Mediebarometern 2000
                SSD 0781

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2003

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 2000 har insamlats av Nordicom.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör Internet-användning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året.
  Nu är det 28 slumpmässigt valda dagar. För 2000 gjordes
  telefonintervjuerna under tiden 3/2 till 16/5 och 5/9 till
  10/12. Redan från starten har intervjuerna genomförts alla
  veckodagar, vilket betyder att antalet måndagar, tisdagar,
  onsdagar o s v alltid varit lika stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 2000

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 28 slumpmässigt valda dagar(mättillfällen) över
  hela året, där det skett en stratifiering så att varje
  veckodag förekommer fyra gånger. Den omfattar ett urval på
  minst 100 personer per undersökningsdag, vilket beräknas ge
  minst 2300 effektiva intervjuer.

  Inför varje mättillfälle har de utvalde personerna tillsänts
  ett aviseringskort som beskriver undersökningen. Personer till
  vilka Gallup inte kunnat finna telefonnummer har även ombetts
  att meddela på vilket telefonnummer de kunnat nås för en
  intervju.

  De personer som inte kunde nås vid ett mättillfälle sparades
  och ingick i ett suburval för kommande, senare mättillfällen.
  På så sätt har även svårnådda personer som inte kunnat
  intervjuas vid given mätdag, kunnat intervjuas vid ett senare
  mättillfälle. De personer som inte nåtts någon gång under året
  räknas till bortfallet.

  
  Urval och bortfall

  Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av
  Sveriges befolkning i åldern 9-79 år. Urvalet drogs ur SEMAs
  befolkningsregister och omfattade 4 374 personer boende i
  Sverige. Av dessa har intervjuer genomförts med 2 630
  personer, vilket innebär ett bortfall på 1 744 personer
  bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga
  nummer, hänvisningston samt vägrare. Detta betyder att
  undersökningen har ett bortfall på 40 procent.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0781 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Län 8 Kommun 9 Datum 10 Vår eller höstintervju 11 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 12 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 13 Lyssnat på ljudkassett 14 Senast lyssnat på ljudkassett 15 Lyssnat på musikkassett 16 Lyssnat på talkassett 17 Lyssnat på ljudkassett - Tveksam vilken typ 18 Läst morgontidning 19 Läst morgontidning 1 20 Läst morgontidning 2 21 Läst morgontidning 3 22 Morgontidning 1 i tryckt version eller på Internet 23 Morgontidning 2 i tryckt version eller på Internet 24 Morgontidning 3 i tryckt version eller på Internet 25 Tid läst morgontidning 26 Läst morgontidning före 08.00 27 Läst morgontidning mellan 08.00 och 12.00 28 Läst morgontidning mellan 12.00 och 17.00 29 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 30 Läst morgontidning mellan 19.00 och 22.00 31 Läst morgontidning efter 22.00 32 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 33 Senast läst morgontidning 34 Prenumeration på morgontidning 35 Läst kvällstidning 36 Läst kvällstidning 1 37 Läst kvällstidning 2 38 Läst kvällstidning 3 39 Kvällstidning 1 i tryckt version eller på Internet 40 Kvällstidning 2 i tryckt version eller på Internet 41 Kvällstidning 3 i tryckt version eller på Internet 42 Tid läst kvällstidning 43 Läst kvällstidning före 08.00 44 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 12.00 45 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 17.00 46 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 47 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 22.00 48 Läst kvällstidning efter 22.00 49 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 50 Senast läst kvällstidning 51 Läst Metro i Stockholm någon gång 52 Läst vecko- eller månadstidning 53 Tid läst vecko- eller månadstidning 54 Senast läst vecko- eller månadstidning 55 Läst senaste veckan: Familjetidning 56 Läst senaste veckan: Damtidning 57 Läst senaste veckan: Herrtidning 58 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 59 Läst senaste veckan: Veckotidning med konsumentinnehåll 60 Läst senaste veckan: Serietidning eller seriealbum 61 Läst senaste veckan: Specialmagasin 62 Läst senaste veckan: Gratisutdelad nöjestidning 63 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 64 Läst annan tidskrift 65 Tid läst annan tidskrift 66 Senast läst annan tidskrift 67 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 68 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 69 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 70 Läst senaste veckan: Facktidskrift 71 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 72 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 73 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 74 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 75 Läst bok 76 Tid läst bok 77 Läst skönlitteratur 78 Läst barn och ungdomslitteratur 79 Läst facklitteratur 80 Läst lärobok, kursbok eller läxbok 81 Läst annan bok 82 Läst bok - tveksam vilken typ 83 Läst bok för nöjes skull 84 Läst bok för arbetet eller skolan 85 Läst bok - tveksam om syfte 86 Senast läst bok 87 Läst senaste veckan: Skönlitteratur 88 Läst senaste veckan: Barn och ungdomslitteratur 89 Läst senaste veckan: Facklitteratur 90 Läst senaste veckan: Lärobok, kursbok eller läxbok 91 Läst senaste veckan: Annan bok 92 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av bok 93 Anskaffningssätt av bok: Lånat på bibliotek 94 Anskaffningssätt av bok: Lånat från släkt, vän eller bekant 95 Anskaffningssätt av bok: Lånat i läsecirkel 96 Anskaffningssätt av bok: Köpt i bokhandel 97 Anskaffningssätt av bok: Köpt i kiosk eller på varuhus 98 Anskaffningssätt av bok: Köpt genom bokklubb 99 Anskaffningssätt av bok: Köpt via Internetbokhandel 100 Anskaffningssätt av bok: Köpt på antikvariat 101 Anskaffningssätt av bok: Fått som gåva 102 Anskaffningssätt av bok: Annat sätt 103 Anskaffningssätt av bok: Tveksam vilket sätt 104 Tid lyssnat på radio 105 Lyssnat på radio före 08.00 106 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 107 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 108 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 109 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 110 Lyssnat på radio mellan 22.00 och 24.00 111 Lyssnat på radio efter 24.00 112 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 113 Lyssnat på P1 114 Lyssnat på P2 115 Lyssnat på P3 116 Lyssnat på P4-lokal 117 Lyssnat på P4-nationella 118 Lyssnat på Radio Energy 119 Lyssnat på Mix Megapol 120 Lyssnat på Radio rix 121 Lyssnat på Radio City 122 Lyssnat på Lugna favoriter i Stockholm 123 Lyssnat på Annan lokalstation 124 Lyssnat på närradiostation med musik 125 Lyssnat på närradiostation med tal 126 Lyssnat på någon utländsk station 127 Lyssnat på - Tveksam vilken kanal 128 Senast lyssnat på radio 129 Tillgång till mer än en radio i bostaden 130 Tillgång till bilradio 131 Tillgång till radio på arbetsplats 132 Tillgång till digital radio 133 Tillgång till inget av ovanstående 134 Tillgång till något av ovanstående - Tveksam, vet ej 135 Tillgång till TV i hemmet 136 Antal TV-apparater i hemmet 137 Satellitkanal via kabel eller hushållsparabol 138 Betalar extra för tilläggskanaler 139 Kanal i tilläggspaket: TV3 140 Kanal i tilläggspaket: Kanal 5 141 Kanal i tilläggspaket: ZTV 142 Kanal i tilläggspaket: TV8 143 Kanal i tilläggspaket: TV6 144 Kanal i tilläggspaket: Nyhetskanal 145 Kanal i tilläggspaket: Sportkanal 146 Kanal i tilläggspaket: Filmkanal 147 Kanal i tilläggspaket: Musikkanal 148 Kanal i tilläggspaket: Barnprogramskanal 149 Kanal i tilläggspaket: TV-shopping-kanal 150 Kanal i tilläggspaket: Dansk, norsk, finsk TV-kanal 151 Kanal i tilläggspaket: Annan 152 Kanal i tilläggspaket: Tveksam, vet ej 153 Utrustning för digital-TV 154 Utrustning för kabel eller marknät 155 Tittat på TV 156 Tittat på TV före 08.00 157 Tittat på TV mellan 08.00 och 12.00 158 Tittat på TV mellan 12.00 och 17.00 159 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 160 Tittat på TV mellan 19.00 och 22.00 161 Tittat på TV mellan 22.00 och 24.00 162 Tittat på TV efter 24.00 163 Tittat på TV - tveksam vilken tid 164 Tittat på SVT1 165 Tittat på SVT2 166 Tittat på TV3 167 Tittat på TV4 168 Tittat på Kanal 5 169 Tittat på ZTV 170 Tittat på TV8 171 Tittat på lokal-TV i TV4 172 Tittat på kabelkanal 173 Tittat på TV6 174 Tittat på ViaSat Sport 175 Tittat på TV1000 176 Tittat på Cinema 1000 177 Tittat på Canal Plus 178 Tittat på Canal Plus Gul 179 Tittat på Canal Plus Blå 180 Tittat på SVT24 181 Tittat på K-World 182 Tittat på annan typ av kanal 183 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 184 Tittat på utländsk TV - Nyhetskanal 185 Tittat på utländsk TV - Sportkanal 186 Tittat på utländsk TV - Musikkanal 187 Tittat på utländsk TV - Barnkanal 188 Tittat på utländsk TV - Filmkanal 189 Tittat på utländsk TV - Naturkanal 190 Tittat på utländsk TV - Nordisk kanal 191 Tittat på utländsk TV - Brittisk kanal 192 Tittat på utländsk TV - Tysk kanal 193 Tittat på utländsk TV - Fransk kanal 194 Tittat på utländsk TV - Spansk kanal 195 Tittat på utländsk TV - Kanal från länder i förutvarande Jugoslavien 196 Tittat på utländsk TV - Kanal från övriga Europa 197 Tittat på utländsk TV - Kanal från övriga världen 198 Tittat på utländsk TV - TV-shopping-kanal 199 Tittat på utländsk TV - Övrig kanal 200 Tittat på utländsk TV - Nej 201 Tittat på utländsk TV - Tveksam vilken kanal 202 Tittat på Rapport i SVT:s morgon-TV 203 Tittat på nyheterna i TV4:s morgon TV 204 Tittat på eftermiddagsnyheter från SVT24 205 Tittat på Rapport 19.30 eller 23.00 i SVT 206 Tittat på Aktuellt 18.00 eller 21.00 i SVT 207 Tittat på nyheterna TV4 17.00, 18.30 eller 22.00 208 Tittat på TV3 Direkt 209 Tittat på regionala nyheter SVT 210 Tittat på regionala nyheter TV4 211 Tittat på inget nyhetsprogram 212 Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 213 Senast tittat på TV 214 Tittat på text-TV 215 Tid tittat på text-TV 216 Senast tittat på text-TV 217 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT1 - SVT2 218 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 219 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 220 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 221 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 222 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 223 Använt text-TV för TV:s programtablåer 224 Använt text-TV för nyheter 225 Använt text-TV för ekonomiinformation 226 Använt text-TV för sport 227 Använt text-TV för väder 228 Använt text-TV för spel och lotteri 229 Använt text-TV för annonser och annan reklam 230 Använt text-TV för textning av TV-program 231 Använt text-TV för annan information 232 Använt text-TV - tveksam till vad 233 Tillgång till text-TV i åretrunt bostaden 234 Spelat TV-spel någon gång 235 Tittat på video 236 Tittat på inspelade TV-program 237 Tittat på hyrvideo 238 Tittat på köpvideo 239 Tittat på annan video 240 Tittat på video - tveksam om typ 241 Inspelade TV-program: Nyheter 242 Inspelade TV-program: Film 243 Inspelade TV-program: Underhållning 244 Inspelade TV-program: Annat 245 Inspelade TV-program: Tveksam på vilket 246 Senast tittat på video 247 Tillgång till video i åretruntbostad 248 Tillgång till DVD-spelare 249 Senast varit på bio 250 Tillgång till i bostaden: Mobiltelefon 251 Tillgång till i bostaden: Fax 252 Tillgång till i bostaden: Persondator 253 Tillgång till i bostaden: Inget av ovanstående 254 Tillgång till i bostaden: Tveksam, vet ej 255 Tillgång till antal mobiltelefoner i bostaden 256 Tillgång till antal datorer i bostaden 257 Tillgång till persondator utan modem 258 Tillgång till persondator med modem 259 Tillgång till persondator ansluten till extern databas 260 Tillgång till persondator med Internet 261 Tillgång till persondator med E-post 262 Tillgång till persondator med CD-rom 263 Tillgång till persondator med DVD 264 Tillgång till persondator med skrivare 265 Tillgång till persondator med CD-brännare 266 Tillgång till persondator som är portabel 267 Tillgång till persondator - Ingen av föregående extrautrustning 268 Tillgång till persondator - Tveksam till extrautrustning 269 Egen adress för e-post 270 Egen hemsida 271 Ej egen e-post adress, egen hemsida 272 Egen e-post adress, egen hemsida - Tveksam, vet ej 273 PC-användning i bostaden: Senast använt 274 PC-användning i bostaden: Tid 275 Använt PC före 08.00 276 Använt PC mellan 08.00 och 12.00 277 Använt PC mellan 12.00 och 17.00 278 Använt PC mellan 17.00 och 19.00 279 Använt PC mellan 19.00 och 22.00 280 Använt PC mellan 22.00 och 24.00 281 Använt PC efter 24.00 282 Använt PC - tveksam vilken tid 283 PC-användning i bostaden: Förvärvsarbete 284 PC-användning i bostaden: Utbildning 285 PC-användning i bostaden: Privat 286 PC-användning i bostaden: Internet 287 PC-användning i bostaden: Spel 288 PC-användning i bostaden: Annan 289 PC-användning i bostaden - Tveksam till vad 290 Tid använt åt Internet i bostaden 291 Använt Internet före 08.00 292 Använt Internet mellan 08.00 och 12.00 293 Använt Internet mellan 12.00 och 17.00 294 Använt Internet mellan 17.00 och 19.00 295 Använt Internet mellan 19.00 och 22.00 296 Använt Internet mellan 22.00 och 24.00 297 Använt Internet efter 24.00 298 Använt Internet - tveksam vilken tid 299 Internetanvändning i bostaden: Elektronisk post 300 Internetanvändning i bostaden: Nyheter 301 Internetanvändning i bostaden: Läst tidning 302 Internetanvändning i bostaden: Sökt fakta 303 Internetanvändning i bostaden: Uträttat ärenden 304 Internetanvändning i bostaden: Spel 305 Internetanvändning i bostaden: Ladda ner musik 306 Internetanvändning i bostaden: Chat-grupp 307 Internetanvändning i bostaden: Annan 308 Internetanvändning i bostaden: Tveksam, vet ej 309 Sajtbesök från bostaden: Aftonbladet 310 Sajtbesök från bostaden: Dagens Nyheter 311 Sajtbesök från bostaden: Annan morgontidning 312 Sajtbesök från bostaden: Passagen 313 Sajtbesök från bostaden: Torget 314 Sajtbesök från bostaden: Sveriges Television 315 Sajtbesök från bostaden: TV4 316 Sajtbesök från bostaden: Sveriges Radio 317 Sajtbesök från bostaden: Svenska CNN 318 Sajtbesök från bostaden: Nej 319 Sajtbesök från bostaden: Osäker var jag var 320 Startsida vid Internetuppkoppling 321 Startsida 322 CD-ROM användning: Sökt information i uppslagsverk 323 CD-ROM användning: Spelat spel 324 CD-ROM användning: Lyssnat på musik 325 CD-ROM användning: Laddat program till datorn 326 CD-ROM användning: Annat 327 CD-ROM användning: Ingen 328 Regelbundet användande av persondator i arbetet 329 Regelbundet användande av Internet i arbetet 330 Tid använt Internet i arbetet 331 Internetanvändning i arbetet: Elektronisk post 332 Internetanvändning i arbetet: Nyheter 333 Internetanvändning i arbetet: Läst tidning 334 Internetanvändning i arbetet: Sökt fakta 335 Internetanvändning i arbetet: Uträttat ärenden 336 Internetanvändning i arbetet: Spel 337 Internetanvändning i arbetet: Ladda ner musik 338 Internetanvändning i arbetet: Chat-grupp 339 Internetanvändning i arbetet: Annan 340 Internetanvändning i arbetet: Tveksam, vet ej 341 Sajtbesök från arbetet: Aftonbladet 342 Sajtbesök från arbetet: Dagens Nyheter 343 Sajtbesök från arbetet: Annan morgontidning 344 Sajtbesök från arbetet: Passagen 345 Sajtbesök från arbetet: Torget 346 Sajtbesök från arbetet: Sveriges Television 347 Sajtbesök från arbetet: TV4 348 Sajtbesök från arbetet: Sveriges Radio 349 Sajtbesök från arbetet: Svenska CNN 350 Sajtbesök från arbetet: Inget 351 Sajtbesök från arbetet - Tveksam vilken 352 Andel Internet avseende arbete 