ISSP 2003
                  -
          ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET
                SSD 0805

              Primärforskare
               Jonas Edlund
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Jonas Edlund och Stefan Svallfors. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning om
  svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och
  den ingår som en del i International Social Survey Program
  (ISSP) undersökning 'National Identity II'. Huvudansvarig
  forskare för undersökningen var Jonas Edlund och Stefan
  Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Två
  representativa urval drogs på vardera 1000 personer i åldern
  18-79 år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner
  och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 915
  personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden
  januari till mars 2003. De två urvalen utsattes för olika
  fältarbetsmetoder. Urval 1 fick ett introduktionsbrev en vecka
  före enkäten skickades ut. Tillsammans med enkäten fick
  personer i urval 1 också en present (en lott). Enkäten följdes
  upp av fyra påminnelser, de tre första via post, den fjärde
  per telefon (via post till personer med okänt telefonnummer).
  Urval 2 fick inget introduktionsbrev eller present. Enkäten
  följdes upp av tre påminnelser, de två första via post, den
  tredje per telefon (via post till personer med okänt
  telefonnummer).

  Sample 1+2

  Bruttourval              2 000
  Oanträffbara (okänd adress,       85
  emigrerat etc)

  Nettourval              1 915

  Inkomna svar             1 186

  Bortfall                729
  - vill ej medverka           172
  - ej kontakt              451
  - andra icke-svarande          106

  Sample 1

  Bruttourval              1 000
  Oanträffbara (okänd adress,       38
  emigrerat etc)

  Nettourval               962

  Inkomna svar              674

  Bortfall                288
  - vill ej medverka            62
  - ej kontakt              185
  - andra icke-svarande          41

  Sample 2

  Bruttourval              1 000
  Oanträffbara (okänd adress,       47
  emigrerat etc)

  Nettourval               953

  Inkomna svar              512

  Bortfall                441
  - vill ej medverka           110
  - ej kontakt              266
  - andra icke-svarande          65

  
               PUBLIKATIONER

  Edlund, J. & Svallfors, S. (2003): ISSP 2003 - National
  Identity II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå:
  Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 23  (2)SAMHÖRIGHET SVERIGE  2   (3)LOC 38 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) 2 Hur stor samhörighet känner Du med Sverige

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      476 1.  Mycket stor samhörighet
      524 2.  Stor samhörighet
      140 3.  Liten samhörighet
      16 4.  Inte samhörighet alls
      19. 8.  Vet inte

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0805 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sample 6 Kön 7 Ålder 8 H-region 9 A-region 10 Län 11 Viktigt för identitet: Yrke 12 Viktigt för identitet: Etnisk tillhörighet 13 Viktigt för identitet: Kön 14 Viktigt för identitet: Ålder 15 Viktigt för identitet: Religion 16 Viktigt för identitet: Politisk sympati 17 Viktigt för identitet: Nationalitet 18 Viktigt för identitet: Familjeroll 19 Viktigt för identitet: Klasstillhörighet 20 Viktigt för identitet: Landsdel 21 Samhörighet med hemstad 22 Samhörighet med landsdel 23 Samhörighet med Sverige 24 Samhörighet med Europa 25 Viktigt för att vara riktigt svensk: Född i Sverige 26 Viktigt för att vara riktigt svensk: Svensk medborgare 27 Viktigt för att vara riktigt svensk: Bott i Sverige större delen av sitt liv 28 Viktigt för att vara riktigt svensk: Tala svenska 29 Viktigt för att vara riktigt svensk: Vara kristen 30 Viktigt för att vara riktigt svensk: Respektera svenskt statsskick och lagar 31 Viktigt för att vara riktigt svensk: Känna sig svensk 32 Viktigt för att vara riktigt svensk: Svenska förfäder 33 Bor hellre i Sverige än i något annat land 34 Skäms över företeelser i Sverige 35 Bättre om fler människor var mer lika svenskar 36 Sverige ett bättre land än de flesta andra länder 37 Stödja sitt land även om det handlar felaktigt 38 Stolt över goda svenska sportresultat internationellt 39 Ofta mindre stolt över Sverige än vad jag vill vara 40 Stolt över Sverige: Demokratin 41 Stolt över Sverige: Inflytande i världen 42 Stolt över Sverige: Ekonomisk utvecklingsnivå 43 Stolt över Sverige: Sociala välfärdssystem 44 Stolt över Sverige: Vetenskapliga och tekniska framgångar 45 Stolt över Sverige: Idrottsliga framgångar 46 Stolt över Sverige: Konst och litteratur 47 Stolt över Sverige: Militärt försvar 48 Stolt över Sverige: Landets historia 49 Stolt över Sverige: Rättvis och likvärdig behandling 50 Begränsa importen för att skydda den inhemska ekonomin 51 Internationella organ för att lösa speciella problem 52 Sverige bör följa sina egna intressen 53 Utlänningar bör inte få köpa mark i Sverige 54 Svensk TV bör i första hand visa svenska program 55 Stora internationella företag skadar lokalt näringsliv 56 Frihandel leder till att bättre produkter blir tillgängliga 57 Sverige bör följa internationella beslut 58 Internationella organisationer fråntar nationen för mycket makt 59 Ökad exponering för utländsk kultur skadar den nationella 60 Internet gör informationen tillgänglig för fler människor 61 Dela svenska seder och bruk för att bli helt svensk 62 Stöd till etniska minoriteter för bevarande av seder och bruk 63 Behålla egna seder och bruk eller anpassa sig 64 Invandrare gör att brottsligheten ökar 65 Invandrare bra för Sveriges ekonomi 66 Invandrare tar jobben från infödda svenskar 67 Invandrare förbättrar samhället genom att tillföra nya ideer och kulturer 68 Myndigheterna använder för mycket pengar på att hjälpa invandrare 69 Antalet invandrare i Sverige 70 Svensk medborgare 71 Föräldrars medborgarskap 72 Etnisk grupp 73 Svenskt medborgarskap för barn födda i Sverige 74 Svenskt medborgarskap för barn med minst en förälder med svenskt medborgarskap 75 Legala invandrare bör ha samma rättigheter som svenska medborgare 76 Starkare åtgärder för att utestänga illegala invandrare 77 Stolt över att vara svensk 78 Sverige bör alltid följa EU-beslut 79 Maktfördelning mellan EU och medlemsstaternas regeringar 80 Inställning till fortsatt EU-medlemskap 81 Arbetsmarknadsgrupp 82 Arbetstid 83 Socio-ekonomisk indelning 84 Yrke, SSYK-kod position 1 85 Yrke, SSYK-kod position 1-2 86 Yrke, SSYK-kod position 1-3 87 Yrke, SSYK-kod position 1-4 88 Företagare eller anställd 89 Antal anställda 90 Arbetsledande funktion 91 Offentlig eller privat tjänst 92 Någon gång medlem i facklig organisation 93 Facklig organisation 94 Utbildning 95 Utbildningens längd 96 Månadsinkomst 97 Civilstånd 98 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 99 Partner: Arbetstid 100 Partner: Socio-ekonomisk indelning 101 Partners yrke, SSYK-kod position 1 102 Partners yrke, SSYK-kod position 1-2 103 Partners yrke, SSYK-kod position 1-3 104 Partners yrke, SSYK-kod position 1-4 105 Partner: Företagare eller anställd 106 Partner: Antal anställda 107 Partner: Arbetsledande funktion 108 Partner: Offentlig eller privat tjänst 109 Partner: Utbildning 110 Hushållets månadsinkomst 111 Hushållets storlek 112 Antal skolbarn i hushållet 113 Antal förskolebarn i hushållet 114 Partisympati 115 Röstade i senaste riksdagsvalet 116 Subjektiv klasstillhörighet 117 Placering på skala över samhällsgrupper 118 Tillhör kyrka eller religiös församling 119 Kyrka eller församling 120 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 121 Bostadsort

VAR 1 SSD STUDY NR 0805              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0805


