ISSP 2004
                  -
            ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP
                SSD 0815

              Primärforskare
               Jonas Edlund
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska
  institutionen, Umeå universitet under ledning av Jonas Edlund
  och Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning om
  svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och
  den ingår som en del i International Social Survey Program
  (ISSP) undersökning 'Citizenship I'. Huvudansvarig forskare
  för undersökningen var Jonas Edlund och Stefan Svallfors,
  sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern 18-79 år.
  Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med
  okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 927
  personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden
  februari till april 2004 i form av en enkätundersökning med
  fyra påminnelser. De tre första via post, den fjärde per
  telefon (via post till personer med okänt telefonnummer).

  Bruttourval              2 000
  Oanträffbara (okänd adress,       73
  emigrerat etc)

  Nettourval              1 927

  Svarsfrekvens             1 295

  Icke svarande              632
  - vägrande               124
  - tidsbrist               46
  - övriga icke-deltagande        462

  
               PUBLIKATIONER

  Edlund, J. & Svallfors, S. (2004): ISSP 2004 - Citizenship I.
  Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska
  institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 47  (2)POLITISKT INTRESSE  11   (3)LOC 41 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) 11 Hur intresserad är Du själv av politik?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      103 1.  Mycket intresserad
      501 2.  Ganska intresserad
      560 3.  Inte särskilt intresserad
      121 4.  Inte alls intresserad
       8. 8.  Vet ej

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0815 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 H-region 7 A-region 8 Län 9 God medborgare: Rösta i allmänna valen 10 God medborgare: Aldrig smita från skatter 11 God medborgare: Alltid följa lagar och regler 12 God medborgare: Hålla myndigheterna under uppsikt 13 God medborgare: Föreningsaktivitet 14 God medborgare: Försöka förstå andra 15 God medborgare: Medvetet produktval 16 God medborgare: Hjälpa människor i Sverige 17 God medborgare: Hjälpa människor i resten av världen 18 God medborgare: Beredd tjänstgöra i militära försvaret 19 Tillåta religiösa extremister hålla offentliga möten 20 Tillåta politiska extremister hålla offentliga möten 21 Tillåta rasister hålla offentliga möten 22 Aktivitet samhälleliga frågor: Namninsamling 23 Aktivitet samhälleliga frågor: Medvetet produktval 24 Aktivitet samhälleliga frågor: Demonstration 25 Aktivitet samhälleliga frågor: Politisk sammankomst 26 Aktivitet samhälleliga frågor: Personlig kontakt 27 Aktivitet samhälleliga frågor: Finansiellt stöd 28 Aktivitet samhälleliga frågor: Mediakontakt 29 Aktivitet samhälleliga frågor: Internetbaserat forum 30 Föreningsaktiviteter: Politiskt parti 31 Föreningsaktiviteter: Facklig organisation 32 Föreningsaktiviteter: Kyrka eller församling 33 Föreningsaktiviteter: Idrotts-, fritids eller kulturförening 34 Föreningsaktiviteter: Annan frivilligorganisation 35 Demokratisk rättighet: Tillfredsställande levnadsstandard 36 Demokratisk rättighet: Minoriteter respekteras och värnas 37 Demokratisk rättighet: Alla behandlas lika 38 Demokratisk rättighet: Hänsyn till medborgarnas åsikter 39 Demokratisk rättighet: Delta i offentligt beslutsfattande 40 Demokratisk rättighet: Delta i civil olydnadsaktion 41 Inget att säga till om i beslut som fattas av regering och riksdag 42 Regering och riksdag bryr sig inte om vad människor tycker 43 Insatt i viktiga politiska frågor 44 De flesta människor mer insatta i politik än UP 45 Agera mot lagförslag i riksdagen 46 Riksdagen uppmärksammar aktion mot lagförslag 47 Politiskt intresse 48 Lita på offentliga beslutsfattare 49 Politiker sysslar med politik av egenintresse 50 Utnyttja eller vara ärliga och rättvisa 51 Lita på människor eller vara försiktig 52 Politiska diskussioner 53 Försöker övertyga andra att dela åsikt 54 Åsikt om FN:s makt 55 Åsikt om beslutsfattandet i internationella organisationer 56 FN:s rätt att ingripa om mänskliga rättigheter kränks 57 Politiska partier uppmuntrar till politisk aktivitet 58 Politiska partier erbjuder inte väljarna verkliga alternativ 59 Folkomröstningar bra sätt avgöra viktiga politiska frågor 60 Hederlig räkning och rapportering av rösterna senaste riksdagsvalet 61 Rättvis valkampanj senaste riksdagsvalet 62 Offentliga myndigheter angelägna ge god service 63 Myndigheters misstag rättas till 64 Korruptionens spridning inom myndigheter 65 Åsikt om demokratin i Sverige idag 66 Åsikt om demokratin i Sverige för tio år sedan 67 Åsikt om demokratin i Sverige om tio år 68 Inskränkning av demokratiska rättigheter 69 Politisk information: Läser om politik i dagstidning 70 Politisk information: Ser politiska nyheter på TV 71 Politisk information: Lyssnar på politiska nyheter på radio 72 Politisk information: Använder Internet 73 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 74 Missbruk: Socialbidrag 75 Missbruk: Sjukskrivning 76 Offentliga sektorn klarar barnomsorgen 77 Offentliga sektorn klarar skolutbildningen 78 Offentliga sektorn klarar arbetslösas levnadsstandard 79 Offentliga sektorn klarar sjukskrivnas levnadsstandard 80 Offentliga sektorn klarar sjukvården 81 Offentliga sektorn klarar ålderspensionärernas levnadsstandard 82 Offentliga sektorn klarar äldreomsorgen 83 Sannolikhet att inte få den sjukvård man behöver 84 Sannolikhet att inte klara en månads sjukskrivning ekonomiskt 85 Sannolikhet att behöva avstå läkarbesök för att man inte har råd 86 Sannolikhet att få en statlig pension som inte ger en acceptabel levnadsstandard 87 Betala mer skatt om pengarna går till sjuk- och hälsovård 88 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till äldre 89 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till barnfamiljer 90 Betala mer skatt om pengarna går till socialbidrag 91 Betala mer skatt om pengarna går till den vanliga skolan 92 Betala mer skatt om pengarna går till sysselsättningspolitiska insatser 93 Arbetsmarknadsgrupp 94 Arbetstid 95 Socio-ekonomisk indelning 96 Yrke, SSYK-kod position 1 97 Yrke, SSYK-kod position 1-2 98 Yrke, SSYK-kod position 1-3 99 Yrke, SSYK-kod position 1-4 100 Företagare eller anställd 101 Antal anställda 102 Arbetsledande funktion 103 Offentlig eller privat tjänst 104 Medlem i facklig organisation någon gång 105 Facklig organisation 106 Utbildning 107 Utbildningens längd 108 Månadsinkomst 109 Civilstånd 110 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 111 Partner: Arbetstid 112 Partner: Socio-ekonomisk indelning 113 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1 114 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-2 115 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-3 116 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-4 117 Partner: Företagare eller anställd 118 Partner: Antal anställda 119 Partner: Arbetsledande funktion 120 Partner: Offentlig eller privat tjänst 121 Partner: Utbildning 122 Hushållets månadsinkomst 123 Hushållets storlek 124 Antal skolbarn i hushållet 125 Antal förskolebarn i hushållet 126 Partisympati 127 Röstade i senaste riksdagsvalet 128 Subjektiv klasstillhörighet 129 Placering på skala över samhällsgrupper 130 Tillhör kyrka eller religiös församling 131 Kyrka eller församling 132 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 133 Bostadsort 134 Ålder

VAR 1 SSD STUDY NR 0815              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0815


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 2004 - Åsikter om medborgarskap
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 638 1. Man 657 2. Kvinna
VAR 6 H-REGION Loc 14 width 1 Huvudregion (H-region) 244 1. Stockholmsregionen: Stockholm med förorter 453 3. Urban 1: Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 232 4. Urban 2: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 84 5. Rural 1: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 73 6. Rural 2: Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 122 8. Göteborgsregionen: Göteborg med förorter 87 9. Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter
VAR 7 A-REGION Loc 15 width 2 A-region 244 01. Stockholm/Södertälje 10 02. Norrtälje 11 03. Enköping 38 04. Uppsala 7 05. Nyköping 8 06. Katrineholm 21 07. Eskilstuna 19 08. Mjölby/Motala 23 09. Linköping 25 10. Norrköping 17 11. Jönköping 7 12. Tranås 15 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 11 14. Värnamo 7 15. Ljungby 27 16. Växjö 3 17. Västervik 10 18. Hultsfred/Vimmerby 7 19. Oskarshamn 16 20. Kalmar/Nybro 9 21. Visby 17 22. Karlskrona 10 23. Karlshamn 14 24. Kristianstad 7 25. Hässleholm 6 26. Ängelholm 30 27. Helsingborg/Landskrona 87 28. Malmö/Lund/Trelleborg 10 29. Ystad/Simrishamn 6 30. Eslöv 17 31. Halmstad 15 32. Falkenberg/Varberg 122 33. Göteborg 20 34. Uddevalla 16 35. Trollhättan/Vänersborg 25 36. Borås 11 37. Lidköping/Skara 7 38. Falköping 9 39. Skövde 6 40. Mariestad 4 41. Kristinehamn 26 42. Karlstad 4 43. Säffle/Åmål 7 44. Arvika 22 45. Örebro 2 46. Karlskoga 13 47. Lindesberg 22 48. Västerås 5 49. Köping 1 50. Fagersta 4 51. Sala 20 52. Borlänge/Falun 8 53. Avesta/Hedemora 7 54. Ludvika 4 55. Mora 30 56. Gävle/Sandviken 4 57. Bollnäs/Söderhamn 9 58. Hudiksvall/Ljusdal 22 59. Sundsvall 5 60. Härnösand/Kramfors 3 61. Sollefteå 9 62. Örnsköldsvik 18 63. Östersund 16 64. Umeå 22 65. Skellefteå 6 66. Lycksele 7 67. Piteå 12 68. Luleå/Boden 4 69. Haparanda/Kalix 9 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 LÄN Loc 17 width 2 Län 254 01. Stockholms län 52 03. Uppsala län 36 04. Södermanlands län 67 05. Östergötlands län 50 06. Jönköpings län 34 07. Kronobergs län 36 08. Kalmar län 9 09. Gotlands län 27 10. Blekinge län 160 12. Skåne län 42 13. Hallands län 208 14. Västra Götalands län 39 17. Värmlands län 37 18. Örebro län 32 19. Västmanlands län 39 20. Dalarnas län 40 21. Gävleborgs län 39 22. Västernorrlands län 18 23. Jämtlands län 44 24. Västerbottens län 32 25. Norrbottens län