353 Andel Internet avseende privat intresse 354 Sökt information på Internet 355 Information på Internet: Nyheter, väder 356 Information på Internet: Praktisk information 357 Information på Internet: Annonser, reklam, handel 358 Information på Internet: Hobby, fritid 359 Information på Internet: Surfat fritt 360 Information på Internet: Annan 361 Information på Internet: Tveksam, vet ej 362 Information på Internet: Ej använt 363 Läst annonsblad 364 Läst lokalt annonsblad 365 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 366 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 367 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 368 Läst adresserad reklam 369 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 370 Läst ingen av ovanstående reklam 371 Läst reklam - tveksam, vet ej 372 Tagit del av utomhusreklam senaste veckan 373 Typ av boendeområde 374 Typ av boende 375 Uppväxtort 376 Civilstånd 377 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 378 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 379 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 380 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 381 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 382 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 383 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 384 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 385 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 386 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 387 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 388 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 389 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 390 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 391 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 392 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 393 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 394 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 395 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 396 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 397 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 398 Hushållets sammansättning - Antal barn 399 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 400 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 401 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 402 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 403 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 404 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 405 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 406 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 407 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 408 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 409 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 410 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 411 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 412 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 413 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 414 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 415 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 416 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 417 Heltids- eller deltidsarbete 418 Familjekategori 419 Skolutbildning

VAR 1 SSD STUDY NR 0781              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0781


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Aug 2003
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 2000
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 1298 1. Man 1333 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 1 04. 1904 21. 1921 . . 91. 1991 Kod: 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 1 29 23 24 25 36 23 34 31 29 25 33 34 31 32 35 41 43 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 36 46 44 46 44 64 53 55 63 41 44 46 40 51 43 49 43 43 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 42 41 45 51 37 51 28 42 39 31 33 41 38 32 36 29 36 28 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 35 26 32 33 29 33 31 32 34 37 29 41 29 35 36 37 27 15 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 35 26 32 33 29 33 31 32 34 37 29 41 29 35 36 37 27 15
VAR 7 LÄN Loc 16 width 2 Län 480 01. Stockholms län 78 03. Uppsala län 74 04. Södermanlands län 121 05. Östergötlands län 106 06. Jönköpings län 51 07. Kronobergs län 85 08. Kalmar län 15 09. Gotlands län 47 10. Blekinge län 334 12. Skåne län 89 13. Hallands län 449 14. Västra Götalands län 82 17. Värmlands län 80 18. Örebro län 76 19. Västmanlands län 92 20. Dalarnas län 106 21. Gävleborgs län 62 22. Västernorrlands län 37 23. Jämtlands län 85 24. Västerbottens län 82 25. Norrbottens län
VAR 8 KOMMUN Loc 18 width 4 MD=9999 Kommun 11 0114. Upplands-Väsby 3 0115. Vallentuna 9 0117. Österåker 7 0120. Värmdö 18 0123. Järfälla 2 0125. Ekerö 28 0126. Huddinge 21 0127. Botkyrka 3 0128. Salem 16 0136. Haninge 16 0138. Tyresö 6 0139. Upplands-Bro 2 0140. Nykvarn 21 0160. Täby 10 0162. Danderyd 21 0163. Sollentuna 181 0180. Stockholm 18 0181. Södertälje 31 0182. Nacka 8 0183. Sundbyberg 7 0184. Solna 17 0186. Lidingö 3 0187. Vaxholm 8 0188. Norrtälje 6 0191. Sigtuna 7 0192. Nynäshamn 7 0305. Håbo 2 0319. Älvkarleby 7 0360. Tierp 49 0380. Uppsala 6 0381. Enköping 7 0382. Östhammar 3 0428. Vingåker 3 0461. Gnesta 11 0480. Nyköping 5 0481. Oxelösund 4 0482. Flen 8 0483. Katrineholm 26 0484. Eskilstuna 8 0486. Strängnäs 6 0488. Trosa 4 0509. Ödeshög 2 0513. Kinda 2 0560. Boxholm 2 0561. Åtvidaberg 5 0562. Finspång 3 0563. Valdemarsvik 40 0580. Linköping 34 0581. Norrköping 7 0582. Söderköping 14 0583. Motala 4 0584. Vadstena 4 0586. Mjölby 3 0604. Aneby 2 0617. Gnosjö 2 0642. Mullsjö 4 0643. Habo 16 0662. Gislaved 2 0665. Vaggeryd 35 0680. Jönköping 4 0682. Nässjö 13 0683. Värnamo 5 0684. Sävsjö 7 0685. Vetlanda 7 0686. Eksjö 6 0687. Tranås 2 0760. Uppvidinge 4 0761. Lessebo 6 0763. Tingsryd 2 0764. Alvesta 5 0765. Älmhult 4 0767. Markaryd 19 0780. Växjö 8 0781. Ljungby 1 0821. Högsby 2 0834. Torsås 6 0840. Mörbylånga 9 0860. Hultsfred 11 0861. Mönsterås 3 0862. Emmaboda 16 0880. Kalmar 8 0881. Nybro 10 0882. Oskarshamn 14 0883. Västervik 2 0884. Vimmerby 3 0885. Borgholm 15 0980. Gotland 3 1060. Olofström 22 1080. Karlskrona 6 1081. Ronneby 8 1082. Karlshamn 8 1083. Sölvesborg 5 1214. Svalöv 3 1230. Staffanstorp 8 1231. Burlöv 11 1233. Vellinge 4 1256. Östra Göinge 4 1257. Örkelljunga 6 1260. Bjuv 9 1261. Kävlinge 7 1262. Lomma 8 1263. Svedala 4 1264. Skurup 3 1265. Sjöbo 5 1266. Hörby 7 1267. Höör 5 1270. Tomelilla 2 1272. Bromölla 2 1273. Osby 5 1276. Klippan 3 1277. Åstorp 3 1278. Båstad 64 1280. Malmö 29 1281. Lund 16 1282. Landskrona 39 1283. Helsingborg 5 1284. Höganäs 11 1285. Eslöv 8 1286. Ystad 8 1287. Trelleborg 19 1290. Kristianstad 7 1291. Simrishamn 10 1292. Ängelholm 14 1293. Hässleholm 26 1380. Halmstad 5 1381. Laholm 19 1382. Falkenberg 19 1383. Varberg 20 1384. Kungsbacka 7 1401. Härryda 15 1402. Partille 2 1407. Öckerö 8 1415. Stenungsund 7 1419. Tjörn 2 1421. Orust 5 1427. Sotenäs 3 1430. Munkedal 3 1435. Tanum 1 1438. Dals-Ed 1 1439. Färgelanda 6 1440. Ale 10 1441. Lerum 3 1442. Vårgårda 2 1443. Bollebygd 1 1445. Essunga 1 1447. Gullspång 4 1452. Tranemo 2 1460. Bengtsfors 4 1461. Mellerud 4 1462. Lilla Edet 11 1463. Mark 3 1465. Svenljunga 6 1466. Herrljunga 7 1470. Vara 3 1471. Götene 5 1472. Tibro 4 1473. Töreboda 138 1480. Göteborg 15 1481. Mölndal 9 1482. Kungälv 8 1484. Lysekil 16 1485. Uddevalla 6 1486. Strömstad 6 1487. Vänersborg 23 1488. Trollhättan 12 1489. Alingsås 23 1490. Borås 5 1491. Ulricehamn 6 1493. Mariestad 15 1494. Lidköping 7 1495. Skara 16 1496. Skövde 2 1497. Hjo 4 1498. Tidaholm 8 1499. Falköping 1 1715. Kil 1 1730. Eda 3 1737. Torsby 10 1761. Hammarö 3 1762. Munkfors 2 1763. Forshaga 2 1764. Grums 2 1765. Årjäng 7 1766. Sunne 32 1780. Karlstad 2 1781. Kristinehamn 5 1782. Filipstad 2 1783. Hagfors 9 1784. Arvika 1 1785. Säffle 1 1814. Lekeberg 2 1860. Laxå 2 1861. Hallsberg 9 1862. Degerfors 3 1863. Hällefors 38 1880. Örebro 5 1881. Kumla 1 1882. Askersund 13 1883. Karlskoga 2 1884. Nora 4 1885. Lindesberg 5 1907. Surahammar 3 1917. Heby 6 1960. Kungsör 6 1961. Hallstahammar 33 1980. Västerås 4 1981. Sala 3 1982. Fagersta 13 1983. Köping 3 1984. Arboga 1 2021. Vansbro 3 2023. Malung 5 2026. Gagnef 9 2029. Leksand 2 2031. Rättvik 2 2034. Orsa 1 2039. Älvdalen 4 2061. Smedjebacken 12 2062. Mora 14 2080. Falun 15 2081. Borlänge 2 2082. Säter 5 2083. Hedemora 6 2084. Avesta 11 2085. Ludvika 1 2101. Ockelbo 5 2104. Hofors 10 2121. Ovanåker 4 2132. Nordanstig 9 2161. Ljusdal 28 2180. Gävle 12 2181. Sandviken 9 2182. Söderhamn 12 2183. Bollnäs 16 2184. Hudiksvall 6 2260. Ånge 5 2262. Timrå 10 2280. Härnösand 18 2281. Sundsvall 4 2282. Kramfors 2 2283. Sollefteå 17 2284. Örnsköldsvik 4 2305. Bräcke 4 2309. Krokom 7 2313. Strömsund 2 2321. Åre 3 2326. Berg 1 2361. Härjedalen 16 2380. Östersund 4 2401. Nordmaling 1 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 1 2418. Malå 2 2422. Sorsele 1 2460. Vännäs 8 2462. Vilhelmina 4 2463. Robertsfors 35 2480. Umeå 2 2481. Lycksele 22 2482. Skellefteå 3 2505. Arvidsjaur 1 2513. Överkalix 8 2514. Kalix 1 2518. Övertorneå 2 2521. Pajala 4 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 23 2580. Luleå 13 2581. Piteå 12 2582. Boden 2 2583. Haparanda 11 2584. Kiruna 1 9999. Uppgift saknas
VAR 9 DATUM Loc 22 width 4 Datum 0203. 3 Februari . . 1210. 10 December Kod: 203 204 213 214 217 218 222 223 228 229 308 Frek: 43 37 40 40 41 40 40 40 40 40 42 Kod: 309 316 317 324 325 401 402 405 406 416 417 Frek: 39 40 40 40 40 42 38 40 41 41 41 Kod: 418 419 513 514 515 516 814 815 816 817 818 Frek: 40 40 39 41 40 40 6 6 6 1 6 Kod: 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 Frek: 6 6 6 6 6 11 6 7 6 6 6 Kod: 830 831 901 902 903 904 905 906 907 908 909 Frek: 6 6 6 6 6 6 48 46 6 6 6 Kod: 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Frek: 6 6 2 6 48 36 6 6 45 49 5 Kod: 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 1001 Frek: 6 14 5 5 6 5 5 5 45 45 5 Kod: 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 Frek: 5 6 5 5 5 73 45 6 5 5 3 Kod: 1013 1014 1015 1016 1017 1025 1026 1031 1101 1112 1113 Frek: 4 1 1 47 43 40 40 40 40 40 41 Kod: 1119 1120 1124 1125 1129 1130 1201 1202 1209 1210 Frek: 42 38 40 40 40 40 40 40 40 40
VAR 10 VÅR ELLER HÖSTINTERVJU Loc 26 width 1 1125 1. Vårintervju 1506 2. Höstintervju
VAR 11 TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 Loc 27 width 1 MD GE 9 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår? 143 1. Ja, mer än 2 timmar 190 2. Ja, 1-2 timmar 316 3. Ja, 1/2-1 timme 335 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1637 5. Nej 9 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 12 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 28 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 931 1. Senaste veckan 281 2. Senaste månaden 130 3. Senaste halvåret 43 4. Senaste året 218 5. Längre tillbaka, aldrig 43 8. Tveksam, vet ej 985 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 29 width 1 MD=9 3 Lyssnade Du på något kassettband igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på kassettband igår? 18 1. Ja, mer än 2 timmar 45 2. Ja, 1-2 timmar 102 3. Ja, 1/2-1 timme 144 4. Ja, mindre än 1/2-timme 2312 5. Nej 9 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 14 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 30 width 1 MD=0 4 (EJ LYSSNAT PÅ LJUDKASSETT IGÅR) När lyssnade Du på kassettband senast? 542 1. Senaste veckan 474 2. Senaste månaden 464 3. Senaste halvåret 208 4. Senaste året 535 5. Längre tillbaka, aldrig 98 8. Tveksam, vet ej 310 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 MUSIKKASSETT 4 Loc 31 width 1 MD=0 4A (LYSSNAT PÅ KASSETT SENASTE ÅRET) Var det en musik- eller talkassett? 4A(1) Musikkassett 1772 1. Markerat 225 5. Ej markerat 634 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 TALKASSETT 4 Loc 32 width 1 MD=0 4A(2) <Typ av kassett> Talkassett <Se F.4A för fullständig frågetext> 260 1. Markerat 1738 5. Ej markerat 633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 KASSETTYP - TVEKSAM 4 Loc 33 width 1 MD=0 4A(3) <Typ av kassett> Tveksam, vet ej <Se F.4A för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1978 5. Ej markerat 633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 34 width 1 MD=9 5 Läste eller tittade Du i någon morgontidning igår? 1650 1. Ja, en 285 2. Ja, två 45 3. Ja, tre eller fyra 646 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 MORGONTIDNING 1 5 Loc 35 width 3 MD= 0 or GE 999 5A(1) (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken morgontidning läste Du? 4 001. Aftonbladet 4 002. Alingsåstidningen 13 003. Arbetarbladet 4 004. Arbetet Ny Tid 21 005. Arbetet 4 006. Arbogatidningen 1 007. Arvika Nyheter 1 008. Avestatidningen 22 009. Barometern 6 010. Bergslagsbladet 4 011. Bergslagsposten 19 012. Blekinge Läns Tidning 26 013. Bohuslänningen 9 014. Borlänge Tidning 28 015. Borås Tidning 242 016. Dagens Nyheter 12 017. Dagens Industri 11 018. Dala-Demokraten 4 019. Enköpingsposten 14 020. Eskilstuna-Kuriren 2 021. Expressen 2 022. Fagerstaposten 4 023. Falköpings Tidning 17 024. FaluKuriren 7 026. Folkbladet 4 027. Folket 1 028. Fryksdalsbygden 3 029. Gotlands Allehanda 5 030. Gotlandstidningen 1 031. Gotlands Folkblad 165 032. Göteborgsposten 2 033. Göteborgstidningen 19 034. Gävle dagblad 23 035. Hallands Nyheter 18 036. Hallands-Posten 27 037. Helsingborgs Dagblad 1 038. Helsingekuriren 1 039. Hjotidningen 11 040. Hudiksvalls Tidningen 26 041. Jönköpingsposten 1 042. Karlshamns Allehanda 5 043. Karlskoga-Kuriren 4 044. Karlskogatidningen 6 045. Katrineholmskuriren 1 046. Kinnaposten 14 047. Kristianstadsbladet 1 048. Kvällsposten 2 049. Laholms Tidning 3 050. Landskronaposten 1 051. Lidköpings Nya Tidning 5 052. Ljusdalsposten 15 053. Ljusnan-Hälsinglands Tidning 3 054. Ludvika Tidning 17 055. Länstidningen 3 056. Mariestads Tidning 26 057. Metro 7 058. Mora Tidning 7 059. Motala Tidning 11 060. Norrbottenskuriren 22 061. Nordvästra Skånes Tidning 12 062. Norra Skåne 18 063. Norra Västerbotten 27 064. NorrköpingsTidning 24 065. Norrländska Socialdemokraten 3 066. Norrtälje Tidning 26 067. Nya Wermlandstidningen 11 068. Nya Lidköpings Tidning 1 069. Nya Norrland 38 070. Nerikes Allehanda 5 071. Oskarshamns Nyheter 7 072. Oskarshamnstidningen 11 073. Piteå-Tidning 3 074. Sala Allehanda 8 075. Skaraborgs Allehanda 4 076. Skaraborgs Läns Tidning 1 077. Skaratidningen 18 078. Skånska Dagbladet 1 079. Skövde Nyheter 22 080. Smålandsposten 12 081. Smålandstidningen 6 082. Smålänningen 2 083. Strängnästidningen 1 084. Strömstads Tidning 20 085. Sundsvalls Tidning 89 086. Svenska Dagbladet 94 087. Sydsvenska Dagbladet 10 088. Sydöstra Sveriges Dagblad 3 089. Söderhamnskuriren 15 090. Södermanlands Nyheter 4 091. Södertälje Länstidning 5 092. Södra Dalarnas Tidning 4 093. Tranås tidning 5 094. Trelleborgs Allehanda 9 095. Trollhättans Tidning 34 096. Uppsala Nya Tidning 3 097. Vetlanda-Posten 3 098. Vimmerbytidningen 14 099. Värmlands Folkblad 6 100. Värmlandstidningen 19 101. Värnamo Nyheter 9 102. Västerbottens Folkblad 24 103. Västerbottenskuriren 25 104. Västmanland Läns Tidning 8 105. Västervikstidningen 3 106. Västgötabladet 1 107. Växjöbladet - Kronobergaren 12 108. Ystads Allehanda 6 109. Ångermanlandstidningen 1 110. Älvsborgs Allehanda 2 111. Ölandsbladet 2 112. Örebrokuriren 1 113. Öresundstidningen 7 114. Örnsköldsviks Allehanda 1 115. Östergötlands folkblad 11 116. Östersundsposten 31 117. Östgöta Correspondenten 4 118. Östra Smålands Nyheter 646 000. Frågan ej tillämplig 297 999. Uppgift saknas
