SKALA: KRISTDEM 25 Loc 334 width 2 MD=90 or GE 99 25AG Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.25A för fullständig frågetext> 2 00. 0 Långt till vänster 2 01. 1 8 02. 2 16 03. 3 28 04. 4 115 05. 5 Varken vänster eller höger 191 06. 6 224 07. 7 143 08. 8 52 09. 9 28 10. 10 Långt till höger 68 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 198 VH-SKALA: UP 25 Loc 336 width 2 MD=90 or GE 99 25B Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.25A för fullständig frågetext> Ups egen placering på vänster-högerskalan 20 00. 0 Långt till vänster 28 01. 1 51 02. 2 95 03. 3 63 04. 4 235 05. 5 Varken vänster eller höger 100 06. 6 112 07. 7 97 08. 8 19 09. 9 18 10. 10 Långt till höger 39 88. Vet inte/vill ej svara 1484 90. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 199 EMU-SKALA: MODERATER 26 Loc 338 width 2 MD=96 or GE 99 26A På nästa skala vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i frågan om ett svenskt medlemskap i EMU (ekonomiska monetära unionen). 26AA Vi börjar med moderata samlingspartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 3 01. 1 3 02. 2 5 03. 3 8 04. 4 38 05. 5 24 06. 6 51 07. 7 124 08. 8 138 09. 9 1061 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 355 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 200 EMU-SKALA: MILJÖPARTI 26 Loc 340 width 2 MD=96 or GE 99 26AB <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.26A för fullständig frågetext> 736 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 142 01. 1 162 02. 2 109 03. 3 62 04. 4 77 05. 5 19 06. 6 13 07. 7 10 08. 8 1 09. 9 2 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 485 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 201 EMU-SKALA: SOCIALDEM 26 Loc 342 width 2 MD=96 or GE 99 26AC <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.26A för fullständig frågetext> 22 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 15 01. 1 32 02. 2 66 03. 3 93 04. 4 401 05. 5 171 06. 6 239 07. 7 214 08. 8 73 09. 9 96 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 396 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 202 EMU-SKALA:FOLKPARTIET 26 Loc 344 width 2 MD=96 or GE 99 26AD <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 3 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 0 01. 1 9 02. 2 21 03. 3 30 04. 4 167 05. 5 141 06. 6 266 07. 7 277 08. 8 136 09. 9 164 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 604 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 203 EMU-SKALA: VÄNSTERP 26 Loc 346 width 2 MD=96 or GE 99 26AE <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 585 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 215 01. 1 201 02. 2 114 03. 3 70 04. 4 81 05. 5 25 06. 6 27 07. 7 8 08. 8 3 09. 9 4 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 485 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 204 EMU-SKALA: CENTERN 26 Loc 348 width 2 MD=96 or GE 99 26AF <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 72 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 24 01. 1 73 02. 2 117 03. 3 110 04. 4 368 05. 5 158 06. 6 156 07. 7 81 08. 8 17 09. 9 24 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 618 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 205 EMU-SKALA: KRISTDEM 26 Loc 350 width 2 MD=96 or GE 99 26AG <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.26A för fullständig frågetext> 12 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 10 01. 1 24 02. 2 42 03. 3 57 04. 4 239 05. 5 157 06. 6 235 07. 7 210 08. 8 92 09. 9 96 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 644 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 206 EMU-SKALA: UP 26 Loc 352 width 2 MD=96 or GE 99 26B <Inställning i EMU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.26A för fullständig frågetext> Ups egen placering när det gäller svenskt medlemskap i EMU 362 00. 0 Negativt till ett svenskt EMU-medlemskap 98 01. 1 99 02. 2 94 03. 3 52 04. 4 255 05. 5 93 06. 6 114 07. 7 169 08. 8 77 09. 9 168 10. 10 Positivt till ett svenskt EMU-medlemskap 237 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 207 SVERIGES EKONOMI 27 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 27A Hur ser Du på det ekomiska läget i dagens Sverige? Skulle Du säga att det ekonomiska läget är mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A, JÄMFÖR FRÅGA 48 FÖR ETAPP B 17 1. Mycket bra 308 2. Bra 307 3. Varken bra eller dåligt 203 4. Dåligt 34 5. Mycket dåligt 8 8. Vet inte/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 208 SV EKON SENASTE ÅRET 27 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 27B Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats under de senaste 12 månaderna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A, JÄMFÖR FRÅGA 49A FÖR ETAPP B 434 1. Förbättrats 296 3. Förblivit detsamma 97 5. Försämrats 50 8. Vet inte/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 209 SV EKON NÄRMASTE ÅRET 27 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 27C Hur tror Du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller kommer det att försämras? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 309 1. Förbättras 403 3. Förbli detsamma 76 5. Försämras 89 8. Vet ej/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 210 PRIV EK SENASTE ÅRET 27 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 27D Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för 12 månaderna sedan, har den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 249 1. Förbättrats 474 3. Förblivit densamma 143 5. Försämrats 11 8. Vet ej/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 211 PRIV EK NÄRMASTE ÅRET 27 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 27E Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att förbättras, förbli densamma eller kommer den att försämras? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 283 1. Förbättras 479 3. Förbli densamma 73 5. Försämras 42 8. Vet ej/vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 212 PARTI KARIN PILSÄTER 28 Loc 359 width 2 MD=96 or GE 99 28 Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti som var och en av dem tillhör? (VISA SVARSKORT) 28A Jag börjar med Karin Pilsäter FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 27 09. Miljöpartiet - de gröna 15 11. Vänsterpartiet 22 22. Socialdemokraterna 55 33. Centerpartiet 285 44. Folkpartiet (rätt parti) 33 55. Moderata samlingspartiet 19 66. Kristdemokraterna 1362 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 213 PARTI ERIK ÅSBRINK 28 Loc 361 width 2 MD=96 or GE 99 28B <Partitillhörighet> Erik Åsbrink <Se F.28 för fullständig frågetext> 2 09. Miljöpartiet - de gröna 3 11. Vänsterpartiet 1455 22. Socialdemokraterna (rätt parti) 12 33. Centerpartiet 17 44. Folkpartiet 21 55. Moderata samlingspartiet 0 66. Kristdemokraterna 308 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 214 PARTI A CARLGREN 28 Loc 363 width 2 MD=96 or GE 99 28C <Partitillhörighet> Andreas Carlgren <Se F.28 för fullständig frågetext> 9 09. Miljöpartiet - de gröna 19 11. Vänsterpartiet 37 22. Socialdemokraterna 721 33. Centerpartiet (rätt parti) 88 44. Folkpartiet 119 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristdemokraterna 820 88. Vet inte/vill ej svara 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 215 PARTI LARS TOBISSON 28 Loc 365 width 2 MD=96 or GE 99 28D <Partitillhörighet> Lars Tobisson <Se F.28 för fullständig frågetext> 4 09. Miljöpartiet - de gröna 8 11. Vänsterpartiet 26 22. Socialdemokraterna 16 33. Centerpartiet 90 44. Folkpartiet 1037 55. Moderata samlingspartiet (rätt parti) 4 66. Kristdemokraterna 632 88. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 216 PARTI M SAMUELSSON 28 Loc 367 width 2 MD=96 or GE 99 28E <Partitillhörighet> Marianne Samuelsson <Se F.28 för fullständig frågetext> 714 09. Miljöpartiet - de gröna (rätt parti) 23 11. Vänsterpartiet 56 22. Socialdemokraterna 21 33. Centerpartiet 31 44. Folkpartiet 11 55. Moderata samlingspartiet 37 66. Kristdemokraterna 924 88. Vet inte/vill ej svara 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 217 PARTI JOHAN LÖNNROTH 28 Loc 369 width 2 MD=96 or GE 99 28F <Partitillhörighet> Johan Lönnroth <Se F.28 för fullständig frågetext> 13 09. Miljöpartiet - de gröna 624 11. Vänsterpartiet (rätt parti) 37 22. Socialdemokraterna 31 33. Centerpartiet 47 44. Folkpartiet 13 55. Moderata samlingspartiet 11 66. Kristdemokraterna 1042 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 218 PARTI INGER DAVIDSSON 28 Loc 371 width 2 MD=96 or GE 99 28G <Partitillhörighet> Inger Davidsson <Se F.28 för fullständig frågetext> 18 09. Miljöpartiet - de gröna 11 11. Vänsterpartiet 90 22. Socialdemokraterna 49 33. Centerpartiet 42 44. Folkpartiet 30 55. Moderata samlingspartiet 622 66. Kristdemokraterna (rätt parti) 956 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 219 KUNSK: SJUKERSÄTTNING 29 Loc 373 width 1 MD=6 or GE 9 29 På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. (VISA SVARSKORT) 29A Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen från den första sjukdagen FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 134 1. Riktigt påstående 1517 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 167 8. Känner inte till/vet inte 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 220 KUNSK: ANTAL RD-LEDAM 29 Loc 374 width 1 MD=6 or GE 9 29B Sveriges riksdag har 349 ledamöter <Se F.29 för fullständig frågetext> 1345 1. Riktigt påstående (rätt svar) 161 5. Felaktigt påstående 312 8. Känner inte till/vet inte 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 221 KUNSK: ARBETSLÖSHET 29 Loc 375 width 1 MD=6 or GE 9 29C Den öppna arbetslösheten i Sverige är mindre än 5 procent <Se F.29 för fullständig frågetext> 136 1. Riktigt påstående 1589 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 93 8. Känner inte till/vet inte 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 222 KUNSK: UTRIKES FÖDDA 29 Loc 376 width 1 MD=6 or GE 9 29D Cirka 10 procent av alla som bor i Sverige är födda utomlands <Se F.29 för fullständig frågetext> 1076 1. Riktigt påstående (rätt svar) 498 5. Felaktigt påstående 244 8. Känner inte till/vet inte 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 223 KUNSK: KÄRNAVFALL 29 Loc 377 width 1 MD=6 or GE 9 29E Riksdagen har bestämt att det högaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras utomlands <Se F.29 för fullständig frågetext> 187 1. Riktigt påstående 1311 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 320 8. Känner inte till/vet inte 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 224 KUNSK: SPANIEN I EU 29 Loc 378 width 1 MD=6 or GE 9 29F Spanien är medlem i EU <Se F.29 för fullständig frågetext> 1371 1. Riktigt påstående (rätt svar) 223 5. Felaktigt påstående 224 8. Känner inte till/vet inte 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 225 KUNSK: PERSONVAL 29 Loc 379 width 1 MD=6 or GE 9 29G Man måste kryssa för en person på valsedeln, annars blir den ogiltig. <Se F.29 för fullständig frågetext> 145 1. Riktigt påstående 1599 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 74 8. Känner inte till/vet inte 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 226 RÖSTAVSIKT 1998 30 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 I:30A Tänker Du rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 796 1. Ja 54 3. Kanske/vet ej 26 5. Nej 1 8. Vill ej svara 1484 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 227 RÖSTAVSIKT PARTI 30 Loc 381 width 2 MD= 0 or GE 99 I:30B (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Du rösta på i riksdagsvalet? (TVEKSAM ELLER TÄNKER INTE RÖSTA) Om Du skulle rösta, vilket parti skulle Du i så fall rösta på i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 67 01. Vänsterpartiet 224 02. Socialdemokraterna 36 03. Centerpartiet 45 04. Folkpartiet 155 05. Moderata samlingspartiet 42 06. Kristdemokraterna 21 07. Miljöpartiet - de gröna 4 09. Annat parti 29 10. Blankt 254 88. Har inte bestämt sig/vet ej 1484 00. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 228 RÖSTADE 1998 30 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 II:30A Röstade Du vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1296 1. Ja 12 2. Ja, men inte i alla valen 176 5. Nej, röstade inte i något av valen 877 0. Frågan ej tillämplig 540 9. Bortfall
VAR 229 PARTI RD-VALET 1998 30 Loc 384 width 2 MD=98 or GE 99 II:30B/E:1A (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. 228 01. Vänsterpartiet 756 02. Socialdemokraterna 103 03. Centerpartiet 98 04. Folkpartiet 456 05. Moderata samlingspartiet 216 06. Kristdemokraterna 85 07. Miljöpartiet - de gröna 45 08. Annat parti 56 10. Blankt 235 55. Röstade inte 49 88. Vet ej 34 98. Bortfall i enkäten 540 99. Bortfall
VAR 230 PARTI KOM-VALET 1998 30 Loc 386 width 2 MD=98 or GE 99 II:30C/E:2A Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 174 01. Vänsterpartiet 704 02. Socialdemokraterna 175 03. Centerpartiet 124 04. Folkpartiet 426 05. Moderata samlingspartiet 138 06. Kristdemokraterna 102 07. Miljöpartiet - de gröna 86 08. Annat parti 62 10. Blankt 282 55. Röstade inte 54 88. Vet ej 34 98. Bortfall i enkäten 540 99. Bortfall
VAR 231 PARTI LST-VALET 1998 30 Loc 388 width 2 MD= 0 or GE 98 II:30D/E:3A Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTING). 180 01. Vänsterpartiet 688 02. Socialdemokraterna 132 03. Centerpartiet 116 04. Folkpartiet 419 05. Moderata samlingspartiet 175 06. Kristdemokraterna 86 07. Miljöpartiet - de gröna 59 08. Annat parti 80 10. Blankt 311 55. Röstade inte 60 88. Vet ej 21 00. Frågan ej tillämplig 34 98. Bortfall i enkäten 540 99. Bortfall
VAR 232 TID FÖR RÖST BESLUT 30 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 6 II:30E/E:4 (RÖSTADE) När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 674 1. Under sista veckan före valet 402 2. Tidigare under hösten och sommaren 794 3. UP visste sedan länge på vilket parti UP skulle rösta 9 5. Vet inte/vill ej svara 188 0. Frågan ej tillämplig 259 6. Uppgift saknas 35 8. Bortfall i enkäten 540 9. Bortfall
VAR 233 MÖJLIGT PARTI 30 Loc 391 width 2 MD= 0 or GE 96 II:30F (RÖSTADE INTE I RIKSDAGSVALET) Vilket parti skulle Du ha röstat på, om Du hade röstat i riksdagsvalet? (OM TVEKSAM) Vilket parti är det mest troligt att Du skulle röstat på i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 17 01. Vänsterpartiet 22 02. Socialdemokraterna 3 03. Centerpartiet 0 04. Folkpartiet 9 05. Moderata samlingspartiet 8 06. Kristdemokraterna 2 07. Miljöpartiet - de gröna 11 10. Blankt 13 88. Vill ej svara 1699 00. Frågan ej tillämplig 543 96. Uppgift saknas 34 98. Bortfall i enkäten 540 99. Bortfall
VAR 234 KÄNNEDOM RDKAND ANTAL 31 Loc 393 width 1 MD=6 or GE 9 31A Känner Du till namnet på någon eller några av de personer som står/stod på partiernas valsedlar i Din valkrets inför riksdagsvalet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 799 1. Ja 929 5. Nej 89 8. Vet inte/vill ej svara 544 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 235 RIKSDAGSKAND 1: NAMN 31 Loc 394 width 5 MD= 0 or GE 99998 31B Vilket parti tillhör han/hon? (FÖLJDFRÅGA:) Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? Vilket parti tillhör han/hon? (ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER). 31B(1.1) Riksdagskandidat 1: Namn 1nnnn - V-kandidater, 2nnnn - S-kandidater, 3nnnn - C-kandidater, 4nnnn - Fp-kandidater, 5nnnn - M-kandidater, 6nnnn - Kd-kandidater, 7nnnn - Mp kandidater 4 10039. Lönnroth Johan 1 10063. Stensson Erland 1 10074. Linderborg Tanja 1 10084. Kvist Kenneth 1 10091. Värmby Lennart 1 10093. Andreasson Lennart 1 10115. Karlsson Kjell-Erik 1 10132. Eriksson Agneta 10 10173. Schyman Gudrun 1 10194. Eriksson Stig 1 10225. Persson Kent 1 10226. Svensson Jerker 1 10273. Bäckström Lars 2 10285. Hellberg Owe 2 10316. Wallström Gunbritt 1 10359. Stockhaus Claes 1 10365. Ekelund Mats 1 10376. Ohly Lars 2 10378. Frid Egon 1 10425. Åström Alice 1 10480. Carlsson Emil 2 10515. Stafilidis Tasso 1 10516. Ringqvist Jonas 2 10532. Valeria D Rosana 1 10534. Höök Roger 1 20003. Engvall May 3 20009. Björneman Maud 6 20013. Dahl Birgitta 3 20014. Hulterström Sven 3 20019. Schori Pierre 1 20023. Magnusson Göran 1 20026. Calner Lisbet 1 20028. Berglund Rune 2 20033. Sveed Sven-Erik 1 20043. Carlsson Inge 1 20044. Häggman Kristina 1 20049. Silfverstrand Bengt 5 20051. Ryttar Bengt Ola 1 20052. Andersson Sören 6 20053. Karlsson Rinaldo 2 20054. Svensson Per-Olof 1 20055. Granström Per-Erik 2 20058. Magnusson Erik 2 20059. Johnsson Ingvar 1 20060. Furustrand Reinhold 1 20070. Hjelm-Wallen Lena 1 20073. Staaf-Igelström Lisbeth 4 20086. Öhman Monica 1 20089. Thalen Ingela 4 20093. Gustavsson Åke 1 20094. Lander Jarl 3 20095. Sturk Börje 1 20097. Lundberg Carin 1 20099. Tingsgård Tone 1 20111. Lindberg Mats 2 20114. Skoog Christer 1 20121. Klockare Lennart 2 20132. Karlsson Sonia 1 20137. Frost Gösta 1 20143. Lekberg Sören 4 20145. Klingvall Maj-Inger 1 20146. Karlsson Inger 1 20149. Furubjelke Viola 2 20154. Andersson Jörgen 1 20155. Hietala Nordlund Barbro 3 20161. Wärnersson Ingegerd 4 20165. Åsbrink Erik 4 20166. Lundberg Agneta 6 20179. Winberg Margareta 2 20189. Eberstein Susanne 3 20191. Lundberg Inger 1 20193. Jönsson Marianne 1 20194. Ahlqvist Birgitta 1 20201. Ahlqvist Johnny 1 20202. Arvidsson Eva 1 20203. Eriksson Alf 1 20204. Karlsson Hans 1 20207. Ludvigsson-Olafsen Lena 1 20209. Kvarnström Kurt 1 20212. Ask Jan 2 20213. Kristiansson Kerstin 1 20214. Kaaling Björn 29 20217. Persson Göran 2 20221. Vallius Paavo 1 20222. Ringman Agneta 2 20223. Nordström Kjell 1 20242. Krantz Angelica 1 20244. Hansson Bengt-Göran 1 20249. Halvarsson Herbert 1 20257. Öhman Conny 1 20266. Wahlström Göte 3 20268. Karlsson Anders 2 20271. Nilsson Kjell 1 20274. Ulvskog Marita 1 20275. Larsson Jan-Olof 1 20276. Pagrotsky Leif 1 20285. Berglind Mats 1 20287. Danielsson Torgny 1 20288. Jansson Björn 9 20291. Sundström Anders 1 20292. Trygg Ann-Britt 1 20296. Örnfjäder Krister 2 20319. Ekström Anders 1 20320. Tidlund Greger 2 20340. Fonseca Juan 1 20344. Andnor Berit 1 20347. Bucht Sven-Erik 2 20372. Markström Elisebeht 1 20376. Hermansson Eva-Maria 3 20378. Bohlin Britt 1 20399. Hägg Carina 1 20409. Lindh Anna 1 20418. Kennerfalk Peter 1 20424. Ekström Hans 1 20434. Karlsson Lars-Olof 1 20448. Green Monica 1 20489. Lund Michael 3 20491. Juholt Håkan 1 20506. Bäck Laila 1 20520. Ahlin Urban 1 20524. Rajaniemi Therese 2 20528. Härstedt Kent 1 20540. Frisk Helena 1 20543. Persson Catherine 1 20565. Baksi Nalin 4 20576. Messing Ulrika 1 20580. Bengtsson Anders 1 20596. Fahlberg Arianne 2 20600. Sandlin Lena 2 20609. Nilsson Martin 2 20624. Nilsson Annika 1 20631. Baylan Ibrahim 1 30033. Thoren Rune 1 30046. Brunander Lennart 1 30055. Carlsson Sivert 1 30057. Johansson Olof 1 30061. Egenvärn Erik Arthur 2 30081. Svärd Anders 2 30090. Wallin Gunnel 2 30091. Kenneryd Rolf 2 30100. Ahlstedt Rigmor 1 30101. Sandström Åke 1 30139. Warnerbring Kerstin 2 30146. Andersson Marianne 2 30209. Sellen Birgitta 1 30238. Daleus Lennart 1 30244. Eng Stig 1 30246. Eriksson Per-Ola 1 30262. Hellström Sven 1 30268. Johansson Jörgen 1 30302. Magnusson Kjell 1 30336. Holmberg Ulla-Britt 1 30346. Ljunggren Anders 2 30360. Bergström Sven 1 30462. Ek Lena 1 30470. Carlgren Andreas 1 30479. Svensson Ulf 1 30530. Eskilsson Karin 2 30604. Mörtsell Tomas 1 30624. Jonsson Sofia 2 30658. Myrhed Anna 1 40050. Virgin Jan-Eric 2 40054. Wilson Carl-Johan 1 40059. Wennås Lars 2 40060. Skårvik Kent 2 40101. Godin Sigge 1 40205. Persson Siw 3 40213. Nordlund Harald 2 40237. Degerliden Lennart 1 40246. Ertsborn Jan 1 40260. Patriksson Runar 1 40281. Wästberg Olle 1 40343. Rohdin Lennart 2 40345. Eriksson Eva 1 40353. Sjöborg Mats 1 40403. Schmidt Olle 5 40410. Leijonborg Lars 1 40556. Björklund Jan 1 40562. Noreus Jonas 1 40612. Persson Johan 1 40614. Dahlgren Per 2 40651. Ullenhag Erik 1 40660. Igerud Max 1 50026. Johansson Åke 1 50037. Nyström Madeleine 2 50063. Lindström Åke 1 50103. Hjerten Lars 2 50104. Nilsson Carl G 2 50107. Svensson Karl-Gösta 1 50110. Martinsson Tom 7 50112. Tobisson Lars 1 50122. Backman Jan 1 50125. Jonsson Göte 1 50145. Nachmanson Margareta 2 50151. Westman Henrik 1 50163. Suhonen Unto-Einar 1 50172. Norinder Patrik 6 50182. Nyström Elizabeth 5 50195. Hellsvik Gun 1 50219. von Essen Gustav 1 50228. Hedqvist Lennart 1 50233. Lundgren Bo 1 50238. Löfgren Ulla 1 50260. Hansson Roy 5 50264. Hagfeldt Stefan 7 50271. Björck Anders 2 50272. Olsson Kent 1 50278. Wachtmeister Peder 2 50284. Högmark Anders G 1 50289. Hesslen Nicola 1 50299. Weibull Bernström Peter 3 50304. Lindgren Anna 1 50314. Åkerhielm Anna 1 50316. Nyman Ingemar 3 50337. Lundgren Bo 2 50358. Unckel Per 1 50363. Björkman Anders 2 50381. Sjölund Anders 1 50383. Ekholm Marie-Louise 1 50388. Gustavsson Anders 2 50391. Lagerfeldt Johan 38 50407. Bildt Carl 1 50411. Pålsson Margareta 1 50428. Heister Chris 1 50440. Johansson Lena 1 50447. Leuchowius Ulf 1 50450. Johnsson Jeppe 2 50451. Westerberg Per 1 50460. Melin Ulf 1 50474. Hökmark Gunnar 2 50477. Sundell Ola 1 50480. Svensson Carl-Göran 1 50523. Staxäng Lars-Arne 1 50530. Nilsson Broden Anne Marie 2 50552. Bill Per 1 50572. Graf Carl Fredrik 4 50593. Råhdström Jan-Evert 1 50601. Karlsson Ola 1 50629. Landerholm Henrik 1 50668. Tolgfors Sten 2 50682. Thor Johan 2 50707. Kinberg Anna 1 50782. von Sydow Henrik 34 60129. Svensson Alf 1 60191. Lundberg Ivar 1 60197. Karlsson Junita 3 60200. Björklund Ulf 1 60220. Ågren Jan Erik 2 60226. Davidsson Inger 3 60287. Pålsson Chatrine 1 60319. Johansson Per Staffan 1 60345. Brohede Leif 1 60361. Andersson Yvonne 1 60405. Marcelind Ragnwi 1 60417. Sydhage Göran 1 60458. Skånberg Tuve 1 60469. Wahlfeldt Mats 1 60519. Engberg Elisabeth 1 70026. Gaude Gunnar 1 70039. Mossberg Ann Margret 1 70070. Björnflod Leif 1 70117. Julin Tomas 1 70177. Samuelsson Marianne 1 70207. Goes Eva 7 70233. Schlaug Birger 2 70265. Hallström Eva 1 70294. Korsberg Ronny 2 70316. Ottosson Roy 1 70391. Wedin Johan 5 80001. Brynolf Wendt (SPI) 1 80003. Birgitta Björk (SPI) 2 80008. Karl Herslow (Skånepartiet) 1 80010. Ulf Gran (Nya partiet) 135 87777. Namngiven/ej på riksdagslistor i up:s egna valkretsar 108 88888. Vet inte/vill ej svara 1018 00000. Frågan ej tillämplig 545 99998. Uppgift saknas 540 99999. Bortfall