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 2003 - Åsikter om nationell identitet
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 SAMPLE Loc 13 width 1 Sample 674 1. Sample 1: Standard + introduktionsbrev + gåva (lott) 512 2. Sample 2: Standard
VAR 6 KÖN Loc 14 width 1 Kön 569 1. Man 617 2. Kvinna
VAR 7 ÅLDER Loc 15 width 2 Ålder 17. 17 år . . 79. 79 år Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 18 21 15 19 11 18 22 17 15 15 16 14 11 25 18 25 17 22 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 21 21 37 19 31 29 15 20 19 16 17 24 13 17 20 30 19 29 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 21 26 29 19 41 23 29 23 17 18 16 20 20 15 20 16 8 15 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 14 10 12 7 17 11 11 9 3
VAR 8 H-REGION Loc 17 width 1 MD=0 Huvudregion (H-region) 214 1. Stockholmsregionen: Stockholm med förorter 415 3. Urban 1: Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 218 4. Urban 2: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 75 5. Rural 1: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 66 6. Rural 2: Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 124 8. Göteborgsregionen: Göteborg med förorter 70 9. Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter 4 0. Uppgift saknas
VAR 9 A-REGION Loc 18 width 2 MD=99 A-region 214 01. Stockholm/Södertälje 5 02. Norrtälje 4 03. Enköping 28 04. Uppsala 9 05. Nyköping 10 06. Katrineholm 16 07. Eskilstuna 7 08. Mjölby/Motala 23 09. Linköping 16 10. Norrköping 20 11. Jönköping 2 12. Tranås 9 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 10 14. Värnamo 5 15. Ljungby 23 16. Växjö 3 17. Västervik 6 18. Hultsfred/Vimmerby 4 19. Oskarshamn 13 20. Kalmar/Nybro 7 21. Visby 13 22. Karlskrona 12 23. Karlshamn 14 24. Kristianstad 7 25. Hässleholm 4 26. Ängelholm 32 27. Helsingborg/Landskrona 70 28. Malmö/Lund/Trelleborg 15 29. Ystad/Simrishamn 6 30. Eslöv 18 31. Halmstad 11 32. Falkenberg/Varberg 124 33. Göteborg 28 34. Uddevalla 17 35. Trollhättan/Vänersborg 20 36. Borås 4 37. Lidköping/Skara 0 38. Falköping 8 39. Skövde 5 40. Mariestad 3 41. Kristinehamn 20 42. Karlstad 4 43. Säffle/Åmål 8 44. Arvika 21 45. Örebro 5 46. Karlskoga 5 47. Lindesberg 23 48. Västerås 5 49. Köping 3 50. Fagersta 8 51. Sala 23 52. Borlänge/Falun 1 53. Avesta/Hedemora 7 54. Ludvika 5 55. Mora 37 56. Gävle/Sandviken 10 57. Bollnäs/Söderhamn 8 58. Hudiksvall/Ljusdal 17 59. Sundsvall 7 60. Härnösand/Kramfors 6 61. Sollefteå 9 62. Örnsköldsvik 26 63. Östersund 29 64. Umeå 14 65. Skellefteå 8 66. Lycksele 3 67. Piteå 17 68. Luleå/Boden 4 69. Haparanda/Kalix 4 70. Kiruna/Gällivare 4 99. Uppgift saknas
VAR 10 LÄN Loc 20 width 2 Län 219 01. Stockholms län 43 03. Uppsala län 35 04. Södermanlands län 46 05. Östergötlands län 41 06. Jönköpings län 28 07. Kronobergs län 26 08. Kalmar län 7 09. Gotlands län 25 10. Blekinge län 148 12. Skåne län 39 13. Hallands län 198 14. Västra Götalands län 33 17. Värmlands län 31 18. Örebro län 39 19. Västmanlands län 36 20. Dalarnas län 48 21. Gävleborgs län 39 22. Västernorrlands län 26 23. Jämtlands län 51 24. Västerbottens län 28 25. Norrbottens län
VAR 11 IDENTITET YRKE 1 Loc 22 width 1 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast för Dig om Du skulle beskriva vem Du är? Och vad är näst viktigast? Och tredje viktigast? 1a Ditt nuvarande eller tidigare yrke (eller att vara hemmafru/hemmaman) 342 1. Viktigast 399 2. Näst viktigast 199 3. Tredje viktigast 246 5. Ej nämnt
VAR 12 IDENTITET ETNICITET 1 Loc 23 width 1 1b <Viktigast för att beskriva dig själv> Din hudfärg eller etniska tillhörighet <Se F.1 för fullständig frågetext> 192 1. Viktigast 160 2. Näst viktigast 287 3. Tredje viktigast 547 5. Ej nämnt
VAR 13 IDENTITET KÖN 1 Loc 24 width 1 1c <Viktigast för att beskriva dig själv> Ditt kön (det vill säga att vara man/kvinna) <Se F.1 för fullständig frågetext> 358 1. Viktigast 222 2. Näst viktigast 233 3. Tredje viktigast 373 5. Ej nämnt
VAR 14 IDENTITET ÅLDER 1 Loc 25 width 1 1d <Viktigast för att beskriva dig själv> Din åldersgrupp (det vill säga ung, medelålders, gammal) <Se F.1 för fullständig frågetext> 144 1. Viktigast 342 2. Näst viktigast 277 3. Tredje viktigast 423 5. Ej nämnt
VAR 15 IDENTITET RELIGION 1 Loc 26 width 1 1e <Viktigast för att beskriva dig själv> Din religion (eller att vara agnostiker eller ateist) <Se F.1 för fullständig frågetext> 146 1. Viktigast 165 2. Näst viktigast 336 3. Tredje viktigast 539 5. Ej nämnt
VAR 16 IDENTITET POL SYMPATI 1 Loc 27 width 1 1f <Viktigast för att beskriva dig själv> Det politiska parti, den grupp eller rörelse som Du sympatiserar med <Se F.1 för fullständig frågetext> 119 1. Viktigast 182 2. Näst viktigast 362 3. Tredje viktigast 523 5. Ej nämnt
VAR 17 IDENTITET NATIONALITET 1 Loc 28 width 1 1g <Viktigast för att beskriva dig själv> Din nationalitet <Se F.1 för fullständig frågetext> 332 1. Viktigast 231 2. Näst viktigast 207 3. Tredje viktigast 416 5. Ej nämnt
VAR 18 IDENTITET FAMILJEROLL 1 Loc 29 width 1 1h <Viktigast för att beskriva dig själv> Din familjeroll eller ditt civilstånd (det vill säga att vara son/dotter, mor/far, morfar/farfar, mormor/farmor, make/maka, änkeman/änka, ogift eller något annat liknande) <Se F.1 för fullständig frågetext> 668 1. Viktigast 207 2. Näst viktigast 137 3. Tredje viktigast 174 5. Ej nämnt
VAR 19 IDENTITET KLASS 1 Loc 30 width 1 1i <Viktigast för att beskriva dig själv> Din klasstillhörighet (det vill säga överklass, medelklass, underklass, arbetarklass eller någon annan liknande kategori) <Se F.1 för fullständig frågetext> 96 1. Viktigast 261 2. Näst viktigast 315 3. Tredje viktigast 514 5. Ej nämnt
VAR 20 IDENTITET LANDSDEL 1 Loc 31 width 1 1j <Viktigast för att beskriva dig själv> Den del av Sverige som Du bor i <Se F.1 för fullständig frågetext> 234 1. Viktigast 290 2. Näst viktigast 250 3. Tredje viktigast 412 5. Ej nämnt
VAR 21 SAMHÖRIGHET HEMSTAD 2 Loc 32 width 1 MD=9 2a Hur stor samhörighet känner Du med staden Du bor i 294 1. Mycket stor samhörighet 527 2. Stor samhörighet 271 3. Liten samhörighet 34 4. Ingen samhörighet alls 26 8. Vet inte 34 9. Uppgift saknas
VAR 22 SAMHÖRIGHET LANDSDEL 2 Loc 33 width 1 MD=9 2b Hur stor samhörighet känner Du med Din landsdel 224 1. Mycket stor samhörighet 551 2. Stor samhörighet 311 3. Liten samhörighet 50 4. Ingen samhörighet alls 30 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 23 SAMHÖRIGHET SVERIGE 2 Loc 34 width 1 MD=9 2c Hur stor samhörighet känner Du med Sverige 476 1. Mycket stor samhörighet 524 2. Stor samhörighet 140 3. Liten samhörighet 16 4. Ingen samhörighet alls 19 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 24 SAMHÖRIGHET EUROPA 2 Loc 35 width 1 MD=9 2d Hur stor samhörighet känner Du med Europa 157 1. Mycket stor samhörighet 381 2. Stor samhörighet 461 3. Liten samhörighet 104 4. Ingen samhörighet alls 63 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 25 SVENSK: FÖDELSELAND 3 Loc 36 width 1 MD=9 3 Vissa människor anser att följande saker är viktiga för att någon ska vara riktigt svensk. Andra anser att de inte alls är viktiga. Hur viktigt tycker Du att vart och ett av följande är för att någon ska vara riktigt svensk? 3a Att vara född i Sverige 259 1. Mycket viktigt 301 2. Ganska viktigt 344 3. Inte särskilt viktigt 259 4. Inte alls viktigt 12 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 26 SVENSK: MEDBORGARSKAP 3 Loc 37 width 1 MD=9 3b <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att vara svensk medborgare <Se F.3 för fullständig frågetext> 600 1. Mycket viktigt 357 2. Ganska viktigt 151 3. Inte särskilt viktigt 61 4. Inte alls viktigt 3 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 27 SVENSK: BOENDETID 3 Loc 38 width 1 MD=9 3c <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att ha bott i Sverige större delen av sitt liv <Se F.3 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket viktigt 394 2. Ganska viktigt 362 3. Inte särskilt viktigt 151 4. Inte alls viktigt 7 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 28 SVENSK: TALA SVENSKA 3 Loc 39 width 1 MD=9 3d <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att kunna tala svenska <Se F.3 för fullständig frågetext> 824 1. Mycket viktigt 303 2. Ganska viktigt 29 3. Inte särskilt viktigt 14 4. Inte alls viktigt 3 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 29 SVENSK: KRISTEN 3 Loc 40 width 1 MD=9 3e <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att vara kristen <Se F.3 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket viktigt 118 2. Ganska viktigt 281 3. Inte särskilt viktigt 651 4. Inte alls viktigt 32 8. Vet inte 29 9. Uppgift saknas
VAR 30 SVENSK: RESP LAGAR 3 Loc 41 width 1 MD=9 3f <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att respektera svenskt statsskick och svenska lagar <Se F.3 för fullständig frågetext> 925 1. Mycket viktigt 206 2. Ganska viktigt 28 3. Inte särskilt viktigt 15 4. Inte alls viktigt 7 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 31 SVENSK: KÄNSLA SVENSK 3 Loc 42 width 1 MD=9 3g <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att känna sig svensk <Se F.3 för fullständig frågetext> 523 1. Mycket viktigt 419 2. Ganska viktigt 139 3. Inte särskilt viktigt 65 4. Inte alls viktigt 29 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 32 SVENSK: FÖRFÄDER 3 Loc 43 width 1 MD=9 3h <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att ha svenska förfäder <Se F.3 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket viktigt 186 2. Ganska viktigt 348 3. Inte särskilt viktigt 466 4. Inte alls viktigt 16 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 33 HELST BO I SVERIGE 4 Loc 44 width 1 MD=9 4 Instämmer Du i eller tar du avstånd från följande påståenden? 4a Jag skulle hellre bo i Sverige än i något annat land i världen 338 1. Instämmer starkt 372 2. Instämmer 346 3. Varken instämmer eller tar avstånd 63 4. Tar avstånd 33 5. Tar starkt avstånd 30 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 34 SKÄMS ÖVER SVERIGE 4 Loc 45 width 1 MD=9 4b Det finns vissa företeelser i dagens Sverige som jag skäms över <Se F.4 för fullständig frågetext> 257 1. Instämmer starkt 605 2. Instämmer 211 3. Varken instämmer eller tar avstånd 51 4. Tar avstånd 18 5. Tar starkt avstånd 36 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 35 MER LIKA SVENSKAR 4 Loc 46 width 1 MD=9 4c Världen skulle vara bättre om människor i andra länder var mer lika svenskar <Se F.4 för fullständig frågetext> 50 1. Instämmer starkt 161 2. Instämmer 412 3. Varken instämmer eller tar avstånd 300 4. Tar avstånd 179 5. Tar starkt avstånd 79 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 36 SVERIGE BÄTTRE ÄN ANDR 4 Loc 47 width 1 MD=9 4d På det hela taget är Sverige ett bättre land än de flesta andra länder <Se F.4 för fullständig frågetext> 106 1. Instämmer starkt 359 2. Instämmer 417 3. Varken instämmer eller tar avstånd 175 4. Tar avstånd 81 5. Tar starkt avstånd 43 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 37 STÖDJA SITT LAND 4 Loc 48 width 1 MD=9 4e Människor bör stödja sitt land även om landet handlar felaktigt <Se F.4 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer starkt 130 2. Instämmer 280 3. Varken instämmer eller tar avstånd 463 4. Tar avstånd 235 5. Tar starkt avstånd 40 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 38 STOLT BRA SPORTRESULT 4 Loc 49 width 1 MD=9 4f När Sverige gör bra ifrån sig i internationella sportsammanhang känner jag mig stolt över att vara svensk <Se F.4 för fullständig frågetext> 335 1. Instämmer starkt 558 2. Instämmer 217 3. Varken instämmer eller tar avstånd 30 4. Tar avstånd 25 5. Tar starkt avstånd 19 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 39 MINDRE STOLT ÄN ÖNSKAR 4 Loc 50 width 1 MD=9 4g Jag är ofta mindre stolt över Sverige än jag skulle vilja vara <Se F.4 för fullständig frågetext> 38 1. Instämmer starkt 273 2. Instämmer 496 3. Varken instämmer eller tar avstånd 251 4. Tar avstånd 68 5. Tar starkt avstånd 55 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 40 STOLTHET: DEMOKRATIN 5 Loc 51 width 1 MD=9 5 Hur stolt känner Du Dig över Sverige när det gäller följande? 5a Det sätt på vilket demokratin fungerar 145 1. Mycket stolt 613 2. Ganska stolt 320 3. Inte särskilt stolt 50 4. Inte alls stolt 55 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 41 STOLTHET: INFLYTANDE 5 Loc 52 width 1 MD=9 5b <Stolt över Sverige> Landets politiska inflytande i världen <Se F.5 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket stolt 435 2. Ganska stolt 485 3. Inte särskilt stolt 88 4. Inte alls stolt 127 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 42 STOLTHET: EKONOMI 5 Loc 53 width 1 MD=9 5c <Stolt över Sverige> Sveriges ekonomiska utvecklingsnivå <Se F.5 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stolt 387 2. Ganska stolt 450 3. Inte särskilt stolt 180 4. Inte alls stolt 123 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 43 STOLTHET: SOC VÄLFÄRD 5 Loc 54 width 1 MD=9 5d <Stolt över Sverige> Landets sociala välfärdssystem <Se F.5 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket stolt 547 2. Ganska stolt 311 3. Inte särskilt stolt 122 4. Inte alls stolt 51 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 44 STOLTHET: VETENSKAP 5 Loc 55 width 1 MD=9 5e <Stolt över Sverige> Landets vetenskapliga och tekniska landvinningar <Se F.5 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket stolt 631 2. Ganska stolt 121 3. Inte särskilt stolt 21 4. Inte alls stolt 160 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 45 STOLTHET: IDROTT 5 Loc 56 width 1 MD=9 5f <Stolt över Sverige> Landets idrottsliga framgångar <Se F.5 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket stolt 575 2. Ganska stolt 126 3. Inte särskilt stolt 39 4. Inte alls stolt 52 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 46 STOLTHET: KONST O LITT 5 Loc 57 width 1 MD=9 5g <Stolt över Sverige> Landets konst och litteratur <Se F.5 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket stolt 569 2. Ganska stolt 215 3. Inte särskilt stolt 37 4. Inte alls stolt 194 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 47 STOLTHET: MIL FÖRSVAR 5 Loc 58 width 1 MD=9 5h <Stolt över Sverige> Sveriges militära försvar <Se F.5 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket stolt 214 2. Ganska stolt 445 3. Inte särskilt stolt 246 4. Inte alls stolt 239 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 48 STOLTHET: HISTORIA 5 Loc 59 width 1 MD=9 5i <Stolt över Sverige> Landets historia <Se F.5 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket stolt 543 2. Ganska stolt 290 3. Inte särskilt stolt 42 4. Inte alls stolt 130 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 49 STOLTHET: RÄTTVISA 5 Loc 60 width 1 MD=9 5j <Stolt över Sverige> Den rättvisa och likvärdiga behandlingen av alla grupper i samhället <Se F.5 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket stolt 367 2. Ganska stolt 431 3. Inte särskilt stolt 213 4. Inte alls stolt 85 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 50 BEGRÄNSA IMPORTEN 6 Loc 61 width 1 MD=9 Nu skulle vi vilja ställa några frågor om förhållandet mellan Sverige och andra länder. 6 Instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 6a Sverige bör begränsa importen av utländska produkter för att skydda den inhemska ekonomin 71 1. Instämmer starkt 248 2. Instämmer 394 3. Varken instämmer eller tar avstånd 261 4. Tar avstånd 128 5. Tar starkt avstånd 78 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 51 INT ORG PROBLEMLÖSARE 6 Loc 62 width 1 MD=9 6b För att kunna lösa speciella problem, som miljöförstöring, bör internationella organ ha rätt att tvinga fram lösningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 246 1. Instämmer starkt 566 2. Instämmer 202 3. Varken instämmer eller tar avstånd 84 4. Tar avstånd 17 5. Tar starkt avstånd 68 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 52 SVERIGE EGNA INTRESSEN 6 Loc 63 width 1 MD=9 6c Sverige bör följa sina egna intressen, även om det leder till konflikter med andra länder <Se F.6 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer starkt 320 2. Instämmer 398 3. Varken instämmer eller tar avstånd 257 4. Tar avstånd 63 5. Tar starkt avstånd 54 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 53 UTLÄNNING EJ KÖPA MARK 6 Loc 64 width 1 MD=9 6d Utlänningar bör inte få köpa mark i Sverige <Se F.6 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer starkt 159 2. Instämmer 353 3. Varken instämmer eller tar avstånd 355 4. Tar avstånd 172 5. Tar starkt avstånd 57 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 54 TV GYNNA SV PROGRAM 6 Loc 65 width 1 MD=9 6e Svensk TV bör i första hand visa svenska filmer och program <Se F.6 för fullständig frågetext> 61 1. Instämmer starkt 122 2. Instämmer 252 3. Varken instämmer eller tar avstånd 406 4. Tar avstånd 324 5. Tar starkt avstånd 19 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 55 SKADA LOK NÄRINGSLIV 7 Loc 66 width 1 MD=9 7 Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? 7a Stora internationella företag tillfogar lokalt näringsliv i Sverige mer och mer skada 81 1. Instämmer starkt 333 2. Instämmer 382 3. Varken instämmer eller tar avstånd 156 4. Tar avstånd 34 5. Tar starkt avstånd 190 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 56 FRIHANDEL BÄTTRE PROD 7 Loc 67 width 1 MD=9 7b Frihandel leder till att bättre produkter blir tillgängliga i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 97 1. Instämmer starkt 534 2. Instämmer 307 3. Varken instämmer eller tar avstånd 63 4. Tar avstånd 14 5. Tar starkt avstånd 157 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 57 SV FÖLJA INT BESLUT 7 Loc 68 width 1 MD=9 7c Sverige bör i allmänhet följa de beslut som fattas av internationella organisationer som man är medlem i, även om regering och riksdag inte håller med om dem <Se F.7 för fullständig frågetext> 63 1. Instämmer starkt 361 2. Instämmer 367 3. Varken instämmer eller tar avstånd 243 4. Tar avstånd 41 5. Tar starkt avstånd 96 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 58 INT ORG FRÅNTAR MAKT 7 Loc 69 width 1 MD=9 7d Internationella organisationer fråntar den svenska regeringen och riksdagen för mycket makt <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Instämmer starkt 393 2. Instämmer 356 3. Varken instämmer eller tar avstånd 161 4. Tar avstånd 28 5. Tar starkt avstånd 154 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 59 SKADA UTLÄNDSK KULTUR 7 Loc 70 width 1 MD=9 7e Ökad exponering för utländska filmer, musik och böcker skadar vår nationella och lokala kultur <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 1. Instämmer starkt 146 2. Instämmer 277 3. Varken instämmer eller tar avstånd 416 4. Tar avstånd 236 5. Tar starkt avstånd 74 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 60 INTERNET INFO TILLGÅNG 7 Loc 71 width 1 MD=9 7f En fördel med Internet är att det gör information tillgänglig för fler och fler människor över hela världen <Se F.7 för fullständig frågetext> 470 1. Instämmer starkt 539 2. Instämmer 97 3. Varken instämmer eller tar avstånd 12 4. Tar avstånd 11 5. Tar starkt avstånd 47 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 61 DELA SVENSKA SEDER 8 Loc 72 width 1 MD=9 Nu vill jag ställa några frågor om minoriteter i Sverige 8 Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? 8a Det är omöjligt för människor som inte delar svenska seder och bruk att bli helt svenska 186 1. Instämmer starkt 395 2. Instämmer 286 3. Varken instämmer eller tar avstånd 194 4. Tar avstånd 85 5. Tar starkt avstånd 35 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 62 STÖD TILL ETNISKA MIN 8 Loc 73 width 1 MD=9 8b Etniska minoriteter bör få offentligt stöd för att bevara sina seder och bruk <Se F.8 för fullständig frågetext> 43 1. Instämmer starkt 225 2. Instämmer 399 3. Varken instämmer eller tar avstånd 299 4. Tar avstånd 143 5. Tar starkt avstånd 70 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 63 BEHÅLLA ELLER ANPASSA 9 Loc 74 width 1 MD=9 9 Vissa anser att det är bättre för ett land om olika etniska grupper behåller sina egna seder och bruk. Andra tycker att det är bättre om dessa grupper anpassar sig och smälter in i det omgivande samhället. Vilken av följande åsikter ligger närmast Din egen? 151 1. Det är bättre för samhället om olika grupper behåller sina egna seder och bruk 839 2. Det är bättre om olika grupper anpassar sig och smälter in i det omgivande samhället 166 8. Vet inte 30 9. Uppgift saknas
VAR 64 INV ÖKAR BROTTSLIGHET 10 Loc 75 width 1 MD=9 10 Det finns olika uppfattningar om invandrare som bor i Sverige. (Med invandrare menar vi människor som flyttat till Sverige för att leva här). Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? 10a Invandrare gör att brottsligheten ökar 221 1. Instämmer starkt 430 2. Instämmer 281 3. Varken instämmer eller tar avstånd 142 4. Tar avstånd 65 5. Tar starkt avstånd 37 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 65 INV BRA FÖR EKONOMIN 10 Loc 76 width 1 MD=9 10b Invandrare är på det hela taget bra för Sveriges ekonomi <Se F.10 för fullständig frågetext> 65 1. Instämmer starkt 408 2. Instämmer 379 3. Varken instämmer eller tar avstånd 142 4. Tar avstånd 75 5. Tar starkt avstånd 104 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 66 INV TAR JOBBEN 10 Loc 77 width 1 MD=9 10c Invandrare tar jobben från infödda svenskar <Se F.10 för fullständig frågetext> 28 1. Instämmer starkt 60 2. Instämmer 308 3. Varken instämmer eller tar avstånd 496 4. Tar avstånd 241 5. Tar starkt avstånd 44 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 67 INV NYA IDEER, KULTUR 10 Loc 78 width 1 MD=9 10d Invandrare förbättrar det svenska samhället genom att tillföra nya ideer och kulturer <Se F.10 för fullständig frågetext> 118 1. Instämmer starkt 543 2. Instämmer 305 3. Varken instämmer eller tar avstånd 108 4. Tar avstånd 55 5. Tar starkt avstånd 46 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 68 INV FÖR MYCKET HJÄLP 10 Loc 79 width 1 MD=9 10e Myndigheterna använder för mycket pengar på att hjälpa invandrare <Se F.10 för fullständig frågetext> 184 1. Instämmer starkt 254 2. Instämmer 354 3. Varken instämmer eller tar avstånd 188 4. Tar avstånd 96 5. Tar starkt avstånd 101 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 69 ANTALET INVANDRARE 11 Loc 80 width 1 MD=9 11 Anser Du att antalet invandrare som tillåts komma in i Sverige bör ...? 29 1. Ökas mycket 98 2. Ökas något 323 3. Behållas som nu 319 4. Minskas något 298 5. Minskas mycket 107 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 70 SVENSK MEDBORGARE 12 Loc 81 width 1 MD=9 12 Är Du svensk medborgare? 1135 1. Ja 43 5. Nej 8 9. Uppgift saknas
VAR 71 FÖRÄLDR SVENSKA MEDB 13 Loc 82 width 1 MD=9 13 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 1017 1. Ja, båda var svenska medborgare 9 2. Nej, endast min far var svensk medborgare 27 3. Nej, endast min mor var svensk medborgare 131 4. Nej, ingen av mina föräldrar var svenska medborgare 2 9. Uppgift saknas
VAR 72 ETNISK GRUPP 14 Loc 83 width 2 MD=99 14 Vilken folkgrupp eller etnisk grupp anser Du att Du tillhör? 1098 01. Svensk 14 02. Finsk 6 03. Norsk 2 04. Dansk 3 05. Skandinav 1 07. Tysk 1 08. Serb 2 09. Jugoslav 4 10. Bosnier 1 11. Kroat 1 12. Slovener 2 13. Alban 1 17. Italienare 1 21. Eritrean 1 22. Somalier 1 23. Afrikan 3 25. Kurd 2 26. Iranier 1 27. Irakier 1 28. Assyrier 4 29. Kines 1 32. Arab 3 34. Europe 2 35. Estnisk 1 36. Jordanier 1 37. Montenegro 1 38. Fransk 1 39. Engelsk 1 40. Spansk 1 41. Vietnames 1 42. Indisk 1 43. Japansk 1 44. Sydamerika 1 45. Judisk 2 46. Holländare 18 99. Uppgift saknas
VAR 73 MEDB BARN FÖDDA I SV 15 Loc 85 width 1 MD=9 15 Instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 15a Barn födda i Sverige av föräldrar som inte är svenska medborgare bör ha rätt att bli svenska medborgare 316 1. Instämmer starkt 531 2. Instämmer 193 3. Varken instämmer eller tar avstånd 81 4. Tar avstånd 24 5. Tar starkt avstånd 36 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 74 MEDB BARN SV FÖRÄLDER 15 Loc 86 width 1 MD=9 15b Barn födda utomlands bör ha rätt att bli svenska medborgare om minst en av deras föräldrar är svensk medborgare <Se F.15 för fullständig frågetext> 287 1. Instämmer starkt 622 2. Instämmer 191 3. Varken instämmer eller tar avstånd 42 4. Tar avstånd 11 5. Tar starkt avstånd 29 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 75 LEG INV RÄTTIGHETER 15 Loc 87 width 1 MD=9 15c Legala invandrare i Sverige som inte är medborgare bör ha samma rättigheter som svenska medborgare <Se F.15 för fullständig frågetext> 143 1. Instämmer starkt 329 2. Instämmer 289 3. Varken instämmer eller tar avstånd 267 4. Tar avstånd 103 5. Tar starkt avstånd 50 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 76 ILLEGALA INVANDRARE 15 Loc 88 width 1 MD=9 15d Sverige bör vidta starkare åtgärder för att utestänga illegala invandrare <Se F.15 för fullständig frågetext> 387 1. Instämmer starkt 380 2. Instämmer 232 3. Varken instämmer eller tar avstånd 68 4. Tar avstånd 49 5. Tar starkt avstånd 62 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 77 STOLT VARA SVENSK 16 Loc 89 width 1 MD=9 16 Hur stolt är Du över att vara svensk? 370 1. Mycket stolt 565 2. Ganska stolt 158 3. Inte särskilt stolt 13 4. Inte alls stolt 40 5. Jag är inte svensk 32 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 78 SV FÖLJA EU-BESLUT 17 Loc 90 width 1 MD=9 17 Sverige bör följa EU-beslut, även om man inte håller med om dem. 63 1. Instämmer starkt 379 2. Instämmer 342 3. Varken instämmer eller tar avstånd 236 4. Tar avstånd 95 5. Tar starkt avstånd 62 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 79 MAKT EU-MEDLEMSSTATER 18 Loc 91 width 1 MD GE 9 18 Tycker Du i allmänhet att EU bör ha mycket mer, mer, lika mycket, mindre, eller mycket mindre makt än medlemsstaternas regeringar? 19 1. Mycket mer 96 2. Mer 315 3. Lika mycket 431 4. Mindre 178 5. Mycket mindre 142 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 80 SVENSKT EU-MEDLEMSKAP 19 Loc 92 width 1 MD=9 19 Om det var folkomröstning idag för att besluta om Sverige ska fortsätta vara medlem i EU eller inte, skulle du rösta för eller skulle du rösta emot? Var vänlig kryssa bara i EN ruta! 518 1. Rösta för att Sverige ska fortsätta vara medlem 460 2. Rösta emot att Sverige ska fortsätta vara medlem 203 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 81 ARBETSMARKNADSGRUPP 20 Loc 93 width 2 MD=99 Så kommer några frågor om vad Du arbetar med 20 Vilken av följande grupper tillhör du? 572 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 141 02. Arbetar deltid 15-35 timmar per vecka 12 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 1 04. Medhjälpande familjemedlem 38 05. Arbetslös 7 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 123 07. Studerande 178 08. Ålderspensionär 6 09. Hemarbetande 64 10. Förtidspensionär 3 11. Gör värnplikten 33 12. Föräldraledig 8 99. Uppgift saknas
VAR 82 ARBETSTID 21 Loc 95 width 2 MD= 0 or GE 99 21 Vilken är din normala veckoarbetstid? 05. 5 timmar . . 80. 80 timmar 315 00. Frågan ej tillämplig 60 99. Uppgift saknas Kod: 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 21 Frek: 3 4 1 3 5 2 3 4 1 1 2 39 2 Kod: 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 1 2 5 12 2 5 3 50 2 8 6 4 25 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 45 47 48 50 53 Frek: 15 20 37 13 383 6 9 4 46 2 3 43 1 Kod: 55 56 58 60 65 70 72 80 0 99 Frek: 4 1 3 20 1 3 1 1 315 60
VAR 83 SEI 22 Loc 97 width 2 MD=99 22 Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 78 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 197 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 78 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 61 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 161 36. Lägre tjänstemän 252 46. Tjänstemän på mellannivå 96 56. Högre tjänstemän 31 57. Ledande befattningar 98 79. Företagare 5 89. Lantbrukare 129 99. Uppgift saknas
VAR 84 YRKE SSYK POS 1 23 Loc 99 width 2 MD=96 or GE 99 23 Vad för slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 23(1) Yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 2 00. Militärt arbete 108 01. Ledningsarbete 169 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 194 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 90 04. Kontors- och kundservicearbete 171 05. Service-, omsorgs och försäljningsarbete 12 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 83 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 97 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 45 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 54 96. Frågan ej tillämplig 161 99. Uppgift saknas
VAR 85 YRKE SSYK POS 1-2 23 Loc 101 width 2 MD= 0 or GE 99 23(2) Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.23 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 2 11. Militärt arbete 29 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 79 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 48 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 13 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 55 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 53 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 50 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 30 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 11 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 103 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 75 41. Kontorsarbete m.m. 15 42. Kundservicearbete 126 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 45 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 12 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 43 71. Gruv-, bygg och anläggningsarbete 29 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 7 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 4 74. Annat hantverksarbete 16 81. Processoperatörsarbete 55 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 26 83. Transport- och maskinförararbete 39 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 6 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 54 00. Frågan ej tillämplig 161 99. Uppgift saknas
VAR 86 YRKE SSYK POS 1-3 23 Loc 103 width 3 MD= 0 or GE 999 23(3) Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.23 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 2 110. Militärer 4 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 14 122. Drift- och verksamhetschefer 11 123. Chefer för särskilda funktioner 79 131. Chefer för mindre företag och enheter 5 211. Fysiker, kemister m.fl. 4 212. Matematiker och statistiker 17 213. Dataspecialister 22 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 6 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 4 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 8 231. Universitets- och högskollärare 20 232. Gymnasielärare m.fl. 21 233. Grundskollärare 2 234. Speciallärare 4 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 19 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 5 242. Jurister 1 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 2 244. Samhälls- och språkvetare 12 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 2 246. Präster 4 247. Administratörer i offentlig förvaltning 3 248. Administratörer i intresseorganisationer 5 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 37 311. Ingenjörer och tekniker 6 312. Datatekniker och dataoperatörer 4 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 1 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 2 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 10 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 16 323. Sjuksköterskor 4 324. Biomedicinska analytiker 9 331. Förskollärare och fritidspedagoger 2 332. Andra lärare och instruktörer 51 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 5 342. Agenter, förmedlare m.fl. 26 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 4 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 6 345. Poliser 4 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 7 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 24 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 9 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 10 413. Lager- och transportassistenter 3 414. Biblioteksassistenter m.fl. 9 415. Brevbärare m.fl. 20 419. Övrig kontorspersonal 5 421. Kassapersonal m.fl. 10 422. Kundinformatörer 17 511. Resevärdar m.fl. 14 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 86 513. Vård- och omsorgspersonal 5 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 4 515. Säkerhetspersonal 45 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 7 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 2 612. Djuruppfödare och djurskötare 3 614. Skogsbrukare 2 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 28 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 10 713. Byggnadshantverkare 2 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 8 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 4 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 10 723. Maskin- och motorreparatörer 8 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3 731. Finmekaniker m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 3 734. Grafiker m.fl. 2 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 3 811. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 3 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 5 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 4 816. Driftmaskinister m.fl. 24 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 5 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 1 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 3 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 4 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 14 828. Montörer 2 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 21 832. Fordonsförare 4 833. Maskinförare 1 834. Däckspersonal 21 912. Städare m.fl. 11 913. Köks- och restaurangbiträden 4 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 2 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 919. Övriga servicearbetare 1 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 5 933. Godshanterare och expressbud 54 000. Frågan ej tillämplig 161 999. Uppgift saknas
VAR 87 YRKE SSYK POS 1-4 23 Loc 106 width 4 MD= 0 or GE 9999 23(4) Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.23 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 2 0110. Militärer 1 0211. Fysiker, kemister m.fl. 3 0213. Dataspecialister 1 0214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 0311. Ingenjörer och tekniker 1 0721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 0731. Finmekaniker m.fl. 1 0912. Städare m.fl. 4 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1 1221. Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning mm 2 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning mm 7 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 2 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 2 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1232. Personalchefer 2 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1234. Reklam- och PR-chefer 2 1235. Inköps- och distributionschefer 2 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 11 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning mm 3 1313. Chefer för mindre byggföretag 29 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 5 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster mm 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning mm 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 6 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 21 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2111. Fysiker och astronomer 2 2113. Kemister 1 2114. Geologer, geofysiker m.fl. 1 2121. Matematiker 3 2122. Statistiker 14 2131. Systemerare och programmerare 2 2141. Arkitekter och stadsplanerare 4 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 5 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 5 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 4 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 2 2212. Farmakologer m.fl. 3 2221. Läkare 3 2222. Tandläkare 2 2233. Akutsköterskor m.fl. 1 2235. Distriktssköterskor 1 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 8 2310. Universitets- och högskolelärare 16 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 1 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 3 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 21 2330. Grundskollärare 2 2340. Speciallärare 4 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 11 2411. Revisorer m.fl. 3 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 3 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2419. Övriga företagsekonomer 1 2421. Advokater och åklagare 1 2422. Domare 3 2429. Övriga jurister 1 2432. Bibliotekarier m.fl. 2 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 6 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, målare m.fl. 3 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2454. Koreografer och dansare 1 2456. Formgivare 2 2460. Präster 4 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 3 2480. Administratörer i intresseorganisationer 1 2491. Psykologer m.fl. 4 2492. Socialsekreterare och kuratorer 4 3111. Laboratorieingenjörer 10 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 6 3113. Elingenjörer och eltekniker 1 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 7 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 3 3118. Kartingenjörer m.fl. 3 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 6 3121. Datatekniker 1 3131. Fotografer 1 3133. Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 2 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3145. Flygtekniker 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 5 3221. Arbetsterapeuter 1 3224. Optiker 2 3225. Tandhygienister 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3232. Operationssjuksköterskor 2 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 12 3239. Övriga sjuksköterskor 4 3240. Biomedicinska analytiker 9 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3320. Andra lärare och instruktörer 8 3411. Värdepappersmäklare 3 3412. Försäkringsrepresentanter 6 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 1 3414. Reseproducenter 15 3415. Företagssäljare 4 3416. Inköpare 13 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 3422. Speditörer 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 2 3429. Övriga agenter m.fl. 23 3431. Administrativa assistenter 1 3432. Boutredare 2 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3442. Taxeringstjänstemän 3 3443. Socialförsäkringstjänstemän 6 3450. Poliser 1 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 3 3462. Fritidsledare m.fl. 3 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 2 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 2 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 2 4111. Dataregistrerare 22 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 9 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 7 4131. Lagerassistenter m.fl. 3 4132. Transportassistenter 3 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 9 4150. Brevbärare m.fl. 20 4190. Övrig kontorspersonal 3 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 1 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupierer m.fl. 4 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 4 4222. Receptionister m.fl. 1 4223. Telefonister 1 4224. Trafikinformatörer m.fl. 14 5112. Tågmästare m.fl. 3 5113. Guider och reseledare 5 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 6 5122. Kockar och kokerskor 3 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 4 5131. Barnskötare m.fl. 49 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 13 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 13 5134. Skötare och vårdare 1 5135. Tandsköterskor 6 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 4 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5149. Övrig servicepersonal, personliga tjänster 1 5151. Brandmän 3 5152. Väktare och ordningsvakter 6 5221. Försäljare, dagligvaror 32 5222. Försäljare, fackhandel 1 5223. Kafeföreståndare 2 5224. Kioskföreståndare 1 5226. Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 3 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 1 6112. Trädgårdsodlare 5 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 1 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6129. Övriga djuruppfödare och djurskötare 3 6140. Skogsbrukare 1 7111. Gruv- och bergarbetare 1 7112. Stenhuggare m.fl. 3 7121. Murare m.fl. 1 7122. Betongarbetare 10 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4 7124. Anläggningsarbetare 10 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7131. Takmontörer 2 7132. Golvläggare 1 7133. Isoleringsmontörer 1 7135. VVS-montörer m.fl. 3 7136. Installationselektriker 2 7137. Fastighetsskötare 2 7141. Målare 1 7211. Gjutare 3 7212. Svetsare och gasskärare 3 7213. Tunnplåtslagare 1 7221. Smeder 1 7222. Verktygsmakare m.fl. 2 7224. Slipare m.fl. 6 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 4 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 4 7241. Elmontörer och elreparatörer 4 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 7311. Finmekaniker 1 7322. Glashyttearbetare m.fl. 2 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7342. Etsare och gravörer, tryckmedier 2 7412. Bagare och konditorer 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7432. Körsnärer 3 8111. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8123. Värmebehandlingsoperatörer 1 8124. Tråddragare m.fl. 1 8141. Sågverksoperatörer 4 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 4 8160. Driftmaskinister m.fl. 24 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 2 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 2 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 1 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 1 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 4 8263. Symaskinsoperatörer 6 8281. Fordonsmontörer m.fl. 6 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 2 8284. Montörer, träprodukter m.m. 2 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 4 8321. Bil- och taxiförare 2 8322. Buss- och spårvagnsförare 15 8323. Lastbils- och långtradarförare 1 8333. Kranförare m.fl. 3 8334. Truckförare 1 8340. Däckspersonal 19 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 1 9123. Fönsterputsare 11 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 2 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9143. Mätavläsare 2 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9190. Övriga servicearbetare 1 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 5 9330. Godshanterare och expressbud 54 0000. Frågan ej tillämplig 161 9999. Uppgift saknas
VAR 88 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 24 Loc 110 width 1 MD=9 24 Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 69 1. Egen företagare utan anställda 32 2. Egen företagare med anställda 978 3. Anställd 35 7. Har aldrig förvärvsarbetat 72 9. Uppgift saknas
VAR 89 ANTAL ANSTÄLLDA 24 Loc 111 width 2 MD= 0 24(1) (EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.24 för fullständig frågetext> 01. 1 anställd . . 22. 22 anställda 1155 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 7 10 18 22 0 Frek: 18 4 1 1 3 1 1 1 1 1155
VAR 90 ARBETSLEDARE 25 Loc 113 width 1 MD=9 25 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 371 1. Ja 708 5. Nej 34 7. Har aldrig förvärvsarbetat 73 9. Uppgift saknas
VAR 91 OFF/PRIV TJÄNST 26 Loc 114 width 1 MD=9 26 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 421 1. Arbetar i offentlig tjänst 94 2. Arbetar i statligt företag 561 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 37 4. Har aldrig förvärvsarbetat 73 9. Uppgift saknas
VAR 92 MEDLEM FACKLIG ORG 27 Loc 115 width 1 MD=9 27 Har Du någon gång varit medlem i en facklig organisation? 960 1. Ja 199 5. Nej 27 9. Uppgift saknas
VAR 93 FACKLIG ORGANISATION 28 Loc 116 width 1 MD=9 (MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION NÅGON GÅNG) Är Du medlem i någon facklig organisation just nu? 300 1. Ja, ett LO-förbund 157 2. Ja, ett TCO-förbund 116 3. Ja, ett SACO-förbund 168 4. Ja, annan facklig organisation 252 5. Nej 193 9. Uppgift saknas
VAR 94 UTBILDNING 29 Loc 117 width 2 MD=99 29 Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 255 01. Folkskola eller grundskola 137 02. 2-årig gymnasielinje 50 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 86 04. Yrkesskola 24 05. Folkhögskola 48 06. Realskola 130 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 28 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 32 09. Studentexamen 115 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 262 11. Examen från universitet eller högskola 19 99. Uppgift saknas
VAR 95 UTBILDNINGENS LÄNGD 30 Loc 119 width 2 MD=99 30 Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium! 5 00. Ingen utbildning 01. 1 år . . 23. 23 år 70 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 5 2 9 3 4 9 18 72 56 85 56 156 159 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 99 Frek: 107 93 73 79 71 27 14 10 4 2 2 70
VAR 96 MÅNADSINKOMST 31 Loc 121 width 3 MD=999 31 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 16 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor/månad . . 130. 130 000 kronor/månad 128 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 16 16 8 12 4 15 14 28 41 19 47 20 36 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 27 37 72 52 56 68 52 75 30 44 35 17 49 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 20 14 17 4 33 2 5 6 4 15 6 2 3 Kod: 40 42 43 44 45 46 49 50 55 60 63 70 75 Frek: 9 1 2 1 4 1 1 8 1 2 1 1 1 Kod: 100 120 130 999 Frek: 1 2 1 128
VAR 97 CIVILSTÅND 32 Loc 124 width 1 MD=9 32 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 520 1. Gift 269 2. Sammanboende 72 3. Frånskild 55 4. Änka/änkling 255 5. Ensamstående 15 9. Uppgift saknas
VAR 98 PARTNER ARBMARKNGRUPP 33 Loc 125 width 2 MD= 0 33 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 426 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 107 02. Arbetar deltid 15-35 timmar per vecka 3 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 4 04. Medhjälpande familjemedlem 20 05. Arbetslös 6 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 37 07. Studerande 119 08. Ålderspensionär 5 09. Hemarbetande 41 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 13 12. Föräldraledig 405 00. Frågan ej tillämplig
VAR 99 PARTNER ARBETSTID 34 Loc 127 width 2 MD=96 or GE 99 34 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid? 171 00. 0 timmar 03. 3 timmar . . 90. 90 timmar 338 96. Frågan ej tillämplig 107 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 5 6 8 10 14 15 16 18 20 21 22 Frek: 171 1 1 4 1 1 1 2 1 2 25 1 2 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 1 9 10 3 1 1 2 30 1 13 3 1 13 Kod: 36 37 38 39 40 42 43 45 46 48 50 55 58 Frek: 6 7 19 4 330 2 7 23 2 6 18 5 1 Kod: 60 70 90 96 99 Frek: 8 1 1 338 107
VAR 100 PARTNER SEI 35 Loc 129 width 2 MD= 0 35 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 51 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 125 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 54 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 48 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 103 36. Lägre tjänstemän 173 46. Tjänstemän på mellannivå 90 56. Högre tjänstemän 27 57. Ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 74 79. Företagare 3 89. Lantbrukare 437 00. Frågan ej tillämplig
VAR 101 PAR YRKE SSYK POS 1 36 Loc 131 width 2 MD=90 or GE 99 36 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad för slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 36(1) Partners yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 5 00. Militärt arbete 87 01. Ledningsarbete 124 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 127 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 72 04. Kontors- och kundservicearbete 117 05. Service-, omsorgs och försäljningsarbete 8 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 65 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 67 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 25 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 364 90. Frågan ej tillämplig 125 99. Uppgift saknas
VAR 102 PAR YRKE SSYK POS 1-2 36 Loc 133 width 2 MD= 0 or GE 99 36(2) Partners yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.36 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 5 11. Militärt arbete 26 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 61 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 32 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 12 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 37 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 43 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 39 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 17 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 18 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 53 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 64 41. Kontorsarbete m.m. 8 42. Kundservicearbete 84 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 33 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 8 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 29 71. Gruv-, bygg och anläggningsarbete 30 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 2 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 4 74. Annat hantverksarbete 6 81. Processoperatörsarbete 37 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 24 83. Transport- och maskinförararbete 24 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 1 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 364 00. Frågan ej tillämplig 125 99. Uppgift saknas
VAR 103 PAR YRKE SSYK POS 1-3 36 Loc 135 width 3 MD= 0 or GE 999 36(3) Partners yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.36 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 5 110. Militärer 3 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 14 122. Drift- och verksamhetschefer 9 123. Chefer för särskilda funktioner 61 131. Chefer för mindre företag och enheter 12 213. Dataspecialister 20 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 7 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 4 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 3 231. Universitets- och högskollärare 10 232. Gymnasielärare m.fl. 19 233. Grundskollärare 2 234. Speciallärare 3 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 16 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 4 242. Jurister 4 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 1 244. Samhälls- och språkvetare 5 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1 246. Präster 9 247. Administratörer i offentlig förvaltning 3 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 28 311. Ingenjörer och tekniker 6 312. Datatekniker och dataoperatörer 3 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 2 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 1 321. Lantmästare, skogsmäster m.fl. 5 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 10 323. Sjuksköterskor 1 324. Biomedicinska analytiker 16 331. Förskollärare och fritidspedagoger 2 332. Andra lärare och instruktörer 23 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 8 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 4 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 5 345. Poliser 8 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 5 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 9 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 8 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 15 413. Lager- och transportassistenter 3 415. Brevbärare m.fl. 29 419. Övrig kontorspersonal 3 421. Kassapersonal m.fl. 5 422. Kundinformatörer 3 511. Resevärdar m.fl. 17 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 61 513. Vård- och omsorgspersonal 3 515. Säkerhetspersonal 33 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 5 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 1 612. Djuruppfödare och djurskötare 1 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 614. Skogsbrukare 13 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 14 713. Byggnadshantverkare 2 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 6 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 9 723. Maskin- och motorreparatörer 14 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 731. Finmekaniker m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 2 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 744. Garvare, skinnberedare och skomakare 1 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 4 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 816. Driftmaskinister m.fl. 10 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 6 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 3 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 5 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 8 828. Montörer 1 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 20 832. Fordonsförare 4 833. Maskinförare 15 912. Städare m.fl. 4 913. Köks- och restaurangbiträden 2 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 2 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 919. Övriga servicearbetare 1 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 364 000. Frågan ej tillämplig 125 999. Uppgift saknas
VAR 104 PAR YRKE SSYK POS 1-4 36 Loc 138 width 4 MD= 0 or GE 9999 36(4) Partners yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.36 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 5 0110. Militärer 1 0213. Dataspecialister 1 0214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 4 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning mm 2 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1225. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster mm 2 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning mm 2 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 3 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 2 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1232. Personalchefer 4 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1236. IT-chefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 3 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning mm 3 1313. Chefer för mindre byggföretag 18 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 6 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster mm 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning mm 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 5 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 22 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 8 2131. Systemerare och programmerare 3 2139. Övriga dataspecialister 2 2141. Arkitekter och stadsplanerare 2 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 2 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 5 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 2 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 4 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2212. Farmakologer m.fl. 3 2221. Läkare 4 2222. Tandläkare 2 2231. Barnmorskor 1 2233. Akutsköterskor m.fl. 1 2235. Distriktssköterskor 3 2310. Universitets- och högskolelärare 7 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 1 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 2 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 19 2330. Grundskollärare 2 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 2 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 6 2411. Revisorer m.fl. 4 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 3 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 1 2414. Organisationsutvecklare 2 2419. Övriga företagsekonomer 1 2422. Domare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 2 2429. Övriga jurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 3 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 2 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2456. Formgivare 1 2460. Präster 9 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2491. Psykologer m.fl. 1 2492. Socialsekreterare och kuratorer 8 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 6 3113. Elingenjörer och eltekniker 2 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 5 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 2 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 2 3118. Kartingenjörer m.fl. 3 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 5 3121. Datatekniker 1 3122. Dataoperatörer 1 3131. Fotografer 1 3132. Ljud- och bildtekniker 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 2 3143. Piloter m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 2 3223. Dietister 1 3228. Receptarier 10 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 16 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3412. Försäkringsrepresentanter 1 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 2 3414. Reseproducenter 7 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 1 3417. Värderare och auktionister 6 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 2 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 5 3431. Administrativa assistenter 3 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 3 3443. Socialförsäkringstjänstemän 5 3450. Poliser 4 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 4 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 3 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 4111. Dataregistrerare 8 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 8 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 10 4131. Lagerassistenter m.fl. 5 4132. Transportassistenter 3 4150. Brevbärare m.fl. 29 4190. Övrig kontorspersonal 1 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupierer m.fl. 1 4215. Inkasserare m.fl. 2 4222. Receptionister m.fl. 3 4223. Telefonister 1 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5112. Tågmästare m.fl. 1 5113. Guider och reseledare 2 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 13 5122. Kockar och kokerskor 2 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 1 5131. Barnskötare m.fl. 45 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 6 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 4 5134. Skötare och vårdare 3 5135. Tandsköterskor 2 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 1 5151. Brandmän 1 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 9 5221. Försäljare, dagligvaror 20 5222. Försäljare, fackhandel 2 5223. Kafeföreståndare 2 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 2 6112. Trädgårdsodlare 3 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 1 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 6140. Skogsbrukare 2 7122. Betongarbetare 3 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 1 7124. Anläggningsarbetare 7 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 2 7132. Golvläggare 1 7133. Isoleringsmontörer 1 7134. Glasmästare 2 7135. VVS-montörer m.fl. 2 7136. Installationselektriker 6 7137. Fastighetsskötare 2 7141. Målare 1 7211. Gjutare 3 7212. Svetsare och gasskärare 2 7213. Tunnplåtslagare 1 7222. Verktygsmakare m.fl. 4 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 5 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 6 7241. Elmontörer och elreparatörer 7 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7243. Distributionselektriker 1 7311. Finmekaniker 1 7324. Dekorationsmålare 1 7411. Slaktare, styckare m.fl. 1 7412. Bagare och konditorer 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7442. Skomakare m.fl. 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8141. Sågverksoperatörer 3 8144. Processoperatörer, papper 1 8160. Driftmaskinister m.fl. 10 8211. Verktygsmaskinoperatörer 4 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 2 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 3 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 1 8262. Maskinoperatörer, vävning och stickning 3 8263. Symaskinsoperatörer 1 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 2 8281. Fordonsmontörer m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 5 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 3 8321. Bil- och taxiförare 4 8322. Buss- och spårvagnsförare 13 8323. Lastbils- och långtradarförare 2 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 1 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 1 8334. Truckförare 15 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 4 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9142. Vaktmästare m.fl. 2 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9190. Övriga servicearbetare 1 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 364 0000. Frågan ej tillämplig 125 9999. Uppgift saknas
VAR 105 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 37 Loc 142 width 1 MD=0 37 (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 47 1. Egen företagare utan anställda 31 2. Egen företagare med anställda 683 3. Anställd 5 4. Har aldrig förvärvsarbetat 420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 37 Loc 143 width 2 MD= 0 37(1) (MAKE/MAKA/SAMBO EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.37 för fullständig frågetext> 01. 1 anställd . . 70. 70 anställda 1160 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 9 10 14 15 20 Frek: 5 8 2 1 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 70 0 Frek: 1 1160
VAR 107 PARTNER ARBETSLEDARE 38 Loc 145 width 1 MD=0 38 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har Din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete. 256 1. Ja 498 5. Nej 4 7. Har aldrig förvärvsarbetat 428 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 PARTN OFF/PRIV TJÄNST 39 Loc 146 width 1 MD=0 39 (GIFT/SAMMANBOENDE) Arbetar Din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst. 284 1. Arbetar i offentlig tjänst 89 2. Arbetar i statligt företag 383 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 7 4. Har aldrig förvärvsarbetat 423 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 PARTNER UTBILDNING 40 Loc 147 width 2 MD= 0 40 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning? 175 01. Folkskola eller grundskola 105 02. 2-årig gymnasielinje 21 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 79 04. Yrkesskola 18 05. Folkhögskola 30 06. Realskola 68 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 5 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 27 09. Studentexamen 58 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 191 11. Examen från universitet eller högskola 409 00. Frågan ej tillämplig
VAR 110 HUSHÅLLETS INKOMST 41 Loc 149 width 3 MD=999 41 Vilken är DITT HUSHÅLLS ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 4 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor per månad . . 150. 150 000 kronor per månad 172 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 4 2 1 2 5 4 10 18 11 24 7 15 7 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 20 24 17 21 20 25 48 14 24 10 18 37 16 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 16 27 9 53 14 24 10 18 36 23 23 29 7 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 Frek: 75 5 12 7 9 30 7 13 9 4 40 5 6 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 1 16 2 4 5 1 23 3 2 5 1 4 1 Kod: 67 68 69 70 71 72 75 80 81 85 90 99 100 Frek: 1 1 1 8 1 1 3 4 1 1 3 1 3 Kod: 140 150 999 Frek: 1 1 172
VAR 111 HUSHÅLLETS STORLEK 42 Loc 152 width 2 MD=99 42 Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 251 01. 1 person 486 02. 2 personer 164 03. 3 personer 172 04. 4 personer 81 05. 5 personer 16 06. 6 personer 4 07. 7 personer 1 08. 8 personer 10 09. 9 eller fler personer 1 99. Uppgift saknas
VAR 112 ANTAL SKOLBARN I HH 43 Loc 154 width 1 MD=9 43 Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? 821 0. Ingen 154 1. 1 person 111 2. 2 personer 33 3. 3 personer 11 4. 4 personer 2 5. 5 personer 0 6. 6 personer 2 7. 7 personer 1 8. 8 personer 51 9. Uppgift saknas
VAR 113 ANTAL FÖRSKOLEBARN HH 44 Loc 155 width 1 MD=9 44 Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? 960 0. Ingen 102 1. 1 person 54 2. 2 personer 7 3. 3 personer 2 7. 7 personer 61 9. Uppgift saknas
VAR 114 PARTISYMPATI 45 Loc 156 width 1 MD=9 45 Vilket politiskt parti sympatiserar Du mest med? 71 1. Centerpartiet 144 2. Folkpartiet liberalerna 91 3. Kristdemokraterna 56 4. Miljöpartiet - de gröna 158 5. Moderata samlingspartiet 431 6. Socialdemokratiska arbetarpartiet 106 7. Vänsterpartiet 64 8. Annat parti 65 9. Uppgift saknas
VAR 115 RÖSTADE SENASTE VALET 46 Loc 157 width 1 MD=9 46 Röstade Du i senaste Riksdagsvalet? 1018 1. Ja 159 5. Nej 9 9. Uppgift saknas
VAR 116 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 47 Loc 158 width 1 MD=9 47 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera Dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 18 1. Underklassen 389 2. Arbetarklassen 542 3. Medelklassen 151 4. Övre medelklassen 10 5. Överklassen 62 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 117 PLAC SAMHÄLLSSKALA 48 Loc 159 width 2 MD=99 48 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från toppen till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? Var vänlig kryssa bara i EN ruta! 40 01. Toppen 25 02. 116 03. 234 04. 453 05. 130 06. 75 07. 37 08. 14 09. 10 10. Botten 52 99. Uppgift saknas
VAR 118 TILLHÖR KYRKA/FÖRSAML 49 Loc 161 width 1 MD=9 49 Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 830 1. Ja 335 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 119 KYRKA EL FÖRSAMLING 50 Loc 162 width 2 MD= 0 50 (TILLHÖR KYRKA ELLER RELIGIÖS FÖRSAMLING) Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det? 779 01. Svenska kyrkan 11 02. Katolska kyrkan 8 03. Ortodoxa kyrkan 33 04. Kristen frikyrka 7 05. Annan kristen församling 1 06. Judisk församling 5 07. Islamisk församling 0 08. Buddhistisk samfund 2 09. Hinduistiskt samfund 5 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 6 88. Vet inte 329 00. Frågan ej tillämplig
VAR 120 GUDSTJÄNST/REL MÖTEN 51 Loc 164 width 2 MD=99 51 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 20 01. Flera gånger i veckan 24 02. En gång i veckan 25 03. Två till tre gånger i månaden 25 04. En gång i månaden 164 05. Flera gånger om året 188 06. En gång om året 375 07. Mindre ofta 321 08. Aldrig 18 88. Vet inte 26 99. Uppgift saknas
VAR 121 BOSTADSORT 52 Loc 166 width 1 MD=9 52 Är platsen Du bor på ... Var vänlig kryssa bara i EN ruta! 271 1. En storstad 228 2. En förort till eller i närheten av en storstad 307 3. En liten stad 270 4. En by eller mindre samhälle 106 5. En gård eller enskilt hus på landet 4 9. Uppgift saknas