VAR 20 MORGONTIDNING 2 5 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 5A(2) (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken var den andra morgontidning Du läste? 1 001. Aftonbladet 3 003. Arbetarbladet 7 005. Arbetet 1 007. Arvika Nyheter 4 009. Barometern 1 010. Bergslagsbladet 1 013. Bohuslänningen 2 014. Borlänge Tidning 1 015. Borås Tidning 34 016. Dagens Nyheter 21 017. Dagens Industri 3 018. Dala-Demokraten 4 020. Eskilstuna-Kuriren 1 021. Expressen 1 022. Fagerstaposten 2 023. Falköpings Tidning 5 024. FaluKuriren 1 025. Filipstads Tidning 1 026. Folkbladet 1 027. Folket 2 029. Gotlands Allehanda 2 030. Gotlandstidningen 12 032. Göteborgsposten 1 033. Göteborgstidningen 10 034. Gävle dagblad 1 035. Hallands Nyheter 2 036. Hallands-Posten 3 037. Helsingborgs Dagblad 1 039. Hjotidningen 1 042. Karlshamns Allehanda 2 044. Karlskogatidningen 1 049. Laholms Tidning 2 050. Landskronaposten 1 052. Ljusdalsposten 1 053. Ljusnan-Hälsinglands Tidning 2 054. Ludvika Tidning 1 055. Länstidningen 21 057. Metro 1 059. Motala Tidning 3 060. Norrbottenskuriren 5 061. Nordvästra Skånes Tidning 1 062. Norra Skåne 1 064. NorrköpingsTidning 1 065. Norrländska Socialdemokraten 2 067. Nya Wermlandstidningen 3 070. Nerikes Allehanda 1 075. Skaraborgs Allehanda 1 076. Skaraborgs Läns Tidning 6 078. Skånska Dagbladet 1 079. Skövde Nyheter 3 080. Smålandsposten 3 082. Smålänningen 1 083. Strängnästidningen 2 085. Sundsvalls Tidning 45 086. Svenska Dagbladet 8 087. Sydsvenska Dagbladet 4 088. Sydöstra Sveriges Dagblad 1 093. Tranås tidning 1 094. Trelleborgs Allehanda 1 095. Trollhättans Tidning 4 096. Uppsala Nya Tidning 1 098. Vimmerbytidningen 2 099. Värmlands Folkblad 1 101. Värnamo Nyheter 2 102. Västerbottens Folkblad 3 103. Västerbottenskuriren 1 104. Västmanland Läns Tidning 1 105. Västervikstidningen 1 109. Ångermanlandstidningen 2 111. Ölandsbladet 1 112. Örebrokuriren 1 114. Örnsköldsviks Allehanda 3 116. Östersundsposten 6 117. Östgöta Correspondenten 7 118. Östra Smålands Nyheter 1 201. Dagen 1 202. DailyNews 1 203. Dalslänningen 6 204. Finanstidningen 1 205. Kristinehamnsposten 1 206. Lysekilsposten 2296 000. Frågan ej tillämplig 32 999. Uppgift saknas
VAR 21 MORGONTIDNING 3 5 Loc 41 width 3 MD= 0 or GE 999 5A(3) (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken var den tredje morgontidning Du läste? 1 004. Arbetet Ny Tid 8 016. Dagens Nyheter 7 017. Dagens Industri 1 018. Dala-Demokraten 1 047. Kristianstadsbladet 1 055. Länstidningen 2 057. Metro 1 060. Norrbottenskuriren 1 064. NorrköpingsTidning 1 066. Norrtälje Tidning 1 078. Skånska Dagbladet 1 083. Strängnästidningen 3 086. Svenska Dagbladet 1 087. Sydsvenska Dagbladet 1 096. Uppsala Nya Tidning 1 118. Östra Smålands Nyheter 2 204. Finanstidningen 1 301. Everyday 1 302. Affärsvärlden 1 303. Avisen 2581 000. Frågan ej tillämplig 13 999. Uppgift saknas
VAR 22 MTIDN1 TRYCKT/INET 5 Loc 44 width 1 MD=0 5B(1) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? 1960 1. Tryckta tidningen 6 2. Tidningen på Internet 13 3. Båda 1 4. Tveksam, vet ej 651 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 MTIDN2 TRYCKT/INET 5 Loc 45 width 1 MD=0 5B(2) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? 320 1. Tryckta tidningen 7 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 2 4. Tveksam, vet ej 2301 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 MTIDN3 TRYCKT/INET 5 Loc 46 width 1 MD=0 5B(3) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? 40 1. Tryckta tidningen 2 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 2 4. Tveksam, vet ej 2586 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 47 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? (OBS! Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten räknas inte som morgontidningar) 10 1. Mer än 2 timmar 132 2. 1 - 2 timmar 505 3. 1/2 - 1 timme 895 4. 15 minuter - 1/2-timme 425 5. Mindre än 15 minuter 13 8. Tveksam, vet ej 651 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 LÄST MORGONTIDN FÖRE 8 7 Loc 48 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen igår? (OBS! Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten räknas inte som morgontidningar) (OBS!! Frågan gäller all läsning, vilket innebär att även mycket begränsad läsning ingår.) 7(1) Före 08.00 1093 1. Markerat 887 5. Ej markerat 651 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 LÄST MORGONTIDN 8-12 7 Loc 49 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 793 1. Markerat 1188 5. Ej markerat 650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST MORGONTIDN 12-17 7 Loc 50 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 198 1. Markerat 1783 5. Ej markerat 650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 51 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 1861 5. Ej markerat 650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 LÄST MORGONTIDN 19-22 7 Loc 52 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 1904 5. Ej markerat 650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 LÄST MORGONTIDN 22- 7 Loc 53 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1967 5. Ej markerat 650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄST MORGONTID TVEKSAM 7 Loc 54 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam vilken tid <Se F.7 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1976 5. Ej markerat 650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 SENAST LÄST MORGONTIDN 9 Loc 55 width 1 MD=0 9 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du någon morgontidning senast? 398 1. Senaste veckan 88 2. Senaste månaden 35 3. Senaste halvåret 14 4. Senaste året 86 5. Längre tillbaka, aldrig 29 8. Tveksam, vet ej 1981 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 PRENUMERAT MORGONTIDN 10 Loc 56 width 1 MD=9 10 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 211 1. Ja, två eller fler 1695 2. Ja, en 23 3. Tveksam, vet ej 701 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 35 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 57 width 1 MD=9 11 Läste Du någon kvällstidning igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. 4 1. Ja, tre 71 2. Ja, två 657 3. Ja, en 5 4. Tveksam, vet ej 1893 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 36 KVÄLLSTIDNING 1 11 Loc 58 width 3 MD= 0 11A(1) (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken kvällstidning läste Du? 378 001. Aftonbladet 234 002. Expressen 44 003. Göteborgstidningen 49 004. Kvällsposten 1 005. Everyday 4 007. Stockholm News 2 032. Göteborgsposten 2 057. Metro 1 087. Sydsvenska Dagbladet 1 108. Ystads Allehanda 1 206. Lysekilsposten 6 301. Everyday 1908 000. Frågan ej tillämplig
VAR 37 KVÄLLSTIDNING 2 11 Loc 61 width 2 MD= 0 11A(2) (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken var den andra kvällstidning Du läste? 32 01. Aftonbladet 27 02. Expressen 6 03. Göteborgstidningen 4 04. Kvällsposten 1 07. Stockholm News 1 32. Göteborgsposten 1 57. Metro 2559 00. Frågan ej tillämplig
VAR 38 KVÄLLSTIDNING 3 11 Loc 63 width 1 MD=0 11A(3) (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken var den tredje kvällstidning Du läste? 2 2. Expressen 1 3. Göteborgstidningen 2628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 KTIDN1 TRYCKT/INET 11 Loc 64 width 1 MD=0 11B(1) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? 666 1. Tryckta tidningen 52 2. Tidningen på Internet 14 3. Båda 0 4. Tveksam, vet ej 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 KTIDN2 TRYCKT/INET 11 Loc 65 width 1 MD=0 11B(2) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? 60 1. Tryckta tidningen 14 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 0 4. Tveksam, vet ej 2556 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 KTIDN3 TRYCKT/INET 11 Loc 66 width 1 MD=0 11B(3) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? 3 1. Tryckta tidningen 1 2. Tidningen på Internet 0 3. Båda 0 4. Tveksam, vet ej 2627 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 67 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen (-arna) igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. 198 1. Mindre än 15 minuter 339 2. 15 minuter - 30 minuter 157 3. 30 minuter - 1 timme 33 4. 1 - 2 timmar 2 5. Mer än två timmar 3 6. Tveksam, vet ej 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 LÄST KVÄLLSTID FÖRE 8 13 Loc 68 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. 13(1) Före 08.00 6 1. Markerat 726 5. Ej markerat 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST KVÄLLSTIDN 8-12 13 Loc 69 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 - 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 693 5. Ej markerat 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST KVÄLLSTIDN 12-17 13 Loc 70 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 - 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 234 1. Markerat 498 5. Ej markerat 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 71 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 - 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 279 1. Markerat 453 5. Ej markerat 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄST KVÄLLSTIDN 19-22 13 Loc 72 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 - 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 189 1. Markerat 543 5. Ej markerat 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LÄST KVÄLLSTIDN 22- 13 Loc 73 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Efter 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 279 1. Markerat 453 5. Ej markerat 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 74 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam vilken tid <Se F.13 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 725 5. Ej markerat 1899 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 75 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? OBS! Aftonbladet och Expressen räknas som kvällstidningar även om de lästs på morgonen. Metro ingår ej. 900 1. Senaste veckan 414 2. Senaste månaden 223 3. Senaste halvåret 40 4. Senaste året 259 5. Längre tillbaka, aldrig 62 8. Tveksam, vet ej 733 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LÄST METRO NÅGON GÅNG 16 Loc 76 width 1 MD=9 16 Har Du någon gång läst den i Stockholm-, Göteborgs- eller Malmö-området gratisutdelade nyhetstidningen Metro? I så fall, när läste Du den senast? 201 1. Igår 369 2. Senaste veckan 322 3. Senaste månaden 332 4. Senaste halvåret 104 5. Senaste året 94 6. Längre tillbaka eller aldrig 1179 7. Nej 29 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 52 LÄST VECKOTIDNING 17 Loc 77 width 1 MD=9 17 Läste eller tittade Du i någon veckotidning eller månadstidning igår? Jag tänker både på veckotidningar, månadsmagasin och andra liknande tidningar. (OM JA) Hur många tidningar läste Du? 709 1. Ja, en 120 2. Ja, två 41 3. Ja, tre eller fyra 1749 5. Nej 11 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 53 TID VECKOTIDNING 18 Loc 78 width 1 MD=0 18 (LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du den tidningen(-arna) eller tidskriften(-erna) igår? 15 1. Mer än 2 timmar 69 2. 1-2 timmar 302 3. 1/2-1 timme 477 4. Mindre än 1/2-timme 7 8. Tveksam, vet ej 1761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 SEN LÄST VECKOTIDNING 19 Loc 79 width 1 MD=0 19 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 734 1. Senaste veckan 554 2. Senaste månaden 176 3. Senaste halvåret 53 4. Senaste året 173 5. Längre tillbaka, aldrig 70 8. Tveksam, vet ej 871 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 LÄST FAMILJETIDNING 20 Loc 80 width 1 MD=0 20 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 20(1) Familjetidning (ex Allers, Året Runt, Se och Hör) 613 1. Markerat 991 5. Ej markerat 1027 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 LÄST DAMTIDNING 20 Loc 81 width 1 MD=0 20(2 <Läst senaste veckan> Damtidning (ex Svensk Damtidning, Damernas Värld, Amelia) <Se F.20 för fullständig frågetext> 282 1. Markerat 1323 5. Ej markerat 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 LÄST HERRTIDNING 20 Loc 82 width 1 MD=0 20(3) <Läst senaste veckan> Herrtidning (ex Slitz, Lektyr) <Se F.20 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 1561 5. Ej markerat 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 LÄST UNGDOMSTIDNING 20 Loc 83 width 1 MD=0 20(4) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Okej, Frida) <Se F.20 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 1479 5. Ej markerat 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 LÄST KONSUMENTTIDN 20 Loc 84 width 1 MD=0 20(5) <Läst senaste veckan> Veckotidning med konsumentinnehåll (ex ICA-Kuriren, Land) <Se F.20 för fullständig frågetext> 220 1. Markerat 1385 5. Ej markerat 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 LÄST SERIETIDNING 20 Loc 85 width 1 MD=0 20(6) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.20 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 1492 5. Ej markerat 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 LÄST SPECIALMAGASIN 20 Loc 86 width 1 MD=0 20(7) <Läst senaste veckan> Specialmagasin (ex Sköna Hem/Allt i hemmet, Månadsjournalen, Allt om Mat, Cafe) <Se F.20 för fullständig frågetext> 575 1. Markerat 1030 5. Ej markerat 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 LÄST GRATISTIDNING 20 Loc 87 width 1 MD=0 20(8) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad nöjestidning (Nöjesguiden) <Se F.20 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1556 5. Ej markerat 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 LÄST OKLAR VECKOTIDN 20 Loc 88 width 1 MD=0 20(9) <Läst senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.20 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 1551 5. Ej markerat 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 89 width 1 MD=9 21 Läste eller tittade Du i någon annan tidning eller tidskrift igår? Jag tänker då både på organisationsutgivna tidskrifter, specialtidskrifter, facktidskrifter och andra tidskrifter. (OM JA) Hur många? 37 1. Ja, tre eller fyra 93 2. Ja, två 711 3. Ja, en 1779 5. Nej 10 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 65 TID ANNAN TIDSKRIFT 22 Loc 90 width 1 MD=0 22 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 6 1. Mer än 2 timmar 44 2. 1-2 timmar 220 3. 1/2-1 timme 566 4. Mindre än 1/2-timme 5 8. Tveksam, vet ej 1790 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 23 Loc 91 width 1 MD=0 23 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste eller tittade Du i någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 675 1. Senaste veckan 487 2. Senaste månaden 122 3. Senaste halvåret 47 4. Senaste året 275 5. Längre tillbaka aldrig 183 8. Tveksam, vet ej 842 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄST MEDLEMSTIDNING 24 Loc 92 width 1 MD=0 24 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 24(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 631 1. Markerat 885 5. Ej markerat 1115 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄST KULTURTIDSKRIFT 24 Loc 93 width 1 MD=0 24(2) <Annan tidskrift senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Ord & Bild, Moderna Tider) <Se F.24 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 1457 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST POLITISK TIDSKR 24 Loc 94 width 1 MD=0 24(3) <Annan tidskrift senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.24 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1477 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 LÄST FACKTIDSKRIFT 24 Loc 95 width 1 MD=0 24(4) <Annan tidskrift senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land- Lantbruk, Taxi idag) <Se F.24 för fullständig frågetext> 521 1. Markerat 996 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 24 Loc 96 width 1 MD=0 24(5) <Annan tidskrift senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknikens Värld) <Se F.24 för fullständig frågetext> 451 1. Markerat 1066 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 LÄST UTLÄNDSK TIDSKR 24 Loc 97 width 1 MD=0 24(6) <Annan tidskrift senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Times, Newsweek) <Se F.24 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1452 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 24 Loc 98 width 1 MD=0 24(7) <Annan tidskrift senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 1288 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 TIDSKR TVEKSAM OM TYP 24 Loc 99 width 1 MD=0 24(8) <Annan tidskrift senaste veckan> Tveksam vilken typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1483 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄST BOK 25 Loc 100 width 1 MD=9 25 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, facklitteratur och böcker som Du läste för nöjes skull. (OM JA) Hur många? 