Familj och arbetsliv 1999
( YAPS - Young Adult Panel Study )

SND- 0786

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Entire Codebook

Document Description

Title:

xml-kodbok för Familj och arbetsliv 1999

Parallel Title:

xml codebook for Family and working life 1999

Identification Number:

0786sve-001

Authoring Entity:

Svensk nationell datatjänst

Producer:

Svensk nationell datatjänst

Copyright:

Copyright (c) Svensk nationell datatjänst 2010

Date of Production:

2010-08-25

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Version:

Bibliographic Citation:

xml-kodbok för Familj och arbetsliv 1999, 1:a xml-editionen, Göteborg 2010

Documentation Source

Title:

Familj och arbetsliv 1999

Identification Number:

0786sve-001

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Study Description

Title:

Familj och arbetsliv 1999

Alternative Title:

YAPS - Young Adult Panel Study

Parallel Title:

Family and working life 1999

Identification Number:

0786-001

Authoring Entity:

Bernhardt, Eva (Stockholms universitet, Centrum för genusstudier)

Producer:

Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Funding Agency/Sponsor:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Funding Agency/Sponsor:

Brown University

Funding Agency/Sponsor:

Vetenskapsrådet

Funding Agency/Sponsor:

Institutet för Framtidsstudier

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Date of Deposit:

Version:

Second SND edition

Study Scope

Keywords:

arbete och sysselsättning , arbetsförhållande , arbetstillfredsställelse , barn , barnafödsel , barnomsorg , barnuppfostran , civilstånd , etnisk identitet , familjer , familjeliv , flyttningsbenägenhet , förvärvsarbetande mödrar , föräldraledighet , föräldraroll , hushållets sammansättning , hushållsansvar , invandrare , kvinnoroll , könsroll , levnadsförhållande , make , medborgarskap , nationell identitet , religionsutövning , utbildningsbakgrund , vuxna , äktenskap

Topic Classification:

arbetsförhållande , familjeliv och äktenskap , kön och könsroller , minoriteter

Abstract:

Projektet 'Familj och arbetsliv på 2000-talet' (YAPS) påbörjades 1998. Syftet var att bygga upp en longitudinell databas för studier av det ömsesidiga sambandet mellan värderingar och demografiskt beteende. De värderingar man har påverkar hur man fattar avgörande beslut om t ex att flytta ihop med en partner, skaffa barn eller byta jobb. I projektet analyseras dels värderingars betydelse för parbildning och barnafödande i den tidiga vuxenfasen (upp till 35 års ålder); dels hur värderingar avseende familj och arbete förändras över tiden beroende på en förändrad familjesituation. För att göra detta krävs paneldata, dvs att man har uppgifter för samma individer vid två eller flera tidpunkter. Därigenom kan man skilja mellan selektions- och adaptionseffekter. Den första enkätundersökningen genomfördes våren 1999 och riktades till individer som var 22, 26 eller 30 år vid undersökningstillfället. Det fanns två olika urval, ett bestående av individer med två Sverige-födda föräldrar, och ett med individer med en eller båda föräldrarna födda i Polen eller Turkiet. En andra frågeomgång genomfördes våren 2003, då respondenterna var fyra år äldre. I 2003 års undersökning ingår för Sverige-urvalet även en ny grupp 22-åringar. En tredje datainsamling ägde rum under våren 2009. Förutom variabler som samlats in via enkäterna har ett antal bakgrundsvariabler hämtats från SCBs register över totalbefolkningen (RTB) och SCBs utbildningsregister. Dessa uppgifter avser januari 1999 resp. januari 2003.

Time Period:

--

Date of Collection:

--

Country:

Sverige

Geographic Unit(s):

Riksområde

Unit of Analysis:

Individer

Universe:

Individer födda i Sverige åren 1968, 1972, 1976 och 1980.

Kind of Data:

Surveydata, registerdata

Methodology and Processing

Time Method:

Panelundersökning

Data Collector:

Statistiska Centralbyrån

Sampling Procedure:

Slumpmässigt urval

Mode of Data Collection:

Postenkät

Sources Statement

Response Rate:

67

Other Forms of Data Appraisal:

Svarsfrekvensen för 1999 års undersökning var 67% för Sverige-urvalet, 60% för respondenter med polsk bakgrund och 49% för respondenter med turkisk bakgrund. I 2003 års undersökning var svarsfrekvensen för Sverige-urvalet 72% - 78% för respondenter som också deltagit i 1999 års undersökning och 60% för det nya urvalet (födda 1980) - och för andragenerationsurvalet 67% (69% för de med polsk bakgrund och 65% för de med turkisk bakgrund).

Class of the Study:

SND Klass 2: Endast kontrollerad. Ej genomgången av SND

Data Access

Restrictions:

Tillgång till materialet ges för akademiskt bruk; SNDs regler för tillgängliggörande tillämpas.

Citation Requirement:

Publikationer baserat på material från SNDs samlingar ska ange källa i form av bibliografisk citering. För att säkerställa att sådana källhänvisningar

Deposit Requirement:

Users of SND data are requested to send to SND bibliographic citations for, or copies of, each completed manuscript or thesis abstract.

Disclaimer:

The original collector of the data, SND, and the relevant funding agency bear no responsibility for uses of this collection or for interpretations or inferences based upon such uses. According to an agreement between the principal investigator and SND this study can be disseminated to and analyzed by researchers on condition that the usage is for research purpose. The code of ethics for humanities and social sciences research established in 1990 by the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Science, and published in HSFR ethics, must be adhered to wherever applicable.

Other Study Description Materials

Related Materials

Title:

Codebook in Swedish

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/838

Title:

Codebook in Swedish and English

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/847

Title:

Questionnaire Poland/Turkey

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1367

Title:

Questionnaire Sweden

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1368

Related Publications

Title:

Gender equality, parenthood attitudes, and first births in Sweden

Title:

Integrating the Second Generation: gender and Family Attitudes in Early Adulthood in Sweden

Title:

Immigration, Gender and Family Transitions to Adulthood in Sweden

Title:

Childhood family structure and routes out of the parental home in Sweden

Title:

Cohabitation and marriage among young adults in Sweden: Attitudes, expectations and Plans

Title:

Unga vuxnas syn på familj och arbete: rapport från en enkätundersökning

Title:

Unga vuxnas syn på familj och arbete: rapport från en enkätundersökning

File Description

File: se.gu.snd.ddi.0786-001sve.NSDstat

  • Number of cases: 2820

  • No. of variables per record: 440

  • Type of File: NSDstat 200501

Variable Description

Variable Groups

Bakgrundsvariabler

Variables within Bakgrundsvariabler

Samboförhållande/äktenskapshistorik

Variables within Samboförhållande/äktenskapshistorik

Barnhistorik

Variables within Barnhistorik

Påståenden om vuxenliv, könsroller, familj och levnadsförhållanden

Variables within Påståenden om vuxenliv, könsroller, familj och levnadsförhållanden

Föräldrar och uppväxtförhållanden

Variables within Föräldrar och uppväxtförhållanden

Barn och tidigare samboförhållanden

Variables within Barn och tidigare samboförhållanden

Sysselsättning och arbete

Variables within Sysselsättning och arbete

Påståenden om arbete, barn, partnerförhållanen mm

Variables within Påståenden om arbete, barn, partnerförhållanen mm

Nuvarande samboförhållande/äktenskap

Variables within Nuvarande samboförhållande/äktenskap

Frågor till respondenter med en eller båda föräldrarna från Polen eller Turkiet

Variables within Frågor till respondenter med en eller båda föräldrarna från Polen eller Turkiet

Variables


Löpnummer


Löpnummer

Range of Valid Data Values: 1-2820

Summary Statistics: Valid 2820 ; Min. 1 ; Max. 2820

Variable Format: numeric


Födelseår


Födelseår - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

68.

1968

740

72.

1972

973

76.

1976

1107

Range of Valid Data Values: 68-76

Summary Statistics: Valid 2820 ;

Variable Format: numeric


Kön


Kön - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

1.

Man

1320

2.

Kvinna

1500

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 2820 ;

Variable Format: numeric


Etnisk bakgrund


Etnisk bakgrund - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

0.

Svensk (båda föräldrarna födda i Sverige)

2283

1.

Polsk (minst en av föräldrarna är född i Polen)

322

2.

Turkisk (minst en av föräldrarna är född i Turkiet)

210

3.

Polsk eller turkisk

5

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 2820 ;

Variable Format: numeric


Deltagande i 2003 års undersökning


Deltagande i 2003 års undersökning

Value

Label

Frequency

0.

Nej

731

1.

Ja

2089

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 2820 ;

Variable Format: numeric


Ålder 1999


Ålder 1999 - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

22.

22 år

1107

26.

26 år

973

30.

30 år

740

Range of Valid Data Values: 22-30

Summary Statistics: Valid 2820 ;

Variable Format: numeric


H-region 1999


H-region 1999 - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

1.

Stockholm/Södertälje A-region

621

3.

"Större städer" (Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum)

1009

4.

"Mellanbygden" (Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt)

427

5.

"Tätbygden" (Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt)

136

6.

"Glesbygden" (Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum)

87

8.

Göteborgs A-region

289

9.

Malmö/Lund/Trelleborgs A-region

232

99.

Okänd

19

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 2801 ;

Variable Format: numeric


Riksområde 1999


Riksområde 1999 - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

1.

Stockholm

629

2.

Östra Mellansverige

460

3.

Småland

221

4.

Sydsverige

466

5.

Västsverige

554

6.

Norra Mellansverige

210

7.

Mellersta Norrland

105

8.

Övre Norrland

156

9.

Okänt

19

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2801 ;

Variable Format: numeric


Socio-ekonomisk indelning 1999


Socio-ekonomisk indelning - Bakgrundsfråga härledd från fråga 47a som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

201

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

594

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

239

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

209

33.

Lägre tjänstemän I

160

36.

Lägre tjänstemän II

245

46.

Tjänstemän på mellannivå

508

56.

Högre tjänstemän

237

57.

Ledande befattningar

5

60.

Fria yrkesutövare med akademikeryrken

5

79.

Företagare

82

89.

Lantbrukare

5

94.

3

98.

144

99.

12

Sysmiss.

171

Range of Valid Data Values: 11-99

Summary Statistics: Valid 2649 ;

Variable Format: numeric


Socio-ekonomisk indelning, fadern 1999


Socio-ekonomisk indelning för fadern - Bakgrundsfråga härledd från fråga 22 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

168

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

200

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

215

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

26

33.

Lägre tjänstemän I

32

36.

Lägre tjänstemän II

110

46.

Tjänstemän på mellannivå

242

56.

Högre tjänstemän

163

57.

Ledande befattningar

24

60.

Fria yrkesutövare med akademikeryrken

13

79.

Företagare

206

89.

Lantbrukare

33

93.

2

94.

2

95.

2

97.

5

99.

42

Sysmiss.

1335

Range of Valid Data Values: 11-99

Summary Statistics: Valid 1485 ;

Variable Format: numeric


Inflödeskod 1999


Inflödeskod 1999

Value

Label

Frequency

10.

April

1609

15.

April

499

16.

Maj

169

17.

April

399

18.

Maj

67

19.

Maj

14

99.

Okänd

63

Range of Valid Data Values: 10-19

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 2757 ;

Variable Format: numeric


Inkomst för 1997


Inkomst för år 1997 i 1000-tals kronor - Registerdata från SCB

Range of Valid Data Values: 0-600

Summary Statistics: Valid 2800 ; Min. 0 ; Max. 600 ; Mean 100.888 ; StDev 79.258

Variable Format: numeric


Utbildningens inriktning 1999


Utbildningens inriktning 1999 - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

0.

Allmän grundutbildning

627

1.

Utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet

169

2.

Pedagogisk utbildning

110

3.

Utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning

652

4.

Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning

685

5.

Utbildning för transport och kommunikation

15

6.

Utbildning för vårdyrkken

254

7.

Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

46

8.

Utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militärtjänst

100

9.

Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp/Okänd

162

Range of Valid Data Values: 0-9

Summary Statistics: Valid 2820 ;

Variable Format: numeric


Utbildningsnivå 1999


Utbildningsnivå 1999 - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

0.

Utbildning saknas

9

1.

Kortare än 9 år

0

2.

Grundskola

266

3.

Gymnasial, högst 2 år

686

4.

Gymnasial, 3 år

1025

5.

Eftergymnasial, <3år

615

6.

Eftergymnasial, >=3år

189

7.

Forskarutbildning

1

9.

Uppgift saknas

29

Range of Valid Data Values: 0-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


Uppväxtort


Uppväxtort - Bakgrundsfråga baserad på fråga 10 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

1.

Stockholm, Göteborg eller Malmö: innerstad

143

2.

Stockholm, Göteborg eller Malmö: förort

644

3.

I ett litet eller mellanstort samhälle i Sverige

1513

4.

På svenska landsbygden

470

5.

Utomlands: storstad

16

6.

Utomlands: litet eller mellanstort samhälle

6

7.

Utomlands: på landsbygden

0

9.

Uppgift saknas

28

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


Familjens ekonomi under uppväxten


Familjens ekonomi under uppväxten - Bakgrundsfråga baserad på fråga 11 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

1.

Mestadels mycket god

560

2.

Mestadels ganska god

1707

3.

Mestadels ganska dålig

393

4.

Vet inte

101

9.

Uppgift saknas

59

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2761 ;

Variable Format: numeric


Föräldrarna gifta med varandra


Föräldrarna gifta med varandra - Bakgrundsfråga baserad på fråga 12 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1799

2.

Nej, inte nu längre

729

3.

Nej, de gifte sig aldrig

233

4.

Vet inte

7

9.

Uppgift saknas

52

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2768 ;

Variable Format: numeric


Föräldrarna bodde tillsammans under hela R:s uppväxttid


Föräldrarna bodde tillsammans under hela R:s uppväxttid - Bakgrundsfråga baserad på fråga 13 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2070

2.

Nej

742

9.

Uppgift saknas

8

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2812 ;

Variable Format: numeric


Anledning till att föräldrarna inte bodde tillsammans under hela R:s uppväxttid


Anledning till att föräldrarna inte bodde tillsammans under hela R:s uppväxttid - Bakgrundsfråga baserad på fråga 14 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

1.

De skilde sig/separerade

601

2.

Modern och/eller fadern avled

60

3.

De bodde aldrig tillsammans

44

4.

Annat

26

9.

Uppgift saknas/inte aktuellt

2089

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 731 ;

Variable Format: numeric


R:s ålder när föräldrarna skildes/flyttade isär


R:s ålder när föräldrarna skildes/flyttade isär - Bakgrundsfråga baserad på fråga 15 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

0.

0 år

10

1.

1 år

49

2.

2 år

54

3.

3 år

48

4.

4 år

48

5.

5 år

48

6.

6 år

52

7.

7 år

44

8.

8 år

38

9.

9 år

36

10.

10 år

50

11.

11 år

33

12.

12 år

49

13.

13 år

47

14.

14 år

35

15.

15 år

27

16.

16 år

12

17.

17 år

8

18.

18 år

3

19.

19 år

2

20.

20 år

3

21.

21 år

3

22.

22 år

3

23.

23 år

3

24.

24 år

4

25.

25 år

2

26.

26 år

1

28.

28 år

1

29.

29 år

1

Range of Valid Data Values: 0-29

Summary Statistics: Valid 714 ; Min. 0 ; Max. 29 ; Mean 8.186 ; StDev 5.245

Variable Format: numeric


Förälder R levde med efter föräldrarna skildes/flyttade isär


Förälder R levde med efter föräldrarna skildes/flyttade isär - Bakgrundsfråga baserad på fråga 15 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

1.

Huvudsakligen med modern

429

2.

Huvudsakligen med fadern

74

3.

Huvudsakligen med modern och styvfadern

159

4.

Huvudsakligen med fadern och styvmodern

23

5.

Lika mycket med båda (omväxlande hos modern och fadern)

37

6.

Inte med någon av föräldrarna

34

9.

Uppgift saknas/inte aktuellt

2064

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 756 ;

Variable Format: numeric


Syskon


Syskon - Bakgrundsfråga baserad på fråga 17a som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

1.

Nej

171

2.

Ja

2559

9.

Uppgift saknas

90

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2730 ;

Variable Format: numeric


Antal helsyskon


Antal helsyskon - Bakgrundsfråga baserad på fråga 17b som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

0.

Inga helsyskon

367

1.

1 helsyskon

1244

2.

2 helsyskon

709

3.

3 helsyskon

222

4.

4 helsyskon

91

5.

5 helsyskon

24

6.

6 helsyskon

19

7.

7 helsyskon

11

8.

8 helsyskon

3

9.

9 helsyskon

1

11.

11 helsyskon

1

Sysmiss.

128

Range of Valid Data Values: 0-11

Summary Statistics: Valid 2692 ; Mean 1.503 ; StDev 1.167

Variable Format: numeric


Antal halvsyskon


Antal halvsyskon - Bakgrundsfråga baserad på fråga 17b som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

0.

Inga halvsyskon

1861

1.

1 halvsyskon

257

2.

2 halvsyskon

162

3.

3 halvsyskon

69

4.

4 halvsyskon

52

5.

5 halvsyskon

13

6.

6 halvsyskon

12

7.

7 halvsyskon

8

8.

8 halvsyskon

2

9.

9 halvsyskon

2

11.

11 halvsyskon

1

19.

19 halvsyskon

1

Sysmiss.

380

Range of Valid Data Values: 0-19

Summary Statistics: Valid 2440 ; Mean 0.514 ; StDev 1.221

Variable Format: numeric


Antal styv- eller fostersyskon


Antal styv- eller fostersyskon - Bakgrundsfråga baserad på fråga 17b som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

0.

Inget styv- eller fostersyskon

2112

1.

1 styv- eller fostersyskon

81

2.

2 styv- eller fostersyskon

80

3.

3 styv- eller fostersyskon

38

4.

4 styv- eller fostersyskon

11

5.

5 styv- eller fostersyskon

5

6.

6 styv- eller fostersyskon

1

7.

7 styv- eller fostersyskon

2

9.

9 styv- eller fostersyskon

1

Sysmiss.

489

Range of Valid Data Values: 0-9

Summary Statistics: Valid 2331 ;

Variable Format: numeric


R har flyttat från sina föräldrar


R har flyttat från sina föräldrar - Bakgrundsfråga baserad på fråga 18 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2263

2.

Nej

220

9.

Uppgift saknas

337

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2483 ;

Variable Format: numeric


Ålder då R flyttade från föräldrahemmet


Ålder då R flyttade från föräldrahemmet - Baseras på fråga 18 som ställdes vid första undersökningstillfället (1999)

Value

Label

Frequency

10.

10 år

1

12.

12 år

1

14.

14 år

7

15.

15 år

41

16.

16 år

205

17.

17 år

177

18.

18 år

497

19.

19 år

571

20.

20 år

488

21.

21 år

284

22.

22 år

171

23.

23 år

73

24.

24 år

30

25.

25 år

25

26.

26 år

12

27.

27 år

5

Sysmiss.

232

Range of Valid Data Values: 10-27

Summary Statistics: Valid 2588 ; Mean 19.233 ; StDev 2.039

Variable Format: numeric


Faderns invandringsdag


Faderns invandringsdag - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

1.

1

8

2.

2

4

3.

3

7

4.

4

7

5.

5

9

6.

6

11

7.

7

11

8.

8

10

9.

9

18

10.

10

11

11.

11

11

12.

12

12

13.

13

13

14.

14

11

15.

15

15

16.

16

10

17.

17

14

18.

18

10

19.

19

9

20.

20

10

21.

21

11

22.

22

8

23.

23

12

24.

24

11

25.

25

9

26.

26

11

27.

27

10

28.

28

16

29.

29

10

30.

30

7

31.

31

9

Range of Valid Data Values: 1-31

Summary Statistics: Valid 325 ;

Variable Format: numeric


Moderns invandringsdag


Moderns invandringsdag - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

0.

0

1

1.

1

16

2.

2

14

3.

3

13

4.

4

10

5.

5

13

6.

6

10

7.

7

14

8.

8

11

9.

9

13

10.

10

9

11.

11

16

12.

12

12

13.

13

10

14.

14

13

15.

15

16

16.

16

18

17.

17

15

18.

18

13

19.

19

9

20.

20

13

21.

21

13

22.

22

15

23.

23

16

24.

24

16

25.

25

19

26.

26

13

27.

27

13

28.

28

14

29.

29

9

30.

30

14

31.

31

10

Range of Valid Data Values: 0-31

Summary Statistics: Valid 411 ;

Variable Format: numeric


Faderns invandringsmånad


Faderns invandringsmånad - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

1.

Januari

28

2.

Februari

23

3.

Mars

32

4.

April

31

5.

Maj

26

6.

Juni

13

7.

Juli

20

8.

Augusti

27

9.

September

29

10.

Oktober

34

11.

November

29

12.

December

33

Sysmiss.

2495

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 325 ;

Variable Format: numeric


Moderns invandringsmånad


Moderns invandringsmånad - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

0.

1

1.

Januari

32

2.

Februari

29

3.

Mars

45

4.

April

29

5.

Maj

30

6.

Juni

23

7.

Juli

29

8.

Augusti

45

9.

September

41

10.

Oktober

36

11.

November

36

12.

December

35

Sysmiss.

2409

Range of Valid Data Values: 0-12

Summary Statistics: Valid 411 ;

Variable Format: numeric


Faderns invandringsår


Faderns invandringsår - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

1947.

1947

1

1948.

1948

3

1949.

1949

2

1950.

1950

3

1951.

1951

1

1954.

1954

2

1958.

1958

2

1960.

1960

4

1961.

1961

1

1962.

1962

3

1963.

1963

4

1964.

1964

5

1965.

1965

13

1966.

1966

29

1967.

1967

20

1968.

1968

9

1969.

1969

26

1970.

1970

40

1971.

1971

15

1972.

1972

17

1973.

1973

18

1974.

1974

12

1975.

1975

15

1976.

1976

43

1977.

1977

6

1978.

1978

5

1979.

1979

2

1980.

1980

1

1981.

1981

3

1982.

1982

1

1983.

1983

1

1984.

1984

1

1985.

1985

1

1986.

1986

3

1987.

1987

3

1988.

1988

1

1990.

1990

1

1992.

1992

1

1994.

1994

2

1995.

1995

3

1997.

1997

1

1998.

1998

1

Range of Valid Data Values: 1947-1998

Summary Statistics: Valid 325 ;

Variable Format: numeric


Moderns invandringsår


Moderns invandringsår - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

1947.

1947

3

1948.

1948

2

1949.

1949

1

1950.

1950

1

1951.

1951

1

1952.

1952

1

1953.

1953

1

1955.

1955

3

1957.

1957

5

1958.

1958

1

1962.

1962

4

1963.

1963

7

1965.

1965

6

1966.

1966

6

1967.

1967

10

1968.

1968

19

1969.

1969

22

1970.

1970

53

1971.

1971

49

1972.

1972

44

1973.

1973

26

1974.

1974

27

1975.

1975

27

1976.

1976

66

1977.

1977

9

1978.

1978

3

1982.

1982

1

1984.

1984

1

1985.

1985

1

1987.

1987

3

1990.

1990

2

1991.

1991

1

1994.

1994

1

1995.

1995

3

1999.

1999

1

Range of Valid Data Values: 1947-1999

Summary Statistics: Valid 411 ;

Variable Format: numeric


Faderns födelseland


Faderns födelseland - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

BULGARIEN.

Bulgarien

2

DANMARK.

Danmark

5

FINLAND.

Finland

5

FRANKRIKE.

Frankrike

3

GREKLAND.

Grekland

4

IRAK.

Irak

1

ISLAND.

Island

1

JUGOSLAVIE.

Jugoslavien

6

LIBANON.

Libanon

1

LITAUEN.

Litauen

1

NORGE.

Norge

1

POLEN.

Polen

129

PORTUGAL.

Portugal

1

SLOVENIEN.

Slovenien

1

SOVJETUNIO.

Sovjetunionen

9

SPANIEN.

Spanien

1

SVERIGE.

Sverige

2427

TJECKOSLOV.

Tjeckoslovakien

4

TURKIET.

Turkiet

199

TYSKLAND.

Tyskland

2

UNGERN.

Ungern

1

ÖSTERRIKE.

Österrike

2

Summary Statistics: Valid 2806 ;

Variable Format: character


Moderns födelseland


Moderns födelseland - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

DANMARK.

Danmark

1

FINLAND.

Finland

9

FRANKRIKE.

Frankrike

1

IRAK.

Irak

1

JUGOSLAVIE.

Jugoslavien

2

LIBANON.

Libanon

1

NORGE.

Norge

1

PAKISTAN.

Pakistan

1

PALESTINA.

Palestina

1

POLEN.

Polen

254

SOVJETUNIO.

Sovjetunionen

2

SVERIGE.

Sverige

2387

SYRIEN.

Syrien

3

TJECKOSLOV.

Tjeckoslovakien

3

TURKIET.

Turkiet

140

UNGERN.

Ungern

3

Summary Statistics: Valid 2810 ;

Variable Format: character


Civilstånd 1999


Civilstånd 1999 - Registerdata från SCB

Value

Label

Frequency

1.

Ogift

2357

2.

Gift

393

4.

Skild

51

9.

Okänd

19

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2801 ;

Variable Format: numeric


Partnerförhållande 1999


Partnerförhållande 1999

Value

Label

Frequency

0.

Ingen partner

716

1.

Särbo

563

2.

Sambo, partner av samma kön

11

3.

Sambo, partner av motsatt kön

1101

4.

Gift

385

9.

Okänd

44

Range of Valid Data Values: 0-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2776 ;

Variable Format: numeric


Antal samboförhållanden/äktenskap, 1999


Anger antal samboförhållanden/äktenskap (nuvarande förhållandet inkluderat) fram till första undersökningstillfället

Value

Label

Frequency

0.

0

908

1.

1

1439

2.

2

389

3.

3

77

4.

4

6

9.

Okänt

1

Range of Valid Data Values: 0-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2819 ;

Variable Format: numeric


Längden på samboförhållande/äktenskap vid undersökningstillfället (1999/05)


Längden på samboförhållande/äktenskap vid undersökningstillfället (1999/05)

Range of Valid Data Values: -2-201

Summary Statistics: Valid 1456 ; Min. -2 ; Max. 201 ; Mean 53.359 ; StDev 39.027

Variable Format: numeric


Partners ålder vid undersökningstillfället (Fr69)


Partners ålder vid undersökningstillfället (Fr69)

Value

Label

Frequency

0.

0

1

12.

12

1

14.

14

1

16.

16

2

17.

17

3

18.

18

9

19.

19

18

20.

20

53

21.

21

72

22.

22

105

23.

23

133

24.

24

139

25.

25

150

26.

26

183

27.

27

185

28.

28

140

29.

29

123

30.

30

131

31.

31

100

32.

32

112

33.

33

74

34.

34

72

35.

35

39

36.

36

34

37.

37

16

38.

38

21

39.

39

9

40.

40

8

41.

41

8

42.

42

6

43.

43

7

44.

44

2

45.

45

1

46.

46

2

47.

47

3

48.

48

1

50.

50

1

51.

51

2

54.

54

1

55.

55

1

Range of Valid Data Values: 0-55

Summary Statistics: Valid 1969 ; Mean 27.725 ; StDev 5.045

Variable Format: numeric


År då R flyttade ihop med sin partner, 1:a förhållande


År då R flyttade ihop med sin partner, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1981.

1981

1

1982.

1982

1

1983.

1983

3

1984.

1984

7

1985.

1985

16

1986.

1986

39

1987.

1987

71

1988.

1988

78

1989.

1989

119

1990.

1990

144

1991.

1991

187

1992.

1992

155

1993.

1993

151

1994.

1994

163

1995.

1995

168

1996.

1996

203

1997.

1997

169

1998.

1998

175

1999.

1999

36

9999.

Svar saknas

25

Sysmiss.

909

Range of Valid Data Values: 1981-1999

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1886 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 1:a förhållande


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

0.

0

0

1.

Januari

188

2.

Februari

85

3.

Mars

105

4.

April

231

5.

Maj

128

6.

Juni

172

7.

Juli

185

8.

Augusti

191

9.

September

133

10.

Oktober

255

11.

November

82

12.

December

98

99.

Svar saknas

58

Sysmiss.

909

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1853 ;

Variable Format: numeric


År för ev. giftermål, 1:a förhållande


År för ev. giftermål, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1987.

1987

2

1988.

1988

5

1989.

1989

16

1990.

1990

20

1991.

1991

25

1992.

1992

32

1993.

1993

26

1994.

1994

36

1995.

1995

51

1996.

1996

53

1997.

1997

47

1998.

1998

54

1999.

1999

5

9999.

Svar saknas

1

Sysmiss.

2447

Range of Valid Data Values: 1987-1999

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 372 ;

Variable Format: numeric


Månad för ev. giftermål, 1:a förhållande


Månad för ev. giftermål, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

17

2.

Februari

10

3.

Mars

6

4.

April

14

5.

Maj

38

6.

Juni

77

7.

Juli

83

8.

Augusti

66

9.

September

24

10.

Oktober

15

11.

November

7

12.

December

14

99.

Svar saknas

2

Sysmiss.

2447

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 371 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade isär, 1:a förhållande


År då R flyttade isär, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1982.

1982

1

1984.

1984

1

1987.

1987

13

1988.

1988

14

1989.

1989

32

1990.

1990

39

1991.

1991

55

1992.

1992

64

1993.

1993

47

1994.

1994

78

1995.

1995

83

1996.

1996

103

1997.

1997

127

1998.

1998

87

1999.

1999

28

9999.

Svar saknas

24

Sysmiss.

2024

Range of Valid Data Values: 1982-1999

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 772 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade isär, 1:a förhållande


Månad då R flyttade isär, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

100

2.

Februari

42

3.

Mars

36

4.

April

117

5.

Maj

57

6.

Juni

39

7.

Juli

105

8.

Augusti

54

9.

September

43

10.

Oktober

88

11.

November

31

12.

December

41

99.

Svar saknas

43

Sysmiss.

2024

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 753 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade ihop med sin partner, 2:a förhållande


År då R flyttade ihop med sin partner, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1987.

1987

3

1988.

1988

5

1989.

1989

10

1990.

1990

13

1991.

1991

28

1992.

1992

28

1993.

1993

38

1994.

1994

51

1995.

1995

59

1996.

1996

70

1997.

1997

65

1998.

1998

72

1999.

1999

23

9999.

Svar saknas

7

Sysmiss.

2348

Range of Valid Data Values: 1987-1999

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 465 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 2:a förhållande


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

57

2.

Februari

40

3.

Mars

27

4.

April

59

5.

Maj

21

6.

Juni

29

7.

Juli

49

8.

Augusti

39

9.

September

37

10.

Oktober

51

11.

November

21

12.

December

25

99.

Svar saknas

17

Sysmiss.

2348

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 455 ;

Variable Format: numeric


År för ev. giftermål, 2:a förhållande


År för ev. giftermål, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1989.

1989

2

1991.

1991

1

1992.

1992

3

1993.

1993

7

1994.

1994

4

1995.

1995

5

1996.

1996

9

1997.

1997

12

1998.

1998

11

1999.

1999

2

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 1989-1999

Summary Statistics: Valid 56 ;

Variable Format: numeric


Månad för ev. giftermål, 2:a förhållande


Månad för ev. giftermål, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

3

3.

Mars

3

4.

April

5

5.

Maj

7

6.

Juni

12

7.

Juli

7

8.

Augusti

11

9.

September

2

10.

Oktober

0

11.

November

1

12.

December

4

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 56 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade isär, 2:a förhållande


År då R flyttade isär, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1990.

1990

4

1991.

1991

1

1992.

1992

8

1993.

1993

9

1994.

1994

14

1995.

1995

18

1996.

1996

29

1997.

1997

28

1998.

1998

38

1999.

1999

8

9999.

Svar saknas

6

Sysmiss.

2657

Range of Valid Data Values: 1990-1999

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 157 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade isär, 2:a förhållande


Månad då R flyttade isär, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

19

2.

Februari

14

3.

Mars

9

4.

April

28

5.

Maj

1

6.

Juni

13

7.

Juli

11

8.

Augusti

14

9.

September

8

10.

Oktober

22

11.

November

7

12.

December

8

99.

Svar saknas

9

Sysmiss.

2657

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 154 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade ihop med sin partner, 3:e förhållande


År då R flyttade ihop med sin partner, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1990.

1990

1

1991.

1991

1

1992.

1992

4

1993.

1993

4

1994.

1994

5

1995.

1995

12

1996.

1996

13

1997.

1997

15

1998.

1998

21

1999.

1999

6

9999.

Svar saknas

1

Sysmiss.

2737

Range of Valid Data Values: 1990-1999

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 82 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 3:e förhållande


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

6

2.

Februari

6

3.

Mars

6

4.

April

14

5.

Maj

6

6.

Juni

5

7.

Juli

10

8.

Augusti

2

9.

September

2

10.

Oktober

8

11.

November

3

12.

December

11

99.

Svar saknas

4

Sysmiss.

2737

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 79 ;

Variable Format: numeric


År för ev. giftermål, 3:e förhållande


År för ev. giftermål, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1995.

1995

1

1996.

1996

1

1997.

1997

3

1998.

1998

3

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 1995-1998

Summary Statistics: Valid 8 ;

Variable Format: numeric


Månad för ev. giftermål, 3:e förhållande


Månad för ev. giftermål, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

3.

Mars

1

6.

Juni

2

7.

Juli

2

9.

September

1

10.

Oktober

1

11.

November

1

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 3-11

Summary Statistics: Valid 8 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade isär, 3:e förhållande


År då R flyttade isär, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1992.

1992

2

1994.

1994

1

1995.

1995

1

1996.

1996

4

1997.

1997

2

1998.

1998

10

1999.

1999

2

9999.

Svar saknas

2

Sysmiss.

2796

Range of Valid Data Values: 1992-1999

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 22 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade isär, 3:e förhållande


Månad då R flyttade isär, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

3

2.

Februari

1

3.

Mars

3

6.

Juni

1

7.

Juli

3

8.

Augusti

2

9.

September

1

10.

Oktober

3

11.

November

1

12.

December

1

99.

Svar saknas

5

Sysmiss.

2796

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 19 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade ihop med sin partner, 4:e förhållande


År då R flyttade ihop med sin partner, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

1994.

1994

2

1995.

1995

2

1996.

1996

1

1997.

1997

1

Sysmiss.

2814

Range of Valid Data Values: 1994-1997

Summary Statistics: Valid 6 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 4:e förhållande


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

8.

Augusti

1

9.

September

1

10.

Oktober

2

12.

December

2

Sysmiss.

2814

Range of Valid Data Values: 8-12

Summary Statistics: Valid 6 ;

Variable Format: numeric


År för ev. giftermål, 4:e förhållande


År för ev. giftermål, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

1995.

1995

1

1998.

1998

1

Sysmiss.

2818

Range of Valid Data Values: 1995-1998

Summary Statistics: Valid 2 ;

Variable Format: numeric


Månad för ev. giftermål, 4:e förhållande


Månad för ev. giftermål, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

5.

Maj

1

6.

Juni

1

Sysmiss.

2818

Range of Valid Data Values: 5-6

Summary Statistics: Valid 2 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade isär, 4:e förhållande


År då R flyttade isär, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

Sysmiss.

2820

Summary Statistics: Valid 0 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade isär, 4:e förhållande


Månad då R flyttade isär, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

Sysmiss.

2820

Summary Statistics: Valid 0 ;

Variable Format: numeric


R har angivit motstridiga uppgifter angående sina förhållanden


R har angivit motstridiga uppgifter angående sina förhållanden

Value

Label

Frequency

1.

Motstridiga uppgifter

111

Sysmiss.

2709

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 111 ;

Variable Format: numeric


Antal rapporterade födslar (1999)


Antal rapporterade födslar (1999)

Value

Label

Frequency

0.

0

2110

1.

1

358

2.

2

296

3.

3

49

4.

4

7

Range of Valid Data Values: 0-4

Summary Statistics: Valid 2820 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 1:a barnet


Födelseår, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

0

1

1979.

1979

1

1981.

1981

1

1985.

1985

1

1986.

1986

3

1987.

1987

8

1988.

1988

12

1989.

1989

22

1990.

1990

42

1991.

1991

43

1992.

1992

46

1993.

1993

66

1994.

1994

78

1995.

1995

75

1996.

1996

97

1997.

1997

97

1998.

1998

87

1999.

1999

30

Sysmiss.

2110

Range of Valid Data Values: 0-1999

Summary Statistics: Valid 710 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 1:a barnet


Födelsemånad, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

1

1.

Januari

60

2.

Februari

71

3.

Mars

55

4.

April

73

5.

Maj

54

6.

Juni

66

7.

Juli

56

8.

Augusti

48

9.

September

60

10.

Oktober

61

11.

November

56

12.

December

49

Sysmiss.

2110

Range of Valid Data Values: 0-12

Summary Statistics: Valid 710 ;

Variable Format: numeric


Kön, 1:a barnet


Kön, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

392

2.

Flicka

311

0.

Okänt

7

Sysmiss.

2110

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 0

Summary Statistics: Valid 703 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 1:a barnet


Tvilling, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

702

1.

Ja

8

Sysmiss.

2110

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 710 ;

Variable Format: numeric


Boende, 1:a barnet


Boende, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

1.

I hushållet

659

2.

Hos andra föräldern

20

3.

Växelvis boende

20

0.

Okänd

11

Sysmiss.

2110

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 0

Summary Statistics: Valid 699 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 1:a barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

680

1.

Ogift

22

2.

Gift

7

3.

Skild

1

Sysmiss.

2110

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 710 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 2:a barnet


Födelseår, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

1980.

1

1989.

5

1990.

4

1991.

15

1992.

19

1993.

31

1994.

34

1995.

39

1996.

47

1997.

45

1998.

93

1999.

19

Sysmiss.

2468

Range of Valid Data Values: 1980-1999

Summary Statistics: Valid 352 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 2:a barnet


Födelsemånad, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

1.

Januari

29

2.

Februari

32

3.

Mars

40

4.

April

33

5.

Maj

24

6.

Juni

23

7.

Juli

43

8.

Augusti

35

9.

September

17

10.

Oktober

22

11.

November

24

12.

December

30

Sysmiss.

2468

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 352 ;

Variable Format: numeric


Kön, 2:a barnet


Kön, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

4

1.

Pojke

184

2.

Flicka

164

Sysmiss.

2468

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 352 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 2:a barnet


Tvilling, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

343

1.

Ja

9

Sysmiss.

2468

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 352 ;

Variable Format: numeric


Boende, 2:a barnet


Boende, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

1.

I hushållet

339

2.

Hos andra föräldern

4

3.

Växelvis boende

8

0.

Okänd

1

Sysmiss.

2468

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 0

Summary Statistics: Valid 351 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 2:a barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 2:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

333

1.

Ogift

10

2.

Gift

9

3.

Skild

0

Sysmiss.

2468

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 352 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 3:e barnet


Födelseår, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

1990.

1

1992.

1

1993.

4

1994.

10

1995.

7

1996.

9

1997.

8

1998.

12

1999.

4

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 1990-1999

Summary Statistics: Valid 56 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 3:e barnet


Födelsemånad, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

Januari

5

2.

Februari

2

3.

Mars

7

4.

April

6

5.

Maj

2

6.

Juni

3

7.

Juli

6

8.

Augusti

5

9.

September

8

10.

Oktober

5

11.

November

2

12.

December

5

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 56 ;

Variable Format: numeric


Kön, 3:e barnet


Kön, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

25

2.

Flicka

31

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 56 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 3:e barnet


Tvilling, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

55

1.

Ja

1

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 56 ;

Variable Format: numeric


Boende, 3:e barnet


Boende, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

I hushållet

55

2.

Hos andra föräldern

0

3.

Växelvis boende

0

0.

Okänd

1

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 0

Summary Statistics: Valid 55 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 3:e barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 3:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

53

1.

Ogift

1

2.

Gift

2

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 56 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 4:e barnet


Födelseår, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

1994.

1

1996.

1

1997.

3

1998.

2

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 1994-1998

Summary Statistics: Valid 7 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 4:e barnet


Födelsemånad, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

3.

Mars

1

4.

April

2

8.

Augusti

1

9.

September

1

11.

November

2

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 3-11

Summary Statistics: Valid 7 ;

Variable Format: numeric


Kön, 4:e barnet


Kön, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

4

2.

Flicka

3

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 7 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 4:e barnet


Tvilling, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

7

1.

Ja

0

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 7 ;

Variable Format: numeric


Boende, 4:e barnet


Boende, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

I hushållet

6

0.

Okänd

1

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 0

Summary Statistics: Valid 6 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 4:e barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 4:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

7

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 7 ;

Variable Format: numeric


F.1_1 Födelseår


När är du född? - År

Value

Label

Frequency

68.

1968

738

72.

1972

968

74.

1974

1

76.

1976

1104

Sysmiss.

9

Range of Valid Data Values: 68-76

Summary Statistics: Valid 2811 ;

Variable Format: numeric


F.1_2 Födelsemånad


När är du född? - Månad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

251

2.

Februari

218

3.

Mars

243

4.

April

260

5.

Maj

264

6.

Juni

228

7.

Juli

265

8.

Augusti

230

9.

September

209

10.

Oktober

230

11.

November

217

12.

December

199

Sysmiss.

6

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 2814 ;

Variable Format: numeric


F.1_3 Kön


Är du ...

Value

Label

Frequency

1.

Man

1301

2.

Kvinna

1490

9.

Uppgift saknas

29

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F.2_1 Vuxen - flyttat hemifrån


Man får rösta när man är 18 och handla på systemet när man är 20. Vad tycker du är viktigt för att man ska betraktas som vuxen? - Att man flyttat hemifrån

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

490

2.

2

447

3.

3

627

4.

4

705

5.

5 - Mycket viktigt

475

6.

Vet inte

31

9.

Svar saknas

45

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2775 ;

Variable Format: numeric


F.2_2 Vuxen - sambo eller gift


Man får rösta när man är 18 och handla på systemet när man är 20. Vad tycker du är viktigt för att man ska betraktas som vuxen? - Att man är sambo eller har gift sig

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

1342

2.

2

488

3.

3

400

4.

4

313

5.

5 - Mycket viktigt

184

6.

Vet inte

37

9.

Svar saknas

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2764 ;

Variable Format: numeric


F.2_3 Vuxen - har fått barn


Man får rösta när man är 18 och handla på systemet när man är 20. Vad tycker du är viktigt för att man ska betraktas som vuxen? - Att man har fått barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

1288

2.

2

434

3.

3

405

4.

4

320

5.

5 - Mycket viktigt

271

6.

Vet inte

46

9.

Svar saknas

56

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2764 ;

Variable Format: numeric


F.2_4 Vuxen - kan försörja sig själv


Man får rösta när man är 18 och handla på systemet när man är 20. Vad tycker du är viktigt för att man ska betraktas som vuxen? - Att man kan försörja sig själv

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

75

2.

2

90

3.

3

266

4.

4

649

5.

5 - Mycket viktigt

1688

6.

Vet inte

19

9.

Svar saknas

33

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2787 ;

Variable Format: numeric


F.2_5 Det viktigaste


Vilket av dessa är det allra viktigaste för dig?

Value

Label

Frequency

1.

Har flyttat hemifrån

311

2.

Är sambo eller gift

63

3.

Fått barn

130

4.

Kan försörja sig själv

2108

9.

Svar saknas

208

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2612 ;

Variable Format: numeric


F.3_1 Föräldrar ihop för barnens skull


Vad anser du om följande påståenden? - Föräldrar bör hålla ihop för barnets skull

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

739

2.

2

636

3.

3

716

4.

4

360

5.

5 - Instämmer helt och hållet

287

6.

Vet inte

64

9.

Svar saknas

18

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2802 ;

Variable Format: numeric


F.3_2 Barn - en av meningarna med livet


Vad anser du om följande påståenden? - Att få barn är en av meningarna med livet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

151

2.

2

216

3.

3

449

4.

4

696

5.

5 - Mycket viktigt

1229

6.

Vet inte

67

9.

Svar saknas

12

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2808 ;

Variable Format: numeric


F.3_3 Något fattas om inga barn


Vad anser du om följande påståenden? - Något fattas om ett par aldrig skaffar barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1047

2.

2

481

3.

3

465

4.

4

375

5.

5 - Instämmer helt och hållet

288

6.

Vet inte

153

9.

Svar saknas

11

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2809 ;

Variable Format: numeric


F.3_4 Det är för lätt att skiljas


Vad anser du om följande påståenden? - Det är för lätt att skiljas i dagens Sverige

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

693

2.

2

355

3.

3

539

4.

4

414

5.

5 - Instämmer helt och hållet

486

6.

Vet inte

321

9.

Svar saknas

12

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2808 ;

Variable Format: numeric


F.3_5 Män och kvinnor jämställda - bra samhälle


Vad anser du om följande påståenden? - Ett samhälle där män och kvinnor är jämställda är ett bra samhälle

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

34

2.

2

46

3.

3

219

4.

4

481

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1928

6.

Vet inte

59

9.

Svar saknas

53

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2767 ;

Variable Format: numeric


F.3_6 Män lika bra i vårdyrken


Vad anser du om följande påståenden? - Män kan vara lika bra som kvinnor i vårdyrken

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

15

2.

2

51

3.

3

123

4.

4

341

5.

5 - Instämmer helt och hållet

2211

6.

Vet inte

30

9.

Svar saknas

49

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2771 ;

Variable Format: numeric


F.3_7 Kvinnor lika bra i tekniska yrken


Vad anser du om följande påståenden? - Kvinnor kan vara lika bra som män i tekniska yrken

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

33

2.

2

57

3.

3

135

4.

4

364

5.

5 - Instämmer helt och hållet

2152

6.

Vet inte

26

9.

Svar saknas

53

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2767 ;

Variable Format: numeric


F.3_8 Det är lika viktigt för en kvinna att försörja sig själv


Vad anser du om följande påståenden? - Det är lika viktigt för en kvinna som en man att kunna försörja sig själv

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

16

2.

2

21

3.

3

57

4.

4

207

5.

5 - Instämmer helt och hållet

2435

6.

Vet inte

37

9.

Svar saknas

47

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2773 ;

Variable Format: numeric


F.3_9 En kvinna bör ha laglig rätt till abort


Vad anser du om följande påståenden? - En gravid kvinna bör ha laglig rätt att själv avgöra om hon vill göra abort

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

108

2.

2

81

3.

3

231

4.

4

292

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1957

6.

Vet inte

102

9.

Svar saknas

49

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2771 ;

Variable Format: numeric


F4. Att bo tillsammans utan att vara gift


I dagens Sverige är det vanligt att bo tillsammans med en partner utan att vara gift. Vad anser du om detta?

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig OK

191

2.

OK en kort tid

85

3.

OK så länge inga barn

159

4.

OK även om man har barn

2340

9.

Svar saknas

45

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2775 ;

Variable Format: numeric


F5_1. Viktigt - att ha tid för sport, hobbies


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att ha mycket tid för fritidsaktiviteter

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

52

2.

2

166

3.

3

649

4.

4

851

5.

5 - Mycket viktigt

1065

6.

Vet inte

9

9.

Svar saknas

28

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F5_2. Viktigt - bra ekonomi


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att klara mig bra ekonomiskt

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

7

2.

2

32

3.

3

229

4.

4

829

5.

5 - Mycket viktigt

1698

6.

Vet inte

1

9.

Svar saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2796 ;

Variable Format: numeric


F5_3. Viktigt - bra samboförhållande/äktenskap


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att leva i ett bra parförhållande

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

45

2.

2

60

3.

3

240

4.

4

495

5.

5 - Mycket viktigt

1939

6.

Vet inte

14

9.

Svar saknas

27

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F5_4. Viktigt - att få barn


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att få barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

128

2.

2

206

3.

3

511

4.

4

756

5.

5 - Mycket viktigt

1158

6.

Vet inte

35

9.

Svar saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2794 ;

Variable Format: numeric


F5_5. Viktigt - att vara framgångsrik i arbete


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att vara framgångsrik i mitt arbete

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

53

2.

2

90

3.

3

630

4.

4

1075

5.

5 - Mycket viktigt

934

6.

Vet inte

15

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2797 ;

Variable Format: numeric


F6_1. Nuvarande sysselsättning


Är du nöjd eller missnöjd med din nuvarande sysselsättning?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

144

2.

2

203

3.

3

596

4.

4

966

5.

5 - Mycket nöjd

842

6.

Vet inte/inte aktuellt

43

9.

Svar saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2751 ;

Variable Format: numeric


F6_2. Relationen till mamma


Är du nöjd eller missnöjd med relationen till din mamma?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

82

2.

2

110

3.

3

309

4.

4

650

5.

5 - Mycket nöjd

1575

6.

Vet inte/inte aktuellt

71

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2726 ;

Variable Format: numeric


F6_3. Relationen till pappa


Är du nöjd eller missnöjd med relationen till din pappa?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

175

2.

2

159

3.

3

401

4.

4

606

5.

5 - Mycket nöjd

1288

6.

Vet inte/inte aktuellt

174

9.

Svar saknas

17

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2629 ;

Variable Format: numeric


F6_4. Relationen till partner


Är du nöjd eller missnöjd med relationen till din partner?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

45

2.

2

48

3.

3

175

4.

4

431

5.

5 - Mycket nöjd

1376

6.

Vet inte/inte aktuellt

702

9.

Svar saknas

43

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2075 ;

Variable Format: numeric


F6_5. Din ekonomi


Är du nöjd eller missnöjd med din ekonomi?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

336

2.

2

468

3.

3

977

4.

4

738

5.

5 - Mycket nöjd

270

6.

Vet inte/inte aktuellt

14

9.

Svar saknas

17

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2789 ;

Variable Format: numeric


F6_6. Din bostad


Är du nöjd eller missnöjd med din bostad?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

125

2.

2

270

3.

3

699

4.

4

888

5.

5 - Mycket nöjd

794

6.

Vet inte/inte aktuellt

22

9.

Svar saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2776 ;

Variable Format: numeric


F6_7. Din utbildning


Är du nöjd eller missnöjd med din utbildning?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

169

2.

2

385

3.

3

822

4.

4

751

5.

5 - Mycket nöjd

617

6.

Vet inte/inte aktuellt

53

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2744 ;

Variable Format: numeric


F6_8. Plats/ort du bor på


Är du nöjd eller missnöjd med den plats/ort du bor på?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

72

2.

2

206

3.

3

577

4.

4

871

5.

5 - Mycket nöjd

1067

6.

Vet inte/inte aktuellt

8

9.

Svar saknas

19

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F6_9. Livet


Är du nöjd eller missnöjd med livet i sin helhet just nu?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

52

2.

2

147

3.

3

571

4.

4

1239

5.

5 - Mycket nöjd

776

6.

Vet inte/inte aktuellt

9

9.

Svar saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2785 ;

Variable Format: numeric


F6_10. Det svenska samhället


Är du nöjd eller missnöjd med det svenska samhället idag?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

340

2.

2

761

3.

3

1220

4.

4

386

5.

5 - Mycket nöjd

34

6.

Vet inte/inte aktuellt

59

9.

Svar saknas

20

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2741 ;

Variable Format: numeric


F7. Medlem i statskyrkan eller annan religiöst samfund


Är du medlem i statskyrkan eller i något annat religiöst samfund?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2051

2.

Nej

741

9.

Svar saknas

28

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F8_1. R medlem i svenska statskyrkan


Vilket samfund är det? - Svenska statskyrkan

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1801

Sysmiss.

1019

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1801 ;

Variable Format: numeric


F8_2. R medlem i frikyrkligt samfund


Vilket samfund är det? - Frikyrklig samfund

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

76

Sysmiss.

2744

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 76 ;

Variable Format: numeric


F8_3. R medlem i katolsk kyrka


Vilket samfund är det? - Katolsk kyrka

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

67

Sysmiss.

2753

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 67 ;

Variable Format: numeric


F8_4. R medlem i ortodox kyrka


Vilket samfund är det? - Ortodox kyrka

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

42

Sysmiss.

2778

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 42 ;

Variable Format: numeric


F8_5. R medlem i judisk församling


Vilket samfund är det? - Judisk församling

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

15

Sysmiss.

2805

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 15 ;

Variable Format: numeric


F8_6. R medlem i muslimsk församling


Vilket samfund är det? - Muslimsk församling

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

35

Sysmiss.

2785

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 35 ;

Variable Format: numeric


F8_7. R medlem i annat religiöst samfund


Vilket samfund är det? - Annat religiöst samfund

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

13

Sysmiss.

2807

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 13 ;

Variable Format: numeric


F9. Religionens betydelse


Hur stor betydelse har religionen i ditt liv?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket stor betydelse

174

2.

Ganska stor betydelse

307

3.

Ganska liten/ingen betydelse

2283

9.

Svar saknas

56

Range of Valid Data Values: 1-3

Summary Statistics: Valid 2820 ;

Variable Format: numeric


F10. Uppväxtort


Var bodde du när du växte upp (dvs fram till dess du fyllde 16 år)?

Value

Label

Frequency

1.

Sthlm/Gtbrg/Malmö: innerstad

143

2.

Sthlm/Gtbrg/Malmö: förort

644

3.

Litet/mellan samhälle i Sverige

1513

4.

På svenska landsbygden

470

5.

Utomlands: storstad

16

6.

Utomlands: litet/mellanstort

6

7.

Utomlands: på landsbygden

0

9.

Svar saknas

28

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F11. Familjens ekonomi under uppväxten


Hur var familjens ekonomiska situation när du växte upp?

Value

Label

Frequency

1.

Mestadels mycket god

560

2.

Mestadels ganska god

1707

3.

Mestadels ganska dålig

393

4.

Vet inte

101

9.

Svar saknas

59

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2761 ;

Variable Format: numeric


F12. Föräldrarna gifta med varandra


Är dina föräldrar gifta med varandra?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1799

2.

Inte längre

729

3.

De gifte sig aldrig

233

4.

Vet inte

7

9.

Svar saknas

52

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2768 ;

Variable Format: numeric


F13. Föräldrarna bodde tillsammans under hela R:s uppväxttid


Bodde dina föräldrar tillsammans under hela din uppväxttid, dvs fram till dess du fyllde 16 år?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2070

2.

Nej

742

9.

Svar saknas

8

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2812 ;

Variable Format: numeric


F14. Varför inte?


Varför inte?

Value

Label

Frequency

1.

De skilde sig/separerade

601

2.

Modern och/eller fadern avled

60

3.

De bodde aldrig tillsammans

44

4.

Annat

26

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2089

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 731 ;

Variable Format: numeric


F15. R:s ålder när föräldrarna skildes/flyttade isär


Hur gammal var du när dina föräldrar skildes/flyttade isär (eller när mamma och/eller pappa dog)?

Value

Label

Frequency

0.

0

10

1.

1

49

2.

2

54

3.

3

48

4.

4

48

5.

5

48

6.

6

52

7.

7

44

8.

8

38

9.

9

36

10.

10

50

11.

11

33

12.

12

49

13.

13

47

14.

14

35

15.

15

27

16.

16

12

17.

17

8

18.

18

3

19.

19

2

20.

20

3

21.

21

3

22.

22

3

23.

23

3

24.

24

4

25.

25

2

26.

26

1

28.

28

1

29.

29

1

Range of Valid Data Values: 0-29

Summary Statistics: Valid 714 ; Min. 0 ; Max. 29 ; Mean 8.186 ; StDev 5.245

Variable Format: numeric


F16. R levde sedan med


Med vem levde du sedan?

Value

Label

Frequency

1.

Modern

429

2.

Fadern

74

3.

Modern och styvfadern

159

4.

Fadern och styvmodern

23

5.

Lika mycket med båda

37

6.

Ingen av föräldrarna

34

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2064

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 756 ;

Variable Format: numeric


F17a. Syskon


Har du några syskon (bröder eller systrar)? I så fall hur många?

Value

Label

Frequency

1.

Nej

171

2.

Ja

2559

9.

Svar saknas

90

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2730 ;

Variable Format: numeric


F17b_1. Antal helsyskon


Antal helsyskon

Value

Label

Frequency

0.

0

367

1.

1

1244

2.

2

709

3.

3

222

4.

4

91

5.

5

24

6.

6

19

7.

7

11

8.

8

3

9.

9

1

11.

11

1

Sysmiss.

128

Range of Valid Data Values: 0-11

Summary Statistics: Valid 2692 ;

Variable Format: numeric


F17b_2. Antal halvsyskon


Antal halvsyskon

Value

Label

Frequency

0.

0

1861

1.

1

257

2.

2

162

3.

3

69

4.

4

52

5.

5

13

6.

6

12

7.

7

8

8.

8

2

9.

9

2

11.

11

1

19.

19

1

Sysmiss.

380

Range of Valid Data Values: 0-19

Summary Statistics: Valid 2440 ;

Variable Format: numeric


F17b_3. Antal styv- eller fostersyskon


Antal "styv"- eller fostersyskon

Value

Label

Frequency

0.

0

2112

1.

1

81

2.

2

80

3.

3

38

4.

4

11

5.

5

5

6.

6

1

7.

7

2

9.

9

1

Sysmiss.

489

Range of Valid Data Values: 0-9

Summary Statistics: Valid 2331 ;

Variable Format: numeric


F18a. R har flyttat från sina föräldrar


Hur gammal var du när du (första gången) flyttade från ditt föräldrahem för att bo själv eller tillsammans med kompis(ar) eller partner? - Har flyttat

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2263

2.

Nej

220

9.

Svar saknas

337

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2483 ;

Variable Format: numeric


F18b. Ålder då R flyttade från föräldrahemmet


Hur gammal var du när du (första gången) flyttade från ditt föräldrahem för att bo själv eller tillsammans med kompis(ar) eller partner? - När jag var ... år gammal

Value

Label

Frequency

10.

10

1

12.

12

1

14.

14

7

15.

15

41

16.

16

205

17.

17

177

18.

18

497

19.

19

571

20.

20

488

21.

21

284

22.

22

171

23.

23

73

24.

24

30

25.

25

25

26.

26

12

27.

27

5

Sysmiss.

232

Range of Valid Data Values: 10-27

Summary Statistics: Valid 2588 ;

Variable Format: numeric


F19a_1. Modern som förälder


Om du tänker tillbaka på din uppväxttid, hur skulle du betygsätta din mamma och pappa som föräldrar? - Modern

Value

Label

Frequency

1.

1 - Dålig

40

2.

2

76

3.

3

246

4.

4

818

5.

5 - Mycket bra

1572

6.

Inte aktuellt

15

9.

Svar saknas

53

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2752 ;

Variable Format: numeric


F19a_2. Fadern som förälder


Om du tänker tillbaka på din uppväxttid, hur skulle du betygsätta din mamma och pappa som föräldrar? - Fadern

Value

Label

Frequency

1.

1 - Dålig

158

2.

2

176

3.

3

371

4.

4

771

5.

5 - Mycket bra

1208

6.

Inte aktuellt

58

9.

Svar saknas

78

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2684 ;

Variable Format: numeric


F19b_1. Styvmodern som förälder


Om du som barn bott illsammans med en styvmamma eller styvpappa, gör samma bedömning av dem! - Styvmamma

Value

Label

Frequency

1.

1 - Dålig

40

2.

2

28

3.

3

36

4.

4

24

5.

5 - Mycket bra

21

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2671

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 149 ;

Variable Format: numeric


F19b_2. Styvfadern som förälder


Om du som barn bott illsammans med en styvmamma eller styvpappa, gör samma bedömning av dem! - Styvpappa

Value

Label

Frequency

1.

1 - Dålig

53

2.

2

38

3.

3

76

4.

4

85

5.

5 - Mycket bra

80

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2488

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 332 ;

Variable Format: numeric


F20. Bråk när R växte upp


Förekom det bråk eller allvarliga slitningar i din familj när du växte upp?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

835

2.

Tveksam

364

3.

Nej

1559

9.

Svar saknas

62

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2758 ;

Variable Format: numeric


F21_1. Bråk mellan biologiska föräldrar


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan mina biologiska föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

853

Sysmiss.

1967

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 853 ;

Variable Format: numeric


F21_2. Bråk mellan en biologisk och en styvförälder


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan en biologisk och en styvförälder

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

120

Sysmiss.

2700

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 120 ;

Variable Format: numeric


F21_3. Bråk mellan R och en/båda biologiska föräldrar


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan mig och en eller båda biologiska föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

354

Sysmiss.

2466

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 354 ;

Variable Format: numeric


F21_4. Bråk mellan R och styvmodern/styvfadern


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan mig och min styvmamma eller styvpappa

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

116

Sysmiss.

2704

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 116 ;

Variable Format: numeric


F21_5. Bråk mellan syskon eller på annat sätt


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan syskon eller på ett annat sätt

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

276

Sysmiss.

2544

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 276 ;

Variable Format: numeric


F22a. Faderns yrke under R:s uppväxt (SEI)


Vad hade din pappa (eller styvpappa) förhuvudsakligt yrke eller sysselsättning under din uppväxttid? - Yrke

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

168

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

200

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

215

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

26

33.

Lägre tjänstemän I

32

36.

Lägre tjänstemän II

110

46.

Tjänstemän på mellannivå

242

56.

Högre tjänstemän

163

57.

Ledande befattningar

24

60.

Fria yrkesutövare med akademikeryrken

13

79.

Företagare

206

89.

Lantbrukare

33

93.

93

2

94.

2

95.

95

2

97.

97

5

99.

42

Sysmiss.

1335

Range of Valid Data Values: 11-99

Summary Statistics: Valid 1485 ;

Variable Format: numeric


F22b. Var han


Vad hade din pappa (eller styvpappa) förhuvudsakligt yrke eller sysselsättning under din uppväxttid? - Var han...

Value

Label

Frequency

1.

Anställd

2177

2.

Egen företagare med anställda

236

3.

Egen företagare utan anställda

195

4.

Jordbrukare

77

9.

Svar saknas

135

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2685 ;

Variable Format: numeric


F23a. Modern jobbade innan R började skolan


Jobbade din mamma utanför hemmet under din uppväxt (upp till 16 år)? - Innan du började skolan

Value

Label

Frequency

1.

Heltid

803

2.

Deltid

672

3.

Ja, vet inte hur mycket

475

4.

Nej, inte alls

710

5.

Minns inte

103

9.

Svar saknas

57

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2763 ;

Variable Format: numeric


F23b. Modern jobbade under R:s skoltid


Jobbade din mamma utanför hemmet under din uppväxt (upp till 16 år)? - Under din skoltid

Value

Label

Frequency

1.

Heltid

1257

2.

Deltid

793

3.

Ja, vet inte hur mycket

348

4.

Nej, inte alls

297

5.

Minns inte

35

9.

Svar saknas

90

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2730 ;

Variable Format: numeric


F24a. Moderns utbildning


Vad har dina föräldrar för skolutbildning? - Mamma

Value

Label

Frequency

1.

Folkskola/grundskola

705

2.

Ett/tvåårigt gymnasium

436

3.

Flickskola

265

4.

Tre/fyraårigt gymnasium

138

5.

Kortare eftergymnasial utb

397

6.

Högskola utan examen

130

7.

Akademisk examen

376

8.

Vet ej/inte aktuellt

284

9.

Svar saknas

89

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2447 ;

Variable Format: numeric


F24b. Faderns utbildning


Vad har dina föräldrar för skolutbildning? - Pappa

Value

Label

Frequency

1.

Folkskola/grundskola

889

2.

Ett/tvåårigt gymnasium

476

3.

Realskola

105

4.

Tre/fyraårigt gymnasium

168

5.

Kortare eftergymnasial utb

91

6.

Högskola utan examen

120

7.

Akademisk examen

488

8.

Vet ej/inte aktuellt

369

9.

Svar saknas

114

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2337 ;

Variable Format: numeric


F24txt. Kommentar finns


Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

186

Sysmiss.

2634

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 186 ;

Variable Format: numeric


F25_1. Kontakt med modern


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med mamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

1751

2.

Ganska ofta

832

3.

Sällan

93

4.

Sporadisk/ingen

43

5.

Död/inte aktuellt

86

9.

Svar saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 2719 ;

Variable Format: numeric


F25_2. Kontakt med fadern


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med pappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

1290

2.

Ganska ofta

921

3.

Sällan

239

4.

Sporadisk/ingen

127

5.

Död/inte aktuellt

228

9.

Svar saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 2577 ;

Variable Format: numeric


F25_3. Kontakt med styvmodern


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med styvmamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

32

2.

Ganska ofta

76

3.

Sällan

78

4.

Sporadisk/ingen

76

5.

Död/inte aktuellt

1311

9.

Svar saknas

1247

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 262 ;

Variable Format: numeric


F25_4. Kontakt med styvfadern


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med styvpappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

115

2.

Ganska ofta

128

3.

Sällan

63

4.

Sporadisk/ingen

53

5.

Död/inte aktuellt

1273

9.

Svar saknas

1188

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 359 ;

Variable Format: numeric


F25_5. Kontakt med mormor


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med mormor

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

168

2.

Ganska ofta

511

3.

Sällan

585

4.

Sporadisk/ingen

156

5.

Död/inte aktuellt

1320

9.

Svar saknas

80

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 1420 ;

Variable Format: numeric


F25_6. Kontakt med morfar


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med morfar

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

69

2.

Ganska ofta

244

3.

Sällan

306

4.

Sporadisk/ingen

137

5.

Död/inte aktuellt

1974

9.

Svar saknas

90

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 756 ;

Variable Format: numeric


F25_7. Kontakt med farmor


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med farmor

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

71

2.

Ganska ofta

352

3.

Sällan

512

4.

Sporadisk/ingen

237

5.

Död/inte aktuellt

1568

9.

Svar saknas

80

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 1172 ;

Variable Format: numeric


F25_8. Kontakt med farfar


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med farfar

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

37

2.

Ganska ofta

172

3.

Sällan

251

4.

Sporadisk/ingen

118

5.

Död/inte aktuellt

2149

9.

Svar saknas

93

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 578 ;

Variable Format: numeric


F26. Ekonomisk hjälp av närstående


Har du under det senaste året fått ekonomisk hjälp av dina föräldrar eller någon annan närstående?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, litet grann/ibland

1266

2.

Ja, ganska mycket/ofta

455

3.

Nej

1084

9.

Svar saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2805 ;

Variable Format: numeric


F27_1. R skulle prata med sin mor om personliga problem


Hur sannolikt är det att du skulle prata med någon av dina föräldrar om dina personliga problem? - Prata med mamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sannolikt

1455

2.

Kanske

927

3.

Osannolikt

266

4.

Inte aktuellt

143

9.

Svar saknas

29

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 9

Summary Statistics: Valid 2648 ;

Variable Format: numeric


F27_2. R skulle prata med sin far om personliga problem


Hur sannolikt är det att du skulle prata med någon av dina föräldrar om dina personliga problem? - Prata med pappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sannolikt

801

2.

Kanske

1098

3.

Osannolikt

547

4.

Inte aktuellt

319

9.

Svar saknas

55

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 9

Summary Statistics: Valid 2446 ;

Variable Format: numeric


F27_3. R skulle prata med sin styvmor om personliga problem


Hur sannolikt är det att du skulle prata med någon av dina föräldrar om dina personliga problem? - Prata med styvmamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sannolikt

25

2.

Kanske

67

3.

Osannolikt

111

4.

Inte aktuellt

1300

9.

Svar saknas

1317

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 9

Summary Statistics: Valid 203 ;

Variable Format: numeric


F27_4. R skulle prata med sin styvfar om personliga problem


Hur sannolikt är det att du skulle prata med någon av dina föräldrar om dina personliga problem? - Prata med sin styvpappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sannolikt

54

2.

Kanske

121

3.

Osannolikt

116

4.

Inte aktuellt

1233

9.

Svar saknas

1296

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 9

Summary Statistics: Valid 291 ;

Variable Format: numeric


F28. Någon av föräldrarna medlem i något religiöst samfund


Är någon av dina föräldrar medlem i statskyrkan eller något annat religiöst samfund?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1995

2.

Nej

600

3.

Vet inte

201

9.

Svar saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2796 ;

Variable Format: numeric


F29a_1. Modern medlem i svenska statskyrkan


Vilket samfund är det? - Mamma: Svenska statskyrkan

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1637

Sysmiss.

1183

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1637 ;

Variable Format: numeric


F29a_2. Modern medlem i frikyrkligt samfund


Vilket samfund är det? - Mamma: Frikyrkligt samfund

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

80

Sysmiss.

2740

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 80 ;

Variable Format: numeric


F29a_3. Modern medlem i katolsk kyrka


Vilket samfund är det? - Mamma: Katolsk kyrka

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

104

Sysmiss.

2716

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 104 ;

Variable Format: numeric


F29a_4. Modern medlem i ortodox kyrka


Vilket samfund är det? - Mamma: Ortodox kyrka

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

48

Sysmiss.

2772

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 48 ;

Variable Format: numeric


F29a_5. Modern medlem i judisk församling


Vilket samfund är det? - Mamma: Judisk församling

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

13

Sysmiss.

2807

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 13 ;

Variable Format: numeric


F29a_6. Modern medlem i muslimsk församling


Vilket samfund är det? - Mamma: Muslimsk församling

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

37

Sysmiss.

2783

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 37 ;

Variable Format: numeric


F29a_7. Modern medlem i annat religiöst samfund


Vilket samfund är det? - Mamma: Annat religiöst samfund

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

13

Sysmiss.

2807

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 13 ;

Variable Format: numeric


F29a_8. Modern - vet ej/inte aktuellt


Vilket samfund är det? - Mamma: Vet ej/inte aktuellt

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

78

Sysmiss.

2742

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 78 ;

Variable Format: numeric


F29b_1. Fadern medlem i svenska statskyrkan


Vilket samfund är det? - Pappa: Svenska statskyrkan

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1500

Sysmiss.

1320

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1500 ;

Variable Format: numeric


F29b_2. Fadern medlem i frikyrkligt samfund


Vilket samfund är det? - Pappa: Frikyrkligt samfund

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

77

Sysmiss.

2743

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 77 ;

Variable Format: numeric


F29b_3. Fadern medlem i katolsk kyrka


Vilket samfund är det? - Pappa: Katolsk kyrka

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

54

Sysmiss.

2766

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 54 ;

Variable Format: numeric


F29b_4. Fadern medlem i ortodox kyrka


Vilket samfund är det? - Pappa: Ortodox kyrka

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

46

Sysmiss.

2774

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 46 ;

Variable Format: numeric


F29b_5. Fadern medlem i judisk församling


Vilket samfund är det? - Pappa: Judisk församling

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

13

Sysmiss.

2807

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 13 ;

Variable Format: numeric


F29b_6. Fadern medlem i muslimsk församling


Vilket samfund är det? - Pappa: Muslimsk församling

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

47

Sysmiss.

2773

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 47 ;

Variable Format: numeric


F29b_7. Fadern medlem i annat religiöst samfund


Vilket samfund är det? - Pappa: Annat religiöst samfund

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

19

Sysmiss.

2801

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 19 ;

Variable Format: numeric


F29b_7. Fadern - vet ej/inte aktuellt


Vilket samfund är det? - Pappa: Vet ej/inte aktuellt

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

220

Sysmiss.

2600

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 220 ;

Variable Format: numeric


F30a. Religionens betydelse i moderns liv


Hur stor betydelse skulle du säga att religionen har i dina föräldrars liv - Mamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket stor

243

2.

Ganska stor

354

3.

Ganska liten/ingen

1936

4.

Vet inte/inte aktuellt

237

9.

Svar saknas

50

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2770 ;

Variable Format: numeric


F30b. Religionens betydelse i faderns liv


Hur stor betydelse skulle du säga att religionen har i dina föräldrars liv - Pappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket stor

195

2.

Ganska stor

208

3.

Ganska liten/ingen

1963

4.

Vet inte/inte aktuellt

363

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2729 ;

Variable Format: numeric


F31. R bor tillsammans med en partner


Bor du tillsammans med en partner (sambo/make/maka)?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, av motsatt kön

1480

2.

Ja, av samma kön

15

3.

Nej

1273

9.

Svar saknas

52

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2768 ;

Variable Format: numeric


F32. R har ett särboförhållande


Har du ett förhållande med någon som du inte bor tillsammans med?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

557

2.

Nej

1015

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1248

Range of Valid Data Values: 1-92

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1572 ;

Variable Format: numeric


F33. Längden på särboförhållandet


Hur länge har ni varit tillsammans?

Value

Label

Frequency

1.

< 3 månader

134

2.

3-12 månader

192

3.

1-3 år

159

4.

> 3 år

181

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2154

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 666 ;

Variable Format: numeric


F34. R kommer att flytta ihop med sin särbo


Tror du att ni kommer flytta ihop inom det närmaste året?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, förmodligen

181

2.

Nej, knappast

203

3.

Vet inte

183

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2253

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 567 ;

Variable Format: numeric


F35. Barn i respondentens hushåll


Finns det några barn i ditt hushåll?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

736

2.

Nej

2057

9.

Svar saknas

27

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F36a_1. Födelseår, biologiskt barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 1: Födelseår

Value

Label

Frequency

79.

1979

1

85.

1985

1

86.

1986

3

87.

1987

7

88.

1988

10

89.

1989

20

90.

1990

38

91.

1991

44

92.

1992

45

93.

1993

61

94.

1994

73

95.

1995

76

96.

1996

94

97.

1997

97

98.

1998

89

99.

1999

29

Sysmiss.

2132

Range of Valid Data Values: 79-99

Summary Statistics: Valid 688 ;

Variable Format: numeric


F36a_2. Födelsemånad, biologiskt barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 1: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

60

2.

Februari

66

3.

Mars

56

4.

April

74

5.

Maj

51

6.

Juni

63

7.

Juli

54

8.

Augusti

45

9.

September

62

10.

Oktober

57

11.

November

55

12.

December

46

Sysmiss.

2131

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 689 ;

Variable Format: numeric


F36a_3. Kön, biologiskt barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 1: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

378

2.

Flicka

312

Sysmiss.

2130

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 690 ;

Variable Format: numeric


F36a_4. Födelseår, annat barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 1: Födelseår

Value

Label

Frequency

73.

