Familj och arbetsliv 2003
( YAPS - Young Adult Panel Study )

SND- 0786sve

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Entire Codebook

Document Description

Title:

xml-kodbok för Familj och arbetsliv 2003

Parallel Title:

xml codebook for Family and working life 2003

Identification Number:

0786sve-002

Authoring Entity:

Svensk nationell datatjänst

Producer:

Svensk nationell datatjänst

Copyright:

Copyright (c) Svensk nationell datatjänst 2010

Date of Production:

2010-08-25

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Version:

Bibliographic Citation:

xml-kodbok för Familj och arbetsliv 2003, 1:a xml-editionen, Göteborg 2010

Documentation Source

Title:

Familj och arbetsliv 2003

Identification Number:

0786sve-002

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Study Description

Title:

Familj och arbetsliv 2003

Alternative Title:

YAPS - Young Adult Panel Study

Parallel Title:

Family and working life 2003

Identification Number:

0786sve-002

Authoring Entity:

Bernhardt, Eva (Stockholms universitet, Centrum för genusstudier)

Producer:

Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Funding Agency/Sponsor:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Funding Agency/Sponsor:

Brown University

Funding Agency/Sponsor:

Vetenskapsrådet

Funding Agency/Sponsor:

Institutet för Framtidsstudier

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Date of Deposit:

Version:

Second SND edition

Study Scope

Keywords:

arbete och sysselsättning , arbetsförhållande , arbetstillfredsställelse , barn , barnafödsel , barnomsorg , barnuppfostran , civilstånd , etnisk identitet , familjer , familjeliv , flyttningsbenägenhet , förvärvsarbetande mödrar , föräldraledighet , föräldraroll , hushållets sammansättning , hushållsansvar , invandrare , kvinnoroll , könsroll , levnadsförhållande , make , medborgarskap , nationell identitet , religionsutövning , utbildningsbakgrund , vuxna , äktenskap

Topic Classification:

arbetsförhållande , familjeliv och äktenskap , kön och könsroller , minoriteter

Abstract:

Projektet 'Familj och arbetsliv på 2000-talet' (YAPS) påbörjades 1998. Syftet var att bygga upp en longitudinell databas för studier av det ömsesidiga sambandet mellan värderingar och demografiskt beteende. De värderingar man har påverkar hur man fattar avgörande beslut om t ex att flytta ihop med en partner, skaffa barn eller byta jobb. I projektet analyseras dels värderingars betydelse för parbildning och barnafödande i den tidiga vuxenfasen (upp till 35 års ålder); dels hur värderingar avseende familj och arbete förändras över tiden beroende på en förändrad familjesituation. För att göra detta krävs paneldata, dvs att man har uppgifter för samma individer vid två eller flera tidpunkter. Därigenom kan man skilja mellan selektions- och adaptionseffekter. Den första enkätundersökningen genomfördes våren 1999 och riktades till individer som var 22, 26 eller 30 år vid undersökningstillfället. Det fanns två olika urval, ett bestående av individer med två Sverige-födda föräldrar, och ett med individer med en eller båda föräldrarna födda i Polen eller Turkiet. En andra frågeomgång genomfördes våren 2003, då respondenterna var fyra år äldre. I 2003 års undersökning ingår för Sverige-urvalet även en ny grupp 22-åringar. En tredje datainsamling ägde rum under våren 2009. Förutom variabler som samlats in via enkäterna har ett antal bakgrundsvariabler hämtats från SCBs register över totalbefolkningen (RTB) och SCBs utbildningsregister. Dessa uppgifter avser januari 1999 resp. januari 2003.

Time Period:

--

Date of Collection:

--

Country:

Sverige

Geographic Unit(s):

Riksområde

Unit of Analysis:

Individer

Universe:

Individer födda i Sverige åren 1968, 1972, 1976 och 1980.

Kind of Data:

Surveydata, registerdata

Methodology and Processing

Time Method:

Panelundersökning

Data Collector:

Statistiska Centralbyrån

Sampling Procedure:

Slumpmässigt urval

Mode of Data Collection:

Postenkät

Sources Statement

Response Rate:

78

Other Forms of Data Appraisal:

Svarsfrekvensen för 1999 års undersökning var 67% för Sverige-urvalet, 60% för respondenter med polsk bakgrund och 49% för respondenter med turkisk bakgrund. I 2003 års undersökning var svarsfrekvensen för Sverige-urvalet 72% - 78% för respondenter som också deltagit i 1999 års undersökning och 60% för det nya urvalet (födda 1980) - och för andragenerationsurvalet 67% (69% för de med polsk bakgrund och 65% för de med turkisk bakgrund).

Class of the Study:

SND Klass 2: Endast kontrollerad. Ej genomgången av SND

Data Access

Restrictions:

Tillgång till materialet ges för akademiskt bruk; SNDs regler för tillgängliggörande tillämpas.

Citation Requirement:

Publikationer baserat på material från SNDs samlingar ska ange källa i form av bibliografisk citering. För att säkerställa att sådana källhänvisningar

Deposit Requirement:

Users of SND data are requested to send to SND bibliographic citations for, or copies of, each completed manuscript or thesis abstract.

Disclaimer:

The original collector of the data, SND, and the relevant funding agency bear no responsibility for uses of this collection or for interpretations or inferences based upon such uses. According to an agreement between the principal investigator and SND this study can be disseminated to and analyzed by researchers on condition that the usage is for research purpose. The code of ethics for humanities and social sciences research established in 1990 by the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Science, and published in HSFR ethics, must be adhered to wherever applicable.

Other Study Description Materials

Related Materials

Title:

Codebook in Swedish

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/839

Title:

Codebook in Swedish and English

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/842

Title:

Questionnaire Poland

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1369

Title:

Questionnaire Turkey

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1370

Title:

Questionnaire Sweden old

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1371

Title:

Questionnaire Sweden new

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1372

Related Publications

Title:

Gender equality, parenthood attitudes, and first births in Sweden

Title:

Integrating the Second Generation: gender and Family Attitudes in Early Adulthood in Sweden

Title:

Immigration, Gender and Family Transitions to Adulthood in Sweden

Title:

Childhood family structure and routes out of the parental home in Sweden

Title:

Cohabitation and marriage among young adults in Sweden: Attitudes, expectations and Plans

Title:

Unga vuxnas syn på familj och arbete: rapport från en enkätundersökning

Title:

Unga vuxnas syn på familj och arbete: rapport från en enkätundersökning

File Description

File: se.gu.snd.ddi.0786-002sve.NSDstat

  • Number of cases: 2816

  • No. of variables per record: 439

  • Type of File: NSDstat 200501

Variable Description

Variable Groups

Bakgrundsvariabler

Variables within Bakgrundsvariabler

Samboförhållande/äktenskapshistorik

Variables within Samboförhållande/äktenskapshistorik

Barnhistorik

Variables within Barnhistorik

Påståenden om vuxenliv, könsroller, familj och levnadsförhållanden

Variables within Påståenden om vuxenliv, könsroller, familj och levnadsförhållanden

Föräldrar och uppväxtförhållanden

Variables within Föräldrar och uppväxtförhållanden

Samboförhållanden/äktenskap och barn

Variables within Samboförhållanden/äktenskap och barn

Sysselsättning och arbete

Variables within Sysselsättning och arbete

Påståenden om arbete, barn, partnerförhållanen mm

Variables within Påståenden om arbete, barn, partnerförhållanen mm

Nuvarande samboförhållande/äktenskap

Variables within Nuvarande samboförhållande/äktenskap

Frågor till respondenter med en eller båda föräldrarna från Polen eller Turkiet

Variables within Frågor till respondenter med en eller båda föräldrarna från Polen eller Turkiet

Variables


Löpnummer


Löpnummer

Range of Valid Data Values: 1-3547

Summary Statistics: Valid 2816 ; Min. 1 ; Max. 3547

Variable Format: numeric


Födelseår


Födelseår

Value

Label

Frequency

68.

595

72.

736

76.

777

80.

708

Range of Valid Data Values: 68-80

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Kön


Kön

Value

Label

Frequency

1.

Man

1228

2.

Kvinna

1588

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Etnisk bakgrund


Etnisk bakgrund

Value

Label

Frequency

0.

Svensk

2469

1.

Polsk

214

2.

Turkisk

133

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Respondenten deltog även i 1999 års undersökning


Respondenten deltog även i 1999 års undersökning

Value

Label

Frequency

0.

Nej

727

1.

Ja

2089

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Ålder 2003


Ålder 2003

Value

Label

Frequency

22.

22 år

708

26.

26 år

777

30.

30 år

736

34.

34 år

595

Range of Valid Data Values: 22-34

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


H-region 2003


H-region 2003

Value

Label

Frequency

1.

Sthlm/Södertälje

593

3.

Större städer

1016

4.

Mellanbygden

434

5.

Tätbygden

134

6.

Glesbygden

98

8.

Göteborg

319

9.

Malmö/Lund/Trelleborg

222

Range of Valid Data Values: 1-99

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Riksområde 2003


Riksområde 2003

Value

Label

Frequency

1.

Sthlm

603

2.

Ostra Mellansverige

486

3.

Smaland

234

4.

Sydsverige

428

5.

Vastsverige

576

6.

Norra Mellansverige

213

7.

Mellersta Norrland

113

8.

Ovre Norrland

163

Range of Valid Data Values: 1-9

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Socio-ekonomisk indelning (Fr46a)


Socio-ekonomisk indelning (Fr46a)

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

59

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

577

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

263

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

188

33.

Lägre tjänstemän I

157

36.

Lägre tjänstemän II

244

46.

Tjänstemän på mellannivå

703

56.

Högre tjänstemän

316

57.

Ledande befattningar

40

60.

Fria yrkesutövare med akademikeryrken

2

75.

75

7

79.

Företagare

6

89.

Lantbrukare

4

91.

91

2

92.

92

1

94.

1

99.

6

Sysmiss.

240

Range of Valid Data Values: 11-99

Summary Statistics: Valid 2576 ;

Variable Format: numeric


Socio-ekonomisk indelning, far (Fr20a)


Socio-ekonomisk indelning, far (Fr20a)

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

176

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

328

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

502

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

33

33.

Lägre tjänstemän I

41

36.

Lägre tjänstemän II

207

46.

Tjänstemän på mellannivå

494

56.

Högre tjänstemän

331

57.

Ledande befattningar

68

60.

Fria yrkesutövare med akademikeryrken

22

75.

75

48

76.

76

165

79.

Företagare

184

89.

Lantbrukare

83

91.

91

1

92.

92

3

93.

93

7

95.

95

5

98.

1

99.

29

Sysmiss.

88

Range of Valid Data Values: 11-99

Summary Statistics: Valid 2728 ;

Variable Format: numeric


Inflödeskod 2003


Inflödeskod 2003

Value

Label

Frequency

10.

Maj

1556

15.

Juni

984

16.

Juli

276

Range of Valid Data Values: 10-16

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Respondentens inkomst för 2001 angiven i 1000 kr


Respondentens inkomst för 2001 angiven i 1000 kr

Range of Valid Data Values: 0-1319

Summary Statistics: Valid 2814 ; Min. 0 ; Max. 1319 ; Mean 152.869 ; StDev 114.732

Variable Format: numeric


Utbildningens innehåll (2003)


Utbildningens innehåll (2003)

Value

Label

Frequency

0.

Allmän utbildning

478

1.

Pedagogik och lärarutbildning

190

2.

Humaniora och konst

194

3.

Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

577

4.

Naturvetenskap, matematik och data

109

5.

Teknik och tillverkning

602

6.

Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

52

7.

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

386

8.

Tjänster

138

9.

Okänd

90

Range of Valid Data Values: 0-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2726 ;

Variable Format: numeric


Utbildningsnivå 2003


Utbildningsnivå 2003

Value

Label

Frequency

2.

Okänd

143

3.

Förgymnasial utbildning

492

4.

Gymnasial utbildning

926

5.

Högskoleutbildning <2år

612

6.

Högskoleutbildning >=2år

627

7.

Forskarutbildning

10

9.

Uppgift saknas

6

Range of Valid Data Values: 2-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2810 ;

Variable Format: numeric


Uppväxtort (Fr10)


Uppväxtort (Fr10)

Value

Label

Frequency

1.

Sthlm/Gtbrg/Malmö: innerstad

126

2.

Sthlm/Gtbrg/Malmö: förort

576

3.

Litet/mellan samhälle i Sverige

1542

4.

På svenska landsbygden

518

5.

Utomlands: storstad

10

6.

Utomlands: litet/mellanstort

2

7.

Utomlands: på landsbygden

0

9.

Svar saknas

42

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2774 ;

Variable Format: numeric


Familjens ekonomi under uppväxten (Fr11)


Familjens ekonomi under uppväxten (Fr11)

Value

Label

Frequency

1.

Mycket god

580

2.

Ganska god

1718

3.

Ganska dålig

382

4.

Vet inte

90

9.

Svar saknas

46

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2770 ;

Variable Format: numeric


Föräldrarna gifta med varandra (Fr12)


Föräldrarna gifta med varandra (Fr12)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1807

2.

Inte längre

689

3.

De gifte sig aldrig

266

4.

Vet inte

7

9.

Svar saknas

47

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2769 ;

Variable Format: numeric


Föräldrarna bodde tillsammans under hela R:s uppväxttid (Fr13)


Föräldrarna bodde tillsammans under hela R:s uppväxttid (Fr13)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2078

2.

Nej

710

9.

Svar saknas

28

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2788 ;

Variable Format: numeric


Varför inte? (Fr14)


Varför inte? (Fr14)

Value

Label

Frequency

1.

De skilde sig/separerade

592

2.

Modern och/eller fadern avled

58

3.

De bodde aldrig tillsammans

35

4.

Annat

22

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2109

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 707 ;

Variable Format: numeric


R:s ålder när föräldrarna skildes/flyttade isär (Fr15)


R:s ålder när föräldrarna skildes/flyttade isär (Fr15)

Value

Label

Frequency

0.

0

6

1.

1

39

2.

2

57

3.

3

47

4.

4

41

5.

5

47

6.

6

55

7.

7

47

8.

8

40

9.

9

37

10.

10

48

11.

11

33

12.

12

48

13.

13

46

14.

14

34

15.

15

28

16.

16

7

17.

17

6

18.

18

2

19.

19

3

20.

20

1

21.

21

2

22.

22

2

23.

23

2

24.

24

4

25.

25

2

26.

26

1

29.

29

1

Range of Valid Data Values: 0-29

Summary Statistics: Valid 686 ; Mean 8.131 ; StDev 4.994

Variable Format: numeric


R levde sedan med (Fr16)


R levde sedan med (Fr16)

Value

Label

Frequency

1.

Modern

414

2.

Fadern

77

3.

Modern och styvfadern

148

4.

Fadern och styvmodern

22

5.

Lika mycket med båda

48

6.

Ingen av föräldrarna

23

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2084

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 732 ;

Variable Format: numeric


Syskon (Fr17a)


Syskon (Fr17a)

Value

Label

Frequency

1.

Nej

164

2.

Ja

2547

9.

Svar saknas

105

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2711 ;

Variable Format: numeric


Antal helsyskon (Fr17b)


Antal helsyskon (Fr17b)

Value

Label

Frequency

0.

276

1.

1242

2.

736

3.

234

4.

79

5.

18

6.

16

7.

8

8.

4

9.

2

11.

1

Sysmiss.

200

Range of Valid Data Values: 0-11

Summary Statistics: Valid 2616 ;

Variable Format: numeric


Antal halvsyskon (Fr17b)


Antal halvsyskon (Fr17b)

Value

Label

Frequency

0.

1437

1.

271

2.

156

3.

79

4.

40

5.

17

6.

9

7.

8

9.

2

11.

1

99.

1

Sysmiss.

795

Range of Valid Data Values: 0-11

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 2020 ;

Variable Format: numeric


Antal styv- eller fostersyskon (Fr17b)


Antal styv- eller fostersyskon (Fr17b)

Value

Label

Frequency

0.

1620

1.

89

2.

72

3.

39

4.

16

5.

5

6.

2

7.

1

8.

1

9.

1

Sysmiss.

970

Range of Valid Data Values: 0-9

Summary Statistics: Valid 1846 ;

Variable Format: numeric


R har flyttat från sina föräldrar (Fr18)


R har flyttat från sina föräldrar (Fr18)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2264

2.

Nej

186

9.

Svar saknas

366

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2450 ;

Variable Format: numeric


Ålder då R flyttade från föräldrahemmet (Fr18)


Ålder då R flyttade från föräldrahemmet (Fr18)

Value

Label

Frequency

10.

1

12.

2

14.

8

15.

41

16.

183

17.

174

18.

466

19.

632

20.

517

21.

294

22.

166

23.

64

24.

18

25.

19

26.

9

27.

4

Sysmiss.

218

Range of Valid Data Values: 10-27

Summary Statistics: Valid 2598 ;

Variable Format: numeric


Faderns invandringsdag


Faderns invandringsdag

Value

Label

Frequency

1.

1

5

2.

2

2

3.

3

4

4.

4

5

5.

5

5

6.

6

10

7.

7

6

8.

8

7

9.

9

8

10.

10

5

11.

11

8

12.

12

8

13.

13

6

14.

14

8

15.

15

10

16.

16

6

17.

17

12

18.

18

8

19.

19

5

20.

20

3

21.

21

8

22.

22

4

23.

23

8

24.

24

6

25.

25

6

26.

26

6

27.

27

6

28.

28

13

29.

29

3

30.

30

1

31.

31

7

Range of Valid Data Values: 1-31

Summary Statistics: Valid 199 ;

Variable Format: numeric


Moderns invandringsdag


Moderns invandringsdag

Value

Label

Frequency

0.

0

1

1.

1

11

2.

2

7

3.

3

5

4.

4

8

5.

5

7

6.

6

8

7.

7

7

8.

8

8

9.

9

10

10.

10

4

11.

11

14

12.

12

8

13.

13

9

14.

14

5

15.

15

10

16.

16

12

17.

17

10

18.

18

10

19.

19

5

20.

20

11

21.

21

7

22.

22

7

23.

23

13

24.

24

9

25.

25

16

26.

26

6

27.

27

5

28.

28

8

29.

29

4

30.

30

7

31.

31

6

Range of Valid Data Values: 0-31

Summary Statistics: Valid 258 ;

Variable Format: numeric


Faderns invandringsmånad


Faderns invandringsmånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

12

2.

Februari

16

3.

Mars

14

4.

April

18

5.

Maj

18

6.

Juni

9

7.

Juli

12

8.

Augusti

21

9.

September

18

10.

Oktober

17

11.

November

22

12.

December

22

Sysmiss.

2617

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 199 ;

Variable Format: numeric


Moderns invandringsmånad


Moderns invandringsmånad

Value

Label

Frequency

0.

1

1.

Januari

22

2.

Februari

19

3.

Mars

23

4.

April

13

5.

Maj

19

6.

Juni

18

7.

Juli

16

8.

Augusti

31

9.

September

30

10.

Oktober

18

11.

November

25

12.

December

23

Sysmiss.

2558

Range of Valid Data Values: 0-12

Summary Statistics: Valid 258 ;

Variable Format: numeric


Faderns invandringsår


Faderns invandringsår

Value

Label

Frequency

1947.

1947

1

1948.

1948

2

1949.

1949

1

1950.

1950

3

1951.

1951

1

1958.

1958

2

1960.

1960

3

1962.

1962

2

1963.

1963

3

1964.

1964

2

1965.

1965

9

1966.

1966

19

1967.

1967

16

1968.

1968

7

1969.

1969

18

1970.

1970

20

1971.

1971

10

1972.

1972

9

1973.

1973

12

1974.

1974

5

1975.

1975

10

1976.

1976

23

1977.

1977

4

1978.

1978

3

1979.

1979

1

1981.

1981

1

1983.

1983

1

1984.

1984

1

1986.

1986

3

1987.

1987

1

1990.

1990

1

1995.

1995

3

1997.

1997

1

1998.

1998

1

Range of Valid Data Values: 1947-1998

Summary Statistics: Valid 199 ;

Variable Format: numeric


Moderns invandringsår


Moderns invandringsår

Value

Label

Frequency

1947.

1947

2

1948.

1948

1

1949.

1949

1

1950.

1950

1

1951.

