ISSP 2005
                  -
          ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET
                SSD 0816

              Primärforskare
               Jonas Edlund
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Jonas Edlund och Stefan Svallfors. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning om
  svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och
  den ingår som en del i International Social Survey Program
  (ISSP) undersökning 'Work Orientations III'. Huvudansvarig
  forskare för undersökningen var Jonas Edlund och Stefan
  Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2001 personer i åldern 18-79 år.
  Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med
  okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 934
  personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden
  februari till april 2005 i form av en enkätundersökning med
  fyra påminnelser. De tre första via post, den fjärde per
  telefon (via post till personer med okänt telefonnummer).

  Bruttourval              2 001
  Oanträffbara (okänd adress,       67
  emigrerat etc)

  Nettourval              1 934

  Svarsfrekvens             1 371

  Icke svarande              563
  - vägrande               141
  - tidsbrist               50
  - övriga icke-deltagande        372

  
               PUBLIKATIONER

  Edlund, J. & Svallfors, S. (2005): ISSP 2005 - Work
  Orientations III. Codebook for machine-readable datafile.
  Umeå: Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 32  (2)FÖRVÄRVSARBETE    8   (3)LOC 41 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) 8 Förvärvsarbetar Du för närvarande?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      849 1.  Ja
      476 5.  Nej

      46 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0816 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 H-region 7 A-region 8 Län 9 Tid ägnad åt förvärvsarbete 10 Tid ägnad åt hushållsarbete 11 Tid ägnad åt familjen 12 Tid ägnad åt vänner 13 Tid ägnad åt fritidsaktiviteter 14 Arbete bara ett sätt att tjäna pengar 15 Uppskatta ett arbete även om pengarna inte behövdes 16 Viktigt i ett arbete: Anställningstrygghet 17 Viktigt i ett arbete: Hög inkomst 18 Viktigt i ett arbete: Goda karriärmöjligheter 19 Viktigt i ett arbete: Intressanta arbetsuppgifter 20 Viktigt i ett arbete: Självständigt arbete 21 Viktigt i ett arbete: Hjälpa andra människor 22 Viktigt i ett arbete: Nyttigt för samhället 23 Viktigt i ett arbete: Styra sina arbetstider 24 Välja att vara anställd eller egen företagare 25 Välja att arbeta i ett litet eller i ett stort företag 26 Välja att arbeta i privat eller offentlig sektor 27 Anställningstrygghet för anställda och egenföretagare 28 Anställning inkräktar mer på familjelivet 29 Fackföreningar viktiga för anställningstrygghet 30 Sämre arbetsvillkor utan fackföreningar 31 Önskad arbetstid 32 Förvärvsarbetar 33 Arbetstid och inkomst 34 Stämmer med UP:s arbete: Trygg anställning 35 Stämmer med UP:s arbete: Hög inkomst 36 Stämmer med UP:s arbete: Goda karriärmöjligheter 37 Stämmer med UP:s arbete: Intressant 38 Stämmer med UP:s arbete: Självständigt 39 Stämmer med UP:s arbete: Möjlighet att hjälpa andra 40 Stämmer med UP:s arbete: Nyttigt för samhället 41 Stämmer med UP:s arbete: Möjligt förbättra färdigheter 42 Arbetsvillkor: Utmattad efter arbetet 43 Arbetsvillkor: Fysiskt ansträngande arbete 44 Arbetsvillkor: Stressigt arbete 45 Arbetsvillkor: Farliga arbetsförhållanden 46 Möjlighet att påverka arbetstider 47 Möjlighet bestämma hur det dagliga arbetet organiseras 48 Möjligt ta ledigt någon timme under arbetstid 49 Arbetets krav inkräktar på familjelivet 50 Familjelivets krav inkräktar på arbetet 51 Användning av arbetslivserfarenhet och yrkeskunskap 52 Nytta av arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper 53 Genomgått fortbildning senaste året 54 Relationerna mellan ledning och anställda 55 Relationerna mellan arbetskamraterna 56 Nöjd med arbetet 57 Villig arbeta hårdare för att företaget skall bli framgångsrikt 58 Stolt över att arbeta för företaget 59 Skulle tacka nej till annat arbete med högre lön 60 Möjlighet hitta annat lika bra arbete 61 Möjlighet för företaget att hitta ersättare 62 Sannolikhet försöka få arbete hos annan arbetsgivare närmaste året 63 Oro för att förlora arbetet 64 Undvika arbetslöshet: Arbete som kräver nya färdigheter 65 Undvika arbetslöshet: Befattning med lägre lön 66 Undvika arbetslöshet: Tillfällig anställning 67 Undvika arbetslöshet: Längre arbetsresor 68 Extraarbete utöver huvudsakligt arbete 69 Antal år på nuvarande arbetsplats 70 Antal år med nuvarande arbetsuppgifter 71 Antal anställda på arbetsplatsen 72 Könsfördelning på arbetsplatsen 73 Utbildningens längd hos andra på arbetsplatsen 74 Kan utföra arbetsuppgifter självständigt 75 Andra lägger sig i hur arbetsuppgifter ska utföras 76 Samarbete mellan yrkesgrupper på arbetsplatsen 77 Inställning till samarbete mellan olika yrkesgrupper 78 Arbeta några år längre med nuvarande arbetsuppgifter 79 Arbeta några år längre med nya arbetsuppgifter 80 Arbeta några år längre med flexibla arbetstider 81 Pension så tidigt som möjligt 82 Förvärvsarbete som varat minst ett år 83 Året man slutade det senaste förvärvsarbetet 84 Anledning att sluta arbeta 85 Önskar förvärvsarbete nu eller i framtiden 86 Sannolikhet att få arbete 87 Söker arbete för närvarande 88 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till offentlig arbetsförmedling 89 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till privat arbetsförmedling 90 Aktivitet för att få arbete: Besvarat platsannonser 91 Aktivitet för att få arbete: Annonserat i tidningar 92 Aktivitet för att få arbete: Kontakt med arbetsgivare 93 Aktivitet för att få arbete: Frågat andra om hjälp 94 Fortbildning för att förbättra yrkeskunskaper 95 Huvudsaklig försörjningskälla 96 Arbetsmarknadsgrupp 97 Arbetstid 98 Socio-ekonomisk indelning 99 Yrke, SSYK-kod position 1 100 Yrke, SSYK-kod position 1-2 101 Yrke, SSYK-kod position 1-3 102 Yrke, SSYK-kod position 1-4 103 Företagare eller anställd 104 Antal anställda 105 Arbetsledande funktion 106 Offentlig eller privat tjänst 107 Medlem i facklig organisation någon gång 108 Facklig organisation 109 Utbildning 110 Utbildningens längd 111 Månadsinkomst 112 Civilstånd 113 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 114 Partner: Arbetstid 115 Partner: Socio-ekonomisk indelning 116 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1 117 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-2 118 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-3 119 Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-4 120 Partner: Företagare eller anställd 121 Partner: Antal anställda 122 Partner: Arbetsledande funktion 123 Partner: Offentlig eller privat tjänst 124 Partner: Utbildning 125 Hushållets månadsinkomst 126 Hushållets storlek 127 Antal skolbarn i hushållet 128 Antal förskolebarn i hushållet 129 Partisympati 130 Röstade i senaste riksdagsvalet 131 Subjektiv klasstillhörighet 132 Placering på skala över samhällsgrupper 133 Föräldrars medborgarskap 134 Tillhör kyrka eller religiös församling 135 Kyrka eller församling 136 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 137 Bostadsort 138 Ålder

VAR 1 SSD STUDY NR 0816              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0816


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 2005 - Åsikter om jobben och arbetslivet
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 663 1. Man 708 2. Kvinna
VAR 6 H-REGION Loc 14 width 1 Huvudregion (H-region) 231 1. Stockholmsregionen: Stockholm med förorter 512 3. Urban 1: Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 231 4. Urban 2: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 97 5. Rural 1: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 84 6. Rural 2: Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 143 8. Göteborgsregionen: Göteborg med förorter 73 9. Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter
VAR 7 A-REGION Loc 15 width 2 A-region 231 01. Stockholm/Södertälje 7 02. Norrtälje 6 03. Enköping 34 04. Uppsala 9 05. Nyköping 5 06. Katrineholm 7 07. Eskilstuna 16 08. Mjölby/Motala 23 09. Linköping 19 10. Norrköping 28 11. Jönköping 4 12. Tranås 13 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 14 14. Värnamo 4 15. Ljungby 23 16. Växjö 12 17. Västervik 5 18. Hultsfred/Vimmerby 11 19. Oskarshamn 24 20. Kalmar/Nybro 7 21. Visby 9 22. Karlskrona 10 23. Karlshamn 13 24. Kristianstad 13 25. Hässleholm 13 26. Ängelholm 47 27. Helsingborg/Landskrona 73 28. Malmö/Lund/Trelleborg 14 29. Ystad/Simrishamn 12 30. Eslöv 23 31. Halmstad 14 32. Falkenberg/Varberg 143 33. Göteborg 6 34. Uddevalla 17 35. Trollhättan/Vänersborg 48 36. Borås 9 37. Lidköping/Skara 9 38. Falköping 12 39. Skövde 5 40. Mariestad 6 41. Kristinehamn 28 42. Karlstad 8 43. Säffle/Åmål 12 44. Arvika 40 45. Örebro 3 46. Karlskoga 9 47. Lindesberg 27 48. Västerås 12 49. Köping 3 50. Fagersta 2 51. Sala 23 52. Borlänge/Falun 7 53. Avesta/Hedemora 3 54. Ludvika 10 55. Mora 20 56. Gävle/Sandviken 11 57. Bollnäs/Söderhamn 17 58. Hudiksvall/Ljusdal 16 59. Sundsvall 7 60. Härnösand/Kramfors 4 61. Sollefteå 14 62. Örnsköldsvik 21 63. Östersund 23 64. Umeå 12 65. Skellefteå 7 66. Lycksele 9 67. Piteå 14 68. Luleå/Boden 3 69. Haparanda/Kalix 8 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 LÄN Loc 17 width 2 Län 238 01. Stockholms län 43 03. Uppsala län 21 04. Södermanlands län 58 05. Östergötlands län 59 06. Jönköpings län 27 07. Kronobergs län 52 08. Kalmar län 7 09. Gotlands län 19 10. Blekinge län 185 12. Skåne län 49 13. Hallands län 243 14. Västra Götalands län 48 17. Värmlands län 52 18. Örebro län 44 19. Västmanlands län 43 20. Dalarnas län 45 21. Gävleborgs län 41 22. Västernorrlands län 21 23. Jämtlands län 42 24. Västerbottens län 34 25. Norrbottens län
VAR 9 TID ÄGNAD FÖRVÄRVSARB 1 Loc 19 width 1 MD=9 Först några frågor om arbete i allmänhet 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid åt andra. Till vilka av följande saker skulle Du vilja ägna mer tid, till vilka skulle Du vilja ägna mindre tid, och till vilka skulle Du vilja ägna samma tid som nu? 1a Förvärvsarbete 44 1. Mycket mer tid 84 2. Något mer tid 424 3. Samma tid som nu 456 4. Lite mindre tid 178 5. Mycket mindre tid 103 8. Vet ej 82 9. Uppgift saknas
VAR 10 TID ÄGNAD HUSHÅLLSARB 1 Loc 20 width 1 MD=9 1b <Tid ägnad åt> Hushållsarbete <Se F.1 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket mer tid 202 2. Något mer tid 655 3. Samma tid som nu 274 4. Lite mindre tid 124 5. Mycket mindre tid 19 8. Vet ej 68 9. Uppgift saknas
VAR 11 TID ÄGNAD FAMILJEN 1 Loc 21 width 1 MD=9 1c <Tid ägnad åt> Familjen <Se F.1 för fullständig frågetext> 352 1. Mycket mer tid 551 2. Något mer tid 384 3. Samma tid som nu 13 4. Lite mindre tid 6 5. Mycket mindre tid 19 8. Vet ej 46 9. Uppgift saknas
VAR 12 TID ÄGNAD VÄNNER 1 Loc 22 width 1 MD=9 1d <Tid ägnad åt> Dina vänner <Se F.1 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket mer tid 632 2. Något mer tid 394 3. Samma tid som nu 8 4. Lite mindre tid 12 5. Mycket mindre tid 17 8. Vet ej 51 9. Uppgift saknas
VAR 13 TID ÄGNAD FRITIDSAKT 1 Loc 23 width 1 MD=9 1e <Tid ägnad åt> Fritidsaktiviteter <Se F.1 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket mer tid 615 2. Något mer tid 306 3. Samma tid som nu 10 4. Lite mindre tid 11 5. Mycket mindre tid 21 8. Vet ej 48 9. Uppgift saknas
VAR 14 ARB SÄTT TJÄNA PENGAR 2 Loc 24 width 1 MD=9 2 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur mycket Du instämmer i eller tar avstånd från påståendet, när Du tänker på arbete i allmänhet. 2a Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inget mer 67 1. Instämmer starkt 176 2. Instämmer 292 3. Varken instämmer eller tar avstånd 480 4. Tar avstånd 279 5. Tar starkt avstånd 29 8. Vet ej 48 9. Uppgift saknas
VAR 15 ARB EJ BEHOV PENGAR 2 Loc 25 width 1 MD=9 2b Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna <Se F.2 för fullständig frågetext> 160 1. Instämmer starkt 712 2. Instämmer 211 3. Varken instämmer eller tar avstånd 117 4. Tar avstånd 66 5. Tar starkt avstånd 67 8. Vet ej 38 9. Uppgift saknas
VAR 16 VIKTIGT ANSTÄLLNTRYGGH 3 Loc 26 width 1 MD=9 3 Ange hur viktigt Du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. 3a Hur viktigt är anställningstrygghet? 773 1. Mycket viktigt 465 2. Viktigt 72 3. Varken viktigt eller oviktigt 22 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 10 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 17 VIKTIGT HÖG INKOMST 3 Loc 27 width 1 MD=9 3b Hur viktigt är hög inkomst? <Se F.3 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket viktigt 757 2. Viktigt 275 3. Varken viktigt eller oviktigt 63 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 7 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 18 VIKTIGT KARRIÄRMÖJLIGH 3 Loc 28 width 1 MD=9 3c Hur viktigt är goda karriärmöjligheter? <Se F.3 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket viktigt 496 2. Viktigt 468 3. Varken viktigt eller oviktigt 164 4. Inte särskilt viktigt 45 5. Inte alls viktigt 13 8. Vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 19 VIKTIGT INTR ARBUPPG 3 Loc 29 width 1 MD=9 3d Hur viktigt är intressanta arbetsuppgifter? <Se F.3 för fullständig frågetext> 683 1. Mycket viktigt 588 2. Viktigt 54 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 6 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 20 VIKTIGT SJÄLVST ARBETE 3 Loc 30 width 1 MD=9 3e Hur viktigt är ett arbete där man får arbeta självständigt? <Se F.3 för fullständig frågetext> 418 1. Mycket viktigt 661 2. Viktigt 192 3. Varken viktigt eller oviktigt 50 4. Inte särskilt viktigt 15 5. Inte alls viktigt 10 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 21 VIKTIGT HJÄLPA ANDRA 3 Loc 31 width 1 MD=9 3f Hur viktigt är ett arbete där man kan hjälpa andra människor? <Se F.3 för fullständig frågetext> 316 1. Mycket viktigt 578 2. Viktigt 341 3. Varken viktigt eller oviktigt 71 4. Inte särskilt viktigt 27 5. Inte alls viktigt 12 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 22 VIKTIGT NYTTIGT ARBETE 3 Loc 32 width 1 MD=9 3g Hur viktigt är ett arbete som är nyttigt för samhället? <Se F.3 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket viktigt 582 2. Viktigt 405 3. Varken viktigt eller oviktigt 95 4. Inte särskilt viktigt 37 5. Inte alls viktigt 24 8. Vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 23 VIKTIGT STYRA ARBTID 3 Loc 33 width 1 MD=9 3h Hur viktigt är ett arbete där man kan styra sina arbetstider? <Se F.3 för fullständig frågetext> 278 1. Mycket viktigt 655 2. Viktigt 307 3. Varken viktigt eller oviktigt 76 4. Inte särskilt viktigt 12 5. Inte alls viktigt 18 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 24 VAL ANSTÄLLD FÖRETAG 4 Loc 34 width 1 MD=9 4 Oavsett om Du är yrkesaktiv eller inte, föreställ Dig att Du kunde välja mellan olika sorters arbeten. Vilket av följande skulle Du personligen välja? 4a Jag skulle välja att vara ... 868 1. Anställd 365 2. Egen företagare 117 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 25 VAL LITET/STORT FÖRET 4 Loc 35 width 1 MD=9 4b Jag skulle välja att arbeta ... <Se F.4 för fullständig frågetext> 792 1. I ett litet företag 355 2. I ett stort företag 202 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 26 VAL PRIVAT/OFF SEKTOR 4 Loc 36 width 1 MD=9 4c Jag skulle välja att arbeta ... <Se F.4 för fullständig frågetext> 844 1. I ett privat företag 266 2. Inom den offentliga sektorn 240 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 27 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 5 Loc 37 width 1 MD=9 5 I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 5a Anställda har större anställningstrygghet än egenföretagare 225 1. Instämmer starkt 592 2. Instämmer 332 3. Varken instämmer eller tar avstånd 69 4. Tar avstånd 11 5. Tar starkt avstånd 123 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 28 INKRÄKTAR FAMILJELIV 5 Loc 38 width 1 MD=9 5b Att vara anställd inkräktar mer på familjelivet än att vara egenföretagare <Se F.5 för fullständig frågetext> 29 1. Instämmer starkt 103 2. Instämmer 325 3. Varken instämmer eller tar avstånd 471 4. Tar avstånd 291 5. Tar starkt avstånd 128 8. Vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 29 FACKET ANSTÄLLNTRYGGH 6 Loc 39 width 1 MD=9 6 I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 6a Fackföreningar är mycket viktiga för anställdas anställningstrygghet 259 1. Instämmer starkt 499 2. Instämmer 365 3. Varken instämmer eller tar avstånd 120 4. Tar avstånd 68 5. Tar starkt avstånd 43 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 30 FACKET VIKT ARBVILLKOR 6 Loc 40 width 1 MD=9 6b Utan fackföreningar skulle arbetsvillkoren för anställda vara mycket sämre än de är <Se F.6 för fullständig frågetext> 285 1. Instämmer starkt 535 2. Instämmer 330 3. Varken instämmer eller tar avstånd 93 4. Tar avstånd 47 5. Tar starkt avstånd 59 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 31 ÖNSKAD ARBETSTID 7 Loc 41 width 1 MD=9 7 Anta att Du kunde bestämma över Din arbetssituation för närvarande. Vilket av följande skulle Du föredra? 612 1. Arbeta heltid 610 2. Arbeta deltid mer än 10 timmar per vecka 54 3. Arbeta mindre än 10 timmar per vecka 71 4. Inte ha något arbete alls 24 9. Uppgift saknas
VAR 32 FÖRVÄRVSARBETE 8 Loc 42 width 1 MD=9 8 Förvärvsarbetar Du för närvarande? 849 1. Ja 476 5. Nej 46 9. Uppgift saknas
VAR 33 ARBETSTID OCH INKOMST 9 Loc 43 width 1 MD=0 (FÖRVÄRVSARBETAR) Frågorna 9-36 gäller Ditt huvudsakliga arbete 9 Tänk på Din arbetstid, inklusive normal övertid, och hur mycket Du tjänar. Om Du vore tvungen att välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle Du föredra? 154 1. Längre arbetstid och högre inkomst 582 2. Samma arbetstid och inkomst som nu 117 3. Kortare arbetstid och lägre inkomst 86 8. Vet ej 432 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 TRYGG ANSTÄLLNING 10 Loc 44 width 1 MD=0 10 (FÖRVÄRVSARBETAR) Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl Du anser att de stämmer överens med Ditt arbete. 10a Jag har en trygg anställning 166 1. Instämmer starkt 413 2. Instämmer 189 3. Varken instämmer eller tar avstånd 81 4. Tar avstånd 49 5. Tar starkt avstånd 23 8. Vet ej 450 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 HÖG INKOMST 10 Loc 45 width 1 MD=0 10b Min inkomst är hög <Se F.10 för fullständig frågetext> 21 1. Instämmer starkt 149 2. Instämmer 307 3. Varken instämmer eller tar avstånd 258 4. Tar avstånd 167 5. Tar starkt avstånd 19 8. Vet ej 450 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 KARRIÄRMÖJLIGHETER 10 Loc 46 width 1 MD=0 10c Mina karriärmöjligheter är goda <Se F.10 för fullständig frågetext> 10 1. Instämmer starkt 174 2. Instämmer 370 3. Varken instämmer eller tar avstånd 225 4. Tar avstånd 112 5. Tar starkt avstånd 31 8. Vet ej 449 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 INTRESSANT ARBETE 10 Loc 47 width 1 MD=0 10d Mitt arbete är intressant <Se F.10 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer starkt 496 2. Instämmer 160 3. Varken instämmer eller tar avstånd 52 4. Tar avstånd 24 5. Tar starkt avstånd 17 8. Vet ej 451 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETET 10 Loc 48 width 1 MD=0 10e Jag har möjlighet att arbeta självständigt <Se F.10 för fullständig frågetext> 222 1. Instämmer starkt 491 2. Instämmer 133 3. Varken instämmer eller tar avstånd 42 4. Tar avstånd 23 5. Tar starkt avstånd 13 8. Vet ej 447 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 MÖJLIGT HJÄLPA ANDRA 10 Loc 49 width 1 MD=0 10f I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor <Se F.10 för fullständig frågetext> 212 1. Instämmer starkt 393 2. Instämmer 189 3. Varken instämmer eller tar avstånd 62 4. Tar avstånd 45 5. Tar starkt avstånd 18 8. Vet ej 452 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 SAMHÄLLSNYTTIGT ARB 10 Loc 50 width 1 MD=0 10g Mitt arbete är nyttigt för samhället <Se F.10 för fullständig frågetext> 231 1. Instämmer starkt 360 2. Instämmer 208 3. Varken instämmer eller tar avstånd 67 4. Tar avstånd 32 5. Tar starkt avstånd 21 8. Vet ej 452 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 UTVECKLANDE ARBETE 10 Loc 51 width 1 MD=0 10h Mitt arbete ger mig möjlighet att förbättra mina färdigheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 133 1. Instämmer starkt 420 2. Instämmer 249 3. Varken instämmer eller tar avstånd 64 4. Tar avstånd 25 5. Tar starkt avstånd 30 8. Vet ej 450 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 UTMATTANDE ARBETE 11 Loc 52 width 1 MD=0 11 (FÖRVÄRVSARBETAR) Nu följer fler frågor om Dina arbetsvillkor. Ange för vart och ett av följande hur ofta det kännetecknar Ditt arbete. 11a Hur ofta kommer Du hem utmattad från arbetet? 58 1. Alltid 255 2. Ofta 458 3. Ibland 115 4. Nästan aldrig 22 5. Aldrig 10 8. Vet ej 453 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 ANSTRÄNGANDE ARBETE 11 Loc 53 width 1 MD=0 11b Hur ofta måste Du utföra fysiskt ansträngande arbete? <Se F.11 för fullständig frågetext> 101 1. Alltid 144 2. Ofta 227 3. Ibland 217 4. Nästan aldrig 222 5. Aldrig 9 8. Vet ej 451 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 STRESSIGT ARBETE 11 Loc 54 width 1 MD=0 11c Hur ofta upplever Du Ditt arbete som stressigt? <Se F.11 för fullständig frågetext> 66 1. Alltid 309 2. Ofta 434 3. Ibland 77 4. Nästan aldrig 24 5. Aldrig 11 8. Vet ej 450 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 FARLIGT ARBETE 11 Loc 55 width 1 MD=0 11d Hur ofta arbetar Du under farliga arbetsförhållanden? <Se F.11 för fullständig frågetext> 34 1. Alltid 71 2. Ofta 202 3. Ibland 249 4. Nästan aldrig 346 5. Aldrig 18 8. Vet ej 451 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 BESTÄMMER ARBETSTIDER 12 Loc 56 width 1 MD=0 12 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider menas vilka tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden) 275 1. Tiderna vi börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra dem på egen hand 532 2. Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar 105 3. Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar 459 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 ORGANISERA DAGL ARB 13 Loc 57 width 1 MD=0 13 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Ditt dagliga arbete är organiserat? 230 1. Jag kan själv bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 527 2. Jag kan inom vissa gränser bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 147 3. Jag kan inte bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 22 8. Vet ej 445 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LEDIGT UNDER ARBTID 14 Loc 58 width 1 MD=0 14 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt skulle det vara för Dig att ta ledigt en eller två timmar under arbetstid, för att ta hand om personliga angelägenheter eller familjeangelägenheter? 377 1. Inte alls svårt 330 2. Inte alltför svårt 119 3. Ganska svårt 76 4. Mycket svårt 22 8. Vet ej 447 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 ARB INKRÄKTAR FAMLIV 15 Loc 59 width 1 MD=0 15a (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur ofta känner Du att kraven från Ditt arbete inkräktar på Ditt familjeliv? 35 1. Alltid 167 2. Ofta 362 3. Ibland 230 4. Nästan aldrig 114 5. Aldrig 16 8. Vet ej 447 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 FAMLIV INKRÄKTAR ARB 15 Loc 60 width 1 MD=0 15b (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur ofta känner Du att familjelivets krav inkräktar på Ditt arbete? 3 1. Alltid 48 2. Ofta 230 3. Ibland 355 4. Nästan aldrig 254 5. Aldrig 19 8. Vet ej 462 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 ANVÄNDN YRKESKUNSKAP 16 Loc 61 width 1 MD=0 16 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur mycket av Dina samlade arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper kan Du använda i Ditt nuvarande arbete? 48 1. Nästan inget 105 2. Litegrann 349 3. En hel del 401 4. Nästan allt 22 8. Vet ej 446 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 ARBLIVSERF/YRKESKUNSK 17 Loc 62 width 1 MD=0 17 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Om Du skulle söka ett nytt arbete, till hur stor hjälp skulle Din nuvarande arbetslivserfarenhet och/eller Dina yrkeskunskaper vara? 327 1. Till mycket stor hjälp 392 2. Till ganska stor hjälp 137 3. Inte till så stor hjälp 16 4. Inte till någon hjälp alls 56 8. Vet ej 443 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 FORTBILDNING 18 Loc 63 width 1 MD=0 18 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Har Du under de senaste 12 månaderna genomgått någon fortbildning för att förbättra Dina yrkeskunskaper, antingen på arbetsplatsen eller någon annanstans? 433 1. Ja 484 5. Nej 11 8. Vet ej 443 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 REL LEDNING-ANSTÄLLDA 19 Loc 64 width 1 MD=0 19a (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan ledning och anställda? 230 1. Mycket goda 355 2. Ganska goda 191 3. Varken goda eller dåliga 78 4. Ganska dåliga 29 5. Mycket dåliga 35 8. Vet ej 453 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 REL ARBETSKAMRATER 19 Loc 65 width 1 MD=0 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan arbetskamraterna/kollegorna? 392 1. Mycket goda 374 2. Ganska goda 89 3. Varken goda eller dåliga 26 4. Ganska dåliga 5 5. Mycket dåliga 24 8. Vet ej 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 NÖJD MED ARBETE 20 Loc 66 width 1 MD=0 20 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur nöjd är Du med Ditt arbete? 79 1. Helt nöjd 270 2. Mycket nöjd 369 3. Ganska nöjd 115 4. Varken nöjd eller missnöjd 52 5. Ganska missnöjd 17 6. Mycket missnöjd 3 7. Helt missnöjd 15 8. Vet ej 451 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 FÖRETAGETS FRAMGÅNG 21 Loc 67 width 1 MD=0 21 (FÖRVÄRVSARBETANDE) I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 21a Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt 84 1. Instämmer starkt 296 2. Instämmer 353 3. Varken instämmer eller tar avstånd 115 4. Tar avstånd 48 5. Tar starkt avstånd 26 8. Vet ej 449 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 STOLT ÖVER FÖRETAGET 21 Loc 68 width 1 MD=0 21b Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation <Se F.21 för fullständig frågetext> 104 1. Instämmer starkt 422 2. Instämmer 288 3. Varken instämmer eller tar avstånd 59 4. Tar avstånd 23 5. Tar starkt avstånd 21 8. Vet ej 454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 ARBETE MED HÖGRE LÖN 21 Loc 69 width 1 MD=0 21c Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min nuvarande organisation <Se F.21 för fullständig frågetext> 33 1. Instämmer starkt 80 2. Instämmer 235 3. Varken instämmer eller tar avstånd 230 4. Tar avstånd 234 5. Tar starkt avstånd 109 8. Vet ej 450 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 MÖJL HITTA ANNAT ARB 22 Loc 70 width 1 MD=0 22 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt eller lätt tror Du det skulle vara för Dig att hitta ett arbete som är minst lika bra som Ditt nuvarande? 21 1. Mycket lätt 145 2. Ganska lätt 239 3. Varken lätt eller svårt 341 4. Ganska svårt 112 5. Mycket svårt 67 8. Vet ej 446 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 MÖJL HITTA ERSÄTTARE 23 Loc 71 width 1 MD=0 23 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt eller lätt tror Du det skulle vara för Ditt företag eller Din organisation att ersätta Dig om Du slutade? 103 1. Mycket lätt 224 2. Ganska lätt 252 3. Varken lätt eller svårt 243 4. Ganska svårt 59 5. Mycket svårt 45 8. Vet ej 445 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 SÖKA NY ARBETSGIVARE 24 Loc 72 width 1 MD=0 24 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Allt sammantaget, hur troligt är det att Du kommer att försöka få arbete hos annan arbetsgivare under det närmaste året? 95 1. Mycket troligt 123 2. Troligt 277 3. Inte särskilt troligt 385 4. Inte alls troligt 47 8. Vet ej 444 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 ORO FÖRLORA ARBETET 25 Loc 73 width 1 MD=0 25 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du skulle kunna förlora Ditt arbete? 46 1. Jag oroar mig en hel del 104 2. Jag oroar mig i viss utsträckning 224 3. Jag oroar mig lite grann 550 4. Jag oroar mig inte alls 447 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 NYA FÄRDIGHETER 26 Loc 74 width 1 MD=0 26 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar avstånd från följande påståenden? 26a För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera ett arbete som kräver nya färdigheter. 250 1. Instämmer starkt 487 2. Instämmer 113 3. Varken instämmer eller tar avstånd 24 4. Tar avstånd 10 5. Tar starkt avstånd 30 8. Vet ej 457 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 LÄGRE LÖN 26 Loc 75 width 1 MD=0 26b För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera en befattning med lägre lön. <Se F.26 för fullständig frågetext> 52 1. Instämmer starkt 227 2. Instämmer 236 3. Varken instämmer eller tar avstånd 226 4. Tar avstånd 132 5. Tar starkt avstånd 28 8. Vet ej 470 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 TILLFÄLLIG ANSTÄLLN 26 Loc 76 width 1 MD=0 26c För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera tillfällig anställning. <Se F.26 för fullständig frågetext> 115 1. Instämmer starkt 439 2. Instämmer 169 3. Varken instämmer eller tar avstånd 106 4. Tar avstånd 47 5. Tar starkt avstånd 25 8. Vet ej 470 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄNGRE ARBETSRESOR 26 Loc 77 width 1 MD=0 26d För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att resa längre för att ta mig till arbetet. <Se F.26 för fullständig frågetext> 81 1. Instämmer starkt 310 2. Instämmer 172 3. Varken instämmer eller tar avstånd 179 4. Tar avstånd 125 5. Tar starkt avstånd 32 8. Vet ej 472 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 EXTRAARBETE 27 Loc 78 width 1 MD=0 27 (FÖRVÄRVSARBETAR) Utöver Ditt huvudsakliga arbete, utför Du något annat arbete för att få extrainkomster? 729 1. Nej 54 2. Ja, mestadels som anställd 49 3. Ja, mestadels som egenföretagare 81 4. Ja, annat 458 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 ANTAL ÅR ARBETSPLATS 28 Loc 79 width 2 MD=99 28 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur många år har Du arbetat på Din nuvarande arbetsplats? 39 00. Mindre än ett år 01. 1 år . . 48. 48 år 484 99. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 39 91 64 66 64 61 35 31 32 17 44 18 14 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 12 14 30 15 16 12 10 19 10 17 6 7 29 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 Frek: 10 13 7 10 26 4 8 6 4 7 2 1 2 Kod: 40 41 42 43 44 45 47 48 99 Frek: 4 1 3 1 1 2 1 1 484
VAR 70 ANTAL ÅR ARBETSUPPG 29 Loc 81 width 2 MD=99 29 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur många år har Du arbetat med Dina nuvarande, eller liknande, arbetsuppgifter? 19 00. Mindre än ett år 01. 1 år . . 56. 56 år 487 99. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 19 56 55 54 52 60 36 32 27 15 54 17 17 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 12 19 49 12 16 16 14 36 7 16 13 7 30 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 Frek: 10 14 4 4 30 2 9 6 10 13 3 6 3 Kod: 40 41 42 43 44 45 47 48 52 56 99 Frek: 11 1 5 3 1 4 1 1 1 1 487
VAR 71 ANTAL ANSTÄLLDA 30 Loc 83 width 1 MD=0 30 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur många är anställda på Din arbetsplats? 146 1. 1-5 personer 115 2. 6-10 personer 142 3. 11-20 personer 126 4. 21-40 personer 360 5. Mer än 40 personer 23 8. Vet ej 459 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 KÖNSFÖRDELNING ARBPL 31 Loc 84 width 1 MD=0 31 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur ser könsfördelningen ut på Din arbetsplats? 316 1. Det finns betydligt fler män än kvinnor 73 2. Det finns något fler män än kvinnor 134 3. Det finns ungefär lika många män som kvinnor 81 4. Det finns något fler kvinnor än män 281 5. Det finns betydligt fler kvinnor än män 28 8. Vet ej 458 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTB LÄNGD ARBETSKAMR 32 Loc 85 width 1 MD=0 32 (FÖRVÄRVSARBETAR) Har andra på Din arbetsplats ungefär lika lång utbildning som Du har? 395 1. Ja, de flesta har ungefär lika lång utbildning som jag 235 2. Nej, de flesta har kortare utbildning än vad jag har 121 3. Nej, de flesta har längre utbildning än vad jag har 157 8. Vet ej 463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT 33 Loc 86 width 1 MD=0 33 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 33a Jag kan självständigt utföra mina arbetsuppgifter 392 1. Instämmer starkt 423 2. Instämmer 59 3. Varken instämmer eller tar avstånd 19 4. Tar avstånd 6 5. Tar starkt avstånd 11 8. Vet ej 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄGGER SIG I ARBUPPG 33 Loc 87 width 1 MD=0 33b Jag känner ofta att andra lägger sig i hur mina arbetsuppgifter ska utföras <Se F.33 för fullständig frågetext> 19 1. Instämmer starkt 79 2. Instämmer 224 3. Varken instämmer eller tar avstånd 363 4. Tar avstånd 201 5. Tar starkt avstånd 18 8. Vet ej 467 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SAMARB YRKESGRUPPER 34 Loc 88 width 1 MD=0 34 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med hur arbetet på Din arbetsplats utförs? 361 1. På min arbetsplats samarbetar olika yrkesgrupper med varandra och utför vissa arbetsuppgifter tillsammans 171 2. På min arbetsplats arbetar olika yrkesgrupper relativt åtskilda från varandra och utför sina egna arbetsuppgifter 280 3. På min arbetsplats tillhör alla eller nästan alla samma yrkesgrupp 59 8. Vet ej 500 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 ÅSIKT SAMARB YRKESGR 35 Loc 89 width 1 MD=0 35 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med Din egen uppfattning? 610 1. Om jag fick välja skulle jag föredra att arbeta på en arbetsplats där olika yrkesgrupper samarbetar med varandra och utför vissa arbetsuppgifter tillsammans 111 2. Om jag fick välja skulle jag föredra att arbeta på en arbetsplats där olika yrkesgrupper arbetar relativt åtskilda från varandra och utför sina egna arbetsuppgifter 190 8. Vet ej 460 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 PENS AKT ARBETSUPPG 36 Loc 90 width 1 MD=0 36 (FÖRVÄRVSARBETAR) Pensionssystemet och pensionsåldern diskuteras ju ganska ofta i vårt samhälle. Ange för vart och ett av påståendena nedan i vilken utsträckning Du instämmer eller tar avstånd från dessa. 36a Jag kan tänka mig att fortsätta arbeta med mina nuvarande arbetsuppgifter några år längre än vad jag behöver enligt gällande pensionsregler 40 1. Instämmer starkt 112 2. Instämmer 141 3. Varken instämmer eller tar avstånd 219 4. Tar avstånd 356 5. Tar starkt avstånd 60 8. Vet ej 443 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 PENS NYA ARBETSUPPG 36 Loc 91 width 1 MD=0 36b Jag kan tänka mig att arbeta några år längre än vad jag behöver om jag får byta arbetsuppgifter. <Se F.36 för fullständig frågetext> 15 1. Instämmer starkt 105 2. Instämmer 191 3. Varken instämmer eller tar avstånd 224 4. Tar avstånd 322 5. Tar starkt avstånd 63 8. Vet ej 451 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 PENS FLEX ARBETSTIDER 36 Loc 92 width 1 MD=0 36c Jag kan tänka mig att arbeta några år längre än jag behöver om jag får mer flexibla arbetstider. <Se F.36 för fullständig frågetext> 32 1. Instämmer starkt 162 2. Instämmer 197 3. Varken instämmer eller tar avstånd 185 4. Tar avstånd 282 5. Tar starkt avstånd 64 8. Vet ej 449 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 PENS TIDIG SOM MÖJL 36 Loc 93 width 1 MD=0 36d Jag vill gå i pension så tidigt som möjligt även om det medför en något sämre ekonomi. <Se F.36 för fullständig frågetext> 108 1. Instämmer starkt 230 2. Instämmer 222 3. Varken instämmer eller tar avstånd 206 4. Tar avstånd 97 5. Tar starkt avstånd 63 8. Vet ej 445 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 FÖRVARB MINST ETT ÅR 37 Loc 94 width 1 MD=0 Frågorna 37-45 besvaras av Dig som för närvarande inte har förvärvsarbete. 37 (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Du någonsin haft ett förvärvsarbete som varat minst ett år? 430 1. Ja 165 5. Nej 776 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 SLUTADE FÖRVÄRVSARB 38 Loc 95 width 4 MD= 0 or GE 9999 38 (FÖRVÄRVSARBETAT TIDIGARE) När slutade Du Ditt senaste förvärvsarbete? Fyll i vilket år Du slutade Ditt senaste förvärvsarbete 1952. 1952 . . 2005. 2005 933 0000. Frågan ej tillämplig 21 9999. Uppgift saknas Kod: 1952 1960 1969 1970 1971 1973 1977 1978 1980 1981 1982 Frek: 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Frek: 2 2 5 2 3 7 6 9 10 17 17 Kod: 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Frek: 12 17 14 29 24 21 22 21 32 34 79 Kod: 2005 0 9999 Frek: 15 933 21
VAR 84 ANLEDN SLUTA ARBETA 39 Loc 99 width 1 MD=0 39 (FÖRVÄRVSARBETAT TIDIGARE) Vad var den huvudsakliga anledningen till att Du slutade? 133 1. Jag gick i pension 40 2. Jag blev frivilligt förtidspensionerad 25 3. Jag blev ofrivilligt förtidspensionerad 57 4. Jag blev varaktigt arbetsoförmögen 28 5. Min arbetsplats lades ner 43 6. Jag blev uppsagd 45 7. Mitt anställningskontrakt löpte ut 31 8. Familjeskäl 12 9. Jag gifte mig 957 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 ÖNSKAR FÖRVÄRVSARBETE 40 Loc 100 width 1 MD=0 40 (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Skulle Du nu eller i framtiden vilja ha ett förvärvsarbete? 310 1. Ja 263 5. Nej 798 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 SANNOLIKHET FÅ ARBETE 41 Loc 101 width 1 MD=0 41 (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Hur sannolikt är det att Du skulle kunna få ett arbete? 130 1. Mycket sannolikt 139 2. Sannolikt 81 3. Osannolikt 147 4. Mycket osannolikt 69 8. Vet ej 805 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 SÖKER ARBETE 42 Loc 102 width 1 MD=0 42 (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Söker Du för närvarande arbete? 120 1. Ja 451 5. Nej 800 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 ANM OFF ARBETSFÖRMEDL 43 Loc 103 width 1 MD=0 43 (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Du under det senaste året gjort något av följande för att få ett arbete? 43a Anmält Dig till en offentlig arbetsförmedling 423 1. Nej 81 2. Ja, en eller två gånger 43 3. Ja, fler än två gånger 824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 ANM PRIV ARBETSFÖRMED 43 Loc 104 width 1 MD=0 43b <Aktivitet för att få arbete> Anmält Dig till en privat arbetsförmedling <Se F.43 för fullständig frågetext> 503 1. Nej 18 2. Ja, en eller två gånger 7 3. Ja, fler än två gånger 843 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 BESVARA PLATSANNONSER 43 Loc 105 width 1 MD=0 43c <Aktivitet för att få arbete> Besvarat platsannonser <Se F.43 för fullständig frågetext> 408 1. Nej 57 2. Ja, en eller två gånger 69 3. Ja, fler än två gånger 837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 ANNONSERAT EFTER JOBB 43 Loc 106 width 1 MD=0 43d <Aktivitet för att få arbete> Annonserat i tidningar efter arbete <Se F.43 för fullständig frågetext> 512 1. Nej 6 2. Ja, en eller två gånger 6 3. Ja, fler än två gånger 847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 KONT MED ARBETSGIVARE 43 Loc 107 width 1 MD=0 43e <Aktivitet för att få arbete> Tagit direkt kontakt med arbetsgivare <Se F.43 för fullständig frågetext> 371 1. Nej 106 2. Ja, en eller två gånger 59 3. Ja, fler än två gånger 835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 ANDRAS HJÄLP FÅ ARB 43 Loc 108 width 1 MD=0 43f <Aktivitet för att få arbete> Frågat släktingar, vänner eller arbetskamrater om hjälp för att hitta ett arbete <Se F.43 för fullständig frågetext> 392 1. Nej 87 2. Ja, en eller två gånger 57 3. Ja, fler än två gånger 835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 FÖRBÄTTRAT YRKESKUNSK 44 Loc 109 width 1 MD=0 44 (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Du under de senaste 12 månaderna genomgått någon fortbildning för att förbättra Dina yrkeskunskaper? 104 1. Ja 451 5. Nej 18 8. Vet ej 798 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 FÖRSÖRJNINGSKÄLLA 45 Loc 110 width 1 MD=0 45 (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Vilken är Din huvudsakliga försörjningskälla? 278 1. Pension (privat eller statlig) 46 2. Arbetslöshetsersättning 24 3. Make/maka/sambo 22 4. Andra familjemedlemmar 8 5. Socialbidrag 25 6. Tillfälliga arbeten 158 7. Annan 810 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 ARBETSMARKNADSGRUPP 46 Loc 111 width 2 MD=99 Så kommer några frågor om Dig själv 46 Vilken av följande grupper tillhörde Du? Om Du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om Du arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 691 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 184 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 15 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 9 04. Medhjälpande familjemedlem 57 05. Arbetslös 5 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 109 07. Studerande 189 08. Ålderspensionär 4 09. Hemarbetande 48 10. Förtidspensionär 2 11. Gör värnplikten 58 99. Uppgift saknas
VAR 97 ARBETSTID 47 Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 99 47 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 02. 2 timmar . . 80. 80 timmar 154 00. Frågan ej tillämplig 189 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 3 4 3 1 9 9 3 1 1 6 2 2 Kod: 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 Frek: 1 1 46 4 2 1 10 2 3 8 60 4 20 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 5 9 32 27 21 33 24 493 6 17 8 4 61 Kod: 46 47 48 50 52 55 60 65 70 75 80 0 99 Frek: 3 1 2 39 1 8 14 5 3 1 4 154 189 Kod: 46 47 48 50 52 55 60 65 70 75 80 0 99 Frek: 3 1 2 39 1 8 14 5 3 1 4 154 189
VAR 98 SEI 48 Loc 115 width 2 MD=99 48a Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 90 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 252 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 96 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 82 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 169 36. Lägre tjänstemän 268 46. Tjänstemän på mellannivå 147 56. Högre tjänstemän 25 57. Ledande befattningar 0 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 125 79. Företagare 9 89. Lantbrukare 108 99. Uppgift saknas
VAR 99 YRKE SSYK POS 1 48 Loc 117 width 2 MD=99 48b Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 48b(1) Yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 4 00. Militärt arbete 45 01. Ledningsarbete 222 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 222 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 122 04. Kontors- och kundservicearbete 272 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 27 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 123 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 126 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 50 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 158 99. Uppgift saknas
VAR 100 YRKE SSYK POS 1-2 48 Loc 119 width 2 MD=99 48b(2) Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.48b för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 4 01. Militärt arbete 30 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 15 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 38 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 34 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 62 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 88 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 41 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 45 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 23 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 113 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 95 41. Kontorsarbete m.m. 27 42. Kundservicearbete 207 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 65 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 27 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 71 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 39 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 5 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 8 74. Annat hantverksarbete 19 81. Processoperatörsarbete 60 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 47 83. Transport- och maskinförararbete 41 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2 92. Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbildning 7 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 158 99. Uppgift saknas
VAR 101 YRKE SSYK POS 1-3 48 Loc 121 width 3 MD=999 48b(3) Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.48b för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 4 011. Militärer 3 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 17 122. Drift- och verksamhetschefer 10 123. Chefer för särskilda funktioner 15 131. Chefer för mindre företag och enheter 3 211. Fysiker, kemister m.fl. 10 213. Dataspecialister 25 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 5 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 14 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 15 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 6 231. Universitets- och högskolelärare 21 232. Gymnasielärare m.fl. 24 233. Grundskollärare 7 234. Speciallärare 4 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 27 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 1 242. Jurister 11 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 5 244. Samhälls- och språkvetare 20 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1 246. Präster 7 247. Administratörer i offentlig förvaltning 1 248. Administratörer i intresseorganisationer 15 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 27 311. Ingenjörer och tekniker 5 312. Datatekniker och dataoperatörer 3 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 2 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 4 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 321. Lantmästare, skogsmästare 18 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 21 323. Sjuksköterskor 5 324. Biomedicinska analytiker 20 331. Förskollärare och fritidspedagoger 3 332. Andra lärare och instruktörer 57 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 7 342. Agenter, förmedlare m.fl. 16 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 7 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 4 345. Poliser 15 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 6 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 348. Pastorer 11 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 14 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 25 413. Lager- och transportassistenter 6 414. Biblioteksassistenter m.fl. 6 415. Brevbärare m.fl. 33 419. Övrig kontorspersonal 7 421. Kassapersonal m.fl. 20 422. Kundinformatörer 3 511. Resevärdar m.fl. 18 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 168 513. Vård- och omsorgspersonal 9 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 9 515. Säkerhetspersonal 65 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 8 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 8 612. Djuruppfödare och djurskötare 7 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 4 614. Skogsbrukare 1 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 39 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 25 713. Byggnadshantverkare 6 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 10 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 5 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 17 723. Maskin- och motorreparatörer 7 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 4 731. Finmekaniker m.fl. 1 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 3 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 2 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 2 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 1 744. Garvare, skinnberedare och skomakare 1 811. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 1 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 2 813. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 15 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 10 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 4 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 3 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 8 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 6 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 6 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 8 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 14 828. Montörer 1 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 2 831. Lokförare m.fl. 35 832. Fordonsförare 10 833. Maskinförare 19 912. Städare m.fl. 13 913. Köks- och restaurangbiträden 4 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 2 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 3 919. Övriga servicearbetare 2 921. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 931. Gruvarbetare inom bygg och anläggning 6 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 158 999. Uppgift saknas
VAR 102 YRKE SSYK POS 1-4 48 Loc 124 width 4 MD=9999 48b(4) Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.48b för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 4 0110. Militärer 3 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 6 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 3 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 5 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 5 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1236. IT-chefer 2 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 3 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 9 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 1 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 3 2113. Kemister 10 2131. Systemerare och programmerare 3 2141. Arkitekter och stadsplanerare 1 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 2 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 5 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 5 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 9 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 2 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 1 2213. Agronomer och hortonomer 1 2214. Jägmästare m.fl. 6 2221. Läkare 4 2222. Tandläkare 1 2223. Veterinärer 1 2224. Apotekare 2 2225. Logopeder 3 2231. Barnmorskor 2 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 1 2233. Akutsköterskor m.fl. 5 2234. Barnsjuksköterskor 4 2235. Distriktssköterskor 6 2310. Universitets- och högskollärare 10 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 8 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 3 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 24 2330. Grundskollärare 7 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 3 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 5 2411. Revisorer m.fl. 5 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 11 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 1 2414. Organisationsutvecklare 5 2419. Övriga företagsekonomer 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 2 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 9 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 1 2443. Filosofer, historiker och statsvetare 3 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 8 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2452. Skulptörer, målare m.fl. 2 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 2 2455. Regissörer och skådespelare 6 2456. Formgivare 1 2460. Präster 7 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 6 2491. Psykologer m.fl. 9 2492. Socialsekreterare och kuratorer 2 3111. Laboratorieingenjörer 9 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 2 3113. Elingenjörer och eltekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 6 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 2 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 2 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 5 3121. Datatekniker 1 3131. Fotografer 2 3133. Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 1 3141. Maskinbefäl 1 3143. Piloter m.fl. 4 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 2 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3224. Optiker 7 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 2 3228. Receptarier 3 3229. Övriga terapeuter 2 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 3 3232. Operationssjuksköterskor 2 3233. Geriatriksjuksköterskor 1 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 13 3239. Övriga sjuksköterskor 5 3240. Biomedicinska analytiker 20 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 3 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 3 3412. Försäkringsrepresentanter 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 2 3414. Reseproducenter 22 3415. Företagssäljare 5 3416. Inköpare 16 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 5 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3422. Speditörer 2 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 4 3429. Övriga agenter m.fl. 10 3431. Administrativa assistenter 1 3432. Boutredare 5 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 7 3443. Socialförsäkringstjänstemän 4 3450. Poliser 4 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 11 3462. Fritidsledare m.fl. 6 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3480. Pastorer 11 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 14 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 23 4131. Lagerassistenter m.fl. 2 4132. Transportassistenter 6 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 6 4150. Brevbärare m.fl. 33 4190. Övrig kontorspersonal 4 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 1 4215. Inkasserare m.fl. 1 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 9 4222. Receptionister m.fl. 8 4223. Telefonister 2 4224. Trafikinformatörer m.fl. 2 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5113. Guider och reseledare 3 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 12 5122. Kockar och kokerskor 3 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 25 5131. Barnskötare m.fl. 55 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 50 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 34 5134. Skötare och vårdare 3 5135. Tandsköterskor 1 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 9 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 3 5151. Brandmän 4 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 1 5159. Övrig säkerhetspersonal 19 5221. Försäljare, dagligvaror 30 5222. Försäljare, fackhandel 2 5223. Kafeföreståndare 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 4 5226. Bil-, båt- och husvagnsföreståndare 8 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 2 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 6 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 7 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6129. Övriga djuruppfödare och djurskötare 7 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 4 6140. Skogsbrukare 1 7112. Stenhuggare m.fl. 2 7121. Murare m.fl. 2 7122. Betongarbetare 25 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 5 7124. Anläggningsarbetare 5 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7132. Golvläggare 3 7134. Glasmästare 3 7135. VVS-montörer m.fl. 7 7136. Installationselektriker 11 7137. Fastighetsskötare 3 7141. Målare 1 7142. Lackerare 2 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 5 7212. Svetsare och gasskärare 3 7213. Tunnplåtslagare 1 7215. Riggare och kabelsplitsare 1 7216. Dykare 1 7222. Verktygsmakare m.fl. 2 7223. Verktygsuppsättare 2 7224. Slipare m.fl. 14 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 1 7232. Flygmekaniker och flygreparatörer 2 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 3 7241. Elmontörer och elreparatörer 2 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 7243. Distributionselektriker 4 7311. Finmekaniker 1 7324. Dekorationsmålare 3 7412. Bagare och konditorer 2 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7434. Sömmare 1 7435. Tapetserare 1 7441. Garvare och skinnberedare 1 8111. Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 1 8122. Valsverksoperatörer 2 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 7 8141. Sågverksoperatörer 1 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 1 8143. Processoperatörer, pappersmassa 6 8144. Processoperatörer, papper 8 8211. Verktygsmaskinoperatörer 2 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 3 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 8 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 3 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 3 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 3 8263. Symaskinoperatörer 2 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8265. Maskinoperatörer, skoindustri m.m. 3 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 4 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 8 8281. Fordonsmontörer m.fl. 3 8282. Montörer, el- och teleutrustning 2 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 2 8311. Lokförare 6 8321. Bil- och taxiförare 8 8322. Buss- och spårvagnsförare 21 8323. Lastbils- och långtradarförare 2 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 3 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 2 8333. Kranförare m.fl. 3 8334. Truckförare 19 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 13 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 2 9142. Vaktmästare m.fl. 2 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 3 9190. Övriga servicearbetare 2 9210. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 9310. Grovarbetare inom bygg och anläggning 6 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 158 9999. Uppgift saknas
VAR 103 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 49 Loc 128 width 1 MD=9 49 Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 65 1. Egen företagare utan anställda 71 2. Egen företagare med anställda 1150 3. Anställd 51 4. Har aldrig förvärvsarbetat 34 9. Uppgift saknas
VAR 104 ANTAL ANSTÄLLDA 49 Loc 129 width 2 MD= 0 49(1) (EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.49 för fullständig frågetext> 01. En anställd . . 80. 80 anställda 1304 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 9 17 7 4 6 2 1 2 1 3 2 Kod: 14 15 18 20 23 25 27 50 60 80 0 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1304 Kod: 14 15 18 20 23 25 27 50 60 80 0 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1304
VAR 105 ARBETSLEDARE 50 Loc 131 width 1 MD=9 50 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 414 1. Ja 889 5. Nej 41 7. Har aldrig förvärvsarbetat 27 9. Uppgift saknas
VAR 106 OFF/PRIV TJÄNST 51 Loc 132 width 1 MD=9 51 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 484 1. Arbetar i offentlig tjänst 90 2. Arbetar i statligt företag 697 3. Arbetar privat (inkl fackligt eller kooperativ) 49 4. Har aldrig förvärvsarbetat 51 9. Uppgift saknas
VAR 107 FACKL ORG NGN GÅNG 52 Loc 133 width 1 MD=9 52 Har Du någon gång varit medlem i en facklig organisation? 1113 1. Ja 240 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 108 FACKLIG ORGANISATION 53 Loc 134 width 1 MD=0 53 (MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION NÅGON GÅNG) Är Du medlem i någon facklig organisation just nu? 334 1. Ja, ett LO-förbund 181 2. Ja, ett TCO-förbund 109 3. Ja, ett SACO-förbund 232 4. Ja, annan facklig organisation 298 5. Nej 217 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 UTBILDNING 54 Loc 135 width 2 MD=99 54 Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 278 01. Folkskola eller grundskola 167 02. 2-årig gymnasielinje 88 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 98 04. Yrkesskola 38 05. Folkhögskola 45 06. Realskola 138 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 30 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 53 09. Studentexamen 103 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 305 11. Examen från universitet eller högskola 28 99. Uppgift saknas
VAR 110 UTBILDNINGENS LÄNGD 55 Loc 137 width 2 MD=99 55 Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium! 14 00. Ingen utbildning 01. 1 år . . 25. 25 år 94 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 14 7 14 12 11 5 30 65 53 98 73 180 190 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 140 79 81 83 61 26 23 19 5 3 2 2 1 Kod: 99 Frek: 94
VAR 111 MÅNADSINKOMST 56 Loc 139 width 3 MD=999 56 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 2 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor i månaden . . 100. 100 000 kr i månaden 166 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 2 17 11 8 6 13 12 24 24 29 50 24 44 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 32 36 42 58 71 76 59 92 55 61 50 33 51 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 Frek: 18 29 19 11 39 6 7 5 4 17 5 5 2 Kod: 40 41 42 43 44 45 47 48 50 54 55 56 58 Frek: 10 2 6 3 2 6 1 3 10 1 1 1 1 Kod: 60 62 65 80 85 100 999 Frek: 5 1 2 1 1 1 166
VAR 112 CIVILSTÅND 57 Loc 142 width 1 MD=9 57 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 654 1. Gift 301 2. Sammanboende 85 3. Frånskild 39 4. Änka/änkling 276 5. Ensamstående 16 9. Uppgift saknas
VAR 113 PARTNER ARBMARKNGRUPP 58 Loc 143 width 2 MD= 0 58 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 533 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 122 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 7 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 6 04. Medhjälpande familjemedlem 40 05. Arbetslös 3 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 31 07. Studerande 147 08. Ålderspensionär 8 09. Hemarbetande 45 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 429 00. Frågan ej tillämplig
VAR 114 PARTNER ARBETSTID 59 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 99 59 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid? 02. 2 timmar/vecka . . 80. 80 timmar/vecka 531 00. Frågan ej tillämplig 115 99. Uppgift saknas Kod: 2 6 8 10 15 16 20 24 25 26 27 28 29 Frek: 1 1 2 3 8 4 30 2 8 1 2 2 2 Kod: 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 48 11 1 4 30 16 10 24 10 416 2 3 1 Kod: 45 46 47 48 50 55 60 65 80 0 99 Frek: 23 1 2 1 33 6 14 1 2 531 115
VAR 115 PARTNER SEI 60 Loc 147 width 2 MD= 0 60 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 59 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 163 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 84 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 45 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 132 36. Lägre tjänstemän 194 46. Tjänstemän på mellannivå 113 56. Högre tjänstemän 14 57. Ledande befattningar 0 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 90 79. Företagare 10 89. Lantbrukare 467 00. Frågan ej tillämplig
VAR 116 PARTNER YRKE SSYK 1 59 Loc 149 width 2 MD=90 or GE 99 59b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 59b(1) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 00. Militärt arbete 38 01. Ledningsarbete 137 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 153 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 74 04. Kontors- och kundservicearbete 153 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 14 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 86 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 91 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 32 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 482 90. Frågan ej tillämplig 104 99. Uppgift saknas
VAR 117 PARTNER YRKE SSYK 1-2 59 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 99 59b(2) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.59b för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 01. Militärt arbete 1 11. Politiskt arbete m.m. 23 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 14 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 24 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 21 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 44 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 48 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 37 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 27 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 12 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 77 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 55 41. Kontorsarbete m.m. 19 42. Kundservicearbete 112 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 41 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 14 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 46 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 33 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 1 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 6 74. Annat hantverksarbete 12 81. Processoperatörsarbete 45 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 34 83. Transport- och maskinförararbete 27 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 1 92. Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbildning 4 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 482 00. Frågan ej tillämplig 104 99. Uppgift saknas
VAR 118 PARTNER YRKE SSYK 1-3 59 Loc 153 width 3 MD= 0 or GE 999 59b(3) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.59b för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 011. Militärer 1 111. Högre ämbetsmän och politiker 2 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 10 122. Drift- och verksamhetschefer 11 123. Chefer för särskilda funktioner 14 131. Chefer för mindre företag och enheter 3 211. Fysiker, kemister m.fl. 10 213. Dataspecialister 11 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 2 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 13 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 6 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 4 231. Universitets- och högskolelärare 14 232. Gymnasielärare m.fl. 19 233. Grundskollärare 1 234. Speciallärare 6 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 13 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 2 242. Jurister 5 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 3 244. Samhälls- och språkvetare 12 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 4 247. Administratörer i offentlig förvaltning 1 248. Administratörer i intresseorganisationer 8 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 22 311. Ingenjörer och tekniker 4 312. Datatekniker och dataoperatörer 5 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 3 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 3 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 10 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 17 323. Sjuksköterskor 10 331. Förskollärare och fritidspedagoger 2 332. Andra lärare och instruktörer 44 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3 342. Agenter, förmedlare m.fl. 10 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 5 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 7 345. Poliser 3 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 5 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 12 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 5 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 11 413. Lager- och transportassistenter 1 414. Biblioteksassistenter m.fl. 3 415. Brevbärare m.fl. 23 419. Övrig kontorspersonal 3 421. Kassapersonal m.fl. 16 422. Kundinformatörer 2 511. Resevärdar m.fl. 12 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 88 513. Vård- och omsorgspersonal 6 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 4 515. Säkerhetspersonal 41 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 4 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 3 612. Djuruppfödare och djurskötare 5 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 614. Skogsbrukare 1 615. Fiskare och jägare 24 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 19 713. Byggnadshantverkare 3 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 9 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 2 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 10 723. Maskin- och motorreparatörer 12 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 731. Finmekaniker m.fl. 4 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 3 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 3 813. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 6 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 12 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 2 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 3 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 1 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 3 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 6 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 13 828. Montörer 3 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 25 832. Fordonsförare 9 833. Maskinförare 20 912. Städare m.fl. 5 913. Köks- och restaurangbiträden 2 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 1 921. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 3 933. Godshanterare och expressbud 482 000. Frågan ej tillämplig 104 999. Uppgift saknas
VAR 119 PARTNER YRKE SSYK 1-4 60 Loc 156 width 4 MD= 0 or GE 9999 59b(4) Partner: Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.59b för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 0110. Militärer 1 1110. Högre ämbetsmän och politiker 2 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 2 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 1 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 5 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 3 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 2 1232. Personalchefer 2 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1235. Inköps- och distributionschefer 2 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 2 1313. Chefer för mindre byggföretag 10 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 2 2113. Kemister 1 2114. Geologer, geofysiker m.fl. 9 2131. Systemerare och programmerare 1 2139. Övriga dataspecialister 2 2141. Arkitekter och stadsplanerare 1 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 2 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 2 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 4 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 6 2221. Läkare 3 2222. Tandläkare 1 2223. Veterinärer 1 2224. Apotekare 1 2225. Logopeder 1 2229. Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 1 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 2 2233. Akutsköterskor m.fl. 2 2235. Distriktssköterskor 1 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 4 2310. Universitets- och högskollärare 8 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 1 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 5 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 19 2330. Grundskollärare 1 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 5 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 4 2411. Revisorer m.fl. 3 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 6 2419. Övriga företagsekonomer 1 2421. Advokater och åklagare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 4 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2441. Nationalekonomer 1 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 8 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, målare m.fl. 2 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2455. Regissörer och skådespelare 4 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 1 2491. Psykologer m.fl. 7 2492. Socialsekreterare och kuratorer 1 3111. Laboratorieingenjörer 5 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. Elingenjörer och eltekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 6 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 1 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 3 3121. Datatekniker 1 3122. Dataoperatörer 1 3131. Fotografer 2 3132. Ljud- och bildtekniker 2 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3141. Maskinbefäl 2 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3151. Byggnads- och brandinspektörer 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3224. Optiker 1 3225. Tandhygienister 3 3226. Sjukgymnaster m.fl. 2 3228. Receptarier 2 3229. Övriga terapeuter 2 3233. Geriatriksjuksköterskor 1 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 14 3239. Övriga sjuksköterskor 10 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 3 3412. Försäkringsrepresentanter 4 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 1 3414. Reseproducenter 12 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 2 3417. Värderare och auktionister 13 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 5 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3422. Speditörer 2 3429. Övriga agenter m.fl. 3 3431. Administrativa assistenter 7 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 4 3443. Socialförsäkringstjänstemän 7 3450. Poliser 3 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 2 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 3476. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 12 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 5 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 10 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4132. Transportassistenter 1 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 3 4150. Brevbärare m.fl. 23 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 1 4212. Bank- och postkassörer 2 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 4 4222. Receptionister m.fl. 9 4223. Telefonister 1 4224. Trafikinformatörer m.fl. 1 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5112. Tågmästare m.fl. 2 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 7 5122. Kockar och kokerskor 3 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 14 5131. Barnskötare m.fl. 28 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 24 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 15 5134. Skötare och vårdare 5 5135. Tandsköterskor 2 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 6 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5151. Brandmän 3 5152. Väktare och ordningsvakter 8 5221. Försäljare, dagligvaror 25 5222. Försäljare, fackhandel 3 5223. Kafeföreståndare 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5226. Bil-, båt- och husvagnsföreståndare 1 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 1 6112. Trädgårdsodlare 2 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 3 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 5 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 6140. Skogsbrukare 1 6152. Fiskare 4 7121. Murare m.fl. 16 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 2 7124. Anläggningsarbetare 2 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 3 7131. Takmontörer 2 7133. Isoleringsmontörer 2 7134. Glasmästare 4 7135. VVS-montörer m.fl. 3 7136. Installationselektriker 5 7137. Fastighetsskötare 1 7141. Målare 1 7142. Lackerare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 5 7212. Svetsare och gasskärare 3 7213. Tunnplåtslagare 1 7214. Stålkonstruktionsmontörer och golvplåtslagare 1 7223. Verktygsuppsättare 1 7224. Slipare m.fl. 6 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 4 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 4 7241. Elmontörer och elreparatörer 4 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 4 7243. Distributionselektriker 1 7313. Guld- och silversmeder 1 7411. Slaktare, styckare m.fl. 3 7412. Bagare och konditorer 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7432. Körsnärer 3 8125. Gjuterioperatörer 3 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 1 8141. Sågverksoperatörer 5 8144. Processoperatörer, papper 10 8211. Verktygsmaskinoperatörer 2 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 2 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 1 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 3 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 1 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8262. Maskinoperatörer, vävning och stickning 1 8263. Symaskinoperatörer 1 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 4 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 6 8281. Fordonsmontörer m.fl. 2 8282. Montörer, el- och teleutrustning 3 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 2 8284. Montörer, träprodukter m.m. 3 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 1 8321. Bil- och taxiförare 6 8322. Buss- och spårvagnsförare 18 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 5 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 1 8333. Kranförare m.fl. 19 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 1 9123. Fönsterputsare 5 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9210. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 3 9330. Godshanterare och expressbud 482 0000. Frågan ej tillämplig 104 9999. Uppgift saknas
VAR 120 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 61 Loc 160 width 1 MD=0 61 (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 70 1. Egen företagare utan anställd 36 2. Egen företagare med anställda 816 3. Anställd 11 4. Har aldrig förvärvsarbetat 438 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 61 Loc 161 width 2 MD= 0 61(1) (MAKE/MAKA/SAMBO EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.61 för fullständig frågetext> 01. 1 anställd . . 85. 85 anställda 1338 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 45 Frek: 5 8 2 2 2 1 4 2 2 1 1 Kod: 48 50 85 0 Frek: 1 1 1 1338
VAR 122 PARTNER ARBETSLEDARE 62 Loc 163 width 1 MD=0 62 (GIFT/SAMMANBOENDE) Har Din make/maka/sammanboende någon arbetsledande funktion? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete. 313 1. Ja 613 5. Nej 9 7. Har aldrig förvärvsarbetat 436 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 PARTN OFF/PRIV TJÄNS 63 Loc 164 width 1 MD=0 63 (GIFT/SAMMANBOENDE) Arbetar Din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 313 1. Arbetar i offentlig tjänst 86 2. Arbetar i statligt företag 512 3. Arbetar privat (inkl fackligt eller kooperativ) 12 4. Har aldrig förvärvsarbetat 448 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 PARTNER UTBILDNING 64 Loc 165 width 2 MD= 0 64 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning? 221 01. Folkskola eller grundskola 123 02. 2-årig gymnasielinje 36 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 83 04. Yrkesskola 20 05. Folkhögskola 42 06. Realskola 109 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 11 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 42 09. Studentexamen 56 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 207 11. Examen från universitet eller högskola 421 00. Frågan ej tillämplig
VAR 125 HUSHÅLLETS INKOMST 65 Loc 167 width 3 MD=999 65 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 1 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor per månad . . 204. 204 000 kronor per månad 185 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1 3 3 1 2 5 4 15 16 3 17 13 16 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 16 21 22 20 24 26 21 64 25 25 26 14 36 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 18 16 14 6 72 15 19 17 14 47 22 23 29 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 13 69 9 15 18 11 42 11 8 20 3 51 7 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 Frek: 5 8 8 16 4 3 3 2 18 4 2 2 8 Kod: 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 Frek: 1 2 2 1 14 1 5 1 12 1 1 3 7 Kod: 85 88 90 91 95 100 105 110 120 122 150 204 999 Frek: 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 1 185 Kod: 85 88 90 91 95 100 105 110 120 122 150 204 999 Frek: 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 1 185
VAR 126 HUSHÅLLETS STORLEK 66 Loc 170 width 1 MD=9 66a Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 270 1. 1 person 584 2. 2 personer 180 3. 3 personer 206 4. 4 personer 86 5. 5 personer 22 6. 6 personer 5 7. 7 personer 2 8. 8 personer 16 9. Uppgift saknas
VAR 127 ANTAL SKOLBARN I HH 66 Loc 171 width 1 MD=9 66b Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? 999 0. Ingen 164 1. 1 person 130 2. 2 personer 41 3. 3 personer 15 4. 4 personer 1 5. 5 personer 1 6. 6 personer 1 7. 7 personer 19 9. Uppgift saknas
VAR 128 ANTAL FÖRSKOLEBARN HH 66 Loc 172 width 1 MD=9 66c Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? 1173 0. Ingen 113 1. 1 person 61 2. 2 personer 3 3. 3 personer 21 9. Uppgift saknas
VAR 129 PARTISYMPATI 67 Loc 173 width 1 MD=9 67 Vilket politiskt parti sympatiserar Du mest med? 75 1. Centerpartiet 117 2. Folkpartiet liberalerna 53 3. Kristdemokraterna 57 4. Miljöpartiet - de gröna 273 5. Moderata samlingspartiet 461 6. Socialdemokratiska arbetarpartiet 80 7. Vänsterpartiet 136 8. Annat parti 119 9. Uppgift saknas
VAR 130 RÖSTADE SENASTE VALET 68 Loc 174 width 1 MD=9 68 Röstade Du i senaste Riksdagsvalet? 1114 1. Ja 242 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 131 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 69 Loc 175 width 1 MD=9 69 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 22 1. Underklassen 407 2. Arbetarklassen 660 3. Medelklassen 175 4. Övre medelklassen 3 5. Överklassen 81 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 132 PLAC SAMHÄLLSSKALA 70 Loc 176 width 2 MD=99 70 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från topp till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? 26 01. Toppen 28 02. 150 03. 266 04. 494 05. 166 06. 81 07. 64 08. 23 09. 19 10. Botten 54 99. Uppgift saknas
VAR 133 FÖRÄLDR MEDBORGARSKAP 71 Loc 178 width 1 MD=9 71 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 1175 1. Ja, båda var svenska medborgare 43 2. Nej, en var utländsk medborgare 143 3. Nej, båda var utländska medborgare 10 9. Uppgift saknas
VAR 134 TILLHÖR KYRKA/FÖRSAML 72 Loc 179 width 1 MD=9 72 Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 970 1. Ja 384 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 135 KYRKA EL FÖRSAMLING 73 Loc 180 width 2 MD= 0 73 (TILLHÖR KYRKA ELLER SAMFUND) Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det? 907 01. Svenska kyrkan 13 02. Katolska kyrkan 11 03. Ortodoxa kyrkan 30 04. Kristen frikyrka 11 05. Annan kristen församling 2 06. Judisk församling 17 07. Islamisk församling 3 08. Buddhistiskt samfund 0 09. Hinduistiskt samfund 2 10. Annan kyrka, religiös församling eller religion 7 88. Vet inte 368 00. Frågan ej tillämplig
VAR 136 GUDSTJÄNST/REL MÖTEN 74 Loc 182 width 2 MD=99 74 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 26 01. Flera gånger i veckan 24 02. En gång i veckan 30 03. Två till tre gånger i månaden 32 04. En gång i månaden 169 05. Flera gånger om året 174 06. En gång om året 440 07. Mindre ofta 435 08. Aldrig 30 88. Vet inte 11 99. Uppgift saknas
VAR 137 BOSTADSORT 75 Loc 184 width 1 MD=9 75 Är stället Du bor på ... 307 1. En storstad 242 2. En förort till eller i närheten av en storstad 363 3. En liten stad 325 4. En by eller ett mindre samhälle 125 5. En gård eller enskilt hus på landet 9 9. Uppgift saknas
VAR 138 ÅLDER 76 Loc 185 width 2 76 Hur gammal är Du? 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 39 23 16 17 16 17 18 21 15 22 28 22 22 22 24 24 25 22 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 25 27 25 24 32 27 27 25 28 27 19 20 27 24 31 21 26 29 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 18 33 29 30 26 27 34 22 30 22 21 20 18 22 16 17 18 10 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 20 14 10 16 9 14 11 7