VAR 9 GOD MEDB: RÖSTA 1 Loc 19 width 1 MD=9 Först några inledande frågor 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare. På en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder "inte alls viktigt" och 7 betyder "mycket viktigt", hur viktigt är det för Dig personligen: 1a Att alltid rösta i de allmänna valen 25 1. Inte alls viktigt 13 2. 26 3. 59 4. 109 5. 216 6. 832 7. Mycket viktigt 6 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 10 GOD MEDB: BETALA SKATT 1 Loc 20 width 1 MD=9 1b <Krävs för att vara en god medborgare> Att aldrig försöka smita från skatter <Se F.1 för fullständig frågetext> 37 1. Inte alls viktigt 32 2. 60 3. 141 4. 177 5. 241 6. 584 7. Mycket viktigt 11 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 11 GOD MEDB: FÖLJA LAGAR 1 Loc 21 width 1 MD=9 1c <Krävs för att vara en god medborgare> Att alltid följa lagar och regler <Se F.1 för fullständig frågetext> 11 1. Inte alls viktigt 12 2. 44 3. 97 4. 198 5. 333 6. 576 7. Mycket viktigt 10 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 12 GOD MEDB: UPPSIKT MYND 1 Loc 22 width 1 MD=9 1d <Krävs för att vara en god medborgare> Att hålla myndigheternas handlande under uppsikt <Se F.1 för fullständig frågetext> 10 1. Inte alls viktigt 22 2. 43 3. 112 4. 187 5. 267 6. 603 7. Mycket viktigt 31 8. Vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 13 GOD MEDB: AKTIV FÖREN 1 Loc 23 width 1 MD=9 1e <Krävs för att vara en god medborgare> Att vara aktiv i politiska föreningar eller andra föreningar för samhällsfrågor <Se F.1 för fullständig frågetext> 199 1. Inte alls viktigt 202 2. 246 3. 265 4. 198 5. 77 6. 61 7. Mycket viktigt 37 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 14 GOD MEDB: FÖRSTÅ ANDRA 1 Loc 24 width 1 MD=9 1f <Krävs för att vara en god medborgare> Att försöka förstå hur andra människor med andra åsikter än Du själv resonerar <Se F.1 för fullständig frågetext> 11 1. Inte alls viktigt 20 2. 50 3. 144 4. 247 5. 327 6. 473 7. Mycket viktigt 14 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 15 GOD MEDB: PRODUKTVAL 1 Loc 25 width 1 MD=9 1g <Krävs för att vara en god medborgare> Att välja produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl, även om de kostar lite mer <Se F.1 för fullständig frågetext> 98 1. Inte alls viktigt 102 2. 111 3. 232 4. 285 5. 271 6. 156 7. Mycket viktigt 27 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 16 GOD MEDB: HJÄLPA NAT 1 Loc 26 width 1 MD=9 1h <Krävs för att vara en god medborgare> Att hjälpa människor i Sverige som har det sämre ställt än Du själv <Se F.1 för fullständig frågetext> 31 1. Inte alls viktigt 49 2. 110 3. 221 4. 263 5. 298 6. 286 7. Mycket viktigt 21 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 17 GOD MEDB: HJÄLPA GLOB 1 Loc 27 width 1 MD=9 1i <Krävs för att vara en god medborgare> Att hjälpa människor i resten av världen som har det sämre ställt än Du själv <Se F.1 för fullständig frågetext> 67 1. Inte alls viktigt 84 2. 129 3. 236 4. 254 5. 237 6. 251 7. Mycket viktigt 25 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 18 GOD MEDB: FÖRSVARET 1 Loc 28 width 1 MD=9 1j <Krävs för att vara en god medborgare> Att vara beredd att tjänstgöra i det militära försvaret om det skulle behövas <Se F.1 för fullständig frågetext> 226 1. Inte alls viktigt 106 2. 98 3. 151 4. 146 5. 196 6. 254 7. Mycket viktigt 98 8. Vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 19 MÖTEN REL EXTREMISTER 2 Loc 29 width 1 MD=9 2 Det finns olika sorters grupper i samhället. Bör religiösa extremister tillåtas hålla offentliga möten? 105 1. Bör absolut tillåtas 304 2. Bör förmodligen tillåtas 335 3. Bör förmodligen inte tillåtas 422 4. Bör absolut inte tillåtas 102 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 20 MÖTEN POL EXTREMISTER 3 Loc 30 width 1 MD=9 3 Bör människor som vill störta det politiska styret med våld tillåtas hålla offentliga möten? 61 1. Bör absolut tillåtas 118 2. Bör förmodligen tillåtas 209 3. Bör förmodligen inte tillåtas 854 4. Bör absolut inte tillåtas 45 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 21 MÖTEN RASISTER 4 Loc 31 width 1 MD=9 4 Bör människor som har fördomar mot någon grupp på grund av deras hudfärg eller etniska tillhörighet tillåtas hålla offentliga möten? 101 1. Bör absolut tillåtas 208 2. Bör förmodligen tillåtas 278 3. Bör förmodligen inte tillåtas 649 4. Bör absolut inte tillåtas 52 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 22 NAMNINSAMLING 5 Loc 32 width 1 MD=9 5 Här är några olika sätt på vilka människor kan agera i politiska och samhälleliga frågor. Var vänlig ange för vart och ett: - om Du gjort det under det senaste året - om Du gjort det för en längre tid sedan - om Du inte gjort det men skulle kunna göra det eller - om Du inte gjort det och inte kan tänka Dig att göra det 5a Skrivit under en namninsamling 515 1. Har gjort det under det senaste året 451 2. Har gjort det för en längre tid sedan 229 3. Har inte gjort det men skulle kunna göra det 59 4. Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det 26 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 23 MEDVETET PRODUKTVAL 5 Loc 33 width 1 MD=9 5b Bojkottat eller medvetet köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl <Se F.5 för fullständig frågetext> 430 1. Har gjort det under det senaste året 219 2. Har gjort det för en längre tid sedan 371 3. Har inte gjort det men skulle kunna göra det 172 4. Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det 85 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 24 DEMONSTRERAT 5 Loc 34 width 1 MD=9 5c Deltagit i en demonstration <Se F.5 för fullständig frågetext> 84 1. Har gjort det under det senaste året 257 2. Har gjort det för en längre tid sedan 562 3. Har inte gjort det men skulle kunna göra det 347 4. Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det 35 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 25 POLITISK SAMMANKOMST 5 Loc 35 width 1 MD=9 5d Varit med vid en politisk sammankomst eller torgmöte <Se F.5 för fullständig frågetext> 103 1. Har gjort det under det senaste året 252 2. Har gjort det för en längre tid sedan 488 3. Har inte gjort det men skulle kunna göra det 410 4. Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det 25 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 26 KONTAKTAT POL EL TJM 5 Loc 36 width 1 MD=9 5e Kontaktat, eller försökt kontakta, en politiker eller en offentlig tjänsteman för att uttrycka Dina åsikter <Se F.5 för fullständig frågetext> 90 1. Har gjort det under det senaste året 147 2. Har gjort det för en längre tid sedan 685 3. Har inte gjort det men skulle kunna göra det 332 4. Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det 28 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 27 SAMLAT IN PENGAR 5 Loc 37 width 1 MD=9 5f Skänkt eller samlat pengar för en politisk eller samhällelig sak <Se F.5 för fullständig frågetext> 303 1. Har gjort det under det senaste året 233 2. Har gjort det för en längre tid sedan 384 3. Har inte gjort det men skulle kunna göra det 311 4. Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det 54 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 28 MEDIAKONTAKTER 5 Loc 38 width 1 MD=9 5g Kontaktat eller framträtt i media för att uttrycka Dina åsikter <Se F.5 för fullständig frågetext> 54 1. Har gjort det under det senaste året 96 2. Har gjort det för en längre tid sedan 488 3. Har inte gjort det men skulle kunna göra det 599 4. Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det 48 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 29 INTERNETBASERAT FORUM 5 Loc 39 width 1 MD=9 5h Deltagit i ett Internetbaserat politiskt forum eller diskussionsgrupp <Se F.5 för fullständig frågetext> 35 1. Har gjort det under det senaste året 26 2. Har gjort det för en längre tid sedan 387 3. Har inte gjort det men skulle kunna göra det 788 4. Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det 49 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 30 AKTIVITET POL PARTI 6 Loc 40 width 1 MD=9 6 Människor kan vara med i olika slags grupper och föreningar. Ange för var och en av följande om Du: - är medlem och deltar aktivt - är medlem men inte deltar aktivt - tidigare varit medlem - aldrig varit medlem 6a Ett politiskt parti 37 1. Är medlem och deltar aktivt 88 2. Är medlem men deltar inte aktivt 181 3. Har tidigare varit medlem 960 4. Har aldrig varit medlem 17 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 31 AKTIVITET FACKLIG ORG 6 Loc 41 width 1 MD=9 6b En fackförening, företagarorganisation eller annan yrkessammanslutning <Se F.6 för fullständig frågetext> 107 1. Är medlem och deltar aktivt 704 2. Är medlem men deltar inte aktivt 275 3. Har tidigare varit medlem 177 4. Har aldrig varit medlem 14 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 32 AKTIVITET RELIGIÖS ORG 6 Loc 42 width 1 MD=9 6c En kyrka eller annan religiös församling <Se F.6 för fullständig frågetext> 87 1. Är medlem och deltar aktivt 671 2. Är medlem men deltar inte aktivt 138 3. Har tidigare varit medlem 356 4. Har aldrig varit medlem 24 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 33 AKTIVITET IDROTTSFÖR 6 Loc 43 width 1 MD=9 6d En idrotts-, fritids- eller kulturförening <Se F.6 för fullständig frågetext> 354 1. Är medlem och deltar aktivt 278 2. Är medlem men deltar inte aktivt 408 3. Har tidigare varit medlem 226 4. Har aldrig varit medlem 14 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 34 AKTIVITET FRIVILLIGORG 6 Loc 44 width 1 MD=9 6e Någon annan frivilligorganisation <Se F.6 för fullständig frågetext> 111 1. Är medlem och deltar aktivt 176 2. Är medlem men deltar inte aktivt 256 3. Har tidigare varit medlem 642 4. Har aldrig varit medlem 82 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 35 TILLFREDSST LEVNSTAND 7 Loc 45 width 1 MD=9 7 Det finns olika åsikter om människors rättigheter i en demokrati. På en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder "inte alls viktigt" och 7 betyder "mycket viktigt", hur viktigt är det: 7a Att alla medborgare har en tillfredsställande levnadsstandard 5 1. Inte alls viktigt 5 2. 15 3. 50 4. 83 5. 202 6. 914 7. Mycket viktigt 13 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 36 MINORITETER RESPEKT 7 Loc 46 width 1 MD=9 7b Att myndigheterna respekterar och värnar minoriteters rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 7 1. Inte alls viktigt 15 2. 30 3. 65 4. 123 5. 237 6. 789 7. Mycket viktigt 19 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 37 ALLA BEHANDLAS LIKA 7 Loc 47 width 1 MD=9 7c Att myndigheterna behandlar alla lika oavsett deras position i samhället <Se F.7 för fullständig frågetext> 4 1. Inte alls viktigt 3 2. 7 3. 23 4. 28 5. 126 6. 1083 7. Mycket viktigt 11 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 38 HÄNSYN MEDBORG ÅSIKTER 7 Loc 48 width 1 MD=9 7d Att politikerna tar hänsyn till medborgarnas åsikter innan de fattar beslut <Se F.7 för fullständig frågetext> 2 1. Inte alls viktigt 4 2. 13 3. 23 4. 74 5. 192 6. 965 7. Mycket viktigt 15 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 39 DELTA OFF BESLUTSFATT 7 Loc 49 width 1 MD=9 7e Att människor ges större möjligheter att delta i offentligt beslutsfattande <Se F.7 för fullständig frågetext> 6 1. Inte alls viktigt 23 2. 34 3. 95 4. 240 5. 277 6. 573 7. Mycket viktigt 35 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 40 CIVIL OLYDNADSAKTION 7 Loc 50 width 1 MD=9 7f Att medborgare kan delta i civila olydnadsaktioner när de motsätter sig myndigheternas agerande <Se F.7 för fullständig frågetext> 104 1. Inte alls viktigt 89 2. 113 3. 173 4. 214 5. 182 6. 249 7. Mycket viktigt 152 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 41 INGET INFLYTANDE 8 Loc 51 width 1 MD=9 8 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 8a Människor som jag har inget att säga till om i beslut som fattas av regering och riksdag 201 1. Instämmer starkt 419 2. Instämmer 314 3. Varken instämmer eller tar avstånd 214 4. Tar avstånd 91 5. Tar starkt avstånd 43 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 42 POL BRYR SIG INTE 8 Loc 52 width 1 MD=9 8b Jag tror inte att regeringen och riksdagen bryr sig särskilt mycket om vad människor som jag tycker <Se F.8 för fullständig frågetext> 205 1. Instämmer starkt 406 2. Instämmer 338 3. Varken instämmer eller tar avstånd 235 4. Tar avstånd 63 5. Tar starkt avstånd 39 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 43 INSATT VIKT POL FRÅGOR 8 Loc 53 width 1 MD=9 8c Jag tycker att jag är ganska insatt i de viktiga politiska frågorna i Sverige <Se F.8 för fullständig frågetext> 100 1. Instämmer starkt 472 2. Instämmer 472 3. Varken instämmer eller tar avstånd 129 4. Tar avstånd 37 5. Tar starkt avstånd 73 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 44 ANDRA MER POL INSATTA 8 Loc 54 width 1 MD=9 8d Jag tror de flesta människor i Sverige är mer insatta i politik än vad jag är <Se F.8 för fullständig frågetext> 37 1. Instämmer starkt 164 2. Instämmer 523 3. Varken instämmer eller tar avstånd 328 4. Tar avstånd 96 5. Tar starkt avstånd 137 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 45 AGERA MOT LAGFÖRSLAG 9 Loc 55 width 1 MD=9 9 Antag att en ny lag som Du ansåg var orättfärdig eller skadlig var på förslag i riksdagen. Om en sådan situation skulle uppstå, hur troligt är det att Du själv eller tillsammans med andra, skulle ha möjlighet att försöka göra någonting åt det? 48 1. Mycket troligt 255 2. Ganska troligt 646 3. Inte särskilt troligt 265 4. Inte alls troligt 74 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 46 RD UPPMÄRKSAMMAR KRAV 10 Loc 56 width 1 MD=9 10 Om Du/Ni gjorde ett sådant försök, hur troligt är det att riksdagen på allvar skulle uppmärksamma era krav? 16 1. Mycket troligt 200 2. Ganska troligt 677 3. Inte särskilt troligt 303 4. Inte alls troligt 89 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 47 POLITISKT INTRESSE 11 Loc 57 width 1 MD=9 11 Hur intresserad är Du själv av politik? 103 1. Mycket intresserad 501 2. Ganska intresserad 560 3. Inte särskilt intresserad 121 4. Inte alls intresserad 8 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 48 LITA PÅ BESLUTFATTARE 12 Loc 58 width 1 MD=9 12 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 12a För det mesta kan vi lita på att offentliga beslutsfattare gör vad som är rätt och riktigt 19 1. Instämmer starkt 432 2. Instämmer 503 3. Varken instämmer eller tar avstånd 206 4. Tar avstånd 77 5. Tar starkt avstånd 45 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 49 POL AV EGENINTRESSE 12 Loc 59 width 1 MD=9 12b De flesta politiker sysslar med politik enbart på grund av vad de kan få ut av det personligen <Se F.12 för fullständig frågetext> 92 1. Instämmer starkt 309 2. Instämmer 479 3. Varken instämmer eller tar avstånd 284 4. Tar avstånd 46 5. Tar starkt avstånd 72 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 50 UTNYTTJA ELLER ÄRLIG 13 Loc 60 width 1 MD=9 13 Hur ofta tror Du människor skulle försöka utnyttja en om de fick chansen, och hur ofta skulle de försöka vara ärliga och rättvisa? 57 1. Människor skulle nästan alltid försöka utnyttja en 362 2. Människor skulle för det mesta försöka utnyttja en 671 3. Människor skulle för det mesta försöka vara ärliga och rättvisa 87 4. Människor skulle nästan alltid försöka vara ärliga och rättvisa 107 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 51 LITA PÅ MÄNNISKOR 14 Loc 61 width 1 MD=9 14 Tycker Du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 61 1. Man kan nästan alltid lita på människor 773 2. Man kan vanligtvis lita på människor 352 3. Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 82 4. Man bör nästan alltid vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 20 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 52 POLITISK DISKUSSION 15 Loc 62 width 1 MD=9 15 När Du träffar Dina vänner, släktingar eller arbetskamrater, hur ofta diskuterar ni politik? 123 1. Ofta 593 2. Ibland 452 3. Sällan 115 4. Aldrig 3 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÖVERTYGA ANDRA 16 Loc 63 width 1 MD=9 16 När Du har en stark åsikt i en politisk fråga, hur ofta försöker Du övertyga Dina vänner, släktingar eller arbetskamrater att dela Dina åsikter? 93 1. Ofta 454 2. Ibland 463 3. Sällan 254 4. Aldrig 22 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÅSIKT FN:S MAKT 17 Loc 64 width 1 MD=9 Nu skulle vi vilja fråga om Din uppfattning i några internationella frågor. 17 Om Du tänker på Förenta Nationerna (FN), vilket av följande ligger närmast Din uppfattning? 39 1. FN har för mycket makt 345 2. FN har lagom mycket makt 754 3. FN har för lite makt 4 4. Jag vet inte vad FN är 142 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 55 BESLUT INT ORG 18 Loc 65 width 1 MD=9 18 Vilket av dessa två påståenden ligger närmast Din uppfattning? 452 1. I internationella organisationer bör beslut fattas av representanter för nationella regeringar 434 2. I internationella organisationer bör medborgarorganisationer vara direkt inblandade i beslutsprocessen 391 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 56 FN:S RÄTT INGRIPA 19 Loc 66 width 1 MD=9 19 Vilket av dessa två påståenden ligger närmast Din uppfattning? 1162 1. Om ett land allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna bör Förenta Nationerna (FN) ingripa 49 2. Även om de mänskliga rättigheterna allvarligt kränks måste landets suveränitet respekteras och FN bör inte ingripa 4 3. Jag vet inte vad FN är 67 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 57 PARTIER POL AKTIVITET 20 Loc 67 width 1 MD=9 20 Om Du tänker på politik i Sverige, i vilken utsträckning håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 20a Politiska partier uppmuntrar människor att bli politiskt aktiva 25 1. Instämmer starkt 313 2. Instämmer 551 3. Varken instämmer eller tar avstånd 226 4. Tar avstånd 44 5. Tar starkt avstånd 96 8. Vet ej 40 9. Uppgift saknas
VAR 58 INGA POL ALTERNATIV 20 Loc 68 width 1 MD=9 20b Politiska partier erbjuder inte väljarna några verkliga alternativ i politiska frågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 80 1. Instämmer starkt 407 2. Instämmer 473 3. Varken instämmer eller tar avstånd 152 4. Tar avstånd 18 5. Tar starkt avstånd 127 8. Vet ej 38 9. Uppgift saknas
VAR 59 FOLKOMRÖSTNINGAR BRA 20 Loc 69 width 1 MD=9 20c Folkomröstningar är ett bra sätt att avgöra viktiga politiska frågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 308 1. Instämmer starkt 568 2. Instämmer 223 3. Varken instämmer eller tar avstånd 98 4. Tar avstånd 39 5. Tar starkt avstånd 43 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 60 HEDERLIGT RD-VAL 21 Loc 70 width 1 MD=9 21 Om Du tänker på det senaste svenska riksdagsvalet, hur hederligt gick räkningen och rapporteringen av rösterna till? 550 1. Mycket hederligt 407 2. Ganska hederligt 88 3. Varken hederligt eller ohederligt 19 4. Ganska ohederligt 8 5. Mycket ohederligt 215 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 61 RÄTTVIST RD-VAL 22 Loc 71 width 1 MD=9 22 Om Du tänker på det senaste svenska riksdagsvalet, hur rättvist gick det till vad gäller partiernas och kandidaternas möjligheter att bedriva kampanj? 167 1. Mycket rättvist 513 2. Ganska rättvist 203 3. Varken rättvist eller orättvist 144 4. Ganska orättvist 29 5. Mycket orättvist 232 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 62 MYNDIGHETERS SERVICE 23 Loc 72 width 1 MD=9 23 När det gäller offentliga myndigheter i Sverige, hur angelägna är de att ge god service till befolkningen? 106 1. Mycket angelägna 546 2. Ganska angelägna 457 3. Inte särskilt angelägna 76 4. Inte alls angelägna 103 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 63 MYND MISSTAG RÄTTAS 24 Loc 73 width 1 MD=9 24 När svenska offentliga myndigheter begår allvarliga misstag, hur troligt är det att de rättas till? 61 1. Mycket troligt 489 2. Ganska troligt 523 3. Inte särskilt troligt 122 4. Inte alls troligt 92 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 64 MYND KORRUPTION 25 Loc 74 width 1 MD=9 25 Hur utbredd tror Du att korruptionen är inom offentliga myndigheter i Sverige? 97 1. Knappast någon är korrumperad 385 2. Ett litet antal människor är korrumperade 440 3. Ett visst antal människor är korrumperade 172 4. Många människor är korrumperade 26 5. Nästan alla är korrumperade 167 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 65 DEMOKRATIN IDAG 26 Loc 75 width 2 MD=99 26 På det hela taget, på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder "mycket bristfälligt" och 10 betyder "mycket bra": 26a Hur bra fungerar demokratin i Sverige idag? 36 00. Mycket bristfälligt 12 01. 42 02. 53 03. 78 04. 165 05. 156 06. 267 07. 229 08. 103 09. 90 10. Mycket bra 54 88. Vet ej 10 99. Uppgift saknas
VAR 66 DEMOKRATIN 10 ÅR BAK 26 Loc 77 width 2 MD=99 26b Och hur var det för 10 år sedan, hur bra fungerade demokratin i Sverige då? <Se F.26 för fullständig frågetext> 9 00. Mycket bristfälligt 9 01. 29 02. 26 03. 49 04. 104 05. 123 06. 213 07. 238 08. 158 09. 103 10. Mycket bra 223 88. Vet ej 11 99. Uppgift saknas
VAR 67 DEMOKRATIN 10 ÅR FRAM 26 Loc 79 width 2 MD=99 26c Och hur kommer det att vara om 10 år? Hur bra tror Du att demokratin kommer att fungera i Sverige då? <Se F.26 för fullständig frågetext> 55 00. Mycket bristfälligt 31 01. 72 02. 88 03. 72 04. 127 05. 133 06. 145 07. 148 08. 91 09. 77 10. Mycket bra 241 88. Vet ej 15 99. Uppgift saknas
VAR 68 INSKRÄNKA DEM RÄTTIGH 27 Loc 81 width 1 MD=9 27 Här är två påståenden som gäller Sveriges politiska system. Vilket av dessa påståenden ligger närmast Din egen uppfattning? 847 1. Demokratiska rättigheter bör under inga omständigheter inskränkas av myndigheterna 222 2. När myndigheterna tycker det är nödvändigt bör de inskränka de demokratiska rättigheterna 215 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 69 LÄSER POL I DAGSTIDN 28 Loc 82 width 1 MD=9 28 I genomsnitt hur ofta gör Du följande? 28a Läser det politiska innehållet i en dagstidning 234 1. Varje dag 250 2. 3-4 dagar i veckan 259 3. 1-2 dagar i veckan 372 4. Mer sällan än 1-2 dagar i veckan 149 5. Aldrig 16 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 70 SER POL NYHETER PÅ TV 28 Loc 83 width 1 MD=9 28b Ser på nyheter om politik på TV <Se F.28 för fullständig frågetext> 437 1. Varje dag 290 2. 3-4 dagar i veckan 251 3. 1-2 dagar i veckan 237 4. Mer sällan än 1-2 dagar i veckan 51 5. Aldrig 13 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 71 LYSSNAR POL NYH RADIO 28 Loc 84 width 1 MD=9 28c Lyssnar på nyheter om politik på radio <Se F.28 för fullständig frågetext> 241 1. Varje dag 175 2. 3-4 dagar i veckan 196 3. 1-2 dagar i veckan 386 4. Mer sällan än 1-2 dagar i veckan 260 5. Aldrig 18 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 72 INTERNET FÖR POL INFO 28 Loc 85 width 1 MD=9 28d Använder Internet för att få politiska nyheter eller politisk information <Se F.28 för fullständig frågetext> 53 1. Varje dag 39 2. 3-4 dagar i veckan 76 3. 1-2 dagar i veckan 220 4. Mer sällan än 1-2 dagar i veckan 865 5. Aldrig 18 8. Vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 73 MISSBRUK ARBLÖS ERS 29 Loc 86 width 1 MD=9 Här är några frågor om Din inställning till offentliga utgifter och social service 29 Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem? 29a Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville 343 1. Instämmer helt 601 2. Instämmer delvis 254 3. Tar delvis avstånd 78 4. Tar helt avstånd 19 9. Uppgift saknas
VAR 74 MISSBRUK SOCIALBIDRAG 29 Loc 87 width 1 MD=9 29b Många av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga <Se F.29 för fullständig frågetext> 175 1. Instämmer helt 523 2. Instämmer delvis 404 3. Tar delvis avstånd 172 4. Tar helt avstånd 21 9. Uppgift saknas
VAR 75 MISSBRUK SJUKSKRIVN 29 Loc 88 width 1 MD=9 29c Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka <Se F.29 för fullständig frågetext> 234 1. Instämmer helt 565 2. Instämmer delvis 347 3. Tar delvis avstånd 131 4. Tar helt avstånd 18 9. Uppgift saknas
VAR 76 OFF SEKT BARNOMSORG 30 Loc 89 width 1 MD=9 30a I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för en god barnomsorg? 122 1. Mycket stor utsträckning 756 2. Ganska stor utsträckning 252 3. Ganska liten utsträckning 71 4. Mycket liten utsträckning 73 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 77 OFF SEKT SKOLUTBILDN 30 Loc 90 width 1 MD=9 30b I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för att alla barn och ungdomar får en god skolutbildning? 120 1. Mycket stor utsträckning 729 2. Ganska stor utsträckning 309 3. Ganska liten utsträckning 84 4. Mycket liten utsträckning 36 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 78 OFF SEKT ARBETSLÖSA 30 Loc 91 width 1 MD=9 30c I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa? 121 1. Mycket stor utsträckning 737 2. Ganska stor utsträckning 266 3. Ganska liten utsträckning 83 4. Mycket liten utsträckning 63 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 79 OFF SEKT SJUKSKRIVNA 30 Loc 92 width 1 MD=9 30d I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de sjukskrivna? 113 1. Mycket stor utsträckning 712 2. Ganska stor utsträckning 290 3. Ganska liten utsträckning 94 4. Mycket liten utsträckning 61 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 80 OFF SEKT SJUKVÅRDEN 30 Loc 93 width 1 MD=9 30e I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för att de sjuka får den sjukvård de behöver? 85 1. Mycket stor utsträckning 549 2. Ganska stor utsträckning 415 3. Ganska liten utsträckning 189 4. Mycket liten utsträckning 34 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 81 OFF SEKT PENSIONÄRER 30 Loc 94 width 1 MD=9 30f I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att garantera ålderspensionärerna en hygglig levnadsstandard? 50 1. Mycket stor utsträckning 388 2. Ganska stor utsträckning 448 3. Ganska liten utsträckning 322 4. Mycket liten utsträckning 69 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 82 OFF SEKT ÄLDREOMSORG 30 Loc 95 width 1 MD=9 30g I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för en god äldreomsorg? 43 1. Mycket stor utsträckning 345 2. Ganska stor utsträckning 479 3. Ganska liten utsträckning 362 4. Mycket liten utsträckning 45 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 83 SANNOLIKHET SJUKVÅRD 31 Loc 96 width 1 MD=9 31a Hur stor är sannolikheten att Du inte får den sjukvård Du behöver om Du skulle bli sjuk? 69 1. Mycket stor sannolikhet 320 2. Ganska stor sannolikhet 611 3. Ganska liten sannolikhet 239 4. Mycket liten sannolikhet 38 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 84 KLARA SJUKSKRIVN EKON 31 Loc 97 width 1 MD=9 31b Hur stor är sannolikheten att Du inte klarar en månads sjukskrivning utan allvarliga ekonomiska konsekvenser? 135 1. Mycket stor sannolikhet 214 2. Ganska stor sannolikhet 439 3. Ganska liten sannolikhet 395 4. Mycket liten sannolikhet 90 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 85 AVSTÅ LÄKARBESÖK 31 Loc 98 width 1 MD=9 31c Hur stor är sannolikheten att Du inom de närmaste åren måste avstå från läkarbesök på grund av att Du inte har råd? 65 1. Mycket stor sannolikhet 140 2. Ganska stor sannolikhet 408 3. Ganska liten sannolikhet 618 4. Mycket liten sannolikhet 47 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 86 OTILLRÄCKLIG PENSION 31 Loc 99 width 1 MD=9 31d Hur stor är sannolikheten att Du får en statlig pension som inte ger Dig en acceptabel levnadsstandard som pensionär? 284 1. Mycket stor sannolikhet 430 2. Ganska stor sannolikhet 303 3. Ganska liten sannolikhet 151 4. Mycket liten sannolikhet 108 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 87 MER SKATT-SJUKVÅRD 32 Loc 100 width 1 MD=9 32 Skulle Du själv kunna tänka Dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av följande ändamål? 32a Sjuk- och hälsovård 292 1. Ja, absolut 579 2. Ja, förmodligen 245 3. Nej, förmodligen inte 131 4. Nej, absolut inte 37 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 88 MER SKATT-STÖD ÄLDRE 32 Loc 101 width 1 MD=9 32b <Beredd betala mer skatt om pengarna går till> Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg m m) <Se F.32 för fullständig frågetext> 256 1. Ja, absolut 581 2. Ja, förmodligen 277 3. Nej, förmodligen inte 121 4. Nej, absolut inte 42 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 89 MER SKATT-STÖD BARNF 32 Loc 102 width 1 MD=9 32c <Beredd betala mer skatt om pengarna går till> Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg m m) <Se F.32 för fullständig frågetext> 135 1. Ja, absolut 434 2. Ja, förmodligen 475 3. Nej, förmodligen inte 185 4. Nej, absolut inte 50 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 90 MER SKATT-SOCIALBIDR 32 Loc 103 width 1 MD=9 32d <Beredd betala mer skatt om pengarna går till> Socialbidrag (stöd till dem som p g a för låg inkomst inte kan försörja sig själva) <Se F.32 för fullständig frågetext> 88 1. Ja, absolut 345 2. Ja, förmodligen 521 3. Nej, förmodligen inte 261 4. Nej, absolut inte 64 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 91 MER SKATT-SKOLAN 32 Loc 104 width 1 MD=9 32e <Beredd betala mer skatt om pengarna går till> Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan) <Se F.32 för fullständig frågetext> 241 1. Ja, absolut 536 2. Ja, förmodligen 312 3. Nej, förmodligen inte 146 4. Nej, absolut inte 46 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 92 MER SKATT-SYSSELSÄTTN 32 Loc 105 width 1 MD=9 32f <Beredd betala mer skatt om pengarna går till> Sysselsättningspolitiska insatser, d v s åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen <Se F.32 för fullständig frågetext> 123 1. Ja, absolut 413 2. Ja, förmodligen 457 3. Nej, förmodligen inte 208 4. Nej, absolut inte 79 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 93 ARBETSMARKNADSGRUPP 33 Loc 106 width 2 MD=99 Så kommer några frågor om vad Du arbetar med 33 Vilken av följande grupper tillhör Du? Om Du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om Du arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 637 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 154 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 16 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 6 04. Medhjälpande familjemedlem 57 05. Arbetslös 9 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 114 07. Studerande 199 08. Ålderspensionär 4 09. Hemarbetande 62 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 37 99. Uppgift saknas
VAR 94 ARBETSTID 34 Loc 108 width 2 MD= 0 or GE 99 34 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 02. 2 timmar . . 84. 84 timmar 335 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas Kod: 2 5 6 7 8 10 15 16 18 19 20 22 24 Frek: 1 3 3 1 7 11 5 3 2 1 35 4 5 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 11 3 5 6 1 56 4 24 9 6 29 16 21 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 Frek: 31 19 450 5 10 9 1 55 4 2 6 41 2 Kod: 55 60 63 65 70 75 80 84 0 99 Frek: 9 18 1 2 2 1 1 1 335 18
VAR 95 SEI 35 Loc 110 width 2 MD=99 35 Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 58 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 207 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 100 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 83 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 199 36. Lägre tjänstemän 271 46. Tjänstemän på mellannivå 108 56. Högre tjänstemän 12 57. Ledande befattningar 8 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 99 79. Företagare 16 89. Lantbrukare 134 99. Uppgift saknas
VAR 96 YRKE SSYK POS 1 36 Loc 112 width 2 MD=99 36 Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 36(1) SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 00. Militärt arbete 58 01. Ledningsarbete 182 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 190 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 132 04. Kontors- och kundservicearbete 225 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 30 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 129 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 105 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 50 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 187 99. Uppgift saknas
VAR 97 YRKE SSYK POS 1-2 36 Loc 114 width 2 MD=99 36(2) SSYK-kod position 1-2 <Se F.36 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 01. Militärt arbete 1 11. Politiskt arbete m.m. 26 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 31 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 32 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 26 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 62 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 62 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 39 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 27 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 27 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 97 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 106 41. Kontorsarbete m.m. 26 42. Kundservicearbete 171 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 54 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 30 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 67 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 44 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 12 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 6 74. Annat hantverksarbete 16 81. Processoperatörsarbete 51 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 38 83. Transport- och maskinförararbete 36 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 14 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 187 99. Uppgift saknas
VAR 98 YRKE SSYK POS 1-3 36 Loc 116 width 3 MD=999 36(3) SSYK-kod position 1-3 <Se F.36 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 011. Militärer 1 111. Högre ämbetsmän och politiker 2 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 10 122. Drift- och verksamhetschefer 14 123. Chefer för särskilda funktioner 31 131. Chefer för mindre företag och enheter 2 211. Fysiker, kemister m.fl. 15 213. Dataspecialister 15 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 7 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 9 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 10 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 3 231. Universitets- och högskolelärare 14 232. Gymnasielärare m.fl. 31 233. Grundskollärare 7 234. Speciallärare 7 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 26 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 6 242. Jurister 4 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 2 244. Samhälls- och språkvetare 15 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 2 247. Administratörer i offentlig förvaltning 7 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 23 311. Ingenjörer och tekniker 4 312. Datatekniker och dataoperatörer 6 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 4 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 2 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 321. Lantmästare, skogsmästare 9 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 13 323. Sjuksköterskor 4 324. Biomedicinska analytiker 22 331. Förskollärare och fritidspedagoger 5 332. Andra lärare och instruktörer 48 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 9 342. Agenter, förmedlare m.fl. 22 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 2 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 3 345. Poliser 6 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 7 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 18 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 13 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 25 413. Lager- och transportassistenter 1 414. Biblioteksassistenter m.fl. 6 415. Brevbärare m.fl. 43 419. Övrig kontorspersonal 9 421. Kassapersonal m.fl. 17 422. Kundinformatörer 2 511. Resevärdar m.fl. 24 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 126 513. Vård- och omsorgspersonal 8 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 11 515. Säkerhetspersonal 54 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 12 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 7 612. Djuruppfödare och djurskötare 10 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 614. Skogsbrukare 32 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 29 713. Byggnadshantverkare 6 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 12 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 2 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 16 723. Maskin- och motorreparatörer 14 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 2 733. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 9 734. Grafiker m.fl. 2 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 3 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 1 744. Garvare, skinnberedare och skomakare 1 811. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 2 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 1 813. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 8 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 2 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 816. Driftmaskinister m.fl. 7 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 2 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 9 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 4 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 7 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 1 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 8 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 12 828. Montörer 1 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 31 832. Fordonsförare 6 833. Maskinförare 1 834. Däckspersonal 20 912. Städare m.fl. 11 913. Köks- och restaurangbiträden 3 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 1 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 919. Övriga servicearbetare 12 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2 933. Godshanterare och expressbud 187 999. Uppgift saknas
VAR 99 YRKE SSYK POS 1-4 36 Loc 119 width 4 MD=9999 36(4) SSYK-kod position 1-4 <Se F.36 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 0110. Militärer 1 1110. Högre ämbetsmän och politiker 2 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 4 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 1 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 3 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 2 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 5 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 2 1232. Personalchefer 1 1234. Reklam- och PR-chefer 1 1235. Inköps- och distributionschefer 2 1236. IT-chefer 3 1239. Övriga chefer inom specialområden 5 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 3 1313. Chefer för mindre byggföretag 9 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 2 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 1 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 9 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 2 2113. Kemister 14 2131. Systemerare och programmerare 1 2139. Övriga dataspecialister 3 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 3 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 2 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 6 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 3 2212. Farmakologer m.fl. 1 2213. Agronomer och hortonomer 2 2214. Jägmästare m.fl. 7 2221. Läkare 1 2222. Tandläkare 1 2229. Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 1 2231. Barnmorskor 1 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 1 2233. Akutsköterskor m.fl. 4 2235. Distriktssköterskor 3 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 3 2310. Universitets- och högskollärare 7 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 4 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 3 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 31 2330. Grundskollärare 7 2340. Speciallärare 3 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 4 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 3 2411. Revisorer m.fl. 5 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 11 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2414. Organisationsutvecklare 5 2419. Övriga företagsekonomer 1 2421. Advokater och åklagare 2 2422. Domare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 2 2429. Övriga jurister 4 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 1 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 13 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2456. Formgivare 2 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 3 2491. Psykologer m.fl. 4 2492. Socialsekreterare och kuratorer 3 3111. laboratorieingenjörer 2 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 2 3113. Elingenjörer och eltekniker 5 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 5 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 2 3118. Kartingenjörer m.fl. 3 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 2 3121. Datatekniker 2 3122. Dataoperatörer 3 3131. Fotografer 3 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 2 3141. Maskinbefäl 2 3142. Fartygsbefäl m.fl. 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 1 3221. Arbetsterapeuter 1 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3224. Optiker 3 3226. Sjukgymnaster m.fl. 3 3229. Övriga terapeuter 1 3232. Operationssjuksköterskor 2 3233. Geriatriksjuksköterskor 2 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 8 3239. Övriga sjuksköterskor 4 3240. Biomedicinska analytiker 22 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 5 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 7 3412. Försäkringsrepresentanter 4 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 1 3414. Reseproducenter 13 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 4 3417. Värderare och auktionister 7 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 8 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 6 3429. Övriga agenter m.fl. 9 3431. Administrativa assistenter 13 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 1 3442. Taxeringstjänstemän 3 3450. Poliser 2 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 4 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 5 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 18 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 13 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 20 4131. Lagerassistenter m.fl. 5 4132. Transportassistenter 1 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 6 4150. Brevbärare m.fl. 43 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 6 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupierer m.fl. 3 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 8 4222. Receptionister m.fl. 6 4223. Telefonister 1 5112. Flygvärdinnor m.fl. 1 5113. Guider och reseledare 3 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 13 5122. Kockar och kokerskor 8 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 21 5131. Barnskötare m.fl. 52 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 37 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 12 5134. Skötare och vårdare 1 5135. Tandsköterskor 3 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 6 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 2 5142. Begravningsentreprenörer 1 5151. Brandmän 6 5152. Väktare och ordningsvakter 4 5153. Kriminalvårdare 12 5221. Försäljare, dagligvaror 27 5222. Försäljare, fackhandel 3 5223. Kafeföreståndare 3 5224. Kioskföreståndare 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5226. Bil-, båt- och husvagnsföreståndare 5 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 2 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 4 6112. Trädgårdsodlare 6 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 4 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6122. Fjäderfäuppfödare 2 6129. Övriga djuruppfödare och djurskötare 10 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 6140. Skogsbrukare 6 7121. Murare m.fl. 3 7122. Betongarbetare 14 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 6 7124. Anläggningsarbetare 3 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 2 7131. Takmontörer 1 7133. Isoleringsmontörer 1 7134. Glasmästare 7 7135. VVS-montörer m.fl. 5 7136. Installationselektriker 8 7137. Fastighetsskötare 5 7139. Övriga byggnadshantverkare 5 7141. Målare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 5 7212. Svetsare och gasskärare 5 7213. Tunnplåtslagare 2 7214. Stålkonstruktionsmontörer och golvplåtslagare 1 7221. Smeder 1 7222. Verktygsmakare m.fl. 15 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 1 7232. Flygmekaniker och flygreparatörer 6 7241. Elmontörer och elreparatörer 7 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7243. Distributionselektriker 1 7322. Glashyttearbetare m.fl. 2 7330. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 6 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 2 7343. Privatbokbindare 1 7344. Screen- och schablontryckare 1 7411. Slaktare, styckare m.fl. 1 7412. Bagare och konditorer 1 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 7434. Sömmare 1 7435. Tapetserare 1 7441. Garvare och skinnberedare 1 8111. Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 1 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8123. Värmebehandlingsoperatörer 1 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 2 8141. Sågverksoperatörer 2 8143. Processoperatörer, pappersmassa 4 8144. Processoperatörer, papper 2 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 8160. Driftmaskinister m.fl. 6 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 1 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 7 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 4 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 4 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8252. Maskinoperatörer, bokbinderi 2 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 1 8263. Symaskinoperatörer 2 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 2 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8275. Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning 1 8276. Maskinoperatörer, sockerindustri 2 8278. Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 5 8281. Fordonsmontörer m.fl. 2 8282. Montörer, el- och teleutrustning 5 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 5 8321. Bil- och taxiförare 7 8322. Buss- och spårvagnsförare 19 8323. Lastbils- och långtradarförare 4 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 2 8334. Truckförare 1 8340. Däckspersonal 20 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 11 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 1 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9190. Övriga servicearbetare 12 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2 9330. Godshanterare och expressbud 187 9999. Uppgift saknas
VAR 100 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 37 Loc 123 width 1 MD=9 37 Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 84 1. Egen företagare utan anställda 42 2. Egen företagare med anställda 1063 3. Anställd 26 4. Har aldrig förvärvsarbetat 80 9. Uppgift saknas
VAR 101 ANTAL ANSTÄLLDA 37 Loc 124 width 3 MD= 0 37(1) (EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.37 för fullständig frågetext> 001. 1 anställd . . 700. 700 anställda 1256 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 Frek: 4 8 2 4 3 1 3 1 1 1 1 Kod: 15 20 24 25 36 40 45 48 60 700 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1256 Kod: 15 20 24 25 36 40 45 48 60 700 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1256
VAR 102 ARBETSLEDARE 38 Loc 127 width 1 MD=9 38 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 392 1. Ja 800 5. Nej 25 7. Har aldrig förvärvsarbetat 78 9. Uppgift saknas
VAR 103 OFF/PRIV TJÄNST 39 Loc 128 width 1 MD=9 39 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 464 1. Arbetar i offentlig tjänst 92 2. Arbetar i statligt företag 627 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 29 4. Har aldrig förvärvsarbetat 83 9. Uppgift saknas
VAR 104 FACKL ORG NÅGON GÅNG 40 Loc 129 width 1 MD=9 40 Har Du någon gång varit medlem i en facklig organisation? 1093 1. Ja 175 5. Nej 27 9. Uppgift saknas
VAR 105 FACKLIG ORGANISATION 41 Loc 130 width 1 MD=0 41 (MEDLEM FACKLIG ORGANISATION NÅGON GÅNG) Är Du medlem i någon facklig organisation just nu? 353 1. Ja, ett LO-förbund 175 2. Ja, ett TCO-förbund 97 3. Ja, ett SACO-förbund 205 4. Ja, annan facklig organisation 281 5. Nej 184 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 UTBILDNING 42 Loc 131 width 2 MD=99 42 Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 264 01. Folkskola eller grundskola 153 02. 2-årig gymnasielinje 57 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 88 04. Yrkesskola 44 05. Folkhögskola 51 06. Realskola 142 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 28 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 47 09. Studentexamen 125 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 264 11. Examen från universitet eller högskola 32 99. Uppgift saknas
VAR 107 UTBILDNINGENS LÄNGD 43 Loc 133 width 2 MD=99 43 Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium! 6 00. Ingen utbildning 02. 2 år . . 25. 25 år 79 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 6 3 2 6 6 30 75 57 93 74 153 197 121 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 99 Frek: 90 80 84 63 39 19 11 3 2 1 1 79
VAR 108 MÅNADSINKOMST 44 Loc 135 width 3 MD=999 44 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 11 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor i månaden . . 290. 290 000 kronor i månaden 161 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 11 16 7 7 4 5 17 31 29 27 44 29 40 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 39 45 58 58 50 71 54 93 42 55 29 23 57 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 23 19 15 8 37 3 8 8 7 11 2 3 3 Kod: 39 40 41 42 44 45 47 48 50 52 55 56 60 Frek: 1 13 1 3 1 5 1 1 9 1 1 2 3 Kod: 82 163 210 290 999 Frek: 1 1 1 1 161
VAR 109 CIVILSTÅND 45 Loc 138 width 1 MD=9 45 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 618 1. Gift 268 2. Sammanboende 81 3. Frånskild 48 4. Änka/änkling 259 5. Ensamstående 21 9. Uppgift saknas
VAR 110 PARTNER ARBMARKNGRUPP 46 Loc 139 width 2 MD= 0 46 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 510 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 113 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 5 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 5 04. Medhjälpande familjemedlem 22 05. Arbetslös 1 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 35 07. Studerande 150 08. Ålderspensionär 6 09. Hemarbetande 38 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 410 00. Frågan ej tillämplig
VAR 111 PARTNER ARBETSTID 47 Loc 141 width 2 MD=98 or GE 99 47 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid? 15 00. 0 timmar/vecka 04. 4 timmar/vecka . . 96. 96 timmar/vecka 537 98. Frågan ej tillämplig 73 99. Uppgift saknas Kod: 0 4 8 10 11 14 15 16 20 22 23 24 25 Frek: 15 3 2 4 2 1 2 4 23 1 1 6 12 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 2 1 1 1 36 2 11 1 1 20 15 14 22 Kod: 39 40 41 42 43 45 46 48 50 55 60 61 65 Frek: 5 380 1 7 1 30 1 4 34 3 9 1 1 Kod: 67 70 80 84 96 98 99 Frek: 1 1 1 1 1 537 73
VAR 112 PARTNER SEI 48 Loc 143 width 2 MD= 0 48 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 39 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 138 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 67 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 49 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 105 36. Lägre tjänstemän 206 46. Tjänstemän på mellannivå 87 56. Högre tjänstemän 18 57. Ledande befattningar 5 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 85 79. Företagare 11 89. Lantbrukare 485 00. Frågan ej tillämplig
VAR 113 PARTNER YRKE SSYK 1 49 Loc 145 width 2 MD=99 49 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 49(1) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 3 00. Militärt arbete 45 01. Ledningsarbete 148 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 135 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 76 04. Kontors- och kundservicearbete 150 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 16 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 92 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 66 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 43 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 521 99. Frågan ej tillämplig
VAR 114 PARTNER YRKE SSYK 1-2 49 Loc 147 width 2 MD= 0 49(2) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.49 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 3 01. Militärt arbete 1 11. Politiskt arbete m.m. 13 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 31 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 21 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 24 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 56 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 47 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 29 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 23 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 18 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 65 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 59 41. Kontorsarbete m.m. 17 42. Kundservicearbete 104 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 46 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 16 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 52 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 28 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 9 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 3 74. Annat hantverksarbete 14 81. Processoperatörsarbete 29 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 23 83. Transport- och maskinförararbete 31 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 12 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 521 00. Frågan ej tillämplig
VAR 115 PARTNER YRKE SSYK 1-3 49 Loc 149 width 3 MD= 0 49(3) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.49 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 3 011. Militärer 1 111. Högre ämbetsmän och politiker 1 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 7 122. Drift- och verksamhetschefer 5 123. Chefer för särskilda funktioner 31 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 211. Fysiker, kemister m.fl. 8 213. Dataspecialister 12 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 2 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 12 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 10 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 3 231. Universitets- och högskolelärare 14 232. Gymnasielärare m.fl. 28 233. Grundskollärare 8 234. Speciallärare 3 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 15 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 4 242. Jurister 3 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 4 244. Samhälls- och språkvetare 9 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 3 247. Administratörer i offentlig förvaltning 1 248. Administratörer i intresseorganisationer 8 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 23 311. Ingenjörer och tekniker 2 312. Datatekniker och dataoperatörer 1 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 3 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 2 321. Lantmästare, skogsmästare 6 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 14 323. Sjuksköterskor 1 324. Biomedicinska analytiker 15 331. Förskollärare och fritidspedagoger 3 332. Andra lärare och instruktörer 29 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 4 342. Agenter, förmedlare m.fl. 12 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 3 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 4 345. Poliser 9 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 3 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 348. Pastorer 10 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 3 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 15 413. Lager- och transportassistenter 1 414. Biblioteksassistenter m.fl. 8 415. Brevbärare m.fl. 22 419. Övrig kontorspersonal 7 421. Kassapersonal m.fl. 10 422. Kundinformatörer 1 511. Resevärdar m.fl. 14 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 75 513. Vård- och omsorgspersonal 8 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 6 515. Säkerhetspersonal 46 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 6 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 4 612. Djuruppfödare och djurskötare 6 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 21 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 25 713. Byggnadshantverkare 6 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 6 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 7 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 9 723. Maskin- och motorreparatörer 6 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3 731. Finmekaniker m.fl. 2 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 4 734. Grafiker m.fl. 1 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 1 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 8 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 3 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 816. Driftmaskinister m.fl. 4 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 1 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 8 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 1 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 3 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 1 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 2 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 6 828. Montörer 3 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 15 832. Fordonsförare 7 833. Maskinförare 1 834. Däckspersonal 21 912. Städare m.fl. 7 913. Köks- och restaurangbiträden 3 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 11 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 933. Godshanterare och expressbud 521 000. Frågan ej tillämplig
VAR 116 PARTNER YRKE SSYK 1-4 49 Loc 152 width 4 MD= 0 49(4) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.49 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 3 0110. Militärer 1 1110. Högre ämbetsmän och politiker 1 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 4 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 3 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1236. IT-chefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 5 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 3 1313. Chefer för mindre byggföretag 5 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 2 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 6 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 7 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2111. Fysiker och astronomer 7 2131. Systemerare och programmerare 1 2139. Övriga dataspecialister 1 2141. Arkitekter och stadsplanerare 1 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 2 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 2 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 5 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 9 2221. Läkare 2 2222. Tandläkare 1 2223. Veterinärer 1 2231. Barnmorskor 1 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 2 2234. Barnsjuksköterskor 5 2235. Distriktssköterskor 1 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 3 2310. Universitets- och högskollärare 4 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 4 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 6 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 28 2330. Grundskollärare 8 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 2 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 4 2411. Revisorer m.fl. 3 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 5 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 1 2414. Organisationsutvecklare 2 2419. Övriga företagsekonomer 2 2422. Domare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 1 2429. Övriga jurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 2 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 3 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 4 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, målare m.fl. 1 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 3 2456. Formgivare 3 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 8 2492. Socialsekreterare och kuratorer 5 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 1 3113. Elingenjörer och eltekniker 5 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 4 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 7 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 1 3121. Datatekniker 1 3122. Dataoperatörer 1 3131. Fotografer 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3143. Filosofer, historiker och statsvetare 1 3144. Språkvetare, översättare och tolkar 2 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 1 3221. Arbetsterapeuter 1 3224. Optiker 1 3225. Tandhygienister 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 1 3233. Geriatriksjuksköterskor 13 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 15 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 3 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 4 3412. Försäkringsrepresentanter 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 8 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 7 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 3 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3422. Speditörer 3 3429. Övriga agenter m.fl. 6 3431. Administrativa assistenter 6 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 1 3442. Taxeringstjänstemän 1 3443. Socialförsäkringstjänstemän 4 3450. Poliser 6 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 3 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 1 3476. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 1 3480. Pastorer 1 4111. Dataregistrerare 9 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 3 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 11 4131. Lagerassistenter m.fl. 4 4132. Transportassistenter 1 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 8 4150. Brevbärare m.fl. 22 4190. Övrig kontorspersonal 1 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 6 4212. Bank- och postkassörer 1 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 4 4222. Receptionister m.fl. 5 4223. Telefonister 1 5112. Flygvärdinnor m.fl. 4 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 9 5122. Kockar och kokerskor 1 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 17 5131. Barnskötare m.fl. 30 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 20 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 3 5134. Skötare och vårdare 3 5135. Tandsköterskor 2 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 7 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5149. Övrig servicepersonal, personliga tjänster 2 5151. Brandmän 2 5152. Väktare och ordningsvakter 2 5153. Kriminalvårdare 11 5221. Försäljare, dagligvaror 23 5222. Försäljare, fackhandel 2 5223. Kafeföreståndare 1 5224. Kioskföreståndare 4 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5226. Bil-, båt- och husvagnsföreståndare 3 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 3 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 2 6112. Trädgårdsodlare 1 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 4 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 6 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 7121. Murare m.fl. 1 7122. Betongarbetare 10 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 3 7124. Anläggningsarbetare 4 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7134. Glasmästare 4 7135. VVS-montörer m.fl. 10 7136. Installationselektriker 6 7137. Fastighetsskötare 4 7139. Övriga byggnadshantverkare 4 7141. Målare 1 7142. Lackerare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 1 7211. Gjutare 2 7213. Tunnplåtslagare 3 7214. Stålkonstruktionsmontörer och golvplåtslagare 3 7221. Smeder 3 7222. Verktygsmakare m.fl. 1 7224. Slipare m.fl. 5 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 4 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 2 7241. Elmontörer och elreparatörer 3 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7243. Distributionselektriker 3 7311. Finmekaniker 1 7321. Drejare m.fl. 1 7322. Glashyttearbetare m.fl. 2 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7342. Etsare och gravörer, tryckmedier 1 7343. Privatbokbindare 1 7412. Bagare och konditorer 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7432. Körsnärer 1 8123. Värmebehandlingsoperatörer 1 8141. Sågverksoperatörer 2 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 1 8143. Processoperatörer, pappersmassa 4 8144. Processoperatörer, papper 3 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 8160. Driftmaskinister m.fl. 4 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 3 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 5 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 1 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 3 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 2 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 2 8281. Fordonsmontörer m.fl. 2 8282. Montörer, el- och teleutrustning 1 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 3 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 5 8321. Bil- och taxiförare 2 8322. Buss- och spårvagnsförare 8 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 1 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 3 8334. Truckförare 1 8340. Däckspersonal 1 9121. Hembiträden m.fl. 20 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 7 9130. Köks- och restaurangbiträden 3 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 11 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 521 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 117 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 50 Loc 156 width 1 MD=0 50 (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 64 1. Egen företagare utan anställda 40 2. Egen företagare med anställda 731 3. Anställd 14 4. Har aldrig förvärvsarbetat 446 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 50 Loc 157 width 3 MD= 0 50(1) (MAKE/MAKA/SAMBO EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.50 för fullständig frågetext> 001. 1 anställd . . 700. 700 anställda 1261 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 Frek: 5 7 2 4 1 3 2 1 1 1 1 Kod: 20 30 700 0 Frek: 4 1 1 1261
VAR 119 PARTNER ARBETSLEDARE 51 Loc 160 width 1 MD=0 51 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har Din make/maka/sammanboende någon arbetsledande funktion? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete. 297 1. Ja 545 5. Nej 8 7. Har aldrig förvärvsarbetat 445 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 PARTN OFF/PRIV TJÄNST 52 Loc 161 width 1 MD=0 52 (GIFT/SAMMANBOENDE) Arbetar Din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 316 1. Arbetar i offentlig tjänst 68 2. Arbetar i statligt företag 445 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 16 4. Har aldrig förvärvsarbetat 450 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 PARTNER UTBILDNING 53 Loc 162 width 2 MD= 0 53 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning? 174 01. Folkskola eller grundskola 110 02. 2-årig gymnasielinje 37 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 69 04. Yrkesskola 35 05. Folkhögskola 40 06. Realskola 83 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 9 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 34 09. Studentexamen 67 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 201 11. Examen från universitet eller högskola 436 00. Frågan ej tillämplig
VAR 122 HUSHÅLLETS INKOMST 54 Loc 164 width 3 MD=999 54 Vilken är DITT HUSHÅLLS ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 4 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor per månad . . 725. 725 000 kronor per månad 195 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 4 3 2 7 4 3 4 15 7 15 23 11 14 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 16 26 17 22 20 32 26 48 17 20 17 23 50 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 12 14 17 11 59 5 22 9 17 49 25 23 22 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 11 64 6 18 14 7 34 7 16 10 7 42 2 Kod: 52 53 54 55 56 58 59 60 62 63 64 65 66 Frek: 3 5 5 18 6 4 1 23 2 5 2 11 2 Kod: 67 68 70 71 72 73 74 75 76 80 82 83 84 Frek: 1 2 8 2 2 1 1 7 1 4 2 1 1 Kod: 85 93 100 150 190 270 380 725 999 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 1 195
VAR 123 HUSHÅLLETS STORLEK 55 Loc 167 width 1 MD=9 55 Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 261 1. 1 person 526 2. 2 personer 187 3. 3 personer 191 4. 4 personer 69 5. 5 personer 17 6. 6 personer 44 9. Uppgift saknas
VAR 124 ANTAL SKOLBARN I HH 56 Loc 168 width 1 MD=9 56 Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? 752 0. Ingen 141 1. 1 person 128 2. 2 personer 37 3. 3 personer 5 4. 4 personer 1 5. 5 personer 1 6. 6 personer 230 9. Uppgift saknas
VAR 125 ANTAL FÖRSKOLEBARN HH 57 Loc 169 width 1 MD=9 57 Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? 877 0. Ingen 109 1. 1 person 52 2. 2 personer 8 3. 3 personer 0 4. 4 personer 1 5. 5 personer 248 9. Uppgift saknas
VAR 126 PARTISYMPATI 58 Loc 170 width 1 MD=9 58 Vilket politiskt parti sympatiserar Du mest med? 79 1. Centerpartiet 148 2. Folkpartiet liberalerna 69 3. Kristdemokraterna 58 4. Miljöpartiet - de gröna 210 5. Moderata samlingspartiet 483 6. Socialdemokratiska arbetarpartiet 91 7. Vänsterpartiet 74 8. Annat parti 83 9. Uppgift saknas
VAR 127 RÖSTADE SENASTE VALET 59 Loc 171 width 1 MD=9 59 Röstade Du i senaste Riksdagsvalet? 1151 1. Ja 132 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 128 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 60 Loc 172 width 1 MD=9 60 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera Dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 32 1. Underklassen 410 2. Arbetarklassen 627 3. Medelklassen 152 4. Övre medelklassen 4 5. Överklassen 50 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 129 PLAC SAMHÄLLSSKALA 61 Loc 173 width 2 MD=99 61 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från toppen till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? 24 01. Toppen 27 02. 106 03. 224 04. 508 05. 162 06. 102 07. 49 08. 15 09. 19 10. Botten 59 99. Uppgift saknas
VAR 130 TILLHÖR KYRKA/FÖRSAML 62 Loc 175 width 1 MD=9 62 Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 908 1. Ja 362 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 131 KYRKA EL FÖRSAMLING 63 Loc 176 width 2 MD= 0 63 (TILLHÖR KYRKA ELLER SAMFUND) Vilken kyrka, församling eller religion är det? 859 01. Svenska kyrkan 9 02. Katolska kyrkan 8 03. Ortodoxa kyrkan 38 04. Kristen frikyrka 4 05. Annan kristen församling 1 06. Judisk församling 5 07. Islamisk församling 2 08. Buddhistisk församling 0 09. Hinduistiskt samfund 2 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 9 88. Vet inte 358 00. Frågan ej tillämplig
VAR 132 GUDSTJÄNST/REL MÖTEN 64 Loc 178 width 2 MD=99 64 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 20 01. Flera gånger i veckan 25 02. En gång i veckan 27 03. Två till tre gånger i månaden 27 04. En gång i månaden 171 05. Flera gånger om året 205 06. En gång om året 424 07. Mindre ofta 358 08. Aldrig 15 88. Vet inte 23 99. Uppgift saknas
VAR 133 BOSTADSORT 65 Loc 180 width 1 MD=9 65 Är platsen Du bor på ... 297 1. En storstad 235 2. En förort till eller i närheten av en storstad 356 3. En liten stad 287 4. En by eller mindre samhälle 103 5. En gård eller enskilt hus på landet 17 9. Uppgift saknas
VAR 134 ÅLDER 66 Loc 181 width 2 66 Hur gammal är Du? 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 21 14 18 17 21 13 17 21 19 25 23 20 25 25 25 25 26 20 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 31 19 24 17 28 19 26 27 19 23 16 29 20 24 31 17 23 30 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 16 19 27 32 25 30 36 22 23 26 20 17 21 20 18 16 14 12 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 14 14 18 15 17 9 7 9