835 1. Ja, en 105 2. Ja, två 79 3. Ja, tre eller fyra 1606 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 76 TID BOK 26 Loc 101 width 1 MD=0 26 (LÄST BOK IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 109 1. Mer än 2 timmar 218 2. 1-2 timmar 366 3. 1/2-1 timme 321 4. Mindre än 1/2-timme 5 8. Tveksam, vet ej 1612 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 LÄST SKÖNLITTERATUR 27 Loc 102 width 1 MD=0 27 (LÄST BOK IGÅR) Vilken eller vilka typer av böcker läste Du? 27(1) Skönlitteratur 573 1. Markerat 446 5. Ej markerat 1612 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 LÄST UNGDOMSLITTERAT 27 Loc 103 width 1 MD=0 27(2) <Läste bok i går> Barn och ungdomslitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 896 5. Ej markerat 1611 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 LÄST FACKLITTERATUR 27 Loc 104 width 1 MD=0 27(3) <Läste bok i går> Facklitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 840 5. Ej markerat 1611 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 LÄST LÄRO- KURSBOK 27 Loc 105 width 1 MD=0 27(4) <Läste bok i går> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.27 för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 827 5. Ej markerat 1611 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 LÄST ANNAN BOK 27 Loc 106 width 1 MD=0 27(5) <Läste bok i går> Annan bok <Se F.27 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 946 5. Ej markerat 1611 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 LÄST BOK - OKÄND TYP 27 Loc 107 width 1 MD=0 27(6) <Läste bok i går> Tveksam vilken typ <Se F.27 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 1016 5. Ej markerat 1611 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 NÖJESLÄSNING AV BOK 28 Loc 108 width 1 MD=0 28(1) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull? 810 1. Markerat 209 5. Ej markerat 1612 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 BOKLÄSN-ARB EL SKOLA 28 Loc 109 width 1 MD=0 28(2) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för arbetet eller skolan? 293 1. Markerat 727 5. Ej markerat 1611 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 BOKLÄSN-TVEKS OM VAD 28 Loc 110 width 1 MD=0 28(3) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull/ för arbetet eller skolan? 3 1. Markerat 1017 5. Ej markerat 1611 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 SENAST LÄST BOK 29 Loc 111 width 1 MD=0 29 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du någon bok senast? 523 1. Senaste veckan 329 2. Senaste månaden 271 3. Senaste halvåret 115 4. Senaste året 349 5. Längre tillbaka, aldrig 24 8. Tveksam, vet ej 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 LÄST SKÖNLITTERATUR 30 Loc 112 width 1 MD=0 30 (LÄST BOK SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av böcker har Du läst under den senaste veckan? 30(1) Skönlitteratur 315 1. Markerat 208 5. Ej markerat 2108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 LÄST UNGDOMSLITTERAT 30 Loc 113 width 1 MD=0 30(2) <Läst senaste veckan> Barn och ungdomslitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 458 5. Ej markerat 2108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 LÄST FACKLITTERATUR 30 Loc 114 width 1 MD=0 30(3) <Läst senaste veckan> Facklitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 392 5. Ej markerat 2108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 LÄST LÄRO- KURSBOK 30 Loc 115 width 1 MD=0 30(4) <Läst senaste veckan> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.30 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 445 5. Ej markerat 2108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 LÄST ANNAN BOK 30 Loc 116 width 1 MD=0 30(5) <Läst senaste veckan> Annan bok <Se F.30 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 483 5. Ej markerat 2108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 LÄST BOK - OKÄND TYP 30 Loc 117 width 1 MD=0 30(6) <Läst senaste veckan> Tveksam vilken typ <Se F.30 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 523 5. Ej markerat 2108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 BOKLÅN PÅ BIBLIOTEK 30A Loc 118 width 1 30A(1) Den senast lästa bok, var det en bok som lånats på bibliotek? 514 1. Markerat 2117 5. Ej markerat
VAR 94 BOKLÅN FRÅN SLÄKT 30A Loc 119 width 1 30A(2) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats från släkt, vän eller bekant? 339 1. Markerat 2292 5. Ej markerat
VAR 95 BOKLÅN I LÄSECIRKEL 30A Loc 120 width 1 30A(3) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats i läsecirkel 19 1. Markerat 2612 5. Ej markerat
VAR 96 BOKKÖP I BOKHANDEL 30A Loc 121 width 1 30A(4) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts i bokhandel 747 1. Markerat 1884 5. Ej markerat
VAR 97 BOKKÖP I KIOSK 30A Loc 122 width 1 30A(5) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts i kiosk eller på varuhus 97 1. Markerat 2534 5. Ej markerat
VAR 98 BOKKÖP I BOKKLUBB 30A Loc 123 width 1 30A(6) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts genom bokklubb (per post)? 222 1. Markerat 2409 5. Ej markerat
VAR 99 BOKKÖP INTERNET 30A Loc 124 width 1 30A(7) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts via Internetbokhandel? 15 1. Markerat 2616 5. Ej markerat
VAR 100 BOKKÖP ANTIKVARIAT 30A Loc 125 width 1 30A(8) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts på antikvariat? 15 1. Markerat 2616 5. Ej markerat
VAR 101 BOK FÅTT SOM GÅVA 30A Loc 126 width 1 30A(9) Den senast lästa boken, var det en bok som Du fått som gåva? 290 1. Markerat 2341 5. Ej markerat
VAR 102 BOK PÅ ANNAT SÄTT 30A Loc 127 width 1 30A(10) Den senast lästa boken, var det en bok som Du anskaffat på annat sätt? 179 1. Markerat 2452 5. Ej markerat
VAR 103 BOKANSKAFFN - TVEKSAM 30 Loc 128 width 1 30A(11) Den senast lästa boken, var det en bok som Du är tveksam om vilket sätt Du anskaffat den? 193 1. Markerat 2438 5. Ej markerat
VAR 104 RADIOLYSSNINGSTID 31 Loc 129 width 2 MD=99 31 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 413 01. Mer än 6 timmar 73 02. 5 - 6 timmar 77 03. 4 - 5 timmar 132 04. 3 - 4 timmar 245 05. 2 - 3 timmar 378 06. 1 - 2 timmar 402 07. 1/2 - 1 timme 378 08. Mindre än 1/2 timme 506 09. Nej 26 88. Tveksam, vet ej 1 99. Uppgift saknas
VAR 105 RADIOLYSSNANDE FÖRE 8 32 Loc 131 width 1 MD=0 32 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? 32(1) Före 08.00 813 1. Markerat 1285 5. Ej markerat 533 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 RADIOLYSSNANDE 8-12 32 Loc 132 width 1 MD=0 32(2) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 1156 1. Markerat 943 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 RADIOLYSSNANDE 12-17 32 Loc 133 width 1 MD=0 32(3) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 1150 1. Markerat 949 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 RADIOLYSSNANDE 17-19 32 Loc 134 width 1 MD=0 32(4) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 636 1. Markerat 1463 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 RADIOLYSSNANDE 19-22 32 Loc 135 width 1 MD=0 32(5) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 344 1. Markerat 1755 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 RADIOLYSSNANDE 22-24 32 Loc 136 width 1 MD=0 32(6) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 174 1. Markerat 1925 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 RADIOLYSSNANDE 24- 32 Loc 137 width 1 MD=0 32(7) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Efter 24.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 2056 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 RADIOLYSSNANDE TVEKS Loc 138 width 1 MD=0 32(8) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Tveksam vilken tid <Se F.32 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 2076 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 RADIOKANAL P1 33 Loc 139 width 1 MD=0 33 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka radiokanaler lyssnade Du på? 33(1) Lyssnat på P1 413 1. Markerat 1686 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 RADIOKANAL P2 33 Loc 140 width 1 MD=0 33(2) <Radiokanal lyssnat på> P2 <Se F.33 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 2025 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 RADIOKANAL P3 33 Loc 141 width 1 MD=0 33(3) <Radiokanal lyssnat på> P3 <Se F.33 för fullständig frågetext> 395 1. Markerat 1704 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 RADIOKANAL P4 33 Loc 142 width 1 MD=0 33(4,1) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på lokalradio (P4-lokal) eller annan lokalradio <Se F.33 för fullständig frågetext> 755 1. Markerat 1344 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 RADIOKANAL P4-NATI 33 Loc 143 width 1 MD=0 33(5) <Radiokanal lyssnat på> P4 nationella sändningar (Ring så spelar vi, Radiosporten etc) <Se F.33 för fullständig frågetext> 363 1. Markerat 1736 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 RADIO ENERGY 33 Loc 144 width 1 MD=0 33(6) <Radiokanal lyssnat på> Radio Energy (NRJ)-nätverket <Se F.33 för fullständig frågetext> 192 1. Markerat 1907 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 MIX MEGAPOL 33 Loc 145 width 1 MD=0 33(7) <Radiokanal lyssnat på> Mix Megapol (Megapolnätverket) <Se F.33 för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 1956 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 RADIO RIX 33 Loc 146 width 1 MD=0 33(8) <Radiokanal lyssnat på> Radio Rix (Rixnätverket) <Se F.33 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 1903 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 RADIO CITY - CITY 107 33 Loc 147 width 1 MD=0 33(9) <Radiokanal lyssnat på> Radio City i Stockholm, City 107 i Göteborg och Malmö-Lund, Rockklassiker i Stockholm, FM 107,5 i Stockholm <Se F.33 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 1985 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 LUGNA FAVORITER 33 Loc 148 width 1 MD=0 33(10) <Radiokanal lyssnat på> Lugna favoriter i Stockholm, WOW i Stockholm, Radio FM i Stockholm, Vinyl 107 Stockholm, Power Hit Radio Stockholm - Göteborg, Radio Guld <Se F.33 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 2010 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 ANNAN LOKALSTATION 33 Loc 149 width 1 MD=0 33(11) <Radiokanal lyssnat på> Annan lokalstation (t ex Radio Gold, Radio Stella, Radio Match, Radio Four, HIT FM och Radio City Karlstad-Uppsala, Radio Lappland) <Se F.33 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 1976 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 NÄRRADIO MED MUSIK 33 Loc 150 width 1 MD=0 33(12) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med musik <Se F.33 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 2067 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 NÄRRADIOST MED TAL 33 Loc 151 width 1 MD=0 33(13) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med tal (föreningsradio) <Se F.33 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2090 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 UTLÄNDSK STATION 33 Loc 152 width 1 MD=0 33(14) <Radiokanal lyssnat på> Någon utländsk station <Se F.33 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 2081 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 RADIOST - TVEKSAM 33 Loc 153 width 1 MD=0 33(15) <Radiokanal lyssnat på> Tveksam vilken kanal <Se F.33 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 2047 5. Ej markerat 532 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 154 width 1 MD=0 34 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 420 1. Senaste veckan 50 2. Senaste månaden 18 3. Senaste halvåret 3 4. Senaste året 27 5. Längre tillbaka aldrig 14 8. Tveksam, vet ej 2099 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 ANT RADIOAPP > 1 34 Loc 155 width 1 MD=9 34A Har du något av följande? 34A(1) Tillgång till mer än en radio i bostaden 2222 1. Markerat 408 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 130 BILRADIO 34 Loc 156 width 1 34A(2) <Tillgång till> Bilradio <Se F.34A för fullständig frågetext> 2118 1. Markerat 513 5. Ej markerat
VAR 131 RADIO PÅ ARBETSPLATS 34 Loc 157 width 1 34A(3) <Tillgång till> Radio på arbetsplats <Se F.34A för fullständig frågetext> 1349 1. Markerat 1282 5. Ej markerat
VAR 132 DAB-RADIO 34 Loc 158 width 1 34A(4) <Tillgång till> Digital radio (så kallad DAB-radio) <Se F.34A för fullständig frågetext> 277 1. Markerat 2354 5. Ej markerat
VAR 133 INGET AV OVANSTÅENDE 34 Loc 159 width 1 34A(5) <Tillgång till> Inget av ovanstående <Se F.34A för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 2529 5. Ej markerat
VAR 134 TVEKSAM OVANSTÅENDE 34 Loc 160 width 1 34A(6) <Tillgång till> Tveksam, vet ej <Se F.34A för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2628 5. Ej markerat
VAR 135 TILLGÅNG TILL TV BOST 35 Loc 161 width 1 MD=9 35 Har Du någon TV-apparat i hemmet? 2550 1. Ja 80 5. Nej 0 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 136 ANTAL TV-APPARATER Loc 162 width 2 MD= 0 35A (HAR TV HEMMA) Har Du/Ni mer än en TV-apparat hemma? (OM JA) Hur många? 826 01. En TV-apparat 1051 02. Två TV-apparater 444 03. Tre TV-apparater 133 04. Fyra TV-apparater 37 05. Fem TV-apparater 6 06. Sex TV-apparater 1 07. Sju TV-apparater 1 08. Åtta TV-apparater 1 12. Tolv TV-apparater 1 13. Tretton TV-apparater 50 88. Tveksam, vill ej uppge antalet TV-apparater 80 00. Frågan ej tillämplig
VAR 137 SATELLITKANAL 36 Loc 164 width 1 MD=9 36 (HAR TV HEMMA) Har Du möjlighet att se satellitkanaler via kabel eller hushållsparabol? 959 1. Kabel 576 2. Hushållsparabol 28 3. Både och 953 4. Nej, inga satellitkanaler 34 5. Tveksam, vet ej 81 9. Uppgift saknas
VAR 138 TILLÄGGSKANALER 36 Loc 165 width 1 MD=0 36A (MÖJLIGHET SE SATELLITKANAL) Har Du eller någon i Ditt hushåll skaffat något särskilt programpaket/ tilläggskanaler som Du betalar extra för utöver de vanliga kanalerna? 487 1. Ja 1022 5. Nej 54 8. Tveksam, vet ej 1068 0. Frågan ej tillämplig