1973

1

77.

1977

1

81.

1981

6

82.

1982

1

83.

1983

2

85.

1985

4

86.

1986

2

87.

1987

3

88.

1988

10

89.

1989

7

90.

1990

12

91.

1991

16

92.

1992

7

93.

1993

6

94.

1994

6

95.

1995

2

96.

1996

3

97.

1997

5

98.

1998

1

Sysmiss.

2725

Range of Valid Data Values: 73-98

Summary Statistics: Valid 95 ;

Variable Format: numeric


F36a_5. Födelsemånad, annat barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 1: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

10

2.

Februari

7

3.

Mars

8

4.

April

14

5.

Maj

4

6.

Juni

7

7.

Juli

5

8.

Augusti

10

9.

September

8

10.

Oktober

8

11.

November

7

12.

December

3

Sysmiss.

2729

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 91 ;

Variable Format: numeric


F36a_6. Kön, annat barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 1: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

42

2.

Flicka

52

Sysmiss.

2726

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 94 ;

Variable Format: numeric


F36b_1. Födelseår, biologiskt barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 2: Födelseår

Value

Label

Frequency

80.

1980

1

89.

1989

4

90.

1990

4

91.

1991

15

92.

1992

20

93.

1993

29

94.

1994

34

95.

1995

37

96.

1996

48

97.

1997

43

98.

1998

90

99.

1999

23

Sysmiss.

2472

Range of Valid Data Values: 80-99

Summary Statistics: Valid 348 ;

Variable Format: numeric


F36b_2. Födelsemånad, biologiskt barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 2: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

29

2.

Februari

31

3.

Mars

41

4.

April

33

5.

Maj

25

6.

Juni

22

7.

Juli

44

8.

Augusti

33

9.

September

14

10.

Oktober

21

11.

November

22

12.

December

32

Sysmiss.

2473

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 347 ;

Variable Format: numeric


F36b_3. Kön, biologiskt barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 2: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

179

2.

Flicka

164

Sysmiss.

2477

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 343 ;

Variable Format: numeric


F36b_4. Födelseår, annat barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 2: Födelseår

Value

Label

Frequency

72.

1972

1

81.

1981

1

83.

1983

1

85.

1985

2

87.

1987

1

88.

1988

1

89.

1989

4

90.

1990

1

91.

1991

5

92.

1992

5

93.

1993

5

95.

1995

3

96.

1996

1

Sysmiss.

2789

Range of Valid Data Values: 72-96

Summary Statistics: Valid 31 ;

Variable Format: numeric


F36b_5. Födelsemånad, annat barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 2: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

2.

Februari

1

3.

Mars

5

4.

April

2

5.

Maj

2

6.

Juni

4

7.

Juli

4

8.

Augusti

2

9.

September

4

10.

Oktober

1

11.

November

1

12.

December

1

Sysmiss.

2793

Range of Valid Data Values: 2-12

Summary Statistics: Valid 27 ;

Variable Format: numeric


F36b_6. Kön, annat barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 2: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

15

2.

Flicka

15

Sysmiss.

2790

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 30 ;

Variable Format: numeric


F36c_1. Födelseår, biologiskt barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 3: Födelseår

Value

Label

Frequency

90.

1990

1

92.

1992

1

93.

1993

3

94.

1994

10

95.

1995

8

96.

1996

9

97.

1997

8

98.

1998

11

99.

1999

3

Sysmiss.

2766

Range of Valid Data Values: 90-99

Summary Statistics: Valid 54 ;

Variable Format: numeric


F36c_2. Födelsemånad, biologiskt barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 3: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

6

2.

Februari

1

3.

Mars

5

4.

April

6

5.

Maj

2

6.

Juni

3

7.

Juli

5

8.

Augusti

6

9.

September

8

10.

Oktober

4

11.

November

3

12.

December

6

Sysmiss.

2765

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 55 ;

Variable Format: numeric


F36c_3. Kön, biologiskt barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Biologiskt barn 3: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

25

2.

Flicka

29

Sysmiss.

2766

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 54 ;

Variable Format: numeric


F36c_4. Födelseår, annat barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 3: Födelseår

Value

Label

Frequency

84.

1984

1

85.

1985

1

86.

1986

1

87.

1987

1

88.

1988

1

90.

1990

1

91.

1991

1

95.

1995

1

97.

1997

1

Sysmiss.

2811

Range of Valid Data Values: 84-97

Summary Statistics: Valid 9 ;

Variable Format: numeric


F36c_5. Födelsemånad, annat barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 3: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

4.

April

2

6.

Juni

3

8.

Augusti

2

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 1-8

Summary Statistics: Valid 8 ;

Variable Format: numeric


F36c_6. Kön, annat barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Annat barn 3: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

3

2.

Flicka

6

Sysmiss.

2811

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 9 ;

Variable Format: numeric


F37a. Biologiska barn som inte bor med R


Har du några biologiska barn som inte bor hos dig?

Value

Label

Frequency

1.

Nej

2702

2.

Ja

40

9.

Svar saknas

78

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2742 ;

Variable Format: numeric


F37b_1. Födelseår, biologiskt barn 1, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 1: Födelseår

Value

Label

Frequency

87.

1987

1

88.

1988

2

89.

1989

4

90.

1990

6

91.

1991

1

92.

1992

7

93.

1993

7

94.

1994

3

95.

1995

3

96.

1996

3

97.

1997

1

99.

1999

2

Sysmiss.

2780

Range of Valid Data Values: 87-99

Summary Statistics: Valid 40 ;

Variable Format: numeric


F37b_2. Födelsemånad, biologiskt barn 1, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 1: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

3

2.

Februari

5

3.

Mars

2

4.

April

4

5.

Maj

4

6.

Juni

6

7.

Juli

1

8.

Augusti

3

9.

September

3

10.

Oktober

4

11.

November

3

12.

December

3

Sysmiss.

2779

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 41 ;

Variable Format: numeric


F37b_3. Boende, biologiskt barn 1, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 1: Boende

Value

Label

Frequency

1.

Hos andra föräldern

37

2.

Bor på annat sätt

4

Sysmiss.

2779

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 41 ;

Variable Format: numeric


F37c_1. Födelseår, biologiskt barn 2, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 2: Födelseår

Value

Label

Frequency

92.

1992

2

93.

1993

2

94.

1994

5

95.

1995

3

Sysmiss.

2808

Range of Valid Data Values: 92-95

Summary Statistics: Valid 12 ;

Variable Format: numeric


F37c_2. Födelsemånad, biologiskt barn 2, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 2: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

2

4.

April

1

5.

Maj

1

8.

Augusti

1

9.

September

2

10.

Oktober

2

11.

November

1

12.

December

1

Sysmiss.

2808

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 12 ;

Variable Format: numeric


F37c_3. Boende, biologiskt barn 2, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 2: Boende

Value

Label

Frequency

1.

Hos andra föräldern

10

2.

Bor på annat sätt

2

Sysmiss.

2808

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 12 ;

Variable Format: numeric


F37d_1. Födelseår, biologiskt barn 3, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 3: Födelseår

Value

Label

Frequency

Sysmiss.

2820

Summary Statistics: Valid 0 ;

Variable Format: numeric


F37d_2. Födelsemånad, biologiskt barn 3, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 3: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

Sysmiss.

2820

Summary Statistics: Valid 0 ;

Variable Format: numeric


F37d_3. Boende, biologiskt barn 3, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 3: Boende

Value

Label

Frequency

1.

Hos andra föräldern

1

Sysmiss.

2819

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 1 ;

Variable Format: numeric


F38. Flera barn i framtiden


Tror du att du kommer att skaffa barn i framtiden?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1884

2.

Kanske

678

3.

Nej

246

9.

Svar saknas

12

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2808 ;

Variable Format: numeric


F39a. Hur många fler barn i framtiden?


Hur många barn skulle du vilja ha, som du ser det idag? - Antal

Value

Label

Frequency

0.

24

1.

358

2.

1179

3.

392

4.

56

5.

12

6.

1

7.

2

9.

1

10.

1

14.

1

23.

2

38.

1

Sysmiss.

790

Range of Valid Data Values: 0-38

Summary Statistics: Valid 2030 ;

Variable Format: numeric


F39b. Vet ej hur många fler barn


Hur många barn skulle du vilja ha, som du ser det idag? - Vet inte hur många barn

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

571

Sysmiss.

2249

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 571 ;

Variable Format: numeric


F40. När nästa barn?


När tror du att du kommer att skaffa ditt första (ditt nästa) barn?

Value

Label

Frequency

1.

< 2 år

474

2.

2-5 år

933

3.

> 5 år

628

4.

Vet inte

531

9.

Ej angivet

254

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2566 ;

Variable Format: numeric


F41. Gift eller sambo tidigare


Har du varit gift eller samboende tidigare?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

812

2.

Nej

1995

9.

Svar saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2807 ;

Variable Format: numeric


F42a_1. År då R flyttade ihop med sin partner, 1:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: År flyttade ihop

Value

Label

Frequency

22.

22

1

81.

1981

1

83.

1983

3

84.

1984

6

85.

1985

14

86.

1986

27

87.

1987

46

88.

1988

54

89.

1989

81

90.

1990

76

91.

1991

106

92.

1992

89

93.

1993

70

94.

1994

88

95.

1995

75

96.

1996

91

97.

1997

55

98.

1998

27

99.

1999

4

Sysmiss.

1906

Range of Valid Data Values: 22-99

Summary Statistics: Valid 914 ;

Variable Format: numeric


F42a_2. Månad då R flyttade ihop med sin partner, 1:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: Månad flyttade ihop

Value

Label

Frequency

1.

Januari

63

2.

Februari

43

3.

Mars

44

4.

April

41

5.

Maj

57

6.

Juni

72

7.

Juli

43

8.

Augusti

81

9.

September

63

10.

Oktober

45

11.

November

39

12.

December

34

21.

Vinter

30

22.

Vår

84

23.

Sommar

56

24.

Höst

82

Sysmiss.

1943

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 877 ;

Variable Format: numeric


F42a_3. År för ev. giftermål, 1:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: År för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

1.

1

1

87.

1987

1

88.

1988

2

89.

1989

8

90.

1990

13

91.

1991

11

92.

1992

15

93.

1993

7

94.

1994

10

95.

1995

17

96.

1996

8

97.

1997

16

98.

1998

6

99.

1999

3

Sysmiss.

2702

Range of Valid Data Values: 1-99

Summary Statistics: Valid 118 ;

Variable Format: numeric


F42a_4. Månad för ev. giftermål, 1:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: Månad för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

1.

Januari

5

2.

Februari

2

3.

Mars

2

4.

April

5

5.

Maj

9

6.

Juni

22

7.

Juli

16

8.

Augusti

18

9.

September

10

10.

Oktober

2

11.

November

5

12.

December

8

21.

Vinter

2

22.

Vår

3

23.

Sommar

4

24.

Höst

2

Sysmiss.

2705

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 115 ;

Variable Format: numeric


F42a_5. År då R och partner flyttade isär, 1:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: År flyttade isär

Value

Label

Frequency

23.

23

1

82.

1982

1

84.

1984

1

86.

1986

1

87.

1987

12

88.

1988

13

89.

1989

26

90.

1990

35

91.

1991

52

92.

1992

58

93.

1993

47

94.

1994

74

95.

1995

77

96.

1996

99

97.

1997

122

98.

1998

84

99.

1999

25

Sysmiss.

2092

Range of Valid Data Values: 23-99

Summary Statistics: Valid 728 ;

Variable Format: numeric


F42a_6. Månad då R och partner flyttade isär, 1:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: Månad flyttade isär

Value

Label

Frequency

1.

Januari

50

2.

Februari

40

3.

Mars

38

4.

April

50

5.

Maj

51

6.

Juni

36

7.

Juli

43

8.

Augusti

51

9.

September

42

10.

Oktober

31

11.

November

29

12.

December

42

21.

Vinter

40

22.

Vår

56

23.

Sommar

56

24.

Höst

52

Sysmiss.

2113

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 707 ;

Variable Format: numeric


F42b_1. År då R flyttade ihop med sin partner, 2:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: År flyttade ihop

Value

Label

Frequency

23.

23

1

87.

1987

4

88.

1988

4

89.

1989

6

90.

1990

11

91.

1991

14

92.

1992

12

93.

1993

19

94.

1994

27

95.

1995

34

96.

1996

33

97.

1997

30

98.

1998

16

99.

1999

7

Sysmiss.

2602

Range of Valid Data Values: 23-99

Summary Statistics: Valid 218 ;

Variable Format: numeric


F42b_2. Månad då R flyttade ihop med sin partner, 2:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: Månad flyttade ihop

Value

Label

Frequency

1.

Januari

22

2.

Februari

18

3.

Mars

8

4.

April

11

5.

Maj

6

6.

Juni

10

7.

Juli

10

8.

Augusti

19

9.

September

18

10.

Oktober

7

11.

November

8

12.

December

7

21.

Vinter

11

22.

Vår

19

23.

Sommar

15

24.

Höst

19

Sysmiss.

2612

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 208 ;

Variable Format: numeric


F42b_3. År för ev. giftermål, 2:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: År för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

89.

1989

1

93.

1993

1

94.

1994

2

95.

1995

2

96.

1996

1

97.

1997

5

98.

1998

4

99.

1999

3

Sysmiss.

2801

Range of Valid Data Values: 89-99

Summary Statistics: Valid 19 ;

Variable Format: numeric


F42b_4. Månad för ev. giftermål, 2:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: Månad för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

4.

April

3

5.

Maj

5

6.

Juni

3

7.

Juli

1

8.

Augusti

3

9.

September

2

21.

Vinter

2

Sysmiss.

2801

Range of Valid Data Values: 4-24

Summary Statistics: Valid 19 ;

Variable Format: numeric


F42b_5. År då R och partner flyttade isär, 2:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: År flyttade isär

Value

Label

Frequency

22.

22

1

90.

1990

4

91.

1991

1

92.

1992

8

93.

1993

8

94.

1994

12

95.

1995

20

96.

1996

28

97.

1997

25

98.

1998

35

99.

1999

7

Sysmiss.

2671

Range of Valid Data Values: 22-99

Summary Statistics: Valid 149 ;

Variable Format: numeric


F42b_6. Månad då R och partner flyttade isär, 2:a gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: Månad flyttade isär

Value

Label

Frequency

1.

Januari

8

2.

Februari

14

3.

Mars

11

4.

April

6

5.

Maj

2

6.

Juni

11

7.

Juli

4

8.

Augusti

12

9.

September

8

10.

Oktober

10

11.

November

7

12.

December

8

21.

Vinter

6

22.

Vår

19

23.

Sommar

8

24.

Höst

9

Sysmiss.

2677

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 143 ;

Variable Format: numeric


F42c_1. År då R flyttade ihop med sin partner, 3:e gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: År flyttade ihop

Value

Label

Frequency

90.

1990

1

91.

1991

2

92.

1992

3

93.

1993

2

94.

1994

2

95.

1995

3

96.

1996

9

97.

1997

8

98.

1998

12

Sysmiss.

2778

Range of Valid Data Values: 90-98

Summary Statistics: Valid 42 ;

Variable Format: numeric


F42c_2. Månad då R flyttade ihop med sin partner, 3:e gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: Månad flyttade ihop

Value

Label

Frequency

1.

Januari

2

2.

Februari

1

3.

Mars

1

4.

April

5

5.

Maj

1

6.

Juni

3

7.

Juli

1

9.

September

2

10.

Oktober

1

11.

November

1

12.

December

4

21.

Vinter

4

22.

Vår

4

23.

Sommar

3

24.

Höst

3

Sysmiss.

2784

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 36 ;

Variable Format: numeric


F42c_3. År för ev. giftermål, 3:e gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: År för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

0.

0

2

92.

1992

1

93.

1993

1

94.

1994

1

95.

1995

1

97.

1997

1

98.

1998

1

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 0-98

Summary Statistics: Valid 8 ;

Variable Format: numeric


F42c_4. Månad för ev. giftermål, 3:e gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: Månad för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

4.

April

1

6.

Juni

2

7.

Juli

2

9.

September

2

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 8 ;

Variable Format: numeric


F42c_5. År då R och partner flyttade isär, 3:e gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: År flyttade isär

Value

Label

Frequency

88.

1988

1

92.

1992

2

94.

1994

1

95.

1995

1

96.

1996

3

97.

1997

3

98.

1998

11

99.

1999

1

Sysmiss.

2797

Range of Valid Data Values: 88-99

Summary Statistics: Valid 23 ;

Variable Format: numeric


F42c_6. Månad då R och partner flyttade isär, 3:e gången


Datum för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: Månad flyttade isär

Value

Label

Frequency

2.

Februari

1

3.

Mars

3

6.

Juni

2

7.

Juli

2

8.

Augusti

2

9.

September

1

10.

Oktober

1

12.

December

1

21.

Vinter

2

22.

Vår

1

23.

Sommar

2

24.

Höst

2

Sysmiss.

2800

Range of Valid Data Values: 2-24

Summary Statistics: Valid 20 ;

Variable Format: numeric


F43c_1. Fast anställning


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Fast anställning

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1378

Sysmiss.

1442

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1378 ;

Variable Format: numeric


F43_2. Tillfällig anställning


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Tillfällig anställning

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

441

Sysmiss.

2379

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 441 ;

Variable Format: numeric


F43_3. Egen företagare


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Egen företagare, frilans eller liknande

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

130

Sysmiss.

2690

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 130 ;

Variable Format: numeric


F43_4. Studier


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Studier

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

800

Sysmiss.

2020

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 800 ;

Variable Format: numeric


F43_5. Kunskapslyftet


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Kunskapslyftet

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

77

Sysmiss.

2743

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 77 ;

Variable Format: numeric


F43_6. I arbetsmarknadsåtgärd


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - I arbetsmarknadsåtgärd

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

53

Sysmiss.

2767

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 53 ;

Variable Format: numeric


F43_7. Långtidsarbetslös


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Långtidsarbetslös

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

55

Sysmiss.

2765

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 55 ;

Variable Format: numeric


F43_8. Tillfälligt arbetslös


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Tillfälligt arbetslös

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

111

Sysmiss.

2709

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 111 ;

Variable Format: numeric


F43_9. Föräldraledig


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Föräldraledig

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

139

Sysmiss.

2681

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 139 ;

Variable Format: numeric


F43_10. Sköter hushållet på heltid


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Sköter hushållet på heltid

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

18

Sysmiss.

2802

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 18 ;

Variable Format: numeric


F43_11. Militärtjänst


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Militärtjänst

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

3

Sysmiss.

2817

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 3 ;

Variable Format: numeric


F43_12. Annan sysselsättning


Vilken är din nuvaranda sysselsättning? - Annan sysselsättning

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

170

Sysmiss.

2650

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 170 ;

Variable Format: numeric


F43txt. Kommentar finns


Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

170

Sysmiss.

2650

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 170 ;

Variable Format: numeric


F44a. Veckoarbetstid


Hur mycket arbetar du just nu? - Timmar per vecka

Range of Valid Data Values: 0-99

Summary Statistics: Valid 2014 ; Min. 0 ; Max. 99 ; Mean 37.468 ; StDev 12.786

Variable Format: numeric


F44b. Arbetar inte just nu


Hur mycket arbetar du just nu? - Arbetar inte just nu

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

791

Sysmiss.

2029

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 791 ;

Variable Format: numeric


F45. Utbildning vilken R genomgår för närvarande


Vilken utbildning genomgår du för närvarande?

Value

Label

Frequency

1.

Gymnasieutbildning

154

2.

Högskola

664

3.

Annat

148

9.

Svar saknas/ej aktuellt

1854

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 966 ;

Variable Format: numeric


F45txt. Kommentar finns


Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

147

Sysmiss.

2673

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 147 ;

Variable Format: numeric


F46a. Studier - antal år efter 16 års ålder


Efter 16 års ålder, ungefär hur många år sammanlagt har din huvudsakliga sysselsättning varit...? - Studier

Value

Label

Frequency

0.

0

7

1.

1

80

2.

2

369

3.

3

465

4.

4

409

5.

5

292

6.

6

320

7.

7

216

8.

8

109

9.

9

78

10.

10

53

11.

11

15

12.

12

14

13.

13

11

14.

14

5

15.

15

7

16.

16

5

19.

19

1

21.

21

2

Sysmiss.

362

Range of Valid Data Values: 0-21

Summary Statistics: Valid 2458 ;

Variable Format: numeric


F46b. Arbete - antal år efter 16 års ålder


Efter 16 års ålder, ungefär hur många år sammanlagt har din huvudsakliga sysselsättning varit...? - Arbete

Value

Label

Frequency

0.

0

27

1.

1

332

2.

2

282

3.

3

291

4.

4

266

5.

5

210

6.

6

198

7.

7

159

8.

8

160

9.

9

124

10.

10

136

11.

11

81

12.

12

102

13.

13

65

14.

14

20

15.

15

13

16.

16

1

19.

19

1

22.

22

1

Sysmiss.

351

Range of Valid Data Values: 0-22

Summary Statistics: Valid 2469 ;

Variable Format: numeric


F46c. Arbetslöshet - antal år efter 16 års ålder


Efter 16 års ålder, ungefär hur många år sammanlagt har din huvudsakliga sysselsättning varit...? - Arbetslöshet

Value

Label

Frequency

0.

0

142

1.

1

480

2.

2

139

3.

3

67

4.

4

30

5.

5

25

6.

6

11

7.

7

9

8.

8

3

9.

9

3

10.

10

2

11.

11

1

Sysmiss.

1908

Range of Valid Data Values: 0-11

Summary Statistics: Valid 912 ;

Variable Format: numeric


F46d. Annat - antal år efter 16 års ålder


Efter 16 års ålder, ungefär hur många år sammanlagt har din huvudsakliga sysselsättning varit...? - Annat

Value

Label

Frequency

0.

0

72

1.

1

509

2.

2

135

3.

3

48

4.

4

13

5.

5

15

6.

6

4

7.

7

4

8.

8

1

9.

9

1

12.

12

1

Sysmiss.

2017

Range of Valid Data Values: 0-12

Summary Statistics: Valid 803 ;

Variable Format: numeric


F47a. Yrke (SEI)


Yrke/befattning på arbetsplatsen

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

201

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

594

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

239

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

209

33.

Lägre tjänstemän I

160

36.

Lägre tjänstemän II

245

46.

Tjänstemän på mellannivå

508

56.

Högre tjänstemän

237

57.

Ledande befattningar

5

60.

Fria yrkesutövare med akademikeryrken

5

79.

Företagare

82

89.

Lantbrukare

5

94.

94

3

98.

98

144

99.

99

12

Sysmiss.

171

Range of Valid Data Values: 11-99

Summary Statistics: Valid 2649 ;

Variable Format: numeric


F47b. Har ännu inte haft något jobb


Har ännu inte haft jobb

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

155

Sysmiss.

2665

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 155 ;

Variable Format: numeric


F48_1. Nuvarande jobb ger goda inkomster


Nuvarande jobb - Ger goda inkomster

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

380

2.

Gäller delvis

969

3.

Gäller inte alls

680

9.

Svar saknas/inte aktuellt

791

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2029 ;

Variable Format: numeric


F48_2. Nuvarande jobb - ofta stressigt


Nuvarande jobb - Ofta är stressigt

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

826

2.

Gäller delvis

1052

3.

Gäller inte alls

162

9.

Svar saknas/inte aktuellt

780

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2040 ;

Variable Format: numeric


F48_3. Nuvarande jobb - mycket övertidsarbete


Nuvarande jobb - Innebär mycket övertidsarbete

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

464

2.

Gäller delvis

958

3.

Gäller inte alls

611

9.

Svar saknas/inte aktuellt

787

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2033 ;

Variable Format: numeric


F48_4. Nuvarande jobb - mycket resor i jobbet


Nuvarande jobb - Innebär mycket resor i jobbet

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

197

2.

Gäller delvis

409

3.

Gäller inte alls

1423

9.

Svar saknas/inte aktuellt

791

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2029 ;

Variable Format: numeric


F48_5. Nuvarande jobb - mkt arbete på obekväm arbetstid


Nuvarande jobb - Innebär mycket arbete på obekväm arbetstid

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

615

2.

Gäller delvis

655

3.

Gäller inte alls

756

9.

Svar saknas/inte aktuellt

794

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2026 ;

Variable Format: numeric


F48_6. Nuvarande jobb - goda karriärmöjligheter


Nuvarande jobb - Innebär goda karriärmöjligheter

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

282

2.

Gäller delvis

719

3.

Gäller inte alls

1028

9.

Svar saknas/inte aktuellt

791

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2029 ;

Variable Format: numeric


F48_7. Nuvarande jobb - goda möjligheter till kompetensutveckling


Nuvarande jobb - Innebär goda möjligheter till kompetensutveckling

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

455

2.

Gäller delvis

927

3.

Gäller inte alls

645

9.

Svar saknas/inte aktuellt

793

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2027 ;

Variable Format: numeric


F48_8. Nuvarande jobb - tillfredsställelsen att man utför ett viktigt arbete


Nuvarande jobb - Ger tillfredsställelsen att utföra ett viktigt arbete

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

818

2.

Gäller delvis

880

3.

Gäller inte alls

337

9.

Svar saknas/inte aktuellt

785

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2035 ;

Variable Format: numeric


F48_9. Nuvarande jobb - goda kontakter med arbetskamrater


Nuvarande jobb - Innebär goda kontakter med arbetskamrater

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

1237

2.

Gäller delvis

681

3.

Gäller inte alls

121

9.

Svar saknas/inte aktuellt

781

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2039 ;

Variable Format: numeric


F48_10. Nuvarande jobb - goda möjligheter att vara föräldraledig


Nuvarande jobb - Innebär goda möjligheter att vara föräldraledig

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

794

2.

Gäller delvis

783

3.

Gäller inte alls

417

9.

Svar saknas/inte aktuellt

826

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1994 ;

Variable Format: numeric


F48_11. Nuvarande jobb - goda möjligheter att jobba deltid


Nuvarande jobb - Innebär goda möjligheter att jobba deltid för att ha tid för familjen

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

521

2.

Gäller delvis

778

3.

Gäller inte alls

701

9.

Svar saknas/inte aktuellt

820

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2000 ;

Variable Format: numeric


F48_12. Nuvarande jobb - långa restider till och från arbetet


Nuvarande jobb - Innebär långa restider till och från arbetet

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

198

2.

Gäller delvis

433

3.

Gäller inte alls

1390

9.

Svar saknas/inte aktuellt

799

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2021 ;

Variable Format: numeric


F49. Könsfördelning på arbetsplatsen


Hur är könsfördelningen på din arbetsplats?

Value

Label

Frequency

1.

Mest kvinnor

664

2.

Blandat

630

3.

Mest män

766

9.

Svar saknas/inte aktuellt

760

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2060 ;

Variable Format: numeric


F50. R satsar på det här arbetet för framtiden


Satsar du på det här arbetet för framtiden?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

635

2.

Kanske

609

3.

Nej

575

4.

Vet inte

243

9.

Svar saknas/inte aktuellt

758

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2062 ;

Variable Format: numeric


F51. Betydelse av arbete i respondentens liv


Hur viktigt är arbetet för dig, totalt sett?

Value

Label

Frequency

1.

En av de minst viktiga sakerna

38

2.

2

125

3.

3

641

4.

4

1209

5.

En av de viktigaste sakerna

744

6.

Vet inte

39

9.

Svar saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2796 ;

Variable Format: numeric


F52_1. Bra arbete - att få tänka och handla självständigt


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag får tänka och handla självständigt

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

8

2.

2

23

3.

3

241

4.

4

822

5.

5 - Mycket viktigt

1695

6.

Vet inte

12

9.

Svar saknas

19

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2801 ;

Variable Format: numeric


F52_2. Bra arbete - möjligheter att avancera


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att det finns möjligheter att avancera

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

74

2.

2

162

3.

3

645

4.

4

916

5.

5 - Mycket viktigt

958

6.

Vet inte

31

9.

Svar saknas

34

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2786 ;

Variable Format: numeric


F52_3. Bra arbete - som man kan vara stolt över


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag kan vara stolt över mitt arbete

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

13

2.

2

57

3.

3

292

4.

4

788

5.

5 - Mycket viktigt

1625

6.

Vet inte

15

9.

Svar saknas

30

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2790 ;

Variable Format: numeric


F52_4. Bra arbete - nyttigt för samhället


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att mitt arbete är nyttigt för samhället

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

178

2.

2

316

3.

3

824

4.

4

874

5.

5 - Mycket viktigt

550

6.

Vet inte

51

9.

Svar saknas

27

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F52_5. Bra arbete - att få träffa nya människor


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag får träffa många människor

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

51

2.

2

158

3.

3

644

4.

4

1004

5.

5 - Mycket viktigt

930

6.

Vet inte

10

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2797 ;

Variable Format: numeric


F52_6. Bra arbete - att man slipper jobba skift eller övertid


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag slipper jobba skift och övertid

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

577

2.

2

595

3.

3

687

4.

4

422

5.

5 - Mycket viktigt

463

6.

Vet inte

37

9.

Svar saknas

39

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2781 ;

Variable Format: numeric


F52_7. Bra arbete - att man kan påverka sin arbetssituation


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag kan påverka min arbetssituation

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

11

2.

2

35

3.

3

321

4.

4

1015

5.

5 - Mycket viktigt

1388

6.

Vet inte

19

9.

Svar saknas

31

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2789 ;

Variable Format: numeric


F52_8. Bra arbete - hög lön och/eller andra förmåner


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag får hög lön och/eller andra förmåner

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

37

2.

2

110

3.

3

540

4.

4

1187

5.

5 - Mycket viktigt

895

6.

Vet inte

10

9.

Svar saknas

41

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2779 ;

Variable Format: numeric


F52_9. Bra arbete - möjlighet att hjälpa andra människor


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag genom mitt arbete kan hjälpa andra människor

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

94

2.

2

285

3.

3

759

4.

4

788

5.

5 - Mycket viktigt

833

6.

Vet inte

40

9.

Svar saknas

21

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2799 ;

Variable Format: numeric


F52_10. Bra arbete - många trevliga arbetskamrater


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag har ett arbete med många trevliga arbetskamrater

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

20

2.

2

44

3.

3

263

4.

4

875

5.

5 - Mycket viktigt

1588

6.

Vet inte

8

9.

Svar saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2798 ;

Variable Format: numeric


F52_11. Bra arbete - en trygg anställning med regelbunden inkomst


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag har en trygg anställning med regelbunden inkomst

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

36

2.

2

91

3.

3

306

4.

4

718

5.

5 - Mycket viktigt

1630

6.

Vet inte

11

9.

Svar saknas

28

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F52_12. Bra arbete - inga problem att vara föräldraledig och/eller jobba deltid


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag utan problem kan vara föräldraledig och/eller jobba deltid för att få tid med familjen

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

72

2.

2

159

3.

3

470

4.

4

755

5.

5 - Mycket viktigt

1224

6.

Vet inte

110

9.

Svar saknas

30

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2790 ;

Variable Format: numeric


F52b. Det allra viktigaste för respondenten


Vilket av dessa är är det allra viktigaste för dig?

Value

Label

Frequency

0.

0

8

1.

Att jag får tänka och handla självständigt

452

2.

Att det finns möjligheter att avancera

41

3.

Att jag kan vara stolt över mitt arbete

187

4.

Att mitt arbete är nyttigt för samhället

39

5.

Att jag får träffa många människor

58

6.

Att jag slipper jobba skift och övertid

12

7.

Att jag kan påverka min arbetssituation

227

8.

Att jag får hög lön och/eller andra förmåner

201

9.

Att jag genom mitt arbete kan hjälpa andra människor

164

10.

Att jag har ett arbete med många trevliga arbetskamrater

355

11.

Att jag har en trygg anställning med regelbunden inkomst

711

12.

Att jag utan problem kan vara föräldraledig och/eller jobba deltid för att få tid med familjen

301

Sysmiss.

64

Range of Valid Data Values: 0-12

Summary Statistics: Valid 2756 ;

Variable Format: numeric


F52c. Det näst viktigaste för respondenten


Vilket är det näst viktigaste?

Value

Label

Frequency

0.

0

7

1.

Att jag får tänka och handla självständigt

252

2.

Att det finns möjligheter att avancera

92

3.

Att jag kan vara stolt över mitt arbete

172

4.

Att mitt arbete är nyttigt för samhället

61

5.

Att jag får träffa många människor

137

6.

Att jag slipper jobba skift och övertid

43

7.

Att jag kan påverka min arbetssituation

319

8.

Att jag får hög lön och/eller andra förmåner

292

9.

Att jag genom mitt arbete kan hjälpa andra människor

145

10.

Att jag har ett arbete med många trevliga arbetskamrater

489

11.

Att jag har en trygg anställning med regelbunden inkomst

485

12.

Att jag utan problem kan vara föräldraledig och/eller jobba deltid för att få tid med familjen

258

Sysmiss.

68

Range of Valid Data Values: 0-12

Summary Statistics: Valid 2752 ;

Variable Format: numeric


F53. Bäst arrangemang för en familj med barn som inte börjat skolan


Vad tycker du skulle vara bäst för en familj med barn som inte börjat skolan?

Value

Label

Frequency

1.

Att bara mannen arbetar

188

2.

Att båda arbetar, kvinnan deltid

461

3.

Att båda arbetar, mannen deltid

12

4.

Båda arbetar lika mycket

1932

5.

Vet inte

185

9.

Svar saknas

42

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2778 ;

Variable Format: numeric


F54_1. Det är kul med barn


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Jag tycker det är kul med barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

36

2.

2

126

3.

3

362

4.

4

654

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1569

6.

Vet inte

38

9.

Svar saknas

35

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2785 ;

Variable Format: numeric


F54_2. Nöjd med livet om man är en god förälder


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Jag tycker jag kan vara nöjd med livet om jag är en god förälder

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

71

2.

2

127

3.

3

483

4.

4

854

5.

5 - Instämmer helt och hållet

966

6.

Vet inte

245

9.

Svar saknas

74

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2746 ;

Variable Format: numeric


F54_3. Familjen ger mer än jobbet


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Samvaron med familjen ger mig mer än jobbet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

21

2.

2

62

3.

3

420

4.

4

813

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1143

6.

Vet inte

319

9.

Svar saknas

42

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2778 ;

Variable Format: numeric


F54_4. Det är ens plikt att skaffa barn


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Det är en plikt gentemot samhället och/eller min släkt att skaffa barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1982

2.

2

363

3.

3

235

4.

4

88

5.

5 - Instämmer helt och hållet

44

6.

Vet inte

67

9.

Svar saknas

41

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2779 ;

Variable Format: numeric


F54_5. Barn behöver syskon


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Barn behöver syskon

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

240

2.

2

293

3.

3

587

4.

4

716

5.

5 - Instämmer helt och hållet

823

6.

Vet inte

93

9.

Svar saknas

68

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2752 ;

Variable Format: numeric


F54_6. Barn bekräftelse på ett bra parförhållande


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Att skaffa barn är en bekräftelse på ett bra parförhållande

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1385

2.

2

411

3.

3

431

4.

4

259

5.

5 - Instämmer helt och hållet

201

6.

Vet inte

96

9.

Svar saknas

37

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2783 ;

Variable Format: numeric


F55_1. Om barn - kan man inte längre göra vad man vill


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Vad tycker du? - Om jag får barn kan jag inte längre göra vad jag vill

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

195

2.

2

291

3.

3

500

4.

4

457

5.

5- Instämmer helt och hållet

302

6.

Vet inte

36

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

502

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1781 ;

Variable Format: numeric


F55_2. Om barn - får jag dålig ekonomi


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Här kommer några påståenden om barn. Vad tycker du? - Om jag får barn får jag (vi) dålig ekonomi

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

297

2.

2

492

3.

3

559

4.

4

248

5.

5- Instämmer helt och hållet

72

6.

Vet inte

110

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

505

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1778 ;

Variable Format: numeric


F55_3. Om barn - mycket litet tid för vänner


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Här kommer några påståenden om barn. Vad tycker du? - Om jag får barn får jag mycket lite tid för mina vänner

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

226

2.

2

450

3.

3

671

4.

4

284

5.

5- Instämmer helt och hållet

81

6.

Vet inte

66

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

505

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1778 ;

Variable Format: numeric


F55_4. Om barn - förbättras relationen till partnern


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Här kommer några påståenden om barn. Vad tycker du? - Om jag får barn förbättras mina relationer till min partner

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

230

2.

2

261

3.

3

522

4.

4

297

5.

5- Instämmer helt och hållet

100

6.

Vet inte

365

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

508

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1775 ;

Variable Format: numeric


F55_5. Om barn - blir livet mer meningsfullt


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Här kommer några påståenden om barn. Vad tycker du? - Om jag får barn blir mitt liv meningsfullt

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

78

2.

2

94

3.

3

334

4.

4

588

5.

5- Instämmer helt och hållet

515

6.

Vet inte

168

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

506

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1777 ;

Variable Format: numeric


F56_1. När barn - kunde jag inte längre göra vad jag ville


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn kunde jag inte längre göra vad jag ville

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

113

2.

2

116

3.

3

156

4.

4

142

5.

5- Instämmer helt och hållet

100

6.

Vet inte

28

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1628

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 655 ;

Variable Format: numeric


F56_2. När barn - fick jag dålig ekonomi


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn fick jag (vi) dålig ekonomi

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

159

2.

2

147

3.

3

187

4.

4

89

5.

5- Instämmer helt och hållet

41

6.

Vet inte

26

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1634

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 649 ;

Variable Format: numeric


F56_3. När barn - fick jag mycket litet tid för vänner


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn fick jag mycket lite tid för mina vänner

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

130

2.

2

157

3.

3

202

4.

4

96

5.

5- Instämmer helt och hållet

38

6.

Vet inte

27

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1633

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 650 ;

Variable Format: numeric


F56_4. När barn - förbättrades relationer till partner


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn förbättrades mina relationer till min partner

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

101

2.

2

87

3.

3

200

4.

4

137

5.

5- Instämmer helt och hållet

79

6.

Vet inte

48

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1631

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 652 ;

Variable Format: numeric


F56_5. När barn - blev livet mer meningsfullt


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn blev mitt liv mer meningsfullt

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

14

2.

2

9

3.

3

41

4.

4

157

5.

5- Instämmer helt och hållet

401

6.

Vet inte

28

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1633

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 650 ;

Variable Format: numeric


F57a. Föräldraledighet - respondent


I Sverige kan föräldrar dela på föräldraledigheten. Om/när du får barn, hur tror du att du och din partner kommer att göra? - Jag

Value

Label

Frequency

1.

Ingen/bara sk pappadagarna

120

2.

Endast mamma/pappamånaden

163

3.

2-3 månader

147

4.

4-5 månader

119

5.

6-11 månader

361

6.

12 månader eller mer

552

7.

Vet inte

929

9.

Svar saknas

429

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2391 ;

Variable Format: numeric


F57b. Föräldraledighet - partner


I Sverige kan föräldrar dela på föräldraledigheten. Om/när du får barn, hur tror du att du och din partner kommer att göra? - Partner

Value

Label

Frequency

1.

Ingen/bara sk pappadagarna

160

2.

Endast mamma/pappamånaden

202

3.

2-3 månader

182

4.

4-5 månader

139

5.

6-11 månader

301

6.

12 månader eller mer

307

7.

Vet inte

878

9.

Svar saknas

651

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2169 ;

Variable Format: numeric


F58. Fördelning av ansvar - barn


Att ta hand om barn innebär många olika sysslor/arbetsuppgifter. Tror du att du och din partner skulle fördela ansvaret?

Value

Label

Frequency

1.

R gör/gjorde det mesta

385

2.

Båda delar/delade lika

1703

3.

Parnter gör/gjorde det mesta

253

4.

Vet inte

367

9.

Svar saknas

112

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2708 ;

Variable Format: numeric


F59_1. Om sambo/gift - kontakten med vännerna skulle vara


Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner i ett samboförhållande eller äktenskap? - Kontakten med dina vänner skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

22

2.

Något sämre

278

3.

Ungefär som idag

633

4.

Något bättre

48

5.

Mycket bättre

14

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1288

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 995 ;

Variable Format: numeric


F59_2. Om sambo/gift - möjligheterna att satsa på utb/jobb/karriär skulle vara


Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner i ett samboförhållande eller äktenskap? - Dina möjligheter att satsa helhjärtat på utbildning/jobb/karriär skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

36

2.

Något sämre

181

3.

Ungefär som idag

691

4.

Något bättre

67

5.

Mycket bättre

16

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1292

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 991 ;

Variable Format: numeric


F59_3. Om sambo/gift - friheten att göra det man vill skulle vara


Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner i ett samboförhållande eller äktenskap? - Din frihet att göra det du vill skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

65

2.

Något sämre

371

3.

Ungefär som idag

501

4.

Något bättre

46

5.

Mycket bättre

7

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1293

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 990 ;

Variable Format: numeric


F59_4. Om sambo/gift - allmänna välbefinnandet skulle vara


Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner i ett samboförhållande eller äktenskap? - Ditt allmäna välbefinnande skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

8

2.

Något sämre

43

3.

Ungefär som idag

351

4.

Något bättre

400

5.

Mycket bättre

185

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1296

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 987 ;

Variable Format: numeric


F59_5. Om sambo/gift - levnadsstandarden skulle vara


Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner i ett samboförhållande eller äktenskap? - Din levnadsstandard skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

9

2.

Något sämre

44

3.

Ungefär som idag

378

4.

Något bättre

414

5.

Mycket bättre

142

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1296

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 987 ;

Variable Format: numeric


F60_1. Om ensam - kontakten med vännerna skulle vara


Hur tror du ditt liv skulle vara om du idag levdeensam utan en partner (och utan barn)? - Kontakten med dina vänner skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

16

2.

Något sämre

31

3.

Ungefär som idag

489

4.

Något bättre

642

5.

Mycket bättre

147

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

958

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1325 ;

Variable Format: numeric


F60_2. Om ensam - möjligheterna att satsa på utb/jobb/karriär skulle vara


Hur tror du ditt liv skulle vara om du idag levdeensam utan en partner (och utan barn)? - Dina möjligheter att satsa helhjärtat på utbildning/jobb/karriär skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

19

2.

Något sämre

44

3.

Ungefär som idag

704

4.

Något bättre

372

5.

Mycket bättre

178

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

966

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1317 ;

Variable Format: numeric


F60_3. Om ensam - friheten att göra det man vill skulle vara


Hur tror du ditt liv skulle vara om du idag levdeensam utan en partner (och utan barn)? - Din frihet att göra det du vill skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

13

2.

Något sämre

30

3.

Ungefär som idag

594

4.

Något bättre

465

5.

Mycket bättre

207

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

974

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1309 ;

Variable Format: numeric


F60_4. Om ensam - allmänna välbefinnandet skulle vara


Hur tror du ditt liv skulle vara om du idag levdeensam utan en partner (och utan barn)? - Ditt allmäna välbefinnande skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

292

2.

Något sämre

473

3.

Ungefär som idag

480

4.

Något bättre

47

5.

Mycket bättre

15

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

976

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1307 ;

Variable Format: numeric


F60_5. Om ensam - levnadsstandarden skulle vara


Hur tror du ditt liv skulle vara om du idag levdeensam utan en partner (och utan barn)? - Din levnadsstandard skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

155

2.

Något sämre

418

3.

Ungefär som idag

527

4.

Något bättre

166

5.

Mycket bättre

43

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas/inte aktuellt

974

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1309 ;

Variable Format: numeric


F61_1. Man bör gifta sig för barnens skull


Skäl som kan tala för eller emot giftermål. Vad tycker du? - Man bör gifta sig för barnens skull

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1644

2.

2

367

3.

3

305

4.

4

230

5.

5 - Instämmer helt och hållet

149

6.

Vet inte

47

9.

Svar saknas

78

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2742 ;

Variable Format: numeric


F61_2. Man bör gifta sig av ekonomiska skäl


Skäl som kan tala för eller emot giftermål. Vad tycker du? - Man bör gifta sig av ekonomiska skäl

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1779

2.

2

398

3.

3

291

4.

4

119

5.

5 - Instämmer helt och hållet

39

6.

Vet inte

113

9.

Svar saknas

81

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2739 ;

Variable Format: numeric


F61_3. Gifta - mer traditionella könsroller


Skäl som kan tala för eller emot giftermål. Vad tycker du? - Som gift glider man lätt in i traditionella könsroller

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1050

2.

2

471

3.

3

556

4.

4

215

5.

5 - Instämmer helt och hållet

82

6.

Vet inte

355

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2729 ;

Variable Format: numeric


F61_4. Gifta - press från omgivningen om hur man bör leva


Skäl som kan tala för eller emot giftermål. Vad tycker du? - Gifta är mer utsatta för press från omgivningen om hur man bör leva

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1016

2.

2

471

3.

3

522

4.

4

292

5.

5 - Instämmer helt och hållet

114

6.

Vet inte

314

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2729 ;

Variable Format: numeric


F61_5. Gift - svårare att bryta upp


Skäl som kan tala för eller emot giftermål. Vad tycker du? - Om man är gift är det svårare att bryta upp från ett dåligt förhållande

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

324

2.

2

270

3.

3

564

4.

4

851

5.

5 - Instämmer helt och hållet

527

6.

Vet inte

195

9.

Svar saknas

89

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2731 ;

Variable Format: numeric


F61_6. Det är tradition att man gifter sig


Skäl som kan tala för eller emot giftermål. Vad tycker du? - Det är tradition att man gifter sig

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

455

2.

2

325

3.

3

668

4.

4

705

5.

5 - Instämmer helt och hållet

489

6.

Vet inte

81

9.

Svar saknas

97

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2723 ;

Variable Format: numeric


F61_7. Det är romantiskt att gifta sig


Skäl som kan tala för eller emot giftermål. Vad tycker du? - Det är romantiskt att gifta sig

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

116

2.

2

109

3.

3

417

4.

4

824

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1177

6.

Vet inte

70

9.

Svar saknas

107

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2713 ;

Variable Format: numeric


F61_8. Vigseln/bröllopet visar att man menar allvar


Skäl som kan tala för eller emot giftermål. Vad tycker du? - Vigseln och bröllopet visar att man verkligen menar allvar med förehållandet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

278

2.

2

157

3.

3

320

4.

4

613

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1316

6.

Vet inte

46

9.

Svar saknas

90

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2730 ;

Variable Format: numeric


F62_1. Lämplig som förälder - tycker om barn


Hur viktigt är det att följande saker är uppfyllda för det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man tycker om barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

15

2.

2

16

3.

3

101

4.

4

409

5.

5 - Mycket viktigt

1694

6.

Vet inte

12

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas

36

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2247 ;

Variable Format: numeric


F62_2. Lämplig som förälder - bra parförhållande


Hur viktigt är det att följande saker är uppfyllda för det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man lever i ett bra förhållande

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

21

2.

2

29

3.

3

103

4.

4

370

5.

5 - Mycket viktigt

1712

6.

Vet inte

14

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas

34

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2249 ;

Variable Format: numeric


F62_3. Lämplig som förälder - färdig med sin utbildning


Hur viktigt är det att följande saker är uppfyllda för det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man är färdig med sin utbildning

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

245

2.

2

253

3.

3

651

4.

4

577

5.

5 - Mycket viktigt

486

6.

Vet inte

31

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas

40

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2243 ;

Variable Format: numeric


F62_4. Lämplig som förälder - egen bostad lämplig för barn


Hur viktigt är det att följande saker är uppfyllda för det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man har egen bostad lämplig för barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

24

2.

2

79

3.

3

331

4.

4

762

5.

5 - Mycket viktigt

1044

6.

Vet inte

8

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas

35

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2248 ;

Variable Format: numeric


F62_5. Lämplig som förälder - tillräcklig inkomst


Hur viktigt är det att följande saker är uppfyllda för det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man har en tillräcklig inkomst för att försörja ett barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

6

2.

2

22

3.

3

119

4.

4

536

5.

5 - Mycket viktigt

1559

6.

Vet inte

7

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas

34

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2249 ;

Variable Format: numeric


F63_1. R har en bostad lämplig för barn


Tycker du att följande saker gäller för din del just nu? - Jag har en egen bostad lämplig för barn

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1200

2.

Nej

1030

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas

53

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2230 ;

Variable Format: numeric


F63_2. R är färdig med sin utbildning


Tycker du att följande saker gäller för din del just nu? - Jag är färdig med en utbildning

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1203

2.

Nej

1018

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas

62

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2221 ;

Variable Format: numeric


F63_3. R har en tillräcklig inkomst för att försörja ett barn


Tycker du att följande saker gäller för din del just nu? - Jag har en tillräcklig inkomst för att försörja ett barn

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1330

2.

Nej

891

8.

Frågan ej ställd

537

9.

Svar saknas

62

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 2221 ;

Variable Format: numeric


F64_1. R har inte velat ha barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har inte velat ha barn (ännu)

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1188

1.

Har angivit

1095

8.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2283 ;

Variable Format: numeric


F64_2. R har inte haft lämplig partner


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har inte haft någon lämplig partner att få barn med

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1605

1.

Har angivit

678

8.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2283 ;

Variable Format: numeric


F64_3. R har först velat bli klar med sin utbildning


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har först velat bli klar med min utbildning

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1658

1.

Har angivit

625

8.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2283 ;

Variable Format: numeric


F64_4. R har först velat ha ett säkert jobb


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har först velat ha ett säkert jobb

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1628

1.

Har angivit

655

8.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2283 ;

Variable Format: numeric


F64_5. R har först velat etablera sig på sitt jobb


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har först velat etablera mig ordentligt på mitt jobb

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1951

1.

Har angivit

332

8.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2283 ;

Variable Format: numeric


F64_6. R har velat göra annat innan barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har velat göra annat innan jag får barn

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1317

1.

Har angivit

966

8.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2283 ;

Variable Format: numeric


F64_7. R har först velat ha bättre ekonomi


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har först velat ha en bättre ekonomisk situation

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1486

1.

Har angivit

797

8.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2283 ;

Variable Format: numeric


F64_8. Annat, nämligen...


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Annat

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

2129

1.

Har angivit

154

8.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2283 ;

Variable Format: numeric


F64txt. Kommentar finns


Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

150

Sysmiss.

2670

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 150 ;

Variable Format: numeric


F65_1. Om fem år har R skaffat fler barn


Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? - Du har skaffat (fler) barn

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1132

2.

Kanske

795

3.

Nej

522

4.

Vet inte

286

9.

Svar saknas

85

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2735 ;

Variable Format: numeric


F65_2. Om fem år bor R med en partner


Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? - Du bor tillsammans med en partner

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2021

2.

Kanske

530

3.

Nej

46

4.

Vet inte

145

9.

Svar saknas

78

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2742 ;

Variable Format: numeric


F65_3. Om fem år är R gift


Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? - Du är gift

Value

Label

Frequency

1.

Ja

919

2.

Kanske

829

3.

Nej

687

4.

Vet inte

307

9.

Svar saknas

78

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2742 ;

Variable Format: numeric


F65_4. Om fem år har R stadigvarande jobb


Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? - Du har ett stadigvarande jobb

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1927

2.

Kanske

573

3.

Nej

85

4.

Vet inte

160

9.

Svar saknas

75

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2745 ;

Variable Format: numeric


F65_5. Om fem år jobbar R deltid för att ha tid med familjen


Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? - Du jobbar deltid för att ha tid för familjen

Value

Label

Frequency

1.

Ja

358

2.

Kanske

758

3.

Nej

1137

4.

Vet inte

422

9.

Svar saknas

145

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2675 ;

Variable Format: numeric


F65_6. Om fem år tjänar R bra med pengar


Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? - Du tjänar bra med pengar

Value

Label

Frequency

1.

Ja

975

2.

Kanske

1212

3.

Nej

332

4.

Vet inte

240

9.

Svar saknas

61

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2759 ;

Variable Format: numeric


F65_7. Om fem år lever R ett bra liv


Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? - Du lever ett bra liv

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2322

2.

Kanske

365

3.

Nej

5

4.

Vet inte

86

9.

Svar saknas

42

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2778 ;

Variable Format: numeric


F66. R bor tillsammans med sin partner


Bor du och din partner tillsammans just nu?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1485

2.

Nej

586

9.

Svar saknas/inte aktuellt

749

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2071 ;

Variable Format: numeric


F67a. År då R flyttade ihop med sin partner


När flyttade du ihop med din partner? - År

Value

Label

Frequency

23.

23

2

82.

1982

1

84.

1984

2

85.

1985

2

86.

1986

13

87.

1987

33

88.

1988

29

89.

1989

50

90.

1990

80

91.

1991

114

92.

1992

82

93.

1993

107

94.

1994

128

95.

1995

142

96.

1996

180

97.

1997

175

98.

1998

238

99.

1999

67

Sysmiss.

1375

Range of Valid Data Values: 23-99

Summary Statistics: Valid 1445 ;

Variable Format: numeric


F67b. Månad då R flyttade ihop med sin partner


När flyttade du ihop med din partner? - Årstid

Value

Label

Frequency

0.

0

1

1.

Januari

114

2.

Februari

95

3.

Mars

94

4.

April

96

5.

Maj

95

6.

Juni

133

7.

Juli

67

8.

Augusti

154

9.

September

106

10.

Oktober

85

11.

November

67

12.

December

92

21.

Vår

61

22.

Sommar

62

23.

Höst

82

24.

Vinter

26

Sysmiss.

1390

Range of Valid Data Values: 0-24

Summary Statistics: Valid 1430 ;

Variable Format: numeric


F68a. R är gift med sin partner


Är ni gifta? - Ja/nej

Value

Label

Frequency

1.

Ja

353

2.

Nej

1585

9.

Svar saknas/inte aktuellt

882

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1938 ;

Variable Format: numeric


F68b. År för giftermålet


Är ni gifta? - År

Value

Label

Frequency

87.

1987

2

88.

1988

4

89.

1989

11

90.

1990

9

91.

1991

22

92.

1992

23

93.

1993

29

94.

1994

34

95.

1995

51

96.

1996

60

97.

1997

57

98.

1998

72

99.

1999

10

Sysmiss.

2436

Range of Valid Data Values: 87-99

Summary Statistics: Valid 384 ;

Variable Format: numeric


F68c. Månad för giftermålet


Är ni gifta? - Månad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

15

2.

Februari

13

3.

Mars

7

4.

April

13

5.

Maj

40

6.

Juni

79

7.

Juli

81

8.

Augusti

73

9.

September

26

10.

Oktober

11

11.

November

8

12.

December

15

22.

Vår

1

Sysmiss.

2438

Range of Valid Data Values: 1-22

Summary Statistics: Valid 382 ;

Variable Format: numeric


F69. Partners ålder


Hur gammal är din partner?

Value

Label

Frequency

0.

0

1

12.

12

1

14.

14

1

16.

16

2

17.

17

3

18.

18

9

19.

19

18

20.

20

53

21.

21

72

22.

22

105

23.

23

133

24.

24

139

25.

25

150

26.

26

183

27.

27

185

28.

28

140

29.

29

123

30.

30

131

31.

31

100

32.

32

112

33.

33

74

34.

34

72

35.

35

39

36.

36

34

37.

37

16

38.

38

21

39.

39

9

40.

40

8

41.

41

8

42.

42

6

43.

43

7

44.

44

2

45.

45

1

46.

46

2

47.

47

3

48.

48

1

50.

50

1

51.

51

2

54.

54

1

55.

55

1

Range of Valid Data Values: 0-55

Summary Statistics: Valid 1969 ; Mean 27.725 ; StDev 5.045

Variable Format: numeric


F70_1. Partner - Fast anställning


Partners sysselsättning just nu - Fast anställning

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1066

Sysmiss.

1754

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1066 ;

Variable Format: numeric


F70_2. Partner - Tillfällig anställning


Partners sysselsättning just nu - Tillfällig anställning

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

266

Sysmiss.

2554

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 266 ;

Variable Format: numeric


F70_3. Partner - Egen företagare


Partners sysselsättning just nu - Egen företagare, frilans eller liknande

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

135

Sysmiss.

2685

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 135 ;

Variable Format: numeric


F70_4. Partner - Studier


Partners sysselsättning just nu - Studier

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

449

Sysmiss.

2371

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 449 ;

Variable Format: numeric


F70_5. Partner - Kunskapslyftet


Partners sysselsättning just nu - Kunskapslyftet

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

30

Sysmiss.

2790

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 30 ;

Variable Format: numeric


F70_6. Partner - I arbetsmarknadsåtgärd


Partners sysselsättning just nu - I arbetsmarknadsåtgärd

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

20

Sysmiss.

2800

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 20 ;

Variable Format: numeric


F70_7. Partner - Långtidsarbetslös


Partners sysselsättning just nu - Långtidsarbetslös (6 mån eller mer)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

28

Sysmiss.

2792

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 28 ;

Variable Format: numeric


F70_8. Partner - Tillfälligt arbetslös


Partners sysselsättning just nu - Tillfälligt arbetslös (mindre än 6 mån)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

43

Sysmiss.

2777

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 43 ;

Variable Format: numeric


F70_9. Partner - Föräldraledig


Partners sysselsättning just nu - Föräldraledig

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

104

Sysmiss.

2716

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 104 ;

Variable Format: numeric


F70_10. Partner - Sköter hushållet på heltid


Partners sysselsättning just nu - Sköter hushållet på heltid

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

9

Sysmiss.

2811

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 9 ;

Variable Format: numeric


F70_11. Partner - Militärtjänst


Partners sysselsättning just nu - Militärtjänst

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

5

Sysmiss.

2815

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 5 ;

Variable Format: numeric


F70_12. Partner - Annan sysselsättning


Partners sysselsättning just nu - Annat

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

62

Sysmiss.

2758

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 62 ;

Variable Format: numeric


F70txt. Kommentar finns


Partners sysselsättning just nu - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

55

Sysmiss.

2765

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 55 ;

Variable Format: numeric


F71. Partners veckoarbetstid


Hur många arbetstimmar per vecka arbetar din partner just nu?

Range of Valid Data Values: 0-99

Summary Statistics: Valid 1476 ; Min. 0 ; Max. 99 ; Mean 38.428 ; StDev 12.424

Variable Format: numeric


F72_1. Partners jobb ger goda inkomster


Vad gäller för din partners närvarande arbete? - Ger goda inkomster

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

380

2.

Gäller delvis

736

3.

Gäller inte alls

315

4.

Vet inte

37

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1352

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1468 ;

Variable Format: numeric


F72_2. Partners jobb - mycket övertidsarbete


Vad gäller för din partners närvarande arbete? - Innebär mycket övertidsarbete

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

264

2.

Gäller delvis

579

3.

Gäller inte alls

575

4.

Vet inte

46

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1356

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1464 ;

Variable Format: numeric


F72_3. Partners jobb - mycket resor i jobbet


Vad gäller för din partners närvarande arbete? - Innebär mycket resor i arbetet

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

147

2.

Gäller delvis

312

3.

Gäller inte alls

954

4.

Vet inte

36

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1371

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1449 ;

Variable Format: numeric


F72_4. Partners jobb - mkt arbete på obekväm arbetstid


Vad gäller för din partners närvarande arbete? - Innebär mycket arbete på obekväm arbetstid

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

361

2.

Gäller delvis

449

3.

Gäller inte alls

612

4.

Vet inte

34

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1364

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1456 ;

Variable Format: numeric


F72_5. Partners jobb - goda karriärmöjligheter


Vad gäller för din partners närvarande arbete? - Innebär goda karriärmöjligheter

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

297

2.

Gäller delvis

469

3.

Gäller inte alls

593

4.

Vet inte

95

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1366

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1454 ;

Variable Format: numeric


F72_6. Partners jobb - goda möjligheter att vara föräldraledig/jobba deltid


Vad gäller för din partners närvarande arbete? - Innebär goda möjligheter att vara föräldraledig och/eller jobba deltid

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

350

2.

Gäller delvis

526

3.

Gäller inte alls

356

4.

Vet inte

222

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1366

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1454 ;

Variable Format: numeric


F72_7. Partners jobb - långa restider till och från arbetet


Vad gäller för din partners närvarande arbete? - Innebär långa restider till och från arbetet

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

147

2.

Gäller delvis

290

3.

Gäller inte alls

980

4.

Vet inte

37

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1366

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1454 ;

Variable Format: numeric


F73. Partners utbildning


Vad har din partner för utbildning?

Value

Label

Frequency

1.

Grundskola

117

2.

Yrkesinriktat gymnasium

601

3.

Tre/fyraårigt gymnasium

417

4.

Avbrutna gymnasiestudier

43

5.

Högskola utan examen

261

6.

Akademisk examen

366

7.

Annat, nämligen...

117

8.

Vet inte

40

9.

Svar saknas/inte aktuellt

858

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1962 ;

Variable Format: numeric


F73txt. Kommentar finns


Partners utbildning - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

125

Sysmiss.

2695

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 125 ;

Variable Format: numeric


F74. Partner född i


I vilket land är din partner född?

Value

Label

Frequency

1.

Sverige

1752

2.

Polen (gäller R med polsk/turkisk bakgrund)

6

3.

Turkiet (gäller R med polsk/turkisk bakgrund)

51

4.

Annat nordiskt land

42

5.

Europa

69

6.

Asien/Afrika/Latinamerika

50

9.

Svar saknas/inte aktuellt

850

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1970 ;

Variable Format: numeric


F75a. Partners förälder invandrad i Sverige


Har någon av din partners föräldrar invandrat till Sverige? I så fall, varifrån? - Nej/ja

Value

Label

Frequency

1.

Nej

1717

2.

Ja

239

9.

Svar saknas/inte aktuellt

864

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1956 ;

Variable Format: numeric


F75b_1. Partners förälder invandrat från Polen (gäller R med polsk/turkisk bakgr)


Har någon av din partners föräldrar invandrat till Sverige? I så fall, varifrån? - Polen (gäller R med polsk/turkisk bakgrund)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

14

Sysmiss.

2806

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 14 ;

Variable Format: numeric


F75b_2. Partners förälder invandrat från Turkiet (gäller R med polsk/turkisk bakgr)


Har någon av din partners föräldrar invandrat till Sverige? I så fall, varifrån? - Turkiet (gäller R med polsk/turkisk bakgrund)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

25

Sysmiss.

2795

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 25 ;

Variable Format: numeric


F75b_3. Partners förälder invandrat från annat nordiskt land


Har någon av din partners föräldrar invandrat till Sverige? I så fall, varifrån? - Annat nordiskt land (än Sverige)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

104

Sysmiss.

2716

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 104 ;

Variable Format: numeric


F75b_4. Partners förälder invandrat från Europa


Har någon av din partners föräldrar invandrat till Sverige? I så fall, varifrån? - Europa utom Norden, Australien, Nordamerika

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

77

Sysmiss.

2743

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 77 ;

Variable Format: numeric


F75b_5. Partners förälder invandrat från Asien/Afrika/Latinamerika


Har någon av din partners föräldrar invandrat till Sverige? I så fall, varifrån? - Asien, Afrika, Latinamerika

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

30

Sysmiss.

2790

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 30 ;

Variable Format: numeric


F76. Partner medlem i något religiöst samfund


Är din partner medlem i statskyrkan eller i något annat religiöst samfund?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1423

2.

Nej

541

9.

Svar saknas/inte aktuellt

856

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1964 ;

Variable Format: numeric


F77_1. Partner medlem i svenska statskyrkan


Vilket samfund är det? - Svenska statskyrkan

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1289

Sysmiss.

1531

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1289 ;

Variable Format: numeric


F77_2. Partner medlem i frikyrkligt samfund


Vilket samfund är det? - Frikyrkligt samfund

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

56

Sysmiss.

2764

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 56 ;

Variable Format: numeric


F77_3. Partner medlem i katolsk kyrka


Vilket samfund är det? - Katolsk kyrka

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

28

Sysmiss.

2792

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 28 ;

Variable Format: numeric


F77_4. Partner medlem i ortodox kyrka


Vilket samfund är det? - Ortodox kyrka

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

18

Sysmiss.

2802

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 18 ;

Variable Format: numeric


F77_5. Partner medlem i judisk församling


Vilket samfund är det? - Judisk församling

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

4

Sysmiss.

2816

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 4 ;

Variable Format: numeric


F77_6. Partner medlem i muslimsk församling


Vilket samfund är det? - Muslimsk församling

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

23

Sysmiss.

2797

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 23 ;

Variable Format: numeric


F77_7. Partner medlem i annat religiöst samfund


Vilket samfund är det? - Annat religiöst samfund

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

16

Sysmiss.

2804

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 16 ;

Variable Format: numeric


F78. Religionens betydelse i partners liv


Hur stor betydelse skulle du säga att religionen har i din partners liv?

Value

Label

Frequency

1.

Mkt stor betydelse

103

2.

Ganska stor betydelse

140

3.

Liten/ingen betydelse

1634

4.

Vet inte

87

9.

Svar saknas/inte aktuellt

856

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1964 ;

Variable Format: numeric


F79. R/partner gravid


Är du/din partner gravid?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

137

2.

Nej

1801

3.

Vet inte

42

9.

Svar saknas/inte aktuellt

840

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1980 ;

Variable Format: numeric


F80. Partner har barn som inte bor i hushållet


Har din partner barn som bor någon annanstans?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

107

2.

Nej

1854

9.

Svar saknas/inte aktuellt

859

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1961 ;

Variable Format: numeric


F81. Vad skulle hända om din partner fick ett erbjudande ...


Vad tror du skulle hända om din partner fick ett erbjudande om ett fast, bra betalt jobb på annan ort?

Value

Label

Frequency

1.

Han/hon skulle tacka nej

403

2.

Jag skulle flytta med

230

3.

Jag skulle flytta med på prov

132

4.

Vi skulle träffas på helgerna, medan jag söker jobb

256

5.

Vi skulle bli särbo

125

6.

Vi skulle göra slut

20

7.

Annat, nämligen...

86

8.

Vet inte

368

9.

Svar saknas/inte aktuellt

663

88.

Frågan ej ställd

537

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9, 88

Summary Statistics: Valid 1620 ;

Variable Format: numeric


F81txt. Kommentar finns


Vad tror du skulle hända om din partner fick ett erbjudande om ett fast, bra betalt jobb på annan ort? - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

86

Sysmiss.

2734

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 86 ;

Variable Format: numeric


F82. Giftermålsplaner


Har ni planer på att gifta er?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, inom två år

232

2.

Ja, längre fram

504

3.

Nej

560

4.

Vet inte

278

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1246

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1574 ;

Variable Format: numeric


F83. Något att tillägga


Finns det något du vill tillägga?

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

473

Sysmiss.

2347

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 473 ;

Variable Format: numeric


F83txt. Kommentar finns


Finns det något du vill tillägga? - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

488

Sysmiss.

2332

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 488 ;

Variable Format: numeric


F91. Respondentens medborgarskap


Vilket medborgarskap har du?

Value

Label

Frequency

1.

Svenskt

474

2.

Polskt/turkiskt

21

3.

Annat

2

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

40

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 497 ;

Variable Format: numeric


F92. År då R fick svenskt medborgarskap


Vilket år fick du svenskt medborgarskap?

Value

Label

Frequency

72.

1972

80

74.

1974

3

76.

1976

160

77.

1977

11

78.

1978

3

79.

1979

7

80.

1980

5

81.

1981

3

82.

1982

6

83.

1983

2

85.

1985

2

86.

1986

3

87.

1987

2

88.

1988

4

89.

1989

2

90.

1990

5

91.

1991

2

92.

1992

6

93.

1993

13

94.

1994

7

95.

1995

11

96.

1996

5

97.

1997

12

98.

1998

14

99.

1999

4

Range of Valid Data Values: 72-99

Summary Statistics: Valid 372 ;

Variable Format: numeric


F93. Planer för svenskt medborgarskap


Planerar du att söka svenskt medborgarskap i framtiden?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, säkert

17

2.

Ja, troligen

3

3.

Osäkert

3

4.

Nej, troligen inte

0

5.

Nej, absolut inte

6

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas/inte aktuellt

508

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 29 ;

Variable Format: numeric


F94. Besök i hemlandet de senaste 10 åren


Hur ofta har du besökt hemlandet under de senaste 10 åren?

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

100

2.

Någon gång

148

3.

Vartannat år

103

4.

Varje år

68

5.

Mer än en gång om året

21

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

97

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 440 ;

Variable Format: numeric


F95. R har vistats i hemlandet sammanlagt


Under hur lång tid sammanlagt har du vistats i hemlandet?

Value

Label

Frequency

1.

Ingen tid alls

132

2.

Mindre än ett år

201

3.

1-5 år

71

4.

Mer än 5 år

24

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

109

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 428 ;

Variable Format: numeric


F96. Kunskaper i hemspråket


Hur är dina kunskaper i hemspråket?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket dåliga

121

2.

Ganska dåliga

72

3.

Ganska bra

171

4.

Mycket bra

81

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

92

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 445 ;

Variable Format: numeric


F97. R vill att hans/hennes barn ska lära sig hans/hennes hemspråk


Vill du att dina barn ska lära sig ditt hemspråk?

Value

Label

Frequency

1.

Nej, absolut inte

33

2.

Nej, helst inte

8

3.

Spelar ingen roll

146

4.

Ja, helst

125

5.

Ja, absolut

134

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 446 ;

Variable Format: numeric


F98_1. R talar med sin mor


Vilket språk talar du oftast med din mamma?

Value

Label

Frequency

1.

Endast hemspråk

104

2.

Både svenska och hemspråk

142

3.

Endast svenska

195

4.

Ej aktuellt

16

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

80

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 457 ;

Variable Format: numeric


F98_2. R talar med sin far


Vilket språk talar du oftast med din pappa?

Value

Label

Frequency

1.

Endast hemspråk

98

2.

Både svenska och hemspråk

113

3.

Endast svenska

191

4.

Ej aktuellt

54

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

81

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 456 ;

Variable Format: numeric


F98_3. R talar med sin partner


Vilket språk talar du oftast med din partner?

Value

Label

Frequency

1.

Endast hemspråk

31

2.

Både svenska och hemspråk

46

3.

Endast svenska

209

4.

Ej aktuellt

144

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

107

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 430 ;

Variable Format: numeric


F98_4. R talar på jobbet/i skolan


Vilket språk talar du oftast på jobbet/skolan?

Value

Label

Frequency

1.

Endast hemspråk

2

2.

Både svenska och hemspråk

31

3.

Endast svenska

390

4.

Ej aktuellt

23

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 446 ;

Variable Format: numeric


F99. R känner sig mest hemma


Var känner du dig mest hemma?

Value

Label

Frequency

1.

I Sverige

374

2.

I hemlandet

10

3.

Lika mycket/litet i båda

75

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

78

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 459 ;

Variable Format: numeric


F100. Att gifta sig/bli sambo med någon vars föräldrar också kommer från Polen/Turkiet


Hur viktigt är det för dig att gifta dig (eller bli sambo) med någon vars föräldrar också kommer från Polen/Turkiet?

Value

Label

Frequency

1.

Inte alls viktigt

280

2.

Ganska viktigt

36

3.

Mycket viktigt

34

4.

Vet ej

20

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas/inte aktuellt

167

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 370 ;

Variable Format: numeric


F101. Föräldrarna skulle acceptera om R gifte sig med en svensk


Tror du att dina föräldrar skulle acceptera om du gifte dig med en svensk?

Value

Label

Frequency

1.

Nej, inte alls

20

2.

Tveksamt

55

3.

Ja, helt och hållet

293

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas/inte aktuellt

169

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 368 ;

Variable Format: numeric


F102. Nära kontakter med hemlandet


Hur viktigt är det för dig att bibehålla nära kontakter med hemlandet?

Value

Label

Frequency

1.

Nej inte särskilt viktigt

209

2.

Ganska viktigt

139

3.

Mycket viktigt

102

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

87

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 450 ;

Variable Format: numeric


F103. Viktigt för föräldrarna att R bibehåller nära kontakter med hemlandet


Hur viktigt tror du att det är för dina föräldrar att du bibehåller nära kontakter med hemlandet?

Value

Label

Frequency

1.

Nej inte särskilt viktigt

196

2.

Ganska viktigt

141

3.

Mycket viktigt

112

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

88

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 449 ;

Variable Format: numeric


F104. I R:s bostadsområde under uppväxttiden bodde


Under din uppväxt (där du bodde längsta tiden upp till 16 års ålder) bodde det flest svenskar, flest invandrare eller ungefär lika många av varje i ditt bostadsområde?

Value

Label

Frequency

1.

Flest svenskar

331

2.

Flest invandrare

43

3.

Lika många av varje

88

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

75

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 462 ;

Variable Format: numeric


F105_1. Hemma känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - Hemma

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

66

2.

2

33

3.

3

71

4.

4

56

5.

5 - Mycket svensk

187

6.

Vet inte

11

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

113

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 424 ;

Variable Format: numeric


F105_2. På jobbet/i skolan känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - På jobbet (i skolan)

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

17

2.

2

22

3.

3

55

4.

4

75

5.

5 - Mycket svensk

246

6.

Vet inte

9

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

113

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 424 ;

Variable Format: numeric


F105_3. Med kompisar känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - Tillsammans med kompisar

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

27

2.

2

20

3.

3

74

4.

4

85

5.

5 - Mycket svensk

205

6.

Vet inte

8

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

118

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 419 ;

Variable Format: numeric


F105_4. I kontakten med svenska myndigheter känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - I kontakten med svenska myndigheter

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

30

2.

2

18

3.

3

50

4.

4

58

5.

5 - Mycket svensk

258

6.

Vet inte

8

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

115

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 422 ;

Variable Format: numeric


F105_5. I hemlandet känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - I hemlandet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

38

2.

2

21

3.

3

69

4.

4

64

5.

5 - Mycket svensk

189

6.

Vet inte

37

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

119

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 418 ;

Variable Format: numeric


F105_6. Utomlands känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - Utomlands (inte i hemlandet)

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

35

2.

2

21

3.

3

64

4.

4

56

5.

5 - Mycket svensk

218

6.

Vet inte

26

8.

Frågan ej ställd

2283

9.

Svar saknas

117

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 420 ;

Variable Format: numeric