VAR 236 RIKSDAGSKAND 1: PARTI 31 Loc 399 width 2 MD= 0 or GE 96 31B(1.2) Riksdagskandidat 1: Parti <Se F.31B för fullständig frågetext> 34 01. Vänsterpartiet 247 02. Socialdemokraterna 53 03. Centerpartiet 35 04. Folkpartiet 137 05. Moderata samlingspartiet 48 06. Kd - Kristdemokraterna 18 07. Miljöpartiet - de gröna 9 08. Annat parti 64 88. Vet inte 1018 00. Frågan ej tillämplig 698 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 237 RIKSDAGSKAND 1: KÖN 31 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 8 31B(1.3) Riksdagskandidat 1: Kön <Se F.31B för fullständig frågetext> 462 1. Man 190 2. Kvinna 66 6. Vet inte 1018 0. Frågan ej tillämplig 625 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 238 RIKSDAGSKAND 1: FEL 31 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 8 31B(1.4) Riksdagskandidat 1: Fel <Se F.31B för fullständig frågetext> 458 1. Rätt 90 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 144 5. Fel, ej med på någon lista 69 6. Vet inte 1018 0. Frågan ej tillämplig 582 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 239 RIKSDAGSKAND 2: NAMN 31 Loc 403 width 5 MD= 0 or GE 99998 31B(2.1) Riksdagskandidat 2: Namn <Se F.31B för fullständig frågetext> 1 10039. Lönnroth Johan 1 10091. Värmby Lennart 1 10100. Högstedt Carin 1 10115. Karlsson Kjell-Erik 4 10173. Schyman Gudrun 1 10177. Johnsson Jacob 1 10232. Rosengren Per 1 10284. Engström Marie 1 10330. Fani Fakhroddin 1 10365. Ekelund Mats 1 10425. Åström Alice 1 10433. Bjälkebring Charlotta 1 10527. Lindahl Jenny 1 10532. Valeria D Rosana 1 20009. Björneman Maud 1 20013. Dahl Birgitta 1 20026. Calner Lisbet 3 20028. Berglund Rune 2 20043. Carlsson Inge 1 20049. Silfverstrand Bengt 1 20051. Ryttar Bengt Ola 1 20054. Svensson Per-Olof 1 20074. Holmqvist 2 20086. Öhman Monica 1 20089. Thalen Ingela 1 20093. Gustavsson Åke 2 20097. Lundberg Carin 2 20109. Olsson Karin 1 20111. Lindberg Mats 1 20138. Brendt Agneta 1 20145. Klingvall Maj-Inger 1 20151. Carlsson Stig 1 20155. Hietala Nordlund Barbro 7 20165. Åsbrink Erik 1 20170. Larsson Lena 2 20179. Winberg Margareta 1 20191. Lundberg Inger 1 20200. Söderqvist Nils-Erik 1 20203. Eriksson Alf 2 20204. Karlsson Hans 1 20214. Kaaling Björn 5 20217. Persson Göran 1 20240. Lövden Lars-Erik 1 20268. Karlsson Anders 1 20269. Nenes Christina 1 20272. Wittgren-Ahl Siw 1 20274. Ulvskog Marita 1 20285. Berglind Mats 1 20296. Örnfjäder Krister 1 20333. Rådström Britta 1 20340. Fonseca Juan 1 20344. Andnor Berit 1 20385. Gille Agneta 1 20409. Lindh Anna 1 20432. Nilsson Christin 3 20448. Green Monica 4 20527. Östros Tomas 3 20528. Härstedt Kent 1 20540. Frisk Helena 1 20542. Granberg Lars U 1 20545. Nylund Anna-Karin 2 20565. Baksi Nalin 3 20576. Messing Ulrika 1 20580. Bengtsson Anders 1 20600. Sandlin Lena 1 20609. Nilsson Martin 1 20611. Lundgren Camilla 1 20630. Beiming Cinnika 1 30029. Persson Alvar 1 30055. Carlsson Sivert 1 30057. Johansson Olof 1 30070. Hansson Agne 1 30081. Svärd Anders 1 30090. Wallin Gunnel 3 30139. Warnerbring Kerstin 1 30238. Daleus Lennart 2 30246. Eriksson Per-Ola 1 30254. Hultqvist Ove 2 30268. Johansson Jörgen 1 30276. Lindgren Alice 1 30307. Drugge Gun 1 30360. Bergström Sven 1 30380. Andersson Boel 1 30385. Yttling Astrid 1 30397. Jansson Monica 1 30462. Ek Lena 1 30493. Hedlund Hans 1 30546. Petersson Mikael 1 30628. Segergren Sofia 1 40039. Dahlström Bengt 1 40101. Godin Sigge 1 40152. Andersson Caj-Åke 2 40155. Ångström Yvonne 1 40213. Nordlund Harald 1 40320. Edlind-Friberg Louise 2 40343. Rohdin Lennart 1 40416. Tengmer Stig-Arne 1 40441. Jörgensen Jörgen 1 40448. Bjarneborg Thomas 1 40521. Werme Staffan 1 40637. Krantz Tobias 1 50023. Gennser Margit 1 50059. Björkman Lars 1 50103. Hjerten Lars 8 50112. Tobisson Lars 1 50125. Jonsson Göte 3 50182. Nyström Elizabeth 3 50195. Hellsvik Gun 1 50197. Lagergren Stig 1 50215. Anderberg Christel 2 50219. von Essen Gustav 1 50238. Löfgren Ulla 5 50271. Björck Anders 1 50304. Lindgren Anna 1 50314. Åkerhielm Anna 1 50322. Söderblom Anna-Lena 2 50337. Lundgren Bo 1 50347. Swedell Hans 1 50373. Hedberg Gunnar 1 50380. Järrel Henrik S 1 50383. Ekholm Marie-Louise 1 50391. Lagerfeldt Johan 12 50407. Bildt Carl 2 50450. Johnsson Jeppe 1 50474. Hökmark Gunnar 1 50494. Börjesson Christer 1 50523. Staxäng Lars-Arne 1 50552. Bill Per 3 50564. Nisser Per-Samuel 1 50571. Jönsson Pär 1 50586. Wiklund Jan 1 50629. Landerholm Henrik 1 50654. Reinfeldt Fredrik 1 50662. Kovacs Peter 1 50668. Tolgfors Sten 1 50676. Axen Gunnar 1 50682. Thor Johan 1 50783. Welander Bror 1 60061. Näslund Ingrid 6 60129. Svensson Alf 1 60170. Eldensjö Kjell 1 60185. Eklund Lars 1 60189. Munther Marianne 1 60277. Aronsson Göran 2 60287. Pålsson Chatrine 1 60361. Andersson Yvonne 1 60405. Marcelind Ragnwi 1 60444. Andersson Margareta 1 60458. Skånberg Tuve 1 60467. Anefur Michael 1 60468. Ericsson Dan 1 60472. Sacredeus Lennart 1 60552. Ankarberg Johansson Acko 1 60578. Oscarsson Mikael 1 60595. Utbult Maria 2 70177. Samuelsson Marianne 2 70207. Goes Eva 1 70229. Lenz Jörgen 1 70232. Hallqvist-Lindvall Inger 1 70233. Schlaug Birger 1 70304. Gillberg My 1 70363. Erikksson Peter 1 80002. Ian Wachtmeister (Nya Partiet) 1 80006. Mildred (?) 1 80007. Dymling (SPI) 1 80009. Larvik (Skånepartiet) 98 87777. Namngiven/ej på riksdagslistor i up:s egna valkrets 28 88888. Vet inte/vill ej svara 1445 00000. Frågan ej tillämplig 548 99998. Uppgift saknas 540 99999. Bortfall
VAR 240 RIKSDAGSKAND 2: PARTI 31 Loc 408 width 2 MD= 0 or GE 96 31B(2.2) Riksdagskandidat 2: Parti <Se F.31B för fullständig frågetext> 22 01. Vänsterpartiet 112 02. Socialdemokraterna 35 03. Centerpartiet 16 04. Folkpartiet 75 05. Moderata samlingspartiet 25 06. Kd - Kristdemokraterna 10 07. Miljöpartiet - de gröna 5 08. Annat parti 5 88. Vet inte 1445 00. Frågan ej tillämplig 611 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 241 RIKSDAGSKAND 2: KÖN 31 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 8 31B(2.3) Riksdagskandidat 1: Kön <Se F.31B för fullständig frågetext> 206 1. Man 116 2. Kvinna 5 6. Vet inte 1445 0. Frågan ej tillämplig 589 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 242 RIKSDAGSKAND 2: FEL 31 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 8 31B(2.4) Riksdagskandidat 2: Fel <Se F.31B för fullständig frågetext> 189 1. Rätt 48 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 107 5. Fel, ej med på någon lista 11 6. Vet inte 1445 0. Frågan ej tillämplig 561 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 243 RIKSDAGSKAND 3: NAMN 31 Loc 412 width 5 MD= 0 or GE 99998 31B(3.1) Riksdagskandidat 3: Namn <Se F.31B för fullständig frågetext> 1 10115. Karlsson Kjell-Erik 1 10173. Schyman Gudrun 1 20009. Björnemalm Maud 1 20013. Dahl Birgitta 2 20019. Schori Pierre 1 20025. Josefsson Ingemar 1 20058. Magnusson Erik 1 20099. Tingsgård Tone 1 20106. Nilsson Lennart 1 20110. Andersson Barbro 2 20114. Skoog Christer 1 20141. Erlandsson Christer 2 20165. Åsbrink Erik 1 20191. Lundberg Inger 1 20210. Blomquist Mårten 1 20408. Ohlsson Carina 1 20520. Ahlin Urban 1 20524. Rajaniemi Therese 2 20527. Östros Thomas 2 20528. Härstedt Kent 2 30081. Svärd Anders 1 30101. Sandström Åke 1 30191. Edblom Carl 2 30238. Daleus Lennart 1 30429. Petersson Sven-Olof 1 30470. Carlgren Andreas 1 30604. Mörtsell Tomas 2 40205. Persson Siw 1 40352. Gidlund Ingmarie 1 40486. Byman Falck Åsa 2 40651. Ullenhag Erik 1 50031. Molen Per Richard 2 50125. Jonsson Göte 1 50172. Norinder Patrik 1 50176. Berggren Inga 2 50271. Björck Anders 1 50318. Uggla Claes W 2 50337. Lundgren Bo 1 50358. Unckel Per 1 50407. Bildt Carl 1 50474. Hökmark Gunnar 1 50676. Axen Gunnar 1 50719. Lendrup Stina 4 60129. Svensson Alf 1 60218. Israelsson Carin 1 60281. Häggblom Lars-Erik 1 60316. Björkman Lars 1 60468. Ericsson Dan 1 70162. Luttropp Agneta 1 70177. Samuelsson Marianne 28 87777. Namngiven/ej på riksdagslistor i up:s egna valkrets 18 88888. Vet inte/vill ej svara 1703 00000. Frågan ej tillämplig 547 99998. Uppgift saknas 540 99999. Bortfall
VAR 244 RIKSDAGSKAND 3: PARTI 31 Loc 417 width 2 MD= 0 or GE 96 31B(3.2) Riksdagskandidat 3: Parti <Se F.31B för fullständig frågetext> 6 01. Vänsterpartiet 25 02. Socialdemokraterna 11 03. Centerpartiet 10 04. Folkpartiet 19 05. Moderata samlingspartiet 9 06. Kd - Kristdemokraterna 2 07. Miljöpartiet - de gröna 0 08. Annat parti 7 88. Vet inte 1703 00. Frågan ej tillämplig 569 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 245 RIKSDAGSKAND 3: KÖN 31 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 8 31B(3.3) Riksdagskandidat 3: Kön <Se F.31B för fullständig frågetext> 72 1. Man 22 2. Kvinna 3 6. Vet inte 1703 0. Frågan ej tillämplig 561 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 246 RIKSDAGSKAND 3: FEL 31 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 8 31B(3.4) Riksdagskandidat 3: Fel <Se F.31B för fullständig frågetext> 52 1. Rätt 14 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 29 5. Fel, ej med på någon lista 7 6. Vet inte 1704 0. Frågan ej tillämplig 555 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 247 RIKSDAGSKAND 4: NAMN 31 Loc 421 width 5 MD= 0 or GE 99998 31B(4.1) Riksdagskandidat 4: Namn <Se F.31B för fullständig frågetext> 1 10173. Schyman Gudrun 1 10232. Rosengren Per 1 10313. Pedersen Peter 1 10442. Cederbom Gunilla 1 20009. Björnemalm Maud 1 20033. Sveed Sven-Erik 1 20049. Silfverstrand Bengt 1 20109. Olsson Karin 1 20144. Tesfazion Rezene 1 20163. Bohlin Sinikka 1 20165. Åsbrink Erik 1 20170. Larsson Lena 1 20217. Persson Göran 1 20409. Lindh Anna 1 20527. Östros Tomas 1 30101. Sandström Åke 1 30470. Carlgren Andreas 2 40410. Leijonborg Lars 1 50112. Tobisson Lars F 1 50125. Jonsson Göte 1 50219. von Essen Gustav 1 50228. Hedqvist Lennart 1 50407. Bildt Carl 1 50497. Andersson Magdalena 1 50601. Karlsson Ola 1 60086. Svensson Åke 1 60347. Fasth Anders 1 60552. Ankarberg Johansson Acko 8 87777. Namngiven/ej på riksdagslistor i up:s egna valkrets 1779 00000. Frågan ej tillämplig 545 99998. Uppgift saknas 540 99999. Bortfall
VAR 248 RIKSDAGSKAND 4: PARTI 31 Loc 426 width 2 MD= 0 or GE 96 31B(4.2) Riksdagskandidat 4: Parti <Se F.31B för fullständig frågetext> 6 01. Vänsterpartiet 12 02. Socialdemokraterna 3 03. Centerpartiet 2 04. Folkpartiet 9 05. Moderata samlingspartiet 2 06. Kd - Kristdemokraterna 0 07. Miljöpartiet - de gröna 0 08. Annat parti 1779 00. Frågan ej tillämplig 548 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 249 RIKSDAGSKAND 4: KÖN 31 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 8 31B(4.3) Riksdagskandidat 4: Kön <Se F.31B för fullständig frågetext> 24 1. Man 11 2. Kvinna 1779 0. Frågan ej tillämplig 547 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 250 RIKSDAGSKAND 4: FEL 31 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 8 31B(4.4) Riksdagskandidat 4: Fel <Se F.31B för fullständig frågetext> 22 1. Rätt 7 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 8 5. Fel, ej med på någon lista 1780 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 251 PERSONRÖSTA RVAL 32 Loc 430 width 2 MD=96 or GE 99 32A I årets val är/var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Tror Du att Du kommer personrösta/personröstade Du i riksdagsvalet? 524 01. Ja 81 03. Ja, kanske 1472 05. Nej 37 10. Blankt 177 55. Röstade inte, intervjuad efter valet 69 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 252 PERSONRÖSTA KOMVAL 32 Loc 432 width 2 MD=96 or GE 99 32B Tror Du att Du kommer personrösta/personröstade Du i valet till kommunfullmäktige? 640 01. Ja 106 03. Ja, kanske 1295 05. Nej 43 10. Blankt 213 55. Röstade inte, intervjuad efter valet 60 88. Vet inte/vill ej svara 4 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 253 PERSONRÖSTA LVAL 32 Loc 434 width 2 MD= 0 or GE 96 32C Tror Du att Du kommer personrösta/personröstade Du i landstingsvalet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTING). 415 01. Ja 75 03. Ja, kanske 1496 05. Nej 52 10. Blankt 230 55. Röstade inte, intervjuad efter valet 69 88. Vet inte/vill ej svara 22 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 254 SKÄL PERSONRÖSTA 1 32 Loc 436 width 3 MD= 0 or GE 996 32D (KOMMER ATT PERSONRÖSTA/PERSONRÖSTADE) Vilka är de viktigaste skälen till att Du tänker personrösta/personröstade i riksdagsvalet? (KOMMER INTE ATT PERSONRÖSTA/PERSONRÖSTADE EJ) Vilka är de viktigaste skälen till att Du inte tänker personrösta/ej personröstade i riksdagsvalet? (TILLÄGGSFRÅGA) Är det ytterligare något skäl Du vill nämna? 32D(1) Skäl personrösta/inte personrösta, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 100. Kandidatens personliga egenskaper 3 101. Ärlig/hederlig 9 102. Pålitlig 12 104. Kunnig/kompetent 5 105. Sympatisk 7 106. Stark ledare/handlingskraftig 20 107. Förtroendegivande 1 108. Erfaren 3 109. Demokratisk/folklig 4 111. Engagerad, energisk, kreativ, ambitiös 4 119. Övriga personliga egenskaper 1 121. Klass 16 122. Kön 6 123. Ålder 41 124. Region 8 125. Yrke/kompetensområde 3 126. Övriga sociala egenskaper 8 133. Kandidaten representerar en bra politik i enskilda sakfrågor t ex frågor om ekonomi, arbetslöshet, miljö, fred, demokrati, EU-organisationen m m. 21 134. Kandidaten har bra åsikter, ospecificerat 42 141. Ospecifiserat; kandidaten är bra, kandidaten är den bäste och liknande. 19 142. Känner kandidaten personligen 22 143. Demokratisk rättighet att rösta. Viktigt, en plikt att rösta 3 144. Enbart partipreferenser. Partiet hade bra budskap. 49 145. Personval är bra. ökar möjlighet till påverkan 20 146. Kände till personen (känner personligen) 5 147. Personval är bra, ökar representativet 7 148. "En ny möjlighet, som jag tar tillvara" 71 149. Övriga skäl till personröstning 7 150. Kan ej ange sina skäl till val av kandidat 13 151. Personval är bra, lättare att utkräva ansvar - anonymiteten bryts 16 301. Inte intresserad av personval/personröstning 25 302. Orkade inte engagera sig i personvalet, kände inte till/glömde att det var personval 516 311. Saknade kunskap om kandidaterna, osäker 28 312. Dåligt informerad/dålig information om kandidaterna, kandidaternas budskap har inte gått ut. 66 315. Ingen kandidat passade. Kan inte avgöra vilken kandidat som är bäst. (Skillnaden mellan denna kod och kod 311 är att vi här förutsätter att up har kunskap om kandidaterna men ändå svårt att bedöma någon som är starkare än andra.) 2 322. Fanns inga pålitliga kandidater att välja mellan, löftesbrott 1 324. Fanns inga kunniga eller kompetenta kandidater att välja mellan 1 326. Fanns inga starka ledare bland kandidaterna 15 327. Fanns inga förtroendegivande kandidater att välja mellan, (allmänt misstroende) 4 330. Övrigt 1 343. Referenser till ålder (t ex inga unga på listorna) 1 344. Referenser till region (t ex inga från Norrland på listorna) 1 346. Övrigt 14 351. Är emot personval, allmänt 72 352. Är emot personval - partiet viktigare än person, spelar ingen roll vem som blir vald, partiernas politik det viktigaste. 92 354. Nöjd med partiets val av kandidater och/eller rangordningen på listorna 41 355. Är emot personval - orättvist (ekonomi - somliga har råd att driva kampanjer, andra inte) 6 371. Personvalet var krångligt/svårt 5 372. Inga namn på postens valsedlar och andra typer av hinder 26 373. Personvalet saknar betydelse. Måste till alltför många röster 63 390. Övriga skäl 2 555. Inget skäl 231 888. Vet inte 157 000. Frågan ej tillämplig 544 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 255 SKÄL PERSONRÖSTA 2 32 Loc 439 width 3 MD= 0 or GE 996 32D(2) Skäl personrösta/inte personrösta, 2 <Se F.32D för fullständig frågetext> 2 101. Ärlig/hederlig 3 102. Pålitlig 7 104. Kunnig/kompetent 4 105. Sympatisk 2 107. Förtroendegivande 1 111. Engagerad, energisk, kreativ, ambitiös 3 119. Övriga personliga egenskaper 5 122. Kön 5 123. Ålder 3 124. Region 5 125. Yrke/kompetensområde 1 132. 4 133. Kandidaten representerar en bra politik i enskilda sakfrågor t ex frågor om ekonomi, arbetslöshet, miljö, fred, demokrati, EU-organisationen m m. 4 134. Kandidaten har bra åsikter, ospecificerat 8 141. Ospecifiserat; kandidaten är bra, kandidaten är den bäste och liknande. 1 142. Känner kandidaten personligen 1 143. Demokratisk rättighet att rösta. Viktigt, en plikt att rösta 6 145. Personval är bra. ökar möjlighet till påverkan 2 146. Kände till personen (känner personligen) 1 148. "En ny möjlighet, som jag tar tillvara" 5 149. Övriga skäl till personröstning 1 151. Personval är bra, lättare att utkräva ansvar - anonymiteten bryts 5 301. Inte intresserad av personval/personröstning 2 302. Orkade inte engagera sig i personvalet, kände inte till/glömde att det var personval 12 311. Saknade kunskap om kandidaterna, osäker 6 312. Dåligt informerad/dålig information om kandidaterna, kandidaternas budskap har inte gått ut. 3 315. Ingen kandidat passade. Kan inte avgöra vilken kandidat som är bäst. (Skillnaden mellan denna kod och kod 311 är att vi här förutsätter att up har kunskap om kandidaterna men ändå svårt att bedöma någon som är starkare än andra.) 4 327. Fanns inga förtroendegivande kandidater att välja mellan, (allmänt misstroende) 2 330. Övrigt 1 344. Referenser till region (t ex inga från Norrland på listorna) 5 351. Är emot personval, allmänt 13 352. Är emot personval - partiet viktigare än person, spelar ingen roll vem som blir vald, partiernas politik det viktigaste. 10 354. Nöjd med partiets val av kandidater och/eller rangordningen på listorna 8 355. Är emot personval - orättvist (ekonomi - somliga har råd att driva kampanjer, andra inte) 1 372. Inga namn på postens valsedlar och andra typer av hinder 2 373. Personvalet saknar betydelse. Måste till alltför många röster 13 390. Övriga skäl 2 555. Inget skäl 231 888. Vet inte 1423 000. Frågan ej tillämplig 544 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 256 SKÄL PERSONRÖSTA 3 32 Loc 442 width 3 MD= 0 or GE 996 32D(3) Skäl personrösta/inte personrösta, 3 <Se F.32D för fullständig frågetext> 1 104. Kunnig/kompetent 1 107. Förtroendegivande 2 122. Kön 1 133. Kandidaten representerar en bra politik i enskilda sakfrågor t ex frågor om ekonomi, arbetslöshet, miljö, fred, demokrati, EU-organisationen m m. 1 142. Känner kandidaten personligen 1 147. Personval är bra, ökad representativitet 1 148. "En ny möjlighet, som jag tar tillvara" 1 323. Fanns inga inspirerande kandidater att välja mellan 1 344. Referenser till region (t ex inga från Norrland på listorna) 2 555. Inget skäl 231 888. Vet inte 1574 000. Frågan ej tillämplig 544 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 257 SKÄL PERSONRÖSTA 4 32 Loc 445 width 3 MD= 0 or GE 996 32D(4) Skäl personrösta/inte personrösta, 4 <Se F.32D för fullständig frågetext> 1 151. Personval är bra, lättare att utkräva ansvar - anonymiteten bryts 2 555. Inget skäl 231 888. Vet inte 1583 000. Frågan ej tillämplig 544 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 258 NYA PERSONVALSYSTEMET 33 Loc 448 width 1 MD=6 or GE 9 33A Vad tycker Du om det nya systemet för personval som används/användes i årets val? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 206 1. Mycket bra 624 2. Ganska bra 562 3. Varken bra eller dåligt 189 4. Ganska dåligt 97 5. Mycket dåligt 1 7. Annat svar 139 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 259 ÅSIKT PERSONVAL 34 Loc 449 width 1 MD=6 or GE 9 34 Allmänt sett, vad är Din åsikt om personval i samband med svenska riksdagsval? Du kan välja ett bland följande svarsalternativ. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 311 1. Inget personvalsinslag bör finnas, endast val av partier 224 2. Ett personvalsinslag bör finnas, men vara mindre än i årets riksdagsval 792 3. Ett personvalsinslag bör finnas, och det är lagom som det är i årets riksdagsval 252 4. Personvalsinslagen bör ökas ytterligare i kommande riksdagsval 1 7. Annat svar 238 8. Vet inte/vill ej svara 543 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 260 LÄST ART/INT RD-LED 35 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 8 35 Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och riksdagsledamöterna. (VISA SVARSKORT) 35A Har Du under de senaste åren läst artikel eller intervju med någon riksdagsledamot? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 649 1. Ja 269 5. Nej 22 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 261 MÖTE MED RD-LEDAMOT 35 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 8 35B Har Du under de senaste åren varit på möte eller sammankomst där någon riksdagsledamot framträtt? <Se F.35 för fullständig frågetext> 144 1. Ja 788 5. Nej 8 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 262 KONTAKT RD-LEDAMOT 35 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 8 35C Har Du under de senaste åren skrivit brev eller e-post eller på annat sätt haft kontakt med någon riksdagsledamot? <Se F.35 för fullständig frågetext> 60 1. Ja 877 5. Nej 3 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 263 BESÖKT RD-LED HEMSIDA 35 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 8 35D Har Du under de senaste åren besökt någon riksdagsledamots hemsida på Internet? <Se F.35 för fullständig frågetext> 54 1. Ja 883 5. Nej 3 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 264 RÖSTADE 1994 36 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 8 36A (FÖDD FÖRE 20 SEPTEMBER 1976) Röstade Du i riksdagsvalet 1994? 2026 1. Ja 12 3. Minns inte säkert, men troligt 186 5. Nej, röstade inte, up tror inte up röstade 5 6. Vet inte/vill ej svara 131 0. Ej röstberättigad 1994 1 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 265 PARTI UP RÖSTADE 1994 36 Loc 455 width 2 MD= 0 or GE 96 36B (RÖSTADE 1994) Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1994? 131 01. Vänsterpartiet 852 02. Socialdemokraterna 131 03. Centerpartiet 132 04. Folkpartiet 447 05. Moderata samlingspartiet 89 06. Kds - kristdemokratiska samhällspartiet (idag kristdemokraterna - kd) 85 07. Miljöpartiet - de gröna 34 09. Annat parti 17 10. Röstade men uppgift saknas om parti 120 88. Vet ej/vill ej svara 322 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 266 LÄST VALBROSCHYR 38 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 8 38A(1) Inför årets val, läste Du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 559 1. Ja 376 5. Nej 5 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 267 LÄST VALBROSCHYR-1 38 Loc 458 width 2 MD=90 or GE 96 38A(2) (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? 38A(2.1) Läst valbroschyr - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 16 00. Endast nya och mindre partier nämnda 10 11. Vänsterpartiet 29 12. Socialdemokraterna 4 13. Centerpartiet 8 14. Folkpartiet 15 15. Moderata samlingspartiet 18 20. V-S 2 21. V-C 1 22. V-Fp 5 23. V-M 5 24. S-C 6 25. S-Fp 35 26. S-M 8 27. C-Fp 9 28. C-M 6 29. Fp-M 8 30. V-S-C 5 31. V-S-Fp 15 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 34. V-C-M 2 35. V-Fp-M 12 37. S-C-M 17 38. S-Fp-M 7 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 3 41. V-S-C-M 1 42. V-C-Fp-M 12 43. S-C-Fp-M 8 44. V-S-Fp-M 17 50. V-S-C-Fp-M 244 81. Alla (riksdags)partier 12 88. Vet ej/vill ej svara 1258 90. Frågan ej tillämplig 559 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 268 LÄST VALBROSCHYR-2 38 Loc 460 width 2 MD=90 or GE 96 38A(2.2) Läst valbroschyr - nya och mindre partier <Se F.38A(2) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 385 00. Inga nya och mindre partier nämnda 36 61. Miljöpartiet - de gröna 54 62. Kd-Kristdemokraterna 1 63. Övriga kommunistiska partier 12 64. Övriga rikspartier 3 65. Övriga partier - ej riks 27 70. Kd - Mp 1 72. Kd - Ök 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 2 75. Mp - Ök 5 76. Mp - Öp 3 82. Kd - Mp - Öp 12 88. Vet inte/vill ej svara 1258 90. Frågan ej tillämplig 560 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 269 BESÖKT PARTIS HEMSIDA 38 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 8 38B(1) Inför årets val, besökte Du något av partiernas hemsidor på Internet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 71 1. Ja 866 5. Nej 3 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 270 BESÖKT PARTI HEMSID-1 38 Loc 463 width 2 MD=90 or GE 96 38B(2) (OM JA:) Vilket eller vilka partiers hemsidor? 38B(2.1) Besökt partis hemsida på Internet - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 3 00. Endast nya och mindre partier nämnda 3 11. Vänsterpartiet 2 12. Socialdemokraterna 2 14. Folkpartiet 11 15. Moderata samlingspartiet 1 20. V-S 1 23. V-M 2 25. S-Fp 14 26. S-M 2 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 32. V-S-M 1 35. V-Fp-M 5 38. S-Fp-M 1 41. V-S-C-M 1 44. V-S-Fp-M 20 81. Alla (riks)partier 1746 90. Frågan ej tillämplig 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 271 BESÖKT PARTI HEMSID-2 38 Loc 465 width 2 MD=90 or GE 96 38B(2.2) Besökt partis hemsida på Internet - nya och mindre partier <Se F.38B(2) för fullständig frågetext> 59 00. Endast nya och mindre partier nämnda 5 61. Miljöpartiet - de gröna 5 62. Kd-Kristdemokraterna 1 65. Övriga partier, ej riks 1 70. Kd-Mp 1746 90. Frågan ej tillämplig 544 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 272 BESÖKT VALMÖTE 38 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 8 38C(1) Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av något parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 97 1. Ja 840 5. Nej 3 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 273 BESÖKT VALMÖTE-1 38 Loc 468 width 2 MD=90 or GE 96 38C(2) (OM JA:) Vilket eller vilka partier? 38C(2.1) Besökt valmöte - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 00. Endast nya och mindre partier nämnda 9 11. Vänsterpartiet 24 12. Socialdemokraterna 2 13. Centerpartiet 1 14. Folkpartiet 16 15. Moderata samlingspartiet 4 20. V-S 2 23. V-M 1 24. S-C 1 25. S-Fp 10 26. S-M 2 28. C-M 1 29. Fp-M 5 32. V-S-M 2 37. S-C-M 4 38. S-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 1 50. V-S-C-Fp-M 4 81. Alla (riksdags)partier 1 84. 1720 90. Frågan ej tillämplig 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 274 BESÖKT VALMÖTE-2 38 Loc 470 width 2 MD=90 or GE 96 38C(2.2) Besökt valmöte - nya och mindre partier <Se F.38C(2) för fullständig frågetext> 76 00. Inga nya och mindre partier nämnda 5 61. Miljöpartiet - de gröna 11 62. Kd-Kristdemokraterna 2 64. Övriga rikspartier 1 70. Kd-Mp 1 73. Kd-Öp 1720 90. Frågan ej tillämplig 545 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 275 BESÖK AV VALARBETARE 38 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 8 38D(1) Inför årets val, hade Du personligt besök i hemmet eller blev Du uppringd från något parti? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Ja, personligt besök i hemmet 89 2. Ja, blev uppringd 844 5. Nej 2 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 276 BESÖK VALARBETARE-1 38 Loc 473 width 2 MD=90 or GE 96 38D(2) (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? 38D(2.1) Besök av valarbetare - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 00. Endast nya och mindre partier nämnda 25 12. Socialdemokraterna 1 13. Centerpartiet 2 14. Folkpartiet 52 15. Moderata samlingspartiet 1 20. V-S 1 24. S-C 5 26. S-M 3 88. Vet inte/vill ej svara 1723 90. Frågan ej tillämplig 547 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 277 BESÖK VALARBETARE-2 38 Loc 475 width 2 MD=90 or GE 96 38D(2.2) Besök av valarbetare - nya och mindre partier <Se F.38D(2) för fullständig frågetext> 83 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 61. Miljöpartiet - de gröna 1 62. Kd-Kristdemokraterna 3 88. Vet inte/vill ej svara 1723 90. Frågan ej tillämplig 550 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 278 KONT VALARB ARBPLATS 38 Loc 477 width 1 MD=0 or GE 8 38E(1) Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare på Din arbetsplats? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 51 1. Ja 886 5. Nej 3 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 544 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 279 KONT VALARB ARBPL-1 38 Loc 478 width 2 MD=90 or GE 96 38E(2) (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? 38E(2.1) Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 6 00. Endast nya och mindre partier nämnda 4 11. Vänsterpartiet 21 12. Socialdemokraterna 1 13. Centerpartiet 7 15. Moderata samlingspartiet 1 23. V-Fp 1 24. S-C 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 38. S-Fp-M 1 42. V-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 2 81. Alla (riksdags)partier 1 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 1765 90. Frågan ej tillämplig 547 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 280 KONT VALARB ARBPL-2 38 Loc 480 width 2 MD=90 or GE 96 38E(2.2) Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - nya och mindre partier <Se F.38E(2) för fullständig frågetext> 39 00. Inga nya och mindre partier nämnda 3 61. Miljöpartiet - de gröna 2 62. Kd-Kristdemokraterna 2 65. Övriga partier, ej riks 2 70. Kd-Mp 1 88. Vet inte, vill ej svara 1765 90. Frågan ej tillämplig 547 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 281 FÖRSÖKT ÖVERTYGA 38 Loc 482 width 1 MD=0 or GE 8 38F Inför årets val, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att rösta på något visst parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 132 1. Ja 806 5. Nej 1 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 545 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 282 SÅG PARTILEDARDEBATT 39 Loc 483 width 1 MD=7 or GE 8 39 Såg Du den avslutande partiledardebatten i Sveriges Television (SVT) fredagen före valet den 20 september? (VISA SVARSKORT) UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 391 1. Ja, såg hela partiledardebatten 693 2. Ja, såg en del av partiledardebatten 692 5. Nej, såg inte partiledardebatten 7 6. Vet inte/vill ej svara 543 7. Uppgift saknas 35 8. Bortfall i enkäten 540 9. Bortfall
VAR 283 VALFRÅGA SOCIALDEM 1 40 Loc 484 width 3 MD= 0 or GE 996 40 Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. (STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA FÖR VARJE PARTI) Kan Du säga vilka saker som (... PARTI) lade särskild tonvikt vid inför årets val? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR) Kan Du nämna något ytterligare som (... PARTI) lade tonvikt vid inför årets val? 40(1.1) Socialdemokraterna - Valfråga 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 15 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 4 002. Lägre skatter 1 003. Högre skatter för de rika/höginkomsttagare 0 004. Marginalskatt 0 006. Moms på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 009. Indirekta skatter/punktskatter/aktieskatt 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 0 012. Värnskatt 0 013. Skatteväxling 0 014. Förmögenhetsskatt 0 015. Fastighetsskatt 23 020. Sveriges ekonomi 0 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Handelspolitik, frihandel, handelsbalans, fri konkurrens 0 025. Priser, allmänt. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 028. Lågkonjunkturen 23 029. Budgetunderskottet, statsskulden 2 030. Offentlig sektor 1 031. Nedskärningar i offentlig service 0 035. Privatiseringar 1 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 1 042. Sociala bidrag 109 044. Välfärdssamhället, social trygghet 1 047. Fördelningspolitik 3 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonderna 0 052. Privata pensionsförsäkringar 0 053. Det nya pensionssystemet 0 054. Pensionsfonder 21 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 22 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkarsystem 0 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. AIDS-problemet 0 078. Karensdag för vård av sjukt barn 0 080. Alkohol/narkotika. Bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjuda bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 82 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag (även kd:s förslag 1998) 0 087. Privat barnomsorg 132 088. Taxa-tak för daghemsavgifter 0 089. Föräldraförsäkring 0 091. Pappaledighet 4 092. Barndaghem 3 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 13 097. Barnbidraget 34 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 0 103. Grundskolan 0 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 1 108. Studenters ekonomi 0 110. Fritid/idrott 0 111. Ungdomens och barns framtid och problem (se även kod 315) 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. Kulturfrågor 0 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villa ekonomi 0 122. Bostadsrätters ekonomi 1 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 126. Boendemiljö 0 130. Decentralisering /lokaliseringspolitik /regionalpolitik 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personligt integritet, personnummer 0 154. Förbudspolitik 0 160. Miljö/miljövård, naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 169. Miljöavgifter, miljöskatt 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 0 176. Bensinpriset 0 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 181. Ungdomsbrottslighet 0 182. Våld på gator och torg 0 183. Lag och ordning 0 184. Stig Bergling-affären 0 190. Religion, moral och etik, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Pornografi och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation 0 194. Hederlighet 0 195. Kyrka - stat 0 200. Massmedia, Public service, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna... 0 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 0 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 0 226. Neutralitet/alliansfrihet 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Tidigare Balkan 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 0 237. Asien 0 238. Afrika 200 240. Sysselsättning, arbetslöshet 0 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 244. Arbetsmiljö 0 245. Semester 0 247. A-kassa 1 248. Övriga arbetsmarknadsfrågor 0 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 0 251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 0 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 0 261. Kärnkraft, allmänt 0 262. Kärnkraftens avvecklingsstart 0 263. Vindkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 282. Konsumentinflytande 0 290. Löntagarfonder 3 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 0 297. Jämställdhet mellan män och kvinnor i politiken 0 298. Jämställdhet mellan män och kvinnor i hemmet 0 300. Rättssamhället/rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 0 310. Invandrarpolitik 0 311. Flyktingfrågor 0 312. Rasism, främlingsfientlighet, segregering/integration 0 315. Framtiden 2 320. Övriga sakfrågor 0 325. Framtidsfrågor 0 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 1 334. Konservatism, traditioner, det gamla 4 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 0 338. Mer demokrati, mot diktatur 2 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik/högerextremism 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 0 344. Rättvisa 3 345. Icke-grönt, materialism, för tillväxt, betongpolitik 0 346. Valfrihet, frihet 0 347. Demokratiska fri- och rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet.... (äganderätt) 4 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 0 351. Partipolitiskt samarbete (avser fråga 43) 6 360. Förtroende för partier och politik 1 370. Partiledare 0 380. Klassamhället (gruppreferenser) 0 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 0 391. Röd - grönt regeringsalternativ 0 392. Blocköverskridande regeringsalternativ 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 598. Svaret=alla frågor 1 599. Övrigt 4 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 0 800. EU, allmänt 0 801. EU - skattefrågor 0 802. EU - ekonomi 1 803. EU - den ekonomiska monetära unionen (EMU) 0 804. EU - näringspolitik 0 805. EU - sysselsättningsfrågor 0 806. EU - sociala frågor, välfärdssamhälle 0 807. EU - pensionsfrågor 0 808. EU - sjuk- och äldrevård, sjukvårdsförsäkringar 0 809. EU - alkohol/narkotika, missbruk 0 810. EU - familjepolitik, barnomsorg 0 811. EU - utbildningsfrågor, forskning 0 812. EU - fritid, idrott 0 813. EU - kulturfrågor 0 814. EU - bostadsfrågor 0 815. EU - regionalpolitik 0 816. EU - jordbruksfrågor, livsmedel, matpriser, djurtransporter (OBS! EJ 817) 0 817. EU - matkvaliteten 0 818. EU - byråkrati 0 819. EU - miljöfrågor 0 820. EU - energifrågor 0 821. EU - kommunikationsfrågor 0 822. EU - rättsväsende, kriminalvård, polisarbete 0 823. EU - etik, religion, moral 0 824. EU - massmediefrågor 0 825. EU - fred och nedrustning 0 826. EU - utrikesfrågor 0 827. EU - försvars- och säkerhetspolitik 0 828. EU - internationella frågor 0 829. EU - jämställdhetsfrågor 0 830. EU - invandrarfrågor 0 831. EU - demokrati (OBS! Ej 830) 0 832. EU - möjlighet att påverka utvecklingen inom EU 0 833. EU - offentlighetsprincipen 0 834. EU - allemansrätten 0 835. EU - nationell självständighet/förbundsstat 0 836. EU - utvidgning 0 837. EU - medlemsavgiften 0 838. EU - risk att Sverige isoleras 0 839. Utträde ur EU/ bibehålla medlemskap i EU 0 849. EU - andra sakfrågor 211 888. Nej/vet inte/vill ej svara 877 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 284 VALFRÅGA SOCIALDEM 2 40 Loc 487 width 3 MD= 0 or GE 996 40(1.2) Socialdemokraterna - Valfråga 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 211 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1198 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 15 20 21 29 30 40 41 44 Frek: 6 1 1 2 13 1 13 2 2 1 38 Kod: 50 60 70 85 88 92 95 97 100 160 240 Frek: 4 44 34 30 23 1 2 6 111 1 53 Kod: 241 247 248 250 261 281 295 320 325 335 339 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 Kod: 344 350 360 800 888 0 996 999 Frek: 1 2 2 1 211 1198 543 540
VAR 285 VALFRÅGA SOCIALDEM 3 40 Loc 490 width 3 MD= 0 or GE 996 40(1.3) Socialdemokraterna - Valfråga 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 211 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1432 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 20 29 30 42 44 47 50 60 70 Frek: 4 1 5 5 4 2 7 1 4 36 14 Kod: 85 88 95 97 100 123 160 220 240 247 262 Frek: 15 2 2 2 29 1 3 1 31 1 1 Kod: 344 360 803 888 0 996 999 Frek: 1 1 2 211 1432 543 540
VAR 286 VALFRÅGA SOCIALDEM 4 40 Loc 493 width 3 MD= 0 or GE 996 40(1.4) Socialdemokraterna - Valfråga 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 211 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1560 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 15 20 29 30 44 60 70 85 88 92 Frek: 3 1 1 2 1 3 4 4 3 4 1 Kod: 97 100 160 240 261 295 344 599 800 888 0 Frek: 1 6 1 5 2 2 1 1 1 211 1560 Kod: 996 999 Frek: 543 540
VAR 287 VALFRÅGA SOCIALDEM 5 40 Loc 496 width 3 MD= 0 or GE 996 40(1.5) Socialdemokraterna - Valfråga 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 211 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1600 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 30 70 86 88 97 100 803 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 211 1600 543 540 Kod: 30 70 86 88 97 100 803 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 211 1600 543 540
VAR 288 VALFRÅGA FOLKPARTI 1 40 Loc 499 width 3 MD= 0 or GE 996 40(2.1) Folkpartiet - Valfråga 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 538 888. Nej/vet inte/vill ej svara 877 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 6 20 22 44 50 60 70 76 85 86 100 Frek: 5 9 1 3 3 71 2 48 29 1 22 1 105 Kod: 103 160 180 240 251 295 310 311 320 335 344 345 346 Frek: 1 2 1 55 6 7 2 2 2 2 1 1 1 Kod: 599 600 800 803 888 0 996 999 Frek: 3 12 2 3 538 877 543 540
VAR 289 VALFRÅGA FOLKPARTI 2 40 Loc 502 width 3 MD= 0 or GE 996 40(2.2) Folkpartiet - Valfråga 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 538 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1078 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 22 29 44 47 60 63 70 76 85 Frek: 4 2 4 1 31 1 28 1 22 2 8 Kod: 100 110 224 240 241 251 335 344 345 888 0 Frek: 73 1 1 14 1 3 1 2 2 538 1078 Kod: 996 999 Frek: 543 540
VAR 290 VALFRÅGA FOLKPARTI 3 40 Loc 505 width 3 MD= 0 or GE 996 40(2.3) Folkpartiet - Valfråga 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 538 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1219 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 20 44 60 70 71 76 85 88 100 Frek: 2 2 1 4 5 5 2 1 3 1 14 Kod: 180 183 224 240 251 295 338 346 888 0 996 Frek: 1 1 1 12 3 1 1 1 538 1219 543 Kod: 999 Frek: 540
VAR 291 VALFRÅGA FOLKPARTI 4 40 Loc 508 width 3 MD= 0 or GE 996 40(2.4) Folkpartiet - Valfråga 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 538 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1269 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 70 100 240 251 346 888 0 996 999 Frek: 1 2 2 2 3 1 538 1269 543 540
VAR 292 VALFRÅGA FOLKPARTI 5 40 Loc 511 width 3 MD= 0 or GE 996 40(2.5) Folkpartiet - Valfråga 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 538 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1279 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 240 888 0 996 999 Frek: 1 538 1279 543 540
VAR 293 VALFRÅGA MODERATER 1 40 Loc 514 width 3 MD= 0 or GE 996 40(3.1) Moderata samlingspartiet - Valfråga 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 268 888. Nej/vet inte/vill ej svara 877 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 15 20 22 26 29 35 42 44 60 70 Frek: 118 255 1 1 10 1 2 1 5 6 23 9 7 Kod: 74 85 97 100 105 180 183 222 230 240 247 248 251 Frek: 1 3 1 28 1 5 3 2 2 105 1 1 13 Kod: 261 281 311 320 325 333 340 345 346 370 390 600 800 Frek: 1 1 1 5 3 1 1 5 1 3 1 4 14 Kod: 803 888 0 996 999 Frek: 27 268 877 543 540
VAR 294 VALFRÅGA MODERATER 2 40 Loc 517 width 3 MD= 0 or GE 996 40(3.2) Moderata samlingspartiet - Valfråga 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 268 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1243 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 20 21 23 26 35 42 44 60 70 Frek: 40 40 2 1 1 1 2 6 13 4 13 Kod: 76 85 88 92 100 105 120 180 183 220 240 Frek: 1 3 1 1 38 1 1 2 7 1 60 Kod: 241 247 250 251 260 261 262 281 295 320 345 Frek: 1 1 3 18 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 500 800 803 888 0 996 999 Frek: 1 10 25 268 1243 543 540
VAR 295 VALFRÅGA MODERATER 3 40 Loc 520 width 3 MD= 0 or GE 996 40(3.3) Moderata samlingspartiet - Valfråga 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 268 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1423 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 11 15 20 29 35 42 44 47 60 Frek: 9 15 1 1 4 1 1 3 3 1 4 Kod: 70 73 76 85 100 182 183 205 222 240 251 Frek: 8 1 2 2 13 1 4 1 1 18 12 Kod: 262 281 320 325 345 800 803 888 0 996 999 Frek: 1 1 2 1 1 7 8 268 1423 543 540 Kod: 262 281 320 325 345 800 803 888 0 996 999 Frek: 1 1 2 1 1 7 8 268 1423 543 540
VAR 296 VALFRÅGA MODERATER 4 40 Loc 523 width 3 MD= 0 or GE 996 40(3.4) Moderata samlingspartiet - Valfråga 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 268 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1523 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 44 47 60 70 100 183 222 240 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 Kod: 251 261 281 800 803 888 0 996 999 Frek: 3 1 1 1 3 268 1523 543 540
VAR 297 VALFRÅGA MODERATER 5 40 Loc 526 width 3 MD= 0 or GE 996 40(3.5) Moderata samlingspartiet - Valfråga 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 268 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1546 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 35 100 183 240 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 268 1546 543 540
VAR 298 VALFRÅGA CENTERN 1 40 Loc 529 width 3 MD= 0 or GE 996 40(4.1) Centerpartiet - Valfråga 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 622 888. Nej/vet inte/vill ej svara 3 995. Ingen viktig fråga (svarat "ingen viktig fråga för val av parti") 877 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 20 44 60 70 85 97 100 108 120 130 140 Frek: 2 3 3 38 11 13 7 1 28 6 2 5 4 Kod: 160 240 251 260 261 262 330 340 343 350 370 390 392 Frek: 40 38 5 6 26 20 1 2 1 2 28 3 5 Kod: 599 600 800 888 995 0 996 999 Frek: 2 13 1 622 3 877 543 540
VAR 299 VALFRÅGA CENTERN 2 40 Loc 532 width 3 MD= 0 or GE 996 40(4.2) Centerpartiet - Valfråga 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 622 888. Nej/vet inte/vill ej svara 3 995. Ingen viktig fråga (svarat "ingen viktig fråga för val av parti") 1065 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 20 40 44 47 60 70 85 89 100 Frek: 2 2 1 1 20 1 10 12 4 1 29 Kod: 111 130 160 170 240 241 251 260 261 262 310 Frek: 1 1 2 1 18 1 2 1 9 2 1 Kod: 346 370 392 800 888 995 0 996 999 Frek: 1 2 1 2 622 3 1065 543 540
VAR 300 VALFRÅGA CENTERN 3 40 Loc 535 width 3 MD= 0 or GE 996 40(4.3) Centerpartiet - Valfråga 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 622 888. Nej/vet inte/vill ej svara 3 995. Ingen viktig fråga (svarat "ingen viktig fråga för val av parti") 1148 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 20 44 60 70 85 100 160 240 260 Frek: 1 1 1 3 7 3 1 5 7 7 1 Kod: 261 262 340 343 800 888 995 0 996 999 Frek: 2 3 1 1 1 622 3 1148 543 540
VAR 301 VALFRÅGA CENTERN 4 40 Loc 538 width 3 MD= 0 or GE 996 40(4.4) Centerpartiet - Valfråga 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 622 888. Nej/vet inte/vill ej svara 3 995. Ingen viktig fråga (svarat "ingen viktig fråga för val av parti") 1187 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 60 100 240 262 888 995 0 996 999 Frek: 1 1 3 1 622 3 1187 543 540
VAR 302 VALFRÅGA CENTERN 5 40 Loc 541 width 3 MD= 0 or GE 996 40(4.5) Centerpartiet - Valfråga 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 622 888. Nej/vet inte/vill ej svara 3 995. Ingen viktig fråga (svarat "ingen viktig fråga för val av parti") 1192 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 160 888 995 0 996 999 Frek: 1 622 3 1192 543 540
VAR 303 VALFRÅGA VÄNSTERP 1 40 Loc 544 width 3 MD= 0 or GE 996 40(5.1) Vänsterpartiet - Valfråga 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 352 888. Nej/vet inte/vill ej svara 877 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 11 20 22 26 29 30 40 42 44 47 Frek: 10 20 10 2 4 4 2 3 5 4 2 37 11 Kod: 60 70 85 88 96 100 108 160 183 240 247 248 251 Frek: 17 14 16 3 102 20 1 1 1 107 1 1 3 Kod: 262 295 296 320 330 331 335 339 340 344 348 370 380 Frek: 2 80 1 3 2 2 26 2 1 28 5 1 1 Kod: 598 599 600 800 803 839 840 888 0 996 999 Frek: 3 1 5 5 2 14 4 352 877 543 540
VAR 304 VALFRÅGA VÄNSTERP 2 40 Loc 547 width 3 MD= 0 or GE 996 40(5.2) Vänsterpartiet - Valfråga 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 352 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1153 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 10 20 22 26 29 30 40 42 Frek: 12 9 3 1 1 4 1 7 4 2 1 Kod: 44 47 50 60 70 85 88 92 96 100 160 Frek: 22 5 1 22 10 10 2 1 36 26 3 Kod: 169 240 241 251 262 295 296 310 330 335 344 Frek: 1 41 1 1 1 34 1 1 1 12 8 Kod: 380 500 800 803 839 840 888 0 996 999 Frek: 5 1 2 3 12 5 352 1153 543 540
VAR 305 VALFRÅGA VÄNSTERP 3 40 Loc 550 width 3 MD= 0 or GE 996 40(5.3) Vänsterpartiet - Valfråga 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 352 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1343 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 3 7 22 29 30 40 44 47 50 60 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 8 6 1 7 Kod: 70 85 96 100 170 176 224 240 247 251 261 Frek: 5 11 9 11 1 1 1 17 2 1 1 Kod: 270 295 296 310 335 344 380 599 800 803 839 Frek: 1 7 1 1 4 1 2 1 3 3 2 Kod: 840 888 0 996 999 Frek: 5 352 1343 543 540
VAR 306 VALFRÅGA VÄNSTERP 4 40 Loc 553 width 3 MD= 0 or GE 996 40(5.4) Vänsterpartiet - Valfråga 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 352 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1428 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 22 26 29 44 47 60 70 96 Frek: 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 4 Kod: 100 160 240 270 295 344 360 839 840 888 0 Frek: 2 1 2 1 4 2 1 3 2 352 1428 Kod: 996 999 Frek: 543 540
VAR 307 VALFRÅGA VÄNSTERP 5 40 Loc 556 width 3 MD= 0 or GE 996 40(5.5) Vänsterpartiet - Valfråga 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 352 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1459 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 44 96 160 295 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 2 1 1 352 1459 543 540
VAR 308 VALFRÅGA MILJÖPARTI 1 40 Loc 559 width 3 MD= 0 or GE 996 40(6.1) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 427 888. Nej/vet inte/vill ej svara 877 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 13 29 42 44 50 60 70 85 96 100 Frek: 3 1 1 2 1 1 10 1 2 3 2 31 12 Kod: 160 169 170 174 176 190 222 240 248 260 261 262 264 Frek: 224 2 3 1 7 1 2 25 1 2 22 27 1 Kod: 281 320 335 343 350 599 600 800 803 839 840 888 0 Frek: 1 2 2 12 1 3 9 23 7 56 10 427 877 Kod: 996 999 Frek: 543 540
VAR 309 VALFRÅGA MILJÖPARTI 2 40 Loc 562 width 3 MD= 0 or GE 996 40(6.2) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 427 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1172 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 2 3 9 13 20 40 44 47 60 70 85 Frek: 3 1 1 8 1 1 10 1 5 10 5 Kod: 96 97 100 160 163 169 170 176 222 224 240 Frek: 11 1 13 39 1 3 3 4 2 1 12 Kod: 241 248 260 261 262 295 320 343 347 500 599 Frek: 1 1 4 6 10 1 2 3 1 1 1 Kod: 800 803 839 840 888 0 996 999 Frek: 9 4 28 11 427 1172 543 540
VAR 310 VALFRÅGA MILJÖPARTI 3 40 Loc 565 width 3 MD= 0 or GE 996 40(6.3) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 427 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1321 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 3 12 44 60 70 85 96 100 160 Frek: 1 2 2 1 2 6 1 1 3 8 10 Kod: 169 176 222 240 248 260 261 262 343 800 803 Frek: 1 1 1 6 3 1 3 3 1 2 1 Kod: 839 840 888 0 996 999 Frek: 3 7 427 1321 543 540
VAR 311 VALFRÅGA MILJÖPARTI 4 40 Loc 568 width 3 MD= 0 or GE 996 40(6.4) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 427 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1372 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 44 60 96 160 240 251 260 261 262 270 Frek: 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 Kod: 295 800 888 0 996 999 Frek: 1 3 427 1372 543 540
VAR 312 VALFRÅGA MILJÖPARTI 5 40 Loc 571 width 3 MD= 0 or GE 996 40(6.5) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 427 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1385 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 100 161 222 240 839 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 2 427 1385 543 540
VAR 313 VALFRÅGA KRISTDEM 1 40 Loc 574 width 3 MD= 0 or GE 996 40(7.1) Kristdemokraterna - Valfråga 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 368 888. Nej/vet inte/vill ej svara 877 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 40 41 44 50 60 70 76 85 86 96 97 Frek: 3 5 4 1 62 3 77 26 1 185 17 1 1 Kod: 100 183 190 192 220 240 251 261 281 295 330 335 360 Frek: 32 2 75 21 1 34 1 1 1 2 2 4 1 Kod: 370 599 600 803 888 0 996 999 Frek: 2 3 4 1 368 877 543 540
VAR 314 VALFRÅGA KRISTDEM 2 40 Loc 577 width 3 MD= 0 or GE 996 40(7.2) Kristdemokraterna - Valfråga 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 368 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1163 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 20 22 44 50 60 70 85 86 100 Frek: 2 3 2 1 41 1 39 27 49 7 40 Kod: 102 160 180 183 190 192 240 241 251 295 335 Frek: 1 2 1 6 25 2 21 1 2 2 3 Kod: 346 347 370 390 599 803 888 0 996 999 Frek: 3 1 1 1 1 2 368 1163 543 540
VAR 315 VALFRÅGA KRISTDEM 3 40 Loc 580 width 3 MD= 0 or GE 996 40(7.3) Kristdemokraterna - Valfråga 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 368 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1339 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 2 20 29 40 44 60 70 85 86 100 Frek: 1 2 1 1 1 11 15 5 14 4 9 Kod: 101 111 180 183 190 192 223 224 240 248 251 Frek: 1 1 2 3 14 5 1 1 11 1 1 Kod: 295 310 311 346 390 839 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 368 1339 543 540
VAR 316 VALFRÅGA KRISTDEM 4 40 Loc 583 width 3 MD= 0 or GE 996 40(7.4) Kristdemokraterna - Valfråga 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 368 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1422 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 1 60 70 85 86 100 160 182 183 190 192 Frek: 1 4 3 3 1 3 1 1 1 3 2 Kod: 240 346 888 0 996 999 Frek: 3 2 368 1422 543 540
VAR 317 VALFRÅGA KRISTDEM 5 40 Loc 586 width 3 MD= 0 or GE 996 40(7.5) Kristdemokraterna - Valfråga 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 283. 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 849. EU - andra sakfrågor 368 888. Nej/vet inte/vill ej svara 1443 000. Frågan ej tillämplig 543 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall Kod: 44 70 85 240 295 335 800 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 368 1443 543 540 Kod: 44 70 85 240 295 335 800 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 368 1443 543 540
VAR 318 DEMOKRATIN I SVERIGE 41 Loc 589 width 1 MD=0 or GE 8 Här kommer några intervjufrågor som ingår i en större internationell undersökning med väljare från många olika länder. Några av frågorna liknar intervjufrågor som Du redan har besvarat men vi ber Dig ändå svara på dem så att resultaten kan jämföras med andra länder 41 På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 94 1. Mycket nöjd 746 2. Ganska nöjd 298 3. Inte särskilt nöjd 58 4. Inte alls nöjd 28 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 260 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 319 RÄTTVIST VAL 42 Loc 590 width 1 MD=0 or GE 8 42 I somliga länder anser människor att valen genomförs på ett rättvist sätt. I andra länder anser människor att valen genomförs på ett orättvist sätt. Om Du tänker på årets val i Sverige, var skulle Du placera det på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att valet genomfördes på ett rättvist sätt och 5 betyder att valet genomfördes på ett orättvist sätt? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 887 1. Årets val genomfördes på ett rättvist sätt 160 2. 96 3. 36 4. 15 5. Årets val genomfördes på ett orättvist sätt 30 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 260 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 320 PARTIANHÄNGARE 43 Loc 591 width 1 MD=0 or GE 8 43A Uppfattar Du Dig vanligtvis som stående nära något speciellt politiskt parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 636 1. Ja 565 5. Nej 22 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 261 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 321 PARTIPREFERENS 1 43 Loc 592 width 2 MD= 0 or GE 96 43B (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti är det? 43B(1) Partipreferens 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 65 01. Vänsterpartiet 295 02. Socialdemokraterna 22 03. Centerpartiet 23 04. Folkpartiet 158 05. Moderata samlingspartiet 43 06. Kristdemokraterna 18 07. Miljöpartiet - de gröna 5 09. Annat parti 7 88. Vet ej/vill ej svara 1464 00. Frågan ej tillämplig 261 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 322 PARTIPREFERENS 2 43 Loc 594 width 2 MD= 0 or GE 96 43B(2) Partipreferens 2 <Se F.43B för fullständig frågetext> 44 01. Vänsterpartiet 30 02. Socialdemokraterna 18 03. Centerpartiet 17 04. Folkpartiet 19 05. Moderata samlingspartiet 43 06. Kristdemokraterna 17 07. Miljöpartiet - de gröna 7 09. Annat parti 1905 00. Frågan ej tillämplig 261 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 323 PARTIPREFERENS 3 43 Loc 596 width 2 MD= 0 or GE 96 43B(3) Partipreferens 3 <Se F.43B för fullständig frågetext> 9 01. Vänsterpartiet 5 02. Socialdemokraterna 6 03. Centerpartiet 17 04. Folkpartiet 6 05. Moderata samlingspartiet 6 06. Kristdemokraterna 16 07. Miljöpartiet - de gröna 2035 00. Frågan ej tillämplig 261 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 324 HÖGST PREFERENS 43 Loc 598 width 2 MD= 0 or GE 96 43C (NÄMNT FLERA PARTIER) Vilket parti känner Du Dig stå närmast? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 25 01. Vänsterpartiet 86 02. Socialdemokraterna 6 03. Centerpartiet 4 04. Folkpartiet 44 05. Moderata samlingspartiet 16 06. Kristdemokraterna 9 07. Miljöpartiet - de gröna 1 09. Annat parti 4 88. Vet ej/vill ej svara 1905 00. Frågan ej tillämplig 261 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 325 NÄRA PARTI EJ ANHÄNGA 43 Loc 600 width 1 MD=0 or GE 8 43D (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå känner Dig stå lite närmare än de andra partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 392 1. Ja 182 5. Nej 13 6. Vet inte/vill ej svara 1506 0. Frågan ej tillämplig 268 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 326 NÄRMASTE PARTI 43 Loc 601 width 2 MD= 0 or GE 96 43E (EJ PARTIANHÄNGARE MED NÄRA PARTI) Vilket parti är det? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 47 01. Vänsterpartiet 120 02. Socialdemokraterna 25 03. Centerpartiet 28 04. Folkpartiet 94 05. Moderata samlingspartiet 42 06. Kristdemokraterna 28 07. Miljöpartiet - de gröna 5 09. Annat parti 3 88. Vet ej/vill ej svara 1702 00. Frågan ej tillämplig 267 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 327 PARTIIDENTIFIKATION 43 Loc 603 width 1 MD=0 or GE 8 43F (ANGETT NÄRA PARTI) Känner Du Dig stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 154 1. Mycket nära 646 2. Ganska nära 211 3. Inte särskilt nära 7 6. Vet inte/vill ej svara 1075 0. Frågan ej tillämplig 268 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 328 PARTIERS HÄNSYN FOLK 44 Loc 604 width 1 MD=0 or GE 8 44 Somliga säger att de politiska partierna i Sverige tar hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. Andra hävdar att de politiska partierna inte bryr sig om vad vanligt folk tycker och tänker. Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 58 1. 1 Partierna tar hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker 224 2. 2 474 3. 3 290 4. 4 157 5. 5 Partierna tar inte hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker 20 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 261 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 329 BEHOV POL PARTIER 45 Loc 605 width 1 MD=0 or GE 8 45 Somliga säger att de politiska partierna är nödvändiga för att vårt politiska system skall fungera i Sverige. Andra säger att det inte behövs några politiska partier i Sverige. Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 730 1. 1 Politiska partier behövs för att vårt politiska system skall fungera 234 2. 2 139 3. 3 50 4. 4 36 5. 5 Politiska partier behövs inte i Sverige 35 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 260 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 330 KÄNNEDOM RDKAND 46 Loc 606 width 1 MD=0 or GE 8 46A Kommer Du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp till val i Din valkrets i årets riksdagsval? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 511 1. Ja 690 5. Nej 23 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 260 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 331 RIKSDAGSKAND 1: NAMN 46 Loc 607 width 5 MD= 0 or GE 99998 46B Vad heter dom? 46B(1.1) Riksdagskandidat 1: Namn FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B ANTECKNA SOM MEST TRE KANDIDATER. NOTERA BÅDE FÖR- OCH EFTERNAMN. NOTERA ÄVEN PARTI (ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA) OCH KÖN (M/K) FÖR DE KANDIDATER UP NÄMNER 1 10039. Lönnroth Johan 1 10074. Linderborg Tanja 1 10084. Kvist Kenneth 1 10093. Andreasson Lennart 2 10115. Karlsson Kjell-Erik 1 10132. Eriksson Agneta 1 10148. Wisberg Carlinge 1 10163. Beijer Lennart 5 10173. Schyman Gudrun 1 10226. Svensson Jerker 1 10273. Bäckström Lars 1 10279. Forsell Olle 1 10285. Hellberg Owe 1 10313. Pedersen Peter 1 10316. Wallström Gunbritt 1 10359. Stockhaus Claes 1 10365. Ekelund Mats 1 10394. Olsson Lena 1 10515. Stafilidis Tasso 1 10516. Ringqvist Jonas 1 10532. Valeria D Rosana 3 20008. Kjörnsberg Arne 1 20009. Björneman Maud 3 20013. Dahl Birgitta 1 20014. Hulterström Sven 3 20019. Schori Pierre 1 20033. Sveed Sven-Erik 1 20052. Andersson Sören 5 20053. Karlsson Rinaldo 1 20055. Granström Per-Erik 2 20059. Johnsson Ingvar 1 20070. Hjelm-Wallen Lena 2 20086. Öhman Monica 2 20089. Thalen Ingela 2 20093. Gustavsson Åke 1 20094. Lander Jarl 1 20095. Sturk Börje 1 20109. Olsson Karin 1 20114. Skoog Christer 1 20133. Persson Eva 1 20143. Lekberg Sören 4 20145. Klingvall Maj-Inger 1 20149. Furubjelke Viola 2 20154. Andersson Jörgen 1 20161. Wärnersson Ingegerd 1 20163. Bohlin Sinikka 4 20165. Åsbrink Erik 3 20166. Lundberg Agneta 1 20170. Larsson Lena 1 20171. Persson Reino 5 20179. Winberg Margareta 1 20189. Eberstein Susanne 2 20191. Lundberg Inger 1 20193. Jönsson Marianne 2 20201. Ahlqvist Johnny 1 20204. Karlsson Hans 1 20214. Kaaling Björn 26 20217. Persson Göran 3 20221. Vallius Paavo 1 20222. Ringman Agneta 1 20242. Krantz Angelica 3 20268. Karlsson Anders 1 20276. Pagrotsky Leif 1 20285. Berglind Mats 1 20287. Danielsson Torgny 1 20288. Jansson Björn 4 20291. Sundström Anders 1 20292. Trygg Ann-Britt 2 20296. Örnfjäder Krister 1 20318. Fagerström Ann-Marie 1 20319. Ekström Anders 1 20321. Davidsson Lennart 1 20327. Hemming Roger 1 20344. Andnor Berit 2 20347. Bucht Sven-Erik 1 20376. Hermansson Eva-Maria 1 20378. Bohlin Britt 1 20381. Zakrisson Kristina 2 20399. Hägg Carina 3 20409. Lindh Anna 1 20424. Ekström Hans 1 20434. Karlsson Lars-Olof 1 20448. Green Monica 1 20506. Bäck Laila 1 20520. Ahlin Urban 1 20524. Rajaniemi Therese 1 20527. Östros Tomas 2 20528. Härstedt Kent 2 20540. Frisk Helena 1 20542. Granberg Lars U 3 20576. Messing Ulrika 1 20596. Fahlberg Arianne 1 20599. Ålebring Jörgen 2 20600. Sandlin Lena 1 20609. Nilsson Martin 2 20624. Nilsson Annika 1 20631. Baylan Ibrahim 1 20655. Tollen Martin 1 30029. Persson Alvar 1 30046. Brunander Lennart 1 30055. Carlsson Sivert 1 30061. Egenvärn Erik Arthur 3 30070. Hansson Agne 2 30081. Svärd Anders 1 30090. Wallin Gunnel 1 30091. Kenneryd Rolf 1 30100. Ahlstedt Rigmor 1 30101. Sandström Åke 1 30108. Gustavsson Jan 3 30139. Warnerbring Kerstin 1 30146. Andersson Marianne 1 30215. Persson Ulf 1 30246. Eriksson Per-Ola 1 30262. Hellström Sven 1 30268. Johansson Jörgen 1 30302. Magnusson Kjell 1 30336. Holmberg Ulla-Britt 2 30360. Bergström Sven 1 30424. Boo Eric 1 30435. Johansson Kenneth 1 30479. Svensson Ulf 1 30530. Eskilsson Karin 1 30546. Petersson Mikael 2 30604. Mörtsell Tomas 2 30658. Myrhed Anna 1 30669. Svensson Magnus 2 40060. Skårvik Kent 2 40155. Ångström Yvonne 2 40205. Persson Siw 2 40213. Nordlund Harald 1 40237. Degerliden Lennart 2 40246. Ertsborn Jan 1 40320. Edlind-Friberg Louise 1 40343. Rohdin Lennart 1 40345. Eriksson Eva 1 40403. Schmidt Olle 4 40410. Leijonborg Lars 1 40524. Lindh Håkan 1 40614. Dahlgren Per 1 40631. Strandberg Torkel 1 40651. Ullenhag Erik 1 40660. Igerud Max 1 50031. Molen Per Richard 1 50063. Lindström Åke 1 50110. Martinsson Tom 4 50112. Tobisson Lars 1 50115. Billing Knut 1 50125. Jonsson Göte 1 50134. Heyman Tom 1 50151. Westman Henrik 1 50163. Suhonen Unto-Einar 2 50172. Norinder Patrik 1 50182. Nyström Elizabeth 4 50195. Hellsvik Gun 1 50213. Friden Lennart 1 50219. von Essen Gustav 1 50238. Löfgren Ulla 2 50260. Hansson Roy 4 50264. Hagfeldt Stefan 7 50271. Björck Anders 1 50272. Olsson Kent 2 50284. Högmark Anders G 1 50287. Lexmon Carin 2 50289. Hesslen Nicola 1 50299. Weibull Bernström Peter 1 50303. Gunnarsson Rolf 2 50304. Lindgren Anna 1 50305. Aurelius Nils Fredrik 1 50316. Nyman Ingemar 2 50337. Lundgren Bo 2 50358. Unckel Per 1 50363. Björkman Anders 1 50381. Sjölund Anders 1 50391. Lagerfeldt Johan 2 50399. Elinderson Lars 28 50407. Bildt Carl 2 50411. Pålsson Margareta 1 50428. Heister Chris 1 50440. Johansson Lena 3 50451. Westerberg Per 1 50452. Paurbaix-Lundin Mariette de 1 50474. Hökmark Gunnar 1 50477. Sundell Ola 1 50480. Svensson Carl-Göran 1 50482. Sjöberg Bengt 1 50497. Andersson Magdalena 1 50519. Fredborg Marie 1 50546. Frank Suzanne 2 50552. Bill Per 1 50564. Nisser Per-Samuel 1 50572. Graf Carl Fredrik 1 50586. Wiklund Jan 1 50609. Franksson Gunilla 1 50621. Hjalmarsson Harald 1 50629. Landerholm Henrik 1 50654. Reinfeldt Fredrik 1 50660. Elmsäter-Svärd Catharina 1 50668. Tolgfors Sten 1 50682. Thor Johan 2 50707. Kinberg Anna 1 50719. Lendrup Stina 1 50799. Sonesson Carl Johan 1 50800. Jonsson Anders 1 60030. Olsson Karl-Erik 23 60129. Svensson Alf 1 60171. Wälivaara Erling 1 60198. Lindstedt Staaf Ester 2 60200. Björklund Ulf 1 60218. Israelsson Carin 2 60226. Davidsson Inger 1 60243. Linden Lars 1 60369. Gustafsson Lars 1 60370. Sörlycke Birgitta 1 60405. Marcelind Ragnwi 1 60452. Larsson Maria 1 60458. Skånberg Tuve 1 60467. Anefur Michael 1 60469. Wahlfeldt Mats 2 60472. Sacredeus Lennart 1 60513. Wadström Joachim 1 60529. Englund Elisabeth 1 60562. Höij Helena 1 60605. Jakobsson Helene 1 70026. Gaude Gunnar 1 70039. Mossberg Ann Margret 1 70070. Björnflod Leif 1 70117. Julin Tomas 2 70177. Samuelsson Marianne 6 70233. Schlaug Birger 1 70297. Maselli Riccardo 1 70316. Ottosson Roy 1 70363. Erikksson Peter 1 70391. Ottosson Roy 2 80001. Brynolf Wendt (SPI) 1 80002. Ian Wachtmeister (Nya Partiet) 1 80003. Birgitta Björk (SPI) 1 80008. Karl Herslow (Skånepartiet) 1 80012. Leif Eskelid (Aktiv politik) 73 87777. Namngiven/ej på riksdagslistor i up:s egen valkrets 17 88888. Vet inte/vill ej svara 1594 00000. Frågan ej tillämplig 259 99998. Uppgift saknas 540 99999. Bortfall
VAR 332 RIKSDAGSKAND 1: PARTI 46 Loc 612 width 2 MD= 0 or GE 96 46B(1.2) Riksdagskandidat 1: Parti <Se F.46B för fullständig frågetext> 23 01. Vänsterpartiet 153 02. Socialdemokraterna 37 03. Centerpartiet 23 04. Folkpartiet 98 05. Moderata samlingspartiet 33 06. Kd - Kristdemokraterna 14 07. Miljöpartiet - de gröna 6 08. Annat parti 14 88. Vet inte 1594 00. Uppgift saknas 366 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 333 RIKSDAGSKAND 1: KÖN 46 Loc 614 width 1 MD=0 or GE 8 46B(1.3) Riksdagskandidat 1: Kön <Se F.46B för fullständig frågetext> 311 1. Man 136 2. Kvinna 12 6. Vet inte 1594 0. Frågan ej tillämplig 308 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 334 RIKSDAGSKAND 1: FEL 46 Loc 615 width 1 MD=0 or GE 8 46B(1.4) Riksdagskandidat 1: Fel <Se F.46B för fullständig frågetext> 346 1. Rätt 65 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 81 5. Fel, ej med på någon lista 12 6. Vet inte 1594 0. Frågan ej tillämplig 263 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 335 RIKSDAGSKAND 2: NAMN 46 Loc 616 width 5 MD= 0 or GE 99998 46B(2.1) Riksdagskandidat 2: Namn <Se F.46B för fullständig frågetext> 1 10134. Mikaelsson Maggi 1 10148. Wisberg Carlinge 4 10173. Schyman Gudrun 1 10232. Rosengren Per 1 10284. Engström Marie 1 10532. Valeria D Rosana 1 20009. Björneman Maud 1 20013. Dahl Birgitta 1 20028. Berglund Rune 1 20033. Sveed Sven-Erik 1 20043. Carlsson Inge 1 20049. Silfverstrand Bengt 1 20054. Svensson Per-Olof 1 20058. Magnusson Erik 1 20060. Furustrand Reinhold 1 20089. Thalen Ingela 1 20091. Sahlström Ingegerd 3 20097. Lundberg Carin 1 20107. Ekholm Berndt 1 20109. Olsson Karin 1 20138. Brendt Agneta 1 20151. Carlsson Stig 2 20165. Åsbrink Erik 1 20170. Larsson Lena 1 20179. Winberg Margareta 1 20194. Ahlqvist Birgitta 1 20200. Söderqvist Nils-Erik 5 20217. Persson Göran 1 20268. Karlsson Anders 1 20274. Ulvskog Marita 1 20291. Sundström Anders 1 20296. Örnfjäder Krister 1 20333. Rådström Britta 1 20344. Andnor Berit 1 20372. Markström Elisebeht 1 20378. Bohlin Britt 1 20383. Haglund Eva-Karin 1 20409. Lindh Anna 4 20527. Östros Tomas 4 20528. Härstedt Kent 1 20561. Eneroth Tomas 1 20565. Baksi Nalin 2 20576. Messing Ulrika 1 20600. Sandlin Lena 2 20609. Nilsson Martin 1 20611. Lundgren Camilla 1 20630. Beiming Cinnika 1 20641. Hellgren Anna 1 30055. Carlsson Sivert 2 30070. Hansson Agne 1 30091. Kenneryd Rolf 1 30139. Warnerbring Kerstin 1 30246. Eriksson Per-Ola 1 30254. Hultqvist Ove 1 30268. Johansson Jörgen 1 30307. Drugge Gun 1 30360. Bergström Sven 1 30385. Yttling Astrid 2 40101. Godin Sigge 1 40205. Persson Siw 1 40213. Nordlund Harald 2 40246. Ertsborn Jan 1 40651. Ullenhag Erik 2 50112. Tobisson Lars 2 50125. Jonsson Göte 1 50184. Carlsson Leif 2 50195. Hellsvik Gun 2 50215. Anderberg Christel 1 50219. von Essen Gustav 1 50223. Palmgren Sten-Åke 1 50260. Hansson Roy 1 50264. Hagfeldt Stefan 1 50271. Björck Anders 1 50294. Karlander Raija 1 50373. Hedberg Gunnar 1 50381. Sjölund Anders 1 50383. Ekholm Marie-Louise 1 50399. Elinderson Lars 10 50407. Bildt Carl 2 50450. Johnsson Jeppe 1 50460. Melin Ulf 1 50593. Råhdström Jan-Evert 1 50601. Karlsson Ola 1 50654. Reinfeldt Fredrik 1 50668. Tolgfors Sten 2 50676. Axen Gunnar 6 60129. Svensson Alf 1 60170. Eldensjö Kjell 1 60189. Munther Marianne 1 60200. Björklund Ulf 1 60226. Davidsson Inger 1 60316. Björkman Lars 1 60375. Backlund Anne-Christine 1 60458. Skånberg Tuve 1 60495. Jacobsson Per-Agne 1 70177. Samuelsson Marianne 1 70233. Schlaug Birger 1 70304. Gillberg My 1 80001. Brynolf Wendt (SPI) 49 87777. Namngiven/ej på riksdagslistor i up:s egen valkrets 5 88888. Vet inte/vill ej svara 1908 00000. Frågan ej tillämplig 259 99998. Uppgift saknas 540 99999. Bortfall
VAR 336 RIKSDAGSKAND 2: PARTI 46 Loc 621 width 2 MD= 0 or GE 96 46B(2.2) Riksdagskandidat 2: Parti <Se F.46B för fullständig frågetext> 12 01. Vänsterpartiet 67 02. Socialdemokraterna 17 03. Centerpartiet 9 04. Folkpartiet 42 05. Moderata samlingspartiet 11 06. Kd - Kristdemokraterna 6 07. Miljöpartiet - de gröna 1 08. Annat parti 2 88. Vet inte 1908 00. Frågan ej tillämplig 286 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 337 RIKSDAGSKAND 2: KÖN 46 Loc 623 width 1 MD=0 or GE 8 46B(2.3) Riksdagskandidat 2: Kön <Se F.46B för fullständig frågetext> 112 1. Man 65 2. Kvinna 2 6. Vet inte 1908 0. Frågan ej tillämplig 274 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 338 RIKSDAGSKAND 2: FEL 46 Loc 624 width 1 MD=0 or GE 8 46B(2.4) Riksdagskandidat 2: Fel <Se F.46B för fullständig frågetext> 117 1. Rätt 23 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 49 5. Fel, ej med på någon lista 2 6. Vet inte 1908 0. Frågan ej tillämplig 262 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 339 RIKSDAGSKAND 3: NAMN 46 Loc 625 width 5 MD= 0 or GE 99998 46B(3.1) Riksdagskandidat 3: Namn <Se F.46B för fullständig frågetext> 5 10173. Schyman Gudrun 1 10209. Larsson Leif 1 20013. Dahl Birgitta 1 20020. Larsson Kaj 1 20023. Magnusson Göran 1 20025. Josefsson Ingemar 1 20028. Berglund Rune 1 20049. Silfverstrand Bengt 1 20053. Karlsson Rinaldo 1 20099. Tingsgård Tone 1 20111. Lindberg Mats 1 20114. Skoog Christer 2 20145. Klingvall Maj-Inger 2 20165. Åsbrink Erik 1 20204. Karlsson Hans 7 20217. Persson Göran 1 20222. Ringman Agneta 1 20291. Sundström Anders 1 20524. Rajaniemi Therese 1 20527. Östros Thomas 1 20635. Astudillo Luciano 1 30046. Brunander Lennart 1 30061. Egenvärn Erik Arthur 1 30394. Lugnet Christina 1 30477. Åkesson Anders 1 30604. Mörtsell Tomas 2 40205. Persson Siw 1 40410. Leijonborg Lars 1 40486. Byman Falck Åsa 1 40524. Lindh Håkan 1 50172. Norinder Patrik 1 50182. Nyström Elizabeth 1 50195. Hellsvik Gun 1 50238. Löfgren Ulla 1 50271. Björck Anders 1 50337. Lundgren Bo 1 50381. Sjölund Anders 1 50407. Bildt Carl 1 50537. Svanberg Mats 1 50552. Bill Per 1 50676. Axen Gunnar 4 60129. Svensson Alf 1 60287. Pålsson Chatrine 1 60303. Frebran Rose-Marie 1 70117. Julin Tomas 1 70177. Samuelsson Marianne 2 70233. Schlaug Birger 19 87777. Namngiven/ej på riksdagslistor i up:s egna valkrets 2 88888. Vet inte/vill ej svara 2017 00000. Frågan ej tillämplig 259 99998. Uppgift saknas 540 99999. Bortfall
VAR 340 RIKSDAGSKAND 3: PARTI 46 Loc 630 width 2 MD= 0 or GE 96 46B(3.2) Riksdagskandidat 3: Parti <Se F.46B för fullständig frågetext> 8 01. Vänsterpartiet 28 02. Socialdemokraterna 8 03. Centerpartiet 7 04. Folkpartiet 14 05. Moderata samlingspartiet 4 06. Kd - Kristdemokraterna 5 07. Miljöpartiet - de gröna 1 88. Vet inte 2017 00. Frågan ej tillämplig 269 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 341 RIKSDAGSKAND 3: KÖN 46 Loc 632 width 1 MD=0 or GE 8 46B(3.3) Riksdagskandidat 3: Kön <Se F.46B för fullständig frågetext> 54 1. Man 28 2. Kvinna 1 6. Vet inte 2017 0. Frågan ej tillämplig 261 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 342 RIKSDAGSKAND 3: FEL 46 Loc 633 width 1 MD=0 or GE 8 46B(3.4) Riksdagskandidat 3: Fel <Se F.46B för fullständig frågetext> 42 1. Rätt 22 3. Fel, ej med på lista i up:s egna valkrets, men med på riksdagslista i annan valkrets 19 5. Fel, ej med på någon lista 2 6. Vet inte 2017 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 343 INSTÄLLN: CENTERN 47 Loc 634 width 2 MD=90 or GE 96 47A Jag skulle vilja veta vad Du anser om vart och ett av partierna. Kan Du placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Du ogillar ett parti mycket medan 10 betyder att Du gillar ett parti mycket. Om jag kommer till ett parti Du inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. (VISA SVARSKORT) 47AA Det första är centerpartiet FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B, JÄMFÖR FRÅGA 9 FÖR ETAPP A - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 44 00. 0 Ogillar mycket 31 01. 1 85 02. 2 186 03. 3 146 04. 4 383 05. 5 114 06. 6 77 07. 7 35 08. 8 11 09. 9 11 10. 10 Gillar mycket 34 77. Ip känner inte till partiet 67 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 344 INSTÄLLN: MODERATERNA 47 Loc 636 width 2 MD=90 or GE 96 47AB <Inställning till> Moderata samlingspartiet <Se F.47A för fullständig frågetext> 132 00. 0 Ogillar mycket 81 01. 1 120 02. 2 147 03. 3 76 04. 4 151 05. 5 91 06. 6 113 07. 7 147 08. 8 71 09. 9 49 10. 10 Gillar mycket 8 77. Ip känner inte till partiet 38 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 345 INSTÄLLN: VÄNSTERP 47 Loc 638 width 2 MD=90 or GE 96 47AC <Inställning till> Vänsterpartiet <Se F.47A för fullständig frågetext> 154 00. 0 Ogillar mycket 93 01. 1 112 02. 2 121 03. 3 100 04. 4 161 05. 5 97 06. 6 124 07. 7 113 08. 8 63 09. 9 34 10. 10 Gillar mycket 14 77. Ip känner inte till partiet 38 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 346 INSTÄLLN: FOLKPARTIET 47 Loc 640 width 2 MD=90 or GE 96 47AD <Inställning till> Folkpartiet <Se F.47A för fullständig frågetext> 64 00. 0 Ogillar mycket 56 01. 1 110 02. 2 177 03. 3 178 04. 4 272 05. 5 114 06. 6 82 07. 7 56 08. 8 22 09. 9 12 10. 10 Gillar mycket 24 77. Ip känner inte till partiet 57 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 347 INSTÄLLN: SOCIALDEM 47 Loc 642 width 2 MD=90 or GE 96 47AE <Inställning till> Socialdemokraterna <Se F.47A för fullständig frågetext> 54 00. 0 Ogillar mycket 32 01. 1 62 02. 2 130 03. 3 90 04. 4 195 05. 5 117 06. 6 136 07. 7 168 08. 8 105 09. 9 99 10. 10 Gillar mycket 6 77. Ip känner inte till partiet 30 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 348 INSTÄLLN: MILJÖPARTI 47 Loc 644 width 2 MD=90 or GE 96 47AF <Inställning till> Miljöpartiet de gröna <Se F.47A för fullständig frågetext> 93 00. 0 Ogillar mycket 91 01. 1 112 02. 2 124 03. 3 119 04. 4 228 05. 5 149 06. 6 119 07. 7 75 08. 8 30 09. 9 21 10. 10 Gillar mycket 16 77. Ip känner inte till partiet 47 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 349 INSTÄLLN: KRISTDEM 47 Loc 646 width 2 MD=90 or GE 96 47AG <Inställning till> Kristdemokraterna <Se F.47A för fullständig frågetext> 96 00. 0 Ogillar mycket 55 01. 1 85 02. 2 124 03. 3 129 04. 4 210 05. 5 124 06. 6 126 07. 7 113 08. 8 47 09. 9 37 10. 10 Gillar mycket 23 77. Ip känner inte till partiet 55 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 350 INSTÄLLN: L DALEUS 47 Loc 648 width 2 MD=90 or GE 96 47B Vi behåller samma skala, men nu vill jag veta hur mycket Du gillar eller ogillar några av våra pariledare. Om jag nämner en partiledare Du inte känner till eller inte vet tillräckligt om, säg bara till. (VISA SVARSKORT) 47BA Den första partiledaren är Lennart Daleus FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 39 00. 0 Ogillar mycket 43 01. 1 76 02. 2 136 03. 3 125 04. 4 327 05. 5 78 06. 6 74 07. 7 42 08. 8 11 09. 9 9 10. 10 Gillar mycket 143 77. Ip känner inte till personen 121 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 351 INSTÄLLN: CARL BILDT 47 Loc 650 width 2 MD=90 or GE 96 47BB <Inställning till> Carl Bildt <Se F.47B för fullständig frågetext> 80 00. 0 Ogillar mycket 50 01. 1 88 02. 2 76 03. 3 80 04. 4 181 05. 5 128 06. 6 147 07. 7 175 08. 8 99 09. 9 85 10. 10 Gillar mycket 5 77. Ip känner inte till personen 30 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 352 INSTÄLLN: G SCHYMAN 47 Loc 652 width 2 MD=90 or GE 96 47BC <Inställning till> Gudrun Schyman <Se F.47B för fullständig frågetext> 43 00. 0 Ogillar mycket 40 01. 1 80 02. 2 104 03. 3 103 04. 4 176 05. 5 155 06. 6 157 07. 7 176 08. 8 84 09. 9 67 10. 10 Gillar mycket 9 77. Ip känner inte till personen 30 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 353 INSTÄLLN: LEIJONBORG 47 Loc 654 width 2 MD=90 or GE 96 47BD <Inställning till> Lars Leijonborg <Se F.47B för fullständig frågetext> 57 00. 0 Ogillar mycket 61 01. 1 133 02. 2 188 03. 3 168 04. 4 292 05. 5 96 06. 6 55 07. 7 20 08. 8 10 09. 9 6 10. 10 Gillar mycket 60 77. Ip känner inte till personen 78 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 354 INSTÄLLN: G PERSSON 47 Loc 656 width 2 MD=90 or GE 96 47BE <Inställning till> Göran Persson <Se F.47B för fullständig frågetext> 101 00. 0 Ogillar mycket 76 01. 1 102 02. 2 125 03. 3 136 04. 4 196 05. 5 144 06. 6 121 07. 7 100 08. 8 47 09. 9 42 10. 10 Gillar mycket 4 77. Ip känner inte till personen 30 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 355 INSTÄLLN: B SCHLAUG 47 Loc 658 width 2 MD=90 or GE 96 47BF <Inställning till> Birger Schlaug <Se F.47B för fullständig frågetext> 79 00. 0 Ogillar mycket 101 01. 1 128 02. 2 163 03. 3 151 04. 4 219 05. 5 113 06. 6 87 07. 7 48 08. 8 23 09. 9 16 10. 10 Gillar mycket 39 77. Ip känner inte till personen 57 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 356 INSTÄLLN: A SVENSSON 47 Loc 660 width 2 MD=90 or GE 96 47BG <Inställning till> Alf Svensson <Se F.47B för fullständig frågetext> 57 00. 0 Ogillar mycket 36 01. 1 63 02. 2 91 03. 3 102 04. 4 187 05. 5 154 06. 6 153 07. 7 152 08. 8 104 09. 9 74 10. 10 Gillar mycket 13 77. Ip känner inte till personen 38 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 260 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 357 SVERIGES EKONOMI 48 Loc 662 width 1 MD=0 or GE 8 48 Hur ser Du på det ekonomiska läget i dagens Sverige? Skulle Du säga att det ekonomiska läget är mycket bra, varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B, JÄMFÖR FRÅGA 27A FÖR ETAPP A - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 12 1. Mycket bra 335 2. Bra 478 3. Varken bra eller dåligt 321 4. Dåligt 55 5. Mycket dåligt 23 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 260 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 358 SV EKON SENASTE ÅRET 49 Loc 663 width 1 MD=0 or GE 8 49A Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats under de senaste 12 månaderna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B, JÄMFÖR FRÅGA 27B FÖR ETAPP A - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 515 1. Förbättrats 426 3. Förblivit detsamma 210 5. Försämrats 72 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 261 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 359 FÖRBÄTTRING EKONOMI 49 Loc 664 width 1 MD=0 or GE 8 49B (FÖRBÄTTRATS) Skulle Du vilja säga att det har förbättrats mycket eller lite? <Se F.49A för fullständig frågetext> 102 1. Förbättrats mycket 398 2. Förbättrats lite 15 6. Vet inte/vill ej svara 1585 0. Frågan ej tillämplig 261 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 360 FÖRSÄMRING EKONOMI 49 Loc 665 width 1 MD=0 or GE 8 49C (FÖRSÄMRATS) Skulle Du vilja säga att det har försämrats mycket eller lite? <Se F.49A för fullständig frågetext> 82 1. Försämrats mycket 123 2. Försämrats lite 6 6. Vet inte/vill ej svara 1890 0. Frågan ej tillämplig 260 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 361 RD-LED KUNSKAP FOLK 50 Loc 666 width 1 MD=0 or GE 8 50 Somliga anser att riksdagsledamöter vet vad vanligt folk tycker och tänker. Andra menar att riksdagsledamöter inte vet särskilt mycket om vad vanligt folk tycker och tänker. Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 57 1. 1 Riksdagsledamöter vet vad vanligt folk tycker och tänker 224 2. 2 412 3. 3 318 4. 4 187 5. 5 Riksdagsledamöter vet inte vad vanligt folk tycker och tänker 27 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 362 KONTAKT RD-LEDAMOT 51 Loc 667 width 1 MD=0 or GE 8 51 Under de senaste 12 månaderna, har Du haft någon form av kontakt med någon riksdagsledamot? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 127 1. Ja 1094 5. Nej, ingen kontakt alls 4 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 363 BETYDELSE REGERING 52 Loc 668 width 1 MD=0 or GE 8 52 Somliga säger att det spelar roll vem som sitter vid makten. Andra säger att det inte spelar någon roll vem som sitter vid makten. Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 599 1. 1 Det spelar en roll vem som sitter vid makten 309 2. 2 142 3. 3 91 4. 4 53 5. 5 Det spelar inte någon roll vem som sitter vid makten 31 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 364 BETYDELSE RÖSTNING 53 Loc 669 width 1 MD=0 or GE 8 53 Somliga säger att oavsett vem folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer. Andra säger att vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer. Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 56 1. 1 Vem folk röstar på har ingen betydelse för vad som händer 61 2. 2 180 3. 3 443 4. 4 456 5. 5 Vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer 29 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 365 SÄGA ÅSIKT POL FRÅGOR 54 Loc 670 width 1 MD=0 or GE 8 54 När folk ombeds att uttrycka en åsikt, tror Du att de flesta människor i Sverige vanligtvis säger vad de tycker i politiska frågor eller tror Du de flesta döljer vad de egentligen tycker? Om Du använder skalan på kortet, vilken är Din uppfattning? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 189 1. 1 De flesta säger vanligtvis vad de tycker i politiska frågor 247 2. 2 353 3. 3 281 4. 4 111 5. 5 De flesta döljer vad de egentligen tycker i politiska frågor 44 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 366 VH-SKALAN: UP 55 Loc 671 width 2 MD=90 or GE 96 55A I politiken talar man ibland vänster och höger. Var skulle Du placera Dig själv på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B, JÄMFÖR FRÅGA 25B FÖR ETAPP A - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 67 00. 0 Vänster 28 01. 1 113 02. 2 138 03. 3 100 04. 4 245 05. 5 80 06. 6 179 07. 7 132 08. 8 31 09. 9 43 10. 10 Höger 23 77. Ip känner inte till vad vänster-högerskala är 46 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 367 VH-SKALA: FOLKPARTIET 55 Loc 673 width 2 MD=90 or GE 96 55B Var skulle Du placera partierna på samma skala? (VISA SVARSKORT) 55BA Folkpartiet FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B, JÄMFÖR FRÅGA 25A FÖR ETAPP A - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 5 00. 0 Vänster 2 01. 1 4 02. 2 29 03. 3 44 04. 4 210 05. 5 292 06. 6 305 07. 7 154 08. 8 35 09. 9 17 10. 10 Höger 30 77. Ip känner inte till vad vänster-högerskala är 98 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 368 VH-SKALA: SOCIALDEM 55 Loc 675 width 2 MD=90 or GE 96 55BB <Vänster-högerskalan> Socialdemokraterna <Se F.55B för fullständig frågetext> 78 00. 0 Vänster 70 01. 1 169 02. 2 267 03. 3 239 04. 4 185 05. 5 65 06. 6 30 07. 7 11 08. 8 6 09. 9 15 10. 10 Höger 28 77. Ip känner inte till vad vänster-högerskala är 62 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 369 VH-SKALA: MODERATERNA 55 Loc 677 width 2 MD=90 or GE 96 55BC <Vänster-högerskalan> Moderata samlingspartiet <Se F.55B för fullständig frågetext> 3 00. 0 Vänster 4 01. 1 6 02. 2 7 03. 3 6 04. 4 20 05. 5 25 06. 6 70 07. 7 162 08. 8 266 09. 9 564 10. 10 Höger 28 77. Ip känner inte till vad vänster-högerskala är 64 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 370 VH-SKALA: VÄNSTERP 55 Loc 679 width 2 MD=90 or GE 96 55BD <Vänster-högerskalan> Vänsterpartiet <Se F.55B för fullständig frågetext> 399 00. 0 Vänster 346 01. 1 200 02. 2 113 03. 3 45 04. 4 28 05. 5 6 06. 6 3 07. 7 3 08. 8 0 09. 9 1 10. 10 Höger 27 77. Ip känner inte till vad vänster-högerskala är 54 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 371 VH-SKALA: CENTPARTIET 55 Loc 681 width 2 MD=90 or GE 96 55BE <Vänster-högerskalan> Centerpartiet <Se F.55B för fullständig frågetext> 3 00. 0 Vänster 6 01. 1 14 02. 2 52 03. 3 107 04. 4 468 05. 5 292 06. 6 127 07. 7 39 08. 8 3 09. 9 9 10. 10 Höger 29 77. Ip känner inte till vad vänster-högerskala är 76 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 372 VH-SKALA: MILJÖPARTI 55 Loc 683 width 2 MD=90 or GE 96 55BF <Vänster-högerskalan> Miljöpartiet - de gröna <Se F.55B för fullständig frågetext> 30 00. 0 Vänster 80 01. 1 158 02. 2 223 03. 3 271 04. 4 256 05. 5 49 06. 6 15 07. 7 5 08. 8 4 09. 9 5 10. 10 Höger 29 77. Ip känner inte till vad vänster-högerskala är 100 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 373 VH-SKALA: KRISTDEM 55 Loc 685 width 2 MD=90 or GE 96 55BG <Vänster-högerskalan> Kristdemokraterna <Se F.55B för fullständig frågetext> 8 00. 0 Vänster 7 01. 1 11 02. 2 21 03. 3 40 04. 4 137 05. 5 204 06. 6 244 07. 7 217 08. 8 126 09. 9 81 10. 10 Höger 32 77. Ip känner inte till vad vänster-högerskala är 97 88. Vet inte/vill ej svara 877 90. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 374 ARBETSMARKNADSGRUPP 56 Loc 687 width 2 MD=96 or GE 99 56A Nu vill jag ställa några frågor om Dig själv. Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av grupperna på det här kortet tillhör Du? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1277 01. Förvärvsarbetande 20 02. Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 8 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 16 04. Genomgår utbildning med stöd av kunskapslyftet 109 05. Arbetslös 347 06. Ålderspensionär 97 07. Förtidspensionär 11 08. Hemarbetande 210 09. Studerande 1 88. Vet inte/vill ej svara 265 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 375 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 56 Loc 689 width 1 MD=0 or GE 8 56B (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Du tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 660 1. Ja 114 5. Nej 2 6. Vill ej svara 1297 0. Frågan ej tillämplig 288 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 376 SENAST FÖRVÄRVSARB 56 Loc 690 width 1 MD=0 or GE 8 56C (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Hur länge sedan är det Du senast förvärvsarbetade? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 145 1. Mindre än 1 år sedan 145 2. 1-3 år sedan 228 3. 4-10 år sedan 146 4. Mer än 10 år sedan 4 6. Vet inte/vill ej svara 1430 0. Frågan ej tillämplig 263 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 377 YRKE 56 Loc 691 width 3 MD= 0 or GE 998 56D Vilket yrke har/hade Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Du huvudsakligen med? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 18 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 8 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 44 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 72 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 8 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 4 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare - sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat 1 025. Hälso- och sjukvårdsarbete: kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete hit föres: apotekare (anställd) 63 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 59 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 74 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 3 032. Pedagogiskt arbete: innehavare av bilskola 6 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 49 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 75 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 1 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterärt och konstnärligt arbete: yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 8 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 2 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete 3 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 3 061. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 18 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Övriga med kvalificerat arbete 25 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 4 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 10 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 3 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 47 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 3 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 3 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning hit föres: borgmästare, häradshövding, länsåklagare, länspolischef, kronofogde 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Religiöst arbete: biskop, prost, kyrkoherde 2 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 124. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande hit föres: redaktionschef 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 14 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 6 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete 3 154. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 9 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 3 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 8 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 11 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 15 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 11 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 19 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 3 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 2 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 13 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 20 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 6 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsförman 18 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 18 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 70 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 6 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 25 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 6 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 4 315. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete; även: reklamkonsulent 14 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande 7 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 18 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag hit föres: detaljhandlare, köpman, affärsinnehavare 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 59 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 6 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 16 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 344; även reklamkonsulent 19 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 13 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 7 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 24 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 13 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 2 425. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: kvalificerat arbete 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 7 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 3 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 2 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 10 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 12 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 46 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga 1 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 1 636. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 2 638. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: däcksmanskap 1 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 2 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 29 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 4 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 4 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 18 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 6 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 7 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 6 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 139 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 27 758. Elektroarbete: manuellt arbete 3 762. Träarbete: företagare med mindre företag 4 766. Träarbete: förman/arbetsledare 13 768. Träarbete: manuellt arbete 3 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 8 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 5 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 42 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 15 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 15 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 8 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 6 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 5 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 18 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 3 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 14 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 4 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 25 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 2 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 5 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 13 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 12 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 10 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 47 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 5 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 48 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 4 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 3 947. Övrigt servicearbete: fotograf 27 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 5 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 7 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 966. Hemsystrar m fl: föreståndare 28 967. Hemsystrar m fl: hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem 35 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 3 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 17 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 6 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 6 994. Mindre företagare (ospecificerad inriktning, färre än 10 anställda) 1 996. Studerande 116 000. Frågan ej tillämplig 266 998. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 378 HEL- ELLER DELTIDSARB 56 Loc 694 width 1 MD=0 or GE 6 56E (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1572 1. Heltid 364 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 41 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 3 5. Vill ej svara 116 0. Frågan ej tillämplig 265 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 379 NÄRINGSGREN 56 Loc 695 width 4 MD= 0 or GE 9996 56F (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 46 0001. Jordbruk, jakt 22 0002. Skogsbruk 1 0011. Kolbrytning 3 0013. Malmbrytning 1 0019. Annan brytning och utvinning 32 0021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 13 0022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 50 0023. Trävarutillverkning 21 0024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 42 0025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 27 0026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 163 0033. Verkstadsvarutillverkning 32 0034. Tillverkning av elektriska produkter 3 0035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 21 0039. Annan tillverkning 18 0041. El-, gas- och värmeförsörjning 0 0042. Vattenförsörjning 93 0051. Byggnadsverksamhet 16 0052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 17 0053. Elektrisk installation 47 0061. Partihandel och varuförmedling 3 0062. Partihandel med transportmedel, bränsle och drivmedel, varuförmedling av transportmedel , bränsle och drivmedel 134 0063. Detaljhandel 15 0064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 69 0065. Restaurang- och hotellverksamhet 44 0071. Samfärdsel 27 0072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 15 0073. Sjötransport 4 0074. Luftfart 59 0075. Post- och telekommunikation 28 0081. Bank- och annan finansverksamhet 9 0082. Försäkringsverksamhet 97 0083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 2 0084. Drivande av datacentral 20 0085. Teknisk uppdragsverksamhet 5 0086. Bevakningsverksamhet 103 0087. Offentlig förvaltning och brandskyddsverksamhet 26 0088. Försvarsverksamhet, polisverksamhet 10 0089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 154 0090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 9 0091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 18 0092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 362 0093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 23 0094. Intresseorganisationer, ideella och kulturella organisationer 4 0095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 2 0096. Politiska organisationer 29 0097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 32 0098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 0 0099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o d 1 8888. Vill ej svara 116 0000. Frågan ej tillämplig 273 9996. Uppgift saknas 540 9999. Bortfall
VAR 380 YRKESGRUPP 56 Loc 699 width 2 MD= 0 or GE 96 56G Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 519 01. Tjänsteman 285 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 46 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 785 04. Arbetare 125 05. Arbetare med arbetsledande funktion 6 06. Egenanställd arbetare 29 07. Jordbrukare: ingen anställd 4 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 80 09. Företagare: ingen anställd 68 10. Företagare: 1-9 anställda 11 11. Företagare: 10 eller fler anställda 22 88. Vill ej svara 116 00. Frågan ej tillämplig 265 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 381 OFF/PRIVAT TJÄNST 56 Loc 701 width 2 MD= 0 or GE 96 56H (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 230 01. Statlig 444 02. Kommunal 116 03. Landstingskommunal 1176 04. Privat 14 88. Vill ej svara 116 00. Frågan ej tillämplig 265 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 382 STUDERANDE 57 Loc 703 width 1 MD=0 or GE 8 57A(1) Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 56A SVARAT STUDERANDE SKALL ENDAST HA TILLÄGGSFRÅGAN FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 105 1. Ja 1777 5. Nej 1 6. Vill ej svara 6 7. Annat svar 213 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 383 HEL- EL DELTIDSSTUD 57 Loc 704 width 1 MD=0 or GE 8 57A(2) (STUDERAR) Studerar Du på heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 220 1. Ja, heltid 95 5. Ja, deltid 2 6. Vill ej svara 7 7. Annat svar 1778 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 384 SKOLUTBILDNING 57 Loc 705 width 2 MD=96 or GE 99 57B Vilken skolutbildning har Du genomgått/Vilken skolutbildning genomgår Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Du någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 314 01. Folkskola: Enbart 6- eller 7-årig folkskola 153 02. Grundskola: 8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 204 03. Yrkesskola: Yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsutbildning 105 04. Realskola: Realskola, flickskola, folkhögskola etc 341 05. 2-årigt gymnasium: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 115 06. 3 eller 4-årigt gymnasium: Ej examen, studerande på denna nivå 278 07. 3 eller 4-årigt gymnasium: Examen 197 08. Universitet, högskola: Ej examen, studerande på denna nivå 382 09. Universitet, högskola: Examen, vidarestuderande 6 77. Annan utbildning 7 88. Vet inte/vill ej svara 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 385 ARBETSMARKNADSPROBLEM 58 Loc 707 width 2 MD=96 or GE 99 58A Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat ut för på arbetsmarknaden. Har Du personligen under de senaste tolv månaderna råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) (OM JA:) Vilket av dessa problem har Du råkat ut för? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 96 01. Vid något eller några tillfällen försökt få arbete de senaste tolv månaderna, men inte fått något 28 02. Försökt få arbete heltid men endast fått arbeta deltid 18 03. Tvingats ta ett arbete under mina kvalifikationer 19 04. Blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom tre månader 15 05. Blivit permitterad/friställd och gått arbetslös mer än tre månader 14 06. Genomgått arbetsmarknadsutbildning 6 07. Blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl 16 08. Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 15 09. Råkat ut för problem i egenskap av företagare (ange vilket) 3 10. Råkat ut för annat problem på arbetsmarknaden (ange vilket) 1470 55. Nej, har inte råkat ut för något problem på arbetsmarknaden 5 77. Råkat ut för annat problem på arbetsmarknaden 102 84. Flera alternativ angivna 11 88. Vet inte/vill ej svara 543 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 386 FAMILJ ARB.MARKN PROB 58 Loc 709 width 1 MD=8 or GE 9 58B Är det någon eller några i Ditt hushåll som under de senaste 12 månaderna råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 248 1. Ja, någon i ups hushåll har råkat ut för problem 1185 5. Nej, ingen har drabbats 366 6. Nej, ensam i hushållet 14 7. Vet ej/vill ej svara 548 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 387 FACKLIGT MEDLEMSKAP 59 Loc 710 width 1 MD=6 or GE 9 59A(1) Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1372 1. Ja 719 5. Nej 5 8. Vet inte, vill ej svara 265 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 388 FACKLIG ORGANISATION 59 Loc 711 width 3 MD= 0 or GE 996 59A(2) (OM JA:) Vilken organisation är Du medlem av? 24 082. Fackförbundet Ledarna (Tidigare TCO) 4 083. Officerarnas riksförbund (Tidigare SACO) 2 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 38 101. Industrifacket (Industriarbetarförbundet, fabriksarbetarförbundet, beklädnadsarbetarförbundet) 41 103. Byggnadsarbetarförbundet 13 104. Elektrikerförbundet (tidigare Fabriksarbetarförbundet) 9 106. Fastighetsanställdas förbund 7 107. Försäkringsanställdas förbund 13 108. Grafiska fackförbundet 54 109. Handelsanställdas förbund 17 110. Hotell- och restauranganställdas förbund 216 111. Kommunalarbetarförbundet 4 112. Lantarbetarförbundet 17 113. Livsmedelsarbetarförbundet 112 114. Metallindustriarbetarförbundet (Gruvindustriarbetarförbundet) 4 116. Målareförbundet 8 117. Pappersindustriarbetarförbundet 19 118. Svenska skogs- och träfacket (Skogsarbetarförbundet, Träindustriarbetarförbundet) 55 120. Fackarbetarförbundet för service och kommunikation (Statsanställda, sjöfolksförbundet...) 19 121. Transportarbetarförbundet 2 198. Hamnarbetarförbundet 5 199. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC); även "syndikalisterna", "lokal samorganisation", "LS" eller federation inom SAC 4 200. TCO, utan uppgift om förbund 1 201. Sveriges arbetsledarförbund 9 202. Finansförbundet (Bankmannaförbundet) 1 203. Farmaciaförbundet (Apotekstjänstemannaförbundet) 4 207. Försäkringstjänstemannaförbundet 55 208. Handelstjänstemannaförbundet 35 209. Vårdförbundet (Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund) 133 210. Svenska industritjänstemannaförbundet 7 211. Svenska journalistförbundet 71 212. Sveriges kommunaltjänstemannaförbund 71 213. Lärarförbundet (Facklärarförbundet) 6 214. Svenska polisförbundet 36 216. Statstjänstemannaförbundet (Posttjänstemännens förening) 1 217. Svenska teaterförbundet 1 218. Tull och kust 6 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 1 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 4 302. Arkitektförbundet 7 303. Civilekonomerna 8 304. Akademiker inom dokumentation, information och kultur 3 305. Ingenjörsförbundet 28 306. Jurist- och samhällsvetarförbundet 4 307. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 28 308. Lärarnas riksförbund 3 310. SACO:s tjänstemannaförbund (SACO:s allmänna akademikerförbund, SR:s allmänna tjänstemannaförbund) 1 311. Sveriges skolledarförbund 3 312. Svenska kyrkans personalförbund/Svenska prästförbundet (Kyrkans akademikerförbund Svenska kyrkans personalförbund) 19 313. Sveriges civilingenjörsförbund 4 314. Sveriges farmaceutförbund 2 316. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 14 317. Sveriges läkarförbund 5 318. Sveriges naturvetareförbund 3 319. Sveriges psykologförbund 13 320. Sveriges socionomers riksförbund 3 321. Sveriges tandläkareförbund 1 322. Sveriges universitetslärarförbund (Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund, Sveriges universitetslärarförbund) 1 323. Sveriges veterinärförbund 6 324. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 4 326. 53 400. Företagare - eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) exkl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 6 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 19 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens förbund (JUF) 1 776. Fristående arbetstagarorganisation 1 888. Vill ej svara 724 000. Frågan ej tillämplig 268 996. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 389 AKTIV I FACKLIG ORG. 59 Loc 714 width 1 MD=0 or GE 8 59B (MEDLEM) Är Du aktiv medlem av ... (ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 280 1. Ja, aktiv 1092 5. Nej, inte aktiv 6 7. Annat svar 724 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 390 FACKLIG MEDLEM HUSH 60 Loc 715 width 1 MD=0 or GE 8 60 Är Det någon annan person i Ditt hushåll som är medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 594 1. Ja 352 5. Nej 248 6. Nej, ensam i hushållet 29 7. Vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 261 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 391 FACKLIG ORG HUSH 60 Loc 716 width 4 MD= 0 or GE 9996 60A(2) (OM JA:) Vilken organisation är han/hon medlem av? 11 0082. Fackförbundet Ledarna (Tidigare TCO) 1 0100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 10 0101. Industrifacket (Industriarbetarförbundet, fabriksarbetarförbundet, beklädnadsarbetarförbundet) 16 0103. Byggnadsarbetareförbundet 6 0104. Elektrikerförbundet (tidigare Fabriksarbetarförbundet) 6 0106. Fastighetsanställdas förbund 2 0107. Försäkringsanställdas förbund 8 0108. Grafiska fackförbundet 21 0109. Handelsanställdas förbund 11 0110. Hotell- och restauranganställdas förbund 97 0111. Kommunalarbetarförbundet 4 0113. Livsmedelsarbetarförbundet 47 0114. Metallindustriarbetarförbundet (Gruvindustriarbetarförbundet) 1 0116. Målareförbundet 7 0117. Pappersindustriarbetarförbundet 5 0118. Svenska skogs- och träfacket (Skogsarbetarförbundet, Träindustriarbetarförbundet) 24 0120. Fackarbetarförbundet för service och kommunikation (Statsanställda, sjöfolksförbundet...) 7 0121. Transportarbetarförbundet 1 0201. Sveriges arbetsledarförbund 5 0202. Finansförbundet (Bankmannaförbundet) 5 0207. Försäkringstjänstemannaförbundet 31 0208. Handelstjänstemannaförbundet 17 0209. Vårdförbundet (Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund) 54 0210. Svenska industritjänstemannaförbundet 29 0212. Sveriges kommunaltjänstemannaförbund 30 0213. Lärarförbundet (Facklärarförbundet) 7 0214. Svenska polisförbundet 27 0216. Statstjänstemannaförbundet (Posttjänstemännens förening) 1 0218. Tull och kust 1 0300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 2 0304. Akademiker inom dokumentation, information och kultur 2 0305. Ingenjörsförbundet 2 0306. Jurist- och samhällsvetarförbundet 1 0307. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 15 0308. Lärarnas riksförbund 1 0310. SACO:s tjänstemannaförbund (SACO:s allmänna akademikerförbund, SR:s allmänna tjänstemannaförbund) 10 0313. Sveriges civilingenjörsförbund 2 0314. Sveriges farmaceutförbund 6 0317. Sveriges läkarförbund 1 0318. Sveriges naturvetareförbund 1 0319. Sveriges psykologförbund 3 0320. Sveriges socionomers riksförbund 3 0321. Sveriges tandläkareförbund 1 0323. Sveriges veterinärförbund 17 0400. Företagare - eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) exkl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 5 0610. LRF; även: Jordbrukareungdomens förbund (JUF) 1 0620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse även: hushållningssällskap. Om Up också är medlem av LRF används kod 610 29 0998. 29 8888. Vet inte/vill ej svara 1477 0000. Frågan ej tillämplig 261 9996. Uppgift saknas 540 9999. Bortfall
VAR 392 MEDL POL PARTI EL ORG 61 Loc 720 width 1 MD=6 or GE 9 61A(1) Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 182 1. Ja 1911 5. Nej 3 8. Vill ej svara 265 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 393 PARTIMEDLEMSKAP 61 Loc 721 width 2 MD= 0 or GE 96 61A(2) (OM JA:) Vilket parti eller politisk organisation är Du medlem i? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 6 11. Vänsterpartiet 78 12. Socialdemokraterna 28 13. Centerpartiet 9 14. Folkpartiet 33 15. Moderata samlingspartiet 7 16. Kd-Kristdemokraterna 2 17. Miljöpartiet - de gröna 1 19. Annat kommunistiskt parti 1 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 5 23. Centerns kvinnoförbund 1 31. Ung vänster 2 32. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 1 35. Moderata ungdomsförbundet 1 49. Annan studentorganisation 3 70. Övriga organisationer 1 75. Lokala eller regionala politiska organisationer 1914 00. Frågan ej tillämplig 268 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 394 AKTIV PARTI/POL ORG 61 Loc 723 width 1 MD=0 or GE 8 61B Är Du aktiv medlem av ... (PARTI/POLITISK ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 78 1. Ja, aktiv 104 5. Nej, inte aktiv 6 7. Annat svar 1914 0. Frågan ej tillämplig 259 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 395 KYRKOBESÖK 62 Loc 724 width 1 MD=0 or GE 9 62A Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka eller någon annan kyrka eller samfund? (VISA SVARSKORT) SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T EX RADIO- OCH TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 46 1. Varje vecka 60 2. 2 eller flera gånger i månaden 72 3. En gång i månaden 523 4. 2 - 11 gånger om året 576 5. En gång om året 810 6. Aldrig 6 7. Annat svar 9 8. Vet inte/vill ej svara 259 0. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 396 KYRKA ELLER SAMFUND 62 Loc 725 width 1 MD=0 or GE 6 62B(1) (BESÖKER KYRKA/SAMFUND) Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan kyrka eller samfund? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1133 1. Statskyrkan 83 2. Frikyrka 37 3. Annan kyrka eller samfund 17 4. Annat svar 7 5. Vet ej/vill ej svara 819 0. Frågan ej tillämplig 265 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 397 ANNAN KYRKA/SAMFUND 62 Loc 726 width 2 MD= 0 or GE 96 62B(2) Annan kyrka eller samfund 34 01. Petrus (Syftar på tidningen med följande utgivare: Örebrokommisionen, Svenska Alliansmissionen, Pingstförsamlingen, Helgelseförbundet och Korskyrkan) 35 02. Sändaren (Syftar på tidningen med följande utgivare: Svenska missionsförbundet, Svenska babtistkyrkan och Svenska Metodistkyrkan) 10 03. EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) 4 04. Frälsningsarme'en 3 05. Annat kristet samfund (Lestadianer, Livets ord, Adventister och allmänt svar "frikyrkan") 4 06. Den Ortodoxa kyrkan (Syriska och Grekiska ortodoxa kyrkan) 15 07. Den katolska kyrkan 9 08. Icke-kristna samfund (Judiska församlingen, Jehovas vittnen, Mormoner, "synagoga","moske"..) 10 77. Annat svar 28 88. Vet ej/vill ej svara 1950 00. Frågan ej tillämplig 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 398 RELIGIÖS TRO 63 Loc 728 width 1 MD=6 or GE 9 63 Allmänt sett, hur religiös skulle Du vilja säga att Du är? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 77 1. Mycket religiös 375 2. Ganska religiös 1109 3. Inte särskilt religiös 498 4. Har ingen religiös tro 6 7. Annat svar 37 8. Vet inte/vill ej svara 259 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 399 CIVILSTÅND 64 Loc 729 width 1 MD=6 or GE 9 64 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1362 1. Gift/sammanboende 109 2. Ensamstående: änka/änkling 167 3. Ensamstående: frånskild 456 4. Ensamstående: aldrig gift 6 7. Annat svar 2 8. Vill ej svara 259 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 400 MA: ARBMARKNADSGRUPP 65 Loc 730 width 2 MD= 0 or GE 96 65A Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din make/maka/sammanboende? (VISA SVARSKORT) 997 01. Förvärvsarbetande 15 02. Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 7 04. Genomgår utbildning med stöd av det s k kunskapslyftet 41 05. Arbetslös 222 06. Ålderspensionär 85 07. Förtidspensionär 20 08. Hemarbetande 57 09. Studerande 20 84. Annan grupp 7 88. Vet inte/vill ej svara 623 00. Frågan ej tillämplig 266 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 401 MA: TIDIGARE FÖRV.ARB 65 Loc 732 width 1 MD=0 or GE 8 65B (MAKE/SAMMANBOENDE EJ FÖRVÄRVSARBETANDE) Har han/hon tidigare förvärvsarbetat? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 386 1. Ja 40 5. Nej 10 6. Vill ej svara 1635 0. Frågan ej tillämplig 290 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 402 MA: YRKE 65 Loc 733 width 3 MD= 0 or GE 998 65C (MAKE/SAMMANBOENDE FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Din make/maka/sammanboende? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 9 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 14 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 38 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 59 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 7 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 40 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 45 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 47 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 2 032. Pedagogiskt arbete: innehavare av bilskola 8 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 34 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 48 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 1 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete 1 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning hit föres: veterinär med egen praktik 8 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete: arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 1 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet eller avdelning 21 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Övriga med kvalificerat arbete 16 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 10 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 2 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 26 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 4 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning hit föres: borgmästare, häradshövding, länsåklagare, länspolischef, kronofogde 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 6 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 7 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 154. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 16 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 6 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 12 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 7 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 1 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 176. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 27 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 11 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsförman 30 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 21 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 47 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 21 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 1 313. Parti- och detaljhandelsföretag: näringsidkare med ambulerande försäljning hit föres: gatuförsäljare 2 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 1 315. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete; även: reklamkonsulent 8 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 10 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag hit föres: detaljhandlare, köpman, affärsinnehavare 38 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 1 334. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 11 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 10 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 344; även reklamkonsulent 33 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 7 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 4 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 15 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 2 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 19 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 4 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 5 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 458. Fiskeriarbete: manuellt arbete 2 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 11 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 35 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga 3 635. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 5 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 20 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 3 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 1 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 4 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 7 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 5 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 5 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 76 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 13 758. Elektroarbete: manuellt arbete 14 768. Träarbete: manuellt arbete 2 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 9 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 3 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 29 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 16 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 9 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 2 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 6 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 8 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 18 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 1 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 7 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 4 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 12 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 4 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 2 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 7 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 30 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 32 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 4 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Övrigt servicearbete: fotograf 21 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 3 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: kvalificerat polisbefälsarbete 10 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 966. Hemsystrar m fl: föreståndare 24 967. Hemsystrar m fl: hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem 21 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 4 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 5 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Militärt arbete: underofficerare (kompaniofficerare) 6 994. Mindre företagare (ospecificerad inriktning, färre än 10 anställda) 3 997. Vet inte/vill ej svara 671 000. Frågan ej tillämplig 268 998. Uppgift saknas 540 999. Bortfall
VAR 403 MA: HEL-/DELTIDSARB 65 Loc 736 width 1 MD=0 or GE 8 65D Hur mycket arbetar/arbetade han/hon i genomsnitt i veckan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1121 1. Heltid 281 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 16 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 3 6. Vill ej svara 674 0. Frågan ej tillämplig 266 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 404 MA: NÄRINGSGREN 65 Loc 737 width 3 MD= 0 or GE 996 65E Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 42 001. Jordbruk, jakt 11 002. Skogsbruk 1 003. Fiske, fiskevård 0 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 4 013. Malmbrytning 2 019. Annan brytning och utvinning 33 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 8 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 26 023. Trävarutillverkning 14 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 29 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 23 026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 109 033. Verkstadsvarutillverkning 30 034. Tillverkning av elektriska produkter 1 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 16 039. Annan tillverkning 4 041. El-, gas- och värmeförsörjning 1 042. Vattenförsörjning 59 051. Byggnadsverksamhet 13 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 5 053. Elektrisk installation 37 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel med transportmedel, bränsle och drivmedel, varuförmedling av transportmedel , bränsle och drivmedel 83 063. Detaljhandel 8 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 29 065. Restaurang- och hotellverksamhet 36 071. Samfärdsel 29 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 9 073. Sjötransport 9 074. Luftfart 41 075. Post- och telekommunikation 20 081. Bank- och annan finansverksamhet 14 082. Försäkringsverksamhet 60 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 0 084. Drivande av datacentral 17 085. Teknisk uppdragsverksamhet 3 086. Bevakningsverksamhet 66 087. Offentlig förvaltning och brandskyddsverksamhet 29 088. Försvarsverksamhet, polisverksamhet 14 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 124 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 8 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 10 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 257 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 14 094. Intresseorganisationer, ideella och kulturella organisationer 7 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 1 096. Politiska organisationer 18 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 24 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 3 888. Vet inte/vill ej svara 623 000. Frågan ej tillämplig 278 996. Uppgift saknas 596 999. Bortfall
VAR 405 MA: YRKESGRUPP 65 Loc 740 width 2 MD= 0 or GE 96 65F Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din make/maka/sammanboende hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 430 01. Tjänsteman 206 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 26 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 539 04. Arbetare 61 05. Arbetare med arbetsledande funktion 6 06. Egenanställd arbetare 26 07. Jordbrukare: ingen anställd 1 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 51 09. Företagare: ingen anställd 52 10. Företagare: 1-9 anställda 9 11. Företagare: 10 eller fler anställda 14 88. Vill ej svara 674 00. Frågan ej tillämplig 266 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 406 MA: OFF/PRIV TJÄNST 65 Loc 742 width 1 MD=0 or GE 6 65G Arbetar/arbetade Din make/maka/sammanboende i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 192 1. Statlig 318 2. Kommunal 84 3. Landstingskommunal 814 4. Privat 13 5. Vill ej svara 674 0. Frågan ej tillämplig 266 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 407 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 66 Loc 743 width 1 MD=6 or GE 9 66 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 993 1. Arbetarfamilj 569 2. Tjänstemannafamilj 254 3. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 63 4. Jordbrukarfamilj 142 5. Företagarfamilj 74 8. Vet inte, vill ej svara 266 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 408 UP:S UPPVÄXTORT 67 Loc 744 width 2 MD=96 or GE 99 67A Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 611 01. Ren landsbygd i Sverige 508 02. Mindre tätort i Sverige 551 03. Stad eller större tätort i Sverige 321 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 29 05. Annat land i Norden 40 06. Annat land i Europa 32 07. Land utanför Europa 3 88. Vet ej/vill ej svara 266 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 409 UP:S FARS UPPVÄXTORT 67 Loc 746 width 2 MD=96 or GE 99 67B Var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) (SOM FAR AVSES ÄVEN ANNAN PERSON I ROLLEN AV FAR) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 884 01. Ren landsbygd i Sverige 391 02. Mindre tätort i Sverige 371 03. Stad eller större tätort i Sverige 246 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 63 05. Annat land i Norden 74 06. Annat land i Europa 37 07. Land utanför Europa 29 88. Vet ej/vill ej svara 266 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 410 UP:S MORS UPPVÄXTORT 67 Loc 748 width 2 MD=96 or GE 99 67C Var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) (SOM MOR AVSES ÄVEN ANNAN PERSON I ROLLEN AV MOR) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 894 01. Ren landsbygd i Sverige 408 02. Mindre tätort i Sverige 369 03. Stad eller större tätort i Sverige 229 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 78 05. Annat land i Norden 70 06. Annat land i Europa 37 07. Land utanför Europa 10 88. Vet ej/vill ej svara 266 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 411 BOSTADSTYP 68 Loc 750 width 1 MD=6 or GE 9 68A UP:s nuvarande bostad FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 296 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 925 2. Villa eller radhus i småhusområde 247 3. Lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 625 4. Lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 2 8. Vet inte, vill ej svara 266 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 412 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 68 Loc 751 width 1 MD=6 or GE 9 68B Hyr eller äger Du eller någon annan i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 729 1. Hyr bostaden 1362 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 4 8. Vill ej svara 266 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 413 SPRÅK I HUSHÅLLET 69 Loc 752 width 1 MD=6 or GE 9 69 Vilket språk talas vanligtvis i Ditt hushåll? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2028 1. Svenska 67 2. Annat språk (ange vilket) 266 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 414 ANT PERS I HUSHÅLLET 70 Loc 753 width 2 MD=96 or GE 99 70A Hur många personer ingår i Ditt hushåll, räknat med Dig själv? (TILL PERSONER I HUSHÅLLET RÄKNAS INTE INNEBOENDE ELLER ANSTÄLLDA) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 495 01. En person 770 02. Två personer 314 03. Tre personer 361 04. Fyra personer 117 05. Fem personer 24 06. Sex personer 9 07. Sju personer 2 08. Åtta personer 1 12. Tolv personer 2 88. Vill ej svara 266 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 415 HEMMAVARANDE BARN 70 Loc 755 width 1 MD=0 or GE 6 70B Finns det några barn under 18 år som ingår i Ditt hushåll? (STÄLLS TILL UP SOM ANGETT ATT HUSHÅLLET INNEHÅLLER 2 ELLER FLERA PERSONER. OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 682 1. Ja 917 5. Nej 495 0. Frågan ej tillämplig 267 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 416 BARN 1: KÖN 70 Loc 756 width 1 MD=0 or GE 6 70B(1.1) Kön 1:a barn <Se F.70B för fullständig frågetext> 340 1. Pojke 327 2. Flicka 1412 0. Frågan ej tillämplig 282 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 417 BARN 1: ÅLDER 70 Loc 757 width 2 MD= 0 or GE 96 70B(1,2) <Hemmavarande barn> Ålder 1:a barn <Se F.70B för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 1412 00. Frågan ej tillämplig 279 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 39 20 27 34 33 32 29 46 32 35 37 Kod: 12 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 40 40 47 55 60 64 1412 279 540
VAR 418 BARN 2: KÖN 70 Loc 759 width 1 MD=0 or GE 6 70B(2.1) <Hemmavarande barn> Kön 2:a barn <Se F.70B för fullständig frågetext> 226 1. Pojke 170 2. Flicka 1686 0. Frågan ej tillämplig 279 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 419 BARN 2: ÅLDER 70 Loc 760 width 2 MD= 0 or GE 96 70B(2.2) <Hemmavarande barn> Ålder 2:a barn <Se F.70B för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 1686 00. Frågan ej tillämplig 279 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 43 39 14 24 24 38 30 27 33 32 20 Kod: 12 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 19 27 16 5 4 1 1686 279 540
VAR 420 BARN 3: KÖN 70 Loc 762 width 1 MD=0 or GE 6 70B(3.1) <Hemmavarande barn> Kön 3:e barn <Se F.70B för fullständig frågetext> 63 1. Pojke 49 2. Flicka 1970 0. Frågan ej tillämplig 279 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 421 BARN 3: ÅLDER 70 Loc 763 width 2 MD= 0 or GE 96 70B(3.2) <Hemmavarande barn> Ålder 3:e barn <Se F.70B för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 1970 00. Frågan ej tillämplig 278 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 15 8 7 11 8 16 14 5 9 7 5 Kod: 12 13 14 0 96 99 Frek: 4 3 1 1970 278 540
VAR 422 UP:S BOSTADSORT Loc 765 width 1 MD=6 or GE 9 Var bor UP? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 342 1. Ren landsbygd 506 2. Mindre tätort 1241 3. Stad eller större tätort 6 8. Vägrar svara 266 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 423 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 94 Loc 766 width 1 MD=6 or GE 9 Önskar få "REDOGÖRELSE 94" 528 1. Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 94" 1566 5. Ej markerat 267 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 424 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 98 Loc 767 width 1 MD=6 or GE 9 Önskar få "REDOGÖRELSE 98" 1271 1. Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 98" 823 5. Ej markerat 267 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 425 BESVARAT ENKÄTEN Loc 768 width 1 MD=0 Besvarat enkäten - Postenkäten skickades ut till de personer som intervjuades före valet. 843 1. Ja 34 5. Nej 2024 0. Ej tillämplig
VAR 426 PERSONRÖST RD-VAL 1998 1 Loc 769 width 1 MD=0 or GE 9 VI HADE JU TRE VAL SAMTIDIGT I ÅR, alltså riksdagsval, kommunfullmäktigval och landstingsval. (Utom på Gotland, där man inte hade landstingsval.) Våra frågor gäller hur Du röstade i de olika valen. Vi vill också fråga när Du bestämde Dig för hur Du skulle rösta om Du hade möjlighet att se den avslutande partiledardebatten, och vad Du tyckte om valrörelsen. E:1B (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) I årets val var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet? 218 1. Ja 613 5. Nej 12 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 427 PERSORÖST KOM-VAL 1998 2 Loc 770 width 1 MD=0 or GE 9 E:2B Utnyttjade Du möjligheten att personrösta i kommunfullmäktigevalet? 278 1. Ja 549 5. Nej 16 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 428 PERSORÖST LST-VAL 1998 3 Loc 771 width 1 MD=0 or GE 9 E:3B Utnyttjade Du möjligheten att personrösta i landstingsvalet? 211 1. Ja 602 5. Nej 30 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 429 NYA PERSONVALSYSTEMET E5 Loc 772 width 1 MD=0 or GE 8 E:5 Vad tycker Du om det nya systemet för personval som användes i årets val? 93 1. Mycket bra 236 2. Ganska bra 382 3. Varken bra eller dåligt 68 4. Ganska dåligt 53 5. Mycket dåligt 10 6. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 1 8. Uppgift saknas 34 9. Bortfall
VAR 430 INTRESSE FÖR POLITIK E7 Loc 773 width 1 MD=0 or GE 9 E:7 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 103 1. Mycket intresserad 409 2. Ganska intresserad 279 3. Inte särskilt intresserad 49 4. Inte alls intresserad 3 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 431 FÖRTROENDE POLITIKER E8 Loc 774 width 1 MD=0 or GE 9 E:8 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 18 1. Mycket stort förtroende 276 2. Ganska stort förtroende 413 3. Ganska litet förtroende 125 4. Mycket litet förtroende 11 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 432 EJ TILLGÅNG INTERNET E9 Loc 775 width 1 MD=0 or GE 9 E:9 Har Du under 1998 besökt någon eller några av följande hemsidor på Internet för att få information om politik eller vad de politiska partierna står för? Har ej tillgång till Internet 487 1. Markerat 356 5. Ej markerat 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 433 MORGONTIDN HEMSIDA E9 Loc 776 width 1 MD=0 or GE 9 E:9A Har besökt någon morgontidnings hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 55 1. Ja, flera gånger 64 3. Ja, någon gång 204 5. Nej, aldrig 33 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 434 KVÄLLSTIDN HEMSIDA E9 Loc 777 width 1 MD=0 or GE 9 E:9B Har besökt någon kvällstidnings hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 66 1. Ja, flera gånger 68 3. Ja, någon gång 196 5. Nej, aldrig 26 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 435 TV-KANALS HEMSIDA E9 Loc 778 width 1 MD=0 or GE 9 E:9C Har besökt någon TV-kanals hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 31 1. Ja, flera gånger 54 3. Ja, någon gång 235 5. Nej, aldrig 36 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 436 VÄNSTERPARTIET HEMSIDA 9 Loc 779 width 1 MD=0 or GE 9 E:9D Har besökt vänsterpartiets hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 2 1. Ja, flera gånger 19 3. Ja, någon gång 289 5. Nej, aldrig 46 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 437 SOCIALDEMS HEMSIDA E9 Loc 780 width 1 MD=0 or GE 9 E:9E Har besökt socialdemokraternas hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 6 1. Ja, flera gånger 33 3. Ja, någon gång 277 5. Nej, aldrig 40 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 438 CENTERPARTIETS HEMSIDA 9 Loc 781 width 1 MD=0 or GE 9 E:9F Har besökt centerpartiets hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 3 1. Ja, flera gånger 18 3. Ja, någon gång 290 5. Nej, aldrig 45 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 439 FOLKPARTIETS HEMSIDA E9 Loc 782 width 1 MD=0 or GE 9 E:9G Har besökt folkpartiets hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 7 1. Ja, flera gånger 19 3. Ja, någon gång 289 5. Nej, aldrig 41 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 440 MODERATERNAS HEMSIDA E9 Loc 783 width 1 MD=0 or GE 9 E:9H Har besökt moderaternas hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 11 1. Ja, flera gånger 35 3. Ja, någon gång 267 5. Nej, aldrig 43 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 441 KRISTDEMS HEMSIDA E9 Loc 784 width 1 MD=0 or GE 9 E:9I Har besökt kristdemokraternas hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 7 1. Ja, flera gånger 11 3. Ja, någon gång 294 5. Nej, aldrig 44 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 442 MILJÖPARTIETS HEMSIDA E9 Loc 785 width 1 MD=0 or GE 9 E:9J Har besökt miljöpartiets hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 2 1. Ja, flera gånger 17 3. Ja, någon gång 291 5. Nej, aldrig 46 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 443 RIKSDAGSKAND HEMSIDA E9 Loc 786 width 1 MD=0 or GE 9 E:9K Har besökt en eller flera riksdagskandidaters hemsida <Se F.E:9 för fullständig frågetext> 4 1. Ja, flera gånger 14 3. Ja, någon gång 293 5. Nej, aldrig 45 8. Vet inte/vill ej svara 2511 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 444 VALRÖRELSE: INTRESS E10 Loc 787 width 1 MD=0 or GE 9 E:10 Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? Kryssa för de beteckningar som bäst stämmer överens med Din uppfattning. Fler än en beteckning kan anges E:10(1) Intressant och spännande 72 1. Markerat 771 5. Ej markerat 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 445 VALRÖRELSE: KÄBBEL E10 Loc 788 width 1 MD=0 or GE 9 E:10(2) <Årets valrörelsen> För mycket partikäbbel <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 519 1. Markerat 324 5. Ej markerat 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 446 VALRÖRELSE: AGGRESSIV 10 Loc 789 width 1 MD=0 or GE 9 E:10(3) <Årets valrörelsen> Alltför konfliktfylld och aggressiv <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 739 5. Ej markerat 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 447 VALRÖRELSE: P-SKILLN E10 Loc 790 width 1 MD=0 or GE 9 E:10(4) <Årets valrörelse> Klara skillnader mellan partierna <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 744 5. Ej markerat 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 448 VALRÖRELSE: PARTILED E10 Loc 791 width 1 MD=0 or GE 9 E:10(5) <Årets valrörelse> Alltför koncentrerad på partiledarna <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 334 1. Markerat 509 5. Ej markerat 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 449 VALRÖRELSE: SAKLIG E10 Loc 792 width 1 MD=0 or GE 9 E:10(6) <Årets valrörelse> Saklig och informativ <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 819 5. Ej markerat 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 450 VALRÖRELSE: SVÅRBEGR E10 Loc 793 width 1 MD=0 or GE 9 E:10(7) <Årets valrörelse> Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV <Se F.E:10 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 699 5. Ej markerat 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 451 INSTÄLLN: VÄNSTERP E11 Loc 794 width 1 MD=0 or GE 9 E:11 Har Din inställning till partierna förändrats under årets valrörelse? För vart och ett av partierna, har Din inställning blivit: E:11(1) Vänsterpartiet 66 1. Mycket mer positiv 258 2. Något mer positiv 318 3. Varken mer positiv eller mer negativ 83 4. Något mer negativ 81 5. Mycket mer negativ 37 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 452 INSTÄLLN: SOCIALDEM E11 Loc 795 width 1 MD=0 or GE 9 E:11(2) <Förändrad inställning under valrörelsen> Socialdemokraterna <Se F.E:11 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket mer positiv 94 2. Något mer positiv 380 3. Varken mer positiv eller mer negativ 211 4. Något mer negativ 105 5. Mycket mer negativ 28 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 453 INSTÄLLN: CENTERN E11 Loc 796 width 1 MD=0 or GE 9 E:11(3) <Förändrad inställning under valrörelsen> Centerpartiet <Se F.E:11 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket mer positiv 84 2. Något mer positiv 467 3. Varken mer positiv eller mer negativ 168 4. Något mer negativ 72 5. Mycket mer negativ 45 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 454 INSTÄLLN: FOLKPARTIET 11 Loc 797 width 1 MD=0 or GE 9 E:11(4) <Förändrad inställning under valrörelsen> Folkpartiet <Se F.E:11 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket mer positiv 71 2. Något mer positiv 445 3. Varken mer positiv eller mer negativ 168 4. Något mer negativ 97 5. Mycket mer negativ 49 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 455 INSTÄLLN: MODERATERNA 11 Loc 798 width 1 MD=0 or GE 9 E:11(5) <Förändrad inställning under valrörelsen> Moderata samlingspartiet <Se F.E:11 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket mer positiv 121 2. Något mer positiv 416 3. Varken mer positiv eller mer negativ 121 4. Något mer negativ 91 5. Mycket mer negativ 48 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 456 INSTÄLLN: KRISTDEM E11 Loc 799 width 1 MD=0 or GE 9 E:11(6) <Förändrad inställning under valrörelsen> Kristdemokraterna <Se F.E:11 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket mer positiv 257 2. Något mer positiv 321 3. Varken mer positiv eller mer negativ 72 4. Något mer negativ 61 5. Mycket mer negativ 43 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 457 INSTÄLLN: MILJÖPARTI E11 Loc 800 width 1 MD=0 or GE 9 E:11(7) <Förändrad inställning under valrörelsen> Miljöpartiet - de gröna <Se F.E:11 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket mer positiv 130 2. Något mer positiv 422 3. Varken mer positiv eller mer negativ 116 4. Något mer negativ 107 5. Mycket mer negativ 44 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 458 MINSKA OFF SEKT E12 Loc 801 width 1 MD=0 or GE 9 E:12 Här finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? E:12(1) Minska den offentliga sektorn 71 1. Mycket bra förslag 131 2. Ganska bra förslag 190 3. Varken bra eller dåligt förslag 217 4. Ganska dåligt förslag 200 5. Mycket dåligt förslag 34 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 459 SÄNKA SKATTERNA E12 Loc 802 width 1 MD=0 or GE 9 E:12(2) Sänka skatterna <Se F.E:12 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket bra förslag 246 2. Ganska bra förslag 156 3. Varken bra eller dåligt förslag 129 4. Ganska dåligt förslag 56 5. Mycket dåligt förslag 24 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 460 SVERIGE MEDLEM EMU E12 Loc 803 width 1 MD=0 or GE 9 E:12(3) Sverige bör bli medlem i EMU <Se F.E:12 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket bra förslag 126 2. Ganska bra förslag 213 3. Varken bra eller dåligt förslag 116 4. Ganska dåligt förslag 192 5. Mycket dåligt förslag 33 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 461 FÄRRE FLYKTINGAR E12 Loc 804 width 1 MD=0 or GE 9 E:12(4) Ta emot färre flyktingar <Se F.E:12 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket bra förslag 178 2. Ganska bra förslag 240 3. Varken bra eller dåligt förslag 145 4. Ganska dåligt förslag 98 5. Mycket dåligt förslag 19 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 462 AVVECKLA KÄRNKRAFTEN E12 Loc 805 width 1 MD=0 or GE 9 E:12(5) Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften <Se F.E:12 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket bra förslag 198 2. Ganska bra förslag 165 3. Varken bra eller dåligt förslag 167 4. Ganska dåligt förslag 108 5. Mycket dåligt förslag 24 8. Vet inte/vill ej svara 2024 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Bortfall
VAR 463 ÅLDER 3 GRUPPER Loc 806 width 1 Åldersindelning - tre kategorier 650 1. 18-30 år 1597 2. 31-60 år 654 3. 61-80 år
VAR 464 ÅLDER 7 GRUPPER Loc 807 width 1 Åldersindelning - sju kategorier 165 1. 18-21 år (förstagångsväljare) 485 2. 21-30 år 579 3. 31-40 år 519 4. 41-50 år 499 5. 51-60 år 348 6. 61-70 år 306 7. 71-80 år
VAR 465 BOSTADSORT Loc 808 width 1 MD=6 or GE 9 Bostadsort 4-ställig. Variabeln bygger på intervjuarnas klassificering i V422 (1-3) och registerdata från SCB (4). 342 1. Ren landsbygd 506 2. Mindre tätort 935 3. Stad eller större tätort 306 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 6 8. Vet inte/vill ej svara 266 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 466 YRKESSEKTOR Loc 809 width 1 MD=0 or GE 9 Yrkessektor 82 1. Jordbruk 565 2. Produktion: Tillverkning etc. 517 3. Cirkulation: Handel, samfärd etc. 430 4. Reproduktion: Vård, utbildning, kultur etc. 277 5. Förvaltning 194 6. Studerande 6 8. Vet inte/vill ej svara 266 0. Uppgift saknas 564 9. Bortfall
VAR 467 YRKESGRUPPSTILLHÖRIGHET Loc 810 width 1 MD=0 or GE 9 Yrkesgruppstillhörighet 314 1. Industriarbetare 416 2. Övrig arbetare 187 3. Lägre tjänstemän 455 4. Tjänstemän i mellanställning 328 5. Högre tjänstemän och storföretagare 125 6. Småföretagare 46 7. Jordbrukare 194 8. Studerande 259 0. Uppgift saknas 577 9. Bortfall
VAR 468 KUNSKINDEX 1: ANTAL RÄTT Loc 811 width 1 MD=8 or GE 9 Kunskapsindex 1: Antal rätt på frågorna 28A-G 305 0. Inget rätt 322 1. Ett rätt 267 2. Två rätt 210 3. Tre rätt 168 4. Fyra rätt 166 5. Fem rätt 178 6. Sex rätt 199 7. Sju rätt 546 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 469 KUNSKINDEX 2: ANTAL RÄTT Loc 812 width 1 MD=8 or GE 9 Kunskapsindex 2: Antal rätt på frågorna 29A-G 12 0. Inget rätt 21 1. Ett rätt 41 2. Två rätt 103 3. Tre rätt 243 4. Fyra rätt 390 5. Fem rätt 582 6. Sex rätt 426 7. Sju rätt 543 8. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 470 KUNSKINDEX 1+2: ANT RÄTT Loc 813 width 2 MD=96 or GE 99 Kunskapsindex 1+2: Antal rätt på frågorna 28A-G och 29A-G 8 00. Inget rätt 11 01. Ett rätt 27 02. Två rätt 49 03. Tre rätt 91 04. Fyra rätt 142 05. Fem rätt 221 06. Sex rätt 219 07. Sju rätt 179 08. Åtta rätt 189 09. Nio rätt 159 10. Tio rätt 172 11. Elva rätt 124 12. Tolv rätt 141 13. Tretton rätt 83 14. Fjorton rätt 546 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 471 KUNSKAPSINDEX 5 GRUPPER Loc 815 width 1 MD=6 or GE 9 Kunskapsindex 5-ställigt - Indexet bygger på samtliga 14 kunskapsfrågor. Har UP svarat "vet inte/vill ej svara" på samtliga 14 frågor lämnas de utanför indexet. Det räcker således att ha besvarat en av de 14 frågorna, rätt eller fel, för att ingå i indexet. 186 1. Mycket låg kunskap (0-4 rätt) 363 2. Ganska låg kunskap (5-6 rätt) 587 3. Varken låg eller hög kunskap (7-9 rätt) 455 4. Ganska hög kunskap (10-12 rätt) 224 5. Mycket hög kunskap (13-14 rätt) 546 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 472 OFF/PRIV ANSTÄLLNING Loc 816 width 1 MD=0 or GE 6 Offentlig/privat anställning. Bygger på fråga 56H (V381). 790 1. Offentlig 1176 2. Privat 14 5. Vet inte/vill ej svara 116 0. Ej tillämplig 265 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 473 PIPA-PARTIIDENT RIKTNING Loc 817 width 2 MD=96 or GE 99 PIPA Partiidentifikationens riktning - sammanfattning. Bygger på frågorna 23A-D (V186-V189). 180 01. Vänsterpartiet 699 02. Socialdemokraterna 92 03. Centerpartiet 103 04. Folkpartiet 445 05. Moderaterna 142 06. Kristdemokraterna 85 07. Miljöpartiet - de gröna 12 09. Övriga partier 293 55. Inget parti 51 88. Vet inte/vill ej svara 259 96. Uppgift saknas 540 99. Bortfall
VAR 474 PISA-PARTIIDENT STYRKA Loc 819 width 1 MD=6 or GE 9 PISA Partiidentifikationens styrka - sammanfattning. Bygger på frågorna 23A-D (V186-V189). 406 1. Stark partiidentifikation 487 2. Svag partiidentifikation 880 3. Enbart partipreferens 329 4. Ingen partipreferens 259 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 475 UTBILDNING 3 GRUPPER Loc 820 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning - tre kategorier. Bygger på fråga 57B (V384). 671 1. Låg utbildning (V377 1-3) 839 2. Varken låg eller hög utbildning (V377 4-7) 579 3. Hög utbildning (V377 8-9) 7 8. Vet inte/vill ej svara 265 6. Uppgift saknas 540 9. Bortfall
VAR 476 RÖSTN RD-VALET 1998 SMFN Loc 821 width 2 MD=99 Röstning i riksdagsvalet 1998 - sammanfattning. Bygger på intervjufråga 30B/E:1A (V229) korrigerade med uppgifter om valdeltagande från röstlängden (V493). 226 01. Vänsterpartiet 742 02. Socialdemokraterna 101 03. Centerpartiet 99 04. Folkpartiet 458 05. Moderata samlingspartiet 218 06. Kd-Kristdemokraterna 87 07. Miljöpartiet - de gröna 44 09. Övriga partier 49 10. Röstade blankt 52 18. Röstade men uppgift saknas om parti 285 84. Röstade inte 540 99. Bortfall
VAR 477 RÖSTN KOMVALET 1998 SMFN Loc 823 width 2 MD=99 Röstning i kommunfullmäktigevalet 1998 - sammanfattning. Bygger på intervjufråga 30C/E:2A (V230) korrigerade med uppgifter om valdeltagande från röstlängden (V495). 169 01. Vänsterpartiet 688 02. Socialdemokraterna 170 03. Centerpartiet 124 04. Folkpartiet 419 05. Moderata samlingspartiet 138 06. Kd-Kristdemokraterna 102 07. Miljöpartiet - de gröna 85 09. Övriga partier 55 10. Röstade blankt 104 18. Röstade men uppgift saknas om parti 307 84. Röstade inte 540 99. Bortfall
VAR 478 RÖSTN LSTVALET 1998 SMFN Loc 825 width 2 MD= 0 or GE 99 Röstning i landstingsvalet 1998 - sammanfattning. Bygger på intervjufråga 30D/E:3A (V231) korrigerade med uppgifter om valdeltagande från röstlängden (V494). 175 01. Vänsterpartiet 674 02. Socialdemokraterna 128 03. Centerpartiet 115 04. Folkpartiet 412 05. Moderata samlingspartiet 174 06. Kd-Kristdemokraterna 86 07. Miljöpartiet - de gröna 57 09. Övriga partier 72 10. Röstade blankt 127 18. Röstade men uppgift saknas om parti 320 84. Röstade inte 21 00. Frågan ej tillämplig 540 99. Bortfall
VAR 479 TID RÖSTBESLUT KONTR Loc 827 width 1 MD=6 or GE 8 Tidpunkt för röstningsbeslut - kontrollerad 658 1. Under sista veckan före valet 391 2. Tidigare under hösten och sommaren 780 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 12 4. Röstade men uppgift saknas om tidpunkt för beslut 227 5. Röstade inte 259 6. Uppgift saknas 34 8. Bortfall i enkäten 540 9. Bortfall
VAR 480 POSTRÖSTNING 1998 Loc 828 width 1 Poströstning 1998 662 1. Poströstade 2239 5. Poströstade inte
VAR 481 RÖSTN 1994 MINNESD KONTR Loc 829 width 2 MD=96 or GE 99 Röstning 1994 - kontrollerad minnesdata. Bygger på fråga 36A-B (V264-V265) och uppgifter från röstlängden. 124 01. Vänsterpartiet 820 02. Socialdemokraterna 126 03. Centerpartiet 129 04. Folkpartiet 432 05. Moderata samlingspartiet 86 06. Kristdemokraterna 75 07. Miljöpartiet - de gröna 30 09. Övriga partier 12 10. Röstade blankt 166 18. Röstade men uppgift saknas om parti 386 55. Röstade ej 1994 1 96. Uppgift saknas 514 99. Bortfall
VAR 482 INKOMST Loc 831 width 5 Inkomst i 1000-tal 1997 98 00000. Ingen inkomst 00001. 1 000 kronor . . 01564. 1 564 000 kronor 1 23957. 23 957 000 kronor Valid-n=2901 Min=0 Max=23957 Mean=173.4 St.Dev=457.8
VAR 483 INKOMST 5-STÄLLIG 1991 Loc 836 width 1 Inkomst 5-ställig, 1991 års indelning Inkomstvariabelns indelningsintervaller är identiska med 1991 års valundersökning. Data från 1998 års valundersökning. 475 1. 0 - 59 999 kronor 386 2. 60 000 - 109 999 kronor 622 3. 110 000 - 159 999 kronor 666 4. 160 000 - 209 999 kronor 752 5. 210 000 kronor -
VAR 484 INKOMST 5-STÄLLIG 1994 Loc 837 width 1 Inkomst 5-ställig, 1994 års indelning Inkomstvariabelns indelningsintervaller är identiska med 1994 års valundersökning. Data från 1998 års valundersökning 412 1. 0 - 49 999 kronor 449 2. 50 000 - 109 999 kronor 704 3. 110 000 - 165 999 kronor 677 4. 166 000 - 219 999 kronor 659 5. 220 000 kronor -
VAR 485 INKOMST 5-STÄLLIG 1998 Loc 838 width 1 Inkomst 5-ställig, 1998 års indelning Inkomstvariabelns indelningsintervaller är nya för 1998 års valundersökning. 412 1. 0 - 49 999 kronor 620 2. 50 000 - 124 999 kronor 872 3. 125 000 - 189 999 kronor 571 4. 190 000 - 249 999 kronor 426 5. 250 000 kronor -
VAR 486 CIVILSTÅND Loc 839 width 1 Civilstånd 1092 1. Ogift 690 2. Gift man 15 3. Gift kvinna, ej sammanboende med make 317 4. Frånskild 148 5. Änka/änkling 604 7. Gift kvinna, sammanboende med make 34 8. Barn under 18 år 1 9. Fosterbarn
VAR 487 ÅR SVENSK MEDBORGARE Loc 840 width 2 MD= 0 År för svenskt medborgarskap 66. 1966 . . 98. 1998 2672 00. Frågan ej tillämplig Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 1 1 6 8 5 1 6 6 6 10 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 9 12 10 13 6 7 4 10 8 6 9 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 1 9 7 11 11 12 7 14 6 2 4 Kod: 0 Frek: 2672
VAR 488 SENASTE INVANDRINGSÅR Loc 842 width 2 MD= 0 Senaste invandringsår 68. 1968 . . 94. 1994 2828 00. Frågan ej tillämplig Kod: 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 Frek: 4 4 2 6 3 1 1 2 4 2 3 Kod: 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 Frek: 3 1 3 5 2 8 2 4 5 3 3 Kod: 92 94 0 Frek: 1 1 2828
VAR 489 MANTALSÅR Loc 844 width 2 Mantalsår 67. 1967 . . 99. 1999 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 24 6 12 3 44 12 23 34 21 61 35 37 60 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 74 44 44 75 66 89 73 59 71 126 82 108 148 Kod: 93 94 95 96 97 98 99 Frek: 134 135 202 223 245 368 163
VAR 490 LÄN Loc 846 width 2 Län 550 01. Stockholms län 101 03. Uppsala län 88 04. Södermanlands län 131 05. Östergötlands län 121 06. Jönköpings län 57 07. Kronobergs län 71 08. Kalmar län 24 09. Gotlands län 44 10. Blekinge län 372 12. Skåne län 80 13. Hallands län 496 14. Västra Götalands län 95 17. Värmlands län 89 18. Örebro län 73 19. Västmanlands län 104 20. Kopparbergs län 92 21. Gävleborgs län 97 22. Västernorrlands län 48 23. Jämtlands län 83 24. Västerbottens län 85 25. Norrbottens län
VAR 491 RIKSDAGSVALKRETS Loc 848 width 2 Riksdagsvalkrets 241 01. Stockholms kommuns 309 02. Stockholms läns 101 03. Uppsala läns 88 04. Södermanlands läns 131 05. Östergötlands läns 121 06. Jönköpings läns 57 07. Kronobergs läns 71 08. Kalmar läns 24 09. Gotlands läns 44 10. Blekinge läns 82 11. Malmö kommuns 82 12. Skåne läns västra 107 13. Skåne läns södra 101 14. Skåne läns norra och östra 80 15. Hallands läns 151 16. Göteborgs kommuns 103 17. Västra Götalands läns västra 90 18. Västra Götalands läns norra 57 19. Västra Götalands läns södra 95 20. Västra Götalands läns östra 95 21. Värmlands läns 89 22. Örebro läns 73 23. Västmanlands läns 104 24. Dalarna läns 92 25. Gävleborgs läns 97 26. Västernorrlands läns 48 27. Jämtlands läns 83 28. Västerbottens läns 85 29. Norrbottens läns
VAR 492 VALDELT I VALKRETSEN Loc 850 width 2 Valdeltagande i valkretsen 82 77. 77 procent 151 78. 78 procent 299 79. 79 procent 561 80. 80 procent 626 81. 81 procent 954 82. 82 procent 228 83. 83 procent
VAR 493 RÖSTAT FOLKOMRÖSTNING EU Loc 852 width 1 MD=9 Röstat i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU Anm. Endast delurval P94 Se variabel 5 1233 1. Röstade i folkomröstningen 147 5. Röstade inte i folkomröstningen 1521 9. Uppgift saknas
VAR 494 RÖSTAT RIKSDAGSVAL 1998 Loc 853 width 1 Röstat i riksdagsvalet 1998 2454 1. Röstade i riksdagsvalet 1998 447 5. Röstade inte i riksdagsvalet 1998
VAR 495 RÖSTAT LANDSTINGSVAL -98 Loc 854 width 1 Röstat i landstingsvalet 1998 2382 1. Röstade i landstingsvalet 1998 519 5. Röstade inte i landstingsvalet 1998
VAR 496 RÖSTAT KOMMUNALVAL 1998 Loc 855 width 1 Röstat kommunalfullmäktigevalet 1998 2420 1. Röstade i kommunfullmäktigevalet 1998 481 5. Röstade inte i kommunfullmäktigevalet 1998
VAR 497 VF1: SKATTER Loc 856 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Skatter (Kodkategori 1-13 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 279 1. Nämnt sakområde 1535 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Bortfall
VAR 498 VF2: EKONOMI Loc 857 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Ekonomi (Kodkategori 20-26, 28, 250-251 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 222 1. Nämnt sakområde 1592 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 499 VF3: IDEOLOGI Loc 858 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Vänster/höger-ideologi (Kodkategori 30-31, 270-272, 330-342, 344, 346-347 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 55 1. Nämnt sakområde 1759 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 500 VF4: SOCIALPOL, SJUKVÅRD Loc 859 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Socialpolitik och sjukvård (Kodkategori 30-31, 40-42, 44, 47, 70-78, 247 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 459 1. Nämnt sakområde 1355 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 501 VF5: PENSIONSFRÅGOR Loc 860 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Pensioner och äldrevård (Kodkategori 50-52, 60, 63, 68-69 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 275 1. Nämnt sakområde 1539 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 502 VF6: MORAL-DROGER-REL Loc 861 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Moral - alkohol/narkotika - religion (Kodkategori 80, 190-194 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 28 1. Nämnt sakområde 1786 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 503 VF7: FAMILJEPOLITIK Loc 862 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Familjepolitik (Kodkategori 85-87, 89, 91-92, 95-96 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 240 1. Nämnt sakområde 1574 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 504 VF8: UTBILDNING Loc 863 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Utbildning, skola, forskning (Kodkategori 100-108 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 323 1. Nämnt sakområde 1491 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 505 VF9: BOSTÄDER Loc 864 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Bostäder (Kodkategori 120-126 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 5 1. Nämnt sakområde 1809 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 506 VF10: JORDBRUK M M Loc 865 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Jordbruk/Decentralisering (Kodkategori 130-131, 140, 143-144 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 17 1. Nämnt sakområde 1797 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 507 VF11: MILJÖ Loc 866 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Miljö (Kodkategori 160-169, 172 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 191 1. Nämnt sakområde 1623 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 508 VF12: INTERNATIONELLT Loc 867 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Internationella frågor, utrikes- och säkerhetspolitik (Kodkategori 1-13 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 26 1. Nämnt sakområde 1788 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 509 VF13: SYSSELSÄTTNING Loc 868 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Sysselsättning (Kodkategori 240-242 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 553 1. Nämnt sakområde 1261 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 510 VF14: ENERGI, KÄRNKRAFT Loc 869 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Energi och kärnkraft (Kodkategori 260-261, 264 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 53 1. Nämnt sakområde 1761 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 511 VF15: LÖNTAGARFONDER Loc 870 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Löntagarfonder (Kodkategori 290 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 0 1. Nämnt sakområde 1814 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 512 VF16: OFFENTLIG SEKTOR Loc 871 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Offentlig sektor/systemskifte (Kodkategori 30-31, 35 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 10 1. Nämnt sakområde 1804 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 513 VF17: POLITISKA AFFÄRER Loc 872 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Politiska affärer/rättssamhälle (Kodkategori 300-302 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 3 1. Nämnt sakområde 1811 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 514 VF18: EU, EMU-FRÅGAN Loc 873 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: EU-frågan, EMU-frågan (Kodkategori 227-229 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 98 1. Nämnt sakområde 1716 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 515 VF19: INVANDRING Loc 874 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Invandring- och flyktingfrågor (Kodkategori 310-312 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 56 1. Nämnt sakområde 1758 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 516 VF20: LAG OCH ORDNING Loc 875 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Lag och ordning (Kodkategori 180-184 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 29 1. Nämnt sakområde 1785 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 517 VF21: KULTUR OCH FRITID Loc 876 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Kultur och fritid (Kodkategori 110, 112, 115 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 18 1. Nämnt sakområde 1796 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 518 VF22: BYRÅKRATI Loc 877 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Byråkrati/"pampvälde" (Kodkategori 150-151, 153-154 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 2 1. Nämnt sakområde 1812 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 519 VF23: KOMMUNIKATIONER Loc 878 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Kommunikationer (Kodkategori 170-171, 173-176 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 7 1. Nämnt sakområde 1807 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 520 VF24: MASSMEDIER Loc 879 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Massmedier (Kodkategori 200-202, 204 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 3 1. Nämnt sakområde 1811 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 521 VF25: ARBETSLIV/SEMESTER Loc 880 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Arbetsliv och semester (Kodkategori 244-246 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 10 1. Nämnt sakområde 1804 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 522 VF26: NÄRINGSPOLITIK Loc 881 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Näringspolitik (Kodkategori 250-251 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 30 1. Nämnt sakområde 1784 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 523 VF27: FÖRETAGSDEMOKRATI Loc 882 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Arbetsplatsdemokrati/mbl (Kodkategori 280-281 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 6 1. Nämnt sakområde 1808 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig
VAR 524 VF28: JÄMSTÄLLDHET Loc 883 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Jämställdhet mellan kvinnor och män (Kodkategori 295-298 i V26-V30) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 26-30 27 1. Nämnt sakområde 1787 5. Ej nämnt sakområde 285 0. Röstade inte i riksdagsvalet 443 6. Uppgift saknas 359 9. Frågan ej tillämplig