1951

1

1952.

1952

1

1953.

1953

1

1955.

1955

2

1957.

1957

3

1962.

1962

4

1963.

1963

5

1965.

1965

5

1966.

1966

3

1967.

1967

6

1968.

1968

12

1969.

1969

18

1970.

1970

34

1971.

1971

36

1972.

1972

28

1973.

1973

13

1974.

1974

19

1975.

1975

14

1976.

1976

32

1977.

1977

6

1978.

1978

2

1982.

1982

1

1984.

1984

1

1985.

1985

1

1990.

1990

1

1991.

1991

1

1995.

1995

2

1999.

1999

1

Range of Valid Data Values: 1947-1999

Summary Statistics: Valid 258 ; Min. 1947 ; Max. 1999 ; Mean 1971.132 ; StDev 6.473

Variable Format: numeric


Faderns födelseland


Faderns födelseland

Value

Label

Frequency

BULGARIEN.

Bulgarien

2

DANMARK.

Danmark

1

FINLAND.

Finland

3

FRANKRIKE.

Frankrike

3

GREKLAND.

Grekland

1

ISLAND.

Island

1

JUGOSLAVIE.

Jugoslavien

2

LIBANON.

Libanon

1

LITAUEN.

Litauen

1

NORGE.

Norge

1

POLEN.

Polen

88

SLOVENIEN.

Slovenien

1

SOVJETUNIO.

Sovjetunionen

5

SPANIEN.

Spanien

1

SVERIGE.

Sverige

2569

TURKIET.

Turkiet

123

TYSKLAND.

Tyskland

1

ÖSTERRIKE.

Österrike

1

Summary Statistics: Valid 2805 ;

Variable Format: character


Moderns födelseland


Moderns födelseland

Value

Label

Frequency

DANMARK.

Danmark

1

FINLAND.

Finland

4

FRANKRIKE.

Frankrike

1

JUGOSLAVIE.

Jugoslavien

2

LIBANON.

Libanon

1

NORGE.

Norge

1

PALESTINA.

Palestina

1

POLEN.

Polen

163

SOVJETUNIO.

Sovjetunionen

2

SVERIGE.

Sverige

2543

SYRIEN.

Syrien

3

TJECKOSLOV.

Tjeckoslovakien

2

TURKIET.

Turkiet

82

UNGERN.

Ungern

2

Summary Statistics: Valid 2808 ;

Variable Format: character


Civilstånd 2003


Civilstånd 2003

Value

Label

Frequency

1.

Ogift

2183

2.

Gift

575

4.

Skild

57

5.

Änka/änkling

1

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Partnerförhållande 2003


Partnerförhållande 2003

Value

Label

Frequency

0.

Ingen partner

648

1.

Särbo

410

2.

Sambo

1181

3.

Gift

570

9.

Okänd

7

Range of Valid Data Values: 0-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2809 ;

Variable Format: numeric


Antal samboförhållanden/äktenskap (2003)


Antal samboförhållanden/äktenskap (2003)

Value

Label

Frequency

0.

675

1.

1467

2.

517

3.

131

4.

24

9.

Okänt

2

Range of Valid Data Values: 0-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2814 ;

Variable Format: numeric


Längden på samboförhållande/äktenskap vid undersökningstillfället (2003/08)


Längden på samboförhållande/äktenskap vid undersökningstillfället (2003/08)

Range of Valid Data Values: 1-226

Summary Statistics: Valid 1641 ; Min. 1 ; Max. 226 ; Mean 72.857 ; StDev 50.605

Variable Format: numeric


Partners födelseår, uppgift från 2003 (Fr70a)


Partners födelseår, uppgift från 2003 (Fr70a)

Value

Label

Frequency

1935.

1935

1

1943.

1943

1

1944.

1944

1

1948.

1948

2

1950.

1950

1

1951.

1951

1

1952.

1952

2

1953.

1953

2

1955.

1955

3

1956.

1956

5

1957.

1957

3

1958.

1958

8

1959.

1959

6

1960.

1960

10

1961.

1961

9

1962.

1962

17

1963.

1963

29

1964.

1964

48

1965.

1965

63

1966.

1966

64

1967.

1967

79

1968.

1968

108

1969.

1969

93

1970.

1970

122

1971.

1971

138

1972.

1972

142

1973.

1973

128

1974.

1974

108

1975.

1975

99

1976.

1976

115

1977.

1977

92

1978.

1978

82

1979.

1979

64

1980.

1980

86

1981.

1981

58

1982.

1982

30

1983.

1983

19

1984.

1984

7

1986.

1986

1

1987.

1987

1

9999.

Svar saknas

3

Range of Valid Data Values: 1935-1987

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1848 ; Min. 1935 ; Max. 1987 ; Mean 1972.193 ; StDev 5.735

Variable Format: numeric


Partners födelsemånad, uppgift från 2003 (Fr70b)


Partners födelsemånad, uppgift från 2003 (Fr70b)

Value

Label

Frequency

0.

1

1.

Januari

166

2.

Februari

149

3.

Mars

168

4.

April

181

5.

Maj

194

6.

Juni

130

7.

Juli

148

8.

Augusti

137

9.

September

164

10.

Oktober

135

11.

November

131

12.

December

139

Sysmiss.

973

Range of Valid Data Values: 0-12

Summary Statistics: Valid 1843 ;

Variable Format: numeric


År då R och partnern började ha stadigt sällskap, uppgift från 2003 (Fr68a)


År då R och partnern började ha stadigt sällskap, uppgift från 2003 (Fr68a)

Value

Label

Frequency

1976.

1976

1

1981.

1981

2

1982.

1982

2

1983.

1983

5

1984.

1984

11

1985.

1985

9

1986.

1986

25

1987.

1987

27

1988.

1988

44

1989.

1989

48

1990.

1990

69

1991.

1991

61

1992.

1992

85

1993.

1993

86

1994.

1994

100

1995.

1995

131

1996.

1996

122

1997.

1997

121

1998.

1998

175

1999.

1999

165

2000.

2000

184

2001.

2001

192

2002.

2002

155

2003.

2003

26

9999.

Svar saknas

3

Range of Valid Data Values: 1976-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1846 ;

Variable Format: numeric


Månad då R och partnern började ha stadigt sällskap, uppgift från 2003 (Fr68b)


Månad då R och partnern började ha stadigt sällskap, uppgift från 2003 (Fr68b)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

194

2.

Februari

123

3.

Mars

131

4.

April

200

5.

Maj

149

6.

Juni

157

7.

Juli

206

8.

Augusti

120

9.

September

139

10.

Oktober

191

11.

November

116

12.

December

117

Sysmiss.

973

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 1843 ;

Variable Format: numeric


Samma partner som för fyra år sedan, uppgift från 2003 (Fr66)


Samma partner som för fyra år sedan, uppgift från 2003 (Fr66)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1108

2.

Nej

434

8.

Frågan ej ställd

708

9.

Svar saknas/inte aktuellt

566

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1542 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade ihop med sin partner, 1:a förhållande


År då R flyttade ihop med sin partner, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1981.

1981

1

1983.

1983

3

1984.

1984

7

1985.

1985

12

1986.

1986

30

1987.

1987

55

1988.

1988

63

1989.

1989

94

1990.

1990

116

1991.

1991

152

1992.

1992

125

1993.

1993

105

1994.

1994

126

1995.

1995

123

1996.

1996

161

1997.

1997

132

1998.

1998

156

1999.

1999

148

2000.

2000

147

2001.

2001

140

2002.

2002

110

2003.

2003

37

9999.

Svar saknas

96

Sysmiss.

677

Range of Valid Data Values: 1981-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 2043 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 1:a förhållande


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

201

2.

Februari

106

3.

Mars

109

4.

April

230

5.

Maj

139

6.

Juni

204

7.

Juli

189

8.

Augusti

235

9.

September

153

10.

Oktober

260

11.

November

83

12.

December

101

99.

Svar saknas

129

Sysmiss.

677

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 2010 ;

Variable Format: numeric


År för ev. giftermål, 1:a förhållande


År för ev. giftermål, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1987.

1987

2

1988.

1988

4

1989.

1989

9

1990.

1990

15

1991.

1991

21

1992.

1992

25

1993.

1993

18

1994.

1994

30

1995.

1995

38

1996.

1996

44

1997.

1997

37

1998.

1998

49

1999.

1999

42

2000.

2000

53

2001.

2001

34

2002.

2002

50

2003.

2003

10

9999.

Svar saknas

3

Sysmiss.

2332

Range of Valid Data Values: 1987-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 481 ;

Variable Format: numeric


Månad för ev. giftermål, 1:a förhållande


Månad för ev. giftermål, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

20

2.

Februari

12

3.

Mars

10

4.

April

15

5.

Maj

52

6.

Juni

96

7.

Juli

94

8.

Augusti

97

9.

September

37

10.

Oktober

20

11.

November

11

12.

December

16

99.

Svar saknas

4

Sysmiss.

2332

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 480 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade isär, 1:a förhållande


År då R flyttade isär, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1982.

1982

1

1984.

1984

1

1987.

1987

8

1988.

1988

9

1989.

1989

29

1990.

1990

29

1991.

1991

44

1992.

1992

53

1993.

1993

43

1994.

1994

65

1995.

1995

61

1996.

1996

68

1997.

1997

92

1998.

1998

67

1999.

1999

54

2000.

2000

66

2001.

2001

80

2002.

2002

81

2003.

2003

28

9999.

Svar saknas

66

Sysmiss.

1871

Range of Valid Data Values: 1982-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 879 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade isär, 1:a förhållande


Månad då R flyttade isär, 1:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

96

2.

Februari

48

3.

Mars

52

4.

April

120

5.

Maj

78

6.

Juni

64

7.

Juli

112

8.

Augusti

62

9.

September

55

10.

Oktober

94

11.

November

36

12.

December

46

99.

Svar saknas

82

Sysmiss.

1871

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 863 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade ihop med sin partner, 2:a förhållande


År då R flyttade ihop med sin partner, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1987.

1987

2

1988.

1988

3

1989.

1989

7

1990.

1990

11

1991.

1991

23

1992.

1992

20

1993.

1993

33

1994.

1994

45

1995.

1995

48

1996.

1996

54

1997.

1997

50

1998.

1998

58

1999.

1999

61

2000.

2000

68

2001.

2001

59

2002.

2002

71

2003.

2003

25

9999.

Svar saknas

35

Sysmiss.

2143

Range of Valid Data Values: 1987-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 638 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 2:a förhållande


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

75

2.

Februari

46

3.

Mars

35

4.

April

83

5.

Maj

46

6.

Juni

50

7.

Juli

57

8.

Augusti

47

9.

September

56

10.

Oktober

66

11.

November

28

12.

December

41

99.

Svar saknas

43

Sysmiss.

2143

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 630 ;

Variable Format: numeric


År för ev. giftermål, 2:a förhållande


År för ev. giftermål, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1989.

1989

1

1991.

1991

1

1992.

1992

3

1993.

1993

7

1994.

1994

3

1995.

1995

5

1996.

1996

9

1997.

1997

8

1998.

1998

7

1999.

1999

12

2000.

2000

28

2001.

2001

21

2002.

2002

17

2003.

2003

6

9999.

Svar saknas

4

Sysmiss.

2684

Range of Valid Data Values: 1989-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 128 ;

Variable Format: numeric


Månad för ev. giftermål, 2:a förhållande


Månad för ev. giftermål, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

6

3.

Mars

4

4.

April

12

5.

Maj

14

6.

Juni

24

7.

Juli

21

8.

Augusti

20

9.

September

6

10.

Oktober

3

11.

November

9

12.

December

8

99.

Svar saknas

4

Sysmiss.

2684

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 128 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade isär, 2:a förhållande


År då R flyttade isär, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1990.

1990

4

1991.

1991

1

1992.

1992

6

1993.

1993

5

1994.

1994

11

1995.

1995

13

1996.

1996

24

1997.

1997

25

1998.

1998

29

1999.

1999

18

2000.

2000

23

2001.

2001

30

2002.

2002

24

2003.

2003

13

9999.

Svar saknas

15

Sysmiss.

2575

Range of Valid Data Values: 1990-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 226 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade isär, 2:a förhållande


Månad då R flyttade isär, 2:a förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

29

2.

Februari

13

3.

Mars

10

4.

April

30

5.

Maj

7

6.

Juni

18

7.

Juli

17

8.

Augusti

23

9.

September

14

10.

Oktober

34

11.

November

11

12.

December

14

99.

Svar saknas

21

Sysmiss.

2575

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 220 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade ihop med sin partner, 3:e förhållande


År då R flyttade ihop med sin partner, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1990.

1990

1

1991.

1991

1

1992.

1992

4

1993.

1993

2

1994.

1994

5

1995.

1995

9

1996.

1996

11

1997.

1997

11

1998.

1998

18

1999.

1999

18

2000.

2000

12

2001.

2001

21

2002.

2002

23

2003.

2003

10

9999.

Svar saknas

9

Sysmiss.

2661

Range of Valid Data Values: 1990-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 146 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 3:e förhållande


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

13

2.

Februari

11

3.

Mars

11

4.

April

22

5.

Maj

11

6.

Juni

7

7.

Juli

18

8.

Augusti

7

9.

September

8

10.

Oktober

14

11.

November

6

12.

December

12

99.

Svar saknas

15

Sysmiss.

2661

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 140 ;

Variable Format: numeric


År för ev. giftermål, 3:e förhållande


År för ev. giftermål, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1995.

1995

1

1996.

1996

1

1997.

1997

3

1998.

1998

2

1999.

1999

5

2000.

2000

5

2001.

2001

4

2002.

2002

5

2003.

2003

1

Sysmiss.

2789

Range of Valid Data Values: 1995-2003

Summary Statistics: Valid 27 ;

Variable Format: numeric


Månad för ev. giftermål, 3:e förhållande


Månad för ev. giftermål, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

0

3.

Mars

2

5.

Maj

3

6.

Juni

6

7.

Juli

2

8.

Augusti

5

9.

September

3

10.

Oktober

2

11.

November

1

12.

December

2

Sysmiss.

2789

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 27 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade isär, 3:e förhållande


År då R flyttade isär, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1992.

1992

2

1994.

1994

1

1995.

1995

1

1996.

1996

3

1997.

1997

1

1998.

1998

7

1999.

1999

5

2000.

2000

6

2001.

2001

4

2002.

2002

6

2003.

2003

9

9999.

Svar saknas

5

Sysmiss.

2766

Range of Valid Data Values: 1992-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 45 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade isär, 3:e förhållande


Månad då R flyttade isär, 3:e förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

6

2.

Februari

1

3.

Mars

5

4.

April

10

5.

Maj

5

6.

Juni

1

7.

Juli

3

8.

Augusti

2

9.

September

1

10.

Oktober

4

11.

November

2

12.

December

2

99.

Svar saknas

8

Sysmiss.

2766

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 42 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade ihop med sin partner, 4:e förhållande


År då R flyttade ihop med sin partner, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

1994.

1994

2

1995.

1995

2

1997.

1997

1

2000.

2000

1

2001.

2001

8

2002.

2002

3

2003.

2003

1

9999.

Svar saknas

6

Sysmiss.

2792

Range of Valid Data Values: 1994-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 18 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 4:e förhållande


Månad då R flyttade ihop med sin partner, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

2

4.

April

1

5.

Maj

1

6.

Juni

1

7.

Juli

4

8.

Augusti

2

10.

Oktober

3

11.

November

1

12.

December

2

99.

Svar saknas

6

Sysmiss.

2792

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 18 ;

Variable Format: numeric


År för ev. giftermål, 4:e förhållande


År för ev. giftermål, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

1995.

1995

1

1998.

1998

1

2001.

2001

1

2002.

2002

1

9999.

Svar saknas

2

Sysmiss.

2810

Range of Valid Data Values: 1995-2002

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 4 ;

Variable Format: numeric


Månad för ev. giftermål, 4:e förhållande


Månad för ev. giftermål, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

5.

Maj

1

6.

Juni

2

8.

Augusti

1

99.

Svar saknas

2

Sysmiss.

2810

Range of Valid Data Values: 5-8

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 4 ;

Variable Format: numeric


År då R flyttade isär, 4:e förhållande


År då R flyttade isär, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

2001.

2001

1

2002.

2002

2

2003.

2003

1

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 2001-2003

Summary Statistics: Valid 4 ;

Variable Format: numeric


Månad då R flyttade isär, 4:e förhållande


Månad då R flyttade isär, 4:e förhållande

Value

Label

Frequency

4.

April

1

5.

Maj

1

7.

Juli

1

12.

December

1

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 4-12

Summary Statistics: Valid 4 ;

Variable Format: numeric


R har angivit motstridiga uppgifter angående sina förhållanden


R har angivit motstridiga uppgifter angående sina förhållanden

Value

Label

Frequency

1.

Motstridiga uppgifter

102

Sysmiss.

2714

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 102 ;

Variable Format: numeric


Antal rapporterade födslar (2003)


Antal rapporterade födslar (2003)

Value

Label

Frequency

0.

1795

1.

449

2.

435

3.

115

4.

19

5.

3

Range of Valid Data Values: 0-5

Summary Statistics: Valid 2816 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 1:a barnet


Födelseår, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

1981.

1981

1

1986.

1986

3

1987.

1987

6

1988.

1988

9

1989.

1989

16

1990.

1990

31

1991.

1991

37

1992.

1992

36

1993.

1993

52

1994.

1994

60

1995.

1995

61

1996.

1996

68

1997.

1997

71

1998.

1998

72

1999.

1999

85

2000.

2000

103

2001.

2001

130

2002.

2002

138

2003.

2003

42

Sysmiss.

1795

Range of Valid Data Values: 1981-2003

Summary Statistics: Valid 1021 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 1:a barnet


Födelsemånad, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

1

1.

Januari

86

2.

Februari

93

3.

Mars

88

4.

April

102

5.

Maj

86

6.

Juni

80

7.

Juli

82

8.

Augusti

82

9.

September

79

10.

Oktober

80

11.

November

92

12.

December

70

Sysmiss.

1795

Range of Valid Data Values: 0-12

Summary Statistics: Valid 1021 ;

Variable Format: numeric


Kön, 1:a barnet


Kön, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

6

1.

Pojke

564

2.

Flicka

451

Sysmiss.

1795

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 1021 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 1:a barnet


Tvilling, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

1005

1.

Ja

16

Sysmiss.

1795

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 1021 ;

Variable Format: numeric


Boende 2003, 1:a barnet


Boende 2003, 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänd

4

1.

I hushållet/växelvis

991

2.

Hos andra föräldern

11

3.

Har avlidit

8

4.

Annat

7

Sysmiss.

1795

Range of Valid Data Values: 0-4

Summary Statistics: Valid 1021 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 1:a barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 1:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

735

1.

Ogift

182

2.

Gift

103

3.

Skild

1

Sysmiss.

1795

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 1021 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 2:a barnet


Födelseår, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

1989.

5

1990.

4

1991.

10

1992.

13

1993.

26

1994.

28

1995.

33

1996.

37

1997.

40

1998.

68

1999.

55

2000.

60

2001.

70

2002.

76

2003.

47

Sysmiss.

2244

Range of Valid Data Values: 1989-2003

Summary Statistics: Valid 572 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 2:a barnet


Födelsemånad, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

1.

Januari

41

2.

Februari

44

3.

Mars

59

4.

April

68

5.

Maj

51

6.

Juni

42

7.

Juli

56

8.

Augusti

59

9.

September

31

10.

Oktober

32

11.

November

43

12.

December

46

Sysmiss.

2244

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 572 ;

Variable Format: numeric


Kön, 2:a barnet


Kön, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

7

1.

Pojke

294

2.

Flicka

271

Sysmiss.

2244

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 572 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 2:a barnet


Tvilling, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

555

1.

Ja

17

Sysmiss.

2244

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 572 ;

Variable Format: numeric


Boende 2003, 2:a barnet


Boende 2003, 2:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänd

1

1.

I hushållet/växelvis

561

2.

Hos andra föräldern

6

3.

Har avlidit

2

4.

Annat

2

Sysmiss.

2244

Range of Valid Data Values: 0-4

Summary Statistics: Valid 572 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 2:a barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 2:a barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

388

1.

Ogift

90

2.

Gift

91

3.

Skild

3

Sysmiss.

2244

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 572 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 3:e barnet


Födelseår, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

1992.

1992

1

1993.

1993

4

1994.

1994

8

1995.

1995

7

1996.

1996

7

1997.

1997

7

1998.

1998

9

1999.

1999

16

2000.

2000

16

2001.

2001

16

2002.

2002

25

2003.

2003

21

Sysmiss.

2679

Range of Valid Data Values: 1992-2003

Summary Statistics: Valid 137 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 3:e barnet


Födelsemånad, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

Januari

11

2.

Februari

15

3.

Mars

10

4.

April

20

5.

Maj

10

6.

Juni

7

7.

Juli

9

8.

Augusti

12

9.

September

13

10.

Oktober

13

11.

November

7

12.

December

10

Sysmiss.

2679

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 137 ;

Variable Format: numeric


Kön, 3:e barnet


Kön, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

63

2.

Flicka

74

Sysmiss.

2679

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 137 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 3:e barnet


Tvilling, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

134

1.

Ja

3

Sysmiss.

2679

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 137 ;

Variable Format: numeric


Boende 2003, 3:e barnet


Boende 2003, 3:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänd

1

1.

I hushållet/växelvis

134

3.

Har avlidit

2

Sysmiss.

2679

Range of Valid Data Values: 0-4

Summary Statistics: Valid 137 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 3:e barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 3:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

90

1.

Ogift

10

2.

Gift

33

3.

Skild

4

Sysmiss.

2679

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 137 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 4:e barnet


Födelseår, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

1994.

1994

1

1996.

1996

1

1997.

1997

4

1998.

1998

3

2000.

2000

2

2001.

2001

3

2002.

2002

6

2003.

2003

2

Sysmiss.

2794

Range of Valid Data Values: 1994-2003

Summary Statistics: Valid 22 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 4:e barnet


Födelsemånad, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

1

1.

Januari

1

2.

Februari

1

3.

Mars

5

4.

April

2

5.

Maj

1

6.

Juni

1

7.

Juli

1

8.

Augusti

2

9.

September

1

10.

Oktober

4

11.

November

2

Sysmiss.

2794

Range of Valid Data Values: 0-11

Summary Statistics: Valid 22 ;

Variable Format: numeric


Kön, 4:e barnet


Kön, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

11

2.

Flicka

11

Sysmiss.

2794

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 22 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 4:e barnet


Tvilling, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

20

1.

Ja

2

Sysmiss.

2794

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 22 ;

Variable Format: numeric


Boende 2003, 4:e barnet


Boende 2003, 4:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

I hushållet/växelvis

22

Sysmiss.

2794

Range of Valid Data Values: 0-4

Summary Statistics: Valid 22 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 4:e barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 4:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

17

1.

Ogift

2

2.

Gift

3

Sysmiss.

2794

Range of Valid Data Values: 0-3

Summary Statistics: Valid 22 ;

Variable Format: numeric


Födelseår, 5:e barnet


Födelseår, 5:e barnet

Value

Label

Frequency

2001.

2001

2

2002.

2002

1

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 2001-2002

Summary Statistics: Valid 3 ;

Variable Format: numeric


Födelsemånad, 5:e barnet


Födelsemånad, 5:e barnet

Value

Label

Frequency

2.

Februari

1

8.

Augusti

1

9.

September

1

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 2-9

Summary Statistics: Valid 3 ;

Variable Format: numeric


Kön, 5:e barnet


Kön, 5:e barnet

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

1

2.

Flicka

2

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 3 ;

Variable Format: numeric


Tvilling, 5:e barnet


Tvilling, 5:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Nej

3

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 3 ;

Variable Format: numeric


Boende 2003, 5:e barnet


Boende 2003, 5:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänd

2

1.

I hushållet/växelvis

1

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 0-4

Summary Statistics: Valid 3 ;

Variable Format: numeric


R:s civilstånd vid födelsen: 5:e barnet


R:s civilstånd vid födelsen: 5:e barnet

Value

Label

Frequency

0.

Okänt

1

2.

Gift

2

Sysmiss.

2813

Range of Valid Data Values: 0-2

Summary Statistics: Valid 3 ;

Variable Format: numeric


F1a. Födelseår


När är du född? - År

Value

Label

Frequency

68.

1968

571

70.

1970

3

71.

1971

1

72.

1972

711

73.

1973

2

76.

1976

751

77.

1977

2

78.

1978

1

79.

1979

1

80.

1980

689

Sysmiss.

84

Range of Valid Data Values: 68-80

Summary Statistics: Valid 2732 ;

Variable Format: numeric


F1b. Födelsemånad


När är du född? - Månad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

240

2.

Februari

218

3.

Mars

234

4.

April

255

5.

Maj

261

6.

Juni

218

7.

Juli

230

8.

Augusti

240

9.

September

216

10.

Oktober

227

11.

November

210

12.

December

181

Sysmiss.

86

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 2730 ;

Variable Format: numeric


F1c. Kön


Man eller kvinna?

Value

Label

Frequency

1.

Man

1165

2.

Kvinna

1516

9.

Svar saknas

135

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2681 ;

Variable Format: numeric


F2_1. Föräldrar ihop för barnens skull


Vad anser du om följande påståenden? - Föräldrar bör hålla ihop för barnets skull

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

684

2.

2

664

3.

3

777

4.

4

415

5.

5 - Instämmer helt och hållet

190

6.

Vet inte

45

9.

Svar saknas

41

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2775 ;

Variable Format: numeric


F2_2. Barn - en av meningarna med livet


Vad anser du om följande påståenden? - Att få barn är en av meningarna med livet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

126

2.

2

177

3.

3

451

4.

4

755

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1241

6.

Vet inte

41

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F2_3. Något fattas om inga barn


Vad anser du om följande påståenden? - Något fattas om ett par aldrig skaffar barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

946

2.

2

537

3.

3

543

4.

4

411

5.

5 - Instämmer helt och hållet

242

6.

Vet inte

108

9.

Svar saknas

29

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2787 ;

Variable Format: numeric


F2_4. Det är för lätt att skiljas


Vad anser du om följande påståenden? - Det är för lätt att skiljas i dagens Sverige

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

683

2.

2

435

3.

3

577

4.

4

454

5.

5 - Instämmer helt och hållet

357

6.

Vet inte

281

9.

Svar saknas

29

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2787 ;

Variable Format: numeric


F2_5. Män och kvinnor jämställda - bra samhälle


Vad anser du om följande påståenden? - Ett samhälle där män och kvinnor är jämställda är ett bra samhälle

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

19

2.

2

39

3.

3

206

4.

4

487

5.

5 - Instämmer helt och hållet

2014

6.

Vet inte

28

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F2_6. Män lika bra i vårdyrken


Vad anser du om följande påståenden? - Män kan vara lika bra som kvinnor i vårdyrken

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

13

2.

2

23

3.

3

102

4.

4

343

5.

5 - Instämmer helt och hållet

2286

6.

Vet inte

24

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F2_7. Kvinnor lika bra i tekniska yrken


Vad anser du om följande påståenden? - Kvinnor kan vara lika bra som män i tekniska yrken

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

21

2.

2

41

3.

3

115

4.

4

381

5.

5 - Instämmer helt och hållet

2213

6.

Vet inte

18

9.

Svar saknas

27

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2789 ;

Variable Format: numeric


F2_8. Det är lika viktigt för en kvinna att försörja sig själv


Vad anser du om följande påståenden? - Det är lika viktigt för en kvinna som för en man att kunna försörja sig själv

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

9

2.

2

14

3.

3

58

4.

4

219

5.

5 - Instämmer helt och hållet

2445

6.

Vet inte

40

9.

Svar saknas

31

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2785 ;

Variable Format: numeric


F2_9. Föräldrar bör dela lika på föräldraledigheten


Vad anser du om följande påståenden? - Föräldrar bör dela ungefär lika på föräldraledigheten

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

176

2.

2

219

3.

3

659

4.

4

625

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1026

6.

Vet inte

75

9.

Svar saknas

36

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2780 ;

Variable Format: numeric


F2_10. Kvinnan bör ta det yttersta ansvaret för hushållsarbetet


Vad anser du om följande påståenden? - Kvinnan bör ta det yttersta ansvaret för hushållsarbetet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1881

2.

2

428

3.

3

298

4.

4

113

5.

5 - Instämmer helt och hållet

53

6.

Vet inte

16

9.

Svar saknas

27

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2789 ;

Variable Format: numeric


F2_11. Mannen bör ha det yttersta försörjningsansvaret


Vad anser du om följande påståenden? - Mannen bör ta det yttersta försörjningsarbetet i familjen

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1837

2.

2

396

3.

3

336

4.

4

147

5.

5 - Instämmer helt och hållet

59

6.

Vet inte

17

9.

Svar saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F3. Att bo tillammans utan att vara gift


I dagens Sverige är det vanligt att bo tillsammans med en partner utan att vara gift. Vad anser du om detta?

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig OK

142

2.

OK en kort tid

65

3.

OK så länge inga barn

129

4.

OK även om man har barn

2333

5.

Ett samboförhållande är alltid att föredra

74

9.

Svar saknas

73

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2743 ;

Variable Format: numeric


F4_1. Viktigt - att ha tid för sport, hobbies


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att ha mycket tid för fritidsaktiviteter, t.ex. sport och hobbies

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

24

2.

2

154

3.

3

671

4.

4

969

5.

5 - Mycket viktigt

966

6.

Vet inte

6

9.

Svar saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2790 ;

Variable Format: numeric


F4_2. Viktigt - att tjäna egna pengar


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att tjäna egna pengar

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

16

2.

2

31

3.

3

218

4.

4

732

5.

5 - Mycket viktigt

1790

6.

Vet inte

5

9.

Svar saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F4_3. Viktigt - bra ekonomi


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att klara sig bra ekonomiskt

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

3

2.

2

38

3.

3

218

4.

4

934

5.

5 - Mycket viktigt

1594

6.

Vet inte

4

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F4_4. Viktigt - att vara framgångsrik i arbete


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att vara framgångsrik

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

44

2.

2

100

3.

3

741

4.

4

1167

5.

5 - Mycket viktigt

729

6.

Vet inte

10

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F4_5. Viktigt - bra parförhållande


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att leva i ett bra parförhållande

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

28

2.

2

64

3.

3

231

4.

4

577

5.

5 - Mycket viktigt

1867

6.

Vet inte

22

9.

Svar saknas

27

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2789 ;

Variable Format: numeric


F4_6. Viktigt - att få barn


Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? - Att få barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

97

2.

2

164

3.

3

470

4.

4

751

5.

5 - Mycket viktigt

1259

6.

Vet inte

51

9.

Svar saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F5_1. Nuvarande sysselsättning


Är du nöjd eller missnöjd med din nuvarande sysselsättning?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

110

2.

2

225

3.

3

592

4.

4

1011

5.

5 - Mycket nöjd

804

6.

Vet inte/inte aktuellt

51

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F5_2. Relationen till modern


Är du nöjd eller missnöjd med relationen till din mamma?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

76

2.

2

113

3.

3

338

4.

4

728

5.

5 - Mycket nöjd

1448

6.

Vet inte/inte aktuellt

100

9.

Svar saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2803 ;

Variable Format: numeric


F5_3. Relationen till fadern


Är du nöjd eller missnöjd med relationen till din pappa?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

153

2.

2

193

3.

3

384

4.

4

693

5.

5 - Mycket nöjd

1152

6.

Vet inte/inte aktuellt

215

9.

Svar saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2790 ;

Variable Format: numeric


F5_4. Relationen till parnter


Är du nöjd eller missnöjd med relationen till din partner?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

35

2.

2

59

3.

3

175

4.

4

493

5.

5 - Mycket nöjd

1385

6.

Vet inte/inte aktuellt

633

9.

Svar saknas

36

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2780 ;

Variable Format: numeric


F5_5. Din ekonomi


Är du nöjd eller missnöjd med din ekonomi?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

271

2.

2

495

3.

3

946

4.

4

802

5.

5 - Mycket nöjd

270

6.

Vet inte/inte aktuellt

6

9.

Svar saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2790 ;

Variable Format: numeric


F5_6. Din bostad


Är du nöjd eller missnöjd med din bostad?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

108

2.

2

307

3.

3

627

4.

4

927

5.

5 - Mycket nöjd

809

6.

Vet inte/inte aktuellt

22

9.

Svar saknas

16

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2800 ;

Variable Format: numeric


F5_7. Din utbildning


Är du nöjd eller missnöjd med din utbildning?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

121

2.

2

359

3.

3

772

4.

4

859

5.

5 - Mycket nöjd

623

6.

Vet inte/inte aktuellt

51

9.

Svar saknas

31

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2785 ;

Variable Format: numeric


F5_8. Plats/ort du bor på


Är du nöjd eller missnöjd med den plats/ort du bor på?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

53

2.

2

158

3.

3

497

4.

4

943

5.

5 - Mycket nöjd

1130

6.

Vet inte/inte aktuellt

13

9.

Svar saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2794 ;

Variable Format: numeric


F5_9. Livet


Är du nöjd eller missnöjd med livet i sin helhet just nu?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

39

2.

2

136

3.

3

568

4.

4

1309

5.

5 - Mycket nöjd

737

6.

Vet inte/inte aktuellt

8

9.

Svar saknas

19

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2797 ;

Variable Format: numeric


F6. R aktiv i statskyrkan eller annan religiöst samfund


Är du aktiv i Svenska kyrkan eller i något annat religiöst samfund?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

260

2.

Nej

2541

9.

Svar saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2801 ;

Variable Format: numeric


F7. Religionens betydelse


Hur stor betydelse har religionen i ditt liv?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket stor betydelse

154

2.

Ganska stor betydelse

305

3.

Ganska liten/ingen betydelse

2334

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F8. Uppvuxen


Var bodde du när du växte upp (dvs. fram till dess du fyllde 16 år)?

Value

Label

Frequency

1.

Sthlm/Gtbrg/Malmö: innerstad

31

2.

Sthlm/Gtbrg/Malmö: förort

125

3.

Litet/mellan samhälle i Sverige

383

4.

På svenska landsbygden

159

5.

Utomlands: storstad

1

6.

Utomlands: litet/mellanstort

0

7.

Utomlands: på landsbygden

0

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

9

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 699 ;

Variable Format: numeric


F9. Familjens ekonomi under uppväxten


Hur var din familjs ekonomiska situation när du växte upp?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket god

167

2.

Ganska god

426

3.

Ganska dålig

93

4.

Vet inte

18

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

4

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 704 ;

Variable Format: numeric


F10. Föräldrarna gifta med varandra


Är dina föräldrar gifta med varandra?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

449

2.

Inte längre

150

3.

De gifte sig aldrig

100

4.

Vet inte

2

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

7

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 701 ;

Variable Format: numeric


F11. Föräldrarna bodde tillsammans under hela R:s uppväxttid


Bodde dina föräldrar tillsammans under hela din uppväxttid, dvs. fram till dess du fyllde 16 år?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

528

2.

Nej

176

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

4

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 704 ;

Variable Format: numeric


F12. Varför inte?


Varför inte?

Value

Label

Frequency

1.

De skilde sig/separerade

153

2.

Modern och/eller fadern avled

15

3.

De bodde aldrig tillsammans

5

4.

Annat

4

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas/inte aktuellt

531

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 177 ;

Variable Format: numeric


F13. R:s ålder när föräldrar skildes/flyttade isär


Hur gammal var du när dina föräldrar skildes/flyttade isär (eller när mamma och/eller pappa dog)?

Value

Label

Frequency

0.

0

1

1.

1

5

2.

2

20

3.

3

13

4.

4

10

5.

5

11

6.

6

15

7.

7

13

8.

8

9

9.

9

14

10.

10

14

11.

11

7

12.

12

10

13.

13

9

14.

14

5

15.

15

11

19.

19

1

88.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

540

Range of Valid Data Values: 0-19

Range of Invalid Data Values: 88

Summary Statistics: Valid 168 ;

Variable Format: numeric


F14. R levde sedan med


Med vem levde du med sedan?

Value

Label

Frequency

1.

Modern

101

2.

Fadern

18

3.

Modern och styvfadern

30

4.

Fadern och styvmodern

6

5.

Lika mycket med båda

23

6.

Ingen av föräldrarna

2

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas/inte aktuellt

528

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 180 ;

Variable Format: numeric


F15a. Syskon


Har du några syskon (bröder eller systrar)? I så fall hur många? (räkna även med syskon som avlidit)

Value

Label

Frequency

1.

Nej

30

2.

Ja

658

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

20

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 688 ;

Variable Format: numeric


F15b_1. Antal helsyskon


Antal helsyskon

Value

Label

Frequency

1.

305

2.

203

3.

71

4.

21

5.

7

6.

2

7.

1

8.

1

9.

1

88.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

96

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 88

Summary Statistics: Valid 612 ;

Variable Format: numeric


F15b_2. Antal halvsyskon


Antal halvsyskon

Value

Label

Frequency

1.

81

2.

44

3.

33

4.

7

5.

7

6.

3

7.

3

88.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

530

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 88

Summary Statistics: Valid 178 ;

Variable Format: numeric


F15b_3. Antal styv- och fostersyskon


Antal "styv"- eller fostersyskon

Value

Label

Frequency

1.

25

2.

15

3.

17

4.

7

5.

2

6.

1

7.

1

8.

1

88.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

639

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 88

Summary Statistics: Valid 69 ;

Variable Format: numeric


F16a. R har flyttat från sina föräldrar


Har du flyttat från ditt föräldrahem för att bo själv eller tillsammans med kompis(ar) eller partner?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

557

2.

Nej

56

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

95

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 613 ;

Variable Format: numeric


F16b. Ålder då R flyttade från föräldrahemmet


Hur gammal var du när du första gången flyttade från ditt föräldrahem?

Value

Label

Frequency

12.

12

1

14.

14

2

15.

15

12

16.

16

44

17.

17

34

18.

18

88

19.

19

198

20.

20

153

21.

21

73

22.

22

40

23.

23

2

25.

25

1

88.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

60

Range of Valid Data Values: 12-25

Range of Invalid Data Values: 88

Summary Statistics: Valid 648 ;

Variable Format: numeric


F17a_1. Modern som förälder


Om du tänker tillbaka på din uppväxttid, hur skulle du betygsätta din mamma och pappa som föräldrar? - Modern

Value

Label

Frequency

1.

1 - Dålig

47

2.

2

90

3.

3

301

4.

4

946

5.

5 - Mycket bra

1394

6.

Inte aktuellt

15

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2778 ;

Variable Format: numeric


F17a_2. Fadern som förälder


Om du tänker tillbaka på din uppväxttid, hur skulle du betygsätta din mamma och pappa som föräldrar? - Fadern

Value

Label

Frequency

1.

1 - Dålig

146

2.

2

211

3.

3

411

4.

4

884

5.

5 - Mycket bra

1075

6.

Inte aktuellt

58

9.

Svar saknas

31

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 6, 9

Summary Statistics: Valid 2727 ;

Variable Format: numeric


F17b_1. Styvmodern som förälder


Om du som barn bott illsammans med en styvmamma eller styvpappa, gör samma bedömning av dem? - Styvmamma

Value

Label

Frequency

1.

1 - Dålig

39

2.

2

33

3.

3

46

4.

4

35

5.

5 - Mycket bra

21

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2642

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 174 ;

Variable Format: numeric


F17b_2. Styvfadern som förälder


Om du som barn bott illsammans med en styvmamma eller styvpappa, gör samma bedömning av dem? - Styvpappa

Value

Label

Frequency

1.

1 - Dålig

52

2.

2

52

3.

3

56

4.

4

102

5.

5 - Mycket bra

64

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2490

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 326 ;

Variable Format: numeric


F18. Bråk när R växte upp


Förekom det bråk eller allvarliga slitningar i din familj när du växte upp?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

190

2.

Tveksam

111

3.

Nej

403

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

4

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 704 ;

Variable Format: numeric


F19_1. Bråk mellan biologiska föräldrar


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan mina biologiska föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

204

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

504

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 204 ;

Variable Format: numeric


F19_2. Bråk mellan en biologisk och en styvförälder


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan en biologisk och en styvförälder

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

26

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

682

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 26 ;

Variable Format: numeric


F19_3. Bråk mellan R och en/båda biologiska föräldrar


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan mig och en eller båda biologiska föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

100

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

608

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 100 ;

Variable Format: numeric


F19_4. Bråk mellan R och styvmodern/styvfadern


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan mig och min styvmamma eller styvpappa

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

33

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

675

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 33 ;

Variable Format: numeric


F19_5. Bråk mellan syskon eller på annat sätt


Mellan vilka förekom det bråk? - Mellan syskon eller på ett annat sätt

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

80

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

Sysmiss.

628

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 80 ;

Variable Format: numeric


F20a. Faderns yrke under R:s uppväxt (SEI)


Vad hade din pappa (eller styvpappa) förhuvudsakligt yrke eller sysselsättning under din uppväxttid? - Yrke

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

176

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

328

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

502

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

33

33.

Lägre tjänstemän I

41

36.

Lägre tjänstemän II

207

46.

Tjänstemän på mellannivå

494

56.

Högre tjänstemän

331

57.

Ledande befattningar

68

60.

Fria yrkesutövare med akademikeryrken

22

75.

75

48

76.

Ensamföretagare

165

79.

Företagare

184

89.

Lantbrukare

83

91.

91

1

92.

92

3

93.

93

7

95.

95

5

98.

1

99.

29

Sysmiss.

88

Range of Valid Data Values: 11-99

Summary Statistics: Valid 2728 ;

Variable Format: numeric


F20b. Var han


Vad hade din pappa (eller styvpappa) förhuvudsakligt yrke eller sysselsättning under din uppväxttid? - Var han...

Value

Label

Frequency

1.

Anställd

2158

2.

Egen företagare med anställda

251

3.

Egen företagare utan anställda

225

4.

Jordbrukare

81

9.

Svar saknas

101

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2715 ;

Variable Format: numeric


F21a. Modern jobbade innan R började skolan


Jobbade din mamma utanför hemmet under din uppväxt (upp till 16 år)? - Innan du började skolan

Value

Label

Frequency

1.

Heltid

261

2.

Deltid

199

3.

Ja, vet inte hur mycket

146

4.

Nej, inte alls

68

5.

Minns inte

29

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

5

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 703 ;

Variable Format: numeric


F21b. Modern jobbade under R:s skoltid


Jobbade din mamma utanför hemmet under din uppväxt (upp till 16 år)? - Under din skoltid

Value

Label

Frequency

1.

Heltid

382

2.

Deltid

171

3.

Ja, vet inte hur mycket

101

4.

Nej, inte alls

33

5.

Minns inte

11

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

10

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 698 ;

Variable Format: numeric


F22a. Moderns utbildning


Vad har dina föräldrar för skolutbildning? - Mamma

Value

Label

Frequency

1.

Folkskola/grundskola

123

2.

Ett/tvåårigt gymnasium

139

3.

Flickskola

30

4.

Tre/fyraårigt gymnasium

48

5.

Kortare eftergymnasial utb

135

6.

Högskola utan examen

32

7.

Akademisk examen

132

8.

Vet ej/inte aktuellt

57

9.

Svar saknas

12

88.

Frågan ej ställd 2003

2108

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9, 88

Summary Statistics: Valid 696 ;

Variable Format: numeric


F22b. Faderns utbildning


Vad har dina föräldrar för skolutbildning? - Pappa

Value

Label

Frequency

1.

Folkskola/grundskola

160

2.

Ett/tvåårigt gymnasium

142

3.

Realskola

17

4.

Tre/fyraårigt gymnasium

67

5.

Kortare eftergymnasial utb

34

6.

Högskola utan examen

39

7.

Akademisk examen

149

8.

Vet ej/inte aktuellt

83

9.

Svar saknas

17

88.

Frågan ej ställd 2003

2108

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9, 88

Summary Statistics: Valid 691 ;

Variable Format: numeric


F23_1. Kontakt med modern


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar/styvföräldrar? - Kontakt med mamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

1550

2.

Ganska ofta

957

3.

Sällan

147

4.

Sporadisk/ingen

43

5.

Död/inte aktuellt

102

9.

Svar saknas

17

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 2697 ;

Variable Format: numeric


F23_2. Kontakt med fadern


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med pappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

1084

2.

Ganska ofta

1085

3.

Sällan

246

4.

Sporadisk/ingen

133

5.

Död/inte aktuellt

242

9.

Svar saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 2548 ;

Variable Format: numeric


F23_3. Kontakt med styvmodern


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med styvmamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

22

2.

Ganska ofta

64

3.

Sällan

70

4.

Sporadisk/ingen

46

5.

Död/inte aktuellt

907

9.

Svar saknas

1707

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 202 ;

Variable Format: numeric


F23_4. Kontakt med styvfadern


Hur ofta har du idag kontakt med dina föräldrar, mor- och farföräldrar? - Kontakt med styvpappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket ofta

66

2.

Ganska ofta

111

3.

Sällan

62

4.

Sporadisk/ingen

53

5.

Död/inte aktuellt

895

9.

Svar saknas

1629

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 5, 9

Summary Statistics: Valid 292 ;

Variable Format: numeric


F24. Ekonomisk hjälp av närstående


Har du under det senaste året fått ekonomisk hjälp av dina föräldrar eller någon annan närstående?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, litet grann

1186

2.

Ja, ganska mycket

380

3.

Nej

1225

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F25_1. R skulle prata med sin mor om personliga problem


Hur sannolikt är det att du skulle prata med någon av dina föräldrar om dina personliga problem? - Prata med mamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sannolikt

1413

2.

Kanske

977

3.

Osannolikt

260

4.

Inte aktuellt

141

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 9

Summary Statistics: Valid 2650 ;

Variable Format: numeric


F25_2. R skulle prata med sin far om personliga problem


Hur sannolikt är det att du skulle prata med någon av dina föräldrar om dina personliga problem? - Prata med pappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sannolikt

794

2.

Kanske

1148

3.

Osannolikt

506

4.

Inte aktuellt

317

9.

Svar saknas

51

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 9

Summary Statistics: Valid 2448 ;

Variable Format: numeric


F25_3. R skulle prata med sin styvmor om personliga problem


Hur sannolikt är det att du skulle prata med någon av dina föräldrar om dina personliga problem? - Prata med styvmamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sannolikt

23

2.

Kanske

54

3.

Osannolikt

78

4.

Inte aktuellt

901

9.

Svar saknas

1760

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 9

Summary Statistics: Valid 155 ;

Variable Format: numeric


F25_4. R skulle prata med sin styvfar om personliga problem


Hur sannolikt är det att du skulle prata med någon av dina föräldrar om dina personliga problem? - Prata med sin styvpappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sannolikt

43

2.

Kanske

90

3.

Osannolikt

104

4.

Inte aktuellt

887

9.

Svar saknas

1692

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 9

Summary Statistics: Valid 237 ;

Variable Format: numeric


F26a_1. Semester med föräldrarna


Har du under de senaste 12 månaderna tillbringat semestern med föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

951

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

1157

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 951 ;

Variable Format: numeric


F26a_2. Semester med syskonen


Har du under de senaste 12 månaderna tillbringat semestern med syskon

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

800

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

1308

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 800 ;

Variable Format: numeric


F26a_3. Semester med partners föräldrar


Har du under de senaste 12 månaderna tillbringat semestern med partners föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

585

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

1523

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 585 ;

Variable Format: numeric


F26a_4. Semester med vänner


Har du under de senaste 12 månaderna tillbringat semestern med vänner

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1140

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

968

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1140 ;

Variable Format: numeric


F26b_1. Firat jul eller andra högtider med föräldrarna


Har du under de senaste 12 månaderna firat jul eller andra högtider med föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1867

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

241

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1867 ;

Variable Format: numeric


F26b_2. Firat jul eller andra högtider med syskonen


Har du under de senaste 12 månaderna firat jul eller andra högtider med syskon

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1561

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

547

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1561 ;

Variable Format: numeric


F26b_3. Firat jul eller andra högtider med partners föräldrar


Har du under de senaste 12 månaderna firat jul eller andra högtider med partners föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1187

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

921

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1187 ;

Variable Format: numeric


F26b_4. Firat jul eller andra högtider med vänner


Har du under de senaste 12 månaderna firat jul eller andra högtider med vänner

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

714

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

1394

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 714 ;

Variable Format: numeric


F26c_1. Födelsedag med föräldrarna


Har du under de senaste 12 månaderna firat din födelsedag med föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1628

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

480

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1628 ;

Variable Format: numeric


F26c_2. Födelsedag med syskonen


Har du under de senaste 12 månaderna firat din födelsedag med syskon

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1373

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

735

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1373 ;

Variable Format: numeric


F26c_3. Födelsedag med partners föräldrar


Har du under de senaste 12 månaderna firat din födelsedag med partners föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

929

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

1179

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 929 ;

Variable Format: numeric


F26c_4. Födelsedag med vänner


Har du under de senaste 12 månaderna firat din födelsedag med vänner

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1402

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

706

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1402 ;

Variable Format: numeric


F27. Någon av föräldrarna aktiv i något religiöst samfund


Är någon av dina föräldrar aktiv i svenska kyrkan eller något annat religiöst samfund?

Value

Label

Frequency

1.

Modern

24

2.

Fadern

15

3.

Nej

606

4.

Vet inte

17

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

46

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 662 ;

Variable Format: numeric


F28a. Religionens betydelse i moderns liv


Hur stor betydelse skulle du säga att religionen har i dina föräldrars liv - Mamma

Value

Label

Frequency

1.

Mycket stor

43

2.

Ganska stor

69

3.

Ganska liten/ingen

529

4.

Vet inte/inte aktuellt

61

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

6

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 702 ;

Variable Format: numeric


F28b. Religionens betydelse i faderns liv


Hur stor betydelse skulle du säga att religionen har i dina föräldrars liv - Pappa

Value

Label

Frequency

1.

Mycket stor

37

2.

Ganska stor

36

3.

Ganska liten/ingen

553

4.

Vet inte/inte aktuellt

76

8.

Frågan ej ställd 2003

2108

9.

Svar saknas

6

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 702 ;

Variable Format: numeric


F29. De flesta av R:s vänner är


Skulle du säga att de flesta av dina vänner är singel, sambo eller gifta?

Value

Label

Frequency

1.

Singel

827

2.

Sambo

1484

3.

Gifta

416

9.

Svar saknas

89

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2727 ;

Variable Format: numeric


F30. R är/har varit gift eller sambo


Är du för närvarande gift eller samboende eller har du tidigare varit det?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2044

2.

Nej

735

9.

Svar saknas

37

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2779 ;

Variable Format: numeric


F31a_1. År då R flyttade ihop med sin partner, 1:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: År flyttade ihop

Value

Label

Frequency

0.

0

1

1981.

1981

1

1983.

1983

1

1984.

1984

4

1985.

1985

6

1986.

1986

28

1987.

1987

35

1988.

1988

46

1989.

1989

71

1990.

1990

101

1991.

1991

115

1992.

1992

85

1993.

1993

86

1994.

1994

103

1995.

1995

110

1996.

1996

117

1997.

1997

121

1998.

1998

135

1999.

1999

169

2000.

2000

171

2001.

2001

150

2002.

2002

126

2003.

2003

42

9999.

Svar saknas

2

Range of Valid Data Values: 0-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1824 ; Min. 0 ; Max. 2003 ; Mean 1994.733 ; StDev 46.955

Variable Format: numeric


F31a_2. Månad då R flyttade ihop med sin partner, 1:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: Månad flyttade ihop (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

152

2.

Februari

88

3.

Mars

81

4.

April

107

5.

Maj

121

6.

Juni

194

7.

Juli

71

8.

Augusti

218

9.

September

130

10.

Oktober

103

11.

November

71

12.

December

83

21.

Vinter

55

22.

Vår

130

23.

Sommar

71

24.

Höst

122

Sysmiss.

1019

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 1797 ;

Variable Format: numeric


F31a_3. År för ev. giftermål, 1:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: År för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

0.

0

1

1987.

1987

2

1988.

1988

4

1989.

1989

8

1990.

1990

10

1991.

1991

21

1992.

1992

24

1993.

1993

21

1994.

1994

25

1995.

1995

39

1996.

1996

38

1997.

1997

40

1998.

1998

52

1999.

1999

39

2000.

2000

58

2001.

2001

38

2002.

2002

55

2003.

2003

34

2005.

2005

1

2006.

2006

1

2008.

2008

1

Sysmiss.

2304

Range of Valid Data Values: 0-2008

Summary Statistics: Valid 512 ;

Variable Format: numeric


F31a_4. Månad för ev. giftermål, 1:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: Månad för eventuellt giftermål (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

11

2.

Februari

15

3.

Mars

13

4.

April

15

5.

Maj

50

6.

Juni

100

7.

Juli

95

8.

Augusti

99

9.

September

39

10.

Oktober

20

11.

November

13

12.

December

20

21.

Vinter

5

22.

Vår

4

23.

Sommar

4

24.

Höst

4

Sysmiss.

2309

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 507 ;

Variable Format: numeric


F31a_5. År då R och partner flyttade isär, 1:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: År flyttade isär

Value

Label

Frequency

1985.

1985

1

1987.

1987

3

1988.

1988

6

1989.

1989

17

1990.

1990

17

1991.

1991

24

1992.

1992

31

1993.

1993

33

1994.

1994

33

1995.

1995

47

1996.

1996

38

1997.

1997

47

1998.

1998

37

1999.

1999

53

2000.

2000

78

2001.

2001

83

2002.

2002

85

2003.

2003

34

Sysmiss.

2149

Range of Valid Data Values: 1985-2003

Summary Statistics: Valid 667 ;

Variable Format: numeric


F31a_6. Månad då R och partner flyttade isär, 1:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Första gången: Månad flyttade isär (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

45

2.

Februari

33

3.

Mars

40

4.

April

33

5.

Maj

66

6.

Juni

62

7.

Juli

33

8.

Augusti

39

9.

September

45

10.

Oktober

25

11.

November

22

12.

December

33

21.

Vinter

31

22.

Vår

68

23.

Sommar

36

24.

Höst

45

Sysmiss.

2160

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 656 ;

Variable Format: numeric


F31b_1. År då R flyttade ihop med sin partner, 2:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: År flyttade ihop

Value

Label

Frequency

1985.

1985

1

1987.

1987

1

1988.

1988

1

1989.

1989

5

1990.

1990

6

1991.

1991

12

1992.

1992

20

1993.

1993

22

1994.

1994

28

1995.

1995

26

1996.

1996

33

1997.

1997

24

1998.

1998

43

1999.

1999

48

2000.

2000

48

2001.

2001

58

2002.

2002

60

2003.

2003

26

9999.

Svar saknas

1

Sysmiss.

2353

Range of Valid Data Values: 1985-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 462 ;

Variable Format: numeric


F31b_2. Månad då R flyttade ihop med sin partner, 2:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: Månad flyttade ihop (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

31

2.

Februari

24

3.

Mars

23

4.

April

26

5.

Maj

40

6.

Juni

39

7.

Juli

17

8.

Augusti

26

9.

September

31

10.

Oktober

22

11.

November

21

12.

December

37

21.

Vinter

20

22.

Vår

42

23.

Sommar

24

24.

Höst

28

Sysmiss.

2365

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 451 ;

Variable Format: numeric


F31b_3. År för ev. giftermål, 2:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: År för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

1989.

1989

1

1992.

1992

2

1993.

1993

4

1994.

1994

2

1995.

1995

4

1996.

1996

5

1997.

1997

3

1998.

1998

3

1999.

1999

6

2000.

2000

18

2001.

2001

11

2002.

2002

14

2003.

2003

10

2004.

2004

2

Sysmiss.

2731

Range of Valid Data Values: 1989-2004

Summary Statistics: Valid 85 ;

Variable Format: numeric


F31b_4. Månad för ev. giftermål, 2:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: Månad för eventuellt giftermål (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

1

3.

Mars

2

4.

April

6

5.

Maj

12

6.

Juni

12

7.

Juli

14

8.

Augusti

17

9.

September

5

11.

November

6

12.

December

4

21.

Vinter

1

22.

Vår

3

23.

Sommar

1

Sysmiss.

2731

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 85 ;

Variable Format: numeric


F31b_5. År då R och partner flyttade isär, 2:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: År flyttade isär

Value

Label

Frequency

1988.

1988

1

1990.

1990

1

1991.

1991

1

1992.

1992

2

1993.

1993

2

1994.

1994

9

1995.

1995

8

1996.

1996

9

1997.

1997

16

1998.

1998

13

1999.

1999

17

2000.

2000

19

2001.

2001

25

2002.

2002

22

2003.

2003

11

Sysmiss.

2660

Range of Valid Data Values: 1988-2003

Summary Statistics: Valid 156 ;

Variable Format: numeric


F31b_6. Månad då R och partner flyttade isär, 2:a gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Andra gången: Månad flyttade isär (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

9

2.

Februari

6

3.

Mars

4

4.

April

8

5.

Maj

9

6.

Juni

9

7.

Juli

7

8.

Augusti

15

9.

September

7

10.

Oktober

11

11.

November

4

12.

December

11

21.

Vinter

12

22.

Vår

21

23.

Sommar

5

24.

Höst

12

Sysmiss.

2666

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 150 ;

Variable Format: numeric


F31c_1. År då R flyttade ihop med sin partner, 3:e gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: År flyttade ihop

Value

Label

Frequency

1992.

1992

1

1993.

1993

1

1994.

1994

2

1995.

1995

7

1996.

1996

6

1997.

1997

8

1998.

1998

7

1999.

1999

9

2000.

2000

10

2001.

2001

18

2002.

2002

20

2003.

2003

9

Sysmiss.

2718

Range of Valid Data Values: 1992-2003

Summary Statistics: Valid 98 ;

Variable Format: numeric


F31c_2. Månad då R flyttade ihop med sin partner, 3:e gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: Månad flyttade ihop (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

5

2.

Februari

7

3.

Mars

3

4.

April

7

5.

Maj

7

6.

Juni

8

7.

Juli

7

8.

Augusti

5

9.

September

5

10.

Oktober

2

11.

November

3

12.

December

7

21.

Vinter

4

22.

Vår

4

23.

Sommar

7

24.

Höst

11

Sysmiss.

2724

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 92 ;

Variable Format: numeric


F31c_3. År för ev. giftermål, 3:e gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: År för eventuellt giftermål

Value

Label

Frequency

1999.

1999

3

2000.

2000

3

2001.

2001

2

2002.

2002

4

2003.

2003

4

Sysmiss.

2800

Range of Valid Data Values: 1999-2003

Summary Statistics: Valid 16 ;

Variable Format: numeric


F31c_4. Månad för ev. giftermål, 3:e gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: Månad för eventuellt giftermål (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

1

4.

April

1

5.

Maj

1

6.

Juni

4

7.

Juli

1

8.

Augusti

3

9.

September

1

10.

Oktober

2

11.

November

1

Sysmiss.

2800

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 16 ;

Variable Format: numeric


F31c_5. År då R och partner flyttade isär, 3:e gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: År flyttade isär

Value

Label

Frequency

1995.

1995

1

1996.

1996

2

1997.

1997

1

1998.

1998

2

1999.

1999

3

2000.

2000

1

2001.

2001

3

2002.

2002

6

2003.

2003

8

Sysmiss.

2789

Range of Valid Data Values: 1995-2003

Summary Statistics: Valid 27 ;

Variable Format: numeric


F31c_6. Månad då R och partner flyttade isär, 3:e gången


Skriv år och månad för hopflyttninig, ev. giftermål och ev. isärflyttning - Tredje gången: Månad flyttade isär (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

1

3.

Mars

2

4.

April

2

5.

Maj

5

6.

Juni

1

7.

Juli

1

8.

Augusti

1

10.

Oktober

1

11.

November

2

21.

Vinter

2

22.

Vår

5

23.

Sommar

1

24.

Höst

1

Sysmiss.

2790

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 26 ;

Variable Format: numeric


F32. R har ett särboförhållande

Du som idag bor ihop med en partner fortsätt till fråga 35


Har du ett förhållande med någon som du inte bor tillsammans med?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

410

2.

Nej

1108

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1298

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1518 ;

Variable Format: numeric


F33. Längden på särboförhållandet


Hur länge har ni varit tillsammans?

Value

Label

Frequency

1.

< 3 månader

86

2.

3-12 månader

144

3.

1-3 år

128

4.

> 3 år

98

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2360

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 456 ;

Variable Format: numeric


F34. R kommer att flytta ihop med sin särbo


Tror du att ni kommer flytta ihop inom det närmaste året?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, förmodligen

126

2.

Nej, knappast

159

3.

Vet inte

132

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2399

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 417 ;

Variable Format: numeric


F35a. R har fått egna barn


Har du fått egna barn? - Nej/ja

Value

Label

Frequency

1.

Nej

1763

2.

Ja

1013

9.

Svar saknas

40

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2776 ;

Variable Format: numeric


F35b. Antal barn


Har du fått egna barn? - Antal barn

Value

Label

Frequency

1.

1

444

2.

2

436

3.

3

112

4.

4

17

5.

5

4

Sysmiss.

1803

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1013 ;

Variable Format: numeric


F36a. Barn i respondentens hushåll


Finns det några barn i ditt hushåll? - Ja/nej

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1043

2.

Nej

1748

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F36b. Antal barn i hushållet


Finns det några barn i ditt hushåll? - Antal barn

Value

Label

Frequency

1.

Ett

432

2.

Två

434

3.

Tre

129

4.

Fyra

34

5.

Fem eller fler

13

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1774

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1042 ;

Variable Format: numeric


F37a_1. Födelseår, barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 1: Födelseår

Value

Label

Frequency

1981.

1981

2

1982.

1982

1

1983.

1983

1

1985.

1985

3

1986.

1986

10

1987.

1987

10

1988.

1988

10

1989.

1989

22

1990.

1990

31

1991.

1991

47

1992.

1992

39

1993.

1993

60

1994.

1994

55

1995.

1995

62

1996.

1996

64

1997.

1997

69

1998.

1998

71

1999.

1999

83

2000.

2000

96

2001.

2001

127

2002.

2002

139

2003.

2003

41

9999.

Svar saknas

1

Sysmiss.

1772

Range of Valid Data Values: 1981-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1043 ;

Variable Format: numeric


F37a_2. Födelsemånad, barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 1: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

87

2.

Februari

91

3.

Mars

94

4.

April

106

5.

Maj

85

6.

Juni

82

7.

Juli

77

8.

Augusti

83

9.

September

83

10.

Oktober

82

11.

November

95

12.

December

72

Sysmiss.

1779

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 1037 ;

Variable Format: numeric


F37a_3. Kön, barn 1


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 1: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

567

2.

Flicka

474

Sysmiss.

1775

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 1041 ;

Variable Format: numeric


F37a_4. Barn 1 är


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 1 är...

Value

Label

Frequency

1.

Respondentens och partners barn

803

2.

Respondentens men ej partners barn

155

3.

Partners men ej respondentens

74

4.

Adoptivbarn

2

5.

Fosterbarn

1

9.

Svar saknas

2

Sysmiss.

1779

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1035 ;

Variable Format: numeric


F37b_1. Födelseår, barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 2: Födelseår

Value

Label

Frequency

1979.

1

1983.

2

1984.

1

1985.

3

1987.

1

1988.

2

1989.

4

1990.

8

1991.

14

1992.

16

1993.

35

1994.

33

1995.

35

1996.

42

1997.

42

1998.

68

1999.

54

2000.

59

2001.

72

2002.

75

2003.

51

Sysmiss.

2198

Range of Valid Data Values: 1979-2003

Summary Statistics: Valid 618 ;

Variable Format: numeric


F37b_2. Födelsemånad, barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 2: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

44

2.

Februari

52

3.

Mars

58

4.

April

68

5.

Maj

58

6.

Juni

53

7.

Juli

61

8.

Augusti

59

9.

September

32

10.

Oktober

35

11.

November

44

12.

December

50

Sysmiss.

2202

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 614 ;

Variable Format: numeric


F37b_3. Kön, barn 2


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 2: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

316

2.

Flicka

287

Sysmiss.

2213

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 603 ;

Variable Format: numeric


F37b_4. Barn 2 är


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 2 är...

Value

Label

Frequency

1.

Respondentens och partners barn

503

2.

Respondentens men ej partners barn

63

3.

Partners men ej respondentens

43

4.

Adoptivbarn

1

5.

Fosterbarn

2

Sysmiss.

2204

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 612 ;

Variable Format: numeric


F37c_1. Födelseår, barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 3: Födelseår

Value

Label

Frequency

1982.

1982

1

1985.

1985

1

1986.

1986

1

1987.

1987

1

1988.

1988

2

1989.

1989

1

1990.

1990

3

1991.

1991

3

1992.

1992

6

1993.

1993

5

1994.

1994

12

1995.

1995

12

1996.

1996

8

1997.

1997

14

1998.

1998

8

1999.

1999

17

2000.

2000

16

2001.

2001

18

2002.

2002

25

2003.

2003

22

Sysmiss.

2640

Range of Valid Data Values: 1982-2003

Summary Statistics: Valid 176 ;

Variable Format: numeric


F37c_2. Födelsemånad, barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 3: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

18

2.

Februari

12

3.

Mars

13

4.

April

21

5.

Maj

12

6.

Juni

10

7.

Juli

12

8.

Augusti

13

9.

September

18

10.

Oktober

19

11.

November

13

12.

December

14

Sysmiss.

2641

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 175 ;

Variable Format: numeric


F37c_3. Kön, barn 3


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 3: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

89

2.

Flicka

85

Sysmiss.

2642

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 174 ;

Variable Format: numeric


F37c_4. Barn 3 är


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 3 är...

Value

Label

Frequency

1.

Respondentens och partners barn

131

2.

Respondentens men ej partners barn

13

3.

Partners men ej respondentens

28

5.

Fosterbarn

2

Sysmiss.

2642

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 174 ;

Variable Format: numeric


F37d_1. Födelseår, barn 4


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 4: Födelseår

Value

Label

Frequency

1984.

1984

1

1987.

1987

1

1988.

1988

2

1989.

1989

2

1990.

1990

2

1993.

1993

2

1994.

1994

4

1995.

1995

3

1996.

1996

3

1997.

1997

5

1998.

1998

5

1999.

1999

1

2000.

2000

3

2001.

2001

4

2002.

2002

8

2003.

2003

2

Sysmiss.

2768

Range of Valid Data Values: 1984-2003

Summary Statistics: Valid 48 ;

Variable Format: numeric


F37d_2. Födelsemånad, barn 4


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 4: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

2.

Februari

3

3.

Mars

10

4.

April

4

5.

Maj

3

6.

Juni

5

7.

Juli

4

8.

Augusti

7

9.

September

4

10.

Oktober

4

11.

November

1

12.

December

2

Sysmiss.

2769

Range of Valid Data Values: 2-12

Summary Statistics: Valid 47 ;

Variable Format: numeric


F37d_3. Kön, barn 4


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 4: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

22

2.

Flicka

25

Sysmiss.

2769

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 47 ;

Variable Format: numeric


F37d_4. Barn 4 är


När är barnen födda? Är de pojkar eller flickor? - Barn 4 är...

Value

Label

Frequency

1.

Respondentens och partners barn

27

2.

Respondentens men ej partners barn

7

3.

Partners men ej respondentens

14

Sysmiss.

2768

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 48 ;

Variable Format: numeric


F38. Biologiska barn som inte bor med R


Har du några barn som du är biologisk förälder till, men som inte bor hos dig (eller som avlidit)?

Value

Label

Frequency

1.

Nej

2702

2.

Ja

30

9.

Svar saknas

84

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2732 ;

Variable Format: numeric


F38a_1. Födelseår, biologiskt barn 1, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 1: Födelseår

Value

Label

Frequency

1981.

1981

1

1987.

1987

1

1988.

1988

2

1989.

1989

1

1991.

1991

3

1992.

1992

1

1993.

1993

1

1994.

1994

3

1995.

1995

4

1996.

1996

2

1999.

1999

2

2000.

2000

1

2002.

2002

3

2003.

2003

3

9999.

Svar saknas

1

Sysmiss.

2787

Range of Valid Data Values: 1981-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 28 ;

Variable Format: numeric


F38a_2. Födelsemånad, biologiskt barn 1, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 1: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

3

2.

Februari

3

3.

Mars

2

4.

April

4

5.

Maj

3

6.

Juni

0

7.

Juli

5

8.

Augusti

3

9.

September

1

10.

Oktober

3

11.

November

1

12.

December

1

Sysmiss.

2787

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 29 ;

Variable Format: numeric


F38a_3. Boende, biologiskt barn 1, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 1: Boende

Value

Label

Frequency

1.

Hos andra föräldern

16

2.

Har avlidit

12

Sysmiss.

2788

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 28 ;

Variable Format: numeric


F38a_4. Kön, barn 1, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 1: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

21

2.

Flicka

6

Sysmiss.

2789

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 27 ;

Variable Format: numeric


F38b_1. Födelseår, biologiskt barn 2, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 2: Födelseår

Value

Label

Frequency

1993.

1993

1

1995.

1995

2

1996.

1996

1

1997.

1997

1

1999.

1999

1

Sysmiss.

2810

Range of Valid Data Values: 1993-1999

Summary Statistics: Valid 6 ;

Variable Format: numeric


F38b_2. Födelsemånad, biologiskt barn 2, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 2: Födelsemånad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

1

2.

Februari

1

3.

Mars

1

8.

Augusti

1

9.

September

1

10.

Oktober

1

Sysmiss.

2810

Range of Valid Data Values: 1-10

Summary Statistics: Valid 6 ;

Variable Format: numeric


F38b_3. Boende, biologiskt barn 2, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 2: Boende

Value

Label

Frequency

1.

Hos andra föräldern

6

Sysmiss.

2810

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 6 ;

Variable Format: numeric


F38b_4. Kön, barn 2, ej i hh


Barn som inte bor hos dig - Biologiskt barn 2: Kön

Value

Label

Frequency

1.

Pojke

2

2.

Flicka

2

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 4 ;

Variable Format: numeric


F39. Flera barn i framtiden


Tror du att du kommer att skaffa barn i framtiden? (Om du redan har barn, ange om du tror att du kommer att skaffa fler barn)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1680

2.

Kanske

678

3.

Nej

445

9.

Svar saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2803 ;

Variable Format: numeric


F40. Hur många fler barn i framtiden?


Hur många (fler) barn skulle du vilja ha, som det ser ut idag? (Räkna inte med de barn du redan har!)

Value

Label

Frequency

1.

Ett

549

2.

Två

1115

3.

Tre

336

4.

Fyra eller fler

48

5.

Vet inte

297

9.

Ej angivet/inte aktuellt

471

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2345 ;

Variable Format: numeric


F41. När nästa barn?


När tror du att du kommer att skaffa ditt första/nästa barn?

Value

Label

Frequency

1.

< 2 år

611

2.

2-5 år

878

3.

> 5 år

430

4.

Vet inte

428

9.

Ej angivet

469

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2347 ;

Variable Format: numeric


F42_1. Fast anställning

Här kommer några frågor om sysselsättning och arbete


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Fast anställning (tillsvidareanställning)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1600

Sysmiss.

1216

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1600 ;

Variable Format: numeric


F42_2. Tillfällig anställning


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Tillfällig anställning

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

390

Sysmiss.

2426

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 390 ;

Variable Format: numeric


F42_3. Egen företagare


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Egen företagare, arbetar som frilans eller liknande

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

145

Sysmiss.

2671

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 145 ;

Variable Format: numeric


F42_4. Studier


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Studier

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

613

Sysmiss.

2203

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 613 ;

Variable Format: numeric


F42_5. I arbetsmarknadsåtgärd


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - I arbetsmarknadsåtgärd (AMS-utbildning etc.)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

16

Sysmiss.

2800

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 16 ;

Variable Format: numeric


F42_6. Långtidsarbetslös


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Långtidsarbetslös (6 mån eller mer)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

57

Sysmiss.

2759

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 57 ;

Variable Format: numeric


F42_7. Tillfälligt arbetslös


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Tillfälligt arbetslös (mindre än 6 mån)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

82

Sysmiss.

2734

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 82 ;

Variable Format: numeric


F42_8. Föräldraledig


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Föräldraledig

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

228

Sysmiss.

2588

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 228 ;

Variable Format: numeric


F42_9. Sköter hushållet på heltid


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Sköter hushållet på heltid

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

11

Sysmiss.

2805

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 11 ;

Variable Format: numeric


F42_10. Militärtjänst


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Militärtjänst

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

4

Sysmiss.

2812

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 4 ;

Variable Format: numeric


F42_11. Annan sysselsättning


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Annat

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

147

Sysmiss.

2669

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 147 ;

Variable Format: numeric


F42txt. Kommentar finns


Vilken är din nuvarande sysselsättning? - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

47

Sysmiss.

2769

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 47 ;

Variable Format: numeric


F43a. Veckoarbetstid


Hur mycket arbetar du just nu? - Antal timmar per vecka

Range of Valid Data Values: 0-98

Summary Statistics: Valid 2092 ; Min. 0 ; Max. 98 ; Mean 37.547 ; StDev 10.874

Variable Format: numeric


F43b. Arbetar inte just nu


Hur mycket arbetar du just nu? - Arbetar inte just nu

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

694

Sysmiss.

2122

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 694 ;

Variable Format: numeric


F44. Utbildning vilken R genomgår för närvarande

Fråga till dig som studerar just nu


Vilken utbildning genomgår du för närvarande?

Value

Label

Frequency

1.

Gymnasieutbildning

63

2.

Högskola

569

3.

Annat

86

9.

Svar saknas/ej aktuellt

2098

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 718 ;

Variable Format: numeric


F44txt. Kommentar finns


Vilken utbildning genomgår du för närvarande? - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

19

Sysmiss.

2797

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 19 ;

Variable Format: numeric


F45_1. Arbete (heltid)- antal månader sedan förra undersökningen


Under de senaste fyra åren, under hur lång tid har din huvudsakliga sysselsättning varit... (Sammanlagt 48 månader sedan förra undersökningen i april-maj 1999) - Förvärvsarbete (heltid): Antal månader

Value

Label

Frequency

1.

1 månad

2

2.

2 månader

7

3.

3 månader

15

4.

4 månader

13

5.

5 månader

10

6.

6 månader

27

7.

7 månader

10

8.

8 månader

12

9.

9 månader

15

10.

10 månader

24

11.

11 månader

6

12.

12 månader

72

13.

13 månader

6

14.

14 månader

15

15.

15 månader

12

16.

16 månader

11

17.

17 månader

8

18.

18 månader

35

19.

19 månader

10

20.

20 månader

14

21.

21 månader

8

22.

22 månader

9

23.

23 månader

8

24.

24 månader

89

25.

25 månader

6

26.

26 månader

10

27.

27 månader

10

28.

28 månader

25

29.

29 månader

16

30.

30 månader

46

31.

31 månader

9

32.

32 månader

20

33.

33 månader

19

34.

34 månader

7

35.

35 månader

8

36.

36 månader

111

37.

37 månader

5

38.

38 månader

23

39.

39 månader

18

40.

40 månader

41

41.

41 månader

8

42.

42 månader

27

43.

43 månader

18

44.

44 månader

29

45.

45 månader

19

46.

46 månader

33

47.

47 månader

25

48.

48 månader

678

888.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 1-48

Range of Invalid Data Values: 888

Summary Statistics: Valid 1649 ; Min. 1 ; Max. 48

Variable Format: numeric


F45_2. Arbete (deltid)- antal månader sedan förra undersökningen


Under de senaste fyra åren, under hur lång tid har din huvudsakliga sysselsättning varit... (Sammanlagt 48 månader sedan förra undersökningen i april-maj 1999) - Förvärvsarbete (deltid): Antal månader

Value

Label

Frequency

1.

1 månad

11

2.

2 månader

11

3.

3 månader

16

4.

4 månader

21

5.

5 månader

12

6.

6 månader

34

7.

7 månader

7

8.

8 månader

21

9.

9 månader

6

10.

10 månader

20

11.

11 månader

2

12.

12 månader

48

13.

13 månader

2

14.

14 månader

6

15.

15 månader

9

16.

16 månader

4

17.

17 månader

4

18.

18 månader

11

19.

19 månader

5

20.

20 månader

11

21.

21 månader

4

22.

22 månader

3

23.

23 månader

3

24.

24 månader

31

25.

25 månader

2

26.

26 månader

4

27.

27 månader

1

28.

28 månader

8

30.

30 månader

10

31.

31 månader

1

32.

32 månader

8

33.

33 månader

6

34.

34 månader

1

35.

35 månader

2

36.

36 månader

21

38.

38 månader

6

39.

39 månader

1

40.

40 månader

9

41.

41 månader

3

42.

42 månader

2

43.

43 månader

2

44.

44 månader

2

45.

45 månader

5

46.

46 månader

2

47.

47 månader

2

48.

48 månader

64

888.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 1-48

Range of Invalid Data Values: 888

Summary Statistics: Valid 464 ; Min. 1 ; Max. 48 ; Mean 21.319 ; StDev 15.696

Variable Format: numeric


F45_3. Studier- antal månader sedan förra undersökningen


Under de senaste fyra åren, under hur lång tid har din huvudsakliga sysselsättning varit... (Sammanlagt 48 månader sedan förra undersökningen i april-maj 1999) - Studier: Antal månader

Value

Label

Frequency

1.

1 månad

7

2.

2 månader

8

3.

3 månader

7

4.

4 månader

5

5.

5 månader

8

6.

6 månader

19

7.

7 månader

7

8.

8 månader

14

9.

9 månader

13

10.

10 månader

27

11.

11 månader

3

12.

12 månader

83

13.

13 månader

8

14.

14 månader

7

15.

15 månader

22

16.

16 månader

8

17.

17 månader

4

18.

18 månader

34

19.

19 månader

7

20.

20 månader

20

21.

21 månader

3

22.

22 månader

8

23.

23 månader

5

24.

24 månader

75

25.

25 månader

7

26.

26 månader

5

27.

27 månader

10

28.

28 månader

11

29.

29 månader

3

30.

30 månader

27

31.

31 månader

8

32.

32 månader

6

33.

33 månader

8

34.

34 månader

5

35.

35 månader

6

36.

36 månader

63

37.

37 månader

1

38.

38 månader

8

39.

39 månader

5

40.

40 månader

17

42.

42 månader

12

43.

43 månader

2

44.

44 månader

3

45.

45 månader

2

46.

46 månader

2

47.

47 månader

1

48.

48 månader

62

888.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 1-48

Range of Invalid Data Values: 888

Summary Statistics: Valid 676 ; Min. 1 ; Max. 48 ; Mean 23.812 ; StDev 13.226

Variable Format: numeric


F45_4. Arbetslöshet - antal månader sedan förra undersökningen


Under de senaste fyra åren, under hur lång tid har din huvudsakliga sysselsättning varit... (Sammanlagt 48 månader sedan förra undersökningen i april-maj 1999) - Arbetslöshet: Antal månader

Value

Label

Frequency

1.

1 månad

26

2.

2 månader

44

3.

3 månader

34

4.

4 månader

34

5.

5 månader

18

6.

6 månader

47

7.

7 månader

5

8.

8 månader

13

9.

9 månader

12

10.

10 månader

11

11.

11 månader

5

12.

12 månader

26

13.

13 månader

1

14.

14 månader

4

15.

15 månader

2

16.

16 månader

2

18.

18 månader

7

19.

19 månader

2

20.

20 månader

1

22.

22 månader

1

23.

23 månader

1

24.

24 månader

8

26.

26 månader

2

30.

30 månader

1

34.

34 månader

1

36.

36 månader

1

38.

38 månader

2

39.

39 månader

1

42.

42 månader

2

48.

48 månader

2

888.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 1-48

Range of Invalid Data Values: 888

Summary Statistics: Valid 316 ; Min. 1 ; Max. 48 ; Mean 7.744 ; StDev 7.952

Variable Format: numeric


F45_5. Föräldraledighet - antal månader sedan förra undersökningen


Under de senaste fyra åren, under hur lång tid har din huvudsakliga sysselsättning varit... (Sammanlagt 48 månader sedan förra undersökningen i april-maj 1999) - Föräldraledighet: Antal månader

Value

Label

Frequency

1.

1 månad

26

2.

2 månader

32

3.

3 månader

21

4.

4 månader

12

5.

5 månader

11

6.

6 månader

19

7.

7 månader

9

8.

8 månader

21

9.

9 månader

20

10.

10 månader

22

11.

11 månader

7

12.

12 månader

57

13.

13 månader

9

14.

14 månader

13

15.

15 månader

23

16.

16 månader

21

17.

17 månader

8

18.

18 månader

33

19.

19 månader

3

20.

20 månader

9

21.

21 månader

2

22.

22 månader

4

23.

23 månader

6

24.

24 månader

21

25.

25 månader

5

26.

26 månader

3

27.

27 månader

3

28.

28 månader

3

29.

29 månader

2

30.

30 månader

4

31.

31 månader

1

33.

33 månader

2

34.

34 månader

3

35.

35 månader

3

36.

36 månader

5

37.

37 månader

1

38.

38 månader

4

40.

40 månader

1

41.

41 månader

1

42.

42 månader

1

43.

43 månader

1

45.

45 månader

1

46.

46 månader

1

48.

48 månader

1

888.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 1-48

Range of Invalid Data Values: 888

Summary Statistics: Valid 455 ; Min. 1 ; Max. 48 ; Mean 13.198 ; StDev 9.33

Variable Format: numeric


F46a. Yrke (SEI)


Vad kallas det yrke/den befattning du har på arbetslösheten? Beskriv kortfattat arbetsuppgifterna!

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

59

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

577

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

263

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

188

33.

Lägre tjänstemän I

157

36.

Lägre tjänstemän II

244

46.

Tjänstemän på mellannivå

703

56.

Högre tjänstemän

316

57.

Ledande befattningar

40

60.

Fria yrkesutövare med akademikeryrken

2

75.

75

7

79.

Företagare

6

89.

Lantbrukare

4

91.

91

2

92.

92

1

94.

1

99.

6

Sysmiss.

240

Range of Valid Data Values: 11-99

Summary Statistics: Valid 2576 ;

Variable Format: numeric


F46b. Har ännu inte haft något jobb


Har ännu inte haft något jobb

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

101

Sysmiss.

2715

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 101 ;

Variable Format: numeric


F47_1. Nuvarande jobb ger goda inkomster

Om du inte arbetar just nu, fortsätt till fråga 50


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som ger goda inkomster

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

365

2.

Gäller delvis

1126

3.

Gäller inte alls

715

9.

Svar saknas/inte aktuellt

610

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2206 ;

Variable Format: numeric


F47_2. Nuvarande jobb - ofta stressigt


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som ofta är stressigt

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

815

2.

Gäller delvis

1202

3.

Gäller inte alls

203

9.

Svar saknas/inte aktuellt

596

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2220 ;

Variable Format: numeric


F47_3. Nuvarande jobb - mycket övertidsarbete


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som innebär mycket övertidsarbete

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

346

2.

Gäller delvis

1064

3.

Gäller inte alls

803

9.

Svar saknas/inte aktuellt

603

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2213 ;

Variable Format: numeric


F47_4. Nuvarande jobb - mycket resor i jobbet


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som innebär mycket resor i arbetet

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

185

2.

Gäller delvis

455

3.

Gäller inte alls

1575

9.

Svar saknas/inte aktuellt

601

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2215 ;

Variable Format: numeric


F47_5. Nuvarande jobb - mkt arbete på obekväm arbetstid


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som innebär mycket arbete på obekväm arbetstid

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

580

2.

Gäller delvis

679

3.

Gäller inte alls

959

9.

Svar saknas/inte aktuellt

598

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2218 ;

Variable Format: numeric


F47_6. Nuvarande jobb - goda karriärmöjligheter


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som innebär goda karriärmöjligheter

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

260

2.

Gäller delvis

869

3.

Gäller inte alls

1077

9.

Svar saknas/inte aktuellt

610

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2206 ;

Variable Format: numeric


F47_7. Nuvarande jobb - goda möjlighet till kompetensutveckling


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som innebär goda möjligheter till kompetensutveckling

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

489

2.

Gäller delvis

1073

3.

Gäller inte alls

636

9.

Svar saknas/inte aktuellt

618

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2198 ;

Variable Format: numeric


F47_8. Nuvarande jobb - tillfredställelsen att man utför ett viktigt arbete


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som ger tillfredställelsen att utföra ett viktigt arbete

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

908

2.

Gäller delvis

992

3.

Gäller inte alls

307

9.

Svar saknas/inte aktuellt

609

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2207 ;

Variable Format: numeric


F47_9. Nuvarande jobb - goda kontakter med arbetskamrater


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som innebär goda kontakter med arbetskamrater

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

1398

2.

Gäller delvis

696

3.

Gäller inte alls

123

9.

Svar saknas/inte aktuellt

599

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2217 ;

Variable Format: numeric


F47_10. Nuvarande jobb - goda möjligheter att anpassa arbetet till familjelivet


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som innebär goda möjligheter att anpassa arbetssituationen till familjesituationen

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

587

2.

Gäller delvis

1083

3.

Gäller inte alls

541

9.

Svar saknas/inte aktuellt

605

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2211 ;

Variable Format: numeric


F47_11. Nuvarande jobb - långa restider till och från arbetet


Vad gäller för ditt nuvarande arbete? - Det är ett jobb som innebär långa restider till och från arbetet

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

194

2.

Gäller delvis

407

3.

Gäller inte alls

1610

9.

Svar saknas/inte aktuellt

605

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2211 ;

Variable Format: numeric


F48. Könsfördelning på arbetsplatsen


Hur är könsfördelningen på din arbetsplats?

Value

Label

Frequency

1.

Mest kvinnor

802

2.

Blandat

672

3.

Mest män

761

9.

Svar saknas/inte aktuellt

581

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2235 ;

Variable Format: numeric


F49. R satsar på det här arbetet för framtiden


Satsar du på det här arbetet för framtiden?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

751

2.

Kanske

689

3.

Nej

544

4.

Vet inte

251

9.

Svar saknas/inte aktuellt

581

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2235 ;

Variable Format: numeric


F50. Bruttoinkomst under 2002


Hur stor var din bruttoinkomst under 2002?

Value

Label

Frequency

1.

<100 000 kr

643

2.

100 000 -200 000 kr

851

3.

200 000 -250 000 kr

592

4.

250 000 -300 000 kr

357

5.

300 000 -400 000 kr

223

6.

400 000 -500 000 kr

65

7.

>500 000 kr

30

9.

Svar saknas

55

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2761 ;

Variable Format: numeric


F51. Hur viktigt arbete är i respondentens liv

Här kommer ett avsnitt med påståenden om arbete, barn, parförhållanden och annat som man kan ha olika uppfattningar om. Ta ställning till de olika påståendena genom att kryssa för de svarsalternativ som bäst motsvarar vad du tycker.


Hur viktigt är arbetet för dig, totalt sett?

Value

Label

Frequency

1.

En av de minst viktiga sakerna

33

2.

165

3.

865

4.

1237

5.

En ev de viktigaste sakerna

458

6.

Vet inte

22

9.

Svar saknas

36

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2780 ;

Variable Format: numeric


F52_1. Bra arbete - att få tänka och handla självständigt


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag får tänka och handla självständigt

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

6

2.

2

29

3.

3

251

4.

4

1034

5.

5 - Mycket viktigt

1469

6.

Vet inte

7

9.

Svar saknas

20

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2796 ;

Variable Format: numeric


F52_2. Bra arbete - möjligheter att avancera


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att det finns möjligheter att avancera

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

78

2.

2

205

3.

3

730

4.

4

1024

5.

5 - Mycket viktigt

736

6.

Vet inte

20

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F52_3. Bra arbete - som man kan vara stolt över


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag kan vara stolt över mitt arbete

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

23

2.

2

46

3.

3

322

4.

4

1011

5.

5 - Mycket viktigt

1384

6.

Vet inte

9

9.

Svar saknas

21

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2795 ;

Variable Format: numeric


F52_4. Bra arbete - nyttigt för samhället


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att mitt arbete är nyttigt för samhället

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

126

2.

2

344

3.

3

816

4.

4

898

5.

5 - Mycket viktigt

575

6.

Vet inte

38

9.

Svar saknas

19

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2797 ;

Variable Format: numeric


F52_5. Bra arbete - att få träffa nya människor


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag får träffa många människor

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

75

2.

2

218

3.

3

690

4.

4

992

5.

5 - Mycket viktigt

815

6.

Vet inte

4

9.

Svar saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2794 ;

Variable Format: numeric


F52_6. Bra arbete - att man slipper jobba skift eller övertid


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag slipper jobba skift eller övertid

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

438

2.

2

534

3.

3

655

4.

4

533

5.

5 - Mycket viktigt

597

6.

Vet inte

35

9.

Svar saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F52_7. Bra arbete - att man kan påverka sin arbetssituation


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag kan påverka min arbetssituation

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

8

2.

2

19

3.

3

229

4.

4

1027

5.

5 - Mycket viktigt

1496

6.

Vet inte

12

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F52_8. Bra arbete - hög lön och/eller andra förmåner


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag får hög lön och/eller andra förmåner

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

36

2.

2

100

3.

3

632

4.

4

1248

5.

5 - Mycket viktigt

768

6.

Vet inte

9

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F52_9. Bra arbete - möjlighet att hjälpa andra människor


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att genom mitt arbete kan hjälpa andra människor

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

96

2.

2

323

3.

3

756

4.

4

839

5.

5 - Mycket viktigt

757

6.

Vet inte

24

9.

Svar saknas

21

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2795 ;

Variable Format: numeric


F52_10. Bra arbete - många trevliga arbetskamrater


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag har ett arbete med många trevliga arbetskamrater

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

17

2.

2

51

3.

3

272

4.

4

906

5.

5 - Mycket viktigt

1543

6.

Vet inte

5

9.

Svar saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2794 ;

Variable Format: numeric


F52_11. Bra arbete - en trygg anställning med regelbunden inkomst


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag har en trygg anställning med regelbunden inkomst

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

25

2.

2

95

3.

3

251

4.

4

783

5.

5 - Mycket viktigt

1628

6.

Vet inte

12

9.

Svar saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2794 ;

Variable Format: numeric


F52_12. Bra arbete - inga problem att vara föräldraledig och/eller jobba deltid


Vad innebär ett bra arbete för dig? - Att jag utan problem kan vara föräldraledig och/eller jobba deltid

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

76

2.

2

111

3.

3

451

4.

4

736

5.

5 - Mycket viktigt

1329

6.

Vet inte

89

9.

Svar saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2792 ;

Variable Format: numeric


F52b. Det allra viktigaste för respondenten


Vilket av dessa är det allra viktigast för dig?

Value

Label

Frequency

1.

Att jag får tänka och handla självständigt

491

2.

Att det finns möjligheter att avancera

45

3.

Att jag kan vara stolt över mitt arbete

260

4.

Att mitt arbete är nyttigt för samhället

27

5.

Att jag får träffa många människor

42

6.

Att jag slipper jobba skift eller övertid

22

7.

Att jag kan påverka min arbetssituation

271

8.

Att jag får hög lön och/eller andra förmåner

160

9.

Att genom mitt arbete kan hjälpa andra människor

135

10.

Att jag har ett arbete med många trevliga arbetskamrater

421

11.

Att jag har en trygg anställning med regelbunden inkomst

705

12.

Att jag utan problem kan vara föräldraledig och/eller jobba deltid

202

Sysmiss.

35

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 2781 ;

Variable Format: numeric


F52c. Det näst viktigaste för respondenten


Vilket är det näst viktigaste?

Value

Label

Frequency

1.

Att jag får tänka och handla självständigt

322

2.

Att det finns möjligheter att avancera

88

3.

Att jag kan vara stolt över mitt arbete

199

4.

Att mitt arbete är nyttigt för samhället

50

5.

Att jag får träffa många människor

66

6.

Att jag slipper jobba skift eller övertid

56

7.

Att jag kan påverka min arbetssituation

326

8.

Att jag får hög lön och/eller andra förmåner

274

9.

Att genom mitt arbete kan hjälpa andra människor

122

10.

Att jag har ett arbete med många trevliga arbetskamrater

519

11.

Att jag har en trygg anställning med regelbunden inkomst

476

12.

Att jag utan problem kan vara föräldraledig och/eller jobba deltid

274

Sysmiss.

44

Range of Valid Data Values: 1-12

Summary Statistics: Valid 2772 ;

Variable Format: numeric


F53. Bäst arrangemang för en familj med barn som inte börjat skolan


Vad tycker du skulle vara bäst för en familj med barn som inte börjat skolan?

Value

Label

Frequency

1.

Att bara mannen arbetar

146

2.

Att båda arbetar, kvinnan deltid

457

3.

Att båda arbetar, mannen deltid

10

4.

Båda arbetar lika mycket

2161

9.

Svar saknas

42

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2774 ;

Variable Format: numeric


F54_1. Om partnern inte bidrar tillräckligt mycket till den gemensamma ekonomi


Under vilka av nedstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? (Flera alternativa möjligheter) - Om partnern inte bidrar tillräckligt mycket till den gemensamma ekonomin

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

117

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

1991

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 117 ;

Variable Format: numeric


F54_2. Om förhållandet kräver för mycket tid och uppmärksamhet


Under vilka av nedstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? (Flera alternativa möjligheter) - Om förhållandet kräver för mycket tid och uppmärksamhet

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

94

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

2014

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 94 ;

Variable Format: numeric


F54_3. Om partnern har varit otrogen


Under vilka av nedstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? (Flera alternativa möjligheter) - Om partnern har varit otrogen

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1708

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

400

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1708 ;

Variable Format: numeric


F54_4. Om arbetsfördelningen i hemmet är otillfredställande


Under vilka av nedstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? (Flera alternativa möjligheter) - Om arbetsfördelningen i hemmet är otillfredställande

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

344

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

1764

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 344 ;

Variable Format: numeric


F54_5. Om känslorna har tagit slut


Under vilka av nedstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? (Flera alternativa möjligheter) - Om känslorna har tagit slut

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1825

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

283

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1825 ;

Variable Format: numeric


F54_6. Så länge man inte har barn tillsammans


Under vilka av nedstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? (Flera alternativa möjligheter) - Så länge man inte har barn tillsammans

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

217

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

1891

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 217 ;

Variable Format: numeric


F54_7. Om endera parten vill det


Under vilka av nedstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? (Flera alternativa möjligheter) - Om endera parten vill det, oavsett anledning

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1295

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

813

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 1295 ;

Variable Format: numeric


F54_8. Skilsmässa/isärflyttning kan aldrig accepteras


Under vilka av nedstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? (Flera alternativa möjligheter) - Skilsmässa/isärflyttning kan inte accepteras under några omständigheter

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

13

8.

Frågan ej ställd

708

Sysmiss.

2095

Range of Valid Data Values: 1-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 13 ;

Variable Format: numeric


F55_1. Det är kul med barn


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Jag tycker det är kul med barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

41

2.

2

122

3.

3

343

4.

4

755

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1504

6.

Vet inte

28

9.

Svar saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2793 ;

Variable Format: numeric


F55_2. Nöjd med livet om man är en god förälder


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Jag tycker jag kan vara nöjd med mitt liv om jag är en god föräldrar

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

89

2.

2

144

3.

3

568

4.

4

1015

5.

5 - Instämmer helt och hållet

758

6.

Vet inte

209

9.

Svar saknas

33

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2783 ;

Variable Format: numeric


F55_3. Familjen ger mer än jobbet


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Samvaron med familjen ger mer än jobbet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

20

2.

2

52

3.

3

389

4.

4

909

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1193

6.

Vet inte

228

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F55_4. Det är ens plikt att skaffa barn


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Det är ens plikt gentemot samhället och/eller min släkt att skaffa barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1995

2.

2

395

3.

3

251

4.

4

76

5.

5 - Instämmer helt och hållet

35

6.

Vet inte

34

9.

Svar saknas

30

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2786 ;

Variable Format: numeric


F55_5. Barn behöver syskon


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Barn behöver syskon

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

254

2.

2

380

3.

3

642

4.

4

804

5.

5 - Instämmer helt och hållet

635

6.

Vet inte

76

9.

Svar saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2791 ;

Variable Format: numeric


F55_6. Barn bekräftelse på ett bra parförhållande


Här kommer några påståenden om barn och familj. Vad tycker du? - Att skaffa barn är en bekräftelse på ett bra parförhållande

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1391

2.

2

417

3.

3

438

4.

4

310

5.

5 - Instämmer helt och hållet

145

6.

Vet inte

86

9.

Svar saknas

29

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2787 ;

Variable Format: numeric


F56_1. Om barn - kan man inte längre göra vad man vill

Fråga till dig som inte har barn ännu


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Vad är din uppfattning? - Om jag får barn kan jag inte längre göra vad jag vill

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

152

2.

2

287

3.

3

509

4.

4

524

5.

5 - Instämmer helt och hållet

267

6.

Vet inte

21

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

709

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1760 ;

Variable Format: numeric


F56_2. Om barn - får jag dålig ekonomi

Fråga till dig som inte har barn ännu


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Vad är din uppfattning? - Om jag får barn får jag (vi) dålig ekonomi

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

277

2.

2

517

3.

3

609

4.

4

212

5.

5 - Instämmer helt och hållet

64

6.

Vet inte

76

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

714

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1755 ;

Variable Format: numeric


F56_3. Om barn - mycket litet tid för vänner

Fråga till dig som inte har barn ännu


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Vad är din uppfattning? - Om jag får barn får jag mycket lite tid för mina vänner

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

194

2.

2

478

3.

3

671

4.

4

285

5.

5 - Instämmer helt och hållet

65

6.

Vet inte

58

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

718

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1751 ;

Variable Format: numeric


F56_4. Om barn - förbättras relationen till partnern

Fråga till dig som inte har barn ännu


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Vad är din uppfattning? - Om jag får barn förbättras min relation till min partnern

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

215

2.

2

271

3.

3

548

4.

4

305

5.

5 - Instämmer helt och hållet

72

6.

Vet inte

341

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

717

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1752 ;

Variable Format: numeric


F56_5. Om barn - blir livet mer menningsfullt

Fråga till dig som inte har barn ännu


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Vad är din uppfattning? - Om jag får barn blir mitt liv mer menningsfullt

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

110

2.

2

133

3.

3

321

4.

4

574

5.

5 - Instämmer helt och hållet

470

6.

Vet inte

140

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

721

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1748 ;

Variable Format: numeric


F57_1. När barn - kunde jag inte längre göra vad jag ville

Fråga till dig som redan fått barn


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn kunde jag inte längre göra vad jag ville

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

135

2.

2

171

3.

3

226

4.

4

234

5.

5 - Instämmer helt och hållet

152

6.

Vet inte

18

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

1533

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 936 ;

Variable Format: numeric


F57_2. När barn - fick jag dålig ekonomi


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn fick jag (vi) dålig ekonomi

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

199

2.

2

262

3.

3

263

4.

4

125

5.

5 - Instämmer helt och hållet

66

6.

Vet inte

19

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

1535

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 934 ;

Variable Format: numeric


F57_3. När barn - fick jag mycket litet tid för vänner


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn fick jag mycket lite tid för mina vänner

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

155

2.

2

249

3.

3

292

4.

4

167

5.

5 - Instämmer helt och hållet

50

6.

Vet inte

18

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

1538

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 931 ;

Variable Format: numeric


F57_4. När barn - förbättrades relationer till partner


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn förbättrades min relation till min partnern

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

111

2.

2

132

3.

3

339

4.

4

241

5.

5 - Instämmer helt och hållet

77

6.

Vet inte

28

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

1541

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 928 ;

Variable Format: numeric


F57_5. När barn - blev livet mer menningsfullt


Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? - När jag fick barn blev mitt liv mer menningsfullt

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

12

2.

2

15

3.

3

75

4.

4

252

5.

5 - Instämmer helt och hållet

558

6.

Vet inte

17

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas

1540

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 929 ;

Variable Format: numeric


F58. Fördelning av ansvar - barn


Att ta hand om barn innebär många olika sysslor/arbetsuppgifter. Hur tror du att du och din (blivande) partner skulle föredra ansvaret? (Om du redan har barn, ange nuvarande förhållanden)

Value

Label

Frequency

1.

R gör/gjorde det mesta

437

2.

Båda delar/delade lika

1756

3.

Parnter gör/gjorde det mesta

229

4.

Vet inte

305

9.

Svar saknas

89

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2727 ;

Variable Format: numeric


F59_1. Om sambo/gift - kontakten med vännerna skulle vara

Fråga till dig som inte bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner? - Kontakten med mina vänner skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

14

2.

Något sämre

220

3.

Ungefär som idag

600

4.

Något bättre

42

5.

Mycket bättre

19

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1574

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 895 ;

Variable Format: numeric


F59_2. Om sambo/gift - möjligheterna att satsa på utb/jobb/karriär skulle vara

Fråga till dig som inte bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner? - Mina möjligheter att satsa helhjärtat på utbildning/jobb/karriär skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

20

2.

Något sämre

137

3.

Ungefär som idag

648

4.

Något bättre

74

5.

Mycket bättre

15

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1575

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 894 ;

Variable Format: numeric


F59_3. Om sambo/gift - friheten att göra det man vill skulle vara

Fråga till dig som inte bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner? - Min frihet att göra det jag vill skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

53

2.

Något sämre

328

3.

Ungefär som idag

468

4.

Något bättre

32

5.

Mycket bättre

13

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1575

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 894 ;

Variable Format: numeric


F59_4. Om sambo/gift - allmänna välbefinnandet skulle vara

Fråga till dig som inte bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner? - Mitt allmäna välbefinnande skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

17

2.

Något sämre

14

3.

Ungefär som idag

280

4.

Något bättre

415

5.

Mycket bättre

165

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1578

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 891 ;

Variable Format: numeric


F59_5. Om sambo/gift - levnadsstandarden skulle vara

Fråga till dig som inte bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde tillsammans med en partner? - Min levnadsstandard skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

13

2.

Något sämre

18

3.

Ungefär som idag

331

4.

Något bättre

402

5.

Mycket bättre

127

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1578

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 891 ;

Variable Format: numeric


F60_1. Om ensam - kontakten med vännerna skulle vara

Fråga till dig som idag bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde ensam utan en partner (och utan barn)? - Kontakten med mina vänner skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

27

2.

Något sämre

58

3.

Ungefär som idag

555

4.

Något bättre

716

5.

Mycket bättre

206

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

907

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1562 ;

Variable Format: numeric


F60_2. Om ensam - möjligheterna att satsa på utb/jobb/karriär skulle vara

Fråga till dig som idag bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde ensam utan en partner (och utan barn)? - Mina möjligheter att satsa helhjärtat på utbildning/jobb/karriär skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

24

2.

Något sämre

46

3.

Ungefär som idag

805

4.

Något bättre

416

5.

Mycket bättre

275

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

903

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1566 ;

Variable Format: numeric


F60_3. Om ensam - friheten att göra det man vill skulle vara

Fråga till dig som idag bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde ensam utan en partner (och utan barn)? - Min frihet att göra det jag vill skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

15

2.

Något sämre

29

3.

Ungefär som idag

620

4.

Något bättre

592

5.

Mycket bättre

296

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

917

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1552 ;

Variable Format: numeric


F60_4. Om ensam - allmänna välbefinnandet skulle vara

Fråga till dig som idag bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde ensam utan en partner (och utan barn)? - Mitt allmäna välbefinnande skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

438

2.

Något sämre

507

3.

Ungefär som idag

525

4.

Något bättre

64

5.

Mycket bättre

26

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

909

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1560 ;

Variable Format: numeric


F60_5. Om ensam - levnadsstandarden skulle vara

Fråga till dig som idag bor tillsammans med en partner


Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. Hur tror du att ditt liv skulle vara om du idag levde ensam utan en partner (och utan barn)? - Min levnadsstandard skulle vara...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

204

2.

Något sämre

494

3.

Ungefär som idag

624

4.

Något bättre

184

5.

Mycket bättre

57

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

906

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1563 ;

Variable Format: numeric


F61_1. Man bör gifta sig för barnens skull


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Man bör gifta sig för barnens skull

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1594

2.

2

357

3.

3

309

4.

4

253

5.

5 - Instämmer helt och hållet

129

6.

Vet inte

46

9.

Svar saknas

128

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2688 ;

Variable Format: numeric


F61_2. Man bör gifta sig av ekonomiska skäl


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Man bör gifta sig av ekonomiska skäl

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1552

2.

2

424

3.

3

363

4.

4

167

5.

5 - Instämmer helt och hållet

61

6.

Vet inte

113

9.

Svar saknas

136

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2680 ;

Variable Format: numeric


F61_3. Gifta - mer traditionella könsroller


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Som gift glider man lättare in i traditionella könsroller

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1218

2.

2

523

3.

3

419

4.

4

141

5.

5 - Instämmer helt och hållet

37

6.

Vet inte

328

9.

Svar saknas

150

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2666 ;

Variable Format: numeric


F61_4. Gifta - press från omgivningen om hur man bör leva


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Gifta är mer utsatta för press från omgivningen om hur man bör leva

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

1156

2.

2

518

3.

3

397

4.

4

222

5.

5 - Instämmer helt och hållet

63

6.

Vet inte

315

9.

Svar saknas

145

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2671 ;

Variable Format: numeric


F61_5. Gift - svårare att bryta upp


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Om man är gift är det svårare att bryta upp från ett dåligt förhållande

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

349

2.

2

296

3.

3

607

4.

4

857

5.

5 - Instämmer helt och hållet

381

6.

Vet inte

179

9.

Svar saknas

147

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2669 ;

Variable Format: numeric


F61_6. Det är för dyrt att gifta sig


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Det är för dyrt att gifta sig (ett bröllop kostar mycket)

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

530

2.

2

419

3.

3

619

4.

4

513

5.

5 - Instämmer helt och hållet

423

6.

Vet inte

166

9.

Svar saknas

146

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2670 ;

Variable Format: numeric


F61_7. Det är tradition att man gifter sig


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Det är tradition att man gifter sig

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

391

2.

2

339

3.

3

754

4.

4

713

5.

5 - Instämmer helt och hållet

416

6.

Vet inte

57

9.

Svar saknas

146

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2670 ;

Variable Format: numeric


F61_8. Det är romantiskt att gifta sig


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Det är romantiskt att gifta sig

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

100

2.

2

102

3.

3

371

4.

4

852

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1186

6.

Vet inte

53

9.

Svar saknas

152

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2664 ;

Variable Format: numeric


F61_9. Vigseln/bröllopet visar att man menar allvar


Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? - Att gifta sig visar att man verkligen menar allvar med förhållandet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Instämmer inte alls

318

2.

2

178

3.

3

353

4.

4

640

5.

5 - Instämmer helt och hållet

1145

6.

Vet inte

44

9.

Svar saknas

138

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2678 ;

Variable Format: numeric


F62_1. Lämplig som förälder - tycker om barn


Hur viktigt tycker du det är att följande saker är uppfyllda för att det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man tycker om barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

11

2.

2

47

3.

3

198

4.

4

553

5.

5 - Mycket viktigt

1954

6.

Vet inte

15

9.

Svar saknas

38

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2778 ;

Variable Format: numeric


F62_2. Lämplig som förälder - bra parförhållande


Hur viktigt tycker du det är att följande saker är uppfyllda för att det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man lever i ett bra parförhållande

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

55

2.

2

58

3.

3

192

4.

4

573

5.

5 - Mycket viktigt

1884

6.

Vet inte

16

9.

Svar saknas

38

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2778 ;

Variable Format: numeric


F62_3. Lämplig som förälder - färdig med sin utbildning


Hur viktigt tycker du det är att följande saker är uppfyllda för att det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man är färdig med sin utbildning

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

362

2.

2

376

3.

3

877

4.

4

661

5.

5 - Mycket viktigt

466

6.

Vet inte

34

9.

Svar saknas

40

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2776 ;

Variable Format: numeric


F62_4. Lämplig som förälder - egen bostad lämplig för barn


Hur viktigt tycker du det är att följande saker är uppfyllda för att det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man har egen bostad, lämplig för barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

44

2.

2

128

3.

3

496

4.

4

981

5.

5 - Mycket viktigt

1111

6.

Vet inte

16

9.

Svar saknas

40

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2776 ;

Variable Format: numeric


F62_5. Lämplig som förälder - tillräcklig inkomst


Hur viktigt tycker du det är att följande saker är uppfyllda för att det ska vara lämpligt att bli förälder? - Att man har en tillräcklig inkomst aför att försörja ett barn

Value

Label

Frequency

1.

1 - Oviktigt

12

2.

2

34

3.

3

225

4.

4

798

5.

5 - Mycket viktigt

1700

6.

Vet inte

9

9.

Svar saknas

38

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2778 ;

Variable Format: numeric


F63_1. R har lever i ett bra parförhållande


Tycker du att följande saker gäller för din del just nu? - Jag lever i ett bra förhållande

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1948

2.

Nej

770

9.

Svar saknas

98

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2718 ;

Variable Format: numeric


F63_2. R har en bostad lämplig för barn


Tycker du att följande saker gäller för din del just nu? - Jag (vi) har en egen bostad lämplig för barn

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1657

2.

Nej

1089

9.

Svar saknas

70

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2746 ;

Variable Format: numeric


F63_3. R är färdig med sin utbildning


Tycker du att följande saker gäller för din del just nu? - Jag är färdig med min utbildning

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1737

2.

Nej

1014

9.

Svar saknas

65

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2751 ;

Variable Format: numeric


F63_4. R har en tillräcklig inkomst för att försörja ett barn


Tycker du att följande saker gäller för din del just nu? - Jag (vi) har en tillräcklig inkomst för att försörja ett barn

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1801

2.

Nej

942

9.

Svar saknas

73

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2743 ;

Variable Format: numeric


F64_1. R har inte velat ha barn

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har inte velat ha barn (ännu)

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1459

1.

Har angivit

649

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64_2. R har inte haft lämplig partner

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har inte haft någon lämplig partner att få barn med

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1604

1.

Har angivit

504

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64_3. R har först velat bli klar med sin utbildning

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - har först velat bli klar med min utbildning

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1766

1.

Har angivit

342

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64_4. R har först velat ha ett säkert jobb

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag vill först velat ha ett säkert jobb (fast anställning)

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1696

1.

Har angivit

412

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64_5. R har först velat etablera sig på sitt jobb

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har först velat etablera mig ordentligt på mitt jobb

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1856

1.

Har angivit

252

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64_6. R har velat göra annat innan barn

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har först velat göra annat innan jag får barn

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1518

1.

Har angivit

590

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64_7. R har först velat ha bättre ekonomi

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag har först velat ha bättre ekonomisk situation

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

1657

1.

Har angivit

451

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64_8. Jag/min partner har haft svårt att få barn

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Jag/min partner har svårt att bli gravid/få barn

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

2040

1.

Har angivit

68

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64_9. Annat

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Annat

Value

Label

Frequency

0.

Har ej angivit

2015

1.

Har angivit

93

8.

Frågan ej ställd

708

Range of Valid Data Values: 0-1

Range of Invalid Data Values: 8

Summary Statistics: Valid 2108 ;

Variable Format: numeric


F64txt. Kommentar finns

Fråga till dig som (ännu) inte har barn


Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Stämmer någon av dessa in på din situation? - Annat: Nämligen

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

21

Sysmiss.

2795

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 21 ;

Variable Format: numeric


F65_1. Om fem år har R skaffat fler barn


Hur tror du att ditt liv kommer se ut om fem år? - Du har skaffat fler barn

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1158

2.

Kanske

721

3.

Nej

619

4.

Vet inte

236

9.

Svar saknas

82

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2734 ;

Variable Format: numeric


F65_2. Om fem år bor R med en partner


Hur tror du att ditt liv kommer se ut om fem år? - Du bor tillsammans med en partner

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2136

2.

Kanske

437

3.

Nej

39

4.

Vet inte

132

9.

Svar saknas

72

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2744 ;

Variable Format: numeric


F65_3. Om fem år är R gift


Hur tror du att ditt liv kommer se ut om fem år? - Du är gift

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1066

2.

Kanske

753

3.

Nej

673

4.

Vet inte

250

9.

Svar saknas

74

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2742 ;

Variable Format: numeric


F65_4. Om fem år har R stadigvarande jobb


Hur tror du att ditt liv kommer se ut om fem år? - Du har ett stadigvarande jobb

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2157

2.

Kanske

438

3.

Nej

50

4.

Vet inte

111

9.

Svar saknas

60

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2756 ;

Variable Format: numeric


F65_5. Om fem år jobbar R deltid


Hur tror du att ditt liv kommer se ut om fem år? - Du jobbar deltid

Value

Label

Frequency

1.

Ja

348

2.

Kanske

752

3.

Nej

1309

4.

Vet inte

266

9.

Svar saknas

141

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2675 ;

Variable Format: numeric


F65_6. Om fem år tjänar R bra med pengar


Hur tror du att ditt liv kommer se ut om fem år? - Du tjänar bra med pengar

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1079

2.

Kanske

1183

3.

Nej

304

4.

Vet inte

187

9.

Svar saknas

63

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2753 ;

Variable Format: numeric


F65_7. Om fem år lever R ett bra liv


Hur tror du att ditt liv kommer se ut om fem år? - Du lever ett bra liv

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2366

2.

Kanske

315

3.

Nej

12

4.

Vet inte

64

9.

Svar saknas

59

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2757 ;

Variable Format: numeric


F66. Samma partner som för fyra år sedan

Här kommer några frågor om ditt nuvarande samboförhållande/äktenskap. Besvara dessa frågor om du bor tillsammans med en partner (partner=sambo eller make/maka). Om du inte har någon partner gå till fråga 91.


Är din nuvarande partner densamma som för fyra år sedan? (Vid den tiden för förra undersökningen i april-maj 1999)

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1108

2.

Nej

434

8.

Frågan ej ställd

708

9.

Svar saknas/inte aktuellt

566

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1542 ;

Variable Format: numeric


F67. Förhållandet är


Hur seriöst skulle du säga att ditt nuvarande förhållande är?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls seriöst

14

2.

2

18

3.

3

52

4.

4

190

5.

5 - Mycket seriöst

1588

9.

Svar saknas/inte aktuellt

954

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1862 ;

Variable Format: numeric


F68a. År då R och partnern började ha stadigt sällskap


När blev du och din nuvarande partner tillsammans (började ha stadigt sällskap)? - År

Value

Label

Frequency

1976.

1976

1

1981.

1981

2

1982.

1982

2

1983.

1983

5

1984.

1984

11

1985.

1985

9

1986.

1986

25

1987.

1987

27

1988.

1988

44

1989.

1989

48

1990.

1990

69

1991.

1991

61

1992.

1992

85

1993.

1993

86

1994.

1994

100

1995.

1995

131

1996.

1996

122

1997.

1997

121

1998.

1998

175

1999.

1999

165

2000.

2000

184

2001.

2001

192

2002.

2002

155

2003.

2003

26

9999.

Svar saknas

3

Range of Valid Data Values: 1976-2003

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1846 ; Min. 1976 ; Max. 2003 ; Mean 1996.309 ; StDev 4.539

Variable Format: numeric


F68b. Månad då R och partnern började ha stadigt sällskap


När blev du och din nuvarande partner tillsammans (började ha stadigt sällskap)? - Månad (Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter, vår, sommar eller höst)

Value

Label

Frequency

1.

Januari

158

2.

Februari

123

3.

Mars

131

4.

April

121

5.

Maj

149

6.

Juni

157

7.

Juli

135

8.

Augusti

120

9.

September

139

10.

Oktober

116

11.

November

116

12.

December

117

21.

Vinter

36

22.

Vår

79

23.

Sommar

71

24.

Höst

75

Sysmiss.

973

Range of Valid Data Values: 1-24

Summary Statistics: Valid 1843 ;

Variable Format: numeric


F69. R/partner har funderat på att göra slut/flytta isär


Har du eller din partner någon gång under det senaste året funderat på att göra slut/flytta isär?

Value

Label

Frequency

1.

Nej

1419

2.

R har gjort det

137

3.

Partnern har gjort det

43

4.

Båda har gjort det

248

9.

Svar saknas/inte aktuellt

969

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1847 ;

Variable Format: numeric


F70a. Partners födelseår


När är din partner född? - År

Value

Label

Frequency

1935.

1935

1

1943.

1943

1

1944.

1944

1

1948.

1948

2

1950.

1950

1

1951.

1951

1

1952.

1952

2

1953.

1953

2

1955.

1955

3

1956.

1956

5

1957.

1957

3

1958.

1958

8

1959.

1959

6

1960.

1960

10

1961.

1961

9

1962.

1962

17

1963.

1963

29

1964.

1964

48

1965.

1965

63

1966.

1966

64

1967.

1967

79

1968.

1968

109

1969.

1969

93

1970.

1970

120

1971.

1971

138

1972.

1972

143

1973.

1973

127

1974.

1974

108

1975.

1975

98

1976.

1976

115

1977.

1977

92

1978.

1978

82

1979.

1979

64

1980.

1980

86

1981.

1981

58

1982.

1982

30

1983.

1983

19

1984.

1984

7

1986.

1986

1

1987.

1987

1

9999.

Svar saknas

3

Range of Valid Data Values: 1935-1987

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1846 ;

Variable Format: numeric


F70b. Partners födelsemånad


När är din partner född? - Månad

Value

Label

Frequency

1.

Januari

166

2.

Februari

149

3.

Mars

168

4.

April

181

5.

Maj

194

6.

Juni

130

7.

Juli

148

8.

Augusti

137

9.

September

164

10.

Oktober

135

11.

November

131

12.

December

139

99.

Svar saknas

1

Sysmiss.

973

Range of Valid Data Values: 1-12

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1842 ;

Variable Format: numeric


F71. Partners bruttoinkomst under 2002


Hur stor var din partners bruttoinkomst under 2002?

Value

Label

Frequency

1.

<100 000 kr

274

2.

100 000 -200 000 kr

475

3.

200 000 -250 000 kr

468

4.

250 000 -300 000 kr

256

5.

300 000 -400 000 kr

191

6.

400 000 -500 000 kr

77

7.

>500 000 kr

36

8.

Vet inte

77

9.

Svar saknas/inte aktuellt

962

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1854 ;

Variable Format: numeric


F72_1. Partner - Fast anställning


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Fast anställning (tillsvidareanställning)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1163

Sysmiss.

1653

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1163 ;

Variable Format: numeric


F72_2. Partner - Tillfällig anställning


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Tillfällig anställning (vikariat, projektanställning eller liknande)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

207

Sysmiss.

2609

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 207 ;

Variable Format: numeric


F72_3. Partner - Egen företagare


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Egen företagare, arbetar som frilans eller liknande

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

154

Sysmiss.

2662

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 154 ;

Variable Format: numeric


F72_4. Partner - Studier


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Studier

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

236

Sysmiss.

2580

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 236 ;

Variable Format: numeric


F72_5. Partner - I arbetsmarknadsåtgärd


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - I arbetsmarknadsåtgärd (AMS-utbildning etc.)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

8

Sysmiss.

2808

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 8 ;

Variable Format: numeric


F72_6. Partner - Långtidsarbetslös


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Långtidsarbetslös (6 mån eller mer)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

30

Sysmiss.

2786

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 30 ;

Variable Format: numeric


F72_7. Partner - Tillfälligt arbetslös


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Tillfälligt arbetslös (mindre än 6 nån)

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

40

Sysmiss.

2776

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 40 ;

Variable Format: numeric


F72_8. Partner - Föräldraledig


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Föräldraledig

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

166

Sysmiss.

2650

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 166 ;

Variable Format: numeric


F72_9. Partner - Sköter hushållet på heltid


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Sköter hushållet på heltid

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

8

Sysmiss.

2808

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 8 ;

Variable Format: numeric


F72_10. Partner - Militärtjänst


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Militärtjänst

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

1

Sysmiss.

2815

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1 ;

Variable Format: numeric


F72_11. Partner - Annan sysselsättning


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Annat

Value

Label

Frequency

1.

Markerat

63

Sysmiss.

2753

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 63 ;

Variable Format: numeric


F72txt. Kommentar finns


Vilken är din partners sysselsättning just nu? - Annat: Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

16

Sysmiss.

2800

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 16 ;

Variable Format: numeric


F73. Partners veckoarbetstid

Om din partner inte arbetar just nu, fortsätt till fråga 75


Hur många timmar per vecka arbetar din partner just nu?

Range of Valid Data Values: 0-80

Summary Statistics: Valid 1466 ; Min. 0 ; Max. 80 ; Mean 38.263 ; StDev 9.784

Variable Format: numeric


F74_1. Partners jobb ger goda inkomster


Vad gäller för din partners nuvarande arbete? - Det ger goda inkomster

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

445

2.

Gäller delvis

758

3.

Gäller inte alls

312

4.

Vet inte

19

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1282

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1534 ;

Variable Format: numeric


F74_2. Partners jobb - mycket övertidsarbete


Vad gäller för din partners nuvarande arbete? - Det innebär mycket övertidsarbete

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

210

2.

Gäller delvis

587

3.

Gäller inte alls

704

4.

Vet inte

27

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1288

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1528 ;

Variable Format: numeric


F74_3. Partners jobb - mycket resor i jobbet


Vad gäller för din partners nuvarande arbete? - Det innebär mycket resor i jobbet

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

128

2.

Gäller delvis

308

3.

Gäller inte alls

1070

4.

Vet inte

16

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1294

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1522 ;

Variable Format: numeric


F74_4. Partners jobb - mkt arbete på obekväm arbetstid


Vad gäller för din partners nuvarande arbete? - Det innebär mycket arbete på obekväm arbetstid

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

313

2.

Gäller delvis

446

3.

Gäller inte alls

756

4.

Vet inte

16

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1285

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1531 ;

Variable Format: numeric


F74_5. Partners jobb - goda karriärmöjligheter


Vad gäller för din partners nuvarande arbete? - Det innebär goda karriärmöjligheter

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

243

2.

Gäller delvis

606

3.

Gäller inte alls

602

4.

Vet inte

76

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1289

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1527 ;

Variable Format: numeric


F74_6. Partners jobb - goda möjligheter att vara föräldraledig/jobba deltid


Vad gäller för din partners nuvarande arbete? - Det innebär goda möjligheter att vara föräldraledig och/eller jobba deltid

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

453

2.

Gäller delvis

614

3.

Gäller inte alls

296

4.

Vet inte

164

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1289

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1527 ;

Variable Format: numeric


F74_7. Partners jobb - långa restider till och från arbetet


Vad gäller för din partners nuvarande arbete? - Det innebär långa restider till och från jobbet

Value

Label

Frequency

1.

Gäller helt

155

2.

Gäller delvis

284

3.

Gäller inte alls

1079

4.

Vet inte

11

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1287

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1529 ;

Variable Format: numeric


F75. Partners utbildning


Vad har din partner för utbildning? (Markera det högsta alternativet)

Value

Label

Frequency

1.

Grundskola

120

2.

Yrkesinriktat gymnasium

552

3.

Tre/fyraårigt gymnasium

334

4.

Avbrutna gymnasiestudier

35

5.

Högskola utan examen

218

6.

Akademisk examen

491

7.

Annat

82

8.

Vet inte

21

9.

Svar saknas/inte aktuellt

963

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1853 ;

Variable Format: numeric


F75txt. Kommentar finns


Vad har din partner för utbildning? - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

17

Sysmiss.

2799

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 17 ;

Variable Format: numeric


F76. Hur R och partnern disponerar deras bostad


Hur disponerar ni er bostad?

Value

Label

Frequency

1.

R/partner hyr den

238

2.

R och partnern hyr den gemensamt

365

3.

R äger den

92

4.

Partnern äger den

115

5.

Båda äger gemensamt

746

6.

Annat sätt

50

8.

Frågan ej ställd

347

9.

Svar saknas/inte aktuellt

863

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1606 ;

Variable Format: numeric


F77. Fördelning av månatliga utgifter för mat, bostad, etc.


Hur fördelar du och din partner era samlade månatliga utgifter för mat, bostad och ev. gemensamma lån?

Value

Label

Frequency

1.

Lika

634

2.

I förhållande till inkomst

376

3.

Den som har pengar betalar

164

4.

R betalar

19

5.

Partnern betalar

14

6.

På annat sätt

96

8.

Frågan ej ställd

1055

9.

Svar saknas/inte aktuellt

458

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1303 ;

Variable Format: numeric


F77txt. Kommentar finns


Hur fördelar du och din partner era samlade månatliga utgifter för mat, bostad och ev. gemensamma lån? - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

Kommentar finns

15

Sysmiss.

2801

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 15 ;

Variable Format: numeric


F78. Inköp på egen hand för mer än 2000kr


Händer det att du på egen hand bestämmer dig för inköp till dig själv som kostar mer än 2000 kr?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, ofta

99

2.

Ja, av och till

365

3.

Nej

730

4.

Inte aktuellt

114

8.

Frågan ej ställd

1055

9.

Svar saknas/bor inte med partner

453

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 8, 9

Summary Statistics: Valid 1194 ;

Variable Format: numeric


F79. Inköp på egen hand för mer än 2000kr (partner)


Händer det att din partner på egen hand bestämmer sig för inköp till sig själv som kostar mer än 2000 kr?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, ofta

84

2.

Ja, av och till

397

3.

Nej

732

4.

Inte aktuellt

87

8.

Frågan ej ställd

1055

9.

Svar saknas/bor inte med partner

461

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 8, 9

Summary Statistics: Valid 1213 ;

Variable Format: numeric


F80. R nöjd med partners bidrag till deras gemensamma ekonomi


Sammantaget, hur nöjd eller hur missnöjd är du med din partners bidrag till er gemensamma ekonomi?

Value

Label

Frequency

1.

1 - Mycket missnöjd

17

2.

2

57

3.

3

172

4.

4

304

5.

5 - Mycket nöjd

751

8.

Frågan ej ställd

1055

9.

Svar saknas/inte aktuellt

460

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 1301 ;

Variable Format: numeric


F81. Fördelning av hushållsarbetet


Hur fördelar ni hushållsarbetet mellan er?

Value

Label

Frequency

1.

R gör mest

509

2.

Partnern gör mest

308

3.

R och parntern delar lika

1001

9.

Svar saknas/inte aktuellt

998

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1818 ;

Variable Format: numeric


F82. R är nöjd/missnöjd med fördelningen


Hur nöjd eller missnöjd är du med den fördelningen?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

45

2.

Ganska missnöjd

161

3.

Vare sig nöjd eller missnöjd

381

4.

Ganska nöjd

543

5.

Mycket nöjd

693

9.

Svar saknas/inte aktuellt

993

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1823 ;

Variable Format: numeric


F83. Partner född i


I vilket land är din partner född?

Value

Label

Frequency

1.

Sverige

1683

2.

Annat nordiskt land

31

3.

Polen/Turkiet (gäller R med polsk/turkisk bakgrund

32

4.

Europa

52

5.

Asien/Afrika/Latinamerika

42

9.

Svar saknas/inte aktuellt

976

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1840 ;

Variable Format: numeric


F84a. Någon av parnters föräldrar är invandrad i Sverige


Är någon av din partners föräldrar invandrad till Sverige?

Value

Label

Frequency

1.

Nej

1608

2.

Ja

235

9.

Svar saknas/inte aktuellt

973

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1843 ;

Variable Format: numeric


F84b. Någon av parnters föräldrar invandrat from


Är någon av din partners föräldrar invandrad till Sverige? - Från vilket land?

Value

Label

Frequency

1.

Annat nordiskt land

112

2.

Polen/Turkiet (gäller R med polsk/turkisk bakgrund

25

3.

Europa

73

4.

Asien/Afrika/Latinamerika

21

9.

Svar saknas/inte aktuellt

2585

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 231 ;

Variable Format: numeric


F85. Partner aktiv i något religiöst samfund


Är din partner aktiv i Svenska kyrkan eller i något annat religiöst samfund?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

138

2.

Nej

1709

9.

Svar saknas/inte aktuellt

969

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1847 ;

Variable Format: numeric


F86. Religionens betydelse i partners liv


Hur stor betydelse skulle du säga att religionen har i din partners liv?

Value

Label

Frequency

1.

Mkt stor betydelse

86

2.

Ganska stor betydelse

101

3.

Liten/ingen betydelse

1604

4.

Vet inte

59

9.

Svar saknas/inte aktuellt

966

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1850 ;

Variable Format: numeric


F87. R/partner gravid


Är du/din partner gravid?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

153

2.

Nej

1658

3.

Vet inte

49

9.

Svar saknas/inte aktuellt

956

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1860 ;

Variable Format: numeric


F88. Partnern har barn som inte bor i hushållet


Har din partner barn som bor någon annanstans, t.ex. hos sin andra förälder?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

104

2.

Nej

1745

9.

Svar saknas/inte aktuellt

967

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1849 ;

Variable Format: numeric


F89. Vad skulle hända om din partner fick ett erbjudande ...


Vad tror du skulle hända om din partner fick ett erbjudande om ett fast, bra betalt jobb på annan ort? (Kryssa för det alternativ som du tycker är mest sannolikhet)

Value

Label

Frequency

1.

Han/hon skulle tacka nej

536

2.

Jag skulle flytta med

261

3.

Jag skulle flytta med på prov

125

4.

Vi skulle träffas på helgerna, medan jag söker jobb

171

5.

Vi skulle bli särbo

71

6.

Vi skulle göra slut

10

7.

Annat

106

8.

Vet inte

341

9.

Svar saknas/inte aktuellt

848

88.

Frågan ej ställd

347

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9, 88

Summary Statistics: Valid 1621 ;

Variable Format: numeric


F89txt. Kommentar finns


Vad tror du skulle hända om din partner fick ett erbjudande om ett fast, bra betalt jobb på annan ort? - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

28

Sysmiss.

2788

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 28 ;

Variable Format: numeric


F90. Giftermålsplaner


Har du och din partner planer på att gifta er? (Om du redan är gift kan du hoppa över den här frågan)

Value

Label

Frequency

1.

Ja, inom två år

238

2.

Ja, längre fram

472

3.

R vill, men inte partnern

65

4.

Nej

159

5.

Vet inte

335

9.

Svar saknas/inte aktuellt

1547

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1269 ;

Variable Format: numeric


F91. R vill ha rapporter om resultaten från undersökningen


Vill du ha rapporter om resultaten från undersökningen?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

2031

2.

Nej

673

9.

Svar saknas

112

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2704 ;

Variable Format: numeric


F92. Finns det något du vill tillägga?


Nu har vi frågat om mycket - finns det något du vill tillägga?

Value

Label

Frequency

1.

Nej

2117

2.

Ja

378

9.

Svar saknas

321

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 2495 ;

Variable Format: numeric


F92txt. Kommentar finns


Nu har vi frågat om mycket - finns det något du vill tillägga? - Kommentar

Value

Label

Frequency

1.

381

Sysmiss.

2435

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 381 ;

Variable Format: numeric


F100a_Po. Moderns bakgrund

Tiil sist kommer några frågor till dig som har en eller båda föräldrarna födda i Polen/Turkiet


Hur skulle du beskriva dina föräldrars bakgrund? - Polen: Mamma

Value

Label

Frequency

1.

Polsk-katolsk

119

2.

Polsk-judisk

12

3.

Annan polsk

8

4.

Svensk

21

5.

Annan

6

8.

Frågan ej ställd

2602

9.

Svar saknas

48

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 166 ;

Variable Format: numeric


F100b_Po. Faderns bakgrund


Hur skulle du beskriva dina föräldrars bakgrund? - Polen: Pappa

Value

Label

Frequency

1.

Polsk-katolsk

55

2.

Polsk-judisk

18

3.

Annan polsk

7

4.

Svensk

70

5.

Annan

5

8.

Frågan ej ställd

2602

9.

Svar saknas

59

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 155 ;

Variable Format: numeric


F100a_Tu. Moderns bakgrund


Hur skulle du beskriva dina föräldrars bakgrund? - Turkiet: Mamma

Value

Label

Frequency

1.

Turkisk

51

2.

Kurdisk

1

3.

Annan minoritet i Turkiet

8

4.

Svensk

22

5.

Annan

5

8.

Frågan ej ställd

2683

9.

Svar saknas

46

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 87 ;

Variable Format: numeric


F100b_Tu. Faderns bakgrund


Hur skulle du beskriva dina föräldrars bakgrund? - Turkiet: Pappa

Value

Label

Frequency

1.

Turkisk

70

2.

Kurdisk

3

3.

Annan minoritet i Turkiet

11

4.

Svensk

3

5.

Annan

2

8.

Frågan ej ställd

2683

9.

Svar saknas

44

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 89 ;

Variable Format: numeric


F101. Besök i hemlandet de senaste fyra åren


Hur ofta har du besökt Polen/Turkiet under de senaste fyra åren?

Value

Label

Frequency

1.

Aldrig

98

2.

En/två gånger

107

3.

Varje år

38

4.

Mer än en gång om året

13

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 256 ;

Variable Format: numeric


F102. Kunskaper i polska/turkiska


Hur är dina kunskaper i polska/turkiska?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket dåliga

64

2.

Ganska dåliga

65

3.

Ganska bra

92

4.

Mycket bra

37

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

89

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 258 ;

Variable Format: numeric


F103. R vill att hans/hennes barn ska lära sig polska/turkiska


Vill du att dina barn ska lära sig polska/turkiska?

Value

Label

Frequency

1.

Nej, absolut inte

14

2.

Nej, helst inte

4

3.

Spelar ingen roll

114

4.

Ja, helst

67

5.

Ja, absolut

55

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

93

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 254 ;

Variable Format: numeric


F104_1. R talar med sin mor


Vilket språk talar du oftast med din mamma?

Value

Label

Frequency

1.

Endast polska/turkiska

48

2.

Både polska/turkiska och svenska

63

3.

Endast svenska

119

4.

Ej aktuellt

25

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

92

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 8, 9

Summary Statistics: Valid 230 ;

Variable Format: numeric


F104_2. R talar med sin far


Vilket språk talar du oftast med din pappa?

Value

Label

Frequency

1.

Endast polska/turkiska

45

2.

Både polska/turkiska och svenska

42

3.

Endast svenska

119

4.

Ej aktuellt

47

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

94

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 8, 9

Summary Statistics: Valid 206 ;

Variable Format: numeric


F104_3. R talar med sin partner


Vilket språk talar du oftast med din partner?

Value

Label

Frequency

1.

Endast polska/turkiska

17

2.

Både polska/turkiska och svenska

26

3.

Endast svenska

163

4.

Ej aktuellt

36

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

105

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 8, 9

Summary Statistics: Valid 206 ;

Variable Format: numeric


F104_4. R talar på jobbet/i skolan


Vilket språk talar du oftast på jobbet/skolan?

Value

Label

Frequency

1.

Endast polska/turkiska

0

2.

Både polska/turkiska och svenska

18

3.

Endast svenska

207

4.

Ej aktuellt

19

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

103

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 4, 8, 9

Summary Statistics: Valid 225 ;

Variable Format: numeric


F105. R känner sig mest hemma


Var känner du dig mest hemma?

Value

Label

Frequency

1.

I Sverige

214

2.

I Polen/Turkiet

3

3.

Lika mycket/litet i båda

37

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

93

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 254 ;

Variable Format: numeric


F106. Nära vänner födda i Sverige med svenska föräldrar


Hur många av dina nära vänner är födda i Sverige med svenska föräldrar?

Value

Label

Frequency

1.

Alla

64

2.

De flesta

113

3.

Några

68

4.

Inga

8

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

94

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 253 ;

Variable Format: numeric


F107. Att gifta sig med någon vars föräldrar också kommer från Polen/Turkiet är


Hur viktigt är det för dig att gifta dig med någon vars föräldrar också kommer från Polen/Turkiet (eller som själv kommer från Polen/Turkiet)?

Value

Label

Frequency

1.

Inte alls viktigt

215

2.

Ganska viktigt

16

3.

Mycket viktigt

16

4.

Vet ej

9

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 256 ;

Variable Format: numeric


F108a. Modern skulle acceptera om R gifte sig med en svensk


Tror du att dina föräldrar skulle acceptera om du gifte dig med någon som var född i Sverige med svenska föräldrar? - Modern

Value

Label

Frequency

1.

Nej, inte alls

14

2.

Tveksamt

14

3.

Ja, helt och hållet

214

4.

Vet ej

14

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 256 ;

Variable Format: numeric


F108b. Fadern skulle acceptera om R gifte sig med en svensk


Tror du att dina föräldrar skulle acceptera om du gifte dig med någon som var född i Sverige med svenska föräldrar? - Fadern

Value

Label

Frequency

1.

Nej, inte alls

16

2.

Tveksamt

13

3.

Ja, helt och hållet

199

4.

Vet ej

21

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

98

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 249 ;

Variable Format: numeric


F109. Nära kontakter med hemlandet


Hur viktigt är det för dig att upprätthålla nära kontakter med Polen/Turkiet?

Value

Label

Frequency

1.

Inte särskilt viktigt

129

2.

Ganska viktigt

82

3.

Mycket viktigt

49

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

87

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 260 ;

Variable Format: numeric


F110a. Viktigt för modern att R upprätthåller nära kontakter med Polen/Turkiet


Hur viktigt tror du att det är för dina föräldrar att du upprätthåller nära kontakter med Polen/Turkiet? - Modern

Value

Label

Frequency

1.

Inte särskilt viktigt

113

2.

Ganska viktigt

76

3.

Mycket viktigt

65

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

93

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 254 ;

Variable Format: numeric


F110b. Viktigt för fadern att R upprätthåller nära kontakter med Polen/Turkiet


Hur viktigt tror du att det är för dina föräldrar att du upprätthåller nära kontakter med Polen/Turkiet? - Fadern

Value

Label

Frequency

1.

Inte särskilt viktigt

124

2.

Ganska viktigt

74

3.

Mycket viktigt

43

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

106

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 241 ;

Variable Format: numeric


F111_1. Hemma känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer t.ex. hemma, på jobbet, ute med kompisar, eller i andra sammanhang. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - Hemma

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

26

2.

2

8

3.

3

45

4.

4

51

5.

5 - Mycket svensk

124

6.

Vet inte

6

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

87

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 260 ;

Variable Format: numeric


F111_2. På jobbet känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer t.ex. hemma, på jobbet, ute med kompisar, eller i andra sammanhang. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - På jobbet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

8

2.

2

6

3.

3

37

4.

4

51

5.

5 - Mycket svensk

148

6.

Vet inte

9

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

88

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 259 ;

Variable Format: numeric


F111_3. Med kompisar känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer t.ex. hemma, på jobbet, ute med kompisar, eller i andra sammanhang. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - Tillsammans med kompisar

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

11

2.

2

10

3.

3

49

4.

4

49

5.

5 - Mycket svensk

131

6.

Vet inte

6

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

91

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 256 ;

Variable Format: numeric


F111_4. I kontakten med svenska myndigheter känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer t.ex. hemma, på jobbet, ute med kompisar, eller i andra sammanhang. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - I kontakten med svenska myndigheter

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

10

2.

2

6

3.

3

23

4.

4

48

5.

5 - Mycket svensk

166

6.

Vet inte

7

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

87

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 260 ;

Variable Format: numeric


F111_5. I Polen/Turkiet känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer t.ex. hemma, på jobbet, ute med kompisar, eller i andra sammanhang. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - I Polen/Turkiet

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

11

2.

2

13

3.

3

40

4.

4

52

5.

5 - Mycket svensk

120

6.

Vet inte

23

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

88

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 259 ;

Variable Format: numeric


F111_6. Utomlands känner sig R


Man kan känna sig mer eller mindre svensk i olika situationer t.ex. hemma, på jobbet, ute med kompisar, eller i andra sammanhang. Hur skulle du beskriva dina känslor på en skala från 1 till 5? - Utomlands (ej Polen/Turkiet)

Value

Label

Frequency

1.

1 - Inte alls svensk

12

2.

2

11

3.

3

45

4.

4

39

5.

5 - Mycket svensk

140

6.

Vet inte

12

8.

Frågan ej ställd

2469

9.

Svar saknas

88

Range of Valid Data Values: 1-6

Range of Invalid Data Values: 8, 9

Summary Statistics: Valid 259 ;

Variable Format: numeric