VAR 139 TILLÄGG: TV3 36 Loc 166 width 1 MD=0 36B (HAR TILLÄGGSPAKET) Vilka kanaler är det som ingår i tilläggspaketet? 36B(1) TV3 (svenska) 356 1. Ja 131 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 140 TILLÄGG: KANAL 5 36 Loc 167 width 1 MD=0 36B(2) <Kanal i tilläggspaket> Kanal 5 (Femman) <Se F.36B för fullständig frågetext> 327 1. Ja 160 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 141 TILLÄGG: ZTV 36 Loc 168 width 1 MD=0 36B(3) <Kanal i tilläggspaket> ZTV <Se F.36B för fullständig frågetext> 265 1. Ja 222 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 142 TILLÄGG: TV8 36 Loc 169 width 1 MD=0 36B(4) <Kanal i tilläggspaket> TV8 <Se F.36B för fullständig frågetext> 162 1. Ja 325 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 143 TILLÄGG: TV6 36 Loc 170 width 1 MD=0 36B(5) <Kanal i tilläggspaket> TV6 <Se F.36B för fullständig frågetext> 174 1. Ja 313 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 144 TILLÄGG: NYHETSKANAL 36 Loc 171 width 1 MD=0 36B(6) <Kanal i tilläggspaket> Nyhetskanal (ex CNN, SkyNews) <Se F.36B för fullständig frågetext> 238 1. Ja 249 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 145 TILLÄGG: SPORTKANAL 36 Loc 172 width 1 MD=0 36B(7) <Kanal i tilläggspaket> Sportkanal (ex Eurosport) <Se F.36B för fullständig frågetext> 319 1. Ja 168 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 146 TILLÄGG: FILMKANAL 36 Loc 173 width 1 MD=0 36B(8) <Kanal i tilläggspaket> Filmkanal (ex TV1000, TV1000 Cinema, Canal Plus, Canal Plus Gul, Canal Plus Blå) <Se F.36B för fullständig frågetext> 248 1. Ja 239 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 147 TILLÄGG: MUSIKKANAL 36 Loc 174 width 1 MD=0 36B(9) <Kanal i tilläggspaket> Musikkanal (ex MTV) <Se F.36B för fullständig frågetext> 250 1. Ja 237 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 148 TILLÄGG: BARNKANAL 36 Loc 175 width 1 MD=0 36B(10) <Kanal i tilläggspaket> Barnprogramskanal (ex Fox Kids, Nickelodeon, Cartoon Network) <Se F.36B för fullständig frågetext> 178 1. Ja 309 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 TILLÄGG: TV-SHOPKANAL 36 Loc 176 width 1 MD=0 36B(11) <Kanal i tilläggspaket> TV-shopping-kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 95 1. Ja 392 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 TILLÄGG: NORD KANAL 36 Loc 177 width 1 MD=0 36B(12) <Kanal i tilläggspaket> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 166 1. Ja 321 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 TILLÄGG: ANNAN 36 Loc 178 width 1 MD=0 36B(13) <Kanal i tilläggspaket> Annan typ av kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 47 1. Ja 440 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 TILLÄGG - TVEKSAM 36 Loc 179 width 1 MD=0 36B(14) <Kanal i tilläggspaket> Tveksam, vet ej <Se F.36B för fullständig frågetext> 19 1. Ja 468 5. Nej 2144 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 BOX FÖR DIGITAL-TV 36 Loc 180 width 1 MD=0 36C (HAR TV HEMMA) Har Du eller någon i Ditt hushåll skaffat utrustning (en särskild tillsats, box, "set-top-box") för mottagning av s k digital-TV? 134 1. Ja 2357 5. Nej 59 8. Tveksam, vet ej 81 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 UTRUSTN KABEL/MARKNÄT 36 Loc 181 width 1 MD=0 36D (OM JA) Vad har Du skaffat utrustningen för? 48 1. Digital Kabel-TV 60 2. Digital Satellit-TV med egen parabol 11 3. Digital marksänd TV med egen antenn 15 4. Tveksam, vet ej 2497 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 TITTAT PÅ TV 37 Loc 182 width 2 MD=99 37 Tittade Du på TV någon gång igår? Jag tänker då inte på video eller text-TV, utan enbart TV. I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? 61 01. Mer än 5 timmar 134 02. 4 - 5 timmar 264 03. 3 - 4 timmar 543 04. 2 - 3 timmar 652 05. 1 - 2 timmar 414 06. 1/2 - 1 timme 248 07. Mindre än 1/2-timme 305 08. Nej 9 09. Tveksam, vet ej 1 99. Uppgift saknas
VAR 156 TV-TITTANDE FÖRE 8 38 Loc 184 width 1 MD=0 38 (TITTAT PÅ TV) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? 38(1) Före 08.00 96 1. Markerat 2220 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 TV-TITTANDE 8-12 38 Loc 185 width 1 MD=0 38(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 2162 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 TV-TITTANDE 12-17 38 Loc 186 width 1 MD=0 38(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 2111 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 TV-TITTANDE 17-19 38 Loc 187 width 1 MD=0 38(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 579 1. Markerat 1737 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 TV-TITTANDE 19-22 38 Loc 188 width 1 MD=0 38(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 1900 1. Markerat 416 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 TV-TITTANDE 22-24 38 Loc 189 width 1 MD=0 38(6) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 646 1. Markerat 1670 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 TV-TITTANDE 24- 38 Loc 190 width 1 MD=0 38(7) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 24.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 2246 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 163 TV-TITTANDE TVEKSAM 38 Loc 191 width 1 MD=0 38(8) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam vilken tid <Se F.38 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2308 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 TITTAT PÅ SVT1 39 Loc 192 width 1 MD=0 39A (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vilken eller vilka svenska TV-kanaler tittade Du på igår? 39A(1) SVT1 1044 1. Markerat 1272 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 TITTAT PÅ SVT2 39 Loc 193 width 1 MD=0 39A(2) <Kanal tittat på igår> SVT2 <Se F.39A för fullständig frågetext> 1313 1. Markerat 1003 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 TITTAT PÅ TV3 39 Loc 194 width 1 MD=0 39A(3) <Kanal tittat på igår> TV3 <Se F.39A för fullständig frågetext> 523 1. Markerat 1793 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 TITTAT PÅ TV4 39 Loc 195 width 1 MD=0 39A(4) <Kanal tittat på igår> TV4 <Se F.39A för fullständig frågetext> 1379 1. Markerat 937 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 TITTAT PÅ KANAL 5 39 Loc 196 width 1 MD=0 39A(5) <Kanal tittat på igår> Kanal 5 <Se F.39A för fullständig frågetext> 294 1. Markerat 2022 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 TITTAT PÅ ZTV 39 Loc 197 width 1 MD=0 39A(6) <Kanal tittat på igår> ZTV <Se F.39A för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 2240 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 TITTAT PÅ TV8 39 Loc 198 width 1 MD=0 39A(7) <Kanal tittat på igår> TV8 <Se F.39A för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2301 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 171 TITTAT PÅ LOKAL-TV4 39 Loc 199 width 1 MD=0 39A(8) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i TV4 (t ex Fyrstad, Botnia, Göteborg, Skaraborg etc) <Se F.39A för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 2280 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 172 TITTAT PÅ LOKAL KABEL 39 Loc 200 width 1 MD=0 39A(9) <Kanal tittat på igår> Lokal kabelkanal (t ex Öppna kanalen, TV21) <Se F.39A för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2313 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 173 TITTAT PÅ TV6 39 Loc 201 width 1 MD=0 39A(10) <Kanal tittat på igår> TV6 Action/ Nature <Se F.39A för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2306 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 174 TITTAT VIASAT SPORT 39 Loc 202 width 1 MD=0 39A(11) <Kanal tittat på igår> ViaSat Sport <Se F.39A för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2304 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 TITTAT PÅ TV1000 39 Loc 203 width 1 MD=0 39A(12) <Kanal tittat på igår> TV1000 <Se F.39A för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 2298 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 TITTAT PÅ CINEMA 1000 39 Loc 204 width 1 MD=0 39A(13) <Kanal tittat på igår> Cinema 1000 <Se F.39A för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 2310 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 TITTAT PÅ CANAL PLUS 39 Loc 205 width 1 MD=0 39A(14) <Kanal tittat på igår> Canal Plus <Se F.39A för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 2289 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 TITTAT CANAL PLUS GUL 39 Loc 206 width 1 MD=0 39A(15) <Kanal tittat på igår> Canal Plus Gul <Se F.39A för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2309 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 TITTAT CANAL PLUS BLÅ 39 Loc 207 width 1 MD=0 39A(16) <Kanal tittat på igår> Canal Plus Blå <Se F.39A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2315 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 TITTAT PÅ SVT24 39 Loc 208 width 1 MD=0 39A(17) <Kanal tittat på igår> SVT24 <Se F.39A för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2309 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 TITTAT K-WORLD 39 Loc 209 width 1 MD=0 39A(18) <Kanal tittat på igår> K-World (Kunskaps-TV) <Se F.39A för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2314 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 TITTAT ANNAN KANAL 37 Loc 210 width 1 MD=0 39A(19) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 2288 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 183 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 211 width 1 MD=0 39A(20) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 2265 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 184 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 39 Loc 212 width 1 MD=0 39B (TITTAT PÅ TV IGÅR) Tittade Du på någon eller några utländska TV-kanaler igår? 39B(1) Nyhetskanal (t ex BBC World Services, CNN, Euronews, Sky news) 63 1. Markerat 2253 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 TITTAT PÅ SPORTKANAL 39 Loc 213 width 1 MD=0 39B(2) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (t ex Eurosport, DSF) <Se F.39B för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 2161 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 39 Loc 214 width 1 MD=0 39B(3) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (t ex MTV) <Se F.39B för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 2220 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 TITTAT PÅ BARNKANAL 39 Loc 215 width 1 MD=0 39B(4) <Kanal tittat på igår> Barnkanal (t ex Fox Kids, Cartoon Network, Nickelodeon) <Se F.39B för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2306 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 188 TITTAT PÅ FILMKANAL 39 Loc 216 width 1 MD=0 39B(5) <Kanal tittat på igår> Filmkanaler (t ex Hallmark, Cinema, TCM) <Se F.39B för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 2302 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 TITTAT PÅ NATURKANAL 39 Loc 217 width 1 MD=0 39B(6) <Kanal tittat på igår> Natur mm (t ex National Geographic, Discovery, Travel) <Se F.39B för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 2280 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 TITTAT NORDISK KANAL 39 Loc 218 width 1 MD=0 39B(7) <Kanal tittat på igår> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 2272 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 TITTAT BRITTISK KANAL 39 Loc 219 width 1 MD=0 39B(8) <Kanal tittat på igår> Brittiska kanaler (t ex BBC Prime) <Se F.39B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2308 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 TITTAT TYSK KANAL 39 Loc 220 width 1 MD=0 39B(9) <Kanal tittat på igår> Tyska kanaler (t ex Deutsche Welle, ARD, ZDF, RTL) <Se F.39B för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 2303 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 TITTAT FRANSK KANAL 39 Loc 221 width 1 MD=0 39B(10) <Kanal tittat på igår> Franska kanaler (t ex TV5) <Se F.39B för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2313 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 TITTAT SPANSK KANAL 39 Loc 222 width 1 MD=0 39B(11) <Kanal tittat på igår> Spanska kanaler (t ex TVE) <Se F.39B för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2312 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 TITTAT JUGOSLAV KANAL 39 Loc 223 width 1 MD=0 39B(12) <Kanal tittat på igår> Kanal från länder i förutvarande Jugoslavien (Serbien, Kroatien, Bosnien) <Se F.39B för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2309 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 TITTAT ÖVRIGA EUROPA 39 Loc 224 width 1 MD=0 39B(13) <Kanal tittat på igår> Övriga Europa <Se F.39B för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 2300 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 TITTAT ÖVRIGA VÄRLDEN 39 Loc 225 width 1 MD=0 39B(14) <Kanal tittat på igår> Övriga världen <Se F.39B för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 2310 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 TITTAT TV-SHOP 39 Loc 226 width 1 MD=0 39B(15) <Kanal tittat på igår> TV-shopping-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2313 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 TITTAT ÖVRIG KANAL 39 Loc 227 width 1 MD=0 39B(16) <Kanal tittat på igår> Övrig kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 2290 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 TITTAT PÅ TV - NEJ 39 Loc 228 width 1 MD=0 39B(17) <Kanal tittat på igår> Nej, jag tittade inte på utländsk TV-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 1862 1. Markerat 454 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 201 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 229 width 1 MD=0 39B(18) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 2282 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 202 RAPPORT SVT:S MORG-TV Loc 230 width 1 MD=0 39C Tittade du på någon nyhetssändning i TV igår? 39C(1) Rapport i SVT:s morgon-TV 115 1. Markerat 2201 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 NYHET TV4:S MORG TV- 39 Loc 231 width 1 MD=0 39C(2) <Tittade på nyhetssändning> TV4:s morgon TV <Se F.39C för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 2192 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 204 EFTERMIDNYHET SVT24 - 39 Loc 232 width 1 MD=0 39C(3) <Tittade på nyhetssändning> Eftermiddagsnyheter från SVT24 (kl 16.00 eller 17.00 i SVT) <Se F.39C för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 2278 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 205 RAPPORT 19.30 EL 23.0 39 Loc 233 width 1 MD=0 39C(4) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 19.30 eller 23.00 i SVT <Se F.39C för fullständig frågetext> 795 1. Markerat 1521 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 206 AKTUELLT 18.0 EL 21.0 39 Loc 234 width 1 MD=0 39C(5) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 eller 21.00 i SVT <Se F.39C för fullständig frågetext> 746 1. Markerat 1570 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 NYHETERNA TV4 39 Loc 235 width 1 MD=0 39C(6) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 17.00, 18.30 eller 22.00 <Se F.39C för fullständig frågetext> 513 1. Markerat 1803 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 208 TV3 DIREKT 39 Loc 236 width 1 MD=0 39C(7) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 18.50, 21.00 eller 23.00 <Se F.39C för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 2220 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 209 REGIONALA NYHETER SVT 39 Loc 237 width 1 MD=0 39C(8) <Tittade på nyhetssändning> Regionala Nyheter i SVT (kl 19.10 eller 22.00) <Se F.39C för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 2123 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 REGIONALA NYHETER TV4 39 Loc 238 width 1 MD=0 39C(9) <Tittade på nyhetssändning> Regionala Nyheter i TV4 (kl 18.10 eller 22.15) <Se F.39C för fullständig frågetext> 169 1. Markerat 2147 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 EJ TITTAT NYHETSSÄNDN 39 Loc 239 width 1 MD=0 39C(10) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte <Se F.39C för fullständig frågetext> 484 1. Markerat 1832 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 VET EJ NYHETSSÄNDN 39 Loc 240 width 1 MD=0 39C(11) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej <Se F.39C för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 2280 5. Ej markerat 315 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 SENAST TITTAT PÅ TV 40 Loc 241 width 1 MD=0 40 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 276 1. Senaste veckan 22 2. Senaste månaden 3 3. Senaste halvåret 1 4. Senaste året 10 5. Längre tillbaka eller aldrig 2 8. Tveksam, vet ej 2317 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 TITTAT PÅ TEXT-TV 41 Loc 242 width 1 MD=9 41 Använde Du Text-TV någon gång igår? 394 1. Ja, en gång 152 2. Ja, två gånger 258 3. Ja, tre eller fyra gånger 1819 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 215 TID TEXT-TV TITTANDE 42 Loc 243 width 1 MD=0 42 (TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Ungefär hur länge använde Du sammanlagt Text-TV igår? 18 1. Mer än 1 timme 19 2. 45 - 60 minuter 20 3. 30 - 45 minuter 107 4. 15 - 30 minuter 363 5. 5 - 15 minuter 272 6. Mindre än 5 minuter 5 8. Tveksam, vet ej 1827 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 SENAST TITTAT TXT-TV 43 Loc 244 width 1 MD=0 43 (EJ TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Har Du någon gång under det senaste året använt Text-TV? (OM JA) När tittade Du på Text-TV senast? 713 1. Senaste veckan 342 2. Senaste månaden 185 3. Senaste halvåret 59 4. Senaste året 451 5. Längre tillbaka eller aldrig 76 8. Tveksam, vet ej 805 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 TITTAT PÅ TEXT-TV SVT 44 Loc 245 width 1 MD=0 44 (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler har Du använt den senaste veckan? 44(1) Sveriges Television 1159 1. Markerat 358 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 44 Loc 246 width 1 MD=0 44(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.44 för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 1375 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 44 Loc 247 width 1 MD=0 44(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.44 för fullständig frågetext> 817 1. Markerat 701 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 44 Loc 248 width 1 MD=0 44(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Kanal 5 (Femman) <Se F.44 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 1389 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 TITT TEXT-TV ANN KAN 44 Loc 249 width 1 MD=0 44(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1478 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 TITTAT TEXT-TV TVEKS 44 Loc 250 width 1 MD=0 44(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam vilken kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 1490 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 TEXT-TV PROGR.TABLÅER 45 Loc 251 width 1 MD=0 45 (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för TV:s programtablåer 693 1. Markerat 824 5. Ej markerat 1114 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 TEXT-TV NYHETER 45 Loc 252 width 1 MD=0 45(2) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för nyheter 835 1. Markerat 683 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 TEXT-TV EKONOMIINFO 45 Loc 253 width 1 MD=0 45(3) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för ekonomiinformation 535 1. Markerat 983 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 TEXT-TV SPORT 45 Loc 254 width 1 MD=0 45(4) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för sport 683 1. Markerat 835 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 TEXT-TV VÄDER 45 Loc 255 width 1 MD=0 45(5) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för väder 426 1. Markerat 1092 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 TEXT-TV SPEL 45 Loc 256 width 1 MD=0 45(6) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för spel och lotteri 383 1. Markerat 1135 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 TEXT-TV ANNONSER 45 Loc 257 width 1 MD=0 45(7) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för annonser och annan reklam 183 1. Markerat 1335 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 TEXT-TV TEXTNING 45 Loc 258 width 1 MD=0 45(8) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för textning av TV-program 245 1. Markerat 1273 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 TEXT-TV ANNAN INFO 45 Loc 259 width 1 MD=0 45(9) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för annan information 164 1. Markerat 1354 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 TEXT-TV TVEKSAM 45 Loc 260 width 1 MD=0 45(10) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använder Du text-TV för - Tveksam, vet ej 25 1. Markerat 1493 5. Ej markerat 1113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 233 TEXT-TV BOSTAD 46 Loc 261 width 1 MD=9 46 Har Du tillgång till text-TV i din åretruntbostad? 2319 1. Ja 297 5. Nej 14 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 234 SPELAT TV-SPEL 47 Loc 262 width 1 MD=9 47 Har Du någon gång spelat TV-spel (ex Nintendo, Sega etc)? I så fall, när gjorde Du det senast? (OBS! Frågan har inget med Spelprogram i TV att göra, utan gäller enbart olika spel som ansluts till TV-apparaten.) 76 1. Igår 146 2. Senaste veckan 186 3. Senaste månaden 212 4. Senaste halvåret 148 5. Senaste året 1759 6. Längre tillbaka eller aldrig 103 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 235 TITTAT PÅ VIDEO 48 Loc 263 width 1 MD=9 48 Tittade Du på video någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade Du på video igår? 8 1. Mer än 4 timmar 8 2. 3 - 4 timmar 30 3. 2 - 3 timmar 132 4. 1 - 2 timmar 109 5. 1/2 - 1 timme 97 6. Mindre än 1/2 timme 2242 7. Nej 4 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 236 TITTADE PÅ INSPELAT 49 Loc 264 width 1 MD=0 49 (TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan videofilm? 49(1) Inspelade TV-program 210 1. Markerat 174 5. Ej markerat 2247 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 TITTADE PÅ HYRFILM 49 Loc 265 width 1 MD=0 49(2) <Videotittande igår> Film som var hyrd <Se F.49 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 310 5. Ej markerat 2247 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 TITTADE PÅ KÖPFILM 49 Loc 266 width 1 MD=0 49(3) <Videotittande igår> Film som var köpt <Se F.49 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 289 5. Ej markerat 2247 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 TITTADE PÅ ANNAT 49 Loc 267 width 1 MD=0 49(4) <Videotittande igår> Annat <Se F.49 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 372 5. Ej markerat 2247 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 VIDEOTITTANDE OKÄNT 49 Loc 268 width 1 MD=0 49(5) <Videotittande igår> Tveksam på vilket <Se F.49 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 381 5. Ej markerat 2247 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 INSP TV-PR: NYHETER 49A Loc 269 width 1 MD=0 49A Vilken typ av inspelade TV-program tittade du på igår? 49A(1) Nyheter 3 1. Markerat 207 5. Ej markerat 2421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 INSP TV-PR: FILM 49A Loc 270 width 1 MD=0 49A(2) <Typ av inspelade TV-program> Film <Se F.49A för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 135 5. Ej markerat 2421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 INSP TV-PR: UNDERH 49A Loc 271 width 1 MD=0 49A(3) <Typ av inspelade TV-program> Underhållning <Se F.49A för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 109 5. Ej markerat 2421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 INSP TV-PR: ANNAT 49A Loc 272 width 1 MD=0 49A(4) <Typ av inspelade TV-program> Annat <Se F.49A för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 176 5. Ej markerat 2421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 INSP TV-PR: TVEKS 49A Loc 273 width 1 MD=0 49A(5) <Typ av inspelade TV-program> Tveksam på vilket <Se F.49A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 209 5. Ej markerat 2421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 SEN TITTAT PÅ VIDEO 50 Loc 274 width 1 MD=0 50 (EJ TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) När tittade Du på video senast? 1027 1. Senaste veckan 582 2. Senaste månaden 282 3. Senaste halvåret 63 4. Senaste året 240 5. Längre tillbaka aldrig 52 8. Tveksam, vet ej 385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 TILLGÅNG VIDEO I BOST 51 Loc 275 width 1 MD=9 51 Har Du eller någon i Ditt hushåll tillgång till video i Din åretruntbostad? 99 1. Ja, tre eller fler 421 2. Ja, två 1711 3. Ja, en 397 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 248 TILLG DVD-SPELARE BOS 51 Loc 276 width 1 MD=9 51A Har Du eller någon i Ditt hushåll skaffat en DVD-spelare för att se köp- eller hyrfilm på TV:n? 14 1. Ja, två eller fler 158 2. Ja, en 2439 5. Nej 19 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 249 SENAST PÅ BIO 52 Loc 277 width 1 MD=9 52 När var Du på bio senast? 30 1. Igår 183 2. Senaste veckan 493 3. Senaste månaden 699 4. Senaste halvåret 332 5. Senaste året 867 6. Längre tillbaka eller aldrig 26 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 250 BOST: MOBILTELEFON 53 Loc 278 width 1 MD=9 53 Har Du tillgång till något av följande i Din bostad? 53(1) Mobiltelefon 2100 1. Markerat 530 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 251 BOST: FAX 53 Loc 279 width 1 53(2) <Tillgång till i bostaden> Fax <Se F.53 för fullständig frågetext> 547 1. Markerat 2084 5. Ej markerat
VAR 252 BOST: PERSONDATOR 53 Loc 280 width 1 53(3) <Tillgång till i bostaden> Persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 1676 1. Markerat 955 5. Ej markerat
VAR 253 BOST: INGET AV TIDIGA 53 Loc 281 width 1 53(4) <Tillgång till i bostaden> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 325 1. Markerat 2306 5. Ej markerat
VAR 254 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 282 width 1 53(5) <Tillgång till i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2629 5. Ej markerat
VAR 255 TILLG ANT MOBILTELE 53A Loc 283 width 1 MD=0 53A (HAR TILLGÅNG TILL MOBILTELEFON) Finns det fler än en mobiltelefon i ditt hushåll? 936 1. Nej, endast 1 717 2. Ja, 2 sammanlagt 306 3. Ja, 3 sammanlagt 94 4. Ja, 4 sammanlagt 43 5. Fler än 4 4 8. Tveksam, vet ej 531 0. Frågan ej tillämplig
VAR 256 TILLG ANT DATORER 53B Loc 284 width 1 MD=0 53B (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Finns det fler än en persondator i ditt hushåll? 1145 1. Nej, endast 1 392 2. Ja, 2 sammanlagt 103 3. Ja, 3 sammanlagt 26 4. Ja, 4 sammanlagt 9 5. Fler än 4 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 DATOR UTAN MODEM 53C Loc 285 width 1 MD=0 53C(1) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator utan modem? 278 1. Markerat 1397 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 258 DATOR MED MODEM 53C Loc 286 width 1 MD=0 53C(2) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med modem? 1363 1. Markerat 312 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 259 DATOR EXT DATABAS 53C Loc 287 width 1 MD=0 53C(3) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator ansluten till extern databas? 402 1. Markerat 1273 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 260 DATOR MED INTERNET 53C Loc 288 width 1 MD=0 53C(4) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med tillgång till Internet? 1356 1. Markerat 319 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 261 DATOR MED E-POST 53C Loc 289 width 1 MD=0 53C(5) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med personlig adress för E-post? 1191 1. Markerat 484 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 DATOR MED CD-ROM 53C Loc 290 width 1 MD=0 53C(6) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med CD-rom-enhet? 1375 1. Markerat 300 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 DATOR MED DVD 53C Loc 291 width 1 MD=0 53C(7) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med DVD? 327 1. Markerat 1348 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 DATOR MED SKRIVARE 53C Loc 292 width 1 MD=0 53C(8) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med skrivare? 1429 1. Markerat 246 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 DATOR MED CD-BRÄNNAR 53C Loc 293 width 1 MD=0 53C(9) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator med CD-brännare? 284 1. Markerat 1391 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 PORTABEL DATOR 53C Loc 294 width 1 MD=0 53C(10) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator som är portabel? 224 1. Markerat 1451 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 ANNAN DATOR 53C Loc 295 width 1 MD=0 53C(11) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator... - Inget av dem 4 1. Markerat 1671 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 TVEKSAM OM DATOR 53C Loc 296 width 1 MD=0 53C(12) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) Har Du persondator... - Tveksam, vet ej 40 1. Markerat 1635 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 EGEN E-MAIL ADRESS 53D Loc 297 width 1 MD=0 53D(1) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail)? 1157 1. Markerat 518 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 270 EGEN HEMSIDA 53D Loc 298 width 1 MD=0 53D(2) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) När det gäller dig själv, har du egen webbplats-hemsida? 200 1. Markerat 1475 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 271 INGET AV OVANSTÅENDE 53D Loc 299 width 1 MD=0 53D(3) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) När det gäller dig själv, har du inget av ovanstående? 489 1. Markerat 1186 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 E-POST/HEMSID VET EJ 53D Loc 300 width 1 MD=0 53D(4) (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail) och/eller egen hemsida - Tveksam, vet ej 19 1. Markerat 1656 5. Ej markerat 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 BOST: SEN ANV DATOR 54 Loc 301 width 1 MD=0 54 (HAR TILLGÅNG TILL DATOR) När använde Du senast persondator i Din bostad? 721 1. Igår 597 2. Senaste veckan 147 3. Senaste månaden 67 4. Senaste halvåret 14 5. Senaste året 115 6. Längre tillbaka eller aldrig 14 8. Tveksam, vet ej 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 BOST: TID DATOR 55 Loc 302 width 1 MD=0 55 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Hur länge använde Du persondatorn i bostaden igår? 17 1. Mer än 5 timmar 9 2. 4 - 5 timmar 17 3. 3 - 4 timmar 37 4. 2 - 3 timmar 119 5. 1 - 2 timmar 197 6. 1/2 - 1 timme 321 7. Mindre än 1/2 timme 4 8. Tveksam, vet ej 1910 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 ANVÄNT PC FÖRE 8 55 Loc 303 width 1 MD=9 55A Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du persondatorn igår? 55A(1) Före 08.00 25 1. Markerat 696 5. Ej markerat 1910 9. Uppgift saknas
VAR 276 ANVÄNT PC 8-12 55 Loc 304 width 1 MD=9 55A(2) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 601 5. Ej markerat 1910 9. Uppgift saknas
VAR 277 ANVÄNT PC 12-17 55 Loc 305 width 1 MD=9 55A(3) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 519 5. Ej markerat 1910 9. Uppgift saknas
VAR 278 ANVÄNT PC 17-19 55 Loc 306 width 1 MD=9 55A(4) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 190 1. Markerat 531 5. Ej markerat 1910 9. Uppgift saknas
VAR 279 ANVÄNT PC 19-22 55 Loc 307 width 1 MD=9 55A(5) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 241 1. Markerat 480 5. Ej markerat 1910 9. Uppgift saknas
VAR 280 ANVÄNT PC 22-24 55 Loc 308 width 1 MD=9 55A(6) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 638 5. Ej markerat 1910 9. Uppgift saknas
VAR 281 ANVÄNT PC EFTER 24 55 Loc 309 width 1 MD=9 55A(7) <Tidpunkt använt persondator> Efter 24.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 710 5. Ej markerat 1910 9. Uppgift saknas
VAR 282 ANVÄNT PC - TID TVEKS 55 Loc 310 width 1 MD=9 55A(8) <Tidpunkt använt persondator> Tveksam vilken tid <Se F.55A för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 714 5. Ej markerat 1910 9. Uppgift saknas
VAR 283 BOST: DATOR TILL ARB 56 Loc 311 width 1 MD=0 56 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN DEN SENASTE VECKAN) Vad använde Du persondatorn till? 56(1) Förvärvsarbete 244 1. Markerat 1074 5. Ej markerat 1313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 284 BOST: DATOR TILL UTB 56 Loc 312 width 1 MD=0 56(2) <Persondatoranvändning i bostaden> Utbildning eller skolarbete <Se F.56 för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 1103 5. Ej markerat 1313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 285 BOST: DATOR PRIV ANV 56 Loc 313 width 1 MD=0 56(3) <Persondatoranvändning i bostaden> Privat användning (ekonomi, deklaration, brev, protokoll etc) <Se F.56 för fullständig frågetext> 352 1. Markerat 966 5. Ej markerat 1313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 286 BOST: INTERNETANVÄNDN 56 Loc 314 width 1 MD=0 56(4) <Persondatoranvändning i bostaden> Internetanvändning (t ex e-mail, sökt information, läst en tidning, uträttat ärenden, deltagit aktivt i en diskussionsgrupp eller chat-grupp) <Se F.56 för fullständig frågetext> 751 1. Markerat 567 5. Ej markerat 1313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 287 BOST: DATASPEL 56 Loc 315 width 1 MD=0 56(5) <Persondatoranvändning i bostaden> Spel m m <Se F.56 för fullständig frågetext> 330 1. Markerat 988 5. Ej markerat 1313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 288 BOST:ANNAN ANVÄNDNING 56 Loc 316 width 1 MD=0 56(6) <Persondatoranvändning i bostaden> Annan användning, övrigt <Se F.56 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 1198 5. Ej markerat 1313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 289 BOST: DATORANV TVEKS 56 Loc 317 width 1 MD=0 56(7) <Persondatoranvändning i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.56 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1312 5. Ej markerat 1313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 290 BOST: TID INTERNET 56A Loc 318 width 1 MD=0 56A Hur lång tid ägnade Du åt Internet igår i bostaden? Även om IP endast har hämtat hem nya mail räknas detta som Internetanvändning. Fråga då hur lång tid det tog att hämta hem dessa och lägg sedan in den tiden motsvarande svarsalternativ. Har IP endast varit inne och läst gamla mail, inte hämtat hem nya, sätt då tveksam, vet ej. 0 1. Mer än 5 timmar 1 2. 4 - 5 timmar 4 3. 3 - 4 timmar 11 4. 2 - 3 timmar 31 5. 1 - 2 timmar 94 6. 1/2 - 1 timme 272 7. Mindre än 1/2 timme 9 8. Tveksam, vet ej 2209 0. Frågan ej tillämplig
VAR 291 ANVÄNT INET FÖRE 8 56B Loc 319 width 1 MD=0 56B (ANVÄNT DATOR IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du Internet i bostaden igår? 56B(1) Före 08.00 14 1. Markerat 407 5. Ej markerat 2210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 292 ANVÄNT INET 8-12 56B Loc 320 width 1 MD=0 56B(2) <Tidpunkt använt Internet> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 375 5. Ej markerat 2210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 293 ANVÄNT INET 12-17 56B Loc 321 width 1 MD=0 56B(3) <Tidpunkt använt Internet> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 334 5. Ej markerat 2210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 294 ANVÄNT INET 17-19 56B Loc 322 width 1 MD=0 56B(4) <Tidpunkt använt Internet> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 324 5. Ej markerat 2210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 295 ANVÄNT INET 19-22 56B Loc 323 width 1 MD=0 56B(5) <Tidpunkt använt Internet> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 146 1. Markerat 275 5. Ej markerat 2210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 296 ANVÄNT INET 22-24 56B Loc 324 width 1 MD=0 56B(6) <Tidpunkt använt Internet> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 371 5. Ej markerat 2210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 297 ANVÄNT INET EFTER 24 56B Loc 325 width 1 MD=0 56B(7) <Tidpunkt använt Internet> Efter 24.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 415 5. Ej markerat 2210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 298 ANV INET TIDP TVEKS 56B Loc 326 width 1 MD=0 56B(8) <Tidpunkt använt Internet> Tveksam vilken tid <Se F.56B för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 403 5. Ej markerat 2210 0. Frågan ej tillämplig
VAR 299 BOST INET: E-POST 56C Loc 327 width 1 MD=0 56C (ANVÄNT DATOR IGÅR) Om vi nu går tillbaka till Din Internetanvändning i bostaden igår. Vad använde Du Internet till? 56C(1) Elektronisk post, (e-mail) 406 1. Markerat 210 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 300 BOST INET: NYHETER 56C Loc 328 width 1 MD=0 56C(2) <Internetanvändning i bostaden> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56C för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 453 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 301 BOST INET:LÄST TIDN 56BC Loc 329 width 1 MD=0 56C(3) <Internetanvändning i bostaden> Läst någon tidning eller tidskrift <Se F.56C för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 477 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 302 BOST INET: INFSÖKN 56C Loc 330 width 1 MD=0 56C(4) <Internetanvändning i bostaden> Sökt fakta, information <Se F.56C för fullständig frågetext> 351 1. Markerat 265 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 303 BOST INET: ÄRENDEN 56C Loc 331 width 1 MD=0 56C(5) <Internetanvändning i bostaden> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.56C för fullständig frågetext> 164 1. Markerat 452 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 304 BOST INET: SPEL 56C Loc 332 width 1 MD=0 56C(6) <Internetanvändning i bostaden> Spel, underhållning <Se F.56C för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 517 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 305 BOS INET:TA NER MUSI 56C Loc 333 width 1 MD=0 56C(7) <Internetanvändning i bostaden> Ladda ner musik <Se F.56C för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 517 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 306 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 334 width 1 MD=0 56C(8) <Internetanvändning i bostaden> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.56C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 550 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 307 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 335 width 1 MD=0 56C(9) <Internetanvändning i bostaden> Annan användning <Se F.56C för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 573 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 308 BOST INET: TVEKSAM 56 Loc 336 width 1 MD=0 56C(10) <Internetanvändning i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.56C för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 612 5. Ej markerat 2015 0. Frågan ej tillämplig
VAR 309 SAJTBESÖK: AFTONBLAD 56 Loc 337 width 1 MD=0 56D (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Har du någon gång besökt någon av följande sajter? 56D(1) Aftonbladet 595 1. Markerat 156 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 310 SAJTBESÖK: DN 56 Loc 338 width 1 MD=0 56D(2) <Sajtbesök från bostaden> Dagens Nyheter <Se F.56D för fullständig frågetext> 357 1. Markerat 394 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 311 SAJTBESÖK: ANN MORGT 56 Loc 339 width 1 MD=0 56D(3) <Sajtbesök från bostaden> Någon annan morgontidning <Se F.56D för fullständig frågetext> 302 1. Markerat 449 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 312 SAJTBESÖK: PASSAGEN 56 Loc 340 width 1 MD=0 56D(4) <Sajtbesök från bostaden> Passagen <Se F.56D för fullständig frågetext> 498 1. Markerat 253 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 313 SAJTBESÖK: TORGET 56 Loc 341 width 1 MD=0 56D(5) <Sajtbesök från bostaden> Torget (Posten) <Se F.56D för fullständig frågetext> 406 1. Markerat 345 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 314 SAJTBESÖK: SVT 56 Loc 342 width 1 MD=0 56D(6) <Sajtbesök från bostaden> Sveriges Television <Se F.56D för fullständig frågetext> 390 1. Markerat 361 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 315 SAJTBESÖK: TV4 56 Loc 343 width 1 MD=0 56D(7) <Sajtbesök från bostaden> TV4 <Se F.56D för fullständig frågetext> 369 1. Markerat 382 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 316 SAJTBESÖK: SR 56 Loc 344 width 1 MD=0 56D(8) <Sajtbesök från bostaden> Sveriges Radio <Se F.56D för fullständig frågetext> 225 1. Markerat 526 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 317 SAJTBESÖK: SVENSK CNN 56 Loc 345 width 1 MD=0 56D(9) <Sajtbesök från bostaden> Svenska CNN <Se F.56D för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 671 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 318 SAJTBESÖK: INGEN 56 Loc 346 width 1 MD=0 56D(10) <Sajtbesök från bostaden> Nej <Se F.56D för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 695 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 319 SAJTBESÖK: TVEKSAM 56 Loc 347 width 1 MD=0 56D(11) <Sajtbesök från bostaden> Osäker var jag var <Se F.56D för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 751 5. Ej markerat 1880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 320 STARTSIDA INTERNET 56E Loc 348 width 1 MD=0 56E (HAR DATOR MED TILLGÅNG TILL INTERNET) Vilken startsida har Du för Din Internetuppkoppling (den sida som automatiskt kommer upp när Du kopplar upp Dig på nätet)? 600 1. Sidan som Internetleverantören lagt upp 500 2. Egen sida 251 8. Tveksam, vet ej 1280 0. Frågan ej tillämplig
VAR 321 STARTSIDA 56 Loc 349 width 2 MD= 0 56F (HAR/TVEKSAM EGEN HEMSIDA) Vilken startsida är det som du har? 57 01. Aftonbladet 8 02. Dagens Nyheter 9 03. Någon annan morgontidning 30 04. Passagen (Telia) 7 05. Torget (Posten) 4 06. Sveriges Television 2 07. TV4 0 08. Sveriges Radio 1 09. Svenska CNN 334 10. Annan sida 299 11. Tveksam, vet ej 1880 00. Frågan ej tillämplig
VAR 322 CD-ROM: UPPSLAGSVERK 56G Loc 351 width 1 MD=0 56G (HAR CD-ROM I DATORN) Har Du någon gång använt Dig av CD-ROM på din dator i bostaden? Vad använde Du CD-ROM till? 56G(1) Sökt information i uppslagsverk, katalog 524 1. Markerat 851 5. Ej markerat 1256 0. Frågan ej tillämplig
VAR 323 CD-ROM: SPELAT SPEL 56G Loc 352 width 1 MD=0 56G(2) <CD-ROM användning i bostaden> Spela spel <Se F.56G för fullständig frågetext> 724 1. Markerat 651 5. Ej markerat 1256 0. Frågan ej tillämplig
VAR 324 CD-ROM: LYSSN MUSIK 56G Loc 353 width 1 MD=0 56G(3) <CD-ROM användning i bostaden> Lyssna på musik <Se F.56G för fullständig frågetext> 641 1. Markerat 734 5. Ej markerat 1256 0. Frågan ej tillämplig
VAR 325 CD-ROM: LADDA PROG 56G Loc 354 width 1 MD=0 56G(4) <CD-ROM användning i bostaden> Ladda program till datorn <Se F.56G för fullständig frågetext> 620 1. Markerat 755 5. Ej markerat 1256 0. Frågan ej tillämplig
VAR 326 CD-ROM: ANNAT 56G Loc 355 width 1 MD=0 56G(5) <CD-ROM användning i bostaden> Annat, övrig användning <Se F.56G för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 1275 5. Ej markerat 1256 0. Frågan ej tillämplig
VAR 327 CD-ROM: INGEN ANVÄNDN 56 Loc 356 width 1 MD=0 56G(6) <CD-ROM användning i bostaden> Nej <Se F.56G för fullständig frågetext> 255 1. Markerat 1120 5. Ej markerat 1256 0. Frågan ej tillämplig
VAR 328 DAGL ANV PERSONDATOR 57 Loc 357 width 1 MD=9 57 Använder Du regelbundet persondator i Ditt arbete eller i skolan? OBS! Regelbundet innebär åtminstone någon gång per vecka 1215 1. Ja 1406 5. Nej 9 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 329 DAGL ANV INET ARB 57A Loc 358 width 1 MD=9 57A Använder Du regelbundet Internet i Ditt arbete eller i skolan? OBS! Regelbundet innebär åtminstone någon gång per vecka. 828 1. Ja 1790 5. Nej 12 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 330 TID ANV INTERNET ARB 57B Loc 359 width 2 MD=99 57B (ANVÄNDER REGELBUNDET INTERNET I SKOLAN/ARBETET) Hur lång tid använde Du Internet på arbetet eller i skolan senaste arbets-, skoldagen? 40 01. Mer än 5 timmar 4 02. 4 - 5 timmar 10 03. 3 - 4 timmar 31 04. 2 - 3 timmar 84 05. 1 - 2 timmar 129 06. 1/2 - 1 timme 309 07. Mindre än 1/2 timme 197 55. Använde inte Internet igår 24 88. Tveksam, vet ej 1803 99. Frågan ej tillämplig
VAR 331 ARB INET: E-POST 57C Loc 361 width 1 MD=0 57C (ANVÄNDER REGELBUNDET INTERNET I SKOLAN/ARBETET) Vad använde Du Internet till? 57C(1) Elektronisk post, (e-mail) 450 1. Markerat 378 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 332 ARB INET: NYHETER 57C Loc 362 width 1 MD=0 57C(2) <Internetanvändning arbete/skola> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.57C för fullständig frågetext> 161 1. Markerat 667 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 333 ARB INET: LÄST TIDN 57C Loc 363 width 1 MD=0 57C(3) <Internetanvändning arbete/skola> Läst någon tidning eller tidskrift <Se F.57C för fullständig frågetext> 139 1. Markerat 689 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 334 ARB INET: INFSÖKN 57C Loc 364 width 1 MD=0 57C(4) <Internetanvändning arbete/skola> Sökt fakta, information <Se F.57C för fullständig frågetext> 580 1. Markerat 248 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 335 ARB INET: ÄRENDEN 57C Loc 365 width 1 MD=0 57C(5) <Internetanvändning arbete/skola> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.57C för fullständig frågetext> 119 1. Markerat 709 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 336 ARB INET: SPEL 57C Loc 366 width 1 MD=0 57C(6) <Internetanvändning arbete/skola> Spel, underhållning <Se F.57C för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 783 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 337 ARB INET: HÄMTA MUSI 57C Loc 367 width 1 MD=0 57C(7) <Internetanvändning arbete/skola> Ladda ner musik <Se F.57C för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 800 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 338 ARB INET: CHAT GRUPP 57C Loc 368 width 1 MD=0 57C(8) <Internetanvändning arbete/skola> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.57C för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 791 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 339 ARB INET: ANNAN INFO 57C Loc 369 width 1 MD=0 57C(9) <Internetanvändning arbete/skola> Annan användning <Se F.57C för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 748 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 340 ARB INET:TVEKSAM VAD 57C Loc 370 width 1 MD=0 57C(10) <Internetanvändning arbete/skola> Tveksam om vilken <Se F.57C för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 781 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 341 SAJTBES: AFTONBLADET 57 Loc 371 width 1 MD=0 57D (ANVÄNDER REGELBUNDET INTERNET I SKOLAN/ARBETET) Har du någon gång besökt någon av följande webbplatser - hemsidor? 57D(1) Aftonbladet 546 1. Markerat 282 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 342 SAJTBESÖK: DN 57 Loc 372 width 1 MD=0 57D(2) <Sajtbesök arbete/skola> Dagens Nyheter <Se F.57D för fullständig frågetext> 356 1. Markerat 472 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 343 SAJTBES: ANN MORGTIDN 57 Loc 373 width 1 MD=0 57D(3) <Sajtbesök arbete/skola> Annan morgontidning <Se F.57D för fullständig frågetext> 284 1. Markerat 544 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 344 SAJTBESÖK: PASSAGEN 57 Loc 374 width 1 MD=0 57D Har du besökt någon av följande sajter? 57D(4) <Sajtbesök arbete/skola> Passagen (Telia) 402 1. Markerat 426 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 345 SAJTBESÖK: TORGET 57 Loc 375 width 1 MD=0 57D(5) <Sajtbesök arbete/skola> Torget (Posten) <Se F.57D för fullständig frågetext> 321 1. Markerat 507 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 346 SAJTBESÖK: SVT 57 Loc 376 width 1 MD=0 57D(6) <Sajtbesök arbete/skola> Sveriges Television <Se F.57D för fullständig frågetext> 303 1. Markerat 525 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 347 SAJTBESÖK: TV4 57 Loc 377 width 1 MD=0 57D(7) <Sajtbesök arbete/skola> TV4 <Se F.57D för fullständig frågetext> 270 1. Markerat 558 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 348 SAJTBESÖK: SR 57 Loc 378 width 1 MD=0 57D(8) <Sajtbesök arbete/skola> Sveriges Radio <Se F.57D för fullständig frågetext> 181 1. Markerat 647 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 349 SAJTBESÖK: SVENSK CNN 57 Loc 379 width 1 MD=0 57D(9) <Sajtbesök arbete/skola> Svenska CNN <Se F.57D för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 762 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 350 SAJTBESÖK: INGEN 57 Loc 380 width 1 MD=0 57D(10) <Sajtbesök arbete/skola> Nej <Se F.57D för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 683 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 351 SAJTBESÖK: TVEKSAM 57 Loc 381 width 1 MD=0 57D(11) <Sajtbesök arbete/skola> Tveksam vilken <Se F.57D för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 813 5. Ej markerat 1803 0. Frågan ej tillämplig
VAR 352 ANDEL INTERNET ARB 57E Loc 382 width 3 MD=900 or GE 999 57E (ANVÄNDER REGELBUNDET INTERNET I SKOLAN/ARBETET) Hur stor del av tiden för Din Internetanvändning skulle Du anse vara direkt relaterad till Dina arbetsuppgifter/ skolarbete och hur stor del skulle Du anse vara i huvudsak av privat intresse? 57E(1) Arbete eller skola 000. 0 procent . . 100. 100 procent 1803 900. Frågan ej tillämplig 58 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 6 8 10 15 20 25 Frek: 18 4 1 3 16 1 1 34 3 38 30 Kod: 30 33 35 40 50 60 65 70 75 77 80 Frek: 40 1 1 24 160 16 2 40 40 1 81 Kod: 82 85 90 95 96 97 98 99 100 900 999 Frek: 1 5 77 43 1 3 11 15 59 1803 58 Kod: 82 85 90 95 96 97 98 99 100 900 999 Frek: 1 5 77 43 1 3 11 15 59 1803 58
VAR 353 ANDEL INTERNET PRIV 57E Loc 385 width 3 MD=900 or GE 999 57E(2) <Andel internet> Privat intresse <Se F.57E för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 1803 900. Frågan ej tillämplig 70 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 10 15 20 23 25 Frek: 51 14 12 3 1 44 79 5 84 1 39 Kod: 30 35 40 50 60 65 66 70 75 80 85 Frek: 41 3 17 163 23 1 1 39 30 36 2 Kod: 90 94 95 97 98 99 100 900 999 Frek: 32 1 16 2 2 2 14 1803 70
VAR 354 SÖKT INFO PÅ INTERNET 58 Loc 388 width 1 MD=9 58 (ANVÄNT DATOR IGÅR OCH ANVÄNDER REGELBUNDET DATOR I SKOLAN/ARBETET) Har Du någon gång sökt information på Internet - uppgifter på Internet? 607 1. Ja 833 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej 1184 9. Uppgift saknas
VAR 355 INET: NYHETER, VÄDER 58 Loc 389 width 1 58A Om Du använt Internet, inom vilket eller vilka områden sökte Du information främst? 58A(1) Nyheter, väder FLERA SVARSALTERNATIV MÖJLIGA! 405 1. Markerat 2226 5. Ej markerat
VAR 356 INET: PRAKTISK INFO 58 Loc 390 width 1 58A(2) <Information på Internet> Praktisk information (tidtabeller, adresser, faktasökningar etc) <Se F.58A för fullständig frågetext> 1043 1. Markerat 1588 5. Ej markerat
VAR 357 INET:ANN, REKL,HANDEL 58 Loc 391 width 1 58A(3) <Information på Internet> Annonser, reklam, handel <Se F.58A för fullständig frågetext> 446 1. Markerat 2185 5. Ej markerat
VAR 358 INET: HOBBY, FRITID 58 Loc 392 width 1 58A(4) <Information på Internet> Hobby eller fritidsintresse <Se F.58A för fullständig frågetext> 746 1. Markerat 1885 5. Ej markerat
VAR 359 INET: SURFAT FRITT 58 Loc 393 width 1 58A(5) <Information på Internet> Inte något särskilt ("surfat fritt") <Se F.58 för fullständig frågetext> 561 1. Markerat 2070 5. Ej markerat
VAR 360 INET: ANNAN INFO 58 Loc 394 width 1 58A(6) <Information på Internet> Annan information, nämligen... <Se F.58A för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 2479 5. Ej markerat
VAR 361 INET: TVEKSAM VILKEN 58 Loc 395 width 1 58A(7) <Information på Internet> Tveksam, vet ej <Se F.58A för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 2577 5. Ej markerat
VAR 362 INET: EJ ANVÄNT 58 Loc 396 width 1 58A(8) <Information på Internet> Har ej använt Internet <Se F.58A för fullständig frågetext> 874 1. Markerat 1757 5. Ej markerat
VAR 363 REKL: ANNONSBLAD 59 Loc 397 width 1 59 Har Du under senaste veckan läst eller tittat i någon av följande typer av reklam eller annonsblad? 59(1) Annonsblad på Din Hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 1279 1. Markerat 1352 5. Ej markerat
VAR 364 REKL: LOK ANNONSBL 59 Loc 398 width 1 59(2) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59 för fullständig frågetext> 1176 1. Markerat 1455 5. Ej markerat
VAR 365 REKL: AFFKEDJ ANNBLAD 59 Loc 399 width 1 59(3) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas, Go'middag) <Se F.59 för fullständig frågetext> 1609 1. Markerat 1022 5. Ej markerat
VAR 366 REKL: LOK HANDL ANNBL 59 Loc 400 width 1 59(4) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 1610 1. Markerat 1021 5. Ej markerat
VAR 367 REKL:REKLBL+RABATTKUP 59 Loc 401 width 1 59(5) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59 för fullständig frågetext> 1354 1. Markerat 1277 5. Ej markerat
VAR 368 REKL: ADRESSERAD REKL 59 Loc 402 width 1 59(6) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59 för fullständig frågetext> 1060 1. Markerat 1571 5. Ej markerat
VAR 369 REKL: ANNAN FORM 59 Loc 403 width 1 59(7) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 444 1. Markerat 2187 5. Ej markerat
VAR 370 REKL: INGET OVANSTÅEN 59 Loc 404 width 1 59(8) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Nej <Se F.59 för fullständig frågetext> 441 1. Markerat 2190 5. Ej markerat
VAR 371 REKL: LÄST TVEKSAM 59 Loc 405 width 1 59(9) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.59 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 2600 5. Ej markerat
VAR 372 ÅSETT UTOMHUSREKLAM 60 Loc 406 width 1 MD=9 60 Har Du under senaste veckan tagit del av utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar, taxi etc)? 835 1. Ja, igår 470 2. Ja, senaste veckan 1262 5. Nej 63 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 373 TYP AV BOENDEOMRÅDE 61 Loc 407 width 1 MD=9 61 Hur vill Du karaktärisera det område där Du bor? Är det... 321 1. Ren landsbygd 1007 2. Mindre tätort 950 3. Stad eller större tätort 340 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 12 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 374 TYP AV BOENDE 62 Loc 408 width 1 MD=9 62 Hur bor Du? 220 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1444 2. I villa eller radhus i småhusområde 964 3. I lägenhet i flerfamiljshus 2 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 375 UPPVÄXTORT 62A Loc 409 width 1 MD=9 62A Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 738 1. Ren landsbygd i Sverige 718 2. Mindre tätort i Sverige 701 3. Stad eller större tätort i Sverige 309 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 50 5. Annat land i Norden 58 6. Annat land i Europa 41 7. Land utanför Europa 15 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 376 CIVILSTÅND 63 Loc 410 width 1 MD=0 63 (FÖDD FÖRE 1982) Vilket är ditt civilstånd? 669 1. Ensamstående 402 2. Samboende 1271 3. Gift 289 0. Frågan ej tillämplig
VAR 377 UP 9-17:ANTAL VUXNA 63A Loc 411 width 1 MD=8 or GE 9 63A (UP 9 - 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 0 0. Ingen vuxen 43 1. En vuxen 191 2. Två vuxna 41 3. Tre vuxna 10 4. Fyra vuxna 1 8. Uppgift saknas 2345 9. Frågan ej tillämplig
VAR 378 UP 9-17: ANTAL BARN 63B Loc 412 width 2 MD= 0 63B (UP 9 - 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er med Dig själv inräknad? 71 01. En person 129 02. Två personer 56 03. Tre personer 16 04. Fyra personer 7 05. Fem personer 2 06. Sex personer 1 07. Sju personer 1 08. Åtta personer 1 88. Tveksam, vill ej svara 2 98. Uppgift saknas 2345 00. Frågan ej tillämplig
VAR 379 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 414 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 8 1. Markerat 276 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 380 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 415 width 1 MD=0 63C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 276 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 381 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 416 width 1 MD=0 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 278 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 382 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 417 width 1 MD=0 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 270 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 383 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 418 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 276 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 384 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 419 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 273 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 385 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 420 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 270 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 386 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 421 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 250 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 387 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 422 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 243 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 388 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 423 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 228 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 389 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 424 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 231 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 390 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 425 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 209 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 391 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 426 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 243 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 392 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 427 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 209 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 393 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 428 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 218 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 394 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 429 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 251 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 395 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 430 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 227 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 396 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 431 width 1 MD=0 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.63C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 283 5. Ej markerat 2347 0. Frågan ej tillämplig
VAR 397 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 432 width 2 MD=99 64A (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 36 00. Ingen vuxen 516 01. En vuxen 1469 02. Två vuxna 253 03. Tre vuxna 53 04. Fyra vuxna 4 05. Fem vuxna 1 06. Sex personer 13 88. Tveksam, vill ej svara 286 99. Frågan ej tillämplig
VAR 398 UP>17: ANTAL BARN 64B Loc 434 width 2 MD=98 or GE 99 64B (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1509 00. Inga personer 323 01. En person 334 02. Två personer 102 03. Tre personer 19 04. Fyra personer 3 05. Fem personer 2 06. Sex personer 52 88. Tveksam, vill ej svara 1 98. Uppgift saknas 286 99. Frågan ej tillämplig
VAR 399 UP > 17: 1 ÅR 64C Loc 436 width 1 MD=0 64C (UP 18-79 ÅR MED BARN UNDER 18 ÅR I HUSHÅLLET) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 95 1. Markerat 689 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 400 UP > 17: 2 ÅR 64C Loc 437 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 715 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 401 UP > 17: 3 ÅR 64C Loc 438 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 724 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 402 UP > 17: 4 ÅR 64C Loc 439 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 722 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 403 UP > 17: 5 ÅR 64C Loc 440 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 694 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 404 UP > 17: 6 ÅR 64C Loc 441 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 703 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 405 UP > 17: 7 ÅR 64C Loc 442 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 712 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 406 UP > 17: 8 ÅR 64C Loc 443 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 700 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 407 UP > 17: 9 ÅR 64C Loc 444 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 721 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 408 UP > 17: 10 ÅR 64C Loc 445 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 691 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 409 UP > 17: 11 ÅR 64C Loc 446 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 706 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 410 UP > 17: 12 ÅR 64C Loc 447 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 695 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 411 UP > 17: 13 ÅR 64C Loc 448 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 702 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 412 UP > 17: 14 ÅR 64C Loc 449 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 706 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 413 UP > 17: 15 ÅR 64C Loc 450 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 701 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 414 UP > 17: 16 ÅR 64C Loc 451 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 691 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 415 UP > 17: 17 ÅR 64C Loc 452 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 700 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 416 UP > 17: ÅLDER-TVEKS 64C Loc 453 width 1 MD=0 64C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.64C för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 773 5. Ej markerat 1847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 417 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 454 width 2 MD=99 65 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? 1207 01. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 281 02. Förvärvsarbetande - Deltid 539 03. Pensionär 441 04. Studerande 17 05. Hemarbetande 41 06. Sjukskriven 61 07. Arbetslös 36 08. Annat 7 09. Tveksam, vet ej 1 99. Uppgift saknas
VAR 418 FAMILJEKATEGORI 66 Loc 456 width 1 MD=9 66 Om du skulle beskriva din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? IP skall ange det som huvudsakligen stämmer bäst in på hushållet. 977 1. Arbetarfamilj 40 2. Jordbrukarfamilj 680 3. Tjänstemannafamilj 383 4. Högre tjänstemanna, akademikerfamilj 204 5. Egen företagare 60 8. Tveksam, vet ej 287 9. Uppgift saknas
VAR 419 SKOLUTBILDNING 67 Loc 457 width 1 MD=9 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall får jag fråga vilken utbildning Du har? 693 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 264 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 332 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 587 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 334 5. Utbildning vid högskola/universitet högst 3 år 368 6. Utbildning vid högskola/universitet längre än 3 år 52 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas