ÅSIKTER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORN
             OCH SKATTERNA 2002
                SSD 0779

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
               Jonas Edlund
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ÅSIKTER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH SKATTERNA
  2002 samlades ursprungligen in av Stefan Svallfors och Jonas
  Edlund, sociologiska institutionen, Umeå universitet. Varken
  SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 2002
  om svenskarnas attityder till den offentliga sektorn och
  skatterna. Huvudansvariga forskare för undersökningen var
  Stefan Svallfors och Jonas Edlund, Sociologiska institutionen,
  Umeå universitet.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2 000 personer i åldern 18-79 år.
  Nettourvalet (avlidna och emigrerade fråndragna från
  bruttourvalet) blev 1 912 personer.

  Datainsamlingen genomfördes som en postenkät med fyra
  påminnelser. De två första påminnelserna via brev, den tredje
  per telefon och den fjärde via brev. Datainsamlingen
  påbörjades i mars 2002 och avslutades i maj samma år.

  Bruttourval              2 000

  Nettourval              1 912

  Inkomna svar             1 088

  Bortfall                824
  - vill ej medverka           218
  - ej kontakt              488
  - andra icke-svarande          118

  
               PUBLIKATIONER

  Olsson, E., Edlund, J. & Svallfors, S. (2002): 'Åsikter om den
  offentliga sektorn och skatterna 2002. Kodbok för maskinläsbar
  datafil'. Umeå: Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 83  (2)SKATTETRYCKET   15 (3)LOC 105 WIDTH 1
                     (4)MD=9

   (5) 15 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt
       land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i
       Sverige? Är den ...

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      362 1.  Alldeles för hög
      417 2.  Något för hög
      198 3.  Lagom hög
      38 4.  Något för låg
       5 5.  Alldeles för låg
      48 8.  Vet inte

      20 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0779 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Ålder 7 Län 8 H-region 9 A-region 10 Skattepengar till sjuk- och hälsovård 11 Skattepengar till stöd till äldre 12 Skattepengar till stöd till barnfamiljer 13 Skattepengar till försvar 14 Skattepengar till bostadsbidrag 15 Skattepengar till socialbidrag 16 Skattepengar till forskning och högre utbildning 17 Skattepengar till den vanliga skolan 18 Skattepengar till miljövårdsinsatser 19 Skattepengar till sysselsättningspolitiska insatser 20 Skattepengar till statlig och kommunal administration 21 Finansiering: Utbildning 22 Finansiering: Sjukvård 23 Finansiering: Barnomsorg 24 Finansiering: Äldreomsorg 25 Bäst lämpad sköta utbildning 26 Bäst lämpad sköta sjukvård 27 Bäst lämpad sköta barnomsorg 28 Bäst lämpad sköta äldreomsorg 29 Bäst lämpad sköta socialvård 30 Ansvarsfördelning: Sjukförsäkringen 31 Ansvarsfördelning: Arbetslöshetsförsäkringen 32 Ansvarsfördelning: Pensionerna 33 Missbruk: Sjukvården 34 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 35 Missbruk: Socialbidrag 36 Missbruk: Bostadsbidrag 37 Missbruk: Sjukskrivning 38 Offentliga sektorn klarar barnomsorgen 39 Offentliga sektorn klarar skolutbildningen 40 Offentliga sektorn klarar arbetslösas levnadsstandard 41 Offentliga sektorn klarar sjukskrivnas levnadsstandard 42 Offentliga sektorn klarar sjukvården 43 Offentliga sektorn klarar ålderspensionärernas levnadsstandard 44 Offentliga sektorn klarar äldreomsorgen 45 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Inlagd på sjukhus 46 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Arbetslös minst en månad 47 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Sjukskriven minst en månad 48 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Fått socialbidrag 49 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Betalt till/från privat pensionsförsäkring 50 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Privat/avtalad sjuk- eller vårdförsäkring 51 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Inlagd på sjukhus 52 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Arbetslös minst en månad 53 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Sjukskriven minst en månad 54 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Fått socialbidrag 55 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Betalt till/från privat pensionsförsäkring 56 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Privat/avtalad sjuk- eller vårdförsäkring 57 Sannolikhet att bli arbetslös inom de närmaste åren 58 Sannolikhet att inte få den sjukvård man behöver 59 Sannolikhet att inte klara en månads sjukskrivning ekonomiskt 60 Sannolikhet att behöva avstå läkarbesök för att man inte har råd 61 Sannolikhet att behöva flytta på grund av för höga boendekostnader 62 Sannolikhet att få en statlig pension som inte ger en acceptabel levnadsstandard 63 Privat försäkring för att få högre ersättning vid sjukskrivning 64 Privat försäkring för att få högre ersättning vid arbetslöshet 65 Privat försäkring för att få högre pension 66 Privat försäkring för att komplettera den offentliga sjukvården 67 Privat försäkring för att komplettera den offentliga äldreomsorgen 68 Betala mer skatt om pengarna går till sjuk- och hälsovård 69 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till äldre 70 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till barnfamiljer 71 Betala mer skatt om pengarna går till socialbidrag 72 Betala mer skatt om pengarna går till den vanliga skolan 73 Betala mer skatt om pengarna går till sysselsättningspolitiska insatser 74 Skatter för folk med höga inkomster 75 Skatter för folk med medelinkomster 76 Skatter för folk med låga inkomster 77 Lämplig skatt för person som tjänar 13 000 78 Lämplig skatt för person som tjänar 26 000 79 Lämplig skatt för person som tjänar 52 000 80 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 81 För höga marginalskatter 82 Skattesystemet fördelar skattebördan rättvist 83 Skatternas allmänna nivå i Sverige 84 Inte uppge alla inkomster för att få lägre inkomstskatt 85 Arbetsmarknadsgrupp 86 Arbetstid 87 Socio-ekonomisk indelning 88 Yrke, SSYK-kod position 1 89 Yrke, SSYK-kod position 1-2 90 Yrke, SSYK-kod position 1-3 91 Yrke, SSYK-kod position 1-4 92 Företagare eller anställd 93 Antal anställda 94 Arbetsledande funktion 95 Offentlig eller privat tjänst 96 Facklig organisation 97 Utbildning 98 Böcker i hemmet under uppväxten 99 Månadsinkomst 100 Civilstånd 101 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 102 Partner: Socio-ekonomisk indelning 103 Partners yrke, SSYK-kod position 1 104 Partners yrke, SSYK-kod position 1-2 105 Partners yrke, SSYK-kod position 1-3 106 Partners yrke, SSYK-kod position 1-4 107 Partner: Företagare eller anställd 108 Partner: Antal anställda 109 Hushållets månadsinkomst 110 Hushållets storlek 111 Antal personer mellan 7 och 17 år i hushållet 112 Antal personer i hushållet under 7 år 113 Partisympati 114 Politiska diskussioner 115 Läser politik i dagstidningar 116 Förekomst av samhällsklasser i Sverige 117 Subjektiv klasstillhörighet 118 Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare 119 Ansluta Sverige till EMU 120 Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet 121 Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader

VAR 1 SSD STUDY NR 0779              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0779


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 2005
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna 2002
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 531 1. Man 557 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER Loc 14 width 2 Ålder 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 18 7 16 23 13 15 13 11 18 21 20 19 16 21 20 16 21 21 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 20 21 18 21 21 19 25 21 21 21 23 20 15 20 20 23 14 26 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 25 23 24 23 24 26 16 17 21 19 16 17 16 13 11 12 17 14 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 9 9 12 13 10 13 10
VAR 7 LÄN Loc 16 width 2 Län 213 01. Stockholms län 33 03. Uppsala län 31 04. Södermanlands län 51 05. Östergötlands län 49 06. Jönköpings län 25 07. Kronobergs län 29 08. Kalmar län 4 09. Gotlands län 18 10. Blekinge län 136 12. Skåne län 23 13. Hallands län 183 14. Västra Götalands län 48 17. Värmlands län 36 18. Örebro län 38 19. Västmanlands län 36 20. Dalarnas län 39 21. Gävleborgs län 27 22. Västernorrlands län 15 23. Jämtlands län 29 24. Västerbottens län 25 25. Norrbottens län
VAR 8 H-REGION Loc 18 width 1 Huvudregion (H-region) 206 1. Stockholm med förorter 383 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 234 4. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 49 5. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 53 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 91 8. Göteborg med förorter 72 9. Malmö med förorter
VAR 9 A-REGION Loc 19 width 2 A-region 206 01. Stockholm/Södertälje 7 02. Norrtälje 6 03. Enköping 25 04. Uppsala 7 05. Nyköping 8 06. Katrineholm 16 07. Eskilstuna 16 08. Mjölby/Motala 22 09. Linköping 13 10. Norrköping 27 11. Jönköping 2 12. Tranås 14 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 6 14. Värnamo 5 15. Ljungby 20 16. Växjö 3 17. Västervik 5 18. Hultsfred/Vimmerby 8 19. Oskarshamn 13 20. Kalmar/nybro 4 21. Visby 10 22. Karlskrona 8 23. Karlshamn 10 24. Kristianstad 9 25. Hässleholm 9 26. Ängelholm 21 27. Helsingborg/Landskrona 72 28. Malmö/Lund/Trelleborg 9 29. Ystad/Simrishamn 6 30. Eslöv 7 31. Halmstad 12 32. Falkenberg/Varberg 91 33. Göteborg 19 34. Uddevalla 19 35. Trollhättan/Vänersborg 23 36. Borås 11 37. Lidköping/Skara 9 38. Falköping 12 39. Skövde 3 40. Mariestad 5 41. Kristinehamn 34 42. Karlstad 3 43. Säffle/Åmål 6 44. Arvika 28 45. Örebro 3 46. Karlskoga 5 47. Lindesberg 20 48. Västerås 9 49. Köping 2 50. Fagersta 7 51. Sala 25 52. Borlänge/Falun 6 53. Avesta/Hedemora 2 54. Ludvika 3 55. Mora 17 56. Gävle/Sandviken 14 57. Bollnäs/Söderhamn 10 58. Hudiksvall/Ljusdal 14 59. Sundsvall 2 60. Härnösand/Kramfors 4 61. Sollefteå 7 62. Örnsköldsvik 15 63. Östersund 18 64. Umeå 7 65. Skellefteå 4 66. Lycksele 7 67. Piteå 9 68. Luleå/Boden 4 69. Haparanda/Kalix 5 70. Kiruna/Gällivare
VAR 10 UTG: SJUK/HÄLSOVÅRD 1 Loc 21 width 1 MD=9 Vi börjar med några frågor om Din inställning till offentliga utgifter och social service. 1 Skatterna går till olika ändamål. Anser Du att den mängd skattepengar som går till de ändamål som nämns nedan bör ökas, hållas oförändrade eller minskas? 1a Sjuk- och hälsovård 849 1. Ökas 193 3. Hållas oförändrade 17 5. Minskas 23 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 11 UTG: STÖD TILL ÄLDRE 1 Loc 22 width 1 MD=9 1b <Mängd skattepengar> Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg mm) <Se F.1 för fullständig frågetext> 755 1. Ökas 281 3. Hållas oförändrade 11 5. Minskas 27 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 12 UTG: STÖD TILL BARNFAM 1 Loc 23 width 1 MD=9 1c <Mängd skattepengar> Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg mm) <Se F.1 för fullständig frågetext> 358 1. Ökas 583 3. Hållas oförändrade 84 5. Minskas 45 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 13 UTG: FÖRSVAR 1 Loc 24 width 1 MD=9 1d <Mängd skattepengar> Försvar <Se F.1 för fullständig frågetext> 63 1. Ökas 412 3. Hållas oförändrade 516 5. Minskas 84 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 14 UTG: BOSTADSBIDRAG 1 Loc 25 width 1 MD=9 1e <Mängd skattepengar> Bostadsbidrag <Se F.1 för fullständig frågetext> 88 1. Ökas 545 3. Hållas oförändrade 330 5. Minskas 99 8. Vet inte 26 9. Uppgift saknas
VAR 15 UTG: SOCIALBIDRAG 1 Loc 26 width 1 MD=9 1f <Mängd skattepengar> Socialbidrag (stöd till dem som pga för låg inkomst inte kan försörja sig själva) <Se F.1 för fullständig frågetext> 164 1. Ökas 592 3. Hållas oförändrade 228 5. Minskas 89 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 16 UTG: HÖGRE UTBILDNING 1 Loc 27 width 1 MD=9 1g <Mängd skattepengar> Forskning och högre utbildning (universitet och högskolor) <Se F.1 för fullständig frågetext> 309 1. Ökas 614 3. Hållas oförändrade 77 5. Minskas 76 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 17 UTG: VANLIGA SKOLAN 1 Loc 28 width 1 MD=9 1h <Mängd skattepengar> Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan) <Se F.1 för fullständig frågetext> 766 1. Ökas 262 3. Hållas oförändrade 12 5. Minskas 34 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 18 UTG: MILJÖVÅRD 1 Loc 29 width 1 MD=9 1i <Mängd skattepengar> Miljövårdsinsatser <Se F.1 för fullständig frågetext> 343 1. Ökas 579 3. Hållas oförändrade 78 5. Minskas 71 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 19 UTG: SYSSELSÄTTNING 1 Loc 30 width 1 MD=9 1j <Mängd skattepengar> Sysselsättningspolitiska insatser, dvs åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen <Se F.1 för fullständig frågetext> 369 1. Ökas 441 3. Hållas oförändrade 200 5. Minskas 68 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 20 UTG: ADMINISTRATION 1 Loc 31 width 1 MD=9 1k <Mängd skattepengar> Statlig och kommunal administration <Se F.1 för fullständig frågetext> 27 1. Ökas 280 3. Hållas oförändrade 660 5. Minskas 107 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 21 FINANS: UTBILDNING 2 Loc 32 width 1 MD=9 2 Hur tycker Du att nedanstående verksamheter bör finansieras? 2a Utbildning 817 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 257 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 14 9. Uppgift saknas
VAR 22 FINANS: SJUKVÅRD 2 Loc 33 width 1 MD=9 2b <Finansiering> Sjukvård <Se F.2 för fullständig frågetext> 1004 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 72 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 12 9. Uppgift saknas
VAR 23 FINANS: BARNOMSORG 2 Loc 34 width 1 MD=9 2c <Finansiering> Barnomsorg <Se F.2 för fullständig frågetext> 746 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 329 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 13 9. Uppgift saknas
VAR 24 FINANS: ÄLDREOMSORG 2 Loc 35 width 1 MD=9 2d <Finansiering> Äldreomsorg <Se F.2 för fullständig frågetext> 973 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 100 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 15 9. Uppgift saknas
VAR 25 SKÖTA UTBILDNING 3 Loc 36 width 1 MD=9 3 Vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service? 3a Utbildning 886 1. Stat och kommun 106 2. Privata företag 11 3. Fackföreningar 0 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 2 5. Välgörenhetsorganisationer 8 6. Familj och anhörig 63 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 26 SKÖTA SJUKVÅRD 3 Loc 37 width 1 MD=9 3b <Bäst lämpad sköta> Sjukvård <Se F.3 för fullständig frågetext> 902 1. Stat och kommun 127 2. Privata företag 0 3. Fackföreningar 0 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 2 5. Välgörenhetsorganisationer 2 6. Familj och anhörig 44 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 27 SKÖTA BARNOMSORG 3 Loc 38 width 1 MD=9 3c <Bäst lämpad sköta> Barnomsorg <Se F.3 för fullständig frågetext> 684 1. Stat och kommun 153 2. Privata företag 2 3. Fackföreningar 54 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 2 5. Välgörenhetsorganisationer 112 6. Familj och anhörig 63 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 28 SKÖTA ÄLDREOMSORG 3 Loc 39 width 1 MD=9 3d <Bäst lämpad sköta> Äldreomsorg <Se F.3 för fullständig frågetext> 866 1. Stat och kommun 96 2. Privata företag 2 3. Fackföreningar 7 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 6 5. Välgörenhetsorganisationer 35 6. Familj och anhörig 59 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 29 SKÖTA SOCIALVÅRD 3 Loc 40 width 1 MD=9 3e <Bäst lämpad sköta> Socialvård <Se F.3 för fullständig frågetext> 895 1. Stat och kommun 32 2. Privata företag 6 3. Fackföreningar 4 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 46 5. Välgörenhetsorganisationer 14 6. Familj och anhörig 77 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 30 ANSVAR SJUKFÖRSÄKRING 4 Loc 41 width 1 MD=9 4 Socialförsäkringar är till för att garantera inkomst när människor av någon anledning inte kan försörja sig genom arbete. Det finns olika uppfattningar om hur ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. 4a Sjukförsäkringen 854 1. Bör som nu i huvudsak betalas genom skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 184 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 44 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 31 ANSVAR ARBLÖSHETSFÖRS 4 Loc 42 width 1 MD=9 4b <Ansvarsfördelning> Arbetslöshetsförsäkringen <Se F.4 för fullständig frågetext> 707 1. Bör som nu i huvudsak betalas genom skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 300 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 71 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 32 ANSVAR PENSIONERNA 4 Loc 43 width 1 MD=9 4c <Ansvarsfördelning> Pensionerna <Se F.4 för fullständig frågetext> 805 1. Bör som nu i huvudsak betalas genom skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 211 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 66 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 33 MISSBRUK SJUKVÅRD 5 Loc 44 width 1 MD=9 5 Hur vanligt tror Du att det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem? 5a Många av dem som utnyttjar sjukvården är inte alls särskilt sjuka. 98 1. Instämmer helt 462 2. Instämmer delvis 269 3. Tar delvis avstånd 245 4. Tar helt avstånd 14 9. Uppgift saknas
VAR 34 MISSBRUK ARBLÖSERSÄTTN 5 Loc 45 width 1 MD=9 5b Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville. <Se F.5 för fullständig frågetext> 368 1. Instämmer helt 476 2. Instämmer delvis 161 3. Tar delvis avstånd 76 4. Tar helt avstånd 7 9. Uppgift saknas
VAR 35 MISSBRUK SOCIALBIDRAG 5 Loc 46 width 1 MD=9 5c Många av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga. <Se F.5 för fullständig frågetext> 160 1. Instämmer helt 442 2. Instämmer delvis 309 3. Tar delvis avstånd 164 4. Tar helt avstånd 13 9. Uppgift saknas
VAR 36 MISSBRUK BOSTADSBIDRAG 5 Loc 47 width 1 MD=9 5d Många av dem som får bostadsbidrag borde flytta till mindre och billigare bostäder. <Se F.5 för fullständig frågetext> 233 1. Instämmer helt 414 2. Instämmer delvis 265 3. Tar delvis avstånd 165 4. Tar helt avstånd 11 9. Uppgift saknas
VAR 37 MISSBRUK SJUKSKRIVNING 5 Loc 48 width 1 MD=9 5e Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka. <Se F.5 för fullständig frågetext> 177 1. Instämmer helt 481 2. Instämmer delvis 269 3. Tar delvis avstånd 154 4. Tar helt avstånd 7 9. Uppgift saknas
VAR 38 OFF SEKTOR BARNOMSORG 6 Loc 49 width 1 MD=9 6a I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för en god barnomsorg? 114 1. Mycket stor utsträckning 639 2. Ganska stor utsträckning 197 3. Ganska liten utsträckning 46 4. Mycket liten utsträckning 83 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 39 OFF SEKTOR SKOLUTBILDN 6 Loc 50 width 1 MD=9 6b I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för att barn och ungdomar får en god skolutbildning? 123 1. Mycket stor utsträckning 549 2. Ganska stor utsträckning 293 3. Ganska liten utsträckning 79 4. Mycket liten utsträckning 38 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 40 OFF SEKTOR ARBETSLÖSA 6 Loc 51 width 1 MD=9 6c I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa? 181 1. Mycket stor utsträckning 581 2. Ganska stor utsträckning 198 3. Ganska liten utsträckning 40 4. Mycket liten utsträckning 80 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 41 OFF SEKTOR SJUKSKRIVNA 6 Loc 52 width 1 MD=9 6d I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de sjukskrivna? 151 1. Mycket stor utsträckning 598 2. Ganska stor utsträckning 203 3. Ganska liten utsträckning 41 4. Mycket liten utsträckning 82 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 42 OFF SEKTOR SJUKVÅRDEN 6 Loc 53 width 1 MD=9 6e I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för att de sjuka får den sjukvård de behöver? 146 1. Mycket stor utsträckning 500 2. Ganska stor utsträckning 296 3. Ganska liten utsträckning 103 4. Mycket liten utsträckning 33 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 43 OFF SEKTOR PENSIONÄRER 6 Loc 54 width 1 MD=9 6f I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att garantera ålderspensionärerna en hygglig levnadsstandard? 102 1. Mycket stor utsträckning 381 2. Ganska stor utsträckning 392 3. Ganska liten utsträckning 144 4. Mycket liten utsträckning 62 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 44 OFF SEKTOR ÄLDREOMSORG 6 Loc 55 width 1 MD=9 6g I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för en god äldreomsorg? 89 1. Mycket stor utsträckning 384 2. Ganska stor utsträckning 366 3. Ganska liten utsträckning 179 4. Mycket liten utsträckning 63 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 45 UP: INLAGD SJUKHUS 7 Loc 56 width 1 MD=9 Här följer några frågor om Dina egna erfarenheter. 7 Har Du själv under de senaste tre åren varit med om något av nedanstående? 7a Varit inlagd på sjukhus 277 1. Ja 803 5. Nej 8 9. Uppgift saknas
VAR 46 UP: ARBETSLÖS 7 Loc 57 width 1 MD=9 7b <Egen erfarenhet senaste tre åren> Varit arbetslös minst en månad <Se F.7 för fullständig frågetext> 179 1. Ja 891 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 47 UP: SJUKSKRIVEN 7 Loc 58 width 1 MD=9 7c <Egen erfarenhet senaste tre åren> Varit sjukskriven minst en månad <Se F.7 för fullständig frågetext> 201 1. Ja 875 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 48 UP: FÅTT SOCIALBIDRAG 7 Loc 59 width 1 MD=9 7d <Egen erfarenhet senaste tre åren> Fått socialbidrag <Se F.7 för fullständig frågetext> 27 1. Ja 1049 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 49 UP: PRIV PENSIONSFÖRS 7 Loc 60 width 1 MD=9 7e <Egen erfarenhet senaste tre åren> Betalt till eller fått betalt från privat pensionsförsäkring <Se F.7 för fullständig frågetext> 413 1. Ja 660 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 50 UP: PRIV SJUKFÖRSÄKR 7 Loc 61 width 1 MD=9 7f <Egen erfarenhet senaste tre åren> Haft privat eller avtalad sjuk- eller vårdförsäkring <Se F.7 för fullständig frågetext> 159 1. Ja 919 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 51 FAM/VÄN: INLAGD SJUKH 8 Loc 62 width 1 MD=9 8 Har någon i Din familj eller bland Dina närmaste vänner under de senaste tre åren varit med om något av nedanstående? 8a Varit inlagd på sjukhus 656 1. Ja 399 5. Nej 26 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 52 FAM/VÄN: ARBETSLÖS 8 Loc 63 width 1 MD=9 8b <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Varit arbetslös minst en månad <Se F.8 för fullständig frågetext> 454 1. Ja 588 5. Nej 35 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 53 FAM/VÄN: SJUKSKRIVEN 8 Loc 64 width 1 MD=9 8c <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Varit sjukskriven minst en månad <Se F.8 för fullständig frågetext> 518 1. Ja 505 5. Nej 52 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 54 FAM/VÄN: SOCIALBIDRAG 8 Loc 65 width 1 MD=9 8d <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Fått socialbidrag <Se F.8 för fullständig frågetext> 104 1. Ja 860 5. Nej 113 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 55 FAM/VÄN: PRIV PENSFÖRS 8 Loc 66 width 1 MD=9 8e <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Betalt till eller fått betalt från privat pensionsförsäkring <Se F.8 för fullständig frågetext> 476 1. Ja 393 5. Nej 207 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 56 FAM/VÄN: PRIV SJUKFÖRS 8 Loc 67 width 1 MD=9 8f <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Haft privat eller avtalad sjuk- eller vårdförsäkring <Se F.8 för fullständig frågetext> 201 1. Ja 587 5. Nej 288 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 57 SANNOLIKHET ARBETSLÖS 9 Loc 68 width 1 MD=9 9a Hur stor tror Du sannolikheten är att Du kommer att bli arbetslös inom de närmaste åren? 54 1. Mycket stor sannolikhet 77 2. Ganska stor sannolikhet 217 3. Ganska liten sannolikhet 588 4. Mycket liten sannolikhet 110 8. Vet inte 42 9. Uppgift saknas
VAR 58 SANNOLIKHET SJUKVÅRD 9 Loc 69 width 1 MD=9 9b Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inte får den sjukvård Du behöver om Du skulle bli sjuk? 57 1. Mycket stor sannolikhet 199 2. Ganska stor sannolikhet 421 3. Ganska liten sannolikhet 303 4. Mycket liten sannolikhet 95 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 59 SANNOLIKHET SJUKSKRIVN 9 Loc 70 width 1 MD=9 9c Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inte klarar en månads sjukskrivning utan allvarliga ekonomiska konsekvenser? 74 1. Mycket stor sannolikhet 126 2. Ganska stor sannolikhet 288 3. Ganska liten sannolikhet 493 4. Mycket liten sannolikhet 76 8. Vet inte 31 9. Uppgift saknas
VAR 60 AVSTÅ LÄKARBESÖK 9 Loc 71 width 1 MD=9 9d Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inom de närmaste åren måste avstå från läkarbesök på grund av Du inte har råd? 44 1. Mycket stor sannolikhet 70 2. Ganska stor sannolikhet 252 3. Ganska liten sannolikhet 660 4. Mycket liten sannolikhet 49 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 61 FLYTTA PGA BOENDEKOSTN 9 Loc 72 width 1 MD=9 9e Hur stor tror Du sannolikheten är att Du måste flytta från Din bostad inom de närmaste åren på grund av för höga boendekostnader? 43 1. Mycket stor sannolikhet 81 2. Ganska stor sannolikhet 273 3. Ganska liten sannolikhet 605 4. Mycket liten sannolikhet 73 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 62 OTILLRÄCKLIG PENSION 9 Loc 73 width 1 MD=9 9f Hur stor tror Du sannolikheten är att Du får en statlig pension som inte ger Dig en acceptabel levnadsstandard som pensionär? 241 1. Mycket stor sannolikhet 256 2. Ganska stor sannolikhet 194 3. Ganska liten sannolikhet 228 4. Mycket liten sannolikhet 152 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 63 PRIV FÖRS SJUKSKRIVN 10 Loc 74 width 1 MD=9 10 Känner Du själv ett behov av att komplettera det offentliga välfärdssystemet med egna privata försäkringar på något av följande områden? 10a Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att få högre ersättning vid sjukskrivning 197 1. Ja, absolut 285 2. Ja, förmodligen 326 3. Nej, förmodligen inte 136 4. Nej, absolut inte 110 8. Vet inte 34 9. Uppgift saknas
VAR 64 PRIV FÖRS ARBETSLÖS 10 Loc 75 width 1 MD=9 10b Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att få högre ersättning vid arbetslöshet <Se F.10 för fullständig frågetext> 170 1. Ja, absolut 267 2. Ja, förmodligen 342 3. Nej, förmodligen inte 149 4. Nej, absolut inte 120 8. Vet inte 40 9. Uppgift saknas
VAR 65 PRIV FÖRS PENSION 10 Loc 76 width 1 MD=9 10c Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att få högre pension <Se F.10 för fullständig frågetext> 515 1. Ja, absolut 300 2. Ja, förmodligen 102 3. Nej, förmodligen inte 63 4. Nej, absolut inte 87 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 66 PRIV FÖRS SJUKVÅRD 10 Loc 77 width 1 MD=9 10d Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att komplettera den offentliga sjukvården om jag blir sjuk <Se F.10 för fullständig frågetext> 186 1. Ja, absolut 295 2. Ja, förmodligen 352 3. Nej, förmodligen inte 100 4. Nej, absolut inte 129 8. Vet inte 26 9. Uppgift saknas
VAR 67 PRIV FÖRS ÄLDREOMSORG 10 Loc 78 width 1 MD=9 10e Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att komplettera den offentliga äldreomsorgen när jag blir gammal <Se F.10 för fullständig frågetext> 257 1. Ja, absolut 376 2. Ja, förmodligen 222 3. Nej, förmodligen inte 59 4. Nej, absolut inte 151 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 68 MER SKATT-SJUKVÅRD 11 Loc 79 width 1 MD=9 Här följer några frågor om skatterna i Sverige 11 Skulle Du själv kunna tänka Dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av följande ändamål? 11a Sjuk- och hälsovård 299 1. Ja, absolut 403 2. Ja, förmodligen 218 3. Nej, förmodligen inte 135 4. Nej, absolut inte 27 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 69 MER SKATT-STÖD ÄLDRE 11 Loc 80 width 1 MD=9 11b <Betala mer skatt om pengarna går till> Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg mm) <Se F.11 för fullständig frågetext> 230 1. Ja, absolut 416 2. Ja, förmodligen 262 3. Nej, förmodligen inte 126 4. Nej, absolut inte 41 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 70 MER SKATT-STÖD BARNF 11 Loc 81 width 1 MD=9 11c <Betala mer skatt om pengarna går till> Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg mm) <Se F.11 för fullständig frågetext> 111 1. Ja, absolut 304 2. Ja, förmodligen 421 3. Nej, förmodligen inte 188 4. Nej, absolut inte 54 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 71 MER SKATT-SOCIALBIDR 11 Loc 82 width 1 MD=9 11d <Betala mer skatt om pengarna går till> Socialbidrag (stöd till dem som pga för låg inkomst inte kan försörja sig själva) <Se F.11 för fullständig frågetext> 50 1. Ja, absolut 218 2. Ja, förmodligen 471 3. Nej, förmodligen inte 279 4. Nej, absolut inte 59 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 72 MER SKATT-SKOLAN 11 Loc 83 width 1 MD=9 11e <Betala mer skatt om pengarna går till> Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan) <Se F.11 för fullständig frågetext> 244 1. Ja, absolut 416 2. Ja, förmodligen 249 3. Nej, förmodligen inte 121 4. Nej, absolut inte 47 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 73 MER SKATT-SYSSELSÄTTN 11 Loc 84 width 1 MD=9 11f <Betala mer skatt om pengarna går till> Sysselsättningspolitiska insatser, dvs åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen <Se F.11 för fullständig frågetext> 73 1. Ja, absolut 263 2. Ja, förmodligen 417 3. Nej, förmodligen inte 249 4. Nej, absolut inte 74 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 74 SKATT HÖGA INKOMSTER 12 Loc 85 width 1 MD=9 12 Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? 12a För folk med höga inkomster är skatterna ... 87 1. Alldeles för höga 144 2. För höga 255 3. Ungefär lagom 355 4. För låga 197 5. Alldeles för låga 43 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 75 SKATT MEDELINKOMSTER 12 Loc 86 width 1 MD=9 12b För folk med medelinkomster är skatterna ... <Se F.12 för fullständig frågetext> 127 1. Alldeles för höga 381 2. För höga 496 3. Ungefär lagom 45 4. För låga 1 5. Alldeles för låga 32 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 76 SKATT LÅGA INKOMSTER 12 Loc 87 width 1 MD=9 12c För folk med låga inkomster är skatterna ... <Se F.12 för fullständig frågetext> 398 1. Alldeles för höga 450 2. För höga 186 3. Ungefär lagom 10 4. För låga 3 5. Alldeles för låga 35 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 77 SKATT INKOMST 13000 13 Loc 88 width 4 MD=8888 or GE 9999 13 Vi tänker oss några personer som har olika hög inkomst. Var vänlig och ange för var och en hur mycket Du anser att de bör betala i skatt. 13a Hur mycket anser Du att en person som tjänar 13 000 kronor i månaden före skatt borde betala i skatt? 224 8888. Vet inte 43 9999. Uppgift saknas Valid-n=821 Min=0 Max=6500 Mean=2784.4 St.Dev=1031.3
VAR 78 SKATT INKOMST 26000 13 Loc 92 width 5 MD=88888 or GE 99999 13b Hur mycket anser Du att en person som tjänar 26 000 kronor i månaden före skatt borde betala i skatt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 233 88888. Vet inte 35 99999. Uppgift saknas Valid-n=820 Min=400 Max=19000 Mean=7826.9 St.Dev=2259.0
VAR 79 SKATT INKOMST 52000 13 Loc 97 width 5 MD=88888 or GE 99999 13c Hur mycket anser Du att en person som tjänar 52 000 kronor i månaden före skatt borde betala i skatt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 237 88888. Vet inte 31 99999. Uppgift saknas Valid-n=820 Min=800 Max=41000 Mean=19833.5 St.Dev=6087.0
VAR 80 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 14 Loc 102 width 1 MD=9 14 Nu följer några påståenden ur den offentliga debatten. Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden ... 14a Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga. 121 1. Instämmer helt 376 2. Instämmer delvis 308 3. Tar delvis avstånd 169 4. Tar helt avstånd 95 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 81 FÖR HÖG MARGINALSKATT 14 Loc 103 width 1 MD=9 14b Marginalskatterna är alldeles för höga. <Se F.14 för fullständig frågetext> 238 1. Instämmer helt 315 2. Instämmer delvis 191 3. Tar delvis avstånd 78 4. Tar helt avstånd 239 8. Vet inte 27 9. Uppgift saknas
VAR 82 RÄTTVIS FÖRDELNING 14 Loc 104 width 1 MD=9 14c Vårt skattesystem ger en rättvis fördelning av skattebördan. <Se F.14 för fullständig frågetext> 35 1. Instämmer helt 198 2. Instämmer delvis 392 3. Tar delvis avstånd 323 4. Tar helt avstånd 119 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 83 SKATTETRYCKET 15 Loc 105 width 1 MD=9 15 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige? Är den ... 362 1. Alldeles för hög 417 2. Något för hög 198 3. Lagom hög 38 4. Något för låg 5 5. Alldeles för låg 48 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 84 SKATTEFUSK 16 Loc 106 width 1 MD=9 16 Anser Du att det är fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla inkomster och därigenom betalar mindre i inkomstskatt? 39 1. Inte fel 110 2. Lite fel 343 3. Fel 552 4. Helt fel 32 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 85 ARBETSMARKNADSGRUPP 17 Loc 107 width 2 MD=99 Så kommer några frågor om Dig själv. 17 Vilken av följande grupper tillhör du? 553 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar/vecka) 121 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 2 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 1 04. Medhjälpande familjemedlem 40 05. Arbetslös 6 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 82 07. Studerande 179 08. Ålderspensionär 4 09. Hemarbetande 67 10. Förtidspensionär 2 11. Gör värnplikten 19 12. Föräldraledig 12 99. Uppgift saknas
VAR 86 VECKOARBETSTID 18 Loc 109 width 2 MD=99 18 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 49 00. 0 timmar 05. 5 timmar . . 98. 98 timmar 264 99. Uppgift saknas Kod: 0 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 Frek: 49 2 1 2 4 2 5 2 3 3 1 3 26 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 Frek: 2 1 4 17 1 4 3 38 1 13 6 5 21 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 Frek: 16 20 41 15 353 4 10 6 1 54 3 6 1 Kod: 50 52 54 55 56 60 65 70 75 80 83 84 90 Frek: 35 3 1 10 1 14 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 98 99 Frek: 1 264
VAR 87 SEI 19 Loc 111 width 2 MD=99 19 Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 69 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 161 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 86 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 76 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 61 33. Lägre tjänstemän I 107 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 216 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 112 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 20 57. Ledande befattningar 102 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och 78 78 99. Uppgift saknad
VAR 88 YRKE SSYK POS 1 20 Loc 113 width 2 MD=99 20 Vad för slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 20(1) SSYK-kod position 1 SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 2 00. Militärt arbete 111 01. Ledningsarbete 167 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 179 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 102 04. Kontors- och kundservicearbete 181 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 10 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 78 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 96 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 41 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 121 99. Uppgift saknas
VAR 89 YRKE SSYK POS 1-2 20 Loc 115 width 2 MD=99 20(2) SSYK-kod position 1-2 <Se F.20 för fullständig frågetext> 2 01. Militärt arbete 2 11. Politiskt arbete m.m. 20 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 89 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 35 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 18 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 61 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 53 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 61 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 25 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 16 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 77 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 78 41. Kontorsarbete m.m. 24 42. Kundservicearbete 134 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 47 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 10 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 42 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 30 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 2 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 4 74. Annat hantverksarbete 12 81. Processoperatörsarbete 53 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 31 83. Transport- och maskinförararbete 36 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 5 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 121 99. Uppgift saknas
VAR 90 YRKE SSYK POS 1-3 20 Loc 117 width 3 MD=999 20(3) SSYK-kod position 1-3 <Se F.20 för fullständig frågetext> 2 011. Militärer 2 111. Högre ämbetsmän och politiker 5 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 7 122. Drift- och verksamhetschefer 8 123. Chefer för särskilda funktioner 89 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 211. Fysiker, kemister m.fl. 1 212. Matematiker och statistiker 19 213. Dataspecialister 14 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 8 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 10 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 8 231. Universitets- och högskollärare 17 232. Gymnasielärare m.fl. 25 233. Grundskollärare 6 234. Speciallärare 5 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 1 240. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 14 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 4 242. Jurister 2 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 1 244. Samhälls- och språkvetare 7 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 3 246. Präster 7 247. Administratörer i offentlig förvaltning 2 248. Administratörer i intresseorganisationer 12 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 42 311. Ingenjörer och tekniker 9 312. Datatekniker och dataoperatörer 5 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 2 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 3 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 321. Lantmästare, skogsmästare m.fl. 3 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 21 323. Sjuksköterskor 16 331. Förskollärare och fritidspedagoger 46 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 5 342. Agenter, förmedlare m.fl. 14 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 3 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 1 345. Poliser 6 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 2 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 31 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 9 413. Lager- och transportassistenter 3 414. Biblioteksassistenter m.fl. 6 415. Brevbärare m.fl. 28 419. Övrig kontorspersonal 5 421. Kassapersonal m.fl. 19 422. Kundinformatörer 3 511. Resevärdar m.fl. 17 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 103 513. Vård- och omsorgspersonal 6 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 5 515. Säkerhetspersonal 47 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 2 612. Djuruppfödare och djurskötare 4 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 2 614. Skogsbrukare 19 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 20 713. Byggnadshantverkare 3 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 4 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 6 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 8 723. Maskin- och motorreparatörer 12 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 731. Finmekaniker m.fl. 1 734. Grafiker m.fl. 1 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 2 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 744. Garvare, skinnberedare och skomakare 2 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 1 813. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 5 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 2 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 816. Driftmaskinister m.fl. 2 820. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 12 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 4 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 4 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 2 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 4 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 1 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 5 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 19 828. Montörer 1 831. Lokförare m.fl. 20 832. Fordonsförare 10 833. Maskinförare 17 912. Städare m.fl. 11 913. Köks- och restaurangbiträden 8 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 3 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2 933. Godshanterare och expressbud 121 999. Uppgift saknas
VAR 91 YRKE SSYK POS 1-4 20 Loc 120 width 4 MD=9999 20(4) SSYK-kod position 1-4 <Se F.20 för fullständig frågetext> 2 0110. Militärer 2 1110. Högre ämbetsmän och politiker 5 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 1 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 2 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 2 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 2 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1235. Inköps- och distributionschefer 2 1236. IT-chefer 2 1239. Övriga chefer inom specialområden 20 1310. Chefer för mindre företag och enheter 17 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 5 1313. Chefer för mindre byggföretag 20 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 7 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 3 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 1 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 16 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2113. Kemister 1 2122. Statistiker 16 2131. Systemerare och programmerare 3 2139. Övriga dataspecialister 2 2140. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 3 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 2 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2148. Lantmätare 4 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 5 2221. Läkare 1 2222. Tandläkare 1 2223. Veterinärer 1 2224. Apotekare 1 2231. Barnmorskor 2 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 1 2233. Akutsköterskor m.fl. 1 2234. Barnsjuksköterskor 5 2235. Distriktssköterskor 8 2310. Universitets- och högskollärare 12 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 3 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 2 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 25 2330. Grundskollärare 6 2340. Speciallärare 3 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 2 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 1 2400. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 1 2410. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 4 2411. Revisorer m.fl. 3 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 4 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2419. Övriga företagsekonomer 2 2422. Domare 2 2429. Övriga jurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 1 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 3 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 2 2456. Formgivare 3 2460. Präster 7 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2480. Administratörer i intresseorganisationer 2 2491. Psykologer m.fl. 10 2492. Socialsekreterare och kuratorer 1 3110. Ingenjörer och tekniker 1 3111. Laboratorieingenjörer 6 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 2 3113. Elingenjörer och eltekniker 10 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 12 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 2 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 2 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 6 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 6 3121. Datatekniker 3 3122. Dataoperatörer 1 3131. Fotografer 2 3132. Ljud- och bildtekniker 2 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3141. Maskinbefäl 1 3145. Flygtekniker 3 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 1 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3223. Dietister 1 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 20 3239. Övriga sjuksköterskor 16 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 1 3411. Värdepappersmäklare 7 3412. Försäkringsrepresentanter 2 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 1 3414. Reseproducenter 14 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 2 3417. Värderare och auktionister 13 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 3 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3421. Agenter 1 3422. Speditörer 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 2 3429. Övriga agenter m.fl. 9 3431. Administrativa assistenter 5 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3442. Taxeringstjänstemän 2 3443. Socialförsäkringstjänstemän 1 3450. Poliser 2 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 4 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 1 4111. Dataregistrerare 21 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 10 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 6 4131. Lagerassistenter m.fl. 3 4132. Transportassistenter 3 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 6 4150. Brevbärare m.fl. 28 4190. Övrig kontorspersonal 1 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupierer m.fl. 1 4215. Inkasserare m.fl. 2 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 11 4222. Receptionister m.fl. 5 4223. Telefonister 1 4224. Trafikinformatörer m.fl. 1 5111. Flygvärdinnor m.fl. 2 5112. Tågmästare m.fl. 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 13 5122. Kockar och kokerskor 3 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 16 5131. Barnskötare m.fl. 35 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 44 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 6 5134. Skötare och vårdare 1 5135. Tandsköterskor 1 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 5 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5142. Begravningsentreprenörer 2 5151. Brandmän 1 5152. Väktare och ordningsvakter 2 5153. Kriminalvårdare 11 5221. Försäljare, dagligvaror 28 5222. Försäljare, fackhandel 3 5223. Kafeföreståndare 1 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 4 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 1 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 2 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 4 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 2 6140. Skogsbrukare 2 7121. Murare m.fl. 3 7122. Betongarbetare 9 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 3 7124. Anläggningsarbetare 2 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7132. Golvläggare 1 7134. Glasmästare 4 7135. VVS-montörer m.fl. 6 7136. Installationselektriker 8 7137. Fastighetsskötare 2 7141. Målare 1 7142. Lackerare 3 7213. Tunnplåtslagare 1 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 7221. Smeder 1 7222. Verktygsmakare m.fl. 2 7223. Verktygsuppsättare 2 7224. Slipare m.fl. 5 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 3 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 1 7241. Elmontörer och elreparatörer 7 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 4 7243. Distributionselektriker 1 7311. Finmekaniker 1 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7412. Bagare och konditorer 2 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7441. Garvare och skinnberedare 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8125. Gjuterioperatörer 1 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 5 8144. Processoperatörer, papper 2 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 8160. Driftmaskinister m.fl. 2 8200. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 11 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 2 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8224. Maskinoperatörer, fotografiska produkter 1 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 3 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 3 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 1 8263. Symaskinoperatörer 3 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 2 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 5 8281. Fordonsmontörer m.fl. 6 8282. Montörer, el- och teleutrustning 8 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8311. Lokförare 3 8321. Bil- och taxiförare 4 8322. Buss- och spårvagnsförare 13 8323. Lastbils- och långtradarförare 4 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 2 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 4 8334. Truckförare 17 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 11 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 6 9142. Vaktmästare m.fl. 3 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2 9330. Godshanterare och expressbud 121 9999. Uppgift saknas
VAR 92 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 21 Loc 124 width 1 MD=9 21 Är Du företagare eller anställd? Om Du inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt senaste arbete. 62 1. Egen företagare utan anställda 37 2. Egen företagare med anställda 893 3. Anställd 22 5. Har aldrig förvärvsarbetat 74 9. Uppgift saknas
VAR 93 ANTAL ANSTÄLLDA 21 Loc 125 width 3 MD= 0 21(1) Antal anställda <Se F.21 för fullständig frågetext> 001. 1 anställd . . 110. 110 anställda 1048 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Frek: 4 12 2 2 2 2 1 2 2 1 1 Kod: 15 20 50 110 0 Frek: 3 3 1 2 1048
VAR 94 ARBETSLEDARE 22 Loc 128 width 1 MD=9 22 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på ditt senaste arbete. 322 1. Ja 687 5. Nej 25 7. Har aldrig förvärvsarbetat 54 9. Uppgift saknas
VAR 95 OFF/PRIVAT TJÄNST 23 Loc 129 width 1 MD=9 23 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt senaste arbete var i privat eller offentlig tjänst. 393 1. Arbetar i offentlig tjänst 73 2. Arbetar i statligt företag 534 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 26 5. Har aldrig förvärvsarbetat 62 9. Uppgift saknas
VAR 96 FACKLIG ORGANISATION 24 Loc 130 width 1 MD=9 24 Är Du medlem i någon facklig organisation? 325 1. Ja, ett LO-förbund 167 2. Ja, ett TCO-förbund 81 3. Ja, ett SACO-förbund 181 4. Ja, annan facklig organisation 310 5. Nej 24 9. Uppgift saknas
VAR 97 UTBILDNING 25 Loc 131 width 2 MD=99 25 Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 254 01. Folkskola eller grundskola 131 02. 2-årig gymnasielinje 41 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 73 04. Yrkesskola 22 05. Folkhögskola 44 06. Realskola 135 07. 3-eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 17 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 34 09. Studentexamen 86 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 236 11. Examen från universitet eller högskola 15 99. Uppgift saknas
VAR 98 BÖCKER HEMMA UPPVÄXT 26 Loc 133 width 2 MD=99 26 Hur många böcker tror Du uppskattningsvis att det fanns i Ditt hem när Du var 16 år gammal? 9 01. Inga 65 02. Någon enstaka 52 03. Ungefär 10 106 04. Ungefär 20 202 05. Ungefär 50 178 06. Ungefär 100 182 07. Ungefär 200 105 08. Ungefär 500 101 09. Fler än 500 80 88. Vet/minns inte 8 99. Uppgift saknas
VAR 99 MÅNADSINKOMST 27 Loc 135 width 3 MD=999 27 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 15 000. 0 kronor i månaden 002. 2 000 kronor i månaden . . 200. 200 000 kronor i månaden 122 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 15 2 3 6 13 16 17 23 26 39 28 51 42 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 44 61 60 62 58 53 62 26 38 31 21 34 17 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 Frek: 15 10 3 20 5 8 9 2 12 3 1 2 3 Kod: 42 43 44 45 50 55 60 70 75 78 80 85 99 Frek: 1 2 3 4 4 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 100 200 999 Frek: 1 1 122
VAR 100 CIVILSTÅND 28 Loc 138 width 1 MD=9 28 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 558 1. Gift 234 2. Sammanboende 57 3. Frånskild 38 4. Änka/änkling 190 5. Ensamstående 11 9. Uppgift saknas
VAR 101 PARTNER ARBMARKNGRUPP 29 Loc 139 width 2 MD= 0 29 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 405 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar/vecka) 103 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 8 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 1 04. Medhjälpande familjemedlem 25 05. Arbetslös 2 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 29 07. Studerande 144 08. Ålderspensionär 7 09. Hemarbetande 47 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 15 12. Föräldraledig 302 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 102 PARTNER SEI 30 Loc 141 width 2 MD=99 30 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din make/maka/sammanboende? 54 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 127 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 63 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 47 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 46 33. Lägre tjänstemän I 86 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 152 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 80 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 16 57. Ledande befattningar 87 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och 78 1 89. Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och 87 329 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknad
VAR 103 PAR YRKE SSYK POS 1 31 Loc 143 width 2 MD=99 31 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad för slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 31(1) Partners yrke: SSYK-kod position 1 SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 3 00. Militärt arbete 99 01. Ledningsarbete 119 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 112 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 69 04. Kontors- och kundservicearbete 118 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 6 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 82 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 60 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 26 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 394 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 104 PAR YRKE SSYK POS 1-2 31 Loc 145 width 2 MD=99 31(2) Partners yrke: SSYK-kod position 1-2 <Se F.31 för fullständig frågetext> 3 01. Militärt arbete 2 11. Politiskt arbete m.m. 20 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 77 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 28 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 7 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 44 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 40 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 38 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 18 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 13 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 43 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 60 41. Kontorsarbete m.m. 9 42. Kundservicearbete 83 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 35 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 6 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 35 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 39 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 4 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 4 74. Annat hantverksarbete 9 81. Processoperatörsarbete 34 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 17 83. Transport- och maskinförararbete 25 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 1 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 394 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 105 PAR YRKE SSYK POS 1-3 31 Loc 147 width 3 MD=999 31(3) Partners yrke: SSYK-kod position 1-3 <Se F.31 för fullständig frågetext> 3 110. Militärer 2 111. Högre ämbetsmän och politiker 2 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 10 122. Drift- och verksamhetschefer 8 123. Chefer för särskilda funktioner 77 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 210. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 16 213. Dataspecialister 11 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 4 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 2 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 5 231. Universitets- och högskollärare 13 232. Gymnasielärare m.fl. 21 233. Grundskollärare 2 234. Speciallärare 3 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 1 240. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 13 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 2 244. Samhälls- och språkvetare 7 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 3 246. Präster 5 247. Administratörer i offentlig förvaltning 1 248. Administratörer i intresseorganisationer 8 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 1 310. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 27 311. Ingenjörer och tekniker 6 312. Datatekniker och dataoperatörer 2 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 2 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 321. Lantmästare, skogsmästare m.fl. 3 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 11 323. Sjuksköterskor 3 324. Biomedicinska analytiker 12 331. Förskollärare och fritidspedagoger 1 332. Andra lärare och instruktörer 20 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 342. Agenter, förmedlare m.fl. 6 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 3 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 3 345. Poliser 4 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 5 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 348. Pastorer 8 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 9 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 11 413. Lager- och transportassistenter 4 415. Brevbärare m.fl. 28 419. Övrig kontorspersonal 4 421. Kassapersonal m.fl. 5 422. Kundinformatörer 1 511. Resevärdar m.fl. 14 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 62 513. Vård- och omsorgspersonal 3 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 3 515. Säkerhetspersonal 35 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 1 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 1 612. Djuruppfödare och djurskötare 3 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 614. Skogsbrukare 1 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 16 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 17 713. Byggnadshantverkare 1 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 1 720. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 12 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 3 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 11 723. Maskin- och motorreparatörer 12 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 731. Finmekaniker m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 1 734. Grafiker m.fl. 1 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 2 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 7 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 1 816. Driftmaskinister m.fl. 4 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 2 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 3 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 1 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 5 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 14 828. Montörer 3 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 14 832. Fordonsförare 3 833. Maskinförare 14 912. Städare m.fl. 8 913. Köks- och restaurangbiträden 1 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 1 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 919. Övriga servicearbetare 1 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 394 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 106 PAR YRKE SSYK POS 1-4 31 Loc 150 width 4 MD= 0 31(4) Partners yrke: SSYK-kod position 1-4 <Se F.31 för fullständig frågetext> 3 0110. Militärer 2 1110. Högre ämbetsmän och politiker 2 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 3 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 1 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 1 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1225. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 1 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 2 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 3 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 4 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1235. Inköps- och distributionschefer 12 1310. Chefer för mindre företag och enheter 15 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 3 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 10 1313. Chefer för mindre byggföretag 22 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 6 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 2 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 5 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2100. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 15 2131. Systemerare och programmerare 1 2139. Övriga dataspecialister 2 2140. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 2141. Arkitekter och stadsplanerare 2 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 2 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 1 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2148. Lantmätare 1 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 3 2221. Läkare 1 2224. Apotekare 1 2231. Barnmorskor 1 2235. Distriktssköterskor 5 2310. Universitets- och högskollärare 1 2320. Gymnasielärare m.fl. 5 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 3 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 4 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 21 2330. Grundskollärare 2 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 2 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 1 2400. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 5 2411. Revisorer m.fl. 3 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 3 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2419. Övriga företagsekonomer 1 2440. Samhälls- och språkvetare 1 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 5 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2455. Regissörer och skådespelare 3 2460. Präster 5 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 4 2491. Psykologer m.fl. 4 2492. Socialsekreterare och kuratorer 1 3100. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 2 3110. Ingenjörer och tekniker 1 3111. Laboratorieingenjörer 7 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 3 3113. Elingenjörer och eltekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 7 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 2 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 5 3121. Datatekniker 1 3122. Dataoperatörer 1 3143. Piloter m.fl. 1 3145. Flygtekniker 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3229. Övriga terapeuter 11 3239. Övriga sjuksköterskor 3 3240. Biomedicinska analytiker 12 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 1 3320. Andra lärare och instruktörer 2 3412. Försäkringsrepresentanter 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 8 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 3 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3429. Övriga agenter m.fl. 6 3431. Administrativa assistenter 1 3441. Tulltjänstemän 2 3443. Socialförsäkringstjänstemän 3 3450. Poliser 1 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 3 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 4 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 3480. Pastorer 8 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 9 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 6 4131. Lagerassistenter m.fl. 5 4132. Transportassistenter 4 4150. Brevbärare m.fl. 28 4190. Övrig kontorspersonal 4 4212. Bank- och postkassörer 1 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 3 4222. Receptionister m.fl. 1 4223. Telefonister 1 5112. Tågmästare m.fl. 2 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 10 5122. Kockar och kokerskor 2 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 12 5131. Barnskötare m.fl. 24 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 21 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 2 5134. Skötare och vårdare 2 5135. Tandsköterskor 1 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 2 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5142. Begravningsentreprenörer 1 5150. Säkerhetspersonal 1 5151. Brandmän 1 5152. Väktare och ordningsvakter 7 5221. Försäljare, dagligvaror 23 5222. Försäljare, fackhandel 1 5224. Kioskföreståndare 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 1 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 3 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 6140. Skogsbrukare 1 7111. Gruv- och bergarbetare 2 7122. Betongarbetare 7 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 1 7124. Anläggningsarbetare 6 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7132. Golvläggare 1 7134. Glasmästare 4 7135. VVS-montörer m.fl. 3 7136. Installationselektriker 8 7137. Fastighetsskötare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 1 7200. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 5 7212. Svetsare och gasskärare 6 7213. Tunnplåtslagare 1 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 3 7221. Smeder 8 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 3 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 2 7241. Elmontörer och elreparatörer 7 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3 7243. Distributionselektriker 2 7311. Finmekaniker 1 7324. Dekorationsmålare 1 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7412. Bagare och konditorer 2 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7434. Sömmare 2 8141. Sågverksoperatörer 1 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 4 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 1 8160. Driftmaskinister m.fl. 4 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8220. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 1 8222. Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 1 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 1 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 1 8263. Symaskinoperatörer 2 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 2 8269. Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 1 8280. Montörer 4 8281. Fordonsmontörer m.fl. 3 8282. Montörer, el- och teleutrustning 3 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 2 8284. Montörer, träprodukter m.m. 1 8285. Montörer, papp- och textilprodukter m.m. 3 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 3 8321. Bil- och taxiförare 2 8322. Buss- och spårvagnsförare 9 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8334. Truckförare 14 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 8 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9190. Övriga servicearbetare 1 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 394 0000. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 107 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 32 Loc 154 width 1 MD=0 32 (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? 49 1. Egen företagare utan anställda 37 2. Egen företagare med anställda 659 3. Anställd 7 5. Har aldrig förvärvsarbetat 336 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 108 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 32 Loc 155 width 2 MD= 0 32(1) Partner: Antal anställda <Se F.32 för fullständig frågetext> 01. 1 anställd . . 50. 50 anställda 1054 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Frek: 8 7 1 3 2 1 3 3 1 1 2 Kod: 20 50 0 Frek: 1 1 1054
VAR 109 HUSH MÅNADSINKOMST 33 Loc 157 width 3 MD=999 33 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 003. 3 000 kronor per månad . . 250. 250 000 kronor per månad 140 999. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 1 4 4 4 11 10 18 15 18 19 14 15 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 21 23 28 15 43 13 18 21 19 39 18 13 18 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 7 66 14 23 21 12 45 17 23 15 11 48 4 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 18 12 10 29 5 11 10 5 34 1 3 7 1 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 70 Frek: 10 2 6 2 1 13 2 1 1 5 2 1 6 Kod: 71 75 76 80 82 85 87 90 93 105 125 130 184 Frek: 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 200 210 250 999 Frek: 1 1 1 140
VAR 110 HUSHÅLLETS STORLEK 34 Loc 160 width 1 MD=9 34 Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 199 1. 1 person 497 2. 2 personer 144 3. 3 personer 157 4. 4 personer 53 5. 5 personer 21 6. 6 personer 3 7. 7 personer 1 8. 8 personer eller fler 13 9. Uppgift saknas
VAR 111 ANTAL BARN 7-17 ÅR 35 Loc 161 width 1 MD=9 35 Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? 672 0. Ingen 117 1. 1 person 91 2. 2 personer 33 3. 3 personer 7 4. 4 personer 1 5. 5 personer 167 9. Uppgift saknas
VAR 112 ANTAL BARN UNDER 7 ÅR 36 Loc 162 width 1 MD=9 36 Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? 737 0. Ingen 108 1. 1 person 51 2. 2 personer 1 3. 3 personer 0 4. 4 personer 1 5. 5 personer 190 9. Uppgift saknas
VAR 113 PARTISYMPATI 37 Loc 163 width 1 MD=9 37 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 336 0. Sympatiserar inte med något parti 37 1. Centerpartiet 30 2. Folkpartiet liberalerna 71 3. Kristdemokratiska samhällspartiet 22 4. Miljöpartiet - de gröna 154 5. Moderata samlingspartiet 324 6. Socialdemokratiska arbetarpartiet 69 7. Vänsterpartiet 17 8. Annat parti 28 9. Uppgift saknas
VAR 114 POLITISK DISKUSSION 38 Loc 164 width 1 MD=9 38 Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? 102 1. Mycket ofta 336 2. Ganska ofta 543 3. Inte särskilt ofta 83 4. Inte alls 22 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 115 ARTIKLAR OM POLITIK 39 Loc 165 width 1 MD=9 39 Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? 55 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 505 2. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 282 3. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 242 4. Läser nyheter och artiklar om politik varje dag 4 9. Uppgift saknas
VAR 116 SAMHÄLLSKLASSER 40 Loc 166 width 1 MD=9 40 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser, t ex arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Anser Du att det finns sådana klasser i dagens Sverige? 923 1. Ja 84 5. Nej 76 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 117 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 41 Loc 167 width 1 MD=9 41 Anser Du att Du själv tillhör någon samhällsklass? 369 1. Ja, arbetarklassen 380 2. Ja, medelklassen 76 3. Ja, övre medelklassen 30 4. Ja, annan samhällsklass 216 5. Nej, jag tillhör inte någon samhällsklass 17 9. Uppgift saknas
VAR 118 SÄLJA STATL FÖRETAG 42 Loc 168 width 1 MD=9 Till sist ett par frågor om framtiden. 42 Här är ett par förslag som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. Vad tycker Du om dessa förslag? 42a Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare. 76 1. Mycket bra förslag 198 2. Ganska bra förslag 204 3. Varken bra eller dåligt förslag 173 4. Ganska dåligt förslag 283 5. Mycket dåligt förslag 141 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 119 ANSLUTNING TILL EMU 42 Loc 169 width 1 MD=9 42b Ansluta Sverige till den Europeiska monetära unionen, EMU. <Se F.42 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket bra förslag 198 2. Ganska bra förslag 118 3. Varken bra eller dåligt förslag 79 4. Ganska dåligt förslag 227 5. Mycket dåligt förslag 229 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 120 PRIVAT FÖRETAGSAMHET 43 Loc 170 width 1 MD=9 43 Här är ett par förslag på olika samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Hur bra tycker Du dessa förslag är? 43a Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet. 203 1. Mycket bra förslag 316 2. Ganska bra förslag 212 3. Varken bra eller dåligt förslag 116 4. Ganska dåligt förslag 86 5. Mycket dåligt förslag 117 8. Vet inte 38 9. Uppgift saknas
VAR 121 SMÅ INKOMSTSKILLNADER 43 Loc 171 width 1 MD=9 43b Satsa på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små. <Se F.43 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket bra förslag 282 2. Ganska bra förslag 179 3. Varken bra eller dåligt förslag 191 4. Ganska dåligt förslag 95 5. Mycket dåligt förslag 91 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas